977975d23e5642532d24afeb9040984c4c18f209
[claws.git] / po / bg.po
1 # Bulgarain translation of Sylpheed.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
4 # Updated by: George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-09-22 09:53+0300\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
10 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
11 "Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:89
17 msgid "About"
18 msgstr "Îòíîñíî"
19
20 #: src/about.c:210
21 msgid ""
22 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
23 "\n"
24 msgstr ""
25 "GPGME å çàïàçåíà ìàðêà íà Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
26 "\n"
27
28 #: src/about.c:214
29 msgid ""
30 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
31 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
32 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
33 "version.\n"
34 "\n"
35 msgstr ""
36 "Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè "
37 "ìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å ïóáëèêóâàí "
38 "îò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
39 "\n"
40
41 #: src/about.c:220
42 msgid ""
43 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
44 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
45 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
46 "more details.\n"
47 "\n"
48 msgstr ""
49 "Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî ÁÅÇ "
50 "ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public License "
51 "çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
52 "\n"
53
54 #: src/about.c:226
55 msgid ""
56 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
57 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
58 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
59 msgstr ""
60 "Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî "
61 "ñïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
62 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
63
64 #. Button panel
65 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
66 #: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2960 src/compose.c:5615
67 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
68 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
69 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
70 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2274
71 #: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
72 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:496 src/main.c:504 src/mainwindow.c:2051
73 #: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841 src/mimeview.c:899
74 #: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
75 #: src/prefs_common.c:3204 src/prefs_common.c:3373 src/prefs_common.c:3703
76 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
77 #: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:340
78 #: src/prefs_folder_item.c:469 src/prefs_matcher.c:307
79 #: src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
80 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257
81 #: src/prefs_toolbar.c:852 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
82 #: src/summaryview.c:3289
83 msgid "OK"
84 msgstr "OK"
85
86 #: src/account.c:281
87 msgid ""
88 "Some composing windows are open.\n"
89 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
90 msgstr ""
91 "Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
92 "Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
93
94 #: src/account.c:489
95 msgid "Edit accounts"
96 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
97
98 #: src/account.c:507
99 msgid ""
100 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
101 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
102 msgstr ""
103 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
104 "â 'G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
105
106 #: src/account.c:527 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
107 #: src/compose.c:4462 src/compose.c:4633 src/editaddress.c:774
108 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
109 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
110 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
111 #: src/select-keys.c:299
112 msgid "Name"
113 msgstr "Èìå"
114
115 #: src/account.c:528 src/prefs_account.c:886
116 msgid "Protocol"
117 msgstr "Ïðîòîêîë"
118
119 #: src/account.c:529
120 msgid "Server"
121 msgstr "Ñúðâúð"
122
123 #: src/account.c:558 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
124 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_customheader.c:234
125 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
126 msgid "Add"
127 msgstr "Äîáàâè"
128
129 #: src/account.c:564
130 msgid "Edit"
131 msgstr "Ïðîìåíè"
132
133 #: src/account.c:570 src/prefs_customheader.c:241
134 msgid " Delete "
135 msgstr "Èçòðèé"
136
137 #: src/account.c:576 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
138 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
139 #: src/prefs_filtering.c:575 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
140 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:848
141 msgid "Down"
142 msgstr "Íàäîëó"
143
144 #: src/account.c:582 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
145 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
146 #: src/prefs_filtering.c:569 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
147 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:844
148 msgid "Up"
149 msgstr "Íàãîðå"
150
151 #: src/account.c:596
152 msgid " Set as default account "
153 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
154
155 #: src/account.c:602 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
156 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
157 #: src/inc.c:666 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1656
158 #: src/summary_search.c:208 src/crash.c:244
159 msgid "Close"
160 msgstr "Çàòâîðè"
161
162 #: src/account.c:684
163 msgid "Delete account"
164 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
165
166 #: src/account.c:685
167 msgid "Do you really want to delete this account?"
168 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
169
170 #: src/account.c:686 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
171 #: src/compose.c:2836 src/compose.c:3314 src/compose.c:5793 src/compose.c:6137
172 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/folderview.c:2116
173 #: src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286 src/folderview.c:2420
174 #: src/folderview.c:2456 src/inc.c:170 src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1304
175 #: src/mainwindow.c:2256 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
176 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
177 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
178 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:1214
179 #: src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1301 src/summaryview.c:1325
180 #: src/summaryview.c:1357 src/summaryview.c:1382 src/summaryview.c:1407
181 #: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:2920
182 msgid "Yes"
183 msgstr "Äà"
184
185 #: src/account.c:686 src/compose.c:3314 src/compose.c:5793
186 #: src/folderview.c:2116 src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286
187 #: src/folderview.c:2420 src/folderview.c:2456
188 msgid "+No"
189 msgstr "+Íå"
190
191 #: src/addressadd.c:163
192 msgid "Add Address to Book"
193 msgstr "Äîáàâè àäðåñ â êíèãàòà"
194
195 #: src/addressadd.c:193 src/compose.c:5101 src/select-keys.c:300
196 msgid "Address"
197 msgstr "Àäðåñ"
198
199 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
200 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:256
201 msgid "Remarks"
202 msgstr "Áåëåæêè"
203
204 #: src/addressadd.c:225
205 msgid "Select Address Book Folder"
206 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
207
208 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
209 #: src/compose.c:2960 src/compose.c:5616 src/compose.c:6295 src/compose.c:6333
210 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
211 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
212 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
213 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
214 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
215 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:496 src/main.c:504
216 #: src/mainwindow.c:2051 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841
217 #: src/mimeview.c:899 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
218 #: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3205 src/prefs_common.c:3704
219 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
220 #: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:341
221 #: src/prefs_folder_item.c:470 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
222 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
223 #: src/prefs_toolbar.c:853 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
224 #: src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:3289
225 msgid "Cancel"
226 msgstr "Îòêàç"
227
228 #: src/addressbook.c:343 src/compose.c:502 src/mainwindow.c:405
229 msgid "/_File"
230 msgstr "/_Ôàéë"
231
232 #: src/addressbook.c:344
233 msgid "/_File/New _Book"
234 msgstr "/_Ôàéë/Íîâà _Êíèãà"
235
236 #: src/addressbook.c:345
237 msgid "/_File/New _vCard"
238 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _vCard"
239
240 #: src/addressbook.c:347
241 msgid "/_File/New _JPilot"
242 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _JPilot"
243
244 #: src/addressbook.c:350
245 msgid "/_File/New _Server"
246 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _Ñúðâúð"
247
248 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:506
249 #: src/mainwindow.c:419 src/mainwindow.c:422
250 msgid "/_File/---"
251 msgstr "/_Ôàéë/---"
252
253 #: src/addressbook.c:353
254 msgid "/_File/_Edit"
255 msgstr "/_Ôàéë/_Ðåäàêòèðàé"
256
257 #: src/addressbook.c:354
258 msgid "/_File/_Delete"
259 msgstr "/_Ôàéë/_Èçòðèé"
260
261 #: src/addressbook.c:356
262 msgid "/_File/_Save"
263 msgstr "/_Ôàéë/_Çàïàçè"
264
265 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:507
266 msgid "/_File/_Close"
267 msgstr "/_Ôàéë/_Çàòâîðè"
268
269 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
270 #: src/compose.c:509 src/mainwindow.c:426
271 msgid "/_Edit"
272 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé"
273
274 #: src/addressbook.c:359
275 msgid "/_Edit/C_ut"
276 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
277
278 #: src/addressbook.c:360 src/compose.c:514 src/mainwindow.c:427
279 msgid "/_Edit/_Copy"
280 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Êîïèðàé"
281
282 #: src/addressbook.c:361 src/compose.c:515
283 msgid "/_Edit/_Paste"
284 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè"
285
286 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:512 src/compose.c:595
287 #: src/mainwindow.c:430
288 msgid "/_Edit/---"
289 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/---"
290
291 #: src/addressbook.c:363
292 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
293 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè Àäðåñ"
294
295 #: src/addressbook.c:364
296 msgid "/_Address"
297 msgstr "/_Àäðåñ"
298
299 #: src/addressbook.c:365
300 msgid "/_Address/New _Address"
301 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
302
303 #: src/addressbook.c:366
304 msgid "/_Address/New _Group"
305 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà _Ãðóïà"
306
307 #: src/addressbook.c:367
308 msgid "/_Address/New _Folder"
309 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà _Ïàïêà"
310
311 #: src/addressbook.c:368
312 msgid "/_Address/---"
313 msgstr "/_Àäðåñ/---"
314
315 #: src/addressbook.c:369
316 msgid "/_Address/_Edit"
317 msgstr "/_Àäðåñ/_Ðåäàêòèðàé"
318
319 #: src/addressbook.c:370
320 msgid "/_Address/_Delete"
321 msgstr "/_Àäðåñ/_Èçòðèé"
322
323 #: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:631
324 #: src/mainwindow.c:640 src/mainwindow.c:651 src/mainwindow.c:653
325 #: src/mainwindow.c:656 src/mainwindow.c:658
326 msgid "/_Tools/---"
327 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/---"
328
329 #: src/addressbook.c:372
330 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
331 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
332
333 #: src/addressbook.c:373
334 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
335 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
336
337 #: src/addressbook.c:374
338 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
339 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
340
341 #: src/addressbook.c:376
342 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
343 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
344
345 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:686
346 msgid "/_Help"
347 msgstr "/_Ïîìîù"
348
349 #: src/addressbook.c:378 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:700
350 msgid "/_Help/_About"
351 msgstr "/_Ïîìîù/_Îòíîñíî"
352
353 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
354 msgid "/New _Address"
355 msgstr "/Íîâ _Àäðåñ"
356
357 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
358 msgid "/New _Group"
359 msgstr "/Íîâà _Ãðóïà"
360
361 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
362 msgid "/New _Folder"
363 msgstr "/Íîâà _Ïàïêà"
364
365 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
366 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:496
367 #: src/folderview.c:262 src/folderview.c:264 src/folderview.c:273
368 #: src/folderview.c:277 src/folderview.c:281 src/folderview.c:283
369 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:297 src/folderview.c:301
370 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:313 src/folderview.c:317
371 #: src/folderview.c:319 src/summaryview.c:395 src/summaryview.c:397
372 #: src/summaryview.c:403 src/summaryview.c:415 src/summaryview.c:427
373 #: src/summaryview.c:433 src/summaryview.c:436
374 msgid "/---"
375 msgstr "/---"
376
377 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:400
378 msgid "/_Delete"
379 msgstr "/Èçòðèé"
380
381 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
382 msgid "/C_ut"
383 msgstr "/Èçðåæè"
384
385 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
386 msgid "/_Copy"
387 msgstr "/Êîïèðàé"
388
389 #: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
390 msgid "/_Paste"
391 msgstr "/Ïîñòàâè"
392
393 #: src/addressbook.c:408
394 msgid "/Pa_ste Address"
395 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
396
397 #: src/addressbook.c:530
398 msgid "E-Mail address"
399 msgstr "E-Mail àäðåñ"
400
401 #: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5102 src/prefs_common.c:2690
402 msgid "Address book"
403 msgstr "Àäðåñíèê"
404
405 #: src/addressbook.c:633
406 msgid "Name:"
407 msgstr "Èìå:"
408
409 #. Buttons
410 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
411 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
412 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
413 #: src/prefs_filter.c:413 src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:534
414 #: src/prefs_matcher.c:506 src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
415 #: src/prefs_toolbar.c:805 src/toolbar.c:305
416 msgid "Delete"
417 msgstr "Èçòðèé"
418
419 #: src/addressbook.c:671
420 msgid "Lookup"
421 msgstr "Ïîòúðñè"
422
423 #: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1333 src/compose.c:3014
424 #: src/compose.c:4280 src/compose.c:4981 src/headerview.c:55
425 #: src/prefs_template.c:169 src/summary_search.c:156
426 msgid "To:"
427 msgstr "Äî:"
428
429 #: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1317 src/compose.c:3013
430 msgid "Cc:"
431 msgstr "Cc:"
432
433 #: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1320
434 msgid "Bcc:"
435 msgstr "Bcc:"
436
437 #. Confirm deletion
438 #: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
439 msgid "Delete address(es)"
440 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
441
442 #: src/addressbook.c:891
443 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
444 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
445
446 #: src/addressbook.c:914
447 msgid "Really delete the address(es)?"
448 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
449
450 #: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2836
451 #: src/compose.c:6137 src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/inc.c:170
452 #: src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1304 src/mainwindow.c:2256
453 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
454 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
455 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
456 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:1214
457 #: src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1301 src/summaryview.c:1325
458 #: src/summaryview.c:1357 src/summaryview.c:1382 src/summaryview.c:1407
459 #: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:2920
460 msgid "No"
461 msgstr "Íå"
462
463 #: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
464 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
465 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
466
467 #: src/addressbook.c:1435
468 msgid "Cannot paste into an address group."
469 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
470
471 #: src/addressbook.c:2078
472 #, c-format
473 msgid ""
474 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
475 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
476 msgstr ""
477 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
478 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
479
480 #: src/addressbook.c:2082
481 msgid "Folder only"
482 msgstr "Ñàìî ïàïêà"
483
484 #: src/addressbook.c:2082
485 msgid "Folder and Addresses"
486 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
487
488 #: src/addressbook.c:2087
489 #, c-format
490 msgid "Really delete `%s' ?"
491 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
492
493 #: src/addressbook.c:2792
494 msgid "New user, could not save index file."
495 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
496
497 #: src/addressbook.c:2796
498 msgid "New user, could not save address book files."
499 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
500
501 #: src/addressbook.c:2806
502 msgid "Old address book converted successfully."
503 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
504
505 #: src/addressbook.c:2811
506 msgid ""
507 "Old address book converted,\n"
508 "could not save new address index file"
509 msgstr ""
510 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
511 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
512
513 #: src/addressbook.c:2824
514 msgid ""
515 "Could not convert address book,\n"
516 "but created empty new address book files."
517 msgstr ""
518 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
519 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
520
521 #: src/addressbook.c:2830
522 msgid ""
523 "Could not convert address book,\n"
524 "could not create new address book files."
525 msgstr ""
526 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
527 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
528
529 #: src/addressbook.c:2835
530 msgid ""
531 "Could not convert address book\n"
532 "and could not create new address book files."
533 msgstr ""
534 "Could not convert address book\n"
535 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
536
537 #: src/addressbook.c:2842
538 msgid "Addressbook conversion error"
539 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
540
541 #: src/addressbook.c:2846
542 msgid "Addressbook conversion"
543 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
544
545 #: src/addressbook.c:2881
546 msgid "Addressbook Error"
547 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
548
549 #: src/addressbook.c:2882
550 msgid "Could not read address index"
551 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
552
553 #: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1015
554 msgid "Interface"
555 msgstr "Èíòåðôåéñ"
556
557 #: src/addressbook.c:3361 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
558 #: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
559 msgid "Address Book"
560 msgstr "Àäðåñíèê"
561
562 #: src/addressbook.c:3377
563 msgid "Person"
564 msgstr "Ëèöå"
565
566 #: src/addressbook.c:3393
567 msgid "EMail Address"
568 msgstr "EMail Àäðåñ"
569
570 #: src/addressbook.c:3409
571 msgid "Group"
572 msgstr "Ãðóïà"
573
574 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
575 #: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:347
576 #: src/prefs_account.c:1890
577 msgid "Folder"
578 msgstr "Ïàïêà"
579
580 #: src/addressbook.c:3441
581 msgid "vCard"
582 msgstr "vCard"
583
584 #: src/addressbook.c:3457 src/addressbook.c:3473
585 msgid "JPilot"
586 msgstr "JPilot"
587
588 #: src/addressbook.c:3489
589 msgid "LDAP Server"
590 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
591
592 #: src/addrgather.c:156
593 msgid "Please specify name for address book."
594 msgstr "Ìîëÿ óêàæåòå èìå çà àäðåñíèêà."
595
596 #: src/addrgather.c:176
597 msgid "Please select the mail headers to search."
598 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå çàãëàâêè â êîèòî äà òúðñÿ."
599
600 #. Go fer it
601 #: src/addrgather.c:183
602 msgid "Busy harvesting addresses..."
603 msgstr ""
604
605 #: src/addrgather.c:221
606 msgid "Addresses gathered successfully."
607 msgstr "Àäðåñèòå ñà ñúáðàíè óñïåøíî."
608
609 #: src/addrgather.c:285
610 msgid "No folder or message was selected."
611 msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà íèòî ñúîáùåíèå."
612
613 #: src/addrgather.c:293
614 msgid ""
615 "Please select a folder to process from the folder\n"
616 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
617 "the message list."
618 msgstr ""
619
620 #: src/addrgather.c:345
621 msgid "Folder :"
622 msgstr "Ïàïêà :"
623
624 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
625 msgid "Address Book :"
626 msgstr "Àäðåñíèê :"
627
628 #: src/addrgather.c:366
629 msgid "Folder Size :"
630 msgstr "Ðàçìåð íà ïàïêà :"
631
632 #: src/addrgather.c:381
633 msgid "Process these mail header fields"
634 msgstr "Îáðàáîòè òåçè ïîëåòà îò çàãëàâêàòà"
635
636 #: src/addrgather.c:399
637 msgid "Include sub-folders"
638 msgstr "Âêëþ÷è ïîä-ïàïêè"
639
640 #: src/addrgather.c:422
641 msgid "Header Name"
642 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
643
644 #: src/addrgather.c:423
645 msgid "Address Count"
646 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
647
648 #. Create notebook pages
649 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:267
650 #: src/messageview.c:331
651 msgid "Warning"
652 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
653
654 #: src/addrgather.c:528
655 msgid "Header Fields"
656 msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
657
658 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
659 msgid "Finish"
660 msgstr "Çàâúðøè"
661
662 #: src/addrgather.c:588
663 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
664 msgstr ""
665
666 #: src/addrgather.c:596
667 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
668 msgstr ""
669
670 #. Old address book
671 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
672 msgid "Common address"
673 msgstr "Îáùè àäðåñè"
674
675 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
676 msgid "Personal address"
677 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
678
679 #: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5793 src/main.c:494
680 msgid "Notice"
681 msgstr "Ñúîáùåíèå"
682
683 #: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3312 src/inc.c:539
684 msgid "Error"
685 msgstr "Ãðåøêà"
686
687 #: src/alertpanel.c:279
688 msgid "Show this message next time"
689 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
690
691 #: src/colorlabel.c:45
692 msgid "Orange"
693 msgstr "Îðàíæåâ"
694
695 #: src/colorlabel.c:46
696 msgid "Red"
697 msgstr "×åðâåí"
698
699 #: src/colorlabel.c:47
700 msgid "Pink"
701 msgstr "Ðîçîâ"
702
703 #: src/colorlabel.c:48
704 msgid "Sky blue"
705 msgstr "Íåáåñíî ñèí"
706
707 #: src/colorlabel.c:49
708 msgid "Blue"
709 msgstr "Ñèí"
710
711 #: src/colorlabel.c:50
712 msgid "Green"
713 msgstr "Çåëåí"
714
715 #: src/colorlabel.c:51
716 msgid "Brown"
717 msgstr "Êàôÿâ"
718
719 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
720 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
721 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
722 #. * can always get back the SummaryView pointer.
723 #: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkaspell.c:1421
724 #: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4241
725 msgid "None"
726 msgstr "Íèêîé"
727
728 #: src/compose.c:494
729 msgid "/_Add..."
730 msgstr "/_Äîáàâè..."
731
732 #: src/compose.c:495
733 msgid "/_Remove"
734 msgstr "/_Ìàõíè"
735
736 #: src/compose.c:497 src/folderview.c:265 src/folderview.c:285
737 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:321
738 msgid "/_Property..."
739 msgstr "/Ñâîéñòâî..."
