fix segfault in prefs_matcher.c
[claws.git] / po / bg.po
1 # Bulgarain translation of Sylpheed.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
4 # Updated by: George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2003-02-10 23:45+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
10 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
11 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:89
17 msgid "About"
18 msgstr "Îòíîñíî"
19
20 #: src/about.c:210
21 msgid ""
22 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
23 "\n"
24 msgstr ""
25 "GPGME å çàïàçåíà ìàðêà íà Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
26 "\n"
27
28 #: src/about.c:214
29 msgid ""
30 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
31 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
32 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
33 "version.\n"
34 "\n"
35 msgstr ""
36 "Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè "
37 "ìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å ïóáëèêóâàí "
38 "îò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
39 "\n"
40
41 #: src/about.c:220
42 msgid ""
43 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
44 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
45 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
46 "more details.\n"
47 "\n"
48 msgstr ""
49 "Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî ÁÅÇ "
50 "ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public License "
51 "çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
52 "\n"
53
54 #: src/about.c:226
55 msgid ""
56 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
57 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
58 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
59 msgstr ""
60 "Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî "
61 "ñ ïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
62 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
63
64 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:241 src/addrgather.c:506
65 #: src/alertpanel.c:190 src/alertpanel.c:324 src/compose.c:2921
66 #: src/compose.c:5549 src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204
67 #: src/editgroup.c:369 src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243
68 #: src/editldap_basedn.c:212 src/editvcard.c:239 src/export.c:187
69 #: src/foldersel.c:191 src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/prefswindow.c:258
70 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2263
71 #: src/import.c:190 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
72 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:549 src/mainwindow.c:2075
73 #: src/messageview.c:488 src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:899
74 #: src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:379 src/prefs_actions.c:294
75 #: src/prefs_common.c:3339 src/prefs_common.c:3508 src/prefs_common.c:3845
76 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
77 #: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:499
78 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
79 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
80 #: src/ssl_manager.c:98
81 msgid "OK"
82 msgstr "OK"
83
84 #: src/account.c:304
85 msgid ""
86 "Some composing windows are open.\n"
87 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
88 msgstr ""
89 "Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
90 "Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
91
92 #: src/account.c:554
93 msgid "Edit accounts"
94 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
95
96 #: src/account.c:572
97 msgid ""
98 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
99 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
100 msgstr ""
101 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
102 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
103
104 #: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:602
105 #: src/compose.c:4454 src/compose.c:4624 src/editaddress.c:774
106 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
107 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
108 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
109 #: src/select-keys.c:299
110 msgid "Name"
111 msgstr "Èìå"
112
113 #: src/account.c:593 src/prefs_account.c:896
114 msgid "Protocol"
115 msgstr "Ïðîòîêîë"
116
117 #: src/account.c:594 src/ssl_manager.c:105
118 msgid "Server"
119 msgstr "Ñúðâúð"
120
121 #: src/account.c:623 src/addressbook.c:741 src/editaddress.c:722
122 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:354 src/prefs_customheader.c:234
123 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
124 #: src/prefs_filtering.c:525 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
125 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:770
126 msgid "Add"
127 msgstr "Äîáàâè"
128
129 #: src/account.c:629
130 msgid "Edit"
131 msgstr "Ïðîìåíè"
132
133 #: src/account.c:635 src/prefs_customheader.c:241
134 msgid " Delete "
135 msgstr "Èçòðèé"
136
137 #: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:417 src/prefs_customheader.c:289
138 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:579
139 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
140 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:825
141 msgid "Down"
142 msgstr "Íàäîëó"
143
144 #: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:411 src/prefs_customheader.c:283
145 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:573
146 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
147 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:821
148 msgid "Up"
149 msgstr "Íàãîðå"
150
151 #: src/account.c:661
152 msgid " Set as default account "
153 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
154
155 #: src/account.c:667 src/addressbook.c:966 src/addressbook.c:2916
156 #: src/addressbook.c:2920 src/addressbook.c:2957 src/crash.c:245
157 #: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:679
158 #: src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1696 src/summary_search.c:208
159 msgid "Close"
160 msgstr "Çàòâîðè"
161
162 #: src/account.c:735
163 msgid "Delete account"
164 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
165
166 #: src/account.c:736
167 msgid "Do you really want to delete this account?"
168 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
169
170 #: src/account.c:737 src/addressbook.c:989 src/addressbook.c:2162
171 #: src/compose.c:2798 src/compose.c:3280 src/compose.c:5727 src/compose.c:6033
172 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2170 src/folderview.c:2229
173 #: src/folderview.c:2321 src/folderview.c:2456 src/folderview.c:2495
174 #: src/inc.c:167 src/inc.c:298 src/mainwindow.c:1346 src/message_search.c:198
175 #: src/prefs_actions.c:869 src/prefs_customheader.c:543
176 #: src/prefs_filtering.c:1063 src/prefs_filtering.c:1491
177 #: src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
178 #: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
179 #: src/summaryview.c:912 src/summaryview.c:1356 src/summaryview.c:1400
180 #: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1499
181 #: src/summaryview.c:1524 src/summaryview.c:1549 src/summaryview.c:1574
182 #: src/summaryview.c:3060 src/toolbar.c:2105
183 msgid "Yes"
184 msgstr "Äà"
185
186 #: src/account.c:737 src/compose.c:3280 src/compose.c:5727
187 #: src/folderview.c:2170 src/folderview.c:2229 src/folderview.c:2321
188 #: src/folderview.c:2456 src/folderview.c:2495 src/ssl_manager.c:271
189 msgid "+No"
190 msgstr "+Íå"
191
192 #: src/addressadd.c:163
193 msgid "Add to address book"
194 msgstr "Äîáàâè â Àäðåñíèêà"
195
196 #: src/addressadd.c:195 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:405
197 msgid "Address"
198 msgstr "Àäðåñ"
199
200 #: src/addressadd.c:205 src/addressbook.c:604 src/editaddress.c:628
201 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
202 msgid "Remarks"
203 msgstr "Áåëåæêè"
204
205 #: src/addressadd.c:227
206 msgid "Select Address Book Folder"
207 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
208
209 #: src/addressadd.c:242 src/addressbook.c:2156 src/addrgather.c:507
210 #: src/compose.c:2921 src/compose.c:5550 src/compose.c:6204 src/compose.c:6242
211 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
212 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
213 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
214 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:259
215 #: src/gtkaspell.c:1356 src/import.c:191 src/importldif.c:825
216 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203
217 #: src/main.c:549 src/mainwindow.c:2075 src/messageview.c:488
218 #: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:900 src/passphrase.c:134
219 #: src/prefs_gtk.c:380 src/prefs_actions.c:295 src/prefs_common.c:3340
220 #: src/prefs_common.c:3846 src/prefs_customheader.c:158
221 #: src/prefs_display_header.c:195 src/prefs_filtering.c:344
222 #: src/prefs_folder_item.c:500 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
223 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
224 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323 src/summaryview.c:912
225 #: src/summaryview.c:3404
226 msgid "Cancel"
227 msgstr "Îòêàç"
228
229 #: src/addressbook.c:343 src/compose.c:489 src/mainwindow.c:405
230 #: src/messageview.c:146
231 msgid "/_File"
232 msgstr "/Ôàéë"
233
234 #: src/addressbook.c:344
235 msgid "/_File/New _Book"
236 msgstr "/Ôàéë/Íîâà Êíèãà"
237
238 #: src/addressbook.c:345
239 msgid "/_File/New _vCard"
240 msgstr "/Ôàéë/Íîâ _vCard"
241
242 #: src/addressbook.c:347
243 msgid "/_File/New _JPilot"
244 msgstr "/Ôàéë/Íîâ _JPilot"
245
246 #: src/addressbook.c:350
247 msgid "/_File/New _Server"
248 msgstr "/Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
249
250 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:493
251 #: src/mainwindow.c:419 src/mainwindow.c:422 src/messageview.c:147
252 msgid "/_File/---"
253 msgstr "/Ôàéë/---"
254
255 #: src/addressbook.c:353
256 msgid "/_File/_Edit"
257 msgstr "/Ôàéë/Ðåäàêòèðàé"
258
259 #: src/addressbook.c:354
260 msgid "/_File/_Delete"
261 msgstr "/Ôàéë/Èçòðèé"
262
263 #: src/addressbook.c:356
264 msgid "/_File/_Save"
265 msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè"
266
267 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:494 src/messageview.c:148
268 msgid "/_File/_Close"
269 msgstr "/Ôàéë/Çàòâîðè"
270
271 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
272 #: src/compose.c:496 src/mainwindow.c:426
273 msgid "/_Edit"
274 msgstr "/Ðåäàêòèðàé"
275
276 #: src/addressbook.c:359
277 msgid "/_Edit/C_ut"
278 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
279
280 #: src/addressbook.c:360 src/compose.c:501 src/mainwindow.c:427
281 msgid "/_Edit/_Copy"
282 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
283
284 #: src/addressbook.c:361 src/compose.c:502
285 msgid "/_Edit/_Paste"
286 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
287
288 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:499 src/compose.c:582
289 #: src/mainwindow.c:430
290 msgid "/_Edit/---"
291 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/---"
292
293 #: src/addressbook.c:363
294 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
295 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè Àäðåñ"
296
297 #: src/addressbook.c:364
298 msgid "/_Address"
299 msgstr "/Àäðåñ"
300
301 #: src/addressbook.c:365
302 msgid "/_Address/New _Address"
303 msgstr "/Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
304
305 #: src/addressbook.c:366
306 msgid "/_Address/New _Group"
307 msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ãðóïà"
308
309 #: src/addressbook.c:367
310 msgid "/_Address/New _Folder"
311 msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ïàïêà"
312
313 #: src/addressbook.c:368
314 msgid "/_Address/---"
315 msgstr "/Àäðåñ/---"
316
317 #: src/addressbook.c:369
318 msgid "/_Address/_Edit"
319 msgstr "/Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
320
321 #: src/addressbook.c:370
322 msgid "/_Address/_Delete"
323 msgstr "/Àäðåñ/Èçòðèé"
324
325 #: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:636
326 #: src/mainwindow.c:645 src/mainwindow.c:656 src/mainwindow.c:658
327 #: src/mainwindow.c:661 src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:668
328 msgid "/_Tools/---"
329 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/---"
330
331 #: src/addressbook.c:372
332 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
333 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
334
335 #: src/addressbook.c:373
336 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
337 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
338
339 #: src/addressbook.c:374
340 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
341 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
342
343 #: src/addressbook.c:376
344 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
345 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
346
347 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:692
348 #: src/messageview.c:164
349 msgid "/_Help"
350 msgstr "/Ïîìîù"
351
352 #: src/addressbook.c:378 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:700
353 #: src/messageview.c:165
354 msgid "/_Help/_About"
355 msgstr "/Ïîìîù/Îòíîñíî"
356
357 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
358 msgid "/New _Address"
359 msgstr "/Íîâ Àäðåñ"
360
361 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
362 msgid "/New _Group"
363 msgstr "/Íîâà Ãðóïà"
364
365 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
366 msgid "/New _Folder"
367 msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
368
369 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
370 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:483
371 #: src/folderview.c:280 src/folderview.c:282 src/folderview.c:291
372 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:300 src/folderview.c:302
373 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:317 src/folderview.c:321
374 #: src/folderview.c:323 src/folderview.c:333 src/folderview.c:337
375 #: src/folderview.c:340 src/folderview.c:342 src/summaryview.c:412
376 #: src/summaryview.c:415 src/summaryview.c:417 src/summaryview.c:423
377 #: src/summaryview.c:435 src/summaryview.c:447 src/summaryview.c:453
378 #: src/summaryview.c:456
379 msgid "/---"
380 msgstr "/---"
381
382 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:420
383 msgid "/_Delete"
384 msgstr "/Èçòðèé"
385
386 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
387 msgid "/C_ut"
388 msgstr "/Èçðåæè"
389
390 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
391 msgid "/_Copy"
392 msgstr "/Êîïèðàé"
393
394 #: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
395 msgid "/_Paste"
396 msgstr "/Ïîñòàâè"
397
398 #: src/addressbook.c:408
399 msgid "/Pa_ste Address"
400 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
401
402 #: src/addressbook.c:420 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
403 msgid "Unknown"
404 msgstr "Íåèçâåñòåí"
405
406 #: src/addressbook.c:427 src/addressbook.c:446 src/importldif.c:119
407 msgid "Success"
408 msgstr "Óñïåõ"
409
410 #: src/addressbook.c:428 src/importldif.c:120
411 msgid "Bad arguments"
412 msgstr "Íåêîðåêòíè àðãóìåíòè"
413
414 #: src/addressbook.c:429 src/importldif.c:121
415 msgid "File not specified"
416 msgstr "Íå å ïîñî÷åí ôàéë"
417
418 #: src/addressbook.c:430 src/importldif.c:122
419 msgid "Error opening file"
420 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà ôàéë."
421
422 #: src/addressbook.c:431 src/importldif.c:123
423 msgid "Error reading file"
424 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà ôàéë"
425
426 #: src/addressbook.c:432 src/importldif.c:124
427 msgid "End of file encountered"
428 msgstr "Äîñòèãíàò å êðàÿ íà ôàéëà"
429
430 #: src/addressbook.c:433 src/importldif.c:125
431 msgid "Error allocating memory"
432 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàåìàíåòî íà ïàìåò"
433
434 #: src/addressbook.c:434 src/importldif.c:126
435 msgid "Bad file format"
436 msgstr "Ëîø ôîðìàò íà ôàéë"
437
438 #: src/addressbook.c:435 src/importldif.c:127
439 msgid "Error writing to file"
440 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïèñàíåòî âúâ ôàéë"
441
442 #: src/addressbook.c:436 src/importldif.c:128
443 msgid "Error opening directory"
444 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà äèðåêòîðèÿ"
445
446 #: src/addressbook.c:437 src/importldif.c:129
447 msgid "No path specified"
448 msgstr "Íå å ïîñî÷åí ïúò"
449
450 #: src/addressbook.c:447
451 msgid "Error connecting to LDAP server"
452 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
453
454 #: src/addressbook.c:448
455 msgid "Error initializing LDAP"
456 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèèðàíåòî íà LDAP"
457
458 #: src/addressbook.c:449
459 msgid "Error binding to LDAP server"
460 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíåòî êúì LDAP ñúðâúð"
461
462 #: src/addressbook.c:450
463 msgid "Error searching LDAP database"
464 msgstr "Ãðåøêà ïðè òúðñåíåòî íà LDAP áàçàòà äàííè"
465
466 #: src/addressbook.c:451
467 msgid "Timeout performing LDAP operation"
468 msgstr "Òàéìàóò ïðè èçïúëíåíèåòî íà LDAP îïåðàöèÿòà"
469
470 #: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:453
471 msgid "Error in LDAP search criteria"
472 msgstr "Ãðåøêà â LDAP êðèòåðèÿ çà òúðñåíå"
473
474 #: src/addressbook.c:454
475 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
476 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè LDAP äàííè ïî òúðñåíèÿ êðèòåðèé"
477
478 #: src/addressbook.c:603
479 msgid "E-Mail address"
480 msgstr "E-Mail àäðåñ"
481
482 #: src/addressbook.c:607 src/prefs_common.c:2990 src/toolbar.c:166
483 #: src/toolbar.c:1813
484 msgid "Address book"
485 msgstr "Àäðåñíèê"
486
487 #: src/addressbook.c:706
488 msgid "Name:"
489 msgstr "Èìå:"
490
491 #: src/addressbook.c:738 src/addressbook.c:2155 src/addressbook.c:2162
492 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:367
493 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
494 #: src/prefs_filtering.c:228 src/prefs_filtering.c:538 src/prefs_matcher.c:570
495 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:782
496 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:355 src/toolbar.c:447
497 msgid "Delete"
498 msgstr "Èçòðèé"
499
500 #: src/addressbook.c:744
501 msgid "Lookup"
502 msgstr "Ïîòúðñè"
503
504 #: src/addressbook.c:756 src/compose.c:1305 src/compose.c:2970
505 #: src/compose.c:4271 src/compose.c:4970 src/headerview.c:54
506 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
507 msgid "To:"
508 msgstr "Äî:"
509
510 #: src/addressbook.c:760 src/compose.c:1289 src/compose.c:2969
511 #: src/prefs_template.c:175
512 msgid "Cc:"
513 msgstr "Cc:"
514
515 #: src/addressbook.c:764 src/compose.c:1292 src/prefs_template.c:176
516 msgid "Bcc:"
517 msgstr "Bcc:"
518
519 #: src/addressbook.c:964 src/addressbook.c:987
520 msgid "Delete address(es)"
521 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
522
523 #: src/addressbook.c:965
524 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
525 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
526
527 #: src/addressbook.c:988
528 msgid "Really delete the address(es)?"
