update Bulgarian translation
[claws.git] / po / bg.po
1 # Bulgarain translation of Sylpheed.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
4 # Updated by: George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2003-01-12 15:28+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
10 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
11 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:89
17 msgid "About"
18 msgstr "Îòíîñíî"
19
20 #: src/about.c:210
21 msgid ""
22 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
23 "\n"
24 msgstr ""
25 "GPGME å çàïàçåíà ìàðêà íà Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
26 "\n"
27
28 #: src/about.c:214
29 msgid ""
30 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
31 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
32 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
33 "version.\n"
34 "\n"
35 msgstr ""
36 "Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè "
37 "ìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å ïóáëèêóâàí "
38 "îò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
39 "\n"
40
41 #: src/about.c:220
42 msgid ""
43 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
44 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
45 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
46 "more details.\n"
47 "\n"
48 msgstr ""
49 "Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî ÁÅÇ "
50 "ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public License "
51 "çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
52 "\n"
53
54 #: src/about.c:226
55 msgid ""
56 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
57 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
58 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
59 msgstr ""
60 "Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî "
61 "ñïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
62 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
63
64 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:241 src/addrgather.c:506
65 #: src/alertpanel.c:190 src/alertpanel.c:324 src/compose.c:2908
66 #: src/compose.c:5510 src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204
67 #: src/editgroup.c:369 src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243
68 #: src/editldap_basedn.c:212 src/editvcard.c:239 src/export.c:187
69 #: src/foldersel.c:191 src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/sslcertwindow.c:230
70 #: src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2263 src/import.c:190
71 #: src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:202
72 #: src/main.c:549 src/mainwindow.c:2074 src/messageview.c:485
73 #: src/mimeview.c:840 src/mimeview.c:898 src/passphrase.c:130
74 #: src/prefs_gtk.c:379 src/prefs_actions.c:292 src/prefs_common.c:3288
75 #: src/prefs_common.c:3457 src/prefs_common.c:3794
76 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
77 #: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:499
78 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
79 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
80 #: src/ssl_manager.c:98
81 msgid "OK"
82 msgstr "OK"
83
84 #: src/account.c:304
85 msgid ""
86 "Some composing windows are open.\n"
87 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
88 msgstr ""
89 "Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
90 "Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
91
92 #: src/account.c:554
93 msgid "Edit accounts"
94 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
95
96 #: src/account.c:572
97 msgid ""
98 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
99 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
100 msgstr ""
101 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
102 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
103
104 #: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
105 #: src/compose.c:4425 src/compose.c:4595 src/editaddress.c:774
106 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
107 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
108 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
109 #: src/select-keys.c:299
110 msgid "Name"
111 msgstr "Èìå"
112
113 #: src/account.c:593 src/prefs_account.c:893
114 msgid "Protocol"
115 msgstr "Ïðîòîêîë"
116
117 #: src/account.c:594 src/ssl_manager.c:105
118 msgid "Server"
119 msgstr "Ñúðâúð"
120
121 #: src/account.c:623 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
122 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:352 src/prefs_customheader.c:234
123 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
124 #: src/prefs_filtering.c:525 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
125 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:775
126 msgid "Add"
127 msgstr "Äîáàâè"
128
129 #: src/account.c:629
130 msgid "Edit"
131 msgstr "Ïðîìåíè"
132
133 #: src/account.c:635 src/prefs_customheader.c:241
134 msgid " Delete "
135 msgstr "Èçòðèé"
136
137 #: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:415 src/prefs_customheader.c:289
138 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:579
139 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
140 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
141 msgid "Down"
142 msgstr "Íàäîëó"
143
144 #: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:409 src/prefs_customheader.c:283
145 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:573
146 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
147 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
148 msgid "Up"
149 msgstr "Íàãîðå"
150
151 #: src/account.c:661
152 msgid " Set as default account "
153 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
154
155 #: src/account.c:667 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
156 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/crash.c:245
157 #: src/exphtmldlg.c:169 src/inc.c:672 src/message_search.c:135
158 #: src/prefs_actions.c:1682 src/summary_search.c:208
159 msgid "Close"
160 msgstr "Çàòâîðè"
161
162 #: src/account.c:735
163 msgid "Delete account"
164 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
165
166 #: src/account.c:736
167 msgid "Do you really want to delete this account?"
168 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
169
170 #: src/account.c:737 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
171 #: src/compose.c:2790 src/compose.c:3257 src/compose.c:5688 src/compose.c:5994
172 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2150 src/folderview.c:2209
173 #: src/folderview.c:2301 src/folderview.c:2436 src/folderview.c:2473
174 #: src/inc.c:166 src/inc.c:291 src/mainwindow.c:1345 src/message_search.c:198
175 #: src/prefs_actions.c:869 src/prefs_customheader.c:543
176 #: src/prefs_filtering.c:1063 src/prefs_filtering.c:1491
177 #: src/prefs_matcher.c:1663 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
178 #: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:322
179 #: src/summaryview.c:907 src/summaryview.c:1350 src/summaryview.c:1394
180 #: src/summaryview.c:1437 src/summaryview.c:1461 src/summaryview.c:1493
181 #: src/summaryview.c:1518 src/summaryview.c:1543 src/summaryview.c:1568
182 #: src/summaryview.c:3071 src/toolbar.c:2094
183 msgid "Yes"
184 msgstr "Äà"
185
186 #: src/account.c:737 src/compose.c:3257 src/compose.c:5688
187 #: src/folderview.c:2150 src/folderview.c:2209 src/folderview.c:2301
188 #: src/folderview.c:2436 src/folderview.c:2473 src/ssl_manager.c:271
189 msgid "+No"
190 msgstr "+Íå"
191
192 #: src/addressadd.c:163
193 msgid "Add to address book"
194 msgstr "Äîáàâè â àäðåñíèêà"
195
196 #: src/addressadd.c:195 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:405
197 msgid "Address"
198 msgstr "Àäðåñ"
199
200 #: src/addressadd.c:205 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
201 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
202 msgid "Remarks"
203 msgstr "Áåëåæêè"
204
205 #: src/addressadd.c:227
206 msgid "Select Address Book Folder"
207 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
208
209 #: src/addressadd.c:242 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
210 #: src/compose.c:2908 src/compose.c:5511 src/compose.c:6161 src/compose.c:6199
211 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
212 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
213 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
214 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
215 #: src/import.c:191 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
216 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:549
217 #: src/mainwindow.c:2074 src/messageview.c:485 src/mimeview.c:840
218 #: src/mimeview.c:898 src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:380
219 #: src/prefs_actions.c:293 src/prefs_common.c:3289 src/prefs_common.c:3795
220 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
221 #: src/prefs_filtering.c:344 src/prefs_folder_item.c:500
222 #: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
223 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
224 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323 src/summaryview.c:907
225 #: src/summaryview.c:3414
226 msgid "Cancel"
227 msgstr "Îòêàç"
228
229 #: src/addressbook.c:343 src/compose.c:488 src/mainwindow.c:405
230 #: src/messageview.c:146
231 msgid "/_File"
232 msgstr "/_Ôàéë"
233
234 #: src/addressbook.c:344
235 msgid "/_File/New _Book"
236 msgstr "/_Ôàéë/Íîâà Êíèãà"
237
238 #: src/addressbook.c:345
239 msgid "/_File/New _vCard"
240 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _vCard"
241
242 #: src/addressbook.c:347
243 msgid "/_File/New _JPilot"
244 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _JPilot"
245
246 #: src/addressbook.c:350
247 msgid "/_File/New _Server"
248 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
249
250 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:492
251 #: src/mainwindow.c:419 src/mainwindow.c:422 src/messageview.c:147
252 msgid "/_File/---"
253 msgstr "/_Ôàéë/---"
254
255 #: src/addressbook.c:353
256 msgid "/_File/_Edit"
257 msgstr "/_Ôàéë/Ðåäàêòèðàé"
258
259 #: src/addressbook.c:354
260 msgid "/_File/_Delete"
261 msgstr "/_Ôàéë/Èçòðèé"
262
263 #: src/addressbook.c:356
264 msgid "/_File/_Save"
265 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè"
266
267 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:493 src/messageview.c:148
268 msgid "/_File/_Close"
269 msgstr "/_Ôàéë/Çàòâîðè"
270
271 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
272 #: src/compose.c:495 src/mainwindow.c:426
273 msgid "/_Edit"
274 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé"
275
276 #: src/addressbook.c:359
277 msgid "/_Edit/C_ut"
278 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
279
280 #: src/addressbook.c:360 src/compose.c:500 src/mainwindow.c:427
281 msgid "/_Edit/_Copy"
282 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
283
284 #: src/addressbook.c:361 src/compose.c:501
285 msgid "/_Edit/_Paste"
286 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
287
288 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:498 src/compose.c:581
289 #: src/mainwindow.c:430
290 msgid "/_Edit/---"
291 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/---"
292
293 #: src/addressbook.c:363
294 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
