9e04261f66e93b6c678deed76ee985592e667a74
[claws.git] / po / bg.po
1 # Bulgarain translation of Sylpheed.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
4 # Updated by: George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2003-02-28 23:49+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
10 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
11 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/account.c:304
17 msgid ""
18 "Some composing windows are open.\n"
19 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
20 msgstr ""
21 "Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
22 "Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
23
24 #: src/account.c:554
25 msgid "Edit accounts"
26 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
27
28 #: src/account.c:572
29 msgid ""
30 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
31 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
32 msgstr ""
33 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
34 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
35
36 #: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:612
37 #: src/compose.c:4465 src/compose.c:4635 src/editaddress.c:774
38 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
39 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
40 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
41 #: src/select-keys.c:301
42 msgid "Name"
43 msgstr "Èìå"
44
45 #: src/account.c:593 src/prefs_account.c:918
46 msgid "Protocol"
47 msgstr "Ïðîòîêîë"
48
49 #: src/account.c:594 src/ssl_manager.c:105
50 msgid "Server"
51 msgstr "Ñúðâúð"
52
53 #: src/account.c:623 src/addressbook.c:751 src/editaddress.c:722
54 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:354 src/prefs_customheader.c:234
55 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
56 #: src/prefs_filtering.c:525 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
57 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:770
58 msgid "Add"
59 msgstr "Äîáàâè"
60
61 #: src/account.c:629
62 msgid "Edit"
63 msgstr "Ïðîìåíè"
64
65 #: src/account.c:635 src/prefs_customheader.c:241
66 msgid " Delete "
67 msgstr "Èçòðèé"
68
69 #: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:417 src/prefs_customheader.c:289
70 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:579
71 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
72 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:825
73 msgid "Down"
74 msgstr "Íàäîëó"
75
76 #: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:411 src/prefs_customheader.c:283
77 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:573
78 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
79 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:821
80 msgid "Up"
81 msgstr "Íàãîðå"
82
83 #: src/account.c:661
84 msgid " Set as default account "
85 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
86
87 #: src/account.c:667 src/addressbook.c:977 src/addressbook.c:2977
88 #: src/addressbook.c:2981 src/addressbook.c:3018 src/crash.c:245
89 #: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:679
90 #: src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1696 src/summary_search.c:208
91 msgid "Close"
92 msgstr "Çàòâîðè"
93
94 #: src/account.c:735
95 msgid "Delete account"
96 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
97
98 #: src/account.c:736
99 msgid "Do you really want to delete this account?"
100 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
101
102 #: src/account.c:737 src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2178
103 #: src/compose.c:2808 src/compose.c:3290 src/compose.c:5738 src/compose.c:6044
104 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2171 src/folderview.c:2230
105 #: src/folderview.c:2322 src/folderview.c:2457 src/folderview.c:2496
106 #: src/inc.c:167 src/inc.c:298 src/mainwindow.c:1358 src/message_search.c:198
107 #: src/prefs_actions.c:869 src/prefs_customheader.c:543
108 #: src/prefs_filtering.c:1063 src/prefs_filtering.c:1494
109 #: src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
110 #: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
111 #: src/summaryview.c:912 src/summaryview.c:1356 src/summaryview.c:1400
112 #: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1499
113 #: src/summaryview.c:1524 src/summaryview.c:1549 src/summaryview.c:1574
114 #: src/summaryview.c:3060 src/toolbar.c:2120
115 msgid "Yes"
116 msgstr "Äà"
117
118 #: src/account.c:737 src/compose.c:3290 src/compose.c:5738
119 #: src/folderview.c:2171 src/folderview.c:2230 src/folderview.c:2322
120 #: src/folderview.c:2457 src/folderview.c:2496 src/ssl_manager.c:271
121 msgid "+No"
122 msgstr "+Íå"
123
124 #: src/addressadd.c:163
125 msgid "Add to address book"
126 msgstr "Äîáàâè â Àäðåñíèêà"
127
128 #: src/addressadd.c:195 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:405
129 msgid "Address"
130 msgstr "Àäðåñ"
131
132 #: src/addressadd.c:205 src/addressbook.c:614 src/editaddress.c:628
133 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
134 msgid "Remarks"
135 msgstr "Áåëåæêè"
136
137 #: src/addressadd.c:227
138 msgid "Select Address Book Folder"
139 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
140
141 #: src/addressadd.c:241 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
142 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:2931 src/compose.c:5560
143 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
144 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
145 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
146 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:258
147 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2263
148 #: src/import.c:190 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
149 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:548 src/mainwindow.c:2087
150 #: src/messageview.c:483 src/mimeview.c:856 src/mimeview.c:917
151 #: src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:408 src/prefs_actions.c:294
152 #: src/prefs_common.c:3280 src/prefs_common.c:3449 src/prefs_common.c:3786
153 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
154 #: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:499
155 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
156 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
157 #: src/ssl_manager.c:98
158 msgid "OK"
159 msgstr "OK"
160
161 #: src/addressadd.c:242 src/addressbook.c:2172 src/addrgather.c:507
162 #: src/compose.c:2931 src/compose.c:5561 src/compose.c:6215 src/compose.c:6253
163 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
164 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
165 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
166 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:259
167 #: src/gtkaspell.c:1356 src/import.c:191 src/importldif.c:825
168 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203
169 #: src/main.c:548 src/mainwindow.c:2087 src/messageview.c:483
170 #: src/mimeview.c:857 src/mimeview.c:918 src/passphrase.c:134
171 #: src/prefs_gtk.c:409 src/prefs_actions.c:295 src/prefs_common.c:3281
172 #: src/prefs_common.c:3787 src/prefs_customheader.c:158
173 #: src/prefs_display_header.c:195 src/prefs_filtering.c:344
174 #: src/prefs_folder_item.c:500 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
175 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
176 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:912
177 #: src/summaryview.c:3408
178 msgid "Cancel"
179 msgstr "Îòêàç"
180
181 #: src/addressbook.c:353 src/compose.c:491 src/mainwindow.c:405
182 #: src/messageview.c:143
183 msgid "/_File"
184 msgstr "/Ôàéë"
185
186 #: src/addressbook.c:354
187 msgid "/_File/New _Book"
188 msgstr "/Ôàéë/Íîâà Êíèãà"
189
190 #: src/addressbook.c:355
191 msgid "/_File/New _vCard"
192 msgstr "/Ôàéë/Íîâ _vCard"
193
194 #: src/addressbook.c:357
195 msgid "/_File/New _JPilot"
196 msgstr "/Ôàéë/Íîâ _JPilot"
197
198 #: src/addressbook.c:360
199 msgid "/_File/New _Server"
200 msgstr "/Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
201
202 #: src/addressbook.c:362 src/addressbook.c:365 src/compose.c:495
203 #: src/mainwindow.c:419 src/mainwindow.c:422 src/messageview.c:144
204 msgid "/_File/---"
205 msgstr "/Ôàéë/---"
206
207 #: src/addressbook.c:363
208 msgid "/_File/_Edit"
209 msgstr "/Ôàéë/Ðåäàêòèðàé"
210
211 #: src/addressbook.c:364
212 msgid "/_File/_Delete"
213 msgstr "/Ôàéë/Èçòðèé"
214
215 #: src/addressbook.c:366
216 msgid "/_File/_Save"
217 msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè"
218
219 #: src/addressbook.c:367 src/compose.c:496 src/messageview.c:145
220 msgid "/_File/_Close"
221 msgstr "/Ôàéë/Çàòâîðè"
222
223 #: src/addressbook.c:368 src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
224 #: src/compose.c:498 src/mainwindow.c:426
225 msgid "/_Edit"
226 msgstr "/Ðåäàêòèðàé"
227
228 #: src/addressbook.c:369
229 msgid "/_Edit/C_ut"
230 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
231
232 #: src/addressbook.c:370 src/compose.c:503 src/mainwindow.c:427
233 msgid "/_Edit/_Copy"
234 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
235
236 #: src/addressbook.c:371 src/compose.c:504
237 msgid "/_Edit/_Paste"
238 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
239
240 #: src/addressbook.c:372 src/compose.c:501 src/compose.c:584
241 #: src/mainwindow.c:430
242 msgid "/_Edit/---"
243 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/---"
244
245 #: src/addressbook.c:373
246 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
247 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè Àäðåñ"
248
249 #: src/addressbook.c:374
250 msgid "/_Address"
251 msgstr "/Àäðåñ"
252
253 #: src/addressbook.c:375
254 msgid "/_Address/New _Address"
255 msgstr "/Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
256
257 #: src/addressbook.c:376
258 msgid "/_Address/New _Group"
259 msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ãðóïà"
260
261 #: src/addressbook.c:377
262 msgid "/_Address/New _Folder"
263 msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ïàïêà"
264
265 #: src/addressbook.c:378
266 msgid "/_Address/---"
267 msgstr "/Àäðåñ/---"
268
269 #: src/addressbook.c:379
270 msgid "/_Address/_Edit"
271 msgstr "/Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
272
273 #: src/addressbook.c:380
274 msgid "/_Address/_Delete"
275 msgstr "/Àäðåñ/Èçòðèé"
276
277 #: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:385 src/mainwindow.c:636
278 #: src/mainwindow.c:645 src/mainwindow.c:656 src/mainwindow.c:658
279 #: src/mainwindow.c:661 src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:668
280 msgid "/_Tools/---"
281 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/---"
282
283 #: src/addressbook.c:382
284 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
285 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
286
287 #: src/addressbook.c:383
288 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
289 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
290
291 #: src/addressbook.c:384
292 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
293 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
294
295 #: src/addressbook.c:386
296 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
297 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
298
299 #: src/addressbook.c:387 src/compose.c:660 src/mainwindow.c:692
300 #: src/messageview.c:161
301 msgid "/_Help"
302 msgstr "/Ïîìîù"
303
304 #: src/addressbook.c:388 src/compose.c:661 src/mainwindow.c:700
305 #: src/messageview.c:162
306 msgid "/_Help/_About"
307 msgstr "/Ïîìîù/Îòíîñíî"
308
309 #: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407
310 msgid "/New _Address"
311 msgstr "/Íîâ Àäðåñ"
312
313 #: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:408
314 msgid "/New _Group"
315 msgstr "/Íîâà Ãðóïà"
316
317 #: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
318 msgid "/New _Folder"
319 msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
320
321 #: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:410
322 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:417 src/compose.c:485
323 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:286 src/folderview.c:295
324 #: src/folderview.c:300 src/folderview.c:304 src/folderview.c:306
325 #: src/folderview.c:316 src/folderview.c:321 src/folderview.c:325
326 #: src/folderview.c:327 src/folderview.c:337 src/folderview.c:341
327 #: src/folderview.c:344 src/folderview.c:346 src/summaryview.c:412
328 #: src/summaryview.c:415 src/summaryview.c:417 src/summaryview.c:423
329 #: src/summaryview.c:435 src/summaryview.c:447 src/summaryview.c:453
330 #: src/summaryview.c:456
331 msgid "/---"
332 msgstr "/---"
333
334 #: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:420
335 msgid "/_Delete"
336 msgstr "/Èçòðèé"
337
338 #: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
339 msgid "/C_ut"
340 msgstr "/Èçðåæè"
341
342 #: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415
343 msgid "/_Copy"
344 msgstr "/Êîïèðàé"
345
346 #: src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
347 msgid "/_Paste"
348 msgstr "/Ïîñòàâè"
349
350 #: src/addressbook.c:418
351 msgid "/Pa_ste Address"
352 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
353
354 #: src/addressbook.c:430 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
355 msgid "Unknown"
356 msgstr "Íåèçâåñòåí"
357
358 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:456 src/importldif.c:119
359 msgid "Success"
360 msgstr "Óñïåõ"
361
362 #: src/addressbook.c:438 src/importldif.c:120
363 msgid "Bad arguments"
364 msgstr "Íåêîðåêòíè àðãóìåíòè"
365
366 #: src/addressbook.c:439 src/importldif.c:121
367 msgid "File not specified"
368 msgstr "Íå å ïîñî÷åí ôàéë"
369
370 #: src/addressbook.c:440 src/importldif.c:122
371 msgid "Error opening file"
372 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà ôàéë."
373
374 #: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:123
375 msgid "Error reading file"
376 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà ôàéë"
377
378 #: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:124
379 msgid "End of file encountered"
380 msgstr "Äîñòèãíàò å êðàÿ íà ôàéëà"
381
382 #: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:125
383 msgid "Error allocating memory"
384 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàåìàíåòî íà ïàìåò"
385
386 #: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:126
387 msgid "Bad file format"
388 msgstr "Ëîø ôîðìàò íà ôàéë"
389
390 #: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:127
391 msgid "Error writing to file"
392 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïèñàíåòî âúâ ôàéë"
393
394 #: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:128
395 msgid "Error opening directory"
396 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà äèðåêòîðèÿ"
397
398 #: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:129
399 msgid "No path specified"
400 msgstr "Íå å ïîñî÷åí ïúò"
401
402 #: src/addressbook.c:457
403 msgid "Error connecting to LDAP server"
404 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
405
406 #: src/addressbook.c:458
407 msgid "Error initializing LDAP"
408 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèèðàíåòî íà LDAP"
409
410 #: src/addressbook.c:459
411 msgid "Error binding to LDAP server"
412 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíåòî êúì LDAP ñúðâúð"
413
414 #: src/addressbook.c:460
415 msgid "Error searching LDAP database"
416 msgstr "Ãðåøêà ïðè òúðñåíåòî íà LDAP áàçàòà äàííè"
417
418 #: src/addressbook.c:461
419 msgid "Timeout performing LDAP operation"
420 msgstr "Òàéìàóò ïðè èçïúëíåíèåòî íà LDAP îïåðàöèÿòà"
421
422 #: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:463
423 msgid "Error in LDAP search criteria"
424 msgstr "Ãðåøêà â LDAP êðèòåðèÿ çà òúðñåíå"
425
426 #: src/addressbook.c:464
427 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
428 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè LDAP äàííè ïî òúðñåíèÿ êðèòåðèé"
429
430 #: src/addressbook.c:613
431 msgid "E-Mail address"
432 msgstr "E-Mail àäðåñ"
433
434 #: src/addressbook.c:617 src/prefs_common.c:2931 src/toolbar.c:166
435 #: src/toolbar.c:1692
436 msgid "Address book"
437 msgstr "Àäðåñíèê"
438
439 #: src/addressbook.c:716
440 msgid "Name:"
441 msgstr "Èìå:"
442
443 #: src/addressbook.c:748 src/addressbook.c:2171 src/addressbook.c:2178
444 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:367
445 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
446 #: src/prefs_filtering.c:228 src/prefs_filtering.c:538 src/prefs_matcher.c:570
447 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:782
448 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:355 src/toolbar.c:447
449 msgid "Delete"
450 msgstr "Èçòðèé"
451
452 #: src/addressbook.c:754
453 msgid "Lookup"
454 msgstr "Ïîòúðñè"
455
456 #: src/addressbook.c:766 src/compose.c:1307 src/compose.c:2980
457 #: src/compose.c:4282 src/compose.c:4981 src/headerview.c:54
458 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
459 msgid "To:"
460 msgstr "Äî:"
461
462 #: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1291 src/compose.c:2979
463 #: src/prefs_template.c:175
464 msgid "Cc:"
465 msgstr "Cc:"
466
467 #: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1294 src/prefs_template.c:176
468 msgid "Bcc:"
469 msgstr "Bcc:"
470
471 #: src/addressbook.c:975 src/addressbook.c:998
472 msgid "Delete address(es)"
473 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
474
475 #: src/addressbook.c:976
476 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
477 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
478
479 #: src/addressbook.c:999
480 msgid "Really delete the address(es)?"
481 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
482
483 #: src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2178 src/compose.c:2808
484 #: src/compose.c:6044 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:167 src/inc.c:298
485 #: src/mainwindow.c:1358 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:869
486 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1063
487 #: src/prefs_filtering.c:1494 src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:632
488 #: src/prefs_scoring.c:769 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
489 #: src/summaryview.c:912 src/summaryview.c:1356 src/summaryview.c:1400
490 #: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1499
491 #: src/summaryview.c:1524 src/summaryview.c:1549 src/summaryview.c:1574
492 #: src/summaryview.c:3060 src/toolbar.c:2120
493 msgid "No"
494 msgstr "Íå"
495
496 #: src/addressbook.c:1514 src/addressbook.c:1587
497 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
498 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
499
500 #: src/addressbook.c:1525
501 msgid "Cannot paste into an address group."
502 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
503
504 #: src/addressbook.c:2168
505 #, c-format
506 msgid ""
507 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
508 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
509 msgstr ""
510 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
511 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
512
513 #: src/addressbook.c:2172
514 msgid "Folder only"
515 msgstr "Ïàïêà ñàìî"
516
517 #: src/addressbook.c:2172
518 msgid "Folder and Addresses"
519 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
520
521 #: src/addressbook.c:2177
522 #, c-format
523 msgid "Really delete `%s' ?"
524 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
525
526 #: src/addressbook.c:2927
527 msgid "New user, could not save index file."
528 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
529
530 #: src/addressbook.c:2931
531 msgid "New user, could not save address book files."
532 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
533
534 #: src/addressbook.c:2941
535 msgid "Old address book converted successfully."
536 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
537
538 #: src/addressbook.c:2946
539 msgid ""
540 "Old address book converted,\n"
541 "could not save new address index file"
542 msgstr ""
543 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
544 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
545
546 #: src/addressbook.c:2959
547 msgid ""
548 "Could not convert address book,\n"
549 "but created empty new address book files."
550 msgstr ""
551 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
552 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
553
554 #: src/addressbook.c:2965
555 msgid ""
556 "Could not convert address book,\n"
557 "could not create new address book files."
558 msgstr ""
559 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
560 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
561
562 #: src/addressbook.c:2970
563 msgid ""
564 "Could not convert address book\n"
565 "and could not create new address book files."
566 msgstr ""
567 "Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
568 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
569
570 #: src/addressbook.c:2977
571 msgid "Addressbook conversion error"
572 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
573
574 #: src/addressbook.c:2981
575 msgid "Addressbook conversion"
576 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
577
578 #: src/addressbook.c:3016
579 msgid "Addressbook Error"
580 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
581
582 #: src/addressbook.c:3017
583 msgid "Could not read address index"
584 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
585
586 #: src/addressbook.c:3510 src/prefs_common.c:1050
587 msgid "Interface"
588 msgstr "Èíòåðôåéñ"
589
590 #: src/addressbook.c:3526 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
591 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
592 msgid "Address Book"
593 msgstr "Àäðåñíèê"
594
595 #: src/addressbook.c:3542
596 msgid "Person"
597 msgstr "Ëèöå"
598
599 #: src/addressbook.c:3558
600 msgid "EMail Address"
601 msgstr "EMail Àäðåñ"
602
603 #: src/addressbook.c:3574
604 msgid "Group"
605 msgstr "Ãðóïà"
606
607 #: src/addressbook.c:3590 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:374
608 #: src/prefs_account.c:2073
609 msgid "Folder"
610 msgstr "Ïàïêà"
611
612 #: src/addressbook.c:3606
613 msgid "vCard"
614 msgstr "vCard"
615
616 #: src/addressbook.c:3622 src/addressbook.c:3638
617 msgid "JPilot"
618 msgstr "JPilot"
619
620 #: src/addressbook.c:3654
621 msgid "LDAP Server"
622 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
623
624 #: src/addrgather.c:156
625 msgid "Please specify name for address book."
626 msgstr "Ìîëÿ óêàæåòå èìå çà àäðåñíèêà."
627
628 #: src/addrgather.c:176
629 msgid "Please select the mail headers to search."
630 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå çàãëàâêè â êîèòî äà òúðñÿ."
631
632 #: src/addrgather.c:183
633 msgid "Busy harvesting addresses..."
634 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñèòå ..."
635
636 #: src/addrgather.c:221
637 msgid "Addresses gathered successfully."
