* src/mimeview.[ch]
[claws.git] / po / bg.po
1 # Bulgarain translation of Sylpheed.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
4 # Updated by: George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2003-06-21 16:13+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
11 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
12 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: src/account.c:305
18 msgid ""
19 "Some composing windows are open.\n"
20 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
21 msgstr ""
22 "Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
23 "Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
24
25 #: src/account.c:555
26 msgid "Edit accounts"
27 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
28
29 #: src/account.c:573
30 msgid ""
31 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
32 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
33 msgstr ""
34 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
35 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
36
37 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:612
38 #: src/compose.c:4605 src/compose.c:4775 src/editaddress.c:774
39 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
40 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
41 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
42 #: src/select-keys.c:301
43 msgid "Name"
44 msgstr "Èìå"
45
46 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:908
47 msgid "Protocol"
48 msgstr "Ïðîòîêîë"
49
50 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
51 msgid "Server"
52 msgstr "Ñúðâúð"
53
54 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:751 src/editaddress.c:722
55 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
56 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
57 #: src/prefs_filtering.c:528 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
58 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
59 msgid "Add"
60 msgstr "Äîáàâè"
61
62 #: src/account.c:630
63 msgid "Edit"
64 msgstr "Ïðîìåíè"
65
66 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
67 msgid " Delete "
68 msgstr "Èçòðèé"
69
70 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
71 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:582
72 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
73 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
74 msgid "Down"
75 msgstr "Íàäîëó"
76
77 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
78 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:576
79 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
80 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
81 msgid "Up"
82 msgstr "Íàãîðå"
83
84 #: src/account.c:662
85 msgid " Set as default account "
86 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
87
88 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:977 src/addressbook.c:2975
89 #: src/addressbook.c:2979 src/addressbook.c:3016 src/crash.c:245
90 #: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:684
91 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
92 msgid "Close"
93 msgstr "Çàòâîðè"
94
95 #: src/account.c:736
96 msgid "Delete account"
97 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
98
99 #: src/account.c:737
100 msgid "Do you really want to delete this account?"
101 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
102
103 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176
104 #: src/compose.c:2942 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889 src/compose.c:6195
105 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147
106 #: src/folderview.c:2239 src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413
107 #: src/inc.c:175 src/inc.c:275 src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198
108 #: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
109 #: src/prefs_filtering.c:1070 src/prefs_filtering.c:1495
110 #: src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
111 #: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
112 #: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
113 #: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
114 #: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
115 #: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
116 msgid "Yes"
117 msgstr "Äà"
118
119 #: src/account.c:738 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889
120 #: src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147 src/folderview.c:2239
121 #: src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413 src/ssl_manager.c:271
122 msgid "+No"
123 msgstr "+Íå"
124
125 #: src/addressadd.c:162
126 msgid "Add to address book"
127 msgstr "Äîáàâè â Àäðåñíèêà"
128
129 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
130 msgid "Address"
131 msgstr "Àäðåñ"
132
133 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:614 src/editaddress.c:628
134 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
135 msgid "Remarks"
136 msgstr "Áåëåæêè"
137
138 #: src/addressadd.c:226
139 msgid "Select Address Book Folder"
140 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
141
142 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
143 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3065 src/compose.c:5711
144 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
145 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
146 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
147 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:276
148 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1412
149 #: src/gtk/gtkaspell.c:2325 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
150 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:566
151 #: src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656 src/messageview.c:984
152 #: src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961 src/passphrase.c:130
153 #: src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:3294
154 #: src/prefs_common.c:3463 src/prefs_common.c:3800
155 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
156 #: src/prefs_filtering.c:341 src/prefs_folder_item.c:499
157 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
158 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
159 #: src/ssl_manager.c:98
160 msgid "OK"
161 msgstr "OK"
162
163 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2170 src/addrgather.c:507
164 #: src/compose.c:3065 src/compose.c:5712 src/compose.c:6374 src/compose.c:6412
165 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
166 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
167 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:189
168 #: src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:277
169 #: src/gtk/gtkaspell.c:1421 src/import.c:191 src/importldif.c:825
170 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
171 #: src/main.c:566 src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656
172 #: src/messageview.c:984 src/mimeview.c:913 src/mimeview.c:962
173 #: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
174 #: src/prefs_common.c:3295 src/prefs_common.c:3801
175 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
176 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:500
177 #: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
178 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
179 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:913
180 #: src/summaryview.c:3449
181 msgid "Cancel"
182 msgstr "Îòêàç"
183
184 #: src/addressbook.c:353 src/compose.c:496 src/mainwindow.c:408
185 #: src/messageview.c:143
186 msgid "/_File"
187 msgstr "/Ôàéë"
188
189 #: src/addressbook.c:354
190 msgid "/_File/New _Book"
191 msgstr "/Ôàéë/Íîâà Êíèãà"
192
193 #: src/addressbook.c:355
194 msgid "/_File/New _vCard"
195 msgstr "/Ôàéë/Íîâ _vCard"
196
197 #: src/addressbook.c:357
198 msgid "/_File/New _JPilot"
199 msgstr "/Ôàéë/Íîâ _JPilot"
200
201 #: src/addressbook.c:360
202 msgid "/_File/New _Server"
203 msgstr "/Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
204
205 #: src/addressbook.c:362 src/addressbook.c:365 src/compose.c:500
206 #: src/mainwindow.c:423 src/mainwindow.c:426 src/messageview.c:146
207 msgid "/_File/---"
208 msgstr "/Ôàéë/---"
209
210 #: src/addressbook.c:363
211 msgid "/_File/_Edit"
212 msgstr "/Ôàéë/Ðåäàêòèðàé"
213
214 #: src/addressbook.c:364
215 msgid "/_File/_Delete"
216 msgstr "/Ôàéë/Èçòðèé"
217
218 #: src/addressbook.c:366
219 msgid "/_File/_Save"
220 msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè"
221
222 #: src/addressbook.c:367 src/compose.c:501 src/messageview.c:147
223 msgid "/_File/_Close"
224 msgstr "/Ôàéë/Çàòâîðè"
225
226 #: src/addressbook.c:368 src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
227 #: src/compose.c:503 src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:149
228 msgid "/_Edit"
229 msgstr "/Ðåäàêòèðàé"
230
231 #: src/addressbook.c:369
232 msgid "/_Edit/C_ut"
233 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
234
235 #: src/addressbook.c:370 src/compose.c:508 src/mainwindow.c:431
236 #: src/messageview.c:150
237 msgid "/_Edit/_Copy"
238 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
239
240 #: src/addressbook.c:371 src/compose.c:509
241 msgid "/_Edit/_Paste"
242 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
243
244 #: src/addressbook.c:372 src/compose.c:506 src/compose.c:589
245 #: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:152
246 msgid "/_Edit/---"
247 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/---"
248
249 #: src/addressbook.c:373
250 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
251 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè Àäðåñ"
252
253 #: src/addressbook.c:374
254 msgid "/_Address"
255 msgstr "/Àäðåñ"
256
257 #: src/addressbook.c:375
258 msgid "/_Address/New _Address"
259 msgstr "/Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
260
261 #: src/addressbook.c:376
262 msgid "/_Address/New _Group"
263 msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ãðóïà"
264
265 #: src/addressbook.c:377
266 msgid "/_Address/New _Folder"
267 msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ïàïêà"
268
269 #: src/addressbook.c:378
270 msgid "/_Address/---"
271 msgstr "/Àäðåñ/---"
272
273 #: src/addressbook.c:379
274 msgid "/_Address/_Edit"
275 msgstr "/Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
276
277 #: src/addressbook.c:380
278 msgid "/_Address/_Delete"
279 msgstr "/Àäðåñ/Èçòðèé"
280
281 #: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:385 src/mainwindow.c:647
282 #: src/mainwindow.c:658 src/mainwindow.c:660 src/mainwindow.c:663
283 #: src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:265
284 #: src/messageview.c:276
285 msgid "/_Tools/---"
286 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/---"
287
288 #: src/addressbook.c:382
289 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
290 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
291
292 #: src/addressbook.c:383
293 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
294 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
295
296 #: src/addressbook.c:384
297 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
298 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
299
300 #: src/addressbook.c:386
301 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
302 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
303
304 #: src/addressbook.c:387 src/compose.c:665 src/mainwindow.c:694
305 #: src/messageview.c:279
306 msgid "/_Help"
307 msgstr "/Ïîìîù"
308
309 #: src/addressbook.c:388 src/compose.c:666 src/mainwindow.c:702
310 #: src/messageview.c:280
311 msgid "/_Help/_About"
312 msgstr "/Ïîìîù/Îòíîñíî"
313
314 #: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407
315 msgid "/New _Address"
316 msgstr "/Íîâ Àäðåñ"
317
318 #: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:408
319 msgid "/New _Group"
320 msgstr "/Íîâà Ãðóïà"
321
322 #: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
323 msgid "/New _Folder"
324 msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
325
326 #: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:410
327 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:417 src/compose.c:490
328 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:286 src/folderview.c:295
329 #: src/folderview.c:300 src/folderview.c:304 src/folderview.c:306
330 #: src/folderview.c:316 src/folderview.c:321 src/folderview.c:325
331 #: src/folderview.c:327 src/folderview.c:337 src/folderview.c:341
332 #: src/folderview.c:344 src/folderview.c:346 src/summaryview.c:411
333 #: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
334 #: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
335 #: src/summaryview.c:457
336 msgid "/---"
337 msgstr "/---"
338
339 #: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:419
340 msgid "/_Delete"
341 msgstr "/Èçòðèé"
342
343 #: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
344 msgid "/C_ut"
345 msgstr "/Èçðåæè"
346
347 #: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415
348 msgid "/_Copy"
349 msgstr "/Êîïèðàé"
350
351 #: src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
352 msgid "/_Paste"
353 msgstr "/Ïîñòàâè"
354
355 #: src/addressbook.c:418
356 msgid "/Pa_ste Address"
357 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
358
359 #: src/addressbook.c:430 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
360 msgid "Unknown"
361 msgstr "Íåèçâåñòåí"
362
363 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:456 src/importldif.c:119
364 msgid "Success"
365 msgstr "Óñïåõ"
366
367 #: src/addressbook.c:438 src/importldif.c:120
368 msgid "Bad arguments"
369 msgstr "Íåêîðåêòíè àðãóìåíòè"
370
371 #: src/addressbook.c:439 src/importldif.c:121
372 msgid "File not specified"
373 msgstr "Íå å ïîñî÷åí ôàéë"
374
375 #: src/addressbook.c:440 src/importldif.c:122
376 msgid "Error opening file"
377 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà ôàéë."
378
379 #: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:123
380 msgid "Error reading file"
381 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà ôàéë"
382
383 #: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:124
384 msgid "End of file encountered"
385 msgstr "Äîñòèãíàò å êðàÿ íà ôàéëà"
386
387 #: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:125
388 msgid "Error allocating memory"
389 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàåìàíåòî íà ïàìåò"
390
391 #: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:126
392 msgid "Bad file format"
393 msgstr "Ëîø ôîðìàò íà ôàéë"
394
395 #: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:127
396 msgid "Error writing to file"
397 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïèñàíåòî âúâ ôàéë"
398
399 #: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:128
400 msgid "Error opening directory"
401 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà äèðåêòîðèÿ"
402
403 #: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:129
404 msgid "No path specified"
405 msgstr "Íå å ïîñî÷åí ïúò"
406
407 #: src/addressbook.c:457
408 msgid "Error connecting to LDAP server"
409 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
410
411 #: src/addressbook.c:458
412 msgid "Error initializing LDAP"
413 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèèðàíåòî íà LDAP"
414
415 #: src/addressbook.c:459
416 msgid "Error binding to LDAP server"
417 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíåòî êúì LDAP ñúðâúð"
418
419 #: src/addressbook.c:460
420 msgid "Error searching LDAP database"
421 msgstr "Ãðåøêà ïðè òúðñåíåòî íà LDAP áàçàòà äàííè"
422
423 #: src/addressbook.c:461
424 msgid "Timeout performing LDAP operation"
425 msgstr "Òàéìàóò ïðè èçïúëíåíèåòî íà LDAP îïåðàöèÿòà"
426
427 #: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:463
428 msgid "Error in LDAP search criteria"
429 msgstr "Ãðåøêà â LDAP êðèòåðèÿ çà òúðñåíå"
430
431 #: src/addressbook.c:464
432 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
433 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè LDAP äàííè ïî òúðñåíèÿ êðèòåðèé"
434
435 #: src/addressbook.c:613
436 msgid "E-Mail address"
437 msgstr "E-Mail àäðåñ"
438
439 #: src/addressbook.c:617 src/prefs_common.c:2921 src/toolbar.c:178
440 #: src/toolbar.c:1753
441 msgid "Address book"
442 msgstr "Àäðåñíèê"
443
444 #: src/addressbook.c:716
445 msgid "Name:"
446 msgstr "Èìå:"
447
448 #: src/addressbook.c:748 src/addressbook.c:2169 src/addressbook.c:2176
449 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
450 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
451 #: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_filtering.c:541 src/prefs_matcher.c:570
452 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
453 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
454 msgid "Delete"
455 msgstr "Èçòðèé"
456
457 #: src/addressbook.c:754
458 msgid "Lookup"
459 msgstr "Ïîòúðñè"
460
461 #: src/addressbook.c:766 src/compose.c:1394 src/compose.c:3115
462 #: src/compose.c:4422 src/compose.c:5128 src/headerview.c:55
463 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
464 msgid "To:"
465 msgstr "Äî:"
466
467 #: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1378 src/compose.c:3114
468 #: src/prefs_template.c:175
469 msgid "Cc:"
470 msgstr "Cc:"
471
472 #: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1381 src/prefs_template.c:176
473 msgid "Bcc:"
474 msgstr "Bcc:"
475
476 #: src/addressbook.c:975 src/addressbook.c:998
477 msgid "Delete address(es)"
478 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
479
480 #: src/addressbook.c:976
481 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
482 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
483
484 #: src/addressbook.c:999
485 msgid "Really delete the address(es)?"
486 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
487
488 #: src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176 src/compose.c:2942
489 #: src/compose.c:6195 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:175 src/inc.c:275
490 #: src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
491 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1070
492 #: src/prefs_filtering.c:1495 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
493 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
494 #: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
495 #: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
496 #: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
497 #: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
498 msgid "No"
499 msgstr "Íå"
500
501 #: src/addressbook.c:1512 src/addressbook.c:1585
502 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
503 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
504
505 #: src/addressbook.c:1523
506 msgid "Cannot paste into an address group."
507 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
508
509 #: src/addressbook.c:2166
510 #, c-format
511 msgid ""
512 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
513 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
514 msgstr ""
515 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
516 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
517
518 #: src/addressbook.c:2170
519 msgid "Folder only"
520 msgstr "Ïàïêà ñàìî"
521
522 #: src/addressbook.c:2170
523 msgid "Folder and Addresses"
524 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
525
526 #: src/addressbook.c:2175
527 #, c-format
528 msgid "Really delete `%s' ?"
