update Bulgarian, Italian, and Serbian translations
[claws.git] / po / bg.po
1 # Bulgarain translation of Sylpheed.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
4 # Updated by: George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2003-03-11 08:51+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
10 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
11 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/account.c:305
17 msgid ""
18 "Some composing windows are open.\n"
19 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
20 msgstr ""
21 "Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
22 "Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
23
24 #: src/account.c:555
25 msgid "Edit accounts"
26 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
27
28 #: src/account.c:573
29 msgid ""
30 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
31 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
32 msgstr ""
33 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
34 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
35
36 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:612
37 #: src/compose.c:4561 src/compose.c:4731 src/editaddress.c:774
38 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
39 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
40 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
41 #: src/select-keys.c:301
42 msgid "Name"
43 msgstr "Èìå"
44
45 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:918
46 msgid "Protocol"
47 msgstr "Ïðîòîêîë"
48
49 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
50 msgid "Server"
51 msgstr "Ñúðâúð"
52
53 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:751 src/editaddress.c:722
54 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:354 src/prefs_customheader.c:234
55 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
56 #: src/prefs_filtering.c:525 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
57 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:770
58 msgid "Add"
59 msgstr "Äîáàâè"
60
61 #: src/account.c:630
62 msgid "Edit"
63 msgstr "Ïðîìåíè"
64
65 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
66 msgid " Delete "
67 msgstr "Èçòðèé"
68
69 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:417 src/prefs_customheader.c:289
70 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:579
71 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
72 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:825
73 msgid "Down"
74 msgstr "Íàäîëó"
75
76 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:411 src/prefs_customheader.c:283
77 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:573
78 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
79 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:821
80 msgid "Up"
81 msgstr "Íàãîðå"
82
83 #: src/account.c:662
84 msgid " Set as default account "
85 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
86
87 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:977 src/addressbook.c:2975
88 #: src/addressbook.c:2979 src/addressbook.c:3016 src/crash.c:245
89 #: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:679
90 #: src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1696 src/summary_search.c:208
91 msgid "Close"
92 msgstr "Çàòâîðè"
93
94 #: src/account.c:736
95 msgid "Delete account"
96 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
97
98 #: src/account.c:737
99 msgid "Do you really want to delete this account?"
100 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
101
102 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176
103 #: src/compose.c:2906 src/compose.c:3388 src/compose.c:5834 src/compose.c:6140
104 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2187 src/folderview.c:2246
105 #: src/folderview.c:2338 src/folderview.c:2473 src/folderview.c:2512
106 #: src/inc.c:167 src/inc.c:298 src/mainwindow.c:1367 src/message_search.c:198
107 #: src/prefs_actions.c:869 src/prefs_customheader.c:543
108 #: src/prefs_filtering.c:1063 src/prefs_filtering.c:1494
109 #: src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
110 #: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
111 #: src/summaryview.c:912 src/summaryview.c:1356 src/summaryview.c:1400
112 #: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1499
113 #: src/summaryview.c:1524 src/summaryview.c:1549 src/summaryview.c:1574
114 #: src/summaryview.c:3064 src/toolbar.c:1980
115 msgid "Yes"
116 msgstr "Äà"
117
118 #: src/account.c:738 src/compose.c:3388 src/compose.c:5834
119 #: src/folderview.c:2187 src/folderview.c:2246 src/folderview.c:2338
120 #: src/folderview.c:2473 src/folderview.c:2512 src/ssl_manager.c:271
121 msgid "+No"
122 msgstr "+Íå"
123
124 #: src/addressadd.c:162
125 msgid "Add to address book"
126 msgstr "Äîáàâè â Àäðåñíèêà"
127
128 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:408
129 msgid "Address"
130 msgstr "Àäðåñ"
131
132 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:614 src/editaddress.c:628
133 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
134 msgid "Remarks"
135 msgstr "Áåëåæêè"
136
137 #: src/addressadd.c:226
138 msgid "Select Address Book Folder"
139 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
140
141 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
142 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3029 src/compose.c:5656
143 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
144 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
145 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
146 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:243 src/gtk/prefswindow.c:258
147 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtkaspell.c:1346 src/gtkaspell.c:2259
148 #: src/import.c:190 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
149 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:548 src/mainwindow.c:2096
150 #: src/messageview.c:490 src/mimeview.c:856 src/mimeview.c:917
151 #: src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:448 src/prefs_actions.c:294
152 #: src/prefs_common.c:3279 src/prefs_common.c:3448 src/prefs_common.c:3785
153 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
154 #: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:499
155 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
156 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
157 #: src/ssl_manager.c:98
158 msgid "OK"
159 msgstr "OK"
160
161 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2170 src/addrgather.c:507
162 #: src/compose.c:3029 src/compose.c:5657 src/compose.c:6311 src/compose.c:6349
163 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
164 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
165 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
166 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:259
167 #: src/gtkaspell.c:1355 src/import.c:191 src/importldif.c:825
168 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203
169 #: src/main.c:548 src/mainwindow.c:2096 src/messageview.c:490
170 #: src/mimeview.c:857 src/mimeview.c:918 src/passphrase.c:134
171 #: src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_actions.c:295 src/prefs_common.c:3280
172 #: src/prefs_common.c:3786 src/prefs_customheader.c:158
173 #: src/prefs_display_header.c:195 src/prefs_filtering.c:344
174 #: src/prefs_folder_item.c:500 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
175 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
176 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:912
177 #: src/summaryview.c:3412
178 msgid "Cancel"
179 msgstr "Îòêàç"
180
181 #: src/addressbook.c:353 src/compose.c:491 src/mainwindow.c:411
182 #: src/messageview.c:149
183 msgid "/_File"
184 msgstr "/Ôàéë"
185
186 #: src/addressbook.c:354
187 msgid "/_File/New _Book"
188 msgstr "/Ôàéë/Íîâà Êíèãà"
189
190 #: src/addressbook.c:355
191 msgid "/_File/New _vCard"
192 msgstr "/Ôàéë/Íîâ _vCard"
193
194 #: src/addressbook.c:357
195 msgid "/_File/New _JPilot"
196 msgstr "/Ôàéë/Íîâ _JPilot"
197
198 #: src/addressbook.c:360
199 msgid "/_File/New _Server"
200 msgstr "/Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
201
202 #: src/addressbook.c:362 src/addressbook.c:365 src/compose.c:495
203 #: src/mainwindow.c:425 src/mainwindow.c:428 src/messageview.c:150
204 msgid "/_File/---"
205 msgstr "/Ôàéë/---"
206
207 #: src/addressbook.c:363
208 msgid "/_File/_Edit"
209 msgstr "/Ôàéë/Ðåäàêòèðàé"
210
211 #: src/addressbook.c:364
212 msgid "/_File/_Delete"
213 msgstr "/Ôàéë/Èçòðèé"
214
215 #: src/addressbook.c:366
216 msgid "/_File/_Save"
217 msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè"
218
219 #: src/addressbook.c:367 src/compose.c:496 src/messageview.c:151
220 msgid "/_File/_Close"
221 msgstr "/Ôàéë/Çàòâîðè"
222
223 #: src/addressbook.c:368 src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
224 #: src/compose.c:498 src/mainwindow.c:432
225 msgid "/_Edit"
226 msgstr "/Ðåäàêòèðàé"
227
228 #: src/addressbook.c:369
229 msgid "/_Edit/C_ut"
230 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
231
232 #: src/addressbook.c:370 src/compose.c:503 src/mainwindow.c:433
233 msgid "/_Edit/_Copy"
234 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
235
236 #: src/addressbook.c:371 src/compose.c:504
237 msgid "/_Edit/_Paste"
238 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
239
240 #: src/addressbook.c:372 src/compose.c:501 src/compose.c:584
241 #: src/mainwindow.c:436
242 msgid "/_Edit/---"
243 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/---"
244
245 #: src/addressbook.c:373
246 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
247 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè Àäðåñ"
248
249 #: src/addressbook.c:374
250 msgid "/_Address"
251 msgstr "/Àäðåñ"
252
253 #: src/addressbook.c:375
254 msgid "/_Address/New _Address"
255 msgstr "/Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
256
257 #: src/addressbook.c:376
258 msgid "/_Address/New _Group"
259 msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ãðóïà"
260
261 #: src/addressbook.c:377
262 msgid "/_Address/New _Folder"
263 msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ïàïêà"
264
265 #: src/addressbook.c:378
266 msgid "/_Address/---"
267 msgstr "/Àäðåñ/---"
268
269 #: src/addressbook.c:379
270 msgid "/_Address/_Edit"
271 msgstr "/Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
272
273 #: src/addressbook.c:380
274 msgid "/_Address/_Delete"
275 msgstr "/Àäðåñ/Èçòðèé"
276
277 #: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:385 src/mainwindow.c:642
278 #: src/mainwindow.c:651 src/mainwindow.c:662 src/mainwindow.c:664
279 #: src/mainwindow.c:667 src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:674
280 msgid "/_Tools/---"
281 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/---"
282
283 #: src/addressbook.c:382
284 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
285 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
286
287 #: src/addressbook.c:383
288 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
289 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
290
291 #: src/addressbook.c:384
292 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
293 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
294
295 #: src/addressbook.c:386
296 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
297 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
298
299 #: src/addressbook.c:387 src/compose.c:660 src/mainwindow.c:698
300 #: src/messageview.c:167
301 msgid "/_Help"
302 msgstr "/Ïîìîù"
303
304 #: src/addressbook.c:388 src/compose.c:661 src/mainwindow.c:706
305 #: src/messageview.c:168
306 msgid "/_Help/_About"
307 msgstr "/Ïîìîù/Îòíîñíî"
308
309 #: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407
310 msgid "/New _Address"
311 msgstr "/Íîâ Àäðåñ"
312
313 #: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:408
314 msgid "/New _Group"
315 msgstr "/Íîâà Ãðóïà"
316
317 #: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
318 msgid "/New _Folder"
319 msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
320
321 #: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:410
322 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:417 src/compose.c:485
323 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:286 src/folderview.c:295
324 #: src/folderview.c:300 src/folderview.c:304 src/folderview.c:306
325 #: src/folderview.c:316 src/folderview.c:321 src/folderview.c:325
326 #: src/folderview.c:327 src/folderview.c:337 src/folderview.c:341
327 #: src/folderview.c:344 src/folderview.c:346 src/summaryview.c:412
328 #: src/summaryview.c:415 src/summaryview.c:417 src/summaryview.c:423
329 #: src/summaryview.c:435 src/summaryview.c:447 src/summaryview.c:453
330 #: src/summaryview.c:456
331 msgid "/---"
332 msgstr "/---"
333
334 #: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:420
335 msgid "/_Delete"
336 msgstr "/Èçòðèé"
337
338 #: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
339 msgid "/C_ut"
340 msgstr "/Èçðåæè"
341
342 #: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415
343 msgid "/_Copy"
344 msgstr "/Êîïèðàé"
345
346 #: src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
347 msgid "/_Paste"
348 msgstr "/Ïîñòàâè"
349
350 #: src/addressbook.c:418
351 msgid "/Pa_ste Address"
352 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
353
354 #: src/addressbook.c:430 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
355 msgid "Unknown"
356 msgstr "Íåèçâåñòåí"
357
358 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:456 src/importldif.c:119
359 msgid "Success"
360 msgstr "Óñïåõ"
361
362 #: src/addressbook.c:438 src/importldif.c:120
363 msgid "Bad arguments"
364 msgstr "Íåêîðåêòíè àðãóìåíòè"
365
366 #: src/addressbook.c:439 src/importldif.c:121
367 msgid "File not specified"
368 msgstr "Íå å ïîñî÷åí ôàéë"
369
370 #: src/addressbook.c:440 src/importldif.c:122
371 msgid "Error opening file"
372 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà ôàéë."
373
374 #: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:123
375 msgid "Error reading file"
376 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà ôàéë"
377
378 #: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:124
379 msgid "End of file encountered"
380 msgstr "Äîñòèãíàò å êðàÿ íà ôàéëà"
381
382 #: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:125
383 msgid "Error allocating memory"
384 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàåìàíåòî íà ïàìåò"
385
386 #: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:126
387 msgid "Bad file format"
388 msgstr "Ëîø ôîðìàò íà ôàéë"
389
390 #: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:127
391 msgid "Error writing to file"
392 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïèñàíåòî âúâ ôàéë"
393
394 #: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:128
395 msgid "Error opening directory"
396 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà äèðåêòîðèÿ"
397
398 #: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:129
399 msgid "No path specified"
400 msgstr "Íå å ïîñî÷åí ïúò"
401
402 #: src/addressbook.c:457
403 msgid "Error connecting to LDAP server"
404 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
405
406 #: src/addressbook.c:458
407 msgid "Error initializing LDAP"
408 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèèðàíåòî íà LDAP"
409
410 #: src/addressbook.c:459
411 msgid "Error binding to LDAP server"
412 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíåòî êúì LDAP ñúðâúð"
413
414 #: src/addressbook.c:460
415 msgid "Error searching LDAP database"
416 msgstr "Ãðåøêà ïðè òúðñåíåòî íà LDAP áàçàòà äàííè"
417
418 #: src/addressbook.c:461
419 msgid "Timeout performing LDAP operation"
420 msgstr "Òàéìàóò ïðè èçïúëíåíèåòî íà LDAP îïåðàöèÿòà"
421
422 #: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:463
423 msgid "Error in LDAP search criteria"
424 msgstr "Ãðåøêà â LDAP êðèòåðèÿ çà òúðñåíå"
425
426 #: src/addressbook.c:464
427 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
428 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè LDAP äàííè ïî òúðñåíèÿ êðèòåðèé"
429
430 #: src/addressbook.c:613
431 msgid "E-Mail address"
432 msgstr "E-Mail àäðåñ"
433
434 #: src/addressbook.c:617 src/prefs_common.c:2930 src/toolbar.c:169
435 #: src/toolbar.c:1689
436 msgid "Address book"
437 msgstr "Àäðåñíèê"
438
439 #: src/addressbook.c:716
440 msgid "Name:"
441 msgstr "Èìå:"
442
443 #: src/addressbook.c:748 src/addressbook.c:2169 src/addressbook.c:2176
444 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:367
445 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
446 #: src/prefs_filtering.c:228 src/prefs_filtering.c:538 src/prefs_matcher.c:570
447 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:782
448 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:358 src/toolbar.c:450
449 msgid "Delete"
450 msgstr "Èçòðèé"
451
452 #: src/addressbook.c:754
453 msgid "Lookup"
454 msgstr "Ïîòúðñè"
455
456 #: src/addressbook.c:766 src/compose.c:1392 src/compose.c:3078
457 #: src/compose.c:4378 src/compose.c:5077 src/headerview.c:55
458 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
459 msgid "To:"
460 msgstr "Äî:"
461
462 #: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1376 src/compose.c:3077
463 #: src/prefs_template.c:175
464 msgid "Cc:"
465 msgstr "Cc:"
466
467 #: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1379 src/prefs_template.c:176
468 msgid "Bcc:"
469 msgstr "Bcc:"
470
471 #: src/addressbook.c:975 src/addressbook.c:998
472 msgid "Delete address(es)"
473 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
474
475 #: src/addressbook.c:976
476 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
477 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
478
479 #: src/addressbook.c:999
480 msgid "Really delete the address(es)?"
