updated message catalogs
[claws.git] / po / bg.po
1 # Bulgarain translation of Sylpheed.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
4 # Updated by: George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-09-20 16:12+0300\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
10 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
11 "Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:89
17 msgid "About"
18 msgstr "Îòíîñíî"
19
20 #: src/about.c:210
21 msgid ""
22 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
23 "\n"
24 msgstr ""
25
26 #: src/about.c:214
27 msgid ""
28 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
29 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
30 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
31 "version.\n"
32 "\n"
33 msgstr ""
34 "Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/"
35 "èëèìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å "
36 "ïóáëèêóâàíîò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
37 "\n"
38
39 #: src/about.c:220
40 msgid ""
41 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
42 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
43 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
44 "more details.\n"
45 "\n"
46 msgstr ""
47 "Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî ÁÅÇ "
48 "ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public License "
49 "çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
50 "\n"
51
52 #: src/about.c:226
53 msgid ""
54 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
55 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
56 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
57 msgstr ""
58 "Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî "
59 "ñïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
60 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
61
62 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
63 #: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2957 src/compose.c:5612
64 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
65 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
66 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
67 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2274
68 #: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
69 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:496 src/main.c:504 src/mainwindow.c:2049
70 #: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841 src/mimeview.c:899
71 #: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
72 #: src/prefs_common.c:3204 src/prefs_common.c:3373 src/prefs_common.c:3703
73 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
74 #: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:340
75 #: src/prefs_folder_item.c:469 src/prefs_matcher.c:307
76 #: src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
77 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257
78 #: src/prefs_toolbar.c:852 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
79 #: src/summaryview.c:3268
80 msgid "OK"
81 msgstr "OK"
82
83 #: src/account.c:281
84 msgid ""
85 "Some composing windows are open.\n"
86 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
87 msgstr ""
88 "Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
89 "Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
90
91 #: src/account.c:489
92 msgid "Edit accounts"
93 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
94
95 #: src/account.c:507
96 msgid ""
97 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
98 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
99 msgstr ""
100 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
101 "â 'G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
102
103 #: src/account.c:527 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
104 #: src/compose.c:4459 src/compose.c:4630 src/editaddress.c:774
105 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
106 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
107 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
108 #: src/select-keys.c:299
109 msgid "Name"
110 msgstr "Èìå"
111
112 #: src/account.c:528 src/prefs_account.c:886
113 msgid "Protocol"
114 msgstr "Ïðîòîêîë"
115
116 #: src/account.c:529
117 msgid "Server"
118 msgstr "Ñúðâúð"
119
120 #: src/account.c:558 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
121 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_customheader.c:234
122 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
123 msgid "Add"
124 msgstr "Äîáàâè"
125
126 #: src/account.c:564
127 msgid "Edit"
128 msgstr "Ïðîìåíè"
129
130 #: src/account.c:570 src/prefs_customheader.c:241
131 msgid " Delete "
132 msgstr "Èçòðèé"
133
134 #: src/account.c:576 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
135 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
136 #: src/prefs_filtering.c:575 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
137 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:848
138 msgid "Down"
139 msgstr "Íàäîëó"
140
141 #: src/account.c:582 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
142 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
143 #: src/prefs_filtering.c:569 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
144 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:844
145 msgid "Up"
146 msgstr "Íàãîðå"
147
148 #: src/account.c:596
149 msgid " Set as default account "
150 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
151
152 #: src/account.c:602 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
153 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
154 #: src/inc.c:666 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1656
155 #: src/summary_search.c:208 src/crash.c:244
156 msgid "Close"
157 msgstr "Çàòâîðè"
158
159 #: src/account.c:684
160 msgid "Delete account"
161 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
162
163 #: src/account.c:685
164 msgid "Do you really want to delete this account?"
165 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
166
167 #: src/account.c:686 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
168 #: src/compose.c:2836 src/compose.c:3311 src/compose.c:5790 src/compose.c:6134
169 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/folderview.c:2116
170 #: src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286 src/folderview.c:2420
171 #: src/folderview.c:2456 src/inc.c:170 src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1303
172 #: src/mainwindow.c:2254 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
173 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
174 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
175 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:1214
176 #: src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1301 src/summaryview.c:1325
177 #: src/summaryview.c:1357 src/summaryview.c:1382 src/summaryview.c:1407
178 #: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:2920
179 msgid "Yes"
180 msgstr "Äà"
181
182 #: src/account.c:686 src/compose.c:3311 src/compose.c:5790
183 #: src/folderview.c:2116 src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286
184 #: src/folderview.c:2420 src/folderview.c:2456
185 msgid "+No"
186 msgstr "+Íå"
187
188 #: src/addressadd.c:163
189 msgid "Add Address to Book"
190 msgstr "Äîáàâè àäðåñ â êíèãàòà"
191
192 #: src/addressadd.c:193 src/compose.c:5098 src/select-keys.c:300
193 msgid "Address"
194 msgstr "Àäðåñ"
195
196 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
197 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:256
198 msgid "Remarks"
199 msgstr "Áåëåæêè"
200
201 #: src/addressadd.c:225
202 msgid "Select Address Book Folder"
203 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
204
205 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
206 #: src/compose.c:2957 src/compose.c:5613 src/compose.c:6292 src/compose.c:6330
207 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
208 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
209 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
210 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
211 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
212 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:496 src/main.c:504
213 #: src/mainwindow.c:2049 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841
214 #: src/mimeview.c:899 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
215 #: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3205 src/prefs_common.c:3704
216 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
217 #: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:341
218 #: src/prefs_folder_item.c:470 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
219 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
220 #: src/prefs_toolbar.c:853 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
221 #: src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:3268
222 msgid "Cancel"
223 msgstr "Îòêàç"
224
225 #: src/addressbook.c:343 src/compose.c:502 src/mainwindow.c:404
226 msgid "/_File"
227 msgstr "/_Ôàéë"
228
229 #: src/addressbook.c:344
230 msgid "/_File/New _Book"
231 msgstr "/_Ôàéë/Íîâà _Êíèãà"
232
233 #: src/addressbook.c:345
234 msgid "/_File/New _vCard"
235 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _vCard"
236
237 #: src/addressbook.c:347
238 msgid "/_File/New _JPilot"
239 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _JPilot"
240
241 #: src/addressbook.c:350
242 msgid "/_File/New _Server"
243 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _Ñúðâúð"
244
245 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:506
246 #: src/mainwindow.c:418 src/mainwindow.c:421
247 msgid "/_File/---"
248 msgstr "/_Ôàéë/---"
249
250 #: src/addressbook.c:353
251 msgid "/_File/_Edit"
252 msgstr "/_Ôàéë/_Ðåäàêòèðàé"
253
254 #: src/addressbook.c:354
255 msgid "/_File/_Delete"
256 msgstr "/_Ôàéë/_Èçòðèé"
257
258 #: src/addressbook.c:356
259 msgid "/_File/_Save"
260 msgstr "/_Ôàéë/_Çàïàçè"
261
262 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:507
263 msgid "/_File/_Close"
264 msgstr "/_Ôàéë/_Çàòâîðè"
265
266 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
267 #: src/compose.c:509 src/mainwindow.c:425
268 msgid "/_Edit"
269 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé"
270
271 #: src/addressbook.c:359
272 msgid "/_Edit/C_ut"
273 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
274
275 #: src/addressbook.c:360 src/compose.c:514 src/mainwindow.c:426
276 msgid "/_Edit/_Copy"
277 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Êîïèðàé"
278
279 #: src/addressbook.c:361 src/compose.c:515
280 msgid "/_Edit/_Paste"
281 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè"
282
283 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:512 src/compose.c:595
284 #: src/mainwindow.c:429
285 msgid "/_Edit/---"
286 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/---"
287
288 #: src/addressbook.c:363
289 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
290 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè Àäðåñ"
291
292 #: src/addressbook.c:364
293 msgid "/_Address"
294 msgstr "/_Àäðåñ"
295
296 #: src/addressbook.c:365
297 msgid "/_Address/New _Address"
298 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
299
300 #: src/addressbook.c:366
301 msgid "/_Address/New _Group"
302 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà _Ãðóïà"
303
304 #: src/addressbook.c:367
305 msgid "/_Address/New _Folder"
306 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà _Ïàïêà"
307
308 #: src/addressbook.c:368
309 msgid "/_Address/---"
310 msgstr "/_Àäðåñ/---"
311
312 #: src/addressbook.c:369
313 msgid "/_Address/_Edit"
314 msgstr "/_Àäðåñ/_Ðåäàêòèðàé"
315
316 #: src/addressbook.c:370
317 msgid "/_Address/_Delete"
318 msgstr "/_Àäðåñ/_Èçòðèé"
319
320 #: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:630
321 #: src/mainwindow.c:639 src/mainwindow.c:650 src/mainwindow.c:652
322 #: src/mainwindow.c:655 src/mainwindow.c:657
323 msgid "/_Tools/---"
324 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/---"
325
326 #: src/addressbook.c:372
327 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
328 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
329
330 #: src/addressbook.c:373
331 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
332 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
333
334 #: src/addressbook.c:374
335 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
336 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
337
338 #: src/addressbook.c:376
339 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
340 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
341
342 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:685
343 msgid "/_Help"
344 msgstr "/_Ïîìîù"
345
346 #: src/addressbook.c:378 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:699
347 msgid "/_Help/_About"
348 msgstr "/_Ïîìîù/_Îòíîñíî"
349
350 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
351 msgid "/New _Address"
352 msgstr "/Íîâ _Àäðåñ"
353
354 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
355 msgid "/New _Group"
356 msgstr "/Íîâà _Ãðóïà"
357
358 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
359 msgid "/New _Folder"
360 msgstr "/Íîâà _Ïàïêà"
361
362 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
363 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:496
364 #: src/folderview.c:262 src/folderview.c:264 src/folderview.c:273
365 #: src/folderview.c:277 src/folderview.c:281 src/folderview.c:283
366 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:297 src/folderview.c:301
367 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:313 src/folderview.c:317
368 #: src/folderview.c:319 src/summaryview.c:395 src/summaryview.c:397
369 #: src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:406 src/summaryview.c:418
370 #: src/summaryview.c:430 src/summaryview.c:436
371 msgid "/---"
372 msgstr "/---"
373
374 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:403
375 msgid "/_Delete"
376 msgstr "/Èçòðèé"
377
378 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
379 msgid "/C_ut"
380 msgstr "/Èçðåæè"
381
382 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
383 msgid "/_Copy"
384 msgstr "/Êîïèðàé"
385
386 #: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
387 msgid "/_Paste"
388 msgstr "/Ïîñòàâè"
389
390 #: src/addressbook.c:408
391 msgid "/Pa_ste Address"
392 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
393
394 #: src/addressbook.c:530
395 msgid "E-Mail address"
396 msgstr "E-Mail àäðåñ"
397
398 #: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5099 src/prefs_common.c:2690
399 msgid "Address book"
400 msgstr "Àäðåñíèê"
401
402 #: src/addressbook.c:633
403 msgid "Name:"
404 msgstr "Èìå:"
405
406 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
407 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
408 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
409 #: src/prefs_filter.c:413 src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:534
410 #: src/prefs_matcher.c:506 src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
411 #: src/prefs_toolbar.c:805 src/toolbar.c:305
412 msgid "Delete"
413 msgstr "Èçòðèé"
414
415 #: src/addressbook.c:671
416 msgid "Lookup"
417 msgstr "Ïîòúðñè"
418
419 #: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1333 src/compose.c:3011
420 #: src/compose.c:4277 src/compose.c:4978 src/headerview.c:55
421 #: src/prefs_template.c:169 src/summary_search.c:156
422 msgid "To:"
423 msgstr "Äî:"
424
425 #: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1317 src/compose.c:3010
426 msgid "Cc:"
427 msgstr "Cc:"
428
429 #: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1320
430 msgid "Bcc:"
431 msgstr "Bcc:"
432
433 #: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
434 msgid "Delete address(es)"
435 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
436
437 #: src/addressbook.c:891
438 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
439 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
440
441 #: src/addressbook.c:914
442 msgid "Really delete the address(es)?"
443 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
444
445 #: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2836
446 #: src/compose.c:6134 src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/inc.c:170
447 #: src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1303 src/mainwindow.c:2254
448 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
449 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
450 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
451 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:1214
452 #: src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1301 src/summaryview.c:1325
453 #: src/summaryview.c:1357 src/summaryview.c:1382 src/summaryview.c:1407
454 #: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:2920
455 msgid "No"
456 msgstr "Íå"
457
458 #: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
459 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
460 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
461
462 #: src/addressbook.c:1435
463 msgid "Cannot paste into an address group."
464 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
465
466 #: src/addressbook.c:2078
467 #, c-format
468 msgid ""
469 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
470 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
471 msgstr ""
472 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
473 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
474
475 #: src/addressbook.c:2082
476 msgid "Folder only"
477 msgstr "Ñàìî ïàïêà"
478
479 #: src/addressbook.c:2082
480 msgid "Folder and Addresses"
481 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
482
483 #: src/addressbook.c:2087
484 #, c-format
485 msgid "Really delete `%s' ?"
486 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
487
488 #: src/addressbook.c:2792
489 msgid "New user, could not save index file."
490 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
491
492 #: src/addressbook.c:2796
493 msgid "New user, could not save address book files."
494 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
495
496 #: src/addressbook.c:2806
497 msgid "Old address book converted successfully."
498 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
499
500 #: src/addressbook.c:2811
501 msgid ""
502 "Old address book converted,\n"
503 "could not save new address index file"
504 msgstr ""
505 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
506 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
507
508 #: src/addressbook.c:2824
509 msgid ""
510 "Could not convert address book,\n"
511 "but created empty new address book files."
512 msgstr ""
513 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
514 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
515
516 #: src/addressbook.c:2830
517 msgid ""
518 "Could not convert address book,\n"
519 "could not create new address book files."
520 msgstr ""
521 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
522 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
523
524 #: src/addressbook.c:2835
525 msgid ""
526 "Could not convert address book\n"
527 "and could not create new address book files."
528 msgstr ""
529 "Could not convert address book\n"
530 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
531
532 #: src/addressbook.c:2842
533 msgid "Addressbook conversion error"
534 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
535
536 #: src/addressbook.c:2846
537 msgid "Addressbook conversion"
538 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
539
540 #: src/addressbook.c:2881
541 msgid "Addressbook Error"
542 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
543
544 #: src/addressbook.c:2882
545 msgid "Could not read address index"
546 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
547
548 #: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1015
549 msgid "Interface"
550 msgstr "Èíòåðôåéñ"
551
552 #: src/addressbook.c:3361 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
553 #: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
554 msgid "Address Book"
555 msgstr "Àäðåñíèê"
556
557 #: src/addressbook.c:3377
558 msgid "Person"
559 msgstr "Ëèöå"
560
561 #: src/addressbook.c:3393
562 msgid "EMail Address"
563 msgstr "EMail Àäðåñ"
564
565 #: src/addressbook.c:3409
566 msgid "Group"
567 msgstr "Ãðóïà"
568
569 #: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:347
570 #: src/prefs_account.c:1890
571 msgid "Folder"
572 msgstr "Ïàïêà"
573
574 #: src/addressbook.c:3441
575 msgid "vCard"
576 msgstr "vCard"
577
578 #: src/addressbook.c:3457 src/addressbook.c:3473
579 msgid "JPilot"
580 msgstr "JPilot"
581
582 #: src/addressbook.c:3489
583 msgid "LDAP Server"
584 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
585
586 #: src/addrgather.c:156
587 msgid "Please specify name for address book."
588 msgstr "Ìîëÿ óêàæåòå èìå çà àäðåñíèêà."
589
590 #: src/addrgather.c:176
591 msgid "Please select the mail headers to search."
592 msgstr ""
593
594 #: src/addrgather.c:183
595 msgid "Busy harvesting addresses..."
596 msgstr ""
597
598 #: src/addrgather.c:221
599 msgid "Addresses gathered successfully."
600 msgstr "Àäðåñèòå ñà ñúáðàíè óñïåøíî."
601
602 #: src/addrgather.c:285
603 msgid "No folder or message was selected."
604 msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà íèòî ñúîáùåíèå."
605
606 #: src/addrgather.c:293
607 msgid ""
608 "Please select a folder to process from the folder\n"
609 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
610 "the message list."
611 msgstr ""
612
613 #: src/addrgather.c:345
614 msgid "Folder :"
615 msgstr "Ïàïêà :"
616
617 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
618 msgid "Address Book :"
619 msgstr "Àäðåñíèê :"
620
621 #: src/addrgather.c:366
622 msgid "Folder Size :"
623 msgstr "Ðàçìåð íà ïàïêà :"
624
625 #: src/addrgather.c:381
626 msgid "Process these mail header fields"
627 msgstr ""
628
629 #: src/addrgather.c:399
630 msgid "Include sub-folders"
631 msgstr "Âêëþ÷è ïîä-ïàïêè"
632
633 #: src/addrgather.c:422
634 msgid "Header Name"
635 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
636
637 #: src/addrgather.c:423
638 msgid "Address Count"
639 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
640
641 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:267
642 #: src/messageview.c:331
643 msgid "Warning"
644 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
645
646 #: src/addrgather.c:528
647 msgid "Header Fields"
648 msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
649
650 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
651 msgid "Finish"
652 msgstr "Çàâúðøè"
653
654 #: src/addrgather.c:588
655 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
656 msgstr ""
657
658 #: src/addrgather.c:596
659 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
660 msgstr ""
661
662 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
663 msgid "Common address"
664 msgstr "Îáùè àäðåñè"
665
666 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
667 msgid "Personal address"
668 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
669
670 #: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5790 src/main.c:494
671 msgid "Notice"
672 msgstr "Ñúîáùåíèå"
673
674 #: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3309 src/inc.c:539
675 msgid "Error"
676 msgstr "Ãðåøêà"
677
678 #: src/alertpanel.c:279
679 msgid "Show this message next time"
680 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
681
682 #: src/colorlabel.c:45
683 msgid "Orange"
684 msgstr "Îðàíæåâ"
685
686 #: src/colorlabel.c:46
687 msgid "Red"
688 msgstr "×åðâåí"
689
690 #: src/colorlabel.c:47
691 msgid "Pink"
692 msgstr "Ðîçîâ"
693
694 #: src/colorlabel.c:48
695 msgid "Sky blue"
696 msgstr "Íåáåñíî ñèí"
697
698 #: src/colorlabel.c:49
699 msgid "Blue"
700 msgstr "Ñèí"
701
702 #: src/colorlabel.c:50
703 msgid "Green"
704 msgstr "Çåëåí"
705
706 #: src/colorlabel.c:51
707 msgid "Brown"
708 msgstr "Êàôÿâ"
709
710 #: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkaspell.c:1421
711 #: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4220
712 msgid "None"
713 msgstr "Íèêîé"
714
715 #: src/compose.c:494
716 msgid "/_Add..."
717 msgstr "/_Äîáàâè"
718
719 #: src/compose.c:495
720 msgid "/_Remove"
721 msgstr "/_Ìàõíè"
722
723 #: src/compose.c:497 src/folderview.c:265 src/folderview.c:285
724 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:321
725 msgid "/_Property..."
726 msgstr "/Ñâîéñòâî..."