638 msgstr "Àäðåñèòå ñà ñúáðàíè óñïåøíî."
639
640 #: src/addrgather.c:285
641 msgid "No folder or message was selected."
642 msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà, íèòî ñúîáùåíèå."
643
644 #: src/addrgather.c:293
645 msgid ""
646 "Please select a folder to process from the folder\n"
647 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
648 "the message list."
649 msgstr ""
650 "Ìîëÿ, èçáåðåòå ïàïêà îò ñïèñúêà ñ ïàïêè, êîÿòî äà\n"
651 "îáðàáîòÿ. Àëòåðíàòèâíî, èçáåðåòå ñúîáùåíèå îò\n"
652 "ñïèñúêà ñúñ ñúîáùåíèÿ."
653
654 #: src/addrgather.c:345
655 msgid "Folder :"
656 msgstr "Ïàïêà :"
657
658 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
659 msgid "Address Book :"
660 msgstr "Àäðåñíèê :"
661
662 #: src/addrgather.c:366
663 msgid "Folder Size :"
664 msgstr "Ðàçìåð íà ïàïêà :"
665
666 #: src/addrgather.c:381
667 msgid "Process these mail header fields"
668 msgstr "Îáðàáîòè òåçè ïîëåòà îò çàãëàâêàòà"
669
670 #: src/addrgather.c:399
671 msgid "Include sub-folders"
672 msgstr "Âêëþ÷è ïîä-ïàïêè"
673
674 #: src/addrgather.c:422
675 msgid "Header Name"
676 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
677
678 #: src/addrgather.c:423
679 msgid "Address Count"
680 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
681
682 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:260
683 #: src/messageview.c:403
684 msgid "Warning"
685 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
686
687 #: src/addrgather.c:528
688 msgid "Header Fields"
689 msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
690
691 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
692 msgid "Finish"
693 msgstr "Çàâúðøè"
694
695 #: src/addrgather.c:588
696 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
697 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
698
699 #: src/addrgather.c:596
700 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
701 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò ïàïêà"
702
703 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
704 msgid "Common address"
705 msgstr "Îáùè àäðåñè"
706
707 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
708 msgid "Personal address"
709 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
710
711 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5738 src/main.c:530
712 msgid "Notice"
713 msgstr "Ñúîáùåíèå"
714
715 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3290 src/inc.c:556
716 msgid "Error"
717 msgstr "Ãðåøêà"
718
719 #: src/alertpanel.c:190
720 msgid "View log"
721 msgstr "Âèæ ëîã"
722
723 #: src/alertpanel.c:308
724 msgid "Show this message next time"
725 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
726
727 #: src/common/nntp.c:61
728 #, c-format
729 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
730 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
731
732 #: src/common/nntp.c:149 src/common/nntp.c:212
733 #, c-format
734 msgid "protocol error: %s\n"
735 msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà: %s\n"
736
737 #: src/common/nntp.c:172 src/common/nntp.c:218
738 msgid "protocol error\n"
739 msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà\n"
740
741 #: src/common/nntp.c:268 src/common/nntp.c:274
742 msgid "Error occurred while posting\n"
743 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
744
745 #: src/common/smtp.c:112
746 #, c-format
747 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
748 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ SMTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
749
750 #: src/common/smtp.c:119
751 msgid "SSL connection failed"
752 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
753
754 #: src/common/smtp.c:126
755 #, c-format
756 msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
757 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ñå ñâúðçâàõ ñ %s:%d\n"
758
759 #: src/common/smtp.c:143 src/common/smtp.c:166
760 msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
761 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ EHLO\n"
762
763 #: src/common/smtp.c:144
764 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
765 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ HELO\n"
766
767 #: src/common/smtp.c:158
768 msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
769 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ STARTTLS\n"
770
771 #: src/common/smtp.c:225
772 msgid "SMTP AUTH not available\n"
773 msgstr "SMTP AUTH íå å íà ðàçïîëîæåíèå\n"
774
775 #: src/common/ssl.c:88
776 msgid "Error creating ssl context\n"
777 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
778
779 #: src/common/ssl.c:107
780 #, c-format
781 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
782 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè (%s)\n"
783
784 #: src/common/ssl.c:114
785 #, c-format
786 msgid "SSL connection using %s\n"
787 msgstr "SSL âðúçêà ïîëçâàéêè %s\n"
788
789 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
790 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
791 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
792 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
793 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
794 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
795 msgid "<not in certificate>"
796 msgstr "<not in certificate>"
797
798 #: src/common/ssl_certificate.c:189
799 #, c-format
800 msgid ""
801 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
802 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
803 "  Fingerprint: %s\n"
804 "  Signature status: %s"
805 msgstr ""
806 "  Ñîáñòâåíèê: %s (%s) â %s\n"
807 "  Ïîäïèñàí îò: %s (%s) â %s\n"
808 "  Îòïå÷àòúê: %s\n"
809 "  Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
810
811 #: src/common/ssl_certificate.c:308
812 msgid "Can't load X509 default paths"
813 msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ X509 ïîäðàçáèðàùèòå ñå ïúòèùà"
814
815 #: src/common/ssl_certificate.c:363
816 #, c-format
817 msgid ""
818 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
819 "%s"
820 msgstr ""
821 "%s ïîêàçâà íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò:\n"
822 "%s"
823
824 #: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
825 #, c-format
826 msgid ""
827 "%s\n"
828 "\n"
829 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
830 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
831 msgstr ""
832 "%s\n"
833 "\n"
834 "Íÿìà äà áúäå èçòåãëÿíà ïîùà ñ òîçè àêàóíò äîêàòî íå çàïàçèòå ñåðòèôèêàò.\n"
835 "(Îòìàðêèðàéòå îïöèÿ \"%s\").\n"
836
837 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
838 #: src/prefs_common.c:2766
839 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
840 msgstr "Íå èçêàðâàé ñêà÷àùî ñúîáùåíèå çà ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå"
841
842 #: src/common/ssl_certificate.c:399
843 #, c-format
844 msgid ""
845 "%s's SSL certificate changed !\n"
846 "We have saved this one:\n"
847 "%s\n"
848 "\n"
849 "It is now:\n"
850 "%s\n"
851 "\n"
852 "This could mean the server answering is not the known one."
853 msgstr ""
854 "SSL ñåðòèôèêàòà íà %s å ïðîìåíåí !\n"
855 "Èìàìå çàïàçåí òîçè:\n"
856 "%s\n"
857 "\n"
858 "À ñåãà å:\n"
859 "%s\n"
860 "\n"
861 "Òîâà ìîæå äà îçíà÷àâà, ÷å îòãîâàðÿùèÿ ñúðâúð íå å òîçè êîéòî çíàåì."
862
863 #: src/compose.c:483
864 msgid "/_Add..."
865 msgstr "/Äîáàâè..."
866
867 #: src/compose.c:484
868 msgid "/_Remove"
869 msgstr "/Ìàõíè"
870
871 #: src/compose.c:486 src/folderview.c:287 src/folderview.c:308
872 #: src/folderview.c:329 src/folderview.c:348
873 msgid "/_Properties..."
874 msgstr "/Ñâîéñòâà..."
875
876 #: src/compose.c:492
877 msgid "/_File/_Attach file"
878 msgstr "/Ôàéë/Ïðèêðåïè ôàéë"
879
880 #: src/compose.c:493
881 msgid "/_File/_Insert file"
882 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
883
884 #: src/compose.c:494
885 msgid "/_File/Insert si_gnature"
886 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
887
888 #: src/compose.c:499
889 msgid "/_Edit/_Undo"
890 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Îòìÿíà"
891
892 #: src/compose.c:500
893 msgid "/_Edit/_Redo"
894 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Redo"
895
896 #: src/compose.c:502
897 msgid "/_Edit/Cu_t"
898 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
899
900 #: src/compose.c:505
901 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
902 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
903
904 #: src/compose.c:507 src/mainwindow.c:428
905 msgid "/_Edit/Select _all"
906 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
907
908 #: src/compose.c:508
909 msgid "/_Edit/A_dvanced"
910 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
911
912 #: src/compose.c:509
913 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
914 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
915
916 #: src/compose.c:514
917 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
918 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
919
920 #: src/compose.c:519
921 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
922 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
923
924 #: src/compose.c:524
925 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
926 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
927
928 #: src/compose.c:529
929 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
930 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
931
932 #: src/compose.c:534
933 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
934 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
935
936 #: src/compose.c:539
937 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
938 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
939
940 #: src/compose.c:544
941 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
942 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
943
944 #: src/compose.c:549
945 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
946 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
947
948 #: src/compose.c:554
949 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
950 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
951
952 #: src/compose.c:559
953 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
954 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
955
956 #: src/compose.c:564
957 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
958 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
959
960 #: src/compose.c:569
961 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
962 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
963
964 #: src/compose.c:574
965 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
966 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
967
968 #: src/compose.c:579
969 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
970 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
971
972 #: src/compose.c:585
973 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
974 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
975
976 #: src/compose.c:587
977 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
978 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
979
980 #: src/compose.c:589
981 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
982 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
983
984 #: src/compose.c:592
985 msgid "/_Spelling"
986 msgstr "/Ñïåëèíã"
987
988 #: src/compose.c:593
989 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
990 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
991
992 #: src/compose.c:595
993 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
994 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
995
996 #: src/compose.c:597
997 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
998 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
999
1000 #: src/compose.c:599
1001 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1002 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
1003
1004 #: src/compose.c:601
1005 msgid "/_Spelling/---"
1006 msgstr "/Ñïåëèíã/---"
1007
1008 #: src/compose.c:602
1009 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1010 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
1011
1012 #: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:434 src/summaryview.c:448
1013 msgid "/_View"
1014 msgstr "/Èçãëåä"
1015
1016 #: src/compose.c:607
1017 msgid "/_View/_To"
1018 msgstr "/Èçãëåä/Äî"
1019
1020 #: src/compose.c:608
1021 msgid "/_View/_Cc"
1022 msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
1023
1024 #: src/compose.c:609
1025 msgid "/_View/_Bcc"
1026 msgstr "/Èçãëåä/_Bcc"
1027
1028 #: src/compose.c:610
1029 msgid "/_View/_Reply to"
1030 msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
1031
1032 #: src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/compose.c:615 src/mainwindow.c:452
1033 #: src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:484 src/mainwindow.c:508
1034 #: src/mainwindow.c:590 src/mainwindow.c:594
1035 msgid "/_View/---"
1036 msgstr "/Èçãëåä/---"
1037
1038 #: src/compose.c:612
1039 msgid "/_View/_Followup to"
1040 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1041
1042 #: src/compose.c:614
1043 msgid "/_View/R_uler"
1044 msgstr "/Èçãëåä/Ëèíèÿ"
1045
1046 #: src/compose.c:616
1047 msgid "/_View/_Attachment"
1048 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïêè"
1049
1050 #: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:147
1051 msgid "/_Message"
1052 msgstr "/Ñúîáùåíèå"
1053
1054 #: src/compose.c:619
1055 msgid "/_Message/_Send"
1056 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
1057
1058 #: src/compose.c:621
1059 msgid "/_Message/Send _later"
1060 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïî-êúñíî"
1061
1062 #: src/compose.c:623 src/compose.c:629 src/compose.c:634 src/compose.c:636
1063 #: src/compose.c:640 src/compose.c:646 src/compose.c:653 src/mainwindow.c:602
1064 #: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:614 src/mainwindow.c:617
1065 #: src/mainwindow.c:619 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:155
1066 #: src/messageview.c:158
1067 msgid "/_Message/---"
1068 msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
1069
1070 #: src/compose.c:624
1071 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1072 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
1073
1074 #: src/compose.c:626
1075 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1076 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
1077
1078 #: src/compose.c:630
1079 msgid "/_Message/_To"
1080 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Äî"
1081
1082 #: src/compose.c:631
1083 msgid "/_Message/_Cc"
1084 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
1085
1086 #: src/compose.c:632
1087 msgid "/_Message/_Bcc"
1088 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Bcc"
1089
1090 #: src/compose.c:633
1091 msgid "/_Message/_Reply to"
1092 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
1093
1094 #: src/compose.c:635
1095 msgid "/_Message/_Followup to"
1096 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1097
1098 #: src/compose.c:637
1099 msgid "/_Message/_Attach"
1100 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
1101
1102 #: src/compose.c:641
1103 msgid "/_Message/Si_gn"
1104 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
1105
1106 #: src/compose.c:642
1107 msgid "/_Message/_Encrypt"
1108 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
1109
1110 #: src/compose.c:643
1111 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1112 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/MIME"
1113
1114 #: src/compose.c:644
1115 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1116 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/Inline"
1117
1118 #: src/compose.c:647
1119 msgid "/_Message/_Priority"
1120 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
1121
1122 #: src/compose.c:648
1123 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1124 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
1125
1126 #: src/compose.c:649
1127 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1128 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
1129
1130 #: src/compose.c:650
1131 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1132 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
1133
1134 #: src/compose.c:651
1135 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1136 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
1137
1138 #: src/compose.c:652
1139 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1140 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
1141
1142 #: src/compose.c:654
1143 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1144 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
1145
1146 #: src/compose.c:655 src/mainwindow.c:634
1147 msgid "/_Tools"
1148 msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
1149
1150 #: src/compose.c:656
1151 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1152 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
1153
1154 #: src/compose.c:657
1155 msgid "/_Tools/_Address book"
1156 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
1157
1158 #: src/compose.c:658
1159 msgid "/_Tools/_Template"
1160 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
1161
1162 #: src/compose.c:659 src/mainwindow.c:657
1163 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1164 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
1165
1166 #: src/compose.c:1297
1167 msgid "Reply-To:"
1168 msgstr "Reply-To:"
1169
1170 #: src/compose.c:1300 src/compose.c:4279 src/compose.c:4983
1171 #: src/headerview.c:55
1172 msgid "Newsgroups:"
1173 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
1174
1175 #: src/compose.c:1303
1176 msgid "Followup-To:"
1177 msgstr "Followup-To:"
1178
1179 #: src/compose.c:1597
1180 msgid "Quote mark format error."
1181 msgstr "Ãðåøêà ïðè ôîðìàòà íà çíàêà çà öèòèðàíå."
1182
1183 #: src/compose.c:1609
1184 msgid "Message reply/forward format error."
1185 msgstr "Ãðåøêà ïðè reply/forward ôîðìàòà."
1186
1187 #: src/compose.c:1916
1188 #, c-format
1189 msgid "File %s is empty."
1190 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí."
1191
1192 #: src/compose.c:1920
1193 #, c-format
1194 msgid "Can't read %s."
1195 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
1196
1197 #: src/compose.c:1948
1198 #, c-format
1199 msgid "Message: %s"
1200 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
1201
1202 #: src/compose.c:2626
1203 msgid " [Edited]"
1204 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
1205
1206 #: src/compose.c:2628
1207 #, c-format
1208 msgid "%s - Compose message%s"
1209 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1210
1211 #: src/compose.c:2631
1212 #, c-format
1213 msgid "Compose message%s"
1214 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1215
1216 #: src/compose.c:2655 src/compose.c:2898
1217 msgid ""
1218 "Account for sending mail is not specified.\n"
1219 "Please select a mail account before sending."
1220 msgstr ""
1221 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
1222 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
1223
1224 #: src/compose.c:2798
1225 msgid "Recipient is not specified."
1226 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
1227
1228 #: src/compose.c:2806 src/messageview.c:403 src/prefs_account.c:758
1229 #: src/prefs_common.c:1032 src/toolbar.c:347 src/toolbar.c:394
1230 msgid "Send"
1231 msgstr "Èçïðàòè"
1232
1233 #: src/compose.c:2807
1234 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1235 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
1236
1237 #: src/compose.c:2828
1238 msgid "Could not queue message for sending"
1239 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
1240
1241 #: src/compose.c:2833
1242 msgid ""
1243 "The message was queued but could not be sent.\n"
1244 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1245 msgstr ""
1246
1247 #: src/compose.c:2914 src/procmsg.c:1383
1248 #, c-format
1249 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1250 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
1251
1252 #: src/compose.c:2928 src/messageview.c:480
1253 msgid "Queueing"
1254 msgstr "Èç÷àêâàì"
1255
1256 #: src/compose.c:2929
1257 msgid ""
1258 "Error occurred while sending the message.\n"
1259 "Put this message into queue folder?"
1260 msgstr ""
1261 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
1262 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
1263
1264 #: src/compose.c:2935
1265 msgid "Can't queue the message."
1266 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
1267
1268 #: src/compose.c:2938
1269 msgid "Error occurred while sending the message."
1270 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
1271
1272 #: src/compose.c:2951
1273 msgid "Can't save the message to Sent."
1274 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
1275
1276 #: src/compose.c:3180
1277 #, c-format
1278 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1279 msgstr ""
1280
1281 #: src/compose.c:3286
1282 #, c-format
1283 msgid ""
1284 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1285 "%s to %s.\n"
1286 "Send it anyway?"
1287 msgstr ""
1288 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî\n"
1289 "%s êúì %s.\n"
1290 "Äà ãî èçïðàòÿ ëè âñå ïàê?"
1291
1292 #: src/compose.c:3544
1293 msgid "No account for sending mails available!"
1294 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
1295
1296 #: src/compose.c:3554
1297 msgid "No account for posting news available!"
1298 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
1299
1300 #: src/compose.c:4359 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:149
1301 msgid "From:"
1302 msgstr "Îò"
1303
1304 #: src/compose.c:4463 src/compose.c:4633 src/compose.c:5499
1305 msgid "MIME type"
1306 msgstr "MIME òèï"
1307
1308 #: src/compose.c:4464 src/compose.c:4634 src/mimeview.c:151
1309 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299
1310 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:468
1311 msgid "Size"
1312 msgstr "Ðàçìåð"
1313
1314 #: src/compose.c:4528
1315 msgid "Save Message to "
1316 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
1317
1318 #: src/compose.c:4548 src/prefs_filtering.c:496
1319 msgid "Select ..."
1320 msgstr " Èçáåðè ... "
1321
1322 #: src/compose.c:4684 src/prefs_account.c:1321 src/prefs_customheader.c:188
1323 #: src/prefs_matcher.c:146
1324 msgid "Header"
1325 msgstr "Çàãëàâêà"
1326
1327 #: src/compose.c:4686 src/mimeview.c:198
1328 msgid "Attachments"
1329 msgstr "Ïðèêðåïêè"
1330
1331 #: src/compose.c:4688
1332 msgid "Others"
1333 msgstr "Äðóãè"
1334
1335 #: src/compose.c:4703 src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:177
1336 #: src/summary_search.c:163
1337 msgid "Subject:"
1338 msgstr "Òåìà:"
1339
1340 #: src/compose.c:4936 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:278
1341 #: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4273
1342 msgid "None"
1343 msgstr "Íèêîé"
1344
1345 #: src/compose.c:4944
1346 #, c-format
1347 msgid ""
1348 "Spell checker could not be started.\n"
1349 "%s"
1350 msgstr ""
1351 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
1352 "%s"
1353
1354 #: src/compose.c:5394
1355 msgid "Invalid MIME type."
1356 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
1357
1358 #: src/compose.c:5412
1359 msgid "File doesn't exist or is empty."
1360 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
1361
1362 #: src/compose.c:5481
1363 msgid "Properties"
1364 msgstr "Ñâîéñòâà"
1365
1366 #: src/compose.c:5526
1367 msgid "Encoding"
1368 msgstr "Åíêîäèíã"
1369
1370 #: src/compose.c:5557
1371 msgid "Path"
1372 msgstr "Ïúò"
1373
1374 #: src/compose.c:5558 src/prefs_toolbar.c:803
1375 msgid "File name"
1376 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
1377
1378 #: src/compose.c:5735
1379 #, c-format
1380 msgid ""
1381 "The external editor is still working.\n"
1382 "Force terminating the process?\n"
1383 "process group id: %d"
1384 msgstr ""
1385 "Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
1386 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
1387 "process group id: %d"
1388
1389 #: src/compose.c:6042 src/inc.c:165 src/inc.c:296 src/toolbar.c:2118
1390 msgid "Offline warning"
1391 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
1392
1393 #: src/compose.c:6043 src/inc.c:166 src/inc.c:297 src/toolbar.c:2119
1394 msgid "You're working offline. Override?"
