af90cf95cac4ea49ea9c5ec3973cc73f4d38acce
[claws.git] / po / bg.po
1 # Bulgarain translation of Sylpheed.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
4 # Updated by: George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2003-01-21 09:01+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
10 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
11 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:89
17 msgid "About"
18 msgstr "Îòíîñíî"
19
20 #: src/about.c:210
21 msgid ""
22 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
23 "\n"
24 msgstr ""
25 "GPGME å çàïàçåíà ìàðêà íà Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
26 "\n"
27
28 #: src/about.c:214
29 msgid ""
30 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
31 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
32 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
33 "version.\n"
34 "\n"
35 msgstr ""
36 "Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè "
37 "ìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å ïóáëèêóâàí "
38 "îò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
39 "\n"
40
41 #: src/about.c:220
42 msgid ""
43 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
44 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
45 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
46 "more details.\n"
47 "\n"
48 msgstr ""
49 "Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî ÁÅÇ "
50 "ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public License "
51 "çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
52 "\n"
53
54 #: src/about.c:226
55 msgid ""
56 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
57 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
58 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
59 msgstr ""
60 "Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî "
61 "ñïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
62 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
63
64 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:241 src/addrgather.c:506
65 #: src/alertpanel.c:190 src/alertpanel.c:324 src/compose.c:2913
66 #: src/compose.c:5537 src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204
67 #: src/editgroup.c:369 src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243
68 #: src/editldap_basedn.c:212 src/editvcard.c:239 src/export.c:187
69 #: src/foldersel.c:191 src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/sslcertwindow.c:230
70 #: src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2263 src/import.c:190
71 #: src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:202
72 #: src/main.c:549 src/mainwindow.c:2075 src/messageview.c:488
73 #: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:899 src/passphrase.c:130
74 #: src/prefs_gtk.c:379 src/prefs_actions.c:294 src/prefs_common.c:3338
75 #: src/prefs_common.c:3507 src/prefs_common.c:3844
76 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
77 #: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:499
78 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
79 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
80 #: src/ssl_manager.c:98
81 msgid "OK"
82 msgstr "OK"
83
84 #: src/account.c:304
85 msgid ""
86 "Some composing windows are open.\n"
87 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
88 msgstr ""
89 "Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
90 "Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
91
92 #: src/account.c:554
93 msgid "Edit accounts"
94 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
95
96 #: src/account.c:572
97 msgid ""
98 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
99 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
100 msgstr ""
101 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
102 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
103
104 #: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
105 #: src/compose.c:4442 src/compose.c:4612 src/editaddress.c:774
106 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
107 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
108 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
109 #: src/select-keys.c:299
110 msgid "Name"
111 msgstr "Èìå"
112
113 #: src/account.c:593 src/prefs_account.c:893
114 msgid "Protocol"
115 msgstr "Ïðîòîêîë"
116
117 #: src/account.c:594 src/ssl_manager.c:105
118 msgid "Server"
119 msgstr "Ñúðâúð"
120
121 #: src/account.c:623 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
122 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:354 src/prefs_customheader.c:234
123 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
124 #: src/prefs_filtering.c:525 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
125 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:770
126 msgid "Add"
127 msgstr "Äîáàâè"
128
129 #: src/account.c:629
130 msgid "Edit"
131 msgstr "Ïðîìåíè"
132
133 #: src/account.c:635 src/prefs_customheader.c:241
134 msgid " Delete "
135 msgstr "Èçòðèé"
136
137 #: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:417 src/prefs_customheader.c:289
138 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:579
139 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
140 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:825
141 msgid "Down"
142 msgstr "Íàäîëó"
143
144 #: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:411 src/prefs_customheader.c:283
145 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:573
146 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
147 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:821
148 msgid "Up"
149 msgstr "Íàãîðå"
150
151 #: src/account.c:661
152 msgid " Set as default account "
153 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
154
155 #: src/account.c:667 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
156 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/crash.c:245
157 #: src/exphtmldlg.c:169 src/inc.c:680 src/message_search.c:135
158 #: src/prefs_actions.c:1696 src/summary_search.c:208
159 msgid "Close"
160 msgstr "Çàòâîðè"
161
162 #: src/account.c:735
163 msgid "Delete account"
164 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
165
166 #: src/account.c:736
167 msgid "Do you really want to delete this account?"
168 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
169
170 #: src/account.c:737 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
171 #: src/compose.c:2795 src/compose.c:3270 src/compose.c:5715 src/compose.c:6021
172 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2170 src/folderview.c:2229
173 #: src/folderview.c:2321 src/folderview.c:2456 src/folderview.c:2493
174 #: src/inc.c:167 src/inc.c:298 src/mainwindow.c:1346 src/message_search.c:198
175 #: src/prefs_actions.c:869 src/prefs_customheader.c:543
176 #: src/prefs_filtering.c:1063 src/prefs_filtering.c:1491
177 #: src/prefs_matcher.c:1663 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
178 #: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:322
179 #: src/summaryview.c:907 src/summaryview.c:1350 src/summaryview.c:1394
180 #: src/summaryview.c:1437 src/summaryview.c:1461 src/summaryview.c:1493
181 #: src/summaryview.c:1518 src/summaryview.c:1543 src/summaryview.c:1568
182 #: src/summaryview.c:3042 src/toolbar.c:2105
183 msgid "Yes"
184 msgstr "Äà"
185
186 #: src/account.c:737 src/compose.c:3270 src/compose.c:5715
187 #: src/folderview.c:2170 src/folderview.c:2229 src/folderview.c:2321
188 #: src/folderview.c:2456 src/folderview.c:2493 src/ssl_manager.c:271
189 msgid "+No"
190 msgstr "+Íå"
191
192 #: src/addressadd.c:163
193 msgid "Add to address book"
194 msgstr "Äîáàâè â àäðåñíèêà"
195
196 #: src/addressadd.c:195 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:405
197 msgid "Address"
198 msgstr "Àäðåñ"
199
200 #: src/addressadd.c:205 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
201 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
202 msgid "Remarks"
203 msgstr "Áåëåæêè"
204
205 #: src/addressadd.c:227
206 msgid "Select Address Book Folder"
207 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
208
209 #: src/addressadd.c:242 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
210 #: src/compose.c:2913 src/compose.c:5538 src/compose.c:6192 src/compose.c:6230
211 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
212 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
213 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
214 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
215 #: src/import.c:191 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
216 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:549
217 #: src/mainwindow.c:2075 src/messageview.c:488 src/mimeview.c:839
218 #: src/mimeview.c:900 src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:380
219 #: src/prefs_actions.c:295 src/prefs_common.c:3339 src/prefs_common.c:3845
220 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
221 #: src/prefs_filtering.c:344 src/prefs_folder_item.c:500
222 #: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
223 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
224 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323 src/summaryview.c:907
225 #: src/summaryview.c:3382
226 msgid "Cancel"
227 msgstr "Îòêàç"
228
229 #: src/addressbook.c:343 src/compose.c:489 src/mainwindow.c:405
230 #: src/messageview.c:146
231 msgid "/_File"
232 msgstr "/_Ôàéë"
233
234 #: src/addressbook.c:344
235 msgid "/_File/New _Book"
236 msgstr "/_Ôàéë/Íîâà Êíèãà"
237
238 #: src/addressbook.c:345
239 msgid "/_File/New _vCard"
240 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _vCard"
241
242 #: src/addressbook.c:347
243 msgid "/_File/New _JPilot"
244 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _JPilot"
245
246 #: src/addressbook.c:350
247 msgid "/_File/New _Server"
248 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
249
250 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:493
251 #: src/mainwindow.c:419 src/mainwindow.c:422 src/messageview.c:147
252 msgid "/_File/---"
253 msgstr "/_Ôàéë/---"
254
255 #: src/addressbook.c:353
256 msgid "/_File/_Edit"
257 msgstr "/_Ôàéë/Ðåäàêòèðàé"
258
259 #: src/addressbook.c:354
260 msgid "/_File/_Delete"
261 msgstr "/_Ôàéë/Èçòðèé"
262
263 #: src/addressbook.c:356
264 msgid "/_File/_Save"
265 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè"
266
267 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:494 src/messageview.c:148
268 msgid "/_File/_Close"
269 msgstr "/_Ôàéë/Çàòâîðè"
270
271 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
272 #: src/compose.c:496 src/mainwindow.c:426
273 msgid "/_Edit"
274 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé"
275
276 #: src/addressbook.c:359
277 msgid "/_Edit/C_ut"
278 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
279
280 #: src/addressbook.c:360 src/compose.c:501 src/mainwindow.c:427
281 msgid "/_Edit/_Copy"
282 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
283
284 #: src/addressbook.c:361 src/compose.c:502
285 msgid "/_Edit/_Paste"
286 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
287
288 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:499 src/compose.c:582
289 #: src/mainwindow.c:430
290 msgid "/_Edit/---"
291 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/---"
292
293 #: src/addressbook.c:363
294 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
295 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè Àäðåñ"
296
297 #: src/addressbook.c:364
298 msgid "/_Address"
299 msgstr "/_Àäðåñ"
300
301 #: src/addressbook.c:365
302 msgid "/_Address/New _Address"
303 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
304
305 #: src/addressbook.c:366
306 msgid "/_Address/New _Group"
307 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà Ãðóïà"
308
309 #: src/addressbook.c:367
310 msgid "/_Address/New _Folder"
311 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà Ïàïêà"
312
313 #: src/addressbook.c:368
314 msgid "/_Address/---"
315 msgstr "/_Àäðåñ/---"
316
317 #: src/addressbook.c:369
318 msgid "/_Address/_Edit"
319 msgstr "/_Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
320
321 #: src/addressbook.c:370
322 msgid "/_Address/_Delete"
323 msgstr "/_Àäðåñ/Èçòðèé"
324
325 #: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:636
326 #: src/mainwindow.c:645 src/mainwindow.c:656 src/mainwindow.c:658
327 #: src/mainwindow.c:661 src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:668
328 msgid "/_Tools/---"
329 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/---"
330
331 #: src/addressbook.c:372
332 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
333 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
334
335 #: src/addressbook.c:373
336 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
337 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
338
339 #: src/addressbook.c:374
340 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
341 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
342
343 #: src/addressbook.c:376
344 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
345 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
346
347 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:692
348 #: src/messageview.c:164
349 msgid "/_Help"
350 msgstr "/_Ïîìîù"
351
352 #: src/addressbook.c:378 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:700
353 #: src/messageview.c:165
354 msgid "/_Help/_About"
355 msgstr "/_Ïîìîù/Îòíîñíî"
356
357 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
358 msgid "/New _Address"
359 msgstr "/Íîâ Àäðåñ"
360
361 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
362 msgid "/New _Group"
363 msgstr "/Íîâà Ãðóïà"
364
365 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
366 msgid "/New _Folder"
367 msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
368
369 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
370 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:483
371 #: src/folderview.c:280 src/folderview.c:282 src/folderview.c:291
372 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:300 src/folderview.c:302
373 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:317 src/folderview.c:321
374 #: src/folderview.c:323 src/folderview.c:333 src/folderview.c:337
375 #: src/folderview.c:340 src/folderview.c:342 src/summaryview.c:409
376 #: src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:420
377 #: src/summaryview.c:432 src/summaryview.c:444 src/summaryview.c:450
378 #: src/summaryview.c:453
379 msgid "/---"
380 msgstr "/---"
381
382 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:417
383 msgid "/_Delete"
384 msgstr "/Èçòðèé"
385
386 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
387 msgid "/C_ut"
388 msgstr "/Èçðåæè"
389
390 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
391 msgid "/_Copy"
392 msgstr "/Êîïèðàé"
393
394 #: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
395 msgid "/_Paste"
396 msgstr "/Ïîñòàâè"
397
398 #: src/addressbook.c:408
399 msgid "/Pa_ste Address"
400 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
401
402 #: src/addressbook.c:530
403 msgid "E-Mail address"
404 msgstr "E-Mail àäðåñ"
405
406 #: src/addressbook.c:534 src/prefs_common.c:2989 src/toolbar.c:166
407 #: src/toolbar.c:1813
408 msgid "Address book"
409 msgstr "Àäðåñíèê"
410
411 #: src/addressbook.c:633
412 msgid "Name:"
413 msgstr "Èìå:"
414
415 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
416 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:367
417 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
418 #: src/prefs_filtering.c:228 src/prefs_filtering.c:538 src/prefs_matcher.c:570
419 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:782
420 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:355 src/toolbar.c:447
421 msgid "Delete"
422 msgstr "Èçòðèé"
423
424 #: src/addressbook.c:671
425 msgid "Lookup"
426 msgstr "Ïîòúðñè"
427
428 #: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1305 src/compose.c:2962
429 #: src/compose.c:4259 src/compose.c:4958 src/headerview.c:54
430 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
431 msgid "To:"
432 msgstr "Äî:"
433
434 #: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1289 src/compose.c:2961
435 #: src/prefs_template.c:175
436 msgid "Cc:"
437 msgstr "Cc:"
438
439 #: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1292 src/prefs_template.c:176
440 msgid "Bcc:"
441 msgstr "Bcc:"
442
443 #: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
444 msgid "Delete address(es)"
445 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
446
447 #: src/addressbook.c:891
448 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
449 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
450
451 #: src/addressbook.c:914
452 msgid "Really delete the address(es)?"
453 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
454
455 #: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2795
456 #: src/compose.c:6021 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:167 src/inc.c:298
457 #: src/mainwindow.c:1346 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:869
458 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1063
459 #: src/prefs_filtering.c:1491 src/prefs_matcher.c:1663 src/prefs_scoring.c:632
460 #: src/prefs_scoring.c:769 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322
461 #: src/summaryview.c:907 src/summaryview.c:1350 src/summaryview.c:1394
462 #: src/summaryview.c:1437 src/summaryview.c:1461 src/summaryview.c:1493
463 #: src/summaryview.c:1518 src/summaryview.c:1543 src/summaryview.c:1568
464 #: src/summaryview.c:3042 src/toolbar.c:2105
465 msgid "No"
466 msgstr "Íå"
467
468 #: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
469 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
470 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
471
472 #: src/addressbook.c:1435
473 msgid "Cannot paste into an address group."
474 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
475
476 #: src/addressbook.c:2078
477 #, c-format
478 msgid ""
479 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
480 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
481 msgstr ""
482 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
483 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
484
485 #: src/addressbook.c:2082
486 msgid "Folder only"
487 msgstr "Ïàïêà ñàìî"
488
489 #: src/addressbook.c:2082
490 msgid "Folder and Addresses"
491 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
492
493 #: src/addressbook.c:2087
494 #, c-format
495 msgid "Really delete `%s' ?"
496 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
497
498 #: src/addressbook.c:2792
499 msgid "New user, could not save index file."
500 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
501
502 #: src/addressbook.c:2796
503 msgid "New user, could not save address book files."
504 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
505
506 #: src/addressbook.c:2806
507 msgid "Old address book converted successfully."