727
728 #: src/compose.c:503
729 msgid "/_File/_Attach file"
730 msgstr "/_Ôàéë/_Ïðèêðåïè ôàéë"
731
732 #: src/compose.c:504
733 msgid "/_File/_Insert file"
734 msgstr "/_Ôàéë/_Âìúêíè ôàéë"
735
736 #: src/compose.c:505
737 msgid "/_File/Insert si_gnature"
738 msgstr "/_Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
739
740 #: src/compose.c:510
741 msgid "/_Edit/_Undo"
742 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Îòìÿíà"
743
744 #: src/compose.c:511
745 msgid "/_Edit/_Redo"
746 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Redo"
747
748 #: src/compose.c:513
749 msgid "/_Edit/Cu_t"
750 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
751
752 #: src/compose.c:516
753 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
754 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
755
756 #: src/compose.c:518 src/mainwindow.c:427
757 msgid "/_Edit/Select _all"
758 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
759
760 #: src/compose.c:519
761 msgid "/_Edit/A_dvanced"
762 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
763
764 #: src/compose.c:520
765 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
766 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
767
768 #: src/compose.c:525
769 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
770 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
771
772 #: src/compose.c:530
773 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
774 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
775
776 #: src/compose.c:535
777 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
778 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
779
780 #: src/compose.c:540
781 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
782 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
783
784 #: src/compose.c:545
785 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
786 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
787
788 #: src/compose.c:550
789 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
790 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
791
792 #: src/compose.c:555
793 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
794 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
795
796 #: src/compose.c:560
797 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
798 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
799
800 #: src/compose.c:565
801 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
802 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
803
804 #: src/compose.c:570
805 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
806 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
807
808 #: src/compose.c:575
809 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
810 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
811
812 #: src/compose.c:580
813 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
814 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
815
816 #: src/compose.c:585
817 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
818 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
819
820 #: src/compose.c:590
821 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
822 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
823
824 #: src/compose.c:596
825 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
826 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
827
828 #: src/compose.c:598
829 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
830 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
831
832 #: src/compose.c:600
833 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
834 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
835
836 #: src/compose.c:603
837 msgid "/_Spelling"
838 msgstr "/_Ñïåëèíã"
839
840 #: src/compose.c:604
841 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
842 msgstr ""
843
844 #: src/compose.c:606
845 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
846 msgstr ""
847
848 #: src/compose.c:608
849 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
850 msgstr ""
851
852 #: src/compose.c:610
853 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
854 msgstr ""
855
856 #: src/compose.c:612
857 msgid "/_Spelling/---"
858 msgstr "/_Ñïåëèíã/---"
859
860 #: src/compose.c:613
861 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
862 msgstr "/_Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
863
864 #: src/compose.c:617 src/mainwindow.c:433 src/summaryview.c:431
865 msgid "/_View"
866 msgstr "/_Èçãëåä"
867
868 #: src/compose.c:618
869 msgid "/_View/_To"
870 msgstr "/_Èçãëåä/Äî"
871
872 #: src/compose.c:619
873 msgid "/_View/_Cc"
874 msgstr "/_Èçãëåä/_Cc"
875
876 #: src/compose.c:620
877 msgid "/_View/_Bcc"
878 msgstr "/_Èçãëåä/_Bcc"
879
880 #: src/compose.c:621
881 msgid "/_View/_Reply to"
882 msgstr "/_Èçãëåä/_Îòãîâîðè íà"
883
884 #: src/compose.c:622 src/compose.c:624 src/compose.c:626 src/mainwindow.c:451
885 #: src/mainwindow.c:454 src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:506
886 #: src/mainwindow.c:588 src/mainwindow.c:592
887 msgid "/_View/---"
888 msgstr "/_Èçãëåä/---"
889
890 #: src/compose.c:623
891 msgid "/_View/_Followup to"
892 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
893
894 #: src/compose.c:625
895 msgid "/_View/R_uler"
896 msgstr "/_Èçãëåä/Ëèíèÿ"
897
898 #: src/compose.c:627
899 msgid "/_View/_Attachment"
900 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèêðåïåíî..."
901
902 #: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:595
903 msgid "/_Message"
904 msgstr "/_Ñúîáùåíèå"
905
906 #: src/compose.c:630
907 msgid "/_Message/_Send"
908 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
909
910 #: src/compose.c:632
911 msgid "/_Message/Send _later"
912 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
913
914 #: src/compose.c:634 src/compose.c:640 src/compose.c:645 src/compose.c:647
915 #: src/compose.c:651 src/compose.c:655 src/compose.c:662 src/mainwindow.c:600
916 #: src/mainwindow.c:602 src/mainwindow.c:611 src/mainwindow.c:613
917 #: src/mainwindow.c:618
918 msgid "/_Message/---"
919 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/---"
920
921 #: src/compose.c:635
922 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
923 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
924
925 #: src/compose.c:637
926 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
927 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
928
929 #: src/compose.c:641
930 msgid "/_Message/_To"
931 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Äî"
932
933 #: src/compose.c:642
934 msgid "/_Message/_Cc"
935 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Cc"
936
937 #: src/compose.c:643
938 msgid "/_Message/_Bcc"
939 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Bcc"
940
941 #: src/compose.c:644
942 msgid "/_Message/_Reply to"
943 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
944
945 #: src/compose.c:646
946 msgid "/_Message/_Followup to"
947 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
948
949 #: src/compose.c:648
950 msgid "/_Message/_Attach"
951 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
952
953 #: src/compose.c:652
954 msgid "/_Message/Si_gn"
955 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
956
957 #: src/compose.c:653
958 msgid "/_Message/_Encrypt"
959 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Êðèïòèðàé"
960
961 #: src/compose.c:656
962 msgid "/_Message/_Priority"
963 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
964
965 #: src/compose.c:657
966 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
967 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
968
969 #: src/compose.c:658
970 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
971 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
972
973 #: src/compose.c:659
974 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
975 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
976
977 #: src/compose.c:660
978 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
979 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
980
981 #: src/compose.c:661
982 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
983 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
984
985 #: src/compose.c:663
986 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
987 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
988
989 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:628
990 msgid "/_Tools"
991 msgstr "/_Èñòðóìåíòè"
992
993 #: src/compose.c:665
994 msgid "/_Tools/Show _ruler"
995 msgstr ""
996
997 #: src/compose.c:666
998 msgid "/_Tools/_Address book"
999 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
1000
1001 #: src/compose.c:667
1002 msgid "/_Tools/_Template"
1003 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
1004
1005 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:651
1006 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1007 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
1008
1009 #: src/compose.c:1017 src/compose.c:1102
1010 #, c-format
1011 msgid "%s: file not exist\n"
1012 msgstr "%s: íåñúùåñòâóâàù ôàéë\n"
1013
1014 #: src/compose.c:1198 src/procmsg.c:983
1015 msgid "Can't get text part\n"
1016 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à òåêñòîâàòà ÷àñò\n"
1017
1018 #: src/compose.c:1323
1019 msgid "Reply-To:"
1020 msgstr "Îòãîâîðè íà:"
1021
1022 #: src/compose.c:1326 src/compose.c:4274 src/compose.c:4980
1023 #: src/headerview.c:56
1024 msgid "Newsgroups:"
1025 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
1026
1027 #: src/compose.c:1329
1028 msgid "Followup-To:"
1029 msgstr ""
1030
1031 #: src/compose.c:1625
1032 msgid "Quote mark format error."
1033 msgstr ""
1034
1035 #: src/compose.c:1637
1036 msgid "Message reply/forward format error."
1037 msgstr ""
1038
1039 #: src/compose.c:1943
1040 #, c-format
1041 msgid "File %s doesn't exist\n"
1042 msgstr "Ôàéëà %s íå ñúùåñòâóâà\n"
1043
1044 #: src/compose.c:1947
1045 #, c-format
1046 msgid "Can't get file size of %s\n"
1047 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ðàçìåðà íà ôàéëà %s\n"
1048
1049 #: src/compose.c:1951
1050 #, c-format
1051 msgid "File %s is empty."
1052 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí"
1053
1054 #: src/compose.c:1955
1055 #, c-format
1056 msgid "Can't read %s."
1057 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
1058
1059 #: src/compose.c:1980
1060 #, c-format
1061 msgid "Message: %s"
1062 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
1063
1064 #: src/compose.c:2052 src/mimeview.c:465
1065 msgid "Can't get the part of multipart message."
1066 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
1067
1068 #: src/compose.c:2651
1069 msgid " [Edited]"
1070 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
1071
1072 #: src/compose.c:2653
1073 #, c-format
1074 msgid "%s - Compose message%s"
1075 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1076
1077 #: src/compose.c:2656
1078 #, c-format
1079 msgid "Compose message%s"
1080 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1081
1082 #: src/compose.c:2680
1083 msgid ""
1084 "Account for sending mail is not specified.\n"
1085 "Please select a mail account before sending."
1086 msgstr ""
1087 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
1088 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
1089
1090 #: src/compose.c:2826
1091 msgid "Recipient is not specified."
1092 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
1093
1094 #: src/compose.c:2834 src/compose.c:5026 src/messageview.c:331
1095 #: src/prefs_account.c:727 src/prefs_common.c:997 src/toolbar.c:297
1096 msgid "Send"
1097 msgstr "Èçïðàùàíå"
1098
1099 #: src/compose.c:2835
1100 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1101 msgstr ""
1102
1103 #: src/compose.c:2855
1104 msgid "Could not queue message for sending"
1105 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
1106
1107 #: src/compose.c:2899 src/compose.c:3528
1108 msgid "can't get recipient list."
1109 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà ñïèñúêà ñ ïîëó÷àòåëè"
1110
1111 #: src/compose.c:2940 src/procmsg.c:1333
1112 #, c-format
1113 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1114 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
1115
1116 #: src/compose.c:2954 src/messageview.c:408
1117 msgid "Queueing"
1118 msgstr "Èç÷àêâàì"
1119
1120 #: src/compose.c:2955
1121 msgid ""
1122 "Error occurred while sending the message.\n"
1123 "Put this message into queue folder?"
1124 msgstr ""
1125 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
1126 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
1127
1128 #: src/compose.c:2961
1129 msgid "Can't queue the message."
1130 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
1131
1132 #: src/compose.c:2964
1133 msgid "Error occurred while sending the message."
1134 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
1135
1136 #: src/compose.c:2980
1137 msgid "Can't save the message to Sent."
1138 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
1139
1140 #: src/compose.c:3116 src/compose.c:3269 src/compose.c:3441 src/compose.c:3598
1141 #: src/mbox_folder.c:1315 src/mbox_folder.c:1416 src/mbox_folder.c:1987
1142 #: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2081 src/mbox_folder.c:2114
1143 #: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1010
1144 #: src/procmsg.c:1314 src/utils.c:2038
1145 msgid "can't change file mode\n"
1146 msgstr "íå ìîãà äà ïðîìåíÿ âèäà/òèïà íà ôàéëà\n"
1147
1148 #: src/compose.c:3211
1149 #, c-format
1150 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1151 msgstr ""
1152
1153 #: src/compose.c:3310
1154 msgid ""
1155 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1156 "Send it anyway?"
1157 msgstr ""
1158 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
1159 "Äà ãî èçïðàòÿ âúïðåêè òîâà?"
1160
1161 #: src/compose.c:3340
1162 msgid "can't write headers\n"
1163 msgstr "íå ìîãà äà çàïèøà çàãëàâêàòà\n"
1164
1165 #: src/compose.c:3480
1166 msgid "can't remove the old message\n"
1167 msgstr "íå ìîãà äà ìàõíà ñòàðîòî ñúîáùåíèå\n"
1168
1169 #: src/compose.c:3542
1170 msgid "No account for sending mails available!"
1171 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
1172
1173 #: src/compose.c:3552
1174 msgid "No account for posting news available!"
1175 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
1176
1177 #: src/compose.c:3690
1178 msgid "can't find queue folder\n"
1179 msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïàïêàòà îïàøêà\n"
1180
1181 #: src/compose.c:3697 src/messageview.c:274
1182 msgid "can't queue the message\n"
1183 msgstr "íå ìîãà äà queue the message\n"
1184
1185 #: src/compose.c:3740
1186 #, c-format
1187 msgid "Can't open file %s\n"
1188 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ôàéëà %s\n"
1189
1190 #: src/compose.c:4353 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1191 msgid "From:"
1192 msgstr "Îò"
1193
1194 #: src/compose.c:4457 src/compose.c:4628 src/compose.c:5553
1195 msgid "MIME type"
1196 msgstr "MIME òèï"
1197
1198 #: src/compose.c:4458 src/compose.c:4629 src/mimeview.c:154
1199 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
1200 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:448
1201 msgid "Size"
1202 msgstr "Ðàçìåð"
1203
1204 #: src/compose.c:4522
1205 msgid "Save Message to "
1206 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
1207
1208 #: src/compose.c:4542 src/prefs_filtering.c:492
1209 msgid "Select ..."
1210 msgstr " Èçáåðè ... "
1211
1212 #: src/compose.c:4679 src/prefs_account.c:1243 src/prefs_customheader.c:188
1213 #: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
1214 msgid "Header"
1215 msgstr "Çàãëàâêà"
1216
1217 #: src/compose.c:4681 src/mimeview.c:201
1218 msgid "Attachments"
1219 msgstr "Ïðèêðåïêè"
1220
1221 #: src/compose.c:4683
1222 msgid "Others"
1223 msgstr "Äðóãè"
1224
1225 #: src/compose.c:4698 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
1226 #: src/summary_search.c:163
1227 msgid "Subject:"
1228 msgstr "Òåìà"
1229
1230 #: src/compose.c:4942
1231 #, c-format
1232 msgid ""
1233 "Spell checker could not be started.\n"
1234 "%s"
1235 msgstr ""
1236
1237 #: src/compose.c:5027
1238 msgid "Send message"
1239 msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
1240
1241 #: src/compose.c:5033
1242 msgid "Send later"
1243 msgstr "... ïî êúñíî"
1244
1245 #: src/compose.c:5034
1246 msgid "Put into queue folder and send later"
1247 msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî êúñíî"
1248
1249 #: src/compose.c:5041
1250 msgid "Draft"
1251 msgstr "×åðíîâè"
1252
1253 #: src/compose.c:5042
1254 msgid "Save to draft folder"
1255 msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
1256
1257 #: src/compose.c:5051 src/compose.c:6330
1258 msgid "Insert"
1259 msgstr "Âìúêíè"
1260
1261 #: src/compose.c:5052
1262 msgid "Insert file"
1263 msgstr "Âìúêíè ôàéë"
1264
1265 #: src/compose.c:5059
1266 msgid "Attach"
1267 msgstr "Ïðèêðåïè"
1268
1269 #: src/compose.c:5060
1270 msgid "Attach file"
1271 msgstr "Ïðèêðåïè ôàéë"
1272
1273 #: src/compose.c:5069 src/prefs_common.c:1745
1274 msgid "Signature"
1275 msgstr "Ïîäïèñ"
1276
1277 #: src/compose.c:5070
1278 msgid "Insert signature"
1279 msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
1280
1281 #: src/compose.c:5078 src/prefs_common.c:2873
1282 msgid "Editor"
1283 msgstr "Ðåäàêòîð"
1284
1285 #: src/compose.c:5079
1286 msgid "Edit with external editor"
1287 msgstr "Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
1288
1289 #: src/compose.c:5087
1290 msgid "Linewrap"
1291 msgstr "Ïðåíåñè"
1292
1293 #: src/compose.c:5088
1294 msgid "Wrap all long lines"
1295 msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
1296
1297 #: src/compose.c:5448
1298 msgid "Invalid MIME type."
1299 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
1300
1301 #: src/compose.c:5466
1302 msgid "File doesn't exist or is empty."
1303 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
1304
1305 #: src/compose.c:5535
1306 msgid "Property"
1307 msgstr "Ñâîéñòâî"
1308
1309 #: src/compose.c:5580
1310 msgid "Encoding"
1311 msgstr "Åíêîäèíã"
1312
1313 #: src/compose.c:5609
1314 msgid "Path"
1315 msgstr "Ïúò"
1316
1317 #: src/compose.c:5610 src/prefs_toolbar.c:826
1318 msgid "File name"
1319 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
1320
1321 #: src/compose.c:5761
1322 #, c-format
1323 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1324 msgstr "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1325
1326 #: src/compose.c:5787
1327 #, c-format
1328 msgid ""
1329 "The external editor is still working.\n"
1330 "Force terminating the process?\n"
1331 "process group id: %d"
1332 msgstr ""
1333 "Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
1334 "Íàñèëñòâåíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
1335 "process group id: %d"
1336
1337 #: src/compose.c:5800
1338 #, c-format
1339 msgid "Terminated process group id: %d"
1340 msgstr "Terminated process group id: %d"
1341
1342 #: src/compose.c:5801
1343 #, c-format
1344 msgid "Temporary file: %s"
1345 msgstr "Âðåìåíåí ôàéë: %s"
1346
1347 #: src/compose.c:5858
1348 msgid "Couldn't exec external editor\n"
1349 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì âúíøíèÿ ðåäàêòîð\n"
1350
1351 #: src/compose.c:5862
1352 msgid "Couldn't write to file\n"
1353 msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà\n"
1354
1355 #: src/compose.c:5864
1356 msgid "Pipe read failed\n"
1357 msgstr "Pipe read failed\n"
1358
1359 #: src/compose.c:6132 src/inc.c:168 src/inc.c:284 src/mainwindow.c:2252
1360 msgid "Offline warning"
1361 msgstr ""
1362
1363 #: src/compose.c:6133 src/inc.c:169 src/inc.c:285 src/mainwindow.c:2253
1364 msgid "You're working offline. Override?"
1365 msgstr ""
1366
1367 #: src/compose.c:6237 src/compose.c:6258
1368 msgid "Select file"
1369 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
1370
1371 #: src/compose.c:6290
1372 msgid "Discard message"
1373 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
1374
1375 #: src/compose.c:6291
1376 msgid "This message has been modified. discard it?"
1377 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
1378
1379 #: src/compose.c:6292
1380 msgid "Discard"
1381 msgstr "Îòõâúðëè"
1382
1383 #: src/compose.c:6292
1384 msgid "to Draft"
1385 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
1386
1387 #: src/compose.c:6327
1388 #, c-format
1389 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1390 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
1391
1392 #: src/compose.c:6329
1393 msgid "Apply template"
1394 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
1395
1396 #: src/compose.c:6330
1397 msgid "Replace"
1398 msgstr "Çàìåíè"
1399
1400 #: src/editaddress.c:143
1401 msgid "Add New Person"
1402 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
1403
1404 #: src/editaddress.c:144
1405 msgid "Edit Person Details"
1406 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ëèöåòî"
1407
1408 #: src/editaddress.c:285
1409 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1410 msgstr "E-mail àäðåñ òðÿáâà äà áúäå ïîïúëíåí."
1411
1412 #: src/editaddress.c:422
1413 msgid "A Name and Value must be supplied."
1414 msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
1415
1416 #: src/editaddress.c:480
1417 msgid "Edit Person Data"
1418 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
1419
1420 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:793
1421 msgid "Display Name"
1422 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
1423
1424 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1425 msgid "Last Name"
1426 msgstr "Ôàìèëèÿ"
1427
1428 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1429 msgid "First Name"
1430 msgstr "Èìå"
1431
1432 #: src/editaddress.c:589
1433 msgid "Nickname"
1434 msgstr "Ïðÿêîð"
1435
1436 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1437 #: src/editgroup.c:255 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
1438 msgid "E-Mail Address"
1439 msgstr "E-Mail àäðåñ"
1440
1441 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1442 msgid "Alias"
1443 msgstr "Ïñåâäîíèì"
1444
1445 #: src/editaddress.c:710
1446 msgid "Move Up"
1447 msgstr "Íàãîðå"
1448
1449 #: src/editaddress.c:713
1450 msgid "Move Down"
1451 msgstr "Íàäîëó"
1452
1453 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
1454 msgid "Modify"
1455 msgstr "Ïðîìåíè"
1456
1457 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1458 #: src/summary_search.c:207
1459 msgid "Clear"
1460 msgstr "Èç÷èñòè"
1461
1462 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1463 #: src/prefs_matcher.c:393
1464 msgid "Value"
1465 msgstr "Ñòîéíîñò"
1466
1467 #: src/editaddress.c:883
1468 msgid "Basic Data"
1469 msgstr "Îñíîâíè äàííè"
1470
1471 #: src/editaddress.c:885
1472 msgid "User Attributes"
1473 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1474
1475 #: src/editbook.c:112
1476 msgid "File appears to be Ok."