529 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
530
531 #: src/addressbook.c:989 src/addressbook.c:2162 src/compose.c:2798
532 #: src/compose.c:6033 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:167 src/inc.c:298
533 #: src/mainwindow.c:1346 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:869
534 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1063
535 #: src/prefs_filtering.c:1491 src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:632
536 #: src/prefs_scoring.c:769 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
537 #: src/summaryview.c:912 src/summaryview.c:1356 src/summaryview.c:1400
538 #: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1499
539 #: src/summaryview.c:1524 src/summaryview.c:1549 src/summaryview.c:1574
540 #: src/summaryview.c:3060 src/toolbar.c:2105
541 msgid "No"
542 msgstr "Íå"
543
544 #: src/addressbook.c:1498 src/addressbook.c:1571
545 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
546 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
547
548 #: src/addressbook.c:1509
549 msgid "Cannot paste into an address group."
550 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
551
552 #: src/addressbook.c:2152
553 #, c-format
554 msgid ""
555 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
556 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
557 msgstr ""
558 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
559 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
560
561 #: src/addressbook.c:2156
562 msgid "Folder only"
563 msgstr "Ïàïêà ñàìî"
564
565 #: src/addressbook.c:2156
566 msgid "Folder and Addresses"
567 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
568
569 #: src/addressbook.c:2161
570 #, c-format
571 msgid "Really delete `%s' ?"
572 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
573
574 #: src/addressbook.c:2866
575 msgid "New user, could not save index file."
576 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
577
578 #: src/addressbook.c:2870
579 msgid "New user, could not save address book files."
580 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
581
582 #: src/addressbook.c:2880
583 msgid "Old address book converted successfully."
584 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
585
586 #: src/addressbook.c:2885
587 msgid ""
588 "Old address book converted,\n"
589 "could not save new address index file"
590 msgstr ""
591 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
592 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
593
594 #: src/addressbook.c:2898
595 msgid ""
596 "Could not convert address book,\n"
597 "but created empty new address book files."
598 msgstr ""
599 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
600 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
601
602 #: src/addressbook.c:2904
603 msgid ""
604 "Could not convert address book,\n"
605 "could not create new address book files."
606 msgstr ""
607 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
608 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
609
610 #: src/addressbook.c:2909
611 msgid ""
612 "Could not convert address book\n"
613 "and could not create new address book files."
614 msgstr ""
615 "Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
616 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
617
618 #: src/addressbook.c:2916
619 msgid "Addressbook conversion error"
620 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
621
622 #: src/addressbook.c:2920
623 msgid "Addressbook conversion"
624 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
625
626 #: src/addressbook.c:2955
627 msgid "Addressbook Error"
628 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
629
630 #: src/addressbook.c:2956
631 msgid "Could not read address index"
632 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
633
634 #: src/addressbook.c:3449 src/prefs_common.c:1053
635 msgid "Interface"
636 msgstr "Èíòåðôåéñ"
637
638 #: src/addressbook.c:3465 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
639 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
640 msgid "Address Book"
641 msgstr "Àäðåñíèê"
642
643 #: src/addressbook.c:3481
644 msgid "Person"
645 msgstr "Ëèöå"
646
647 #: src/addressbook.c:3497
648 msgid "EMail Address"
649 msgstr "EMail Àäðåñ"
650
651 #: src/addressbook.c:3513
652 msgid "Group"
653 msgstr "Ãðóïà"
654
655 #: src/addressbook.c:3529 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:370
656 #: src/prefs_account.c:1963
657 msgid "Folder"
658 msgstr "Ïàïêà"
659
660 #: src/addressbook.c:3545
661 msgid "vCard"
662 msgstr "vCard"
663
664 #: src/addressbook.c:3561 src/addressbook.c:3577
665 msgid "JPilot"
666 msgstr "JPilot"
667
668 #: src/addressbook.c:3593
669 msgid "LDAP Server"
670 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
671
672 #: src/addrgather.c:156
673 msgid "Please specify name for address book."
674 msgstr "Ìîëÿ óêàæåòå èìå çà àäðåñíèêà."
675
676 #: src/addrgather.c:176
677 msgid "Please select the mail headers to search."
678 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå çàãëàâêè â êîèòî äà òúðñÿ."
679
680 #: src/addrgather.c:183
681 msgid "Busy harvesting addresses..."
682 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñèòå ..."
683
684 #: src/addrgather.c:221
685 msgid "Addresses gathered successfully."
686 msgstr "Àäðåñèòå ñà ñúáðàíè óñïåøíî."
687
688 #: src/addrgather.c:285
689 msgid "No folder or message was selected."
690 msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà, íèòî ñúîáùåíèå."
691
692 #: src/addrgather.c:293
693 msgid ""
694 "Please select a folder to process from the folder\n"
695 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
696 "the message list."
697 msgstr ""
698 "Ìîëÿ, èçáåðåòå ïàïêà îò ñïèñúêà ñ ïàïêè, êîÿòî äà\n"
699 "îáðàáîòÿ. Àëòåðíàòèâíî, èçáåðåòå ñúîáùåíèå îò\n"
700 "ñïèñúêà ñúñ ñúîáùåíèÿ."
701
702 #: src/addrgather.c:345
703 msgid "Folder :"
704 msgstr "Ïàïêà :"
705
706 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
707 msgid "Address Book :"
708 msgstr "Àäðåñíèê :"
709
710 #: src/addrgather.c:366
711 msgid "Folder Size :"
712 msgstr "Ðàçìåð íà ïàïêà :"
713
714 #: src/addrgather.c:381
715 msgid "Process these mail header fields"
716 msgstr "Îáðàáîòè òåçè ïîëåòà îò çàãëàâêàòà"
717
718 #: src/addrgather.c:399
719 msgid "Include sub-folders"
720 msgstr "Âêëþ÷è ïîä-ïàïêè"
721
722 #: src/addrgather.c:422
723 msgid "Header Name"
724 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
725
726 #: src/addrgather.c:423
727 msgid "Address Count"
728 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
729
730 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:259
731 #: src/messageview.c:408
732 msgid "Warning"
733 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
734
735 #: src/addrgather.c:528
736 msgid "Header Fields"
737 msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
738
739 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
740 msgid "Finish"
741 msgstr "Çàâúðøè"
742
743 #: src/addrgather.c:588
744 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
745 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
746
747 #: src/addrgather.c:596
748 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
749 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò ïàïêà"
750
751 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
752 msgid "Common address"
753 msgstr "Îáùè àäðåñè"
754
755 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
756 msgid "Personal address"
757 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
758
759 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5727 src/main.c:531
760 msgid "Notice"
761 msgstr "Ñúîáùåíèå"
762
763 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3280 src/inc.c:556
764 msgid "Error"
765 msgstr "Ãðåøêà"
766
767 #: src/alertpanel.c:190
768 msgid "View log"
769 msgstr "Âèæ ëîã"
770
771 #: src/alertpanel.c:308
772 msgid "Show this message next time"
773 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
774
775 #: src/colorlabel.c:44
776 msgid "Orange"
777 msgstr "Îðàíæåâ"
778
779 #: src/colorlabel.c:45
780 msgid "Red"
781 msgstr "×åðâåí"
782
783 #: src/colorlabel.c:46
784 msgid "Pink"
785 msgstr "Ðîçîâ"
786
787 #: src/colorlabel.c:47
788 msgid "Sky blue"
789 msgstr "Íåáåñíî ñèí"
790
791 #: src/colorlabel.c:48
792 msgid "Blue"
793 msgstr "Ñèí"
794
795 #: src/colorlabel.c:49
796 msgid "Green"
797 msgstr "Çåëåí"
798
799 #: src/colorlabel.c:50
800 msgid "Brown"
801 msgstr "Êàôÿâ"
802
803 #: src/colorlabel.c:280 src/compose.c:4925 src/exphtmldlg.c:450
804 #: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4376
805 msgid "None"
806 msgstr "Íèêîé"
807
808 #: src/common/nntp.c:61
809 #, c-format
810 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
811 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
812
813 #: src/common/nntp.c:149 src/common/nntp.c:212
814 #, c-format
815 msgid "protocol error: %s\n"
816 msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà: %s\n"
817
818 #: src/common/nntp.c:172 src/common/nntp.c:218
819 msgid "protocol error\n"
820 msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà\n"
821
822 #: src/common/nntp.c:268 src/common/nntp.c:274
823 msgid "Error occurred while posting\n"
824 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
825
826 #: src/common/smtp.c:112
827 #, c-format
828 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
829 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ SMTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
830
831 #: src/common/smtp.c:119
832 msgid "SSL connection failed"
833 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
834
835 #: src/common/smtp.c:126
836 #, c-format
837 msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
838 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ñå ñâúðçâàõ ñ %s:%d\n"
839
840 #: src/common/smtp.c:143
841 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
842 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ HELO\n"
843
844 #: src/common/smtp.c:151
845 msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
846 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ STARTTLS\n"
847
848 #: src/common/smtp.c:159
849 msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
850 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ EHLO\n"
851
852 #: src/common/smtp.c:218
853 msgid "SMTP AUTH not available\n"
854 msgstr "SMTP AUTH íå å íà ðàçïîëîæåíèå\n"
855
856 #: src/common/ssl.c:88
857 msgid "Error creating ssl context\n"
858 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
859
860 #: src/common/ssl.c:107
861 #, c-format
862 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
863 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè (%s)\n"
864
865 #: src/common/ssl.c:114
866 #, c-format
867 msgid "SSL connection using %s\n"
868 msgstr "SSL âðúçêà ïîëçâàéêè %s\n"
869
870 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
871 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
872 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
873 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
874 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
875 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
876 msgid "<not in certificate>"
877 msgstr "<not in certificate>"
878
879 #: src/common/ssl_certificate.c:189
880 #, c-format
881 msgid ""
882 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
883 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
884 "  Fingerprint: %s\n"
885 "  Signature status: %s"
886 msgstr ""
887 "  Ñîáñòâåíèê: %s (%s) â %s\n"
888 "  Ïîäïèñàí îò: %s (%s) â %s\n"
889 "  Îòïå÷àòúê: %s\n"
890 "  Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
891
892 #: src/common/ssl_certificate.c:308
893 msgid "Can't load X509 default paths"
894 msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ X509 ïîäðàçáèðàùèòå ñå ïúòèùà"
895
896 #: src/common/ssl_certificate.c:363
897 #, c-format
898 msgid ""
899 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
900 "%s"
901 msgstr ""
902 "%s ïîêàçâà íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò:\n"
903 "%s"
904
905 #: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
906 #, c-format
907 msgid ""
908 "%s\n"
909 "\n"
910 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
911 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
912 msgstr ""
913 "%s\n"
914 "\n"
915 "Íÿìà äà áúäå èçòåãëÿíà ïîùà ñ òîçè àêàóíò äîêàòî íå çàïàçèòå ñåðòèôèêàò.\n"
916 "(Îòìàðêèðàéòå îïöèÿ \"%s\").\n"
917
918 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
919 #: src/prefs_common.c:2825
920 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
921 msgstr "Íå èçêàðâàé ñêà÷àùî ñúîáùåíèå çà ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå"
922
923 #: src/common/ssl_certificate.c:399
924 #, c-format
925 msgid ""
926 "%s's SSL certificate changed !\n"
927 "We have saved this one:\n"
928 "%s\n"
929 "\n"
930 "It is now:\n"
931 "%s\n"
932 "\n"
933 "This could mean the server answering is not the known one."
934 msgstr ""
935 "SSL ñåðòèôèêàòà íà %s å ïðîìåíåí !\n"
936 "Èìàìå çàïàçåí òîçè:\n"
937 "%s\n"
938 "\n"
939 "À ñåãà å:\n"
940 "%s\n"
941 "\n"
942 "Òîâà ìîæå äà îçíà÷àâà, ÷å îòãîâàðÿùèÿ ñúðâúð íå å òîçè êîéòî çíàåì."
943
944 #: src/compose.c:481
945 msgid "/_Add..."
946 msgstr "/Äîáàâè..."
947
948 #: src/compose.c:482
949 msgid "/_Remove"
950 msgstr "/Ìàõíè"
951
952 #: src/compose.c:484 src/folderview.c:283 src/folderview.c:304
953 #: src/folderview.c:325 src/folderview.c:344
954 msgid "/_Properties..."
955 msgstr "/Ñâîéñòâà..."