295 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè Àäðåñ"
296
297 #: src/addressbook.c:364
298 msgid "/_Address"
299 msgstr "/_Àäðåñ"
300
301 #: src/addressbook.c:365
302 msgid "/_Address/New _Address"
303 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
304
305 #: src/addressbook.c:366
306 msgid "/_Address/New _Group"
307 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà Ãðóïà"
308
309 #: src/addressbook.c:367
310 msgid "/_Address/New _Folder"
311 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà Ïàïêà"
312
313 #: src/addressbook.c:368
314 msgid "/_Address/---"
315 msgstr "/_Àäðåñ/---"
316
317 #: src/addressbook.c:369
318 msgid "/_Address/_Edit"
319 msgstr "/_Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
320
321 #: src/addressbook.c:370
322 msgid "/_Address/_Delete"
323 msgstr "/_Àäðåñ/Èçòðèé"
324
325 #: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:636
326 #: src/mainwindow.c:645 src/mainwindow.c:656 src/mainwindow.c:658
327 #: src/mainwindow.c:661 src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:668
328 msgid "/_Tools/---"
329 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/---"
330
331 #: src/addressbook.c:372
332 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
333 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
334
335 #: src/addressbook.c:373
336 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
337 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
338
339 #: src/addressbook.c:374
340 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
341 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
342
343 #: src/addressbook.c:376
344 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
345 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
346
347 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:657 src/mainwindow.c:693
348 #: src/messageview.c:161
349 msgid "/_Help"
350 msgstr "/_Ïîìîù"
351
352 #: src/addressbook.c:378 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:701
353 #: src/messageview.c:162
354 msgid "/_Help/_About"
355 msgstr "/_Ïîìîù/Îòíîñíî"
356
357 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
358 msgid "/New _Address"
359 msgstr "/Íîâ Àäðåñ"
360
361 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
362 msgid "/New _Group"
363 msgstr "/Íîâà Ãðóïà"
364
365 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
366 msgid "/New _Folder"
367 msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
368
369 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
370 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:482
371 #: src/folderview.c:280 src/folderview.c:282 src/folderview.c:291
372 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:300 src/folderview.c:302
373 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:317 src/folderview.c:321
374 #: src/folderview.c:323 src/folderview.c:333 src/folderview.c:337
375 #: src/folderview.c:340 src/folderview.c:342 src/summaryview.c:409
376 #: src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:420
377 #: src/summaryview.c:432 src/summaryview.c:444 src/summaryview.c:450
378 #: src/summaryview.c:453
379 msgid "/---"
380 msgstr "/---"
381
382 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:417
383 msgid "/_Delete"
384 msgstr "/Èçòðèé"
385
386 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
387 msgid "/C_ut"
388 msgstr "/Èçðåæè"
389
390 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
391 msgid "/_Copy"
392 msgstr "/Êîïèðàé"
393
394 #: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
395 msgid "/_Paste"
396 msgstr "/Ïîñòàâè"
397
398 #: src/addressbook.c:408
399 msgid "/Pa_ste Address"
400 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
401
402 #: src/addressbook.c:530
403 msgid "E-Mail address"
404 msgstr "E-Mail àäðåñ"
405
406 #: src/addressbook.c:534 src/prefs_common.c:2939 src/toolbar.c:166
407 #: src/toolbar.c:1802
408 msgid "Address book"
409 msgstr "Àäðåñíèê"
410
411 #: src/addressbook.c:633
412 msgid "Name:"
413 msgstr "Èìå:"
414
415 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
416 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:365
417 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
418 #: src/prefs_filtering.c:228 src/prefs_filtering.c:538 src/prefs_matcher.c:570
419 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:787
420 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:355 src/toolbar.c:447
421 msgid "Delete"
422 msgstr "Èçòðèé"
423
424 #: src/addressbook.c:671
425 msgid "Lookup"
426 msgstr "Ïîòúðñè"
427
428 #: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1303 src/compose.c:2957
429 #: src/compose.c:4242 src/compose.c:4940 src/headerview.c:54
430 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
431 msgid "To:"
432 msgstr "Äî:"
433
434 #: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1287 src/compose.c:2956
435 #: src/prefs_template.c:175
436 msgid "Cc:"
437 msgstr "Cc:"
438
439 #: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1290 src/prefs_template.c:176
440 msgid "Bcc:"
441 msgstr "Bcc:"
442
443 #: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
444 msgid "Delete address(es)"
445 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
446
447 #: src/addressbook.c:891
448 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
449 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
450
451 #: src/addressbook.c:914
452 msgid "Really delete the address(es)?"
453 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
454
455 #: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2790
456 #: src/compose.c:5994 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:166 src/inc.c:291
457 #: src/mainwindow.c:1345 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:869
458 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1063
459 #: src/prefs_filtering.c:1491 src/prefs_matcher.c:1663 src/prefs_scoring.c:632
460 #: src/prefs_scoring.c:769 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322
461 #: src/summaryview.c:907 src/summaryview.c:1350 src/summaryview.c:1394
462 #: src/summaryview.c:1437 src/summaryview.c:1461 src/summaryview.c:1493
463 #: src/summaryview.c:1518 src/summaryview.c:1543 src/summaryview.c:1568
464 #: src/summaryview.c:3071 src/toolbar.c:2094
465 msgid "No"
466 msgstr "Íå"
467
468 #: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
469 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
470 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
471
472 #: src/addressbook.c:1435
473 msgid "Cannot paste into an address group."
474 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
475
476 #: src/addressbook.c:2078
477 #, c-format
478 msgid ""
479 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
480 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
481 msgstr ""
482 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
483 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
484
485 #: src/addressbook.c:2082
486 msgid "Folder only"
487 msgstr "Ïàïêà ñàìî"
488
489 #: src/addressbook.c:2082
490 msgid "Folder and Addresses"
491 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
492
493 #: src/addressbook.c:2087
494 #, c-format
495 msgid "Really delete `%s' ?"
496 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
497
498 #: src/addressbook.c:2792
499 msgid "New user, could not save index file."
500 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
501
502 #: src/addressbook.c:2796
503 msgid "New user, could not save address book files."
504 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
505
506 #: src/addressbook.c:2806
507 msgid "Old address book converted successfully."
508 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
509
510 #: src/addressbook.c:2811
511 msgid ""
512 "Old address book converted,\n"
513 "could not save new address index file"
514 msgstr ""
515 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
516 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
517
518 #: src/addressbook.c:2824
519 msgid ""
520 "Could not convert address book,\n"
521 "but created empty new address book files."
522 msgstr ""
523 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
524 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
525
526 #: src/addressbook.c:2830
527 msgid ""
528 "Could not convert address book,\n"
529 "could not create new address book files."
530 msgstr ""
531 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
532 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
533
534 #: src/addressbook.c:2835
535 msgid ""
536 "Could not convert address book\n"
537 "and could not create new address book files."
538 msgstr ""
539 "Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
540 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
541
542 #: src/addressbook.c:2842
543 msgid "Addressbook conversion error"
544 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
545
546 #: src/addressbook.c:2846
547 msgid "Addressbook conversion"
548 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
549
550 #: src/addressbook.c:2881
551 msgid "Addressbook Error"
552 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
553
554 #: src/addressbook.c:2882
555 msgid "Could not read address index"
556 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
557
558 #: src/addressbook.c:3373 src/prefs_common.c:1044
559 msgid "Interface"
560 msgstr "Èíòåðôåéñ"
561
562 #: src/addressbook.c:3389 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
563 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:490
564 msgid "Address Book"
565 msgstr "Àäðåñíèê"
566
567 #: src/addressbook.c:3405
568 msgid "Person"
569 msgstr "Ëèöå"
570
571 #: src/addressbook.c:3421
572 msgid "EMail Address"
573 msgstr "EMail Àäðåñ"
574
575 #: src/addressbook.c:3437
576 msgid "Group"
577 msgstr "Ãðóïà"
578
579 #: src/addressbook.c:3453 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:370
580 #: src/prefs_account.c:1950
581 msgid "Folder"
582 msgstr "Ïàïêà"
583
584 #: src/addressbook.c:3469
585 msgid "vCard"
586 msgstr "vCard"
587
588 #: src/addressbook.c:3485 src/addressbook.c:3501
589 msgid "JPilot"
590 msgstr "JPilot"
591
592 #: src/addressbook.c:3517
593 msgid "LDAP Server"
594 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
595
596 #: src/addrgather.c:156
597 msgid "Please specify name for address book."
598 msgstr "Ìîëÿ óêàæåòå èìå çà àäðåñíèêà."
599
600 #: src/addrgather.c:176
601 msgid "Please select the mail headers to search."
602 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå çàãëàâêè â êîèòî äà òúðñÿ."
603
604 #: src/addrgather.c:183
605 msgid "Busy harvesting addresses..."
606 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñèòå ..."
607
608 #: src/addrgather.c:221
609 msgid "Addresses gathered successfully."
610 msgstr "Àäðåñèòå ñà ñúáðàíè óñïåøíî."
611
612 #: src/addrgather.c:285
613 msgid "No folder or message was selected."
614 msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà, íèòî ñúîáùåíèå."
615
616 #: src/addrgather.c:293
617 msgid ""
618 "Please select a folder to process from the folder\n"
619 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
620 "the message list."
621 msgstr ""
622 "Ìîëÿ, èçáåðåòå ïàïêà îò ñïèñúêà ñ ïàïêè, êîÿòî äà\n"
623 "îáðàáîòÿ. Àëòåðíàòèâíî, èçáåðåòå ñúîáùåíèå îò\n"
624 "ñïèñúêà ñúñ ñúîáùåíèÿ."