1477 msgstr "Ôàéëà èçãëåæäà íàðåä."
1478
1479 #: src/editbook.c:115
1480 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1481 msgstr "Ôàéëà íå èçãëåæäà äà å âúâ âàëèäåí ôîðìàò çà àäðåñíèê."
1482
1483 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1484 msgid "Could not read file."
1485 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
1486
1487 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1488 msgid "Edit Addressbook"
1489 msgstr "Ðåäàêòèðàé Àäðåñíèêà"
1490
1491 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1492 msgid " Check File "
1493 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
1494
1495 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1496 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1497 msgid "File"
1498 msgstr "Ôàéë"
1499
1500 #: src/editbook.c:283
1501 msgid "Add New Addressbook"
1502 msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
1503
1504 #: src/editgroup.c:105
1505 msgid "A Group Name must be supplied."
1506 msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî"
1507
1508 #: src/editgroup.c:261
1509 msgid "Edit Group Data"
1510 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
1511
1512 #: src/editgroup.c:289 src/exporthtml.c:629
1513 msgid "Group Name"
1514 msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
1515
1516 #: src/editgroup.c:308
1517 msgid "Addresses in Group"
1518 msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
1519
1520 #: src/editgroup.c:310
1521 msgid " -> "
1522 msgstr " -> "
1523
1524 #: src/editgroup.c:337
1525 msgid " <- "
1526 msgstr " <- "
1527
1528 #: src/editgroup.c:339
1529 msgid "Available Addresses"
1530 msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
1531
1532 #: src/editgroup.c:403
1533 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1534 msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
1535
1536 #: src/editgroup.c:453
1537 msgid "Edit Group Details"
1538 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
1539
1540 #: src/editgroup.c:456
1541 msgid "Add New Group"
1542 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
1543
1544 #: src/editgroup.c:506
1545 msgid "Edit folder"
1546 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
1547
1548 #: src/editgroup.c:506
1549 msgid "Input the new name of folder:"
1550 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
1551
1552 #: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1844 src/folderview.c:1912
1553 #: src/folderview.c:2211
1554 msgid "New folder"
1555 msgstr "Íîâà ïàïêà"
1556
1557 #: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1845 src/folderview.c:1913
1558 msgid "Input the name of new folder:"
1559 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
1560
1561 #: src/editjpilot.c:189
1562 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1563 msgstr "Ôàéëà íå èãëåæäà äà å â JPilot ôîðìàò."
1564
1565 #: src/editjpilot.c:225
1566 msgid "Select JPilot File"
1567 msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
1568
1569 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1570 msgid "Edit JPilot Entry"
1571 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
1572
1573 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1574 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1575 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1918
1576 msgid " ... "
1577 msgstr " ... "
1578
1579 #: src/editjpilot.c:319
1580 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1581 msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àðòèêóëè"
1582
1583 #: src/editjpilot.c:408
1584 msgid "Add New JPilot Entry"
1585 msgstr "Add New JPilot Entry"
1586
1587 #: src/editldap.c:164
1588 msgid "Connected successfully to server"
1589 msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
1590
1591 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1592 msgid "Could not connect to server"
1593 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
1594
1595 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1596 msgid "Edit LDAP Server"
1597 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
1598
1599 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1600 msgid "Hostname"
1601 msgstr "Hostname"
1602
1603 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
1604 msgid "Port"
1605 msgstr "Ïîðò"
1606
1607 #: src/editldap.c:328
1608 msgid " Check Server "
1609 msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
1610
1611 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1612 msgid "Search Base"
1613 msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
1614
1615 #: src/editldap.c:390
1616 msgid "Search Criteria"
1617 msgstr "Òúðñè Êðèòåðèé"
1618
1619 #: src/editldap.c:397
1620 msgid " Reset "
1621 msgstr "Ïðîìåíè "
1622
1623 #: src/editldap.c:402
1624 msgid "Bind DN"
1625 msgstr "Bind DN"
1626
1627 #: src/editldap.c:411
1628 msgid "Bind Password"
1629 msgstr "Bind Ïàðîëà"
1630
1631 #: src/editldap.c:420
1632 msgid "Timeout (secs)"
1633 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
1634
1635 #: src/editldap.c:434
1636 msgid "Maximum Entries"
1637 msgstr "Ìàêñèìàëíè Entries"
1638
1639 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:723
1640 msgid "Basic"
1641 msgstr "Îñíîâíè"
1642
1643 #: src/editldap.c:462
1644 msgid "Extended"
1645 msgstr "Ðàçøèðåíè"
1646
1647 #: src/editldap.c:547
1648 msgid "Add New LDAP Server"
1649 msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
1650
1651 #: src/editldap_basedn.c:141
1652 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1653 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP - Èçáåðè Search Base"
1654
1655 #: src/editldap_basedn.c:202
1656 msgid "Available Search Base(s)"
1657 msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
1658
1659 #: src/editldap_basedn.c:286
1660 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1661 msgstr "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1662
1663 #: src/editvcard.c:96
1664 msgid "File does not appear to be vCard format."
1665 msgstr "Ôàéëà íà èçãëåæäà äà å â vCard ôîðìàò."
1666
1667 #: src/editvcard.c:132
1668 msgid "Select vCard File"
1669 msgstr "Èçáåðè vCard Ôàéë"
1670
1671 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1672 msgid "Edit vCard Entry"
1673 msgstr "Ðåäàêòèðàé vCard Âïèñâàíå"
1674
1675 #: src/editvcard.c:296
1676 msgid "Add New vCard Entry"
1677 msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
1678
1679 #: src/exphtmldlg.c:101
1680 msgid "Please specify output directory and file to create."
1681 msgstr ""
1682
1683 #: src/exphtmldlg.c:104
1684 msgid "Select stylesheet and formatting."
1685 msgstr ""
1686
1687 #: src/exphtmldlg.c:107
1688 msgid "File exported successfully."
1689 msgstr "Ôàéëà å èçíåñåí óñïåøíî."
1690
1691 #: src/exphtmldlg.c:154
1692 #, c-format
1693 msgid ""
1694 "HTML Output Directory '%s'\n"
1695 "does not exist. OK to create new directory?"
1696 msgstr ""
1697 "HTML Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
1698 "íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
1699
1700 #: src/exphtmldlg.c:157
1701 msgid "Create Directory"
1702 msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
1703
1704 #: src/exphtmldlg.c:166
1705 #, c-format
1706 msgid ""
1707 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1708 "%s"
1709 msgstr ""
1710
1711 #: src/exphtmldlg.c:168
1712 msgid "Failed to Create Directory"
1713 msgstr ""
1714
1715 #: src/exphtmldlg.c:318
1716 msgid "Select HTML Output File"
1717 msgstr "Èçáåðè HTML Output Ôàéë"
1718
1719 #: src/exphtmldlg.c:387
1720 msgid "HTML Output File"
1721 msgstr "HTML Output Ôàéë"
1722
1723 #: src/exphtmldlg.c:443
1724 msgid "Stylesheet"
1725 msgstr ""
1726
1727 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3693 src/prefs_common.c:4014
1728 msgid "Default"
1729 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
1730
1731 #: src/exphtmldlg.c:462
1732 msgid "Full"
1733 msgstr "Ïúëíî èìå"
1734
1735 #: src/exphtmldlg.c:468
1736 msgid "Custom"
1737 msgstr ""
1738
1739 #: src/exphtmldlg.c:474
1740 msgid "Custom-2"
1741 msgstr ""
1742
1743 #: src/exphtmldlg.c:480
1744 msgid "Custom-3"
1745 msgstr ""
1746
1747 #: src/exphtmldlg.c:486
1748 msgid "Custom-4"
1749 msgstr ""
1750
1751 #: src/exphtmldlg.c:500
1752 msgid "Full Name Format"
1753 msgstr "Ïúëíî èìå"
1754
1755 #: src/exphtmldlg.c:507
1756 msgid "First Name, Last Name"
1757 msgstr "Ïúðâî Èìå, Ïîñëåäíî Èìå"
1758
1759 #: src/exphtmldlg.c:513
1760 msgid "Last Name, First Name"
1761 msgstr "Ïîñëåäíî Èìå, Ïúðâî Èìå"
1762
1763 #: src/exphtmldlg.c:527
1764 msgid "Color Banding"
1765 msgstr ""
1766
1767 #: src/exphtmldlg.c:533
1768 msgid "Format E-Mail Links"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: src/exphtmldlg.c:539
1772 msgid "Format User Attributes"
1773 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1774
1775 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
1776 msgid "File Name"
1777 msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
1778
1779 #: src/exphtmldlg.c:599
1780 msgid "Open with Web Browser"
1781 msgstr "Îòâîðè ñ óåá áðàóçúð"
1782
1783 #: src/exphtmldlg.c:628
1784 msgid "Export Address Book to HTML File"
1785 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
1786
1787 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
1788 msgid "Prev"
1789 msgstr "Ïðåäèøåí"
1790
1791 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:307
1792 msgid "Next"
1793 msgstr "Ñëåäâàù"
1794
1795 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
1796 msgid "File Info"
1797 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
1798
1799 #: src/exphtmldlg.c:693
1800 msgid "Format"
1801 msgstr "Ôîðìàò"
1802
1803 #: src/export.c:127
1804 msgid "Export"
1805 msgstr "Èçíåñè"
1806
1807 #: src/export.c:146
1808 msgid "Specify target folder and mbox file."
1809 msgstr "Îïðåäåëè ïàïêà öåë è mbox ôàéë."
1810
1811 #: src/export.c:156
1812 msgid "Source dir:"
1813 msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
1814
1815 #: src/export.c:161
1816 msgid "Exporting file:"
1817 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
1818
1819 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
1820 #: src/prefs_account.c:1176 src/prefs_filter.c:361
1821 msgid " Select... "
1822 msgstr " Èçáåðè... "
1823
1824 #: src/export.c:219
1825 msgid "Select exporting file"
1826 msgstr "Èçáåðè èçíàñÿí ôàéë"
1827
1828 #: src/exporthtml.c:799
1829 msgid "Full Name"
1830 msgstr "Ïúëíî èìå"
1831
1832 #: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
1833 msgid "Attributes"
1834 msgstr "Àòðèáóòè"
1835
1836 #: src/exporthtml.c:1004
1837 msgid "Sylpheed Address Book"
1838 msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
1839
1840 #: src/exporthtml.c:1116
1841 msgid "Name already exists but is not a directory."
1842 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
1843
1844 #: src/exporthtml.c:1119
1845 msgid "No permissions to create directory."
1846 msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
1847
1848 #: src/exporthtml.c:1122
1849 msgid "Name is too long."
1850 msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
1851
1852 #: src/exporthtml.c:1125
1853 msgid "Not specified."
1854 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
1855
1856 #: src/foldersel.c:146
1857 msgid "Select folder"
1858 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
1859
1860 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1042
1861 msgid "Inbox"
1862 msgstr "Âõîäÿùè"
1863
1864 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1058
1865 msgid "Sent"
1866 msgstr "Èçïðàòåíè"
1867
1868 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1074
1869 msgid "Queue"
1870 msgstr "×àêàùè"
1871
1872 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1090
1873 msgid "Trash"
1874 msgstr "Êîø÷å"
1875
1876 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1104
1877 msgid "Drafts"
1878 msgstr "×åðíîâè"
1879
1880 #: src/folderview.c:259 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
1881 msgid "/Create _new folder..."
1882 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
1883
1884 #: src/folderview.c:260 src/folderview.c:275 src/folderview.c:295
1885 msgid "/_Rename folder..."
1886 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
1887
1888 #: src/folderview.c:261 src/folderview.c:276 src/folderview.c:296
1889 msgid "/_Delete folder"
1890 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
1891
1892 #: src/folderview.c:263 src/folderview.c:282
1893 msgid "/Remove _mailbox"
1894 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
1895
1896 #: src/folderview.c:266 src/folderview.c:286 src/folderview.c:306
1897 #: src/folderview.c:322
1898 msgid "/_Processing..."
1899 msgstr "/_Ðàáîòÿ..."
1900
1901 #: src/folderview.c:267
1902 msgid "/_Scoring..."
1903 msgstr ""
1904
1905 #: src/folderview.c:272 src/folderview.c:292 src/folderview.c:312
1906 msgid "/Mark all _read"
1907 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
1908
1909 #: src/folderview.c:278 src/folderview.c:298
1910 msgid "/_Check for new messages"
1911 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
1912
1913 #: src/folderview.c:280 src/folderview.c:300
1914 msgid "/R_escan folder tree"
1915 msgstr "/Ïðåðàçãëåäàé äúðâîòî íà ïàïêàòà"
1916
1917 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:304 src/folderview.c:320
1918 msgid "/_Search folder..."
1919 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
1920
1921 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307 src/folderview.c:323
1922 msgid "/S_coring..."
1923 msgstr ""
1924
1925 #: src/folderview.c:302
1926 msgid "/Remove _IMAP4 account"
1927 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
1928
1929 #: src/folderview.c:314
1930 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
1931 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
1932
1933 #: src/folderview.c:316
1934 msgid "/_Remove newsgroup"
1935 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
1936
1937 #: src/folderview.c:318
1938 msgid "/Remove _news account"
1939 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
1940
1941 #: src/folderview.c:348
1942 msgid "New"
1943 msgstr "Íîâè"
1944
1945 #: src/folderview.c:349 src/prefs_summary_column.c:68
1946 msgid "Unread"
1947 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
1948
1949 #: src/folderview.c:350 src/selective_download.c:800
1950 msgid "#"
1951 msgstr "#"
1952
1953 #: src/folderview.c:569
1954 msgid "Setting folder info..."
1955 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
1956
1957 #: src/folderview.c:750 src/mainwindow.c:2714 src/setup.c:81
1958 #, c-format
1959 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
1960 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s%c%s ..."
1961
1962 #: src/folderview.c:754 src/mainwindow.c:2719 src/setup.c:86
1963 #, c-format
1964 msgid "Scanning folder %s ..."
1965 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s ..."
1966
1967 #: src/folderview.c:796
1968 msgid "Rescan folder tree"
1969 msgstr "Ïðåðàçãëåäàé äúðâîòî íà ïàïêàòà"
1970
1971 #: src/folderview.c:797
1972 msgid ""
1973 "All previous settings for each folders will be lost.\n"
1974 "Continue?"
1975 msgstr ""
1976 "Âñè÷êè ïðåäèøíè íàñòðîéêè çà âñÿêà ïàïêà ùå áúäàò èçãóáåíè.\n"
1977 "Ïðîäúëæàâàìå ëè?"
1978
1979 #: src/folderview.c:803
1980 msgid "Rescanning folder tree..."
1981 msgstr "Ïðåðàçãëåæäàì äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
1982
1983 #: src/folderview.c:825
1984 msgid "Rescanning all folder trees..."
1985 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
1986
1987 #: src/folderview.c:903
1988 msgid "Checking for new messages in all folders..."
1989 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
1990
1991 #: src/folderview.c:1697 src/main.c:472 src/summaryview.c:5128
1992 #, c-format
1993 msgid "Processing (%s)..."
1994 msgstr ""
1995
1996 #: src/folderview.c:1846 src/folderview.c:1914 src/folderview.c:2215
1997 msgid "NewFolder"
1998 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
1999
2000 #: src/folderview.c:1851 src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2220
2001 #, c-format
2002 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2003 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
2004
2005 #: src/folderview.c:1864 src/folderview.c:1919 src/folderview.c:1987
2006 #: src/folderview.c:2063 src/folderview.c:2232
2007 #, c-format
2008 msgid "The folder `%s' already exists."
2009 msgstr "Ïàïêàòà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
2010
2011 #: src/folderview.c:1871 src/folderview.c:2239
2012 #, c-format
2013 msgid "Can't create the folder `%s'."
2014 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà '%s'."
2015
2016 #: src/folderview.c:1970 src/folderview.c:2053
2017 #, c-format
2018 msgid "Input new name for `%s':"
2019 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà '%s':"
2020
2021 #: src/folderview.c:1971 src/folderview.c:2055
2022 msgid "Rename folder"
2023 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
2024
2025 #: src/folderview.c:2113
2026 #, c-format
2027 msgid ""
2028 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2029 "Do you really want to delete?"
2030 msgstr ""
2031 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä '%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
2032 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
2033
2034 #: src/folderview.c:2115
2035 msgid "Delete folder"
2036 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
2037
2038 #: src/folderview.c:2124
2039 #, c-format
2040 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2041 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
2042
2043 #: src/folderview.c:2176
2044 #, c-format
2045 msgid ""
2046 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2047 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2048 msgstr ""
2049 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
2050 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ÑÀ èçòðèòè îò äèñêà)"
2051
2052 #: src/folderview.c:2178
2053 msgid "Remove mailbox"
2054 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
2055
2056 #: src/folderview.c:2212
2057 msgid ""
2058 "Input the name of new folder:\n"
2059 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2060 " append `/' at the end of the name)"
2061 msgstr ""
2062 "Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
2063 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
2064 " äîáàâåòå '/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
2065
2066 #: src/folderview.c:2284
2067 #, c-format
2068 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2069 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
2070
2071 #: src/folderview.c:2285
2072 msgid "Delete IMAP4 account"
2073 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
2074
2075 #: src/folderview.c:2418
2076 #, c-format
2077 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2078 msgstr "ÍÀèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
2079
2080 #: src/folderview.c:2419
2081 msgid "Delete newsgroup"
2082 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
2083
2084 #: src/folderview.c:2454
2085 #, c-format
2086 msgid "Really delete news account `%s'?"
2087 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
2088
2089 #: src/folderview.c:2455
2090 msgid "Delete news account"
2091 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
2092
2093 #: src/grouplistdialog.c:173
2094 msgid "Subscribe to newsgroup"
2095 msgstr "Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà"
2096
2097 #: src/grouplistdialog.c:189
2098 msgid "Select newsgroups to subscribe."
2099 msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå"
2100
2101 #: src/grouplistdialog.c:195
2102 msgid "Find groups:"
2103 msgstr "Íàìåðè ãðóïè"
2104
2105 #: src/grouplistdialog.c:203
2106 msgid " Search "
2107 msgstr "Òúðñåíå"
2108
2109 #: src/grouplistdialog.c:215
2110 msgid "Newsgroup name"
2111 msgstr "Èìå íà íîâèíàðñêòà ãðóïà"
2112
2113 #: src/grouplistdialog.c:216
2114 msgid "Messages"
2115 msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
2116
2117 #: src/grouplistdialog.c:217
2118 msgid "Type"
2119 msgstr "Òèï"
2120
2121 #: src/grouplistdialog.c:243
2122 msgid "Refresh"
2123 msgstr "Îïðåñíè"
2124
2125 #: src/grouplistdialog.c:347
2126 msgid "moderated"
2127 msgstr "ïî-óìåðåíè"
2128
2129 #: src/grouplistdialog.c:349
2130 msgid "readonly"
2131 msgstr "ñàìî çà ÷åòåíå"
2132
2133 #: src/grouplistdialog.c:351
2134 msgid "unknown"
2135 msgstr "íåèçâåñòåí"
2136
2137 #: src/grouplistdialog.c:398
2138 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2139 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
2140
2141 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1013
2142 msgid "Done."
2143 msgstr "Ãîòîâî."
