update translations
[claws.git] / po / bg.po
1 # Bulgarain translation of Sylpheed.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
4 # Updated by: George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2003-05-24 09:27+0300\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
10 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
11 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/account.c:305
17 msgid ""
18 "Some composing windows are open.\n"
19 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
20 msgstr ""
21 "Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
22 "Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
23
24 #: src/account.c:555
25 msgid "Edit accounts"
26 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
27
28 #: src/account.c:573
29 msgid ""
30 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
31 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
32 msgstr ""
33 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
34 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
35
36 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:612
37 #: src/compose.c:4606 src/compose.c:4776 src/editaddress.c:774
38 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
39 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
40 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:151
41 #: src/select-keys.c:301
42 msgid "Name"
43 msgstr "Èìå"
44
45 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:908
46 msgid "Protocol"
47 msgstr "Ïðîòîêîë"
48
49 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
50 msgid "Server"
51 msgstr "Ñúðâúð"
52
53 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:751 src/editaddress.c:722
54 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
55 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
56 #: src/prefs_filtering.c:528 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
57 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
58 msgid "Add"
59 msgstr "Äîáàâè"
60
61 #: src/account.c:630
62 msgid "Edit"
63 msgstr "Ïðîìåíè"
64
65 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
66 msgid " Delete "
67 msgstr "Èçòðèé"
68
69 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
70 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:582
71 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
72 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
73 msgid "Down"
74 msgstr "Íàäîëó"
75
76 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
77 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:576
78 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
79 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
80 msgid "Up"
81 msgstr "Íàãîðå"
82
83 #: src/account.c:662
84 msgid " Set as default account "
85 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
86
87 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:977 src/addressbook.c:2975
88 #: src/addressbook.c:2979 src/addressbook.c:3016 src/crash.c:245
89 #: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:659
90 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
91 msgid "Close"
92 msgstr "Çàòâîðè"
93
94 #: src/account.c:736
95 msgid "Delete account"
96 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
97
98 #: src/account.c:737
99 msgid "Do you really want to delete this account?"
100 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
101
102 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176
103 #: src/compose.c:2944 src/compose.c:3427 src/compose.c:5884 src/compose.c:6190
104 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147
105 #: src/folderview.c:2239 src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413
106 #: src/inc.c:170 src/inc.c:276 src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198
107 #: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
108 #: src/prefs_filtering.c:1070 src/prefs_filtering.c:1495
109 #: src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
110 #: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
111 #: src/summaryview.c:916 src/summaryview.c:1380 src/summaryview.c:1424
112 #: src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491 src/summaryview.c:1523
113 #: src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573 src/summaryview.c:1598
114 #: src/summaryview.c:3109 src/toolbar.c:2010
115 msgid "Yes"
116 msgstr "Äà"
117
118 #: src/account.c:738 src/compose.c:3427 src/compose.c:5884
119 #: src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147 src/folderview.c:2239
120 #: src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413 src/ssl_manager.c:271
121 msgid "+No"
122 msgstr "+Íå"
123
124 #: src/addressadd.c:162
125 msgid "Add to address book"
126 msgstr "Äîáàâè â Àäðåñíèêà"
127
128 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:414
129 msgid "Address"
130 msgstr "Àäðåñ"
131
132 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:614 src/editaddress.c:628
133 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
134 msgid "Remarks"
135 msgstr "Áåëåæêè"
136
137 #: src/addressadd.c:226
138 msgid "Select Address Book Folder"
139 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
140
141 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
142 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3067 src/compose.c:5706
143 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
144 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
145 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
146 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:276
147 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtkaspell.c:1346 src/gtkaspell.c:2259
148 #: src/import.c:190 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
149 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:566 src/mainwindow.c:2084
150 #: src/messageview.c:656 src/messageview.c:983 src/mimeview.c:897
151 #: src/mimeview.c:946 src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:448
152 #: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:3256 src/prefs_common.c:3425
153 #: src/prefs_common.c:3762 src/prefs_customheader.c:157
154 #: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:341
155 #: src/prefs_folder_item.c:499 src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
156 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
157 #: src/ssl_manager.c:98
158 msgid "OK"
159 msgstr "OK"
160
161 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2170 src/addrgather.c:507
162 #: src/compose.c:3067 src/compose.c:5707 src/compose.c:6369 src/compose.c:6407
163 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
164 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
165 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
166 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:277
167 #: src/gtkaspell.c:1355 src/import.c:191 src/importldif.c:825
168 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203
169 #: src/main.c:566 src/mainwindow.c:2084 src/messageview.c:656
170 #: src/messageview.c:983 src/mimeview.c:898 src/mimeview.c:947
171 #: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_actions.c:162
172 #: src/prefs_common.c:3257 src/prefs_common.c:3763
173 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
174 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:500
175 #: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
176 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
177 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:916
178 #: src/summaryview.c:3447
179 msgid "Cancel"
180 msgstr "Îòêàç"
181
182 #: src/addressbook.c:353 src/compose.c:496 src/mainwindow.c:408
183 #: src/messageview.c:143
184 msgid "/_File"
185 msgstr "/Ôàéë"
186
187 #: src/addressbook.c:354
188 msgid "/_File/New _Book"
189 msgstr "/Ôàéë/Íîâà Êíèãà"
190
191 #: src/addressbook.c:355
192 msgid "/_File/New _vCard"
193 msgstr "/Ôàéë/Íîâ _vCard"
194
195 #: src/addressbook.c:357
196 msgid "/_File/New _JPilot"
197 msgstr "/Ôàéë/Íîâ _JPilot"
198
199 #: src/addressbook.c:360
200 msgid "/_File/New _Server"
201 msgstr "/Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
202
203 #: src/addressbook.c:362 src/addressbook.c:365 src/compose.c:500
204 #: src/mainwindow.c:423 src/mainwindow.c:426 src/messageview.c:146
205 msgid "/_File/---"
206 msgstr "/Ôàéë/---"
207
208 #: src/addressbook.c:363
209 msgid "/_File/_Edit"
210 msgstr "/Ôàéë/Ðåäàêòèðàé"
211
212 #: src/addressbook.c:364
213 msgid "/_File/_Delete"
214 msgstr "/Ôàéë/Èçòðèé"
215
216 #: src/addressbook.c:366
217 msgid "/_File/_Save"
218 msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè"
219
220 #: src/addressbook.c:367 src/compose.c:501 src/messageview.c:147
221 msgid "/_File/_Close"
222 msgstr "/Ôàéë/Çàòâîðè"
223
224 #: src/addressbook.c:368 src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
225 #: src/compose.c:503 src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:149
226 msgid "/_Edit"
227 msgstr "/Ðåäàêòèðàé"
228
229 #: src/addressbook.c:369
230 msgid "/_Edit/C_ut"
231 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
232
233 #: src/addressbook.c:370 src/compose.c:508 src/mainwindow.c:431
234 #: src/messageview.c:150
235 msgid "/_Edit/_Copy"
236 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
237
238 #: src/addressbook.c:371 src/compose.c:509
239 msgid "/_Edit/_Paste"
240 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
241
242 #: src/addressbook.c:372 src/compose.c:506 src/compose.c:589
243 #: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:152
244 msgid "/_Edit/---"
245 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/---"
246
247 #: src/addressbook.c:373
248 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
249 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè Àäðåñ"
250
251 #: src/addressbook.c:374
252 msgid "/_Address"
253 msgstr "/Àäðåñ"
254
255 #: src/addressbook.c:375
256 msgid "/_Address/New _Address"
257 msgstr "/Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
258
259 #: src/addressbook.c:376
260 msgid "/_Address/New _Group"
261 msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ãðóïà"
262
263 #: src/addressbook.c:377
264 msgid "/_Address/New _Folder"
265 msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ïàïêà"
266
267 #: src/addressbook.c:378
268 msgid "/_Address/---"
269 msgstr "/Àäðåñ/---"
270
271 #: src/addressbook.c:379
272 msgid "/_Address/_Edit"
273 msgstr "/Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
274
275 #: src/addressbook.c:380
276 msgid "/_Address/_Delete"
277 msgstr "/Àäðåñ/Èçòðèé"
278
279 #: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:385 src/mainwindow.c:647
280 #: src/mainwindow.c:658 src/mainwindow.c:660 src/mainwindow.c:663
281 #: src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:265
282 #: src/messageview.c:276
283 msgid "/_Tools/---"
284 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/---"
285
286 #: src/addressbook.c:382
287 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
288 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
289
290 #: src/addressbook.c:383
291 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
292 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
293
294 #: src/addressbook.c:384
295 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
296 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
297
298 #: src/addressbook.c:386
299 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
300 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
301
302 #: src/addressbook.c:387 src/compose.c:665 src/mainwindow.c:694
303 #: src/messageview.c:279
304 msgid "/_Help"
305 msgstr "/Ïîìîù"
306
307 #: src/addressbook.c:388 src/compose.c:666 src/mainwindow.c:702
308 #: src/messageview.c:280
309 msgid "/_Help/_About"
310 msgstr "/Ïîìîù/Îòíîñíî"
311
312 #: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407
313 msgid "/New _Address"
314 msgstr "/Íîâ Àäðåñ"
315
316 #: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:408
317 msgid "/New _Group"
318 msgstr "/Íîâà Ãðóïà"
319
320 #: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
321 msgid "/New _Folder"
322 msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
323
324 #: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:410
325 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:417 src/compose.c:490
326 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:286 src/folderview.c:295
327 #: src/folderview.c:300 src/folderview.c:304 src/folderview.c:306
328 #: src/folderview.c:316 src/folderview.c:321 src/folderview.c:325
329 #: src/folderview.c:327 src/folderview.c:337 src/folderview.c:341
330 #: src/folderview.c:344 src/folderview.c:346 src/summaryview.c:414
331 #: src/summaryview.c:417 src/summaryview.c:419 src/summaryview.c:425
332 #: src/summaryview.c:439 src/summaryview.c:451 src/summaryview.c:457
333 #: src/summaryview.c:460
334 msgid "/---"
335 msgstr "/---"
336
337 #: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:422
338 msgid "/_Delete"
339 msgstr "/Èçòðèé"
340
341 #: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
342 msgid "/C_ut"
343 msgstr "/Èçðåæè"
344
345 #: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415
346 msgid "/_Copy"
347 msgstr "/Êîïèðàé"
348
349 #: src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
350 msgid "/_Paste"
351 msgstr "/Ïîñòàâè"
352
353 #: src/addressbook.c:418
354 msgid "/Pa_ste Address"
355 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
356
357 #: src/addressbook.c:430 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
358 msgid "Unknown"
359 msgstr "Íåèçâåñòåí"
360
361 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:456 src/importldif.c:119
362 msgid "Success"
363 msgstr "Óñïåõ"
364
365 #: src/addressbook.c:438 src/importldif.c:120
366 msgid "Bad arguments"
367 msgstr "Íåêîðåêòíè àðãóìåíòè"
368
369 #: src/addressbook.c:439 src/importldif.c:121
370 msgid "File not specified"
371 msgstr "Íå å ïîñî÷åí ôàéë"
372
373 #: src/addressbook.c:440 src/importldif.c:122
374 msgid "Error opening file"
375 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà ôàéë."
376
377 #: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:123
378 msgid "Error reading file"
379 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà ôàéë"
380
381 #: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:124
382 msgid "End of file encountered"
383 msgstr "Äîñòèãíàò å êðàÿ íà ôàéëà"
384
385 #: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:125
386 msgid "Error allocating memory"
387 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàåìàíåòî íà ïàìåò"
388
389 #: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:126
390 msgid "Bad file format"
391 msgstr "Ëîø ôîðìàò íà ôàéë"
392
393 #: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:127
394 msgid "Error writing to file"
395 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïèñàíåòî âúâ ôàéë"
396
397 #: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:128
398 msgid "Error opening directory"
399 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà äèðåêòîðèÿ"
400
401 #: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:129
402 msgid "No path specified"
403 msgstr "Íå å ïîñî÷åí ïúò"
404
405 #: src/addressbook.c:457
406 msgid "Error connecting to LDAP server"
407 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
408
409 #: src/addressbook.c:458
410 msgid "Error initializing LDAP"
411 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèèðàíåòî íà LDAP"
412
413 #: src/addressbook.c:459
414 msgid "Error binding to LDAP server"
415 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíåòî êúì LDAP ñúðâúð"
416
417 #: src/addressbook.c:460
418 msgid "Error searching LDAP database"
419 msgstr "Ãðåøêà ïðè òúðñåíåòî íà LDAP áàçàòà äàííè"
420
421 #: src/addressbook.c:461
422 msgid "Timeout performing LDAP operation"
423 msgstr "Òàéìàóò ïðè èçïúëíåíèåòî íà LDAP îïåðàöèÿòà"
424
425 #: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:463
426 msgid "Error in LDAP search criteria"
427 msgstr "Ãðåøêà â LDAP êðèòåðèÿ çà òúðñåíå"
428
429 #: src/addressbook.c:464
430 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
431 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè LDAP äàííè ïî òúðñåíèÿ êðèòåðèé"
432
433 #: src/addressbook.c:613
434 msgid "E-Mail address"
435 msgstr "E-Mail àäðåñ"
436
437 #: src/addressbook.c:617 src/prefs_common.c:2907 src/toolbar.c:174
438 #: src/toolbar.c:1719
439 msgid "Address book"
440 msgstr "Àäðåñíèê"
441
442 #: src/addressbook.c:716
443 msgid "Name:"
444 msgstr "Èìå:"
445
446 #: src/addressbook.c:748 src/addressbook.c:2169 src/addressbook.c:2176
447 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
448 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
449 #: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_filtering.c:541 src/prefs_matcher.c:570
450 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
451 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:364 src/toolbar.c:456
452 msgid "Delete"
453 msgstr "Èçòðèé"
454
455 #: src/addressbook.c:754
456 msgid "Lookup"
457 msgstr "Ïîòúðñè"
458
459 #: src/addressbook.c:766 src/compose.c:1397 src/compose.c:3116
460 #: src/compose.c:4423 src/compose.c:5123 src/headerview.c:55
461 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
462 msgid "To:"
463 msgstr "Äî:"
464
465 #: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1381 src/compose.c:3115
466 #: src/prefs_template.c:175
467 msgid "Cc:"
468 msgstr "Cc:"
469
470 #: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1384 src/prefs_template.c:176
471 msgid "Bcc:"
472 msgstr "Bcc:"
473
474 #: src/addressbook.c:975 src/addressbook.c:998
475 msgid "Delete address(es)"
476 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
477
478 #: src/addressbook.c:976
479 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
480 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
481
482 #: src/addressbook.c:999
483 msgid "Really delete the address(es)?"
484 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
485
486 #: src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176 src/compose.c:2944
487 #: src/compose.c:6190 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:170 src/inc.c:276
488 #: src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
489 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1070
490 #: src/prefs_filtering.c:1495 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
491 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
492 #: src/summaryview.c:916 src/summaryview.c:1380 src/summaryview.c:1424
493 #: src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491 src/summaryview.c:1523
494 #: src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573 src/summaryview.c:1598
495 #: src/summaryview.c:3109 src/toolbar.c:2010
496 msgid "No"
497 msgstr "Íå"
498
499 #: src/addressbook.c:1512 src/addressbook.c:1585
500 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
501 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
502
503 #: src/addressbook.c:1523
504 msgid "Cannot paste into an address group."
505 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
506
507 #: src/addressbook.c:2166
508 #, c-format
509 msgid ""
510 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
511 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
512 msgstr ""
513 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
514 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
515
516 #: src/addressbook.c:2170
517 msgid "Folder only"
518 msgstr "Ïàïêà ñàìî"
519
520 #: src/addressbook.c:2170
521 msgid "Folder and Addresses"
522 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
523
524 #: src/addressbook.c:2175
525 #, c-format
526 msgid "Really delete `%s' ?"
527 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
528
529 #: src/addressbook.c:2925
530 msgid "New user, could not save index file."
531 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
532
533 #: src/addressbook.c:2929
534 msgid "New user, could not save address book files."
535 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
536
537 #: src/addressbook.c:2939
538 msgid "Old address book converted successfully."
539 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
540
541 #: src/addressbook.c:2944
542 msgid ""
543 "Old address book converted,\n"
544 "could not save new address index file"
545 msgstr ""
546 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
547 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
548
549 #: src/addressbook.c:2957
550 msgid ""
551 "Could not convert address book,\n"
552 "but created empty new address book files."
553 msgstr ""
554 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
555 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
556
557 #: src/addressbook.c:2963
558 msgid ""
559 "Could not convert address book,\n"
560 "could not create new address book files."
561 msgstr ""
562 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
563 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
564
565 #: src/addressbook.c:2968
566 msgid ""
567 "Could not convert address book\n"
568 "and could not create new address book files."
569 msgstr ""
570 "Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
571 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
572
573 #: src/addressbook.c:2975
574 msgid "Addressbook conversion error"
575 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
576
577 #: src/addressbook.c:2979
578 msgid "Addressbook conversion"
579 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
580
581 #: src/addressbook.c:3014
582 msgid "Addressbook Error"
583 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
584
585 #: src/addressbook.c:3015
586 msgid "Could not read address index"
587 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
588
589 #: src/addressbook.c:3508 src/prefs_common.c:1046
590 msgid "Interface"
591 msgstr "Èíòåðôåéñ"
592
593 #: src/addressbook.c:3524 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
594 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
595 msgid "Address Book"
596 msgstr "Àäðåñíèê"
597
598 #: src/addressbook.c:3540
599 msgid "Person"
600 msgstr "Ëèöå"
601
602 #: src/addressbook.c:3556
603 msgid "EMail Address"
604 msgstr "EMail Àäðåñ"
605
606 #: src/addressbook.c:3572
607 msgid "Group"
608 msgstr "Ãðóïà"
609
610 #: src/addressbook.c:3588 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:374
611 #: src/prefs_account.c:2043
612 msgid "Folder"
613 msgstr "Ïàïêà"
614
615 #: src/addressbook.c:3604
616 msgid "vCard"
617 msgstr "vCard"
618
619 #: src/addressbook.c:3620 src/addressbook.c:3636
620 msgid "JPilot"
621 msgstr "JPilot"
622
623 #: src/addressbook.c:3652
624 msgid "LDAP Server"
625 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
626
627 #: src/addrgather.c:156
628 msgid "Please specify name for address book."
629 msgstr "Ìîëÿ óêàæåòå èìå çà àäðåñíèêà."
630
631 #: src/addrgather.c:176
632 msgid "Please select the mail headers to search."
633 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå çàãëàâêè â êîèòî äà òúðñÿ."
634
635 #: src/addrgather.c:183
636 msgid "Busy harvesting addresses..."
637 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñèòå ..."
638
639 #: src/addrgather.c:221
640 msgid "Addresses gathered successfully."
641 msgstr "Àäðåñèòå ñà ñúáðàíè óñïåøíî."
642
643 #: src/addrgather.c:285
644 msgid "No folder or message was selected."
645 msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà, íèòî ñúîáùåíèå."
646
647 #: src/addrgather.c:293
648 msgid ""
649 "Please select a folder to process from the folder\n"
650 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
651 "the message list."
652 msgstr ""
653 "Ìîëÿ, èçáåðåòå ïàïêà îò ñïèñúêà ñ ïàïêè, êîÿòî äà\n"
654 "îáðàáîòÿ. Àëòåðíàòèâíî, èçáåðåòå ñúîáùåíèå îò\n"
655 "ñïèñúêà ñúñ ñúîáùåíèÿ."
