2004-08-27 [colin] 0.9.12cvs83.1
[claws.git] / po / bg.po
1 # Bulgarain translation of Sylpheed.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
4 # Updated by: George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
9 "POT-Creation-Date: 2004-08-24 14:59+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-08-18 14:26GMT\n"
11 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
12 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: src/account.c:309
18 msgid ""
19 "Some composing windows are open.\n"
20 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
21 msgstr ""
22 "Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
23 "Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
24
25 #: src/account.c:561
26 msgid "Edit accounts"
27 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
28
29 #: src/account.c:579
30 msgid ""
31 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
32 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
33 msgstr ""
34 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
35 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
36
37 #: src/account.c:599 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:643
38 #: src/compose.c:4990 src/compose.c:5166 src/editaddress.c:775
39 #: src/editaddress.c:824 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:260
40 #: src/editjpilot.c:296 src/editldap.c:397 src/editvcard.c:211
41 #: src/importmutt.c:262 src/importpine.c:262 src/mimeview.c:198
42 #: src/select-keys.c:301
43 msgid "Name"
44 msgstr "Èìå"
45
46 #: src/account.c:600 src/prefs_account.c:926
47 msgid "Protocol"
48 msgstr "Ïðîòîêîë"
49
50 #: src/account.c:601 src/ssl_manager.c:105
51 msgid "Server"
52 msgstr "Ñúðâúð"
53
54 #: src/account.c:630 src/addressbook.c:784 src/editaddress.c:723
55 #: src/editaddress.c:857 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
56 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
57 #: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
58 #: src/prefs_matcher.c:559 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
59 msgid "Add"
60 msgstr "Äîáàâè"
61
62 #: src/account.c:636
63 msgid "Edit"
64 msgstr "Ïðîìåíè"
65
66 #: src/account.c:642 src/prefs_customheader.c:241
67 msgid " Delete "
68 msgstr "Èçòðèé"
69
70 #: src/account.c:648
71 #, fuzzy
72 msgid " Clone "
73 msgstr "Çàòâîðè"
74
75 #: src/account.c:654 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
76 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
77 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:641
78 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
79 msgid "Down"
80 msgstr "Íàäîëó"
81
82 #: src/account.c:660 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
83 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
84 #: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:635
85 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
86 msgid "Up"
87 msgstr "Íàãîðå"
88
89 #: src/account.c:674
90 msgid " Set as default account "
91 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
92
93 #: src/account.c:680 src/action.c:1193 src/addressbook.c:1018
94 #: src/addressbook.c:3180 src/addressbook.c:3185 src/addressbook.c:3224
95 #: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:197
96 #: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:231 src/inc.c:713
97 #: src/message_search.c:136 src/summary_search.c:212
98 msgid "Close"
99 msgstr "Çàòâîðè"
100
101 #: src/account.c:756
102 msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
103 msgstr ""
104
105 #: src/account.c:762
106 #, fuzzy, c-format
107 msgid "Cloned %s"
108 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
109
110 #: src/account.c:904
111 msgid "Delete account"
112 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
113
114 #: src/account.c:905
115 msgid "Do you really want to delete this account?"
116 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
117
118 #: src/account.c:906 src/addressbook.c:1041 src/addressbook.c:2318
119 #: src/addressbook.c:2346 src/compose.c:2369 src/compose.c:3300
120 #: src/compose.c:3808 src/compose.c:6280 src/compose.c:6596
121 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
122 #: src/imap_gtk.c:253 src/imap_gtk.c:300 src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182
123 #: src/inc.c:287 src/inc.c:313 src/mainwindow.c:1588 src/message_search.c:200
124 #: src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204 src/news_gtk.c:242
125 #: src/news_gtk.c:297 src/prefs_actions.c:548 src/prefs_customheader.c:547
126 #: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1003
127 #: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:547 src/prefs_themes.c:427
128 #: src/prefs_themes.c:476 src/prefs_themes.c:483 src/ssl_manager.c:271
129 #: src/summary_search.c:351 src/summaryview.c:824 src/summaryview.c:1258
130 #: src/summaryview.c:1302 src/summaryview.c:1342 src/summaryview.c:1366
131 #: src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444
132 #: src/summaryview.c:1469 src/summaryview.c:2964 src/textview.c:1903
133 #: src/textview.c:2050 src/toolbar.c:1869
134 msgid "Yes"
135 msgstr "Äà"
136
137 #: src/account.c:906 src/compose.c:3808 src/compose.c:6280 src/imap_gtk.c:253
138 #: src/imap_gtk.c:300 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204
139 #: src/news_gtk.c:242 src/ssl_manager.c:271
140 msgid "+No"
141 msgstr "+Íå"
142
143 #: src/action.c:347
144 #, fuzzy, c-format
145 msgid "Could not get message file %d"
146 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
147
148 #: src/action.c:366
149 #, fuzzy
150 msgid "Could not get message part."
151 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
152
153 #: src/action.c:383
154 #, fuzzy
155 msgid "Can't get part of multipart message"
156 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
157
158 #: src/action.c:496
159 #, c-format
160 msgid ""
161 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
162 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
163 msgstr ""
164
165 #: src/action.c:771
166 #, c-format
167 msgid ""
168 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
169 "%s"
170 msgstr ""
171
172 #: src/action.c:858
173 #, c-format
174 msgid ""
175 "Could not fork to execute the following command:\n"
176 "%s\n"
177 "%s"
178 msgstr ""
179
180 #: src/action.c:1081
181 #, c-format
182 msgid "--- Running: %s\n"
183 msgstr ""
184
185 #: src/action.c:1085
186 #, c-format
187 msgid "--- Ended: %s\n"
188 msgstr ""
189
190 #: src/action.c:1120
191 msgid "Action's input/output"
192 msgstr ""
193
194 #: src/action.c:1170
195 #, fuzzy
196 msgid " Send "
197 msgstr "Èçïðàòè"
198
199 #: src/action.c:1186
200 msgid "Completed %v/%u"
201 msgstr ""
202
203 #: src/action.c:1192
204 #, fuzzy
205 msgid "Abort"
206 msgstr "Îòíîñíî"
207
208 #: src/action.c:1334
209 #, fuzzy, c-format
210 msgid ""
211 "Enter the argument for the following action:\n"
212 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
213 "  %s"
214 msgstr ""
215 "Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
216 "(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
217
218 #: src/action.c:1339
219 msgid "Action's hidden user argument"
220 msgstr ""
221
222 #: src/action.c:1343
223 #, fuzzy, c-format
224 msgid ""
225 "Enter the argument for the following action:\n"
226 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
227 "  %s"
228 msgstr ""
229 "Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
230 "(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
231
232 #: src/action.c:1348
233 #, fuzzy
234 msgid "Action's user argument"
235 msgstr "çà àðãóìåíò ïðåäîñòàâåí îò ïîòðåáèëåëÿ"
236
237 #: src/addressadd.c:165
238 msgid "Add to address book"
239 msgstr "Äîáàâè â Àäðåñíèêà"
240
241 #: src/addressadd.c:197 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:434
242 msgid "Address"
243 msgstr "Àäðåñ"
244
245 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:645 src/editaddress.c:629
246 #: src/editaddress.c:693 src/editgroup.c:262
247 msgid "Remarks"
248 msgstr "Áåëåæêè"
249
250 #: src/addressadd.c:229
251 msgid "Select Address Book Folder"
252 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
253
254 #: src/addressadd.c:243 src/addrgather.c:507 src/alertpanel.c:197
255 #: src/alertpanel.c:328 src/compose.c:6100 src/editaddress.c:514
256 #: src/editbook.c:205 src/editgroup.c:372 src/editjpilot.c:345
257 #: src/editldap_basedn.c:214 src/editldap.c:342 src/editvcard.c:240
258 #: src/export.c:201 src/foldersel.c:197 src/grouplistdialog.c:237
259 #: src/gtk/about.c:231 src/gtk/description_window.c:120
260 #: src/gtk/gtkaspell.c:1470 src/gtk/gtkaspell.c:2440 src/gtk/inputdialog.c:202
261 #: src/gtk/prefswindow.c:316 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:206
262 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/main.c:727
263 #: src/mainwindow.c:2366 src/messageview.c:961 src/mimeview.c:1026
264 #: src/passphrase.c:133 src/plugins/trayicon/trayicon.c:312
265 #: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2537 src/prefs_common.c:2636
266 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
267 #: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
268 #: src/prefs_gtk.c:489 src/prefs_matcher.c:372 src/prefs_summary_column.c:313
269 #: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
270 msgid "OK"
271 msgstr "OK"
272
273 #: src/addressadd.c:244 src/addressbook.c:2334 src/addrgather.c:508
274 #: src/compose.c:6101 src/compose.c:6797 src/compose.c:6835
275 #: src/editaddress.c:515 src/editbook.c:206 src/editgroup.c:373
276 #: src/editjpilot.c:346 src/editldap_basedn.c:215 src/editldap.c:343
277 #: src/editvcard.c:241 src/exphtmldlg.c:728 src/expldifdlg.c:748
278 #: src/export.c:202 src/foldersel.c:198 src/grouplistdialog.c:238
279 #: src/gtk/foldersort.c:176 src/gtk/gtkaspell.c:1479 src/gtk/inputdialog.c:203
280 #: src/gtk/prefswindow.c:317 src/gtk/progressdialog.c:76 src/import.c:207
281 #: src/importldif.c:1036 src/importmutt.c:289 src/importpine.c:289
282 #: src/main.c:727 src/mainwindow.c:2366 src/messageview.c:961
283 #: src/mimeview.c:1027 src/passphrase.c:137
284 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:312 src/prefs_actions.c:162
285 #: src/prefs_common.c:2538 src/prefs_common.c:2637
286 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
287 #: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
288 #: src/prefs_gtk.c:490 src/prefs_matcher.c:373 src/prefs_summary_column.c:314
289 #: src/prefs_template.c:264 src/prefs_themes.c:427 src/prefs_themes.c:476
290 #: src/prefs_themes.c:483 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:824
291 #: src/summaryview.c:3276
292 msgid "Cancel"
293 msgstr "Îòêàç"
294
295 #: src/addressbook.c:369 src/compose.c:516 src/mainwindow.c:435
296 #: src/messageview.c:151
297 msgid "/_File"
298 msgstr "/Ôàéë"
299
300 #: src/addressbook.c:370
301 msgid "/_File/New _Book"
302 msgstr "/Ôàéë/Íîâà Êíèãà"
303
304 #: src/addressbook.c:371
305 msgid "/_File/New _vCard"
306 msgstr "/Ôàéë/Íîâ _vCard"
307
308 #: src/addressbook.c:373
309 msgid "/_File/New _JPilot"
310 msgstr "/Ôàéë/Íîâ _JPilot"
311
312 #: src/addressbook.c:376
313 msgid "/_File/New _Server"
314 msgstr "/Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
315
316 #: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:381 src/compose.c:519
317 #: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:442 src/mainwindow.c:445
318 #: src/mainwindow.c:447 src/messageview.c:154
319 msgid "/_File/---"
320 msgstr "/Ôàéë/---"
321
322 #: src/addressbook.c:379
323 msgid "/_File/_Edit"
324 msgstr "/Ôàéë/Ðåäàêòèðàé"
325
326 #: src/addressbook.c:380
327 msgid "/_File/_Delete"
328 msgstr "/Ôàéë/Èçòðèé"
329
330 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:517
331 msgid "/_File/_Save"
332 msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè"
333
334 #: src/addressbook.c:383 src/compose.c:524 src/messageview.c:155
335 msgid "/_File/_Close"
336 msgstr "/Ôàéë/Çàòâîðè"
337
338 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
339 #: src/compose.c:526 src/mainwindow.c:451 src/messageview.c:157
340 msgid "/_Edit"
341 msgstr "/Ðåäàêòèðàé"
342
343 #: src/addressbook.c:385
344 msgid "/_Edit/C_ut"
345 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
346
347 #: src/addressbook.c:386 src/compose.c:531 src/mainwindow.c:452
348 #: src/messageview.c:158
349 msgid "/_Edit/_Copy"
350 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
351
352 #: src/addressbook.c:387 src/compose.c:532
353 msgid "/_Edit/_Paste"
354 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
355
356 #: src/addressbook.c:388 src/compose.c:529 src/compose.c:612 src/compose.c:618
357 #: src/mainwindow.c:455 src/messageview.c:160
358 msgid "/_Edit/---"
359 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/---"
360
361 #: src/addressbook.c:389
362 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
363 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè Àäðåñ"
364
365 #: src/addressbook.c:390
366 msgid "/_Address"
367 msgstr "/Àäðåñ"
368
369 #: src/addressbook.c:391
370 msgid "/_Address/New _Address"
371 msgstr "/Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
372
373 #: src/addressbook.c:392
374 msgid "/_Address/New _Group"
375 msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ãðóïà"
376
377 #: src/addressbook.c:393
378 msgid "/_Address/New _Folder"
379 msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ïàïêà"
380
381 #: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:397
382 msgid "/_Address/---"
383 msgstr "/Àäðåñ/---"
384
385 #: src/addressbook.c:395
386 msgid "/_Address/_Edit"
387 msgstr "/Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
388
389 #: src/addressbook.c:396
390 msgid "/_Address/_Delete"
391 msgstr "/Àäðåñ/Èçòðèé"
392
393 #: src/addressbook.c:398
394 #, fuzzy
395 msgid "/_Address/_Mail To"
396 msgstr "/Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
397
398 #: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:403 src/mainwindow.c:673
399 #: src/mainwindow.c:696 src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:707
400 #: src/mainwindow.c:710 src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:275
401 #: src/messageview.c:296
402 msgid "/_Tools/---"
403 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/---"
404
405 #: src/addressbook.c:400
406 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
407 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
408
409 #: src/addressbook.c:401
410 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
411 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
412
413 #: src/addressbook.c:402
414 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
415 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
416
417 #: src/addressbook.c:404
418 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
419 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
420
421 #: src/addressbook.c:405
422 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
423 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Èçíåñè LDIF..."
424
425 #: src/addressbook.c:406 src/compose.c:687 src/mainwindow.c:740
426 #: src/messageview.c:299
427 msgid "/_Help"
428 msgstr "/Ïîìîù"
429
430 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:688 src/mainwindow.c:750
431 #: src/messageview.c:300
432 msgid "/_Help/_About"
433 msgstr "/Ïîìîù/Îòíîñíî"
434
435 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427 src/summaryview.c:403
436 msgid "/_Delete"
437 msgstr "/Èçòðèé"
438
439 #: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:428
440 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:436 src/compose.c:510
441 #: src/imap_gtk.c:56 src/imap_gtk.c:58 src/imap_gtk.c:61 src/imap_gtk.c:63
442 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:51
443 #: src/news_gtk.c:53 src/news_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
444 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:85 src/plugins/trayicon/trayicon.c:88
445 #: src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:405
446 #: src/summaryview.c:419 src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:442
447 msgid "/---"
448 msgstr "/---"
449
450 #: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:429
451 msgid "/New _Address"
452 msgstr "/Íîâ Àäðåñ"
453
454 #: src/addressbook.c:416 src/addressbook.c:430
455 msgid "/New _Group"
456 msgstr "/Íîâà Ãðóïà"
457
458 #: src/addressbook.c:417 src/addressbook.c:431
459 msgid "/New _Folder"
460 msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
461
462 #: src/addressbook.c:419 src/addressbook.c:433
463 msgid "/C_ut"
464 msgstr "/Èçðåæè"
465
466 #: src/addressbook.c:420 src/addressbook.c:434
467 msgid "/_Copy"
468 msgstr "/Êîïèðàé"
469
470 #: src/addressbook.c:421 src/addressbook.c:435
471 msgid "/_Paste"
472 msgstr "/Ïîñòàâè"
473
474 #: src/addressbook.c:437
475 msgid "/Pa_ste Address"
476 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
477
478 #: src/addressbook.c:438
479 #, fuzzy
480 msgid "/_Mail To"
481 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
482
483 #: src/addressbook.c:440
484 msgid "/_Browse Entry"
485 msgstr ""
486
487 #: src/addressbook.c:453 src/crash.c:442 src/crash.c:461 src/importldif.c:118
488 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:95 src/prefs_themes.c:643
489 #: src/prefs_themes.c:675 src/prefs_themes.c:676
490 msgid "Unknown"
491 msgstr "Íåèçâåñòåí"
492
493 #: src/addressbook.c:460 src/addressbook.c:479 src/importldif.c:125
494 msgid "Success"
495 msgstr "Óñïåõ"
496
497 #: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:126
498 msgid "Bad arguments"
499 msgstr "Íåêîðåêòíè àðãóìåíòè"
500
501 #: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:127
502 msgid "File not specified"
503 msgstr "Íå å ïîñî÷åí ôàéë"
504
505 #: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:128
506 msgid "Error opening file"
507 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà ôàéë."
508
509 #: src/addressbook.c:464 src/importldif.c:129
510 msgid "Error reading file"
511 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà ôàéë"
512
513 #: src/addressbook.c:465 src/importldif.c:130
514 msgid "End of file encountered"
515 msgstr "Äîñòèãíàò å êðàÿ íà ôàéëà"
516
517 #: src/addressbook.c:466 src/importldif.c:131
518 msgid "Error allocating memory"
519 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàåìàíåòî íà ïàìåò"
520
521 #: src/addressbook.c:467 src/importldif.c:132
522 msgid "Bad file format"
523 msgstr "Ëîø ôîðìàò íà ôàéë"
524
525 #: src/addressbook.c:468 src/importldif.c:133
526 msgid "Error writing to file"
527 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïèñàíåòî âúâ ôàéë"
528
529 #: src/addressbook.c:469 src/importldif.c:134
530 msgid "Error opening directory"
531 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà äèðåêòîðèÿ"
532
533 #: src/addressbook.c:470 src/importldif.c:135
534 msgid "No path specified"
535 msgstr "Íå å ïîñî÷åí ïúò"
536
537 #: src/addressbook.c:480
538 msgid "Error connecting to LDAP server"
539 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
540
541 #: src/addressbook.c:481
542 msgid "Error initializing LDAP"
543 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèèðàíåòî íà LDAP"
544
545 #: src/addressbook.c:482
546 msgid "Error binding to LDAP server"
547 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíåòî êúì LDAP ñúðâúð"
548
549 #: src/addressbook.c:483
550 msgid "Error searching LDAP database"
551 msgstr "Ãðåøêà ïðè òúðñåíåòî íà LDAP áàçàòà äàííè"
552
553 #: src/addressbook.c:484
554 msgid "Timeout performing LDAP operation"
555 msgstr "Òàéìàóò ïðè èçïúëíåíèåòî íà LDAP îïåðàöèÿòà"
556
557 #: src/addressbook.c:485
558 msgid "Error in LDAP search criteria"
559 msgstr "Ãðåøêà â LDAP êðèòåðèÿ çà òúðñåíå"
560
561 #: src/addressbook.c:486
562 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
563 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè LDAP äàííè ïî òúðñåíèÿ êðèòåðèé"
564
565 #: src/addressbook.c:487
566 msgid "LDAP search terminated on request"
567 msgstr ""
568
569 #: src/addressbook.c:488
570 #, fuzzy
571 msgid "Error starting TLS connection"
572 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
573
574 #: src/addressbook.c:644
575 msgid "E-Mail address"
576 msgstr "E-Mail àäðåñ"
577
578 #: src/addressbook.c:648 src/prefs_common.c:2157 src/toolbar.c:180
579 #: src/toolbar.c:1530
580 msgid "Address book"
581 msgstr "Àäðåñíèê"
582
583 #: src/addressbook.c:749
584 msgid "Name:"
585 msgstr "Èìå:"
586
587 #: src/addressbook.c:781 src/addressbook.c:2317 src/addressbook.c:2331
588 #: src/addressbook.c:2346 src/editaddress.c:717 src/editaddress.c:851
589 #: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
590 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
591 #: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
592 #: src/prefs_matcher.c:572 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
593 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:476
594 msgid "Delete"
595 msgstr "Èçòðèé"
596
597 #: src/addressbook.c:787
598 msgid "Lookup"
599 msgstr "Ïîòúðñè"
600
601 #: src/addressbook.c:799 src/compose.c:1493 src/compose.c:3476
602 #: src/compose.c:4791 src/compose.c:5500 src/headerview.c:53
603 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
604 msgid "To:"
605 msgstr "Äî:"
606
607 #: src/addressbook.c:803 src/compose.c:1477 src/compose.c:3475
608 #: src/prefs_template.c:175
609 msgid "Cc:"
610 msgstr "Cc:"
611
612 #: src/addressbook.c:807 src/compose.c:1480 src/prefs_template.c:176
613 msgid "Bcc:"
614 msgstr "Bcc:"
615
616 #: src/addressbook.c:1016 src/addressbook.c:1039
617 msgid "Delete address(es)"
618 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
619
620 #: src/addressbook.c:1017
621 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
622 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
623
624 #: src/addressbook.c:1040
625 msgid "Really delete the address(es)?"