508 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
509
510 #: src/addressbook.c:2811
511 msgid ""
512 "Old address book converted,\n"
513 "could not save new address index file"
514 msgstr ""
515 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
516 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
517
518 #: src/addressbook.c:2824
519 msgid ""
520 "Could not convert address book,\n"
521 "but created empty new address book files."
522 msgstr ""
523 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
524 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
525
526 #: src/addressbook.c:2830
527 msgid ""
528 "Could not convert address book,\n"
529 "could not create new address book files."
530 msgstr ""
531 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
532 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
533
534 #: src/addressbook.c:2835
535 msgid ""
536 "Could not convert address book\n"
537 "and could not create new address book files."
538 msgstr ""
539 "Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
540 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
541
542 #: src/addressbook.c:2842
543 msgid "Addressbook conversion error"
544 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
545
546 #: src/addressbook.c:2846
547 msgid "Addressbook conversion"
548 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
549
550 #: src/addressbook.c:2881
551 msgid "Addressbook Error"
552 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
553
554 #: src/addressbook.c:2882
555 msgid "Could not read address index"
556 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
557
558 #: src/addressbook.c:3373 src/prefs_common.c:1053
559 msgid "Interface"
560 msgstr "Èíòåðôåéñ"
561
562 #: src/addressbook.c:3389 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
563 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:490
564 msgid "Address Book"
565 msgstr "Àäðåñíèê"
566
567 #: src/addressbook.c:3405
568 msgid "Person"
569 msgstr "Ëèöå"
570
571 #: src/addressbook.c:3421
572 msgid "EMail Address"
573 msgstr "EMail Àäðåñ"
574
575 #: src/addressbook.c:3437
576 msgid "Group"
577 msgstr "Ãðóïà"
578
579 #: src/addressbook.c:3453 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:370
580 #: src/prefs_account.c:1950
581 msgid "Folder"
582 msgstr "Ïàïêà"
583
584 #: src/addressbook.c:3469
585 msgid "vCard"
586 msgstr "vCard"
587
588 #: src/addressbook.c:3485 src/addressbook.c:3501
589 msgid "JPilot"
590 msgstr "JPilot"
591
592 #: src/addressbook.c:3517
593 msgid "LDAP Server"
594 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
595
596 #: src/addrgather.c:156
597 msgid "Please specify name for address book."
598 msgstr "Ìîëÿ óêàæåòå èìå çà àäðåñíèêà."
599
600 #: src/addrgather.c:176
601 msgid "Please select the mail headers to search."
602 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå çàãëàâêè â êîèòî äà òúðñÿ."
603
604 #: src/addrgather.c:183
605 msgid "Busy harvesting addresses..."
606 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñèòå ..."
607
608 #: src/addrgather.c:221
609 msgid "Addresses gathered successfully."
610 msgstr "Àäðåñèòå ñà ñúáðàíè óñïåøíî."
611
612 #: src/addrgather.c:285
613 msgid "No folder or message was selected."
614 msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà, íèòî ñúîáùåíèå."
615
616 #: src/addrgather.c:293
617 msgid ""
618 "Please select a folder to process from the folder\n"
619 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
620 "the message list."
621 msgstr ""
622 "Ìîëÿ, èçáåðåòå ïàïêà îò ñïèñúêà ñ ïàïêè, êîÿòî äà\n"
623 "îáðàáîòÿ. Àëòåðíàòèâíî, èçáåðåòå ñúîáùåíèå îò\n"
624 "ñïèñúêà ñúñ ñúîáùåíèÿ."
625
626 #: src/addrgather.c:345
627 msgid "Folder :"
628 msgstr "Ïàïêà :"
629
630 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
631 msgid "Address Book :"
632 msgstr "Àäðåñíèê :"
633
634 #: src/addrgather.c:366
635 msgid "Folder Size :"
636 msgstr "Ðàçìåð íà ïàïêà :"
637
638 #: src/addrgather.c:381
639 msgid "Process these mail header fields"
640 msgstr "Îáðàáîòè òåçè ïîëåòà îò çàãëàâêàòà"
641
642 #: src/addrgather.c:399
643 msgid "Include sub-folders"
644 msgstr "Âêëþ÷è ïîä-ïàïêè"
645
646 #: src/addrgather.c:422
647 msgid "Header Name"
648 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
649
650 #: src/addrgather.c:423
651 msgid "Address Count"
652 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
653
654 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:259
655 #: src/messageview.c:408
656 msgid "Warning"
657 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
658
659 #: src/addrgather.c:528
660 msgid "Header Fields"
661 msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
662
663 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
664 msgid "Finish"
665 msgstr "Çàâúðøè"
666
667 #: src/addrgather.c:588
668 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
669 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
670
671 #: src/addrgather.c:596
672 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
673 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò ïàïêà"
674
675 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
676 msgid "Common address"
677 msgstr "Îáùè àäðåñè"
678
679 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
680 msgid "Personal address"
681 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
682
683 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5715 src/main.c:531
684 msgid "Notice"
685 msgstr "Ñúîáùåíèå"
686
687 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3268 src/inc.c:558
688 msgid "Error"
689 msgstr "Ãðåøêà"
690
691 #: src/alertpanel.c:190
692 msgid "View log"
693 msgstr "Âèæ ëîã"
694
695 #: src/alertpanel.c:308
696 msgid "Show this message next time"
697 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
698
699 #: src/colorlabel.c:44
700 msgid "Orange"
701 msgstr "Îðàíæåâ"
702
703 #: src/colorlabel.c:45
704 msgid "Red"
705 msgstr "×åðâåí"
706
707 #: src/colorlabel.c:46
708 msgid "Pink"
709 msgstr "Ðîçîâ"
710
711 #: src/colorlabel.c:47
712 msgid "Sky blue"
713 msgstr "Íåáåñíî ñèí"
714
715 #: src/colorlabel.c:48
716 msgid "Blue"
717 msgstr "Ñèí"
718
719 #: src/colorlabel.c:49
720 msgid "Green"
721 msgstr "Çåëåí"
722
723 #: src/colorlabel.c:50
724 msgid "Brown"
725 msgstr "Êàôÿâ"
726
727 #: src/colorlabel.c:280 src/compose.c:4913 src/exphtmldlg.c:450
728 #: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4332
729 msgid "None"
730 msgstr "Íèêîé"
731
732 #: src/common/nntp.c:61
733 #, c-format
734 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
735 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
736
737 #: src/common/nntp.c:140 src/common/nntp.c:203
738 #, c-format
739 msgid "protocol error: %s\n"
740 msgstr ""
741
742 #: src/common/nntp.c:163 src/common/nntp.c:209
743 msgid "protocol error\n"
744 msgstr ""
745
746 #: src/common/nntp.c:259 src/common/nntp.c:265
747 msgid "Error occurred while posting\n"
748 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
749
750 #: src/common/smtp.c:112
751 #, c-format
752 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
753 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ SMTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
754
755 #: src/common/smtp.c:119
756 msgid "SSL connection failed"
757 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
758
759 #: src/common/smtp.c:126
760 #, c-format
761 msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
762 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ñå ñâúðçâàõ ñ %s:%d\n"
763
764 #: src/common/smtp.c:143
765 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
766 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ HELO\n"
767
768 #: src/common/smtp.c:151
769 msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
770 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ STARTTLS\n"
771
772 #: src/common/smtp.c:159
773 msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
774 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ EHLO\n"
775
776 #: src/common/smtp.c:218
777 msgid "SMTP AUTH not available\n"
778 msgstr "SMTP AUTH íå å íà ðàçïîëîæåíèå\n"
779
780 #: src/common/ssl.c:88
781 msgid "Error creating ssl context\n"
782 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
783
784 #: src/common/ssl.c:107
785 #, c-format
786 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
787 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè (%s)\n"
788
789 #: src/common/ssl.c:114
790 #, c-format
791 msgid "SSL connection using %s\n"
792 msgstr "SSL âðúçêà ïîëçâàéêè %s\n"
793
794 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
795 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
796 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
797 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
798 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
799 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
800 msgid "<not in certificate>"
801 msgstr "<not in certificate>"
802
803 #: src/common/ssl_certificate.c:189
804 #, c-format
805 msgid ""
806 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
807 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
808 "  Fingerprint: %s\n"
809 "  Signature status: %s"
810 msgstr ""
811
812 #: src/common/ssl_certificate.c:308
813 msgid "Can't load X509 default paths"
814 msgstr ""
815
816 #: src/common/ssl_certificate.c:363
817 #, c-format
818 msgid ""
819 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
820 "%s"
821 msgstr ""
822
823 #: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
824 #, c-format
825 msgid ""
826 "%s\n"
827 "\n"
828 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
829 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
830 msgstr ""
831
832 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
833 #: src/prefs_common.c:2824
834 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
835 msgstr "Íå èçêàðâàé ñêà÷àùî ñúîáùåíèå çà ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå"
836
837 #: src/common/ssl_certificate.c:399
838 #, c-format
839 msgid ""
840 "%s's SSL certificate changed !\n"
841 "We have saved this one:\n"
842 "%s\n"
843 "\n"
844 "It is now:\n"
845 "%s\n"
846 "\n"
847 "This could mean the server answering is not the known one."
848 msgstr ""
849
850 #: src/compose.c:481
851 msgid "/_Add..."
852 msgstr "/Äîáàâè..."
853
854 #: src/compose.c:482
855 msgid "/_Remove"
856 msgstr "/Ìàõíè"
857
858 #: src/compose.c:484 src/folderview.c:283 src/folderview.c:304
859 #: src/folderview.c:325 src/folderview.c:344
860 msgid "/_Properties..."
861 msgstr "/Ñâîéñòâà..."
862
863 #: src/compose.c:490
864 msgid "/_File/_Attach file"
865 msgstr "/Ôàéë/Ïðèêðåïè ôàéë"
866
867 #: src/compose.c:491
868 msgid "/_File/_Insert file"
869 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
870
871 #: src/compose.c:492
872 msgid "/_File/Insert si_gnature"
873 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
874
875 #: src/compose.c:497
876 msgid "/_Edit/_Undo"
877 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Îòìÿíà"
878
879 #: src/compose.c:498
880 msgid "/_Edit/_Redo"
881 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Redo"
882
883 #: src/compose.c:500
884 msgid "/_Edit/Cu_t"
885 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
886
887 #: src/compose.c:503
888 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
889 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
890
891 #: src/compose.c:505 src/mainwindow.c:428
892 msgid "/_Edit/Select _all"
893 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
894
895 #: src/compose.c:506
896 msgid "/_Edit/A_dvanced"
897 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
898
899 #: src/compose.c:507
900 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
901 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
902
903 #: src/compose.c:512
904 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
905 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
906
907 #: src/compose.c:517
908 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
909 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
910
911 #: src/compose.c:522
912 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
913 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
914
915 #: src/compose.c:527
916 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
917 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
918
919 #: src/compose.c:532
920 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
921 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
922
923 #: src/compose.c:537
924 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
925 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
926
927 #: src/compose.c:542
928 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
929 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
930
931 #: src/compose.c:547
932 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
933 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
934
935 #: src/compose.c:552
936 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
937 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
938
939 #: src/compose.c:557
940 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
941 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
942
943 #: src/compose.c:562
944 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
945 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
946
947 #: src/compose.c:567
948 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
949 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
950
951 #: src/compose.c:572
952 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
953 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
954
955 #: src/compose.c:577
956 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
957 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
958
959 #: src/compose.c:583
960 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
961 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
962
963 #: src/compose.c:585
964 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
965 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
966
967 #: src/compose.c:587
968 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
969 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
970
971 #: src/compose.c:590
972 msgid "/_Spelling"
973 msgstr "/Ñïåëèíã"
974
975 #: src/compose.c:591
976 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
977 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
978
979 #: src/compose.c:593
980 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
981 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
982
983 #: src/compose.c:595
984 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
985 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
986
987 #: src/compose.c:597
988 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
989 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
990
991 #: src/compose.c:599
992 msgid "/_Spelling/---"
993 msgstr "/Ñïåëèíã/---"
994
995 #: src/compose.c:600
996 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
997 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
998
999 #: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:434 src/summaryview.c:445
1000 msgid "/_View"
1001 msgstr "/Èçãëåä"
1002
1003 #: src/compose.c:605
1004 msgid "/_View/_To"
1005 msgstr "/Èçãëåä/Äî"
1006
1007 #: src/compose.c:606
1008 msgid "/_View/_Cc"
1009 msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
1010
1011 #: src/compose.c:607
1012 msgid "/_View/_Bcc"
1013 msgstr "/Èçãëåä/_Bcc"
1014
1015 #: src/compose.c:608
1016 msgid "/_View/_Reply to"
1017 msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
1018
1019 #: src/compose.c:609 src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/mainwindow.c:452
1020 #: src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:484 src/mainwindow.c:508
1021 #: src/mainwindow.c:590 src/mainwindow.c:594
1022 msgid "/_View/---"
1023 msgstr "/Èçãëåä/---"
1024
1025 #: src/compose.c:610
1026 msgid "/_View/_Followup to"
1027 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1028
1029 #: src/compose.c:612
1030 msgid "/_View/R_uler"
1031 msgstr "/Èçãëåä/Ëèíèÿ"
1032
1033 #: src/compose.c:614
1034 msgid "/_View/_Attachment"
1035 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïåíî..."
1036
1037 #: src/compose.c:616 src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:150
1038 msgid "/_Message"
1039 msgstr "/Ñúîáùåíèå"
1040
1041 #: src/compose.c:617
1042 msgid "/_Message/_Send"
1043 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
1044
1045 #: src/compose.c:619
1046 msgid "/_Message/Send _later"
1047 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
1048
1049 #: src/compose.c:621 src/compose.c:627 src/compose.c:632 src/compose.c:634
1050 #: src/compose.c:638 src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:602
1051 #: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:614 src/mainwindow.c:617
1052 #: src/mainwindow.c:619 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:158
1053 #: src/messageview.c:161
1054 msgid "/_Message/---"
1055 msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
1056
1057 #: src/compose.c:622
1058 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1059 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
1060
1061 #: src/compose.c:624
1062 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1063 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
1064
1065 #: src/compose.c:628
1066 msgid "/_Message/_To"
1067 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Äî"
1068
1069 #: src/compose.c:629
1070 msgid "/_Message/_Cc"
1071 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
1072
1073 #: src/compose.c:630
1074 msgid "/_Message/_Bcc"
1075 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Bcc"
1076
1077 #: src/compose.c:631
1078 msgid "/_Message/_Reply to"
1079 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
1080
1081 #: src/compose.c:633
1082 msgid "/_Message/_Followup to"
1083 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1084
1085 #: src/compose.c:635
1086 msgid "/_Message/_Attach"
1087 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
1088
1089 #: src/compose.c:639
1090 msgid "/_Message/Si_gn"
1091 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
1092
1093 #: src/compose.c:640
1094 msgid "/_Message/_Encrypt"
1095 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
1096
1097 #: src/compose.c:641
1098 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1099 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/MIME"
1100
1101 #: src/compose.c:642
1102 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1103 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/Inline"
1104
1105 #: src/compose.c:645
1106 msgid "/_Message/_Priority"
1107 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
1108
1109 #: src/compose.c:646
1110 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1111 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
1112
1113 #: src/compose.c:647
1114 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1115 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
1116
1117 #: src/compose.c:648
1118 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1119 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
1120
1121 #: src/compose.c:649
1122 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1123 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
1124
1125 #: src/compose.c:650
1126 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1127 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
1128
1129 #: src/compose.c:652
1130 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1131 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
1132
1133 #: src/compose.c:653 src/mainwindow.c:634
1134 msgid "/_Tools"
1135 msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
1136
1137 #: src/compose.c:654
1138 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1139 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
1140
1141 #: src/compose.c:655
1142 msgid "/_Tools/_Address book"
1143 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
1144
1145 #: src/compose.c:656
1146 msgid "/_Tools/_Template"
1147 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
1148
1149 #: src/compose.c:657 src/mainwindow.c:657
1150 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1151 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
1152
1153 #: src/compose.c:1295
1154 msgid "Reply-To:"
1155 msgstr "Reply-To:"
1156
1157 #: src/compose.c:1298 src/compose.c:4256 src/compose.c:4960
1158 #: src/headerview.c:55
1159 msgid "Newsgroups:"
1160 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
1161
1162 #: src/compose.c:1301
1163 msgid "Followup-To:"
1164 msgstr "Followup-To:"
1165
1166 #: src/compose.c:1594
1167 msgid "Quote mark format error."
