add Bulgarian translation
[claws.git] / po / bg.po
1 # Bulgarain translation of Sylpheed.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
4 # Updated by: George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-09-06 15:01+0300\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
10 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
11 "Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:89
17 msgid "About"
18 msgstr "Îòíîñíî"
19
20 #: src/about.c:210
21 msgid ""
22 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
23 "\n"
24 msgstr ""
25
26 #: src/about.c:214
27 msgid ""
28 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
29 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
30 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
31 "version.\n"
32 "\n"
33 msgstr ""
34
35 #: src/about.c:220
36 msgid ""
37 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
38 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
39 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
40 "more details.\n"
41 "\n"
42 msgstr ""
43
44 #: src/about.c:226
45 msgid ""
46 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
47 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
48 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
49 msgstr ""
50
51 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
52 #: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2840 src/compose.c:5506
53 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
54 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
55 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
56 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2274
57 #: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
58 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:496 src/main.c:504 src/mainwindow.c:2049
59 #: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841 src/mimeview.c:899
60 #: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
61 #: src/prefs_common.c:3192 src/prefs_common.c:3361 src/prefs_common.c:3691
62 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
63 #: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:340
64 #: src/prefs_folder_item.c:469 src/prefs_matcher.c:307
65 #: src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
66 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257
67 #: src/prefs_toolbar.c:852 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
68 #: src/summaryview.c:3264
69 msgid "OK"
70 msgstr "OK"
71
72 #: src/account.c:281
73 msgid ""
74 "Some composing windows are open.\n"
75 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
76 msgstr ""
77
78 #: src/account.c:489
79 msgid "Edit accounts"
80 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
81
82 #: src/account.c:507
83 msgid ""
84 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
85 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
86 msgstr ""
87 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
88 "â 'G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
89
90 #: src/account.c:527 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
91 #: src/compose.c:4270 src/compose.c:4442 src/editaddress.c:774
92 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
93 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
94 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
95 #: src/select-keys.c:299
96 msgid "Name"
97 msgstr "Èìå"
98
99 #: src/account.c:528 src/prefs_account.c:886
100 msgid "Protocol"
101 msgstr "Ïðîòîêîë"
102
103 #: src/account.c:529
104 msgid "Server"
105 msgstr "Ñúðâúð"
106
107 #: src/account.c:558 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
108 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_customheader.c:234
109 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
110 msgid "Add"
111 msgstr "Äîáàâè"
112
113 #: src/account.c:564
114 msgid "Edit"
115 msgstr "Ïðîìåíè"
116
117 #: src/account.c:570 src/prefs_customheader.c:241
118 msgid " Delete "
119 msgstr "Èçòðèé"
120
121 #: src/account.c:576 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
122 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
123 #: src/prefs_filtering.c:575 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
124 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:848
125 msgid "Down"
126 msgstr "Íàäîëó"
127
128 #: src/account.c:582 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
129 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
130 #: src/prefs_filtering.c:569 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
131 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:844
132 msgid "Up"
133 msgstr "Íàãîðå"
134
135 #: src/account.c:596
136 msgid " Set as default account "
137 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
138
139 #: src/account.c:602 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
140 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/crash.c:244
141 #: src/exphtmldlg.c:169 src/inc.c:653 src/message_search.c:135
142 #: src/prefs_actions.c:1656 src/summary_search.c:208
143 msgid "Close"
144 msgstr "Çàòâîðè"
145
146 #: src/account.c:684
147 msgid "Delete account"
148 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
149
150 #: src/account.c:685
151 msgid "Do you really want to delete this account?"
152 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
153
154 #: src/account.c:686 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
155 #: src/compose.c:2719 src/compose.c:3187 src/compose.c:5684 src/compose.c:6134
156 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/folderview.c:2116
157 #: src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286 src/folderview.c:2420
158 #: src/folderview.c:2456 src/inc.c:170 src/inc.c:275 src/mainwindow.c:1303
159 #: src/mainwindow.c:2254 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
160 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
161 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
162 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:801 src/summaryview.c:1215
163 #: src/summaryview.c:1259 src/summaryview.c:1302 src/summaryview.c:1326
164 #: src/summaryview.c:1358 src/summaryview.c:1383 src/summaryview.c:1408
165 #: src/summaryview.c:1433 src/summaryview.c:2916
166 msgid "Yes"
167 msgstr "Äà"
168
169 #: src/account.c:686 src/compose.c:3187 src/compose.c:5684
170 #: src/folderview.c:2116 src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286
171 #: src/folderview.c:2420 src/folderview.c:2456
172 msgid "+No"
173 msgstr "+Íå"
174
175 #: src/addressadd.c:163
176 msgid "Add Address to Book"
177 msgstr "Äîáàâè àäðåñ â êíèãàòà"
178
179 #: src/addressadd.c:193 src/compose.c:4992 src/select-keys.c:300
180 msgid "Address"
181 msgstr "Àäðåñ"
182
183 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
184 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:256
185 msgid "Remarks"
186 msgstr "Áåëåæêè"
187
188 #: src/addressadd.c:225
189 msgid "Select Address Book Folder"
190 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
191
192 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
193 #: src/compose.c:2840 src/compose.c:5507 src/compose.c:6291 src/compose.c:6329
194 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
195 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
196 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
197 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
198 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
199 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:496 src/main.c:504
200 #: src/mainwindow.c:2049 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841
201 #: src/mimeview.c:899 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
202 #: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3193 src/prefs_common.c:3692
203 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
204 #: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:341
205 #: src/prefs_folder_item.c:470 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
206 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
207 #: src/prefs_toolbar.c:853 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
208 #: src/summaryview.c:801 src/summaryview.c:3264
209 msgid "Cancel"
210 msgstr "Îòêàç"
211
212 #: src/addressbook.c:343 src/compose.c:503 src/mainwindow.c:404
213 msgid "/_File"
214 msgstr "/_Ôàéë"
215
216 #: src/addressbook.c:344
217 msgid "/_File/New _Book"
218 msgstr "/_Ôàéë/Íîâà _Êíèãà"
219
220 #: src/addressbook.c:345
221 msgid "/_File/New _vCard"
222 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _vCard"
223
224 #: src/addressbook.c:347
225 msgid "/_File/New _JPilot"
226 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _JPilot"
227
228 #: src/addressbook.c:350
229 msgid "/_File/New _Server"
230 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _Ñúðâúð"
231
232 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:507
233 #: src/mainwindow.c:418 src/mainwindow.c:421
234 msgid "/_File/---"
235 msgstr "/_Ôàéë/---"
236
237 #: src/addressbook.c:353
238 msgid "/_File/_Edit"
239 msgstr "/_Ôàéë/_Ðåäàêòèðàé"
240
241 #: src/addressbook.c:354
242 msgid "/_File/_Delete"
243 msgstr "/_Ôàéë/_Èçòðèé"
244
245 #: src/addressbook.c:356
246 msgid "/_File/_Save"
247 msgstr "/_Ôàéë/_Çàïàçè"
248
249 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:508
250 msgid "/_File/_Close"
251 msgstr "/_Ôàéë/_Çàòâîðè"
252
253 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
254 #: src/compose.c:510 src/mainwindow.c:425
255 msgid "/_Edit"
256 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé"
257
258 #: src/addressbook.c:359
259 #, fuzzy
260 msgid "/_Edit/C_ut"
261 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
262
263 #: src/addressbook.c:360 src/compose.c:515 src/mainwindow.c:426
264 msgid "/_Edit/_Copy"
265 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Êîïèðàé"
266
267 #: src/addressbook.c:361 src/compose.c:516
268 msgid "/_Edit/_Paste"
269 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè"
270
271 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:513 src/compose.c:596
272 #: src/mainwindow.c:429
273 msgid "/_Edit/---"
274 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/---"
275
276 #: src/addressbook.c:363
277 #, fuzzy
278 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
279 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè"
280
281 #: src/addressbook.c:364
282 msgid "/_Address"
283 msgstr "/_Àäðåñè"
284
285 #: src/addressbook.c:365
286 msgid "/_Address/New _Address"
287 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
288
289 #: src/addressbook.c:366
290 msgid "/_Address/New _Group"
291 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà _Ãðóïà"
292
293 #: src/addressbook.c:367
294 msgid "/_Address/New _Folder"
295 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà _Ïàïêà"
296
297 #: src/addressbook.c:368
298 msgid "/_Address/---"
299 msgstr "/_Àäðåñ/---"
300
301 #: src/addressbook.c:369
302 msgid "/_Address/_Edit"
303 msgstr "/_Àäðåñ/_Ðåäàêòèðàé"
304
305 #: src/addressbook.c:370
306 msgid "/_Address/_Delete"
307 msgstr "/_Àäðåñ/_Èçòðèé"
308
309 #: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:630
310 #: src/mainwindow.c:639 src/mainwindow.c:650 src/mainwindow.c:652
311 #: src/mainwindow.c:655 src/mainwindow.c:657
312 #, fuzzy
313 msgid "/_Tools/---"
314 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/---"
315
316 #: src/addressbook.c:372
317 #, fuzzy
318 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
319 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
320
321 #: src/addressbook.c:373
322 #, fuzzy
323 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
324 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
325
326 #: src/addressbook.c:374
327 #, fuzzy
328 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
329 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
330
331 #: src/addressbook.c:376
332 #, fuzzy
333 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
334 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
335
336 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:685
337 msgid "/_Help"
338 msgstr "/_Ïîìîù"
339
340 #: src/addressbook.c:378 src/compose.c:671 src/mainwindow.c:699
341 msgid "/_Help/_About"
342 msgstr "/_Ïîìîù/_Îòíîñíî"
343
344 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
345 msgid "/New _Address"
346 msgstr "/Íîâ _Àäðåñ"
347
348 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
349 msgid "/New _Group"
350 msgstr "/Íîâà _Ãðóïà"
351
352 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
353 msgid "/New _Folder"
354 msgstr "/Íîâà _Ïàïêà"
355
356 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
357 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:497
358 #: src/folderview.c:262 src/folderview.c:264 src/folderview.c:273
359 #: src/folderview.c:277 src/folderview.c:281 src/folderview.c:283
360 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:297 src/folderview.c:301
361 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:313 src/folderview.c:317
362 #: src/folderview.c:319 src/summaryview.c:395 src/summaryview.c:397
363 #: src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:406 src/summaryview.c:418
364 #: src/summaryview.c:430 src/summaryview.c:436
365 msgid "/---"
366 msgstr "/---"
367
368 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:403
369 msgid "/_Delete"
370 msgstr "/_Èçòðèé"
371
372 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
373 msgid "/C_ut"
374 msgstr ""
375
376 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
377 #, fuzzy
378 msgid "/_Copy"
379 msgstr "/Êîïèðàé"
380
381 #: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
382 #, fuzzy
383 msgid "/_Paste"
384 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè"
385
386 #: src/addressbook.c:408
387 #, fuzzy
388 msgid "/Pa_ste Address"
389 msgstr "/_Àäðåñè"
390
391 #: src/addressbook.c:530
392 msgid "E-Mail address"
393 msgstr "E-Mail àäðåñ"
394
395 #: src/addressbook.c:534 src/compose.c:4993 src/prefs_common.c:2680
396 msgid "Address book"
397 msgstr "Àäðåñíèê"
398
399 #: src/addressbook.c:633
400 msgid "Name:"
401 msgstr "Èìå:"
402
403 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
404 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
405 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
406 #: src/prefs_filter.c:413 src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:534
407 #: src/prefs_matcher.c:506 src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
408 #: src/prefs_toolbar.c:805 src/toolbar.c:305
409 msgid "Delete"
410 msgstr "Èçòðèé"
411
412 #: src/addressbook.c:671
413 msgid "Lookup"
414 msgstr "Ïîòúðñè"
415
416 #: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1318 src/compose.c:2894
417 #: src/compose.c:4088 src/compose.c:4835 src/headerview.c:55
418 #: src/prefs_template.c:169 src/summary_search.c:156
419 msgid "To:"
420 msgstr "Äî:"
421
422 #: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1302 src/compose.c:2893
423 msgid "Cc:"
424 msgstr "Cc:"
425
426 #: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1305
427 msgid "Bcc:"
428 msgstr "Bcc:"
429
430 #: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
431 msgid "Delete address(es)"
432 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
433
434 #: src/addressbook.c:891
435 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
436 msgstr ""
437
438 #: src/addressbook.c:914
439 msgid "Really delete the address(es)?"
440 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
441
442 #: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2719
443 #: src/compose.c:6134 src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/inc.c:170
444 #: src/inc.c:275 src/mainwindow.c:1303 src/mainwindow.c:2254
445 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
446 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
447 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
448 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:801 src/summaryview.c:1215
449 #: src/summaryview.c:1259 src/summaryview.c:1302 src/summaryview.c:1326
450 #: src/summaryview.c:1358 src/summaryview.c:1383 src/summaryview.c:1408
451 #: src/summaryview.c:1433 src/summaryview.c:2916
452 msgid "No"
453 msgstr "Íå"
454
455 #: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
456 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
457 msgstr ""
458
459 #: src/addressbook.c:1435
460 msgid "Cannot paste into an address group."
461 msgstr ""
462
463 #: src/addressbook.c:2078
464 #, c-format
465 msgid ""
466 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
467 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
468 msgstr ""
469 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
470 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
471
472 #: src/addressbook.c:2082
473 msgid "Folder only"
474 msgstr "Ñàìî ïàïêà"
475
476 #: src/addressbook.c:2082
477 msgid "Folder and Addresses"
478 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
479
480 #: src/addressbook.c:2087
481 #, c-format
482 msgid "Really delete `%s' ?"
483 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
484
485 #: src/addressbook.c:2792
486 msgid "New user, could not save index file."
487 msgstr ""
488
489 #: src/addressbook.c:2796
490 msgid "New user, could not save address book files."
491 msgstr ""
492
493 #: src/addressbook.c:2806
494 msgid "Old address book converted successfully."
495 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
496
497 #: src/addressbook.c:2811
498 msgid ""
499 "Old address book converted,\n"
500 "could not save new address index file"
501 msgstr ""
502 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
503 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
504
505 #: src/addressbook.c:2824
506 msgid ""
507 "Could not convert address book,\n"
508 "but created empty new address book files."
509 msgstr ""
510 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
511 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
512
513 #: src/addressbook.c:2830
514 msgid ""
515 "Could not convert address book,\n"
516 "could not create new address book files."
517 msgstr ""
518 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
519 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
520
521 #: src/addressbook.c:2835
522 msgid ""
523 "Could not convert address book\n"
524 "and could not create new address book files."
525 msgstr ""
526 "Could not convert address book\n"
527 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
528
529 #: src/addressbook.c:2842
530 msgid "Addressbook conversion error"
531 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
532
533 #: src/addressbook.c:2846
534 msgid "Addressbook conversion"
535 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
536
537 #: src/addressbook.c:2881
538 msgid "Addressbook Error"
539 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
540
541 #: src/addressbook.c:2882
542 msgid "Could not read address index"
543 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
544
545 #: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1010
546 msgid "Interface"
547 msgstr "Èíòåðôåéñ"
548
549 #: src/addressbook.c:3361 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
550 #: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
551 msgid "Address Book"
552 msgstr "Àäðåñíèê"
553
554 #: src/addressbook.c:3377
555 msgid "Person"
556 msgstr "Ëèöå"
557
558 #: src/addressbook.c:3393
559 msgid "EMail Address"
560 msgstr "EMail Àäðåñ"
561
562 #: src/addressbook.c:3409
563 msgid "Group"
564 msgstr "Ãðóïà"
565
566 #: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:347
567 #: src/prefs_account.c:1891
568 msgid "Folder"
569 msgstr "Ïàïêà"
570
571 #: src/addressbook.c:3441
572 msgid "vCard"
573 msgstr "vCard"
574
575 #: src/addressbook.c:3457 src/addressbook.c:3473
576 msgid "JPilot"
577 msgstr "JPilot"
578
579 #: src/addressbook.c:3489
580 msgid "LDAP Server"
581 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
582
583 #: src/addrgather.c:156
584 #, fuzzy
585 msgid "Please specify name for address book."
586 msgstr "/Äîáàâè èçïðàùà÷à â àäðåñíèêà"
587
588 #: src/addrgather.c:176
589 #, fuzzy
590 msgid "Please select the mail headers to search."
591 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
592
593 #: src/addrgather.c:183
594 msgid "Busy harvesting addresses..."
595 msgstr ""
596
597 #: src/addrgather.c:221
598 #, fuzzy
599 msgid "Addresses gathered successfully."
600 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
601
602 #: src/addrgather.c:285
603 #, fuzzy
604 msgid "No folder or message was selected."
605 msgstr "Ïàïêà %s å èçáðàíà\n"
606
607 #: src/addrgather.c:293
608 msgid ""
609 "Please select a folder to process from the folder\n"
610 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
611 "the message list."
612 msgstr ""
613
614 #: src/addrgather.c:345
615 #, fuzzy
616 msgid "Folder :"
617 msgstr "Ïàïêà"
618
619 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
620 msgid "Address Book :"
621 msgstr "Àäðåñíèê :"
622
623 #: src/addrgather.c:366
624 #, fuzzy
625 msgid "Folder Size :"
626 msgstr "Ïàïêà"
627
628 #: src/addrgather.c:381
629 #, fuzzy
630 msgid "Process these mail header fields"
631 msgstr "Äîáàâè äàòà â çàãëàâíàòà ÷àñò"
632
633 #: src/addrgather.c:399
634 msgid "Include sub-folders"
635 msgstr ""
636
637 #: src/addrgather.c:422
638 #, fuzzy
639 msgid "Header Name"
640 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
641
642 #: src/addrgather.c:423
643 #, fuzzy
644 msgid "Address Count"
645 msgstr "Àäðåñíèê"
646
647 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:267
648 #: src/messageview.c:331
649 msgid "Warning"
650 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
651
652 #: src/addrgather.c:528
653 #, fuzzy
654 msgid "Header Fields"
655 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
656
657 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
658 msgid "Finish"
659 msgstr "Çàâúðøè"
660
661 #: src/addrgather.c:588
662 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
663 msgstr ""
664
665 #: src/addrgather.c:596
666 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
667 msgstr ""
668
669 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
670 msgid "Common address"
671 msgstr "Îáùè àäðåñè"
672
673 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
674 msgid "Personal address"
675 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
676
677 #: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5684 src/main.c:494
678 msgid "Notice"
679 msgstr "Ñúîáùåíèå"
680
681 #: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3185 src/inc.c:527
682 msgid "Error"
683 msgstr "Ãðåøêà"
684
685 #: src/alertpanel.c:279
686 msgid "Show this message next time"
687 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
688
689 #: src/colorlabel.c:45
690 msgid "Orange"
691 msgstr "Îðàíæåâ"
692
693 #: src/colorlabel.c:46
694 msgid "Red"
695 msgstr "×åðâåí"
696
697 #: src/colorlabel.c:47
698 msgid "Pink"
699 msgstr "Ðîçîâ"
700
701 #: src/colorlabel.c:48
702 msgid "Sky blue"
703 msgstr "Íåáåñíî ñèí"
704
705 #: src/colorlabel.c:49
706 msgid "Blue"
707 msgstr "Ñèí"
708
709 #: src/colorlabel.c:50
710 msgid "Green"
711 msgstr "Çåëåí"
712
713 #: src/colorlabel.c:51
714 msgid "Brown"
715 msgstr "Êàôÿâ"
716
717 #: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkaspell.c:1421
718 #: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4216
719 msgid "None"
720 msgstr "Íèêîé"
721
722 #: src/compose.c:495
723 msgid "/_Add..."
