* src/imap.c
[claws.git] / po / bg.po
1 # Bulgarain translation of Sylpheed.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
4 # Updated by: George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-11-02 08:38+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
10 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
11 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:89
17 msgid "About"
18 msgstr "Îòíîñíî"
19
20 #: src/about.c:210
21 msgid ""
22 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
23 "\n"
24 msgstr ""
25 "GPGME å çàïàçåíà ìàðêà íà Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
26 "\n"
27
28 #: src/about.c:214
29 msgid ""
30 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
31 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
32 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
33 "version.\n"
34 "\n"
35 msgstr ""
36 "Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè "
37 "ìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å ïóáëèêóâàí "
38 "îò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
39 "\n"
40
41 #: src/about.c:220
42 msgid ""
43 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
44 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
45 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
46 "more details.\n"
47 "\n"
48 msgstr ""
49 "Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî ÁÅÇ "
50 "ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public License "
51 "çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
52 "\n"
53
54 #: src/about.c:226
55 msgid ""
56 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
57 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
58 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
59 msgstr ""
60 "Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî "
61 "ñïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
62 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
63
64 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
65 #: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2918 src/compose.c:5717
66 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
67 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
68 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
69 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2263
70 #: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
71 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:513 src/main.c:521 src/mainwindow.c:2219
72 #: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896
73 #: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
74 #: src/prefs_common.c:3248 src/prefs_common.c:3417 src/prefs_common.c:3747
75 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
76 #: src/prefs_filtering.c:340 src/prefs_folder_item.c:498
77 #: src/prefs_matcher.c:307 src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
78 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263
79 #: src/prefs_toolbar.c:876 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
80 msgid "OK"
81 msgstr "OK"
82
83 #: src/account.c:304
84 msgid ""
85 "Some composing windows are open.\n"
86 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
87 msgstr ""
88 "Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
89 "Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
90
91 #: src/account.c:541
92 msgid "Edit accounts"
93 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
94
95 #: src/account.c:559
96 msgid ""
97 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
98 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
99 msgstr ""
100 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
101 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
102
103 #: src/account.c:579 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
104 #: src/compose.c:4450 src/compose.c:4621 src/editaddress.c:774
105 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
106 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
107 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
108 #: src/select-keys.c:299
109 msgid "Name"
110 msgstr "Èìå"
111
112 #: src/account.c:580 src/prefs_account.c:906
113 msgid "Protocol"
114 msgstr "Ïðîòîêîë"
115
116 #: src/account.c:581
117 msgid "Server"
118 msgstr "Ñúðâúð"
119
120 #: src/account.c:610 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
121 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_customheader.c:234
122 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
123 msgid "Add"
124 msgstr "Äîáàâè"
125
126 #: src/account.c:616
127 msgid "Edit"
128 msgstr "Ïðîìåíè"
129
130 #: src/account.c:622 src/prefs_customheader.c:241
131 msgid " Delete "
132 msgstr "Èçòðèé"
133
134 #: src/account.c:628 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
135 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:575
136 #: src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
137 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:872
138 msgid "Down"
139 msgstr "Íàäîëó"
140
141 #: src/account.c:634 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
142 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:569
143 #: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
144 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:868
145 msgid "Up"
146 msgstr "Íàãîðå"
147
148 #: src/account.c:648
149 msgid " Set as default account "
150 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
151
152 #: src/account.c:654 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
153 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
154 #: src/inc.c:675 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1669
155 #: src/summary_search.c:208 src/crash.c:243
156 msgid "Close"
157 msgstr "Çàòâîðè"
158
159 #: src/account.c:722
160 msgid "Delete account"
161 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
162
163 #: src/account.c:723
164 msgid "Do you really want to delete this account?"
165 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
166
167 #: src/account.c:724 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
168 #: src/compose.c:2798 src/compose.c:3272 src/compose.c:5895 src/compose.c:6258
169 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2136 src/folderview.c:2193
170 #: src/folderview.c:2301 src/folderview.c:2436 src/folderview.c:2473
171 #: src/inc.c:169 src/inc.c:295 src/mainwindow.c:1455 src/mainwindow.c:3077
172 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:884
173 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filtering.c:979
174 #: src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322
175 #: src/summaryview.c:808 src/summaryview.c:1223 src/summaryview.c:1267
176 #: src/summaryview.c:1310 src/summaryview.c:1334 src/summaryview.c:1366
177 #: src/summaryview.c:1391 src/summaryview.c:1416 src/summaryview.c:1441
178 #: src/summaryview.c:2933
179 msgid "Yes"
180 msgstr "Äà"
181
182 #: src/account.c:724 src/compose.c:3272 src/compose.c:5895
183 #: src/folderview.c:2136 src/folderview.c:2193 src/folderview.c:2301
184 #: src/folderview.c:2436 src/folderview.c:2473
185 msgid "+No"
186 msgstr "+Íå"
187
188 #: src/addressadd.c:163
189 msgid "Add Address to Book"
190 msgstr "Äîáàâè àäðåñ â êíèãàòà"
191
192 #: src/addressadd.c:193 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:296
193 msgid "Address"
194 msgstr "Àäðåñ"
195
196 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
197 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:256
198 msgid "Remarks"
199 msgstr "Áåëåæêè"
200
201 #: src/addressadd.c:225
202 msgid "Select Address Book Folder"
203 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
204
205 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
206 #: src/compose.c:2918 src/compose.c:5718 src/compose.c:6423 src/compose.c:6461
207 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
208 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
209 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
210 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
211 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
212 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:513 src/main.c:521
213 #: src/mainwindow.c:2219 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:838
214 #: src/mimeview.c:896 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
215 #: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3249 src/prefs_common.c:3748
216 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
217 #: src/prefs_filtering.c:341 src/prefs_folder_item.c:499
218 #: src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
219 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
220 #: src/prefs_toolbar.c:877 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
221 #: src/summaryview.c:808 src/summaryview.c:3310
222 msgid "Cancel"
223 msgstr "Îòêàç"
224
225 #: src/addressbook.c:343 src/compose.c:512 src/mainwindow.c:511
226 msgid "/_File"
227 msgstr "/_Ôàéë"
228
229 #: src/addressbook.c:344
230 msgid "/_File/New _Book"
231 msgstr "/_Ôàéë/Íîâà Êíèãà"
232
233 #: src/addressbook.c:345
234 msgid "/_File/New _vCard"
235 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _vCard"
236
237 #: src/addressbook.c:347
238 msgid "/_File/New _JPilot"
239 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _JPilot"
240
241 #: src/addressbook.c:350
242 msgid "/_File/New _Server"
243 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
244
245 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:516
246 #: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:528
247 msgid "/_File/---"
248 msgstr "/_Ôàéë/---"
249
250 #: src/addressbook.c:353
251 msgid "/_File/_Edit"
252 msgstr "/_Ôàéë/Ðåäàêòèðàé"
253
254 #: src/addressbook.c:354
255 msgid "/_File/_Delete"
256 msgstr "/_Ôàéë/Èçòðèé"
257
258 #: src/addressbook.c:356
259 msgid "/_File/_Save"
260 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè"
261
262 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:517
263 msgid "/_File/_Close"
264 msgstr "/_Ôàéë/Çàòâîðè"
265
266 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
267 #: src/compose.c:519 src/mainwindow.c:532
268 msgid "/_Edit"
269 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé"
270
271 #: src/addressbook.c:359
272 msgid "/_Edit/C_ut"
273 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
274
275 #: src/addressbook.c:360 src/compose.c:524 src/mainwindow.c:533
276 msgid "/_Edit/_Copy"
277 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
278
279 #: src/addressbook.c:361 src/compose.c:525
280 msgid "/_Edit/_Paste"
281 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
282
283 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:522 src/compose.c:605
284 #: src/mainwindow.c:536
285 msgid "/_Edit/---"
286 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/---"
287
288 #: src/addressbook.c:363
289 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
290 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè Àäðåñ"
291
292 #: src/addressbook.c:364
293 msgid "/_Address"
294 msgstr "/_Àäðåñ"
295
296 #: src/addressbook.c:365
297 msgid "/_Address/New _Address"
298 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
299
300 #: src/addressbook.c:366
301 msgid "/_Address/New _Group"
302 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà Ãðóïà"
303
304 #: src/addressbook.c:367
305 msgid "/_Address/New _Folder"
306 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà Ïàïêà"
307
308 #: src/addressbook.c:368
309 msgid "/_Address/---"
310 msgstr "/_Àäðåñ/---"
311
312 #: src/addressbook.c:369
313 msgid "/_Address/_Edit"
314 msgstr "/_Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
315
316 #: src/addressbook.c:370
317 msgid "/_Address/_Delete"
318 msgstr "/_Àäðåñ/Èçòðèé"
319
320 #: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:741
321 #: src/mainwindow.c:750 src/mainwindow.c:761 src/mainwindow.c:763
322 #: src/mainwindow.c:766 src/mainwindow.c:768
323 msgid "/_Tools/---"
324 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/---"
325
326 #: src/addressbook.c:372
327 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
328 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
329
330 #: src/addressbook.c:373
331 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
332 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
333
334 #: src/addressbook.c:374
335 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
336 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
337
338 #: src/addressbook.c:376
339 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
340 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
341
342 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:796
343 msgid "/_Help"
344 msgstr "/_Ïîìîù"
345
346 #: src/addressbook.c:378 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:804
347 msgid "/_Help/_About"
348 msgstr "/_Ïîìîù/Îòíîñíî"
349
350 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
351 msgid "/New _Address"
352 msgstr "/Íîâ Àäðåñ"
353
354 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
355 msgid "/New _Group"
356 msgstr "/Íîâà Ãðóïà"
357
358 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
359 msgid "/New _Folder"
360 msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
361
362 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
363 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:506
364 #: src/folderview.c:260 src/folderview.c:262 src/folderview.c:271
365 #: src/folderview.c:275 src/folderview.c:279 src/folderview.c:281
366 #: src/folderview.c:291 src/folderview.c:295 src/folderview.c:299
367 #: src/folderview.c:301 src/folderview.c:311 src/folderview.c:315
368 #: src/folderview.c:317 src/summaryview.c:395 src/summaryview.c:398
369 #: src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:406 src/summaryview.c:418
370 #: src/summaryview.c:430 src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:439
371 msgid "/---"
372 msgstr "/---"
373
374 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:403
375 msgid "/_Delete"
376 msgstr "/Èçòðèé"
377
378 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
379 msgid "/C_ut"
380 msgstr "/Èçðåæè"
381
382 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
383 msgid "/_Copy"
384 msgstr "/Êîïèðàé"
385
386 #: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
387 msgid "/_Paste"
388 msgstr "/Ïîñòàâè"
389
390 #: src/addressbook.c:408
391 msgid "/Pa_ste Address"
392 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
393
394 #: src/addressbook.c:530
395 msgid "E-Mail address"
396 msgstr "E-Mail àäðåñ"
397
398 #: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5161 src/prefs_common.c:2733
399 #: src/toolbar.c:102
400 msgid "Address book"
401 msgstr "Àäðåñíèê"
402
403 #: src/addressbook.c:633
404 msgid "Name:"
405 msgstr "Èìå:"
406
407 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
408 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
409 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
410 #: src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:534 src/prefs_matcher.c:506
411 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:829
412 #: src/toolbar.c:246
413 msgid "Delete"
414 msgstr "Èçòðèé"
415
416 #: src/addressbook.c:671
417 msgid "Lookup"
418 msgstr "Ïîòúðñè"
419
420 #: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1334 src/compose.c:2972
421 #: src/compose.c:4268 src/compose.c:4971 src/headerview.c:55
422 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
423 msgid "To:"
424 msgstr "Äî:"
425
426 #: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1318 src/compose.c:2971
427 #: src/prefs_template.c:175
428 msgid "Cc:"
429 msgstr "Cc:"
430
431 #: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1321 src/prefs_template.c:176
432 msgid "Bcc:"
433 msgstr "Bcc:"
434
435 #: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
436 msgid "Delete address(es)"
437 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
438
439 #: src/addressbook.c:891
440 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
441 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
442
443 #: src/addressbook.c:914
444 msgid "Really delete the address(es)?"
445 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
446
447 #: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2798
448 #: src/compose.c:6258 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:169 src/inc.c:295
449 #: src/mainwindow.c:1455 src/mainwindow.c:3077 src/message_search.c:198
450 #: src/prefs_actions.c:884 src/prefs_customheader.c:541
451 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544
452 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:808 src/summaryview.c:1223
453 #: src/summaryview.c:1267 src/summaryview.c:1310 src/summaryview.c:1334
454 #: src/summaryview.c:1366 src/summaryview.c:1391 src/summaryview.c:1416
455 #: src/summaryview.c:1441 src/summaryview.c:2933
456 msgid "No"
457 msgstr "Íå"
458
459 #: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
460 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
461 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
462
463 #: src/addressbook.c:1435
464 msgid "Cannot paste into an address group."
465 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
466
467 #: src/addressbook.c:2078
468 #, c-format
469 msgid ""
470 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
471 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
472 msgstr ""
473 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
474 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
475
476 #: src/addressbook.c:2082
477 msgid "Folder only"
478 msgstr "Ïàïêà ñàìî"
479
480 #: src/addressbook.c:2082
481 msgid "Folder and Addresses"
482 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
483
484 #: src/addressbook.c:2087
485 #, c-format
486 msgid "Really delete `%s' ?"
487 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
488
489 #: src/addressbook.c:2792
490 msgid "New user, could not save index file."
491 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
492
493 #: src/addressbook.c:2796
494 msgid "New user, could not save address book files."
495 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
496
497 #: src/addressbook.c:2806
498 msgid "Old address book converted successfully."
499 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
500
501 #: src/addressbook.c:2811
502 msgid ""
503 "Old address book converted,\n"
504 "could not save new address index file"
505 msgstr ""
506 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
507 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
508
509 #: src/addressbook.c:2824
510 msgid ""
511 "Could not convert address book,\n"
512 "but created empty new address book files."
513 msgstr ""
514 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
515 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
516
517 #: src/addressbook.c:2830
518 msgid ""
519 "Could not convert address book,\n"
520 "could not create new address book files."
521 msgstr ""
522 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
523 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
524
525 #: src/addressbook.c:2835
526 msgid ""
527 "Could not convert address book\n"
528 "and could not create new address book files."
529 msgstr ""
530 "Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
531 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
532
533 #: src/addressbook.c:2842
534 msgid "Addressbook conversion error"
535 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
536
537 #: src/addressbook.c:2846
538 msgid "Addressbook conversion"
539 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
540
541 #: src/addressbook.c:2881
542 msgid "Addressbook Error"
543 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
544
545 #: src/addressbook.c:2882
546 msgid "Could not read address index"
547 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
548
549 #: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1028
550 msgid "Interface"
551 msgstr "Èíòåðôåéñ"
552
553 #: src/addressbook.c:3361 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
554 #: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
555 msgid "Address Book"
556 msgstr "Àäðåñíèê"
557
558 #: src/addressbook.c:3377
559 msgid "Person"
560 msgstr "Ëèöå"
561
562 #: src/addressbook.c:3393
563 msgid "EMail Address"
564 msgstr "EMail Àäðåñ"
565
566 #: src/addressbook.c:3409
567 msgid "Group"
568 msgstr "Ãðóïà"
569
570 #: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:345
571 #: src/prefs_account.c:1940
572 msgid "Folder"
573 msgstr "Ïàïêà"
574
575 #: src/addressbook.c:3441
576 msgid "vCard"
577 msgstr "vCard"
578
579 #: src/addressbook.c:3457 src/addressbook.c:3473
580 msgid "JPilot"
581 msgstr "JPilot"
582
583 #: src/addressbook.c:3489
584 msgid "LDAP Server"
585 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
586
587 #: src/addrgather.c:156
588 msgid "Please specify name for address book."