656
657 #: src/addrgather.c:345
658 msgid "Folder :"
659 msgstr "Ïàïêà :"
660
661 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
662 msgid "Address Book :"
663 msgstr "Àäðåñíèê :"
664
665 #: src/addrgather.c:366
666 msgid "Folder Size :"
667 msgstr "Ðàçìåð íà ïàïêà :"
668
669 #: src/addrgather.c:381
670 msgid "Process these mail header fields"
671 msgstr "Îáðàáîòè òåçè ïîëåòà îò çàãëàâêàòà"
672
673 #: src/addrgather.c:399
674 msgid "Include sub-folders"
675 msgstr "Âêëþ÷è ïîä-ïàïêè"
676
677 #: src/addrgather.c:422
678 msgid "Header Name"
679 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
680
681 #: src/addrgather.c:423
682 msgid "Address Count"
683 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
684
685 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:257
686 #: src/messageview.c:576
687 msgid "Warning"
688 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
689
690 #: src/addrgather.c:528
691 msgid "Header Fields"
692 msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
693
694 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
695 msgid "Finish"
696 msgstr "Çàâúðøè"
697
698 #: src/addrgather.c:588
699 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
700 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
701
702 #: src/addrgather.c:596
703 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
704 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò ïàïêà"
705
706 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
707 msgid "Common address"
708 msgstr "Îáùè àäðåñè"
709
710 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
711 msgid "Personal address"
712 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
713
714 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5884 src/main.c:548
715 msgid "Notice"
716 msgstr "Ñúîáùåíèå"
717
718 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3427 src/inc.c:543
719 msgid "Error"
720 msgstr "Ãðåøêà"
721
722 #: src/alertpanel.c:190
723 msgid "View log"
724 msgstr "Âèæ ëîã"
725
726 #: src/alertpanel.c:308
727 msgid "Show this message next time"
728 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
729
730 #: src/common/nntp.c:68
731 #, c-format
732 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
733 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
734
735 #: src/common/nntp.c:145 src/common/nntp.c:208
736 #, c-format
737 msgid "protocol error: %s\n"
738 msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà: %s\n"
739
740 #: src/common/nntp.c:168 src/common/nntp.c:214
741 msgid "protocol error\n"
742 msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà\n"
743
744 #: src/common/nntp.c:264
745 msgid "Error occurred while posting\n"
746 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
747
748 #: src/common/smtp.c:154
749 msgid "SMTP AUTH not available\n"
750 msgstr "SMTP AUTH íå å íà ðàçïîëîæåíèå\n"
751
752 #: src/common/smtp.c:419 src/common/smtp.c:468
753 msgid "bad SMTP response\n"
754 msgstr "ëîø SMTP îòãîâîð\n"
755
756 #: src/common/smtp.c:439 src/common/smtp.c:457 src/common/smtp.c:553
757 msgid "error occurred on SMTP session\n"
758 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè SMTP ñåñèÿòà\n"
759
760 #: src/common/smtp.c:448 src/pop.c:646
761 msgid "error occurred on authentication\n"
762 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè àóòåíòèôèêàöèÿòà\n"
763
764 #: src/common/smtp.c:513 src/pop.c:639
765 msgid "can't start TLS session\n"
766 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
767
768 #: src/common/ssl.c:87
769 msgid "Error creating ssl context\n"
770 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
771
772 #: src/common/ssl.c:106
773 #, c-format
774 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
775 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè (%s)\n"
776
777 #: src/common/ssl.c:114
778 #, c-format
779 msgid "SSL connection using %s\n"
780 msgstr "SSL âðúçêà ïîëçâàéêè %s\n"
781
782 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
783 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
784 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
785 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
786 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
787 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
788 msgid "<not in certificate>"
789 msgstr "<not in certificate>"
790
791 #: src/common/ssl_certificate.c:189
792 #, c-format
793 msgid ""
794 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
795 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
796 "  Fingerprint: %s\n"
797 "  Signature status: %s"
798 msgstr ""
799 "  Ñîáñòâåíèê: %s (%s) â %s\n"
800 "  Ïîäïèñàí îò: %s (%s) â %s\n"
801 "  Îòïå÷àòúê: %s\n"
802 "  Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
803
804 #: src/common/ssl_certificate.c:307
805 msgid "Can't load X509 default paths"
806 msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ X509 ïîäðàçáèðàùèòå ñå ïúòèùà"
807
808 #: src/common/ssl_certificate.c:362
809 #, c-format
810 msgid ""
811 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
812 "%s"
813 msgstr ""
814 "%s ïîêàçâà íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò:\n"
815 "%s"
816
817 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
818 #, c-format
819 msgid ""
820 "%s\n"
821 "\n"
822 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
823 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
824 msgstr ""
825 "%s\n"
826 "\n"
827 "Íÿìà äà áúäå èçòåãëÿíà ïîùà ñ òîçè àêàóíò äîêàòî íå çàïàçèòå ñåðòèôèêàò.\n"
828 "(Îòìàðêèðàéòå îïöèÿ \"%s\").\n"
829
830 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
831 #: src/prefs_common.c:1220
832 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
833 msgstr "Íå èçêàðâàé ñêà÷àùî ñúîáùåíèå çà ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå"
834
835 #: src/common/ssl_certificate.c:398
836 #, c-format
837 msgid ""
838 "%s's SSL certificate changed !\n"
839 "We have saved this one:\n"
840 "%s\n"
841 "\n"
842 "It is now:\n"
843 "%s\n"
844 "\n"
845 "This could mean the server answering is not the known one."
846 msgstr ""
847 "SSL ñåðòèôèêàòà íà %s å ïðîìåíåí !\n"
848 "Èìàìå çàïàçåí òîçè:\n"
849 "%s\n"
850 "\n"
851 "À ñåãà å:\n"
852 "%s\n"
853 "\n"
854 "Òîâà ìîæå äà îçíà÷àâà, ÷å îòãîâàðÿùèÿ ñúðâúð íå å òîçè êîéòî çíàåì."
855
856 #: src/compose.c:488
857 msgid "/_Add..."
858 msgstr "/Äîáàâè..."
859
860 #: src/compose.c:489
861 msgid "/_Remove"
862 msgstr "/Ìàõíè"
863
864 #: src/compose.c:491 src/folderview.c:287 src/folderview.c:308
865 #: src/folderview.c:329 src/folderview.c:348
866 msgid "/_Properties..."
867 msgstr "/Ñâîéñòâà..."
868
869 #: src/compose.c:497
870 msgid "/_File/_Attach file"
871 msgstr "/Ôàéë/Ïðèêðåïè ôàéë"
872
873 #: src/compose.c:498
874 msgid "/_File/_Insert file"
875 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
876
877 #: src/compose.c:499
878 msgid "/_File/Insert si_gnature"
879 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
880
881 #: src/compose.c:504
882 msgid "/_Edit/_Undo"
883 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Îòìÿíà"
884
885 #: src/compose.c:505
886 msgid "/_Edit/_Redo"
887 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Redo"
888
889 #: src/compose.c:507
890 msgid "/_Edit/Cu_t"
891 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
892
893 #: src/compose.c:510
894 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
895 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
896
897 #: src/compose.c:512 src/mainwindow.c:432 src/messageview.c:151
898 msgid "/_Edit/Select _all"
899 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
900
901 #: src/compose.c:513
902 msgid "/_Edit/A_dvanced"
903 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
904
905 #: src/compose.c:514
906 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
907 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
908
909 #: src/compose.c:519
910 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
911 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
912
913 #: src/compose.c:524
914 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
915 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
916
917 #: src/compose.c:529
918 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
919 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
920
921 #: src/compose.c:534
922 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
923 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
924
925 #: src/compose.c:539
926 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
927 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
928
929 #: src/compose.c:544
930 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
931 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
932
933 #: src/compose.c:549
934 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
935 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
936
937 #: src/compose.c:554
938 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
939 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
940
941 #: src/compose.c:559
942 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
943 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
944
945 #: src/compose.c:564
946 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
947 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
948
949 #: src/compose.c:569
950 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
951 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
952
953 #: src/compose.c:574
954 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
955 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
956
957 #: src/compose.c:579
958 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
959 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
960
961 #: src/compose.c:584
962 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
963 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
964
965 #: src/compose.c:590
966 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
967 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
968
969 #: src/compose.c:592
970 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
971 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
972
973 #: src/compose.c:594
974 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
975 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
976
977 #: src/compose.c:597
978 msgid "/_Spelling"
979 msgstr "/Ñïåëèíã"
980
981 #: src/compose.c:598
982 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
983 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
984
985 #: src/compose.c:600
986 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
987 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
988
989 #: src/compose.c:602
990 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
991 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
992
993 #: src/compose.c:604
994 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
995 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
996
997 #: src/compose.c:606
998 msgid "/_Spelling/---"
999 msgstr "/Ñïåëèíã/---"
1000
1001 #: src/compose.c:607
1002 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1003 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
1004
1005 #: src/compose.c:611 src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:156
1006 #: src/summaryview.c:452
1007 msgid "/_View"
1008 msgstr "/Èçãëåä"
1009
1010 #: src/compose.c:612
1011 msgid "/_View/_To"
1012 msgstr "/Èçãëåä/Äî"
1013
1014 #: src/compose.c:613
1015 msgid "/_View/_Cc"
1016 msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
1017
1018 #: src/compose.c:614
1019 msgid "/_View/_Bcc"
1020 msgstr "/Èçãëåä/_Bcc"
1021
1022 #: src/compose.c:615
1023 msgid "/_View/_Reply to"
1024 msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
1025
1026 #: src/compose.c:616 src/compose.c:618 src/compose.c:620 src/mainwindow.c:456
1027 #: src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:512
1028 #: src/mainwindow.c:594 src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:238
1029 msgid "/_View/---"
1030 msgstr "/Èçãëåä/---"
1031
1032 #: src/compose.c:617
1033 msgid "/_View/_Followup to"
1034 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1035
1036 #: src/compose.c:619
1037 msgid "/_View/R_uler"
1038 msgstr "/Èçãëåä/Ëèíèÿ"
1039
1040 #: src/compose.c:621
1041 msgid "/_View/_Attachment"
1042 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïêè"
1043
1044 #: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:242
1045 msgid "/_Message"
1046 msgstr "/Ñúîáùåíèå"
1047
1048 #: src/compose.c:624
1049 msgid "/_Message/_Send"
1050 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
1051
1052 #: src/compose.c:626
1053 msgid "/_Message/Send _later"
1054 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïî-êúñíî"
1055
1056 #: src/compose.c:628 src/compose.c:634 src/compose.c:639 src/compose.c:641
1057 #: src/compose.c:645 src/compose.c:651 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:606
1058 #: src/mainwindow.c:608 src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:621
1059 #: src/mainwindow.c:623 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:245
1060 #: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
1061 msgid "/_Message/---"
1062 msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
1063
1064 #: src/compose.c:629
1065 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1066 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
1067
1068 #: src/compose.c:631
1069 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1070 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
1071
1072 #: src/compose.c:635
1073 msgid "/_Message/_To"
1074 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Äî"
1075
1076 #: src/compose.c:636
1077 msgid "/_Message/_Cc"
1078 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
1079
1080 #: src/compose.c:637
1081 msgid "/_Message/_Bcc"
1082 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Bcc"
1083
1084 #: src/compose.c:638
1085 msgid "/_Message/_Reply to"
1086 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
1087
1088 #: src/compose.c:640
1089 msgid "/_Message/_Followup to"
1090 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1091
1092 #: src/compose.c:642
1093 msgid "/_Message/_Attach"
1094 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
1095
1096 #: src/compose.c:646
1097 msgid "/_Message/Si_gn"
1098 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
1099
1100 #: src/compose.c:647
1101 msgid "/_Message/_Encrypt"
1102 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
1103
1104 #: src/compose.c:648
1105 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1106 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/MIME"
1107
1108 #: src/compose.c:649
1109 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1110 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/Inline"
1111
1112 #: src/compose.c:652
1113 msgid "/_Message/_Priority"
1114 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
1115
1116 #: src/compose.c:653
1117 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1118 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
1119
1120 #: src/compose.c:654
1121 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1122 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
1123
1124 #: src/compose.c:655
1125 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1126 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
1127
1128 #: src/compose.c:656
1129 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1130 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
1131
1132 #: src/compose.c:657
1133 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1134 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
1135
1136 #: src/compose.c:659
1137 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1138 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
1139
1140 #: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:261
1141 msgid "/_Tools"
1142 msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
1143
1144 #: src/compose.c:661
1145 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1146 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
1147
1148 #: src/compose.c:662 src/messageview.c:262
1149 msgid "/_Tools/_Address book"
1150 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
1151
1152 #: src/compose.c:663
1153 msgid "/_Tools/_Template"
1154 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
1155
1156 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:277
1157 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1158 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
1159
1160 #: src/compose.c:1387
1161 msgid "Reply-To:"
1162 msgstr "Reply-To:"
1163
1164 #: src/compose.c:1390 src/compose.c:4420 src/compose.c:5125
1165 #: src/headerview.c:56
1166 msgid "Newsgroups:"
1167 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
1168
1169 #: src/compose.c:1393
1170 msgid "Followup-To:"
1171 msgstr "Followup-To:"
1172
1173 #: src/compose.c:1688
1174 msgid "Quote mark format error."
1175 msgstr "Ãðåøêà ïðè ôîðìàòà íà çíàêà çà öèòèðàíå."
1176
1177 #: src/compose.c:1704
1178 msgid "Message reply/forward format error."
1179 msgstr "Ãðåøêà ïðè reply/forward ôîðìàòà."
1180
1181 #: src/compose.c:2036
1182 #, c-format
1183 msgid "File %s is empty."
1184 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí."
1185
1186 #: src/compose.c:2040
1187 #, c-format
1188 msgid "Can't read %s."
1189 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
1190
1191 #: src/compose.c:2068
1192 #, c-format
1193 msgid "Message: %s"
1194 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
1195
1196 #: src/compose.c:2758
1197 msgid " [Edited]"
1198 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
1199
1200 #: src/compose.c:2760
1201 #, c-format
1202 msgid "%s - Compose message%s"
1203 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1204
1205 #: src/compose.c:2763
1206 #, c-format
1207 msgid "Compose message%s"
1208 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1209
1210 #: src/compose.c:2787 src/compose.c:3034
1211 msgid ""
1212 "Account for sending mail is not specified.\n"
1213 "Please select a mail account before sending."
1214 msgstr ""
1215 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
1216 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
1217
1218 #: src/compose.c:2934
1219 msgid "Recipient is not specified."
1220 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
1221
1222 #: src/compose.c:2942 src/messageview.c:576 src/prefs_account.c:748
1223 #: src/prefs_common.c:1028 src/toolbar.c:356 src/toolbar.c:403
1224 msgid "Send"
1225 msgstr "Èçïðàòè"
1226
1227 #: src/compose.c:2943
1228 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1229 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
1230
1231 #: src/compose.c:2964
1232 msgid "Could not queue message for sending"
1233 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
1234
1235 #: src/compose.c:2969
1236 msgid ""
1237 "The message was queued but could not be sent.\n"
1238 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1239 msgstr ""
1240
1241 #: src/compose.c:3050 src/procmsg.c:1095 src/send_message.c:235
1242 #, c-format
1243 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1244 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
1245
1246 #: src/compose.c:3064 src/messageview.c:653
1247 msgid "Queueing"
1248 msgstr "Èç÷àêâàì"
1249
1250 #: src/compose.c:3065
1251 msgid ""
1252 "Error occurred while sending the message.\n"
1253 "Put this message into queue folder?"
1254 msgstr ""
1255 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
1256 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
1257
1258 #: src/compose.c:3071
1259 msgid "Can't queue the message."
1260 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
1261
1262 #: src/compose.c:3074 src/send_message.c:582 src/send_message.c:594
1263 msgid "Error occurred while sending the message."
1264 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
1265
1266 #: src/compose.c:3087
1267 msgid "Can't save the message to Sent."
1268 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
1269
1270 #: src/compose.c:3317
1271 #, c-format
1272 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1273 msgstr ""
1274
1275 #: src/compose.c:3423
1276 #, c-format
1277 msgid ""
1278 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1279 "%s to %s.\n"
1280 "Send it anyway?"
1281 msgstr ""
1282 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî\n"
1283 "%s êúì %s.\n"
1284 "Äà ãî èçïðàòÿ ëè âñå ïàê?"
1285
1286 #: src/compose.c:3682
1287 msgid "No account for sending mails available!"
1288 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
1289
1290 #: src/compose.c:3692
1291 msgid "No account for posting news available!"
1292 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
1293
1294 #: src/compose.c:4500 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1295 msgid "From:"
1296 msgstr "Îò"
1297
1298 #: src/compose.c:4604 src/compose.c:4774 src/compose.c:5645
1299 msgid "MIME type"
1300 msgstr "MIME òèï"
1301
1302 #: src/compose.c:4605 src/compose.c:4775 src/mimeview.c:150
1303 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:472
1304 msgid "Size"
1305 msgstr "Ðàçìåð"
1306
1307 #: src/compose.c:4669
1308 msgid "Save Message to "
1309 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
1310
1311 #: src/compose.c:4689 src/prefs_filtering.c:499
1312 msgid "Select ..."
1313 msgstr " Èçáåðè ... "
1314
1315 #: src/compose.c:4825 src/prefs_account.c:1302 src/prefs_customheader.c:188
1316 #: src/prefs_matcher.c:146
1317 msgid "Header"
1318 msgstr "Çàãëàâêà"
1319
1320 #: src/compose.c:4827 src/mimeview.c:197
1321 msgid "Attachments"
1322 msgstr "Ïðèêðåïêè"
1323
1324 #: src/compose.c:4829
1325 msgid "Others"
1326 msgstr "Äðóãè"
1327
1328 #: src/compose.c:4844 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
1329 #: src/summary_search.c:163
1330 msgid "Subject:"
1331 msgstr "Òåìà:"
1332
1333 #: src/compose.c:5078 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:279
1334 #: src/gtkaspell.c:1420 src/gtkaspell.c:2017 src/summaryview.c:4215
1335 msgid "None"
1336 msgstr "Íèêîé"
1337
1338 #: src/compose.c:5086
1339 #, c-format
1340 msgid ""
1341 "Spell checker could not be started.\n"
1342 "%s"
1343 msgstr ""
1344 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
1345 "%s"
1346
1347 #: src/compose.c:5540
1348 msgid "Invalid MIME type."
1349 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
1350
1351 #: src/compose.c:5558
1352 msgid "File doesn't exist or is empty."
1353 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
1354
1355 #: src/compose.c:5627
1356 msgid "Properties"
1357 msgstr "Ñâîéñòâà"
1358
1359 #: src/compose.c:5672
1360 msgid "Encoding"
1361 msgstr "Åíêîäèíã"
1362
1363 #: src/compose.c:5703
1364 msgid "Path"
1365 msgstr "Ïúò"
1366
1367 #: src/compose.c:5704 src/prefs_toolbar.c:808
1368 msgid "File name"
1369 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
1370
1371 #: src/compose.c:5881
1372 #, c-format
1373 msgid ""
1374 "The external editor is still working.\n"
1375 "Force terminating the process?\n"
1376 "process group id: %d"
1377 msgstr ""
1378 "Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
1379 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
1380 "process group id: %d"
1381
1382 #: src/compose.c:6188 src/inc.c:168 src/inc.c:274 src/toolbar.c:2008
1383 msgid "Offline warning"
1384 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
1385
1386 #: src/compose.c:6189 src/inc.c:169 src/inc.c:275 src/toolbar.c:2009
1387 msgid "You're working offline. Override?"
