updated
[claws.git] / po / bg.po
1 # Bulgarain translation of Sylpheed.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
4 # Updated by: George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2003-01-22 11:00+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
10 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
11 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:89
17 msgid "About"
18 msgstr "Îòíîñíî"
19
20 #: src/about.c:210
21 msgid ""
22 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
23 "\n"
24 msgstr ""
25 "GPGME å çàïàçåíà ìàðêà íà Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
26 "\n"
27
28 #: src/about.c:214
29 msgid ""
30 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
31 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
32 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
33 "version.\n"
34 "\n"
35 msgstr ""
36 "Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè "
37 "ìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å ïóáëèêóâàí "
38 "îò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
39 "\n"
40
41 #: src/about.c:220
42 msgid ""
43 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
44 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
45 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
46 "more details.\n"
47 "\n"
48 msgstr ""
49 "Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî ÁÅÇ "
50 "ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public License "
51 "çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
52 "\n"
53
54 #: src/about.c:226
55 msgid ""
56 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
57 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
58 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
59 msgstr ""
60 "Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî "
61 "ñïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
62 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
63
64 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:241 src/addrgather.c:506
65 #: src/alertpanel.c:190 src/alertpanel.c:324 src/compose.c:2913
66 #: src/compose.c:5537 src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204
67 #: src/editgroup.c:369 src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243
68 #: src/editldap_basedn.c:212 src/editvcard.c:239 src/export.c:187
69 #: src/foldersel.c:191 src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/sslcertwindow.c:230
70 #: src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2263 src/import.c:190
71 #: src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:202
72 #: src/main.c:549 src/mainwindow.c:2075 src/messageview.c:488
73 #: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:899 src/passphrase.c:130
74 #: src/prefs_gtk.c:379 src/prefs_actions.c:294 src/prefs_common.c:3338
75 #: src/prefs_common.c:3507 src/prefs_common.c:3844
76 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
77 #: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:499
78 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
79 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
80 #: src/ssl_manager.c:98
81 msgid "OK"
82 msgstr "OK"
83
84 #: src/account.c:304
85 msgid ""
86 "Some composing windows are open.\n"
87 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
88 msgstr ""
89 "Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
90 "Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
91
92 #: src/account.c:554
93 msgid "Edit accounts"
94 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
95
96 #: src/account.c:572
97 msgid ""
98 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
99 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
100 msgstr ""
101 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
102 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
103
104 #: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
105 #: src/compose.c:4442 src/compose.c:4612 src/editaddress.c:774
106 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
107 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
108 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
109 #: src/select-keys.c:299
110 msgid "Name"
111 msgstr "Èìå"
112
113 #: src/account.c:593 src/prefs_account.c:893
114 msgid "Protocol"
115 msgstr "Ïðîòîêîë"
116
117 #: src/account.c:594 src/ssl_manager.c:105
118 msgid "Server"
119 msgstr "Ñúðâúð"
120
121 #: src/account.c:623 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
122 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:354 src/prefs_customheader.c:234
123 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
124 #: src/prefs_filtering.c:525 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
125 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:770
126 msgid "Add"
127 msgstr "Äîáàâè"
128
129 #: src/account.c:629
130 msgid "Edit"
131 msgstr "Ïðîìåíè"
132
133 #: src/account.c:635 src/prefs_customheader.c:241
134 msgid " Delete "
135 msgstr "Èçòðèé"
136
137 #: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:417 src/prefs_customheader.c:289
138 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:579
139 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
140 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:825
141 msgid "Down"
142 msgstr "Íàäîëó"
143
144 #: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:411 src/prefs_customheader.c:283
145 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:573
146 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
147 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:821
148 msgid "Up"
149 msgstr "Íàãîðå"
150
151 #: src/account.c:661
152 msgid " Set as default account "
153 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
154
155 #: src/account.c:667 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
156 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/crash.c:245
157 #: src/exphtmldlg.c:169 src/inc.c:680 src/message_search.c:135
158 #: src/prefs_actions.c:1696 src/summary_search.c:208
159 msgid "Close"
160 msgstr "Çàòâîðè"
161
162 #: src/account.c:735
163 msgid "Delete account"
164 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
165
166 #: src/account.c:736
167 msgid "Do you really want to delete this account?"
168 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
169
170 #: src/account.c:737 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
171 #: src/compose.c:2795 src/compose.c:3270 src/compose.c:5715 src/compose.c:6021
172 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2170 src/folderview.c:2229
173 #: src/folderview.c:2321 src/folderview.c:2456 src/folderview.c:2493
174 #: src/inc.c:167 src/inc.c:298 src/mainwindow.c:1346 src/message_search.c:198
175 #: src/prefs_actions.c:869 src/prefs_customheader.c:543
176 #: src/prefs_filtering.c:1063 src/prefs_filtering.c:1491
177 #: src/prefs_matcher.c:1663 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
178 #: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:322
179 #: src/summaryview.c:907 src/summaryview.c:1350 src/summaryview.c:1394
180 #: src/summaryview.c:1437 src/summaryview.c:1461 src/summaryview.c:1493
181 #: src/summaryview.c:1518 src/summaryview.c:1543 src/summaryview.c:1568
182 #: src/summaryview.c:3042 src/toolbar.c:2105
183 msgid "Yes"
184 msgstr "Äà"
185
186 #: src/account.c:737 src/compose.c:3270 src/compose.c:5715
187 #: src/folderview.c:2170 src/folderview.c:2229 src/folderview.c:2321
188 #: src/folderview.c:2456 src/folderview.c:2493 src/ssl_manager.c:271
189 msgid "+No"
190 msgstr "+Íå"
191
192 #: src/addressadd.c:163
193 msgid "Add to address book"
194 msgstr "Äîáàâè â Àäðåñíèêà"
195
196 #: src/addressadd.c:195 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:405
197 msgid "Address"
198 msgstr "Àäðåñ"
199
200 #: src/addressadd.c:205 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
201 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
202 msgid "Remarks"
203 msgstr "Áåëåæêè"
204
205 #: src/addressadd.c:227
206 msgid "Select Address Book Folder"
207 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
208
209 #: src/addressadd.c:242 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
210 #: src/compose.c:2913 src/compose.c:5538 src/compose.c:6192 src/compose.c:6230
211 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
212 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
213 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
214 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
215 #: src/import.c:191 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
216 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:549
217 #: src/mainwindow.c:2075 src/messageview.c:488 src/mimeview.c:839
218 #: src/mimeview.c:900 src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:380
219 #: src/prefs_actions.c:295 src/prefs_common.c:3339 src/prefs_common.c:3845
220 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
221 #: src/prefs_filtering.c:344 src/prefs_folder_item.c:500
222 #: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
223 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
224 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323 src/summaryview.c:907
225 #: src/summaryview.c:3382
226 msgid "Cancel"
227 msgstr "Îòêàç"
228
229 #: src/addressbook.c:343 src/compose.c:489 src/mainwindow.c:405
230 #: src/messageview.c:146
231 msgid "/_File"
232 msgstr "/Ôàéë"
233
234 #: src/addressbook.c:344
235 msgid "/_File/New _Book"
236 msgstr "/Ôàéë/Íîâà Êíèãà"
237
238 #: src/addressbook.c:345
239 msgid "/_File/New _vCard"
240 msgstr "/Ôàéë/Íîâ _vCard"
241
242 #: src/addressbook.c:347
243 msgid "/_File/New _JPilot"
244 msgstr "/Ôàéë/Íîâ _JPilot"
245
246 #: src/addressbook.c:350
247 msgid "/_File/New _Server"
248 msgstr "/Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
249
250 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:493
251 #: src/mainwindow.c:419 src/mainwindow.c:422 src/messageview.c:147
252 msgid "/_File/---"
253 msgstr "/Ôàéë/---"
254
255 #: src/addressbook.c:353
256 msgid "/_File/_Edit"
257 msgstr "/Ôàéë/Ðåäàêòèðàé"
258
259 #: src/addressbook.c:354
260 msgid "/_File/_Delete"
261 msgstr "/Ôàéë/Èçòðèé"
262
263 #: src/addressbook.c:356
264 msgid "/_File/_Save"
265 msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè"
266
267 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:494 src/messageview.c:148
268 msgid "/_File/_Close"
269 msgstr "/Ôàéë/Çàòâîðè"
270
271 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
272 #: src/compose.c:496 src/mainwindow.c:426
273 msgid "/_Edit"
274 msgstr "/Ðåäàêòèðàé"
275
276 #: src/addressbook.c:359
277 msgid "/_Edit/C_ut"
278 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
279
280 #: src/addressbook.c:360 src/compose.c:501 src/mainwindow.c:427
281 msgid "/_Edit/_Copy"
282 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
283
284 #: src/addressbook.c:361 src/compose.c:502
285 msgid "/_Edit/_Paste"
286 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
287
288 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:499 src/compose.c:582
289 #: src/mainwindow.c:430
290 msgid "/_Edit/---"
291 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/---"
292
293 #: src/addressbook.c:363
294 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
295 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè Àäðåñ"
296
297 #: src/addressbook.c:364
298 msgid "/_Address"
299 msgstr "/Àäðåñ"
300
301 #: src/addressbook.c:365
302 msgid "/_Address/New _Address"
303 msgstr "/Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
304
305 #: src/addressbook.c:366
306 msgid "/_Address/New _Group"
307 msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ãðóïà"
308
309 #: src/addressbook.c:367
310 msgid "/_Address/New _Folder"
311 msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ïàïêà"
312
313 #: src/addressbook.c:368
314 msgid "/_Address/---"
315 msgstr "/Àäðåñ/---"
316
317 #: src/addressbook.c:369
318 msgid "/_Address/_Edit"
319 msgstr "/Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
320
321 #: src/addressbook.c:370
322 msgid "/_Address/_Delete"
323 msgstr "/Àäðåñ/Èçòðèé"
324
325 #: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:636
326 #: src/mainwindow.c:645 src/mainwindow.c:656 src/mainwindow.c:658
327 #: src/mainwindow.c:661 src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:668
328 msgid "/_Tools/---"
329 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/---"
330
331 #: src/addressbook.c:372
332 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
333 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
334
335 #: src/addressbook.c:373
336 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
337 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
338
339 #: src/addressbook.c:374
340 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
341 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
342
343 #: src/addressbook.c:376
344 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
345 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
346
347 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:692
348 #: src/messageview.c:164
349 msgid "/_Help"
350 msgstr "/Ïîìîù"
351
352 #: src/addressbook.c:378 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:700
353 #: src/messageview.c:165
354 msgid "/_Help/_About"
355 msgstr "/Ïîìîù/Îòíîñíî"
356
357 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
358 msgid "/New _Address"
359 msgstr "/Íîâ Àäðåñ"
360
361 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
362 msgid "/New _Group"
363 msgstr "/Íîâà Ãðóïà"
364
365 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
366 msgid "/New _Folder"
367 msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
368
369 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
370 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:483
371 #: src/folderview.c:280 src/folderview.c:282 src/folderview.c:291
372 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:300 src/folderview.c:302
373 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:317 src/folderview.c:321
374 #: src/folderview.c:323 src/folderview.c:333 src/folderview.c:337
375 #: src/folderview.c:340 src/folderview.c:342 src/summaryview.c:409
376 #: src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:420
377 #: src/summaryview.c:432 src/summaryview.c:444 src/summaryview.c:450
378 #: src/summaryview.c:453
379 msgid "/---"
380 msgstr "/---"
381
382 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:417
383 msgid "/_Delete"
384 msgstr "/Èçòðèé"
385
386 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
387 msgid "/C_ut"
388 msgstr "/Èçðåæè"
389
390 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
391 msgid "/_Copy"
392 msgstr "/Êîïèðàé"
393
394 #: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
395 msgid "/_Paste"
396 msgstr "/Ïîñòàâè"
397
398 #: src/addressbook.c:408
399 msgid "/Pa_ste Address"
400 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
401
402 #: src/addressbook.c:530
403 msgid "E-Mail address"
404 msgstr "E-Mail àäðåñ"
405
406 #: src/addressbook.c:534 src/prefs_common.c:2989 src/toolbar.c:166
407 #: src/toolbar.c:1813
408 msgid "Address book"
409 msgstr "Àäðåñíèê"
410
411 #: src/addressbook.c:633
412 msgid "Name:"
413 msgstr "Èìå:"
414
415 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
416 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:367
417 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
418 #: src/prefs_filtering.c:228 src/prefs_filtering.c:538 src/prefs_matcher.c:570
419 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:782
420 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:355 src/toolbar.c:447
421 msgid "Delete"
422 msgstr "Èçòðèé"
423
424 #: src/addressbook.c:671
425 msgid "Lookup"
426 msgstr "Ïîòúðñè"
427
428 #: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1305 src/compose.c:2962
429 #: src/compose.c:4259 src/compose.c:4958 src/headerview.c:54
430 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
431 msgid "To:"
432 msgstr "Äî:"
433
434 #: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1289 src/compose.c:2961
435 #: src/prefs_template.c:175
436 msgid "Cc:"
437 msgstr "Cc:"
438
439 #: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1292 src/prefs_template.c:176
440 msgid "Bcc:"
441 msgstr "Bcc:"
442
443 #: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
444 msgid "Delete address(es)"
445 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
446
447 #: src/addressbook.c:891
448 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
449 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
450
451 #: src/addressbook.c:914
452 msgid "Really delete the address(es)?"
453 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
454
455 #: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2795
456 #: src/compose.c:6021 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:167 src/inc.c:298
457 #: src/mainwindow.c:1346 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:869
458 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1063
459 #: src/prefs_filtering.c:1491 src/prefs_matcher.c:1663 src/prefs_scoring.c:632
460 #: src/prefs_scoring.c:769 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322
461 #: src/summaryview.c:907 src/summaryview.c:1350 src/summaryview.c:1394
462 #: src/summaryview.c:1437 src/summaryview.c:1461 src/summaryview.c:1493
463 #: src/summaryview.c:1518 src/summaryview.c:1543 src/summaryview.c:1568
464 #: src/summaryview.c:3042 src/toolbar.c:2105
465 msgid "No"
466 msgstr "Íå"
467
468 #: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
469 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
470 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
471
472 #: src/addressbook.c:1435
473 msgid "Cannot paste into an address group."
474 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
475
476 #: src/addressbook.c:2078
477 #, c-format
478 msgid ""
479 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
480 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
481 msgstr ""
482 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
483 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
484
485 #: src/addressbook.c:2082
486 msgid "Folder only"
487 msgstr "Ïàïêà ñàìî"
488
489 #: src/addressbook.c:2082
490 msgid "Folder and Addresses"
491 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
492
493 #: src/addressbook.c:2087
494 #, c-format
495 msgid "Really delete `%s' ?"
496 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
497
498 #: src/addressbook.c:2792
499 msgid "New user, could not save index file."
500 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
501
502 #: src/addressbook.c:2796
503 msgid "New user, could not save address book files."
504 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
505
506 #: src/addressbook.c:2806
507 msgid "Old address book converted successfully."