589 msgstr "Ìîëÿ óêàæåòå èìå çà àäðåñíèêà."
590
591 #: src/addrgather.c:176
592 msgid "Please select the mail headers to search."
593 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå çàãëàâêè â êîèòî äà òúðñÿ."
594
595 #: src/addrgather.c:183
596 msgid "Busy harvesting addresses..."
597 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñèòå ..."
598
599 #: src/addrgather.c:221
600 msgid "Addresses gathered successfully."
601 msgstr "Àäðåñèòå ñà ñúáðàíè óñïåøíî."
602
603 #: src/addrgather.c:285
604 msgid "No folder or message was selected."
605 msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà, íèòî ñúîáùåíèå."
606
607 #: src/addrgather.c:293
608 msgid ""
609 "Please select a folder to process from the folder\n"
610 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
611 "the message list."
612 msgstr ""
613 "Ìîëÿ, èçáåðåòå ïàïêà îò ñïèñúêà ñ ïàïêè, êîÿòî äà\n"
614 "îáðàáîòÿ. Àëòåðíàòèâíî, èçáåðåòå ñúîáùåíèå îò\n"
615 "ñïèñúêà ñúñ ñúîáùåíèÿ."
616
617 #: src/addrgather.c:345
618 msgid "Folder :"
619 msgstr "Ïàïêà :"
620
621 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
622 msgid "Address Book :"
623 msgstr "Àäðåñíèê :"
624
625 #: src/addrgather.c:366
626 msgid "Folder Size :"
627 msgstr "Ðàçìåð íà ïàïêà :"
628
629 #: src/addrgather.c:381
630 msgid "Process these mail header fields"
631 msgstr "Îáðàáîòè òåçè ïîëåòà îò çàãëàâêàòà"
632
633 #: src/addrgather.c:399
634 msgid "Include sub-folders"
635 msgstr "Âêëþ÷è ïîä-ïàïêè"
636
637 #: src/addrgather.c:422
638 msgid "Header Name"
639 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
640
641 #: src/addrgather.c:423
642 msgid "Address Count"
643 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
644
645 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:275
646 #: src/messageview.c:331
647 msgid "Warning"
648 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
649
650 #: src/addrgather.c:528
651 msgid "Header Fields"
652 msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
653
654 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
655 msgid "Finish"
656 msgstr "Çàâúðøè"
657
658 #: src/addrgather.c:588
659 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
660 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
661
662 #: src/addrgather.c:596
663 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
664 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò ïàïêà"
665
666 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
667 msgid "Common address"
668 msgstr "Îáùè àäðåñè"
669
670 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
671 msgid "Personal address"
672 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
673
674 #: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5895 src/main.c:511
675 msgid "Notice"
676 msgstr "Ñúîáùåíèå"
677
678 #: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3270 src/inc.c:553
679 msgid "Error"
680 msgstr "Ãðåøêà"
681
682 #: src/alertpanel.c:279
683 msgid "Show this message next time"
684 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
685
686 #: src/colorlabel.c:45
687 msgid "Orange"
688 msgstr "Îðàíæåâ"
689
690 #: src/colorlabel.c:46
691 msgid "Red"
692 msgstr "×åðâåí"
693
694 #: src/colorlabel.c:47
695 msgid "Pink"
696 msgstr "Ðîçîâ"
697
698 #: src/colorlabel.c:48
699 msgid "Sky blue"
700 msgstr "Íåáåñíî ñèí"
701
702 #: src/colorlabel.c:49
703 msgid "Blue"
704 msgstr "Ñèí"
705
706 #: src/colorlabel.c:50
707 msgid "Green"
708 msgstr "Çåëåí"
709
710 #: src/colorlabel.c:51
711 msgid "Brown"
712 msgstr "Êàôÿâ"
713
714 #: src/colorlabel.c:281 src/compose.c:4927 src/exphtmldlg.c:450
715 #: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4264
716 msgid "None"
717 msgstr "Íèêîé"
718
719 #: src/compose.c:504
720 msgid "/_Add..."
721 msgstr "/Äîáàâè..."
722
723 #: src/compose.c:505
724 msgid "/_Remove"
725 msgstr "/Ìàõíè"
726
727 #: src/compose.c:507 src/folderview.c:263 src/folderview.c:283
728 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:319
729 msgid "/_Property..."
730 msgstr "/Ñâîéñòâî..."
731
732 #: src/compose.c:513
733 msgid "/_File/_Attach file"
734 msgstr "/Ôàéë/Ïðèêðåïè ôàéë"
735
736 #: src/compose.c:514
737 msgid "/_File/_Insert file"
738 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
739
740 #: src/compose.c:515
741 msgid "/_File/Insert si_gnature"
742 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
743
744 #: src/compose.c:520
745 msgid "/_Edit/_Undo"
746 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Îòìÿíà"
747
748 #: src/compose.c:521
749 msgid "/_Edit/_Redo"
750 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Redo"
751
752 #: src/compose.c:523
753 msgid "/_Edit/Cu_t"
754 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
755
756 #: src/compose.c:526
757 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
758 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
759
760 #: src/compose.c:528 src/mainwindow.c:534
761 msgid "/_Edit/Select _all"
762 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
763
764 #: src/compose.c:529
765 msgid "/_Edit/A_dvanced"
766 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
767
768 #: src/compose.c:530
769 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
770 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
771
772 #: src/compose.c:535
773 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
774 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
775
776 #: src/compose.c:540
777 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
778 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
779
780 #: src/compose.c:545
781 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
782 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
783
784 #: src/compose.c:550
785 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
786 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
787
788 #: src/compose.c:555
789 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
790 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
791
792 #: src/compose.c:560
793 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
794 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
795
796 #: src/compose.c:565
797 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
798 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
799
800 #: src/compose.c:570
801 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
802 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
803
804 #: src/compose.c:575
805 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
806 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
807
808 #: src/compose.c:580
809 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
810 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
811
812 #: src/compose.c:585
813 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
814 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
815
816 #: src/compose.c:590
817 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
818 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
819
820 #: src/compose.c:595
821 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
822 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
823
824 #: src/compose.c:600
825 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
826 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
827
828 #: src/compose.c:606
829 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
830 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
831
832 #: src/compose.c:608
833 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
834 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
835
836 #: src/compose.c:610
837 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
838 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
839
840 #: src/compose.c:613
841 msgid "/_Spelling"
842 msgstr "/Ñïåëèíã"
843
844 #: src/compose.c:614
845 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
846 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
847
848 #: src/compose.c:616
849 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
850 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
851
852 #: src/compose.c:618
853 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
854 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
855
856 #: src/compose.c:620
857 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
858 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
859
860 #: src/compose.c:622
861 msgid "/_Spelling/---"
862 msgstr "/Ñïåëèíã/---"
863
864 #: src/compose.c:623
865 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
866 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
867
868 #: src/compose.c:627 src/mainwindow.c:540 src/summaryview.c:431
869 msgid "/_View"
870 msgstr "/Èçãëåä"
871
872 #: src/compose.c:628
873 msgid "/_View/_To"
874 msgstr "/Èçãëåä/Äî"
875
876 #: src/compose.c:629
877 msgid "/_View/_Cc"
878 msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
879
880 #: src/compose.c:630
881 msgid "/_View/_Bcc"
882 msgstr "/Èçãëåä/_Bcc"
883
884 #: src/compose.c:631
885 msgid "/_View/_Reply to"
886 msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
887
888 #: src/compose.c:632 src/compose.c:634 src/compose.c:636 src/mainwindow.c:558
889 #: src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:589 src/mainwindow.c:613
890 #: src/mainwindow.c:695 src/mainwindow.c:699
891 msgid "/_View/---"
892 msgstr "/Èçãëåä/---"
893
894 #: src/compose.c:633
895 msgid "/_View/_Followup to"
896 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
897
898 #: src/compose.c:635
899 msgid "/_View/R_uler"
900 msgstr "/Èçãëåä/Ëèíèÿ"
901
902 #: src/compose.c:637
903 msgid "/_View/_Attachment"
904 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïåíî..."
905
906 #: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:702
907 msgid "/_Message"
908 msgstr "/Ñúîáùåíèå"
909
910 #: src/compose.c:640
911 msgid "/_Message/_Send"
912 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
913
914 #: src/compose.c:642
915 msgid "/_Message/Send _later"
916 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
917
918 #: src/compose.c:644 src/compose.c:650 src/compose.c:655 src/compose.c:657
919 #: src/compose.c:661 src/compose.c:665 src/compose.c:672 src/mainwindow.c:707
920 #: src/mainwindow.c:709 src/mainwindow.c:719 src/mainwindow.c:722
921 #: src/mainwindow.c:724 src/mainwindow.c:729
922 msgid "/_Message/---"
923 msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
924
925 #: src/compose.c:645
926 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
927 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
928
929 #: src/compose.c:647
930 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
931 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
932
933 #: src/compose.c:651
934 msgid "/_Message/_To"
935 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Äî"
936
937 #: src/compose.c:652
938 msgid "/_Message/_Cc"
939 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
940
941 #: src/compose.c:653
942 msgid "/_Message/_Bcc"
943 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Bcc"
944
945 #: src/compose.c:654
946 msgid "/_Message/_Reply to"
947 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
948
949 #: src/compose.c:656
950 msgid "/_Message/_Followup to"
951 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
952
953 #: src/compose.c:658
954 msgid "/_Message/_Attach"
955 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
956
957 #: src/compose.c:662
958 msgid "/_Message/Si_gn"
959 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
960
961 #: src/compose.c:663
962 msgid "/_Message/_Encrypt"
963 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
964
965 #: src/compose.c:666
966 msgid "/_Message/_Priority"
967 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
968
969 #: src/compose.c:667
970 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
971 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
972
973 #: src/compose.c:668
974 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
975 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
976
977 #: src/compose.c:669
978 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
979 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
980
981 #: src/compose.c:670
982 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
983 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
984
985 #: src/compose.c:671
986 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
987 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
988
989 #: src/compose.c:673
990 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
991 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
992
993 #: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:739
994 msgid "/_Tools"
995 msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
996
997 #: src/compose.c:675
998 msgid "/_Tools/Show _ruler"
999 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
1000
1001 #: src/compose.c:676
1002 msgid "/_Tools/_Address book"
1003 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
1004
1005 #: src/compose.c:677
1006 msgid "/_Tools/_Template"
1007 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
1008
1009 #: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:762
1010 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1011 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
1012
1013 #: src/compose.c:1010 src/compose.c:1101
1014 #, c-format
1015 msgid "%s: file not exist\n"
1016 msgstr "%s: íåñúùåñòâóâàù ôàéë\n"
1017
1018 #: src/compose.c:1197 src/procmsg.c:979
1019 msgid "Can't get text part\n"
1020 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à òåêñòîâàòà ÷àñò\n"
1021
1022 #: src/compose.c:1324
1023 msgid "Reply-To:"
1024 msgstr "Reply-To:"
1025
1026 #: src/compose.c:1327 src/compose.c:4265 src/compose.c:4973
1027 #: src/headerview.c:56
1028 msgid "Newsgroups:"
1029 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
1030
1031 #: src/compose.c:1330
1032 msgid "Followup-To:"
1033 msgstr "Followup-To:"
1034
1035 #: src/compose.c:1583
1036 msgid "Quote mark format error."
1037 msgstr ""
1038
1039 #: src/compose.c:1595
1040 msgid "Message reply/forward format error."
1041 msgstr ""
1042
1043 #: src/compose.c:1896
1044 #, c-format
1045 msgid "File %s doesn't exist\n"
1046 msgstr "Ôàéëà %s íå ñúùåñòâóâà\n"
1047
1048 #: src/compose.c:1900
1049 #, c-format
1050 msgid "Can't get file size of %s\n"
1051 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ðàçìåðà íà ôàéëà %s\n"
1052
1053 #: src/compose.c:1904
1054 #, c-format
1055 msgid "File %s is empty."
1056 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí"
1057
1058 #: src/compose.c:1908
1059 #, c-format
1060 msgid "Can't read %s."
1061 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
1062
1063 #: src/compose.c:1933
1064 #, c-format
1065 msgid "Message: %s"
1066 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
1067
1068 #: src/compose.c:2012 src/mimeview.c:462
1069 msgid "Can't get the part of multipart message."
1070 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
1071
1072 #: src/compose.c:2611
1073 msgid " [Edited]"
1074 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
1075
1076 #: src/compose.c:2613
1077 #, c-format
1078 msgid "%s - Compose message%s"
1079 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1080
1081 #: src/compose.c:2616
1082 #, c-format
1083 msgid "Compose message%s"
1084 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1085
1086 #: src/compose.c:2640 src/compose.c:2884
1087 msgid ""
1088 "Account for sending mail is not specified.\n"
1089 "Please select a mail account before sending."
1090 msgstr ""
1091 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
1092 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
1093
1094 #: src/compose.c:2788
1095 msgid "Recipient is not specified."
1096 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
1097
1098 #: src/compose.c:2796 src/messageview.c:331 src/prefs_account.c:747
1099 #: src/prefs_common.c:1010 src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:285
1100 msgid "Send"
1101 msgstr "Èçïðàùàíå"
1102
1103 #: src/compose.c:2797
1104 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1105 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
1106
1107 #: src/compose.c:2818
1108 msgid "Could not queue message for sending"
1109 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
1110
1111 #: src/compose.c:2863 src/compose.c:3516
1112 msgid "can't get recipient list."
1113 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà ñïèñúêà ñ ïîëó÷àòåëè."
1114
1115 #: src/compose.c:2901 src/procmsg.c:1359
1116 #, c-format
1117 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1118 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
1119
1120 #: src/compose.c:2915 src/messageview.c:408
1121 msgid "Queueing"
1122 msgstr "Èç÷àêâàì"
1123
1124 #: src/compose.c:2916
1125 msgid ""
1126 "Error occurred while sending the message.\n"
1127 "Put this message into queue folder?"
1128 msgstr ""
1129 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
1130 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
1131
1132 #: src/compose.c:2922
1133 msgid "Can't queue the message."
1134 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
1135
1136 #: src/compose.c:2925
1137 msgid "Error occurred while sending the message."
1138 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
1139
1140 #: src/compose.c:2941
1141 msgid "Can't save the message to Sent."