625
626 #: src/addrgather.c:345
627 msgid "Folder :"
628 msgstr "Ïàïêà :"
629
630 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
631 msgid "Address Book :"
632 msgstr "Àäðåñíèê :"
633
634 #: src/addrgather.c:366
635 msgid "Folder Size :"
636 msgstr "Ðàçìåð íà ïàïêà :"
637
638 #: src/addrgather.c:381
639 msgid "Process these mail header fields"
640 msgstr "Îáðàáîòè òåçè ïîëåòà îò çàãëàâêàòà"
641
642 #: src/addrgather.c:399
643 msgid "Include sub-folders"
644 msgstr "Âêëþ÷è ïîä-ïàïêè"
645
646 #: src/addrgather.c:422
647 msgid "Header Name"
648 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
649
650 #: src/addrgather.c:423
651 msgid "Address Count"
652 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
653
654 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:259
655 #: src/messageview.c:405
656 msgid "Warning"
657 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
658
659 #: src/addrgather.c:528
660 msgid "Header Fields"
661 msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
662
663 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
664 msgid "Finish"
665 msgstr "Çàâúðøè"
666
667 #: src/addrgather.c:588
668 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
669 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
670
671 #: src/addrgather.c:596
672 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
673 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò ïàïêà"
674
675 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
676 msgid "Common address"
677 msgstr "Îáùè àäðåñè"
678
679 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
680 msgid "Personal address"
681 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
682
683 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5688 src/main.c:531
684 msgid "Notice"
685 msgstr "Ñúîáùåíèå"
686
687 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3255 src/inc.c:550
688 msgid "Error"
689 msgstr "Ãðåøêà"
690
691 #: src/alertpanel.c:190
692 msgid "View log"
693 msgstr "Âèæ ëîã"
694
695 #: src/alertpanel.c:308
696 msgid "Show this message next time"
697 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
698
699 #: src/colorlabel.c:44
700 msgid "Orange"
701 msgstr "Îðàíæåâ"
702
703 #: src/colorlabel.c:45
704 msgid "Red"
705 msgstr "×åðâåí"
706
707 #: src/colorlabel.c:46
708 msgid "Pink"
709 msgstr "Ðîçîâ"
710
711 #: src/colorlabel.c:47
712 msgid "Sky blue"
713 msgstr "Íåáåñíî ñèí"
714
715 #: src/colorlabel.c:48
716 msgid "Blue"
717 msgstr "Ñèí"
718
719 #: src/colorlabel.c:49
720 msgid "Green"
721 msgstr "Çåëåí"
722
723 #: src/colorlabel.c:50
724 msgid "Brown"
725 msgstr "Êàôÿâ"
726
727 #: src/colorlabel.c:280 src/compose.c:4895 src/exphtmldlg.c:450
728 #: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4362
729 msgid "None"
730 msgstr "Íèêîé"
731
732 #: src/common/nntp.c:61
733 #, c-format
734 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
735 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
736
737 #: src/common/nntp.c:140 src/common/nntp.c:203
738 #, c-format
739 msgid "protocol error: %s\n"
740 msgstr ""
741
742 #: src/common/nntp.c:163 src/common/nntp.c:209
743 msgid "protocol error\n"
744 msgstr ""
745
746 #: src/common/nntp.c:259 src/common/nntp.c:265
747 msgid "Error occurred while posting\n"
748 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
749
750 #: src/common/smtp.c:112
751 #, c-format
752 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
753 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ SMTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
754
755 #: src/common/smtp.c:119
756 msgid "SSL connection failed"
757 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
758
759 #: src/common/smtp.c:126
760 #, c-format
761 msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
762 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ñå ñâúðçâàõ ñ %s:%d\n"
763
764 #: src/common/smtp.c:143
765 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
766 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ HELO\n"
767
768 #: src/common/smtp.c:151
769 msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
770 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ STARTTLS\n"
771
772 #: src/common/smtp.c:159
773 msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
774 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ EHLO\n"
775
776 #: src/common/smtp.c:218
777 msgid "SMTP AUTH not available\n"
778 msgstr "SMTP AUTH íå å íà ðàçïîëîæåíèå\n"
779
780 #: src/common/ssl.c:88
781 msgid "Error creating ssl context\n"
782 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
783
784 #: src/common/ssl.c:107
785 #, c-format
786 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
787 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè (%s)\n"
788
789 #: src/common/ssl.c:114
790 #, c-format
791 msgid "SSL connection using %s\n"
792 msgstr "SSL âðúçêà ïîëçâàéêè %s\n"
793
794 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
795 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
796 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
797 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
798 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
799 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
800 msgid "<not in certificate>"
801 msgstr "<not in certificate>"
802
803 #: src/common/ssl_certificate.c:189
804 #, c-format
805 msgid ""
806 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
807 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
808 "  Fingerprint: %s\n"
809 "  Signature status: %s"
810 msgstr ""
811
812 #: src/common/ssl_certificate.c:308
813 msgid "Can't load X509 default paths"
814 msgstr ""
815
816 #: src/common/ssl_certificate.c:363
817 #, c-format
818 msgid ""
819 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
820 "%s"
821 msgstr ""
822
823 #: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
824 #, c-format
825 msgid ""
826 "%s\n"
827 "\n"
828 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
829 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
830 msgstr ""
831
832 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
833 #: src/prefs_common.c:2774
834 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
835 msgstr "Íå èçêàðâàé ñêà÷àùî ñúîáùåíèå çà ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå"
836
837 #: src/common/ssl_certificate.c:399
838 #, c-format
839 msgid ""
840 "%s's SSL certificate changed !\n"
841 "We have saved this one:\n"
842 "%s\n"
843 "\n"
844 "It is now:\n"
845 "%s\n"
846 "\n"
847 "This could mean the server answering is not the known one."
848 msgstr ""
849
850 #: src/compose.c:480
851 msgid "/_Add..."
852 msgstr "/Äîáàâè..."
853
854 #: src/compose.c:481
855 msgid "/_Remove"
856 msgstr "/Ìàõíè"
857
858 #: src/compose.c:483 src/folderview.c:283 src/folderview.c:304
859 #: src/folderview.c:325 src/folderview.c:344
860 msgid "/_Properties..."
861 msgstr "/Ñâîéñòâà..."
862
863 #: src/compose.c:489
864 msgid "/_File/_Attach file"
865 msgstr "/Ôàéë/Ïðèêðåïè ôàéë"
866
867 #: src/compose.c:490
868 msgid "/_File/_Insert file"
869 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
870
871 #: src/compose.c:491
872 msgid "/_File/Insert si_gnature"
873 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
874
875 #: src/compose.c:496
876 msgid "/_Edit/_Undo"
877 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Îòìÿíà"
878
879 #: src/compose.c:497
880 msgid "/_Edit/_Redo"
881 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Redo"
882
883 #: src/compose.c:499
884 msgid "/_Edit/Cu_t"
885 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
886
887 #: src/compose.c:502
888 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
889 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
890
891 #: src/compose.c:504 src/mainwindow.c:428
892 msgid "/_Edit/Select _all"
893 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
894
895 #: src/compose.c:505
896 msgid "/_Edit/A_dvanced"
897 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
898
899 #: src/compose.c:506
900 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
901 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
902
903 #: src/compose.c:511
904 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
905 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
906
907 #: src/compose.c:516
908 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
909 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
910
911 #: src/compose.c:521
912 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
913 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
914
915 #: src/compose.c:526
916 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
917 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
918
919 #: src/compose.c:531
920 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
921 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
922
923 #: src/compose.c:536
924 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
925 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
926
927 #: src/compose.c:541
928 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
929 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
930
931 #: src/compose.c:546
932 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
933 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
934
935 #: src/compose.c:551
936 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
937 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
938
939 #: src/compose.c:556
940 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
941 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
942
943 #: src/compose.c:561
944 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
945 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
946
947 #: src/compose.c:566
948 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
949 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
950
951 #: src/compose.c:571
952 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
953 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
954
955 #: src/compose.c:576
956 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
957 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
958
959 #: src/compose.c:582
960 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
961 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
962
963 #: src/compose.c:584
964 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
965 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
966
967 #: src/compose.c:586
968 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
969 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
970
971 #: src/compose.c:589
972 msgid "/_Spelling"
973 msgstr "/Ñïåëèíã"
974
975 #: src/compose.c:590
976 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
977 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
978
979 #: src/compose.c:592
980 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
981 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
982
983 #: src/compose.c:594
984 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
985 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
986
987 #: src/compose.c:596
988 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
989 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
990
991 #: src/compose.c:598
992 msgid "/_Spelling/---"
993 msgstr "/Ñïåëèíã/---"
994
995 #: src/compose.c:599
996 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
997 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
998
999 #: src/compose.c:603 src/mainwindow.c:434 src/summaryview.c:445
1000 msgid "/_View"
1001 msgstr "/Èçãëåä"
1002
1003 #: src/compose.c:604
1004 msgid "/_View/_To"
1005 msgstr "/Èçãëåä/Äî"
1006
1007 #: src/compose.c:605
1008 msgid "/_View/_Cc"
1009 msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
1010
1011 #: src/compose.c:606
1012 msgid "/_View/_Bcc"
1013 msgstr "/Èçãëåä/_Bcc"
1014
1015 #: src/compose.c:607
1016 msgid "/_View/_Reply to"
1017 msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
1018
1019 #: src/compose.c:608 src/compose.c:610 src/compose.c:612 src/mainwindow.c:452
1020 #: src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:484 src/mainwindow.c:508
1021 #: src/mainwindow.c:590 src/mainwindow.c:594
1022 msgid "/_View/---"
1023 msgstr "/Èçãëåä/---"
1024
1025 #: src/compose.c:609
1026 msgid "/_View/_Followup to"
1027 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1028
1029 #: src/compose.c:611
1030 msgid "/_View/R_uler"
1031 msgstr "/Èçãëåä/Ëèíèÿ"
1032
1033 #: src/compose.c:613
1034 msgid "/_View/_Attachment"
1035 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïåíî..."