481 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
482
483 #: src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176 src/compose.c:2906
484 #: src/compose.c:6140 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:167 src/inc.c:298
485 #: src/mainwindow.c:1367 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:869
486 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1063
487 #: src/prefs_filtering.c:1494 src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:632
488 #: src/prefs_scoring.c:769 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
489 #: src/summaryview.c:912 src/summaryview.c:1356 src/summaryview.c:1400
490 #: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1499
491 #: src/summaryview.c:1524 src/summaryview.c:1549 src/summaryview.c:1574
492 #: src/summaryview.c:3064 src/toolbar.c:1980
493 msgid "No"
494 msgstr "Íå"
495
496 #: src/addressbook.c:1512 src/addressbook.c:1585
497 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
498 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
499
500 #: src/addressbook.c:1523
501 msgid "Cannot paste into an address group."
502 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
503
504 #: src/addressbook.c:2166
505 #, c-format
506 msgid ""
507 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
508 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
509 msgstr ""
510 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
511 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
512
513 #: src/addressbook.c:2170
514 msgid "Folder only"
515 msgstr "Ïàïêà ñàìî"
516
517 #: src/addressbook.c:2170
518 msgid "Folder and Addresses"
519 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
520
521 #: src/addressbook.c:2175
522 #, c-format
523 msgid "Really delete `%s' ?"
524 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
525
526 #: src/addressbook.c:2925
527 msgid "New user, could not save index file."
528 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
529
530 #: src/addressbook.c:2929
531 msgid "New user, could not save address book files."
532 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
533
534 #: src/addressbook.c:2939
535 msgid "Old address book converted successfully."
536 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
537
538 #: src/addressbook.c:2944
539 msgid ""
540 "Old address book converted,\n"
541 "could not save new address index file"
542 msgstr ""
543 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
544 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
545
546 #: src/addressbook.c:2957
547 msgid ""
548 "Could not convert address book,\n"
549 "but created empty new address book files."
550 msgstr ""
551 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
552 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
553
554 #: src/addressbook.c:2963
555 msgid ""
556 "Could not convert address book,\n"
557 "could not create new address book files."
558 msgstr ""
559 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
560 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
561
562 #: src/addressbook.c:2968
563 msgid ""
564 "Could not convert address book\n"
565 "and could not create new address book files."
566 msgstr ""
567 "Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
568 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
569
570 #: src/addressbook.c:2975
571 msgid "Addressbook conversion error"
572 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
573
574 #: src/addressbook.c:2979
575 msgid "Addressbook conversion"
576 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
577
578 #: src/addressbook.c:3014
579 msgid "Addressbook Error"
580 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
581
582 #: src/addressbook.c:3015
583 msgid "Could not read address index"
584 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
585
586 #: src/addressbook.c:3508 src/prefs_common.c:1050
587 msgid "Interface"
588 msgstr "Èíòåðôåéñ"
589
590 #: src/addressbook.c:3524 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
591 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
592 msgid "Address Book"
593 msgstr "Àäðåñíèê"
594
595 #: src/addressbook.c:3540
596 msgid "Person"
597 msgstr "Ëèöå"
598
599 #: src/addressbook.c:3556
600 msgid "EMail Address"
601 msgstr "EMail Àäðåñ"
602
603 #: src/addressbook.c:3572
604 msgid "Group"
605 msgstr "Ãðóïà"
606
607 #: src/addressbook.c:3588 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:374
608 #: src/prefs_account.c:2073
609 msgid "Folder"
610 msgstr "Ïàïêà"
611
612 #: src/addressbook.c:3604
613 msgid "vCard"
614 msgstr "vCard"
615
616 #: src/addressbook.c:3620 src/addressbook.c:3636
617 msgid "JPilot"
618 msgstr "JPilot"
619
620 #: src/addressbook.c:3652
621 msgid "LDAP Server"
622 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
623
624 #: src/addrgather.c:156
625 msgid "Please specify name for address book."
626 msgstr "Ìîëÿ óêàæåòå èìå çà àäðåñíèêà."
627
628 #: src/addrgather.c:176
629 msgid "Please select the mail headers to search."
630 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå çàãëàâêè â êîèòî äà òúðñÿ."
631
632 #: src/addrgather.c:183
633 msgid "Busy harvesting addresses..."
634 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñèòå ..."
635
636 #: src/addrgather.c:221
637 msgid "Addresses gathered successfully."
638 msgstr "Àäðåñèòå ñà ñúáðàíè óñïåøíî."
639
640 #: src/addrgather.c:285
641 msgid "No folder or message was selected."
642 msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà, íèòî ñúîáùåíèå."
643
644 #: src/addrgather.c:293
645 msgid ""
646 "Please select a folder to process from the folder\n"
647 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
648 "the message list."
649 msgstr ""
650 "Ìîëÿ, èçáåðåòå ïàïêà îò ñïèñúêà ñ ïàïêè, êîÿòî äà\n"
651 "îáðàáîòÿ. Àëòåðíàòèâíî, èçáåðåòå ñúîáùåíèå îò\n"
652 "ñïèñúêà ñúñ ñúîáùåíèÿ."
653
654 #: src/addrgather.c:345
655 msgid "Folder :"
656 msgstr "Ïàïêà :"
657
658 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
659 msgid "Address Book :"
660 msgstr "Àäðåñíèê :"
661
662 #: src/addrgather.c:366
663 msgid "Folder Size :"
664 msgstr "Ðàçìåð íà ïàïêà :"
665
666 #: src/addrgather.c:381
667 msgid "Process these mail header fields"
668 msgstr "Îáðàáîòè òåçè ïîëåòà îò çàãëàâêàòà"
669
670 #: src/addrgather.c:399
671 msgid "Include sub-folders"
672 msgstr "Âêëþ÷è ïîä-ïàïêè"
673
674 #: src/addrgather.c:422
675 msgid "Header Name"
676 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
677
678 #: src/addrgather.c:423
679 msgid "Address Count"
680 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
681
682 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:260
683 #: src/messageview.c:410
684 msgid "Warning"
685 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
686
687 #: src/addrgather.c:528
688 msgid "Header Fields"
689 msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
690
691 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
692 msgid "Finish"
693 msgstr "Çàâúðøè"
694
695 #: src/addrgather.c:588
696 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
697 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
698
699 #: src/addrgather.c:596
700 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
701 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò ïàïêà"
702
703 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
704 msgid "Common address"
705 msgstr "Îáùè àäðåñè"
706
707 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
708 msgid "Personal address"
709 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
710
711 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5834 src/main.c:530
712 msgid "Notice"
713 msgstr "Ñúîáùåíèå"
714
715 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3388 src/inc.c:556
716 msgid "Error"
717 msgstr "Ãðåøêà"
718
719 #: src/alertpanel.c:190
720 msgid "View log"
721 msgstr "Âèæ ëîã"
722
723 #: src/alertpanel.c:308
724 msgid "Show this message next time"
725 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
726
727 #: src/common/nntp.c:61
728 #, c-format
729 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
730 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
731
732 #: src/common/nntp.c:149 src/common/nntp.c:212
733 #, c-format
734 msgid "protocol error: %s\n"
735 msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà: %s\n"
736
737 #: src/common/nntp.c:172 src/common/nntp.c:218
738 msgid "protocol error\n"
739 msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà\n"
740
741 #: src/common/nntp.c:268 src/common/nntp.c:274
742 msgid "Error occurred while posting\n"
743 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
744
745 #: src/common/smtp.c:112
746 #, c-format
747 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
748 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ SMTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
749
750 #: src/common/smtp.c:119
751 msgid "SSL connection failed"
752 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
753
754 #: src/common/smtp.c:126
755 #, c-format
756 msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
757 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ñå ñâúðçâàõ ñ %s:%d\n"
758
759 #: src/common/smtp.c:143 src/common/smtp.c:166
760 msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
761 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ EHLO\n"
762
763 #: src/common/smtp.c:144
764 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
765 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ HELO\n"
766
767 #: src/common/smtp.c:158
768 msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
769 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ STARTTLS\n"
770
771 #: src/common/smtp.c:225
772 msgid "SMTP AUTH not available\n"
773 msgstr "SMTP AUTH íå å íà ðàçïîëîæåíèå\n"
774
775 #: src/common/ssl.c:88
776 msgid "Error creating ssl context\n"
777 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
778
779 #: src/common/ssl.c:107
780 #, c-format
781 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
782 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè (%s)\n"
783
784 #: src/common/ssl.c:114
785 #, c-format
786 msgid "SSL connection using %s\n"
787 msgstr "SSL âðúçêà ïîëçâàéêè %s\n"
788
789 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
790 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
791 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
792 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
793 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
794 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
795 msgid "<not in certificate>"
796 msgstr "<not in certificate>"
797
798 #: src/common/ssl_certificate.c:189
799 #, c-format
800 msgid ""
801 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
802 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
803 "  Fingerprint: %s\n"
804 "  Signature status: %s"
805 msgstr ""
806 "  Ñîáñòâåíèê: %s (%s) â %s\n"
807 "  Ïîäïèñàí îò: %s (%s) â %s\n"
808 "  Îòïå÷àòúê: %s\n"
809 "  Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
810
811 #: src/common/ssl_certificate.c:307
812 msgid "Can't load X509 default paths"
813 msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ X509 ïîäðàçáèðàùèòå ñå ïúòèùà"
814
815 #: src/common/ssl_certificate.c:362
816 #, c-format
817 msgid ""
818 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
819 "%s"
820 msgstr ""
821 "%s ïîêàçâà íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò:\n"
822 "%s"
823
824 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
825 #, c-format
826 msgid ""
827 "%s\n"
828 "\n"
829 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
830 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
831 msgstr ""
832 "%s\n"
833 "\n"
834 "Íÿìà äà áúäå èçòåãëÿíà ïîùà ñ òîçè àêàóíò äîêàòî íå çàïàçèòå ñåðòèôèêàò.\n"
835 "(Îòìàðêèðàéòå îïöèÿ \"%s\").\n"
836
837 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
838 #: src/prefs_common.c:2765
839 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
840 msgstr "Íå èçêàðâàé ñêà÷àùî ñúîáùåíèå çà ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå"
841
842 #: src/common/ssl_certificate.c:398
843 #, c-format
844 msgid ""
845 "%s's SSL certificate changed !\n"
846 "We have saved this one:\n"
847 "%s\n"
848 "\n"
849 "It is now:\n"
850 "%s\n"
851 "\n"
852 "This could mean the server answering is not the known one."
853 msgstr ""
854 "SSL ñåðòèôèêàòà íà %s å ïðîìåíåí !\n"
855 "Èìàìå çàïàçåí òîçè:\n"
856 "%s\n"
857 "\n"
858 "À ñåãà å:\n"
859 "%s\n"
860 "\n"
861 "Òîâà ìîæå äà îçíà÷àâà, ÷å îòãîâàðÿùèÿ ñúðâúð íå å òîçè êîéòî çíàåì."
862
863 #: src/compose.c:483
864 msgid "/_Add..."
865 msgstr "/Äîáàâè..."
866
867 #: src/compose.c:484
868 msgid "/_Remove"
869 msgstr "/Ìàõíè"
870
871 #: src/compose.c:486 src/folderview.c:287 src/folderview.c:308
872 #: src/folderview.c:329 src/folderview.c:348
873 msgid "/_Properties..."
874 msgstr "/Ñâîéñòâà..."
875
876 #: src/compose.c:492
877 msgid "/_File/_Attach file"
878 msgstr "/Ôàéë/Ïðèêðåïè ôàéë"
879
880 #: src/compose.c:493
881 msgid "/_File/_Insert file"
882 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
883
884 #: src/compose.c:494
885 msgid "/_File/Insert si_gnature"
886 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
887
888 #: src/compose.c:499
889 msgid "/_Edit/_Undo"
890 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Îòìÿíà"
891
892 #: src/compose.c:500
893 msgid "/_Edit/_Redo"
894 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Redo"
895
896 #: src/compose.c:502
897 msgid "/_Edit/Cu_t"
898 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
899
900 #: src/compose.c:505
901 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
902 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
903
904 #: src/compose.c:507 src/mainwindow.c:434
905 msgid "/_Edit/Select _all"
906 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
907
908 #: src/compose.c:508
909 msgid "/_Edit/A_dvanced"
910 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
911
912 #: src/compose.c:509
913 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
914 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
915
916 #: src/compose.c:514
917 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
918 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
919
920 #: src/compose.c:519
921 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
922 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
923
924 #: src/compose.c:524
925 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
926 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
927
928 #: src/compose.c:529
929 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
930 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
931
932 #: src/compose.c:534
933 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
934 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
935
936 #: src/compose.c:539
937 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
938 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
939
940 #: src/compose.c:544
941 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
942 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
943
944 #: src/compose.c:549
945 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
946 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
947
948 #: src/compose.c:554
949 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
950 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
951
952 #: src/compose.c:559
953 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
954 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
955
956 #: src/compose.c:564
957 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
958 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
959
960 #: src/compose.c:569
961 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
962 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
963
964 #: src/compose.c:574
965 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
966 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
967
968 #: src/compose.c:579
969 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
970 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
971
972 #: src/compose.c:585
973 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
974 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
975
976 #: src/compose.c:587
977 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
978 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
979
980 #: src/compose.c:589
981 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
982 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
983
984 #: src/compose.c:592
985 msgid "/_Spelling"
986 msgstr "/Ñïåëèíã"
987
988 #: src/compose.c:593
989 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
990 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
991
992 #: src/compose.c:595
993 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
994 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
995
996 #: src/compose.c:597
997 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
998 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
999
1000 #: src/compose.c:599
1001 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1002 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
1003
1004 #: src/compose.c:601
1005 msgid "/_Spelling/---"
1006 msgstr "/Ñïåëèíã/---"
1007
1008 #: src/compose.c:602
1009 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1010 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
1011
1012 #: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:440 src/summaryview.c:448
1013 msgid "/_View"
1014 msgstr "/Èçãëåä"
1015
1016 #: src/compose.c:607
1017 msgid "/_View/_To"
1018 msgstr "/Èçãëåä/Äî"
1019
1020 #: src/compose.c:608
1021 msgid "/_View/_Cc"
1022 msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
1023
1024 #: src/compose.c:609
1025 msgid "/_View/_Bcc"
1026 msgstr "/Èçãëåä/_Bcc"
1027
1028 #: src/compose.c:610
1029 msgid "/_View/_Reply to"
1030 msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
1031
1032 #: src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/compose.c:615 src/mainwindow.c:458
1033 #: src/mainwindow.c:461 src/mainwindow.c:490 src/mainwindow.c:514
1034 #: src/mainwindow.c:596 src/mainwindow.c:600
1035 msgid "/_View/---"
1036 msgstr "/Èçãëåä/---"
1037
1038 #: src/compose.c:612
1039 msgid "/_View/_Followup to"
1040 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1041
1042 #: src/compose.c:614
1043 msgid "/_View/R_uler"
1044 msgstr "/Èçãëåä/Ëèíèÿ"
1045
1046 #: src/compose.c:616
1047 msgid "/_View/_Attachment"
1048 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïêè"
1049
1050 #: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:153
1051 msgid "/_Message"
1052 msgstr "/Ñúîáùåíèå"
1053
1054 #: src/compose.c:619
1055 msgid "/_Message/_Send"
1056 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
1057
1058 #: src/compose.c:621
1059 msgid "/_Message/Send _later"
1060 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïî-êúñíî"
1061
1062 #: src/compose.c:623 src/compose.c:629 src/compose.c:634 src/compose.c:636
1063 #: src/compose.c:640 src/compose.c:646 src/compose.c:653 src/mainwindow.c:608
1064 #: src/mainwindow.c:610 src/mainwindow.c:620 src/mainwindow.c:623
1065 #: src/mainwindow.c:625 src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:161
1066 #: src/messageview.c:164
1067 msgid "/_Message/---"
1068 msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
1069
1070 #: src/compose.c:624
1071 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1072 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
1073
1074 #: src/compose.c:626
1075 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1076 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
1077
1078 #: src/compose.c:630
1079 msgid "/_Message/_To"
1080 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Äî"
1081
1082 #: src/compose.c:631
1083 msgid "/_Message/_Cc"
1084 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
1085
1086 #: src/compose.c:632
1087 msgid "/_Message/_Bcc"
1088 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Bcc"
1089
1090 #: src/compose.c:633
1091 msgid "/_Message/_Reply to"
1092 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
1093
1094 #: src/compose.c:635
1095 msgid "/_Message/_Followup to"
1096 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1097
1098 #: src/compose.c:637
1099 msgid "/_Message/_Attach"
1100 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
1101
1102 #: src/compose.c:641
1103 msgid "/_Message/Si_gn"
1104 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
1105
1106 #: src/compose.c:642
1107 msgid "/_Message/_Encrypt"
1108 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
1109
1110 #: src/compose.c:643
1111 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1112 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/MIME"
1113
1114 #: src/compose.c:644
1115 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1116 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/Inline"
1117
1118 #: src/compose.c:647
1119 msgid "/_Message/_Priority"
1120 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
1121
1122 #: src/compose.c:648
1123 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1124 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
1125
1126 #: src/compose.c:649
1127 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1128 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
1129
1130 #: src/compose.c:650
1131 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1132 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
1133
1134 #: src/compose.c:651
1135 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1136 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
1137
1138 #: src/compose.c:652
1139 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1140 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
1141
1142 #: src/compose.c:654
1143 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1144 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
1145
1146 #: src/compose.c:655 src/mainwindow.c:640
1147 msgid "/_Tools"
1148 msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
1149
1150 #: src/compose.c:656
1151 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1152 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
1153
1154 #: src/compose.c:657
1155 msgid "/_Tools/_Address book"
1156 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
1157
1158 #: src/compose.c:658
1159 msgid "/_Tools/_Template"
1160 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
1161
1162 #: src/compose.c:659 src/mainwindow.c:663
1163 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1164 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
1165
1166 #: src/compose.c:1382
1167 msgid "Reply-To:"
1168 msgstr "Reply-To:"
1169
1170 #: src/compose.c:1385 src/compose.c:4375 src/compose.c:5079
1171 #: src/headerview.c:56
1172 msgid "Newsgroups:"
1173 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
1174
1175 #: src/compose.c:1388
1176 msgid "Followup-To:"
1177 msgstr "Followup-To:"
1178
1179 #: src/compose.c:1682
1180 msgid "Quote mark format error."
