updated Bulgarian translation
[claws.git] / po / bg.po
1 # Bulgarain translation of Sylpheed.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
4 # Updated by: George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-11-23 20:39+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
10 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
11 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:89
17 msgid "About"
18 msgstr "Îòíîñíî"
19
20 #: src/about.c:210
21 msgid ""
22 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
23 "\n"
24 msgstr ""
25 "GPGME å çàïàçåíà ìàðêà íà Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
26 "\n"
27
28 #: src/about.c:214
29 msgid ""
30 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
31 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
32 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
33 "version.\n"
34 "\n"
35 msgstr ""
36 "Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè "
37 "ìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å ïóáëèêóâàí "
38 "îò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
39 "\n"
40
41 #: src/about.c:220
42 msgid ""
43 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
44 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
45 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
46 "more details.\n"
47 "\n"
48 msgstr ""
49 "Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî ÁÅÇ "
50 "ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public License "
51 "çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
52 "\n"
53
54 #: src/about.c:226
55 msgid ""
56 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
57 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
58 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
59 msgstr ""
60 "Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî "
61 "ñïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
62 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
63
64 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
65 #: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2953 src/compose.c:5792
66 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
67 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
68 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
69 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2263
70 #: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
71 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:555 src/mainwindow.c:2219
72 #: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897
73 #: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
74 #: src/prefs_common.c:3251 src/prefs_common.c:3420 src/prefs_common.c:3750
75 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
76 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:499
77 #: src/prefs_matcher.c:307 src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
78 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263
79 #: src/prefs_toolbar.c:876 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
80 msgid "OK"
81 msgstr "OK"
82
83 #: src/account.c:304
84 msgid ""
85 "Some composing windows are open.\n"
86 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
87 msgstr ""
88 "Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
89 "Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
90
91 #: src/account.c:554
92 msgid "Edit accounts"
93 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
94
95 #: src/account.c:572
96 msgid ""
97 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
98 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
99 msgstr ""
100 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
101 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
102
103 #: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
104 #: src/compose.c:4486 src/compose.c:4656 src/editaddress.c:774
105 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
106 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
107 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
108 #: src/select-keys.c:299
109 msgid "Name"
110 msgstr "Èìå"
111
112 #: src/account.c:593 src/prefs_account.c:893
113 msgid "Protocol"
114 msgstr "Ïðîòîêîë"
115
116 #: src/account.c:594
117 msgid "Server"
118 msgstr "Ñúðâúð"
119
120 #: src/account.c:623 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
121 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_customheader.c:234
122 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
123 msgid "Add"
124 msgstr "Äîáàâè"
125
126 #: src/account.c:629
127 msgid "Edit"
128 msgstr "Ïðîìåíè"
129
130 #: src/account.c:635 src/prefs_customheader.c:241
131 msgid " Delete "
132 msgstr "Èçòðèé"
133
134 #: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
135 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:577
136 #: src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
137 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:872
138 msgid "Down"
139 msgstr "Íàäîëó"
140
141 #: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
142 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:571
143 #: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
144 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:868
145 msgid "Up"
146 msgstr "Íàãîðå"
147
148 #: src/account.c:661
149 msgid " Set as default account "
150 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
151
152 #: src/account.c:667 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
153 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
154 #: src/inc.c:678 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1669
155 #: src/summary_search.c:208 src/crash.c:240
156 msgid "Close"
157 msgstr "Çàòâîðè"
158
159 #: src/account.c:735
160 msgid "Delete account"
161 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
162
163 #: src/account.c:736
164 msgid "Do you really want to delete this account?"
165 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
166
167 #: src/account.c:737 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
168 #: src/compose.c:2833 src/compose.c:3307 src/compose.c:5970 src/compose.c:6333
169 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2131 src/folderview.c:2190
170 #: src/folderview.c:2282 src/folderview.c:2417 src/folderview.c:2454
171 #: src/inc.c:169 src/inc.c:297 src/mainwindow.c:1455 src/mainwindow.c:3077
172 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:884
173 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filtering.c:1053
174 #: src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322
175 #: src/summaryview.c:811 src/summaryview.c:1226 src/summaryview.c:1270
176 #: src/summaryview.c:1313 src/summaryview.c:1337 src/summaryview.c:1369
177 #: src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444
178 #: src/summaryview.c:2928
179 msgid "Yes"
180 msgstr "Äà"
181
182 #: src/account.c:737 src/compose.c:3307 src/compose.c:5970
183 #: src/folderview.c:2131 src/folderview.c:2190 src/folderview.c:2282
184 #: src/folderview.c:2417 src/folderview.c:2454
185 msgid "+No"
186 msgstr "+Íå"
187
188 #: src/addressadd.c:163
189 msgid "Add Address to Book"
190 msgstr "Äîáàâè àäðåñ â êíèãàòà"
191
192 #: src/addressadd.c:193 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:300
193 msgid "Address"
194 msgstr "Àäðåñ"
195
196 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
197 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:256
198 msgid "Remarks"
199 msgstr "Áåëåæêè"
200
201 #: src/addressadd.c:225
202 msgid "Select Address Book Folder"
203 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
204
205 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
206 #: src/compose.c:2953 src/compose.c:5793 src/compose.c:6505 src/compose.c:6543
207 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
208 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
209 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
210 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
211 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
212 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:555
213 #: src/mainwindow.c:2219 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:839
214 #: src/mimeview.c:897 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
215 #: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3252 src/prefs_common.c:3751
216 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
217 #: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:500
218 #: src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
219 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
220 #: src/prefs_toolbar.c:877 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
221 #: src/summaryview.c:811 src/summaryview.c:3305
222 msgid "Cancel"
223 msgstr "Îòêàç"
224
225 #: src/addressbook.c:343 src/compose.c:518 src/mainwindow.c:511
226 msgid "/_File"
227 msgstr "/_Ôàéë"
228
229 #: src/addressbook.c:344
230 msgid "/_File/New _Book"
231 msgstr "/_Ôàéë/Íîâà Êíèãà"
232
233 #: src/addressbook.c:345
234 msgid "/_File/New _vCard"
235 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _vCard"
236
237 #: src/addressbook.c:347
238 msgid "/_File/New _JPilot"
239 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _JPilot"
240
241 #: src/addressbook.c:350
242 msgid "/_File/New _Server"
243 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
244
245 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:522
246 #: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:528
247 msgid "/_File/---"
248 msgstr "/_Ôàéë/---"
249
250 #: src/addressbook.c:353
251 msgid "/_File/_Edit"
252 msgstr "/_Ôàéë/Ðåäàêòèðàé"
253
254 #: src/addressbook.c:354
255 msgid "/_File/_Delete"
256 msgstr "/_Ôàéë/Èçòðèé"
257
258 #: src/addressbook.c:356
259 msgid "/_File/_Save"
260 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè"
261
262 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:523
263 msgid "/_File/_Close"
264 msgstr "/_Ôàéë/Çàòâîðè"
265
266 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
267 #: src/compose.c:525 src/mainwindow.c:532
268 msgid "/_Edit"
269 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé"
270
271 #: src/addressbook.c:359
272 msgid "/_Edit/C_ut"
273 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
274
275 #: src/addressbook.c:360 src/compose.c:530 src/mainwindow.c:533
276 msgid "/_Edit/_Copy"
277 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
278
279 #: src/addressbook.c:361 src/compose.c:531
280 msgid "/_Edit/_Paste"
281 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
282
283 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:528 src/compose.c:611
284 #: src/mainwindow.c:536
285 msgid "/_Edit/---"
286 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/---"
287
288 #: src/addressbook.c:363
289 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
290 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè Àäðåñ"
291
292 #: src/addressbook.c:364
293 msgid "/_Address"
294 msgstr "/_Àäðåñ"
295
296 #: src/addressbook.c:365
297 msgid "/_Address/New _Address"
298 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
299
300 #: src/addressbook.c:366
301 msgid "/_Address/New _Group"
302 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà Ãðóïà"
303
304 #: src/addressbook.c:367
305 msgid "/_Address/New _Folder"
306 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà Ïàïêà"
307
308 #: src/addressbook.c:368
309 msgid "/_Address/---"
310 msgstr "/_Àäðåñ/---"
311
312 #: src/addressbook.c:369
313 msgid "/_Address/_Edit"
314 msgstr "/_Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
315
316 #: src/addressbook.c:370
317 msgid "/_Address/_Delete"
318 msgstr "/_Àäðåñ/Èçòðèé"
319
320 #: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:741
321 #: src/mainwindow.c:750 src/mainwindow.c:761 src/mainwindow.c:763
322 #: src/mainwindow.c:766 src/mainwindow.c:768
323 msgid "/_Tools/---"
324 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/---"
325
326 #: src/addressbook.c:372
327 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
328 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
329
330 #: src/addressbook.c:373
331 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
332 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
333
334 #: src/addressbook.c:374
335 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
336 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
337
338 #: src/addressbook.c:376
339 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
340 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
341
342 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:687 src/mainwindow.c:796
343 msgid "/_Help"
344 msgstr "/_Ïîìîù"
345
346 #: src/addressbook.c:378 src/compose.c:688 src/mainwindow.c:804
347 msgid "/_Help/_About"
348 msgstr "/_Ïîìîù/Îòíîñíî"
349
350 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
351 msgid "/New _Address"
352 msgstr "/Íîâ Àäðåñ"
353
354 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
355 msgid "/New _Group"
356 msgstr "/Íîâà Ãðóïà"
357
358 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
359 msgid "/New _Folder"
360 msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
361
362 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
363 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:512
364 #: src/folderview.c:274 src/folderview.c:276 src/folderview.c:285
365 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:293 src/folderview.c:295
366 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:313
367 #: src/folderview.c:315 src/folderview.c:325 src/folderview.c:329
368 #: src/folderview.c:331 src/summaryview.c:396 src/summaryview.c:399
369 #: src/summaryview.c:401 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:419
370 #: src/summaryview.c:431 src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:440
371 msgid "/---"
372 msgstr "/---"
373
374 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:404
375 msgid "/_Delete"
376 msgstr "/Èçòðèé"
377
378 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
379 msgid "/C_ut"
380 msgstr "/Èçðåæè"
381
382 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
383 msgid "/_Copy"
384 msgstr "/Êîïèðàé"
385
386 #: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
387 msgid "/_Paste"
388 msgstr "/Ïîñòàâè"
389
390 #: src/addressbook.c:408
391 msgid "/Pa_ste Address"
392 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
393
394 #: src/addressbook.c:530
395 msgid "E-Mail address"
396 msgstr "E-Mail àäðåñ"
397
398 #: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5201 src/prefs_common.c:2733
399 #: src/toolbar.c:106
400 msgid "Address book"
401 msgstr "Àäðåñíèê"
402
403 #: src/addressbook.c:633
404 msgid "Name:"
405 msgstr "Èìå:"
406
407 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
408 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
409 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
410 #: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_filtering.c:536 src/prefs_matcher.c:506
411 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:829
412 #: src/toolbar.c:250
413 msgid "Delete"
414 msgstr "Èçòðèé"
415
416 #: src/addressbook.c:671
417 msgid "Lookup"
418 msgstr "Ïîòúðñè"
419
420 #: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1359 src/compose.c:3007
421 #: src/compose.c:4303 src/compose.c:5000 src/headerview.c:55
422 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
423 msgid "To:"
424 msgstr "Äî:"
425
426 #: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1343 src/compose.c:3006
427 #: src/prefs_template.c:175
428 msgid "Cc:"
429 msgstr "Cc:"
430
431 #: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1346 src/prefs_template.c:176
432 msgid "Bcc:"
433 msgstr "Bcc:"
434
435 #: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
436 msgid "Delete address(es)"
437 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
438
439 #: src/addressbook.c:891
440 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
441 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
442
443 #: src/addressbook.c:914
444 msgid "Really delete the address(es)?"
445 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
446
447 #: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2833
448 #: src/compose.c:6333 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:169 src/inc.c:297
449 #: src/mainwindow.c:1455 src/mainwindow.c:3077 src/message_search.c:198
450 #: src/prefs_actions.c:884 src/prefs_customheader.c:541
451 #: src/prefs_filtering.c:1053 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544
452 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:811 src/summaryview.c:1226
453 #: src/summaryview.c:1270 src/summaryview.c:1313 src/summaryview.c:1337
454 #: src/summaryview.c:1369 src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419
455 #: src/summaryview.c:1444 src/summaryview.c:2928
456 msgid "No"
457 msgstr "Íå"
458
459 #: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
460 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
461 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
462
463 #: src/addressbook.c:1435
464 msgid "Cannot paste into an address group."
465 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
466
467 #: src/addressbook.c:2078
468 #, c-format
469 msgid ""
470 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
471 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
472 msgstr ""
473 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
474 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
475
476 #: src/addressbook.c:2082
477 msgid "Folder only"
478 msgstr "Ïàïêà ñàìî"
479
480 #: src/addressbook.c:2082
481 msgid "Folder and Addresses"
482 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
483
484 #: src/addressbook.c:2087
485 #, c-format
486 msgid "Really delete `%s' ?"
487 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
488
489 #: src/addressbook.c:2792
490 msgid "New user, could not save index file."
491 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
492
493 #: src/addressbook.c:2796
494 msgid "New user, could not save address book files."
495 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
496
497 #: src/addressbook.c:2806
498 msgid "Old address book converted successfully."
499 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
500
501 #: src/addressbook.c:2811
502 msgid ""
503 "Old address book converted,\n"
504 "could not save new address index file"
505 msgstr ""
506 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
507 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
508
509 #: src/addressbook.c:2824
510 msgid ""
511 "Could not convert address book,\n"
512 "but created empty new address book files."
513 msgstr ""
514 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
515 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
516
517 #: src/addressbook.c:2830
518 msgid ""
519 "Could not convert address book,\n"
520 "could not create new address book files."
521 msgstr ""
522 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
523 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
524
525 #: src/addressbook.c:2835
526 msgid ""
527 "Could not convert address book\n"
528 "and could not create new address book files."
529 msgstr ""
530 "Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
531 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
532
533 #: src/addressbook.c:2842
534 msgid "Addressbook conversion error"
535 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
536
537 #: src/addressbook.c:2846
538 msgid "Addressbook conversion"
539 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
540
541 #: src/addressbook.c:2881
542 msgid "Addressbook Error"
543 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
544
545 #: src/addressbook.c:2882
546 msgid "Could not read address index"
547 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
548
549 #: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1028
550 msgid "Interface"
551 msgstr "Èíòåðôåéñ"
552
553 #: src/addressbook.c:3361 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
554 #: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
555 msgid "Address Book"
556 msgstr "Àäðåñíèê"
557
558 #: src/addressbook.c:3377
559 msgid "Person"
560 msgstr "Ëèöå"
561
562 #: src/addressbook.c:3393
563 msgid "EMail Address"
564 msgstr "EMail Àäðåñ"
565
566 #: src/addressbook.c:3409
567 msgid "Group"
568 msgstr "Ãðóïà"
569
570 #: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:359
571 #: src/prefs_account.c:1950
572 msgid "Folder"
573 msgstr "Ïàïêà"
574
575 #: src/addressbook.c:3441
576 msgid "vCard"
577 msgstr "vCard"
578
579 #: src/addressbook.c:3457 src/addressbook.c:3473
580 msgid "JPilot"
581 msgstr "JPilot"
582
583 #: src/addressbook.c:3489
584 msgid "LDAP Server"
585 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
586
587 #: src/addrgather.c:156
588 msgid "Please specify name for address book."