956
957 #: src/compose.c:490
958 msgid "/_File/_Attach file"
959 msgstr "/Ôàéë/Ïðèêðåïè ôàéë"
960
961 #: src/compose.c:491
962 msgid "/_File/_Insert file"
963 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
964
965 #: src/compose.c:492
966 msgid "/_File/Insert si_gnature"
967 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
968
969 #: src/compose.c:497
970 msgid "/_Edit/_Undo"
971 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Îòìÿíà"
972
973 #: src/compose.c:498
974 msgid "/_Edit/_Redo"
975 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Redo"
976
977 #: src/compose.c:500
978 msgid "/_Edit/Cu_t"
979 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
980
981 #: src/compose.c:503
982 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
983 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
984
985 #: src/compose.c:505 src/mainwindow.c:428
986 msgid "/_Edit/Select _all"
987 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
988
989 #: src/compose.c:506
990 msgid "/_Edit/A_dvanced"
991 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
992
993 #: src/compose.c:507
994 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
995 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
996
997 #: src/compose.c:512
998 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
999 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
1000
1001 #: src/compose.c:517
1002 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1003 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
1004
1005 #: src/compose.c:522
1006 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1007 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
1008
1009 #: src/compose.c:527
1010 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1011 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
1012
1013 #: src/compose.c:532
1014 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1015 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
1016
1017 #: src/compose.c:537
1018 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1019 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
1020
1021 #: src/compose.c:542
1022 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1023 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
1024
1025 #: src/compose.c:547
1026 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1027 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
1028
1029 #: src/compose.c:552
1030 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1031 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
1032
1033 #: src/compose.c:557
1034 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1035 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
1036
1037 #: src/compose.c:562
1038 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1039 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
1040
1041 #: src/compose.c:567
1042 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1043 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
1044
1045 #: src/compose.c:572
1046 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1047 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
1048
1049 #: src/compose.c:577
1050 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1051 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
1052
1053 #: src/compose.c:583
1054 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1055 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
1056
1057 #: src/compose.c:585
1058 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1059 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
1060
1061 #: src/compose.c:587
1062 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1063 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
1064
1065 #: src/compose.c:590
1066 msgid "/_Spelling"
1067 msgstr "/Ñïåëèíã"
1068
1069 #: src/compose.c:591
1070 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1071 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
1072
1073 #: src/compose.c:593
1074 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1075 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
1076
1077 #: src/compose.c:595
1078 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1079 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
1080
1081 #: src/compose.c:597
1082 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1083 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
1084
1085 #: src/compose.c:599
1086 msgid "/_Spelling/---"
1087 msgstr "/Ñïåëèíã/---"
1088
1089 #: src/compose.c:600
1090 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1091 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
1092
1093 #: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:434 src/summaryview.c:448
1094 msgid "/_View"
1095 msgstr "/Èçãëåä"
1096
1097 #: src/compose.c:605
1098 msgid "/_View/_To"
1099 msgstr "/Èçãëåä/Äî"
1100
1101 #: src/compose.c:606
1102 msgid "/_View/_Cc"
1103 msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
1104
1105 #: src/compose.c:607
1106 msgid "/_View/_Bcc"
1107 msgstr "/Èçãëåä/_Bcc"
1108
1109 #: src/compose.c:608
1110 msgid "/_View/_Reply to"
1111 msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
1112
1113 #: src/compose.c:609 src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/mainwindow.c:452
1114 #: src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:484 src/mainwindow.c:508
1115 #: src/mainwindow.c:590 src/mainwindow.c:594
1116 msgid "/_View/---"
1117 msgstr "/Èçãëåä/---"
1118
1119 #: src/compose.c:610
1120 msgid "/_View/_Followup to"
1121 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1122
1123 #: src/compose.c:612
1124 msgid "/_View/R_uler"
1125 msgstr "/Èçãëåä/Ëèíèÿ"
1126
1127 #: src/compose.c:614
1128 msgid "/_View/_Attachment"
1129 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïêè"
1130
1131 #: src/compose.c:616 src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:150
1132 msgid "/_Message"
1133 msgstr "/Ñúîáùåíèå"
1134
1135 #: src/compose.c:617
1136 msgid "/_Message/_Send"
1137 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
1138
1139 #: src/compose.c:619
1140 msgid "/_Message/Send _later"
1141 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïî-êúñíî"
1142
1143 #: src/compose.c:621 src/compose.c:627 src/compose.c:632 src/compose.c:634
1144 #: src/compose.c:638 src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:602
1145 #: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:614 src/mainwindow.c:617
1146 #: src/mainwindow.c:619 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:158
1147 #: src/messageview.c:161
1148 msgid "/_Message/---"
1149 msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
1150
1151 #: src/compose.c:622
1152 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1153 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
1154
1155 #: src/compose.c:624
1156 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1157 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
1158
1159 #: src/compose.c:628
1160 msgid "/_Message/_To"
1161 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Äî"
1162
1163 #: src/compose.c:629
1164 msgid "/_Message/_Cc"
1165 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
1166
1167 #: src/compose.c:630
1168 msgid "/_Message/_Bcc"
1169 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Bcc"
1170
1171 #: src/compose.c:631
1172 msgid "/_Message/_Reply to"
1173 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
1174
1175 #: src/compose.c:633
1176 msgid "/_Message/_Followup to"
1177 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1178
1179 #: src/compose.c:635
1180 msgid "/_Message/_Attach"
1181 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
1182
1183 #: src/compose.c:639
1184 msgid "/_Message/Si_gn"
1185 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
1186
1187 #: src/compose.c:640
1188 msgid "/_Message/_Encrypt"
1189 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
1190
1191 #: src/compose.c:641
1192 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1193 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/MIME"
1194
1195 #: src/compose.c:642
1196 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1197 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/Inline"
1198
1199 #: src/compose.c:645
1200 msgid "/_Message/_Priority"
1201 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
1202
1203 #: src/compose.c:646
1204 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1205 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
1206
1207 #: src/compose.c:647
1208 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1209 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
1210
1211 #: src/compose.c:648
1212 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1213 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
1214
1215 #: src/compose.c:649
1216 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1217 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
1218
1219 #: src/compose.c:650
1220 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1221 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
1222
1223 #: src/compose.c:652
1224 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1225 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
1226
1227 #: src/compose.c:653 src/mainwindow.c:634
1228 msgid "/_Tools"
1229 msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
1230
1231 #: src/compose.c:654
1232 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1233 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
1234
1235 #: src/compose.c:655
1236 msgid "/_Tools/_Address book"
1237 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
1238
1239 #: src/compose.c:656
1240 msgid "/_Tools/_Template"
1241 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
1242
1243 #: src/compose.c:657 src/mainwindow.c:657
1244 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1245 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
1246
1247 #: src/compose.c:1295
1248 msgid "Reply-To:"
1249 msgstr "Reply-To:"
1250
1251 #: src/compose.c:1298 src/compose.c:4268 src/compose.c:4972
1252 #: src/headerview.c:55
1253 msgid "Newsgroups:"
1254 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
1255
1256 #: src/compose.c:1301
1257 msgid "Followup-To:"
1258 msgstr "Followup-To:"
1259
1260 #: src/compose.c:1595
1261 msgid "Quote mark format error."
1262 msgstr "Ãðåøêà ïðè ôîðìàòà íà çíàêà çà öèòèðàíå."
1263
1264 #: src/compose.c:1607
1265 msgid "Message reply/forward format error."
1266 msgstr "Ãðåøêà ïðè reply/forward ôîðìàòà."
1267
1268 #: src/compose.c:1906
1269 #, c-format
1270 msgid "File %s is empty."
1271 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí."
1272
1273 #: src/compose.c:1910
1274 #, c-format
1275 msgid "Can't read %s."
1276 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
1277
1278 #: src/compose.c:1938
1279 #, c-format
1280 msgid "Message: %s"
1281 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
1282
1283 #: src/compose.c:2616
1284 msgid " [Edited]"
1285 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
1286
1287 #: src/compose.c:2618
1288 #, c-format
1289 msgid "%s - Compose message%s"
1290 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1291
1292 #: src/compose.c:2621
1293 #, c-format
1294 msgid "Compose message%s"
1295 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1296
1297 #: src/compose.c:2645 src/compose.c:2888
1298 msgid ""
1299 "Account for sending mail is not specified.\n"
1300 "Please select a mail account before sending."
1301 msgstr ""
1302 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
1303 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
1304
1305 #: src/compose.c:2788
1306 msgid "Recipient is not specified."
1307 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
1308
1309 #: src/compose.c:2796 src/messageview.c:408 src/prefs_account.c:736
1310 #: src/prefs_common.c:1035 src/toolbar.c:347 src/toolbar.c:394
1311 msgid "Send"
1312 msgstr "Èçïðàòè"
1313
1314 #: src/compose.c:2797
1315 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1316 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
1317
1318 #: src/compose.c:2818
1319 msgid "Could not queue message for sending"
1320 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
1321
1322 #: src/compose.c:2823
1323 msgid ""
1324 "The message was queued but could not be sent.\n"
1325 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1326 msgstr ""
1327
1328 #: src/compose.c:2904 src/procmsg.c:1383
1329 #, c-format
1330 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1331 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
1332
1333 #: src/compose.c:2918 src/messageview.c:485
1334 msgid "Queueing"
1335 msgstr "Èç÷àêâàì"
1336
1337 #: src/compose.c:2919
1338 msgid ""
1339 "Error occurred while sending the message.\n"
1340 "Put this message into queue folder?"
1341 msgstr ""
1342 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
1343 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
1344
1345 #: src/compose.c:2925
1346 msgid "Can't queue the message."
1347 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
1348
1349 #: src/compose.c:2928
1350 msgid "Error occurred while sending the message."
1351 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
1352
1353 #: src/compose.c:2941
1354 msgid "Can't save the message to Sent."
1355 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
1356
1357 #: src/compose.c:3170
1358 #, c-format
1359 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1360 msgstr ""
1361
1362 #: src/compose.c:3276
1363 #, c-format
1364 msgid ""
1365 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1366 "%s to %s.\n"
1367 "Send it anyway?"
1368 msgstr ""
1369 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî\n"
1370 "%s êúì %s.\n"
1371 "Äà ãî èçïðàòÿ ëè âñå ïàê?"
1372
1373 #: src/compose.c:3534
1374 msgid "No account for sending mails available!"
1375 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
1376
1377 #: src/compose.c:3544
1378 msgid "No account for posting news available!"
1379 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
1380
1381 #: src/compose.c:4348 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:149
1382 msgid "From:"
1383 msgstr "Îò"
1384
1385 #: src/compose.c:4452 src/compose.c:4622 src/compose.c:5488
1386 msgid "MIME type"
1387 msgstr "MIME òèï"
1388
1389 #: src/compose.c:4453 src/compose.c:4623 src/mimeview.c:151
1390 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
1391 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:468
1392 msgid "Size"
1393 msgstr "Ðàçìåð"
1394
1395 #: src/compose.c:4517
1396 msgid "Save Message to "
1397 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
1398
1399 #: src/compose.c:4537 src/prefs_filtering.c:496
1400 msgid "Select ..."
1401 msgstr " Èçáåðè ... "
1402
1403 #: src/compose.c:4673 src/prefs_account.c:1264 src/prefs_customheader.c:188
1404 #: src/prefs_matcher.c:146
1405 msgid "Header"
1406 msgstr "Çàãëàâêà"
1407
1408 #: src/compose.c:4675 src/mimeview.c:198
1409 msgid "Attachments"
1410 msgstr "Ïðèêðåïêè"
1411
1412 #: src/compose.c:4677
1413 msgid "Others"
1414 msgstr "Äðóãè"
1415
1416 #: src/compose.c:4692 src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:177
1417 #: src/summary_search.c:163
1418 msgid "Subject:"
1419 msgstr "Òåìà:"
1420
1421 #: src/compose.c:4933
1422 #, c-format
1423 msgid ""
1424 "Spell checker could not be started.\n"
1425 "%s"
1426 msgstr ""
1427 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
1428 "%s"
1429
1430 #: src/compose.c:5383
1431 msgid "Invalid MIME type."
1432 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
1433
1434 #: src/compose.c:5401
1435 msgid "File doesn't exist or is empty."
1436 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
1437
1438 #: src/compose.c:5470
1439 msgid "Properties"
1440 msgstr "Ñâîéñòâà"
1441
1442 #: src/compose.c:5515
1443 msgid "Encoding"
1444 msgstr "Åíêîäèíã"
1445
1446 #: src/compose.c:5546
1447 msgid "Path"
1448 msgstr "Ïúò"
1449
1450 #: src/compose.c:5547 src/prefs_toolbar.c:803
1451 msgid "File name"
1452 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
1453
1454 #: src/compose.c:5724
1455 #, c-format
1456 msgid ""
1457 "The external editor is still working.\n"
1458 "Force terminating the process?\n"
1459 "process group id: %d"
1460 msgstr ""
1461 "Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
1462 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
1463 "process group id: %d"
1464
1465 #: src/compose.c:6031 src/inc.c:165 src/inc.c:296 src/toolbar.c:2103
1466 msgid "Offline warning"
1467 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
1468
1469 #: src/compose.c:6032 src/inc.c:166 src/inc.c:297 src/toolbar.c:2104
1470 msgid "You're working offline. Override?"
1471 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
1472
1473 #: src/compose.c:6146 src/compose.c:6167
1474 msgid "Select file"
1475 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
1476
1477 #: src/compose.c:6202
1478 msgid "Discard message"
1479 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
1480
1481 #: src/compose.c:6203
1482 msgid "This message has been modified. discard it?"
1483 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
1484
1485 #: src/compose.c:6204
1486 msgid "Discard"
1487 msgstr "Îòõâúðëè"
1488
1489 #: src/compose.c:6204
1490 msgid "to Draft"
1491 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
1492
1493 #: src/compose.c:6239
1494 #, c-format
1495 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1496 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
1497
1498 #: src/compose.c:6241
1499 msgid "Apply template"
1500 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
1501
1502 #: src/compose.c:6242
1503 msgid "Replace"
1504 msgstr "Çàìåíè"
1505
1506 #: src/compose.c:6242 src/toolbar.c:398
1507 msgid "Insert"
1508 msgstr "Âìúêíè"
1509
1510 #: src/crash.c:144
1511 #, c-format
1512 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1513 msgstr "Sylpheed ïðîöåñ (%ld) ïîëó÷è ñèãíàë %ld"
1514
1515 #: src/crash.c:189
1516 msgid "Sylpheed has crashed"
1517 msgstr "Sylpheed ñå ñðèíà"
1518
1519 #: src/crash.c:205
1520 #, c-format
1521 msgid ""
1522 "%s.\n"
1523 "Please file a bug report and include the information below."
1524 msgstr ""
1525 "%s.\n"
1526 "Ìîëÿ äîêëàäâàéòå áúã âêëþ÷âàéêè äîëóïîñî÷åíàòà èíôîðìàöèÿ."
1527
1528 #: src/crash.c:210
1529 msgid "Debug log"
1530 msgstr "Äíåâíèê çà äåáúã"
1531
1532 #: src/crash.c:250
1533 msgid "Save..."
1534 msgstr "Çàïàçè..."
1535
1536 #: src/crash.c:255
1537 msgid "Create bug report"
1538 msgstr "Ñúçäàé ðàïîðò çà áúã"
1539
1540 #: src/crash.c:304
1541 msgid "Save crash information"
1542 msgstr "Çàïàçè Èíôîðìàöèÿ çà áúãà"
1543
1544 #: src/editaddress.c:143
1545 msgid "Add New Person"
1546 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
1547
1548 #: src/editaddress.c:144
1549 msgid "Edit Person Details"
1550 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ëèöåòî"
1551
1552 #: src/editaddress.c:285
1553 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1554 msgstr "E-mail àäðåñ òðÿáâà äà áúäå ïîïúëíåí."
1555
1556 #: src/editaddress.c:422
1557 msgid "A Name and Value must be supplied."