1181 msgstr "Ãðåøêà ïðè ôîðìàòà íà çíàêà çà öèòèðàíå."
1182
1183 #: src/compose.c:1694
1184 msgid "Message reply/forward format error."
1185 msgstr "Ãðåøêà ïðè reply/forward ôîðìàòà."
1186
1187 #: src/compose.c:2006
1188 #, c-format
1189 msgid "File %s is empty."
1190 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí."
1191
1192 #: src/compose.c:2010
1193 #, c-format
1194 msgid "Can't read %s."
1195 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
1196
1197 #: src/compose.c:2038
1198 #, c-format
1199 msgid "Message: %s"
1200 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
1201
1202 #: src/compose.c:2724
1203 msgid " [Edited]"
1204 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
1205
1206 #: src/compose.c:2726
1207 #, c-format
1208 msgid "%s - Compose message%s"
1209 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1210
1211 #: src/compose.c:2729
1212 #, c-format
1213 msgid "Compose message%s"
1214 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1215
1216 #: src/compose.c:2753 src/compose.c:2996
1217 msgid ""
1218 "Account for sending mail is not specified.\n"
1219 "Please select a mail account before sending."
1220 msgstr ""
1221 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
1222 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
1223
1224 #: src/compose.c:2896
1225 msgid "Recipient is not specified."
1226 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
1227
1228 #: src/compose.c:2904 src/messageview.c:410 src/prefs_account.c:758
1229 #: src/prefs_common.c:1032 src/toolbar.c:350 src/toolbar.c:397
1230 msgid "Send"
1231 msgstr "Èçïðàòè"
1232
1233 #: src/compose.c:2905
1234 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1235 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
1236
1237 #: src/compose.c:2926
1238 msgid "Could not queue message for sending"
1239 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
1240
1241 #: src/compose.c:2931
1242 msgid ""
1243 "The message was queued but could not be sent.\n"
1244 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1245 msgstr ""
1246
1247 #: src/compose.c:3012 src/procmsg.c:985
1248 #, c-format
1249 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1250 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
1251
1252 #: src/compose.c:3026 src/messageview.c:487
1253 msgid "Queueing"
1254 msgstr "Èç÷àêâàì"
1255
1256 #: src/compose.c:3027
1257 msgid ""
1258 "Error occurred while sending the message.\n"
1259 "Put this message into queue folder?"
1260 msgstr ""
1261 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
1262 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
1263
1264 #: src/compose.c:3033
1265 msgid "Can't queue the message."
1266 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
1267
1268 #: src/compose.c:3036
1269 msgid "Error occurred while sending the message."
1270 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
1271
1272 #: src/compose.c:3049
1273 msgid "Can't save the message to Sent."
1274 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
1275
1276 #: src/compose.c:3278
1277 #, c-format
1278 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1279 msgstr ""
1280
1281 #: src/compose.c:3384
1282 #, c-format
1283 msgid ""
1284 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1285 "%s to %s.\n"
1286 "Send it anyway?"
1287 msgstr ""
1288 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî\n"
1289 "%s êúì %s.\n"
1290 "Äà ãî èçïðàòÿ ëè âñå ïàê?"
1291
1292 #: src/compose.c:3643
1293 msgid "No account for sending mails available!"
1294 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
1295
1296 #: src/compose.c:3653
1297 msgid "No account for posting news available!"
1298 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
1299
1300 #: src/compose.c:4455 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1301 msgid "From:"
1302 msgstr "Îò"
1303
1304 #: src/compose.c:4559 src/compose.c:4729 src/compose.c:5595
1305 msgid "MIME type"
1306 msgstr "MIME òèï"
1307
1308 #: src/compose.c:4560 src/compose.c:4730 src/mimeview.c:151
1309 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299
1310 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:468
1311 msgid "Size"
1312 msgstr "Ðàçìåð"
1313
1314 #: src/compose.c:4624
1315 msgid "Save Message to "
1316 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
1317
1318 #: src/compose.c:4644 src/prefs_filtering.c:496
1319 msgid "Select ..."
1320 msgstr " Èçáåðè ... "
1321
1322 #: src/compose.c:4780 src/prefs_account.c:1321 src/prefs_customheader.c:188
1323 #: src/prefs_matcher.c:146
1324 msgid "Header"
1325 msgstr "Çàãëàâêà"
1326
1327 #: src/compose.c:4782 src/mimeview.c:198
1328 msgid "Attachments"
1329 msgstr "Ïðèêðåïêè"
1330
1331 #: src/compose.c:4784
1332 msgid "Others"
1333 msgstr "Äðóãè"
1334
1335 #: src/compose.c:4799 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
1336 #: src/summary_search.c:163
1337 msgid "Subject:"
1338 msgstr "Òåìà:"
1339
1340 #: src/compose.c:5032 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:279
1341 #: src/gtkaspell.c:1420 src/gtkaspell.c:2017 src/summaryview.c:4277
1342 msgid "None"
1343 msgstr "Íèêîé"
1344
1345 #: src/compose.c:5040
1346 #, c-format
1347 msgid ""
1348 "Spell checker could not be started.\n"
1349 "%s"
1350 msgstr ""
1351 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
1352 "%s"
1353
1354 #: src/compose.c:5490
1355 msgid "Invalid MIME type."
1356 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
1357
1358 #: src/compose.c:5508
1359 msgid "File doesn't exist or is empty."
1360 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
1361
1362 #: src/compose.c:5577
1363 msgid "Properties"
1364 msgstr "Ñâîéñòâà"
1365
1366 #: src/compose.c:5622
1367 msgid "Encoding"
1368 msgstr "Åíêîäèíã"
1369
1370 #: src/compose.c:5653
1371 msgid "Path"
1372 msgstr "Ïúò"
1373
1374 #: src/compose.c:5654 src/prefs_toolbar.c:803
1375 msgid "File name"
1376 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
1377
1378 #: src/compose.c:5831
1379 #, c-format
1380 msgid ""
1381 "The external editor is still working.\n"
1382 "Force terminating the process?\n"
1383 "process group id: %d"
1384 msgstr ""
1385 "Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
1386 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
1387 "process group id: %d"
1388
1389 #: src/compose.c:6138 src/inc.c:165 src/inc.c:296 src/toolbar.c:1978
1390 msgid "Offline warning"
1391 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
1392
1393 #: src/compose.c:6139 src/inc.c:166 src/inc.c:297 src/toolbar.c:1979
1394 msgid "You're working offline. Override?"
1395 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
1396
1397 #: src/compose.c:6253 src/compose.c:6274
1398 msgid "Select file"
1399 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
1400
1401 #: src/compose.c:6309
1402 msgid "Discard message"
1403 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
1404
1405 #: src/compose.c:6310
1406 msgid "This message has been modified. discard it?"
1407 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
1408
1409 #: src/compose.c:6311
1410 msgid "Discard"
1411 msgstr "Îòõâúðëè"
1412
1413 #: src/compose.c:6311
1414 msgid "to Draft"
1415 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
1416
1417 #: src/compose.c:6346
1418 #, c-format
1419 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1420 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
1421
1422 #: src/compose.c:6348
1423 msgid "Apply template"
1424 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
1425
1426 #: src/compose.c:6349
1427 msgid "Replace"
1428 msgstr "Çàìåíè"
1429
1430 #: src/compose.c:6349 src/toolbar.c:401
1431 msgid "Insert"
1432 msgstr "Âìúêíè"
1433
1434 #: src/crash.c:144
1435 #, c-format
1436 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1437 msgstr "Sylpheed ïðîöåñ (%ld) ïîëó÷è ñèãíàë %ld"
1438
1439 #: src/crash.c:189
1440 msgid "Sylpheed has crashed"
1441 msgstr "Sylpheed ñå ñðèíà"
1442
1443 #: src/crash.c:205
1444 #, c-format
1445 msgid ""
1446 "%s.\n"
1447 "Please file a bug report and include the information below."
1448 msgstr ""
1449 "%s.\n"
1450 "Ìîëÿ äîêëàäâàéòå áúã âêëþ÷âàéêè äîëóïîñî÷åíàòà èíôîðìàöèÿ."
1451
1452 #: src/crash.c:210
1453 msgid "Debug log"
1454 msgstr "Äíåâíèê çà äåáúã"
1455
1456 #: src/crash.c:250
1457 msgid "Save..."
1458 msgstr "Çàïàçè..."
1459
1460 #: src/crash.c:255
1461 msgid "Create bug report"
1462 msgstr "Ñúçäàé ðàïîðò çà áúã"
1463
1464 #: src/crash.c:304
1465 msgid "Save crash information"
1466 msgstr "Çàïàçè Èíôîðìàöèÿ çà áúãà"
1467
1468 #: src/editaddress.c:143
1469 msgid "Add New Person"
1470 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
1471
1472 #: src/editaddress.c:144
1473 msgid "Edit Person Details"
1474 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ëèöåòî"
1475
1476 #: src/editaddress.c:285
1477 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1478 msgstr "E-mail àäðåñ òðÿáâà äà áúäå ïîïúëíåí."
1479
1480 #: src/editaddress.c:422
1481 msgid "A Name and Value must be supplied."
1482 msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
1483
1484 #: src/editaddress.c:480
1485 msgid "Edit Person Data"
1486 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
1487
1488 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
1489 msgid "Display Name"
1490 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
1491
1492 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1493 msgid "Last Name"
1494 msgstr "Ôàìèëèÿ"
1495
1496 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1497 msgid "First Name"
1498 msgstr "Èìå"
1499
1500 #: src/editaddress.c:589
1501 msgid "Nickname"
1502 msgstr "Ïðÿêîð"
1503
1504 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1505 #: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1506 msgid "E-Mail Address"
1507 msgstr "E-Mail àäðåñ"
1508
1509 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1510 msgid "Alias"
1511 msgstr "Ïñåâäîíèì"
1512
1513 #: src/editaddress.c:710
1514 msgid "Move Up"
1515 msgstr "Íàãîðå"
1516
1517 #: src/editaddress.c:713
1518 msgid "Move Down"
1519 msgstr "Íàäîëó"
1520
1521 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
1522 msgid "Modify"
1523 msgstr "Ïðîìåíè"
1524
1525 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1526 #: src/summary_search.c:207
1527 msgid "Clear"
1528 msgstr "Èç÷èñòè"
1529
1530 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1531 #: src/prefs_matcher.c:455
1532 msgid "Value"
1533 msgstr "Ñòîéíîñò"
1534
1535 #: src/editaddress.c:883
1536 msgid "Basic Data"
1537 msgstr "Îñíîâíè äàííè"
1538
1539 #: src/editaddress.c:885
1540 msgid "User Attributes"
1541 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1542
1543 #: src/editbook.c:112
1544 msgid "File appears to be Ok."
1545 msgstr "Ôàéëà èçãëåæäà íàðåä."
1546
1547 #: src/editbook.c:115
1548 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1549 msgstr "Ôàéëà íå èçãëåæäà äà å âúâ âàëèäåí ôîðìàò çà àäðåñíèê."
1550
1551 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1552 msgid "Could not read file."
1553 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
1554
1555 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1556 msgid "Edit Addressbook"
1557 msgstr "Ðåäàêòèðàé Àäðåñíèêà"
1558
1559 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1560 msgid " Check File "
1561 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
1562
1563 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1564 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1538
1565 msgid "File"
1566 msgstr "Ôàéë"
1567
1568 #: src/editbook.c:283
1569 msgid "Add New Addressbook"
1570 msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
1571
1572 #: src/editgroup.c:103
1573 msgid "A Group Name must be supplied."