1142 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
1143
1144 #: src/compose.c:3077 src/compose.c:3230 src/compose.c:3430 src/compose.c:3584
1145 #: src/mbox_folder.c:1300 src/mbox_folder.c:1401 src/mbox_folder.c:1970
1146 #: src/mbox_folder.c:2002 src/mbox_folder.c:2067 src/mbox_folder.c:2101
1147 #: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1027
1148 #: src/procmsg.c:1340 src/utils.c:2134 src/utils.c:2202
1149 msgid "can't change file mode\n"
1150 msgstr "íå ìîãà äà ïðîìåíÿ âèäà íà ôàéëà\n"
1151
1152 #: src/compose.c:3172
1153 #, c-format
1154 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1155 msgstr ""
1156
1157 #: src/compose.c:3271
1158 msgid ""
1159 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1160 "Send it anyway?"
1161 msgstr ""
1162 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
1163 "Äà ãî èçïðàòÿ âúïðåêè òîâà?"
1164
1165 #: src/compose.c:3329
1166 msgid "can't write headers\n"
1167 msgstr "íå ìîãà äà çàïèøà çàãëàâêàòà\n"
1168
1169 #: src/compose.c:3469
1170 msgid "can't remove the old message\n"
1171 msgstr "íå ìîãà äà ìàõíà ñòàðîòî ñúîáùåíèå\n"
1172
1173 #: src/compose.c:3528
1174 msgid "No account for sending mails available!"
1175 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
1176
1177 #: src/compose.c:3538
1178 msgid "No account for posting news available!"
1179 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
1180
1181 #: src/compose.c:3676
1182 msgid "can't find queue folder\n"
1183 msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïàïêàòà îïàøêà\n"
1184
1185 #: src/compose.c:3683 src/messageview.c:274
1186 msgid "can't queue the message\n"
1187 msgstr "íå ìîãà äà queue the message\n"
1188
1189 #: src/compose.c:3726
1190 #, c-format
1191 msgid "Can't open file %s\n"
1192 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ôàéëà %s\n"
1193
1194 #: src/compose.c:4344 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1195 msgid "From:"
1196 msgstr "Îò"
1197
1198 #: src/compose.c:4448 src/compose.c:4619 src/compose.c:5658
1199 msgid "MIME type"
1200 msgstr "MIME òèï"
1201
1202 #: src/compose.c:4449 src/compose.c:4620 src/mimeview.c:151
1203 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
1204 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:451
1205 msgid "Size"
1206 msgstr "Ðàçìåð"
1207
1208 #: src/compose.c:4513
1209 msgid "Save Message to "
1210 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
1211
1212 #: src/compose.c:4533 src/prefs_filtering.c:492
1213 msgid "Select ..."
1214 msgstr " Èçáåðè ... "
1215
1216 #: src/compose.c:4669 src/prefs_account.c:1264 src/prefs_customheader.c:188
1217 #: src/prefs_matcher.c:150
1218 msgid "Header"
1219 msgstr "Çàãëàâêà"
1220
1221 #: src/compose.c:4671 src/mimeview.c:198
1222 msgid "Attachments"
1223 msgstr "Ïðèêðåïêè"
1224
1225 #: src/compose.c:4673
1226 msgid "Others"
1227 msgstr "Äðóãè"
1228
1229 #: src/compose.c:4688 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
1230 #: src/summary_search.c:163
1231 msgid "Subject:"
1232 msgstr "Òåìà"
1233
1234 #: src/compose.c:4935
1235 #, c-format
1236 msgid ""
1237 "Spell checker could not be started.\n"
1238 "%s"
1239 msgstr ""
1240 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
1241 "%s"
1242
1243 #: src/compose.c:5113 src/toolbar.c:94
1244 msgid "Send Message"
1245 msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
1246
1247 #: src/compose.c:5119 src/toolbar.c:95
1248 msgid "Put into queue folder and send later"
1249 msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî êúñíî"
1250
1251 #: src/compose.c:5125 src/toolbar.c:96
1252 msgid "Save to draft folder"
1253 msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
1254
1255 #: src/compose.c:5131 src/toolbar.c:97
1256 msgid "Insert file"
1257 msgstr "Âìúêíè ôàéë"
1258
1259 #: src/compose.c:5137 src/toolbar.c:98
1260 msgid "Attach file"
1261 msgstr "Ïðèêðåïè ôàéë"
1262
1263 #: src/compose.c:5143 src/toolbar.c:99
1264 msgid "Insert signature"
1265 msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
1266
1267 #: src/compose.c:5149 src/toolbar.c:100
1268 msgid "Edit with external editor"
1269 msgstr "Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
1270
1271 #: src/compose.c:5155 src/toolbar.c:101
1272 msgid "Wrap all long lines"
1273 msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
1274
1275 #: src/compose.c:5553
1276 msgid "Invalid MIME type."
1277 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
1278
1279 #: src/compose.c:5571
1280 msgid "File doesn't exist or is empty."
1281 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
1282
1283 #: src/compose.c:5640
1284 msgid "Property"
1285 msgstr "Ñâîéñòâî"
1286
1287 #: src/compose.c:5685
1288 msgid "Encoding"
1289 msgstr "Åíêîäèíã"
1290
1291 #: src/compose.c:5714
1292 msgid "Path"
1293 msgstr "Ïúò"
1294
1295 #: src/compose.c:5715 src/prefs_toolbar.c:850
1296 msgid "File name"
1297 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
1298
1299 #: src/compose.c:5866
1300 #, c-format
1301 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1302 msgstr "Êîìàíäíèÿ ðåä íà âúíøíèÿ ðåäàêòîð å íåâàëèäåí: `%s'\n"
1303
1304 #: src/compose.c:5892
1305 #, c-format
1306 msgid ""
1307 "The external editor is still working.\n"
1308 "Force terminating the process?\n"
1309 "process group id: %d"
1310 msgstr ""
1311 "Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
1312 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
1313 "process group id: %d"
1314
1315 #: src/compose.c:5905
1316 #, c-format
1317 msgid "Terminated process group id: %d"
1318 msgstr "Terminated process group id: %d"
1319
1320 #: src/compose.c:5906
1321 #, c-format
1322 msgid "Temporary file: %s"
1323 msgstr "Âðåìåíåí ôàéë: %s"
1324
1325 #: src/compose.c:5963
1326 msgid "Couldn't exec external editor\n"
1327 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì âúíøíèÿ ðåäàêòîð\n"
1328
1329 #: src/compose.c:5967
1330 msgid "Couldn't write to file\n"
1331 msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà\n"
1332
1333 #: src/compose.c:5969
1334 msgid "Pipe read failed\n"
1335 msgstr "Pipe read failed\n"
1336
1337 #: src/compose.c:6256 src/inc.c:167 src/inc.c:293 src/mainwindow.c:3075
1338 msgid "Offline warning"
1339 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
1340
1341 #: src/compose.c:6257 src/inc.c:168 src/inc.c:294 src/mainwindow.c:3076
1342 msgid "You're working offline. Override?"
1343 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
1344
1345 #: src/compose.c:6365 src/compose.c:6386
1346 msgid "Select file"
1347 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
1348
1349 #: src/compose.c:6421
1350 msgid "Discard message"
1351 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
1352
1353 #: src/compose.c:6422
1354 msgid "This message has been modified. discard it?"
1355 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
1356
1357 #: src/compose.c:6423
1358 msgid "Discard"
1359 msgstr "Îòõâúðëè"
1360
1361 #: src/compose.c:6423
1362 msgid "to Draft"
1363 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
1364
1365 #: src/compose.c:6458
1366 #, c-format
1367 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1368 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
1369
1370 #: src/compose.c:6460
1371 msgid "Apply template"
1372 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
1373
1374 #: src/compose.c:6461
1375 msgid "Replace"
1376 msgstr "Çàìåíè"
1377
1378 #: src/compose.c:6461 src/toolbar.c:289
1379 msgid "Insert"
1380 msgstr "Âìúêíè"
1381
1382 #: src/editaddress.c:143
1383 msgid "Add New Person"
1384 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
1385
1386 #: src/editaddress.c:144
1387 msgid "Edit Person Details"
1388 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ëèöåòî"
1389
1390 #: src/editaddress.c:285
1391 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1392 msgstr "E-mail àäðåñ òðÿáâà äà áúäå ïîïúëíåí."
1393
1394 #: src/editaddress.c:422
1395 msgid "A Name and Value must be supplied."
1396 msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
1397
1398 #: src/editaddress.c:480
1399 msgid "Edit Person Data"
1400 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
1401
1402 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:793
1403 msgid "Display Name"
1404 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
1405
1406 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1407 msgid "Last Name"
1408 msgstr "Ôàìèëèÿ"
1409
1410 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1411 msgid "First Name"
1412 msgstr "Èìå"
1413
1414 #: src/editaddress.c:589
1415 msgid "Nickname"
1416 msgstr "Ïðÿêîð"
1417
1418 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1419 #: src/editgroup.c:255 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
1420 msgid "E-Mail Address"
1421 msgstr "E-Mail àäðåñ"
1422
1423 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1424 msgid "Alias"
1425 msgstr "Ïñåâäîíèì"
1426
1427 #: src/editaddress.c:710
1428 msgid "Move Up"
1429 msgstr "Íàãîðå"
1430
1431 #: src/editaddress.c:713
1432 msgid "Move Down"
1433 msgstr "Íàäîëó"
1434
1435 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
1436 msgid "Modify"
1437 msgstr "Ïðîìåíè"
1438
1439 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1440 #: src/summary_search.c:207
1441 msgid "Clear"
1442 msgstr "Èç÷èñòè"
1443
1444 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1445 #: src/prefs_matcher.c:393
1446 msgid "Value"
1447 msgstr "Ñòîéíîñò"
1448
1449 #: src/editaddress.c:883
1450 msgid "Basic Data"
1451 msgstr "Îñíîâíè äàííè"
1452
1453 #: src/editaddress.c:885
1454 msgid "User Attributes"
1455 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1456
1457 #: src/editbook.c:112
1458 msgid "File appears to be Ok."
1459 msgstr "Ôàéëà èçãëåæäà íàðåä."
1460
1461 #: src/editbook.c:115
1462 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1463 msgstr "Ôàéëà íå èçãëåæäà äà å âúâ âàëèäåí ôîðìàò çà àäðåñíèê."
1464
1465 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1466 msgid "Could not read file."
1467 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
1468
1469 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1470 msgid "Edit Addressbook"
1471 msgstr "Ðåäàêòèðàé Àäðåñíèêà"
1472
1473 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1474 msgid " Check File "
1475 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
1476
1477 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1478 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1479 msgid "File"
1480 msgstr "Ôàéë"
1481
1482 #: src/editbook.c:283
1483 msgid "Add New Addressbook"
1484 msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
1485
1486 #: src/editgroup.c:105
1487 msgid "A Group Name must be supplied."
1488 msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî"
1489
1490 #: src/editgroup.c:261
1491 msgid "Edit Group Data"
1492 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
1493
1494 #: src/editgroup.c:289 src/exporthtml.c:629
1495 msgid "Group Name"
1496 msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
1497
1498 #: src/editgroup.c:308
1499 msgid "Addresses in Group"
1500 msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
1501
1502 #: src/editgroup.c:310
1503 msgid " -> "
1504 msgstr " -> "
1505
1506 #: src/editgroup.c:337
1507 msgid " <- "
1508 msgstr " <- "
1509
1510 #: src/editgroup.c:339
1511 msgid "Available Addresses"
1512 msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
1513
1514 #: src/editgroup.c:403
1515 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1516 msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
1517
1518 #: src/editgroup.c:453
1519 msgid "Edit Group Details"
1520 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
1521
1522 #: src/editgroup.c:456
1523 msgid "Add New Group"
1524 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
1525
1526 #: src/editgroup.c:506
1527 msgid "Edit folder"
1528 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
1529
1530 #: src/editgroup.c:506
1531 msgid "Input the new name of folder:"
1532 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
1533
1534 #: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1870 src/folderview.c:1938
1535 #: src/folderview.c:2225
1536 msgid "New folder"
1537 msgstr "Íîâà ïàïêà"
1538
1539 #: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1871 src/folderview.c:1939
1540 msgid "Input the name of new folder:"
1541 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
1542
1543 #: src/editjpilot.c:189
1544 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1545 msgstr "Ôàéëà íå èãëåæäà äà å â JPilot ôîðìàò."
1546
1547 #: src/editjpilot.c:225
1548 msgid "Select JPilot File"
1549 msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
1550
1551 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1552 msgid "Edit JPilot Entry"
1553 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
1554
1555 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1556 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1557 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1968
1558 msgid " ... "
1559 msgstr " ... "
1560
1561 #: src/editjpilot.c:319
1562 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1563 msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àðòèêóëè"
1564
1565 #: src/editjpilot.c:408
1566 msgid "Add New JPilot Entry"
1567 msgstr "Add New JPilot Entry"
1568
1569 #: src/editldap.c:164
1570 msgid "Connected successfully to server"
1571 msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
1572
1573 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1574 msgid "Could not connect to server"
1575 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
1576
1577 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1578 msgid "Edit LDAP Server"
1579 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
1580
1581 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1582 msgid "Hostname"
1583 msgstr "Hostname"
1584
1585 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
1586 msgid "Port"
1587 msgstr "Ïîðò"
1588
1589 #: src/editldap.c:328
1590 msgid " Check Server "
1591 msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
1592
1593 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1594 msgid "Search Base"
1595 msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
1596
1597 #: src/editldap.c:390
1598 msgid "Search Criteria"
1599 msgstr "Òúðñè Êðèòåðèé"
1600
1601 #: src/editldap.c:397
1602 msgid " Reset "
1603 msgstr "Ïðîìåíè "
1604
1605 #: src/editldap.c:402
1606 msgid "Bind DN"
1607 msgstr "Bind DN"
1608
1609 #: src/editldap.c:411
1610 msgid "Bind Password"
1611 msgstr "Bind Password"
1612
1613 #: src/editldap.c:420
1614 msgid "Timeout (secs)"
1615 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
1616
1617 #: src/editldap.c:434
1618 msgid "Maximum Entries"
1619 msgstr "Ìàêñèìàëíè Entries"
1620
1621 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:743
1622 msgid "Basic"
1623 msgstr "Îñíîâíè"
1624
1625 #: src/editldap.c:462
1626 msgid "Extended"
1627 msgstr "Ðàçøèðåíè"
1628
1629 #: src/editldap.c:547
1630 msgid "Add New LDAP Server"
1631 msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
1632
1633 #: src/editldap_basedn.c:141
1634 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1635 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP - Èçáåðè Search Base"
1636
1637 #: src/editldap_basedn.c:202
1638 msgid "Available Search Base(s)"
1639 msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
1640
1641 #: src/editldap_basedn.c:286
1642 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1643 msgstr "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1644
1645 #: src/editvcard.c:96
1646 msgid "File does not appear to be vCard format."
1647 msgstr "Ôàéëà íà èçãëåæäà äà å â vCard ôîðìàò."
1648
1649 #: src/editvcard.c:132
1650 msgid "Select vCard File"
1651 msgstr "Èçáåðè vCard Ôàéë"
1652
1653 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1654 msgid "Edit vCard Entry"
1655 msgstr "Ðåäàêòèðàé vCard Âïèñâàíå"
1656
1657 #: src/editvcard.c:296
1658 msgid "Add New vCard Entry"
1659 msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
1660
1661 #: src/exphtmldlg.c:101
1662 msgid "Please specify output directory and file to create."
1663 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è ôàéë çà ñúçäàâàíå."
