update Bulgarian translation
[claws.git] / po / bg.po
1 # Bulgarain translation of Sylpheed.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
4 # Updated by: George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2003-05-01 09:35+0300\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
10 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
11 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/account.c:305
17 msgid ""
18 "Some composing windows are open.\n"
19 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
20 msgstr ""
21 "Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
22 "Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
23
24 #: src/account.c:555
25 msgid "Edit accounts"
26 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
27
28 #: src/account.c:573
29 msgid ""
30 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
31 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
32 msgstr ""
33 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
34 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
35
36 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:613
37 #: src/compose.c:4611 src/compose.c:4781 src/editaddress.c:774
38 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
39 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:394 src/editvcard.c:210
40 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:151
41 #: src/select-keys.c:301
42 msgid "Name"
43 msgstr "Èìå"
44
45 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:908
46 msgid "Protocol"
47 msgstr "Ïðîòîêîë"
48
49 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
50 msgid "Server"
51 msgstr "Ñúðâúð"
52
53 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:752 src/editaddress.c:722
54 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
55 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
56 #: src/prefs_filtering.c:521 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
57 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
58 msgid "Add"
59 msgstr "Äîáàâè"
60
61 #: src/account.c:630
62 msgid "Edit"
63 msgstr "Ïðîìåíè"
64
65 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
66 msgid " Delete "
67 msgstr "Èçòðèé"
68
69 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
70 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:575
71 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
72 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
73 msgid "Down"
74 msgstr "Íàäîëó"
75
76 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
77 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:569
78 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
79 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
80 msgid "Up"
81 msgstr "Íàãîðå"
82
83 #: src/account.c:662
84 msgid " Set as default account "
85 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
86
87 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:978 src/addressbook.c:2983
88 #: src/addressbook.c:2987 src/addressbook.c:3025 src/crash.c:245
89 #: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:659
90 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
91 msgid "Close"
92 msgstr "Çàòâîðè"
93
94 #: src/account.c:736
95 msgid "Delete account"
96 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
97
98 #: src/account.c:737
99 msgid "Do you really want to delete this account?"
100 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
101
102 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1001 src/addressbook.c:2177
103 #: src/compose.c:2948 src/compose.c:3431 src/compose.c:5890 src/compose.c:6196
104 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2124 src/folderview.c:2183
105 #: src/folderview.c:2275 src/folderview.c:2410 src/folderview.c:2449
106 #: src/inc.c:170 src/inc.c:276 src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198
107 #: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
108 #: src/prefs_filtering.c:1056 src/prefs_filtering.c:1467
109 #: src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
110 #: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
111 #: src/summaryview.c:915 src/summaryview.c:1378 src/summaryview.c:1422
112 #: src/summaryview.c:1465 src/summaryview.c:1489 src/summaryview.c:1521
113 #: src/summaryview.c:1546 src/summaryview.c:1571 src/summaryview.c:1596
114 #: src/summaryview.c:3098 src/toolbar.c:1981
115 msgid "Yes"
116 msgstr "Äà"
117
118 #: src/account.c:738 src/compose.c:3431 src/compose.c:5890
119 #: src/folderview.c:2124 src/folderview.c:2183 src/folderview.c:2275
120 #: src/folderview.c:2410 src/folderview.c:2449 src/ssl_manager.c:271
121 msgid "+No"
122 msgstr "+Íå"
123
124 #: src/addressadd.c:162
125 msgid "Add to address book"
126 msgstr "Äîáàâè â Àäðåñíèêà"
127
128 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:409
129 msgid "Address"
130 msgstr "Àäðåñ"
131
132 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:615 src/editaddress.c:628
133 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
134 msgid "Remarks"
135 msgstr "Áåëåæêè"
136
137 #: src/addressadd.c:226
138 msgid "Select Address Book Folder"
139 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
140
141 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
142 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3071 src/compose.c:5712
143 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
144 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:340 src/editldap_basedn.c:212
145 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
146 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:260
147 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtkaspell.c:1346 src/gtkaspell.c:2259
148 #: src/import.c:190 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
149 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:572 src/mainwindow.c:2084
150 #: src/messageview.c:656 src/messageview.c:991 src/mimeview.c:903
151 #: src/mimeview.c:952 src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:448
152 #: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:3256 src/prefs_common.c:3425
153 #: src/prefs_common.c:3762 src/prefs_customheader.c:157
154 #: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:339
155 #: src/prefs_folder_item.c:499 src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
156 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
157 #: src/ssl_manager.c:98
158 msgid "OK"
159 msgstr "OK"
160
161 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2171 src/addrgather.c:507
162 #: src/compose.c:3071 src/compose.c:5713 src/compose.c:6375 src/compose.c:6413
163 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
164 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:341 src/editldap_basedn.c:213
165 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
166 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:261
167 #: src/gtkaspell.c:1355 src/import.c:191 src/importldif.c:825
168 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203
169 #: src/main.c:572 src/mainwindow.c:2084 src/messageview.c:656
170 #: src/messageview.c:991 src/mimeview.c:904 src/mimeview.c:953
171 #: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_actions.c:162
172 #: src/prefs_common.c:3257 src/prefs_common.c:3763
173 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
174 #: src/prefs_filtering.c:340 src/prefs_folder_item.c:500
175 #: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
176 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
177 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:915
178 #: src/summaryview.c:3436
179 msgid "Cancel"
180 msgstr "Îòêàç"
181
182 #: src/addressbook.c:353 src/compose.c:496 src/mainwindow.c:408
183 #: src/messageview.c:143
184 msgid "/_File"
185 msgstr "/Ôàéë"
186
187 #: src/addressbook.c:354
188 msgid "/_File/New _Book"
189 msgstr "/Ôàéë/Íîâà Êíèãà"
190
191 #: src/addressbook.c:355
192 msgid "/_File/New _vCard"
193 msgstr "/Ôàéë/Íîâ _vCard"
194
195 #: src/addressbook.c:357
196 msgid "/_File/New _JPilot"
197 msgstr "/Ôàéë/Íîâ _JPilot"
198
199 #: src/addressbook.c:360
200 msgid "/_File/New _Server"
201 msgstr "/Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
202
203 #: src/addressbook.c:362 src/addressbook.c:365 src/compose.c:500
204 #: src/mainwindow.c:423 src/mainwindow.c:426 src/messageview.c:146
205 msgid "/_File/---"
206 msgstr "/Ôàéë/---"
207
208 #: src/addressbook.c:363
209 msgid "/_File/_Edit"
210 msgstr "/Ôàéë/Ðåäàêòèðàé"
211
212 #: src/addressbook.c:364
213 msgid "/_File/_Delete"
214 msgstr "/Ôàéë/Èçòðèé"
215
216 #: src/addressbook.c:366
217 msgid "/_File/_Save"
218 msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè"
219
220 #: src/addressbook.c:367 src/compose.c:501 src/messageview.c:147
221 msgid "/_File/_Close"
222 msgstr "/Ôàéë/Çàòâîðè"
223
224 #: src/addressbook.c:368 src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
225 #: src/compose.c:503 src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:149
226 msgid "/_Edit"
227 msgstr "/Ðåäàêòèðàé"
228
229 #: src/addressbook.c:369
230 msgid "/_Edit/C_ut"
231 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
232
233 #: src/addressbook.c:370 src/compose.c:508 src/mainwindow.c:431
234 #: src/messageview.c:150
235 msgid "/_Edit/_Copy"
236 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
237
238 #: src/addressbook.c:371 src/compose.c:509
239 msgid "/_Edit/_Paste"
240 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
241
242 #: src/addressbook.c:372 src/compose.c:506 src/compose.c:589
243 #: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:152
244 msgid "/_Edit/---"
245 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/---"
246
247 #: src/addressbook.c:373
248 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
249 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè Àäðåñ"
250
251 #: src/addressbook.c:374
252 msgid "/_Address"
253 msgstr "/Àäðåñ"
254
255 #: src/addressbook.c:375
256 msgid "/_Address/New _Address"
257 msgstr "/Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
258
259 #: src/addressbook.c:376
260 msgid "/_Address/New _Group"
261 msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ãðóïà"
262
263 #: src/addressbook.c:377
264 msgid "/_Address/New _Folder"
265 msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ïàïêà"
266
267 #: src/addressbook.c:378
268 msgid "/_Address/---"
269 msgstr "/Àäðåñ/---"
270
271 #: src/addressbook.c:379
272 msgid "/_Address/_Edit"
273 msgstr "/Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
274
275 #: src/addressbook.c:380
276 msgid "/_Address/_Delete"
277 msgstr "/Àäðåñ/Èçòðèé"
278
279 #: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:385 src/mainwindow.c:647
280 #: src/mainwindow.c:658 src/mainwindow.c:660 src/mainwindow.c:663
281 #: src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:265
282 #: src/messageview.c:276
283 msgid "/_Tools/---"
284 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/---"
285
286 #: src/addressbook.c:382
287 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
288 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
289
290 #: src/addressbook.c:383
291 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
292 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
293
294 #: src/addressbook.c:384
295 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
296 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
297
298 #: src/addressbook.c:386
299 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
300 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
301
302 #: src/addressbook.c:387 src/compose.c:665 src/mainwindow.c:694
303 #: src/messageview.c:279
304 msgid "/_Help"
305 msgstr "/Ïîìîù"
306
307 #: src/addressbook.c:388 src/compose.c:666 src/mainwindow.c:702
308 #: src/messageview.c:280
309 msgid "/_Help/_About"
310 msgstr "/Ïîìîù/Îòíîñíî"
311
312 #: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407
313 msgid "/New _Address"
314 msgstr "/Íîâ Àäðåñ"
315
316 #: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:408
317 msgid "/New _Group"
318 msgstr "/Íîâà Ãðóïà"
319
320 #: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
321 msgid "/New _Folder"
322 msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
323
324 #: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:410
325 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:417 src/compose.c:490
326 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:286 src/folderview.c:295
327 #: src/folderview.c:300 src/folderview.c:304 src/folderview.c:306
328 #: src/folderview.c:316 src/folderview.c:321 src/folderview.c:325
329 #: src/folderview.c:327 src/folderview.c:337 src/folderview.c:341
330 #: src/folderview.c:344 src/folderview.c:346 src/summaryview.c:413
331 #: src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:418 src/summaryview.c:424
332 #: src/summaryview.c:438 src/summaryview.c:450 src/summaryview.c:456
333 #: src/summaryview.c:459
334 msgid "/---"
335 msgstr "/---"
336
337 #: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:421
338 msgid "/_Delete"
339 msgstr "/Èçòðèé"
340
341 #: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
342 msgid "/C_ut"
343 msgstr "/Èçðåæè"
344
345 #: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415
346 msgid "/_Copy"
347 msgstr "/Êîïèðàé"
348
349 #: src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
350 msgid "/_Paste"
351 msgstr "/Ïîñòàâè"
352
353 #: src/addressbook.c:418
354 msgid "/Pa_ste Address"
355 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
356
357 #: src/addressbook.c:430 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
358 msgid "Unknown"
359 msgstr "Íåèçâåñòåí"
360
361 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:456 src/importldif.c:119
362 msgid "Success"
363 msgstr "Óñïåõ"
364
365 #: src/addressbook.c:438 src/importldif.c:120
366 msgid "Bad arguments"
367 msgstr "Íåêîðåêòíè àðãóìåíòè"
368
369 #: src/addressbook.c:439 src/importldif.c:121
370 msgid "File not specified"
371 msgstr "Íå å ïîñî÷åí ôàéë"
372
373 #: src/addressbook.c:440 src/importldif.c:122
374 msgid "Error opening file"
375 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà ôàéë."
376
377 #: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:123
378 msgid "Error reading file"
379 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà ôàéë"
380
381 #: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:124
382 msgid "End of file encountered"
383 msgstr "Äîñòèãíàò å êðàÿ íà ôàéëà"
384
385 #: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:125
386 msgid "Error allocating memory"
387 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàåìàíåòî íà ïàìåò"
388
389 #: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:126
390 msgid "Bad file format"
391 msgstr "Ëîø ôîðìàò íà ôàéë"
392
393 #: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:127
394 msgid "Error writing to file"
395 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïèñàíåòî âúâ ôàéë"
396
397 #: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:128
398 msgid "Error opening directory"
399 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà äèðåêòîðèÿ"
400
401 #: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:129
402 msgid "No path specified"
403 msgstr "Íå å ïîñî÷åí ïúò"
404
405 #: src/addressbook.c:457
406 msgid "Error connecting to LDAP server"
407 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
408
409 #: src/addressbook.c:458
410 msgid "Error initializing LDAP"
411 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèèðàíåòî íà LDAP"
412
413 #: src/addressbook.c:459
414 msgid "Error binding to LDAP server"
415 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíåòî êúì LDAP ñúðâúð"
416
417 #: src/addressbook.c:460
418 msgid "Error searching LDAP database"
419 msgstr "Ãðåøêà ïðè òúðñåíåòî íà LDAP áàçàòà äàííè"
420
421 #: src/addressbook.c:461
422 msgid "Timeout performing LDAP operation"
423 msgstr "Òàéìàóò ïðè èçïúëíåíèåòî íà LDAP îïåðàöèÿòà"
424
425 #: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:463
426 msgid "Error in LDAP search criteria"
427 msgstr "Ãðåøêà â LDAP êðèòåðèÿ çà òúðñåíå"
428
429 #: src/addressbook.c:464
430 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
431 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè LDAP äàííè ïî òúðñåíèÿ êðèòåðèé"
432
433 #: src/addressbook.c:614
434 msgid "E-Mail address"
435 msgstr "E-Mail àäðåñ"
436
437 #: src/addressbook.c:618 src/prefs_common.c:2907 src/toolbar.c:170
438 #: src/toolbar.c:1690
439 msgid "Address book"
440 msgstr "Àäðåñíèê"
441
442 #: src/addressbook.c:717
443 msgid "Name:"
444 msgstr "Èìå:"
445
446 #: src/addressbook.c:749 src/addressbook.c:2170 src/addressbook.c:2177
447 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
448 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
449 #: src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:534 src/prefs_matcher.c:570
450 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
451 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:359 src/toolbar.c:451
452 msgid "Delete"
453 msgstr "Èçòðèé"
454
455 #: src/addressbook.c:755
456 msgid "Lookup"
457 msgstr "Ïîòúðñè"
458
459 #: src/addressbook.c:767 src/compose.c:1397 src/compose.c:3120
460 #: src/compose.c:4428 src/compose.c:5129 src/headerview.c:55
461 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
462 msgid "To:"
463 msgstr "Äî:"
464
465 #: src/addressbook.c:771 src/compose.c:1381 src/compose.c:3119
466 #: src/prefs_template.c:175
467 msgid "Cc:"
468 msgstr "Cc:"
469
470 #: src/addressbook.c:775 src/compose.c:1384 src/prefs_template.c:176
471 msgid "Bcc:"
472 msgstr "Bcc:"
473
474 #: src/addressbook.c:976 src/addressbook.c:999
475 msgid "Delete address(es)"
476 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
477
478 #: src/addressbook.c:977
479 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
480 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
481
482 #: src/addressbook.c:1000
483 msgid "Really delete the address(es)?"
484 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
485
486 #: src/addressbook.c:1001 src/addressbook.c:2177 src/compose.c:2948
487 #: src/compose.c:6196 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:170 src/inc.c:276
488 #: src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
489 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1056
490 #: src/prefs_filtering.c:1467 src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:623
491 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
492 #: src/summaryview.c:915 src/summaryview.c:1378 src/summaryview.c:1422
493 #: src/summaryview.c:1465 src/summaryview.c:1489 src/summaryview.c:1521
494 #: src/summaryview.c:1546 src/summaryview.c:1571 src/summaryview.c:1596
495 #: src/summaryview.c:3098 src/toolbar.c:1981
496 msgid "No"
497 msgstr "Íå"
498
499 #: src/addressbook.c:1513 src/addressbook.c:1586
500 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
501 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
502
503 #: src/addressbook.c:1524
504 msgid "Cannot paste into an address group."
505 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
506
507 #: src/addressbook.c:2167
508 #, c-format
509 msgid ""
510 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
511 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
512 msgstr ""
513 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
514 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
515
516 #: src/addressbook.c:2171
517 msgid "Folder only"
518 msgstr "Ïàïêà ñàìî"
519
520 #: src/addressbook.c:2171
521 msgid "Folder and Addresses"
522 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
523
524 #: src/addressbook.c:2176
525 #, c-format
526 msgid "Really delete `%s' ?"
527 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
528
529 #: src/addressbook.c:2933
530 msgid "New user, could not save index file."
531 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
532
533 #: src/addressbook.c:2937
534 msgid "New user, could not save address book files."
535 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
536
537 #: src/addressbook.c:2947
538 msgid "Old address book converted successfully."
539 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
540
541 #: src/addressbook.c:2952
542 msgid ""
543 "Old address book converted,\n"
544 "could not save new address index file"
545 msgstr ""
546 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
547 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
548
549 #: src/addressbook.c:2965
550 msgid ""
551 "Could not convert address book,\n"
552 "but created empty new address book files."
553 msgstr ""
554 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
555 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
556
557 #: src/addressbook.c:2971
558 msgid ""
559 "Could not convert address book,\n"
560 "could not create new address book files."
561 msgstr ""
562 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
563 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
564
565 #: src/addressbook.c:2976
566 msgid ""
567 "Could not convert address book\n"
568 "and could not create new address book files."
569 msgstr ""
570 "Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
571 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
572
573 #: src/addressbook.c:2983
574 msgid "Addressbook conversion error"
575 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
576
577 #: src/addressbook.c:2987
578 msgid "Addressbook conversion"
579 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
580
581 #: src/addressbook.c:3023
582 msgid "Addressbook Error"
583 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
584
585 #: src/addressbook.c:3024
586 msgid "Could not read address index"
587 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
588
589 #: src/addressbook.c:3528 src/prefs_common.c:1045
590 msgid "Interface"
591 msgstr "Èíòåðôåéñ"
592
593 #: src/addressbook.c:3544 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
594 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
595 msgid "Address Book"
596 msgstr "Àäðåñíèê"
597
598 #: src/addressbook.c:3560
599 msgid "Person"
600 msgstr "Ëèöå"
601
602 #: src/addressbook.c:3576
603 msgid "EMail Address"
604 msgstr "EMail Àäðåñ"
605
606 #: src/addressbook.c:3592
607 msgid "Group"
608 msgstr "Ãðóïà"
609
610 #: src/addressbook.c:3608 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:374
611 #: src/prefs_account.c:2043
612 msgid "Folder"
613 msgstr "Ïàïêà"
614
615 #: src/addressbook.c:3624
616 msgid "vCard"
617 msgstr "vCard"
618
619 #: src/addressbook.c:3640 src/addressbook.c:3656
620 msgid "JPilot"
621 msgstr "JPilot"
622
623 #: src/addressbook.c:3672
624 msgid "LDAP Server"
625 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
626
627 #: src/addrgather.c:156
628 msgid "Please specify name for address book."
629 msgstr "Ìîëÿ óêàæåòå èìå çà àäðåñíèêà."
630
631 #: src/addrgather.c:176
632 msgid "Please select the mail headers to search."
633 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå çàãëàâêè â êîèòî äà òúðñÿ."
634
635 #: src/addrgather.c:183
636 msgid "Busy harvesting addresses..."
637 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñèòå ..."
638
639 #: src/addrgather.c:221
640 msgid "Addresses gathered successfully."
641 msgstr "Àäðåñèòå ñà ñúáðàíè óñïåøíî."
642
643 #: src/addrgather.c:285
644 msgid "No folder or message was selected."
645 msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà, íèòî ñúîáùåíèå."
