92a09ca84cdcd4aaf58a4ff800a44d9156eee612
[claws.git] / po / bg.po
1 # Bulgarain translation of Sylpheed.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
4 # Updated by: George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2003-08-17 09:43+0300\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-08-18 14:26GMT\n"
11 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
12 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: src/account.c:305
18 msgid ""
19 "Some composing windows are open.\n"
20 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
21 msgstr ""
22 "Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
23 "Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
24
25 #: src/account.c:555
26 msgid "Edit accounts"
27 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
28
29 #: src/account.c:573
30 msgid ""
31 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
32 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
33 msgstr ""
34 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
35 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
36
37 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:616
38 #: src/compose.c:4638 src/compose.c:4808 src/editaddress.c:774
39 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
40 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:394 src/editvcard.c:210
41 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:199
42 #: src/select-keys.c:301
43 msgid "Name"
44 msgstr "Èìå"
45
46 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:927
47 msgid "Protocol"
48 msgstr "Ïðîòîêîë"
49
50 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
51 msgid "Server"
52 msgstr "Ñúðâúð"
53
54 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:755 src/editaddress.c:722
55 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
56 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
57 #: src/prefs_filtering.c:417 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
58 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
59 msgid "Add"
60 msgstr "Äîáàâè"
61
62 #: src/account.c:630
63 msgid "Edit"
64 msgstr "Ïðîìåíè"
65
66 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
67 msgid " Delete "
68 msgstr "Èçòðèé"
69
70 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
71 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:471
72 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
73 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
74 msgid "Down"
75 msgstr "Íàäîëó"
76
77 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
78 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:465
79 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
80 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
81 msgid "Up"
82 msgstr "Íàãîðå"
83
84 #: src/account.c:662
85 msgid " Set as default account "
86 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
87
88 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:982 src/addressbook.c:2990
89 #: src/addressbook.c:2994 src/addressbook.c:3032 src/crash.c:242
90 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224
91 #: src/inc.c:689 src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
92 msgid "Close"
93 msgstr "Çàòâîðè"
94
95 #: src/account.c:736
96 msgid "Delete account"
97 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
98
99 #: src/account.c:737
100 msgid "Do you really want to delete this account?"
101 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
102
103 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1005 src/addressbook.c:2182
104 #: src/compose.c:2966 src/compose.c:3452 src/compose.c:5923 src/compose.c:6231
105 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
106 #: src/folderview.c:2113 src/folderview.c:2172 src/folderview.c:2264
107 #: src/folderview.c:2399 src/folderview.c:2438 src/inc.c:167 src/inc.c:268
108 #: src/mainwindow.c:1408 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
109 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:969
110 #: src/prefs_filtering.c:1096 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
111 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
112 #: src/summary_search.c:324 src/summaryview.c:916 src/summaryview.c:1379
113 #: src/summaryview.c:1423 src/summaryview.c:1466 src/summaryview.c:1490
114 #: src/summaryview.c:1522 src/summaryview.c:1547 src/summaryview.c:1572
115 #: src/summaryview.c:1597 src/summaryview.c:3082 src/toolbar.c:2048
116 msgid "Yes"
117 msgstr "Äà"
118
119 #: src/account.c:738 src/compose.c:3452 src/compose.c:5923
120 #: src/folderview.c:2113 src/folderview.c:2172 src/folderview.c:2264
121 #: src/folderview.c:2399 src/folderview.c:2438 src/ssl_manager.c:271
122 msgid "+No"
123 msgstr "+Íå"
124
125 #: src/addressadd.c:162
126 msgid "Add to address book"
127 msgstr "Äîáàâè â Àäðåñíèêà"
128
129 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
130 msgid "Address"
131 msgstr "Àäðåñ"
132
133 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:618 src/editaddress.c:628
134 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
135 msgid "Remarks"
136 msgstr "Áåëåæêè"
137
138 #: src/addressadd.c:226
139 msgid "Select Address Book Folder"
140 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
141
142 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
143 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3091 src/compose.c:5745
144 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
145 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:340 src/editldap_basedn.c:212
146 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
147 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:319
148 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1423
149 #: src/gtk/gtkaspell.c:2336 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
150 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:609
151 #: src/mainwindow.c:2164 src/messageview.c:937 src/mimeview.c:1018
152 #: src/mimeview.c:1082 src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:449
153 #: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2986 src/prefs_common.c:3155
154 #: src/prefs_common.c:3482 src/prefs_customheader.c:157
155 #: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:336
156 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
157 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
158 #: src/ssl_manager.c:98
159 msgid "OK"
160 msgstr "OK"
161
162 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2176 src/addrgather.c:507
163 #: src/compose.c:3091 src/compose.c:5746 src/compose.c:6414 src/compose.c:6452
164 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
165 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:341 src/editldap_basedn.c:213
166 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
167 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242
168 #: src/gtk/prefswindow.c:320 src/gtk/gtkaspell.c:1432 src/import.c:191
169 #: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
170 #: src/inputdialog.c:204 src/main.c:609 src/mainwindow.c:2164
171 #: src/messageview.c:937 src/mimeview.c:1019 src/mimeview.c:1083
172 #: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
173 #: src/prefs_common.c:2987 src/prefs_common.c:3483
174 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
175 #: src/prefs_filtering.c:337 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
176 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
177 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:916
178 #: src/summaryview.c:3424
179 msgid "Cancel"
180 msgstr "Îòêàç"
181
182 #: src/addressbook.c:355 src/compose.c:499 src/mainwindow.c:411
183 #: src/messageview.c:143
184 msgid "/_File"
185 msgstr "/Ôàéë"
186
187 #: src/addressbook.c:356
188 msgid "/_File/New _Book"
189 msgstr "/Ôàéë/Íîâà Êíèãà"
190
191 #: src/addressbook.c:357
192 msgid "/_File/New _vCard"
193 msgstr "/Ôàéë/Íîâ _vCard"
194
195 #: src/addressbook.c:359
196 msgid "/_File/New _JPilot"
197 msgstr "/Ôàéë/Íîâ _JPilot"
198
199 #: src/addressbook.c:362
200 msgid "/_File/New _Server"
201 msgstr "/Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
202
203 #: src/addressbook.c:364 src/addressbook.c:367 src/compose.c:503
204 #: src/mainwindow.c:427 src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:146
205 msgid "/_File/---"
206 msgstr "/Ôàéë/---"
207
208 #: src/addressbook.c:365
209 msgid "/_File/_Edit"
210 msgstr "/Ôàéë/Ðåäàêòèðàé"
211
212 #: src/addressbook.c:366
213 msgid "/_File/_Delete"
214 msgstr "/Ôàéë/Èçòðèé"
215
216 #: src/addressbook.c:368
217 msgid "/_File/_Save"
218 msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè"
219
220 #: src/addressbook.c:369 src/compose.c:504 src/messageview.c:147
221 msgid "/_File/_Close"
222 msgstr "/Ôàéë/Çàòâîðè"
223
224 #: src/addressbook.c:370 src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
225 #: src/compose.c:506 src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:149
226 msgid "/_Edit"
227 msgstr "/Ðåäàêòèðàé"
228
229 #: src/addressbook.c:371
230 msgid "/_Edit/C_ut"
231 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
232
233 #: src/addressbook.c:372 src/compose.c:511 src/mainwindow.c:435
234 #: src/messageview.c:150
235 msgid "/_Edit/_Copy"
236 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
237
238 #: src/addressbook.c:373 src/compose.c:512
239 msgid "/_Edit/_Paste"
240 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
241
242 #: src/addressbook.c:374 src/compose.c:509 src/compose.c:592
243 #: src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:152
244 msgid "/_Edit/---"
245 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/---"
246
247 #: src/addressbook.c:375
248 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
249 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè Àäðåñ"
250
251 #: src/addressbook.c:376
252 msgid "/_Address"
253 msgstr "/Àäðåñ"
254
255 #: src/addressbook.c:377
256 msgid "/_Address/New _Address"
257 msgstr "/Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
258
259 #: src/addressbook.c:378
260 msgid "/_Address/New _Group"
261 msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ãðóïà"
262
263 #: src/addressbook.c:379
264 msgid "/_Address/New _Folder"
265 msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ïàïêà"
266
267 #: src/addressbook.c:380
268 msgid "/_Address/---"
269 msgstr "/Àäðåñ/---"
270
271 #: src/addressbook.c:381
272 msgid "/_Address/_Edit"
273 msgstr "/Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
274
275 #: src/addressbook.c:382
276 msgid "/_Address/_Delete"
277 msgstr "/Àäðåñ/Èçòðèé"
278
279 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:387 src/mainwindow.c:651
280 #: src/mainwindow.c:662 src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:667
281 #: src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:265
282 #: src/messageview.c:276
283 msgid "/_Tools/---"
284 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/---"
285
286 #: src/addressbook.c:384
287 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
288 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
289
290 #: src/addressbook.c:385
291 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
292 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
293
294 #: src/addressbook.c:386
295 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
296 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
297
298 #: src/addressbook.c:388
299 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
300 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
301
302 #: src/addressbook.c:389
303 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
304 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Èçíåñè LDIF..."
305
306 #: src/addressbook.c:390 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:698
307 #: src/messageview.c:279
308 msgid "/_Help"
309 msgstr "/Ïîìîù"
310
311 #: src/addressbook.c:391 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:708
312 #: src/messageview.c:280
313 msgid "/_Help/_About"
314 msgstr "/Ïîìîù/Îòíîñíî"
315
316 #: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:410
317 msgid "/New _Address"
318 msgstr "/Íîâ Àäðåñ"
319
320 #: src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
321 msgid "/New _Group"
322 msgstr "/Íîâà Ãðóïà"
323
324 #: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412
325 msgid "/New _Folder"
326 msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
327
328 #: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:413
329 #: src/addressbook.c:416 src/addressbook.c:420 src/compose.c:493
330 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:291 src/folderview.c:300
331 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:311
332 #: src/folderview.c:321 src/folderview.c:326 src/folderview.c:330
333 #: src/folderview.c:332 src/folderview.c:342 src/folderview.c:346
334 #: src/folderview.c:349 src/folderview.c:351 src/summaryview.c:411
335 #: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
336 #: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
337 #: src/summaryview.c:457
338 msgid "/---"
339 msgstr "/---"
340
341 #: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415 src/summaryview.c:419
342 msgid "/_Delete"
343 msgstr "/Èçòðèé"
344
345 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:417
346 msgid "/C_ut"
347 msgstr "/Èçðåæè"
348
349 #: src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:418
350 msgid "/_Copy"
351 msgstr "/Êîïèðàé"
352
353 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
354 msgid "/_Paste"
355 msgstr "/Ïîñòàâè"
356
357 #: src/addressbook.c:421
358 msgid "/Pa_ste Address"
359 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
360
361 #: src/addressbook.c:433 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
362 msgid "Unknown"
363 msgstr "Íåèçâåñòåí"
364
365 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:459 src/importldif.c:125
366 msgid "Success"
367 msgstr "Óñïåõ"
368
369 #: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:126
370 msgid "Bad arguments"
371 msgstr "Íåêîðåêòíè àðãóìåíòè"
372
373 #: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:127
374 msgid "File not specified"
375 msgstr "Íå å ïîñî÷åí ôàéë"
376
377 #: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:128
378 msgid "Error opening file"
379 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà ôàéë."
380
381 #: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:129
382 msgid "Error reading file"
383 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà ôàéë"
384
385 #: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:130
386 msgid "End of file encountered"
387 msgstr "Äîñòèãíàò å êðàÿ íà ôàéëà"
388
389 #: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:131
390 msgid "Error allocating memory"
391 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàåìàíåòî íà ïàìåò"
392
393 #: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:132
394 msgid "Bad file format"
395 msgstr "Ëîø ôîðìàò íà ôàéë"
396
397 #: src/addressbook.c:448 src/importldif.c:133
398 msgid "Error writing to file"
399 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïèñàíåòî âúâ ôàéë"
400
401 #: src/addressbook.c:449 src/importldif.c:134
402 msgid "Error opening directory"
403 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà äèðåêòîðèÿ"
404
405 #: src/addressbook.c:450 src/importldif.c:135
406 msgid "No path specified"
407 msgstr "Íå å ïîñî÷åí ïúò"
408
409 #: src/addressbook.c:460
410 msgid "Error connecting to LDAP server"
411 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
412
413 #: src/addressbook.c:461
414 msgid "Error initializing LDAP"
415 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèèðàíåòî íà LDAP"
416
417 #: src/addressbook.c:462
418 msgid "Error binding to LDAP server"
419 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíåòî êúì LDAP ñúðâúð"
420
421 #: src/addressbook.c:463
422 msgid "Error searching LDAP database"
423 msgstr "Ãðåøêà ïðè òúðñåíåòî íà LDAP áàçàòà äàííè"
424
425 #: src/addressbook.c:464
426 msgid "Timeout performing LDAP operation"
427 msgstr "Òàéìàóò ïðè èçïúëíåíèåòî íà LDAP îïåðàöèÿòà"
428
429 #: src/addressbook.c:465 src/addressbook.c:466
430 msgid "Error in LDAP search criteria"
431 msgstr "Ãðåøêà â LDAP êðèòåðèÿ çà òúðñåíå"
432
433 #: src/addressbook.c:467
434 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
435 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè LDAP äàííè ïî òúðñåíèÿ êðèòåðèé"
436
437 #: src/addressbook.c:617
438 msgid "E-Mail address"
439 msgstr "E-Mail àäðåñ"
440
441 #: src/addressbook.c:621 src/prefs_common.c:2613 src/toolbar.c:178
442 #: src/toolbar.c:1751
443 msgid "Address book"
444 msgstr "Àäðåñíèê"
445
446 #: src/addressbook.c:720
447 msgid "Name:"
448 msgstr "Èìå:"
449
450 #: src/addressbook.c:752 src/addressbook.c:2175 src/addressbook.c:2182
451 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
452 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
453 #: src/prefs_filtering.c:134 src/prefs_filtering.c:430 src/prefs_matcher.c:570
454 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
455 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
456 msgid "Delete"
457 msgstr "Èçòðèé"
458
459 #: src/addressbook.c:758
460 msgid "Lookup"
461 msgstr "Ïîòúðñè"
462
463 #: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1408 src/compose.c:3141
464 #: src/compose.c:4455 src/compose.c:5162 src/headerview.c:55
465 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
466 msgid "To:"
467 msgstr "Äî:"
468
469 #: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1392 src/compose.c:3140
470 #: src/prefs_template.c:175
471 msgid "Cc:"
472 msgstr "Cc:"
473
474 #: src/addressbook.c:778 src/compose.c:1395 src/prefs_template.c:176
475 msgid "Bcc:"
476 msgstr "Bcc:"
477
478 #: src/addressbook.c:980 src/addressbook.c:1003
479 msgid "Delete address(es)"
480 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
481
482 #: src/addressbook.c:981
483 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
484 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
485
486 #: src/addressbook.c:1004
487 msgid "Really delete the address(es)?"