1395 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
1396
1397 #: src/compose.c:6157 src/compose.c:6178
1398 msgid "Select file"
1399 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
1400
1401 #: src/compose.c:6213
1402 msgid "Discard message"
1403 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
1404
1405 #: src/compose.c:6214
1406 msgid "This message has been modified. discard it?"
1407 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
1408
1409 #: src/compose.c:6215
1410 msgid "Discard"
1411 msgstr "Îòõâúðëè"
1412
1413 #: src/compose.c:6215
1414 msgid "to Draft"
1415 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
1416
1417 #: src/compose.c:6250
1418 #, c-format
1419 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1420 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
1421
1422 #: src/compose.c:6252
1423 msgid "Apply template"
1424 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
1425
1426 #: src/compose.c:6253
1427 msgid "Replace"
1428 msgstr "Çàìåíè"
1429
1430 #: src/compose.c:6253 src/toolbar.c:398
1431 msgid "Insert"
1432 msgstr "Âìúêíè"
1433
1434 #: src/crash.c:144
1435 #, c-format
1436 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1437 msgstr "Sylpheed ïðîöåñ (%ld) ïîëó÷è ñèãíàë %ld"
1438
1439 #: src/crash.c:189
1440 msgid "Sylpheed has crashed"
1441 msgstr "Sylpheed ñå ñðèíà"
1442
1443 #: src/crash.c:205
1444 #, c-format
1445 msgid ""
1446 "%s.\n"
1447 "Please file a bug report and include the information below."
1448 msgstr ""
1449 "%s.\n"
1450 "Ìîëÿ äîêëàäâàéòå áúã âêëþ÷âàéêè äîëóïîñî÷åíàòà èíôîðìàöèÿ."
1451
1452 #: src/crash.c:210
1453 msgid "Debug log"
1454 msgstr "Äíåâíèê çà äåáúã"
1455
1456 #: src/crash.c:250
1457 msgid "Save..."
1458 msgstr "Çàïàçè..."
1459
1460 #: src/crash.c:255
1461 msgid "Create bug report"
1462 msgstr "Ñúçäàé ðàïîðò çà áúã"
1463
1464 #: src/crash.c:304
1465 msgid "Save crash information"
1466 msgstr "Çàïàçè Èíôîðìàöèÿ çà áúãà"
1467
1468 #: src/editaddress.c:143
1469 msgid "Add New Person"
1470 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
1471
1472 #: src/editaddress.c:144
1473 msgid "Edit Person Details"
1474 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ëèöåòî"
1475
1476 #: src/editaddress.c:285
1477 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1478 msgstr "E-mail àäðåñ òðÿáâà äà áúäå ïîïúëíåí."
1479
1480 #: src/editaddress.c:422
1481 msgid "A Name and Value must be supplied."
1482 msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
1483
1484 #: src/editaddress.c:480
1485 msgid "Edit Person Data"
1486 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
1487
1488 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
1489 msgid "Display Name"
1490 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
1491
1492 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1493 msgid "Last Name"
1494 msgstr "Ôàìèëèÿ"
1495
1496 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1497 msgid "First Name"
1498 msgstr "Èìå"
1499
1500 #: src/editaddress.c:589
1501 msgid "Nickname"
1502 msgstr "Ïðÿêîð"
1503
1504 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1505 #: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1506 msgid "E-Mail Address"
1507 msgstr "E-Mail àäðåñ"
1508
1509 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1510 msgid "Alias"
1511 msgstr "Ïñåâäîíèì"
1512
1513 #: src/editaddress.c:710
1514 msgid "Move Up"
1515 msgstr "Íàãîðå"
1516
1517 #: src/editaddress.c:713
1518 msgid "Move Down"
1519 msgstr "Íàäîëó"
1520
1521 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
1522 msgid "Modify"
1523 msgstr "Ïðîìåíè"
1524
1525 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1526 #: src/summary_search.c:207
1527 msgid "Clear"
1528 msgstr "Èç÷èñòè"
1529
1530 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1531 #: src/prefs_matcher.c:455
1532 msgid "Value"
1533 msgstr "Ñòîéíîñò"
1534
1535 #: src/editaddress.c:883
1536 msgid "Basic Data"
1537 msgstr "Îñíîâíè äàííè"
1538
1539 #: src/editaddress.c:885
1540 msgid "User Attributes"
1541 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1542
1543 #: src/editbook.c:112
1544 msgid "File appears to be Ok."
1545 msgstr "Ôàéëà èçãëåæäà íàðåä."
1546
1547 #: src/editbook.c:115
1548 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1549 msgstr "Ôàéëà íå èçãëåæäà äà å âúâ âàëèäåí ôîðìàò çà àäðåñíèê."
1550
1551 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1552 msgid "Could not read file."
1553 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
1554
1555 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1556 msgid "Edit Addressbook"
1557 msgstr "Ðåäàêòèðàé Àäðåñíèêà"
1558
1559 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1560 msgid " Check File "
1561 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
1562
1563 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1564 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1538
1565 msgid "File"
1566 msgstr "Ôàéë"
1567
1568 #: src/editbook.c:283
1569 msgid "Add New Addressbook"
1570 msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
1571
1572 #: src/editgroup.c:103
1573 msgid "A Group Name must be supplied."
1574 msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
1575
1576 #: src/editgroup.c:264
1577 msgid "Edit Group Data"
1578 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
1579
1580 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1581 msgid "Group Name"
1582 msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
1583
1584 #: src/editgroup.c:311
1585 msgid "Addresses in Group"
1586 msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
1587
1588 #: src/editgroup.c:313
1589 msgid " -> "
1590 msgstr " -> "
1591
1592 #: src/editgroup.c:340
1593 msgid " <- "
1594 msgstr " <- "
1595
1596 #: src/editgroup.c:342
1597 msgid "Available Addresses"
1598 msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
1599
1600 #: src/editgroup.c:402
1601 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1602 msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
1603
1604 #: src/editgroup.c:450
1605 msgid "Edit Group Details"
1606 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
1607
1608 #: src/editgroup.c:453
1609 msgid "Add New Group"
1610 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
1611
1612 #: src/editgroup.c:503
1613 msgid "Edit folder"
1614 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
1615
1616 #: src/editgroup.c:503
1617 msgid "Input the new name of folder:"
1618 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
1619
1620 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1935 src/folderview.c:1987
1621 #: src/folderview.c:2260
1622 msgid "New folder"
1623 msgstr "Íîâà ïàïêà"
1624
1625 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1936 src/folderview.c:1988
1626 msgid "Input the name of new folder:"
1627 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
1628
1629 #: src/editjpilot.c:189
1630 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1631 msgstr "Ôàéëà íå èãëåæäà äà å â JPilot ôîðìàò."
1632
1633 #: src/editjpilot.c:225
1634 msgid "Select JPilot File"
1635 msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
1636
1637 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1638 msgid "Edit JPilot Entry"
1639 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
1640
1641 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1642 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
1643 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2101
1644 msgid " ... "
1645 msgstr " ... "
1646
1647 #: src/editjpilot.c:319
1648 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1649 msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àòðèáóòè"
1650
1651 #: src/editjpilot.c:408
1652 msgid "Add New JPilot Entry"
1653 msgstr "Add New JPilot Entry"
1654
1655 #: src/editldap.c:164
1656 msgid "Connected successfully to server"
1657 msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
1658
1659 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1660 msgid "Could not connect to server"
1661 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
1662
1663 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1664 msgid "Edit LDAP Server"
1665 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
1666
1667 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1668 msgid "Hostname"
1669 msgstr "Hostname"
1670
1671 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1672 msgid "Port"
1673 msgstr "Ïîðò"
1674
1675 #: src/editldap.c:328
1676 msgid " Check Server "
1677 msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
1678
1679 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1680 msgid "Search Base"
1681 msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
1682
1683 #: src/editldap.c:390
1684 msgid "Search Criteria"
1685 msgstr "Òúðñè Êðèòåðèé"
1686
1687 #: src/editldap.c:397
1688 msgid " Reset "
1689 msgstr " Ïðîìåíè "
1690
1691 #: src/editldap.c:402
1692 msgid "Bind DN"
1693 msgstr "Bind DN"
1694
1695 #: src/editldap.c:411
1696 msgid "Bind Password"
1697 msgstr "Bind Password"
1698
1699 #: src/editldap.c:420
1700 msgid "Timeout (secs)"
1701 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
1702
1703 #: src/editldap.c:434
1704 msgid "Maximum Entries"
1705 msgstr "Ìàêñèìóì Entries"
1706
1707 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:754
1708 msgid "Basic"
1709 msgstr "Îñíîâíè"
1710
1711 #: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:642
1712 msgid "Extended"
1713 msgstr "Ðàçøèðåíè"
1714
1715 #: src/editldap.c:547
1716 msgid "Add New LDAP Server"
1717 msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
1718
1719 #: src/editldap_basedn.c:141
1720 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1721 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP - Èçáåðè Search Base"
1722
1723 #: src/editldap_basedn.c:202
1724 msgid "Available Search Base(s)"
1725 msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
1726
1727 #: src/editldap_basedn.c:286
1728 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1729 msgstr "Could not read Search Base(s) from server - ìîëÿ âúâåäåòå ðú÷íî"
1730
1731 #: src/editvcard.c:96
1732 msgid "File does not appear to be vCard format."
1733 msgstr "Ôàéëà íà èçãëåæäà äà å â vCard ôîðìàò."
1734
1735 #: src/editvcard.c:132
1736 msgid "Select vCard File"
1737 msgstr "Èçáåðè vCard Ôàéë"
1738
1739 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1740 msgid "Edit vCard Entry"
1741 msgstr "Ðåäàêòèðàé vCard Âïèñâàíå"
1742
1743 #: src/editvcard.c:296
1744 msgid "Add New vCard Entry"
1745 msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
1746
1747 #: src/exphtmldlg.c:101
1748 msgid "Please specify output directory and file to create."
1749 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è ôàéë çà ñúçäàâàíå."
1750
1751 #: src/exphtmldlg.c:104
1752 msgid "Select stylesheet and formatting."
1753 msgstr "Èçáåðåòå stylesheet è formatting."
1754
1755 #: src/exphtmldlg.c:107
1756 msgid "File exported successfully."
1757 msgstr "Ôàéëà å åêñïîðòèðàí óñïåøíî."
1758
1759 #: src/exphtmldlg.c:154
1760 #, c-format
1761 msgid ""
1762 "HTML Output Directory '%s'\n"
1763 "does not exist. OK to create new directory?"
1764 msgstr ""
1765 "HTML Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
1766 "íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
1767
1768 #: src/exphtmldlg.c:157
1769 msgid "Create Directory"
1770 msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
1771
1772 #: src/exphtmldlg.c:166
1773 #, c-format
1774 msgid ""
1775 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1776 "%s"
1777 msgstr ""
1778 "Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà HTML ôàéë:\n"
1779 "%s"
1780
1781 #: src/exphtmldlg.c:168
1782 msgid "Failed to Create Directory"
1783 msgstr "Íå ìîæàõ äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ"
1784
1785 #: src/exphtmldlg.c:318
1786 msgid "Select HTML Output File"
1787 msgstr "Èçáåðè HTML Output Ôàéë"
1788
1789 #: src/exphtmldlg.c:387
1790 msgid "HTML Output File"
1791 msgstr "HTML Output Ôàéë"
1792
1793 #: src/exphtmldlg.c:443
1794 msgid "Stylesheet"
1795 msgstr "Stylesheet"
1796
1797 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3767 src/prefs_common.c:4102
1798 msgid "Default"
1799 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
1800
1801 #: src/exphtmldlg.c:462
1802 msgid "Full"
1803 msgstr "Ïúëíî èìå"
1804
1805 #: src/exphtmldlg.c:468
1806 msgid "Custom"
1807 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè"
1808
1809 #: src/exphtmldlg.c:474
1810 msgid "Custom-2"
1811 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-2"
1812
1813 #: src/exphtmldlg.c:480
1814 msgid "Custom-3"
1815 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-3"
1816
1817 #: src/exphtmldlg.c:486
1818 msgid "Custom-4"
1819 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-4"
1820
1821 #: src/exphtmldlg.c:500
1822 msgid "Full Name Format"
1823 msgstr "Ïúëíî èìå"
1824
1825 #: src/exphtmldlg.c:507
1826 msgid "First Name, Last Name"
1827 msgstr "Ïúðâî Èìå, Ïîñëåäíî Èìå"
1828
1829 #: src/exphtmldlg.c:513
1830 msgid "Last Name, First Name"
1831 msgstr "Ïîñëåäíî Èìå, Ïúðâî Èìå"
1832
1833 #: src/exphtmldlg.c:527
1834 msgid "Color Banding"
1835 msgstr "Öâåòîâà ãàìà"
1836
1837 #: src/exphtmldlg.c:533
1838 msgid "Format E-Mail Links"
1839 msgstr "Ôîðìàòèðàé E-Mail âðúçêèòå"
1840
1841 #: src/exphtmldlg.c:539
1842 msgid "Format User Attributes"
1843 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1844
1845 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
1846 msgid "File Name"
1847 msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
1848
1849 #: src/exphtmldlg.c:599
1850 msgid "Open with Web Browser"
1851 msgstr "Îòâîðè ñ óåá áðàóçúð"
1852
1853 #: src/exphtmldlg.c:628
1854 msgid "Export Address Book to HTML File"
1855 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
1856
1857 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
1858 msgid "Prev"
1859 msgstr "Ïðåäèøåí"
1860
1861 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:357
1862 #: src/toolbar.c:448
1863 msgid "Next"
1864 msgstr "Ñëåäâàù"
1865
1866 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
1867 msgid "File Info"
1868 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
1869
1870 #: src/exphtmldlg.c:693
1871 msgid "Format"
1872 msgstr "Ôîðìàò"
1873
1874 #: src/export.c:127
1875 msgid "Export"
1876 msgstr "Èçíåñè"
1877
1878 #: src/export.c:146
1879 msgid "Specify target folder and mbox file."
1880 msgstr "Îïðåäåëè ïàïêà öåë è mbox ôàéë."
1881
1882 #: src/export.c:156
1883 msgid "Source dir:"
1884 msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
1885
1886 #: src/export.c:161
1887 msgid "Exporting file:"
1888 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
1889
1890 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:177 src/import.c:183
1891 #: src/prefs_account.c:1224
1892 msgid " Select... "
1893 msgstr " Èçáåðè... "
1894
1895 #: src/export.c:219
1896 msgid "Select exporting file"
1897 msgstr "Èçáåðè ôàéë çà åêñïîðòèðàíå"
1898
1899 #: src/exporthtml.c:796
1900 msgid "Full Name"
1901 msgstr "Ïúëíî èìå"
1902
1903 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
1904 msgid "Attributes"
1905 msgstr "Àòðèáóòè"
1906
1907 #: src/exporthtml.c:1001
1908 msgid "Sylpheed Address Book"
1909 msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
1910
1911 #: src/exporthtml.c:1113
1912 msgid "Name already exists but is not a directory."
1913 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
1914
1915 #: src/exporthtml.c:1116
1916 msgid "No permissions to create directory."
1917 msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
1918
1919 #: src/exporthtml.c:1119
1920 msgid "Name is too long."
1921 msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
1922
1923 #: src/exporthtml.c:1122
1924 msgid "Not specified."
1925 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
1926
1927 # c-format
1928 #: src/folder.c:960
1929 #, c-format
1930 msgid "Processing (%s)...\n"
1931 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)...\n"
1932
1933 #: src/folder.c:1572
1934 #, c-format
1935 msgid "Moving %s to %s (%d%%)...\n"
1936 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s (%d%%)...\n"
1937
1938 #: src/foldersel.c:146
1939 msgid "Select folder"
1940 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
1941
1942 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1092
1943 msgid "Inbox"
1944 msgstr "Âõîäÿùè"
1945
1946 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1108
1947 msgid "Sent"
1948 msgstr "Èçïðàòåíè"
1949
1950 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1124
1951 msgid "Queue"
1952 msgstr "×àêàùè"
1953
1954 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1140
1955 msgid "Trash"
1956 msgstr "Êîø÷å"
1957
1958 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1149
1959 msgid "Drafts"
1960 msgstr "×åðíîâè"
1961
1962 #: src/folderview.c:280 src/folderview.c:296 src/folderview.c:317
1963 msgid "/Create _new folder..."
1964 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
1965
1966 #: src/folderview.c:281 src/folderview.c:297 src/folderview.c:318
1967 msgid "/_Rename folder..."
1968 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
1969
1970 #: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
1971 msgid "/M_ove folder..."
1972 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
1973
1974 #: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
1975 msgid "/_Delete folder"
1976 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
1977
1978 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
1979 msgid "/Remove _mailbox"
1980 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
1981
1982 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:309 src/folderview.c:330
1983 #: src/folderview.c:349
1984 msgid "/_Processing..."
1985 msgstr "/Îáðàáîòâàì..."
1986
1987 #: src/folderview.c:289
1988 msgid "/_Scoring..."
1989 msgstr ""
1990
1991 #: src/folderview.c:294 src/folderview.c:315 src/folderview.c:336
1992 msgid "/Mark all _read"
1993 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
1994
1995 #: src/folderview.c:301 src/folderview.c:322 src/folderview.c:342
1996 msgid "/_Check for new messages"
1997 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
1998
1999 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
2000 msgid "/R_ebuild folder tree"
2001 msgstr "/Ãåíåðèðàé îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà"
2002
2003 #: src/folderview.c:307 src/folderview.c:328 src/folderview.c:347
2004 msgid "/_Search folder..."
2005 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
2006
2007 #: src/folderview.c:310 src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
2008 msgid "/S_coring..."
2009 msgstr ""
2010
2011 #: src/folderview.c:326
2012 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2013 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
2014
2015 #: src/folderview.c:338
2016 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2017 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
2018
2019 #: src/folderview.c:340
2020 msgid "/_Remove newsgroup"
2021 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
2022
2023 #: src/folderview.c:345
2024 msgid "/Remove _news account"
2025 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
2026
2027 #: src/folderview.c:375
2028 msgid "New"
2029 msgstr "Íîâè"
2030
2031 #: src/folderview.c:376
2032 msgid "Unread"
2033 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
2034
2035 #: src/folderview.c:377 src/selective_download.c:800
2036 msgid "#"
2037 msgstr "#"
2038
2039 #: src/folderview.c:606
2040 msgid "Setting folder info..."
2041 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
2042
2043 #: src/folderview.c:790 src/mainwindow.c:2633 src/setup.c:81
2044 #, c-format
2045 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2046 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s%c%s ..."
2047
2048 #: src/folderview.c:794 src/mainwindow.c:2638 src/setup.c:86
2049 #, c-format
2050 msgid "Scanning folder %s ..."
2051 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s ..."
2052
2053 #: src/folderview.c:835
2054 msgid "Rebuilding folder tree..."
2055 msgstr "Ãåíåðèðàì îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
2056
2057 #: src/folderview.c:856
2058 msgid "Rescanning all folder trees..."
2059 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
2060
2061 #: src/folderview.c:953
2062 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2063 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
2064
2065 #: src/folderview.c:1741
2066 #, c-format
2067 msgid "Opening Folder %s..."
2068 msgstr "Îòâàðÿì ïàïêà %s ..."
2069
2070 #: src/folderview.c:1752
2071 msgid "Folder could not be opened."