724 msgstr "/_Äîáàâè"
725
726 #: src/compose.c:496
727 msgid "/_Remove"
728 msgstr "/_Ìàõíè"
729
730 #: src/compose.c:498 src/folderview.c:265 src/folderview.c:285
731 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:321
732 msgid "/_Property..."
733 msgstr "/Ñâîéñòâî..."
734
735 #: src/compose.c:504
736 msgid "/_File/_Attach file"
737 msgstr "/_Ôàéë/_Ïðèêðåïè ôàéë"
738
739 #: src/compose.c:505
740 msgid "/_File/_Insert file"
741 msgstr "/_Ôàéë/_Âìúêíè ôàéë"
742
743 #: src/compose.c:506
744 msgid "/_File/Insert si_gnature"
745 msgstr "/_Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
746
747 #: src/compose.c:511
748 msgid "/_Edit/_Undo"
749 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Îòìÿíà"
750
751 #: src/compose.c:512
752 msgid "/_Edit/_Redo"
753 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Redo"
754
755 #: src/compose.c:514
756 msgid "/_Edit/Cu_t"
757 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
758
759 #: src/compose.c:517
760 #, fuzzy
761 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
762 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè"
763
764 #: src/compose.c:519 src/mainwindow.c:427
765 msgid "/_Edit/Select _all"
766 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
767
768 #: src/compose.c:520
769 msgid "/_Edit/A_dvanced"
770 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
771
772 #: src/compose.c:521
773 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
774 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
775
776 #: src/compose.c:526
777 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
778 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
779
780 #: src/compose.c:531
781 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
782 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
783
784 #: src/compose.c:536
785 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
786 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
787
788 #: src/compose.c:541
789 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
790 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
791
792 #: src/compose.c:546
793 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
794 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
795
796 #: src/compose.c:551
797 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
798 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
799
800 #: src/compose.c:556
801 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
802 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
803
804 #: src/compose.c:561
805 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
806 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
807
808 #: src/compose.c:566
809 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
810 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
811
812 #: src/compose.c:571
813 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
814 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
815
816 #: src/compose.c:576
817 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
818 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
819
820 #: src/compose.c:581
821 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
822 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
823
824 #: src/compose.c:586
825 #, fuzzy
826 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
827 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
828
829 #: src/compose.c:591
830 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
831 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
832
833 #: src/compose.c:597
834 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
835 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
836
837 #: src/compose.c:599
838 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
839 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
840
841 #: src/compose.c:601
842 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
843 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
844
845 #: src/compose.c:604
846 #, fuzzy
847 msgid "/_Spelling"
848 msgstr "/_Îòâîðè"
849
850 #: src/compose.c:605
851 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
852 msgstr ""
853
854 #: src/compose.c:607
855 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
856 msgstr ""
857
858 #: src/compose.c:609
859 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
860 msgstr ""
861
862 #: src/compose.c:611
863 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
864 msgstr ""
865
866 #: src/compose.c:613
867 #, fuzzy
868 msgid "/_Spelling/---"
869 msgstr "/_Ïîìîù/---"
870
871 #: src/compose.c:614
872 #, fuzzy
873 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
874 msgstr "/_Íàñòðîéêè"
875
876 #: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:433 src/summaryview.c:431
877 msgid "/_View"
878 msgstr "/_Èçãëåä"
879
880 #: src/compose.c:619
881 msgid "/_View/_To"
882 msgstr "/_Èçãëåä/Äî"
883
884 #: src/compose.c:620
885 msgid "/_View/_Cc"
886 msgstr "/_Èçãëåä/_Cc"
887
888 #: src/compose.c:621
889 msgid "/_View/_Bcc"
890 msgstr "/_Èçãëåä/_Bcc"
891
892 #: src/compose.c:622
893 msgid "/_View/_Reply to"
894 msgstr "/_Èçãëåä/_Îòãîâîðè íà"
895
896 #: src/compose.c:623 src/compose.c:625 src/compose.c:627 src/mainwindow.c:451
897 #: src/mainwindow.c:454 src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:506
898 #: src/mainwindow.c:588 src/mainwindow.c:592
899 msgid "/_View/---"
900 msgstr "/_Èçãëåä/---"
901
902 #: src/compose.c:624
903 msgid "/_View/_Followup to"
904 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
905
906 #: src/compose.c:626
907 msgid "/_View/R_uler"
908 msgstr "/_Èçãëåä/Ëèíèÿ"
909
910 #: src/compose.c:628
911 msgid "/_View/_Attachment"
912 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèêðåïåíî..."
913
914 #: src/compose.c:630 src/mainwindow.c:595
915 msgid "/_Message"
916 msgstr "/_Ñúîáùåíèå"
917
918 #: src/compose.c:631
919 msgid "/_Message/_Send"
920 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
921
922 #: src/compose.c:633
923 msgid "/_Message/Send _later"
924 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
925
926 #: src/compose.c:635 src/compose.c:641 src/compose.c:646 src/compose.c:648
927 #: src/compose.c:652 src/compose.c:656 src/compose.c:663 src/mainwindow.c:600
928 #: src/mainwindow.c:602 src/mainwindow.c:611 src/mainwindow.c:613
929 #: src/mainwindow.c:618
930 msgid "/_Message/---"
931 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/---"
932
933 #: src/compose.c:636
934 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
935 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
936
937 #: src/compose.c:638
938 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
939 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
940
941 #: src/compose.c:642
942 #, fuzzy
943 msgid "/_Message/_To"
944 msgstr "/_Ñúîáùåíèå"
945
946 #: src/compose.c:643
947 #, fuzzy
948 msgid "/_Message/_Cc"
949 msgstr "/_Ñúîáùåíèå"
950
951 #: src/compose.c:644
952 #, fuzzy
953 msgid "/_Message/_Bcc"
954 msgstr "/_Ñúîáùåíèå"
955
956 #: src/compose.c:645
957 #, fuzzy
958 msgid "/_Message/_Reply to"
959 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
960
961 #: src/compose.c:647
962 #, fuzzy
963 msgid "/_Message/_Followup to"
964 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
965
966 #: src/compose.c:649
967 #, fuzzy
968 msgid "/_Message/_Attach"
969 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
970
971 #: src/compose.c:653
972 msgid "/_Message/Si_gn"
973 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
974
975 #: src/compose.c:654
976 msgid "/_Message/_Encrypt"
977 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Encrypt"
978
979 #: src/compose.c:657
980 #, fuzzy
981 msgid "/_Message/_Priority"
982 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
983
984 #: src/compose.c:658
985 #, fuzzy
986 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
987 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
988
989 #: src/compose.c:659
990 #, fuzzy
991 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
992 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
993
994 #: src/compose.c:660
995 #, fuzzy
996 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
997 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
998
999 #: src/compose.c:661
1000 #, fuzzy
1001 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1002 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
1003
1004 #: src/compose.c:662
1005 #, fuzzy
1006 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1007 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
1008
1009 #: src/compose.c:664
1010 #, fuzzy
1011 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1012 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
1013
1014 #: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:628
1015 msgid "/_Tools"
1016 msgstr "/_Èñòðóìåíòè"
1017
1018 #: src/compose.c:666
1019 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1020 msgstr ""
1021
1022 #: src/compose.c:667
1023 #, fuzzy
1024 msgid "/_Tools/_Address book"
1025 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
1026
1027 #: src/compose.c:668
1028 #, fuzzy
1029 msgid "/_Tools/_Template"
1030 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Øàáëîí"
1031
1032 #: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:651
1033 #, fuzzy
1034 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1035 msgstr "/_Èñòðóìåíòè"
1036
1037 #: src/compose.c:1070 src/compose.c:1155
1038 #, c-format
1039 msgid "%s: file not exist\n"
1040 msgstr "%s: íåñúùåñòâóâàù ôàéë\n"
1041
1042 #: src/compose.c:1250 src/procmsg.c:983
1043 msgid "Can't get text part\n"
1044 msgstr "Can't get text part\n"
1045
1046 #: src/compose.c:1308
1047 #, fuzzy
1048 msgid "Reply-To:"
1049 msgstr "Îòãîâîðè"
1050
1051 #: src/compose.c:1311 src/compose.c:4085 src/compose.c:4837
1052 #: src/headerview.c:56
1053 msgid "Newsgroups:"
1054 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
1055
1056 #: src/compose.c:1314
1057 msgid "Followup-To:"
1058 msgstr ""
1059
1060 #: src/compose.c:1610
1061 msgid "Quote mark format error."
1062 msgstr ""
1063
1064 #: src/compose.c:1622
1065 msgid "Message reply/forward format error."
1066 msgstr ""
1067
1068 #: src/compose.c:1916
1069 #, c-format
1070 msgid "File %s doesn't exist\n"
1071 msgstr "Ôàéëà %s íå ñúùåñòâóâà\n"
1072
1073 #: src/compose.c:1920
1074 #, c-format
1075 msgid "Can't get file size of %s\n"
1076 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ðàçìåðà íà ôàéëà %s\n"
1077
1078 #: src/compose.c:1924
1079 #, c-format
1080 msgid "File %s is empty."
1081 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí"
1082
1083 #: src/compose.c:1928
1084 #, c-format
1085 msgid "Can't read %s."
1086 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
1087
1088 #: src/compose.c:1953
1089 #, c-format
1090 msgid "Message: %s"
1091 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
1092
1093 #: src/compose.c:2025 src/mimeview.c:465
1094 msgid "Can't get the part of multipart message."
1095 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
1096
1097 #: src/compose.c:2624
1098 msgid " [Edited]"
1099 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
1100
1101 #: src/compose.c:2626
1102 #, c-format
1103 msgid "%s - Compose message%s"
1104 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1105
1106 #: src/compose.c:2629
1107 #, c-format
1108 msgid "Compose message%s"
1109 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1110
1111 #: src/compose.c:2653
1112 msgid ""
1113 "Account for sending mail is not specified.\n"
1114 "Please select a mail account before sending."
1115 msgstr ""
1116 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
1117 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
1118
1119 #: src/compose.c:2709
1120 msgid "Recipient is not specified."
1121 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
1122
1123 #: src/compose.c:2717 src/compose.c:4920 src/messageview.c:331
1124 #: src/prefs_account.c:727 src/prefs_common.c:992 src/toolbar.c:297
1125 msgid "Send"
1126 msgstr "Èçïðàùàíå"
1127
1128 #: src/compose.c:2718
1129 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1130 msgstr ""
1131
1132 #: src/compose.c:2738
1133 msgid "Could not queue message for sending"
1134 msgstr ""
1135
1136 #: src/compose.c:2782 src/compose.c:3404
1137 msgid "can't get recipient list."
1138 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà ñïèñúêà ñ ïîëó÷àòåëè"
1139
1140 #: src/compose.c:2823 src/procmsg.c:1333
1141 #, c-format
1142 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1143 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
1144
1145 #: src/compose.c:2837 src/messageview.c:408
1146 msgid "Queueing"
1147 msgstr "Èç÷àêâàì"
1148
1149 #: src/compose.c:2838
1150 msgid ""
1151 "Error occurred while sending the message.\n"
1152 "Put this message into queue folder?"
1153 msgstr ""
1154 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
1155 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
1156
1157 #: src/compose.c:2844
1158 msgid "Can't queue the message."
1159 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
1160
1161 #: src/compose.c:2847
1162 msgid "Error occurred while sending the message."
1163 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
1164
1165 #: src/compose.c:2863
1166 #, fuzzy
1167 msgid "Can't save the message to Sent."
1168 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â oubox"
1169
1170 #: src/compose.c:2999 src/compose.c:3152 src/compose.c:3317 src/compose.c:3474
1171 #: src/mbox_folder.c:1315 src/mbox_folder.c:1416 src/mbox_folder.c:1987
1172 #: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2081 src/mbox_folder.c:2114
1173 #: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1010
1174 #: src/procmsg.c:1314 src/utils.c:2038
1175 msgid "can't change file mode\n"
1176 msgstr "íå ìîãà äà ïðîìåíÿ âèäà/òèïà íà ôàéëà\n"
1177
1178 #: src/compose.c:3094
1179 #, c-format
1180 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1181 msgstr ""
1182
1183 #: src/compose.c:3186
1184 msgid ""
1185 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1186 "Send it anyway?"
1187 msgstr ""
1188 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
1189 "Äà ãî èçïðàòÿ âúïðåêè òîâà?"
1190
1191 #: src/compose.c:3216
1192 msgid "can't write headers\n"
1193 msgstr "íå ìîãà äà çàïèøà çàãëàâêàòà\n"
1194
1195 #: src/compose.c:3356
1196 msgid "can't remove the old message\n"
1197 msgstr "íå ìîãà äà ìàõíà ñòàðîòî ñúîáùåíèå\n"
1198
1199 #: src/compose.c:3418
1200 msgid "No account for sending mails available!"
1201 msgstr ""
1202
1203 #: src/compose.c:3428
1204 msgid "No account for posting news available!"
1205 msgstr ""
1206
1207 #: src/compose.c:3566
1208 #, fuzzy
1209 msgid "can't find queue folder\n"
1210 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
1211
1212 #: src/compose.c:3573 src/messageview.c:274
1213 msgid "can't queue the message\n"
1214 msgstr "íå ìîãà äà queue the message\n"
1215
1216 #: src/compose.c:3616
1217 #, c-format
1218 msgid "Can't open file %s\n"
1219 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ôàéëà %s\n"
1220
1221 #: src/compose.c:4164 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1222 msgid "From:"
1223 msgstr "Îò"
1224
1225 #: src/compose.c:4268 src/compose.c:4440 src/compose.c:5447
1226 msgid "MIME type"
1227 msgstr "MIME òèï"
1228
1229 #: src/compose.c:4269 src/compose.c:4441 src/mimeview.c:154
1230 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
1231 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:448
1232 msgid "Size"
1233 msgstr "Ðàçìåð"
1234
1235 #: src/compose.c:4333
1236 #, fuzzy
1237 msgid "Save Message to "
1238 msgstr "Çàïàçâàé èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â outbox"
1239
1240 #: src/compose.c:4353 src/prefs_filtering.c:492
1241 #, fuzzy
1242 msgid "Select ..."
1243 msgstr " Èçáåðè... "
1244
1245 #: src/compose.c:4491 src/prefs_account.c:1243 src/prefs_customheader.c:188
1246 #: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
1247 msgid "Header"
1248 msgstr "Çàãëàâêà"
1249
1250 #: src/compose.c:4493 src/mimeview.c:201
1251 msgid "Attachments"
1252 msgstr "Ïðèêðåïêè"
1253
1254 #: src/compose.c:4495
1255 #, fuzzy
1256 msgid "Others"
1257 msgstr "Äðóãè"
1258
1259 #: src/compose.c:4510 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
1260 #: src/summary_search.c:163
1261 msgid "Subject:"
1262 msgstr "Òåìà"
1263
1264 #: src/compose.c:4757
1265 #, c-format
1266 msgid ""
1267 "Spell checker could not be started.\n"
1268 "%s"
1269 msgstr ""
1270
1271 #: src/compose.c:4921
1272 msgid "Send message"
1273 msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
1274
1275 #: src/compose.c:4927
1276 msgid "Send later"
1277 msgstr "... ïî êúñíî"
1278
1279 #: src/compose.c:4928
1280 msgid "Put into queue folder and send later"
1281 msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî êúñíî"
1282
1283 #: src/compose.c:4935
1284 msgid "Draft"
1285 msgstr "×åðíîâè"
1286
1287 #: src/compose.c:4936
1288 msgid "Save to draft folder"
1289 msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
1290
1291 #: src/compose.c:4945 src/compose.c:6329
1292 msgid "Insert"
1293 msgstr "Âìúêíè"
1294
1295 #: src/compose.c:4946
1296 msgid "Insert file"
1297 msgstr "Âìúêíè ôàéë"
1298
1299 #: src/compose.c:4953
1300 msgid "Attach"
1301 msgstr "Ïðèêðåïè"
1302
1303 #: src/compose.c:4954
1304 msgid "Attach file"
1305 msgstr "Ïðèêðåïè ôàéë"
1306
1307 #: src/compose.c:4963 src/prefs_common.c:1740
1308 msgid "Signature"
1309 msgstr "Ïîäïèñ"
1310
1311 #: src/compose.c:4964
1312 msgid "Insert signature"
1313 msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
1314
1315 #: src/compose.c:4972 src/prefs_common.c:2861
1316 msgid "Editor"
1317 msgstr "Ðåäàêòîð"
1318
1319 #: src/compose.c:4973
1320 msgid "Edit with external editor"
1321 msgstr "Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
1322
1323 #: src/compose.c:4981
1324 msgid "Linewrap"
1325 msgstr "Ïðåíåñè"
1326
1327 #: src/compose.c:4982
1328 msgid "Wrap all long lines"
1329 msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
1330
1331 #: src/compose.c:5342
1332 msgid "Invalid MIME type."
1333 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
1334
1335 #: src/compose.c:5360
1336 msgid "File doesn't exist or is empty."
1337 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
1338
1339 #: src/compose.c:5429
1340 msgid "Property"
1341 msgstr "Ñâîéñòâî"
1342
1343 #: src/compose.c:5474
1344 msgid "Encoding"
1345 msgstr "Åíêîäèíã"
1346
1347 #: src/compose.c:5503
1348 msgid "Path"
1349 msgstr "Ïúò"
1350
1351 #: src/compose.c:5504 src/prefs_toolbar.c:826
1352 msgid "File name"
1353 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
1354
1355 #: src/compose.c:5655
1356 #, c-format
1357 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1358 msgstr "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1359
1360 #: src/compose.c:5681
1361 #, c-format
1362 msgid ""
1363 "The external editor is still working.\n"
1364 "Force terminating the process?\n"
1365 "process group id: %d"
1366 msgstr ""
1367 "Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
1368 "Íàñèëñòâåíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
1369 "process group id: %d"
1370
1371 #: src/compose.c:5694
1372 #, c-format
1373 msgid "Terminated process group id: %d"
1374 msgstr "Terminated process group id: %d"
1375
1376 #: src/compose.c:5695
1377 #, c-format
1378 msgid "Temporary file: %s"
1379 msgstr "Âðåìåíåí ôàéë: %s"
1380
1381 #: src/compose.c:5752
1382 msgid "Couldn't exec external editor\n"
1383 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì âúíøíèÿ ðåäàêòîð\n"
1384
1385 #: src/compose.c:5756
1386 msgid "Couldn't write to file\n"
1387 msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà\n"
1388
1389 #: src/compose.c:5758
1390 msgid "Pipe read failed\n"
1391 msgstr "Pipe read failed\n"
1392
1393 #: src/compose.c:6132 src/inc.c:168 src/inc.c:273 src/mainwindow.c:2252
1394 msgid "Offline warning"
1395 msgstr ""
1396
1397 #: src/compose.c:6133 src/inc.c:169 src/inc.c:274 src/mainwindow.c:2253
1398 msgid "You're working offline. Override?"
1399 msgstr ""
1400
1401 #: src/compose.c:6236 src/compose.c:6257
1402 msgid "Select file"
1403 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
1404
1405 #: src/compose.c:6289
1406 msgid "Discard message"
1407 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
1408
1409 #: src/compose.c:6290
1410 msgid "This message has been modified. discard it?"
1411 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
1412
1413 #: src/compose.c:6291
1414 msgid "Discard"
1415 msgstr "Îòõâúðëè"
1416
1417 #: src/compose.c:6291
1418 msgid "to Draft"
1419 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
1420
1421 #: src/compose.c:6326
1422 #, fuzzy, c-format
1423 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1424 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè øàáëîí?"
