remove 'src/prefs.c'
[claws.git] / po / bg.po
1 # Bulgarain translation of Sylpheed.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
4 # Updated by: George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-12-21 23:48+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
10 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
11 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:89
17 msgid "About"
18 msgstr "Îòíîñíî"
19
20 #: src/about.c:210
21 msgid ""
22 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
23 "\n"
24 msgstr ""
25 "GPGME å çàïàçåíà ìàðêà íà Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
26 "\n"
27
28 #: src/about.c:214
29 msgid ""
30 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
31 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
32 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
33 "version.\n"
34 "\n"
35 msgstr ""
36 "Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè "
37 "ìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å ïóáëèêóâàí "
38 "îò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
39 "\n"
40
41 #: src/about.c:220
42 msgid ""
43 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
44 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
45 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
46 "more details.\n"
47 "\n"
48 msgstr ""
49 "Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî ÁÅÇ "
50 "ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public License "
51 "çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
52 "\n"
53
54 #: src/about.c:226
55 msgid ""
56 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
57 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
58 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
59 msgstr ""
60 "Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî "
61 "ñïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
62 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
63
64 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
65 #: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2926 src/compose.c:5757
66 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
67 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
68 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
69 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtkaspell.c:1347
70 #: src/gtkaspell.c:2263 src/import.c:191 src/importmutt.c:287
71 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:202 src/main.c:543
72 #: src/mainwindow.c:2188 src/messageview.c:481 src/mimeview.c:840
73 #: src/mimeview.c:898 src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475
74 #: src/prefs_actions.c:288 src/prefs_common.c:3288 src/prefs_common.c:3457
75 #: src/prefs_common.c:3794 src/prefs_customheader.c:157
76 #: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:342
77 #: src/prefs_folder_item.c:499 src/prefs_matcher.c:307
78 #: src/prefs_matcher.c:1506 src/prefs_scoring.c:196
79 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263
80 #: src/prefs_toolbar.c:881 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
81 #: src/ssl_manager.c:98
82 msgid "OK"
83 msgstr "OK"
84
85 #: src/account.c:304
86 msgid ""
87 "Some composing windows are open.\n"
88 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
89 msgstr ""
90 "Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
91 "Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
92
93 #: src/account.c:554
94 msgid "Edit accounts"
95 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
96
97 #: src/account.c:572
98 msgid ""
99 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
100 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
101 msgstr ""
102 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
103 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
104
105 #: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
106 #: src/compose.c:4455 src/compose.c:4625 src/editaddress.c:774
107 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
108 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
109 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
110 #: src/select-keys.c:299
111 msgid "Name"
112 msgstr "Èìå"
113
114 #: src/account.c:593 src/prefs_account.c:893
115 msgid "Protocol"
116 msgstr "Ïðîòîêîë"
117
118 #: src/account.c:594 src/ssl_manager.c:105
119 msgid "Server"
120 msgstr "Ñúðâúð"
121
122 #: src/account.c:623 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
123 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:372 src/prefs_customheader.c:234
124 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
125 #: src/prefs_filtering.c:524 src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271
126 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:822
127 msgid "Add"
128 msgstr "Äîáàâè"
129
130 #: src/account.c:629
131 msgid "Edit"
132 msgstr "Ïðîìåíè"
133
134 #: src/account.c:635 src/prefs_customheader.c:241
135 msgid " Delete "
136 msgstr "Èçòðèé"
137
138 #: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:435 src/prefs_customheader.c:289
139 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:578
140 #: src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
141 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:877
142 msgid "Down"
143 msgstr "Íàäîëó"
144
145 #: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:429 src/prefs_customheader.c:283
146 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:572
147 #: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
148 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:873
149 msgid "Up"
150 msgstr "Íàãîðå"
151
152 #: src/account.c:661
153 msgid " Set as default account "
154 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
155
156 #: src/account.c:667 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
157 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/crash.c:240
158 #: src/exphtmldlg.c:169 src/inc.c:677 src/message_search.c:135
159 #: src/prefs_actions.c:1687 src/summary_search.c:208
160 msgid "Close"
161 msgstr "Çàòâîðè"
162
163 #: src/account.c:735
164 msgid "Delete account"
165 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
166
167 #: src/account.c:736
168 msgid "Do you really want to delete this account?"
169 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
170
171 #: src/account.c:737 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
172 #: src/compose.c:2807 src/compose.c:3280 src/compose.c:5935 src/compose.c:6291
173 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2154 src/folderview.c:2213
174 #: src/folderview.c:2305 src/folderview.c:2440 src/folderview.c:2477
175 #: src/inc.c:170 src/inc.c:298 src/mainwindow.c:1457 src/mainwindow.c:3036
176 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:896
177 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filtering.c:1061
178 #: src/prefs_filtering.c:1440 src/prefs_matcher.c:1410 src/prefs_scoring.c:632
179 #: src/prefs_scoring.c:769 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
180 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:833 src/summaryview.c:1275
181 #: src/summaryview.c:1319 src/summaryview.c:1362 src/summaryview.c:1386
182 #: src/summaryview.c:1418 src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1468
183 #: src/summaryview.c:1493 src/summaryview.c:3019
184 msgid "Yes"
185 msgstr "Äà"
186
187 #: src/account.c:737 src/compose.c:3280 src/compose.c:5935
188 #: src/folderview.c:2154 src/folderview.c:2213 src/folderview.c:2305
189 #: src/folderview.c:2440 src/folderview.c:2477 src/ssl_manager.c:271
190 msgid "+No"
191 msgstr "+Íå"
192
193 #: src/addressadd.c:163
194 msgid "Add Address to Book"
195 msgstr "Äîáàâè àäðåñ â êíèãàòà"
196
197 #: src/addressadd.c:193 src/select-keys.c:300
198 msgid "Address"
199 msgstr "Àäðåñ"
200
201 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
202 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
203 msgid "Remarks"
204 msgstr "Áåëåæêè"
205
206 #: src/addressadd.c:225
207 msgid "Select Address Book Folder"
208 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
209
210 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
211 #: src/compose.c:2926 src/compose.c:5758 src/compose.c:6463 src/compose.c:6501
212 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
213 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
214 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
215 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
216 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
217 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:543
218 #: src/mainwindow.c:2188 src/messageview.c:481 src/mimeview.c:840
219 #: src/mimeview.c:898 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
220 #: src/prefs_actions.c:289 src/prefs_common.c:3289 src/prefs_common.c:3795
221 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
222 #: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:500
223 #: src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
224 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
225 #: src/prefs_toolbar.c:882 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
226 #: src/summaryview.c:833 src/summaryview.c:3404
227 msgid "Cancel"
228 msgstr "Îòêàç"
229
230 #: src/addressbook.c:343 src/compose.c:516 src/mainwindow.c:505
231 #: src/messageview.c:153
232 msgid "/_File"
233 msgstr "/_Ôàéë"
234
235 #: src/addressbook.c:344
236 msgid "/_File/New _Book"
237 msgstr "/_Ôàéë/Íîâà Êíèãà"
238
239 #: src/addressbook.c:345
240 msgid "/_File/New _vCard"
241 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _vCard"
242
243 #: src/addressbook.c:347
244 msgid "/_File/New _JPilot"
245 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _JPilot"
246
247 #: src/addressbook.c:350
248 msgid "/_File/New _Server"
249 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
250
251 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:520
252 #: src/mainwindow.c:519 src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:154
253 msgid "/_File/---"
254 msgstr "/_Ôàéë/---"
255
256 #: src/addressbook.c:353
257 msgid "/_File/_Edit"
258 msgstr "/_Ôàéë/Ðåäàêòèðàé"
259
260 #: src/addressbook.c:354
261 msgid "/_File/_Delete"
262 msgstr "/_Ôàéë/Èçòðèé"
263
264 #: src/addressbook.c:356
265 msgid "/_File/_Save"
266 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè"
267
268 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:521 src/messageview.c:155
269 msgid "/_File/_Close"
270 msgstr "/_Ôàéë/Çàòâîðè"
271
272 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
273 #: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:526
274 msgid "/_Edit"
275 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé"
276
277 #: src/addressbook.c:359
278 msgid "/_Edit/C_ut"
279 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
280
281 #: src/addressbook.c:360 src/compose.c:528 src/mainwindow.c:527
282 msgid "/_Edit/_Copy"
283 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
284
285 #: src/addressbook.c:361 src/compose.c:529
286 msgid "/_Edit/_Paste"
287 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
288
289 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:526 src/compose.c:609
290 #: src/mainwindow.c:530
291 msgid "/_Edit/---"
292 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/---"
293
294 #: src/addressbook.c:363
295 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
296 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè Àäðåñ"
297
298 #: src/addressbook.c:364
299 msgid "/_Address"
300 msgstr "/_Àäðåñ"
301
302 #: src/addressbook.c:365
303 msgid "/_Address/New _Address"
304 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
305
306 #: src/addressbook.c:366
307 msgid "/_Address/New _Group"
308 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà Ãðóïà"
309
310 #: src/addressbook.c:367
311 msgid "/_Address/New _Folder"
312 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà Ïàïêà"
313
314 #: src/addressbook.c:368
315 msgid "/_Address/---"
316 msgstr "/_Àäðåñ/---"
317
318 #: src/addressbook.c:369
319 msgid "/_Address/_Edit"
320 msgstr "/_Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
321
322 #: src/addressbook.c:370
323 msgid "/_Address/_Delete"
324 msgstr "/_Àäðåñ/Èçòðèé"
325
326 #: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:735
327 #: src/mainwindow.c:744 src/mainwindow.c:755 src/mainwindow.c:757
328 #: src/mainwindow.c:760 src/mainwindow.c:763 src/mainwindow.c:767
329 msgid "/_Tools/---"
330 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/---"
331
332 #: src/addressbook.c:372
333 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
334 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
335
336 #: src/addressbook.c:373
337 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
338 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
339
340 #: src/addressbook.c:374
341 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
342 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
343
344 #: src/addressbook.c:376
345 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
346 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
347
348 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:685 src/mainwindow.c:797
349 #: src/messageview.c:168
350 msgid "/_Help"
351 msgstr "/_Ïîìîù"
352
353 #: src/addressbook.c:378 src/compose.c:686 src/mainwindow.c:805
354 #: src/messageview.c:169
355 msgid "/_Help/_About"
356 msgstr "/_Ïîìîù/Îòíîñíî"
357
358 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
359 msgid "/New _Address"
360 msgstr "/Íîâ Àäðåñ"
361
362 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
363 msgid "/New _Group"
364 msgstr "/Íîâà Ãðóïà"
365
366 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
367 msgid "/New _Folder"
368 msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
369
370 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
371 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:510
372 #: src/folderview.c:280 src/folderview.c:282 src/folderview.c:291
373 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:300 src/folderview.c:302
374 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:317 src/folderview.c:321
375 #: src/folderview.c:323 src/folderview.c:333 src/folderview.c:337
376 #: src/folderview.c:340 src/folderview.c:342 src/summaryview.c:402
377 #: src/summaryview.c:405 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:413
378 #: src/summaryview.c:425 src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:443
379 #: src/summaryview.c:446
380 msgid "/---"
381 msgstr "/---"
382
383 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:410
384 msgid "/_Delete"
385 msgstr "/Èçòðèé"
386
387 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
388 msgid "/C_ut"
389 msgstr "/Èçðåæè"
390
391 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
392 msgid "/_Copy"
393 msgstr "/Êîïèðàé"
394
395 #: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
396 msgid "/_Paste"
397 msgstr "/Ïîñòàâè"
398
399 #: src/addressbook.c:408
400 msgid "/Pa_ste Address"
401 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
402
403 #: src/addressbook.c:530
404 msgid "E-Mail address"
405 msgstr "E-Mail àäðåñ"
406
407 #: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5166 src/prefs_common.c:2939
408 msgid "Address book"
409 msgstr "Àäðåñíèê"
410
411 #: src/addressbook.c:633
412 msgid "Name:"
413 msgstr "Èìå:"
414
415 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
416 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:385
417 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
418 #: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_filtering.c:537 src/prefs_matcher.c:506
419 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:834
420 #: src/ssl_manager.c:92
421 msgid "Delete"
422 msgstr "Èçòðèé"
423
424 #: src/addressbook.c:671
425 msgid "Lookup"
426 msgstr "Ïîòúðñè"
427
428 #: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1360 src/compose.c:2980
429 #: src/compose.c:4272 src/compose.c:4969 src/headerview.c:54
430 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
431 msgid "To:"
432 msgstr "Äî:"
433
434 #: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1344 src/compose.c:2979
435 #: src/prefs_template.c:175
436 msgid "Cc:"
437 msgstr "Cc:"
438
439 #: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1347 src/prefs_template.c:176
440 msgid "Bcc:"
441 msgstr "Bcc:"
442
443 #: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
444 msgid "Delete address(es)"
445 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
446
447 #: src/addressbook.c:891
448 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
449 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
450
451 #: src/addressbook.c:914
452 msgid "Really delete the address(es)?"
453 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
454
455 #: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2807
456 #: src/compose.c:6291 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:170 src/inc.c:298
457 #: src/mainwindow.c:1457 src/mainwindow.c:3036 src/message_search.c:198
458 #: src/prefs_actions.c:896 src/prefs_customheader.c:541
459 #: src/prefs_filtering.c:1061 src/prefs_filtering.c:1440
460 #: src/prefs_matcher.c:1410 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
461 #: src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:833
462 #: src/summaryview.c:1275 src/summaryview.c:1319 src/summaryview.c:1362
463 #: src/summaryview.c:1386 src/summaryview.c:1418 src/summaryview.c:1443
464 #: src/summaryview.c:1468 src/summaryview.c:1493 src/summaryview.c:3019
465 msgid "No"
466 msgstr "Íå"
467
468 #: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
469 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
470 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
471
472 #: src/addressbook.c:1435
473 msgid "Cannot paste into an address group."
474 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
475
476 #: src/addressbook.c:2078
477 #, c-format
478 msgid ""
479 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
480 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
481 msgstr ""
482 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
483 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
484
485 #: src/addressbook.c:2082
486 msgid "Folder only"
487 msgstr "Ïàïêà ñàìî"
488
489 #: src/addressbook.c:2082
490 msgid "Folder and Addresses"
491 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
492
493 #: src/addressbook.c:2087
494 #, c-format
495 msgid "Really delete `%s' ?"
496 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
497
498 #: src/addressbook.c:2792
499 msgid "New user, could not save index file."
500 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
501
502 #: src/addressbook.c:2796
503 msgid "New user, could not save address book files."
504 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
505
506 #: src/addressbook.c:2806
507 msgid "Old address book converted successfully."
508 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
509
510 #: src/addressbook.c:2811
511 msgid ""
512 "Old address book converted,\n"
513 "could not save new address index file"
514 msgstr ""
515 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
516 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
517
518 #: src/addressbook.c:2824
519 msgid ""
520 "Could not convert address book,\n"
521 "but created empty new address book files."