1664
1665 #: src/exphtmldlg.c:104
1666 msgid "Select stylesheet and formatting."
1667 msgstr "Èçáåðåòå stylesheet è formatting."
1668
1669 #: src/exphtmldlg.c:107
1670 msgid "File exported successfully."
1671 msgstr "Ôàéëà å åêñïîðòèðàí óñïåøíî."
1672
1673 #: src/exphtmldlg.c:154
1674 #, c-format
1675 msgid ""
1676 "HTML Output Directory '%s'\n"
1677 "does not exist. OK to create new directory?"
1678 msgstr ""
1679 "HTML Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
1680 "íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
1681
1682 #: src/exphtmldlg.c:157
1683 msgid "Create Directory"
1684 msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
1685
1686 #: src/exphtmldlg.c:166
1687 #, c-format
1688 msgid ""
1689 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1690 "%s"
1691 msgstr ""
1692 "Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà HTML ôàéë:\n"
1693 "%s"
1694
1695 #: src/exphtmldlg.c:168
1696 msgid "Failed to Create Directory"
1697 msgstr "Íå ìîæàõ äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ"
1698
1699 #: src/exphtmldlg.c:318
1700 msgid "Select HTML Output File"
1701 msgstr "Èçáåðè HTML Output Ôàéë"
1702
1703 #: src/exphtmldlg.c:387
1704 msgid "HTML Output File"
1705 msgstr "HTML Output Ôàéë"
1706
1707 #: src/exphtmldlg.c:443
1708 msgid "Stylesheet"
1709 msgstr "Stylesheet"
1710
1711 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3737 src/prefs_common.c:4063
1712 msgid "Default"
1713 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
1714
1715 #: src/exphtmldlg.c:462
1716 msgid "Full"
1717 msgstr "Ïúëíî èìå"
1718
1719 #: src/exphtmldlg.c:468
1720 msgid "Custom"
1721 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè"
1722
1723 #: src/exphtmldlg.c:474
1724 msgid "Custom-2"
1725 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-2"
1726
1727 #: src/exphtmldlg.c:480
1728 msgid "Custom-3"
1729 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-3"
1730
1731 #: src/exphtmldlg.c:486
1732 msgid "Custom-4"
1733 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-4"
1734
1735 #: src/exphtmldlg.c:500
1736 msgid "Full Name Format"
1737 msgstr "Ïúëíî èìå"
1738
1739 #: src/exphtmldlg.c:507
1740 msgid "First Name, Last Name"
1741 msgstr "Ïúðâî Èìå, Ïîñëåäíî Èìå"
1742
1743 #: src/exphtmldlg.c:513
1744 msgid "Last Name, First Name"
1745 msgstr "Ïîñëåäíî Èìå, Ïúðâî Èìå"
1746
1747 #: src/exphtmldlg.c:527
1748 msgid "Color Banding"
1749 msgstr "Öâåòîâà ãàìà"
1750
1751 #: src/exphtmldlg.c:533
1752 msgid "Format E-Mail Links"
1753 msgstr "Ôîðìàòèðàé E-Mail âðúçêèòå"
1754
1755 #: src/exphtmldlg.c:539
1756 msgid "Format User Attributes"
1757 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1758
1759 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
1760 msgid "File Name"
1761 msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
1762
1763 #: src/exphtmldlg.c:599
1764 msgid "Open with Web Browser"
1765 msgstr "Îòâîðè ñ óåá áðàóçúð"
1766
1767 #: src/exphtmldlg.c:628
1768 msgid "Export Address Book to HTML File"
1769 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
1770
1771 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
1772 msgid "Prev"
1773 msgstr "Ïðåäèøåí"
1774
1775 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:248
1776 msgid "Next"
1777 msgstr "Ñëåäâàù"
1778
1779 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
1780 msgid "File Info"
1781 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
1782
1783 #: src/exphtmldlg.c:693
1784 msgid "Format"
1785 msgstr "Ôîðìàò"
1786
1787 #: src/export.c:127
1788 msgid "Export"
1789 msgstr "Èçíåñè"
1790
1791 #: src/export.c:146
1792 msgid "Specify target folder and mbox file."
1793 msgstr "Îïðåäåëè ïàïêà öåë è mbox ôàéë."
1794
1795 #: src/export.c:156
1796 msgid "Source dir:"
1797 msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
1798
1799 #: src/export.c:161
1800 msgid "Exporting file:"
1801 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
1802
1803 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
1804 #: src/prefs_account.c:1196
1805 msgid " Select... "
1806 msgstr " Èçáåðè... "
1807
1808 #: src/export.c:219
1809 msgid "Select exporting file"
1810 msgstr "Èçáåðè èçíàñÿí ôàéë"
1811
1812 #: src/exporthtml.c:799
1813 msgid "Full Name"
1814 msgstr "Ïúëíî èìå"
1815
1816 #: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
1817 msgid "Attributes"
1818 msgstr "Àòðèáóòè"
1819
1820 #: src/exporthtml.c:1004
1821 msgid "Sylpheed Address Book"
1822 msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
1823
1824 #: src/exporthtml.c:1116
1825 msgid "Name already exists but is not a directory."
1826 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
1827
1828 #: src/exporthtml.c:1119
1829 msgid "No permissions to create directory."
1830 msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
1831
1832 #: src/exporthtml.c:1122
1833 msgid "Name is too long."
1834 msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
1835
1836 #: src/exporthtml.c:1125
1837 msgid "Not specified."
1838 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
1839
1840 #: src/foldersel.c:146
1841 msgid "Select folder"
1842 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
1843
1844 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1032
1845 msgid "Inbox"
1846 msgstr "Âõîäÿùè"
1847
1848 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1048
1849 msgid "Sent"
1850 msgstr "Èçïðàòåíè"
1851
1852 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1064
1853 msgid "Queue"
1854 msgstr "×àêàùè"
1855
1856 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1080
1857 msgid "Trash"
1858 msgstr "Êîø÷å"
1859
1860 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1094
1861 msgid "Drafts"
1862 msgstr "×åðíîâè"
1863
1864 #: src/folderview.c:257 src/folderview.c:272 src/folderview.c:292
1865 msgid "/Create _new folder..."
1866 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
1867
1868 #: src/folderview.c:258 src/folderview.c:273 src/folderview.c:293
1869 msgid "/_Rename folder..."
1870 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
1871
1872 #: src/folderview.c:259 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
1873 msgid "/_Delete folder"
1874 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
1875
1876 #: src/folderview.c:261 src/folderview.c:280
1877 msgid "/Remove _mailbox"
1878 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
1879
1880 #: src/folderview.c:264 src/folderview.c:284 src/folderview.c:304
1881 #: src/folderview.c:320
1882 msgid "/_Processing..."
1883 msgstr "/Ðàáîòÿ..."
1884
1885 #: src/folderview.c:265
1886 msgid "/_Scoring..."
1887 msgstr ""
1888
1889 #: src/folderview.c:270 src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
1890 msgid "/Mark all _read"
1891 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
1892
1893 #: src/folderview.c:276 src/folderview.c:296
1894 msgid "/_Check for new messages"
1895 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
1896
1897 #: src/folderview.c:278 src/folderview.c:298
1898 msgid "/R_ebuild folder tree"
1899 msgstr "/Ãåíåðèðàé îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà"
1900
1901 #: src/folderview.c:282 src/folderview.c:302 src/folderview.c:318
1902 msgid "/_Search folder..."
1903 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
1904
1905 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:305 src/folderview.c:321
1906 msgid "/S_coring..."
1907 msgstr ""
1908
1909 #: src/folderview.c:300
1910 msgid "/Remove _IMAP4 account"
1911 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
1912
1913 #: src/folderview.c:312
1914 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
1915 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
1916
1917 #: src/folderview.c:314
1918 msgid "/_Remove newsgroup"
1919 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
1920
1921 #: src/folderview.c:316
1922 msgid "/Remove _news account"
1923 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
1924
1925 #: src/folderview.c:346
1926 msgid "New"
1927 msgstr "Íîâè"
1928
1929 #: src/folderview.c:347 src/prefs_summary_column.c:68
1930 msgid "Unread"
1931 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
1932
1933 #: src/folderview.c:348 src/selective_download.c:800
1934 msgid "#"
1935 msgstr "#"
1936
1937 #: src/folderview.c:567
1938 msgid "Setting folder info..."
1939 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
1940
1941 #: src/folderview.c:748 src/mainwindow.c:3526 src/setup.c:81
1942 #, c-format
1943 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
1944 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s%c%s ..."
1945
1946 #: src/folderview.c:752 src/mainwindow.c:3531 src/setup.c:86
1947 #, c-format
1948 msgid "Scanning folder %s ..."
1949 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s ..."
1950
1951 #: src/folderview.c:793
1952 msgid "Rebuilding folder tree..."
1953 msgstr "Ãåíåðèðàì îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
1954
1955 #: src/folderview.c:815
1956 msgid "Rescanning all folder trees..."
1957 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
1958
1959 #: src/folderview.c:893
1960 msgid "Checking for new messages in all folders..."
1961 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
1962
1963 #: src/folderview.c:1717 src/main.c:489 src/summaryview.c:5144
1964 #, c-format
1965 msgid "Processing (%s)..."
1966 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
1967
1968 #: src/folderview.c:1872 src/folderview.c:1940 src/folderview.c:2229
1969 msgid "NewFolder"
1970 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
1971
1972 #: src/folderview.c:1877 src/folderview.c:2003 src/folderview.c:2234
1973 #, c-format
1974 msgid "`%c' can't be included in folder name."
1975 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
1976
1977 #: src/folderview.c:1890 src/folderview.c:1945 src/folderview.c:2013
1978 #: src/folderview.c:2083 src/folderview.c:2246
1979 #, c-format
1980 msgid "The folder `%s' already exists."
1981 msgstr "Ïàïêàòà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
1982
1983 #: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:2253
1984 #, c-format
1985 msgid "Can't create the folder `%s'."
1986 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà '%s'."
1987
1988 #: src/folderview.c:1996 src/folderview.c:2073
1989 #, c-format
1990 msgid "Input new name for `%s':"
1991 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà '%s':"
1992
1993 #: src/folderview.c:1997 src/folderview.c:2075
1994 msgid "Rename folder"
1995 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
1996
1997 #: src/folderview.c:2133
1998 #, c-format
1999 msgid ""
2000 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2001 "Do you really want to delete?"
2002 msgstr ""
2003 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä '%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
2004 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
2005
2006 #: src/folderview.c:2135
2007 msgid "Delete folder"
2008 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
2009
2010 #: src/folderview.c:2144
2011 #, c-format
2012 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2013 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
2014
2015 #: src/folderview.c:2190
2016 #, c-format
2017 msgid ""
2018 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2019 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2020 msgstr ""
2021 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
2022 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ÑÀ èçòðèòè îò äèñêà)"
2023
2024 #: src/folderview.c:2192
2025 msgid "Remove mailbox"
2026 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
2027
2028 #: src/folderview.c:2226
2029 msgid ""
2030 "Input the name of new folder:\n"
2031 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2032 " append `/' at the end of the name)"
2033 msgstr ""
2034 "Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
2035 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
2036 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
2037
2038 #: src/folderview.c:2299
2039 #, c-format
2040 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2041 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
2042
2043 #: src/folderview.c:2300
2044 msgid "Delete IMAP4 account"
2045 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
2046
2047 #: src/folderview.c:2434
2048 #, c-format
2049 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2050 msgstr "ÍÀèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
2051
2052 #: src/folderview.c:2435
2053 msgid "Delete newsgroup"
2054 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
2055
2056 #: src/folderview.c:2471
2057 #, c-format
2058 msgid "Really delete news account `%s'?"
2059 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
2060
2061 #: src/folderview.c:2472
2062 msgid "Delete news account"
2063 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
2064
2065 #: src/grouplistdialog.c:173
2066 msgid "Subscribe to newsgroup"
2067 msgstr "Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà"
2068
2069 #: src/grouplistdialog.c:189
2070 msgid "Select newsgroups to subscribe."
2071 msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå"
2072
2073 #: src/grouplistdialog.c:195
2074 msgid "Find groups:"
2075 msgstr "Íàìåðè ãðóïè"
2076
2077 #: src/grouplistdialog.c:203
2078 msgid " Search "
2079 msgstr "Òúðñåíå"
2080
2081 #: src/grouplistdialog.c:215
2082 msgid "Newsgroup name"
2083 msgstr "Èìå íà íîâèíàðñêòà ãðóïà"
2084
2085 #: src/grouplistdialog.c:216
2086 msgid "Messages"
2087 msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
2088
2089 #: src/grouplistdialog.c:217
2090 msgid "Type"
2091 msgstr "Òèï"
2092
2093 #: src/grouplistdialog.c:243
2094 msgid "Refresh"
2095 msgstr "Îïðåñíè"
2096
2097 #: src/grouplistdialog.c:347
2098 msgid "moderated"
2099 msgstr "ïî-óìåðåíè"
2100
2101 #: src/grouplistdialog.c:349
2102 msgid "readonly"
2103 msgstr "ñàìî çà ÷åòåíå"
2104
2105 #: src/grouplistdialog.c:351
2106 msgid "unknown"
2107 msgstr "íåèçâåñòåí"
2108
2109 #: src/grouplistdialog.c:398
2110 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2111 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
2112
2113 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1022
2114 msgid "Done."
2115 msgstr "Ãîòîâî."
2116
2117 #: src/grouplistdialog.c:477
2118 #, c-format
2119 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2120 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
2121
2122 #: src/gtkaspell.c:479
2123 msgid "No dictionary selected."
2124 msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
2125
2126 #: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1845
2127 msgid "Normal Mode"
2128 msgstr "Íîðìàëåí Ðåæèì"
2129
2130 #: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1856
2131 msgid "Bad Spellers Mode"
2132 msgstr ""
2133
2134 #: src/gtkaspell.c:740
2135 msgid "Unknown suggestion mode."
2136 msgstr ""
2137
2138 #: src/gtkaspell.c:973
2139 msgid "No misspelled word found."
2140 msgstr "Íÿìà îòêðèòà ñãðåøåíà äóìà."
2141
2142 #: src/gtkaspell.c:1307
2143 msgid "Replace unknown word"
2144 msgstr "Çàìåíè íåïîçíàòàòà äóìà"
2145
2146 #: src/gtkaspell.c:1317
2147 #, c-format
2148 msgid "Replace \"%s\" with: "
2149 msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ   : "
2150
2151 #: src/gtkaspell.c:1337
2152 msgid ""
2153 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2154 "will learn from mistake.\n"
2155 msgstr ""
2156
2157 #: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1834
2158 msgid "Fast Mode"
2159 msgstr "Áúðç ðåæèì"
2160
2161 #: src/gtkaspell.c:1682
2162 #, c-format
2163 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2164 msgstr "\"%s\" íå ñå ñðåùà â %s"
2165
2166 #: src/gtkaspell.c:1695
2167 msgid "Accept in this session"
2168 msgstr "Ïðèåìè â òàçè ñåñèÿ"
2169
2170 #: src/gtkaspell.c:1705
2171 msgid "Add to personal dictionary"
2172 msgstr "Äîáàâè êúì ïåðñîíàëíèÿ ðå÷íèê"
2173
2174 #: src/gtkaspell.c:1715
2175 msgid "Replace with..."