488 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
489
490 #: src/addressbook.c:1005 src/addressbook.c:2182 src/compose.c:2966
491 #: src/compose.c:6231 src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
492 #: src/expldifdlg.c:250 src/inc.c:167 src/inc.c:268 src/mainwindow.c:1408
493 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
494 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:969
495 #: src/prefs_filtering.c:1096 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
496 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
497 #: src/summaryview.c:916 src/summaryview.c:1379 src/summaryview.c:1423
498 #: src/summaryview.c:1466 src/summaryview.c:1490 src/summaryview.c:1522
499 #: src/summaryview.c:1547 src/summaryview.c:1572 src/summaryview.c:1597
500 #: src/summaryview.c:3082 src/toolbar.c:2048
501 msgid "No"
502 msgstr "Íå"
503
504 #: src/addressbook.c:1518 src/addressbook.c:1591
505 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
506 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
507
508 #: src/addressbook.c:1529
509 msgid "Cannot paste into an address group."
510 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
511
512 #: src/addressbook.c:2172
513 #, c-format
514 msgid ""
515 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
516 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
517 msgstr ""
518 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
519 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
520
521 #: src/addressbook.c:2176
522 msgid "Folder only"
523 msgstr "Ïàïêà ñàìî"
524
525 #: src/addressbook.c:2176
526 msgid "Folder and Addresses"
527 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
528
529 #: src/addressbook.c:2181
530 #, c-format
531 msgid "Really delete `%s' ?"
532 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
533
534 #: src/addressbook.c:2940
535 msgid "New user, could not save index file."
536 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
537
538 #: src/addressbook.c:2944
539 msgid "New user, could not save address book files."
540 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
541
542 #: src/addressbook.c:2954
543 msgid "Old address book converted successfully."
544 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
545
546 #: src/addressbook.c:2959
547 msgid ""
548 "Old address book converted,\n"
549 "could not save new address index file"
550 msgstr ""
551 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
552 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
553
554 #: src/addressbook.c:2972
555 msgid ""
556 "Could not convert address book,\n"
557 "but created empty new address book files."
558 msgstr ""
559 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
560 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
561
562 #: src/addressbook.c:2978
563 msgid ""
564 "Could not convert address book,\n"
565 "could not create new address book files."
566 msgstr ""
567 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
568 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
569
570 #: src/addressbook.c:2983
571 msgid ""
572 "Could not convert address book\n"
573 "and could not create new address book files."
574 msgstr ""
575 "Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
576 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
577
578 #: src/addressbook.c:2990
579 msgid "Addressbook conversion error"
580 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
581
582 #: src/addressbook.c:2994
583 msgid "Addressbook conversion"
584 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
585
586 #: src/addressbook.c:3030
587 msgid "Addressbook Error"
588 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
589
590 #: src/addressbook.c:3031
591 msgid "Could not read address index"
592 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
593
594 #: src/addressbook.c:3393
595 msgid "Busy searching LDAP..."
596 msgstr ""
597
598 #: src/addressbook.c:3528 src/prefs_common.c:1033
599 msgid "Interface"
600 msgstr "Èíòåðôåéñ"
601
602 #: src/addressbook.c:3544 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
603 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
604 msgid "Address Book"
605 msgstr "Àäðåñíèê"
606
607 #: src/addressbook.c:3560
608 msgid "Person"
609 msgstr "Ëèöå"
610
611 #: src/addressbook.c:3576
612 msgid "EMail Address"
613 msgstr "EMail Àäðåñ"
614
615 #: src/addressbook.c:3592
616 msgid "Group"
617 msgstr "Ãðóïà"
618
619 #: src/addressbook.c:3608 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:383
620 #: src/prefs_account.c:2125
621 msgid "Folder"
622 msgstr "Ïàïêà"
623
624 #: src/addressbook.c:3624
625 msgid "vCard"
626 msgstr "vCard"
627
628 #: src/addressbook.c:3640 src/addressbook.c:3656
629 msgid "JPilot"
630 msgstr "JPilot"
631
632 #: src/addressbook.c:3672
633 msgid "LDAP Server"
634 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
635
636 #: src/addrgather.c:156
637 msgid "Please specify name for address book."
638 msgstr "Ìîëÿ óêàæåòå èìå çà àäðåñíèêà."
639
640 #: src/addrgather.c:176
641 msgid "Please select the mail headers to search."
642 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå çàãëàâêè â êîèòî äà òúðñÿ."
643
644 #: src/addrgather.c:183
645 msgid "Busy harvesting addresses..."
646 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñèòå ..."
647
648 #: src/addrgather.c:221
649 msgid "Addresses gathered successfully."
650 msgstr "Àäðåñèòå ñà ñúáðàíè óñïåøíî."
651
652 #: src/addrgather.c:285
653 msgid "No folder or message was selected."
654 msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà, íèòî ñúîáùåíèå."
655
656 #: src/addrgather.c:293
657 msgid ""
658 "Please select a folder to process from the folder\n"
659 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
660 "the message list."
661 msgstr ""
662 "Ìîëÿ, èçáåðåòå ïàïêà îò ñïèñúêà ñ ïàïêè, êîÿòî äà\n"
663 "îáðàáîòÿ. Àëòåðíàòèâíî, èçáåðåòå ñúîáùåíèå îò\n"
664 "ñïèñúêà ñúñ ñúîáùåíèÿ."
665
666 #: src/addrgather.c:345
667 msgid "Folder :"
668 msgstr "Ïàïêà :"
669
670 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
671 #: src/importldif.c:948
672 msgid "Address Book :"
673 msgstr "Àäðåñíèê :"
674
675 #: src/addrgather.c:366
676 msgid "Folder Size :"
677 msgstr "Ðàçìåð íà ïàïêà :"
678
679 #: src/addrgather.c:381
680 msgid "Process these mail header fields"
681 msgstr "Îáðàáîòè òåçè ïîëåòà îò çàãëàâêàòà"
682
683 #: src/addrgather.c:399
684 msgid "Include sub-folders"
685 msgstr "Âêëþ÷è ïîä-ïàïêè"
686
687 #: src/addrgather.c:422
688 msgid "Header Name"
689 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
690
691 #: src/addrgather.c:423
692 msgid "Address Count"
693 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
694
695 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:263
696 #: src/messageview.c:492
697 msgid "Warning"
698 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
699
700 #: src/addrgather.c:528
701 msgid "Header Fields"
702 msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
703
704 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
705 #: src/importldif.c:1067
706 msgid "Finish"
707 msgstr "Çàâúðøè"
708
709 #: src/addrgather.c:588
710 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
711 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
712
713 #: src/addrgather.c:596
714 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
715 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò ïàïêà"
716
717 #: src/addrindex.c:105 src/addrindex.c:109 src/addrindex.c:116
718 msgid "Common address"
719 msgstr "Îáùè àäðåñè"
720
721 #: src/addrindex.c:106 src/addrindex.c:110 src/addrindex.c:117
722 msgid "Personal address"
723 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
724
725 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5923 src/main.c:591
726 msgid "Notice"
727 msgstr "Ñúîáùåíèå"
728
729 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3452 src/inc.c:571
730 msgid "Error"
731 msgstr "Ãðåøêà"
732
733 #: src/alertpanel.c:190
734 msgid "View log"
735 msgstr "Âèæ ëîã"
736
737 #: src/alertpanel.c:308
738 msgid "Show this message next time"
739 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
740
741 #: src/common/nntp.c:68
742 #, c-format
743 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
744 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
745
746 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
747 #, c-format
748 msgid "protocol error: %s\n"
749 msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà: %s\n"
750
751 #: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
752 msgid "protocol error\n"
753 msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà\n"
754
755 #: src/common/nntp.c:267
756 msgid "Error occurred while posting\n"
757 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
758
759 #: src/common/smtp.c:152
760 msgid "SMTP AUTH not available\n"
761 msgstr "SMTP AUTH íå å íà ðàçïîëîæåíèå\n"
762
763 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
764 msgid "bad SMTP response\n"
765 msgstr "ëîø SMTP îòãîâîð\n"
766
767 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
768 msgid "error occurred on SMTP session\n"
769 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè SMTP ñåñèÿòà\n"
770
771 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
772 msgid "error occurred on authentication\n"
773 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè àóòåíòèôèêàöèÿòà\n"
774
775 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
776 msgid "can't start TLS session\n"
777 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
778
779 #: src/common/ssl.c:78
780 msgid "Error creating ssl context\n"
781 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
782
783 #: src/common/ssl.c:97
784 #, c-format
785 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
786 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè (%s)\n"
787
788 #: src/common/ssl.c:105
789 #, c-format
790 msgid "SSL connection using %s\n"
791 msgstr "SSL âðúçêà ïîëçâàéêè %s\n"
792
793 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
794 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
795 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
796 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
797 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
798 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
799 msgid "<not in certificate>"
800 msgstr "<not in certificate>"
801
802 #: src/common/ssl_certificate.c:189
803 #, c-format
804 msgid ""
805 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
806 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
807 "  Fingerprint: %s\n"
808 "  Signature status: %s"
809 msgstr ""
810 "  Ñîáñòâåíèê: %s (%s) â %s\n"
811 "  Ïîäïèñàí îò: %s (%s) â %s\n"
812 "  Îòïå÷àòúê: %s\n"
813 "  Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
814
815 #: src/common/ssl_certificate.c:307
816 msgid "Can't load X509 default paths"
817 msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ X509 ïîäðàçáèðàùèòå ñå ïúòèùà"
818
819 #: src/common/ssl_certificate.c:362
820 #, c-format
821 msgid ""
822 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
823 "%s"
824 msgstr ""
825 "%s ïîêàçâà íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò:\n"
826 "%s"
827
828 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
829 #, c-format
830 msgid ""
831 "%s\n"
832 "\n"
833 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
834 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
835 msgstr ""
836 "%s\n"
837 "\n"
838 "Íÿìà äà áúäå èçòåãëÿíà ïîùà ñ òîçè àêàóíò äîêàòî íå çàïàçèòå ñåðòèôèêàò.\n"
839 "(Îòìàðêèðàéòå îïöèÿ \"%s\").\n"
840
841 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
842 #: src/prefs_common.c:1207
843 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
844 msgstr "Íå èçêàðâàé ñêà÷àùî ñúîáùåíèå çà ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå"
845
846 #: src/common/ssl_certificate.c:398
847 #, c-format
848 msgid ""
849 "%s's SSL certificate changed !\n"
850 "We have saved this one:\n"
851 "%s\n"
852 "\n"
853 "It is now:\n"
854 "%s\n"
855 "\n"
856 "This could mean the server answering is not the known one."
857 msgstr ""
858 "SSL ñåðòèôèêàòà íà %s å ïðîìåíåí !\n"
859 "Èìàìå çàïàçåí òîçè:\n"
860 "%s\n"
861 "\n"
862 "À ñåãà å:\n"
863 "%s\n"
864 "\n"
865 "Òîâà ìîæå äà îçíà÷àâà, ÷å îòãîâàðÿùèÿ ñúðâúð íå å òîçè êîéòî çíàåì."
866
867 #: src/compose.c:491
868 msgid "/_Add..."
869 msgstr "/Äîáàâè..."
870
871 #: src/compose.c:492
872 msgid "/_Remove"
873 msgstr "/Ìàõíè"
874
875 #: src/compose.c:494 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
876 #: src/folderview.c:334 src/folderview.c:353
877 msgid "/_Properties..."
878 msgstr "/Ñâîéñòâà..."
879
880 #: src/compose.c:500
881 msgid "/_File/_Attach file"
882 msgstr "/Ôàéë/Ïðèêðåïè ôàéë"
883
884 #: src/compose.c:501
885 msgid "/_File/_Insert file"
886 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
887
888 #: src/compose.c:502
889 msgid "/_File/Insert si_gnature"
890 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
891
892 #: src/compose.c:507
893 msgid "/_Edit/_Undo"
894 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Îòìÿíà"
895
896 #: src/compose.c:508
897 msgid "/_Edit/_Redo"
898 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Redo"
899
900 #: src/compose.c:510
901 msgid "/_Edit/Cu_t"
902 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
903
904 #: src/compose.c:513
905 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
906 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
907
908 #: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:436 src/messageview.c:151
909 msgid "/_Edit/Select _all"
910 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
911
912 #: src/compose.c:516
913 msgid "/_Edit/A_dvanced"
914 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
915
916 #: src/compose.c:517
917 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
918 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
919
920 #: src/compose.c:522
921 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
922 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
923
924 #: src/compose.c:527
925 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
926 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
927
928 #: src/compose.c:532
929 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
930 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
931
932 #: src/compose.c:537
933 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
934 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
935
936 #: src/compose.c:542
937 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
938 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
939
940 #: src/compose.c:547
941 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
942 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
943
944 #: src/compose.c:552
945 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
946 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
947
948 #: src/compose.c:557
949 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
950 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
951
952 #: src/compose.c:562
953 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
954 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
955
956 #: src/compose.c:567
957 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
958 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
959
960 #: src/compose.c:572
961 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
962 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
963
964 #: src/compose.c:577
965 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
966 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
967
968 #: src/compose.c:582
969 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
970 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
971
972 #: src/compose.c:587
973 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
974 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
975
976 #: src/compose.c:593
977 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
978 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
979
980 #: src/compose.c:595
981 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
982 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
983
984 #: src/compose.c:597
985 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
986 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
987
988 #: src/compose.c:600
989 msgid "/_Spelling"
990 msgstr "/Ñïåëèíã"
991
992 #: src/compose.c:601
993 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
994 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
995
996 #: src/compose.c:603
997 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
998 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
999
1000 #: src/compose.c:605
1001 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1002 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
1003
1004 #: src/compose.c:607
1005 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1006 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
1007
1008 #: src/compose.c:609
1009 msgid "/_Spelling/---"
1010 msgstr "/Ñïåëèíã/---"
1011
1012 #: src/compose.c:610
1013 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1014 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
1015
1016 #: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:156
1017 #: src/summaryview.c:449
1018 msgid "/_View"
1019 msgstr "/Èçãëåä"
1020
1021 #: src/compose.c:615
1022 msgid "/_View/_To"
1023 msgstr "/Èçãëåä/Äî"
1024
1025 #: src/compose.c:616
1026 msgid "/_View/_Cc"
1027 msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
1028
1029 #: src/compose.c:617
1030 msgid "/_View/_Bcc"
1031 msgstr "/Èçãëåä/_Bcc"
1032
1033 #: src/compose.c:618
1034 msgid "/_View/_Reply to"
1035 msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
1036
1037 #: src/compose.c:619 src/compose.c:621 src/compose.c:623 src/mainwindow.c:460
1038 #: src/mainwindow.c:463 src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:516
1039 #: src/mainwindow.c:598 src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:238
1040 msgid "/_View/---"
1041 msgstr "/Èçãëåä/---"
1042
1043 #: src/compose.c:620
1044 msgid "/_View/_Followup to"
1045 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1046
1047 #: src/compose.c:622
1048 msgid "/_View/R_uler"
1049 msgstr "/Èçãëåä/Ëèíèÿ"
1050
1051 #: src/compose.c:624
1052 msgid "/_View/_Attachment"
1053 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïêè"
1054
1055 #: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:242
1056 msgid "/_Message"
1057 msgstr "/Ñúîáùåíèå"
1058
1059 #: src/compose.c:627
1060 msgid "/_Message/_Send"
1061 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
1062
1063 #: src/compose.c:629
1064 msgid "/_Message/Send _later"
1065 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïî-êúñíî"
1066
1067 #: src/compose.c:631 src/compose.c:637 src/compose.c:642 src/compose.c:644
1068 #: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:661 src/mainwindow.c:610
1069 #: src/mainwindow.c:612 src/mainwindow.c:622 src/mainwindow.c:625
1070 #: src/mainwindow.c:627 src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:245
1071 #: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
1072 msgid "/_Message/---"
1073 msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
1074
1075 #: src/compose.c:632
1076 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1077 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
1078
1079 #: src/compose.c:634
1080 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1081 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
1082
1083 #: src/compose.c:638
1084 msgid "/_Message/_To"
1085 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Äî"
1086
1087 #: src/compose.c:639
1088 msgid "/_Message/_Cc"
1089 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
1090
1091 #: src/compose.c:640
1092 msgid "/_Message/_Bcc"
1093 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Bcc"
1094
1095 #: src/compose.c:641
1096 msgid "/_Message/_Reply to"
1097 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
1098
1099 #: src/compose.c:643
1100 msgid "/_Message/_Followup to"
1101 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1102
1103 #: src/compose.c:645
1104 msgid "/_Message/_Attach"
1105 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
1106
1107 #: src/compose.c:649
1108 msgid "/_Message/Si_gn"
1109 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
1110
1111 #: src/compose.c:650
1112 msgid "/_Message/_Encrypt"
1113 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
1114
1115 #: src/compose.c:651
1116 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1117 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/MIME"
1118
1119 #: src/compose.c:652
1120 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1121 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/Inline"
1122
1123 #: src/compose.c:655
1124 msgid "/_Message/_Priority"
1125 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
1126
1127 #: src/compose.c:656
1128 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1129 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
1130
1131 #: src/compose.c:657
1132 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1133 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
1134
1135 #: src/compose.c:658
1136 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1137 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
1138
1139 #: src/compose.c:659
1140 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1141 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
1142
1143 #: src/compose.c:660
1144 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1145 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
1146
1147 #: src/compose.c:662
1148 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1149 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
1150
1151 #: src/compose.c:663
1152 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1153 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåìàõíè âðúçêèòå"
1154
1155 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:261
1156 msgid "/_Tools"
1157 msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
1158
1159 #: src/compose.c:665
1160 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1161 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
1162
1163 #: src/compose.c:666 src/messageview.c:262
1164 msgid "/_Tools/_Address book"
1165 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
1166
1167 #: src/compose.c:667
1168 msgid "/_Tools/_Template"
1169 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
1170
1171 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:277
1172 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1173 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
1174
1175 #: src/compose.c:1398
1176 msgid "Reply-To:"
1177 msgstr "Reply-To:"
1178
1179 #: src/compose.c:1401 src/compose.c:4452 src/compose.c:5164
1180 #: src/headerview.c:56
1181 msgid "Newsgroups:"
1182 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
1183
1184 #: src/compose.c:1404
1185 msgid "Followup-To:"
1186 msgstr "Followup-To:"
1187
1188 #: src/compose.c:1699
1189 msgid "Quote mark format error."