529 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
530
531 #: src/addressbook.c:2925
532 msgid "New user, could not save index file."
533 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
534
535 #: src/addressbook.c:2929
536 msgid "New user, could not save address book files."
537 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
538
539 #: src/addressbook.c:2939
540 msgid "Old address book converted successfully."
541 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
542
543 #: src/addressbook.c:2944
544 msgid ""
545 "Old address book converted,\n"
546 "could not save new address index file"
547 msgstr ""
548 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
549 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
550
551 #: src/addressbook.c:2957
552 msgid ""
553 "Could not convert address book,\n"
554 "but created empty new address book files."
555 msgstr ""
556 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
557 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
558
559 #: src/addressbook.c:2963
560 msgid ""
561 "Could not convert address book,\n"
562 "could not create new address book files."
563 msgstr ""
564 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
565 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
566
567 #: src/addressbook.c:2968
568 msgid ""
569 "Could not convert address book\n"
570 "and could not create new address book files."
571 msgstr ""
572 "Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
573 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
574
575 #: src/addressbook.c:2975
576 msgid "Addressbook conversion error"
577 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
578
579 #: src/addressbook.c:2979
580 msgid "Addressbook conversion"
581 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
582
583 #: src/addressbook.c:3014
584 msgid "Addressbook Error"
585 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
586
587 #: src/addressbook.c:3015
588 msgid "Could not read address index"
589 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
590
591 #: src/addressbook.c:3508 src/prefs_common.c:1055
592 msgid "Interface"
593 msgstr "Èíòåðôåéñ"
594
595 #: src/addressbook.c:3524 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
596 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
597 msgid "Address Book"
598 msgstr "Àäðåñíèê"
599
600 #: src/addressbook.c:3540
601 msgid "Person"
602 msgstr "Ëèöå"
603
604 #: src/addressbook.c:3556
605 msgid "EMail Address"
606 msgstr "EMail Àäðåñ"
607
608 #: src/addressbook.c:3572
609 msgid "Group"
610 msgstr "Ãðóïà"
611
612 #: src/addressbook.c:3588 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:374
613 #: src/prefs_account.c:2043
614 msgid "Folder"
615 msgstr "Ïàïêà"
616
617 #: src/addressbook.c:3604
618 msgid "vCard"
619 msgstr "vCard"
620
621 #: src/addressbook.c:3620 src/addressbook.c:3636
622 msgid "JPilot"
623 msgstr "JPilot"
624
625 #: src/addressbook.c:3652
626 msgid "LDAP Server"
627 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
628
629 #: src/addrgather.c:156
630 msgid "Please specify name for address book."
631 msgstr "Ìîëÿ óêàæåòå èìå çà àäðåñíèêà."
632
633 #: src/addrgather.c:176
634 msgid "Please select the mail headers to search."
635 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå çàãëàâêè â êîèòî äà òúðñÿ."
636
637 #: src/addrgather.c:183
638 msgid "Busy harvesting addresses..."
639 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñèòå ..."
640
641 #: src/addrgather.c:221
642 msgid "Addresses gathered successfully."
643 msgstr "Àäðåñèòå ñà ñúáðàíè óñïåøíî."
644
645 #: src/addrgather.c:285
646 msgid "No folder or message was selected."
647 msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà, íèòî ñúîáùåíèå."
648
649 #: src/addrgather.c:293
650 msgid ""
651 "Please select a folder to process from the folder\n"
652 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
653 "the message list."
654 msgstr ""
655 "Ìîëÿ, èçáåðåòå ïàïêà îò ñïèñúêà ñ ïàïêè, êîÿòî äà\n"
656 "îáðàáîòÿ. Àëòåðíàòèâíî, èçáåðåòå ñúîáùåíèå îò\n"
657 "ñïèñúêà ñúñ ñúîáùåíèÿ."
658
659 #: src/addrgather.c:345
660 msgid "Folder :"
661 msgstr "Ïàïêà :"
662
663 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
664 msgid "Address Book :"
665 msgstr "Àäðåñíèê :"
666
667 #: src/addrgather.c:366
668 msgid "Folder Size :"
669 msgstr "Ðàçìåð íà ïàïêà :"
670
671 #: src/addrgather.c:381
672 msgid "Process these mail header fields"
673 msgstr "Îáðàáîòè òåçè ïîëåòà îò çàãëàâêàòà"
674
675 #: src/addrgather.c:399
676 msgid "Include sub-folders"
677 msgstr "Âêëþ÷è ïîä-ïàïêè"
678
679 #: src/addrgather.c:422
680 msgid "Header Name"
681 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
682
683 #: src/addrgather.c:423
684 msgid "Address Count"
685 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
686
687 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:256
688 #: src/messageview.c:576
689 msgid "Warning"
690 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
691
692 #: src/addrgather.c:528
693 msgid "Header Fields"
694 msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
695
696 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
697 msgid "Finish"
698 msgstr "Çàâúðøè"
699
700 #: src/addrgather.c:588
701 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
702 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
703
704 #: src/addrgather.c:596
705 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
706 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò ïàïêà"
707
708 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
709 msgid "Common address"
710 msgstr "Îáùè àäðåñè"
711
712 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
713 msgid "Personal address"
714 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
715
716 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5889 src/main.c:548
717 msgid "Notice"
718 msgstr "Ñúîáùåíèå"
719
720 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3426 src/inc.c:568
721 msgid "Error"
722 msgstr "Ãðåøêà"
723
724 #: src/alertpanel.c:190
725 msgid "View log"
726 msgstr "Âèæ ëîã"
727
728 #: src/alertpanel.c:308
729 msgid "Show this message next time"
730 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
731
732 #: src/common/nntp.c:68
733 #, c-format
734 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
735 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
736
737 #: src/common/nntp.c:145 src/common/nntp.c:208
738 #, c-format
739 msgid "protocol error: %s\n"
740 msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà: %s\n"
741
742 #: src/common/nntp.c:168 src/common/nntp.c:214
743 msgid "protocol error\n"
744 msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà\n"
745
746 #: src/common/nntp.c:264
747 msgid "Error occurred while posting\n"
748 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
749
750 #: src/common/smtp.c:154
751 msgid "SMTP AUTH not available\n"
752 msgstr "SMTP AUTH íå å íà ðàçïîëîæåíèå\n"
753
754 #: src/common/smtp.c:419 src/common/smtp.c:468
755 msgid "bad SMTP response\n"
756 msgstr "ëîø SMTP îòãîâîð\n"
757
758 #: src/common/smtp.c:439 src/common/smtp.c:457 src/common/smtp.c:553
759 msgid "error occurred on SMTP session\n"
760 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè SMTP ñåñèÿòà\n"
761
762 #: src/common/smtp.c:448 src/pop.c:647
763 msgid "error occurred on authentication\n"
764 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè àóòåíòèôèêàöèÿòà\n"
765
766 #: src/common/smtp.c:513 src/pop.c:640
767 msgid "can't start TLS session\n"
768 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
769
770 #: src/common/ssl.c:78
771 msgid "Error creating ssl context\n"
772 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
773
774 #: src/common/ssl.c:97
775 #, c-format
776 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
777 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè (%s)\n"
778
779 #: src/common/ssl.c:105
780 #, c-format
781 msgid "SSL connection using %s\n"
782 msgstr "SSL âðúçêà ïîëçâàéêè %s\n"
783
784 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
785 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
786 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
787 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
788 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
789 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
790 msgid "<not in certificate>"
791 msgstr "<not in certificate>"
792
793 #: src/common/ssl_certificate.c:189
794 #, c-format
795 msgid ""
796 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
797 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
798 "  Fingerprint: %s\n"
799 "  Signature status: %s"
800 msgstr ""
801 "  Ñîáñòâåíèê: %s (%s) â %s\n"
802 "  Ïîäïèñàí îò: %s (%s) â %s\n"
803 "  Îòïå÷àòúê: %s\n"
804 "  Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
805
806 #: src/common/ssl_certificate.c:307
807 msgid "Can't load X509 default paths"
808 msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ X509 ïîäðàçáèðàùèòå ñå ïúòèùà"
809
810 #: src/common/ssl_certificate.c:362
811 #, c-format
812 msgid ""
813 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
814 "%s"
815 msgstr ""
816 "%s ïîêàçâà íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò:\n"
817 "%s"
818
819 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
820 #, c-format
821 msgid ""
822 "%s\n"
823 "\n"
824 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
825 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
826 msgstr ""
827 "%s\n"
828 "\n"
829 "Íÿìà äà áúäå èçòåãëÿíà ïîùà ñ òîçè àêàóíò äîêàòî íå çàïàçèòå ñåðòèôèêàò.\n"
830 "(Îòìàðêèðàéòå îïöèÿ \"%s\").\n"
831
832 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
833 #: src/prefs_common.c:1229
834 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
835 msgstr "Íå èçêàðâàé ñêà÷àùî ñúîáùåíèå çà ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå"
836
837 #: src/common/ssl_certificate.c:398
838 #, c-format
839 msgid ""
840 "%s's SSL certificate changed !\n"
841 "We have saved this one:\n"
842 "%s\n"
843 "\n"
844 "It is now:\n"
845 "%s\n"
846 "\n"
847 "This could mean the server answering is not the known one."
848 msgstr ""
849 "SSL ñåðòèôèêàòà íà %s å ïðîìåíåí !\n"
850 "Èìàìå çàïàçåí òîçè:\n"
851 "%s\n"
852 "\n"
853 "À ñåãà å:\n"
854 "%s\n"
855 "\n"
856 "Òîâà ìîæå äà îçíà÷àâà, ÷å îòãîâàðÿùèÿ ñúðâúð íå å òîçè êîéòî çíàåì."
857
858 #: src/compose.c:488
859 msgid "/_Add..."
860 msgstr "/Äîáàâè..."
861
862 #: src/compose.c:489
863 msgid "/_Remove"
864 msgstr "/Ìàõíè"
865
866 #: src/compose.c:491 src/folderview.c:287 src/folderview.c:308
867 #: src/folderview.c:329 src/folderview.c:348
868 msgid "/_Properties..."
869 msgstr "/Ñâîéñòâà..."
870
871 #: src/compose.c:497
872 msgid "/_File/_Attach file"
873 msgstr "/Ôàéë/Ïðèêðåïè ôàéë"
874
875 #: src/compose.c:498
876 msgid "/_File/_Insert file"
877 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
878
879 #: src/compose.c:499
880 msgid "/_File/Insert si_gnature"
881 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
882
883 #: src/compose.c:504
884 msgid "/_Edit/_Undo"
885 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Îòìÿíà"
886
887 #: src/compose.c:505
888 msgid "/_Edit/_Redo"
889 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Redo"
890
891 #: src/compose.c:507
892 msgid "/_Edit/Cu_t"
893 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
894
895 #: src/compose.c:510
896 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
897 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
898
899 #: src/compose.c:512 src/mainwindow.c:432 src/messageview.c:151
900 msgid "/_Edit/Select _all"
901 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
902
903 #: src/compose.c:513
904 msgid "/_Edit/A_dvanced"
905 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
906
907 #: src/compose.c:514
908 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
909 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
910
911 #: src/compose.c:519
912 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
913 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
914
915 #: src/compose.c:524
916 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
917 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
918
919 #: src/compose.c:529
920 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
921 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
922
923 #: src/compose.c:534
924 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
925 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
926
927 #: src/compose.c:539
928 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
929 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
930
931 #: src/compose.c:544
932 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
933 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
934
935 #: src/compose.c:549
936 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
937 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
938
939 #: src/compose.c:554
940 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
941 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
942
943 #: src/compose.c:559
944 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
945 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
946
947 #: src/compose.c:564
948 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
949 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
950
951 #: src/compose.c:569
952 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
953 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
954
955 #: src/compose.c:574
956 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
957 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
958
959 #: src/compose.c:579
960 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
961 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
962
963 #: src/compose.c:584
964 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
965 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
966
967 #: src/compose.c:590
968 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
969 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
970
971 #: src/compose.c:592
972 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
973 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
974
975 #: src/compose.c:594
976 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
977 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
978
979 #: src/compose.c:597
980 msgid "/_Spelling"
981 msgstr "/Ñïåëèíã"
982
983 #: src/compose.c:598
984 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
985 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
986
987 #: src/compose.c:600
988 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
989 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
990
991 #: src/compose.c:602
992 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
993 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
994
995 #: src/compose.c:604
996 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
997 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
998
999 #: src/compose.c:606
1000 msgid "/_Spelling/---"
1001 msgstr "/Ñïåëèíã/---"
1002
1003 #: src/compose.c:607
1004 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1005 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
1006
1007 #: src/compose.c:611 src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:156
1008 #: src/summaryview.c:449
1009 msgid "/_View"
1010 msgstr "/Èçãëåä"
1011
1012 #: src/compose.c:612
1013 msgid "/_View/_To"
1014 msgstr "/Èçãëåä/Äî"
1015
1016 #: src/compose.c:613
1017 msgid "/_View/_Cc"
1018 msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
1019
1020 #: src/compose.c:614
1021 msgid "/_View/_Bcc"
1022 msgstr "/Èçãëåä/_Bcc"
1023
1024 #: src/compose.c:615
1025 msgid "/_View/_Reply to"
1026 msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
1027
1028 #: src/compose.c:616 src/compose.c:618 src/compose.c:620 src/mainwindow.c:456
1029 #: src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:512
1030 #: src/mainwindow.c:594 src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:238
1031 msgid "/_View/---"
1032 msgstr "/Èçãëåä/---"
1033
1034 #: src/compose.c:617
1035 msgid "/_View/_Followup to"
1036 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1037
1038 #: src/compose.c:619
1039 msgid "/_View/R_uler"
1040 msgstr "/Èçãëåä/Ëèíèÿ"
1041
1042 #: src/compose.c:621
1043 msgid "/_View/_Attachment"
1044 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïêè"
1045
1046 #: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:242
1047 msgid "/_Message"
1048 msgstr "/Ñúîáùåíèå"
1049
1050 #: src/compose.c:624
1051 msgid "/_Message/_Send"
1052 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
1053
1054 #: src/compose.c:626
1055 msgid "/_Message/Send _later"
1056 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïî-êúñíî"
1057
1058 #: src/compose.c:628 src/compose.c:634 src/compose.c:639 src/compose.c:641
1059 #: src/compose.c:645 src/compose.c:651 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:606
1060 #: src/mainwindow.c:608 src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:621
1061 #: src/mainwindow.c:623 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:245
1062 #: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
1063 msgid "/_Message/---"
1064 msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
1065
1066 #: src/compose.c:629
1067 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1068 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
1069
1070 #: src/compose.c:631
1071 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1072 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
1073
1074 #: src/compose.c:635
1075 msgid "/_Message/_To"
1076 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Äî"
1077
1078 #: src/compose.c:636
1079 msgid "/_Message/_Cc"
1080 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
1081
1082 #: src/compose.c:637
1083 msgid "/_Message/_Bcc"
1084 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Bcc"
1085
1086 #: src/compose.c:638
1087 msgid "/_Message/_Reply to"
1088 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
1089
1090 #: src/compose.c:640
1091 msgid "/_Message/_Followup to"
1092 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1093
1094 #: src/compose.c:642
1095 msgid "/_Message/_Attach"
1096 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
1097
1098 #: src/compose.c:646
1099 msgid "/_Message/Si_gn"
1100 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
1101
1102 #: src/compose.c:647
1103 msgid "/_Message/_Encrypt"
1104 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
1105
1106 #: src/compose.c:648
1107 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1108 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/MIME"
1109
1110 #: src/compose.c:649
1111 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1112 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/Inline"
1113
1114 #: src/compose.c:652
1115 msgid "/_Message/_Priority"
1116 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
1117
1118 #: src/compose.c:653
1119 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1120 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
1121
1122 #: src/compose.c:654
1123 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1124 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
1125
1126 #: src/compose.c:655
1127 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1128 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
1129
1130 #: src/compose.c:656
1131 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1132 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
1133
1134 #: src/compose.c:657
1135 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1136 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
1137
1138 #: src/compose.c:659
1139 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1140 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
1141
1142 #: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:261
1143 msgid "/_Tools"
1144 msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
1145
1146 #: src/compose.c:661
1147 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1148 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
1149
1150 #: src/compose.c:662 src/messageview.c:262
1151 msgid "/_Tools/_Address book"
1152 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
1153
1154 #: src/compose.c:663
1155 msgid "/_Tools/_Template"
1156 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
1157
1158 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:277
1159 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1160 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
1161
1162 #: src/compose.c:1384
1163 msgid "Reply-To:"
1164 msgstr "Reply-To:"
1165
1166 #: src/compose.c:1387 src/compose.c:4419 src/compose.c:5130
1167 #: src/headerview.c:56
1168 msgid "Newsgroups:"
1169 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
1170
1171 #: src/compose.c:1390
1172 msgid "Followup-To:"
1173 msgstr "Followup-To:"
1174
1175 #: src/compose.c:1685
1176 msgid "Quote mark format error."