1168 msgstr "Ãðåøêà ïðè ôîðìàòà íà çíàêà çà öèòèðàíå."
1169
1170 #: src/compose.c:1606
1171 msgid "Message reply/forward format error."
1172 msgstr "Ãðåøêà ïðè reply/forward ôîðìàòà."
1173
1174 #: src/compose.c:1903
1175 #, c-format
1176 msgid "File %s is empty."
1177 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí"
1178
1179 #: src/compose.c:1907
1180 #, c-format
1181 msgid "Can't read %s."
1182 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
1183
1184 #: src/compose.c:1935
1185 #, c-format
1186 msgid "Message: %s"
1187 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
1188
1189 #: src/compose.c:2613
1190 msgid " [Edited]"
1191 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
1192
1193 #: src/compose.c:2615
1194 #, c-format
1195 msgid "%s - Compose message%s"
1196 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1197
1198 #: src/compose.c:2618
1199 #, c-format
1200 msgid "Compose message%s"
1201 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1202
1203 #: src/compose.c:2642 src/compose.c:2880
1204 msgid ""
1205 "Account for sending mail is not specified.\n"
1206 "Please select a mail account before sending."
1207 msgstr ""
1208 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
1209 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
1210
1211 #: src/compose.c:2785
1212 msgid "Recipient is not specified."
1213 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
1214
1215 #: src/compose.c:2793 src/messageview.c:408 src/prefs_account.c:734
1216 #: src/prefs_common.c:1035 src/toolbar.c:347 src/toolbar.c:394
1217 msgid "Send"
1218 msgstr "Èçïðàùàíå"
1219
1220 #: src/compose.c:2794
1221 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1222 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
1223
1224 #: src/compose.c:2815
1225 msgid "Could not queue message for sending"
1226 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
1227
1228 #: src/compose.c:2896 src/procmsg.c:1379
1229 #, c-format
1230 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1231 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
1232
1233 #: src/compose.c:2910 src/messageview.c:485
1234 msgid "Queueing"
1235 msgstr "Èç÷àêâàì"
1236
1237 #: src/compose.c:2911
1238 msgid ""
1239 "Error occurred while sending the message.\n"
1240 "Put this message into queue folder?"
1241 msgstr ""
1242 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
1243 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
1244
1245 #: src/compose.c:2917
1246 msgid "Can't queue the message."
1247 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
1248
1249 #: src/compose.c:2920
1250 msgid "Error occurred while sending the message."
1251 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
1252
1253 #: src/compose.c:2933
1254 msgid "Can't save the message to Sent."
1255 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
1256
1257 #: src/compose.c:3162
1258 #, c-format
1259 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1260 msgstr ""
1261
1262 #: src/compose.c:3269
1263 msgid ""
1264 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1265 "Send it anyway?"
1266 msgstr ""
1267 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
1268 "Äà ãî èçïðàòÿ ëè âúïðåêè òîâà?"
1269
1270 #: src/compose.c:3522
1271 msgid "No account for sending mails available!"
1272 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
1273
1274 #: src/compose.c:3532
1275 msgid "No account for posting news available!"
1276 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
1277
1278 #: src/compose.c:4336 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:149
1279 msgid "From:"
1280 msgstr "Îò"
1281
1282 #: src/compose.c:4440 src/compose.c:4610 src/compose.c:5476
1283 msgid "MIME type"
1284 msgstr "MIME òèï"
1285
1286 #: src/compose.c:4441 src/compose.c:4611 src/mimeview.c:151
1287 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
1288 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:465
1289 msgid "Size"
1290 msgstr "Ðàçìåð"
1291
1292 #: src/compose.c:4505
1293 msgid "Save Message to "
1294 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
1295
1296 #: src/compose.c:4525 src/prefs_filtering.c:496
1297 msgid "Select ..."
1298 msgstr " Èçáåðè ... "
1299
1300 #: src/compose.c:4661 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
1301 #: src/prefs_matcher.c:146
1302 msgid "Header"
1303 msgstr "Çàãëàâêà"
1304
1305 #: src/compose.c:4663 src/mimeview.c:198
1306 msgid "Attachments"
1307 msgstr "Ïðèêðåïêè"
1308
1309 #: src/compose.c:4665
1310 msgid "Others"
1311 msgstr "Äðóãè"
1312
1313 #: src/compose.c:4680 src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:177
1314 #: src/summary_search.c:163
1315 msgid "Subject:"
1316 msgstr "Òåìà:"
1317
1318 #: src/compose.c:4921
1319 #, c-format
1320 msgid ""
1321 "Spell checker could not be started.\n"
1322 "%s"
1323 msgstr ""
1324 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
1325 "%s"
1326
1327 #: src/compose.c:5371
1328 msgid "Invalid MIME type."
1329 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
1330
1331 #: src/compose.c:5389
1332 msgid "File doesn't exist or is empty."
1333 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
1334
1335 #: src/compose.c:5458
1336 msgid "Properties"
1337 msgstr "Ñâîéñòâà"
1338
1339 #: src/compose.c:5503
1340 msgid "Encoding"
1341 msgstr "Åíêîäèíã"
1342
1343 #: src/compose.c:5534
1344 msgid "Path"
1345 msgstr "Ïúò"
1346
1347 #: src/compose.c:5535 src/prefs_toolbar.c:803
1348 msgid "File name"
1349 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
1350
1351 #: src/compose.c:5712
1352 #, c-format
1353 msgid ""
1354 "The external editor is still working.\n"
1355 "Force terminating the process?\n"
1356 "process group id: %d"
1357 msgstr ""
1358 "Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
1359 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
1360 "process group id: %d"
1361
1362 #: src/compose.c:6019 src/inc.c:165 src/inc.c:296 src/toolbar.c:2103
1363 msgid "Offline warning"
1364 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
1365
1366 #: src/compose.c:6020 src/inc.c:166 src/inc.c:297 src/toolbar.c:2104
1367 msgid "You're working offline. Override?"
1368 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
1369
1370 #: src/compose.c:6134 src/compose.c:6155
1371 msgid "Select file"
1372 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
1373
1374 #: src/compose.c:6190
1375 msgid "Discard message"
1376 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
1377
1378 #: src/compose.c:6191
1379 msgid "This message has been modified. discard it?"
1380 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
1381
1382 #: src/compose.c:6192
1383 msgid "Discard"
1384 msgstr "Îòõâúðëè"
1385
1386 #: src/compose.c:6192
1387 msgid "to Draft"
1388 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
1389
1390 #: src/compose.c:6227
1391 #, c-format
1392 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1393 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
1394
1395 #: src/compose.c:6229
1396 msgid "Apply template"
1397 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
1398
1399 #: src/compose.c:6230
1400 msgid "Replace"
1401 msgstr "Çàìåíè"
1402
1403 #: src/compose.c:6230 src/toolbar.c:398
1404 msgid "Insert"
1405 msgstr "Âìúêíè"
1406
1407 #: src/crash.c:144
1408 #, c-format
1409 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1410 msgstr "Sylpheed ïðîöåñ (%ld) ïîëó÷è ñèãíàë %ld"
1411
1412 #: src/crash.c:189
1413 msgid "Sylpheed has crashed"
1414 msgstr "Sylpheed ñå ñðèíà"
1415
1416 #: src/crash.c:205
1417 #, c-format
1418 msgid ""
1419 "%s.\n"
1420 "Please file a bug report and include the information below."
1421 msgstr ""
1422 "%s.\n"
1423 "Ìîëÿ äîêëàäâàéòå áúã âêëþ÷âàéêè äîëóïîñî÷åíàòà èíôîðìàöèÿ."
1424
1425 #: src/crash.c:210
1426 msgid "Debug log"
1427 msgstr "Äíåâíèê çà äåáúã"
1428
1429 #: src/crash.c:250
1430 msgid "Save..."
1431 msgstr "Çàïàçè..."
1432
1433 #: src/crash.c:255
1434 msgid "Create bug report"
1435 msgstr "Ñúçäàé ðàïîðò çà áúã"
1436
1437 #: src/crash.c:304
1438 msgid "Save crash information"
1439 msgstr "Çàïàçè Èíôîðìàöèÿ çà áúãà"
1440
1441 #: src/crash.c:448 src/crash.c:467
1442 msgid "Unknown"
1443 msgstr "Íåèçâåñòåí"
1444
1445 #: src/editaddress.c:143
1446 msgid "Add New Person"
1447 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
1448
1449 #: src/editaddress.c:144
1450 msgid "Edit Person Details"
1451 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ëèöåòî"
1452
1453 #: src/editaddress.c:285
1454 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1455 msgstr "E-mail àäðåñ òðÿáâà äà áúäå ïîïúëíåí."
1456
1457 #: src/editaddress.c:422
1458 msgid "A Name and Value must be supplied."
1459 msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
1460
1461 #: src/editaddress.c:480
1462 msgid "Edit Person Data"
1463 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
1464
1465 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
1466 msgid "Display Name"
1467 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
1468
1469 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1470 msgid "Last Name"
1471 msgstr "Ôàìèëèÿ"
1472
1473 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1474 msgid "First Name"
1475 msgstr "Èìå"
1476
1477 #: src/editaddress.c:589
1478 msgid "Nickname"
1479 msgstr "Ïðÿêîð"
1480
1481 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1482 #: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1483 msgid "E-Mail Address"
1484 msgstr "E-Mail àäðåñ"
1485
1486 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1487 msgid "Alias"
1488 msgstr "Ïñåâäîíèì"
1489
1490 #: src/editaddress.c:710
1491 msgid "Move Up"
1492 msgstr "Íàãîðå"
1493
1494 #: src/editaddress.c:713
1495 msgid "Move Down"
1496 msgstr "Íàäîëó"
1497
1498 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
1499 msgid "Modify"
1500 msgstr "Ïðîìåíè"
1501
1502 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1503 #: src/summary_search.c:207
1504 msgid "Clear"
1505 msgstr "Èç÷èñòè"
1506
1507 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1508 #: src/prefs_matcher.c:455
1509 msgid "Value"
1510 msgstr "Ñòîéíîñò"
1511
1512 #: src/editaddress.c:883
1513 msgid "Basic Data"
1514 msgstr "Îñíîâíè äàííè"
1515
1516 #: src/editaddress.c:885
1517 msgid "User Attributes"
1518 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1519
1520 #: src/editbook.c:112
1521 msgid "File appears to be Ok."
1522 msgstr "Ôàéëà èçãëåæäà íàðåä."
1523
1524 #: src/editbook.c:115
1525 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1526 msgstr "Ôàéëà íå èçãëåæäà äà å âúâ âàëèäåí ôîðìàò çà àäðåñíèê."
1527
1528 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1529 msgid "Could not read file."
1530 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
1531
1532 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1533 msgid "Edit Addressbook"
1534 msgstr "Ðåäàêòèðàé Àäðåñíèêà"
1535
1536 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1537 msgid " Check File "
1538 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
1539
1540 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1541 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1542 msgid "File"
1543 msgstr "Ôàéë"
1544
1545 #: src/editbook.c:283
1546 msgid "Add New Addressbook"
1547 msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
1548
1549 #: src/editgroup.c:103
1550 msgid "A Group Name must be supplied."
1551 msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
1552
1553 #: src/editgroup.c:264
1554 msgid "Edit Group Data"
1555 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
1556
1557 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1558 msgid "Group Name"
1559 msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
1560
1561 #: src/editgroup.c:311
1562 msgid "Addresses in Group"
1563 msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
1564
1565 #: src/editgroup.c:313
1566 msgid " -> "
1567 msgstr " -> "
1568
1569 #: src/editgroup.c:340
1570 msgid " <- "
1571 msgstr " <- "
1572
1573 #: src/editgroup.c:342
1574 msgid "Available Addresses"
1575 msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
1576
1577 #: src/editgroup.c:402
1578 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1579 msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
1580
1581 #: src/editgroup.c:450
1582 msgid "Edit Group Details"
1583 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
1584
1585 #: src/editgroup.c:453
1586 msgid "Add New Group"
1587 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
1588
1589 #: src/editgroup.c:503
1590 msgid "Edit folder"
1591 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
1592
1593 #: src/editgroup.c:503
1594 msgid "Input the new name of folder:"
1595 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
1596
1597 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1934 src/folderview.c:1986
1598 #: src/folderview.c:2259
1599 msgid "New folder"
1600 msgstr "Íîâà ïàïêà"
1601
1602 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1935 src/folderview.c:1987
1603 msgid "Input the name of new folder:"
1604 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
1605
1606 #: src/editjpilot.c:189
1607 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1608 msgstr "Ôàéëà íå èãëåæäà äà å â JPilot ôîðìàò."