1425
1426 #: src/compose.c:6328
1427 #, fuzzy
1428 msgid "Apply template"
1429 msgstr "Èçòðèâàíå íà øàáëîíà"
1430
1431 #: src/compose.c:6329
1432 #, fuzzy
1433 msgid "Replace"
1434 msgstr "Øàáëîí"
1435
1436 #: src/editaddress.c:143
1437 msgid "Add New Person"
1438 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
1439
1440 #: src/editaddress.c:144
1441 msgid "Edit Person Details"
1442 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ëèöåòî"
1443
1444 #: src/editaddress.c:285
1445 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1446 msgstr "E-mail àäðåñ òðÿáâà äà áúäå ïîïúëíåí."
1447
1448 #: src/editaddress.c:422
1449 msgid "A Name and Value must be supplied."
1450 msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
1451
1452 #: src/editaddress.c:480
1453 msgid "Edit Person Data"
1454 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
1455
1456 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:793
1457 msgid "Display Name"
1458 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
1459
1460 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1461 msgid "Last Name"
1462 msgstr "Ôàìèëèÿ"
1463
1464 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1465 msgid "First Name"
1466 msgstr "Èìå"
1467
1468 #: src/editaddress.c:589
1469 #, fuzzy
1470 msgid "Nickname"
1471 msgstr "Ïðÿêîð"
1472
1473 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1474 #: src/editgroup.c:255 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
1475 msgid "E-Mail Address"
1476 msgstr "E-Mail àäðåñ"
1477
1478 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1479 msgid "Alias"
1480 msgstr "Ïñåâäîíèì"
1481
1482 #: src/editaddress.c:710
1483 msgid "Move Up"
1484 msgstr "Íàãîðå"
1485
1486 #: src/editaddress.c:713
1487 msgid "Move Down"
1488 msgstr "Íàäîëó"
1489
1490 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
1491 msgid "Modify"
1492 msgstr "Ïðîìåíè"
1493
1494 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1495 #: src/summary_search.c:207
1496 msgid "Clear"
1497 msgstr "Èç÷èñòè"
1498
1499 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1500 #: src/prefs_matcher.c:393
1501 msgid "Value"
1502 msgstr "Ñòîéíîñò"
1503
1504 #: src/editaddress.c:883
1505 msgid "Basic Data"
1506 msgstr "Îñíîâíè äàííè"
1507
1508 #: src/editaddress.c:885
1509 msgid "User Attributes"
1510 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1511
1512 #: src/editbook.c:112
1513 msgid "File appears to be Ok."
1514 msgstr "Ôàéëà èçãëåæäà íàðåä."
1515
1516 #: src/editbook.c:115
1517 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1518 msgstr "Ôàéëà íå èçãëåæäà äà å âúâ âàëèäåí ôîðìàò çà àäðåñíèê."
1519
1520 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1521 msgid "Could not read file."
1522 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
1523
1524 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1525 msgid "Edit Addressbook"
1526 msgstr "Ðåäàêòèðàé Àäðåñíèêà"
1527
1528 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1529 msgid " Check File "
1530 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
1531
1532 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1533 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1534 msgid "File"
1535 msgstr "Ôàéë"
1536
1537 #: src/editbook.c:283
1538 msgid "Add New Addressbook"
1539 msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
1540
1541 #: src/editgroup.c:105
1542 msgid "A Group Name must be supplied."
1543 msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî"
1544
1545 #: src/editgroup.c:261
1546 msgid "Edit Group Data"
1547 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
1548
1549 #: src/editgroup.c:289 src/exporthtml.c:629
1550 msgid "Group Name"
1551 msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
1552
1553 #: src/editgroup.c:308
1554 msgid "Addresses in Group"
1555 msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
1556
1557 #: src/editgroup.c:310
1558 msgid " -> "
1559 msgstr " -> "
1560
1561 #: src/editgroup.c:337
1562 msgid " <- "
1563 msgstr " <- "
1564
1565 #: src/editgroup.c:339
1566 msgid "Available Addresses"
1567 msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
1568
1569 #: src/editgroup.c:403
1570 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1571 msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
1572
1573 #: src/editgroup.c:453
1574 msgid "Edit Group Details"
1575 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
1576
1577 #: src/editgroup.c:456
1578 msgid "Add New Group"
1579 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
1580
1581 #: src/editgroup.c:506
1582 msgid "Edit folder"
1583 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
1584
1585 #: src/editgroup.c:506
1586 msgid "Input the new name of folder:"
1587 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
1588
1589 #: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1844 src/folderview.c:1912
1590 #: src/folderview.c:2211
1591 msgid "New folder"
1592 msgstr "Íîâà ïàïêà"
1593
1594 #: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1845 src/folderview.c:1913
1595 msgid "Input the name of new folder:"
1596 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
1597
1598 #: src/editjpilot.c:189
1599 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1600 msgstr "Ôàéëà íå èãëåæäà äà å â JPilot ôîðìàò."
1601
1602 #: src/editjpilot.c:225
1603 msgid "Select JPilot File"
1604 msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
1605
1606 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1607 msgid "Edit JPilot Entry"
1608 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
1609
1610 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1611 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1612 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1919
1613 msgid " ... "
1614 msgstr " ... "
1615
1616 #: src/editjpilot.c:319
1617 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1618 msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àðòèêóëè"
1619
1620 #: src/editjpilot.c:408
1621 msgid "Add New JPilot Entry"
1622 msgstr "Add New JPilot Entry"
1623
1624 #: src/editldap.c:164
1625 msgid "Connected successfully to server"
1626 msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
1627
1628 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1629 msgid "Could not connect to server"
1630 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
1631
1632 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1633 msgid "Edit LDAP Server"
1634 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
1635
1636 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1637 msgid "Hostname"
1638 msgstr "Hostname"
1639
1640 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
1641 msgid "Port"
1642 msgstr "Ïîðò"
1643
1644 #: src/editldap.c:328
1645 msgid " Check Server "
1646 msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
1647
1648 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1649 msgid "Search Base"
1650 msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
1651
1652 #: src/editldap.c:390
1653 msgid "Search Criteria"
1654 msgstr "Òúðñè Êðèòåðèé"
1655
1656 #: src/editldap.c:397
1657 msgid " Reset "
1658 msgstr "Ïðîìåíè "
1659
1660 #: src/editldap.c:402
1661 msgid "Bind DN"
1662 msgstr "Bind DN"
1663
1664 #: src/editldap.c:411
1665 msgid "Bind Password"
1666 msgstr "Bind Ïàðîëà"
1667
1668 #: src/editldap.c:420
1669 msgid "Timeout (secs)"
1670 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
1671
1672 #: src/editldap.c:434
1673 msgid "Maximum Entries"
1674 msgstr "Ìàêñèìàëíè Entries"
1675
1676 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:723
1677 msgid "Basic"
1678 msgstr "Îñíîâíè"
1679
1680 #: src/editldap.c:462
1681 msgid "Extended"
1682 msgstr "Ðàçøèðåíè"
1683
1684 #: src/editldap.c:547
1685 msgid "Add New LDAP Server"
1686 msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
1687
1688 #: src/editldap_basedn.c:141
1689 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1690 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP - Èçáåðè Search Base"
1691
1692 #: src/editldap_basedn.c:202
1693 msgid "Available Search Base(s)"
1694 msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
1695
1696 #: src/editldap_basedn.c:286
1697 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1698 msgstr "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1699
1700 #: src/editvcard.c:96
1701 msgid "File does not appear to be vCard format."
1702 msgstr "Ôàéëà íà èçãëåæäà äà å â vCard ôîðìàò."
1703
1704 #: src/editvcard.c:132
1705 msgid "Select vCard File"
1706 msgstr "Èçáåðè vCard Ôàéë"
1707
1708 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1709 msgid "Edit vCard Entry"
1710 msgstr "Ðåäàêòèðàé vCard Âïèñâàíå"
1711
1712 #: src/editvcard.c:296
1713 msgid "Add New vCard Entry"
1714 msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
1715
1716 #: src/exphtmldlg.c:101
1717 msgid "Please specify output directory and file to create."
1718 msgstr ""
1719
1720 #: src/exphtmldlg.c:104
1721 msgid "Select stylesheet and formatting."
1722 msgstr ""
1723
1724 #: src/exphtmldlg.c:107
1725 #, fuzzy
1726 msgid "File exported successfully."
1727 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
1728
1729 #: src/exphtmldlg.c:154
1730 #, c-format
1731 msgid ""
1732 "HTML Output Directory '%s'\n"
1733 "does not exist. OK to create new directory?"
1734 msgstr ""
1735
1736 #: src/exphtmldlg.c:157
1737 msgid "Create Directory"
1738 msgstr ""
1739
1740 #: src/exphtmldlg.c:166
1741 #, c-format
1742 msgid ""
1743 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1744 "%s"
1745 msgstr ""
1746
1747 #: src/exphtmldlg.c:168
1748 msgid "Failed to Create Directory"
1749 msgstr ""
1750
1751 #: src/exphtmldlg.c:318
1752 #, fuzzy
1753 msgid "Select HTML Output File"
1754 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
1755
1756 #: src/exphtmldlg.c:387
1757 msgid "HTML Output File"
1758 msgstr ""
1759
1760 #: src/exphtmldlg.c:443
1761 msgid "Stylesheet"
1762 msgstr ""
1763
1764 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3681 src/prefs_common.c:4002
1765 msgid "Default"
1766 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
1767
1768 #: src/exphtmldlg.c:462
1769 #, fuzzy
1770 msgid "Full"
1771 msgstr "Ïúëíî èìå"
1772
1773 #: src/exphtmldlg.c:468
1774 #, fuzzy
1775 msgid "Custom"
1776 msgstr "Îáè÷àéíè çàãëàâêè"
1777
1778 #: src/exphtmldlg.c:474
1779 msgid "Custom-2"
1780 msgstr ""
1781
1782 #: src/exphtmldlg.c:480
1783 msgid "Custom-3"
1784 msgstr ""
1785
1786 #: src/exphtmldlg.c:486
1787 msgid "Custom-4"
1788 msgstr ""
1789
1790 #: src/exphtmldlg.c:500
1791 #, fuzzy
1792 msgid "Full Name Format"
1793 msgstr "Ïúëíî èìå"
1794
1795 #: src/exphtmldlg.c:507
1796 #, fuzzy
1797 msgid "First Name, Last Name"
1798 msgstr "Èìå"
1799
1800 #: src/exphtmldlg.c:513
1801 #, fuzzy
1802 msgid "Last Name, First Name"
1803 msgstr "Èìå"
1804
1805 #: src/exphtmldlg.c:527
1806 msgid "Color Banding"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: src/exphtmldlg.c:533
1810 msgid "Format E-Mail Links"
1811 msgstr ""
1812
1813 #: src/exphtmldlg.c:539
1814 #, fuzzy
1815 msgid "Format User Attributes"
1816 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1817
1818 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
1819 msgid "File Name"
1820 msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
1821
1822 #: src/exphtmldlg.c:599
1823 #, fuzzy
1824 msgid "Open with Web Browser"
1825 msgstr "Èíòåðíåò áðàóçúð"
1826
1827 #: src/exphtmldlg.c:628
1828 #, fuzzy
1829 msgid "Export Address Book to HTML File"
1830 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
1831
1832 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
1833 msgid "Prev"
1834 msgstr "Ïðåäèøåí"
1835
1836 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:307
1837 msgid "Next"
1838 msgstr "Ñëåäâàù"
1839
1840 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
1841 msgid "File Info"
1842 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
1843
1844 #: src/exphtmldlg.c:693
1845 #, fuzzy
1846 msgid "Format"
1847 msgstr "Ïðåïðàòè"
1848
1849 #: src/export.c:127
1850 msgid "Export"
1851 msgstr "Èçíåñè"
1852
1853 #: src/export.c:146
1854 msgid "Specify target folder and mbox file."
1855 msgstr "Îïðåäåëè ïàïêà öåë è mbox ôàéë."
1856
1857 #: src/export.c:156
1858 msgid "Source dir:"
1859 msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
1860
1861 #: src/export.c:161
1862 msgid "Exporting file:"
1863 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
1864
1865 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
1866 #: src/prefs_account.c:1176 src/prefs_filter.c:361
1867 msgid " Select... "
1868 msgstr " Èçáåðè... "
1869
1870 #: src/export.c:219
1871 msgid "Select exporting file"
1872 msgstr "Èçáåðè èçíàñÿí ôàéë"
1873
1874 #: src/exporthtml.c:799
1875 #, fuzzy
1876 msgid "Full Name"
1877 msgstr "Ïúëíî èìå"
1878
1879 #: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
1880 msgid "Attributes"
1881 msgstr "Àòðèáóòè"
1882
1883 #: src/exporthtml.c:1004
1884 #, fuzzy
1885 msgid "Sylpheed Address Book"
1886 msgstr "Àäðåñíèê"
1887
1888 #: src/exporthtml.c:1116
1889 msgid "Name already exists but is not a directory."
1890 msgstr ""
1891
1892 #: src/exporthtml.c:1119
1893 msgid "No permissions to create directory."
1894 msgstr ""
1895
1896 #: src/exporthtml.c:1122
1897 msgid "Name is too long."
1898 msgstr ""
1899
1900 #: src/exporthtml.c:1125
1901 #, fuzzy
1902 msgid "Not specified."
1903 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
1904
1905 #: src/foldersel.c:146
1906 msgid "Select folder"
1907 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
1908
1909 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1042
1910 msgid "Inbox"
1911 msgstr "Inbox"
1912
1913 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1058
1914 #, fuzzy
1915 msgid "Sent"
1916 msgstr "Èçïðàùàíå"
1917
1918 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1074
1919 msgid "Queue"
1920 msgstr "×àêàùè"
1921
1922 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1090
1923 msgid "Trash"
1924 msgstr "Êîø÷å"
1925
1926 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1104
1927 #, fuzzy
1928 msgid "Drafts"
1929 msgstr "×åðíîâè"
1930
1931 #: src/folderview.c:259 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
1932 msgid "/Create _new folder..."
1933 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
1934
1935 #: src/folderview.c:260 src/folderview.c:275 src/folderview.c:295
1936 msgid "/_Rename folder..."
1937 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
1938
1939 #: src/folderview.c:261 src/folderview.c:276 src/folderview.c:296
1940 msgid "/_Delete folder"
1941 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
1942
1943 #: src/folderview.c:263 src/folderview.c:282
1944 msgid "/Remove _mailbox"
1945 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
1946
1947 #: src/folderview.c:266 src/folderview.c:286 src/folderview.c:306
1948 #: src/folderview.c:322
1949 #, fuzzy
1950 msgid "/_Processing..."
1951 msgstr "/_Ïðèíòèðàé..."
1952
1953 #: src/folderview.c:267
1954 #, fuzzy
1955 msgid "/_Scoring..."
1956 msgstr "/_Ïðèíòèðàé..."
1957
1958 #: src/folderview.c:272 src/folderview.c:292 src/folderview.c:312
1959 #, fuzzy
1960 msgid "/Mark all _read"
1961 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
1962
1963 #: src/folderview.c:278 src/folderview.c:298
1964 msgid "/_Check for new messages"
1965 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
1966
1967 #: src/folderview.c:280 src/folderview.c:300
1968 msgid "/R_escan folder tree"
1969 msgstr "/Ïðåðàçãëåäàé äúðâîòî íà ïàïêàòà"
1970
1971 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:304 src/folderview.c:320
1972 #, fuzzy
1973 msgid "/_Search folder..."
1974 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
1975
1976 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307 src/folderview.c:323
1977 #, fuzzy
1978 msgid "/S_coring..."
1979 msgstr "/_Ïðèíòèðàé..."
1980
1981 #: src/folderview.c:302
1982 msgid "/Remove _IMAP4 account"
1983 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
1984
1985 #: src/folderview.c:314
1986 #, fuzzy
1987 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
1988 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
1989
1990 #: src/folderview.c:316
1991 msgid "/_Remove newsgroup"
1992 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
1993
1994 #: src/folderview.c:318
1995 msgid "/Remove _news account"
1996 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
1997
1998 #: src/folderview.c:348
1999 msgid "New"
2000 msgstr "Íîâè"
2001
2002 #: src/folderview.c:349 src/prefs_summary_column.c:68
2003 msgid "Unread"
2004 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
2005
2006 #: src/folderview.c:350 src/selective_download.c:800
2007 msgid "#"
2008 msgstr "#"
2009
2010 #: src/folderview.c:569
2011 msgid "Setting folder info..."
2012 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
2013
2014 #: src/folderview.c:750 src/mainwindow.c:2714 src/setup.c:81
2015 #, c-format
2016 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2017 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s%c%s ..."
2018
2019 #: src/folderview.c:754 src/mainwindow.c:2719 src/setup.c:86
2020 #, c-format
2021 msgid "Scanning folder %s ..."
2022 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s ..."
2023
2024 #: src/folderview.c:796
2025 #, fuzzy
2026 msgid "Rescan folder tree"
2027 msgstr "/Ïðåðàçãëåäàé äúðâîòî íà ïàïêàòà"
2028
2029 #: src/folderview.c:797
2030 msgid ""
2031 "All previous settings for each folders will be lost.\n"
2032 "Continue?"
2033 msgstr ""
2034
2035 #: src/folderview.c:803
2036 msgid "Rescanning folder tree..."
2037 msgstr "Ïðåðàçãëåæäàì äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
2038
2039 #: src/folderview.c:825
2040 msgid "Rescanning all folder trees..."
2041 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
2042
2043 #: src/folderview.c:903
2044 #, fuzzy
2045 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2046 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2047
2048 #: src/folderview.c:1697 src/main.c:472 src/summaryview.c:5124
2049 #, c-format
2050 msgid "Processing (%s)..."
2051 msgstr ""
2052
2053 #: src/folderview.c:1846 src/folderview.c:1914 src/folderview.c:2215
2054 msgid "NewFolder"
2055 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
2056
2057 #: src/folderview.c:1851 src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2220
2058 #, c-format
2059 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2060 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
2061
2062 #: src/folderview.c:1864 src/folderview.c:1919 src/folderview.c:1987
2063 #: src/folderview.c:2063 src/folderview.c:2232
2064 #, c-format
2065 msgid "The folder `%s' already exists."
2066 msgstr "Ïàïêàòà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
2067
2068 #: src/folderview.c:1871 src/folderview.c:2239
2069 #, c-format
2070 msgid "Can't create the folder `%s'."
2071 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà '%s'."
2072
2073 #: src/folderview.c:1970 src/folderview.c:2053
2074 #, c-format
2075 msgid "Input new name for `%s':"
2076 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà '%s':"
2077
2078 #: src/folderview.c:1971 src/folderview.c:2055
2079 msgid "Rename folder"
2080 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
2081
2082 #: src/folderview.c:2113
2083 #, c-format
2084 msgid ""
2085 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2086 "Do you really want to delete?"
2087 msgstr ""
2088 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä '%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
2089 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
2090
2091 #: src/folderview.c:2115
2092 msgid "Delete folder"
2093 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
2094
2095 #: src/folderview.c:2124
2096 #, c-format
2097 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2098 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
2099
2100 #: src/folderview.c:2176
2101 #, fuzzy, c-format
2102 msgid ""
2103 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2104 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2105 msgstr ""
2106 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
2107 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ÑÀ èçòðèòè îò äèñêà)"
2108
2109 #: src/folderview.c:2178
2110 #, fuzzy
2111 msgid "Remove mailbox"
2112 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
2113
2114 #: src/folderview.c:2212
2115 msgid ""
2116 "Input the name of new folder:\n"
2117 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2118 " append `/' at the end of the name)"
2119 msgstr ""
2120 "Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
2121 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
2122 " äîáàâåòå '/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
2123
2124 #: src/folderview.c:2284
2125 #, c-format
2126 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2127 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
2128
2129 #: src/folderview.c:2285
2130 msgid "Delete IMAP4 account"
2131 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
2132
2133 #: src/folderview.c:2418
2134 #, c-format
2135 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2136 msgstr "ÍÀèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
2137
2138 #: src/folderview.c:2419
2139 msgid "Delete newsgroup"
2140 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
2141
2142 #: src/folderview.c:2454
2143 #, c-format
2144 msgid "Really delete news account `%s'?"