589 msgstr "Ìîëÿ óêàæåòå èìå çà àäðåñíèêà."
590
591 #: src/addrgather.c:176
592 msgid "Please select the mail headers to search."
593 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå çàãëàâêè â êîèòî äà òúðñÿ."
594
595 #: src/addrgather.c:183
596 msgid "Busy harvesting addresses..."
597 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñèòå ..."
598
599 #: src/addrgather.c:221
600 msgid "Addresses gathered successfully."
601 msgstr "Àäðåñèòå ñà ñúáðàíè óñïåøíî."
602
603 #: src/addrgather.c:285
604 msgid "No folder or message was selected."
605 msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà, íèòî ñúîáùåíèå."
606
607 #: src/addrgather.c:293
608 msgid ""
609 "Please select a folder to process from the folder\n"
610 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
611 "the message list."
612 msgstr ""
613 "Ìîëÿ, èçáåðåòå ïàïêà îò ñïèñúêà ñ ïàïêè, êîÿòî äà\n"
614 "îáðàáîòÿ. Àëòåðíàòèâíî, èçáåðåòå ñúîáùåíèå îò\n"
615 "ñïèñúêà ñúñ ñúîáùåíèÿ."
616
617 #: src/addrgather.c:345
618 msgid "Folder :"
619 msgstr "Ïàïêà :"
620
621 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
622 msgid "Address Book :"
623 msgstr "Àäðåñíèê :"
624
625 #: src/addrgather.c:366
626 msgid "Folder Size :"
627 msgstr "Ðàçìåð íà ïàïêà :"
628
629 #: src/addrgather.c:381
630 msgid "Process these mail header fields"
631 msgstr "Îáðàáîòè òåçè ïîëåòà îò çàãëàâêàòà"
632
633 #: src/addrgather.c:399
634 msgid "Include sub-folders"
635 msgstr "Âêëþ÷è ïîä-ïàïêè"
636
637 #: src/addrgather.c:422
638 msgid "Header Name"
639 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
640
641 #: src/addrgather.c:423
642 msgid "Address Count"
643 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
644
645 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:270
646 #: src/messageview.c:331 src/ssl_certificate.c:330 src/ssl_certificate.c:370
647 msgid "Warning"
648 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
649
650 #: src/addrgather.c:528
651 msgid "Header Fields"
652 msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
653
654 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
655 msgid "Finish"
656 msgstr "Çàâúðøè"
657
658 #: src/addrgather.c:588
659 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
660 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
661
662 #: src/addrgather.c:596
663 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
664 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò ïàïêà"
665
666 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
667 msgid "Common address"
668 msgstr "Îáùè àäðåñè"
669
670 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
671 msgid "Personal address"
672 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
673
674 #: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5970 src/main.c:537
675 msgid "Notice"
676 msgstr "Ñúîáùåíèå"
677
678 #: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3305 src/inc.c:559
679 msgid "Error"
680 msgstr "Ãðåøêà"
681
682 #: src/alertpanel.c:279
683 msgid "Show this message next time"
684 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
685
686 #: src/colorlabel.c:45
687 msgid "Orange"
688 msgstr "Îðàíæåâ"
689
690 #: src/colorlabel.c:46
691 msgid "Red"
692 msgstr "×åðâåí"
693
694 #: src/colorlabel.c:47
695 msgid "Pink"
696 msgstr "Ðîçîâ"
697
698 #: src/colorlabel.c:48
699 msgid "Sky blue"
700 msgstr "Íåáåñíî ñèí"
701
702 #: src/colorlabel.c:49
703 msgid "Blue"
704 msgstr "Ñèí"
705
706 #: src/colorlabel.c:50
707 msgid "Green"
708 msgstr "Çåëåí"
709
710 #: src/colorlabel.c:51
711 msgid "Brown"
712 msgstr "Êàôÿâ"
713
714 #: src/colorlabel.c:281 src/compose.c:4955 src/exphtmldlg.c:450
715 #: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4264
716 msgid "None"
717 msgstr "Íèêîé"
718
719 #: src/compose.c:510
720 msgid "/_Add..."
721 msgstr "/Äîáàâè..."
722
723 #: src/compose.c:511
724 msgid "/_Remove"
725 msgstr "/Ìàõíè"
726
727 #: src/compose.c:513
728 msgid "/_Property..."
729 msgstr "/Ñâîéñòâî..."
730
731 #: src/compose.c:519
732 msgid "/_File/_Attach file"
733 msgstr "/Ôàéë/Ïðèêðåïè ôàéë"
734
735 #: src/compose.c:520
736 msgid "/_File/_Insert file"
737 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
738
739 #: src/compose.c:521
740 msgid "/_File/Insert si_gnature"
741 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
742
743 #: src/compose.c:526
744 msgid "/_Edit/_Undo"
745 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Îòìÿíà"
746
747 #: src/compose.c:527
748 msgid "/_Edit/_Redo"
749 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Redo"
750
751 #: src/compose.c:529
752 msgid "/_Edit/Cu_t"
753 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
754
755 #: src/compose.c:532
756 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
757 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
758
759 #: src/compose.c:534 src/mainwindow.c:534
760 msgid "/_Edit/Select _all"
761 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
762
763 #: src/compose.c:535
764 msgid "/_Edit/A_dvanced"
765 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
766
767 #: src/compose.c:536
768 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
769 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
770
771 #: src/compose.c:541
772 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
773 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
774
775 #: src/compose.c:546
776 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
777 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
778
779 #: src/compose.c:551
780 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
781 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
782
783 #: src/compose.c:556
784 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
785 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
786
787 #: src/compose.c:561
788 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
789 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
790
791 #: src/compose.c:566
792 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
793 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
794
795 #: src/compose.c:571
796 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
797 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
798
799 #: src/compose.c:576
800 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
801 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
802
803 #: src/compose.c:581
804 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
805 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
806
807 #: src/compose.c:586
808 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
809 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
810
811 #: src/compose.c:591
812 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
813 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
814
815 #: src/compose.c:596
816 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
817 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
818
819 #: src/compose.c:601
820 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
821 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
822
823 #: src/compose.c:606
824 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
825 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
826
827 #: src/compose.c:612
828 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
829 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
830
831 #: src/compose.c:614
832 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
833 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
834
835 #: src/compose.c:616
836 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
837 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
838
839 #: src/compose.c:619
840 msgid "/_Spelling"
841 msgstr "/Ñïåëèíã"
842
843 #: src/compose.c:620
844 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
845 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
846
847 #: src/compose.c:622
848 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
849 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
850
851 #: src/compose.c:624
852 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
853 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
854
855 #: src/compose.c:626
856 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
857 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
858
859 #: src/compose.c:628
860 msgid "/_Spelling/---"
861 msgstr "/Ñïåëèíã/---"
862
863 #: src/compose.c:629
864 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
865 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
866
867 #: src/compose.c:633 src/mainwindow.c:540 src/summaryview.c:432
868 msgid "/_View"
869 msgstr "/Èçãëåä"
870
871 #: src/compose.c:634
872 msgid "/_View/_To"
873 msgstr "/Èçãëåä/Äî"
874
875 #: src/compose.c:635
876 msgid "/_View/_Cc"
877 msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
878
879 #: src/compose.c:636
880 msgid "/_View/_Bcc"
881 msgstr "/Èçãëåä/_Bcc"
882
883 #: src/compose.c:637
884 msgid "/_View/_Reply to"
885 msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
886
887 #: src/compose.c:638 src/compose.c:640 src/compose.c:642 src/mainwindow.c:558
888 #: src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:589 src/mainwindow.c:613
889 #: src/mainwindow.c:695 src/mainwindow.c:699
890 msgid "/_View/---"
891 msgstr "/Èçãëåä/---"
892
893 #: src/compose.c:639
894 msgid "/_View/_Followup to"
895 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
896
897 #: src/compose.c:641
898 msgid "/_View/R_uler"
899 msgstr "/Èçãëåä/Ëèíèÿ"
900
901 #: src/compose.c:643
902 msgid "/_View/_Attachment"
903 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïåíî..."
904
905 #: src/compose.c:645 src/mainwindow.c:702
906 msgid "/_Message"
907 msgstr "/Ñúîáùåíèå"
908
909 #: src/compose.c:646
910 msgid "/_Message/_Send"
911 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
912
913 #: src/compose.c:648
914 msgid "/_Message/Send _later"
915 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
916
917 #: src/compose.c:650 src/compose.c:656 src/compose.c:661 src/compose.c:663
918 #: src/compose.c:667 src/compose.c:673 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:707
919 #: src/mainwindow.c:709 src/mainwindow.c:719 src/mainwindow.c:722
920 #: src/mainwindow.c:724 src/mainwindow.c:729
921 msgid "/_Message/---"
922 msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
923
924 #: src/compose.c:651
925 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
926 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
927
928 #: src/compose.c:653
929 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
930 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
931
932 #: src/compose.c:657
933 msgid "/_Message/_To"
934 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Äî"
935
936 #: src/compose.c:658
937 msgid "/_Message/_Cc"
938 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
939
940 #: src/compose.c:659
941 msgid "/_Message/_Bcc"
942 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Bcc"
943
944 #: src/compose.c:660
945 msgid "/_Message/_Reply to"
946 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
947
948 #: src/compose.c:662
949 msgid "/_Message/_Followup to"
950 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
951
952 #: src/compose.c:664
953 msgid "/_Message/_Attach"
954 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
955
956 #: src/compose.c:668
957 msgid "/_Message/Si_gn"
958 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
959
960 #: src/compose.c:669
961 msgid "/_Message/_Encrypt"
962 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
963
964 #: src/compose.c:670
965 msgid "/_Message/Mode/MIME"
966 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/MIME"
967
968 #: src/compose.c:671
969 msgid "/_Message/Mode/Inline"
970 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/Inline"
971
972 #: src/compose.c:674
973 msgid "/_Message/_Priority"
974 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
975
976 #: src/compose.c:675
977 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
978 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
979
980 #: src/compose.c:676
981 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
982 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
983
984 #: src/compose.c:677
985 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
986 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
987
988 #: src/compose.c:678
989 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
990 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
991
992 #: src/compose.c:679
993 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
994 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
995
996 #: src/compose.c:681
997 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
998 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
999
1000 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:739
1001 msgid "/_Tools"
1002 msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
1003
1004 #: src/compose.c:683
1005 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1006 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
1007
1008 #: src/compose.c:684
1009 msgid "/_Tools/_Address book"
1010 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
1011
1012 #: src/compose.c:685
1013 msgid "/_Tools/_Template"
1014 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
1015
1016 #: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:762
1017 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1018 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
1019
1020 #: src/compose.c:1020 src/compose.c:1121
1021 #, c-format
1022 msgid "%s: file not exist\n"
1023 msgstr "%s: íåñúùåñòâóâàù ôàéë\n"
1024
1025 #: src/compose.c:1217 src/procmsg.c:986
1026 msgid "Can't get text part\n"
1027 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à òåêñòîâàòà ÷àñò\n"
1028
1029 #: src/compose.c:1349
1030 msgid "Reply-To:"
1031 msgstr "Reply-To:"
1032
1033 #: src/compose.c:1352 src/compose.c:4300 src/compose.c:5002
1034 #: src/headerview.c:56
1035 msgid "Newsgroups:"
1036 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
1037
1038 #: src/compose.c:1355
1039 msgid "Followup-To:"
1040 msgstr "Followup-To:"
1041
1042 #: src/compose.c:1608
1043 msgid "Quote mark format error."
1044 msgstr "Ãðåøêà ïðè ôîðìàòà íà çíàêà çà öèòèðàíå."
1045
1046 #: src/compose.c:1620
1047 msgid "Message reply/forward format error."
1048 msgstr "Ãðåøêà ïðè reply/forward ôîðìàòà."
1049
1050 #: src/compose.c:1929
1051 #, c-format
1052 msgid "File %s doesn't exist\n"
1053 msgstr "Ôàéëà %s íå ñúùåñòâóâà\n"
1054
1055 #: src/compose.c:1933
1056 #, c-format
1057 msgid "Can't get file size of %s\n"
1058 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ðàçìåðà íà ôàéëà %s\n"
1059
1060 #: src/compose.c:1937
1061 #, c-format
1062 msgid "File %s is empty."
1063 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí"
1064
1065 #: src/compose.c:1941
1066 #, c-format
1067 msgid "Can't read %s."
1068 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
1069
1070 #: src/compose.c:1966
1071 #, c-format
1072 msgid "Message: %s"
1073 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
1074
1075 #: src/compose.c:2045 src/mimeview.c:463
1076 msgid "Can't get the part of multipart message."
1077 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
1078
1079 #: src/compose.c:2644
1080 msgid " [Edited]"
1081 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
1082
1083 #: src/compose.c:2646
1084 #, c-format
1085 msgid "%s - Compose message%s"
1086 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1087
1088 #: src/compose.c:2649
1089 #, c-format
1090 msgid "Compose message%s"
1091 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1092
1093 #: src/compose.c:2673 src/compose.c:2919
1094 msgid ""
1095 "Account for sending mail is not specified.\n"
1096 "Please select a mail account before sending."
1097 msgstr ""
1098 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
1099 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
1100
1101 #: src/compose.c:2823
1102 msgid "Recipient is not specified."
1103 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
1104
1105 #: src/compose.c:2831 src/messageview.c:331 src/prefs_account.c:734
1106 #: src/prefs_common.c:1010 src/toolbar.c:242 src/toolbar.c:289
1107 msgid "Send"
1108 msgstr "Èçïðàùàíå"
1109
1110 #: src/compose.c:2832
1111 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1112 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
1113
1114 #: src/compose.c:2853
1115 msgid "Could not queue message for sending"
1116 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
1117
1118 #: src/compose.c:2898 src/compose.c:3551
1119 msgid "can't get recipient list."
1120 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà ñïèñúêà ñ ïîëó÷àòåëè."
1121
1122 #: src/compose.c:2936 src/procmsg.c:1366
1123 #, c-format
1124 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1125 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
1126
1127 #: src/compose.c:2950 src/messageview.c:408
1128 msgid "Queueing"
1129 msgstr "Èç÷àêâàì"
1130
1131 #: src/compose.c:2951
1132 msgid ""
1133 "Error occurred while sending the message.\n"
1134 "Put this message into queue folder?"
1135 msgstr ""
1136 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
1137 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
1138
1139 #: src/compose.c:2957
1140 msgid "Can't queue the message."
1141 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
1142
1143 #: src/compose.c:2960
1144 msgid "Error occurred while sending the message."
1145 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
1146
1147 #: src/compose.c:2976
1148 msgid "Can't save the message to Sent."
1149 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
1150
1151 #: src/compose.c:3112 src/compose.c:3265 src/compose.c:3465 src/compose.c:3619
1152 #: src/mbox_folder.c:1301 src/mbox_folder.c:1402 src/mbox_folder.c:1971
1153 #: src/mbox_folder.c:2003 src/mbox_folder.c:2068 src/mbox_folder.c:2102
1154 #: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1027
1155 #: src/procmsg.c:1347 src/utils.c:2134 src/utils.c:2202
1156 msgid "can't change file mode\n"
1157 msgstr "íå ìîãà äà ïðîìåíÿ âèäà íà ôàéëà\n"
1158
1159 #: src/compose.c:3207
1160 #, c-format
1161 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1162 msgstr ""
1163
1164 #: src/compose.c:3306
1165 msgid ""
1166 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1167 "Send it anyway?"