646
647 #: src/addrgather.c:293
648 msgid ""
649 "Please select a folder to process from the folder\n"
650 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
651 "the message list."
652 msgstr ""
653 "Ìîëÿ, èçáåðåòå ïàïêà îò ñïèñúêà ñ ïàïêè, êîÿòî äà\n"
654 "îáðàáîòÿ. Àëòåðíàòèâíî, èçáåðåòå ñúîáùåíèå îò\n"
655 "ñïèñúêà ñúñ ñúîáùåíèÿ."
656
657 #: src/addrgather.c:345
658 msgid "Folder :"
659 msgstr "Ïàïêà :"
660
661 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
662 msgid "Address Book :"
663 msgstr "Àäðåñíèê :"
664
665 #: src/addrgather.c:366
666 msgid "Folder Size :"
667 msgstr "Ðàçìåð íà ïàïêà :"
668
669 #: src/addrgather.c:381
670 msgid "Process these mail header fields"
671 msgstr "Îáðàáîòè òåçè ïîëåòà îò çàãëàâêàòà"
672
673 #: src/addrgather.c:399
674 msgid "Include sub-folders"
675 msgstr "Âêëþ÷è ïîä-ïàïêè"
676
677 #: src/addrgather.c:422
678 msgid "Header Name"
679 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
680
681 #: src/addrgather.c:423
682 msgid "Address Count"
683 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
684
685 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:263
686 #: src/messageview.c:576
687 msgid "Warning"
688 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
689
690 #: src/addrgather.c:528
691 msgid "Header Fields"
692 msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
693
694 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
695 msgid "Finish"
696 msgstr "Çàâúðøè"
697
698 #: src/addrgather.c:588
699 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
700 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
701
702 #: src/addrgather.c:596
703 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
704 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò ïàïêà"
705
706 #: src/addrindex.c:104 src/addrindex.c:108 src/addrindex.c:115
707 msgid "Common address"
708 msgstr "Îáùè àäðåñè"
709
710 #: src/addrindex.c:105 src/addrindex.c:109 src/addrindex.c:116
711 msgid "Personal address"
712 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
713
714 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5890 src/main.c:554
715 msgid "Notice"
716 msgstr "Ñúîáùåíèå"
717
718 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3431 src/inc.c:543
719 msgid "Error"
720 msgstr "Ãðåøêà"
721
722 #: src/alertpanel.c:190
723 msgid "View log"
724 msgstr "Âèæ ëîã"
725
726 #: src/alertpanel.c:308
727 msgid "Show this message next time"
728 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
729
730 #: src/common/nntp.c:68
731 #, c-format
732 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
733 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
734
735 #: src/common/nntp.c:145 src/common/nntp.c:208
736 #, c-format
737 msgid "protocol error: %s\n"
738 msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà: %s\n"
739
740 #: src/common/nntp.c:168 src/common/nntp.c:214
741 msgid "protocol error\n"
742 msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà\n"
743
744 #: src/common/nntp.c:264
745 msgid "Error occurred while posting\n"
746 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
747
748 #: src/common/smtp.c:154
749 msgid "SMTP AUTH not available\n"
750 msgstr "SMTP AUTH íå å íà ðàçïîëîæåíèå\n"
751
752 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
753 msgid "bad SMTP response\n"
754 msgstr "ëîø SMTP îòãîâîð\n"
755
756 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
757 msgid "error occurred on SMTP session\n"
758 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè SMTP ñåñèÿòà\n"
759
760 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:644
761 msgid "error occurred on authentication\n"
762 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè àóòåíòèôèêàöèÿòà\n"
763
764 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:637
765 msgid "can't start TLS session\n"
766 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
767
768 #: src/common/ssl.c:88
769 msgid "Error creating ssl context\n"
770 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
771
772 #: src/common/ssl.c:107
773 #, c-format
774 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
775 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè (%s)\n"
776
777 #: src/common/ssl.c:114
778 #, c-format
779 msgid "SSL connection using %s\n"
780 msgstr "SSL âðúçêà ïîëçâàéêè %s\n"
781
782 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
783 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
784 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
785 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
786 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
787 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
788 msgid "<not in certificate>"
789 msgstr "<not in certificate>"
790
791 #: src/common/ssl_certificate.c:189
792 #, c-format
793 msgid ""
794 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
795 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
796 "  Fingerprint: %s\n"
797 "  Signature status: %s"
798 msgstr ""
799 "  Ñîáñòâåíèê: %s (%s) â %s\n"
800 "  Ïîäïèñàí îò: %s (%s) â %s\n"
801 "  Îòïå÷àòúê: %s\n"
802 "  Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
803
804 #: src/common/ssl_certificate.c:307
805 msgid "Can't load X509 default paths"
806 msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ X509 ïîäðàçáèðàùèòå ñå ïúòèùà"
807
808 #: src/common/ssl_certificate.c:362
809 #, c-format
810 msgid ""
811 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
812 "%s"
813 msgstr ""
814 "%s ïîêàçâà íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò:\n"
815 "%s"
816
817 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
818 #, c-format
819 msgid ""
820 "%s\n"
821 "\n"
822 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
823 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
824 msgstr ""
825 "%s\n"
826 "\n"
827 "Íÿìà äà áúäå èçòåãëÿíà ïîùà ñ òîçè àêàóíò äîêàòî íå çàïàçèòå ñåðòèôèêàò.\n"
828 "(Îòìàðêèðàéòå îïöèÿ \"%s\").\n"
829
830 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
831 #: src/prefs_common.c:1219
832 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
833 msgstr "Íå èçêàðâàé ñêà÷àùî ñúîáùåíèå çà ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå"
834
835 #: src/common/ssl_certificate.c:398
836 #, c-format
837 msgid ""
838 "%s's SSL certificate changed !\n"
839 "We have saved this one:\n"
840 "%s\n"
841 "\n"
842 "It is now:\n"
843 "%s\n"
844 "\n"
845 "This could mean the server answering is not the known one."
846 msgstr ""
847 "SSL ñåðòèôèêàòà íà %s å ïðîìåíåí !\n"
848 "Èìàìå çàïàçåí òîçè:\n"
849 "%s\n"
850 "\n"
851 "À ñåãà å:\n"
852 "%s\n"
853 "\n"
854 "Òîâà ìîæå äà îçíà÷àâà, ÷å îòãîâàðÿùèÿ ñúðâúð íå å òîçè êîéòî çíàåì."
855
856 #: src/compose.c:488
857 msgid "/_Add..."
858 msgstr "/Äîáàâè..."
859
860 #: src/compose.c:489
861 msgid "/_Remove"
862 msgstr "/Ìàõíè"
863
864 #: src/compose.c:491 src/folderview.c:287 src/folderview.c:308
865 #: src/folderview.c:329 src/folderview.c:348
866 msgid "/_Properties..."
867 msgstr "/Ñâîéñòâà..."
868
869 #: src/compose.c:497
870 msgid "/_File/_Attach file"
871 msgstr "/Ôàéë/Ïðèêðåïè ôàéë"
872
873 #: src/compose.c:498
874 msgid "/_File/_Insert file"
875 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
876
877 #: src/compose.c:499
878 msgid "/_File/Insert si_gnature"
879 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
880
881 #: src/compose.c:504
882 msgid "/_Edit/_Undo"
883 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Îòìÿíà"
884
885 #: src/compose.c:505
886 msgid "/_Edit/_Redo"
887 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Redo"
888
889 #: src/compose.c:507
890 msgid "/_Edit/Cu_t"
891 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
892
893 #: src/compose.c:510
894 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
895 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
896
897 #: src/compose.c:512 src/mainwindow.c:432 src/messageview.c:151
898 msgid "/_Edit/Select _all"
899 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
900
901 #: src/compose.c:513
902 msgid "/_Edit/A_dvanced"
903 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
904
905 #: src/compose.c:514
906 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
907 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
908
909 #: src/compose.c:519
910 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
911 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
912
913 #: src/compose.c:524
914 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
915 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
916
917 #: src/compose.c:529
918 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
919 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
920
921 #: src/compose.c:534
922 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
923 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
924
925 #: src/compose.c:539
926 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
927 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
928
929 #: src/compose.c:544
930 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
931 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
932
933 #: src/compose.c:549
934 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
935 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
936
937 #: src/compose.c:554
938 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
939 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
940
941 #: src/compose.c:559
942 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
943 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
944
945 #: src/compose.c:564
946 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
947 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
948
949 #: src/compose.c:569
950 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
951 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
952
953 #: src/compose.c:574
954 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
955 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
956
957 #: src/compose.c:579
958 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
959 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
960
961 #: src/compose.c:584
962 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
963 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
964
965 #: src/compose.c:590
966 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
967 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
968
969 #: src/compose.c:592
970 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
971 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
972
973 #: src/compose.c:594
974 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
975 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
976
977 #: src/compose.c:597
978 msgid "/_Spelling"
979 msgstr "/Ñïåëèíã"
980
981 #: src/compose.c:598
982 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
983 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
984
985 #: src/compose.c:600
986 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
987 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
988
989 #: src/compose.c:602
990 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
991 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
992
993 #: src/compose.c:604
994 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
995 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
996
997 #: src/compose.c:606
998 msgid "/_Spelling/---"
999 msgstr "/Ñïåëèíã/---"
1000
1001 #: src/compose.c:607
1002 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1003 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
1004
1005 #: src/compose.c:611 src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:156
1006 #: src/summaryview.c:451
1007 msgid "/_View"
1008 msgstr "/Èçãëåä"
1009
1010 #: src/compose.c:612
1011 msgid "/_View/_To"
1012 msgstr "/Èçãëåä/Äî"
1013
1014 #: src/compose.c:613
1015 msgid "/_View/_Cc"
1016 msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
1017
1018 #: src/compose.c:614
1019 msgid "/_View/_Bcc"
1020 msgstr "/Èçãëåä/_Bcc"
1021
1022 #: src/compose.c:615
1023 msgid "/_View/_Reply to"
1024 msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
1025
1026 #: src/compose.c:616 src/compose.c:618 src/compose.c:620 src/mainwindow.c:456
1027 #: src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:512
1028 #: src/mainwindow.c:594 src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:238
1029 msgid "/_View/---"
1030 msgstr "/Èçãëåä/---"
1031
1032 #: src/compose.c:617
1033 msgid "/_View/_Followup to"
1034 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1035
1036 #: src/compose.c:619
1037 msgid "/_View/R_uler"
1038 msgstr "/Èçãëåä/Ëèíèÿ"
1039
1040 #: src/compose.c:621
1041 msgid "/_View/_Attachment"
1042 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïêè"
1043
1044 #: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:242
1045 msgid "/_Message"
1046 msgstr "/Ñúîáùåíèå"
1047
1048 #: src/compose.c:624
1049 msgid "/_Message/_Send"
1050 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
1051
1052 #: src/compose.c:626
1053 msgid "/_Message/Send _later"
1054 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïî-êúñíî"
1055
1056 #: src/compose.c:628 src/compose.c:634 src/compose.c:639 src/compose.c:641
1057 #: src/compose.c:645 src/compose.c:651 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:606
1058 #: src/mainwindow.c:608 src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:621
1059 #: src/mainwindow.c:623 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:245
1060 #: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
1061 msgid "/_Message/---"
1062 msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
1063
1064 #: src/compose.c:629
1065 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1066 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
1067
1068 #: src/compose.c:631
1069 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1070 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
1071
1072 #: src/compose.c:635
1073 msgid "/_Message/_To"
1074 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Äî"
1075
1076 #: src/compose.c:636
1077 msgid "/_Message/_Cc"
1078 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
1079
1080 #: src/compose.c:637
1081 msgid "/_Message/_Bcc"
1082 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Bcc"
1083
1084 #: src/compose.c:638
1085 msgid "/_Message/_Reply to"
1086 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
1087
1088 #: src/compose.c:640
1089 msgid "/_Message/_Followup to"
1090 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1091
1092 #: src/compose.c:642
1093 msgid "/_Message/_Attach"
1094 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
1095
1096 #: src/compose.c:646
1097 msgid "/_Message/Si_gn"
1098 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
1099
1100 #: src/compose.c:647
1101 msgid "/_Message/_Encrypt"
1102 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
1103
1104 #: src/compose.c:648
1105 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1106 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/MIME"
1107
1108 #: src/compose.c:649
1109 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1110 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/Inline"
1111
1112 #: src/compose.c:652
1113 msgid "/_Message/_Priority"
1114 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
1115
1116 #: src/compose.c:653
1117 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1118 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
1119
1120 #: src/compose.c:654
1121 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1122 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
1123
1124 #: src/compose.c:655
1125 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1126 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
1127
1128 #: src/compose.c:656
1129 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1130 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
1131
1132 #: src/compose.c:657
1133 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1134 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
1135
1136 #: src/compose.c:659
1137 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1138 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
1139
1140 #: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:261
1141 msgid "/_Tools"
1142 msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
1143
1144 #: src/compose.c:661
1145 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1146 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
1147
1148 #: src/compose.c:662 src/messageview.c:262
1149 msgid "/_Tools/_Address book"
1150 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
1151
1152 #: src/compose.c:663
1153 msgid "/_Tools/_Template"
1154 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
1155
1156 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:277
1157 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1158 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
1159
1160 #: src/compose.c:1387
1161 msgid "Reply-To:"
1162 msgstr "Reply-To:"
1163
1164 #: src/compose.c:1390 src/compose.c:4425 src/compose.c:5131
1165 #: src/headerview.c:56
1166 msgid "Newsgroups:"
1167 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
1168
1169 #: src/compose.c:1393
1170 msgid "Followup-To:"
1171 msgstr "Followup-To:"
1172
1173 #: src/compose.c:1688
1174 msgid "Quote mark format error."
1175 msgstr "Ãðåøêà ïðè ôîðìàòà íà çíàêà çà öèòèðàíå."
1176
1177 #: src/compose.c:1704
1178 msgid "Message reply/forward format error."
1179 msgstr "Ãðåøêà ïðè reply/forward ôîðìàòà."
1180
1181 #: src/compose.c:2040
1182 #, c-format
1183 msgid "File %s is empty."
1184 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí."
1185
1186 #: src/compose.c:2044
1187 #, c-format
1188 msgid "Can't read %s."
1189 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
1190
1191 #: src/compose.c:2072
1192 #, c-format
1193 msgid "Message: %s"
1194 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
1195
1196 #: src/compose.c:2762
1197 msgid " [Edited]"
1198 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
1199
1200 #: src/compose.c:2764
1201 #, c-format
1202 msgid "%s - Compose message%s"
1203 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1204
1205 #: src/compose.c:2767
1206 #, c-format
1207 msgid "Compose message%s"
1208 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1209
1210 #: src/compose.c:2791 src/compose.c:3038
1211 msgid ""
1212 "Account for sending mail is not specified.\n"
1213 "Please select a mail account before sending."
1214 msgstr ""
1215 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
1216 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
1217
1218 #: src/compose.c:2938
1219 msgid "Recipient is not specified."
1220 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
1221
1222 #: src/compose.c:2946 src/messageview.c:576 src/prefs_account.c:748
1223 #: src/prefs_common.c:1027 src/toolbar.c:351 src/toolbar.c:398
1224 msgid "Send"
1225 msgstr "Èçïðàòè"
1226
1227 #: src/compose.c:2947
1228 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1229 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
1230
1231 #: src/compose.c:2968
1232 msgid "Could not queue message for sending"
1233 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
1234
1235 #: src/compose.c:2973
1236 msgid ""
1237 "The message was queued but could not be sent.\n"
1238 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1239 msgstr ""
1240
1241 #: src/compose.c:3054 src/procmsg.c:1097 src/send_message.c:235
1242 #, c-format
1243 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1244 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
1245
1246 #: src/compose.c:3068 src/messageview.c:653
1247 msgid "Queueing"
1248 msgstr "Èç÷àêâàì"
1249
1250 #: src/compose.c:3069
1251 msgid ""
1252 "Error occurred while sending the message.\n"
1253 "Put this message into queue folder?"
1254 msgstr ""
1255 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
1256 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
1257
1258 #: src/compose.c:3075
1259 msgid "Can't queue the message."
1260 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
1261
1262 #: src/compose.c:3078 src/send_message.c:582 src/send_message.c:594
1263 msgid "Error occurred while sending the message."
1264 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
1265
1266 #: src/compose.c:3091
1267 msgid "Can't save the message to Sent."
1268 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
1269
1270 #: src/compose.c:3321
1271 #, c-format
1272 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1273 msgstr ""
1274
1275 #: src/compose.c:3427
1276 #, c-format
1277 msgid ""
1278 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1279 "%s to %s.\n"
1280 "Send it anyway?"
1281 msgstr ""
1282 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî\n"
1283 "%s êúì %s.\n"
1284 "Äà ãî èçïðàòÿ ëè âñå ïàê?"
1285
1286 #: src/compose.c:3686
1287 msgid "No account for sending mails available!"
1288 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
1289
1290 #: src/compose.c:3696
1291 msgid "No account for posting news available!"
1292 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
1293
1294 #: src/compose.c:4505 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1295 msgid "From:"
1296 msgstr "Îò"
1297
1298 #: src/compose.c:4609 src/compose.c:4779 src/compose.c:5651
1299 msgid "MIME type"
1300 msgstr "MIME òèï"
1301
1302 #: src/compose.c:4610 src/compose.c:4780 src/mimeview.c:150
1303 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:471
1304 msgid "Size"
1305 msgstr "Ðàçìåð"
1306
1307 #: src/compose.c:4674
1308 msgid "Save Message to "
1309 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
1310
1311 #: src/compose.c:4694 src/prefs_filtering.c:492
1312 msgid "Select ..."
1313 msgstr " Èçáåðè ... "
1314
1315 #: src/compose.c:4830 src/prefs_account.c:1302 src/prefs_customheader.c:188
1316 #: src/prefs_matcher.c:146
1317 msgid "Header"
1318 msgstr "Çàãëàâêà"
1319
1320 #: src/compose.c:4832 src/mimeview.c:197
1321 msgid "Attachments"
1322 msgstr "Ïðèêðåïêè"
1323
1324 #: src/compose.c:4834
1325 msgid "Others"
1326 msgstr "Äðóãè"
1327
1328 #: src/compose.c:4849 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
1329 #: src/summary_search.c:163
1330 msgid "Subject:"
1331 msgstr "Òåìà:"
1332
1333 #: src/compose.c:5084 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:279
1334 #: src/gtkaspell.c:1420 src/gtkaspell.c:2017 src/summaryview.c:4204
1335 msgid "None"
1336 msgstr "Íèêîé"
1337
1338 #: src/compose.c:5092
1339 #, c-format
1340 msgid ""
1341 "Spell checker could not be started.\n"
1342 "%s"
1343 msgstr ""
1344 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
1345 "%s"
1346
1347 #: src/compose.c:5546
1348 msgid "Invalid MIME type."
1349 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
1350
1351 #: src/compose.c:5564
1352 msgid "File doesn't exist or is empty."
1353 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
1354
1355 #: src/compose.c:5633
1356 msgid "Properties"
1357 msgstr "Ñâîéñòâà"
1358
1359 #: src/compose.c:5678
1360 msgid "Encoding"
1361 msgstr "Åíêîäèíã"
1362
1363 #: src/compose.c:5709
1364 msgid "Path"
1365 msgstr "Ïúò"
1366
1367 #: src/compose.c:5710 src/prefs_toolbar.c:808
1368 msgid "File name"
1369 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
1370
1371 #: src/compose.c:5887
1372 #, c-format
1373 msgid ""
1374 "The external editor is still working.\n"
1375 "Force terminating the process?\n"
1376 "process group id: %d"
1377 msgstr ""
1378 "Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
1379 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
1380 "process group id: %d"
1381
1382 #: src/compose.c:6194 src/inc.c:168 src/inc.c:274 src/toolbar.c:1979
1383 msgid "Offline warning"
1384 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
1385
1386 #: src/compose.c:6195 src/inc.c:169 src/inc.c:275 src/toolbar.c:1980
1387 msgid "You're working offline. Override?"