2176 msgstr "Çàìåíè ñúñ..."
2177
2178 #: src/gtkaspell.c:1725
2179 #, c-format
2180 msgid "Check with %s"
2181 msgstr "Ïðîâåðè ñ %s"
2182
2183 #: src/gtkaspell.c:1744
2184 msgid "(no suggestions)"
2185 msgstr ""
2186
2187 #: src/gtkaspell.c:1755 src/gtkaspell.c:1908
2188 msgid "More..."
2189 msgstr "Ïîâå÷å..."
2190
2191 #: src/gtkaspell.c:1810
2192 #, c-format
2193 msgid "Dictionary: %s"
2194 msgstr "Ðå÷íèê   : %s"
2195
2196 #: src/gtkaspell.c:1823
2197 #, c-format
2198 msgid "Use alternate (%s)"
2199 msgstr ""
2200
2201 #: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1598
2202 msgid "Check while typing"
2203 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
2204
2205 #: src/gtkaspell.c:1887
2206 msgid "Change dictionary"
2207 msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
2208
2209 #: src/gtkaspell.c:2041
2210 #, c-format
2211 msgid ""
2212 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2213 "%s"
2214 msgstr ""
2215 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
2216 "%s"
2217
2218 #: src/gtkutils.c:59 src/gtkutils.c:75
2219 msgid "Abcdef"
2220 msgstr "Abcdef"
2221
2222 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2235
2223 msgid "(No From)"
2224 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
2225
2226 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2278 src/summaryview.c:2281
2227 msgid "(No Subject)"
2228 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
2229
2230 #: src/imageview.c:89 src/imageview.c:136
2231 msgid "Can't load the image."
2232 msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ èçîáðàæåíèåòî."
2233
2234 #: src/imap.c:445
2235 #, c-format
2236 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2237 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
2238
2239 #: src/imap.c:487
2240 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2241 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
2242
2243 #: src/imap.c:500
2244 #, c-format
2245 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2246 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
2247
2248 #: src/imap.c:701
2249 #, c-format
2250 msgid "can't select mailbox %s\n"
2251 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2252
2253 #: src/imap.c:712 src/procmsg.c:748
2254 #, c-format
2255 msgid "can't fetch message %d\n"
2256 msgstr "íå ìîãà äà èçòåãëÿ ñúîáùåíèå %d\n"
2257
2258 #: src/imap.c:740 src/imap.c:749
2259 #, c-format
2260 msgid "can't append message %s\n"
2261 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêà÷à ñúîáùåíèå %s\n"
2262
2263 #: src/imap.c:779 src/imap.c:842 src/mh.c:445 src/mh.c:549 src/mh.c:604
2264 #: src/mh.c:713
2265 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
2266 msgstr "ëîêàëíàòà ïàïêà å èäåíòè÷íà ñ îòäàëå÷åíàòà\n"
2267
2268 #: src/imap.c:787
2269 msgid "can't copy message\n"
2270 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå\n"
2271
2272 #: src/imap.c:1003 src/imap.c:1055
2273 #, c-format
2274 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2275 msgstr ""
2276
2277 #: src/imap.c:1010 src/imap.c:1063 src/imap.c:1114
2278 msgid "can't expunge\n"
2279 msgstr ""
2280
2281 #: src/imap.c:1107
2282 #, c-format
2283 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2284 msgstr ""
2285
2286 #: src/imap.c:1298
2287 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2288 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
2289
2290 #: src/imap.c:1416
2291 #, c-format
2292 msgid "Can't create '%s'\n"
2293 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì '%s'\n"
2294
2295 #: src/imap.c:1421
2296 #, c-format
2297 msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
2298 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì '%s' â INBOX\n"
2299
2300 #: src/imap.c:1484
2301 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2302 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
2303
2304 #: src/imap.c:1505
2305 msgid "can't create mailbox\n"
2306 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2307
2308 #: src/imap.c:1576
2309 #, c-format
2310 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2311 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
2312
2313 #: src/imap.c:1642
2314 msgid "can't delete mailbox\n"
2315 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2316
2317 #: src/imap.c:1675 src/imap.c:3305
2318 msgid "can't get envelope\n"
2319 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
2320
2321 #: src/imap.c:1683 src/imap.c:3312
2322 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2323 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
2324
2325 #: src/imap.c:1705 src/imap.c:3340
2326 #, c-format
2327 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2328 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
2329
2330 #: src/imap.c:1796
2331 #, c-format
2332 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2333 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
2334
2335 #: src/imap.c:1817
2336 #, c-format
2337 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2338 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2339
2340 #: src/imap.c:1824
2341 #, c-format
2342 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2343 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
2344
2345 #: src/imap.c:1848
2346 msgid "Can't start TLS session.\n"
2347 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
2348
2349 #: src/imap.c:1860
2350 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2351 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ.\n"
2352
2353 #: src/imap.c:1934
2354 msgid "can't get namespace\n"
2355 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
2356
2357 #: src/imap.c:2364
2358 #, c-format
2359 msgid "can't select folder: %s\n"
2360 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
2361
2362 #: src/imap.c:2487
2363 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2364 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
2365
2366 #: src/imap.c:2748
2367 #, c-format
2368 msgid "can't append %s to %s\n"
2369 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
2370
2371 #: src/imap.c:2753
2372 msgid "(sending file...)"
2373 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
2374
2375 #: src/imap.c:2789
2376 #, c-format
2377 msgid "can't copy %d to %s\n"
2378 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
2379
2380 #: src/imap.c:2814
2381 #, c-format
2382 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2383 msgstr ""
2384
2385 #: src/imap.c:2828
2386 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2387 msgstr ""
2388
2389 #: src/imap.c:3027 src/imap.c:3064
2390 #, c-format
2391 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: src/imap.c:3098 src/imap.c:3131
2395 #, c-format
2396 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2397 msgstr ""
2398
2399 #: src/import.c:131
2400 msgid "Import"
2401 msgstr "Âíåñè"
2402
2403 #: src/import.c:150
2404 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2405 msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
2406
2407 #: src/import.c:160
2408 msgid "Importing file:"
2409 msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
2410
2411 #: src/import.c:165
2412 msgid "Destination dir:"
2413 msgstr ""
2414
2415 #: src/import.c:223
2416 msgid "Select importing file"
2417 msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
2418
2419 #: src/importldif.c:118
2420 msgid "Please specify address book name and file to import."
2421 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
2422
2423 #: src/importldif.c:121
2424 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2425 msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
2426
2427 #: src/importldif.c:124
2428 msgid "File imported."
2429 msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
2430
2431 #: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2432 msgid "Please select a file."
2433 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
2434
2435 #: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2436 msgid "Address book name must be supplied."
2437 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
2438
2439 #: src/importldif.c:318
2440 msgid "Error reading LDIF fields."
2441 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
2442
2443 #: src/importldif.c:341
2444 msgid "LDIF file imported successfully."
2445 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
2446
2447 #: src/importldif.c:426
2448 msgid "Select LDIF File"
2449 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
2450
2451 #: src/importldif.c:542
2452 msgid "S"
2453 msgstr ""
2454
2455 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2456 msgid "LDIF Field"
2457 msgstr "LDIF Ïîëå"
2458
2459 #: src/importldif.c:544
2460 msgid "Attribute Name"
2461 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
2462
2463 #: src/importldif.c:602
2464 msgid "Attribute"
2465 msgstr "Àòðèáóò"
2466
2467 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
2468 msgid "Select"
2469 msgstr "Èçáåðè"
2470
2471 #: src/importldif.c:674
2472 msgid "File Name :"
2473 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
2474
2475 #: src/importldif.c:684
2476 msgid "Records :"
2477 msgstr "Çàïèñè :"
2478
2479 #: src/importldif.c:712
2480 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2481 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
2482
2483 #: src/importmutt.c:143
2484 msgid "Error importing MUTT file."
2485 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà MUTT ôàéë."
2486
2487 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2488 #: src/importpine.c:329
2489 msgid "Please select a file to import."
2490 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå."
2491
2492 #: src/importmutt.c:185
2493 msgid "Select MUTT File"
2494 msgstr "Èçáåðè MUTT Ôàéë"
2495
2496 #: src/importmutt.c:239
2497 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2498 msgstr "Âíåñè MUTT ôàéë â Àäðåñíèêà"
2499
2500 #: src/importpine.c:143
2501 msgid "Error importing Pine file."
2502 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà Pine ôàéë."
2503
2504 #: src/importpine.c:185
2505 msgid "Select Pine File"
2506 msgstr "Èçáåðè Pine ôàéë"
2507
2508 #: src/importpine.c:239
2509 msgid "Import Pine file into Address Book"
2510 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
2511
2512 #: src/inc.c:266 src/inc.c:366 src/send.c:384
2513 msgid "Standby"
2514 msgstr "Ãîòîâíîñò"
2515
2516 #: src/inc.c:390
2517 msgid "Retrieving new messages"
2518 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2519
2520 #: src/inc.c:519
2521 msgid "Retrieving"
2522 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
2523
2524 #: src/inc.c:528
2525 #, c-format
2526 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2527 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
2528
2529 #: src/inc.c:532
2530 msgid "Done (no new messages)"
2531 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2532
2533 #: src/inc.c:539
2534 msgid "Connection failed"
2535 msgstr "Âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
2536
2537 #: src/inc.c:543
2538 msgid "Auth failed"
2539 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà ñå ïðîâàëè"
2540
2541 #: src/inc.c:547 src/prefs_summary_column.c:76
2542 msgid "Locked"
2543 msgstr "Çàêëþ÷åí"
2544
2545 #: src/inc.c:557
2546 msgid "Cancelled"
2547 msgstr "Îòêàçàíî"
2548
2549 #: src/inc.c:570
2550 #, c-format
2551 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2552 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
2553
2554 #: src/inc.c:645
2555 #, c-format
2556 msgid "Finished (%d new message(s))"
2557 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2558
2559 #: src/inc.c:648
2560 msgid "Finished (no new messages)"
2561 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2562
2563 #: src/inc.c:656
2564 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2565 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
2566
2567 #: src/inc.c:720
2568 #, c-format
2569 msgid "%s: Retrieving new messages"
2570 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2571
2572 #: src/inc.c:748
2573 #, c-format
2574 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2575 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
2576
2577 #: src/inc.c:756
2578 #, c-format
2579 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2580 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2581
2582 #: src/inc.c:763
2583 #, c-format
2584 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2585 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
2586
2587 #: src/inc.c:879 src/inc.c:948
2588 #, c-format
2589 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2590 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
2591
2592 #: src/inc.c:912
2593 msgid "Authenticating..."
2594 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
2595
2596 #: src/inc.c:916
2597 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2598 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
2599
2600 #: src/inc.c:920
2601 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2602 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
2603
2604 #: src/inc.c:924
2605 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2606 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
2607
2608 #: src/inc.c:928
2609 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2610 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
2611
2612 #: src/inc.c:932
2613 #, c-format
2614 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2615 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
2616
2617 #: src/inc.c:965
2618 #, c-format
2619 msgid "Deleting message %d"
2620 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
2621
2622 #: src/inc.c:971
2623 msgid "Quitting"
2624 msgstr "Ïðåêúñâàì"
2625
2626 #: src/inc.c:1016
2627 msgid "Error occurred while processing mail."
2628 msgstr ""
2629
2630 #: src/inc.c:1019
2631 msgid "No disk space left."
2632 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî âúðõó äèñêà."
2633
2634 #: src/inc.c:1022
2635 msgid "Socket error."
2636 msgstr ""
2637
2638 #: src/inc.c:1026
2639 msgid "Mailbox is locked."
2640 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
2641
2642 #: src/inc.c:1054
2643 msgid "Incorporation cancelled\n"
2644 msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà\n"
2645
2646 #: src/inputdialog.c:151
2647 #, c-format
2648 msgid "Input password for %s on %s:"
2649 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà çà %s íà %s:"
2650
2651 #: src/inputdialog.c:153
2652 msgid "Input password"
2653 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
2654
2655 #: src/logwindow.c:59
2656 msgid "Protocol log"
2657 msgstr ""
2658
2659 #: src/main.c:142 src/main.c:151 src/mbox_folder.c:2123 src/mh.c:875
2660 #, c-format
2661 msgid ""
2662 "File `%s' already exists.\n"
2663 "Can't create folder."
2664 msgstr ""
2665 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
2666 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
2667
2668 #: src/main.c:190
2669 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2670 msgstr ""
2671
2672 #: src/main.c:276
2673 msgid ""
2674 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2675 "OpenPGP support disabled."
2676 msgstr ""
2677 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
2678 "OpenPGP ïîäðúæêà íå å äåéñòâàùà."
2679
2680 #: src/main.c:433
2681 #, c-format
2682 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2683 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
2684
2685 #: src/main.c:436
2686 msgid "  --compose [address]    open composition window"
2687 msgstr " --compose [àäðåñ]\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà öú÷èíÿâàíå]"
2688
2689 #: src/main.c:437
2690 msgid ""
2691 "  --attach file1 [file2]...\n"
2692 "                         open composition window with specified files\n"
2693 "                         attached"
2694 msgstr ""
2695
2696 #: src/main.c:440
2697 msgid "  --receive              receive new messages"
2698 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2699
2700 #: src/main.c:441
2701 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
2702 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
2703
2704 #: src/main.c:442
2705 msgid "  --send                 send all queued messages"
2706 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
2707
2708 #: src/main.c:443
2709 msgid "  --status               show the total number of messages"
2710 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
2711
2712 #: src/main.c:444
2713 msgid "  --online               switch to online mode"
2714 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îíëàéí ðåæèì"
2715
2716 #: src/main.c:445
2717 msgid "  --offline              switch to offline mode"
2718 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îôëàéí ðåæèì"
2719
2720 #: src/main.c:446
2721 msgid "  --debug                debug mode"
2722 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
2723
2724 #: src/main.c:447
2725 msgid "  --help                 display this help and exit"
2726 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
2727
2728 #: src/main.c:448
2729 msgid "  --version              output version information and exit"
2730 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
2731
2732 #: src/main.c:492
2733 msgid "top level folder"
2734 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
2735
2736 #: src/main.c:512
2737 msgid "Composing message exists. Really quit?"
2738 msgstr ""
2739
2740 #: src/main.c:519
2741 msgid "Queued messages"
2742 msgstr ""
2743
2744 #: src/main.c:520
2745 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2746 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
2747
2748 #: src/main.c:767 src/mainwindow.c:3086
2749 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
2750 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
2751
2752 #: src/mainwindow.c:512
2753 msgid "/_File/_Add mailbox..."
2754 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
2755
2756 #: src/mainwindow.c:513
2757 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
2758 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ..."
2759
2760 #: src/mainwindow.c:514
2761 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
2762 msgstr "/_Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
2763
2764 #: src/mainwindow.c:516
2765 msgid "/_File/_Folder"
2766 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà"
2767
2768 #: src/mainwindow.c:517
2769 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2770 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
2771
2772 #: src/mainwindow.c:519
2773 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2774 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
2775
2776 #: src/mainwindow.c:520
2777 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2778 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
2779
2780 #: src/mainwindow.c:521
2781 msgid "/_File/_Import mbox file..."