508 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
509
510 #: src/addressbook.c:2811
511 msgid ""
512 "Old address book converted,\n"
513 "could not save new address index file"
514 msgstr ""
515 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
516 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
517
518 #: src/addressbook.c:2824
519 msgid ""
520 "Could not convert address book,\n"
521 "but created empty new address book files."
522 msgstr ""
523 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
524 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
525
526 #: src/addressbook.c:2830
527 msgid ""
528 "Could not convert address book,\n"
529 "could not create new address book files."
530 msgstr ""
531 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
532 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
533
534 #: src/addressbook.c:2835
535 msgid ""
536 "Could not convert address book\n"
537 "and could not create new address book files."
538 msgstr ""
539 "Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
540 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
541
542 #: src/addressbook.c:2842
543 msgid "Addressbook conversion error"
544 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
545
546 #: src/addressbook.c:2846
547 msgid "Addressbook conversion"
548 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
549
550 #: src/addressbook.c:2881
551 msgid "Addressbook Error"
552 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
553
554 #: src/addressbook.c:2882
555 msgid "Could not read address index"
556 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
557
558 #: src/addressbook.c:3373 src/prefs_common.c:1053
559 msgid "Interface"
560 msgstr "Èíòåðôåéñ"
561
562 #: src/addressbook.c:3389 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
563 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:490
564 msgid "Address Book"
565 msgstr "Àäðåñíèê"
566
567 #: src/addressbook.c:3405
568 msgid "Person"
569 msgstr "Ëèöå"
570
571 #: src/addressbook.c:3421
572 msgid "EMail Address"
573 msgstr "EMail Àäðåñ"
574
575 #: src/addressbook.c:3437
576 msgid "Group"
577 msgstr "Ãðóïà"
578
579 #: src/addressbook.c:3453 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:370
580 #: src/prefs_account.c:1950
581 msgid "Folder"
582 msgstr "Ïàïêà"
583
584 #: src/addressbook.c:3469
585 msgid "vCard"
586 msgstr "vCard"
587
588 #: src/addressbook.c:3485 src/addressbook.c:3501
589 msgid "JPilot"
590 msgstr "JPilot"
591
592 #: src/addressbook.c:3517
593 msgid "LDAP Server"
594 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
595
596 #: src/addrgather.c:156
597 msgid "Please specify name for address book."
598 msgstr "Ìîëÿ óêàæåòå èìå çà àäðåñíèêà."
599
600 #: src/addrgather.c:176
601 msgid "Please select the mail headers to search."
602 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå çàãëàâêè â êîèòî äà òúðñÿ."
603
604 #: src/addrgather.c:183
605 msgid "Busy harvesting addresses..."
606 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñèòå ..."
607
608 #: src/addrgather.c:221
609 msgid "Addresses gathered successfully."
610 msgstr "Àäðåñèòå ñà ñúáðàíè óñïåøíî."
611
612 #: src/addrgather.c:285
613 msgid "No folder or message was selected."
614 msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà, íèòî ñúîáùåíèå."
615
616 #: src/addrgather.c:293
617 msgid ""
618 "Please select a folder to process from the folder\n"
619 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
620 "the message list."
621 msgstr ""
622 "Ìîëÿ, èçáåðåòå ïàïêà îò ñïèñúêà ñ ïàïêè, êîÿòî äà\n"
623 "îáðàáîòÿ. Àëòåðíàòèâíî, èçáåðåòå ñúîáùåíèå îò\n"
624 "ñïèñúêà ñúñ ñúîáùåíèÿ."
625
626 #: src/addrgather.c:345
627 msgid "Folder :"
628 msgstr "Ïàïêà :"
629
630 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
631 msgid "Address Book :"
632 msgstr "Àäðåñíèê :"
633
634 #: src/addrgather.c:366
635 msgid "Folder Size :"
636 msgstr "Ðàçìåð íà ïàïêà :"
637
638 #: src/addrgather.c:381
639 msgid "Process these mail header fields"
640 msgstr "Îáðàáîòè òåçè ïîëåòà îò çàãëàâêàòà"
641
642 #: src/addrgather.c:399
643 msgid "Include sub-folders"
644 msgstr "Âêëþ÷è ïîä-ïàïêè"
645
646 #: src/addrgather.c:422
647 msgid "Header Name"
648 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
649
650 #: src/addrgather.c:423
651 msgid "Address Count"
652 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
653
654 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:259
655 #: src/messageview.c:408
656 msgid "Warning"
657 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
658
659 #: src/addrgather.c:528
660 msgid "Header Fields"
661 msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
662
663 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
664 msgid "Finish"
665 msgstr "Çàâúðøè"
666
667 #: src/addrgather.c:588
668 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
669 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
670
671 #: src/addrgather.c:596
672 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
673 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò ïàïêà"
674
675 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
676 msgid "Common address"
677 msgstr "Îáùè àäðåñè"
678
679 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
680 msgid "Personal address"
681 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
682
683 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5715 src/main.c:531
684 msgid "Notice"
685 msgstr "Ñúîáùåíèå"
686
687 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3268 src/inc.c:558
688 msgid "Error"
689 msgstr "Ãðåøêà"
690
691 #: src/alertpanel.c:190
692 msgid "View log"
693 msgstr "Âèæ ëîã"
694
695 #: src/alertpanel.c:308
696 msgid "Show this message next time"
697 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
698
699 #: src/colorlabel.c:44
700 msgid "Orange"
701 msgstr "Îðàíæåâ"
702
703 #: src/colorlabel.c:45
704 msgid "Red"
705 msgstr "×åðâåí"
706
707 #: src/colorlabel.c:46
708 msgid "Pink"
709 msgstr "Ðîçîâ"
710
711 #: src/colorlabel.c:47
712 msgid "Sky blue"
713 msgstr "Íåáåñíî ñèí"
714
715 #: src/colorlabel.c:48
716 msgid "Blue"
717 msgstr "Ñèí"
718
719 #: src/colorlabel.c:49
720 msgid "Green"
721 msgstr "Çåëåí"
722
723 #: src/colorlabel.c:50
724 msgid "Brown"
725 msgstr "Êàôÿâ"
726
727 #: src/colorlabel.c:280 src/compose.c:4913 src/exphtmldlg.c:450
728 #: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4332
729 msgid "None"
730 msgstr "Íèêîé"
731
732 #: src/common/nntp.c:61
733 #, c-format
734 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
735 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
736
737 #: src/common/nntp.c:140 src/common/nntp.c:203
738 #, c-format
739 msgid "protocol error: %s\n"
740 msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà: %s\n"
741
742 #: src/common/nntp.c:163 src/common/nntp.c:209
743 msgid "protocol error\n"
744 msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà\n"
745
746 #: src/common/nntp.c:259 src/common/nntp.c:265
747 msgid "Error occurred while posting\n"
748 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
749
750 #: src/common/smtp.c:112
751 #, c-format
752 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
753 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ SMTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
754
755 #: src/common/smtp.c:119
756 msgid "SSL connection failed"
757 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
758
759 #: src/common/smtp.c:126
760 #, c-format
761 msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
762 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ñå ñâúðçâàõ ñ %s:%d\n"
763
764 #: src/common/smtp.c:143
765 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
766 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ HELO\n"
767
768 #: src/common/smtp.c:151
769 msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
770 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ STARTTLS\n"
771
772 #: src/common/smtp.c:159
773 msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
774 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ EHLO\n"
775
776 #: src/common/smtp.c:218
777 msgid "SMTP AUTH not available\n"
778 msgstr "SMTP AUTH íå å íà ðàçïîëîæåíèå\n"
779
780 #: src/common/ssl.c:88
781 msgid "Error creating ssl context\n"
782 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
783
784 #: src/common/ssl.c:107
785 #, c-format
786 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
787 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè (%s)\n"
788
789 #: src/common/ssl.c:114
790 #, c-format
791 msgid "SSL connection using %s\n"
792 msgstr "SSL âðúçêà ïîëçâàéêè %s\n"
793
794 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
795 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
796 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
797 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
798 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
799 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
800 msgid "<not in certificate>"
801 msgstr "<not in certificate>"
802
803 #: src/common/ssl_certificate.c:189
804 #, c-format
805 msgid ""
806 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
807 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
808 "  Fingerprint: %s\n"
809 "  Signature status: %s"
810 msgstr ""
811 "  Ñîáñòâåíèê: %s (%s) â %s\n"
812 "  Ïîäïèñàí îò: %s (%s) â %s\n"
813 "  Îòïå÷àòúê: %s\n"
814 "  Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
815
816 #: src/common/ssl_certificate.c:308
817 msgid "Can't load X509 default paths"
818 msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ X509 ïîäðàçáèðàùèòå ñå ïúòèùà"
819
820 #: src/common/ssl_certificate.c:363
821 #, c-format
822 msgid ""
823 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
824 "%s"
825 msgstr ""
826 "%s ïîêàçâà íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò:\n"
827 "%s"
828
829 #: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
830 #, c-format
831 msgid ""
832 "%s\n"
833 "\n"
834 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
835 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
836 msgstr ""
837 "%s\n"
838 "\n"
839 "Íÿìà äà áúäå èçòåãëÿíà ïîùà ñ òîçè àêàóíò äîêàòî íå çàïàçèòå ñåðòèôèêàò.\n"
840 "(Îòìàðêèðàéòå îïöèÿ \"%s\").\n"
841
842 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
843 #: src/prefs_common.c:2824
844 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
845 msgstr "Íå èçêàðâàé ñêà÷àùî ñúîáùåíèå çà ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå"
846
847 #: src/common/ssl_certificate.c:399
848 #, c-format
849 msgid ""
850 "%s's SSL certificate changed !\n"
851 "We have saved this one:\n"
852 "%s\n"
853 "\n"
854 "It is now:\n"
855 "%s\n"
856 "\n"
857 "This could mean the server answering is not the known one."
858 msgstr ""
859 "SSL ñåðòèôèêàòà íà %s å ïðîìåíåí !\n"
860 "Èìàìå çàïàçåí òîçè:\n"
861 "%s\n"
862 "\n"
863 "À ñåãà å:\n"
864 "%s\n"
865 "\n"
866 "Òîâà ìîæå äà îçíà÷àâà, ÷å îòãîâàðÿùèÿ ñúðâúð íå å òîçè êîéòî çíàåì."
867
868 #: src/compose.c:481
869 msgid "/_Add..."
870 msgstr "/Äîáàâè..."
871
872 #: src/compose.c:482
873 msgid "/_Remove"
874 msgstr "/Ìàõíè"
875
876 #: src/compose.c:484 src/folderview.c:283 src/folderview.c:304
877 #: src/folderview.c:325 src/folderview.c:344
878 msgid "/_Properties..."
879 msgstr "/Ñâîéñòâà..."
880
881 #: src/compose.c:490
882 msgid "/_File/_Attach file"
883 msgstr "/Ôàéë/Ïðèêðåïè ôàéë"
884
885 #: src/compose.c:491
886 msgid "/_File/_Insert file"
887 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
888
889 #: src/compose.c:492
890 msgid "/_File/Insert si_gnature"
891 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
892
893 #: src/compose.c:497
894 msgid "/_Edit/_Undo"
895 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Îòìÿíà"
896
897 #: src/compose.c:498
898 msgid "/_Edit/_Redo"
899 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Redo"
900
901 #: src/compose.c:500
902 msgid "/_Edit/Cu_t"
903 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
904
905 #: src/compose.c:503
906 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
907 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
908
909 #: src/compose.c:505 src/mainwindow.c:428
910 msgid "/_Edit/Select _all"
911 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
912
913 #: src/compose.c:506
914 msgid "/_Edit/A_dvanced"
915 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
916
917 #: src/compose.c:507
918 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
919 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
920
921 #: src/compose.c:512
922 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
923 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
924
925 #: src/compose.c:517
926 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
927 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
928
929 #: src/compose.c:522
930 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
931 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
932
933 #: src/compose.c:527
934 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
935 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
936
937 #: src/compose.c:532
938 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
939 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
940
941 #: src/compose.c:537
942 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
943 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
944
945 #: src/compose.c:542
946 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
947 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
948
949 #: src/compose.c:547
950 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
951 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
952
953 #: src/compose.c:552
954 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
955 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
956
957 #: src/compose.c:557
958 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
959 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
960
961 #: src/compose.c:562
962 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
963 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
964
965 #: src/compose.c:567
966 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
967 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
968
969 #: src/compose.c:572
970 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
971 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
972
973 #: src/compose.c:577
974 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
975 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
976
977 #: src/compose.c:583
978 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
979 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
980
981 #: src/compose.c:585
982 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
983 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
984
985 #: src/compose.c:587
986 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
987 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
988
989 #: src/compose.c:590
990 msgid "/_Spelling"
991 msgstr "/Ñïåëèíã"
992
993 #: src/compose.c:591
994 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
995 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
996
997 #: src/compose.c:593
998 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
999 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
1000
1001 #: src/compose.c:595
1002 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1003 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
1004
1005 #: src/compose.c:597
1006 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1007 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
1008
1009 #: src/compose.c:599
1010 msgid "/_Spelling/---"
1011 msgstr "/Ñïåëèíã/---"
1012
1013 #: src/compose.c:600
1014 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1015 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
1016
1017 #: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:434 src/summaryview.c:445
1018 msgid "/_View"
1019 msgstr "/Èçãëåä"
1020
1021 #: src/compose.c:605
1022 msgid "/_View/_To"
1023 msgstr "/Èçãëåä/Äî"
1024
1025 #: src/compose.c:606
1026 msgid "/_View/_Cc"
1027 msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
1028
1029 #: src/compose.c:607
1030 msgid "/_View/_Bcc"
1031 msgstr "/Èçãëåä/_Bcc"
1032
1033 #: src/compose.c:608
1034 msgid "/_View/_Reply to"
1035 msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
1036
1037 #: src/compose.c:609 src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/mainwindow.c:452
1038 #: src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:484 src/mainwindow.c:508
1039 #: src/mainwindow.c:590 src/mainwindow.c:594
1040 msgid "/_View/---"
1041 msgstr "/Èçãëåä/---"
1042
1043 #: src/compose.c:610
1044 msgid "/_View/_Followup to"
1045 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1046
1047 #: src/compose.c:612
1048 msgid "/_View/R_uler"
1049 msgstr "/Èçãëåä/Ëèíèÿ"
1050
1051 #: src/compose.c:614
1052 msgid "/_View/_Attachment"
1053 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïêè"
1054
1055 #: src/compose.c:616 src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:150
1056 msgid "/_Message"
1057 msgstr "/Ñúîáùåíèå"
1058
1059 #: src/compose.c:617
1060 msgid "/_Message/_Send"
1061 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
1062
1063 #: src/compose.c:619
1064 msgid "/_Message/Send _later"
1065 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
1066
1067 #: src/compose.c:621 src/compose.c:627 src/compose.c:632 src/compose.c:634
1068 #: src/compose.c:638 src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:602
1069 #: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:614 src/mainwindow.c:617
1070 #: src/mainwindow.c:619 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:158
1071 #: src/messageview.c:161
1072 msgid "/_Message/---"
1073 msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
1074
1075 #: src/compose.c:622
1076 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1077 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
1078
1079 #: src/compose.c:624
1080 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1081 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
1082
1083 #: src/compose.c:628
1084 msgid "/_Message/_To"
1085 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Äî"
1086
1087 #: src/compose.c:629
1088 msgid "/_Message/_Cc"
1089 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
1090
1091 #: src/compose.c:630
1092 msgid "/_Message/_Bcc"
1093 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Bcc"
1094
1095 #: src/compose.c:631
1096 msgid "/_Message/_Reply to"
1097 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
1098
1099 #: src/compose.c:633
1100 msgid "/_Message/_Followup to"
1101 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1102
1103 #: src/compose.c:635
1104 msgid "/_Message/_Attach"
1105 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
1106
1107 #: src/compose.c:639
1108 msgid "/_Message/Si_gn"
1109 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
1110
1111 #: src/compose.c:640
1112 msgid "/_Message/_Encrypt"
1113 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
1114
1115 #: src/compose.c:641
1116 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1117 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/MIME"
1118
1119 #: src/compose.c:642
1120 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1121 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/Inline"
1122
1123 #: src/compose.c:645
1124 msgid "/_Message/_Priority"
1125 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
1126
1127 #: src/compose.c:646
1128 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1129 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
1130
1131 #: src/compose.c:647
1132 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1133 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
1134
1135 #: src/compose.c:648
1136 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1137 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
1138
1139 #: src/compose.c:649
1140 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1141 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
1142
1143 #: src/compose.c:650
1144 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1145 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
1146
1147 #: src/compose.c:652
1148 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1149 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
1150
1151 #: src/compose.c:653 src/mainwindow.c:634
1152 msgid "/_Tools"
1153 msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
1154
1155 #: src/compose.c:654
1156 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1157 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
1158
1159 #: src/compose.c:655
1160 msgid "/_Tools/_Address book"
1161 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
1162
1163 #: src/compose.c:656
1164 msgid "/_Tools/_Template"
1165 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
1166
1167 #: src/compose.c:657 src/mainwindow.c:657
1168 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1169 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
1170
1171 #: src/compose.c:1295
1172 msgid "Reply-To:"
1173 msgstr "Reply-To:"
1174
1175 #: src/compose.c:1298 src/compose.c:4256 src/compose.c:4960
1176 #: src/headerview.c:55
1177 msgid "Newsgroups:"
1178 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
1179
1180 #: src/compose.c:1301
1181 msgid "Followup-To:"
1182 msgstr "Followup-To:"
1183
1184 #: src/compose.c:1594
1185 msgid "Quote mark format error."
