update message catalogs
[claws.git] / po / bg.po
1 # Bulgarain translation of Sylpheed.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
4 # Updated by: George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-09-28 12:12+0300\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
10 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
11 "Language-Team: Bulgarian <lug-bg@linux-bulgaria.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:89
17 msgid "About"
18 msgstr "Îòíîñíî"
19
20 #: src/about.c:210
21 msgid ""
22 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
23 "\n"
24 msgstr ""
25 "GPGME å çàïàçåíà ìàðêà íà Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
26 "\n"
27
28 #: src/about.c:214
29 msgid ""
30 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
31 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
32 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
33 "version.\n"
34 "\n"
35 msgstr ""
36 "Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè "
37 "ìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å ïóáëèêóâàí "
38 "îò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
39 "\n"
40
41 #: src/about.c:220
42 msgid ""
43 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
44 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
45 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
46 "more details.\n"
47 "\n"
48 msgstr ""
49 "Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî ÁÅÇ "
50 "ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public License "
51 "çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
52 "\n"
53
54 #: src/about.c:226
55 msgid ""
56 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
57 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
58 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
59 msgstr ""
60 "Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî "
61 "ñïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
62 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
63
64 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
65 #: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2923 src/compose.c:5687
66 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
67 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
68 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
69 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2274
70 #: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
71 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:496 src/main.c:504 src/mainwindow.c:2217
72 #: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896
73 #: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
74 #: src/prefs_common.c:3237 src/prefs_common.c:3406 src/prefs_common.c:3736
75 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
76 #: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:340
77 #: src/prefs_folder_item.c:469 src/prefs_matcher.c:307
78 #: src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
79 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257
80 #: src/prefs_toolbar.c:877 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
81 msgid "OK"
82 msgstr "OK"
83
84 #: src/account.c:281
85 msgid ""
86 "Some composing windows are open.\n"
87 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
88 msgstr ""
89 "Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
90 "Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
91
92 #: src/account.c:489
93 msgid "Edit accounts"
94 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
95
96 #: src/account.c:507
97 msgid ""
98 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
99 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
100 msgstr ""
101 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
102 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
103
104 #: src/account.c:527 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
105 #: src/compose.c:4425 src/compose.c:4596 src/editaddress.c:774
106 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
107 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
108 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
109 #: src/select-keys.c:299
110 msgid "Name"
111 msgstr "Èìå"
112
113 #: src/account.c:528 src/prefs_account.c:908
114 msgid "Protocol"
115 msgstr "Ïðîòîêîë"
116
117 #: src/account.c:529
118 msgid "Server"
119 msgstr "Ñúðâúð"
120
121 #: src/account.c:558 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
122 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_customheader.c:234
123 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
124 msgid "Add"
125 msgstr "Äîáàâè"
126
127 #: src/account.c:564
128 msgid "Edit"
129 msgstr "Ïðîìåíè"
130
131 #: src/account.c:570 src/prefs_customheader.c:241
132 msgid " Delete "
133 msgstr "Èçòðèé"
134
135 #: src/account.c:576 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
136 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
137 #: src/prefs_filtering.c:575 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
138 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:873
139 msgid "Down"
140 msgstr "Íàäîëó"
141
142 #: src/account.c:582 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
143 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
144 #: src/prefs_filtering.c:569 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
145 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:869
146 msgid "Up"
147 msgstr "Íàãîðå"
148
149 #: src/account.c:596
150 msgid " Set as default account "
151 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
152
153 #: src/account.c:602 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
154 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
155 #: src/inc.c:666 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1661
156 #: src/summary_search.c:208 src/crash.c:244
157 msgid "Close"
158 msgstr "Çàòâîðè"
159
160 #: src/account.c:684
161 msgid "Delete account"
162 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
163
164 #: src/account.c:685
165 msgid "Do you really want to delete this account?"
166 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
167
168 #: src/account.c:686 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
169 #: src/compose.c:2799 src/compose.c:3277 src/compose.c:5865 src/compose.c:6228
170 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:798 src/folderview.c:2115
171 #: src/folderview.c:2178 src/folderview.c:2285 src/folderview.c:2419
172 #: src/folderview.c:2455 src/inc.c:170 src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1453
173 #: src/mainwindow.c:3065 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
174 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
175 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
176 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:804 src/summaryview.c:1220
177 #: src/summaryview.c:1264 src/summaryview.c:1307 src/summaryview.c:1331
178 #: src/summaryview.c:1363 src/summaryview.c:1388 src/summaryview.c:1413
179 #: src/summaryview.c:1438 src/summaryview.c:2926
180 msgid "Yes"
181 msgstr "Äà"
182
183 #: src/account.c:686 src/compose.c:3277 src/compose.c:5865
184 #: src/folderview.c:2115 src/folderview.c:2178 src/folderview.c:2285
185 #: src/folderview.c:2419 src/folderview.c:2455
186 msgid "+No"
187 msgstr "+Íå"
188
189 #: src/addressadd.c:163
190 msgid "Add Address to Book"
191 msgstr "Äîáàâè àäðåñ â êíèãàòà"
192
193 #: src/addressadd.c:193 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:296
194 msgid "Address"
195 msgstr "Àäðåñ"
196
197 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
198 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:256
199 msgid "Remarks"
200 msgstr "Áåëåæêè"
201
202 #: src/addressadd.c:225
203 msgid "Select Address Book Folder"
204 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
205
206 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
207 #: src/compose.c:2923 src/compose.c:5688 src/compose.c:6393 src/compose.c:6431
208 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
209 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
210 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
211 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
212 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
213 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:496 src/main.c:504
214 #: src/mainwindow.c:2217 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:838
215 #: src/mimeview.c:896 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
216 #: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3238 src/prefs_common.c:3737
217 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
218 #: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:341
219 #: src/prefs_folder_item.c:470 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
220 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
221 #: src/prefs_toolbar.c:878 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
222 #: src/summaryview.c:804 src/summaryview.c:3295
223 msgid "Cancel"
224 msgstr "Îòêàç"
225
226 #: src/addressbook.c:343 src/compose.c:512 src/mainwindow.c:518
227 msgid "/_File"
228 msgstr "/_Ôàéë"
229
230 #: src/addressbook.c:344
231 msgid "/_File/New _Book"
232 msgstr "/_Ôàéë/Íîâà _Êíèãà"
233
234 #: src/addressbook.c:345
235 msgid "/_File/New _vCard"
236 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _vCard"
237
238 #: src/addressbook.c:347
239 msgid "/_File/New _JPilot"
240 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _JPilot"
241
242 #: src/addressbook.c:350
243 msgid "/_File/New _Server"
244 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _Ñúðâúð"
245
246 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:516
247 #: src/mainwindow.c:532 src/mainwindow.c:535
248 msgid "/_File/---"
249 msgstr "/_Ôàéë/---"
250
251 #: src/addressbook.c:353
252 msgid "/_File/_Edit"
253 msgstr "/_Ôàéë/_Ðåäàêòèðàé"
254
255 #: src/addressbook.c:354
256 msgid "/_File/_Delete"
257 msgstr "/_Ôàéë/_Èçòðèé"
258
259 #: src/addressbook.c:356
260 msgid "/_File/_Save"
261 msgstr "/_Ôàéë/_Çàïàçè"
262
263 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:517
264 msgid "/_File/_Close"
265 msgstr "/_Ôàéë/_Çàòâîðè"
266
267 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
268 #: src/compose.c:519 src/mainwindow.c:539
269 msgid "/_Edit"
270 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé"
271
272 #: src/addressbook.c:359
273 msgid "/_Edit/C_ut"
274 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
275
276 #: src/addressbook.c:360 src/compose.c:524 src/mainwindow.c:540
277 msgid "/_Edit/_Copy"
278 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Êîïèðàé"
279
280 #: src/addressbook.c:361 src/compose.c:525
281 msgid "/_Edit/_Paste"
282 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè"
283
284 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:522 src/compose.c:605
285 #: src/mainwindow.c:543
286 msgid "/_Edit/---"
287 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/---"
288
289 #: src/addressbook.c:363
290 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
291 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè Àäðåñ"
292
293 #: src/addressbook.c:364
294 msgid "/_Address"
295 msgstr "/_Àäðåñ"
296
297 #: src/addressbook.c:365
298 msgid "/_Address/New _Address"
299 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
300
301 #: src/addressbook.c:366
302 msgid "/_Address/New _Group"
303 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà _Ãðóïà"
304
305 #: src/addressbook.c:367
306 msgid "/_Address/New _Folder"
307 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà _Ïàïêà"
308
309 #: src/addressbook.c:368
310 msgid "/_Address/---"
311 msgstr "/_Àäðåñ/---"
312
313 #: src/addressbook.c:369
314 msgid "/_Address/_Edit"
315 msgstr "/_Àäðåñ/_Ðåäàêòèðàé"
316
317 #: src/addressbook.c:370
318 msgid "/_Address/_Delete"
319 msgstr "/_Àäðåñ/_Èçòðèé"
320
321 #: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:748
322 #: src/mainwindow.c:757 src/mainwindow.c:768 src/mainwindow.c:770
323 #: src/mainwindow.c:773 src/mainwindow.c:775
324 msgid "/_Tools/---"
325 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/---"
326
327 #: src/addressbook.c:372
328 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
329 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
330
331 #: src/addressbook.c:373
332 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
333 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
334
335 #: src/addressbook.c:374
336 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
337 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
338
339 #: src/addressbook.c:376
340 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
341 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
342
343 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:807
344 msgid "/_Help"
345 msgstr "/_Ïîìîù"
346
347 #: src/addressbook.c:378 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:821
348 msgid "/_Help/_About"
349 msgstr "/_Ïîìîù/_Îòíîñíî"
350
351 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
352 msgid "/New _Address"
353 msgstr "/Íîâ _Àäðåñ"
354
355 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
356 msgid "/New _Group"
357 msgstr "/Íîâà _Ãðóïà"
358
359 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
360 msgid "/New _Folder"
361 msgstr "/Íîâà _Ïàïêà"
362
363 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
364 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:506
365 #: src/folderview.c:261 src/folderview.c:263 src/folderview.c:272
366 #: src/folderview.c:276 src/folderview.c:280 src/folderview.c:282
367 #: src/folderview.c:292 src/folderview.c:296 src/folderview.c:300
368 #: src/folderview.c:302 src/folderview.c:312 src/folderview.c:316
369 #: src/folderview.c:318 src/summaryview.c:396 src/summaryview.c:399
370 #: src/summaryview.c:401 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:419
371 #: src/summaryview.c:431 src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:440
372 msgid "/---"
373 msgstr "/---"
374
375 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:404
376 msgid "/_Delete"
377 msgstr "/Èçòðèé"
378
379 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
380 msgid "/C_ut"
381 msgstr "/Èçðåæè"
382
383 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
384 msgid "/_Copy"
385 msgstr "/Êîïèðàé"
386
387 #: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
388 msgid "/_Paste"
389 msgstr "/Ïîñòàâè"
390
391 #: src/addressbook.c:408
392 msgid "/Pa_ste Address"
393 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
394
395 #: src/addressbook.c:530
396 msgid "E-Mail address"
397 msgstr "E-Mail àäðåñ"
398
399 #: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5136 src/prefs_common.c:2722
400 #: src/toolbar.c:102
401 msgid "Address book"
402 msgstr "Àäðåñíèê"
403
404 #: src/addressbook.c:633
405 msgid "Name:"
406 msgstr "Èìå:"
407
408 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
409 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
410 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
411 #: src/prefs_filter.c:413 src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:534
412 #: src/prefs_matcher.c:506 src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
413 #: src/prefs_toolbar.c:830 src/toolbar.c:246
414 msgid "Delete"
415 msgstr "Èçòðèé"
416
417 #: src/addressbook.c:671
418 msgid "Lookup"
419 msgstr "Ïîòúðñè"
420
421 #: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1340 src/compose.c:2977
422 #: src/compose.c:4243 src/compose.c:4946 src/headerview.c:55
423 #: src/prefs_template.c:169 src/summary_search.c:156
424 msgid "To:"
425 msgstr "Äî:"
426
427 #: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1324 src/compose.c:2976
428 msgid "Cc:"
429 msgstr "Cc:"
430
431 #: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1327
432 msgid "Bcc:"
433 msgstr "Bcc:"
434
435 #: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
436 msgid "Delete address(es)"
437 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
438
439 #: src/addressbook.c:891
440 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
441 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
442
443 #: src/addressbook.c:914
444 msgid "Really delete the address(es)?"
445 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
446
447 #: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2799
448 #: src/compose.c:6228 src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:798 src/inc.c:170
449 #: src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1453 src/mainwindow.c:3065
450 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
451 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
452 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
453 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:804 src/summaryview.c:1220
454 #: src/summaryview.c:1264 src/summaryview.c:1307 src/summaryview.c:1331
455 #: src/summaryview.c:1363 src/summaryview.c:1388 src/summaryview.c:1413
456 #: src/summaryview.c:1438 src/summaryview.c:2926
457 msgid "No"
458 msgstr "Íå"
459
460 #: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
461 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
462 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
463
464 #: src/addressbook.c:1435
465 msgid "Cannot paste into an address group."
466 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
467
468 #: src/addressbook.c:2078
469 #, c-format
470 msgid ""
471 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
472 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
473 msgstr ""
474 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
475 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
476
477 #: src/addressbook.c:2082
478 msgid "Folder only"
479 msgstr "Ïàïêà ñàìî"
480
481 #: src/addressbook.c:2082
482 msgid "Folder and Addresses"
483 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
484
485 #: src/addressbook.c:2087
486 #, c-format
487 msgid "Really delete `%s' ?"
488 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
489
490 #: src/addressbook.c:2792
491 msgid "New user, could not save index file."
492 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
493
494 #: src/addressbook.c:2796
495 msgid "New user, could not save address book files."
496 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
497
498 #: src/addressbook.c:2806
499 msgid "Old address book converted successfully."
500 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
501
502 #: src/addressbook.c:2811
503 msgid ""
504 "Old address book converted,\n"
505 "could not save new address index file"
506 msgstr ""
507 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
508 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
509
510 #: src/addressbook.c:2824
511 msgid ""
512 "Could not convert address book,\n"
513 "but created empty new address book files."
514 msgstr ""
515 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
516 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
517
518 #: src/addressbook.c:2830
519 msgid ""
520 "Could not convert address book,\n"
521 "could not create new address book files."
522 msgstr ""
523 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
524 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
525
526 #: src/addressbook.c:2835
527 msgid ""
528 "Could not convert address book\n"
529 "and could not create new address book files."
530 msgstr ""
531 "Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
532 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
533
534 #: src/addressbook.c:2842
535 msgid "Addressbook conversion error"
536 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
537
538 #: src/addressbook.c:2846
539 msgid "Addressbook conversion"
540 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
541
542 #: src/addressbook.c:2881
543 msgid "Addressbook Error"
544 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
545
546 #: src/addressbook.c:2882
547 msgid "Could not read address index"
548 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
549
550 #: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1022
551 msgid "Interface"
552 msgstr "Èíòåðôåéñ"
553
554 #: src/addressbook.c:3361 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
555 #: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
556 msgid "Address Book"
557 msgstr "Àäðåñíèê"
558
559 #: src/addressbook.c:3377
560 msgid "Person"
561 msgstr "Ëèöå"
562
563 #: src/addressbook.c:3393
564 msgid "EMail Address"
565 msgstr "EMail Àäðåñ"
566
567 #: src/addressbook.c:3409
568 msgid "Group"
569 msgstr "Ãðóïà"
570
571 #: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:346
572 #: src/prefs_account.c:1942
573 msgid "Folder"
574 msgstr "Ïàïêà"
575
576 #: src/addressbook.c:3441
577 msgid "vCard"
578 msgstr "vCard"
579
580 #: src/addressbook.c:3457 src/addressbook.c:3473
581 msgid "JPilot"
582 msgstr "JPilot"
583
584 #: src/addressbook.c:3489
585 msgid "LDAP Server"
586 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
587
588 #: src/addrgather.c:156
589 msgid "Please specify name for address book."