1177 msgstr "Ãðåøêà ïðè ôîðìàòà íà çíàêà çà öèòèðàíå."
1178
1179 #: src/compose.c:1701
1180 msgid "Message reply/forward format error."
1181 msgstr "Ãðåøêà ïðè reply/forward ôîðìàòà."
1182
1183 #: src/compose.c:2030
1184 #, c-format
1185 msgid "File %s is empty."
1186 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí."
1187
1188 #: src/compose.c:2034
1189 #, c-format
1190 msgid "Can't read %s."
1191 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
1192
1193 #: src/compose.c:2062
1194 #, c-format
1195 msgid "Message: %s"
1196 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
1197
1198 #: src/compose.c:2756
1199 msgid " [Edited]"
1200 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
1201
1202 #: src/compose.c:2758
1203 #, c-format
1204 msgid "%s - Compose message%s"
1205 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1206
1207 #: src/compose.c:2761
1208 #, c-format
1209 msgid "Compose message%s"
1210 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1211
1212 #: src/compose.c:2785 src/compose.c:3032
1213 msgid ""
1214 "Account for sending mail is not specified.\n"
1215 "Please select a mail account before sending."
1216 msgstr ""
1217 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
1218 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
1219
1220 #: src/compose.c:2932
1221 msgid "Recipient is not specified."
1222 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
1223
1224 #: src/compose.c:2940 src/messageview.c:576 src/prefs_account.c:748
1225 #: src/prefs_common.c:1037 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
1226 msgid "Send"
1227 msgstr "Èçïðàòè"
1228
1229 #: src/compose.c:2941
1230 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1231 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
1232
1233 #: src/compose.c:2962
1234 msgid "Could not queue message for sending"
1235 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
1236
1237 #: src/compose.c:2967
1238 msgid ""
1239 "The message was queued but could not be sent.\n"
1240 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1241 msgstr ""
1242
1243 #: src/compose.c:3048 src/procmsg.c:1099 src/send_message.c:235
1244 #, c-format
1245 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1246 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
1247
1248 #: src/compose.c:3062 src/messageview.c:653
1249 msgid "Queueing"
1250 msgstr "Èç÷àêâàì"
1251
1252 #: src/compose.c:3063
1253 msgid ""
1254 "Error occurred while sending the message.\n"
1255 "Put this message into queue folder?"
1256 msgstr ""
1257 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
1258 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
1259
1260 #: src/compose.c:3069
1261 msgid "Can't queue the message."
1262 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
1263
1264 #: src/compose.c:3072 src/send_message.c:582 src/send_message.c:594
1265 msgid "Error occurred while sending the message."
1266 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
1267
1268 #: src/compose.c:3085
1269 msgid "Can't save the message to Sent."
1270 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
1271
1272 #: src/compose.c:3316
1273 #, c-format
1274 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1275 msgstr ""
1276
1277 #: src/compose.c:3422
1278 #, c-format
1279 msgid ""
1280 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1281 "%s to %s.\n"
1282 "Send it anyway?"
1283 msgstr ""
1284 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî\n"
1285 "%s êúì %s.\n"
1286 "Äà ãî èçïðàòÿ ëè âñå ïàê?"
1287
1288 #: src/compose.c:3681
1289 msgid "No account for sending mails available!"
1290 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
1291
1292 #: src/compose.c:3691
1293 msgid "No account for posting news available!"
1294 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
1295
1296 #: src/compose.c:4499 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1297 msgid "From:"
1298 msgstr "Îò"
1299
1300 #: src/compose.c:4603 src/compose.c:4773 src/compose.c:5650
1301 msgid "MIME type"
1302 msgstr "MIME òèï"
1303
1304 #: src/compose.c:4604 src/compose.c:4774 src/mimeview.c:154
1305 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
1306 msgid "Size"
1307 msgstr "Ðàçìåð"
1308
1309 #: src/compose.c:4668
1310 msgid "Save Message to "
1311 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
1312
1313 #: src/compose.c:4688 src/prefs_filtering.c:499
1314 msgid "Select ..."
1315 msgstr " Èçáåðè ... "
1316
1317 #: src/compose.c:4824 src/prefs_account.c:1302 src/prefs_customheader.c:188
1318 #: src/prefs_matcher.c:146
1319 msgid "Header"
1320 msgstr "Çàãëàâêà"
1321
1322 #: src/compose.c:4826 src/mimeview.c:201
1323 msgid "Attachments"
1324 msgstr "Ïðèêðåïêè"
1325
1326 #: src/compose.c:4828
1327 msgid "Others"
1328 msgstr "Äðóãè"
1329
1330 #: src/compose.c:4843 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
1331 #: src/summary_search.c:163
1332 msgid "Subject:"
1333 msgstr "Òåìà:"
1334
1335 #: src/compose.c:5077 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:279
1336 #: src/gtk/gtkaspell.c:1486 src/gtk/gtkaspell.c:2083 src/summaryview.c:4217
1337 msgid "None"
1338 msgstr "Íèêîé"
1339
1340 #: src/compose.c:5086
1341 #, c-format
1342 msgid ""
1343 "Spell checker could not be started.\n"
1344 "%s"
1345 msgstr ""
1346 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
1347 "%s"
1348
1349 #: src/compose.c:5545
1350 msgid "Invalid MIME type."
1351 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
1352
1353 #: src/compose.c:5563
1354 msgid "File doesn't exist or is empty."
1355 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
1356
1357 #: src/compose.c:5632
1358 msgid "Properties"
1359 msgstr "Ñâîéñòâà"
1360
1361 #: src/compose.c:5677
1362 msgid "Encoding"
1363 msgstr "Åíêîäèíã"
1364
1365 #: src/compose.c:5708
1366 msgid "Path"
1367 msgstr "Ïúò"
1368
1369 #: src/compose.c:5709 src/prefs_toolbar.c:808
1370 msgid "File name"
1371 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
1372
1373 #: src/compose.c:5886
1374 #, c-format
1375 msgid ""
1376 "The external editor is still working.\n"
1377 "Force terminating the process?\n"
1378 "process group id: %d"
1379 msgstr ""
1380 "Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
1381 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
1382 "process group id: %d"
1383
1384 #: src/compose.c:6193 src/inc.c:173 src/inc.c:273 src/toolbar.c:2048
1385 msgid "Offline warning"
1386 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
1387
1388 #: src/compose.c:6194 src/inc.c:174 src/inc.c:274 src/toolbar.c:2049
1389 msgid "You're working offline. Override?"
1390 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
1391
1392 #: src/compose.c:6308 src/compose.c:6329
1393 msgid "Select file"
1394 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
1395
1396 #: src/compose.c:6372
1397 msgid "Discard message"
1398 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
1399
1400 #: src/compose.c:6373
1401 msgid "This message has been modified. discard it?"
1402 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
1403
1404 #: src/compose.c:6374
1405 msgid "Discard"
1406 msgstr "Îòõâúðëè"
1407
1408 #: src/compose.c:6374
1409 msgid "to Draft"
1410 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
1411
1412 #: src/compose.c:6409
1413 #, c-format
1414 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1415 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
1416
1417 #: src/compose.c:6411
1418 msgid "Apply template"
1419 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
1420
1421 #: src/compose.c:6412
1422 msgid "Replace"
1423 msgstr "Çàìåíè"
1424
1425 #: src/compose.c:6412 src/toolbar.c:417
1426 msgid "Insert"
1427 msgstr "Âìúêíè"
1428
1429 #: src/crash.c:144
1430 #, c-format
1431 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1432 msgstr "Sylpheed ïðîöåñ (%ld) ïîëó÷è ñèãíàë %ld"
1433
1434 #: src/crash.c:189
1435 msgid "Sylpheed has crashed"
1436 msgstr "Sylpheed ñå ñðèíà"
1437
1438 #: src/crash.c:205
1439 #, c-format
1440 msgid ""
1441 "%s.\n"
1442 "Please file a bug report and include the information below."
1443 msgstr ""
1444 "%s.\n"
1445 "Ìîëÿ äîêëàäâàéòå áúã âêëþ÷âàéêè äîëóïîñî÷åíàòà èíôîðìàöèÿ."
1446
1447 #: src/crash.c:210
1448 msgid "Debug log"
1449 msgstr "Äíåâíèê çà äåáúã"
1450
1451 #: src/crash.c:250
1452 msgid "Save..."
1453 msgstr "Çàïàçè..."
1454
1455 #: src/crash.c:255
1456 msgid "Create bug report"
1457 msgstr "Ñúçäàé ðàïîðò çà áúã"
1458
1459 #: src/crash.c:304
1460 msgid "Save crash information"
1461 msgstr "Çàïàçè Èíôîðìàöèÿ çà áúãà"
1462
1463 #: src/editaddress.c:143
1464 msgid "Add New Person"
1465 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
1466
1467 #: src/editaddress.c:144
1468 msgid "Edit Person Details"
1469 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ëèöåòî"
1470
1471 #: src/editaddress.c:285
1472 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1473 msgstr "E-mail àäðåñ òðÿáâà äà áúäå ïîïúëíåí."
1474
1475 #: src/editaddress.c:422
1476 msgid "A Name and Value must be supplied."
1477 msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
1478
1479 #: src/editaddress.c:480
1480 msgid "Edit Person Data"
1481 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
1482
1483 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
1484 msgid "Display Name"
1485 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
1486
1487 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1488 msgid "Last Name"
1489 msgstr "Ôàìèëèÿ"
1490
1491 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1492 msgid "First Name"
1493 msgstr "Èìå"
1494
1495 #: src/editaddress.c:589
1496 msgid "Nickname"
1497 msgstr "Ïðÿêîð"
1498
1499 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1500 #: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1501 msgid "E-Mail Address"
1502 msgstr "E-Mail àäðåñ"
1503
1504 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1505 msgid "Alias"
1506 msgstr "Ïñåâäîíèì"
1507
1508 #: src/editaddress.c:710
1509 msgid "Move Up"
1510 msgstr "Íàãîðå"
1511
1512 #: src/editaddress.c:713
1513 msgid "Move Down"
1514 msgstr "Íàäîëó"
1515
1516 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
1517 msgid "Modify"
1518 msgstr "Ïðîìåíè"
1519
1520 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1521 #: src/summary_search.c:207
1522 msgid "Clear"
1523 msgstr "Èç÷èñòè"
1524
1525 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1526 #: src/prefs_matcher.c:455
1527 msgid "Value"
1528 msgstr "Ñòîéíîñò"
1529
1530 #: src/editaddress.c:883
1531 msgid "Basic Data"
1532 msgstr "Îñíîâíè äàííè"
1533
1534 #: src/editaddress.c:885
1535 msgid "User Attributes"
1536 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1537
1538 #: src/editbook.c:112
1539 msgid "File appears to be Ok."
1540 msgstr "Ôàéëà èçãëåæäà íàðåä."
1541
1542 #: src/editbook.c:115
1543 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1544 msgstr "Ôàéëà íå èçãëåæäà äà å âúâ âàëèäåí ôîðìàò çà àäðåñíèê."
1545
1546 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1547 msgid "Could not read file."
1548 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
1549
1550 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1551 msgid "Edit Addressbook"
1552 msgstr "Ðåäàêòèðàé Àäðåñíèêà"
1553
1554 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1555 msgid " Check File "
1556 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
1557
1558 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1559 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1519
1560 msgid "File"
1561 msgstr "Ôàéë"
1562
1563 #: src/editbook.c:283
1564 msgid "Add New Addressbook"
1565 msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
1566
1567 #: src/editgroup.c:103
1568 msgid "A Group Name must be supplied."
1569 msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
1570
1571 #: src/editgroup.c:264
1572 msgid "Edit Group Data"
1573 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
1574
1575 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1576 msgid "Group Name"
1577 msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
1578
1579 #: src/editgroup.c:311
1580 msgid "Addresses in Group"
1581 msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
1582
1583 #: src/editgroup.c:313
1584 msgid " -> "
1585 msgstr " -> "
1586
1587 #: src/editgroup.c:340
1588 msgid " <- "
1589 msgstr " <- "
1590
1591 #: src/editgroup.c:342
1592 msgid "Available Addresses"
1593 msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
1594
1595 #: src/editgroup.c:402
1596 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1597 msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
1598
1599 #: src/editgroup.c:450
1600 msgid "Edit Group Details"
1601 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
1602
1603 #: src/editgroup.c:453
1604 msgid "Add New Group"
1605 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
1606
1607 #: src/editgroup.c:503
1608 msgid "Edit folder"
1609 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
1610
1611 #: src/editgroup.c:503
1612 msgid "Input the new name of folder:"
1613 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
1614
1615 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1852 src/folderview.c:1904
1616 #: src/folderview.c:2177
1617 msgid "New folder"
1618 msgstr "Íîâà ïàïêà"
1619
1620 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1853 src/folderview.c:1905
1621 msgid "Input the name of new folder:"
1622 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
1623
1624 #: src/editjpilot.c:189
1625 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1626 msgstr "Ôàéëà íå èãëåæäà äà å â JPilot ôîðìàò."