1168 msgstr ""
1169 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
1170 "Äà ãî èçïðàòÿ ëè âúïðåêè òîâà?"
1171
1172 #: src/compose.c:3364
1173 msgid "can't write headers\n"
1174 msgstr "íå ìîãà äà çàïèøà çàãëàâêàòà\n"
1175
1176 #: src/compose.c:3504
1177 msgid "can't remove the old message\n"
1178 msgstr "íå ìîãà äà ìàõíà ñòàðîòî ñúîáùåíèå\n"
1179
1180 #: src/compose.c:3563
1181 msgid "No account for sending mails available!"
1182 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
1183
1184 #: src/compose.c:3573
1185 msgid "No account for posting news available!"
1186 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
1187
1188 #: src/compose.c:3711
1189 msgid "can't find queue folder\n"
1190 msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïàïêàòà îïàøêà\n"
1191
1192 #: src/compose.c:3718 src/messageview.c:274
1193 msgid "can't queue the message\n"
1194 msgstr "íå ìîãà äà queue the message\n"
1195
1196 #: src/compose.c:3761
1197 #, c-format
1198 msgid "Can't open file %s\n"
1199 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ôàéëà %s\n"
1200
1201 #: src/compose.c:4380 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1202 msgid "From:"
1203 msgstr "Îò"
1204
1205 #: src/compose.c:4484 src/compose.c:4654 src/compose.c:5733
1206 msgid "MIME type"
1207 msgstr "MIME òèï"
1208
1209 #: src/compose.c:4485 src/compose.c:4655 src/mimeview.c:151
1210 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
1211 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:452
1212 msgid "Size"
1213 msgstr "Ðàçìåð"
1214
1215 #: src/compose.c:4549
1216 msgid "Save Message to "
1217 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
1218
1219 #: src/compose.c:4569 src/prefs_filtering.c:494
1220 msgid "Select ..."
1221 msgstr " Èçáåðè ... "
1222
1223 #: src/compose.c:4704 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
1224 #: src/prefs_matcher.c:150
1225 msgid "Header"
1226 msgstr "Çàãëàâêà"
1227
1228 #: src/compose.c:4706 src/mimeview.c:198
1229 msgid "Attachments"
1230 msgstr "Ïðèêðåïêè"
1231
1232 #: src/compose.c:4708
1233 msgid "Others"
1234 msgstr "Äðóãè"
1235
1236 #: src/compose.c:4723 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
1237 #: src/summary_search.c:163
1238 msgid "Subject:"
1239 msgstr "Òåìà:"
1240
1241 #: src/compose.c:4963
1242 #, c-format
1243 msgid ""
1244 "Spell checker could not be started.\n"
1245 "%s"
1246 msgstr ""
1247 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
1248 "%s"
1249
1250 #: src/compose.c:5153 src/toolbar.c:98
1251 msgid "Send Message"
1252 msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
1253
1254 #: src/compose.c:5159 src/toolbar.c:99
1255 msgid "Put into queue folder and send later"
1256 msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî êúñíî"
1257
1258 #: src/compose.c:5165 src/toolbar.c:100
1259 msgid "Save to draft folder"
1260 msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
1261
1262 #: src/compose.c:5171 src/toolbar.c:101
1263 msgid "Insert file"
1264 msgstr "Âìúêíè ôàéë"
1265
1266 #: src/compose.c:5177 src/toolbar.c:102
1267 msgid "Attach file"
1268 msgstr "Ïðèêðåïè ôàéë"
1269
1270 #: src/compose.c:5183 src/toolbar.c:103
1271 msgid "Insert signature"
1272 msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
1273
1274 #: src/compose.c:5189 src/toolbar.c:104
1275 msgid "Edit with external editor"
1276 msgstr "Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
1277
1278 #: src/compose.c:5195 src/toolbar.c:105
1279 msgid "Wrap all long lines"
1280 msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
1281
1282 #: src/compose.c:5628
1283 msgid "Invalid MIME type."
1284 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
1285
1286 #: src/compose.c:5646
1287 msgid "File doesn't exist or is empty."
1288 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
1289
1290 #: src/compose.c:5715
1291 msgid "Property"
1292 msgstr "Ñâîéñòâî"
1293
1294 #: src/compose.c:5760
1295 msgid "Encoding"
1296 msgstr "Åíêîäèíã"
1297
1298 #: src/compose.c:5789
1299 msgid "Path"
1300 msgstr "Ïúò"
1301
1302 #: src/compose.c:5790 src/prefs_toolbar.c:850
1303 msgid "File name"
1304 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
1305
1306 #: src/compose.c:5941
1307 #, c-format
1308 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1309 msgstr "Êîìàíäíèÿ ðåä íà âúíøíèÿ ðåäàêòîð å íåâàëèäåí: `%s'\n"
1310
1311 #: src/compose.c:5967
1312 #, c-format
1313 msgid ""
1314 "The external editor is still working.\n"
1315 "Force terminating the process?\n"
1316 "process group id: %d"
1317 msgstr ""
1318 "Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
1319 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
1320 "process group id: %d"
1321
1322 #: src/compose.c:5980
1323 #, c-format
1324 msgid "Terminated process group id: %d"
1325 msgstr "Terminated process group id: %d"
1326
1327 #: src/compose.c:5981
1328 #, c-format
1329 msgid "Temporary file: %s"
1330 msgstr "Âðåìåíåí ôàéë: %s"
1331
1332 #: src/compose.c:6038
1333 msgid "Couldn't exec external editor\n"
1334 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì âúíøíèÿ ðåäàêòîð\n"
1335
1336 #: src/compose.c:6042
1337 msgid "Couldn't write to file\n"
1338 msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà\n"
1339
1340 #: src/compose.c:6044
1341 msgid "Pipe read failed\n"
1342 msgstr "Pipe read failed\n"
1343
1344 #: src/compose.c:6331 src/inc.c:167 src/inc.c:295 src/mainwindow.c:3075
1345 msgid "Offline warning"
1346 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
1347
1348 #: src/compose.c:6332 src/inc.c:168 src/inc.c:296 src/mainwindow.c:3076
1349 msgid "You're working offline. Override?"
1350 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
1351
1352 #: src/compose.c:6447 src/compose.c:6468
1353 msgid "Select file"
1354 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
1355
1356 #: src/compose.c:6503
1357 msgid "Discard message"
1358 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
1359
1360 #: src/compose.c:6504
1361 msgid "This message has been modified. discard it?"
1362 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
1363
1364 #: src/compose.c:6505
1365 msgid "Discard"
1366 msgstr "Îòõâúðëè"
1367
1368 #: src/compose.c:6505
1369 msgid "to Draft"
1370 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
1371
1372 #: src/compose.c:6540
1373 #, c-format
1374 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1375 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
1376
1377 #: src/compose.c:6542
1378 msgid "Apply template"
1379 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
1380
1381 #: src/compose.c:6543
1382 msgid "Replace"
1383 msgstr "Çàìåíè"
1384
1385 #: src/compose.c:6543 src/toolbar.c:293
1386 msgid "Insert"
1387 msgstr "Âìúêíè"
1388
1389 #: src/editaddress.c:143
1390 msgid "Add New Person"
1391 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
1392
1393 #: src/editaddress.c:144
1394 msgid "Edit Person Details"
1395 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ëèöåòî"
1396
1397 #: src/editaddress.c:285
1398 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1399 msgstr "E-mail àäðåñ òðÿáâà äà áúäå ïîïúëíåí."
1400
1401 #: src/editaddress.c:422
1402 msgid "A Name and Value must be supplied."
1403 msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
1404
1405 #: src/editaddress.c:480
1406 msgid "Edit Person Data"
1407 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
1408
1409 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:793
1410 msgid "Display Name"
1411 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
1412
1413 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1414 msgid "Last Name"
1415 msgstr "Ôàìèëèÿ"
1416
1417 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1418 msgid "First Name"
1419 msgstr "Èìå"
1420
1421 #: src/editaddress.c:589
1422 msgid "Nickname"
1423 msgstr "Ïðÿêîð"
1424
1425 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1426 #: src/editgroup.c:255 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
1427 msgid "E-Mail Address"
1428 msgstr "E-Mail àäðåñ"
1429
1430 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1431 msgid "Alias"
1432 msgstr "Ïñåâäîíèì"
1433
1434 #: src/editaddress.c:710
1435 msgid "Move Up"
1436 msgstr "Íàãîðå"
1437
1438 #: src/editaddress.c:713
1439 msgid "Move Down"
1440 msgstr "Íàäîëó"
1441
1442 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
1443 msgid "Modify"
1444 msgstr "Ïðîìåíè"
1445
1446 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1447 #: src/summary_search.c:207
1448 msgid "Clear"
1449 msgstr "Èç÷èñòè"
1450
1451 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1452 #: src/prefs_matcher.c:393
1453 msgid "Value"
1454 msgstr "Ñòîéíîñò"
1455
1456 #: src/editaddress.c:883
1457 msgid "Basic Data"
1458 msgstr "Îñíîâíè äàííè"
1459
1460 #: src/editaddress.c:885
1461 msgid "User Attributes"
1462 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1463
1464 #: src/editbook.c:112
1465 msgid "File appears to be Ok."
1466 msgstr "Ôàéëà èçãëåæäà íàðåä."
1467
1468 #: src/editbook.c:115
1469 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1470 msgstr "Ôàéëà íå èçãëåæäà äà å âúâ âàëèäåí ôîðìàò çà àäðåñíèê."
1471
1472 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1473 msgid "Could not read file."
1474 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
1475
1476 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1477 msgid "Edit Addressbook"
1478 msgstr "Ðåäàêòèðàé Àäðåñíèêà"
1479
1480 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1481 msgid " Check File "
1482 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
1483
1484 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1485 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1486 msgid "File"
1487 msgstr "Ôàéë"
1488
1489 #: src/editbook.c:283
1490 msgid "Add New Addressbook"
1491 msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
1492
1493 #: src/editgroup.c:105
1494 msgid "A Group Name must be supplied."
1495 msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
1496
1497 #: src/editgroup.c:261
1498 msgid "Edit Group Data"
1499 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
1500
1501 #: src/editgroup.c:289 src/exporthtml.c:629
1502 msgid "Group Name"
1503 msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
1504
1505 #: src/editgroup.c:308
1506 msgid "Addresses in Group"
1507 msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
1508
1509 #: src/editgroup.c:310
1510 msgid " -> "
1511 msgstr " -> "
1512
1513 #: src/editgroup.c:337
1514 msgid " <- "
1515 msgstr " <- "
1516
1517 #: src/editgroup.c:339
1518 msgid "Available Addresses"
1519 msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
1520
1521 #: src/editgroup.c:403
1522 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1523 msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
1524
1525 #: src/editgroup.c:453
1526 msgid "Edit Group Details"
1527 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
1528
1529 #: src/editgroup.c:456
1530 msgid "Add New Group"
1531 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
1532
1533 #: src/editgroup.c:506
1534 msgid "Edit folder"
1535 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
1536
1537 #: src/editgroup.c:506
1538 msgid "Input the new name of folder:"
1539 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
1540
1541 #: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1895 src/folderview.c:1947
1542 #: src/folderview.c:2220
1543 msgid "New folder"
1544 msgstr "Íîâà ïàïêà"
1545
1546 #: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1896 src/folderview.c:1948
1547 msgid "Input the name of new folder:"
1548 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
1549
1550 #: src/editjpilot.c:189
1551 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1552 msgstr "Ôàéëà íå èãëåæäà äà å â JPilot ôîðìàò."
1553
1554 #: src/editjpilot.c:225
1555 msgid "Select JPilot File"
1556 msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
1557
1558 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1559 msgid "Edit JPilot Entry"
1560 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
1561
1562 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1563 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1564 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1978
1565 msgid " ... "
1566 msgstr " ... "
1567
1568 #: src/editjpilot.c:319
1569 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1570 msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àðòèêóëè"
1571
1572 #: src/editjpilot.c:408
1573 msgid "Add New JPilot Entry"
1574 msgstr "Add New JPilot Entry"
1575
1576 #: src/editldap.c:164
1577 msgid "Connected successfully to server"
1578 msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
1579
1580 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1581 msgid "Could not connect to server"
1582 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
1583
1584 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1585 msgid "Edit LDAP Server"
1586 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
1587
1588 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1589 msgid "Hostname"
1590 msgstr "Hostname"
1591
1592 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
1593 msgid "Port"
1594 msgstr "Ïîðò"
1595
1596 #: src/editldap.c:328
1597 msgid " Check Server "
1598 msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
1599
1600 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1601 msgid "Search Base"
1602 msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
1603
1604 #: src/editldap.c:390
1605 msgid "Search Criteria"
1606 msgstr "Òúðñè Êðèòåðèé"
1607
1608 #: src/editldap.c:397
1609 msgid " Reset "
1610 msgstr " Ïðîìåíè "
1611
1612 #: src/editldap.c:402
1613 msgid "Bind DN"
1614 msgstr "Bind DN"
1615
1616 #: src/editldap.c:411
1617 msgid "Bind Password"
1618 msgstr "Bind Password"
1619
1620 #: src/editldap.c:420
1621 msgid "Timeout (secs)"
1622 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
1623
1624 #: src/editldap.c:434
1625 msgid "Maximum Entries"
1626 msgstr "Ìàêñèìóì Entries"
1627
1628 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:730
1629 msgid "Basic"
1630 msgstr "Îñíîâíè"
1631
1632 #: src/editldap.c:462
1633 msgid "Extended"
1634 msgstr "Ðàçøèðåíè"
1635
1636 #: src/editldap.c:547
1637 msgid "Add New LDAP Server"
1638 msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
1639
1640 #: src/editldap_basedn.c:141
1641 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1642 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP - Èçáåðè Search Base"
1643
1644 #: src/editldap_basedn.c:202
1645 msgid "Available Search Base(s)"
1646 msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
1647
1648 #: src/editldap_basedn.c:286
1649 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1650 msgstr "Could not read Search Base(s) from server - ìîëÿ âúâåäåòå ðú÷íî"
1651
1652 #: src/editvcard.c:96
1653 msgid "File does not appear to be vCard format."
1654 msgstr "Ôàéëà íà èçãëåæäà äà å â vCard ôîðìàò."
1655
1656 #: src/editvcard.c:132
1657 msgid "Select vCard File"
1658 msgstr "Èçáåðè vCard Ôàéë"
1659
1660 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1661 msgid "Edit vCard Entry"
1662 msgstr "Ðåäàêòèðàé vCard Âïèñâàíå"
1663
1664 #: src/editvcard.c:296
1665 msgid "Add New vCard Entry"
1666 msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
1667
1668 #: src/exphtmldlg.c:101
1669 msgid "Please specify output directory and file to create."
1670 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è ôàéë çà ñúçäàâàíå."
1671
1672 #: src/exphtmldlg.c:104
1673 msgid "Select stylesheet and formatting."
1674 msgstr "Èçáåðåòå stylesheet è formatting."
1675
1676 #: src/exphtmldlg.c:107
1677 msgid "File exported successfully."