1574 msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
1575
1576 #: src/editgroup.c:264
1577 msgid "Edit Group Data"
1578 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
1579
1580 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1581 msgid "Group Name"
1582 msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
1583
1584 #: src/editgroup.c:311
1585 msgid "Addresses in Group"
1586 msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
1587
1588 #: src/editgroup.c:313
1589 msgid " -> "
1590 msgstr " -> "
1591
1592 #: src/editgroup.c:340
1593 msgid " <- "
1594 msgstr " <- "
1595
1596 #: src/editgroup.c:342
1597 msgid "Available Addresses"
1598 msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
1599
1600 #: src/editgroup.c:402
1601 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1602 msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
1603
1604 #: src/editgroup.c:450
1605 msgid "Edit Group Details"
1606 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
1607
1608 #: src/editgroup.c:453
1609 msgid "Add New Group"
1610 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
1611
1612 #: src/editgroup.c:503
1613 msgid "Edit folder"
1614 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
1615
1616 #: src/editgroup.c:503
1617 msgid "Input the new name of folder:"
1618 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
1619
1620 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1951 src/folderview.c:2003
1621 #: src/folderview.c:2276
1622 msgid "New folder"
1623 msgstr "Íîâà ïàïêà"
1624
1625 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1952 src/folderview.c:2004
1626 msgid "Input the name of new folder:"
1627 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
1628
1629 #: src/editjpilot.c:189
1630 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1631 msgstr "Ôàéëà íå èãëåæäà äà å â JPilot ôîðìàò."
1632
1633 #: src/editjpilot.c:225
1634 msgid "Select JPilot File"
1635 msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
1636
1637 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1638 msgid "Edit JPilot Entry"
1639 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
1640
1641 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1642 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
1643 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2101
1644 msgid " ... "
1645 msgstr " ... "
1646
1647 #: src/editjpilot.c:319
1648 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1649 msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àòðèáóòè"
1650
1651 #: src/editjpilot.c:408
1652 msgid "Add New JPilot Entry"
1653 msgstr "Add New JPilot Entry"
1654
1655 #: src/editldap.c:164
1656 msgid "Connected successfully to server"
1657 msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
1658
1659 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1660 msgid "Could not connect to server"
1661 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
1662
1663 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1664 msgid "Edit LDAP Server"
1665 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
1666
1667 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1668 msgid "Hostname"
1669 msgstr "Hostname"
1670
1671 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1672 msgid "Port"
1673 msgstr "Ïîðò"
1674
1675 #: src/editldap.c:328
1676 msgid " Check Server "
1677 msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
1678
1679 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1680 msgid "Search Base"
1681 msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
1682
1683 #: src/editldap.c:390
1684 msgid "Search Criteria"
1685 msgstr "Òúðñè Êðèòåðèé"
1686
1687 #: src/editldap.c:397
1688 msgid " Reset "
1689 msgstr " Ïðîìåíè "
1690
1691 #: src/editldap.c:402
1692 msgid "Bind DN"
1693 msgstr "Bind DN"
1694
1695 #: src/editldap.c:411
1696 msgid "Bind Password"
1697 msgstr "Bind Password"
1698
1699 #: src/editldap.c:420
1700 msgid "Timeout (secs)"
1701 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
1702
1703 #: src/editldap.c:434
1704 msgid "Maximum Entries"
1705 msgstr "Ìàêñèìóì Entries"
1706
1707 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:754
1708 msgid "Basic"
1709 msgstr "Îñíîâíè"
1710
1711 #: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:642
1712 msgid "Extended"
1713 msgstr "Ðàçøèðåíè"
1714
1715 #: src/editldap.c:547
1716 msgid "Add New LDAP Server"
1717 msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
1718
1719 #: src/editldap_basedn.c:141
1720 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1721 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP - Èçáåðè Search Base"
1722
1723 #: src/editldap_basedn.c:202
1724 msgid "Available Search Base(s)"
1725 msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
1726
1727 #: src/editldap_basedn.c:286
1728 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1729 msgstr "Could not read Search Base(s) from server - ìîëÿ âúâåäåòå ðú÷íî"
1730
1731 #: src/editvcard.c:96
1732 msgid "File does not appear to be vCard format."
1733 msgstr "Ôàéëà íà èçãëåæäà äà å â vCard ôîðìàò."
1734
1735 #: src/editvcard.c:132
1736 msgid "Select vCard File"
1737 msgstr "Èçáåðè vCard Ôàéë"
1738
1739 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1740 msgid "Edit vCard Entry"
1741 msgstr "Ðåäàêòèðàé vCard Âïèñâàíå"
1742
1743 #: src/editvcard.c:296
1744 msgid "Add New vCard Entry"
1745 msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
1746
1747 #: src/exphtmldlg.c:101
1748 msgid "Please specify output directory and file to create."
1749 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è ôàéë çà ñúçäàâàíå."
1750
1751 #: src/exphtmldlg.c:104
1752 msgid "Select stylesheet and formatting."
1753 msgstr "Èçáåðåòå stylesheet è formatting."
1754
1755 #: src/exphtmldlg.c:107
1756 msgid "File exported successfully."
1757 msgstr "Ôàéëà å åêñïîðòèðàí óñïåøíî."
1758
1759 #: src/exphtmldlg.c:154
1760 #, c-format
1761 msgid ""
1762 "HTML Output Directory '%s'\n"
1763 "does not exist. OK to create new directory?"
1764 msgstr ""
1765 "HTML Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
1766 "íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
1767
1768 #: src/exphtmldlg.c:157
1769 msgid "Create Directory"
1770 msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
1771
1772 #: src/exphtmldlg.c:166
1773 #, c-format
1774 msgid ""
1775 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1776 "%s"
1777 msgstr ""
1778 "Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà HTML ôàéë:\n"
1779 "%s"
1780
1781 #: src/exphtmldlg.c:168
1782 msgid "Failed to Create Directory"
1783 msgstr "Íå ìîæàõ äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ"
1784
1785 #: src/exphtmldlg.c:318
1786 msgid "Select HTML Output File"
1787 msgstr "Èçáåðè HTML Output Ôàéë"
1788
1789 #: src/exphtmldlg.c:387
1790 msgid "HTML Output File"
1791 msgstr "HTML Output Ôàéë"
1792
1793 #: src/exphtmldlg.c:443
1794 msgid "Stylesheet"
1795 msgstr "Stylesheet"
1796
1797 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3766 src/prefs_common.c:4101
1798 msgid "Default"
1799 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
1800
1801 #: src/exphtmldlg.c:462
1802 msgid "Full"
1803 msgstr "Ïúëíî èìå"
1804
1805 #: src/exphtmldlg.c:468
1806 msgid "Custom"
1807 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè"
1808
1809 #: src/exphtmldlg.c:474
1810 msgid "Custom-2"
1811 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-2"
1812
1813 #: src/exphtmldlg.c:480
1814 msgid "Custom-3"
1815 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-3"
1816
1817 #: src/exphtmldlg.c:486
1818 msgid "Custom-4"
1819 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-4"
1820
1821 #: src/exphtmldlg.c:500
1822 msgid "Full Name Format"
1823 msgstr "Ïúëíî èìå"
1824
1825 #: src/exphtmldlg.c:507
1826 msgid "First Name, Last Name"
1827 msgstr "Ïúðâî Èìå, Ïîñëåäíî Èìå"
1828
1829 #: src/exphtmldlg.c:513
1830 msgid "Last Name, First Name"
1831 msgstr "Ïîñëåäíî Èìå, Ïúðâî Èìå"
1832
1833 #: src/exphtmldlg.c:527
1834 msgid "Color Banding"
1835 msgstr "Öâåòîâà ãàìà"
1836
1837 #: src/exphtmldlg.c:533
1838 msgid "Format E-Mail Links"
1839 msgstr "Ôîðìàòèðàé E-Mail âðúçêèòå"
1840
1841 #: src/exphtmldlg.c:539
1842 msgid "Format User Attributes"
1843 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1844
1845 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
1846 msgid "File Name"
1847 msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
1848
1849 #: src/exphtmldlg.c:599
1850 msgid "Open with Web Browser"
1851 msgstr "Îòâîðè ñ óåá áðàóçúð"
1852
1853 #: src/exphtmldlg.c:628
1854 msgid "Export Address Book to HTML File"
1855 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
1856
1857 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
1858 msgid "Prev"
1859 msgstr "Ïðåäèøåí"
1860
1861 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:360
1862 #: src/toolbar.c:451
1863 msgid "Next"
1864 msgstr "Ñëåäâàù"
1865
1866 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
1867 msgid "File Info"
1868 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
1869
1870 #: src/exphtmldlg.c:693
1871 msgid "Format"
1872 msgstr "Ôîðìàò"
1873
1874 #: src/export.c:127
1875 msgid "Export"
1876 msgstr "Èçíåñè"
1877
1878 #: src/export.c:146
1879 msgid "Specify target folder and mbox file."
1880 msgstr "Îïðåäåëè ïàïêà öåë è mbox ôàéë."
1881
1882 #: src/export.c:156
1883 msgid "Source dir:"
1884 msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
1885
1886 #: src/export.c:161
1887 msgid "Exporting file:"
1888 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
1889
1890 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:177 src/import.c:183
1891 #: src/prefs_account.c:1224
1892 msgid " Select... "
1893 msgstr " Èçáåðè... "
1894
1895 #: src/export.c:219
1896 msgid "Select exporting file"
1897 msgstr "Èçáåðè ôàéë çà åêñïîðòèðàíå"
1898
1899 #: src/exporthtml.c:796
1900 msgid "Full Name"
1901 msgstr "Ïúëíî èìå"
1902
1903 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
1904 msgid "Attributes"
1905 msgstr "Àòðèáóòè"
1906
1907 #: src/exporthtml.c:1001
1908 msgid "Sylpheed Address Book"
1909 msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
1910
1911 #: src/exporthtml.c:1113
1912 msgid "Name already exists but is not a directory."
1913 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
1914
1915 #: src/exporthtml.c:1116
1916 msgid "No permissions to create directory."
1917 msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
1918
1919 #: src/exporthtml.c:1119
1920 msgid "Name is too long."
1921 msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
1922
1923 #: src/exporthtml.c:1122
1924 msgid "Not specified."
1925 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
1926
1927 # c-format
1928 #: src/folder.c:960
1929 #, c-format
1930 msgid "Processing (%s)...\n"
1931 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)...\n"
1932
1933 #: src/folder.c:1572
1934 #, c-format
1935 msgid "Moving %s to %s (%d%%)...\n"
1936 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s (%d%%)...\n"
1937
1938 #: src/foldersel.c:146
1939 msgid "Select folder"
1940 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
1941
1942 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1107
1943 msgid "Inbox"
1944 msgstr "Âõîäÿùè"
1945
1946 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1123
1947 msgid "Sent"
1948 msgstr "Èçïðàòåíè"
1949
1950 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1139
1951 msgid "Queue"
1952 msgstr "×àêàùè"
1953
1954 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1155
1955 msgid "Trash"
1956 msgstr "Êîø÷å"
1957
1958 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1164
1959 msgid "Drafts"
1960 msgstr "×åðíîâè"
1961
1962 #: src/folderview.c:280 src/folderview.c:296 src/folderview.c:317
1963 msgid "/Create _new folder..."
1964 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
1965
1966 #: src/folderview.c:281 src/folderview.c:297 src/folderview.c:318
1967 msgid "/_Rename folder..."
1968 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
1969
1970 #: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
1971 msgid "/M_ove folder..."
1972 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
1973
1974 #: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
1975 msgid "/_Delete folder"
1976 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
1977
1978 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
1979 msgid "/Remove _mailbox"
1980 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
1981
1982 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:309 src/folderview.c:330
1983 #: src/folderview.c:349
1984 msgid "/_Processing..."
1985 msgstr "/Îáðàáîòâàì..."
1986
1987 #: src/folderview.c:289
1988 msgid "/_Scoring..."
1989 msgstr ""
1990
1991 #: src/folderview.c:294 src/folderview.c:315 src/folderview.c:336
1992 msgid "/Mark all _read"
1993 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
1994
1995 #: src/folderview.c:301 src/folderview.c:322 src/folderview.c:342
1996 msgid "/_Check for new messages"
1997 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
1998
1999 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
2000 msgid "/R_ebuild folder tree"
2001 msgstr "/Ãåíåðèðàé îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà"
2002
2003 #: src/folderview.c:307 src/folderview.c:328 src/folderview.c:347
2004 msgid "/_Search folder..."
2005 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
2006
2007 #: src/folderview.c:310 src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
2008 msgid "/S_coring..."
2009 msgstr ""
2010
2011 #: src/folderview.c:326
2012 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2013 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
2014
2015 #: src/folderview.c:338
2016 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2017 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
2018
2019 #: src/folderview.c:340
2020 msgid "/_Remove newsgroup"
2021 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
2022
2023 #: src/folderview.c:345
2024 msgid "/Remove _news account"
2025 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
2026
2027 #: src/folderview.c:375
2028 msgid "New"
2029 msgstr "Íîâè"
2030
2031 #: src/folderview.c:376
2032 msgid "Unread"
2033 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
2034
2035 #: src/folderview.c:377 src/selective_download.c:800
2036 msgid "#"
2037 msgstr "#"
2038
2039 #: src/folderview.c:621
2040 msgid "Setting folder info..."
2041 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
2042
2043 #: src/folderview.c:805 src/mainwindow.c:2659 src/setup.c:81
2044 #, c-format
2045 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2046 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s%c%s ..."
2047
2048 #: src/folderview.c:809 src/mainwindow.c:2664 src/setup.c:86
2049 #, c-format
2050 msgid "Scanning folder %s ..."
2051 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s ..."
2052
2053 #: src/folderview.c:850
2054 msgid "Rebuilding folder tree..."
2055 msgstr "Ãåíåðèðàì îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
2056
2057 #: src/folderview.c:871
2058 msgid "Rescanning all folder trees..."
2059 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
2060
2061 #: src/folderview.c:968
2062 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2063 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
2064
2065 #: src/folderview.c:1756
2066 #, c-format
2067 msgid "Opening Folder %s..."
2068 msgstr "Îòâàðÿì ïàïêà %s ..."
2069
2070 #: src/folderview.c:1768
2071 msgid "Folder could not be opened."
2072 msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
2073
2074 #: src/folderview.c:1953 src/folderview.c:2005 src/folderview.c:2280
2075 msgid "NewFolder"
2076 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
2077
2078 #: src/folderview.c:1958 src/folderview.c:2054 src/folderview.c:2285
2079 #, c-format
2080 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2081 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
2082
2083 #: src/folderview.c:1971 src/folderview.c:2010 src/folderview.c:2064
2084 #: src/folderview.c:2134 src/folderview.c:2297
2085 #, c-format
2086 msgid "The folder `%s' already exists."
2087 msgstr "Ïàïêàòà `%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
2088
2089 #: src/folderview.c:1978 src/folderview.c:2304
2090 #, c-format
2091 msgid "Can't create the folder `%s'."
2092 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà `%s'."
2093
2094 #: src/folderview.c:2047 src/folderview.c:2124
2095 #, c-format
2096 msgid "Input new name for `%s':"
2097 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà `%s':"
2098
2099 #: src/folderview.c:2048 src/folderview.c:2126
2100 msgid "Rename folder"
2101 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
2102
2103 #: src/folderview.c:2184
2104 #, c-format
2105 msgid ""
2106 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2107 "Do you really want to delete?"