2145 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
2146
2147 #: src/folderview.c:2455
2148 msgid "Delete news account"
2149 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
2150
2151 #: src/grouplistdialog.c:173
2152 msgid "Subscribe to newsgroup"
2153 msgstr "Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà"
2154
2155 #: src/grouplistdialog.c:189
2156 msgid "Select newsgroups to subscribe."
2157 msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå"
2158
2159 #: src/grouplistdialog.c:195
2160 msgid "Find groups:"
2161 msgstr "Íàìåðè ãðóïè"
2162
2163 #: src/grouplistdialog.c:203
2164 msgid " Search "
2165 msgstr "Òúðñåíå"
2166
2167 #: src/grouplistdialog.c:215
2168 msgid "Newsgroup name"
2169 msgstr "Èìå íà íîâèíàðñêòà ãðóïà"
2170
2171 #: src/grouplistdialog.c:216
2172 msgid "Messages"
2173 msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
2174
2175 #: src/grouplistdialog.c:217
2176 msgid "Type"
2177 msgstr "Òèï"
2178
2179 #: src/grouplistdialog.c:243
2180 msgid "Refresh"
2181 msgstr "Îïðåñíè"
2182
2183 #: src/grouplistdialog.c:347
2184 msgid "moderated"
2185 msgstr "ïî-âúçäúðæàíè"
2186
2187 #: src/grouplistdialog.c:349
2188 msgid "readonly"
2189 msgstr "ñàìî çà ÷åòåíå"
2190
2191 #: src/grouplistdialog.c:351
2192 msgid "unknown"
2193 msgstr "íåèçâåñòåí"
2194
2195 #: src/grouplistdialog.c:398
2196 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2197 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
2198
2199 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1014
2200 msgid "Done."
2201 msgstr "Ãîòîâî."
2202
2203 #: src/grouplistdialog.c:477
2204 #, c-format
2205 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2206 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
2207
2208 #: src/gtkaspell.c:479
2209 #, fuzzy
2210 msgid "No dictionary selected."
2211 msgstr " ïèñìî(à) å(ñà) èçáðàíî(è)"
2212
2213 #: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1855
2214 msgid "Normal Mode"
2215 msgstr ""
2216
2217 #: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1866
2218 msgid "Bad Spellers Mode"
2219 msgstr ""
2220
2221 #: src/gtkaspell.c:740
2222 msgid "Unknown suggestion mode."
2223 msgstr ""
2224
2225 #: src/gtkaspell.c:973
2226 msgid "No misspelled word found."
2227 msgstr ""
2228
2229 #: src/gtkaspell.c:1307
2230 msgid "Replace unknown word"
2231 msgstr ""
2232
2233 #: src/gtkaspell.c:1317
2234 #, c-format
2235 msgid "Replace \"%s\" with: "
2236 msgstr ""
2237
2238 #: src/gtkaspell.c:1337
2239 msgid ""
2240 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2241 "will learn from mistake.\n"
2242 msgstr ""
2243
2244 #: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1844
2245 msgid "Fast Mode"
2246 msgstr ""
2247
2248 #: src/gtkaspell.c:1682
2249 #, c-format
2250 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: src/gtkaspell.c:1695
2254 msgid "Accept in this session"
2255 msgstr ""
2256
2257 #: src/gtkaspell.c:1705
2258 msgid "Add to personal dictionary"
2259 msgstr ""
2260
2261 #: src/gtkaspell.c:1715
2262 #, fuzzy
2263 msgid "Replace with..."
2264 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
2265
2266 #: src/gtkaspell.c:1725
2267 #, fuzzy, c-format
2268 msgid "Check with %s"
2269 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
2270
2271 #: src/gtkaspell.c:1744
2272 msgid "(no suggestions)"
2273 msgstr ""
2274
2275 #: src/gtkaspell.c:1755
2276 #, fuzzy
2277 msgid "Others..."
2278 msgstr "Äðóãè"
2279
2280 #: src/gtkaspell.c:1765 src/gtkaspell.c:1938
2281 #, fuzzy
2282 msgid "More..."
2283 msgstr "/Ïðåìåñòè"
2284
2285 #: src/gtkaspell.c:1820
2286 #, c-format
2287 msgid "Dictionary: %s"
2288 msgstr ""
2289
2290 #: src/gtkaspell.c:1833
2291 #, c-format
2292 msgid "Use alternate (%s)"
2293 msgstr ""
2294
2295 #: src/gtkaspell.c:1881 src/prefs_common.c:1580
2296 #, fuzzy
2297 msgid "Check while typing"
2298 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
2299
2300 #: src/gtkaspell.c:1897
2301 #, fuzzy
2302 msgid "Change dictionary"
2303 msgstr "Óñëîâèå"
2304
2305 #: src/gtkaspell.c:2052
2306 #, c-format
2307 msgid ""
2308 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2309 "%s"
2310 msgstr ""
2311
2312 #: src/gtkutils.c:59 src/gtkutils.c:75
2313 msgid "Abcdef"
2314 msgstr "Àáâãäå"
2315
2316 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2224
2317 msgid "(No From)"
2318 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
2319
2320 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2267 src/summaryview.c:2270
2321 msgid "(No Subject)"
2322 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
2323
2324 #: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
2325 msgid "Can't load the image."
2326 msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ èçîáðàæåíèåòî."
2327
2328 #: src/imap.c:427
2329 #, c-format
2330 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2331 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
2332
2333 #: src/imap.c:469
2334 #, fuzzy
2335 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2336 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
2337
2338 #: src/imap.c:482
2339 #, c-format
2340 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2341 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
2342
2343 #: src/imap.c:683
2344 #, fuzzy, c-format
2345 msgid "can't select mailbox %s\n"
2346 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2347
2348 #: src/imap.c:694 src/procmsg.c:748
2349 #, c-format
2350 msgid "can't fetch message %d\n"
2351 msgstr "íå ìîãà äà äîíåñà ñúîáùåíèå %d\n"
2352
2353 #: src/imap.c:722 src/imap.c:731
2354 #, c-format
2355 msgid "can't append message %s\n"
2356 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêà÷à ñúîáùåíèå %s\n"
2357
2358 #: src/imap.c:761 src/imap.c:824 src/mh.c:444 src/mh.c:548 src/mh.c:603
2359 #: src/mh.c:712
2360 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
2361 msgstr "ëîêàëíàòà ïàïêà å èäåíòè÷íà ñ îòäàëå÷åíàòà\n"
2362
2363 #: src/imap.c:769
2364 #, fuzzy
2365 msgid "can't copy message\n"
2366 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå %s â %s\n"
2367
2368 #: src/imap.c:985
2369 #, c-format
2370 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2371 msgstr ""
2372
2373 #: src/imap.c:992 src/imap.c:1037
2374 msgid "can't expunge\n"
2375 msgstr ""
2376
2377 #: src/imap.c:1030
2378 #, c-format
2379 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: src/imap.c:1220
2383 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2384 msgstr ""
2385
2386 #: src/imap.c:1338
2387 #, fuzzy, c-format
2388 msgid "Can't create '%s'\n"
2389 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì %s\n"
2390
2391 #: src/imap.c:1343
2392 #, fuzzy, c-format
2393 msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
2394 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì %s\n"
2395
2396 #: src/imap.c:1406
2397 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2398 msgstr ""
2399
2400 #: src/imap.c:1427
2401 msgid "can't create mailbox\n"
2402 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2403
2404 #: src/imap.c:1498
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2407 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2408
2409 #: src/imap.c:1564
2410 msgid "can't delete mailbox\n"
2411 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2412
2413 #: src/imap.c:1597 src/imap.c:3219
2414 msgid "can't get envelope\n"
2415 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
2416
2417 #: src/imap.c:1605 src/imap.c:3226
2418 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2419 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
2420
2421 #: src/imap.c:1627 src/imap.c:3254
2422 #, c-format
2423 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2424 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
2425
2426 #: src/imap.c:1716
2427 #, c-format
2428 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2429 msgstr ""
2430
2431 #: src/imap.c:1737
2432 #, c-format
2433 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2434 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2435
2436 #: src/imap.c:1744
2437 #, fuzzy, c-format
2438 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2439 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2440
2441 #: src/imap.c:1768
2442 msgid "Can't start TLS session.\n"
2443 msgstr ""
2444
2445 #: src/imap.c:1780
2446 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2447 msgstr ""
2448
2449 #: src/imap.c:1854
2450 msgid "can't get namespace\n"
2451 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
2452
2453 #: src/imap.c:2284
2454 #, c-format
2455 msgid "can't select folder: %s\n"
2456 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
2457
2458 #: src/imap.c:2407
2459 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2460 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
2461
2462 #: src/imap.c:2668
2463 #, c-format
2464 msgid "can't append %s to %s\n"
2465 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
2466
2467 #: src/imap.c:2673
2468 msgid "(sending file...)"
2469 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
2470
2471 #: src/imap.c:2709
2472 #, c-format
2473 msgid "can't copy %d to %s\n"
2474 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
2475
2476 #: src/imap.c:2734
2477 #, c-format
2478 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2479 msgstr ""
2480
2481 #: src/imap.c:2748
2482 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2483 msgstr ""
2484
2485 #: src/imap.c:2947 src/imap.c:2984
2486 #, c-format
2487 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2488 msgstr ""
2489
2490 #: src/imap.c:3018 src/imap.c:3051
2491 #, c-format
2492 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2493 msgstr ""
2494
2495 #: src/import.c:131
2496 msgid "Import"
2497 msgstr "Âíåñè"
2498
2499 #: src/import.c:150
2500 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2501 msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
2502
2503 #: src/import.c:160
2504 msgid "Importing file:"
2505 msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
2506
2507 #: src/import.c:165
2508 msgid "Destination dir:"
2509 msgstr ""
2510
2511 #: src/import.c:223
2512 msgid "Select importing file"
2513 msgstr ""
2514
2515 #: src/importldif.c:118
2516 msgid "Please specify address book name and file to import."
2517 msgstr ""
2518
2519 #: src/importldif.c:121
2520 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2521 msgstr ""
2522
2523 #: src/importldif.c:124
2524 msgid "File imported."
2525 msgstr ""
2526
2527 #: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2528 msgid "Please select a file."
2529 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
2530
2531 #: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2532 msgid "Address book name must be supplied."
2533 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
2534
2535 #: src/importldif.c:318
2536 msgid "Error reading LDIF fields."
2537 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
2538
2539 #: src/importldif.c:341
2540 msgid "LDIF file imported successfully."
2541 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
2542
2543 #: src/importldif.c:426
2544 msgid "Select LDIF File"
2545 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
2546
2547 #: src/importldif.c:542
2548 msgid "S"
2549 msgstr "Ñ"
2550
2551 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2552 msgid "LDIF Field"
2553 msgstr "LDIF Ïîëå"
2554
2555 #: src/importldif.c:544
2556 msgid "Attribute Name"
2557 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
2558
2559 #: src/importldif.c:602
2560 msgid "Attribute"
2561 msgstr "Àòðèáóò"
2562
2563 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
2564 msgid "Select"
2565 msgstr "Èçáåðè"
2566
2567 #: src/importldif.c:674
2568 msgid "File Name :"
2569 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
2570
2571 #: src/importldif.c:684
2572 msgid "Records :"
2573 msgstr "Çàïèñè :"
2574
2575 #: src/importldif.c:712
2576 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2577 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
2578
2579 #: src/importmutt.c:143
2580 #, fuzzy
2581 msgid "Error importing MUTT file."
2582 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
2583
2584 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2585 #: src/importpine.c:329
2586 #, fuzzy
2587 msgid "Please select a file to import."
2588 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
2589
2590 #: src/importmutt.c:185
2591 #, fuzzy
2592 msgid "Select MUTT File"
2593 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
2594
2595 #: src/importmutt.c:239
2596 #, fuzzy
2597 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2598 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
2599
2600 #: src/importpine.c:143
2601 #, fuzzy
2602 msgid "Error importing Pine file."
2603 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
2604
2605 #: src/importpine.c:185
2606 #, fuzzy
2607 msgid "Select Pine File"
2608 msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
2609
2610 #: src/importpine.c:239
2611 #, fuzzy
2612 msgid "Import Pine file into Address Book"
2613 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
2614
2615 #: src/inc.c:251 src/inc.c:340 src/send.c:358
2616 msgid "Standby"
2617 msgstr "Ãîòîâíîñò"
2618
2619 #: src/inc.c:364
2620 msgid "Retrieving new messages"
2621 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2622
2623 #: src/inc.c:494
2624 msgid "Retrieving"
2625 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
2626
2627 #: src/inc.c:503
2628 #, fuzzy, c-format
2629 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2630 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
2631
2632 #: src/inc.c:507
2633 #, fuzzy
2634 msgid "Done (no new messages)"
2635 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2636
2637 #: src/inc.c:514
2638 msgid "Connection failed"
2639 msgstr "Âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
2640
2641 #: src/inc.c:518
2642 msgid "Auth failed"
2643 msgstr "Óäîáðåíèåòî ñå ïðîâàëè"
2644
2645 #: src/inc.c:522 src/prefs_summary_column.c:76
2646 msgid "Locked"
2647 msgstr ""
2648
2649 #: src/inc.c:531
2650 msgid "Cancelled"
2651 msgstr "Îòêàçàíî"
2652
2653 #: src/inc.c:544
2654 #, fuzzy, c-format
2655 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2656 msgstr "çàïèñâàíåòî â %s ñå ïðîâàëè.\n"
2657
2658 #: src/inc.c:623
2659 #, fuzzy, c-format
2660 msgid "Finished (%d new message(s))"
2661 msgstr "\t%d íîâè ñúîáùåíèÿ\n"
2662
2663 #: src/inc.c:626
2664 #, fuzzy
2665 msgid "Finished (no new messages)"
2666 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2667
2668 #: src/inc.c:634
2669 #, fuzzy
2670 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2671 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
2672
2673 #: src/inc.c:697
2674 #, c-format
2675 msgid "%s: Retrieving new messages"
2676 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2677
2678 #: src/inc.c:725
2679 #, c-format
2680 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2681 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
2682
2683 #: src/inc.c:733
2684 #, c-format
2685 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2686 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2687
2688 #: src/inc.c:740
2689 #, fuzzy, c-format
2690 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2691 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2692
2693 #: src/inc.c:850 src/inc.c:917
2694 #, c-format
2695 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2696 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
2697
2698 #: src/inc.c:882
2699 msgid "Authenticating..."
2700 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
2701
2702 #: src/inc.c:886
2703 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2704 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
2705
2706 #: src/inc.c:890
2707 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2708 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
2709
2710 #: src/inc.c:894
2711 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2712 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
2713
2714 #: src/inc.c:898
2715 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2716 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
2717
2718 #: src/inc.c:902
2719 #, fuzzy, c-format
2720 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2721 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
2722
2723 #: src/inc.c:933
2724 #, fuzzy, c-format
2725 msgid "Deleting message %d"
2726 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèÿ"
2727
2728 #: src/inc.c:939
2729 msgid "Quitting"
2730 msgstr "Ïðåêúñâàì"
2731
2732 #: src/inc.c:975
2733 msgid "a message won't be received\n"
2734 msgstr "ñúîáùåíèå íå áåøå ïîëó÷åíî\n"
2735
2736 #: src/inc.c:1010
2737 msgid "Error occurred while processing mail."
2738 msgstr ""
2739
2740 #: src/inc.c:1013
2741 msgid "No disk space left."
2742 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî âúðõó äèñêà."
2743
2744 #: src/inc.c:1017
2745 #, fuzzy
2746 msgid "Mailbox is locked."
2747 msgstr "Íàñòðîéêè íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
2748
2749 #: src/inc.c:1045
2750 #, fuzzy
2751 msgid "Incorporation cancelled\n"
2752 msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà"
2753
2754 #: src/inputdialog.c:151
2755 #, c-format
2756 msgid "Input password for %s on %s:"
2757 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà çà %s íà %s:"
2758
2759 #: src/inputdialog.c:153
2760 msgid "Input password"
2761 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
2762
2763 #: src/logwindow.c:59
2764 msgid "Protocol log"
2765 msgstr ""
2766
2767 #: src/logwindow.c:216
2768 #, fuzzy
2769 msgid "Error clearing log\n"
2770 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
2771
2772 #: src/main.c:134 src/main.c:143 src/mbox_folder.c:2136 src/mh.c:874
2773 #, c-format
2774 msgid ""
2775 "File `%s' already exists.\n"
2776 "Can't create folder."
2777 msgstr ""
2778 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
2779 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
2780
2781 #: src/main.c:182
2782 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2783 msgstr ""
2784
2785 #: src/main.c:268
2786 #, fuzzy
2787 msgid ""
2788 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2789 "OpenPGP support disabled."
2790 msgstr ""
2791 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî.\n"
2792 "OpenPGP ïîäðúæêà íå å äåéñòâàùà."
2793
2794 #: src/main.c:418
2795 #, c-format
2796 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2797 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
2798
2799 #: src/main.c:421
2800 msgid "  --compose [address]    open composition window"
2801 msgstr " --compose [àäðåñ]\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà öú÷èíÿâàíå]"
2802
2803 #: src/main.c:422
2804 msgid ""
2805 "  --attach file1 [file2]...\n"
2806 "                         open composition window with specified files\n"
2807 "                         attached"
2808 msgstr ""
2809
2810 #: src/main.c:425
2811 msgid "  --receive              receive new messages"
2812 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2813
2814 #: src/main.c:426
2815 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
2816 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
2817
2818 #: src/main.c:427
2819 msgid "  --send                 send all queued messages"
2820 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
2821
2822 #: src/main.c:428
2823 msgid "  --status               show the total number of messages"
2824 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
2825
2826 #: src/main.c:429
2827 msgid "  --debug                debug mode"
2828 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
2829
2830 #: src/main.c:430
2831 msgid "  --help                 display this help and exit"
2832 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
2833
2834 #: src/main.c:431
2835 msgid "  --version              output version information and exit"
2836 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
2837
2838 #: src/main.c:475
2839 #, fuzzy
2840 msgid "top level folder"
2841 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
2842
2843 #: src/main.c:495
2844 msgid "Composing message exists. Really quit?"
2845 msgstr ""
2846
2847 #: src/main.c:502
2848 msgid "Queued messages"
2849 msgstr ""
2850
2851 #: src/main.c:503
2852 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2853 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
2854
2855 #: src/main.c:743 src/mainwindow.c:2263
2856 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
2857 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
2858
2859 #: src/mainwindow.c:405
2860 msgid "/_File/_Add mailbox..."
2861 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
2862
2863 #: src/mainwindow.c:406
2864 #, fuzzy
2865 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
2866 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
2867
2868 #: src/mainwindow.c:407
2869 #, fuzzy
2870 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
2871 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2872
2873 #: src/mainwindow.c:409
2874 msgid "/_File/_Folder"
2875 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà"
2876
2877 #: src/mainwindow.c:410
2878 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2879 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
2880
2881 #: src/mainwindow.c:412
2882 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2883 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
2884
2885 #: src/mainwindow.c:413
2886 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2887 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
2888
2889 #: src/mainwindow.c:414
2890 msgid "/_File/_Import mbox file..."