1388 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
1389
1390 #: src/compose.c:6309 src/compose.c:6330
1391 msgid "Select file"
1392 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
1393
1394 #: src/compose.c:6373
1395 msgid "Discard message"
1396 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
1397
1398 #: src/compose.c:6374
1399 msgid "This message has been modified. discard it?"
1400 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
1401
1402 #: src/compose.c:6375
1403 msgid "Discard"
1404 msgstr "Îòõâúðëè"
1405
1406 #: src/compose.c:6375
1407 msgid "to Draft"
1408 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
1409
1410 #: src/compose.c:6410
1411 #, c-format
1412 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1413 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
1414
1415 #: src/compose.c:6412
1416 msgid "Apply template"
1417 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
1418
1419 #: src/compose.c:6413
1420 msgid "Replace"
1421 msgstr "Çàìåíè"
1422
1423 #: src/compose.c:6413 src/toolbar.c:402
1424 msgid "Insert"
1425 msgstr "Âìúêíè"
1426
1427 #: src/crash.c:144
1428 #, c-format
1429 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1430 msgstr "Sylpheed ïðîöåñ (%ld) ïîëó÷è ñèãíàë %ld"
1431
1432 #: src/crash.c:189
1433 msgid "Sylpheed has crashed"
1434 msgstr "Sylpheed ñå ñðèíà"
1435
1436 #: src/crash.c:205
1437 #, c-format
1438 msgid ""
1439 "%s.\n"
1440 "Please file a bug report and include the information below."
1441 msgstr ""
1442 "%s.\n"
1443 "Ìîëÿ äîêëàäâàéòå áúã âêëþ÷âàéêè äîëóïîñî÷åíàòà èíôîðìàöèÿ."
1444
1445 #: src/crash.c:210
1446 msgid "Debug log"
1447 msgstr "Äíåâíèê çà äåáúã"
1448
1449 #: src/crash.c:250
1450 msgid "Save..."
1451 msgstr "Çàïàçè..."
1452
1453 #: src/crash.c:255
1454 msgid "Create bug report"
1455 msgstr "Ñúçäàé ðàïîðò çà áúã"
1456
1457 #: src/crash.c:304
1458 msgid "Save crash information"
1459 msgstr "Çàïàçè Èíôîðìàöèÿ çà áúãà"
1460
1461 #: src/editaddress.c:143
1462 msgid "Add New Person"
1463 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
1464
1465 #: src/editaddress.c:144
1466 msgid "Edit Person Details"
1467 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ëèöåòî"
1468
1469 #: src/editaddress.c:285
1470 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1471 msgstr "E-mail àäðåñ òðÿáâà äà áúäå ïîïúëíåí."
1472
1473 #: src/editaddress.c:422
1474 msgid "A Name and Value must be supplied."
1475 msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
1476
1477 #: src/editaddress.c:480
1478 msgid "Edit Person Data"
1479 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
1480
1481 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
1482 msgid "Display Name"
1483 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
1484
1485 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1486 msgid "Last Name"
1487 msgstr "Ôàìèëèÿ"
1488
1489 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1490 msgid "First Name"
1491 msgstr "Èìå"
1492
1493 #: src/editaddress.c:589
1494 msgid "Nickname"
1495 msgstr "Ïðÿêîð"
1496
1497 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1498 #: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1499 msgid "E-Mail Address"
1500 msgstr "E-Mail àäðåñ"
1501
1502 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1503 msgid "Alias"
1504 msgstr "Ïñåâäîíèì"
1505
1506 #: src/editaddress.c:710
1507 msgid "Move Up"
1508 msgstr "Íàãîðå"
1509
1510 #: src/editaddress.c:713
1511 msgid "Move Down"
1512 msgstr "Íàäîëó"
1513
1514 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
1515 msgid "Modify"
1516 msgstr "Ïðîìåíè"
1517
1518 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1519 #: src/summary_search.c:207
1520 msgid "Clear"
1521 msgstr "Èç÷èñòè"
1522
1523 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1524 #: src/prefs_matcher.c:455
1525 msgid "Value"
1526 msgstr "Ñòîéíîñò"
1527
1528 #: src/editaddress.c:883
1529 msgid "Basic Data"
1530 msgstr "Îñíîâíè äàííè"
1531
1532 #: src/editaddress.c:885
1533 msgid "User Attributes"
1534 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1535
1536 #: src/editbook.c:112
1537 msgid "File appears to be Ok."
1538 msgstr "Ôàéëà èçãëåæäà íàðåä."
1539
1540 #: src/editbook.c:115
1541 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1542 msgstr "Ôàéëà íå èçãëåæäà äà å âúâ âàëèäåí ôîðìàò çà àäðåñíèê."
1543
1544 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1545 msgid "Could not read file."
1546 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
1547
1548 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1549 msgid "Edit Addressbook"
1550 msgstr "Ðåäàêòèðàé Àäðåñíèêà"
1551
1552 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1553 msgid " Check File "
1554 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
1555
1556 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1557 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1519
1558 msgid "File"
1559 msgstr "Ôàéë"
1560
1561 #: src/editbook.c:283
1562 msgid "Add New Addressbook"
1563 msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
1564
1565 #: src/editgroup.c:103
1566 msgid "A Group Name must be supplied."
1567 msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
1568
1569 #: src/editgroup.c:264
1570 msgid "Edit Group Data"
1571 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
1572
1573 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1574 msgid "Group Name"
1575 msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
1576
1577 #: src/editgroup.c:311
1578 msgid "Addresses in Group"
1579 msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
1580
1581 #: src/editgroup.c:313
1582 msgid " -> "
1583 msgstr " -> "
1584
1585 #: src/editgroup.c:340
1586 msgid " <- "
1587 msgstr " <- "
1588
1589 #: src/editgroup.c:342
1590 msgid "Available Addresses"
1591 msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
1592
1593 #: src/editgroup.c:402
1594 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1595 msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
1596
1597 #: src/editgroup.c:450
1598 msgid "Edit Group Details"
1599 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
1600
1601 #: src/editgroup.c:453
1602 msgid "Add New Group"
1603 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
1604
1605 #: src/editgroup.c:504
1606 msgid "Edit folder"
1607 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
1608
1609 #: src/editgroup.c:504
1610 msgid "Input the new name of folder:"
1611 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
1612
1613 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1888 src/folderview.c:1940
1614 #: src/folderview.c:2213
1615 msgid "New folder"
1616 msgstr "Íîâà ïàïêà"
1617
1618 #: src/editgroup.c:508 src/folderview.c:1889 src/folderview.c:1941
1619 msgid "Input the name of new folder:"
1620 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
1621
1622 #: src/editjpilot.c:189
1623 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1624 msgstr "Ôàéëà íå èãëåæäà äà å â JPilot ôîðìàò."
1625
1626 #: src/editjpilot.c:225
1627 msgid "Select JPilot File"
1628 msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
1629
1630 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1631 msgid "Edit JPilot Entry"
1632 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
1633
1634 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:440 src/editvcard.c:229
1635 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
1636 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2071
1637 msgid " ... "
1638 msgstr " ... "
1639
1640 #: src/editjpilot.c:319
1641 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1642 msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àòðèáóòè"
1643
1644 #: src/editjpilot.c:408
1645 msgid "Add New JPilot Entry"
1646 msgstr "Add New JPilot Entry"
1647
1648 #: src/editldap.c:147
1649 msgid "A Name must be supplied."
1650 msgstr "Èìåòî òðÿáâà äà ñå ïîïúëíè."
1651
1652 #: src/editldap.c:159
1653 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1654 msgstr "Èìåòî íà õîñòà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
1655
1656 #: src/editldap.c:172
1657 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1658 msgstr "Ïîíå åäèí LDAP àòðèáóò òðÿáâà äà ñå âúâåäå."
1659
1660 #: src/editldap.c:262
1661 msgid "Connected successfully to server"
1662 msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
1663
1664 #: src/editldap.c:265 src/editldap_basedn.c:295
1665 msgid "Could not connect to server"
1666 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
1667
1668 #: src/editldap.c:313 src/editldap.c:824
1669 msgid "Edit LDAP Server"
1670 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
1671
1672 #: src/editldap.c:404 src/editldap_basedn.c:161
1673 msgid "Hostname"
1674 msgstr "Hostname"
1675
1676 #: src/editldap.c:414 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1677 msgid "Port"
1678 msgstr "Ïîðò"
1679
1680 #: src/editldap.c:427
1681 msgid " Check Server "
1682 msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
1683
1684 #: src/editldap.c:432 src/editldap_basedn.c:181
1685 msgid "Search Base"
1686 msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
1687
1688 #: src/editldap.c:488
1689 msgid "Search Attributes"
1690 msgstr "Àòðèáóòè çà òúðñåíå"
1691
1692 #: src/editldap.c:496
1693 msgid " Defaults "
1694 msgstr " Ïî ïîäðàçáèðàíå "
1695
1696 #: src/editldap.c:501
1697 msgid "Max Query Age (secs)"
1698 msgstr ""
1699
1700 #: src/editldap.c:518
1701 msgid "Include server in dynamic search"
1702 msgstr "Âêëþ÷è ñúðâúðà â äèíàìè÷íîòî òúðñåíå"
1703
1704 #: src/editldap.c:565
1705 msgid "Bind DN"
1706 msgstr "Bind DN"
1707
1708 #: src/editldap.c:575
1709 msgid "Bind Password"
1710 msgstr "Bind Password"
1711
1712 #: src/editldap.c:585
1713 msgid "Timeout (secs)"
1714 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
1715
1716 #: src/editldap.c:600
1717 msgid "Maximum Entries"
1718 msgstr "Ìàêñèìóì Entries"
1719
1720 #: src/editldap.c:625 src/prefs_account.c:744
1721 msgid "Basic"
1722 msgstr "Îñíîâíè"
1723
1724 #: src/editldap.c:626 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
1725 msgid "Search"
1726 msgstr "Òúðñåíå"
1727
1728 #: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:645
1729 msgid "Extended"
1730 msgstr "Ðàçøèðåíè"
1731
1732 #: src/editldap.c:829
1733 msgid "Add New LDAP Server"
1734 msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
1735
1736 #: src/editldap_basedn.c:141
1737 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1738 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP - Èçáåðè Search Base"
1739
1740 #: src/editldap_basedn.c:202
1741 msgid "Available Search Base(s)"
1742 msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
1743
1744 #: src/editldap_basedn.c:291
1745 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1746 msgstr "Could not read Search Base(s) from server - ìîëÿ âúâåäåòå ðú÷íî"
1747
1748 #: src/editvcard.c:96
1749 msgid "File does not appear to be vCard format."
1750 msgstr "Ôàéëà íà èçãëåæäà äà å â vCard ôîðìàò."
1751
1752 #: src/editvcard.c:132
1753 msgid "Select vCard File"
1754 msgstr "Èçáåðè vCard Ôàéë"
1755
1756 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1757 msgid "Edit vCard Entry"
1758 msgstr "Ðåäàêòèðàé vCard Âïèñâàíå"
1759
1760 #: src/editvcard.c:296
1761 msgid "Add New vCard Entry"
1762 msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
1763
1764 #: src/exphtmldlg.c:101
1765 msgid "Please specify output directory and file to create."
1766 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è ôàéë çà ñúçäàâàíå."
1767
1768 #: src/exphtmldlg.c:104
1769 msgid "Select stylesheet and formatting."
1770 msgstr "Èçáåðåòå stylesheet è formatting."
1771
1772 #: src/exphtmldlg.c:107
1773 msgid "File exported successfully."
1774 msgstr "Ôàéëà å åêñïîðòèðàí óñïåøíî."
1775
1776 #: src/exphtmldlg.c:154
1777 #, c-format
1778 msgid ""
1779 "HTML Output Directory '%s'\n"
1780 "does not exist. OK to create new directory?"
1781 msgstr ""
1782 "HTML Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
1783 "íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
1784
1785 #: src/exphtmldlg.c:157
1786 msgid "Create Directory"
1787 msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
1788
1789 #: src/exphtmldlg.c:166
1790 #, c-format
1791 msgid ""
1792 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1793 "%s"
1794 msgstr ""
1795 "Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà HTML ôàéë:\n"
1796 "%s"
1797
1798 #: src/exphtmldlg.c:168
1799 msgid "Failed to Create Directory"
1800 msgstr "Íå ìîæàõ äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ"
1801
1802 #: src/exphtmldlg.c:318
1803 msgid "Select HTML Output File"
1804 msgstr "Èçáåðè HTML Output Ôàéë"
1805
1806 #: src/exphtmldlg.c:387
1807 msgid "HTML Output File"
1808 msgstr "HTML Output Ôàéë"
1809
1810 #: src/exphtmldlg.c:443
1811 msgid "Stylesheet"
1812 msgstr "Stylesheet"
1813
1814 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3743 src/prefs_common.c:4025
1815 msgid "Default"
1816 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
1817
1818 #: src/exphtmldlg.c:462
1819 msgid "Full"
1820 msgstr "Ïúëíî èìå"
1821
1822 #: src/exphtmldlg.c:468
1823 msgid "Custom"
1824 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè"
1825
1826 #: src/exphtmldlg.c:474
1827 msgid "Custom-2"
1828 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-2"
1829
1830 #: src/exphtmldlg.c:480
1831 msgid "Custom-3"
1832 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-3"
1833
1834 #: src/exphtmldlg.c:486
1835 msgid "Custom-4"
1836 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-4"
1837
1838 #: src/exphtmldlg.c:500
1839 msgid "Full Name Format"
1840 msgstr "Ïúëíî èìå"
1841
1842 #: src/exphtmldlg.c:507
1843 msgid "First Name, Last Name"
1844 msgstr "Ïúðâî Èìå, Ïîñëåäíî Èìå"
1845
1846 #: src/exphtmldlg.c:513
1847 msgid "Last Name, First Name"
1848 msgstr "Ïîñëåäíî Èìå, Ïúðâî Èìå"
1849
1850 #: src/exphtmldlg.c:527
1851 msgid "Color Banding"
1852 msgstr "Öâåòîâà ãàìà"
1853
1854 #: src/exphtmldlg.c:533
1855 msgid "Format E-Mail Links"
1856 msgstr "Ôîðìàòèðàé E-Mail âðúçêèòå"
1857
1858 #: src/exphtmldlg.c:539
1859 msgid "Format User Attributes"
1860 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1861
1862 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
1863 msgid "File Name"
1864 msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
1865
1866 #: src/exphtmldlg.c:599
1867 msgid "Open with Web Browser"
1868 msgstr "Îòâîðè ñ óåá áðàóçúð"
1869
1870 #: src/exphtmldlg.c:628
1871 msgid "Export Address Book to HTML File"
1872 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
1873
1874 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
1875 msgid "Prev"
1876 msgstr "Ïðåäèøåí"
1877
1878 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:361
1879 #: src/toolbar.c:452
1880 msgid "Next"
1881 msgstr "Ñëåäâàù"
1882
1883 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
1884 msgid "File Info"
1885 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
1886
1887 #: src/exphtmldlg.c:693
1888 msgid "Format"
1889 msgstr "Ôîðìàò"
1890
1891 #: src/export.c:127
1892 msgid "Export"
1893 msgstr "Èçíåñè"
1894
1895 #: src/export.c:146
1896 msgid "Specify target folder and mbox file."
1897 msgstr "Îïðåäåëè ïàïêà öåë è mbox ôàéë."
1898
1899 #: src/export.c:156
1900 msgid "Source dir:"
1901 msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
1902
1903 #: src/export.c:161
1904 msgid "Exporting file:"
1905 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
1906
1907 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:177 src/import.c:183
1908 #: src/prefs_account.c:1205
1909 msgid " Select... "
1910 msgstr " Èçáåðè... "
1911
1912 #: src/export.c:219
1913 msgid "Select exporting file"
1914 msgstr "Èçáåðè ôàéë çà åêñïîðòèðàíå"
1915
1916 #: src/exporthtml.c:796
1917 msgid "Full Name"
1918 msgstr "Ïúëíî èìå"
1919
1920 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
1921 msgid "Attributes"
1922 msgstr "Àòðèáóòè"
1923
1924 #: src/exporthtml.c:1001
1925 msgid "Sylpheed Address Book"
1926 msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
1927
1928 #: src/exporthtml.c:1113
1929 msgid "Name already exists but is not a directory."
1930 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
1931
1932 #: src/exporthtml.c:1116
1933 msgid "No permissions to create directory."
1934 msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
1935
1936 #: src/exporthtml.c:1119
1937 msgid "Name is too long."
1938 msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
1939
1940 #: src/exporthtml.c:1122
1941 msgid "Not specified."
1942 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
1943
1944 #: src/folder.c:679
1945 msgid "Inbox"
1946 msgstr "Âõîäÿùè"
1947
1948 #: src/folder.c:683
1949 msgid "Sent"
1950 msgstr "Èçïðàòåíè"
1951
1952 #: src/folder.c:687
1953 msgid "Queue"
1954 msgstr "×àêàùè"
1955
1956 #: src/folder.c:691
1957 msgid "Trash"
1958 msgstr "Êîø÷å"
1959
1960 #: src/folder.c:695
1961 msgid "Drafts"
1962 msgstr "×åðíîâè"
1963
1964 # c-format
1965 #: src/folder.c:976
1966 #, c-format
1967 msgid "Processing (%s)...\n"
1968 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)...\n"
1969
1970 #: src/folder.c:1665
1971 #, c-format
1972 msgid "Moving %s to %s...\n"
1973 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s...\n"
1974
1975 #: src/foldersel.c:146
1976 msgid "Select folder"
1977 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
1978
1979 #: src/folderview.c:280 src/folderview.c:296 src/folderview.c:317
1980 msgid "/Create _new folder..."
1981 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
1982
1983 #: src/folderview.c:281 src/folderview.c:297 src/folderview.c:318
1984 msgid "/_Rename folder..."
1985 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
1986
1987 #: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
1988 msgid "/M_ove folder..."
1989 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
1990
1991 #: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
1992 msgid "/_Delete folder"
1993 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
1994
1995 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
1996 msgid "/Remove _mailbox"
1997 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
1998
1999 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:309 src/folderview.c:330
2000 #: src/folderview.c:349
2001 msgid "/_Processing..."
2002 msgstr "/Îáðàáîòâàì..."
2003
2004 #: src/folderview.c:289
2005 msgid "/_Scoring..."
2006 msgstr ""
2007
2008 #: src/folderview.c:294 src/folderview.c:315 src/folderview.c:336
2009 msgid "/Mark all _read"
2010 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
2011
2012 #: src/folderview.c:301 src/folderview.c:322 src/folderview.c:342
2013 msgid "/_Check for new messages"
2014 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2015
2016 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
2017 msgid "/R_ebuild folder tree"
2018 msgstr "/Ãåíåðèðàé îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà"
2019
2020 #: src/folderview.c:307 src/folderview.c:328 src/folderview.c:347
2021 msgid "/_Search folder..."
2022 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
2023
2024 #: src/folderview.c:310 src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
2025 msgid "/S_coring..."