1190 msgstr "Ãðåøêà ïðè ôîðìàòà íà çíàêà çà öèòèðàíå."
1191
1192 #: src/compose.c:1715
1193 msgid "Message reply/forward format error."
1194 msgstr "Ãðåøêà ïðè reply/forward ôîðìàòà."
1195
1196 #: src/compose.c:2043
1197 #, c-format
1198 msgid "File %s is empty."
1199 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí."
1200
1201 #: src/compose.c:2047
1202 #, c-format
1203 msgid "Can't read %s."
1204 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
1205
1206 #: src/compose.c:2085
1207 #, c-format
1208 msgid "Message: %s"
1209 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
1210
1211 #: src/compose.c:2780
1212 msgid " [Edited]"
1213 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
1214
1215 #: src/compose.c:2782
1216 #, c-format
1217 msgid "%s - Compose message%s"
1218 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1219
1220 #: src/compose.c:2785
1221 #, c-format
1222 msgid "Compose message%s"
1223 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1224
1225 #: src/compose.c:2809 src/compose.c:3058
1226 msgid ""
1227 "Account for sending mail is not specified.\n"
1228 "Please select a mail account before sending."
1229 msgstr ""
1230 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
1231 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
1232
1233 #: src/compose.c:2956
1234 msgid "Recipient is not specified."
1235 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
1236
1237 #: src/compose.c:2964 src/messageview.c:492 src/prefs_account.c:767
1238 #: src/prefs_common.c:1019 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
1239 msgid "Send"
1240 msgstr "Èçïðàòè"
1241
1242 #: src/compose.c:2965
1243 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1244 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
1245
1246 #: src/compose.c:2986
1247 msgid "Could not queue message for sending"
1248 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
1249
1250 #: src/compose.c:2991
1251 msgid ""
1252 "The message was queued but could not be sent.\n"
1253 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1254 msgstr ""
1255
1256 #: src/compose.c:3074 src/procmsg.c:1229 src/send_message.c:235
1257 #, c-format
1258 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1259 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
1260
1261 #: src/compose.c:3088
1262 msgid "Queueing"
1263 msgstr "Èç÷àêâàì"
1264
1265 #: src/compose.c:3089
1266 msgid ""
1267 "Error occurred while sending the message.\n"
1268 "Put this message into queue folder?"
1269 msgstr ""
1270 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
1271 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
1272
1273 #: src/compose.c:3095
1274 msgid "Can't queue the message."
1275 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
1276
1277 #: src/compose.c:3098 src/send_message.c:586 src/send_message.c:605
1278 msgid "Error occurred while sending the message."
1279 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
1280
1281 #: src/compose.c:3111
1282 msgid "Can't save the message to Sent."
1283 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
1284
1285 #: src/compose.c:3342
1286 #, c-format
1287 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1288 msgstr ""
1289
1290 #: src/compose.c:3448
1291 #, c-format
1292 msgid ""
1293 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1294 "%s to %s.\n"
1295 "Send it anyway?"
1296 msgstr ""
1297 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî\n"
1298 "%s êúì %s.\n"
1299 "Äà ãî èçïðàòÿ ëè âñå ïàê?"
1300
1301 #: src/compose.c:3712
1302 msgid "No account for sending mails available!"
1303 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
1304
1305 #: src/compose.c:3722
1306 msgid "No account for posting news available!"
1307 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
1308
1309 #: src/compose.c:4532 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1310 msgid "From:"
1311 msgstr "Îò"
1312
1313 #: src/compose.c:4636 src/compose.c:4806 src/compose.c:5684
1314 msgid "MIME type"
1315 msgstr "MIME òèï"
1316
1317 #: src/compose.c:4637 src/compose.c:4807 src/mimeview.c:198
1318 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
1319 msgid "Size"
1320 msgstr "Ðàçìåð"
1321
1322 #: src/compose.c:4701
1323 msgid "Save Message to "
1324 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
1325
1326 #: src/compose.c:4721
1327 msgid "Select ..."
1328 msgstr " Èçáåðè ... "
1329
1330 #: src/compose.c:4857 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
1331 #: src/prefs_matcher.c:146
1332 msgid "Header"
1333 msgstr "Çàãëàâêà"
1334
1335 #: src/compose.c:4859
1336 msgid "Attachments"
1337 msgstr "Ïðèêðåïêè"
1338
1339 #: src/compose.c:4861
1340 msgid "Others"
1341 msgstr "Äðóãè"
1342
1343 #: src/compose.c:4876 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
1344 #: src/summary_search.c:163
1345 msgid "Subject:"
1346 msgstr "Òåìà:"
1347
1348 #: src/compose.c:5111 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1349 #: src/gtk/gtkaspell.c:1497 src/gtk/gtkaspell.c:2094 src/summaryview.c:4193
1350 msgid "None"
1351 msgstr "Íèêîé"
1352
1353 #: src/compose.c:5120
1354 #, c-format
1355 msgid ""
1356 "Spell checker could not be started.\n"
1357 "%s"
1358 msgstr ""
1359 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
1360 "%s"
1361
1362 #: src/compose.c:5579
1363 msgid "Invalid MIME type."
1364 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
1365
1366 #: src/compose.c:5597
1367 msgid "File doesn't exist or is empty."
1368 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
1369
1370 #: src/compose.c:5666
1371 msgid "Properties"
1372 msgstr "Ñâîéñòâà"
1373
1374 #: src/compose.c:5711
1375 msgid "Encoding"
1376 msgstr "Åíêîäèíã"
1377
1378 #: src/compose.c:5742
1379 msgid "Path"
1380 msgstr "Ïúò"
1381
1382 #: src/compose.c:5743 src/prefs_toolbar.c:808
1383 msgid "File name"
1384 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
1385
1386 #: src/compose.c:5920
1387 #, c-format
1388 msgid ""
1389 "The external editor is still working.\n"
1390 "Force terminating the process?\n"
1391 "process group id: %d"
1392 msgstr ""
1393 "Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
1394 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
1395 "process group id: %d"
1396
1397 #: src/compose.c:6229 src/inc.c:165 src/inc.c:266 src/toolbar.c:2046
1398 msgid "Offline warning"
1399 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
1400
1401 #: src/compose.c:6230 src/inc.c:166 src/inc.c:267 src/toolbar.c:2047
1402 msgid "You're working offline. Override?"
1403 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
1404
1405 #: src/compose.c:6348 src/compose.c:6369
1406 msgid "Select file"
1407 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
1408
1409 #: src/compose.c:6412
1410 msgid "Discard message"
1411 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
1412
1413 #: src/compose.c:6413
1414 msgid "This message has been modified. discard it?"
1415 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
1416
1417 #: src/compose.c:6414
1418 msgid "Discard"
1419 msgstr "Îòõâúðëè"
1420
1421 #: src/compose.c:6414
1422 msgid "to Draft"
1423 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
1424
1425 #: src/compose.c:6449
1426 #, c-format
1427 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1428 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
1429
1430 #: src/compose.c:6451
1431 msgid "Apply template"
1432 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
1433
1434 #: src/compose.c:6452
1435 msgid "Replace"
1436 msgstr "Çàìåíè"
1437
1438 #: src/compose.c:6452 src/toolbar.c:417
1439 msgid "Insert"
1440 msgstr "Âìúêíè"
1441
1442 #: src/crash.c:141
1443 #, c-format
1444 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1445 msgstr "Sylpheed ïðîöåñ (%ld) ïîëó÷è ñèãíàë %ld"
1446
1447 #: src/crash.c:186
1448 msgid "Sylpheed has crashed"
1449 msgstr "Sylpheed ñå ñðèíà"
1450
1451 #: src/crash.c:202
1452 #, c-format
1453 msgid ""
1454 "%s.\n"
1455 "Please file a bug report and include the information below."
1456 msgstr ""
1457 "%s.\n"
1458 "Ìîëÿ äîêëàäâàéòå áúã âêëþ÷âàéêè äîëóïîñî÷åíàòà èíôîðìàöèÿ."
1459
1460 #: src/crash.c:207
1461 msgid "Debug log"
1462 msgstr "Äíåâíèê çà äåáúã"
1463
1464 #: src/crash.c:247
1465 msgid "Save..."
1466 msgstr "Çàïàçè..."
1467
1468 #: src/crash.c:252
1469 msgid "Create bug report"
1470 msgstr "Ñúçäàé ðàïîðò çà áúã"
1471
1472 #: src/crash.c:301
1473 msgid "Save crash information"
1474 msgstr "Çàïàçè Èíôîðìàöèÿ çà áúãà"
1475
1476 #: src/editaddress.c:143
1477 msgid "Add New Person"
1478 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
1479
1480 #: src/editaddress.c:144
1481 msgid "Edit Person Details"
1482 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ëèöåòî"
1483
1484 #: src/editaddress.c:285
1485 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1486 msgstr "E-mail àäðåñ òðÿáâà äà áúäå ïîïúëíåí."
1487
1488 #: src/editaddress.c:422
1489 msgid "A Name and Value must be supplied."
1490 msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
1491
1492 #: src/editaddress.c:480
1493 msgid "Edit Person Data"
1494 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
1495
1496 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1497 #: src/ldif.c:826
1498 msgid "Display Name"
1499 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
1500
1501 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1502 msgid "Last Name"
1503 msgstr "Ôàìèëèÿ"
1504
1505 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1506 msgid "First Name"
1507 msgstr "Èìå"
1508
1509 #: src/editaddress.c:589
1510 msgid "Nickname"
1511 msgstr "Ïðÿêîð"
1512
1513 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1514 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1515 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1516 msgid "E-Mail Address"
1517 msgstr "E-Mail àäðåñ"
1518
1519 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1520 msgid "Alias"
1521 msgstr "Ïñåâäîíèì"
1522
1523 #: src/editaddress.c:710
1524 msgid "Move Up"
1525 msgstr "Íàãîðå"
1526
1527 #: src/editaddress.c:713
1528 msgid "Move Down"
1529 msgstr "Íàäîëó"
1530
1531 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1532 msgid "Modify"
1533 msgstr "Ïðîìåíè"
1534
1535 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1536 #: src/summary_search.c:207
1537 msgid "Clear"
1538 msgstr "Èç÷èñòè"
1539
1540 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1541 #: src/prefs_matcher.c:455
1542 msgid "Value"
1543 msgstr "Ñòîéíîñò"
1544
1545 #: src/editaddress.c:883
1546 msgid "Basic Data"
1547 msgstr "Îñíîâíè äàííè"
1548
1549 #: src/editaddress.c:885
1550 msgid "User Attributes"
1551 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1552
1553 #: src/editbook.c:112
1554 msgid "File appears to be Ok."
1555 msgstr "Ôàéëà èçãëåæäà íàðåä."
1556
1557 #: src/editbook.c:115
1558 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1559 msgstr "Ôàéëà íå èçãëåæäà äà å âúâ âàëèäåí ôîðìàò çà àäðåñíèê."
1560
1561 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1562 msgid "Could not read file."
1563 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
1564
1565 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1566 msgid "Edit Addressbook"
1567 msgstr "Ðåäàêòèðàé Àäðåñíèêà"
1568
1569 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1570 msgid " Check File "
1571 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
1572
1573 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1574 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1572
1575 msgid "File"
1576 msgstr "Ôàéë"
1577
1578 #: src/editbook.c:283
1579 msgid "Add New Addressbook"
1580 msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
1581
1582 #: src/editgroup.c:103
1583 msgid "A Group Name must be supplied."