522 msgstr ""
523 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
524 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
525
526 #: src/addressbook.c:2830
527 msgid ""
528 "Could not convert address book,\n"
529 "could not create new address book files."
530 msgstr ""
531 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
532 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
533
534 #: src/addressbook.c:2835
535 msgid ""
536 "Could not convert address book\n"
537 "and could not create new address book files."
538 msgstr ""
539 "Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
540 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
541
542 #: src/addressbook.c:2842
543 msgid "Addressbook conversion error"
544 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
545
546 #: src/addressbook.c:2846
547 msgid "Addressbook conversion"
548 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
549
550 #: src/addressbook.c:2881
551 msgid "Addressbook Error"
552 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
553
554 #: src/addressbook.c:2882
555 msgid "Could not read address index"
556 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
557
558 #: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1044
559 msgid "Interface"
560 msgstr "Èíòåðôåéñ"
561
562 #: src/addressbook.c:3361 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
563 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:490
564 msgid "Address Book"
565 msgstr "Àäðåñíèê"
566
567 #: src/addressbook.c:3377
568 msgid "Person"
569 msgstr "Ëèöå"
570
571 #: src/addressbook.c:3393
572 msgid "EMail Address"
573 msgstr "EMail Àäðåñ"
574
575 #: src/addressbook.c:3409
576 msgid "Group"
577 msgstr "Ãðóïà"
578
579 #: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:370
580 #: src/prefs_account.c:1950
581 msgid "Folder"
582 msgstr "Ïàïêà"
583
584 #: src/addressbook.c:3441
585 msgid "vCard"
586 msgstr "vCard"
587
588 #: src/addressbook.c:3457 src/addressbook.c:3473
589 msgid "JPilot"
590 msgstr "JPilot"
591
592 #: src/addressbook.c:3489
593 msgid "LDAP Server"
594 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
595
596 #: src/addrgather.c:156
597 msgid "Please specify name for address book."
598 msgstr "Ìîëÿ óêàæåòå èìå çà àäðåñíèêà."
599
600 #: src/addrgather.c:176
601 msgid "Please select the mail headers to search."
602 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå çàãëàâêè â êîèòî äà òúðñÿ."
603
604 #: src/addrgather.c:183
605 msgid "Busy harvesting addresses..."
606 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñèòå ..."
607
608 #: src/addrgather.c:221
609 msgid "Addresses gathered successfully."
610 msgstr "Àäðåñèòå ñà ñúáðàíè óñïåøíî."
611
612 #: src/addrgather.c:285
613 msgid "No folder or message was selected."
614 msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà, íèòî ñúîáùåíèå."
615
616 #: src/addrgather.c:293
617 msgid ""
618 "Please select a folder to process from the folder\n"
619 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
620 "the message list."
621 msgstr ""
622 "Ìîëÿ, èçáåðåòå ïàïêà îò ñïèñúêà ñ ïàïêè, êîÿòî äà\n"
623 "îáðàáîòÿ. Àëòåðíàòèâíî, èçáåðåòå ñúîáùåíèå îò\n"
624 "ñïèñúêà ñúñ ñúîáùåíèÿ."
625
626 #: src/addrgather.c:345
627 msgid "Folder :"
628 msgstr "Ïàïêà :"
629
630 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
631 msgid "Address Book :"
632 msgstr "Àäðåñíèê :"
633
634 #: src/addrgather.c:366
635 msgid "Folder Size :"
636 msgstr "Ðàçìåð íà ïàïêà :"
637
638 #: src/addrgather.c:381
639 msgid "Process these mail header fields"
640 msgstr "Îáðàáîòè òåçè ïîëåòà îò çàãëàâêàòà"
641
642 #: src/addrgather.c:399
643 msgid "Include sub-folders"
644 msgstr "Âêëþ÷è ïîä-ïàïêè"
645
646 #: src/addrgather.c:422
647 msgid "Header Name"
648 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
649
650 #: src/addrgather.c:423
651 msgid "Address Count"
652 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
653
654 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:258
655 #: src/messageview.c:401
656 msgid "Warning"
657 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
658
659 #: src/addrgather.c:528
660 msgid "Header Fields"
661 msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
662
663 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
664 msgid "Finish"
665 msgstr "Çàâúðøè"
666
667 #: src/addrgather.c:588
668 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
669 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
670
671 #: src/addrgather.c:596
672 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
673 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò ïàïêà"
674
675 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
676 msgid "Common address"
677 msgstr "Îáùè àäðåñè"
678
679 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
680 msgid "Personal address"
681 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
682
683 #: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5935 src/main.c:525
684 msgid "Notice"
685 msgstr "Ñúîáùåíèå"
686
687 #: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3278 src/inc.c:560
688 msgid "Error"
689 msgstr "Ãðåøêà"
690
691 #: src/alertpanel.c:279
692 msgid "Show this message next time"
693 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
694
695 #: src/colorlabel.c:44
696 msgid "Orange"
697 msgstr "Îðàíæåâ"
698
699 #: src/colorlabel.c:45
700 msgid "Red"
701 msgstr "×åðâåí"
702
703 #: src/colorlabel.c:46
704 msgid "Pink"
705 msgstr "Ðîçîâ"
706
707 #: src/colorlabel.c:47
708 msgid "Sky blue"
709 msgstr "Íåáåñíî ñèí"
710
711 #: src/colorlabel.c:48
712 msgid "Blue"
713 msgstr "Ñèí"
714
715 #: src/colorlabel.c:49
716 msgid "Green"
717 msgstr "Çåëåí"
718
719 #: src/colorlabel.c:50
720 msgid "Brown"
721 msgstr "Êàôÿâ"
722
723 #: src/colorlabel.c:280 src/compose.c:4924 src/exphtmldlg.c:450
724 #: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4371
725 msgid "None"
726 msgstr "Íèêîé"
727
728 #: src/common/nntp.c:61
729 #, c-format
730 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
731 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
732
733 #: src/common/nntp.c:140 src/common/nntp.c:203
734 #, c-format
735 msgid "protocol error: %s\n"
736 msgstr ""
737
738 #: src/common/nntp.c:163 src/common/nntp.c:209
739 msgid "protocol error\n"
740 msgstr ""
741
742 #: src/common/nntp.c:259 src/common/nntp.c:265
743 msgid "Error occurred while posting\n"
744 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
745
746 #: src/common/smtp.c:112
747 #, c-format
748 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
749 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ SMTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
750
751 #: src/common/smtp.c:119
752 msgid "SSL connection failed"
753 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
754
755 #: src/common/smtp.c:126
756 #, c-format
757 msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
758 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ñå ñâúðçâàõ ñ %s:%d\n"
759
760 #: src/common/smtp.c:143
761 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
762 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ HELO\n"
763
764 #: src/common/smtp.c:151
765 msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
766 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ STARTTLS\n"
767
768 #: src/common/smtp.c:159
769 msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
770 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ EHLO\n"
771
772 #: src/common/smtp.c:218
773 msgid "SMTP AUTH not available\n"
774 msgstr "SMTP AUTH íå å íà ðàçïîëîæåíèå\n"
775
776 #: src/common/ssl.c:88
777 msgid "Error creating ssl context\n"
778 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
779
780 #: src/common/ssl.c:107
781 #, c-format
782 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
783 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè (%s)\n"
784
785 #: src/common/ssl.c:114
786 #, c-format
787 msgid "SSL connection using %s\n"
788 msgstr "SSL âðúçêà ïîëçâàéêè %s\n"
789
790 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
791 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
792 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
793 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
794 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
795 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
796 msgid "<not in certificate>"
797 msgstr "<not in certificate>"
798
799 #: src/common/ssl_certificate.c:189
800 #, c-format
801 msgid ""
802 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
803 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
804 "  Fingerprint: %s\n"
805 "  Signature status: %s"
806 msgstr ""
807
808 #: src/common/ssl_certificate.c:308
809 msgid "Can't load X509 default paths"
810 msgstr ""
811
812 #: src/common/ssl_certificate.c:363
813 #, c-format
814 msgid ""
815 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
816 "%s"
817 msgstr ""
818
819 #: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
820 #, c-format
821 msgid ""
822 "%s\n"
823 "\n"
824 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
825 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
826 msgstr ""
827
828 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
829 #: src/prefs_common.c:2774
830 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
831 msgstr "Íå èçêàðâàé ñêà÷àùî ñúîáùåíèå çà ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå"
832
833 #: src/common/ssl_certificate.c:399
834 #, c-format
835 msgid ""
836 "%s's SSL certificate changed !\n"
837 "We have saved this one:\n"
838 "%s\n"
839 "\n"
840 "It is now:\n"
841 "%s\n"
842 "\n"
843 "This could mean the server answering is not the known one."
844 msgstr ""
845
846 #: src/compose.c:508
847 msgid "/_Add..."
848 msgstr "/Äîáàâè..."
849
850 #: src/compose.c:509
851 msgid "/_Remove"
852 msgstr "/Ìàõíè"
853
854 #: src/compose.c:511
855 msgid "/_Property..."
856 msgstr "/Ñâîéñòâî..."
857
858 #: src/compose.c:517
859 msgid "/_File/_Attach file"
860 msgstr "/Ôàéë/Ïðèêðåïè ôàéë"
861
862 #: src/compose.c:518
863 msgid "/_File/_Insert file"
864 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
865
866 #: src/compose.c:519
867 msgid "/_File/Insert si_gnature"
868 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
869
870 #: src/compose.c:524
871 msgid "/_Edit/_Undo"
872 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Îòìÿíà"
873
874 #: src/compose.c:525
875 msgid "/_Edit/_Redo"
876 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Redo"
877
878 #: src/compose.c:527
879 msgid "/_Edit/Cu_t"
880 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
881
882 #: src/compose.c:530
883 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
884 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
885
886 #: src/compose.c:532 src/mainwindow.c:528
887 msgid "/_Edit/Select _all"
888 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
889
890 #: src/compose.c:533
891 msgid "/_Edit/A_dvanced"
892 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
893
894 #: src/compose.c:534
895 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
896 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
897
898 #: src/compose.c:539
899 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
900 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
901
902 #: src/compose.c:544
903 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
904 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
905
906 #: src/compose.c:549
907 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
908 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
909
910 #: src/compose.c:554
911 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
912 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
913
914 #: src/compose.c:559
915 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
916 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
917
918 #: src/compose.c:564
919 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
920 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
921
922 #: src/compose.c:569
923 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
924 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
925
926 #: src/compose.c:574
927 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
928 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
929
930 #: src/compose.c:579
931 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
932 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
933
934 #: src/compose.c:584
935 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
936 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
937
938 #: src/compose.c:589
939 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
940 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
941
942 #: src/compose.c:594
943 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
944 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
945
946 #: src/compose.c:599
947 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
948 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
949
950 #: src/compose.c:604
951 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
952 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
953
954 #: src/compose.c:610
955 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
956 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
957
958 #: src/compose.c:612
959 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
960 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
961
962 #: src/compose.c:614
963 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
964 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
965
966 #: src/compose.c:617
967 msgid "/_Spelling"
968 msgstr "/Ñïåëèíã"
969
970 #: src/compose.c:618
971 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
972 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
973
974 #: src/compose.c:620
975 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
976 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
977
978 #: src/compose.c:622
979 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
980 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
981
982 #: src/compose.c:624
983 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
984 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
985
986 #: src/compose.c:626
987 msgid "/_Spelling/---"
988 msgstr "/Ñïåëèíã/---"
989
990 #: src/compose.c:627
991 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
992 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
993
994 #: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:534 src/summaryview.c:438
995 msgid "/_View"
996 msgstr "/Èçãëåä"
997
998 #: src/compose.c:632
999 msgid "/_View/_To"
1000 msgstr "/Èçãëåä/Äî"
1001
1002 #: src/compose.c:633
1003 msgid "/_View/_Cc"
1004 msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
1005
1006 #: src/compose.c:634
1007 msgid "/_View/_Bcc"
1008 msgstr "/Èçãëåä/_Bcc"
1009
1010 #: src/compose.c:635
1011 msgid "/_View/_Reply to"
1012 msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
1013
1014 #: src/compose.c:636 src/compose.c:638 src/compose.c:640 src/mainwindow.c:552
1015 #: src/mainwindow.c:555 src/mainwindow.c:583 src/mainwindow.c:607
1016 #: src/mainwindow.c:689 src/mainwindow.c:693
1017 msgid "/_View/---"
1018 msgstr "/Èçãëåä/---"
1019
1020 #: src/compose.c:637
1021 msgid "/_View/_Followup to"
1022 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1023
1024 #: src/compose.c:639
1025 msgid "/_View/R_uler"
1026 msgstr "/Èçãëåä/Ëèíèÿ"
1027
1028 #: src/compose.c:641
1029 msgid "/_View/_Attachment"
1030 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïåíî..."
1031
1032 #: src/compose.c:643 src/mainwindow.c:696 src/messageview.c:157
1033 msgid "/_Message"
1034 msgstr "/Ñúîáùåíèå"
1035
1036 #: src/compose.c:644
1037 msgid "/_Message/_Send"
1038 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
1039
1040 #: src/compose.c:646
1041 msgid "/_Message/Send _later"
1042 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
1043
1044 #: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:659 src/compose.c:661
1045 #: src/compose.c:665 src/compose.c:671 src/compose.c:678 src/mainwindow.c:701
1046 #: src/mainwindow.c:703 src/mainwindow.c:713 src/mainwindow.c:716
1047 #: src/mainwindow.c:718 src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:165
1048 msgid "/_Message/---"
1049 msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
1050
1051 #: src/compose.c:649
1052 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1053 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
1054
1055 #: src/compose.c:651
1056 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1057 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
1058
1059 #: src/compose.c:655
1060 msgid "/_Message/_To"
1061 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Äî"
1062
1063 #: src/compose.c:656
1064 msgid "/_Message/_Cc"
1065 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
1066
1067 #: src/compose.c:657
1068 msgid "/_Message/_Bcc"
1069 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Bcc"
1070
1071 #: src/compose.c:658
1072 msgid "/_Message/_Reply to"
1073 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
1074
1075 #: src/compose.c:660
1076 msgid "/_Message/_Followup to"
1077 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1078
1079 #: src/compose.c:662
1080 msgid "/_Message/_Attach"
1081 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
1082
1083 #: src/compose.c:666
1084 msgid "/_Message/Si_gn"
1085 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
1086
1087 #: src/compose.c:667
1088 msgid "/_Message/_Encrypt"
1089 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
1090
1091 #: src/compose.c:668
1092 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1093 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/MIME"
1094
1095 #: src/compose.c:669
1096 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1097 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/Inline"
1098
1099 #: src/compose.c:672
1100 msgid "/_Message/_Priority"
1101 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
1102
1103 #: src/compose.c:673
1104 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1105 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
1106
1107 #: src/compose.c:674
1108 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1109 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
1110
1111 #: src/compose.c:675
1112 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1113 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
1114
1115 #: src/compose.c:676
1116 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1117 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
1118
1119 #: src/compose.c:677
1120 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1121 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
1122
1123 #: src/compose.c:679
1124 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1125 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
1126
1127 #: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:733
1128 msgid "/_Tools"
1129 msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
1130
1131 #: src/compose.c:681
1132 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1133 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
1134
1135 #: src/compose.c:682
1136 msgid "/_Tools/_Address book"
1137 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
1138
1139 #: src/compose.c:683
1140 msgid "/_Tools/_Template"
1141 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
1142
1143 #: src/compose.c:684 src/mainwindow.c:756
1144 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1145 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
1146
1147 #: src/compose.c:1350
1148 msgid "Reply-To:"
1149 msgstr "Reply-To:"
1150
1151 #: src/compose.c:1353 src/compose.c:4269 src/compose.c:4971
1152 #: src/headerview.c:55
1153 msgid "Newsgroups:"
1154 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
1155
1156 #: src/compose.c:1356
1157 msgid "Followup-To:"
1158 msgstr "Followup-To:"
1159
1160 #: src/compose.c:1609
1161 msgid "Quote mark format error."