1558 msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
1559
1560 #: src/editaddress.c:480
1561 msgid "Edit Person Data"
1562 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
1563
1564 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
1565 msgid "Display Name"
1566 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
1567
1568 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1569 msgid "Last Name"
1570 msgstr "Ôàìèëèÿ"
1571
1572 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1573 msgid "First Name"
1574 msgstr "Èìå"
1575
1576 #: src/editaddress.c:589
1577 msgid "Nickname"
1578 msgstr "Ïðÿêîð"
1579
1580 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1581 #: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1582 msgid "E-Mail Address"
1583 msgstr "E-Mail àäðåñ"
1584
1585 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1586 msgid "Alias"
1587 msgstr "Ïñåâäîíèì"
1588
1589 #: src/editaddress.c:710
1590 msgid "Move Up"
1591 msgstr "Íàãîðå"
1592
1593 #: src/editaddress.c:713
1594 msgid "Move Down"
1595 msgstr "Íàäîëó"
1596
1597 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
1598 msgid "Modify"
1599 msgstr "Ïðîìåíè"
1600
1601 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1602 #: src/summary_search.c:207
1603 msgid "Clear"
1604 msgstr "Èç÷èñòè"
1605
1606 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1607 #: src/prefs_matcher.c:455
1608 msgid "Value"
1609 msgstr "Ñòîéíîñò"
1610
1611 #: src/editaddress.c:883
1612 msgid "Basic Data"
1613 msgstr "Îñíîâíè äàííè"
1614
1615 #: src/editaddress.c:885
1616 msgid "User Attributes"
1617 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1618
1619 #: src/editbook.c:112
1620 msgid "File appears to be Ok."
1621 msgstr "Ôàéëà èçãëåæäà íàðåä."
1622
1623 #: src/editbook.c:115
1624 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1625 msgstr "Ôàéëà íå èçãëåæäà äà å âúâ âàëèäåí ôîðìàò çà àäðåñíèê."
1626
1627 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1628 msgid "Could not read file."
1629 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
1630
1631 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1632 msgid "Edit Addressbook"
1633 msgstr "Ðåäàêòèðàé Àäðåñíèêà"
1634
1635 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1636 msgid " Check File "
1637 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
1638
1639 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1640 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1641 msgid "File"
1642 msgstr "Ôàéë"
1643
1644 #: src/editbook.c:283
1645 msgid "Add New Addressbook"
1646 msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
1647
1648 #: src/editgroup.c:103
1649 msgid "A Group Name must be supplied."
1650 msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
1651
1652 #: src/editgroup.c:264
1653 msgid "Edit Group Data"
1654 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
1655
1656 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1657 msgid "Group Name"
1658 msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
1659
1660 #: src/editgroup.c:311
1661 msgid "Addresses in Group"
1662 msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
1663
1664 #: src/editgroup.c:313
1665 msgid " -> "
1666 msgstr " -> "
1667
1668 #: src/editgroup.c:340
1669 msgid " <- "
1670 msgstr " <- "
1671
1672 #: src/editgroup.c:342
1673 msgid "Available Addresses"
1674 msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
1675
1676 #: src/editgroup.c:402
1677 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1678 msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
1679
1680 #: src/editgroup.c:450
1681 msgid "Edit Group Details"
1682 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
1683
1684 #: src/editgroup.c:453
1685 msgid "Add New Group"
1686 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
1687
1688 #: src/editgroup.c:503
1689 msgid "Edit folder"
1690 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
1691
1692 #: src/editgroup.c:503
1693 msgid "Input the new name of folder:"
1694 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
1695
1696 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1934 src/folderview.c:1986
1697 #: src/folderview.c:2259
1698 msgid "New folder"
1699 msgstr "Íîâà ïàïêà"
1700
1701 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1935 src/folderview.c:1987
1702 msgid "Input the name of new folder:"
1703 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
1704
1705 #: src/editjpilot.c:189
1706 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1707 msgstr "Ôàéëà íå èãëåæäà äà å â JPilot ôîðìàò."
1708
1709 #: src/editjpilot.c:225
1710 msgid "Select JPilot File"
1711 msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
1712
1713 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1714 msgid "Edit JPilot Entry"
1715 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
1716
1717 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1718 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
1719 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1991
1720 msgid " ... "
1721 msgstr " ... "
1722
1723 #: src/editjpilot.c:319
1724 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1725 msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àòðèáóòè"
1726
1727 #: src/editjpilot.c:408
1728 msgid "Add New JPilot Entry"
1729 msgstr "Add New JPilot Entry"
1730
1731 #: src/editldap.c:164
1732 msgid "Connected successfully to server"
1733 msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
1734
1735 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1736 msgid "Could not connect to server"
1737 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
1738
1739 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1740 msgid "Edit LDAP Server"
1741 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
1742
1743 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1744 msgid "Hostname"
1745 msgstr "Hostname"
1746
1747 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1748 msgid "Port"
1749 msgstr "Ïîðò"
1750
1751 #: src/editldap.c:328
1752 msgid " Check Server "
1753 msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
1754
1755 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1756 msgid "Search Base"
1757 msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
1758
1759 #: src/editldap.c:390
1760 msgid "Search Criteria"
1761 msgstr "Òúðñè Êðèòåðèé"
1762
1763 #: src/editldap.c:397
1764 msgid " Reset "
1765 msgstr " Ïðîìåíè "
1766
1767 #: src/editldap.c:402
1768 msgid "Bind DN"
1769 msgstr "Bind DN"
1770
1771 #: src/editldap.c:411
1772 msgid "Bind Password"
1773 msgstr "Bind Password"
1774
1775 #: src/editldap.c:420
1776 msgid "Timeout (secs)"
1777 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
1778
1779 #: src/editldap.c:434
1780 msgid "Maximum Entries"
1781 msgstr "Ìàêñèìóì Entries"
1782
1783 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:732
1784 msgid "Basic"
1785 msgstr "Îñíîâíè"
1786
1787 #: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:642
1788 msgid "Extended"
1789 msgstr "Ðàçøèðåíè"
1790
1791 #: src/editldap.c:547
1792 msgid "Add New LDAP Server"
1793 msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
1794
1795 #: src/editldap_basedn.c:141
1796 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1797 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP - Èçáåðè Search Base"
1798
1799 #: src/editldap_basedn.c:202
1800 msgid "Available Search Base(s)"
1801 msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
1802
1803 #: src/editldap_basedn.c:286
1804 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1805 msgstr "Could not read Search Base(s) from server - ìîëÿ âúâåäåòå ðú÷íî"
1806
1807 #: src/editvcard.c:96
1808 msgid "File does not appear to be vCard format."
1809 msgstr "Ôàéëà íà èçãëåæäà äà å â vCard ôîðìàò."
1810
1811 #: src/editvcard.c:132
1812 msgid "Select vCard File"
1813 msgstr "Èçáåðè vCard Ôàéë"
1814
1815 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1816 msgid "Edit vCard Entry"
1817 msgstr "Ðåäàêòèðàé vCard Âïèñâàíå"
1818
1819 #: src/editvcard.c:296
1820 msgid "Add New vCard Entry"
1821 msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
1822
1823 #: src/exphtmldlg.c:101
1824 msgid "Please specify output directory and file to create."
1825 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è ôàéë çà ñúçäàâàíå."
1826
1827 #: src/exphtmldlg.c:104
1828 msgid "Select stylesheet and formatting."
1829 msgstr "Èçáåðåòå stylesheet è formatting."
1830
1831 #: src/exphtmldlg.c:107
1832 msgid "File exported successfully."
1833 msgstr "Ôàéëà å åêñïîðòèðàí óñïåøíî."
1834
1835 #: src/exphtmldlg.c:154
1836 #, c-format
1837 msgid ""
1838 "HTML Output Directory '%s'\n"
1839 "does not exist. OK to create new directory?"
1840 msgstr ""
1841 "HTML Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
1842 "íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
1843
1844 #: src/exphtmldlg.c:157
1845 msgid "Create Directory"
1846 msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
1847
1848 #: src/exphtmldlg.c:166
1849 #, c-format
1850 msgid ""
1851 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1852 "%s"
1853 msgstr ""
1854 "Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà HTML ôàéë:\n"
1855 "%s"
1856
1857 #: src/exphtmldlg.c:168
1858 msgid "Failed to Create Directory"
1859 msgstr "Íå ìîæàõ äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ"
1860
1861 #: src/exphtmldlg.c:318
1862 msgid "Select HTML Output File"
1863 msgstr "Èçáåðè HTML Output Ôàéë"
1864
1865 #: src/exphtmldlg.c:387
1866 msgid "HTML Output File"
1867 msgstr "HTML Output Ôàéë"
1868
1869 #: src/exphtmldlg.c:443
1870 msgid "Stylesheet"
1871 msgstr "Stylesheet"
1872
1873 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3826 src/prefs_common.c:4161
1874 msgid "Default"
1875 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
1876
1877 #: src/exphtmldlg.c:462
1878 msgid "Full"
1879 msgstr "Ïúëíî èìå"
1880
1881 #: src/exphtmldlg.c:468
1882 msgid "Custom"
1883 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè"
1884
1885 #: src/exphtmldlg.c:474
1886 msgid "Custom-2"
1887 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-2"
1888
1889 #: src/exphtmldlg.c:480
1890 msgid "Custom-3"
1891 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-3"
1892
1893 #: src/exphtmldlg.c:486
1894 msgid "Custom-4"
1895 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-4"
1896
1897 #: src/exphtmldlg.c:500
1898 msgid "Full Name Format"
1899 msgstr "Ïúëíî èìå"
1900
1901 #: src/exphtmldlg.c:507
1902 msgid "First Name, Last Name"
1903 msgstr "Ïúðâî Èìå, Ïîñëåäíî Èìå"
1904
1905 #: src/exphtmldlg.c:513
1906 msgid "Last Name, First Name"
1907 msgstr "Ïîñëåäíî Èìå, Ïúðâî Èìå"
1908
1909 #: src/exphtmldlg.c:527
1910 msgid "Color Banding"
1911 msgstr "Öâåòîâà ãàìà"
1912
1913 #: src/exphtmldlg.c:533
1914 msgid "Format E-Mail Links"
1915 msgstr "Ôîðìàòèðàé E-Mail âðúçêèòå"
1916
1917 #: src/exphtmldlg.c:539
1918 msgid "Format User Attributes"
1919 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1920
1921 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
1922 msgid "File Name"
1923 msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
1924
1925 #: src/exphtmldlg.c:599
1926 msgid "Open with Web Browser"
1927 msgstr "Îòâîðè ñ óåá áðàóçúð"
1928
1929 #: src/exphtmldlg.c:628
1930 msgid "Export Address Book to HTML File"
1931 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
1932
1933 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
1934 msgid "Prev"
1935 msgstr "Ïðåäèøåí"
1936
1937 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:357
1938 #: src/toolbar.c:448
1939 msgid "Next"
1940 msgstr "Ñëåäâàù"
1941
1942 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
1943 msgid "File Info"
1944 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
1945
1946 #: src/exphtmldlg.c:693
1947 msgid "Format"
1948 msgstr "Ôîðìàò"
1949
1950 #: src/export.c:127
1951 msgid "Export"
1952 msgstr "Èçíåñè"
1953
1954 #: src/export.c:146
1955 msgid "Specify target folder and mbox file."
1956 msgstr "Îïðåäåëè ïàïêà öåë è mbox ôàéë."
1957
1958 #: src/export.c:156
1959 msgid "Source dir:"
1960 msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
1961
1962 #: src/export.c:161
1963 msgid "Exporting file:"
1964 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
1965
1966 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:177 src/import.c:183
1967 #: src/prefs_account.c:1196
1968 msgid " Select... "
1969 msgstr " Èçáåðè... "
1970
1971 #: src/export.c:219
1972 msgid "Select exporting file"
1973 msgstr "Èçáåðè ôàéë çà åêñïîðòèðàíå"
1974
1975 #: src/exporthtml.c:796
1976 msgid "Full Name"
1977 msgstr "Ïúëíî èìå"
1978
1979 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
1980 msgid "Attributes"
1981 msgstr "Àòðèáóòè"
1982
1983 #: src/exporthtml.c:1001
1984 msgid "Sylpheed Address Book"
1985 msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
1986
1987 #: src/exporthtml.c:1113
1988 msgid "Name already exists but is not a directory."
1989 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
1990
1991 #: src/exporthtml.c:1116
1992 msgid "No permissions to create directory."
1993 msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
1994
1995 #: src/exporthtml.c:1119
1996 msgid "Name is too long."
1997 msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
1998
1999 #: src/exporthtml.c:1122
2000 msgid "Not specified."
2001 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
2002
2003 # c-format
2004 #: src/folder.c:960
2005 #, c-format
2006 msgid "Processing (%s)...\n"
2007 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)...\n"
2008
2009 #: src/folder.c:1597
2010 #, c-format
2011 msgid "Moving %s to %s (%d%%)...\n"
2012 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s (%d%%)...\n"
2013
2014 #: src/foldersel.c:146
2015 msgid "Select folder"
2016 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
2017
2018 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1086
2019 msgid "Inbox"
2020 msgstr "Âõîäÿùè"
2021
2022 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1102
2023 msgid "Sent"
2024 msgstr "Èçïðàòåíè"
2025
2026 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1118
2027 msgid "Queue"
2028 msgstr "×àêàùè"
2029
2030 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1134
2031 msgid "Trash"
2032 msgstr "Êîø÷å"
2033
2034 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1148
2035 msgid "Drafts"
2036 msgstr "×åðíîâè"
2037
2038 #: src/folderview.c:276 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
2039 msgid "/Create _new folder..."
2040 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
2041
2042 #: src/folderview.c:277 src/folderview.c:293 src/folderview.c:314
2043 msgid "/_Rename folder..."
2044 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
2045
2046 #: src/folderview.c:278 src/folderview.c:294 src/folderview.c:315
2047 msgid "/M_ove folder..."
2048 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
2049
2050 #: src/folderview.c:279 src/folderview.c:295 src/folderview.c:316
2051 msgid "/_Delete folder"
2052 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
2053
2054 #: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301
2055 msgid "/Remove _mailbox"
2056 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
2057
2058 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
2059 #: src/folderview.c:345
2060 msgid "/_Processing..."
2061 msgstr "/Îáðàáîòâàì..."
2062
2063 #: src/folderview.c:285
2064 msgid "/_Scoring..."
2065 msgstr ""
2066
2067 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
2068 msgid "/Mark all _read"
2069 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
2070
2071 #: src/folderview.c:297 src/folderview.c:318 src/folderview.c:338
2072 msgid "/_Check for new messages"
2073 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2074
2075 #: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
2076 msgid "/R_ebuild folder tree"
2077 msgstr "/Ãåíåðèðàé îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà"
2078
2079 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:343
2080 msgid "/_Search folder..."
2081 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
2082
2083 #: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:346
2084 msgid "/S_coring..."