740
741 #: src/compose.c:503
742 msgid "/_File/_Attach file"
743 msgstr "/_Ôàéë/_Ïðèêðåïè ôàéë"
744
745 #: src/compose.c:504
746 msgid "/_File/_Insert file"
747 msgstr "/_Ôàéë/_Âìúêíè ôàéë"
748
749 #: src/compose.c:505
750 msgid "/_File/Insert si_gnature"
751 msgstr "/_Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
752
753 #: src/compose.c:510
754 msgid "/_Edit/_Undo"
755 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Îòìÿíà"
756
757 #: src/compose.c:511
758 msgid "/_Edit/_Redo"
759 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Redo"
760
761 #: src/compose.c:513
762 msgid "/_Edit/Cu_t"
763 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
764
765 #: src/compose.c:516
766 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
767 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
768
769 #: src/compose.c:518 src/mainwindow.c:428
770 msgid "/_Edit/Select _all"
771 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
772
773 #: src/compose.c:519
774 msgid "/_Edit/A_dvanced"
775 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
776
777 #: src/compose.c:520
778 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
779 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
780
781 #: src/compose.c:525
782 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
783 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
784
785 #: src/compose.c:530
786 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
787 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
788
789 #: src/compose.c:535
790 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
791 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
792
793 #: src/compose.c:540
794 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
795 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
796
797 #: src/compose.c:545
798 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
799 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
800
801 #: src/compose.c:550
802 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
803 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
804
805 #: src/compose.c:555
806 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
807 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
808
809 #: src/compose.c:560
810 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
811 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
812
813 #: src/compose.c:565
814 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
815 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
816
817 #: src/compose.c:570
818 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
819 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
820
821 #: src/compose.c:575
822 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
823 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
824
825 #: src/compose.c:580
826 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
827 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
828
829 #: src/compose.c:585
830 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
831 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
832
833 #: src/compose.c:590
834 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
835 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
836
837 #: src/compose.c:596
838 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
839 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
840
841 #: src/compose.c:598
842 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
843 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
844
845 #: src/compose.c:600
846 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
847 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
848
849 #: src/compose.c:603
850 msgid "/_Spelling"
851 msgstr "/_Ñïåëèíã"
852
853 #: src/compose.c:604
854 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
855 msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
856
857 #: src/compose.c:606
858 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
859 msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
860
861 #: src/compose.c:608
862 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
863 msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
864
865 #: src/compose.c:610
866 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
867 msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
868
869 #: src/compose.c:612
870 msgid "/_Spelling/---"
871 msgstr "/_Ñïåëèíã/---"
872
873 #: src/compose.c:613
874 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
875 msgstr "/_Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
876
877 #: src/compose.c:617 src/mainwindow.c:434 src/summaryview.c:428
878 msgid "/_View"
879 msgstr "/_Èçãëåä"
880
881 #: src/compose.c:618
882 msgid "/_View/_To"
883 msgstr "/_Èçãëåä/Äî"
884
885 #: src/compose.c:619
886 msgid "/_View/_Cc"
887 msgstr "/_Èçãëåä/_Cc"
888
889 #: src/compose.c:620
890 msgid "/_View/_Bcc"
891 msgstr "/_Èçãëåä/_Bcc"
892
893 #: src/compose.c:621
894 msgid "/_View/_Reply to"
895 msgstr "/_Èçãëåä/_Îòãîâîðè íà"
896
897 #: src/compose.c:622 src/compose.c:624 src/compose.c:626 src/mainwindow.c:452
898 #: src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:483 src/mainwindow.c:507
899 #: src/mainwindow.c:589 src/mainwindow.c:593
900 msgid "/_View/---"
901 msgstr "/_Èçãëåä/---"
902
903 #: src/compose.c:623
904 msgid "/_View/_Followup to"
905 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
906
907 #: src/compose.c:625
908 msgid "/_View/R_uler"
909 msgstr "/_Èçãëåä/Ëèíèÿ"
910
911 #: src/compose.c:627
912 msgid "/_View/_Attachment"
913 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèêðåïåíî..."
914
915 #: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:596
916 msgid "/_Message"
917 msgstr "/_Ñúîáùåíèå"
918
919 #: src/compose.c:630
920 msgid "/_Message/_Send"
921 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
922
923 #: src/compose.c:632
924 msgid "/_Message/Send _later"
925 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
926
927 #: src/compose.c:634 src/compose.c:640 src/compose.c:645 src/compose.c:647
928 #: src/compose.c:651 src/compose.c:655 src/compose.c:662 src/mainwindow.c:601
929 #: src/mainwindow.c:603 src/mainwindow.c:612 src/mainwindow.c:614
930 #: src/mainwindow.c:619
931 msgid "/_Message/---"
932 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/---"
933
934 #: src/compose.c:635
935 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
936 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
937
938 #: src/compose.c:637
939 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
940 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
941
942 #: src/compose.c:641
943 msgid "/_Message/_To"
944 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Äî"
945
946 #: src/compose.c:642
947 msgid "/_Message/_Cc"
948 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Cc"
949
950 #: src/compose.c:643
951 msgid "/_Message/_Bcc"
952 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Bcc"
953
954 #: src/compose.c:644
955 msgid "/_Message/_Reply to"
956 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
957
958 #: src/compose.c:646
959 msgid "/_Message/_Followup to"
960 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
961
962 #: src/compose.c:648
963 msgid "/_Message/_Attach"
964 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
965
966 #: src/compose.c:652
967 msgid "/_Message/Si_gn"
968 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
969
970 #: src/compose.c:653
971 msgid "/_Message/_Encrypt"
972 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Êðèïòèðàé"
973
974 #: src/compose.c:656
975 msgid "/_Message/_Priority"
976 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
977
978 #: src/compose.c:657
979 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
980 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
981
982 #: src/compose.c:658
983 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
984 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
985
986 #: src/compose.c:659
987 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
988 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
989
990 #: src/compose.c:660
991 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
992 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
993
994 #: src/compose.c:661
995 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
996 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
997
998 #: src/compose.c:663
999 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1000 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
1001
1002 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:629
1003 msgid "/_Tools"
1004 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè"
1005
1006 #: src/compose.c:665
1007 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1008 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
1009
1010 #: src/compose.c:666
1011 msgid "/_Tools/_Address book"
1012 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
1013
1014 #: src/compose.c:667
1015 msgid "/_Tools/_Template"
1016 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
1017
1018 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:652
1019 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1020 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
1021
1022 #: src/compose.c:1017 src/compose.c:1102
1023 #, c-format
1024 msgid "%s: file not exist\n"
1025 msgstr "%s: íåñúùåñòâóâàù ôàéë\n"
1026
1027 #: src/compose.c:1198 src/procmsg.c:983
1028 msgid "Can't get text part\n"
1029 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à òåêñòîâàòà ÷àñò\n"
1030
1031 #: src/compose.c:1323
1032 msgid "Reply-To:"
1033 msgstr "Îòãîâîðè íà:"
1034
1035 #: src/compose.c:1326 src/compose.c:4277 src/compose.c:4983
1036 #: src/headerview.c:56
1037 msgid "Newsgroups:"
1038 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
1039
1040 #: src/compose.c:1329
1041 msgid "Followup-To:"
1042 msgstr ""
1043
1044 #: src/compose.c:1625
1045 msgid "Quote mark format error."
1046 msgstr ""
1047
1048 #: src/compose.c:1637
1049 msgid "Message reply/forward format error."
1050 msgstr ""
1051
1052 #: src/compose.c:1943
1053 #, c-format
1054 msgid "File %s doesn't exist\n"
1055 msgstr "Ôàéëà %s íå ñúùåñòâóâà\n"
1056
1057 #: src/compose.c:1947
1058 #, c-format
1059 msgid "Can't get file size of %s\n"
1060 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ðàçìåðà íà ôàéëà %s\n"
1061
1062 #: src/compose.c:1951
1063 #, c-format
1064 msgid "File %s is empty."
1065 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí"
1066
1067 #: src/compose.c:1955
1068 #, c-format
1069 msgid "Can't read %s."
1070 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
1071
1072 #: src/compose.c:1980
1073 #, c-format
1074 msgid "Message: %s"
1075 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
1076
1077 #: src/compose.c:2052 src/mimeview.c:465
1078 msgid "Can't get the part of multipart message."
1079 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
1080
1081 #: src/compose.c:2651
1082 msgid " [Edited]"
1083 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
1084
1085 #: src/compose.c:2653
1086 #, c-format
1087 msgid "%s - Compose message%s"
1088 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1089
1090 #: src/compose.c:2656
1091 #, c-format
1092 msgid "Compose message%s"
1093 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1094
1095 #: src/compose.c:2680
1096 msgid ""
1097 "Account for sending mail is not specified.\n"
1098 "Please select a mail account before sending."
1099 msgstr ""
1100 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
1101 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
1102
1103 #: src/compose.c:2826
1104 msgid "Recipient is not specified."
1105 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
1106
1107 #: src/compose.c:2834 src/compose.c:5029 src/messageview.c:331
1108 #: src/prefs_account.c:727 src/prefs_common.c:997 src/toolbar.c:297
1109 msgid "Send"
1110 msgstr "Èçïðàùàíå"
1111
1112 #: src/compose.c:2835
1113 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1114 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
1115
1116 #: src/compose.c:2856
1117 msgid "Could not queue message for sending"
1118 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
1119
1120 #: src/compose.c:2902 src/compose.c:3531
1121 msgid "can't get recipient list."
1122 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà ñïèñúêà ñ ïîëó÷àòåëè"
1123
1124 #: src/compose.c:2943 src/procmsg.c:1333
1125 #, c-format
1126 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1127 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
1128
1129 #: src/compose.c:2957 src/messageview.c:408
1130 msgid "Queueing"
1131 msgstr "Èç÷àêâàì"
1132
1133 #: src/compose.c:2958
1134 msgid ""
1135 "Error occurred while sending the message.\n"
1136 "Put this message into queue folder?"
1137 msgstr ""
1138 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
1139 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
1140
1141 #: src/compose.c:2964
1142 msgid "Can't queue the message."
1143 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
1144
1145 #: src/compose.c:2967
1146 msgid "Error occurred while sending the message."
1147 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
1148
1149 #: src/compose.c:2983
1150 msgid "Can't save the message to Sent."
1151 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
1152
1153 #: src/compose.c:3119 src/compose.c:3272 src/compose.c:3444 src/compose.c:3601
1154 #: src/mbox_folder.c:1315 src/mbox_folder.c:1416 src/mbox_folder.c:1987
1155 #: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2081 src/mbox_folder.c:2114
1156 #: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1010
1157 #: src/procmsg.c:1314 src/utils.c:2038
1158 msgid "can't change file mode\n"
1159 msgstr "íå ìîãà äà ïðîìåíÿ âèäà/òèïà íà ôàéëà\n"
1160
1161 #: src/compose.c:3214
1162 #, c-format
1163 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1164 msgstr ""
1165
1166 #: src/compose.c:3313
1167 msgid ""
1168 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1169 "Send it anyway?"
1170 msgstr ""
1171 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
1172 "Äà ãî èçïðàòÿ âúïðåêè òîâà?"
1173
1174 #: src/compose.c:3343
1175 msgid "can't write headers\n"
1176 msgstr "íå ìîãà äà çàïèøà çàãëàâêàòà\n"
1177
1178 #: src/compose.c:3483
1179 msgid "can't remove the old message\n"
1180 msgstr "íå ìîãà äà ìàõíà ñòàðîòî ñúîáùåíèå\n"
1181
1182 #: src/compose.c:3545
1183 msgid "No account for sending mails available!"
1184 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
1185
1186 #: src/compose.c:3555
1187 msgid "No account for posting news available!"
1188 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
1189
1190 #: src/compose.c:3693
1191 msgid "can't find queue folder\n"
1192 msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïàïêàòà îïàøêà\n"
1193
1194 #: src/compose.c:3700 src/messageview.c:274
1195 msgid "can't queue the message\n"
1196 msgstr "íå ìîãà äà queue the message\n"
1197
1198 #: src/compose.c:3743
1199 #, c-format
1200 msgid "Can't open file %s\n"
1201 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ôàéëà %s\n"
1202
1203 #: src/compose.c:4356 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1204 msgid "From:"
1205 msgstr "Îò"
1206
1207 #: src/compose.c:4460 src/compose.c:4631 src/compose.c:5556
1208 msgid "MIME type"
1209 msgstr "MIME òèï"
1210
1211 #. S_COL_DATE
1212 #: src/compose.c:4461 src/compose.c:4632 src/mimeview.c:154
1213 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
1214 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:448
1215 msgid "Size"
1216 msgstr "Ðàçìåð"
1217
1218 #. Save Message to folder
1219 #: src/compose.c:4525
1220 msgid "Save Message to "
1221 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
1222
1223 #: src/compose.c:4545 src/prefs_filtering.c:492
1224 msgid "Select ..."
1225 msgstr " Èçáåðè ... "
1226
1227 #. header labels and entries
1228 #: src/compose.c:4682 src/prefs_account.c:1243 src/prefs_customheader.c:188
1229 #: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
1230 msgid "Header"
1231 msgstr "Çàãëàâêà"
1232
1233 #. attachment list
1234 #: src/compose.c:4684 src/mimeview.c:201
1235 msgid "Attachments"
1236 msgstr "Ïðèêðåïêè"
1237
1238 #. Others Tab
1239 #: src/compose.c:4686
1240 msgid "Others"
1241 msgstr "Äðóãè"
1242
1243 #: src/compose.c:4701 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
1244 #: src/summary_search.c:163
1245 msgid "Subject:"
1246 msgstr "Òåìà"
1247
1248 #: src/compose.c:4945
1249 #, c-format
1250 msgid ""
1251 "Spell checker could not be started.\n"
1252 "%s"
1253 msgstr ""
1254
1255 #: src/compose.c:5030
1256 msgid "Send message"
1257 msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
1258
1259 #: src/compose.c:5036
1260 msgid "Send later"
1261 msgstr "... ïî êúñíî"
1262
1263 #: src/compose.c:5037
1264 msgid "Put into queue folder and send later"
1265 msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî êúñíî"
1266
1267 #: src/compose.c:5044
1268 msgid "Draft"
1269 msgstr "×åðíîâè"
1270
1271 #: src/compose.c:5045
1272 msgid "Save to draft folder"
1273 msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
1274
1275 #: src/compose.c:5054 src/compose.c:6333
1276 msgid "Insert"
1277 msgstr "Âìúêíè"
1278
1279 #: src/compose.c:5055
1280 msgid "Insert file"
1281 msgstr "Âìúêíè ôàéë"
1282
1283 #: src/compose.c:5062
1284 msgid "Attach"
1285 msgstr "Ïðèêðåïè"
1286
1287 #: src/compose.c:5063
1288 msgid "Attach file"
1289 msgstr "Ïðèêðåïè ôàéë"
1290
1291 #: src/compose.c:5072 src/prefs_common.c:1745
1292 msgid "Signature"
1293 msgstr "Ïîäïèñ"
1294
1295 #: src/compose.c:5073
1296 msgid "Insert signature"
1297 msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
1298
1299 #: src/compose.c:5081 src/prefs_common.c:2873
1300 msgid "Editor"
1301 msgstr "Ðåäàêòîð"
1302
1303 #: src/compose.c:5082
1304 msgid "Edit with external editor"
1305 msgstr "Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
1306
1307 #: src/compose.c:5090
1308 msgid "Linewrap"
1309 msgstr "Ïðåíåñè"
1310
1311 #: src/compose.c:5091
1312 msgid "Wrap all long lines"
1313 msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
1314
1315 #: src/compose.c:5451
1316 msgid "Invalid MIME type."
1317 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
1318
1319 #: src/compose.c:5469
1320 msgid "File doesn't exist or is empty."
1321 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
1322
1323 #: src/compose.c:5538
1324 msgid "Property"
1325 msgstr "Ñâîéñòâî"
1326
1327 #: src/compose.c:5583
1328 msgid "Encoding"
1329 msgstr "Åíêîäèíã"
1330
1331 #: src/compose.c:5612
1332 msgid "Path"
1333 msgstr "Ïúò"
1334
1335 #: src/compose.c:5613 src/prefs_toolbar.c:826
1336 msgid "File name"
1337 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
1338
1339 #: src/compose.c:5764
1340 #, c-format
1341 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1342 msgstr "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1343
1344 #: src/compose.c:5790
1345 #, c-format
1346 msgid ""
1347 "The external editor is still working.\n"
1348 "Force terminating the process?\n"
1349 "process group id: %d"
1350 msgstr ""
1351 "Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
1352 "Íàñèëñòâåíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
1353 "process group id: %d"
1354
1355 #: src/compose.c:5803
1356 #, c-format
1357 msgid "Terminated process group id: %d"
1358 msgstr "Terminated process group id: %d"
1359
1360 #: src/compose.c:5804
1361 #, c-format
1362 msgid "Temporary file: %s"
1363 msgstr "Âðåìåíåí ôàéë: %s"
1364
1365 #. failed
1366 #: src/compose.c:5861
1367 msgid "Couldn't exec external editor\n"
1368 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì âúíøíèÿ ðåäàêòîð\n"
1369
1370 #: src/compose.c:5865
1371 msgid "Couldn't write to file\n"
1372 msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà\n"
1373
1374 #: src/compose.c:5867
1375 msgid "Pipe read failed\n"
1376 msgstr "Pipe read failed\n"
1377
1378 #: src/compose.c:6135 src/inc.c:168 src/inc.c:284 src/mainwindow.c:2254
1379 msgid "Offline warning"
1380 msgstr ""
1381
1382 #: src/compose.c:6136 src/inc.c:169 src/inc.c:285 src/mainwindow.c:2255
1383 msgid "You're working offline. Override?"
1384 msgstr ""
1385
1386 #: src/compose.c:6240 src/compose.c:6261
1387 msgid "Select file"
1388 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
1389
1390 #: src/compose.c:6293
1391 msgid "Discard message"
1392 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
1393
1394 #: src/compose.c:6294
1395 msgid "This message has been modified. discard it?"
1396 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
1397
1398 #: src/compose.c:6295
1399 msgid "Discard"
1400 msgstr "Îòõâúðëè"
1401
1402 #: src/compose.c:6295
1403 msgid "to Draft"
1404 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
1405
1406 #: src/compose.c:6330
1407 #, c-format
1408 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1409 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
1410
1411 #: src/compose.c:6332
1412 msgid "Apply template"
1413 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
1414
1415 #: src/compose.c:6333
1416 msgid "Replace"
1417 msgstr "Çàìåíè"
1418
1419 #: src/editaddress.c:143
1420 msgid "Add New Person"
1421 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
1422
1423 #: src/editaddress.c:144
1424 msgid "Edit Person Details"
1425 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ëèöåòî"
1426
1427 #: src/editaddress.c:285
1428 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1429 msgstr "E-mail àäðåñ òðÿáâà äà áúäå ïîïúëíåí."
1430
1431 #: src/editaddress.c:422
1432 msgid "A Name and Value must be supplied."