1627
1628 #: src/editjpilot.c:225
1629 msgid "Select JPilot File"
1630 msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
1631
1632 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1633 msgid "Edit JPilot Entry"
1634 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
1635
1636 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1637 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
1638 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2071
1639 msgid " ... "
1640 msgstr " ... "
1641
1642 #: src/editjpilot.c:319
1643 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1644 msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àòðèáóòè"
1645
1646 #: src/editjpilot.c:408
1647 msgid "Add New JPilot Entry"
1648 msgstr "Add New JPilot Entry"
1649
1650 #: src/editldap.c:164
1651 msgid "Connected successfully to server"
1652 msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
1653
1654 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1655 msgid "Could not connect to server"
1656 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
1657
1658 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1659 msgid "Edit LDAP Server"
1660 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
1661
1662 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1663 msgid "Hostname"
1664 msgstr "Hostname"
1665
1666 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1667 msgid "Port"
1668 msgstr "Ïîðò"
1669
1670 #: src/editldap.c:328
1671 msgid " Check Server "
1672 msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
1673
1674 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1675 msgid "Search Base"
1676 msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
1677
1678 #: src/editldap.c:390
1679 msgid "Search Criteria"
1680 msgstr "Êðèòåðèè çà òúðñåíå"
1681
1682 #: src/editldap.c:397
1683 msgid " Reset "
1684 msgstr "Reset"
1685
1686 #: src/editldap.c:402
1687 msgid "Bind DN"
1688 msgstr "Bind DN"
1689
1690 #: src/editldap.c:411
1691 msgid "Bind Password"
1692 msgstr "Bind Password"
1693
1694 #: src/editldap.c:420
1695 msgid "Timeout (secs)"
1696 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
1697
1698 #: src/editldap.c:434
1699 msgid "Maximum Entries"
1700 msgstr "Ìàêñèìóì Entries"
1701
1702 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:744
1703 msgid "Basic"
1704 msgstr "Îñíîâíè"
1705
1706 #: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:643
1707 msgid "Extended"
1708 msgstr "Ðàçøèðåíè"
1709
1710 #: src/editldap.c:547
1711 msgid "Add New LDAP Server"
1712 msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
1713
1714 #: src/editldap_basedn.c:141
1715 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1716 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP - Èçáåðè Search Base"
1717
1718 #: src/editldap_basedn.c:202
1719 msgid "Available Search Base(s)"
1720 msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
1721
1722 #: src/editldap_basedn.c:286
1723 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1724 msgstr "Could not read Search Base(s) from server - ìîëÿ âúâåäåòå ðú÷íî"
1725
1726 #: src/editvcard.c:96
1727 msgid "File does not appear to be vCard format."
1728 msgstr "Ôàéëà íà èçãëåæäà äà å â vCard ôîðìàò."
1729
1730 #: src/editvcard.c:132
1731 msgid "Select vCard File"
1732 msgstr "Èçáåðè vCard Ôàéë"
1733
1734 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1735 msgid "Edit vCard Entry"
1736 msgstr "Ðåäàêòèðàé vCard Âïèñâàíå"
1737
1738 #: src/editvcard.c:296
1739 msgid "Add New vCard Entry"
1740 msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
1741
1742 #: src/exphtmldlg.c:101
1743 msgid "Please specify output directory and file to create."
1744 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è ôàéë çà ñúçäàâàíå."
1745
1746 #: src/exphtmldlg.c:104
1747 msgid "Select stylesheet and formatting."
1748 msgstr "Èçáåðåòå stylesheet è formatting."
1749
1750 #: src/exphtmldlg.c:107
1751 msgid "File exported successfully."
1752 msgstr "Ôàéëà å åêñïîðòèðàí óñïåøíî."
1753
1754 #: src/exphtmldlg.c:154
1755 #, c-format
1756 msgid ""
1757 "HTML Output Directory '%s'\n"
1758 "does not exist. OK to create new directory?"
1759 msgstr ""
1760 "HTML Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
1761 "íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
1762
1763 #: src/exphtmldlg.c:157
1764 msgid "Create Directory"
1765 msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
1766
1767 #: src/exphtmldlg.c:166
1768 #, c-format
1769 msgid ""
1770 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1771 "%s"
1772 msgstr ""
1773 "Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà HTML ôàéë:\n"
1774 "%s"
1775
1776 #: src/exphtmldlg.c:168
1777 msgid "Failed to Create Directory"
1778 msgstr "Íå ìîæàõ äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ"
1779
1780 #: src/exphtmldlg.c:318
1781 msgid "Select HTML Output File"
1782 msgstr "Èçáåðè HTML Output Ôàéë"
1783
1784 #: src/exphtmldlg.c:387
1785 msgid "HTML Output File"
1786 msgstr "HTML Output Ôàéë"
1787
1788 #: src/exphtmldlg.c:443
1789 msgid "Stylesheet"
1790 msgstr "Stylesheet"
1791
1792 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3781 src/prefs_common.c:4063
1793 msgid "Default"
1794 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
1795
1796 #: src/exphtmldlg.c:462
1797 msgid "Full"
1798 msgstr "Ïúëíî èìå"
1799
1800 #: src/exphtmldlg.c:468
1801 msgid "Custom"
1802 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè"
1803
1804 #: src/exphtmldlg.c:474
1805 msgid "Custom-2"
1806 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-2"
1807
1808 #: src/exphtmldlg.c:480
1809 msgid "Custom-3"
1810 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-3"
1811
1812 #: src/exphtmldlg.c:486
1813 msgid "Custom-4"
1814 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-4"
1815
1816 #: src/exphtmldlg.c:500
1817 msgid "Full Name Format"
1818 msgstr "Ïúëíî èìå"
1819
1820 #: src/exphtmldlg.c:507
1821 msgid "First Name, Last Name"
1822 msgstr "Ïúðâî Èìå, Ïîñëåäíî Èìå"
1823
1824 #: src/exphtmldlg.c:513
1825 msgid "Last Name, First Name"
1826 msgstr "Ïîñëåäíî Èìå, Ïúðâî Èìå"
1827
1828 #: src/exphtmldlg.c:527
1829 msgid "Color Banding"
1830 msgstr "Öâåòîâà ãàìà"
1831
1832 #: src/exphtmldlg.c:533
1833 msgid "Format E-Mail Links"
1834 msgstr "Ôîðìàòèðàé E-Mail âðúçêèòå"
1835
1836 #: src/exphtmldlg.c:539
1837 msgid "Format User Attributes"
1838 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1839
1840 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
1841 msgid "File Name"
1842 msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
1843
1844 #: src/exphtmldlg.c:599
1845 msgid "Open with Web Browser"
1846 msgstr "Îòâîðè ñ óåá áðàóçúð"
1847
1848 #: src/exphtmldlg.c:628
1849 msgid "Export Address Book to HTML File"
1850 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
1851
1852 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
1853 msgid "Prev"
1854 msgstr "Ïðåäèøåí"
1855
1856 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:376
1857 #: src/toolbar.c:467
1858 msgid "Next"
1859 msgstr "Ñëåäâàù"
1860
1861 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
1862 msgid "File Info"
1863 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
1864
1865 #: src/exphtmldlg.c:693
1866 msgid "Format"
1867 msgstr "Ôîðìàò"
1868
1869 #: src/export.c:128
1870 msgid "Export"
1871 msgstr "Èçíåñè"
1872
1873 #: src/export.c:147
1874 msgid "Specify target folder and mbox file."
1875 msgstr "Îïðåäåëè ïàïêà öåë è mbox ôàéë."
1876
1877 #: src/export.c:157
1878 msgid "Source dir:"
1879 msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
1880
1881 #: src/export.c:162
1882 msgid "Exporting file:"
1883 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
1884
1885 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
1886 #: src/prefs_account.c:1205
1887 msgid " Select... "
1888 msgstr " Èçáåðè... "
1889
1890 #: src/export.c:220
1891 msgid "Select exporting file"
1892 msgstr "Èçáåðè ôàéë çà åêñïîðòèðàíå"
1893
1894 #: src/exporthtml.c:796
1895 msgid "Full Name"
1896 msgstr "Ïúëíî èìå"
1897
1898 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
1899 msgid "Attributes"
1900 msgstr "Àòðèáóòè"
1901
1902 #: src/exporthtml.c:1001
1903 msgid "Sylpheed Address Book"
1904 msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
1905
1906 #: src/exporthtml.c:1113
1907 msgid "Name already exists but is not a directory."
1908 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
1909
1910 #: src/exporthtml.c:1116
1911 msgid "No permissions to create directory."
1912 msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
1913
1914 #: src/exporthtml.c:1119
1915 msgid "Name is too long."
1916 msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
1917
1918 #: src/exporthtml.c:1122
1919 msgid "Not specified."
1920 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
1921
1922 #: src/folder.c:685
1923 msgid "Inbox"
1924 msgstr "Âõîäÿùè"
1925
1926 #: src/folder.c:689
1927 msgid "Sent"
1928 msgstr "Èçïðàòåíè"
1929
1930 #: src/folder.c:693
1931 msgid "Queue"
1932 msgstr "×àêàùè"
1933
1934 #: src/folder.c:697
1935 msgid "Trash"
1936 msgstr "Êîø÷å"
1937
1938 #: src/folder.c:701
1939 msgid "Drafts"
1940 msgstr "×åðíîâè"
1941
1942 # c-format
1943 #: src/folder.c:982
1944 #, c-format
1945 msgid "Processing (%s)...\n"
1946 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)...\n"
1947
1948 #: src/folder.c:1693
1949 #, c-format
1950 msgid "Moving %s to %s...\n"
1951 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s...\n"
1952
1953 #: src/foldersel.c:148
1954 msgid "Select folder"
1955 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
1956
1957 #: src/folderview.c:280 src/folderview.c:296 src/folderview.c:317
1958 msgid "/Create _new folder..."
1959 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
1960
1961 #: src/folderview.c:281 src/folderview.c:297 src/folderview.c:318
1962 msgid "/_Rename folder..."
1963 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
1964
1965 #: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
1966 msgid "/M_ove folder..."
1967 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
1968
1969 #: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
1970 msgid "/_Delete folder"
1971 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
1972
1973 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
1974 msgid "/Remove _mailbox"
1975 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
1976
1977 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:309 src/folderview.c:330
1978 #: src/folderview.c:349
1979 msgid "/_Processing..."
1980 msgstr "/Îáðàáîòâàì..."
1981
1982 #: src/folderview.c:289
1983 msgid "/_Scoring..."
1984 msgstr ""
1985
1986 #: src/folderview.c:294 src/folderview.c:315 src/folderview.c:336
1987 msgid "/Mark all _read"
1988 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
1989
1990 #: src/folderview.c:301 src/folderview.c:322 src/folderview.c:342
1991 msgid "/_Check for new messages"
1992 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
1993
1994 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
1995 msgid "/R_ebuild folder tree"
1996 msgstr "/Ãåíåðèðàé îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà"
1997
1998 #: src/folderview.c:307 src/folderview.c:328 src/folderview.c:347
1999 msgid "/_Search folder..."
2000 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
2001
2002 #: src/folderview.c:310 src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
2003 msgid "/S_coring..."
2004 msgstr ""
2005
2006 #: src/folderview.c:326
2007 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2008 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
2009
2010 #: src/folderview.c:338
2011 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2012 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
2013
2014 #: src/folderview.c:340
2015 msgid "/_Remove newsgroup"
2016 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
2017
2018 #: src/folderview.c:345
2019 msgid "/Remove _news account"
2020 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
2021
2022 #: src/folderview.c:375
2023 msgid "New"
2024 msgstr "Íîâè"
2025
2026 #: src/folderview.c:376
2027 msgid "Unread"
2028 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
2029
2030 #: src/folderview.c:377
2031 msgid "#"
2032 msgstr "#"
2033
2034 #: src/folderview.c:621
2035 msgid "Setting folder info..."
2036 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
2037
2038 #: src/folderview.c:780 src/mainwindow.c:2683 src/setup.c:79
2039 #, c-format
2040 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2041 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s%c%s ..."
2042
2043 #: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2688 src/setup.c:84
2044 #, c-format
2045 msgid "Scanning folder %s ..."
2046 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s ..."
2047
2048 #: src/folderview.c:825
2049 msgid "Rebuilding folder tree..."
2050 msgstr "Ãåíåðèðàì îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
2051
2052 #: src/folderview.c:907
2053 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2054 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
2055
2056 #: src/folderview.c:1657
2057 #, c-format
2058 msgid "Opening Folder %s..."
2059 msgstr "Îòâàðÿì ïàïêà %s ..."
2060
2061 #: src/folderview.c:1669
2062 msgid "Folder could not be opened."
2063 msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
2064
2065 #: src/folderview.c:1854 src/folderview.c:1906 src/folderview.c:2181
2066 msgid "NewFolder"
2067 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
2068
2069 #: src/folderview.c:1859 src/folderview.c:1955 src/folderview.c:2186
2070 #, c-format
2071 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2072 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
2073
2074 #: src/folderview.c:1872 src/folderview.c:1911 src/folderview.c:1965
2075 #: src/folderview.c:2035 src/folderview.c:2198
2076 #, c-format
2077 msgid "The folder `%s' already exists."
2078 msgstr "Ïàïêàòà `%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
2079
2080 #: src/folderview.c:1879 src/folderview.c:2205
2081 #, c-format
2082 msgid "Can't create the folder `%s'."
2083 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà `%s'."
2084
2085 #: src/folderview.c:1948 src/folderview.c:2025
2086 #, c-format
2087 msgid "Input new name for `%s':"
2088 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà `%s':"
2089
2090 #: src/folderview.c:1949 src/folderview.c:2027
2091 msgid "Rename folder"
2092 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
2093
2094 #: src/folderview.c:2085
2095 #, c-format
2096 msgid ""
2097 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2098 "Do you really want to delete?"