2026 msgstr ""
2027
2028 #: src/folderview.c:326
2029 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2030 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
2031
2032 #: src/folderview.c:338
2033 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2034 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
2035
2036 #: src/folderview.c:340
2037 msgid "/_Remove newsgroup"
2038 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
2039
2040 #: src/folderview.c:345
2041 msgid "/Remove _news account"
2042 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
2043
2044 #: src/folderview.c:375
2045 msgid "New"
2046 msgstr "Íîâè"
2047
2048 #: src/folderview.c:376
2049 msgid "Unread"
2050 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
2051
2052 #: src/folderview.c:377
2053 msgid "#"
2054 msgstr "#"
2055
2056 #: src/folderview.c:621
2057 msgid "Setting folder info..."
2058 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
2059
2060 #: src/folderview.c:780 src/mainwindow.c:2641 src/setup.c:79
2061 #, c-format
2062 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2063 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s%c%s ..."
2064
2065 #: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2646 src/setup.c:84
2066 #, c-format
2067 msgid "Scanning folder %s ..."
2068 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s ..."
2069
2070 #: src/folderview.c:825
2071 msgid "Rebuilding folder tree..."
2072 msgstr "Ãåíåðèðàì îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
2073
2074 #: src/folderview.c:846
2075 msgid "Rescanning all folder trees..."
2076 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
2077
2078 #: src/folderview.c:943
2079 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2080 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
2081
2082 #: src/folderview.c:1693
2083 #, c-format
2084 msgid "Opening Folder %s..."
2085 msgstr "Îòâàðÿì ïàïêà %s ..."
2086
2087 #: src/folderview.c:1705
2088 msgid "Folder could not be opened."
2089 msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
2090
2091 #: src/folderview.c:1890 src/folderview.c:1942 src/folderview.c:2217
2092 msgid "NewFolder"
2093 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
2094
2095 #: src/folderview.c:1895 src/folderview.c:1991 src/folderview.c:2222
2096 #, c-format
2097 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2098 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
2099
2100 #: src/folderview.c:1908 src/folderview.c:1947 src/folderview.c:2001
2101 #: src/folderview.c:2071 src/folderview.c:2234
2102 #, c-format
2103 msgid "The folder `%s' already exists."
2104 msgstr "Ïàïêàòà `%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
2105
2106 #: src/folderview.c:1915 src/folderview.c:2241
2107 #, c-format
2108 msgid "Can't create the folder `%s'."
2109 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà `%s'."
2110
2111 #: src/folderview.c:1984 src/folderview.c:2061
2112 #, c-format
2113 msgid "Input new name for `%s':"
2114 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà `%s':"
2115
2116 #: src/folderview.c:1985 src/folderview.c:2063
2117 msgid "Rename folder"
2118 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
2119
2120 #: src/folderview.c:2121
2121 #, c-format
2122 msgid ""
2123 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2124 "Do you really want to delete?"
2125 msgstr ""
2126 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä `%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
2127 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
2128
2129 #: src/folderview.c:2123
2130 msgid "Delete folder"
2131 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
2132
2133 #: src/folderview.c:2132
2134 #, c-format
2135 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2136 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
2137
2138 #: src/folderview.c:2180
2139 #, c-format
2140 msgid ""
2141 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2142 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2143 msgstr ""
2144 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
2145 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ñà èçòðèòè îò äèñêà)"
2146
2147 #: src/folderview.c:2182
2148 msgid "Remove mailbox"
2149 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
2150
2151 #: src/folderview.c:2214
2152 msgid ""
2153 "Input the name of new folder:\n"
2154 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2155 " append `/' at the end of the name)"
2156 msgstr ""
2157 "Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
2158 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
2159 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
2160
2161 #: src/folderview.c:2273
2162 #, c-format
2163 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2164 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
2165
2166 #: src/folderview.c:2274
2167 msgid "Delete IMAP4 account"
2168 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
2169
2170 #: src/folderview.c:2408
2171 #, c-format
2172 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2173 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
2174
2175 #: src/folderview.c:2409
2176 msgid "Delete newsgroup"
2177 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
2178
2179 #: src/folderview.c:2447
2180 #, c-format
2181 msgid "Really delete news account `%s'?"
2182 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
2183
2184 #: src/folderview.c:2448
2185 msgid "Delete news account"
2186 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
2187
2188 #: src/folderview.c:2545
2189 #, c-format
2190 msgid "Moving %s to %s..."
2191 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
2192
2193 #: src/folderview.c:2581
2194 msgid "Source and destination are the same."
2195 msgstr "Èçòî÷íèêà è äåñòèíàöèÿòà ñà åäíè è ñúùè."
2196
2197 #: src/folderview.c:2584
2198 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2199 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ ïàïêà â íåéíà ïîä-ïàïêà."
2200
2201 #: src/folderview.c:2587
2202 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2203 msgstr "Ìåñòåíåòî íà äèðåêòîðèè îò ðàçëè÷íè ïîùåíñêè êóòèè å íåâúçìîæíî."
2204
2205 #: src/folderview.c:2590
2206 msgid "Move failed!"
2207 msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
2208
2209 #: src/grouplistdialog.c:173
2210 msgid "Newsgroup subscription"
2211 msgstr "Çàïèñâàíå â íîâèíàðñêè ãðóïè"
2212
2213 #: src/grouplistdialog.c:189
2214 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2215 msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå:"
2216
2217 #: src/grouplistdialog.c:195
2218 msgid "Find groups:"
2219 msgstr "Íàìåðè ãðóïè"
2220
2221 #: src/grouplistdialog.c:203
2222 msgid " Search "
2223 msgstr "Òúðñåíå"
2224
2225 #: src/grouplistdialog.c:215
2226 msgid "Newsgroup name"
2227 msgstr "Èìå íà íîâèíàðñêòà ãðóïà"
2228
2229 #: src/grouplistdialog.c:216
2230 msgid "Messages"
2231 msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
2232
2233 #: src/grouplistdialog.c:217
2234 msgid "Type"
2235 msgstr "Òèï"
2236
2237 #: src/grouplistdialog.c:243
2238 msgid "Refresh"
2239 msgstr "Îïðåñíè"
2240
2241 #: src/grouplistdialog.c:347
2242 msgid "moderated"
2243 msgstr "ïî-óìåðåíè"
2244
2245 #: src/grouplistdialog.c:349
2246 msgid "readonly"
2247 msgstr "ñàìî çà ÷åòåíå"
2248
2249 #: src/grouplistdialog.c:351
2250 msgid "unknown"
2251 msgstr "íåèçâåñòåí"
2252
2253 #: src/grouplistdialog.c:398
2254 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2255 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
2256
2257 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1155
2258 msgid "Done."
2259 msgstr "Ãîòîâî."
2260
2261 #: src/grouplistdialog.c:477
2262 #, c-format
2263 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2264 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
2265
2266 #: src/gtk/about.c:89
2267 msgid "About"
2268 msgstr "Îòíîñíî"
2269
2270 #: src/gtk/about.c:111
2271 #, c-format
2272 msgid ""
2273 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2274 "Operating System: %s %s (%s)"
2275 msgstr ""
2276
2277 #: src/gtk/about.c:126
2278 #, c-format
2279 msgid "Compiled-in features:%s"
2280 msgstr ""
2281
2282 #: src/gtk/about.c:210
2283 msgid ""
2284 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2285 "\n"
2286 msgstr ""
2287 "GPGME å çàïàçåíà ìàðêà íà Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2288 "\n"
2289
2290 #: src/gtk/about.c:214
2291 msgid ""
2292 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2293 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2294 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2295 "version.\n"
2296 "\n"
2297 msgstr ""
2298 "Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè "
2299 "ìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å ïóáëèêóâàí "
2300 "îò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
2301 "\n"
2302
2303 #: src/gtk/about.c:220
2304 msgid ""
2305 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2306 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2307 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2308 "more details.\n"
2309 "\n"
2310 msgstr ""
2311 "Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî ÁÅÇ "
2312 "ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public License "
2313 "çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
2314 "\n"
2315
2316 #: src/gtk/about.c:226
2317 msgid ""
2318 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2319 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2320 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2321 msgstr ""
2322 "Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî ñ "
2323 "ïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
2324 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2325
2326 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2327 msgid "Orange"
2328 msgstr "Îðàíæåâ"
2329
2330 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2331 msgid "Red"
2332 msgstr "×åðâåí"
2333
2334 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2335 msgid "Pink"
2336 msgstr "Ðîçîâ"
2337
2338 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2339 msgid "Sky blue"
2340 msgstr "Íåáåñíî ñèí"
2341
2342 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2343 msgid "Blue"
2344 msgstr "Ñèí"
2345
2346 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2347 msgid "Green"
2348 msgstr "Çåëåí"
2349
2350 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2351 msgid "Brown"
2352 msgstr "Êàôÿâ"
2353
2354 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2355 msgid "Abcdef"
2356 msgstr "Abcdef"
2357
2358 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2359 msgid "Select Plugin to load"
2360 msgstr "Èçáèðè ïëúãèí çà çàðåæäàíå"
2361
2362 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2363 msgid "Plugins"
2364 msgstr "Ïëúãèíè"
2365
2366 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3203
2367 msgid "Description"
2368 msgstr "Îïèñàíèå"
2369
2370 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2371 msgid "Load Plugin"
2372 msgstr "Çàðåäè ïëúãèí"
2373
2374 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2375 msgid "Unload Plugin"
2376 msgstr "Ðàçðåäè ïëúãèí"
2377
2378 #: src/gtk/prefswindow.c:178
2379 msgid "Page Index"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: src/gtk/prefswindow.c:186
2383 msgid "Preferences"
2384 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ"
2385
2386 #: src/gtk/prefswindow.c:262 src/prefs_gtk.c:450
2387 msgid "Apply"
2388 msgstr "Ïðèëîæè"
2389
2390 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2391 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2392 msgid "correct"
2393 msgstr "êîðåêòåí"
2394
2395 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2396 msgid "Owner"
2397 msgstr "Ñîáñòâåíèê"
2398
2399 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2400 msgid "Signer"
2401 msgstr "Ïîäïèñàë êëþ÷à"
2402
2403 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
2404 #: src/progressdialog.c:53
2405 msgid "Status"
2406 msgstr "Ñòàòóñ"
2407
2408 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2409 msgid "Name: "
2410 msgstr "Èìå: "
2411
2412 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2413 msgid "Organization: "
2414 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ: "
2415
2416 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2417 msgid "Location: "
2418 msgstr "Ìåñòîíàõîæäåíèå: "
2419
2420 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2421 msgid "Fingerprint: "
2422 msgstr "Îòïå÷àòúê: "
2423
2424 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2425 msgid "Signature status: "
2426 msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: "
2427
2428 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2429 #, c-format
2430 msgid "SSL certificate for %s"
2431 msgstr "SSL ñåðòèôèêàò çà %s"
2432
2433 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2434 #, c-format
2435 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2436 msgstr "Íåïîçíàò ñåðòèôèêàò çà %s. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2437
2438 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2439 #, c-format
2440 msgid "Signature status: %s"
2441 msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
2442
2443 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2444 msgid "View certificate"
2445 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòà"
2446
2447 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2448 msgid "Unknown SSL Certificate"
2449 msgstr "Íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò"
2450
2451 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2452 msgid "Accept and save"
2453 msgstr "Ïðèåìè è çàïèøè"
2454
2455 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2456 msgid "Cancel connection"
2457 msgstr "Ïðåêðàòè âðúçêàòà"
2458
2459 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2460 msgid "New certificate:"
2461 msgstr "Íîâ ñåðòèôèêàò"
2462
2463 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2464 msgid "Known certificate:"
2465 msgstr "Ïîçíàò ñåðòèôèêàò:"
2466
2467 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2468 #, c-format
2469 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2470 msgstr "Ñåðòèôèêàòà çà %s å ïðîìåíåí. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2471
2472 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2473 msgid "View certificates"
2474 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòèòå"
2475
2476 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2477 msgid "Changed SSL Certificate"
2478 msgstr "Ïðîìåíåí SSL ñåðòèôèêàò"
2479
2480 #: src/gtkaspell.c:479
2481 msgid "No dictionary selected."
2482 msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
2483
2484 #: src/gtkaspell.c:698 src/gtkaspell.c:1571 src/gtkaspell.c:1841
2485 msgid "Normal Mode"
2486 msgstr "Íîðìàëåí Ðåæèì"
2487
2488 #: src/gtkaspell.c:700 src/gtkaspell.c:1576 src/gtkaspell.c:1852
2489 msgid "Bad Spellers Mode"
2490 msgstr "Íåâàëèäåí ñïåë÷åêúð ðåæèì"
2491
2492 #: src/gtkaspell.c:739
2493 msgid "Unknown suggestion mode."
2494 msgstr "Íåïîçíàò suggestion ðåæèì."
2495
2496 #: src/gtkaspell.c:972
2497 msgid "No misspelled word found."
2498 msgstr "Íÿìà îòêðèòà ñãðåøåíà äóìà."
2499
2500 #: src/gtkaspell.c:1306
2501 msgid "Replace unknown word"
2502 msgstr "Çàìåíè íåïîçíàòàòà äóìà"
2503
2504 #: src/gtkaspell.c:1316
2505 #, c-format
2506 msgid "Replace \"%s\" with: "
2507 msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ: "
2508
2509 #: src/gtkaspell.c:1336
2510 msgid ""
2511 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2512 "will learn from mistake.\n"
2513 msgstr ""
2514
2515 #: src/gtkaspell.c:1566 src/gtkaspell.c:1830
2516 msgid "Fast Mode"
2517 msgstr "Áúðç ðåæèì"
2518
2519 #: src/gtkaspell.c:1678
2520 #, c-format
2521 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2522 msgstr "\"%s\" íå ñå ñðåùà â %s"
2523
2524 #: src/gtkaspell.c:1691
2525 msgid "Accept in this session"
2526 msgstr "Ïðèåìè â òàçè ñåñèÿ"
2527
2528 #: src/gtkaspell.c:1701
2529 msgid "Add to personal dictionary"
2530 msgstr "Äîáàâè êúì ïåðñîíàëíèÿ ðå÷íèê"
2531
2532 #: src/gtkaspell.c:1711
2533 msgid "Replace with..."
2534 msgstr "Çàìåíè ñ..."
2535
2536 #: src/gtkaspell.c:1721
2537 #, c-format
2538 msgid "Check with %s"
2539 msgstr "Ïðîâåðè ñ %s"
2540
2541 #: src/gtkaspell.c:1740
2542 msgid "(no suggestions)"
2543 msgstr "(no suggestions)"
2544
2545 #: src/gtkaspell.c:1751 src/gtkaspell.c:1904
2546 msgid "More..."
2547 msgstr "Ïîâå÷å..."
2548
2549 #: src/gtkaspell.c:1806
2550 #, c-format
2551 msgid "Dictionary: %s"
2552 msgstr "Ðå÷íèê: %s"
2553
2554 #: src/gtkaspell.c:1819
2555 #, c-format
2556 msgid "Use alternate (%s)"
2557 msgstr "Ïîëçâàé çàìåñòèòåë (%s)"
2558
2559 #: src/gtkaspell.c:1867 src/prefs_common.c:1685
2560 msgid "Check while typing"
2561 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
2562
2563 #: src/gtkaspell.c:1883
2564 msgid "Change dictionary"
2565 msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
2566
2567 #: src/gtkaspell.c:2037
2568 #, c-format
2569 msgid ""
2570 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2571 "%s"
2572 msgstr ""
2573 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
2574 "%s"
2575
2576 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2370
2577 msgid "(No From)"
2578 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
2579
2580 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2412 src/summaryview.c:2415
2581 msgid "(No Subject)"
2582 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
2583
2584 #: src/imap.c:501
2585 #, c-format
2586 msgid "Connecting %s:%d failed"
2587 msgstr "Âðúçêàòà êúì %s:%d íåóñïåøíà"
2588
2589 #: src/imap.c:506
2590 #, c-format
2591 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2592 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
2593
2594 #: src/imap.c:547
2595 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2596 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
2597
2598 #: src/imap.c:560
2599 #, c-format
2600 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2601 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
2602
2603 #: src/imap.c:815
2604 #, c-format
2605 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2606 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: %d\n"
2607
2608 #: src/imap.c:821 src/imap.c:864
2609 msgid "can't expunge\n"
2610 msgstr "íå ìîãà äà çàëè÷à\n"
2611
2612 #: src/imap.c:858
2613 #, c-format
2614 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2615 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: 1:%d\n"
2616
2617 #: src/imap.c:1048
2618 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2619 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
2620
2621 #: src/imap.c:1234
2622 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2623 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
2624
2625 #: src/imap.c:1256
2626 msgid "can't create mailbox\n"
2627 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2628
2629 #: src/imap.c:1325
2630 #, c-format
2631 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2632 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
2633
2634 #: src/imap.c:1389
2635 msgid "can't delete mailbox\n"
2636 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2637
2638 #: src/imap.c:1421
2639 msgid "can't get envelope\n"
2640 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
2641
2642 #: src/imap.c:1429
2643 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2644 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
2645
2646 #: src/imap.c:1451
2647 #, c-format
2648 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2649 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
2650
2651 #: src/imap.c:1505
2652 #, c-format
2653 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2654 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
2655
2656 #: src/imap.c:1527
2657 #, c-format
2658 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2659 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2660
2661 #: src/imap.c:1534
2662 #, c-format
2663 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2664 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
2665
2666 #: src/imap.c:1558
2667 msgid "Can't start TLS session.\n"
2668 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
2669
2670 #: src/imap.c:1643
2671 msgid "can't get namespace\n"
2672 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
2673
2674 #: src/imap.c:2051
2675 #, c-format
2676 msgid "can't select folder: %s\n"
2677 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
2678
2679 #: src/imap.c:2141
2680 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2681 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
2682
2683 #: src/imap.c:2544
2684 #, c-format
2685 msgid "can't append %s to %s\n"
2686 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
2687
2688 #: src/imap.c:2551
2689 msgid "(sending file...)"
2690 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
2691
2692 #: src/imap.c:2576
2693 #, c-format
2694 msgid "can't append message to %s\n"
2695 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïÿ ñúîáùåíèåòî êúì %s\n"
2696
2697 #: src/imap.c:2613
2698 #, c-format
2699 msgid "can't copy %d to %s\n"
2700 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
2701
2702 #: src/imap.c:2671
2703 #, c-format
2704 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2705 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: STORE %s %s\n"
2706
2707 #: src/imap.c:2685
2708 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2709 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: EXPUNGE\n"
2710
2711 #: src/imap.c:2911
2712 #, c-format
2713 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2714 msgstr "iconv íå ìîæå äà êîíâåðòèðà UTF-7 êúì %s\n"
2715
2716 #: src/import.c:130
2717 msgid "Import"
2718 msgstr "Èìïîðò"
2719
2720 #: src/import.c:149
2721 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2722 msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
2723
2724 #: src/import.c:159
2725 msgid "Importing file:"
2726 msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
2727
2728 #: src/import.c:164
2729 msgid "Destination dir:"
2730 msgstr ""
2731
2732 #: src/import.c:222
2733 msgid "Select importing file"
2734 msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
2735
2736 #: src/importldif.c:176
2737 msgid "Please specify address book name and file to import."
2738 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
2739
2740 #: src/importldif.c:179
2741 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2742 msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
2743
2744 #: src/importldif.c:182
2745 msgid "File imported."
2746 msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
2747
2748 #: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2749 msgid "Please select a file."
2750 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
2751
2752 #: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2753 msgid "Address book name must be supplied."
2754 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
2755
2756 #: src/importldif.c:388
2757 msgid "Error reading LDIF fields."
2758 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
2759
2760 #: src/importldif.c:411
2761 msgid "LDIF file imported successfully."