1388 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
1389
1390 #: src/compose.c:6303 src/compose.c:6324
1391 msgid "Select file"
1392 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
1393
1394 #: src/compose.c:6367
1395 msgid "Discard message"
1396 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
1397
1398 #: src/compose.c:6368
1399 msgid "This message has been modified. discard it?"
1400 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
1401
1402 #: src/compose.c:6369
1403 msgid "Discard"
1404 msgstr "Îòõâúðëè"
1405
1406 #: src/compose.c:6369
1407 msgid "to Draft"
1408 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
1409
1410 #: src/compose.c:6404
1411 #, c-format
1412 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1413 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
1414
1415 #: src/compose.c:6406
1416 msgid "Apply template"
1417 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
1418
1419 #: src/compose.c:6407
1420 msgid "Replace"
1421 msgstr "Çàìåíè"
1422
1423 #: src/compose.c:6407 src/toolbar.c:407
1424 msgid "Insert"
1425 msgstr "Âìúêíè"
1426
1427 #: src/crash.c:144
1428 #, c-format
1429 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1430 msgstr "Sylpheed ïðîöåñ (%ld) ïîëó÷è ñèãíàë %ld"
1431
1432 #: src/crash.c:189
1433 msgid "Sylpheed has crashed"
1434 msgstr "Sylpheed ñå ñðèíà"
1435
1436 #: src/crash.c:205
1437 #, c-format
1438 msgid ""
1439 "%s.\n"
1440 "Please file a bug report and include the information below."
1441 msgstr ""
1442 "%s.\n"
1443 "Ìîëÿ äîêëàäâàéòå áúã âêëþ÷âàéêè äîëóïîñî÷åíàòà èíôîðìàöèÿ."
1444
1445 #: src/crash.c:210
1446 msgid "Debug log"
1447 msgstr "Äíåâíèê çà äåáúã"
1448
1449 #: src/crash.c:250
1450 msgid "Save..."
1451 msgstr "Çàïàçè..."
1452
1453 #: src/crash.c:255
1454 msgid "Create bug report"
1455 msgstr "Ñúçäàé ðàïîðò çà áúã"
1456
1457 #: src/crash.c:304
1458 msgid "Save crash information"
1459 msgstr "Çàïàçè Èíôîðìàöèÿ çà áúãà"
1460
1461 #: src/editaddress.c:143
1462 msgid "Add New Person"
1463 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
1464
1465 #: src/editaddress.c:144
1466 msgid "Edit Person Details"
1467 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ëèöåòî"
1468
1469 #: src/editaddress.c:285
1470 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1471 msgstr "E-mail àäðåñ òðÿáâà äà áúäå ïîïúëíåí."
1472
1473 #: src/editaddress.c:422
1474 msgid "A Name and Value must be supplied."
1475 msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
1476
1477 #: src/editaddress.c:480
1478 msgid "Edit Person Data"
1479 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
1480
1481 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
1482 msgid "Display Name"
1483 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
1484
1485 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1486 msgid "Last Name"
1487 msgstr "Ôàìèëèÿ"
1488
1489 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1490 msgid "First Name"
1491 msgstr "Èìå"
1492
1493 #: src/editaddress.c:589
1494 msgid "Nickname"
1495 msgstr "Ïðÿêîð"
1496
1497 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1498 #: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1499 msgid "E-Mail Address"
1500 msgstr "E-Mail àäðåñ"
1501
1502 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1503 msgid "Alias"
1504 msgstr "Ïñåâäîíèì"
1505
1506 #: src/editaddress.c:710
1507 msgid "Move Up"
1508 msgstr "Íàãîðå"
1509
1510 #: src/editaddress.c:713
1511 msgid "Move Down"
1512 msgstr "Íàäîëó"
1513
1514 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
1515 msgid "Modify"
1516 msgstr "Ïðîìåíè"
1517
1518 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1519 #: src/summary_search.c:207
1520 msgid "Clear"
1521 msgstr "Èç÷èñòè"
1522
1523 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1524 #: src/prefs_matcher.c:455
1525 msgid "Value"
1526 msgstr "Ñòîéíîñò"
1527
1528 #: src/editaddress.c:883
1529 msgid "Basic Data"
1530 msgstr "Îñíîâíè äàííè"
1531
1532 #: src/editaddress.c:885
1533 msgid "User Attributes"
1534 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1535
1536 #: src/editbook.c:112
1537 msgid "File appears to be Ok."
1538 msgstr "Ôàéëà èçãëåæäà íàðåä."
1539
1540 #: src/editbook.c:115
1541 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1542 msgstr "Ôàéëà íå èçãëåæäà äà å âúâ âàëèäåí ôîðìàò çà àäðåñíèê."
1543
1544 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1545 msgid "Could not read file."
1546 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
1547
1548 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1549 msgid "Edit Addressbook"
1550 msgstr "Ðåäàêòèðàé Àäðåñíèêà"
1551
1552 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1553 msgid " Check File "
1554 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
1555
1556 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1557 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1519
1558 msgid "File"
1559 msgstr "Ôàéë"
1560
1561 #: src/editbook.c:283
1562 msgid "Add New Addressbook"
1563 msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
1564
1565 #: src/editgroup.c:103
1566 msgid "A Group Name must be supplied."
1567 msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
1568
1569 #: src/editgroup.c:264
1570 msgid "Edit Group Data"
1571 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
1572
1573 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1574 msgid "Group Name"
1575 msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
1576
1577 #: src/editgroup.c:311
1578 msgid "Addresses in Group"
1579 msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
1580
1581 #: src/editgroup.c:313
1582 msgid " -> "
1583 msgstr " -> "
1584
1585 #: src/editgroup.c:340
1586 msgid " <- "
1587 msgstr " <- "
1588
1589 #: src/editgroup.c:342
1590 msgid "Available Addresses"
1591 msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
1592
1593 #: src/editgroup.c:402
1594 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1595 msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
1596
1597 #: src/editgroup.c:450
1598 msgid "Edit Group Details"
1599 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
1600
1601 #: src/editgroup.c:453
1602 msgid "Add New Group"
1603 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
1604
1605 #: src/editgroup.c:503
1606 msgid "Edit folder"
1607 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
1608
1609 #: src/editgroup.c:503
1610 msgid "Input the new name of folder:"
1611 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
1612
1613 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1852 src/folderview.c:1904
1614 #: src/folderview.c:2177
1615 msgid "New folder"
1616 msgstr "Íîâà ïàïêà"
1617
1618 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1853 src/folderview.c:1905
1619 msgid "Input the name of new folder:"
1620 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
1621
1622 #: src/editjpilot.c:189
1623 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1624 msgstr "Ôàéëà íå èãëåæäà äà å â JPilot ôîðìàò."
1625
1626 #: src/editjpilot.c:225
1627 msgid "Select JPilot File"
1628 msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
1629
1630 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1631 msgid "Edit JPilot Entry"
1632 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
1633
1634 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1635 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
1636 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2071
1637 msgid " ... "
1638 msgstr " ... "
1639
1640 #: src/editjpilot.c:319
1641 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1642 msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àòðèáóòè"
1643
1644 #: src/editjpilot.c:408
1645 msgid "Add New JPilot Entry"
1646 msgstr "Add New JPilot Entry"
1647
1648 #: src/editldap.c:164
1649 msgid "Connected successfully to server"
1650 msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
1651
1652 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1653 msgid "Could not connect to server"
1654 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
1655
1656 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1657 msgid "Edit LDAP Server"
1658 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
1659
1660 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1661 msgid "Hostname"
1662 msgstr "Hostname"
1663
1664 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1665 msgid "Port"
1666 msgstr "Ïîðò"
1667
1668 #: src/editldap.c:328
1669 msgid " Check Server "
1670 msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
1671
1672 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1673 msgid "Search Base"
1674 msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
1675
1676 #: src/editldap.c:390
1677 msgid "Search Criteria"
1678 msgstr "Êðèòåðèè çà òúðñåíå"
1679
1680 #: src/editldap.c:397
1681 msgid " Reset "
1682 msgstr "Reset"
1683
1684 #: src/editldap.c:402
1685 msgid "Bind DN"
1686 msgstr "Bind DN"
1687
1688 #: src/editldap.c:411
1689 msgid "Bind Password"
1690 msgstr "Bind Password"
1691
1692 #: src/editldap.c:420
1693 msgid "Timeout (secs)"
1694 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
1695
1696 #: src/editldap.c:434
1697 msgid "Maximum Entries"
1698 msgstr "Ìàêñèìóì Entries"
1699
1700 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:744
1701 msgid "Basic"
1702 msgstr "Îñíîâíè"
1703
1704 #: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:646
1705 msgid "Extended"
1706 msgstr "Ðàçøèðåíè"
1707
1708 #: src/editldap.c:547
1709 msgid "Add New LDAP Server"
1710 msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
1711
1712 #: src/editldap_basedn.c:141
1713 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1714 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP - Èçáåðè Search Base"
1715
1716 #: src/editldap_basedn.c:202
1717 msgid "Available Search Base(s)"
1718 msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
1719
1720 #: src/editldap_basedn.c:286
1721 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1722 msgstr "Could not read Search Base(s) from server - ìîëÿ âúâåäåòå ðú÷íî"
1723
1724 #: src/editvcard.c:96
1725 msgid "File does not appear to be vCard format."
1726 msgstr "Ôàéëà íà èçãëåæäà äà å â vCard ôîðìàò."
1727
1728 #: src/editvcard.c:132
1729 msgid "Select vCard File"
1730 msgstr "Èçáåðè vCard Ôàéë"
1731
1732 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1733 msgid "Edit vCard Entry"
1734 msgstr "Ðåäàêòèðàé vCard Âïèñâàíå"
1735
1736 #: src/editvcard.c:296
1737 msgid "Add New vCard Entry"
1738 msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
1739
1740 #: src/exphtmldlg.c:101
1741 msgid "Please specify output directory and file to create."
1742 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è ôàéë çà ñúçäàâàíå."
1743
1744 #: src/exphtmldlg.c:104
1745 msgid "Select stylesheet and formatting."
1746 msgstr "Èçáåðåòå stylesheet è formatting."
1747
1748 #: src/exphtmldlg.c:107
1749 msgid "File exported successfully."
1750 msgstr "Ôàéëà å åêñïîðòèðàí óñïåøíî."
1751
1752 #: src/exphtmldlg.c:154
1753 #, c-format
1754 msgid ""
1755 "HTML Output Directory '%s'\n"
1756 "does not exist. OK to create new directory?"
1757 msgstr ""
1758 "HTML Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
1759 "íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
1760
1761 #: src/exphtmldlg.c:157
1762 msgid "Create Directory"
1763 msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
1764
1765 #: src/exphtmldlg.c:166
1766 #, c-format
1767 msgid ""
1768 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1769 "%s"
1770 msgstr ""
1771 "Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà HTML ôàéë:\n"
1772 "%s"
1773
1774 #: src/exphtmldlg.c:168
1775 msgid "Failed to Create Directory"
1776 msgstr "Íå ìîæàõ äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ"
1777
1778 #: src/exphtmldlg.c:318
1779 msgid "Select HTML Output File"
1780 msgstr "Èçáåðè HTML Output Ôàéë"
1781
1782 #: src/exphtmldlg.c:387
1783 msgid "HTML Output File"
1784 msgstr "HTML Output Ôàéë"
1785
1786 #: src/exphtmldlg.c:443
1787 msgid "Stylesheet"
1788 msgstr "Stylesheet"
1789
1790 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3743 src/prefs_common.c:4025
1791 msgid "Default"
1792 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
1793
1794 #: src/exphtmldlg.c:462
1795 msgid "Full"
1796 msgstr "Ïúëíî èìå"
1797
1798 #: src/exphtmldlg.c:468
1799 msgid "Custom"
1800 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè"
1801
1802 #: src/exphtmldlg.c:474
1803 msgid "Custom-2"
1804 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-2"
1805
1806 #: src/exphtmldlg.c:480
1807 msgid "Custom-3"
1808 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-3"
1809
1810 #: src/exphtmldlg.c:486
1811 msgid "Custom-4"
1812 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-4"
1813
1814 #: src/exphtmldlg.c:500
1815 msgid "Full Name Format"
1816 msgstr "Ïúëíî èìå"
1817
1818 #: src/exphtmldlg.c:507
1819 msgid "First Name, Last Name"
1820 msgstr "Ïúðâî Èìå, Ïîñëåäíî Èìå"
1821
1822 #: src/exphtmldlg.c:513
1823 msgid "Last Name, First Name"
1824 msgstr "Ïîñëåäíî Èìå, Ïúðâî Èìå"
1825
1826 #: src/exphtmldlg.c:527
1827 msgid "Color Banding"
1828 msgstr "Öâåòîâà ãàìà"
1829
1830 #: src/exphtmldlg.c:533
1831 msgid "Format E-Mail Links"
1832 msgstr "Ôîðìàòèðàé E-Mail âðúçêèòå"
1833
1834 #: src/exphtmldlg.c:539
1835 msgid "Format User Attributes"
1836 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1837
1838 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
1839 msgid "File Name"
1840 msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
1841
1842 #: src/exphtmldlg.c:599
1843 msgid "Open with Web Browser"
1844 msgstr "Îòâîðè ñ óåá áðàóçúð"
1845
1846 #: src/exphtmldlg.c:628
1847 msgid "Export Address Book to HTML File"
1848 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
1849
1850 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
1851 msgid "Prev"
1852 msgstr "Ïðåäèøåí"
1853
1854 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:366
1855 #: src/toolbar.c:457
1856 msgid "Next"
1857 msgstr "Ñëåäâàù"
1858
1859 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
1860 msgid "File Info"
1861 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
1862
1863 #: src/exphtmldlg.c:693
1864 msgid "Format"
1865 msgstr "Ôîðìàò"
1866
1867 #: src/export.c:127
1868 msgid "Export"
1869 msgstr "Èçíåñè"
1870
1871 #: src/export.c:146
1872 msgid "Specify target folder and mbox file."
1873 msgstr "Îïðåäåëè ïàïêà öåë è mbox ôàéë."
1874
1875 #: src/export.c:156
1876 msgid "Source dir:"
1877 msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
1878
1879 #: src/export.c:161
1880 msgid "Exporting file:"
1881 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
1882
1883 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:177 src/import.c:183
1884 #: src/prefs_account.c:1205
1885 msgid " Select... "
1886 msgstr " Èçáåðè... "
1887
1888 #: src/export.c:219
1889 msgid "Select exporting file"
1890 msgstr "Èçáåðè ôàéë çà åêñïîðòèðàíå"
1891
1892 #: src/exporthtml.c:796
1893 msgid "Full Name"
1894 msgstr "Ïúëíî èìå"
1895
1896 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
1897 msgid "Attributes"
1898 msgstr "Àòðèáóòè"
1899
1900 #: src/exporthtml.c:1001
1901 msgid "Sylpheed Address Book"
1902 msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
1903
1904 #: src/exporthtml.c:1113
1905 msgid "Name already exists but is not a directory."
1906 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
1907
1908 #: src/exporthtml.c:1116
1909 msgid "No permissions to create directory."
1910 msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
1911
1912 #: src/exporthtml.c:1119
1913 msgid "Name is too long."
1914 msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
1915
1916 #: src/exporthtml.c:1122
1917 msgid "Not specified."
1918 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
1919
1920 #: src/folder.c:684
1921 msgid "Inbox"
1922 msgstr "Âõîäÿùè"
1923
1924 #: src/folder.c:688
1925 msgid "Sent"
1926 msgstr "Èçïðàòåíè"
1927
1928 #: src/folder.c:692
1929 msgid "Queue"
1930 msgstr "×àêàùè"
1931
1932 #: src/folder.c:696
1933 msgid "Trash"
1934 msgstr "Êîø÷å"
1935
1936 #: src/folder.c:700
1937 msgid "Drafts"
1938 msgstr "×åðíîâè"
1939
1940 # c-format
1941 #: src/folder.c:981
1942 #, c-format
1943 msgid "Processing (%s)...\n"
1944 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)...\n"
1945
1946 #: src/folder.c:1671
1947 #, c-format
1948 msgid "Moving %s to %s...\n"
1949 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s...\n"
1950
1951 #: src/foldersel.c:146
1952 msgid "Select folder"
1953 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
1954
1955 #: src/folderview.c:280 src/folderview.c:296 src/folderview.c:317
1956 msgid "/Create _new folder..."
1957 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
1958
1959 #: src/folderview.c:281 src/folderview.c:297 src/folderview.c:318
1960 msgid "/_Rename folder..."
1961 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
1962
1963 #: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
1964 msgid "/M_ove folder..."
1965 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
1966
1967 #: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
1968 msgid "/_Delete folder"
1969 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
1970
1971 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
1972 msgid "/Remove _mailbox"
1973 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
1974
1975 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:309 src/folderview.c:330
1976 #: src/folderview.c:349
1977 msgid "/_Processing..."
1978 msgstr "/Îáðàáîòâàì..."
1979
1980 #: src/folderview.c:289
1981 msgid "/_Scoring..."
1982 msgstr ""
1983
1984 #: src/folderview.c:294 src/folderview.c:315 src/folderview.c:336
1985 msgid "/Mark all _read"
1986 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
1987
1988 #: src/folderview.c:301 src/folderview.c:322 src/folderview.c:342
1989 msgid "/_Check for new messages"
1990 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
1991
1992 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
1993 msgid "/R_ebuild folder tree"
1994 msgstr "/Ãåíåðèðàé îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà"
1995
1996 #: src/folderview.c:307 src/folderview.c:328 src/folderview.c:347
1997 msgid "/_Search folder..."
1998 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
1999
2000 #: src/folderview.c:310 src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
2001 msgid "/S_coring..."
2002 msgstr ""
2003
2004 #: src/folderview.c:326
2005 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2006 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
2007
2008 #: src/folderview.c:338
2009 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2010 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
2011
2012 #: src/folderview.c:340
2013 msgid "/_Remove newsgroup"
2014 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
2015
2016 #: src/folderview.c:345
2017 msgid "/Remove _news account"
2018 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
2019
2020 #: src/folderview.c:375
2021 msgid "New"
2022 msgstr "Íîâè"
2023
2024 #: src/folderview.c:376
2025 msgid "Unread"
2026 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
2027
2028 #: src/folderview.c:377
2029 msgid "#"
2030 msgstr "#"
2031
2032 #: src/folderview.c:621
2033 msgid "Setting folder info..."
2034 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
2035
2036 #: src/folderview.c:780 src/mainwindow.c:2641 src/setup.c:79
2037 #, c-format
2038 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2039 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s%c%s ..."
2040
2041 #: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2646 src/setup.c:84
2042 #, c-format
2043 msgid "Scanning folder %s ..."
2044 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s ..."
2045
2046 #: src/folderview.c:825
2047 msgid "Rebuilding folder tree..."
2048 msgstr "Ãåíåðèðàì îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
2049
2050 #: src/folderview.c:907
2051 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2052 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
2053
2054 #: src/folderview.c:1657
2055 #, c-format
2056 msgid "Opening Folder %s..."
2057 msgstr "Îòâàðÿì ïàïêà %s ..."
2058
2059 #: src/folderview.c:1669
2060 msgid "Folder could not be opened."