626 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
627
628 #: src/addressbook.c:1041 src/addressbook.c:2318 src/addressbook.c:2346
629 #: src/compose.c:2369 src/compose.c:3300 src/compose.c:6596
630 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
631 #: src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182 src/inc.c:287 src/inc.c:313
632 #: src/mainwindow.c:1588 src/message_search.c:200 src/news_gtk.c:297
633 #: src/prefs_actions.c:548 src/prefs_customheader.c:547
634 #: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1003
635 #: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:547 src/prefs_themes.c:427
636 #: src/prefs_themes.c:476 src/prefs_themes.c:483 src/summary_search.c:351
637 #: src/summaryview.c:824 src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1302
638 #: src/summaryview.c:1342 src/summaryview.c:1366 src/summaryview.c:1394
639 #: src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444 src/summaryview.c:1469
640 #: src/summaryview.c:2964 src/textview.c:1904 src/textview.c:2050
641 #: src/toolbar.c:1869
642 msgid "No"
643 msgstr "Íå"
644
645 #: src/addressbook.c:1595 src/addressbook.c:1668
646 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
647 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
648
649 #: src/addressbook.c:1606
650 msgid "Cannot paste into an address group."
651 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
652
653 #: src/addressbook.c:2314
654 #, fuzzy, c-format
655 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
656 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
657
658 #: src/addressbook.c:2326
659 #, c-format
660 msgid ""
661 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
662 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
663 msgstr ""
664 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
665 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
666
667 #: src/addressbook.c:2332
668 msgid "Folder only"
669 msgstr "Ïàïêà ñàìî"
670
671 #: src/addressbook.c:2333
672 msgid "Folder and Addresses"
673 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
674
675 #: src/addressbook.c:2345
676 #, c-format
677 msgid "Really delete `%s' ?"
678 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
679
680 #: src/addressbook.c:3130
681 msgid "New user, could not save index file."
682 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
683
684 #: src/addressbook.c:3134
685 msgid "New user, could not save address book files."
686 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
687
688 #: src/addressbook.c:3144
689 msgid "Old address book converted successfully."
690 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
691
692 #: src/addressbook.c:3149
693 msgid ""
694 "Old address book converted,\n"
695 "could not save new address index file"
696 msgstr ""
697 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
698 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
699
700 #: src/addressbook.c:3162
701 msgid ""
702 "Could not convert address book,\n"
703 "but created empty new address book files."
704 msgstr ""
705 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
706 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
707
708 #: src/addressbook.c:3168
709 msgid ""
710 "Could not convert address book,\n"
711 "could not create new address book files."
712 msgstr ""
713 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
714 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
715
716 #: src/addressbook.c:3173
717 msgid ""
718 "Could not convert address book\n"
719 "and could not create new address book files."
720 msgstr ""
721 "Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
722 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
723
724 #: src/addressbook.c:3180
725 msgid "Addressbook conversion error"
726 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
727
728 #: src/addressbook.c:3185
729 msgid "Addressbook conversion"
730 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
731
732 #: src/addressbook.c:3222
733 msgid "Addressbook Error"
734 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
735
736 #: src/addressbook.c:3223
737 msgid "Could not read address index"
738 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
739
740 #: src/addressbook.c:3582
741 msgid "Busy searching..."
742 msgstr ""
743
744 #: src/addressbook.c:3653
745 #, fuzzy, c-format
746 msgid "Search '%s'"
747 msgstr "Òúðñåíå"
748
749 #: src/addressbook.c:3873 src/prefs_common.c:962
750 msgid "Interface"
751 msgstr "Èíòåðôåéñ"
752
753 #: src/addressbook.c:3889 src/exphtmldlg.c:426 src/expldifdlg.c:437
754 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:692
755 msgid "Address Book"
756 msgstr "Àäðåñíèê"
757
758 #: src/addressbook.c:3905
759 msgid "Person"
760 msgstr "Ëèöå"
761
762 #: src/addressbook.c:3921
763 msgid "EMail Address"
764 msgstr "EMail Àäðåñ"
765
766 #: src/addressbook.c:3937
767 msgid "Group"
768 msgstr "Ãðóïà"
769
770 #: src/addressbook.c:3953 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:313
771 #: src/prefs_account.c:2138
772 msgid "Folder"
773 msgstr "Ïàïêà"
774
775 #: src/addressbook.c:3969
776 msgid "vCard"
777 msgstr "vCard"
778
779 #: src/addressbook.c:3985 src/addressbook.c:4001
780 msgid "JPilot"
781 msgstr "JPilot"
782
783 #: src/addressbook.c:4017
784 msgid "LDAP Server"
785 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
786
787 #: src/addressbook.c:4033
788 #, fuzzy
789 msgid "LDAP Query"
790 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
791
792 #: src/addrgather.c:157
793 msgid "Please specify name for address book."
794 msgstr "Ìîëÿ óêàæåòå èìå çà àäðåñíèêà."
795
796 #: src/addrgather.c:177
797 msgid "Please select the mail headers to search."
798 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå çàãëàâêè â êîèòî äà òúðñÿ."
799
800 #: src/addrgather.c:184
801 msgid "Busy harvesting addresses..."
802 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñèòå ..."
803
804 #: src/addrgather.c:222
805 msgid "Addresses gathered successfully."
806 msgstr "Àäðåñèòå ñà ñúáðàíè óñïåøíî."
807
808 #: src/addrgather.c:286
809 msgid "No folder or message was selected."
810 msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà, íèòî ñúîáùåíèå."
811
812 #: src/addrgather.c:294
813 msgid ""
814 "Please select a folder to process from the folder\n"
815 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
816 "the message list."
817 msgstr ""
818 "Ìîëÿ, èçáåðåòå ïàïêà îò ñïèñúêà ñ ïàïêè, êîÿòî äà\n"
819 "îáðàáîòÿ. Àëòåðíàòèâíî, èçáåðåòå ñúîáùåíèå îò\n"
820 "ñïèñúêà ñúñ ñúîáùåíèÿ."
821
822 #: src/addrgather.c:346
823 msgid "Folder :"
824 msgstr "Ïàïêà :"
825
826 #: src/addrgather.c:357 src/exphtmldlg.c:640 src/expldifdlg.c:669
827 #: src/importldif.c:950
828 msgid "Address Book :"
829 msgstr "Àäðåñíèê :"
830
831 #: src/addrgather.c:367
832 msgid "Folder Size :"
833 msgstr "Ðàçìåð íà ïàïêà :"
834
835 #: src/addrgather.c:382
836 msgid "Process these mail header fields"
837 msgstr "Îáðàáîòè òåçè ïîëåòà îò çàãëàâêàòà"
838
839 #: src/addrgather.c:400
840 msgid "Include sub-folders"
841 msgstr "Âêëþ÷è ïîä-ïàïêè"
842
843 #: src/addrgather.c:423
844 msgid "Header Name"
845 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
846
847 #: src/addrgather.c:424
848 msgid "Address Count"
849 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
850
851 #: src/addrgather.c:528 src/alertpanel.c:162 src/messageview.c:524
852 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:288 src/textview.c:1901 src/textview.c:2050
853 msgid "Warning"
854 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
855
856 #: src/addrgather.c:529
857 msgid "Header Fields"
858 msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
859
860 #: src/addrgather.c:530 src/exphtmldlg.c:760 src/expldifdlg.c:780
861 #: src/importldif.c:1069
862 msgid "Finish"
863 msgstr "Çàâúðøè"
864
865 #: src/addrgather.c:589
866 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
867 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
868
869 #: src/addrgather.c:597
870 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
871 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò ïàïêà"
872
873 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
874 msgid "Common address"
875 msgstr "Îáùè àäðåñè"
876
877 #: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
878 msgid "Personal address"
879 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
880
881 #: src/alertpanel.c:149 src/compose.c:6280
882 msgid "Notice"
883 msgstr "Ñúîáùåíèå"
884
885 #: src/alertpanel.c:175 src/alertpanel.c:197 src/compose.c:3808 src/inc.c:601
886 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:107 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:120
887 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:146
888 msgid "Error"
889 msgstr "Ãðåøêà"
890
891 #: src/alertpanel.c:197
892 msgid "View log"
893 msgstr "Âèæ ëîã"
894
895 #: src/alertpanel.c:316
896 msgid "Show this message next time"
897 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
898
899 #: src/browseldap.c:238
900 #, fuzzy
901 msgid "Browse Directory Entry"
902 msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
903
904 #: src/browseldap.c:258
905 #, fuzzy
906 msgid "Server Name :"
907 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
908
909 #: src/browseldap.c:268
910 msgid "Distinguished Name (dn) :"
911 msgstr ""
912
913 #: src/browseldap.c:291
914 #, fuzzy
915 msgid "LDAP Name"
916 msgstr "Ôàìèëèÿ"
917
918 #: src/browseldap.c:293
919 #, fuzzy
920 msgid "Attribute Value"
921 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
922
923 #: src/common/nntp.c:68
924 #, c-format
925 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
926 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
927
928 #: src/common/nntp.c:174 src/common/nntp.c:237
929 #, c-format
930 msgid "protocol error: %s\n"
931 msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà: %s\n"
932
933 #: src/common/nntp.c:197 src/common/nntp.c:243
934 msgid "protocol error\n"
935 msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà\n"
936
937 #: src/common/nntp.c:293
938 msgid "Error occurred while posting\n"
939 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
940
941 #: src/common/nntp.c:373
942 #, fuzzy
943 msgid "Error occurred while sending command\n"
944 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
945
946 #: src/common/plugin.c:103
947 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
948 msgstr ""
949
950 #: src/common/smtp.c:154
951 msgid "SMTP AUTH not available\n"
952 msgstr "SMTP AUTH íå å íà ðàçïîëîæåíèå\n"
953
954 #: src/common/smtp.c:423 src/common/smtp.c:472
955 msgid "bad SMTP response\n"
956 msgstr "ëîø SMTP îòãîâîð\n"
957
958 #: src/common/smtp.c:443 src/common/smtp.c:461 src/common/smtp.c:568
959 msgid "error occurred on SMTP session\n"
960 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè SMTP ñåñèÿòà\n"
961
962 #: src/common/smtp.c:452 src/pop.c:815
963 msgid "error occurred on authentication\n"
964 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè àóòåíòèôèêàöèÿòà\n"
965
966 #: src/common/smtp.c:504
967 #, c-format
968 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
969 msgstr ""
970
971 #: src/common/smtp.c:528 src/pop.c:808
972 msgid "can't start TLS session\n"
973 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
974
975 #: src/common/ssl.c:136
976 msgid "Error creating ssl context\n"
977 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
978
979 #: src/common/ssl.c:155
980 #, c-format
981 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
982 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè (%s)\n"
983
984 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
985 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
986 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
987 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
988 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
989 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
990 msgid "<not in certificate>"
991 msgstr "<not in certificate>"
992
993 #: src/common/ssl_certificate.c:189
994 #, c-format
995 msgid ""
996 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
997 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
998 "  Fingerprint: %s\n"
999 "  Signature status: %s"
1000 msgstr ""
1001 "  Ñîáñòâåíèê: %s (%s) â %s\n"
1002 "  Ïîäïèñàí îò: %s (%s) â %s\n"
1003 "  Îòïå÷àòúê: %s\n"
1004 "  Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
1005
1006 #: src/common/ssl_certificate.c:307
1007 msgid "Can't load X509 default paths"
1008 msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ X509 ïîäðàçáèðàùèòå ñå ïúòèùà"
1009
1010 #: src/common/ssl_certificate.c:362
1011 #, c-format
1012 msgid ""
1013 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
1014 "%s"
1015 msgstr ""
1016 "%s ïîêàçâà íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò:\n"
1017 "%s"
1018
1019 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
1020 #, c-format
1021 msgid ""
1022 "%s\n"
1023 "\n"
1024 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
1025 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
1026 msgstr ""
1027 "%s\n"
1028 "\n"
1029 "Íÿìà äà áúäå èçòåãëÿíà ïîùà ñ òîçè àêàóíò äîêàòî íå çàïàçèòå ñåðòèôèêàò.\n"
1030 "(Îòìàðêèðàéòå îïöèÿ \"%s\").\n"
1031
1032 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
1033 #: src/prefs_common.c:1101
1034 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
1035 msgstr "Íå èçêàðâàé ñêà÷àùî ñúîáùåíèå çà ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå"
1036
1037 #: src/common/ssl_certificate.c:398
1038 #, c-format
1039 msgid ""
1040 "%s's SSL certificate changed !\n"
1041 "We have saved this one:\n"
1042 "%s\n"
1043 "\n"
1044 "It is now:\n"
1045 "%s\n"
1046 "\n"
1047 "This could mean the server answering is not the known one."
1048 msgstr ""
1049 "SSL ñåðòèôèêàòà íà %s å ïðîìåíåí !\n"
1050 "Èìàìå çàïàçåí òîçè:\n"
1051 "%s\n"
1052 "\n"
1053 "À ñåãà å:\n"
1054 "%s\n"
1055 "\n"
1056 "Òîâà ìîæå äà îçíà÷àâà, ÷å îòãîâàðÿùèÿ ñúðâúð íå å òîçè êîéòî çíàåì."
1057
1058 #: src/common/string_match.c:73
1059 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1060 msgstr ""
1061
1062 #: src/common/utils.c:179
1063 #, c-format
1064 msgid "%dB"
1065 msgstr ""
1066
1067 #: src/common/utils.c:181
1068 #, c-format
1069 msgid "%.1fKB"
1070 msgstr ""
1071
1072 #: src/common/utils.c:183
1073 #, c-format
1074 msgid "%.2fMB"
1075 msgstr ""
1076
1077 #: src/common/utils.c:185
1078 #, c-format
1079 msgid "%.2fGB"
1080 msgstr ""
1081
1082 #: src/compose.c:508
1083 msgid "/_Add..."
1084 msgstr "/Äîáàâè..."
1085
1086 #: src/compose.c:509
1087 msgid "/_Remove"
1088 msgstr "/Ìàõíè"
1089
1090 #: src/compose.c:511 src/folderview.c:234
1091 msgid "/_Properties..."
1092 msgstr "/Ñâîéñòâà..."
1093
1094 #: src/compose.c:520
1095 msgid "/_File/_Attach file"
1096 msgstr "/Ôàéë/Ïðèêðåïè ôàéë"
1097
1098 #: src/compose.c:521
1099 msgid "/_File/_Insert file"
1100 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
1101
1102 #: src/compose.c:522
1103 msgid "/_File/Insert si_gnature"
1104 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
1105
1106 #: src/compose.c:527
1107 msgid "/_Edit/_Undo"
1108 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Îòìÿíà"
1109
1110 #: src/compose.c:528
1111 msgid "/_Edit/_Redo"
1112 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Redo"
1113
1114 #: src/compose.c:530
1115 msgid "/_Edit/Cu_t"
1116 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
1117
1118 #: src/compose.c:533
1119 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1120 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
1121
1122 #: src/compose.c:535 src/mainwindow.c:453 src/messageview.c:159
1123 msgid "/_Edit/Select _all"
1124 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
1125
1126 #: src/compose.c:536
1127 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1128 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
1129
1130 #: src/compose.c:537
1131 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1132 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
1133
1134 #: src/compose.c:542
1135 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1136 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
1137
1138 #: src/compose.c:547
1139 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1140 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
1141
1142 #: src/compose.c:552
1143 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1144 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
1145
1146 #: src/compose.c:557
1147 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1148 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
1149
1150 #: src/compose.c:562
1151 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1152 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
1153
1154 #: src/compose.c:567
1155 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1156 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
1157
1158 #: src/compose.c:572
1159 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1160 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
1161
1162 #: src/compose.c:577
1163 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1164 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
1165
1166 #: src/compose.c:582
1167 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1168 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
1169
1170 #: src/compose.c:587
1171 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1172 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
1173
1174 #: src/compose.c:592
1175 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1176 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
1177
1178 #: src/compose.c:597
1179 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1180 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
1181
1182 #: src/compose.c:602
1183 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1184 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
1185
1186 #: src/compose.c:607
1187 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1188 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
1189
1190 #: src/compose.c:613
1191 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1192 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
1193
1194 #: src/compose.c:615
1195 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1196 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
1197
1198 #: src/compose.c:617
1199 #, fuzzy
1200 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1201 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
1202
1203 #: src/compose.c:619
1204 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1205 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
1206
1207 #: src/compose.c:622
1208 msgid "/_Spelling"
1209 msgstr "/Ñïåëèíã"
1210
1211 #: src/compose.c:623
1212 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1213 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
1214
1215 #: src/compose.c:625
1216 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1217 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
1218
1219 #: src/compose.c:627
1220 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1221 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
1222
1223 #: src/compose.c:629
1224 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1225 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
1226
1227 #: src/compose.c:631
1228 msgid "/_Spelling/---"
1229 msgstr "/Ñïåëèíã/---"
1230
1231 #: src/compose.c:632
1232 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1233 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
1234
1235 #: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:459 src/messageview.c:164
1236 #: src/summaryview.c:443
1237 msgid "/_View"
1238 msgstr "/Èçãëåä"
1239
1240 #: src/compose.c:637
1241 msgid "/_View/_To"
1242 msgstr "/Èçãëåä/Äî"
1243
1244 #: src/compose.c:638
1245 msgid "/_View/_Cc"
1246 msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
1247
1248 #: src/compose.c:639
1249 msgid "/_View/_Bcc"
1250 msgstr "/Èçãëåä/_Bcc"
1251
1252 #: src/compose.c:640
1253 msgid "/_View/_Reply to"
1254 msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
1255
1256 #: src/compose.c:641 src/compose.c:643 src/compose.c:645 src/mainwindow.c:477
1257 #: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:533
1258 #: src/mainwindow.c:617 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:248
1259 msgid "/_View/---"
1260 msgstr "/Èçãëåä/---"
1261
1262 #: src/compose.c:642
1263 msgid "/_View/_Followup to"
1264 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1265
1266 #: src/compose.c:644
1267 msgid "/_View/R_uler"
1268 msgstr "/Èçãëåä/Ëèíèÿ"
1269
1270 #: src/compose.c:646
1271 msgid "/_View/_Attachment"
1272 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïêè"
1273
1274 #: src/compose.c:648 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:252
1275 msgid "/_Message"
1276 msgstr "/Ñúîáùåíèå"
1277
1278 #: src/compose.c:649
1279 msgid "/_Message/_Send"
1280 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
1281
1282 #: src/compose.c:651
1283 msgid "/_Message/Send _later"
1284 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïî-êúñíî"
1285
1286 #: src/compose.c:654 src/compose.c:659 src/compose.c:661 src/compose.c:665
1287 #: src/compose.c:672 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:634
1288 #: src/mainwindow.c:644 src/mainwindow.c:647 src/mainwindow.c:652
1289 #: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:255 src/messageview.c:263
1290 #: src/messageview.c:268
1291 msgid "/_Message/---"
1292 msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
1293
1294 #: src/compose.c:655
1295 msgid "/_Message/_To"
1296 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Äî"
1297
1298 #: src/compose.c:656
1299 msgid "/_Message/_Cc"
1300 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
1301
1302 #: src/compose.c:657
1303 msgid "/_Message/_Bcc"
1304 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Bcc"
1305
1306 #: src/compose.c:658
1307 msgid "/_Message/_Reply to"
1308 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
1309
1310 #: src/compose.c:660
1311 msgid "/_Message/_Followup to"
1312 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1313
1314 #: src/compose.c:662
1315 msgid "/_Message/_Attach"
1316 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
1317
1318 #: src/compose.c:666
1319 msgid "/_Message/Si_gn"
1320 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
1321
1322 #: src/compose.c:667
1323 msgid "/_Message/_Encrypt"
1324 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
1325
1326 #: src/compose.c:668
1327 #, fuzzy
1328 msgid "/_Message/Mode"
1329 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/MIME"
1330
1331 #: src/compose.c:669
1332 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1333 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/MIME"
1334
1335 #: src/compose.c:670
1336 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1337 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/Inline"
1338
1339 #: src/compose.c:673
1340 msgid "/_Message/_Priority"
1341 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
1342
1343 #: src/compose.c:674
1344 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1345 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
1346
1347 #: src/compose.c:675
1348 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1349 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
1350
1351 #: src/compose.c:676
1352 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1353 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
1354
1355 #: src/compose.c:677
1356 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1357 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
1358
1359 #: src/compose.c:678
1360 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1361 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
1362
1363 #: src/compose.c:680
1364 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1365 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
1366
1367 #: src/compose.c:681
1368 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1369 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåìàõíè âðúçêèòå"
1370
1371 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:271
1372 msgid "/_Tools"
1373 msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
1374
1375 #: src/compose.c:683
1376 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1377 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
1378
1379 #: src/compose.c:684 src/messageview.c:272
1380 msgid "/_Tools/_Address book"
1381 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
1382
1383 #: src/compose.c:685
1384 msgid "/_Tools/_Template"
1385 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
1386
1387 #: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:297
1388 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1389 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
1390
1391 #: src/compose.c:1483
1392 msgid "Reply-To:"
1393 msgstr "Reply-To:"
1394
1395 #: src/compose.c:1486 src/compose.c:4788 src/compose.c:5502
1396 #: src/headerview.c:54
1397 msgid "Newsgroups:"
1398 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
1399
1400 #: src/compose.c:1489
1401 msgid "Followup-To:"
1402 msgstr "Followup-To:"
1403
1404 #: src/compose.c:1817
1405 msgid "Quote mark format error."