2782 msgstr "/_Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
2783
2784 #: src/mainwindow.c:522
2785 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2786 msgstr "/_Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
2787
2788 #: src/mainwindow.c:523
2789 msgid "/_File/Empty _trash"
2790 msgstr "/_Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
2791
2792 #: src/mainwindow.c:524
2793 msgid "/_File/_Work offline"
2794 msgstr "/_Ôàéë/Ðàáîòà offline"
2795
2796 #: src/mainwindow.c:526
2797 msgid "/_File/_Save as..."
2798 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
2799
2800 #: src/mainwindow.c:527
2801 msgid "/_File/_Print..."
2802 msgstr "/_Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
2803
2804 #: src/mainwindow.c:530
2805 msgid "/_File/E_xit"
2806 msgstr "/_Ôàéë/Èçõîä"
2807
2808 #: src/mainwindow.c:535
2809 msgid "/_Edit/Select _thread"
2810 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
2811
2812 #: src/mainwindow.c:537
2813 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
2814 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
2815
2816 #: src/mainwindow.c:539
2817 msgid "/_Edit/_Search folder..."
2818 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
2819
2820 #: src/mainwindow.c:541
2821 msgid "/_View/Show or hi_de"
2822 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
2823
2824 #: src/mainwindow.c:542
2825 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
2826 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
2827
2828 #: src/mainwindow.c:544
2829 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
2830 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
2831
2832 #: src/mainwindow.c:546
2833 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
2834 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
2835
2836 #: src/mainwindow.c:548
2837 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
2838 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
2839
2840 #: src/mainwindow.c:550
2841 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
2842 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
2843
2844 #: src/mainwindow.c:552
2845 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
2846 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
2847
2848 #: src/mainwindow.c:554
2849 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
2850 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
2851
2852 #: src/mainwindow.c:556
2853 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
2854 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
2855
2856 #: src/mainwindow.c:559
2857 msgid "/_View/Separate f_older tree"
2858 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
2859
2860 #: src/mainwindow.c:560
2861 msgid "/_View/Separate m_essage view"
2862 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
2863
2864 #: src/mainwindow.c:562
2865 msgid "/_View/_Sort"
2866 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
2867
2868 #: src/mainwindow.c:563
2869 msgid "/_View/_Sort/by _number"
2870 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
2871
2872 #: src/mainwindow.c:564
2873 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
2874 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
2875
2876 #: src/mainwindow.c:565
2877 msgid "/_View/_Sort/by _date"
2878 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
2879
2880 #: src/mainwindow.c:566
2881 msgid "/_View/_Sort/by _from"
2882 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
2883
2884 #: src/mainwindow.c:567
2885 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
2886 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
2887
2888 #: src/mainwindow.c:568
2889 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
2890 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
2891
2892 #: src/mainwindow.c:570
2893 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
2894 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
2895
2896 #: src/mainwindow.c:571
2897 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
2898 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî íåïðî÷åòåíè"
2899
2900 #: src/mainwindow.c:572
2901 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
2902 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
2903
2904 #: src/mainwindow.c:574
2905 msgid "/_View/_Sort/by score"
2906 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
2907
2908 #: src/mainwindow.c:575
2909 msgid "/_View/_Sort/by locked"
2910 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
2911
2912 #: src/mainwindow.c:576
2913 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
2914 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
2915
2916 #: src/mainwindow.c:577 src/mainwindow.c:580
2917 msgid "/_View/_Sort/---"
2918 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
2919
2920 #: src/mainwindow.c:578
2921 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
2922 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
2923
2924 #: src/mainwindow.c:579
2925 msgid "/_View/_Sort/Descending"
2926 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
2927
2928 #: src/mainwindow.c:581
2929 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
2930 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
2931
2932 #: src/mainwindow.c:583
2933 msgid "/_View/Th_read view"
2934 msgstr "/_Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
2935
2936 #: src/mainwindow.c:584
2937 msgid "/_View/E_xpand all threads"
2938 msgstr "/_Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
2939
2940 #: src/mainwindow.c:585
2941 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
2942 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
2943
2944 #: src/mainwindow.c:586
2945 msgid "/_View/_Hide read messages"
2946 msgstr "/_Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
2947
2948 #: src/mainwindow.c:587
2949 msgid "/_View/Set displayed _items..."
2950 msgstr "/_Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
2951
2952 #: src/mainwindow.c:590
2953 msgid "/_View/_Go to"
2954 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà"
2955
2956 #: src/mainwindow.c:591
2957 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
2958 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
2959
2960 #: src/mainwindow.c:592
2961 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
2962 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
2963
2964 #: src/mainwindow.c:593 src/mainwindow.c:598 src/mainwindow.c:601
2965 #: src/mainwindow.c:606 src/mainwindow.c:611
2966 msgid "/_View/_Go to/---"
2967 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
2968
2969 #: src/mainwindow.c:594
2970 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
2971 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
2972
2973 #: src/mainwindow.c:596
2974 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
2975 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
2976
2977 #: src/mainwindow.c:599
2978 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
2979 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
2980
2981 #: src/mainwindow.c:600
2982 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
2983 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
2984
2985 #: src/mainwindow.c:602
2986 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
2987 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
2988
2989 #: src/mainwindow.c:604
2990 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
2991 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
2992
2993 #: src/mainwindow.c:607
2994 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
2995 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
2996
2997 #: src/mainwindow.c:609
2998 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
2999 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3000
3001 #: src/mainwindow.c:612
3002 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3003 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
3004
3005 #: src/mainwindow.c:616 src/mainwindow.c:623
3006 msgid "/_View/_Code set/---"
3007 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
3008
3009 #: src/mainwindow.c:620
3010 msgid "/_View/_Code set"
3011 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå"
3012
3013 #: src/mainwindow.c:621
3014 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3015 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
3016
3017 #: src/mainwindow.c:624
3018 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3019 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
3020
3021 #: src/mainwindow.c:628
3022 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3023 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
3024
3025 #: src/mainwindow.c:632
3026 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3027 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
3028
3029 #: src/mainwindow.c:634
3030 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3031 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
3032
3033 #: src/mainwindow.c:638
3034 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3035 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
3036
3037 #: src/mainwindow.c:641
3038 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3039 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
3040
3041 #: src/mainwindow.c:643
3042 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3043 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
3044
3045 #: src/mainwindow.c:646
3046 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3047 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
3048
3049 #: src/mainwindow.c:649
3050 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3051 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
3052
3053 #: src/mainwindow.c:652
3054 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3055 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
3056
3057 #: src/mainwindow.c:654
3058 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3059 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
3060
3061 #: src/mainwindow.c:656
3062 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3063 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
3064
3065 #: src/mainwindow.c:660
3066 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3067 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
3068
3069 #: src/mainwindow.c:663
3070 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3071 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
3072
3073 #: src/mainwindow.c:666
3074 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3075 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
3076
3077 #: src/mainwindow.c:668
3078 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3079 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
3080
3081 #: src/mainwindow.c:672
3082 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3083 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
3084
3085 #: src/mainwindow.c:674
3086 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3087 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
3088
3089 #: src/mainwindow.c:676
3090 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3091 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
3092
3093 #: src/mainwindow.c:678
3094 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3095 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
3096
3097 #: src/mainwindow.c:681
3098 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3099 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
3100
3101 #: src/mainwindow.c:683
3102 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3103 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
3104
3105 #: src/mainwindow.c:686
3106 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3107 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
3108
3109 #: src/mainwindow.c:688
3110 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3111 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
3112
3113 #: src/mainwindow.c:696 src/summaryview.c:432
3114 msgid "/_View/Open in new _window"
3115 msgstr "/_Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
3116
3117 #: src/mainwindow.c:697
3118 msgid "/_View/Mess_age source"
3119 msgstr "/_Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
3120
3121 #: src/mainwindow.c:698
3122 msgid "/_View/Show all _headers"
3123 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3124
3125 #: src/mainwindow.c:700
3126 msgid "/_View/_Update summary"
3127 msgstr "/_Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
3128
3129 #: src/mainwindow.c:703
3130 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3131 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
3132
3133 #: src/mainwindow.c:704
3134 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3135 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
3136
3137 #: src/mainwindow.c:706
3138 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3139 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
3140
3141 #: src/mainwindow.c:708
3142 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3143 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3144
3145 #: src/mainwindow.c:710
3146 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3147 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3148
3149 #: src/mainwindow.c:711
3150 msgid "/_Message/Compose a news message"
3151 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3152
3153 #: src/mainwindow.c:712
3154 msgid "/_Message/_Reply"
3155 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
3156
3157 #: src/mainwindow.c:713
3158 msgid "/_Message/Repl_y to"
3159 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
3160
3161 #: src/mainwindow.c:714
3162 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3163 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
3164
3165 #: src/mainwindow.c:715
3166 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3167 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
3168
3169 #: src/mainwindow.c:716
3170 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3171 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3172
3173 #: src/mainwindow.c:718
3174 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3175 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3176
3177 #: src/mainwindow.c:720
3178 msgid "/_Message/_Forward"
3179 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
3180
3181 #: src/mainwindow.c:721
3182 msgid "/_Message/Redirect"
3183 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
3184
3185 #: src/mainwindow.c:723
3186 msgid "/_Message/Re-_edit"
3187 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
3188
3189 #: src/mainwindow.c:725
3190 msgid "/_Message/M_ove..."
3191 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
3192
3193 #: src/mainwindow.c:726
3194 msgid "/_Message/_Copy..."
3195 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
3196
3197 #: src/mainwindow.c:727
3198 msgid "/_Message/_Delete"
3199 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
3200
3201 #: src/mainwindow.c:728
3202 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3203 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
3204
3205 #: src/mainwindow.c:730
3206 msgid "/_Message/_Mark"
3207 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
3208
3209 #: src/mainwindow.c:731
3210 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3211 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
3212
3213 #: src/mainwindow.c:732
3214 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3215 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
3216
3217 #: src/mainwindow.c:733
3218 msgid "/_Message/_Mark/---"
3219 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
3220
3221 #: src/mainwindow.c:734
3222 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3223 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
3224
3225 #: src/mainwindow.c:735
3226 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3227 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
3228
3229 #: src/mainwindow.c:737
3230 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3231 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
3232
3233 #: src/mainwindow.c:740
3234 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3235 msgstr "Èíñòðóìåíòè/Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå..."
3236
3237 #: src/mainwindow.c:742
3238 msgid "/_Tools/_Address book..."
3239 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
3240
3241 #: src/mainwindow.c:743
3242 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3243 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
3244
3245 #: src/mainwindow.c:745
3246 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3247 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
3248
3249 #: src/mainwindow.c:746
3250 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3251 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
3252
3253 #: src/mainwindow.c:748
3254 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3255 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
3256
3257 #: src/mainwindow.c:751
3258 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3259 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
3260
3261 #: src/mainwindow.c:752
3262 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3263 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
3264
3265 #: src/mainwindow.c:753
3266 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3267 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
3268
3269 #: src/mainwindow.c:755
3270 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3271 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
3272
3273 #: src/mainwindow.c:757
3274 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3275 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
3276
3277 #: src/mainwindow.c:759
3278 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3279 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
3280
3281 #: src/mainwindow.c:764
3282 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3283 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
3284
3285 #: src/mainwindow.c:767
3286 msgid "/_Tools/E_xecute"
3287 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
3288
3289 #: src/mainwindow.c:769
3290 msgid "/_Tools/_Log window"
3291 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
3292
3293 #: src/mainwindow.c:771
3294 msgid "/_Configuration"
3295 msgstr "/_Íàñòðîéêè"
3296
3297 #: src/mainwindow.c:772
3298 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3299 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
3300
3301 #: src/mainwindow.c:774
3302 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar"
3303 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà"
3304
3305 #: src/mainwindow.c:776
3306 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar/_Main toolbar..."
3307 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Îñíîâíà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè..."
3308
3309 #: src/mainwindow.c:778
3310 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar/_Compose toolbar..."
3311 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Ñúñòàâè ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè..."
3312
3313 #: src/mainwindow.c:780
3314 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3315 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
3316
3317 #: src/mainwindow.c:782
3318 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3319 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
3320
3321 #: src/mainwindow.c:784
3322 msgid "/_Configuration/_Template..."
3323 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîí..."
3324
3325 #: src/mainwindow.c:785
3326 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3327 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
3328
3329 #: src/mainwindow.c:786
3330 msgid "/_Configuration/---"
3331 msgstr "/_Íàñòðîéêè/---"
3332
3333 #: src/mainwindow.c:787
3334 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3335 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
3336
3337 #: src/mainwindow.c:789
3338 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3339 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
3340
3341 #: src/mainwindow.c:791
3342 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3343 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
3344
3345 #: src/mainwindow.c:793
3346 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3347 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
3348
3349 #: src/mainwindow.c:797
3350 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3351 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî (Local)"
3352
3353 #: src/mainwindow.c:798
3354 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3355 msgstr ""
3356
3357 #: src/mainwindow.c:800
3358 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3359 msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Local)"
3360
3361 #: src/mainwindow.c:801
3362 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3363 msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Doc Homepage)"
3364
3365 #: src/mainwindow.c:803
3366 msgid "/_Help/---"
3367 msgstr "/_Ïîìîù/---"
3368
3369 #: src/mainwindow.c:811
3370 msgid "/Reply with _quote"
3371 msgstr "/Îòãîâîðè ñ öèòàò"
3372
3373 #: src/mainwindow.c:812
3374 msgid "/_Reply without quote"
3375 msgstr ""
3376
3377 #: src/mainwindow.c:816
3378 msgid "/Reply to all with _quote"
3379 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
3380
3381 #: src/mainwindow.c:817
3382 msgid "/_Reply to all without quote"
3383 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
3384
3385 #: src/mainwindow.c:821
3386 msgid "/Reply to list with _quote"
3387 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
3388
3389 #: src/mainwindow.c:822
3390 msgid "/_Reply to list without quote"
3391 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
3392
3393 #: src/mainwindow.c:826
3394 msgid "/Reply to sender with _quote"
3395 msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à ñ öèòàò"
3396
3397 #: src/mainwindow.c:827
3398 msgid "/_Reply to sender without quote"
3399 msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à áåç öèòàò"
3400
3401 #: src/mainwindow.c:831
3402 msgid "/_Forward message (inline style)"
3403 msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî (inline style)"
3404
3405 #: src/mainwindow.c:832
3406 msgid "/Forward message as _attachment"
3407 msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî êàòî ïðèêðåïêà"
3408
3409 #: src/mainwindow.c:1034
3410 #, c-format
3411 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3412 msgstr "ÃëàâåíÏðîçîðåö: îïðåäåëÿíåòî íà öâÿò %d ñå ïðîâàëè \n"
3413
3414 #: src/mainwindow.c:1258 src/mainwindow.c:1275 src/prefs_folder_item.c:449
3415 #: src/selective_download.c:591
3416 msgid "Untitled"
3417 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
3418
3419 #: src/mainwindow.c:1276
3420 msgid "none"
3421 msgstr "íèùî"
3422
3423 #: src/mainwindow.c:1453
3424 msgid "Empty trash"
3425 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3426
3427 #: src/mainwindow.c:1454
3428 msgid "Empty all messages in trash?"