2085 msgstr ""
2086
2087 #: src/folderview.c:322
2088 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2089 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
2090
2091 #: src/folderview.c:334
2092 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2093 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
2094
2095 #: src/folderview.c:336
2096 msgid "/_Remove newsgroup"
2097 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
2098
2099 #: src/folderview.c:341
2100 msgid "/Remove _news account"
2101 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
2102
2103 #: src/folderview.c:371
2104 msgid "New"
2105 msgstr "Íîâè"
2106
2107 #: src/folderview.c:372
2108 msgid "Unread"
2109 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
2110
2111 #: src/folderview.c:373 src/selective_download.c:800
2112 msgid "#"
2113 msgstr "#"
2114
2115 #: src/folderview.c:600
2116 msgid "Setting folder info..."
2117 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
2118
2119 #: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2621 src/setup.c:81
2120 #, c-format
2121 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2122 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s%c%s ..."
2123
2124 #: src/folderview.c:788 src/mainwindow.c:2626 src/setup.c:86
2125 #, c-format
2126 msgid "Scanning folder %s ..."
2127 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s ..."
2128
2129 #: src/folderview.c:829
2130 msgid "Rebuilding folder tree..."
2131 msgstr "Ãåíåðèðàì îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
2132
2133 #: src/folderview.c:850
2134 msgid "Rescanning all folder trees..."
2135 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
2136
2137 #: src/folderview.c:947
2138 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2139 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
2140
2141 #: src/folderview.c:1740
2142 #, c-format
2143 msgid "Opening Folder %s..."
2144 msgstr "Îòâàðÿì ïàïêà %s ..."
2145
2146 #: src/folderview.c:1751
2147 msgid "Folder could not be opened."
2148 msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
2149
2150 #: src/folderview.c:1936 src/folderview.c:1988 src/folderview.c:2263
2151 msgid "NewFolder"
2152 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
2153
2154 #: src/folderview.c:1941 src/folderview.c:2037 src/folderview.c:2268
2155 #, c-format
2156 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2157 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
2158
2159 #: src/folderview.c:1954 src/folderview.c:1993 src/folderview.c:2047
2160 #: src/folderview.c:2117 src/folderview.c:2280
2161 #, c-format
2162 msgid "The folder `%s' already exists."
2163 msgstr "Ïàïêàòà `%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
2164
2165 #: src/folderview.c:1961 src/folderview.c:2287
2166 #, c-format
2167 msgid "Can't create the folder `%s'."
2168 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà `%s'."
2169
2170 #: src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2107
2171 #, c-format
2172 msgid "Input new name for `%s':"
2173 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà `%s':"
2174
2175 #: src/folderview.c:2031 src/folderview.c:2109
2176 msgid "Rename folder"
2177 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
2178
2179 #: src/folderview.c:2167
2180 #, c-format
2181 msgid ""
2182 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2183 "Do you really want to delete?"
2184 msgstr ""
2185 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä `%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
2186 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
2187
2188 #: src/folderview.c:2169
2189 msgid "Delete folder"
2190 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
2191
2192 #: src/folderview.c:2178
2193 #, c-format
2194 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2195 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
2196
2197 #: src/folderview.c:2226
2198 #, c-format
2199 msgid ""
2200 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2201 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2202 msgstr ""
2203 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
2204 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ñà èçòðèòè îò äèñêà)"
2205
2206 #: src/folderview.c:2228
2207 msgid "Remove mailbox"
2208 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
2209
2210 #: src/folderview.c:2260
2211 msgid ""
2212 "Input the name of new folder:\n"
2213 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2214 " append `/' at the end of the name)"
2215 msgstr ""
2216 "Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
2217 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
2218 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
2219
2220 #: src/folderview.c:2319
2221 #, c-format
2222 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2223 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
2224
2225 #: src/folderview.c:2320
2226 msgid "Delete IMAP4 account"
2227 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
2228
2229 #: src/folderview.c:2454
2230 #, c-format
2231 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2232 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
2233
2234 #: src/folderview.c:2455
2235 msgid "Delete newsgroup"
2236 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
2237
2238 #: src/folderview.c:2493
2239 #, c-format
2240 msgid "Really delete news account `%s'?"
2241 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
2242
2243 #: src/folderview.c:2494
2244 msgid "Delete news account"
2245 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
2246
2247 #: src/folderview.c:2591
2248 #, c-format
2249 msgid "Moving %s to %s..."
2250 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
2251
2252 #: src/folderview.c:2621
2253 msgid "Source and destination are the same."
2254 msgstr "Èçòî÷íèêà è äåñòèíàöèÿòà ñà åäíè è ñúùè."
2255
2256 #: src/folderview.c:2624
2257 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2258 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ ïàïêà â íåéíà ïîä-ïàïêà."
2259
2260 #: src/folderview.c:2627
2261 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2262 msgstr "Ìåñòåíåòî íà äèðåêòîðèè îò ðàçëè÷íè ïîùåíñêè êóòèè å íåâúçìîæíî."
2263
2264 #: src/folderview.c:2630
2265 msgid "Move failed!"
2266 msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
2267
2268 #: src/grouplistdialog.c:173
2269 msgid "Newsgroup subscription"
2270 msgstr "Çàïèñâàíå â íîâèíàðñêè ãðóïè"
2271
2272 #: src/grouplistdialog.c:189
2273 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2274 msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå:"
2275
2276 #: src/grouplistdialog.c:195
2277 msgid "Find groups:"
2278 msgstr "Íàìåðè ãðóïè"
2279
2280 #: src/grouplistdialog.c:203
2281 msgid " Search "
2282 msgstr "Òúðñåíå"
2283
2284 #: src/grouplistdialog.c:215
2285 msgid "Newsgroup name"
2286 msgstr "Èìå íà íîâèíàðñêòà ãðóïà"
2287
2288 #: src/grouplistdialog.c:216
2289 msgid "Messages"
2290 msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
2291
2292 #: src/grouplistdialog.c:217
2293 msgid "Type"
2294 msgstr "Òèï"
2295
2296 #: src/grouplistdialog.c:243
2297 msgid "Refresh"
2298 msgstr "Îïðåñíè"
2299
2300 #: src/grouplistdialog.c:347
2301 msgid "moderated"
2302 msgstr "ïî-óìåðåíè"
2303
2304 #: src/grouplistdialog.c:349
2305 msgid "readonly"
2306 msgstr "ñàìî çà ÷åòåíå"
2307
2308 #: src/grouplistdialog.c:351
2309 msgid "unknown"
2310 msgstr "íåèçâåñòåí"
2311
2312 #: src/grouplistdialog.c:398
2313 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2314 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
2315
2316 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1155
2317 msgid "Done."
2318 msgstr "Ãîòîâî."
2319
2320 #: src/grouplistdialog.c:477
2321 #, c-format
2322 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2323 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
2324
2325 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2326 msgid "Abcdef"
2327 msgstr "Abcdef"
2328
2329 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2330 msgid "Select Plugin to load"
2331 msgstr "Èçáèðè ïëúãèí çà çàðåæäàíå"
2332
2333 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2334 msgid "Plugins"
2335 msgstr "Ïëúãèíè"
2336
2337 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3286
2338 msgid "Description"
2339 msgstr "Îïèñàíèå"
2340
2341 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2342 msgid "Load Plugin"
2343 msgstr "Çàðåäè ïëúãèí"
2344
2345 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2346 msgid "Unload Plugin"
2347 msgstr "Ðàçðåäè ïëúãèí"
2348
2349 #: src/gtk/prefswindow.c:184
2350 msgid "Preferences"
2351 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ"
2352
2353 #: src/gtk/prefswindow.c:260 src/prefs_gtk.c:381
2354 msgid "Apply"
2355 msgstr "Ïðèëîæè"
2356
2357 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2358 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2359 msgid "correct"
2360 msgstr "êîðåêòåí"
2361
2362 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2363 msgid "Owner"
2364 msgstr "Ñîáñòâåíèê"
2365
2366 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2367 msgid "Signer"
2368 msgstr "Ïîäïèñàë êëþ÷à"
2369
2370 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
2371 #: src/progressdialog.c:53
2372 msgid "Status"
2373 msgstr "Ñòàòóñ"
2374
2375 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2376 msgid "Name: "
2377 msgstr "Èìå: "
2378
2379 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2380 msgid "Organization: "
2381 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ: "
2382
2383 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2384 msgid "Location: "
2385 msgstr "Ìåñòîíàõîæäåíèå: "
2386
2387 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2388 msgid "Fingerprint: "
2389 msgstr "Îòïå÷àòúê: "
2390
2391 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2392 msgid "Signature status: "
2393 msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: "
2394
2395 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2396 #, c-format
2397 msgid "SSL certificate for %s"
2398 msgstr "SSL ñåðòèôèêàò çà %s"
2399
2400 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2401 #, c-format
2402 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2403 msgstr "Íåïîçíàò ñåðòèôèêàò çà %s. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2404
2405 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2406 #, c-format
2407 msgid "Signature status: %s"
2408 msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
2409
2410 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2411 msgid "View certificate"
2412 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòà"
2413
2414 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2415 msgid "Unknown SSL Certificate"
2416 msgstr "Íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò"
2417
2418 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2419 msgid "Accept and save"
2420 msgstr "Ïðèåìè è çàïèøè"
2421
2422 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2423 msgid "Cancel connection"
2424 msgstr "Ïðåêðàòè âðúçêàòà"
2425
2426 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2427 msgid "New certificate:"
2428 msgstr "Íîâ ñåðòèôèêàò"
2429
2430 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2431 msgid "Known certificate:"
2432 msgstr "Ïîçíàò ñåðòèôèêàò:"
2433
2434 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2435 #, c-format
2436 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2437 msgstr "Ñåðòèôèêàòà çà %s å ïðîìåíåí. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2438
2439 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2440 msgid "View certificates"
2441 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòèòå"
2442
2443 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2444 msgid "Changed SSL Certificate"
2445 msgstr "Ïðîìåíåí SSL ñåðòèôèêàò"
2446
2447 #: src/gtkaspell.c:479
2448 msgid "No dictionary selected."
2449 msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
2450
2451 #: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1845
2452 msgid "Normal Mode"
2453 msgstr "Íîðìàëåí Ðåæèì"
2454
2455 #: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1856
2456 msgid "Bad Spellers Mode"
2457 msgstr "Íåâàëèäåí ñïåë÷åêúð ðåæèì"
2458
2459 #: src/gtkaspell.c:740
2460 msgid "Unknown suggestion mode."
2461 msgstr "Íåïîçíàò suggestion ðåæèì."
2462
2463 #: src/gtkaspell.c:973
2464 msgid "No misspelled word found."
2465 msgstr "Íÿìà îòêðèòà ñãðåøåíà äóìà."
2466
2467 #: src/gtkaspell.c:1307
2468 msgid "Replace unknown word"
2469 msgstr "Çàìåíè íåïîçíàòàòà äóìà"
2470
2471 #: src/gtkaspell.c:1317
2472 #, c-format
2473 msgid "Replace \"%s\" with: "
2474 msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ: "
2475
2476 #: src/gtkaspell.c:1337
2477 msgid ""
2478 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2479 "will learn from mistake.\n"
2480 msgstr ""
2481
2482 #: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1834
2483 msgid "Fast Mode"
2484 msgstr "Áúðç ðåæèì"
2485
2486 #: src/gtkaspell.c:1682
2487 #, c-format
2488 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2489 msgstr "\"%s\" íå ñå ñðåùà â %s"
2490
2491 #: src/gtkaspell.c:1695
2492 msgid "Accept in this session"
2493 msgstr "Ïðèåìè â òàçè ñåñèÿ"
2494
2495 #: src/gtkaspell.c:1705
2496 msgid "Add to personal dictionary"
2497 msgstr "Äîáàâè êúì ïåðñîíàëíèÿ ðå÷íèê"
2498
2499 #: src/gtkaspell.c:1715
2500 msgid "Replace with..."
2501 msgstr "Çàìåíè ñ..."
2502
2503 #: src/gtkaspell.c:1725
2504 #, c-format
2505 msgid "Check with %s"
2506 msgstr "Ïðîâåðè ñ %s"
2507
2508 #: src/gtkaspell.c:1744
2509 msgid "(no suggestions)"
2510 msgstr "(no suggestions)"
2511
2512 #: src/gtkaspell.c:1755 src/gtkaspell.c:1908
2513 msgid "More..."
2514 msgstr "Ïîâå÷å..."
2515
2516 #: src/gtkaspell.c:1810
2517 #, c-format
2518 msgid "Dictionary: %s"
2519 msgstr "Ðå÷íèê: %s"
2520
2521 #: src/gtkaspell.c:1823
2522 #, c-format
2523 msgid "Use alternate (%s)"
2524 msgstr "Ïîëçâàé çàìåñòèòåë (%s)"
2525
2526 #: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1664
2527 msgid "Check while typing"
2528 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
2529
2530 #: src/gtkaspell.c:1887
2531 msgid "Change dictionary"
2532 msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
2533
2534 #: src/gtkaspell.c:2041
2535 #, c-format
2536 msgid ""
2537 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2538 "%s"
2539 msgstr ""
2540 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
2541 "%s"
2542
2543 #: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:2368
2544 msgid "(No From)"
2545 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
2546
2547 #: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:2411 src/summaryview.c:2414
2548 msgid "(No Subject)"
2549 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
2550
2551 #: src/imap.c:465
2552 #, c-format
2553 msgid "Connecting %s:%d failed"
2554 msgstr "Âðúçêàòà êúì %s:%d íåóñïåøíà"
2555
2556 #: src/imap.c:470
2557 #, c-format
2558 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2559 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
2560
2561 #: src/imap.c:511
2562 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2563 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
2564
2565 #: src/imap.c:524
2566 #, c-format
2567 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2568 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
2569
2570 #: src/imap.c:1051 src/imap.c:1098
2571 #, c-format
2572 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2573 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: %d\n"
2574
2575 #: src/imap.c:1057 src/imap.c:1105 src/imap.c:1153
2576 msgid "can't expunge\n"
2577 msgstr "íå ìîãà äà çàëè÷à\n"
2578
2579 #: src/imap.c:1147
2580 #, c-format
2581 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2582 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: 1:%d\n"
2583
2584 #: src/imap.c:1337
2585 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2586 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
2587
2588 #: src/imap.c:1523
2589 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2590 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
2591
2592 #: src/imap.c:1545
2593 msgid "can't create mailbox\n"
2594 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2595
2596 #: src/imap.c:1614
2597 #, c-format
2598 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2599 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
2600
2601 #: src/imap.c:1678
2602 msgid "can't delete mailbox\n"
2603 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2604
2605 #: src/imap.c:1711
2606 msgid "can't get envelope\n"
2607 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
2608
2609 #: src/imap.c:1719
2610 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2611 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
2612
2613 #: src/imap.c:1741
2614 #, c-format
2615 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2616 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
2617
2618 #: src/imap.c:1832
2619 #, c-format
2620 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2621 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
2622
2623 #: src/imap.c:1853
2624 #, c-format
2625 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2626 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2627
2628 #: src/imap.c:1860
2629 #, c-format
2630 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2631 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
2632
2633 #: src/imap.c:1884
2634 msgid "Can't start TLS session.\n"
2635 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
2636
2637 #: src/imap.c:1896
2638 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2639 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ.\n"
2640
2641 #: src/imap.c:1975
2642 msgid "can't get namespace\n"
2643 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
2644
2645 #: src/imap.c:2438
2646 #, c-format
2647 msgid "can't select folder: %s\n"
2648 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
2649
2650 #: src/imap.c:2558
2651 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2652 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
2653
2654 #: src/imap.c:2860
2655 #, c-format
2656 msgid "can't append %s to %s\n"
2657 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
2658
2659 #: src/imap.c:2865
2660 msgid "(sending file...)"