1406 msgstr "Ãðåøêà ïðè ôîðìàòà íà çíàêà çà öèòèðàíå."
1407
1408 #: src/compose.c:1833
1409 msgid "Message reply/forward format error."
1410 msgstr "Ãðåøêà ïðè reply/forward ôîðìàòà."
1411
1412 #: src/compose.c:2224
1413 #, c-format
1414 msgid "File %s is empty."
1415 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí."
1416
1417 #: src/compose.c:2228
1418 #, c-format
1419 msgid "Can't read %s."
1420 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
1421
1422 #: src/compose.c:2262
1423 #, c-format
1424 msgid "Message: %s"
1425 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
1426
1427 #: src/compose.c:2366
1428 #, fuzzy
1429 msgid "Encrypted message"
1430 msgstr "íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ"
1431
1432 #: src/compose.c:2367
1433 msgid ""
1434 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1435 "Discard encrypted part?"
1436 msgstr ""
1437
1438 #: src/compose.c:3128
1439 msgid " [Edited]"
1440 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
1441
1442 #: src/compose.c:3130
1443 #, c-format
1444 msgid "%s - Compose message%s"
1445 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1446
1447 #: src/compose.c:3133
1448 #, c-format
1449 msgid "Compose message%s"
1450 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1451
1452 #: src/compose.c:3157 src/compose.c:3409
1453 msgid ""
1454 "Account for sending mail is not specified.\n"
1455 "Please select a mail account before sending."
1456 msgstr ""
1457 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
1458 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
1459
1460 #: src/compose.c:3290
1461 msgid "Recipient is not specified."
1462 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
1463
1464 #: src/compose.c:3298 src/messageview.c:524 src/prefs_account.c:766
1465 #: src/prefs_common.c:948 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
1466 msgid "Send"
1467 msgstr "Èçïðàòè"
1468
1469 #: src/compose.c:3299
1470 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1471 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
1472
1473 #: src/compose.c:3324
1474 msgid "Could not queue message for sending"
1475 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
1476
1477 #: src/compose.c:3333
1478 msgid ""
1479 "The message was queued but could not be sent.\n"
1480 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1481 msgstr ""
1482
1483 #: src/compose.c:3425 src/procmsg.c:1165 src/send_message.c:229
1484 #, c-format
1485 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1486 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
1487
1488 #: src/compose.c:3445
1489 msgid "Can't save the message to Sent."
1490 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
1491
1492 #: src/compose.c:3692
1493 #, c-format
1494 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1495 msgstr ""
1496
1497 #: src/compose.c:3804
1498 #, c-format
1499 msgid ""
1500 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1501 "%s to %s.\n"
1502 "Send it anyway?"
1503 msgstr ""
1504 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî\n"
1505 "%s êúì %s.\n"
1506 "Äà ãî èçïðàòÿ ëè âñå ïàê?"
1507
1508 #: src/compose.c:4094
1509 msgid "No account for sending mails available!"
1510 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
1511
1512 #: src/compose.c:4104
1513 msgid "No account for posting news available!"
1514 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
1515
1516 #: src/compose.c:4884 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
1517 msgid "From:"
1518 msgstr "Îò"
1519
1520 #: src/compose.c:4988 src/compose.c:5164 src/compose.c:6039
1521 msgid "MIME type"
1522 msgstr "MIME òèï"
1523
1524 #: src/compose.c:4989 src/compose.c:5165 src/mimeview.c:197
1525 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:457
1526 msgid "Size"
1527 msgstr "Ðàçìåð"
1528
1529 #: src/compose.c:5053
1530 msgid "Save Message to "
1531 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
1532
1533 #: src/compose.c:5077 src/prefs_filtering_action.c:420
1534 msgid "Select ..."
1535 msgstr " Èçáåðè ... "
1536
1537 #: src/compose.c:5216 src/prefs_account.c:1356 src/prefs_customheader.c:188
1538 #: src/prefs_matcher.c:148
1539 msgid "Header"
1540 msgstr "Çàãëàâêà"
1541
1542 #: src/compose.c:5218
1543 msgid "Attachments"
1544 msgstr "Ïðèêðåïêè"
1545
1546 #: src/compose.c:5220
1547 msgid "Others"
1548 msgstr "Äðóãè"
1549
1550 #: src/compose.c:5235 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1551 #: src/summary_search.c:164
1552 msgid "Subject:"
1553 msgstr "Òåìà:"
1554
1555 #: src/compose.c:5449 src/exphtmldlg.c:506 src/gtk/colorlabel.c:281
1556 #: src/gtk/gtkaspell.c:1532 src/gtk/gtkaspell.c:2239 src/summaryview.c:4080
1557 msgid "None"
1558 msgstr "Íèêîé"
1559
1560 #: src/compose.c:5459
1561 #, c-format
1562 msgid ""
1563 "Spell checker could not be started.\n"
1564 "%s"
1565 msgstr ""
1566 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
1567 "%s"
1568
1569 #: src/compose.c:5934
1570 msgid "Invalid MIME type."
1571 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
1572
1573 #: src/compose.c:5952
1574 msgid "File doesn't exist or is empty."
1575 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
1576
1577 #: src/compose.c:6021
1578 msgid "Properties"
1579 msgstr "Ñâîéñòâà"
1580
1581 #: src/compose.c:6066
1582 msgid "Encoding"
1583 msgstr "Åíêîäèíã"
1584
1585 #: src/compose.c:6097
1586 msgid "Path"
1587 msgstr "Ïúò"
1588
1589 #: src/compose.c:6098 src/prefs_toolbar.c:808
1590 msgid "File name"
1591 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
1592
1593 #: src/compose.c:6277
1594 #, c-format
1595 msgid ""
1596 "The external editor is still working.\n"
1597 "Force terminating the process?\n"
1598 "process group id: %d"
1599 msgstr ""
1600 "Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
1601 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
1602 "process group id: %d"
1603
1604 #: src/compose.c:6594 src/inc.c:180 src/inc.c:285 src/inc.c:311
1605 #: src/toolbar.c:1867
1606 msgid "Offline warning"
1607 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
1608
1609 #: src/compose.c:6595 src/inc.c:181 src/inc.c:286 src/inc.c:312
1610 #: src/toolbar.c:1868
1611 msgid "You're working offline. Override?"
1612 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
1613
1614 #: src/compose.c:6714 src/compose.c:6735
1615 msgid "Select file"
1616 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
1617
1618 #: src/compose.c:6748
1619 #, fuzzy, c-format
1620 msgid "File '%s' could not be read."
1621 msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
1622
1623 #: src/compose.c:6750
1624 #, c-format
1625 msgid ""
1626 "File '%s' contained invalid characters\n"
1627 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1628 msgstr ""
1629
1630 #: src/compose.c:6795
1631 msgid "Discard message"
1632 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
1633
1634 #: src/compose.c:6796
1635 msgid "This message has been modified. discard it?"
1636 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
1637
1638 #: src/compose.c:6797
1639 msgid "Discard"
1640 msgstr "Îòõâúðëè"
1641
1642 #: src/compose.c:6797
1643 msgid "to Draft"
1644 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
1645
1646 #: src/compose.c:6832
1647 #, c-format
1648 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1649 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
1650
1651 #: src/compose.c:6834
1652 msgid "Apply template"
1653 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
1654
1655 #: src/compose.c:6835
1656 msgid "Replace"
1657 msgstr "Çàìåíè"
1658
1659 #: src/compose.c:6835 src/toolbar.c:426
1660 msgid "Insert"
1661 msgstr "Âìúêíè"
1662
1663 #: src/crash.c:141
1664 #, c-format
1665 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1666 msgstr "Sylpheed ïðîöåñ (%ld) ïîëó÷è ñèãíàë %ld"
1667
1668 #: src/crash.c:186
1669 msgid "Sylpheed has crashed"
1670 msgstr "Sylpheed ñå ñðèíà"
1671
1672 #: src/crash.c:202
1673 #, c-format
1674 msgid ""
1675 "%s.\n"
1676 "Please file a bug report and include the information below."
1677 msgstr ""
1678 "%s.\n"
1679 "Ìîëÿ äîêëàäâàéòå áúã âêëþ÷âàéêè äîëóïîñî÷åíàòà èíôîðìàöèÿ."
1680
1681 #: src/crash.c:207
1682 msgid "Debug log"
1683 msgstr "Äíåâíèê çà äåáúã"
1684
1685 #: src/crash.c:247
1686 msgid "Save..."
1687 msgstr "Çàïàçè..."
1688
1689 #: src/crash.c:252
1690 msgid "Create bug report"
1691 msgstr "Ñúçäàé ðàïîðò çà áúã"
1692
1693 #: src/crash.c:299
1694 msgid "Save crash information"
1695 msgstr "Çàïàçè Èíôîðìàöèÿ çà áúãà"
1696
1697 #: src/editaddress.c:144
1698 msgid "Add New Person"
1699 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
1700
1701 #: src/editaddress.c:145
1702 msgid "Edit Person Details"
1703 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ëèöåòî"
1704
1705 #: src/editaddress.c:286
1706 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1707 msgstr "E-mail àäðåñ òðÿáâà äà áúäå ïîïúëíåí."
1708
1709 #: src/editaddress.c:423
1710 msgid "A Name and Value must be supplied."
1711 msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
1712
1713 #: src/editaddress.c:481
1714 msgid "Edit Person Data"
1715 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
1716
1717 #: src/editaddress.c:578 src/expldifdlg.c:551 src/exporthtml.c:790
1718 #: src/ldif.c:826
1719 msgid "Display Name"
1720 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
1721
1722 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:588 src/ldif.c:834
1723 msgid "Last Name"
1724 msgstr "Ôàìèëèÿ"
1725
1726 #: src/editaddress.c:585 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:830
1727 msgid "First Name"
1728 msgstr "Èìå"
1729
1730 #: src/editaddress.c:590
1731 msgid "Nickname"
1732 msgstr "Ïðÿêîð"
1733
1734 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:675 src/editaddress.c:885
1735 #: src/editgroup.c:261 src/expldifdlg.c:564 src/exporthtml.c:629
1736 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1737 msgid "E-Mail Address"
1738 msgstr "E-Mail àäðåñ"
1739
1740 #: src/editaddress.c:628 src/editaddress.c:684
1741 msgid "Alias"
1742 msgstr "Ïñåâäîíèì"
1743
1744 #: src/editaddress.c:711
1745 msgid "Move Up"
1746 msgstr "Íàãîðå"
1747
1748 #: src/editaddress.c:714
1749 msgid "Move Down"
1750 msgstr "Íàäîëó"
1751
1752 #: src/editaddress.c:720 src/editaddress.c:854
1753 msgid "Modify"
1754 msgstr "Ïðîìåíè"
1755
1756 #: src/editaddress.c:726 src/editaddress.c:860 src/gtk/quicksearch.c:308
1757 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
1758 msgid "Clear"
1759 msgstr "Èç÷èñòè"
1760
1761 #: src/editaddress.c:776 src/editaddress.c:833 src/prefs_customheader.c:205
1762 #: src/prefs_matcher.c:457
1763 msgid "Value"
1764 msgstr "Ñòîéíîñò"
1765
1766 #: src/editaddress.c:884
1767 msgid "Basic Data"
1768 msgstr "Îñíîâíè äàííè"
1769
1770 #: src/editaddress.c:886
1771 msgid "User Attributes"
1772 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1773
1774 #: src/editbook.c:113
1775 msgid "File appears to be Ok."
1776 msgstr "Ôàéëà èçãëåæäà íàðåä."
1777
1778 #: src/editbook.c:116
1779 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1780 msgstr "Ôàéëà íå èçãëåæäà äà å âúâ âàëèäåí ôîðìàò çà àäðåñíèê."
1781
1782 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:193 src/editvcard.c:99
1783 msgid "Could not read file."
1784 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
1785
1786 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:265
1787 msgid "Edit Addressbook"
1788 msgstr "Ðåäàêòèðàé Àäðåñíèêà"
1789
1790 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:303 src/editvcard.c:218
1791 msgid " Check File "
1792 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
1793
1794 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:308 src/editvcard.c:223
1795 #: src/importmutt.c:271 src/importpine.c:271 src/prefs_account.c:1573
1796 msgid "File"
1797 msgstr "Ôàéë"
1798
1799 #: src/editbook.c:284
1800 msgid "Add New Addressbook"
1801 msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
1802
1803 #: src/editgroup.c:103
1804 msgid "A Group Name must be supplied."
1805 msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
1806
1807 #: src/editgroup.c:267
1808 msgid "Edit Group Data"
1809 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
1810
1811 #: src/editgroup.c:295 src/exporthtml.c:626
1812 msgid "Group Name"
1813 msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
1814
1815 #: src/editgroup.c:314
1816 msgid "Addresses in Group"
1817 msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
1818
1819 #: src/editgroup.c:316
1820 msgid " -> "
1821 msgstr " -> "
1822
1823 #: src/editgroup.c:343
1824 msgid " <- "
1825 msgstr " <- "
1826
1827 #: src/editgroup.c:345
1828 msgid "Available Addresses"
1829 msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
1830
1831 #: src/editgroup.c:405
1832 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1833 msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
1834
1835 #: src/editgroup.c:453
1836 msgid "Edit Group Details"
1837 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
1838
1839 #: src/editgroup.c:456
1840 msgid "Add New Group"
1841 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
1842
1843 #: src/editgroup.c:506
1844 msgid "Edit folder"
1845 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
1846
1847 #: src/editgroup.c:506
1848 msgid "Input the new name of folder:"
1849 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
1850
1851 #: src/editgroup.c:509 src/imap_gtk.c:124 src/mh_gtk.c:118
1852 msgid "New folder"
1853 msgstr "Íîâà ïàïêà"
1854
1855 #: src/editgroup.c:510 src/mh_gtk.c:119
1856 msgid "Input the name of new folder:"
1857 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
1858
1859 #: src/editjpilot.c:190
1860 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1861 msgstr "Ôàéëà íå èãëåæäà äà å â JPilot ôîðìàò."
1862
1863 #: src/editjpilot.c:226
1864 msgid "Select JPilot File"
1865 msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
1866
1867 #: src/editjpilot.c:274 src/editjpilot.c:402
1868 msgid "Edit JPilot Entry"
1869 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
1870
1871 #: src/editjpilot.c:315 src/editldap.c:478 src/editvcard.c:230
1872 #: src/exphtmldlg.c:447 src/expldifdlg.c:458 src/importldif.c:723
1873 #: src/importmutt.c:278 src/importpine.c:278 src/prefs_account.c:2166
1874 #: src/prefs_spelling.c:244
1875 msgid " ... "
1876 msgstr " ... "
1877
1878 #: src/editjpilot.c:320
1879 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1880 msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àòðèáóòè"
1881
1882 #: src/editjpilot.c:409
1883 msgid "Add New JPilot Entry"
1884 msgstr "Add New JPilot Entry"
1885
1886 #: src/editldap_basedn.c:143
1887 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1888 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP - Èçáåðè Search Base"
1889
1890 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:412
1891 msgid "Hostname"
1892 msgstr "Hostname"
1893
1894 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:431 src/ssl_manager.c:106
1895 msgid "Port"
1896 msgstr "Ïîðò"
1897
1898 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:460
1899 msgid "Search Base"
1900 msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
1901
1902 #: src/editldap_basedn.c:204
1903 msgid "Available Search Base(s)"
1904 msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
1905
1906 #: src/editldap_basedn.c:293
1907 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1908 msgstr "Could not read Search Base(s) from server - ìîëÿ âúâåäåòå ðú÷íî"
1909
1910 #: src/editldap_basedn.c:297 src/editldap.c:267
1911 msgid "Could not connect to server"
1912 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
1913
1914 #: src/editldap.c:148
1915 msgid "A Name must be supplied."