2061 msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
2062
2063 #: src/folderview.c:1854 src/folderview.c:1906 src/folderview.c:2181
2064 msgid "NewFolder"
2065 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
2066
2067 #: src/folderview.c:1859 src/folderview.c:1955 src/folderview.c:2186
2068 #, c-format
2069 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2070 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
2071
2072 #: src/folderview.c:1872 src/folderview.c:1911 src/folderview.c:1965
2073 #: src/folderview.c:2035 src/folderview.c:2198
2074 #, c-format
2075 msgid "The folder `%s' already exists."
2076 msgstr "Ïàïêàòà `%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
2077
2078 #: src/folderview.c:1879 src/folderview.c:2205
2079 #, c-format
2080 msgid "Can't create the folder `%s'."
2081 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà `%s'."
2082
2083 #: src/folderview.c:1948 src/folderview.c:2025
2084 #, c-format
2085 msgid "Input new name for `%s':"
2086 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà `%s':"
2087
2088 #: src/folderview.c:1949 src/folderview.c:2027
2089 msgid "Rename folder"
2090 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
2091
2092 #: src/folderview.c:2085
2093 #, c-format
2094 msgid ""
2095 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2096 "Do you really want to delete?"
2097 msgstr ""
2098 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä `%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
2099 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
2100
2101 #: src/folderview.c:2087
2102 msgid "Delete folder"
2103 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
2104
2105 #: src/folderview.c:2096
2106 #, c-format
2107 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2108 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
2109
2110 #: src/folderview.c:2144
2111 #, c-format
2112 msgid ""
2113 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2114 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2115 msgstr ""
2116 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
2117 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ñà èçòðèòè îò äèñêà)"
2118
2119 #: src/folderview.c:2146
2120 msgid "Remove mailbox"
2121 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
2122
2123 #: src/folderview.c:2178
2124 msgid ""
2125 "Input the name of new folder:\n"
2126 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2127 " append `/' at the end of the name)"
2128 msgstr ""
2129 "Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
2130 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
2131 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
2132
2133 #: src/folderview.c:2237
2134 #, c-format
2135 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2136 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
2137
2138 #: src/folderview.c:2238
2139 msgid "Delete IMAP4 account"
2140 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
2141
2142 #: src/folderview.c:2372
2143 #, c-format
2144 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2145 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
2146
2147 #: src/folderview.c:2373
2148 msgid "Delete newsgroup"
2149 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
2150
2151 #: src/folderview.c:2411
2152 #, c-format
2153 msgid "Really delete news account `%s'?"
2154 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
2155
2156 #: src/folderview.c:2412
2157 msgid "Delete news account"
2158 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
2159
2160 #: src/folderview.c:2509
2161 #, c-format
2162 msgid "Moving %s to %s..."
2163 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
2164
2165 #: src/folderview.c:2545
2166 msgid "Source and destination are the same."
2167 msgstr "Èçòî÷íèêà è äåñòèíàöèÿòà ñà åäíè è ñúùè."
2168
2169 #: src/folderview.c:2548
2170 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2171 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ ïàïêà â íåéíà ïîä-ïàïêà."
2172
2173 #: src/folderview.c:2551
2174 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2175 msgstr "Ìåñòåíåòî íà äèðåêòîðèè îò ðàçëè÷íè ïîùåíñêè êóòèè å íåâúçìîæíî."
2176
2177 #: src/folderview.c:2554
2178 msgid "Move failed!"
2179 msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
2180
2181 #: src/grouplistdialog.c:173
2182 msgid "Newsgroup subscription"
2183 msgstr "Çàïèñâàíå â íîâèíàðñêè ãðóïè"
2184
2185 #: src/grouplistdialog.c:189
2186 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2187 msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå:"
2188
2189 #: src/grouplistdialog.c:195
2190 msgid "Find groups:"
2191 msgstr "Íàìåðè ãðóïè"
2192
2193 #: src/grouplistdialog.c:203
2194 msgid " Search "
2195 msgstr "Òúðñåíå"
2196
2197 #: src/grouplistdialog.c:215
2198 msgid "Newsgroup name"
2199 msgstr "Èìå íà íîâèíàðñêòà ãðóïà"
2200
2201 #: src/grouplistdialog.c:216
2202 msgid "Messages"
2203 msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
2204
2205 #: src/grouplistdialog.c:217
2206 msgid "Type"
2207 msgstr "Òèï"
2208
2209 #: src/grouplistdialog.c:243
2210 msgid "Refresh"
2211 msgstr "Îïðåñíè"
2212
2213 #: src/grouplistdialog.c:347
2214 msgid "moderated"
2215 msgstr "ïî-óìåðåíè"
2216
2217 #: src/grouplistdialog.c:349
2218 msgid "readonly"
2219 msgstr "ñàìî çà ÷åòåíå"
2220
2221 #: src/grouplistdialog.c:351
2222 msgid "unknown"
2223 msgstr "íåèçâåñòåí"
2224
2225 #: src/grouplistdialog.c:398
2226 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2227 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
2228
2229 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1157
2230 msgid "Done."
2231 msgstr "Ãîòîâî."
2232
2233 #: src/grouplistdialog.c:477
2234 #, c-format
2235 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2236 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
2237
2238 #: src/gtk/about.c:89
2239 msgid "About"
2240 msgstr "Îòíîñíî"
2241
2242 #: src/gtk/about.c:111
2243 #, c-format
2244 msgid ""
2245 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2246 "Operating System: %s %s (%s)"
2247 msgstr ""
2248
2249 #: src/gtk/about.c:126
2250 #, c-format
2251 msgid "Compiled-in features:%s"
2252 msgstr ""
2253
2254 #: src/gtk/about.c:210
2255 msgid ""
2256 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2257 "\n"
2258 msgstr ""
2259 "GPGME å çàïàçåíà ìàðêà íà Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2260 "\n"
2261
2262 #: src/gtk/about.c:214
2263 msgid ""
2264 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2265 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2266 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2267 "version.\n"
2268 "\n"
2269 msgstr ""
2270 "Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè "
2271 "ìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å ïóáëèêóâàí "
2272 "îò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
2273 "\n"
2274
2275 #: src/gtk/about.c:220
2276 msgid ""
2277 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2278 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2279 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2280 "more details.\n"
2281 "\n"
2282 msgstr ""
2283 "Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî ÁÅÇ "
2284 "ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public License "
2285 "çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
2286 "\n"
2287
2288 #: src/gtk/about.c:226
2289 msgid ""
2290 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2291 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2292 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2293 msgstr ""
2294 "Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî ñ "
2295 "ïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
2296 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2297
2298 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2299 msgid "Orange"
2300 msgstr "Îðàíæåâ"
2301
2302 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2303 msgid "Red"
2304 msgstr "×åðâåí"
2305
2306 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2307 msgid "Pink"
2308 msgstr "Ðîçîâ"
2309
2310 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2311 msgid "Sky blue"
2312 msgstr "Íåáåñíî ñèí"
2313
2314 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2315 msgid "Blue"
2316 msgstr "Ñèí"
2317
2318 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2319 msgid "Green"
2320 msgstr "Çåëåí"
2321
2322 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2323 msgid "Brown"
2324 msgstr "Êàôÿâ"
2325
2326 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2327 msgid "Abcdef"
2328 msgstr "Abcdef"
2329
2330 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2331 msgid "Select Plugin to load"
2332 msgstr "Èçáèðè ïëúãèí çà çàðåæäàíå"
2333
2334 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2335 msgid "Plugins"
2336 msgstr "Ïëúãèíè"
2337
2338 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3203
2339 msgid "Description"
2340 msgstr "Îïèñàíèå"
2341
2342 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2343 msgid "Load Plugin"
2344 msgstr "Çàðåäè ïëúãèí"
2345
2346 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2347 msgid "Unload Plugin"
2348 msgstr "Ðàçðåäè ïëúãèí"
2349
2350 #: src/gtk/prefswindow.c:194
2351 msgid "Page Index"
2352 msgstr ""
2353
2354 #: src/gtk/prefswindow.c:202
2355 msgid "Preferences"
2356 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ"
2357
2358 #: src/gtk/prefswindow.c:278 src/prefs_gtk.c:450
2359 msgid "Apply"
2360 msgstr "Ïðèëîæè"
2361
2362 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2363 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2364 msgid "correct"
2365 msgstr "êîðåêòåí"
2366
2367 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2368 msgid "Owner"
2369 msgstr "Ñîáñòâåíèê"
2370
2371 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2372 msgid "Signer"
2373 msgstr "Ïîäïèñàë êëþ÷à"
2374
2375 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
2376 #: src/progressdialog.c:53
2377 msgid "Status"
2378 msgstr "Ñòàòóñ"
2379
2380 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2381 msgid "Name: "
2382 msgstr "Èìå: "
2383
2384 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2385 msgid "Organization: "
2386 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ: "
2387
2388 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2389 msgid "Location: "
2390 msgstr "Ìåñòîíàõîæäåíèå: "
2391
2392 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2393 msgid "Fingerprint: "
2394 msgstr "Îòïå÷àòúê: "
2395
2396 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2397 msgid "Signature status: "
2398 msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: "
2399
2400 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2401 #, c-format
2402 msgid "SSL certificate for %s"
2403 msgstr "SSL ñåðòèôèêàò çà %s"
2404
2405 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2406 #, c-format
2407 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2408 msgstr "Íåïîçíàò ñåðòèôèêàò çà %s. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2409
2410 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2411 #, c-format
2412 msgid "Signature status: %s"
2413 msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
2414
2415 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2416 msgid "View certificate"
2417 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòà"
2418
2419 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2420 msgid "Unknown SSL Certificate"
2421 msgstr "Íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò"
2422
2423 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2424 msgid "Accept and save"
2425 msgstr "Ïðèåìè è çàïèøè"
2426
2427 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2428 msgid "Cancel connection"
2429 msgstr "Ïðåêðàòè âðúçêàòà"
2430
2431 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2432 msgid "New certificate:"
2433 msgstr "Íîâ ñåðòèôèêàò"
2434
2435 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2436 msgid "Known certificate:"
2437 msgstr "Ïîçíàò ñåðòèôèêàò:"
2438
2439 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2440 #, c-format
2441 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2442 msgstr "Ñåðòèôèêàòà çà %s å ïðîìåíåí. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2443
2444 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2445 msgid "View certificates"
2446 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòèòå"
2447
2448 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2449 msgid "Changed SSL Certificate"
2450 msgstr "Ïðîìåíåí SSL ñåðòèôèêàò"
2451
2452 #: src/gtkaspell.c:479
2453 msgid "No dictionary selected."
2454 msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
2455
2456 #: src/gtkaspell.c:698 src/gtkaspell.c:1571 src/gtkaspell.c:1841
2457 msgid "Normal Mode"
2458 msgstr "Íîðìàëåí Ðåæèì"
2459
2460 #: src/gtkaspell.c:700 src/gtkaspell.c:1576 src/gtkaspell.c:1852
2461 msgid "Bad Spellers Mode"
2462 msgstr "Íåâàëèäåí ñïåë÷åêúð ðåæèì"
2463
2464 #: src/gtkaspell.c:739
2465 msgid "Unknown suggestion mode."
2466 msgstr "Íåïîçíàò suggestion ðåæèì."
2467
2468 #: src/gtkaspell.c:972
2469 msgid "No misspelled word found."
2470 msgstr "Íÿìà îòêðèòà ñãðåøåíà äóìà."
2471
2472 #: src/gtkaspell.c:1306
2473 msgid "Replace unknown word"
2474 msgstr "Çàìåíè íåïîçíàòàòà äóìà"
2475
2476 #: src/gtkaspell.c:1316
2477 #, c-format
2478 msgid "Replace \"%s\" with: "
2479 msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ: "
2480
2481 #: src/gtkaspell.c:1336
2482 msgid ""
2483 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2484 "will learn from mistake.\n"
2485 msgstr ""
2486
2487 #: src/gtkaspell.c:1566 src/gtkaspell.c:1830
2488 msgid "Fast Mode"
2489 msgstr "Áúðç ðåæèì"
2490
2491 #: src/gtkaspell.c:1678
2492 #, c-format
2493 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2494 msgstr "\"%s\" íå ñå ñðåùà â %s"
2495
2496 #: src/gtkaspell.c:1691
2497 msgid "Accept in this session"
2498 msgstr "Ïðèåìè â òàçè ñåñèÿ"
2499
2500 #: src/gtkaspell.c:1701
2501 msgid "Add to personal dictionary"
2502 msgstr "Äîáàâè êúì ïåðñîíàëíèÿ ðå÷íèê"
2503
2504 #: src/gtkaspell.c:1711
2505 msgid "Replace with..."
2506 msgstr "Çàìåíè ñ..."
2507
2508 #: src/gtkaspell.c:1721
2509 #, c-format
2510 msgid "Check with %s"
2511 msgstr "Ïðîâåðè ñ %s"
2512
2513 #: src/gtkaspell.c:1740
2514 msgid "(no suggestions)"
2515 msgstr "(no suggestions)"
2516
2517 #: src/gtkaspell.c:1751 src/gtkaspell.c:1904
2518 msgid "More..."
2519 msgstr "Ïîâå÷å..."
2520
2521 #: src/gtkaspell.c:1806
2522 #, c-format
2523 msgid "Dictionary: %s"
2524 msgstr "Ðå÷íèê: %s"
2525
2526 #: src/gtkaspell.c:1819
2527 #, c-format
2528 msgid "Use alternate (%s)"
2529 msgstr "Ïîëçâàé çàìåñòèòåë (%s)"
2530
2531 #: src/gtkaspell.c:1867 src/prefs_common.c:1686
2532 msgid "Check while typing"
2533 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
2534
2535 #: src/gtkaspell.c:1883
2536 msgid "Change dictionary"
2537 msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
2538
2539 #: src/gtkaspell.c:2037
2540 #, c-format
2541 msgid ""
2542 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2543 "%s"
2544 msgstr ""
2545 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
2546 "%s"
2547
2548 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2381
2549 msgid "(No From)"
2550 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
2551
2552 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2423 src/summaryview.c:2426
2553 msgid "(No Subject)"
2554 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
2555
2556 #: src/imap.c:563
2557 #, c-format
2558 msgid "Connecting %s:%d failed"
2559 msgstr "Âðúçêàòà êúì %s:%d íåóñïåøíà"
2560
2561 #: src/imap.c:568
2562 #, c-format
2563 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2564 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
2565
2566 #: src/imap.c:609
2567 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2568 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
2569
2570 #: src/imap.c:622
2571 #, c-format
2572 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2573 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
2574
2575 #: src/imap.c:660
2576 msgid "Can't start TLS session.\n"
2577 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
2578
2579 #: src/imap.c:903
2580 #, c-format
2581 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2582 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: %d\n"
2583
2584 #: src/imap.c:909 src/imap.c:952
2585 msgid "can't expunge\n"
2586 msgstr "íå ìîãà äà çàëè÷à\n"
2587
2588 #: src/imap.c:946
2589 #, c-format
2590 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2591 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: 1:%d\n"
2592
2593 #: src/imap.c:1108
2594 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2595 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
2596
2597 #: src/imap.c:1294
2598 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2599 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
2600
2601 #: src/imap.c:1316
2602 msgid "can't create mailbox\n"
2603 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2604
2605 #: src/imap.c:1385
2606 #, c-format
2607 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2608 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
2609
2610 #: src/imap.c:1449
2611 msgid "can't delete mailbox\n"
2612 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2613
2614 #: src/imap.c:1481
2615 msgid "can't get envelope\n"
2616 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
2617
2618 #: src/imap.c:1489
2619 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2620 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
2621
2622 #: src/imap.c:1511
2623 #, c-format
2624 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2625 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
2626
2627 #: src/imap.c:1565
2628 #, c-format
2629 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2630 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
2631
2632 #: src/imap.c:1587
2633 #, c-format
2634 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2635 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2636
2637 #: src/imap.c:1594
2638 #, c-format
2639 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2640 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
2641
2642 #: src/imap.c:1684
2643 msgid "can't get namespace\n"
2644 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
2645
2646 #: src/imap.c:2094
2647 #, c-format
2648 msgid "can't select folder: %s\n"
2649 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
2650
2651 #: src/imap.c:2186
2652 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2653 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
2654
2655 #: src/imap.c:2581
2656 #, c-format
2657 msgid "can't append %s to %s\n"
2658 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
2659
2660 #: src/imap.c:2588
2661 msgid "(sending file...)"
2662 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
2663
2664 #: src/imap.c:2613
2665 #, c-format
2666 msgid "can't append message to %s\n"
2667 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïÿ ñúîáùåíèåòî êúì %s\n"
2668
2669 #: src/imap.c:2650
2670 #, c-format
2671 msgid "can't copy %d to %s\n"
2672 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
2673
2674 #: src/imap.c:2708
2675 #, c-format
2676 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2677 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: STORE %s %s\n"
2678
2679 #: src/imap.c:2722
2680 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2681 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: EXPUNGE\n"
2682
2683 #: src/imap.c:2981
2684 #, c-format
2685 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2686 msgstr "iconv íå ìîæå äà êîíâåðòèðà UTF-7 êúì %s\n"
2687
2688 #: src/import.c:130
2689 msgid "Import"
2690 msgstr "Èìïîðò"
2691
2692 #: src/import.c:149
2693 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2694 msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
2695
2696 #: src/import.c:159
2697 msgid "Importing file:"
2698 msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
2699
2700 #: src/import.c:164
2701 msgid "Destination dir:"
2702 msgstr ""
2703
2704 #: src/import.c:222
2705 msgid "Select importing file"
2706 msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
2707
2708 #: src/importldif.c:176
2709 msgid "Please specify address book name and file to import."
2710 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
2711
2712 #: src/importldif.c:179
2713 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2714 msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
2715
2716 #: src/importldif.c:182
2717 msgid "File imported."
2718 msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
2719
2720 #: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2721 msgid "Please select a file."
2722 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
2723
2724 #: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2725 msgid "Address book name must be supplied."
2726 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
2727
2728 #: src/importldif.c:388
2729 msgid "Error reading LDIF fields."
2730 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
2731
2732 #: src/importldif.c:411
2733 msgid "LDIF file imported successfully."
2734 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
2735
2736 #: src/importldif.c:496
2737 msgid "Select LDIF File"
2738 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
2739
2740 #: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:467
2741 msgid "S"
2742 msgstr "S"
2743
2744 #: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
2745 msgid "LDIF Field"
2746 msgstr "LDIF Ïîëå"
2747
2748 #: src/importldif.c:614
2749 msgid "Attribute Name"
2750 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
2751
2752 #: src/importldif.c:674
2753 msgid "Attribute"
2754 msgstr "Àòðèáóò"
2755
2756 #: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:331
2757 msgid "Select"
2758 msgstr "Èçáåðè"
2759
2760 #: src/importldif.c:752
2761 msgid "File Name :"
2762 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
2763
2764 #: src/importldif.c:762
2765 msgid "Records :"
2766 msgstr "Çàïèñè :"
2767
2768 #: src/importldif.c:790
2769 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2770 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
2771
2772 #: src/importmutt.c:143
2773 msgid "Error importing MUTT file."
2774 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà MUTT ôàéë."
2775
2776 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2777 #: src/importpine.c:329
2778 msgid "Please select a file to import."
2779 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå."
2780
2781 #: src/importmutt.c:185
2782 msgid "Select MUTT File"
2783 msgstr "Èçáåðè MUTT Ôàéë"
2784
2785 #: src/importmutt.c:239
2786 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2787 msgstr "Âíåñè MUTT ôàéë â Àäðåñíèêà"
2788
2789 #: src/importpine.c:143
2790 msgid "Error importing Pine file."
2791 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà Pine ôàéë."