2762 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
2763
2764 #: src/importldif.c:496
2765 msgid "Select LDIF File"
2766 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
2767
2768 #: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:466
2769 msgid "S"
2770 msgstr "S"
2771
2772 #: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
2773 msgid "LDIF Field"
2774 msgstr "LDIF Ïîëå"
2775
2776 #: src/importldif.c:614
2777 msgid "Attribute Name"
2778 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
2779
2780 #: src/importldif.c:674
2781 msgid "Attribute"
2782 msgstr "Àòðèáóò"
2783
2784 #: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:331
2785 msgid "Select"
2786 msgstr "Èçáåðè"
2787
2788 #: src/importldif.c:752
2789 msgid "File Name :"
2790 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
2791
2792 #: src/importldif.c:762
2793 msgid "Records :"
2794 msgstr "Çàïèñè :"
2795
2796 #: src/importldif.c:790
2797 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2798 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
2799
2800 #: src/importmutt.c:143
2801 msgid "Error importing MUTT file."
2802 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà MUTT ôàéë."
2803
2804 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2805 #: src/importpine.c:329
2806 msgid "Please select a file to import."
2807 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå."
2808
2809 #: src/importmutt.c:185
2810 msgid "Select MUTT File"
2811 msgstr "Èçáåðè MUTT Ôàéë"
2812
2813 #: src/importmutt.c:239
2814 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2815 msgstr "Âíåñè MUTT ôàéë â Àäðåñíèêà"
2816
2817 #: src/importpine.c:143
2818 msgid "Error importing Pine file."
2819 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà Pine ôàéë."
2820
2821 #: src/importpine.c:185
2822 msgid "Select Pine File"
2823 msgstr "Èçáåðè Pine ôàéë"
2824
2825 #: src/importpine.c:239
2826 msgid "Import Pine file into Address Book"
2827 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
2828
2829 #: src/inc.c:247 src/inc.c:345
2830 msgid "Standby"
2831 msgstr "Ãîòîâíîñò"
2832
2833 #: src/inc.c:368
2834 msgid "Retrieving new messages"
2835 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2836
2837 #: src/inc.c:501
2838 msgid "Retrieving"
2839 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
2840
2841 #: src/inc.c:517
2842 #, c-format
2843 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2844 msgstr "Ãîòîâî (%d ñúîáùåíèå(ÿ) (%s) ïîëó÷åíè)"
2845
2846 #: src/inc.c:521
2847 msgid "Done (no new messages)"
2848 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2849
2850 #: src/inc.c:528
2851 msgid "Connection failed"
2852 msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà"
2853
2854 #: src/inc.c:532
2855 msgid "Auth failed"
2856 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà íå áåøå óñïåøíà"
2857
2858 #: src/inc.c:536 src/prefs_summary_column.c:76
2859 msgid "Locked"
2860 msgstr "Çàêëþ÷åí"
2861
2862 #: src/inc.c:547
2863 msgid "Cancelled"
2864 msgstr "Îòêàçàíî"
2865
2866 #: src/inc.c:560
2867 #, c-format
2868 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2869 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
2870
2871 #: src/inc.c:629
2872 #, c-format
2873 msgid "Finished (%d new message(s))"
2874 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2875
2876 #: src/inc.c:632
2877 msgid "Finished (no new messages)"
2878 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2879
2880 #: src/inc.c:640
2881 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2882 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
2883
2884 #: src/inc.c:678
2885 #, c-format
2886 msgid "%s: Retrieving new messages"
2887 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2888
2889 #: src/inc.c:695
2890 #, c-format
2891 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2892 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
2893
2894 #: src/inc.c:705
2895 #, c-format
2896 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2897 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2898
2899 #: src/inc.c:712
2900 #, c-format
2901 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2902 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
2903
2904 #: src/inc.c:784
2905 #, c-format
2906 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2907 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
2908
2909 #: src/inc.c:828 src/send_message.c:463
2910 msgid "Authenticating..."
2911 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
2912
2913 #: src/inc.c:832
2914 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2915 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
2916
2917 #: src/inc.c:836
2918 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2919 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
2920
2921 #: src/inc.c:840
2922 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2923 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
2924
2925 #: src/inc.c:844
2926 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2927 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
2928
2929 #: src/inc.c:854
2930 #, c-format
2931 msgid "Deleting message %d"
2932 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
2933
2934 #: src/inc.c:860 src/send_message.c:481
2935 msgid "Quitting"
2936 msgstr "Ïðåêúñâàì"
2937
2938 #: src/inc.c:908
2939 #, c-format
2940 msgid ""
2941 "Error occurred while processing mail:\n"
2942 "%s"
2943 msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà:\n."
2944 "%s"
2945
2946 #: src/inc.c:910
2947 msgid "Error occurred while processing mail."
2948 msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà."
2949
2950 #: src/inc.c:913
2951 msgid "No disk space left."
2952 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî íà äèñêà."
2953
2954 #: src/inc.c:916
2955 msgid "Can't write file."
2956 msgstr "Íå ìîãà äà çàïèøà âúâ ôàéë."
2957
2958 #: src/inc.c:921
2959 msgid "Socket error."
2960 msgstr "Socket error."
2961
2962 #: src/inc.c:927
2963 #, c-format
2964 msgid ""
2965 "Mailbox is locked:\n"
2966 "%s"
2967 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà:\n"
2968 "%s"
2969
2970 #: src/inc.c:929
2971 msgid "Mailbox is locked."
2972 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
2973
2974 #: src/inc.c:935 src/send_message.c:587
2975 #, c-format
2976 msgid ""
2977 "Authentication failed:\n"
2978 "%s"
2979 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ å íåóñïåøíà:\n"
2980 "%s"
2981
2982 #: src/inc.c:938 src/send_message.c:590
2983 msgid "Authentication failed."
2984 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ å íåóñïåøíà"
2985
2986 #: src/inc.c:960
2987 msgid "Incorporation cancelled\n"
2988 msgstr "Îáåäèíÿâàíåòî å ïðåêðàòåíî\n"
2989
2990 #: src/inputdialog.c:151
2991 #, c-format
2992 msgid "Input password for %s on %s:"
2993 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà çà %s íà %s:"
2994
2995 #: src/inputdialog.c:153
2996 msgid "Input password"
2997 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
2998
2999 #: src/logwindow.c:61
3000 msgid "Protocol log"
3001 msgstr "Protocol ëîã"
3002
3003 #: src/main.c:143 src/main.c:152
3004 #, c-format
3005 msgid ""
3006 "File `%s' already exists.\n"
3007 "Can't create folder."
3008 msgstr ""
3009 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
3010 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
3011
3012 #: src/main.c:208
3013 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3014 msgstr "g_thread íå ñå ïîääúðæà îò glib.\n"
3015
3016 #: src/main.c:264
3017 msgid ""
3018 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
3019 "OpenPGP support disabled."
3020 msgstr ""
3021 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
3022 "OpenPGP ïîäðúæêàòà íå å àêòèâèðàíà."
3023
3024 #: src/main.c:431
3025 #, c-format
3026 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3027 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
3028
3029 #: src/main.c:434
3030 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3031 msgstr " --compose [àäðåñ]\t\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå"
3032
3033 #: src/main.c:435
3034 msgid ""
3035 "  --attach file1 [file2]...\n"
3036 "                         open composition window with specified files\n"
3037 "                         attached"
3038 msgstr ""
3039 "  --attach file1 [file2]...\n"
3040 "                         îòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå ñúñ çàäàäåíèòå\n"
3041 "                         ïðèêà÷åíè ôàéëîâå"
3042
3043 #: src/main.c:438
3044 msgid "  --receive              receive new messages"
3045 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
3046
3047 #: src/main.c:439
3048 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3049 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
3050
3051 #: src/main.c:440
3052 msgid "  --send                 send all queued messages"
3053 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
3054
3055 #: src/main.c:441
3056 msgid "  --status               show the total number of messages"
3057 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
3058
3059 #: src/main.c:442
3060 msgid "  --online               switch to online mode"
3061 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îíëàéí ðåæèì"
3062
3063 #: src/main.c:443
3064 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3065 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îôëàéí ðåæèì"
3066
3067 #: src/main.c:444
3068 msgid "  --debug                debug mode"
3069 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
3070
3071 #: src/main.c:445
3072 msgid "  --help                 display this help and exit"
3073 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
3074
3075 #: src/main.c:446
3076 msgid "  --version              output version information and exit"
3077 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
3078
3079 #: src/main.c:487 src/summaryview.c:5145
3080 #, c-format
3081 msgid "Processing (%s)..."
3082 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
3083
3084 #: src/main.c:490
3085 msgid "top level folder"
3086 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
3087
3088 #: src/main.c:555
3089 msgid "Composing message exists."
3090 msgstr "Ñúñòàâÿíîòî ñúîáùåíèå ñúùåñòâóâà."
3091
3092 #: src/main.c:556
3093 msgid "Draft them"
3094 msgstr "Ïîñòàâè êàòî ×åðíîâè"
3095
3096 #: src/main.c:556
3097 msgid "Discard them"
3098 msgstr "Îòõâúðëè"
3099
3100 #: src/main.c:556
3101 msgid "Don't quit"
3102 msgstr "Íå èçëèçàé"
3103
3104 #: src/main.c:570
3105 msgid "Queued messages"
3106 msgstr "Ñúîáùåíèÿ íà îïàøêà"
3107
3108 #: src/main.c:571
3109 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3110 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
3111
3112 #: src/main.c:827
3113 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3114 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
3115
3116 #: src/mainwindow.c:409
3117 msgid "/_File/_Folder"
3118 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà"
3119
3120 #: src/mainwindow.c:410
3121 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3122 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
3123
3124 #: src/mainwindow.c:412
3125 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3126 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
3127
3128 #: src/mainwindow.c:413
3129 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3130 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
3131
3132 #: src/mainwindow.c:414
3133 msgid "/_File/_Folder/---"
3134 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/---"
3135
3136 #: src/mainwindow.c:415
3137 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3138 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
3139
3140 #: src/mainwindow.c:417
3141 msgid "/_File/_Add mailbox..."
3142 msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ..."
3143
3144 #: src/mainwindow.c:418
3145 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
3146 msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ..."
3147
3148 #: src/mainwindow.c:419
3149 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3150 msgstr "/Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
3151
3152 #: src/mainwindow.c:420
3153 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3154 msgstr "/Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
3155
3156 #: src/mainwindow.c:421
3157 msgid "/_File/Empty _trash"
3158 msgstr "/Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3159
3160 #: src/mainwindow.c:422
3161 msgid "/_File/_Work offline"
3162 msgstr "/Ôàéë/Ðàáîòà îôëàéí"
3163
3164 #: src/mainwindow.c:424 src/messageview.c:144
3165 msgid "/_File/_Save as..."
3166 msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
3167
3168 #: src/mainwindow.c:425 src/messageview.c:145
3169 msgid "/_File/_Print..."
3170 msgstr "/Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
3171
3172 #: src/mainwindow.c:428
3173 msgid "/_File/E_xit"
3174 msgstr "/Ôàéë/Èçõîä"
3175
3176 #: src/mainwindow.c:433
3177 msgid "/_Edit/Select _thread"
3178 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
3179
3180 #: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:153
3181 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3182 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
3183
3184 #: src/mainwindow.c:437
3185 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3186 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
3187
3188 #: src/mainwindow.c:439
3189 msgid "/_View/Show or hi_de"
3190 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
3191
3192 #: src/mainwindow.c:440
3193 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3194 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
3195
3196 #: src/mainwindow.c:442
3197 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3198 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
3199
3200 #: src/mainwindow.c:444
3201 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3202 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
3203
3204 #: src/mainwindow.c:446
3205 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3206 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
3207
3208 #: src/mainwindow.c:448
3209 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3210 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
3211
3212 #: src/mainwindow.c:450
3213 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3214 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
3215
3216 #: src/mainwindow.c:452
3217 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3218 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
3219
3220 #: src/mainwindow.c:454
3221 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3222 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
3223
3224 #: src/mainwindow.c:457
3225 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3226 msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
3227
3228 #: src/mainwindow.c:458
3229 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3230 msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
3231
3232 #: src/mainwindow.c:460
3233 msgid "/_View/_Sort"
3234 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
3235
3236 #: src/mainwindow.c:461
3237 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3238 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
3239
3240 #: src/mainwindow.c:462
3241 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3242 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3243
3244 #: src/mainwindow.c:463
3245 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3246 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
3247
3248 #: src/mainwindow.c:464
3249 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3250 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
3251
3252 #: src/mainwindow.c:465
3253 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3254 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ïîëó÷àòåë"
3255
3256 #: src/mainwindow.c:466
3257 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3258 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
3259
3260 #: src/mainwindow.c:467
3261 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3262 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
3263
3264 #: src/mainwindow.c:469
3265 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3266 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
3267
3268 #: src/mainwindow.c:470
3269 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3270 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ñòàòóñ"
3271
3272 #: src/mainwindow.c:471
3273 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3274 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
3275
3276 #: src/mainwindow.c:473
3277 msgid "/_View/_Sort/by score"
3278 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3279
3280 #: src/mainwindow.c:474
3281 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3282 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
3283
3284 #: src/mainwindow.c:475
3285 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3286 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
3287
3288 #: src/mainwindow.c:476 src/mainwindow.c:479
3289 msgid "/_View/_Sort/---"
3290 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
3291
3292 #: src/mainwindow.c:477
3293 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3294 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
3295
3296 #: src/mainwindow.c:478
3297 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3298 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
3299
3300 #: src/mainwindow.c:480
3301 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3302 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
3303
3304 #: src/mainwindow.c:482
3305 msgid "/_View/Th_read view"
3306 msgstr "/Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
3307
3308 #: src/mainwindow.c:483
3309 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3310 msgstr "/Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
3311
3312 #: src/mainwindow.c:484
3313 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3314 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
3315
3316 #: src/mainwindow.c:485
3317 msgid "/_View/_Hide read messages"
3318 msgstr "/Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
3319
3320 #: src/mainwindow.c:486
3321 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3322 msgstr "/Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
3323
3324 #: src/mainwindow.c:489
3325 msgid "/_View/_Go to"
3326 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà"
3327
3328 #: src/mainwindow.c:490
3329 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3330 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
3331
3332 #: src/mainwindow.c:491
3333 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3334 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
3335
3336 #: src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
3337 #: src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:510
3338 msgid "/_View/_Go to/---"
3339 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
3340
3341 #: src/mainwindow.c:493
3342 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3343 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3344
3345 #: src/mainwindow.c:495
3346 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3347 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3348
3349 #: src/mainwindow.c:498
3350 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3351 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
3352
3353 #: src/mainwindow.c:499
3354 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3355 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
3356
3357 #: src/mainwindow.c:501
3358 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3359 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3360
3361 #: src/mainwindow.c:503
3362 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3363 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3364
3365 #: src/mainwindow.c:506
3366 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3367 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3368
3369 #: src/mainwindow.c:508
3370 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3371 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3372
3373 #: src/mainwindow.c:511
3374 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3375 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
3376
3377 #: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:159
3378 msgid "/_View/_Code set/---"
3379 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
3380
3381 #: src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:163
3382 msgid "/_View/_Code set"
3383 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå"
3384
3385 #: src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:164
3386 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3387 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
3388
3389 #: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:167
3390 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3391 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
3392
3393 #: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
3394 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3395 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
3396
3397 #: src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:175
3398 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3399 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
3400
3401 #: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:177
3402 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3403 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
3404
3405 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:181
3406 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3407 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
3408
3409 #: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:184
3410 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3411 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
3412
3413 #: src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:186
3414 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3415 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
3416
3417 #: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:189
3418 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3419 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
3420
3421 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:192
3422 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3423 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
3424
3425 #: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:195
3426 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3427 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
3428
3429 #: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:197
3430 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3431 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
3432
3433 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:199
3434 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3435 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
3436
3437 #: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:203
3438 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3439 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
3440
3441 #: src/mainwindow.c:562 src/messageview.c:206
3442 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3443 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
3444
3445 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:209
3446 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3447 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
3448
3449 #: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:211
3450 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3451 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
3452
3453 #: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:215
3454 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3455 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
3456
3457 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:217
3458 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3459 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
3460
3461 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:219
3462 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3463 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
3464
3465 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:221
3466 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3467 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
3468
3469 #: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:224
3470 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3471 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
3472
3473 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:226
3474 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3475 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
3476
3477 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:229
3478 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3479 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
3480
3481 #: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:231
3482 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3483 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
3484
3485 #: src/mainwindow.c:595 src/summaryview.c:452
3486 msgid "/_View/Open in new _window"
3487 msgstr "/Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
3488
3489 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:239
3490 msgid "/_View/Mess_age source"
3491 msgstr "/Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
3492
3493 #: src/mainwindow.c:597
3494 msgid "/_View/Show all _headers"
3495 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3496
3497 #: src/mainwindow.c:599
3498 msgid "/_View/_Update summary"
3499 msgstr "/Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
3500
3501 #: src/mainwindow.c:602
3502 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3503 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
3504
3505 #: src/mainwindow.c:603
3506 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3507 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
3508
3509 #: src/mainwindow.c:605
3510 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3511 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
3512
3513 #: src/mainwindow.c:607
3514 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3515 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3516
3517 #: src/mainwindow.c:609
3518 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3519 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3520
3521 #: src/mainwindow.c:610
3522 msgid "/_Message/Compose a news message"
3523 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3524
3525 #: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:246
3526 msgid "/_Message/_Reply"
3527 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
3528
3529 #: src/mainwindow.c:612
3530 msgid "/_Message/Repl_y to"
3531 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
3532
3533 #: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:247
3534 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3535 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
3536
3537 #: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:249
3538 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3539 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
3540
3541 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:251
3542 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3543 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3544
3545 #: src/mainwindow.c:617
3546 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3547 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3548
3549 #: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:254
3550 msgid "/_Message/_Forward"
3551 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
3552
3553 #: src/mainwindow.c:620
3554 msgid "/_Message/Redirect"
3555 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
3556
3557 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:259
3558 msgid "/_Message/Re-_edit"
3559 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
3560
3561 #: src/mainwindow.c:624
3562 msgid "/_Message/M_ove..."
3563 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
3564
3565 #: src/mainwindow.c:625
3566 msgid "/_Message/_Copy..."
3567 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
3568
3569 #: src/mainwindow.c:626
3570 msgid "/_Message/_Delete"
3571 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
3572
3573 #: src/mainwindow.c:627
3574 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3575 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
3576
3577 #: src/mainwindow.c:629
3578 msgid "/_Message/_Mark"
3579 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
3580
3581 #: src/mainwindow.c:630
3582 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3583 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
3584
3585 #: src/mainwindow.c:631
3586 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3587 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
3588
3589 #: src/mainwindow.c:632
3590 msgid "/_Message/_Mark/---"
3591 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
3592
3593 #: src/mainwindow.c:633
3594 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3595 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
3596
3597 #: src/mainwindow.c:634
3598 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3599 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
3600
3601 #: src/mainwindow.c:636
3602 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3603 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
3604
3605 #: src/mainwindow.c:639
3606 msgid "/_Tools/_Address book..."
3607 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
3608
3609 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:263
3610 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3611 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
3612
3613 #: src/mainwindow.c:642
3614 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3615 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
3616
3617 #: src/mainwindow.c:643
3618 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3619 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
3620
3621 #: src/mainwindow.c:645
3622 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3623 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
3624
3625 #: src/mainwindow.c:648
3626 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3627 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
3628
3629 #: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:266
3630 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3631 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
3632
3633 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:268
3634 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3635 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
3636
3637 #: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:270
3638 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3639 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
3640
3641 #: src/mainwindow.c:654 src/messageview.c:272
3642 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3643 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
3644
3645 #: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:274
3646 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3647 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
3648
3649 #: src/mainwindow.c:661
3650 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3651 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
3652
3653 #: src/mainwindow.c:664
3654 msgid "/_Tools/E_xecute"
3655 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
3656
3657 #: src/mainwindow.c:667
3658 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3659 msgstr "/Èñòðóìåíòè/SSL ñåðòèôèêàòè..."