1433 msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
1434
1435 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1436 #: src/editaddress.c:480
1437 msgid "Edit Person Data"
1438 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
1439
1440 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:793
1441 msgid "Display Name"
1442 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
1443
1444 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1445 msgid "Last Name"
1446 msgstr "Ôàìèëèÿ"
1447
1448 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1449 msgid "First Name"
1450 msgstr "Èìå"
1451
1452 #: src/editaddress.c:589
1453 msgid "Nickname"
1454 msgstr "Ïðÿêîð"
1455
1456 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1457 #: src/editgroup.c:255 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
1458 msgid "E-Mail Address"
1459 msgstr "E-Mail àäðåñ"
1460
1461 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1462 msgid "Alias"
1463 msgstr "Ïñåâäîíèì"
1464
1465 #. Buttons
1466 #: src/editaddress.c:710
1467 msgid "Move Up"
1468 msgstr "Íàãîðå"
1469
1470 #: src/editaddress.c:713
1471 msgid "Move Down"
1472 msgstr "Íàäîëó"
1473
1474 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
1475 msgid "Modify"
1476 msgstr "Ïðîìåíè"
1477
1478 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1479 #: src/summary_search.c:207
1480 msgid "Clear"
1481 msgstr "Èç÷èñòè"
1482
1483 #. value
1484 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1485 #: src/prefs_matcher.c:393
1486 msgid "Value"
1487 msgstr "Ñòîéíîñò"
1488
1489 #: src/editaddress.c:883
1490 msgid "Basic Data"
1491 msgstr "Îñíîâíè äàííè"
1492
1493 #: src/editaddress.c:885
1494 msgid "User Attributes"
1495 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1496
1497 #: src/editbook.c:112
1498 msgid "File appears to be Ok."
1499 msgstr "Ôàéëà èçãëåæäà íàðåä."
1500
1501 #: src/editbook.c:115
1502 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1503 msgstr "Ôàéëà íå èçãëåæäà äà å âúâ âàëèäåí ôîðìàò çà àäðåñíèê."
1504
1505 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1506 msgid "Could not read file."
1507 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
1508
1509 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1510 msgid "Edit Addressbook"
1511 msgstr "Ðåäàêòèðàé Àäðåñíèêà"
1512
1513 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1514 msgid " Check File "
1515 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
1516
1517 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1518 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1519 msgid "File"
1520 msgstr "Ôàéë"
1521
1522 #: src/editbook.c:283
1523 msgid "Add New Addressbook"
1524 msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
1525
1526 #: src/editgroup.c:105
1527 msgid "A Group Name must be supplied."
1528 msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî"
1529
1530 #: src/editgroup.c:261
1531 msgid "Edit Group Data"
1532 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
1533
1534 #: src/editgroup.c:289 src/exporthtml.c:629
1535 msgid "Group Name"
1536 msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
1537
1538 #: src/editgroup.c:308
1539 msgid "Addresses in Group"
1540 msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
1541
1542 #: src/editgroup.c:310
1543 msgid " -> "
1544 msgstr " -> "
1545
1546 #: src/editgroup.c:337
1547 msgid " <- "
1548 msgstr " <- "
1549
1550 #: src/editgroup.c:339
1551 msgid "Available Addresses"
1552 msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
1553
1554 #: src/editgroup.c:403
1555 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1556 msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
1557
1558 #: src/editgroup.c:453
1559 msgid "Edit Group Details"
1560 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
1561
1562 #: src/editgroup.c:456
1563 msgid "Add New Group"
1564 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
1565
1566 #: src/editgroup.c:506
1567 msgid "Edit folder"
1568 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
1569
1570 #: src/editgroup.c:506
1571 msgid "Input the new name of folder:"
1572 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
1573
1574 #: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1844 src/folderview.c:1912
1575 #: src/folderview.c:2211
1576 msgid "New folder"
1577 msgstr "Íîâà ïàïêà"
1578
1579 #: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1845 src/folderview.c:1913
1580 msgid "Input the name of new folder:"
1581 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
1582
1583 #: src/editjpilot.c:189
1584 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1585 msgstr "Ôàéëà íå èãëåæäà äà å â JPilot ôîðìàò."
1586
1587 #: src/editjpilot.c:225
1588 msgid "Select JPilot File"
1589 msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
1590
1591 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1592 msgid "Edit JPilot Entry"
1593 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
1594
1595 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1596 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1597 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1918
1598 msgid " ... "
1599 msgstr " ... "
1600
1601 #: src/editjpilot.c:319
1602 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1603 msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àðòèêóëè"
1604
1605 #: src/editjpilot.c:408
1606 msgid "Add New JPilot Entry"
1607 msgstr "Add New JPilot Entry"
1608
1609 #: src/editldap.c:164
1610 msgid "Connected successfully to server"
1611 msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
1612
1613 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1614 msgid "Could not connect to server"
1615 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
1616
1617 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1618 msgid "Edit LDAP Server"
1619 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
1620
1621 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1622 msgid "Hostname"
1623 msgstr "Hostname"
1624
1625 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
1626 msgid "Port"
1627 msgstr "Ïîðò"
1628
1629 #: src/editldap.c:328
1630 msgid " Check Server "
1631 msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
1632
1633 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1634 msgid "Search Base"
1635 msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
1636
1637 #: src/editldap.c:390
1638 msgid "Search Criteria"
1639 msgstr "Òúðñè Êðèòåðèé"
1640
1641 #: src/editldap.c:397
1642 msgid " Reset "
1643 msgstr "Ïðîìåíè "
1644
1645 #: src/editldap.c:402
1646 msgid "Bind DN"
1647 msgstr "Bind DN"
1648
1649 #: src/editldap.c:411
1650 msgid "Bind Password"
1651 msgstr "Bind Ïàðîëà"
1652
1653 #: src/editldap.c:420
1654 msgid "Timeout (secs)"
1655 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
1656
1657 #: src/editldap.c:434
1658 msgid "Maximum Entries"
1659 msgstr "Ìàêñèìàëíè Entries"
1660
1661 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:723
1662 msgid "Basic"
1663 msgstr "Îñíîâíè"
1664
1665 #: src/editldap.c:462
1666 msgid "Extended"
1667 msgstr "Ðàçøèðåíè"
1668
1669 #: src/editldap.c:547
1670 msgid "Add New LDAP Server"
1671 msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
1672
1673 #: src/editldap_basedn.c:141
1674 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1675 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP - Èçáåðè Search Base"
1676
1677 #: src/editldap_basedn.c:202
1678 msgid "Available Search Base(s)"
1679 msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
1680
1681 #: src/editldap_basedn.c:286
1682 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1683 msgstr "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1684
1685 #: src/editvcard.c:96
1686 msgid "File does not appear to be vCard format."
1687 msgstr "Ôàéëà íà èçãëåæäà äà å â vCard ôîðìàò."
1688
1689 #: src/editvcard.c:132
1690 msgid "Select vCard File"
1691 msgstr "Èçáåðè vCard Ôàéë"
1692
1693 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1694 msgid "Edit vCard Entry"
1695 msgstr "Ðåäàêòèðàé vCard Âïèñâàíå"
1696
1697 #: src/editvcard.c:296
1698 msgid "Add New vCard Entry"
1699 msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
1700
1701 #: src/exphtmldlg.c:101
1702 msgid "Please specify output directory and file to create."
1703 msgstr ""
1704
1705 #: src/exphtmldlg.c:104
1706 msgid "Select stylesheet and formatting."
1707 msgstr ""
1708
1709 #: src/exphtmldlg.c:107
1710 msgid "File exported successfully."
1711 msgstr "Ôàéëà å èçíåñåí óñïåøíî."
1712
1713 #: src/exphtmldlg.c:154
1714 #, c-format
1715 msgid ""
1716 "HTML Output Directory '%s'\n"
1717 "does not exist. OK to create new directory?"
1718 msgstr ""
1719 "HTML Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
1720 "íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
1721
1722 #: src/exphtmldlg.c:157
1723 msgid "Create Directory"
1724 msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
1725
1726 #: src/exphtmldlg.c:166
1727 #, c-format
1728 msgid ""
1729 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1730 "%s"
1731 msgstr ""
1732
1733 #: src/exphtmldlg.c:168
1734 msgid "Failed to Create Directory"
1735 msgstr ""
1736
1737 #: src/exphtmldlg.c:318
1738 msgid "Select HTML Output File"
1739 msgstr "Èçáåðè HTML Output Ôàéë"
1740
1741 #: src/exphtmldlg.c:387
1742 msgid "HTML Output File"
1743 msgstr "HTML Output Ôàéë"
1744
1745 #: src/exphtmldlg.c:443
1746 msgid "Stylesheet"
1747 msgstr ""
1748
1749 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3693 src/prefs_common.c:4014
1750 msgid "Default"
1751 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
1752
1753 #: src/exphtmldlg.c:462
1754 msgid "Full"
1755 msgstr "Ïúëíî èìå"
1756
1757 #: src/exphtmldlg.c:468
1758 msgid "Custom"
1759 msgstr ""
1760
1761 #: src/exphtmldlg.c:474
1762 msgid "Custom-2"
1763 msgstr ""
1764
1765 #: src/exphtmldlg.c:480
1766 msgid "Custom-3"
1767 msgstr ""
1768
1769 #: src/exphtmldlg.c:486
1770 msgid "Custom-4"
1771 msgstr ""
1772
1773 #: src/exphtmldlg.c:500
1774 msgid "Full Name Format"
1775 msgstr "Ïúëíî èìå"
1776
1777 #: src/exphtmldlg.c:507
1778 msgid "First Name, Last Name"
1779 msgstr "Ïúðâî Èìå, Ïîñëåäíî Èìå"
1780
1781 #: src/exphtmldlg.c:513
1782 msgid "Last Name, First Name"
1783 msgstr "Ïîñëåäíî Èìå, Ïúðâî Èìå"
1784
1785 #: src/exphtmldlg.c:527
1786 msgid "Color Banding"
1787 msgstr ""
1788
1789 #: src/exphtmldlg.c:533
1790 msgid "Format E-Mail Links"
1791 msgstr ""
1792
1793 #: src/exphtmldlg.c:539
1794 msgid "Format User Attributes"
1795 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1796
1797 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
1798 msgid "File Name"
1799 msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
1800
1801 #: src/exphtmldlg.c:599
1802 msgid "Open with Web Browser"
1803 msgstr "Îòâîðè ñ óåá áðàóçúð"
1804
1805 #: src/exphtmldlg.c:628
1806 msgid "Export Address Book to HTML File"
1807 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
1808
1809 #. Button panel
1810 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
1811 msgid "Prev"
1812 msgstr "Ïðåäèøåí"
1813
1814 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:307
1815 msgid "Next"
1816 msgstr "Ñëåäâàù"
1817
1818 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
1819 msgid "File Info"
1820 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
1821
1822 #: src/exphtmldlg.c:693
1823 msgid "Format"
1824 msgstr "Ôîðìàò"
1825
1826 #: src/export.c:127
1827 msgid "Export"
1828 msgstr "Èçíåñè"
1829
1830 #: src/export.c:146
1831 msgid "Specify target folder and mbox file."
1832 msgstr "Îïðåäåëè ïàïêà öåë è mbox ôàéë."
1833
1834 #: src/export.c:156
1835 msgid "Source dir:"
1836 msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
1837
1838 #: src/export.c:161
1839 msgid "Exporting file:"
1840 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
1841
1842 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
1843 #: src/prefs_account.c:1176 src/prefs_filter.c:361
1844 msgid " Select... "
1845 msgstr " Èçáåðè... "
1846
1847 #: src/export.c:219
1848 msgid "Select exporting file"
1849 msgstr "Èçáåðè èçíàñÿí ôàéë"
1850
1851 #: src/exporthtml.c:799
1852 msgid "Full Name"
1853 msgstr "Ïúëíî èìå"
1854
1855 #: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
1856 msgid "Attributes"
1857 msgstr "Àòðèáóòè"
1858
1859 #: src/exporthtml.c:1004
1860 msgid "Sylpheed Address Book"
1861 msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
1862
1863 #: src/exporthtml.c:1116
1864 msgid "Name already exists but is not a directory."
1865 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
1866
1867 #: src/exporthtml.c:1119
1868 msgid "No permissions to create directory."
1869 msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
1870
1871 #: src/exporthtml.c:1122
1872 msgid "Name is too long."
1873 msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
1874
1875 #: src/exporthtml.c:1125
1876 msgid "Not specified."
1877 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
1878
1879 #: src/foldersel.c:146
1880 msgid "Select folder"
1881 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
1882
1883 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1042
1884 msgid "Inbox"
1885 msgstr "Âõîäÿùè"
1886
1887 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1058
1888 msgid "Sent"
1889 msgstr "Èçïðàòåíè"
1890
1891 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1074
1892 msgid "Queue"
1893 msgstr "×àêàùè"
1894
1895 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1090
1896 msgid "Trash"
1897 msgstr "Êîø÷å"
1898
1899 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1104
1900 msgid "Drafts"
1901 msgstr "×åðíîâè"
1902
1903 #: src/folderview.c:259 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
1904 msgid "/Create _new folder..."
1905 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
1906
1907 #: src/folderview.c:260 src/folderview.c:275 src/folderview.c:295
1908 msgid "/_Rename folder..."
1909 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
1910
1911 #: src/folderview.c:261 src/folderview.c:276 src/folderview.c:296
1912 msgid "/_Delete folder"
1913 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
1914
1915 #: src/folderview.c:263 src/folderview.c:282
1916 msgid "/Remove _mailbox"
1917 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
1918
1919 #: src/folderview.c:266 src/folderview.c:286 src/folderview.c:306
1920 #: src/folderview.c:322
1921 msgid "/_Processing..."
1922 msgstr "/_Ðàáîòÿ..."
1923
1924 #: src/folderview.c:267
1925 msgid "/_Scoring..."
1926 msgstr ""
1927
1928 #: src/folderview.c:272 src/folderview.c:292 src/folderview.c:312
1929 msgid "/Mark all _read"
1930 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
1931
1932 #: src/folderview.c:278 src/folderview.c:298
1933 msgid "/_Check for new messages"
1934 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
1935
1936 #: src/folderview.c:280 src/folderview.c:300
1937 msgid "/R_escan folder tree"
1938 msgstr "/Ïðåðàçãëåäàé äúðâîòî íà ïàïêàòà"
1939
1940 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:304 src/folderview.c:320
1941 msgid "/_Search folder..."
1942 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
1943
1944 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307 src/folderview.c:323
1945 msgid "/S_coring..."
1946 msgstr ""
1947
1948 #: src/folderview.c:302
1949 msgid "/Remove _IMAP4 account"
1950 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
1951
1952 #: src/folderview.c:314
1953 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
1954 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
1955
1956 #: src/folderview.c:316
1957 msgid "/_Remove newsgroup"
1958 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
1959
1960 #: src/folderview.c:318
1961 msgid "/Remove _news account"
1962 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
1963
1964 #: src/folderview.c:348
1965 msgid "New"
1966 msgstr "Íîâè"
1967
1968 #. S_COL_MARK
1969 #: src/folderview.c:349 src/prefs_summary_column.c:68
1970 msgid "Unread"
1971 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
1972
1973 #: src/folderview.c:350 src/selective_download.c:800
1974 msgid "#"
1975 msgstr "#"
1976
1977 #: src/folderview.c:569
1978 msgid "Setting folder info..."
1979 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
1980
1981 #: src/folderview.c:750 src/mainwindow.c:2716 src/setup.c:81
1982 #, c-format
1983 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
1984 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s%c%s ..."
1985
1986 #: src/folderview.c:754 src/mainwindow.c:2721 src/setup.c:86
1987 #, c-format
1988 msgid "Scanning folder %s ..."
1989 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s ..."
1990
1991 #: src/folderview.c:796
1992 msgid "Rescan folder tree"
1993 msgstr "Ïðåðàçãëåäàé äúðâîòî íà ïàïêàòà"
1994
1995 #: src/folderview.c:797
1996 msgid ""
1997 "All previous settings for each folders will be lost.\n"
1998 "Continue?"
1999 msgstr ""
2000 "Âñè÷êè ïðåäèøíè íàñòðîéêè çà âñÿêà ïàïêà ùå áúäàò èçãóáåíè.\n"
2001 "Ïðîäúëæàâàìå ëè?"
2002
2003 #: src/folderview.c:803
2004 msgid "Rescanning folder tree..."
2005 msgstr "Ïðåðàçãëåæäàì äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
2006
2007 #: src/folderview.c:825
2008 msgid "Rescanning all folder trees..."
2009 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
2010
2011 #: src/folderview.c:903
2012 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2013 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
2014
2015 #: src/folderview.c:1697 src/main.c:472 src/summaryview.c:5118
2016 #, c-format
2017 msgid "Processing (%s)..."
2018 msgstr ""
2019
2020 #: src/folderview.c:1846 src/folderview.c:1914 src/folderview.c:2215
2021 msgid "NewFolder"
2022 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
2023
2024 #: src/folderview.c:1851 src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2220
2025 #, c-format
2026 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2027 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
2028
2029 #: src/folderview.c:1864 src/folderview.c:1919 src/folderview.c:1987
2030 #: src/folderview.c:2063 src/folderview.c:2232
2031 #, c-format
2032 msgid "The folder `%s' already exists."
2033 msgstr "Ïàïêàòà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
2034
2035 #: src/folderview.c:1871 src/folderview.c:2239
2036 #, c-format
2037 msgid "Can't create the folder `%s'."
2038 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà '%s'."
2039
2040 #: src/folderview.c:1970 src/folderview.c:2053
2041 #, c-format
2042 msgid "Input new name for `%s':"
2043 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà '%s':"
2044
2045 #: src/folderview.c:1971 src/folderview.c:2055
2046 msgid "Rename folder"
2047 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
2048
2049 #: src/folderview.c:2113
2050 #, c-format
2051 msgid ""
2052 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2053 "Do you really want to delete?"
2054 msgstr ""
2055 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä '%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
2056 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
2057
2058 #: src/folderview.c:2115
2059 msgid "Delete folder"
2060 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
2061
2062 #: src/folderview.c:2124
2063 #, c-format
2064 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2065 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
2066
2067 #: src/folderview.c:2176
2068 #, c-format
2069 msgid ""
2070 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2071 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2072 msgstr ""
2073 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
2074 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ÑÀ èçòðèòè îò äèñêà)"
2075
2076 #: src/folderview.c:2178
2077 msgid "Remove mailbox"
2078 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
2079
2080 #: src/folderview.c:2212
2081 msgid ""
2082 "Input the name of new folder:\n"
2083 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2084 " append `/' at the end of the name)"
2085 msgstr ""
2086 "Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
2087 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
2088 " äîáàâåòå '/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
2089
2090 #: src/folderview.c:2284
2091 #, c-format
2092 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2093 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
2094
2095 #: src/folderview.c:2285
2096 msgid "Delete IMAP4 account"
2097 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
2098
2099 #: src/folderview.c:2418
2100 #, c-format
2101 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2102 msgstr "ÍÀèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
2103
2104 #: src/folderview.c:2419
2105 msgid "Delete newsgroup"
2106 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
2107
2108 #: src/folderview.c:2454
2109 #, c-format
2110 msgid "Really delete news account `%s'?"
2111 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
2112
2113 #: src/folderview.c:2455
2114 msgid "Delete news account"
2115 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
2116
2117 #: src/grouplistdialog.c:173
2118 msgid "Subscribe to newsgroup"
2119 msgstr "Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà"
2120
2121 #: src/grouplistdialog.c:189
2122 msgid "Select newsgroups to subscribe."
2123 msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå"
2124
2125 #: src/grouplistdialog.c:195
2126 msgid "Find groups:"
2127 msgstr "Íàìåðè ãðóïè"
2128
2129 #: src/grouplistdialog.c:203
2130 msgid " Search "
2131 msgstr "Òúðñåíå"
2132
2133 #: src/grouplistdialog.c:215
2134 msgid "Newsgroup name"
2135 msgstr "Èìå íà íîâèíàðñêòà ãðóïà"
2136
2137 #: src/grouplistdialog.c:216
2138 msgid "Messages"
2139 msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
2140
2141 #: src/grouplistdialog.c:217
2142 msgid "Type"
2143 msgstr "Òèï"
2144
2145 #: src/grouplistdialog.c:243
2146 msgid "Refresh"
2147 msgstr "Îïðåñíè"
2148
2149 #: src/grouplistdialog.c:347
2150 msgid "moderated"
2151 msgstr "ïî-óìåðåíè"
2152
2153 #: src/grouplistdialog.c:349
2154 msgid "readonly"
2155 msgstr "ñàìî çà ÷åòåíå"
2156
2157 #: src/grouplistdialog.c:351
2158 msgid "unknown"
2159 msgstr "íåèçâåñòåí"
2160
2161 #: src/grouplistdialog.c:398
2162 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2163 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
2164
2165 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1013
2166 msgid "Done."