1584 msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
1585
1586 #: src/editgroup.c:264
1587 msgid "Edit Group Data"
1588 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
1589
1590 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1591 msgid "Group Name"
1592 msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
1593
1594 #: src/editgroup.c:311
1595 msgid "Addresses in Group"
1596 msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
1597
1598 #: src/editgroup.c:313
1599 msgid " -> "
1600 msgstr " -> "
1601
1602 #: src/editgroup.c:340
1603 msgid " <- "
1604 msgstr " <- "
1605
1606 #: src/editgroup.c:342
1607 msgid "Available Addresses"
1608 msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
1609
1610 #: src/editgroup.c:402
1611 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1612 msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
1613
1614 #: src/editgroup.c:450
1615 msgid "Edit Group Details"
1616 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
1617
1618 #: src/editgroup.c:453
1619 msgid "Add New Group"
1620 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
1621
1622 #: src/editgroup.c:503
1623 msgid "Edit folder"
1624 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
1625
1626 #: src/editgroup.c:503
1627 msgid "Input the new name of folder:"
1628 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
1629
1630 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1877 src/folderview.c:1929
1631 #: src/folderview.c:2202
1632 msgid "New folder"
1633 msgstr "Íîâà ïàïêà"
1634
1635 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1878 src/folderview.c:1930
1636 msgid "Input the name of new folder:"
1637 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
1638
1639 #: src/editjpilot.c:189
1640 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1641 msgstr "Ôàéëà íå èãëåæäà äà å â JPilot ôîðìàò."
1642
1643 #: src/editjpilot.c:225
1644 msgid "Select JPilot File"
1645 msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
1646
1647 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1648 msgid "Edit JPilot Entry"
1649 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
1650
1651 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:440 src/editvcard.c:229
1652 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1653 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2153
1654 #: src/prefs_spelling.c:251
1655 msgid " ... "
1656 msgstr " ... "
1657
1658 #: src/editjpilot.c:319
1659 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1660 msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àòðèáóòè"
1661
1662 #: src/editjpilot.c:408
1663 msgid "Add New JPilot Entry"
1664 msgstr "Add New JPilot Entry"
1665
1666 #: src/editldap.c:147
1667 msgid "A Name must be supplied."
1668 msgstr "Èìåòî òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
1669
1670 #: src/editldap.c:159
1671 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1672 msgstr "Èìåòî íà õîñòà òðÿáâà äà ñå ïðåäîñòàâè íà ñúðâúðà."
1673
1674 #: src/editldap.c:172
1675 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1676 msgstr "Ïîíå åäèí LDAP àòðèáóò çà òúðñåíå òðÿáâà äà ñå ïðåäîñòàâè."
1677
1678 #: src/editldap.c:262
1679 msgid "Connected successfully to server"
1680 msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
1681
1682 #: src/editldap.c:265 src/editldap_basedn.c:295
1683 msgid "Could not connect to server"
1684 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
1685
1686 #: src/editldap.c:313 src/editldap.c:824
1687 msgid "Edit LDAP Server"
1688 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
1689
1690 #: src/editldap.c:404 src/editldap_basedn.c:161
1691 msgid "Hostname"
1692 msgstr "Hostname"
1693
1694 #: src/editldap.c:414 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1695 msgid "Port"
1696 msgstr "Ïîðò"
1697
1698 #: src/editldap.c:427
1699 msgid " Check Server "
1700 msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
1701
1702 #: src/editldap.c:432 src/editldap_basedn.c:181
1703 msgid "Search Base"
1704 msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
1705
1706 #: src/editldap.c:488
1707 msgid "Search Attributes"
1708 msgstr "Àòðèáóòè çà òúðñåíå"
1709
1710 #: src/editldap.c:496
1711 msgid " Defaults "
1712 msgstr " Ïî ïîäðàçáèðàíå "
1713
1714 #: src/editldap.c:501
1715 msgid "Max Query Age (secs)"
1716 msgstr ""
1717
1718 #: src/editldap.c:518
1719 msgid "Include server in dynamic search"
1720 msgstr "Âêëþ÷è ñúðâúðà â äèíàìè÷íîòî òúðñåíå"
1721
1722 #: src/editldap.c:565
1723 msgid "Bind DN"
1724 msgstr "Bind DN"
1725
1726 #: src/editldap.c:575
1727 msgid "Bind Password"
1728 msgstr "Bind Password"
1729
1730 #: src/editldap.c:585
1731 msgid "Timeout (secs)"
1732 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
1733
1734 #: src/editldap.c:600
1735 msgid "Maximum Entries"
1736 msgstr "Ìàêñèìóì Entries"
1737
1738 #: src/editldap.c:625 src/prefs_account.c:763
1739 msgid "Basic"
1740 msgstr "Îñíîâíè"
1741
1742 #: src/editldap.c:626 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
1743 msgid "Search"
1744 msgstr "Òúðñåíå"
1745
1746 #: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:644
1747 msgid "Extended"
1748 msgstr "Ðàçøèðåíè"
1749
1750 #: src/editldap.c:829
1751 msgid "Add New LDAP Server"
1752 msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
1753
1754 #: src/editldap_basedn.c:141
1755 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1756 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP - Èçáåðè Search Base"
1757
1758 #: src/editldap_basedn.c:202
1759 msgid "Available Search Base(s)"
1760 msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
1761
1762 #: src/editldap_basedn.c:291
1763 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1764 msgstr "Could not read Search Base(s) from server - ìîëÿ âúâåäåòå ðú÷íî"
1765
1766 #: src/editvcard.c:96
1767 msgid "File does not appear to be vCard format."
1768 msgstr "Ôàéëà íà èçãëåæäà äà å â vCard ôîðìàò."
1769
1770 #: src/editvcard.c:132
1771 msgid "Select vCard File"
1772 msgstr "Èçáåðè vCard Ôàéë"
1773
1774 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1775 msgid "Edit vCard Entry"
1776 msgstr "Ðåäàêòèðàé vCard Âïèñâàíå"
1777
1778 #: src/editvcard.c:296
1779 msgid "Add New vCard Entry"
1780 msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
1781
1782 #: src/exphtmldlg.c:111
1783 msgid "Please specify output directory and file to create."
1784 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è ôàéë çà ñúçäàâàíå."
1785
1786 #: src/exphtmldlg.c:114
1787 msgid "Select stylesheet and formatting."
1788 msgstr "Èçáåðåòå stylesheet è formatting."
1789
1790 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
1791 msgid "File exported successfully."
1792 msgstr "Ôàéëà å åêñïîðòèðàí óñïåøíî."
1793
1794 #: src/exphtmldlg.c:181
1795 #, c-format
1796 msgid ""
1797 "HTML Output Directory '%s'\n"
1798 "does not exist. OK to create new directory?"
1799 msgstr ""
1800 "HTML Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
1801 "íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
1802
1803 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
1804 msgid "Create Directory"
1805 msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
1806
1807 #: src/exphtmldlg.c:193
1808 #, c-format
1809 msgid ""
1810 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1811 "%s"
1812 msgstr ""
1813 "Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà HTML ôàéë:\n"
1814 "%s"
1815
1816 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
1817 msgid "Failed to Create Directory"
1818 msgstr "Íå ìîæàõ äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ"
1819
1820 #: src/exphtmldlg.c:241
1821 msgid "Error creating HTML file"
1822 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðè ñúçäàâàíåòî íà HTML ôàéë"
1823
1824 #: src/exphtmldlg.c:361
1825 msgid "Select HTML Output File"
1826 msgstr "Èçáåðè HTML Output Ôàéë"
1827
1828 #: src/exphtmldlg.c:435
1829 msgid "HTML Output File"
1830 msgstr "HTML Output Ôàéë"
1831
1832 #: src/exphtmldlg.c:496
1833 msgid "Stylesheet"
1834 msgstr "Stylesheet"
1835
1836 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3463 src/prefs_common.c:3745
1837 msgid "Default"
1838 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
1839
1840 #: src/exphtmldlg.c:515
1841 msgid "Full"
1842 msgstr "Ïúëíî èìå"
1843
1844 #: src/exphtmldlg.c:521
1845 msgid "Custom"
1846 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè"
1847
1848 #: src/exphtmldlg.c:527
1849 msgid "Custom-2"
1850 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-2"
1851
1852 #: src/exphtmldlg.c:533
1853 msgid "Custom-3"
1854 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-3"
1855
1856 #: src/exphtmldlg.c:539
1857 msgid "Custom-4"
1858 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-4"
1859
1860 #: src/exphtmldlg.c:553
1861 msgid "Full Name Format"
1862 msgstr "Ïúëíî èìå"
1863
1864 #: src/exphtmldlg.c:560
1865 msgid "First Name, Last Name"
1866 msgstr "Ïúðâî Èìå, Ïîñëåäíî Èìå"
1867
1868 #: src/exphtmldlg.c:566
1869 msgid "Last Name, First Name"
1870 msgstr "Ïîñëåäíî Èìå, Ïúðâî Èìå"
1871
1872 #: src/exphtmldlg.c:580
1873 msgid "Color Banding"
1874 msgstr "Öâåòîâà ãàìà"
1875
1876 #: src/exphtmldlg.c:586
1877 msgid "Format E-Mail Links"
1878 msgstr "Ôîðìàòèðàé E-Mail âðúçêèòå"
1879
1880 #: src/exphtmldlg.c:592
1881 msgid "Format User Attributes"
1882 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1883
1884 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
1885 msgid "File Name :"
1886 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
1887
1888 #: src/exphtmldlg.c:657
1889 msgid "Open with Web Browser"
1890 msgstr "Îòâîðè ñ óåá áðàóçúð"
1891
1892 #: src/exphtmldlg.c:689
1893 msgid "Export Address Book to HTML File"
1894 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
1895
1896 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
1897 msgid "Prev"
1898 msgstr "Ïðåäèøåí"
1899
1900 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
1901 #: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:467
1902 msgid "Next"
1903 msgstr "Ñëåäâàù"
1904
1905 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
1906 msgid "File Info"
1907 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
1908
1909 #: src/exphtmldlg.c:756
1910 msgid "Format"
1911 msgstr "Ôîðìàò"
1912
1913 #: src/expldifdlg.c:110
1914 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
1915 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è LDIF ôàéë çà ñúçäàâàíå."
1916
1917 #: src/expldifdlg.c:113
1918 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
1919 msgstr ""
1920
1921 #: src/expldifdlg.c:188
1922 #, c-format
1923 msgid ""
1924 "LDIF Output Directory '%s'\n"
1925 "does not exist. OK to create new directory?"
1926 msgstr ""
1927 "LDIF Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
1928 "íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
1929
1930 #: src/expldifdlg.c:200
1931 #, c-format
1932 msgid ""
1933 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
1934 "%s"
1935 msgstr ""
1936 "Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà LDIF ôàéë:\n"
1937 "%s"
1938
1939 #: src/expldifdlg.c:244
1940 msgid "Suffix was not supplied"
1941 msgstr "Suffix íå å ïðåäîñòàâåí"
1942
1943 #: src/expldifdlg.c:246
1944 msgid ""
1945 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
1946 "you wish to proceed without a suffix?"
1947 msgstr ""
1948
1949 #: src/expldifdlg.c:264
1950 msgid "Error creating LDIF file"
1951 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíåòî íà LDIF ôàéë"
1952
1953 #: src/expldifdlg.c:373
1954 msgid "Select LDIF Output File"
1955 msgstr "Èçáåðè LDIF Output Ôàéë"
1956
1957 #: src/expldifdlg.c:447
1958 msgid "LDIF Output File"
1959 msgstr "LDIF Output ôàéë"
1960
1961 #: src/expldifdlg.c:508
1962 msgid "Suffix"
1963 msgstr ""
1964
1965 #: src/expldifdlg.c:520
1966 msgid ""
1967 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
1968 "entry. Examples include:\n"
1969 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1970 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1971 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1972 msgstr ""
1973
1974 #: src/expldifdlg.c:529
1975 msgid "Relative DN"
1976 msgstr ""
1977
1978 #: src/expldifdlg.c:536
1979 msgid "Unique ID"
1980 msgstr "Óíèêàëíî ID"
1981
1982 #: src/expldifdlg.c:544
1983 msgid ""
1984 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
1985 "to:\n"
1986 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
1987 msgstr ""
1988
1989 #: src/expldifdlg.c:557
1990 msgid ""
1991 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
1992 "similar to:\n"
1993 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
1994 msgstr ""
1995
1996 #: src/expldifdlg.c:570
1997 msgid ""
1998 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
1999 "is formatted similar to:\n"
2000 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2001 msgstr ""
2002
2003 #: src/expldifdlg.c:584
2004 msgid ""
2005 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2006 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2007 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2008 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2009 "available RDN options that will be used to create the DN."
2010 msgstr ""
2011
2012 #: src/expldifdlg.c:597
2013 msgid "Use DN attribute if present in data"
2014 msgstr ""
2015
2016 #: src/expldifdlg.c:604
2017 msgid ""
2018 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2019 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2020 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2021 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2022 msgstr ""
2023
2024 #: src/expldifdlg.c:615
2025 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2026 msgstr ""
2027
2028 #: src/expldifdlg.c:622
2029 msgid ""
2030 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2031 "option to ignore these records."
2032 msgstr ""
2033
2034 #: src/expldifdlg.c:710
2035 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2036 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â LDIF ôàéë"
2037
2038 #: src/expldifdlg.c:777
2039 msgid "Distguished Name"
2040 msgstr ""
2041
2042 #: src/export.c:128
2043 msgid "Export"
2044 msgstr "Èçíåñè"
2045
2046 #: src/export.c:147
2047 msgid "Specify target folder and mbox file."
2048 msgstr "Îïðåäåëè ïàïêà öåë è mbox ôàéë."
2049
2050 #: src/export.c:157
2051 msgid "Source dir:"
2052 msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
2053
2054 #: src/export.c:162
2055 msgid "Exporting file:"
2056 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
2057
2058 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2059 #: src/prefs_account.c:1228
2060 msgid " Select... "
2061 msgstr " Èçáåðè... "
2062
2063 #: src/export.c:220
2064 msgid "Select exporting file"
2065 msgstr "Èçáåðè ôàéë çà åêñïîðòèðàíå"
2066
2067 #: src/exporthtml.c:796
2068 msgid "Full Name"
2069 msgstr "Ïúëíî èìå"
2070
2071 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2072 msgid "Attributes"
2073 msgstr "Àòðèáóòè"
2074
2075 #: src/exporthtml.c:1001
2076 msgid "Sylpheed Address Book"
2077 msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
2078
2079 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:592
2080 msgid "Name already exists but is not a directory."
2081 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
2082
2083 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:595
2084 msgid "No permissions to create directory."
2085 msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
2086
2087 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:598
2088 msgid "Name is too long."
2089 msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
2090
2091 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:601
2092 msgid "Not specified."