2661 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
2662
2663 #: src/imap.c:2942
2664 #, c-format
2665 msgid "can't copy %d to %s\n"
2666 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
2667
2668 #: src/imap.c:2972
2669 #, c-format
2670 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2671 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: STORE %d:%d %s\n"
2672
2673 #: src/imap.c:2986
2674 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2675 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: EXPUNGE\n"
2676
2677 #: src/imap.c:3207
2678 #, c-format
2679 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2680 msgstr ""
2681
2682 #: src/import.c:130
2683 msgid "Import"
2684 msgstr "Èìïîðò"
2685
2686 #: src/import.c:149
2687 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2688 msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
2689
2690 #: src/import.c:159
2691 msgid "Importing file:"
2692 msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
2693
2694 #: src/import.c:164
2695 msgid "Destination dir:"
2696 msgstr ""
2697
2698 #: src/import.c:222
2699 msgid "Select importing file"
2700 msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
2701
2702 #: src/importldif.c:176
2703 msgid "Please specify address book name and file to import."
2704 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
2705
2706 #: src/importldif.c:179
2707 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2708 msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
2709
2710 #: src/importldif.c:182
2711 msgid "File imported."
2712 msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
2713
2714 #: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2715 msgid "Please select a file."
2716 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
2717
2718 #: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2719 msgid "Address book name must be supplied."
2720 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
2721
2722 #: src/importldif.c:388
2723 msgid "Error reading LDIF fields."
2724 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
2725
2726 #: src/importldif.c:411
2727 msgid "LDIF file imported successfully."
2728 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
2729
2730 #: src/importldif.c:496
2731 msgid "Select LDIF File"
2732 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
2733
2734 #: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:463
2735 msgid "S"
2736 msgstr "S"
2737
2738 #: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
2739 msgid "LDIF Field"
2740 msgstr "LDIF Ïîëå"
2741
2742 #: src/importldif.c:614
2743 msgid "Attribute Name"
2744 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
2745
2746 #: src/importldif.c:674
2747 msgid "Attribute"
2748 msgstr "Àòðèáóò"
2749
2750 #: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:322
2751 msgid "Select"
2752 msgstr "Èçáåðè"
2753
2754 #: src/importldif.c:752
2755 msgid "File Name :"
2756 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
2757
2758 #: src/importldif.c:762
2759 msgid "Records :"
2760 msgstr "Çàïèñè :"
2761
2762 #: src/importldif.c:790
2763 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2764 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
2765
2766 #: src/importmutt.c:143
2767 msgid "Error importing MUTT file."
2768 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà MUTT ôàéë."
2769
2770 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2771 #: src/importpine.c:329
2772 msgid "Please select a file to import."
2773 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå."
2774
2775 #: src/importmutt.c:185
2776 msgid "Select MUTT File"
2777 msgstr "Èçáåðè MUTT Ôàéë"
2778
2779 #: src/importmutt.c:239
2780 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2781 msgstr "Âíåñè MUTT ôàéë â Àäðåñíèêà"
2782
2783 #: src/importpine.c:143
2784 msgid "Error importing Pine file."
2785 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà Pine ôàéë."
2786
2787 #: src/importpine.c:185
2788 msgid "Select Pine File"
2789 msgstr "Èçáåðè Pine ôàéë"
2790
2791 #: src/importpine.c:239
2792 msgid "Import Pine file into Address Book"
2793 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
2794
2795 #: src/inc.c:269 src/inc.c:366 src/send.c:396
2796 msgid "Standby"
2797 msgstr "Ãîòîâíîñò"
2798
2799 #: src/inc.c:389
2800 msgid "Retrieving new messages"
2801 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2802
2803 #: src/inc.c:521
2804 msgid "Retrieving"
2805 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
2806
2807 #: src/inc.c:530
2808 #, c-format
2809 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2810 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
2811
2812 #: src/inc.c:534
2813 msgid "Done (no new messages)"
2814 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2815
2816 #: src/inc.c:541
2817 msgid "Connection failed"
2818 msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà"
2819
2820 #: src/inc.c:545
2821 msgid "Auth failed"
2822 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà íå áåøå óñïåøíà"
2823
2824 #: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
2825 msgid "Locked"
2826 msgstr "Çàêëþ÷åí"
2827
2828 #: src/inc.c:560
2829 msgid "Cancelled"
2830 msgstr "Îòêàçàíî"
2831
2832 #: src/inc.c:573
2833 #, c-format
2834 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2835 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
2836
2837 #: src/inc.c:649
2838 #, c-format
2839 msgid "Finished (%d new message(s))"
2840 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2841
2842 #: src/inc.c:652
2843 msgid "Finished (no new messages)"
2844 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2845
2846 #: src/inc.c:660
2847 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2848 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
2849
2850 #: src/inc.c:724
2851 #, c-format
2852 msgid "%s: Retrieving new messages"
2853 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2854
2855 #: src/inc.c:753
2856 #, c-format
2857 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2858 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
2859
2860 #: src/inc.c:765
2861 #, c-format
2862 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2863 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2864
2865 #: src/inc.c:772
2866 #, c-format
2867 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2868 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
2869
2870 #: src/inc.c:888 src/inc.c:957
2871 #, c-format
2872 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2873 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
2874
2875 #: src/inc.c:921 src/send.c:630
2876 msgid "Authenticating..."
2877 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
2878
2879 #: src/inc.c:925
2880 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2881 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
2882
2883 #: src/inc.c:929
2884 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2885 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
2886
2887 #: src/inc.c:933
2888 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2889 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
2890
2891 #: src/inc.c:937
2892 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2893 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
2894
2895 #: src/inc.c:941
2896 #, c-format
2897 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2898 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
2899
2900 #: src/inc.c:974
2901 #, c-format
2902 msgid "Deleting message %d"
2903 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
2904
2905 #: src/inc.c:980 src/send.c:648
2906 msgid "Quitting"
2907 msgstr "Ïðåêúñâàì"
2908
2909 #: src/inc.c:1025
2910 msgid "Error occurred while processing mail."
2911 msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà."
2912
2913 #: src/inc.c:1028
2914 msgid "No disk space left."
2915 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî íà äèñêà."
2916
2917 #: src/inc.c:1031
2918 msgid "Can't write file."
2919 msgstr "Íå ìîãà äà çàïèøà âúâ ôàéë."
2920
2921 #: src/inc.c:1034
2922 msgid "Socket error."
2923 msgstr "Socket error."
2924
2925 #: src/inc.c:1038
2926 msgid "Mailbox is locked."
2927 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
2928
2929 #: src/inc.c:1066
2930 msgid "Incorporation cancelled\n"
2931 msgstr "Îáåäèíÿâàíåòî å ïðåêðàòåíî\n"
2932
2933 #: src/inputdialog.c:151
2934 #, c-format
2935 msgid "Input password for %s on %s:"
2936 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà çà %s íà %s:"
2937
2938 #: src/inputdialog.c:153
2939 msgid "Input password"
2940 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
2941
2942 #: src/logwindow.c:61
2943 msgid "Protocol log"
2944 msgstr "Protocol ëîã"
2945
2946 #: src/main.c:142 src/main.c:151
2947 #, c-format
2948 msgid ""
2949 "File `%s' already exists.\n"
2950 "Can't create folder."
2951 msgstr ""
2952 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
2953 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
2954
2955 #: src/main.c:205
2956 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2957 msgstr "g_thread íå ñå ïîääúðæà îò glib.\n"
2958
2959 #: src/main.c:260
2960 msgid ""
2961 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2962 "OpenPGP support disabled."
2963 msgstr ""
2964 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
2965 "OpenPGP ïîäðúæêàòà íå å àêòèâèðàíà."
2966
2967 #: src/main.c:425
2968 #, c-format
2969 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2970 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
2971
2972 #: src/main.c:428
2973 msgid "  --compose [address]    open composition window"
2974 msgstr " --compose [àäðåñ]\t\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå"
2975
2976 #: src/main.c:429
2977 msgid ""
2978 "  --attach file1 [file2]...\n"
2979 "                         open composition window with specified files\n"
2980 "                         attached"
2981 msgstr ""
2982 "  --attach file1 [file2]...\n"
2983 "                         îòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå ñúñ çàäàäåíèòå\n"
2984 "                         ïðèêà÷åíè ôàéëîâå"
2985
2986 #: src/main.c:432
2987 msgid "  --receive              receive new messages"
2988 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2989
2990 #: src/main.c:433
2991 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
2992 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
2993
2994 #: src/main.c:434
2995 msgid "  --send                 send all queued messages"
2996 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
2997
2998 #: src/main.c:435
2999 msgid "  --status               show the total number of messages"
3000 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
3001
3002 #: src/main.c:436
3003 msgid "  --online               switch to online mode"
3004 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îíëàéí ðåæèì"
3005
3006 #: src/main.c:437
3007 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3008 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îôëàéí ðåæèì"
3009
3010 #: src/main.c:438
3011 msgid "  --debug                debug mode"
3012 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
3013
3014 #: src/main.c:439
3015 msgid "  --help                 display this help and exit"
3016 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
3017
3018 #: src/main.c:440
3019 msgid "  --version              output version information and exit"
3020 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
3021
3022 #: src/main.c:481 src/summaryview.c:5250
3023 #, c-format
3024 msgid "Processing (%s)..."
3025 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
3026
3027 #: src/main.c:484
3028 msgid "top level folder"
3029 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
3030
3031 #: src/main.c:532
3032 msgid "Composing message exists."
3033 msgstr "Ñúñòàâÿíîòî ñúîáùåíèå ñúùåñòâóâà."
3034
3035 #: src/main.c:533
3036 msgid "Draft them"
3037 msgstr "Ïîñòàâè êàòî ×åðíîâè"
3038
3039 #: src/main.c:533
3040 msgid "Discard them"
3041 msgstr "Îòõâúðëè"
3042
3043 #: src/main.c:533
3044 msgid "Don't quit"
3045 msgstr "Íå èçëèçàé"
3046
3047 #: src/main.c:547
3048 msgid "Queued messages"
3049 msgstr "Ñúîáùåíèÿ íà îïàøêà"
3050
3051 #: src/main.c:548
3052 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3053 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
3054
3055 #: src/main.c:791 src/toolbar.c:2114
3056 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3057 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
3058
3059 #: src/mainwindow.c:406
3060 msgid "/_File/_Add mailbox..."
3061 msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
3062
3063 #: src/mainwindow.c:407
3064 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
3065 msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ..."
3066
3067 #: src/mainwindow.c:408
3068 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
3069 msgstr "/Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
3070
3071 #: src/mainwindow.c:410
3072 msgid "/_File/_Folder"
3073 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà"
3074
3075 #: src/mainwindow.c:411
3076 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3077 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
3078
3079 #: src/mainwindow.c:413
3080 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3081 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
3082
3083 #: src/mainwindow.c:414
3084 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3085 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
3086
3087 #: src/mainwindow.c:415
3088 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3089 msgstr "/Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
3090
3091 #: src/mainwindow.c:416
3092 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3093 msgstr "/Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
3094
3095 #: src/mainwindow.c:417
3096 msgid "/_File/Empty _trash"
3097 msgstr "/Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3098
3099 #: src/mainwindow.c:418
3100 msgid "/_File/_Work offline"
3101 msgstr "/Ôàéë/Ðàáîòà îôëàéí"
3102
3103 #: src/mainwindow.c:420
3104 msgid "/_File/_Save as..."
3105 msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
3106
3107 #: src/mainwindow.c:421
3108 msgid "/_File/_Print..."