1916 msgstr "Èìåòî òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
1917
1918 #: src/editldap.c:160
1919 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1920 msgstr "Èìåòî íà õîñòà òðÿáâà äà ñå ïðåäîñòàâè íà ñúðâúðà."
1921
1922 #: src/editldap.c:173
1923 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1924 msgstr "Ïîíå åäèí LDAP àòðèáóò çà òúðñåíå òðÿáâà äà ñå ïðåäîñòàâè."
1925
1926 #: src/editldap.c:264
1927 msgid "Connected successfully to server"
1928 msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
1929
1930 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:965
1931 msgid "Edit LDAP Server"
1932 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
1933
1934 #: src/editldap.c:407
1935 #, fuzzy
1936 msgid "A name that you wish to call the server."
1937 msgstr "Èìåòî íà õîñòà òðÿáâà äà ñå ïðåäîñòàâè íà ñúðâúðà."
1938
1939 #: src/editldap.c:422
1940 msgid ""
1941 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1942 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1943 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1944 "computer as Sylpheed."
1945 msgstr ""
1946
1947 #: src/editldap.c:446
1948 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1949 msgstr ""
1950
1951 #: src/editldap.c:450
1952 msgid " Check Server "
1953 msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
1954
1955 #: src/editldap.c:455
1956 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1957 msgstr ""
1958
1959 #: src/editldap.c:470
1960 msgid ""
1961 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1962 "Examples include:\n"
1963 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1964 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1965 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1966 msgstr ""
1967
1968 #: src/editldap.c:483
1969 msgid ""
1970 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1971 "server."
1972 msgstr ""
1973
1974 #: src/editldap.c:534
1975 msgid "Search Attributes"
1976 msgstr "Àòðèáóòè çà òúðñåíå"
1977
1978 #: src/editldap.c:544
1979 msgid ""
1980 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1981 "find a name or address."
1982 msgstr ""
1983
1984 #: src/editldap.c:548
1985 msgid " Defaults "
1986 msgstr " Ïî ïîäðàçáèðàíå "
1987
1988 #: src/editldap.c:553
1989 msgid ""
1990 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1991 "names and addresses during a name or address search process."
1992 msgstr ""
1993
1994 #: src/editldap.c:560
1995 msgid "Max Query Age (secs)"
1996 msgstr ""
1997
1998 #: src/editldap.c:576
1999 msgid ""
2000 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2001 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2002 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2003 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2004 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2005 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2006 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2007 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2008 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2009 "more memory to cache results."
2010 msgstr ""
2011
2012 #: src/editldap.c:594
2013 msgid "Include server in dynamic search"
2014 msgstr "Âêëþ÷è ñúðâúðà â äèíàìè÷íîòî òúðñåíå"
2015
2016 #: src/editldap.c:600
2017 msgid ""
2018 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2019 "address completion."
2020 msgstr ""
2021
2022 #: src/editldap.c:607
2023 msgid "Match names 'containing' search term"
2024 msgstr ""
2025
2026 #: src/editldap.c:613
2027 msgid ""
2028 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2029 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2030 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2031 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2032 "searches against other address interfaces."
2033 msgstr ""
2034
2035 #: src/editldap.c:668
2036 msgid "Bind DN"
2037 msgstr "Bind DN"
2038
2039 #: src/editldap.c:678
2040 msgid ""
2041 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2042 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2043 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2044 "performing a search."
2045 msgstr ""
2046
2047 #: src/editldap.c:686
2048 msgid "Bind Password"
2049 msgstr "Bind Password"
2050
2051 #: src/editldap.c:696
2052 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2053 msgstr ""
2054
2055 #: src/editldap.c:702
2056 msgid "Timeout (secs)"
2057 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
2058
2059 #: src/editldap.c:717
2060 msgid "The timeout period in seconds."
2061 msgstr ""
2062
2063 #: src/editldap.c:721
2064 msgid "Maximum Entries"
2065 msgstr "Ìàêñèìóì Entries"
2066
2067 #: src/editldap.c:736
2068 msgid ""
2069 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2070 msgstr ""
2071
2072 #: src/editldap.c:752 src/prefs_account.c:762
2073 msgid "Basic"
2074 msgstr "Îñíîâíè"
2075
2076 #: src/editldap.c:753 src/message_search.c:134 src/summary_search.c:210
2077 msgid "Search"
2078 msgstr "Òúðñåíå"
2079
2080 #: src/editldap.c:754 src/gtk/quicksearch.c:280
2081 msgid "Extended"
2082 msgstr "Ðàçøèðåíè"
2083
2084 #: src/editldap.c:970
2085 msgid "Add New LDAP Server"
2086 msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
2087
2088 #: src/editvcard.c:96
2089 msgid "File does not appear to be vCard format."
2090 msgstr "Ôàéëà íà èçãëåæäà äà å â vCard ôîðìàò."
2091
2092 #: src/editvcard.c:132
2093 msgid "Select vCard File"
2094 msgstr "Èçáåðè vCard Ôàéë"
2095
2096 #: src/editvcard.c:189 src/editvcard.c:292
2097 msgid "Edit vCard Entry"
2098 msgstr "Ðåäàêòèðàé vCard Âïèñâàíå"
2099
2100 #: src/editvcard.c:297
2101 msgid "Add New vCard Entry"
2102 msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
2103
2104 #: src/exphtmldlg.c:111
2105 msgid "Please specify output directory and file to create."
2106 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è ôàéë çà ñúçäàâàíå."
2107
2108 #: src/exphtmldlg.c:114
2109 msgid "Select stylesheet and formatting."
2110 msgstr "Èçáåðåòå stylesheet è formatting."
2111
2112 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2113 msgid "File exported successfully."
2114 msgstr "Ôàéëà å åêñïîðòèðàí óñïåøíî."
2115
2116 #: src/exphtmldlg.c:182
2117 #, c-format
2118 msgid ""
2119 "HTML Output Directory '%s'\n"
2120 "does not exist. OK to create new directory?"
2121 msgstr ""
2122 "HTML Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
2123 "íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
2124
2125 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:191
2126 msgid "Create Directory"
2127 msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
2128
2129 #: src/exphtmldlg.c:194
2130 #, c-format
2131 msgid ""
2132 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2133 "%s"
2134 msgstr ""
2135 "Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà HTML ôàéë:\n"
2136 "%s"
2137
2138 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:202
2139 msgid "Failed to Create Directory"
2140 msgstr "Íå ìîæàõ äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ"
2141
2142 #: src/exphtmldlg.c:242
2143 msgid "Error creating HTML file"
2144 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðè ñúçäàâàíåòî íà HTML ôàéë"
2145
2146 #: src/exphtmldlg.c:362
2147 msgid "Select HTML Output File"
2148 msgstr "Èçáåðè HTML Output Ôàéë"
2149
2150 #: src/exphtmldlg.c:438
2151 msgid "HTML Output File"
2152 msgstr "HTML Output Ôàéë"
2153
2154 #: src/exphtmldlg.c:499
2155 msgid "Stylesheet"
2156 msgstr "Stylesheet"
2157
2158 #: src/exphtmldlg.c:512 src/prefs_common.c:2617 src/prefs_common.c:2925
2159 msgid "Default"
2160 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
2161
2162 #: src/exphtmldlg.c:518 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:103
2163 msgid "Full"
2164 msgstr "Ïúëíî èìå"
2165
2166 #: src/exphtmldlg.c:524
2167 msgid "Custom"
2168 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè"
2169
2170 #: src/exphtmldlg.c:530
2171 msgid "Custom-2"
2172 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-2"
2173
2174 #: src/exphtmldlg.c:536
2175 msgid "Custom-3"
2176 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-3"
2177
2178 #: src/exphtmldlg.c:542
2179 msgid "Custom-4"
2180 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-4"
2181
2182 #: src/exphtmldlg.c:556
2183 msgid "Full Name Format"
2184 msgstr "Ïúëíî èìå"
2185
2186 #: src/exphtmldlg.c:563
2187 msgid "First Name, Last Name"
2188 msgstr "Ïúðâî Èìå, Ïîñëåäíî Èìå"
2189
2190 #: src/exphtmldlg.c:569
2191 msgid "Last Name, First Name"
2192 msgstr "Ïîñëåäíî Èìå, Ïúðâî Èìå"
2193
2194 #: src/exphtmldlg.c:583
2195 msgid "Color Banding"
2196 msgstr "Öâåòîâà ãàìà"
2197
2198 #: src/exphtmldlg.c:589
2199 msgid "Format E-Mail Links"
2200 msgstr "Ôîðìàòèðàé E-Mail âðúçêèòå"
2201
2202 #: src/exphtmldlg.c:595
2203 msgid "Format User Attributes"
2204 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
2205
2206 #: src/exphtmldlg.c:650 src/expldifdlg.c:679 src/importldif.c:960
2207 msgid "File Name :"
2208 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
2209
2210 #: src/exphtmldlg.c:660
2211 msgid "Open with Web Browser"
2212 msgstr "Îòâîðè ñ óåá áðàóçúð"
2213
2214 #: src/exphtmldlg.c:692
2215 msgid "Export Address Book to HTML File"
2216 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
2217
2218 #: src/exphtmldlg.c:726 src/expldifdlg.c:746 src/importldif.c:1034
2219 msgid "Prev"
2220 msgstr "Ïðåäèøåí"
2221
2222 #: src/exphtmldlg.c:727 src/expldifdlg.c:747 src/importldif.c:1035
2223 #: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:477
2224 msgid "Next"
2225 msgstr "Ñëåäâàù"
2226
2227 #: src/exphtmldlg.c:758 src/expldifdlg.c:778 src/importldif.c:1067
2228 msgid "File Info"
2229 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
2230
2231 #: src/exphtmldlg.c:759
2232 msgid "Format"
2233 msgstr "Ôîðìàò"
2234
2235 #: src/expldifdlg.c:110
2236 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2237 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è LDIF ôàéë çà ñúçäàâàíå."
2238
2239 #: src/expldifdlg.c:113
2240 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2241 msgstr ""
2242
2243 #: src/expldifdlg.c:188
2244 #, c-format
2245 msgid ""
2246 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2247 "does not exist. OK to create new directory?"
2248 msgstr ""
2249 "LDIF Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
2250 "íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
2251
2252 #: src/expldifdlg.c:200
2253 #, c-format
2254 msgid ""
2255 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2256 "%s"
2257 msgstr ""
2258 "Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà LDIF ôàéë:\n"
2259 "%s"
2260
2261 #: src/expldifdlg.c:244
2262 msgid "Suffix was not supplied"
2263 msgstr "Suffix íå å ïðåäîñòàâåí"
2264
2265 #: src/expldifdlg.c:246
2266 msgid ""
2267 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2268 "you wish to proceed without a suffix?"
2269 msgstr ""
2270
2271 #: src/expldifdlg.c:264
2272 msgid "Error creating LDIF file"
2273 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíåòî íà LDIF ôàéë"
2274
2275 #: src/expldifdlg.c:373
2276 msgid "Select LDIF Output File"
2277 msgstr "Èçáåðè LDIF Output Ôàéë"
2278
2279 #: src/expldifdlg.c:449
2280 msgid "LDIF Output File"
2281 msgstr "LDIF Output ôàéë"
2282
2283 #: src/expldifdlg.c:510
2284 msgid "Suffix"
2285 msgstr ""
2286
2287 #: src/expldifdlg.c:522
2288 msgid ""
2289 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2290 "entry. Examples include:\n"
2291 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2292 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2293 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2294 msgstr ""
2295
2296 #: src/expldifdlg.c:531
2297 msgid "Relative DN"
2298 msgstr ""
2299
2300 #: src/expldifdlg.c:538
2301 msgid "Unique ID"
2302 msgstr "Óíèêàëíî ID"
2303
2304 #: src/expldifdlg.c:546
2305 msgid ""
2306 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2307 "to:\n"
2308 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2309 msgstr ""
2310
2311 #: src/expldifdlg.c:559
2312 msgid ""
2313 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2314 "similar to:\n"
2315 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2316 msgstr ""
2317
2318 #: src/expldifdlg.c:572
2319 msgid ""
2320 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2321 "is formatted similar to:\n"
2322 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2323 msgstr ""
2324
2325 #: src/expldifdlg.c:586
2326 msgid ""
2327 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2328 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2329 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2330 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2331 "available RDN options that will be used to create the DN."
2332 msgstr ""
2333
2334 #: src/expldifdlg.c:599
2335 msgid "Use DN attribute if present in data"
2336 msgstr ""
2337
2338 #: src/expldifdlg.c:606
2339 msgid ""
2340 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2341 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2342 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2343 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2344 msgstr ""
2345
2346 #: src/expldifdlg.c:617
2347 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2348 msgstr ""
2349
2350 #: src/expldifdlg.c:624
2351 msgid ""
2352 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2353 "option to ignore these records."
2354 msgstr ""
2355
2356 #: src/expldifdlg.c:712
2357 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2358 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â LDIF ôàéë"
2359
2360 #: src/expldifdlg.c:779
2361 msgid "Distguished Name"
2362 msgstr ""
2363
2364 #: src/export.c:141
2365 msgid "Export"
2366 msgstr "Èçíåñè"
2367
2368 #: src/export.c:160
2369 msgid "Specify target folder and mbox file."
2370 msgstr "Îïðåäåëè ïàïêà öåë è mbox ôàéë."
2371
2372 #: src/export.c:170
2373 msgid "Source dir:"
2374 msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
2375
2376 #: src/export.c:175
2377 msgid "Exporting file:"
2378 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
2379
2380 #: src/export.c:188 src/export.c:194 src/import.c:193 src/import.c:199
2381 #: src/prefs_account.c:1229
2382 msgid " Select... "
2383 msgstr " Èçáåðè... "
2384
2385 #: src/export.c:233
2386 msgid "Select exporting file"
2387 msgstr "Èçáåðè ôàéë çà åêñïîðòèðàíå"
2388
2389 #: src/exporthtml.c:796
2390 msgid "Full Name"
2391 msgstr "Ïúëíî èìå"
2392
2393 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1068
2394 msgid "Attributes"
2395 msgstr "Àòðèáóòè"
2396
2397 #: src/exporthtml.c:1001
2398 msgid "Sylpheed Address Book"
2399 msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
2400
2401 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
2402 msgid "Name already exists but is not a directory."
2403 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
2404
2405 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
2406 msgid "No permissions to create directory."
2407 msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
2408
2409 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
2410 msgid "Name is too long."
2411 msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
2412
2413 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
2414 msgid "Not specified."
2415 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
2416
2417 #: src/folder.c:1173
2418 msgid "Inbox"
2419 msgstr "Âõîäÿùè"
2420
2421 #: src/folder.c:1177
2422 msgid "Sent"
2423 msgstr "Èçïðàòåíè"
2424
2425 #: src/folder.c:1181
2426 msgid "Queue"
2427 msgstr "×àêàùè"
2428
2429 #: src/folder.c:1185
2430 msgid "Trash"
2431 msgstr "Êîø÷å"
2432
2433 #: src/folder.c:1189
2434 msgid "Drafts"
2435 msgstr "×åðíîâè"
2436
2437 # c-format
2438 #: src/folder.c:1441
2439 #, c-format
2440 msgid "Processing (%s)...\n"
2441 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)...\n"
2442
2443 #: src/folder.c:2440
2444 #, c-format
2445 msgid "Moving %s to %s...\n"
2446 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s...\n"
2447
2448 #: src/foldersel.c:153
2449 msgid "Select folder"
2450 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
2451
2452 #: src/folderview.c:232
2453 msgid "/Mark all _read"
2454 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
2455
2456 #: src/folderview.c:233
2457 msgid "/_Search folder..."
2458 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
2459
2460 #: src/folderview.c:235
2461 msgid "/_Processing..."
2462 msgstr "/Îáðàáîòâàì..."
2463
2464 #: src/folderview.c:314
2465 msgid "New"
2466 msgstr "Íîâè"
2467
2468 #: src/folderview.c:315
2469 msgid "Unread"
2470 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
2471
2472 #: src/folderview.c:316
2473 msgid "#"
2474 msgstr "#"
2475
2476 #: src/folderview.c:521
2477 msgid "Setting folder info..."
2478 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
2479
2480 #: src/folderview.c:728 src/mainwindow.c:2991 src/setup.c:80
2481 #, c-format
2482 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2483 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s%c%s ..."
2484
2485 #: src/folderview.c:732 src/mainwindow.c:2996 src/setup.c:85
2486 #, c-format
2487 msgid "Scanning folder %s ..."
2488 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s ..."
2489
2490 #: src/folderview.c:773
2491 msgid "Rebuilding folder tree..."
2492 msgstr "Ãåíåðèðàì îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
2493
2494 #: src/folderview.c:856
2495 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2496 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
2497
2498 #: src/folderview.c:1520
2499 #, c-format
2500 msgid "Opening Folder %s..."
2501 msgstr "Îòâàðÿì ïàïêà %s ..."
2502
2503 #: src/folderview.c:1532
2504 msgid "Folder could not be opened."
2505 msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
2506
2507 #: src/folderview.c:1722
2508 #, c-format
2509 msgid "Moving %s to %s..."
2510 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
2511
2512 #: src/folderview.c:1751
2513 msgid "Source and destination are the same."
2514 msgstr "Èçòî÷íèêà è äåñòèíàöèÿòà ñà åäíè è ñúùè."
2515
2516 #: src/folderview.c:1754
2517 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2518 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ ïàïêà â íåéíà ïîä-ïàïêà."
2519
2520 #: src/folderview.c:1757
2521 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2522 msgstr "Ìåñòåíåòî íà äèðåêòîðèè îò ðàçëè÷íè ïîùåíñêè êóòèè å íåâúçìîæíî."
2523
2524 #: src/folderview.c:1760
2525 msgid "Move failed!"
2526 msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
2527
2528 #: src/folderview.c:1795 src/summaryview.c:3883
2529 #, fuzzy
2530 msgid "Processing configuration"
2531 msgstr "Ôèëòðèðàíå/Êîíôèãóðàöèÿ íà ïðîöåäèðàíå"
2532
2533 #: src/grouplistdialog.c:171
2534 msgid "Newsgroup subscription"
2535 msgstr "Çàïèñâàíå â íîâèíàðñêè ãðóïè"
2536
2537 #: src/grouplistdialog.c:187
2538 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2539 msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå:"
2540
2541 #: src/grouplistdialog.c:193
2542 msgid "Find groups:"
2543 msgstr "Íàìåðè ãðóïè"
2544
2545 #: src/grouplistdialog.c:201
2546 msgid " Search "
2547 msgstr "Òúðñåíå"
2548
2549 #: src/grouplistdialog.c:213
2550 msgid "Newsgroup name"
2551 msgstr "Èìå íà íîâèíàðñêòà ãðóïà"
2552
2553 #: src/grouplistdialog.c:214
2554 msgid "Messages"
2555 msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
2556
2557 #: src/grouplistdialog.c:215
2558 msgid "Type"
2559 msgstr "Òèï"
2560
2561 #: src/grouplistdialog.c:239
2562 msgid "Refresh"
2563 msgstr "Îïðåñíè"
2564
2565 #: src/grouplistdialog.c:343
2566 msgid "moderated"
2567 msgstr "ïî-óìåðåíè"
2568
2569 #: src/grouplistdialog.c:345
2570 msgid "readonly"
2571 msgstr "ñàìî çà ÷åòåíå"
2572
2573 #: src/grouplistdialog.c:347
2574 msgid "unknown"
2575 msgstr "íåèçâåñòåí"
2576
2577 #: src/grouplistdialog.c:407
2578 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2579 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
2580
2581 #: src/grouplistdialog.c:440 src/summaryview.c:1018
2582 msgid "Done."