2891 msgstr "/_Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
2892
2893 #: src/mainwindow.c:415
2894 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2895 msgstr "/_Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
2896
2897 #: src/mainwindow.c:416
2898 msgid "/_File/Empty _trash"
2899 msgstr "/_Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
2900
2901 #: src/mainwindow.c:417
2902 #, fuzzy
2903 msgid "/_File/_Work offline"
2904 msgstr "/_Ôàéë/_Âìúêíè ôàéë"
2905
2906 #: src/mainwindow.c:419
2907 msgid "/_File/_Save as..."
2908 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
2909
2910 #: src/mainwindow.c:420
2911 msgid "/_File/_Print..."
2912 msgstr "/_Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
2913
2914 #: src/mainwindow.c:423
2915 msgid "/_File/E_xit"
2916 msgstr "/_Ôàéë/Èçõîä"
2917
2918 #: src/mainwindow.c:428
2919 #, fuzzy
2920 msgid "/_Edit/Select thread"
2921 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
2922
2923 #: src/mainwindow.c:430
2924 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
2925 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
2926
2927 #: src/mainwindow.c:432
2928 #, fuzzy
2929 msgid "/_Edit/_Search folder..."
2930 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ñúîáùåíèÿ..."
2931
2932 #: src/mainwindow.c:434
2933 #, fuzzy
2934 msgid "/_View/Show or hi_de"
2935 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
2936
2937 #: src/mainwindow.c:435
2938 #, fuzzy
2939 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
2940 msgstr "/_Èçãëåä/Äúðâî íà ïàïêàòà"
2941
2942 #: src/mainwindow.c:437
2943 #, fuzzy
2944 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
2945 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèâòî"
2946
2947 #: src/mainwindow.c:439
2948 #, fuzzy
2949 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
2950 msgstr "/_Èçãëåä/Èíñòðóìåíòàðèóì"
2951
2952 #: src/mainwindow.c:441
2953 #, fuzzy
2954 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
2955 msgstr "/_Èçãëåä/ÈíñòðóìåíòàðèóìÈêîíè è òåêñò"
2956
2957 #: src/mainwindow.c:443
2958 #, fuzzy
2959 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
2960 msgstr "/_Èçãëåä/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
2961
2962 #: src/mainwindow.c:445
2963 #, fuzzy
2964 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
2965 msgstr "/_Èçãëåä/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
2966
2967 #: src/mainwindow.c:447
2968 #, fuzzy
2969 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
2970 msgstr "/_Èçãëåä/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
2971
2972 #: src/mainwindow.c:449
2973 #, fuzzy
2974 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
2975 msgstr "/_Èçãëåä/Ñòàòóñ áàð"
2976
2977 #: src/mainwindow.c:452
2978 msgid "/_View/Separate f_older tree"
2979 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
2980
2981 #: src/mainwindow.c:453
2982 msgid "/_View/Separate m_essage view"
2983 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
2984
2985 #: src/mainwindow.c:455
2986 msgid "/_View/_Sort"
2987 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
2988
2989 #: src/mainwindow.c:456
2990 #, fuzzy
2991 msgid "/_View/_Sort/by _number"
2992 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
2993
2994 #: src/mainwindow.c:457
2995 #, fuzzy
2996 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
2997 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
2998
2999 #: src/mainwindow.c:458
3000 #, fuzzy
3001 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3002 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
3003
3004 #: src/mainwindow.c:459
3005 #, fuzzy
3006 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3007 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
3008
3009 #: src/mainwindow.c:460
3010 #, fuzzy
3011 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3012 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
3013
3014 #: src/mainwindow.c:461
3015 #, fuzzy
3016 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3017 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
3018
3019 #: src/mainwindow.c:463
3020 #, fuzzy
3021 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3022 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
3023
3024 #: src/mainwindow.c:464
3025 #, fuzzy
3026 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
3027 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî íåïðî÷åòåíè"
3028
3029 #: src/mainwindow.c:465
3030 #, fuzzy
3031 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3032 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
3033
3034 #: src/mainwindow.c:467
3035 #, fuzzy
3036 msgid "/_View/_Sort/by score"
3037 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3038
3039 #: src/mainwindow.c:468
3040 #, fuzzy
3041 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3042 msgstr "/_Èçãëåä/Èçõîäåí êîä"
3043
3044 #: src/mainwindow.c:469
3045 #, fuzzy
3046 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3047 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3048
3049 #: src/mainwindow.c:470 src/mainwindow.c:473
3050 msgid "/_View/_Sort/---"
3051 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
3052
3053 #: src/mainwindow.c:471
3054 #, fuzzy
3055 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3056 msgstr "/_Èçãëåä/Èçõîäåí êîä"
3057
3058 #: src/mainwindow.c:472
3059 #, fuzzy
3060 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3061 msgstr "/_Èçãëåä/Èçõîäåí êîä"
3062
3063 #: src/mainwindow.c:474
3064 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3065 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
3066
3067 #: src/mainwindow.c:476
3068 msgid "/_View/Th_read view"
3069 msgstr "/_Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
3070
3071 #: src/mainwindow.c:477
3072 #, fuzzy
3073 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3074 msgstr "Ðàçøèðåíè íèøêè"
3075
3076 #: src/mainwindow.c:478
3077 #, fuzzy
3078 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3079 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3080
3081 #: src/mainwindow.c:479
3082 #, fuzzy
3083 msgid "/_View/_Hide read messages"
3084 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3085
3086 #: src/mainwindow.c:480
3087 msgid "/_View/Set display _item..."
3088 msgstr "/_Èçãëåä/Íàñòðîéêà íà ïîêàçâàíèòå àðòèêóëè"
3089
3090 #: src/mainwindow.c:483
3091 msgid "/_View/_Go to"
3092 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà"
3093
3094 #: src/mainwindow.c:484
3095 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3096 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
3097
3098 #: src/mainwindow.c:485
3099 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3100 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
3101
3102 #: src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:491 src/mainwindow.c:494
3103 #: src/mainwindow.c:499 src/mainwindow.c:504
3104 msgid "/_View/_Go to/---"
3105 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
3106
3107 #: src/mainwindow.c:487
3108 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3109 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3110
3111 #: src/mainwindow.c:489
3112 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3113 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3114
3115 #: src/mainwindow.c:492
3116 #, fuzzy
3117 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3118 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
3119
3120 #: src/mainwindow.c:493
3121 #, fuzzy
3122 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3123 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
3124
3125 #: src/mainwindow.c:495
3126 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3127 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3128
3129 #: src/mainwindow.c:497
3130 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3131 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3132
3133 #: src/mainwindow.c:500
3134 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3135 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3136
3137 #: src/mainwindow.c:502
3138 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3139 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3140
3141 #: src/mainwindow.c:505
3142 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3143 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
3144
3145 #: src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:516
3146 msgid "/_View/_Code set/---"
3147 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
3148
3149 #: src/mainwindow.c:513
3150 msgid "/_View/_Code set"
3151 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå"
3152
3153 #: src/mainwindow.c:514
3154 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3155 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
3156
3157 #: src/mainwindow.c:517
3158 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3159 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
3160
3161 #: src/mainwindow.c:521
3162 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3163 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Unicode (_UTF-8)"
3164
3165 #: src/mainwindow.c:525
3166 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3167 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Western European (ISO-8859-_1)"
3168
3169 #: src/mainwindow.c:527
3170 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3171 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Western European (ISO-8859-15)"
3172
3173 #: src/mainwindow.c:531
3174 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3175 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Central European (ISO-8859-_2)"
3176
3177 #: src/mainwindow.c:534
3178 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3179 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/_Baltic (ISO-8859-13)"
3180
3181 #: src/mainwindow.c:536
3182 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3183 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Baltic (ISO-8859-_4)"
3184
3185 #: src/mainwindow.c:539
3186 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3187 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Greek (ISO-8859-_7)"
3188
3189 #: src/mainwindow.c:542
3190 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3191 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Turkish (ISO-8859-_9)"
3192
3193 #: src/mainwindow.c:545
3194 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3195 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3196
3197 #: src/mainwindow.c:547
3198 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3199 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (KOI8-_R)"
3200
3201 #: src/mainwindow.c:549
3202 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3203 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (Windows-1251)"
3204
3205 #: src/mainwindow.c:553
3206 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3207 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3208
3209 #: src/mainwindow.c:556
3210 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3211 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3212
3213 #: src/mainwindow.c:559
3214 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3215 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (_EUC-JP)"
3216
3217 #: src/mainwindow.c:561
3218 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3219 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (_Shift__JIS)"
3220
3221 #: src/mainwindow.c:565
3222 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3223 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Simplified Chinese (_GB2312)"
3224
3225 #: src/mainwindow.c:567
3226 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3227 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Traditional Chinese (_Big5)"
3228
3229 #: src/mainwindow.c:569
3230 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3231 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3232
3233 #: src/mainwindow.c:571
3234 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3235 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3236
3237 #: src/mainwindow.c:574
3238 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3239 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Korean (EUC-_KR)"
3240
3241 #: src/mainwindow.c:576
3242 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3243 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Korean (ISO-2022-KR)"
3244
3245 #: src/mainwindow.c:579
3246 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3247 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Thai (TIS-620)"
3248
3249 #: src/mainwindow.c:581
3250 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3251 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Thai (Windows-874)"
3252
3253 #: src/mainwindow.c:589 src/summaryview.c:432
3254 msgid "/_View/Open in new _window"
3255 msgstr "/_Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
3256
3257 #: src/mainwindow.c:590
3258 #, fuzzy
3259 msgid "/_View/Mess_age source"
3260 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èçõîäíèÿ êîä"
3261
3262 #: src/mainwindow.c:591
3263 msgid "/_View/Show all _header"
3264 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3265
3266 #: src/mainwindow.c:593
3267 #, fuzzy
3268 msgid "/_View/_Update summary"
3269 msgstr "/_Èçãëåä/Îñúâðåìåíè"
3270
3271 #: src/mainwindow.c:596
3272 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3273 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
3274
3275 #: src/mainwindow.c:597
3276 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3277 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
3278
3279 #: src/mainwindow.c:599
3280 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3281 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
3282
3283 #: src/mainwindow.c:601
3284 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3285 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3286
3287 #: src/mainwindow.c:603
3288 #, fuzzy
3289 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3290 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3291
3292 #: src/mainwindow.c:604
3293 #, fuzzy
3294 msgid "/_Message/Compose a news message"
3295 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3296
3297 #: src/mainwindow.c:605
3298 msgid "/_Message/_Reply"
3299 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
3300
3301 #: src/mainwindow.c:606
3302 msgid "/_Message/Repl_y to sender"
3303 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
3304
3305 #: src/mainwindow.c:607
3306 #, fuzzy
3307 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3308 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3309
3310 #: src/mainwindow.c:608
3311 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
3312 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3313
3314 #: src/mainwindow.c:609
3315 msgid "/_Message/_Forward"
3316 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
3317
3318 #: src/mainwindow.c:610
3319 #, fuzzy
3320 msgid "/_Message/Redirect"
3321 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
3322
3323 #: src/mainwindow.c:612
3324 msgid "/_Message/Re-_edit"
3325 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
3326
3327 #: src/mainwindow.c:614
3328 msgid "/_Message/M_ove..."
3329 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
3330
3331 #: src/mainwindow.c:615
3332 msgid "/_Message/_Copy..."
3333 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
3334
3335 #: src/mainwindow.c:616
3336 msgid "/_Message/_Delete"
3337 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
3338
3339 #: src/mainwindow.c:617
3340 #, fuzzy
3341 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3342 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3343
3344 #: src/mainwindow.c:619
3345 msgid "/_Message/_Mark"
3346 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
3347
3348 #: src/mainwindow.c:620
3349 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3350 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
3351
3352 #: src/mainwindow.c:621
3353 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3354 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
3355
3356 #: src/mainwindow.c:622
3357 msgid "/_Message/_Mark/---"
3358 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
3359
3360 #: src/mainwindow.c:623
3361 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3362 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
3363
3364 #: src/mainwindow.c:624
3365 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3366 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
3367
3368 #: src/mainwindow.c:626
3369 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3370 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
3371
3372 #: src/mainwindow.c:629
3373 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3374 msgstr ""
3375
3376 #: src/mainwindow.c:631
3377 #, fuzzy
3378 msgid "/_Tools/_Address book..."
3379 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
3380
3381 #: src/mainwindow.c:632
3382 #, fuzzy
3383 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3384 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
3385
3386 #: src/mainwindow.c:634
3387 #, fuzzy
3388 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3389 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
3390
3391 #: src/mainwindow.c:635
3392 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3393 msgstr ""
3394
3395 #: src/mainwindow.c:637
3396 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3397 msgstr ""
3398
3399 #: src/mainwindow.c:640
3400 #, fuzzy
3401 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3402 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
3403
3404 #: src/mainwindow.c:641
3405 #, fuzzy
3406 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3407 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå"
3408
3409 #: src/mainwindow.c:642
3410 #, fuzzy
3411 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3412 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
3413
3414 #: src/mainwindow.c:644
3415 #, fuzzy
3416 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3417 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
3418
3419 #: src/mainwindow.c:646
3420 #, fuzzy
3421 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3422 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
3423
3424 #: src/mainwindow.c:648
3425 #, fuzzy
3426 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3427 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
3428
3429 #: src/mainwindow.c:653
3430 #, fuzzy
3431 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3432 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
3433
3434 #: src/mainwindow.c:656
3435 #, fuzzy
3436 msgid "/_Tools/E_xecute"
3437 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
3438
3439 #: src/mainwindow.c:658
3440 #, fuzzy
3441 msgid "/_Tools/_Log window"
3442 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
3443
3444 #: src/mainwindow.c:660
3445 msgid "/_Configuration"
3446 msgstr "/_Íàñòðîéêè"
3447
3448 #: src/mainwindow.c:661
3449 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3450 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
3451
3452 #: src/mainwindow.c:663
3453 #, fuzzy
3454 msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar..."
3455 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîí..."
3456
3457 #: src/mainwindow.c:666
3458 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
3459 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêà íà ôèëòúð..."
3460
3461 #: src/mainwindow.c:669
3462 #, fuzzy
3463 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3464 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêà íà ôèëòúð..."
3465
3466 #: src/mainwindow.c:671
3467 #, fuzzy
3468 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3469 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêà íà ôèëòúð..."
3470
3471 #: src/mainwindow.c:673
3472 msgid "/_Configuration/_Template..."
3473 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîí..."
3474
3475 #: src/mainwindow.c:674
3476 #, fuzzy
3477 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3478 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
3479
3480 #: src/mainwindow.c:675
3481 msgid "/_Configuration/---"
3482 msgstr "/_Íàñòðîéêè/---"
3483
3484 #: src/mainwindow.c:676
3485 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3486 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
3487
3488 #: src/mainwindow.c:678
3489 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3490 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
3491
3492 #: src/mainwindow.c:680
3493 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3494 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
3495
3496 #: src/mainwindow.c:682
3497 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3498 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
3499
3500 #: src/mainwindow.c:686
3501 msgid "/_Help/_Manual"
3502 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî"
3503
3504 #: src/mainwindow.c:687
3505 msgid "/_Help/_Manual/_English"
3506 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Àíãëèéñêè"
3507
3508 #: src/mainwindow.c:688
3509 #, fuzzy
3510 msgid "/_Help/_Manual/_German"
3511 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/ßïîíñêè"
3512
3513 #: src/mainwindow.c:689
3514 #, fuzzy
3515 msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
3516 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Àíãëèéñêè"
3517
3518 #: src/mainwindow.c:690
3519 #, fuzzy
3520 msgid "/_Help/_Manual/_French"
3521 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Àíãëèéñêè"
3522
3523 #: src/mainwindow.c:691
3524 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3525 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/ßïîíñêè"
3526
3527 #: src/mainwindow.c:692
3528 msgid "/_Help/_FAQ"
3529 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè"
3530
3531 #: src/mainwindow.c:693
3532 msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3533 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Àíãëèéñêè"
3534
3535 #: src/mainwindow.c:694
3536 #, fuzzy
3537 msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3538 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Ôðåíñêè"
3539
3540 #: src/mainwindow.c:695
3541 msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3542 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èñïàíñêè"
3543
3544 #: src/mainwindow.c:696
3545 msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3546 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Ôðåíñêè"
3547
3548 #: src/mainwindow.c:697
3549 #, fuzzy
3550 msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3551 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Àíãëèéñêè"
3552
3553 #: src/mainwindow.c:698
3554 msgid "/_Help/---"
3555 msgstr "/_Ïîìîù/---"
3556
3557 #: src/mainwindow.c:896
3558 #, c-format
3559 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3560 msgstr "ÃëàâåíÏðîçîðåö: îïðåäåëÿíåòî íà öâÿò %d ñå ïðîâàëè \n"
3561
3562 #: src/mainwindow.c:1106 src/mainwindow.c:1123 src/prefs_folder_item.c:420
3563 #: src/selective_download.c:591
3564 msgid "Untitled"
3565 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
3566
3567 #: src/mainwindow.c:1124
3568 msgid "none"
3569 msgstr "íèùî"
3570
3571 #: src/mainwindow.c:1301
3572 msgid "Empty trash"
3573 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3574
3575 #: src/mainwindow.c:1302
3576 msgid "Empty all messages in trash?"
3577 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
3578
3579 #: src/mainwindow.c:1327
3580 msgid "Add mailbox"
3581 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
3582
3583 #: src/mainwindow.c:1328
3584 msgid ""
3585 "Input the location of mailbox.\n"
3586 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3587 "scanned automatically."
3588 msgstr ""
3589 "Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
3590 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ, òî òÿ ùå áúäå\n"
3591 "ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
3592
3593 #: src/mainwindow.c:1334 src/mainwindow.c:1372
3594 #, c-format
3595 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3596 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
3597
3598 #: src/mainwindow.c:1339 src/setup.c:57
3599 msgid "Mailbox"
3600 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
3601
3602 #: src/mainwindow.c:1345 src/setup.c:63
3603 msgid ""
3604 "Creation of the mailbox failed.\n"
3605 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3606 "there."
3607 msgstr ""
3608 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
3609 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
3610
3611 #: src/mainwindow.c:1365
3612 #, fuzzy
3613 msgid "Add mbox mailbox"
3614 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
3615
3616 #: src/mainwindow.c:1366
3617 msgid "Input the location of mailbox."
3618 msgstr ""
3619
3620 #: src/mainwindow.c:1387
3621 msgid "Creation of the mailbox failed."
3622 msgstr ""
3623
3624 #: src/mainwindow.c:1691
3625 msgid "Sylpheed - Folder View"
3626 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
3627
3628 #: src/mainwindow.c:1707 src/messageview.c:134
3629 msgid "Sylpheed - Message View"
3630 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
3631
3632 #: src/mainwindow.c:2048
3633 msgid "Exit"
3634 msgstr "Èçõîä"
3635
3636 #: src/mainwindow.c:2048
3637 msgid "Exit this program?"
3638 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
3639
3640 #: src/matcher.c:952 src/matcher.c:953 src/matcher.c:954 src/matcher.c:955
3641 #: src/matcher.c:956 src/matcher.c:957 src/matcher.c:958 src/matcher.c:959
3642 #: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
3643 #: src/prefs_filter.c:868
3644 msgid "(none)"
3645 msgstr "(íÿìà)"
3646
3647 #: src/matcher.c:998
3648 #, fuzzy
3649 msgid "filename is not set"
3650 msgstr "Èìåòî íà çàãëàâêàòà íå å ïîäî÷åíî."