1609
1610 #: src/editjpilot.c:225
1611 msgid "Select JPilot File"
1612 msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
1613
1614 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1615 msgid "Edit JPilot Entry"
1616 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
1617
1618 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1619 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1620 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1978
1621 msgid " ... "
1622 msgstr " ... "
1623
1624 #: src/editjpilot.c:319
1625 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1626 msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àòðèáóòè"
1627
1628 #: src/editjpilot.c:408
1629 msgid "Add New JPilot Entry"
1630 msgstr "Add New JPilot Entry"
1631
1632 #: src/editldap.c:164
1633 msgid "Connected successfully to server"
1634 msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
1635
1636 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1637 msgid "Could not connect to server"
1638 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
1639
1640 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1641 msgid "Edit LDAP Server"
1642 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
1643
1644 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1645 msgid "Hostname"
1646 msgstr "Hostname"
1647
1648 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1649 msgid "Port"
1650 msgstr "Ïîðò"
1651
1652 #: src/editldap.c:328
1653 msgid " Check Server "
1654 msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
1655
1656 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1657 msgid "Search Base"
1658 msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
1659
1660 #: src/editldap.c:390
1661 msgid "Search Criteria"
1662 msgstr "Òúðñè Êðèòåðèé"
1663
1664 #: src/editldap.c:397
1665 msgid " Reset "
1666 msgstr " Ïðîìåíè "
1667
1668 #: src/editldap.c:402
1669 msgid "Bind DN"
1670 msgstr "Bind DN"
1671
1672 #: src/editldap.c:411
1673 msgid "Bind Password"
1674 msgstr "Bind Password"
1675
1676 #: src/editldap.c:420
1677 msgid "Timeout (secs)"
1678 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
1679
1680 #: src/editldap.c:434
1681 msgid "Maximum Entries"
1682 msgstr "Ìàêñèìóì Entries"
1683
1684 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:730
1685 msgid "Basic"
1686 msgstr "Îñíîâíè"
1687
1688 #: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:639
1689 msgid "Extended"
1690 msgstr "Ðàçøèðåíè"
1691
1692 #: src/editldap.c:547
1693 msgid "Add New LDAP Server"
1694 msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
1695
1696 #: src/editldap_basedn.c:141
1697 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1698 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP - Èçáåðè Search Base"
1699
1700 #: src/editldap_basedn.c:202
1701 msgid "Available Search Base(s)"
1702 msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
1703
1704 #: src/editldap_basedn.c:286
1705 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1706 msgstr "Could not read Search Base(s) from server - ìîëÿ âúâåäåòå ðú÷íî"
1707
1708 #: src/editvcard.c:96
1709 msgid "File does not appear to be vCard format."
1710 msgstr "Ôàéëà íà èçãëåæäà äà å â vCard ôîðìàò."
1711
1712 #: src/editvcard.c:132
1713 msgid "Select vCard File"
1714 msgstr "Èçáåðè vCard Ôàéë"
1715
1716 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1717 msgid "Edit vCard Entry"
1718 msgstr "Ðåäàêòèðàé vCard Âïèñâàíå"
1719
1720 #: src/editvcard.c:296
1721 msgid "Add New vCard Entry"
1722 msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
1723
1724 #: src/exphtmldlg.c:101
1725 msgid "Please specify output directory and file to create."
1726 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è ôàéë çà ñúçäàâàíå."
1727
1728 #: src/exphtmldlg.c:104
1729 msgid "Select stylesheet and formatting."
1730 msgstr "Èçáåðåòå stylesheet è formatting."
1731
1732 #: src/exphtmldlg.c:107
1733 msgid "File exported successfully."
1734 msgstr "Ôàéëà å åêñïîðòèðàí óñïåøíî."
1735
1736 #: src/exphtmldlg.c:154
1737 #, c-format
1738 msgid ""
1739 "HTML Output Directory '%s'\n"
1740 "does not exist. OK to create new directory?"
1741 msgstr ""
1742 "HTML Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
1743 "íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
1744
1745 #: src/exphtmldlg.c:157
1746 msgid "Create Directory"
1747 msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
1748
1749 #: src/exphtmldlg.c:166
1750 #, c-format
1751 msgid ""
1752 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1753 "%s"
1754 msgstr ""
1755 "Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà HTML ôàéë:\n"
1756 "%s"
1757
1758 #: src/exphtmldlg.c:168
1759 msgid "Failed to Create Directory"
1760 msgstr "Íå ìîæàõ äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ"
1761
1762 #: src/exphtmldlg.c:318
1763 msgid "Select HTML Output File"
1764 msgstr "Èçáåðè HTML Output Ôàéë"
1765
1766 #: src/exphtmldlg.c:387
1767 msgid "HTML Output File"
1768 msgstr "HTML Output Ôàéë"
1769
1770 #: src/exphtmldlg.c:443
1771 msgid "Stylesheet"
1772 msgstr "Stylesheet"
1773
1774 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3825 src/prefs_common.c:4160
1775 msgid "Default"
1776 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
1777
1778 #: src/exphtmldlg.c:462
1779 msgid "Full"
1780 msgstr "Ïúëíî èìå"
1781
1782 #: src/exphtmldlg.c:468
1783 msgid "Custom"
1784 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè"
1785
1786 #: src/exphtmldlg.c:474
1787 msgid "Custom-2"
1788 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-2"
1789
1790 #: src/exphtmldlg.c:480
1791 msgid "Custom-3"
1792 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-3"
1793
1794 #: src/exphtmldlg.c:486
1795 msgid "Custom-4"
1796 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-4"
1797
1798 #: src/exphtmldlg.c:500
1799 msgid "Full Name Format"
1800 msgstr "Ïúëíî èìå"
1801
1802 #: src/exphtmldlg.c:507
1803 msgid "First Name, Last Name"
1804 msgstr "Ïúðâî Èìå, Ïîñëåäíî Èìå"
1805
1806 #: src/exphtmldlg.c:513
1807 msgid "Last Name, First Name"
1808 msgstr "Ïîñëåäíî Èìå, Ïúðâî Èìå"
1809
1810 #: src/exphtmldlg.c:527
1811 msgid "Color Banding"
1812 msgstr "Öâåòîâà ãàìà"
1813
1814 #: src/exphtmldlg.c:533
1815 msgid "Format E-Mail Links"
1816 msgstr "Ôîðìàòèðàé E-Mail âðúçêèòå"
1817
1818 #: src/exphtmldlg.c:539
1819 msgid "Format User Attributes"
1820 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1821
1822 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
1823 msgid "File Name"
1824 msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
1825
1826 #: src/exphtmldlg.c:599
1827 msgid "Open with Web Browser"
1828 msgstr "Îòâîðè ñ óåá áðàóçúð"
1829
1830 #: src/exphtmldlg.c:628
1831 msgid "Export Address Book to HTML File"
1832 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
1833
1834 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
1835 msgid "Prev"
1836 msgstr "Ïðåäèøåí"
1837
1838 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:357
1839 #: src/toolbar.c:448
1840 msgid "Next"
1841 msgstr "Ñëåäâàù"
1842
1843 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
1844 msgid "File Info"
1845 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
1846
1847 #: src/exphtmldlg.c:693
1848 msgid "Format"
1849 msgstr "Ôîðìàò"
1850
1851 #: src/export.c:127
1852 msgid "Export"
1853 msgstr "Èçíåñè"
1854
1855 #: src/export.c:146
1856 msgid "Specify target folder and mbox file."
1857 msgstr "Îïðåäåëè ïàïêà öåë è mbox ôàéë."
1858
1859 #: src/export.c:156
1860 msgid "Source dir:"
1861 msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
1862
1863 #: src/export.c:161
1864 msgid "Exporting file:"
1865 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
1866
1867 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:177 src/import.c:183
1868 #: src/prefs_account.c:1183
1869 msgid " Select... "
1870 msgstr " Èçáåðè... "
1871
1872 #: src/export.c:219
1873 msgid "Select exporting file"
1874 msgstr "Èçáåðè ôàéë çà åêñïîðòèðàíå"
1875
1876 #: src/exporthtml.c:796
1877 msgid "Full Name"
1878 msgstr "Ïúëíî èìå"
1879
1880 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:776
1881 msgid "Attributes"
1882 msgstr "Àòðèáóòè"
1883
1884 #: src/exporthtml.c:1001
1885 msgid "Sylpheed Address Book"
1886 msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
1887
1888 #: src/exporthtml.c:1113
1889 msgid "Name already exists but is not a directory."
1890 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
1891
1892 #: src/exporthtml.c:1116
1893 msgid "No permissions to create directory."
1894 msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
1895
1896 #: src/exporthtml.c:1119
1897 msgid "Name is too long."
1898 msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
1899
1900 #: src/exporthtml.c:1122
1901 msgid "Not specified."
1902 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
1903
1904 # c-format
1905 #: src/folder.c:967
1906 #, c-format
1907 msgid "Processing (%s)...\n"
1908 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)...\n"
1909
1910 #: src/folder.c:1561
1911 #, c-format
1912 msgid "Moving %s to %s (%d%%)...\n"
1913 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s (%d%%)...\n"
1914
1915 #: src/foldersel.c:146
1916 msgid "Select folder"
1917 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
1918
1919 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1086
1920 msgid "Inbox"
1921 msgstr "Âõîäÿùè"
1922
1923 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1102
1924 msgid "Sent"
1925 msgstr "Èçïðàòåíè"
1926
1927 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1118
1928 msgid "Queue"
1929 msgstr "×àêàùè"
1930
1931 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1134
1932 msgid "Trash"
1933 msgstr "Êîø÷å"
1934
1935 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1148
1936 msgid "Drafts"
1937 msgstr "×åðíîâè"
1938
1939 #: src/folderview.c:276 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
1940 msgid "/Create _new folder..."
1941 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
1942
1943 #: src/folderview.c:277 src/folderview.c:293 src/folderview.c:314
1944 msgid "/_Rename folder..."
1945 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
1946
1947 #: src/folderview.c:278 src/folderview.c:294 src/folderview.c:315
1948 msgid "/M_ove folder..."
1949 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
1950
1951 #: src/folderview.c:279 src/folderview.c:295 src/folderview.c:316
1952 msgid "/_Delete folder"
1953 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
1954
1955 #: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301
1956 msgid "/Remove _mailbox"
1957 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
1958
1959 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
1960 #: src/folderview.c:345
1961 msgid "/_Processing..."
1962 msgstr "/Ðàáîòÿ..."
1963
1964 #: src/folderview.c:285
1965 msgid "/_Scoring..."
1966 msgstr ""
1967
1968 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
1969 msgid "/Mark all _read"
1970 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
1971
1972 #: src/folderview.c:297 src/folderview.c:318 src/folderview.c:338
1973 msgid "/_Check for new messages"
1974 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
1975
1976 #: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
1977 msgid "/R_ebuild folder tree"
1978 msgstr "/Ãåíåðèðàé îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà"
1979
1980 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:343
1981 msgid "/_Search folder..."
1982 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
1983
1984 #: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:346
1985 msgid "/S_coring..."
1986 msgstr ""
1987
1988 #: src/folderview.c:322
1989 msgid "/Remove _IMAP4 account"
1990 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
1991
1992 #: src/folderview.c:334
1993 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
1994 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
1995
1996 #: src/folderview.c:336
1997 msgid "/_Remove newsgroup"
1998 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
1999
2000 #: src/folderview.c:341
2001 msgid "/Remove _news account"
2002 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
2003
2004 #: src/folderview.c:371
2005 msgid "New"
2006 msgstr "Íîâè"
2007
2008 #: src/folderview.c:372 src/prefs_summary_column.c:68
2009 msgid "Unread"
2010 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
2011
2012 #: src/folderview.c:373 src/selective_download.c:800
2013 msgid "#"
2014 msgstr "#"
2015
2016 #: src/folderview.c:600
2017 msgid "Setting folder info..."
2018 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
2019
2020 #: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2621 src/setup.c:81
2021 #, c-format
2022 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2023 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s%c%s ..."
2024
2025 #: src/folderview.c:788 src/mainwindow.c:2626 src/setup.c:86
2026 #, c-format
2027 msgid "Scanning folder %s ..."
2028 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s ..."
2029
2030 #: src/folderview.c:829
2031 msgid "Rebuilding folder tree..."
2032 msgstr "Ãåíåðèðàì îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
2033
2034 #: src/folderview.c:850
2035 msgid "Rescanning all folder trees..."
2036 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
2037
2038 #: src/folderview.c:947
2039 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2040 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
2041
2042 #: src/folderview.c:1740
2043 #, c-format
2044 msgid "Opening Folder %s..."
2045 msgstr "Îòâàðÿì ïàïêà %s ..."
2046
2047 #: src/folderview.c:1751
2048 msgid "Folder could not be opened."
2049 msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
2050
2051 #: src/folderview.c:1936 src/folderview.c:1988 src/folderview.c:2263
2052 msgid "NewFolder"
2053 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
2054
2055 #: src/folderview.c:1941 src/folderview.c:2037 src/folderview.c:2268
2056 #, c-format
2057 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2058 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
2059
2060 #: src/folderview.c:1954 src/folderview.c:1993 src/folderview.c:2047
2061 #: src/folderview.c:2117 src/folderview.c:2280
2062 #, c-format
2063 msgid "The folder `%s' already exists."
2064 msgstr "Ïàïêàòà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
2065
2066 #: src/folderview.c:1961 src/folderview.c:2287
2067 #, c-format
2068 msgid "Can't create the folder `%s'."
2069 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà '%s'."
2070
2071 #: src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2107
2072 #, c-format
2073 msgid "Input new name for `%s':"
2074 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà '%s':"
2075
2076 #: src/folderview.c:2031 src/folderview.c:2109
2077 msgid "Rename folder"
2078 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
2079
2080 #: src/folderview.c:2167
2081 #, c-format
2082 msgid ""
2083 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2084 "Do you really want to delete?"
2085 msgstr ""
2086 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä `%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
2087 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
2088
2089 #: src/folderview.c:2169
2090 msgid "Delete folder"
2091 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
2092
2093 #: src/folderview.c:2178
2094 #, c-format
2095 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2096 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
2097
2098 #: src/folderview.c:2226
2099 #, c-format
2100 msgid ""
2101 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2102 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2103 msgstr ""
2104 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
2105 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ñà èçòðèòè îò äèñêà)"
2106
2107 #: src/folderview.c:2228
2108 msgid "Remove mailbox"
2109 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
2110
2111 #: src/folderview.c:2260
2112 msgid ""
2113 "Input the name of new folder:\n"
2114 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2115 " append `/' at the end of the name)"
2116 msgstr ""
2117 "Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
2118 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
2119 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
2120
2121 #: src/folderview.c:2319
2122 #, c-format
2123 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2124 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
2125
2126 #: src/folderview.c:2320
2127 msgid "Delete IMAP4 account"
2128 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
2129
2130 #: src/folderview.c:2454
2131 #, c-format
2132 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2133 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
2134
2135 #: src/folderview.c:2455
2136 msgid "Delete newsgroup"
2137 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
2138
2139 #: src/folderview.c:2491
2140 #, c-format
2141 msgid "Really delete news account `%s'?"
2142 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
2143
2144 #: src/folderview.c:2492
2145 msgid "Delete news account"
2146 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
2147
2148 #: src/folderview.c:2587
2149 #, c-format
2150 msgid "Moving %s to %s..."
2151 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
2152
2153 #: src/folderview.c:2617
2154 msgid "Source and destination are the same."
2155 msgstr "Èçòî÷íèêà è äåñòèíàöèÿòà ñà åäíè è ñúùè."
2156
2157 #: src/folderview.c:2620
2158 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2159 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ ïàïêà â íåéíà ïîä-ïàïêà."