2167 msgstr "Ãîòîâî."
2168
2169 #: src/grouplistdialog.c:477
2170 #, c-format
2171 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2172 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
2173
2174 #: src/gtkaspell.c:479
2175 msgid "No dictionary selected."
2176 msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
2177
2178 #: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1855
2179 msgid "Normal Mode"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1866
2183 msgid "Bad Spellers Mode"
2184 msgstr ""
2185
2186 #: src/gtkaspell.c:740
2187 msgid "Unknown suggestion mode."
2188 msgstr ""
2189
2190 #: src/gtkaspell.c:973
2191 msgid "No misspelled word found."
2192 msgstr "Íÿìà îòêðèòà ñãðåøåíà äóìà."
2193
2194 #: src/gtkaspell.c:1307
2195 msgid "Replace unknown word"
2196 msgstr "Çàìåíè íåïîçíàòàòà äóìà"
2197
2198 #: src/gtkaspell.c:1317
2199 #, c-format
2200 msgid "Replace \"%s\" with: "
2201 msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ   : "
2202
2203 #: src/gtkaspell.c:1337
2204 msgid ""
2205 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2206 "will learn from mistake.\n"
2207 msgstr ""
2208
2209 #: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1844
2210 msgid "Fast Mode"
2211 msgstr "Áúðç ðåæèì"
2212
2213 #: src/gtkaspell.c:1682
2214 #, c-format
2215 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2216 msgstr "\"%s\" íå ñå ñðåùà â %s"
2217
2218 #: src/gtkaspell.c:1695
2219 msgid "Accept in this session"
2220 msgstr "Ïðèåìè â òàçè ñåñèÿ"
2221
2222 #: src/gtkaspell.c:1705
2223 msgid "Add to personal dictionary"
2224 msgstr "Äîáàâè êúì ïåðñîíàëíèÿ ðå÷íèê"
2225
2226 #: src/gtkaspell.c:1715
2227 msgid "Replace with..."
2228 msgstr "Çàìåíè ñúñ..."
2229
2230 #: src/gtkaspell.c:1725
2231 #, c-format
2232 msgid "Check with %s"
2233 msgstr "Ïðîâåðè ñ %s"
2234
2235 #: src/gtkaspell.c:1744
2236 msgid "(no suggestions)"
2237 msgstr ""
2238
2239 #: src/gtkaspell.c:1755
2240 msgid "Others..."
2241 msgstr "Äðóãè..."
2242
2243 #: src/gtkaspell.c:1765 src/gtkaspell.c:1938
2244 msgid "More..."
2245 msgstr "Ïîâå÷å..."
2246
2247 #: src/gtkaspell.c:1820
2248 #, c-format
2249 msgid "Dictionary: %s"
2250 msgstr "Ðå÷íèê   : %s"
2251
2252 #: src/gtkaspell.c:1833
2253 #, c-format
2254 msgid "Use alternate (%s)"
2255 msgstr ""
2256
2257 #: src/gtkaspell.c:1881 src/prefs_common.c:1585
2258 msgid "Check while typing"
2259 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
2260
2261 #: src/gtkaspell.c:1897
2262 msgid "Change dictionary"
2263 msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
2264
2265 #: src/gtkaspell.c:2052
2266 #, c-format
2267 msgid ""
2268 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2269 "%s"
2270 msgstr ""
2271 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
2272 "%s"
2273
2274 #: src/gtkutils.c:59 src/gtkutils.c:75
2275 msgid "Abcdef"
2276 msgstr "Àáâãäå"
2277
2278 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2224
2279 msgid "(No From)"
2280 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
2281
2282 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2267 src/summaryview.c:2270
2283 msgid "(No Subject)"
2284 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
2285
2286 #: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
2287 msgid "Can't load the image."
2288 msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ èçîáðàæåíèåòî."
2289
2290 #: src/imap.c:427
2291 #, c-format
2292 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2293 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
2294
2295 #: src/imap.c:469
2296 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2297 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
2298
2299 #: src/imap.c:482
2300 #, c-format
2301 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2302 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
2303
2304 #: src/imap.c:683
2305 #, c-format
2306 msgid "can't select mailbox %s\n"
2307 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2308
2309 #: src/imap.c:694 src/procmsg.c:748
2310 #, c-format
2311 msgid "can't fetch message %d\n"
2312 msgstr "íå ìîãà äà èçòåãëÿ ñúîáùåíèå %d\n"
2313
2314 #: src/imap.c:722 src/imap.c:731
2315 #, c-format
2316 msgid "can't append message %s\n"
2317 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêà÷à ñúîáùåíèå %s\n"
2318
2319 #: src/imap.c:761 src/imap.c:824 src/mh.c:444 src/mh.c:548 src/mh.c:603
2320 #: src/mh.c:712
2321 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
2322 msgstr "ëîêàëíàòà ïàïêà å èäåíòè÷íà ñ îòäàëå÷åíàòà\n"
2323
2324 #: src/imap.c:769
2325 msgid "can't copy message\n"
2326 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå\n"
2327
2328 #: src/imap.c:985
2329 #, c-format
2330 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2331 msgstr ""
2332
2333 #: src/imap.c:992 src/imap.c:1038
2334 msgid "can't expunge\n"
2335 msgstr ""
2336
2337 #: src/imap.c:1031
2338 #, c-format
2339 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2340 msgstr ""
2341
2342 #: src/imap.c:1222
2343 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2344 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
2345
2346 #: src/imap.c:1340
2347 #, c-format
2348 msgid "Can't create '%s'\n"
2349 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì '%s'\n"
2350
2351 #: src/imap.c:1345
2352 #, c-format
2353 msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
2354 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì '%s' â INBOX\n"
2355
2356 #: src/imap.c:1408
2357 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2358 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
2359
2360 #: src/imap.c:1429
2361 msgid "can't create mailbox\n"
2362 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2363
2364 #: src/imap.c:1500
2365 #, c-format
2366 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2367 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
2368
2369 #: src/imap.c:1566
2370 msgid "can't delete mailbox\n"
2371 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2372
2373 #: src/imap.c:1599 src/imap.c:3223
2374 msgid "can't get envelope\n"
2375 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
2376
2377 #: src/imap.c:1607 src/imap.c:3230
2378 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2379 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
2380
2381 #: src/imap.c:1629 src/imap.c:3258
2382 #, c-format
2383 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2384 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
2385
2386 #: src/imap.c:1720
2387 #, c-format
2388 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2389 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
2390
2391 #: src/imap.c:1741
2392 #, c-format
2393 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2394 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2395
2396 #: src/imap.c:1748
2397 #, c-format
2398 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2399 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
2400
2401 #: src/imap.c:1772
2402 msgid "Can't start TLS session.\n"
2403 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
2404
2405 #: src/imap.c:1784
2406 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2407 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ.\n"
2408
2409 #: src/imap.c:1858
2410 msgid "can't get namespace\n"
2411 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
2412
2413 #: src/imap.c:2288
2414 #, c-format
2415 msgid "can't select folder: %s\n"
2416 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
2417
2418 #: src/imap.c:2411
2419 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2420 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
2421
2422 #: src/imap.c:2672
2423 #, c-format
2424 msgid "can't append %s to %s\n"
2425 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
2426
2427 #: src/imap.c:2677
2428 msgid "(sending file...)"
2429 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
2430
2431 #: src/imap.c:2713
2432 #, c-format
2433 msgid "can't copy %d to %s\n"
2434 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
2435
2436 #: src/imap.c:2738
2437 #, c-format
2438 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2439 msgstr ""
2440
2441 #: src/imap.c:2752
2442 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2443 msgstr ""
2444
2445 #: src/imap.c:2951 src/imap.c:2988
2446 #, c-format
2447 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2448 msgstr ""
2449
2450 #: src/imap.c:3022 src/imap.c:3055
2451 #, c-format
2452 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2453 msgstr ""
2454
2455 #: src/import.c:131
2456 msgid "Import"
2457 msgstr "Âíåñè"
2458
2459 #: src/import.c:150
2460 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2461 msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
2462
2463 #: src/import.c:160
2464 msgid "Importing file:"
2465 msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
2466
2467 #: src/import.c:165
2468 msgid "Destination dir:"
2469 msgstr ""
2470
2471 #: src/import.c:223
2472 msgid "Select importing file"
2473 msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
2474
2475 #: src/importldif.c:118
2476 msgid "Please specify address book name and file to import."
2477 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
2478
2479 #: src/importldif.c:121
2480 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2481 msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
2482
2483 #: src/importldif.c:124
2484 msgid "File imported."
2485 msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
2486
2487 #: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2488 msgid "Please select a file."
2489 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
2490
2491 #: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2492 msgid "Address book name must be supplied."
2493 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
2494
2495 #: src/importldif.c:318
2496 msgid "Error reading LDIF fields."
2497 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
2498
2499 #: src/importldif.c:341
2500 msgid "LDIF file imported successfully."
2501 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
2502
2503 #: src/importldif.c:426
2504 msgid "Select LDIF File"
2505 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
2506
2507 #: src/importldif.c:542
2508 msgid "S"
2509 msgstr ""
2510
2511 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2512 msgid "LDIF Field"
2513 msgstr "LDIF Ïîëå"
2514
2515 #: src/importldif.c:544
2516 msgid "Attribute Name"
2517 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
2518
2519 #: src/importldif.c:602
2520 msgid "Attribute"
2521 msgstr "Àòðèáóò"
2522
2523 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
2524 msgid "Select"
2525 msgstr "Èçáåðè"
2526
2527 #: src/importldif.c:674
2528 msgid "File Name :"
2529 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
2530
2531 #: src/importldif.c:684
2532 msgid "Records :"
2533 msgstr "Çàïèñè :"
2534
2535 #: src/importldif.c:712
2536 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2537 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
2538
2539 #: src/importmutt.c:143
2540 msgid "Error importing MUTT file."
2541 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà MUTT ôàéë."
2542
2543 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2544 #: src/importpine.c:329
2545 msgid "Please select a file to import."
2546 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå."
2547
2548 #: src/importmutt.c:185
2549 msgid "Select MUTT File"
2550 msgstr "Èçáåðè MUTT Ôàéë"
2551
2552 #: src/importmutt.c:239
2553 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2554 msgstr "Âíåñè MUTT ôàéë â Àäðåñíèêà"
2555
2556 #: src/importpine.c:143
2557 msgid "Error importing Pine file."
2558 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà Pine ôàéë."
2559
2560 #: src/importpine.c:185
2561 msgid "Select Pine File"
2562 msgstr "Èçáåðè Pine ôàéë"
2563
2564 #: src/importpine.c:239
2565 msgid "Import Pine file into Address Book"
2566 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
2567
2568 #: src/inc.c:260 src/inc.c:351 src/send.c:358
2569 msgid "Standby"
2570 msgstr "Ãîòîâíîñò"
2571
2572 #: src/inc.c:375
2573 msgid "Retrieving new messages"
2574 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2575
2576 #: src/inc.c:506
2577 msgid "Retrieving"
2578 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
2579
2580 #: src/inc.c:515
2581 #, c-format
2582 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2583 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
2584
2585 #: src/inc.c:519
2586 msgid "Done (no new messages)"
2587 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2588
2589 #: src/inc.c:526
2590 msgid "Connection failed"
2591 msgstr "Âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
2592
2593 #: src/inc.c:530
2594 msgid "Auth failed"
2595 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà ñå ïðîâàëè"
2596
2597 #. S_COL_SCORE
2598 #: src/inc.c:534 src/prefs_summary_column.c:76
2599 msgid "Locked"
2600 msgstr "Çàêëþ÷åí"
2601
2602 #: src/inc.c:543
2603 msgid "Cancelled"
2604 msgstr "Îòêàçàíî"
2605
2606 #: src/inc.c:556
2607 #, c-format
2608 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2609 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
2610
2611 #: src/inc.c:636
2612 #, c-format
2613 msgid "Finished (%d new message(s))"
2614 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2615
2616 #: src/inc.c:639
2617 msgid "Finished (no new messages)"
2618 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2619
2620 #: src/inc.c:647
2621 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2622 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
2623
2624 #: src/inc.c:710
2625 #, c-format
2626 msgid "%s: Retrieving new messages"
2627 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2628
2629 #: src/inc.c:738
2630 #, c-format
2631 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2632 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
2633
2634 #: src/inc.c:746
2635 #, c-format
2636 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2637 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2638
2639 #: src/inc.c:753
2640 #, c-format
2641 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2642 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
2643
2644 #: src/inc.c:863 src/inc.c:932
2645 #, c-format
2646 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2647 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
2648
2649 #: src/inc.c:896
2650 msgid "Authenticating..."
2651 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
2652
2653 #: src/inc.c:900
2654 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2655 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
2656
2657 #: src/inc.c:904
2658 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2659 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
2660
2661 #: src/inc.c:908
2662 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2663 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
2664
2665 #: src/inc.c:912
2666 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2667 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
2668
2669 #: src/inc.c:916
2670 #, c-format
2671 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2672 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
2673
2674 #: src/inc.c:949
2675 #, c-format
2676 msgid "Deleting message %d"
2677 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
2678
2679 #: src/inc.c:955
2680 msgid "Quitting"
2681 msgstr "Ïðåêúñâàì"
2682
2683 #: src/inc.c:991
2684 msgid "a message won't be received\n"
2685 msgstr "ñúîáùåíèå íå áåøå ïîëó÷åíî\n"
2686
2687 #: src/inc.c:1026
2688 msgid "Error occurred while processing mail."
2689 msgstr ""
2690
2691 #: src/inc.c:1029
2692 msgid "No disk space left."
2693 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî âúðõó äèñêà."
2694
2695 #: src/inc.c:1033
2696 msgid "Mailbox is locked."
2697 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
2698
2699 #: src/inc.c:1061
2700 msgid "Incorporation cancelled\n"
2701 msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà\n"
2702
2703 #: src/inputdialog.c:151
2704 #, c-format
2705 msgid "Input password for %s on %s:"
2706 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà çà %s íà %s:"
2707
2708 #: src/inputdialog.c:153
2709 msgid "Input password"
2710 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
2711
2712 #: src/logwindow.c:59
2713 msgid "Protocol log"
2714 msgstr ""
2715
2716 #: src/logwindow.c:216
2717 msgid "Error clearing log\n"
2718 msgstr "Ãðåøêà ïðè èç÷èñòâàíåòî íà ëîãà\n"
2719
2720 #. for gettext
2721 #: src/main.c:134 src/main.c:143 src/mbox_folder.c:2136 src/mh.c:874
2722 #, c-format
2723 msgid ""
2724 "File `%s' already exists.\n"
2725 "Can't create folder."
2726 msgstr ""
2727 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
2728 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
2729
2730 #: src/main.c:182
2731 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2732 msgstr ""
2733
2734 #: src/main.c:268
2735 msgid ""
2736 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2737 "OpenPGP support disabled."
2738 msgstr ""
2739 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
2740 "OpenPGP ïîäðúæêà íå å äåéñòâàùà."
2741
2742 #: src/main.c:418
2743 #, c-format
2744 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2745 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
2746
2747 #: src/main.c:421
2748 msgid "  --compose [address]    open composition window"
2749 msgstr " --compose [àäðåñ]\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà öú÷èíÿâàíå]"
2750
2751 #: src/main.c:422
2752 msgid ""
2753 "  --attach file1 [file2]...\n"
2754 "                         open composition window with specified files\n"
2755 "                         attached"
2756 msgstr ""
2757
2758 #: src/main.c:425
2759 msgid "  --receive              receive new messages"
2760 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2761
2762 #: src/main.c:426
2763 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
2764 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
2765
2766 #: src/main.c:427
2767 msgid "  --send                 send all queued messages"
2768 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
2769
2770 #: src/main.c:428
2771 msgid "  --status               show the total number of messages"
2772 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
2773
2774 #: src/main.c:429
2775 msgid "  --debug                debug mode"
2776 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
2777
2778 #: src/main.c:430
2779 msgid "  --help                 display this help and exit"
2780 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
2781
2782 #: src/main.c:431
2783 msgid "  --version              output version information and exit"
2784 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
2785
2786 #: src/main.c:475
2787 msgid "top level folder"
2788 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
2789
2790 #: src/main.c:495
2791 msgid "Composing message exists. Really quit?"
2792 msgstr ""
2793
2794 #: src/main.c:502
2795 msgid "Queued messages"
2796 msgstr ""
2797
2798 #: src/main.c:503
2799 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2800 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
2801
2802 #: src/main.c:743 src/mainwindow.c:2265
2803 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
2804 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
2805
2806 #: src/mainwindow.c:406
2807 msgid "/_File/_Add mailbox..."
2808 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
2809
2810 #: src/mainwindow.c:407
2811 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
2812 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ..."
2813
2814 #: src/mainwindow.c:408
2815 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
2816 msgstr "/_Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
2817
2818 #: src/mainwindow.c:410
2819 msgid "/_File/_Folder"
2820 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà"
2821
2822 #: src/mainwindow.c:411
2823 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2824 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
2825
2826 #: src/mainwindow.c:413
2827 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2828 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
2829
2830 #: src/mainwindow.c:414
2831 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2832 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
2833
2834 #: src/mainwindow.c:415
2835 msgid "/_File/_Import mbox file..."
2836 msgstr "/_Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
2837
2838 #: src/mainwindow.c:416
2839 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2840 msgstr "/_Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
2841
2842 #: src/mainwindow.c:417
2843 msgid "/_File/Empty _trash"
2844 msgstr "/_Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
2845
2846 #: src/mainwindow.c:418
2847 msgid "/_File/_Work offline"
2848 msgstr "/_Ôàéë/Ðàáîòà offline"
2849
2850 #: src/mainwindow.c:420
2851 msgid "/_File/_Save as..."
2852 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
2853
2854 #: src/mainwindow.c:421
2855 msgid "/_File/_Print..."
2856 msgstr "/_Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
2857
2858 #. {N_("/_File/_Close"),                "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
2859 #: src/mainwindow.c:424
2860 msgid "/_File/E_xit"
2861 msgstr "/_Ôàéë/Èçõîä"
2862
2863 #: src/mainwindow.c:429
2864 msgid "/_Edit/Select _thread"
2865 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
2866
2867 #: src/mainwindow.c:431
2868 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
2869 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
2870
2871 #: src/mainwindow.c:433
2872 msgid "/_Edit/_Search folder..."