1678 msgstr "Ôàéëà å åêñïîðòèðàí óñïåøíî."
1679
1680 #: src/exphtmldlg.c:154
1681 #, c-format
1682 msgid ""
1683 "HTML Output Directory '%s'\n"
1684 "does not exist. OK to create new directory?"
1685 msgstr ""
1686 "HTML Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
1687 "íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
1688
1689 #: src/exphtmldlg.c:157
1690 msgid "Create Directory"
1691 msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
1692
1693 #: src/exphtmldlg.c:166
1694 #, c-format
1695 msgid ""
1696 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1697 "%s"
1698 msgstr ""
1699 "Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà HTML ôàéë:\n"
1700 "%s"
1701
1702 #: src/exphtmldlg.c:168
1703 msgid "Failed to Create Directory"
1704 msgstr "Íå ìîæàõ äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ"
1705
1706 #: src/exphtmldlg.c:318
1707 msgid "Select HTML Output File"
1708 msgstr "Èçáåðè HTML Output Ôàéë"
1709
1710 #: src/exphtmldlg.c:387
1711 msgid "HTML Output File"
1712 msgstr "HTML Output Ôàéë"
1713
1714 #: src/exphtmldlg.c:443
1715 msgid "Stylesheet"
1716 msgstr "Stylesheet"
1717
1718 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3740 src/prefs_common.c:4066
1719 msgid "Default"
1720 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
1721
1722 #: src/exphtmldlg.c:462
1723 msgid "Full"
1724 msgstr "Ïúëíî èìå"
1725
1726 #: src/exphtmldlg.c:468
1727 msgid "Custom"
1728 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè"
1729
1730 #: src/exphtmldlg.c:474
1731 msgid "Custom-2"
1732 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-2"
1733
1734 #: src/exphtmldlg.c:480
1735 msgid "Custom-3"
1736 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-3"
1737
1738 #: src/exphtmldlg.c:486
1739 msgid "Custom-4"
1740 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-4"
1741
1742 #: src/exphtmldlg.c:500
1743 msgid "Full Name Format"
1744 msgstr "Ïúëíî èìå"
1745
1746 #: src/exphtmldlg.c:507
1747 msgid "First Name, Last Name"
1748 msgstr "Ïúðâî Èìå, Ïîñëåäíî Èìå"
1749
1750 #: src/exphtmldlg.c:513
1751 msgid "Last Name, First Name"
1752 msgstr "Ïîñëåäíî Èìå, Ïúðâî Èìå"
1753
1754 #: src/exphtmldlg.c:527
1755 msgid "Color Banding"
1756 msgstr "Öâåòîâà ãàìà"
1757
1758 #: src/exphtmldlg.c:533
1759 msgid "Format E-Mail Links"
1760 msgstr "Ôîðìàòèðàé E-Mail âðúçêèòå"
1761
1762 #: src/exphtmldlg.c:539
1763 msgid "Format User Attributes"
1764 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1765
1766 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
1767 msgid "File Name"
1768 msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
1769
1770 #: src/exphtmldlg.c:599
1771 msgid "Open with Web Browser"
1772 msgstr "Îòâîðè ñ óåá áðàóçúð"
1773
1774 #: src/exphtmldlg.c:628
1775 msgid "Export Address Book to HTML File"
1776 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
1777
1778 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
1779 msgid "Prev"
1780 msgstr "Ïðåäèøåí"
1781
1782 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:252
1783 msgid "Next"
1784 msgstr "Ñëåäâàù"
1785
1786 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
1787 msgid "File Info"
1788 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
1789
1790 #: src/exphtmldlg.c:693
1791 msgid "Format"
1792 msgstr "Ôîðìàò"
1793
1794 #: src/export.c:127
1795 msgid "Export"
1796 msgstr "Èçíåñè"
1797
1798 #: src/export.c:146
1799 msgid "Specify target folder and mbox file."
1800 msgstr "Îïðåäåëè ïàïêà öåë è mbox ôàéë."
1801
1802 #: src/export.c:156
1803 msgid "Source dir:"
1804 msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
1805
1806 #: src/export.c:161
1807 msgid "Exporting file:"
1808 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
1809
1810 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
1811 #: src/prefs_account.c:1183
1812 msgid " Select... "
1813 msgstr " Èçáåðè... "
1814
1815 #: src/export.c:219
1816 msgid "Select exporting file"
1817 msgstr "Èçáåðè ôàéë çà åêñïîðòèðàíå"
1818
1819 #: src/exporthtml.c:799
1820 msgid "Full Name"
1821 msgstr "Ïúëíî èìå"
1822
1823 #: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
1824 msgid "Attributes"
1825 msgstr "Àòðèáóòè"
1826
1827 #: src/exporthtml.c:1004
1828 msgid "Sylpheed Address Book"
1829 msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
1830
1831 #: src/exporthtml.c:1116
1832 msgid "Name already exists but is not a directory."
1833 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
1834
1835 #: src/exporthtml.c:1119
1836 msgid "No permissions to create directory."
1837 msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
1838
1839 #: src/exporthtml.c:1122
1840 msgid "Name is too long."
1841 msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
1842
1843 #: src/exporthtml.c:1125
1844 msgid "Not specified."
1845 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
1846
1847 #: src/folder.c:954
1848 # c-format
1849 msgid "Processing (%s)...\n"
1850 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)...\n"
1851
1852 #: src/folder.c:1517 src/folderview.c:2645
1853 #, c-format
1854 msgid "Moving %s to %s..."
1855 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
1856
1857 #: src/folder.c:1527
1858 #, c-format
1859 msgid "Moving %s to %s (%d%%)..."
1860 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s (%d%%)..."
1861
1862 #: src/foldersel.c:146
1863 msgid "Select folder"
1864 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
1865
1866 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1053
1867 msgid "Inbox"
1868 msgstr "Âõîäÿùè"
1869
1870 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1069
1871 msgid "Sent"
1872 msgstr "Èçïðàòåíè"
1873
1874 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1085
1875 msgid "Queue"
1876 msgstr "×àêàùè"
1877
1878 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1101
1879 msgid "Trash"
1880 msgstr "Êîø÷å"
1881
1882 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1115
1883 msgid "Drafts"
1884 msgstr "×åðíîâè"
1885
1886 #: src/folderview.c:271 src/folderview.c:286 src/folderview.c:306
1887 msgid "/Create _new folder..."
1888 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
1889
1890 #: src/folderview.c:272 src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
1891 msgid "/_Rename folder..."
1892 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
1893
1894 #: src/folderview.c:273 src/folderview.c:288 src/folderview.c:308
1895 msgid "/_Delete folder"
1896 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
1897
1898 #: src/folderview.c:275 src/folderview.c:294
1899 msgid "/Remove _mailbox"
1900 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
1901
1902 #: src/folderview.c:277 src/folderview.c:297 src/folderview.c:317
1903 #: src/folderview.c:333
1904 msgid "/_Properties..."
1905 msgstr "/Ñâîéñòâà..."
1906
1907 #: src/folderview.c:278 src/folderview.c:298 src/folderview.c:318
1908 #: src/folderview.c:334
1909 msgid "/_Processing..."
1910 msgstr "/Ðàáîòÿ..."
1911
1912 #: src/folderview.c:279
1913 msgid "/_Scoring..."
1914 msgstr ""
1915
1916 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:304 src/folderview.c:324
1917 msgid "/Mark all _read"
1918 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
1919
1920 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
1921 msgid "/_Check for new messages"
1922 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
1923
1924 #: src/folderview.c:292 src/folderview.c:312
1925 msgid "/R_ebuild folder tree"
1926 msgstr "/Ãåíåðèðàé îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà"
1927
1928 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:316 src/folderview.c:332
1929 msgid "/_Search folder..."
1930 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
1931
1932 #: src/folderview.c:299 src/folderview.c:319 src/folderview.c:335
1933 msgid "/S_coring..."
1934 msgstr ""
1935
1936 #: src/folderview.c:314
1937 msgid "/Remove _IMAP4 account"
1938 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
1939
1940 #: src/folderview.c:326
1941 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
1942 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
1943
1944 #: src/folderview.c:328
1945 msgid "/_Remove newsgroup"
1946 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
1947
1948 #: src/folderview.c:330
1949 msgid "/Remove _news account"
1950 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
1951
1952 #: src/folderview.c:360
1953 msgid "New"
1954 msgstr "Íîâè"
1955
1956 #: src/folderview.c:361 src/prefs_summary_column.c:68
1957 msgid "Unread"
1958 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
1959
1960 #: src/folderview.c:362 src/selective_download.c:800
1961 msgid "#"
1962 msgstr "#"
1963
1964 #: src/folderview.c:589
1965 msgid "Setting folder info..."
1966 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
1967
1968 #: src/folderview.c:770 src/mainwindow.c:3526 src/setup.c:81
1969 #, c-format
1970 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
1971 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s%c%s ..."
1972
1973 #: src/folderview.c:774 src/mainwindow.c:3531 src/setup.c:86
1974 #, c-format
1975 msgid "Scanning folder %s ..."
1976 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s ..."
1977
1978 #: src/folderview.c:815
1979 msgid "Rebuilding folder tree..."
1980 msgstr "Ãåíåðèðàì îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
1981
1982 #: src/folderview.c:836
1983 msgid "Rescanning all folder trees..."
1984 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
1985
1986 #: src/folderview.c:914
1987 msgid "Checking for new messages in all folders..."
1988 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
1989
1990 #: src/folderview.c:1695
1991 #,  c-format
1992 msgid "Opening Folder %s..."
1993 msgstr "Îòâàðÿì ïàïêà %s ..."
1994
1995 #: src/folderview.c:1706
1996 msgid "Folder could not be opened."
1997 msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
1998
1999 #: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:1949 src/folderview.c:2224
2000 msgid "NewFolder"
2001 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
2002
2003 #: src/folderview.c:1902 src/folderview.c:1998 src/folderview.c:2229
2004 #, c-format
2005 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2006 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
2007
2008 #: src/folderview.c:1915 src/folderview.c:1954 src/folderview.c:2008
2009 #: src/folderview.c:2078 src/folderview.c:2241
2010 #, c-format
2011 msgid "The folder `%s' already exists."
2012 msgstr "Ïàïêàòà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
2013
2014 #: src/folderview.c:1922 src/folderview.c:2248
2015 #, c-format
2016 msgid "Can't create the folder `%s'."
2017 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà '%s'."
2018
2019 #: src/folderview.c:1991 src/folderview.c:2068
2020 #, c-format
2021 msgid "Input new name for `%s':"
2022 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà '%s':"
2023
2024 #: src/folderview.c:1992 src/folderview.c:2070
2025 msgid "Rename folder"
2026 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
2027
2028 #: src/folderview.c:2128
2029 #, c-format
2030 msgid ""
2031 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2032 "Do you really want to delete?"
2033 msgstr ""
2034 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä `%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
2035 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
2036
2037 #: src/folderview.c:2130
2038 msgid "Delete folder"
2039 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
2040
2041 #: src/folderview.c:2139
2042 #, c-format
2043 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2044 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
2045
2046 #: src/folderview.c:2187
2047 #, c-format
2048 msgid ""
2049 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2050 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2051 msgstr ""
2052 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
2053 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ñà èçòðèòè îò äèñêà)"
2054
2055 #: src/folderview.c:2189
2056 msgid "Remove mailbox"
2057 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
2058
2059 #: src/folderview.c:2221
2060 msgid ""
2061 "Input the name of new folder:\n"
2062 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2063 " append `/' at the end of the name)"
2064 msgstr ""
2065 "Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
2066 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
2067 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
2068
2069 #: src/folderview.c:2280
2070 #, c-format
2071 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2072 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
2073
2074 #: src/folderview.c:2281
2075 msgid "Delete IMAP4 account"
2076 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
2077
2078 #: src/folderview.c:2415
2079 #, c-format
2080 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2081 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
2082
2083 #: src/folderview.c:2416
2084 msgid "Delete newsgroup"
2085 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
2086
2087 #: src/folderview.c:2452
2088 #, c-format
2089 msgid "Really delete news account `%s'?"
2090 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
2091
2092 #: src/folderview.c:2453
2093 msgid "Delete news account"
2094 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
2095
2096 #: src/folderview.c:2677
2097 msgid "Source and destination are the same."
2098 msgstr "Èçòî÷íèêà è äåñòèíàöèÿòà ñà åäíè è ñúùè."
2099
2100 #: src/folderview.c:2680
2101 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2102 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ ïàïêà â íåéíà ïîä-ïàïêà."
2103
2104 #: src/folderview.c:2683
2105 msgid "Move failed!"
2106 msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
2107
2108 #: src/grouplistdialog.c:173
2109 msgid "Subscribe to newsgroup"
2110 msgstr "Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà"
2111
2112 #: src/grouplistdialog.c:189
2113 msgid "Select newsgroups to subscribe."
2114 msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå"
2115
2116 #: src/grouplistdialog.c:195
2117 msgid "Find groups:"
2118 msgstr "Íàìåðè ãðóïè"
2119
2120 #: src/grouplistdialog.c:203
2121 msgid " Search "
2122 msgstr "Òúðñåíå"
2123
2124 #: src/grouplistdialog.c:215
2125 msgid "Newsgroup name"
2126 msgstr "Èìå íà íîâèíàðñêòà ãðóïà"
2127
2128 #: src/grouplistdialog.c:216
2129 msgid "Messages"
2130 msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
2131
2132 #: src/grouplistdialog.c:217
2133 msgid "Type"
2134 msgstr "Òèï"
2135
2136 #: src/grouplistdialog.c:243
2137 msgid "Refresh"
2138 msgstr "Îïðåñíè"
2139
2140 #: src/grouplistdialog.c:347
2141 msgid "moderated"
2142 msgstr "ïî-óìåðåíè"
2143
2144 #: src/grouplistdialog.c:349
2145 msgid "readonly"
2146 msgstr "ñàìî çà ÷åòåíå"
2147
2148 #: src/grouplistdialog.c:351
2149 msgid "unknown"
2150 msgstr "íåèçâåñòåí"
2151
2152 #: src/grouplistdialog.c:398
2153 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2154 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
2155
2156 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1025
2157 msgid "Done."
2158 msgstr "Ãîòîâî."
2159
2160 #: src/grouplistdialog.c:477
2161 #, c-format
2162 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2163 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
2164
2165 #: src/gtkaspell.c:479
2166 msgid "No dictionary selected."
2167 msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
2168
2169 #: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1845
2170 msgid "Normal Mode"
2171 msgstr "Íîðìàëåí Ðåæèì"
2172
2173 #: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1856
2174 msgid "Bad Spellers Mode"
2175 msgstr ""
2176
2177 #: src/gtkaspell.c:740
2178 msgid "Unknown suggestion mode."
2179 msgstr ""
2180
2181 #: src/gtkaspell.c:973
2182 msgid "No misspelled word found."
2183 msgstr "Íÿìà îòêðèòà ñãðåøåíà äóìà."