1036
1037 #: src/compose.c:615 src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:150
1038 msgid "/_Message"
1039 msgstr "/Ñúîáùåíèå"
1040
1041 #: src/compose.c:616
1042 msgid "/_Message/_Send"
1043 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
1044
1045 #: src/compose.c:618
1046 msgid "/_Message/Send _later"
1047 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
1048
1049 #: src/compose.c:620 src/compose.c:626 src/compose.c:631 src/compose.c:633
1050 #: src/compose.c:637 src/compose.c:643 src/compose.c:650 src/mainwindow.c:602
1051 #: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:614 src/mainwindow.c:617
1052 #: src/mainwindow.c:619 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:158
1053 msgid "/_Message/---"
1054 msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
1055
1056 #: src/compose.c:621
1057 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1058 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
1059
1060 #: src/compose.c:623
1061 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1062 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
1063
1064 #: src/compose.c:627
1065 msgid "/_Message/_To"
1066 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Äî"
1067
1068 #: src/compose.c:628
1069 msgid "/_Message/_Cc"
1070 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
1071
1072 #: src/compose.c:629
1073 msgid "/_Message/_Bcc"
1074 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Bcc"
1075
1076 #: src/compose.c:630
1077 msgid "/_Message/_Reply to"
1078 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
1079
1080 #: src/compose.c:632
1081 msgid "/_Message/_Followup to"
1082 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1083
1084 #: src/compose.c:634
1085 msgid "/_Message/_Attach"
1086 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
1087
1088 #: src/compose.c:638
1089 msgid "/_Message/Si_gn"
1090 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
1091
1092 #: src/compose.c:639
1093 msgid "/_Message/_Encrypt"
1094 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
1095
1096 #: src/compose.c:640
1097 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1098 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/MIME"
1099
1100 #: src/compose.c:641
1101 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1102 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/Inline"
1103
1104 #: src/compose.c:644
1105 msgid "/_Message/_Priority"
1106 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
1107
1108 #: src/compose.c:645
1109 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1110 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
1111
1112 #: src/compose.c:646
1113 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1114 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
1115
1116 #: src/compose.c:647
1117 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1118 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
1119
1120 #: src/compose.c:648
1121 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1122 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
1123
1124 #: src/compose.c:649
1125 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1126 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
1127
1128 #: src/compose.c:651
1129 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1130 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
1131
1132 #: src/compose.c:652 src/mainwindow.c:634
1133 msgid "/_Tools"
1134 msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
1135
1136 #: src/compose.c:653
1137 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1138 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
1139
1140 #: src/compose.c:654
1141 msgid "/_Tools/_Address book"
1142 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
1143
1144 #: src/compose.c:655
1145 msgid "/_Tools/_Template"
1146 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
1147
1148 #: src/compose.c:656 src/mainwindow.c:657
1149 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1150 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
1151
1152 #: src/compose.c:1293
1153 msgid "Reply-To:"
1154 msgstr "Reply-To:"
1155
1156 #: src/compose.c:1296 src/compose.c:4239 src/compose.c:4942
1157 #: src/headerview.c:55
1158 msgid "Newsgroups:"
1159 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
1160
1161 #: src/compose.c:1299
1162 msgid "Followup-To:"
1163 msgstr "Followup-To:"
1164
1165 #: src/compose.c:1592
1166 msgid "Quote mark format error."
1167 msgstr "Ãðåøêà ïðè ôîðìàòà íà çíàêà çà öèòèðàíå."
1168
1169 #: src/compose.c:1604
1170 msgid "Message reply/forward format error."
1171 msgstr "Ãðåøêà ïðè reply/forward ôîðìàòà."
1172
1173 #: src/compose.c:1901
1174 #, c-format
1175 msgid "File %s is empty."
1176 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí"
1177
1178 #: src/compose.c:1905
1179 #, c-format
1180 msgid "Can't read %s."
1181 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
1182
1183 #: src/compose.c:1930
1184 #, c-format
1185 msgid "Message: %s"
1186 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
1187
1188 #: src/compose.c:2608
1189 msgid " [Edited]"
1190 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
1191
1192 #: src/compose.c:2610
1193 #, c-format
1194 msgid "%s - Compose message%s"
1195 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1196
1197 #: src/compose.c:2613
1198 #, c-format
1199 msgid "Compose message%s"
1200 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1201
1202 #: src/compose.c:2637 src/compose.c:2875
1203 msgid ""
1204 "Account for sending mail is not specified.\n"
1205 "Please select a mail account before sending."
1206 msgstr ""
1207 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
1208 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
1209
1210 #: src/compose.c:2780
1211 msgid "Recipient is not specified."
1212 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
1213
1214 #: src/compose.c:2788 src/messageview.c:405 src/prefs_account.c:734
1215 #: src/prefs_common.c:1026 src/toolbar.c:347 src/toolbar.c:394
1216 msgid "Send"
1217 msgstr "Èçïðàùàíå"
1218
1219 #: src/compose.c:2789
1220 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1221 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
1222
1223 #: src/compose.c:2810
1224 msgid "Could not queue message for sending"
1225 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
1226
1227 #: src/compose.c:2891 src/procmsg.c:1373
1228 #, c-format
1229 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1230 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
1231
1232 #: src/compose.c:2905 src/messageview.c:482
1233 msgid "Queueing"
1234 msgstr "Èç÷àêâàì"
1235
1236 #: src/compose.c:2906
1237 msgid ""
1238 "Error occurred while sending the message.\n"
1239 "Put this message into queue folder?"
1240 msgstr ""
1241 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
1242 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
1243
1244 #: src/compose.c:2912
1245 msgid "Can't queue the message."
1246 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
1247
1248 #: src/compose.c:2915
1249 msgid "Error occurred while sending the message."
1250 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
1251
1252 #: src/compose.c:2928
1253 msgid "Can't save the message to Sent."
1254 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
1255
1256 #: src/compose.c:3157
1257 #, c-format
1258 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1259 msgstr ""
1260
1261 #: src/compose.c:3256
1262 msgid ""
1263 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1264 "Send it anyway?"
1265 msgstr ""
1266 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
1267 "Äà ãî èçïðàòÿ ëè âúïðåêè òîâà?"
1268
1269 #: src/compose.c:3512
1270 msgid "No account for sending mails available!"
1271 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
1272
1273 #: src/compose.c:3522
1274 msgid "No account for posting news available!"
1275 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
1276
1277 #: src/compose.c:4319 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:149
1278 msgid "From:"
1279 msgstr "Îò"
1280
1281 #: src/compose.c:4423 src/compose.c:4593 src/compose.c:5451
1282 msgid "MIME type"
1283 msgstr "MIME òèï"
1284
1285 #: src/compose.c:4424 src/compose.c:4594 src/mimeview.c:151
1286 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
1287 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:465
1288 msgid "Size"
1289 msgstr "Ðàçìåð"
1290
1291 #: src/compose.c:4488
1292 msgid "Save Message to "
1293 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
1294
1295 #: src/compose.c:4508 src/prefs_filtering.c:496
1296 msgid "Select ..."
1297 msgstr " Èçáåðè ... "
1298
1299 #: src/compose.c:4644 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
1300 #: src/prefs_matcher.c:146
1301 msgid "Header"
1302 msgstr "Çàãëàâêà"
1303
1304 #: src/compose.c:4646 src/mimeview.c:198
1305 msgid "Attachments"
1306 msgstr "Ïðèêðåïêè"
1307
1308 #: src/compose.c:4648
1309 msgid "Others"
1310 msgstr "Äðóãè"
1311
1312 #: src/compose.c:4663 src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:177
1313 #: src/summary_search.c:163
1314 msgid "Subject:"
1315 msgstr "Òåìà:"
1316
1317 #: src/compose.c:4903
1318 #, c-format
1319 msgid ""
1320 "Spell checker could not be started.\n"
1321 "%s"
1322 msgstr ""
1323 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
1324 "%s"
1325
1326 #: src/compose.c:5346
1327 msgid "Invalid MIME type."
1328 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
1329
1330 #: src/compose.c:5364
1331 msgid "File doesn't exist or is empty."
1332 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
1333
1334 #: src/compose.c:5433
1335 msgid "Properties"
1336 msgstr "Ñâîéñòâà"
1337
1338 #: src/compose.c:5478
1339 msgid "Encoding"
1340 msgstr "Åíêîäèíã"
1341
1342 #: src/compose.c:5507
1343 msgid "Path"
1344 msgstr "Ïúò"
1345
1346 #: src/compose.c:5508 src/prefs_toolbar.c:808
1347 msgid "File name"
1348 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
1349
1350 #: src/compose.c:5685
1351 #, c-format
1352 msgid ""
1353 "The external editor is still working.\n"
1354 "Force terminating the process?\n"
1355 "process group id: %d"
1356 msgstr ""
1357 "Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
1358 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
1359 "process group id: %d"
1360
1361 #: src/compose.c:5992 src/inc.c:164 src/inc.c:289 src/toolbar.c:2092
1362 msgid "Offline warning"
1363 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
1364
1365 #: src/compose.c:5993 src/inc.c:165 src/inc.c:290 src/toolbar.c:2093
1366 msgid "You're working offline. Override?"