1186 msgstr "Ãðåøêà ïðè ôîðìàòà íà çíàêà çà öèòèðàíå."
1187
1188 #: src/compose.c:1606
1189 msgid "Message reply/forward format error."
1190 msgstr "Ãðåøêà ïðè reply/forward ôîðìàòà."
1191
1192 #: src/compose.c:1903
1193 #, c-format
1194 msgid "File %s is empty."
1195 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí."
1196
1197 #: src/compose.c:1907
1198 #, c-format
1199 msgid "Can't read %s."
1200 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
1201
1202 #: src/compose.c:1935
1203 #, c-format
1204 msgid "Message: %s"
1205 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
1206
1207 #: src/compose.c:2613
1208 msgid " [Edited]"
1209 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
1210
1211 #: src/compose.c:2615
1212 #, c-format
1213 msgid "%s - Compose message%s"
1214 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1215
1216 #: src/compose.c:2618
1217 #, c-format
1218 msgid "Compose message%s"
1219 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1220
1221 #: src/compose.c:2642 src/compose.c:2880
1222 msgid ""
1223 "Account for sending mail is not specified.\n"
1224 "Please select a mail account before sending."
1225 msgstr ""
1226 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
1227 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
1228
1229 #: src/compose.c:2785
1230 msgid "Recipient is not specified."
1231 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
1232
1233 #: src/compose.c:2793 src/messageview.c:408 src/prefs_account.c:734
1234 #: src/prefs_common.c:1035 src/toolbar.c:347 src/toolbar.c:394
1235 msgid "Send"
1236 msgstr "Èçïðàòè"
1237
1238 #: src/compose.c:2794
1239 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1240 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
1241
1242 #: src/compose.c:2815
1243 msgid "Could not queue message for sending"
1244 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
1245
1246 #: src/compose.c:2896 src/procmsg.c:1379
1247 #, c-format
1248 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1249 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
1250
1251 #: src/compose.c:2910 src/messageview.c:485
1252 msgid "Queueing"
1253 msgstr "Èç÷àêâàì"
1254
1255 #: src/compose.c:2911
1256 msgid ""
1257 "Error occurred while sending the message.\n"
1258 "Put this message into queue folder?"
1259 msgstr ""
1260 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
1261 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
1262
1263 #: src/compose.c:2917
1264 msgid "Can't queue the message."
1265 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
1266
1267 #: src/compose.c:2920
1268 msgid "Error occurred while sending the message."
1269 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
1270
1271 #: src/compose.c:2933
1272 msgid "Can't save the message to Sent."
1273 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
1274
1275 #: src/compose.c:3162
1276 #, c-format
1277 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1278 msgstr ""
1279
1280 #: src/compose.c:3269
1281 msgid ""
1282 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1283 "Send it anyway?"
1284 msgstr ""
1285 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
1286 "Äà ãî èçïðàòÿ ëè âúïðåêè òîâà?"
1287
1288 #: src/compose.c:3522
1289 msgid "No account for sending mails available!"
1290 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
1291
1292 #: src/compose.c:3532
1293 msgid "No account for posting news available!"
1294 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
1295
1296 #: src/compose.c:4336 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:149
1297 msgid "From:"
1298 msgstr "Îò"
1299
1300 #: src/compose.c:4440 src/compose.c:4610 src/compose.c:5476
1301 msgid "MIME type"
1302 msgstr "MIME òèï"
1303
1304 #: src/compose.c:4441 src/compose.c:4611 src/mimeview.c:151
1305 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
1306 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:465
1307 msgid "Size"
1308 msgstr "Ðàçìåð"
1309
1310 #: src/compose.c:4505
1311 msgid "Save Message to "
1312 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
1313
1314 #: src/compose.c:4525 src/prefs_filtering.c:496
1315 msgid "Select ..."
1316 msgstr " Èçáåðè ... "
1317
1318 #: src/compose.c:4661 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
1319 #: src/prefs_matcher.c:146
1320 msgid "Header"
1321 msgstr "Çàãëàâêà"
1322
1323 #: src/compose.c:4663 src/mimeview.c:198
1324 msgid "Attachments"
1325 msgstr "Ïðèêðåïêè"
1326
1327 #: src/compose.c:4665
1328 msgid "Others"
1329 msgstr "Äðóãè"
1330
1331 #: src/compose.c:4680 src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:177
1332 #: src/summary_search.c:163
1333 msgid "Subject:"
1334 msgstr "Òåìà:"
1335
1336 #: src/compose.c:4921
1337 #, c-format
1338 msgid ""
1339 "Spell checker could not be started.\n"
1340 "%s"
1341 msgstr ""
1342 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
1343 "%s"
1344
1345 #: src/compose.c:5371
1346 msgid "Invalid MIME type."
1347 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
1348
1349 #: src/compose.c:5389
1350 msgid "File doesn't exist or is empty."
1351 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
1352
1353 #: src/compose.c:5458
1354 msgid "Properties"
1355 msgstr "Ñâîéñòâà"
1356
1357 #: src/compose.c:5503
1358 msgid "Encoding"
1359 msgstr "Åíêîäèíã"
1360
1361 #: src/compose.c:5534
1362 msgid "Path"
1363 msgstr "Ïúò"
1364
1365 #: src/compose.c:5535 src/prefs_toolbar.c:803
1366 msgid "File name"
1367 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
1368
1369 #: src/compose.c:5712
1370 #, c-format
1371 msgid ""
1372 "The external editor is still working.\n"
1373 "Force terminating the process?\n"
1374 "process group id: %d"
1375 msgstr ""
1376 "Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
1377 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
1378 "process group id: %d"
1379
1380 #: src/compose.c:6019 src/inc.c:165 src/inc.c:296 src/toolbar.c:2103
1381 msgid "Offline warning"
1382 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
1383
1384 #: src/compose.c:6020 src/inc.c:166 src/inc.c:297 src/toolbar.c:2104
1385 msgid "You're working offline. Override?"
1386 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
1387
1388 #: src/compose.c:6134 src/compose.c:6155
1389 msgid "Select file"
1390 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
1391
1392 #: src/compose.c:6190
1393 msgid "Discard message"
1394 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
1395
1396 #: src/compose.c:6191
1397 msgid "This message has been modified. discard it?"
1398 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
1399
1400 #: src/compose.c:6192
1401 msgid "Discard"
1402 msgstr "Îòõâúðëè"
1403
1404 #: src/compose.c:6192
1405 msgid "to Draft"
1406 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
1407
1408 #: src/compose.c:6227
1409 #, c-format
1410 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1411 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
1412
1413 #: src/compose.c:6229
1414 msgid "Apply template"
1415 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
1416
1417 #: src/compose.c:6230
1418 msgid "Replace"
1419 msgstr "Çàìåíè"
1420
1421 #: src/compose.c:6230 src/toolbar.c:398
1422 msgid "Insert"
1423 msgstr "Âìúêíè"
1424
1425 #: src/crash.c:144
1426 #, c-format
1427 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1428 msgstr "Sylpheed ïðîöåñ (%ld) ïîëó÷è ñèãíàë %ld"
1429
1430 #: src/crash.c:189
1431 msgid "Sylpheed has crashed"
1432 msgstr "Sylpheed ñå ñðèíà"
1433
1434 #: src/crash.c:205
1435 #, c-format
1436 msgid ""
1437 "%s.\n"
1438 "Please file a bug report and include the information below."
1439 msgstr ""
1440 "%s.\n"
1441 "Ìîëÿ äîêëàäâàéòå áúã âêëþ÷âàéêè äîëóïîñî÷åíàòà èíôîðìàöèÿ."
1442
1443 #: src/crash.c:210
1444 msgid "Debug log"
1445 msgstr "Äíåâíèê çà äåáúã"
1446
1447 #: src/crash.c:250
1448 msgid "Save..."
1449 msgstr "Çàïàçè..."
1450
1451 #: src/crash.c:255
1452 msgid "Create bug report"
1453 msgstr "Ñúçäàé ðàïîðò çà áúã"
1454
1455 #: src/crash.c:304
1456 msgid "Save crash information"
1457 msgstr "Çàïàçè Èíôîðìàöèÿ çà áúãà"
1458
1459 #: src/crash.c:448 src/crash.c:467
1460 msgid "Unknown"
1461 msgstr "Íåèçâåñòåí"
1462
1463 #: src/editaddress.c:143
1464 msgid "Add New Person"
1465 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
1466
1467 #: src/editaddress.c:144
1468 msgid "Edit Person Details"
1469 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ëèöåòî"
1470
1471 #: src/editaddress.c:285
1472 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1473 msgstr "E-mail àäðåñ òðÿáâà äà áúäå ïîïúëíåí."
1474
1475 #: src/editaddress.c:422
1476 msgid "A Name and Value must be supplied."
1477 msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
1478
1479 #: src/editaddress.c:480
1480 msgid "Edit Person Data"
1481 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
1482
1483 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
1484 msgid "Display Name"
1485 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
1486
1487 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1488 msgid "Last Name"
1489 msgstr "Ôàìèëèÿ"
1490
1491 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1492 msgid "First Name"
1493 msgstr "Èìå"
1494
1495 #: src/editaddress.c:589
1496 msgid "Nickname"
1497 msgstr "Ïðÿêîð"
1498
1499 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1500 #: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1501 msgid "E-Mail Address"
1502 msgstr "E-Mail àäðåñ"
1503
1504 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1505 msgid "Alias"
1506 msgstr "Ïñåâäîíèì"
1507
1508 #: src/editaddress.c:710
1509 msgid "Move Up"
1510 msgstr "Íàãîðå"
1511
1512 #: src/editaddress.c:713
1513 msgid "Move Down"
1514 msgstr "Íàäîëó"
1515
1516 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
1517 msgid "Modify"
1518 msgstr "Ïðîìåíè"
1519
1520 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1521 #: src/summary_search.c:207
1522 msgid "Clear"
1523 msgstr "Èç÷èñòè"
1524
1525 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1526 #: src/prefs_matcher.c:455
1527 msgid "Value"
1528 msgstr "Ñòîéíîñò"
1529
1530 #: src/editaddress.c:883
1531 msgid "Basic Data"
1532 msgstr "Îñíîâíè äàííè"
1533
1534 #: src/editaddress.c:885
1535 msgid "User Attributes"
1536 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1537
1538 #: src/editbook.c:112
1539 msgid "File appears to be Ok."
1540 msgstr "Ôàéëà èçãëåæäà íàðåä."
1541
1542 #: src/editbook.c:115
1543 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1544 msgstr "Ôàéëà íå èçãëåæäà äà å âúâ âàëèäåí ôîðìàò çà àäðåñíèê."
1545
1546 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1547 msgid "Could not read file."
1548 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
1549
1550 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1551 msgid "Edit Addressbook"
1552 msgstr "Ðåäàêòèðàé Àäðåñíèêà"
1553
1554 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1555 msgid " Check File "
1556 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
1557
1558 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1559 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1560 msgid "File"
1561 msgstr "Ôàéë"
1562
1563 #: src/editbook.c:283
1564 msgid "Add New Addressbook"
1565 msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
1566
1567 #: src/editgroup.c:103
1568 msgid "A Group Name must be supplied."
1569 msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
1570
1571 #: src/editgroup.c:264
1572 msgid "Edit Group Data"
1573 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
1574
1575 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1576 msgid "Group Name"
1577 msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
1578
1579 #: src/editgroup.c:311
1580 msgid "Addresses in Group"
1581 msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
1582
1583 #: src/editgroup.c:313
1584 msgid " -> "
1585 msgstr " -> "
1586
1587 #: src/editgroup.c:340
1588 msgid " <- "
1589 msgstr " <- "
1590
1591 #: src/editgroup.c:342
1592 msgid "Available Addresses"
1593 msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
1594
1595 #: src/editgroup.c:402
1596 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1597 msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
1598
1599 #: src/editgroup.c:450
1600 msgid "Edit Group Details"
1601 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
1602
1603 #: src/editgroup.c:453
1604 msgid "Add New Group"
1605 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
1606
1607 #: src/editgroup.c:503
1608 msgid "Edit folder"
1609 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
1610
1611 #: src/editgroup.c:503
1612 msgid "Input the new name of folder:"
1613 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
1614
1615 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1934 src/folderview.c:1986
1616 #: src/folderview.c:2259
1617 msgid "New folder"
1618 msgstr "Íîâà ïàïêà"
1619
1620 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1935 src/folderview.c:1987
1621 msgid "Input the name of new folder:"
1622 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
1623
1624 #: src/editjpilot.c:189
1625 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1626 msgstr "Ôàéëà íå èãëåæäà äà å â JPilot ôîðìàò."