2583 msgstr "Ãîòîâî."
2584
2585 #: src/grouplistdialog.c:470
2586 #, c-format
2587 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2588 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
2589
2590 #: src/gtk/about.c:91
2591 msgid "About"
2592 msgstr "Îòíîñíî"
2593
2594 #: src/gtk/about.c:112
2595 #, c-format
2596 msgid ""
2597 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2598 "Operating System: %s %s (%s)"
2599 msgstr ""
2600
2601 #: src/gtk/about.c:127
2602 #, c-format
2603 msgid "Compiled-in features:%s"
2604 msgstr ""
2605
2606 #: src/gtk/about.c:210
2607 msgid ""
2608 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2609 "\n"
2610 msgstr ""
2611 "GPGME å çàïàçåíà ìàðêà íà Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2612 "\n"
2613
2614 #: src/gtk/about.c:214
2615 msgid ""
2616 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2617 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2618 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2619 "version.\n"
2620 "\n"
2621 msgstr ""
2622 "Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè "
2623 "ìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å ïóáëèêóâàí "
2624 "îò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
2625 "\n"
2626
2627 #: src/gtk/about.c:220
2628 msgid ""
2629 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2630 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2631 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2632 "more details.\n"
2633 "\n"
2634 msgstr ""
2635 "Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî ÁÅÇ "
2636 "ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public License "
2637 "çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
2638 "\n"
2639
2640 #: src/gtk/about.c:226
2641 msgid ""
2642 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2643 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2644 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2645 msgstr ""
2646 "Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî ñ "
2647 "ïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
2648 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2649
2650 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2651 msgid "Orange"
2652 msgstr "Îðàíæåâ"
2653
2654 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2655 msgid "Red"
2656 msgstr "×åðâåí"
2657
2658 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2659 msgid "Pink"
2660 msgstr "Ðîçîâ"
2661
2662 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2663 msgid "Sky blue"
2664 msgstr "Íåáåñíî ñèí"
2665
2666 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2667 msgid "Blue"
2668 msgstr "Ñèí"
2669
2670 #: src/gtk/colorlabel.c:53
2671 msgid "Green"
2672 msgstr "Çåëåí"
2673
2674 #: src/gtk/colorlabel.c:54
2675 msgid "Brown"
2676 msgstr "Êàôÿâ"
2677
2678 #: src/gtk/foldersort.c:139
2679 #, fuzzy
2680 msgid "Set folder sortorder"
2681 msgstr "Íàñòðîéêè íà ïàïêà"
2682
2683 #: src/gtk/foldersort.c:151
2684 msgid ""
2685 "Move folders up or down to change\n"
2686 "the sort order in the folderview"
2687 msgstr ""
2688
2689 #: src/gtk/foldersort.c:171
2690 msgid "Ok"
2691 msgstr ""
2692
2693 #: src/gtk/foldersort.c:219
2694 #, fuzzy
2695 msgid "Folders"
2696 msgstr "Ïàïêà"
2697
2698 #: src/gtk/gtkaspell.c:602
2699 msgid "No dictionary selected."
2700 msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
2701
2702 #: src/gtk/gtkaspell.c:823 src/gtk/gtkaspell.c:1716 src/gtk/gtkaspell.c:2003
2703 msgid "Normal Mode"
2704 msgstr "Íîðìàëåí Ðåæèì"
2705
2706 #: src/gtk/gtkaspell.c:825 src/gtk/gtkaspell.c:1722 src/gtk/gtkaspell.c:2014
2707 msgid "Bad Spellers Mode"
2708 msgstr "Íåâàëèäåí ñïåë÷åêúð ðåæèì"
2709
2710 #: src/gtk/gtkaspell.c:864
2711 msgid "Unknown suggestion mode."
2712 msgstr "Íåïîçíàò suggestion ðåæèì."
2713
2714 #: src/gtk/gtkaspell.c:1117
2715 msgid "No misspelled word found."
2716 msgstr "Íÿìà îòêðèòà ñãðåøåíà äóìà."
2717
2718 #: src/gtk/gtkaspell.c:1430
2719 msgid "Replace unknown word"
2720 msgstr "Çàìåíè íåïîçíàòàòà äóìà"
2721
2722 #: src/gtk/gtkaspell.c:1440
2723 #, c-format
2724 msgid "Replace \"%s\" with: "
2725 msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ: "
2726
2727 #: src/gtk/gtkaspell.c:1460
2728 msgid ""
2729 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
2730 "will learn from mistake.\n"
2731 msgstr ""
2732
2733 #: src/gtk/gtkaspell.c:1710 src/gtk/gtkaspell.c:1992
2734 msgid "Fast Mode"
2735 msgstr "Áúðç ðåæèì"
2736
2737 #: src/gtk/gtkaspell.c:1833
2738 #, c-format
2739 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2740 msgstr "\"%s\" íå ñå ñðåùà â %s"
2741
2742 #: src/gtk/gtkaspell.c:1846
2743 msgid "Accept in this session"
2744 msgstr "Ïðèåìè â òàçè ñåñèÿ"
2745
2746 #: src/gtk/gtkaspell.c:1856
2747 msgid "Add to personal dictionary"
2748 msgstr "Äîáàâè êúì ïåðñîíàëíèÿ ðå÷íèê"
2749
2750 #: src/gtk/gtkaspell.c:1866
2751 msgid "Replace with..."
2752 msgstr "Çàìåíè ñ..."
2753
2754 #: src/gtk/gtkaspell.c:1876
2755 #, c-format
2756 msgid "Check with %s"
2757 msgstr "Ïðîâåðè ñ %s"
2758
2759 #: src/gtk/gtkaspell.c:1895
2760 msgid "(no suggestions)"
2761 msgstr "(no suggestions)"
2762
2763 #: src/gtk/gtkaspell.c:1906 src/gtk/gtkaspell.c:2066
2764 msgid "More..."
2765 msgstr "Ïîâå÷å..."
2766
2767 #: src/gtk/gtkaspell.c:1968
2768 #, c-format
2769 msgid "Dictionary: %s"
2770 msgstr "Ðå÷íèê: %s"
2771
2772 #: src/gtk/gtkaspell.c:1981
2773 #, c-format
2774 msgid "Use alternate (%s)"
2775 msgstr "Ïîëçâàé çàìåñòèòåë (%s)"
2776
2777 #: src/gtk/gtkaspell.c:2029 src/prefs_spelling.c:172
2778 msgid "Check while typing"
2779 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
2780
2781 #: src/gtk/gtkaspell.c:2045
2782 msgid "Change dictionary"
2783 msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
2784
2785 #: src/gtk/gtkaspell.c:2207
2786 #, c-format
2787 msgid ""
2788 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2789 "%s"
2790 msgstr ""
2791 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
2792 "%s"
2793
2794 #: src/gtk/inputdialog.c:152
2795 #, c-format
2796 msgid "Input password for %s on %s:"
2797 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà çà %s íà %s:"
2798
2799 #: src/gtk/inputdialog.c:154
2800 msgid "Input password"
2801 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
2802
2803 #: src/gtk/logwindow.c:63
2804 msgid "Protocol log"
2805 msgstr "Protocol ëîã"
2806
2807 #: src/gtk/pluginwindow.c:123
2808 msgid "Select Plugin to load"
2809 msgstr "Èçáèðè ïëúãèí çà çàðåæäàíå"
2810
2811 #: src/gtk/pluginwindow.c:159 src/gtk/pluginwindow.c:183
2812 msgid "Plugins"
2813 msgstr "Ïëúãèíè"
2814
2815 #: src/gtk/pluginwindow.c:197 src/prefs_common.c:2483
2816 msgid "Description"
2817 msgstr "Îïèñàíèå"
2818
2819 #: src/gtk/pluginwindow.c:221
2820 msgid "Load Plugin"
2821 msgstr "Çàðåäè ïëúãèí"
2822
2823 #: src/gtk/pluginwindow.c:226
2824 msgid "Unload Plugin"
2825 msgstr "Ðàçðåäè ïëúãèí"
2826
2827 #: src/gtk/prefswindow.c:214
2828 msgid "Page Index"
2829 msgstr ""
2830
2831 #: src/gtk/prefswindow.c:318 src/prefs_gtk.c:491
2832 msgid "Apply"
2833 msgstr "Ïðèëîæè"
2834
2835 #: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_filtering_action.c:344
2836 msgid "Account"
2837 msgstr "Àêàóíò"
2838
2839 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
2840 #: src/prefs_summary_column.c:68
2841 msgid "Status"
2842 msgstr "Ñòàòóñ"
2843
2844 #: src/gtk/quicksearch.c:99
2845 #, fuzzy
2846 msgid "Extended symbols"
2847 msgstr "Ñèìâîëè çà ðàçøèðåíèå"
2848
2849 #: src/gtk/quicksearch.c:179
2850 msgid "all messages"
2851 msgstr "âñè÷êè ñúîáùåíèÿ"
2852
2853 #: src/gtk/quicksearch.c:180
2854 #, fuzzy
2855 msgid "messages whose age is greater than #"
2856 msgstr "ñúîáùåíèÿ ïî-ñòàðè îò #"
2857
2858 #: src/gtk/quicksearch.c:181
2859 #, fuzzy
2860 msgid "messages whose age is less than #"
2861 msgstr "ñúîáùåíèÿ ïî-ñòàðè îò #"
2862
2863 #: src/gtk/quicksearch.c:182
2864 msgid "messages which contain S in the message body"
2865 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â òÿëîòî"
2866
2867 #: src/gtk/quicksearch.c:183
2868 msgid "messages which contain S in the whole message"
2869 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S êúäåòî è äà å"
2870
2871 #: src/gtk/quicksearch.c:184
2872 msgid "messages carbon-copied to S"
2873 msgstr "ñúîáùåíèÿ carbon-copied to S"
2874
2875 #: src/gtk/quicksearch.c:185
2876 msgid "message is either to: or cc: to S"
2877 msgstr "ñúîáùåíèåòî å èëè to: èëè cc: to S"
2878
2879 #: src/gtk/quicksearch.c:186
2880 msgid "deleted messages"
2881 msgstr "èçòðèòè ñúîáùåíèÿ"
2882
2883 #: src/gtk/quicksearch.c:187
2884 msgid "messages which contain S in the Sender field"
2885 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â Sender ïîëåòî"
2886
2887 #: src/gtk/quicksearch.c:188
2888 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
2889 msgstr "âÿðíî ïðè óñïåøíî èçïúëíåíèå íà \"S\" "
2890
2891 #: src/gtk/quicksearch.c:189
2892 msgid "messages originating from user S"
2893 msgstr "ñúîáùåíèÿ èäâàùè îò ïîòðåáèòåë S"
2894
2895 #: src/gtk/quicksearch.c:190
2896 msgid "forwarded messages"
2897 msgstr "ïðåïðàòåíè ñúîáùåíèÿ"
2898
2899 #: src/gtk/quicksearch.c:191
2900 msgid "messages which contain header S"
2901 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè çàãëàâêà S"
2902
2903 #: src/gtk/quicksearch.c:192
2904 #, fuzzy
2905 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
2906 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â Message-Id ïîëåòî îò çàãëàâêàòà"
2907
2908 #: src/gtk/quicksearch.c:193
2909 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
2910 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â inreplyto õåäúðà"
2911
2912 #: src/gtk/quicksearch.c:194
2913 msgid "locked messages"
2914 msgstr "çàêëþ÷åíè ñúîáùåíèÿ"
2915
2916 #: src/gtk/quicksearch.c:195
2917 msgid "messages which are in newsgroup S"
2918 msgstr "ñúîáùåíèÿ êîèòî ñà â íþçãðóïà S"
2919
2920 #: src/gtk/quicksearch.c:196
2921 msgid "new messages"
2922 msgstr "íîâè ñúîáùåíèÿ"
2923
2924 #: src/gtk/quicksearch.c:197
2925 msgid "old messages"
2926 msgstr "ñòàðè ñúîáùåíèÿ"
2927
2928 #: src/gtk/quicksearch.c:198
2929 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
2930 msgstr ""
2931
2932 #: src/gtk/quicksearch.c:199
2933 msgid "messages which have been replied to"
2934 msgstr "ñúîáùåíèÿ íà êîèòî å áèëî îòãîâîðåíî"
2935
2936 #: src/gtk/quicksearch.c:200
2937 msgid "read messages"
2938 msgstr "ïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ"
2939
2940 #: src/gtk/quicksearch.c:201
2941 msgid "messages which contain S in subject"
2942 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â subject"
2943
2944 #: src/gtk/quicksearch.c:202
2945 msgid "messages whose score is equal to #"
2946 msgstr ""
2947
2948 #: src/gtk/quicksearch.c:203
2949 msgid "messages whose score is greater than #"
2950 msgstr ""
2951
2952 #: src/gtk/quicksearch.c:204
2953 msgid "messages whose score is lower than #"
2954 msgstr ""
2955
2956 #: src/gtk/quicksearch.c:205
2957 msgid "messages whose size is equal to #"
2958 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñ ðàçìåð ðàâåí íà #"
2959
2960 #: src/gtk/quicksearch.c:206
2961 msgid "messages whose size is greater than #"
2962 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñ ðàçìåð ïî-ãîëÿì îò #"
2963
2964 #: src/gtk/quicksearch.c:207
2965 msgid "messages whose size is smaller than #"
2966 msgstr "ñúîáùåíèå ñ ðàçìåð ïî-ìàëúê îò #"
2967
2968 #: src/gtk/quicksearch.c:208
2969 msgid "messages which have been sent to S"
2970 msgstr "ñúîáùåíèÿ èçïðàòåíè äî S"
2971
2972 #: src/gtk/quicksearch.c:209
2973 msgid "marked messages"
2974 msgstr "ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
2975
2976 #: src/gtk/quicksearch.c:210
2977 msgid "unread messages"
2978 msgstr "íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ"
2979
2980 #: src/gtk/quicksearch.c:211
2981 msgid "messages which contain S in References header"
2982 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â References õåäúðà"
2983
2984 #: src/gtk/quicksearch.c:212
2985 msgid "messages returning 0 when passed to command"
2986 msgstr ""
2987
2988 #: src/gtk/quicksearch.c:213
2989 msgid "messages which contain S in X-Label header"
2990 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â X-Label õåäúðà"
2991
2992 #: src/gtk/quicksearch.c:215
2993 msgid "logical AND operator"
2994 msgstr "ëîãè÷åñêè AND îïåðàòîð"
2995
2996 #: src/gtk/quicksearch.c:216
2997 msgid "logical OR operator"
2998 msgstr "ëîãè÷åñêè OR îïåðàòîð"
2999
3000 #: src/gtk/quicksearch.c:217
3001 msgid "logical NOT operator"
3002 msgstr "ëîãè÷åñêè NOT îïåðàòîð"
3003
3004 #: src/gtk/quicksearch.c:218
3005 msgid "case sensitive search"
3006 msgstr "òúðñåíå ñ îò÷èòàíå íà ãîëåìè è ìàëêè áóêâè"
3007
3008 #: src/gtk/quicksearch.c:220
3009 msgid "all filtering expressions are allowed"
3010 msgstr ""
3011
3012 #: src/gtk/quicksearch.c:227
3013 msgid "Extended Search symbols"
3014 msgstr "Ñèìâîëè çà ðàçøèðåíî òúðñåíå"
3015
3016 #: src/gtk/quicksearch.c:268 src/prefs_filtering_action.c:1115
3017 #: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1726
3018 #: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:454
3019 msgid "Subject"
3020 msgstr "Òåìà"
3021
3022 #: src/gtk/quicksearch.c:272 src/prefs_filtering_action.c:1116
3023 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1727
3024 #: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:455
3025 msgid "From"
3026 msgstr "Îò"
3027
3028 #: src/gtk/quicksearch.c:276 src/prefs_filtering_action.c:1117
3029 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1728 src/quote_fmt.c:48
3030 msgid "To"
3031 msgstr "Äî:"
3032
3033 #: src/gtk/quicksearch.c:317
3034 msgid "Extended Symbols"
3035 msgstr "Ñèìâîëè çà ðàçøèðåíèå"
3036
3037 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
3038 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
3039 msgid "correct"
3040 msgstr "êîðåêòåí"
3041
3042 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3043 msgid "Owner"
3044 msgstr "Ñîáñòâåíèê"
3045
3046 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3047 msgid "Signer"
3048 msgstr "Ïîäïèñàë êëþ÷à"
3049
3050 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
3051 #: src/prefs_themes.c:874
3052 msgid "Name: "
3053 msgstr "Èìå: "
3054
3055 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3056 msgid "Organization: "
3057 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ: "
3058
3059 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3060 msgid "Location: "
3061 msgstr "Ìåñòîíàõîæäåíèå: "
3062
3063 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3064 msgid "Fingerprint: "
3065 msgstr "Îòïå÷àòúê: "
3066
3067 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3068 msgid "Signature status: "
3069 msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: "
3070
3071 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3072 #, c-format
3073 msgid "SSL certificate for %s"
3074 msgstr "SSL ñåðòèôèêàò çà %s"
3075
3076 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
3077 #, c-format
3078 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
3079 msgstr "Íåïîçíàò ñåðòèôèêàò çà %s. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
3080
3081 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
3082 #, c-format
3083 msgid "Signature status: %s"
3084 msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
3085
3086 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
3087 msgid "View certificate"
3088 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòà"
3089
3090 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
3091 msgid "Unknown SSL Certificate"
3092 msgstr "Íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò"
3093
3094 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3095 msgid "Accept and save"
3096 msgstr "Ïðèåìè è çàïèøè"
3097
3098 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3099 msgid "Cancel connection"
3100 msgstr "Ïðåêðàòè âðúçêàòà"
3101
3102 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
3103 msgid "New certificate:"
3104 msgstr "Íîâ ñåðòèôèêàò"
3105
3106 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
3107 msgid "Known certificate:"
3108 msgstr "Ïîçíàò ñåðòèôèêàò:"
3109
3110 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
3111 #, c-format
3112 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3113 msgstr "Ñåðòèôèêàòà çà %s å ïðîìåíåí. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
3114
3115 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
3116 msgid "View certificates"
3117 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòèòå"
3118
3119 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
3120 msgid "Changed SSL Certificate"
3121 msgstr "Ïðîìåíåí SSL ñåðòèôèêàò"
3122
3123 #: src/headerview.c:171 src/summaryview.c:2247
3124 msgid "(No From)"
3125 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
3126
3127 #: src/headerview.c:186 src/summaryview.c:2292 src/summaryview.c:2295
3128 msgid "(No Subject)"
3129 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
3130
3131 #: src/imap.c:667
3132 #, fuzzy, c-format
3133 msgid "Connecting to %s failed"
3134 msgstr "Âðúçêàòà êúì %s íåóñïåøíà"
3135
3136 #: src/imap.c:672
3137 #, c-format
3138 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3139 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
3140
3141 #: src/imap.c:710
3142 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
3143 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
3144
3145 #: src/imap.c:723
3146 #, c-format
3147 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
3148 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
3149
3150 #: src/imap.c:762
3151 msgid "Can't start TLS session.\n"
3152 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
3153
3154 #: src/imap.c:1096
3155 #, c-format
3156 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3157 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: %d\n"
3158
3159 #: src/imap.c:1110 src/imap.c:1150
3160 msgid "can't expunge\n"
3161 msgstr "íå ìîãà äà çàëè÷à\n"
3162
3163 #: src/imap.c:1144
3164 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3165 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: 1:*\n"
3166
3167 #: src/imap.c:1186
3168 msgid "can't close folder\n"
3169 msgstr "íå ìîãà äà çàòâîðÿ ïàïêà\n"
3170
3171 #: src/imap.c:1238
3172 #, c-format
3173 msgid "root folder %s does not exist\n"
3174 msgstr ""
3175
3176 #: src/imap.c:1417 src/imap.c:1425
3177 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3178 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
3179
3180 #: src/imap.c:1653
3181 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3182 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
3183
3184 #: src/imap.c:1675
3185 msgid "can't create mailbox\n"
3186 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
3187
3188 #: src/imap.c:1718
3189 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3190 msgstr ""
3191
3192 #: src/imap.c:1750
3193 #, c-format
3194 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3195 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
3196
3197 #: src/imap.c:1812
3198 msgid "can't delete mailbox\n"
3199 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
3200
3201 #: src/imap.c:1850
3202 msgid "can't get envelope\n"
3203 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
3204
3205 #: src/imap.c:1858
3206 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3207 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
3208
3209 #: src/imap.c:1880
3210 #, c-format
3211 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3212 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
3213
3214 #: src/imap.c:1938
3215 #, c-format
3216 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3217 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
3218
3219 #: src/imap.c:1960
3220 #, c-format
3221 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3222 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
3223
3224 #: src/imap.c:1967
3225 #, c-format
3226 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3227 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
3228
3229 #: src/imap.c:2057
3230 msgid "can't get namespace\n"
3231 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
3232
3233 #: src/imap.c:2491
3234 #, c-format
3235 msgid "can't select folder: %s\n"
3236 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
3237
3238 #: src/imap.c:2631
3239 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3240 msgstr "IMAP4 àóòåíòèôèêàöèÿ å íåóñïåøíà.\n"
3241
3242 #: src/imap.c:2648
3243 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3244 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
3245
3246 #: src/imap.c:2966
3247 #, c-format
3248 msgid "can't append %s to %s\n"
3249 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
3250
3251 #: src/imap.c:3015
3252 #, c-format
3253 msgid "can't append message to %s\n"
3254 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïÿ ñúîáùåíèåòî êúì %s\n"
3255
3256 #: src/imap.c:3097
3257 #, c-format
3258 msgid "can't copy %s to %s\n"
3259 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %s â %s\n"
3260
3261 #: src/imap.c:3147
3262 #, c-format
3263 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3264 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: STORE %s %s\n"
3265
3266 #: src/imap.c:3164
3267 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3268 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: EXPUNGE\n"
3269
3270 #: src/imap.c:3177
3271 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3272 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: CLOSE\n"
3273
3274 #: src/imap.c:3396 src/imap.c:3433
3275 #, fuzzy
3276 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to UTF-8\n"
3277 msgstr "iconv íå ìîæå äà êîíâåðòèðà UTF-7 êúì %s\n"
3278
3279 #: src/imap.c:3528
3280 #, fuzzy
3281 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3282 msgstr "iconv íå ìîæå äà êîíâåðòèðà UTF-7 êúì %s\n"
3283
3284 #: src/imap_gtk.c:52 src/mh_gtk.c:50
3285 msgid "/Create _new folder..."