2072 msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
2073
2074 #: src/folderview.c:1937 src/folderview.c:1989 src/folderview.c:2264
2075 msgid "NewFolder"
2076 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
2077
2078 #: src/folderview.c:1942 src/folderview.c:2038 src/folderview.c:2269
2079 #, c-format
2080 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2081 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
2082
2083 #: src/folderview.c:1955 src/folderview.c:1994 src/folderview.c:2048
2084 #: src/folderview.c:2118 src/folderview.c:2281
2085 #, c-format
2086 msgid "The folder `%s' already exists."
2087 msgstr "Ïàïêàòà `%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
2088
2089 #: src/folderview.c:1962 src/folderview.c:2288
2090 #, c-format
2091 msgid "Can't create the folder `%s'."
2092 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà `%s'."
2093
2094 #: src/folderview.c:2031 src/folderview.c:2108
2095 #, c-format
2096 msgid "Input new name for `%s':"
2097 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà `%s':"
2098
2099 #: src/folderview.c:2032 src/folderview.c:2110
2100 msgid "Rename folder"
2101 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
2102
2103 #: src/folderview.c:2168
2104 #, c-format
2105 msgid ""
2106 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2107 "Do you really want to delete?"
2108 msgstr ""
2109 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä `%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
2110 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
2111
2112 #: src/folderview.c:2170
2113 msgid "Delete folder"
2114 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
2115
2116 #: src/folderview.c:2179
2117 #, c-format
2118 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2119 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
2120
2121 #: src/folderview.c:2227
2122 #, c-format
2123 msgid ""
2124 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2125 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2126 msgstr ""
2127 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
2128 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ñà èçòðèòè îò äèñêà)"
2129
2130 #: src/folderview.c:2229
2131 msgid "Remove mailbox"
2132 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
2133
2134 #: src/folderview.c:2261
2135 msgid ""
2136 "Input the name of new folder:\n"
2137 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2138 " append `/' at the end of the name)"
2139 msgstr ""
2140 "Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
2141 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
2142 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
2143
2144 #: src/folderview.c:2320
2145 #, c-format
2146 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2147 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
2148
2149 #: src/folderview.c:2321
2150 msgid "Delete IMAP4 account"
2151 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
2152
2153 #: src/folderview.c:2455
2154 #, c-format
2155 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2156 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
2157
2158 #: src/folderview.c:2456
2159 msgid "Delete newsgroup"
2160 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
2161
2162 #: src/folderview.c:2494
2163 #, c-format
2164 msgid "Really delete news account `%s'?"
2165 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
2166
2167 #: src/folderview.c:2495
2168 msgid "Delete news account"
2169 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
2170
2171 #: src/folderview.c:2592
2172 #, c-format
2173 msgid "Moving %s to %s..."
2174 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
2175
2176 #: src/folderview.c:2622
2177 msgid "Source and destination are the same."
2178 msgstr "Èçòî÷íèêà è äåñòèíàöèÿòà ñà åäíè è ñúùè."
2179
2180 #: src/folderview.c:2625
2181 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2182 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ ïàïêà â íåéíà ïîä-ïàïêà."
2183
2184 #: src/folderview.c:2628
2185 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2186 msgstr "Ìåñòåíåòî íà äèðåêòîðèè îò ðàçëè÷íè ïîùåíñêè êóòèè å íåâúçìîæíî."
2187
2188 #: src/folderview.c:2631
2189 msgid "Move failed!"
2190 msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
2191
2192 #: src/grouplistdialog.c:173
2193 msgid "Newsgroup subscription"
2194 msgstr "Çàïèñâàíå â íîâèíàðñêè ãðóïè"
2195
2196 #: src/grouplistdialog.c:189
2197 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2198 msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå:"
2199
2200 #: src/grouplistdialog.c:195
2201 msgid "Find groups:"
2202 msgstr "Íàìåðè ãðóïè"
2203
2204 #: src/grouplistdialog.c:203
2205 msgid " Search "
2206 msgstr "Òúðñåíå"
2207
2208 #: src/grouplistdialog.c:215
2209 msgid "Newsgroup name"
2210 msgstr "Èìå íà íîâèíàðñêòà ãðóïà"
2211
2212 #: src/grouplistdialog.c:216
2213 msgid "Messages"
2214 msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
2215
2216 #: src/grouplistdialog.c:217
2217 msgid "Type"
2218 msgstr "Òèï"
2219
2220 #: src/grouplistdialog.c:243
2221 msgid "Refresh"
2222 msgstr "Îïðåñíè"
2223
2224 #: src/grouplistdialog.c:347
2225 msgid "moderated"
2226 msgstr "ïî-óìåðåíè"
2227
2228 #: src/grouplistdialog.c:349
2229 msgid "readonly"
2230 msgstr "ñàìî çà ÷åòåíå"
2231
2232 #: src/grouplistdialog.c:351
2233 msgid "unknown"
2234 msgstr "íåèçâåñòåí"
2235
2236 #: src/grouplistdialog.c:398
2237 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2238 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
2239
2240 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1155
2241 msgid "Done."
2242 msgstr "Ãîòîâî."
2243
2244 #: src/grouplistdialog.c:477
2245 #, c-format
2246 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2247 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
2248
2249 #: src/gtk/about.c:89
2250 msgid "About"
2251 msgstr "Îòíîñíî"
2252
2253 #: src/gtk/about.c:210
2254 msgid ""
2255 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2256 "\n"
2257 msgstr ""
2258 "GPGME å çàïàçåíà ìàðêà íà Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2259 "\n"
2260
2261 #: src/gtk/about.c:214
2262 msgid ""
2263 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2264 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2265 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2266 "version.\n"
2267 "\n"
2268 msgstr ""
2269 "Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè "
2270 "ìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å ïóáëèêóâàí "
2271 "îò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
2272 "\n"
2273
2274 #: src/gtk/about.c:220
2275 msgid ""
2276 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2277 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2278 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2279 "more details.\n"
2280 "\n"
2281 msgstr ""
2282 "Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî ÁÅÇ "
2283 "ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public License "
2284 "çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
2285 "\n"
2286
2287 #: src/gtk/about.c:226
2288 msgid ""
2289 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2290 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2291 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2292 msgstr ""
2293 "Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî ñ "
2294 "ïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
2295 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2296
2297 #: src/gtk/colorlabel.c:45
2298 msgid "Orange"
2299 msgstr "Îðàíæåâ"
2300
2301 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2302 msgid "Red"
2303 msgstr "×åðâåí"
2304
2305 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2306 msgid "Pink"
2307 msgstr "Ðîçîâ"
2308
2309 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2310 msgid "Sky blue"
2311 msgstr "Íåáåñíî ñèí"
2312
2313 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2314 msgid "Blue"
2315 msgstr "Ñèí"
2316
2317 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2318 msgid "Green"
2319 msgstr "Çåëåí"
2320
2321 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2322 msgid "Brown"
2323 msgstr "Êàôÿâ"
2324
2325 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2326 msgid "Abcdef"
2327 msgstr "Abcdef"
2328
2329 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2330 msgid "Select Plugin to load"
2331 msgstr "Èçáèðè ïëúãèí çà çàðåæäàíå"
2332
2333 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2334 msgid "Plugins"
2335 msgstr "Ïëúãèíè"
2336
2337 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3227
2338 msgid "Description"
2339 msgstr "Îïèñàíèå"
2340
2341 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2342 msgid "Load Plugin"
2343 msgstr "Çàðåäè ïëúãèí"
2344
2345 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2346 msgid "Unload Plugin"
2347 msgstr "Ðàçðåäè ïëúãèí"
2348
2349 #: src/gtk/prefswindow.c:184
2350 msgid "Preferences"
2351 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ"
2352
2353 #: src/gtk/prefswindow.c:260 src/prefs_gtk.c:410
2354 msgid "Apply"
2355 msgstr "Ïðèëîæè"
2356
2357 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2358 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2359 msgid "correct"
2360 msgstr "êîðåêòåí"
2361
2362 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2363 msgid "Owner"
2364 msgstr "Ñîáñòâåíèê"
2365
2366 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2367 msgid "Signer"
2368 msgstr "Ïîäïèñàë êëþ÷à"
2369
2370 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
2371 #: src/progressdialog.c:53
2372 msgid "Status"
2373 msgstr "Ñòàòóñ"
2374
2375 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2376 msgid "Name: "
2377 msgstr "Èìå: "
2378
2379 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2380 msgid "Organization: "
2381 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ: "
2382
2383 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2384 msgid "Location: "
2385 msgstr "Ìåñòîíàõîæäåíèå: "
2386
2387 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2388 msgid "Fingerprint: "
2389 msgstr "Îòïå÷àòúê: "
2390
2391 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2392 msgid "Signature status: "
2393 msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: "
2394
2395 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2396 #, c-format
2397 msgid "SSL certificate for %s"
2398 msgstr "SSL ñåðòèôèêàò çà %s"
2399
2400 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2401 #, c-format
2402 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2403 msgstr "Íåïîçíàò ñåðòèôèêàò çà %s. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2404
2405 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2406 #, c-format
2407 msgid "Signature status: %s"
2408 msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
2409
2410 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2411 msgid "View certificate"
2412 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòà"
2413
2414 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2415 msgid "Unknown SSL Certificate"
2416 msgstr "Íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò"
2417
2418 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2419 msgid "Accept and save"
2420 msgstr "Ïðèåìè è çàïèøè"
2421
2422 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2423 msgid "Cancel connection"
2424 msgstr "Ïðåêðàòè âðúçêàòà"
2425
2426 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2427 msgid "New certificate:"
2428 msgstr "Íîâ ñåðòèôèêàò"
2429
2430 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2431 msgid "Known certificate:"
2432 msgstr "Ïîçíàò ñåðòèôèêàò:"
2433
2434 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2435 #, c-format
2436 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2437 msgstr "Ñåðòèôèêàòà çà %s å ïðîìåíåí. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2438
2439 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2440 msgid "View certificates"
2441 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòèòå"
2442
2443 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2444 msgid "Changed SSL Certificate"
2445 msgstr "Ïðîìåíåí SSL ñåðòèôèêàò"
2446
2447 #: src/gtkaspell.c:479
2448 msgid "No dictionary selected."
2449 msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
2450
2451 #: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1845
2452 msgid "Normal Mode"
2453 msgstr "Íîðìàëåí Ðåæèì"
2454
2455 #: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1856
2456 msgid "Bad Spellers Mode"
2457 msgstr "Íåâàëèäåí ñïåë÷åêúð ðåæèì"
2458
2459 #: src/gtkaspell.c:740
2460 msgid "Unknown suggestion mode."
2461 msgstr "Íåïîçíàò suggestion ðåæèì."
2462
2463 #: src/gtkaspell.c:973
2464 msgid "No misspelled word found."
2465 msgstr "Íÿìà îòêðèòà ñãðåøåíà äóìà."
2466
2467 #: src/gtkaspell.c:1307
2468 msgid "Replace unknown word"
2469 msgstr "Çàìåíè íåïîçíàòàòà äóìà"
2470
2471 #: src/gtkaspell.c:1317
2472 #, c-format
2473 msgid "Replace \"%s\" with: "
2474 msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ: "
2475
2476 #: src/gtkaspell.c:1337
2477 msgid ""
2478 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2479 "will learn from mistake.\n"
2480 msgstr ""
2481
2482 #: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1834
2483 msgid "Fast Mode"
2484 msgstr "Áúðç ðåæèì"
2485
2486 #: src/gtkaspell.c:1682
2487 #, c-format
2488 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2489 msgstr "\"%s\" íå ñå ñðåùà â %s"
2490
2491 #: src/gtkaspell.c:1695
2492 msgid "Accept in this session"
2493 msgstr "Ïðèåìè â òàçè ñåñèÿ"
2494
2495 #: src/gtkaspell.c:1705
2496 msgid "Add to personal dictionary"
2497 msgstr "Äîáàâè êúì ïåðñîíàëíèÿ ðå÷íèê"
2498
2499 #: src/gtkaspell.c:1715
2500 msgid "Replace with..."
2501 msgstr "Çàìåíè ñ..."
2502
2503 #: src/gtkaspell.c:1725
2504 #, c-format
2505 msgid "Check with %s"
2506 msgstr "Ïðîâåðè ñ %s"
2507
2508 #: src/gtkaspell.c:1744
2509 msgid "(no suggestions)"
2510 msgstr "(no suggestions)"
2511
2512 #: src/gtkaspell.c:1755 src/gtkaspell.c:1908
2513 msgid "More..."
2514 msgstr "Ïîâå÷å..."
2515
2516 #: src/gtkaspell.c:1810
2517 #, c-format
2518 msgid "Dictionary: %s"
2519 msgstr "Ðå÷íèê: %s"
2520
2521 #: src/gtkaspell.c:1823
2522 #, c-format
2523 msgid "Use alternate (%s)"
2524 msgstr "Ïîëçâàé çàìåñòèòåë (%s)"
2525
2526 #: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1628
2527 msgid "Check while typing"
2528 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
2529
2530 #: src/gtkaspell.c:1887
2531 msgid "Change dictionary"
2532 msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
2533
2534 #: src/gtkaspell.c:2041
2535 #, c-format
2536 msgid ""
2537 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2538 "%s"
2539 msgstr ""
2540 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
2541 "%s"
2542
2543 #: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:2368
2544 msgid "(No From)"
2545 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
2546
2547 #: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:2411 src/summaryview.c:2414
2548 msgid "(No Subject)"
2549 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
2550
2551 #: src/imap.c:468
2552 #, c-format
2553 msgid "Connecting %s:%d failed"
2554 msgstr "Âðúçêàòà êúì %s:%d íåóñïåøíà"
2555
2556 #: src/imap.c:473
2557 #, c-format
2558 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2559 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
2560
2561 #: src/imap.c:514
2562 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2563 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
2564
2565 #: src/imap.c:527
2566 #, c-format
2567 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2568 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
2569
2570 #: src/imap.c:1054 src/imap.c:1101
2571 #, c-format
2572 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2573 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: %d\n"
2574
2575 #: src/imap.c:1060 src/imap.c:1108 src/imap.c:1156
2576 msgid "can't expunge\n"
2577 msgstr "íå ìîãà äà çàëè÷à\n"
2578
2579 #: src/imap.c:1150
2580 #, c-format
2581 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2582 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: 1:%d\n"
2583
2584 #: src/imap.c:1340
2585 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2586 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
2587
2588 #: src/imap.c:1526
2589 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2590 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
2591
2592 #: src/imap.c:1548
2593 msgid "can't create mailbox\n"
2594 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2595
2596 #: src/imap.c:1617
2597 #, c-format
2598 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2599 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
2600
2601 #: src/imap.c:1681
2602 msgid "can't delete mailbox\n"
2603 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2604
2605 #: src/imap.c:1714
2606 msgid "can't get envelope\n"
2607 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
2608
2609 #: src/imap.c:1722
2610 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2611 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
2612
2613 #: src/imap.c:1744
2614 #, c-format
2615 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2616 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
2617
2618 #: src/imap.c:1835
2619 #, c-format
2620 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2621 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
2622
2623 #: src/imap.c:1856
2624 #, c-format
2625 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2626 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2627
2628 #: src/imap.c:1863
2629 #, c-format
2630 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2631 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
2632
2633 #: src/imap.c:1887
2634 msgid "Can't start TLS session.\n"
2635 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
2636
2637 #: src/imap.c:1899
2638 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2639 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ.\n"
2640
2641 #: src/imap.c:1978
2642 msgid "can't get namespace\n"
2643 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
2644
2645 #: src/imap.c:2455
2646 #, c-format
2647 msgid "can't select folder: %s\n"
2648 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
2649
2650 #: src/imap.c:2575
2651 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2652 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
2653
2654 #: src/imap.c:2895
2655 #, c-format
2656 msgid "can't append %s to %s\n"
2657 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
2658
2659 #: src/imap.c:2902
2660 msgid "(sending file...)"
2661 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
2662
2663 #: src/imap.c:2979
2664 #, c-format
2665 msgid "can't copy %d to %s\n"
2666 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
2667
2668 #: src/imap.c:3034
2669 #, c-format
2670 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2671 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: STORE %d:%d %s\n"
2672
2673 #: src/imap.c:3048
2674 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2675 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: EXPUNGE\n"
2676
2677 #: src/imap.c:3273
2678 #, c-format
2679 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2680 msgstr ""
2681
2682 #: src/import.c:130
2683 msgid "Import"
2684 msgstr "Èìïîðò"
2685
2686 #: src/import.c:149
2687 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2688 msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
2689
2690 #: src/import.c:159
2691 msgid "Importing file:"
2692 msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
2693
2694 #: src/import.c:164
2695 msgid "Destination dir:"
2696 msgstr ""
2697
2698 #: src/import.c:222
2699 msgid "Select importing file"
2700 msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
2701
2702 #: src/importldif.c:176
2703 msgid "Please specify address book name and file to import."
2704 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
2705
2706 #: src/importldif.c:179
2707 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2708 msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
2709
2710 #: src/importldif.c:182
2711 msgid "File imported."
2712 msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
2713
2714 #: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2715 msgid "Please select a file."
2716 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
2717
2718 #: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2719 msgid "Address book name must be supplied."
2720 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
2721
2722 #: src/importldif.c:388
2723 msgid "Error reading LDIF fields."
2724 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
2725
2726 #: src/importldif.c:411
2727 msgid "LDIF file imported successfully."
2728 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
2729
2730 #: src/importldif.c:496
2731 msgid "Select LDIF File"
2732 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
2733
2734 #: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:463
2735 msgid "S"
2736 msgstr "S"
2737
2738 #: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
2739 msgid "LDIF Field"
2740 msgstr "LDIF Ïîëå"
2741
2742 #: src/importldif.c:614
2743 msgid "Attribute Name"
2744 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
2745
2746 #: src/importldif.c:674
2747 msgid "Attribute"
2748 msgstr "Àòðèáóò"
2749
2750 #: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:331
2751 msgid "Select"
2752 msgstr "Èçáåðè"
2753
2754 #: src/importldif.c:752
2755 msgid "File Name :"
2756 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
2757
2758 #: src/importldif.c:762
2759 msgid "Records :"
2760 msgstr "Çàïèñè :"
2761
2762 #: src/importldif.c:790
2763 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2764 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
2765
2766 #: src/importmutt.c:143
2767 msgid "Error importing MUTT file."
2768 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà MUTT ôàéë."
2769
2770 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2771 #: src/importpine.c:329
2772 msgid "Please select a file to import."
2773 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå."
2774
2775 #: src/importmutt.c:185
2776 msgid "Select MUTT File"
2777 msgstr "Èçáåðè MUTT Ôàéë"
2778
2779 #: src/importmutt.c:239
2780 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2781 msgstr "Âíåñè MUTT ôàéë â Àäðåñíèêà"
2782
2783 #: src/importpine.c:143
2784 msgid "Error importing Pine file."
2785 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà Pine ôàéë."
2786
2787 #: src/importpine.c:185
2788 msgid "Select Pine File"
2789 msgstr "Èçáåðè Pine ôàéë"
2790
2791 #: src/importpine.c:239
2792 msgid "Import Pine file into Address Book"
2793 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
2794
2795 #: src/inc.c:269 src/inc.c:366 src/send.c:398
2796 msgid "Standby"
2797 msgstr "Ãîòîâíîñò"
2798
2799 #: src/inc.c:389
2800 msgid "Retrieving new messages"
2801 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2802
2803 #: src/inc.c:521
2804 msgid "Retrieving"
2805 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
2806
2807 #: src/inc.c:530
2808 #, c-format
2809 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2810 msgstr "Ãîòîâî (%d ñúîáùåíèå(ÿ) (%s) ïîëó÷åíè)"
2811
2812 #: src/inc.c:534
2813 msgid "Done (no new messages)"
2814 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2815
2816 #: src/inc.c:541
2817 msgid "Connection failed"
2818 msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà"
2819
2820 #: src/inc.c:545
2821 msgid "Auth failed"
2822 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà íå áåøå óñïåøíà"
2823
2824 #: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
2825 msgid "Locked"
2826 msgstr "Çàêëþ÷åí"
2827
2828 #: src/inc.c:560
2829 msgid "Cancelled"
2830 msgstr "Îòêàçàíî"
2831
2832 #: src/inc.c:573
2833 #, c-format
2834 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2835 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
2836
2837 #: src/inc.c:649
2838 #, c-format
2839 msgid "Finished (%d new message(s))"
2840 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2841
2842 #: src/inc.c:652
2843 msgid "Finished (no new messages)"
2844 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2845
2846 #: src/inc.c:660
2847 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2848 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
2849
2850 #: src/inc.c:724
2851 #, c-format
2852 msgid "%s: Retrieving new messages"
2853 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2854
2855 #: src/inc.c:753
2856 #, c-format
2857 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2858 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
2859
2860 #: src/inc.c:765
2861 #, c-format
2862 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2863 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2864
2865 #: src/inc.c:772
2866 #, c-format
2867 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2868 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
2869
2870 #: src/inc.c:888 src/inc.c:957
2871 #, c-format
2872 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2873 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
2874
2875 #: src/inc.c:921 src/send.c:633
2876 msgid "Authenticating..."