1627
1628 #: src/editjpilot.c:225
1629 msgid "Select JPilot File"
1630 msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
1631
1632 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1633 msgid "Edit JPilot Entry"
1634 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
1635
1636 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1637 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1638 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1978
1639 msgid " ... "
1640 msgstr " ... "
1641
1642 #: src/editjpilot.c:319
1643 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1644 msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àòðèáóòè"
1645
1646 #: src/editjpilot.c:408
1647 msgid "Add New JPilot Entry"
1648 msgstr "Add New JPilot Entry"
1649
1650 #: src/editldap.c:164
1651 msgid "Connected successfully to server"
1652 msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
1653
1654 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1655 msgid "Could not connect to server"
1656 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
1657
1658 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1659 msgid "Edit LDAP Server"
1660 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
1661
1662 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1663 msgid "Hostname"
1664 msgstr "Hostname"
1665
1666 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1667 msgid "Port"
1668 msgstr "Ïîðò"
1669
1670 #: src/editldap.c:328
1671 msgid " Check Server "
1672 msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
1673
1674 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1675 msgid "Search Base"
1676 msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
1677
1678 #: src/editldap.c:390
1679 msgid "Search Criteria"
1680 msgstr "Òúðñè Êðèòåðèé"
1681
1682 #: src/editldap.c:397
1683 msgid " Reset "
1684 msgstr " Ïðîìåíè "
1685
1686 #: src/editldap.c:402
1687 msgid "Bind DN"
1688 msgstr "Bind DN"
1689
1690 #: src/editldap.c:411
1691 msgid "Bind Password"
1692 msgstr "Bind Password"
1693
1694 #: src/editldap.c:420
1695 msgid "Timeout (secs)"
1696 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
1697
1698 #: src/editldap.c:434
1699 msgid "Maximum Entries"
1700 msgstr "Ìàêñèìóì Entries"
1701
1702 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:730
1703 msgid "Basic"
1704 msgstr "Îñíîâíè"
1705
1706 #: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:639
1707 msgid "Extended"
1708 msgstr "Ðàçøèðåíè"
1709
1710 #: src/editldap.c:547
1711 msgid "Add New LDAP Server"
1712 msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
1713
1714 #: src/editldap_basedn.c:141
1715 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1716 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP - Èçáåðè Search Base"
1717
1718 #: src/editldap_basedn.c:202
1719 msgid "Available Search Base(s)"
1720 msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
1721
1722 #: src/editldap_basedn.c:286
1723 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1724 msgstr "Could not read Search Base(s) from server - ìîëÿ âúâåäåòå ðú÷íî"
1725
1726 #: src/editvcard.c:96
1727 msgid "File does not appear to be vCard format."
1728 msgstr "Ôàéëà íà èçãëåæäà äà å â vCard ôîðìàò."
1729
1730 #: src/editvcard.c:132
1731 msgid "Select vCard File"
1732 msgstr "Èçáåðè vCard Ôàéë"
1733
1734 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1735 msgid "Edit vCard Entry"
1736 msgstr "Ðåäàêòèðàé vCard Âïèñâàíå"
1737
1738 #: src/editvcard.c:296
1739 msgid "Add New vCard Entry"
1740 msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
1741
1742 #: src/exphtmldlg.c:101
1743 msgid "Please specify output directory and file to create."
1744 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è ôàéë çà ñúçäàâàíå."
1745
1746 #: src/exphtmldlg.c:104
1747 msgid "Select stylesheet and formatting."
1748 msgstr "Èçáåðåòå stylesheet è formatting."
1749
1750 #: src/exphtmldlg.c:107
1751 msgid "File exported successfully."
1752 msgstr "Ôàéëà å åêñïîðòèðàí óñïåøíî."
1753
1754 #: src/exphtmldlg.c:154
1755 #, c-format
1756 msgid ""
1757 "HTML Output Directory '%s'\n"
1758 "does not exist. OK to create new directory?"
1759 msgstr ""
1760 "HTML Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
1761 "íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
1762
1763 #: src/exphtmldlg.c:157
1764 msgid "Create Directory"
1765 msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
1766
1767 #: src/exphtmldlg.c:166
1768 #, c-format
1769 msgid ""
1770 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1771 "%s"
1772 msgstr ""
1773 "Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà HTML ôàéë:\n"
1774 "%s"
1775
1776 #: src/exphtmldlg.c:168
1777 msgid "Failed to Create Directory"
1778 msgstr "Íå ìîæàõ äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ"
1779
1780 #: src/exphtmldlg.c:318
1781 msgid "Select HTML Output File"
1782 msgstr "Èçáåðè HTML Output Ôàéë"
1783
1784 #: src/exphtmldlg.c:387
1785 msgid "HTML Output File"
1786 msgstr "HTML Output Ôàéë"
1787
1788 #: src/exphtmldlg.c:443
1789 msgid "Stylesheet"
1790 msgstr "Stylesheet"
1791
1792 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3825 src/prefs_common.c:4160
1793 msgid "Default"
1794 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
1795
1796 #: src/exphtmldlg.c:462
1797 msgid "Full"
1798 msgstr "Ïúëíî èìå"
1799
1800 #: src/exphtmldlg.c:468
1801 msgid "Custom"
1802 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè"
1803
1804 #: src/exphtmldlg.c:474
1805 msgid "Custom-2"
1806 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-2"
1807
1808 #: src/exphtmldlg.c:480
1809 msgid "Custom-3"
1810 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-3"
1811
1812 #: src/exphtmldlg.c:486
1813 msgid "Custom-4"
1814 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-4"
1815
1816 #: src/exphtmldlg.c:500
1817 msgid "Full Name Format"
1818 msgstr "Ïúëíî èìå"
1819
1820 #: src/exphtmldlg.c:507
1821 msgid "First Name, Last Name"
1822 msgstr "Ïúðâî Èìå, Ïîñëåäíî Èìå"
1823
1824 #: src/exphtmldlg.c:513
1825 msgid "Last Name, First Name"
1826 msgstr "Ïîñëåäíî Èìå, Ïúðâî Èìå"
1827
1828 #: src/exphtmldlg.c:527
1829 msgid "Color Banding"
1830 msgstr "Öâåòîâà ãàìà"
1831
1832 #: src/exphtmldlg.c:533
1833 msgid "Format E-Mail Links"
1834 msgstr "Ôîðìàòèðàé E-Mail âðúçêèòå"
1835
1836 #: src/exphtmldlg.c:539
1837 msgid "Format User Attributes"
1838 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1839
1840 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
1841 msgid "File Name"
1842 msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
1843
1844 #: src/exphtmldlg.c:599
1845 msgid "Open with Web Browser"
1846 msgstr "Îòâîðè ñ óåá áðàóçúð"
1847
1848 #: src/exphtmldlg.c:628
1849 msgid "Export Address Book to HTML File"
1850 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
1851
1852 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
1853 msgid "Prev"
1854 msgstr "Ïðåäèøåí"
1855
1856 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:357
1857 #: src/toolbar.c:448
1858 msgid "Next"
1859 msgstr "Ñëåäâàù"
1860
1861 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
1862 msgid "File Info"
1863 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
1864
1865 #: src/exphtmldlg.c:693
1866 msgid "Format"
1867 msgstr "Ôîðìàò"
1868
1869 #: src/export.c:127
1870 msgid "Export"
1871 msgstr "Èçíåñè"
1872
1873 #: src/export.c:146
1874 msgid "Specify target folder and mbox file."
1875 msgstr "Îïðåäåëè ïàïêà öåë è mbox ôàéë."
1876
1877 #: src/export.c:156
1878 msgid "Source dir:"
1879 msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
1880
1881 #: src/export.c:161
1882 msgid "Exporting file:"
1883 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
1884
1885 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:177 src/import.c:183
1886 #: src/prefs_account.c:1183
1887 msgid " Select... "
1888 msgstr " Èçáåðè... "
1889
1890 #: src/export.c:219
1891 msgid "Select exporting file"
1892 msgstr "Èçáåðè ôàéë çà åêñïîðòèðàíå"
1893
1894 #: src/exporthtml.c:796
1895 msgid "Full Name"
1896 msgstr "Ïúëíî èìå"
1897
1898 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:776
1899 msgid "Attributes"
1900 msgstr "Àòðèáóòè"
1901
1902 #: src/exporthtml.c:1001
1903 msgid "Sylpheed Address Book"
1904 msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
1905
1906 #: src/exporthtml.c:1113
1907 msgid "Name already exists but is not a directory."
1908 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
1909
1910 #: src/exporthtml.c:1116
1911 msgid "No permissions to create directory."
1912 msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
1913
1914 #: src/exporthtml.c:1119
1915 msgid "Name is too long."
1916 msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
1917
1918 #: src/exporthtml.c:1122
1919 msgid "Not specified."
1920 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
1921
1922 # c-format
1923 #: src/folder.c:967
1924 #, c-format
1925 msgid "Processing (%s)...\n"
1926 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)...\n"
1927
1928 #: src/folder.c:1561
1929 #, c-format
1930 msgid "Moving %s to %s (%d%%)...\n"
1931 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s (%d%%)...\n"
1932
1933 #: src/foldersel.c:146
1934 msgid "Select folder"
1935 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
1936
1937 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1086
1938 msgid "Inbox"
1939 msgstr "Âõîäÿùè"
1940
1941 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1102
1942 msgid "Sent"
1943 msgstr "Èçïðàòåíè"
1944
1945 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1118
1946 msgid "Queue"
1947 msgstr "×àêàùè"
1948
1949 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1134
1950 msgid "Trash"
1951 msgstr "Êîø÷å"
1952
1953 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1148
1954 msgid "Drafts"
1955 msgstr "×åðíîâè"
1956
1957 #: src/folderview.c:276 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
1958 msgid "/Create _new folder..."
1959 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
1960
1961 #: src/folderview.c:277 src/folderview.c:293 src/folderview.c:314
1962 msgid "/_Rename folder..."
1963 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
1964
1965 #: src/folderview.c:278 src/folderview.c:294 src/folderview.c:315
1966 msgid "/M_ove folder..."
1967 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
1968
1969 #: src/folderview.c:279 src/folderview.c:295 src/folderview.c:316
1970 msgid "/_Delete folder"
1971 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
1972
1973 #: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301
1974 msgid "/Remove _mailbox"
1975 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
1976
1977 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
1978 #: src/folderview.c:345
1979 msgid "/_Processing..."
1980 msgstr "/Îáðàáîòâàì..."
1981
1982 #: src/folderview.c:285
1983 msgid "/_Scoring..."
1984 msgstr ""
1985
1986 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
1987 msgid "/Mark all _read"
1988 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
1989
1990 #: src/folderview.c:297 src/folderview.c:318 src/folderview.c:338
1991 msgid "/_Check for new messages"
1992 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
1993
1994 #: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
1995 msgid "/R_ebuild folder tree"
1996 msgstr "/Ãåíåðèðàé îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà"
1997
1998 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:343
1999 msgid "/_Search folder..."
2000 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
2001
2002 #: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:346
2003 msgid "/S_coring..."
2004 msgstr ""
2005
2006 #: src/folderview.c:322
2007 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2008 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
2009
2010 #: src/folderview.c:334
2011 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2012 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
2013
2014 #: src/folderview.c:336
2015 msgid "/_Remove newsgroup"
2016 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
2017
2018 #: src/folderview.c:341
2019 msgid "/Remove _news account"
2020 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
2021
2022 #: src/folderview.c:371
2023 msgid "New"
2024 msgstr "Íîâè"
2025
2026 #: src/folderview.c:372 src/prefs_summary_column.c:68
2027 msgid "Unread"
2028 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
2029
2030 #: src/folderview.c:373 src/selective_download.c:800
2031 msgid "#"
2032 msgstr "#"
2033
2034 #: src/folderview.c:600
2035 msgid "Setting folder info..."
2036 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
2037
2038 #: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2621 src/setup.c:81
2039 #, c-format
2040 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2041 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s%c%s ..."
2042
2043 #: src/folderview.c:788 src/mainwindow.c:2626 src/setup.c:86
2044 #, c-format
2045 msgid "Scanning folder %s ..."
2046 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s ..."
2047
2048 #: src/folderview.c:829
2049 msgid "Rebuilding folder tree..."
2050 msgstr "Ãåíåðèðàì îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
2051
2052 #: src/folderview.c:850
2053 msgid "Rescanning all folder trees..."
2054 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
2055
2056 #: src/folderview.c:947
2057 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2058 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
2059
2060 #: src/folderview.c:1740
2061 #, c-format
2062 msgid "Opening Folder %s..."
2063 msgstr "Îòâàðÿì ïàïêà %s ..."
2064
2065 #: src/folderview.c:1751
2066 msgid "Folder could not be opened."
2067 msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
2068
2069 #: src/folderview.c:1936 src/folderview.c:1988 src/folderview.c:2263
2070 msgid "NewFolder"
2071 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
2072
2073 #: src/folderview.c:1941 src/folderview.c:2037 src/folderview.c:2268
2074 #, c-format
2075 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2076 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
2077
2078 #: src/folderview.c:1954 src/folderview.c:1993 src/folderview.c:2047
2079 #: src/folderview.c:2117 src/folderview.c:2280
2080 #, c-format
2081 msgid "The folder `%s' already exists."
2082 msgstr "Ïàïêàòà `%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
2083
2084 #: src/folderview.c:1961 src/folderview.c:2287
2085 #, c-format
2086 msgid "Can't create the folder `%s'."
2087 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà `%s'."
2088
2089 #: src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2107
2090 #, c-format
2091 msgid "Input new name for `%s':"
2092 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà `%s':"
2093
2094 #: src/folderview.c:2031 src/folderview.c:2109
2095 msgid "Rename folder"
2096 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
2097
2098 #: src/folderview.c:2167
2099 #, c-format
2100 msgid ""
2101 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2102 "Do you really want to delete?"
2103 msgstr ""
2104 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä `%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
2105 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
2106
2107 #: src/folderview.c:2169
2108 msgid "Delete folder"
2109 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
2110
2111 #: src/folderview.c:2178
2112 #, c-format
2113 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2114 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
2115
2116 #: src/folderview.c:2226
2117 #, c-format
2118 msgid ""
2119 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2120 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2121 msgstr ""
2122 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
2123 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ñà èçòðèòè îò äèñêà)"
2124
2125 #: src/folderview.c:2228
2126 msgid "Remove mailbox"
2127 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
2128
2129 #: src/folderview.c:2260
2130 msgid ""
2131 "Input the name of new folder:\n"
2132 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2133 " append `/' at the end of the name)"
2134 msgstr ""
2135 "Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
2136 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
2137 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
2138
2139 #: src/folderview.c:2319
2140 #, c-format
2141 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2142 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
2143
2144 #: src/folderview.c:2320
2145 msgid "Delete IMAP4 account"
2146 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
2147
2148 #: src/folderview.c:2454
2149 #, c-format
2150 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2151 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
2152
2153 #: src/folderview.c:2455
2154 msgid "Delete newsgroup"
2155 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
2156
2157 #: src/folderview.c:2491
2158 #, c-format
2159 msgid "Really delete news account `%s'?"