2792
2793 #: src/importpine.c:185
2794 msgid "Select Pine File"
2795 msgstr "Èçáåðè Pine ôàéë"
2796
2797 #: src/importpine.c:239
2798 msgid "Import Pine file into Address Book"
2799 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
2800
2801 #: src/inc.c:247 src/inc.c:345
2802 msgid "Standby"
2803 msgstr "Ãîòîâíîñò"
2804
2805 #: src/inc.c:368
2806 msgid "Retrieving new messages"
2807 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2808
2809 #: src/inc.c:501
2810 msgid "Retrieving"
2811 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
2812
2813 #: src/inc.c:517
2814 #, c-format
2815 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2816 msgstr "Ãîòîâî (%d ñúîáùåíèå(ÿ) (%s) ïîëó÷åíè)"
2817
2818 #: src/inc.c:521
2819 msgid "Done (no new messages)"
2820 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2821
2822 #: src/inc.c:528
2823 msgid "Connection failed"
2824 msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà"
2825
2826 #: src/inc.c:532
2827 msgid "Auth failed"
2828 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà íå áåøå óñïåøíà"
2829
2830 #: src/inc.c:536 src/prefs_summary_column.c:76
2831 msgid "Locked"
2832 msgstr "Çàêëþ÷åí"
2833
2834 #: src/inc.c:547
2835 msgid "Cancelled"
2836 msgstr "Îòêàçàíî"
2837
2838 #: src/inc.c:560
2839 #, c-format
2840 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2841 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
2842
2843 #: src/inc.c:629
2844 #, c-format
2845 msgid "Finished (%d new message(s))"
2846 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2847
2848 #: src/inc.c:632
2849 msgid "Finished (no new messages)"
2850 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2851
2852 #: src/inc.c:640
2853 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2854 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
2855
2856 #: src/inc.c:680
2857 #, c-format
2858 msgid "%s: Retrieving new messages"
2859 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2860
2861 #: src/inc.c:697
2862 #, c-format
2863 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2864 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
2865
2866 #: src/inc.c:707
2867 #, c-format
2868 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2869 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2870
2871 #: src/inc.c:714
2872 #, c-format
2873 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2874 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
2875
2876 #: src/inc.c:786
2877 #, c-format
2878 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2879 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
2880
2881 #: src/inc.c:830 src/send_message.c:463
2882 msgid "Authenticating..."
2883 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
2884
2885 #: src/inc.c:834
2886 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2887 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
2888
2889 #: src/inc.c:838
2890 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2891 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
2892
2893 #: src/inc.c:842
2894 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2895 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
2896
2897 #: src/inc.c:846
2898 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2899 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
2900
2901 #: src/inc.c:856
2902 #, c-format
2903 msgid "Deleting message %d"
2904 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
2905
2906 #: src/inc.c:862 src/send_message.c:481
2907 msgid "Quitting"
2908 msgstr "Ïðåêúñâàì"
2909
2910 #: src/inc.c:910
2911 #, c-format
2912 msgid ""
2913 "Error occurred while processing mail:\n"
2914 "%s"
2915 msgstr ""
2916 "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà:\n"
2917 ".%s"
2918
2919 #: src/inc.c:912
2920 msgid "Error occurred while processing mail."
2921 msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà."
2922
2923 #: src/inc.c:915
2924 msgid "No disk space left."
2925 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî íà äèñêà."
2926
2927 #: src/inc.c:918
2928 msgid "Can't write file."
2929 msgstr "Íå ìîãà äà çàïèøà âúâ ôàéë."
2930
2931 #: src/inc.c:923
2932 msgid "Socket error."
2933 msgstr "Socket error."
2934
2935 #: src/inc.c:929
2936 #, c-format
2937 msgid ""
2938 "Mailbox is locked:\n"
2939 "%s"
2940 msgstr ""
2941 "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà:\n"
2942 "%s"
2943
2944 #: src/inc.c:931
2945 msgid "Mailbox is locked."
2946 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
2947
2948 #: src/inc.c:937 src/send_message.c:587
2949 #, c-format
2950 msgid ""
2951 "Authentication failed:\n"
2952 "%s"
2953 msgstr ""
2954 "Àóòåíòèôèêàöèÿ å íåóñïåøíà:\n"
2955 "%s"
2956
2957 #: src/inc.c:940 src/send_message.c:590
2958 msgid "Authentication failed."
2959 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ å íåóñïåøíà"
2960
2961 #: src/inc.c:962
2962 msgid "Incorporation cancelled\n"
2963 msgstr "Îáåäèíÿâàíåòî å ïðåêðàòåíî\n"
2964
2965 #: src/inputdialog.c:151
2966 #, c-format
2967 msgid "Input password for %s on %s:"
2968 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà çà %s íà %s:"
2969
2970 #: src/inputdialog.c:153
2971 msgid "Input password"
2972 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
2973
2974 #: src/logwindow.c:61
2975 msgid "Protocol log"
2976 msgstr "Protocol ëîã"
2977
2978 #: src/main.c:139 src/main.c:148
2979 #, c-format
2980 msgid ""
2981 "File `%s' already exists.\n"
2982 "Can't create folder."
2983 msgstr ""
2984 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
2985 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
2986
2987 #: src/main.c:208
2988 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2989 msgstr "g_thread íå ñå ïîääúðæà îò glib.\n"
2990
2991 #: src/main.c:258
2992 msgid ""
2993 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2994 "OpenPGP support disabled."
2995 msgstr ""
2996 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
2997 "OpenPGP ïîäðúæêàòà íå å àêòèâèðàíà."
2998
2999 #: src/main.c:425
3000 #, c-format
3001 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3002 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
3003
3004 #: src/main.c:428
3005 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3006 msgstr " --compose [àäðåñ]\t\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå"
3007
3008 #: src/main.c:429
3009 msgid ""
3010 "  --attach file1 [file2]...\n"
3011 "                         open composition window with specified files\n"
3012 "                         attached"
3013 msgstr ""
3014 "  --attach file1 [file2]...\n"
3015 "                         îòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå ñúñ çàäàäåíèòå\n"
3016 "                         ïðèêà÷åíè ôàéëîâå"
3017
3018 #: src/main.c:432
3019 msgid "  --receive              receive new messages"
3020 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
3021
3022 #: src/main.c:433
3023 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3024 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
3025
3026 #: src/main.c:434
3027 msgid "  --send                 send all queued messages"
3028 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
3029
3030 #: src/main.c:435
3031 msgid "  --status               show the total number of messages"
3032 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
3033
3034 #: src/main.c:436
3035 msgid "  --online               switch to online mode"
3036 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îíëàéí ðåæèì"
3037
3038 #: src/main.c:437
3039 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3040 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îôëàéí ðåæèì"
3041
3042 #: src/main.c:438
3043 msgid "  --debug                debug mode"
3044 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
3045
3046 #: src/main.c:439
3047 msgid "  --help                 display this help and exit"
3048 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
3049
3050 #: src/main.c:440
3051 msgid "  --version              output version information and exit"
3052 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
3053
3054 #: src/main.c:481 src/summaryview.c:5188
3055 #, c-format
3056 msgid "Processing (%s)..."
3057 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
3058
3059 #: src/main.c:484
3060 msgid "top level folder"
3061 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
3062
3063 #: src/main.c:549
3064 msgid "Composing message exists."
3065 msgstr "Ñúñòàâÿíîòî ñúîáùåíèå ñúùåñòâóâà."
3066
3067 #: src/main.c:550
3068 msgid "Draft them"
3069 msgstr "Ïîñòàâè êàòî ×åðíîâè"
3070
3071 #: src/main.c:550
3072 msgid "Discard them"
3073 msgstr "Îòõâúðëè"
3074
3075 #: src/main.c:550
3076 msgid "Don't quit"
3077 msgstr "Íå èçëèçàé"
3078
3079 #: src/main.c:564
3080 msgid "Queued messages"
3081 msgstr "Ñúîáùåíèÿ íà îïàøêà"
3082
3083 #: src/main.c:565
3084 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3085 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
3086
3087 #: src/main.c:821
3088 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3089 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
3090
3091 #: src/mainwindow.c:409
3092 msgid "/_File/_Folder"
3093 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà"
3094
3095 #: src/mainwindow.c:410
3096 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3097 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
3098
3099 #: src/mainwindow.c:412
3100 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3101 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
3102
3103 #: src/mainwindow.c:413
3104 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3105 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
3106
3107 #: src/mainwindow.c:414
3108 msgid "/_File/_Folder/---"
3109 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/---"
3110
3111 #: src/mainwindow.c:415
3112 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3113 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
3114
3115 #: src/mainwindow.c:417
3116 msgid "/_File/_Add mailbox..."
3117 msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ..."
3118
3119 #: src/mainwindow.c:418
3120 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
3121 msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ..."
3122
3123 #: src/mainwindow.c:419
3124 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3125 msgstr "/Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
3126
3127 #: src/mainwindow.c:420
3128 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3129 msgstr "/Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
3130
3131 #: src/mainwindow.c:421
3132 msgid "/_File/Empty _trash"
3133 msgstr "/Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3134
3135 #: src/mainwindow.c:422
3136 msgid "/_File/_Work offline"
3137 msgstr "/Ôàéë/Ðàáîòà îôëàéí"
3138
3139 #: src/mainwindow.c:424 src/messageview.c:144
3140 msgid "/_File/_Save as..."
3141 msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
3142
3143 #: src/mainwindow.c:425 src/messageview.c:145
3144 msgid "/_File/_Print..."
3145 msgstr "/Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
3146
3147 #: src/mainwindow.c:428
3148 msgid "/_File/E_xit"
3149 msgstr "/Ôàéë/Èçõîä"
3150
3151 #: src/mainwindow.c:433
3152 msgid "/_Edit/Select _thread"
3153 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
3154
3155 #: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:153
3156 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3157 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
3158
3159 #: src/mainwindow.c:437
3160 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3161 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
3162
3163 #: src/mainwindow.c:439
3164 msgid "/_View/Show or hi_de"
3165 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
3166
3167 #: src/mainwindow.c:440
3168 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3169 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
3170
3171 #: src/mainwindow.c:442
3172 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3173 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
3174
3175 #: src/mainwindow.c:444
3176 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3177 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
3178
3179 #: src/mainwindow.c:446
3180 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3181 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
3182
3183 #: src/mainwindow.c:448
3184 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3185 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
3186
3187 #: src/mainwindow.c:450
3188 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3189 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
3190
3191 #: src/mainwindow.c:452
3192 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3193 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
3194
3195 #: src/mainwindow.c:454
3196 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3197 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
3198
3199 #: src/mainwindow.c:457
3200 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3201 msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
3202
3203 #: src/mainwindow.c:458
3204 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3205 msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
3206
3207 #: src/mainwindow.c:460
3208 msgid "/_View/_Sort"
3209 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
3210
3211 #: src/mainwindow.c:461
3212 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3213 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
3214
3215 #: src/mainwindow.c:462
3216 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3217 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3218
3219 #: src/mainwindow.c:463
3220 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3221 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
3222
3223 #: src/mainwindow.c:464
3224 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3225 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
3226
3227 #: src/mainwindow.c:465
3228 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3229 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ïîëó÷àòåë"
3230
3231 #: src/mainwindow.c:466
3232 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3233 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
3234
3235 #: src/mainwindow.c:467
3236 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3237 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
3238
3239 #: src/mainwindow.c:469
3240 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3241 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
3242
3243 #: src/mainwindow.c:470
3244 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3245 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ñòàòóñ"
3246
3247 #: src/mainwindow.c:471
3248 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3249 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
3250
3251 #: src/mainwindow.c:473
3252 msgid "/_View/_Sort/by score"
3253 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3254
3255 #: src/mainwindow.c:474
3256 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3257 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
3258
3259 #: src/mainwindow.c:475
3260 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3261 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
3262
3263 #: src/mainwindow.c:476 src/mainwindow.c:479
3264 msgid "/_View/_Sort/---"
3265 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
3266
3267 #: src/mainwindow.c:477
3268 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3269 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
3270
3271 #: src/mainwindow.c:478
3272 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3273 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
3274
3275 #: src/mainwindow.c:480
3276 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3277 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
3278
3279 #: src/mainwindow.c:482
3280 msgid "/_View/Th_read view"
3281 msgstr "/Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
3282
3283 #: src/mainwindow.c:483
3284 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3285 msgstr "/Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
3286
3287 #: src/mainwindow.c:484
3288 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3289 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
3290
3291 #: src/mainwindow.c:485
3292 msgid "/_View/_Hide read messages"
3293 msgstr "/Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
3294
3295 #: src/mainwindow.c:486
3296 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3297 msgstr "/Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
3298
3299 #: src/mainwindow.c:489
3300 msgid "/_View/_Go to"
3301 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà"
3302
3303 #: src/mainwindow.c:490
3304 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3305 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
3306
3307 #: src/mainwindow.c:491
3308 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3309 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
3310
3311 #: src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
3312 #: src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:510
3313 msgid "/_View/_Go to/---"
3314 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
3315
3316 #: src/mainwindow.c:493
3317 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3318 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3319
3320 #: src/mainwindow.c:495
3321 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3322 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3323
3324 #: src/mainwindow.c:498
3325 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3326 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
3327
3328 #: src/mainwindow.c:499
3329 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3330 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
3331
3332 #: src/mainwindow.c:501
3333 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3334 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3335
3336 #: src/mainwindow.c:503
3337 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3338 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3339
3340 #: src/mainwindow.c:506
3341 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3342 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3343
3344 #: src/mainwindow.c:508
3345 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3346 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3347
3348 #: src/mainwindow.c:511
3349 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3350 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
3351
3352 #: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:159
3353 msgid "/_View/_Code set/---"
3354 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
3355
3356 #: src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:163
3357 msgid "/_View/_Code set"
3358 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå"
3359
3360 #: src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:164
3361 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3362 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
3363
3364 #: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:167
3365 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3366 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
3367
3368 #: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
3369 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3370 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
3371
3372 #: src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:175
3373 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3374 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
3375
3376 #: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:177
3377 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3378 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
3379
3380 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:181
3381 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3382 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
3383
3384 #: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:184
3385 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3386 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
3387
3388 #: src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:186
3389 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3390 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
3391
3392 #: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:189
3393 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3394 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
3395
3396 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:192
3397 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3398 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
3399
3400 #: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:195
3401 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3402 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
3403
3404 #: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:197
3405 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3406 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
3407
3408 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:199
3409 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3410 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
3411
3412 #: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:203
3413 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3414 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
3415
3416 #: src/mainwindow.c:562 src/messageview.c:206
3417 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3418 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
3419
3420 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:209
3421 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3422 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
3423
3424 #: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:211
3425 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3426 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
3427
3428 #: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:215
3429 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3430 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
3431
3432 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:217
3433 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3434 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
3435
3436 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:219
3437 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3438 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
3439
3440 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:221
3441 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3442 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
3443
3444 #: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:224
3445 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3446 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
3447
3448 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:226
3449 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3450 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
3451
3452 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:229
3453 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3454 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
3455
3456 #: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:231
3457 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3458 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
3459
3460 #: src/mainwindow.c:595 src/summaryview.c:453
3461 msgid "/_View/Open in new _window"
3462 msgstr "/Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
3463
3464 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:239
3465 msgid "/_View/Mess_age source"
3466 msgstr "/Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
3467
3468 #: src/mainwindow.c:597
3469 msgid "/_View/Show all _headers"
3470 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3471
3472 #: src/mainwindow.c:599
3473 msgid "/_View/_Update summary"
3474 msgstr "/Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
3475
3476 #: src/mainwindow.c:602
3477 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3478 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
3479
3480 #: src/mainwindow.c:603
3481 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3482 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
3483
3484 #: src/mainwindow.c:605
3485 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3486 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
3487
3488 #: src/mainwindow.c:607
3489 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3490 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3491
3492 #: src/mainwindow.c:609
3493 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3494 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3495
3496 #: src/mainwindow.c:610
3497 msgid "/_Message/Compose a news message"
3498 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3499
3500 #: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:246
3501 msgid "/_Message/_Reply"
3502 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
3503
3504 #: src/mainwindow.c:612
3505 msgid "/_Message/Repl_y to"
3506 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
3507
3508 #: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:247
3509 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3510 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
3511
3512 #: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:249
3513 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3514 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
3515
3516 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:251
3517 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3518 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3519
3520 #: src/mainwindow.c:617
3521 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3522 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3523
3524 #: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:254
3525 msgid "/_Message/_Forward"
3526 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
3527
3528 #: src/mainwindow.c:620
3529 msgid "/_Message/Redirect"
3530 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
3531
3532 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:259
3533 msgid "/_Message/Re-_edit"
3534 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
3535
3536 #: src/mainwindow.c:624
3537 msgid "/_Message/M_ove..."
3538 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
3539
3540 #: src/mainwindow.c:625
3541 msgid "/_Message/_Copy..."
3542 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
3543
3544 #: src/mainwindow.c:626
3545 msgid "/_Message/_Delete"
3546 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
3547
3548 #: src/mainwindow.c:627
3549 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3550 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
3551
3552 #: src/mainwindow.c:629
3553 msgid "/_Message/_Mark"
3554 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
3555
3556 #: src/mainwindow.c:630
3557 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3558 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
3559
3560 #: src/mainwindow.c:631
3561 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3562 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
3563
3564 #: src/mainwindow.c:632
3565 msgid "/_Message/_Mark/---"
3566 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
3567
3568 #: src/mainwindow.c:633
3569 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3570 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
3571
3572 #: src/mainwindow.c:634
3573 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3574 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
3575
3576 #: src/mainwindow.c:636
3577 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3578 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
3579
3580 #: src/mainwindow.c:639
3581 msgid "/_Tools/_Address book..."
3582 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
3583
3584 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:263
3585 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3586 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
3587
3588 #: src/mainwindow.c:642
3589 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3590 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
3591
3592 #: src/mainwindow.c:643
3593 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3594 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
3595
3596 #: src/mainwindow.c:645
3597 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3598 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
3599
3600 #: src/mainwindow.c:648
3601 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3602 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
3603
3604 #: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:266
3605 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3606 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
3607
3608 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:268
3609 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3610 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
3611
3612 #: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:270
3613 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3614 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
3615
3616 #: src/mainwindow.c:654 src/messageview.c:272
3617 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3618 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
3619
3620 #: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:274
3621 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3622 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
3623
3624 #: src/mainwindow.c:661
3625 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3626 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
3627
3628 #: src/mainwindow.c:664
3629 msgid "/_Tools/E_xecute"
3630 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
3631
3632 #: src/mainwindow.c:667
3633 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3634 msgstr "/Èñòðóìåíòè/SSL ñåðòèôèêàòè..."
3635
3636 #: src/mainwindow.c:671
3637 msgid "/_Tools/_Log window"
3638 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
3639
3640 #: src/mainwindow.c:673
3641 msgid "/_Configuration"
3642 msgstr "/Íàñòðîéêè"
3643
3644 #: src/mainwindow.c:674
3645 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3646 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
3647
3648 #: src/mainwindow.c:676
3649 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3650 msgstr "/Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
3651
3652 #: src/mainwindow.c:678
3653 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3654 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
3655
3656 #: src/mainwindow.c:680
3657 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3658 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
3659
3660 #: src/mainwindow.c:682
3661 msgid "/_Configuration/---"
3662 msgstr "/Íàñòðîéêè/---"
3663
3664 #: src/mainwindow.c:683
3665 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3666 msgstr "/Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
3667
3668 #: src/mainwindow.c:685
3669 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3670 msgstr "/Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
3671
3672 #: src/mainwindow.c:687
3673 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3674 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
3675
3676 #: src/mainwindow.c:689
3677 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3678 msgstr "/Íàñòðîéêè/Øàáëîíè..."