2108 msgstr ""
2109 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä `%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
2110 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
2111
2112 #: src/folderview.c:2186
2113 msgid "Delete folder"
2114 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
2115
2116 #: src/folderview.c:2195
2117 #, c-format
2118 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2119 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
2120
2121 #: src/folderview.c:2243
2122 #, c-format
2123 msgid ""
2124 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2125 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2126 msgstr ""
2127 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
2128 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ñà èçòðèòè îò äèñêà)"
2129
2130 #: src/folderview.c:2245
2131 msgid "Remove mailbox"
2132 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
2133
2134 #: src/folderview.c:2277
2135 msgid ""
2136 "Input the name of new folder:\n"
2137 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2138 " append `/' at the end of the name)"
2139 msgstr ""
2140 "Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
2141 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
2142 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
2143
2144 #: src/folderview.c:2336
2145 #, c-format
2146 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2147 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
2148
2149 #: src/folderview.c:2337
2150 msgid "Delete IMAP4 account"
2151 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
2152
2153 #: src/folderview.c:2471
2154 #, c-format
2155 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2156 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
2157
2158 #: src/folderview.c:2472
2159 msgid "Delete newsgroup"
2160 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
2161
2162 #: src/folderview.c:2510
2163 #, c-format
2164 msgid "Really delete news account `%s'?"
2165 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
2166
2167 #: src/folderview.c:2511
2168 msgid "Delete news account"
2169 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
2170
2171 #: src/folderview.c:2608
2172 #, c-format
2173 msgid "Moving %s to %s..."
2174 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
2175
2176 #: src/folderview.c:2638
2177 msgid "Source and destination are the same."
2178 msgstr "Èçòî÷íèêà è äåñòèíàöèÿòà ñà åäíè è ñúùè."
2179
2180 #: src/folderview.c:2641
2181 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2182 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ ïàïêà â íåéíà ïîä-ïàïêà."
2183
2184 #: src/folderview.c:2644
2185 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2186 msgstr "Ìåñòåíåòî íà äèðåêòîðèè îò ðàçëè÷íè ïîùåíñêè êóòèè å íåâúçìîæíî."
2187
2188 #: src/folderview.c:2647
2189 msgid "Move failed!"
2190 msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
2191
2192 #: src/grouplistdialog.c:173
2193 msgid "Newsgroup subscription"
2194 msgstr "Çàïèñâàíå â íîâèíàðñêè ãðóïè"
2195
2196 #: src/grouplistdialog.c:189
2197 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2198 msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå:"
2199
2200 #: src/grouplistdialog.c:195
2201 msgid "Find groups:"
2202 msgstr "Íàìåðè ãðóïè"
2203
2204 #: src/grouplistdialog.c:203
2205 msgid " Search "
2206 msgstr "Òúðñåíå"
2207
2208 #: src/grouplistdialog.c:215
2209 msgid "Newsgroup name"
2210 msgstr "Èìå íà íîâèíàðñêòà ãðóïà"
2211
2212 #: src/grouplistdialog.c:216
2213 msgid "Messages"
2214 msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
2215
2216 #: src/grouplistdialog.c:217
2217 msgid "Type"
2218 msgstr "Òèï"
2219
2220 #: src/grouplistdialog.c:243
2221 msgid "Refresh"
2222 msgstr "Îïðåñíè"
2223
2224 #: src/grouplistdialog.c:347
2225 msgid "moderated"
2226 msgstr "ïî-óìåðåíè"
2227
2228 #: src/grouplistdialog.c:349
2229 msgid "readonly"
2230 msgstr "ñàìî çà ÷åòåíå"
2231
2232 #: src/grouplistdialog.c:351
2233 msgid "unknown"
2234 msgstr "íåèçâåñòåí"
2235
2236 #: src/grouplistdialog.c:398
2237 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2238 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
2239
2240 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1155
2241 msgid "Done."
2242 msgstr "Ãîòîâî."
2243
2244 #: src/grouplistdialog.c:477
2245 #, c-format
2246 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2247 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
2248
2249 #: src/gtk/about.c:89
2250 msgid "About"
2251 msgstr "Îòíîñíî"
2252
2253 #: src/gtk/about.c:111
2254 #, c-format
2255 msgid ""
2256 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2257 "Operating System: %s %s (%s)"
2258 msgstr ""
2259
2260 #: src/gtk/about.c:126
2261 #, c-format
2262 msgid "Compiled-in features:%s"
2263 msgstr ""
2264
2265 #: src/gtk/about.c:166
2266 #, c-format
2267 msgid "Compiled plugins:%s"
2268 msgstr ""
2269
2270 #: src/gtk/about.c:220
2271 msgid ""
2272 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2273 "\n"
2274 msgstr ""
2275 "GPGME å çàïàçåíà ìàðêà íà Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2276 "\n"
2277
2278 #: src/gtk/about.c:224
2279 msgid ""
2280 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2281 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2282 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2283 "version.\n"
2284 "\n"
2285 msgstr ""
2286 "Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè "
2287 "ìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å ïóáëèêóâàí "
2288 "îò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
2289 "\n"
2290
2291 #: src/gtk/about.c:230
2292 msgid ""
2293 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2294 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2295 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2296 "more details.\n"
2297 "\n"
2298 msgstr ""
2299 "Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî ÁÅÇ "
2300 "ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public License "
2301 "çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
2302 "\n"
2303
2304 #: src/gtk/about.c:236
2305 msgid ""
2306 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2307 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2308 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2309 msgstr ""
2310 "Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî ñ "
2311 "ïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
2312 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2313
2314 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2315 msgid "Orange"
2316 msgstr "Îðàíæåâ"
2317
2318 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2319 msgid "Red"
2320 msgstr "×åðâåí"
2321
2322 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2323 msgid "Pink"
2324 msgstr "Ðîçîâ"
2325
2326 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2327 msgid "Sky blue"
2328 msgstr "Íåáåñíî ñèí"
2329
2330 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2331 msgid "Blue"
2332 msgstr "Ñèí"
2333
2334 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2335 msgid "Green"
2336 msgstr "Çåëåí"
2337
2338 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2339 msgid "Brown"
2340 msgstr "Êàôÿâ"
2341
2342 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2343 msgid "Abcdef"
2344 msgstr "Abcdef"
2345
2346 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2347 msgid "Select Plugin to load"
2348 msgstr "Èçáèðè ïëúãèí çà çàðåæäàíå"
2349
2350 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2351 msgid "Plugins"
2352 msgstr "Ïëúãèíè"
2353
2354 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3226
2355 msgid "Description"
2356 msgstr "Îïèñàíèå"
2357
2358 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2359 msgid "Load Plugin"
2360 msgstr "Çàðåäè ïëúãèí"
2361
2362 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2363 msgid "Unload Plugin"
2364 msgstr "Ðàçðåäè ïëúãèí"
2365
2366 #: src/gtk/prefswindow.c:173
2367 msgid "Page Index"
2368 msgstr ""
2369
2370 #: src/gtk/prefswindow.c:184
2371 msgid "Preferences"
2372 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ"
2373
2374 #: src/gtk/prefswindow.c:260 src/prefs_gtk.c:450
2375 msgid "Apply"
2376 msgstr "Ïðèëîæè"
2377
2378 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2379 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2380 msgid "correct"
2381 msgstr "êîðåêòåí"
2382
2383 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2384 msgid "Owner"
2385 msgstr "Ñîáñòâåíèê"
2386
2387 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2388 msgid "Signer"
2389 msgstr "Ïîäïèñàë êëþ÷à"
2390
2391 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
2392 #: src/progressdialog.c:53
2393 msgid "Status"
2394 msgstr "Ñòàòóñ"
2395
2396 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2397 msgid "Name: "
2398 msgstr "Èìå: "
2399
2400 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2401 msgid "Organization: "
2402 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ: "
2403
2404 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2405 msgid "Location: "
2406 msgstr "Ìåñòîíàõîæäåíèå: "
2407
2408 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2409 msgid "Fingerprint: "
2410 msgstr "Îòïå÷àòúê: "
2411
2412 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2413 msgid "Signature status: "
2414 msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: "
2415
2416 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2417 #, c-format
2418 msgid "SSL certificate for %s"
2419 msgstr "SSL ñåðòèôèêàò çà %s"
2420
2421 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2422 #, c-format
2423 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2424 msgstr "Íåïîçíàò ñåðòèôèêàò çà %s. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2425
2426 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2427 #, c-format
2428 msgid "Signature status: %s"
2429 msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
2430
2431 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2432 msgid "View certificate"
2433 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòà"
2434
2435 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2436 msgid "Unknown SSL Certificate"
2437 msgstr "Íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò"
2438
2439 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2440 msgid "Accept and save"
2441 msgstr "Ïðèåìè è çàïèøè"
2442
2443 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2444 msgid "Cancel connection"
2445 msgstr "Ïðåêðàòè âðúçêàòà"
2446
2447 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2448 msgid "New certificate:"
2449 msgstr "Íîâ ñåðòèôèêàò"
2450
2451 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2452 msgid "Known certificate:"
2453 msgstr "Ïîçíàò ñåðòèôèêàò:"
2454
2455 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2456 #, c-format
2457 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2458 msgstr "Ñåðòèôèêàòà çà %s å ïðîìåíåí. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2459
2460 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2461 msgid "View certificates"
2462 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòèòå"
2463
2464 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2465 msgid "Changed SSL Certificate"
2466 msgstr "Ïðîìåíåí SSL ñåðòèôèêàò"
2467
2468 #: src/gtkaspell.c:479
2469 msgid "No dictionary selected."
2470 msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
2471
2472 #: src/gtkaspell.c:698 src/gtkaspell.c:1571 src/gtkaspell.c:1841
2473 msgid "Normal Mode"
2474 msgstr "Íîðìàëåí Ðåæèì"
2475
2476 #: src/gtkaspell.c:700 src/gtkaspell.c:1576 src/gtkaspell.c:1852
2477 msgid "Bad Spellers Mode"
2478 msgstr "Íåâàëèäåí ñïåë÷åêúð ðåæèì"
2479
2480 #: src/gtkaspell.c:739
2481 msgid "Unknown suggestion mode."
2482 msgstr "Íåïîçíàò suggestion ðåæèì."
2483
2484 #: src/gtkaspell.c:972
2485 msgid "No misspelled word found."
2486 msgstr "Íÿìà îòêðèòà ñãðåøåíà äóìà."
2487
2488 #: src/gtkaspell.c:1306
2489 msgid "Replace unknown word"
2490 msgstr "Çàìåíè íåïîçíàòàòà äóìà"
2491
2492 #: src/gtkaspell.c:1316
2493 #, c-format
2494 msgid "Replace \"%s\" with: "
2495 msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ: "
2496
2497 #: src/gtkaspell.c:1336
2498 msgid ""
2499 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2500 "will learn from mistake.\n"
2501 msgstr ""
2502
2503 #: src/gtkaspell.c:1566 src/gtkaspell.c:1830
2504 msgid "Fast Mode"
2505 msgstr "Áúðç ðåæèì"
2506
2507 #: src/gtkaspell.c:1678
2508 #, c-format
2509 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2510 msgstr "\"%s\" íå ñå ñðåùà â %s"
2511
2512 #: src/gtkaspell.c:1691
2513 msgid "Accept in this session"
2514 msgstr "Ïðèåìè â òàçè ñåñèÿ"
2515
2516 #: src/gtkaspell.c:1701
2517 msgid "Add to personal dictionary"
2518 msgstr "Äîáàâè êúì ïåðñîíàëíèÿ ðå÷íèê"
2519
2520 #: src/gtkaspell.c:1711
2521 msgid "Replace with..."
2522 msgstr "Çàìåíè ñ..."
2523
2524 #: src/gtkaspell.c:1721
2525 #, c-format
2526 msgid "Check with %s"
2527 msgstr "Ïðîâåðè ñ %s"
2528
2529 #: src/gtkaspell.c:1740
2530 msgid "(no suggestions)"
2531 msgstr "(no suggestions)"
2532
2533 #: src/gtkaspell.c:1751 src/gtkaspell.c:1904
2534 msgid "More..."
2535 msgstr "Ïîâå÷å..."
2536
2537 #: src/gtkaspell.c:1806
2538 #, c-format
2539 msgid "Dictionary: %s"
2540 msgstr "Ðå÷íèê: %s"
2541
2542 #: src/gtkaspell.c:1819
2543 #, c-format
2544 msgid "Use alternate (%s)"
2545 msgstr "Ïîëçâàé çàìåñòèòåë (%s)"
2546
2547 #: src/gtkaspell.c:1867 src/prefs_common.c:1628
2548 msgid "Check while typing"
2549 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
2550
2551 #: src/gtkaspell.c:1883
2552 msgid "Change dictionary"
2553 msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
2554
2555 #: src/gtkaspell.c:2037
2556 #, c-format
2557 msgid ""
2558 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2559 "%s"
2560 msgstr ""
2561 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
2562 "%s"
2563
2564 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2372
2565 msgid "(No From)"
2566 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
2567
2568 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2415 src/summaryview.c:2418
2569 msgid "(No Subject)"
2570 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
2571
2572 #: src/imap.c:461
2573 #, c-format
2574 msgid "Connecting %s:%d failed"
2575 msgstr "Âðúçêàòà êúì %s:%d íåóñïåøíà"
2576
2577 #: src/imap.c:466
2578 #, c-format
2579 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2580 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
2581
2582 #: src/imap.c:507
2583 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2584 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
2585
2586 #: src/imap.c:520
2587 #, c-format
2588 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2589 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
2590
2591 #: src/imap.c:954 src/imap.c:1001
2592 #, c-format
2593 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2594 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: %d\n"
2595
2596 #: src/imap.c:960 src/imap.c:1008 src/imap.c:1056
2597 msgid "can't expunge\n"
2598 msgstr "íå ìîãà äà çàëè÷à\n"
2599
2600 #: src/imap.c:1050
2601 #, c-format
2602 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2603 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: 1:%d\n"
2604
2605 #: src/imap.c:1240
2606 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2607 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
2608
2609 #: src/imap.c:1426
2610 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2611 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
2612
2613 #: src/imap.c:1448
2614 msgid "can't create mailbox\n"
2615 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2616
2617 #: src/imap.c:1517
2618 #, c-format
2619 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2620 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
2621
2622 #: src/imap.c:1581
2623 msgid "can't delete mailbox\n"
2624 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2625
2626 #: src/imap.c:1614
2627 msgid "can't get envelope\n"
2628 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
2629
2630 #: src/imap.c:1622
2631 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2632 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
2633
2634 #: src/imap.c:1644
2635 #, c-format
2636 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2637 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
2638
2639 #: src/imap.c:1698
2640 #, c-format
2641 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2642 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
2643
2644 #: src/imap.c:1719
2645 #, c-format
2646 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2647 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2648
2649 #: src/imap.c:1726
2650 #, c-format
2651 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2652 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
2653
2654 #: src/imap.c:1750
2655 msgid "Can't start TLS session.\n"
2656 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
2657
2658 #: src/imap.c:1762
2659 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2660 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ.\n"
2661
2662 #: src/imap.c:1841
2663 msgid "can't get namespace\n"
2664 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
2665
2666 #: src/imap.c:2318
2667 #, c-format
2668 msgid "can't select folder: %s\n"
2669 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
2670
2671 #: src/imap.c:2408
2672 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2673 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
2674
2675 #: src/imap.c:2767
2676 #, c-format
2677 msgid "can't append %s to %s\n"
2678 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
2679
2680 #: src/imap.c:2774
2681 msgid "(sending file...)"