590 msgstr "Ìîëÿ óêàæåòå èìå çà àäðåñíèêà."
591
592 #: src/addrgather.c:176
593 msgid "Please select the mail headers to search."
594 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå çàãëàâêè â êîèòî äà òúðñÿ."
595
596 #: src/addrgather.c:183
597 msgid "Busy harvesting addresses..."
598 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñèòå ..."
599
600 #: src/addrgather.c:221
601 msgid "Addresses gathered successfully."
602 msgstr "Àäðåñèòå ñà ñúáðàíè óñïåøíî."
603
604 #: src/addrgather.c:285
605 msgid "No folder or message was selected."
606 msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà íèòî ñúîáùåíèå."
607
608 #: src/addrgather.c:293
609 msgid ""
610 "Please select a folder to process from the folder\n"
611 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
612 "the message list."
613 msgstr ""
614 "Ìîëÿ, èçáåðåòå ïàïêà îò ñïèñúêà ñ ïàïêè, êîÿòî äà\n"
615 "îáðàáîòÿ. Àëòåðíàòèâíî, èçáåðåòå ñúîáùåíèå îò\n"
616 "ñïèñúêà ñúñ ñúîáùåíèÿ."
617
618 #: src/addrgather.c:345
619 msgid "Folder :"
620 msgstr "Ïàïêà :"
621
622 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
623 msgid "Address Book :"
624 msgstr "Àäðåñíèê :"
625
626 #: src/addrgather.c:366
627 msgid "Folder Size :"
628 msgstr "Ðàçìåð íà ïàïêà :"
629
630 #: src/addrgather.c:381
631 msgid "Process these mail header fields"
632 msgstr "Îáðàáîòè òåçè ïîëåòà îò çàãëàâêàòà"
633
634 #: src/addrgather.c:399
635 msgid "Include sub-folders"
636 msgstr "Âêëþ÷è ïîä-ïàïêè"
637
638 #: src/addrgather.c:422
639 msgid "Header Name"
640 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
641
642 #: src/addrgather.c:423
643 msgid "Address Count"
644 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
645
646 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:267
647 #: src/messageview.c:331
648 msgid "Warning"
649 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
650
651 #: src/addrgather.c:528
652 msgid "Header Fields"
653 msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
654
655 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
656 msgid "Finish"
657 msgstr "Çàâúðøè"
658
659 #: src/addrgather.c:588
660 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
661 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
662
663 #: src/addrgather.c:596
664 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
665 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò ïàïêà"
666
667 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
668 msgid "Common address"
669 msgstr "Îáùè àäðåñè"
670
671 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
672 msgid "Personal address"
673 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
674
675 #: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5865 src/main.c:494
676 msgid "Notice"
677 msgstr "Ñúîáùåíèå"
678
679 #: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3275 src/inc.c:539
680 msgid "Error"
681 msgstr "Ãðåøêà"
682
683 #: src/alertpanel.c:279
684 msgid "Show this message next time"
685 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
686
687 #: src/colorlabel.c:45
688 msgid "Orange"
689 msgstr "Îðàíæåâ"
690
691 #: src/colorlabel.c:46
692 msgid "Red"
693 msgstr "×åðâåí"
694
695 #: src/colorlabel.c:47
696 msgid "Pink"
697 msgstr "Ðîçîâ"
698
699 #: src/colorlabel.c:48
700 msgid "Sky blue"
701 msgstr "Íåáåñíî ñèí"
702
703 #: src/colorlabel.c:49
704 msgid "Blue"
705 msgstr "Ñèí"
706
707 #: src/colorlabel.c:50
708 msgid "Green"
709 msgstr "Çåëåí"
710
711 #: src/colorlabel.c:51
712 msgid "Brown"
713 msgstr "Êàôÿâ"
714
715 #: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkaspell.c:1421
716 #: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4280
717 msgid "None"
718 msgstr "Íèêîé"
719
720 #: src/compose.c:504
721 msgid "/_Add..."
722 msgstr "/_Äîáàâè..."
723
724 #: src/compose.c:505
725 msgid "/_Remove"
726 msgstr "/_Ìàõíè"
727
728 #: src/compose.c:507 src/folderview.c:264 src/folderview.c:284
729 #: src/folderview.c:304 src/folderview.c:320
730 msgid "/_Property..."
731 msgstr "/Ñâîéñòâî..."
732
733 #: src/compose.c:513
734 msgid "/_File/_Attach file"
735 msgstr "/_Ôàéë/_Ïðèêðåïè ôàéë"
736
737 #: src/compose.c:514
738 msgid "/_File/_Insert file"
739 msgstr "/_Ôàéë/_Âìúêíè ôàéë"
740
741 #: src/compose.c:515
742 msgid "/_File/Insert si_gnature"
743 msgstr "/_Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
744
745 #: src/compose.c:520
746 msgid "/_Edit/_Undo"
747 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Îòìÿíà"
748
749 #: src/compose.c:521
750 msgid "/_Edit/_Redo"
751 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Redo"
752
753 #: src/compose.c:523
754 msgid "/_Edit/Cu_t"
755 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
756
757 #: src/compose.c:526
758 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
759 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
760
761 #: src/compose.c:528 src/mainwindow.c:541
762 msgid "/_Edit/Select _all"
763 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
764
765 #: src/compose.c:529
766 msgid "/_Edit/A_dvanced"
767 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
768
769 #: src/compose.c:530
770 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
771 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
772
773 #: src/compose.c:535
774 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
775 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
776
777 #: src/compose.c:540
778 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
779 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
780
781 #: src/compose.c:545
782 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
783 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
784
785 #: src/compose.c:550
786 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
787 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
788
789 #: src/compose.c:555
790 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
791 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
792
793 #: src/compose.c:560
794 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
795 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
796
797 #: src/compose.c:565
798 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
799 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
800
801 #: src/compose.c:570
802 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
803 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
804
805 #: src/compose.c:575
806 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
807 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
808
809 #: src/compose.c:580
810 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
811 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
812
813 #: src/compose.c:585
814 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
815 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
816
817 #: src/compose.c:590
818 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
819 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
820
821 #: src/compose.c:595
822 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
823 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
824
825 #: src/compose.c:600
826 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
827 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
828
829 #: src/compose.c:606
830 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
831 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
832
833 #: src/compose.c:608
834 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
835 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
836
837 #: src/compose.c:610
838 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
839 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
840
841 #: src/compose.c:613
842 msgid "/_Spelling"
843 msgstr "/_Ñïåëèíã"
844
845 #: src/compose.c:614
846 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
847 msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
848
849 #: src/compose.c:616
850 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
851 msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
852
853 #: src/compose.c:618
854 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
855 msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
856
857 #: src/compose.c:620
858 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
859 msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
860
861 #: src/compose.c:622
862 msgid "/_Spelling/---"
863 msgstr "/_Ñïåëèíã/---"
864
865 #: src/compose.c:623
866 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
867 msgstr "/_Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
868
869 #: src/compose.c:627 src/mainwindow.c:547 src/summaryview.c:432
870 msgid "/_View"
871 msgstr "/_Èçãëåä"
872
873 #: src/compose.c:628
874 msgid "/_View/_To"
875 msgstr "/_Èçãëåä/Äî"
876
877 #: src/compose.c:629
878 msgid "/_View/_Cc"
879 msgstr "/_Èçãëåä/_Cc"
880
881 #: src/compose.c:630
882 msgid "/_View/_Bcc"
883 msgstr "/_Èçãëåä/_Bcc"
884
885 #: src/compose.c:631
886 msgid "/_View/_Reply to"
887 msgstr "/_Èçãëåä/_Îòãîâîðè íà"
888
889 #: src/compose.c:632 src/compose.c:634 src/compose.c:636 src/mainwindow.c:565
890 #: src/mainwindow.c:568 src/mainwindow.c:596 src/mainwindow.c:620
891 #: src/mainwindow.c:702 src/mainwindow.c:706
892 msgid "/_View/---"
893 msgstr "/_Èçãëåä/---"
894
895 #: src/compose.c:633
896 msgid "/_View/_Followup to"
897 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
898
899 #: src/compose.c:635
900 msgid "/_View/R_uler"
901 msgstr "/_Èçãëåä/Ëèíèÿ"
902
903 #: src/compose.c:637
904 msgid "/_View/_Attachment"
905 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèêðåïåíî..."
906
907 #: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:709
908 msgid "/_Message"
909 msgstr "/_Ñúîáùåíèå"
910
911 #: src/compose.c:640
912 msgid "/_Message/_Send"
913 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
914
915 #: src/compose.c:642
916 msgid "/_Message/Send _later"
917 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
918
919 #: src/compose.c:644 src/compose.c:650 src/compose.c:655 src/compose.c:657
920 #: src/compose.c:661 src/compose.c:665 src/compose.c:672 src/mainwindow.c:714
921 #: src/mainwindow.c:716 src/mainwindow.c:726 src/mainwindow.c:729
922 #: src/mainwindow.c:731 src/mainwindow.c:736
923 msgid "/_Message/---"
924 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/---"
925
926 #: src/compose.c:645
927 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
928 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
929
930 #: src/compose.c:647
931 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
932 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
933
934 #: src/compose.c:651
935 msgid "/_Message/_To"
936 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Äî"
937
938 #: src/compose.c:652
939 msgid "/_Message/_Cc"
940 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Cc"
941
942 #: src/compose.c:653
943 msgid "/_Message/_Bcc"
944 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Bcc"
945
946 #: src/compose.c:654
947 msgid "/_Message/_Reply to"
948 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
949
950 #: src/compose.c:656
951 msgid "/_Message/_Followup to"
952 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
953
954 #: src/compose.c:658
955 msgid "/_Message/_Attach"
956 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
957
958 #: src/compose.c:662
959 msgid "/_Message/Si_gn"
960 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
961
962 #: src/compose.c:663
963 msgid "/_Message/_Encrypt"
964 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Êðèïòèðàé"
965
966 #: src/compose.c:666
967 msgid "/_Message/_Priority"
968 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
969
970 #: src/compose.c:667
971 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
972 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
973
974 #: src/compose.c:668
975 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
976 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
977
978 #: src/compose.c:669
979 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
980 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
981
982 #: src/compose.c:670
983 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
984 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
985
986 #: src/compose.c:671
987 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
988 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
989
990 #: src/compose.c:673
991 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
992 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
993
994 #: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:746
995 msgid "/_Tools"
996 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè"
997
998 #: src/compose.c:675
999 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1000 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
1001
1002 #: src/compose.c:676
1003 msgid "/_Tools/_Address book"
1004 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
1005
1006 #: src/compose.c:677
1007 msgid "/_Tools/_Template"
1008 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
1009
1010 #: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:769
1011 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1012 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
1013
1014 #: src/compose.c:1024 src/compose.c:1109
1015 #, c-format
1016 msgid "%s: file not exist\n"
1017 msgstr "%s: íåñúùåñòâóâàù ôàéë\n"
1018
1019 #: src/compose.c:1205 src/procmsg.c:979
1020 msgid "Can't get text part\n"
1021 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à òåêñòîâàòà ÷àñò\n"
1022
1023 #: src/compose.c:1330
1024 msgid "Reply-To:"
1025 msgstr "Îòãîâîðè íà:"
1026
1027 #: src/compose.c:1333 src/compose.c:4240 src/compose.c:4948
1028 #: src/headerview.c:56
1029 msgid "Newsgroups:"
1030 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
1031
1032 #: src/compose.c:1336
1033 msgid "Followup-To:"
1034 msgstr "Followup-To:"
1035
1036 #: src/compose.c:1588
1037 msgid "Quote mark format error."
1038 msgstr ""
1039
1040 #: src/compose.c:1600
1041 msgid "Message reply/forward format error."
1042 msgstr ""
1043
1044 #: src/compose.c:1899
1045 #, c-format
1046 msgid "File %s doesn't exist\n"
1047 msgstr "Ôàéëà %s íå ñúùåñòâóâà\n"
1048
1049 #: src/compose.c:1903
1050 #, c-format
1051 msgid "Can't get file size of %s\n"
1052 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ðàçìåðà íà ôàéëà %s\n"
1053
1054 #: src/compose.c:1907
1055 #, c-format
1056 msgid "File %s is empty."
1057 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí"
1058
1059 #: src/compose.c:1911
1060 #, c-format
1061 msgid "Can't read %s."
1062 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
1063
1064 #: src/compose.c:1936
1065 #, c-format
1066 msgid "Message: %s"
1067 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
1068
1069 #: src/compose.c:2015 src/mimeview.c:462
1070 msgid "Can't get the part of multipart message."
1071 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
1072
1073 #: src/compose.c:2614
1074 msgid " [Edited]"
1075 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
1076
1077 #: src/compose.c:2616
1078 #, c-format
1079 msgid "%s - Compose message%s"
1080 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1081
1082 #: src/compose.c:2619
1083 #, c-format
1084 msgid "Compose message%s"
1085 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1086
1087 #: src/compose.c:2643
1088 msgid ""
1089 "Account for sending mail is not specified.\n"
1090 "Please select a mail account before sending."
1091 msgstr ""
1092 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
1093 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
1094
1095 #: src/compose.c:2789
1096 msgid "Recipient is not specified."
1097 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
1098
1099 #: src/compose.c:2797 src/messageview.c:331 src/prefs_account.c:749
1100 #: src/prefs_common.c:1004 src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:285
1101 msgid "Send"
1102 msgstr "Èçïðàùàíå"
1103
1104 #: src/compose.c:2798
1105 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1106 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
1107
1108 #: src/compose.c:2819
1109 msgid "Could not queue message for sending"
1110 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
1111
1112 #: src/compose.c:2865 src/compose.c:3494
1113 msgid "can't get recipient list."
1114 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà ñïèñúêà ñ ïîëó÷àòåëè"
1115
1116 #: src/compose.c:2906 src/procmsg.c:1329
1117 #, c-format
1118 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1119 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
1120
1121 #: src/compose.c:2920 src/messageview.c:408
1122 msgid "Queueing"
1123 msgstr "Èç÷àêâàì"
1124
1125 #: src/compose.c:2921
1126 msgid ""
1127 "Error occurred while sending the message.\n"
1128 "Put this message into queue folder?"
1129 msgstr ""
1130 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
1131 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
1132
1133 #: src/compose.c:2927
1134 msgid "Can't queue the message."
1135 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
1136
1137 #: src/compose.c:2930
1138 msgid "Error occurred while sending the message."
1139 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
1140
1141 #: src/compose.c:2946
1142 msgid "Can't save the message to Sent."