3679
3680 #: src/mainwindow.c:690
3681 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3682 msgstr "/Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
3683
3684 #: src/mainwindow.c:691
3685 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
3686 msgstr "/Íàñòðîéêè/Äðóãè íàñòðîéêè..."
3687
3688 #: src/mainwindow.c:692
3689 msgid "/_Configuration/Plugins..."
3690 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïëúãèíè..."
3691
3692 #: src/mainwindow.c:695
3693 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3694 msgstr "/Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî (Local)"
3695
3696 #: src/mainwindow.c:696
3697 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3698 msgstr "/Ïîìîù/Íàðú÷íèê (Sylpheed Doc Homepage)"
3699
3700 #: src/mainwindow.c:698
3701 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3702 msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Local)"
3703
3704 #: src/mainwindow.c:699
3705 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3706 msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Sylpheed Doc Homepage)"
3707
3708 #: src/mainwindow.c:701
3709 msgid "/_Help/---"
3710 msgstr "/Ïîìîù/---"
3711
3712 #: src/mainwindow.c:820
3713 msgid "Go offline"
3714 msgstr "Îôëàéí"
3715
3716 #: src/mainwindow.c:824
3717 msgid "Go online"
3718 msgstr "Îôëàéí"
3719
3720 #: src/mainwindow.c:840
3721 msgid "Select account"
3722 msgstr "Èçáåðè àêàóíò"
3723
3724 #: src/mainwindow.c:1165 src/mainwindow.c:1182 src/prefs_folder_item.c:450
3725 msgid "Untitled"
3726 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
3727
3728 #: src/mainwindow.c:1183
3729 msgid "none"
3730 msgstr "íèùî"
3731
3732 #: src/mainwindow.c:1361
3733 msgid "Empty trash"
3734 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3735
3736 #: src/mainwindow.c:1362
3737 msgid "Empty all messages in trash?"
3738 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
3739
3740 #: src/mainwindow.c:1380
3741 msgid "Add mailbox"
3742 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
3743
3744 #: src/mainwindow.c:1381
3745 msgid ""
3746 "Input the location of mailbox.\n"
3747 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3748 "scanned automatically."
3749 msgstr ""
3750 "Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
3751 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ,\n"
3752 "òî òÿ ùå áúäå ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
3753
3754 #: src/mainwindow.c:1387 src/mainwindow.c:1424
3755 #, c-format
3756 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3757 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
3758
3759 #: src/mainwindow.c:1392 src/setup.c:57
3760 msgid "Mailbox"
3761 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
3762
3763 #: src/mainwindow.c:1397 src/setup.c:61
3764 msgid ""
3765 "Creation of the mailbox failed.\n"
3766 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3767 "there."
3768 msgstr ""
3769 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
3770 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
3771
3772 #: src/mainwindow.c:1417
3773 msgid "Add mbox mailbox"
3774 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
3775
3776 #: src/mainwindow.c:1418
3777 msgid "Input the location of mailbox."
3778 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
3779
3780 #: src/mainwindow.c:1434
3781 msgid "Creation of the mailbox failed."
3782 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
3783
3784 #: src/mainwindow.c:1706
3785 msgid "Sylpheed - Folder View"
3786 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
3787
3788 #: src/mainwindow.c:1722 src/messageview.c:379
3789 msgid "Sylpheed - Message View"
3790 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
3791
3792 #: src/mainwindow.c:2083
3793 msgid "Exit"
3794 msgstr "Èçõîä"
3795
3796 #: src/mainwindow.c:2083
3797 msgid "Exit this program?"
3798 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
3799
3800 #: src/matcher.c:1209 src/matcher.c:1210 src/matcher.c:1211 src/matcher.c:1212
3801 #: src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216
3802 msgid "(none)"
3803 msgstr "(íÿìà)"
3804
3805 #: src/message_search.c:88
3806 msgid "Find in current message"
3807 msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
3808
3809 #: src/message_search.c:106
3810 msgid "Find text:"
3811 msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
3812
3813 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
3814 msgid "Case sensitive"
3815 msgstr "Îò÷èòà ðàçìåðà íà ñèìâîëèòå"
3816
3817 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3818 msgid "Backward search"
3819 msgstr "Òúðñåíå íàçàä"
3820
3821 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3822 msgid "Search"
3823 msgstr "Òúðñåíå"
3824
3825 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
3826 msgid "Search failed"
3827 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
3828
3829 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
3830 msgid "Search string not found."
3831 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
3832
3833 #: src/message_search.c:191
3834 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3835 msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
3836
3837 #: src/message_search.c:194
3838 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3839 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
3840
3841 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
3842 msgid "Search finished"
3843 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
3844
3845 #: src/messageview.c:240
3846 msgid "/_View/Show all _header"
3847 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3848
3849 #: src/messageview.c:243
3850 msgid "/_Message/Compose _new message"
3851 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3852
3853 #: src/messageview.c:255
3854 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
3855 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
3856
3857 #: src/messageview.c:257
3858 msgid "/_Message/Redirec_t"
3859 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
3860
3861 #: src/messageview.c:561
3862 msgid "<No Return-Path found>"
3863 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
3864
3865 #: src/messageview.c:569
3866 #, c-format
3867 msgid ""
3868 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3869 "does not correspond to the return path:\n"
3870 "Notification address: %s\n"
3871 "Return path: %s\n"
3872 "It is advised to not to send the return receipt."
3873 msgstr ""
3874
3875 #: src/messageview.c:577
3876 msgid "+Don't Send"
3877 msgstr "+Íå èçïðàùàé"
3878
3879 #: src/messageview.c:586
3880 msgid ""
3881 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3882 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3883 "officially addressed to you.\n"
3884 "Receipt notification cancelled."
3885 msgstr ""
3886
3887 #: src/messageview.c:654
3888 msgid ""
3889 "Error occurred while sending the notification.\n"
3890 "Put this notification into queue folder?"
3891 msgstr ""
3892 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
3893 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
3894
3895 #: src/messageview.c:660
3896 msgid "Can't queue the notification."
3897 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
3898
3899 #: src/messageview.c:663
3900 msgid "Error occurred while sending the notification."
3901 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
3902
3903 #: src/messageview.c:817
3904 msgid "Message already removed from folder."
3905 msgstr "Ñúîáùåíèåòî âå÷å å ïðåìàõíàòî îò ïàïêàòà."
3906
3907 #: src/messageview.c:976 src/mimeview.c:867 src/mimeview.c:940
3908 #: src/summaryview.c:3442
3909 msgid "Save as"
3910 msgstr "Çàïàçè êàòî"
3911
3912 #: src/messageview.c:981 src/mimeview.c:897 src/mimeview.c:946
3913 #: src/summaryview.c:3447
3914 msgid "Overwrite"
3915 msgstr "Ïðåçàïèøè"
3916
3917 #: src/messageview.c:982
3918 msgid "Overwrite existing file?"
3919 msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë?"
3920
3921 #: src/messageview.c:989 src/summaryview.c:3455 src/summaryview.c:3459
3922 #: src/summaryview.c:3476
3923 #, c-format
3924 msgid "Can't save the file `%s'."
3925 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëà `%s'."
3926
3927 #: src/messageview.c:1055
3928 msgid "This message asks for a return receipt"
3929 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
3930
3931 #: src/messageview.c:1056
3932 msgid "Send receipt"
3933 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
3934
3935 #: src/messageview.c:1109
3936 msgid "Return Receipt Notification"
3937 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
3938
3939 #: src/messageview.c:1110
3940 msgid ""
3941 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3942 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3943 "notification:"
3944 msgstr ""
3945 "Ñúîáùåíèåòî áåøå èçïðàòåíî äî íÿêîëêî îò âàøèòå  àêàóíòè.\n"
3946 "Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå çà "
3947 "ïîëó÷àâàíå:"
3948
3949 #: src/messageview.c:1114
3950 msgid "Send Notification"
3951 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
3952
3953 #: src/messageview.c:1114
3954 msgid "+Cancel"
3955 msgstr "+Îòêàç"
3956
3957 #: src/messageview.c:1188 src/prefs_common.c:2875 src/summaryview.c:3494
3958 msgid "Print"
3959 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
3960
3961 #: src/messageview.c:1189 src/summaryview.c:3495
3962 #, c-format
3963 msgid ""
3964 "Enter the print command line:\n"
3965 "(`%s' will be replaced with file name)"
3966 msgstr ""
3967 "Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
3968 "(%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
3969
3970 #: src/messageview.c:1195 src/summaryview.c:3501
3971 #, c-format
3972 msgid ""
3973 "Print command line is invalid:\n"
3974 "`%s'"
3975 msgstr ""
3976 "Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà:\n"
3977 "'%s'"
3978
3979 #: src/mimeview.c:111
3980 msgid "/_Open"
3981 msgstr "/_Îòâîðè"
3982
3983 #: src/mimeview.c:112
3984 msgid "/Open _with..."
3985 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
3986
3987 #: src/mimeview.c:113
3988 msgid "/_Display as text"
3989 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
3990
3991 #: src/mimeview.c:114 src/summaryview.c:458
3992 msgid "/_Save as..."
3993 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
3994
3995 #: src/mimeview.c:115
3996 msgid "/Save _all..."
3997 msgstr "/_Çàïàçè âñè÷êî..."
3998
3999 #: src/mimeview.c:118
4000 msgid "/_Check signature"
4001 msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
4002
4003 #: src/mimeview.c:149
4004 msgid "MIME Type"
4005 msgstr "MIME Òèï"
4006
4007 #: src/mimeview.c:159 src/prefs_common.c:2189
4008 msgid "Text"
4009 msgstr "Òåêñò"
4010
4011 #: src/mimeview.c:270
4012 msgid "Right-click here to verify the signature"
4013 msgstr "Right-click çà âåðèôèöèðàíå íà ïîäïèñà"
4014
4015 #: src/mimeview.c:843 src/mimeview.c:904 src/mimeview.c:954 src/mimeview.c:972
4016 #: src/mimeview.c:995
4017 msgid "Can't save the part of multipart message."
4018 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
4019
4020 #: src/mimeview.c:895 src/mimeview.c:944
4021 #, c-format
4022 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4023 msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë '%s'?"
4024
4025 #: src/mimeview.c:1005
4026 msgid "Open with"
4027 msgstr "Îòâîðè ñ"
4028
4029 #: src/mimeview.c:1006
4030 #, c-format
4031 msgid ""
4032 "Enter the command line to open file:\n"
4033 "(`%s' will be replaced with file name)"
4034 msgstr ""
4035 "Âúâåäåòå êîìàíäà çà îòâðÿíå íà ôàéë:\n"
4036 "(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéëà)"
4037
4038 #: src/news.c:200
4039 #, c-format
4040 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4041 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
4042
4043 #: src/news.c:795
4044 #, c-format
4045 msgid "can't set group: %s\n"
4046 msgstr "íå ìîãà äà çàäàì ãðóïà: %s\n"
4047
4048 #: src/news.c:800
4049 #, c-format
4050 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4051 msgstr "Íåâàëèäåí îáõâàò íà ñòàòèè: %d - %d\n"
4052
4053 #: src/news.c:821
4054 #, c-format
4055 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4056 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
4057
4058 #: src/news.c:838
4059 #, c-format
4060 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4061 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d â %s...\n"
4062
4063 #: src/news.c:841 src/news.c:910
4064 msgid "can't get xover\n"
4065 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xover\n"
4066
4067 #: src/news.c:846 src/news.c:916
4068 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4069 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xover.\n"
4070
4071 #: src/news.c:852 src/news.c:929
4072 #, c-format
4073 msgid "invalid xover line: %s\n"
4074 msgstr "íåâàëèäåí xover line: %s\n"
4075
4076 #: src/news.c:866 src/news.c:880 src/news.c:947 src/news.c:977
4077 msgid "can't get xhdr\n"
4078 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xhdr\n"
4079
4080 #: src/news.c:871 src/news.c:885 src/news.c:955 src/news.c:985
4081 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4082 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xhdr.\n"
4083
4084 #: src/news.c:907
4085 #, c-format
4086 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4087 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d - %d â %s...\n"
4088
4089 #: src/passphrase.c:85
4090 msgid "Passphrase"
4091 msgstr "Ïàñôðàçà"
4092
4093 #: src/passphrase.c:253
4094 msgid "[no user id]"
4095 msgstr "[no user id]"
4096
4097 #: src/passphrase.c:257
4098 #, c-format
4099 msgid ""
4100 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4101 "\n"
4102 "  %.*s  \n"
4103 "(%.*s)\n"
4104 msgstr ""
4105
4106 #: src/passphrase.c:261
4107 msgid ""
4108 "Bad passphrase! Try again...\n"
4109 "\n"
4110 msgstr ""
4111
4112 #: src/pop.c:147
4113 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4114 msgstr "Íÿìà íåîáõîäèìèÿ APOP timestamp ïðè ïîçäðàâà\n"
4115
4116 #: src/pop.c:154
4117 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4118 msgstr "Timestamp ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà ïðè ïîçäðàâà\n"
4119
4120 #: src/pop.c:180 src/pop.c:207
4121 msgid "POP3 protocol error\n"
4122 msgstr "POP3 ãðåøêà\n"
4123
4124 #: src/pop.c:591
4125 #, c-format
4126 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4127 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
4128
4129 #: src/pop.c:599
4130 #, c-format
4131 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4132 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
4133
4134 #: src/pop.c:630
4135 msgid "mailbox is locked\n"
4136 msgstr "mailbox çàêëþ÷åí\n"
4137
4138 #: src/pop.c:633
4139 msgid "session timeout\n"
4140 msgstr "òàéìàóò çà ñåñèÿòà\n"
4141
4142 #: src/pop.c:651
4143 msgid "command not supported\n"
4144 msgstr "êîìàíäàòà íå ñå ïîääúðæà\n"
4145
4146 #: src/pop.c:655
4147 msgid "error occurred on POP3 session\n"
4148 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè POP3 ñåñèÿòà\n"
4149
4150 #: src/prefs_account.c:672
4151 #, c-format
4152 msgid "Account%d"
4153 msgstr "Àêàóíò%d"
4154
4155 #: src/prefs_account.c:691
4156 msgid "Preferences for new account"
4157 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
4158
4159 #: src/prefs_account.c:696
4160 msgid "Account preferences"
4161 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
4162
4163 #: src/prefs_account.c:746 src/prefs_common.c:1026
4164 msgid "Receive"
4165 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
4166
4167 #: src/prefs_account.c:750 src/prefs_common.c:1030
4168 msgid "Compose"
4169 msgstr "Ñú÷èíè"
4170
4171 #: src/prefs_account.c:753 src/prefs_common.c:1043
4172 msgid "Privacy"
4173 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
4174
4175 #: src/prefs_account.c:757
4176 msgid "SSL"
4177 msgstr "SSL"
4178
4179 #: src/prefs_account.c:760
4180 msgid "Advanced"
4181 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
4182
4183 #: src/prefs_account.c:839
4184 msgid "Name of account"
4185 msgstr "Èìå íà àêàóíò"
4186
4187 #: src/prefs_account.c:848
4188 msgid "Set as default"
4189 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
4190
4191 #: src/prefs_account.c:852
4192 msgid "Personal information"
4193 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
4194
4195 #: src/prefs_account.c:861
4196 msgid "Full name"
4197 msgstr "Ïúëíî èìå"
4198
4199 #: src/prefs_account.c:867
4200 msgid "Mail address"
4201 msgstr "E-mail àäðåñ"
4202
4203 #: src/prefs_account.c:873
4204 msgid "Organization"
4205 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
4206
4207 #: src/prefs_account.c:897
4208 msgid "Server information"
4209 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
4210
4211 #: src/prefs_account.c:918
4212 msgid "POP3 (normal)"
4213 msgstr "POP3 (íîðìàëåí)"
4214
4215 #: src/prefs_account.c:920
4216 msgid "POP3 (APOP auth)"
4217 msgstr "POP3 (APOP àóòåíòèôèêàöèÿ)"
4218
4219 #: src/prefs_account.c:922 src/prefs_account.c:1806
4220 msgid "IMAP4"
4221 msgstr "IMAP4"
4222
4223 #: src/prefs_account.c:924
4224 msgid "News (NNTP)"
4225 msgstr "Íîâèíè (NNTP)"
4226
4227 #: src/prefs_account.c:926
4228 msgid "None (local)"
4229 msgstr "Áåç (ëîêàëíî)"
4230
4231 #: src/prefs_account.c:946
4232 msgid "This server requires authentication"
4233 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà àóòåíòèôèêàöèÿ"
4234
4235 #: src/prefs_account.c:953
4236 msgid "Authenticate on connect"
4237 msgstr "Àóòåíòèôèöèðàé ïðè âðúçêà"
4238
4239 #: src/prefs_account.c:998
4240 msgid "News server"
4241 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
4242
4243 #: src/prefs_account.c:1004
4244 msgid "Server for receiving"
4245 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
4246
4247 #: src/prefs_account.c:1010
4248 msgid "Local mailbox file"
4249 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
4250
4251 #: src/prefs_account.c:1017
4252 msgid "SMTP server (send)"
4253 msgstr "SMTP ñúðâúð (èçïðàùàíå)"
4254
4255 #: src/prefs_account.c:1025
4256 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4257 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
4258
4259 #: src/prefs_account.c:1034
4260 msgid "command to send mails"
4261 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
4262
4263 #: src/prefs_account.c:1041 src/prefs_account.c:1381
4264 msgid "User ID"
4265 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
4266
4267 #: src/prefs_account.c:1047 src/prefs_account.c:1390
4268 msgid "Password"
4269 msgstr "Ïàðîëà"
4270
4271 #: src/prefs_account.c:1119 src/prefs_account.c:1789
4272 msgid "POP3"
4273 msgstr "POP3"
4274
4275 #: src/prefs_account.c:1127
4276 msgid "Remove messages on server when received"
4277 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
4278
4279 #: src/prefs_account.c:1138
4280 msgid "Remove after"
4281 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
4282
4283 #: src/prefs_account.c:1147
4284 msgid "days"
4285 msgstr "äíè"
4286
4287 #: src/prefs_account.c:1164
4288 msgid "(0 days: remove immediately)"
4289 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
4290
4291 #: src/prefs_account.c:1171
4292 msgid "Download all messages on server"
4293 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
4294
4295 #: src/prefs_account.c:1177
4296 msgid "Receive size limit"
4297 msgstr "Ïîëó÷è îãðàíè÷åíèåòî íà ðàçìåðà"
4298
4299 #: src/prefs_account.c:1184
4300 msgid "KB"
4301 msgstr ""
4302
4303 #: src/prefs_account.c:1196
4304 msgid "Default inbox"
4305 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
4306
4307 #: src/prefs_account.c:1219
4308 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4309 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
4310
4311 #: src/prefs_account.c:1224
4312 msgid "Maximum number of articles to download"
4313 msgstr "Ìàêñèìàëåí áðîé ñòàòèè çà ñâàëÿíå"
4314
4315 #: src/prefs_account.c:1243
4316 msgid "unlimited if 0 is specified"
4317 msgstr ""
4318
4319 #: src/prefs_account.c:1249
4320 msgid "Filter messages on receiving"
4321 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
4322
4323 #: src/prefs_account.c:1253
4324 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4325 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
4326
4327 #: src/prefs_account.c:1309
4328 msgid "Add Date"
4329 msgstr "Äîáàâè äàòà"
4330
4331 #: src/prefs_account.c:1310
4332 msgid "Generate Message-ID"
4333 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
4334
4335 #: src/prefs_account.c:1317
4336 msgid "Add user-defined header"
4337 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
4338
4339 #: src/prefs_account.c:1319 src/prefs_common.c:2418 src/prefs_common.c:2443
4340 msgid " Edit... "
4341 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
4342
4343 #: src/prefs_account.c:1329
4344 msgid "Authentication"
4345 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4346
4347 #: src/prefs_account.c:1337
4348 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4349 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
4350
4351 #: src/prefs_account.c:1352
4352 msgid "Authentication method"
4353 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4354
4355 #: src/prefs_account.c:1362 src/prefs_common.c:1465
4356 msgid "Automatic"
4357 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
4358
4359 #: src/prefs_account.c:1412
4360 msgid ""
4361 "If you leave these entries empty, the same\n"
4362 "user ID and password as receiving will be used."