3429 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
3430
3431 #: src/mainwindow.c:1479
3432 msgid "Add mailbox"
3433 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
3434
3435 #: src/mainwindow.c:1480
3436 msgid ""
3437 "Input the location of mailbox.\n"
3438 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3439 "scanned automatically."
3440 msgstr ""
3441 "Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
3442 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ, òî òÿ ùå áúäå\n"
3443 "ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
3444
3445 #: src/mainwindow.c:1486 src/mainwindow.c:1524
3446 #, c-format
3447 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3448 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
3449
3450 #: src/mainwindow.c:1491 src/setup.c:57
3451 msgid "Mailbox"
3452 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
3453
3454 #: src/mainwindow.c:1497 src/setup.c:63
3455 msgid ""
3456 "Creation of the mailbox failed.\n"
3457 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3458 "there."
3459 msgstr ""
3460 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
3461 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
3462
3463 #: src/mainwindow.c:1517
3464 msgid "Add mbox mailbox"
3465 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
3466
3467 #: src/mainwindow.c:1518
3468 msgid "Input the location of mailbox."
3469 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
3470
3471 #: src/mainwindow.c:1539
3472 msgid "Creation of the mailbox failed."
3473 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
3474
3475 #: src/mainwindow.c:1843
3476 msgid "Sylpheed - Folder View"
3477 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
3478
3479 #: src/mainwindow.c:1859 src/messageview.c:134
3480 msgid "Sylpheed - Message View"
3481 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
3482
3483 #: src/mainwindow.c:2218
3484 msgid "Exit"
3485 msgstr "Èçõîä"
3486
3487 #: src/mainwindow.c:2218
3488 msgid "Exit this program?"
3489 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
3490
3491 #: src/mainwindow.c:2759 src/toolbar.c:80
3492 msgid "Receive Mail on all Accounts"
3493 msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà îò âñè÷êè àêàóíòè"
3494
3495 #: src/mainwindow.c:2765 src/toolbar.c:81
3496 msgid "Receive Mail on current Account"
3497 msgstr ""
3498
3499 #: src/mainwindow.c:2771 src/toolbar.c:82
3500 msgid "Send Queued Message(s)"
3501 msgstr "Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3502
3503 #: src/mainwindow.c:2776 src/prefs_common.c:1220
3504 msgid "News"
3505 msgstr "Íîâèíè"
3506
3507 #: src/mainwindow.c:2784 src/toolbar.c:83
3508 msgid "Compose Email"
3509 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå"
3510
3511 #: src/mainwindow.c:2788 src/toolbar.c:84
3512 msgid "Compose News"
3513 msgstr "Ñú÷èíè íîâèíè"
3514
3515 #: src/mainwindow.c:2794 src/toolbar.c:85
3516 msgid "Reply to Message"
3517 msgstr "Îòãîâîðè íà ñúîáùåíèåòî"
3518
3519 #: src/mainwindow.c:2811 src/toolbar.c:86
3520 msgid "Reply to Sender"
3521 msgstr "Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
3522
3523 #: src/mainwindow.c:2829 src/toolbar.c:87
3524 msgid "Reply to All"
3525 msgstr "Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3526
3527 #: src/mainwindow.c:2847 src/toolbar.c:88
3528 msgid "Reply to Mailing-list"
3529 msgstr "Îòãîâîðè íà Ïîùåíñêè ñïèñúê"
3530
3531 #: src/mainwindow.c:2865 src/toolbar.c:89
3532 msgid "Forward Message"
3533 msgstr "Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî"
3534
3535 #: src/mainwindow.c:2883 src/toolbar.c:90
3536 msgid "Delete Message"
3537 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî"
3538
3539 #: src/mainwindow.c:2889 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:473
3540 #: src/prefs_matcher.c:157 src/toolbar.c:91 src/toolbar.c:247
3541 msgid "Execute"
3542 msgstr "Èçïúëíè"
3543
3544 #: src/mainwindow.c:2895 src/toolbar.c:92
3545 msgid "Goto Next Message"
3546 msgstr "Îòèäè íà Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
3547
3548 #: src/matcher.c:976 src/matcher.c:977 src/matcher.c:978 src/matcher.c:979
3549 #: src/matcher.c:980 src/matcher.c:981 src/matcher.c:982 src/matcher.c:983
3550 msgid "(none)"
3551 msgstr "(íÿìà)"
3552
3553 #: src/matcher.c:1022
3554 msgid "filename is not set"
3555 msgstr "Èìåòî íà ôàéëà íå å ïîñî÷åíî"
3556
3557 #: src/matcher.c:1242 src/matcher.c:1253 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
3558 #: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:597 src/prefs_account.c:611
3559 #: src/prefs_actions.c:498 src/prefs_actions.c:517
3560 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
3561 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
3562 #: src/procmime.c:803 src/procmime.c:818
3563 msgid "failed to write configuration to file\n"
3564 msgstr "çàïèñâàíåòî â êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë ñå ïðîâàëè\n"
3565
3566 #: src/mbox.c:50 src/mbox.c:198
3567 msgid "can't write to temporary file\n"
3568 msgstr ""
3569
3570 #: src/mbox.c:79
3571 msgid "can't read mbox file.\n"
3572 msgstr "ìå ìîãà äà ÷åòà mbox ôàéëà.\n"
3573
3574 #: src/mbox.c:86
3575 #, c-format
3576 msgid "invalid mbox format: %s\n"
3577 msgstr "íåâàëèäåí mbox ôîðìàò: %s\n"
3578
3579 #: src/mbox.c:93
3580 #, c-format
3581 msgid "malformed mbox: %s\n"
3582 msgstr "äåôîðìèðàí mbox ôîðìàò: %s\n"
3583
3584 #: src/mbox.c:110
3585 msgid "can't open temporary file\n"
3586 msgstr "íå ìîãà äà îòâîðÿ âðåìåííèÿ ôàéë\n"
3587
3588 #: src/mbox.c:163
3589 #, c-format
3590 msgid ""
3591 "unescaped From found:\n"
3592 "%s"
3593 msgstr ""
3594
3595 #: src/mbox.c:239 src/mbox_folder.c:170
3596 #, c-format
3597 msgid "can't create lock file %s\n"
3598 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì çàêëþ÷âàùèÿ ôàéë %s\n"
3599
3600 #: src/mbox.c:240 src/mbox_folder.c:171
3601 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
3602 msgstr "èçïîëçâàé 'flock' âìåñòî 'file' , àêî å âúçìîæíî.\n"
3603
3604 #: src/mbox.c:252 src/mbox_folder.c:183
3605 #, c-format
3606 msgid "can't create %s\n"
3607 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì %s\n"
3608
3609 #: src/mbox.c:258 src/mbox_folder.c:190
3610 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
3611 msgstr "ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå èçïîëçâà îò äðóã ïðîöåñ, èç÷àêâàì...\n"
3612
3613 #: src/mbox.c:287
3614 #, c-format
3615 msgid "can't lock %s\n"
3616 msgstr "íå ìîãà äà çàêëþ÷à %s\n"
3617
3618 #: src/mbox.c:294 src/mbox.c:341
3619 msgid "invalid lock type\n"
3620 msgstr "íåâàëèäåí çàêëþ÷âàù òèï\n"
3621
3622 #: src/mbox.c:327
3623 #, c-format
3624 msgid "can't unlock %s\n"
3625 msgstr "íå ìîãà äà îòêëþ÷à %s\n"
3626
3627 #: src/mbox.c:358
3628 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
3629 msgstr "íå ìîãà äà ñúêðàòÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ äî íóëà.\n"
3630
3631 #: src/mbox_folder.c:269
3632 #, c-format
3633 msgid "could not lock read file %s\n"
3634 msgstr "Íå ìîãà äà çàêëþ÷à çà ÷åòåíå ôàéëa %s\n"
3635
3636 #: src/mbox_folder.c:288
3637 #, c-format
3638 msgid "could not lock write file %s\n"
3639 msgstr "Íå ìîãà äà çàêëþ÷à çà ïèñàíå ôàéëa %s\n"
3640
3641 #: src/mbox_folder.c:1410
3642 #, c-format
3643 msgid "unvalid file - %s.\n"
3644 msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
3645
3646 #: src/mbox_folder.c:1422
3647 #, c-format
3648 msgid "invalid file - %s.\n"
3649 msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
3650
3651 #: src/mbox_folder.c:1440 src/mbox_folder.c:1812 src/utils.c:2073
3652 #: src/utils.c:2141 src/utils.c:2209 src/utils.c:2301
3653 #, c-format
3654 msgid "writing to %s failed.\n"
3655 msgstr "çàïèñâàíåòî â %s ñå ïðîâàëè.\n"
3656
3657 #: src/mbox_folder.c:1991 src/mbox_folder.c:2090
3658 #, c-format
3659 msgid "can't rename %s to %s\n"
3660 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì %s êúì %s\n"
3661
3662 #: src/mbox_folder.c:2234
3663 msgid "Cannot rename folder item"
3664 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïàïêàòà"
3665
3666 #: src/message_search.c:88
3667 msgid "Find in current message"
3668 msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
3669
3670 #: src/message_search.c:106
3671 msgid "Find text:"
3672 msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
3673
3674 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:182
3675 msgid "Case sensitive"
3676 msgstr "×óâñòâèòåëåí êúì ðàçìåðà ..."
3677
3678 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3679 msgid "Backward search"
3680 msgstr "Òúðñåíå íàîïàêè"
3681
3682 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3683 msgid "Search"
3684 msgstr "Òúðñåíå"
3685
3686 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
3687 msgid "Search failed"
3688 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
3689
3690 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
3691 msgid "Search string not found."
3692 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
3693
3694 #: src/message_search.c:191
3695 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3696 msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
3697
3698 #: src/message_search.c:194
3699 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3700 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
3701
3702 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
3703 msgid "Search finished"
3704 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
3705
3706 #: src/messageview.c:316
3707 msgid "<No Return-Path found>"
3708 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
3709
3710 #: src/messageview.c:324
3711 #, c-format
3712 msgid ""
3713 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3714 "does not correspond to the return path:\n"
3715 "Notification address: %s\n"
3716 "Return path: %s\n"
3717 "It is advised to not to send the return receipt."
3718 msgstr ""
3719
3720 #: src/messageview.c:332
3721 msgid "+Don't Send"
3722 msgstr ""
3723
3724 #: src/messageview.c:341
3725 msgid ""
3726 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3727 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3728 "officially addressed to you.\n"
3729 "Receipt notification cancelled."
3730 msgstr ""
3731
3732 #: src/messageview.c:409
3733 msgid ""
3734 "Error occurred while sending the notification.\n"
3735 "Put this notification into queue folder?"
3736 msgstr ""
3737 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
3738 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
3739
3740 #: src/messageview.c:415
3741 msgid "Can't queue the notification."
3742 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
3743
3744 #: src/messageview.c:418
3745 msgid "Error occurred while sending the notification."
3746 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
3747
3748 #: src/messageview.c:448 src/messageview.c:685
3749 msgid "can't get message file path.\n"
3750 msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïúòÿ äî ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî.\n"
3751
3752 #: src/messageview.c:670
3753 msgid "This messages asks for a return receipt."
3754 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå."
3755
3756 #: src/messageview.c:671
3757 msgid "Send receipt"
3758 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
3759
3760 #: src/messageview.c:724
3761 msgid "Return Receipt Notification"
3762 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
3763
3764 #: src/messageview.c:725
3765 msgid ""
3766 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3767 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3768 "notification:"
3769 msgstr ""
3770
3771 #: src/messageview.c:729
3772 msgid "Send Notification"
3773 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
3774
3775 #: src/messageview.c:729
3776 msgid "+Cancel"
3777 msgstr "+Îòêàç"
3778
3779 #: src/mh.c:417
3780 #, c-format
3781 msgid "can't copy message %s to %s\n"
3782 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå %s â %s\n"
3783
3784 #: src/mh.c:513 src/procmsg.c:1529
3785 msgid "Can't open mark file.\n"
3786 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ìàðêèðàíèÿ ôàéë.\n"
3787
3788 #: src/mimeview.c:114
3789 msgid "/_Open"
3790 msgstr "/_Îòâîðè"
3791
3792 #: src/mimeview.c:115
3793 msgid "/Open _with..."
3794 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
3795
3796 #: src/mimeview.c:116
3797 msgid "/_Display as text"
3798 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
3799
3800 #: src/mimeview.c:117
3801 msgid "/_Display image"
3802 msgstr "/_Ïîêàæè êàðòèíêàòà"
3803
3804 #: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:437
3805 msgid "/_Save as..."
3806 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
3807
3808 #: src/mimeview.c:119
3809 msgid "/Save _all..."
3810 msgstr "/_Çàïàçè âñè÷êî..."
3811
3812 #: src/mimeview.c:122
3813 msgid "/_Check signature"
3814 msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
3815
3816 #: src/mimeview.c:150
3817 msgid "MIME Type"
3818 msgstr "MIME Òèï"
3819
3820 #: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2134
3821 msgid "Text"
3822 msgstr "Òåêñò"
3823
3824 #: src/mimeview.c:269
3825 msgid "Select \"Check signature\" to check"
3826 msgstr "Èçáåðè \"Ïðîâåðè ïîäïèñà\" çà äà ïðîâåðèø"
3827
3828 #: src/mimeview.c:782 src/mimeview.c:842 src/mimeview.c:902 src/mimeview.c:921
3829 #: src/mimeview.c:945
3830 msgid "Can't save the part of multipart message."
3831 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3832
3833 #: src/mimeview.c:807 src/mimeview.c:889 src/summaryview.c:3305
3834 msgid "Save as"
3835 msgstr "Çàïàçè êàòî"
3836
3837 #: src/mimeview.c:836 src/mimeview.c:894 src/summaryview.c:3310
3838 msgid "Overwrite"
3839 msgstr "Ïðåçàïèøè"
3840
3841 #: src/mimeview.c:837 src/mimeview.c:895
3842 msgid "Overwrite existing file?"
3843 msgstr "Äà ïðåçàïèøà âúðõó ñúùåñòâóâàù ôàéë?"