2873 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
2874
2875 #: src/mainwindow.c:435
2876 msgid "/_View/Show or hi_de"
2877 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
2878
2879 #: src/mainwindow.c:436
2880 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
2881 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
2882
2883 #: src/mainwindow.c:438
2884 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
2885 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
2886
2887 #: src/mainwindow.c:440
2888 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
2889 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
2890
2891 #: src/mainwindow.c:442
2892 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
2893 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
2894
2895 #: src/mainwindow.c:444
2896 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
2897 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
2898
2899 #: src/mainwindow.c:446
2900 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
2901 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
2902
2903 #: src/mainwindow.c:448
2904 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
2905 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
2906
2907 #: src/mainwindow.c:450
2908 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
2909 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
2910
2911 #: src/mainwindow.c:453
2912 msgid "/_View/Separate f_older tree"
2913 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
2914
2915 #: src/mainwindow.c:454
2916 msgid "/_View/Separate m_essage view"
2917 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
2918
2919 #: src/mainwindow.c:456
2920 msgid "/_View/_Sort"
2921 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
2922
2923 #: src/mainwindow.c:457
2924 msgid "/_View/_Sort/by _number"
2925 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
2926
2927 #: src/mainwindow.c:458
2928 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
2929 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
2930
2931 #: src/mainwindow.c:459
2932 msgid "/_View/_Sort/by _date"
2933 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
2934
2935 #: src/mainwindow.c:460
2936 msgid "/_View/_Sort/by _from"
2937 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
2938
2939 #: src/mainwindow.c:461
2940 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
2941 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
2942
2943 #: src/mainwindow.c:462
2944 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
2945 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
2946
2947 #: src/mainwindow.c:464
2948 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
2949 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
2950
2951 #: src/mainwindow.c:465
2952 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
2953 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî íåïðî÷åòåíè"
2954
2955 #: src/mainwindow.c:466
2956 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
2957 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
2958
2959 #: src/mainwindow.c:468
2960 msgid "/_View/_Sort/by score"
2961 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
2962
2963 #: src/mainwindow.c:469
2964 msgid "/_View/_Sort/by locked"
2965 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
2966
2967 #: src/mainwindow.c:470
2968 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
2969 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
2970
2971 #: src/mainwindow.c:471 src/mainwindow.c:474
2972 msgid "/_View/_Sort/---"
2973 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
2974
2975 #: src/mainwindow.c:472
2976 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
2977 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
2978
2979 #: src/mainwindow.c:473
2980 msgid "/_View/_Sort/Descending"
2981 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
2982
2983 #: src/mainwindow.c:475
2984 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
2985 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
2986
2987 #: src/mainwindow.c:477
2988 msgid "/_View/Th_read view"
2989 msgstr "/_Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
2990
2991 #: src/mainwindow.c:478
2992 msgid "/_View/E_xpand all threads"
2993 msgstr "/_Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
2994
2995 #: src/mainwindow.c:479
2996 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
2997 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
2998
2999 #: src/mainwindow.c:480
3000 msgid "/_View/_Hide read messages"
3001 msgstr "/_Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
3002
3003 #: src/mainwindow.c:481
3004 msgid "/_View/Set display _item..."
3005 msgstr "/_Èçãëåä/Íàñòðîéêà íà ïîêàçâàíèòå àðòèêóëè"
3006
3007 #: src/mainwindow.c:484
3008 msgid "/_View/_Go to"
3009 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà"
3010
3011 #: src/mainwindow.c:485
3012 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3013 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
3014
3015 #: src/mainwindow.c:486
3016 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3017 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
3018
3019 #: src/mainwindow.c:487 src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:495
3020 #: src/mainwindow.c:500 src/mainwindow.c:505
3021 msgid "/_View/_Go to/---"
3022 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
3023
3024 #: src/mainwindow.c:488
3025 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3026 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3027
3028 #: src/mainwindow.c:490
3029 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3030 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3031
3032 #: src/mainwindow.c:493
3033 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3034 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
3035
3036 #: src/mainwindow.c:494
3037 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3038 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
3039
3040 #: src/mainwindow.c:496
3041 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3042 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3043
3044 #: src/mainwindow.c:498
3045 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3046 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3047
3048 #: src/mainwindow.c:501
3049 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3050 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3051
3052 #: src/mainwindow.c:503
3053 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3054 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3055
3056 #: src/mainwindow.c:506
3057 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3058 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
3059
3060 #: src/mainwindow.c:510 src/mainwindow.c:517
3061 msgid "/_View/_Code set/---"
3062 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
3063
3064 #: src/mainwindow.c:514
3065 msgid "/_View/_Code set"
3066 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå"
3067
3068 #: src/mainwindow.c:515
3069 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3070 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
3071
3072 #: src/mainwindow.c:518
3073 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3074 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
3075
3076 #: src/mainwindow.c:522
3077 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3078 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Unicode (_UTF-8)"
3079
3080 #: src/mainwindow.c:526
3081 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3082 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Western European (ISO-8859-_1)"
3083
3084 #: src/mainwindow.c:528
3085 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3086 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Western European (ISO-8859-15)"
3087
3088 #: src/mainwindow.c:532
3089 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3090 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Central European (ISO-8859-_2)"
3091
3092 #: src/mainwindow.c:535
3093 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3094 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/_Baltic (ISO-8859-13)"
3095
3096 #: src/mainwindow.c:537
3097 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3098 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Baltic (ISO-8859-_4)"
3099
3100 #: src/mainwindow.c:540
3101 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3102 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Greek (ISO-8859-_7)"
3103
3104 #: src/mainwindow.c:543
3105 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3106 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Turkish (ISO-8859-_9)"
3107
3108 #: src/mainwindow.c:546
3109 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3110 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3111
3112 #: src/mainwindow.c:548
3113 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3114 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (KOI8-_R)"
3115
3116 #: src/mainwindow.c:550
3117 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3118 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (Windows-1251)"
3119
3120 #: src/mainwindow.c:554
3121 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3122 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3123
3124 #: src/mainwindow.c:557
3125 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3126 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3127
3128 #: src/mainwindow.c:560
3129 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3130 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (_EUC-JP)"
3131
3132 #: src/mainwindow.c:562
3133 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3134 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (_Shift__JIS)"
3135
3136 #: src/mainwindow.c:566
3137 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3138 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Simplified Chinese (_GB2312)"
3139
3140 #: src/mainwindow.c:568
3141 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3142 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Traditional Chinese (_Big5)"
3143
3144 #: src/mainwindow.c:570
3145 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3146 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3147
3148 #: src/mainwindow.c:572
3149 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3150 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3151
3152 #: src/mainwindow.c:575
3153 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3154 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Korean (EUC-_KR)"
3155
3156 #: src/mainwindow.c:577
3157 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3158 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Korean (ISO-2022-KR)"
3159
3160 #: src/mainwindow.c:580
3161 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3162 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Thai (TIS-620)"
3163
3164 #: src/mainwindow.c:582
3165 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3166 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Thai (Windows-874)"
3167
3168 #: src/mainwindow.c:590 src/summaryview.c:429
3169 msgid "/_View/Open in new _window"
3170 msgstr "/_Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
3171
3172 #: src/mainwindow.c:591
3173 msgid "/_View/Mess_age source"
3174 msgstr "/_Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
3175
3176 #: src/mainwindow.c:592
3177 msgid "/_View/Show all _header"
3178 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3179
3180 #: src/mainwindow.c:594
3181 msgid "/_View/_Update summary"
3182 msgstr "/_Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
3183
3184 #: src/mainwindow.c:597
3185 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3186 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
3187
3188 #: src/mainwindow.c:598
3189 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3190 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
3191
3192 #: src/mainwindow.c:600
3193 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3194 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
3195
3196 #: src/mainwindow.c:602
3197 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3198 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3199
3200 #: src/mainwindow.c:604
3201 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3202 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3203
3204 #: src/mainwindow.c:605
3205 msgid "/_Message/Compose a news message"
3206 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3207
3208 #: src/mainwindow.c:606
3209 msgid "/_Message/_Reply"
3210 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
3211
3212 #: src/mainwindow.c:607
3213 msgid "/_Message/Repl_y to sender"
3214 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
3215
3216 #: src/mainwindow.c:608
3217 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3218 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3219
3220 #: src/mainwindow.c:609
3221 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
3222 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3223
3224 #: src/mainwindow.c:610
3225 msgid "/_Message/_Forward"
3226 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
3227
3228 #: src/mainwindow.c:611
3229 msgid "/_Message/Redirect"
3230 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
3231
3232 #: src/mainwindow.c:613
3233 msgid "/_Message/Re-_edit"
3234 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
3235
3236 #: src/mainwindow.c:615
3237 msgid "/_Message/M_ove..."
3238 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
3239
3240 #: src/mainwindow.c:616
3241 msgid "/_Message/_Copy..."
3242 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
3243
3244 #: src/mainwindow.c:617
3245 msgid "/_Message/_Delete"
3246 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
3247
3248 #: src/mainwindow.c:618
3249 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3250 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
3251
3252 #: src/mainwindow.c:620
3253 msgid "/_Message/_Mark"
3254 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
3255
3256 #: src/mainwindow.c:621
3257 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3258 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
3259
3260 #: src/mainwindow.c:622
3261 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3262 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
3263
3264 #: src/mainwindow.c:623
3265 msgid "/_Message/_Mark/---"
3266 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
3267
3268 #: src/mainwindow.c:624
3269 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3270 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
3271
3272 #: src/mainwindow.c:625
3273 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3274 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
3275
3276 #: src/mainwindow.c:627
3277 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3278 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
3279
3280 #: src/mainwindow.c:630
3281 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3282 msgstr ""
3283
3284 #: src/mainwindow.c:632
3285 msgid "/_Tools/_Address book..."
3286 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
3287
3288 #: src/mainwindow.c:633
3289 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3290 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
3291
3292 #: src/mainwindow.c:635
3293 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3294 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
3295
3296 #: src/mainwindow.c:636
3297 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3298 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò ïàïêà..."
3299
3300 #: src/mainwindow.c:638
3301 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3302 msgstr ""
3303
3304 #: src/mainwindow.c:641
3305 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3306 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
3307
3308 #: src/mainwindow.c:642
3309 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3310 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
3311
3312 #: src/mainwindow.c:643
3313 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3314 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
3315
3316 #: src/mainwindow.c:645
3317 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3318 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
3319
3320 #: src/mainwindow.c:647
3321 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3322 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
3323
3324 #: src/mainwindow.c:649
3325 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3326 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
3327
3328 #: src/mainwindow.c:654
3329 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3330 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
3331
3332 #: src/mainwindow.c:657
3333 msgid "/_Tools/E_xecute"
3334 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
3335
3336 #: src/mainwindow.c:659
3337 msgid "/_Tools/_Log window"
3338 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
3339
3340 #: src/mainwindow.c:661
3341 msgid "/_Configuration"
3342 msgstr "/_Íàñòðîéêè"
3343
3344 #: src/mainwindow.c:662
3345 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3346 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
3347
3348 #: src/mainwindow.c:664
3349 msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar..."
3350 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëêà ëåíòà ñ èíñòðèìåíòè..."
3351
3352 #: src/mainwindow.c:667
3353 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
3354 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêà íà ôèëòúð..."
3355
3356 #: src/mainwindow.c:670
3357 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3358 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
3359
3360 #: src/mainwindow.c:672
3361 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3362 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
3363
3364 #: src/mainwindow.c:674
3365 msgid "/_Configuration/_Template..."
3366 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîí..."
3367
3368 #: src/mainwindow.c:675
3369 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3370 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
3371
3372 #: src/mainwindow.c:676
3373 msgid "/_Configuration/---"
3374 msgstr "/_Íàñòðîéêè/---"
3375
3376 #: src/mainwindow.c:677
3377 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3378 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
3379
3380 #: src/mainwindow.c:679
3381 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3382 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
3383
3384 #: src/mainwindow.c:681
3385 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3386 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
3387
3388 #: src/mainwindow.c:683
3389 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3390 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
3391
3392 #: src/mainwindow.c:687
3393 msgid "/_Help/_Manual"
3394 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî"
3395
3396 #: src/mainwindow.c:688
3397 msgid "/_Help/_Manual/_English"
3398 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Àíãëèéñêè"
3399
3400 #: src/mainwindow.c:689
3401 msgid "/_Help/_Manual/_German"
3402 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Íåìñêè"
3403
3404 #: src/mainwindow.c:690
3405 msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
3406 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Èñïàíñêè"
3407
3408 #: src/mainwindow.c:691
3409 msgid "/_Help/_Manual/_French"
3410 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Ôðåíñêè"
3411
3412 #: src/mainwindow.c:692
3413 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3414 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/ßïîíñêè"
3415
3416 #: src/mainwindow.c:693
3417 msgid "/_Help/_FAQ"
3418 msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè"
3419
3420 #: src/mainwindow.c:694
3421 msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3422 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Àíãëèéñêè"
3423
3424 #: src/mainwindow.c:695
3425 msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3426 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Íåìñêè"
3427
3428 #: src/mainwindow.c:696
3429 msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3430 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èñïàíñêè"
3431
3432 #: src/mainwindow.c:697
3433 msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3434 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Ôðåíñêè"
3435
3436 #: src/mainwindow.c:698
3437 msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3438 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èòàëèàíñêè"
3439
3440 #: src/mainwindow.c:699
3441 msgid "/_Help/---"
3442 msgstr "/_Ïîìîù/---"
3443
3444 #: src/mainwindow.c:897
3445 #, c-format
3446 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3447 msgstr "ÃëàâåíÏðîçîðåö: îïðåäåëÿíåòî íà öâÿò %d ñå ïðîâàëè \n"
3448
3449 #: src/mainwindow.c:1107 src/mainwindow.c:1124 src/prefs_folder_item.c:420
3450 #: src/selective_download.c:591
3451 msgid "Untitled"
3452 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
3453
3454 #: src/mainwindow.c:1125
3455 msgid "none"
3456 msgstr "íèùî"
3457
3458 #: src/mainwindow.c:1302
3459 msgid "Empty trash"
3460 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3461
3462 #: src/mainwindow.c:1303
3463 msgid "Empty all messages in trash?"
3464 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
3465
3466 #: src/mainwindow.c:1328
3467 msgid "Add mailbox"
3468 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
3469
3470 #: src/mainwindow.c:1329
3471 msgid ""
3472 "Input the location of mailbox.\n"
3473 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3474 "scanned automatically."
3475 msgstr ""
3476 "Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
3477 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ, òî òÿ ùå áúäå\n"
3478 "ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
3479
3480 #: src/mainwindow.c:1335 src/mainwindow.c:1373
3481 #, c-format
3482 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3483 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
3484
3485 #: src/mainwindow.c:1340 src/setup.c:57
3486 msgid "Mailbox"
3487 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
3488
3489 #: src/mainwindow.c:1346 src/setup.c:63
3490 msgid ""
3491 "Creation of the mailbox failed.\n"
3492 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3493 "there."
3494 msgstr ""
3495 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
3496 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
3497
3498 #: src/mainwindow.c:1366
3499 msgid "Add mbox mailbox"
3500 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
3501
3502 #: src/mainwindow.c:1367
3503 msgid "Input the location of mailbox."
3504 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
3505
3506 #: src/mainwindow.c:1388
3507 msgid "Creation of the mailbox failed."
3508 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
3509
3510 #: src/mainwindow.c:1693
3511 msgid "Sylpheed - Folder View"
3512 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
3513
3514 #: src/mainwindow.c:1709 src/messageview.c:134
3515 msgid "Sylpheed - Message View"
3516 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
3517
3518 #: src/mainwindow.c:2050
3519 msgid "Exit"
3520 msgstr "Èçõîä"
3521
3522 #: src/mainwindow.c:2050
3523 msgid "Exit this program?"
3524 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
3525
3526 #: src/matcher.c:952 src/matcher.c:953 src/matcher.c:954 src/matcher.c:955
3527 #: src/matcher.c:956 src/matcher.c:957 src/matcher.c:958 src/matcher.c:959
3528 #: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
3529 #: src/prefs_filter.c:868
3530 msgid "(none)"
3531 msgstr "(íÿìà)"
3532
3533 #: src/matcher.c:998
3534 msgid "filename is not set"
3535 msgstr "Èìåòî íà ôàéëà íå å ïîñî÷åíî"
3536
3537 #: src/matcher.c:1220 src/matcher.c:1231 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
3538 #: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:575 src/prefs_account.c:589
3539 #: src/prefs_actions.c:498 src/prefs_actions.c:517
3540 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
3541 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
3542 #: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:793
3543 #: src/procmime.c:808
3544 msgid "failed to write configuration to file\n"
3545 msgstr "çàïèñâàíåòî â êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë ñå ïðîâàëè\n"
3546
3547 #: src/mbox.c:51 src/mbox.c:201
3548 msgid "can't write to temporary file\n"
3549 msgstr ""
3550
3551 #: src/mbox.c:81
3552 msgid "can't read mbox file.\n"
3553 msgstr "ìå ìîãà äà ÷åòà mbox ôàéëà.\n"
3554
3555 #: src/mbox.c:88
3556 #, c-format
3557 msgid "invalid mbox format: %s\n"
3558 msgstr "íåâàëèäåí mbox ôîðìàò: %s\n"
3559
3560 #: src/mbox.c:95
3561 #, c-format
3562 msgid "malformed mbox: %s\n"
3563 msgstr "äåôîðìèðàí mbox ôîðìàò: %s\n"
3564
3565 #: src/mbox.c:113
3566 msgid "can't open temporary file\n"
3567 msgstr "íå ìîãà äà îòâîðÿ âðåìåííèÿ ôàéë\n"
3568
3569 #: src/mbox.c:166
3570 #, c-format
3571 msgid ""
3572 "unescaped From found:\n"
3573 "%s"
3574 msgstr ""
3575
3576 #: src/mbox.c:268 src/mbox_folder.c:170
3577 #, c-format
3578 msgid "can't create lock file %s\n"
3579 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì çàêëþ÷âàùèÿ ôàéë %s\n"
3580
3581 #: src/mbox.c:269 src/mbox_folder.c:171
3582 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
3583 msgstr "èçïîëçâàé 'flock' âìåñòî 'file' , àêî å âúçìîæíî.\n"
3584
3585 #: src/mbox.c:281 src/mbox_folder.c:183
3586 #, c-format
3587 msgid "can't create %s\n"
3588 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì %s\n"
3589
3590 #: src/mbox.c:287 src/mbox_folder.c:189
3591 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
3592 msgstr "ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå èçïîëçâà îò äðóã ïðîöåñ, èç÷àêâàì...\n"
3593
3594 #: src/mbox.c:316
3595 #, c-format
3596 msgid "can't lock %s\n"
3597 msgstr "íå ìîãà äà çàêëþ÷à %s\n"
3598
3599 #: src/mbox.c:323 src/mbox.c:370
3600 msgid "invalid lock type\n"
3601 msgstr "íåâàëèäåí çàêëþ÷âàù òèï\n"
3602
3603 #: src/mbox.c:356
3604 #, c-format
3605 msgid "can't unlock %s\n"
3606 msgstr "íå ìîãà äà îòêëþ÷à %s\n"
3607
3608 #: src/mbox.c:387
3609 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
3610 msgstr "íå ìîãà äà ñúêðàòÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ äî íóëà.\n"
3611
3612 #: src/mbox_folder.c:267
3613 #, c-format
3614 msgid "could not lock read file %s\n"
3615 msgstr "Íå ìîãà äà çàêëþ÷à çà ÷åòåíå ôàéëa %s\n"
3616
3617 #: src/mbox_folder.c:286
3618 #, c-format
3619 msgid "could not lock write file %s\n"
3620 msgstr "Íå ìîãà äà çàêëþ÷à çà ïèñàíå ôàéëa %s\n"
3621
3622 #: src/mbox_folder.c:1425
3623 #, c-format
3624 msgid "unvalid file - %s.\n"
3625 msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
3626
3627 #: src/mbox_folder.c:1437
3628 #, c-format
3629 msgid "invalid file - %s.\n"
3630 msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
3631
3632 #: src/mbox_folder.c:1455 src/mbox_folder.c:1830 src/utils.c:1968
3633 #: src/utils.c:2045 src/utils.c:2137
3634 #, c-format
3635 msgid "writing to %s failed.\n"
3636 msgstr "çàïèñâàíåòî â %s ñå ïðîâàëè.\n"
3637
3638 #: src/mbox_folder.c:2008 src/mbox_folder.c:2104
3639 #, c-format
3640 msgid "can't rename %s to %s\n"
3641 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì %s êúì %s\n"
3642
3643 #: src/mbox_folder.c:2247
3644 msgid "Cannot rename folder item"
3645 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïàïêàòà"
3646
3647 #: src/message_search.c:88
3648 msgid "Find in current message"
3649 msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
3650
3651 #: src/message_search.c:106
3652 msgid "Find text:"
3653 msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
3654
3655 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:182
3656 msgid "Case sensitive"
3657 msgstr "×óâñòâèòåëåí êúì ðàçìåðà ..."