4363 msgstr ""
4364 "Àêî àêî îñòàâèòå òåçè ïîëåòà ïðàçíè, ùå áúäàò èçïîëçâàíè\n"
4365 "ñúùèòå user ID è ïàðîëà êàòî çà ïîëó÷àâàíåòî."
4366
4367 #: src/prefs_account.c:1421
4368 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4369 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
4370
4371 #: src/prefs_account.c:1436
4372 msgid "POP authentication timeout: "
4373 msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout: "
4374
4375 #: src/prefs_account.c:1445
4376 msgid "minutes"
4377 msgstr "ìèíóòè"
4378
4379 #: src/prefs_account.c:1492 src/prefs_account.c:1537 src/toolbar.c:409
4380 msgid "Signature"
4381 msgstr "Ïîäïèñ"
4382
4383 #: src/prefs_account.c:1500
4384 msgid "Insert signature automatically"
4385 msgstr "Âìúêíè àâòîìàòè÷íî ïîäïèñà"
4386
4387 #: src/prefs_account.c:1505
4388 msgid "Signature separator"
4389 msgstr "Ðàçäåëèòåë çà ïîäïèñà"
4390
4391 #: src/prefs_account.c:1527
4392 msgid "Command output"
4393 msgstr "Èçõîä íà êîìàíäà"
4394
4395 #: src/prefs_account.c:1545
4396 msgid "Automatically set the following addresses"
4397 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
4398
4399 #: src/prefs_account.c:1554 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
4400 #: src/quote_fmt.c:49
4401 msgid "Cc"
4402 msgstr "Cc"
4403
4404 #: src/prefs_account.c:1567
4405 msgid "Bcc"
4406 msgstr "Bcc"
4407
4408 #: src/prefs_account.c:1580
4409 msgid "Reply-To"
4410 msgstr "Reply-To"
4411
4412 #: src/prefs_account.c:1635
4413 msgid "Encrypt message by default"
4414 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4415
4416 #: src/prefs_account.c:1637
4417 msgid "Sign message by default"
4418 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4419
4420 #: src/prefs_account.c:1639
4421 msgid "Default mode"
4422 msgstr "Ðåæèì ïî ïîäðàçáèðàíå"
4423
4424 #: src/prefs_account.c:1647
4425 msgid "Use PGP/MIME"
4426 msgstr "Èçïîëçâàé PGP/MIME"
4427
4428 #: src/prefs_account.c:1656
4429 msgid "Use Inline"
4430 msgstr "Èçïîëçâàé Inline"
4431
4432 #: src/prefs_account.c:1666
4433 msgid "Sign key"
4434 msgstr "Ïîäïèøè êëþ÷"
4435
4436 #: src/prefs_account.c:1674
4437 msgid "Use default GnuPG key"
4438 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
4439
4440 #: src/prefs_account.c:1683
4441 msgid "Select key by your email address"
4442 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
4443
4444 #: src/prefs_account.c:1692
4445 msgid "Specify key manually"
4446 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
4447
4448 #: src/prefs_account.c:1708
4449 msgid "User or key ID:"
4450 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
4451
4452 #: src/prefs_account.c:1797 src/prefs_account.c:1814 src/prefs_account.c:1830
4453 msgid "Don't use SSL"
4454 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
4455
4456 #: src/prefs_account.c:1800
4457 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4458 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
4459
4460 #: src/prefs_account.c:1803 src/prefs_account.c:1820 src/prefs_account.c:1854
4461 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4462 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
4463
4464 #: src/prefs_account.c:1817
4465 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4466 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
4467
4468 #: src/prefs_account.c:1823
4469 msgid "NNTP"
4470 msgstr "NNTP"
4471
4472 #: src/prefs_account.c:1838
4473 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4474 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
4475
4476 #: src/prefs_account.c:1840
4477 msgid "Send (SMTP)"
4478 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
4479
4480 #: src/prefs_account.c:1848
4481 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
4482 msgstr ""
4483
4484 #: src/prefs_account.c:1851
4485 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4486 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
4487
4488 #: src/prefs_account.c:1975
4489 msgid "Specify SMTP port"
4490 msgstr "Îïðåäåëè SMTP ïîðò"
4491
4492 #: src/prefs_account.c:1981
4493 msgid "Specify POP3 port"
4494 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
4495
4496 #: src/prefs_account.c:1987
4497 msgid "Specify IMAP4 port"
4498 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
4499
4500 #: src/prefs_account.c:1993
4501 msgid "Specify NNTP port"
4502 msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
4503
4504 #: src/prefs_account.c:1998
4505 msgid "Specify domain name"
4506 msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
4507
4508 #: src/prefs_account.c:2008
4509 msgid "Use command to communicate with server"
4510 msgstr "Èçïîëçâàé êîìàíäà çà êîìóíèêàöèÿ ñúñ ñúðâúðà"
4511
4512 #: src/prefs_account.c:2016
4513 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4514 msgstr "Ìàðêèðàé cross-posted ñúîáùåíèÿòà êàòî ïðî÷åòåíè è îöâåòè:"
4515
4516 #: src/prefs_account.c:2030
4517 msgid "IMAP server directory"
4518 msgstr "IMAP ñúðâúð ïàïêà"
4519
4520 #: src/prefs_account.c:2084
4521 msgid "Put sent messages in"
4522 msgstr "Ïîñòàâè èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â"
4523
4524 #: src/prefs_account.c:2086
4525 msgid "Put draft messages in"
4526 msgstr "Ïîñòàâè ÷åðíîâèòå ñúîáùåíèÿ â"
4527
4528 #: src/prefs_account.c:2088
4529 msgid "Put deleted messages in"
4530 msgstr "Ïîñòàâè èçòðèòèòå ñúîáùåíèÿ â"
4531
4532 #: src/prefs_account.c:2152
4533 msgid "Account name is not entered."
4534 msgstr "Èìåòî íà àêàóíòà íå å âêàðàíî."
4535
4536 #: src/prefs_account.c:2156
4537 msgid "Mail address is not entered."
4538 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
4539
4540 #: src/prefs_account.c:2161
4541 msgid "SMTP server is not entered."
4542 msgstr "SMTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4543
4544 #: src/prefs_account.c:2166
4545 msgid "User ID is not entered."
4546 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ID íå å âúâåäåí."
4547
4548 #: src/prefs_account.c:2171
4549 msgid "POP3 server is not entered."
4550 msgstr "POP3 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4551
4552 #: src/prefs_account.c:2176
4553 msgid "IMAP4 server is not entered."
4554 msgstr "IMAP4 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4555
4556 #: src/prefs_account.c:2181
4557 msgid "NNTP server is not entered."
4558 msgstr "NNTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4559
4560 #: src/prefs_account.c:2187
4561 msgid "local mailbox filename is not entered."
4562 msgstr "ëîêàëíèÿ mailbox ôàéë íå å âúâåäåí."
4563
4564 #: src/prefs_account.c:2193
4565 msgid "mail command is not entered."
4566 msgstr "êîìàíäàòà çà ìàéë íå å âúâåäåíà."
4567
4568 #: src/prefs_account.c:2277
4569 msgid ""
4570 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
4571 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
4572 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4573 msgstr ""
4574 "Íå ñå ïðåïîðú÷âà ïîëçâàíåòî íà ñòàðèÿ íà÷èí Inline\n"
4575 "çà GnuPG ñúîáùåíèÿ. Íå å â ñúîòâåòñòâèå ñ\n"
4576 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4577
4578 #: src/prefs_actions.c:167
4579 msgid "Actions configuration"
4580 msgstr "Íàñòðîéêà íà äåéñòâèÿòà"
4581
4582 #: src/prefs_actions.c:189
4583 msgid "Menu name:"
4584 msgstr "Èìå íà ìåíþ:"
4585
4586 #: src/prefs_actions.c:198
4587 msgid "Command line:"
4588 msgstr "Êîìàíäà:"
4589
4590 #: src/prefs_actions.c:227
4591 msgid " Replace "
4592 msgstr " Çàìåíè "
4593
4594 #: src/prefs_actions.c:240
4595 msgid " Syntax help "
4596 msgstr " Ïîìîù çà ñèíòàêñèñà"
4597
4598 #: src/prefs_actions.c:259
4599 msgid "Current actions"
4600 msgstr "Íàñòîÿùè äåéñòâèÿ"
4601
4602 #: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:814 src/prefs_filtering.c:876
4603 #: src/prefs_filtering.c:899 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
4604 #: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
4605 msgid "(New)"
4606 msgstr "(Íîâ)"
4607
4608 #: src/prefs_actions.c:428
4609 msgid "Menu name is not set."
4610 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî íå å ïîñî÷åíî."
4611
4612 #: src/prefs_actions.c:433
4613 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4614 msgstr "Çíàêà ':' íå å ïîçâîëåí â èìåòî íà ìåíþòî."
4615
4616 #: src/prefs_actions.c:443
4617 msgid "Menu name is too long."
4618 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî å òâúðäå äúëãî."
4619
4620 #: src/prefs_actions.c:452
4621 msgid "Command line not set."
4622 msgstr "Êîìàíäàòà íå å ïîñî÷åíà."
4623
4624 #: src/prefs_actions.c:457
4625 msgid "Menu name and command are too long."
4626 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî è êîìàíäàòà çà òâúðäå äúëãè."
4627
4628 #: src/prefs_actions.c:462
4629 #, c-format
4630 msgid ""
4631 "The command\n"
4632 "%s\n"
4633 "has a syntax error."
4634 msgstr ""
4635 "Êîìàíäàòà\n"
4636 "%s\n"
4637 "èìà ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà."
4638
4639 #: src/prefs_actions.c:523
4640 msgid "Delete action"
4641 msgstr "Èçòðèé äåéñòâèåòî"
4642
4643 #: src/prefs_actions.c:524
4644 msgid "Do you really want to delete this action?"
4645 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîâà äåéñòâèå?"
4646
4647 #: src/prefs_actions.c:638
4648 msgid "MENU NAME:"
4649 msgstr ""
4650
4651 #: src/prefs_actions.c:639
4652 msgid "Use / in menu name to make submenus."
4653 msgstr "Èçïîëçâàéòå / â ìåíþòî çà äà ñúçäàäåòå ïîäìåíþòà."
4654
4655 #: src/prefs_actions.c:641
4656 msgid "COMMAND LINE:"
4657 msgstr ""
4658
4659 #: src/prefs_actions.c:642
4660 msgid "Begin with:"
4661 msgstr "Çàïî÷íè ñ:"
4662
4663 #: src/prefs_actions.c:643
4664 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
4665 msgstr ""
4666 "ïðàùàíå òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî èëè ñåëåêöèÿ êúì ñòàíäàðòíèÿ âõîä íà êîìàíäà"
4667
4668 #: src/prefs_actions.c:644
4669 msgid "to send user provided text to command's standard input"
4670 msgstr "ïðàùàíå íà ïîòðåáèòåëñêè òåêñò êúì ñòàíäàðòíèÿ âõîä íà êîìàíäà"
4671
4672 #: src/prefs_actions.c:645
4673 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
4674 msgstr "ïðàùàíå íà ñêðèò ïîòðåáèòåëñêè òåêñò êúì ñòàíäàðòíèÿ âõîä íà êîìàíäà"
4675
4676 #: src/prefs_actions.c:646
4677 msgid "End with:"
4678 msgstr "Çàâúðøè ñ:"
4679
4680 #: src/prefs_actions.c:647
4681 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
4682 msgstr ""
4683 "çàìåñòâàíå òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî èëè ñåëåêöèÿ ñúñ ñòàíäàðòíèÿ èçõîä íà "
4684 "êîìàíäà"
4685
4686 #: src/prefs_actions.c:648
4687 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
4688 msgstr "âìúêâàíå ñòàíäàðòíèÿ èçõîä îò êîìàíäà áåç çàìåñòâàíå íà ñòàðèÿ òåêñò"
4689
4690 #: src/prefs_actions.c:649
4691 msgid "to run command asynchronously"
4692 msgstr "çà àñèíõðîííî èçïúëíåíèå íà êîìàíäà"
4693
4694 #: src/prefs_actions.c:650
4695 msgid "Use:"
4696 msgstr "Èçïîëçâàé:"
4697
4698 #: src/prefs_actions.c:651
4699 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
4700 msgstr "çà ôàéë îò èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ â RFC822/2822 ôîðìàò"
4701
4702 #: src/prefs_actions.c:652
4703 msgid ""
4704 "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
4705 msgstr "çà ñïèñúêà ñ ôàéëîâå íà èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ â RFC822/2822 ôîðìàò"
4706
4707 #: src/prefs_actions.c:653
4708 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
4709 msgstr "çà ôàéë íà èçáðàíàòà MIME ÷àñò íà ñúîáùåíèåòî"
4710
4711 #: src/prefs_actions.c:654
4712 msgid "for a user provided argument"
4713 msgstr "çà àðãóìåíò ïðåäîñòàâåí îò ïîòðåáèëåëÿ"
4714
4715 #: src/prefs_actions.c:655
4716 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
4717 msgstr "çà ñêðèò àðãóìåíò ïðåäîñòàâåí îò ïîòðåáèòåëÿ (êàòî ïàðîëà)"
4718
4719 #: src/prefs_actions.c:656
4720 msgid "for the text selection"
4721 msgstr "çà èçáðàíèÿò òåêñò"
4722
4723 #: src/prefs_actions.c:664 src/prefs_matcher.c:1724 src/quote_fmt.c:75
4724 msgid "Description of symbols"
4725 msgstr "Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå"
4726
4727 #: src/prefs_common.c:1009
4728 msgid "Common Preferences"
4729 msgstr "Îáùè Íàñòðîéêè"
4730
4731 #: src/prefs_common.c:1033
4732 msgid "Spell Checker"
4733 msgstr "Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
4734
4735 #: src/prefs_common.c:1036
4736 msgid "Quote"
4737 msgstr "Öèòàòè"
4738
4739 #: src/prefs_common.c:1038
4740 msgid "Display"
4741 msgstr "Ïîêàçâàíå"
4742
4743 #: src/prefs_common.c:1040
4744 msgid "Message"
4745 msgstr "Ñúîáùåíèå"
4746
4747 #: src/prefs_common.c:1048 src/select-keys.c:333
4748 msgid "Other"
4749 msgstr "Äðóãè"
4750
4751 #: src/prefs_common.c:1100 src/prefs_common.c:1325
4752 msgid "External program"
4753 msgstr "Âúíøíà ïðîãðàìà"
4754
4755 #: src/prefs_common.c:1109
4756 msgid "Use external program for incorporation"
4757 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà âêë÷âàíå"
4758
4759 #: src/prefs_common.c:1116 src/prefs_common.c:1340
4760 msgid "Command"
4761 msgstr "Êîìàíäà"
4762
4763 #: src/prefs_common.c:1130
4764 msgid "Local spool"
4765 msgstr "Ëîêàëíà îïàøêà"
4766
4767 #: src/prefs_common.c:1141
4768 msgid "Incorporate from spool"
4769 msgstr "Âêëþ÷è îò îïàøêàòà"
4770
4771 #: src/prefs_common.c:1143
4772 msgid "Filter on incorporation"
4773 msgstr "Ôèëòðèðàé ïðè âêëþ÷âàíå"
4774
4775 #: src/prefs_common.c:1151
4776 msgid "Spool directory"
4777 msgstr "Ïàïêà íà îïàøêàòà"
4778
4779 #: src/prefs_common.c:1169
4780 msgid "Auto-check new mail"
4781 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà"
4782
4783 #: src/prefs_common.c:1171
4784 msgid "every"
4785 msgstr "âñåêè"
4786
4787 #: src/prefs_common.c:1183
4788 msgid "minute(s)"
4789 msgstr "ìèíóòè"
4790
4791 #: src/prefs_common.c:1192
4792 msgid "Check new mail on startup"
4793 msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà ïðè ñòàðòèðàíå"
4794
4795 #: src/prefs_common.c:1194
4796 msgid "Update all local folders after incorporation"
4797 msgstr "Îáíîâè âñè÷êè ëîêàëíè ïàïêè ñëåä âêëþ÷âàíå"
4798
4799 #: src/prefs_common.c:1202
4800 msgid "Show receive dialog"
4801 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
4802
4803 #: src/prefs_common.c:1212 src/prefs_common.c:1376 src/prefs_common.c:2745
4804 msgid "Always"
4805 msgstr "Âèíàãè"
4806
4807 #: src/prefs_common.c:1213
4808 msgid "Only if a window is active"
4809 msgstr "Ñàìî êîãàòî ïðîçîðåöà å àêòèâåí"
4810
4811 #: src/prefs_common.c:1215 src/prefs_common.c:1377
4812 msgid "Never"
4813 msgstr "Íèêîãà"
4814
4815 #: src/prefs_common.c:1223
4816 msgid "Close receive dialog when finished"
4817 msgstr "Çàòâîðè äèàëîãà çà ïîëó÷àâàíå êîãàòî çàâúðøèø"
4818
4819 #: src/prefs_common.c:1225
4820 msgid "Run command when new mail arrives"
4821 msgstr "Ñòàðòèðàé êîìàíäà êîãàòî ïðèñòèãà íîâà ïîùà"
4822
4823 #: src/prefs_common.c:1235
4824 msgid "after autochecking"
4825 msgstr "ñëåä àâòîìàòè÷íà ïðîâåðêà"
4826
4827 #: src/prefs_common.c:1237
4828 msgid "after manual checking"
4829 msgstr "ñëåä ðú÷íà ïðîâåðêà"
4830
4831 #: src/prefs_common.c:1251
4832 #, c-format
4833 msgid ""
4834 "Command to execute:\n"
4835 "(use %d as number of new mails)"
4836 msgstr ""
4837 "Êîìàíäà çà èçïúëíåíèå:\n"
4838 "(èñïîëçâàé %d çà áðîÿ íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ)"
4839
4840 #: src/prefs_common.c:1333
4841 msgid "Use external program for sending"
4842 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà èçïðàùàíå"
4843
4844 #: src/prefs_common.c:1359
4845 msgid "Save sent messages to Sent folder"
4846 msgstr "Çàïàçâàé èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â ïàïêà Èçïðàòåíè"
4847
4848 #: src/prefs_common.c:1361
4849 msgid "Queue messages that fail to send"
4850 msgstr "Íàðåæäàé ïðè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿòà êîèòî íå ñà èçïðàòåíè óñïåøíî"
4851
4852 #: src/prefs_common.c:1367
4853 msgid "Show send dialog"
4854 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà èçïðàùàíå"
4855
4856 #: src/prefs_common.c:1385
4857 msgid "Outgoing codeset"
4858 msgstr "charset â õåäúðà íà èçïðàùàíèòå"
4859
4860 #: src/prefs_common.c:1400
4861 msgid "Automatic (Recommended)"
4862 msgstr "Àâòîìàòè÷íî (Ïðåïîðú÷èòåëíî)"
4863
4864 #: src/prefs_common.c:1401
4865 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
4866 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
4867
4868 #: src/prefs_common.c:1403
4869 msgid "Unicode (UTF-8)"
4870 msgstr "Óíèêîä (UTF-8)"
4871
4872 #: src/prefs_common.c:1405
4873 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
4874 msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-1)"
4875
4876 #: src/prefs_common.c:1406
4877 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
4878 msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
4879
4880 #: src/prefs_common.c:1407
4881 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
4882 msgstr "Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-2)"
4883
4884 #: src/prefs_common.c:1408
4885 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
4886 msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
4887
4888 #: src/prefs_common.c:1409
4889 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
4890 msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-4)"
4891
4892 #: src/prefs_common.c:1410
4893 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
4894 msgstr "Ãðúöêè (ISO-8859-7)"
4895
4896 #: src/prefs_common.c:1411
4897 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
4898 msgstr "Òóðñêè (ISO-8859-9)"
4899
4900 #: src/prefs_common.c:1413
4901 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4902 msgstr "Êèðèëèöà (ISO-8859-5)"
4903
4904 #: src/prefs_common.c:1415
4905 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
4906 msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-R)"
4907
4908 #: src/prefs_common.c:1417
4909 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
4910 msgstr "Êèðèëèöà (Windows-1251)"
4911
4912 #: src/prefs_common.c:1418
4913 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
4914 msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-U)"
4915
4916 #: src/prefs_common.c:1420
4917 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
4918 msgstr "ßïîíñêè (ISO-2022-JP)"
4919
4920 #: src/prefs_common.c:1422
4921 msgid "Japanese (EUC-JP)"
4922 msgstr "ßïîíñêè (EUC-JP)"
4923
4924 #: src/prefs_common.c:1423
4925 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
4926 msgstr "ßïîíñêè (Shift_JIS)"
4927
4928 #: src/prefs_common.c:1425
4929 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
4930 msgstr "Îïðîñòåí êèòàéñêè (GB2312)"
4931
4932 #: src/prefs_common.c:1426
4933 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
4934 msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (Big5)"
4935
4936 #: src/prefs_common.c:1428
4937 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4938 msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-TW)"
4939
4940 #: src/prefs_common.c:1429
4941 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
4942 msgstr "Êèòàéñêè (ISO-2022-CN)"
4943
4944 #: src/prefs_common.c:1431
4945 msgid "Korean (EUC-KR)"
4946 msgstr "Êîðåéñêè (EUC-KR)"
4947
4948 #: src/prefs_common.c:1432
4949 msgid "Thai (TIS-620)"
4950 msgstr "Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
4951
4952 #: src/prefs_common.c:1433
4953 msgid "Thai (Windows-874)"
4954 msgstr "Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
4955
4956 #: src/prefs_common.c:1443
4957 msgid ""
4958 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
4959 "for the current locale will be used."