2160 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
2161
2162 #: src/folderview.c:2492
2163 msgid "Delete news account"
2164 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
2165
2166 #: src/folderview.c:2587
2167 #, c-format
2168 msgid "Moving %s to %s..."
2169 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
2170
2171 #: src/folderview.c:2617
2172 msgid "Source and destination are the same."
2173 msgstr "Èçòî÷íèêà è äåñòèíàöèÿòà ñà åäíè è ñúùè."
2174
2175 #: src/folderview.c:2620
2176 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2177 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ ïàïêà â íåéíà ïîä-ïàïêà."
2178
2179 #: src/folderview.c:2623
2180 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2181 msgstr "Ìåñòåíåòî íà äèðåêòîðèè îò ðàçëè÷íè ïîùåíñêè êóòèè å íåâúçìîæíî."
2182
2183 #: src/folderview.c:2626
2184 msgid "Move failed!"
2185 msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
2186
2187 #: src/grouplistdialog.c:173
2188 msgid "Newsgroup subscription"
2189 msgstr "Çàïèñâàíå â íîâèíàðñêè ãðóïè"
2190
2191 #: src/grouplistdialog.c:189
2192 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2193 msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå:"
2194
2195 #: src/grouplistdialog.c:195
2196 msgid "Find groups:"
2197 msgstr "Íàìåðè ãðóïè"
2198
2199 #: src/grouplistdialog.c:203
2200 msgid " Search "
2201 msgstr "Òúðñåíå"
2202
2203 #: src/grouplistdialog.c:215
2204 msgid "Newsgroup name"
2205 msgstr "Èìå íà íîâèíàðñêòà ãðóïà"
2206
2207 #: src/grouplistdialog.c:216
2208 msgid "Messages"
2209 msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
2210
2211 #: src/grouplistdialog.c:217
2212 msgid "Type"
2213 msgstr "Òèï"
2214
2215 #: src/grouplistdialog.c:243
2216 msgid "Refresh"
2217 msgstr "Îïðåñíè"
2218
2219 #: src/grouplistdialog.c:347
2220 msgid "moderated"
2221 msgstr "ïî-óìåðåíè"
2222
2223 #: src/grouplistdialog.c:349
2224 msgid "readonly"
2225 msgstr "ñàìî çà ÷åòåíå"
2226
2227 #: src/grouplistdialog.c:351
2228 msgid "unknown"
2229 msgstr "íåèçâåñòåí"
2230
2231 #: src/grouplistdialog.c:398
2232 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2233 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
2234
2235 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1149
2236 msgid "Done."
2237 msgstr "Ãîòîâî."
2238
2239 #: src/grouplistdialog.c:477
2240 #, c-format
2241 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2242 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
2243
2244 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2245 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2246 msgid "correct"
2247 msgstr "êîðåêòåí"
2248
2249 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2250 msgid "Owner"
2251 msgstr "Ñîáñòâåíèê"
2252
2253 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2254 msgid "Signer"
2255 msgstr "Ïîäïèñàë êëþ÷à"
2256
2257 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/progressdialog.c:53
2258 msgid "Status"
2259 msgstr "Ñòàòóñ"
2260
2261 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2262 msgid "Name: "
2263 msgstr "Èìå: "
2264
2265 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2266 msgid "Organization: "
2267 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ: "
2268
2269 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2270 msgid "Location: "
2271 msgstr "Ìåñòîíàõîæäåíèå: "
2272
2273 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2274 msgid "Fingerprint: "
2275 msgstr "Îòïå÷àòúê: "
2276
2277 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2278 msgid "Signature status: "
2279 msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: "
2280
2281 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2282 #, c-format
2283 msgid "SSL certificate for %s"
2284 msgstr "SSL ñåðòèôèêàò çà %s"
2285
2286 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2287 #, c-format
2288 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2289 msgstr "Íåïîçíàò ñåðòèôèêàò çà %s. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2290
2291 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2292 #, c-format
2293 msgid "Signature status: %s"
2294 msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
2295
2296 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2297 msgid "View certificate"
2298 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòà"
2299
2300 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2301 msgid "Unknown SSL Certificate"
2302 msgstr "Íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò"
2303
2304 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2305 msgid "Accept and save"
2306 msgstr "Ïðèåìè è çàïèøè"
2307
2308 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2309 msgid "Cancel connection"
2310 msgstr "Ïðåêðàòè âðúçêàòà"
2311
2312 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2313 msgid "New certificate:"
2314 msgstr "Íîâ ñåðòèôèêàò"
2315
2316 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2317 msgid "Known certificate:"
2318 msgstr "Ïîçíàò ñåðòèôèêàò:"
2319
2320 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2321 #, c-format
2322 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2323 msgstr "Ñåðòèôèêàòà çà %s å ïðîìåíåí. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2324
2325 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2326 msgid "View certificates"
2327 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòèòå"
2328
2329 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2330 msgid "Changed SSL Certificate"
2331 msgstr "Ïðîìåíåí SSL ñåðòèôèêàò"
2332
2333 #: src/gtkaspell.c:479
2334 msgid "No dictionary selected."
2335 msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
2336
2337 #: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1845
2338 msgid "Normal Mode"
2339 msgstr "Íîðìàëåí Ðåæèì"
2340
2341 #: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1856
2342 msgid "Bad Spellers Mode"
2343 msgstr "Íåâàëèäåí ñïåë÷åêúð ðåæèì"
2344
2345 #: src/gtkaspell.c:740
2346 msgid "Unknown suggestion mode."
2347 msgstr "Íåïîçíàò suggestion ðåæèì."
2348
2349 #: src/gtkaspell.c:973
2350 msgid "No misspelled word found."
2351 msgstr "Íÿìà îòêðèòà ñãðåøåíà äóìà."
2352
2353 #: src/gtkaspell.c:1307
2354 msgid "Replace unknown word"
2355 msgstr "Çàìåíè íåïîçíàòàòà äóìà"
2356
2357 #: src/gtkaspell.c:1317
2358 #, c-format
2359 msgid "Replace \"%s\" with: "
2360 msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ: "
2361
2362 #: src/gtkaspell.c:1337
2363 msgid ""
2364 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2365 "will learn from mistake.\n"
2366 msgstr ""
2367
2368 #: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1834
2369 msgid "Fast Mode"
2370 msgstr "Áúðç ðåæèì"
2371
2372 #: src/gtkaspell.c:1682
2373 #, c-format
2374 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2375 msgstr "\"%s\" íå ñå ñðåùà â %s"
2376
2377 #: src/gtkaspell.c:1695
2378 msgid "Accept in this session"
2379 msgstr "Ïðèåìè â òàçè ñåñèÿ"
2380
2381 #: src/gtkaspell.c:1705
2382 msgid "Add to personal dictionary"
2383 msgstr "Äîáàâè êúì ïåðñîíàëíèÿ ðå÷íèê"
2384
2385 #: src/gtkaspell.c:1715
2386 msgid "Replace with..."
2387 msgstr "Çàìåíè ñ..."
2388
2389 #: src/gtkaspell.c:1725
2390 #, c-format
2391 msgid "Check with %s"
2392 msgstr "Ïðîâåðè ñ %s"
2393
2394 #: src/gtkaspell.c:1744
2395 msgid "(no suggestions)"
2396 msgstr "(no suggestions)"
2397
2398 #: src/gtkaspell.c:1755 src/gtkaspell.c:1908
2399 msgid "More..."
2400 msgstr "Ïîâå÷å..."
2401
2402 #: src/gtkaspell.c:1810
2403 #, c-format
2404 msgid "Dictionary: %s"
2405 msgstr "Ðå÷íèê: %s"
2406
2407 #: src/gtkaspell.c:1823
2408 #, c-format
2409 msgid "Use alternate (%s)"
2410 msgstr "Ïîëçâàé çàìåñòèòåë (%s)"
2411
2412 #: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1664
2413 msgid "Check while typing"
2414 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
2415
2416 #: src/gtkaspell.c:1887
2417 msgid "Change dictionary"
2418 msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
2419
2420 #: src/gtkaspell.c:2041
2421 #, c-format
2422 msgid ""
2423 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2424 "%s"
2425 msgstr ""
2426 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
2427 "%s"
2428
2429 #: src/gtkutils.c:60 src/gtkutils.c:76
2430 msgid "Abcdef"
2431 msgstr "Abcdef"
2432
2433 #: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:2359
2434 msgid "(No From)"
2435 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
2436
2437 #: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:2402 src/summaryview.c:2405
2438 msgid "(No Subject)"
2439 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
2440
2441 #: src/imap.c:465
2442 #, c-format
2443 msgid "Connecting %s:%d failed"
2444 msgstr "Âðúçêàòà êúì %s:%d íåóñïåøíà"
2445
2446 #: src/imap.c:470
2447 #, c-format
2448 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2449 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
2450
2451 #: src/imap.c:511
2452 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2453 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
2454
2455 #: src/imap.c:524
2456 #, c-format
2457 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2458 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
2459
2460 #: src/imap.c:1060 src/imap.c:1107
2461 #, c-format
2462 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2463 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: %d\n"
2464
2465 #: src/imap.c:1066 src/imap.c:1114 src/imap.c:1162
2466 msgid "can't expunge\n"
2467 msgstr "íå ìîãà äà çàëè÷à\n"
2468
2469 #: src/imap.c:1156
2470 #, c-format
2471 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2472 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: 1:%d\n"
2473
2474 #: src/imap.c:1346
2475 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2476 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
2477
2478 #: src/imap.c:1532
2479 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2480 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
2481
2482 #: src/imap.c:1554
2483 msgid "can't create mailbox\n"
2484 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2485
2486 #: src/imap.c:1623
2487 #, c-format
2488 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2489 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
2490
2491 #: src/imap.c:1687
2492 msgid "can't delete mailbox\n"
2493 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2494
2495 #: src/imap.c:1720
2496 msgid "can't get envelope\n"
2497 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
2498
2499 #: src/imap.c:1728
2500 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2501 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
2502
2503 #: src/imap.c:1750
2504 #, c-format
2505 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2506 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
2507
2508 #: src/imap.c:1841
2509 #, c-format
2510 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2511 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
2512
2513 #: src/imap.c:1862
2514 #, c-format
2515 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2516 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2517
2518 #: src/imap.c:1869
2519 #, c-format
2520 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2521 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
2522
2523 #: src/imap.c:1893
2524 msgid "Can't start TLS session.\n"
2525 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
2526
2527 #: src/imap.c:1905
2528 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2529 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ.\n"
2530
2531 #: src/imap.c:1984
2532 msgid "can't get namespace\n"
2533 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
2534
2535 #: src/imap.c:2447
2536 #, c-format
2537 msgid "can't select folder: %s\n"
2538 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
2539
2540 #: src/imap.c:2567
2541 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2542 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
2543
2544 #: src/imap.c:2869
2545 #, c-format
2546 msgid "can't append %s to %s\n"
2547 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
2548
2549 #: src/imap.c:2874
2550 msgid "(sending file...)"
2551 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
2552
2553 #: src/imap.c:2951
2554 #, c-format
2555 msgid "can't copy %d to %s\n"
2556 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
2557
2558 #: src/imap.c:2981
2559 #, c-format
2560 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2561 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: STORE %d:%d %s\n"
2562
2563 #: src/imap.c:2995
2564 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2565 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: EXPUNGE\n"
2566
2567 #: src/import.c:130
2568 msgid "Import"
2569 msgstr "Èìïîðò"
2570
2571 #: src/import.c:149
2572 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2573 msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
2574
2575 #: src/import.c:159
2576 msgid "Importing file:"
2577 msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
2578
2579 #: src/import.c:164
2580 msgid "Destination dir:"
2581 msgstr ""
2582
2583 #: src/import.c:222
2584 msgid "Select importing file"
2585 msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
2586
2587 #: src/importldif.c:118
2588 msgid "Please specify address book name and file to import."
2589 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
2590
2591 #: src/importldif.c:121
2592 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2593 msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
2594
2595 #: src/importldif.c:124
2596 msgid "File imported."
2597 msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
2598
2599 #: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2600 msgid "Please select a file."
2601 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
2602
2603 #: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2604 msgid "Address book name must be supplied."
2605 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
2606
2607 #: src/importldif.c:318
2608 msgid "Error reading LDIF fields."
2609 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
2610
2611 #: src/importldif.c:341
2612 msgid "LDIF file imported successfully."
2613 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
2614
2615 #: src/importldif.c:426
2616 msgid "Select LDIF File"
2617 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
2618
2619 #: src/importldif.c:542
2620 msgid "S"
2621 msgstr "S"
2622
2623 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2624 msgid "LDIF Field"
2625 msgstr "LDIF Ïîëå"
2626
2627 #: src/importldif.c:544
2628 msgid "Attribute Name"
2629 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
2630
2631 #: src/importldif.c:602
2632 msgid "Attribute"
2633 msgstr "Àòðèáóò"
2634
2635 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
2636 msgid "Select"
2637 msgstr "Èçáåðè"
2638
2639 #: src/importldif.c:674
2640 msgid "File Name :"
2641 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
2642
2643 #: src/importldif.c:684
2644 msgid "Records :"
2645 msgstr "Çàïèñè :"
2646
2647 #: src/importldif.c:712
2648 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2649 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
2650
2651 #: src/importmutt.c:143
2652 msgid "Error importing MUTT file."
2653 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà MUTT ôàéë."
2654
2655 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2656 #: src/importpine.c:329
2657 msgid "Please select a file to import."
2658 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå."
2659
2660 #: src/importmutt.c:185
2661 msgid "Select MUTT File"
2662 msgstr "Èçáåðè MUTT Ôàéë"
2663
2664 #: src/importmutt.c:239
2665 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2666 msgstr "Âíåñè MUTT ôàéë â Àäðåñíèêà"
2667
2668 #: src/importpine.c:143
2669 msgid "Error importing Pine file."
2670 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà Pine ôàéë."