2877 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
2878
2879 #: src/inc.c:925
2880 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2881 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
2882
2883 #: src/inc.c:929
2884 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2885 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
2886
2887 #: src/inc.c:933
2888 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2889 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
2890
2891 #: src/inc.c:937
2892 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2893 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
2894
2895 #: src/inc.c:941
2896 #, c-format
2897 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2898 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
2899
2900 #: src/inc.c:974
2901 #, c-format
2902 msgid "Deleting message %d"
2903 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
2904
2905 #: src/inc.c:980 src/send.c:651
2906 msgid "Quitting"
2907 msgstr "Ïðåêúñâàì"
2908
2909 #: src/inc.c:1025
2910 msgid "Error occurred while processing mail."
2911 msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà."
2912
2913 #: src/inc.c:1028
2914 msgid "No disk space left."
2915 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî íà äèñêà."
2916
2917 #: src/inc.c:1031
2918 msgid "Can't write file."
2919 msgstr "Íå ìîãà äà çàïèøà âúâ ôàéë."
2920
2921 #: src/inc.c:1034
2922 msgid "Socket error."
2923 msgstr "Socket error."
2924
2925 #: src/inc.c:1038
2926 msgid "Mailbox is locked."
2927 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
2928
2929 #: src/inc.c:1066
2930 msgid "Incorporation cancelled\n"
2931 msgstr "Îáåäèíÿâàíåòî å ïðåêðàòåíî\n"
2932
2933 #: src/inputdialog.c:151
2934 #, c-format
2935 msgid "Input password for %s on %s:"
2936 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà çà %s íà %s:"
2937
2938 #: src/inputdialog.c:153
2939 msgid "Input password"
2940 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
2941
2942 #: src/logwindow.c:61
2943 msgid "Protocol log"
2944 msgstr "Protocol ëîã"
2945
2946 #: src/main.c:142 src/main.c:151
2947 #, c-format
2948 msgid ""
2949 "File `%s' already exists.\n"
2950 "Can't create folder."
2951 msgstr ""
2952 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
2953 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
2954
2955 #: src/main.c:206
2956 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2957 msgstr "g_thread íå ñå ïîääúðæà îò glib.\n"
2958
2959 #: src/main.c:261
2960 msgid ""
2961 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2962 "OpenPGP support disabled."
2963 msgstr ""
2964 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
2965 "OpenPGP ïîäðúæêàòà íå å àêòèâèðàíà."
2966
2967 #: src/main.c:424
2968 #, c-format
2969 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2970 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
2971
2972 #: src/main.c:427
2973 msgid "  --compose [address]    open composition window"
2974 msgstr " --compose [àäðåñ]\t\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå"
2975
2976 #: src/main.c:428
2977 msgid ""
2978 "  --attach file1 [file2]...\n"
2979 "                         open composition window with specified files\n"
2980 "                         attached"
2981 msgstr ""
2982 "  --attach file1 [file2]...\n"
2983 "                         îòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå ñúñ çàäàäåíèòå\n"
2984 "                         ïðèêà÷åíè ôàéëîâå"
2985
2986 #: src/main.c:431
2987 msgid "  --receive              receive new messages"
2988 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2989
2990 #: src/main.c:432
2991 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
2992 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
2993
2994 #: src/main.c:433
2995 msgid "  --send                 send all queued messages"
2996 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
2997
2998 #: src/main.c:434
2999 msgid "  --status               show the total number of messages"
3000 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
3001
3002 #: src/main.c:435
3003 msgid "  --online               switch to online mode"
3004 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îíëàéí ðåæèì"
3005
3006 #: src/main.c:436
3007 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3008 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îôëàéí ðåæèì"
3009
3010 #: src/main.c:437
3011 msgid "  --debug                debug mode"
3012 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
3013
3014 #: src/main.c:438
3015 msgid "  --help                 display this help and exit"
3016 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
3017
3018 #: src/main.c:439
3019 msgid "  --version              output version information and exit"
3020 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
3021
3022 #: src/main.c:480 src/summaryview.c:5153
3023 #, c-format
3024 msgid "Processing (%s)..."
3025 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
3026
3027 #: src/main.c:483
3028 msgid "top level folder"
3029 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
3030
3031 #: src/main.c:531
3032 msgid "Composing message exists."
3033 msgstr "Ñúñòàâÿíîòî ñúîáùåíèå ñúùåñòâóâà."
3034
3035 #: src/main.c:532
3036 msgid "Draft them"
3037 msgstr "Ïîñòàâè êàòî ×åðíîâè"
3038
3039 #: src/main.c:532
3040 msgid "Discard them"
3041 msgstr "Îòõâúðëè"
3042
3043 #: src/main.c:532
3044 msgid "Don't quit"
3045 msgstr "Íå èçëèçàé"
3046
3047 #: src/main.c:546
3048 msgid "Queued messages"
3049 msgstr "Ñúîáùåíèÿ íà îïàøêà"
3050
3051 #: src/main.c:547
3052 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3053 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
3054
3055 #: src/main.c:801 src/toolbar.c:2129
3056 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3057 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
3058
3059 #: src/mainwindow.c:406
3060 msgid "/_File/_Add mailbox..."
3061 msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
3062
3063 #: src/mainwindow.c:407
3064 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
3065 msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ..."
3066
3067 #: src/mainwindow.c:408
3068 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
3069 msgstr "/Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
3070
3071 #: src/mainwindow.c:410
3072 msgid "/_File/_Folder"
3073 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà"
3074
3075 #: src/mainwindow.c:411
3076 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3077 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
3078
3079 #: src/mainwindow.c:413
3080 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3081 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
3082
3083 #: src/mainwindow.c:414
3084 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3085 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
3086
3087 #: src/mainwindow.c:415
3088 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3089 msgstr "/Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
3090
3091 #: src/mainwindow.c:416
3092 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3093 msgstr "/Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
3094
3095 #: src/mainwindow.c:417
3096 msgid "/_File/Empty _trash"
3097 msgstr "/Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3098
3099 #: src/mainwindow.c:418
3100 msgid "/_File/_Work offline"
3101 msgstr "/Ôàéë/Ðàáîòà îôëàéí"
3102
3103 #: src/mainwindow.c:420
3104 msgid "/_File/_Save as..."
3105 msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
3106
3107 #: src/mainwindow.c:421
3108 msgid "/_File/_Print..."
3109 msgstr "/Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
3110
3111 #: src/mainwindow.c:424
3112 msgid "/_File/E_xit"
3113 msgstr "/Ôàéë/Èçõîä"
3114
3115 #: src/mainwindow.c:429
3116 msgid "/_Edit/Select _thread"
3117 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
3118
3119 #: src/mainwindow.c:431
3120 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3121 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
3122
3123 #: src/mainwindow.c:433
3124 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3125 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
3126
3127 #: src/mainwindow.c:435
3128 msgid "/_View/Show or hi_de"
3129 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
3130
3131 #: src/mainwindow.c:436
3132 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3133 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
3134
3135 #: src/mainwindow.c:438
3136 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3137 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
3138
3139 #: src/mainwindow.c:440
3140 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3141 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
3142
3143 #: src/mainwindow.c:442
3144 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3145 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
3146
3147 #: src/mainwindow.c:444
3148 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3149 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
3150
3151 #: src/mainwindow.c:446
3152 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3153 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
3154
3155 #: src/mainwindow.c:448
3156 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3157 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
3158
3159 #: src/mainwindow.c:450
3160 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3161 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
3162
3163 #: src/mainwindow.c:453
3164 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3165 msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
3166
3167 #: src/mainwindow.c:454
3168 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3169 msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
3170
3171 #: src/mainwindow.c:456
3172 msgid "/_View/_Sort"
3173 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
3174
3175 #: src/mainwindow.c:457
3176 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3177 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
3178
3179 #: src/mainwindow.c:458
3180 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3181 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3182
3183 #: src/mainwindow.c:459
3184 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3185 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
3186
3187 #: src/mainwindow.c:460
3188 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3189 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
3190
3191 #: src/mainwindow.c:461
3192 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3193 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ïîëó÷àòåë"
3194
3195 #: src/mainwindow.c:462
3196 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3197 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
3198
3199 #: src/mainwindow.c:463
3200 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3201 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
3202
3203 #: src/mainwindow.c:465
3204 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3205 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
3206
3207 #: src/mainwindow.c:466
3208 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3209 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ñòàòóñ"
3210
3211 #: src/mainwindow.c:467
3212 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3213 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
3214
3215 #: src/mainwindow.c:469
3216 msgid "/_View/_Sort/by score"
3217 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3218
3219 #: src/mainwindow.c:470
3220 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3221 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
3222
3223 #: src/mainwindow.c:471
3224 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3225 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
3226
3227 #: src/mainwindow.c:472 src/mainwindow.c:475
3228 msgid "/_View/_Sort/---"
3229 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
3230
3231 #: src/mainwindow.c:473
3232 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3233 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
3234
3235 #: src/mainwindow.c:474
3236 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3237 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
3238
3239 #: src/mainwindow.c:476
3240 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3241 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
3242
3243 #: src/mainwindow.c:478
3244 msgid "/_View/Th_read view"
3245 msgstr "/Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
3246
3247 #: src/mainwindow.c:479
3248 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3249 msgstr "/Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
3250
3251 #: src/mainwindow.c:480
3252 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3253 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
3254
3255 #: src/mainwindow.c:481
3256 msgid "/_View/_Hide read messages"
3257 msgstr "/Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
3258
3259 #: src/mainwindow.c:482
3260 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3261 msgstr "/Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
3262
3263 #: src/mainwindow.c:485
3264 msgid "/_View/_Go to"
3265 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà"
3266
3267 #: src/mainwindow.c:486
3268 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3269 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
3270
3271 #: src/mainwindow.c:487
3272 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3273 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
3274
3275 #: src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:493 src/mainwindow.c:496
3276 #: src/mainwindow.c:501 src/mainwindow.c:506
3277 msgid "/_View/_Go to/---"
3278 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
3279
3280 #: src/mainwindow.c:489
3281 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3282 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3283
3284 #: src/mainwindow.c:491
3285 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3286 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3287
3288 #: src/mainwindow.c:494
3289 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3290 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
3291
3292 #: src/mainwindow.c:495
3293 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3294 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
3295
3296 #: src/mainwindow.c:497
3297 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3298 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3299
3300 #: src/mainwindow.c:499
3301 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3302 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3303
3304 #: src/mainwindow.c:502
3305 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3306 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3307
3308 #: src/mainwindow.c:504
3309 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3310 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3311
3312 #: src/mainwindow.c:507
3313 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3314 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
3315
3316 #: src/mainwindow.c:511 src/mainwindow.c:518
3317 msgid "/_View/_Code set/---"
3318 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
3319
3320 #: src/mainwindow.c:515
3321 msgid "/_View/_Code set"
3322 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå"
3323
3324 #: src/mainwindow.c:516
3325 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3326 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
3327
3328 #: src/mainwindow.c:519
3329 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3330 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
3331
3332 #: src/mainwindow.c:523
3333 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3334 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
3335
3336 #: src/mainwindow.c:527
3337 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3338 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
3339
3340 #: src/mainwindow.c:529
3341 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3342 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
3343
3344 #: src/mainwindow.c:533
3345 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3346 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
3347
3348 #: src/mainwindow.c:536
3349 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3350 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
3351
3352 #: src/mainwindow.c:538
3353 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3354 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
3355
3356 #: src/mainwindow.c:541
3357 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3358 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
3359
3360 #: src/mainwindow.c:544
3361 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3362 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
3363
3364 #: src/mainwindow.c:547
3365 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3366 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
3367
3368 #: src/mainwindow.c:549
3369 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3370 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
3371
3372 #: src/mainwindow.c:551
3373 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3374 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
3375
3376 #: src/mainwindow.c:555
3377 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3378 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
3379
3380 #: src/mainwindow.c:558
3381 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3382 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
3383
3384 #: src/mainwindow.c:561
3385 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3386 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
3387
3388 #: src/mainwindow.c:563
3389 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3390 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
3391
3392 #: src/mainwindow.c:567
3393 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3394 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
3395
3396 #: src/mainwindow.c:569
3397 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3398 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
3399
3400 #: src/mainwindow.c:571
3401 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3402 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
3403
3404 #: src/mainwindow.c:573
3405 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3406 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
3407
3408 #: src/mainwindow.c:576
3409 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3410 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
3411
3412 #: src/mainwindow.c:578
3413 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3414 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
3415
3416 #: src/mainwindow.c:581
3417 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3418 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
3419
3420 #: src/mainwindow.c:583
3421 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3422 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
3423
3424 #: src/mainwindow.c:591 src/summaryview.c:449
3425 msgid "/_View/Open in new _window"
3426 msgstr "/Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
3427
3428 #: src/mainwindow.c:592
3429 msgid "/_View/Mess_age source"
3430 msgstr "/Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
3431
3432 #: src/mainwindow.c:593
3433 msgid "/_View/Show all _headers"
3434 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3435
3436 #: src/mainwindow.c:595
3437 msgid "/_View/_Update summary"
3438 msgstr "/Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
3439
3440 #: src/mainwindow.c:598
3441 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3442 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
3443
3444 #: src/mainwindow.c:599
3445 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3446 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
3447
3448 #: src/mainwindow.c:601
3449 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3450 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
3451
3452 #: src/mainwindow.c:603
3453 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3454 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3455
3456 #: src/mainwindow.c:605
3457 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3458 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3459
3460 #: src/mainwindow.c:606
3461 msgid "/_Message/Compose a news message"
3462 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3463
3464 #: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:148
3465 msgid "/_Message/_Reply"
3466 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
3467
3468 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:149
3469 msgid "/_Message/Repl_y to"
3470 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
3471
3472 #: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:150
3473 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3474 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
3475
3476 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:151
3477 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3478 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
3479
3480 #: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:152
3481 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3482 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3483
3484 #: src/mainwindow.c:613
3485 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3486 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3487
3488 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:156
3489 msgid "/_Message/_Forward"
3490 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
3491
3492 #: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:157
3493 msgid "/_Message/Redirect"
3494 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
3495
3496 #: src/mainwindow.c:618
3497 msgid "/_Message/Re-_edit"
3498 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
3499
3500 #: src/mainwindow.c:620
3501 msgid "/_Message/M_ove..."
3502 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
3503
3504 #: src/mainwindow.c:621
3505 msgid "/_Message/_Copy..."
3506 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
3507
3508 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:159
3509 msgid "/_Message/_Delete"
3510 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
3511
3512 #: src/mainwindow.c:623
3513 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3514 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
3515
3516 #: src/mainwindow.c:625
3517 msgid "/_Message/_Mark"
3518 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
3519
3520 #: src/mainwindow.c:626
3521 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3522 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
3523
3524 #: src/mainwindow.c:627
3525 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3526 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
3527
3528 #: src/mainwindow.c:628
3529 msgid "/_Message/_Mark/---"
3530 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
3531
3532 #: src/mainwindow.c:629
3533 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3534 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
3535
3536 #: src/mainwindow.c:630
3537 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3538 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
3539
3540 #: src/mainwindow.c:632
3541 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3542 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
3543
3544 #: src/mainwindow.c:635
3545 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3546 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå..."
3547
3548 #: src/mainwindow.c:637
3549 msgid "/_Tools/_Address book..."
3550 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
3551
3552 #: src/mainwindow.c:638
3553 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3554 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
3555
3556 #: src/mainwindow.c:640
3557 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3558 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
3559
3560 #: src/mainwindow.c:641
3561 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3562 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
3563
3564 #: src/mainwindow.c:643
3565 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3566 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
3567
3568 #: src/mainwindow.c:646
3569 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3570 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
3571
3572 #: src/mainwindow.c:647
3573 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3574 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
3575
3576 #: src/mainwindow.c:648
3577 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3578 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
3579
3580 #: src/mainwindow.c:650
3581 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3582 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
3583
3584 #: src/mainwindow.c:652
3585 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3586 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
3587
3588 #: src/mainwindow.c:654
3589 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3590 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
3591
3592 #: src/mainwindow.c:659
3593 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3594 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
3595
3596 #: src/mainwindow.c:662
3597 msgid "/_Tools/E_xecute"
3598 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
3599
3600 #: src/mainwindow.c:665
3601 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3602 msgstr "/Èñòðóìåíòè/SSL ñåðòèôèêàòè..."
3603
3604 #: src/mainwindow.c:669
3605 msgid "/_Tools/_Log window"
3606 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
3607
3608 #: src/mainwindow.c:671
3609 msgid "/_Configuration"
3610 msgstr "/Íàñòðîéêè"
3611
3612 #: src/mainwindow.c:672
3613 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3614 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
3615
3616 #: src/mainwindow.c:674
3617 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3618 msgstr "/Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
3619
3620 #: src/mainwindow.c:676
3621 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3622 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
3623
3624 #: src/mainwindow.c:678
3625 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3626 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
3627
3628 #: src/mainwindow.c:680
3629 msgid "/_Configuration/---"
3630 msgstr "/Íàñòðîéêè/---"
3631
3632 #: src/mainwindow.c:681
3633 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3634 msgstr "/Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
3635
3636 #: src/mainwindow.c:683
3637 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3638 msgstr "/Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
3639
3640 #: src/mainwindow.c:685
3641 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3642 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
3643
3644 #: src/mainwindow.c:687
3645 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3646 msgstr "/Íàñòðîéêè/Øàáëîíè..."
3647
3648 #: src/mainwindow.c:688
3649 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3650 msgstr "/Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
3651
3652 #: src/mainwindow.c:689
3653 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
3654 msgstr "/Íàñòðîéêè/Äðóãè íàñòðîéêè..."
3655
3656 #: src/mainwindow.c:690
3657 msgid "/_Configuration/Plugins..."
3658 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïëúãèíè..."
3659
3660 #: src/mainwindow.c:693
3661 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3662 msgstr "/Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî (Local)"
3663
3664 #: src/mainwindow.c:694
3665 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3666 msgstr "/Ïîìîù/Íàðú÷íèê (Sylpheed Doc Homepage)"
3667
3668 #: src/mainwindow.c:696
3669 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3670 msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Local)"
3671
3672 #: src/mainwindow.c:697
3673 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3674 msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Sylpheed Doc Homepage)"
3675
3676 #: src/mainwindow.c:699
3677 msgid "/_Help/---"
3678 msgstr "/Ïîìîù/---"
3679
3680 #: src/mainwindow.c:818
3681 msgid "Go offline"
3682 msgstr "Îôëàéí"
3683
3684 #: src/mainwindow.c:822
3685 msgid "Go online"
3686 msgstr "Îôëàéí"
3687
3688 #: src/mainwindow.c:838
3689 msgid "Select account"
3690 msgstr "Èçáåðè àêàóíò"
3691
3692 #: src/mainwindow.c:1160 src/mainwindow.c:1177 src/prefs_folder_item.c:450
3693 #: src/selective_download.c:591
3694 msgid "Untitled"
3695 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
3696
3697 #: src/mainwindow.c:1178
3698 msgid "none"
3699 msgstr "íèùî"
3700
3701 #: src/mainwindow.c:1356
3702 msgid "Empty trash"
3703 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3704
3705 #: src/mainwindow.c:1357
3706 msgid "Empty all messages in trash?"