4960 msgstr ""
4961 "Àêî 'Àâòîìàòè÷íî' å èçáðàíî, ùå áúäå èçïîëçâàíî\n"
4962 "êîäèðàíåòî íà òåêóùèÿ ëîêàë."
4963
4964 #: src/prefs_common.c:1455
4965 msgid "Transfer encoding"
4966 msgstr ""
4967
4968 #: src/prefs_common.c:1478
4969 msgid ""
4970 "Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
4971 "message body contains non-ASCII characters."
4972 msgstr ""
4973
4974 #: src/prefs_common.c:1608
4975 msgid "Select dictionaries location"
4976 msgstr "Èçáåðè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ðå÷íèöèòå"
4977
4978 #: src/prefs_common.c:1671
4979 msgid "Global spelling checker settings"
4980 msgstr "Ãëîáàëíè íàñòðîéêè íà ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà"
4981
4982 #: src/prefs_common.c:1678
4983 msgid "Enable spell checker"
4984 msgstr "Àêòèâèðàé ïðîâåðêà íà ïðåâîïèñà"
4985
4986 #: src/prefs_common.c:1689
4987 msgid "Enable alternate dictionary"
4988 msgstr "Àêòèâèðàé àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê"
4989
4990 #: src/prefs_common.c:1691
4991 msgid ""
4992 "Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
4993 "with the last used dictionary faster."
4994 msgstr ""
4995 "Àêòèâèðàíåòî íà àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê óñêîðÿâà\n"
4996 "ñìÿíàòà ñ ïîñëåäíèÿ ïîëçâàí ðå÷íèê."
4997
4998 #: src/prefs_common.c:1704
4999 msgid "Dictionaries path:"
5000 msgstr "Ïúò äî ðå÷íèöèòå:"
5001
5002 #: src/prefs_common.c:1731
5003 msgid "Default dictionary:"
5004 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðå÷íèê:"
5005
5006 #: src/prefs_common.c:1747
5007 msgid "Default suggestion mode"
5008 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðåæèì íà ïîäñêàçâàíå"
5009
5010 #: src/prefs_common.c:1762
5011 msgid "Misspelled word color:"
5012 msgstr "Öâÿò íà ãðåøíàòà äóìà:"
5013
5014 #: src/prefs_common.c:1844
5015 msgid "Automatic account selection"
5016 msgstr "Àâòîìàòè÷åí èçáîð íà àêàóíò"
5017
5018 #: src/prefs_common.c:1852
5019 msgid "when replying"
5020 msgstr "êîãàòî îòãîâàðÿø"
5021
5022 #: src/prefs_common.c:1854
5023 msgid "when forwarding"
5024 msgstr "êîãàòî ïðåïðàùàø"
5025
5026 #: src/prefs_common.c:1856
5027 msgid "when re-editing"
5028 msgstr "êîãàòî ðåäàêòèðàø ïîâòîðíî"
5029
5030 #: src/prefs_common.c:1863
5031 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
5032 msgstr "Reply áóòîíà äà èçïúëíÿâà îòãîâîð íà ïîùåíñêè ñïèñúê"
5033
5034 #: src/prefs_common.c:1866
5035 msgid "Automatically launch the external editor"
5036 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñòàðòèðàé âúíøíèÿ ðåäàêòîð"
5037
5038 #: src/prefs_common.c:1873 src/prefs_filtering.c:232
5039 msgid "Forward as attachment"
5040 msgstr "Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
5041
5042 #: src/prefs_common.c:1876
5043 msgid "Block cursor"
5044 msgstr "Áëîêîâ êóðñîð"
5045
5046 #: src/prefs_common.c:1879
5047 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
5048 msgstr "Çàïàçè îðèãèíàëíèÿ 'From' êîãàòî ïðåíàñî÷âàø"
5049
5050 #: src/prefs_common.c:1887
5051 msgid "Autosave to Drafts folder every "
5052 msgstr "Àâòîìàòè÷íî çàïàçâàé â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå âñåêè "
5053
5054 #: src/prefs_common.c:1894 src/prefs_common.c:1939
5055 msgid "characters"
5056 msgstr "çíàêà"
5057
5058 #: src/prefs_common.c:1902
5059 msgid "Undo level"
5060 msgstr "Íèâî íà îòìÿíà"
5061
5062 #: src/prefs_common.c:1915
5063 msgid "Message wrapping"
5064 msgstr "ïðåíàñÿíå â ñúîáùåíèÿòà"
5065
5066 #: src/prefs_common.c:1927
5067 msgid "Wrap messages at"
5068 msgstr "Ïðåíàñÿé ñúîáùåíèÿòà íà"
5069
5070 #: src/prefs_common.c:1947
5071 msgid "Wrap quotation"
5072 msgstr "Ïðåíàñÿé öèòèðàíèòå"
5073
5074 #: src/prefs_common.c:1949
5075 msgid "Wrap on input"
5076 msgstr "Ïðåíàñÿé ïðè âêàðâàíå"
5077
5078 #: src/prefs_common.c:1952
5079 msgid "Wrap before sending"
5080 msgstr "Ïðåíåñè ïðåäè èçïðàùàíå"
5081
5082 #: src/prefs_common.c:1955
5083 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
5084 msgstr "'Óìíî' ïðåíàñÿíå (ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÍÎ)"
5085
5086 #: src/prefs_common.c:2021
5087 msgid "Reply will quote by default"
5088 msgstr "Îòãîâîðúò ùå áúäå öèòèðàí ïî ïîäðàçáèðàíå"
5089
5090 #: src/prefs_common.c:2023
5091 msgid "Reply format"
5092 msgstr "Ôîðìàò íà îòãîâîðà"
5093
5094 #: src/prefs_common.c:2038 src/prefs_common.c:2077
5095 msgid "Quotation mark"
5096 msgstr "Ìàðêèðàíå íà öèòàòà"
5097
5098 #: src/prefs_common.c:2062
5099 msgid "Forward format"
5100 msgstr "Ôîðìàò íà ïðåïðàùàíå"
5101
5102 #: src/prefs_common.c:2106
5103 msgid " Description of symbols "
5104 msgstr " Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå "
5105
5106 #: src/prefs_common.c:2114
5107 msgid "Quotation characters"
5108 msgstr "Çíàöè çà öèòèðàíå"
5109
5110 #: src/prefs_common.c:2129
5111 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
5112 msgstr "Ðàçáèðàé òåçè ñèìâîëè êàòî òàêèâà çà öèòèðàíå: "
5113
5114 #: src/prefs_common.c:2179
5115 msgid "Font"
5116 msgstr "Øðèôò"
5117
5118 #: src/prefs_common.c:2208
5119 msgid "Small"
5120 msgstr "Ìÿëúê"
5121
5122 #: src/prefs_common.c:2227
5123 msgid "Normal"
5124 msgstr "Íîðìàëåí"
5125
5126 #: src/prefs_common.c:2246
5127 msgid "Bold"
5128 msgstr "Óäåáåëåí"
5129
5130 #: src/prefs_common.c:2271
5131 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
5132 msgstr "Ïðåâåæäàé èìåòî íà çàãëàâêà (ñúùî êàòî 'Îò:', 'Òåìà:')"
5133
5134 #: src/prefs_common.c:2274
5135 msgid "Display unread number next to folder name"
5136 msgstr "Ïîêàçâàé áðîÿ íà íåïðî÷åòåíèòå ñëåä èìåòî íà ïàïêàòà"
5137
5138 #: src/prefs_common.c:2283
5139 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
5140 msgstr "Ñúêðàùàâàé íþç ãðóïè ïî äúëãè îò"
5141
5142 #: src/prefs_common.c:2298
5143 msgid "letters"
5144 msgstr "áóêâè"
5145
5146 #: src/prefs_common.c:2304
5147 msgid "Summary View"
5148 msgstr "Îáù èçãëåä"
5149
5150 #: src/prefs_common.c:2313
5151 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
5152 msgstr "Ïîêàçâàé ïîëó÷àòåëÿ â `Îò' êîëîíàòà, àêî èçïðàùà÷à ñòå âèå"
5153
5154 #: src/prefs_common.c:2316
5155 msgid "Display sender using address book"
5156 msgstr "Ïîêàæè èçïðàùà÷à ïîëçâàéêè Àäðåñíèêà"
5157
5158 #: src/prefs_common.c:2319
5159 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
5160 msgstr ""
5161
5162 #: src/prefs_common.c:2327 src/prefs_common.c:3187 src/prefs_common.c:3225
5163 msgid "Date format"
5164 msgstr "Ôîðìàò íà Äàòàòà"
5165
5166 #: src/prefs_common.c:2349
5167 msgid " Set displayed items in summary... "
5168 msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àòðèáóòè â îáùèÿ èçãëåä... "
5169
5170 #: src/prefs_common.c:2413
5171 msgid "Enable coloration of message"
5172 msgstr "Ïîçâîëè îöâåòÿâàíå íà ñúîáùåíèÿòà"
5173
5174 #: src/prefs_common.c:2428
5175 msgid ""
5176 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
5177 "ASCII character (Japanese only)"
5178 msgstr ""
5179 "Ïîêàçâàé ìóëòèáàéòîâè áóêâè è öèôðè\n"
5180 "êàòî ASCII ñèìâîëè (ñàìî ßïîíñêè)"
5181
5182 #: src/prefs_common.c:2434
5183 msgid "Display header pane above message view"
5184 msgstr "Ïîêàçâàé òàáëèöà ñúñ çàãëàâêè îòãîðå â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
5185
5186 #: src/prefs_common.c:2441
5187 msgid "Display short headers on message view"
5188 msgstr "Ïîêàçâàé êúñè çàãëàâêè â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
5189
5190 #: src/prefs_common.c:2463
5191 msgid "Line space"
5192 msgstr "Ðàçñòîÿíèå ì/ó ðåäîâåòå"
5193
5194 #: src/prefs_common.c:2477 src/prefs_common.c:2517
5195 msgid "pixel(s)"
5196 msgstr "ïèêñåë(à)"
5197
5198 #: src/prefs_common.c:2482
5199 msgid "Leave space on head"
5200 msgstr "Îñòàâè ïðîñòðàíñòâî íàé-îòãîðå"
5201
5202 #: src/prefs_common.c:2484
5203 msgid "Scroll"
5204 msgstr "Ïðåâúðòàíå"
5205
5206 #: src/prefs_common.c:2491
5207 msgid "Half page"
5208 msgstr "Ïîëîâèí ñòðàíèöà"
5209
5210 #: src/prefs_common.c:2497
5211 msgid "Smooth scroll"
5212 msgstr "Ïëàâíî ïðåâúðòàíå"
5213
5214 #: src/prefs_common.c:2503
5215 msgid "Step"
5216 msgstr "Ñòúïêà"
5217
5218 #: src/prefs_common.c:2528
5219 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
5220 msgstr ""
5221
5222 #: src/prefs_common.c:2574
5223 msgid "Automatically check signatures"
5224 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé ïîäïèñèòå"
5225
5226 #: src/prefs_common.c:2577
5227 msgid "Show signature check result in a popup window"
5228 msgstr "Ïîêàæè ðåçóëòàòà îò ïðîâåðêàòà íà ïîäïèñà â èçêà÷àù ïðîçîðåö"
5229
5230 #: src/prefs_common.c:2580
5231 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5232 msgstr "Ñúõðàíÿâàé ïàñôðàçàòà âðåìåííî â ïàìåòòà"
5233
5234 #: src/prefs_common.c:2595
5235 msgid "Expire after"
5236 msgstr "Èçòè÷à ñëåä"
5237
5238 #: src/prefs_common.c:2608
5239 msgid "minute(s) "
5240 msgstr "ìèíóòè"
5241
5242 #: src/prefs_common.c:2621
5243 msgid ""
5244 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
5245 " for the whole session)"
5246 msgstr ""
5247 "(Óêàçâàíåòî íà '0' ùå ñúõðàíÿâà ïàñôðàçàòà\n"
5248 " ïî âðåìå íà öÿëàòà ñåñèÿ)"
5249
5250 #: src/prefs_common.c:2631
5251 msgid "Grab input while entering a passphrase"
5252 msgstr "Ïðåõâàíè âõîäà äîêàòî ñå âúâåæäà passphrase"
5253
5254 #: src/prefs_common.c:2636
5255 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5256 msgstr "Ïîêàæè ïðåäóïðåæäåíèå ïðè ñòàðòèðàíå, àêî GnuPG íå ðàáîòè"
5257
5258 #: src/prefs_common.c:2698
5259 msgid "Always open messages in summary when selected"
5260 msgstr "Âèíàãè îòâàðÿé ñúîáùåíèÿòà â summary êîãàòî ñà èçáðàíè"
5261
5262 #: src/prefs_common.c:2702
5263 msgid "Open first unread message when entering a folder"
5264 msgstr "Îòâîðè ïúðâîòî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå êîãàòî âëèçàø â ïàïêà"
5265
5266 #: src/prefs_common.c:2706
5267 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
5268 msgstr ""
5269 "Ñàìî ìàðêèðàé ñúîáùåíèåòî êàòî ïðî÷åòåíî êîãàòî å îòâîðåíî â íîâ ïðîçîðåö"
5270
5271 #: src/prefs_common.c:2710
5272 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
5273 msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
5274
5275 #: src/prefs_common.c:2718
5276 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5277 msgstr "Èçïúëíÿâàé íåçàáàâíî ïðè ìåñòåíå èëè òðèåíå íà ñúîáùåíèÿ"
5278
5279 #: src/prefs_common.c:2725
5280 msgid ""
5281 "(Messages will be marked until execution\n"
5282 " if this is turned off)"
5283 msgstr ""
5284 "(Ñúîáùåíèÿòà ùå áúäàò ìàðêèðàíè ïî âðåìå\n"
5285 " íà èçïúëíåíèåòî àêî òîâà å èçêëþ÷åíî)"
5286
5287 #: src/prefs_common.c:2736
5288 msgid "Show no-unread-message dialog"
5289 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîãà 'Íÿìà íåïðî÷åòåíè'"
5290
5291 #: src/prefs_common.c:2746
5292 msgid "Assume 'Yes'"
5293 msgstr "Äà"
5294
5295 #: src/prefs_common.c:2748
5296 msgid "Assume 'No'"
5297 msgstr "Íå"
5298
5299 #: src/prefs_common.c:2757
5300 msgid " Set key bindings... "
5301 msgstr "Íàñòðîé ñúêðàòåíèòå êëàâèøè"
5302
5303 #: src/prefs_common.c:2763
5304 msgid "Icon theme"
5305 msgstr "Òåìà íà èêîíà"
5306
5307 #: src/prefs_common.c:2841
5308 #, c-format
5309 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
5310 msgstr "Âúíøíè êîìàíäè (%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìå íà ôàéë / URL)"
5311
5312 #: src/prefs_common.c:2850
5313 msgid "Web browser"
5314 msgstr "Óåá áðàóçúð"
5315
5316 #: src/prefs_common.c:2886 src/toolbar.c:411
5317 msgid "Editor"
5318 msgstr "Ðåäàêòîð"
5319
5320 #: src/prefs_common.c:2916
5321 msgid "Add address to destination when double-clicked"
5322 msgstr "Äîáàâè àäðåñ äî ïðåäíàçíà÷åíèåòî êîãàòî ñå êëèêíå äâà ïúòè"
5323
5324 #: src/prefs_common.c:2919
5325 msgid "Log Size"
5326 msgstr "Ðàçìåð íà ëîãà"
5327
5328 #: src/prefs_common.c:2926
5329 msgid "Clip the log size"
5330 msgstr "Îãðàíè÷è ðàçìåðà íà ëîãà"
5331
5332 #: src/prefs_common.c:2931
5333 msgid "Log window length"
5334 msgstr "Äúëæèíà íà ëîã ïðîçîðåöà"
5335
5336 #: src/prefs_common.c:2940
5337 msgid "(0 to stop logging in the log window)"
5338 msgstr "(0 çà äà ñïðà ñà ëîãâàì â ïðîçîðåöà)"
5339
5340 #: src/prefs_common.c:2948
5341 msgid "Security"
5342 msgstr "Ñèãóðíîñò"
5343
5344 #: src/prefs_common.c:2955
5345 msgid "Ask before accepting SSL certificates"
5346 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ïðèåìåø SSL ñåðòèôèêàò"
5347
5348 #: src/prefs_common.c:2963
5349 msgid "On exit"
5350 msgstr "Ïðè èçëèçàíå"
5351
5352 #: src/prefs_common.c:2971