2093 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
2094
2095 #: src/folder.c:796
2096 msgid "Inbox"
2097 msgstr "Âõîäÿùè"
2098
2099 #: src/folder.c:800
2100 msgid "Sent"
2101 msgstr "Èçïðàòåíè"
2102
2103 #: src/folder.c:804
2104 msgid "Queue"
2105 msgstr "×àêàùè"
2106
2107 #: src/folder.c:808
2108 msgid "Trash"
2109 msgstr "Êîø÷å"
2110
2111 #: src/folder.c:812
2112 msgid "Drafts"
2113 msgstr "×åðíîâè"
2114
2115 # c-format
2116 #: src/folder.c:1025
2117 #, c-format
2118 msgid "Processing (%s)...\n"
2119 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)...\n"
2120
2121 #: src/folder.c:1807
2122 #, c-format
2123 msgid "Moving %s to %s...\n"
2124 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s...\n"
2125
2126 #: src/foldersel.c:148
2127 msgid "Select folder"
2128 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
2129
2130 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
2131 msgid "/Create _new folder..."
2132 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
2133
2134 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:302 src/folderview.c:323
2135 msgid "/_Rename folder..."
2136 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
2137
2138 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
2139 msgid "/M_ove folder..."
2140 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
2141
2142 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
2143 msgid "/_Delete folder"
2144 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
2145
2146 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
2147 msgid "/Remove _mailbox"
2148 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
2149
2150 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:314 src/folderview.c:335
2151 #: src/folderview.c:354
2152 msgid "/_Processing..."
2153 msgstr "/Îáðàáîòâàì..."
2154
2155 #: src/folderview.c:294
2156 msgid "/_Scoring..."
2157 msgstr ""
2158
2159 #: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320 src/folderview.c:341
2160 msgid "/Mark all _read"
2161 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
2162
2163 #: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:347
2164 msgid "/_Check for new messages"
2165 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2166
2167 #: src/folderview.c:308 src/folderview.c:329
2168 msgid "/R_ebuild folder tree"
2169 msgstr "/Ãåíåðèðàé îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà"
2170
2171 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
2172 msgid "/_Search folder..."
2173 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
2174
2175 #: src/folderview.c:315 src/folderview.c:336 src/folderview.c:355
2176 msgid "/S_coring..."
2177 msgstr ""
2178
2179 #: src/folderview.c:331
2180 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2181 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
2182
2183 #: src/folderview.c:343
2184 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2185 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
2186
2187 #: src/folderview.c:345
2188 msgid "/_Remove newsgroup"
2189 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
2190
2191 #: src/folderview.c:350
2192 msgid "/Remove _news account"
2193 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
2194
2195 #: src/folderview.c:384
2196 msgid "New"
2197 msgstr "Íîâè"
2198
2199 #: src/folderview.c:385
2200 msgid "Unread"
2201 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
2202
2203 #: src/folderview.c:386
2204 msgid "#"
2205 msgstr "#"
2206
2207 #: src/folderview.c:635
2208 msgid "Setting folder info..."
2209 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
2210
2211 #: src/folderview.c:795 src/mainwindow.c:2721 src/setup.c:79
2212 #, c-format
2213 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2214 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s%c%s ..."
2215
2216 #: src/folderview.c:799 src/mainwindow.c:2726 src/setup.c:84
2217 #, c-format
2218 msgid "Scanning folder %s ..."
2219 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s ..."
2220
2221 #: src/folderview.c:840
2222 msgid "Rebuilding folder tree..."
2223 msgstr "Ãåíåðèðàì îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
2224
2225 #: src/folderview.c:922
2226 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2227 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
2228
2229 #: src/folderview.c:1682
2230 #, c-format
2231 msgid "Opening Folder %s..."
2232 msgstr "Îòâàðÿì ïàïêà %s ..."
2233
2234 #: src/folderview.c:1694
2235 msgid "Folder could not be opened."
2236 msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
2237
2238 #: src/folderview.c:1879 src/folderview.c:1931 src/folderview.c:2206
2239 msgid "NewFolder"
2240 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
2241
2242 #: src/folderview.c:1884 src/folderview.c:1980 src/folderview.c:2211
2243 #, c-format
2244 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2245 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
2246
2247 #: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:1936 src/folderview.c:1990
2248 #: src/folderview.c:2060 src/folderview.c:2223
2249 #, c-format
2250 msgid "The folder `%s' already exists."
2251 msgstr "Ïàïêàòà `%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
2252
2253 #: src/folderview.c:1904 src/folderview.c:2230
2254 #, c-format
2255 msgid "Can't create the folder `%s'."
2256 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà `%s'."
2257
2258 #: src/folderview.c:1973 src/folderview.c:2050
2259 #, c-format
2260 msgid "Input new name for `%s':"
2261 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà `%s':"
2262
2263 #: src/folderview.c:1974 src/folderview.c:2052
2264 msgid "Rename folder"
2265 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
2266
2267 #: src/folderview.c:2110
2268 #, c-format
2269 msgid ""
2270 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2271 "Do you really want to delete?"
2272 msgstr ""
2273 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä `%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
2274 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
2275
2276 #: src/folderview.c:2112
2277 msgid "Delete folder"
2278 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
2279
2280 #: src/folderview.c:2121
2281 #, c-format
2282 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2283 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
2284
2285 #: src/folderview.c:2169
2286 #, c-format
2287 msgid ""
2288 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2289 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2290 msgstr ""
2291 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
2292 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ñà èçòðèòè îò äèñêà)"
2293
2294 #: src/folderview.c:2171
2295 msgid "Remove mailbox"
2296 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
2297
2298 #: src/folderview.c:2203
2299 msgid ""
2300 "Input the name of new folder:\n"
2301 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2302 " append `/' at the end of the name)"
2303 msgstr ""
2304 "Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
2305 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
2306 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
2307
2308 #: src/folderview.c:2262
2309 #, c-format
2310 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2311 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
2312
2313 #: src/folderview.c:2263
2314 msgid "Delete IMAP4 account"
2315 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
2316
2317 #: src/folderview.c:2397
2318 #, c-format
2319 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2320 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
2321
2322 #: src/folderview.c:2398
2323 msgid "Delete newsgroup"
2324 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
2325
2326 #: src/folderview.c:2436
2327 #, c-format
2328 msgid "Really delete news account `%s'?"
2329 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
2330
2331 #: src/folderview.c:2437
2332 msgid "Delete news account"
2333 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
2334
2335 #: src/folderview.c:2546
2336 #, c-format
2337 msgid "Moving %s to %s..."
2338 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
2339
2340 #: src/folderview.c:2582
2341 msgid "Source and destination are the same."
2342 msgstr "Èçòî÷íèêà è äåñòèíàöèÿòà ñà åäíè è ñúùè."
2343
2344 #: src/folderview.c:2585
2345 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2346 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ ïàïêà â íåéíà ïîä-ïàïêà."
2347
2348 #: src/folderview.c:2588
2349 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2350 msgstr "Ìåñòåíåòî íà äèðåêòîðèè îò ðàçëè÷íè ïîùåíñêè êóòèè å íåâúçìîæíî."
2351
2352 #: src/folderview.c:2591
2353 msgid "Move failed!"
2354 msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
2355
2356 #: src/grouplistdialog.c:173
2357 msgid "Newsgroup subscription"
2358 msgstr "Çàïèñâàíå â íîâèíàðñêè ãðóïè"
2359
2360 #: src/grouplistdialog.c:189
2361 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2362 msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå:"
2363
2364 #: src/grouplistdialog.c:195
2365 msgid "Find groups:"
2366 msgstr "Íàìåðè ãðóïè"
2367
2368 #: src/grouplistdialog.c:203
2369 msgid " Search "
2370 msgstr "Òúðñåíå"
2371
2372 #: src/grouplistdialog.c:215
2373 msgid "Newsgroup name"
2374 msgstr "Èìå íà íîâèíàðñêòà ãðóïà"
2375
2376 #: src/grouplistdialog.c:216
2377 msgid "Messages"
2378 msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
2379
2380 #: src/grouplistdialog.c:217
2381 msgid "Type"
2382 msgstr "Òèï"
2383
2384 #: src/grouplistdialog.c:243
2385 msgid "Refresh"
2386 msgstr "Îïðåñíè"
2387
2388 #: src/grouplistdialog.c:347
2389 msgid "moderated"
2390 msgstr "ïî-óìåðåíè"
2391
2392 #: src/grouplistdialog.c:349
2393 msgid "readonly"
2394 msgstr "ñàìî çà ÷åòåíå"
2395
2396 #: src/grouplistdialog.c:351
2397 msgid "unknown"
2398 msgstr "íåèçâåñòåí"
2399
2400 #: src/grouplistdialog.c:398
2401 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2402 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
2403
2404 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1156
2405 msgid "Done."
2406 msgstr "Ãîòîâî."
2407
2408 #: src/grouplistdialog.c:477
2409 #, c-format
2410 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2411 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
2412
2413 #: src/gtk/about.c:89
2414 msgid "About"
2415 msgstr "Îòíîñíî"
2416
2417 #: src/gtk/about.c:111
2418 #, c-format
2419 msgid ""
2420 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2421 "Operating System: %s %s (%s)"
2422 msgstr ""
2423
2424 #: src/gtk/about.c:126
2425 #, c-format
2426 msgid "Compiled-in features:%s"
2427 msgstr ""
2428
2429 #: src/gtk/about.c:210
2430 msgid ""
2431 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2432 "\n"
2433 msgstr ""
2434 "GPGME å çàïàçåíà ìàðêà íà Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2435 "\n"
2436
2437 #: src/gtk/about.c:214
2438 msgid ""
2439 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2440 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2441 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2442 "version.\n"
2443 "\n"
2444 msgstr ""
2445 "Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè "
2446 "ìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å ïóáëèêóâàí "
2447 "îò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
2448 "\n"
2449
2450 #: src/gtk/about.c:220
2451 msgid ""
2452 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2453 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2454 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2455 "more details.\n"
2456 "\n"
2457 msgstr ""
2458 "Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî ÁÅÇ "
2459 "ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public License "
2460 "çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
2461 "\n"
2462
2463 #: src/gtk/about.c:226
2464 msgid ""
2465 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2466 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2467 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2468 msgstr ""
2469 "Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî ñ "
2470 "ïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
2471 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2472
2473 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2474 msgid "Orange"
2475 msgstr "Îðàíæåâ"
2476
2477 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2478 msgid "Red"
2479 msgstr "×åðâåí"
2480
2481 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2482 msgid "Pink"
2483 msgstr "Ðîçîâ"
2484
2485 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2486 msgid "Sky blue"
2487 msgstr "Íåáåñíî ñèí"
2488
2489 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2490 msgid "Blue"
2491 msgstr "Ñèí"
2492
2493 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2494 msgid "Green"
2495 msgstr "Çåëåí"
2496
2497 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2498 msgid "Brown"
2499 msgstr "Êàôÿâ"
2500
2501 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2502 msgid "Abcdef"
2503 msgstr "Abcdef"
2504
2505 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2506 msgid "Select Plugin to load"
2507 msgstr "Èçáèðè ïëúãèí çà çàðåæäàíå"
2508
2509 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2510 msgid "Plugins"
2511 msgstr "Ïëúãèíè"
2512
2513 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2933
2514 msgid "Description"
2515 msgstr "Îïèñàíèå"
2516
2517 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2518 msgid "Load Plugin"
2519 msgstr "Çàðåäè ïëúãèí"
2520
2521 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2522 msgid "Unload Plugin"
2523 msgstr "Ðàçðåäè ïëúãèí"
2524
2525 #: src/gtk/prefswindow.c:215
2526 msgid "Page Index"
2527 msgstr ""
2528
2529 #: src/gtk/prefswindow.c:321 src/prefs_gtk.c:451
2530 msgid "Apply"
2531 msgstr "Ïðèëîæè"
2532
2533 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2534 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2535 msgid "correct"
2536 msgstr "êîðåêòåí"
2537
2538 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2539 msgid "Owner"
2540 msgstr "Ñîáñòâåíèê"
2541
2542 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2543 msgid "Signer"
2544 msgstr "Ïîäïèñàë êëþ÷à"
2545
2546 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
2547 #: src/progressdialog.c:53
2548 msgid "Status"
2549 msgstr "Ñòàòóñ"
2550
2551 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2552 msgid "Name: "
2553 msgstr "Èìå: "
2554
2555 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2556 msgid "Organization: "
2557 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ: "
2558
2559 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2560 msgid "Location: "
2561 msgstr "Ìåñòîíàõîæäåíèå: "
2562
2563 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2564 msgid "Fingerprint: "
2565 msgstr "Îòïå÷àòúê: "
2566
2567 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2568 msgid "Signature status: "
2569 msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: "
2570
2571 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2572 #, c-format
2573 msgid "SSL certificate for %s"
2574 msgstr "SSL ñåðòèôèêàò çà %s"
2575
2576 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2577 #, c-format
2578 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2579 msgstr "Íåïîçíàò ñåðòèôèêàò çà %s. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2580
2581 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2582 #, c-format
2583 msgid "Signature status: %s"
2584 msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
2585
2586 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2587 msgid "View certificate"
2588 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòà"
2589
2590 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2591 msgid "Unknown SSL Certificate"
2592 msgstr "Íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò"
2593
2594 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2595 msgid "Accept and save"
2596 msgstr "Ïðèåìè è çàïèøè"
2597
2598 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2599 msgid "Cancel connection"
2600 msgstr "Ïðåêðàòè âðúçêàòà"
2601
2602 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2603 msgid "New certificate:"
2604 msgstr "Íîâ ñåðòèôèêàò"
2605
2606 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2607 msgid "Known certificate:"
2608 msgstr "Ïîçíàò ñåðòèôèêàò:"
2609
2610 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2611 #, c-format
2612 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2613 msgstr "Ñåðòèôèêàòà çà %s å ïðîìåíåí. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2614
2615 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2616 msgid "View certificates"
2617 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòèòå"
2618
2619 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2620 msgid "Changed SSL Certificate"
2621 msgstr "Ïðîìåíåí SSL ñåðòèôèêàò"
2622
2623 #: src/gtk/gtkaspell.c:556
2624 msgid "No dictionary selected."
2625 msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
2626
2627 #: src/gtk/gtkaspell.c:775 src/gtk/gtkaspell.c:1648 src/gtk/gtkaspell.c:1918
2628 msgid "Normal Mode"
2629 msgstr "Íîðìàëåí Ðåæèì"
2630
2631 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1653 src/gtk/gtkaspell.c:1929
2632 msgid "Bad Spellers Mode"
2633 msgstr "Íåâàëèäåí ñïåë÷åêúð ðåæèì"
2634
2635 #: src/gtk/gtkaspell.c:816
2636 msgid "Unknown suggestion mode."
2637 msgstr "Íåïîçíàò suggestion ðåæèì."
2638
2639 #: src/gtk/gtkaspell.c:1049
2640 msgid "No misspelled word found."
2641 msgstr "Íÿìà îòêðèòà ñãðåøåíà äóìà."