2160
2161 #: src/folderview.c:2623
2162 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2163 msgstr ""
2164
2165 #: src/folderview.c:2626
2166 msgid "Move failed!"
2167 msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
2168
2169 #: src/grouplistdialog.c:173
2170 msgid "Newsgroup subscription"
2171 msgstr "Çàïèñâàíå â íîâèíàðñêè ãðóïè"
2172
2173 #: src/grouplistdialog.c:189
2174 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2175 msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå:"
2176
2177 #: src/grouplistdialog.c:195
2178 msgid "Find groups:"
2179 msgstr "Íàìåðè ãðóïè"
2180
2181 #: src/grouplistdialog.c:203
2182 msgid " Search "
2183 msgstr "Òúðñåíå"
2184
2185 #: src/grouplistdialog.c:215
2186 msgid "Newsgroup name"
2187 msgstr "Èìå íà íîâèíàðñêòà ãðóïà"
2188
2189 #: src/grouplistdialog.c:216
2190 msgid "Messages"
2191 msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
2192
2193 #: src/grouplistdialog.c:217
2194 msgid "Type"
2195 msgstr "Òèï"
2196
2197 #: src/grouplistdialog.c:243
2198 msgid "Refresh"
2199 msgstr "Îïðåñíè"
2200
2201 #: src/grouplistdialog.c:347
2202 msgid "moderated"
2203 msgstr "ïî-óìåðåíè"
2204
2205 #: src/grouplistdialog.c:349
2206 msgid "readonly"
2207 msgstr "ñàìî çà ÷åòåíå"
2208
2209 #: src/grouplistdialog.c:351
2210 msgid "unknown"
2211 msgstr "íåèçâåñòåí"
2212
2213 #: src/grouplistdialog.c:398
2214 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2215 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
2216
2217 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1149
2218 msgid "Done."
2219 msgstr "Ãîòîâî."
2220
2221 #: src/grouplistdialog.c:477
2222 #, c-format
2223 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2224 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
2225
2226 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2227 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2228 msgid "correct"
2229 msgstr ""
2230
2231 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2232 msgid "Owner"
2233 msgstr "Ñîáñòâåíèê"
2234
2235 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2236 msgid "Signer"
2237 msgstr "Ïîäïèñàë êëþ÷à"
2238
2239 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/progressdialog.c:53
2240 msgid "Status"
2241 msgstr "Ñúñòîÿíèå"
2242
2243 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2244 msgid "Name: "
2245 msgstr "Èìå: "
2246
2247 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2248 msgid "Organization: "
2249 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ: "
2250
2251 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2252 msgid "Location: "
2253 msgstr "Äåéñòâèå: "
2254
2255 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2256 msgid "Fingerprint: "
2257 msgstr "Îòïå÷àòúê: "
2258
2259 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2260 msgid "Signature status: "
2261 msgstr "Ñúñòîÿíèå íà ïîäïèñà: "
2262
2263 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2264 #, c-format
2265 msgid "SSL certificate for %s"
2266 msgstr ""
2267
2268 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2269 #, c-format
2270 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2271 msgstr "Íåïîçíàò ñåðòèôèêàò çà %s. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2272
2273 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2274 #, c-format
2275 msgid "Signature status: %s"
2276 msgstr "Ñúñòîÿíèå íà ïîäïèñà: %s"
2277
2278 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2279 msgid "View certificate"
2280 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòà"
2281
2282 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2283 msgid "Unknown SSL Certificate"
2284 msgstr "Íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò"
2285
2286 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2287 msgid "Accept and save"
2288 msgstr "Ïðèåìè è çàïèøè"
2289
2290 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2291 msgid "Cancel connection"
2292 msgstr "Ïðåêðàòè âðúçêàòà"
2293
2294 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2295 msgid "New certificate:"
2296 msgstr "Íîâ ñåðòèôèêàò"
2297
2298 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2299 msgid "Known certificate:"
2300 msgstr "Ïîçíàò ñåðòèôèêàò:"
2301
2302 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2303 #, c-format
2304 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2305 msgstr "Ñåðòèôèêàòà çà %s å ïðîìåíåí. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2306
2307 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2308 msgid "View certificates"
2309 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòèòå"
2310
2311 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2312 msgid "Changed SSL Certificate"
2313 msgstr "Ïðîìåíåí SSL ñåðòèôèêàò"
2314
2315 #: src/gtkaspell.c:479
2316 msgid "No dictionary selected."
2317 msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
2318
2319 #: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1845
2320 msgid "Normal Mode"
2321 msgstr "Íîðìàëåí Ðåæèì"
2322
2323 #: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1856
2324 msgid "Bad Spellers Mode"
2325 msgstr ""
2326
2327 #: src/gtkaspell.c:740
2328 msgid "Unknown suggestion mode."
2329 msgstr ""
2330
2331 #: src/gtkaspell.c:973
2332 msgid "No misspelled word found."
2333 msgstr "Íÿìà îòêðèòà ñãðåøåíà äóìà."
2334
2335 #: src/gtkaspell.c:1307
2336 msgid "Replace unknown word"
2337 msgstr "Çàìåíè íåïîçíàòàòà äóìà"
2338
2339 #: src/gtkaspell.c:1317
2340 #, c-format
2341 msgid "Replace \"%s\" with: "
2342 msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ: "
2343
2344 #: src/gtkaspell.c:1337
2345 msgid ""
2346 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2347 "will learn from mistake.\n"
2348 msgstr ""
2349
2350 #: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1834
2351 msgid "Fast Mode"
2352 msgstr "Áúðç ðåæèì"
2353
2354 #: src/gtkaspell.c:1682
2355 #, c-format
2356 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2357 msgstr "\"%s\" íå ñå ñðåùà â %s"
2358
2359 #: src/gtkaspell.c:1695
2360 msgid "Accept in this session"
2361 msgstr "Ïðèåìè â òàçè ñåñèÿ"
2362
2363 #: src/gtkaspell.c:1705
2364 msgid "Add to personal dictionary"
2365 msgstr "Äîáàâè êúì ïåðñîíàëíèÿ ðå÷íèê"
2366
2367 #: src/gtkaspell.c:1715
2368 msgid "Replace with..."
2369 msgstr "Çàìåíè ñúñ..."
2370
2371 #: src/gtkaspell.c:1725
2372 #, c-format
2373 msgid "Check with %s"
2374 msgstr "Ïðîâåðè ñ %s"
2375
2376 #: src/gtkaspell.c:1744
2377 msgid "(no suggestions)"
2378 msgstr ""
2379
2380 #: src/gtkaspell.c:1755 src/gtkaspell.c:1908
2381 msgid "More..."
2382 msgstr "Ïîâå÷å..."
2383
2384 #: src/gtkaspell.c:1810
2385 #, c-format
2386 msgid "Dictionary: %s"
2387 msgstr "Ðå÷íèê: %s"
2388
2389 #: src/gtkaspell.c:1823
2390 #, c-format
2391 msgid "Use alternate (%s)"
2392 msgstr "Ïîëçâàé çàìåñòèòåë (%s)"
2393
2394 #: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1664
2395 msgid "Check while typing"
2396 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
2397
2398 #: src/gtkaspell.c:1887
2399 msgid "Change dictionary"
2400 msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
2401
2402 #: src/gtkaspell.c:2041
2403 #, c-format
2404 msgid ""
2405 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2406 "%s"
2407 msgstr ""
2408 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
2409 "%s"
2410
2411 #: src/gtkutils.c:60 src/gtkutils.c:76
2412 msgid "Abcdef"
2413 msgstr "Abcdef"
2414
2415 #: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:2359
2416 msgid "(No From)"
2417 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
2418
2419 #: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:2402 src/summaryview.c:2405
2420 msgid "(No Subject)"
2421 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
2422
2423 #: src/imap.c:465
2424 #, c-format
2425 msgid "Connecting %s:%d failed"
2426 msgstr "Âðúçêàòà êúì %s:%d íåóñïåøíà"
2427
2428 #: src/imap.c:470
2429 #, c-format
2430 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2431 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
2432
2433 #: src/imap.c:511
2434 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2435 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
2436
2437 #: src/imap.c:524
2438 #, c-format
2439 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2440 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
2441
2442 #: src/imap.c:1060 src/imap.c:1107
2443 #, c-format
2444 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2445 msgstr ""
2446
2447 #: src/imap.c:1066 src/imap.c:1114 src/imap.c:1162
2448 msgid "can't expunge\n"
2449 msgstr "íå ìîãà äà çàëè÷à\n"
2450
2451 #: src/imap.c:1156
2452 #, c-format
2453 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2454 msgstr ""
2455
2456 #: src/imap.c:1346
2457 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2458 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
2459
2460 #: src/imap.c:1532
2461 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2462 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
2463
2464 #: src/imap.c:1554
2465 msgid "can't create mailbox\n"
2466 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2467
2468 #: src/imap.c:1623
2469 #, c-format
2470 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2471 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
2472
2473 #: src/imap.c:1687
2474 msgid "can't delete mailbox\n"
2475 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2476
2477 #: src/imap.c:1720
2478 msgid "can't get envelope\n"
2479 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
2480
2481 #: src/imap.c:1728
2482 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2483 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
2484
2485 #: src/imap.c:1750
2486 #, c-format
2487 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2488 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
2489
2490 #: src/imap.c:1841
2491 #, c-format
2492 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2493 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
2494
2495 #: src/imap.c:1862
2496 #, c-format
2497 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2498 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2499
2500 #: src/imap.c:1869
2501 #, c-format
2502 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2503 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
2504
2505 #: src/imap.c:1893
2506 msgid "Can't start TLS session.\n"
2507 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
2508
2509 #: src/imap.c:1905
2510 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2511 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ.\n"
2512
2513 #: src/imap.c:1984
2514 msgid "can't get namespace\n"
2515 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
2516
2517 #: src/imap.c:2447
2518 #, c-format
2519 msgid "can't select folder: %s\n"
2520 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
2521
2522 #: src/imap.c:2567
2523 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2524 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
2525
2526 #: src/imap.c:2869
2527 #, c-format
2528 msgid "can't append %s to %s\n"
2529 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
2530
2531 #: src/imap.c:2874
2532 msgid "(sending file...)"
2533 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
2534
2535 #: src/imap.c:2951
2536 #, c-format
2537 msgid "can't copy %d to %s\n"
2538 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
2539
2540 #: src/imap.c:2981
2541 #, c-format
2542 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2543 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: STORE %d:%d %s\n"
2544
2545 #: src/imap.c:2995
2546 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2547 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: EXPUNGE\n"
2548
2549 #: src/import.c:130
2550 msgid "Import"
2551 msgstr "Èìïîðò"
2552
2553 #: src/import.c:149
2554 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2555 msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
2556
2557 #: src/import.c:159
2558 msgid "Importing file:"
2559 msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
2560
2561 #: src/import.c:164
2562 msgid "Destination dir:"
2563 msgstr ""
2564
2565 #: src/import.c:222
2566 msgid "Select importing file"
2567 msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
2568
2569 #: src/importldif.c:118
2570 msgid "Please specify address book name and file to import."
2571 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
2572
2573 #: src/importldif.c:121
2574 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2575 msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
2576
2577 #: src/importldif.c:124
2578 msgid "File imported."
2579 msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
2580
2581 #: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2582 msgid "Please select a file."
2583 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
2584
2585 #: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2586 msgid "Address book name must be supplied."
2587 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
2588
2589 #: src/importldif.c:318
2590 msgid "Error reading LDIF fields."
2591 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
2592
2593 #: src/importldif.c:341
2594 msgid "LDIF file imported successfully."
2595 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
2596
2597 #: src/importldif.c:426
2598 msgid "Select LDIF File"
2599 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
2600
2601 #: src/importldif.c:542
2602 msgid "S"
2603 msgstr "S"
2604
2605 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2606 msgid "LDIF Field"
2607 msgstr "LDIF Ïîëå"
2608
2609 #: src/importldif.c:544
2610 msgid "Attribute Name"
2611 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
2612
2613 #: src/importldif.c:602
2614 msgid "Attribute"
2615 msgstr "Àòðèáóò"
2616
2617 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
2618 msgid "Select"
2619 msgstr "Èçáåðè"
2620
2621 #: src/importldif.c:674
2622 msgid "File Name :"
2623 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
2624
2625 #: src/importldif.c:684
2626 msgid "Records :"
2627 msgstr "Çàïèñè :"
2628
2629 #: src/importldif.c:712
2630 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2631 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
2632
2633 #: src/importmutt.c:143
2634 msgid "Error importing MUTT file."
2635 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà MUTT ôàéë."
2636
2637 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2638 #: src/importpine.c:329
2639 msgid "Please select a file to import."
2640 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå."
2641
2642 #: src/importmutt.c:185
2643 msgid "Select MUTT File"
2644 msgstr "Èçáåðè MUTT Ôàéë"
2645
2646 #: src/importmutt.c:239
2647 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2648 msgstr "Âíåñè MUTT ôàéë â Àäðåñíèêà"
2649
2650 #: src/importpine.c:143
2651 msgid "Error importing Pine file."
2652 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà Pine ôàéë."
2653
2654 #: src/importpine.c:185
2655 msgid "Select Pine File"
2656 msgstr "Èçáåðè Pine ôàéë"
2657
2658 #: src/importpine.c:239
2659 msgid "Import Pine file into Address Book"
2660 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
2661
2662 #: src/inc.c:269 src/inc.c:368 src/send.c:396
2663 msgid "Standby"
2664 msgstr "Ãîòîâíîñò"
2665
2666 #: src/inc.c:391
2667 msgid "Retrieving new messages"
2668 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2669
2670 #: src/inc.c:523
2671 msgid "Retrieving"
2672 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
2673
2674 #: src/inc.c:532
2675 #, c-format
2676 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2677 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
2678
2679 #: src/inc.c:536
2680 msgid "Done (no new messages)"
2681 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2682
2683 #: src/inc.c:543
2684 msgid "Connection failed"
2685 msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà"
2686
2687 #: src/inc.c:547
2688 msgid "Auth failed"
2689 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà íå áåøå óñïåøíà"
2690
2691 #: src/inc.c:551 src/prefs_summary_column.c:76
2692 msgid "Locked"
2693 msgstr "Çàêëþ÷åí"
2694
2695 #: src/inc.c:562
2696 msgid "Cancelled"
2697 msgstr "Îòêàçàíî"
2698
2699 #: src/inc.c:575
2700 #, c-format
2701 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2702 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
2703
2704 #: src/inc.c:650
2705 #, c-format
2706 msgid "Finished (%d new message(s))"
2707 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2708
2709 #: src/inc.c:653
2710 msgid "Finished (no new messages)"
2711 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2712
2713 #: src/inc.c:661
2714 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2715 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
2716
2717 #: src/inc.c:725
2718 #, c-format
2719 msgid "%s: Retrieving new messages"
2720 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2721
2722 #: src/inc.c:753
2723 #, c-format
2724 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2725 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
2726
2727 #: src/inc.c:760
2728 #, c-format
2729 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2730 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2731
2732 #: src/inc.c:767
2733 #, c-format
2734 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2735 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
2736
2737 #: src/inc.c:883 src/inc.c:952
2738 #, c-format
2739 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2740 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
2741
2742 #: src/inc.c:916 src/send.c:630
2743 msgid "Authenticating..."