3286 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
3287
3288 #: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:51
3289 msgid "/_Rename folder..."
3290 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
3291
3292 #: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:52
3293 msgid "/M_ove folder..."
3294 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
3295
3296 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:53
3297 msgid "/_Delete folder"
3298 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
3299
3300 #: src/imap_gtk.c:57
3301 #, fuzzy
3302 msgid "/Down_load messages"
3303 msgstr "ñòàðè ñúîáùåíèÿ"
3304
3305 #: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:54
3306 msgid "/_Check for new messages"
3307 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
3308
3309 #: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:56
3310 msgid "/R_ebuild folder tree"
3311 msgstr "/Ãåíåðèðàé îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà"
3312
3313 #: src/imap_gtk.c:62
3314 msgid "/Remove _IMAP4 account"
3315 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
3316
3317 #: src/imap_gtk.c:125
3318 msgid ""
3319 "Input the name of new folder:\n"
3320 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
3321 " append `/' at the end of the name)"
3322 msgstr ""
3323 "Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
3324 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
3325 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
3326
3327 #: src/imap_gtk.c:128 src/mh_gtk.c:120
3328 msgid "NewFolder"
3329 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
3330
3331 #: src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:225
3332 #, c-format
3333 msgid "`%c' can't be included in folder name."
3334 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
3335
3336 #: src/imap_gtk.c:144 src/imap_gtk.c:191 src/mh_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:232
3337 #, c-format
3338 msgid "The folder `%s' already exists."
3339 msgstr "Ïàïêàòà `%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
3340
3341 #: src/imap_gtk.c:150 src/mh_gtk.c:142
3342 #, c-format
3343 msgid "Can't create the folder `%s'."
3344 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà `%s'."
3345
3346 #: src/imap_gtk.c:173 src/mh_gtk.c:216
3347 #, c-format
3348 msgid "Input new name for `%s':"
3349 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà `%s':"
3350
3351 #: src/imap_gtk.c:174 src/mh_gtk.c:217
3352 msgid "Rename folder"
3353 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
3354
3355 #: src/imap_gtk.c:201 src/mh_gtk.c:242
3356 msgid ""
3357 "The folder could not be renamed.\n"
3358 "The new folder name is not allowed."
3359 msgstr ""
3360
3361 #: src/imap_gtk.c:251
3362 #, c-format
3363 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
3364 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
3365
3366 #: src/imap_gtk.c:252
3367 msgid "Delete IMAP4 account"
3368 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
3369
3370 #: src/imap_gtk.c:297 src/mh_gtk.c:167
3371 #, c-format
3372 msgid ""
3373 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
3374 "Do you really want to delete?"
3375 msgstr ""
3376 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä `%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
3377 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
3378
3379 #: src/imap_gtk.c:299 src/mh_gtk.c:169
3380 msgid "Delete folder"
3381 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
3382
3383 #: src/imap_gtk.c:317 src/mh_gtk.c:187
3384 #, c-format
3385 msgid "Can't remove the folder `%s'."
3386 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
3387
3388 #: src/imap_gtk.c:361 src/news_gtk.c:295
3389 #, fuzzy
3390 msgid "Offline"
3391 msgstr "Îôëàéí"
3392
3393 #: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:296
3394 #, fuzzy
3395 msgid "You are offline. Go online?"
3396 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
3397
3398 #: src/imap_gtk.c:379 src/news_gtk.c:313
3399 #, fuzzy, c-format
3400 msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
3401 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
3402
3403 #: src/import.c:146
3404 msgid "Import"
3405 msgstr "Èìïîðò"
3406
3407 #: src/import.c:165
3408 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3409 msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
3410
3411 #: src/import.c:175
3412 msgid "Importing file:"
3413 msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
3414
3415 #: src/import.c:180
3416 msgid "Destination dir:"
3417 msgstr ""
3418
3419 #: src/import.c:238
3420 msgid "Select importing file"
3421 msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
3422
3423 #: src/importldif.c:189
3424 msgid "Please specify address book name and file to import."
3425 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
3426
3427 #: src/importldif.c:192
3428 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3429 msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
3430
3431 #: src/importldif.c:195
3432 msgid "File imported."
3433 msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
3434
3435 #: src/importldif.c:450 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3436 msgid "Please select a file."
3437 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
3438
3439 #: src/importldif.c:456 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3440 msgid "Address book name must be supplied."
3441 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
3442
3443 #: src/importldif.c:471
3444 msgid "Error reading LDIF fields."
3445 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
3446
3447 #: src/importldif.c:494
3448 msgid "LDIF file imported successfully."
3449 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
3450
3451 #: src/importldif.c:606
3452 msgid "Select LDIF File"
3453 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
3454
3455 #: src/importldif.c:703
3456 msgid ""
3457 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3458 "file data."
3459 msgstr "Èìå íà àäðåñíèê êîéòî ùå áúäå ñúçäàäåí îò LDIF ôàéë"
3460
3461 #: src/importldif.c:709
3462 msgid "File Name"
3463 msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
3464
3465 #: src/importldif.c:720
3466 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3467 msgstr "Ïúëåí ïúò äî LDIF ôàéë çà âíàñÿíå."
3468
3469 #: src/importldif.c:729
3470 msgid "Select the LDIF file to import."
3471 msgstr "Èçáåðåòå LDIF ôàéë çà âíàñÿíå."
3472
3473 #: src/importldif.c:766
3474 msgid "R"
3475 msgstr "R"
3476
3477 #: src/importldif.c:767 src/summaryview.c:452
3478 msgid "S"
3479 msgstr "S"
3480
3481 #: src/importldif.c:768
3482 msgid "LDIF Field Name"
3483 msgstr "Èìå íà LDIF Ïîëå"
3484
3485 #: src/importldif.c:769
3486 msgid "Attribute Name"
3487 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
3488
3489 #: src/importldif.c:824
3490 msgid "LDIF Field"
3491 msgstr "LDIF Ïîëå"
3492
3493 #: src/importldif.c:836
3494 msgid "Attribute"
3495 msgstr "Àòðèáóò"
3496
3497 #: src/importldif.c:847
3498 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3499 msgstr "LDIF ïîëåòî ìîæå äà ñå ïðîìåíè êàòî User Attribute name."
3500
3501 #: src/importldif.c:852
3502 msgid "???"
3503 msgstr "???"
3504
3505 #: src/importldif.c:870
3506 msgid ""
3507 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3508 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3509 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3510 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3511 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3512 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3513 "field for import."
3514 msgstr ""
3515
3516 #: src/importldif.c:882
3517 msgid "Select for Import"
3518 msgstr "Èçáåðè çà âíàñÿíå"
3519
3520 #: src/importldif.c:888
3521 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3522 msgstr "Èçáåðè LDIF ïîëå çà âíàñÿíå â àäðåñíèêà."
3523
3524 #: src/importldif.c:891
3525 msgid " Modify "
3526 msgstr " Ïðîìåíè "
3527
3528 #: src/importldif.c:897
3529 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3530 msgstr "Îñúâðåìåíÿâàíå íà ñïèñúêà ñ ïîäàäåíèòå äàííè."
3531
3532 #: src/importldif.c:970
3533 msgid "Records Imported :"
3534 msgstr "Âíåñåíè çàïèñè :"
3535
3536 #: src/importldif.c:1001
3537 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3538 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
3539
3540 #: src/importmutt.c:143
3541 msgid "Error importing MUTT file."
3542 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà MUTT ôàéë."
3543
3544 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:329 src/importpine.c:171
3545 #: src/importpine.c:330
3546 msgid "Please select a file to import."
3547 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå."
3548
3549 #: src/importmutt.c:185
3550 msgid "Select MUTT File"
3551 msgstr "Èçáåðè MUTT Ôàéë"
3552
3553 #: src/importmutt.c:242
3554 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3555 msgstr "Âíåñè MUTT ôàéë â Àäðåñíèêà"
3556
3557 #: src/importpine.c:143
3558 msgid "Error importing Pine file."
3559 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà Pine ôàéë."
3560
3561 #: src/importpine.c:185
3562 msgid "Select Pine File"
3563 msgstr "Èçáåðè Pine ôàéë"
3564
3565 #: src/importpine.c:242
3566 msgid "Import Pine file into Address Book"
3567 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
3568
3569 #: src/inc.c:382
3570 msgid "Retrieving new messages"
3571 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
3572
3573 #: src/inc.c:429
3574 msgid "Standby"
3575 msgstr "Ãîòîâíîñò"
3576
3577 #: src/inc.c:556 src/inc.c:607
3578 msgid "Cancelled"
3579 msgstr "Îòêàçàíî"
3580
3581 #: src/inc.c:567
3582 msgid "Retrieving"
3583 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
3584
3585 #: src/inc.c:576
3586 #, c-format
3587 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3588 msgstr "Ãîòîâî (%d ñúîáùåíèå(ÿ) (%s) ïîëó÷åíè)"
3589
3590 #: src/inc.c:580
3591 msgid "Done (no new messages)"
3592 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
3593
3594 #: src/inc.c:586
3595 msgid "Connection failed"
3596 msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà"
3597
3598 #: src/inc.c:590
3599 msgid "Auth failed"
3600 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà íå áåøå óñïåøíà"
3601
3602 #: src/inc.c:594 src/prefs_summary_column.c:76
3603 msgid "Locked"
3604 msgstr "Çàêëþ÷åí"
3605
3606 #: src/inc.c:604 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:244
3607 #, fuzzy
3608 msgid "Timeout"
3609 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
3610
3611 #: src/inc.c:681
3612 #, c-format
3613 msgid "Finished (%d new message(s))"
3614 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
3615
3616 #: src/inc.c:684
3617 msgid "Finished (no new messages)"
3618 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
3619
3620 #: src/inc.c:693
3621 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3622 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
3623
3624 #: src/inc.c:734
3625 #, c-format
3626 msgid "%s: Retrieving new messages"
3627 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
3628
3629 #: src/inc.c:753
3630 #, c-format
3631 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3632 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s..."
3633
3634 #: src/inc.c:763
3635 #, c-format
3636 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3637 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
3638
3639 #: src/inc.c:770
3640 #, c-format
3641 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3642 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
3643
3644 #: src/inc.c:851 src/send_message.c:461
3645 msgid "Authenticating..."
3646 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
3647
3648 #: src/inc.c:852
3649 #, fuzzy, c-format
3650 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3651 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèÿ îò %s..."
3652
3653 #: src/inc.c:858
3654 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3655 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
3656
3657 #: src/inc.c:862
3658 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3659 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
3660
3661 #: src/inc.c:866
3662 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3663 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
3664
3665 #: src/inc.c:870
3666 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3667 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
3668
3669 #: src/inc.c:880
3670 #, c-format
3671 msgid "Deleting message %d"
3672 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
3673
3674 #: src/inc.c:887 src/send_message.c:479
3675 msgid "Quitting"
3676 msgstr "Ïðåêúñâàì"
3677
3678 #: src/inc.c:912
3679 #, c-format
3680 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3681 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
3682
3683 #: src/inc.c:931
3684 #, c-format
3685 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3686 msgstr "Ïîëó÷àâàì (%d ñúîáùåíèå(ÿ) (%s) ïîëó÷åíè)"
3687
3688 #: src/inc.c:1084
3689 msgid "Connection failed."
3690 msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà."
3691
3692 #: src/inc.c:1090
3693 msgid "Error occurred while processing mail."
3694 msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà."
3695
3696 #: src/inc.c:1095
3697 #, c-format
3698 msgid ""
3699 "Error occurred while processing mail:\n"
3700 "%s"
3701 msgstr ""
3702 "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà:\n"
3703 ".%s"
3704
3705 #: src/inc.c:1101
3706 msgid "No disk space left."
3707 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî íà äèñêà."
3708
3709 #: src/inc.c:1106
3710 msgid "Can't write file."
3711 msgstr "Íå ìîãà äà çàïèøà âúâ ôàéë."
3712
3713 #: src/inc.c:1111
3714 msgid "Socket error."
3715 msgstr "Socket error."
3716
3717 #: src/inc.c:1117 src/send_message.c:604
3718 msgid "Connection closed by the remote host."
3719 msgstr ""
3720
3721 #: src/inc.c:1123
3722 msgid "Mailbox is locked."
3723 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
3724
3725 #: src/inc.c:1127
3726 #, c-format
3727 msgid ""
3728 "Mailbox is locked:\n"
3729 "%s"
3730 msgstr ""
3731 "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà:\n"
3732 "%s"
3733
3734 #: src/inc.c:1133 src/send_message.c:589
3735 msgid "Authentication failed."
3736 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ å íåóñïåøíà"
3737
3738 #: src/inc.c:1138 src/send_message.c:592
3739 #, c-format
3740 msgid ""
3741 "Authentication failed:\n"
3742 "%s"
3743 msgstr ""
3744 "Àóòåíòèôèêàöèÿ å íåóñïåøíà:\n"
3745 "%s"
3746
3747 #: src/inc.c:1143 src/send_message.c:608
3748 #, fuzzy
3749 msgid "Session timed out."
3750 msgstr "òàéìàóò çà ñåñèÿòà\n"
3751
3752 #: src/inc.c:1179
3753 msgid "Incorporation cancelled\n"
3754 msgstr "Îáåäèíÿâàíåòî å ïðåêðàòåíî\n"
3755
3756 #: src/ldif.c:838
3757 msgid "Nick Name"
3758 msgstr "Ïðÿêîð"
3759
3760 #: src/main.c:158 src/main.c:167
3761 #, c-format
3762 msgid ""
3763 "File `%s' already exists.\n"
3764 "Can't create folder."
3765 msgstr ""
3766 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
3767 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
3768
3769 #: src/main.c:280
3770 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3771 msgstr "g_thread íå ñå ïîääúðæà îò glib.\n"
3772
3773 #: src/main.c:587
3774 #, c-format
3775 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3776 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
3777
3778 #: src/main.c:590
3779 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3780 msgstr " --compose [àäðåñ]\t\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå"
3781
3782 #: src/main.c:591
3783 msgid ""
3784 "  --attach file1 [file2]...\n"
3785 "                         open composition window with specified files\n"
3786 "                         attached"
3787 msgstr ""
3788 "  --attach file1 [file2]...\n"
3789 "                         îòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå ñúñ çàäàäåíèòå\n"
3790 "                         ïðèêà÷åíè ôàéëîâå"
3791
3792 #: src/main.c:594
3793 msgid "  --receive              receive new messages"
3794 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
3795
3796 #: src/main.c:595
3797 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3798 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
3799
3800 #: src/main.c:596
3801 msgid "  --send                 send all queued messages"
3802 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
3803
3804 #: src/main.c:597
3805 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3806 msgstr "  --status [folder]...  ïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
3807
3808 #: src/main.c:598
3809 msgid ""
3810 "  --status-full [folder]...\n"
3811 "                         show the status of each folder"
3812 msgstr ""
3813 "  --status-full [folder]...\n"
3814 "                         ïîêàçâà ñòàòóñà íà âñÿêà ïàïêà"
3815
3816 #: src/main.c:600
3817 msgid "  --online               switch to online mode"
3818 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îíëàéí ðåæèì"
3819
3820 #: src/main.c:601
3821 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3822 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îôëàéí ðåæèì"
3823
3824 #: src/main.c:602
3825 msgid "  --debug                debug mode"
3826 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
3827
3828 #: src/main.c:603
3829 msgid "  --help                 display this help and exit"
3830 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
3831
3832 #: src/main.c:604
3833 msgid "  --version              output version information and exit"
3834 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
3835
3836 #: src/main.c:605
3837 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3838 msgstr "  --config-dir          îòïå÷àòàé êîíôèã. äèðåêòîðèÿòà"
3839
3840 #: src/main.c:642 src/summaryview.c:5044
3841 #, c-format
3842 msgid "Processing (%s)..."
3843 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
3844
3845 #: src/main.c:645
3846 msgid "top level folder"
3847 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
3848
3849 #: src/main.c:709
3850 msgid "Really quit?"
3851 msgstr ""
3852
3853 #: src/main.c:710
3854 msgid "Composing message exists."
3855 msgstr "Ñúñòàâÿíîòî ñúîáùåíèå ñúùåñòâóâà."