3660
3661 #: src/mainwindow.c:671
3662 msgid "/_Tools/_Log window"
3663 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
3664
3665 #: src/mainwindow.c:673
3666 msgid "/_Configuration"
3667 msgstr "/Íàñòðîéêè"
3668
3669 #: src/mainwindow.c:674
3670 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3671 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
3672
3673 #: src/mainwindow.c:676
3674 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3675 msgstr "/Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
3676
3677 #: src/mainwindow.c:678
3678 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3679 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
3680
3681 #: src/mainwindow.c:680
3682 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3683 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
3684
3685 #: src/mainwindow.c:682
3686 msgid "/_Configuration/---"
3687 msgstr "/Íàñòðîéêè/---"
3688
3689 #: src/mainwindow.c:683
3690 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3691 msgstr "/Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
3692
3693 #: src/mainwindow.c:685
3694 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3695 msgstr "/Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
3696
3697 #: src/mainwindow.c:687
3698 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3699 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
3700
3701 #: src/mainwindow.c:689
3702 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3703 msgstr "/Íàñòðîéêè/Øàáëîíè..."
3704
3705 #: src/mainwindow.c:690
3706 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3707 msgstr "/Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
3708
3709 #: src/mainwindow.c:691
3710 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
3711 msgstr "/Íàñòðîéêè/Äðóãè íàñòðîéêè..."
3712
3713 #: src/mainwindow.c:692
3714 msgid "/_Configuration/Plugins..."
3715 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïëúãèíè..."
3716
3717 #: src/mainwindow.c:695
3718 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3719 msgstr "/Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî (Local)"
3720
3721 #: src/mainwindow.c:696
3722 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3723 msgstr "/Ïîìîù/Íàðú÷íèê (Sylpheed Doc Homepage)"
3724
3725 #: src/mainwindow.c:698
3726 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3727 msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Local)"
3728
3729 #: src/mainwindow.c:699
3730 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3731 msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Sylpheed Doc Homepage)"
3732
3733 #: src/mainwindow.c:701
3734 msgid "/_Help/---"
3735 msgstr "/Ïîìîù/---"
3736
3737 #: src/mainwindow.c:820
3738 msgid "Go offline"
3739 msgstr "Îôëàéí"
3740
3741 #: src/mainwindow.c:824
3742 msgid "Go online"
3743 msgstr "Îôëàéí"
3744
3745 #: src/mainwindow.c:840
3746 msgid "Select account"
3747 msgstr "Èçáåðè àêàóíò"
3748
3749 #: src/mainwindow.c:1165 src/mainwindow.c:1182 src/prefs_folder_item.c:450
3750 msgid "Untitled"
3751 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
3752
3753 #: src/mainwindow.c:1183
3754 msgid "none"
3755 msgstr "íèùî"
3756
3757 #: src/mainwindow.c:1361
3758 msgid "Empty trash"
3759 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3760
3761 #: src/mainwindow.c:1362
3762 msgid "Empty all messages in trash?"
3763 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
3764
3765 #: src/mainwindow.c:1380
3766 msgid "Add mailbox"
3767 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
3768
3769 #: src/mainwindow.c:1381
3770 msgid ""
3771 "Input the location of mailbox.\n"
3772 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3773 "scanned automatically."
3774 msgstr ""
3775 "Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
3776 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ,\n"
3777 "òî òÿ ùå áúäå ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
3778
3779 #: src/mainwindow.c:1387 src/mainwindow.c:1424
3780 #, c-format
3781 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3782 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
3783
3784 #: src/mainwindow.c:1392 src/setup.c:57
3785 msgid "Mailbox"
3786 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
3787
3788 #: src/mainwindow.c:1397 src/setup.c:61
3789 msgid ""
3790 "Creation of the mailbox failed.\n"
3791 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3792 "there."
3793 msgstr ""
3794 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
3795 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
3796
3797 #: src/mainwindow.c:1417
3798 msgid "Add mbox mailbox"
3799 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
3800
3801 #: src/mainwindow.c:1418
3802 msgid "Input the location of mailbox."
3803 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
3804
3805 #: src/mainwindow.c:1434
3806 msgid "Creation of the mailbox failed."
3807 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
3808
3809 #: src/mainwindow.c:1706
3810 msgid "Sylpheed - Folder View"
3811 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
3812
3813 #: src/mainwindow.c:1722 src/messageview.c:379
3814 msgid "Sylpheed - Message View"
3815 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
3816
3817 #: src/mainwindow.c:2083
3818 msgid "Exit"
3819 msgstr "Èçõîä"
3820
3821 #: src/mainwindow.c:2083
3822 msgid "Exit this program?"
3823 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
3824
3825 #: src/matcher.c:1209 src/matcher.c:1210 src/matcher.c:1211 src/matcher.c:1212
3826 #: src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216
3827 msgid "(none)"
3828 msgstr "(íÿìà)"
3829
3830 #: src/message_search.c:88
3831 msgid "Find in current message"
3832 msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
3833
3834 #: src/message_search.c:106
3835 msgid "Find text:"
3836 msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
3837
3838 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
3839 msgid "Case sensitive"
3840 msgstr "Îò÷èòà ðàçìåðà íà ñèìâîëèòå"
3841
3842 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3843 msgid "Backward search"
3844 msgstr "Òúðñåíå íàçàä"
3845
3846 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
3847 msgid "Search failed"
3848 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
3849
3850 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
3851 msgid "Search string not found."
3852 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
3853
3854 #: src/message_search.c:191
3855 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3856 msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
3857
3858 #: src/message_search.c:194
3859 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3860 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
3861
3862 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
3863 msgid "Search finished"
3864 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
3865
3866 #: src/messageview.c:240
3867 msgid "/_View/Show all _header"
3868 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3869
3870 #: src/messageview.c:243
3871 msgid "/_Message/Compose _new message"
3872 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3873
3874 #: src/messageview.c:255
3875 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
3876 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
3877
3878 #: src/messageview.c:257
3879 msgid "/_Message/Redirec_t"
3880 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
3881
3882 #: src/messageview.c:561
3883 msgid "<No Return-Path found>"
3884 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
3885
3886 #: src/messageview.c:569
3887 #, c-format
3888 msgid ""
3889 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3890 "does not correspond to the return path:\n"
3891 "Notification address: %s\n"
3892 "Return path: %s\n"
3893 "It is advised to not to send the return receipt."
3894 msgstr ""
3895
3896 #: src/messageview.c:577
3897 msgid "+Don't Send"
3898 msgstr "+Íå èçïðàùàé"
3899
3900 #: src/messageview.c:586
3901 msgid ""
3902 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3903 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3904 "officially addressed to you.\n"
3905 "Receipt notification cancelled."
3906 msgstr ""
3907
3908 #: src/messageview.c:654
3909 msgid ""
3910 "Error occurred while sending the notification.\n"
3911 "Put this notification into queue folder?"
3912 msgstr ""
3913 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
3914 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
3915
3916 #: src/messageview.c:660
3917 msgid "Can't queue the notification."
3918 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
3919
3920 #: src/messageview.c:663
3921 msgid "Error occurred while sending the notification."
3922 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
3923
3924 #: src/messageview.c:825
3925 msgid "Message already removed from folder."
3926 msgstr "Ñúîáùåíèåòî âå÷å å ïðåìàõíàòî îò ïàïêàòà."
3927
3928 #: src/messageview.c:984 src/mimeview.c:873 src/mimeview.c:946
3929 #: src/summaryview.c:3431
3930 msgid "Save as"
3931 msgstr "Çàïàçè êàòî"
3932
3933 #: src/messageview.c:989 src/mimeview.c:903 src/mimeview.c:952
3934 #: src/summaryview.c:3436
3935 msgid "Overwrite"
3936 msgstr "Ïðåçàïèøè"
3937
3938 #: src/messageview.c:990
3939 msgid "Overwrite existing file?"
3940 msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë?"
3941
3942 #: src/messageview.c:997 src/summaryview.c:3444 src/summaryview.c:3448
3943 #: src/summaryview.c:3465
3944 #, c-format
3945 msgid "Can't save the file `%s'."
3946 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëà `%s'."
3947
3948 #: src/messageview.c:1063
3949 msgid "This message asks for a return receipt"
3950 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
3951
3952 #: src/messageview.c:1064
3953 msgid "Send receipt"
3954 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
3955
3956 #: src/messageview.c:1117
3957 msgid "Return Receipt Notification"
3958 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
3959
3960 #: src/messageview.c:1118
3961 msgid ""
3962 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3963 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3964 "notification:"
3965 msgstr ""
3966 "Ñúîáùåíèåòî áåøå èçïðàòåíî äî íÿêîëêî îò âàøèòå  àêàóíòè.\n"
3967 "Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå çà "
3968 "ïîëó÷àâàíå:"
3969
3970 #: src/messageview.c:1122
3971 msgid "Send Notification"
3972 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
3973
3974 #: src/messageview.c:1122
3975 msgid "+Cancel"
3976 msgstr "+Îòêàç"
3977
3978 #: src/messageview.c:1196 src/prefs_common.c:2875 src/summaryview.c:3483
3979 msgid "Print"
3980 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
3981
3982 #: src/messageview.c:1197 src/summaryview.c:3484
3983 #, c-format
3984 msgid ""
3985 "Enter the print command line:\n"
3986 "(`%s' will be replaced with file name)"
3987 msgstr ""
3988 "Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
3989 "(%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
3990
3991 #: src/messageview.c:1203 src/summaryview.c:3490
3992 #, c-format
3993 msgid ""
3994 "Print command line is invalid:\n"
3995 "`%s'"
3996 msgstr ""
3997 "Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà:\n"
3998 "'%s'"
3999
4000 #: src/mimeview.c:111
4001 msgid "/_Open"
4002 msgstr "/_Îòâîðè"
4003
4004 #: src/mimeview.c:112
4005 msgid "/Open _with..."
4006 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
4007
4008 #: src/mimeview.c:113
4009 msgid "/_Display as text"
4010 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
4011
4012 #: src/mimeview.c:114 src/summaryview.c:457
4013 msgid "/_Save as..."
4014 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
4015
4016 #: src/mimeview.c:115
4017 msgid "/Save _all..."
4018 msgstr "/_Çàïàçè âñè÷êî..."
4019
4020 #: src/mimeview.c:118
4021 msgid "/_Check signature"
4022 msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
4023
4024 #: src/mimeview.c:149
4025 msgid "MIME Type"
4026 msgstr "MIME Òèï"
4027
4028 #: src/mimeview.c:159 src/prefs_common.c:2188
4029 msgid "Text"
4030 msgstr "Òåêñò"
4031
4032 #: src/mimeview.c:270
4033 msgid "Right-click here to verify the signature"
4034 msgstr "Right-click çà âåðèôèöèðàíå íà ïîäïèñà"
4035
4036 #: src/mimeview.c:849 src/mimeview.c:910 src/mimeview.c:960 src/mimeview.c:978
4037 #: src/mimeview.c:1001
4038 msgid "Can't save the part of multipart message."
4039 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
4040
4041 #: src/mimeview.c:901 src/mimeview.c:950
4042 #, c-format
4043 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4044 msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë '%s'?"
4045
4046 #: src/mimeview.c:1011
4047 msgid "Open with"
4048 msgstr "Îòâîðè ñ"
4049
4050 #: src/mimeview.c:1012
4051 #, c-format
4052 msgid ""
4053 "Enter the command line to open file:\n"
4054 "(`%s' will be replaced with file name)"
4055 msgstr ""
4056 "Âúâåäåòå êîìàíäà çà îòâðÿíå íà ôàéë:\n"
4057 "(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéëà)"
4058
4059 #: src/news.c:200
4060 #, c-format
4061 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4062 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
4063
4064 #: src/news.c:795
4065 #, c-format
4066 msgid "can't set group: %s\n"
4067 msgstr "íå ìîãà äà çàäàì ãðóïà: %s\n"
4068
4069 #: src/news.c:800
4070 #, c-format
4071 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4072 msgstr "Íåâàëèäåí îáõâàò íà ñòàòèè: %d - %d\n"
4073
4074 #: src/news.c:821
4075 #, c-format
4076 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4077 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
4078
4079 #: src/news.c:838
4080 #, c-format
4081 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4082 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d â %s...\n"
4083
4084 #: src/news.c:841 src/news.c:910
4085 msgid "can't get xover\n"
4086 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xover\n"
4087
4088 #: src/news.c:846 src/news.c:916
4089 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4090 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xover.\n"
4091
4092 #: src/news.c:852 src/news.c:929
4093 #, c-format
4094 msgid "invalid xover line: %s\n"
4095 msgstr "íåâàëèäåí xover line: %s\n"
4096
4097 #: src/news.c:866 src/news.c:880 src/news.c:947 src/news.c:977
4098 msgid "can't get xhdr\n"
4099 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xhdr\n"
4100
4101 #: src/news.c:871 src/news.c:885 src/news.c:955 src/news.c:985
4102 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4103 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xhdr.\n"
4104
4105 #: src/news.c:907
4106 #, c-format
4107 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4108 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d - %d â %s...\n"
4109
4110 #: src/passphrase.c:85
4111 msgid "Passphrase"
4112 msgstr "Ïàñôðàçà"
4113
4114 #: src/passphrase.c:253
4115 msgid "[no user id]"
4116 msgstr "[no user id]"
4117
4118 #: src/passphrase.c:257
4119 #, c-format
4120 msgid ""
4121 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4122 "\n"
4123 "  %.*s  \n"
4124 "(%.*s)\n"
4125 msgstr ""
4126
4127 #: src/passphrase.c:261
4128 msgid ""
4129 "Bad passphrase! Try again...\n"
4130 "\n"
4131 msgstr ""
4132
4133 #: src/pop.c:147
4134 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4135 msgstr "Íÿìà íåîáõîäèìèÿ APOP timestamp ïðè ïîçäðàâà\n"
4136
4137 #: src/pop.c:154
4138 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4139 msgstr "Timestamp ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà ïðè ïîçäðàâà\n"
4140
4141 #: src/pop.c:180 src/pop.c:207
4142 msgid "POP3 protocol error\n"
4143 msgstr "POP3 ãðåøêà\n"
4144
4145 #: src/pop.c:592
4146 #, c-format
4147 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4148 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
4149
4150 #: src/pop.c:600
4151 #, c-format
4152 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4153 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
4154
4155 #: src/pop.c:631
4156 msgid "mailbox is locked\n"
4157 msgstr "mailbox çàêëþ÷åí\n"
4158
4159 #: src/pop.c:648
4160 msgid "error occurred on POP3 session\n"
4161 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè POP3 ñåñèÿòà\n"
4162
4163 #: src/prefs_account.c:672
4164 #, c-format
4165 msgid "Account%d"
4166 msgstr "Àêàóíò%d"
4167
4168 #: src/prefs_account.c:691
4169 msgid "Preferences for new account"
4170 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
4171
4172 #: src/prefs_account.c:696
4173 msgid "Account preferences"
4174 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
4175
4176 #: src/prefs_account.c:746 src/prefs_common.c:1025
4177 msgid "Receive"
4178 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
4179
4180 #: src/prefs_account.c:750 src/prefs_common.c:1029
4181 msgid "Compose"
4182 msgstr "Ñú÷èíè"
4183
4184 #: src/prefs_account.c:753 src/prefs_common.c:1042
4185 msgid "Privacy"
4186 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
4187
4188 #: src/prefs_account.c:757
4189 msgid "SSL"
4190 msgstr "SSL"
4191
4192 #: src/prefs_account.c:760
4193 msgid "Advanced"
4194 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
4195
4196 #: src/prefs_account.c:839
4197 msgid "Name of account"
4198 msgstr "Èìå íà àêàóíò"
4199
4200 #: src/prefs_account.c:848
4201 msgid "Set as default"
4202 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
4203
4204 #: src/prefs_account.c:852
4205 msgid "Personal information"
4206 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
4207
4208 #: src/prefs_account.c:861
4209 msgid "Full name"
4210 msgstr "Ïúëíî èìå"
4211
4212 #: src/prefs_account.c:867
4213 msgid "Mail address"
4214 msgstr "E-mail àäðåñ"
4215
4216 #: src/prefs_account.c:873
4217 msgid "Organization"
4218 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
4219
4220 #: src/prefs_account.c:897
4221 msgid "Server information"
4222 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
4223
4224 #: src/prefs_account.c:918
4225 msgid "POP3 (normal)"
4226 msgstr "POP3 (íîðìàëåí)"
4227
4228 #: src/prefs_account.c:920
4229 msgid "POP3 (APOP auth)"
4230 msgstr "POP3 (APOP àóòåíòèôèêàöèÿ)"
4231
4232 #: src/prefs_account.c:922 src/prefs_account.c:1806
4233 msgid "IMAP4"
4234 msgstr "IMAP4"
4235
4236 #: src/prefs_account.c:924
4237 msgid "News (NNTP)"
4238 msgstr "Íîâèíè (NNTP)"
4239
4240 #: src/prefs_account.c:926
4241 msgid "None (local)"
4242 msgstr "Áåç (ëîêàëíî)"
4243
4244 #: src/prefs_account.c:946
4245 msgid "This server requires authentication"
4246 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà àóòåíòèôèêàöèÿ"
4247
4248 #: src/prefs_account.c:953
4249 msgid "Authenticate on connect"
4250 msgstr "Àóòåíòèôèöèðàé ïðè âðúçêà"
4251
4252 #: src/prefs_account.c:998
4253 msgid "News server"
4254 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
4255
4256 #: src/prefs_account.c:1004
4257 msgid "Server for receiving"
4258 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
4259
4260 #: src/prefs_account.c:1010
4261 msgid "Local mailbox file"
4262 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
4263
4264 #: src/prefs_account.c:1017
4265 msgid "SMTP server (send)"
4266 msgstr "SMTP ñúðâúð (èçïðàùàíå)"
4267
4268 #: src/prefs_account.c:1025
4269 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4270 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
4271
4272 #: src/prefs_account.c:1034
4273 msgid "command to send mails"
4274 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
4275
4276 #: src/prefs_account.c:1041 src/prefs_account.c:1381
4277 msgid "User ID"
4278 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
4279
4280 #: src/prefs_account.c:1047 src/prefs_account.c:1390
4281 msgid "Password"
4282 msgstr "Ïàðîëà"
4283
4284 #: src/prefs_account.c:1119 src/prefs_account.c:1789
4285 msgid "POP3"
4286 msgstr "POP3"
4287
4288 #: src/prefs_account.c:1127
4289 msgid "Remove messages on server when received"
4290 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
4291
4292 #: src/prefs_account.c:1138
4293 msgid "Remove after"
4294 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
4295
4296 #: src/prefs_account.c:1147
4297 msgid "days"
4298 msgstr "äíè"
4299
4300 #: src/prefs_account.c:1164
4301 msgid "(0 days: remove immediately)"
4302 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
4303
4304 #: src/prefs_account.c:1171
4305 msgid "Download all messages on server"
4306 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
4307
4308 #: src/prefs_account.c:1177
4309 msgid "Receive size limit"
4310 msgstr "Ïîëó÷è îãðàíè÷åíèåòî íà ðàçìåðà"
4311
4312 #: src/prefs_account.c:1184
4313 msgid "KB"
4314 msgstr ""
4315
4316 #: src/prefs_account.c:1196
4317 msgid "Default inbox"
4318 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
4319
4320 #: src/prefs_account.c:1219
4321 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4322 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
4323
4324 #: src/prefs_account.c:1224
4325 msgid "Maximum number of articles to download"
4326 msgstr "Ìàêñèìàëåí áðîé ñòàòèè çà ñâàëÿíå"
4327
4328 #: src/prefs_account.c:1243
4329 msgid "unlimited if 0 is specified"
4330 msgstr ""
4331
4332 #: src/prefs_account.c:1249
4333 msgid "Filter messages on receiving"
4334 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
4335
4336 #: src/prefs_account.c:1253
4337 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4338 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
4339
4340 #: src/prefs_account.c:1309
4341 msgid "Add Date"
4342 msgstr "Äîáàâè äàòà"
4343
4344 #: src/prefs_account.c:1310
4345 msgid "Generate Message-ID"
4346 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
4347
4348 #: src/prefs_account.c:1317
4349 msgid "Add user-defined header"
4350 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
4351
4352 #: src/prefs_account.c:1319 src/prefs_common.c:2417 src/prefs_common.c:2442
4353 msgid " Edit... "
4354 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
4355
4356 #: src/prefs_account.c:1329
4357 msgid "Authentication"
4358 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4359
4360 #: src/prefs_account.c:1337
4361 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4362 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
4363
4364 #: src/prefs_account.c:1352
4365 msgid "Authentication method"
4366 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4367
4368 #: src/prefs_account.c:1362 src/prefs_common.c:1464
4369 msgid "Automatic"
4370 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
4371
4372 #: src/prefs_account.c:1412
4373 msgid ""
4374 "If you leave these entries empty, the same\n"
4375 "user ID and password as receiving will be used."