2144
2145 #: src/grouplistdialog.c:477
2146 #, c-format
2147 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2148 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
2149
2150 #: src/gtkaspell.c:479
2151 msgid "No dictionary selected."
2152 msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
2153
2154 #: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1855
2155 msgid "Normal Mode"
2156 msgstr ""
2157
2158 #: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1866
2159 msgid "Bad Spellers Mode"
2160 msgstr ""
2161
2162 #: src/gtkaspell.c:740
2163 msgid "Unknown suggestion mode."
2164 msgstr ""
2165
2166 #: src/gtkaspell.c:973
2167 msgid "No misspelled word found."
2168 msgstr "Íÿìà îòêðèòà ñãðåøåíà äóìà."
2169
2170 #: src/gtkaspell.c:1307
2171 msgid "Replace unknown word"
2172 msgstr "Çàìåíè íåïîçíàòàòà äóìà"
2173
2174 #: src/gtkaspell.c:1317
2175 #, c-format
2176 msgid "Replace \"%s\" with: "
2177 msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ   : "
2178
2179 #: src/gtkaspell.c:1337
2180 msgid ""
2181 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2182 "will learn from mistake.\n"
2183 msgstr ""
2184
2185 #: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1844
2186 msgid "Fast Mode"
2187 msgstr "Áúðç ðåæèì"
2188
2189 #: src/gtkaspell.c:1682
2190 #, c-format
2191 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2192 msgstr "\"%s\" íå ñå ñðåùà â %s"
2193
2194 #: src/gtkaspell.c:1695
2195 msgid "Accept in this session"
2196 msgstr "Ïðèåìè â òàçè ñåñèÿ"
2197
2198 #: src/gtkaspell.c:1705
2199 msgid "Add to personal dictionary"
2200 msgstr "Äîáàâè êúì ïåðñîíàëíèÿ ðå÷íèê"
2201
2202 #: src/gtkaspell.c:1715
2203 msgid "Replace with..."
2204 msgstr "Çàìåíè ñúñ..."
2205
2206 #: src/gtkaspell.c:1725
2207 #, c-format
2208 msgid "Check with %s"
2209 msgstr "Ïðîâåðè ñ %s"
2210
2211 #: src/gtkaspell.c:1744
2212 msgid "(no suggestions)"
2213 msgstr ""
2214
2215 #: src/gtkaspell.c:1755
2216 msgid "Others..."
2217 msgstr "Äðóãè..."
2218
2219 #: src/gtkaspell.c:1765 src/gtkaspell.c:1938
2220 msgid "More..."
2221 msgstr "Ïîâå÷å..."
2222
2223 #: src/gtkaspell.c:1820
2224 #, c-format
2225 msgid "Dictionary: %s"
2226 msgstr "Ðå÷íèê   : %s"
2227
2228 #: src/gtkaspell.c:1833
2229 #, c-format
2230 msgid "Use alternate (%s)"
2231 msgstr ""
2232
2233 #: src/gtkaspell.c:1881 src/prefs_common.c:1585
2234 msgid "Check while typing"
2235 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
2236
2237 #: src/gtkaspell.c:1897
2238 msgid "Change dictionary"
2239 msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
2240
2241 #: src/gtkaspell.c:2052
2242 #, c-format
2243 msgid ""
2244 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2245 "%s"
2246 msgstr ""
2247 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
2248 "%s"
2249
2250 #: src/gtkutils.c:59 src/gtkutils.c:75
2251 msgid "Abcdef"
2252 msgstr "Àáâãäå"
2253
2254 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2224
2255 msgid "(No From)"
2256 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
2257
2258 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2267 src/summaryview.c:2270
2259 msgid "(No Subject)"
2260 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
2261
2262 #: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
2263 msgid "Can't load the image."
2264 msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ èçîáðàæåíèåòî."
2265
2266 #: src/imap.c:427
2267 #, c-format
2268 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2269 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
2270
2271 #: src/imap.c:469
2272 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2273 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
2274
2275 #: src/imap.c:482
2276 #, c-format
2277 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2278 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
2279
2280 #: src/imap.c:683
2281 #, c-format
2282 msgid "can't select mailbox %s\n"
2283 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2284
2285 #: src/imap.c:694 src/procmsg.c:748
2286 #, c-format
2287 msgid "can't fetch message %d\n"
2288 msgstr "íå ìîãà äà èçòåãëÿ ñúîáùåíèå %d\n"
2289
2290 #: src/imap.c:722 src/imap.c:731
2291 #, c-format
2292 msgid "can't append message %s\n"
2293 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêà÷à ñúîáùåíèå %s\n"
2294
2295 #: src/imap.c:761 src/imap.c:824 src/mh.c:444 src/mh.c:548 src/mh.c:603
2296 #: src/mh.c:712
2297 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
2298 msgstr "ëîêàëíàòà ïàïêà å èäåíòè÷íà ñ îòäàëå÷åíàòà\n"
2299
2300 #: src/imap.c:769
2301 msgid "can't copy message\n"
2302 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå\n"
2303
2304 #: src/imap.c:985
2305 #, c-format
2306 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2307 msgstr ""
2308
2309 #: src/imap.c:992 src/imap.c:1038
2310 msgid "can't expunge\n"
2311 msgstr ""
2312
2313 #: src/imap.c:1031
2314 #, c-format
2315 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2316 msgstr ""
2317
2318 #: src/imap.c:1222
2319 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2320 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
2321
2322 #: src/imap.c:1340
2323 #, c-format
2324 msgid "Can't create '%s'\n"
2325 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì '%s'\n"
2326
2327 #: src/imap.c:1345
2328 #, c-format
2329 msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
2330 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì '%s' â INBOX\n"
2331
2332 #: src/imap.c:1408
2333 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2334 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
2335
2336 #: src/imap.c:1429
2337 msgid "can't create mailbox\n"
2338 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2339
2340 #: src/imap.c:1500
2341 #, c-format
2342 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2343 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
2344
2345 #: src/imap.c:1566
2346 msgid "can't delete mailbox\n"
2347 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2348
2349 #: src/imap.c:1599 src/imap.c:3223
2350 msgid "can't get envelope\n"
2351 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
2352
2353 #: src/imap.c:1607 src/imap.c:3230
2354 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2355 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
2356
2357 #: src/imap.c:1629 src/imap.c:3258
2358 #, c-format
2359 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2360 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
2361
2362 #: src/imap.c:1720
2363 #, c-format
2364 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2365 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
2366
2367 #: src/imap.c:1741
2368 #, c-format
2369 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2370 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2371
2372 #: src/imap.c:1748
2373 #, c-format
2374 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2375 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
2376
2377 #: src/imap.c:1772
2378 msgid "Can't start TLS session.\n"
2379 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
2380
2381 #: src/imap.c:1784
2382 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2383 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ.\n"
2384
2385 #: src/imap.c:1858
2386 msgid "can't get namespace\n"
2387 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
2388
2389 #: src/imap.c:2288
2390 #, c-format
2391 msgid "can't select folder: %s\n"
2392 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
2393
2394 #: src/imap.c:2411
2395 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2396 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
2397
2398 #: src/imap.c:2672
2399 #, c-format
2400 msgid "can't append %s to %s\n"
2401 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
2402
2403 #: src/imap.c:2677
2404 msgid "(sending file...)"
2405 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
2406
2407 #: src/imap.c:2713
2408 #, c-format
2409 msgid "can't copy %d to %s\n"
2410 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
2411
2412 #: src/imap.c:2738
2413 #, c-format
2414 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2415 msgstr ""
2416
2417 #: src/imap.c:2752
2418 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2419 msgstr ""
2420
2421 #: src/imap.c:2951 src/imap.c:2988
2422 #, c-format
2423 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2424 msgstr ""
2425
2426 #: src/imap.c:3022 src/imap.c:3055
2427 #, c-format
2428 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2429 msgstr ""
2430
2431 #: src/import.c:131
2432 msgid "Import"
2433 msgstr "Âíåñè"
2434
2435 #: src/import.c:150
2436 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2437 msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
2438
2439 #: src/import.c:160
2440 msgid "Importing file:"
2441 msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
2442
2443 #: src/import.c:165
2444 msgid "Destination dir:"
2445 msgstr ""
2446
2447 #: src/import.c:223
2448 msgid "Select importing file"
2449 msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
2450
2451 #: src/importldif.c:118
2452 msgid "Please specify address book name and file to import."
2453 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
2454
2455 #: src/importldif.c:121
2456 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2457 msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
2458
2459 #: src/importldif.c:124
2460 msgid "File imported."
2461 msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
2462
2463 #: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2464 msgid "Please select a file."
2465 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
2466
2467 #: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2468 msgid "Address book name must be supplied."
2469 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
2470
2471 #: src/importldif.c:318
2472 msgid "Error reading LDIF fields."
2473 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
2474
2475 #: src/importldif.c:341
2476 msgid "LDIF file imported successfully."
2477 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
2478
2479 #: src/importldif.c:426
2480 msgid "Select LDIF File"
2481 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
2482
2483 #: src/importldif.c:542
2484 msgid "S"
2485 msgstr ""
2486
2487 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2488 msgid "LDIF Field"
2489 msgstr "LDIF Ïîëå"
2490
2491 #: src/importldif.c:544
2492 msgid "Attribute Name"
2493 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
2494
2495 #: src/importldif.c:602
2496 msgid "Attribute"
2497 msgstr "Àòðèáóò"
2498
2499 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
2500 msgid "Select"
2501 msgstr "Èçáåðè"
2502
2503 #: src/importldif.c:674
2504 msgid "File Name :"
2505 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
2506
2507 #: src/importldif.c:684
2508 msgid "Records :"
2509 msgstr "Çàïèñè :"
2510
2511 #: src/importldif.c:712
2512 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2513 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
2514
2515 #: src/importmutt.c:143
2516 msgid "Error importing MUTT file."
2517 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà MUTT ôàéë."
2518
2519 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2520 #: src/importpine.c:329
2521 msgid "Please select a file to import."
2522 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå."
2523
2524 #: src/importmutt.c:185
2525 msgid "Select MUTT File"
2526 msgstr "Èçáåðè MUTT Ôàéë"
2527
2528 #: src/importmutt.c:239
2529 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2530 msgstr "Âíåñè MUTT ôàéë â Àäðåñíèêà"
2531
2532 #: src/importpine.c:143
2533 msgid "Error importing Pine file."
2534 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà Pine ôàéë."
2535
2536 #: src/importpine.c:185
2537 msgid "Select Pine File"
2538 msgstr "Èçáåðè Pine ôàéë"
2539
2540 #: src/importpine.c:239
2541 msgid "Import Pine file into Address Book"
2542 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
2543
2544 #: src/inc.c:260 src/inc.c:351 src/send.c:358
2545 msgid "Standby"
2546 msgstr "Ãîòîâíîñò"
2547
2548 #: src/inc.c:375
2549 msgid "Retrieving new messages"
2550 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2551
2552 #: src/inc.c:506
2553 msgid "Retrieving"
2554 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
2555
2556 #: src/inc.c:515
2557 #, c-format
2558 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2559 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
2560
2561 #: src/inc.c:519
2562 msgid "Done (no new messages)"
2563 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2564
2565 #: src/inc.c:526
2566 msgid "Connection failed"
2567 msgstr "Âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
2568
2569 #: src/inc.c:530
2570 msgid "Auth failed"
2571 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà ñå ïðîâàëè"
2572
2573 #: src/inc.c:534 src/prefs_summary_column.c:76
2574 msgid "Locked"
2575 msgstr "Çàêëþ÷åí"
2576
2577 #: src/inc.c:543
2578 msgid "Cancelled"
2579 msgstr "Îòêàçàíî"
2580
2581 #: src/inc.c:556
2582 #, c-format
2583 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2584 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
2585
2586 #: src/inc.c:636
2587 #, c-format
2588 msgid "Finished (%d new message(s))"
2589 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2590
2591 #: src/inc.c:639
2592 msgid "Finished (no new messages)"
2593 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2594
2595 #: src/inc.c:647
2596 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2597 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
2598
2599 #: src/inc.c:710
2600 #, c-format
2601 msgid "%s: Retrieving new messages"
2602 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2603
2604 #: src/inc.c:738
2605 #, c-format
2606 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2607 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
2608
2609 #: src/inc.c:746
2610 #, c-format
2611 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2612 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2613
2614 #: src/inc.c:753
2615 #, c-format
2616 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2617 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
2618
2619 #: src/inc.c:863 src/inc.c:932
2620 #, c-format
2621 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2622 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
2623
2624 #: src/inc.c:896
2625 msgid "Authenticating..."
2626 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
2627
2628 #: src/inc.c:900
2629 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2630 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
2631
2632 #: src/inc.c:904
2633 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2634 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
2635
2636 #: src/inc.c:908
2637 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2638 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
2639
2640 #: src/inc.c:912
2641 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2642 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
2643
2644 #: src/inc.c:916
2645 #, c-format
2646 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2647 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
2648
2649 #: src/inc.c:949
2650 #, c-format
2651 msgid "Deleting message %d"
2652 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
2653
2654 #: src/inc.c:955
2655 msgid "Quitting"
2656 msgstr "Ïðåêúñâàì"
2657
2658 #: src/inc.c:991
2659 msgid "a message won't be received\n"
2660 msgstr "ñúîáùåíèå íå áåøå ïîëó÷åíî\n"
2661
2662 #: src/inc.c:1026
2663 msgid "Error occurred while processing mail."
2664 msgstr ""
2665
2666 #: src/inc.c:1029
2667 msgid "No disk space left."
2668 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî âúðõó äèñêà."
2669
2670 #: src/inc.c:1033
2671 msgid "Mailbox is locked."
2672 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
2673
2674 #: src/inc.c:1061
2675 msgid "Incorporation cancelled\n"
2676 msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà\n"
2677
2678 #: src/inputdialog.c:151
2679 #, c-format
2680 msgid "Input password for %s on %s:"
2681 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà çà %s íà %s:"
2682
2683 #: src/inputdialog.c:153
2684 msgid "Input password"
2685 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
2686
2687 #: src/logwindow.c:59
2688 msgid "Protocol log"
2689 msgstr ""
2690
2691 #: src/logwindow.c:216
2692 msgid "Error clearing log\n"
2693 msgstr "Ãðåøêà ïðè èç÷èñòâàíåòî íà ëîãà\n"
2694
2695 #: src/main.c:134 src/main.c:143 src/mbox_folder.c:2136 src/mh.c:874
2696 #, c-format
2697 msgid ""
2698 "File `%s' already exists.\n"
2699 "Can't create folder."
2700 msgstr ""
2701 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
2702 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
2703
2704 #: src/main.c:182
2705 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2706 msgstr ""
2707
2708 #: src/main.c:268
2709 msgid ""
2710 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2711 "OpenPGP support disabled."
2712 msgstr ""
2713 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
2714 "OpenPGP ïîäðúæêà íå å äåéñòâàùà."
2715
2716 #: src/main.c:418
2717 #, c-format
2718 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2719 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
2720
2721 #: src/main.c:421
2722 msgid "  --compose [address]    open composition window"
2723 msgstr " --compose [àäðåñ]\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà öú÷èíÿâàíå]"
2724
2725 #: src/main.c:422
2726 msgid ""
2727 "  --attach file1 [file2]...\n"
2728 "                         open composition window with specified files\n"
2729 "                         attached"
2730 msgstr ""
2731
2732 #: src/main.c:425
2733 msgid "  --receive              receive new messages"
2734 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2735
2736 #: src/main.c:426
2737 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
2738 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
2739
2740 #: src/main.c:427
2741 msgid "  --send                 send all queued messages"
2742 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
2743
2744 #: src/main.c:428
2745 msgid "  --status               show the total number of messages"
2746 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
2747
2748 #: src/main.c:429
2749 msgid "  --debug                debug mode"
2750 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
2751
2752 #: src/main.c:430
2753 msgid "  --help                 display this help and exit"
2754 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
2755
2756 #: src/main.c:431
2757 msgid "  --version              output version information and exit"
2758 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
2759
2760 #: src/main.c:475
2761 msgid "top level folder"
2762 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
2763
2764 #: src/main.c:495
2765 msgid "Composing message exists. Really quit?"
2766 msgstr ""
2767
2768 #: src/main.c:502
2769 msgid "Queued messages"
2770 msgstr ""
2771
2772 #: src/main.c:503
2773 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2774 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
2775
2776 #: src/main.c:743 src/mainwindow.c:2263
2777 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
2778 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
2779
2780 #: src/mainwindow.c:405
2781 msgid "/_File/_Add mailbox..."
2782 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
2783
2784 #: src/mainwindow.c:406
2785 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
2786 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ..."
2787
2788 #: src/mainwindow.c:407
2789 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
2790 msgstr "/_Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
2791
2792 #: src/mainwindow.c:409
2793 msgid "/_File/_Folder"
2794 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà"
2795
2796 #: src/mainwindow.c:410
2797 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2798 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
2799
2800 #: src/mainwindow.c:412
2801 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2802 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
2803
2804 #: src/mainwindow.c:413
2805 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2806 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
2807
2808 #: src/mainwindow.c:414
2809 msgid "/_File/_Import mbox file..."
2810 msgstr "/_Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
2811
2812 #: src/mainwindow.c:415
2813 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2814 msgstr "/_Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
2815
2816 #: src/mainwindow.c:416
2817 msgid "/_File/Empty _trash"
2818 msgstr "/_Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
2819
2820 #: src/mainwindow.c:417
2821 msgid "/_File/_Work offline"
2822 msgstr "/_Ôàéë/Ðàáîòà offline"
2823
2824 #: src/mainwindow.c:419
2825 msgid "/_File/_Save as..."
2826 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
2827
2828 #: src/mainwindow.c:420
2829 msgid "/_File/_Print..."
2830 msgstr "/_Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
2831
2832 #: src/mainwindow.c:423
2833 msgid "/_File/E_xit"
2834 msgstr "/_Ôàéë/Èçõîä"
2835
2836 #: src/mainwindow.c:428
2837 msgid "/_Edit/Select thread"
2838 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
2839
2840 #: src/mainwindow.c:430
2841 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
2842 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
2843
2844 #: src/mainwindow.c:432
2845 msgid "/_Edit/_Search folder..."
2846 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
2847
2848 #: src/mainwindow.c:434
2849 msgid "/_View/Show or hi_de"
2850 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
2851
2852 #: src/mainwindow.c:435
2853 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
2854 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
2855
2856 #: src/mainwindow.c:437
2857 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
2858 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
2859
2860 #: src/mainwindow.c:439
2861 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
2862 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
2863
2864 #: src/mainwindow.c:441
2865 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
2866 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
2867
2868 #: src/mainwindow.c:443
2869 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
2870 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
2871
2872 #: src/mainwindow.c:445
2873 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
2874 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
2875
2876 #: src/mainwindow.c:447
2877 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
2878 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
2879
2880 #: src/mainwindow.c:449
2881 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
2882 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
2883
2884 #: src/mainwindow.c:452
2885 msgid "/_View/Separate f_older tree"
2886 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
2887
2888 #: src/mainwindow.c:453
2889 msgid "/_View/Separate m_essage view"
2890 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
2891
2892 #: src/mainwindow.c:455
2893 msgid "/_View/_Sort"
2894 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
2895
2896 #: src/mainwindow.c:456
2897 msgid "/_View/_Sort/by _number"
2898 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
2899
2900 #: src/mainwindow.c:457
2901 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
2902 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
2903
2904 #: src/mainwindow.c:458
2905 msgid "/_View/_Sort/by _date"
2906 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
2907
2908 #: src/mainwindow.c:459
2909 msgid "/_View/_Sort/by _from"
2910 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
2911
2912 #: src/mainwindow.c:460
2913 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
2914 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
2915
2916 #: src/mainwindow.c:461
2917 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
2918 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
2919
2920 #: src/mainwindow.c:463
2921 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
2922 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
2923
2924 #: src/mainwindow.c:464
2925 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
2926 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî íåïðî÷åòåíè"
2927
2928 #: src/mainwindow.c:465
2929 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
2930 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
2931
2932 #: src/mainwindow.c:467
2933 msgid "/_View/_Sort/by score"
2934 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
2935
2936 #: src/mainwindow.c:468
2937 msgid "/_View/_Sort/by locked"
2938 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
2939
2940 #: src/mainwindow.c:469
2941 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
2942 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
2943
2944 #: src/mainwindow.c:470 src/mainwindow.c:473
2945 msgid "/_View/_Sort/---"
2946 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
2947
2948 #: src/mainwindow.c:471
2949 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
2950 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
2951
2952 #: src/mainwindow.c:472
2953 msgid "/_View/_Sort/Descending"
2954 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
2955
2956 #: src/mainwindow.c:474
2957 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
2958 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
2959
2960 #: src/mainwindow.c:476
2961 msgid "/_View/Th_read view"
2962 msgstr "/_Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
2963
2964 #: src/mainwindow.c:477
2965 msgid "/_View/E_xpand all threads"
2966 msgstr "/_Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
2967
2968 #: src/mainwindow.c:478
2969 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
2970 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
2971
2972 #: src/mainwindow.c:479
2973 msgid "/_View/_Hide read messages"
2974 msgstr "/_Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
2975
2976 #: src/mainwindow.c:480
2977 msgid "/_View/Set display _item..."