3856
3857 #: src/main.c:711
3858 msgid "Draft them"
3859 msgstr "Ïîñòàâè êàòî ×åðíîâè"
3860
3861 #: src/main.c:711
3862 msgid "Discard them"
3863 msgstr "Îòõâúðëè"
3864
3865 #: src/main.c:711
3866 msgid "Don't quit"
3867 msgstr "Íå èçëèçàé"
3868
3869 #: src/main.c:725
3870 msgid "Queued messages"
3871 msgstr "Ñúîáùåíèÿ íà îïàøêà"
3872
3873 #: src/main.c:726
3874 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3875 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
3876
3877 #: src/main.c:971
3878 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3879 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
3880
3881 #: src/mainwindow.c:436
3882 msgid "/_File/_Add mailbox"
3883 msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
3884
3885 #: src/mainwindow.c:437
3886 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3887 msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ/MH..."
3888
3889 #: src/mainwindow.c:438
3890 #, fuzzy
3891 msgid "/_File/Change folder order"
3892 msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
3893
3894 #: src/mainwindow.c:439
3895 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3896 msgstr "/Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
3897
3898 #: src/mainwindow.c:440
3899 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3900 msgstr "/Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
3901
3902 #: src/mainwindow.c:441
3903 msgid "/_File/Empty _trash"
3904 msgstr "/Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3905
3906 #: src/mainwindow.c:443 src/messageview.c:152
3907 msgid "/_File/_Save as..."
3908 msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
3909
3910 #: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:153
3911 msgid "/_File/_Print..."
3912 msgstr "/Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
3913
3914 #: src/mainwindow.c:446
3915 msgid "/_File/_Work offline"
3916 msgstr "/Ôàéë/Ðàáîòà îôëàéí"
3917
3918 #: src/mainwindow.c:449
3919 msgid "/_File/E_xit"
3920 msgstr "/Ôàéë/Èçõîä"
3921
3922 #: src/mainwindow.c:454
3923 msgid "/_Edit/Select _thread"
3924 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
3925
3926 #: src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:161
3927 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3928 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
3929
3930 #: src/mainwindow.c:458
3931 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3932 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
3933
3934 #: src/mainwindow.c:460
3935 msgid "/_View/Show or hi_de"
3936 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
3937
3938 #: src/mainwindow.c:461
3939 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3940 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
3941
3942 #: src/mainwindow.c:463
3943 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3944 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
3945
3946 #: src/mainwindow.c:465
3947 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3948 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
3949
3950 #: src/mainwindow.c:467
3951 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3952 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
3953
3954 #: src/mainwindow.c:469
3955 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3956 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
3957
3958 #: src/mainwindow.c:471
3959 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3960 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
3961
3962 #: src/mainwindow.c:473
3963 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3964 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
3965
3966 #: src/mainwindow.c:475
3967 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3968 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
3969
3970 #: src/mainwindow.c:478
3971 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3972 msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
3973
3974 #: src/mainwindow.c:479
3975 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3976 msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
3977
3978 #: src/mainwindow.c:481
3979 msgid "/_View/_Sort"
3980 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
3981
3982 #: src/mainwindow.c:482
3983 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3984 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
3985
3986 #: src/mainwindow.c:483
3987 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3988 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3989
3990 #: src/mainwindow.c:484
3991 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3992 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
3993
3994 #: src/mainwindow.c:485
3995 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3996 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
3997
3998 #: src/mainwindow.c:486
3999 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
4000 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ïîëó÷àòåë"
4001
4002 #: src/mainwindow.c:487
4003 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
4004 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
4005
4006 #: src/mainwindow.c:488
4007 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4008 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
4009
4010 #: src/mainwindow.c:490
4011 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4012 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
4013
4014 #: src/mainwindow.c:491
4015 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4016 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ñòàòóñ"
4017
4018 #: src/mainwindow.c:492
4019 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4020 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
4021
4022 #: src/mainwindow.c:494
4023 msgid "/_View/_Sort/by score"
4024 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
4025
4026 #: src/mainwindow.c:495
4027 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4028 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
4029
4030 #: src/mainwindow.c:496
4031 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4032 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
4033
4034 #: src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
4035 msgid "/_View/_Sort/---"
4036 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
4037
4038 #: src/mainwindow.c:498
4039 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4040 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
4041
4042 #: src/mainwindow.c:499
4043 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4044 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
4045
4046 #: src/mainwindow.c:501
4047 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4048 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
4049
4050 #: src/mainwindow.c:503
4051 msgid "/_View/Th_read view"
4052 msgstr "/Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
4053
4054 #: src/mainwindow.c:504
4055 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4056 msgstr "/Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
4057
4058 #: src/mainwindow.c:505
4059 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4060 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
4061
4062 #: src/mainwindow.c:506
4063 msgid "/_View/_Hide read messages"
4064 msgstr "/Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
4065
4066 #: src/mainwindow.c:507
4067 msgid "/_View/Set displayed _items..."
4068 msgstr "/Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
4069
4070 #: src/mainwindow.c:510
4071 msgid "/_View/_Go to"
4072 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà"
4073
4074 #: src/mainwindow.c:511
4075 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4076 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
4077
4078 #: src/mainwindow.c:512
4079 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4080 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
4081
4082 #: src/mainwindow.c:513 src/mainwindow.c:518 src/mainwindow.c:521
4083 #: src/mainwindow.c:526 src/mainwindow.c:531
4084 msgid "/_View/_Go to/---"
4085 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
4086
4087 #: src/mainwindow.c:514
4088 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4089 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
4090
4091 #: src/mainwindow.c:516
4092 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4093 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
4094
4095 #: src/mainwindow.c:519
4096 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4097 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
4098
4099 #: src/mainwindow.c:520
4100 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4101 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
4102
4103 #: src/mainwindow.c:522
4104 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4105 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
4106
4107 #: src/mainwindow.c:524
4108 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4109 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
4110
4111 #: src/mainwindow.c:527
4112 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4113 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
4114
4115 #: src/mainwindow.c:529
4116 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4117 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
4118
4119 #: src/mainwindow.c:532
4120 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4121 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
4122
4123 #: src/mainwindow.c:536 src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:167
4124 msgid "/_View/_Code set/---"
4125 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
4126
4127 #: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:171
4128 msgid "/_View/_Code set"
4129 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå"
4130
4131 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:172
4132 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
4133 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
4134
4135 #: src/mainwindow.c:544 src/messageview.c:175
4136 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
4137 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
4138
4139 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:179
4140 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
4141 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
4142
4143 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:183
4144 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
4145 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
4146
4147 #: src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:185
4148 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
4149 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
4150
4151 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:189
4152 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
4153 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
4154
4155 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:192
4156 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
4157 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
4158
4159 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:194
4160 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
4161 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
4162
4163 #: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:197
4164 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
4165 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
4166
4167 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:200
4168 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
4169 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
4170
4171 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:203
4172 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4173 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
4174
4175 #: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:205
4176 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
4177 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
4178
4179 #: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:207
4180 #, fuzzy
4181 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-U)"
4182 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
4183
4184 #: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:209
4185 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
4186 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
4187
4188 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:213
4189 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4190 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
4191
4192 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:216
4193 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4194 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
4195
4196 #: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:219
4197 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
4198 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
4199
4200 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:221
4201 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
4202 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
4203
4204 #: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:225
4205 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
4206 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
4207
4208 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:227
4209 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
4210 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
4211
4212 #: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:229
4213 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4214 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
4215
4216 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:231
4217 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4218 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
4219
4220 #: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:234
4221 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
4222 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
4223
4224 #: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:236
4225 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
4226 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
4227
4228 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:239
4229 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
4230 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
4231
4232 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:241
4233 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
4234 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
4235
4236 #: src/mainwindow.c:618 src/summaryview.c:444
4237 msgid "/_View/Open in new _window"
4238 msgstr "/Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
4239
4240 #: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:249
4241 msgid "/_View/Mess_age source"
4242 msgstr "/Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
4243
4244 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:250
4245 msgid "/_View/Show all _headers"
4246 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
4247
4248 #: src/mainwindow.c:622
4249 msgid "/_View/_Update summary"
4250 msgstr "/Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
4251
4252 #: src/mainwindow.c:625
4253 #, fuzzy
4254 msgid "/_Message/Recei_ve"
4255 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
4256
4257 #: src/mainwindow.c:626
4258 #, fuzzy
4259 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
4260 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
4261
4262 #: src/mainwindow.c:628
4263 #, fuzzy
4264 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
4265 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
4266
4267 #: src/mainwindow.c:630
4268 #, fuzzy
4269 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
4270 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
4271
4272 #: src/mainwindow.c:632
4273 #, fuzzy
4274 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
4275 msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
4276
4277 #: src/mainwindow.c:633
4278 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4279 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
4280
4281 #: src/mainwindow.c:635
4282 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4283 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
4284
4285 #: src/mainwindow.c:636
4286 msgid "/_Message/Compose a news message"
4287 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
4288
4289 #: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:256
4290 msgid "/_Message/_Reply"
4291 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
4292
4293 #: src/mainwindow.c:638
4294 msgid "/_Message/Repl_y to"
4295 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
4296
4297 #: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:257
4298 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4299 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
4300
4301 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:259
4302 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4303 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
4304
4305 #: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:261
4306 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4307 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
4308
4309 #: src/mainwindow.c:643
4310 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4311 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
4312
4313 #: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:264
4314 msgid "/_Message/_Forward"
4315 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
4316
4317 #: src/mainwindow.c:646
4318 msgid "/_Message/Redirect"
4319 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
4320
4321 #: src/mainwindow.c:648
4322 msgid "/_Message/M_ove..."
4323 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
4324
4325 #: src/mainwindow.c:649
4326 msgid "/_Message/_Copy..."
4327 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
4328
4329 #: src/mainwindow.c:650
4330 msgid "/_Message/_Delete"
4331 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
4332
4333 #: src/mainwindow.c:651
4334 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4335 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
4336
4337 #: src/mainwindow.c:653
4338 msgid "/_Message/_Mark"
4339 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
4340
4341 #: src/mainwindow.c:654
4342 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4343 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
4344
4345 #: src/mainwindow.c:655
4346 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4347 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
4348
4349 #: src/mainwindow.c:656
4350 msgid "/_Message/_Mark/---"
4351 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
4352
4353 #: src/mainwindow.c:657
4354 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4355 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
4356
4357 #: src/mainwindow.c:658
4358 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4359 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
4360
4361 #: src/mainwindow.c:660
4362 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4363 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
4364
4365 #: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:269
4366 msgid "/_Message/Re-_edit"
4367 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
4368
4369 #: src/mainwindow.c:665
4370 msgid "/_Tools/_Address book..."
4371 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
4372
4373 #: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:273
4374 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4375 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
4376
4377 #: src/mainwindow.c:668
4378 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4379 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
4380
4381 #: src/mainwindow.c:669
4382 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4383 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
4384
4385 #: src/mainwindow.c:671
4386 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4387 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
4388
4389 #: src/mainwindow.c:674
4390 #, fuzzy
4391 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
4392 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
4393
4394 #: src/mainwindow.c:676
4395 #, fuzzy
4396 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
4397 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
4398
4399 #: src/mainwindow.c:678 src/messageview.c:276
4400 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
4401 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
4402
4403 #: src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:278
4404 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
4405 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
4406
4407 #: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:280
4408 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
4409 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
4410
4411 #: src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:282
4412 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
4413 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
4414
4415 #: src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:284
4416 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
4417 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
4418
4419 #: src/mainwindow.c:687
4420 #, fuzzy
4421 msgid "/_Tools/_Create processing rule"
4422 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
4423
4424 #: src/mainwindow.c:688
4425 #, fuzzy
4426 msgid "/_Tools/_Create processing rule/_Automatically"
4427 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
4428
4429 #: src/mainwindow.c:690
4430 #, fuzzy
4431 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _From"
4432 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
4433
4434 #: src/mainwindow.c:692
4435 #, fuzzy
4436 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _To"
4437 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
4438
4439 #: src/mainwindow.c:694
4440 #, fuzzy
4441 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _Subject"
4442 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
4443
4444 #: src/mainwindow.c:699
4445 #, fuzzy
4446 msgid "/_Tools/_Check for new messages in all folders"
4447 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
4448
4449 #: src/mainwindow.c:701
4450 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
4451 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
4452
4453 #: src/mainwindow.c:703
4454 #, fuzzy
4455 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
4456 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
4457
4458 #: src/mainwindow.c:705
4459 #, fuzzy
4460 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
4461 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
4462
4463 #: src/mainwindow.c:708
4464 msgid "/_Tools/E_xecute"
4465 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
4466
4467 #: src/mainwindow.c:711
4468 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
4469 msgstr "/Èñòðóìåíòè/SSL ñåðòèôèêàòè..."
4470
4471 #: src/mainwindow.c:715
4472 msgid "/_Tools/_Log window"
4473 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
4474
4475 #: src/mainwindow.c:717
4476 msgid "/_Configuration"
4477 msgstr "/Íàñòðîéêè"
4478
4479 #: src/mainwindow.c:718
4480 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
4481 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
4482
4483 #: src/mainwindow.c:720
4484 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
4485 msgstr "/Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
4486
4487 #: src/mainwindow.c:722
4488 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
4489 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
4490
4491 #: src/mainwindow.c:724
4492 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
4493 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
4494
4495 #: src/mainwindow.c:726
4496 msgid "/_Configuration/---"
4497 msgstr "/Íàñòðîéêè/---"
4498
4499 #: src/mainwindow.c:727
4500 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
4501 msgstr "/Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
4502
4503 #: src/mainwindow.c:729
4504 #, fuzzy
4505 msgid "/_Configuration/Pre-processing..."
4506 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
4507
4508 #: src/mainwindow.c:731
4509 #, fuzzy
4510 msgid "/_Configuration/Post-processing..."
4511 msgstr "/Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
4512
4513 #: src/mainwindow.c:733
4514 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
4515 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
4516
4517 #: src/mainwindow.c:735
4518 msgid "/_Configuration/_Templates..."
4519 msgstr "/Íàñòðîéêè/Øàáëîíè..."
4520
4521 #: src/mainwindow.c:736
4522 msgid "/_Configuration/_Actions..."
4523 msgstr "/Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
4524
4525 #: src/mainwindow.c:737
4526 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
4527 msgstr "/Íàñòðîéêè/Äðóãè íàñòðîéêè..."
4528
4529 #: src/mainwindow.c:738
4530 msgid "/_Configuration/Plugins..."
4531 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïëúãèíè..."
4532
4533 #: src/mainwindow.c:741
4534 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
4535 msgstr "/Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî (Local)"
4536
4537 #: src/mainwindow.c:742
4538 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
4539 msgstr "/Ïîìîù/Íàðú÷íèê (Sylpheed Doc Homepage)"
4540
4541 #: src/mainwindow.c:744
4542 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4543 msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Local)"
4544
4545 #: src/mainwindow.c:745
4546 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
4547 msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Sylpheed Doc Homepage)"
4548
4549 #: src/mainwindow.c:747
4550 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
4551 msgstr ""
4552
4553 #: src/mainwindow.c:749
4554 msgid "/_Help/---"
4555 msgstr "/Ïîìîù/---"
4556
4557 #: src/mainwindow.c:890
4558 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
4559 msgstr ""
4560
4561 #: src/mainwindow.c:894
4562 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
4563 msgstr ""
4564
4565 #: src/mainwindow.c:911
4566 msgid "Select account"
4567 msgstr "Èçáåðè àêàóíò"
4568
4569 #: src/mainwindow.c:1251 src/mainwindow.c:1292 src/mainwindow.c:1320
4570 #: src/prefs_folder_item.c:411
4571 msgid "Untitled"
4572 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
4573
4574 #: src/mainwindow.c:1321
4575 msgid "none"
4576 msgstr "íèùî"
4577
4578 #: src/mainwindow.c:1586
4579 msgid "Empty trash"
4580 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
4581
4582 #: src/mainwindow.c:1587
4583 msgid "Empty all messages in trash?"
4584 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
4585
4586 #: src/mainwindow.c:1605
4587 msgid "Add mailbox"
4588 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
4589
4590 #: src/mainwindow.c:1606
4591 msgid ""
4592 "Input the location of mailbox.\n"
4593 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4594 "scanned automatically."
4595 msgstr ""
4596 "Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
4597 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ,\n"
4598 "òî òÿ ùå áúäå ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
4599
4600 #: src/mainwindow.c:1612
4601 #, c-format
4602 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4603 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
4604
4605 #: src/mainwindow.c:1617 src/setup.c:58
4606 msgid "Mailbox"
4607 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
4608
4609 #: src/mainwindow.c:1622 src/setup.c:62
4610 msgid ""
4611 "Creation of the mailbox failed.\n"
4612 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4613 "there."
4614 msgstr ""
4615 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
4616 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
4617
4618 #: src/mainwindow.c:1962
4619 msgid "Sylpheed - Folder View"
4620 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
4621
4622 #: src/mainwindow.c:1980 src/messageview.c:412
4623 msgid "Sylpheed - Message View"
4624 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
4625
4626 #: src/mainwindow.c:2365 src/plugins/trayicon/trayicon.c:311
4627 msgid "Exit"
4628 msgstr "Èçõîä"
4629
4630 #: src/mainwindow.c:2365 src/plugins/trayicon/trayicon.c:311
4631 msgid "Exit this program?"
4632 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
4633
4634 #: src/mainwindow.c:2721
4635 msgid "Deleting duplicated messages..."
4636 msgstr "Èçòðèâàì ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ..."
4637
4638 #: src/mainwindow.c:2755
4639 #, fuzzy, c-format
4640 msgid "Deleted %d duplicate message(s) in %d folders.\n"
4641 msgstr "Èçòðèâàì ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ..."
4642
4643 #: src/mainwindow.c:2900 src/summaryview.c:3879
4644 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
4645 msgstr ""
4646
4647 #: src/mainwindow.c:2908
4648 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
4649 msgstr ""
4650
4651 #: src/mainwindow.c:2916 src/summaryview.c:3888
4652 #, fuzzy
4653 msgid "Filtering configuration"
4654 msgstr "Ôèëòðèðàíå/Êîíôèãóðàöèÿ íà ïðîöåäèðàíå"
4655
4656 #: src/matcher.c:1231 src/matcher.c:1232 src/matcher.c:1233 src/matcher.c:1234
4657 #: src/matcher.c:1235 src/matcher.c:1236 src/matcher.c:1237 src/matcher.c:1238
4658 msgid "(none)"
4659 msgstr "(íÿìà)"
4660
4661 #: src/message_search.c:88
4662 msgid "Find in current message"
4663 msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
4664
4665 #: src/message_search.c:106
4666 msgid "Find text:"
4667 msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
4668
4669 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:541 src/summary_search.c:183
4670 msgid "Case sensitive"
4671 msgstr "Îò÷èòà ðàçìåðà íà ñèìâîëèòå"
4672
4673 #: src/message_search.c:128 src/summary_search.c:190
4674 msgid "Backward search"
4675 msgstr "Òúðñåíå íàçàä"
4676
4677 #: src/message_search.c:186 src/summary_search.c:341
4678 msgid "Search string not found."