1162 msgstr "Ãðåøêà ïðè ôîðìàòà íà çíàêà çà öèòèðàíå."
1163
1164 #: src/compose.c:1621
1165 msgid "Message reply/forward format error."
1166 msgstr "Ãðåøêà ïðè reply/forward ôîðìàòà."
1167
1168 #: src/compose.c:1918
1169 #, c-format
1170 msgid "File %s is empty."
1171 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí"
1172
1173 #: src/compose.c:1922
1174 #, c-format
1175 msgid "Can't read %s."
1176 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
1177
1178 #: src/compose.c:1947
1179 #, c-format
1180 msgid "Message: %s"
1181 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
1182
1183 #: src/compose.c:2625
1184 msgid " [Edited]"
1185 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
1186
1187 #: src/compose.c:2627
1188 #, c-format
1189 msgid "%s - Compose message%s"
1190 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1191
1192 #: src/compose.c:2630
1193 #, c-format
1194 msgid "Compose message%s"
1195 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1196
1197 #: src/compose.c:2654 src/compose.c:2893
1198 msgid ""
1199 "Account for sending mail is not specified.\n"
1200 "Please select a mail account before sending."
1201 msgstr ""
1202 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
1203 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
1204
1205 #: src/compose.c:2797
1206 msgid "Recipient is not specified."
1207 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
1208
1209 #: src/compose.c:2805 src/messageview.c:401 src/prefs_account.c:734
1210 #: src/prefs_common.c:1026
1211 msgid "Send"
1212 msgstr "Èçïðàùàíå"
1213
1214 #: src/compose.c:2806
1215 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1216 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
1217
1218 #: src/compose.c:2827
1219 msgid "Could not queue message for sending"
1220 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
1221
1222 #: src/compose.c:2909 src/procmsg.c:1368
1223 #, c-format
1224 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1225 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
1226
1227 #: src/compose.c:2923 src/messageview.c:478
1228 msgid "Queueing"
1229 msgstr "Èç÷àêâàì"
1230
1231 #: src/compose.c:2924
1232 msgid ""
1233 "Error occurred while sending the message.\n"
1234 "Put this message into queue folder?"
1235 msgstr ""
1236 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
1237 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
1238
1239 #: src/compose.c:2930
1240 msgid "Can't queue the message."
1241 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
1242
1243 #: src/compose.c:2933
1244 msgid "Error occurred while sending the message."
1245 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
1246
1247 #: src/compose.c:2949
1248 msgid "Can't save the message to Sent."
1249 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
1250
1251 #: src/compose.c:3180
1252 #, c-format
1253 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1254 msgstr ""
1255
1256 #: src/compose.c:3279
1257 msgid ""
1258 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1259 "Send it anyway?"
1260 msgstr ""
1261 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
1262 "Äà ãî èçïðàòÿ ëè âúïðåêè òîâà?"
1263
1264 #: src/compose.c:3536
1265 msgid "No account for sending mails available!"
1266 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
1267
1268 #: src/compose.c:3546
1269 msgid "No account for posting news available!"
1270 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
1271
1272 #: src/compose.c:4349 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:149
1273 msgid "From:"
1274 msgstr "Îò"
1275
1276 #: src/compose.c:4453 src/compose.c:4623 src/compose.c:5698
1277 msgid "MIME type"
1278 msgstr "MIME òèï"
1279
1280 #: src/compose.c:4454 src/compose.c:4624 src/mimeview.c:151
1281 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
1282 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:458
1283 msgid "Size"
1284 msgstr "Ðàçìåð"
1285
1286 #: src/compose.c:4518
1287 msgid "Save Message to "
1288 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
1289
1290 #: src/compose.c:4538 src/prefs_filtering.c:495
1291 msgid "Select ..."
1292 msgstr " Èçáåðè ... "
1293
1294 #: src/compose.c:4673 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
1295 #: src/prefs_matcher.c:150
1296 msgid "Header"
1297 msgstr "Çàãëàâêà"
1298
1299 #: src/compose.c:4675 src/mimeview.c:198
1300 msgid "Attachments"
1301 msgstr "Ïðèêðåïêè"
1302
1303 #: src/compose.c:4677
1304 msgid "Others"
1305 msgstr "Äðóãè"
1306
1307 #: src/compose.c:4692 src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:177
1308 #: src/summary_search.c:163
1309 msgid "Subject:"
1310 msgstr "Òåìà:"
1311
1312 #: src/compose.c:4932
1313 #, c-format
1314 msgid ""
1315 "Spell checker could not be started.\n"
1316 "%s"
1317 msgstr ""
1318 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
1319 "%s"
1320
1321 #: src/compose.c:5118
1322 msgid "Send Message"
1323 msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
1324
1325 #: src/compose.c:5124
1326 msgid "Put into queue folder and send later"
1327 msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî êúñíî"
1328
1329 #: src/compose.c:5130
1330 msgid "Save to draft folder"
1331 msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
1332
1333 #: src/compose.c:5136
1334 msgid "Insert file"
1335 msgstr "Âìúêíè ôàéë"
1336
1337 #: src/compose.c:5142
1338 msgid "Attach file"
1339 msgstr "Ïðèêðåïè ôàéë"
1340
1341 #: src/compose.c:5148
1342 msgid "Insert signature"
1343 msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
1344
1345 #: src/compose.c:5154
1346 msgid "Edit with external editor"
1347 msgstr "Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
1348
1349 #: src/compose.c:5160
1350 msgid "Wrap all long lines"
1351 msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
1352
1353 #: src/compose.c:5593
1354 msgid "Invalid MIME type."
1355 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
1356
1357 #: src/compose.c:5611
1358 msgid "File doesn't exist or is empty."
1359 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
1360
1361 #: src/compose.c:5680
1362 msgid "Property"
1363 msgstr "Ñâîéñòâî"
1364
1365 #: src/compose.c:5725
1366 msgid "Encoding"
1367 msgstr "Åíêîäèíã"
1368
1369 #: src/compose.c:5754
1370 msgid "Path"
1371 msgstr "Ïúò"
1372
1373 #: src/compose.c:5755 src/prefs_toolbar.c:855
1374 msgid "File name"
1375 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
1376
1377 #: src/compose.c:5932
1378 #, c-format
1379 msgid ""
1380 "The external editor is still working.\n"
1381 "Force terminating the process?\n"
1382 "process group id: %d"
1383 msgstr ""
1384 "Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
1385 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
1386 "process group id: %d"
1387
1388 #: src/compose.c:6289 src/inc.c:168 src/inc.c:296 src/mainwindow.c:3034
1389 msgid "Offline warning"
1390 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
1391
1392 #: src/compose.c:6290 src/inc.c:169 src/inc.c:297 src/mainwindow.c:3035
1393 msgid "You're working offline. Override?"
1394 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
1395
1396 #: src/compose.c:6405 src/compose.c:6426
1397 msgid "Select file"
1398 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
1399
1400 #: src/compose.c:6461
1401 msgid "Discard message"
1402 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
1403
1404 #: src/compose.c:6462
1405 msgid "This message has been modified. discard it?"
1406 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
1407
1408 #: src/compose.c:6463
1409 msgid "Discard"
1410 msgstr "Îòõâúðëè"
1411
1412 #: src/compose.c:6463
1413 msgid "to Draft"
1414 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
1415
1416 #: src/compose.c:6498
1417 #, c-format
1418 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1419 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
1420
1421 #: src/compose.c:6500
1422 msgid "Apply template"
1423 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
1424
1425 #: src/compose.c:6501
1426 msgid "Replace"
1427 msgstr "Çàìåíè"
1428
1429 #: src/compose.c:6501
1430 msgid "Insert"
1431 msgstr "Âìúêíè"
1432
1433 #: src/crash.c:144
1434 #, c-format
1435 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1436 msgstr "Sylpheed ïðîöåñ (%ld) ïîëó÷è ñèãíàë %ld"
1437
1438 #: src/crash.c:184
1439 msgid "Sylpheed has crashed"
1440 msgstr "Sylpheed ñå ñðèíà"
1441
1442 #: src/crash.c:200
1443 #, c-format
1444 msgid ""
1445 "%s.\n"
1446 "Please file a bug report and include the information below."
1447 msgstr ""
1448 "%s.\n"
1449 "Ìîëÿ äîêëàäâàéòå áúã âêëþ÷âàéêè äîëóïîñî÷åíàòà èíôîðìàöèÿ."
1450
1451 #: src/crash.c:205
1452 msgid "Debug log"
1453 msgstr "Äíåâíèê çà äåáúã"
1454
1455 #: src/crash.c:245
1456 msgid "Save..."
1457 msgstr "Çàïàçè..."
1458
1459 #: src/crash.c:250
1460 msgid "Create bug report"
1461 msgstr "Ñúçäàé ðàïîðò çà áúã"
1462
1463 #: src/crash.c:299
1464 msgid "Save crash information"
1465 msgstr "Çàïàçè Èíôîðìàöèÿ çà áúãà"
1466
1467 #: src/crash.c:443 src/crash.c:462
1468 msgid "Unknown"
1469 msgstr "Íåèçâåñòåí"
1470
1471 #: src/editaddress.c:143
1472 msgid "Add New Person"
1473 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
1474
1475 #: src/editaddress.c:144
1476 msgid "Edit Person Details"
1477 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ëèöåòî"
1478
1479 #: src/editaddress.c:285
1480 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1481 msgstr "E-mail àäðåñ òðÿáâà äà áúäå ïîïúëíåí."
1482
1483 #: src/editaddress.c:422
1484 msgid "A Name and Value must be supplied."
1485 msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
1486
1487 #: src/editaddress.c:480
1488 msgid "Edit Person Data"
1489 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
1490
1491 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
1492 msgid "Display Name"
1493 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
1494
1495 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1496 msgid "Last Name"
1497 msgstr "Ôàìèëèÿ"
1498
1499 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1500 msgid "First Name"
1501 msgstr "Èìå"
1502
1503 #: src/editaddress.c:589
1504 msgid "Nickname"
1505 msgstr "Ïðÿêîð"
1506
1507 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1508 #: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1509 msgid "E-Mail Address"
1510 msgstr "E-Mail àäðåñ"
1511
1512 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1513 msgid "Alias"
1514 msgstr "Ïñåâäîíèì"
1515
1516 #: src/editaddress.c:710
1517 msgid "Move Up"
1518 msgstr "Íàãîðå"
1519
1520 #: src/editaddress.c:713
1521 msgid "Move Down"
1522 msgstr "Íàäîëó"
1523
1524 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
1525 msgid "Modify"
1526 msgstr "Ïðîìåíè"
1527
1528 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1529 #: src/summary_search.c:207
1530 msgid "Clear"
1531 msgstr "Èç÷èñòè"
1532
1533 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1534 #: src/prefs_matcher.c:393
1535 msgid "Value"
1536 msgstr "Ñòîéíîñò"
1537
1538 #: src/editaddress.c:883
1539 msgid "Basic Data"
1540 msgstr "Îñíîâíè äàííè"
1541
1542 #: src/editaddress.c:885
1543 msgid "User Attributes"
1544 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1545
1546 #: src/editbook.c:112
1547 msgid "File appears to be Ok."
1548 msgstr "Ôàéëà èçãëåæäà íàðåä."
1549
1550 #: src/editbook.c:115
1551 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1552 msgstr "Ôàéëà íå èçãëåæäà äà å âúâ âàëèäåí ôîðìàò çà àäðåñíèê."
1553
1554 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1555 msgid "Could not read file."
1556 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
1557
1558 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1559 msgid "Edit Addressbook"
1560 msgstr "Ðåäàêòèðàé Àäðåñíèêà"
1561
1562 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1563 msgid " Check File "
1564 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
1565
1566 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1567 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1568 msgid "File"
1569 msgstr "Ôàéë"
1570
1571 #: src/editbook.c:283
1572 msgid "Add New Addressbook"
1573 msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
1574
1575 #: src/editgroup.c:103
1576 msgid "A Group Name must be supplied."
1577 msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
1578
1579 #: src/editgroup.c:264
1580 msgid "Edit Group Data"
1581 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
1582
1583 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1584 msgid "Group Name"
1585 msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
1586
1587 #: src/editgroup.c:311
1588 msgid "Addresses in Group"
1589 msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
1590
1591 #: src/editgroup.c:313
1592 msgid " -> "
1593 msgstr " -> "
1594
1595 #: src/editgroup.c:340
1596 msgid " <- "
1597 msgstr " <- "
1598
1599 #: src/editgroup.c:342
1600 msgid "Available Addresses"
1601 msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
1602
1603 #: src/editgroup.c:402
1604 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1605 msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
1606
1607 #: src/editgroup.c:450
1608 msgid "Edit Group Details"
1609 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
1610
1611 #: src/editgroup.c:453
1612 msgid "Add New Group"
1613 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
1614
1615 #: src/editgroup.c:503
1616 msgid "Edit folder"
1617 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
1618
1619 #: src/editgroup.c:503
1620 msgid "Input the new name of folder:"
1621 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
1622
1623 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1918 src/folderview.c:1970
1624 #: src/folderview.c:2243
1625 msgid "New folder"
1626 msgstr "Íîâà ïàïêà"
1627
1628 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1919 src/folderview.c:1971
1629 msgid "Input the name of new folder:"
1630 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
1631
1632 #: src/editjpilot.c:189
1633 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1634 msgstr "Ôàéëà íå èãëåæäà äà å â JPilot ôîðìàò."