2978 msgstr "/_Èçãëåä/Íàñòðîéêà íà ïîêàçâàíèòå àðòèêóëè"
2979
2980 #: src/mainwindow.c:483
2981 msgid "/_View/_Go to"
2982 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà"
2983
2984 #: src/mainwindow.c:484
2985 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
2986 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
2987
2988 #: src/mainwindow.c:485
2989 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
2990 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
2991
2992 #: src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:491 src/mainwindow.c:494
2993 #: src/mainwindow.c:499 src/mainwindow.c:504
2994 msgid "/_View/_Go to/---"
2995 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
2996
2997 #: src/mainwindow.c:487
2998 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
2999 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3000
3001 #: src/mainwindow.c:489
3002 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3003 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3004
3005 #: src/mainwindow.c:492
3006 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3007 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
3008
3009 #: src/mainwindow.c:493
3010 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3011 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
3012
3013 #: src/mainwindow.c:495
3014 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3015 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3016
3017 #: src/mainwindow.c:497
3018 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3019 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3020
3021 #: src/mainwindow.c:500
3022 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3023 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3024
3025 #: src/mainwindow.c:502
3026 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3027 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3028
3029 #: src/mainwindow.c:505
3030 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3031 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
3032
3033 #: src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:516
3034 msgid "/_View/_Code set/---"
3035 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
3036
3037 #: src/mainwindow.c:513
3038 msgid "/_View/_Code set"
3039 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå"
3040
3041 #: src/mainwindow.c:514
3042 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3043 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
3044
3045 #: src/mainwindow.c:517
3046 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3047 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
3048
3049 #: src/mainwindow.c:521
3050 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3051 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Unicode (_UTF-8)"
3052
3053 #: src/mainwindow.c:525
3054 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3055 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Western European (ISO-8859-_1)"
3056
3057 #: src/mainwindow.c:527
3058 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3059 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Western European (ISO-8859-15)"
3060
3061 #: src/mainwindow.c:531
3062 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3063 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Central European (ISO-8859-_2)"
3064
3065 #: src/mainwindow.c:534
3066 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3067 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/_Baltic (ISO-8859-13)"
3068
3069 #: src/mainwindow.c:536
3070 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3071 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Baltic (ISO-8859-_4)"
3072
3073 #: src/mainwindow.c:539
3074 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3075 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Greek (ISO-8859-_7)"
3076
3077 #: src/mainwindow.c:542
3078 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3079 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Turkish (ISO-8859-_9)"
3080
3081 #: src/mainwindow.c:545
3082 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3083 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3084
3085 #: src/mainwindow.c:547
3086 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3087 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (KOI8-_R)"
3088
3089 #: src/mainwindow.c:549
3090 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3091 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (Windows-1251)"
3092
3093 #: src/mainwindow.c:553
3094 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3095 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3096
3097 #: src/mainwindow.c:556
3098 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3099 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3100
3101 #: src/mainwindow.c:559
3102 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3103 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (_EUC-JP)"
3104
3105 #: src/mainwindow.c:561
3106 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3107 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (_Shift__JIS)"
3108
3109 #: src/mainwindow.c:565
3110 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3111 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Simplified Chinese (_GB2312)"
3112
3113 #: src/mainwindow.c:567
3114 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3115 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Traditional Chinese (_Big5)"
3116
3117 #: src/mainwindow.c:569
3118 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3119 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3120
3121 #: src/mainwindow.c:571
3122 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3123 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3124
3125 #: src/mainwindow.c:574
3126 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3127 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Korean (EUC-_KR)"
3128
3129 #: src/mainwindow.c:576
3130 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3131 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Korean (ISO-2022-KR)"
3132
3133 #: src/mainwindow.c:579
3134 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3135 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Thai (TIS-620)"
3136
3137 #: src/mainwindow.c:581
3138 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3139 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Thai (Windows-874)"
3140
3141 #: src/mainwindow.c:589 src/summaryview.c:432
3142 msgid "/_View/Open in new _window"
3143 msgstr "/_Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
3144
3145 #: src/mainwindow.c:590
3146 msgid "/_View/Mess_age source"
3147 msgstr "/_Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
3148
3149 #: src/mainwindow.c:591
3150 msgid "/_View/Show all _header"
3151 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3152
3153 #: src/mainwindow.c:593
3154 msgid "/_View/_Update summary"
3155 msgstr "/_Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
3156
3157 #: src/mainwindow.c:596
3158 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3159 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
3160
3161 #: src/mainwindow.c:597
3162 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3163 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
3164
3165 #: src/mainwindow.c:599
3166 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3167 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
3168
3169 #: src/mainwindow.c:601
3170 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3171 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3172
3173 #: src/mainwindow.c:603
3174 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3175 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3176
3177 #: src/mainwindow.c:604
3178 msgid "/_Message/Compose a news message"
3179 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3180
3181 #: src/mainwindow.c:605
3182 msgid "/_Message/_Reply"
3183 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
3184
3185 #: src/mainwindow.c:606
3186 msgid "/_Message/Repl_y to sender"
3187 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
3188
3189 #: src/mainwindow.c:607
3190 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3191 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3192
3193 #: src/mainwindow.c:608
3194 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
3195 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3196
3197 #: src/mainwindow.c:609
3198 msgid "/_Message/_Forward"
3199 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
3200
3201 #: src/mainwindow.c:610
3202 msgid "/_Message/Redirect"
3203 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
3204
3205 #: src/mainwindow.c:612
3206 msgid "/_Message/Re-_edit"
3207 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
3208
3209 #: src/mainwindow.c:614
3210 msgid "/_Message/M_ove..."
3211 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
3212
3213 #: src/mainwindow.c:615
3214 msgid "/_Message/_Copy..."
3215 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
3216
3217 #: src/mainwindow.c:616
3218 msgid "/_Message/_Delete"
3219 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
3220
3221 #: src/mainwindow.c:617
3222 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3223 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
3224
3225 #: src/mainwindow.c:619
3226 msgid "/_Message/_Mark"
3227 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
3228
3229 #: src/mainwindow.c:620
3230 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3231 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
3232
3233 #: src/mainwindow.c:621
3234 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3235 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
3236
3237 #: src/mainwindow.c:622
3238 msgid "/_Message/_Mark/---"
3239 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
3240
3241 #: src/mainwindow.c:623
3242 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3243 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
3244
3245 #: src/mainwindow.c:624
3246 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3247 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
3248
3249 #: src/mainwindow.c:626
3250 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3251 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
3252
3253 #: src/mainwindow.c:629
3254 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3255 msgstr ""
3256
3257 #: src/mainwindow.c:631
3258 msgid "/_Tools/_Address book..."
3259 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
3260
3261 #: src/mainwindow.c:632
3262 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3263 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
3264
3265 #: src/mainwindow.c:634
3266 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3267 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
3268
3269 #: src/mainwindow.c:635
3270 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3271 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò ïàïêà..."
3272
3273 #: src/mainwindow.c:637
3274 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3275 msgstr ""
3276
3277 #: src/mainwindow.c:640
3278 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3279 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
3280
3281 #: src/mainwindow.c:641
3282 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3283 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
3284
3285 #: src/mainwindow.c:642
3286 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3287 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
3288
3289 #: src/mainwindow.c:644
3290 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3291 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
3292
3293 #: src/mainwindow.c:646
3294 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3295 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
3296
3297 #: src/mainwindow.c:648
3298 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3299 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
3300
3301 #: src/mainwindow.c:653
3302 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3303 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
3304
3305 #: src/mainwindow.c:656
3306 msgid "/_Tools/E_xecute"
3307 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
3308
3309 #: src/mainwindow.c:658
3310 msgid "/_Tools/_Log window"
3311 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
3312
3313 #: src/mainwindow.c:660
3314 msgid "/_Configuration"
3315 msgstr "/_Íàñòðîéêè"
3316
3317 #: src/mainwindow.c:661
3318 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3319 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
3320
3321 #: src/mainwindow.c:663
3322 msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar..."
3323 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëêà ëåíòà ñ èíñòðèìåíòè..."
3324
3325 #: src/mainwindow.c:666
3326 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
3327 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêà íà ôèëòúð..."
3328
3329 #: src/mainwindow.c:669
3330 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3331 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
3332
3333 #: src/mainwindow.c:671
3334 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3335 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
3336
3337 #: src/mainwindow.c:673
3338 msgid "/_Configuration/_Template..."
3339 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîí..."
3340
3341 #: src/mainwindow.c:674
3342 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3343 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
3344
3345 #: src/mainwindow.c:675
3346 msgid "/_Configuration/---"
3347 msgstr "/_Íàñòðîéêè/---"
3348
3349 #: src/mainwindow.c:676
3350 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3351 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
3352
3353 #: src/mainwindow.c:678
3354 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3355 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
3356
3357 #: src/mainwindow.c:680
3358 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3359 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
3360
3361 #: src/mainwindow.c:682
3362 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3363 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
3364
3365 #: src/mainwindow.c:686
3366 msgid "/_Help/_Manual"
3367 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî"
3368
3369 #: src/mainwindow.c:687
3370 msgid "/_Help/_Manual/_English"
3371 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Àíãëèéñêè"
3372
3373 #: src/mainwindow.c:688
3374 msgid "/_Help/_Manual/_German"
3375 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Íåìñêè"
3376
3377 #: src/mainwindow.c:689
3378 msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
3379 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Èñïàíñêè"
3380
3381 #: src/mainwindow.c:690
3382 msgid "/_Help/_Manual/_French"
3383 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Ôðåíñêè"
3384
3385 #: src/mainwindow.c:691
3386 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3387 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/ßïîíñêè"
3388
3389 #: src/mainwindow.c:692
3390 msgid "/_Help/_FAQ"
3391 msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè"
3392
3393 #: src/mainwindow.c:693
3394 msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3395 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Àíãëèéñêè"
3396
3397 #: src/mainwindow.c:694
3398 msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3399 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Íåìñêè"
3400
3401 #: src/mainwindow.c:695
3402 msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3403 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èñïàíñêè"
3404
3405 #: src/mainwindow.c:696
3406 msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3407 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Ôðåíñêè"
3408
3409 #: src/mainwindow.c:697
3410 msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3411 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èòàëèàíñêè"
3412
3413 #: src/mainwindow.c:698
3414 msgid "/_Help/---"
3415 msgstr "/_Ïîìîù/---"
3416
3417 #: src/mainwindow.c:896
3418 #, c-format
3419 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3420 msgstr "ÃëàâåíÏðîçîðåö: îïðåäåëÿíåòî íà öâÿò %d ñå ïðîâàëè \n"
3421
3422 #: src/mainwindow.c:1106 src/mainwindow.c:1123 src/prefs_folder_item.c:420
3423 #: src/selective_download.c:591
3424 msgid "Untitled"
3425 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
3426
3427 #: src/mainwindow.c:1124
3428 msgid "none"
3429 msgstr "íèùî"
3430
3431 #: src/mainwindow.c:1301
3432 msgid "Empty trash"
3433 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3434
3435 #: src/mainwindow.c:1302
3436 msgid "Empty all messages in trash?"
3437 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
3438
3439 #: src/mainwindow.c:1327
3440 msgid "Add mailbox"
3441 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
3442
3443 #: src/mainwindow.c:1328
3444 msgid ""
3445 "Input the location of mailbox.\n"
3446 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3447 "scanned automatically."
3448 msgstr ""
3449 "Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
3450 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ, òî òÿ ùå áúäå\n"
3451 "ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
3452
3453 #: src/mainwindow.c:1334 src/mainwindow.c:1372
3454 #, c-format
3455 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3456 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
3457
3458 #: src/mainwindow.c:1339 src/setup.c:57
3459 msgid "Mailbox"
3460 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
3461
3462 #: src/mainwindow.c:1345 src/setup.c:63
3463 msgid ""
3464 "Creation of the mailbox failed.\n"
3465 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3466 "there."
3467 msgstr ""
3468 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
3469 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
3470
3471 #: src/mainwindow.c:1365
3472 msgid "Add mbox mailbox"
3473 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
3474
3475 #: src/mainwindow.c:1366
3476 msgid "Input the location of mailbox."
3477 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
3478
3479 #: src/mainwindow.c:1387
3480 msgid "Creation of the mailbox failed."
3481 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
3482
3483 #: src/mainwindow.c:1691
3484 msgid "Sylpheed - Folder View"
3485 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
3486
3487 #: src/mainwindow.c:1707 src/messageview.c:134
3488 msgid "Sylpheed - Message View"
3489 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
3490
3491 #: src/mainwindow.c:2048
3492 msgid "Exit"
3493 msgstr "Èçõîä"
3494
3495 #: src/mainwindow.c:2048
3496 msgid "Exit this program?"
3497 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
3498
3499 #: src/matcher.c:952 src/matcher.c:953 src/matcher.c:954 src/matcher.c:955
3500 #: src/matcher.c:956 src/matcher.c:957 src/matcher.c:958 src/matcher.c:959
3501 #: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
3502 #: src/prefs_filter.c:868
3503 msgid "(none)"
3504 msgstr "(íÿìà)"
3505
3506 #: src/matcher.c:998
3507 msgid "filename is not set"
3508 msgstr "Èìåòî íà ôàéëà íå å ïîñî÷åíî"
3509
3510 #: src/matcher.c:1220 src/matcher.c:1231 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
3511 #: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:575 src/prefs_account.c:589
3512 #: src/prefs_actions.c:498 src/prefs_actions.c:517
3513 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
3514 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
3515 #: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:793
3516 #: src/procmime.c:808
3517 msgid "failed to write configuration to file\n"
3518 msgstr "çàïèñâàíåòî â êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë ñå ïðîâàëè\n"
3519
3520 #: src/mbox.c:51 src/mbox.c:201
3521 msgid "can't write to temporary file\n"
3522 msgstr ""
3523
3524 #: src/mbox.c:81
3525 msgid "can't read mbox file.\n"
3526 msgstr "ìå ìîãà äà ÷åòà mbox ôàéëà.\n"
3527
3528 #: src/mbox.c:88
3529 #, c-format
3530 msgid "invalid mbox format: %s\n"
3531 msgstr "íåâàëèäåí mbox ôîðìàò: %s\n"
3532
3533 #: src/mbox.c:95
3534 #, c-format
3535 msgid "malformed mbox: %s\n"
3536 msgstr "äåôîðìèðàí mbox ôîðìàò: %s\n"
3537
3538 #: src/mbox.c:113
3539 msgid "can't open temporary file\n"
3540 msgstr "íå ìîãà äà îòâîðÿ âðåìåííèÿ ôàéë\n"
3541
3542 #: src/mbox.c:166
3543 #, c-format
3544 msgid ""
3545 "unescaped From found:\n"
3546 "%s"
3547 msgstr ""
3548
3549 #: src/mbox.c:268 src/mbox_folder.c:170
3550 #, c-format
3551 msgid "can't create lock file %s\n"
3552 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì çàêëþ÷âàùèÿ ôàéë %s\n"
3553
3554 #: src/mbox.c:269 src/mbox_folder.c:171
3555 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
3556 msgstr "èçïîëçâàé 'flock' âìåñòî 'file' , àêî å âúçìîæíî.\n"
3557
3558 #: src/mbox.c:281 src/mbox_folder.c:183
3559 #, c-format
3560 msgid "can't create %s\n"
3561 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì %s\n"
3562
3563 #: src/mbox.c:287 src/mbox_folder.c:189
3564 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
3565 msgstr "ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå èçïîëçâà îò äðóã ïðîöåñ, èç÷àêâàì...\n"
3566
3567 #: src/mbox.c:316
3568 #, c-format
3569 msgid "can't lock %s\n"
3570 msgstr "íå ìîãà äà çàêëþ÷à %s\n"
3571
3572 #: src/mbox.c:323 src/mbox.c:370
3573 msgid "invalid lock type\n"
3574 msgstr "íåâàëèäåí çàêëþ÷âàù òèï\n"
3575
3576 #: src/mbox.c:356
3577 #, c-format
3578 msgid "can't unlock %s\n"
3579 msgstr "íå ìîãà äà îòêëþ÷à %s\n"
3580
3581 #: src/mbox.c:387
3582 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
3583 msgstr "íå ìîãà äà ñúêðàòÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ äî íóëà.\n"
3584
3585 #: src/mbox_folder.c:267
3586 #, c-format
3587 msgid "could not lock read file %s\n"
3588 msgstr "Íå ìîãà äà çàêëþ÷à çà ÷åòåíå ôàéëa %s\n"
3589
3590 #: src/mbox_folder.c:286
3591 #, c-format
3592 msgid "could not lock write file %s\n"
3593 msgstr "Íå ìîãà äà çàêëþ÷à çà ïèñàíå ôàéëa %s\n"
3594
3595 #: src/mbox_folder.c:1425
3596 #, c-format
3597 msgid "unvalid file - %s.\n"
3598 msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
3599
3600 #: src/mbox_folder.c:1437
3601 #, c-format
3602 msgid "invalid file - %s.\n"
3603 msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
3604
3605 #: src/mbox_folder.c:1455 src/mbox_folder.c:1830 src/utils.c:1968
3606 #: src/utils.c:2045 src/utils.c:2137
3607 #, c-format
3608 msgid "writing to %s failed.\n"
3609 msgstr "çàïèñâàíåòî â %s ñå ïðîâàëè.\n"
3610
3611 #: src/mbox_folder.c:2008 src/mbox_folder.c:2104
3612 #, c-format
3613 msgid "can't rename %s to %s\n"
3614 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì %s êúì %s\n"
3615
3616 #: src/mbox_folder.c:2247
3617 msgid "Cannot rename folder item"
3618 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïàïêàòà"
3619
3620 #: src/message_search.c:88
3621 msgid "Find in current message"
3622 msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
3623
3624 #: src/message_search.c:106
3625 msgid "Find text:"
3626 msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
3627
3628 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:182
3629 msgid "Case sensitive"
3630 msgstr "×óâñòâèòåëåí êúì ðàçìåðà ..."
3631
3632 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3633 msgid "Backward search"
3634 msgstr "Òúðñåíå íàîïàêè"
3635
3636 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3637 msgid "Search"
3638 msgstr "Òúðñåíå"
3639
3640 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
3641 msgid "Search failed"
3642 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
3643
3644 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
3645 msgid "Search string not found."