2682 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
2683
2684 #: src/imap.c:2851
2685 #, c-format
2686 msgid "can't copy %d to %s\n"
2687 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
2688
2689 #: src/imap.c:2910
2690 #, c-format
2691 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2692 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: STORE %d:%d %s\n"
2693
2694 #: src/imap.c:2924
2695 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2696 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: EXPUNGE\n"
2697
2698 #: src/imap.c:3149
2699 #, c-format
2700 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2701 msgstr ""
2702
2703 #: src/import.c:130
2704 msgid "Import"
2705 msgstr "Èìïîðò"
2706
2707 #: src/import.c:149
2708 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2709 msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
2710
2711 #: src/import.c:159
2712 msgid "Importing file:"
2713 msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
2714
2715 #: src/import.c:164
2716 msgid "Destination dir:"
2717 msgstr ""
2718
2719 #: src/import.c:222
2720 msgid "Select importing file"
2721 msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
2722
2723 #: src/importldif.c:176
2724 msgid "Please specify address book name and file to import."
2725 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
2726
2727 #: src/importldif.c:179
2728 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2729 msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
2730
2731 #: src/importldif.c:182
2732 msgid "File imported."
2733 msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
2734
2735 #: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2736 msgid "Please select a file."
2737 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
2738
2739 #: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2740 msgid "Address book name must be supplied."
2741 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
2742
2743 #: src/importldif.c:388
2744 msgid "Error reading LDIF fields."
2745 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
2746
2747 #: src/importldif.c:411
2748 msgid "LDIF file imported successfully."
2749 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
2750
2751 #: src/importldif.c:496
2752 msgid "Select LDIF File"
2753 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
2754
2755 #: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:463
2756 msgid "S"
2757 msgstr "S"
2758
2759 #: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
2760 msgid "LDIF Field"
2761 msgstr "LDIF Ïîëå"
2762
2763 #: src/importldif.c:614
2764 msgid "Attribute Name"
2765 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
2766
2767 #: src/importldif.c:674
2768 msgid "Attribute"
2769 msgstr "Àòðèáóò"
2770
2771 #: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:331
2772 msgid "Select"
2773 msgstr "Èçáåðè"
2774
2775 #: src/importldif.c:752
2776 msgid "File Name :"
2777 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
2778
2779 #: src/importldif.c:762
2780 msgid "Records :"
2781 msgstr "Çàïèñè :"
2782
2783 #: src/importldif.c:790
2784 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2785 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
2786
2787 #: src/importmutt.c:143
2788 msgid "Error importing MUTT file."
2789 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà MUTT ôàéë."
2790
2791 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2792 #: src/importpine.c:329
2793 msgid "Please select a file to import."
2794 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå."
2795
2796 #: src/importmutt.c:185
2797 msgid "Select MUTT File"
2798 msgstr "Èçáåðè MUTT Ôàéë"
2799
2800 #: src/importmutt.c:239
2801 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2802 msgstr "Âíåñè MUTT ôàéë â Àäðåñíèêà"
2803
2804 #: src/importpine.c:143
2805 msgid "Error importing Pine file."
2806 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà Pine ôàéë."
2807
2808 #: src/importpine.c:185
2809 msgid "Select Pine File"
2810 msgstr "Èçáåðè Pine ôàéë"
2811
2812 #: src/importpine.c:239
2813 msgid "Import Pine file into Address Book"
2814 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
2815
2816 #: src/inc.c:269 src/inc.c:366 src/send.c:396
2817 msgid "Standby"
2818 msgstr "Ãîòîâíîñò"
2819
2820 #: src/inc.c:389
2821 msgid "Retrieving new messages"
2822 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2823
2824 #: src/inc.c:521
2825 msgid "Retrieving"
2826 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
2827
2828 #: src/inc.c:530
2829 #, c-format
2830 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2831 msgstr "Ãîòîâî (%d ñúîáùåíèå(ÿ) (%s) ïîëó÷åíè)"
2832
2833 #: src/inc.c:534
2834 msgid "Done (no new messages)"
2835 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2836
2837 #: src/inc.c:541
2838 msgid "Connection failed"
2839 msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà"
2840
2841 #: src/inc.c:545
2842 msgid "Auth failed"
2843 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà íå áåøå óñïåøíà"
2844
2845 #: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
2846 msgid "Locked"
2847 msgstr "Çàêëþ÷åí"
2848
2849 #: src/inc.c:560
2850 msgid "Cancelled"
2851 msgstr "Îòêàçàíî"
2852
2853 #: src/inc.c:573
2854 #, c-format
2855 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2856 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
2857
2858 #: src/inc.c:649
2859 #, c-format
2860 msgid "Finished (%d new message(s))"
2861 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2862
2863 #: src/inc.c:652
2864 msgid "Finished (no new messages)"
2865 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2866
2867 #: src/inc.c:660
2868 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2869 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
2870
2871 #: src/inc.c:724
2872 #, c-format
2873 msgid "%s: Retrieving new messages"
2874 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2875
2876 #: src/inc.c:753
2877 #, c-format
2878 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2879 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
2880
2881 #: src/inc.c:765
2882 #, c-format
2883 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2884 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2885
2886 #: src/inc.c:772
2887 #, c-format
2888 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2889 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
2890
2891 #: src/inc.c:888 src/inc.c:957
2892 #, c-format
2893 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2894 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
2895
2896 #: src/inc.c:921 src/send.c:631
2897 msgid "Authenticating..."
2898 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
2899
2900 #: src/inc.c:925
2901 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2902 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
2903
2904 #: src/inc.c:929
2905 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2906 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
2907
2908 #: src/inc.c:933
2909 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2910 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
2911
2912 #: src/inc.c:937
2913 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2914 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
2915
2916 #: src/inc.c:941
2917 #, c-format
2918 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2919 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
2920
2921 #: src/inc.c:974
2922 #, c-format
2923 msgid "Deleting message %d"
2924 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
2925
2926 #: src/inc.c:980 src/send.c:649
2927 msgid "Quitting"
2928 msgstr "Ïðåêúñâàì"
2929
2930 #: src/inc.c:1025
2931 msgid "Error occurred while processing mail."
2932 msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà."
2933
2934 #: src/inc.c:1028
2935 msgid "No disk space left."
2936 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî íà äèñêà."
2937
2938 #: src/inc.c:1031
2939 msgid "Can't write file."
2940 msgstr "Íå ìîãà äà çàïèøà âúâ ôàéë."
2941
2942 #: src/inc.c:1034
2943 msgid "Socket error."
2944 msgstr "Socket error."
2945
2946 #: src/inc.c:1038
2947 msgid "Mailbox is locked."
2948 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
2949
2950 #: src/inc.c:1066
2951 msgid "Incorporation cancelled\n"
2952 msgstr "Îáåäèíÿâàíåòî å ïðåêðàòåíî\n"
2953
2954 #: src/inputdialog.c:151
2955 #, c-format
2956 msgid "Input password for %s on %s:"
2957 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà çà %s íà %s:"
2958
2959 #: src/inputdialog.c:153
2960 msgid "Input password"
2961 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
2962
2963 #: src/logwindow.c:61
2964 msgid "Protocol log"
2965 msgstr "Protocol ëîã"
2966
2967 #: src/main.c:142 src/main.c:151
2968 #, c-format
2969 msgid ""
2970 "File `%s' already exists.\n"
2971 "Can't create folder."
2972 msgstr ""
2973 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
2974 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
2975
2976 #: src/main.c:206
2977 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2978 msgstr "g_thread íå ñå ïîääúðæà îò glib.\n"
2979
2980 #: src/main.c:261
2981 msgid ""
2982 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2983 "OpenPGP support disabled."
2984 msgstr ""
2985 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
2986 "OpenPGP ïîäðúæêàòà íå å àêòèâèðàíà."
2987
2988 #: src/main.c:424
2989 #, c-format
2990 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2991 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
2992
2993 #: src/main.c:427
2994 msgid "  --compose [address]    open composition window"
2995 msgstr " --compose [àäðåñ]\t\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå"
2996
2997 #: src/main.c:428
2998 msgid ""
2999 "  --attach file1 [file2]...\n"
3000 "                         open composition window with specified files\n"
3001 "                         attached"
3002 msgstr ""
3003 "  --attach file1 [file2]...\n"
3004 "                         îòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå ñúñ çàäàäåíèòå\n"
3005 "                         ïðèêà÷åíè ôàéëîâå"
3006
3007 #: src/main.c:431
3008 msgid "  --receive              receive new messages"
3009 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
3010
3011 #: src/main.c:432
3012 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3013 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
3014
3015 #: src/main.c:433
3016 msgid "  --send                 send all queued messages"
3017 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
3018
3019 #: src/main.c:434
3020 msgid "  --status               show the total number of messages"
3021 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
3022
3023 #: src/main.c:435
3024 msgid "  --online               switch to online mode"
3025 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îíëàéí ðåæèì"
3026
3027 #: src/main.c:436
3028 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3029 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îôëàéí ðåæèì"
3030
3031 #: src/main.c:437
3032 msgid "  --debug                debug mode"
3033 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
3034
3035 #: src/main.c:438
3036 msgid "  --help                 display this help and exit"
3037 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
3038
3039 #: src/main.c:439
3040 msgid "  --version              output version information and exit"
3041 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
3042
3043 #: src/main.c:480 src/summaryview.c:5209
3044 #, c-format
3045 msgid "Processing (%s)..."
3046 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
3047
3048 #: src/main.c:483
3049 msgid "top level folder"
3050 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
3051
3052 #: src/main.c:531
3053 msgid "Composing message exists."
3054 msgstr "Ñúñòàâÿíîòî ñúîáùåíèå ñúùåñòâóâà."
3055
3056 #: src/main.c:532
3057 msgid "Draft them"
3058 msgstr "Ïîñòàâè êàòî ×åðíîâè"
3059
3060 #: src/main.c:532
3061 msgid "Discard them"
3062 msgstr "Îòõâúðëè"
3063
3064 #: src/main.c:532
3065 msgid "Don't quit"
3066 msgstr "Íå èçëèçàé"
3067
3068 #: src/main.c:546
3069 msgid "Queued messages"
3070 msgstr "Ñúîáùåíèÿ íà îïàøêà"
3071
3072 #: src/main.c:547
3073 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3074 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
3075
3076 #: src/main.c:801 src/toolbar.c:1989
3077 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3078 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
3079
3080 #: src/mainwindow.c:412
3081 msgid "/_File/_Add mailbox..."
3082 msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
3083
3084 #: src/mainwindow.c:413
3085 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
3086 msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ..."
3087
3088 #: src/mainwindow.c:414
3089 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
3090 msgstr "/Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
3091
3092 #: src/mainwindow.c:416
3093 msgid "/_File/_Folder"
3094 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà"
3095
3096 #: src/mainwindow.c:417
3097 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3098 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
3099
3100 #: src/mainwindow.c:419
3101 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3102 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
3103
3104 #: src/mainwindow.c:420
3105 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3106 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
3107
3108 #: src/mainwindow.c:421
3109 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3110 msgstr "/Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
3111
3112 #: src/mainwindow.c:422
3113 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3114 msgstr "/Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
3115
3116 #: src/mainwindow.c:423
3117 msgid "/_File/Empty _trash"
3118 msgstr "/Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3119
3120 #: src/mainwindow.c:424
3121 msgid "/_File/_Work offline"
3122 msgstr "/Ôàéë/Ðàáîòà îôëàéí"
3123
3124 #: src/mainwindow.c:426
3125 msgid "/_File/_Save as..."
3126 msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
3127
3128 #: src/mainwindow.c:427
3129 msgid "/_File/_Print..."