1635
1636 #: src/editjpilot.c:225
1637 msgid "Select JPilot File"
1638 msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
1639
1640 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1641 msgid "Edit JPilot Entry"
1642 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
1643
1644 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1645 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1646 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1978
1647 msgid " ... "
1648 msgstr " ... "
1649
1650 #: src/editjpilot.c:319
1651 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1652 msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àðòèêóëè"
1653
1654 #: src/editjpilot.c:408
1655 msgid "Add New JPilot Entry"
1656 msgstr "Add New JPilot Entry"
1657
1658 #: src/editldap.c:164
1659 msgid "Connected successfully to server"
1660 msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
1661
1662 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1663 msgid "Could not connect to server"
1664 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
1665
1666 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1667 msgid "Edit LDAP Server"
1668 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
1669
1670 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1671 msgid "Hostname"
1672 msgstr "Hostname"
1673
1674 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1675 msgid "Port"
1676 msgstr "Ïîðò"
1677
1678 #: src/editldap.c:328
1679 msgid " Check Server "
1680 msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
1681
1682 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1683 msgid "Search Base"
1684 msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
1685
1686 #: src/editldap.c:390
1687 msgid "Search Criteria"
1688 msgstr "Òúðñè Êðèòåðèé"
1689
1690 #: src/editldap.c:397
1691 msgid " Reset "
1692 msgstr " Ïðîìåíè "
1693
1694 #: src/editldap.c:402
1695 msgid "Bind DN"
1696 msgstr "Bind DN"
1697
1698 #: src/editldap.c:411
1699 msgid "Bind Password"
1700 msgstr "Bind Password"
1701
1702 #: src/editldap.c:420
1703 msgid "Timeout (secs)"
1704 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
1705
1706 #: src/editldap.c:434
1707 msgid "Maximum Entries"
1708 msgstr "Ìàêñèìóì Entries"
1709
1710 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:730
1711 msgid "Basic"
1712 msgstr "Îñíîâíè"
1713
1714 #: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:572
1715 msgid "Extended"
1716 msgstr "Ðàçøèðåíè"
1717
1718 #: src/editldap.c:547
1719 msgid "Add New LDAP Server"
1720 msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
1721
1722 #: src/editldap_basedn.c:141
1723 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1724 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP - Èçáåðè Search Base"
1725
1726 #: src/editldap_basedn.c:202
1727 msgid "Available Search Base(s)"
1728 msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
1729
1730 #: src/editldap_basedn.c:286
1731 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1732 msgstr "Could not read Search Base(s) from server - ìîëÿ âúâåäåòå ðú÷íî"
1733
1734 #: src/editvcard.c:96
1735 msgid "File does not appear to be vCard format."
1736 msgstr "Ôàéëà íà èçãëåæäà äà å â vCard ôîðìàò."
1737
1738 #: src/editvcard.c:132
1739 msgid "Select vCard File"
1740 msgstr "Èçáåðè vCard Ôàéë"
1741
1742 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1743 msgid "Edit vCard Entry"
1744 msgstr "Ðåäàêòèðàé vCard Âïèñâàíå"
1745
1746 #: src/editvcard.c:296
1747 msgid "Add New vCard Entry"
1748 msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
1749
1750 #: src/exphtmldlg.c:101
1751 msgid "Please specify output directory and file to create."
1752 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è ôàéë çà ñúçäàâàíå."
1753
1754 #: src/exphtmldlg.c:104
1755 msgid "Select stylesheet and formatting."
1756 msgstr "Èçáåðåòå stylesheet è formatting."
1757
1758 #: src/exphtmldlg.c:107
1759 msgid "File exported successfully."
1760 msgstr "Ôàéëà å åêñïîðòèðàí óñïåøíî."
1761
1762 #: src/exphtmldlg.c:154
1763 #, c-format
1764 msgid ""
1765 "HTML Output Directory '%s'\n"
1766 "does not exist. OK to create new directory?"
1767 msgstr ""
1768 "HTML Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
1769 "íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
1770
1771 #: src/exphtmldlg.c:157
1772 msgid "Create Directory"
1773 msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
1774
1775 #: src/exphtmldlg.c:166
1776 #, c-format
1777 msgid ""
1778 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1779 "%s"
1780 msgstr ""
1781 "Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà HTML ôàéë:\n"
1782 "%s"
1783
1784 #: src/exphtmldlg.c:168
1785 msgid "Failed to Create Directory"
1786 msgstr "Íå ìîæàõ äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ"
1787
1788 #: src/exphtmldlg.c:318
1789 msgid "Select HTML Output File"
1790 msgstr "Èçáåðè HTML Output Ôàéë"
1791
1792 #: src/exphtmldlg.c:387
1793 msgid "HTML Output File"
1794 msgstr "HTML Output Ôàéë"
1795
1796 #: src/exphtmldlg.c:443
1797 msgid "Stylesheet"
1798 msgstr "Stylesheet"
1799
1800 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3775 src/prefs_common.c:4110
1801 msgid "Default"
1802 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
1803
1804 #: src/exphtmldlg.c:462
1805 msgid "Full"
1806 msgstr "Ïúëíî èìå"
1807
1808 #: src/exphtmldlg.c:468
1809 msgid "Custom"
1810 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè"
1811
1812 #: src/exphtmldlg.c:474
1813 msgid "Custom-2"
1814 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-2"
1815
1816 #: src/exphtmldlg.c:480
1817 msgid "Custom-3"
1818 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-3"
1819
1820 #: src/exphtmldlg.c:486
1821 msgid "Custom-4"
1822 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-4"
1823
1824 #: src/exphtmldlg.c:500
1825 msgid "Full Name Format"
1826 msgstr "Ïúëíî èìå"
1827
1828 #: src/exphtmldlg.c:507
1829 msgid "First Name, Last Name"
1830 msgstr "Ïúðâî Èìå, Ïîñëåäíî Èìå"
1831
1832 #: src/exphtmldlg.c:513
1833 msgid "Last Name, First Name"
1834 msgstr "Ïîñëåäíî Èìå, Ïúðâî Èìå"
1835
1836 #: src/exphtmldlg.c:527
1837 msgid "Color Banding"
1838 msgstr "Öâåòîâà ãàìà"
1839
1840 #: src/exphtmldlg.c:533
1841 msgid "Format E-Mail Links"
1842 msgstr "Ôîðìàòèðàé E-Mail âðúçêèòå"
1843
1844 #: src/exphtmldlg.c:539
1845 msgid "Format User Attributes"
1846 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1847
1848 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
1849 msgid "File Name"
1850 msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
1851
1852 #: src/exphtmldlg.c:599
1853 msgid "Open with Web Browser"
1854 msgstr "Îòâîðè ñ óåá áðàóçúð"
1855
1856 #: src/exphtmldlg.c:628
1857 msgid "Export Address Book to HTML File"
1858 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
1859
1860 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
1861 msgid "Prev"
1862 msgstr "Ïðåäèøåí"
1863
1864 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746
1865 msgid "Next"
1866 msgstr "Ñëåäâàù"
1867
1868 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
1869 msgid "File Info"
1870 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
1871
1872 #: src/exphtmldlg.c:693
1873 msgid "Format"
1874 msgstr "Ôîðìàò"
1875
1876 #: src/export.c:127
1877 msgid "Export"
1878 msgstr "Èçíåñè"
1879
1880 #: src/export.c:146
1881 msgid "Specify target folder and mbox file."
1882 msgstr "Îïðåäåëè ïàïêà öåë è mbox ôàéë."
1883
1884 #: src/export.c:156
1885 msgid "Source dir:"
1886 msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
1887
1888 #: src/export.c:161
1889 msgid "Exporting file:"
1890 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
1891
1892 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
1893 #: src/prefs_account.c:1183
1894 msgid " Select... "
1895 msgstr " Èçáåðè... "
1896
1897 #: src/export.c:219
1898 msgid "Select exporting file"
1899 msgstr "Èçáåðè ôàéë çà åêñïîðòèðàíå"
1900
1901 #: src/exporthtml.c:796
1902 msgid "Full Name"
1903 msgstr "Ïúëíî èìå"
1904
1905 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:776
1906 msgid "Attributes"
1907 msgstr "Àòðèáóòè"
1908
1909 #: src/exporthtml.c:1001
1910 msgid "Sylpheed Address Book"
1911 msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
1912
1913 #: src/exporthtml.c:1113
1914 msgid "Name already exists but is not a directory."
1915 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
1916
1917 #: src/exporthtml.c:1116
1918 msgid "No permissions to create directory."
1919 msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
1920
1921 #: src/exporthtml.c:1119
1922 msgid "Name is too long."
1923 msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
1924
1925 #: src/exporthtml.c:1122
1926 msgid "Not specified."
1927 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
1928
1929 # c-format
1930 #: src/folder.c:959
1931 #, c-format
1932 msgid "Processing (%s)...\n"
1933 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)...\n"
1934
1935 #: src/folder.c:1542
1936 #, c-format
1937 msgid "Moving %s to %s (%d%%)...\n"
1938 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s (%d%%)...\n"
1939
1940 #: src/foldersel.c:146
1941 msgid "Select folder"
1942 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
1943
1944 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1064
1945 msgid "Inbox"
1946 msgstr "Âõîäÿùè"
1947
1948 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1080
1949 msgid "Sent"
1950 msgstr "Èçïðàòåíè"
1951
1952 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1096
1953 msgid "Queue"
1954 msgstr "×àêàùè"
1955
1956 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1112
1957 msgid "Trash"
1958 msgstr "Êîø÷å"
1959
1960 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1126
1961 msgid "Drafts"
1962 msgstr "×åðíîâè"
1963
1964 #: src/folderview.c:276 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
1965 msgid "/Create _new folder..."
1966 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
1967
1968 #: src/folderview.c:277 src/folderview.c:293 src/folderview.c:314
1969 msgid "/_Rename folder..."
1970 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
1971
1972 #: src/folderview.c:278 src/folderview.c:294 src/folderview.c:315
1973 msgid "/M_ove folder..."
1974 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
1975
1976 #: src/folderview.c:279 src/folderview.c:295 src/folderview.c:316
1977 msgid "/_Delete folder"
1978 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
1979
1980 #: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301
1981 msgid "/Remove _mailbox"
1982 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
1983
1984 #: src/folderview.c:283 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
1985 #: src/folderview.c:344
1986 msgid "/_Properties..."
1987 msgstr "/Ñâîéñòâà..."
1988
1989 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
1990 #: src/folderview.c:345
1991 msgid "/_Processing..."
1992 msgstr "/Ðàáîòÿ..."
1993
1994 #: src/folderview.c:285
1995 msgid "/_Scoring..."
1996 msgstr ""
1997
1998 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
1999 msgid "/Mark all _read"
2000 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
2001
2002 #: src/folderview.c:297 src/folderview.c:318 src/folderview.c:338
2003 msgid "/_Check for new messages"
2004 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2005
2006 #: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
2007 msgid "/R_ebuild folder tree"
2008 msgstr "/Ãåíåðèðàé îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà"
2009
2010 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:343
2011 msgid "/_Search folder..."
2012 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
2013
2014 #: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:346
2015 msgid "/S_coring..."
2016 msgstr ""
2017
2018 #: src/folderview.c:322
2019 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2020 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
2021
2022 #: src/folderview.c:334
2023 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2024 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
2025
2026 #: src/folderview.c:336
2027 msgid "/_Remove newsgroup"
2028 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
2029
2030 #: src/folderview.c:341
2031 msgid "/Remove _news account"
2032 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
2033
2034 #: src/folderview.c:371
2035 msgid "New"
2036 msgstr "Íîâè"
2037
2038 #: src/folderview.c:372 src/prefs_summary_column.c:68
2039 msgid "Unread"
2040 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
2041
2042 #: src/folderview.c:373 src/selective_download.c:800
2043 msgid "#"
2044 msgstr "#"
2045
2046 #: src/folderview.c:600
2047 msgid "Setting folder info..."
2048 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
2049
2050 #: src/folderview.c:781 src/mainwindow.c:3494 src/setup.c:81
2051 #, c-format
2052 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2053 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s%c%s ..."
2054
2055 #: src/folderview.c:785 src/mainwindow.c:3499 src/setup.c:86
2056 #, c-format
2057 msgid "Scanning folder %s ..."
2058 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s ..."
2059
2060 #: src/folderview.c:826
2061 msgid "Rebuilding folder tree..."
2062 msgstr "Ãåíåðèðàì îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
2063
2064 #: src/folderview.c:847
2065 msgid "Rescanning all folder trees..."
2066 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
2067
2068 #: src/folderview.c:925
2069 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2070 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
2071
2072 #: src/folderview.c:1718
2073 #, c-format
2074 msgid "Opening Folder %s..."
2075 msgstr "Îòâàðÿì ïàïêà %s ..."
2076
2077 #: src/folderview.c:1729
2078 msgid "Folder could not be opened."
2079 msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
2080
2081 #: src/folderview.c:1920 src/folderview.c:1972 src/folderview.c:2247
2082 msgid "NewFolder"
2083 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
2084
2085 #: src/folderview.c:1925 src/folderview.c:2021 src/folderview.c:2252
2086 #, c-format
2087 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2088 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
2089
2090 #: src/folderview.c:1938 src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2031
2091 #: src/folderview.c:2101 src/folderview.c:2264
2092 #, c-format
2093 msgid "The folder `%s' already exists."
2094 msgstr "Ïàïêàòà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
2095
2096 #: src/folderview.c:1945 src/folderview.c:2271
2097 #, c-format
2098 msgid "Can't create the folder `%s'."
2099 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà '%s'."
2100
2101 #: src/folderview.c:2014 src/folderview.c:2091
2102 #, c-format
2103 msgid "Input new name for `%s':"
2104 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà '%s':"
2105
2106 #: src/folderview.c:2015 src/folderview.c:2093
2107 msgid "Rename folder"
2108 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
2109
2110 #: src/folderview.c:2151
2111 #, c-format
2112 msgid ""
2113 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2114 "Do you really want to delete?"
2115 msgstr ""
2116 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä `%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
2117 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
2118
2119 #: src/folderview.c:2153
2120 msgid "Delete folder"
2121 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
2122
2123 #: src/folderview.c:2162
2124 #, c-format
2125 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2126 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
2127
2128 #: src/folderview.c:2210
2129 #, c-format
2130 msgid ""
2131 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2132 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2133 msgstr ""
2134 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
2135 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ñà èçòðèòè îò äèñêà)"
2136
2137 #: src/folderview.c:2212
2138 msgid "Remove mailbox"
2139 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
2140
2141 #: src/folderview.c:2244
2142 msgid ""
2143 "Input the name of new folder:\n"
2144 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2145 " append `/' at the end of the name)"
2146 msgstr ""
2147 "Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
2148 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
2149 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
2150
2151 #: src/folderview.c:2303
2152 #, c-format
2153 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2154 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
2155
2156 #: src/folderview.c:2304
2157 msgid "Delete IMAP4 account"
2158 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
2159
2160 #: src/folderview.c:2438
2161 #, c-format
2162 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2163 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
2164
2165 #: src/folderview.c:2439
2166 msgid "Delete newsgroup"
2167 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
2168
2169 #: src/folderview.c:2475
2170 #, c-format
2171 msgid "Really delete news account `%s'?"