2671
2672 #: src/importpine.c:185
2673 msgid "Select Pine File"
2674 msgstr "Èçáåðè Pine ôàéë"
2675
2676 #: src/importpine.c:239
2677 msgid "Import Pine file into Address Book"
2678 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
2679
2680 #: src/inc.c:269 src/inc.c:368 src/send.c:396
2681 msgid "Standby"
2682 msgstr "Ãîòîâíîñò"
2683
2684 #: src/inc.c:391
2685 msgid "Retrieving new messages"
2686 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2687
2688 #: src/inc.c:523
2689 msgid "Retrieving"
2690 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
2691
2692 #: src/inc.c:532
2693 #, c-format
2694 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2695 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
2696
2697 #: src/inc.c:536
2698 msgid "Done (no new messages)"
2699 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2700
2701 #: src/inc.c:543
2702 msgid "Connection failed"
2703 msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà"
2704
2705 #: src/inc.c:547
2706 msgid "Auth failed"
2707 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà íå áåøå óñïåøíà"
2708
2709 #: src/inc.c:551 src/prefs_summary_column.c:76
2710 msgid "Locked"
2711 msgstr "Çàêëþ÷åí"
2712
2713 #: src/inc.c:562
2714 msgid "Cancelled"
2715 msgstr "Îòêàçàíî"
2716
2717 #: src/inc.c:575
2718 #, c-format
2719 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2720 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
2721
2722 #: src/inc.c:650
2723 #, c-format
2724 msgid "Finished (%d new message(s))"
2725 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2726
2727 #: src/inc.c:653
2728 msgid "Finished (no new messages)"
2729 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2730
2731 #: src/inc.c:661
2732 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2733 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
2734
2735 #: src/inc.c:725
2736 #, c-format
2737 msgid "%s: Retrieving new messages"
2738 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2739
2740 #: src/inc.c:753
2741 #, c-format
2742 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2743 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
2744
2745 #: src/inc.c:760
2746 #, c-format
2747 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2748 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2749
2750 #: src/inc.c:767
2751 #, c-format
2752 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2753 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
2754
2755 #: src/inc.c:883 src/inc.c:952
2756 #, c-format
2757 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2758 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
2759
2760 #: src/inc.c:916 src/send.c:630
2761 msgid "Authenticating..."
2762 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
2763
2764 #: src/inc.c:920
2765 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2766 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
2767
2768 #: src/inc.c:924
2769 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2770 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
2771
2772 #: src/inc.c:928
2773 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2774 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
2775
2776 #: src/inc.c:932
2777 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2778 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
2779
2780 #: src/inc.c:936
2781 #, c-format
2782 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2783 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
2784
2785 #: src/inc.c:969
2786 #, c-format
2787 msgid "Deleting message %d"
2788 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
2789
2790 #: src/inc.c:975 src/send.c:648
2791 msgid "Quitting"
2792 msgstr "Ïðåêúñâàì"
2793
2794 #: src/inc.c:1020
2795 msgid "Error occurred while processing mail."
2796 msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà."
2797
2798 #: src/inc.c:1023
2799 msgid "No disk space left."
2800 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî íà äèñêà."
2801
2802 #: src/inc.c:1026
2803 msgid "Can't write file."
2804 msgstr "Íå ìîãà äà çàïèøà âúâ ôàéë."
2805
2806 #: src/inc.c:1029
2807 msgid "Socket error."
2808 msgstr "Socket error."
2809
2810 #: src/inc.c:1033
2811 msgid "Mailbox is locked."
2812 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
2813
2814 #: src/inc.c:1061
2815 msgid "Incorporation cancelled\n"
2816 msgstr "Îáåäèíÿâàíåòî å ïðåêðàòåíî\n"
2817
2818 #: src/inputdialog.c:151
2819 #, c-format
2820 msgid "Input password for %s on %s:"
2821 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà çà %s íà %s:"
2822
2823 #: src/inputdialog.c:153
2824 msgid "Input password"
2825 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
2826
2827 #: src/logwindow.c:61
2828 msgid "Protocol log"
2829 msgstr "Protocol ëîã"
2830
2831 #: src/main.c:142 src/main.c:151
2832 #, c-format
2833 msgid ""
2834 "File `%s' already exists.\n"
2835 "Can't create folder."
2836 msgstr ""
2837 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
2838 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
2839
2840 #: src/main.c:205
2841 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2842 msgstr "g_thread íå ñå ïîääúðæà îò glib.\n"
2843
2844 #: src/main.c:260
2845 msgid ""
2846 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2847 "OpenPGP support disabled."
2848 msgstr ""
2849 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
2850 "OpenPGP ïîäðúæêàòà íå å àêòèâèðàíà."
2851
2852 #: src/main.c:425
2853 #, c-format
2854 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2855 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
2856
2857 #: src/main.c:428
2858 msgid "  --compose [address]    open composition window"
2859 msgstr " --compose [àäðåñ]\t\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå"
2860
2861 #: src/main.c:429
2862 msgid ""
2863 "  --attach file1 [file2]...\n"
2864 "                         open composition window with specified files\n"
2865 "                         attached"
2866 msgstr ""
2867 "  --attach file1 [file2]...\n"
2868 "                         îòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå ñúñ çàäàäåíèòå\n"
2869 "                         ïðèêà÷åíè ôàéëîâå"
2870
2871 #: src/main.c:432
2872 msgid "  --receive              receive new messages"
2873 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2874
2875 #: src/main.c:433
2876 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
2877 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
2878
2879 #: src/main.c:434
2880 msgid "  --send                 send all queued messages"
2881 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
2882
2883 #: src/main.c:435
2884 msgid "  --status               show the total number of messages"
2885 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
2886
2887 #: src/main.c:436
2888 msgid "  --online               switch to online mode"
2889 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îíëàéí ðåæèì"
2890
2891 #: src/main.c:437
2892 msgid "  --offline              switch to offline mode"
2893 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îôëàéí ðåæèì"
2894
2895 #: src/main.c:438
2896 msgid "  --debug                debug mode"
2897 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
2898
2899 #: src/main.c:439
2900 msgid "  --help                 display this help and exit"
2901 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
2902
2903 #: src/main.c:440
2904 msgid "  --version              output version information and exit"
2905 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
2906
2907 #: src/main.c:481 src/summaryview.c:5205
2908 #, c-format
2909 msgid "Processing (%s)..."
2910 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
2911
2912 #: src/main.c:484
2913 msgid "top level folder"
2914 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
2915
2916 #: src/main.c:532
2917 msgid "Composing message exists."
2918 msgstr "Ñúñòàâÿíîòî ñúîáùåíèå ñúùåñòâóâà."
2919
2920 #: src/main.c:533
2921 msgid "Draft them"
2922 msgstr "Ïîñòàâè êàòî ×åðíîâè"
2923
2924 #: src/main.c:533
2925 msgid "Discard them"
2926 msgstr "Îòõâúðëè"
2927
2928 #: src/main.c:533
2929 msgid "Don't quit"
2930 msgstr "Íå èçëèçàé"
2931
2932 #: src/main.c:547
2933 msgid "Queued messages"
2934 msgstr "Ñúîáùåíèÿ íà îïàøêà"
2935
2936 #: src/main.c:548
2937 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2938 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
2939
2940 #: src/main.c:791 src/toolbar.c:2114
2941 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
2942 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
2943
2944 #: src/mainwindow.c:406
2945 msgid "/_File/_Add mailbox..."
2946 msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
2947
2948 #: src/mainwindow.c:407
2949 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
2950 msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ..."
2951
2952 #: src/mainwindow.c:408
2953 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
2954 msgstr "/Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
2955
2956 #: src/mainwindow.c:410
2957 msgid "/_File/_Folder"
2958 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà"
2959
2960 #: src/mainwindow.c:411
2961 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2962 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
2963
2964 #: src/mainwindow.c:413
2965 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2966 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
2967
2968 #: src/mainwindow.c:414
2969 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2970 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
2971
2972 #: src/mainwindow.c:415
2973 msgid "/_File/_Import mbox file..."
2974 msgstr "/Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
2975
2976 #: src/mainwindow.c:416
2977 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2978 msgstr "/Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
2979
2980 #: src/mainwindow.c:417
2981 msgid "/_File/Empty _trash"
2982 msgstr "/Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
2983
2984 #: src/mainwindow.c:418
2985 msgid "/_File/_Work offline"
2986 msgstr "/Ôàéë/Ðàáîòà îôëàéí"
2987
2988 #: src/mainwindow.c:420
2989 msgid "/_File/_Save as..."
2990 msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
2991
2992 #: src/mainwindow.c:421
2993 msgid "/_File/_Print..."
2994 msgstr "/Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
2995
2996 #: src/mainwindow.c:424
2997 msgid "/_File/E_xit"
2998 msgstr "/Ôàéë/Èçõîä"
2999
3000 #: src/mainwindow.c:429
3001 msgid "/_Edit/Select _thread"
3002 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
3003
3004 #: src/mainwindow.c:431
3005 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3006 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
3007
3008 #: src/mainwindow.c:433
3009 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3010 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
3011
3012 #: src/mainwindow.c:435
3013 msgid "/_View/Show or hi_de"
3014 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
3015
3016 #: src/mainwindow.c:436
3017 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3018 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
3019
3020 #: src/mainwindow.c:438
3021 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3022 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
3023
3024 #: src/mainwindow.c:440
3025 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3026 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
3027
3028 #: src/mainwindow.c:442
3029 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3030 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
3031
3032 #: src/mainwindow.c:444
3033 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3034 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
3035
3036 #: src/mainwindow.c:446
3037 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3038 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
3039
3040 #: src/mainwindow.c:448
3041 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3042 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
3043
3044 #: src/mainwindow.c:450
3045 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3046 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
3047
3048 #: src/mainwindow.c:453
3049 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3050 msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
3051
3052 #: src/mainwindow.c:454
3053 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3054 msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
3055
3056 #: src/mainwindow.c:456
3057 msgid "/_View/_Sort"
3058 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
3059
3060 #: src/mainwindow.c:457
3061 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3062 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
3063
3064 #: src/mainwindow.c:458
3065 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3066 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3067
3068 #: src/mainwindow.c:459
3069 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3070 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
3071
3072 #: src/mainwindow.c:460
3073 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3074 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
3075
3076 #: src/mainwindow.c:461
3077 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3078 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ïîëó÷àòåë"
3079
3080 #: src/mainwindow.c:462
3081 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3082 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
3083
3084 #: src/mainwindow.c:463
3085 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3086 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
3087
3088 #: src/mainwindow.c:465
3089 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3090 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
3091
3092 #: src/mainwindow.c:466
3093 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
3094 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî íåïðî÷åòåíè"
3095
3096 #: src/mainwindow.c:467
3097 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3098 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
3099
3100 #: src/mainwindow.c:469
3101 msgid "/_View/_Sort/by score"
3102 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3103
3104 #: src/mainwindow.c:470
3105 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3106 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
3107
3108 #: src/mainwindow.c:471
3109 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3110 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
3111
3112 #: src/mainwindow.c:472 src/mainwindow.c:475
3113 msgid "/_View/_Sort/---"
3114 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
3115
3116 #: src/mainwindow.c:473
3117 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3118 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
3119
3120 #: src/mainwindow.c:474
3121 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3122 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
3123
3124 #: src/mainwindow.c:476
3125 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3126 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
3127
3128 #: src/mainwindow.c:478
3129 msgid "/_View/Th_read view"
3130 msgstr "/Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
3131
3132 #: src/mainwindow.c:479
3133 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3134 msgstr "/Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
3135
3136 #: src/mainwindow.c:480
3137 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3138 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
3139
3140 #: src/mainwindow.c:481
3141 msgid "/_View/_Hide read messages"
3142 msgstr "/Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
3143
3144 #: src/mainwindow.c:482
3145 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3146 msgstr "/Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
3147
3148 #: src/mainwindow.c:485
3149 msgid "/_View/_Go to"
3150 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà"
3151
3152 #: src/mainwindow.c:486
3153 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3154 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
3155
3156 #: src/mainwindow.c:487
3157 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3158 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
3159
3160 #: src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:493 src/mainwindow.c:496
3161 #: src/mainwindow.c:501 src/mainwindow.c:506
3162 msgid "/_View/_Go to/---"
3163 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
3164
3165 #: src/mainwindow.c:489
3166 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3167 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3168
3169 #: src/mainwindow.c:491
3170 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3171 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3172
3173 #: src/mainwindow.c:494
3174 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3175 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
3176
3177 #: src/mainwindow.c:495
3178 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3179 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
3180
3181 #: src/mainwindow.c:497
3182 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3183 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3184
3185 #: src/mainwindow.c:499
3186 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3187 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3188
3189 #: src/mainwindow.c:502
3190 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3191 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3192
3193 #: src/mainwindow.c:504
3194 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3195 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3196
3197 #: src/mainwindow.c:507
3198 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3199 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
3200
3201 #: src/mainwindow.c:511 src/mainwindow.c:518
3202 msgid "/_View/_Code set/---"
3203 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
3204
3205 #: src/mainwindow.c:515
3206 msgid "/_View/_Code set"
3207 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå"
3208
3209 #: src/mainwindow.c:516
3210 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3211 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
3212
3213 #: src/mainwindow.c:519
3214 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3215 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
3216
3217 #: src/mainwindow.c:523
3218 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3219 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
3220
3221 #: src/mainwindow.c:527
3222 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3223 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
3224
3225 #: src/mainwindow.c:529
3226 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3227 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
3228
3229 #: src/mainwindow.c:533
3230 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3231 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
3232
3233 #: src/mainwindow.c:536
3234 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3235 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
3236
3237 #: src/mainwindow.c:538
3238 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3239 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
3240
3241 #: src/mainwindow.c:541
3242 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3243 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
3244
3245 #: src/mainwindow.c:544
3246 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3247 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
3248
3249 #: src/mainwindow.c:547
3250 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3251 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
3252
3253 #: src/mainwindow.c:549
3254 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3255 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
3256
3257 #: src/mainwindow.c:551
3258 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3259 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
3260
3261 #: src/mainwindow.c:555
3262 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3263 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
3264
3265 #: src/mainwindow.c:558
3266 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3267 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
3268
3269 #: src/mainwindow.c:561
3270 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3271 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
3272
3273 #: src/mainwindow.c:563
3274 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3275 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
3276
3277 #: src/mainwindow.c:567
3278 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3279 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
3280
3281 #: src/mainwindow.c:569
3282 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3283 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
3284
3285 #: src/mainwindow.c:571
3286 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3287 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
3288
3289 #: src/mainwindow.c:573
3290 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3291 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
3292
3293 #: src/mainwindow.c:576
3294 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3295 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
3296
3297 #: src/mainwindow.c:578
3298 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3299 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
3300
3301 #: src/mainwindow.c:581
3302 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3303 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
3304
3305 #: src/mainwindow.c:583
3306 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3307 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
3308
3309 #: src/mainwindow.c:591 src/summaryview.c:446
3310 msgid "/_View/Open in new _window"
3311 msgstr "/Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
3312
3313 #: src/mainwindow.c:592
3314 msgid "/_View/Mess_age source"
3315 msgstr "/Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
3316
3317 #: src/mainwindow.c:593
3318 msgid "/_View/Show all _headers"
3319 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3320
3321 #: src/mainwindow.c:595
3322 msgid "/_View/_Update summary"
3323 msgstr "/Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
3324
3325 #: src/mainwindow.c:598
3326 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3327 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
3328
3329 #: src/mainwindow.c:599
3330 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3331 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
3332
3333 #: src/mainwindow.c:601
3334 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3335 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
3336
3337 #: src/mainwindow.c:603
3338 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3339 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3340
3341 #: src/mainwindow.c:605
3342 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3343 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3344
3345 #: src/mainwindow.c:606
3346 msgid "/_Message/Compose a news message"
3347 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3348
3349 #: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:151
3350 msgid "/_Message/_Reply"
3351 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
3352
3353 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:152
3354 msgid "/_Message/Repl_y to"
3355 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
3356
3357 #: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:153
3358 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3359 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
3360
3361 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:154
3362 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3363 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
3364
3365 #: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:155
3366 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3367 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3368
3369 #: src/mainwindow.c:613
3370 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3371 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3372
3373 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:159
3374 msgid "/_Message/_Forward"
3375 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
3376
3377 #: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:160
3378 msgid "/_Message/Redirect"
3379 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
3380
3381 #: src/mainwindow.c:618
3382 msgid "/_Message/Re-_edit"
3383 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
3384
3385 #: src/mainwindow.c:620
3386 msgid "/_Message/M_ove..."