2099 msgstr ""
2100 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä `%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
2101 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
2102
2103 #: src/folderview.c:2087
2104 msgid "Delete folder"
2105 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
2106
2107 #: src/folderview.c:2096
2108 #, c-format
2109 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2110 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
2111
2112 #: src/folderview.c:2144
2113 #, c-format
2114 msgid ""
2115 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2116 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2117 msgstr ""
2118 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
2119 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ñà èçòðèòè îò äèñêà)"
2120
2121 #: src/folderview.c:2146
2122 msgid "Remove mailbox"
2123 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
2124
2125 #: src/folderview.c:2178
2126 msgid ""
2127 "Input the name of new folder:\n"
2128 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2129 " append `/' at the end of the name)"
2130 msgstr ""
2131 "Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
2132 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
2133 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
2134
2135 #: src/folderview.c:2237
2136 #, c-format
2137 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2138 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
2139
2140 #: src/folderview.c:2238
2141 msgid "Delete IMAP4 account"
2142 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
2143
2144 #: src/folderview.c:2372
2145 #, c-format
2146 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2147 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
2148
2149 #: src/folderview.c:2373
2150 msgid "Delete newsgroup"
2151 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
2152
2153 #: src/folderview.c:2411
2154 #, c-format
2155 msgid "Really delete news account `%s'?"
2156 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
2157
2158 #: src/folderview.c:2412
2159 msgid "Delete news account"
2160 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
2161
2162 #: src/folderview.c:2509
2163 #, c-format
2164 msgid "Moving %s to %s..."
2165 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
2166
2167 #: src/folderview.c:2545
2168 msgid "Source and destination are the same."
2169 msgstr "Èçòî÷íèêà è äåñòèíàöèÿòà ñà åäíè è ñúùè."
2170
2171 #: src/folderview.c:2548
2172 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2173 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ ïàïêà â íåéíà ïîä-ïàïêà."
2174
2175 #: src/folderview.c:2551
2176 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2177 msgstr "Ìåñòåíåòî íà äèðåêòîðèè îò ðàçëè÷íè ïîùåíñêè êóòèè å íåâúçìîæíî."
2178
2179 #: src/folderview.c:2554
2180 msgid "Move failed!"
2181 msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
2182
2183 #: src/grouplistdialog.c:173
2184 msgid "Newsgroup subscription"
2185 msgstr "Çàïèñâàíå â íîâèíàðñêè ãðóïè"
2186
2187 #: src/grouplistdialog.c:189
2188 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2189 msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå:"
2190
2191 #: src/grouplistdialog.c:195
2192 msgid "Find groups:"
2193 msgstr "Íàìåðè ãðóïè"
2194
2195 #: src/grouplistdialog.c:203
2196 msgid " Search "
2197 msgstr "Òúðñåíå"
2198
2199 #: src/grouplistdialog.c:215
2200 msgid "Newsgroup name"
2201 msgstr "Èìå íà íîâèíàðñêòà ãðóïà"
2202
2203 #: src/grouplistdialog.c:216
2204 msgid "Messages"
2205 msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
2206
2207 #: src/grouplistdialog.c:217
2208 msgid "Type"
2209 msgstr "Òèï"
2210
2211 #: src/grouplistdialog.c:243
2212 msgid "Refresh"
2213 msgstr "Îïðåñíè"
2214
2215 #: src/grouplistdialog.c:347
2216 msgid "moderated"
2217 msgstr "ïî-óìåðåíè"
2218
2219 #: src/grouplistdialog.c:349
2220 msgid "readonly"
2221 msgstr "ñàìî çà ÷åòåíå"
2222
2223 #: src/grouplistdialog.c:351
2224 msgid "unknown"
2225 msgstr "íåèçâåñòåí"
2226
2227 #: src/grouplistdialog.c:398
2228 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2229 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
2230
2231 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1154
2232 msgid "Done."
2233 msgstr "Ãîòîâî."
2234
2235 #: src/grouplistdialog.c:477
2236 #, c-format
2237 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2238 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
2239
2240 #: src/gtk/about.c:89
2241 msgid "About"
2242 msgstr "Îòíîñíî"
2243
2244 #: src/gtk/about.c:111
2245 #, c-format
2246 msgid ""
2247 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2248 "Operating System: %s %s (%s)"
2249 msgstr ""
2250
2251 #: src/gtk/about.c:126
2252 #, c-format
2253 msgid "Compiled-in features:%s"
2254 msgstr ""
2255
2256 #: src/gtk/about.c:210
2257 msgid ""
2258 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2259 "\n"
2260 msgstr ""
2261 "GPGME å çàïàçåíà ìàðêà íà Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2262 "\n"
2263
2264 #: src/gtk/about.c:214
2265 msgid ""
2266 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2267 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2268 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2269 "version.\n"
2270 "\n"
2271 msgstr ""
2272 "Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè "
2273 "ìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å ïóáëèêóâàí "
2274 "îò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
2275 "\n"
2276
2277 #: src/gtk/about.c:220
2278 msgid ""
2279 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2280 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2281 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2282 "more details.\n"
2283 "\n"
2284 msgstr ""
2285 "Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî ÁÅÇ "
2286 "ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public License "
2287 "çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
2288 "\n"
2289
2290 #: src/gtk/about.c:226
2291 msgid ""
2292 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2293 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2294 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2295 msgstr ""
2296 "Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî ñ "
2297 "ïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
2298 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2299
2300 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2301 msgid "Orange"
2302 msgstr "Îðàíæåâ"
2303
2304 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2305 msgid "Red"
2306 msgstr "×åðâåí"
2307
2308 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2309 msgid "Pink"
2310 msgstr "Ðîçîâ"
2311
2312 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2313 msgid "Sky blue"
2314 msgstr "Íåáåñíî ñèí"
2315
2316 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2317 msgid "Blue"
2318 msgstr "Ñèí"
2319
2320 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2321 msgid "Green"
2322 msgstr "Çåëåí"
2323
2324 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2325 msgid "Brown"
2326 msgstr "Êàôÿâ"
2327
2328 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2329 msgid "Abcdef"
2330 msgstr "Abcdef"
2331
2332 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2333 msgid "Select Plugin to load"
2334 msgstr "Èçáèðè ïëúãèí çà çàðåæäàíå"
2335
2336 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2337 msgid "Plugins"
2338 msgstr "Ïëúãèíè"
2339
2340 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3241
2341 msgid "Description"
2342 msgstr "Îïèñàíèå"
2343
2344 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2345 msgid "Load Plugin"
2346 msgstr "Çàðåäè ïëúãèí"
2347
2348 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2349 msgid "Unload Plugin"
2350 msgstr "Ðàçðåäè ïëúãèí"
2351
2352 #: src/gtk/prefswindow.c:194
2353 msgid "Page Index"
2354 msgstr ""
2355
2356 #: src/gtk/prefswindow.c:202
2357 msgid "Preferences"
2358 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ"
2359
2360 #: src/gtk/prefswindow.c:278 src/prefs_gtk.c:451
2361 msgid "Apply"
2362 msgstr "Ïðèëîæè"
2363
2364 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2365 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2366 msgid "correct"
2367 msgstr "êîðåêòåí"
2368
2369 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2370 msgid "Owner"
2371 msgstr "Ñîáñòâåíèê"
2372
2373 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2374 msgid "Signer"
2375 msgstr "Ïîäïèñàë êëþ÷à"
2376
2377 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
2378 #: src/progressdialog.c:53
2379 msgid "Status"
2380 msgstr "Ñòàòóñ"
2381
2382 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2383 msgid "Name: "
2384 msgstr "Èìå: "
2385
2386 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2387 msgid "Organization: "
2388 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ: "
2389
2390 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2391 msgid "Location: "
2392 msgstr "Ìåñòîíàõîæäåíèå: "
2393
2394 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2395 msgid "Fingerprint: "
2396 msgstr "Îòïå÷àòúê: "
2397
2398 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2399 msgid "Signature status: "
2400 msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: "
2401
2402 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2403 #, c-format
2404 msgid "SSL certificate for %s"
2405 msgstr "SSL ñåðòèôèêàò çà %s"
2406
2407 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2408 #, c-format
2409 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2410 msgstr "Íåïîçíàò ñåðòèôèêàò çà %s. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2411
2412 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2413 #, c-format
2414 msgid "Signature status: %s"
2415 msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
2416
2417 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2418 msgid "View certificate"
2419 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòà"
2420
2421 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2422 msgid "Unknown SSL Certificate"
2423 msgstr "Íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò"
2424
2425 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2426 msgid "Accept and save"
2427 msgstr "Ïðèåìè è çàïèøè"
2428
2429 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2430 msgid "Cancel connection"
2431 msgstr "Ïðåêðàòè âðúçêàòà"
2432
2433 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2434 msgid "New certificate:"
2435 msgstr "Íîâ ñåðòèôèêàò"
2436
2437 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2438 msgid "Known certificate:"
2439 msgstr "Ïîçíàò ñåðòèôèêàò:"
2440
2441 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2442 #, c-format
2443 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2444 msgstr "Ñåðòèôèêàòà çà %s å ïðîìåíåí. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2445
2446 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2447 msgid "View certificates"
2448 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòèòå"
2449
2450 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2451 msgid "Changed SSL Certificate"
2452 msgstr "Ïðîìåíåí SSL ñåðòèôèêàò"
2453
2454 #: src/gtk/gtkaspell.c:545
2455 msgid "No dictionary selected."
2456 msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
2457
2458 #: src/gtk/gtkaspell.c:764 src/gtk/gtkaspell.c:1637 src/gtk/gtkaspell.c:1907
2459 msgid "Normal Mode"
2460 msgstr "Íîðìàëåí Ðåæèì"
2461
2462 #: src/gtk/gtkaspell.c:766 src/gtk/gtkaspell.c:1642 src/gtk/gtkaspell.c:1918
2463 msgid "Bad Spellers Mode"
2464 msgstr "Íåâàëèäåí ñïåë÷åêúð ðåæèì"
2465
2466 #: src/gtk/gtkaspell.c:805
2467 msgid "Unknown suggestion mode."
2468 msgstr "Íåïîçíàò suggestion ðåæèì."
2469
2470 #: src/gtk/gtkaspell.c:1038
2471 msgid "No misspelled word found."
2472 msgstr "Íÿìà îòêðèòà ñãðåøåíà äóìà."
2473
2474 #: src/gtk/gtkaspell.c:1372
2475 msgid "Replace unknown word"
2476 msgstr "Çàìåíè íåïîçíàòàòà äóìà"
2477
2478 #: src/gtk/gtkaspell.c:1382
2479 #, c-format
2480 msgid "Replace \"%s\" with: "
2481 msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ: "
2482
2483 #: src/gtk/gtkaspell.c:1402
2484 msgid ""
2485 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2486 "will learn from mistake.\n"
2487 msgstr ""
2488
2489 #: src/gtk/gtkaspell.c:1632 src/gtk/gtkaspell.c:1896
2490 msgid "Fast Mode"
2491 msgstr "Áúðç ðåæèì"
2492
2493 #: src/gtk/gtkaspell.c:1744
2494 #, c-format
2495 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2496 msgstr "\"%s\" íå ñå ñðåùà â %s"
2497
2498 #: src/gtk/gtkaspell.c:1757
2499 msgid "Accept in this session"
2500 msgstr "Ïðèåìè â òàçè ñåñèÿ"
2501
2502 #: src/gtk/gtkaspell.c:1767
2503 msgid "Add to personal dictionary"
2504 msgstr "Äîáàâè êúì ïåðñîíàëíèÿ ðå÷íèê"
2505
2506 #: src/gtk/gtkaspell.c:1777
2507 msgid "Replace with..."
2508 msgstr "Çàìåíè ñ..."
2509
2510 #: src/gtk/gtkaspell.c:1787
2511 #, c-format
2512 msgid "Check with %s"
2513 msgstr "Ïðîâåðè ñ %s"
2514
2515 #: src/gtk/gtkaspell.c:1806
2516 msgid "(no suggestions)"
2517 msgstr "(no suggestions)"
2518
2519 #: src/gtk/gtkaspell.c:1817 src/gtk/gtkaspell.c:1970
2520 msgid "More..."
2521 msgstr "Ïîâå÷å..."
2522
2523 #: src/gtk/gtkaspell.c:1872
2524 #, c-format
2525 msgid "Dictionary: %s"
2526 msgstr "Ðå÷íèê: %s"
2527
2528 #: src/gtk/gtkaspell.c:1885
2529 #, c-format
2530 msgid "Use alternate (%s)"
2531 msgstr "Ïîëçâàé çàìåñòèòåë (%s)"
2532
2533 #: src/gtk/gtkaspell.c:1933 src/prefs_common.c:1695
2534 msgid "Check while typing"
2535 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
2536
2537 #: src/gtk/gtkaspell.c:1949
2538 msgid "Change dictionary"
2539 msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
2540
2541 #: src/gtk/gtkaspell.c:2103
2542 #, c-format
2543 msgid ""
2544 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2545 "%s"
2546 msgstr ""
2547 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
2548 "%s"
2549
2550 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2378
2551 msgid "(No From)"
2552 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
2553
2554 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2420 src/summaryview.c:2423
2555 msgid "(No Subject)"
2556 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
2557
2558 #: src/imap.c:565
2559 #, c-format
2560 msgid "Connecting %s:%d failed"
2561 msgstr "Âðúçêàòà êúì %s:%d íåóñïåøíà"
2562
2563 #: src/imap.c:570
2564 #, c-format
2565 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2566 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
2567
2568 #: src/imap.c:610
2569 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2570 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
2571
2572 #: src/imap.c:623
2573 #, c-format
2574 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2575 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
2576
2577 #: src/imap.c:661
2578 msgid "Can't start TLS session.\n"
2579 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
2580
2581 #: src/imap.c:904
2582 #, c-format
2583 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2584 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: %d\n"
2585
2586 #: src/imap.c:910 src/imap.c:953
2587 msgid "can't expunge\n"
2588 msgstr "íå ìîãà äà çàëè÷à\n"
2589
2590 #: src/imap.c:947
2591 #, c-format
2592 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2593 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: 1:%d\n"
2594
2595 #: src/imap.c:1109
2596 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2597 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
2598
2599 #: src/imap.c:1295
2600 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2601 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
2602
2603 #: src/imap.c:1317
2604 msgid "can't create mailbox\n"
2605 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2606
2607 #: src/imap.c:1386
2608 #, c-format
2609 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2610 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
2611
2612 #: src/imap.c:1450
2613 msgid "can't delete mailbox\n"
2614 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2615
2616 #: src/imap.c:1485
2617 msgid "can't get envelope\n"
2618 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
2619
2620 #: src/imap.c:1493
2621 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2622 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
2623
2624 #: src/imap.c:1515
2625 #, c-format
2626 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2627 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
2628
2629 #: src/imap.c:1571
2630 #, c-format
2631 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2632 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
2633
2634 #: src/imap.c:1593
2635 #, c-format
2636 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2637 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2638
2639 #: src/imap.c:1600
2640 #, c-format
2641 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2642 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
2643
2644 #: src/imap.c:1690
2645 msgid "can't get namespace\n"
2646 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
2647
2648 #: src/imap.c:2105
2649 #, c-format
2650 msgid "can't select folder: %s\n"
2651 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
2652
2653 #: src/imap.c:2197
2654 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2655 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
2656
2657 #: src/imap.c:2618
2658 #, c-format
2659 msgid "can't append %s to %s\n"
2660 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
2661
2662 #: src/imap.c:2625
2663 msgid "(sending file...)"