1143 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
1144
1145 #: src/compose.c:3082 src/compose.c:3235 src/compose.c:3407 src/compose.c:3564
1146 #: src/mbox_folder.c:1315 src/mbox_folder.c:1416 src/mbox_folder.c:1987
1147 #: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2081 src/mbox_folder.c:2114
1148 #: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1010
1149 #: src/procmsg.c:1310 src/utils.c:2086 src/utils.c:2154
1150 msgid "can't change file mode\n"
1151 msgstr "íå ìîãà äà ïðîìåíÿ âèäà/òèïà íà ôàéëà\n"
1152
1153 #: src/compose.c:3177
1154 #, c-format
1155 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1156 msgstr ""
1157
1158 #: src/compose.c:3276
1159 msgid ""
1160 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1161 "Send it anyway?"
1162 msgstr ""
1163 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
1164 "Äà ãî èçïðàòÿ âúïðåêè òîâà?"
1165
1166 #: src/compose.c:3306
1167 msgid "can't write headers\n"
1168 msgstr "íå ìîãà äà çàïèøà çàãëàâêàòà\n"
1169
1170 #: src/compose.c:3446
1171 msgid "can't remove the old message\n"
1172 msgstr "íå ìîãà äà ìàõíà ñòàðîòî ñúîáùåíèå\n"
1173
1174 #: src/compose.c:3508
1175 msgid "No account for sending mails available!"
1176 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
1177
1178 #: src/compose.c:3518
1179 msgid "No account for posting news available!"
1180 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
1181
1182 #: src/compose.c:3656
1183 msgid "can't find queue folder\n"
1184 msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïàïêàòà îïàøêà\n"
1185
1186 #: src/compose.c:3663 src/messageview.c:274
1187 msgid "can't queue the message\n"
1188 msgstr "íå ìîãà äà queue the message\n"
1189
1190 #: src/compose.c:3706
1191 #, c-format
1192 msgid "Can't open file %s\n"
1193 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ôàéëà %s\n"
1194
1195 #: src/compose.c:4319 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1196 msgid "From:"
1197 msgstr "Îò"
1198
1199 #: src/compose.c:4423 src/compose.c:4594 src/compose.c:5628
1200 msgid "MIME type"
1201 msgstr "MIME òèï"
1202
1203 #: src/compose.c:4424 src/compose.c:4595 src/mimeview.c:151
1204 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
1205 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:452
1206 msgid "Size"
1207 msgstr "Ðàçìåð"
1208
1209 #: src/compose.c:4488
1210 msgid "Save Message to "
1211 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
1212
1213 #: src/compose.c:4508 src/prefs_filtering.c:492
1214 msgid "Select ..."
1215 msgstr " Èçáåðè ... "
1216
1217 #: src/compose.c:4645 src/prefs_account.c:1266 src/prefs_customheader.c:188
1218 #: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
1219 msgid "Header"
1220 msgstr "Çàãëàâêà"
1221
1222 #: src/compose.c:4647 src/mimeview.c:198
1223 msgid "Attachments"
1224 msgstr "Ïðèêðåïêè"
1225
1226 #: src/compose.c:4649
1227 msgid "Others"
1228 msgstr "Äðóãè"
1229
1230 #: src/compose.c:4664 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
1231 #: src/summary_search.c:163
1232 msgid "Subject:"
1233 msgstr "Òåìà"
1234
1235 #: src/compose.c:4910
1236 #, c-format
1237 msgid ""
1238 "Spell checker could not be started.\n"
1239 "%s"
1240 msgstr ""
1241 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
1242 "%s"
1243
1244 #: src/compose.c:5088 src/toolbar.c:94
1245 msgid "Send Message"
1246 msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
1247
1248 #: src/compose.c:5094 src/toolbar.c:95
1249 msgid "Put into queue folder and send later"
1250 msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî êúñíî"
1251
1252 #: src/compose.c:5100 src/toolbar.c:96
1253 msgid "Save to draft folder"
1254 msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
1255
1256 #: src/compose.c:5106 src/toolbar.c:97
1257 msgid "Insert file"
1258 msgstr "Âìúêíè ôàéë"
1259
1260 #: src/compose.c:5112 src/toolbar.c:98
1261 msgid "Attach file"
1262 msgstr "Ïðèêðåïè ôàéë"
1263
1264 #: src/compose.c:5118 src/toolbar.c:99
1265 msgid "Insert signature"
1266 msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
1267
1268 #: src/compose.c:5124 src/toolbar.c:100
1269 msgid "Edit with external editor"
1270 msgstr "Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
1271
1272 #: src/compose.c:5130 src/toolbar.c:101
1273 msgid "Wrap all long lines"
1274 msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
1275
1276 #: src/compose.c:5523
1277 msgid "Invalid MIME type."
1278 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
1279
1280 #: src/compose.c:5541
1281 msgid "File doesn't exist or is empty."
1282 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
1283
1284 #: src/compose.c:5610
1285 msgid "Property"
1286 msgstr "Ñâîéñòâî"
1287
1288 #: src/compose.c:5655
1289 msgid "Encoding"
1290 msgstr "Åíêîäèíã"
1291
1292 #: src/compose.c:5684
1293 msgid "Path"
1294 msgstr "Ïúò"
1295
1296 #: src/compose.c:5685 src/prefs_toolbar.c:851
1297 msgid "File name"
1298 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
1299
1300 #: src/compose.c:5836
1301 #, c-format
1302 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1303 msgstr "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1304
1305 #: src/compose.c:5862
1306 #, c-format
1307 msgid ""
1308 "The external editor is still working.\n"
1309 "Force terminating the process?\n"
1310 "process group id: %d"
1311 msgstr ""
1312 "Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
1313 "Íàñèëñòâåíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
1314 "process group id: %d"
1315
1316 #: src/compose.c:5875
1317 #, c-format
1318 msgid "Terminated process group id: %d"
1319 msgstr "Terminated process group id: %d"
1320
1321 #: src/compose.c:5876
1322 #, c-format
1323 msgid "Temporary file: %s"
1324 msgstr "Âðåìåíåí ôàéë: %s"
1325
1326 #: src/compose.c:5933
1327 msgid "Couldn't exec external editor\n"
1328 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì âúíøíèÿ ðåäàêòîð\n"
1329
1330 #: src/compose.c:5937
1331 msgid "Couldn't write to file\n"
1332 msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà\n"
1333
1334 #: src/compose.c:5939
1335 msgid "Pipe read failed\n"
1336 msgstr "Pipe read failed\n"
1337
1338 #: src/compose.c:6226 src/inc.c:168 src/inc.c:284 src/mainwindow.c:3063
1339 msgid "Offline warning"
1340 msgstr ""
1341
1342 #: src/compose.c:6227 src/inc.c:169 src/inc.c:285 src/mainwindow.c:3064
1343 msgid "You're working offline. Override?"
1344 msgstr "Ðàáîòèòå offline. Îòìÿíà?"
1345
1346 #: src/compose.c:6335 src/compose.c:6356
1347 msgid "Select file"
1348 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
1349
1350 #: src/compose.c:6391
1351 msgid "Discard message"
1352 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
1353
1354 #: src/compose.c:6392
1355 msgid "This message has been modified. discard it?"
1356 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
1357
1358 #: src/compose.c:6393
1359 msgid "Discard"
1360 msgstr "Îòõâúðëè"
1361
1362 #: src/compose.c:6393
1363 msgid "to Draft"
1364 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
1365
1366 #: src/compose.c:6428
1367 #, c-format
1368 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1369 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
1370
1371 #: src/compose.c:6430
1372 msgid "Apply template"
1373 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
1374
1375 #: src/compose.c:6431
1376 msgid "Replace"
1377 msgstr "Çàìåíè"
1378
1379 #: src/compose.c:6431 src/toolbar.c:289
1380 msgid "Insert"
1381 msgstr "Âìúêíè"
1382
1383 #: src/editaddress.c:143
1384 msgid "Add New Person"
1385 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
1386
1387 #: src/editaddress.c:144
1388 msgid "Edit Person Details"
1389 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ëèöåòî"
1390
1391 #: src/editaddress.c:285
1392 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1393 msgstr "E-mail àäðåñ òðÿáâà äà áúäå ïîïúëíåí."
1394
1395 #: src/editaddress.c:422
1396 msgid "A Name and Value must be supplied."
1397 msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
1398
1399 #: src/editaddress.c:480
1400 msgid "Edit Person Data"
1401 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
1402
1403 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:793
1404 msgid "Display Name"
1405 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
1406
1407 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1408 msgid "Last Name"
1409 msgstr "Ôàìèëèÿ"
1410
1411 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1412 msgid "First Name"
1413 msgstr "Èìå"
1414
1415 #: src/editaddress.c:589
1416 msgid "Nickname"
1417 msgstr "Ïðÿêîð"
1418
1419 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1420 #: src/editgroup.c:255 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
1421 msgid "E-Mail Address"
1422 msgstr "E-Mail àäðåñ"
1423
1424 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1425 msgid "Alias"
1426 msgstr "Ïñåâäîíèì"
1427
1428 #: src/editaddress.c:710
1429 msgid "Move Up"
1430 msgstr "Íàãîðå"
1431
1432 #: src/editaddress.c:713
1433 msgid "Move Down"
1434 msgstr "Íàäîëó"
1435
1436 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
1437 msgid "Modify"
1438 msgstr "Ïðîìåíè"
1439
1440 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1441 #: src/summary_search.c:207
1442 msgid "Clear"
1443 msgstr "Èç÷èñòè"
1444
1445 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1446 #: src/prefs_matcher.c:393
1447 msgid "Value"
1448 msgstr "Ñòîéíîñò"
1449
1450 #: src/editaddress.c:883
1451 msgid "Basic Data"
1452 msgstr "Îñíîâíè äàííè"
1453
1454 #: src/editaddress.c:885
1455 msgid "User Attributes"
1456 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1457
1458 #: src/editbook.c:112
1459 msgid "File appears to be Ok."
1460 msgstr "Ôàéëà èçãëåæäà íàðåä."
1461
1462 #: src/editbook.c:115
1463 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1464 msgstr "Ôàéëà íå èçãëåæäà äà å âúâ âàëèäåí ôîðìàò çà àäðåñíèê."
1465
1466 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1467 msgid "Could not read file."
1468 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
1469
1470 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1471 msgid "Edit Addressbook"
1472 msgstr "Ðåäàêòèðàé Àäðåñíèêà"
1473
1474 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1475 msgid " Check File "
1476 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
1477
1478 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1479 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1480 msgid "File"
1481 msgstr "Ôàéë"
1482
1483 #: src/editbook.c:283
1484 msgid "Add New Addressbook"
1485 msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
1486
1487 #: src/editgroup.c:105
1488 msgid "A Group Name must be supplied."
1489 msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî"
1490
1491 #: src/editgroup.c:261
1492 msgid "Edit Group Data"
1493 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
1494
1495 #: src/editgroup.c:289 src/exporthtml.c:629
1496 msgid "Group Name"
1497 msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
1498
1499 #: src/editgroup.c:308
1500 msgid "Addresses in Group"
1501 msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
1502
1503 #: src/editgroup.c:310
1504 msgid " -> "
1505 msgstr " -> "
1506
1507 #: src/editgroup.c:337
1508 msgid " <- "
1509 msgstr " <- "
1510
1511 #: src/editgroup.c:339
1512 msgid "Available Addresses"
1513 msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
1514
1515 #: src/editgroup.c:403
1516 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1517 msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
1518
1519 #: src/editgroup.c:453
1520 msgid "Edit Group Details"
1521 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
1522
1523 #: src/editgroup.c:456
1524 msgid "Add New Group"
1525 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
1526
1527 #: src/editgroup.c:506
1528 msgid "Edit folder"
1529 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
1530
1531 #: src/editgroup.c:506
1532 msgid "Input the new name of folder:"
1533 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
1534
1535 #: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1843 src/folderview.c:1911
1536 #: src/folderview.c:2210
1537 msgid "New folder"
1538 msgstr "Íîâà ïàïêà"
1539
1540 #: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1844 src/folderview.c:1912
1541 msgid "Input the name of new folder:"
1542 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
1543
1544 #: src/editjpilot.c:189
1545 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1546 msgstr "Ôàéëà íå èãëåæäà äà å â JPilot ôîðìàò."
1547
1548 #: src/editjpilot.c:225
1549 msgid "Select JPilot File"
1550 msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
1551
1552 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1553 msgid "Edit JPilot Entry"
1554 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
1555
1556 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1557 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1558 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1970
1559 msgid " ... "
1560 msgstr " ... "
1561
1562 #: src/editjpilot.c:319
1563 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1564 msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àðòèêóëè"
1565
1566 #: src/editjpilot.c:408
1567 msgid "Add New JPilot Entry"
1568 msgstr "Add New JPilot Entry"
1569
1570 #: src/editldap.c:164
1571 msgid "Connected successfully to server"
1572 msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
1573
1574 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1575 msgid "Could not connect to server"
1576 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
1577
1578 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1579 msgid "Edit LDAP Server"
1580 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
1581
1582 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1583 msgid "Hostname"
1584 msgstr "Hostname"
1585
1586 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
1587 msgid "Port"
1588 msgstr "Ïîðò"
1589
1590 #: src/editldap.c:328
1591 msgid " Check Server "
1592 msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
1593
1594 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1595 msgid "Search Base"
1596 msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
1597
1598 #: src/editldap.c:390
1599 msgid "Search Criteria"
1600 msgstr "Òúðñè Êðèòåðèé"
1601
1602 #: src/editldap.c:397
1603 msgid " Reset "
1604 msgstr "Ïðîìåíè "
1605
1606 #: src/editldap.c:402
1607 msgid "Bind DN"
1608 msgstr "Bind DN"
1609
1610 #: src/editldap.c:411
1611 msgid "Bind Password"
1612 msgstr "Bind Ïàðîëà"
1613
1614 #: src/editldap.c:420
1615 msgid "Timeout (secs)"
1616 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
1617
1618 #: src/editldap.c:434
1619 msgid "Maximum Entries"
1620 msgstr "Ìàêñèìàëíè Entries"
1621
1622 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:745
1623 msgid "Basic"
1624 msgstr "Îñíîâíè"
1625
1626 #: src/editldap.c:462
1627 msgid "Extended"
1628 msgstr "Ðàçøèðåíè"
1629
1630 #: src/editldap.c:547
1631 msgid "Add New LDAP Server"
1632 msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
1633
1634 #: src/editldap_basedn.c:141
1635 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1636 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP - Èçáåðè Search Base"
1637
1638 #: src/editldap_basedn.c:202
1639 msgid "Available Search Base(s)"
1640 msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
1641
1642 #: src/editldap_basedn.c:286
1643 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1644 msgstr "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1645
1646 #: src/editvcard.c:96
1647 msgid "File does not appear to be vCard format."
1648 msgstr "Ôàéëà íà èçãëåæäà äà å â vCard ôîðìàò."
1649
1650 #: src/editvcard.c:132
1651 msgid "Select vCard File"
1652 msgstr "Èçáåðè vCard Ôàéë"
1653
1654 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1655 msgid "Edit vCard Entry"
1656 msgstr "Ðåäàêòèðàé vCard Âïèñâàíå"
1657
1658 #: src/editvcard.c:296
1659 msgid "Add New vCard Entry"
1660 msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
1661
1662 #: src/exphtmldlg.c:101
1663 msgid "Please specify output directory and file to create."
1664 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è ôàéë çà ñúçäàâàíå."