3130 msgstr "/Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
3131
3132 #: src/mainwindow.c:430
3133 msgid "/_File/E_xit"
3134 msgstr "/Ôàéë/Èçõîä"
3135
3136 #: src/mainwindow.c:435
3137 msgid "/_Edit/Select _thread"
3138 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
3139
3140 #: src/mainwindow.c:437
3141 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3142 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
3143
3144 #: src/mainwindow.c:439
3145 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3146 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
3147
3148 #: src/mainwindow.c:441
3149 msgid "/_View/Show or hi_de"
3150 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
3151
3152 #: src/mainwindow.c:442
3153 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3154 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
3155
3156 #: src/mainwindow.c:444
3157 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3158 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
3159
3160 #: src/mainwindow.c:446
3161 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3162 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
3163
3164 #: src/mainwindow.c:448
3165 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3166 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
3167
3168 #: src/mainwindow.c:450
3169 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3170 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
3171
3172 #: src/mainwindow.c:452
3173 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3174 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
3175
3176 #: src/mainwindow.c:454
3177 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3178 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
3179
3180 #: src/mainwindow.c:456
3181 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3182 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
3183
3184 #: src/mainwindow.c:459
3185 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3186 msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
3187
3188 #: src/mainwindow.c:460
3189 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3190 msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
3191
3192 #: src/mainwindow.c:462
3193 msgid "/_View/_Sort"
3194 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
3195
3196 #: src/mainwindow.c:463
3197 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3198 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
3199
3200 #: src/mainwindow.c:464
3201 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3202 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3203
3204 #: src/mainwindow.c:465
3205 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3206 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
3207
3208 #: src/mainwindow.c:466
3209 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3210 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
3211
3212 #: src/mainwindow.c:467
3213 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3214 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ïîëó÷àòåë"
3215
3216 #: src/mainwindow.c:468
3217 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3218 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
3219
3220 #: src/mainwindow.c:469
3221 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3222 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
3223
3224 #: src/mainwindow.c:471
3225 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3226 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
3227
3228 #: src/mainwindow.c:472
3229 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3230 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ñòàòóñ"
3231
3232 #: src/mainwindow.c:473
3233 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3234 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
3235
3236 #: src/mainwindow.c:475
3237 msgid "/_View/_Sort/by score"
3238 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3239
3240 #: src/mainwindow.c:476
3241 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3242 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
3243
3244 #: src/mainwindow.c:477
3245 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3246 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
3247
3248 #: src/mainwindow.c:478 src/mainwindow.c:481
3249 msgid "/_View/_Sort/---"
3250 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
3251
3252 #: src/mainwindow.c:479
3253 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3254 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
3255
3256 #: src/mainwindow.c:480
3257 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3258 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
3259
3260 #: src/mainwindow.c:482
3261 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3262 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
3263
3264 #: src/mainwindow.c:484
3265 msgid "/_View/Th_read view"
3266 msgstr "/Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
3267
3268 #: src/mainwindow.c:485
3269 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3270 msgstr "/Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
3271
3272 #: src/mainwindow.c:486
3273 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3274 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
3275
3276 #: src/mainwindow.c:487
3277 msgid "/_View/_Hide read messages"
3278 msgstr "/Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
3279
3280 #: src/mainwindow.c:488
3281 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3282 msgstr "/Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
3283
3284 #: src/mainwindow.c:491
3285 msgid "/_View/_Go to"
3286 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà"
3287
3288 #: src/mainwindow.c:492
3289 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3290 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
3291
3292 #: src/mainwindow.c:493
3293 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3294 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
3295
3296 #: src/mainwindow.c:494 src/mainwindow.c:499 src/mainwindow.c:502
3297 #: src/mainwindow.c:507 src/mainwindow.c:512
3298 msgid "/_View/_Go to/---"
3299 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
3300
3301 #: src/mainwindow.c:495
3302 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3303 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3304
3305 #: src/mainwindow.c:497
3306 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3307 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3308
3309 #: src/mainwindow.c:500
3310 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3311 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
3312
3313 #: src/mainwindow.c:501
3314 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3315 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
3316
3317 #: src/mainwindow.c:503
3318 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3319 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3320
3321 #: src/mainwindow.c:505
3322 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3323 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3324
3325 #: src/mainwindow.c:508
3326 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3327 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3328
3329 #: src/mainwindow.c:510
3330 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3331 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3332
3333 #: src/mainwindow.c:513
3334 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3335 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
3336
3337 #: src/mainwindow.c:517 src/mainwindow.c:524
3338 msgid "/_View/_Code set/---"
3339 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
3340
3341 #: src/mainwindow.c:521
3342 msgid "/_View/_Code set"
3343 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå"
3344
3345 #: src/mainwindow.c:522
3346 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3347 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
3348
3349 #: src/mainwindow.c:525
3350 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3351 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
3352
3353 #: src/mainwindow.c:529
3354 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3355 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
3356
3357 #: src/mainwindow.c:533
3358 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3359 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
3360
3361 #: src/mainwindow.c:535
3362 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3363 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
3364
3365 #: src/mainwindow.c:539
3366 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3367 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
3368
3369 #: src/mainwindow.c:542
3370 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3371 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
3372
3373 #: src/mainwindow.c:544
3374 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3375 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
3376
3377 #: src/mainwindow.c:547
3378 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3379 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
3380
3381 #: src/mainwindow.c:550
3382 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3383 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
3384
3385 #: src/mainwindow.c:553
3386 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3387 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
3388
3389 #: src/mainwindow.c:555
3390 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3391 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
3392
3393 #: src/mainwindow.c:557
3394 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3395 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
3396
3397 #: src/mainwindow.c:561
3398 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3399 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
3400
3401 #: src/mainwindow.c:564
3402 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3403 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
3404
3405 #: src/mainwindow.c:567
3406 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3407 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
3408
3409 #: src/mainwindow.c:569
3410 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3411 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
3412
3413 #: src/mainwindow.c:573
3414 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3415 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
3416
3417 #: src/mainwindow.c:575
3418 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3419 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
3420
3421 #: src/mainwindow.c:577
3422 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3423 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
3424
3425 #: src/mainwindow.c:579
3426 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3427 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
3428
3429 #: src/mainwindow.c:582
3430 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3431 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
3432
3433 #: src/mainwindow.c:584
3434 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3435 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
3436
3437 #: src/mainwindow.c:587
3438 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3439 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
3440
3441 #: src/mainwindow.c:589
3442 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3443 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
3444
3445 #: src/mainwindow.c:597 src/summaryview.c:449
3446 msgid "/_View/Open in new _window"
3447 msgstr "/Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
3448
3449 #: src/mainwindow.c:598
3450 msgid "/_View/Mess_age source"
3451 msgstr "/Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
3452
3453 #: src/mainwindow.c:599
3454 msgid "/_View/Show all _headers"
3455 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3456
3457 #: src/mainwindow.c:601
3458 msgid "/_View/_Update summary"
3459 msgstr "/Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
3460
3461 #: src/mainwindow.c:604
3462 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3463 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
3464
3465 #: src/mainwindow.c:605
3466 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3467 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
3468
3469 #: src/mainwindow.c:607
3470 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3471 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
3472
3473 #: src/mainwindow.c:609
3474 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3475 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3476
3477 #: src/mainwindow.c:611
3478 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3479 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3480
3481 #: src/mainwindow.c:612
3482 msgid "/_Message/Compose a news message"
3483 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3484
3485 #: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:154
3486 msgid "/_Message/_Reply"
3487 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
3488
3489 #: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:155
3490 msgid "/_Message/Repl_y to"
3491 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
3492
3493 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:156
3494 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3495 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
3496
3497 #: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:157
3498 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3499 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
3500
3501 #: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:158
3502 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3503 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3504
3505 #: src/mainwindow.c:619
3506 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3507 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3508
3509 #: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:162
3510 msgid "/_Message/_Forward"
3511 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
3512
3513 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:163
3514 msgid "/_Message/Redirect"
3515 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
3516
3517 #: src/mainwindow.c:624
3518 msgid "/_Message/Re-_edit"
3519 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
3520
3521 #: src/mainwindow.c:626
3522 msgid "/_Message/M_ove..."
3523 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
3524
3525 #: src/mainwindow.c:627
3526 msgid "/_Message/_Copy..."
3527 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
3528
3529 #: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:165
3530 msgid "/_Message/_Delete"
3531 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
3532
3533 #: src/mainwindow.c:629
3534 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3535 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
3536
3537 #: src/mainwindow.c:631
3538 msgid "/_Message/_Mark"
3539 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
3540
3541 #: src/mainwindow.c:632
3542 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3543 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
3544
3545 #: src/mainwindow.c:633
3546 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3547 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
3548
3549 #: src/mainwindow.c:634
3550 msgid "/_Message/_Mark/---"
3551 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
3552
3553 #: src/mainwindow.c:635
3554 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3555 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
3556
3557 #: src/mainwindow.c:636
3558 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3559 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
3560
3561 #: src/mainwindow.c:638
3562 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3563 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
3564
3565 #: src/mainwindow.c:641
3566 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3567 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå..."
3568
3569 #: src/mainwindow.c:643
3570 msgid "/_Tools/_Address book..."
3571 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
3572
3573 #: src/mainwindow.c:644
3574 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3575 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
3576
3577 #: src/mainwindow.c:646
3578 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3579 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
3580
3581 #: src/mainwindow.c:647
3582 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3583 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
3584
3585 #: src/mainwindow.c:649
3586 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3587 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
3588
3589 #: src/mainwindow.c:652
3590 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3591 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
3592
3593 #: src/mainwindow.c:653
3594 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3595 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
3596
3597 #: src/mainwindow.c:654
3598 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3599 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
3600
3601 #: src/mainwindow.c:656
3602 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3603 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
3604
3605 #: src/mainwindow.c:658
3606 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3607 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
3608
3609 #: src/mainwindow.c:660
3610 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3611 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
3612
3613 #: src/mainwindow.c:665
3614 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3615 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
3616
3617 #: src/mainwindow.c:668
3618 msgid "/_Tools/E_xecute"
3619 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
3620
3621 #: src/mainwindow.c:671
3622 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3623 msgstr "/Èñòðóìåíòè/SSL ñåðòèôèêàòè..."
3624
3625 #: src/mainwindow.c:675
3626 msgid "/_Tools/_Log window"
3627 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
3628
3629 #: src/mainwindow.c:677
3630 msgid "/_Configuration"
3631 msgstr "/Íàñòðîéêè"
3632
3633 #: src/mainwindow.c:678
3634 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3635 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
3636
3637 #: src/mainwindow.c:680
3638 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3639 msgstr "/Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
3640
3641 #: src/mainwindow.c:682
3642 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3643 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
3644
3645 #: src/mainwindow.c:684
3646 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3647 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
3648
3649 #: src/mainwindow.c:686
3650 msgid "/_Configuration/---"
3651 msgstr "/Íàñòðîéêè/---"
3652
3653 #: src/mainwindow.c:687
3654 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3655 msgstr "/Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
3656
3657 #: src/mainwindow.c:689
3658 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3659 msgstr "/Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
3660
3661 #: src/mainwindow.c:691
3662 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3663 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
3664
3665 #: src/mainwindow.c:693
3666 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3667 msgstr "/Íàñòðîéêè/Øàáëîíè..."
3668
3669 #: src/mainwindow.c:694
3670 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3671 msgstr "/Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
3672
3673 #: src/mainwindow.c:695
3674 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
3675 msgstr "/Íàñòðîéêè/Äðóãè íàñòðîéêè..."
3676
3677 #: src/mainwindow.c:696
3678 msgid "/_Configuration/Plugins..."
3679 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïëúãèíè..."
3680
3681 #: src/mainwindow.c:699
3682 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3683 msgstr "/Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî (Local)"
3684
3685 #: src/mainwindow.c:700
3686 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3687 msgstr "/Ïîìîù/Íàðú÷íèê (Sylpheed Doc Homepage)"
3688
3689 #: src/mainwindow.c:702
3690 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3691 msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Local)"
3692
3693 #: src/mainwindow.c:703
3694 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3695 msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Sylpheed Doc Homepage)"
3696
3697 #: src/mainwindow.c:705
3698 msgid "/_Help/---"
3699 msgstr "/Ïîìîù/---"
3700
3701 #: src/mainwindow.c:824
3702 msgid "Go offline"
3703 msgstr "Îôëàéí"
3704
3705 #: src/mainwindow.c:828
3706 msgid "Go online"
3707 msgstr "Îôëàéí"
3708
3709 #: src/mainwindow.c:844
3710 msgid "Select account"
3711 msgstr "Èçáåðè àêàóíò"
3712
3713 #: src/mainwindow.c:1169 src/mainwindow.c:1186 src/prefs_folder_item.c:450
3714 #: src/selective_download.c:591
3715 msgid "Untitled"
3716 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
3717
3718 #: src/mainwindow.c:1187
3719 msgid "none"
3720 msgstr "íèùî"
3721
3722 #: src/mainwindow.c:1365
3723 msgid "Empty trash"
3724 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3725
3726 #: src/mainwindow.c:1366
3727 msgid "Empty all messages in trash?"
3728 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
3729
3730 #: src/mainwindow.c:1384
3731 msgid "Add mailbox"
3732 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
3733
3734 #: src/mainwindow.c:1385
3735 msgid ""
3736 "Input the location of mailbox.\n"
3737 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3738 "scanned automatically."
3739 msgstr ""
3740 "Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
3741 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ,\n"
3742 "òî òÿ ùå áúäå ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
3743
3744 #: src/mainwindow.c:1391 src/mainwindow.c:1429
3745 #, c-format
3746 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3747 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
3748
3749 #: src/mainwindow.c:1396 src/setup.c:57
3750 msgid "Mailbox"
3751 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
3752
3753 #: src/mainwindow.c:1402 src/setup.c:63
3754 msgid ""
3755 "Creation of the mailbox failed.\n"
3756 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3757 "there."
3758 msgstr ""
3759 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
3760 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
3761
3762 #: src/mainwindow.c:1422
3763 msgid "Add mbox mailbox"
3764 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
3765
3766 #: src/mainwindow.c:1423
3767 msgid "Input the location of mailbox."
3768 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
3769
3770 #: src/mainwindow.c:1444
3771 msgid "Creation of the mailbox failed."
3772 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
3773
3774 #: src/mainwindow.c:1718
3775 msgid "Sylpheed - Folder View"
3776 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
3777
3778 #: src/mainwindow.c:1734 src/messageview.c:212
3779 msgid "Sylpheed - Message View"
3780 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
3781
3782 #: src/mainwindow.c:2095
3783 msgid "Exit"
3784 msgstr "Èçõîä"
3785
3786 #: src/mainwindow.c:2095
3787 msgid "Exit this program?"
3788 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
3789
3790 #: src/matcher.c:1210 src/matcher.c:1211 src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213
3791 #: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
3792 msgid "(none)"
3793 msgstr "(íÿìà)"
3794
3795 #: src/message_search.c:88
3796 msgid "Find in current message"
3797 msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
3798
3799 #: src/message_search.c:106
3800 msgid "Find text:"
3801 msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
3802
3803 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
3804 msgid "Case sensitive"
3805 msgstr "Îò÷èòà ðàçìåðà íà ñèìâîëèòå"
3806
3807 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3808 msgid "Backward search"
3809 msgstr "Òúðñåíå íàçàä"
3810
3811 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3812 msgid "Search"
3813 msgstr "Òúðñåíå"
3814
3815 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
3816 msgid "Search failed"
3817 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
3818
3819 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
3820 msgid "Search string not found."
3821 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
3822
3823 #: src/message_search.c:191
3824 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3825 msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
3826
3827 #: src/message_search.c:194
3828 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3829 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
3830
3831 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
3832 msgid "Search finished"
3833 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
3834
3835 #: src/messageview.c:395
3836 msgid "<No Return-Path found>"
3837 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
3838
3839 #: src/messageview.c:403
3840 #, c-format
3841 msgid ""
3842 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3843 "does not correspond to the return path:\n"
3844 "Notification address: %s\n"
3845 "Return path: %s\n"
3846 "It is advised to not to send the return receipt."
3847 msgstr ""
3848
3849 #: src/messageview.c:411
3850 msgid "+Don't Send"
3851 msgstr "+Íå èçïðàùàé"
3852
3853 #: src/messageview.c:420
3854 msgid ""
3855 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3856 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3857 "officially addressed to you.\n"
3858 "Receipt notification cancelled."
3859 msgstr ""
3860
3861 #: src/messageview.c:488
3862 msgid ""
3863 "Error occurred while sending the notification.\n"
3864 "Put this notification into queue folder?"
3865 msgstr ""
3866 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
3867 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
3868
3869 #: src/messageview.c:494
3870 msgid "Can't queue the notification."
3871 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
3872
3873 #: src/messageview.c:497
3874 msgid "Error occurred while sending the notification."
3875 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
3876
3877 #: src/messageview.c:654
3878 msgid "Message already removed from folder."
3879 msgstr "Ñúîáùåíèåòî âå÷å å ïðåìàõíàòî îò ïàïêàòà."
3880
3881 #: src/messageview.c:852
3882 msgid "This messages asks for a return receipt."
3883 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå."
3884
3885 #: src/messageview.c:853
3886 msgid "Send receipt"
3887 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
3888
3889 #: src/messageview.c:906
3890 msgid "Return Receipt Notification"
3891 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
3892
3893 #: src/messageview.c:907
3894 msgid ""
3895 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3896 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3897 "notification:"
3898 msgstr ""
3899 "Ñúîáùåíèåòî áåøå èçïðàòåíî äî íÿêîëêî îò âàøèòå  àêàóíòè.\n"
3900 "Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå çà "
3901 "ïîëó÷àâàíå:"
3902
3903 #: src/messageview.c:911
3904 msgid "Send Notification"
3905 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
3906
3907 #: src/messageview.c:911
3908 msgid "+Cancel"
3909 msgstr "+Îòêàç"
3910
3911 #: src/mimeview.c:114
3912 msgid "/_Open"
3913 msgstr "/_Îòâîðè"
3914
3915 #: src/mimeview.c:115
3916 msgid "/Open _with..."