3646 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
3647
3648 #: src/message_search.c:191
3649 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3650 msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
3651
3652 #: src/message_search.c:194
3653 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3654 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
3655
3656 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
3657 msgid "Search finished"
3658 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
3659
3660 #: src/messageview.c:316
3661 msgid "<No Return-Path found>"
3662 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
3663
3664 #: src/messageview.c:324
3665 #, c-format
3666 msgid ""
3667 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3668 "does not correspond to the return path:\n"
3669 "Notification address: %s\n"
3670 "Return path: %s\n"
3671 "It is advised to not to send the return receipt."
3672 msgstr ""
3673
3674 #: src/messageview.c:332
3675 msgid "+Don't Send"
3676 msgstr ""
3677
3678 #: src/messageview.c:341
3679 msgid ""
3680 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3681 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3682 "officially addressed to you.\n"
3683 "Receipt notification cancelled."
3684 msgstr ""
3685
3686 #: src/messageview.c:409
3687 msgid ""
3688 "Error occurred while sending the notification.\n"
3689 "Put this notification into queue folder?"
3690 msgstr ""
3691 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
3692 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
3693
3694 #: src/messageview.c:415
3695 msgid "Can't queue the notification."
3696 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
3697
3698 #: src/messageview.c:418
3699 msgid "Error occurred while sending the notification."
3700 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
3701
3702 #: src/messageview.c:448 src/messageview.c:685
3703 msgid "can't get message file path.\n"
3704 msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïúòÿ äî ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî.\n"
3705
3706 #: src/messageview.c:670
3707 msgid "This messages asks for a return receipt."
3708 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå."
3709
3710 #: src/messageview.c:671
3711 msgid "Send receipt"
3712 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
3713
3714 #: src/messageview.c:724
3715 msgid "Return Receipt Notification"
3716 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
3717
3718 #: src/messageview.c:725
3719 msgid ""
3720 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3721 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3722 "notification:"
3723 msgstr ""
3724
3725 #: src/messageview.c:729
3726 msgid "Send Notification"
3727 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
3728
3729 #: src/messageview.c:729
3730 msgid "+Cancel"
3731 msgstr "+Îòêàç"
3732
3733 #: src/mh.c:416
3734 #, c-format
3735 msgid "can't copy message %s to %s\n"
3736 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå %s â %s\n"
3737
3738 #: src/mh.c:512 src/procmsg.c:1511
3739 msgid "Can't open mark file.\n"
3740 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ìàðêèðàíèÿ ôàéë.\n"
3741
3742 #: src/mimeview.c:117
3743 msgid "/_Open"
3744 msgstr "/_Îòâîðè"
3745
3746 #: src/mimeview.c:118
3747 msgid "/Open _with..."
3748 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
3749
3750 #: src/mimeview.c:119
3751 msgid "/_Display as text"
3752 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
3753
3754 #: src/mimeview.c:120
3755 msgid "/_Display image"
3756 msgstr "/_Ïîêàæè êàðòèíêàòà"
3757
3758 #: src/mimeview.c:121 src/summaryview.c:437
3759 msgid "/_Save as..."
3760 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
3761
3762 #: src/mimeview.c:122
3763 msgid "/Save _all..."
3764 msgstr "/_Çàïàçè âñè÷êî..."
3765
3766 #: src/mimeview.c:125
3767 msgid "/_Check signature"
3768 msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
3769
3770 #: src/mimeview.c:153
3771 msgid "MIME Type"
3772 msgstr "MIME Òèï"
3773
3774 #: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2116
3775 msgid "Text"
3776 msgstr "Òåêñò"
3777
3778 #: src/mimeview.c:272
3779 msgid "Select \"Check signature\" to check"
3780 msgstr "Èçáåðè \"Ïðîâåðè ïîäïèñà\" çà äà ïðîâåðèø"
3781
3782 #: src/mimeview.c:785 src/mimeview.c:845 src/mimeview.c:905 src/mimeview.c:924
3783 #: src/mimeview.c:948
3784 msgid "Can't save the part of multipart message."
3785 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3786
3787 #: src/mimeview.c:810 src/mimeview.c:892 src/summaryview.c:3261
3788 msgid "Save as"
3789 msgstr "Çàïàçè êàòî"
3790
3791 #: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897 src/summaryview.c:3266
3792 msgid "Overwrite"
3793 msgstr "Ïðåçàïèøè"
3794
3795 #: src/mimeview.c:840 src/mimeview.c:898 src/summaryview.c:3267
3796 msgid "Overwrite existing file?"
3797 msgstr "Äà ïðåçàïèøà âúðõó ñúùåñòâóâàù ôàéë?"
3798
3799 #: src/mimeview.c:958
3800 msgid "Open with"
3801 msgstr "Îòâîðè ñúñ"
3802
3803 #: src/mimeview.c:959
3804 #, c-format
3805 msgid ""
3806 "Enter the command line to open file:\n"
3807 "(`%s' will be replaced with file name)"
3808 msgstr ""
3809
3810 #: src/mimeview.c:1015
3811 #, c-format
3812 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
3813 msgstr ""
3814
3815 #: src/news.c:174
3816 #, c-format
3817 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3818 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
3819
3820 #: src/news.c:276
3821 #, c-format
3822 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
3823 msgstr "NNTP âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêúñíàòà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
3824
3825 #: src/news.c:373
3826 #, c-format
3827 msgid "can't select group %s\n"
3828 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ãðóïà %s\n"
3829
3830 #: src/news.c:383
3831 #, c-format
3832 msgid "can't read article %d\n"
3833 msgstr "íå ìîãà äà ïðî÷åòà àðòèêóë %d\n"
3834
3835 #: src/news.c:405 src/news.c:713 src/news.c:1048
3836 #, c-format
3837 msgid "can't set group: %s\n"
3838 msgstr ""
3839
3840 #: src/news.c:506
3841 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
3842 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà\n"
3843
3844 #: src/news.c:606
3845 msgid "can't post article.\n"
3846 msgstr "íå ìîãà äà ïóáëèêóâàì àðòèêóëà.\n"
3847
3848 #: src/news.c:630
3849 #, c-format
3850 msgid "can't retrieve article %d\n"
3851 msgstr "ìå ìîãà äà ïîëó÷à àðòèêóë %d\n"
3852
3853 #: src/news.c:719 src/news.c:1053
3854 #, c-format
3855 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3856 msgstr ""
3857
3858 #: src/news.c:742 src/news.c:1153
3859 #, c-format
3860 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3861 msgstr ""
3862
3863 #: src/news.c:745 src/news.c:1088 src/news.c:1156
3864 msgid "can't get xover\n"
3865 msgstr ""
3866
3867 #: src/news.c:751 src/news.c:1093 src/news.c:1162
3868 msgid "error occurred while getting xover.\n"
3869 msgstr ""
3870
3871 #: src/news.c:759 src/news.c:1099 src/news.c:1170
3872 #, c-format
3873 msgid "invalid xover line: %s\n"
3874 msgstr ""
3875
3876 #: src/news.c:777 src/news.c:802 src/news.c:1113 src/news.c:1127
3877 #: src/news.c:1188 src/news.c:1213
3878 msgid "can't get xhdr\n"
3879 msgstr ""
3880
3881 #: src/news.c:785 src/news.c:810 src/news.c:1118 src/news.c:1132
3882 #: src/news.c:1196 src/news.c:1221
3883 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
3884 msgstr ""
3885
3886 #: src/news.c:1068
3887 #, c-format
3888 msgid "error occurred while getting %s.\n"
3889 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
3890
3891 #: src/news.c:1085
3892 #, c-format
3893 msgid "getting xover %d in %s...\n"
3894 msgstr ""
3895
3896 #: src/nntp.c:60
3897 #, c-format
3898 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
3899 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
3900
3901 #: src/nntp.c:139 src/nntp.c:202
3902 #, c-format
3903 msgid "protocol error: %s\n"
3904 msgstr ""
3905
3906 #: src/nntp.c:162 src/nntp.c:208
3907 msgid "protocol error\n"
3908 msgstr ""
3909
3910 #: src/nntp.c:258 src/nntp.c:264
3911 msgid "Error occurred while posting\n"
3912 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
3913
3914 #: src/passphrase.c:85
3915 msgid "Passphrase"
3916 msgstr ""
3917
3918 #: src/passphrase.c:253
3919 msgid "[no user id]"
3920 msgstr ""
3921
3922 #: src/passphrase.c:257
3923 #, c-format
3924 msgid ""
3925 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
3926 "\n"
3927 "  %.*s  \n"
3928 "(%.*s)\n"
3929 msgstr ""
3930
3931 #: src/passphrase.c:261
3932 msgid ""
3933 "Bad passphrase! Try again...\n"
3934 "\n"
3935 msgstr ""
3936
3937 #: src/pop.c:65
3938 #, c-format
3939 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
3940 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
3941
3942 #: src/pop.c:71
3943 #, c-format
3944 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
3945 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
3946
3947 #: src/pop.c:137
3948 msgid "can't start TLS session\n"
3949 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
3950
3951 #: src/pop.c:165 src/pop.c:194 src/pop.c:246
3952 msgid "error occurred on authentication\n"
3953 msgstr ""
3954
3955 #: src/pop.c:190 src/pop.c:242
3956 msgid "mailbox is locked\n"
3957 msgstr ""
3958
3959 #: src/pop.c:211
3960 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
3961 msgstr ""
3962
3963 #: src/pop.c:218
3964 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
3965 msgstr ""
3966
3967 #: src/pop.c:268 src/pop.c:307
3968 msgid "POP3 protocol error\n"
3969 msgstr ""
3970
3971 #: src/pop.c:382 src/pop.c:432
3972 msgid "Socket error\n"
3973 msgstr ""
3974
3975 #: src/prefs.c:270
3976 #, c-format
3977 msgid "no permission - %s\n"
3978 msgstr ""
3979
3980 #: src/prefs.c:477
3981 msgid "Apply"
3982 msgstr "Ïðèëîæè"
3983
3984 #: src/prefs_account.c:653
3985 #, c-format
3986 msgid "Account%d"
3987 msgstr "Àêàóíò%d"
3988
3989 #: src/prefs_account.c:672
3990 msgid "Preferences for new account"
3991 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
3992
3993 #: src/prefs_account.c:677
3994 msgid "Account preferences"
3995 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
3996
3997 #: src/prefs_account.c:725 src/prefs_common.c:995
3998 msgid "Receive"
3999 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
4000
4001 #: src/prefs_account.c:729 src/prefs_common.c:999
4002 msgid "Compose"
4003 msgstr "Ñú÷èíè"
4004
4005 #: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1012
4006 msgid "Privacy"
4007 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
4008
4009 #: src/prefs_account.c:736
4010 msgid "SSL"
4011 msgstr "SSL"
4012
4013 #: src/prefs_account.c:739
4014 msgid "Advanced"
4015 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
4016
4017 #: src/prefs_account.c:817
4018 msgid "Name of this account"
4019 msgstr "Èìå çà òîçè àêàóíò"
4020
4021 #: src/prefs_account.c:826
4022 msgid "Set as default"
4023 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
4024
4025 #: src/prefs_account.c:830
4026 msgid "Personal information"
4027 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
4028
4029 #: src/prefs_account.c:839
4030 msgid "Full name"
4031 msgstr "Ïúëíî èìå"
4032
4033 #: src/prefs_account.c:845
4034 msgid "Mail address"
4035 msgstr "E-mail àäðåñ"
4036
4037 #: src/prefs_account.c:851
4038 msgid "Organization"
4039 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
4040
4041 #: src/prefs_account.c:875
4042 msgid "Server information"
4043 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
4044
4045 #: src/prefs_account.c:896
4046 msgid "POP3 (normal)"
4047 msgstr ""
4048
4049 #: src/prefs_account.c:898
4050 msgid "POP3 (APOP auth)"
4051 msgstr ""
4052
4053 #: src/prefs_account.c:900 src/prefs_account.c:1642 src/prefs_account.c:1866
4054 msgid "IMAP4"
4055 msgstr ""
4056
4057 #: src/prefs_account.c:902
4058 msgid "News (NNTP)"
4059 msgstr ""
4060
4061 #: src/prefs_account.c:904
4062 msgid "None (local)"
4063 msgstr ""
4064
4065 #: src/prefs_account.c:924
4066 msgid "This server requires authentication"
4067 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà èäåíòèôèêàöèÿ"
4068
4069 #: src/prefs_account.c:968
4070 msgid "News server"
4071 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
4072
4073 #: src/prefs_account.c:974
4074 msgid "Server for receiving"
4075 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
4076
4077 #: src/prefs_account.c:980
4078 msgid "Local mailbox file"
4079 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
4080
4081 #: src/prefs_account.c:987
4082 msgid "SMTP server (send)"
4083 msgstr "SMTP ñúðâúð(èçïðàùàíå)"
4084
4085 #: src/prefs_account.c:995
4086 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4087 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
4088
4089 #: src/prefs_account.c:1004
4090 msgid "command to send mails"
4091 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
4092
4093 #: src/prefs_account.c:1011 src/prefs_account.c:1322
4094 msgid "User ID"
4095 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
4096
4097 #: src/prefs_account.c:1017 src/prefs_account.c:1331
4098 msgid "Password"
4099 msgstr "Ïàðîëà"
4100
4101 #: src/prefs_account.c:1083 src/prefs_account.c:1625
4102 msgid "POP3"
4103 msgstr ""
4104
4105 #: src/prefs_account.c:1091
4106 msgid "Remove messages on server when received"
4107 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
4108
4109 #: src/prefs_account.c:1102
4110 msgid "Remove after"
4111 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
4112
4113 #: src/prefs_account.c:1111
4114 msgid "days"
4115 msgstr "äíè"
4116
4117 #: src/prefs_account.c:1128
4118 msgid "(0 days: remove immediately)"
4119 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
4120
4121 #: src/prefs_account.c:1135
4122 msgid "Download all messages on server"
4123 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
4124
4125 #: src/prefs_account.c:1137
4126 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
4127 msgstr ""
4128
4129 #: src/prefs_account.c:1139
4130 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
4131 msgstr ""
4132
4133 #: src/prefs_account.c:1145
4134 msgid "Receive size limit"
4135 msgstr ""
4136
4137 #: src/prefs_account.c:1159
4138 msgid "Filter messages on receiving"
4139 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
4140
4141 #: src/prefs_account.c:1167
4142 msgid "Default inbox"
4143 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
4144
4145 #: src/prefs_account.c:1190
4146 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4147 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
4148
4149 #: src/prefs_account.c:1197
4150 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4151 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
4152
4153 #: src/prefs_account.c:1250
4154 msgid "Add Date header field"
4155 msgstr "Äîáàâè äàòà â çàãëàâíàòà ÷àñò"
4156
4157 #: src/prefs_account.c:1251
4158 msgid "Generate Message-ID"
4159 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
4160
4161 #: src/prefs_account.c:1258
4162 msgid "Add user-defined header"
4163 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
4164
4165 #: src/prefs_account.c:1260 src/prefs_common.c:2349 src/prefs_common.c:2374
4166 msgid " Edit... "
4167 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
4168
4169 #: src/prefs_account.c:1270
4170 msgid "Authentication"
4171 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ"
4172
4173 #: src/prefs_account.c:1278
4174 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4175 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
4176
4177 #: src/prefs_account.c:1293
4178 msgid "Authentication method"
4179 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4180
4181 #: src/prefs_account.c:1303
4182 msgid "Automatic"
4183 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
4184
4185 #: src/prefs_account.c:1353
4186 msgid ""
4187 "If you leave these entries empty, the same\n"
4188 "user ID and password as receiving will be used."
4189 msgstr ""
4190
4191 #: src/prefs_account.c:1362
4192 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4193 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
4194
4195 #: src/prefs_account.c:1399
4196 msgid "Signature file"
4197 msgstr "Ôàéë ñ ïîäïèñà"
4198
4199 #: src/prefs_account.c:1407
4200 msgid "Automatically set the following addresses"
4201 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
4202
4203 #: src/prefs_account.c:1416 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
4204 msgid "Cc"
4205 msgstr ""
4206
4207 #: src/prefs_account.c:1429
4208 msgid "Bcc"
4209 msgstr ""
4210
4211 #: src/prefs_account.c:1442
4212 msgid "Reply-To"
4213 msgstr ""
4214
4215 #: src/prefs_account.c:1492
4216 msgid "Encrypt message by default"
4217 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4218
4219 #: src/prefs_account.c:1494
4220 msgid "Sign message by default"
4221 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4222
4223 #: src/prefs_account.c:1496
4224 msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
4225 msgstr ""
4226
4227 #: src/prefs_account.c:1498
4228 msgid "Use clear text signature"
4229 msgstr ""
4230
4231 #: src/prefs_account.c:1502
4232 msgid "Sign key"
4233 msgstr "Ïîäïèñâàù êëþ÷"
4234
4235 #: src/prefs_account.c:1510
4236 msgid "Use default GnuPG key"
4237 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
4238
4239 #: src/prefs_account.c:1519
4240 msgid "Select key by your email address"
4241 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
4242
4243 #: src/prefs_account.c:1528
4244 msgid "Specify key manually"
4245 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
4246
4247 #: src/prefs_account.c:1544
4248 msgid "User or key ID:"
4249 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
4250
4251 #: src/prefs_account.c:1633 src/prefs_account.c:1650 src/prefs_account.c:1666
4252 #: src/prefs_account.c:1684
4253 msgid "Don't use SSL"
4254 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
4255
4256 #: src/prefs_account.c:1636
4257 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4258 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
4259
4260 #: src/prefs_account.c:1639 src/prefs_account.c:1656 src/prefs_account.c:1690
4261 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4262 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
4263
4264 #: src/prefs_account.c:1653
4265 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4266 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
4267
4268 #: src/prefs_account.c:1659
4269 msgid "NNTP"
4270 msgstr ""
4271
4272 #: src/prefs_account.c:1674
4273 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4274 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
4275
4276 #: src/prefs_account.c:1676
4277 msgid "Send (SMTP)"
4278 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
4279
4280 #: src/prefs_account.c:1687
4281 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4282 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
4283
4284 #: src/prefs_account.c:1812
4285 msgid "Specify SMTP port"
4286 msgstr "Îïðåäå ëè SMTP ïîðò"
4287
4288 #: src/prefs_account.c:1818
4289 msgid "Specify POP3 port"
4290 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
4291
4292 #: src/prefs_account.c:1824
4293 msgid "Specify IMAP4 port"
4294 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
4295
4296 #: src/prefs_account.c:1830
4297 msgid "Specify NNTP port"
4298 msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
4299
4300 #: src/prefs_account.c:1835
4301 msgid "Specify domain name"
4302 msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
4303
4304 #: src/prefs_account.c:1845
4305 msgid "Tunnel command to open connection"
4306 msgstr ""
4307
4308 #: src/prefs_account.c:1853
4309 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4310 msgstr ""
4311
4312 #: src/prefs_account.c:1877
4313 msgid "IMAP server directory"
4314 msgstr "IMAP ñúðâúð ïàïêà"
4315
4316 #: src/prefs_account.c:1931
4317 msgid "Put sent messages in"
4318 msgstr "Ïîñòàâè èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â"
4319
4320 #: src/prefs_account.c:1933
4321 msgid "Put draft messages in"
4322 msgstr "Ïîñòàâè ÷åðíîâèòå ñúîáùåíèÿ â"
4323
4324 #: src/prefs_account.c:1935
4325 msgid "Put deleted messages in"
4326 msgstr "Ïîñòàâè èçòðèòèòå ñúîáùåíèÿ â"
4327
4328 #: src/prefs_account.c:1999
4329 msgid "Account name is not entered."