1665
1666 #: src/exphtmldlg.c:104
1667 msgid "Select stylesheet and formatting."
1668 msgstr "Èçáåðåòå stylesheet è formatting."
1669
1670 #: src/exphtmldlg.c:107
1671 msgid "File exported successfully."
1672 msgstr "Ôàéëà å èçíåñåí óñïåøíî."
1673
1674 #: src/exphtmldlg.c:154
1675 #, c-format
1676 msgid ""
1677 "HTML Output Directory '%s'\n"
1678 "does not exist. OK to create new directory?"
1679 msgstr ""
1680 "HTML Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
1681 "íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
1682
1683 #: src/exphtmldlg.c:157
1684 msgid "Create Directory"
1685 msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
1686
1687 #: src/exphtmldlg.c:166
1688 #, c-format
1689 msgid ""
1690 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1691 "%s"
1692 msgstr ""
1693 "Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà HTML ôàéë:\n"
1694 "%s"
1695
1696 #: src/exphtmldlg.c:168
1697 msgid "Failed to Create Directory"
1698 msgstr "Íå ìîæàõ äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ"
1699
1700 #: src/exphtmldlg.c:318
1701 msgid "Select HTML Output File"
1702 msgstr "Èçáåðè HTML Output Ôàéë"
1703
1704 #: src/exphtmldlg.c:387
1705 msgid "HTML Output File"
1706 msgstr "HTML Output Ôàéë"
1707
1708 #: src/exphtmldlg.c:443
1709 msgid "Stylesheet"
1710 msgstr "Stylesheet"
1711
1712 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3726 src/prefs_common.c:4052
1713 msgid "Default"
1714 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
1715
1716 #: src/exphtmldlg.c:462
1717 msgid "Full"
1718 msgstr "Ïúëíî èìå"
1719
1720 #: src/exphtmldlg.c:468
1721 msgid "Custom"
1722 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè"
1723
1724 #: src/exphtmldlg.c:474
1725 msgid "Custom-2"
1726 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-2"
1727
1728 #: src/exphtmldlg.c:480
1729 msgid "Custom-3"
1730 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-3"
1731
1732 #: src/exphtmldlg.c:486
1733 msgid "Custom-4"
1734 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-4"
1735
1736 #: src/exphtmldlg.c:500
1737 msgid "Full Name Format"
1738 msgstr "Ïúëíî èìå"
1739
1740 #: src/exphtmldlg.c:507
1741 msgid "First Name, Last Name"
1742 msgstr "Ïúðâî Èìå, Ïîñëåäíî Èìå"
1743
1744 #: src/exphtmldlg.c:513
1745 msgid "Last Name, First Name"
1746 msgstr "Ïîñëåäíî Èìå, Ïúðâî Èìå"
1747
1748 #: src/exphtmldlg.c:527
1749 msgid "Color Banding"
1750 msgstr ""
1751
1752 #: src/exphtmldlg.c:533
1753 msgid "Format E-Mail Links"
1754 msgstr "Ôîðìàòèðàé E-Mail âðúçêèòå"
1755
1756 #: src/exphtmldlg.c:539
1757 msgid "Format User Attributes"
1758 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1759
1760 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
1761 msgid "File Name"
1762 msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
1763
1764 #: src/exphtmldlg.c:599
1765 msgid "Open with Web Browser"
1766 msgstr "Îòâîðè ñ óåá áðàóçúð"
1767
1768 #: src/exphtmldlg.c:628
1769 msgid "Export Address Book to HTML File"
1770 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
1771
1772 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
1773 msgid "Prev"
1774 msgstr "Ïðåäèøåí"
1775
1776 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:248
1777 msgid "Next"
1778 msgstr "Ñëåäâàù"
1779
1780 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
1781 msgid "File Info"
1782 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
1783
1784 #: src/exphtmldlg.c:693
1785 msgid "Format"
1786 msgstr "Ôîðìàò"
1787
1788 #: src/export.c:127
1789 msgid "Export"
1790 msgstr "Èçíåñè"
1791
1792 #: src/export.c:146
1793 msgid "Specify target folder and mbox file."
1794 msgstr "Îïðåäåëè ïàïêà öåë è mbox ôàéë."
1795
1796 #: src/export.c:156
1797 msgid "Source dir:"
1798 msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
1799
1800 #: src/export.c:161
1801 msgid "Exporting file:"
1802 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
1803
1804 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
1805 #: src/prefs_account.c:1198 src/prefs_filter.c:361
1806 msgid " Select... "
1807 msgstr " Èçáåðè... "
1808
1809 #: src/export.c:219
1810 msgid "Select exporting file"
1811 msgstr "Èçáåðè èçíàñÿí ôàéë"
1812
1813 #: src/exporthtml.c:799
1814 msgid "Full Name"
1815 msgstr "Ïúëíî èìå"
1816
1817 #: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
1818 msgid "Attributes"
1819 msgstr "Àòðèáóòè"
1820
1821 #: src/exporthtml.c:1004
1822 msgid "Sylpheed Address Book"
1823 msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
1824
1825 #: src/exporthtml.c:1116
1826 msgid "Name already exists but is not a directory."
1827 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
1828
1829 #: src/exporthtml.c:1119
1830 msgid "No permissions to create directory."
1831 msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
1832
1833 #: src/exporthtml.c:1122
1834 msgid "Name is too long."
1835 msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
1836
1837 #: src/exporthtml.c:1125
1838 msgid "Not specified."
1839 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
1840
1841 #: src/foldersel.c:146
1842 msgid "Select folder"
1843 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
1844
1845 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1041
1846 msgid "Inbox"
1847 msgstr "Âõîäÿùè"
1848
1849 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1057
1850 msgid "Sent"
1851 msgstr "Èçïðàòåíè"
1852
1853 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1073
1854 msgid "Queue"
1855 msgstr "×àêàùè"
1856
1857 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1089
1858 msgid "Trash"
1859 msgstr "Êîø÷å"
1860
1861 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1103
1862 msgid "Drafts"
1863 msgstr "×åðíîâè"
1864
1865 #: src/folderview.c:258 src/folderview.c:273 src/folderview.c:293
1866 msgid "/Create _new folder..."
1867 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
1868
1869 #: src/folderview.c:259 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
1870 msgid "/_Rename folder..."
1871 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
1872
1873 #: src/folderview.c:260 src/folderview.c:275 src/folderview.c:295
1874 msgid "/_Delete folder"
1875 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
1876
1877 #: src/folderview.c:262 src/folderview.c:281
1878 msgid "/Remove _mailbox"
1879 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
1880
1881 #: src/folderview.c:265 src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
1882 #: src/folderview.c:321
1883 msgid "/_Processing..."
1884 msgstr "/_Ðàáîòÿ..."
1885
1886 #: src/folderview.c:266
1887 msgid "/_Scoring..."
1888 msgstr ""
1889
1890 #: src/folderview.c:271 src/folderview.c:291 src/folderview.c:311
1891 msgid "/Mark all _read"
1892 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
1893
1894 #: src/folderview.c:277 src/folderview.c:297
1895 msgid "/_Check for new messages"
1896 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
1897
1898 #: src/folderview.c:279 src/folderview.c:299
1899 msgid "/R_escan folder tree"
1900 msgstr "/Ïðåðàçãëåäàé äúðâîòî íà ïàïêàòà"
1901
1902 #: src/folderview.c:283 src/folderview.c:303 src/folderview.c:319
1903 msgid "/_Search folder..."
1904 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
1905
1906 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:306 src/folderview.c:322
1907 msgid "/S_coring..."
1908 msgstr ""
1909
1910 #: src/folderview.c:301
1911 msgid "/Remove _IMAP4 account"
1912 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
1913
1914 #: src/folderview.c:313
1915 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
1916 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
1917
1918 #: src/folderview.c:315
1919 msgid "/_Remove newsgroup"
1920 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
1921
1922 #: src/folderview.c:317
1923 msgid "/Remove _news account"
1924 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
1925
1926 #: src/folderview.c:347
1927 msgid "New"
1928 msgstr "Íîâè"
1929
1930 #: src/folderview.c:348 src/prefs_summary_column.c:68
1931 msgid "Unread"
1932 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
1933
1934 #: src/folderview.c:349 src/selective_download.c:800
1935 msgid "#"
1936 msgstr "#"
1937
1938 #: src/folderview.c:568
1939 msgid "Setting folder info..."
1940 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
1941
1942 #: src/folderview.c:749 src/mainwindow.c:3525 src/setup.c:81
1943 #, c-format
1944 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
1945 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s%c%s ..."
1946
1947 #: src/folderview.c:753 src/mainwindow.c:3530 src/setup.c:86
1948 #, c-format
1949 msgid "Scanning folder %s ..."
1950 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s ..."
1951
1952 #: src/folderview.c:795
1953 msgid "Rescan folder tree"
1954 msgstr "Ïðåðàçãëåäàé äúðâîòî íà ïàïêàòà"
1955
1956 #: src/folderview.c:796
1957 msgid ""
1958 "All previous settings for each folders will be lost.\n"
1959 "Continue?"
1960 msgstr ""
1961 "Âñè÷êè ïðåäèøíè íàñòðîéêè çà âñÿêà ïàïêà ùå áúäàò èçãóáåíè.\n"
1962 "Ïðîäúëæàâàìå ëè?"
1963
1964 #: src/folderview.c:802
1965 msgid "Rescanning folder tree..."
1966 msgstr "Ïðåðàçãëåæäàì äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
1967
1968 #: src/folderview.c:824
1969 msgid "Rescanning all folder trees..."
1970 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
1971
1972 #: src/folderview.c:902
1973 msgid "Checking for new messages in all folders..."
1974 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
1975
1976 #: src/folderview.c:1696 src/main.c:472 src/summaryview.c:5157
1977 #, c-format
1978 msgid "Processing (%s)..."
1979 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
1980
1981 #: src/folderview.c:1845 src/folderview.c:1913 src/folderview.c:2214
1982 msgid "NewFolder"
1983 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
1984
1985 #: src/folderview.c:1850 src/folderview.c:1976 src/folderview.c:2219
1986 #, c-format
1987 msgid "`%c' can't be included in folder name."
1988 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
1989
1990 #: src/folderview.c:1863 src/folderview.c:1918 src/folderview.c:1986
1991 #: src/folderview.c:2062 src/folderview.c:2231
1992 #, c-format
1993 msgid "The folder `%s' already exists."
1994 msgstr "Ïàïêàòà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
1995
1996 #: src/folderview.c:1870 src/folderview.c:2238
1997 #, c-format
1998 msgid "Can't create the folder `%s'."
1999 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà '%s'."
2000
2001 #: src/folderview.c:1969 src/folderview.c:2052
2002 #, c-format
2003 msgid "Input new name for `%s':"
2004 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà '%s':"
2005
2006 #: src/folderview.c:1970 src/folderview.c:2054
2007 msgid "Rename folder"
2008 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
2009
2010 #: src/folderview.c:2112
2011 #, c-format
2012 msgid ""
2013 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2014 "Do you really want to delete?"
2015 msgstr ""
2016 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä '%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
2017 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
2018
2019 #: src/folderview.c:2114
2020 msgid "Delete folder"
2021 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
2022
2023 #: src/folderview.c:2123
2024 #, c-format
2025 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2026 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
2027
2028 #: src/folderview.c:2175
2029 #, c-format
2030 msgid ""
2031 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2032 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2033 msgstr ""
2034 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
2035 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ÑÀ èçòðèòè îò äèñêà)"
2036
2037 #: src/folderview.c:2177
2038 msgid "Remove mailbox"
2039 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
2040
2041 #: src/folderview.c:2211
2042 msgid ""
2043 "Input the name of new folder:\n"
2044 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2045 " append `/' at the end of the name)"
2046 msgstr ""
2047 "Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
2048 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
2049 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
2050
2051 #: src/folderview.c:2283
2052 #, c-format
2053 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2054 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
2055
2056 #: src/folderview.c:2284
2057 msgid "Delete IMAP4 account"
2058 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
2059
2060 #: src/folderview.c:2417
2061 #, c-format
2062 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2063 msgstr "ÍÀèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
2064
2065 #: src/folderview.c:2418
2066 msgid "Delete newsgroup"
2067 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
2068
2069 #: src/folderview.c:2453
2070 #, c-format
2071 msgid "Really delete news account `%s'?"
2072 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
2073
2074 #: src/folderview.c:2454
2075 msgid "Delete news account"
2076 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
2077
2078 #: src/grouplistdialog.c:173
2079 msgid "Subscribe to newsgroup"
2080 msgstr "Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà"
2081
2082 #: src/grouplistdialog.c:189
2083 msgid "Select newsgroups to subscribe."
2084 msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå"
2085
2086 #: src/grouplistdialog.c:195
2087 msgid "Find groups:"
2088 msgstr "Íàìåðè ãðóïè"
2089
2090 #: src/grouplistdialog.c:203
2091 msgid " Search "
2092 msgstr "Òúðñåíå"
2093
2094 #: src/grouplistdialog.c:215
2095 msgid "Newsgroup name"
2096 msgstr "Èìå íà íîâèíàðñêòà ãðóïà"
2097
2098 #: src/grouplistdialog.c:216
2099 msgid "Messages"
2100 msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
2101
2102 #: src/grouplistdialog.c:217
2103 msgid "Type"
2104 msgstr "Òèï"
2105
2106 #: src/grouplistdialog.c:243
2107 msgid "Refresh"
2108 msgstr "Îïðåñíè"
2109
2110 #: src/grouplistdialog.c:347
2111 msgid "moderated"
2112 msgstr "ïî-óìåðåíè"
2113
2114 #: src/grouplistdialog.c:349
2115 msgid "readonly"
2116 msgstr "ñàìî çà ÷åòåíå"
2117
2118 #: src/grouplistdialog.c:351
2119 msgid "unknown"
2120 msgstr "íåèçâåñòåí"
2121
2122 #: src/grouplistdialog.c:398
2123 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2124 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
2125
2126 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1017
2127 msgid "Done."
2128 msgstr "Ãîòîâî."
2129
2130 #: src/grouplistdialog.c:477
2131 #, c-format
2132 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2133 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
2134
2135 #: src/gtkaspell.c:479
2136 msgid "No dictionary selected."
2137 msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
2138
2139 #: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1855
2140 msgid "Normal Mode"
2141 msgstr "Íîðìàëåí Ðåæèì"
2142
2143 #: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1866
2144 msgid "Bad Spellers Mode"
2145 msgstr ""
2146
2147 #: src/gtkaspell.c:740
2148 msgid "Unknown suggestion mode."
2149 msgstr ""
2150
2151 #: src/gtkaspell.c:973
2152 msgid "No misspelled word found."
2153 msgstr "Íÿìà îòêðèòà ñãðåøåíà äóìà."
2154
2155 #: src/gtkaspell.c:1307
2156 msgid "Replace unknown word"
2157 msgstr "Çàìåíè íåïîçíàòàòà äóìà"
2158
2159 #: src/gtkaspell.c:1317
2160 #, c-format
2161 msgid "Replace \"%s\" with: "
2162 msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ   : "
2163
2164 #: src/gtkaspell.c:1337
2165 msgid ""
2166 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2167 "will learn from mistake.\n"
2168 msgstr ""
2169
2170 #: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1844
2171 msgid "Fast Mode"
2172 msgstr "Áúðç ðåæèì"
2173
2174 #: src/gtkaspell.c:1682
2175 #, c-format
2176 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2177 msgstr "\"%s\" íå ñå ñðåùà â %s"
2178
2179 #: src/gtkaspell.c:1695
2180 msgid "Accept in this session"
2181 msgstr "Ïðèåìè â òàçè ñåñèÿ"
2182
2183 #: src/gtkaspell.c:1705
2184 msgid "Add to personal dictionary"
2185 msgstr "Äîáàâè êúì ïåðñîíàëíèÿ ðå÷íèê"
2186
2187 #: src/gtkaspell.c:1715
2188 msgid "Replace with..."