3109 msgstr "/Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
3110
3111 #: src/mainwindow.c:424
3112 msgid "/_File/E_xit"
3113 msgstr "/Ôàéë/Èçõîä"
3114
3115 #: src/mainwindow.c:429
3116 msgid "/_Edit/Select _thread"
3117 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
3118
3119 #: src/mainwindow.c:431
3120 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3121 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
3122
3123 #: src/mainwindow.c:433
3124 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3125 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
3126
3127 #: src/mainwindow.c:435
3128 msgid "/_View/Show or hi_de"
3129 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
3130
3131 #: src/mainwindow.c:436
3132 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3133 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
3134
3135 #: src/mainwindow.c:438
3136 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3137 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
3138
3139 #: src/mainwindow.c:440
3140 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3141 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
3142
3143 #: src/mainwindow.c:442
3144 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3145 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
3146
3147 #: src/mainwindow.c:444
3148 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3149 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
3150
3151 #: src/mainwindow.c:446
3152 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3153 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
3154
3155 #: src/mainwindow.c:448
3156 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3157 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
3158
3159 #: src/mainwindow.c:450
3160 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3161 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
3162
3163 #: src/mainwindow.c:453
3164 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3165 msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
3166
3167 #: src/mainwindow.c:454
3168 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3169 msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
3170
3171 #: src/mainwindow.c:456
3172 msgid "/_View/_Sort"
3173 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
3174
3175 #: src/mainwindow.c:457
3176 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3177 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
3178
3179 #: src/mainwindow.c:458
3180 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3181 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3182
3183 #: src/mainwindow.c:459
3184 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3185 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
3186
3187 #: src/mainwindow.c:460
3188 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3189 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
3190
3191 #: src/mainwindow.c:461
3192 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3193 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ïîëó÷àòåë"
3194
3195 #: src/mainwindow.c:462
3196 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3197 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
3198
3199 #: src/mainwindow.c:463
3200 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3201 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
3202
3203 #: src/mainwindow.c:465
3204 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3205 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
3206
3207 #: src/mainwindow.c:466
3208 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3209 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ñòàòóñ"
3210
3211 #: src/mainwindow.c:467
3212 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3213 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
3214
3215 #: src/mainwindow.c:469
3216 msgid "/_View/_Sort/by score"
3217 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3218
3219 #: src/mainwindow.c:470
3220 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3221 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
3222
3223 #: src/mainwindow.c:471
3224 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3225 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
3226
3227 #: src/mainwindow.c:472 src/mainwindow.c:475
3228 msgid "/_View/_Sort/---"
3229 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
3230
3231 #: src/mainwindow.c:473
3232 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3233 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
3234
3235 #: src/mainwindow.c:474
3236 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3237 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
3238
3239 #: src/mainwindow.c:476
3240 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3241 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
3242
3243 #: src/mainwindow.c:478
3244 msgid "/_View/Th_read view"
3245 msgstr "/Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
3246
3247 #: src/mainwindow.c:479
3248 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3249 msgstr "/Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
3250
3251 #: src/mainwindow.c:480
3252 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3253 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
3254
3255 #: src/mainwindow.c:481
3256 msgid "/_View/_Hide read messages"
3257 msgstr "/Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
3258
3259 #: src/mainwindow.c:482
3260 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3261 msgstr "/Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
3262
3263 #: src/mainwindow.c:485
3264 msgid "/_View/_Go to"
3265 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà"
3266
3267 #: src/mainwindow.c:486
3268 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3269 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
3270
3271 #: src/mainwindow.c:487
3272 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3273 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
3274
3275 #: src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:493 src/mainwindow.c:496
3276 #: src/mainwindow.c:501 src/mainwindow.c:506
3277 msgid "/_View/_Go to/---"
3278 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
3279
3280 #: src/mainwindow.c:489
3281 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3282 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3283
3284 #: src/mainwindow.c:491
3285 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3286 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3287
3288 #: src/mainwindow.c:494
3289 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3290 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
3291
3292 #: src/mainwindow.c:495
3293 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3294 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
3295
3296 #: src/mainwindow.c:497
3297 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3298 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3299
3300 #: src/mainwindow.c:499
3301 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3302 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3303
3304 #: src/mainwindow.c:502
3305 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3306 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3307
3308 #: src/mainwindow.c:504
3309 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3310 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3311
3312 #: src/mainwindow.c:507
3313 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3314 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
3315
3316 #: src/mainwindow.c:511 src/mainwindow.c:518
3317 msgid "/_View/_Code set/---"
3318 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
3319
3320 #: src/mainwindow.c:515
3321 msgid "/_View/_Code set"
3322 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå"
3323
3324 #: src/mainwindow.c:516
3325 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3326 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
3327
3328 #: src/mainwindow.c:519
3329 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3330 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
3331
3332 #: src/mainwindow.c:523
3333 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3334 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
3335
3336 #: src/mainwindow.c:527
3337 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3338 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
3339
3340 #: src/mainwindow.c:529
3341 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3342 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
3343
3344 #: src/mainwindow.c:533
3345 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3346 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
3347
3348 #: src/mainwindow.c:536
3349 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3350 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
3351
3352 #: src/mainwindow.c:538
3353 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3354 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
3355
3356 #: src/mainwindow.c:541
3357 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3358 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
3359
3360 #: src/mainwindow.c:544
3361 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3362 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
3363
3364 #: src/mainwindow.c:547
3365 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3366 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
3367
3368 #: src/mainwindow.c:549
3369 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3370 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
3371
3372 #: src/mainwindow.c:551
3373 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3374 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
3375
3376 #: src/mainwindow.c:555
3377 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3378 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
3379
3380 #: src/mainwindow.c:558
3381 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3382 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
3383
3384 #: src/mainwindow.c:561
3385 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3386 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
3387
3388 #: src/mainwindow.c:563
3389 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3390 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
3391
3392 #: src/mainwindow.c:567
3393 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3394 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
3395
3396 #: src/mainwindow.c:569
3397 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3398 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
3399
3400 #: src/mainwindow.c:571
3401 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3402 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
3403
3404 #: src/mainwindow.c:573
3405 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3406 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
3407
3408 #: src/mainwindow.c:576
3409 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3410 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
3411
3412 #: src/mainwindow.c:578
3413 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3414 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
3415
3416 #: src/mainwindow.c:581
3417 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3418 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
3419
3420 #: src/mainwindow.c:583
3421 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3422 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
3423
3424 #: src/mainwindow.c:591 src/summaryview.c:449
3425 msgid "/_View/Open in new _window"
3426 msgstr "/Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
3427
3428 #: src/mainwindow.c:592
3429 msgid "/_View/Mess_age source"
3430 msgstr "/Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
3431
3432 #: src/mainwindow.c:593
3433 msgid "/_View/Show all _headers"
3434 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3435
3436 #: src/mainwindow.c:595
3437 msgid "/_View/_Update summary"
3438 msgstr "/Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
3439
3440 #: src/mainwindow.c:598
3441 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3442 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
3443
3444 #: src/mainwindow.c:599
3445 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3446 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
3447
3448 #: src/mainwindow.c:601
3449 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3450 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
3451
3452 #: src/mainwindow.c:603
3453 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3454 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3455
3456 #: src/mainwindow.c:605
3457 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3458 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3459
3460 #: src/mainwindow.c:606
3461 msgid "/_Message/Compose a news message"
3462 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3463
3464 #: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:151
3465 msgid "/_Message/_Reply"
3466 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
3467
3468 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:152
3469 msgid "/_Message/Repl_y to"
3470 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
3471
3472 #: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:153
3473 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3474 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
3475
3476 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:154
3477 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3478 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
3479
3480 #: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:155
3481 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3482 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3483
3484 #: src/mainwindow.c:613
3485 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3486 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3487
3488 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:159
3489 msgid "/_Message/_Forward"
3490 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
3491
3492 #: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:160
3493 msgid "/_Message/Redirect"
3494 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
3495
3496 #: src/mainwindow.c:618
3497 msgid "/_Message/Re-_edit"
3498 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
3499
3500 #: src/mainwindow.c:620
3501 msgid "/_Message/M_ove..."
3502 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
3503
3504 #: src/mainwindow.c:621
3505 msgid "/_Message/_Copy..."
3506 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
3507
3508 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:162
3509 msgid "/_Message/_Delete"
3510 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
3511
3512 #: src/mainwindow.c:623
3513 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3514 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
3515
3516 #: src/mainwindow.c:625
3517 msgid "/_Message/_Mark"
3518 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
3519
3520 #: src/mainwindow.c:626
3521 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3522 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
3523
3524 #: src/mainwindow.c:627
3525 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3526 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
3527
3528 #: src/mainwindow.c:628
3529 msgid "/_Message/_Mark/---"
3530 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
3531
3532 #: src/mainwindow.c:629
3533 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3534 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
3535
3536 #: src/mainwindow.c:630
3537 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3538 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
3539
3540 #: src/mainwindow.c:632
3541 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3542 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
3543
3544 #: src/mainwindow.c:635
3545 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3546 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå..."
3547
3548 #: src/mainwindow.c:637
3549 msgid "/_Tools/_Address book..."
3550 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
3551
3552 #: src/mainwindow.c:638
3553 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3554 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
3555
3556 #: src/mainwindow.c:640
3557 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3558 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
3559
3560 #: src/mainwindow.c:641
3561 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3562 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
3563
3564 #: src/mainwindow.c:643
3565 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3566 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
3567
3568 #: src/mainwindow.c:646
3569 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3570 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
3571
3572 #: src/mainwindow.c:647
3573 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3574 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
3575
3576 #: src/mainwindow.c:648
3577 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3578 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
3579
3580 #: src/mainwindow.c:650
3581 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3582 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
3583
3584 #: src/mainwindow.c:652
3585 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3586 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
3587
3588 #: src/mainwindow.c:654
3589 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3590 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
3591
3592 #: src/mainwindow.c:659
3593 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3594 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
3595
3596 #: src/mainwindow.c:662
3597 msgid "/_Tools/E_xecute"
3598 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
3599
3600 #: src/mainwindow.c:665
3601 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3602 msgstr "/Èñòðóìåíòè/SSL ñåðòèôèêàòè..."
3603
3604 #: src/mainwindow.c:669
3605 msgid "/_Tools/_Log window"
3606 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
3607
3608 #: src/mainwindow.c:671
3609 msgid "/_Configuration"
3610 msgstr "/Íàñòðîéêè"
3611
3612 #: src/mainwindow.c:672
3613 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3614 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
3615
3616 #: src/mainwindow.c:674
3617 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3618 msgstr "/Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
3619
3620 #: src/mainwindow.c:676
3621 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3622 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
3623
3624 #: src/mainwindow.c:678
3625 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3626 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
3627
3628 #: src/mainwindow.c:680
3629 msgid "/_Configuration/---"
3630 msgstr "/Íàñòðîéêè/---"
3631
3632 #: src/mainwindow.c:681
3633 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3634 msgstr "/Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
3635
3636 #: src/mainwindow.c:683
3637 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3638 msgstr "/Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
3639
3640 #: src/mainwindow.c:685
3641 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3642 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
3643
3644 #: src/mainwindow.c:687
3645 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3646 msgstr "/Íàñòðîéêè/Øàáëîíè..."
3647
3648 #: src/mainwindow.c:688
3649 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3650 msgstr "/Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
3651
3652 #: src/mainwindow.c:689
3653 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
3654 msgstr "/Íàñòðîéêè/Äðóãè íàñòðîéêè..."
3655
3656 #: src/mainwindow.c:690
3657 msgid "/_Configuration/Plugins..."
3658 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïëúãèíè..."
3659
3660 #: src/mainwindow.c:693
3661 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3662 msgstr "/Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî (Local)"
3663
3664 #: src/mainwindow.c:694
3665 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3666 msgstr "/Ïîìîù/Íàðú÷íèê (Sylpheed Doc Homepage)"
3667
3668 #: src/mainwindow.c:696
3669 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3670 msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Local)"
3671
3672 #: src/mainwindow.c:697
3673 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3674 msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Sylpheed Doc Homepage)"
3675
3676 #: src/mainwindow.c:699
3677 msgid "/_Help/---"
3678 msgstr "/Ïîìîù/---"
3679
3680 #: src/mainwindow.c:1148 src/mainwindow.c:1165 src/prefs_folder_item.c:450
3681 #: src/selective_download.c:591
3682 msgid "Untitled"
3683 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
3684
3685 #: src/mainwindow.c:1166
3686 msgid "none"
3687 msgstr "íèùî"
3688
3689 #: src/mainwindow.c:1344
3690 msgid "Empty trash"
3691 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3692
3693 #: src/mainwindow.c:1345
3694 msgid "Empty all messages in trash?"
3695 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
3696
3697 #: src/mainwindow.c:1363
3698 msgid "Add mailbox"
3699 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
3700
3701 #: src/mainwindow.c:1364
3702 msgid ""
3703 "Input the location of mailbox.\n"
3704 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3705 "scanned automatically."
3706 msgstr ""
3707 "Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
3708 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ,\n"
3709 "òî òÿ ùå áúäå ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
3710
3711 #: src/mainwindow.c:1370 src/mainwindow.c:1408
3712 #, c-format
3713 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3714 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
3715
3716 #: src/mainwindow.c:1375 src/setup.c:57
3717 msgid "Mailbox"
3718 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
3719
3720 #: src/mainwindow.c:1381 src/setup.c:63
3721 msgid ""
3722 "Creation of the mailbox failed.\n"
3723 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3724 "there."
3725 msgstr ""
3726 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
3727 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
3728
3729 #: src/mainwindow.c:1401
3730 msgid "Add mbox mailbox"
3731 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
3732
3733 #: src/mainwindow.c:1402
3734 msgid "Input the location of mailbox."
3735 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
3736
3737 #: src/mainwindow.c:1423
3738 msgid "Creation of the mailbox failed."
3739 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
3740
3741 #: src/mainwindow.c:1697
3742 msgid "Sylpheed - Folder View"
3743 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
3744
3745 #: src/mainwindow.c:1713 src/messageview.c:207
3746 msgid "Sylpheed - Message View"
3747 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
3748
3749 #: src/mainwindow.c:2074
3750 msgid "Exit"
3751 msgstr "Èçõîä"
3752
3753 #: src/mainwindow.c:2074
3754 msgid "Exit this program?"
3755 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
3756
3757 #: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
3758 #: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
3759 msgid "(none)"
3760 msgstr "(íÿìà)"
3761
3762 #: src/message_search.c:88
3763 msgid "Find in current message"
3764 msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
3765
3766 #: src/message_search.c:106
3767 msgid "Find text:"
3768 msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
3769
3770 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
3771 msgid "Case sensitive"
3772 msgstr "Îò÷èòà ðàçìåðà íà ñèìâîëèòå"
3773
3774 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3775 msgid "Backward search"
3776 msgstr "Òúðñåíå íàçàä"
3777
3778 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3779 msgid "Search"
3780 msgstr "Òúðñåíå"
3781
3782 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
3783 msgid "Search failed"
3784 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
3785
3786 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
3787 msgid "Search string not found."
3788 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
3789
3790 #: src/message_search.c:191
3791 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3792 msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
3793
3794 #: src/message_search.c:194
3795 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3796 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
3797
3798 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
3799 msgid "Search finished"
3800 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
3801
3802 #: src/messageview.c:393
3803 msgid "<No Return-Path found>"
3804 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
3805
3806 #: src/messageview.c:401
3807 #, c-format
3808 msgid ""
3809 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3810 "does not correspond to the return path:\n"
3811 "Notification address: %s\n"
3812 "Return path: %s\n"
3813 "It is advised to not to send the return receipt."
3814 msgstr ""
3815
3816 #: src/messageview.c:409
3817 msgid "+Don't Send"
3818 msgstr "+Íå èçïðàùàé"
3819
3820 #: src/messageview.c:418
3821 msgid ""
3822 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3823 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3824 "officially addressed to you.\n"
3825 "Receipt notification cancelled."
3826 msgstr ""
3827
3828 #: src/messageview.c:486
3829 msgid ""
3830 "Error occurred while sending the notification.\n"
3831 "Put this notification into queue folder?"
3832 msgstr ""
3833 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
3834 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
3835
3836 #: src/messageview.c:492
3837 msgid "Can't queue the notification."
3838 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
3839
3840 #: src/messageview.c:495
3841 msgid "Error occurred while sending the notification."
3842 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
3843
3844 #: src/messageview.c:778
3845 msgid "This messages asks for a return receipt."
3846 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå."
3847
3848 #: src/messageview.c:779
3849 msgid "Send receipt"
3850 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
3851
3852 #: src/messageview.c:832
3853 msgid "Return Receipt Notification"
3854 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
3855
3856 #: src/messageview.c:833
3857 msgid ""
3858 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3859 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3860 "notification:"
3861 msgstr ""
3862 "Ñúîáùåíèåòî áåøå èçïðàòåíî äî íÿêîëêî îò âàøèòå  àêàóíòè.\n"
3863 "Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå çà "
3864 "ïîëó÷àâàíå:"
3865
3866 #: src/messageview.c:837
3867 msgid "Send Notification"
3868 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
3869
3870 #: src/messageview.c:837
3871 msgid "+Cancel"
3872 msgstr "+Îòêàç"
3873
3874 #: src/mimeview.c:114
3875 msgid "/_Open"
3876 msgstr "/_Îòâîðè"
3877
3878 #: src/mimeview.c:115
3879 msgid "/Open _with..."
3880 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
3881
3882 #: src/mimeview.c:116
3883 msgid "/_Display as text"
3884 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
3885
3886 #: src/mimeview.c:117
3887 msgid "/_Display image"
3888 msgstr "/_Ïîêàæè êàðòèíêàòà"
3889
3890 #: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:454
3891 msgid "/_Save as..."
3892 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
3893
3894 #: src/mimeview.c:119
3895 msgid "/Save _all..."
3896 msgstr "/_Çàïàçè âñè÷êî..."
3897
3898 #: src/mimeview.c:122
3899 msgid "/_Check signature"
3900 msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
3901
3902 #: src/mimeview.c:150
3903 msgid "MIME Type"
3904 msgstr "MIME Òèï"
3905
3906 #: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2199
3907 msgid "Text"
3908 msgstr "Òåêñò"
3909
3910 #: src/mimeview.c:269
3911 msgid "Select \"Check signature\" to check"
3912 msgstr "Èçáåðè \"Ïðîâåðè ïîäïèñà\" çà äà ïðîâåðèø"
3913
3914 #: src/mimeview.c:463
3915 msgid "Can't get the part of multipart message."