3658
3659 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3660 msgid "Backward search"
3661 msgstr "Òúðñåíå íàîïàêè"
3662
3663 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3664 msgid "Search"
3665 msgstr "Òúðñåíå"
3666
3667 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
3668 msgid "Search failed"
3669 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
3670
3671 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
3672 msgid "Search string not found."
3673 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
3674
3675 #: src/message_search.c:191
3676 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3677 msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
3678
3679 #: src/message_search.c:194
3680 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3681 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
3682
3683 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
3684 msgid "Search finished"
3685 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
3686
3687 #: src/messageview.c:316
3688 msgid "<No Return-Path found>"
3689 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
3690
3691 #: src/messageview.c:324
3692 #, c-format
3693 msgid ""
3694 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3695 "does not correspond to the return path:\n"
3696 "Notification address: %s\n"
3697 "Return path: %s\n"
3698 "It is advised to not to send the return receipt."
3699 msgstr ""
3700
3701 #: src/messageview.c:332
3702 msgid "+Don't Send"
3703 msgstr ""
3704
3705 #: src/messageview.c:341
3706 msgid ""
3707 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3708 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3709 "officially addressed to you.\n"
3710 "Receipt notification cancelled."
3711 msgstr ""
3712
3713 #: src/messageview.c:409
3714 msgid ""
3715 "Error occurred while sending the notification.\n"
3716 "Put this notification into queue folder?"
3717 msgstr ""
3718 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
3719 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
3720
3721 #: src/messageview.c:415
3722 msgid "Can't queue the notification."
3723 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
3724
3725 #: src/messageview.c:418
3726 msgid "Error occurred while sending the notification."
3727 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
3728
3729 #: src/messageview.c:448 src/messageview.c:685
3730 msgid "can't get message file path.\n"
3731 msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïúòÿ äî ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî.\n"
3732
3733 #: src/messageview.c:670
3734 msgid "This messages asks for a return receipt."
3735 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå."
3736
3737 #: src/messageview.c:671
3738 msgid "Send receipt"
3739 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
3740
3741 #: src/messageview.c:724
3742 msgid "Return Receipt Notification"
3743 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
3744
3745 #: src/messageview.c:725
3746 msgid ""
3747 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3748 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3749 "notification:"
3750 msgstr ""
3751
3752 #: src/messageview.c:729
3753 msgid "Send Notification"
3754 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
3755
3756 #: src/messageview.c:729
3757 msgid "+Cancel"
3758 msgstr "+Îòêàç"
3759
3760 #: src/mh.c:416
3761 #, c-format
3762 msgid "can't copy message %s to %s\n"
3763 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå %s â %s\n"
3764
3765 #: src/mh.c:512 src/procmsg.c:1511
3766 msgid "Can't open mark file.\n"
3767 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ìàðêèðàíèÿ ôàéë.\n"
3768
3769 #: src/mimeview.c:117
3770 msgid "/_Open"
3771 msgstr "/_Îòâîðè"
3772
3773 #: src/mimeview.c:118
3774 msgid "/Open _with..."
3775 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
3776
3777 #: src/mimeview.c:119
3778 msgid "/_Display as text"
3779 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
3780
3781 #: src/mimeview.c:120
3782 msgid "/_Display image"
3783 msgstr "/_Ïîêàæè êàðòèíêàòà"
3784
3785 #: src/mimeview.c:121 src/summaryview.c:434
3786 msgid "/_Save as..."
3787 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
3788
3789 #: src/mimeview.c:122
3790 msgid "/Save _all..."
3791 msgstr "/_Çàïàçè âñè÷êî..."
3792
3793 #: src/mimeview.c:125
3794 msgid "/_Check signature"
3795 msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
3796
3797 #: src/mimeview.c:153
3798 msgid "MIME Type"
3799 msgstr "MIME Òèï"
3800
3801 #: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2116
3802 msgid "Text"
3803 msgstr "Òåêñò"
3804
3805 #: src/mimeview.c:272
3806 msgid "Select \"Check signature\" to check"
3807 msgstr "Èçáåðè \"Ïðîâåðè ïîäïèñà\" çà äà ïðîâåðèø"
3808
3809 #: src/mimeview.c:785 src/mimeview.c:845 src/mimeview.c:905 src/mimeview.c:924
3810 #: src/mimeview.c:948
3811 msgid "Can't save the part of multipart message."
3812 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3813
3814 #: src/mimeview.c:810 src/mimeview.c:892 src/summaryview.c:3282
3815 msgid "Save as"
3816 msgstr "Çàïàçè êàòî"
3817
3818 #: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897 src/summaryview.c:3287
3819 msgid "Overwrite"
3820 msgstr "Ïðåçàïèøè"
3821
3822 #: src/mimeview.c:840 src/mimeview.c:898 src/summaryview.c:3288
3823 msgid "Overwrite existing file?"
3824 msgstr "Äà ïðåçàïèøà âúðõó ñúùåñòâóâàù ôàéë?"
3825
3826 #: src/mimeview.c:958
3827 msgid "Open with"
3828 msgstr "Îòâîðè ñúñ"
3829
3830 #: src/mimeview.c:959
3831 #, c-format
3832 msgid ""
3833 "Enter the command line to open file:\n"
3834 "(`%s' will be replaced with file name)"
3835 msgstr ""
3836
3837 #: src/mimeview.c:1015
3838 #, c-format
3839 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
3840 msgstr ""
3841
3842 #: src/news.c:174
3843 #, c-format
3844 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3845 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
3846
3847 #: src/news.c:276
3848 #, c-format
3849 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
3850 msgstr "NNTP âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêúñíàòà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
3851
3852 #: src/news.c:373
3853 #, c-format
3854 msgid "can't select group %s\n"
3855 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ãðóïà %s\n"
3856
3857 #: src/news.c:383
3858 #, c-format
3859 msgid "can't read article %d\n"
3860 msgstr "íå ìîãà äà ïðî÷åòà àðòèêóë %d\n"
3861
3862 #: src/news.c:405 src/news.c:713 src/news.c:1048
3863 #, c-format
3864 msgid "can't set group: %s\n"
3865 msgstr ""
3866
3867 #: src/news.c:506
3868 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
3869 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà\n"
3870
3871 #: src/news.c:606
3872 msgid "can't post article.\n"
3873 msgstr "íå ìîãà äà ïóáëèêóâàì àðòèêóëà.\n"
3874
3875 #: src/news.c:630
3876 #, c-format
3877 msgid "can't retrieve article %d\n"
3878 msgstr "ìå ìîãà äà ïîëó÷à àðòèêóë %d\n"
3879
3880 #: src/news.c:719 src/news.c:1053
3881 #, c-format
3882 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3883 msgstr ""
3884
3885 #: src/news.c:742 src/news.c:1153
3886 #, c-format
3887 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3888 msgstr ""
3889
3890 #: src/news.c:745 src/news.c:1088 src/news.c:1156
3891 msgid "can't get xover\n"
3892 msgstr ""
3893
3894 #: src/news.c:751 src/news.c:1093 src/news.c:1162
3895 msgid "error occurred while getting xover.\n"
3896 msgstr ""
3897
3898 #: src/news.c:759 src/news.c:1099 src/news.c:1170
3899 #, c-format
3900 msgid "invalid xover line: %s\n"
3901 msgstr ""
3902
3903 #: src/news.c:777 src/news.c:802 src/news.c:1113 src/news.c:1127
3904 #: src/news.c:1188 src/news.c:1213
3905 msgid "can't get xhdr\n"
3906 msgstr ""
3907
3908 #: src/news.c:785 src/news.c:810 src/news.c:1118 src/news.c:1132
3909 #: src/news.c:1196 src/news.c:1221
3910 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
3911 msgstr ""
3912
3913 #: src/news.c:1068
3914 #, c-format
3915 msgid "error occurred while getting %s.\n"
3916 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
3917
3918 #: src/news.c:1085
3919 #, c-format
3920 msgid "getting xover %d in %s...\n"
3921 msgstr ""
3922
3923 #: src/nntp.c:60
3924 #, c-format
3925 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
3926 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
3927
3928 #: src/nntp.c:139 src/nntp.c:202
3929 #, c-format
3930 msgid "protocol error: %s\n"
3931 msgstr ""
3932
3933 #: src/nntp.c:162 src/nntp.c:208
3934 msgid "protocol error\n"
3935 msgstr ""
3936
3937 #: src/nntp.c:258 src/nntp.c:264
3938 msgid "Error occurred while posting\n"
3939 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
3940
3941 #: src/passphrase.c:85
3942 msgid "Passphrase"
3943 msgstr ""
3944
3945 #: src/passphrase.c:253
3946 msgid "[no user id]"
3947 msgstr ""
3948
3949 #: src/passphrase.c:257
3950 #, c-format
3951 msgid ""
3952 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
3953 "\n"
3954 "  %.*s  \n"
3955 "(%.*s)\n"
3956 msgstr ""
3957
3958 #: src/passphrase.c:261
3959 msgid ""
3960 "Bad passphrase! Try again...\n"
3961 "\n"
3962 msgstr ""
3963
3964 #: src/pop.c:65
3965 #, c-format
3966 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
3967 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
3968
3969 #: src/pop.c:71
3970 #, c-format
3971 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
3972 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
3973
3974 #: src/pop.c:137
3975 msgid "can't start TLS session\n"
3976 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
3977
3978 #: src/pop.c:165 src/pop.c:194 src/pop.c:246
3979 msgid "error occurred on authentication\n"
3980 msgstr ""
3981
3982 #: src/pop.c:190 src/pop.c:242
3983 msgid "mailbox is locked\n"
3984 msgstr ""
3985
3986 #: src/pop.c:211
3987 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
3988 msgstr ""
3989
3990 #: src/pop.c:218
3991 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
3992 msgstr ""
3993
3994 #: src/pop.c:268 src/pop.c:307
3995 msgid "POP3 protocol error\n"
3996 msgstr ""
3997
3998 #: src/pop.c:382 src/pop.c:432
3999 msgid "Socket error\n"
4000 msgstr ""
4001
4002 #: src/prefs.c:270
4003 #, c-format
4004 msgid "no permission - %s\n"
4005 msgstr ""
4006
4007 #: src/prefs.c:477
4008 msgid "Apply"
4009 msgstr "Ïðèëîæè"
4010
4011 #: src/prefs_account.c:653
4012 #, c-format
4013 msgid "Account%d"
4014 msgstr "Àêàóíò%d"
4015
4016 #: src/prefs_account.c:672
4017 msgid "Preferences for new account"
4018 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
4019
4020 #: src/prefs_account.c:677
4021 msgid "Account preferences"
4022 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
4023
4024 #: src/prefs_account.c:725 src/prefs_common.c:995
4025 msgid "Receive"
4026 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
4027
4028 #: src/prefs_account.c:729 src/prefs_common.c:999
4029 msgid "Compose"
4030 msgstr "Ñú÷èíè"
4031
4032 #: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1012
4033 msgid "Privacy"
4034 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
4035
4036 #: src/prefs_account.c:736
4037 msgid "SSL"
4038 msgstr "SSL"
4039
4040 #: src/prefs_account.c:739
4041 msgid "Advanced"
4042 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
4043
4044 #: src/prefs_account.c:817
4045 msgid "Name of this account"
4046 msgstr "Èìå çà òîçè àêàóíò"
4047
4048 #: src/prefs_account.c:826
4049 msgid "Set as default"
4050 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
4051
4052 #: src/prefs_account.c:830
4053 msgid "Personal information"
4054 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
4055
4056 #: src/prefs_account.c:839
4057 msgid "Full name"
4058 msgstr "Ïúëíî èìå"
4059
4060 #: src/prefs_account.c:845
4061 msgid "Mail address"
4062 msgstr "E-mail àäðåñ"
4063
4064 #: src/prefs_account.c:851
4065 msgid "Organization"
4066 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
4067
4068 #: src/prefs_account.c:875
4069 msgid "Server information"
4070 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
4071
4072 #: src/prefs_account.c:896
4073 msgid "POP3 (normal)"
4074 msgstr ""
4075
4076 #: src/prefs_account.c:898
4077 msgid "POP3 (APOP auth)"
4078 msgstr ""
4079
4080 #: src/prefs_account.c:900 src/prefs_account.c:1642 src/prefs_account.c:1866
4081 msgid "IMAP4"
4082 msgstr ""
4083
4084 #: src/prefs_account.c:902
4085 msgid "News (NNTP)"
4086 msgstr ""
4087
4088 #: src/prefs_account.c:904
4089 msgid "None (local)"
4090 msgstr ""
4091
4092 #: src/prefs_account.c:924
4093 msgid "This server requires authentication"
4094 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà èäåíòèôèêàöèÿ"
4095
4096 #: src/prefs_account.c:968
4097 msgid "News server"
4098 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
4099
4100 #: src/prefs_account.c:974
4101 msgid "Server for receiving"
4102 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
4103
4104 #: src/prefs_account.c:980
4105 msgid "Local mailbox file"
4106 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
4107
4108 #. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
4109 #: src/prefs_account.c:987
4110 msgid "SMTP server (send)"
4111 msgstr "SMTP ñúðâúð(èçïðàùàíå)"
4112
4113 #: src/prefs_account.c:995
4114 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4115 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
4116
4117 #: src/prefs_account.c:1004
4118 msgid "command to send mails"
4119 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
4120
4121 #. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
4122 #: src/prefs_account.c:1011 src/prefs_account.c:1322
4123 msgid "User ID"
4124 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
4125
4126 #: src/prefs_account.c:1017 src/prefs_account.c:1331
4127 msgid "Password"
4128 msgstr "Ïàðîëà"
4129
4130 #: src/prefs_account.c:1083 src/prefs_account.c:1625
4131 msgid "POP3"
4132 msgstr ""
4133
4134 #: src/prefs_account.c:1091
4135 msgid "Remove messages on server when received"
4136 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
4137
4138 #: src/prefs_account.c:1102
4139 msgid "Remove after"
4140 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
4141
4142 #: src/prefs_account.c:1111
4143 msgid "days"
4144 msgstr "äíè"
4145
4146 #: src/prefs_account.c:1128
4147 msgid "(0 days: remove immediately)"
4148 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
4149
4150 #: src/prefs_account.c:1135
4151 msgid "Download all messages on server"
4152 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
4153
4154 #: src/prefs_account.c:1137
4155 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
4156 msgstr ""
4157
4158 #: src/prefs_account.c:1139
4159 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
4160 msgstr ""
4161
4162 #: src/prefs_account.c:1145
4163 msgid "Receive size limit"
4164 msgstr ""
4165
4166 #: src/prefs_account.c:1159
4167 msgid "Filter messages on receiving"
4168 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
4169
4170 #: src/prefs_account.c:1167
4171 msgid "Default inbox"
4172 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
4173
4174 #: src/prefs_account.c:1190
4175 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4176 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
4177
4178 #: src/prefs_account.c:1197
4179 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4180 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
4181
4182 #: src/prefs_account.c:1250
4183 msgid "Add Date header field"
4184 msgstr "Äîáàâè äàòà â çàãëàâíàòà ÷àñò"
4185
4186 #: src/prefs_account.c:1251
4187 msgid "Generate Message-ID"
4188 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
4189
4190 #: src/prefs_account.c:1258
4191 msgid "Add user-defined header"
4192 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
4193
4194 #: src/prefs_account.c:1260 src/prefs_common.c:2349 src/prefs_common.c:2374
4195 msgid " Edit... "
4196 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
4197
4198 #: src/prefs_account.c:1270
4199 msgid "Authentication"
4200 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ"
4201
4202 #: src/prefs_account.c:1278
4203 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4204 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
4205
4206 #: src/prefs_account.c:1293
4207 msgid "Authentication method"
4208 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4209
4210 #: src/prefs_account.c:1303
4211 msgid "Automatic"
4212 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
4213
4214 #: src/prefs_account.c:1353
4215 msgid ""
4216 "If you leave these entries empty, the same\n"
4217 "user ID and password as receiving will be used."
4218 msgstr ""
4219
4220 #: src/prefs_account.c:1362
4221 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4222 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
4223
4224 #: src/prefs_account.c:1399
4225 msgid "Signature file"
4226 msgstr "Ôàéë ñ ïîäïèñà"
4227
4228 #: src/prefs_account.c:1407
4229 msgid "Automatically set the following addresses"
4230 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
4231
4232 #. to
4233 #: src/prefs_account.c:1416 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
4234 msgid "Cc"
4235 msgstr ""
4236
4237 #: src/prefs_account.c:1429
4238 msgid "Bcc"
4239 msgstr ""
4240
4241 #: src/prefs_account.c:1442
4242 msgid "Reply-To"
4243 msgstr ""
4244
4245 #: src/prefs_account.c:1492
4246 msgid "Encrypt message by default"
4247 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4248
4249 #: src/prefs_account.c:1494
4250 msgid "Sign message by default"
4251 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4252
4253 #: src/prefs_account.c:1496
4254 msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
4255 msgstr ""
4256
4257 #: src/prefs_account.c:1498
4258 msgid "Use clear text signature"
4259 msgstr ""
4260
4261 #: src/prefs_account.c:1502
4262 msgid "Sign key"
4263 msgstr "Ïîäïèñâàù êëþ÷"
4264
4265 #: src/prefs_account.c:1510
4266 msgid "Use default GnuPG key"
4267 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
4268
4269 #: src/prefs_account.c:1519
4270 msgid "Select key by your email address"
4271 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
4272
4273 #: src/prefs_account.c:1528
4274 msgid "Specify key manually"
4275 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
4276
4277 #: src/prefs_account.c:1544
4278 msgid "User or key ID:"
4279 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
4280
4281 #: src/prefs_account.c:1633 src/prefs_account.c:1650 src/prefs_account.c:1666
4282 #: src/prefs_account.c:1684
4283 msgid "Don't use SSL"
4284 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
4285
4286 #: src/prefs_account.c:1636
4287 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4288 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
4289
4290 #: src/prefs_account.c:1639 src/prefs_account.c:1656 src/prefs_account.c:1690
4291 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4292 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
4293
4294 #: src/prefs_account.c:1653
4295 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4296 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
4297
4298 #: src/prefs_account.c:1659
4299 msgid "NNTP"
4300 msgstr ""
4301
4302 #: src/prefs_account.c:1674
4303 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4304 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
4305
4306 #: src/prefs_account.c:1676
4307 msgid "Send (SMTP)"
4308 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
4309
4310 #: src/prefs_account.c:1687
4311 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4312 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
4313
4314 #: src/prefs_account.c:1812
4315 msgid "Specify SMTP port"
4316 msgstr "Îïðåäå ëè SMTP ïîðò"
4317
4318 #: src/prefs_account.c:1818
4319 msgid "Specify POP3 port"
4320 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
4321
4322 #: src/prefs_account.c:1824
4323 msgid "Specify IMAP4 port"
4324 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
4325
4326 #: src/prefs_account.c:1830
4327 msgid "Specify NNTP port"
4328 msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
4329
4330 #: src/prefs_account.c:1835
4331 msgid "Specify domain name"
4332 msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
4333
4334 #: src/prefs_account.c:1845
4335 msgid "Tunnel command to open connection"
4336 msgstr ""
4337
4338 #: src/prefs_account.c:1853
4339 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4340 msgstr ""
4341
4342 #: src/prefs_account.c:1877
4343 msgid "IMAP server directory"
4344 msgstr "IMAP ñúðâúð ïàïêà"
4345
4346 #: src/prefs_account.c:1931
4347 msgid "Put sent messages in"
4348 msgstr "Ïîñòàâè èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â"
4349
4350 #: src/prefs_account.c:1933
4351 msgid "Put draft messages in"
4352 msgstr "Ïîñòàâè ÷åðíîâèòå ñúîáùåíèÿ â"
4353
4354 #: src/prefs_account.c:1935
4355 msgid "Put deleted messages in"
4356 msgstr "Ïîñòàâè èçòðèòèòå ñúîáùåíèÿ â"
4357
4358 #: src/prefs_account.c:1999
4359 msgid "Account name is not entered."