3387 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
3388
3389 #: src/mainwindow.c:621
3390 msgid "/_Message/_Copy..."
3391 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
3392
3393 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:162
3394 msgid "/_Message/_Delete"
3395 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
3396
3397 #: src/mainwindow.c:623
3398 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3399 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
3400
3401 #: src/mainwindow.c:625
3402 msgid "/_Message/_Mark"
3403 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
3404
3405 #: src/mainwindow.c:626
3406 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3407 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
3408
3409 #: src/mainwindow.c:627
3410 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3411 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
3412
3413 #: src/mainwindow.c:628
3414 msgid "/_Message/_Mark/---"
3415 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
3416
3417 #: src/mainwindow.c:629
3418 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3419 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
3420
3421 #: src/mainwindow.c:630
3422 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3423 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
3424
3425 #: src/mainwindow.c:632
3426 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3427 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
3428
3429 #: src/mainwindow.c:635
3430 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3431 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå..."
3432
3433 #: src/mainwindow.c:637
3434 msgid "/_Tools/_Address book..."
3435 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
3436
3437 #: src/mainwindow.c:638
3438 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3439 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
3440
3441 #: src/mainwindow.c:640
3442 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3443 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
3444
3445 #: src/mainwindow.c:641
3446 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3447 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
3448
3449 #: src/mainwindow.c:643
3450 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3451 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
3452
3453 #: src/mainwindow.c:646
3454 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3455 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
3456
3457 #: src/mainwindow.c:647
3458 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3459 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
3460
3461 #: src/mainwindow.c:648
3462 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3463 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
3464
3465 #: src/mainwindow.c:650
3466 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3467 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
3468
3469 #: src/mainwindow.c:652
3470 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3471 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
3472
3473 #: src/mainwindow.c:654
3474 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3475 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
3476
3477 #: src/mainwindow.c:659
3478 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3479 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
3480
3481 #: src/mainwindow.c:662
3482 msgid "/_Tools/E_xecute"
3483 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
3484
3485 #: src/mainwindow.c:665
3486 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3487 msgstr "/Èñòðóìåíòè/SSL ñåðòèôèêàòè..."
3488
3489 #: src/mainwindow.c:669
3490 msgid "/_Tools/_Log window"
3491 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
3492
3493 #: src/mainwindow.c:671
3494 msgid "/_Configuration"
3495 msgstr "/Íàñòðîéêè"
3496
3497 #: src/mainwindow.c:672
3498 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3499 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
3500
3501 #: src/mainwindow.c:674
3502 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3503 msgstr "/Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
3504
3505 #: src/mainwindow.c:676
3506 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3507 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
3508
3509 #: src/mainwindow.c:678
3510 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3511 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
3512
3513 #: src/mainwindow.c:680
3514 msgid "/_Configuration/---"
3515 msgstr "/Íàñòðîéêè/---"
3516
3517 #: src/mainwindow.c:681
3518 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3519 msgstr "/Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
3520
3521 #: src/mainwindow.c:683
3522 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3523 msgstr "/Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
3524
3525 #: src/mainwindow.c:685
3526 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3527 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
3528
3529 #: src/mainwindow.c:687
3530 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3531 msgstr "/Íàñòðîéêè/Øàáëîíè..."
3532
3533 #: src/mainwindow.c:688
3534 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3535 msgstr "/Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
3536
3537 #: src/mainwindow.c:689
3538 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
3539 msgstr "/Íàñòðîéêè/Äðóãè íàñòðîéêè..."
3540
3541 #: src/mainwindow.c:690
3542 msgid "/_Configuration/Plugins..."
3543 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïëúãèíè..."
3544
3545 #: src/mainwindow.c:693
3546 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3547 msgstr "/Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî (Local)"
3548
3549 #: src/mainwindow.c:694
3550 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3551 msgstr "/Ïîìîù/Íàðú÷íèê (Sylpheed Doc Homepage)"
3552
3553 #: src/mainwindow.c:696
3554 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3555 msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Local)"
3556
3557 #: src/mainwindow.c:697
3558 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3559 msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Sylpheed Doc Homepage)"
3560
3561 #: src/mainwindow.c:699
3562 msgid "/_Help/---"
3563 msgstr "/Ïîìîù/---"
3564
3565 #: src/mainwindow.c:1148 src/mainwindow.c:1165 src/prefs_folder_item.c:450
3566 #: src/selective_download.c:591
3567 msgid "Untitled"
3568 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
3569
3570 #: src/mainwindow.c:1166
3571 msgid "none"
3572 msgstr "íèùî"
3573
3574 #: src/mainwindow.c:1344
3575 msgid "Empty trash"
3576 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3577
3578 #: src/mainwindow.c:1345
3579 msgid "Empty all messages in trash?"
3580 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
3581
3582 #: src/mainwindow.c:1363
3583 msgid "Add mailbox"
3584 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
3585
3586 #: src/mainwindow.c:1364
3587 msgid ""
3588 "Input the location of mailbox.\n"
3589 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3590 "scanned automatically."
3591 msgstr ""
3592 "Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
3593 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ,\n"
3594 "òî òÿ ùå áúäå ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
3595
3596 #: src/mainwindow.c:1370 src/mainwindow.c:1408
3597 #, c-format
3598 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3599 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
3600
3601 #: src/mainwindow.c:1375 src/setup.c:57
3602 msgid "Mailbox"
3603 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
3604
3605 #: src/mainwindow.c:1381 src/setup.c:63
3606 msgid ""
3607 "Creation of the mailbox failed.\n"
3608 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3609 "there."
3610 msgstr ""
3611 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
3612 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
3613
3614 #: src/mainwindow.c:1401
3615 msgid "Add mbox mailbox"
3616 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
3617
3618 #: src/mainwindow.c:1402
3619 msgid "Input the location of mailbox."
3620 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
3621
3622 #: src/mainwindow.c:1423
3623 msgid "Creation of the mailbox failed."
3624 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
3625
3626 #: src/mainwindow.c:1697
3627 msgid "Sylpheed - Folder View"
3628 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
3629
3630 #: src/mainwindow.c:1713 src/messageview.c:207
3631 msgid "Sylpheed - Message View"
3632 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
3633
3634 #: src/mainwindow.c:2074
3635 msgid "Exit"
3636 msgstr "Èçõîä"
3637
3638 #: src/mainwindow.c:2074
3639 msgid "Exit this program?"
3640 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
3641
3642 #: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
3643 #: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
3644 msgid "(none)"
3645 msgstr "(íÿìà)"
3646
3647 #: src/message_search.c:88
3648 msgid "Find in current message"
3649 msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
3650
3651 #: src/message_search.c:106
3652 msgid "Find text:"
3653 msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
3654
3655 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
3656 msgid "Case sensitive"
3657 msgstr "Îò÷èòà ðàçìåðà íà ñèìâîëèòå"
3658
3659 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3660 msgid "Backward search"
3661 msgstr "Òúðñåíå íàçàä"
3662
3663 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3664 msgid "Search"
3665 msgstr "Òúðñåíå"
3666
3667 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
3668 msgid "Search failed"
3669 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
3670
3671 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
3672 msgid "Search string not found."
3673 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
3674
3675 #: src/message_search.c:191
3676 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3677 msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
3678
3679 #: src/message_search.c:194
3680 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3681 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
3682
3683 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
3684 msgid "Search finished"
3685 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
3686
3687 #: src/messageview.c:393
3688 msgid "<No Return-Path found>"
3689 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
3690
3691 #: src/messageview.c:401
3692 #, c-format
3693 msgid ""
3694 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3695 "does not correspond to the return path:\n"
3696 "Notification address: %s\n"
3697 "Return path: %s\n"
3698 "It is advised to not to send the return receipt."
3699 msgstr ""
3700
3701 #: src/messageview.c:409
3702 msgid "+Don't Send"
3703 msgstr "+Íå èçïðàùàé"
3704
3705 #: src/messageview.c:418
3706 msgid ""
3707 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3708 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3709 "officially addressed to you.\n"
3710 "Receipt notification cancelled."
3711 msgstr ""
3712
3713 #: src/messageview.c:486
3714 msgid ""
3715 "Error occurred while sending the notification.\n"
3716 "Put this notification into queue folder?"
3717 msgstr ""
3718 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
3719 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
3720
3721 #: src/messageview.c:492
3722 msgid "Can't queue the notification."
3723 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
3724
3725 #: src/messageview.c:495
3726 msgid "Error occurred while sending the notification."
3727 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
3728
3729 #: src/messageview.c:778
3730 msgid "This messages asks for a return receipt."
3731 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå."
3732
3733 #: src/messageview.c:779
3734 msgid "Send receipt"
3735 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
3736
3737 #: src/messageview.c:832
3738 msgid "Return Receipt Notification"
3739 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
3740
3741 #: src/messageview.c:833
3742 msgid ""
3743 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3744 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3745 "notification:"
3746 msgstr ""
3747 "Ñúîáùåíèåòî áåøå èçïðàòåíî äî íÿêîëêî îò âàøèòå  àêàóíòè.\n"
3748 "Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå "
3749 "ïîòâúðæäåíèå çà ïîëó÷àâàíå:"
3750
3751 #: src/messageview.c:837
3752 msgid "Send Notification"
3753 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
3754
3755 #: src/messageview.c:837
3756 msgid "+Cancel"
3757 msgstr "+Îòêàç"
3758
3759 #: src/mimeview.c:114
3760 msgid "/_Open"
3761 msgstr "/_Îòâîðè"
3762
3763 #: src/mimeview.c:115
3764 msgid "/Open _with..."
3765 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
3766
3767 #: src/mimeview.c:116
3768 msgid "/_Display as text"
3769 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
3770
3771 #: src/mimeview.c:117
3772 msgid "/_Display image"
3773 msgstr "/_Ïîêàæè êàðòèíêàòà"
3774
3775 #: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:451
3776 msgid "/_Save as..."
3777 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
3778
3779 #: src/mimeview.c:119
3780 msgid "/Save _all..."
3781 msgstr "/_Çàïàçè âñè÷êî..."
3782
3783 #: src/mimeview.c:122
3784 msgid "/_Check signature"
3785 msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
3786
3787 #: src/mimeview.c:150
3788 msgid "MIME Type"
3789 msgstr "MIME Òèï"
3790
3791 #: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2199
3792 msgid "Text"
3793 msgstr "Òåêñò"
3794
3795 #: src/mimeview.c:269
3796 msgid "Select \"Check signature\" to check"
3797 msgstr "Èçáåðè \"Ïðîâåðè ïîäïèñà\" çà äà ïðîâåðèø"
3798
3799 #: src/mimeview.c:463
3800 msgid "Can't get the part of multipart message."
3801 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3802
3803 #: src/mimeview.c:784 src/mimeview.c:845 src/mimeview.c:907 src/mimeview.c:926
3804 #: src/mimeview.c:950
3805 msgid "Can't save the part of multipart message."
3806 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3807
3808 #: src/mimeview.c:809 src/mimeview.c:893 src/summaryview.c:3377
3809 msgid "Save as"
3810 msgstr "Çàïàçè êàòî"
3811
3812 #: src/mimeview.c:836 src/mimeview.c:897
3813 #, c-format
3814 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
3815 msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë '%s'?"