2184
2185 #: src/gtkaspell.c:1307
2186 msgid "Replace unknown word"
2187 msgstr "Çàìåíè íåïîçíàòàòà äóìà"
2188
2189 #: src/gtkaspell.c:1317
2190 #, c-format
2191 msgid "Replace \"%s\" with: "
2192 msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ: "
2193
2194 #: src/gtkaspell.c:1337
2195 msgid ""
2196 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2197 "will learn from mistake.\n"
2198 msgstr ""
2199
2200 #: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1834
2201 msgid "Fast Mode"
2202 msgstr "Áúðç ðåæèì"
2203
2204 #: src/gtkaspell.c:1682
2205 #, c-format
2206 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2207 msgstr "\"%s\" íå ñå ñðåùà â %s"
2208
2209 #: src/gtkaspell.c:1695
2210 msgid "Accept in this session"
2211 msgstr "Ïðèåìè â òàçè ñåñèÿ"
2212
2213 #: src/gtkaspell.c:1705
2214 msgid "Add to personal dictionary"
2215 msgstr "Äîáàâè êúì ïåðñîíàëíèÿ ðå÷íèê"
2216
2217 #: src/gtkaspell.c:1715
2218 msgid "Replace with..."
2219 msgstr "Çàìåíè ñúñ..."
2220
2221 #: src/gtkaspell.c:1725
2222 #, c-format
2223 msgid "Check with %s"
2224 msgstr "Ïðîâåðè ñ %s"
2225
2226 #: src/gtkaspell.c:1744
2227 msgid "(no suggestions)"
2228 msgstr ""
2229
2230 #: src/gtkaspell.c:1755 src/gtkaspell.c:1908
2231 msgid "More..."
2232 msgstr "Ïîâå÷å..."
2233
2234 #: src/gtkaspell.c:1810
2235 #, c-format
2236 msgid "Dictionary: %s"
2237 msgstr "Ðå÷íèê: %s"
2238
2239 #: src/gtkaspell.c:1823
2240 #, c-format
2241 msgid "Use alternate (%s)"
2242 msgstr "Ïîëçâàé çàìåñòèòåë (%s)"
2243
2244 #: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1598
2245 msgid "Check while typing"
2246 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
2247
2248 #: src/gtkaspell.c:1887
2249 msgid "Change dictionary"
2250 msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
2251
2252 #: src/gtkaspell.c:2041
2253 #, c-format
2254 msgid ""
2255 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2256 "%s"
2257 msgstr ""
2258 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
2259 "%s"
2260
2261 #: src/gtkutils.c:60 src/gtkutils.c:76
2262 msgid "Abcdef"
2263 msgstr "Abcdef"
2264
2265 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2230
2266 msgid "(No From)"
2267 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
2268
2269 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2273 src/summaryview.c:2276
2270 msgid "(No Subject)"
2271 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
2272
2273 #: src/imageview.c:89 src/imageview.c:136
2274 msgid "Can't load the image."
2275 msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ êàðòèíêàòà."
2276
2277 #: src/imap.c:445
2278 #, c-format
2279 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2280 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
2281
2282 #: src/imap.c:487
2283 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2284 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
2285
2286 #: src/imap.c:500
2287 #, c-format
2288 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2289 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
2290
2291 #: src/imap.c:701
2292 #, c-format
2293 msgid "can't select mailbox %s\n"
2294 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2295
2296 #: src/imap.c:712 src/procmsg.c:748
2297 #, c-format
2298 msgid "can't fetch message %d\n"
2299 msgstr "íå ìîãà äà èçòåãëÿ ñúîáùåíèå %d\n"
2300
2301 #: src/imap.c:740 src/imap.c:749
2302 #, c-format
2303 msgid "can't append message %s\n"
2304 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêà÷à ñúîáùåíèå %s\n"
2305
2306 #: src/imap.c:779 src/imap.c:854 src/mh.c:421 src/mh.c:525 src/mh.c:580
2307 #: src/mh.c:697
2308 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
2309 msgstr "ëîêàëíàòà ïàïêà å èäåíòè÷íà ñ îòäàëå÷åíàòà\n"
2310
2311 #: src/imap.c:787
2312 msgid "can't copy message\n"
2313 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå\n"
2314
2315 #: src/imap.c:1026 src/imap.c:1078
2316 #, c-format
2317 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2318 msgstr ""
2319
2320 #: src/imap.c:1033 src/imap.c:1086 src/imap.c:1137
2321 msgid "can't expunge\n"
2322 msgstr "íå ìîãà äà çàëè÷à\n"
2323
2324 #: src/imap.c:1130
2325 #, c-format
2326 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2327 msgstr ""
2328
2329 #: src/imap.c:1321
2330 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2331 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
2332
2333 #: src/imap.c:1439
2334 #, c-format
2335 msgid "Can't create '%s'\n"
2336 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì '%s'\n"
2337
2338 #: src/imap.c:1444
2339 #, c-format
2340 msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
2341 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì '%s' â INBOX\n"
2342
2343 #: src/imap.c:1507
2344 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2345 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
2346
2347 #: src/imap.c:1528
2348 msgid "can't create mailbox\n"
2349 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2350
2351 #: src/imap.c:1599
2352 #, c-format
2353 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2354 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
2355
2356 #: src/imap.c:1665
2357 msgid "can't delete mailbox\n"
2358 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2359
2360 #: src/imap.c:1698
2361 msgid "can't get envelope\n"
2362 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
2363
2364 #: src/imap.c:1706
2365 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2366 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
2367
2368 #: src/imap.c:1728
2369 #, c-format
2370 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2371 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
2372
2373 #: src/imap.c:1819
2374 #, c-format
2375 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2376 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
2377
2378 #: src/imap.c:1840
2379 #, c-format
2380 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2381 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2382
2383 #: src/imap.c:1847
2384 #, c-format
2385 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2386 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
2387
2388 #: src/imap.c:1871
2389 msgid "Can't start TLS session.\n"
2390 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
2391
2392 #: src/imap.c:1883
2393 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2394 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ.\n"
2395
2396 #: src/imap.c:1957
2397 msgid "can't get namespace\n"
2398 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
2399
2400 #: src/imap.c:2388
2401 #, c-format
2402 msgid "can't select folder: %s\n"
2403 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
2404
2405 #: src/imap.c:2511
2406 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2407 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
2408
2409 #: src/imap.c:2772
2410 #, c-format
2411 msgid "can't append %s to %s\n"
2412 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
2413
2414 #: src/imap.c:2777
2415 msgid "(sending file...)"
2416 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
2417
2418 #: src/imap.c:2813
2419 #, c-format
2420 msgid "can't copy %d to %s\n"
2421 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
2422
2423 #: src/imap.c:2838
2424 #, c-format
2425 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2426 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: STORE %d:%d %s\n"
2427
2428 #: src/imap.c:2852
2429 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2430 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: EXPUNGE\n"
2431
2432 #: src/imap.c:3051 src/imap.c:3088
2433 #, c-format
2434 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2435 msgstr "iconv íå ìîæà äà êîíâåðòèðà UTF-7 êúì %s\n"
2436
2437 #: src/imap.c:3122 src/imap.c:3155
2438 #, c-format
2439 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2440 msgstr "iconv íå ìîæà äà êîíâåðòèðà %s êúì UTF-7\n"
2441
2442 #: src/import.c:131
2443 msgid "Import"
2444 msgstr "Èìïîðò"
2445
2446 #: src/import.c:150
2447 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2448 msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
2449
2450 #: src/import.c:160
2451 msgid "Importing file:"
2452 msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
2453
2454 #: src/import.c:165
2455 msgid "Destination dir:"
2456 msgstr ""
2457
2458 #: src/import.c:223
2459 msgid "Select importing file"
2460 msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
2461
2462 #: src/importldif.c:118
2463 msgid "Please specify address book name and file to import."
2464 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
2465
2466 #: src/importldif.c:121
2467 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2468 msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
2469
2470 #: src/importldif.c:124
2471 msgid "File imported."
2472 msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
2473
2474 #: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2475 msgid "Please select a file."
2476 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
2477
2478 #: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2479 msgid "Address book name must be supplied."
2480 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
2481
2482 #: src/importldif.c:318
2483 msgid "Error reading LDIF fields."
2484 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
2485
2486 #: src/importldif.c:341
2487 msgid "LDIF file imported successfully."
2488 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
2489
2490 #: src/importldif.c:426
2491 msgid "Select LDIF File"
2492 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
2493
2494 #: src/importldif.c:542
2495 msgid "S"
2496 msgstr "S"
2497
2498 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2499 msgid "LDIF Field"
2500 msgstr "LDIF Ïîëå"
2501
2502 #: src/importldif.c:544
2503 msgid "Attribute Name"
2504 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
2505
2506 #: src/importldif.c:602
2507 msgid "Attribute"
2508 msgstr "Àòðèáóò"
2509
2510 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
2511 msgid "Select"
2512 msgstr "Èçáåðè"
2513
2514 #: src/importldif.c:674
2515 msgid "File Name :"
2516 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
2517
2518 #: src/importldif.c:684
2519 msgid "Records :"
2520 msgstr "Çàïèñè :"
2521
2522 #: src/importldif.c:712
2523 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2524 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
2525
2526 #: src/importmutt.c:143
2527 msgid "Error importing MUTT file."
2528 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà MUTT ôàéë."
2529
2530 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2531 #: src/importpine.c:329
2532 msgid "Please select a file to import."
2533 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå."
2534
2535 #: src/importmutt.c:185
2536 msgid "Select MUTT File"
2537 msgstr "Èçáåðè MUTT Ôàéë"
2538
2539 #: src/importmutt.c:239
2540 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2541 msgstr "Âíåñè MUTT ôàéë â Àäðåñíèêà"
2542
2543 #: src/importpine.c:143
2544 msgid "Error importing Pine file."
2545 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà Pine ôàéë."
2546
2547 #: src/importpine.c:185
2548 msgid "Select Pine File"
2549 msgstr "Èçáåðè Pine ôàéë"
2550
2551 #: src/importpine.c:239
2552 msgid "Import Pine file into Address Book"
2553 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
2554
2555 #: src/inc.c:268 src/inc.c:368 src/send.c:384
2556 msgid "Standby"
2557 msgstr "Ãîòîâíîñò"
2558
2559 #: src/inc.c:392
2560 msgid "Retrieving new messages"
2561 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2562
2563 #: src/inc.c:524
2564 msgid "Retrieving"
2565 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
2566
2567 #: src/inc.c:533
2568 #, c-format
2569 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2570 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
2571
2572 #: src/inc.c:537
2573 msgid "Done (no new messages)"
2574 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2575
2576 #: src/inc.c:544
2577 msgid "Connection failed"
2578 msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà"
2579
2580 #: src/inc.c:548
2581 msgid "Auth failed"
2582 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà íå áåøå óñïåøíà"
2583
2584 #: src/inc.c:552 src/prefs_summary_column.c:76
2585 msgid "Locked"
2586 msgstr "Çàêëþ÷åí"
2587
2588 #: src/inc.c:563
2589 msgid "Cancelled"
2590 msgstr "Îòêàçàíî"
2591
2592 #: src/inc.c:576
2593 #, c-format
2594 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2595 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
2596
2597 #: src/inc.c:648
2598 #, c-format
2599 msgid "Finished (%d new message(s))"
2600 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2601
2602 #: src/inc.c:651
2603 msgid "Finished (no new messages)"
2604 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2605
2606 #: src/inc.c:659
2607 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2608 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
2609
2610 #: src/inc.c:723
2611 #, c-format
2612 msgid "%s: Retrieving new messages"
2613 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2614
2615 #: src/inc.c:751
2616 #, c-format
2617 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2618 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
2619
2620 #: src/inc.c:759
2621 #, c-format
2622 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2623 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2624
2625 #: src/inc.c:766
2626 #, c-format
2627 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2628 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
2629
2630 #: src/inc.c:882 src/inc.c:951
2631 #, c-format
2632 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2633 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
2634
2635 #: src/inc.c:915
2636 msgid "Authenticating..."
2637 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
2638
2639 #: src/inc.c:919
2640 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2641 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
2642
2643 #: src/inc.c:923
2644 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2645 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
2646
2647 #: src/inc.c:927
2648 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2649 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
2650
2651 #: src/inc.c:931
2652 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2653 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
2654
2655 #: src/inc.c:935
2656 #, c-format
2657 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2658 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
2659
2660 #: src/inc.c:968
2661 #, c-format
2662 msgid "Deleting message %d"
2663 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
2664
2665 #: src/inc.c:974
2666 msgid "Quitting"
2667 msgstr "Ïðåêúñâàì"
2668
2669 #: src/inc.c:1019
2670 msgid "Error occurred while processing mail."
2671 msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà."
2672
2673 #: src/inc.c:1022
2674 msgid "No disk space left."
2675 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî íà äèñêà."
2676
2677 #: src/inc.c:1025
2678 msgid "Can't write file."
2679 msgstr "Íå ìîãà äà çàïèøà âúâ ôàéë."
2680
2681 #: src/inc.c:1028
2682 msgid "Socket error."
2683 msgstr "Socket error."
2684
2685 #: src/inc.c:1032
2686 msgid "Mailbox is locked."
2687 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
2688
2689 #: src/inc.c:1060
2690 msgid "Incorporation cancelled\n"
2691 msgstr "Îáåäèíÿâàíåòî å ïðåêðàòåíî\n"
2692
2693 #: src/inputdialog.c:151
2694 #, c-format
2695 msgid "Input password for %s on %s:"
2696 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà çà %s íà %s:"
2697
2698 #: src/inputdialog.c:153
2699 msgid "Input password"
2700 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
2701
2702 #: src/logwindow.c:59
2703 msgid "Protocol log"
2704 msgstr "Protocol ëîã"
2705
2706 #: src/main.c:142 src/main.c:151 src/mbox_folder.c:2124 src/mh.c:859
2707 #, c-format
2708 msgid ""
2709 "File `%s' already exists.\n"
2710 "Can't create folder."
2711 msgstr ""
2712 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
2713 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
2714
2715 #: src/main.c:192
2716 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2717 msgstr "g_thread íå ñå ïîääúðæà îò glib.\n"
2718
2719 #: src/main.c:271
2720 msgid ""
2721 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2722 "OpenPGP support disabled."
2723 msgstr ""
2724 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
2725 "OpenPGP ïîäðúæêàòà íå å àêòèâèðàíà."
2726
2727 #: src/main.c:431
2728 #, c-format
2729 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2730 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
2731
2732 #: src/main.c:434
2733 msgid "  --compose [address]    open composition window"
2734 msgstr " --compose [àäðåñ]\t\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå"
2735
2736 #: src/main.c:435
2737 msgid ""
2738 "  --attach file1 [file2]...\n"
2739 "                         open composition window with specified files\n"
2740 "                         attached"
2741 msgstr ""
2742 "  --attach file1 [file2]...\n"
2743 "                         îòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå ñúñ çàäàäåíèòå\n"
2744 "                         ïðèêà÷åíè ôàéëîâå"
2745
2746 #: src/main.c:438
2747 msgid "  --receive              receive new messages"
2748 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2749
2750 #: src/main.c:439
2751 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
2752 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
2753
2754 #: src/main.c:440
2755 msgid "  --send                 send all queued messages"
2756 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
2757
2758 #: src/main.c:441
2759 msgid "  --status               show the total number of messages"
2760 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
2761
2762 #: src/main.c:442
2763 msgid "  --online               switch to online mode"
2764 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îíëàéí ðåæèì"
2765
2766 #: src/main.c:443
2767 msgid "  --offline              switch to offline mode"
2768 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îôëàéí ðåæèì"
2769
2770 #: src/main.c:444
2771 msgid "  --debug                debug mode"
2772 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
2773
2774 #: src/main.c:445
2775 msgid "  --help                 display this help and exit"
2776 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
2777
2778 #: src/main.c:446
2779 msgid "  --version              output version information and exit"
2780 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
2781
2782 #: src/main.c:487 src/summaryview.c:5144
2783 #, c-format
2784 msgid "Processing (%s)..."