4376 msgstr ""
4377 "Àêî àêî îñòàâèòå òåçè ïîëåòà ïðàçíè, ùå áúäàò èçïîëçâàíè\n"
4378 "ñúùèòå user ID è ïàðîëà êàòî çà ïîëó÷àâàíåòî."
4379
4380 #: src/prefs_account.c:1421
4381 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4382 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
4383
4384 #: src/prefs_account.c:1436
4385 msgid "POP authentication timeout: "
4386 msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout: "
4387
4388 #: src/prefs_account.c:1445
4389 msgid "minutes"
4390 msgstr "ìèíóòè"
4391
4392 #: src/prefs_account.c:1492 src/prefs_account.c:1537 src/toolbar.c:404
4393 msgid "Signature"
4394 msgstr "Ïîäïèñ"
4395
4396 #: src/prefs_account.c:1500
4397 msgid "Insert signature automatically"
4398 msgstr "Âìúêíè àâòîìàòè÷íî ïîäïèñà"
4399
4400 #: src/prefs_account.c:1505
4401 msgid "Signature separator"
4402 msgstr "Ðàçäåëèòåë çà ïîäïèñà"
4403
4404 #: src/prefs_account.c:1527
4405 msgid "Command output"
4406 msgstr "Èçõîä íà êîìàíäà"
4407
4408 #: src/prefs_account.c:1545
4409 msgid "Automatically set the following addresses"
4410 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
4411
4412 #: src/prefs_account.c:1554 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708
4413 #: src/quote_fmt.c:49
4414 msgid "Cc"
4415 msgstr "Cc"
4416
4417 #: src/prefs_account.c:1567
4418 msgid "Bcc"
4419 msgstr "Bcc"
4420
4421 #: src/prefs_account.c:1580
4422 msgid "Reply-To"
4423 msgstr "Reply-To"
4424
4425 #: src/prefs_account.c:1635
4426 msgid "Encrypt message by default"
4427 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4428
4429 #: src/prefs_account.c:1637
4430 msgid "Sign message by default"
4431 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4432
4433 #: src/prefs_account.c:1639
4434 msgid "Default mode"
4435 msgstr "Ðåæèì ïî ïîäðàçáèðàíå"
4436
4437 #: src/prefs_account.c:1647
4438 msgid "Use PGP/MIME"
4439 msgstr "Èçïîëçâàé PGP/MIME"
4440
4441 #: src/prefs_account.c:1656
4442 msgid "Use Inline"
4443 msgstr "Èçïîëçâàé Inline"
4444
4445 #: src/prefs_account.c:1666
4446 msgid "Sign key"
4447 msgstr "Ïîäïèøè êëþ÷"
4448
4449 #: src/prefs_account.c:1674
4450 msgid "Use default GnuPG key"
4451 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
4452
4453 #: src/prefs_account.c:1683
4454 msgid "Select key by your email address"
4455 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
4456
4457 #: src/prefs_account.c:1692
4458 msgid "Specify key manually"
4459 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
4460
4461 #: src/prefs_account.c:1708
4462 msgid "User or key ID:"
4463 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
4464
4465 #: src/prefs_account.c:1797 src/prefs_account.c:1814 src/prefs_account.c:1830
4466 msgid "Don't use SSL"
4467 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
4468
4469 #: src/prefs_account.c:1800
4470 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4471 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
4472
4473 #: src/prefs_account.c:1803 src/prefs_account.c:1820 src/prefs_account.c:1854
4474 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4475 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
4476
4477 #: src/prefs_account.c:1817
4478 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4479 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
4480
4481 #: src/prefs_account.c:1823
4482 msgid "NNTP"
4483 msgstr "NNTP"
4484
4485 #: src/prefs_account.c:1838
4486 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4487 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
4488
4489 #: src/prefs_account.c:1840
4490 msgid "Send (SMTP)"
4491 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
4492
4493 #: src/prefs_account.c:1848
4494 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
4495 msgstr ""
4496
4497 #: src/prefs_account.c:1851
4498 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4499 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
4500
4501 #: src/prefs_account.c:1975
4502 msgid "Specify SMTP port"
4503 msgstr "Îïðåäåëè SMTP ïîðò"
4504
4505 #: src/prefs_account.c:1981
4506 msgid "Specify POP3 port"
4507 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
4508
4509 #: src/prefs_account.c:1987
4510 msgid "Specify IMAP4 port"
4511 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
4512
4513 #: src/prefs_account.c:1993
4514 msgid "Specify NNTP port"
4515 msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
4516
4517 #: src/prefs_account.c:1998
4518 msgid "Specify domain name"
4519 msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
4520
4521 #: src/prefs_account.c:2008
4522 msgid "Use command to communicate with server"
4523 msgstr "Èçïîëçâàé êîìàíäà çà êîìóíèêàöèÿ ñúñ ñúðâúðà"
4524
4525 #: src/prefs_account.c:2016
4526 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4527 msgstr "Ìàðêèðàé cross-posted ñúîáùåíèÿòà êàòî ïðî÷åòåíè è îöâåòè:"
4528
4529 #: src/prefs_account.c:2030
4530 msgid "IMAP server directory"
4531 msgstr "IMAP ñúðâúð ïàïêà"
4532
4533 #: src/prefs_account.c:2084
4534 msgid "Put sent messages in"
4535 msgstr "Ïîñòàâè èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â"
4536
4537 #: src/prefs_account.c:2086
4538 msgid "Put draft messages in"
4539 msgstr "Ïîñòàâè ÷åðíîâèòå ñúîáùåíèÿ â"
4540
4541 #: src/prefs_account.c:2088
4542 msgid "Put deleted messages in"
4543 msgstr "Ïîñòàâè èçòðèòèòå ñúîáùåíèÿ â"
4544
4545 #: src/prefs_account.c:2152
4546 msgid "Account name is not entered."
4547 msgstr "Èìåòî íà àêàóíòà íå å âêàðàíî."
4548
4549 #: src/prefs_account.c:2156
4550 msgid "Mail address is not entered."
4551 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
4552
4553 #: src/prefs_account.c:2161
4554 msgid "SMTP server is not entered."
4555 msgstr "SMTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4556
4557 #: src/prefs_account.c:2166
4558 msgid "User ID is not entered."
4559 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ID íå å âúâåäåí."
4560
4561 #: src/prefs_account.c:2171
4562 msgid "POP3 server is not entered."
4563 msgstr "POP3 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4564
4565 #: src/prefs_account.c:2176
4566 msgid "IMAP4 server is not entered."
4567 msgstr "IMAP4 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4568
4569 #: src/prefs_account.c:2181
4570 msgid "NNTP server is not entered."
4571 msgstr "NNTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4572
4573 #: src/prefs_account.c:2187
4574 msgid "local mailbox filename is not entered."
4575 msgstr "ëîêàëíèÿ mailbox ôàéë íå å âúâåäåí."
4576
4577 #: src/prefs_account.c:2193
4578 msgid "mail command is not entered."
4579 msgstr "êîìàíäàòà çà ìàéë íå å âúâåäåíà."
4580
4581 #: src/prefs_account.c:2277
4582 msgid ""
4583 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
4584 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
4585 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4586 msgstr ""
4587 "Íå ñå ïðåïîðú÷âà ïîëçâàíåòî íà ñòàðèÿ íà÷èí Inline\n"
4588 "çà GnuPG ñúîáùåíèÿ. Íå å â ñúîòâåòñòâèå ñ\n"
4589 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4590
4591 #: src/prefs_actions.c:167
4592 msgid "Actions configuration"
4593 msgstr "Íàñòðîéêà íà äåéñòâèÿòà"
4594
4595 #: src/prefs_actions.c:189
4596 msgid "Menu name:"
4597 msgstr "Èìå íà ìåíþ:"
4598
4599 #: src/prefs_actions.c:198
4600 msgid "Command line:"
4601 msgstr "Êîìàíäà:"
4602
4603 #: src/prefs_actions.c:227
4604 msgid " Replace "
4605 msgstr " Çàìåíè "
4606
4607 #: src/prefs_actions.c:240
4608 msgid " Syntax help "
4609 msgstr " Ïîìîù çà ñèíòàêñèñà"
4610
4611 #: src/prefs_actions.c:259
4612 msgid "Current actions"
4613 msgstr "Íàñòîÿùè äåéñòâèÿ"
4614
4615 #: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:806 src/prefs_filtering.c:868
4616 #: src/prefs_filtering.c:891 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
4617 #: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
4618 msgid "(New)"
4619 msgstr "(Íîâ)"
4620
4621 #: src/prefs_actions.c:428
4622 msgid "Menu name is not set."
4623 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî íå å ïîñî÷åíî."
4624
4625 #: src/prefs_actions.c:433
4626 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4627 msgstr "Çíàêà ':' íå å ïîçâîëåí â èìåòî íà ìåíþòî."
4628
4629 #: src/prefs_actions.c:443
4630 msgid "Menu name is too long."
4631 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî å òâúðäå äúëãî."
4632
4633 #: src/prefs_actions.c:452
4634 msgid "Command line not set."
4635 msgstr "Êîìàíäàòà íå å ïîñî÷åíà."
4636
4637 #: src/prefs_actions.c:457
4638 msgid "Menu name and command are too long."
4639 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî è êîìàíäàòà çà òâúðäå äúëãè."
4640
4641 #: src/prefs_actions.c:462
4642 #, c-format
4643 msgid ""
4644 "The command\n"
4645 "%s\n"
4646 "has a syntax error."
4647 msgstr ""
4648 "Êîìàíäàòà\n"
4649 "%s\n"
4650 "èìà ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà."
4651
4652 #: src/prefs_actions.c:523
4653 msgid "Delete action"
4654 msgstr "Èçòðèé äåéñòâèåòî"
4655
4656 #: src/prefs_actions.c:524
4657 msgid "Do you really want to delete this action?"
4658 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîâà äåéñòâèå?"
4659
4660 #: src/prefs_actions.c:638
4661 msgid "MENU NAME:"
4662 msgstr ""
4663
4664 #: src/prefs_actions.c:639
4665 msgid "Use / in menu name to make submenus."
4666 msgstr "Èçïîëçâàéòå / â ìåíþòî çà äà ñúçäàäåòå ïîäìåíþòà."
4667
4668 #: src/prefs_actions.c:641
4669 msgid "COMMAND LINE:"
4670 msgstr ""
4671
4672 #: src/prefs_actions.c:642
4673 msgid "Begin with:"
4674 msgstr "Çàïî÷íè ñ:"
4675
4676 #: src/prefs_actions.c:643
4677 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
4678 msgstr "ïðàùàíå òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî èëè ñåëåêöèÿ êúì ñòàíäàðòíèÿ âõîä íà êîìàíäà"
4679
4680 #: src/prefs_actions.c:644
4681 msgid "to send user provided text to command's standard input"
4682 msgstr "ïðàùàíå íà ïîòðåáèòåëñêè òåêñò êúì ñòàíäàðòíèÿ âõîä íà êîìàíäà"
4683
4684 #: src/prefs_actions.c:645
4685 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
4686 msgstr "ïðàùàíå íà ñêðèò ïîòðåáèòåëñêè òåêñò êúì ñòàíäàðòíèÿ âõîä íà êîìàíäà"
4687
4688 #: src/prefs_actions.c:646
4689 msgid "End with:"
4690 msgstr "Çàâúðøè ñ:"
4691
4692 #: src/prefs_actions.c:647
4693 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
4694 msgstr "çàìåñòâàíå òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî èëè ñåëåêöèÿ ñúñ ñòàíäàðòíèÿ èçõîä íà êîìàíäà"
4695
4696 #: src/prefs_actions.c:648
4697 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
4698 msgstr "âìúêâàíå ñòàíäàðòíèÿ èçõîä îò êîìàíäà áåç çàìåñòâàíå íà ñòàðèÿ òåêñò"
4699
4700 #: src/prefs_actions.c:649
4701 msgid "to run command asynchronously"
4702 msgstr "çà àñèíõðîííî èçïúëíåíèå íà êîìàíäà"
4703
4704 #: src/prefs_actions.c:650
4705 msgid "Use:"
4706 msgstr "Èçïîëçâàé:"
4707
4708 #: src/prefs_actions.c:651
4709 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
4710 msgstr "çà ôàéë îò èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ â RFC822/2822 ôîðìàò"
4711
4712 #: src/prefs_actions.c:652
4713 msgid ""
4714 "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
4715 msgstr ""
4716 "çà ñïèñúêà ñ ôàéëîâå íà èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ â RFC822/2822 ôîðìàò"
4717
4718 #: src/prefs_actions.c:653
4719 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
4720 msgstr "çà ôàéë íà èçáðàíàòà MIME ÷àñò íà ñúîáùåíèåòî"
4721
4722 #: src/prefs_actions.c:654
4723 msgid "for a user provided argument"
4724 msgstr "çà àðãóìåíò ïðåäîñòàâåí îò ïîòðåáèëåëÿ"
4725
4726 #: src/prefs_actions.c:655
4727 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
4728 msgstr "çà ñêðèò àðãóìåíò ïðåäîñòàâåí îò ïîòðåáèòåëÿ (êàòî ïàðîëà)"
4729
4730 #: src/prefs_actions.c:656
4731 msgid "for the text selection"
4732 msgstr "çà èçáðàíèÿò òåêñò"
4733
4734 #: src/prefs_actions.c:664 src/prefs_matcher.c:1723 src/quote_fmt.c:75
4735 msgid "Description of symbols"
4736 msgstr "Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå"
4737
4738 #: src/prefs_common.c:1008
4739 msgid "Common Preferences"
4740 msgstr "Îáùè Íàñòðîéêè"
4741
4742 #: src/prefs_common.c:1032
4743 msgid "Spell Checker"
4744 msgstr "Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
4745
4746 #: src/prefs_common.c:1035
4747 msgid "Quote"
4748 msgstr "Öèòàòè"
4749
4750 #: src/prefs_common.c:1037
4751 msgid "Display"
4752 msgstr "Ïîêàçâàíå"
4753
4754 #: src/prefs_common.c:1039
4755 msgid "Message"
4756 msgstr "Ñúîáùåíèå"
4757
4758 #: src/prefs_common.c:1047 src/select-keys.c:333
4759 msgid "Other"
4760 msgstr "Äðóãè"
4761
4762 #: src/prefs_common.c:1099 src/prefs_common.c:1324
4763 msgid "External program"
4764 msgstr "Âúíøíà ïðîãðàìà"
4765
4766 #: src/prefs_common.c:1108
4767 msgid "Use external program for incorporation"
4768 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà âêë÷âàíå"
4769
4770 #: src/prefs_common.c:1115 src/prefs_common.c:1339
4771 msgid "Command"
4772 msgstr "Êîìàíäà"
4773
4774 #: src/prefs_common.c:1129
4775 msgid "Local spool"
4776 msgstr "Ëîêàëíà îïàøêà"
4777
4778 #: src/prefs_common.c:1140
4779 msgid "Incorporate from spool"
4780 msgstr "Âêëþ÷è îò îïàøêàòà"
4781
4782 #: src/prefs_common.c:1142
4783 msgid "Filter on incorporation"
4784 msgstr "Ôèëòðèðàé ïðè âêëþ÷âàíå"
4785
4786 #: src/prefs_common.c:1150
4787 msgid "Spool directory"
4788 msgstr "Ïàïêà íà îïàøêàòà"
4789
4790 #: src/prefs_common.c:1168
4791 msgid "Auto-check new mail"
4792 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà"
4793
4794 #: src/prefs_common.c:1170
4795 msgid "every"
4796 msgstr "âñåêè"
4797
4798 #: src/prefs_common.c:1182
4799 msgid "minute(s)"
4800 msgstr "ìèíóòè"
4801
4802 #: src/prefs_common.c:1191
4803 msgid "Check new mail on startup"
4804 msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà ïðè ñòàðòèðàíå"
4805
4806 #: src/prefs_common.c:1193
4807 msgid "Update all local folders after incorporation"
4808 msgstr "Îáíîâè âñè÷êè ëîêàëíè ïàïêè ñëåä âêëþ÷âàíå"
4809
4810 #: src/prefs_common.c:1201
4811 msgid "Show receive dialog"
4812 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
4813
4814 #: src/prefs_common.c:1211 src/prefs_common.c:1375 src/prefs_common.c:2744
4815 msgid "Always"
4816 msgstr "Âèíàãè"
4817
4818 #: src/prefs_common.c:1212
4819 msgid "Only if a window is active"
4820 msgstr "Ñàìî êîãàòî ïðîçîðåöà å àêòèâåí"
4821
4822 #: src/prefs_common.c:1214 src/prefs_common.c:1376
4823 msgid "Never"
4824 msgstr "Íèêîãà"
4825
4826 #: src/prefs_common.c:1222
4827 msgid "Close receive dialog when finished"
4828 msgstr "Çàòâîðè äèàëîãà çà ïîëó÷àâàíå êîãàòî çàâúðøèø"
4829
4830 #: src/prefs_common.c:1224
4831 msgid "Run command when new mail arrives"
4832 msgstr "Ñòàðòèðàé êîìàíäà êîãàòî ïðèñòèãà íîâà ïîùà"
4833
4834 #: src/prefs_common.c:1234
4835 msgid "after autochecking"
4836 msgstr "ñëåä àâòîìàòè÷íà ïðîâåðêà"
4837
4838 #: src/prefs_common.c:1236
4839 msgid "after manual checking"
4840 msgstr "ñëåä ðú÷íà ïðîâåðêà"
4841
4842 #: src/prefs_common.c:1250
4843 #, c-format
4844 msgid ""
4845 "Command to execute:\n"
4846 "(use %d as number of new mails)"
4847 msgstr ""
4848 "Êîìàíäà çà èçïúëíåíèå:\n"
4849 "(èñïîëçâàé %d çà áðîÿ íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ)"
4850
4851 #: src/prefs_common.c:1332
4852 msgid "Use external program for sending"
4853 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà èçïðàùàíå"
4854
4855 #: src/prefs_common.c:1358
4856 msgid "Save sent messages to Sent folder"
4857 msgstr "Çàïàçâàé èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â ïàïêà Èçïðàòåíè"
4858
4859 #: src/prefs_common.c:1360
4860 msgid "Queue messages that fail to send"
4861 msgstr "Íàðåæäàé ïðè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿòà êîèòî íå ñà èçïðàòåíè óñïåøíî"
4862
4863 #: src/prefs_common.c:1366
4864 msgid "Show send dialog"
4865 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà èçïðàùàíå"
4866
4867 #: src/prefs_common.c:1384
4868 msgid "Outgoing codeset"
4869 msgstr "charset â õåäúðà íà èçïðàùàíèòå"
4870
4871 #: src/prefs_common.c:1399
4872 msgid "Automatic (Recommended)"
4873 msgstr "Àâòîìàòè÷íî (Ïðåïîðú÷èòåëíî)"
4874
4875 #: src/prefs_common.c:1400
4876 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
4877 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
4878
4879 #: src/prefs_common.c:1402
4880 msgid "Unicode (UTF-8)"
4881 msgstr "Óíèêîä (UTF-8)"
4882
4883 #: src/prefs_common.c:1404
4884 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
4885 msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-1)"
4886
4887 #: src/prefs_common.c:1405
4888 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
4889 msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
4890
4891 #: src/prefs_common.c:1406
4892 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
4893 msgstr "Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-2)"
4894
4895 #: src/prefs_common.c:1407
4896 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
4897 msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
4898
4899 #: src/prefs_common.c:1408
4900 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
4901 msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-4)"
4902
4903 #: src/prefs_common.c:1409
4904 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
4905 msgstr "Ãðúöêè (ISO-8859-7)"
4906
4907 #: src/prefs_common.c:1410
4908 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
4909 msgstr "Òóðñêè (ISO-8859-9)"
4910
4911 #: src/prefs_common.c:1412
4912 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4913 msgstr "Êèðèëèöà (ISO-8859-5)"
4914
4915 #: src/prefs_common.c:1414
4916 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
4917 msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-R)"
4918
4919 #: src/prefs_common.c:1416
4920 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
4921 msgstr "Êèðèëèöà (Windows-1251)"
4922
4923 #: src/prefs_common.c:1417
4924 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
4925 msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-U)"
4926
4927 #: src/prefs_common.c:1419
4928 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
4929 msgstr "ßïîíñêè (ISO-2022-JP)"
4930
4931 #: src/prefs_common.c:1421
4932 msgid "Japanese (EUC-JP)"
4933 msgstr "ßïîíñêè (EUC-JP)"
4934
4935 #: src/prefs_common.c:1422
4936 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
4937 msgstr "ßïîíñêè (Shift_JIS)"
4938
4939 #: src/prefs_common.c:1424
4940 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
4941 msgstr "Îïðîñòåí êèòàéñêè (GB2312)"
4942
4943 #: src/prefs_common.c:1425
4944 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
4945 msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (Big5)"
4946
4947 #: src/prefs_common.c:1427
4948 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4949 msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-TW)"
4950
4951 #: src/prefs_common.c:1428
4952 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
4953 msgstr "Êèòàéñêè (ISO-2022-CN)"
4954
4955 #: src/prefs_common.c:1430
4956 msgid "Korean (EUC-KR)"
4957 msgstr "Êîðåéñêè (EUC-KR)"
4958
4959 #: src/prefs_common.c:1431
4960 msgid "Thai (TIS-620)"
4961 msgstr "Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
4962
4963 #: src/prefs_common.c:1432
4964 msgid "Thai (Windows-874)"
4965 msgstr "Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
4966
4967 #: src/prefs_common.c:1442
4968 msgid ""
4969 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
4970 "for the current locale will be used."