3816
3817 #: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:899 src/summaryview.c:3382
3818 msgid "Overwrite"
3819 msgstr "Ïðåçàïèøè"
3820
3821 #: src/mimeview.c:960
3822 msgid "Open with"
3823 msgstr "Îòâîðè ñ"
3824
3825 #: src/mimeview.c:961
3826 #, c-format
3827 msgid ""
3828 "Enter the command line to open file:\n"
3829 "(`%s' will be replaced with file name)"
3830 msgstr ""
3831 "Âúâåäåòå êîìàíäà çà îòâðÿíå íà ôàéë:\n"
3832 "(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéëà)"
3833
3834 #: src/news.c:179
3835 #, c-format
3836 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3837 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
3838
3839 #: src/news.c:747 src/news.c:1165
3840 #, c-format
3841 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3842 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d - %d â %s...\n"
3843
3844 #: src/news.c:1054
3845 #, c-format
3846 msgid "can't set group: %s\n"
3847 msgstr "íå ìîãà äà çàäàì ãðóïà: %s\n"
3848
3849 #: src/news.c:1059
3850 #, c-format
3851 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3852 msgstr "Íåâàëèäåí îáõâàò íà ñòàòèè: %d - %d\n"
3853
3854 #: src/news.c:1080
3855 #, c-format
3856 msgid "error occurred while getting %s.\n"
3857 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
3858
3859 #: src/news.c:1097
3860 #, c-format
3861 msgid "getting xover %d in %s...\n"
3862 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d â %s...\n"
3863
3864 #: src/news.c:1100 src/news.c:1168
3865 msgid "can't get xover\n"
3866 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xover\n"
3867
3868 #: src/news.c:1105 src/news.c:1174
3869 msgid "error occurred while getting xover.\n"
3870 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xover.\n"
3871
3872 #: src/news.c:1111 src/news.c:1182
3873 #, c-format
3874 msgid "invalid xover line: %s\n"
3875 msgstr "íåâàëèäåí xover line: %s\n"
3876
3877 #: src/news.c:1125 src/news.c:1139 src/news.c:1200 src/news.c:1225
3878 msgid "can't get xhdr\n"
3879 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xhdr\n"
3880
3881 #: src/news.c:1130 src/news.c:1144 src/news.c:1208 src/news.c:1233
3882 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
3883 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xhdr.\n"
3884
3885 #: src/passphrase.c:85
3886 msgid "Passphrase"
3887 msgstr "Ïàñôðàçà"
3888
3889 #: src/passphrase.c:253
3890 msgid "[no user id]"
3891 msgstr "[no user id]"
3892
3893 #: src/passphrase.c:257
3894 #, c-format
3895 msgid ""
3896 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
3897 "\n"
3898 "  %.*s  \n"
3899 "(%.*s)\n"
3900 msgstr ""
3901
3902 #: src/passphrase.c:261
3903 msgid ""
3904 "Bad passphrase! Try again...\n"
3905 "\n"
3906 msgstr ""
3907
3908 #: src/pop.c:67
3909 #, c-format
3910 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
3911 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
3912
3913 #: src/pop.c:73
3914 #, c-format
3915 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
3916 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
3917
3918 #: src/pop.c:139
3919 msgid "can't start TLS session\n"
3920 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
3921
3922 #: src/pop.c:167 src/pop.c:196 src/pop.c:248
3923 msgid "error occurred on authentication\n"
3924 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè àóòåíòèôèêàöèÿòà\n"
3925
3926 #: src/pop.c:192 src/pop.c:244
3927 msgid "mailbox is locked\n"
3928 msgstr "mailbox çàêëþ÷åí\n"
3929
3930 #: src/pop.c:213
3931 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
3932 msgstr "Íÿìà íåîáõîäèìèÿ APOP timestamp ïðè ïîçäðàâà\n"
3933
3934 #: src/pop.c:220
3935 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
3936 msgstr "Timestamp ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà ïðè ïîçäðàâà\n"
3937
3938 #: src/pop.c:270 src/pop.c:309
3939 msgid "POP3 protocol error\n"
3940 msgstr "POP3 ãðåøêà\n"
3941
3942 #: src/pop.c:388 src/pop.c:438
3943 msgid "Socket error\n"
3944 msgstr "Ñîêåò ãðåøêà\n"
3945
3946 #: src/prefs_gtk.c:381
3947 msgid "Apply"
3948 msgstr "Ïðèëîæè"
3949
3950 #: src/prefs_account.c:658
3951 #, c-format
3952 msgid "Account%d"
3953 msgstr "Àêàóíò%d"
3954
3955 #: src/prefs_account.c:677
3956 msgid "Preferences for new account"
3957 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
3958
3959 #: src/prefs_account.c:682
3960 msgid "Account preferences"
3961 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
3962
3963 #: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1033
3964 msgid "Receive"
3965 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
3966
3967 #: src/prefs_account.c:736 src/prefs_common.c:1037
3968 msgid "Compose"
3969 msgstr "Ñú÷èíè"
3970
3971 #: src/prefs_account.c:739 src/prefs_common.c:1050
3972 msgid "Privacy"
3973 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
3974
3975 #: src/prefs_account.c:743
3976 msgid "SSL"
3977 msgstr "SSL"
3978
3979 #: src/prefs_account.c:746
3980 msgid "Advanced"
3981 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
3982
3983 #: src/prefs_account.c:824
3984 msgid "Name of account"
3985 msgstr "Èìå íà àêàóíò"
3986
3987 #: src/prefs_account.c:833
3988 msgid "Set as default"
3989 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
3990
3991 #: src/prefs_account.c:837
3992 msgid "Personal information"
3993 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
3994
3995 #: src/prefs_account.c:846
3996 msgid "Full name"
3997 msgstr "Ïúëíî èìå"
3998
3999 #: src/prefs_account.c:852
4000 msgid "Mail address"
4001 msgstr "E-mail àäðåñ"
4002
4003 #: src/prefs_account.c:858
4004 msgid "Organization"
4005 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
4006
4007 #: src/prefs_account.c:882
4008 msgid "Server information"
4009 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
4010
4011 #: src/prefs_account.c:903
4012 msgid "POP3 (normal)"
4013 msgstr "POP3 (íîðìàëåí)"
4014
4015 #: src/prefs_account.c:905
4016 msgid "POP3 (APOP auth)"
4017 msgstr "POP3 (APOP àóòåíòèôèêàöèÿ)"
4018
4019 #: src/prefs_account.c:907 src/prefs_account.c:1702 src/prefs_account.c:1926
4020 msgid "IMAP4"
4021 msgstr "IMAP4"
4022
4023 #: src/prefs_account.c:909
4024 msgid "News (NNTP)"
4025 msgstr "Íîâèíè (NNTP)"
4026
4027 #: src/prefs_account.c:911
4028 msgid "None (local)"
4029 msgstr "Áåç (ëîêàëíî)"
4030
4031 #: src/prefs_account.c:931
4032 msgid "This server requires authentication"
4033 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà àóòåíòèôèêàöèÿ"
4034
4035 #: src/prefs_account.c:975
4036 msgid "News server"
4037 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
4038
4039 #: src/prefs_account.c:981
4040 msgid "Server for receiving"
4041 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
4042
4043 #: src/prefs_account.c:987
4044 msgid "Local mailbox file"
4045 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
4046
4047 #: src/prefs_account.c:994
4048 msgid "SMTP server (send)"
4049 msgstr "SMTP ñúðâúð (èçïðàùàíå)"
4050
4051 #: src/prefs_account.c:1002
4052 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4053 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
4054
4055 #: src/prefs_account.c:1011
4056 msgid "command to send mails"
4057 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
4058
4059 #: src/prefs_account.c:1018 src/prefs_account.c:1330
4060 msgid "User ID"
4061 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
4062
4063 #: src/prefs_account.c:1024 src/prefs_account.c:1339
4064 msgid "Password"
4065 msgstr "Ïàðîëà"
4066
4067 #: src/prefs_account.c:1090 src/prefs_account.c:1685
4068 msgid "POP3"
4069 msgstr "POP3"
4070
4071 #: src/prefs_account.c:1098
4072 msgid "Remove messages on server when received"
4073 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
4074
4075 #: src/prefs_account.c:1109
4076 msgid "Remove after"
4077 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
4078
4079 #: src/prefs_account.c:1118
4080 msgid "days"
4081 msgstr "äíè"
4082
4083 #: src/prefs_account.c:1135
4084 msgid "(0 days: remove immediately)"
4085 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
4086
4087 #: src/prefs_account.c:1142
4088 msgid "Download all messages on server"
4089 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
4090
4091 #: src/prefs_account.c:1144
4092 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
4093 msgstr "Èçïîëçâàé ïðàâèëàòà çà ôèëòðèðàíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4094
4095 #: src/prefs_account.c:1146
4096 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
4097 msgstr "Èçòðèé ñëåä èçòåãëÿíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4098
4099 #: src/prefs_account.c:1152
4100 msgid "Receive size limit"
4101 msgstr "Ïîëó÷è îãðàíè÷åíèåòî íà ðàçìåðà"
4102
4103 #: src/prefs_account.c:1166
4104 msgid "Filter messages on receiving"
4105 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
4106
4107 #: src/prefs_account.c:1174
4108 msgid "Default inbox"
4109 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
4110
4111 #: src/prefs_account.c:1197
4112 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4113 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
4114
4115 #: src/prefs_account.c:1204
4116 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4117 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
4118
4119 #: src/prefs_account.c:1258
4120 msgid "Add Date"
4121 msgstr "Äîáàâè äàòà"
4122
4123 #: src/prefs_account.c:1259
4124 msgid "Generate Message-ID"
4125 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
4126
4127 #: src/prefs_account.c:1266
4128 msgid "Add user-defined header"
4129 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
4130
4131 #: src/prefs_account.c:1268 src/prefs_common.c:2428 src/prefs_common.c:2453
4132 msgid " Edit... "
4133 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
4134
4135 #: src/prefs_account.c:1278
4136 msgid "Authentication"
4137 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4138
4139 #: src/prefs_account.c:1286
4140 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4141 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
4142
4143 #: src/prefs_account.c:1301
4144 msgid "Authentication method"
4145 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4146
4147 #: src/prefs_account.c:1311 src/prefs_common.c:1444
4148 msgid "Automatic"
4149 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
4150
4151 #: src/prefs_account.c:1361
4152 msgid ""
4153 "If you leave these entries empty, the same\n"
4154 "user ID and password as receiving will be used."
4155 msgstr ""
4156 "Àêî àêî îñòàâèòå òåçè ïîëåòà ïðàçíè, ùå áúäàò èçïîëçâàíè\n"
4157 "ñúùèòå user ID è ïàðîëà êàòî çà ïîëó÷àâàíåòî."
4158
4159 #: src/prefs_account.c:1370
4160 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4161 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
4162
4163 #: src/prefs_account.c:1385
4164 msgid "POP authentication timeout: "
4165 msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout: "
4166
4167 #: src/prefs_account.c:1394
4168 msgid "minutes"
4169 msgstr "ìèíóòè"
4170
4171 #: src/prefs_account.c:1436
4172 msgid "Signature file"
4173 msgstr "Ôàéë ñ ïîäïèñà"
4174
4175 #: src/prefs_account.c:1444
4176 msgid "Automatically set the following addresses"
4177 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
4178
4179 #: src/prefs_account.c:1453 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1706
4180 #: src/quote_fmt.c:49
4181 msgid "Cc"
4182 msgstr "Cc"
4183
4184 #: src/prefs_account.c:1466
4185 msgid "Bcc"
4186 msgstr "Bcc"
4187
4188 #: src/prefs_account.c:1479
4189 msgid "Reply-To"
4190 msgstr "Reply-To"
4191
4192 #: src/prefs_account.c:1531
4193 msgid "Encrypt message by default"
4194 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4195
4196 #: src/prefs_account.c:1533
4197 msgid "Sign message by default"
4198 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4199
4200 #: src/prefs_account.c:1535
4201 msgid "Default mode"
4202 msgstr "Ðåæèì ïî ïîäðàçáèðàíå"
4203
4204 #: src/prefs_account.c:1543
4205 msgid "Use PGP/MIME"
4206 msgstr "Èçïîëçâàé PGP/MIME"
4207
4208 #: src/prefs_account.c:1552
4209 msgid "Use Inline"
4210 msgstr "Èçïîëçâàé Inline"
4211
4212 #: src/prefs_account.c:1562
4213 msgid "Sign key"
4214 msgstr "Ïîäïèøè êëþ÷"
4215
4216 #: src/prefs_account.c:1570
4217 msgid "Use default GnuPG key"
4218 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
4219
4220 #: src/prefs_account.c:1579
4221 msgid "Select key by your email address"
4222 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
4223
4224 #: src/prefs_account.c:1588
4225 msgid "Specify key manually"
4226 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
4227
4228 #: src/prefs_account.c:1604
4229 msgid "User or key ID:"
4230 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
4231
4232 #: src/prefs_account.c:1693 src/prefs_account.c:1710 src/prefs_account.c:1726
4233 #: src/prefs_account.c:1744
4234 msgid "Don't use SSL"
4235 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
4236
4237 #: src/prefs_account.c:1696
4238 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4239 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
4240
4241 #: src/prefs_account.c:1699 src/prefs_account.c:1716 src/prefs_account.c:1750
4242 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4243 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
4244
4245 #: src/prefs_account.c:1713
4246 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4247 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
4248
4249 #: src/prefs_account.c:1719
4250 msgid "NNTP"
4251 msgstr "NNTP"
4252
4253 #: src/prefs_account.c:1734
4254 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4255 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
4256
4257 #: src/prefs_account.c:1736
4258 msgid "Send (SMTP)"
4259 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
4260
4261 #: src/prefs_account.c:1747
4262 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4263 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
4264
4265 #: src/prefs_account.c:1872
4266 msgid "Specify SMTP port"
4267 msgstr "Îïðåäåëè SMTP ïîðò"
4268
4269 #: src/prefs_account.c:1878
4270 msgid "Specify POP3 port"
4271 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
4272
4273 #: src/prefs_account.c:1884
4274 msgid "Specify IMAP4 port"
4275 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
4276
4277 #: src/prefs_account.c:1890
4278 msgid "Specify NNTP port"
4279 msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
4280
4281 #: src/prefs_account.c:1895
4282 msgid "Specify domain name"
4283 msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
4284
4285 #: src/prefs_account.c:1905
4286 msgid "Tunnel command to open connection"
4287 msgstr "Òóíåëèðàé êîìàíäà çà îòâàðÿíå íà âðúçêà"
4288
4289 #: src/prefs_account.c:1913
4290 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4291 msgstr "Ìàðêèðàé cross-posted ñúîáùåíèÿòà êàòî ïðî÷åòåíè è îöâåòè:"
4292
4293 #: src/prefs_account.c:1937
4294 msgid "IMAP server directory"
4295 msgstr "IMAP ñúðâúð ïàïêà"
4296
4297 #: src/prefs_account.c:1991
4298 msgid "Put sent messages in"
4299 msgstr "Ïîñòàâè èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â"
4300
4301 #: src/prefs_account.c:1993
4302 msgid "Put draft messages in"
4303 msgstr "Ïîñòàâè ÷åðíîâèòå ñúîáùåíèÿ â"
4304
4305 #: src/prefs_account.c:1995
4306 msgid "Put deleted messages in"
4307 msgstr "Ïîñòàâè èçòðèòèòå ñúîáùåíèÿ â"
4308
4309 #: src/prefs_account.c:2059
4310 msgid "Account name is not entered."
4311 msgstr "Èìåòî íà àêàóíòà íå å âêàðàíî."
4312
4313 #: src/prefs_account.c:2063
4314 msgid "Mail address is not entered."
4315 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
4316
4317 #: src/prefs_account.c:2068
4318 msgid "SMTP server is not entered."
4319 msgstr "SMTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4320
4321 #: src/prefs_account.c:2073
4322 msgid "User ID is not entered."
4323 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ID íå å âúâåäåí."
4324
4325 #: src/prefs_account.c:2078
4326 msgid "POP3 server is not entered."
4327 msgstr "POP3 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4328
4329 #: src/prefs_account.c:2083
4330 msgid "IMAP4 server is not entered."
4331 msgstr "IMAP4 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4332
4333 #: src/prefs_account.c:2088
4334 msgid "NNTP server is not entered."
4335 msgstr "NNTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4336
4337 #: src/prefs_account.c:2094
4338 msgid "local mailbox filename is not entered."
4339 msgstr "ëîêàëíèÿ mailbox ôàéë íå å âúâåäåí."
4340
4341 #: src/prefs_account.c:2100
4342 msgid "mail command is not entered."
4343 msgstr "êîìàíäàòà çà ìàéë íå å âúâåäåíà."
4344
4345 #: src/prefs_account.c:2187
4346 msgid ""
4347 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
4348 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
4349 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4350 msgstr ""
4351 "Íå ñå ïðåïîðú÷âà ïîëçâàíåòî íà ñòàðèÿ íà÷èí Inline\n"
4352 "çà GnuPG ñúîáùåíèÿ. Íå å â ñúîòâåòñòâèå ñ\n" 
4353 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4354
4355 #: src/prefs_actions.c:300
4356 msgid "Actions configuration"
4357 msgstr "Íàñòðîéêà íà äåéñòâèÿòà"
4358
4359 #: src/prefs_actions.c:322 src/prefs_actions.c:1811
4360 msgid "Menu name:"
4361 msgstr "Èìå íà ìåíþ:"
4362
4363 #: src/prefs_actions.c:331 src/prefs_actions.c:1814
4364 msgid "Command line:"
4365 msgstr "Êîìàíäà:"
4366
4367 #: src/prefs_actions.c:360 src/prefs_filtering.c:531 src/prefs_matcher.c:563
4368 #: src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:776
4369 msgid "  Replace  "
4370 msgstr " Çàìåíè "
4371
4372 #: src/prefs_actions.c:373
4373 msgid " Syntax help "
4374 msgstr " Ïîìîù çà ñèíòàêñèñà"
4375
4376 #: src/prefs_actions.c:392
4377 msgid "Current actions"
4378 msgstr "Íàñòîÿùè äåéñòâèÿ"
4379
4380 # c-format
4381 #: src/prefs_actions.c:641
4382 #, c-format
4383 msgid "Could not get message file %d"
4384 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî %d"
4385
4386 #: src/prefs_actions.c:662 src/prefs_actions.c:667
4387 msgid "Could not get message file."
4388 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî."
4389
4390 #: src/prefs_actions.c:675