2785 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
2786
2787 #: src/main.c:490
2788 msgid "top level folder"
2789 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
2790
2791 #: src/main.c:538
2792 msgid "Composing message exists."
2793 msgstr ""
2794
2795 #: src/main.c:539
2796 msgid "Draft them"
2797 msgstr "Ïîñòàâè êàòî ×åðíîâè"
2798
2799 #: src/main.c:539
2800 msgid "Discard them"
2801 msgstr "Îòõâúðëè"
2802
2803 #: src/main.c:539
2804 msgid "Don't quit"
2805 msgstr ""
2806
2807 #: src/main.c:553
2808 msgid "Queued messages"
2809 msgstr "Ñúîáùåíèÿ íà îïàøêà"
2810
2811 #: src/main.c:554
2812 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2813 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
2814
2815 #: src/main.c:801 src/mainwindow.c:3086
2816 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
2817 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
2818
2819 #: src/mainwindow.c:512
2820 msgid "/_File/_Add mailbox..."
2821 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
2822
2823 #: src/mainwindow.c:513
2824 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
2825 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ..."
2826
2827 #: src/mainwindow.c:514
2828 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
2829 msgstr "/_Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
2830
2831 #: src/mainwindow.c:516
2832 msgid "/_File/_Folder"
2833 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà"
2834
2835 #: src/mainwindow.c:517
2836 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2837 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
2838
2839 #: src/mainwindow.c:519
2840 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2841 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
2842
2843 #: src/mainwindow.c:520
2844 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2845 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
2846
2847 #: src/mainwindow.c:521
2848 msgid "/_File/_Import mbox file..."
2849 msgstr "/_Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
2850
2851 #: src/mainwindow.c:522
2852 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2853 msgstr "/_Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
2854
2855 #: src/mainwindow.c:523
2856 msgid "/_File/Empty _trash"
2857 msgstr "/_Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
2858
2859 #: src/mainwindow.c:524
2860 msgid "/_File/_Work offline"
2861 msgstr "/_Ôàéë/Ðàáîòà offline"
2862
2863 #: src/mainwindow.c:526
2864 msgid "/_File/_Save as..."
2865 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
2866
2867 #: src/mainwindow.c:527
2868 msgid "/_File/_Print..."
2869 msgstr "/_Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
2870
2871 #: src/mainwindow.c:530
2872 msgid "/_File/E_xit"
2873 msgstr "/_Ôàéë/Èçõîä"
2874
2875 #: src/mainwindow.c:535
2876 msgid "/_Edit/Select _thread"
2877 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
2878
2879 #: src/mainwindow.c:537
2880 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
2881 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
2882
2883 #: src/mainwindow.c:539
2884 msgid "/_Edit/_Search folder..."
2885 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
2886
2887 #: src/mainwindow.c:541
2888 msgid "/_View/Show or hi_de"
2889 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
2890
2891 #: src/mainwindow.c:542
2892 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
2893 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
2894
2895 #: src/mainwindow.c:544
2896 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
2897 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
2898
2899 #: src/mainwindow.c:546
2900 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
2901 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
2902
2903 #: src/mainwindow.c:548
2904 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
2905 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
2906
2907 #: src/mainwindow.c:550
2908 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
2909 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
2910
2911 #: src/mainwindow.c:552
2912 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
2913 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
2914
2915 #: src/mainwindow.c:554
2916 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
2917 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
2918
2919 #: src/mainwindow.c:556
2920 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
2921 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
2922
2923 #: src/mainwindow.c:559
2924 msgid "/_View/Separate f_older tree"
2925 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
2926
2927 #: src/mainwindow.c:560
2928 msgid "/_View/Separate m_essage view"
2929 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
2930
2931 #: src/mainwindow.c:562
2932 msgid "/_View/_Sort"
2933 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
2934
2935 #: src/mainwindow.c:563
2936 msgid "/_View/_Sort/by _number"
2937 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
2938
2939 #: src/mainwindow.c:564
2940 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
2941 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
2942
2943 #: src/mainwindow.c:565
2944 msgid "/_View/_Sort/by _date"
2945 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
2946
2947 #: src/mainwindow.c:566
2948 msgid "/_View/_Sort/by _from"
2949 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
2950
2951 #: src/mainwindow.c:567
2952 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
2953 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
2954
2955 #: src/mainwindow.c:568
2956 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
2957 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
2958
2959 #: src/mainwindow.c:570
2960 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
2961 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
2962
2963 #: src/mainwindow.c:571
2964 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
2965 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî íåïðî÷åòåíè"
2966
2967 #: src/mainwindow.c:572
2968 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
2969 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
2970
2971 #: src/mainwindow.c:574
2972 msgid "/_View/_Sort/by score"
2973 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
2974
2975 #: src/mainwindow.c:575
2976 msgid "/_View/_Sort/by locked"
2977 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
2978
2979 #: src/mainwindow.c:576
2980 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
2981 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
2982
2983 #: src/mainwindow.c:577 src/mainwindow.c:580
2984 msgid "/_View/_Sort/---"
2985 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
2986
2987 #: src/mainwindow.c:578
2988 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
2989 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
2990
2991 #: src/mainwindow.c:579
2992 msgid "/_View/_Sort/Descending"
2993 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
2994
2995 #: src/mainwindow.c:581
2996 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
2997 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
2998
2999 #: src/mainwindow.c:583
3000 msgid "/_View/Th_read view"
3001 msgstr "/_Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
3002
3003 #: src/mainwindow.c:584
3004 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3005 msgstr "/_Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
3006
3007 #: src/mainwindow.c:585
3008 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3009 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
3010
3011 #: src/mainwindow.c:586
3012 msgid "/_View/_Hide read messages"
3013 msgstr "/_Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
3014
3015 #: src/mainwindow.c:587
3016 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3017 msgstr "/_Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
3018
3019 #: src/mainwindow.c:590
3020 msgid "/_View/_Go to"
3021 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà"
3022
3023 #: src/mainwindow.c:591
3024 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3025 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
3026
3027 #: src/mainwindow.c:592
3028 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3029 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
3030
3031 #: src/mainwindow.c:593 src/mainwindow.c:598 src/mainwindow.c:601
3032 #: src/mainwindow.c:606 src/mainwindow.c:611
3033 msgid "/_View/_Go to/---"
3034 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
3035
3036 #: src/mainwindow.c:594
3037 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3038 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3039
3040 #: src/mainwindow.c:596
3041 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3042 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3043
3044 #: src/mainwindow.c:599
3045 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3046 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
3047
3048 #: src/mainwindow.c:600
3049 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3050 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
3051
3052 #: src/mainwindow.c:602
3053 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3054 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3055
3056 #: src/mainwindow.c:604
3057 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3058 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3059
3060 #: src/mainwindow.c:607
3061 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3062 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3063
3064 #: src/mainwindow.c:609
3065 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3066 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3067
3068 #: src/mainwindow.c:612
3069 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3070 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
3071
3072 #: src/mainwindow.c:616 src/mainwindow.c:623
3073 msgid "/_View/_Code set/---"
3074 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
3075
3076 #: src/mainwindow.c:620
3077 msgid "/_View/_Code set"
3078 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå"
3079
3080 #: src/mainwindow.c:621
3081 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3082 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
3083
3084 #: src/mainwindow.c:624
3085 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3086 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
3087
3088 #: src/mainwindow.c:628
3089 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3090 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
3091
3092 #: src/mainwindow.c:632
3093 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3094 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
3095
3096 #: src/mainwindow.c:634
3097 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3098 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
3099
3100 #: src/mainwindow.c:638
3101 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3102 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
3103
3104 #: src/mainwindow.c:641
3105 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3106 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
3107
3108 #: src/mainwindow.c:643
3109 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3110 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
3111
3112 #: src/mainwindow.c:646
3113 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3114 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
3115
3116 #: src/mainwindow.c:649
3117 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3118 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
3119
3120 #: src/mainwindow.c:652
3121 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3122 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
3123
3124 #: src/mainwindow.c:654
3125 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3126 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
3127
3128 #: src/mainwindow.c:656
3129 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3130 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
3131
3132 #: src/mainwindow.c:660
3133 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3134 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
3135
3136 #: src/mainwindow.c:663
3137 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3138 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
3139
3140 #: src/mainwindow.c:666
3141 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3142 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
3143
3144 #: src/mainwindow.c:668
3145 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3146 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
3147
3148 #: src/mainwindow.c:672
3149 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3150 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
3151
3152 #: src/mainwindow.c:674
3153 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3154 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
3155
3156 #: src/mainwindow.c:676
3157 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3158 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
3159
3160 #: src/mainwindow.c:678
3161 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3162 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
3163
3164 #: src/mainwindow.c:681
3165 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3166 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
3167
3168 #: src/mainwindow.c:683
3169 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3170 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
3171
3172 #: src/mainwindow.c:686
3173 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3174 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
3175
3176 #: src/mainwindow.c:688
3177 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3178 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
3179
3180 #: src/mainwindow.c:696 src/summaryview.c:433
3181 msgid "/_View/Open in new _window"
3182 msgstr "/_Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
3183
3184 #: src/mainwindow.c:697
3185 msgid "/_View/Mess_age source"
3186 msgstr "/_Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
3187
3188 #: src/mainwindow.c:698
3189 msgid "/_View/Show all _headers"
3190 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3191
3192 #: src/mainwindow.c:700
3193 msgid "/_View/_Update summary"
3194 msgstr "/_Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
3195
3196 #: src/mainwindow.c:703
3197 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3198 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
3199
3200 #: src/mainwindow.c:704
3201 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3202 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
3203
3204 #: src/mainwindow.c:706
3205 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3206 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
3207
3208 #: src/mainwindow.c:708
3209 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3210 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3211
3212 #: src/mainwindow.c:710
3213 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3214 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3215
3216 #: src/mainwindow.c:711
3217 msgid "/_Message/Compose a news message"
3218 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3219
3220 #: src/mainwindow.c:712
3221 msgid "/_Message/_Reply"
3222 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
3223
3224 #: src/mainwindow.c:713
3225 msgid "/_Message/Repl_y to"
3226 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
3227
3228 #: src/mainwindow.c:714
3229 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3230 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
3231
3232 #: src/mainwindow.c:715
3233 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3234 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
3235
3236 #: src/mainwindow.c:716
3237 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3238 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3239
3240 #: src/mainwindow.c:718
3241 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3242 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3243
3244 #: src/mainwindow.c:720
3245 msgid "/_Message/_Forward"
3246 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
3247
3248 #: src/mainwindow.c:721
3249 msgid "/_Message/Redirect"
3250 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
3251
3252 #: src/mainwindow.c:723
3253 msgid "/_Message/Re-_edit"
3254 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
3255
3256 #: src/mainwindow.c:725
3257 msgid "/_Message/M_ove..."
3258 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
3259
3260 #: src/mainwindow.c:726
3261 msgid "/_Message/_Copy..."
3262 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
3263
3264 #: src/mainwindow.c:727
3265 msgid "/_Message/_Delete"
3266 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
3267
3268 #: src/mainwindow.c:728
3269 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3270 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
3271
3272 #: src/mainwindow.c:730
3273 msgid "/_Message/_Mark"
3274 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
3275
3276 #: src/mainwindow.c:731
3277 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3278 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
3279
3280 #: src/mainwindow.c:732
3281 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3282 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
3283
3284 #: src/mainwindow.c:733
3285 msgid "/_Message/_Mark/---"
3286 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
3287
3288 #: src/mainwindow.c:734
3289 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3290 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
3291
3292 #: src/mainwindow.c:735
3293 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3294 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
3295
3296 #: src/mainwindow.c:737
3297 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3298 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
3299
3300 #: src/mainwindow.c:740
3301 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3302 msgstr "Èíñòðóìåíòè/Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå..."
3303
3304 #: src/mainwindow.c:742
3305 msgid "/_Tools/_Address book..."
3306 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
3307
3308 #: src/mainwindow.c:743
3309 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3310 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
3311
3312 #: src/mainwindow.c:745
3313 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3314 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
3315
3316 #: src/mainwindow.c:746
3317 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3318 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
3319
3320 #: src/mainwindow.c:748
3321 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3322 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
3323
3324 #: src/mainwindow.c:751
3325 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3326 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
3327
3328 #: src/mainwindow.c:752
3329 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3330 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
3331
3332 #: src/mainwindow.c:753
3333 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3334 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
3335
3336 #: src/mainwindow.c:755
3337 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3338 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
3339
3340 #: src/mainwindow.c:757
3341 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3342 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
3343
3344 #: src/mainwindow.c:759
3345 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3346 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
3347
3348 #: src/mainwindow.c:764
3349 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3350 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
3351
3352 #: src/mainwindow.c:767
3353 msgid "/_Tools/E_xecute"
3354 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
3355
3356 #: src/mainwindow.c:769
3357 msgid "/_Tools/_Log window"
3358 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
3359
3360 #: src/mainwindow.c:771
3361 msgid "/_Configuration"
3362 msgstr "/_Íàñòðîéêè"
3363
3364 #: src/mainwindow.c:772
3365 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3366 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
3367
3368 #: src/mainwindow.c:774
3369 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar"
3370 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà"
3371
3372 #: src/mainwindow.c:776
3373 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar/_Main toolbar..."
3374 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Îñíîâíà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè..."
3375
3376 #: src/mainwindow.c:778
3377 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar/_Compose toolbar..."
3378 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Ñúñòàâè ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè..."
3379
3380 #: src/mainwindow.c:780
3381 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3382 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
3383
3384 #: src/mainwindow.c:782
3385 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3386 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
3387
3388 #: src/mainwindow.c:784
3389 msgid "/_Configuration/_Template..."
3390 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîí..."