2664 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
2665
2666 #: src/imap.c:2650
2667 #, c-format
2668 msgid "can't append message to %s\n"
2669 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïÿ ñúîáùåíèåòî êúì %s\n"
2670
2671 #: src/imap.c:2687
2672 #, c-format
2673 msgid "can't copy %d to %s\n"
2674 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
2675
2676 #: src/imap.c:2745
2677 #, c-format
2678 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2679 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: STORE %s %s\n"
2680
2681 #: src/imap.c:2759
2682 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2683 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: EXPUNGE\n"
2684
2685 #: src/imap.c:3016
2686 #, c-format
2687 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2688 msgstr "iconv íå ìîæå äà êîíâåðòèðà UTF-7 êúì %s\n"
2689
2690 #: src/import.c:130
2691 msgid "Import"
2692 msgstr "Èìïîðò"
2693
2694 #: src/import.c:149
2695 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2696 msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
2697
2698 #: src/import.c:159
2699 msgid "Importing file:"
2700 msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
2701
2702 #: src/import.c:164
2703 msgid "Destination dir:"
2704 msgstr ""
2705
2706 #: src/import.c:222
2707 msgid "Select importing file"
2708 msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
2709
2710 #: src/importldif.c:176
2711 msgid "Please specify address book name and file to import."
2712 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
2713
2714 #: src/importldif.c:179
2715 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2716 msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
2717
2718 #: src/importldif.c:182
2719 msgid "File imported."
2720 msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
2721
2722 #: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2723 msgid "Please select a file."
2724 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
2725
2726 #: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2727 msgid "Address book name must be supplied."
2728 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
2729
2730 #: src/importldif.c:388
2731 msgid "Error reading LDIF fields."
2732 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
2733
2734 #: src/importldif.c:411
2735 msgid "LDIF file imported successfully."
2736 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
2737
2738 #: src/importldif.c:496
2739 msgid "Select LDIF File"
2740 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
2741
2742 #: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:464
2743 msgid "S"
2744 msgstr "S"
2745
2746 #: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
2747 msgid "LDIF Field"
2748 msgstr "LDIF Ïîëå"
2749
2750 #: src/importldif.c:614
2751 msgid "Attribute Name"
2752 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
2753
2754 #: src/importldif.c:674
2755 msgid "Attribute"
2756 msgstr "Àòðèáóò"
2757
2758 #: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:331
2759 msgid "Select"
2760 msgstr "Èçáåðè"
2761
2762 #: src/importldif.c:752
2763 msgid "File Name :"
2764 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
2765
2766 #: src/importldif.c:762
2767 msgid "Records :"
2768 msgstr "Çàïèñè :"
2769
2770 #: src/importldif.c:790
2771 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2772 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
2773
2774 #: src/importmutt.c:143
2775 msgid "Error importing MUTT file."
2776 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà MUTT ôàéë."
2777
2778 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2779 #: src/importpine.c:329
2780 msgid "Please select a file to import."
2781 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå."
2782
2783 #: src/importmutt.c:185
2784 msgid "Select MUTT File"
2785 msgstr "Èçáåðè MUTT Ôàéë"
2786
2787 #: src/importmutt.c:239
2788 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2789 msgstr "Âíåñè MUTT ôàéë â Àäðåñíèêà"
2790
2791 #: src/importpine.c:143
2792 msgid "Error importing Pine file."
2793 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà Pine ôàéë."
2794
2795 #: src/importpine.c:185
2796 msgid "Select Pine File"
2797 msgstr "Èçáåðè Pine ôàéë"
2798
2799 #: src/importpine.c:239
2800 msgid "Import Pine file into Address Book"
2801 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
2802
2803 #: src/inc.c:356
2804 msgid "Retrieving new messages"
2805 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2806
2807 #: src/inc.c:400
2808 msgid "Standby"
2809 msgstr "Ãîòîâíîñò"
2810
2811 #: src/inc.c:515 src/inc.c:572
2812 msgid "Cancelled"
2813 msgstr "Îòêàçàíî"
2814
2815 #: src/inc.c:526
2816 msgid "Retrieving"
2817 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
2818
2819 #: src/inc.c:542
2820 #, c-format
2821 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2822 msgstr "Ãîòîâî (%d ñúîáùåíèå(ÿ) (%s) ïîëó÷åíè)"
2823
2824 #: src/inc.c:546
2825 msgid "Done (no new messages)"
2826 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2827
2828 #: src/inc.c:553
2829 msgid "Connection failed"
2830 msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà"
2831
2832 #: src/inc.c:557
2833 msgid "Auth failed"
2834 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà íå áåøå óñïåøíà"
2835
2836 #: src/inc.c:561 src/prefs_summary_column.c:76
2837 msgid "Locked"
2838 msgstr "Çàêëþ÷åí"
2839
2840 #: src/inc.c:585
2841 #, c-format
2842 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2843 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
2844
2845 #: src/inc.c:652
2846 #, c-format
2847 msgid "Finished (%d new message(s))"
2848 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2849
2850 #: src/inc.c:655
2851 msgid "Finished (no new messages)"
2852 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2853
2854 #: src/inc.c:664
2855 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2856 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
2857
2858 #: src/inc.c:705
2859 #, c-format
2860 msgid "%s: Retrieving new messages"
2861 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2862
2863 #: src/inc.c:722
2864 #, c-format
2865 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2866 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
2867
2868 #: src/inc.c:732
2869 #, c-format
2870 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2871 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2872
2873 #: src/inc.c:739
2874 #, c-format
2875 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2876 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
2877
2878 #: src/inc.c:805 src/send_message.c:463
2879 msgid "Authenticating..."
2880 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
2881
2882 #: src/inc.c:809
2883 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2884 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
2885
2886 #: src/inc.c:813
2887 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2888 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
2889
2890 #: src/inc.c:817
2891 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2892 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
2893
2894 #: src/inc.c:821
2895 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2896 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
2897
2898 #: src/inc.c:832
2899 #, c-format
2900 msgid "Deleting message %d"
2901 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
2902
2903 #: src/inc.c:838 src/send_message.c:481
2904 msgid "Quitting"
2905 msgstr "Ïðåêúñâàì"
2906
2907 #: src/inc.c:868
2908 #, c-format
2909 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2910 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
2911
2912 #: src/inc.c:949
2913 #, c-format
2914 msgid ""
2915 "Error occurred while processing mail:\n"
2916 "%s"
2917 msgstr ""
2918 "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà:\n"
2919 ".%s"
2920
2921 #: src/inc.c:951
2922 msgid "Error occurred while processing mail."
2923 msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà."
2924
2925 #: src/inc.c:954
2926 msgid "No disk space left."
2927 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî íà äèñêà."
2928
2929 #: src/inc.c:957
2930 msgid "Can't write file."
2931 msgstr "Íå ìîãà äà çàïèøà âúâ ôàéë."
2932
2933 #: src/inc.c:962
2934 msgid "Socket error."
2935 msgstr "Socket error."
2936
2937 #: src/inc.c:968
2938 #, c-format
2939 msgid ""
2940 "Mailbox is locked:\n"
2941 "%s"
2942 msgstr ""
2943 "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà:\n"
2944 "%s"
2945
2946 #: src/inc.c:970
2947 msgid "Mailbox is locked."
2948 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
2949
2950 #: src/inc.c:976 src/send_message.c:587
2951 #, c-format
2952 msgid ""
2953 "Authentication failed:\n"
2954 "%s"
2955 msgstr ""
2956 "Àóòåíòèôèêàöèÿ å íåóñïåøíà:\n"
2957 "%s"
2958
2959 #: src/inc.c:979 src/send_message.c:590
2960 msgid "Authentication failed."
2961 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ å íåóñïåøíà"
2962
2963 #: src/inc.c:1001
2964 msgid "Incorporation cancelled\n"
2965 msgstr "Îáåäèíÿâàíåòî å ïðåêðàòåíî\n"
2966
2967 #: src/inputdialog.c:152
2968 #, c-format
2969 msgid "Input password for %s on %s:"
2970 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà çà %s íà %s:"
2971
2972 #: src/inputdialog.c:154
2973 msgid "Input password"
2974 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
2975
2976 #: src/logwindow.c:61
2977 msgid "Protocol log"
2978 msgstr "Protocol ëîã"
2979
2980 #: src/main.c:139 src/main.c:148
2981 #, c-format
2982 msgid ""
2983 "File `%s' already exists.\n"
2984 "Can't create folder."
2985 msgstr ""
2986 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
2987 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
2988
2989 #: src/main.c:207
2990 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2991 msgstr "g_thread íå ñå ïîääúðæà îò glib.\n"
2992
2993 #: src/main.c:257
2994 msgid ""
2995 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2996 "OpenPGP support disabled."
2997 msgstr ""
2998 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
2999 "OpenPGP ïîäðúæêàòà íå å àêòèâèðàíà."
3000
3001 #: src/main.c:425
3002 #, c-format
3003 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3004 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
3005
3006 #: src/main.c:428
3007 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3008 msgstr " --compose [àäðåñ]\t\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå"
3009
3010 #: src/main.c:429
3011 msgid ""
3012 "  --attach file1 [file2]...\n"
3013 "                         open composition window with specified files\n"
3014 "                         attached"
3015 msgstr ""
3016 "  --attach file1 [file2]...\n"
3017 "                         îòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå ñúñ çàäàäåíèòå\n"
3018 "                         ïðèêà÷åíè ôàéëîâå"
3019
3020 #: src/main.c:432
3021 msgid "  --receive              receive new messages"
3022 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
3023
3024 #: src/main.c:433
3025 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3026 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
3027
3028 #: src/main.c:434
3029 msgid "  --send                 send all queued messages"
3030 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
3031
3032 #: src/main.c:435
3033 msgid "  --status               show the total number of messages"
3034 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
3035
3036 #: src/main.c:436
3037 msgid "  --online               switch to online mode"
3038 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îíëàéí ðåæèì"
3039
3040 #: src/main.c:437
3041 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3042 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îôëàéí ðåæèì"
3043
3044 #: src/main.c:438
3045 msgid "  --debug                debug mode"
3046 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
3047
3048 #: src/main.c:439
3049 msgid "  --help                 display this help and exit"
3050 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
3051
3052 #: src/main.c:440
3053 msgid "  --version              output version information and exit"
3054 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
3055
3056 #: src/main.c:481 src/summaryview.c:5190
3057 #, c-format
3058 msgid "Processing (%s)..."
3059 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
3060
3061 #: src/main.c:484
3062 msgid "top level folder"
3063 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
3064
3065 #: src/main.c:549
3066 msgid "Composing message exists."
3067 msgstr "Ñúñòàâÿíîòî ñúîáùåíèå ñúùåñòâóâà."
3068
3069 #: src/main.c:550
3070 msgid "Draft them"
3071 msgstr "Ïîñòàâè êàòî ×åðíîâè"
3072
3073 #: src/main.c:550
3074 msgid "Discard them"
3075 msgstr "Îòõâúðëè"
3076
3077 #: src/main.c:550
3078 msgid "Don't quit"
3079 msgstr "Íå èçëèçàé"
3080
3081 #: src/main.c:564
3082 msgid "Queued messages"
3083 msgstr "Ñúîáùåíèÿ íà îïàøêà"
3084
3085 #: src/main.c:565
3086 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3087 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
3088
3089 #: src/main.c:819
3090 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3091 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
3092
3093 #: src/mainwindow.c:409
3094 msgid "/_File/_Folder"
3095 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà"
3096
3097 #: src/mainwindow.c:410
3098 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3099 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
3100
3101 #: src/mainwindow.c:412
3102 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3103 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
3104
3105 #: src/mainwindow.c:413
3106 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3107 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
3108
3109 #: src/mainwindow.c:414
3110 msgid "/_File/_Folder/---"
3111 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/---"
3112
3113 #: src/mainwindow.c:415
3114 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3115 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
3116
3117 #: src/mainwindow.c:417
3118 msgid "/_File/_Add mailbox..."
3119 msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ..."
3120
3121 #: src/mainwindow.c:418
3122 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
3123 msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ..."
3124
3125 #: src/mainwindow.c:419
3126 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3127 msgstr "/Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
3128
3129 #: src/mainwindow.c:420
3130 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3131 msgstr "/Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
3132
3133 #: src/mainwindow.c:421
3134 msgid "/_File/Empty _trash"
3135 msgstr "/Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3136
3137 #: src/mainwindow.c:422
3138 msgid "/_File/_Work offline"
3139 msgstr "/Ôàéë/Ðàáîòà îôëàéí"
3140
3141 #: src/mainwindow.c:424 src/messageview.c:144
3142 msgid "/_File/_Save as..."
3143 msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
3144
3145 #: src/mainwindow.c:425 src/messageview.c:145
3146 msgid "/_File/_Print..."