2744 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
2745
2746 #: src/inc.c:920
2747 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2748 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
2749
2750 #: src/inc.c:924
2751 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2752 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
2753
2754 #: src/inc.c:928
2755 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2756 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
2757
2758 #: src/inc.c:932
2759 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2760 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
2761
2762 #: src/inc.c:936
2763 #, c-format
2764 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2765 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
2766
2767 #: src/inc.c:969
2768 #, c-format
2769 msgid "Deleting message %d"
2770 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
2771
2772 #: src/inc.c:975 src/send.c:648
2773 msgid "Quitting"
2774 msgstr "Ïðåêúñâàì"
2775
2776 #: src/inc.c:1020
2777 msgid "Error occurred while processing mail."
2778 msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà."
2779
2780 #: src/inc.c:1023
2781 msgid "No disk space left."
2782 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî íà äèñêà."
2783
2784 #: src/inc.c:1026
2785 msgid "Can't write file."
2786 msgstr "Íå ìîãà äà çàïèøà âúâ ôàéë."
2787
2788 #: src/inc.c:1029
2789 msgid "Socket error."
2790 msgstr "Socket error."
2791
2792 #: src/inc.c:1033
2793 msgid "Mailbox is locked."
2794 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
2795
2796 #: src/inc.c:1061
2797 msgid "Incorporation cancelled\n"
2798 msgstr "Îáåäèíÿâàíåòî å ïðåêðàòåíî\n"
2799
2800 #: src/inputdialog.c:151
2801 #, c-format
2802 msgid "Input password for %s on %s:"
2803 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà çà %s íà %s:"
2804
2805 #: src/inputdialog.c:153
2806 msgid "Input password"
2807 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
2808
2809 #: src/logwindow.c:61
2810 msgid "Protocol log"
2811 msgstr "Protocol ëîã"
2812
2813 #: src/main.c:142 src/main.c:151
2814 #, c-format
2815 msgid ""
2816 "File `%s' already exists.\n"
2817 "Can't create folder."
2818 msgstr ""
2819 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
2820 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
2821
2822 #: src/main.c:205
2823 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2824 msgstr "g_thread íå ñå ïîääúðæà îò glib.\n"
2825
2826 #: src/main.c:260
2827 msgid ""
2828 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2829 "OpenPGP support disabled."
2830 msgstr ""
2831 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
2832 "OpenPGP ïîäðúæêàòà íå å àêòèâèðàíà."
2833
2834 #: src/main.c:425
2835 #, c-format
2836 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2837 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
2838
2839 #: src/main.c:428
2840 msgid "  --compose [address]    open composition window"
2841 msgstr " --compose [àäðåñ]\t\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå"
2842
2843 #: src/main.c:429
2844 msgid ""
2845 "  --attach file1 [file2]...\n"
2846 "                         open composition window with specified files\n"
2847 "                         attached"
2848 msgstr ""
2849 "  --attach file1 [file2]...\n"
2850 "                         îòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå ñúñ çàäàäåíèòå\n"
2851 "                         ïðèêà÷åíè ôàéëîâå"
2852
2853 #: src/main.c:432
2854 msgid "  --receive              receive new messages"
2855 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2856
2857 #: src/main.c:433
2858 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
2859 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
2860
2861 #: src/main.c:434
2862 msgid "  --send                 send all queued messages"
2863 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
2864
2865 #: src/main.c:435
2866 msgid "  --status               show the total number of messages"
2867 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
2868
2869 #: src/main.c:436
2870 msgid "  --online               switch to online mode"
2871 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îíëàéí ðåæèì"
2872
2873 #: src/main.c:437
2874 msgid "  --offline              switch to offline mode"
2875 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îôëàéí ðåæèì"
2876
2877 #: src/main.c:438
2878 msgid "  --debug                debug mode"
2879 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
2880
2881 #: src/main.c:439
2882 msgid "  --help                 display this help and exit"
2883 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
2884
2885 #: src/main.c:440
2886 msgid "  --version              output version information and exit"
2887 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
2888
2889 #: src/main.c:481 src/summaryview.c:5205
2890 #, c-format
2891 msgid "Processing (%s)..."
2892 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
2893
2894 #: src/main.c:484
2895 msgid "top level folder"
2896 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
2897
2898 #: src/main.c:532
2899 msgid "Composing message exists."
2900 msgstr ""
2901
2902 #: src/main.c:533
2903 msgid "Draft them"
2904 msgstr "Ïîñòàâè êàòî ×åðíîâè"
2905
2906 #: src/main.c:533
2907 msgid "Discard them"
2908 msgstr "Îòõâúðëè"
2909
2910 #: src/main.c:533
2911 msgid "Don't quit"
2912 msgstr ""
2913
2914 #: src/main.c:547
2915 msgid "Queued messages"
2916 msgstr "Ñúîáùåíèÿ íà îïàøêà"
2917
2918 #: src/main.c:548
2919 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2920 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
2921
2922 #: src/main.c:791 src/toolbar.c:2114
2923 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
2924 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
2925
2926 #: src/mainwindow.c:406
2927 msgid "/_File/_Add mailbox..."
2928 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
2929
2930 #: src/mainwindow.c:407
2931 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
2932 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ..."
2933
2934 #: src/mainwindow.c:408
2935 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
2936 msgstr "/_Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
2937
2938 #: src/mainwindow.c:410
2939 msgid "/_File/_Folder"
2940 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà"
2941
2942 #: src/mainwindow.c:411
2943 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2944 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
2945
2946 #: src/mainwindow.c:413
2947 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2948 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
2949
2950 #: src/mainwindow.c:414
2951 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2952 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
2953
2954 #: src/mainwindow.c:415
2955 msgid "/_File/_Import mbox file..."
2956 msgstr "/_Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
2957
2958 #: src/mainwindow.c:416
2959 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2960 msgstr "/_Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
2961
2962 #: src/mainwindow.c:417
2963 msgid "/_File/Empty _trash"
2964 msgstr "/_Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
2965
2966 #: src/mainwindow.c:418
2967 msgid "/_File/_Work offline"
2968 msgstr "/_Ôàéë/Ðàáîòà offline"
2969
2970 #: src/mainwindow.c:420
2971 msgid "/_File/_Save as..."
2972 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
2973
2974 #: src/mainwindow.c:421
2975 msgid "/_File/_Print..."
2976 msgstr "/_Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
2977
2978 #: src/mainwindow.c:424
2979 msgid "/_File/E_xit"
2980 msgstr "/_Ôàéë/Èçõîä"
2981
2982 #: src/mainwindow.c:429
2983 msgid "/_Edit/Select _thread"
2984 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
2985
2986 #: src/mainwindow.c:431
2987 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
2988 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
2989
2990 #: src/mainwindow.c:433
2991 msgid "/_Edit/_Search folder..."
2992 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
2993
2994 #: src/mainwindow.c:435
2995 msgid "/_View/Show or hi_de"
2996 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
2997
2998 #: src/mainwindow.c:436
2999 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3000 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
3001
3002 #: src/mainwindow.c:438
3003 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3004 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
3005
3006 #: src/mainwindow.c:440
3007 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3008 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
3009
3010 #: src/mainwindow.c:442
3011 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3012 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
3013
3014 #: src/mainwindow.c:444
3015 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3016 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
3017
3018 #: src/mainwindow.c:446
3019 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3020 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
3021
3022 #: src/mainwindow.c:448
3023 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3024 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
3025
3026 #: src/mainwindow.c:450
3027 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3028 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
3029
3030 #: src/mainwindow.c:453
3031 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3032 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
3033
3034 #: src/mainwindow.c:454
3035 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3036 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
3037
3038 #: src/mainwindow.c:456
3039 msgid "/_View/_Sort"
3040 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
3041
3042 #: src/mainwindow.c:457
3043 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3044 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
3045
3046 #: src/mainwindow.c:458
3047 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3048 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3049
3050 #: src/mainwindow.c:459
3051 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3052 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
3053
3054 #: src/mainwindow.c:460
3055 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3056 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
3057
3058 #: src/mainwindow.c:461
3059 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3060 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ïîëó÷àòåë"
3061
3062 #: src/mainwindow.c:462
3063 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3064 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
3065
3066 #: src/mainwindow.c:463
3067 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3068 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
3069
3070 #: src/mainwindow.c:465
3071 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3072 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
3073
3074 #: src/mainwindow.c:466
3075 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
3076 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî íåïðî÷åòåíè"
3077
3078 #: src/mainwindow.c:467
3079 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3080 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
3081
3082 #: src/mainwindow.c:469
3083 msgid "/_View/_Sort/by score"
3084 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3085
3086 #: src/mainwindow.c:470
3087 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3088 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
3089
3090 #: src/mainwindow.c:471
3091 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3092 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
3093
3094 #: src/mainwindow.c:472 src/mainwindow.c:475
3095 msgid "/_View/_Sort/---"
3096 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
3097
3098 #: src/mainwindow.c:473
3099 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3100 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
3101
3102 #: src/mainwindow.c:474
3103 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3104 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
3105
3106 #: src/mainwindow.c:476
3107 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3108 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
3109
3110 #: src/mainwindow.c:478
3111 msgid "/_View/Th_read view"
3112 msgstr "/_Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
3113
3114 #: src/mainwindow.c:479
3115 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3116 msgstr "/_Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
3117
3118 #: src/mainwindow.c:480
3119 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3120 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
3121
3122 #: src/mainwindow.c:481
3123 msgid "/_View/_Hide read messages"
3124 msgstr "/_Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
3125
3126 #: src/mainwindow.c:482
3127 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3128 msgstr "/_Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
3129
3130 #: src/mainwindow.c:485
3131 msgid "/_View/_Go to"
3132 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà"
3133
3134 #: src/mainwindow.c:486
3135 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3136 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
3137
3138 #: src/mainwindow.c:487
3139 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3140 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
3141
3142 #: src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:493 src/mainwindow.c:496
3143 #: src/mainwindow.c:501 src/mainwindow.c:506
3144 msgid "/_View/_Go to/---"
3145 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
3146
3147 #: src/mainwindow.c:489
3148 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3149 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3150
3151 #: src/mainwindow.c:491
3152 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3153 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3154
3155 #: src/mainwindow.c:494
3156 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3157 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
3158
3159 #: src/mainwindow.c:495
3160 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3161 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
3162
3163 #: src/mainwindow.c:497
3164 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3165 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3166
3167 #: src/mainwindow.c:499
3168 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3169 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3170
3171 #: src/mainwindow.c:502
3172 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3173 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3174
3175 #: src/mainwindow.c:504
3176 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3177 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3178
3179 #: src/mainwindow.c:507
3180 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3181 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
3182
3183 #: src/mainwindow.c:511 src/mainwindow.c:518
3184 msgid "/_View/_Code set/---"
3185 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
3186
3187 #: src/mainwindow.c:515
3188 msgid "/_View/_Code set"
3189 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå"
3190
3191 #: src/mainwindow.c:516
3192 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3193 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
3194
3195 #: src/mainwindow.c:519
3196 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3197 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
3198
3199 #: src/mainwindow.c:523
3200 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3201 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
3202
3203 #: src/mainwindow.c:527
3204 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3205 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
3206
3207 #: src/mainwindow.c:529
3208 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3209 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
3210
3211 #: src/mainwindow.c:533
3212 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3213 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
3214
3215 #: src/mainwindow.c:536
3216 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3217 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
3218
3219 #: src/mainwindow.c:538
3220 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3221 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
3222
3223 #: src/mainwindow.c:541
3224 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3225 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
3226
3227 #: src/mainwindow.c:544
3228 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3229 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
3230
3231 #: src/mainwindow.c:547
3232 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3233 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
3234
3235 #: src/mainwindow.c:549
3236 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3237 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
3238
3239 #: src/mainwindow.c:551
3240 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3241 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
3242
3243 #: src/mainwindow.c:555
3244 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3245 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
3246
3247 #: src/mainwindow.c:558
3248 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3249 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
3250
3251 #: src/mainwindow.c:561
3252 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3253 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
3254
3255 #: src/mainwindow.c:563
3256 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3257 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
3258
3259 #: src/mainwindow.c:567
3260 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3261 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
3262
3263 #: src/mainwindow.c:569
3264 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3265 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
3266
3267 #: src/mainwindow.c:571
3268 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3269 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
3270
3271 #: src/mainwindow.c:573
3272 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3273 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
3274
3275 #: src/mainwindow.c:576
3276 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3277 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
3278
3279 #: src/mainwindow.c:578
3280 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3281 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
3282
3283 #: src/mainwindow.c:581
3284 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3285 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
3286
3287 #: src/mainwindow.c:583
3288 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3289 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
3290
3291 #: src/mainwindow.c:591 src/summaryview.c:446
3292 msgid "/_View/Open in new _window"
3293 msgstr "/_Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
3294
3295 #: src/mainwindow.c:592
3296 msgid "/_View/Mess_age source"
3297 msgstr "/_Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
3298
3299 #: src/mainwindow.c:593
3300 msgid "/_View/Show all _headers"
3301 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3302
3303 #: src/mainwindow.c:595
3304 msgid "/_View/_Update summary"
3305 msgstr "/_Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
3306
3307 #: src/mainwindow.c:598
3308 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3309 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
3310
3311 #: src/mainwindow.c:599
3312 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3313 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
3314
3315 #: src/mainwindow.c:601
3316 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3317 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
3318
3319 #: src/mainwindow.c:603
3320 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3321 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3322
3323 #: src/mainwindow.c:605
3324 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3325 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3326
3327 #: src/mainwindow.c:606
3328 msgid "/_Message/Compose a news message"
3329 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3330
3331 #: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:151
3332 msgid "/_Message/_Reply"
3333 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
3334
3335 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:152
3336 msgid "/_Message/Repl_y to"
3337 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
3338
3339 #: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:153
3340 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3341 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
3342
3343 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:154
3344 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3345 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
3346
3347 #: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:155
3348 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3349 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3350
3351 #: src/mainwindow.c:613
3352 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3353 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3354
3355 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:159
3356 msgid "/_Message/_Forward"
3357 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
3358
3359 #: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:160
3360 msgid "/_Message/Redirect"
3361 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
3362
3363 #: src/mainwindow.c:618
3364 msgid "/_Message/Re-_edit"
3365 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
3366
3367 #: src/mainwindow.c:620
3368 msgid "/_Message/M_ove..."
3369 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
3370
3371 #: src/mainwindow.c:621
3372 msgid "/_Message/_Copy..."