2642
2643 #: src/gtk/gtkaspell.c:1383
2644 msgid "Replace unknown word"
2645 msgstr "Çàìåíè íåïîçíàòàòà äóìà"
2646
2647 #: src/gtk/gtkaspell.c:1393
2648 #, c-format
2649 msgid "Replace \"%s\" with: "
2650 msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ: "
2651
2652 #: src/gtk/gtkaspell.c:1413
2653 msgid ""
2654 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2655 "will learn from mistake.\n"
2656 msgstr ""
2657
2658 #: src/gtk/gtkaspell.c:1643 src/gtk/gtkaspell.c:1907
2659 msgid "Fast Mode"
2660 msgstr "Áúðç ðåæèì"
2661
2662 #: src/gtk/gtkaspell.c:1755
2663 #, c-format
2664 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2665 msgstr "\"%s\" íå ñå ñðåùà â %s"
2666
2667 #: src/gtk/gtkaspell.c:1768
2668 msgid "Accept in this session"
2669 msgstr "Ïðèåìè â òàçè ñåñèÿ"
2670
2671 #: src/gtk/gtkaspell.c:1778
2672 msgid "Add to personal dictionary"
2673 msgstr "Äîáàâè êúì ïåðñîíàëíèÿ ðå÷íèê"
2674
2675 #: src/gtk/gtkaspell.c:1788
2676 msgid "Replace with..."
2677 msgstr "Çàìåíè ñ..."
2678
2679 #: src/gtk/gtkaspell.c:1798
2680 #, c-format
2681 msgid "Check with %s"
2682 msgstr "Ïðîâåðè ñ %s"
2683
2684 #: src/gtk/gtkaspell.c:1817
2685 msgid "(no suggestions)"
2686 msgstr "(no suggestions)"
2687
2688 #: src/gtk/gtkaspell.c:1828 src/gtk/gtkaspell.c:1981
2689 msgid "More..."
2690 msgstr "Ïîâå÷å..."
2691
2692 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
2693 #, c-format
2694 msgid "Dictionary: %s"
2695 msgstr "Ðå÷íèê: %s"
2696
2697 #: src/gtk/gtkaspell.c:1896
2698 #, c-format
2699 msgid "Use alternate (%s)"
2700 msgstr "Ïîëçâàé çàìåñòèòåë (%s)"
2701
2702 #: src/gtk/gtkaspell.c:1944 src/prefs_spelling.c:172
2703 msgid "Check while typing"
2704 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
2705
2706 #: src/gtk/gtkaspell.c:1960
2707 msgid "Change dictionary"
2708 msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
2709
2710 #: src/gtk/gtkaspell.c:2114
2711 #, c-format
2712 msgid ""
2713 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2714 "%s"
2715 msgstr ""
2716 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
2717 "%s"
2718
2719 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2369
2720 msgid "(No From)"
2721 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
2722
2723 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2411 src/summaryview.c:2414
2724 msgid "(No Subject)"
2725 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
2726
2727 #: src/imap.c:642
2728 #, c-format
2729 msgid "Connecting %s failed"
2730 msgstr "Âðúçêàòà êúì %s íåóñïåøíà"
2731
2732 #: src/imap.c:647
2733 #, c-format
2734 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
2735 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
2736
2737 #: src/imap.c:687
2738 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2739 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
2740
2741 #: src/imap.c:700
2742 #, c-format
2743 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2744 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
2745
2746 #: src/imap.c:739
2747 msgid "Can't start TLS session.\n"
2748 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
2749
2750 #: src/imap.c:1069
2751 #, c-format
2752 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2753 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: %d\n"
2754
2755 #: src/imap.c:1075 src/imap.c:1113
2756 msgid "can't expunge\n"
2757 msgstr "íå ìîãà äà çàëè÷à\n"
2758
2759 #: src/imap.c:1107
2760 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
2761 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: 1:*\n"
2762
2763 #: src/imap.c:1149
2764 msgid "can't close folder\n"
2765 msgstr "íå ìîãà äà çàòâîðÿ ïàïêà\n"
2766
2767 #: src/imap.c:1298
2768 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2769 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
2770
2771 #: src/imap.c:1530
2772 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2773 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
2774
2775 #: src/imap.c:1552
2776 msgid "can't create mailbox\n"
2777 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2778
2779 #: src/imap.c:1621
2780 #, c-format
2781 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2782 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
2783
2784 #: src/imap.c:1685
2785 msgid "can't delete mailbox\n"
2786 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2787
2788 #: src/imap.c:1723
2789 msgid "can't get envelope\n"
2790 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
2791
2792 #: src/imap.c:1731
2793 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2794 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
2795
2796 #: src/imap.c:1753
2797 #, c-format
2798 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2799 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
2800
2801 #: src/imap.c:1809
2802 #, c-format
2803 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2804 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
2805
2806 #: src/imap.c:1831
2807 #, c-format
2808 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2809 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2810
2811 #: src/imap.c:1838
2812 #, c-format
2813 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2814 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
2815
2816 #: src/imap.c:1928
2817 msgid "can't get namespace\n"
2818 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
2819
2820 #: src/imap.c:2360
2821 #, c-format
2822 msgid "can't select folder: %s\n"
2823 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
2824
2825 #: src/imap.c:2497
2826 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
2827 msgstr "IMAP4 àóòåíòèôèêàöèÿ å íåóñïåøíà.\n"
2828
2829 #: src/imap.c:2514
2830 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2831 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
2832
2833 #: src/imap.c:2826
2834 #, c-format
2835 msgid "can't append %s to %s\n"
2836 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
2837
2838 #: src/imap.c:2833
2839 msgid "(sending file...)"
2840 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
2841
2842 #: src/imap.c:2861
2843 #, c-format
2844 msgid "can't append message to %s\n"
2845 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïÿ ñúîáùåíèåòî êúì %s\n"
2846
2847 #: src/imap.c:2898
2848 #, c-format
2849 msgid "can't copy %s to %s\n"
2850 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %s â %s\n"
2851
2852 #: src/imap.c:2961
2853 #, c-format
2854 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2855 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: STORE %s %s\n"
2856
2857 #: src/imap.c:2975
2858 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2859 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: EXPUNGE\n"
2860
2861 #: src/imap.c:2988
2862 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
2863 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: CLOSE\n"
2864
2865 #: src/imap.c:3243
2866 #, c-format
2867 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2868 msgstr "iconv íå ìîæå äà êîíâåðòèðà UTF-7 êúì %s\n"
2869
2870 #: src/import.c:130
2871 msgid "Import"
2872 msgstr "Èìïîðò"
2873
2874 #: src/import.c:149
2875 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2876 msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
2877
2878 #: src/import.c:159
2879 msgid "Importing file:"
2880 msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
2881
2882 #: src/import.c:164
2883 msgid "Destination dir:"
2884 msgstr ""
2885
2886 #: src/import.c:222
2887 msgid "Select importing file"
2888 msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
2889
2890 #: src/importldif.c:189
2891 msgid "Please specify address book name and file to import."
2892 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
2893
2894 #: src/importldif.c:192
2895 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2896 msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
2897
2898 #: src/importldif.c:195
2899 msgid "File imported."
2900 msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
2901
2902 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2903 msgid "Please select a file."
2904 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
2905
2906 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2907 msgid "Address book name must be supplied."
2908 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
2909
2910 #: src/importldif.c:470
2911 msgid "Error reading LDIF fields."
2912 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
2913
2914 #: src/importldif.c:493
2915 msgid "LDIF file imported successfully."
2916 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
2917
2918 #: src/importldif.c:605
2919 msgid "Select LDIF File"
2920 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
2921
2922 #: src/importldif.c:701
2923 msgid ""
2924 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
2925 "file data."
2926 msgstr "Èìå íà àäðåñíèê êîéòî ùå áúäå ñúçäàäåí îò LDIF ôàéë"
2927
2928 #: src/importldif.c:707
2929 msgid "File Name"
2930 msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
2931
2932 #: src/importldif.c:718
2933 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
2934 msgstr "Ïúëåí ïúò äî LDIF ôàéë çà âíàñÿíå."
2935
2936 #: src/importldif.c:727
2937 msgid "Select the LDIF file to import."
2938 msgstr "Èçáåðåòå LDIF ôàéë çà âíàñÿíå."
2939
2940 #: src/importldif.c:764
2941 msgid "R"
2942 msgstr "R"
2943
2944 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:464
2945 msgid "S"
2946 msgstr "S"
2947
2948 #: src/importldif.c:766
2949 msgid "LDIF Field Name"
2950 msgstr "Èìå íà LDIF Ïîëå"
2951
2952 #: src/importldif.c:767
2953 msgid "Attribute Name"
2954 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
2955
2956 #: src/importldif.c:822
2957 msgid "LDIF Field"
2958 msgstr "LDIF Ïîëå"
2959
2960 #: src/importldif.c:834
2961 msgid "Attribute"
2962 msgstr "Àòðèáóò"
2963
2964 #: src/importldif.c:845
2965 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
2966 msgstr "LDIF ïîëåòî ìîæå äà ñå ïðîìåíè êàòî User Attribute name."
2967
2968 #: src/importldif.c:850
2969 msgid "???"
2970 msgstr "???"
2971
2972 #: src/importldif.c:868
2973 msgid ""
2974 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
2975 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
2976 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
2977 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
2978 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
2979 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
2980 "field for import."
2981 msgstr ""
2982
2983 #: src/importldif.c:880
2984 msgid "Select for Import"
2985 msgstr "Èçáåðè çà âíàñÿíå"
2986
2987 #: src/importldif.c:886
2988 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
2989 msgstr "Èçáåðè LDIF ïîëå çà âíàñÿíå â àäðåñíèêà."
2990
2991 #: src/importldif.c:889
2992 msgid " Modify "
2993 msgstr " Ïðîìåíè "
2994
2995 #: src/importldif.c:895
2996 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
2997 msgstr "Îñúâðåìåíÿâàíå íà ñïèñúêà ñ ïîäàäåíèòå äàííè."
2998
2999 #: src/importldif.c:968
3000 msgid "Records Imported :"
3001 msgstr "Âíåñåíè çàïèñè :"
3002
3003 #: src/importldif.c:999
3004 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3005 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
3006
3007 #: src/importmutt.c:143
3008 msgid "Error importing MUTT file."
3009 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà MUTT ôàéë."
3010
3011 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3012 #: src/importpine.c:329
3013 msgid "Please select a file to import."
3014 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå."
3015
3016 #: src/importmutt.c:185
3017 msgid "Select MUTT File"
3018 msgstr "Èçáåðè MUTT Ôàéë"
3019
3020 #: src/importmutt.c:239
3021 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3022 msgstr "Âíåñè MUTT ôàéë â Àäðåñíèêà"
3023
3024 #: src/importpine.c:143
3025 msgid "Error importing Pine file."
3026 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà Pine ôàéë."
3027
3028 #: src/importpine.c:185
3029 msgid "Select Pine File"
3030 msgstr "Èçáåðè Pine ôàéë"
3031
3032 #: src/importpine.c:239
3033 msgid "Import Pine file into Address Book"
3034 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
3035
3036 #: src/inc.c:349
3037 msgid "Retrieving new messages"
3038 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
3039
3040 #: src/inc.c:394
3041 msgid "Standby"
3042 msgstr "Ãîòîâíîñò"
3043
3044 #: src/inc.c:519 src/inc.c:574
3045 msgid "Cancelled"
3046 msgstr "Îòêàçàíî"
3047
3048 #: src/inc.c:530
3049 msgid "Retrieving"
3050 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
3051
3052 #: src/inc.c:546
3053 #, c-format
3054 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3055 msgstr "Ãîòîâî (%d ñúîáùåíèå(ÿ) (%s) ïîëó÷åíè)"
3056
3057 #: src/inc.c:550
3058 msgid "Done (no new messages)"
3059 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
3060
3061 #: src/inc.c:556
3062 msgid "Connection failed"
3063 msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà"
3064
3065 #: src/inc.c:560
3066 msgid "Auth failed"
3067 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà íå áåøå óñïåøíà"
3068
3069 #: src/inc.c:564 src/prefs_summary_column.c:76
3070 msgid "Locked"
3071 msgstr "Çàêëþ÷åí"
3072
3073 #: src/inc.c:587
3074 #, c-format
3075 msgid "Authorization for %s on %s failed"
3076 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
3077
3078 #: src/inc.c:657
3079 #, c-format
3080 msgid "Finished (%d new message(s))"
3081 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
3082
3083 #: src/inc.c:660
3084 msgid "Finished (no new messages)"
3085 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
3086
3087 #: src/inc.c:669
3088 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3089 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
3090
3091 #: src/inc.c:710
3092 #, c-format
3093 msgid "%s: Retrieving new messages"
3094 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
3095
3096 #: src/inc.c:729
3097 #, c-format
3098 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3099 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s..."
3100
3101 #: src/inc.c:736
3102 #, c-format
3103 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3104 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
3105
3106 #: src/inc.c:743
3107 #, c-format
3108 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3109 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
3110
3111 #: src/inc.c:809 src/send_message.c:467
3112 msgid "Authenticating..."
3113 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
3114
3115 #: src/inc.c:810
3116 #, c-format
3117 msgid "Retrieving messages from %s..."
3118 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèÿ îò %s..."
3119
3120 #: src/inc.c:815
3121 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3122 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
3123
3124 #: src/inc.c:819
3125 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3126 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
3127
3128 #: src/inc.c:823
3129 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3130 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
3131
3132 #: src/inc.c:827
3133 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3134 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
3135
3136 #: src/inc.c:844
3137 #, c-format
3138 msgid "Deleting message %d"
3139 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
3140
3141 #: src/inc.c:850 src/send_message.c:485
3142 msgid "Quitting"
3143 msgstr "Ïðåêúñâàì"
3144
3145 #: src/inc.c:887
3146 #, c-format
3147 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3148 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
3149
3150 #: src/inc.c:916
3151 #, c-format
3152 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3153 msgstr "Ïîëó÷àâàì (%d ñúîáùåíèå(ÿ) (%s) ïîëó÷åíè)"
3154
3155 #: src/inc.c:978
3156 msgid "Connection failed."
3157 msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà."
3158
3159 #: src/inc.c:984
3160 msgid "Error occurred while processing mail."
3161 msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà."
3162
3163 #: src/inc.c:989
3164 #, c-format
3165 msgid ""
3166 "Error occurred while processing mail:\n"
3167 "%s"
3168 msgstr ""
3169 "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà:\n"
3170 ".%s"
3171
3172 #: src/inc.c:995
3173 msgid "No disk space left."
3174 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî íà äèñêà."
3175
3176 #: src/inc.c:1000
3177 msgid "Can't write file."
3178 msgstr "Íå ìîãà äà çàïèøà âúâ ôàéë."
3179
3180 #: src/inc.c:1005
3181 msgid "Socket error."
3182 msgstr "Socket error."
3183
3184 #: src/inc.c:1011 src/send_message.c:608
3185 msgid "Connection closed by the remote host."