2172 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
2173
2174 #: src/folderview.c:2476
2175 msgid "Delete news account"
2176 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
2177
2178 #: src/folderview.c:2578
2179 #, c-format
2180 msgid "Moving %s to %s..."
2181 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
2182
2183 #: src/folderview.c:2610
2184 msgid "Source and destination are the same."
2185 msgstr "Èçòî÷íèêà è äåñòèíàöèÿòà ñà åäíè è ñúùè."
2186
2187 #: src/folderview.c:2613
2188 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2189 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ ïàïêà â íåéíà ïîä-ïàïêà."
2190
2191 #: src/folderview.c:2616
2192 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2193 msgstr ""
2194
2195 #: src/folderview.c:2619
2196 msgid "Move failed!"
2197 msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
2198
2199 #: src/grouplistdialog.c:173
2200 msgid "Newsgroup subscription"
2201 msgstr "Çàïèñâàíå â íîâèíàðñêè ãðóïè"
2202
2203 #: src/grouplistdialog.c:189
2204 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2205 msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå:"
2206
2207 #: src/grouplistdialog.c:195
2208 msgid "Find groups:"
2209 msgstr "Íàìåðè ãðóïè"
2210
2211 #: src/grouplistdialog.c:203
2212 msgid " Search "
2213 msgstr "Òúðñåíå"
2214
2215 #: src/grouplistdialog.c:215
2216 msgid "Newsgroup name"
2217 msgstr "Èìå íà íîâèíàðñêòà ãðóïà"
2218
2219 #: src/grouplistdialog.c:216
2220 msgid "Messages"
2221 msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
2222
2223 #: src/grouplistdialog.c:217
2224 msgid "Type"
2225 msgstr "Òèï"
2226
2227 #: src/grouplistdialog.c:243
2228 msgid "Refresh"
2229 msgstr "Îïðåñíè"
2230
2231 #: src/grouplistdialog.c:347
2232 msgid "moderated"
2233 msgstr "ïî-óìåðåíè"
2234
2235 #: src/grouplistdialog.c:349
2236 msgid "readonly"
2237 msgstr "ñàìî çà ÷åòåíå"
2238
2239 #: src/grouplistdialog.c:351
2240 msgid "unknown"
2241 msgstr "íåèçâåñòåí"
2242
2243 #: src/grouplistdialog.c:398
2244 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2245 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
2246
2247 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1074
2248 msgid "Done."
2249 msgstr "Ãîòîâî."
2250
2251 #: src/grouplistdialog.c:477
2252 #, c-format
2253 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2254 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
2255
2256 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2257 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2258 msgid "correct"
2259 msgstr ""
2260
2261 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2262 msgid "Owner"
2263 msgstr "Ñîáñòâåíèê"
2264
2265 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2266 msgid "Signer"
2267 msgstr "Ïîäïèñàë êëþ÷à"
2268
2269 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/progressdialog.c:53
2270 msgid "Status"
2271 msgstr "Ñúñòîÿíèå"
2272
2273 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2274 msgid "Name: "
2275 msgstr "Èìå: "
2276
2277 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2278 msgid "Organization: "
2279 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ: "
2280
2281 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2282 msgid "Location: "
2283 msgstr "Äåéñòâèå: "
2284
2285 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2286 msgid "Fingerprint: "
2287 msgstr "Îòïå÷àòúê: "
2288
2289 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2290 msgid "Signature status: "
2291 msgstr "Ñúñòîÿíèå íà ïîäïèñà: "
2292
2293 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2294 #, c-format
2295 msgid "SSL certificate for %s"
2296 msgstr ""
2297
2298 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2299 #, c-format
2300 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2301 msgstr "Íåïîçíàò ñåðòèôèêàò çà %s. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2302
2303 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2304 #, c-format
2305 msgid "Signature status: %s"
2306 msgstr "Ñúñòîÿíèå íà ïîäïèñà: %s"
2307
2308 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2309 msgid "View certificate"
2310 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòà"
2311
2312 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2313 msgid "Unknown SSL Certificate"
2314 msgstr "Íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò"
2315
2316 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2317 msgid "Accept and save"
2318 msgstr "Ïðèåìè è çàïèøè"
2319
2320 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2321 msgid "Cancel connection"
2322 msgstr "Ïðåêðàòè âðúçêàòà"
2323
2324 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2325 msgid "New certificate:"
2326 msgstr "Íîâ ñåðòèôèêàò"
2327
2328 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2329 msgid "Known certificate:"
2330 msgstr "Ïîçíàò ñåðòèôèêàò:"
2331
2332 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2333 #, c-format
2334 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2335 msgstr "Ñåðòèôèêàòà çà %s å ïðîìåíåí. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2336
2337 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2338 msgid "View certificates"
2339 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòèòå"
2340
2341 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2342 msgid "Changed SSL Certificate"
2343 msgstr "Ïðîìåíåí SSL ñåðòèôèêàò"
2344
2345 #: src/gtkaspell.c:479
2346 msgid "No dictionary selected."
2347 msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
2348
2349 #: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1845
2350 msgid "Normal Mode"
2351 msgstr "Íîðìàëåí Ðåæèì"
2352
2353 #: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1856
2354 msgid "Bad Spellers Mode"
2355 msgstr ""
2356
2357 #: src/gtkaspell.c:740
2358 msgid "Unknown suggestion mode."
2359 msgstr ""
2360
2361 #: src/gtkaspell.c:973
2362 msgid "No misspelled word found."
2363 msgstr "Íÿìà îòêðèòà ñãðåøåíà äóìà."
2364
2365 #: src/gtkaspell.c:1307
2366 msgid "Replace unknown word"
2367 msgstr "Çàìåíè íåïîçíàòàòà äóìà"
2368
2369 #: src/gtkaspell.c:1317
2370 #, c-format
2371 msgid "Replace \"%s\" with: "
2372 msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ: "
2373
2374 #: src/gtkaspell.c:1337
2375 msgid ""
2376 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2377 "will learn from mistake.\n"
2378 msgstr ""
2379
2380 #: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1834
2381 msgid "Fast Mode"
2382 msgstr "Áúðç ðåæèì"
2383
2384 #: src/gtkaspell.c:1682
2385 #, c-format
2386 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2387 msgstr "\"%s\" íå ñå ñðåùà â %s"
2388
2389 #: src/gtkaspell.c:1695
2390 msgid "Accept in this session"
2391 msgstr "Ïðèåìè â òàçè ñåñèÿ"
2392
2393 #: src/gtkaspell.c:1705
2394 msgid "Add to personal dictionary"
2395 msgstr "Äîáàâè êúì ïåðñîíàëíèÿ ðå÷íèê"
2396
2397 #: src/gtkaspell.c:1715
2398 msgid "Replace with..."
2399 msgstr "Çàìåíè ñúñ..."
2400
2401 #: src/gtkaspell.c:1725
2402 #, c-format
2403 msgid "Check with %s"
2404 msgstr "Ïðîâåðè ñ %s"
2405
2406 #: src/gtkaspell.c:1744
2407 msgid "(no suggestions)"
2408 msgstr ""
2409
2410 #: src/gtkaspell.c:1755 src/gtkaspell.c:1908
2411 msgid "More..."
2412 msgstr "Ïîâå÷å..."
2413
2414 #: src/gtkaspell.c:1810
2415 #, c-format
2416 msgid "Dictionary: %s"
2417 msgstr "Ðå÷íèê: %s"
2418
2419 #: src/gtkaspell.c:1823
2420 #, c-format
2421 msgid "Use alternate (%s)"
2422 msgstr "Ïîëçâàé çàìåñòèòåë (%s)"
2423
2424 #: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1614
2425 msgid "Check while typing"
2426 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
2427
2428 #: src/gtkaspell.c:1887
2429 msgid "Change dictionary"
2430 msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
2431
2432 #: src/gtkaspell.c:2041
2433 #, c-format
2434 msgid ""
2435 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2436 "%s"
2437 msgstr ""
2438 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
2439 "%s"
2440
2441 #: src/gtkutils.c:60 src/gtkutils.c:76
2442 msgid "Abcdef"
2443 msgstr "Abcdef"
2444
2445 #: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:2286
2446 msgid "(No From)"
2447 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
2448
2449 #: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:2329 src/summaryview.c:2332
2450 msgid "(No Subject)"
2451 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
2452
2453 #: src/imap.c:449
2454 #, c-format
2455 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2456 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
2457
2458 #: src/imap.c:495
2459 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2460 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
2461
2462 #: src/imap.c:508
2463 #, c-format
2464 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2465 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
2466
2467 #: src/imap.c:1015 src/imap.c:1062
2468 #, c-format
2469 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2470 msgstr ""
2471
2472 #: src/imap.c:1021 src/imap.c:1069 src/imap.c:1117
2473 msgid "can't expunge\n"
2474 msgstr "íå ìîãà äà çàëè÷à\n"
2475
2476 #: src/imap.c:1111
2477 #, c-format
2478 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2479 msgstr ""
2480
2481 #: src/imap.c:1301
2482 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2483 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
2484
2485 #: src/imap.c:1487
2486 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2487 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
2488
2489 #: src/imap.c:1507
2490 msgid "can't create mailbox\n"
2491 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2492
2493 #: src/imap.c:1576
2494 #, c-format
2495 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2496 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
2497
2498 #: src/imap.c:1640
2499 msgid "can't delete mailbox\n"
2500 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2501
2502 #: src/imap.c:1673
2503 msgid "can't get envelope\n"
2504 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
2505
2506 #: src/imap.c:1681
2507 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2508 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
2509
2510 #: src/imap.c:1703
2511 #, c-format
2512 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2513 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
2514
2515 #: src/imap.c:1794
2516 #, c-format
2517 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2518 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
2519
2520 #: src/imap.c:1815
2521 #, c-format
2522 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2523 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2524
2525 #: src/imap.c:1822
2526 #, c-format
2527 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2528 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
2529
2530 #: src/imap.c:1846
2531 msgid "Can't start TLS session.\n"
2532 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
2533
2534 #: src/imap.c:1858
2535 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2536 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ.\n"
2537
2538 #: src/imap.c:1932
2539 msgid "can't get namespace\n"
2540 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
2541
2542 #: src/imap.c:2389
2543 #, c-format
2544 msgid "can't select folder: %s\n"
2545 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
2546
2547 #: src/imap.c:2509
2548 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2549 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
2550
2551 #: src/imap.c:2770
2552 #, c-format
2553 msgid "can't append %s to %s\n"
2554 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
2555
2556 #: src/imap.c:2775
2557 msgid "(sending file...)"
2558 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
2559
2560 #: src/imap.c:2811
2561 #, c-format
2562 msgid "can't copy %d to %s\n"
2563 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
2564
2565 #: src/imap.c:2836
2566 #, c-format
2567 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2568 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: STORE %d:%d %s\n"
2569
2570 #: src/imap.c:2850
2571 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2572 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: EXPUNGE\n"
2573
2574 #: src/import.c:131
2575 msgid "Import"
2576 msgstr "Èìïîðò"
2577
2578 #: src/import.c:150
2579 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2580 msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
2581
2582 #: src/import.c:160
2583 msgid "Importing file:"
2584 msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
2585
2586 #: src/import.c:165
2587 msgid "Destination dir:"
2588 msgstr ""
2589
2590 #: src/import.c:223
2591 msgid "Select importing file"
2592 msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
2593
2594 #: src/importldif.c:118
2595 msgid "Please specify address book name and file to import."
2596 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
2597
2598 #: src/importldif.c:121
2599 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2600 msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
2601
2602 #: src/importldif.c:124
2603 msgid "File imported."
2604 msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
2605
2606 #: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2607 msgid "Please select a file."
2608 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
2609
2610 #: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2611 msgid "Address book name must be supplied."
2612 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
2613
2614 #: src/importldif.c:318
2615 msgid "Error reading LDIF fields."
2616 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
2617
2618 #: src/importldif.c:341
2619 msgid "LDIF file imported successfully."
2620 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
2621
2622 #: src/importldif.c:426
2623 msgid "Select LDIF File"
2624 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
2625
2626 #: src/importldif.c:542
2627 msgid "S"
2628 msgstr "S"
2629
2630 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2631 msgid "LDIF Field"
2632 msgstr "LDIF Ïîëå"
2633
2634 #: src/importldif.c:544
2635 msgid "Attribute Name"
2636 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
2637
2638 #: src/importldif.c:602
2639 msgid "Attribute"
2640 msgstr "Àòðèáóò"
2641
2642 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
2643 msgid "Select"
2644 msgstr "Èçáåðè"
2645
2646 #: src/importldif.c:674
2647 msgid "File Name :"
2648 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
2649
2650 #: src/importldif.c:684
2651 msgid "Records :"
2652 msgstr "Çàïèñè :"
2653
2654 #: src/importldif.c:712
2655 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2656 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
2657
2658 #: src/importmutt.c:143
2659 msgid "Error importing MUTT file."
2660 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà MUTT ôàéë."
2661
2662 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2663 #: src/importpine.c:329
2664 msgid "Please select a file to import."
2665 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå."
2666
2667 #: src/importmutt.c:185
2668 msgid "Select MUTT File"
2669 msgstr "Èçáåðè MUTT Ôàéë"
2670
2671 #: src/importmutt.c:239
2672 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2673 msgstr "Âíåñè MUTT ôàéë â Àäðåñíèêà"
2674
2675 #: src/importpine.c:143
2676 msgid "Error importing Pine file."
2677 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà Pine ôàéë."
2678
2679 #: src/importpine.c:185
2680 msgid "Select Pine File"
2681 msgstr "Èçáåðè Pine ôàéë"
2682
2683 #: src/importpine.c:239
2684 msgid "Import Pine file into Address Book"
2685 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
2686
2687 #: src/inc.c:269 src/inc.c:369 src/send.c:396
2688 msgid "Standby"
2689 msgstr "Ãîòîâíîñò"
2690
2691 #: src/inc.c:393
2692 msgid "Retrieving new messages"
2693 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2694
2695 #: src/inc.c:525
2696 msgid "Retrieving"
2697 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
2698
2699 #: src/inc.c:534
2700 #, c-format
2701 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2702 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
2703
2704 #: src/inc.c:538
2705 msgid "Done (no new messages)"
2706 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2707
2708 #: src/inc.c:545
2709 msgid "Connection failed"
2710 msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà"
2711
2712 #: src/inc.c:549
2713 msgid "Auth failed"
2714 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà íå áåøå óñïåøíà"
2715
2716 #: src/inc.c:553 src/prefs_summary_column.c:76
2717 msgid "Locked"
2718 msgstr "Çàêëþ÷åí"
2719
2720 #: src/inc.c:564
2721 msgid "Cancelled"
2722 msgstr "Îòêàçàíî"
2723
2724 #: src/inc.c:577
2725 #, c-format
2726 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2727 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
2728
2729 #: src/inc.c:647
2730 #, c-format
2731 msgid "Finished (%d new message(s))"
2732 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2733
2734 #: src/inc.c:650
2735 msgid "Finished (no new messages)"
2736 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2737
2738 #: src/inc.c:658
2739 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2740 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
2741
2742 #: src/inc.c:722
2743 #, c-format
2744 msgid "%s: Retrieving new messages"
2745 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2746
2747 #: src/inc.c:750
2748 #, c-format
2749 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2750 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
2751
2752 #: src/inc.c:757
2753 #, c-format
2754 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2755 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2756
2757 #: src/inc.c:764
2758 #, c-format
2759 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2760 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
2761
2762 #: src/inc.c:880 src/inc.c:949
2763 #, c-format
2764 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2765 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
2766
2767 #: src/inc.c:913 src/send.c:630
2768 msgid "Authenticating..."