3844
3845 #: src/mimeview.c:955
3846 msgid "Open with"
3847 msgstr "Îòâîðè ñúñ"
3848
3849 #: src/mimeview.c:956
3850 #, c-format
3851 msgid ""
3852 "Enter the command line to open file:\n"
3853 "(`%s' will be replaced with file name)"
3854 msgstr ""
3855
3856 #: src/mimeview.c:1012
3857 #, c-format
3858 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
3859 msgstr ""
3860
3861 #: src/news.c:178
3862 #, c-format
3863 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3864 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
3865
3866 #: src/news.c:280
3867 #, c-format
3868 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
3869 msgstr "NNTP âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêúñíàòà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
3870
3871 #: src/news.c:377
3872 #, c-format
3873 msgid "can't select group %s\n"
3874 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ãðóïà %s\n"
3875
3876 #: src/news.c:387
3877 #, c-format
3878 msgid "can't read article %d\n"
3879 msgstr "íå ìîãà äà ïðî÷åòà àðòèêóë %d\n"
3880
3881 #: src/news.c:409 src/news.c:730 src/news.c:1066
3882 #, c-format
3883 msgid "can't set group: %s\n"
3884 msgstr ""
3885
3886 #: src/news.c:510
3887 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
3888 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà\n"
3889
3890 #: src/news.c:627
3891 msgid "can't post article.\n"
3892 msgstr "íå ìîãà äà ïóáëèêóâàì àðòèêóëà.\n"
3893
3894 #: src/news.c:647
3895 #, c-format
3896 msgid "can't retrieve article %d\n"
3897 msgstr "ìå ìîãà äà ïîëó÷à àðòèêóë %d\n"
3898
3899 #: src/news.c:736 src/news.c:1071
3900 #, c-format
3901 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3902 msgstr ""
3903
3904 #: src/news.c:759 src/news.c:1177
3905 #, c-format
3906 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3907 msgstr ""
3908
3909 #: src/news.c:762 src/news.c:1112 src/news.c:1180
3910 msgid "can't get xover\n"
3911 msgstr ""
3912
3913 #: src/news.c:768 src/news.c:1117 src/news.c:1186
3914 msgid "error occurred while getting xover.\n"
3915 msgstr ""
3916
3917 #: src/news.c:776 src/news.c:1123 src/news.c:1194
3918 #, c-format
3919 msgid "invalid xover line: %s\n"
3920 msgstr ""
3921
3922 #: src/news.c:794 src/news.c:819 src/news.c:1137 src/news.c:1151
3923 #: src/news.c:1212 src/news.c:1237
3924 msgid "can't get xhdr\n"
3925 msgstr ""
3926
3927 #: src/news.c:802 src/news.c:827 src/news.c:1142 src/news.c:1156
3928 #: src/news.c:1220 src/news.c:1245
3929 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
3930 msgstr ""
3931
3932 #: src/news.c:1092
3933 #, c-format
3934 msgid "error occurred while getting %s.\n"
3935 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
3936
3937 #: src/news.c:1109
3938 #, c-format
3939 msgid "getting xover %d in %s...\n"
3940 msgstr ""
3941
3942 #: src/nntp.c:60
3943 #, c-format
3944 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
3945 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
3946
3947 #: src/nntp.c:139 src/nntp.c:202
3948 #, c-format
3949 msgid "protocol error: %s\n"
3950 msgstr ""
3951
3952 #: src/nntp.c:162 src/nntp.c:208
3953 msgid "protocol error\n"
3954 msgstr ""
3955
3956 #: src/nntp.c:258 src/nntp.c:264
3957 msgid "Error occurred while posting\n"
3958 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
3959
3960 #: src/passphrase.c:85
3961 msgid "Passphrase"
3962 msgstr ""
3963
3964 #: src/passphrase.c:253
3965 msgid "[no user id]"
3966 msgstr ""
3967
3968 #: src/passphrase.c:257
3969 #, c-format
3970 msgid ""
3971 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
3972 "\n"
3973 "  %.*s  \n"
3974 "(%.*s)\n"
3975 msgstr ""
3976
3977 #: src/passphrase.c:261
3978 msgid ""
3979 "Bad passphrase! Try again...\n"
3980 "\n"
3981 msgstr ""
3982
3983 #: src/pop.c:66
3984 #, c-format
3985 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
3986 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
3987
3988 #: src/pop.c:72
3989 #, c-format
3990 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
3991 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
3992
3993 #: src/pop.c:138
3994 msgid "can't start TLS session\n"
3995 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
3996
3997 #: src/pop.c:166 src/pop.c:195 src/pop.c:247
3998 msgid "error occurred on authentication\n"
3999 msgstr ""
4000
4001 #: src/pop.c:191 src/pop.c:243
4002 msgid "mailbox is locked\n"
4003 msgstr ""
4004
4005 #: src/pop.c:212
4006 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4007 msgstr ""
4008
4009 #: src/pop.c:219
4010 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4011 msgstr ""
4012
4013 #: src/pop.c:269 src/pop.c:308
4014 msgid "POP3 protocol error\n"
4015 msgstr ""
4016
4017 #: src/pop.c:387 src/pop.c:437
4018 msgid "Socket error\n"
4019 msgstr ""
4020
4021 #: src/prefs.c:270
4022 #, c-format
4023 msgid "no permission - %s\n"
4024 msgstr ""
4025
4026 #: src/prefs.c:477
4027 msgid "Apply"
4028 msgstr "Ïðèëîæè"
4029
4030 #: src/prefs_account.c:671
4031 #, c-format
4032 msgid "Account%d"
4033 msgstr "Àêàóíò%d"
4034
4035 #: src/prefs_account.c:690
4036 msgid "Preferences for new account"
4037 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
4038
4039 #: src/prefs_account.c:695
4040 msgid "Account preferences"
4041 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
4042
4043 #: src/prefs_account.c:745 src/prefs_common.c:1008
4044 msgid "Receive"
4045 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
4046
4047 #: src/prefs_account.c:749 src/prefs_common.c:1012
4048 msgid "Compose"
4049 msgstr "Ñú÷èíè"
4050
4051 #: src/prefs_account.c:752 src/prefs_common.c:1025
4052 msgid "Privacy"
4053 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
4054
4055 #: src/prefs_account.c:756
4056 msgid "SSL"
4057 msgstr "SSL"
4058
4059 #: src/prefs_account.c:759
4060 msgid "Advanced"
4061 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
4062
4063 #: src/prefs_account.c:837
4064 msgid "Name of this account"
4065 msgstr "Èìå çà òîçè àêàóíò"
4066
4067 #: src/prefs_account.c:846
4068 msgid "Set as default"
4069 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
4070
4071 #: src/prefs_account.c:850
4072 msgid "Personal information"
4073 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
4074
4075 #: src/prefs_account.c:859
4076 msgid "Full name"
4077 msgstr "Ïúëíî èìå"
4078
4079 #: src/prefs_account.c:865
4080 msgid "Mail address"
4081 msgstr "E-mail àäðåñ"
4082
4083 #: src/prefs_account.c:871
4084 msgid "Organization"
4085 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
4086
4087 #: src/prefs_account.c:895
4088 msgid "Server information"
4089 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
4090
4091 #: src/prefs_account.c:916
4092 msgid "POP3 (normal)"
4093 msgstr ""
4094
4095 #: src/prefs_account.c:918
4096 msgid "POP3 (APOP auth)"
4097 msgstr ""
4098
4099 #: src/prefs_account.c:920 src/prefs_account.c:1692 src/prefs_account.c:1916
4100 msgid "IMAP4"
4101 msgstr ""
4102
4103 #: src/prefs_account.c:922
4104 msgid "News (NNTP)"
4105 msgstr ""
4106
4107 #: src/prefs_account.c:924
4108 msgid "None (local)"
4109 msgstr ""
4110
4111 #: src/prefs_account.c:944
4112 msgid "This server requires authentication"
4113 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà èäåíòèôèêàöèÿ"
4114
4115 #: src/prefs_account.c:988
4116 msgid "News server"
4117 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
4118
4119 #: src/prefs_account.c:994
4120 msgid "Server for receiving"
4121 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
4122
4123 #: src/prefs_account.c:1000
4124 msgid "Local mailbox file"
4125 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
4126
4127 #: src/prefs_account.c:1007
4128 msgid "SMTP server (send)"
4129 msgstr "SMTP ñúðâúð(èçïðàùàíå)"
4130
4131 #: src/prefs_account.c:1015
4132 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4133 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
4134
4135 #: src/prefs_account.c:1024
4136 msgid "command to send mails"
4137 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
4138
4139 #: src/prefs_account.c:1031 src/prefs_account.c:1343
4140 msgid "User ID"
4141 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
4142
4143 #: src/prefs_account.c:1037 src/prefs_account.c:1352
4144 msgid "Password"
4145 msgstr "Ïàðîëà"
4146
4147 #: src/prefs_account.c:1103 src/prefs_account.c:1675
4148 msgid "POP3"
4149 msgstr ""
4150
4151 #: src/prefs_account.c:1111
4152 msgid "Remove messages on server when received"
4153 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
4154
4155 #: src/prefs_account.c:1122
4156 msgid "Remove after"
4157 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
4158
4159 #: src/prefs_account.c:1131
4160 msgid "days"
4161 msgstr "äíè"
4162
4163 #: src/prefs_account.c:1148
4164 msgid "(0 days: remove immediately)"
4165 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
4166
4167 #: src/prefs_account.c:1155
4168 msgid "Download all messages on server"
4169 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
4170
4171 #: src/prefs_account.c:1157
4172 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
4173 msgstr "Èçïîëçâàé ïðàâèëàòà çà ôèëòðèðàíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4174
4175 #: src/prefs_account.c:1159
4176 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
4177 msgstr "Èçòðèé ñëåä èçòåãëÿíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4178
4179 #: src/prefs_account.c:1165
4180 msgid "Receive size limit"
4181 msgstr "Ïîëó÷è îãðàíè÷åíèåòî íà ðàçìåðà"
4182
4183 #: src/prefs_account.c:1179
4184 msgid "Filter messages on receiving"
4185 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
4186
4187 #: src/prefs_account.c:1187
4188 msgid "Default inbox"
4189 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
4190
4191 #: src/prefs_account.c:1210
4192 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4193 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
4194
4195 #: src/prefs_account.c:1217
4196 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4197 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
4198
4199 #: src/prefs_account.c:1271
4200 msgid "Add Date header field"
4201 msgstr "Äîáàâè äàòà â çàãëàâíàòà ÷àñò"
4202
4203 #: src/prefs_account.c:1272
4204 msgid "Generate Message-ID"
4205 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
4206
4207 #: src/prefs_account.c:1279
4208 msgid "Add user-defined header"
4209 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
4210
4211 #: src/prefs_account.c:1281 src/prefs_common.c:2367 src/prefs_common.c:2392
4212 msgid " Edit... "
4213 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
4214
4215 #: src/prefs_account.c:1291
4216 msgid "Authentication"
4217 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ"
4218
4219 #: src/prefs_account.c:1299
4220 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4221 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
4222
4223 #: src/prefs_account.c:1314
4224 msgid "Authentication method"
4225 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4226
4227 #: src/prefs_account.c:1324
4228 msgid "Automatic"
4229 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
4230
4231 #: src/prefs_account.c:1374
4232 msgid ""
4233 "If you leave these entries empty, the same\n"
4234 "user ID and password as receiving will be used."
4235 msgstr ""
4236
4237 #: src/prefs_account.c:1383
4238 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4239 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
4240
4241 #: src/prefs_account.c:1398
4242 msgid "POP authentication timeout: "
4243 msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout:"
4244
4245 #: src/prefs_account.c:1407
4246 msgid "minutes"
4247 msgstr "ìèíóòè"
4248
4249 #: src/prefs_account.c:1449
4250 msgid "Signature file"
4251 msgstr "Ôàéë ñ ïîäïèñà"
4252
4253 #: src/prefs_account.c:1457
4254 msgid "Automatically set the following addresses"
4255 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
4256
4257 #: src/prefs_account.c:1466 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
4258 msgid "Cc"
4259 msgstr "Cc"
4260
4261 #: src/prefs_account.c:1479
4262 msgid "Bcc"
4263 msgstr "Bcc"
4264
4265 #: src/prefs_account.c:1492
4266 msgid "Reply-To"
4267 msgstr "Reply-To"
4268
4269 #: src/prefs_account.c:1542
4270 msgid "Encrypt message by default"
4271 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4272
4273 #: src/prefs_account.c:1544
4274 msgid "Sign message by default"
4275 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4276
4277 #: src/prefs_account.c:1546
4278 msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
4279 msgstr ""
4280
4281 #: src/prefs_account.c:1548
4282 msgid "Use clear text signature"
4283 msgstr ""
4284
4285 #: src/prefs_account.c:1552
4286 msgid "Sign key"
4287 msgstr "Ïîäïèñâàù êëþ÷"
4288
4289 #: src/prefs_account.c:1560
4290 msgid "Use default GnuPG key"
4291 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
4292
4293 #: src/prefs_account.c:1569
4294 msgid "Select key by your email address"
4295 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
4296
4297 #: src/prefs_account.c:1578
4298 msgid "Specify key manually"
4299 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
4300
4301 #: src/prefs_account.c:1594
4302 msgid "User or key ID:"
4303 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
4304
4305 #: src/prefs_account.c:1683 src/prefs_account.c:1700 src/prefs_account.c:1716
4306 #: src/prefs_account.c:1734
4307 msgid "Don't use SSL"
4308 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
4309
4310 #: src/prefs_account.c:1686
4311 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4312 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
4313
4314 #: src/prefs_account.c:1689 src/prefs_account.c:1706 src/prefs_account.c:1740
4315 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4316 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
4317
4318 #: src/prefs_account.c:1703
4319 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4320 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
4321
4322 #: src/prefs_account.c:1709
4323 msgid "NNTP"
4324 msgstr ""
4325
4326 #: src/prefs_account.c:1724
4327 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4328 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
4329
4330 #: src/prefs_account.c:1726
4331 msgid "Send (SMTP)"
4332 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
4333
4334 #: src/prefs_account.c:1737
4335 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4336 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
4337
4338 #: src/prefs_account.c:1862
4339 msgid "Specify SMTP port"
4340 msgstr "Îïðåäå ëè SMTP ïîðò"
4341
4342 #: src/prefs_account.c:1868
4343 msgid "Specify POP3 port"
4344 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
4345
4346 #: src/prefs_account.c:1874
4347 msgid "Specify IMAP4 port"
4348 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
4349
4350 #: src/prefs_account.c:1880
4351 msgid "Specify NNTP port"
4352 msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
4353
4354 #: src/prefs_account.c:1885
4355 msgid "Specify domain name"
4356 msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
4357
4358 #: src/prefs_account.c:1895
4359 msgid "Tunnel command to open connection"
4360 msgstr ""
4361
4362 #: src/prefs_account.c:1903
4363 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4364 msgstr ""
4365
4366 #: src/prefs_account.c:1927
4367 msgid "IMAP server directory"
4368 msgstr "IMAP ñúðâúð ïàïêà"
4369
4370 #: src/prefs_account.c:1981
4371 msgid "Put sent messages in"
4372 msgstr "Ïîñòàâè èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â"
4373
4374 #: src/prefs_account.c:1983
4375 msgid "Put draft messages in"
4376 msgstr "Ïîñòàâè ÷åðíîâèòå ñúîáùåíèÿ â"
4377
4378 #: src/prefs_account.c:1985
4379 msgid "Put deleted messages in"
4380 msgstr "Ïîñòàâè èçòðèòèòå ñúîáùåíèÿ â"
4381
4382 #: src/prefs_account.c:2049
4383 msgid "Account name is not entered."
4384 msgstr "Èìåòî íà àêàóíòà íå å âêàðàíî."
4385
4386 #: src/prefs_account.c:2053
4387 msgid "Mail address is not entered."
4388 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
4389
4390 #: src/prefs_account.c:2058
4391 msgid "SMTP server is not entered."
4392 msgstr "SMTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4393
4394 #: src/prefs_account.c:2063
4395 msgid "User ID is not entered."
4396 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ID íå å âúâåäåí."
4397
4398 #: src/prefs_account.c:2068
4399 msgid "POP3 server is not entered."
4400 msgstr "POP3 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."