4971 msgstr ""
4972 "Àêî 'Àâòîìàòè÷íî' å èçáðàíî, ùå áúäå èçïîëçâàíî\n"
4973 "êîäèðàíåòî íà òåêóùèÿ ëîêàë."
4974
4975 #: src/prefs_common.c:1454
4976 msgid "Transfer encoding"
4977 msgstr ""
4978
4979 #: src/prefs_common.c:1477
4980 msgid ""
4981 "Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
4982 "message body contains non-ASCII characters."
4983 msgstr ""
4984
4985 #: src/prefs_common.c:1607
4986 msgid "Select dictionaries location"
4987 msgstr "Èçáåðè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ðå÷íèöèòå"
4988
4989 #: src/prefs_common.c:1670
4990 msgid "Global spelling checker settings"
4991 msgstr "Ãëîáàëíè íàñòðîéêè íà ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà"
4992
4993 #: src/prefs_common.c:1677
4994 msgid "Enable spell checker"
4995 msgstr "Àêòèâèðàé ïðîâåðêà íà ïðåâîïèñà"
4996
4997 #: src/prefs_common.c:1688
4998 msgid "Enable alternate dictionary"
4999 msgstr "Àêòèâèðàé àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê"
5000
5001 #: src/prefs_common.c:1690
5002 msgid ""
5003 "Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
5004 "with the last used dictionary faster."
5005 msgstr ""
5006 "Àêòèâèðàíåòî íà àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê óñêîðÿâà\n"
5007 "ñìÿíàòà ñ ïîñëåäíèÿ ïîëçâàí ðå÷íèê."
5008
5009 #: src/prefs_common.c:1703
5010 msgid "Dictionaries path:"
5011 msgstr "Ïúò äî ðå÷íèöèòå:"
5012
5013 #: src/prefs_common.c:1730
5014 msgid "Default dictionary:"
5015 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðå÷íèê:"
5016
5017 #: src/prefs_common.c:1746
5018 msgid "Default suggestion mode"
5019 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðåæèì íà ïîäñêàçâàíå"
5020
5021 #: src/prefs_common.c:1761
5022 msgid "Misspelled word color:"
5023 msgstr "Öâÿò íà ãðåøíàòà äóìà:"
5024
5025 #: src/prefs_common.c:1843
5026 msgid "Automatic account selection"
5027 msgstr "Àâòîìàòè÷åí èçáîð íà àêàóíò"
5028
5029 #: src/prefs_common.c:1851
5030 msgid "when replying"
5031 msgstr "êîãàòî îòãîâàðÿø"
5032
5033 #: src/prefs_common.c:1853
5034 msgid "when forwarding"
5035 msgstr "êîãàòî ïðåïðàùàø"
5036
5037 #: src/prefs_common.c:1855
5038 msgid "when re-editing"
5039 msgstr "êîãàòî ðåäàêòèðàø ïîâòîðíî"
5040
5041 #: src/prefs_common.c:1862
5042 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
5043 msgstr "Reply áóòîíà äà èçïúëíÿâà îòãîâîð íà ïîùåíñêè ñïèñúê"
5044
5045 #: src/prefs_common.c:1865
5046 msgid "Automatically launch the external editor"
5047 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñòàðòèðàé âúíøíèÿ ðåäàêòîð"
5048
5049 #: src/prefs_common.c:1872 src/prefs_filtering.c:231
5050 msgid "Forward as attachment"
5051 msgstr "Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
5052
5053 #: src/prefs_common.c:1875
5054 msgid "Block cursor"
5055 msgstr "Áëîêîâ êóðñîð"
5056
5057 #: src/prefs_common.c:1878
5058 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
5059 msgstr "Çàïàçè îðèãèíàëíèÿ 'From' êîãàòî ïðåíàñî÷âàø"
5060
5061 #: src/prefs_common.c:1886
5062 msgid "Autosave to Drafts folder every "
5063 msgstr "Àâòîìàòè÷íî çàïàçâàé â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå âñåêè "
5064
5065 #: src/prefs_common.c:1893 src/prefs_common.c:1938
5066 msgid "characters"
5067 msgstr "çíàêà"
5068
5069 #: src/prefs_common.c:1901
5070 msgid "Undo level"
5071 msgstr "Íèâî íà îòìÿíà"
5072
5073 #: src/prefs_common.c:1914
5074 msgid "Message wrapping"
5075 msgstr "ïðåíàñÿíå â ñúîáùåíèÿòà"
5076
5077 #: src/prefs_common.c:1926
5078 msgid "Wrap messages at"
5079 msgstr "Ïðåíàñÿé ñúîáùåíèÿòà íà"
5080
5081 #: src/prefs_common.c:1946
5082 msgid "Wrap quotation"
5083 msgstr "Ïðåíàñÿé öèòèðàíèòå"
5084
5085 #: src/prefs_common.c:1948
5086 msgid "Wrap on input"
5087 msgstr "Ïðåíàñÿé ïðè âêàðâàíå"
5088
5089 #: src/prefs_common.c:1951
5090 msgid "Wrap before sending"
5091 msgstr "Ïðåíåñè ïðåäè èçïðàùàíå"
5092
5093 #: src/prefs_common.c:1954
5094 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
5095 msgstr "'Óìíî' ïðåíàñÿíå (ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÍÎ)"
5096
5097 #: src/prefs_common.c:2020
5098 msgid "Reply will quote by default"
5099 msgstr "Îòãîâîðúò ùå áúäå öèòèðàí ïî ïîäðàçáèðàíå"
5100
5101 #: src/prefs_common.c:2022
5102 msgid "Reply format"
5103 msgstr "Ôîðìàò íà îòãîâîðà"
5104
5105 #: src/prefs_common.c:2037 src/prefs_common.c:2076
5106 msgid "Quotation mark"
5107 msgstr "Ìàðêèðàíå íà öèòàòà"
5108
5109 #: src/prefs_common.c:2061
5110 msgid "Forward format"
5111 msgstr "Ôîðìàò íà ïðåïðàùàíå"
5112
5113 #: src/prefs_common.c:2105
5114 msgid " Description of symbols "
5115 msgstr " Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå "
5116
5117 #: src/prefs_common.c:2113
5118 msgid "Quotation characters"
5119 msgstr "Çíàöè çà öèòèðàíå"
5120
5121 #: src/prefs_common.c:2128
5122 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
5123 msgstr "Ðàçáèðàé òåçè ñèìâîëè êàòî òàêèâà çà öèòèðàíå: "
5124
5125 #: src/prefs_common.c:2178
5126 msgid "Font"
5127 msgstr "Øðèôò"
5128
5129 #: src/prefs_common.c:2207
5130 msgid "Small"
5131 msgstr "Ìÿëúê"
5132
5133 #: src/prefs_common.c:2226
5134 msgid "Normal"
5135 msgstr "Íîðìàëåí"
5136
5137 #: src/prefs_common.c:2245
5138 msgid "Bold"
5139 msgstr "Óäåáåëåí"
5140
5141 #: src/prefs_common.c:2270
5142 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
5143 msgstr "Ïðåâåæäàé èìåòî íà çàãëàâêà (ñúùî êàòî 'Îò:', 'Òåìà:')"
5144
5145 #: src/prefs_common.c:2273
5146 msgid "Display unread number next to folder name"
5147 msgstr "Ïîêàçâàé áðîÿ íà íåïðî÷åòåíèòå ñëåä èìåòî íà ïàïêàòà"
5148
5149 #: src/prefs_common.c:2282
5150 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
5151 msgstr "Ñúêðàùàâàé íþç ãðóïè ïî äúëãè îò"
5152
5153 #: src/prefs_common.c:2297
5154 msgid "letters"
5155 msgstr "áóêâè"
5156
5157 #: src/prefs_common.c:2303
5158 msgid "Summary View"
5159 msgstr "Îáù èçãëåä"
5160
5161 #: src/prefs_common.c:2312
5162 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
5163 msgstr "Ïîêàçâàé ïîëó÷àòåëÿ â `Îò' êîëîíàòà, àêî èçïðàùà÷à ñòå âèå"
5164
5165 #: src/prefs_common.c:2315
5166 msgid "Display sender using address book"
5167 msgstr "Ïîêàæè èçïðàùà÷à ïîëçâàéêè Àäðåñíèêà"
5168
5169 #: src/prefs_common.c:2318
5170 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
5171 msgstr ""
5172
5173 #: src/prefs_common.c:2326 src/prefs_common.c:3187 src/prefs_common.c:3225
5174 msgid "Date format"
5175 msgstr "Ôîðìàò íà Äàòàòà"
5176
5177 #: src/prefs_common.c:2348
5178 msgid " Set displayed items in summary... "
5179 msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àòðèáóòè â îáùèÿ èçãëåä... "
5180
5181 #: src/prefs_common.c:2412
5182 msgid "Enable coloration of message"
5183 msgstr "Ïîçâîëè îöâåòÿâàíå íà ñúîáùåíèÿòà"
5184
5185 #: src/prefs_common.c:2427
5186 msgid ""
5187 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
5188 "ASCII character (Japanese only)"
5189 msgstr ""
5190 "Ïîêàçâàé ìóëòèáàéòîâè áóêâè è öèôðè\n"
5191 "êàòî ASCII ñèìâîëè (ñàìî ßïîíñêè)"
5192
5193 #: src/prefs_common.c:2433
5194 msgid "Display header pane above message view"
5195 msgstr "Ïîêàçâàé òàáëèöà ñúñ çàãëàâêè îòãîðå â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
5196
5197 #: src/prefs_common.c:2440
5198 msgid "Display short headers on message view"
5199 msgstr "Ïîêàçâàé êúñè çàãëàâêè â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
5200
5201 #: src/prefs_common.c:2462
5202 msgid "Line space"
5203 msgstr "Ðàçñòîÿíèå ì/ó ðåäîâåòå"
5204
5205 #: src/prefs_common.c:2476 src/prefs_common.c:2516
5206 msgid "pixel(s)"
5207 msgstr "ïèêñåë(à)"
5208
5209 #: src/prefs_common.c:2481
5210 msgid "Leave space on head"
5211 msgstr "Îñòàâè ïðîñòðàíñòâî íàé-îòãîðå"
5212
5213 #: src/prefs_common.c:2483
5214 msgid "Scroll"
5215 msgstr "Ïðåâúðòàíå"
5216
5217 #: src/prefs_common.c:2490
5218 msgid "Half page"
5219 msgstr "Ïîëîâèí ñòðàíèöà"
5220
5221 #: src/prefs_common.c:2496
5222 msgid "Smooth scroll"
5223 msgstr "Ïëàâíî ïðåâúðòàíå"
5224
5225 #: src/prefs_common.c:2502
5226 msgid "Step"
5227 msgstr "Ñòúïêà"
5228
5229 #: src/prefs_common.c:2527
5230 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
5231 msgstr ""
5232
5233 #: src/prefs_common.c:2573
5234 msgid "Automatically check signatures"
5235 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé ïîäïèñèòå"
5236
5237 #: src/prefs_common.c:2576
5238 msgid "Show signature check result in a popup window"
5239 msgstr "Ïîêàæè ðåçóëòàòà îò ïðîâåðêàòà íà ïîäïèñà â èçêà÷àù ïðîçîðåö"
5240
5241 #: src/prefs_common.c:2579
5242 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5243 msgstr "Ñúõðàíÿâàé ïàñôðàçàòà âðåìåííî â ïàìåòòà"
5244
5245 #: src/prefs_common.c:2594
5246 msgid "Expire after"
5247 msgstr "Èçòè÷à ñëåä"
5248
5249 #: src/prefs_common.c:2607
5250 msgid "minute(s) "
5251 msgstr "ìèíóòè"
5252
5253 #: src/prefs_common.c:2620
5254 msgid ""
5255 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
5256 " for the whole session)"
5257 msgstr ""
5258 "(Óêàçâàíåòî íà '0' ùå ñúõðàíÿâà ïàñôðàçàòà\n"
5259 " ïî âðåìå íà öÿëàòà ñåñèÿ)"
5260
5261 #: src/prefs_common.c:2630
5262 msgid "Grab input while entering a passphrase"
5263 msgstr "Ïðåõâàíè âõîäà äîêàòî ñå âúâåæäà passphrase"
5264
5265 #: src/prefs_common.c:2635
5266 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5267 msgstr "Ïîêàæè ïðåäóïðåæäåíèå ïðè ñòàðòèðàíå, àêî GnuPG íå ðàáîòè"
5268
5269 #: src/prefs_common.c:2697
5270 msgid "Always open messages in summary when selected"
5271 msgstr "Âèíàãè îòâàðÿé ñúîáùåíèÿòà â summary êîãàòî ñà èçáðàíè"
5272
5273 #: src/prefs_common.c:2701
5274 msgid "Open first unread message when entering a folder"
5275 msgstr "Îòâîðè ïúðâîòî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå êîãàòî âëèçàø â ïàïêà"
5276
5277 #: src/prefs_common.c:2705
5278 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
5279 msgstr ""
5280 "Ñàìî ìàðêèðàé ñúîáùåíèåòî êàòî ïðî÷åòåíî êîãàòî å îòâîðåíî â íîâ ïðîçîðåö"
5281
5282 #: src/prefs_common.c:2709
5283 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
5284 msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
5285
5286 #: src/prefs_common.c:2717
5287 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5288 msgstr "Èçïúëíÿâàé íåçàáàâíî ïðè ìåñòåíå èëè òðèåíå íà ñúîáùåíèÿ"
5289
5290 #: src/prefs_common.c:2724
5291 msgid ""
5292 "(Messages will be marked until execution\n"
5293 " if this is turned off)"
5294 msgstr ""
5295 "(Ñúîáùåíèÿòà ùå áúäàò ìàðêèðàíè ïî âðåìå\n"
5296 " íà èçïúëíåíèåòî àêî òîâà å èçêëþ÷åíî)"
5297
5298 #: src/prefs_common.c:2735
5299 msgid "Show no-unread-message dialog"
5300 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîãà 'Íÿìà íåïðî÷åòåíè'"
5301
5302 #: src/prefs_common.c:2745
5303 msgid "Assume 'Yes'"
5304 msgstr "Äà"
5305
5306 #: src/prefs_common.c:2747
5307 msgid "Assume 'No'"
5308 msgstr "Íå"
5309
5310 #: src/prefs_common.c:2756
5311 msgid " Set key bindings... "
5312 msgstr "Íàñòðîé ñúêðàòåíèòå êëàâèøè"
5313
5314 #: src/prefs_common.c:2762
5315 msgid "Icon theme"
5316 msgstr "Òåìà íà èêîíà"
5317
5318 #: src/prefs_common.c:2841
5319 #, c-format
5320 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
5321 msgstr "Âúíøíè êîìàíäè (%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìå íà ôàéë / URL)"
5322
5323 #: src/prefs_common.c:2850
5324 msgid "Web browser"
5325 msgstr "Óåá áðàóçúð"
5326
5327 #: src/prefs_common.c:2886 src/toolbar.c:406
5328 msgid "Editor"
5329 msgstr "Ðåäàêòîð"
5330
5331 #: src/prefs_common.c:2916
5332 msgid "Add address to destination when double-clicked"
5333 msgstr "Äîáàâè àäðåñ äî ïðåäíàçíà÷åíèåòî êîãàòî ñå êëèêíå äâà ïúòè"
5334
5335 #: src/prefs_common.c:2919
5336 msgid "Log Size"
5337 msgstr "Ðàçìåð íà ëîãà"
5338
5339 #: src/prefs_common.c:2926
5340 msgid "Clip the log size"
5341 msgstr "Îãðàíè÷è ðàçìåðà íà ëîãà"
5342
5343 #: src/prefs_common.c:2931
5344 msgid "Log window length"
5345 msgstr "Äúëæèíà íà ëîã ïðîçîðåöà"
5346
5347 #: src/prefs_common.c:2940
5348 msgid "(0 to stop logging in the log window)"
5349 msgstr "(0 çà äà ñïðà ñà ëîãâàì â ïðîçîðåöà)"