2769 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
2770
2771 #: src/inc.c:917
2772 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2773 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
2774
2775 #: src/inc.c:921
2776 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2777 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
2778
2779 #: src/inc.c:925
2780 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2781 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
2782
2783 #: src/inc.c:929
2784 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2785 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
2786
2787 #: src/inc.c:933
2788 #, c-format
2789 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2790 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
2791
2792 #: src/inc.c:966
2793 #, c-format
2794 msgid "Deleting message %d"
2795 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
2796
2797 #: src/inc.c:972 src/send.c:648
2798 msgid "Quitting"
2799 msgstr "Ïðåêúñâàì"
2800
2801 #: src/inc.c:1017
2802 msgid "Error occurred while processing mail."
2803 msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà."
2804
2805 #: src/inc.c:1020
2806 msgid "No disk space left."
2807 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî íà äèñêà."
2808
2809 #: src/inc.c:1023
2810 msgid "Can't write file."
2811 msgstr "Íå ìîãà äà çàïèøà âúâ ôàéë."
2812
2813 #: src/inc.c:1026
2814 msgid "Socket error."
2815 msgstr "Socket error."
2816
2817 #: src/inc.c:1030
2818 msgid "Mailbox is locked."
2819 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
2820
2821 #: src/inc.c:1058
2822 msgid "Incorporation cancelled\n"
2823 msgstr "Îáåäèíÿâàíåòî å ïðåêðàòåíî\n"
2824
2825 #: src/inputdialog.c:151
2826 #, c-format
2827 msgid "Input password for %s on %s:"
2828 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà çà %s íà %s:"
2829
2830 #: src/inputdialog.c:153
2831 msgid "Input password"
2832 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
2833
2834 #: src/logwindow.c:61
2835 msgid "Protocol log"
2836 msgstr "Protocol ëîã"
2837
2838 #: src/main.c:141 src/main.c:150
2839 #, c-format
2840 msgid ""
2841 "File `%s' already exists.\n"
2842 "Can't create folder."
2843 msgstr ""
2844 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
2845 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
2846
2847 #: src/main.c:204
2848 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2849 msgstr "g_thread íå ñå ïîääúðæà îò glib.\n"
2850
2851 #: src/main.c:259
2852 msgid ""
2853 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2854 "OpenPGP support disabled."
2855 msgstr ""
2856 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
2857 "OpenPGP ïîäðúæêàòà íå å àêòèâèðàíà."
2858
2859 #: src/main.c:419
2860 #, c-format
2861 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2862 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
2863
2864 #: src/main.c:422
2865 msgid "  --compose [address]    open composition window"
2866 msgstr " --compose [àäðåñ]\t\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå"
2867
2868 #: src/main.c:423
2869 msgid ""
2870 "  --attach file1 [file2]...\n"
2871 "                         open composition window with specified files\n"
2872 "                         attached"
2873 msgstr ""
2874 "  --attach file1 [file2]...\n"
2875 "                         îòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå ñúñ çàäàäåíèòå\n"
2876 "                         ïðèêà÷åíè ôàéëîâå"
2877
2878 #: src/main.c:426
2879 msgid "  --receive              receive new messages"
2880 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2881
2882 #: src/main.c:427
2883 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
2884 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
2885
2886 #: src/main.c:428
2887 msgid "  --send                 send all queued messages"
2888 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
2889
2890 #: src/main.c:429
2891 msgid "  --status               show the total number of messages"
2892 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
2893
2894 #: src/main.c:430
2895 msgid "  --online               switch to online mode"
2896 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îíëàéí ðåæèì"
2897
2898 #: src/main.c:431
2899 msgid "  --offline              switch to offline mode"
2900 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îôëàéí ðåæèì"
2901
2902 #: src/main.c:432
2903 msgid "  --debug                debug mode"
2904 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
2905
2906 #: src/main.c:433
2907 msgid "  --help                 display this help and exit"
2908 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
2909
2910 #: src/main.c:434
2911 msgid "  --version              output version information and exit"
2912 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
2913
2914 #: src/main.c:475 src/summaryview.c:5292
2915 #, c-format
2916 msgid "Processing (%s)..."
2917 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
2918
2919 #: src/main.c:478
2920 msgid "top level folder"
2921 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
2922
2923 #: src/main.c:526
2924 msgid "Composing message exists."
2925 msgstr ""
2926
2927 #: src/main.c:527
2928 msgid "Draft them"
2929 msgstr "Ïîñòàâè êàòî ×åðíîâè"
2930
2931 #: src/main.c:527
2932 msgid "Discard them"
2933 msgstr "Îòõâúðëè"
2934
2935 #: src/main.c:527
2936 msgid "Don't quit"
2937 msgstr ""
2938
2939 #: src/main.c:541
2940 msgid "Queued messages"
2941 msgstr "Ñúîáùåíèÿ íà îïàøêà"
2942
2943 #: src/main.c:542
2944 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2945 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
2946
2947 #: src/main.c:789 src/mainwindow.c:3045
2948 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
2949 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
2950
2951 #: src/mainwindow.c:506
2952 msgid "/_File/_Add mailbox..."
2953 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
2954
2955 #: src/mainwindow.c:507
2956 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
2957 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ..."
2958
2959 #: src/mainwindow.c:508
2960 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
2961 msgstr "/_Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
2962
2963 #: src/mainwindow.c:510
2964 msgid "/_File/_Folder"
2965 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà"
2966
2967 #: src/mainwindow.c:511
2968 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2969 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
2970
2971 #: src/mainwindow.c:513
2972 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2973 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
2974
2975 #: src/mainwindow.c:514
2976 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2977 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
2978
2979 #: src/mainwindow.c:515
2980 msgid "/_File/_Import mbox file..."
2981 msgstr "/_Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
2982
2983 #: src/mainwindow.c:516
2984 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2985 msgstr "/_Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
2986
2987 #: src/mainwindow.c:517
2988 msgid "/_File/Empty _trash"
2989 msgstr "/_Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
2990
2991 #: src/mainwindow.c:518
2992 msgid "/_File/_Work offline"
2993 msgstr "/_Ôàéë/Ðàáîòà offline"
2994
2995 #: src/mainwindow.c:520
2996 msgid "/_File/_Save as..."
2997 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
2998
2999 #: src/mainwindow.c:521
3000 msgid "/_File/_Print..."
3001 msgstr "/_Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
3002
3003 #: src/mainwindow.c:524
3004 msgid "/_File/E_xit"
3005 msgstr "/_Ôàéë/Èçõîä"
3006
3007 #: src/mainwindow.c:529
3008 msgid "/_Edit/Select _thread"
3009 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
3010
3011 #: src/mainwindow.c:531
3012 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3013 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
3014
3015 #: src/mainwindow.c:533
3016 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3017 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
3018
3019 #: src/mainwindow.c:535
3020 msgid "/_View/Show or hi_de"
3021 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
3022
3023 #: src/mainwindow.c:536
3024 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3025 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
3026
3027 #: src/mainwindow.c:538
3028 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3029 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
3030
3031 #: src/mainwindow.c:540
3032 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3033 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
3034
3035 #: src/mainwindow.c:542
3036 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3037 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
3038
3039 #: src/mainwindow.c:544
3040 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3041 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
3042
3043 #: src/mainwindow.c:546
3044 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3045 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
3046
3047 #: src/mainwindow.c:548
3048 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3049 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
3050
3051 #: src/mainwindow.c:550
3052 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3053 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
3054
3055 #: src/mainwindow.c:553
3056 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3057 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
3058
3059 #: src/mainwindow.c:554
3060 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3061 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
3062
3063 #: src/mainwindow.c:556
3064 msgid "/_View/_Sort"
3065 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
3066
3067 #: src/mainwindow.c:557
3068 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3069 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
3070
3071 #: src/mainwindow.c:558
3072 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3073 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3074
3075 #: src/mainwindow.c:559
3076 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3077 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
3078
3079 #: src/mainwindow.c:560
3080 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3081 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
3082
3083 #: src/mainwindow.c:561
3084 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3085 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
3086
3087 #: src/mainwindow.c:562
3088 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3089 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
3090
3091 #: src/mainwindow.c:564
3092 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3093 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
3094
3095 #: src/mainwindow.c:565
3096 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
3097 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî íåïðî÷åòåíè"
3098
3099 #: src/mainwindow.c:566
3100 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3101 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
3102
3103 #: src/mainwindow.c:568
3104 msgid "/_View/_Sort/by score"
3105 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3106
3107 #: src/mainwindow.c:569
3108 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3109 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
3110
3111 #: src/mainwindow.c:570
3112 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3113 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
3114
3115 #: src/mainwindow.c:571 src/mainwindow.c:574
3116 msgid "/_View/_Sort/---"
3117 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
3118
3119 #: src/mainwindow.c:572
3120 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3121 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
3122
3123 #: src/mainwindow.c:573
3124 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3125 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
3126
3127 #: src/mainwindow.c:575
3128 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3129 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
3130
3131 #: src/mainwindow.c:577
3132 msgid "/_View/Th_read view"
3133 msgstr "/_Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
3134
3135 #: src/mainwindow.c:578
3136 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3137 msgstr "/_Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
3138
3139 #: src/mainwindow.c:579
3140 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3141 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
3142
3143 #: src/mainwindow.c:580
3144 msgid "/_View/_Hide read messages"
3145 msgstr "/_Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
3146
3147 #: src/mainwindow.c:581
3148 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3149 msgstr "/_Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
3150
3151 #: src/mainwindow.c:584
3152 msgid "/_View/_Go to"
3153 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà"
3154
3155 #: src/mainwindow.c:585
3156 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3157 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
3158
3159 #: src/mainwindow.c:586
3160 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3161 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
3162
3163 #: src/mainwindow.c:587 src/mainwindow.c:592 src/mainwindow.c:595
3164 #: src/mainwindow.c:600 src/mainwindow.c:605
3165 msgid "/_View/_Go to/---"
3166 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
3167
3168 #: src/mainwindow.c:588
3169 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3170 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3171
3172 #: src/mainwindow.c:590
3173 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3174 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3175
3176 #: src/mainwindow.c:593
3177 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3178 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
3179
3180 #: src/mainwindow.c:594
3181 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3182 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
3183
3184 #: src/mainwindow.c:596
3185 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3186 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3187
3188 #: src/mainwindow.c:598
3189 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3190 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3191
3192 #: src/mainwindow.c:601
3193 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3194 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3195
3196 #: src/mainwindow.c:603
3197 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3198 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3199
3200 #: src/mainwindow.c:606
3201 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3202 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
3203
3204 #: src/mainwindow.c:610 src/mainwindow.c:617
3205 msgid "/_View/_Code set/---"
3206 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
3207
3208 #: src/mainwindow.c:614
3209 msgid "/_View/_Code set"
3210 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå"
3211
3212 #: src/mainwindow.c:615
3213 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3214 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
3215
3216 #: src/mainwindow.c:618
3217 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3218 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
3219
3220 #: src/mainwindow.c:622
3221 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3222 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
3223
3224 #: src/mainwindow.c:626
3225 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3226 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
3227
3228 #: src/mainwindow.c:628
3229 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3230 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
3231
3232 #: src/mainwindow.c:632
3233 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3234 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
3235
3236 #: src/mainwindow.c:635
3237 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3238 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
3239
3240 #: src/mainwindow.c:637
3241 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3242 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
3243
3244 #: src/mainwindow.c:640
3245 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3246 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
3247
3248 #: src/mainwindow.c:643
3249 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3250 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
3251
3252 #: src/mainwindow.c:646
3253 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3254 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
3255
3256 #: src/mainwindow.c:648
3257 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3258 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
3259
3260 #: src/mainwindow.c:650
3261 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3262 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
3263
3264 #: src/mainwindow.c:654
3265 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3266 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
3267
3268 #: src/mainwindow.c:657
3269 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3270 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
3271
3272 #: src/mainwindow.c:660
3273 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3274 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
3275
3276 #: src/mainwindow.c:662
3277 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3278 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
3279
3280 #: src/mainwindow.c:666
3281 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3282 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
3283
3284 #: src/mainwindow.c:668
3285 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3286 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
3287
3288 #: src/mainwindow.c:670
3289 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3290 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
3291
3292 #: src/mainwindow.c:672
3293 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3294 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
3295
3296 #: src/mainwindow.c:675
3297 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3298 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
3299
3300 #: src/mainwindow.c:677
3301 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3302 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
3303
3304 #: src/mainwindow.c:680
3305 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3306 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
3307
3308 #: src/mainwindow.c:682
3309 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3310 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
3311
3312 #: src/mainwindow.c:690 src/summaryview.c:439
3313 msgid "/_View/Open in new _window"
3314 msgstr "/_Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
3315
3316 #: src/mainwindow.c:691
3317 msgid "/_View/Mess_age source"
3318 msgstr "/_Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
3319
3320 #: src/mainwindow.c:692
3321 msgid "/_View/Show all _headers"
3322 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3323
3324 #: src/mainwindow.c:694
3325 msgid "/_View/_Update summary"
3326 msgstr "/_Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
3327
3328 #: src/mainwindow.c:697
3329 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3330 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
3331
3332 #: src/mainwindow.c:698
3333 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3334 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
3335
3336 #: src/mainwindow.c:700
3337 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3338 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
3339
3340 #: src/mainwindow.c:702
3341 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3342 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3343
3344 #: src/mainwindow.c:704
3345 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3346 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3347
3348 #: src/mainwindow.c:705
3349 msgid "/_Message/Compose a news message"
3350 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3351
3352 #: src/mainwindow.c:706 src/messageview.c:158
3353 msgid "/_Message/_Reply"
3354 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
3355
3356 #: src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:159
3357 msgid "/_Message/Repl_y to"
3358 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
3359
3360 #: src/mainwindow.c:708 src/messageview.c:160
3361 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3362 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
3363
3364 #: src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:161
3365 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3366 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
3367
3368 #: src/mainwindow.c:710 src/messageview.c:162
3369 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3370 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3371
3372 #: src/mainwindow.c:712 src/messageview.c:164
3373 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3374 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3375
3376 #: src/mainwindow.c:714
3377 msgid "/_Message/_Forward"
3378 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
3379
3380 #: src/mainwindow.c:715
3381 msgid "/_Message/Redirect"
3382 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
3383
3384 #: src/mainwindow.c:717
3385 msgid "/_Message/Re-_edit"
3386 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
3387
3388 #: src/mainwindow.c:719
3389 msgid "/_Message/M_ove..."