2189 msgstr "Çàìåíè ñúñ..."
2190
2191 #: src/gtkaspell.c:1725
2192 #, c-format
2193 msgid "Check with %s"
2194 msgstr "Ïðîâåðè ñ %s"
2195
2196 #: src/gtkaspell.c:1744
2197 msgid "(no suggestions)"
2198 msgstr ""
2199
2200 #: src/gtkaspell.c:1755
2201 msgid "Others..."
2202 msgstr "Äðóãè..."
2203
2204 #: src/gtkaspell.c:1765 src/gtkaspell.c:1938
2205 msgid "More..."
2206 msgstr "Ïîâå÷å..."
2207
2208 #: src/gtkaspell.c:1820
2209 #, c-format
2210 msgid "Dictionary: %s"
2211 msgstr "Ðå÷íèê   : %s"
2212
2213 #: src/gtkaspell.c:1833
2214 #, c-format
2215 msgid "Use alternate (%s)"
2216 msgstr ""
2217
2218 #: src/gtkaspell.c:1881 src/prefs_common.c:1592
2219 msgid "Check while typing"
2220 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
2221
2222 #: src/gtkaspell.c:1897
2223 msgid "Change dictionary"
2224 msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
2225
2226 #: src/gtkaspell.c:2052
2227 #, c-format
2228 msgid ""
2229 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2230 "%s"
2231 msgstr ""
2232 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
2233 "%s"
2234
2235 #: src/gtkutils.c:59 src/gtkutils.c:75
2236 msgid "Abcdef"
2237 msgstr "Abcdef"
2238
2239 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2230
2240 msgid "(No From)"
2241 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
2242
2243 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2273 src/summaryview.c:2276
2244 msgid "(No Subject)"
2245 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
2246
2247 #: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
2248 msgid "Can't load the image."
2249 msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ èçîáðàæåíèåòî."
2250
2251 #: src/imap.c:427
2252 #, c-format
2253 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2254 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
2255
2256 #: src/imap.c:469
2257 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2258 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
2259
2260 #: src/imap.c:482
2261 #, c-format
2262 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2263 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
2264
2265 #: src/imap.c:683
2266 #, c-format
2267 msgid "can't select mailbox %s\n"
2268 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2269
2270 #: src/imap.c:694 src/procmsg.c:748
2271 #, c-format
2272 msgid "can't fetch message %d\n"
2273 msgstr "íå ìîãà äà èçòåãëÿ ñúîáùåíèå %d\n"
2274
2275 #: src/imap.c:722 src/imap.c:731
2276 #, c-format
2277 msgid "can't append message %s\n"
2278 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêà÷à ñúîáùåíèå %s\n"
2279
2280 #: src/imap.c:761 src/imap.c:824 src/mh.c:444 src/mh.c:548 src/mh.c:603
2281 #: src/mh.c:712
2282 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
2283 msgstr "ëîêàëíàòà ïàïêà å èäåíòè÷íà ñ îòäàëå÷åíàòà\n"
2284
2285 #: src/imap.c:769
2286 msgid "can't copy message\n"
2287 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå\n"
2288
2289 #: src/imap.c:985
2290 #, c-format
2291 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2292 msgstr ""
2293
2294 #: src/imap.c:992 src/imap.c:1038
2295 msgid "can't expunge\n"
2296 msgstr ""
2297
2298 #: src/imap.c:1031
2299 #, c-format
2300 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2301 msgstr ""
2302
2303 #: src/imap.c:1222
2304 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2305 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
2306
2307 #: src/imap.c:1340
2308 #, c-format
2309 msgid "Can't create '%s'\n"
2310 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì '%s'\n"
2311
2312 #: src/imap.c:1345
2313 #, c-format
2314 msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
2315 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì '%s' â INBOX\n"
2316
2317 #: src/imap.c:1408
2318 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2319 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
2320
2321 #: src/imap.c:1429
2322 msgid "can't create mailbox\n"
2323 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2324
2325 #: src/imap.c:1500
2326 #, c-format
2327 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2328 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
2329
2330 #: src/imap.c:1566
2331 msgid "can't delete mailbox\n"
2332 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2333
2334 #: src/imap.c:1599 src/imap.c:3223
2335 msgid "can't get envelope\n"
2336 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
2337
2338 #: src/imap.c:1607 src/imap.c:3230
2339 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2340 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
2341
2342 #: src/imap.c:1629 src/imap.c:3258
2343 #, c-format
2344 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2345 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
2346
2347 #: src/imap.c:1720
2348 #, c-format
2349 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2350 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
2351
2352 #: src/imap.c:1741
2353 #, c-format
2354 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2355 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2356
2357 #: src/imap.c:1748
2358 #, c-format
2359 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2360 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
2361
2362 #: src/imap.c:1772
2363 msgid "Can't start TLS session.\n"
2364 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
2365
2366 #: src/imap.c:1784
2367 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2368 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ.\n"
2369
2370 #: src/imap.c:1858
2371 msgid "can't get namespace\n"
2372 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
2373
2374 #: src/imap.c:2288
2375 #, c-format
2376 msgid "can't select folder: %s\n"
2377 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
2378
2379 #: src/imap.c:2411
2380 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2381 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
2382
2383 #: src/imap.c:2672
2384 #, c-format
2385 msgid "can't append %s to %s\n"
2386 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
2387
2388 #: src/imap.c:2677
2389 msgid "(sending file...)"
2390 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
2391
2392 #: src/imap.c:2713
2393 #, c-format
2394 msgid "can't copy %d to %s\n"
2395 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
2396
2397 #: src/imap.c:2738
2398 #, c-format
2399 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2400 msgstr ""
2401
2402 #: src/imap.c:2752
2403 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2404 msgstr ""
2405
2406 #: src/imap.c:2951 src/imap.c:2988
2407 #, c-format
2408 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2409 msgstr ""
2410
2411 #: src/imap.c:3022 src/imap.c:3055
2412 #, c-format
2413 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2414 msgstr ""
2415
2416 #: src/import.c:131
2417 msgid "Import"
2418 msgstr "Âíåñè"
2419
2420 #: src/import.c:150
2421 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2422 msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
2423
2424 #: src/import.c:160
2425 msgid "Importing file:"
2426 msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
2427
2428 #: src/import.c:165
2429 msgid "Destination dir:"
2430 msgstr ""
2431
2432 #: src/import.c:223
2433 msgid "Select importing file"
2434 msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
2435
2436 #: src/importldif.c:118
2437 msgid "Please specify address book name and file to import."
2438 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
2439
2440 #: src/importldif.c:121
2441 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2442 msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
2443
2444 #: src/importldif.c:124
2445 msgid "File imported."
2446 msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
2447
2448 #: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2449 msgid "Please select a file."
2450 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
2451
2452 #: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2453 msgid "Address book name must be supplied."
2454 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
2455
2456 #: src/importldif.c:318
2457 msgid "Error reading LDIF fields."
2458 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
2459
2460 #: src/importldif.c:341
2461 msgid "LDIF file imported successfully."
2462 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
2463
2464 #: src/importldif.c:426
2465 msgid "Select LDIF File"
2466 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
2467
2468 #: src/importldif.c:542
2469 msgid "S"
2470 msgstr ""
2471
2472 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2473 msgid "LDIF Field"
2474 msgstr "LDIF Ïîëå"
2475
2476 #: src/importldif.c:544
2477 msgid "Attribute Name"
2478 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
2479
2480 #: src/importldif.c:602
2481 msgid "Attribute"
2482 msgstr "Àòðèáóò"
2483
2484 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
2485 msgid "Select"
2486 msgstr "Èçáåðè"
2487
2488 #: src/importldif.c:674
2489 msgid "File Name :"
2490 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
2491
2492 #: src/importldif.c:684
2493 msgid "Records :"
2494 msgstr "Çàïèñè :"
2495
2496 #: src/importldif.c:712
2497 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2498 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
2499
2500 #: src/importmutt.c:143
2501 msgid "Error importing MUTT file."
2502 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà MUTT ôàéë."
2503
2504 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2505 #: src/importpine.c:329
2506 msgid "Please select a file to import."
2507 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå."
2508
2509 #: src/importmutt.c:185
2510 msgid "Select MUTT File"
2511 msgstr "Èçáåðè MUTT Ôàéë"
2512
2513 #: src/importmutt.c:239
2514 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2515 msgstr "Âíåñè MUTT ôàéë â Àäðåñíèêà"
2516
2517 #: src/importpine.c:143
2518 msgid "Error importing Pine file."
2519 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà Pine ôàéë."
2520
2521 #: src/importpine.c:185
2522 msgid "Select Pine File"
2523 msgstr "Èçáåðè Pine ôàéë"
2524
2525 #: src/importpine.c:239
2526 msgid "Import Pine file into Address Book"
2527 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
2528
2529 #: src/inc.c:260 src/inc.c:351 src/send.c:359
2530 msgid "Standby"
2531 msgstr "Ãîòîâíîñò"
2532
2533 #: src/inc.c:375
2534 msgid "Retrieving new messages"
2535 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2536
2537 #: src/inc.c:506
2538 msgid "Retrieving"
2539 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
2540
2541 #: src/inc.c:515
2542 #, c-format
2543 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2544 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
2545
2546 #: src/inc.c:519
2547 msgid "Done (no new messages)"
2548 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2549
2550 #: src/inc.c:526
2551 msgid "Connection failed"
2552 msgstr "Âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
2553
2554 #: src/inc.c:530
2555 msgid "Auth failed"
2556 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà ñå ïðîâàëè"
2557
2558 #: src/inc.c:534 src/prefs_summary_column.c:76
2559 msgid "Locked"
2560 msgstr "Çàêëþ÷åí"
2561
2562 #: src/inc.c:543
2563 msgid "Cancelled"
2564 msgstr "Îòêàçàíî"
2565
2566 #: src/inc.c:556
2567 #, c-format
2568 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2569 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
2570
2571 #: src/inc.c:636
2572 #, c-format
2573 msgid "Finished (%d new message(s))"
2574 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2575
2576 #: src/inc.c:639
2577 msgid "Finished (no new messages)"
2578 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2579
2580 #: src/inc.c:647
2581 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2582 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
2583
2584 #: src/inc.c:711
2585 #, c-format
2586 msgid "%s: Retrieving new messages"
2587 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2588
2589 #: src/inc.c:739
2590 #, c-format
2591 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2592 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
2593
2594 #: src/inc.c:747
2595 #, c-format
2596 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2597 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2598
2599 #: src/inc.c:754
2600 #, c-format
2601 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2602 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
2603
2604 #: src/inc.c:864 src/inc.c:933
2605 #, c-format
2606 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2607 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
2608
2609 #: src/inc.c:897
2610 msgid "Authenticating..."
2611 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
2612
2613 #: src/inc.c:901
2614 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2615 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
2616
2617 #: src/inc.c:905
2618 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2619 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
2620
2621 #: src/inc.c:909
2622 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2623 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
2624
2625 #: src/inc.c:913
2626 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2627 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
2628
2629 #: src/inc.c:917
2630 #, c-format
2631 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2632 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
2633
2634 #: src/inc.c:950
2635 #, c-format
2636 msgid "Deleting message %d"
2637 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
2638
2639 #: src/inc.c:956
2640 msgid "Quitting"
2641 msgstr "Ïðåêúñâàì"
2642
2643 #: src/inc.c:1028
2644 msgid "Error occurred while processing mail."
2645 msgstr ""
2646
2647 #: src/inc.c:1031
2648 msgid "No disk space left."
2649 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî âúðõó äèñêà."
2650
2651 #: src/inc.c:1035
2652 msgid "Mailbox is locked."
2653 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
2654
2655 #: src/inc.c:1063
2656 msgid "Incorporation cancelled\n"
2657 msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà\n"
2658
2659 #: src/inputdialog.c:151
2660 #, c-format
2661 msgid "Input password for %s on %s:"
2662 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà çà %s íà %s:"
2663
2664 #: src/inputdialog.c:153
2665 msgid "Input password"
2666 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
2667
2668 #: src/logwindow.c:59
2669 msgid "Protocol log"
2670 msgstr ""
2671
2672 #: src/logwindow.c:216
2673 msgid "Error clearing log\n"
2674 msgstr "Ãðåøêà ïðè èç÷èñòâàíåòî íà ëîãà\n"
2675
2676 #: src/main.c:134 src/main.c:143 src/mbox_folder.c:2136 src/mh.c:874
2677 #, c-format
2678 msgid ""
2679 "File `%s' already exists.\n"
2680 "Can't create folder."
2681 msgstr ""
2682 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
2683 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
2684
2685 #: src/main.c:182
2686 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2687 msgstr ""
2688
2689 #: src/main.c:268
2690 msgid ""
2691 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2692 "OpenPGP support disabled."
2693 msgstr ""
2694 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
2695 "OpenPGP ïîäðúæêà íå å äåéñòâàùà."
2696
2697 #: src/main.c:418
2698 #, c-format
2699 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2700 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
2701
2702 #: src/main.c:421
2703 msgid "  --compose [address]    open composition window"
2704 msgstr " --compose [àäðåñ]\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà öú÷èíÿâàíå]"
2705
2706 #: src/main.c:422
2707 msgid ""
2708 "  --attach file1 [file2]...\n"
2709 "                         open composition window with specified files\n"
2710 "                         attached"
2711 msgstr ""
2712
2713 #: src/main.c:425
2714 msgid "  --receive              receive new messages"
2715 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2716
2717 #: src/main.c:426
2718 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
2719 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
2720
2721 #: src/main.c:427
2722 msgid "  --send                 send all queued messages"
2723 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
2724
2725 #: src/main.c:428
2726 msgid "  --status               show the total number of messages"
2727 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
2728
2729 #: src/main.c:429
2730 msgid "  --debug                debug mode"
2731 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
2732
2733 #: src/main.c:430
2734 msgid "  --help                 display this help and exit"
2735 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
2736
2737 #: src/main.c:431
2738 msgid "  --version              output version information and exit"
2739 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
2740
2741 #: src/main.c:475
2742 msgid "top level folder"
2743 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
2744
2745 #: src/main.c:495
2746 msgid "Composing message exists. Really quit?"
2747 msgstr ""
2748
2749 #: src/main.c:502
2750 msgid "Queued messages"
2751 msgstr ""
2752
2753 #: src/main.c:503
2754 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2755 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
2756
2757 #: src/main.c:743 src/mainwindow.c:3074
2758 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
2759 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
2760
2761 #: src/mainwindow.c:519
2762 msgid "/_File/_Add mailbox..."
2763 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
2764
2765 #: src/mainwindow.c:520
2766 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
2767 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ..."