4330 msgstr "Èìåòî íà àêàóíòà íå å âêàðàíî."
4331
4332 #: src/prefs_account.c:2003
4333 msgid "Mail address is not entered."
4334 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
4335
4336 #: src/prefs_account.c:2008
4337 msgid "SMTP server is not entered."
4338 msgstr "SMTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4339
4340 #: src/prefs_account.c:2013
4341 msgid "User ID is not entered."
4342 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ID íå å âúâåäåí."
4343
4344 #: src/prefs_account.c:2018
4345 msgid "POP3 server is not entered."
4346 msgstr "POP3 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4347
4348 #: src/prefs_account.c:2023
4349 msgid "IMAP4 server is not entered."
4350 msgstr "IMAP4 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4351
4352 #: src/prefs_account.c:2028
4353 msgid "NNTP server is not entered."
4354 msgstr "NNTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4355
4356 #: src/prefs_account.c:2034
4357 msgid "local mailbox filename is not entered."
4358 msgstr "ëîêàëíèÿ mailbox ôàéë íå å âúâåäåí."
4359
4360 #: src/prefs_account.c:2040
4361 msgid "mail command is not entered."
4362 msgstr "êîìàíäàòà çà ìàéë íå å âúâåäåíà."
4363
4364 #: src/prefs_account.c:2121
4365 msgid ""
4366 "It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
4367 "mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
4368 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4369 msgstr ""
4370
4371 #: src/prefs_actions.c:287
4372 msgid "Actions setting"
4373 msgstr "Íàñòðîéêè íà äåéñòâèÿòà"
4374
4375 #: src/prefs_actions.c:309
4376 msgid "Menu name:"
4377 msgstr "Èìå íà ìåíþ:"
4378
4379 #: src/prefs_actions.c:318
4380 msgid "Command line:"
4381 msgstr "Êîìàíäà:"
4382
4383 #: src/prefs_actions.c:330
4384 #, c-format
4385 msgid ""
4386 "Menu name:\n"
4387 " Use / in menu name to make submenus.\n"
4388 "Command line:\n"
4389 " Begin with:\n"
4390 "   | to send message body or selection to command\n"
4391 "   > to send user provided text to command\n"
4392 "   * to send user provided hidden text to command\n"
4393 " End with:\n"
4394 "   | to replace message body or selection with command output\n"
4395 "   & to run command asynchronously\n"
4396 " Use %f for message file name\n"
4397 "   %F for the list of the file names of selected messages\n"
4398 "   %p for the selected message part."
4399 msgstr ""
4400
4401 #: src/prefs_actions.c:364 src/prefs_filter.c:400 src/prefs_filtering.c:521
4402 #: src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:210
4403 #: src/prefs_toolbar.c:793
4404 msgid "Register"
4405 msgstr "Çàïèøè"
4406
4407 #: src/prefs_actions.c:370 src/prefs_filter.c:406 src/prefs_filtering.c:527
4408 #: src/prefs_matcher.c:499 src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:216
4409 #: src/prefs_toolbar.c:799
4410 msgid " Substitute "
4411 msgstr "Çàìåíè"
4412
4413 #: src/prefs_actions.c:383
4414 msgid " Syntax help "
4415 msgstr ""
4416
4417 #: src/prefs_actions.c:402
4418 msgid "Registered actions"
4419 msgstr "Çàïèñàíè äåéñòâèÿ"
4420
4421 #: src/prefs_actions.c:670 src/prefs_actions.c:675
4422 msgid "Could not get message file."
4423 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî."
4424
4425 #: src/prefs_actions.c:683
4426 msgid "Could not get message part."
4427 msgstr ""
4428
4429 #: src/prefs_actions.c:689
4430 msgid "No message part selected."
4431 msgstr ""
4432
4433 #: src/prefs_actions.c:693
4434 msgid "No message file selected."
4435 msgstr ""
4436
4437 #: src/prefs_actions.c:712
4438 msgid "Can't get part of multipart message"
4439 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå"
4440
4441 #: src/prefs_actions.c:734 src/prefs_filter.c:628 src/prefs_filtering.c:726
4442 #: src/prefs_filtering.c:788 src/prefs_filtering.c:811 src/prefs_matcher.c:614
4443 #: src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484
4444 #: src/prefs_template.c:301
4445 msgid "(New)"
4446 msgstr "(Íîâ)"
4447
4448 #: src/prefs_actions.c:780
4449 msgid "Menu name is not set."
4450 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî íå å ïîñî÷åíî."
4451
4452 #: src/prefs_actions.c:785
4453 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4454 msgstr ""
4455
4456 #: src/prefs_actions.c:795
4457 msgid "Menu name is too long."
4458 msgstr ""
4459
4460 #: src/prefs_actions.c:804
4461 msgid "Command line not set."
4462 msgstr "Êîìàíäàòà íå å ïîñî÷åíà."
4463
4464 #: src/prefs_actions.c:809
4465 msgid "Menu name and command are too long."
4466 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî è êîìàíäàòà çà òâúðäå äúëãè."
4467
4468 #: src/prefs_actions.c:814
4469 #, c-format
4470 msgid ""
4471 "The command\n"
4472 "%s\n"
4473 "has a syntax error."
4474 msgstr ""
4475
4476 #: src/prefs_actions.c:875
4477 msgid "Delete action"
4478 msgstr "Èçòðèé äåéñòâèåòî"
4479
4480 #: src/prefs_actions.c:876
4481 msgid "Do you really want to delete this action?"
4482 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîâà äåéñòâèå?"
4483
4484 #: src/prefs_actions.c:1074
4485 #, c-format
4486 msgid ""
4487 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
4488 "because it contains %%f, %%F or %%p."
4489 msgstr ""
4490
4491 #: src/prefs_actions.c:1247
4492 #, c-format
4493 msgid ""
4494 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
4495 "%s"
4496 msgstr ""
4497
4498 #: src/prefs_actions.c:1333
4499 #, c-format
4500 msgid ""
4501 "Could not fork to execute the following command:\n"
4502 "%s\n"
4503 "%s"
4504 msgstr ""
4505 "Íå ìîãà äà èçïúëíÿ âúøíàòà êîìàíäà:\n"
4506 "%s\n"
4507 "%s"
4508
4509 #: src/prefs_actions.c:1560
4510 #, c-format
4511 msgid "--- Running: %s\n"
4512 msgstr ""
4513
4514 #: src/prefs_actions.c:1564
4515 #, c-format
4516 msgid "--- Ended: %s\n"
4517 msgstr ""
4518
4519 #: src/prefs_actions.c:1598
4520 msgid "Action's input/output"
4521 msgstr ""
4522
4523 #: src/prefs_actions.c:1644
4524 msgid " Send "
4525 msgstr "Èçïðàùàíå"
4526
4527 #: src/prefs_actions.c:1655
4528 msgid "Abort"
4529 msgstr "Ïðåêðàòÿâàíå"
4530
4531 #: src/prefs_common.c:978
4532 msgid "Common Preferences"
4533 msgstr "Îáùè Íàñòðîéêè"
4534
4535 #: src/prefs_common.c:1002
4536 msgid "Spell Checker"
4537 msgstr ""
4538
4539 #: src/prefs_common.c:1005
4540 msgid "Quote"
4541 msgstr "Öèòàòè"
4542
4543 #: src/prefs_common.c:1007
4544 msgid "Display"
4545 msgstr "Ïîêàçâàíå"
4546
4547 #: src/prefs_common.c:1009
4548 msgid "Message"
4549 msgstr "Ñúîáùåíèå"
4550
4551 #: src/prefs_common.c:1017 src/select-keys.c:324
4552 msgid "Other"
4553 msgstr "Äðóãè"
4554
4555 #: src/prefs_common.c:1066 src/prefs_common.c:1281
4556 msgid "External program"
4557 msgstr "Âúíøíà ïðîãðàìà"
4558
4559 #: src/prefs_common.c:1075
4560 msgid "Use external program for incorporation"
4561 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà âêë÷âàíå"
4562
4563 #: src/prefs_common.c:1082 src/prefs_common.c:1296
4564 msgid "Command"
4565 msgstr "Êîìàíäà"
4566
4567 #: src/prefs_common.c:1096
4568 msgid "Local spool"
4569 msgstr "Ëîêàëíà îïàøêà"
4570
4571 #: src/prefs_common.c:1107
4572 msgid "Incorporate from spool"
4573 msgstr "Âêëþ÷è îò îïàøêàòà"
4574
4575 #: src/prefs_common.c:1109
4576 msgid "Filter on incorporation"
4577 msgstr "Ôèëòðèðàé ïðè âêëþ÷âàíå"
4578
4579 #: src/prefs_common.c:1117
4580 msgid "Spool directory"
4581 msgstr "Ïàïêà íà îïàøêàòà"
4582
4583 #: src/prefs_common.c:1135
4584 msgid "Auto-check new mail"
4585 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà"
4586
4587 #: src/prefs_common.c:1137
4588 msgid "every"
4589 msgstr "âñåêè"
4590
4591 #: src/prefs_common.c:1149
4592 msgid "minute(s)"
4593 msgstr "ìèíóòè"
4594
4595 #: src/prefs_common.c:1158
4596 msgid "Check new mail on startup"
4597 msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà ïðè ñòàðòèðàíå"
4598
4599 #: src/prefs_common.c:1160
4600 msgid "Update all local folders after incorporation"
4601 msgstr "Îáíîâè âñè÷êè ëîêàëíè ïàïêè ñëåä âêëþ÷âàíå"
4602
4603 #: src/prefs_common.c:1163
4604 msgid "Run command when new mail arrives"
4605 msgstr ""
4606
4607 #: src/prefs_common.c:1173
4608 msgid "after autochecking"
4609 msgstr ""
4610
4611 #: src/prefs_common.c:1175
4612 msgid "after manual checking"
4613 msgstr ""
4614
4615 #: src/prefs_common.c:1189
4616 #, c-format
4617 msgid ""
4618 "Command to execute:\n"
4619 "(use %d as number of new mails)"
4620 msgstr ""
4621
4622 #: src/prefs_common.c:1207 src/toolbar.c:895
4623 msgid "News"
4624 msgstr "Íîâèíè"
4625
4626 #: src/prefs_common.c:1215
4627 msgid ""
4628 "Maximum number of articles to download\n"
4629 "(unlimited if 0 is specified)"
4630 msgstr ""
4631 "Ìàêñèìàëåí áðîé àðòèêóëè çà ñâàëÿíå\n"
4632 "(íåîãðàíè÷åí êîãàòî å ïîñî÷åíà 0)"
4633
4634 #: src/prefs_common.c:1289
4635 msgid "Use external program for sending"
4636 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà èçïðàùàíå"
4637
4638 #: src/prefs_common.c:1315
4639 msgid "Save sent messages to Sent"
4640 msgstr "Çàïàçâàé èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â ïàïêà Èçïðàòåíè"
4641
4642 #: src/prefs_common.c:1317
4643 msgid "Queue messages that fail to send"
4644 msgstr "Íàðåæäàé ïðè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿòà êîèòî íå ñà èçïðàòåíè óñïåøíî"
4645
4646 #: src/prefs_common.c:1323
4647 msgid "Outgoing codeset"
4648 msgstr "charset â õåäúðà"
4649
4650 #: src/prefs_common.c:1338
4651 msgid "Automatic (Recommended)"
4652 msgstr "Àâòîìàòè÷íî (Ïðåïîðú÷èòåëíî)"
4653
4654 #: src/prefs_common.c:1339
4655 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
4656 msgstr ""
4657
4658 #: src/prefs_common.c:1341
4659 msgid "Unicode (UTF-8)"
4660 msgstr ""
4661
4662 #: src/prefs_common.c:1343
4663 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
4664 msgstr ""
4665
4666 #: src/prefs_common.c:1344
4667 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
4668 msgstr "Western European (ISO-8859-15)"
4669
4670 #: src/prefs_common.c:1345
4671 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
4672 msgstr "Central European (ISO-8859-2)"
4673
4674 #: src/prefs_common.c:1346
4675 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
4676 msgstr "Baltic (ISO-8859-13)"
4677
4678 #: src/prefs_common.c:1347
4679 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
4680 msgstr "Baltic (ISO-8859-4)"
4681
4682 #: src/prefs_common.c:1348
4683 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
4684 msgstr "Greek (ISO-8859-7)"
4685
4686 #: src/prefs_common.c:1349
4687 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
4688 msgstr "Turkish (ISO-8859-9)"
4689
4690 #: src/prefs_common.c:1351
4691 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4692 msgstr "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4693
4694 #: src/prefs_common.c:1353
4695 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
4696 msgstr "Cyrillic (KOI8-R)"
4697
4698 #: src/prefs_common.c:1355
4699 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
4700 msgstr "Cyrillic (Windows-1251)"
4701
4702 #: src/prefs_common.c:1356
4703 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
4704 msgstr "Cyrillic (KOI8-U)"
4705
4706 #: src/prefs_common.c:1358
4707 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
4708 msgstr "Japanese (ISO-2022-JP)"
4709
4710 #: src/prefs_common.c:1360
4711 msgid "Japanese (EUC-JP)"
4712 msgstr "Japanese (EUC-JP)"
4713
4714 #: src/prefs_common.c:1361
4715 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
4716 msgstr "Japanese (Shift_JIS)"
4717
4718 #: src/prefs_common.c:1363
4719 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
4720 msgstr "Simplified Chinese (GB2312)"
4721
4722 #: src/prefs_common.c:1364
4723 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
4724 msgstr "Traditional Chinese (Big5)"
4725
4726 #: src/prefs_common.c:1366
4727 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4728 msgstr "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4729
4730 #: src/prefs_common.c:1367
4731 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
4732 msgstr "Chinese (ISO-2022-CN)"
4733
4734 #: src/prefs_common.c:1369
4735 msgid "Korean (EUC-KR)"
4736 msgstr "Korean (EUC-KR)"
4737
4738 #: src/prefs_common.c:1370
4739 msgid "Thai (TIS-620)"
4740 msgstr "Thai (TIS-620)"
4741
4742 #: src/prefs_common.c:1371
4743 msgid "Thai (Windows-874)"
4744 msgstr "Thai (Windows-874)"
4745
4746 #: src/prefs_common.c:1380
4747 msgid ""
4748 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
4749 "for the current locale will be used."
4750 msgstr ""
4751 "Àêî 'Àâòîìàòè÷íî' å èçáðàíî, ùå áúäå èçïîëçâàíî\n"
4752 "êîäèðàíåòî íà òåêóùèÿ ëîêàë."
4753
4754 #: src/prefs_common.c:1507
4755 msgid "Select dictionaries location"
4756 msgstr ""
4757
4758 #: src/prefs_common.c:1570
4759 msgid "Global spelling checker settings"
4760 msgstr ""
4761
4762 #: src/prefs_common.c:1577
4763 msgid "Enable spell checker"
4764 msgstr ""
4765
4766 #: src/prefs_common.c:1588
4767 msgid "Enable alternate dictionary"
4768 msgstr ""
4769
4770 #: src/prefs_common.c:1590
4771 msgid ""
4772 "Enabling alternate dictionary makes switching\n"
4773 "with the last used dictionary faster."