3390 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
3391
3392 #: src/mainwindow.c:720
3393 msgid "/_Message/_Copy..."
3394 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
3395
3396 #: src/mainwindow.c:721 src/messageview.c:166
3397 msgid "/_Message/_Delete"
3398 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
3399
3400 #: src/mainwindow.c:722
3401 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3402 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
3403
3404 #: src/mainwindow.c:724
3405 msgid "/_Message/_Mark"
3406 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
3407
3408 #: src/mainwindow.c:725
3409 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3410 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
3411
3412 #: src/mainwindow.c:726
3413 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3414 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
3415
3416 #: src/mainwindow.c:727
3417 msgid "/_Message/_Mark/---"
3418 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
3419
3420 #: src/mainwindow.c:728
3421 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3422 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
3423
3424 #: src/mainwindow.c:729
3425 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3426 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
3427
3428 #: src/mainwindow.c:731
3429 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3430 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
3431
3432 #: src/mainwindow.c:734
3433 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3434 msgstr "Èíñòðóìåíòè/Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå..."
3435
3436 #: src/mainwindow.c:736
3437 msgid "/_Tools/_Address book..."
3438 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
3439
3440 #: src/mainwindow.c:737
3441 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3442 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
3443
3444 #: src/mainwindow.c:739
3445 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3446 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
3447
3448 #: src/mainwindow.c:740
3449 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3450 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
3451
3452 #: src/mainwindow.c:742
3453 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3454 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
3455
3456 #: src/mainwindow.c:745
3457 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3458 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
3459
3460 #: src/mainwindow.c:746
3461 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3462 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
3463
3464 #: src/mainwindow.c:747
3465 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3466 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
3467
3468 #: src/mainwindow.c:749
3469 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3470 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
3471
3472 #: src/mainwindow.c:751
3473 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3474 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
3475
3476 #: src/mainwindow.c:753
3477 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3478 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
3479
3480 #: src/mainwindow.c:758
3481 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3482 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
3483
3484 #: src/mainwindow.c:761
3485 msgid "/_Tools/E_xecute"
3486 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
3487
3488 #: src/mainwindow.c:764
3489 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3490 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/SSL ñåðòèôèêàòè..."
3491
3492 #: src/mainwindow.c:768
3493 msgid "/_Tools/_Log window"
3494 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
3495
3496 #: src/mainwindow.c:770
3497 msgid "/_Configuration"
3498 msgstr "/_Íàñòðîéêè"
3499
3500 #: src/mainwindow.c:771
3501 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3502 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
3503
3504 #: src/mainwindow.c:773
3505 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars"
3506 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà"
3507
3508 #: src/mainwindow.c:775
3509 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/_Main window..."
3510 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Îñíîâíà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè..."
3511
3512 #: src/mainwindow.c:777
3513 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/_Compose window..."
3514 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Ñúñòàâè ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè..."
3515
3516 #: src/mainwindow.c:779
3517 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/M_essage view..."
3518 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Îñíîâíà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè..."
3519
3520 #: src/mainwindow.c:781
3521 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3522 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
3523
3524 #: src/mainwindow.c:783
3525 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3526 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
3527
3528 #: src/mainwindow.c:785
3529 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3530 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîíè..."
3531
3532 #: src/mainwindow.c:786
3533 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3534 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
3535
3536 #: src/mainwindow.c:787
3537 msgid "/_Configuration/---"
3538 msgstr "/_Íàñòðîéêè/---"
3539
3540 #: src/mainwindow.c:788
3541 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3542 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
3543
3544 #: src/mainwindow.c:790
3545 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3546 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
3547
3548 #: src/mainwindow.c:792
3549 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3550 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
3551
3552 #: src/mainwindow.c:794
3553 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3554 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
3555
3556 #: src/mainwindow.c:798
3557 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3558 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî (Local)"
3559
3560 #: src/mainwindow.c:799
3561 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3562 msgstr "/_Ïîìîù/Íàðú÷íèê (Sylpheed Doc Homepage)"
3563
3564 #: src/mainwindow.c:801
3565 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3566 msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Local)"
3567
3568 #: src/mainwindow.c:802
3569 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3570 msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Sylpheed Doc Homepage)"
3571
3572 #: src/mainwindow.c:804
3573 msgid "/_Help/---"
3574 msgstr "/_Ïîìîù/---"
3575
3576 #: src/mainwindow.c:812
3577 msgid "/Reply with _quote"
3578 msgstr "/Îòãîâîðè ñ öèòàò"
3579
3580 #: src/mainwindow.c:813
3581 msgid "/_Reply without quote"
3582 msgstr "/Îòãîâîðè áåç öèòàò"
3583
3584 #: src/mainwindow.c:817
3585 msgid "/Reply to all with _quote"
3586 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
3587
3588 #: src/mainwindow.c:818
3589 msgid "/_Reply to all without quote"
3590 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
3591
3592 #: src/mainwindow.c:822
3593 msgid "/Reply to list with _quote"
3594 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
3595
3596 #: src/mainwindow.c:823
3597 msgid "/_Reply to list without quote"
3598 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
3599
3600 #: src/mainwindow.c:827
3601 msgid "/Reply to sender with _quote"
3602 msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à ñ öèòàò"
3603
3604 #: src/mainwindow.c:828
3605 msgid "/_Reply to sender without quote"
3606 msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à áåç öèòàò"
3607
3608 #: src/mainwindow.c:832
3609 msgid "/_Forward message (inline style)"
3610 msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî (inline style)"
3611
3612 #: src/mainwindow.c:833
3613 msgid "/Forward message as _attachment"
3614 msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî êàòî ïðèêðåïêà"
3615
3616 #: src/mainwindow.c:1259 src/mainwindow.c:1276 src/prefs_folder_item.c:450
3617 #: src/selective_download.c:591
3618 msgid "Untitled"
3619 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
3620
3621 #: src/mainwindow.c:1277
3622 msgid "none"
3623 msgstr "íèùî"
3624
3625 #: src/mainwindow.c:1455
3626 msgid "Empty trash"
3627 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3628
3629 #: src/mainwindow.c:1456
3630 msgid "Empty all messages in trash?"
3631 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
3632
3633 #: src/mainwindow.c:1481
3634 msgid "Add mailbox"
3635 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
3636
3637 #: src/mainwindow.c:1482
3638 msgid ""
3639 "Input the location of mailbox.\n"
3640 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3641 "scanned automatically."
3642 msgstr ""
3643 "Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
3644 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ, òî òÿ ùå áúäå\n"
3645 "ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
3646
3647 #: src/mainwindow.c:1488 src/mainwindow.c:1526
3648 #, c-format
3649 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3650 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
3651
3652 #: src/mainwindow.c:1493 src/setup.c:57
3653 msgid "Mailbox"
3654 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
3655
3656 #: src/mainwindow.c:1499 src/setup.c:63
3657 msgid ""
3658 "Creation of the mailbox failed.\n"
3659 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3660 "there."
3661 msgstr ""
3662 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
3663 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
3664
3665 #: src/mainwindow.c:1519
3666 msgid "Add mbox mailbox"
3667 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
3668
3669 #: src/mainwindow.c:1520
3670 msgid "Input the location of mailbox."
3671 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
3672
3673 #: src/mainwindow.c:1541
3674 msgid "Creation of the mailbox failed."
3675 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
3676
3677 #: src/mainwindow.c:1812
3678 msgid "Sylpheed - Folder View"
3679 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
3680
3681 #: src/mainwindow.c:1828 src/messageview.c:185
3682 msgid "Sylpheed - Message View"
3683 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
3684
3685 #: src/mainwindow.c:2187
3686 msgid "Exit"
3687 msgstr "Èçõîä"
3688
3689 #: src/mainwindow.c:2187
3690 msgid "Exit this program?"
3691 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
3692
3693 #: src/mainwindow.c:2718
3694 msgid "Receive Mail on all Accounts"
3695 msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà îò âñè÷êè àêàóíòè"
3696
3697 #: src/mainwindow.c:2724
3698 msgid "Receive Mail on current Account"
3699 msgstr "Èçòåãëè ïîùàòà çà òåêóùèÿ àêàóíò"
3700
3701 #: src/mainwindow.c:2730
3702 msgid "Send Queued Message(s)"
3703 msgstr "Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3704
3705 #: src/mainwindow.c:2735 src/prefs_common.c:1236
3706 msgid "News"
3707 msgstr "Íîâèíè"
3708
3709 #: src/mainwindow.c:2743 src/messageview.c:881
3710 msgid "Compose Email"
3711 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå"
3712
3713 #: src/mainwindow.c:2747
3714 msgid "Compose News"
3715 msgstr "Ñú÷èíè íîâèíè"
3716
3717 #: src/mainwindow.c:2753 src/messageview.c:887
3718 msgid "Reply to Message"
3719 msgstr "Îòãîâîðè íà ñúîáùåíèåòî"
3720
3721 #: src/mainwindow.c:2770 src/messageview.c:893
3722 msgid "Reply to Sender"
3723 msgstr "Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
3724
3725 #: src/mainwindow.c:2788 src/messageview.c:899
3726 msgid "Reply to All"
3727 msgstr "Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3728
3729 #: src/mainwindow.c:2806 src/messageview.c:905
3730 msgid "Reply to Mailing-list"
3731 msgstr "Îòãîâîðè íà Ïîùåíñêè ñïèñúê"
3732
3733 #: src/mainwindow.c:2824 src/messageview.c:911
3734 msgid "Forward Message"
3735 msgstr "Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî"
3736
3737 #: src/mainwindow.c:2842 src/messageview.c:917
3738 msgid "Delete Message"
3739 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî"
3740
3741 #: src/mainwindow.c:2848 src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:476
3742 #: src/prefs_matcher.c:157
3743 msgid "Execute"
3744 msgstr "Èçïúëíè"
3745
3746 #: src/mainwindow.c:2854 src/messageview.c:923
3747 msgid "Goto Next Message"
3748 msgstr "Îòèäè íà Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
3749
3750 #: src/matcher.c:995 src/matcher.c:996 src/matcher.c:997 src/matcher.c:998
3751 #: src/matcher.c:999 src/matcher.c:1000 src/matcher.c:1001 src/matcher.c:1002
3752 msgid "(none)"
3753 msgstr "(íÿìà)"
3754
3755 #: src/message_search.c:88
3756 msgid "Find in current message"
3757 msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
3758
3759 #: src/message_search.c:106
3760 msgid "Find text:"
3761 msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
3762
3763 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:182
3764 msgid "Case sensitive"
3765 msgstr "Îò÷èòà ðàçìåðà íà ñèìâîëèòå"
3766
3767 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3768 msgid "Backward search"
3769 msgstr "Òúðñåíå íàçàä"
3770
3771 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3772 msgid "Search"
3773 msgstr "Òúðñåíå"
3774
3775 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
3776 msgid "Search failed"
3777 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
3778
3779 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
3780 msgid "Search string not found."
3781 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
3782
3783 #: src/message_search.c:191
3784 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3785 msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
3786
3787 #: src/message_search.c:194
3788 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3789 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
3790
3791 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
3792 msgid "Search finished"
3793 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
3794
3795 #: src/messageview.c:386
3796 msgid "<No Return-Path found>"
3797 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
3798
3799 #: src/messageview.c:394
3800 #, c-format
3801 msgid ""
3802 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3803 "does not correspond to the return path:\n"
3804 "Notification address: %s\n"
3805 "Return path: %s\n"
3806 "It is advised to not to send the return receipt."
3807 msgstr ""
3808
3809 #: src/messageview.c:402
3810 msgid "+Don't Send"
3811 msgstr "+Íå èçïðàùàé"
3812
3813 #: src/messageview.c:411
3814 msgid ""
3815 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3816 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3817 "officially addressed to you.\n"
3818 "Receipt notification cancelled."
3819 msgstr ""
3820
3821 #: src/messageview.c:479
3822 msgid ""
3823 "Error occurred while sending the notification.\n"
3824 "Put this notification into queue folder?"
3825 msgstr ""
3826 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
3827 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
3828
3829 #: src/messageview.c:485
3830 msgid "Can't queue the notification."
3831 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
3832
3833 #: src/messageview.c:488
3834 msgid "Error occurred while sending the notification."
3835 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
3836
3837 #: src/messageview.c:755
3838 msgid "This messages asks for a return receipt."
3839 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå."
3840
3841 #: src/messageview.c:756
3842 msgid "Send receipt"
3843 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
3844
3845 #: src/messageview.c:809
3846 msgid "Return Receipt Notification"
3847 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
3848
3849 #: src/messageview.c:810
3850 msgid ""
3851 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3852 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3853 "notification:"
3854 msgstr ""
3855 "Ñúîáùåíèåòî áåøå èçïðàòåíî äî íÿêîëêî îò àêàóíòèòå.\n"
3856 "Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå çà "
3857 "ïîëó÷àâàíå:"
3858
3859 #: src/messageview.c:814
3860 msgid "Send Notification"
3861 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
3862
3863 #: src/messageview.c:814
3864 msgid "+Cancel"
3865 msgstr "+Îòêàç"
3866
3867 #: src/mimeview.c:114
3868 msgid "/_Open"
3869 msgstr "/_Îòâîðè"
3870
3871 #: src/mimeview.c:115
3872 msgid "/Open _with..."
3873 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
3874
3875 #: src/mimeview.c:116
3876 msgid "/_Display as text"
3877 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
3878
3879 #: src/mimeview.c:117
3880 msgid "/_Display image"
3881 msgstr "/_Ïîêàæè êàðòèíêàòà"
3882
3883 #: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:444
3884 msgid "/_Save as..."
3885 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
3886
3887 #: src/mimeview.c:119
3888 msgid "/Save _all..."
3889 msgstr "/_Çàïàçè âñè÷êî..."
3890
3891 #: src/mimeview.c:122
3892 msgid "/_Check signature"
3893 msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
3894
3895 #: src/mimeview.c:150
3896 msgid "MIME Type"
3897 msgstr "MIME Òèï"
3898
3899 #: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2149
3900 msgid "Text"
3901 msgstr "Òåêñò"
3902
3903 #: src/mimeview.c:269
3904 msgid "Select \"Check signature\" to check"
3905 msgstr "Èçáåðè \"Ïðîâåðè ïîäïèñà\" çà äà ïðîâåðèø"
3906
3907 #: src/mimeview.c:463
3908 msgid "Can't get the part of multipart message."