3391
3392 #: src/mainwindow.c:785
3393 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3394 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
3395
3396 #: src/mainwindow.c:786
3397 msgid "/_Configuration/---"
3398 msgstr "/_Íàñòðîéêè/---"
3399
3400 #: src/mainwindow.c:787
3401 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3402 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
3403
3404 #: src/mainwindow.c:789
3405 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3406 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
3407
3408 #: src/mainwindow.c:791
3409 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3410 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
3411
3412 #: src/mainwindow.c:793
3413 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3414 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
3415
3416 #: src/mainwindow.c:797
3417 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3418 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî (Local)"
3419
3420 #: src/mainwindow.c:798
3421 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3422 msgstr "/_Ïîìîù/Íàðú÷íèê (Sylpheed Doc Homepage)"
3423
3424 #: src/mainwindow.c:800
3425 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3426 msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Local)"
3427
3428 #: src/mainwindow.c:801
3429 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3430 msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Sylpheed Doc Homepage)"
3431
3432 #: src/mainwindow.c:803
3433 msgid "/_Help/---"
3434 msgstr "/_Ïîìîù/---"
3435
3436 #: src/mainwindow.c:811
3437 msgid "/Reply with _quote"
3438 msgstr "/Îòãîâîðè ñ öèòàò"
3439
3440 #: src/mainwindow.c:812
3441 msgid "/_Reply without quote"
3442 msgstr "/Îòãîâîðè áåç öèòàò"
3443
3444 #: src/mainwindow.c:816
3445 msgid "/Reply to all with _quote"
3446 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
3447
3448 #: src/mainwindow.c:817
3449 msgid "/_Reply to all without quote"
3450 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
3451
3452 #: src/mainwindow.c:821
3453 msgid "/Reply to list with _quote"
3454 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
3455
3456 #: src/mainwindow.c:822
3457 msgid "/_Reply to list without quote"
3458 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
3459
3460 #: src/mainwindow.c:826
3461 msgid "/Reply to sender with _quote"
3462 msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à ñ öèòàò"
3463
3464 #: src/mainwindow.c:827
3465 msgid "/_Reply to sender without quote"
3466 msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à áåç öèòàò"
3467
3468 #: src/mainwindow.c:831
3469 msgid "/_Forward message (inline style)"
3470 msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî (inline style)"
3471
3472 #: src/mainwindow.c:832
3473 msgid "/Forward message as _attachment"
3474 msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî êàòî ïðèêðåïêà"
3475
3476 #: src/mainwindow.c:1034
3477 #, c-format
3478 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3479 msgstr "ÃëàâåíÏðîçîðåö: îïðåäåëÿíåòî íà öâÿò %d ñå ïðîâàëè \n"
3480
3481 #: src/mainwindow.c:1258 src/mainwindow.c:1275 src/prefs_folder_item.c:450
3482 #: src/selective_download.c:591
3483 msgid "Untitled"
3484 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
3485
3486 #: src/mainwindow.c:1276
3487 msgid "none"
3488 msgstr "íèùî"
3489
3490 #: src/mainwindow.c:1453
3491 msgid "Empty trash"
3492 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3493
3494 #: src/mainwindow.c:1454
3495 msgid "Empty all messages in trash?"
3496 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
3497
3498 #: src/mainwindow.c:1479
3499 msgid "Add mailbox"
3500 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
3501
3502 #: src/mainwindow.c:1480
3503 msgid ""
3504 "Input the location of mailbox.\n"
3505 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3506 "scanned automatically."
3507 msgstr ""
3508 "Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
3509 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ, òî òÿ ùå áúäå\n"
3510 "ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
3511
3512 #: src/mainwindow.c:1486 src/mainwindow.c:1524
3513 #, c-format
3514 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3515 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
3516
3517 #: src/mainwindow.c:1491 src/setup.c:57
3518 msgid "Mailbox"
3519 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
3520
3521 #: src/mainwindow.c:1497 src/setup.c:63
3522 msgid ""
3523 "Creation of the mailbox failed.\n"
3524 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3525 "there."
3526 msgstr ""
3527 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
3528 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
3529
3530 #: src/mainwindow.c:1517
3531 msgid "Add mbox mailbox"
3532 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
3533
3534 #: src/mainwindow.c:1518
3535 msgid "Input the location of mailbox."
3536 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
3537
3538 #: src/mainwindow.c:1539
3539 msgid "Creation of the mailbox failed."
3540 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
3541
3542 #: src/mainwindow.c:1843
3543 msgid "Sylpheed - Folder View"
3544 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
3545
3546 #: src/mainwindow.c:1859 src/messageview.c:134
3547 msgid "Sylpheed - Message View"
3548 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
3549
3550 #: src/mainwindow.c:2218
3551 msgid "Exit"
3552 msgstr "Èçõîä"
3553
3554 #: src/mainwindow.c:2218
3555 msgid "Exit this program?"
3556 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
3557
3558 #: src/mainwindow.c:2759 src/toolbar.c:84
3559 msgid "Receive Mail on all Accounts"
3560 msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà îò âñè÷êè àêàóíòè"
3561
3562 #: src/mainwindow.c:2765 src/toolbar.c:85
3563 msgid "Receive Mail on current Account"
3564 msgstr "Èçòåãëè ïîùàòà çà òåêóùèÿ àêàóíò"
3565
3566 #: src/mainwindow.c:2771 src/toolbar.c:86
3567 msgid "Send Queued Message(s)"
3568 msgstr "Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3569
3570 #: src/mainwindow.c:2776 src/prefs_common.c:1220
3571 msgid "News"
3572 msgstr "Íîâèíè"
3573
3574 #: src/mainwindow.c:2784 src/toolbar.c:87
3575 msgid "Compose Email"
3576 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå"
3577
3578 #: src/mainwindow.c:2788 src/toolbar.c:88
3579 msgid "Compose News"
3580 msgstr "Ñú÷èíè íîâèíè"
3581
3582 #: src/mainwindow.c:2794 src/toolbar.c:89
3583 msgid "Reply to Message"
3584 msgstr "Îòãîâîðè íà ñúîáùåíèåòî"
3585
3586 #: src/mainwindow.c:2811 src/toolbar.c:90
3587 msgid "Reply to Sender"
3588 msgstr "Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
3589
3590 #: src/mainwindow.c:2829 src/toolbar.c:91
3591 msgid "Reply to All"
3592 msgstr "Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3593
3594 #: src/mainwindow.c:2847 src/toolbar.c:92
3595 msgid "Reply to Mailing-list"
3596 msgstr "Îòãîâîðè íà Ïîùåíñêè ñïèñúê"
3597
3598 #: src/mainwindow.c:2865 src/toolbar.c:93
3599 msgid "Forward Message"
3600 msgstr "Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî"
3601
3602 #: src/mainwindow.c:2883 src/toolbar.c:94
3603 msgid "Delete Message"
3604 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî"
3605
3606 #: src/mainwindow.c:2889 src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:475
3607 #: src/prefs_matcher.c:157 src/toolbar.c:95 src/toolbar.c:251
3608 msgid "Execute"
3609 msgstr "Èçïúëíè"
3610
3611 #: src/mainwindow.c:2895 src/toolbar.c:96
3612 msgid "Goto Next Message"
3613 msgstr "Îòèäè íà Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
3614
3615 #: src/matcher.c:995 src/matcher.c:996 src/matcher.c:997 src/matcher.c:998
3616 #: src/matcher.c:999 src/matcher.c:1000 src/matcher.c:1001 src/matcher.c:1002
3617 msgid "(none)"
3618 msgstr "(íÿìà)"
3619
3620 #: src/matcher.c:1041
3621 msgid "filename is not set"
3622 msgstr "Èìåòî íà ôàéëà íå å ïîñî÷åíî"
3623
3624 #: src/matcher.c:1261 src/matcher.c:1272 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
3625 #: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:584 src/prefs_account.c:598
3626 #: src/prefs_actions.c:498 src/prefs_actions.c:517
3627 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
3628 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
3629 #: src/procmime.c:781 src/procmime.c:796
3630 msgid "failed to write configuration to file\n"
3631 msgstr "çàïèñâàíåòî â êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë ñå ïðîâàëè\n"
3632
3633 #: src/mbox.c:50 src/mbox.c:197
3634 msgid "can't write to temporary file\n"
3635 msgstr "íå ìîãà äà ïèøà â âðåìåíåí ôàéë\n"
3636
3637 #: src/mbox.c:79
3638 msgid "can't read mbox file.\n"
3639 msgstr "ìå ìîãà äà ÷åòà mbox ôàéëà.\n"
3640
3641 #: src/mbox.c:86
3642 #, c-format
3643 msgid "invalid mbox format: %s\n"
3644 msgstr "íåâàëèäåí mbox ôîðìàò: %s\n"
3645
3646 #: src/mbox.c:93
3647 #, c-format
3648 msgid "malformed mbox: %s\n"
3649 msgstr "äåôîðìèðàí mbox: %s\n"
3650
3651 #: src/mbox.c:109
3652 msgid "can't open temporary file\n"
3653 msgstr "íå ìîãà äà îòâîðÿ âðåìåííèÿ ôàéë\n"
3654
3655 #: src/mbox.c:162
3656 #, c-format
3657 msgid ""
3658 "unescaped From found:\n"
3659 "%s"
3660 msgstr ""
3661
3662 #: src/mbox.c:238 src/mbox_folder.c:171
3663 #, c-format
3664 msgid "can't create lock file %s\n"
3665 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì çàêëþ÷âàùèÿ ôàéë %s\n"
3666
3667 #: src/mbox.c:239 src/mbox_folder.c:172
3668 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
3669 msgstr "èçïîëçâàé 'flock' âìåñòî 'file' , àêî å âúçìîæíî.\n"
3670
3671 #: src/mbox.c:251 src/mbox_folder.c:184
3672 #, c-format
3673 msgid "can't create %s\n"
3674 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì %s\n"
3675
3676 #: src/mbox.c:257 src/mbox_folder.c:191
3677 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
3678 msgstr "ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå èçïîëçâà îò äðóã ïðîöåñ, èç÷àêâàì...\n"
3679
3680 #: src/mbox.c:286
3681 #, c-format
3682 msgid "can't lock %s\n"
3683 msgstr "íå ìîãà äà çàêëþ÷à %s\n"
3684
3685 #: src/mbox.c:293 src/mbox.c:340
3686 msgid "invalid lock type\n"
3687 msgstr "íåâàëèäåí çàêëþ÷âàù òèï\n"
3688
3689 #: src/mbox.c:326
3690 #, c-format
3691 msgid "can't unlock %s\n"
3692 msgstr "íå ìîãà äà îòêëþ÷à %s\n"
3693
3694 #: src/mbox.c:357
3695 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
3696 msgstr "íå ìîãà äà îêàñòðÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ äî íóëà.\n"
3697
3698 #: src/mbox_folder.c:270
3699 #, c-format
3700 msgid "could not lock read file %s\n"
3701 msgstr "Íå ìîãà äà çàêëþ÷à çà ÷åòåíå ôàéëa %s\n"
3702
3703 #: src/mbox_folder.c:289
3704 #, c-format
3705 msgid "could not lock write file %s\n"
3706 msgstr "Íå ìîãà äà çàêëþ÷à çà ïèñàíå ôàéëa %s\n"
3707
3708 #: src/mbox_folder.c:1411
3709 #, c-format
3710 msgid "unvalid file - %s.\n"
3711 msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
3712
3713 #: src/mbox_folder.c:1423
3714 #, c-format
3715 msgid "invalid file - %s.\n"
3716 msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
3717
3718 #: src/mbox_folder.c:1441 src/mbox_folder.c:1813 src/utils.c:2073
3719 #: src/utils.c:2141 src/utils.c:2209 src/utils.c:2301
3720 #, c-format
3721 msgid "writing to %s failed.\n"
3722 msgstr "çàïèñâàíåòî â %s ñå ïðîâàëè.\n"
3723
3724 #: src/mbox_folder.c:1992 src/mbox_folder.c:2091
3725 #, c-format
3726 msgid "can't rename %s to %s\n"
3727 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì %s êúì %s\n"
3728
3729 #: src/mbox_folder.c:2235
3730 msgid "Cannot rename folder item"
3731 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïàïêàòà"
3732
3733 #: src/message_search.c:88
3734 msgid "Find in current message"
3735 msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
3736
3737 #: src/message_search.c:106
3738 msgid "Find text:"
3739 msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
3740
3741 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:182
3742 msgid "Case sensitive"
3743 msgstr "Îò÷èòà ðàçìåðà íà ñèìâîëèòå"
3744
3745 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3746 msgid "Backward search"
3747 msgstr "Òúðñåíå íàçàä"
3748
3749 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3750 msgid "Search"
3751 msgstr "Òúðñåíå"
3752
3753 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
3754 msgid "Search failed"
3755 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
3756
3757 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
3758 msgid "Search string not found."
3759 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
3760
3761 #: src/message_search.c:191
3762 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3763 msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
3764
3765 #: src/message_search.c:194
3766 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3767 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
3768
3769 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
3770 msgid "Search finished"
3771 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
3772
3773 #: src/messageview.c:316
3774 msgid "<No Return-Path found>"
3775 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
3776
3777 #: src/messageview.c:324
3778 #, c-format
3779 msgid ""
3780 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3781 "does not correspond to the return path:\n"
3782 "Notification address: %s\n"
3783 "Return path: %s\n"
3784 "It is advised to not to send the return receipt."
3785 msgstr ""
3786
3787 #: src/messageview.c:332
3788 msgid "+Don't Send"
3789 msgstr "+Íå èçïðàùàé"
3790
3791 #: src/messageview.c:341
3792 msgid ""
3793 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3794 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3795 "officially addressed to you.\n"
3796 "Receipt notification cancelled."
3797 msgstr ""
3798
3799 #: src/messageview.c:409
3800 msgid ""
3801 "Error occurred while sending the notification.\n"
3802 "Put this notification into queue folder?"
3803 msgstr ""
3804 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
3805 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
3806
3807 #: src/messageview.c:415
3808 msgid "Can't queue the notification."
3809 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
3810
3811 #: src/messageview.c:418
3812 msgid "Error occurred while sending the notification."
3813 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
3814
3815 #: src/messageview.c:448 src/messageview.c:685
3816 msgid "can't get message file path.\n"
3817 msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïúòÿ äî ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî.\n"
3818
3819 #: src/messageview.c:670
3820 msgid "This messages asks for a return receipt."
3821 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå."
3822
3823 #: src/messageview.c:671
3824 msgid "Send receipt"
3825 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
3826
3827 #: src/messageview.c:724
3828 msgid "Return Receipt Notification"
3829 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
3830
3831 #: src/messageview.c:725
3832 msgid ""
3833 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3834 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3835 "notification:"
3836 msgstr ""
3837 "Ñúîáùåíèåòî áåøå èçïðàòåíî äî íÿêîëêî îò àêàóíòèòå.\n"
3838 "Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå "
3839 "çà ïîëó÷àâàíå:"
3840
3841 #: src/messageview.c:729
3842 msgid "Send Notification"
3843 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
3844
3845 #: src/messageview.c:729
3846 msgid "+Cancel"
3847 msgstr "+Îòêàç"
3848
3849 #: src/mh.c:393
3850 #, c-format
3851 msgid "can't copy message %s to %s\n"
3852 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå %s â %s\n"
3853
3854 #: src/mh.c:489 src/procmsg.c:1545
3855 msgid "Can't open mark file.\n"
3856 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ìàðêèðàíèÿ ôàéë.\n"
3857
3858 #: src/mimeview.c:114
3859 msgid "/_Open"
3860 msgstr "/_Îòâîðè"
3861
3862 #: src/mimeview.c:115
3863 msgid "/Open _with..."
3864 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
3865
3866 #: src/mimeview.c:116
3867 msgid "/_Display as text"
3868 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
3869
3870 #: src/mimeview.c:117
3871 msgid "/_Display image"
3872 msgstr "/_Ïîêàæè êàðòèíêàòà"
3873
3874 #: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:438
3875 msgid "/_Save as..."
3876 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
3877
3878 #: src/mimeview.c:119
3879 msgid "/Save _all..."
3880 msgstr "/_Çàïàçè âñè÷êî..."
3881
3882 #: src/mimeview.c:122
3883 msgid "/_Check signature"
3884 msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
3885
3886 #: src/mimeview.c:150
3887 msgid "MIME Type"
3888 msgstr "MIME Òèï"
3889
3890 #: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2134
3891 msgid "Text"
3892 msgstr "Òåêñò"
3893
3894 #: src/mimeview.c:269
3895 msgid "Select \"Check signature\" to check"
3896 msgstr "Èçáåðè \"Ïðîâåðè ïîäïèñà\" çà äà ïðîâåðèø"
3897
3898 #: src/mimeview.c:783 src/mimeview.c:843 src/mimeview.c:903 src/mimeview.c:922
3899 #: src/mimeview.c:946
3900 msgid "Can't save the part of multipart message."