2768
2769 #: src/mainwindow.c:521
2770 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
2771 msgstr "/_Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
2772
2773 #: src/mainwindow.c:523
2774 msgid "/_File/_Folder"
2775 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà"
2776
2777 #: src/mainwindow.c:524
2778 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2779 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
2780
2781 #: src/mainwindow.c:526
2782 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2783 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
2784
2785 #: src/mainwindow.c:527
2786 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2787 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
2788
2789 #: src/mainwindow.c:528
2790 msgid "/_File/_Import mbox file..."
2791 msgstr "/_Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
2792
2793 #: src/mainwindow.c:529
2794 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2795 msgstr "/_Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
2796
2797 #: src/mainwindow.c:530
2798 msgid "/_File/Empty _trash"
2799 msgstr "/_Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
2800
2801 #: src/mainwindow.c:531
2802 msgid "/_File/_Work offline"
2803 msgstr "/_Ôàéë/Ðàáîòà offline"
2804
2805 #: src/mainwindow.c:533
2806 msgid "/_File/_Save as..."
2807 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
2808
2809 #: src/mainwindow.c:534
2810 msgid "/_File/_Print..."
2811 msgstr "/_Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
2812
2813 #: src/mainwindow.c:537
2814 msgid "/_File/E_xit"
2815 msgstr "/_Ôàéë/Èçõîä"
2816
2817 #: src/mainwindow.c:542
2818 msgid "/_Edit/Select _thread"
2819 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
2820
2821 #: src/mainwindow.c:544
2822 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
2823 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
2824
2825 #: src/mainwindow.c:546
2826 msgid "/_Edit/_Search folder..."
2827 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
2828
2829 #: src/mainwindow.c:548
2830 msgid "/_View/Show or hi_de"
2831 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
2832
2833 #: src/mainwindow.c:549
2834 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
2835 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
2836
2837 #: src/mainwindow.c:551
2838 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
2839 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
2840
2841 #: src/mainwindow.c:553
2842 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
2843 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
2844
2845 #: src/mainwindow.c:555
2846 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
2847 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
2848
2849 #: src/mainwindow.c:557
2850 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
2851 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
2852
2853 #: src/mainwindow.c:559
2854 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
2855 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
2856
2857 #: src/mainwindow.c:561
2858 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
2859 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
2860
2861 #: src/mainwindow.c:563
2862 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
2863 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
2864
2865 #: src/mainwindow.c:566
2866 msgid "/_View/Separate f_older tree"
2867 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
2868
2869 #: src/mainwindow.c:567
2870 msgid "/_View/Separate m_essage view"
2871 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
2872
2873 #: src/mainwindow.c:569
2874 msgid "/_View/_Sort"
2875 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
2876
2877 #: src/mainwindow.c:570
2878 msgid "/_View/_Sort/by _number"
2879 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
2880
2881 #: src/mainwindow.c:571
2882 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
2883 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
2884
2885 #: src/mainwindow.c:572
2886 msgid "/_View/_Sort/by _date"
2887 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
2888
2889 #: src/mainwindow.c:573
2890 msgid "/_View/_Sort/by _from"
2891 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
2892
2893 #: src/mainwindow.c:574
2894 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
2895 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
2896
2897 #: src/mainwindow.c:575
2898 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
2899 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
2900
2901 #: src/mainwindow.c:577
2902 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
2903 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
2904
2905 #: src/mainwindow.c:578
2906 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
2907 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî íåïðî÷åòåíè"
2908
2909 #: src/mainwindow.c:579
2910 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
2911 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
2912
2913 #: src/mainwindow.c:581
2914 msgid "/_View/_Sort/by score"
2915 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
2916
2917 #: src/mainwindow.c:582
2918 msgid "/_View/_Sort/by locked"
2919 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
2920
2921 #: src/mainwindow.c:583
2922 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
2923 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
2924
2925 #: src/mainwindow.c:584 src/mainwindow.c:587
2926 msgid "/_View/_Sort/---"
2927 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
2928
2929 #: src/mainwindow.c:585
2930 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
2931 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
2932
2933 #: src/mainwindow.c:586
2934 msgid "/_View/_Sort/Descending"
2935 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
2936
2937 #: src/mainwindow.c:588
2938 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
2939 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
2940
2941 #: src/mainwindow.c:590
2942 msgid "/_View/Th_read view"
2943 msgstr "/_Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
2944
2945 #: src/mainwindow.c:591
2946 msgid "/_View/E_xpand all threads"
2947 msgstr "/_Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
2948
2949 #: src/mainwindow.c:592
2950 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
2951 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
2952
2953 #: src/mainwindow.c:593
2954 msgid "/_View/_Hide read messages"
2955 msgstr "/_Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
2956
2957 #: src/mainwindow.c:594
2958 msgid "/_View/Set display _item..."
2959 msgstr "/_Èçãëåä/Íàñòðîéêà íà ïîêàçâàíèòå àðòèêóëè"
2960
2961 #: src/mainwindow.c:597
2962 msgid "/_View/_Go to"
2963 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà"
2964
2965 #: src/mainwindow.c:598
2966 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
2967 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
2968
2969 #: src/mainwindow.c:599
2970 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
2971 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
2972
2973 #: src/mainwindow.c:600 src/mainwindow.c:605 src/mainwindow.c:608
2974 #: src/mainwindow.c:613 src/mainwindow.c:618
2975 msgid "/_View/_Go to/---"
2976 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
2977
2978 #: src/mainwindow.c:601
2979 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
2980 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
2981
2982 #: src/mainwindow.c:603
2983 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
2984 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
2985
2986 #: src/mainwindow.c:606
2987 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
2988 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
2989
2990 #: src/mainwindow.c:607
2991 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
2992 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
2993
2994 #: src/mainwindow.c:609
2995 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
2996 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
2997
2998 #: src/mainwindow.c:611
2999 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3000 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3001
3002 #: src/mainwindow.c:614
3003 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3004 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3005
3006 #: src/mainwindow.c:616
3007 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3008 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3009
3010 #: src/mainwindow.c:619
3011 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3012 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
3013
3014 #: src/mainwindow.c:623 src/mainwindow.c:630
3015 msgid "/_View/_Code set/---"
3016 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
3017
3018 #: src/mainwindow.c:627
3019 msgid "/_View/_Code set"
3020 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå"
3021
3022 #: src/mainwindow.c:628
3023 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3024 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
3025
3026 #: src/mainwindow.c:631
3027 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3028 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
3029
3030 #: src/mainwindow.c:635
3031 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3032 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Unicode (_UTF-8)"
3033
3034 #: src/mainwindow.c:639
3035 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3036 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Western European (ISO-8859-_1)"
3037
3038 #: src/mainwindow.c:641
3039 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3040 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Western European (ISO-8859-15)"
3041
3042 #: src/mainwindow.c:645
3043 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3044 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Central European (ISO-8859-_2)"
3045
3046 #: src/mainwindow.c:648
3047 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3048 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/_Baltic (ISO-8859-13)"
3049
3050 #: src/mainwindow.c:650
3051 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3052 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Baltic (ISO-8859-_4)"
3053
3054 #: src/mainwindow.c:653
3055 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3056 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Greek (ISO-8859-_7)"
3057
3058 #: src/mainwindow.c:656
3059 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3060 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Turkish (ISO-8859-_9)"
3061
3062 #: src/mainwindow.c:659
3063 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3064 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3065
3066 #: src/mainwindow.c:661
3067 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3068 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (KOI8-_R)"
3069
3070 #: src/mainwindow.c:663
3071 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3072 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (Windows-1251)"
3073
3074 #: src/mainwindow.c:667
3075 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3076 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3077
3078 #: src/mainwindow.c:670
3079 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3080 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3081
3082 #: src/mainwindow.c:673
3083 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3084 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (_EUC-JP)"
3085
3086 #: src/mainwindow.c:675
3087 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3088 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (_Shift__JIS)"
3089
3090 #: src/mainwindow.c:679
3091 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3092 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Simplified Chinese (_GB2312)"
3093
3094 #: src/mainwindow.c:681
3095 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3096 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Traditional Chinese (_Big5)"
3097
3098 #: src/mainwindow.c:683
3099 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3100 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3101
3102 #: src/mainwindow.c:685
3103 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3104 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3105
3106 #: src/mainwindow.c:688
3107 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3108 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Korean (EUC-_KR)"
3109
3110 #: src/mainwindow.c:690
3111 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3112 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Korean (ISO-2022-KR)"
3113
3114 #: src/mainwindow.c:693
3115 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3116 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Thai (TIS-620)"
3117
3118 #: src/mainwindow.c:695
3119 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3120 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Thai (Windows-874)"
3121
3122 #: src/mainwindow.c:703 src/summaryview.c:433
3123 msgid "/_View/Open in new _window"
3124 msgstr "/_Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
3125
3126 #: src/mainwindow.c:704
3127 msgid "/_View/Mess_age source"
3128 msgstr "/_Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
3129
3130 #: src/mainwindow.c:705
3131 msgid "/_View/Show all _header"
3132 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3133
3134 #: src/mainwindow.c:707
3135 msgid "/_View/_Update summary"
3136 msgstr "/_Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
3137
3138 #: src/mainwindow.c:710
3139 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3140 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
3141
3142 #: src/mainwindow.c:711
3143 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3144 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
3145
3146 #: src/mainwindow.c:713
3147 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3148 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
3149
3150 #: src/mainwindow.c:715
3151 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3152 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3153
3154 #: src/mainwindow.c:717
3155 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3156 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3157
3158 #: src/mainwindow.c:718
3159 msgid "/_Message/Compose a news message"
3160 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3161
3162 #: src/mainwindow.c:719
3163 msgid "/_Message/_Reply"
3164 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
3165
3166 #: src/mainwindow.c:720
3167 msgid "/_Message/Repl_y to"
3168 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
3169
3170 #: src/mainwindow.c:721
3171 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3172 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
3173
3174 #: src/mainwindow.c:722
3175 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3176 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
3177
3178 #: src/mainwindow.c:723
3179 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3180 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3181
3182 #: src/mainwindow.c:725
3183 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3184 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3185
3186 #: src/mainwindow.c:727
3187 msgid "/_Message/_Forward"
3188 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
3189
3190 #: src/mainwindow.c:728
3191 msgid "/_Message/Redirect"
3192 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
3193
3194 #: src/mainwindow.c:730
3195 msgid "/_Message/Re-_edit"
3196 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
3197
3198 #: src/mainwindow.c:732
3199 msgid "/_Message/M_ove..."
3200 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
3201
3202 #: src/mainwindow.c:733
3203 msgid "/_Message/_Copy..."
3204 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
3205
3206 #: src/mainwindow.c:734
3207 msgid "/_Message/_Delete"
3208 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
3209
3210 #: src/mainwindow.c:735
3211 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3212 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
3213
3214 #: src/mainwindow.c:737
3215 msgid "/_Message/_Mark"
3216 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
3217
3218 #: src/mainwindow.c:738
3219 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3220 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
3221
3222 #: src/mainwindow.c:739
3223 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3224 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
3225
3226 #: src/mainwindow.c:740
3227 msgid "/_Message/_Mark/---"
3228 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
3229
3230 #: src/mainwindow.c:741
3231 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3232 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
3233
3234 #: src/mainwindow.c:742
3235 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3236 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
3237
3238 #: src/mainwindow.c:744
3239 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3240 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
3241
3242 #: src/mainwindow.c:747
3243 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3244 msgstr "Èíñòðóìåíòè/Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå..."
3245
3246 #: src/mainwindow.c:749
3247 msgid "/_Tools/_Address book..."
3248 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
3249
3250 #: src/mainwindow.c:750
3251 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3252 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
3253
3254 #: src/mainwindow.c:752
3255 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3256 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
3257
3258 #: src/mainwindow.c:753
3259 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3260 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
3261
3262 #: src/mainwindow.c:755
3263 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3264 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
3265
3266 #: src/mainwindow.c:758
3267 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3268 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
3269
3270 #: src/mainwindow.c:759
3271 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3272 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
3273
3274 #: src/mainwindow.c:760
3275 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3276 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
3277
3278 #: src/mainwindow.c:762
3279 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3280 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
3281
3282 #: src/mainwindow.c:764
3283 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3284 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
3285
3286 #: src/mainwindow.c:766
3287 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3288 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
3289
3290 #: src/mainwindow.c:771
3291 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3292 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
3293
3294 #: src/mainwindow.c:774
3295 msgid "/_Tools/E_xecute"
3296 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
3297
3298 #: src/mainwindow.c:776
3299 msgid "/_Tools/_Log window"
3300 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
3301
3302 #: src/mainwindow.c:778
3303 msgid "/_Configuration"
3304 msgstr "/_Íàñòðîéêè"
3305
3306 #: src/mainwindow.c:779
3307 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3308 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
3309
3310 #: src/mainwindow.c:781
3311 msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar"
3312 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè"
3313
3314 #: src/mainwindow.c:783
3315 msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar/_Main toolbar..."
3316 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Îñíîâíà ëåíòà èíñòðóìåíòè..."
3317
3318 #: src/mainwindow.c:785
3319 msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar/_Compose toolbar..."
3320 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Ñúñòàâè ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè..."
3321
3322 #: src/mainwindow.c:788
3323 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
3324 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêà íà ôèëòúð..."
3325
3326 #: src/mainwindow.c:791
3327 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3328 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
3329
3330 #: src/mainwindow.c:793
3331 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3332 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
3333
3334 #: src/mainwindow.c:795
3335 msgid "/_Configuration/_Template..."
3336 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîí..."
3337
3338 #: src/mainwindow.c:796
3339 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3340 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
3341
3342 #: src/mainwindow.c:797
3343 msgid "/_Configuration/---"
3344 msgstr "/_Íàñòðîéêè/---"
3345
3346 #: src/mainwindow.c:798
3347 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3348 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
3349
3350 #: src/mainwindow.c:800
3351 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3352 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
3353
3354 #: src/mainwindow.c:802
3355 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3356 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
3357
3358 #: src/mainwindow.c:804
3359 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3360 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
3361
3362 #: src/mainwindow.c:808
3363 msgid "/_Help/_Manual"
3364 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî"
3365
3366 #: src/mainwindow.c:809
3367 msgid "/_Help/_Manual/_English"
3368 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Àíãëèéñêè"
3369
3370 #: src/mainwindow.c:810
3371 msgid "/_Help/_Manual/_German"
3372 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Íåìñêè"
3373
3374 #: src/mainwindow.c:811
3375 msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
3376 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Èñïàíñêè"
3377
3378 #: src/mainwindow.c:812
3379 msgid "/_Help/_Manual/_French"
3380 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Ôðåíñêè"
3381
3382 #: src/mainwindow.c:813
3383 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3384 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/ßïîíñêè"
3385
3386 #: src/mainwindow.c:814
3387 msgid "/_Help/_FAQ"
3388 msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè"
3389
3390 #: src/mainwindow.c:815
3391 msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3392 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Àíãëèéñêè"
3393
3394 #: src/mainwindow.c:816
3395 msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3396 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Íåìñêè"
3397
3398 #: src/mainwindow.c:817
3399 msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3400 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èñïàíñêè"
3401
3402 #: src/mainwindow.c:818
3403 msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3404 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Ôðåíñêè"
3405
3406 #: src/mainwindow.c:819
3407 msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3408 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èòàëèàíñêè"
3409
3410 #: src/mainwindow.c:820
3411 msgid "/_Help/---"
3412 msgstr "/_Ïîìîù/---"
3413
3414 #: src/mainwindow.c:828
3415 msgid "/Reply with _quote"
3416 msgstr "/Îòãîâîðè ñ öèòàò"
3417
3418 #: src/mainwindow.c:829
3419 msgid "/_Reply without quote"
3420 msgstr ""
3421
3422 #: src/mainwindow.c:833
3423 msgid "/Reply to all with _quote"
3424 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
3425
3426 #: src/mainwindow.c:834
3427 msgid "/_Reply to all without quote"
3428 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
3429
3430 #: src/mainwindow.c:838
3431 msgid "/Reply to list with _quote"
3432 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
3433
3434 #: src/mainwindow.c:839
3435 msgid "/_Reply to list without quote"
3436 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
3437
3438 #: src/mainwindow.c:843
3439 msgid "/Reply to sender with _quote"
3440 msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à ñ öèòàò"
3441
3442 #: src/mainwindow.c:844
3443 msgid "/_Reply to sender without quote"
3444 msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à áåç öèòàò"
3445
3446 #: src/mainwindow.c:848
3447 msgid "/_Forward message (inline style)"
3448 msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî (inline style)"
3449
3450 #: src/mainwindow.c:849
3451 msgid "/Forward message as _attachment"
3452 msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî êàòî ïðèêðåïêà"
3453
3454 #: src/mainwindow.c:1046
3455 #, c-format
3456 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3457 msgstr "ÃëàâåíÏðîçîðåö: îïðåäåëÿíåòî íà öâÿò %d ñå ïðîâàëè \n"
3458
3459 #: src/mainwindow.c:1256 src/mainwindow.c:1273 src/prefs_folder_item.c:420
3460 #: src/selective_download.c:591
3461 msgid "Untitled"
3462 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
3463
3464 #: src/mainwindow.c:1274
3465 msgid "none"
3466 msgstr "íèùî"
3467
3468 #: src/mainwindow.c:1451
3469 msgid "Empty trash"
3470 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3471
3472 #: src/mainwindow.c:1452
3473 msgid "Empty all messages in trash?"