1367 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
1368
1369 #: src/compose.c:6103 src/compose.c:6124
1370 msgid "Select file"
1371 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
1372
1373 #: src/compose.c:6159
1374 msgid "Discard message"
1375 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
1376
1377 #: src/compose.c:6160
1378 msgid "This message has been modified. discard it?"
1379 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
1380
1381 #: src/compose.c:6161
1382 msgid "Discard"
1383 msgstr "Îòõâúðëè"
1384
1385 #: src/compose.c:6161
1386 msgid "to Draft"
1387 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
1388
1389 #: src/compose.c:6196
1390 #, c-format
1391 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1392 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
1393
1394 #: src/compose.c:6198
1395 msgid "Apply template"
1396 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
1397
1398 #: src/compose.c:6199
1399 msgid "Replace"
1400 msgstr "Çàìåíè"
1401
1402 #: src/compose.c:6199 src/toolbar.c:398
1403 msgid "Insert"
1404 msgstr "Âìúêíè"
1405
1406 #: src/crash.c:144
1407 #, c-format
1408 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1409 msgstr "Sylpheed ïðîöåñ (%ld) ïîëó÷è ñèãíàë %ld"
1410
1411 #: src/crash.c:189
1412 msgid "Sylpheed has crashed"
1413 msgstr "Sylpheed ñå ñðèíà"
1414
1415 #: src/crash.c:205
1416 #, c-format
1417 msgid ""
1418 "%s.\n"
1419 "Please file a bug report and include the information below."
1420 msgstr ""
1421 "%s.\n"
1422 "Ìîëÿ äîêëàäâàéòå áúã âêëþ÷âàéêè äîëóïîñî÷åíàòà èíôîðìàöèÿ."
1423
1424 #: src/crash.c:210
1425 msgid "Debug log"
1426 msgstr "Äíåâíèê çà äåáúã"
1427
1428 #: src/crash.c:250
1429 msgid "Save..."
1430 msgstr "Çàïàçè..."
1431
1432 #: src/crash.c:255
1433 msgid "Create bug report"
1434 msgstr "Ñúçäàé ðàïîðò çà áúã"
1435
1436 #: src/crash.c:304
1437 msgid "Save crash information"
1438 msgstr "Çàïàçè Èíôîðìàöèÿ çà áúãà"
1439
1440 #: src/crash.c:448 src/crash.c:467
1441 msgid "Unknown"
1442 msgstr "Íåèçâåñòåí"
1443
1444 #: src/editaddress.c:143
1445 msgid "Add New Person"
1446 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
1447
1448 #: src/editaddress.c:144
1449 msgid "Edit Person Details"
1450 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ëèöåòî"
1451
1452 #: src/editaddress.c:285
1453 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1454 msgstr "E-mail àäðåñ òðÿáâà äà áúäå ïîïúëíåí."
1455
1456 #: src/editaddress.c:422
1457 msgid "A Name and Value must be supplied."
1458 msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
1459
1460 #: src/editaddress.c:480
1461 msgid "Edit Person Data"
1462 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
1463
1464 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
1465 msgid "Display Name"
1466 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
1467
1468 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1469 msgid "Last Name"
1470 msgstr "Ôàìèëèÿ"
1471
1472 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1473 msgid "First Name"
1474 msgstr "Èìå"
1475
1476 #: src/editaddress.c:589
1477 msgid "Nickname"
1478 msgstr "Ïðÿêîð"
1479
1480 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1481 #: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1482 msgid "E-Mail Address"
1483 msgstr "E-Mail àäðåñ"
1484
1485 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1486 msgid "Alias"
1487 msgstr "Ïñåâäîíèì"
1488
1489 #: src/editaddress.c:710
1490 msgid "Move Up"
1491 msgstr "Íàãîðå"
1492
1493 #: src/editaddress.c:713
1494 msgid "Move Down"
1495 msgstr "Íàäîëó"
1496
1497 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
1498 msgid "Modify"
1499 msgstr "Ïðîìåíè"
1500
1501 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1502 #: src/summary_search.c:207
1503 msgid "Clear"
1504 msgstr "Èç÷èñòè"
1505
1506 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1507 #: src/prefs_matcher.c:455
1508 msgid "Value"
1509 msgstr "Ñòîéíîñò"
1510
1511 #: src/editaddress.c:883
1512 msgid "Basic Data"
1513 msgstr "Îñíîâíè äàííè"
1514
1515 #: src/editaddress.c:885
1516 msgid "User Attributes"
1517 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1518
1519 #: src/editbook.c:112
1520 msgid "File appears to be Ok."
1521 msgstr "Ôàéëà èçãëåæäà íàðåä."
1522
1523 #: src/editbook.c:115
1524 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1525 msgstr "Ôàéëà íå èçãëåæäà äà å âúâ âàëèäåí ôîðìàò çà àäðåñíèê."
1526
1527 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1528 msgid "Could not read file."
1529 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
1530
1531 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1532 msgid "Edit Addressbook"
1533 msgstr "Ðåäàêòèðàé Àäðåñíèêà"
1534
1535 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1536 msgid " Check File "
1537 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
1538
1539 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1540 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1541 msgid "File"
1542 msgstr "Ôàéë"
1543
1544 #: src/editbook.c:283
1545 msgid "Add New Addressbook"
1546 msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
1547
1548 #: src/editgroup.c:103
1549 msgid "A Group Name must be supplied."
1550 msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
1551
1552 #: src/editgroup.c:264
1553 msgid "Edit Group Data"
1554 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
1555
1556 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1557 msgid "Group Name"
1558 msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
1559
1560 #: src/editgroup.c:311
1561 msgid "Addresses in Group"
1562 msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
1563
1564 #: src/editgroup.c:313
1565 msgid " -> "
1566 msgstr " -> "
1567
1568 #: src/editgroup.c:340
1569 msgid " <- "
1570 msgstr " <- "
1571
1572 #: src/editgroup.c:342
1573 msgid "Available Addresses"
1574 msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
1575
1576 #: src/editgroup.c:402
1577 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1578 msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
1579
1580 #: src/editgroup.c:450
1581 msgid "Edit Group Details"
1582 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
1583
1584 #: src/editgroup.c:453
1585 msgid "Add New Group"
1586 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
1587
1588 #: src/editgroup.c:503
1589 msgid "Edit folder"
1590 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
1591
1592 #: src/editgroup.c:503
1593 msgid "Input the new name of folder:"
1594 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
1595
1596 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1914 src/folderview.c:1966
1597 #: src/folderview.c:2239
1598 msgid "New folder"
1599 msgstr "Íîâà ïàïêà"
1600
1601 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1915 src/folderview.c:1967
1602 msgid "Input the name of new folder:"
1603 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
1604
1605 #: src/editjpilot.c:189
1606 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1607 msgstr "Ôàéëà íå èãëåæäà äà å â JPilot ôîðìàò."
1608
1609 #: src/editjpilot.c:225
1610 msgid "Select JPilot File"
1611 msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
1612
1613 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1614 msgid "Edit JPilot Entry"
1615 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
1616
1617 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1618 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1619 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1978
1620 msgid " ... "
1621 msgstr " ... "
1622
1623 #: src/editjpilot.c:319
1624 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1625 msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àòðèáóòè"
1626
1627 #: src/editjpilot.c:408
1628 msgid "Add New JPilot Entry"
1629 msgstr "Add New JPilot Entry"
1630
1631 #: src/editldap.c:164
1632 msgid "Connected successfully to server"
1633 msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
1634
1635 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1636 msgid "Could not connect to server"
1637 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
1638
1639 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1640 msgid "Edit LDAP Server"
1641 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
1642
1643 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1644 msgid "Hostname"
1645 msgstr "Hostname"
1646
1647 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1648 msgid "Port"
1649 msgstr "Ïîðò"
1650
1651 #: src/editldap.c:328
1652 msgid " Check Server "
1653 msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
1654
1655 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1656 msgid "Search Base"
1657 msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
1658
1659 #: src/editldap.c:390
1660 msgid "Search Criteria"
1661 msgstr "Òúðñè Êðèòåðèé"
1662
1663 #: src/editldap.c:397
1664 msgid " Reset "
1665 msgstr " Ïðîìåíè "
1666
1667 #: src/editldap.c:402
1668 msgid "Bind DN"
1669 msgstr "Bind DN"
1670
1671 #: src/editldap.c:411
1672 msgid "Bind Password"
1673 msgstr "Bind Password"
1674
1675 #: src/editldap.c:420
1676 msgid "Timeout (secs)"
1677 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
1678
1679 #: src/editldap.c:434
1680 msgid "Maximum Entries"
1681 msgstr "Ìàêñèìóì Entries"
1682
1683 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:730
1684 msgid "Basic"
1685 msgstr "Îñíîâíè"
1686
1687 #: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:639
1688 msgid "Extended"
1689 msgstr "Ðàçøèðåíè"
1690
1691 #: src/editldap.c:547
1692 msgid "Add New LDAP Server"
1693 msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
1694
1695 #: src/editldap_basedn.c:141
1696 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1697 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP - Èçáåðè Search Base"
1698
1699 #: src/editldap_basedn.c:202
1700 msgid "Available Search Base(s)"
1701 msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
1702
1703 #: src/editldap_basedn.c:286
1704 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1705 msgstr "Could not read Search Base(s) from server - ìîëÿ âúâåäåòå ðú÷íî"
1706
1707 #: src/editvcard.c:96
1708 msgid "File does not appear to be vCard format."