3373 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
3374
3375 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:162
3376 msgid "/_Message/_Delete"
3377 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
3378
3379 #: src/mainwindow.c:623
3380 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3381 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
3382
3383 #: src/mainwindow.c:625
3384 msgid "/_Message/_Mark"
3385 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
3386
3387 #: src/mainwindow.c:626
3388 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3389 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
3390
3391 #: src/mainwindow.c:627
3392 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3393 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
3394
3395 #: src/mainwindow.c:628
3396 msgid "/_Message/_Mark/---"
3397 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
3398
3399 #: src/mainwindow.c:629
3400 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3401 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
3402
3403 #: src/mainwindow.c:630
3404 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3405 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
3406
3407 #: src/mainwindow.c:632
3408 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3409 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
3410
3411 #: src/mainwindow.c:635
3412 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3413 msgstr "Èíñòðóìåíòè/Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå..."
3414
3415 #: src/mainwindow.c:637
3416 msgid "/_Tools/_Address book..."
3417 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
3418
3419 #: src/mainwindow.c:638
3420 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3421 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
3422
3423 #: src/mainwindow.c:640
3424 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3425 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
3426
3427 #: src/mainwindow.c:641
3428 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3429 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
3430
3431 #: src/mainwindow.c:643
3432 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3433 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
3434
3435 #: src/mainwindow.c:646
3436 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3437 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
3438
3439 #: src/mainwindow.c:647
3440 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3441 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
3442
3443 #: src/mainwindow.c:648
3444 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3445 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
3446
3447 #: src/mainwindow.c:650
3448 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3449 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
3450
3451 #: src/mainwindow.c:652
3452 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3453 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
3454
3455 #: src/mainwindow.c:654
3456 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3457 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
3458
3459 #: src/mainwindow.c:659
3460 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3461 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
3462
3463 #: src/mainwindow.c:662
3464 msgid "/_Tools/E_xecute"
3465 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
3466
3467 #: src/mainwindow.c:665
3468 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3469 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/SSL ñåðòèôèêàòè..."
3470
3471 #: src/mainwindow.c:669
3472 msgid "/_Tools/_Log window"
3473 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
3474
3475 #: src/mainwindow.c:671
3476 msgid "/_Configuration"
3477 msgstr "/_Íàñòðîéêè"
3478
3479 #: src/mainwindow.c:672
3480 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3481 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
3482
3483 #: src/mainwindow.c:674
3484 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3485 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
3486
3487 #: src/mainwindow.c:676
3488 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3489 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
3490
3491 #: src/mainwindow.c:678
3492 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3493 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
3494
3495 #: src/mainwindow.c:680
3496 msgid "/_Configuration/---"
3497 msgstr "/_Íàñòðîéêè/---"
3498
3499 #: src/mainwindow.c:681
3500 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3501 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
3502
3503 #: src/mainwindow.c:683
3504 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3505 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
3506
3507 #: src/mainwindow.c:685
3508 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3509 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
3510
3511 #: src/mainwindow.c:687
3512 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3513 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîíè..."
3514
3515 #: src/mainwindow.c:688
3516 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3517 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
3518
3519 #: src/mainwindow.c:689
3520 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
3521 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Äðóãè íàñòðîéêè..."
3522
3523 #: src/mainwindow.c:690
3524 msgid "/_Configuration/Plugins..."
3525 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïëúãèíè..."
3526
3527 #: src/mainwindow.c:693
3528 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3529 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî (Local)"
3530
3531 #: src/mainwindow.c:694
3532 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3533 msgstr "/_Ïîìîù/Íàðú÷íèê (Sylpheed Doc Homepage)"
3534
3535 #: src/mainwindow.c:696
3536 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3537 msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Local)"
3538
3539 #: src/mainwindow.c:697
3540 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3541 msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Sylpheed Doc Homepage)"
3542
3543 #: src/mainwindow.c:699
3544 msgid "/_Help/---"
3545 msgstr "/_Ïîìîù/---"
3546
3547 #: src/mainwindow.c:1148 src/mainwindow.c:1165 src/prefs_folder_item.c:450
3548 #: src/selective_download.c:591
3549 msgid "Untitled"
3550 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
3551
3552 #: src/mainwindow.c:1166
3553 msgid "none"
3554 msgstr "íèùî"
3555
3556 #: src/mainwindow.c:1344
3557 msgid "Empty trash"
3558 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3559
3560 #: src/mainwindow.c:1345
3561 msgid "Empty all messages in trash?"
3562 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
3563
3564 #: src/mainwindow.c:1363
3565 msgid "Add mailbox"
3566 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
3567
3568 #: src/mainwindow.c:1364
3569 msgid ""
3570 "Input the location of mailbox.\n"
3571 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3572 "scanned automatically."
3573 msgstr ""
3574 "Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
3575 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ, òî òÿ ùå áúäå\n"
3576 "ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
3577
3578 #: src/mainwindow.c:1370 src/mainwindow.c:1408
3579 #, c-format
3580 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3581 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
3582
3583 #: src/mainwindow.c:1375 src/setup.c:57
3584 msgid "Mailbox"
3585 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
3586
3587 #: src/mainwindow.c:1381 src/setup.c:63
3588 msgid ""
3589 "Creation of the mailbox failed.\n"
3590 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3591 "there."
3592 msgstr ""
3593 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
3594 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
3595
3596 #: src/mainwindow.c:1401
3597 msgid "Add mbox mailbox"
3598 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
3599
3600 #: src/mainwindow.c:1402
3601 msgid "Input the location of mailbox."
3602 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
3603
3604 #: src/mainwindow.c:1423
3605 msgid "Creation of the mailbox failed."
3606 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
3607
3608 #: src/mainwindow.c:1697
3609 msgid "Sylpheed - Folder View"
3610 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
3611
3612 #: src/mainwindow.c:1713 src/messageview.c:207
3613 msgid "Sylpheed - Message View"
3614 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
3615
3616 #: src/mainwindow.c:2074
3617 msgid "Exit"
3618 msgstr "Èçõîä"
3619
3620 #: src/mainwindow.c:2074
3621 msgid "Exit this program?"
3622 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
3623
3624 #: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
3625 #: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
3626 msgid "(none)"
3627 msgstr "(íÿìà)"
3628
3629 #: src/message_search.c:88
3630 msgid "Find in current message"
3631 msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
3632
3633 #: src/message_search.c:106
3634 msgid "Find text:"
3635 msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
3636
3637 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
3638 msgid "Case sensitive"
3639 msgstr "Îò÷èòà ðàçìåðà íà ñèìâîëèòå"
3640
3641 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3642 msgid "Backward search"
3643 msgstr "Òúðñåíå íàçàä"
3644
3645 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3646 msgid "Search"
3647 msgstr "Òúðñåíå"
3648
3649 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
3650 msgid "Search failed"
3651 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
3652
3653 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
3654 msgid "Search string not found."
3655 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
3656
3657 #: src/message_search.c:191
3658 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3659 msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
3660
3661 #: src/message_search.c:194
3662 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3663 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
3664
3665 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
3666 msgid "Search finished"
3667 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
3668
3669 #: src/messageview.c:393
3670 msgid "<No Return-Path found>"
3671 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
3672
3673 #: src/messageview.c:401
3674 #, c-format
3675 msgid ""
3676 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3677 "does not correspond to the return path:\n"
3678 "Notification address: %s\n"
3679 "Return path: %s\n"
3680 "It is advised to not to send the return receipt."
3681 msgstr ""
3682
3683 #: src/messageview.c:409
3684 msgid "+Don't Send"
3685 msgstr "+Íå èçïðàùàé"
3686
3687 #: src/messageview.c:418
3688 msgid ""
3689 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3690 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3691 "officially addressed to you.\n"
3692 "Receipt notification cancelled."
3693 msgstr ""
3694
3695 #: src/messageview.c:486
3696 msgid ""
3697 "Error occurred while sending the notification.\n"
3698 "Put this notification into queue folder?"
3699 msgstr ""
3700 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
3701 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
3702
3703 #: src/messageview.c:492
3704 msgid "Can't queue the notification."
3705 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
3706
3707 #: src/messageview.c:495
3708 msgid "Error occurred while sending the notification."
3709 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
3710
3711 #: src/messageview.c:778
3712 msgid "This messages asks for a return receipt."
3713 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå."
3714
3715 #: src/messageview.c:779
3716 msgid "Send receipt"
3717 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
3718
3719 #: src/messageview.c:832
3720 msgid "Return Receipt Notification"
3721 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
3722
3723 #: src/messageview.c:833
3724 msgid ""
3725 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3726 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3727 "notification:"
3728 msgstr ""
3729 "Ñúîáùåíèåòî áåøå èçïðàòåíî äî íÿêîëêî îò àêàóíòèòå.\n"
3730 "Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå çà "
3731 "ïîëó÷àâàíå:"
3732
3733 #: src/messageview.c:837
3734 msgid "Send Notification"
3735 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
3736
3737 #: src/messageview.c:837
3738 msgid "+Cancel"
3739 msgstr "+Îòêàç"
3740
3741 #: src/mimeview.c:114
3742 msgid "/_Open"
3743 msgstr "/_Îòâîðè"
3744
3745 #: src/mimeview.c:115
3746 msgid "/Open _with..."
3747 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
3748
3749 #: src/mimeview.c:116
3750 msgid "/_Display as text"
3751 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
3752
3753 #: src/mimeview.c:117
3754 msgid "/_Display image"
3755 msgstr "/_Ïîêàæè êàðòèíêàòà"
3756
3757 #: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:451
3758 msgid "/_Save as..."
3759 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
3760
3761 #: src/mimeview.c:119
3762 msgid "/Save _all..."
3763 msgstr "/_Çàïàçè âñè÷êî..."
3764
3765 #: src/mimeview.c:122
3766 msgid "/_Check signature"
3767 msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
3768
3769 #: src/mimeview.c:150
3770 msgid "MIME Type"
3771 msgstr "MIME Òèï"
3772
3773 #: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2199
3774 msgid "Text"
3775 msgstr "Òåêñò"
3776
3777 #: src/mimeview.c:269
3778 msgid "Select \"Check signature\" to check"
3779 msgstr "Èçáåðè \"Ïðîâåðè ïîäïèñà\" çà äà ïðîâåðèø"
3780
3781 #: src/mimeview.c:463
3782 msgid "Can't get the part of multipart message."
3783 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3784
3785 #: src/mimeview.c:784 src/mimeview.c:845 src/mimeview.c:907 src/mimeview.c:926
3786 #: src/mimeview.c:950
3787 msgid "Can't save the part of multipart message."
3788 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3789
3790 #: src/mimeview.c:809 src/mimeview.c:893 src/summaryview.c:3377
3791 msgid "Save as"
3792 msgstr "Çàïàçè êàòî"
3793
3794 #: src/mimeview.c:836 src/mimeview.c:897
3795 #, c-format
3796 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
3797 msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë '%s'?"