4360 msgstr "Èìåòî íà àêàóíòà íå å âêàðàíî."
4361
4362 #: src/prefs_account.c:2003
4363 msgid "Mail address is not entered."
4364 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
4365
4366 #: src/prefs_account.c:2008
4367 msgid "SMTP server is not entered."
4368 msgstr "SMTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4369
4370 #: src/prefs_account.c:2013
4371 msgid "User ID is not entered."
4372 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ID íå å âúâåäåí."
4373
4374 #: src/prefs_account.c:2018
4375 msgid "POP3 server is not entered."
4376 msgstr "POP3 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4377
4378 #: src/prefs_account.c:2023
4379 msgid "IMAP4 server is not entered."
4380 msgstr "IMAP4 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4381
4382 #: src/prefs_account.c:2028
4383 msgid "NNTP server is not entered."
4384 msgstr "NNTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4385
4386 #: src/prefs_account.c:2034
4387 msgid "local mailbox filename is not entered."
4388 msgstr "ëîêàëíèÿ mailbox ôàéë íå å âúâåäåí."
4389
4390 #: src/prefs_account.c:2040
4391 msgid "mail command is not entered."
4392 msgstr "êîìàíäàòà çà ìàéë íå å âúâåäåíà."
4393
4394 #: src/prefs_account.c:2121
4395 msgid ""
4396 "It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
4397 "mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
4398 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4399 msgstr ""
4400
4401 #: src/prefs_actions.c:287
4402 msgid "Actions setting"
4403 msgstr "Íàñòðîéêè íà äåéñòâèÿòà"
4404
4405 #: src/prefs_actions.c:309
4406 msgid "Menu name:"
4407 msgstr "Èìå íà ìåíþ:"
4408
4409 #: src/prefs_actions.c:318
4410 msgid "Command line:"
4411 msgstr "Êîìàíäà:"
4412
4413 #: src/prefs_actions.c:330
4414 #, c-format
4415 msgid ""
4416 "Menu name:\n"
4417 " Use / in menu name to make submenus.\n"
4418 "Command line:\n"
4419 " Begin with:\n"
4420 "   | to send message body or selection to command\n"
4421 "   > to send user provided text to command\n"
4422 "   * to send user provided hidden text to command\n"
4423 " End with:\n"
4424 "   | to replace message body or selection with command output\n"
4425 "   & to run command asynchronously\n"
4426 " Use %f for message file name\n"
4427 "   %F for the list of the file names of selected messages\n"
4428 "   %p for the selected message part."
4429 msgstr ""
4430
4431 #: src/prefs_actions.c:364 src/prefs_filter.c:400 src/prefs_filtering.c:521
4432 #: src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:210
4433 #: src/prefs_toolbar.c:793
4434 msgid "Register"
4435 msgstr "Çàïèøè"
4436
4437 #: src/prefs_actions.c:370 src/prefs_filter.c:406 src/prefs_filtering.c:527
4438 #: src/prefs_matcher.c:499 src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:216
4439 #: src/prefs_toolbar.c:799
4440 msgid " Substitute "
4441 msgstr "Çàìåíè"
4442
4443 #: src/prefs_actions.c:383
4444 msgid " Syntax help "
4445 msgstr ""
4446
4447 #: src/prefs_actions.c:402
4448 msgid "Registered actions"
4449 msgstr "Çàïèñàíè äåéñòâèÿ"
4450
4451 #: src/prefs_actions.c:670 src/prefs_actions.c:675
4452 msgid "Could not get message file."
4453 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî."
4454
4455 #: src/prefs_actions.c:683
4456 msgid "Could not get message part."
4457 msgstr ""
4458
4459 #: src/prefs_actions.c:689
4460 msgid "No message part selected."
4461 msgstr ""
4462
4463 #: src/prefs_actions.c:693
4464 msgid "No message file selected."
4465 msgstr ""
4466
4467 #: src/prefs_actions.c:712
4468 msgid "Can't get part of multipart message"
4469 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå"
4470
4471 #: src/prefs_actions.c:734 src/prefs_filter.c:628 src/prefs_filtering.c:726
4472 #: src/prefs_filtering.c:788 src/prefs_filtering.c:811 src/prefs_matcher.c:614
4473 #: src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484
4474 #: src/prefs_template.c:301
4475 msgid "(New)"
4476 msgstr "(Íîâ)"
4477
4478 #: src/prefs_actions.c:780
4479 msgid "Menu name is not set."
4480 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî íå å ïîñî÷åíî."
4481
4482 #: src/prefs_actions.c:785
4483 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4484 msgstr ""
4485
4486 #: src/prefs_actions.c:795
4487 msgid "Menu name is too long."
4488 msgstr ""
4489
4490 #: src/prefs_actions.c:804
4491 msgid "Command line not set."
4492 msgstr "Êîìàíäàòà íå å ïîñî÷åíà."
4493
4494 #: src/prefs_actions.c:809
4495 msgid "Menu name and command are too long."
4496 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî è êîìàíäàòà çà òâúðäå äúëãè."
4497
4498 #: src/prefs_actions.c:814
4499 #, c-format
4500 msgid ""
4501 "The command\n"
4502 "%s\n"
4503 "has a syntax error."
4504 msgstr ""
4505
4506 #: src/prefs_actions.c:875
4507 msgid "Delete action"
4508 msgstr "Èçòðèé äåéñòâèåòî"
4509
4510 #: src/prefs_actions.c:876
4511 msgid "Do you really want to delete this action?"
4512 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîâà äåéñòâèå?"
4513
4514 #: src/prefs_actions.c:1074
4515 #, c-format
4516 msgid ""
4517 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
4518 "because it contains %%f, %%F or %%p."
4519 msgstr ""
4520
4521 #: src/prefs_actions.c:1247
4522 #, c-format
4523 msgid ""
4524 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
4525 "%s"
4526 msgstr ""
4527
4528 #. Fork error
4529 #: src/prefs_actions.c:1333
4530 #, c-format
4531 msgid ""
4532 "Could not fork to execute the following command:\n"
4533 "%s\n"
4534 "%s"
4535 msgstr ""
4536 "Íå ìîãà äà èçïúëíÿ âúøíàòà êîìàíäà:\n"
4537 "%s\n"
4538 "%s"
4539
4540 #: src/prefs_actions.c:1560
4541 #, c-format
4542 msgid "--- Running: %s\n"
4543 msgstr ""
4544
4545 #: src/prefs_actions.c:1564
4546 #, c-format
4547 msgid "--- Ended: %s\n"
4548 msgstr ""
4549
4550 #: src/prefs_actions.c:1598
4551 msgid "Action's input/output"
4552 msgstr ""
4553
4554 #: src/prefs_actions.c:1644
4555 msgid " Send "
4556 msgstr "Èçïðàùàíå"
4557
4558 #: src/prefs_actions.c:1655
4559 msgid "Abort"
4560 msgstr "Ïðåêðàòÿâàíå"
4561
4562 #: src/prefs_common.c:978
4563 msgid "Common Preferences"
4564 msgstr "Îáùè Íàñòðîéêè"
4565
4566 #: src/prefs_common.c:1002
4567 msgid "Spell Checker"
4568 msgstr ""
4569
4570 #: src/prefs_common.c:1005
4571 msgid "Quote"
4572 msgstr "Öèòàòè"
4573
4574 #: src/prefs_common.c:1007
4575 msgid "Display"
4576 msgstr "Ïîêàçâàíå"
4577
4578 #: src/prefs_common.c:1009
4579 msgid "Message"
4580 msgstr "Ñúîáùåíèå"
4581
4582 #: src/prefs_common.c:1017 src/select-keys.c:324
4583 msgid "Other"
4584 msgstr "Äðóãè"
4585
4586 #: src/prefs_common.c:1066 src/prefs_common.c:1281
4587 msgid "External program"
4588 msgstr "Âúíøíà ïðîãðàìà"
4589
4590 #: src/prefs_common.c:1075
4591 msgid "Use external program for incorporation"
4592 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà âêë÷âàíå"
4593
4594 #: src/prefs_common.c:1082 src/prefs_common.c:1296
4595 msgid "Command"
4596 msgstr "Êîìàíäà"
4597
4598 #: src/prefs_common.c:1096
4599 msgid "Local spool"
4600 msgstr "Ëîêàëíà îïàøêà"
4601
4602 #: src/prefs_common.c:1107
4603 msgid "Incorporate from spool"
4604 msgstr "Âêëþ÷è îò îïàøêàòà"
4605
4606 #: src/prefs_common.c:1109
4607 msgid "Filter on incorporation"
4608 msgstr "Ôèëòðèðàé ïðè âêëþ÷âàíå"
4609
4610 #: src/prefs_common.c:1117
4611 msgid "Spool directory"
4612 msgstr "Ïàïêà íà îïàøêàòà"
4613
4614 #: src/prefs_common.c:1135
4615 msgid "Auto-check new mail"
4616 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà"
4617
4618 #: src/prefs_common.c:1137
4619 msgid "every"
4620 msgstr "âñåêè"
4621
4622 #: src/prefs_common.c:1149
4623 msgid "minute(s)"
4624 msgstr "ìèíóòè"
4625
4626 #: src/prefs_common.c:1158
4627 msgid "Check new mail on startup"
4628 msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà ïðè ñòàðòèðàíå"
4629
4630 #: src/prefs_common.c:1160
4631 msgid "Update all local folders after incorporation"
4632 msgstr "Îáíîâè âñè÷êè ëîêàëíè ïàïêè ñëåä âêëþ÷âàíå"
4633
4634 #: src/prefs_common.c:1163
4635 msgid "Run command when new mail arrives"
4636 msgstr ""
4637
4638 #: src/prefs_common.c:1173
4639 msgid "after autochecking"
4640 msgstr ""
4641
4642 #: src/prefs_common.c:1175
4643 msgid "after manual checking"
4644 msgstr ""
4645
4646 #: src/prefs_common.c:1189
4647 #, c-format
4648 msgid ""
4649 "Command to execute:\n"
4650 "(use %d as number of new mails)"
4651 msgstr ""
4652
4653 #: src/prefs_common.c:1207 src/toolbar.c:895
4654 msgid "News"
4655 msgstr "Íîâèíè"
4656
4657 #: src/prefs_common.c:1215
4658 msgid ""
4659 "Maximum number of articles to download\n"
4660 "(unlimited if 0 is specified)"
4661 msgstr ""
4662 "Ìàêñèìàëåí áðîé àðòèêóëè çà ñâàëÿíå\n"
4663 "(íåîãðàíè÷åí êîãàòî å ïîñî÷åíà 0)"
4664
4665 #: src/prefs_common.c:1289
4666 msgid "Use external program for sending"
4667 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà èçïðàùàíå"
4668
4669 #: src/prefs_common.c:1315
4670 msgid "Save sent messages to Sent"
4671 msgstr "Çàïàçâàé èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â ïàïêà Èçïðàòåíè"
4672
4673 #: src/prefs_common.c:1317
4674 msgid "Queue messages that fail to send"
4675 msgstr "Íàðåæäàé ïðè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿòà êîèòî íå ñà èçïðàòåíè óñïåøíî"
4676
4677 #: src/prefs_common.c:1323
4678 msgid "Outgoing codeset"
4679 msgstr "charset â õåäúðà"
4680
4681 #: src/prefs_common.c:1338
4682 msgid "Automatic (Recommended)"
4683 msgstr "Àâòîìàòè÷íî (Ïðåïîðú÷èòåëíî)"
4684
4685 #: src/prefs_common.c:1339
4686 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
4687 msgstr ""
4688
4689 #: src/prefs_common.c:1341
4690 msgid "Unicode (UTF-8)"
4691 msgstr ""
4692
4693 #: src/prefs_common.c:1343
4694 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
4695 msgstr ""
4696
4697 #: src/prefs_common.c:1344
4698 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
4699 msgstr "Western European (ISO-8859-15)"
4700
4701 #: src/prefs_common.c:1345
4702 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
4703 msgstr "Central European (ISO-8859-2)"
4704
4705 #: src/prefs_common.c:1346
4706 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
4707 msgstr "Baltic (ISO-8859-13)"
4708
4709 #: src/prefs_common.c:1347
4710 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
4711 msgstr "Baltic (ISO-8859-4)"
4712
4713 #: src/prefs_common.c:1348
4714 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
4715 msgstr "Greek (ISO-8859-7)"
4716
4717 #: src/prefs_common.c:1349
4718 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
4719 msgstr "Turkish (ISO-8859-9)"
4720
4721 #: src/prefs_common.c:1351
4722 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4723 msgstr "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4724
4725 #: src/prefs_common.c:1353
4726 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
4727 msgstr "Cyrillic (KOI8-R)"
4728
4729 #: src/prefs_common.c:1355
4730 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
4731 msgstr "Cyrillic (Windows-1251)"
4732
4733 #: src/prefs_common.c:1356
4734 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
4735 msgstr "Cyrillic (KOI8-U)"
4736
4737 #: src/prefs_common.c:1358
4738 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
4739 msgstr "Japanese (ISO-2022-JP)"
4740
4741 #: src/prefs_common.c:1360
4742 msgid "Japanese (EUC-JP)"
4743 msgstr "Japanese (EUC-JP)"
4744
4745 #: src/prefs_common.c:1361
4746 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
4747 msgstr "Japanese (Shift_JIS)"
4748
4749 #: src/prefs_common.c:1363
4750 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
4751 msgstr "Simplified Chinese (GB2312)"
4752
4753 #: src/prefs_common.c:1364
4754 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
4755 msgstr "Traditional Chinese (Big5)"
4756
4757 #: src/prefs_common.c:1366
4758 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4759 msgstr "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4760
4761 #: src/prefs_common.c:1367
4762 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
4763 msgstr "Chinese (ISO-2022-CN)"
4764
4765 #: src/prefs_common.c:1369
4766 msgid "Korean (EUC-KR)"
4767 msgstr "Korean (EUC-KR)"
4768
4769 #: src/prefs_common.c:1370
4770 msgid "Thai (TIS-620)"
4771 msgstr "Thai (TIS-620)"
4772
4773 #: src/prefs_common.c:1371
4774 msgid "Thai (Windows-874)"
4775 msgstr "Thai (Windows-874)"
4776
4777 #: src/prefs_common.c:1380
4778 msgid ""
4779 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
4780 "for the current locale will be used."
4781 msgstr ""
4782 "Àêî 'Àâòîìàòè÷íî' å èçáðàíî, ùå áúäå èçïîëçâàíî\n"
4783 "êîäèðàíåòî íà òåêóùèÿ ëîêàë."
4784
4785 #: src/prefs_common.c:1507
4786 msgid "Select dictionaries location"
4787 msgstr ""
4788
4789 #. spell checker defaults
4790 #: src/prefs_common.c:1570
4791 msgid "Global spelling checker settings"
4792 msgstr ""
4793
4794 #: src/prefs_common.c:1577
4795 msgid "Enable spell checker"
4796 msgstr ""
4797
4798 #: src/prefs_common.c:1588
4799 msgid "Enable alternate dictionary"
4800 msgstr ""
4801
4802 #: src/prefs_common.c:1590
4803 msgid ""
4804 "Enabling alternate dictionary makes switching\n"
4805 "with the last used dictionary faster."