3901 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3902
3903 #: src/mimeview.c:808 src/mimeview.c:890 src/summaryview.c:3300
3904 msgid "Save as"
3905 msgstr "Çàïàçè êàòî"
3906
3907 #: src/mimeview.c:837 src/mimeview.c:895 src/summaryview.c:3305
3908 msgid "Overwrite"
3909 msgstr "Ïðåçàïèøè"
3910
3911 #: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896
3912 msgid "Overwrite existing file?"
3913 msgstr "Äà ïðåçàïèøà âúðõó ñúùåñòâóâàù ôàéë?"
3914
3915 #: src/mimeview.c:956
3916 msgid "Open with"
3917 msgstr "Îòâîðè ñúñ"
3918
3919 #: src/mimeview.c:957
3920 #, c-format
3921 msgid ""
3922 "Enter the command line to open file:\n"
3923 "(`%s' will be replaced with file name)"
3924 msgstr ""
3925 "Âúâåäåòå êîìàíäà çà îòâðÿíå íà ôàéë:\n"
3926 "(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéëà)"
3927
3928 #: src/mimeview.c:1013
3929 #, c-format
3930 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
3931 msgstr ""
3932
3933 #: src/news.c:178
3934 #, c-format
3935 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3936 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
3937
3938 #: src/news.c:280
3939 #, c-format
3940 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
3941 msgstr "NNTP âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêúñíàòà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
3942
3943 #: src/news.c:377
3944 #, c-format
3945 msgid "can't select group %s\n"
3946 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ãðóïà %s\n"
3947
3948 #: src/news.c:387
3949 #, c-format
3950 msgid "can't read article %d\n"
3951 msgstr "íå ìîãà äà ïðî÷åòà àðòèêóë %d\n"
3952
3953 #: src/news.c:409 src/news.c:730 src/news.c:1066
3954 #, c-format
3955 msgid "can't set group: %s\n"
3956 msgstr "íå ìîãà äà çàäàì ãðóïà: %s\n"
3957
3958 #: src/news.c:510
3959 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
3960 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà\n"
3961
3962 #: src/news.c:627
3963 msgid "can't post article.\n"
3964 msgstr "íå ìîãà äà ïóáëèêóâàì àðòèêóëà.\n"
3965
3966 #: src/news.c:647
3967 #, c-format
3968 msgid "can't retrieve article %d\n"
3969 msgstr "ìå ìîãà äà ïîëó÷à àðòèêóë %d\n"
3970
3971 #: src/news.c:736 src/news.c:1071
3972 #, c-format
3973 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3974 msgstr ""
3975
3976 #: src/news.c:759 src/news.c:1177
3977 #, c-format
3978 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3979 msgstr ""
3980
3981 #: src/news.c:762 src/news.c:1112 src/news.c:1180
3982 msgid "can't get xover\n"
3983 msgstr ""
3984
3985 #: src/news.c:768 src/news.c:1117 src/news.c:1186
3986 msgid "error occurred while getting xover.\n"
3987 msgstr ""
3988
3989 #: src/news.c:776 src/news.c:1123 src/news.c:1194
3990 #, c-format
3991 msgid "invalid xover line: %s\n"
3992 msgstr ""
3993
3994 #: src/news.c:794 src/news.c:819 src/news.c:1137 src/news.c:1151
3995 #: src/news.c:1212 src/news.c:1237
3996 msgid "can't get xhdr\n"
3997 msgstr ""
3998
3999 #: src/news.c:802 src/news.c:827 src/news.c:1142 src/news.c:1156
4000 #: src/news.c:1220 src/news.c:1245
4001 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4002 msgstr ""
4003
4004 #: src/news.c:1092
4005 #, c-format
4006 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4007 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
4008
4009 #: src/news.c:1109
4010 #, c-format
4011 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4012 msgstr ""
4013
4014 #: src/nntp.c:60
4015 #, c-format
4016 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
4017 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
4018
4019 #: src/nntp.c:139 src/nntp.c:202
4020 #, c-format
4021 msgid "protocol error: %s\n"
4022 msgstr ""
4023
4024 #: src/nntp.c:162 src/nntp.c:208
4025 msgid "protocol error\n"
4026 msgstr ""
4027
4028 #: src/nntp.c:258 src/nntp.c:264
4029 msgid "Error occurred while posting\n"
4030 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
4031
4032 #: src/passphrase.c:85
4033 msgid "Passphrase"
4034 msgstr ""
4035
4036 #: src/passphrase.c:253
4037 msgid "[no user id]"
4038 msgstr ""
4039
4040 #: src/passphrase.c:257
4041 #, c-format
4042 msgid ""
4043 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4044 "\n"
4045 "  %.*s  \n"
4046 "(%.*s)\n"
4047 msgstr ""
4048
4049 #: src/passphrase.c:261
4050 msgid ""
4051 "Bad passphrase! Try again...\n"
4052 "\n"
4053 msgstr ""
4054
4055 #: src/pop.c:66
4056 #, c-format
4057 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4058 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
4059
4060 #: src/pop.c:72
4061 #, c-format
4062 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4063 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
4064
4065 #: src/pop.c:138
4066 msgid "can't start TLS session\n"
4067 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
4068
4069 #: src/pop.c:166 src/pop.c:195 src/pop.c:247
4070 msgid "error occurred on authentication\n"
4071 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè àóòåíòèôèêàöèÿòà\n"
4072
4073 #: src/pop.c:191 src/pop.c:243
4074 msgid "mailbox is locked\n"
4075 msgstr "mailbox çàêëþ÷åí\n"
4076
4077 #: src/pop.c:212
4078 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4079 msgstr ""
4080
4081 #: src/pop.c:219
4082 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4083 msgstr ""
4084
4085 #: src/pop.c:269 src/pop.c:308
4086 msgid "POP3 protocol error\n"
4087 msgstr "POP3 ãðåøêà\n"
4088
4089 #: src/pop.c:387 src/pop.c:437
4090 msgid "Socket error\n"
4091 msgstr "Ñîêåò ãðåøêà\n"
4092
4093 #: src/prefs.c:270
4094 #, c-format
4095 msgid "no permission - %s\n"
4096 msgstr "íÿìà ðàçðåøåíèå - %s\n"
4097
4098 #: src/prefs.c:477
4099 msgid "Apply"
4100 msgstr "Ïðèëîæè"
4101
4102 #: src/prefs_account.c:658
4103 #, c-format
4104 msgid "Account%d"
4105 msgstr "Àêàóíò%d"
4106
4107 #: src/prefs_account.c:677
4108 msgid "Preferences for new account"
4109 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
4110
4111 #: src/prefs_account.c:682
4112 msgid "Account preferences"
4113 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
4114
4115 #: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1008
4116 msgid "Receive"
4117 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
4118
4119 #: src/prefs_account.c:736 src/prefs_common.c:1012
4120 msgid "Compose"
4121 msgstr "Ñú÷èíè"
4122
4123 #: src/prefs_account.c:739 src/prefs_common.c:1025
4124 msgid "Privacy"
4125 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
4126
4127 #: src/prefs_account.c:743
4128 msgid "SSL"
4129 msgstr "SSL"
4130
4131 #: src/prefs_account.c:746
4132 msgid "Advanced"
4133 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
4134
4135 #: src/prefs_account.c:824
4136 msgid "Name of this account"
4137 msgstr "Èìå çà òîçè àêàóíò"
4138
4139 #: src/prefs_account.c:833
4140 msgid "Set as default"
4141 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
4142
4143 #: src/prefs_account.c:837
4144 msgid "Personal information"
4145 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
4146
4147 #: src/prefs_account.c:846
4148 msgid "Full name"
4149 msgstr "Ïúëíî èìå"
4150
4151 #: src/prefs_account.c:852
4152 msgid "Mail address"
4153 msgstr "E-mail àäðåñ"
4154
4155 #: src/prefs_account.c:858
4156 msgid "Organization"
4157 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
4158
4159 #: src/prefs_account.c:882
4160 msgid "Server information"
4161 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
4162
4163 #: src/prefs_account.c:903
4164 msgid "POP3 (normal)"
4165 msgstr "POP3 (íîðìàëåí)"
4166
4167 #: src/prefs_account.c:905
4168 msgid "POP3 (APOP auth)"
4169 msgstr "POP3 (APOP àóòåíòèôèêàöèÿ)"
4170
4171 #: src/prefs_account.c:907 src/prefs_account.c:1702 src/prefs_account.c:1926
4172 msgid "IMAP4"
4173 msgstr "IMAP4"
4174
4175 #: src/prefs_account.c:909
4176 msgid "News (NNTP)"
4177 msgstr "Íîâèíè (NNTP)"
4178
4179 #: src/prefs_account.c:911
4180 msgid "None (local)"
4181 msgstr "Áåç (ëîêàëíî)"
4182
4183 #: src/prefs_account.c:931
4184 msgid "This server requires authentication"
4185 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà àóòåíòèôèêàöèÿ"
4186
4187 #: src/prefs_account.c:975
4188 msgid "News server"
4189 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
4190
4191 #: src/prefs_account.c:981
4192 msgid "Server for receiving"
4193 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
4194
4195 #: src/prefs_account.c:987
4196 msgid "Local mailbox file"
4197 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
4198
4199 #: src/prefs_account.c:994
4200 msgid "SMTP server (send)"
4201 msgstr "SMTP ñúðâúð(èçïðàùàíå)"
4202
4203 #: src/prefs_account.c:1002
4204 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4205 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
4206
4207 #: src/prefs_account.c:1011
4208 msgid "command to send mails"
4209 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
4210
4211 #: src/prefs_account.c:1018 src/prefs_account.c:1330
4212 msgid "User ID"
4213 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
4214
4215 #: src/prefs_account.c:1024 src/prefs_account.c:1339
4216 msgid "Password"
4217 msgstr "Ïàðîëà"
4218
4219 #: src/prefs_account.c:1090 src/prefs_account.c:1685
4220 msgid "POP3"
4221 msgstr "POP3"
4222
4223 #: src/prefs_account.c:1098
4224 msgid "Remove messages on server when received"
4225 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
4226
4227 #: src/prefs_account.c:1109
4228 msgid "Remove after"
4229 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
4230
4231 #: src/prefs_account.c:1118
4232 msgid "days"
4233 msgstr "äíè"
4234
4235 #: src/prefs_account.c:1135
4236 msgid "(0 days: remove immediately)"
4237 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
4238
4239 #: src/prefs_account.c:1142
4240 msgid "Download all messages on server"
4241 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
4242
4243 #: src/prefs_account.c:1144
4244 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
4245 msgstr "Èçïîëçâàé ïðàâèëàòà çà ôèëòðèðàíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4246
4247 #: src/prefs_account.c:1146
4248 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
4249 msgstr "Èçòðèé ñëåä èçòåãëÿíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4250
4251 #: src/prefs_account.c:1152
4252 msgid "Receive size limit"
4253 msgstr "Ïîëó÷è îãðàíè÷åíèåòî íà ðàçìåðà"
4254
4255 #: src/prefs_account.c:1166
4256 msgid "Filter messages on receiving"
4257 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
4258
4259 #: src/prefs_account.c:1174
4260 msgid "Default inbox"
4261 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
4262
4263 #: src/prefs_account.c:1197
4264 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4265 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
4266
4267 #: src/prefs_account.c:1204
4268 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4269 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
4270
4271 #: src/prefs_account.c:1258
4272 msgid "Add Date header field"
4273 msgstr "Äîáàâè äàòà â çàãëàâíàòà ÷àñò"
4274
4275 #: src/prefs_account.c:1259
4276 msgid "Generate Message-ID"
4277 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
4278
4279 #: src/prefs_account.c:1266
4280 msgid "Add user-defined header"
4281 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
4282
4283 #: src/prefs_account.c:1268 src/prefs_common.c:2367 src/prefs_common.c:2392
4284 msgid " Edit... "
4285 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
4286
4287 #: src/prefs_account.c:1278
4288 msgid "Authentication"
4289 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4290
4291 #: src/prefs_account.c:1286
4292 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4293 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
4294
4295 #: src/prefs_account.c:1301
4296 msgid "Authentication method"
4297 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4298
4299 #: src/prefs_account.c:1311
4300 msgid "Automatic"
4301 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
4302
4303 #: src/prefs_account.c:1361
4304 msgid ""
4305 "If you leave these entries empty, the same\n"
4306 "user ID and password as receiving will be used."
4307 msgstr ""
4308 "Àêî àêî îñòàâèòå òåçè ïîëåòà ïðàçíè, ùå áúäàò èçïîëçâàíè\n"
4309 "ñúùèòå user ID è ïàðîëà êàòî çà ïîëó÷àâàíåòî."
4310
4311 #: src/prefs_account.c:1370
4312 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4313 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
4314
4315 #: src/prefs_account.c:1385
4316 msgid "POP authentication timeout: "
4317 msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout:"
4318
4319 #: src/prefs_account.c:1394
4320 msgid "minutes"
4321 msgstr "ìèíóòè"
4322
4323 #: src/prefs_account.c:1436
4324 msgid "Signature file"
4325 msgstr "Ôàéë ñ ïîäïèñà"
4326
4327 #: src/prefs_account.c:1444
4328 msgid "Automatically set the following addresses"
4329 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
4330
4331 #: src/prefs_account.c:1453 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
4332 msgid "Cc"
4333 msgstr "Cc"
4334
4335 #: src/prefs_account.c:1466
4336 msgid "Bcc"
4337 msgstr "Bcc"
4338
4339 #: src/prefs_account.c:1479
4340 msgid "Reply-To"
4341 msgstr "Reply-To"
4342
4343 #: src/prefs_account.c:1531
4344 msgid "Encrypt message by default"
4345 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4346
4347 #: src/prefs_account.c:1533
4348 msgid "Sign message by default"
4349 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4350
4351 #: src/prefs_account.c:1535
4352 msgid "Default mode"
4353 msgstr "Ðåæèì ïî ïîäðàçáèðàíå"
4354
4355 #: src/prefs_account.c:1543
4356 msgid "Use PGP/MIME"
4357 msgstr "Èçïîëçâàé PGP/MIME"
4358
4359 #: src/prefs_account.c:1552
4360 msgid "Use Inline"
4361 msgstr ""
4362
4363 #: src/prefs_account.c:1562
4364 msgid "Sign key"
4365 msgstr "Ïîäïèøè êëþ÷"
4366
4367 #: src/prefs_account.c:1570
4368 msgid "Use default GnuPG key"
4369 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
4370
4371 #: src/prefs_account.c:1579
4372 msgid "Select key by your email address"
4373 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
4374
4375 #: src/prefs_account.c:1588
4376 msgid "Specify key manually"
4377 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
4378
4379 #: src/prefs_account.c:1604
4380 msgid "User or key ID:"
4381 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
4382
4383 #: src/prefs_account.c:1693 src/prefs_account.c:1710 src/prefs_account.c:1726
4384 #: src/prefs_account.c:1744
4385 msgid "Don't use SSL"
4386 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
4387
4388 #: src/prefs_account.c:1696
4389 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4390 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
4391