3651
3652 #: src/matcher.c:1220 src/matcher.c:1231 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
3653 #: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:575 src/prefs_account.c:589
3654 #: src/prefs_actions.c:498 src/prefs_actions.c:517
3655 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
3656 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
3657 #: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:793
3658 #: src/procmime.c:808
3659 msgid "failed to write configuration to file\n"
3660 msgstr "çàïèñâàíåòî â êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë ñå ïðîâàëè\n"
3661
3662 #: src/mbox.c:51 src/mbox.c:201
3663 msgid "can't write to temporary file\n"
3664 msgstr ""
3665
3666 #: src/mbox.c:81
3667 msgid "can't read mbox file.\n"
3668 msgstr "ìå ìîãà äà ÷åòà mbox ôàéëà.\n"
3669
3670 #: src/mbox.c:88
3671 #, c-format
3672 msgid "invalid mbox format: %s\n"
3673 msgstr "íåâàëèäåí mbox ôîðìàò: %s\n"
3674
3675 #: src/mbox.c:95
3676 #, c-format
3677 msgid "malformed mbox: %s\n"
3678 msgstr "äåôîðìèðàí mbox ôîðìàò: %s\n"
3679
3680 #: src/mbox.c:113
3681 msgid "can't open temporary file\n"
3682 msgstr "íå ìîãà äà îòâîðÿ âðåìåííèÿ ôàéë\n"
3683
3684 #: src/mbox.c:166
3685 #, c-format
3686 msgid ""
3687 "unescaped From found:\n"
3688 "%s"
3689 msgstr ""
3690
3691 #: src/mbox.c:268 src/mbox_folder.c:170
3692 #, c-format
3693 msgid "can't create lock file %s\n"
3694 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì çàêëþ÷âàùèÿ ôàéë %s\n"
3695
3696 #: src/mbox.c:269 src/mbox_folder.c:171
3697 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
3698 msgstr "èçïîëçâàé 'flock' âìåñòî 'file' , àêî å âúçìîæíî.\n"
3699
3700 #: src/mbox.c:281 src/mbox_folder.c:183
3701 #, c-format
3702 msgid "can't create %s\n"
3703 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì %s\n"
3704
3705 #: src/mbox.c:287 src/mbox_folder.c:189
3706 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
3707 msgstr "ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå èçïîëçâà îò äðóã ïðîöåñ, èç÷àêâàì...\n"
3708
3709 #: src/mbox.c:316
3710 #, c-format
3711 msgid "can't lock %s\n"
3712 msgstr "íå ìîãà äà çàêëþ÷à %s\n"
3713
3714 #: src/mbox.c:323 src/mbox.c:370
3715 msgid "invalid lock type\n"
3716 msgstr "íåâàëèäåí çàêëþ÷âàù òèï\n"
3717
3718 #: src/mbox.c:356
3719 #, c-format
3720 msgid "can't unlock %s\n"
3721 msgstr "íå ìîãà äà îòêëþ÷à %s\n"
3722
3723 #: src/mbox.c:387
3724 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
3725 msgstr "íå ìîãà äà ñúêðàòÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ äî íóëà.\n"
3726
3727 #: src/mbox_folder.c:267
3728 #, fuzzy, c-format
3729 msgid "could not lock read file %s\n"
3730 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
3731
3732 #: src/mbox_folder.c:286
3733 #, fuzzy, c-format
3734 msgid "could not lock write file %s\n"
3735 msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà\n"
3736
3737 #: src/mbox_folder.c:1425
3738 #, fuzzy, c-format
3739 msgid "unvalid file - %s.\n"
3740 msgstr "%s:%d íàìåðè ôàéë %s\n"
3741
3742 #: src/mbox_folder.c:1437
3743 #, fuzzy, c-format
3744 msgid "invalid file - %s.\n"
3745 msgstr "íåâàëèäåí mbox ôîðìàò: %s\n"
3746
3747 #: src/mbox_folder.c:1455 src/mbox_folder.c:1830 src/utils.c:1968
3748 #: src/utils.c:2045
3749 #, c-format
3750 msgid "writing to %s failed.\n"
3751 msgstr "çàïèñâàíåòî â %s ñå ïðîâàëè.\n"
3752
3753 #: src/mbox_folder.c:2008 src/mbox_folder.c:2104
3754 #, fuzzy, c-format
3755 msgid "can't rename %s to %s\n"
3756 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
3757
3758 #: src/mbox_folder.c:2247
3759 #, fuzzy
3760 msgid "Cannot rename folder item"
3761 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
3762
3763 #: src/message_search.c:88
3764 msgid "Find in current message"
3765 msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
3766
3767 #: src/message_search.c:106
3768 msgid "Find text:"
3769 msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
3770
3771 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:182
3772 msgid "Case sensitive"
3773 msgstr "×óâñòâèòåëåí êúì ðàçìåðà ..."
3774
3775 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3776 msgid "Backward search"
3777 msgstr "Òúðñåíå íàîïàêè"
3778
3779 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3780 msgid "Search"
3781 msgstr "Òúðñåíå"
3782
3783 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
3784 msgid "Search failed"
3785 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
3786
3787 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
3788 msgid "Search string not found."
3789 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
3790
3791 #: src/message_search.c:191
3792 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3793 msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
3794
3795 #: src/message_search.c:194
3796 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3797 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
3798
3799 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
3800 msgid "Search finished"
3801 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
3802
3803 #: src/messageview.c:316
3804 #, fuzzy
3805 msgid "<No Return-Path found>"
3806 msgstr "Íÿìà íàìåðåí ïîäïèñ"
3807
3808 #: src/messageview.c:324
3809 #, c-format
3810 msgid ""
3811 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3812 "does not correspond to the return path:\n"
3813 "Notification address: %s\n"
3814 "Return path: %s\n"
3815 "It is advised to not to send the return receipt."
3816 msgstr ""
3817
3818 #: src/messageview.c:332
3819 msgid "+Don't Send"
3820 msgstr ""
3821
3822 #: src/messageview.c:341
3823 msgid ""
3824 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3825 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3826 "officially addressed to you.\n"
3827 "Receipt notification cancelled."
3828 msgstr ""
3829
3830 #: src/messageview.c:409
3831 #, fuzzy
3832 msgid ""
3833 "Error occurred while sending the notification.\n"
3834 "Put this notification into queue folder?"
3835 msgstr ""
3836 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
3837 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
3838
3839 #: src/messageview.c:415
3840 #, fuzzy
3841 msgid "Can't queue the notification."
3842 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
3843
3844 #: src/messageview.c:418
3845 #, fuzzy
3846 msgid "Error occurred while sending the notification."
3847 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
3848
3849 #: src/messageview.c:448 src/messageview.c:685
3850 #, fuzzy
3851 msgid "can't get message file path.\n"
3852 msgstr "íå ìîãà äà äîíåñà ñúîáùåíèå %d\n"
3853
3854 #: src/messageview.c:670
3855 msgid "This messages asks for a return receipt."
3856 msgstr ""
3857
3858 #: src/messageview.c:671
3859 msgid "Send receipt"
3860 msgstr ""
3861
3862 #: src/messageview.c:724
3863 msgid "Return Receipt Notification"
3864 msgstr ""
3865
3866 #: src/messageview.c:725
3867 msgid ""
3868 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3869 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3870 "notification:"
3871 msgstr ""
3872
3873 #: src/messageview.c:729
3874 #, fuzzy
3875 msgid "Send Notification"
3876 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ"
3877
3878 #: src/messageview.c:729
3879 #, fuzzy
3880 msgid "+Cancel"
3881 msgstr "Îòêàç"
3882
3883 #: src/mh.c:416
3884 #, c-format
3885 msgid "can't copy message %s to %s\n"
3886 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå %s â %s\n"
3887
3888 #: src/mh.c:512 src/procmsg.c:1511
3889 msgid "Can't open mark file.\n"
3890 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ìàðêèðàíèÿ ôàéë.\n"
3891
3892 #: src/mimeview.c:117
3893 msgid "/_Open"
3894 msgstr "/_Îòâîðè"
3895
3896 #: src/mimeview.c:118
3897 msgid "/Open _with..."
3898 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
3899
3900 #: src/mimeview.c:119
3901 msgid "/_Display as text"
3902 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
3903
3904 #: src/mimeview.c:120
3905 #, fuzzy
3906 msgid "/_Display image"
3907 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
3908
3909 #: src/mimeview.c:121 src/summaryview.c:437
3910 msgid "/_Save as..."
3911 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
3912
3913 #: src/mimeview.c:122
3914 #, fuzzy
3915 msgid "/Save _all..."
3916 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
3917
3918 #: src/mimeview.c:125
3919 msgid "/_Check signature"
3920 msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
3921
3922 #: src/mimeview.c:153
3923 msgid "MIME Type"
3924 msgstr "MIME Òèï"
3925
3926 #: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2111
3927 msgid "Text"
3928 msgstr "Òåêñò"
3929
3930 #: src/mimeview.c:272
3931 msgid "Select \"Check signature\" to check"
3932 msgstr "Èçáåðè \"Ïðîâåðè ïîäïèñà\" çà äà ïðîâåðèø"
3933
3934 #: src/mimeview.c:785 src/mimeview.c:845 src/mimeview.c:905 src/mimeview.c:924
3935 #: src/mimeview.c:948
3936 msgid "Can't save the part of multipart message."
3937 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3938
3939 #: src/mimeview.c:810 src/mimeview.c:892 src/summaryview.c:3257
3940 msgid "Save as"
3941 msgstr "Çàïàçè êàòî"
3942
3943 #: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897 src/summaryview.c:3262
3944 msgid "Overwrite"
3945 msgstr "Ïðåçàïèøè"
3946
3947 #: src/mimeview.c:840 src/mimeview.c:898 src/summaryview.c:3263
3948 msgid "Overwrite existing file?"
3949 msgstr "Äà ïðåçàïèøà âúðõó ñúùåñòâóâàù ôàéë?"
3950
3951 #: src/mimeview.c:958
3952 msgid "Open with"
3953 msgstr "Îòâîðè ñúñ"
3954
3955 #: src/mimeview.c:959
3956 #, c-format
3957 msgid ""
3958 "Enter the command line to open file:\n"
3959 "(`%s' will be replaced with file name)"
3960 msgstr ""
3961
3962 #: src/mimeview.c:1015
3963 #, c-format
3964 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
3965 msgstr ""
3966
3967 #: src/news.c:174
3968 #, c-format
3969 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3970 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
3971
3972 #: src/news.c:276
3973 #, c-format
3974 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
3975 msgstr "NNTP âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêúñíàòà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
3976
3977 #: src/news.c:373
3978 #, c-format
3979 msgid "can't select group %s\n"
3980 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ãðóïà %s\n"
3981
3982 #: src/news.c:383
3983 #, c-format
3984 msgid "can't read article %d\n"
3985 msgstr "íå ìîãà äà ïðî÷åòà àðòèêóë %d\n"
3986
3987 #: src/news.c:405 src/news.c:713 src/news.c:1048
3988 #, c-format
3989 msgid "can't set group: %s\n"
3990 msgstr ""
3991
3992 #: src/news.c:506
3993 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
3994 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà\n"
3995
3996 #: src/news.c:606
3997 msgid "can't post article.\n"
3998 msgstr "íå ìîãà äà ïóáëèêóâàì àðòèêóëà.\n"
3999
4000 #: src/news.c:630
4001 #, c-format
4002 msgid "can't retrieve article %d\n"
4003 msgstr "ìå ìîãà äà ïîëó÷à àðòèêóë %d\n"
4004
4005 #: src/news.c:719 src/news.c:1053
4006 #, c-format
4007 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4008 msgstr ""
4009
4010 #: src/news.c:742 src/news.c:1153
4011 #, c-format
4012 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4013 msgstr ""
4014
4015 #: src/news.c:745 src/news.c:1088 src/news.c:1156
4016 msgid "can't get xover\n"
4017 msgstr ""
4018
4019 #: src/news.c:751 src/news.c:1093 src/news.c:1162
4020 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4021 msgstr ""
4022
4023 #: src/news.c:759 src/news.c:1099 src/news.c:1170
4024 #, c-format
4025 msgid "invalid xover line: %s\n"
4026 msgstr ""
4027
4028 #: src/news.c:777 src/news.c:802 src/news.c:1113 src/news.c:1127
4029 #: src/news.c:1188 src/news.c:1213
4030 msgid "can't get xhdr\n"
4031 msgstr ""
4032
4033 #: src/news.c:785 src/news.c:810 src/news.c:1118 src/news.c:1132
4034 #: src/news.c:1196 src/news.c:1221
4035 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4036 msgstr ""
4037
4038 #: src/news.c:1068
4039 #, fuzzy, c-format
4040 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4041 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
4042
4043 #: src/news.c:1085
4044 #, fuzzy, c-format
4045 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4046 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà...\n"
4047
4048 #: src/nntp.c:60
4049 #, c-format
4050 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
4051 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
4052
4053 #: src/nntp.c:139 src/nntp.c:202
4054 #, c-format
4055 msgid "protocol error: %s\n"
4056 msgstr ""
4057
4058 #: src/nntp.c:162 src/nntp.c:208
4059 msgid "protocol error\n"
4060 msgstr ""
4061
4062 #: src/nntp.c:258 src/nntp.c:264
4063 msgid "Error occurred while posting\n"
4064 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
4065
4066 #: src/passphrase.c:85
4067 msgid "Passphrase"
4068 msgstr ""
4069
4070 #: src/passphrase.c:253
4071 msgid "[no user id]"
4072 msgstr ""
4073
4074 #: src/passphrase.c:257
4075 #, c-format
4076 msgid ""
4077 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4078 "\n"
4079 "  %.*s  \n"
4080 "(%.*s)\n"
4081 msgstr ""
4082
4083 #: src/passphrase.c:261
4084 msgid ""
4085 "Bad passphrase! Try again...\n"
4086 "\n"
4087 msgstr ""
4088
4089 #: src/pop.c:65
4090 #, fuzzy, c-format
4091 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4092 msgstr "Èçòðèâàì ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ..."
4093
4094 #: src/pop.c:71
4095 #, c-format
4096 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4097 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
4098
4099 #: src/pop.c:137
4100 #, fuzzy
4101 msgid "can't start TLS session\n"
4102 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
4103
4104 #: src/pop.c:165 src/pop.c:194 src/pop.c:246
4105 msgid "error occurred on authentication\n"
4106 msgstr ""
4107
4108 #: src/pop.c:190 src/pop.c:242
4109 msgid "mailbox is locked\n"
4110 msgstr ""
4111
4112 #: src/pop.c:211
4113 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4114 msgstr ""
4115
4116 #: src/pop.c:218
4117 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4118 msgstr ""
4119
4120 #: src/pop.c:268 src/pop.c:307
4121 msgid "POP3 protocol error\n"
4122 msgstr ""
4123
4124 #: src/pop.c:382 src/pop.c:432
4125 msgid "Socket error\n"
4126 msgstr ""
4127
4128 #: src/prefs.c:270
4129 #, c-format
4130 msgid "no permission - %s\n"
4131 msgstr ""
4132
4133 #: src/prefs.c:477
4134 msgid "Apply"
4135 msgstr "Ïðèëîæè"
4136
4137 #: src/prefs_account.c:653
4138 #, c-format
4139 msgid "Account%d"
4140 msgstr "Àêàóíò%d"
4141
4142 #: src/prefs_account.c:672
4143 msgid "Preferences for new account"
4144 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
4145
4146 #: src/prefs_account.c:677
4147 msgid "Account preferences"
4148 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
4149
4150 #: src/prefs_account.c:725 src/prefs_common.c:990
4151 msgid "Receive"
4152 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
4153
4154 #: src/prefs_account.c:729 src/prefs_common.c:994
4155 msgid "Compose"
4156 msgstr "Ñú÷èíè"
4157
4158 #: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1007
4159 msgid "Privacy"
4160 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
4161
4162 #: src/prefs_account.c:736
4163 msgid "SSL"
4164 msgstr "SSL"
4165
4166 #: src/prefs_account.c:739
4167 msgid "Advanced"
4168 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
4169
4170 #: src/prefs_account.c:817
4171 msgid "Name of this account"
4172 msgstr "Èìå çà òîçè àêàóíò"
4173
4174 #: src/prefs_account.c:826
4175 msgid "Set as default"
4176 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
4177
4178 #: src/prefs_account.c:830
4179 msgid "Personal information"
4180 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
4181
4182 #: src/prefs_account.c:839
4183 msgid "Full name"
4184 msgstr "Ïúëíî èìå"
4185
4186 #: src/prefs_account.c:845
4187 msgid "Mail address"
4188 msgstr "E-mail àäðåñ"
4189
4190 #: src/prefs_account.c:851
4191 msgid "Organization"
4192 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
4193
4194 #: src/prefs_account.c:875
4195 msgid "Server information"
4196 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
4197
4198 #: src/prefs_account.c:896
4199 msgid "POP3 (normal)"
4200 msgstr ""
4201
4202 #: src/prefs_account.c:898
4203 msgid "POP3 (APOP auth)"
4204 msgstr ""
4205
4206 #: src/prefs_account.c:900 src/prefs_account.c:1643 src/prefs_account.c:1867
4207 msgid "IMAP4"
4208 msgstr ""
4209
4210 #: src/prefs_account.c:902
4211 msgid "News (NNTP)"
4212 msgstr ""
4213
4214 #: src/prefs_account.c:904
4215 msgid "None (local)"
4216 msgstr ""
4217
4218 #: src/prefs_account.c:924
4219 msgid "This server requires authentication"
4220 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà èäåíòèôèêàöèÿ"
4221
4222 #: src/prefs_account.c:968
4223 msgid "News server"
4224 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
4225
4226 #: src/prefs_account.c:974
4227 msgid "Server for receiving"
4228 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
4229
4230 #: src/prefs_account.c:980
4231 #, fuzzy
4232 msgid "Local mailbox file"
4233 msgstr "ìå ìîãà äà ÷åòà mbox ôàéëà.\n"
4234
4235 #: src/prefs_account.c:987
4236 msgid "SMTP server (send)"
4237 msgstr "SMTP ñúðâúð(èçïðàùàíå)"
4238
4239 #: src/prefs_account.c:995
4240 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4241 msgstr ""
4242
4243 #: src/prefs_account.c:1004
4244 msgid "command to send mails"
4245 msgstr ""
4246
4247 #: src/prefs_account.c:1011 src/prefs_account.c:1322
4248 msgid "User ID"
4249 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
4250
4251 #: src/prefs_account.c:1017 src/prefs_account.c:1331
4252 msgid "Password"
4253 msgstr "Ïàðîëà"
4254
4255 #: src/prefs_account.c:1083 src/prefs_account.c:1626
4256 msgid "POP3"
4257 msgstr ""
4258
4259 #: src/prefs_account.c:1091
4260 msgid "Remove messages on server when received"
4261 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
4262
4263 #: src/prefs_account.c:1102
4264 #, fuzzy
4265 msgid "Remove after"
4266 msgstr "Ìàõíè ïàïêàòà"
4267
4268 #: src/prefs_account.c:1111
4269 #, fuzzy
4270 msgid "days"
4271 msgstr "Âèíàãè"
4272
4273 #: src/prefs_account.c:1128
4274 msgid "(0 days: remove immediately)"
4275 msgstr ""
4276
4277 #: src/prefs_account.c:1135
4278 msgid "Download all messages on server"
4279 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
4280
4281 #: src/prefs_account.c:1137
4282 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
4283 msgstr ""
4284
4285 #: src/prefs_account.c:1139
4286 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
4287 msgstr ""
4288
4289 #: src/prefs_account.c:1145
4290 msgid "Receive size limit"
4291 msgstr ""
4292
4293 #: src/prefs_account.c:1159
4294 msgid "Filter messages on receiving"
4295 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
4296
4297 #: src/prefs_account.c:1167
4298 msgid "Default inbox"
4299 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
4300
4301 #: src/prefs_account.c:1190
4302 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4303 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
4304
4305 #: src/prefs_account.c:1197
4306 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4307 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
4308
4309 #: src/prefs_account.c:1250
4310 msgid "Add Date header field"
4311 msgstr "Äîáàâè äàòà â çàãëàâíàòà ÷àñò"
4312
4313 #: src/prefs_account.c:1251
4314 msgid "Generate Message-ID"
4315 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
4316
4317 #: src/prefs_account.c:1258
4318 msgid "Add user-defined header"
4319 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
4320
4321 #: src/prefs_account.c:1260 src/prefs_common.c:2344 src/prefs_common.c:2369
4322 msgid " Edit... "
4323 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
4324
4325 #: src/prefs_account.c:1270
4326 msgid "Authentication"
4327 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ"
4328
4329 #: src/prefs_account.c:1278
4330 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4331 msgstr "SMTP Èäåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
4332
4333 #: src/prefs_account.c:1293
4334 #, fuzzy
4335 msgid "Authentication method"
4336 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ"
4337
4338 #: src/prefs_account.c:1303
4339 msgid "Automatic"
4340 msgstr ""
4341
4342 #: src/prefs_account.c:1353
4343 msgid ""
4344 "If you leave these entries empty, the same\n"
4345 "user ID and password as receiving will be used."