3798
3799 #: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:899 src/summaryview.c:3382
3800 msgid "Overwrite"
3801 msgstr "Ïðåçàïèøè"
3802
3803 #: src/mimeview.c:960
3804 msgid "Open with"
3805 msgstr "Îòâîðè ñúñ"
3806
3807 #: src/mimeview.c:961
3808 #, c-format
3809 msgid ""
3810 "Enter the command line to open file:\n"
3811 "(`%s' will be replaced with file name)"
3812 msgstr ""
3813 "Âúâåäåòå êîìàíäà çà îòâðÿíå íà ôàéë:\n"
3814 "(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéëà)"
3815
3816 #: src/news.c:179
3817 #, c-format
3818 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3819 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
3820
3821 #: src/news.c:747 src/news.c:1165
3822 #, c-format
3823 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3824 msgstr ""
3825
3826 #: src/news.c:1054
3827 #, c-format
3828 msgid "can't set group: %s\n"
3829 msgstr "íå ìîãà äà çàäàì ãðóïà: %s\n"
3830
3831 #: src/news.c:1059
3832 #, c-format
3833 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3834 msgstr ""
3835
3836 #: src/news.c:1080
3837 #, c-format
3838 msgid "error occurred while getting %s.\n"
3839 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
3840
3841 #: src/news.c:1097
3842 #, c-format
3843 msgid "getting xover %d in %s...\n"
3844 msgstr ""
3845
3846 #: src/news.c:1100 src/news.c:1168
3847 msgid "can't get xover\n"
3848 msgstr ""
3849
3850 #: src/news.c:1105 src/news.c:1174
3851 msgid "error occurred while getting xover.\n"
3852 msgstr ""
3853
3854 #: src/news.c:1111 src/news.c:1182
3855 #, c-format
3856 msgid "invalid xover line: %s\n"
3857 msgstr ""
3858
3859 #: src/news.c:1125 src/news.c:1139 src/news.c:1200 src/news.c:1225
3860 msgid "can't get xhdr\n"
3861 msgstr ""
3862
3863 #: src/news.c:1130 src/news.c:1144 src/news.c:1208 src/news.c:1233
3864 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
3865 msgstr ""
3866
3867 #: src/passphrase.c:85
3868 msgid "Passphrase"
3869 msgstr ""
3870
3871 #: src/passphrase.c:253
3872 msgid "[no user id]"
3873 msgstr ""
3874
3875 #: src/passphrase.c:257
3876 #, c-format
3877 msgid ""
3878 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
3879 "\n"
3880 "  %.*s  \n"
3881 "(%.*s)\n"
3882 msgstr ""
3883
3884 #: src/passphrase.c:261
3885 msgid ""
3886 "Bad passphrase! Try again...\n"
3887 "\n"
3888 msgstr ""
3889
3890 #: src/pop.c:67
3891 #, c-format
3892 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
3893 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
3894
3895 #: src/pop.c:73
3896 #, c-format
3897 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
3898 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
3899
3900 #: src/pop.c:139
3901 msgid "can't start TLS session\n"
3902 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
3903
3904 #: src/pop.c:167 src/pop.c:196 src/pop.c:248
3905 msgid "error occurred on authentication\n"
3906 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè àóòåíòèôèêàöèÿòà\n"
3907
3908 #: src/pop.c:192 src/pop.c:244
3909 msgid "mailbox is locked\n"
3910 msgstr "mailbox çàêëþ÷åí\n"
3911
3912 #: src/pop.c:213
3913 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
3914 msgstr ""
3915
3916 #: src/pop.c:220
3917 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
3918 msgstr ""
3919
3920 #: src/pop.c:270 src/pop.c:309
3921 msgid "POP3 protocol error\n"
3922 msgstr "POP3 ãðåøêà\n"
3923
3924 #: src/pop.c:388 src/pop.c:438
3925 msgid "Socket error\n"
3926 msgstr "Ñîêåò ãðåøêà\n"
3927
3928 #: src/prefs_gtk.c:381
3929 msgid "Apply"
3930 msgstr "Ïðèëîæè"
3931
3932 #: src/prefs_account.c:658
3933 #, c-format
3934 msgid "Account%d"
3935 msgstr "Àêàóíò%d"
3936
3937 #: src/prefs_account.c:677
3938 msgid "Preferences for new account"
3939 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
3940
3941 #: src/prefs_account.c:682
3942 msgid "Account preferences"
3943 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
3944
3945 #: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1033
3946 msgid "Receive"
3947 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
3948
3949 #: src/prefs_account.c:736 src/prefs_common.c:1037
3950 msgid "Compose"
3951 msgstr "Ñú÷èíè"
3952
3953 #: src/prefs_account.c:739 src/prefs_common.c:1050
3954 msgid "Privacy"
3955 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
3956
3957 #: src/prefs_account.c:743
3958 msgid "SSL"
3959 msgstr "SSL"
3960
3961 #: src/prefs_account.c:746
3962 msgid "Advanced"
3963 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
3964
3965 #: src/prefs_account.c:824
3966 msgid "Name of account"
3967 msgstr "Èìå íà àêàóíò"
3968
3969 #: src/prefs_account.c:833
3970 msgid "Set as default"
3971 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
3972
3973 #: src/prefs_account.c:837
3974 msgid "Personal information"
3975 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
3976
3977 #: src/prefs_account.c:846
3978 msgid "Full name"
3979 msgstr "Ïúëíî èìå"
3980
3981 #: src/prefs_account.c:852
3982 msgid "Mail address"
3983 msgstr "E-mail àäðåñ"
3984
3985 #: src/prefs_account.c:858
3986 msgid "Organization"
3987 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
3988
3989 #: src/prefs_account.c:882
3990 msgid "Server information"
3991 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
3992
3993 #: src/prefs_account.c:903
3994 msgid "POP3 (normal)"
3995 msgstr "POP3 (íîðìàëåí)"
3996
3997 #: src/prefs_account.c:905
3998 msgid "POP3 (APOP auth)"
3999 msgstr "POP3 (APOP àóòåíòèôèêàöèÿ)"
4000
4001 #: src/prefs_account.c:907 src/prefs_account.c:1702 src/prefs_account.c:1926
4002 msgid "IMAP4"
4003 msgstr "IMAP4"
4004
4005 #: src/prefs_account.c:909
4006 msgid "News (NNTP)"
4007 msgstr "Íîâèíè (NNTP)"
4008
4009 #: src/prefs_account.c:911
4010 msgid "None (local)"
4011 msgstr "Áåç (ëîêàëíî)"
4012
4013 #: src/prefs_account.c:931
4014 msgid "This server requires authentication"
4015 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà àóòåíòèôèêàöèÿ"
4016
4017 #: src/prefs_account.c:975
4018 msgid "News server"
4019 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
4020
4021 #: src/prefs_account.c:981
4022 msgid "Server for receiving"
4023 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
4024
4025 #: src/prefs_account.c:987
4026 msgid "Local mailbox file"
4027 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
4028
4029 #: src/prefs_account.c:994
4030 msgid "SMTP server (send)"
4031 msgstr "SMTP ñúðâúð(èçïðàùàíå)"
4032
4033 #: src/prefs_account.c:1002
4034 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4035 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
4036
4037 #: src/prefs_account.c:1011
4038 msgid "command to send mails"
4039 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
4040
4041 #: src/prefs_account.c:1018 src/prefs_account.c:1330
4042 msgid "User ID"
4043 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
4044
4045 #: src/prefs_account.c:1024 src/prefs_account.c:1339
4046 msgid "Password"
4047 msgstr "Ïàðîëà"
4048
4049 #: src/prefs_account.c:1090 src/prefs_account.c:1685
4050 msgid "POP3"
4051 msgstr "POP3"
4052
4053 #: src/prefs_account.c:1098
4054 msgid "Remove messages on server when received"
4055 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
4056
4057 #: src/prefs_account.c:1109
4058 msgid "Remove after"
4059 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
4060
4061 #: src/prefs_account.c:1118
4062 msgid "days"
4063 msgstr "äíè"
4064
4065 #: src/prefs_account.c:1135
4066 msgid "(0 days: remove immediately)"
4067 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
4068
4069 #: src/prefs_account.c:1142
4070 msgid "Download all messages on server"
4071 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
4072
4073 #: src/prefs_account.c:1144
4074 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
4075 msgstr "Èçïîëçâàé ïðàâèëàòà çà ôèëòðèðàíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4076
4077 #: src/prefs_account.c:1146
4078 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
4079 msgstr "Èçòðèé ñëåä èçòåãëÿíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4080
4081 #: src/prefs_account.c:1152
4082 msgid "Receive size limit"
4083 msgstr "Ïîëó÷è îãðàíè÷åíèåòî íà ðàçìåðà"
4084
4085 #: src/prefs_account.c:1166
4086 msgid "Filter messages on receiving"
4087 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
4088
4089 #: src/prefs_account.c:1174
4090 msgid "Default inbox"
4091 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
4092
4093 #: src/prefs_account.c:1197
4094 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4095 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
4096
4097 #: src/prefs_account.c:1204
4098 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4099 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
4100
4101 #: src/prefs_account.c:1258
4102 msgid "Add Date"
4103 msgstr "Äîáàâè äàòà"
4104
4105 #: src/prefs_account.c:1259
4106 msgid "Generate Message-ID"
4107 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
4108
4109 #: src/prefs_account.c:1266
4110 msgid "Add user-defined header"
4111 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
4112
4113 #: src/prefs_account.c:1268 src/prefs_common.c:2428 src/prefs_common.c:2453
4114 msgid " Edit... "
4115 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
4116
4117 #: src/prefs_account.c:1278
4118 msgid "Authentication"
4119 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4120
4121 #: src/prefs_account.c:1286
4122 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4123 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
4124
4125 #: src/prefs_account.c:1301
4126 msgid "Authentication method"
4127 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4128
4129 #: src/prefs_account.c:1311 src/prefs_common.c:1444
4130 msgid "Automatic"
4131 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
4132
4133 #: src/prefs_account.c:1361
4134 msgid ""
4135 "If you leave these entries empty, the same\n"
4136 "user ID and password as receiving will be used."
4137 msgstr ""
4138 "Àêî àêî îñòàâèòå òåçè ïîëåòà ïðàçíè, ùå áúäàò èçïîëçâàíè\n"
4139 "ñúùèòå user ID è ïàðîëà êàòî çà ïîëó÷àâàíåòî."
4140
4141 #: src/prefs_account.c:1370
4142 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4143 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
4144
4145 #: src/prefs_account.c:1385
4146 msgid "POP authentication timeout: "
4147 msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout:"
4148
4149 #: src/prefs_account.c:1394
4150 msgid "minutes"
4151 msgstr "ìèíóòè"
4152
4153 #: src/prefs_account.c:1436
4154 msgid "Signature file"
4155 msgstr "Ôàéë ñ ïîäïèñà"
4156
4157 #: src/prefs_account.c:1444
4158 msgid "Automatically set the following addresses"
4159 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
4160
4161 #: src/prefs_account.c:1453 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1706
4162 #: src/quote_fmt.c:49
4163 msgid "Cc"
4164 msgstr "Cc"
4165
4166 #: src/prefs_account.c:1466
4167 msgid "Bcc"
4168 msgstr "Bcc"
4169
4170 #: src/prefs_account.c:1479
4171 msgid "Reply-To"
4172 msgstr "Reply-To"
4173
4174 #: src/prefs_account.c:1531
4175 msgid "Encrypt message by default"
4176 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4177
4178 #: src/prefs_account.c:1533
4179 msgid "Sign message by default"
4180 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4181
4182 #: src/prefs_account.c:1535
4183 msgid "Default mode"
4184 msgstr "Ðåæèì ïî ïîäðàçáèðàíå"
4185
4186 #: src/prefs_account.c:1543
4187 msgid "Use PGP/MIME"
4188 msgstr "Èçïîëçâàé PGP/MIME"
4189
4190 #: src/prefs_account.c:1552
4191 msgid "Use Inline"
4192 msgstr ""
4193
4194 #: src/prefs_account.c:1562
4195 msgid "Sign key"
4196 msgstr "Ïîäïèøè êëþ÷"
4197
4198 #: src/prefs_account.c:1570
4199 msgid "Use default GnuPG key"
4200 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
4201
4202 #: src/prefs_account.c:1579
4203 msgid "Select key by your email address"
4204 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
4205
4206 #: src/prefs_account.c:1588
4207 msgid "Specify key manually"
4208 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
4209
4210 #: src/prefs_account.c:1604
4211 msgid "User or key ID:"
4212 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
4213
4214 #: src/prefs_account.c:1693 src/prefs_account.c:1710 src/prefs_account.c:1726
4215 #: src/prefs_account.c:1744
4216 msgid "Don't use SSL"
4217 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
4218
4219 #: src/prefs_account.c:1696
4220 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4221 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
4222
4223 #: src/prefs_account.c:1699 src/prefs_account.c:1716 src/prefs_account.c:1750
4224 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4225 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
4226
4227 #: src/prefs_account.c:1713
4228 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4229 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
4230
4231 #: src/prefs_account.c:1719
4232 msgid "NNTP"
4233 msgstr "NNTP"
4234
4235 #: src/prefs_account.c:1734
4236 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4237 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
4238
4239 #: src/prefs_account.c:1736
4240 msgid "Send (SMTP)"
4241 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
4242
4243 #: src/prefs_account.c:1747
4244 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4245 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
4246
4247 #: src/prefs_account.c:1872
4248 msgid "Specify SMTP port"
4249 msgstr "Îïðåäåëè SMTP ïîðò"
4250
4251 #: src/prefs_account.c:1878
4252 msgid "Specify POP3 port"
4253 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
4254
4255 #: src/prefs_account.c:1884
4256 msgid "Specify IMAP4 port"
4257 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
4258
4259 #: src/prefs_account.c:1890
4260 msgid "Specify NNTP port"
4261 msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
4262
4263 #: src/prefs_account.c:1895
4264 msgid "Specify domain name"
4265 msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
4266
4267 #: src/prefs_account.c:1905
4268 msgid "Tunnel command to open connection"
4269 msgstr "Êîìàíäà çà òóíåë ïðè îòâàðÿíåòî íà âðúçêà"
4270
4271 #: src/prefs_account.c:1913
4272 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4273 msgstr ""
4274
4275 #: src/prefs_account.c:1937
4276 msgid "IMAP server directory"
4277 msgstr "IMAP ñúðâúð ïàïêà"
4278
4279 #: src/prefs_account.c:1991
4280 msgid "Put sent messages in"
4281 msgstr "Ïîñòàâè èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â"
4282
4283 #: src/prefs_account.c:1993
4284 msgid "Put draft messages in"
4285 msgstr "Ïîñòàâè ÷åðíîâèòå ñúîáùåíèÿ â"
4286
4287 #: src/prefs_account.c:1995
4288 msgid "Put deleted messages in"
4289 msgstr "Ïîñòàâè èçòðèòèòå ñúîáùåíèÿ â"
4290
4291 #: src/prefs_account.c:2059
4292 msgid "Account name is not entered."
4293 msgstr "Èìåòî íà àêàóíòà íå å âêàðàíî."
4294
4295 #: src/prefs_account.c:2063
4296 msgid "Mail address is not entered."
4297 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
4298
4299 #: src/prefs_account.c:2068
4300 msgid "SMTP server is not entered."
4301 msgstr "SMTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4302
4303 #: src/prefs_account.c:2073
4304 msgid "User ID is not entered."
4305 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ID íå å âúâåäåí."
4306
4307 #: src/prefs_account.c:2078
4308 msgid "POP3 server is not entered."
4309 msgstr "POP3 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4310
4311 #: src/prefs_account.c:2083
4312 msgid "IMAP4 server is not entered."
4313 msgstr "IMAP4 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4314
4315 #: src/prefs_account.c:2088
4316 msgid "NNTP server is not entered."
4317 msgstr "NNTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4318
4319 #: src/prefs_account.c:2094
4320 msgid "local mailbox filename is not entered."
4321 msgstr "ëîêàëíèÿ mailbox ôàéë íå å âúâåäåí."
4322
4323 #: src/prefs_account.c:2100
4324 msgid "mail command is not entered."
4325 msgstr "êîìàíäàòà çà ìàéë íå å âúâåäåíà."
4326
4327 #: src/prefs_account.c:2187
4328 msgid ""
4329 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
4330 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
4331 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4332 msgstr ""
4333
4334 #: src/prefs_actions.c:300
4335 msgid "Actions configuration"
4336 msgstr "Íàñòðîéêà íà äåéñòâèÿòà"
4337
4338 #: src/prefs_actions.c:322 src/prefs_actions.c:1811
4339 msgid "Menu name:"
4340 msgstr "Èìå íà ìåíþ:"
4341
4342 #: src/prefs_actions.c:331 src/prefs_actions.c:1814
4343 msgid "Command line:"
4344 msgstr "Êîìàíäà:"
4345
4346 #: src/prefs_actions.c:360 src/prefs_filtering.c:531 src/prefs_matcher.c:563
4347 #: src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:776
4348 msgid "  Replace  "
4349 msgstr " Çàìåíè "
4350
4351 #: src/prefs_actions.c:373
4352 msgid " Syntax help "
4353 msgstr " Ïîìîù çà ñèíòàêñèñà"
4354
4355 #: src/prefs_actions.c:392
4356 msgid "Current actions"
4357 msgstr "Íàñòîÿùè äåéñòâèÿ"
4358
4359 # c-format
4360 #: src/prefs_actions.c:641
4361 #, c-format
4362 msgid "Could not get message file %d"
4363 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî %d"
4364
4365 #: src/prefs_actions.c:662 src/prefs_actions.c:667
4366 msgid "Could not get message file."
4367 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî."
4368
4369 #: src/prefs_actions.c:675
4370 msgid "Could not get message part."
4371 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ÷àñòòà ñúñ ñúîáùåíèåòî."
4372
4373 #: src/prefs_actions.c:681
4374 msgid "No message part selected."
4375 msgstr "Íÿìà èçáðàíà ÷àñò íà ñúîáùåíèåòî."
4376
4377 #: src/prefs_actions.c:685
4378 msgid "No message file selected."
4379 msgstr "Íÿìà èçáðàí ôàéë íà ñúîáùåíèåòî."
4380
4381 #: src/prefs_actions.c:704
4382 msgid "Can't get part of multipart message"
4383 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå"
4384
4385 #: src/prefs_actions.c:726 src/prefs_filtering.c:810 src/prefs_filtering.c:872
4386 #: src/prefs_filtering.c:895 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
4387 #: src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484 src/prefs_template.c:309
4388 msgid "(New)"
4389 msgstr "(Íîâ)"
4390
4391 #: src/prefs_actions.c:772
4392 msgid "Menu name is not set."
4393 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî íå å ïîñî÷åíî."
4394
4395 #: src/prefs_actions.c:777
4396 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4397 msgstr "Çíàêà ':' íå å ïîçâîëåí â èìåòî íà ìåíþòî."
4398
4399 #: src/prefs_actions.c:787
4400 msgid "Menu name is too long."
4401 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî å òâúðäå&