3474 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
3475
3476 #: src/mainwindow.c:1477
3477 msgid "Add mailbox"
3478 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
3479
3480 #: src/mainwindow.c:1478
3481 msgid ""
3482 "Input the location of mailbox.\n"
3483 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3484 "scanned automatically."
3485 msgstr ""
3486 "Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
3487 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ, òî òÿ ùå áúäå\n"
3488 "ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
3489
3490 #: src/mainwindow.c:1484 src/mainwindow.c:1522
3491 #, c-format
3492 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3493 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
3494
3495 #: src/mainwindow.c:1489 src/setup.c:57
3496 msgid "Mailbox"
3497 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
3498
3499 #: src/mainwindow.c:1495 src/setup.c:63
3500 msgid ""
3501 "Creation of the mailbox failed.\n"
3502 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3503 "there."
3504 msgstr ""
3505 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
3506 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
3507
3508 #: src/mainwindow.c:1515
3509 msgid "Add mbox mailbox"
3510 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
3511
3512 #: src/mainwindow.c:1516
3513 msgid "Input the location of mailbox."
3514 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
3515
3516 #: src/mainwindow.c:1537
3517 msgid "Creation of the mailbox failed."
3518 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
3519
3520 #: src/mainwindow.c:1841
3521 msgid "Sylpheed - Folder View"
3522 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
3523
3524 #: src/mainwindow.c:1857 src/messageview.c:134
3525 msgid "Sylpheed - Message View"
3526 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
3527
3528 #: src/mainwindow.c:2216
3529 msgid "Exit"
3530 msgstr "Èçõîä"
3531
3532 #: src/mainwindow.c:2216
3533 msgid "Exit this program?"
3534 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
3535
3536 #: src/mainwindow.c:2751 src/toolbar.c:80
3537 msgid "Receive Mail on all Accounts"
3538 msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà îò âñè÷êè àêàóíòè"
3539
3540 #: src/mainwindow.c:2757 src/toolbar.c:81
3541 msgid "Receive Mail on current Account"
3542 msgstr ""
3543
3544 #: src/mainwindow.c:2763 src/toolbar.c:82
3545 msgid "Send Queued Message(s)"
3546 msgstr "Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3547
3548 #: src/mainwindow.c:2768 src/prefs_common.c:1214
3549 msgid "News"
3550 msgstr "Íîâèíè"
3551
3552 #: src/mainwindow.c:2776 src/toolbar.c:83
3553 msgid "Compose Email"
3554 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå"
3555
3556 #: src/mainwindow.c:2780 src/toolbar.c:84
3557 msgid "Compose News"
3558 msgstr "Ñú÷èíè íîâèíè"
3559
3560 #: src/mainwindow.c:2786 src/toolbar.c:85
3561 msgid "Reply to Message"
3562 msgstr "Îòãîâîðè íà ñúîáùåíèåòî"
3563
3564 #: src/mainwindow.c:2803 src/toolbar.c:86
3565 msgid "Reply to Sender"
3566 msgstr "Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
3567
3568 #: src/mainwindow.c:2821 src/toolbar.c:87
3569 msgid "Reply to All"
3570 msgstr "Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3571
3572 #: src/mainwindow.c:2839 src/toolbar.c:88
3573 msgid "Reply to Mailing-list"
3574 msgstr "Îòãîâîðè íà Ïîùåíñêè ñïèñúê"
3575
3576 #: src/mainwindow.c:2857 src/toolbar.c:89
3577 msgid "Forward Message"
3578 msgstr "Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî"
3579
3580 #: src/mainwindow.c:2875 src/toolbar.c:90
3581 msgid "Delete Message"
3582 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî"
3583
3584 #: src/mainwindow.c:2881 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:473
3585 #: src/prefs_matcher.c:157 src/toolbar.c:91 src/toolbar.c:247
3586 msgid "Execute"
3587 msgstr "Èçïúëíè"
3588
3589 #: src/mainwindow.c:2887 src/toolbar.c:92
3590 msgid "Goto Next Message"
3591 msgstr "Îòèäè íà Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
3592
3593 #: src/matcher.c:952 src/matcher.c:953 src/matcher.c:954 src/matcher.c:955
3594 #: src/matcher.c:956 src/matcher.c:957 src/matcher.c:958 src/matcher.c:959
3595 #: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
3596 #: src/prefs_filter.c:868
3597 msgid "(none)"
3598 msgstr "(íÿìà)"
3599
3600 #: src/matcher.c:998
3601 msgid "filename is not set"
3602 msgstr "Èìåòî íà ôàéëà íå å ïîñî÷åíî"
3603
3604 #: src/matcher.c:1220 src/matcher.c:1231 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
3605 #: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:599 src/prefs_account.c:613
3606 #: src/prefs_actions.c:498 src/prefs_actions.c:517
3607 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
3608 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
3609 #: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:802
3610 #: src/procmime.c:817
3611 msgid "failed to write configuration to file\n"
3612 msgstr "çàïèñâàíåòî â êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë ñå ïðîâàëè\n"
3613
3614 #: src/mbox.c:51 src/mbox.c:201
3615 msgid "can't write to temporary file\n"
3616 msgstr ""
3617
3618 #: src/mbox.c:81
3619 msgid "can't read mbox file.\n"
3620 msgstr "ìå ìîãà äà ÷åòà mbox ôàéëà.\n"
3621
3622 #: src/mbox.c:88
3623 #, c-format
3624 msgid "invalid mbox format: %s\n"
3625 msgstr "íåâàëèäåí mbox ôîðìàò: %s\n"
3626
3627 #: src/mbox.c:95
3628 #, c-format
3629 msgid "malformed mbox: %s\n"
3630 msgstr "äåôîðìèðàí mbox ôîðìàò: %s\n"
3631
3632 #: src/mbox.c:113
3633 msgid "can't open temporary file\n"
3634 msgstr "íå ìîãà äà îòâîðÿ âðåìåííèÿ ôàéë\n"
3635
3636 #: src/mbox.c:166
3637 #, c-format
3638 msgid ""
3639 "unescaped From found:\n"
3640 "%s"
3641 msgstr ""
3642
3643 #: src/mbox.c:268 src/mbox_folder.c:170
3644 #, c-format
3645 msgid "can't create lock file %s\n"
3646 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì çàêëþ÷âàùèÿ ôàéë %s\n"
3647
3648 #: src/mbox.c:269 src/mbox_folder.c:171
3649 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
3650 msgstr "èçïîëçâàé 'flock' âìåñòî 'file' , àêî å âúçìîæíî.\n"
3651
3652 #: src/mbox.c:281 src/mbox_folder.c:183
3653 #, c-format
3654 msgid "can't create %s\n"
3655 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì %s\n"
3656
3657 #: src/mbox.c:287 src/mbox_folder.c:189
3658 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
3659 msgstr "ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå èçïîëçâà îò äðóã ïðîöåñ, èç÷àêâàì...\n"
3660
3661 #: src/mbox.c:316
3662 #, c-format
3663 msgid "can't lock %s\n"
3664 msgstr "íå ìîãà äà çàêëþ÷à %s\n"
3665
3666 #: src/mbox.c:323 src/mbox.c:370
3667 msgid "invalid lock type\n"
3668 msgstr "íåâàëèäåí çàêëþ÷âàù òèï\n"
3669
3670 #: src/mbox.c:356
3671 #, c-format
3672 msgid "can't unlock %s\n"
3673 msgstr "íå ìîãà äà îòêëþ÷à %s\n"
3674
3675 #: src/mbox.c:387
3676 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
3677 msgstr "íå ìîãà äà ñúêðàòÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ äî íóëà.\n"
3678
3679 #: src/mbox_folder.c:267
3680 #, c-format
3681 msgid "could not lock read file %s\n"
3682 msgstr "Íå ìîãà äà çàêëþ÷à çà ÷åòåíå ôàéëa %s\n"
3683
3684 #: src/mbox_folder.c:286
3685 #, c-format
3686 msgid "could not lock write file %s\n"
3687 msgstr "Íå ìîãà äà çàêëþ÷à çà ïèñàíå ôàéëa %s\n"
3688
3689 #: src/mbox_folder.c:1425
3690 #, c-format
3691 msgid "unvalid file - %s.\n"
3692 msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
3693
3694 #: src/mbox_folder.c:1437
3695 #, c-format
3696 msgid "invalid file - %s.\n"
3697 msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
3698
3699 #: src/mbox_folder.c:1455 src/mbox_folder.c:1830 src/utils.c:2025
3700 #: src/utils.c:2093 src/utils.c:2161 src/utils.c:2253
3701 #, c-format
3702 msgid "writing to %s failed.\n"
3703 msgstr "çàïèñâàíåòî â %s ñå ïðîâàëè.\n"
3704
3705 #: src/mbox_folder.c:2008 src/mbox_folder.c:2104
3706 #, c-format
3707 msgid "can't rename %s to %s\n"
3708 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì %s êúì %s\n"
3709
3710 #: src/mbox_folder.c:2247
3711 msgid "Cannot rename folder item"
3712 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïàïêàòà"
3713
3714 #: src/message_search.c:88
3715 msgid "Find in current message"
3716 msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
3717
3718 #: src/message_search.c:106
3719 msgid "Find text:"
3720 msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
3721
3722 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:182
3723 msgid "Case sensitive"
3724 msgstr "×óâñòâèòåëåí êúì ðàçìåðà ..."
3725
3726 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3727 msgid "Backward search"
3728 msgstr "Òúðñåíå íàîïàêè"
3729
3730 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3731 msgid "Search"
3732 msgstr "Òúðñåíå"
3733
3734 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
3735 msgid "Search failed"
3736 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
3737
3738 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
3739 msgid "Search string not found."
3740 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
3741
3742 #: src/message_search.c:191
3743 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3744 msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
3745
3746 #: src/message_search.c:194
3747 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3748 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
3749
3750 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
3751 msgid "Search finished"
3752 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
3753
3754 #: src/messageview.c:316
3755 msgid "<No Return-Path found>"
3756 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
3757
3758 #: src/messageview.c:324
3759 #, c-format
3760 msgid ""
3761 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3762 "does not correspond to the return path:\n"
3763 "Notification address: %s\n"
3764 "Return path: %s\n"
3765 "It is advised to not to send the return receipt."
3766 msgstr ""
3767
3768 #: src/messageview.c:332
3769 msgid "+Don't Send"
3770 msgstr ""
3771
3772 #: src/messageview.c:341
3773 msgid ""
3774 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3775 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3776 "officially addressed to you.\n"
3777 "Receipt notification cancelled."
3778 msgstr ""
3779
3780 #: src/messageview.c:409
3781 msgid ""
3782 "Error occurred while sending the notification.\n"
3783 "Put this notification into queue folder?"
3784 msgstr ""
3785 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
3786 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
3787
3788 #: src/messageview.c:415
3789 msgid "Can't queue the notification."
3790 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
3791
3792 #: src/messageview.c:418
3793 msgid "Error occurred while sending the notification."
3794 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
3795
3796 #: src/messageview.c:448 src/messageview.c:685
3797 msgid "can't get message file path.\n"
3798 msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïúòÿ äî ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî.\n"
3799
3800 #: src/messageview.c:670
3801 msgid "This messages asks for a return receipt."
3802 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå."
3803
3804 #: src/messageview.c:671
3805 msgid "Send receipt"
3806 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
3807
3808 #: src/messageview.c:724
3809 msgid "Return Receipt Notification"
3810 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
3811
3812 #: src/messageview.c:725
3813 msgid ""
3814 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3815 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3816 "notification:"
3817 msgstr ""
3818
3819 #: src/messageview.c:729
3820 msgid "Send Notification"
3821 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
3822
3823 #: src/messageview.c:729
3824 msgid "+Cancel"
3825 msgstr "+Îòêàç"
3826
3827 #: src/mh.c:416
3828 #, c-format
3829 msgid "can't copy message %s to %s\n"
3830 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå %s â %s\n"
3831
3832 #: src/mh.c:512 src/procmsg.c:1506
3833 msgid "Can't open mark file.\n"
3834 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ìàðêèðàíèÿ ôàéë.\n"
3835
3836 #: src/mimeview.c:114
3837 msgid "/_Open"
3838 msgstr "/_Îòâîðè"
3839
3840 #: src/mimeview.c:115
3841 msgid "/Open _with..."
3842 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
3843
3844 #: src/mimeview.c:116
3845 msgid "/_Display as text"
3846 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
3847
3848 #: src/mimeview.c:117
3849 msgid "/_Display image"
3850 msgstr "/_Ïîêàæè êàðòèíêàòà"
3851
3852 #: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:438
3853 msgid "/_Save as..."
3854 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
3855
3856 #: src/mimeview.c:119
3857 msgid "/Save _all..."
3858 msgstr "/_Çàïàçè âñè÷êî..."
3859
3860 #: src/mimeview.c:122
3861 msgid "/_Check signature"
3862 msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
3863
3864 #: src/mimeview.c:150
3865 msgid "MIME Type"
3866 msgstr "MIME Òèï"
3867
3868 #: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2123
3869 msgid "Text"
3870 msgstr "Òåêñò"
3871
3872 #: src/mimeview.c:269
3873 msgid "Select \"Check signature\" to check"
3874 msgstr "Èçáåðè \"Ïðîâåðè ïîäïèñà\" çà äà ïðîâåðèø"
3875
3876 #: src/mimeview.c:782 src/mimeview.c:842 src/mimeview.c:902 src/mimeview.c:921
3877 #: src/mimeview.c:945
3878 msgid "Can't save the part of multipart message."