1709 msgstr "Ôàéëà íà èçãëåæäà äà å â vCard ôîðìàò."
1710
1711 #: src/editvcard.c:132
1712 msgid "Select vCard File"
1713 msgstr "Èçáåðè vCard Ôàéë"
1714
1715 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1716 msgid "Edit vCard Entry"
1717 msgstr "Ðåäàêòèðàé vCard Âïèñâàíå"
1718
1719 #: src/editvcard.c:296
1720 msgid "Add New vCard Entry"
1721 msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
1722
1723 #: src/exphtmldlg.c:101
1724 msgid "Please specify output directory and file to create."
1725 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è ôàéë çà ñúçäàâàíå."
1726
1727 #: src/exphtmldlg.c:104
1728 msgid "Select stylesheet and formatting."
1729 msgstr "Èçáåðåòå stylesheet è formatting."
1730
1731 #: src/exphtmldlg.c:107
1732 msgid "File exported successfully."
1733 msgstr "Ôàéëà å åêñïîðòèðàí óñïåøíî."
1734
1735 #: src/exphtmldlg.c:154
1736 #, c-format
1737 msgid ""
1738 "HTML Output Directory '%s'\n"
1739 "does not exist. OK to create new directory?"
1740 msgstr ""
1741 "HTML Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
1742 "íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
1743
1744 #: src/exphtmldlg.c:157
1745 msgid "Create Directory"
1746 msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
1747
1748 #: src/exphtmldlg.c:166
1749 #, c-format
1750 msgid ""
1751 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1752 "%s"
1753 msgstr ""
1754 "Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà HTML ôàéë:\n"
1755 "%s"
1756
1757 #: src/exphtmldlg.c:168
1758 msgid "Failed to Create Directory"
1759 msgstr "Íå ìîæàõ äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ"
1760
1761 #: src/exphtmldlg.c:318
1762 msgid "Select HTML Output File"
1763 msgstr "Èçáåðè HTML Output Ôàéë"
1764
1765 #: src/exphtmldlg.c:387
1766 msgid "HTML Output File"
1767 msgstr "HTML Output Ôàéë"
1768
1769 #: src/exphtmldlg.c:443
1770 msgid "Stylesheet"
1771 msgstr "Stylesheet"
1772
1773 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3775 src/prefs_common.c:4110
1774 msgid "Default"
1775 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
1776
1777 #: src/exphtmldlg.c:462
1778 msgid "Full"
1779 msgstr "Ïúëíî èìå"
1780
1781 #: src/exphtmldlg.c:468
1782 msgid "Custom"
1783 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè"
1784
1785 #: src/exphtmldlg.c:474
1786 msgid "Custom-2"
1787 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-2"
1788
1789 #: src/exphtmldlg.c:480
1790 msgid "Custom-3"
1791 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-3"
1792
1793 #: src/exphtmldlg.c:486
1794 msgid "Custom-4"
1795 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-4"
1796
1797 #: src/exphtmldlg.c:500
1798 msgid "Full Name Format"
1799 msgstr "Ïúëíî èìå"
1800
1801 #: src/exphtmldlg.c:507
1802 msgid "First Name, Last Name"
1803 msgstr "Ïúðâî Èìå, Ïîñëåäíî Èìå"
1804
1805 #: src/exphtmldlg.c:513
1806 msgid "Last Name, First Name"
1807 msgstr "Ïîñëåäíî Èìå, Ïúðâî Èìå"
1808
1809 #: src/exphtmldlg.c:527
1810 msgid "Color Banding"
1811 msgstr "Öâåòîâà ãàìà"
1812
1813 #: src/exphtmldlg.c:533
1814 msgid "Format E-Mail Links"
1815 msgstr "Ôîðìàòèðàé E-Mail âðúçêèòå"
1816
1817 #: src/exphtmldlg.c:539
1818 msgid "Format User Attributes"
1819 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1820
1821 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
1822 msgid "File Name"
1823 msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
1824
1825 #: src/exphtmldlg.c:599
1826 msgid "Open with Web Browser"
1827 msgstr "Îòâîðè ñ óåá áðàóçúð"
1828
1829 #: src/exphtmldlg.c:628
1830 msgid "Export Address Book to HTML File"
1831 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
1832
1833 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
1834 msgid "Prev"
1835 msgstr "Ïðåäèøåí"
1836
1837 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:357
1838 #: src/toolbar.c:448
1839 msgid "Next"
1840 msgstr "Ñëåäâàù"
1841
1842 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
1843 msgid "File Info"
1844 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
1845
1846 #: src/exphtmldlg.c:693
1847 msgid "Format"
1848 msgstr "Ôîðìàò"
1849
1850 #: src/export.c:127
1851 msgid "Export"
1852 msgstr "Èçíåñè"
1853
1854 #: src/export.c:146
1855 msgid "Specify target folder and mbox file."
1856 msgstr "Îïðåäåëè ïàïêà öåë è mbox ôàéë."
1857
1858 #: src/export.c:156
1859 msgid "Source dir:"
1860 msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
1861
1862 #: src/export.c:161
1863 msgid "Exporting file:"
1864 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
1865
1866 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:177 src/import.c:183
1867 #: src/prefs_account.c:1183
1868 msgid " Select... "
1869 msgstr " Èçáåðè... "
1870
1871 #: src/export.c:219
1872 msgid "Select exporting file"
1873 msgstr "Èçáåðè ôàéë çà åêñïîðòèðàíå"
1874
1875 #: src/exporthtml.c:796
1876 msgid "Full Name"
1877 msgstr "Ïúëíî èìå"
1878
1879 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:776
1880 msgid "Attributes"
1881 msgstr "Àòðèáóòè"
1882
1883 #: src/exporthtml.c:1001
1884 msgid "Sylpheed Address Book"
1885 msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
1886
1887 #: src/exporthtml.c:1113
1888 msgid "Name already exists but is not a directory."
1889 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
1890
1891 #: src/exporthtml.c:1116
1892 msgid "No permissions to create directory."
1893 msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
1894
1895 #: src/exporthtml.c:1119
1896 msgid "Name is too long."
1897 msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
1898
1899 #: src/exporthtml.c:1122
1900 msgid "Not specified."
1901 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
1902
1903 # c-format
1904 #: src/folder.c:959
1905 #, c-format
1906 msgid "Processing (%s)...\n"
1907 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)...\n"
1908
1909 #: src/folder.c:1553
1910 #, c-format
1911 msgid "Moving %s to %s (%d%%)...\n"
1912 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s (%d%%)...\n"
1913
1914 #: src/foldersel.c:146
1915 msgid "Select folder"
1916 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
1917
1918 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1067
1919 msgid "Inbox"
1920 msgstr "Âõîäÿùè"
1921
1922 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1083
1923 msgid "Sent"
1924 msgstr "Èçïðàòåíè"
1925
1926 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1099
1927 msgid "Queue"
1928 msgstr "×àêàùè"
1929
1930 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1115
1931 msgid "Trash"
1932 msgstr "Êîø÷å"
1933
1934 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1129
1935 msgid "Drafts"
1936 msgstr "×åðíîâè"
1937
1938 #: src/folderview.c:276 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
1939 msgid "/Create _new folder..."
1940 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
1941
1942 #: src/folderview.c:277 src/folderview.c:293 src/folderview.c:314
1943 msgid "/_Rename folder..."
1944 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
1945
1946 #: src/folderview.c:278 src/folderview.c:294 src/folderview.c:315
1947 msgid "/M_ove folder..."
1948 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
1949
1950 #: src/folderview.c:279 src/folderview.c:295 src/folderview.c:316
1951 msgid "/_Delete folder"
1952 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
1953
1954 #: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301
1955 msgid "/Remove _mailbox"
1956 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
1957
1958 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
1959 #: src/folderview.c:345
1960 msgid "/_Processing..."
1961 msgstr "/Ðàáîòÿ..."
1962
1963 #: src/folderview.c:285
1964 msgid "/_Scoring..."
1965 msgstr ""
1966
1967 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
1968 msgid "/Mark all _read"
1969 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
1970
1971 #: src/folderview.c:297 src/folderview.c:318 src/folderview.c:338
1972 msgid "/_Check for new messages"
1973 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
1974
1975 #: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
1976 msgid "/R_ebuild folder tree"
1977 msgstr "/Ãåíåðèðàé îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà"
1978
1979 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:343
1980 msgid "/_Search folder..."
1981 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
1982
1983 #: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:346
1984 msgid "/S_coring..."
1985 msgstr ""
1986
1987 #: src/folderview.c:322
1988 msgid "/Remove _IMAP4 account"
1989 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
1990
1991 #: src/folderview.c:334
1992 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
1993 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
1994
1995 #: src/folderview.c:336
1996 msgid "/_Remove newsgroup"
1997 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
1998
1999 #: src/folderview.c:341
2000 msgid "/Remove _news account"
2001 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
2002
2003 #: src/folderview.c:371
2004 msgid "New"
2005 msgstr "Íîâè"
2006
2007 #: src/folderview.c:372 src/prefs_summary_column.c:68
2008 msgid "Unread"
2009 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
2010
2011 #: src/folderview.c:373 src/selective_download.c:800
2012 msgid "#"
2013 msgstr "#"
2014
2015 #: src/folderview.c:600
2016 msgid "Setting folder info..."