4346 msgstr ""
4347
4348 #: src/prefs_account.c:1362
4349 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4350 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
4351
4352 #: src/prefs_account.c:1400
4353 msgid "Signature file"
4354 msgstr "Ôàéë ñ ïîäïèñà"
4355
4356 #: src/prefs_account.c:1408
4357 msgid "Automatically set the following addresses"
4358 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
4359
4360 #: src/prefs_account.c:1417 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
4361 msgid "Cc"
4362 msgstr ""
4363
4364 #: src/prefs_account.c:1430
4365 msgid "Bcc"
4366 msgstr ""
4367
4368 #: src/prefs_account.c:1443
4369 msgid "Reply-To"
4370 msgstr ""
4371
4372 #: src/prefs_account.c:1493
4373 msgid "Encrypt message by default"
4374 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4375
4376 #: src/prefs_account.c:1495
4377 msgid "Sign message by default"
4378 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4379
4380 #: src/prefs_account.c:1497
4381 msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
4382 msgstr ""
4383
4384 #: src/prefs_account.c:1499
4385 #, fuzzy
4386 msgid "Use clear text signature"
4387 msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
4388
4389 #: src/prefs_account.c:1503
4390 msgid "Sign key"
4391 msgstr "Ïîäïèñâàù êëþ÷"
4392
4393 #: src/prefs_account.c:1511
4394 msgid "Use default GnuPG key"
4395 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
4396
4397 #: src/prefs_account.c:1520
4398 msgid "Select key by your email address"
4399 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
4400
4401 #: src/prefs_account.c:1529
4402 msgid "Specify key manually"
4403 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
4404
4405 #: src/prefs_account.c:1545
4406 msgid "User or key ID:"
4407 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
4408
4409 #: src/prefs_account.c:1634 src/prefs_account.c:1651 src/prefs_account.c:1667
4410 #: src/prefs_account.c:1685
4411 msgid "Don't use SSL"
4412 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
4413
4414 #: src/prefs_account.c:1637
4415 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4416 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
4417
4418 #: src/prefs_account.c:1640 src/prefs_account.c:1657 src/prefs_account.c:1691
4419 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4420 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
4421
4422 #: src/prefs_account.c:1654
4423 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4424 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
4425
4426 #: src/prefs_account.c:1660
4427 msgid "NNTP"
4428 msgstr ""
4429
4430 #: src/prefs_account.c:1675
4431 #, fuzzy
4432 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4433 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
4434
4435 #: src/prefs_account.c:1677
4436 msgid "Send (SMTP)"
4437 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
4438
4439 #: src/prefs_account.c:1688
4440 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4441 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
4442
4443 #: src/prefs_account.c:1813
4444 msgid "Specify SMTP port"
4445 msgstr "Îïðåäå ëè SMTP ïîðò"
4446
4447 #: src/prefs_account.c:1819
4448 msgid "Specify POP3 port"
4449 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
4450
4451 #: src/prefs_account.c:1825
4452 msgid "Specify IMAP4 port"
4453 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
4454
4455 #: src/prefs_account.c:1831
4456 msgid "Specify NNTP port"
4457 msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
4458
4459 #: src/prefs_account.c:1836
4460 msgid "Specify domain name"
4461 msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
4462
4463 #: src/prefs_account.c:1846
4464 msgid "Tunnel command to open connection"
4465 msgstr ""
4466
4467 #: src/prefs_account.c:1854
4468 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4469 msgstr ""
4470
4471 #: src/prefs_account.c:1878
4472 msgid "IMAP server directory"
4473 msgstr "IMAP ñúðâúð ïàïêà"
4474
4475 #: src/prefs_account.c:1932
4476 #, fuzzy
4477 msgid "Put sent messages in"
4478 msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
4479
4480 #: src/prefs_account.c:1934
4481 #, fuzzy
4482 msgid "Put draft messages in"
4483 msgstr "Ïðåíàñÿé ñúîáùåíèÿòà íà"
4484
4485 #: src/prefs_account.c:1936
4486 #, fuzzy
4487 msgid "Put deleted messages in"
4488 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî(òà)"
4489
4490 #: src/prefs_account.c:2000
4491 #, fuzzy
4492 msgid "Account name is not entered."
4493 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
4494
4495 #: src/prefs_account.c:2004
4496 msgid "Mail address is not entered."
4497 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
4498
4499 #: src/prefs_account.c:2009
4500 msgid "SMTP server is not entered."
4501 msgstr "SMTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4502
4503 #: src/prefs_account.c:2014
4504 msgid "User ID is not entered."
4505 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ID íå å âúâåäåí."
4506
4507 #: src/prefs_account.c:2019
4508 msgid "POP3 server is not entered."
4509 msgstr "POP3 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4510
4511 #: src/prefs_account.c:2024
4512 msgid "IMAP4 server is not entered."
4513 msgstr "IMAP4 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4514
4515 #: src/prefs_account.c:2029
4516 msgid "NNTP server is not entered."
4517 msgstr "NNTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4518
4519 #: src/prefs_account.c:2035
4520 #, fuzzy
4521 msgid "local mailbox filename is not entered."
4522 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
4523
4524 #: src/prefs_account.c:2041
4525 #, fuzzy
4526 msgid "mail command is not entered."
4527 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
4528
4529 #: src/prefs_account.c:2122
4530 msgid ""
4531 "It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
4532 "mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
4533 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4534 msgstr ""
4535
4536 #: src/prefs_actions.c:287
4537 #, fuzzy
4538 msgid "Actions setting"
4539 msgstr "Íàñòðîéêè íà àêóíòà"
4540
4541 #: src/prefs_actions.c:309
4542 #, fuzzy
4543 msgid "Menu name:"
4544 msgstr "Ïúëíî èìå"
4545
4546 #: src/prefs_actions.c:318
4547 #, fuzzy
4548 msgid "Command line:"
4549 msgstr "Êîìàíäà"
4550
4551 #: src/prefs_actions.c:330
4552 msgid ""
4553 "Menu name:\n"
4554 " Use / in menu name to make submenus.\n"
4555 "Command line:\n"
4556 " Begin with:\n"
4557 "   | to send message body or selection to command\n"
4558 "   > to send user provided text to command\n"
4559 "   * to send user provided hidden text to command\n"
4560 " End with:\n"
4561 "   | to replace message body or selection with command output\n"
4562 "   & to run command asynchronously\n"
4563 " Use %f for message file name\n"
4564 "   %F for the list of the file names of selected messages\n"
4565 "   %p for the selected message part."
4566 msgstr ""
4567
4568 #: src/prefs_actions.c:364 src/prefs_filter.c:400 src/prefs_filtering.c:521
4569 #: src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:210
4570 #: src/prefs_toolbar.c:793
4571 msgid "Register"
4572 msgstr "Çàïèøè"
4573
4574 #: src/prefs_actions.c:370 src/prefs_filter.c:406 src/prefs_filtering.c:527
4575 #: src/prefs_matcher.c:499 src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:216
4576 #: src/prefs_toolbar.c:799
4577 msgid " Substitute "
4578 msgstr "Çàìåíè"
4579
4580 #: src/prefs_actions.c:383
4581 msgid " Syntax help "
4582 msgstr ""
4583
4584 #: src/prefs_actions.c:402
4585 #, fuzzy
4586 msgid "Registered actions"
4587 msgstr "Çàïèñàíè øàáëîíè"
4588
4589 #: src/prefs_actions.c:670 src/prefs_actions.c:675
4590 #, fuzzy
4591 msgid "Could not get message file."
4592 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
4593
4594 #: src/prefs_actions.c:683
4595 msgid "Could not get message part."
4596 msgstr ""
4597
4598 #: src/prefs_actions.c:689
4599 #, fuzzy
4600 msgid "No message part selected."
4601 msgstr "ñúîáùåíèå íå áåøå ïîëó÷åíî\n"
4602
4603 #: src/prefs_actions.c:693
4604 msgid "No message file selected."
4605 msgstr ""
4606
4607 #: src/prefs_actions.c:712
4608 #, fuzzy
4609 msgid "Can't get part of multipart message"
4610 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
4611
4612 #: src/prefs_actions.c:734 src/prefs_filter.c:628 src/prefs_filtering.c:726
4613 #: src/prefs_filtering.c:788 src/prefs_filtering.c:811 src/prefs_matcher.c:614
4614 #: src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484
4615 #: src/prefs_template.c:301
4616 msgid "(New)"
4617 msgstr "(Íîâ)"
4618
4619 #: src/prefs_actions.c:780
4620 #, fuzzy
4621 msgid "Menu name is not set."
4622 msgstr "Èìåòî íà çàãëàâêàòà íå å ïîäî÷åíî."
4623
4624 #: src/prefs_actions.c:785
4625 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4626 msgstr ""
4627
4628 #: src/prefs_actions.c:795
4629 msgid "Menu name is too long."
4630 msgstr ""
4631
4632 #: src/prefs_actions.c:804
4633 #, fuzzy
4634 msgid "Command line not set."
4635 msgstr "Èìåòî íà çàãëàâêàòà íå å ïîäî÷åíî."
4636
4637 #: src/prefs_actions.c:809
4638 msgid "Menu name and command are too long."
4639 msgstr ""
4640
4641 #: src/prefs_actions.c:814
4642 #, c-format
4643 msgid ""
4644 "The command\n"
4645 "%s\n"
4646 "has a syntax error."
4647 msgstr ""
4648
4649 #: src/prefs_actions.c:875
4650 #, fuzzy
4651 msgid "Delete action"
4652 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
4653
4654 #: src/prefs_actions.c:876
4655 #, fuzzy
4656 msgid "Do you really want to delete this action?"
4657 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
4658
4659 #: src/prefs_actions.c:1074
4660 #, c-format
4661 msgid ""
4662 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
4663 "because it contains %%f, %%F or %%p."
4664 msgstr ""
4665
4666 #: src/prefs_actions.c:1247
4667 #, c-format
4668 msgid ""
4669 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
4670 "%s"
4671 msgstr ""
4672
4673 #: src/prefs_actions.c:1333
4674 #, fuzzy, c-format
4675 msgid ""
4676 "Could not fork to execute the following command:\n"
4677 "%s\n"
4678 "%s"
4679 msgstr "Íå ìîãà äà èçïúëíÿ âúøíàòà êîìàíäà: %s\n"
4680
4681 #: src/prefs_actions.c:1560
4682 #, c-format
4683 msgid "--- Running: %s\n"
4684 msgstr ""
4685
4686 #: src/prefs_actions.c:1564
4687 #, c-format
4688 msgid "--- Ended: %s\n"
4689 msgstr ""
4690
4691 #: src/prefs_actions.c:1598
4692 msgid "Action's input/output"
4693 msgstr ""
4694
4695 #: src/prefs_actions.c:1644
4696 #, fuzzy
4697 msgid " Send "
4698 msgstr "Èçïðàùàíå"
4699
4700 #: src/prefs_actions.c:1655
4701 #, fuzzy
4702 msgid "Abort"
4703 msgstr "Îòíîñíî"
4704
4705 #: src/prefs_common.c:973
4706 msgid "Common Preferences"
4707 msgstr "Îáùè Íàñòðîéêè"
4708
4709 #: src/prefs_common.c:997
4710 msgid "Spell Checker"
4711 msgstr ""
4712
4713 #: src/prefs_common.c:1000
4714 msgid "Quote"
4715 msgstr "Öèòàòè"
4716
4717 #: src/prefs_common.c:1002
4718 msgid "Display"
4719 msgstr "Ïîêàçâàíå"
4720
4721 #: src/prefs_common.c:1004
4722 msgid "Message"
4723 msgstr "Ñúîáùåíèå"
4724
4725 #: src/prefs_common.c:1012 src/select-keys.c:324
4726 msgid "Other"
4727 msgstr "Äðóãè"
4728
4729 #: src/prefs_common.c:1061 src/prefs_common.c:1276
4730 msgid "External program"
4731 msgstr "Âúíøíà ïðîãðàìà"
4732
4733 #: src/prefs_common.c:1070
4734 msgid "Use external program for incorporation"
4735 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà âêë÷âàíå"
4736
4737 #: src/prefs_common.c:1077 src/prefs_common.c:1291
4738 msgid "Command"
4739 msgstr "Êîìàíäà"
4740
4741 #: src/prefs_common.c:1091
4742 msgid "Local spool"
4743 msgstr "Ëîêàëíà îïàøêà"
4744
4745 #: src/prefs_common.c:1102
4746 msgid "Incorporate from spool"
4747 msgstr "Âêëþ÷è îò îïàøêàòà"
4748
4749 #: src/prefs_common.c:1104
4750 msgid "Filter on incorporation"
4751 msgstr "Ôèëòðèðàé ïðè âêëþ÷âàíå"
4752
4753 #: src/prefs_common.c:1112
4754 msgid "Spool directory"
4755 msgstr "Ïàïêà íà îïàøêàòà"
4756
4757 #: src/prefs_common.c:1130
4758 msgid "Auto-check new mail"
4759 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà"
4760
4761 #: src/prefs_common.c:1132
4762 msgid "every"
4763 msgstr "âñåêè"
4764
4765 #: src/prefs_common.c:1144
4766 msgid "minute(s)"
4767 msgstr "ìèíóòè"
4768
4769 #: src/prefs_common.c:1153
4770 msgid "Check new mail on startup"
4771 msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà ïðè ñòàðòèðàíå"
4772
4773 #: src/prefs_common.c:1155
4774 msgid "Update all local folders after incorporation"
4775 msgstr "Îáíîâè âñè÷êè ëîêàëíè ïàïêè ñëåä âêëþ÷âàíå"
4776
4777 #: src/prefs_common.c:1158
4778 msgid "Run command when new mail arrives"
4779 msgstr ""
4780
4781 #: src/prefs_common.c:1168
4782 msgid "after autochecking"
4783 msgstr ""
4784
4785 #: src/prefs_common.c:1170
4786 msgid "after manual checking"
4787 msgstr ""
4788
4789 #: src/prefs_common.c:1184
4790 #, c-format
4791 msgid ""
4792 "Command to execute:\n"
4793 "(use %d as number of new mails)"
4794 msgstr ""
4795
4796 #: src/prefs_common.c:1202 src/toolbar.c:895
4797 msgid "News"
4798 msgstr "Íîâèíè"
4799
4800 #: src/prefs_common.c:1210
4801 msgid ""
4802 "Maximum number of articles to download\n"
4803 "(unlimited if 0 is specified)"
4804 msgstr ""
4805 "Ìàêñèìàëåí áðîé àðòèêóëè çà ñâàëÿíå\n"
4806 "(íåîãðàíè÷åí êîãàòî å ïîñî÷åíà 0)"
4807
4808 #: src/prefs_common.c:1284
4809 msgid "Use external program for sending"
4810 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà èçïðàùàíå"
4811
4812 #: src/prefs_common.c:1310
4813 #, fuzzy
4814 msgid "Save sent messages to Sent"
4815 msgstr "Çàïàçâàé èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â outbox"
4816
4817 #: src/prefs_common.c:1312
4818 msgid "Queue messages that fail to send"
4819 msgstr "Íàðåæäàé ïðè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿòà êîèòî íå ñà èçïðàòåíè óñïåøíî"
4820
4821 #: src/prefs_common.c:1318
4822 msgid "Outgoing codeset"
4823 msgstr "Êîäèðàíå íà çàìèíàâàùèòå"
4824
4825 #: src/prefs_common.c:1333
4826 msgid "Automatic (Recommended)"
4827 msgstr "Àâòîìàòè÷íî (Ïðåïîðú÷èòåëíî)"
4828
4829 #: src/prefs_common.c:1334
4830 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
4831 msgstr ""
4832
4833 #: src/prefs_common.c:1336
4834 msgid "Unicode (UTF-8)"
4835 msgstr ""
4836
4837 #: src/prefs_common.c:1338
4838 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
4839 msgstr ""
4840
4841 #: src/prefs_common.c:1339
4842 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
4843 msgstr "Western European (ISO-8859-15)"
4844
4845 #: src/prefs_common.c:1340
4846 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
4847 msgstr "Central European (ISO-8859-2)"
4848
4849 #: src/prefs_common.c:1341
4850 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
4851 msgstr "Baltic (ISO-8859-13)"
4852
4853 #: src/prefs_common.c:1342
4854 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
4855 msgstr "Baltic (ISO-8859-4)"
4856
4857 #: src/prefs_common.c:1343
4858 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
4859 msgstr "Greek (ISO-8859-7)"
4860
4861 #: src/prefs_common.c:1344
4862 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
4863 msgstr "Turkish (ISO-8859-9)"
4864
4865 #: src/prefs_common.c:1346
4866 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4867 msgstr "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4868
4869 #: src/prefs_common.c:1348
4870 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
4871 msgstr "Cyrillic (KOI8-R)"
4872
4873 #: src/prefs_common.c:1350
4874 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
4875 msgstr "Cyrillic (Windows-1251)"
4876
4877 #: src/prefs_common.c:1351
4878 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
4879 msgstr "Cyrillic (KOI8-U)"
4880
4881 #: src/prefs_common.c:1353
4882 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
4883 msgstr "Japanese (ISO-2022-JP)"
4884
4885 #: src/prefs_common.c:1355
4886 msgid "Japanese (EUC-JP)"
4887 msgstr "Japanese (EUC-JP)"
4888
4889 #: src/prefs_common.c:1356
4890 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
4891 msgstr "Japanese (Shift_JIS)"
4892
4893 #: src/prefs_common.c:1358
4894 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
4895 msgstr "Simplified Chinese (GB2312)"
4896
4897 #: src/prefs_common.c:1359
4898 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
4899 msgstr "Traditional Chinese (Big5)"
4900
4901 #: src/prefs_common.c:1361
4902 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4903 msgstr "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4904
4905 #: src/prefs_common.c:1362
4906 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
4907 msgstr "Chinese (ISO-2022-CN)"
4908
4909 #: src/prefs_common.c:1364
4910 msgid "Korean (EUC-KR)"
4911 msgstr "Korean (EUC-KR)"
4912
4913 #: src/prefs_common.c:1365
4914 msgid "Thai (TIS-620)"
4915 msgstr "Thai (TIS-620)"
4916
4917 #: src/prefs_common.c:1366
4918 msgid "Thai (Windows-874)"
4919 msgstr "Thai (Windows-874)"
4920
4921 #: src/prefs_common.c:1375
4922 msgid ""
4923 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
4924 "for the current locale will be used."