4806 msgstr ""
4807
4808 #: src/prefs_common.c:1601
4809 msgid "Dictionaries path:"
4810 msgstr ""
4811
4812 #: src/prefs_common.c:1628
4813 msgid "Default dictionary:"
4814 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðå÷íèê:"
4815
4816 #. Suggestion mode
4817 #: src/prefs_common.c:1644
4818 msgid "Default suggestion mode"
4819 msgstr ""
4820
4821 #. Color
4822 #: src/prefs_common.c:1659
4823 msgid "Misspelled word color:"
4824 msgstr "Öâÿò íà ãðåøíàòà äóìà:"
4825
4826 #: src/prefs_common.c:1753
4827 msgid "Insert signature automatically"
4828 msgstr "Âìúêíè àâòîìàòè÷íî ïîäïèñà"
4829
4830 #: src/prefs_common.c:1758
4831 msgid "Signature separator"
4832 msgstr "Ðàçäåëèòåë çà ïîäïèñà"
4833
4834 #. Account autoselection
4835 #: src/prefs_common.c:1769
4836 msgid "Automatic account selection"
4837 msgstr "Àâòîìàòè÷åí èçáîð íà àêàóíò"
4838
4839 #: src/prefs_common.c:1777
4840 msgid "when replying"
4841 msgstr "êîãàòî îòãîâàðÿø"
4842
4843 #: src/prefs_common.c:1779
4844 msgid "when forwarding"
4845 msgstr "êîãàòî ïðåïðàùàø"
4846
4847 #: src/prefs_common.c:1781
4848 msgid "when re-editing"
4849 msgstr "êîãàòî ðåäàêòèðàø ïîâòîðíî"
4850
4851 #: src/prefs_common.c:1788
4852 msgid "Automatically launch the external editor"
4853 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñòàðòèðàé âúíøíèÿ ðåäàêòîð"
4854
4855 #: src/prefs_common.c:1795 src/prefs_filtering.c:231
4856 msgid "Forward as attachment"
4857 msgstr "Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
4858
4859 #: src/prefs_common.c:1798
4860 msgid "Block cursor"
4861 msgstr "Áëîêîâ êóðñîð"
4862
4863 #: src/prefs_common.c:1801
4864 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
4865 msgstr "Çàïàçè îðèãèíàëíèÿ 'From' êîãàòî ïðåíàñî÷âàø"
4866
4867 #: src/prefs_common.c:1809
4868 msgid "Autosave to drafts every "
4869 msgstr "Àâòîìàòè÷íî çàïàçâàé â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå âñåêè "
4870
4871 #: src/prefs_common.c:1816 src/prefs_common.c:1861
4872 msgid "characters"
4873 msgstr "çíàêà"
4874
4875 #: src/prefs_common.c:1824
4876 msgid "Undo level"
4877 msgstr "Íèâî íà îòìÿíà"
4878
4879 #. line-wrapping
4880 #: src/prefs_common.c:1837
4881 msgid "Message wrapping"
4882 msgstr "ïðåíàñÿíå â ñúîáùåíèÿòà"
4883
4884 #: src/prefs_common.c:1849
4885 msgid "Wrap messages at"
4886 msgstr "Ïðåíàñÿé ñúîáùåíèÿòà íà"
4887
4888 #: src/prefs_common.c:1869
4889 msgid "Wrap quotation"
4890 msgstr "Ïðåíàñÿé öèòèðàíèòå"
4891
4892 #: src/prefs_common.c:1871
4893 msgid "Wrap on input"
4894 msgstr "Ïðåíàñÿé ïðè âêàðâàíå"
4895
4896 #: src/prefs_common.c:1874
4897 msgid "Wrap before sending"
4898 msgstr "Ïðåíåñè ïðåäè èçïðàùàíå"
4899
4900 #: src/prefs_common.c:1877
4901 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
4902 msgstr "'Óìíî' ïðåíàñÿíå (ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÍÎ)"
4903
4904 #. reply
4905 #: src/prefs_common.c:1945
4906 msgid "Reply will quote by default"
4907 msgstr ""
4908
4909 #: src/prefs_common.c:1947
4910 msgid "Reply format"
4911 msgstr "Ôîðìàò íà îòãîâîðà"
4912
4913 #: src/prefs_common.c:1962 src/prefs_common.c:2001
4914 msgid "Quotation mark"
4915 msgstr "Ìàðêèðàíå íà öèòàòà"
4916
4917 #. forward
4918 #: src/prefs_common.c:1986
4919 msgid "Forward format"
4920 msgstr "Ôîðìàò íà ïðåïðàùàíå"
4921
4922 #: src/prefs_common.c:2030
4923 msgid " Description of symbols "
4924 msgstr " Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå "
4925
4926 #. quote chars
4927 #: src/prefs_common.c:2038
4928 msgid "Quoting characters"
4929 msgstr "Çíàöè çà öèòèðàíå"
4930
4931 #: src/prefs_common.c:2053
4932 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
4933 msgstr ""
4934
4935 #: src/prefs_common.c:2106
4936 msgid "Font"
4937 msgstr "Øðèôò"
4938
4939 #: src/prefs_common.c:2135
4940 msgid "Small"
4941 msgstr ""
4942
4943 #: src/prefs_common.c:2154
4944 msgid "Normal"
4945 msgstr ""
4946
4947 #: src/prefs_common.c:2173
4948 msgid "Bold"
4949 msgstr "Óäåáåëåí"
4950
4951 #: src/prefs_common.c:2198
4952 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
4953 msgstr "Ïðåâåæäàé èìåòî íà çàãëàâêà (ñúùî êàòî 'Îò:', 'Òåìà:')"
4954
4955 #: src/prefs_common.c:2201
4956 msgid "Display unread number next to folder name"
4957 msgstr "Ïîêàçâàé áðîÿ íà íåïðî÷åòåíèòå ñëåä èìåòî íà ïàïêàòà"
4958
4959 #: src/prefs_common.c:2204
4960 msgid "Automatically display images"
4961 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàé êàðòèíêèòå"
4962
4963 #: src/prefs_common.c:2213
4964 msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
4965 msgstr ""
4966
4967 #: src/prefs_common.c:2228
4968 msgid "letters"
4969 msgstr "áóêâè"
4970
4971 #. ---- Summary ----
4972 #: src/prefs_common.c:2234
4973 msgid "Summary View"
4974 msgstr "Ñáîðåí èçãëåä"
4975
4976 #: src/prefs_common.c:2243
4977 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
4978 msgstr "Ïîêàçâàé ïîëó÷àòåëÿ â 'Îò' êîëîíàòà, àêî èçïðàùà÷à ñòå âèå"
4979
4980 #: src/prefs_common.c:2246
4981 msgid "Display sender using address book"
4982 msgstr "Ïîêàæè èçïðàùà÷à ïîëçâàéêè Àäðåñíèêà"
4983
4984 #: src/prefs_common.c:2248
4985 msgid "Enable horizontal scroll bar"
4986 msgstr "Ïîçâîëè õîðèçîíòàëíà ïðåâúðòàùà ëåíòà"
4987
4988 #: src/prefs_common.c:2250
4989 msgid "Expand threads"
4990 msgstr "Ðàçøèðåíè íèøêè"
4991
4992 #: src/prefs_common.c:2253
4993 msgid "Display unread messages with bold font"
4994 msgstr "Ïîêàçâàé íåïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ ñ óäåáåëåí øðèôò"
4995
4996 #: src/prefs_common.c:2261 src/prefs_common.c:3135 src/prefs_common.c:3173
4997 msgid "Date format"
4998 msgstr "Ôîðìàò íà Äàòàòà"
4999
5000 #: src/prefs_common.c:2283
5001 msgid " Set display item of summary... "
5002 msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àðòèêóëè â ñáîðíèÿ èçãëåä... "
5003
5004 #: src/prefs_common.c:2344
5005 msgid "Enable coloration of message"
5006 msgstr "Ïîçâîëè îöâåòÿâàíå íà ñúîáùåíèÿòà"
5007
5008 #: src/prefs_common.c:2363
5009 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
5010 msgstr "Ïîêàçâàé äâóáàéòîâè áóêâè è öèôðè ñ åäíîáàéòîâè çíàê"
5011
5012 #: src/prefs_common.c:2365
5013 msgid "Display header pane above message view"
5014 msgstr "Ïîêàçâàé òàáëèöà ñúñ çàãëàâêè îòãîðå â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
5015
5016 #: src/prefs_common.c:2372
5017 msgid "Display short headers on message view"
5018 msgstr "Ïîêàçâàé êúñè çàãëàâêè â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
5019
5020 #: src/prefs_common.c:2394
5021 msgid "Line space"
5022 msgstr "Ðàçñòîÿíèå ì/ó ðåäîâåòå"
5023
5024 #: src/prefs_common.c:2408 src/prefs_common.c:2448
5025 msgid "pixel(s)"
5026 msgstr "ïèêñåë(à)"
5027
5028 #: src/prefs_common.c:2413
5029 msgid "Leave space on head"
5030 msgstr "Îñòàâè ïðîñòðàíñòâî íàé-îòãîðå"
5031
5032 #: src/prefs_common.c:2415
5033 msgid "Scroll"
5034 msgstr "Ïðåâúðòàíå"
5035
5036 #: src/prefs_common.c:2422
5037 msgid "Half page"
5038 msgstr "Ïîëîâèí ñòðàíèöà"
5039
5040 #: src/prefs_common.c:2428
5041 msgid "Smooth scroll"
5042 msgstr "Ïëàâíî ïðåâúðòàíå"
5043
5044 #: src/prefs_common.c:2434
5045 msgid "Step"
5046 msgstr "Ñòúïêà"
5047
5048 #: src/prefs_common.c:2495
5049 msgid "Automatically check signatures"
5050 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé ïîäïèñèòå"
5051
5052 #: src/prefs_common.c:2498
5053 msgid "Show signature check result in a popup window"
5054 msgstr "Ïîêàæè ðåçóëòàòà îò ïðîâåðêàòà íà ïîäïèñà â èçêà÷àù ïðîçîðåö"
5055
5056 #: src/prefs_common.c:2501
5057 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5058 msgstr ""
5059
5060 #: src/prefs_common.c:2516
5061 msgid "Expire after"
5062 msgstr ""
5063
5064 #: src/prefs_common.c:2529
5065 msgid "minute(s) "
5066 msgstr "ìèíóòè"
5067
5068 #: src/prefs_common.c:2542
5069 msgid ""
5070 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
5071 " for the whole session)"
5072 msgstr ""
5073
5074 #: src/prefs_common.c:2552
5075 msgid "Grab input while entering a passphrase"
5076 msgstr ""
5077
5078 #: src/prefs_common.c:2557
5079 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5080 msgstr "Ïîêàæè ïðåäóïðåæäåíèå ïðè ñòàðòèðàíå, àêî GnuPG íå ðàáîòè"
5081
5082 #: src/prefs_common.c:2628
5083 msgid "Open message when cursor keys are pressed on summary"
5084 msgstr ""
5085
5086 #: src/prefs_common.c:2632
5087 msgid "Open first unread message when entering a folder"
5088 msgstr "Îòâîðè ïúðâîòî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå êîãàòî âëèçàø â ïàïêà"
5089
5090 #: src/prefs_common.c:2636
5091 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
5092 msgstr ""
5093
5094 #: src/prefs_common.c:2640
5095 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
5096 msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàåí íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
5097
5098 #: src/prefs_common.c:2648
5099 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5100 msgstr "Èçïúëíÿâàé íåçàáàâíî êîãàòî ñå ìåñòÿò èëè òðèÿò ñúîáùåíèÿ"
5101
5102 #: src/prefs_common.c:2655
5103 msgid ""
5104 "(Messages will be marked until execution\n"
5105 " if this is turned off)"
5106 msgstr ""
5107 "(Ñúîáùåíèÿòà ùå áúäàò ìàðêèðàíè ïî âðåìå ìà èçïúëåíèåòî\n"
5108 " àêî òîâà å èçêëþ÷åíî)"
5109
5110 #: src/prefs_common.c:2667
5111 msgid "Show receive dialog"
5112 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
5113
5114 #: src/prefs_common.c:2677 src/prefs_common.c:2717
5115 msgid "Always"
5116 msgstr "Âèíàãè"
5117
5118 #: src/prefs_common.c:2678
5119 msgid "Only if a window is active"
5120 msgstr "Ñàìî êîãàòî ïðîçîðåöà å àêòèâåí"
5121
5122 #: src/prefs_common.c:2680
5123 msgid "Never"
5124 msgstr "Íèêîãà"
5125
5126 #: src/prefs_common.c:2685
5127 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
5128 msgstr ""
5129
5130 #: src/prefs_common.c:2688
5131 msgid "Close receive dialog when finished"
5132 msgstr "Çàòâîðè äèàëîãà çà ïîëó÷àâàíå êîãàòî çàâúðøèø"
5133
5134 #: src/prefs_common.c:2699
5135 msgid "Add address to destination when double-clicked"
5136 msgstr "Äîáàâè àäðåñ äî ïðåäíàçíà÷åíèåòî êîãàòî ñå êëèêíå äâà ïúòè"
5137
5138 #: src/prefs_common.c:2706
5139 msgid "Show no-unread-message dialog"
5140 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîãà 'Íÿìà íåïðî÷åòåíè'"
5141
5142 #: src/prefs_common.c:2719
5143 msgid "Assume 'Yes'"
5144 msgstr "Äà"
5145
5146 #: src/prefs_common.c:2721
5147 msgid "Assume 'No'"
5148 msgstr "Íå"
5149
5150 #: src/prefs_common.c:2752
5151 msgid " Set key bindings... "
5152 msgstr "Íàñòðîé ñúêðàòåíèòå êëàâèøè"
5153
5154 #: src/prefs_common.c:2758
5155 msgid "Icon theme"
5156 msgstr ""
5157
5158 #: src/prefs_common.c:2830
5159 #, c-format
5160 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
5161 msgstr "Âúíøíè êîìàíäè (%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìå íà ôàéë / URL)"
5162
5163 #: src/prefs_common.c:2839
5164 msgid "Web browser"
5165 msgstr "Óåá áðàóçúð"
5166
5167 #: src/prefs_common.c:2862 src/summaryview.c:3312
5168 msgid "Print"
5169 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
5170
5171 #. Clip Log
5172 #: src/prefs_common.c:2895
5173 msgid "Log Size"
5174 msgstr "Ðàçìåð íà ëîãà"
5175
5176 #: src/prefs_common.c:2902
5177 msgid "Clip the log size"
5178 msgstr ""
5179
5180 #: src/prefs_common.c:2907
5181 msgid "Log window length"
5182 msgstr "Äúëæèíà íà ëîã ïðîçîðåöà"
5183
5184 #. On Exit
5185 #: src/prefs_common.c:2919
5186 msgid "On exit"
5187 msgstr "Ïðè èçõîä"
5188
5189 #: src/prefs_common.c:2927
5190 msgid "Confirm on exit"
5191 msgstr "Ïîòâúæäàâàé èçëèçàíåòî"
5192
5193 #: src/prefs_common.c:2934
5194 msgid "Empty trash on exit"
5195 msgstr "Èçïðàçâàé Êîø÷åòî íà èçëèçàíå"
5196
5197 #: src/prefs_common.c:2936
5198 msgid "Ask before emptying"
5199 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ãî èçïðàçíèø"
5200
5201 #: src/prefs_common.c:2940
5202 msgid "Warn if there are queued messages"
5203 msgstr "Ïðåäóïðåæäàâàé àêî èìà ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
5204
5205 #: src/prefs_common.c:3111
5206 msgid "the full abbreviated weekday name"
5207 msgstr "íàïúëíî ñúêðàòåíîòî  äåëíè÷íî"
5208
5209 #: src/prefs_common.c:3112
5210 msgid "the full weekday name"
5211 msgstr "ïúëíîòî äåëíè÷íî èìå"
5212
5213 #: src/prefs_common.c:3113
5214 msgid "the abbreviated month name"
5215 msgstr "ñúêðàòåíîòî èìå íà ìåñåö"
5216
5217 #: src/prefs_common.c:3114
5218 msgid "the full month name"
5219 msgstr "ïúëíîòî èìå íà ìåñåö"
5220
5221 #: src/prefs_common.c:3115
5222 msgid "the preferred date and time for the current locale"
5223 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà è ÷àñ çà òåêóùèÿ ëîêàë"
5224
5225 #: src/prefs_common.c:3116
5226 msgid "the century number (year/100)"
5227 msgstr ""
5228
5229 #: src/prefs_common.c:3117
5230 msgid "the day of the month as a decimal number"
5231 msgstr "äåíÿò îò ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5232
5233 #: src/prefs_common.c:3118
5234 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
5235 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 24-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
5236
5237 #: src/prefs_common.c:3119
5238 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
5239 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 12-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
5240
5241 #: src/prefs_common.c:3120
5242 msgid "the day of the year as a decimal number"
5243 msgstr "äåíÿ îò ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5244
5245 #: src/prefs_common.c:3121
5246 msgid "the month as a decimal number"
5247 msgstr "ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5248
5249 #: src/prefs_common.c:3122
5250 msgid "the minute as a decimal number"
5251 msgstr "ìèíóòàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5252
5253 #: src/prefs_common.c:3123
5254 msgid "either AM or PM"
5255 msgstr "èëè AM èëè PM"
5256
5257 #: src/prefs_common.c:3124
5258 msgid "the second as a decimal number"
5259 msgstr "âòîðîòî êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5260
5261 #: src/prefs_common.c:3125
5262 msgid "the day of the week as a decimal number"
5263 msgstr "äåíÿ îò ñåäìèöàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5264
5265 #: src/prefs_common.c:3126
5266 msgid "the preferred date for the current locale"
5267 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà çà òåêóùèÿ ëîêàë"
5268
5269 #: src/prefs_common.c:3127
5270 msgid "the last two digits of a year"
5271 msgstr "ïîñëåäíèòå äâå öèôðè îò ãîäèíàòà"
5272
5273 #: src/prefs_common.c:3128
5274 msgid "the year as a decimal number"
5275 msgstr "ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5276
5277 #: src/prefs_common.c:3129
5278 msgid "the time zone or name or abbreviation"
5279 msgstr "âðåìåâàòà çîíà èëè èìå èëè ñúêðàùåíèå"
5280
5281 #: src/prefs_common.c:3150
5282 msgid "Specifier"
5283 msgstr "Îïðåäåëèòåë"
5284
5285 #: src/prefs_common.c:3151
5286 msgid "Description"
5287 msgstr "Îïèñàíèå"
5288
5289 #: src/prefs_common.c:3190
5290 msgid "Example"
5291 msgstr "Ïðèìåð"
5292
5293 #: src/prefs_common.c:3279
5294 msgid "Set message colors"
5295 msgstr "íàñòðîé öâåòîâå íà ñúîáùåíèåòî"
5296
5297 #: src/prefs_common.c:3287
5298 msgid "Colors"
5299 msgstr "Öâåòîâå"
5300
5301 #: src/prefs_common.c:3334
5302 msgid "Quoted Text - First Level"
5303 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Ïúðâî Íèâî"
5304
5305 #: src/prefs_common.c:3340
5306 msgid "Quoted Text - Second Level"
5307 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Âòîðî Íèâî"
5308
5309 #: src/prefs_common.c:3346
5310 msgid "Quoted Text - Third Level"
5311 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Òðåòî Íèâî"
5312
5313 #: src/prefs_common.c:3352
5314 msgid "URI link"
5315 msgstr "URL âðúçêà"
5316
5317 #: src/prefs_common.c:3358
5318 msgid "Target folder"
5319 msgstr ""
5320
5321 #: src/prefs_common.c:3364
5322 msgid "Signatures"
5323 msgstr "Ïîäïèñè"
5324
5325 #: src/prefs_common.c:3371
5326 msgid "Recycle quote colors"
5327 msgstr "Ïðåðàáîòè öèòèðàíèòå öâåòîâå"
5328
5329 #: src/prefs_common.c:3438
5330 msgid "Pick color for quotation level 1"
5331 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 1"
5332
5333 #: src/prefs_common.c:3441
5334 msgid "Pick color for quotation level 2"
5335 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 2"
5336
5337 #: src/prefs_common.c:3444
5338 msgid "Pick color for quotation level 3"
5339 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 3"
5340
5341 #: src/prefs_common.c:3447
5342 msgid "Pick color for URI"
5343 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà URL"
5344
5345 #: src/prefs_common.c:3450
5346 msgid "Pick color for target folder"
5347 msgstr ""
5348
5349 #: src/prefs_common.c:3453
5350 msgid "Pick color for signatures"
5351 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà ïîäïèñèòå"
5352
5353 #: src/prefs_common.c:3457
5354 msgid "Pick color for misspelled word"
5355 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà çãðåøåíèòå äóìè"
5356
5357 #: src/prefs_common.c:3593
5358 msgid "Font selection"
5359 msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
5360
5361 #: src/prefs_common.c:3667
5362 msgid "Key bindings"
5363 msgstr "Ñúêðàòåíè êëàâèøè"
5364
5365 #: src/prefs_common.c:3681
5366 msgid ""
5367 "Select the preset of key bindings.\n"
5368 "You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
5369 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
5370 msgstr ""
5371 "Èçáåðè ìîäåëà íà ñúêðàòåíèòå êëàâèøè.\n"
5372 "Ñúùî òàêà ìîæåòå äà ïðîìåíèòå êëàâèøèòå çà âñÿêî ìåíþ, êàòî\n"
5373 "íàòèñíåòå êîéòî è äà å êëàâèø, êîãàòî êóðñîðà íà ìèøêàòà å âúðõó îáåêòà."
5374
5375 #: src/prefs_common.c:3696 src/prefs_common.c:4020
5376 msgid "Old Sylpheed"
5377 msgstr "Ñòàð Sylpheed"
5378
5379 #: src/prefs_customheader.c:163
5380 msgid "Custom header setting"
5381 msgstr "Íàñòðîéêà íà îáè÷àéíèòå çàãëàâêè"
5382
5383 #: src/prefs_customheader.c:261
5384 msgid "Custom headers"
5385 msgstr "Îáè÷àéíè çàãëàâêè"
5386
5387 #: src/prefs_customheader.c:485 src/prefs_display_header.c:530
5388 #: src/prefs_filter.c:689 src/prefs_matcher.c:1030
5389 msgid "Header name is not set."
5390 msgstr "Èìåòî íà çàãëàâêàòà íå å ïîäî÷åíî."
5391
5392 #: src/prefs_customheader.c:539
5393 msgid "Delete header"
5394 msgstr "Èçòðèâàíå íà çàãëàâêà"
5395
5396 #: src/prefs_customheader.c:540
5397 msgid "Do you really want to delete this header?"
5398 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òàçè çàãëàâêà?"
5399
5400 #: src/prefs_display_header.c:201
5401 msgid "Display header setting"
5402 msgstr "Íàñòðîéêà íà ïîêàçâàíèòå çàãëàâêè"
5403
5404 #. header name
5405 #: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:372
5406 msgid "Header name"
5407 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
5408
5409 #: src/prefs_display_header.c:257
5410 msgid "Displayed Headers"
5411 msgstr "Ïîêàçâàíè çàãëàâêè"
5412
5413 #: src/prefs_display_header.c:315
5414 msgid "Hidden headers"
5415 msgstr "Ñêðèòè çàãëàâêè"
5416
5417 #: src/prefs_display_header.c:345
5418 msgid "Show all unspecified headers"
5419 msgstr "Ïîêàæè âñè÷êè íåîïðåäåëåíè çàãëàâêè"
5420
5421 #: src/prefs_display_header.c:540
5422 msgid "This header is already in the list."
5423 msgstr "Òàçè çàãëàâêà âå÷å ñúùåñòâóâà â ñïèñúêà."
5424
5425 #: src/prefs_filter.c:218
5426 msgid &qu