3147 msgstr "/Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
3148
3149 #: src/mainwindow.c:428
3150 msgid "/_File/E_xit"
3151 msgstr "/Ôàéë/Èçõîä"
3152
3153 #: src/mainwindow.c:433
3154 msgid "/_Edit/Select _thread"
3155 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
3156
3157 #: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:153
3158 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3159 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
3160
3161 #: src/mainwindow.c:437
3162 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3163 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
3164
3165 #: src/mainwindow.c:439
3166 msgid "/_View/Show or hi_de"
3167 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
3168
3169 #: src/mainwindow.c:440
3170 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3171 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
3172
3173 #: src/mainwindow.c:442
3174 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3175 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
3176
3177 #: src/mainwindow.c:444
3178 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3179 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
3180
3181 #: src/mainwindow.c:446
3182 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3183 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
3184
3185 #: src/mainwindow.c:448
3186 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3187 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
3188
3189 #: src/mainwindow.c:450
3190 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3191 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
3192
3193 #: src/mainwindow.c:452
3194 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3195 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
3196
3197 #: src/mainwindow.c:454
3198 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3199 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
3200
3201 #: src/mainwindow.c:457
3202 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3203 msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
3204
3205 #: src/mainwindow.c:458
3206 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3207 msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
3208
3209 #: src/mainwindow.c:460
3210 msgid "/_View/_Sort"
3211 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
3212
3213 #: src/mainwindow.c:461
3214 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3215 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
3216
3217 #: src/mainwindow.c:462
3218 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3219 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3220
3221 #: src/mainwindow.c:463
3222 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3223 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
3224
3225 #: src/mainwindow.c:464
3226 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3227 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
3228
3229 #: src/mainwindow.c:465
3230 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3231 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ïîëó÷àòåë"
3232
3233 #: src/mainwindow.c:466
3234 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3235 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
3236
3237 #: src/mainwindow.c:467
3238 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3239 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
3240
3241 #: src/mainwindow.c:469
3242 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3243 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
3244
3245 #: src/mainwindow.c:470
3246 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3247 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ñòàòóñ"
3248
3249 #: src/mainwindow.c:471
3250 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3251 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
3252
3253 #: src/mainwindow.c:473
3254 msgid "/_View/_Sort/by score"
3255 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3256
3257 #: src/mainwindow.c:474
3258 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3259 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
3260
3261 #: src/mainwindow.c:475
3262 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3263 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
3264
3265 #: src/mainwindow.c:476 src/mainwindow.c:479
3266 msgid "/_View/_Sort/---"
3267 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
3268
3269 #: src/mainwindow.c:477
3270 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3271 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
3272
3273 #: src/mainwindow.c:478
3274 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3275 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
3276
3277 #: src/mainwindow.c:480
3278 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3279 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
3280
3281 #: src/mainwindow.c:482
3282 msgid "/_View/Th_read view"
3283 msgstr "/Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
3284
3285 #: src/mainwindow.c:483
3286 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3287 msgstr "/Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
3288
3289 #: src/mainwindow.c:484
3290 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3291 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
3292
3293 #: src/mainwindow.c:485
3294 msgid "/_View/_Hide read messages"
3295 msgstr "/Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
3296
3297 #: src/mainwindow.c:486
3298 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3299 msgstr "/Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
3300
3301 #: src/mainwindow.c:489
3302 msgid "/_View/_Go to"
3303 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà"
3304
3305 #: src/mainwindow.c:490
3306 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3307 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
3308
3309 #: src/mainwindow.c:491
3310 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3311 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
3312
3313 #: src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
3314 #: src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:510
3315 msgid "/_View/_Go to/---"
3316 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
3317
3318 #: src/mainwindow.c:493
3319 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3320 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3321
3322 #: src/mainwindow.c:495
3323 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3324 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3325
3326 #: src/mainwindow.c:498
3327 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3328 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
3329
3330 #: src/mainwindow.c:499
3331 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3332 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
3333
3334 #: src/mainwindow.c:501
3335 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3336 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3337
3338 #: src/mainwindow.c:503
3339 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3340 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3341
3342 #: src/mainwindow.c:506
3343 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3344 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3345
3346 #: src/mainwindow.c:508
3347 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3348 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3349
3350 #: src/mainwindow.c:511
3351 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3352 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
3353
3354 #: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:159
3355 msgid "/_View/_Code set/---"
3356 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
3357
3358 #: src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:163
3359 msgid "/_View/_Code set"
3360 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå"
3361
3362 #: src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:164
3363 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3364 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
3365
3366 #: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:167
3367 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3368 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
3369
3370 #: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
3371 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3372 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
3373
3374 #: src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:175
3375 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3376 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
3377
3378 #: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:177
3379 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3380 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
3381
3382 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:181
3383 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3384 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
3385
3386 #: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:184
3387 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3388 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
3389
3390 #: src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:186
3391 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3392 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
3393
3394 #: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:189
3395 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3396 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
3397
3398 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:192
3399 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3400 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
3401
3402 #: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:195
3403 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3404 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
3405
3406 #: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:197
3407 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3408 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
3409
3410 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:199
3411 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3412 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
3413
3414 #: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:203
3415 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3416 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
3417
3418 #: src/mainwindow.c:562 src/messageview.c:206
3419 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3420 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
3421
3422 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:209
3423 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3424 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
3425
3426 #: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:211
3427 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3428 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
3429
3430 #: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:215
3431 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3432 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
3433
3434 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:217
3435 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3436 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
3437
3438 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:219
3439 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3440 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
3441
3442 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:221
3443 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3444 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
3445
3446 #: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:224
3447 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3448 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
3449
3450 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:226
3451 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3452 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
3453
3454 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:229
3455 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3456 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
3457
3458 #: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:231
3459 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3460 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
3461
3462 #: src/mainwindow.c:595 src/summaryview.c:450
3463 msgid "/_View/Open in new _window"
3464 msgstr "/Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
3465
3466 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:239
3467 msgid "/_View/Mess_age source"
3468 msgstr "/Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
3469
3470 #: src/mainwindow.c:597
3471 msgid "/_View/Show all _headers"
3472 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3473
3474 #: src/mainwindow.c:599
3475 msgid "/_View/_Update summary"
3476 msgstr "/Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
3477
3478 #: src/mainwindow.c:602
3479 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3480 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
3481
3482 #: src/mainwindow.c:603
3483 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3484 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
3485
3486 #: src/mainwindow.c:605
3487 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3488 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
3489
3490 #: src/mainwindow.c:607
3491 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3492 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3493
3494 #: src/mainwindow.c:609
3495 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3496 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3497
3498 #: src/mainwindow.c:610
3499 msgid "/_Message/Compose a news message"
3500 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3501
3502 #: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:246
3503 msgid "/_Message/_Reply"
3504 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
3505
3506 #: src/mainwindow.c:612
3507 msgid "/_Message/Repl_y to"
3508 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
3509
3510 #: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:247
3511 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3512 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
3513
3514 #: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:249
3515 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3516 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
3517
3518 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:251
3519 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3520 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3521
3522 #: src/mainwindow.c:617
3523 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3524 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3525
3526 #: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:254
3527 msgid "/_Message/_Forward"
3528 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
3529
3530 #: src/mainwindow.c:620
3531 msgid "/_Message/Redirect"
3532 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
3533
3534 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:259
3535 msgid "/_Message/Re-_edit"
3536 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
3537
3538 #: src/mainwindow.c:624
3539 msgid "/_Message/M_ove..."
3540 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
3541
3542 #: src/mainwindow.c:625
3543 msgid "/_Message/_Copy..."
3544 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
3545
3546 #: src/mainwindow.c:626
3547 msgid "/_Message/_Delete"
3548 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
3549
3550 #: src/mainwindow.c:627
3551 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3552 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
3553
3554 #: src/mainwindow.c:629
3555 msgid "/_Message/_Mark"
3556 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
3557
3558 #: src/mainwindow.c:630
3559 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3560 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
3561
3562 #: src/mainwindow.c:631
3563 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3564 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
3565
3566 #: src/mainwindow.c:632
3567 msgid "/_Message/_Mark/---"
3568 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
3569
3570 #: src/mainwindow.c:633
3571 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3572 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
3573
3574 #: src/mainwindow.c:634
3575 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3576 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
3577
3578 #: src/mainwindow.c:636
3579 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3580 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
3581
3582 #: src/mainwindow.c:639
3583 msgid "/_Tools/_Address book..."
3584 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
3585
3586 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:263
3587 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3588 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
3589
3590 #: src/mainwindow.c:642
3591 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3592 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
3593
3594 #: src/mainwindow.c:643
3595 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3596 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
3597
3598 #: src/mainwindow.c:645
3599 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3600 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
3601
3602 #: src/mainwindow.c:648
3603 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3604 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
3605
3606 #: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:266
3607 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3608 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
3609
3610 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:268
3611 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3612 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
3613
3614 #: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:270
3615 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3616 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
3617
3618 #: src/mainwindow.c:654 src/messageview.c:272
3619 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3620 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
3621
3622 #: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:274
3623 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3624 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
3625
3626 #: src/mainwindow.c:661
3627 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3628 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
3629
3630 #: src/mainwindow.c:664
3631 msgid "/_Tools/E_xecute"
3632 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
3633
3634 #: src/mainwindow.c:667
3635 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3636 msgstr "/Èñòðóìåíòè/SSL ñåðòèôèêàòè..."
3637
3638 #: src/mainwindow.c:671
3639 msgid "/_Tools/_Log window"
3640 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
3641
3642 #: src/mainwindow.c:673
3643 msgid "/_Configuration"
3644 msgstr "/Íàñòðîéêè"
3645
3646 #: src/mainwindow.c:674
3647 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3648 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
3649
3650 #: src/mainwindow.c:676
3651 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3652 msgstr "/Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
3653
3654 #: src/mainwindow.c:678
3655 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3656 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
3657
3658 #: src/mainwindow.c:680
3659 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3660 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
3661
3662 #: src/mainwindow.c:682
3663 msgid "/_Configuration/---"
3664 msgstr "/Íàñòðîéêè/---"
3665
3666 #: src/mainwindow.c:683
3667 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3668 msgstr "/Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
3669
3670 #: src/mainwindow.c:685
3671 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3672 msgstr "/Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
3673
3674 #: src/mainwindow.c:687
3675 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3676 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
3677
3678 #: src/mainwindow.c:689
3679 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3680 msgstr "/Íàñòðîéêè/Øàáëîíè..."
3681
3682 #: src/mainwindow.c:690
3683 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3684 msgstr "/Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
3685
3686 #: src/mainwindow.c:691
3687 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
3688 msgstr "/Íàñòðîéêè/Äðóãè íàñòðîéêè..."
3689
3690 #: src/mainwindow.c:692
3691 msgid "/_Configuration/Plugins..."
3692 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïëúãèíè..."
3693
3694 #: src/mainwindow.c:695
3695 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3696 msgstr "/Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî (Local)"
3697
3698 #: src/mainwindow.c:696
3699 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3700 msgstr "/Ïîìîù/Íàðú÷íèê (Sylpheed Doc Homepage)"
3701
3702 #: src/mainwindow.c:698
3703 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3704 msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Local)"
3705
3706 #: src/mainwindow.c:699
3707 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3708 msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Sylpheed Doc Homepage)"
3709
3710 #: src/mainwindow.c:701
3711 msgid "/_Help/---"
3712 msgstr "/Ïîìîù/---"
3713
3714 #: src/mainwindow.c:820
3715 msgid "Go offline"
3716 msgstr "Îôëàéí"
3717
3718 #: src/mainwindow.c:824
3719 msgid "Go online"
3720 msgstr "Îôëàéí"
3721
3722 #: src/mainwindow.c:840
3723 msgid "Select account"
3724 msgstr "Èçáåðè àêàóíò"
3725
3726 #: src/mainwindow.c:1165 src/mainwindow.c:1182 src/prefs_folder_item.c:450
3727 msgid "Untitled"
3728 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
3729
3730 #: src/mainwindow.c:1183
3731 msgid "none"
3732 msgstr "íèùî"
3733
3734 #: src/mainwindow.c:1361
3735 msgid "Empty trash"
3736 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3737
3738 #: src/mainwindow.c:1362
3739 msgid "Empty all messages in trash?"
3740 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
3741
3742 #: src/mainwindow.c:1380
3743 msgid "Add mailbox"
3744 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
3745
3746 #: src/mainwindow.c:1381
3747 msgid ""
3748 "Input the location of mailbox.\n"
3749 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3750 "scanned automatically."
3751 msgstr ""
3752 "Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
3753 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ,\n"
3754 "òî òÿ ùå áúäå ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
3755
3756 #: src/mainwindow.c:1387 src/mainwindow.c:1424
3757 #, c-format
3758 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3759 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
3760
3761 #: src/mainwindow.c:1392 src/setup.c:57
3762 msgid "Mailbox"
3763 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
3764
3765 #: src/mainwindow.c:1397 src/setup.c:61
3766 msgid ""
3767 "Creation of the mailbox failed.\n"
3768 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3769 "there."
3770 msgstr ""
3771 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
3772 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
3773
3774 #: src/mainwindow.c:1417
3775 msgid "Add mbox mailbox"
3776 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
3777
3778 #: src/mainwindow.c:1418
3779 msgid "Input the location of mailbox."
3780 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
3781
3782 #: src/mainwindow.c:1434
3783 msgid "Creation of the mailbox failed."
3784 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
3785
3786 #: src/mainwindow.c:1748
3787 msgid "Sylpheed - Folder View"
3788 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
3789
3790 #: src/mainwindow.c:1764 src/messageview.c:379
3791 msgid "Sylpheed - Message View"
3792 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
3793
3794 #: src/mainwindow.c:2125
3795 msgid "Exit"
3796 msgstr "Èçõîä"
3797
3798 #: src/mainwindow.c:2125
3799 msgid "Exit this program?"
3800 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
3801
3802 #: src/matcher.c:1210 src/matcher.c:1211 src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213
3803 #: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
3804 msgid "(none)"
3805 msgstr "(íÿìà)"
3806
3807 #: src/message_search.c:88
3808 msgid "Find in current message"
3809 msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
3810
3811 #: src/message_search.c:106
3812 msgid "Find text:"
3813 msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
3814
3815 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
3816 msgid "Case sensitive"
3817 msgstr "Îò÷èòà ðàçìåðà íà ñèìâîëèòå"
3818
3819 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3820 msgid "Backward search"
3821 msgstr "Òúðñåíå íàçàä"
3822
3823 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3824 msgid "Search"
3825 msgstr "Òúðñåíå"
3826
3827 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
3828 msgid "Search failed"
3829 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
3830
3831 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
3832 msgid "Search string not found."
3833 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
3834
3835 #: src/message_search.c:191
3836 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3837 msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
3838
3839 #: src/message_search.c:194
3840 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3841 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
3842
3843 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
3844 msgid "Search finished"
3845 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
3846
3847 #: src/messageview.c:240
3848 msgid "/_View/Show all _header"
3849 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3850
3851 #: src/messageview.c:243
3852 msgid "/_Message/Compose _new message"
3853 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3854
3855 #: src/messageview.c:255
3856 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
3857 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
3858
3859 #: src/messageview.c:257
3860 msgid "/_Message/Redirec_t"
3861 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
3862
3863 #: src/messageview.c:561
3864 msgid "<No Return-Path found>"
3865 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
3866
3867 #: src/messageview.c:569
3868 #, c-format
3869 msgid ""
3870 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3871 "does not correspond to the return path:\n"
3872 "Notification address: %s\n"
3873 "Return path: %s\n"
3874 "It is advised to not to send the return receipt."
3875 msgstr ""
3876
3877 #: src/messageview.c:577
3878 msgid "+Don't Send"
3879 msgstr "+Íå èçïðàùàé"
3880
3881 #: src/messageview.c:586
3882 msgid ""
3883 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3884 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3885 "officially addressed to you.\n"
3886 "Receipt notification cancelled."
3887 msgstr ""
3888
3889 #: src/messageview.c:654
3890 msgid ""
3891 "Error occurred while sending the notification.\n"
3892 "Put this notification into queue folder?"
3893 msgstr ""
3894 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
3895 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
3896
3897 #: src/messageview.c:660
3898 msgid "Can't queue the notification."
3899 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
3900
3901 #: src/messageview.c:663
3902 msgid "Error occurred while sending the notification."
3903 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
3904
3905 #: src/messageview.c:818
3906 msgid "Message already removed from folder."
3907 msgstr "Ñúîáùåíèåòî âå÷å å ïðåìàõíàòî îò ïàïêàòà."