4925 msgstr ""
4926 "Àêî 'Àâòîìàòè÷íî' å èçáðàíî, ùå áúäå èçïîëçâàíî\n"
4927 "êîäèðàíåòî íà òåêóùèÿ ëîêàë."
4928
4929 #: src/prefs_common.c:1502
4930 msgid "Select dictionaries location"
4931 msgstr ""
4932
4933 #: src/prefs_common.c:1565
4934 msgid "Global spelling checker settings"
4935 msgstr ""
4936
4937 #: src/prefs_common.c:1572
4938 msgid "Enable spell checker"
4939 msgstr ""
4940
4941 #: src/prefs_common.c:1583
4942 msgid "Enable alternate dictionary"
4943 msgstr ""
4944
4945 #: src/prefs_common.c:1585
4946 msgid ""
4947 "Enabling alternate dictionary makes switching\n"
4948 "with the last used dictionary faster."
4949 msgstr ""
4950
4951 #: src/prefs_common.c:1596
4952 msgid "Dictionaries path:"
4953 msgstr ""
4954
4955 #: src/prefs_common.c:1623
4956 #, fuzzy
4957 msgid "Default dictionary:"
4958 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ïîäïèàâàù êëþ÷"
4959
4960 #: src/prefs_common.c:1639
4961 #, fuzzy
4962 msgid "Default suggestion mode"
4963 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ïîäïèàâàù êëþ÷"
4964
4965 #: src/prefs_common.c:1654
4966 msgid "Misspelled word color:"
4967 msgstr ""
4968
4969 #: src/prefs_common.c:1748
4970 #, fuzzy
4971 msgid "Insert signature automatically"
4972 msgstr "Âìúêíè àâòîìàòè÷íî"
4973
4974 #: src/prefs_common.c:1753
4975 msgid "Signature separator"
4976 msgstr "Ðàçäåëèòåë çà ïîäïèñà"
4977
4978 #: src/prefs_common.c:1764
4979 #, fuzzy
4980 msgid "Automatic account selection"
4981 msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
4982
4983 #: src/prefs_common.c:1772
4984 #, fuzzy
4985 msgid "when replying"
4986 msgstr "Öèòèðàé ñúîáùåíèåòî êîãàòî îòãîâàðÿø"
4987
4988 #: src/prefs_common.c:1774
4989 msgid "when forwarding"
4990 msgstr ""
4991
4992 #: src/prefs_common.c:1776
4993 msgid "when re-editing"
4994 msgstr ""
4995
4996 #: src/prefs_common.c:1783
4997 msgid "Automatically launch the external editor"
4998 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñòàðòèðàé âúíøíèÿ ðåäàêòîð"
4999
5000 #: src/prefs_common.c:1790 src/prefs_filtering.c:231
5001 #, fuzzy
5002 msgid "Forward as attachment"
5003 msgstr "/Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
5004
5005 #: src/prefs_common.c:1793
5006 msgid "Block cursor"
5007 msgstr ""
5008
5009 #: src/prefs_common.c:1796
5010 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
5011 msgstr ""
5012
5013 #: src/prefs_common.c:1804
5014 #, fuzzy
5015 msgid "Autosave to drafts every "
5016 msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
5017
5018 #: src/prefs_common.c:1811 src/prefs_common.c:1856
5019 msgid "characters"
5020 msgstr "çíàêà"
5021
5022 #: src/prefs_common.c:1819
5023 msgid "Undo level"
5024 msgstr "Íèâî íà îòìÿíà"
5025
5026 #: src/prefs_common.c:1832
5027 #, fuzzy
5028 msgid "Message wrapping"
5029 msgstr "Ñúîáùåíèå"
5030
5031 #: src/prefs_common.c:1844
5032 msgid "Wrap messages at"
5033 msgstr "Ïðåíàñÿé ñúîáùåíèÿòà íà"
5034
5035 #: src/prefs_common.c:1864
5036 msgid "Wrap quotation"
5037 msgstr "Ïðåíàñÿé öèòèðàíèòå"
5038
5039 #: src/prefs_common.c:1866
5040 #, fuzzy
5041 msgid "Wrap on input"
5042 msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
5043
5044 #: src/prefs_common.c:1869
5045 msgid "Wrap before sending"
5046 msgstr "Ïðåíåñè ïðåäè èçïðàùàíå"
5047
5048 #: src/prefs_common.c:1872
5049 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
5050 msgstr ""
5051
5052 #: src/prefs_common.c:1940
5053 msgid "Reply will quote by default"
5054 msgstr ""
5055
5056 #: src/prefs_common.c:1942
5057 msgid "Reply format"
5058 msgstr "Ôîðìàò íà îòãîâîðà"
5059
5060 #: src/prefs_common.c:1957 src/prefs_common.c:1996
5061 msgid "Quotation mark"
5062 msgstr "Ìàðêèðàíå íà öèòàòà"
5063
5064 #: src/prefs_common.c:1981
5065 msgid "Forward format"
5066 msgstr "Ôîðìàò íà ïðåïðàùàíå"
5067
5068 #: src/prefs_common.c:2025
5069 msgid " Description of symbols "
5070 msgstr " Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå "
5071
5072 #: src/prefs_common.c:2033
5073 #, fuzzy
5074 msgid "Quoting characters"
5075 msgstr "çíàêà"
5076
5077 #: src/prefs_common.c:2048
5078 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
5079 msgstr ""
5080
5081 #: src/prefs_common.c:2101
5082 msgid "Font"
5083 msgstr "Øðèôò"
5084
5085 #: src/prefs_common.c:2130
5086 msgid "Small"
5087 msgstr ""
5088
5089 #: src/prefs_common.c:2149
5090 msgid "Normal"
5091 msgstr ""
5092
5093 #: src/prefs_common.c:2168
5094 #, fuzzy
5095 msgid "Bold"
5096 msgstr "Òÿëî:"
5097
5098 #: src/prefs_common.c:2193
5099 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
5100 msgstr "Ïðåâåæäàé èìåòî íà çàãëàâêà (ñúùî êàòî 'Îò:', 'Òåìà:')"
5101
5102 #: src/prefs_common.c:2196
5103 msgid "Display unread number next to folder name"
5104 msgstr "Ïîêàçâàé áðîÿ íà íåïðî÷åòåíèòå ñëåä èìåòî íà ïàïêàòà"
5105
5106 #: src/prefs_common.c:2199
5107 #, fuzzy
5108 msgid "Automatically display images"
5109 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé ïîäïèñèòå"
5110
5111 #: src/prefs_common.c:2208
5112 msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
5113 msgstr ""
5114
5115 #: src/prefs_common.c:2223
5116 #, fuzzy
5117 msgid "letters"
5118 msgstr "Èçòðèé"
5119
5120 #: src/prefs_common.c:2229
5121 msgid "Summary View"
5122 msgstr "Ñáîðåí èçãëåä"
5123
5124 #: src/prefs_common.c:2238
5125 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
5126 msgstr "Ïîêàçâàé ïîëó÷àòåëÿ â 'Îò' êîëîíàòà, àêî èçïðàùà÷à ñòå âèå"
5127
5128 #: src/prefs_common.c:2241
5129 #, fuzzy
5130 msgid "Display sender using address book"
5131 msgstr "/Äîáàâè èçïðàùà÷à â àäðåñíèêà"
5132
5133 #: src/prefs_common.c:2243
5134 msgid "Enable horizontal scroll bar"
5135 msgstr "Ïîçâîëè õîðèçîíòàëíà ïðåâúðòàùà ëåíòà"
5136
5137 #: src/prefs_common.c:2245
5138 msgid "Expand threads"
5139 msgstr "Ðàçøèðåíè íèøêè"
5140
5141 #: src/prefs_common.c:2248
5142 msgid "Display unread messages with bold font"
5143 msgstr "Ïîêàçâàé íåïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ ñ óäåáåëåí øðèôò"
5144
5145 #: src/prefs_common.c:2256 src/prefs_common.c:3123 src/prefs_common.c:3161
5146 msgid "Date format"
5147 msgstr "Ôîðìàò íà Äàòàòà"
5148
5149 #: src/prefs_common.c:2278
5150 msgid " Set display item of summary... "
5151 msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àðòèêóëè â ñáîðíèÿ èçãëåä... "
5152
5153 #: src/prefs_common.c:2339
5154 msgid "Enable coloration of message"
5155 msgstr "Ïîçâîëè îöâåòÿâàíå íà ñúîáùåíèÿòà"
5156
5157 #: src/prefs_common.c:2358
5158 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
5159 msgstr "Ïîêàçâàé äâóáàéòîâè áóêâè è öèôðè ñ åäíîáàéòîâè çíàê"
5160
5161 #: src/prefs_common.c:2360
5162 msgid "Display header pane above message view"
5163 msgstr "Ïîêàçâàé òàáëèöà ñúñ çàãëàâêè îòãîðå â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
5164
5165 #: src/prefs_common.c:2367
5166 msgid "Display short headers on message view"
5167 msgstr "Ïîêàçâàé êúñè çàãëàâêè â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
5168
5169 #: src/prefs_common.c:2389
5170 msgid "Line space"
5171 msgstr "Ðàçñòîÿíèå ì/ó ðåäîâåòå"
5172
5173 #: src/prefs_common.c:2403 src/prefs_common.c:2443
5174 msgid "pixel(s)"
5175 msgstr "ïèêñåë(à)"
5176
5177 #: src/prefs_common.c:2408
5178 msgid "Leave space on head"
5179 msgstr "Îñòàâè ïðîñòðàíñòâî íàé-îòãîðå"
5180
5181 #: src/prefs_common.c:2410
5182 msgid "Scroll"
5183 msgstr "Ïðåâúðòàíå"
5184
5185 #: src/prefs_common.c:2417
5186 msgid "Half page"
5187 msgstr "Ïîëîâèí ñòðàíèöà"
5188
5189 #: src/prefs_common.c:2423
5190 msgid "Smooth scroll"
5191 msgstr "Ïëàâíî ïðåâúðòàíå"
5192
5193 #: src/prefs_common.c:2429
5194 msgid "Step"
5195 msgstr "Ñòúïêà"
5196
5197 #: src/prefs_common.c:2490
5198 msgid "Automatically check signatures"
5199 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé ïîäïèñèòå"
5200
5201 #: src/prefs_common.c:2493
5202 msgid "Show signature check result in a popup window"
5203 msgstr "Ïîêàæè ðåçóëòàòà îò ïðîâåðêàòà íà ïîäïèñà â èçêà÷àù ïðîçîðåö"
5204
5205 #: src/prefs_common.c:2496
5206 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5207 msgstr ""
5208
5209 #: src/prefs_common.c:2511
5210 msgid "Expire after"
5211 msgstr ""
5212
5213 #: src/prefs_common.c:2524
5214 #, fuzzy
5215 msgid "minute(s) "
5216 msgstr "ìèíóòè"
5217
5218 #: src/prefs_common.c:2537
5219 msgid ""
5220 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
5221 " for the whole session)"
5222 msgstr ""
5223
5224 #: src/prefs_common.c:2547
5225 msgid "Grab input while entering a passphrase"
5226 msgstr ""
5227
5228 #: src/prefs_common.c:2552
5229 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5230 msgstr "Ïîêàæè ïðåäóïðåæäåíèå ïðè ñòàðòèðàíå, àêî GnuPG íå ðàáîòè"
5231
5232 #: src/prefs_common.c:2622
5233 msgid "Open message when cursor keys are pressed on summary"
5234 msgstr ""
5235
5236 #: src/prefs_common.c:2626
5237 msgid "Open first unread message when entering a folder"
5238 msgstr "Îòâîðè ïúðâîòî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå êîãàòî âëèçàø â ïàïêà"
5239
5240 #: src/prefs_common.c:2630
5241 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
5242 msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàåí íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
5243
5244 #: src/prefs_common.c:2638
5245 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5246 msgstr "Èçïúëíÿâàé íåçàáàâíî êîãàòî ñå ìåñòÿò èëè òðèÿò ñúîáùåíèÿ"
5247
5248 #: src/prefs_common.c:2645
5249 msgid ""
5250 "(Messages will be marked until execution\n"
5251 " if this is turned off)"
5252 msgstr ""
5253 "(Ñúîáùåíèÿòà ùå áúäàò ìàðêèðàíè ïî âðåìå ìà èçïúëåíèåòî\n"
5254 " àêî òîâà å èçêëþ÷åíî)"
5255
5256 #: src/prefs_common.c:2657
5257 msgid "Show receive dialog"
5258 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
5259
5260 #: src/prefs_common.c:2667 src/prefs_common.c:2707
5261 msgid "Always"
5262 msgstr "Âèíàãè"
5263
5264 #: src/prefs_common.c:2668
5265 msgid "Only if a window is active"
5266 msgstr "Ñàìî êîãàòî ïðîçîðåöà å àêòèâåí"
5267
5268 #: src/prefs_common.c:2670
5269 msgid "Never"
5270 msgstr "Íèêîãà"
5271
5272 #: src/prefs_common.c:2675
5273 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
5274 msgstr ""
5275
5276 #: src/prefs_common.c:2678
5277 #, fuzzy
5278 msgid "Close receive dialog when finished"
5279 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
5280
5281 #: src/prefs_common.c:2689
5282 msgid "Add address to destination when double-clicked"
5283 msgstr "Äîáàâè àäðåñ äî ïðåäíàçíà÷åíèåòî êîãàòî ñå êëèêíå äâà ïúòè"
5284
5285 #: src/prefs_common.c:2696
5286 #, fuzzy
5287 msgid "Show no-unread-message dialog"
5288 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
5289
5290 #: src/prefs_common.c:2709
5291 msgid "Assume 'Yes'"
5292 msgstr ""
5293
5294 #: src/prefs_common.c:2711
5295 msgid "Assume 'No'"
5296 msgstr ""
5297
5298 #: src/prefs_common.c:2742
5299 msgid " Set key bindings... "
5300 msgstr "Íàñòðîé ñúêðàòåíèòå êëàâèøè"
5301
5302 #: src/prefs_common.c:2748
5303 msgid "Icon theme"
5304 msgstr ""
5305
5306 #: src/prefs_common.c:2818
5307 #, c-format
5308 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
5309 msgstr "Âúíøíè êîìàíäè (%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìå íà ôàéë / URL)"
5310
5311 #: src/prefs_common.c:2827
5312 msgid "Web browser"
5313 msgstr "Èíòåðíåò áðàóçúð"
5314
5315 #: src/prefs_common.c:2850 src/summaryview.c:3287
5316 msgid "Print"
5317 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
5318
5319 #: src/prefs_common.c:2883
5320 #, fuzzy
5321 msgid "Log Size"
5322 msgstr "Ðàçìåð"
5323
5324 #: src/prefs_common.c:2890
5325 msgid "Clip the log size"
5326 msgstr ""
5327
5328 #: src/prefs_common.c:2895
5329 msgid "Log window length"
5330 msgstr ""
5331
5332 #: src/prefs_common.c:2907
5333 msgid "On exit"
5334 msgstr "Ïðè èçõîä"
5335
5336 #: src/prefs_common.c:2915
5337 msgid "Confirm on exit"
5338 msgstr "Ïîòâúæäàâàé èçëèçàíåòî"
5339
5340 #: src/prefs_common.c:2922
5341 msgid "Empty trash on exit"
5342 msgstr "Èçïðàçâàé Êîø÷åòî íà èçëèçàíå"
5343
5344 #: src/prefs_common.c:2924
5345 msgid "Ask before emptying"
5346 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ãî èçïðàçíèø"
5347
5348 #: src/prefs_common.c:2928
5349 msgid "Warn if there are queued messages"
5350 msgstr "Ïðåäóïðåæäàâàé àêî èìà ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
5351
5352 #: src/prefs_common.c:3099
5353 msgid "the full abbreviated weekday name"
5354 msgstr "íàïúëíî ñúêðàòåíîòî  äåëíè÷íî"
5355
5356 #: src/prefs_common.c:3100
5357 msgid "the full weekday name"
5358 msgstr "ïúëíîòî äåëíè÷íî èìå"
5359
5360 #: src/prefs_common.c:3101
5361 msgid "the abbreviated month name"
5362 msgstr "ñúêðàòåíîòî èìå íà ìåñåö"
5363
5364 #: src/prefs_common.c:3102
5365 msgid "the full month name"
5366 msgstr "ïúëíîòî èìå íà ìåñåö"
5367
5368 #: src/prefs_common.c:3103
5369 msgid "the preferred date and time for the current locale"
5370 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà è ÷àñ çà òåêóùèÿ ëîêàë"
5371
5372 #: src/prefs_common.c:3104
5373 msgid "the century number (year/100)"
5374 msgstr ""
5375
5376 #: src/prefs_common.c:3105
5377 msgid "the day of the month as a decimal number"
5378 msgstr "äåíÿò îò ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5379
5380 #: src/prefs_common.c:3106
5381 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
5382 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 24-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
5383
5384 #: src/prefs_common.c:3107
5385 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
5386 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 12-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
5387
5388 #: src/prefs_common.c:3108
5389 msgid "the day of the year as a decimal number"
5390 msgstr "äåíÿ îò ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5391
5392 #: src/prefs_common.c:3109
5393 msgid "the month as a decimal number"
5394 msgstr "ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5395
5396 #: src/prefs_common.c:3110
5397 msgid "the minute as a decimal number"
5398 msgstr "ìèíóòàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5399
5400 #: src/prefs_common.c:3111
5401 msgid "either AM or PM"
5402 msgstr "èëè AM èëè PM"
5403
5404 #: src/prefs_common.c:3112
5405 msgid "the second as a decimal number"
5406 msgstr "âòîðîòî êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5407
5408 #: src/prefs_common.c:3113
5409 msgid "the day of the week as a decimal number"
5410 msgstr "äåíÿ îò ñåäìèöàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5411
5412 #: src/prefs_common.c:3114
5413 msgid "the preferred date for the current locale"
5414 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà çà òåêóùèÿ ëîêàë"
5415
5416 #: src/prefs_common.c:3115
5417 msgid "the last two digits of a year"
5418 msgstr "ïîñëåäíèòå äâå öèôðè îò ãîäèíàòà"
5419
5420 #: src/prefs_common.c:3116
5421 msgid "the year as a decimal number"
5422 msgstr "ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5423
5424 #: src/prefs_common.c:3117
5425 msgid "the time zone or name or abbreviation"
5426 msgstr "âðåìåâàòà çîíà èëè èìå èëè ñúêðàùåíèå"
5427
5428 #: src/prefs_common.c:3138
5429 msgid "Specifier"
5430 msgstr "Îïðåäåëèòåë"
5431
5432 #: src/prefs_common.c:3139
5433 msgid "Description"
5434 msgstr "Îïèñàíèå"
5435
5436 #: src/prefs_common.c:3178
5437 msgid "Example"
5438 msgstr "Ïðèìåð"
5439
5440 #: src/prefs_common.c:3267
5441 msgid "Set message colors"
5442 msgstr "íàñòðîé öâåòîâå íà ñúîáùåíèåòî"
5443
5444 #: src/prefs_common.c:3275
5445 msgid "Colors"
5446 msgstr "Öâåòîâå"
5447
5448 #: src/prefs_common.c:3322
5449 msgid "Quoted Text - First Level"
5450 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Ïúðâî Íèâî"
5451
5452 #: src/prefs_common.c:3328
5453 msgid "Quoted Text - Second Level"
5454 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Âòîðî Íèâî"
5455
5456 #: src/prefs_common.c:3334
5457 msgid "Quoted Text - Third Level"
5458 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Òðåòî Íèâî"
5459
5460 #: src/prefs_common.c:3340
5461 msgid "URI link"
5462 msgstr "URL âðúçêà"
5463
5464 #: src/prefs_common.c:3346
5465 #, fuzzy
5466 msgid "Target folder"<