3909 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3910
3911 #: src/mimeview.c:784 src/mimeview.c:844 src/mimeview.c:904 src/mimeview.c:923
3912 #: src/mimeview.c:947
3913 msgid "Can't save the part of multipart message."
3914 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3915
3916 #: src/mimeview.c:809 src/mimeview.c:891 src/summaryview.c:3399
3917 msgid "Save as"
3918 msgstr "Çàïàçè êàòî"
3919
3920 #: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896 src/summaryview.c:3404
3921 msgid "Overwrite"
3922 msgstr "Ïðåçàïèøè"
3923
3924 #: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897
3925 msgid "Overwrite existing file?"
3926 msgstr "Äà ïðåçàïèøà âúðõó ñúùåñòâóâàù ôàéë?"
3927
3928 #: src/mimeview.c:957
3929 msgid "Open with"
3930 msgstr "Îòâîðè ñúñ"
3931
3932 #: src/mimeview.c:958
3933 #, c-format
3934 msgid ""
3935 "Enter the command line to open file:\n"
3936 "(`%s' will be replaced with file name)"
3937 msgstr ""
3938 "Âúâåäåòå êîìàíäà çà îòâðÿíå íà ôàéë:\n"
3939 "(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéëà)"
3940
3941 #: src/news.c:179
3942 #, c-format
3943 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3944 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
3945
3946 #: src/news.c:747 src/news.c:1165
3947 #, c-format
3948 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3949 msgstr ""
3950
3951 #: src/news.c:1054
3952 #, c-format
3953 msgid "can't set group: %s\n"
3954 msgstr "íå ìîãà äà çàäàì ãðóïà: %s\n"
3955
3956 #: src/news.c:1059
3957 #, c-format
3958 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3959 msgstr ""
3960
3961 #: src/news.c:1080
3962 #, c-format
3963 msgid "error occurred while getting %s.\n"
3964 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
3965
3966 #: src/news.c:1097
3967 #, c-format
3968 msgid "getting xover %d in %s...\n"
3969 msgstr ""
3970
3971 #: src/news.c:1100 src/news.c:1168
3972 msgid "can't get xover\n"
3973 msgstr ""
3974
3975 #: src/news.c:1105 src/news.c:1174
3976 msgid "error occurred while getting xover.\n"
3977 msgstr ""
3978
3979 #: src/news.c:1111 src/news.c:1182
3980 #, c-format
3981 msgid "invalid xover line: %s\n"
3982 msgstr ""
3983
3984 #: src/news.c:1125 src/news.c:1139 src/news.c:1200 src/news.c:1225
3985 msgid "can't get xhdr\n"
3986 msgstr ""
3987
3988 #: src/news.c:1130 src/news.c:1144 src/news.c:1208 src/news.c:1233
3989 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
3990 msgstr ""
3991
3992 #: src/passphrase.c:85
3993 msgid "Passphrase"
3994 msgstr ""
3995
3996 #: src/passphrase.c:253
3997 msgid "[no user id]"
3998 msgstr ""
3999
4000 #: src/passphrase.c:257
4001 #, c-format
4002 msgid ""
4003 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4004 "\n"
4005 "  %.*s  \n"
4006 "(%.*s)\n"
4007 msgstr ""
4008
4009 #: src/passphrase.c:261
4010 msgid ""
4011 "Bad passphrase! Try again...\n"
4012 "\n"
4013 msgstr ""
4014
4015 #: src/pop.c:67
4016 #, c-format
4017 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4018 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
4019
4020 #: src/pop.c:73
4021 #, c-format
4022 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4023 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
4024
4025 #: src/pop.c:139
4026 msgid "can't start TLS session\n"
4027 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
4028
4029 #: src/pop.c:167 src/pop.c:196 src/pop.c:248
4030 msgid "error occurred on authentication\n"
4031 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè àóòåíòèôèêàöèÿòà\n"
4032
4033 #: src/pop.c:192 src/pop.c:244
4034 msgid "mailbox is locked\n"
4035 msgstr "mailbox çàêëþ÷åí\n"
4036
4037 #: src/pop.c:213
4038 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4039 msgstr ""
4040
4041 #: src/pop.c:220
4042 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4043 msgstr ""
4044
4045 #: src/pop.c:270 src/pop.c:309
4046 msgid "POP3 protocol error\n"
4047 msgstr "POP3 ãðåøêà\n"
4048
4049 #: src/pop.c:388 src/pop.c:438
4050 msgid "Socket error\n"
4051 msgstr "Ñîêåò ãðåøêà\n"
4052
4053 #: src/prefs.c:477
4054 msgid "Apply"
4055 msgstr "Ïðèëîæè"
4056
4057 #: src/prefs_account.c:658
4058 #, c-format
4059 msgid "Account%d"
4060 msgstr "Àêàóíò%d"
4061
4062 #: src/prefs_account.c:677
4063 msgid "Preferences for new account"
4064 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
4065
4066 #: src/prefs_account.c:682
4067 msgid "Account preferences"
4068 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
4069
4070 #: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1024
4071 msgid "Receive"
4072 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
4073
4074 #: src/prefs_account.c:736 src/prefs_common.c:1028
4075 msgid "Compose"
4076 msgstr "Ñú÷èíè"
4077
4078 #: src/prefs_account.c:739 src/prefs_common.c:1041
4079 msgid "Privacy"
4080 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
4081
4082 #: src/prefs_account.c:743
4083 msgid "SSL"
4084 msgstr "SSL"
4085
4086 #: src/prefs_account.c:746
4087 msgid "Advanced"
4088 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
4089
4090 #: src/prefs_account.c:824
4091 msgid "Name of account"
4092 msgstr "Èìå íà àêàóíò"
4093
4094 #: src/prefs_account.c:833
4095 msgid "Set as default"
4096 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
4097
4098 #: src/prefs_account.c:837
4099 msgid "Personal information"
4100 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
4101
4102 #: src/prefs_account.c:846
4103 msgid "Full name"
4104 msgstr "Ïúëíî èìå"
4105
4106 #: src/prefs_account.c:852
4107 msgid "Mail address"
4108 msgstr "E-mail àäðåñ"
4109
4110 #: src/prefs_account.c:858
4111 msgid "Organization"
4112 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
4113
4114 #: src/prefs_account.c:882
4115 msgid "Server information"
4116 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
4117
4118 #: src/prefs_account.c:903
4119 msgid "POP3 (normal)"
4120 msgstr "POP3 (íîðìàëåí)"
4121
4122 #: src/prefs_account.c:905
4123 msgid "POP3 (APOP auth)"
4124 msgstr "POP3 (APOP àóòåíòèôèêàöèÿ)"
4125
4126 #: src/prefs_account.c:907 src/prefs_account.c:1702 src/prefs_account.c:1926
4127 msgid "IMAP4"
4128 msgstr "IMAP4"
4129
4130 #: src/prefs_account.c:909
4131 msgid "News (NNTP)"
4132 msgstr "Íîâèíè (NNTP)"
4133
4134 #: src/prefs_account.c:911
4135 msgid "None (local)"
4136 msgstr "Áåç (ëîêàëíî)"
4137
4138 #: src/prefs_account.c:931
4139 msgid "This server requires authentication"
4140 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà àóòåíòèôèêàöèÿ"
4141
4142 #: src/prefs_account.c:975
4143 msgid "News server"
4144 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
4145
4146 #: src/prefs_account.c:981
4147 msgid "Server for receiving"
4148 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
4149
4150 #: src/prefs_account.c:987
4151 msgid "Local mailbox file"
4152 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
4153
4154 #: src/prefs_account.c:994
4155 msgid "SMTP server (send)"
4156 msgstr "SMTP ñúðâúð(èçïðàùàíå)"
4157
4158 #: src/prefs_account.c:1002
4159 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4160 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
4161
4162 #: src/prefs_account.c:1011
4163 msgid "command to send mails"
4164 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
4165
4166 #: src/prefs_account.c:1018 src/prefs_account.c:1330
4167 msgid "User ID"
4168 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
4169
4170 #: src/prefs_account.c:1024 src/prefs_account.c:1339
4171 msgid "Password"
4172 msgstr "Ïàðîëà"
4173
4174 #: src/prefs_account.c:1090 src/prefs_account.c:1685
4175 msgid "POP3"
4176 msgstr "POP3"
4177
4178 #: src/prefs_account.c:1098
4179 msgid "Remove messages on server when received"
4180 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
4181
4182 #: src/prefs_account.c:1109
4183 msgid "Remove after"
4184 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
4185
4186 #: src/prefs_account.c:1118
4187 msgid "days"
4188 msgstr "äíè"
4189
4190 #: src/prefs_account.c:1135
4191 msgid "(0 days: remove immediately)"
4192 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
4193
4194 #: src/prefs_account.c:1142
4195 msgid "Download all messages on server"
4196 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
4197
4198 #: src/prefs_account.c:1144
4199 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
4200 msgstr "Èçïîëçâàé ïðàâèëàòà çà ôèëòðèðàíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4201
4202 #: src/prefs_account.c:1146
4203 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
4204 msgstr "Èçòðèé ñëåä èçòåãëÿíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4205
4206 #: src/prefs_account.c:1152
4207 msgid "Receive size limit"
4208 msgstr "Ïîëó÷è îãðàíè÷åíèåòî íà ðàçìåðà"
4209
4210 #: src/prefs_account.c:1166
4211 msgid "Filter messages on receiving"
4212 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
4213
4214 #: src/prefs_account.c:1174
4215 msgid "Default inbox"
4216 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
4217
4218 #: src/prefs_account.c:1197
4219 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4220 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
4221
4222 #: src/prefs_account.c:1204
4223 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4224 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
4225
4226 #: src/prefs_account.c:1258
4227 msgid "Add Date"
4228 msgstr "Äîáàâè äàòà"
4229
4230 #: src/prefs_account.c:1259
4231 msgid "Generate Message-ID"
4232 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
4233
4234 #: src/prefs_account.c:1266
4235 msgid "Add user-defined header"
4236 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
4237
4238 #: src/prefs_account.c:1268 src/prefs_common.c:2378 src/prefs_common.c:2403
4239 msgid " Edit... "
4240 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
4241
4242 #: src/prefs_account.c:1278
4243 msgid "Authentication"
4244 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4245
4246 #: src/prefs_account.c:1286
4247 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4248 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
4249
4250 #: src/prefs_account.c:1301
4251 msgid "Authentication method"
4252 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4253
4254 #: src/prefs_account.c:1311
4255 msgid "Automatic"
4256 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
4257
4258 #: src/prefs_account.c:1361
4259 msgid ""
4260 "If you leave these entries empty, the same\n"
4261 "user ID and password as receiving will be used."
4262 msgstr ""
4263 "Àêî àêî îñòàâèòå òåçè ïîëåòà ïðàçíè, ùå áúäàò èçïîëçâàíè\n"
4264 "ñúùèòå user ID è ïàðîëà êàòî çà ïîëó÷àâàíåòî."
4265
4266 #: src/prefs_account.c:1370
4267 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4268 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
4269
4270 #: src/prefs_account.c:1385
4271 msgid "POP authentication timeout: "
4272 msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout:"
4273
4274 #: src/prefs_account.c:1394
4275 msgid "minutes"
4276 msgstr "ìèíóòè"
4277
4278 #: src/prefs_account.c:1436
4279 msgid "Signature file"
4280 msgstr "Ôàéë ñ ïîäïèñà"
4281
4282 #: src/prefs_account.c:1444
4283 msgid "Automatically set the following addresses"
4284 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
4285
4286 #: src/prefs_account.c:1453 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
4287 msgid "Cc"
4288 msgstr "Cc"
4289
4290 #: src/prefs_account.c:1466
4291 msgid "Bcc"
4292 msgstr "Bcc"
4293
4294 #: src/prefs_account.c:1479
4295 msgid "Reply-To"
4296 msgstr "Reply-To"
4297
4298 #: src/prefs_account.c:1531
4299 msgid "Encrypt message by default"
4300 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4301
4302 #: src/prefs_account.c:1533
4303 msgid "Sign message by default"
4304 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4305
4306 #: src/prefs_account.c:1535
4307 msgid "Default mode"
4308 msgstr "Ðåæèì ïî ïîäðàçáèðàíå"
4309
4310 #: src/prefs_account.c:1543
4311 msgid "Use PGP/MIME"
4312 msgstr "Èçïîëçâàé PGP/MIME"
4313
4314 #: src/prefs_account.c:1552
4315 msgid "Use Inline"
4316 msgstr ""
4317
4318 #: src/prefs_account.c:1562
4319 msgid "Sign key"
4320 msgstr "Ïîäïèøè êëþ÷"
4321
4322 #: src/prefs_account.c:1570
4323 msgid "Use default GnuPG key"
4324 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
4325
4326 #: src/prefs_account.c:1579
4327 msgid "Select key by your email address"
4328 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
4329
4330 #: src/prefs_account.c:1588
4331 msgid "Specify key manually"
4332 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
4333
4334 #: src/prefs_account.c:1604
4335 msgid "User or key ID:"
4336 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
4337
4338 #: src/prefs_account.c:1693 src/prefs_account.c:1710 src/prefs_account.c:1726
4339 #: src/prefs_account.c:1744
4340 msgid "Don't use SSL"
4341 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
4342
4343 #: src/prefs_account.c:1696
4344 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4345 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
4346
4347 #: src/prefs_account.c:1699 src/prefs_account.c:1716 src/prefs_account.c:1750
4348 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4349 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
4350
4351 #: src/prefs_account.c:1713
4352 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4353 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
4354
4355 #: src/prefs_account.c:1719
4356 msgid "NNTP"
4357 msgstr "NNTP"
4358
4359 #: src/prefs_account.c:1734
4360 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4361 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
4362
4363 #: src/prefs_account.c:1736
4364 msgid "Send (SMTP)"
4365 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
4366
4367 #: src/prefs_account.c:1747
4368 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4369 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
4370
4371 #: src/prefs_account.c:1872
4372 msgid "Specify SMTP port"
4373 msgstr "Îïðåäåëè SMTP ïîðò"
4374
4375 #: src/prefs_account.c:1878
4376 msgid "Specify POP3 port"
4377 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
4378
4379 #: src/prefs_account.c:1884
4380 msgid "Specify IMAP4 port"
4381 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
4382
4383 #: src/prefs_account.c:1890
4384 msgid "Specify NNTP port"
4385 msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
4386
4387 #: src/prefs_account.c:1895
4388 msgid "Specify domain name"
4389 msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
4390
4391 #: src/prefs_account.c:1905
4392 msgid "Tunnel command to open connection"
4393 msgstr "Êîìàíäà çà òóíåë ïðè îòâàðÿíåòî íà âðúçêà"
4394
4395 #: src/prefs_account.c:1913
4396 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4397 msgstr ""
4398
4399 #: src/prefs_account.c:1937