3908
3909 #: src/messageview.c:977 src/mimeview.c:882 src/mimeview.c:955
3910 #: src/summaryview.c:3444
3911 msgid "Save as"
3912 msgstr "Çàïàçè êàòî"
3913
3914 #: src/messageview.c:982 src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961
3915 #: src/summaryview.c:3449
3916 msgid "Overwrite"
3917 msgstr "Ïðåçàïèøè"
3918
3919 #: src/messageview.c:983
3920 msgid "Overwrite existing file?"
3921 msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë?"
3922
3923 #: src/messageview.c:990 src/summaryview.c:3457 src/summaryview.c:3461
3924 #: src/summaryview.c:3478
3925 #, c-format
3926 msgid "Can't save the file `%s'."
3927 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëà `%s'."
3928
3929 #: src/messageview.c:1056
3930 msgid "This message asks for a return receipt"
3931 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
3932
3933 #: src/messageview.c:1057
3934 msgid "Send receipt"
3935 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
3936
3937 #: src/messageview.c:1110
3938 msgid "Return Receipt Notification"
3939 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
3940
3941 #: src/messageview.c:1111
3942 msgid ""
3943 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3944 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3945 "notification:"
3946 msgstr ""
3947 "Ñúîáùåíèåòî áåøå èçïðàòåíî äî íÿêîëêî îò âàøèòå  àêàóíòè.\n"
3948 "Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå çà "
3949 "ïîëó÷àâàíå:"
3950
3951 #: src/messageview.c:1115
3952 msgid "Send Notification"
3953 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
3954
3955 #: src/messageview.c:1115
3956 msgid "+Cancel"
3957 msgstr "+Îòêàç"
3958
3959 #: src/messageview.c:1199 src/prefs_common.c:2889 src/summaryview.c:3496
3960 #: src/toolbar.c:168
3961 msgid "Print"
3962 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
3963
3964 #: src/messageview.c:1200 src/summaryview.c:3497
3965 #, c-format
3966 msgid ""
3967 "Enter the print command line:\n"
3968 "(`%s' will be replaced with file name)"
3969 msgstr ""
3970 "Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
3971 "(%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
3972
3973 #: src/messageview.c:1206 src/summaryview.c:3503
3974 #, c-format
3975 msgid ""
3976 "Print command line is invalid:\n"
3977 "`%s'"
3978 msgstr ""
3979 "Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà:\n"
3980 "'%s'"
3981
3982 #: src/mimeview.c:115
3983 msgid "/_Open"
3984 msgstr "/_Îòâîðè"
3985
3986 #: src/mimeview.c:116
3987 msgid "/Open _with..."
3988 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
3989
3990 #: src/mimeview.c:117
3991 msgid "/_Display as text"
3992 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
3993
3994 #: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:455
3995 msgid "/_Save as..."
3996 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
3997
3998 #: src/mimeview.c:119
3999 msgid "/Save _all..."
4000 msgstr "/_Çàïàçè âñè÷êî..."
4001
4002 #: src/mimeview.c:122
4003 msgid "/_Check signature"
4004 msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
4005
4006 #: src/mimeview.c:153
4007 msgid "MIME Type"
4008 msgstr "MIME Òèï"
4009
4010 #: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2198
4011 msgid "Text"
4012 msgstr "Òåêñò"
4013
4014 #: src/mimeview.c:274
4015 msgid "Right-click here to verify the signature"
4016 msgstr "Right-click çà âåðèôèöèðàíå íà ïîäïèñà"
4017
4018 #: src/mimeview.c:858 src/mimeview.c:919 src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:987
4019 #: src/mimeview.c:1010
4020 msgid "Can't save the part of multipart message."
4021 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
4022
4023 #: src/mimeview.c:910 src/mimeview.c:959
4024 #, c-format
4025 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4026 msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë '%s'?"
4027
4028 #: src/mimeview.c:1020
4029 msgid "Open with"
4030 msgstr "Îòâîðè ñ"
4031
4032 #: src/mimeview.c:1021
4033 #, c-format
4034 msgid ""
4035 "Enter the command line to open file:\n"
4036 "(`%s' will be replaced with file name)"
4037 msgstr ""
4038 "Âúâåäåòå êîìàíäà çà îòâðÿíå íà ôàéë:\n"
4039 "(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéëà)"
4040
4041 #: src/news.c:200
4042 #, c-format
4043 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4044 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
4045
4046 #: src/news.c:795
4047 #, c-format
4048 msgid "can't set group: %s\n"
4049 msgstr "íå ìîãà äà çàäàì ãðóïà: %s\n"
4050
4051 #: src/news.c:800
4052 #, c-format
4053 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4054 msgstr "Íåâàëèäåí îáõâàò íà ñòàòèè: %d - %d\n"
4055
4056 #: src/news.c:821
4057 #, c-format
4058 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4059 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
4060
4061 #: src/news.c:838
4062 #, c-format
4063 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4064 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d â %s...\n"
4065
4066 #: src/news.c:841 src/news.c:910
4067 msgid "can't get xover\n"
4068 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xover\n"
4069
4070 #: src/news.c:846 src/news.c:916
4071 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4072 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xover.\n"
4073
4074 #: src/news.c:852 src/news.c:929
4075 #, c-format
4076 msgid "invalid xover line: %s\n"
4077 msgstr "íåâàëèäåí xover line: %s\n"
4078
4079 #: src/news.c:866 src/news.c:880 src/news.c:947 src/news.c:977
4080 msgid "can't get xhdr\n"
4081 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xhdr\n"
4082
4083 #: src/news.c:871 src/news.c:885 src/news.c:955 src/news.c:985
4084 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4085 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xhdr.\n"
4086
4087 #: src/news.c:907
4088 #, c-format
4089 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4090 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d - %d â %s...\n"
4091
4092 #: src/passphrase.c:85
4093 msgid "Passphrase"
4094 msgstr "Ïàñôðàçà"
4095
4096 #: src/passphrase.c:253
4097 msgid "[no user id]"
4098 msgstr "[no user id]"
4099
4100 #: src/passphrase.c:257
4101 #, c-format
4102 msgid ""
4103 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4104 "\n"
4105 "  %.*s  \n"
4106 "(%.*s)\n"
4107 msgstr ""
4108
4109 #: src/passphrase.c:261
4110 msgid ""
4111 "Bad passphrase! Try again...\n"
4112 "\n"
4113 msgstr ""
4114
4115 #: src/pop.c:148
4116 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4117 msgstr "Íÿìà íåîáõîäèìèÿ APOP timestamp ïðè ïîçäðàâà\n"
4118
4119 #: src/pop.c:155
4120 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4121 msgstr "Timestamp ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà ïðè ïîçäðàâà\n"
4122
4123 #: src/pop.c:181 src/pop.c:208
4124 msgid "POP3 protocol error\n"
4125 msgstr "POP3 ãðåøêà\n"
4126
4127 #: src/pop.c:592
4128 #, c-format
4129 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4130 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
4131
4132 #: src/pop.c:600
4133 #, c-format
4134 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4135 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
4136
4137 #: src/pop.c:631
4138 msgid "mailbox is locked\n"
4139 msgstr "mailbox çàêëþ÷åí\n"
4140
4141 #: src/pop.c:634
4142 msgid "session timeout\n"
4143 msgstr "òàéìàóò çà ñåñèÿòà\n"
4144
4145 #: src/pop.c:652
4146 msgid "command not supported\n"
4147 msgstr "êîìàíäàòà íå ñå ïîääúðæà\n"
4148
4149 #: src/pop.c:656
4150 msgid "error occurred on POP3 session\n"
4151 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè POP3 ñåñèÿòà\n"
4152
4153 #: src/prefs_account.c:672
4154 #, c-format
4155 msgid "Account%d"
4156 msgstr "Àêàóíò%d"
4157
4158 #: src/prefs_account.c:691
4159 msgid "Preferences for new account"
4160 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
4161
4162 #: src/prefs_account.c:696
4163 msgid "Account preferences"
4164 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
4165
4166 #: src/prefs_account.c:746 src/prefs_common.c:1035
4167 msgid "Receive"
4168 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
4169
4170 #: src/prefs_account.c:750 src/prefs_common.c:1039
4171 msgid "Compose"
4172 msgstr "Ñú÷èíè"
4173
4174 #: src/prefs_account.c:753 src/prefs_common.c:1052
4175 msgid "Privacy"
4176 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
4177
4178 #: src/prefs_account.c:757
4179 msgid "SSL"
4180 msgstr "SSL"
4181
4182 #: src/prefs_account.c:760
4183 msgid "Advanced"
4184 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
4185
4186 #: src/prefs_account.c:839
4187 msgid "Name of account"
4188 msgstr "Èìå íà àêàóíò"
4189
4190 #: src/prefs_account.c:848
4191 msgid "Set as default"
4192 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
4193
4194 #: src/prefs_account.c:852
4195 msgid "Personal information"
4196 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
4197
4198 #: src/prefs_account.c:861
4199 msgid "Full name"
4200 msgstr "Ïúëíî èìå"
4201
4202 #: src/prefs_account.c:867
4203 msgid "Mail address"
4204 msgstr "E-mail àäðåñ"
4205
4206 #: src/prefs_account.c:873
4207 msgid "Organization"
4208 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
4209
4210 #: src/prefs_account.c:897
4211 msgid "Server information"
4212 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
4213
4214 #: src/prefs_account.c:918
4215 msgid "POP3 (normal)"
4216 msgstr "POP3 (íîðìàëåí)"
4217
4218 #: src/prefs_account.c:920
4219 msgid "POP3 (APOP auth)"
4220 msgstr "POP3 (APOP àóòåíòèôèêàöèÿ)"
4221
4222 #: src/prefs_account.c:922 src/prefs_account.c:1806
4223 msgid "IMAP4"
4224 msgstr "IMAP4"
4225
4226 #: src/prefs_account.c:924
4227 msgid "News (NNTP)"
4228 msgstr "Íîâèíè (NNTP)"
4229
4230 #: src/prefs_account.c:926
4231 msgid "None (local)"
4232 msgstr "Áåç (ëîêàëíî)"
4233
4234 #: src/prefs_account.c:946
4235 msgid "This server requires authentication"
4236 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà àóòåíòèôèêàöèÿ"
4237
4238 #: src/prefs_account.c:953
4239 msgid "Authenticate on connect"
4240 msgstr "Àóòåíòèôèöèðàé ïðè âðúçêà"
4241
4242 #: src/prefs_account.c:998
4243 msgid "News server"
4244 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
4245
4246 #: src/prefs_account.c:1004
4247 msgid "Server for receiving"
4248 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
4249
4250 #: src/prefs_account.c:1010
4251 msgid "Local mailbox file"
4252 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
4253
4254 #: src/prefs_account.c:1017
4255 msgid "SMTP server (send)"
4256 msgstr "SMTP ñúðâúð (èçïðàùàíå)"
4257
4258 #: src/prefs_account.c:1025
4259 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4260 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
4261
4262 #: src/prefs_account.c:1034
4263 msgid "command to send mails"
4264 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
4265
4266 #: src/prefs_account.c:1041 src/prefs_account.c:1381
4267 msgid "User ID"
4268 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
4269
4270 #: src/prefs_account.c:1047 src/prefs_account.c:1390
4271 msgid "Password"
4272 msgstr "Ïàðîëà"
4273
4274 #: src/prefs_account.c:1119 src/prefs_account.c:1789
4275 msgid "POP3"
4276 msgstr "POP3"
4277
4278 #: src/prefs_account.c:1127
4279 msgid "Remove messages on server when received"
4280 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
4281
4282 #: src/prefs_account.c:1138
4283 msgid "Remove after"
4284 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
4285
4286 #: src/prefs_account.c:1147
4287 msgid "days"
4288 msgstr "äíè"
4289
4290 #: src/prefs_account.c:1164
4291 msgid "(0 days: remove immediately)"
4292 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
4293
4294 #: src/prefs_account.c:1171
4295 msgid "Download all messages on server"
4296 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
4297
4298 #: src/prefs_account.c:1177
4299 msgid "Receive size limit"
4300 msgstr "Ïîëó÷è îãðàíè÷åíèåòî íà ðàçìåðà"
4301
4302 #: src/prefs_account.c:1184
4303 msgid "KB"
4304 msgstr ""
4305
4306 #: src/prefs_account.c:1196
4307 msgid "Default inbox"
4308 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
4309
4310 #: src/prefs_account.c:1219
4311 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4312 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
4313
4314 #: src/prefs_account.c:1224
4315 msgid "Maximum number of articles to download"
4316 msgstr "Ìàêñèìàëåí áðîé ñòàòèè çà ñâàëÿíå"
4317
4318 #: src/prefs_account.c:1243
4319 msgid "unlimited if 0 is specified"
4320 msgstr ""
4321
4322 #: src/prefs_account.c:1249
4323 msgid "Filter messages on receiving"
4324 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
4325
4326 #: src/prefs_account.c:1253
4327 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4328 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
4329
4330 #: src/prefs_account.c:1309
4331 msgid "Add Date"
4332 msgstr "Äîáàâè äàòà"
4333
4334 #: src/prefs_account.c:1310
4335 msgid "Generate Message-ID"
4336 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
4337
4338 #: src/prefs_account.c:1317
4339 msgid "Add user-defined header"
4340 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
4341
4342 #: src/prefs_account.c:1319 src/prefs_common.c:2427 src/prefs_common.c:2452
4343 msgid " Edit... "
4344 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
4345
4346 #: src/prefs_account.c:1329
4347 msgid "Authentication"
4348 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4349
4350 #: src/prefs_account.c:1337
4351 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4352 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
4353
4354 #: src/prefs_account.c:1352
4355 msgid "Authentication method"
4356 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4357
4358 #: src/prefs_account.c:1362 src/prefs_common.c:1474
4359 msgid "Automatic"
4360 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
4361
4362 #: src/prefs_account.c:1412
4363 msgid ""
4364 "If you leave these entries empty, the same\n"
4365 "user ID and password as receiving will be used."
4366 msgstr ""
4367 "Àêî àêî îñòàâèòå òåçè ïîëåòà ïðàçíè, ùå áúäàò èçïîëçâàíè\n"
4368 "ñúùèòå user ID è ïàðîëà êàòî çà ïîëó÷àâàíåòî."
4369
4370 #: src/prefs_account.c:1421
4371 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4372 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
4373
4374 #: src/prefs_account.c:1436
4375 msgid "POP authentication timeout: "
4376 msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout: "
4377
4378 #: src/prefs_account.c:1445
4379 msgid "minutes"
4380 msgstr "ìèíóòè"
4381
4382 #: src/prefs_account.c:1492 src/prefs_account.c:1537 src/toolbar.c:419
4383 msgid "Signature"
4384 msgstr "Ïîäïèñ"
4385
4386 #: src/prefs_account.c:1500
4387 msgid "Insert signature automatically"
4388 msgstr "Âìúêíè àâòîìàòè÷íî ïîäïèñà"
4389
4390 #: src/prefs_account.c:1505
4391 msgid "Signature separator"