3186 msgstr ""
3187
3188 #: src/inc.c:1017
3189 msgid "Mailbox is locked."
3190 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
3191
3192 #: src/inc.c:1021
3193 #, c-format
3194 msgid ""
3195 "Mailbox is locked:\n"
3196 "%s"
3197 msgstr ""
3198 "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà:\n"
3199 "%s"
3200
3201 #: src/inc.c:1027 src/send_message.c:595
3202 msgid "Authentication failed."
3203 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ å íåóñïåøíà"
3204
3205 #: src/inc.c:1032 src/send_message.c:598
3206 #, c-format
3207 msgid ""
3208 "Authentication failed:\n"
3209 "%s"
3210 msgstr ""
3211 "Àóòåíòèôèêàöèÿ å íåóñïåøíà:\n"
3212 "%s"
3213
3214 #: src/inc.c:1067
3215 msgid "Incorporation cancelled\n"
3216 msgstr "Îáåäèíÿâàíåòî å ïðåêðàòåíî\n"
3217
3218 #: src/inputdialog.c:152
3219 #, c-format
3220 msgid "Input password for %s on %s:"
3221 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà çà %s íà %s:"
3222
3223 #: src/inputdialog.c:154
3224 msgid "Input password"
3225 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
3226
3227 #: src/logwindow.c:61
3228 msgid "Protocol log"
3229 msgstr "Protocol ëîã"
3230
3231 #: src/ldif.c:838
3232 msgid "Nick Name"
3233 msgstr "Ïðÿêîð"
3234
3235 #: src/main.c:145 src/main.c:154
3236 #, c-format
3237 msgid ""
3238 "File `%s' already exists.\n"
3239 "Can't create folder."
3240 msgstr ""
3241 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
3242 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
3243
3244 #: src/main.c:214
3245 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3246 msgstr "g_thread íå ñå ïîääúðæà îò glib.\n"
3247
3248 #: src/main.c:264
3249 msgid ""
3250 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
3251 "OpenPGP support disabled."
3252 msgstr ""
3253 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
3254 "OpenPGP ïîäðúæêàòà íå å àêòèâèðàíà."
3255
3256 #: src/main.c:461
3257 #, c-format
3258 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3259 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
3260
3261 #: src/main.c:464
3262 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3263 msgstr " --compose [àäðåñ]\t\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå"
3264
3265 #: src/main.c:465
3266 msgid ""
3267 "  --attach file1 [file2]...\n"
3268 "                         open composition window with specified files\n"
3269 "                         attached"
3270 msgstr ""
3271 "  --attach file1 [file2]...\n"
3272 "                         îòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå ñúñ çàäàäåíèòå\n"
3273 "                         ïðèêà÷åíè ôàéëîâå"
3274
3275 #: src/main.c:468
3276 msgid "  --receive              receive new messages"
3277 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
3278
3279 #: src/main.c:469
3280 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3281 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
3282
3283 #: src/main.c:470
3284 msgid "  --send                 send all queued messages"
3285 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
3286
3287 #: src/main.c:471
3288 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3289 msgstr "  --status [folder]...  ïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
3290
3291 #: src/main.c:472
3292 msgid ""
3293 "  --status-full [folder]...\n"
3294 "                         show the status of each folder"
3295 msgstr ""
3296 "  --status-full [folder]...\n"
3297 "                         ïîêàçâà ñòàòóñà íà âñÿêà ïàïêà"
3298
3299 #: src/main.c:474
3300 msgid "  --online               switch to online mode"
3301 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îíëàéí ðåæèì"
3302
3303 #: src/main.c:475
3304 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3305 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îôëàéí ðåæèì"
3306
3307 #: src/main.c:476
3308 msgid "  --debug                debug mode"
3309 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
3310
3311 #: src/main.c:477
3312 msgid "  --help                 display this help and exit"
3313 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
3314
3315 #: src/main.c:478
3316 msgid "  --version              output version information and exit"
3317 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
3318
3319 #: src/main.c:479
3320 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3321 msgstr "  --config-dir          îòïå÷àòàé êîíôèã. äèðåêòîðèÿòà"
3322
3323 #: src/main.c:523 src/summaryview.c:5166
3324 #, c-format
3325 msgid "Processing (%s)..."
3326 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
3327
3328 #: src/main.c:526
3329 msgid "top level folder"
3330 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
3331
3332 #: src/main.c:592
3333 msgid "Composing message exists."
3334 msgstr "Ñúñòàâÿíîòî ñúîáùåíèå ñúùåñòâóâà."
3335
3336 #: src/main.c:593
3337 msgid "Draft them"
3338 msgstr "Ïîñòàâè êàòî ×åðíîâè"
3339
3340 #: src/main.c:593
3341 msgid "Discard them"
3342 msgstr "Îòõâúðëè"
3343
3344 #: src/main.c:593
3345 msgid "Don't quit"
3346 msgstr "Íå èçëèçàé"
3347
3348 #: src/main.c:607
3349 msgid "Queued messages"
3350 msgstr "Ñúîáùåíèÿ íà îïàøêà"
3351
3352 #: src/main.c:608
3353 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3354 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
3355
3356 #: src/main.c:912
3357 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3358 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
3359
3360 #: src/mainwindow.c:412
3361 msgid "/_File/_Folder"
3362 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà"
3363
3364 #: src/mainwindow.c:413
3365 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3366 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
3367
3368 #: src/mainwindow.c:415
3369 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3370 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
3371
3372 #: src/mainwindow.c:416
3373 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3374 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
3375
3376 #: src/mainwindow.c:417
3377 msgid "/_File/_Folder/---"
3378 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/---"
3379
3380 #: src/mainwindow.c:418
3381 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3382 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
3383
3384 #: src/mainwindow.c:420
3385 msgid "/_File/_Add mailbox"
3386 msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
3387
3388 #: src/mainwindow.c:421
3389 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3390 msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ/MH..."
3391
3392 #: src/mainwindow.c:422
3393 msgid "/_File/_Add mailbox/mbox..."
3394 msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ/mbox..."
3395
3396 #: src/mainwindow.c:423
3397 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3398 msgstr "/Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
3399
3400 #: src/mainwindow.c:424
3401 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3402 msgstr "/Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
3403
3404 #: src/mainwindow.c:425
3405 msgid "/_File/Empty _trash"
3406 msgstr "/Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3407
3408 #: src/mainwindow.c:426
3409 msgid "/_File/_Work offline"
3410 msgstr "/Ôàéë/Ðàáîòà îôëàéí"
3411
3412 #: src/mainwindow.c:428 src/messageview.c:144
3413 msgid "/_File/_Save as..."
3414 msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
3415
3416 #: src/mainwindow.c:429 src/messageview.c:145
3417 msgid "/_File/_Print..."
3418 msgstr "/Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
3419
3420 #: src/mainwindow.c:432
3421 msgid "/_File/E_xit"
3422 msgstr "/Ôàéë/Èçõîä"
3423
3424 #: src/mainwindow.c:437
3425 msgid "/_Edit/Select _thread"
3426 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
3427
3428 #: src/mainwindow.c:439 src/messageview.c:153
3429 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3430 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
3431
3432 #: src/mainwindow.c:441
3433 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3434 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
3435
3436 #: src/mainwindow.c:443
3437 msgid "/_View/Show or hi_de"
3438 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
3439
3440 #: src/mainwindow.c:444
3441 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3442 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
3443
3444 #: src/mainwindow.c:446
3445 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3446 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
3447
3448 #: src/mainwindow.c:448
3449 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3450 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
3451
3452 #: src/mainwindow.c:450
3453 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3454 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
3455
3456 #: src/mainwindow.c:452
3457 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3458 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
3459
3460 #: src/mainwindow.c:454
3461 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3462 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
3463
3464 #: src/mainwindow.c:456
3465 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3466 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
3467
3468 #: src/mainwindow.c:458
3469 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3470 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
3471
3472 #: src/mainwindow.c:461
3473 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3474 msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
3475
3476 #: src/mainwindow.c:462
3477 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3478 msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
3479
3480 #: src/mainwindow.c:464
3481 msgid "/_View/_Sort"
3482 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
3483
3484 #: src/mainwindow.c:465
3485 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3486 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
3487
3488 #: src/mainwindow.c:466
3489 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3490 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3491
3492 #: src/mainwindow.c:467
3493 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3494 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
3495
3496 #: src/mainwindow.c:468
3497 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3498 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
3499
3500 #: src/mainwindow.c:469
3501 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3502 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ïîëó÷àòåë"
3503
3504 #: src/mainwindow.c:470
3505 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3506 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
3507
3508 #: src/mainwindow.c:471
3509 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3510 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
3511
3512 #: src/mainwindow.c:473
3513 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3514 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
3515
3516 #: src/mainwindow.c:474
3517 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3518 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ñòàòóñ"
3519
3520 #: src/mainwindow.c:475
3521 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3522 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
3523
3524 #: src/mainwindow.c:477
3525 msgid "/_View/_Sort/by score"
3526 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3527
3528 #: src/mainwindow.c:478
3529 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3530 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
3531
3532 #: src/mainwindow.c:479
3533 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3534 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
3535
3536 #: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:483
3537 msgid "/_View/_Sort/---"
3538 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
3539
3540 #: src/mainwindow.c:481
3541 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3542 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
3543
3544 #: src/mainwindow.c:482
3545 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3546 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
3547
3548 #: src/mainwindow.c:484
3549 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3550 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
3551
3552 #: src/mainwindow.c:486
3553 msgid "/_View/Th_read view"
3554 msgstr "/Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
3555
3556 #: src/mainwindow.c:487
3557 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3558 msgstr "/Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
3559
3560 #: src/mainwindow.c:488
3561 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3562 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
3563
3564 #: src/mainwindow.c:489
3565 msgid "/_View/_Hide read messages"
3566 msgstr "/Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
3567
3568 #: src/mainwindow.c:490
3569 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3570 msgstr "/Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
3571
3572 #: src/mainwindow.c:493
3573 msgid "/_View/_Go to"
3574 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà"
3575
3576 #: src/mainwindow.c:494
3577 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3578 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
3579
3580 #: src/mainwindow.c:495
3581 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3582 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
3583
3584 #: src/mainwindow.c:496 src/mainwindow.c:501 src/mainwindow.c:504
3585 #: src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:514
3586 msgid "/_View/_Go to/---"
3587 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
3588
3589 #: src/mainwindow.c:497
3590 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3591 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3592
3593 #: src/mainwindow.c:499
3594 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3595 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3596
3597 #: src/mainwindow.c:502
3598 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3599 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
3600
3601 #: src/mainwindow.c:503
3602 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3603 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
3604
3605 #: src/mainwindow.c:505
3606 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3607 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3608
3609 #: src/mainwindow.c:507
3610 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3611 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3612
3613 #: src/mainwindow.c:510
3614 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3615 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3616
3617 #: src/mainwindow.c:512
3618 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3619 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3620
3621 #: src/mainwindow.c:515
3622 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3623 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
3624
3625 #: src/mainwindow.c:519 src/mainwindow.c:526 src/messageview.c:159
3626 msgid "/_View/_Code set/---"
3627 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
3628
3629 #: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:163
3630 msgid "/_View/_Code set"
3631 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå"
3632
3633 #: src/mainwindow.c:524 src/messageview.c:164
3634 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3635 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
3636
3637 #: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:167
3638 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3639 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
3640
3641 #: src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:171
3642 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3643 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
3644
3645 #: src/mainwindow.c:535 src/messageview.c:175
3646 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3647 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
3648
3649 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:177
3650 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3651 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
3652
3653 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:181
3654 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3655 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
3656
3657 #: src/mainwindow.c:544 src/messageview.c:184
3658 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3659 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
3660
3661 #: src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:186
3662 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3663 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
3664
3665 #: src/mainwindow.c:549 src/messageview.c:189
3666 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3667 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
3668
3669 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:192
3670 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3671 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
3672
3673 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:195
3674 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3675 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
3676
3677 #: src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:197
3678 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3679 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
3680
3681 #: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:199
3682 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3683 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
3684
3685 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:203
3686 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3687 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
3688
3689 #: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:206
3690 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3691 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
3692
3693 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:209
3694 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3695 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
3696
3697 #: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:211
3698 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3699 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
3700
3701 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:215
3702 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3703 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
3704
3705 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:217
3706 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3707 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
3708
3709 #: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:219
3710 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3711 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
3712
3713 #: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:221
3714 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3715 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
3716
3717 #: src/mainwindow.c:584 src/messageview.c:224
3718 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3719 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
3720
3721 #: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:226
3722 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3723 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
3724
3725 #: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:229
3726 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3727 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
3728
3729 #: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:231
3730 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3731 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
3732
3733 #: src/mainwindow.c:599 src/summaryview.c:450
3734 msgid "/_View/Open in new _window"
3735 msgstr "/Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
3736
3737 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:239
3738 msgid "/_View/Mess_age source"
3739 msgstr "/Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
3740
3741 #: src/mainwindow.c:601
3742 msgid "/_View/Show all _headers"
3743 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3744
3745 #: src/mainwindow.c:603
3746 msgid "/_View/_Update summary"
3747 msgstr "/Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
3748
3749 #: src/mainwindow.c:606
3750 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3751 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
3752
3753 #: src/mainwindow.c:607
3754 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3755 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
3756
3757 #: src/mainwindow.c:609
3758 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3759 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
3760
3761 #: src/mainwindow.c:611
3762 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3763 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3764
3765 #: src/mainwindow.c:613
3766 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3767 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3768
3769 #: src/mainwindow.c:614
3770 msgid "/_Message/Compose a news message"
3771 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3772
3773 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:246
3774 msgid "/_Message/_Reply"
3775 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
3776
3777 #: src/mainwindow.c:616
3778 msgid "/_Message/Repl_y to"
3779 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
3780
3781 #: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:247
3782 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3783 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
3784
3785 #: src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:249
3786 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3787 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
3788
3789 #: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:251
3790 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3791 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3792
3793 #: src/mainwindow.c:621
3794 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3795 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3796
3797 #: src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:254
3798 msgid "/_Message/_Forward"
3799 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
3800
3801 #: src/mainwindow.c:624
3802 msgid "/_Message/Redirect"
3803 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
3804
3805 #: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:259
3806 msgid "/_Message/Re-_edit"
3807 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
3808
3809 #: src/mainwindow.c:628
3810 msgid "/_Message/M_ove..."
3811 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
3812
3813 #: src/mainwindow.c:629
3814 msgid "/_Message/_Copy..."
3815 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
3816
3817 #: src/mainwindow.c:630
3818 msgid "/_Message/_Delete"
3819 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
3820
3821 #: src/mainwindow.c:631
3822 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3823 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
3824
3825 #: src/mainwindow.c:633
3826 msgid "/_Message/_Mark"
3827 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
3828
3829 #: src/mainwindow.c:634
3830 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3831 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
3832
3833 #: src/mainwindow.c:635
3834 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3835 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
3836
3837 #: src/mainwindow.c:636
3838 msgid "/_Message/_Mark/---"
3839 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
3840
3841 #: src/mainwindow.c:637
3842 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3843 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
3844
3845 #: src/mainwindow.c:638
3846 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3847 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
3848
3849 #: src/mainwindow.c:640
3850 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3851 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
3852
3853 #: src/mainwindow.c:643
3854 msgid "/_Tools/_Address book..."