3916 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3917
3918 #: src/mimeview.c:784 src/mimeview.c:845 src/mimeview.c:907 src/mimeview.c:926
3919 #: src/mimeview.c:950
3920 msgid "Can't save the part of multipart message."
3921 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3922
3923 #: src/mimeview.c:809 src/mimeview.c:893 src/summaryview.c:3399
3924 msgid "Save as"
3925 msgstr "Çàïàçè êàòî"
3926
3927 #: src/mimeview.c:836 src/mimeview.c:897
3928 #, c-format
3929 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
3930 msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë '%s'?"
3931
3932 #: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:899 src/summaryview.c:3404
3933 msgid "Overwrite"
3934 msgstr "Ïðåçàïèøè"
3935
3936 #: src/mimeview.c:960
3937 msgid "Open with"
3938 msgstr "Îòâîðè ñ"
3939
3940 #: src/mimeview.c:961
3941 #, c-format
3942 msgid ""
3943 "Enter the command line to open file:\n"
3944 "(`%s' will be replaced with file name)"
3945 msgstr ""
3946 "Âúâåäåòå êîìàíäà çà îòâðÿíå íà ôàéë:\n"
3947 "(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéëà)"
3948
3949 #: src/news.c:179
3950 #, c-format
3951 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3952 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
3953
3954 #: src/news.c:750 src/news.c:1168
3955 #, c-format
3956 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3957 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d - %d â %s...\n"
3958
3959 #: src/news.c:1057
3960 #, c-format
3961 msgid "can't set group: %s\n"
3962 msgstr "íå ìîãà äà çàäàì ãðóïà: %s\n"
3963
3964 #: src/news.c:1062
3965 #, c-format
3966 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3967 msgstr "Íåâàëèäåí îáõâàò íà ñòàòèè: %d - %d\n"
3968
3969 #: src/news.c:1083
3970 #, c-format
3971 msgid "error occurred while getting %s.\n"
3972 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
3973
3974 #: src/news.c:1100
3975 #, c-format
3976 msgid "getting xover %d in %s...\n"
3977 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d â %s...\n"
3978
3979 #: src/news.c:1103 src/news.c:1171
3980 msgid "can't get xover\n"
3981 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xover\n"
3982
3983 #: src/news.c:1108 src/news.c:1177
3984 msgid "error occurred while getting xover.\n"
3985 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xover.\n"
3986
3987 #: src/news.c:1114 src/news.c:1185
3988 #, c-format
3989 msgid "invalid xover line: %s\n"
3990 msgstr "íåâàëèäåí xover line: %s\n"
3991
3992 #: src/news.c:1128 src/news.c:1142 src/news.c:1203 src/news.c:1228
3993 msgid "can't get xhdr\n"
3994 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xhdr\n"
3995
3996 #: src/news.c:1133 src/news.c:1147 src/news.c:1211 src/news.c:1236
3997 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
3998 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xhdr.\n"
3999
4000 #: src/passphrase.c:85
4001 msgid "Passphrase"
4002 msgstr "Ïàñôðàçà"
4003
4004 #: src/passphrase.c:253
4005 msgid "[no user id]"
4006 msgstr "[no user id]"
4007
4008 #: src/passphrase.c:257
4009 #, c-format
4010 msgid ""
4011 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4012 "\n"
4013 "  %.*s  \n"
4014 "(%.*s)\n"
4015 msgstr ""
4016
4017 #: src/passphrase.c:261
4018 msgid ""
4019 "Bad passphrase! Try again...\n"
4020 "\n"
4021 msgstr ""
4022
4023 #: src/pop.c:67
4024 #, c-format
4025 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4026 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
4027
4028 #: src/pop.c:73
4029 #, c-format
4030 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4031 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
4032
4033 #: src/pop.c:139
4034 msgid "can't start TLS session\n"
4035 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
4036
4037 #: src/pop.c:167 src/pop.c:196 src/pop.c:248
4038 msgid "error occurred on authentication\n"
4039 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè àóòåíòèôèêàöèÿòà\n"
4040
4041 #: src/pop.c:192 src/pop.c:244
4042 msgid "mailbox is locked\n"
4043 msgstr "mailbox çàêëþ÷åí\n"
4044
4045 #: src/pop.c:213
4046 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4047 msgstr "Íÿìà íåîáõîäèìèÿ APOP timestamp ïðè ïîçäðàâà\n"
4048
4049 #: src/pop.c:220
4050 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4051 msgstr "Timestamp ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà ïðè ïîçäðàâà\n"
4052
4053 #: src/pop.c:270 src/pop.c:309
4054 msgid "POP3 protocol error\n"
4055 msgstr "POP3 ãðåøêà\n"
4056
4057 #: src/pop.c:388 src/pop.c:438
4058 msgid "Socket error\n"
4059 msgstr "Ñîêåò ãðåøêà\n"
4060
4061 #: src/prefs_account.c:660
4062 #, c-format
4063 msgid "Account%d"
4064 msgstr "Àêàóíò%d"
4065
4066 #: src/prefs_account.c:679
4067 msgid "Preferences for new account"
4068 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
4069
4070 #: src/prefs_account.c:684
4071 msgid "Account preferences"
4072 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
4073
4074 #: src/prefs_account.c:734 src/prefs_common.c:1033
4075 msgid "Receive"
4076 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
4077
4078 #: src/prefs_account.c:738 src/prefs_common.c:1037
4079 msgid "Compose"
4080 msgstr "Ñú÷èíè"
4081
4082 #: src/prefs_account.c:741 src/prefs_common.c:1050
4083 msgid "Privacy"
4084 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
4085
4086 #: src/prefs_account.c:745
4087 msgid "SSL"
4088 msgstr "SSL"
4089
4090 #: src/prefs_account.c:748
4091 msgid "Advanced"
4092 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
4093
4094 #: src/prefs_account.c:827
4095 msgid "Name of account"
4096 msgstr "Èìå íà àêàóíò"
4097
4098 #: src/prefs_account.c:836
4099 msgid "Set as default"
4100 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
4101
4102 #: src/prefs_account.c:840
4103 msgid "Personal information"
4104 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
4105
4106 #: src/prefs_account.c:849
4107 msgid "Full name"
4108 msgstr "Ïúëíî èìå"
4109
4110 #: src/prefs_account.c:855
4111 msgid "Mail address"
4112 msgstr "E-mail àäðåñ"
4113
4114 #: src/prefs_account.c:861
4115 msgid "Organization"
4116 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
4117
4118 #: src/prefs_account.c:885
4119 msgid "Server information"
4120 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
4121
4122 #: src/prefs_account.c:906
4123 msgid "POP3 (normal)"
4124 msgstr "POP3 (íîðìàëåí)"
4125
4126 #: src/prefs_account.c:908
4127 msgid "POP3 (APOP auth)"
4128 msgstr "POP3 (APOP àóòåíòèôèêàöèÿ)"
4129
4130 #: src/prefs_account.c:910 src/prefs_account.c:1715 src/prefs_account.c:1939
4131 msgid "IMAP4"
4132 msgstr "IMAP4"
4133
4134 #: src/prefs_account.c:912
4135 msgid "News (NNTP)"
4136 msgstr "Íîâèíè (NNTP)"
4137
4138 #: src/prefs_account.c:914
4139 msgid "None (local)"
4140 msgstr "Áåç (ëîêàëíî)"
4141
4142 #: src/prefs_account.c:934
4143 msgid "This server requires authentication"
4144 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà àóòåíòèôèêàöèÿ"
4145
4146 #: src/prefs_account.c:941
4147 msgid "Authenticate on connect"
4148 msgstr "Àóòåíòèôèöèðàé ïðè âðúçêà"
4149
4150 #: src/prefs_account.c:986
4151 msgid "News server"
4152 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
4153
4154 #: src/prefs_account.c:992
4155 msgid "Server for receiving"
4156 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
4157
4158 #: src/prefs_account.c:998
4159 msgid "Local mailbox file"
4160 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
4161
4162 #: src/prefs_account.c:1005
4163 msgid "SMTP server (send)"
4164 msgstr "SMTP ñúðâúð (èçïðàùàíå)"
4165
4166 #: src/prefs_account.c:1013
4167 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4168 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
4169
4170 #: src/prefs_account.c:1022
4171 msgid "command to send mails"
4172 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
4173
4174 #: src/prefs_account.c:1029 src/prefs_account.c:1343
4175 msgid "User ID"
4176 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
4177
4178 #: src/prefs_account.c:1035 src/prefs_account.c:1352
4179 msgid "Password"
4180 msgstr "Ïàðîëà"
4181
4182 #: src/prefs_account.c:1103 src/prefs_account.c:1698
4183 msgid "POP3"
4184 msgstr "POP3"
4185
4186 #: src/prefs_account.c:1111
4187 msgid "Remove messages on server when received"
4188 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
4189
4190 #: src/prefs_account.c:1122
4191 msgid "Remove after"
4192 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
4193
4194 #: src/prefs_account.c:1131
4195 msgid "days"
4196 msgstr "äíè"
4197
4198 #: src/prefs_account.c:1148
4199 msgid "(0 days: remove immediately)"
4200 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
4201
4202 #: src/prefs_account.c:1155
4203 msgid "Download all messages on server"
4204 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
4205
4206 #: src/prefs_account.c:1157
4207 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
4208 msgstr "Èçïîëçâàé ïðàâèëàòà çà ôèëòðèðàíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4209
4210 #: src/prefs_account.c:1159
4211 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
4212 msgstr "Èçòðèé ñëåä èçòåãëÿíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4213
4214 #: src/prefs_account.c:1165
4215 msgid "Receive size limit"
4216 msgstr "Ïîëó÷è îãðàíè÷åíèåòî íà ðàçìåðà"
4217
4218 #: src/prefs_account.c:1179
4219 msgid "Filter messages on receiving"
4220 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
4221
4222 #: src/prefs_account.c:1187
4223 msgid "Default inbox"
4224 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
4225
4226 #: src/prefs_account.c:1210
4227 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4228 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
4229
4230 #: src/prefs_account.c:1217
4231 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4232 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
4233
4234 #: src/prefs_account.c:1271
4235 msgid "Add Date"
4236 msgstr "Äîáàâè äàòà"
4237
4238 #: src/prefs_account.c:1272
4239 msgid "Generate Message-ID"
4240 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
4241
4242 #: src/prefs_account.c:1279
4243 msgid "Add user-defined header"
4244 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
4245
4246 #: src/prefs_account.c:1281 src/prefs_common.c:2429 src/prefs_common.c:2454
4247 msgid " Edit... "
4248 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
4249
4250 #: src/prefs_account.c:1291
4251 msgid "Authentication"
4252 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4253
4254 #: src/prefs_account.c:1299
4255 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4256 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
4257
4258 #: src/prefs_account.c:1314
4259 msgid "Authentication method"
4260 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4261
4262 #: src/prefs_account.c:1324 src/prefs_common.c:1444
4263 msgid "Automatic"
4264 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
4265
4266 #: src/prefs_account.c:1374
4267 msgid ""
4268 "If you leave these entries empty, the same\n"
4269 "user ID and password as receiving will be used."
4270 msgstr ""
4271 "Àêî àêî îñòàâèòå òåçè ïîëåòà ïðàçíè, ùå áúäàò èçïîëçâàíè\n"
4272 "ñúùèòå user ID è ïàðîëà êàòî çà ïîëó÷àâàíåòî."
4273
4274 #: src/prefs_account.c:1383
4275 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4276 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
4277
4278 #: src/prefs_account.c:1398
4279 msgid "POP authentication timeout: "
4280 msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout: "
4281
4282 #: src/prefs_account.c:1407
4283 msgid "minutes"
4284 msgstr "ìèíóòè"
4285
4286 #: src/prefs_account.c:1449
4287 msgid "Signature file"
4288 msgstr "Ôàéë ñ ïîäïèñà"
4289
4290 #: src/prefs_account.c:1457
4291 msgid "Automatically set the following addresses"
4292 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
4293
4294 #: src/prefs_account.c:1466 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1707
4295 #: src/quote_fmt.c:49
4296 msgid "Cc"
4297 msgstr "Cc"
4298
4299 #: src/prefs_account.c:1479
4300 msgid "Bcc"
4301 msgstr "Bcc"
4302
4303 #: src/prefs_account.c:1492
4304 msgid "Reply-To"
4305 msgstr "Reply-To"
4306
4307 #: src/prefs_account.c:1544
4308 msgid "Encrypt message by default"
4309 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4310
4311 #: src/prefs_account.c:1546
4312 msgid "Sign message by default"
4313 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4314
4315 #: src/prefs_account.c:1548
4316 msgid "Default mode"
4317 msgstr "Ðåæèì ïî ïîäðàçáèðàíå"
4318
4319 #: src/prefs_account.c:1556
4320 msgid "Use PGP/MIME"
4321 msgstr "Èçïîëçâàé PGP/MIME"
4322
4323 #: src/prefs_account.c:1565
4324 msgid "Use Inline"
4325 msgstr "Èçïîëçâàé Inline"
4326
4327 #: src/prefs_account.c:1575
4328 msgid "Sign key"
4329 msgstr "Ïîäïèøè êëþ÷"
4330
4331 #: src/prefs_account.c:1583
4332 msgid "Use default GnuPG key"
4333 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
4334
4335 #: src/prefs_account.c:1592
4336 msgid "Select key by your email address"
4337 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
4338
4339 #: src/prefs_account.c:1601
4340 msgid "Specify key manually"
4341 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
4342
4343 #: src/prefs_account.c:1617
4344 msgid "User or key ID:"
4345 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
4346
4347 #: src/prefs_account.c:1706 src/prefs_account.c:1723 src/prefs_account.c:1739
4348 #: src/prefs_account.c:1757
4349 msgid "Don't use SSL"
4350 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
4351
4352 #: src/prefs_account.c:1709
4353 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4354 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
4355
4356 #: src/prefs_account.c:1712 src/prefs_account.c:1729 src/prefs_account.c:1763
4357 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4358 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
4359
4360 #: src/prefs_account.c:1726
4361 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4362 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
4363
4364 #: src/prefs_account.c:1732
4365 msgid "NNTP"
4366 msgstr "NNTP"
4367
4368 #: src/prefs_account.c:1747
4369 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4370 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
4371
4372 #: src/prefs_account.c:1749
4373 msgid "Send (SMTP)"
4374 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
4375
4376 #: src/prefs_account.c:1760
4377 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4378 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
4379
4380 #: src/prefs_account.c:1885
4381 msgid "Specify SMTP port"
4382 msgstr "Îïðåäåëè SMTP ïîðò"
4383
4384 #: src/prefs_account.c:1891
4385 msgid "Specify POP3 port"
4386 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
4387
4388 #: src/prefs_account.c:1897
4389 msgid "Specify IMAP4 port"
4390 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
4391