3707 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
3708
3709 #: src/mainwindow.c:1375
3710 msgid "Add mailbox"
3711 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
3712
3713 #: src/mainwindow.c:1376
3714 msgid ""
3715 "Input the location of mailbox.\n"
3716 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3717 "scanned automatically."
3718 msgstr ""
3719 "Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
3720 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ,\n"
3721 "òî òÿ ùå áúäå ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
3722
3723 #: src/mainwindow.c:1382 src/mainwindow.c:1420
3724 #, c-format
3725 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3726 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
3727
3728 #: src/mainwindow.c:1387 src/setup.c:57
3729 msgid "Mailbox"
3730 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
3731
3732 #: src/mainwindow.c:1393 src/setup.c:63
3733 msgid ""
3734 "Creation of the mailbox failed.\n"
3735 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3736 "there."
3737 msgstr ""
3738 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
3739 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
3740
3741 #: src/mainwindow.c:1413
3742 msgid "Add mbox mailbox"
3743 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
3744
3745 #: src/mainwindow.c:1414
3746 msgid "Input the location of mailbox."
3747 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
3748
3749 #: src/mainwindow.c:1435
3750 msgid "Creation of the mailbox failed."
3751 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
3752
3753 #: src/mainwindow.c:1709
3754 msgid "Sylpheed - Folder View"
3755 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
3756
3757 #: src/mainwindow.c:1725 src/messageview.c:204
3758 msgid "Sylpheed - Message View"
3759 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
3760
3761 #: src/mainwindow.c:2086
3762 msgid "Exit"
3763 msgstr "Èçõîä"
3764
3765 #: src/mainwindow.c:2086
3766 msgid "Exit this program?"
3767 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
3768
3769 #: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
3770 #: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
3771 msgid "(none)"
3772 msgstr "(íÿìà)"
3773
3774 #: src/message_search.c:88
3775 msgid "Find in current message"
3776 msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
3777
3778 #: src/message_search.c:106
3779 msgid "Find text:"
3780 msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
3781
3782 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
3783 msgid "Case sensitive"
3784 msgstr "Îò÷èòà ðàçìåðà íà ñèìâîëèòå"
3785
3786 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3787 msgid "Backward search"
3788 msgstr "Òúðñåíå íàçàä"
3789
3790 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3791 msgid "Search"
3792 msgstr "Òúðñåíå"
3793
3794 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
3795 msgid "Search failed"
3796 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
3797
3798 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
3799 msgid "Search string not found."
3800 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
3801
3802 #: src/message_search.c:191
3803 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3804 msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
3805
3806 #: src/message_search.c:194
3807 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3808 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
3809
3810 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
3811 msgid "Search finished"
3812 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
3813
3814 #: src/messageview.c:388
3815 msgid "<No Return-Path found>"
3816 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
3817
3818 #: src/messageview.c:396
3819 #, c-format
3820 msgid ""
3821 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3822 "does not correspond to the return path:\n"
3823 "Notification address: %s\n"
3824 "Return path: %s\n"
3825 "It is advised to not to send the return receipt."
3826 msgstr ""
3827
3828 #: src/messageview.c:404
3829 msgid "+Don't Send"
3830 msgstr "+Íå èçïðàùàé"
3831
3832 #: src/messageview.c:413
3833 msgid ""
3834 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3835 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3836 "officially addressed to you.\n"
3837 "Receipt notification cancelled."
3838 msgstr ""
3839
3840 #: src/messageview.c:481
3841 msgid ""
3842 "Error occurred while sending the notification.\n"
3843 "Put this notification into queue folder?"
3844 msgstr ""
3845 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
3846 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
3847
3848 #: src/messageview.c:487
3849 msgid "Can't queue the notification."
3850 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
3851
3852 #: src/messageview.c:490
3853 msgid "Error occurred while sending the notification."
3854 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
3855
3856 #: src/messageview.c:764
3857 msgid "This messages asks for a return receipt."
3858 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå."
3859
3860 #: src/messageview.c:765
3861 msgid "Send receipt"
3862 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
3863
3864 #: src/messageview.c:818
3865 msgid "Return Receipt Notification"
3866 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
3867
3868 #: src/messageview.c:819
3869 msgid ""
3870 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3871 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3872 "notification:"
3873 msgstr ""
3874 "Ñúîáùåíèåòî áåøå èçïðàòåíî äî íÿêîëêî îò âàøèòå  àêàóíòè.\n"
3875 "Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå çà "
3876 "ïîëó÷àâàíå:"
3877
3878 #: src/messageview.c:823
3879 msgid "Send Notification"
3880 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
3881
3882 #: src/messageview.c:823
3883 msgid "+Cancel"
3884 msgstr "+Îòêàç"
3885
3886 #: src/mimeview.c:114
3887 msgid "/_Open"
3888 msgstr "/_Îòâîðè"
3889
3890 #: src/mimeview.c:115
3891 msgid "/Open _with..."
3892 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
3893
3894 #: src/mimeview.c:116
3895 msgid "/_Display as text"
3896 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
3897
3898 #: src/mimeview.c:117
3899 msgid "/_Display image"
3900 msgstr "/_Ïîêàæè êàðòèíêàòà"
3901
3902 #: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:454
3903 msgid "/_Save as..."
3904 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
3905
3906 #: src/mimeview.c:119
3907 msgid "/Save _all..."
3908 msgstr "/_Çàïàçè âñè÷êî..."
3909
3910 #: src/mimeview.c:122
3911 msgid "/_Check signature"
3912 msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
3913
3914 #: src/mimeview.c:150
3915 msgid "MIME Type"
3916 msgstr "MIME Òèï"
3917
3918 #: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2132
3919 msgid "Text"
3920 msgstr "Òåêñò"
3921
3922 #: src/mimeview.c:269
3923 msgid "Select \"Check signature\" to check"
3924 msgstr "Èçáåðè \"Ïðîâåðè ïîäïèñà\" çà äà ïðîâåðèø"
3925
3926 #: src/mimeview.c:480
3927 msgid "Can't get the part of multipart message."
3928 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3929
3930 #: src/mimeview.c:801 src/mimeview.c:863 src/mimeview.c:925 src/mimeview.c:944
3931 #: src/mimeview.c:968
3932 msgid "Can't save the part of multipart message."
3933 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3934
3935 #: src/mimeview.c:826 src/mimeview.c:911 src/summaryview.c:3403
3936 msgid "Save as"
3937 msgstr "Çàïàçè êàòî"
3938
3939 #: src/mimeview.c:854 src/mimeview.c:915
3940 #, c-format
3941 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
3942 msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë '%s'?"
3943
3944 #: src/mimeview.c:856 src/mimeview.c:917 src/summaryview.c:3408
3945 msgid "Overwrite"
3946 msgstr "Ïðåçàïèøè"
3947
3948 #: src/mimeview.c:978
3949 msgid "Open with"
3950 msgstr "Îòâîðè ñ"
3951
3952 #: src/mimeview.c:979
3953 #, c-format
3954 msgid ""
3955 "Enter the command line to open file:\n"
3956 "(`%s' will be replaced with file name)"
3957 msgstr ""
3958 "Âúâåäåòå êîìàíäà çà îòâðÿíå íà ôàéë:\n"
3959 "(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéëà)"
3960
3961 #: src/news.c:179
3962 #, c-format
3963 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3964 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
3965
3966 #: src/news.c:752 src/news.c:1170
3967 #, c-format
3968 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3969 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d - %d â %s...\n"
3970
3971 #: src/news.c:1059
3972 #, c-format
3973 msgid "can't set group: %s\n"
3974 msgstr "íå ìîãà äà çàäàì ãðóïà: %s\n"
3975
3976 #: src/news.c:1064
3977 #, c-format
3978 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3979 msgstr "Íåâàëèäåí îáõâàò íà ñòàòèè: %d - %d\n"
3980
3981 #: src/news.c:1085
3982 #, c-format
3983 msgid "error occurred while getting %s.\n"
3984 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
3985
3986 #: src/news.c:1102
3987 #, c-format
3988 msgid "getting xover %d in %s...\n"
3989 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d â %s...\n"
3990
3991 #: src/news.c:1105 src/news.c:1173
3992 msgid "can't get xover\n"
3993 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xover\n"
3994
3995 #: src/news.c:1110 src/news.c:1179
3996 msgid "error occurred while getting xover.\n"
3997 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xover.\n"
3998
3999 #: src/news.c:1116 src/news.c:1187
4000 #, c-format
4001 msgid "invalid xover line: %s\n"
4002 msgstr "íåâàëèäåí xover line: %s\n"
4003
4004 #: src/news.c:1130 src/news.c:1144 src/news.c:1205 src/news.c:1230
4005 msgid "can't get xhdr\n"
4006 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xhdr\n"
4007
4008 #: src/news.c:1135 src/news.c:1149 src/news.c:1213 src/news.c:1238
4009 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4010 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xhdr.\n"
4011
4012 #: src/passphrase.c:85
4013 msgid "Passphrase"
4014 msgstr "Ïàñôðàçà"
4015
4016 #: src/passphrase.c:253
4017 msgid "[no user id]"
4018 msgstr "[no user id]"
4019
4020 #: src/passphrase.c:257
4021 #, c-format
4022 msgid ""
4023 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4024 "\n"
4025 "  %.*s  \n"
4026 "(%.*s)\n"
4027 msgstr ""
4028
4029 #: src/passphrase.c:261
4030 msgid ""
4031 "Bad passphrase! Try again...\n"
4032 "\n"
4033 msgstr ""
4034
4035 #: src/pop.c:67
4036 #, c-format
4037 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4038 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
4039
4040 #: src/pop.c:73
4041 #, c-format
4042 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4043 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
4044
4045 #: src/pop.c:139
4046 msgid "can't start TLS session\n"
4047 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
4048
4049 #: src/pop.c:167 src/pop.c:196 src/pop.c:248
4050 msgid "error occurred on authentication\n"
4051 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè àóòåíòèôèêàöèÿòà\n"
4052
4053 #: src/pop.c:192 src/pop.c:244
4054 msgid "mailbox is locked\n"
4055 msgstr "mailbox çàêëþ÷åí\n"
4056
4057 #: src/pop.c:213
4058 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4059 msgstr "Íÿìà íåîáõîäèìèÿ APOP timestamp ïðè ïîçäðàâà\n"
4060
4061 #: src/pop.c:220
4062 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4063 msgstr "Timestamp ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà ïðè ïîçäðàâà\n"
4064
4065 #: src/pop.c:270 src/pop.c:309
4066 msgid "POP3 protocol error\n"
4067 msgstr "POP3 ãðåøêà\n"
4068
4069 #: src/pop.c:388 src/pop.c:438
4070 msgid "Socket error\n"
4071 msgstr "Ñîêåò ãðåøêà\n"
4072
4073 #: src/prefs_account.c:682
4074 #, c-format
4075 msgid "Account%d"
4076 msgstr "Àêàóíò%d"
4077
4078 #: src/prefs_account.c:701
4079 msgid "Preferences for new account"
4080 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
4081
4082 #: src/prefs_account.c:706
4083 msgid "Account preferences"
4084 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
4085
4086 #: src/prefs_account.c:756 src/prefs_common.c:1030
4087 msgid "Receive"
4088 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
4089
4090 #: src/prefs_account.c:760 src/prefs_common.c:1034
4091 msgid "Compose"
4092 msgstr "Ñú÷èíè"
4093
4094 #: src/prefs_account.c:763 src/prefs_common.c:1047
4095 msgid "Privacy"
4096 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
4097
4098 #: src/prefs_account.c:767
4099 msgid "SSL"
4100 msgstr "SSL"
4101
4102 #: src/prefs_account.c:770
4103 msgid "Advanced"
4104 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
4105
4106 #: src/prefs_account.c:849
4107 msgid "Name of account"
4108 msgstr "Èìå íà àêàóíò"
4109
4110 #: src/prefs_account.c:858
4111 msgid "Set as default"
4112 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
4113
4114 #: src/prefs_account.c:862
4115 msgid "Personal information"
4116 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
4117
4118 #: src/prefs_account.c:871
4119 msgid "Full name"
4120 msgstr "Ïúëíî èìå"
4121
4122 #: src/prefs_account.c:877
4123 msgid "Mail address"
4124 msgstr "E-mail àäðåñ"
4125
4126 #: src/prefs_account.c:883
4127 msgid "Organization"
4128 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
4129
4130 #: src/prefs_account.c:907
4131 msgid "Server information"
4132 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
4133
4134 #: src/prefs_account.c:928
4135 msgid "POP3 (normal)"
4136 msgstr "POP3 (íîðìàëåí)"
4137
4138 #: src/prefs_account.c:930
4139 msgid "POP3 (APOP auth)"
4140 msgstr "POP3 (APOP àóòåíòèôèêàöèÿ)"
4141
4142 #: src/prefs_account.c:932 src/prefs_account.c:1825 src/prefs_account.c:2049
4143 msgid "IMAP4"
4144 msgstr "IMAP4"
4145
4146 #: src/prefs_account.c:934
4147 msgid "News (NNTP)"
4148 msgstr "Íîâèíè (NNTP)"
4149
4150 #: src/prefs_account.c:936
4151 msgid "None (local)"
4152 msgstr "Áåç (ëîêàëíî)"
4153
4154 #: src/prefs_account.c:956
4155 msgid "This server requires authentication"
4156 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà àóòåíòèôèêàöèÿ"
4157
4158 #: src/prefs_account.c:963
4159 msgid "Authenticate on connect"
4160 msgstr "Àóòåíòèôèöèðàé ïðè âðúçêà"
4161
4162 #: src/prefs_account.c:1008
4163 msgid "News server"
4164 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
4165
4166 #: src/prefs_account.c:1014
4167 msgid "Server for receiving"
4168 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
4169
4170 #: src/prefs_account.c:1020
4171 msgid "Local mailbox file"
4172 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
4173
4174 #: src/prefs_account.c:1027
4175 msgid "SMTP server (send)"
4176 msgstr "SMTP ñúðâúð (èçïðàùàíå)"
4177
4178 #: src/prefs_account.c:1035
4179 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4180 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
4181
4182 #: src/prefs_account.c:1044
4183 msgid "command to send mails"
4184 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
4185
4186 #: src/prefs_account.c:1051 src/prefs_account.c:1400
4187 msgid "User ID"
4188 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
4189
4190 #: src/prefs_account.c:1057 src/prefs_account.c:1409
4191 msgid "Password"
4192 msgstr "Ïàðîëà"
4193
4194 #: src/prefs_account.c:1131 src/prefs_account.c:1808
4195 msgid "POP3"
4196 msgstr "POP3"
4197
4198 #: src/prefs_account.c:1139
4199 msgid "Remove messages on server when received"
4200 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
4201
4202 #: src/prefs_account.c:1150
4203 msgid "Remove after"
4204 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
4205
4206 #: src/prefs_account.c:1159
4207 msgid "days"
4208 msgstr "äíè"
4209
4210 #: src/prefs_account.c:1176
4211 msgid "(0 days: remove immediately)"
4212 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
4213
4214 #: src/prefs_account.c:1183
4215 msgid "Download all messages on server"
4216 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
4217
4218 #: src/prefs_account.c:1185
4219 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
4220 msgstr "Èçïîëçâàé ïðàâèëàòà çà ôèëòðèðàíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4221
4222 #: src/prefs_account.c:1187
4223 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
4224 msgstr "Èçòðèé ñëåä èçòåãëÿíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4225
4226 #: src/prefs_account.c:1193
4227 msgid "Receive size limit"
4228 msgstr "Ïîëó÷è îãðàíè÷åíèåòî íà ðàçìåðà"
4229
4230 #: src/prefs_account.c:1200
4231 msgid "KB"
4232 msgstr ""
4233
4234 #: src/prefs_account.c:1207
4235 msgid "Filter messages on receiving"
4236 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
4237
4238 #: src/prefs_account.c:1215
4239 msgid "Default inbox"
4240 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
4241
4242 #: src/prefs_account.c:1238
4243 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4244 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
4245
4246 #: src/prefs_account.c:1243
4247 msgid "Maximum number of articles to download"
4248 msgstr "Ìàêñèìàëåí áðîé ñòàòèè çà ñâàëÿíå"
4249
4250
4251 #: src/prefs_account.c:1262
4252 msgid "unlimited if 0 is specified"
4253 msgstr ""
4254
4255 #: src/prefs_account.c:1270
4256 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4257 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
4258
4259 #: src/prefs_account.c:1328
4260 msgid "Add Date"
4261 msgstr "Äîáàâè äàòà"
4262
4263 #: src/prefs_account.c:1329
4264 msgid "Generate Message-ID"
4265 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
4266
4267 #: src/prefs_account.c:1336
4268 msgid "Add user-defined header"
4269 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
4270
4271 #: src/prefs_account.c:1338 src/prefs_common.c:2364 src/prefs_common.c:2389
4272 msgid " Edit... "
4273 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
4274
4275 #: src/prefs_account.c:1348
4276 msgid "Authentication"
4277 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4278
4279 #: src/prefs_account.c:1356
4280 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4281 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
4282
4283 #: src/prefs_account.c:1371
4284 msgid "Authentication method"
4285 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4286
4287 #: src/prefs_account.c:1381 src/prefs_common.c:1408
4288 msgid "Automatic"
4289 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
4290
4291 #: src/prefs_account.c:1431
4292 msgid ""
4293 "If you leave these entries empty, the same\n"
4294 "user ID and password as receiving will be used."
4295 msgstr ""
4296 "Àêî àêî îñòàâèòå òåçè ïîëåòà ïðàçíè, ùå áúäàò èçïîëçâàíè\n"
4297 "ñúùèòå user ID è ïàðîëà êàòî çà ïîëó÷àâàíåòî."