3855 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
3856
3857 #: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:263
3858 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3859 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
3860
3861 #: src/mainwindow.c:646
3862 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3863 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
3864
3865 #: src/mainwindow.c:647
3866 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3867 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
3868
3869 #: src/mainwindow.c:649
3870 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3871 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
3872
3873 #: src/mainwindow.c:652
3874 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3875 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
3876
3877 #: src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:266
3878 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3879 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
3880
3881 #: src/mainwindow.c:654 src/messageview.c:268
3882 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3883 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
3884
3885 #: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:270
3886 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3887 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
3888
3889 #: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:272
3890 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3891 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
3892
3893 #: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:274
3894 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3895 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
3896
3897 #: src/mainwindow.c:665
3898 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3899 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
3900
3901 #: src/mainwindow.c:668
3902 msgid "/_Tools/E_xecute"
3903 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
3904
3905 #: src/mainwindow.c:671
3906 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3907 msgstr "/Èñòðóìåíòè/SSL ñåðòèôèêàòè..."
3908
3909 #: src/mainwindow.c:675
3910 msgid "/_Tools/_Log window"
3911 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
3912
3913 #: src/mainwindow.c:677
3914 msgid "/_Configuration"
3915 msgstr "/Íàñòðîéêè"
3916
3917 #: src/mainwindow.c:678
3918 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3919 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
3920
3921 #: src/mainwindow.c:680
3922 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3923 msgstr "/Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
3924
3925 #: src/mainwindow.c:682
3926 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3927 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
3928
3929 #: src/mainwindow.c:684
3930 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3931 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
3932
3933 #: src/mainwindow.c:686
3934 msgid "/_Configuration/---"
3935 msgstr "/Íàñòðîéêè/---"
3936
3937 #: src/mainwindow.c:687
3938 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3939 msgstr "/Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
3940
3941 #: src/mainwindow.c:689
3942 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3943 msgstr "/Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
3944
3945 #: src/mainwindow.c:691
3946 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3947 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
3948
3949 #: src/mainwindow.c:693
3950 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3951 msgstr "/Íàñòðîéêè/Øàáëîíè..."
3952
3953 #: src/mainwindow.c:694
3954 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3955 msgstr "/Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
3956
3957 #: src/mainwindow.c:695
3958 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
3959 msgstr "/Íàñòðîéêè/Äðóãè íàñòðîéêè..."
3960
3961 #: src/mainwindow.c:696
3962 msgid "/_Configuration/Plugins..."
3963 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïëúãèíè..."
3964
3965 #: src/mainwindow.c:699
3966 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3967 msgstr "/Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî (Local)"
3968
3969 #: src/mainwindow.c:700
3970 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3971 msgstr "/Ïîìîù/Íàðú÷íèê (Sylpheed Doc Homepage)"
3972
3973 #: src/mainwindow.c:702
3974 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3975 msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Local)"
3976
3977 #: src/mainwindow.c:703
3978 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3979 msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Sylpheed Doc Homepage)"
3980
3981 #: src/mainwindow.c:705
3982 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
3983 msgstr ""
3984
3985 #: src/mainwindow.c:707
3986 msgid "/_Help/---"
3987 msgstr "/Ïîìîù/---"
3988
3989 #: src/mainwindow.c:826
3990 msgid "Go offline"
3991 msgstr "Îôëàéí"
3992
3993 #: src/mainwindow.c:830
3994 msgid "Go online"
3995 msgstr "Îôëàéí"
3996
3997 #: src/mainwindow.c:846
3998 msgid "Select account"
3999 msgstr "Èçáåðè àêàóíò"
4000
4001 #: src/mainwindow.c:1170 src/mainwindow.c:1187 src/prefs_folder_item.c:354
4002 msgid "Untitled"
4003 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
4004
4005 #: src/mainwindow.c:1188
4006 msgid "none"
4007 msgstr "íèùî"
4008
4009 #: src/mainwindow.c:1406
4010 msgid "Empty trash"
4011 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
4012
4013 #: src/mainwindow.c:1407
4014 msgid "Empty all messages in trash?"
4015 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
4016
4017 #: src/mainwindow.c:1425
4018 msgid "Add mailbox"
4019 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
4020
4021 #: src/mainwindow.c:1426
4022 msgid ""
4023 "Input the location of mailbox.\n"
4024 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4025 "scanned automatically."
4026 msgstr ""
4027 "Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
4028 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ,\n"
4029 "òî òÿ ùå áúäå ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
4030
4031 #: src/mainwindow.c:1432 src/mainwindow.c:1469
4032 #, c-format
4033 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4034 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
4035
4036 #: src/mainwindow.c:1437 src/setup.c:57
4037 msgid "Mailbox"
4038 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
4039
4040 #: src/mainwindow.c:1442 src/setup.c:61
4041 msgid ""
4042 "Creation of the mailbox failed.\n"
4043 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4044 "there."
4045 msgstr ""
4046 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
4047 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
4048
4049 #: src/mainwindow.c:1462
4050 msgid "Add mbox mailbox"
4051 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
4052
4053 #: src/mainwindow.c:1463
4054 msgid "Input the location of mailbox."
4055 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
4056
4057 #: src/mainwindow.c:1479
4058 msgid "Creation of the mailbox failed."
4059 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
4060
4061 #: src/mainwindow.c:1805
4062 msgid "Sylpheed - Folder View"
4063 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
4064
4065 #: src/mainwindow.c:1821 src/messageview.c:380
4066 msgid "Sylpheed - Message View"
4067 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
4068
4069 #: src/mainwindow.c:2163
4070 msgid "Exit"
4071 msgstr "Èçõîä"
4072
4073 #: src/mainwindow.c:2163
4074 msgid "Exit this program?"
4075 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
4076
4077 #: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
4078 #: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
4079 msgid "(none)"
4080 msgstr "(íÿìà)"
4081
4082 #: src/message_search.c:88
4083 msgid "Find in current message"
4084 msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
4085
4086 #: src/message_search.c:106
4087 msgid "Find text:"
4088 msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
4089
4090 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
4091 msgid "Case sensitive"
4092 msgstr "Îò÷èòà ðàçìåðà íà ñèìâîëèòå"
4093
4094 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
4095 msgid "Backward search"
4096 msgstr "Òúðñåíå íàçàä"
4097
4098 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
4099 msgid "Search failed"
4100 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
4101
4102 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
4103 msgid "Search string not found."
4104 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
4105
4106 #: src/message_search.c:191
4107 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4108 msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
4109
4110 #: src/message_search.c:194
4111 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4112 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
4113
4114 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
4115 msgid "Search finished"
4116 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
4117
4118 #: src/messageview.c:240
4119 msgid "/_View/Show all _header"
4120 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
4121
4122 #: src/messageview.c:243
4123 msgid "/_Message/Compose _new message"
4124 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
4125
4126 #: src/messageview.c:255
4127 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4128 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
4129
4130 #: src/messageview.c:257
4131 msgid "/_Message/Redirec_t"
4132 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
4133
4134 #: src/messageview.c:477
4135 msgid "<No Return-Path found>"
4136 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
4137
4138 #: src/messageview.c:485
4139 #, c-format
4140 msgid ""
4141 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4142 "does not correspond to the return path:\n"
4143 "Notification address: %s\n"
4144 "Return path: %s\n"
4145 "It is advised to not to send the return receipt."
4146 msgstr ""
4147
4148 #: src/messageview.c:493
4149 msgid "+Don't Send"
4150 msgstr "+Íå èçïðàùàé"
4151
4152 #: src/messageview.c:503
4153 msgid ""
4154 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4155 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4156 "officially addressed to you.\n"
4157 "Receipt notification cancelled."
4158 msgstr ""
4159
4160 #: src/messageview.c:771
4161 msgid "Message already removed from folder."
4162 msgstr "Ñúîáùåíèåòî âå÷å å ïðåìàõíàòî îò ïàïêàòà."
4163
4164 #: src/messageview.c:930 src/mimeview.c:988 src/mimeview.c:1076
4165 #: src/summaryview.c:3419
4166 msgid "Save as"
4167 msgstr "Çàïàçè êàòî"
4168
4169 #: src/messageview.c:935 src/mimeview.c:1018 src/mimeview.c:1082
4170 #: src/summaryview.c:3424
4171 msgid "Overwrite"
4172 msgstr "Ïðåçàïèøè"
4173
4174 #: src/messageview.c:936
4175 msgid "Overwrite existing file?"
4176 msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë?"
4177
4178 #: src/messageview.c:943 src/summaryview.c:3432 src/summaryview.c:3436
4179 #: src/summaryview.c:3453
4180 #, c-format
4181 msgid "Can't save the file `%s'."
4182 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëà `%s'."
4183
4184 #: src/messageview.c:1009
4185 msgid "This message asks for a return receipt"
4186 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
4187
4188 #: src/messageview.c:1010
4189 msgid "Send receipt"
4190 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
4191
4192 #: src/messageview.c:1063
4193 msgid "Return Receipt Notification"
4194 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
4195
4196 #: src/messageview.c:1064
4197 msgid ""
4198 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4199 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4200 "notification:"
4201 msgstr ""
4202 "Ñúîáùåíèåòî áåøå èçïðàòåíî äî íÿêîëêî îò âàøèòå  àêàóíòè.\n"
4203 "Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå çà "
4204 "ïîëó÷àâàíå:"
4205
4206 #: src/messageview.c:1068
4207 msgid "Send Notification"
4208 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
4209
4210 #: src/messageview.c:1068
4211 msgid "+Cancel"
4212 msgstr "+Îòêàç"
4213
4214 #: src/messageview.c:1151 src/prefs_common.c:2581 src/summaryview.c:3471
4215 #: src/toolbar.c:168
4216 msgid "Print"
4217 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
4218
4219 #: src/messageview.c:1152 src/summaryview.c:3472
4220 #, c-format
4221 msgid ""
4222 "Enter the print command line:\n"
4223 "(`%s' will be replaced with file name)"
4224 msgstr ""
4225 "Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
4226 "(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
4227
4228 #: src/messageview.c:1158 src/summaryview.c:3478
4229 #, c-format
4230 msgid ""
4231 "Print command line is invalid:\n"
4232 "`%s'"
4233 msgstr ""
4234 "Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà:\n"
4235 "'%s'"
4236
4237 #: src/mimeview.c:150
4238 msgid "/_Open"
4239 msgstr "/_Îòâîðè"
4240
4241 #: src/mimeview.c:151
4242 msgid "/Open _with..."
4243 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
4244
4245 #: src/mimeview.c:152
4246 msgid "/_Display as text"
4247 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
4248
4249 #: src/mimeview.c:153 src/summaryview.c:455
4250 msgid "/_Save as..."
4251 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
4252
4253 #: src/mimeview.c:154
4254 msgid "/Save _all..."
4255 msgstr "/_Çàïàçè âñè÷êî..."
4256
4257 #: src/mimeview.c:157
4258 msgid "/_Check signature"
4259 msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
4260
4261 #: src/mimeview.c:197
4262 msgid "MIME Type"
4263 msgstr "MIME Òèï"
4264
4265 #: src/mimeview.c:366
4266 msgid "Right-click here to verify the signature"
4267 msgstr "Right-click çà âåðèôèöèðàíå íà ïîäïèñà"
4268
4269 #: src/mimeview.c:964 src/mimeview.c:1025 src/mimeview.c:1090
4270 #: src/mimeview.c:1115 src/mimeview.c:1145
4271 msgid "Can't save the part of multipart message."
4272 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
4273
4274 #: src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
4275 #, c-format
4276 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4277 msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë '%s'?"
4278
4279 #: src/mimeview.c:1155
4280 msgid "Open with"
4281 msgstr "Îòâîðè ñ"
4282
4283 #: src/mimeview.c:1156
4284 #, c-format
4285 msgid ""
4286 "Enter the command line to open file:\n"
4287 "(`%s' will be replaced with file name)"
4288 msgstr ""
4289 "Âúâåäåòå êîìàíäà çà îòâðÿíå íà ôàéë:\n"
4290 "(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéëà)"
4291
4292 #: src/news.c:202
4293 #, c-format
4294 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4295 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
4296
4297 #: src/news.c:778
4298 #, c-format
4299 msgid "can't set group: %s\n"
4300 msgstr "íå ìîãà äà çàäàì ãðóïà: %s\n"
4301
4302 #: src/news.c:788
4303 #, c-format
4304 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4305 msgstr "Íåâàëèäåí îáõâàò íà ñòàòèè: %d - %d\n"
4306
4307 #: src/news.c:809
4308 #, c-format
4309 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4310 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
4311
4312 #: src/news.c:826
4313 #, c-format
4314 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4315 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d â %s...\n"
4316
4317 #: src/news.c:829 src/news.c:898
4318 msgid "can't get xover\n"
4319 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xover\n"
4320
4321 #: src/news.c:834 src/news.c:904
4322 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4323 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xover.\n"
4324
4325 #: src/news.c:840 src/news.c:917
4326 #, c-format
4327 msgid "invalid xover line: %s\n"
4328 msgstr "íåâàëèäåí xover line: %s\n"
4329
4330 #: src/news.c:854 src/news.c:868 src/news.c:935 src/news.c:965
4331 msgid "can't get xhdr\n"
4332 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xhdr\n"
4333
4334 #: src/news.c:859 src/news.c:873 src/news.c:943 src/news.c:973
4335 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4336 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xhdr.\n"
4337
4338 #: src/news.c:895
4339 #, c-format
4340 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4341 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d - %d â %s...\n"
4342
4343 #: src/passphrase.c:85
4344 msgid "Passphrase"
4345 msgstr "Ïàñôðàçà"
4346
4347 #: src/passphrase.c:253
4348 msgid "[no user id]"
4349 msgstr "[no user id]"
4350
4351 #: src/passphrase.c:257
4352 #, c-format
4353 msgid ""
4354 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4355 "\n"
4356 "  %.*s  \n"
4357 "(%.*s)\n"
4358 msgstr ""
4359
4360 #: src/passphrase.c:261
4361 msgid ""
4362 "Bad passphrase! Try again...\n"
4363 "\n"
4364 msgstr ""
4365
4366 #: src/pop.c:151
4367 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4368 msgstr "Íÿìà íåîáõîäèìèÿ APOP timestamp ïðè ïîçäðàâà\n"
4369
4370 #: src/pop.c:158
4371 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4372 msgstr "Timestamp ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà ïðè ïîçäðàâà\n"
4373
4374 #: src/pop.c:184 src/pop.c:211
4375 msgid "POP3 protocol error\n"
4376 msgstr "POP3 ãðåøêà\n"
4377
4378 #: src/pop.c:628
4379 #, c-format
4380 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4381 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
4382