2017 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
2018
2019 #: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2620 src/setup.c:81
2020 #, c-format
2021 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2022 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s%c%s ..."
2023
2024 #: src/folderview.c:788 src/mainwindow.c:2625 src/setup.c:86
2025 #, c-format
2026 msgid "Scanning folder %s ..."
2027 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s ..."
2028
2029 #: src/folderview.c:829
2030 msgid "Rebuilding folder tree..."
2031 msgstr "Ãåíåðèðàì îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
2032
2033 #: src/folderview.c:850
2034 msgid "Rescanning all folder trees..."
2035 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
2036
2037 #: src/folderview.c:928
2038 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2039 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
2040
2041 #: src/folderview.c:1720
2042 #, c-format
2043 msgid "Opening Folder %s..."
2044 msgstr "Îòâàðÿì ïàïêà %s ..."
2045
2046 #: src/folderview.c:1731
2047 msgid "Folder could not be opened."
2048 msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
2049
2050 #: src/folderview.c:1916 src/folderview.c:1968 src/folderview.c:2243
2051 msgid "NewFolder"
2052 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
2053
2054 #: src/folderview.c:1921 src/folderview.c:2017 src/folderview.c:2248
2055 #, c-format
2056 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2057 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
2058
2059 #: src/folderview.c:1934 src/folderview.c:1973 src/folderview.c:2027
2060 #: src/folderview.c:2097 src/folderview.c:2260
2061 #, c-format
2062 msgid "The folder `%s' already exists."
2063 msgstr "Ïàïêàòà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
2064
2065 #: src/folderview.c:1941 src/folderview.c:2267
2066 #, c-format
2067 msgid "Can't create the folder `%s'."
2068 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà '%s'."
2069
2070 #: src/folderview.c:2010 src/folderview.c:2087
2071 #, c-format
2072 msgid "Input new name for `%s':"
2073 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà '%s':"
2074
2075 #: src/folderview.c:2011 src/folderview.c:2089
2076 msgid "Rename folder"
2077 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
2078
2079 #: src/folderview.c:2147
2080 #, c-format
2081 msgid ""
2082 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2083 "Do you really want to delete?"
2084 msgstr ""
2085 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä `%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
2086 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
2087
2088 #: src/folderview.c:2149
2089 msgid "Delete folder"
2090 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
2091
2092 #: src/folderview.c:2158
2093 #, c-format
2094 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2095 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
2096
2097 #: src/folderview.c:2206
2098 #, c-format
2099 msgid ""
2100 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2101 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2102 msgstr ""
2103 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
2104 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ñà èçòðèòè îò äèñêà)"
2105
2106 #: src/folderview.c:2208
2107 msgid "Remove mailbox"
2108 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
2109
2110 #: src/folderview.c:2240
2111 msgid ""
2112 "Input the name of new folder:\n"
2113 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2114 " append `/' at the end of the name)"
2115 msgstr ""
2116 "Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
2117 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
2118 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
2119
2120 #: src/folderview.c:2299
2121 #, c-format
2122 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2123 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
2124
2125 #: src/folderview.c:2300
2126 msgid "Delete IMAP4 account"
2127 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
2128
2129 #: src/folderview.c:2434
2130 #, c-format
2131 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2132 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
2133
2134 #: src/folderview.c:2435
2135 msgid "Delete newsgroup"
2136 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
2137
2138 #: src/folderview.c:2471
2139 #, c-format
2140 msgid "Really delete news account `%s'?"
2141 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
2142
2143 #: src/folderview.c:2472
2144 msgid "Delete news account"
2145 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
2146
2147 #: src/folderview.c:2567
2148 #, c-format
2149 msgid "Moving %s to %s..."
2150 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
2151
2152 #: src/folderview.c:2597
2153 msgid "Source and destination are the same."
2154 msgstr "Èçòî÷íèêà è äåñòèíàöèÿòà ñà åäíè è ñúùè."
2155
2156 #: src/folderview.c:2600
2157 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2158 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ ïàïêà â íåéíà ïîä-ïàïêà."
2159
2160 #: src/folderview.c:2603
2161 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2162 msgstr ""
2163
2164 #: src/folderview.c:2606
2165 msgid "Move failed!"
2166 msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
2167
2168 #: src/grouplistdialog.c:173
2169 msgid "Newsgroup subscription"
2170 msgstr "Çàïèñâàíå â íîâèíàðñêè ãðóïè"
2171
2172 #: src/grouplistdialog.c:189
2173 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2174 msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå:"
2175
2176 #: src/grouplistdialog.c:195
2177 msgid "Find groups:"
2178 msgstr "Íàìåðè ãðóïè"
2179
2180 #: src/grouplistdialog.c:203
2181 msgid " Search "
2182 msgstr "Òúðñåíå"
2183
2184 #: src/grouplistdialog.c:215
2185 msgid "Newsgroup name"
2186 msgstr "Èìå íà íîâèíàðñêòà ãðóïà"
2187
2188 #: src/grouplistdialog.c:216
2189 msgid "Messages"
2190 msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
2191
2192 #: src/grouplistdialog.c:217
2193 msgid "Type"
2194 msgstr "Òèï"
2195
2196 #: src/grouplistdialog.c:243
2197 msgid "Refresh"
2198 msgstr "Îïðåñíè"
2199
2200 #: src/grouplistdialog.c:347
2201 msgid "moderated"
2202 msgstr "ïî-óìåðåíè"
2203
2204 #: src/grouplistdialog.c:349
2205 msgid "readonly"
2206 msgstr "ñàìî çà ÷åòåíå"
2207
2208 #: src/grouplistdialog.c:351
2209 msgid "unknown"
2210 msgstr "íåèçâåñòåí"
2211
2212 #: src/grouplistdialog.c:398
2213 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2214 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
2215
2216 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1149
2217 msgid "Done."
2218 msgstr "Ãîòîâî."
2219
2220 #: src/grouplistdialog.c:477
2221 #, c-format
2222 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2223 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
2224
2225 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2226 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2227 msgid "correct"
2228 msgstr ""
2229
2230 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2231 msgid "Owner"
2232 msgstr "Ñîáñòâåíèê"
2233
2234 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2235 msgid "Signer"
2236 msgstr "Ïîäïèñàë êëþ÷à"
2237
2238 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/progressdialog.c:53
2239 msgid "Status"
2240 msgstr "Ñúñòîÿíèå"
2241
2242 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2243 msgid "Name: "
2244 msgstr "Èìå: "
2245
2246 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2247 msgid "Organization: "
2248 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ: "
2249
2250 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2251 msgid "Location: "
2252 msgstr "Äåéñòâèå: "
2253
2254 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2255 msgid "Fingerprint: "
2256 msgstr "Îòïå÷àòúê: "
2257
2258 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2259 msgid "Signature status: "
2260 msgstr "Ñúñòîÿíèå íà ïîäïèñà: "
2261
2262 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2263 #, c-format
2264 msgid "SSL certificate for %s"
2265 msgstr ""
2266
2267 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2268 #, c-format
2269 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2270 msgstr "Íåïîçíàò ñåðòèôèêàò çà %s. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2271
2272 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2273 #, c-format
2274 msgid "Signature status: %s"
2275 msgstr "Ñúñòîÿíèå íà ïîäïèñà: %s"
2276
2277 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2278 msgid "View certificate"
2279 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòà"
2280
2281 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2282 msgid "Unknown SSL Certificate"
2283 msgstr "Íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò"
2284
2285 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2286 msgid "Accept and save"
2287 msgstr "Ïðèåìè è çàïèøè"
2288
2289 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2290 msgid "Cancel connection"
2291 msgstr "Ïðåêðàòè âðúçêàòà"
2292
2293 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2294 msgid "New certificate:"
2295 msgstr "Íîâ ñåðòèôèêàò"
2296
2297 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2298 msgid "Known certificate:"
2299 msgstr "Ïîçíàò ñåðòèôèêàò:"
2300
2301 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2302 #, c-format
2303 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2304 msgstr "Ñåðòèôèêàòà çà %s å ïðîìåíåí. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2305
2306 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2307 msgid "View certificates"
2308 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòèòå"
2309
2310 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2311 msgid "Changed SSL Certificate"
2312 msgstr "Ïðîìåíåí SSL ñåðòèôèêàò"
2313
2314 #: src/gtkaspell.c:479
2315 msgid "No dictionary selected."
2316 msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
2317
2318 #: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1845
2319 msgid "Normal Mode"
2320 msgstr "Íîðìàëåí Ðåæèì"
2321
2322 #: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1856
2323 msgid "Bad Spellers Mode"
2324 msgstr ""
2325
2326 #: src/gtkaspell.c:740
2327 msgid "Unknown suggestion mode."
2328 msgstr ""
2329
2330 #: src/gtkaspell.c:973
2331 msgid "No misspelled word found."
2332 msgstr "Íÿìà îòêðèòà ñãðåøåíà äóìà."