4298
4299 #: src/prefs_account.c:1440
4300 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4301 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
4302
4303 #: src/prefs_account.c:1455
4304 msgid "POP authentication timeout: "
4305 msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout: "
4306
4307 #: src/prefs_account.c:1464
4308 msgid "minutes"
4309 msgstr "ìèíóòè"
4310
4311 #: src/prefs_account.c:1511 src/prefs_account.c:1556 src/toolbar.c:400
4312 msgid "Signature"
4313 msgstr "Ïîäïèñ"
4314
4315 #: src/prefs_account.c:1519
4316 msgid "Insert signature automatically"
4317 msgstr "Âìúêíè àâòîìàòè÷íî ïîäïèñà"
4318
4319 #: src/prefs_account.c:1524
4320 msgid "Signature separator"
4321 msgstr "Ðàçäåëèòåë çà ïîäïèñà"
4322
4323 #: src/prefs_account.c:1546
4324 msgid "Command output"
4325 msgstr "Èçõîä íà êîìàíäà"
4326
4327 #: src/prefs_account.c:1564
4328 msgid "Automatically set the following addresses"
4329 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
4330
4331 #: src/prefs_account.c:1573 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1710
4332 #: src/quote_fmt.c:49
4333 msgid "Cc"
4334 msgstr "Cc"
4335
4336 #: src/prefs_account.c:1586
4337 msgid "Bcc"
4338 msgstr "Bcc"
4339
4340 #: src/prefs_account.c:1599
4341 msgid "Reply-To"
4342 msgstr "Reply-To"
4343
4344 #: src/prefs_account.c:1654
4345 msgid "Encrypt message by default"
4346 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4347
4348 #: src/prefs_account.c:1656
4349 msgid "Sign message by default"
4350 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4351
4352 #: src/prefs_account.c:1658
4353 msgid "Default mode"
4354 msgstr "Ðåæèì ïî ïîäðàçáèðàíå"
4355
4356 #: src/prefs_account.c:1666
4357 msgid "Use PGP/MIME"
4358 msgstr "Èçïîëçâàé PGP/MIME"
4359
4360 #: src/prefs_account.c:1675
4361 msgid "Use Inline"
4362 msgstr "Èçïîëçâàé Inline"
4363
4364 #: src/prefs_account.c:1685
4365 msgid "Sign key"
4366 msgstr "Ïîäïèøè êëþ÷"
4367
4368 #: src/prefs_account.c:1693
4369 msgid "Use default GnuPG key"
4370 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
4371
4372 #: src/prefs_account.c:1702
4373 msgid "Select key by your email address"
4374 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
4375
4376 #: src/prefs_account.c:1711
4377 msgid "Specify key manually"
4378 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
4379
4380 #: src/prefs_account.c:1727
4381 msgid "User or key ID:"
4382 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
4383
4384 #: src/prefs_account.c:1816 src/prefs_account.c:1833 src/prefs_account.c:1849
4385 msgid "Don't use SSL"
4386 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
4387
4388 #: src/prefs_account.c:1819
4389 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4390 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
4391
4392 #: src/prefs_account.c:1822 src/prefs_account.c:1839 src/prefs_account.c:1873
4393 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4394 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
4395
4396 #: src/prefs_account.c:1836
4397 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4398 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
4399
4400 #: src/prefs_account.c:1842
4401 msgid "NNTP"
4402 msgstr "NNTP"
4403
4404 #: src/prefs_account.c:1857
4405 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4406 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
4407
4408 #: src/prefs_account.c:1859
4409 msgid "Send (SMTP)"
4410 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
4411
4412 #: src/prefs_account.c:1867
4413 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
4414 msgstr ""
4415
4416 #: src/prefs_account.c:1870
4417 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4418 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
4419
4420 #: src/prefs_account.c:1995
4421 msgid "Specify SMTP port"
4422 msgstr "Îïðåäåëè SMTP ïîðò"
4423
4424 #: src/prefs_account.c:2001
4425 msgid "Specify POP3 port"
4426 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
4427
4428 #: src/prefs_account.c:2007
4429 msgid "Specify IMAP4 port"
4430 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
4431
4432 #: src/prefs_account.c:2013
4433 msgid "Specify NNTP port"
4434 msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
4435
4436 #: src/prefs_account.c:2018
4437 msgid "Specify domain name"
4438 msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
4439
4440 #: src/prefs_account.c:2028
4441 msgid "Tunnel command to open connection"
4442 msgstr "Òóíåëèðàé êîìàíäà çà îòâàðÿíå íà âðúçêà"
4443
4444 #: src/prefs_account.c:2036
4445 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4446 msgstr "Ìàðêèðàé cross-posted ñúîáùåíèÿòà êàòî ïðî÷åòåíè è îöâåòè:"
4447
4448 #: src/prefs_account.c:2060
4449 msgid "IMAP server directory"
4450 msgstr "IMAP ñúðâúð ïàïêà"
4451
4452 #: src/prefs_account.c:2114
4453 msgid "Put sent messages in"
4454 msgstr "Ïîñòàâè èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â"
4455
4456 #: src/prefs_account.c:2116
4457 msgid "Put draft messages in"
4458 msgstr "Ïîñòàâè ÷åðíîâèòå ñúîáùåíèÿ â"
4459
4460 #: src/prefs_account.c:2118
4461 msgid "Put deleted messages in"
4462 msgstr "Ïîñòàâè èçòðèòèòå ñúîáùåíèÿ â"
4463
4464 #: src/prefs_account.c:2182
4465 msgid "Account name is not entered."
4466 msgstr "Èìåòî íà àêàóíòà íå å âêàðàíî."
4467
4468 #: src/prefs_account.c:2186
4469 msgid "Mail address is not entered."
4470 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
4471
4472 #: src/prefs_account.c:2191
4473 msgid "SMTP server is not entered."
4474 msgstr "SMTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4475
4476 #: src/prefs_account.c:2196
4477 msgid "User ID is not entered."
4478 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ID íå å âúâåäåí."
4479
4480 #: src/prefs_account.c:2201
4481 msgid "POP3 server is not entered."
4482 msgstr "POP3 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4483
4484 #: src/prefs_account.c:2206
4485 msgid "IMAP4 server is not entered."
4486 msgstr "IMAP4 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4487
4488 #: src/prefs_account.c:2211
4489 msgid "NNTP server is not entered."
4490 msgstr "NNTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4491
4492 #: src/prefs_account.c:2217
4493 msgid "local mailbox filename is not entered."
4494 msgstr "ëîêàëíèÿ mailbox ôàéë íå å âúâåäåí."
4495
4496 #: src/prefs_account.c:2223
4497 msgid "mail command is not entered."
4498 msgstr "êîìàíäàòà çà ìàéë íå å âúâåäåíà."
4499
4500 #: src/prefs_account.c:2310
4501 msgid ""
4502 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
4503 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
4504 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4505 msgstr ""
4506 "Íå ñå ïðåïîðú÷âà ïîëçâàíåòî íà ñòàðèÿ íà÷èí Inline\n"
4507 "çà GnuPG ñúîáùåíèÿ. Íå å â ñúîòâåòñòâèå ñ\n"
4508 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4509
4510 #: src/prefs_actions.c:300
4511 msgid "Actions configuration"
4512 msgstr "Íàñòðîéêà íà äåéñòâèÿòà"
4513
4514 #: src/prefs_actions.c:322
4515 msgid "Menu name:"
4516 msgstr "Èìå íà ìåíþ:"
4517
4518 #: src/prefs_actions.c:331
4519 msgid "Command line:"
4520 msgstr "Êîìàíäà:"
4521
4522 #: src/prefs_actions.c:360 src/prefs_filtering.c:531 src/prefs_matcher.c:563
4523 #: src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:776
4524 msgid "  Replace  "
4525 msgstr " Çàìåíè "
4526
4527 #: src/prefs_actions.c:373
4528 msgid " Syntax help "
4529 msgstr " Ïîìîù çà ñèíòàêñèñà"
4530
4531 #: src/prefs_actions.c:392
4532 msgid "Current actions"
4533 msgstr "Íàñòîÿùè äåéñòâèÿ"
4534
4535 # c-format
4536 #: src/prefs_actions.c:641
4537 #, c-format
4538 msgid "Could not get message file %d"
4539 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî %d"
4540
4541 #: src/prefs_actions.c:662 src/prefs_actions.c:667
4542 msgid "Could not get message file."
4543 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî."
4544
4545 #: src/prefs_actions.c:675
4546 msgid "Could not get message part."
4547 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ÷àñòòà ñúñ ñúîáùåíèåòî."
4548
4549 #: src/prefs_actions.c:681
4550 msgid "No message part selected."
4551 msgstr "Íÿìà èçáðàíà ÷àñò íà ñúîáùåíèåòî."
4552
4553 #: src/prefs_actions.c:685
4554 msgid "No message file selected."
4555 msgstr "Íÿìà èçáðàí ôàéë íà ñúîáùåíèåòî."
4556
4557 #: src/prefs_actions.c:704
4558 msgid "Can't get part of multipart message"
4559 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå"
4560
4561 #: src/prefs_actions.c:726 src/prefs_filtering.c:810 src/prefs_filtering.c:872
4562 #: src/prefs_filtering.c:895 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
4563 #: src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484 src/prefs_template.c:309
4564 msgid "(New)"
4565 msgstr "(Íîâ)"
4566
4567 #: src/prefs_actions.c:772
4568 msgid "Menu name is not set."
4569 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî íå å ïîñî÷åíî."
4570
4571 #: src/prefs_actions.c:777
4572 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4573 msgstr "Çíàêà ':' íå å ïîçâîëåí â èìåòî íà ìåíþòî."
4574
4575 #: src/prefs_actions.c:787
4576 msgid "Menu name is too long."
4577 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî å òâúðäå äúëãî."
4578
4579 #: src/prefs_actions.c:796
4580 msgid "Command line not set."
4581 msgstr "Êîìàíäàòà íå å ïîñî÷åíà."
4582
4583 #: src/prefs_actions.c:801
4584 msgid "Menu name and command are too long."
4585 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî è êîìàíäàòà çà òâúðäå äúëãè."
4586
4587 #: src/prefs_actions.c:806
4588 #, c-format
4589 msgid ""
4590 "The command\n"
4591 "%s\n"
4592 "has a syntax error."
4593 msgstr ""
4594 "Êîìàíäàòà\n"
4595 "%s\n"
4596 "èìà ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà."
4597
4598 #: src/prefs_actions.c:867
4599 msgid "Delete action"
4600 msgstr "Èçòðèé äåéñòâèåòî"
4601
4602 #: src/prefs_actions.c:868
4603 msgid "Do you really want to delete this action?"
4604 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîâà äåéñòâèå?"
4605
4606 #: src/prefs_actions.c:1073
4607 #, c-format
4608 msgid ""
4609 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
4610 "because it contains %%f, %%F or %%p."
4611 msgstr ""
4612 "Èçáðàíîòî äåéñòâèå íå ìîæå äà ñå ïîëçâà â compose\n"
4613 "ïðîçîðåöà çàùîòî ñúäúðæà %%f, %%F èëè %%p."
4614
4615 #: src/prefs_actions.c:1271
4616 #, c-format
4617 msgid ""
4618 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
4619 "%s"
4620 msgstr ""
4621 "Êîìàíäàòà íå å èçïúëíåíà. Íå å ñúçäàäåí ïîòîê (pipe).\n"
4622 "%s"
4623
4624 #: src/prefs_actions.c:1356
4625 #, c-format
4626 msgid ""
4627 "Could not fork to execute the following command:\n"
4628 "%s\n"
4629 "%s"
4630 msgstr ""
4631 "Íå ìîãà äà èçïúëíÿ âúøíàòà êîìàíäà:\n"
4632 "%s\n"
4633 "%s"
4634
4635 #: src/prefs_actions.c:1600
4636 #, c-format
4637 msgid "--- Running: %s\n"
4638 msgstr "--- Ñòàðòèðàì: %s\n"
4639
4640 #: src/prefs_actions.c:1604
4641 #, c-format
4642 msgid "--- Ended: %s\n"
4643 msgstr "--- Çàâúðøèõ: %s\n"
4644
4645 #: src/prefs_actions.c:1638
4646 msgid "Action's input/output"
4647 msgstr "Âõîä/Èçõîä íà äåéñòâèåòî"
4648
4649 #: src/prefs_actions.c:1684
4650 msgid " Send "
4651 msgstr "Èçïðàùàíå"
4652
4653 #: src/prefs_actions.c:1695
4654 msgid "Abort"
4655 msgstr "Ïðåêðàòÿâàíå"
4656
4657 #: src/prefs_actions.c:1822
4658 msgid "MENU NAME:"
4659 msgstr ""
4660
4661 #: src/prefs_actions.c:1823
4662 msgid "Use / in menu name to make submenus."
4663 msgstr "Èçïîëçâàéòå / â ìåíþòî çà äà ñúçäàäåòå ïîäìåíþòà."
4664
4665 #: src/prefs_actions.c:1825
4666 msgid "COMMAND LINE:"
4667 msgstr ""
4668
4669 #: src/prefs_actions.c:1826
4670 msgid "Begin with:"
4671 msgstr "Çàïî÷íè ñ:"
4672
4673 #: src/prefs_actions.c:1827
4674 msgid "to send message body or selection to command"
4675 msgstr "çà ïðàùàíå òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî èëè ñåëåêöèÿ êúì êîìàíäà"
4676
4677 #: src/prefs_actions.c:1828
4678 msgid "to send user provided text to command"
4679 msgstr "çà ïðàùàíå íà ïîòðåáèòåëñêè òåêñò êúì êîìàíäà"
4680
4681 #: src/prefs_actions.c:1829
4682 msgid "to send user provided hidden text to command"
4683 msgstr "çà ïðàùàíå íà ñêðèò ïîòðåáèòåëñêè òåêñò êúì êîìàíäà"
4684
4685 #: src/prefs_actions.c:1830
4686 msgid "End with:"
4687 msgstr "Çàâúðøè ñ:"
4688
4689 #: src/prefs_actions.c:1831
4690 msgid "to replace message body or selection with command output"
4691 msgstr "çà çàìåñòâàíå òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî èëè ñåëåêöèÿ ñ èçõîäà íà êîìàíäà"
4692
4693 #: src/prefs_actions.c:1832
4694 msgid "to insert command's output without replacing old text"
4695 msgstr "çà âìúêâàíå èçõîäà îò êîìàíäà áåç çàìåñòâàíå íà ñòàðèÿ òåêñò"
4696
4697 #: src/prefs_actions.c:1833
4698 msgid "to run command asynchronously"
4699 msgstr "çà àñèíõðîííî èçïúëíåíèå íà êîìàíäà"
4700
4701 #: src/prefs_actions.c:1834
4702 msgid "Use:"
4703 msgstr "Èçïîëçâàé:"
4704
4705 #: src/prefs_actions.c:1835
4706 msgid "for message file name"
4707 msgstr "çà ôàéëîâîòî èìå íà ñúîáùåíèåòî"
4708
4709 #: src/prefs_actions.c:1836
4710 msgid "for the list of the file names of selected messages"
4711 msgstr "çà ñïèñúêà ñ ôàéëîâèòå èìåíà íà èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
4712
4713 #: src/prefs_actions.c:1837
4714 msgid "for the selected message MIME part."
4715 msgstr "çà èçáðàíàòà MIME ÷àñò íà ñúîáùåíèåòî. "
4716
4717 #: src/prefs_actions.c:1845 src/prefs_matcher.c:1725 src/quote_fmt.c:75
4718 msgid "Description of symbols"
4719 msgstr "Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå"
4720
4721 #: src/prefs_common.c:1013
4722 msgid "Common Preferences"
4723 msgstr "Îáùè Íàñòðîéêè"
4724
4725 #: src/prefs_common.c:1037
4726 msgid "Spell Checker"
4727 msgstr "Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
4728
4729 #: src/prefs_common.c:1040
4730 msgid "Quote"
4731 msgstr "Öèòàòè"
4732
4733 #: src/prefs_common.c:1042
4734 msgid "Display"
4735 msgstr "Ïîêàçâàíå"
4736
4737 #: src/prefs_common.c:1044
4738 msgid "Message"
4739 msgstr "Ñúîáùåíèå"
4740
4741 #: src/prefs_common.c:1052 src/select-keys.c:333
4742 msgid "Other"
4743 msgstr "Äðóãè"
4744
4745 #: src/prefs_common.c:1096 src/prefs_common.c:1286
4746 msgid "External program"
4747 msgstr "Âúíøíà ïðîãðàìà"
4748
4749 #: src/prefs_common.c:1105
4750 msgid "Use external program for incorporation"
4751 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà âêë÷âàíå"
4752
4753 #: src/prefs_common.c:1112 src/prefs_common.c:1301
4754 msgid "Command"
4755 msgstr "Êîìàíäà"
4756
4757 #: src/prefs_common.c:1126
4758 msgid "Local spool"
4759 msgstr "Ëîêàëíà îïàøêà"
4760
4761 #: src/prefs_common.c:1137
4762 msgid "Incorporate from spool"
4763 msgstr "Âêëþ÷è îò îïàøêàòà"
4764
4765 #: src/prefs_common.c:1139
4766 msgid "Filter on incorporation"
4767 msgstr "Ôèëòðèðàé ïðè âêëþ÷âàíå"
4768
4769 #: src/prefs_common.c:1147
4770 msgid "Spool directory"
4771 msgstr "Ïàïêà íà îïàøêàòà"
4772
4773 #: src/prefs_common.c:1165
4774 msgid "Auto-check new mail"
4775 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà"
4776
4777 #: src/prefs_common.c:1167
4778 msgid "every"
4779 msgstr "âñåêè"
4780
4781 #: src/prefs_common.c:1179
4782 msgid "minute(s)"
4783 msgstr "ìèíóòè"
4784
4785 #: src/prefs_common.c:1188
4786 msgid "Check new mail on startup"
4787 msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà ïðè ñòàðòèðàíå"
4788
4789 #: src/prefs_common.c:1190
4790 msgid "Update all local folders after incorporation"
4791 msgstr "Îáíîâè âñè÷êè ëîêàëíè ïàïêè ñëåä âêëþ÷âàíå"
4792
4793 #: src/prefs_common.c:1193
4794 msgid "Run command when new mail arrives"
4795 msgstr "Ñòàðòèðàé êîìàíäà êîãàòî ïðèñòèãà íîâà ïîùà"
4796
4797 #: src/prefs_common.c:1203
4798 msgid "after autochecking"
4799 msgstr "ñëåä àâòîìàòè÷íà ïðîâåðêà"
4800
4801 #: src/prefs_common.c:1205
4802 msgid "after manual checking"
4803 msgstr "ñëåä ðú÷íà ïðîâåðêà"
4804
4805 #: src/prefs_common.c:1219
4806 #, c-format
4807 msgid ""
4808 "Command to execute:\n"
4809 "(use %d as number of new mails)"
4810 msgstr ""
4811 "Êîìàíäà çà èçïúëíåíèå:\n"
4812 "(èñïîëçâàé %d çà áðîÿ íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ)"
4813
4814 #: src/prefs_common.c:1294
4815 msgid "Use external program for sending"
4816 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà èçïðàùàíå"
4817
4818 #: src/prefs_common.c:1320
4819 msgid "Save sent messages to Sent folder"
4820 msgstr "Çàïàçâàé èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â ïàïêà Èçïðàòåíè"
4821
4822 #: src/prefs_common.c:1322
4823 msgid "Queue messages that fail to send"
4824 msgstr "Íàðåæäàé ïðè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿòà êîèòî íå ñà èçïðàòåíè óñïåøíî"
4825
4826 #: src/prefs_common.c:1328
4827 msgid "Outgoing codeset"
4828 msgstr "charset â õåäúðà íà èçïðàùàíèòå"
4829
4830 #: src/prefs_common.c:1343
4831 msgid "Automatic (Recommended)"
4832 msgstr "Àâòîìàòè÷íî (Ïðåïîðú÷èòåëíî)"
4833
4834 #: src/prefs_common.c:1344
4835 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
4836 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
4837
4838 #: src/prefs_common.c:1346
4839 msgid "Unicode (UTF-8)"
4840 msgstr "Óíèêîä (UTF-8)"
4841
4842 #: src/prefs_common.c:1348
4843 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
4844 msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-1)"
4845
4846 #: src/prefs_common.c:1349
4847 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
4848 msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
4849
4850 #: src/prefs_common.c:1350
4851 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
4852 msgstr "Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-2)"
4853
4854 #: src/prefs_common.c:1351
4855 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
4856 msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
4857
4858 #: src/prefs_common.c:1352
4859 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
4860 msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-4)"
4861
4862 #: src/prefs_common.c:1353
4863 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
4864 msgstr "Ãðúöêè (ISO-8859-7)"
4865
4866 #: src/prefs_common.c:1354
4867 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
4868 msgstr "Òóðñêè (ISO-8859-9)"
4869
4870 #: src/prefs_common.c:1356
4871 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4872 msgstr "Êèðèëèöà (ISO-8859-5)"
4873
4874 #: src/prefs_common.c:1358
4875 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
4876 msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-R)"
4877
4878 #: src/prefs_common.c:1360
4879 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
4880 msgstr "Êèðèëèöà (Windows-1251)"
4881
4882 #: src/prefs_common.c:1361
4883 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
4884 msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-U)"
4885
4886 #: src/prefs_common.c:1363
4887 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
4888 msgstr "ßïîíñêè (ISO-2022-JP)"
4889
4890 #: src/prefs_common.c:1365
4891 msgid "Japanese (EUC-JP)"
4892 msgstr "ßïîíñêè (EUC-JP)"
4893
4894 #: src/prefs_common.c:1366
4895 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
4896 msgstr "ßïîíñêè (Shift_JIS)"
4897
4898 #: src/prefs_common.c:1368
4899 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
4900 msgstr "Îïðîñòåí êèòàéñêè (GB2312)"
4901
4902 #: src/prefs_common.c:1369
4903 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
4904 msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (Big5)"
4905
4906 #: src/prefs_common.c:1371
4907 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4908 msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-TW)"
4909
4910 #: src/prefs_common.c:1372
4911 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
4912 msgstr "Êèòàéñêè (ISO-2022-CN)"
4913
4914 #: src/prefs_common.c:1374
4915 msgid "Korean (EUC-KR)"
4916 msgstr "Êîðåéñêè (EUC-KR)"
4917
4918 #: src/prefs_common.c:1375
4919 msgid "Thai (TIS-620)"
4920 msgstr "Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
4921
4922 #: src/prefs_common.c:1376
4923 msgid "Thai (Windows-874)"
4924 msgstr "Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
4925
4926 #: src/prefs_common.c:1386
4927 msgid ""
4928 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
4929 "for the current locale will be used."