3917 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
3918
3919 #: src/mimeview.c:116
3920 msgid "/_Display as text"
3921 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
3922
3923 #: src/mimeview.c:117
3924 msgid "/_Display image"
3925 msgstr "/_Ïîêàæè êàðòèíêàòà"
3926
3927 #: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:454
3928 msgid "/_Save as..."
3929 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
3930
3931 #: src/mimeview.c:119
3932 msgid "/Save _all..."
3933 msgstr "/_Çàïàçè âñè÷êî..."
3934
3935 #: src/mimeview.c:122
3936 msgid "/_Check signature"
3937 msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
3938
3939 #: src/mimeview.c:150
3940 msgid "MIME Type"
3941 msgstr "MIME Òèï"
3942
3943 #: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2131
3944 msgid "Text"
3945 msgstr "Òåêñò"
3946
3947 #: src/mimeview.c:269
3948 msgid "Select \"Check signature\" to check"
3949 msgstr "Èçáåðè \"Ïðîâåðè ïîäïèñà\" çà äà ïðîâåðèø"
3950
3951 #: src/mimeview.c:480
3952 msgid "Can't get the part of multipart message."
3953 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3954
3955 #: src/mimeview.c:801 src/mimeview.c:863 src/mimeview.c:925 src/mimeview.c:944
3956 #: src/mimeview.c:968
3957 msgid "Can't save the part of multipart message."
3958 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3959
3960 #: src/mimeview.c:826 src/mimeview.c:911 src/summaryview.c:3407
3961 msgid "Save as"
3962 msgstr "Çàïàçè êàòî"
3963
3964 #: src/mimeview.c:854 src/mimeview.c:915
3965 #, c-format
3966 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
3967 msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë '%s'?"
3968
3969 #: src/mimeview.c:856 src/mimeview.c:917 src/summaryview.c:3412
3970 msgid "Overwrite"
3971 msgstr "Ïðåçàïèøè"
3972
3973 #: src/mimeview.c:978
3974 msgid "Open with"
3975 msgstr "Îòâîðè ñ"
3976
3977 #: src/mimeview.c:979
3978 #, c-format
3979 msgid ""
3980 "Enter the command line to open file:\n"
3981 "(`%s' will be replaced with file name)"
3982 msgstr ""
3983 "Âúâåäåòå êîìàíäà çà îòâðÿíå íà ôàéë:\n"
3984 "(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéëà)"
3985
3986 #: src/news.c:167
3987 #, c-format
3988 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3989 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
3990
3991 #: src/news.c:795
3992 #, c-format
3993 msgid "can't set group: %s\n"
3994 msgstr "íå ìîãà äà çàäàì ãðóïà: %s\n"
3995
3996 #: src/news.c:800
3997 #, c-format
3998 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3999 msgstr "Íåâàëèäåí îáõâàò íà ñòàòèè: %d - %d\n"
4000
4001 #: src/news.c:821
4002 #, c-format
4003 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4004 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
4005
4006 #: src/news.c:838
4007 #, c-format
4008 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4009 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d â %s...\n"
4010
4011 #: src/news.c:841 src/news.c:910
4012 msgid "can't get xover\n"
4013 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xover\n"
4014
4015 #: src/news.c:846 src/news.c:916
4016 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4017 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xover.\n"
4018
4019 #: src/news.c:852 src/news.c:929
4020 #, c-format
4021 msgid "invalid xover line: %s\n"
4022 msgstr "íåâàëèäåí xover line: %s\n"
4023
4024 #: src/news.c:866 src/news.c:880 src/news.c:947 src/news.c:977
4025 msgid "can't get xhdr\n"
4026 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xhdr\n"
4027
4028 #: src/news.c:871 src/news.c:885 src/news.c:955 src/news.c:985
4029 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4030 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xhdr.\n"
4031
4032 #: src/news.c:907
4033 #, c-format
4034 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4035 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d - %d â %s...\n"
4036
4037 #: src/passphrase.c:85
4038 msgid "Passphrase"
4039 msgstr "Ïàñôðàçà"
4040
4041 #: src/passphrase.c:253
4042 msgid "[no user id]"
4043 msgstr "[no user id]"
4044
4045 #: src/passphrase.c:257
4046 #, c-format
4047 msgid ""
4048 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4049 "\n"
4050 "  %.*s  \n"
4051 "(%.*s)\n"
4052 msgstr ""
4053
4054 #: src/passphrase.c:261
4055 msgid ""
4056 "Bad passphrase! Try again...\n"
4057 "\n"
4058 msgstr ""
4059
4060 #: src/pop.c:67
4061 #, c-format
4062 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4063 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
4064
4065 #: src/pop.c:73
4066 #, c-format
4067 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4068 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
4069
4070 #: src/pop.c:139
4071 msgid "can't start TLS session\n"
4072 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
4073
4074 #: src/pop.c:167 src/pop.c:196 src/pop.c:248
4075 msgid "error occurred on authentication\n"
4076 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè àóòåíòèôèêàöèÿòà\n"
4077
4078 #: src/pop.c:192 src/pop.c:244
4079 msgid "mailbox is locked\n"
4080 msgstr "mailbox çàêëþ÷åí\n"
4081
4082 #: src/pop.c:213
4083 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4084 msgstr "Íÿìà íåîáõîäèìèÿ APOP timestamp ïðè ïîçäðàâà\n"
4085
4086 #: src/pop.c:220
4087 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4088 msgstr "Timestamp ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà ïðè ïîçäðàâà\n"
4089
4090 #: src/pop.c:270 src/pop.c:309
4091 msgid "POP3 protocol error\n"
4092 msgstr "POP3 ãðåøêà\n"
4093
4094 #: src/pop.c:388 src/pop.c:438
4095 msgid "Socket error\n"
4096 msgstr "Ñîêåò ãðåøêà\n"
4097
4098 #: src/prefs_account.c:682
4099 #, c-format
4100 msgid "Account%d"
4101 msgstr "Àêàóíò%d"
4102
4103 #: src/prefs_account.c:701
4104 msgid "Preferences for new account"
4105 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
4106
4107 #: src/prefs_account.c:706
4108 msgid "Account preferences"
4109 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
4110
4111 #: src/prefs_account.c:756 src/prefs_common.c:1030
4112 msgid "Receive"
4113 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
4114
4115 #: src/prefs_account.c:760 src/prefs_common.c:1034
4116 msgid "Compose"
4117 msgstr "Ñú÷èíè"
4118
4119 #: src/prefs_account.c:763 src/prefs_common.c:1047
4120 msgid "Privacy"
4121 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
4122
4123 #: src/prefs_account.c:767
4124 msgid "SSL"
4125 msgstr "SSL"
4126
4127 #: src/prefs_account.c:770
4128 msgid "Advanced"
4129 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
4130
4131 #: src/prefs_account.c:849
4132 msgid "Name of account"
4133 msgstr "Èìå íà àêàóíò"
4134
4135 #: src/prefs_account.c:858
4136 msgid "Set as default"
4137 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
4138
4139 #: src/prefs_account.c:862
4140 msgid "Personal information"
4141 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
4142
4143 #: src/prefs_account.c:871
4144 msgid "Full name"
4145 msgstr "Ïúëíî èìå"
4146
4147 #: src/prefs_account.c:877
4148 msgid "Mail address"
4149 msgstr "E-mail àäðåñ"
4150
4151 #: src/prefs_account.c:883
4152 msgid "Organization"
4153 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
4154
4155 #: src/prefs_account.c:907
4156 msgid "Server information"
4157 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
4158
4159 #: src/prefs_account.c:928
4160 msgid "POP3 (normal)"
4161 msgstr "POP3 (íîðìàëåí)"
4162
4163 #: src/prefs_account.c:930
4164 msgid "POP3 (APOP auth)"
4165 msgstr "POP3 (APOP àóòåíòèôèêàöèÿ)"
4166
4167 #: src/prefs_account.c:932 src/prefs_account.c:1825 src/prefs_account.c:2049
4168 msgid "IMAP4"
4169 msgstr "IMAP4"
4170
4171 #: src/prefs_account.c:934
4172 msgid "News (NNTP)"
4173 msgstr "Íîâèíè (NNTP)"
4174
4175 #: src/prefs_account.c:936
4176 msgid "None (local)"
4177 msgstr "Áåç (ëîêàëíî)"
4178
4179 #: src/prefs_account.c:956
4180 msgid "This server requires authentication"
4181 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà àóòåíòèôèêàöèÿ"
4182
4183 #: src/prefs_account.c:963
4184 msgid "Authenticate on connect"
4185 msgstr "Àóòåíòèôèöèðàé ïðè âðúçêà"
4186
4187 #: src/prefs_account.c:1008
4188 msgid "News server"
4189 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
4190
4191 #: src/prefs_account.c:1014
4192 msgid "Server for receiving"
4193 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
4194
4195 #: src/prefs_account.c:1020
4196 msgid "Local mailbox file"
4197 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
4198
4199 #: src/prefs_account.c:1027
4200 msgid "SMTP server (send)"
4201 msgstr "SMTP ñúðâúð (èçïðàùàíå)"
4202
4203 #: src/prefs_account.c:1035
4204 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4205 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
4206
4207 #: src/prefs_account.c:1044
4208 msgid "command to send mails"
4209 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
4210
4211 #: src/prefs_account.c:1051 src/prefs_account.c:1400
4212 msgid "User ID"
4213 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
4214
4215 #: src/prefs_account.c:1057 src/prefs_account.c:1409
4216 msgid "Password"
4217 msgstr "Ïàðîëà"
4218
4219 #: src/prefs_account.c:1131 src/prefs_account.c:1808
4220 msgid "POP3"
4221 msgstr "POP3"
4222
4223 #: src/prefs_account.c:1139
4224 msgid "Remove messages on server when received"
4225 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
4226
4227 #: src/prefs_account.c:1150
4228 msgid "Remove after"
4229 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
4230
4231 #: src/prefs_account.c:1159
4232 msgid "days"
4233 msgstr "äíè"
4234
4235 #: src/prefs_account.c:1176
4236 msgid "(0 days: remove immediately)"
4237 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
4238
4239 #: src/prefs_account.c:1183
4240 msgid "Download all messages on server"
4241 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
4242
4243 #: src/prefs_account.c:1185
4244 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
4245 msgstr "Èçïîëçâàé ïðàâèëàòà çà ôèëòðèðàíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4246
4247 #: src/prefs_account.c:1187
4248 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
4249 msgstr "Èçòðèé ñëåä èçòåãëÿíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4250
4251 #: src/prefs_account.c:1193
4252 msgid "Receive size limit"
4253 msgstr "Ïîëó÷è îãðàíè÷åíèåòî íà ðàçìåðà"
4254
4255 #: src/prefs_account.c:1200
4256 msgid "KB"
4257 msgstr ""
4258
4259 #: src/prefs_account.c:1207
4260 msgid "Filter messages on receiving"
4261 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
4262
4263 #: src/prefs_account.c:1215
4264 msgid "Default inbox"
4265 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
4266
4267 #: src/prefs_account.c:1238
4268 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4269 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
4270
4271 #: src/prefs_account.c:1243
4272 msgid "Maximum number of articles to download"
4273 msgstr "Ìàêñèìàëåí áðîé ñòàòèè çà ñâàëÿíå"
4274
4275 #: src/prefs_account.c:1262
4276 msgid "unlimited if 0 is specified"
4277 msgstr ""
4278
4279 #: src/prefs_account.c:1270
4280 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4281 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
4282
4283 #: src/prefs_account.c:1328
4284 msgid "Add Date"
4285 msgstr "Äîáàâè äàòà"
4286
4287 #: src/prefs_account.c:1329
4288 msgid "Generate Message-ID"
4289 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
4290
4291 #: src/prefs_account.c:1336
4292 msgid "Add user-defined header"
4293 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
4294
4295 #: src/prefs_account.c:1338 src/prefs_common.c:2363 src/prefs_common.c:2388
4296 msgid " Edit... "
4297 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
4298
4299 #: src/prefs_account.c:1348
4300 msgid "Authentication"
4301 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4302
4303 #: src/prefs_account.c:1356
4304 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4305 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
4306
4307 #: src/prefs_account.c:1371
4308 msgid "Authentication method"
4309 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4310
4311 #: src/prefs_account.c:1381 src/prefs_common.c:1408
4312 msgid "Automatic"
4313 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
4314
4315 #: src/prefs_account.c:1431
4316 msgid ""
4317 "If you leave these entries empty, the same\n"
4318 "user ID and password as receiving will be used."
4319 msgstr ""
4320 "Àêî àêî îñòàâèòå òåçè ïîëåòà ïðàçíè, ùå áúäàò èçïîëçâàíè\n"
4321 "ñúùèòå user ID è ïàðîëà êàòî çà ïîëó÷àâàíåòî."
4322
4323 #: src/prefs_account.c:1440
4324 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4325 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
4326
4327 #: src/prefs_account.c:1455
4328 msgid "POP authentication timeout: "
4329 msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout: "
4330
4331 #: src/prefs_account.c:1464
4332 msgid "minutes"
4333 msgstr "ìèíóòè"
4334
4335 #: src/prefs_account.c:1511 src/prefs_account.c:1556 src/toolbar.c:403
4336 msgid "Signature"
4337 msgstr "Ïîäïèñ"
4338
4339 #: src/prefs_account.c:1519
4340 msgid "Insert signature automatically"
4341 msgstr "Âìúêíè àâòîìàòè÷íî ïîäïèñà"
4342
4343 #: src/prefs_account.c:1524
4344 msgid "Signature separator"
4345 msgstr "Ðàçäåëèòåë çà ïîäïèñà"
4346
4347 #: src/prefs_account.c:1546
4348 msgid "Command output"
4349 msgstr "Èçõîä íà êîìàíäà"
4350
4351 #: src/prefs_account.c:1564
4352 msgid "Automatically set the following addresses"
4353 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
4354
4355 #: src/prefs_account.c:1573 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708
4356 #: src/quote_fmt.c:49
4357 msgid "Cc"
4358 msgstr "Cc"
4359
4360 #: src/prefs_account.c:1586
4361 msgid "Bcc"
4362 msgstr "Bcc"
4363
4364 #: src/prefs_account.c:1599
4365 msgid "Reply-To"
4366 msgstr "Reply-To"
4367
4368 #: src/prefs_account.c:1654
4369 msgid "Encrypt message by default"
4370 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4371
4372 #: src/prefs_account.c:1656
4373 msgid "Sign message by default"
4374 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4375
4376 #: src/prefs_account.c:1658
4377 msgid "Default mode"
4378 msgstr "Ðåæèì ïî ïîäðàçáèðàíå"
4379
4380 #: src/prefs_account.c:1666
4381 msgid "Use PGP/MIME"
4382 msgstr "Èçïîëçâàé PGP/MIME"
4383
4384 #: src/prefs_account.c:1675
4385 msgid "Use Inline"
4386 msgstr "Èçïîëçâàé Inline"
4387
4388 #: src/prefs_account.c:1685
4389 msgid "Sign key"
4390 msgstr "Ïîäïèøè êëþ÷"
4391
4392 #: src/prefs_account.c:1693
4393 msgid "Use default GnuPG key"
4394 msgstr "Ïîëçâ