4679 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
4680
4681 #: src/message_search.c:193
4682 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4683 msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
4684
4685 #: src/message_search.c:196
4686 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4687 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
4688
4689 #: src/message_search.c:199 src/summary_search.c:350
4690 msgid "Search finished"
4691 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
4692
4693 #: src/messageview.c:253
4694 msgid "/_Message/Compose _new message"
4695 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
4696
4697 #: src/messageview.c:265
4698 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4699 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
4700
4701 #: src/messageview.c:267
4702 msgid "/_Message/Redirec_t"
4703 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
4704
4705 #: src/messageview.c:286
4706 #, fuzzy
4707 msgid "/_Tools/Create processing rule/"
4708 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
4709
4710 #: src/messageview.c:288
4711 #, fuzzy
4712 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
4713 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
4714
4715 #: src/messageview.c:290
4716 #, fuzzy
4717 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
4718 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
4719
4720 #: src/messageview.c:292
4721 #, fuzzy
4722 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
4723 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
4724
4725 #: src/messageview.c:294
4726 #, fuzzy
4727 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
4728 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
4729
4730 #: src/messageview.c:509
4731 msgid "<No Return-Path found>"
4732 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
4733
4734 #: src/messageview.c:517
4735 #, c-format
4736 msgid ""
4737 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4738 "does not correspond to the return path:\n"
4739 "Notification address: %s\n"
4740 "Return path: %s\n"
4741 "It is advised to not to send the return receipt."
4742 msgstr ""
4743
4744 #: src/messageview.c:525
4745 msgid "+Don't Send"
4746 msgstr "+Íå èçïðàùàé"
4747
4748 #: src/messageview.c:535
4749 msgid ""
4750 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4751 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4752 "officially addressed to you.\n"
4753 "Receipt notification cancelled."
4754 msgstr ""
4755
4756 #: src/messageview.c:954 src/mimeview.c:1135 src/summaryview.c:3267
4757 #: src/summaryview.c:3270
4758 msgid "Save as"
4759 msgstr "Çàïàçè êàòî"
4760
4761 #: src/messageview.c:959 src/mimeview.c:1026 src/summaryview.c:3276
4762 msgid "Overwrite"
4763 msgstr "Ïðåçàïèøè"
4764
4765 #: src/messageview.c:960
4766 msgid "Overwrite existing file?"
4767 msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë?"
4768
4769 #: src/messageview.c:967 src/summaryview.c:3284 src/summaryview.c:3288
4770 #: src/summaryview.c:3305
4771 #, c-format
4772 msgid "Can't save the file `%s'."
4773 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëà `%s'."
4774
4775 #: src/messageview.c:1033
4776 #, fuzzy
4777 msgid "This message asks for a return receipt."
4778 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
4779
4780 #: src/messageview.c:1034
4781 msgid "Send receipt"
4782 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
4783
4784 #: src/messageview.c:1074
4785 msgid ""
4786 "This message has been partially retrieved,\n"
4787 "and has been deleted from the server."
4788 msgstr ""
4789
4790 #: src/messageview.c:1080
4791 #, fuzzy, c-format
4792 msgid ""
4793 "This message has been partially retrieved;\n"
4794 "it is %s."
4795 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
4796
4797 #: src/messageview.c:1084 src/messageview.c:1106
4798 msgid "Mark for download"
4799 msgstr ""
4800
4801 #: src/messageview.c:1085 src/messageview.c:1097
4802 msgid "Mark for deletion"
4803 msgstr ""
4804
4805 #: src/messageview.c:1090
4806 #, c-format
4807 msgid ""
4808 "This message has been partially retrieved;\n"
4809 "it is %s and will be downloaded."
4810 msgstr ""
4811
4812 #: src/messageview.c:1095 src/messageview.c:1108
4813 #: src/prefs_filtering_action.c:137
4814 msgid "Unmark"
4815 msgstr "Îòìàðêèðàíå"
4816
4817 #: src/messageview.c:1101
4818 #, c-format
4819 msgid ""
4820 "This message has been partially retrieved;\n"
4821 "it is %s and will be deleted."
4822 msgstr ""
4823
4824 #: src/messageview.c:1177
4825 msgid "Return Receipt Notification"
4826 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
4827
4828 #: src/messageview.c:1178
4829 msgid ""
4830 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4831 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4832 "notification:"
4833 msgstr ""
4834 "Ñúîáùåíèåòî áåøå èçïðàòåíî äî íÿêîëêî îò âàøèòå  àêàóíòè.\n"
4835 "Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå çà "
4836 "ïîëó÷àâàíå:"
4837
4838 #: src/messageview.c:1182
4839 msgid "Send Notification"
4840 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
4841
4842 #: src/messageview.c:1182
4843 msgid "+Cancel"
4844 msgstr "+Îòêàç"
4845
4846 #: src/messageview.c:1242 src/summaryview.c:3323 src/toolbar.c:169
4847 msgid "Print"
4848 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
4849
4850 #: src/messageview.c:1243 src/summaryview.c:3324
4851 #, c-format
4852 msgid ""
4853 "Enter the print command line:\n"
4854 "(`%s' will be replaced with file name)"
4855 msgstr ""
4856 "Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
4857 "(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
4858
4859 #: src/messageview.c:1249 src/summaryview.c:3330
4860 #, c-format
4861 msgid ""
4862 "Print command line is invalid:\n"
4863 "`%s'"
4864 msgstr ""
4865 "Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà:\n"
4866 "'%s'"
4867
4868 #: src/mh.c:352
4869 #, fuzzy, c-format
4870 msgid "can't copy message %s to %s\n"
4871 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %s â %s\n"
4872
4873 #: src/mh_gtk.c:58
4874 msgid "/Remove _mailbox"
4875 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
4876
4877 #: src/mh_gtk.c:308
4878 #, c-format
4879 msgid ""
4880 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
4881 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
4882 msgstr ""
4883 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
4884 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ñà èçòðèòè îò äèñêà)"
4885
4886 #: src/mh_gtk.c:310
4887 msgid "Remove mailbox"
4888 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
4889
4890 #: src/mimeview.c:153
4891 msgid "/_Open"
4892 msgstr "/_Îòâîðè"
4893
4894 #: src/mimeview.c:154
4895 msgid "/Open _with..."
4896 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
4897
4898 #: src/mimeview.c:155
4899 msgid "/_Display as text"
4900 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
4901
4902 #: src/mimeview.c:156
4903 msgid "/_Save as..."
4904 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
4905
4906 #: src/mimeview.c:157
4907 msgid "/Save _all..."
4908 msgstr "/_Çàïàçè âñè÷êî..."
4909
4910 #: src/mimeview.c:196
4911 msgid "MIME Type"
4912 msgstr "MIME Òèï"
4913
4914 #: src/mimeview.c:640
4915 msgid "Check"
4916 msgstr ""
4917
4918 #: src/mimeview.c:645 src/mimeview.c:650 src/mimeview.c:655
4919 #, fuzzy
4920 msgid "Full info"
4921 msgstr "Ïúëíî èìå"
4922
4923 #: src/mimeview.c:660
4924 #, fuzzy
4925 msgid "Check again"
4926 msgstr "Òúðñè îòíîâî"
4927
4928 #: src/mimeview.c:968 src/mimeview.c:1034 src/mimeview.c:1195
4929 #: src/mimeview.c:1225
4930 msgid "Can't save the part of multipart message."
4931 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
4932
4933 #: src/mimeview.c:1024
4934 #, c-format
4935 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4936 msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë '%s'?"
4937
4938 #: src/mimeview.c:1061
4939 #, fuzzy
4940 msgid "Select destination folder"
4941 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
4942
4943 #: src/mimeview.c:1068
4944 #, fuzzy, c-format
4945 msgid "`%s' is not a directory."
4946 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
4947
4948 #: src/mimeview.c:1235
4949 msgid "Open with"
4950 msgstr "Îòâîðè ñ"
4951
4952 #: src/mimeview.c:1236
4953 #, c-format
4954 msgid ""
4955 "Enter the command line to open file:\n"
4956 "(`%s' will be replaced with file name)"
4957 msgstr ""
4958 "Âúâåäåòå êîìàíäà çà îòâðÿíå íà ôàéë:\n"
4959 "(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéëà)"
4960
4961 #: src/news.c:204
4962 #, c-format
4963 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4964 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
4965
4966 #: src/news.c:277
4967 #, fuzzy, c-format
4968 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
4969 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
4970
4971 #: src/news.c:407
4972 #, fuzzy
4973 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
4974 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
4975
4976 #: src/news.c:520
4977 #, fuzzy
4978 msgid "can't post article.\n"
4979 msgstr "íå ìîãà äà çàòâîðÿ ïàïêà\n"
4980
4981 #: src/news.c:546
4982 #, fuzzy, c-format
4983 msgid "can't retrieve article %d\n"
4984 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
4985
4986 #: src/news.c:595
4987 #, fuzzy, c-format
4988 msgid "can't select group: %s\n"
4989 msgstr "íå ìîãà äà çàäàì ãðóïà: %s\n"
4990
4991 #: src/news.c:808
4992 #, c-format
4993 msgid "can't set group: %s\n"
4994 msgstr "íå ìîãà äà çàäàì ãðóïà: %s\n"
4995
4996 #: src/news.c:816
4997 #, c-format
4998 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4999 msgstr "Íåâàëèäåí îáõâàò íà ñòàòèè: %d - %d\n"
5000
5001 #: src/news.c:836
5002 #, c-format
5003 msgid "error occurred while getting %s.\n"
5004 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
5005
5006 #: src/news.c:854
5007 #, c-format
5008 msgid "getting xover %d in %s...\n"
5009 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d â %s...\n"
5010
5011 #: src/news.c:858 src/news.c:943
5012 msgid "can't get xover\n"
5013 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xover\n"
5014
5015 #: src/news.c:867 src/news.c:953
5016 msgid "error occurred while getting xover.\n"
5017 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xover.\n"
5018
5019 #: src/news.c:873 src/news.c:966
5020 #, c-format
5021 msgid "invalid xover line: %s\n"
5022 msgstr "íåâàëèäåí xover line: %s\n"
5023
5024 #: src/news.c:888 src/news.c:907 src/news.c:985 src/news.c:1020
5025 msgid "can't get xhdr\n"
5026 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xhdr\n"
5027
5028 #: src/news.c:897 src/news.c:916 src/news.c:997 src/news.c:1032
5029 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
5030 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xhdr.\n"
5031
5032 #: src/news.c:939
5033 #, c-format
5034 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
5035 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d - %d â %s...\n"
5036
5037 #: src/news_gtk.c:49
5038 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
5039 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
5040
5041 #: src/news_gtk.c:50
5042 #, fuzzy
5043 msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
5044 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
5045
5046 #: src/news_gtk.c:52
5047 msgid "/Down_load"
5048 msgstr ""
5049
5050 #: src/news_gtk.c:56
5051 msgid "/Remove _news account"
5052 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
5053
5054 #: src/news_gtk.c:202
5055 #, fuzzy, c-format
5056 msgid "Really unsubscribe newsgroup `%s'?"
5057 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
5058
5059 #: src/news_gtk.c:203
5060 #, fuzzy
5061 msgid "Unsubscribe newsgroup"
5062 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
5063
5064 #: src/news_gtk.c:240
5065 #, c-format
5066 msgid "Really delete news account `%s'?"
5067 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
5068
5069 #: src/news_gtk.c:241
5070 msgid "Delete news account"
5071 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
5072
5073 #: src/passphrase.c:88
5074 msgid "Passphrase"
5075 msgstr "Ïàñôðàçà"
5076
5077 #: src/passphrase.c:271
5078 msgid "[no user id]"
5079 msgstr "[no user id]"
5080
5081 #: src/passphrase.c:275
5082 #, c-format
5083 msgid ""
5084 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
5085 "\n"
5086 "  %.*s  \n"
5087 "(%.*s)\n"
5088 msgstr ""
5089
5090 #: src/passphrase.c:279
5091 msgid ""
5092 "Bad passphrase! Try again...\n"
5093 "\n"
5094 msgstr ""
5095
5096 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:116
5097 #, fuzzy
5098 msgid "ClamAV: scanning message..."
5099 msgstr "Èçïðàùàì ñúîáøåíèå..."
5100
5101 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:226
5102 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:244
5103 msgid "Clam AntiVirus"
5104 msgstr ""
5105
5106 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:231
5107 msgid ""
5108 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
5109 "an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
5110 "\n"
5111 "When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
5112 "saved in a specially designated folder.\n"
5113 "\n"
5114 "This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
5115 "moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
5116 "too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
5117 msgstr ""
5118
5119 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
5120 msgid "Enable virus scanning"
5121 msgstr "Ðàçðåøàâà ñêàíèðàíå çà âèðóñè"
5122
5123 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
5124 #, fuzzy
5125 msgid "Scan archive contents"
5126 msgstr "Ðàçðåøàâà ñêàíèðàíå íà àðõèâíîòî ñúäúðæàíèå"
5127
5128 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
5129 msgid "Maximum attachment size"
5130 msgstr "Ìàêñèìàëåí ðàçìåð íà ïðèêðåïêèòå"
5131
5132 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
5133 msgid "MB"
5134 msgstr "MB"
5135
5136 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
5137 #, fuzzy
5138 msgid "Save infected messages"
5139 msgstr "Ïîëó÷è èíôåêòèðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
5140
5141 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
5142 msgid "Save folder"
5143 msgstr "Çàïàçè ïàïêà"
5144
5145 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:169
5146 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:178
5147 msgid "Leave empty to use the default trash folder"
5148 msgstr "Îñòàâåòå ïðàçíî çà äà èçïîëçâàòå êîø÷åòî ïî ïðåìúë÷àâàíå"
5149
5150 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:243
5151 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:457
5152 #, fuzzy
5153 msgid "Filtering"
5154 msgstr "Ôèëòðèðàì..."
5155
5156 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:268
5157 msgid "Clam AntiVirus GTK"
5158 msgstr ""
5159
5160 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:273
5161 msgid ""
5162 "This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
5163 "\n"
5164 "You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
5165 "Clam AntiVirus.\n"
5166 "\n"
5167 "With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
5168 "scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
5169 "attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
5170 "mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
5171 "mail will be saved.\n"
5172 msgstr ""
5173
5174 #: src/plugins/demo/demo.c:71
5175 msgid "Demo"
5176 msgstr ""
5177
5178 #: src/plugins/demo/demo.c:76
5179 msgid ""
5180 "This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
5181 "a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
5182 "\n"
5183 "It is not really useful"
5184 msgstr ""
5185
5186 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:73
5187 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:152 src/prefs_ext_prog.c:265
5188 #: src/prefs_msg_colors.c:384
5189 #, fuzzy
5190 msgid "Message View"
5191 msgstr "Ñúîáùåíèå"
5192
5193 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74
5194 #, fuzzy
5195 msgid "Dillo Browser"
5196 msgstr "Ðàçãëåæäàíå íà HTML ñ Dillo"
5197
5198 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:112
5199 msgid "Do not load remote links in mails"
5200 msgstr "Íå çàðåæäàé õèïåðâðúçêèòå â ñúîáùåíèÿòà"
5201
5202 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:118
5203 msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
5204 msgstr "Åêâèâàëåíò íà dillo --local"
5205
5206 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:120
5207 msgid "You can still load remote links by reloading the page"
5208 msgstr ""
5209 "Âñå îùå ìîæåòå äà ðàçðåøèòå ñëåäâàíåòî íà õèïåðâðúçêèòå\n"
5210 "êàòî ïðåçàðåäèòå ñòðàíèöàòà"
5211
5212 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:127
5213 msgid "Full window mode (hide controls)"
5214 msgstr "Ïúëåí åêðàí (ñêðèâà êîíòðîëèòå)"
5215
5216 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:133
5217 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
5218 msgstr "Åêâèâàëåíò íà dillo --fullwindow"
5219
5220 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:193
5221 msgid "Dillo HTML Viewer"
5222 msgstr "Ðàçãëåæäàíå íà HTML ñ Dillo"
5223
5224 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:198
5225 msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
5226 msgstr "Òîçè ïëúãèí ðåíäâà HTML ïîùà èçïîëçâàéêè Dillo êàòî áðàóçúð."
5227
5228 #: src/plugins/image_viewer/plugin.c:58
5229 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:153
5230 msgid "Image Viewer"
5231 msgstr "Ïîêàçâàíå íà êàðòèíêè"
5232
5233 #: src/plugins/image_viewer/plugin.c:63
5234 msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
5235 msgstr ""
5236 "Òîçè ïëúãèí èçïîëçâà gdk-pixbuf èëè imlib çà äà ïîêàçâà ïðèêðåïåíèòå "
5237 "êàðòèíêè."
5238
5239 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:345
5240 msgid "Filename:"
5241 msgstr "Èìå íà ôàéë:"
5242
5243 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:352
5244 msgid "Filesize:"
5245 msgstr "Ðàçìåð íà ôàéë:"
5246
5247 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:373
5248 msgid "Load Image"
5249 msgstr "Çàðåäè êàðòèíêà"
5250
5251 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:379
5252 msgid "Content-Type:"
5253 msgstr "Content-Type:"
5254
5255 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
5256 msgid "Automatically display attached images"
5257 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàé ïðèêðåïåíèòå êàðòèíêè"
5258
5259 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
5260 msgid ""
5261 "Resize attached images by default\n"
5262 "(Clicking image toggles scaling)"
5263 msgstr ""
5264
5265 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
5266 msgid "MathML Viewer"
5267 msgstr ""
5268
5269 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
5270 msgid ""
5271 "This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
5272 "(Content-Type: text/mathml)"
5273 msgstr ""
5274
5275 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:97
5276 msgid "Undefined"
5277 msgstr ""
5278
5279 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:99 src/prefs_common.c:1096
5280 #: src/prefs_common.c:1215
5281 msgid "Never"
5282 msgstr "Íèêîãà"
5283
5284 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:101
5285 msgid "Marginal"
5286 msgstr ""
5287
5288 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:105
5289 #, fuzzy
5290 msgid "Ultimate"
5291 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
5292
5293 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:125
5294 #, fuzzy, c-format
5295 msgid "Valid signature by %s (Trust: %s)"
5296 msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
5297
5298 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:130
5299 #, fuzzy
5300 msgid "The signature has expired"
5301 msgstr "Ïîäïèñà å âàëèäåí äî %s"
5302
5303 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:132
5304 msgid "The key that was used to sign this part has expired"
5305 msgstr ""
5306
5307 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:134
5308 #, fuzzy
5309 msgid "Not all signatures are valid"
5310 msgstr "Íÿìà íàìåðåí ïîäïèñ"
5311
5312 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:136
5313 #, fuzzy
5314 msgid "This signature is invalid"
5315 msgstr "Íÿìà íàìåðåí ïîäïèñ"
5316
5317 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:138
5318 #, fuzzy
5319 msgid "You have no key to verify this signature"
5320 msgstr "Íÿìà ïóáëè÷åí êëþ÷ çà ïîòâúðæäàâàíå íà ïîäïèñà"
5321
5322 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:140 src/privacy.c:176 src/privacy.c:199
5323 msgid "No signature found"
5324 msgstr "Íÿìà íàìåðåí ïîäïèñ"
5325
5326 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:142
5327 msgid "An error occured"
5328 msgstr ""
5329
5330 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:144
5331 msgid "The signature has not been checked"
5332 msgstr ""
5333
5334 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:168
5335 #, fuzzy, c-format
5336 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
5337 msgstr "Íàïðàâåí ïîäïèñ %s\n"
5338
5339 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:177
5340 #, fuzzy, c-format
5341 msgid "Good signature from \"%s\"\n"
5342 msgstr "Ïðàâèëåí ïîäïèñ îò \"%s\""
5343
5344 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:182
5345 #, fuzzy, c-format
5346 msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
5347 msg