4930 msgstr ""
4931 "Àêî 'Àâòîìàòè÷íî' å èçáðàíî, ùå áúäå èçïîëçâàíî\n"
4932 "êîäèðàíåòî íà òåêóùèÿ ëîêàë."
4933
4934 #: src/prefs_common.c:1398
4935 msgid "Transfer encoding"
4936 msgstr ""
4937
4938 #: src/prefs_common.c:1421
4939 msgid ""
4940 "Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
4941 "message body contains non-ASCII characters."
4942 msgstr ""
4943
4944 #: src/prefs_common.c:1550
4945 msgid "Select dictionaries location"
4946 msgstr "Èçáåðè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ðå÷íèöèòå"
4947
4948 #: src/prefs_common.c:1613
4949 msgid "Global spelling checker settings"
4950 msgstr "Ãëîáàëíè íàñòðîéêè íà ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà"
4951
4952 #: src/prefs_common.c:1620
4953 msgid "Enable spell checker"
4954 msgstr "Àêòèâèðàé ïðîâåðêà íà ïðåâîïèñà"
4955
4956 #: src/prefs_common.c:1631
4957 msgid "Enable alternate dictionary"
4958 msgstr "Àêòèâèðàé àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê"
4959
4960 #: src/prefs_common.c:1633
4961 msgid ""
4962 "Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
4963 "with the last used dictionary faster."
4964 msgstr ""
4965 "Àêòèâèðàíåòî íà àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê óñêîðÿâà\n"
4966 "ñìÿíàòà ñ ïîñëåäíèÿ ïîëçâàí ðå÷íèê."
4967
4968 #: src/prefs_common.c:1646
4969 msgid "Dictionaries path:"
4970 msgstr "Ïúò äî ðå÷íèöèòå:"
4971
4972 #: src/prefs_common.c:1673
4973 msgid "Default dictionary:"
4974 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðå÷íèê:"
4975
4976 #: src/prefs_common.c:1689
4977 msgid "Default suggestion mode"
4978 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðåæèì íà ïîäñêàçâàíå"
4979
4980 #: src/prefs_common.c:1704
4981 msgid "Misspelled word color:"
4982 msgstr "Öâÿò íà ãðåøíàòà äóìà:"
4983
4984 #: src/prefs_common.c:1787
4985 msgid "Automatic account selection"
4986 msgstr "Àâòîìàòè÷åí èçáîð íà àêàóíò"
4987
4988 #: src/prefs_common.c:1795
4989 msgid "when replying"
4990 msgstr "êîãàòî îòãîâàðÿø"
4991
4992 #: src/prefs_common.c:1797
4993 msgid "when forwarding"
4994 msgstr "êîãàòî ïðåïðàùàø"
4995
4996 #: src/prefs_common.c:1799
4997 msgid "when re-editing"
4998 msgstr "êîãàòî ðåäàêòèðàø ïîâòîðíî"
4999
5000 #: src/prefs_common.c:1806
5001 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
5002 msgstr "Reply áóòîíà äà èçïúëíÿâà îòãîâîð íà ïîùåíñêè ñïèñúê"
5003
5004 #: src/prefs_common.c:1809
5005 msgid "Automatically launch the external editor"
5006 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñòàðòèðàé âúíøíèÿ ðåäàêòîð"
5007
5008 #: src/prefs_common.c:1816 src/prefs_filtering.c:234
5009 msgid "Forward as attachment"
5010 msgstr "Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
5011
5012 #: src/prefs_common.c:1819
5013 msgid "Block cursor"
5014 msgstr "Áëîêîâ êóðñîð"
5015
5016 #: src/prefs_common.c:1822
5017 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
5018 msgstr "Çàïàçè îðèãèíàëíèÿ 'From' êîãàòî ïðåíàñî÷âàø"
5019
5020 #: src/prefs_common.c:1830
5021 msgid "Autosave to Drafts folder every "
5022 msgstr "Àâòîìàòè÷íî çàïàçâàé â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå âñåêè "
5023
5024 #: src/prefs_common.c:1837 src/prefs_common.c:1882
5025 msgid "characters"
5026 msgstr "çíàêà"
5027
5028 #: src/prefs_common.c:1845
5029 msgid "Undo level"
5030 msgstr "Íèâî íà îòìÿíà"
5031
5032 #: src/prefs_common.c:1858
5033 msgid "Message wrapping"
5034 msgstr "ïðåíàñÿíå â ñúîáùåíèÿòà"
5035
5036 #: src/prefs_common.c:1870
5037 msgid "Wrap messages at"
5038 msgstr "Ïðåíàñÿé ñúîáùåíèÿòà íà"
5039
5040 #: src/prefs_common.c:1890
5041 msgid "Wrap quotation"
5042 msgstr "Ïðåíàñÿé öèòèðàíèòå"
5043
5044 #: src/prefs_common.c:1892
5045 msgid "Wrap on input"
5046 msgstr "Ïðåíàñÿé ïðè âêàðâàíå"
5047
5048 #: src/prefs_common.c:1895
5049 msgid "Wrap before sending"
5050 msgstr "Ïðåíåñè ïðåäè èçïðàùàíå"
5051
5052 #: src/prefs_common.c:1898
5053 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
5054 msgstr "'Óìíî' ïðåíàñÿíå (ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÍÎ)"
5055
5056 #: src/prefs_common.c:1964
5057 msgid "Reply will quote by default"
5058 msgstr "Îòãîâîðúò ùå áúäå öèòèðàí ïî ïîäðàçáèðàíå"
5059
5060 #: src/prefs_common.c:1966
5061 msgid "Reply format"
5062 msgstr "Ôîðìàò íà îòãîâîðà"
5063
5064 #: src/prefs_common.c:1981 src/prefs_common.c:2020
5065 msgid "Quotation mark"
5066 msgstr "Ìàðêèðàíå íà öèòàòà"
5067
5068 #: src/prefs_common.c:2005
5069 msgid "Forward format"
5070 msgstr "Ôîðìàò íà ïðåïðàùàíå"
5071
5072 #: src/prefs_common.c:2049
5073 msgid " Description of symbols "
5074 msgstr " Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå "
5075
5076 #: src/prefs_common.c:2057
5077 msgid "Quotation characters"
5078 msgstr "Çíàöè çà öèòèðàíå"
5079
5080 #: src/prefs_common.c:2072
5081 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
5082 msgstr "Ðàçáèðàé òåçè ñèìâîëè êàòî òàêèâà çà öèòèðàíå: "
5083
5084 #: src/prefs_common.c:2122
5085 msgid "Font"
5086 msgstr "Øðèôò"
5087
5088 #: src/prefs_common.c:2151
5089 msgid "Small"
5090 msgstr "Ìÿëúê"
5091
5092 #: src/prefs_common.c:2170
5093 msgid "Normal"
5094 msgstr "Íîðìàëåí"
5095
5096 #: src/prefs_common.c:2189
5097 msgid "Bold"
5098 msgstr "Óäåáåëåí"
5099
5100 #: src/prefs_common.c:2214
5101 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
5102 msgstr "Ïðåâåæäàé èìåòî íà çàãëàâêà (ñúùî êàòî 'Îò:', 'Òåìà:')"
5103
5104 #: src/prefs_common.c:2217
5105 msgid "Display unread number next to folder name"
5106 msgstr "Ïîêàçâàé áðîÿ íà íåïðî÷åòåíèòå ñëåä èìåòî íà ïàïêàòà"
5107
5108 #: src/prefs_common.c:2226
5109 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
5110 msgstr "Ñúêðàùàâàé íþç ãðóïè ïî äúëãè îò"
5111
5112 #: src/prefs_common.c:2241
5113 msgid "letters"
5114 msgstr "áóêâè"
5115
5116 #: src/prefs_common.c:2247
5117 msgid "Summary View"
5118 msgstr "Îáù èçãëåä"
5119
5120 #: src/prefs_common.c:2256
5121 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
5122 msgstr "Ïîêàçâàé ïîëó÷àòåëÿ â `Îò' êîëîíàòà, àêî èçïðàùà÷à ñòå âèå"
5123
5124 #: src/prefs_common.c:2259
5125 msgid "Display sender using address book"
5126 msgstr "Ïîêàæè èçïðàùà÷à ïîëçâàéêè Àäðåñíèêà"
5127
5128 #: src/prefs_common.c:2262
5129 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
5130 msgstr ""
5131
5132 #: src/prefs_common.c:2270 src/prefs_common.c:3211 src/prefs_common.c:3249
5133 msgid "Date format"
5134 msgstr "Ôîðìàò íà Äàòàòà"
5135
5136 #: src/prefs_common.c:2292
5137 msgid " Set displayed items in summary... "
5138 msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àòðèáóòè â îáùèÿ èçãëåä... "
5139
5140 #: src/prefs_common.c:2359
5141 msgid "Enable coloration of message"
5142 msgstr "Ïîçâîëè îöâåòÿâàíå íà ñúîáùåíèÿòà"
5143
5144 #: src/prefs_common.c:2374
5145 msgid ""
5146 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
5147 "ASCII character (Japanese only)"
5148 msgstr ""
5149 "Ïîêàçâàé ìóëòèáàéòîâè áóêâè è öèôðè\n"
5150 "êàòî ASCII ñèìâîëè (ñàìî ßïîíñêè)"
5151
5152 #: src/prefs_common.c:2380
5153 msgid "Display header pane above message view"
5154 msgstr "Ïîêàçâàé òàáëèöà ñúñ çàãëàâêè îòãîðå â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
5155
5156 #: src/prefs_common.c:2387
5157 msgid "Display short headers on message view"
5158 msgstr "Ïîêàçâàé êúñè çàãëàâêè â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
5159
5160 #: src/prefs_common.c:2409
5161 msgid "Line space"
5162 msgstr "Ðàçñòîÿíèå ì/ó ðåäîâåòå"
5163
5164 #: src/prefs_common.c:2423 src/prefs_common.c:2463
5165 msgid "pixel(s)"
5166 msgstr "ïèêñåë(à)"
5167
5168 #: src/prefs_common.c:2428
5169 msgid "Leave space on head"
5170 msgstr "Îñòàâè ïðîñòðàíñòâî íàé-îòãîðå"
5171
5172 #: src/prefs_common.c:2430
5173 msgid "Scroll"
5174 msgstr "Ïðåâúðòàíå"
5175
5176 #: src/prefs_common.c:2437
5177 msgid "Half page"
5178 msgstr "Ïîëîâèí ñòðàíèöà"
5179
5180 #: src/prefs_common.c:2443
5181 msgid "Smooth scroll"
5182 msgstr "Ïëàâíî ïðåâúðòàíå"
5183
5184 #: src/prefs_common.c:2449
5185 msgid "Step"
5186 msgstr "Ñòúïêà"
5187
5188 #: src/prefs_common.c:2474
5189 msgid "Automatically display attached images"
5190 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàé ïðèêà÷åíèòå êàðòèíêè"
5191
5192 #: src/prefs_common.c:2477
5193 msgid "Resize attached images"
5194 msgstr "Ïðîìåíè ìàùàáà íà ïðèêà÷åíèòå êàðòèíêè"
5195
5196 #: src/prefs_common.c:2480
5197 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
5198 msgstr ""
5199
5200 #: src/prefs_common.c:2529
5201 msgid "Automatically check signatures"
5202 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé ïîäïèñèòå"
5203
5204 #: src/prefs_common.c:2532
5205 msgid "Show signature check result in a popup window"
5206 msgstr "Ïîêàæè ðåçóëòàòà îò ïðîâåðêàòà íà ïîäïèñà â èçêà÷àù ïðîçîðåö"
5207
5208 #: src/prefs_common.c:2535
5209 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5210 msgstr "Ñúõðàíÿâàé ïàñôðàçàòà âðåìåííî â ïàìåòòà"
5211
5212 #: src/prefs_common.c:2550
5213 msgid "Expire after"
5214 msgstr "Èçòè÷à ñëåä"
5215
5216 #: src/prefs_common.c:2563
5217 msgid "minute(s) "
5218 msgstr "ìèíóòè"
5219
5220 #: src/prefs_common.c:2576
5221 msgid ""
5222 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
5223 " for the whole session)"
5224 msgstr ""
5225 "(Óêàçâàíåòî íà '0' ùå ñúõðàíÿâà ïàñôðàçàòà\n"
5226 " ïî âðåìå íà öÿëàòà ñåñèÿ)"
5227
5228 #: src/prefs_common.c:2586
5229 msgid "Grab input while entering a passphrase"
5230 msgstr ""
5231
5232 #: src/prefs_common.c:2591
5233 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5234 msgstr "Ïîêàæè ïðåäóïðåæäåíèå ïðè ñòàðòèðàíå, àêî GnuPG íå ðàáîòè"
5235
5236 #: src/prefs_common.c:2659
5237 msgid "Open messages in summary with cursor keys"
5238 msgstr ""
5239
5240 #: src/prefs_common.c:2663
5241 msgid "Open first unread message when entering a folder"
5242 msgstr "Îòâîðè ïúðâîòî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå êîãàòî âëèçàø â ïàïêà"
5243
5244 #: src/prefs_common.c:2667
5245 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
5246 msgstr ""
5247 "Ñàìî ìàðêèðàé ñúîáùåíèåòî êàòî ïðî÷åòåíî êîãàòî å îòâîðåíî â íîâ ïðîçîðåö"
5248
5249 #: src/prefs_common.c:2671
5250 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
5251 msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
5252
5253 #: src/prefs_common.c:2679
5254 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5255 msgstr "Èçïúëíÿâàé íåçàáàâíî ïðè ìåñòåíå èëè òðèåíå íà ñúîáùåíèÿ"
5256
5257 #: src/prefs_common.c:2686
5258 msgid ""
5259 "(Messages will be marked until execution\n"
5260 " if this is turned off)"
5261 msgstr ""
5262 "(Ñúîáùåíèÿòà ùå áúäàò ìàðêèðàíè ïî âðåìå\n"
5263 " íà èçïúëíåíèåòî àêî òîâà å èçêëþ÷åíî)"
5264
5265 #: src/prefs_common.c:2692
5266 msgid "Dialogs"
5267 msgstr "Äèàëîçè"
5268
5269 #: src/prefs_common.c:2706
5270 msgid "Show no-unread-message dialog"
5271 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîãà 'Íÿìà íåïðî÷åòåíè'"
5272
5273 #: src/prefs_common.c:2720 src/prefs_common.c:2741 src/prefs_common.c:2758
5274 msgid "Always"
5275 msgstr "Âèíàãè"
5276
5277 #: src/prefs_common.c:2721
5278 msgid "Assume 'Yes'"
5279 msgstr "Äà"
5280
5281 #: src/prefs_common.c:2723
5282 msgid "Assume 'No'"
5283 msgstr "Íå"
5284
5285 #: src/prefs_common.c:2728
5286 msgid "Show send dialog"
5287 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà èçïðàùàíå"
5288
5289 #: src/prefs_common.c:2742 src/prefs_common.c:2761
5290 msgid "Never"
5291 msgstr "Íèêîãà"
5292
5293 #: src/prefs_common.c:2746
5294 msgid "Show receive dialog"
5295 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
5296
5297 #: src/prefs_common.c:2759
5298 msgid "Only if a window is active"
5299 msgstr "Ñàìî êîãàòî ïðîçîðåöà å àêòèâåí"
5300
5301 #: src/prefs_common.c:2769
5302 msgid "Close receive dialog when finished"
5303 msgstr "Çàòâîðè äèàëîãà çà ïîëó÷àâàíå êîãàòî çàâúðøèø"
5304
5305 #: src/prefs_common.c:2776
5306 msgid " Set key bindings... "
5307 msgstr "Íàñòðîé ñúêðàòåíèòå êëàâèøè"
5308
5309 #: src/prefs_common.c:2782
5310 msgid "Icon theme"
5311 msgstr "Òåìà íà èêîíà"
5312
5313 #: src/prefs_common.c:2865
5314 #, c-format
5315 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
5316 msgstr "Âúíøíè êîìàíäè (%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìå íà ôàéë / URL)"
5317
5318 #: src/prefs_common.c:2874
5319 msgid "Web browser"
5320 msgstr "Óåá áðàóçúð"
5321
5322 #: src/prefs_common.c:2899 src/summaryview.c:3455
5323 msgid "Print"
5324 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
5325
5326 #: src/prefs_common.c:2910 src/toolbar.c:402
5327 msgid "Editor"
5328 msgstr "Ðåäàêòîð"
5329
5330 #: src/prefs_common.c:2940
5331 msgid "Add address to destination when double-clicked"
5332 msgstr "Äîáàâè àäðåñ äî ïðåäíàçíà÷åíèåòî êîãàòî ñå êëèêíå äâà ïúòè"
5333
5334 #: src/prefs_common.c:2943
5335 msgid "Log Size"
5336 msgstr "Ðàçìåð íà ëîãà"
5337
5338 #: src/prefs_common.c:2950
5339 msgid "Clip the log size"
5340 msgstr "Îãðàíè÷è ðàçìåðà íà ëîãà"
5341
5342 #: src/prefs_common.c:2955
5343 msgid "Log window length"
5344 msgstr "Äúëæèíà íà ëîã ïðîçîðåöà"
5345
5346 #: src/prefs_common.c:2964
5347 msgid "(0 to stop logging in the log window)"
5348 msgstr "(0 çà äà ñïðà ñà ëîãâàì â ïðîçîðåöà)"
5349
5350 #: src/prefs_common.c:2972
5351 msgid "Security"
5352 msgstr "Ñèãóðíîñò"
5353
5354 #: src/prefs_common.c:2979
5355 msgid "Ask before accepting SSL certificates"
5356 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ïðèåìåø SSL ñåðòèôèêàò"
5357
5358 #: src/prefs_common.c:2987
5359 msgid "On exit"
5360 msgstr "Ïðè èçëèçàíå"
5361
5362 #: src/prefs_common.c:2995
5363 msgid "Confirm on exit"
5364 msgstr "Ïîòâúæäàâàé èçëèçàíåòî"
5365
5366 #: src/prefs_common.c:3002
5367 msgid "Empty trash on exit"
5368 msgstr "Èçïðàçâàé Êîø÷åòî íà èçëèçàíå"
5369
5370 #: src/prefs_common.c:3004
5371 msgid "Ask before emptying"
5372 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ãî èçïðàçíèø"
5373
5374 #: src/prefs_common.c:3008
5375 msgid "Warn if there are queued messages"
5376 msgstr "Ïðåäóïðåæäàâàé àêî èìà ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
5377
5378 #: src/prefs_common.c:3187
5379 msgid "the full abbreviated weekday name"
5380 msgstr "íàïúëíî ñúêðàòåíîòî èìå íà äåëíèêà"
5381
5382 #: src/prefs_common.c:3188
5383 msgid "the full weekday name"
5384 msgstr "ïúëíîòî èìå íà äåëíèêà"
5385
5386 #: src/prefs_common.c:3189
5387 msgid "the abbreviated month name"