3879 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3880
3881 #: src/mimeview.c:807 src/mimeview.c:889 src/summaryview.c:3290
3882 msgid "Save as"
3883 msgstr "Çàïàçè êàòî"
3884
3885 #: src/mimeview.c:836 src/mimeview.c:894 src/summaryview.c:3295
3886 msgid "Overwrite"
3887 msgstr "Ïðåçàïèøè"
3888
3889 #: src/mimeview.c:837 src/mimeview.c:895
3890 msgid "Overwrite existing file?"
3891 msgstr "Äà ïðåçàïèøà âúðõó ñúùåñòâóâàù ôàéë?"
3892
3893 #: src/mimeview.c:955
3894 msgid "Open with"
3895 msgstr "Îòâîðè ñúñ"
3896
3897 #: src/mimeview.c:956
3898 #, c-format
3899 msgid ""
3900 "Enter the command line to open file:\n"
3901 "(`%s' will be replaced with file name)"
3902 msgstr ""
3903
3904 #: src/mimeview.c:1012
3905 #, c-format
3906 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
3907 msgstr ""
3908
3909 #: src/news.c:174
3910 #, c-format
3911 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3912 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
3913
3914 #: src/news.c:276
3915 #, c-format
3916 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
3917 msgstr "NNTP âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêúñíàòà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
3918
3919 #: src/news.c:373
3920 #, c-format
3921 msgid "can't select group %s\n"
3922 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ãðóïà %s\n"
3923
3924 #: src/news.c:383
3925 #, c-format
3926 msgid "can't read article %d\n"
3927 msgstr "íå ìîãà äà ïðî÷åòà àðòèêóë %d\n"
3928
3929 #: src/news.c:405 src/news.c:713 src/news.c:1048
3930 #, c-format
3931 msgid "can't set group: %s\n"
3932 msgstr ""
3933
3934 #: src/news.c:506
3935 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
3936 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà\n"
3937
3938 #: src/news.c:606
3939 msgid "can't post article.\n"
3940 msgstr "íå ìîãà äà ïóáëèêóâàì àðòèêóëà.\n"
3941
3942 #: src/news.c:630
3943 #, c-format
3944 msgid "can't retrieve article %d\n"
3945 msgstr "ìå ìîãà äà ïîëó÷à àðòèêóë %d\n"
3946
3947 #: src/news.c:719 src/news.c:1053
3948 #, c-format
3949 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3950 msgstr ""
3951
3952 #: src/news.c:742 src/news.c:1153
3953 #, c-format
3954 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3955 msgstr ""
3956
3957 #: src/news.c:745 src/news.c:1088 src/news.c:1156
3958 msgid "can't get xover\n"
3959 msgstr ""
3960
3961 #: src/news.c:751 src/news.c:1093 src/news.c:1162
3962 msgid "error occurred while getting xover.\n"
3963 msgstr ""
3964
3965 #: src/news.c:759 src/news.c:1099 src/news.c:1170
3966 #, c-format
3967 msgid "invalid xover line: %s\n"
3968 msgstr ""
3969
3970 #: src/news.c:777 src/news.c:802 src/news.c:1113 src/news.c:1127
3971 #: src/news.c:1188 src/news.c:1213
3972 msgid "can't get xhdr\n"
3973 msgstr ""
3974
3975 #: src/news.c:785 src/news.c:810 src/news.c:1118 src/news.c:1132
3976 #: src/news.c:1196 src/news.c:1221
3977 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
3978 msgstr ""
3979
3980 #: src/news.c:1068
3981 #, c-format
3982 msgid "error occurred while getting %s.\n"
3983 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
3984
3985 #: src/news.c:1085
3986 #, c-format
3987 msgid "getting xover %d in %s...\n"
3988 msgstr ""
3989
3990 #: src/nntp.c:60
3991 #, c-format
3992 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
3993 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
3994
3995 #: src/nntp.c:139 src/nntp.c:202
3996 #, c-format
3997 msgid "protocol error: %s\n"
3998 msgstr ""
3999
4000 #: src/nntp.c:162 src/nntp.c:208
4001 msgid "protocol error\n"
4002 msgstr ""
4003
4004 #: src/nntp.c:258 src/nntp.c:264
4005 msgid "Error occurred while posting\n"
4006 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
4007
4008 #: src/passphrase.c:85
4009 msgid "Passphrase"
4010 msgstr ""
4011
4012 #: src/passphrase.c:253
4013 msgid "[no user id]"
4014 msgstr ""
4015
4016 #: src/passphrase.c:257
4017 #, c-format
4018 msgid ""
4019 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4020 "\n"
4021 "  %.*s  \n"
4022 "(%.*s)\n"
4023 msgstr ""
4024
4025 #: src/passphrase.c:261
4026 msgid ""
4027 "Bad passphrase! Try again...\n"
4028 "\n"
4029 msgstr ""
4030
4031 #: src/pop.c:66
4032 #, c-format
4033 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4034 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
4035
4036 #: src/pop.c:72
4037 #, c-format
4038 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4039 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
4040
4041 #: src/pop.c:138
4042 msgid "can't start TLS session\n"
4043 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
4044
4045 #: src/pop.c:166 src/pop.c:195 src/pop.c:247
4046 msgid "error occurred on authentication\n"
4047 msgstr ""
4048
4049 #: src/pop.c:191 src/pop.c:243
4050 msgid "mailbox is locked\n"
4051 msgstr ""
4052
4053 #: src/pop.c:212
4054 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4055 msgstr ""
4056
4057 #: src/pop.c:219
4058 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4059 msgstr ""
4060
4061 #: src/pop.c:269 src/pop.c:308
4062 msgid "POP3 protocol error\n"
4063 msgstr ""
4064
4065 #: src/pop.c:387 src/pop.c:437
4066 msgid "Socket error\n"
4067 msgstr ""
4068
4069 #: src/prefs.c:270
4070 #, c-format
4071 msgid "no permission - %s\n"
4072 msgstr ""
4073
4074 #: src/prefs.c:477
4075 msgid "Apply"
4076 msgstr "Ïðèëîæè"
4077
4078 #: src/prefs_account.c:673
4079 #, c-format
4080 msgid "Account%d"
4081 msgstr "Àêàóíò%d"
4082
4083 #: src/prefs_account.c:692
4084 msgid "Preferences for new account"
4085 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
4086
4087 #: src/prefs_account.c:697
4088 msgid "Account preferences"
4089 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
4090
4091 #: src/prefs_account.c:747 src/prefs_common.c:1002
4092 msgid "Receive"
4093 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
4094
4095 #: src/prefs_account.c:751 src/prefs_common.c:1006
4096 msgid "Compose"
4097 msgstr "Ñú÷èíè"
4098
4099 #: src/prefs_account.c:754 src/prefs_common.c:1019
4100 msgid "Privacy"
4101 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
4102
4103 #: src/prefs_account.c:758
4104 msgid "SSL"
4105 msgstr "SSL"
4106
4107 #: src/prefs_account.c:761
4108 msgid "Advanced"
4109 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
4110
4111 #: src/prefs_account.c:839
4112 msgid "Name of this account"
4113 msgstr "Èìå çà òîçè àêàóíò"
4114
4115 #: src/prefs_account.c:848
4116 msgid "Set as default"
4117 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
4118
4119 #: src/prefs_account.c:852
4120 msgid "Personal information"
4121 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
4122
4123 #: src/prefs_account.c:861
4124 msgid "Full name"
4125 msgstr "Ïúëíî èìå"
4126
4127 #: src/prefs_account.c:867
4128 msgid "Mail address"
4129 msgstr "E-mail àäðåñ"
4130
4131 #: src/prefs_account.c:873
4132 msgid "Organization"
4133 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
4134
4135 #: src/prefs_account.c:897
4136 msgid "Server information"
4137 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
4138
4139 #: src/prefs_account.c:918
4140 msgid "POP3 (normal)"
4141 msgstr ""
4142
4143 #: src/prefs_account.c:920
4144 msgid "POP3 (APOP auth)"
4145 msgstr ""
4146
4147 #: src/prefs_account.c:922 src/prefs_account.c:1694 src/prefs_account.c:1918
4148 msgid "IMAP4"
4149 msgstr ""
4150
4151 #: src/prefs_account.c:924
4152 msgid "News (NNTP)"
4153 msgstr ""
4154
4155 #: src/prefs_account.c:926
4156 msgid "None (local)"
4157 msgstr ""
4158
4159 #: src/prefs_account.c:946
4160 msgid "This server requires authentication"
4161 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà èäåíòèôèêàöèÿ"
4162
4163 #: src/prefs_account.c:990
4164 msgid "News server"
4165 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
4166
4167 #: src/prefs_account.c:996
4168 msgid "Server for receiving"
4169 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
4170
4171 #: src/prefs_account.c:1002
4172 msgid "Local mailbox file"
4173 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
4174
4175 #: src/prefs_account.c:1009
4176 msgid "SMTP server (send)"
4177 msgstr "SMTP ñúðâúð(èçïðàùàíå)"
4178
4179 #: src/prefs_account.c:1017
4180 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4181 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
4182
4183 #: src/prefs_account.c:1026
4184 msgid "command to send mails"
4185 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
4186
4187 #: src/prefs_account.c:1033 src/prefs_account.c:1345
4188 msgid "User ID"
4189 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
4190
4191 #: src/prefs_account.c:1039 src/prefs_account.c:1354
4192 msgid "Password"
4193 msgstr "Ïàðîëà"
4194
4195 #: src/prefs_account.c:1105 src/prefs_account.c:1677
4196 msgid "POP3"
4197 msgstr ""
4198
4199 #: src/prefs_account.c:1113
4200 msgid "Remove messages on server when received"
4201 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
4202
4203 #: src/prefs_account.c:1124
4204 msgid "Remove after"
4205 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
4206
4207 #: src/prefs_account.c:1133
4208 msgid "days"
4209 msgstr "äíè"
4210
4211 #: src/prefs_account.c:1150
4212 msgid "(0 days: remove immediately)"
4213 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
4214
4215 #: src/prefs_account.c:1157
4216 msgid "Download all messages on server"
4217 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
4218
4219 #: src/prefs_account.c:1159
4220 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
4221 msgstr "Èçïîëçâàé ïðàâèëàòà çà ôèëòðèðàíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4222
4223 #: src/prefs_account.c:1161
4224 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
4225 msgstr "Èçòðèé ñëåä èçòåãëÿíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4226
4227 #: src/prefs_account.c:1167
4228 msgid "Receive size limit"
4229 msgstr "Ïîëó÷è îãðàíè÷åíèåòî íà ðàçìåðà"
4230
4231 #: src/prefs_account.c:1181
4232 msgid "Filter messages on receiving"
4233 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
4234
4235 #: src/prefs_account.c:1189
4236 msgid "Default inbox"
4237 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
4238
4239 #: src/prefs_account.c:1212
4240 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4241 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
4242
4243 #: src/prefs_account.c:1219
4244 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4245 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
4246
4247 #: src/prefs_account.c:1273
4248 msgid "Add Date header field"
4249 msgstr "Äîáàâè äàòà â çàãëàâíàòà ÷àñò"
4250
4251 #: src/prefs_account.c:1274
4252 msgid "Generate Message-ID"
4253 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
4254
4255 #: src/prefs_account.c:1281
4256 msgid "Add user-defined header"
4257 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
4258
4259 #: src/prefs_account.c:1283 src/prefs_common.c:2356 src/prefs_common.c:2381
4260 msgid " Edit... "
4261 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
4262
4263 #: src/prefs_account.c:1293
4264 msgid "Authentication"
4265 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ"
4266
4267 #: src/prefs_account.c:1301
4268 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4269 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
4270
4271 #: src/prefs_account.c:1316
4272 msgid "Authentication method"
4273 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4274
4275 #: src/prefs_account.c:1326
4276 msgid "Automatic"
4277 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
4278
4279 #: src/prefs_account.c:1376
4280 msgid ""
4281 "If you leave these entries empty, the same\n"
4282 "user ID and password as receiving will be used."
4283 msgstr ""
4284
4285 #: src/prefs_account.c:1385
4286 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4287 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
4288
4289 #: src/prefs_account.c:1400
4290 msgid "POP authentication timeout: "
4291 msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout:"
4292
4293 #: src/prefs_account.c:1409
4294 msgid "minutes"
4295 msgstr "ìèíóòè"
4296
4297 #: src/prefs_account.c:1451
4298 msgid "Signature file"
4299 msgstr "Ôàéë ñ ïîäïèñà"
4300
4301 #: src/prefs_account.c:1459
4302 msgid "Automatically set the following addresses"
4303 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
4304
4305 #: src/prefs_account.c:1468 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
4306 msgid "Cc"
4307 msgstr "Cc"
4308
4309 #: src/prefs_account.c:1481
4310 msgid "Bcc"
4311 msgstr "Bcc"
4312
4313 #: src/prefs_account.c:1494
4314 msgid "Reply-To"
4315 msgstr "Reply-To"
4316
4317 #: src/prefs_account.c:1544
4318 msgid "Encrypt message by default"
4319 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4320
4321 #: src/prefs_account.c:1546
4322 msgid "Sign message by default"
4323 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4324
4325 #: src/prefs_account.c:1548
4326 msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
4327 msgstr ""
4328
4329 #: src/prefs_account.c:1550
4330 msgid "Use clear text signature"
4331 msgstr ""
4332
4333 #: src/prefs_account.c:1554
4334 msgid "Sign key"
4335 msgstr "Ïîäïèñâàù êëþ÷"
4336
4337 #: src/prefs_account.c:1562
4338 msgid "Use default GnuPG key"
4339 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
4340
4341 #: src/prefs_account.c:1571
4342 msgid "Select key by your email address"
4343 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
4344
4345 #: src/prefs_account.c:1580
4346 msgid "Specify key manually"
4347 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
4348
4349 #: src/prefs_account.c:1596
4350 msgid "User or key ID:"
4351 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
4352
4353 #: src/prefs_account.c:1685 src/prefs_account.c:1702 src/prefs_account.c:1718
4354 #: src/prefs_account.c:1736
4355 msgid "Don't use SSL"
4356 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
4357
4358 #: src/prefs_account.c:1688
4359 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4360 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
4361
4362 #: src/prefs_account.c:1691 src/prefs_account.c:1708 src/prefs_account.c:1742
4363 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4364 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
4365
4366 #: src/prefs_account.c:1705
4367 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4368 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
4369
4370 #: src/prefs_account.c:1711
4371 msgid "NNTP"
4372 msgstr ""
4373
4374 #: src/prefs_account.c:1726
4375 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4376 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
4377
4378 #: src/prefs_account.c:1728
4379 msgid "Send (SMTP)"
4380 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
4381
4382 #: src/prefs_account.c:1739
4383 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4384 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
4385
4386 #: src/prefs_account.c:1864
4387 msgid "Specify SMTP port"
4388 msgstr "Îïðåäå ëè SMTP ïîðò"
4389
4390 #: src/prefs_account.c:1870
4391 msgid "Specify POP3 port"
4392 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
4393
4394 #: src/prefs_account.c:1876
4395 msgid "Specify IMAP4 port"
4396 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
4397
4398 #: src/prefs_account.c:1882
4399 msgid "Specify NNTP port"
4400 msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
4401
4402 #: src/prefs_account.c:1887