4774 msgstr ""
4775
4776 #: src/prefs_common.c:1601
4777 msgid "Dictionaries path:"
4778 msgstr ""
4779
4780 #: src/prefs_common.c:1628
4781 msgid "Default dictionary:"
4782 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðå÷íèê:"
4783
4784 #: src/prefs_common.c:1644
4785 msgid "Default suggestion mode"
4786 msgstr ""
4787
4788 #: src/prefs_common.c:1659
4789 msgid "Misspelled word color:"
4790 msgstr "Öâÿò íà ãðåøíàòà äóìà:"
4791
4792 #: src/prefs_common.c:1753
4793 msgid "Insert signature automatically"
4794 msgstr "Âìúêíè àâòîìàòè÷íî ïîäïèñà"
4795
4796 #: src/prefs_common.c:1758
4797 msgid "Signature separator"
4798 msgstr "Ðàçäåëèòåë çà ïîäïèñà"
4799
4800 #: src/prefs_common.c:1769
4801 msgid "Automatic account selection"
4802 msgstr "Àâòîìàòè÷åí èçáîð íà àêàóíò"
4803
4804 #: src/prefs_common.c:1777
4805 msgid "when replying"
4806 msgstr "êîãàòî îòãîâàðÿø"
4807
4808 #: src/prefs_common.c:1779
4809 msgid "when forwarding"
4810 msgstr "êîãàòî ïðåïðàùàø"
4811
4812 #: src/prefs_common.c:1781
4813 msgid "when re-editing"
4814 msgstr "êîãàòî ðåäàêòèðàø ïîâòîðíî"
4815
4816 #: src/prefs_common.c:1788
4817 msgid "Automatically launch the external editor"
4818 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñòàðòèðàé âúíøíèÿ ðåäàêòîð"
4819
4820 #: src/prefs_common.c:1795 src/prefs_filtering.c:231
4821 msgid "Forward as attachment"
4822 msgstr "Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
4823
4824 #: src/prefs_common.c:1798
4825 msgid "Block cursor"
4826 msgstr "Áëîêîâ êóðñîð"
4827
4828 #: src/prefs_common.c:1801
4829 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
4830 msgstr "Çàïàçè îðèãèíàëíèÿ 'From' êîãàòî ïðåíàñî÷âàø"
4831
4832 #: src/prefs_common.c:1809
4833 msgid "Autosave to drafts every "
4834 msgstr "Àâòîìàòè÷íî çàïàçâàé â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå âñåêè "
4835
4836 #: src/prefs_common.c:1816 src/prefs_common.c:1861
4837 msgid "characters"
4838 msgstr "çíàêà"
4839
4840 #: src/prefs_common.c:1824
4841 msgid "Undo level"
4842 msgstr "Íèâî íà îòìÿíà"
4843
4844 #: src/prefs_common.c:1837
4845 msgid "Message wrapping"
4846 msgstr "ïðåíàñÿíå â ñúîáùåíèÿòà"
4847
4848 #: src/prefs_common.c:1849
4849 msgid "Wrap messages at"
4850 msgstr "Ïðåíàñÿé ñúîáùåíèÿòà íà"
4851
4852 #: src/prefs_common.c:1869
4853 msgid "Wrap quotation"
4854 msgstr "Ïðåíàñÿé öèòèðàíèòå"
4855
4856 #: src/prefs_common.c:1871
4857 msgid "Wrap on input"
4858 msgstr "Ïðåíàñÿé ïðè âêàðâàíå"
4859
4860 #: src/prefs_common.c:1874
4861 msgid "Wrap before sending"
4862 msgstr "Ïðåíåñè ïðåäè èçïðàùàíå"
4863
4864 #: src/prefs_common.c:1877
4865 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
4866 msgstr "'Óìíî' ïðåíàñÿíå (ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÍÎ)"
4867
4868 #: src/prefs_common.c:1945
4869 msgid "Reply will quote by default"
4870 msgstr ""
4871
4872 #: src/prefs_common.c:1947
4873 msgid "Reply format"
4874 msgstr "Ôîðìàò íà îòãîâîðà"
4875
4876 #: src/prefs_common.c:1962 src/prefs_common.c:2001
4877 msgid "Quotation mark"
4878 msgstr "Ìàðêèðàíå íà öèòàòà"
4879
4880 #: src/prefs_common.c:1986
4881 msgid "Forward format"
4882 msgstr "Ôîðìàò íà ïðåïðàùàíå"
4883
4884 #: src/prefs_common.c:2030
4885 msgid " Description of symbols "
4886 msgstr " Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå "
4887
4888 #: src/prefs_common.c:2038
4889 msgid "Quoting characters"
4890 msgstr "Çíàöè çà öèòèðàíå"
4891
4892 #: src/prefs_common.c:2053
4893 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
4894 msgstr ""
4895
4896 #: src/prefs_common.c:2106
4897 msgid "Font"
4898 msgstr "Øðèôò"
4899
4900 #: src/prefs_common.c:2135
4901 msgid "Small"
4902 msgstr ""
4903
4904 #: src/prefs_common.c:2154
4905 msgid "Normal"
4906 msgstr ""
4907
4908 #: src/prefs_common.c:2173
4909 msgid "Bold"
4910 msgstr "Óäåáåëåí"
4911
4912 #: src/prefs_common.c:2198
4913 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
4914 msgstr "Ïðåâåæäàé èìåòî íà çàãëàâêà (ñúùî êàòî 'Îò:', 'Òåìà:')"
4915
4916 #: src/prefs_common.c:2201
4917 msgid "Display unread number next to folder name"
4918 msgstr "Ïîêàçâàé áðîÿ íà íåïðî÷åòåíèòå ñëåä èìåòî íà ïàïêàòà"
4919
4920 #: src/prefs_common.c:2204
4921 msgid "Automatically display images"
4922 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàé êàðòèíêèòå"
4923
4924 #: src/prefs_common.c:2213
4925 msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
4926 msgstr ""
4927
4928 #: src/prefs_common.c:2228
4929 msgid "letters"
4930 msgstr "áóêâè"
4931
4932 #: src/prefs_common.c:2234
4933 msgid "Summary View"
4934 msgstr "Ñáîðåí èçãëåä"
4935
4936 #: src/prefs_common.c:2243
4937 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
4938 msgstr "Ïîêàçâàé ïîëó÷àòåëÿ â 'Îò' êîëîíàòà, àêî èçïðàùà÷à ñòå âèå"
4939
4940 #: src/prefs_common.c:2246
4941 msgid "Display sender using address book"
4942 msgstr "Ïîêàæè èçïðàùà÷à ïîëçâàéêè Àäðåñíèêà"
4943
4944 #: src/prefs_common.c:2248
4945 msgid "Enable horizontal scroll bar"
4946 msgstr "Ïîçâîëè õîðèçîíòàëíà ïðåâúðòàùà ëåíòà"
4947
4948 #: src/prefs_common.c:2250
4949 msgid "Expand threads"
4950 msgstr "Ðàçøèðåíè íèøêè"
4951
4952 #: src/prefs_common.c:2253
4953 msgid "Display unread messages with bold font"
4954 msgstr "Ïîêàçâàé íåïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ ñ óäåáåëåí øðèôò"
4955
4956 #: src/prefs_common.c:2261 src/prefs_common.c:3135 src/prefs_common.c:3173
4957 msgid "Date format"
4958 msgstr "Ôîðìàò íà Äàòàòà"
4959
4960 #: src/prefs_common.c:2283
4961 msgid " Set display item of summary... "
4962 msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àðòèêóëè â ñáîðíèÿ èçãëåä... "
4963
4964 #: src/prefs_common.c:2344
4965 msgid "Enable coloration of message"
4966 msgstr "Ïîçâîëè îöâåòÿâàíå íà ñúîáùåíèÿòà"
4967
4968 #: src/prefs_common.c:2363
4969 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
4970 msgstr "Ïîêàçâàé äâóáàéòîâè áóêâè è öèôðè ñ åäíîáàéòîâè çíàê"
4971
4972 #: src/prefs_common.c:2365
4973 msgid "Display header pane above message view"
4974 msgstr "Ïîêàçâàé òàáëèöà ñúñ çàãëàâêè îòãîðå â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
4975
4976 #: src/prefs_common.c:2372
4977 msgid "Display short headers on message view"
4978 msgstr "Ïîêàçâàé êúñè çàãëàâêè â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
4979
4980 #: src/prefs_common.c:2394
4981 msgid "Line space"
4982 msgstr "Ðàçñòîÿíèå ì/ó ðåäîâåòå"
4983
4984 #: src/prefs_common.c:2408 src/prefs_common.c:2448
4985 msgid "pixel(s)"
4986 msgstr "ïèêñåë(à)"
4987
4988 #: src/prefs_common.c:2413
4989 msgid "Leave space on head"
4990 msgstr "Îñòàâè ïðîñòðàíñòâî íàé-îòãîðå"
4991
4992 #: src/prefs_common.c:2415
4993 msgid "Scroll"
4994 msgstr "Ïðåâúðòàíå"
4995
4996 #: src/prefs_common.c:2422
4997 msgid "Half page"
4998 msgstr "Ïîëîâèí ñòðàíèöà"
4999
5000 #: src/prefs_common.c:2428
5001 msgid "Smooth scroll"
5002 msgstr "Ïëàâíî ïðåâúðòàíå"
5003
5004 #: src/prefs_common.c:2434
5005 msgid "Step"
5006 msgstr "Ñòúïêà"
5007
5008 #: src/prefs_common.c:2495
5009 msgid "Automatically check signatures"
5010 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé ïîäïèñèòå"
5011
5012 #: src/prefs_common.c:2498
5013 msgid "Show signature check result in a popup window"
5014 msgstr "Ïîêàæè ðåçóëòàòà îò ïðîâåðêàòà íà ïîäïèñà â èçêà÷àù ïðîçîðåö"
5015
5016 #: src/prefs_common.c:2501
5017 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5018 msgstr ""
5019
5020 #: src/prefs_common.c:2516
5021 msgid "Expire after"
5022 msgstr ""
5023
5024 #: src/prefs_common.c:2529
5025 msgid "minute(s) "
5026 msgstr "ìèíóòè"
5027
5028 #: src/prefs_common.c:2542
5029 msgid ""
5030 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
5031 " for the whole session)"
5032 msgstr ""
5033
5034 #: src/prefs_common.c:2552
5035 msgid "Grab input while entering a passphrase"
5036 msgstr ""
5037
5038 #: src/prefs_common.c:2557
5039 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5040 msgstr "Ïîêàæè ïðåäóïðåæäåíèå ïðè ñòàðòèðàíå, àêî GnuPG íå ðàáîòè"
5041
5042 #: src/prefs_common.c:2628
5043 msgid "Open message when cursor keys are pressed on summary"
5044 msgstr ""
5045
5046 #: src/prefs_common.c:2632
5047 msgid "Open first unread message when entering a folder"
5048 msgstr "Îòâîðè ïúðâîòî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå êîãàòî âëèçàø â ïàïêà"
5049
5050 #: src/prefs_common.c:2636
5051 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
5052 msgstr ""
5053
5054 #: src/prefs_common.c:2640
5055 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
5056 msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàåí íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
5057
5058 #: src/prefs_common.c:2648
5059 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5060 msgstr "Èçïúëíÿâàé íåçàáàâíî êîãàòî ñå ìåñòÿò èëè òðèÿò ñúîáùåíèÿ"
5061
5062 #: src/prefs_common.c:2655
5063 msgid ""
5064 "(Messages will be marked until execution\n"
5065 " if this is turned off)"
5066 msgstr ""
5067 "(Ñúîáùåíèÿòà ùå áúäàò ìàðêèðàíè ïî âðåìå ìà èçïúëåíèåòî\n"
5068 " àêî òîâà å èçêëþ÷åíî)"
5069
5070 #: src/prefs_common.c:2667
5071 msgid "Show receive dialog"
5072 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
5073
5074 #: src/prefs_common.c:2677 src/prefs_common.c:2717
5075 msgid "Always"
5076 msgstr "Âèíàãè"
5077
5078 #: src/prefs_common.c:2678
5079 msgid "Only if a window is active"
5080 msgstr "Ñàìî êîãàòî ïðîçîðåöà å àêòèâåí"
5081
5082 #: src/prefs_common.c:2680
5083 msgid "Never"
5084 msgstr "Íèêîãà"
5085
5086 #: src/prefs_common.c:2685
5087 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
5088 msgstr ""
5089
5090 #: src/prefs_common.c:2688
5091 msgid "Close receive dialog when finished"
5092 msgstr "Çàòâîðè äèàëîãà çà ïîëó÷àâàíå êîãàòî çàâúðøèø"
5093
5094 #: src/prefs_common.c:2699
5095 msgid "Add address to destination when double-clicked"
5096 msgstr "Äîáàâè àäðåñ äî ïðåäíàçíà÷åíèåòî êîãàòî ñå êëèêíå äâà ïúòè"
5097
5098 #: src/prefs_common.c:2706
5099 msgid "Show no-unread-message dialog"
5100 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîãà 'Íÿìà íåïðî÷åòåíè'"
5101
5102 #: src/prefs_common.c:2719
5103 msgid "Assume 'Yes'"
5104 msgstr "Äà"
5105
5106 #: src/prefs_common.c:2721
5107 msgid "Assume 'No'"
5108 msgstr "Íå"
5109
5110 #: src/prefs_common.c:2752
5111 msgid " Set key bindings... "
5112 msgstr "Íàñòðîé ñúêðàòåíèòå êëàâèøè"
5113
5114 #: src/prefs_common.c:2758
5115 msgid "Icon theme"
5116 msgstr ""
5117
5118 #: src/prefs_common.c:2830
5119 #, c-format
5120 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
5121 msgstr "Âúíøíè êîìàíäè (%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìå íà ôàéë / URL)"
5122
5123 #: src/prefs_common.c:2839
5124 msgid "Web browser"
5125 msgstr "Óåá áðàóçúð"
5126
5127 #: src/prefs_common.c:2862 src/summaryview.c:3291
5128 msgid "Print"
5129 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
5130
5131 #: src/prefs_common.c:2895
5132 msgid "Log Size"
5133 msgstr "Ðàçìåð íà ëîãà"
5134
5135 #: src/prefs_common.c:2902
5136 msgid "Clip the log size"
5137 msgstr ""
5138
5139 #: src/prefs_common.c:2907
5140 msgid "Log window length"
5141 msgstr "Äúëæèíà íà ëîã ïðîçîðåöà"
5142
5143 #: src/prefs_common.c:2919
5144 msgid "On exit"
5145 msgstr "Ïðè èçõîä"
5146
5147 #: src/prefs_common.c:2927
5148 msgid "Confirm on exit"
5149 msgstr "Ïîòâúæäàâàé èçëèçàíåòî"
5150
5151 #: src/prefs_common.c:2934
5152 msgid "Empty trash on exit"
5153 msgstr "Èçïðàçâàé Êîø÷åòî íà èçëèçàíå"
5154
5155 #: src/prefs_common.c:2936
5156 msgid "Ask before emptying"
5157 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ãî èçïðàçíèø"
5158
5159 #: src/prefs_common.c:2940
5160 msgid "Warn if there are queued messages"
5161 msgstr "Ïðåäóïðåæäàâàé àêî èìà ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
5162
5163 #: src/prefs_common.c:3111
5164 msgid "the full abbreviated weekday name"
5165 msgstr "íàïúëíî ñúêðàòåíîòî  äåëíè÷íî"
5166
5167 #: src/prefs_common.c:3112
5168 msgid "the full weekday name"
5169 msgstr "ïúëíîòî äåëíè÷íî èìå"
5170
5171 #: src/prefs_common.c:3113
5172 msgid "the abbreviated month name"
5173 msgstr "ñúêðàòåíîòî èìå íà ìåñåö"
5174
5175 #: src/prefs_common.c:3114
5176 msgid "the full month name"
5177 msgstr "ïúëíîòî èìå íà ìåñåö"
5178
5179 #: src/prefs_common.c:3115
5180 msgid "the preferred date and time for the current locale"
5181 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà è ÷àñ çà òåêóùèÿ ëîêàë"
5182
5183 #: src/prefs_common.c:3116
5184 msgid "the century number (year/100)"
5185 msgstr ""
5186
5187 #: src/prefs_common.c:3117
5188 msgid "the day of the month as a decimal number"
5189 msgstr "äåíÿò îò ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5190
5191 #: src/prefs_common.c:3118
5192 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
5193 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 24-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
5194
5195 #: src/prefs_common.c:3119
5196 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
5197 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 12-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
5198
5199 #: src/prefs_common.c:3120
5200 msgid "the day of the year as a decimal number"
5201 msgstr "äåíÿ îò ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5202
5203 #: src/prefs_common.c:3121
5204 msgid "the month as a decimal number"
5205 msgstr "ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5206
5207 #: src/prefs_common.c:3122
5208 msgid "the minute as a decimal number"
5209 msgstr "ìèíóòàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5210
5211 #: src/prefs_common.c:3123
5212 msgid "either AM or PM"
5213 msgstr "èëè AM èëè PM"
5214
5215 #: src/prefs_common.c:3124
5216 msgid "the second as a decimal number"
5217 msgstr "âòîðîòî êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5218
5219 #: src/prefs_common.c:3125
5220 msgid "the day of the week as a decimal number"
5221 msgstr "äåíÿ îò ñåäìèöàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5222
5223 #: src/prefs_common.c:3126
5224 msgid "the preferred date for the current locale"
5225 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà çà òåêóùèÿ ëîêàë"
5226
5227 #: src/prefs_common.c:3127
5228 msgid "the last two digits of a year"
5229 msgstr "ïîñëåäíèòå äâå öèôðè îò ãîäèíàòà"
5230
5231 #: src/prefs_common.c:3128
5232 msgid "the year as a decimal number"
5233 msgstr "ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5234
5235 #: src/prefs_common.c:3129
5236 msgid "the time zone or name or abbreviation"
5237 msgstr "âðåìåâàòà çîíà èëè èìå èëè ñúêðàùåíèå"
5238
5239 #: src/prefs_common.c:3150
5240 msgid "Specifier"
5241 msgstr "Îïðåäåëèòåë"
5242
5243 #: src/prefs_common.c:3151
5244 msgid "Description"
5245 msgstr "Îïèñàíèå"
5246
5247 #: src/prefs_common.c:3190
5248 msgid "Example"
5249 msgstr "Ïðèìåð"
5250
5251 #: src/prefs_common.c:3279
5252 msgid "Set message colors"
5253 msgstr "íàñòðîé öâåòîâå íà ñúîáùåíèåòî"
5254
5255 #: src/prefs_common.c:3287
5256 msgid "Colors"
5257 msgstr "Öâåòîâå"
5258
5259 #: src/prefs_common.c:3334
5260 msgid "Quoted Text - First Level"
5261 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Ïúðâî Íèâî"
5262
5263 #: src/prefs_common.c:3340
5264 msgid "Quoted Text - Second Level"
5265 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Âòîðî Íèâî"
5266
5267 #: src/prefs_common.c:3346
5268 msgid "Quoted Text - Third Level"
5269 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Òðåòî Íèâî"
5270
5271 #: src/prefs_common.c:3352
5272 msgid "URI link"
5273 msgstr "URL âðúçêà"
5274
5275 #: src/prefs_common.c:3358
5276 msgid "Target folder"
5277 msgstr ""
5278
5279 #: src/prefs_common.c:3364
5280 msgid "Signatures"
5281 msgstr "Ïîäïèñè"
5282
5283 #: src/prefs_common.c:3371
5284 msgid "Recycle quote colors"
5285 msgstr "Ïðåðàáîòè öèòèðàíèòå öâåòîâå"
5286
5287 #: src/prefs_common.c:3438
5288 msgid "Pick color for quotation level 1"
5289 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 1"
5290
5291 #: src/prefs_common.c:3441
5292 msgid "Pick color for quotation level 2"
5293 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 2"
5294
5295 #: src/prefs_common.c:3444
5296 msgid "Pick color for quotation level 3"
5297 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 3"
5298
5299 #: src/prefs_common.c:3447
5300 msgid "Pick color for URI"
5301 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà URL"
5302
5303 #: src/prefs_common.c:3450
5304 msgid "Pick color for target folder"
5305 msgstr ""
5306
5307 #: src/prefs_common.c:3453
5308 msgid "Pick color for signatures"
5309 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà ïîäïèñèòå"
5310
5311 #: src/prefs_common.c:3457
5312 msgid "Pick color for misspelled word"
5313 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà çãðåøåíèòå äóìè"
5314
5315 #: src/prefs_common.c:3593
5316 msgid "Font selection"
5317 msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
5318
5319 #: src/prefs_common.c:3667
5320 msgid "Key bindings"
5321 msgstr "Ñúêðàòåíè êëàâèøè"
5322
5323 #: src/prefs_common.c:3681
5324 msgid ""
5325 "Select the preset of key bindings.\n"
5326 "You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
5327 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
5328 msgstr ""
5329 "Èçáåðè ìîäåëà íà ñúêðàòåíèòå êëàâèøè.\n"
5330 "Ñúùî òàêà ìîæåòå äà ïðîìåíèòå êëàâèøèòå çà âñÿêî ìåíþ, êàòî\n"
5331 "íàòèñíåòå êîéòî è äà å êëàâèø, êîãàòî êóðñîðà íà ìèøêàòà å âúðõó îáåêòà."
5332
5333 #: src/prefs_common.c:3696 src/prefs_common.c:4020
5334 msgid "Old Sylpheed"
5335 msgstr "Ñòàð Sylpheed"
5336
5337 #: src/prefs_customheader.c:163
5338 msgid "Custom header setting"
5339 msgstr "Íàñòðîéêà íà îáè÷àéíèòå çàãëàâêè"
5340
5341 #: src/prefs_customheader.c:261
5342 msgid "Custom headers"
5343 msgstr "Îáè÷àéíè çàãëàâêè"
5344
5345 #: src/prefs_customheader.c:485 src/prefs_display_header.c:530
5346 #: src/prefs_filter.c:689 src/prefs_matcher.c:1030
5347 msgid "Header name is not set."
5348 msgstr "Èìåòî íà çàãëàâêàòà íå å ïîäî÷åíî."
5349
5350 #: src/prefs_customheader.c:539
5351 msgid "Delete header"
5352 msgstr "Èçòðèâàíå íà çàãëàâêà"
5353
5354 #: src/prefs_customheader.c:540
5355 msgid "Do you really want to delete this header?"
5356 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òàçè çàãëàâêà?"
5357
5358 #: src/prefs_display_header.c:201
5359 msgid "Display header setting"
5360 msgstr "Íàñòðîéêà íà ïîêàçâàíèòå çàãëàâêè"
5361
5362 #: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:372
5363 msgid "Header name"
5364 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
5365
5366 #: src/prefs_display_header.c:257
5367 msgid "Displayed Headers"
5368 msgstr "Ïîêàçâàíè çàãëàâêè"
5369
5370 #: src/prefs_display_header.c:315
5371 msgid "Hidden headers"
5372 msgstr "Ñêðèòè çàãëàâêè"
5373
5374 #: src/prefs_display_header.c:345
5375 msgid "Show all unspecified headers"
5376 msgstr "Ïîêàæè âñè÷êè íåîïðåäåëåíè çàãëàâêè"
5377
5378 #: src/prefs_display_header.c:540
5379 msgid "This header is already in the list."
5380 msgstr "Òàçè çàãëàâêà âå÷å ñúùåñòâóâà â ñïèñúêà."
5381
5382 #: src/prefs_filter.c:218
5383 msgid "Filter setting"
5384 msgstr "Íàñòðîéêà íà ôèëòúðà"
5385
5386 #: src/prefs_filter.c:240 src/prefs_filtering.c:363 src/prefs_scoring.c:219
5387 msgid "Condition"
5388 msgstr "Óñëîâèå"
5389
5390 #: src/prefs_filter.c:284
5391 msgid "Keyword"
5392 msgstr "Êëþ÷îâà äóìà"
5393
5394 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_matcher.c:423
5395 msgid "Predicate"
5396 msgstr "Ïðåäïîëàãàì"
5397
5398 #: src/prefs_filter.c:317 src/prefs_filter.c:328 src/prefs_filter.c:715