2333
2334 #: src/gtkaspell.c:1307
2335 msgid "Replace unknown word"
2336 msgstr "Çàìåíè íåïîçíàòàòà äóìà"
2337
2338 #: src/gtkaspell.c:1317
2339 #, c-format
2340 msgid "Replace \"%s\" with: "
2341 msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ: "
2342
2343 #: src/gtkaspell.c:1337
2344 msgid ""
2345 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2346 "will learn from mistake.\n"
2347 msgstr ""
2348
2349 #: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1834
2350 msgid "Fast Mode"
2351 msgstr "Áúðç ðåæèì"
2352
2353 #: src/gtkaspell.c:1682
2354 #, c-format
2355 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2356 msgstr "\"%s\" íå ñå ñðåùà â %s"
2357
2358 #: src/gtkaspell.c:1695
2359 msgid "Accept in this session"
2360 msgstr "Ïðèåìè â òàçè ñåñèÿ"
2361
2362 #: src/gtkaspell.c:1705
2363 msgid "Add to personal dictionary"
2364 msgstr "Äîáàâè êúì ïåðñîíàëíèÿ ðå÷íèê"
2365
2366 #: src/gtkaspell.c:1715
2367 msgid "Replace with..."
2368 msgstr "Çàìåíè ñúñ..."
2369
2370 #: src/gtkaspell.c:1725
2371 #, c-format
2372 msgid "Check with %s"
2373 msgstr "Ïðîâåðè ñ %s"
2374
2375 #: src/gtkaspell.c:1744
2376 msgid "(no suggestions)"
2377 msgstr ""
2378
2379 #: src/gtkaspell.c:1755 src/gtkaspell.c:1908
2380 msgid "More..."
2381 msgstr "Ïîâå÷å..."
2382
2383 #: src/gtkaspell.c:1810
2384 #, c-format
2385 msgid "Dictionary: %s"
2386 msgstr "Ðå÷íèê: %s"
2387
2388 #: src/gtkaspell.c:1823
2389 #, c-format
2390 msgid "Use alternate (%s)"
2391 msgstr "Ïîëçâàé çàìåñòèòåë (%s)"
2392
2393 #: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1614
2394 msgid "Check while typing"
2395 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
2396
2397 #: src/gtkaspell.c:1887
2398 msgid "Change dictionary"
2399 msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
2400
2401 #: src/gtkaspell.c:2041
2402 #, c-format
2403 msgid ""
2404 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2405 "%s"
2406 msgstr ""
2407 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
2408 "%s"
2409
2410 #: src/gtkutils.c:60 src/gtkutils.c:76
2411 msgid "Abcdef"
2412 msgstr "Abcdef"
2413
2414 #: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:2359
2415 msgid "(No From)"
2416 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
2417
2418 #: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:2402 src/summaryview.c:2405
2419 msgid "(No Subject)"
2420 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
2421
2422 #: src/imap.c:465
2423 #, c-format
2424 msgid "Connecting %s:%d failed"
2425 msgstr "Âðúçêàòà êúì %s:%d íåóñïåøíà"
2426
2427 #: src/imap.c:470
2428 #, c-format
2429 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2430 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
2431
2432 #: src/imap.c:511
2433 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2434 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
2435
2436 #: src/imap.c:524
2437 #, c-format
2438 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2439 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
2440
2441 #: src/imap.c:1060 src/imap.c:1107
2442 #, c-format
2443 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2444 msgstr ""
2445
2446 #: src/imap.c:1066 src/imap.c:1114 src/imap.c:1162
2447 msgid "can't expunge\n"
2448 msgstr "íå ìîãà äà çàëè÷à\n"
2449
2450 #: src/imap.c:1156
2451 #, c-format
2452 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2453 msgstr ""
2454
2455 #: src/imap.c:1346
2456 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2457 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
2458
2459 #: src/imap.c:1532
2460 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2461 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
2462
2463 #: src/imap.c:1554
2464 msgid "can't create mailbox\n"
2465 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2466
2467 #: src/imap.c:1623
2468 #, c-format
2469 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2470 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
2471
2472 #: src/imap.c:1687
2473 msgid "can't delete mailbox\n"
2474 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2475
2476 #: src/imap.c:1720
2477 msgid "can't get envelope\n"
2478 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
2479
2480 #: src/imap.c:1728
2481 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2482 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
2483
2484 #: src/imap.c:1750
2485 #, c-format
2486 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2487 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
2488
2489 #: src/imap.c:1841
2490 #, c-format
2491 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2492 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
2493
2494 #: src/imap.c:1862
2495 #, c-format
2496 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2497 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2498
2499 #: src/imap.c:1869
2500 #, c-format
2501 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2502 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
2503
2504 #: src/imap.c:1893
2505 msgid "Can't start TLS session.\n"
2506 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
2507
2508 #: src/imap.c:1905
2509 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2510 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ.\n"
2511
2512 #: src/imap.c:1984
2513 msgid "can't get namespace\n"
2514 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
2515
2516 #: src/imap.c:2447
2517 #, c-format
2518 msgid "can't select folder: %s\n"
2519 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
2520
2521 #: src/imap.c:2567
2522 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2523 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
2524
2525 #: src/imap.c:2869
2526 #, c-format
2527 msgid "can't append %s to %s\n"
2528 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
2529
2530 #: src/imap.c:2874
2531 msgid "(sending file...)"
2532 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
2533
2534 #: src/imap.c:2951
2535 #, c-format
2536 msgid "can't copy %d to %s\n"
2537 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
2538
2539 #: src/imap.c:2981
2540 #, c-format
2541 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2542 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: STORE %d:%d %s\n"
2543
2544 #: src/imap.c:2995
2545 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2546 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: EXPUNGE\n"
2547
2548 #: src/import.c:130
2549 msgid "Import"
2550 msgstr "Èìïîðò"
2551
2552 #: src/import.c:149
2553 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2554 msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
2555
2556 #: src/import.c:159
2557 msgid "Importing file:"
2558 msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
2559
2560 #: src/import.c:164
2561 msgid "Destination dir:"
2562 msgstr ""
2563
2564 #: src/import.c:222
2565 msgid "Select importing file"
2566 msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
2567
2568 #: src/importldif.c:118
2569 msgid "Please specify address book name and file to import."
2570 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
2571
2572 #: src/importldif.c:121
2573 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2574 msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
2575
2576 #: src/importldif.c:124
2577 msgid "File imported."
2578 msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
2579
2580 #: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2581 msgid "Please select a file."
2582 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
2583
2584 #: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2585 msgid "Address book name must be supplied."
2586 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
2587
2588 #: src/importldif.c:318
2589 msgid "Error reading LDIF fields."
2590 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
2591
2592 #: src/importldif.c:341
2593 msgid "LDIF file imported successfully."
2594 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
2595
2596 #: src/importldif.c:426
2597 msgid "Select LDIF File"
2598 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
2599
2600 #: src/importldif.c:542
2601 msgid "S"
2602 msgstr "S"
2603
2604 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2605 msgid "LDIF Field"
2606 msgstr "LDIF Ïîëå"
2607
2608 #: src/importldif.c:544
2609 msgid "Attribute Name"
2610 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
2611
2612 #: src/importldif.c:602
2613 msgid "Attribute"
2614 msgstr "Àòðèáóò"
2615
2616 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
2617 msgid "Select"
2618 msgstr "Èçáåðè"
2619
2620 #: src/importldif.c:674
2621 msgid "File Name :"
2622 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
2623
2624 #: src/importldif.c:684
2625 msgid "Records :"
2626 msgstr "Çàïèñè :"
2627
2628 #: src/importldif.c:712
2629 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2630 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
2631
2632 #: src/importmutt.c:143
2633 msgid "Error importing MUTT file."
2634 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà MUTT ôàéë."
2635
2636 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2637 #: src/importpine.c:329
2638 msgid "Please select a file to import."
2639 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå."
2640
2641 #: src/importmutt.c:185
2642 msgid "Select MUTT File"
2643 msgstr "Èçáåðè MUTT Ôàéë"
2644
2645 #: src/importmutt.c:239
2646 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2647 msgstr "Âíåñè MUTT ôàéë â Àäðåñíèêà"
2648
2649 #: src/importpine.c:143
2650 msgid "Error importing Pine file."
2651 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà Pine ôàéë."
2652
2653 #: src/importpine.c:185
2654 msgid "Select Pine File"
2655 msgstr "Èçáåðè Pine ôàéë"
2656
2657 #: src/importpine.c:239
2658 msgid "Import Pine file into Address Book"
2659 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
2660
2661 #: src/inc.c:262 src/inc.c:359 src/send.c:396
2662 msgid "Standby"
2663 msgstr "Ãîòîâíîñò"
2664
2665 #: src/inc.c:383
2666 msgid "Retrieving new messages"
2667 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2668
2669 #: src/inc.c:515
2670 msgid "Retrieving"
2671 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
2672
2673 #: src/inc.c:524
2674 #, c-format
2675 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2676 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
2677
2678 #: src/inc.c:528
2679 msgid "Done (no new messages)"
2680 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2681
2682 #: src/inc.c:535
2683 msgid "Connection failed"
2684 msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà"
2685
2686 #: src/inc.c:539
2687 msgid "Auth failed"
2688 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà íå áåøå óñïåøíà"
2689
2690 #: src/inc.c:543 src/prefs_summary_column.c:76
2691 msgid "Locked"
2692 msgstr "Çàêëþ÷åí"
2693
2694 #: src/inc.c:554
2695 msgid "Cancelled"
2696 msgstr "Îòêàçàíî"
2697
2698 #: src/inc.c:567
2699 #, c-format
2700 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2701 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
2702
2703 #: src/inc.c:642
2704 #, c-format
2705 msgid "Finished (%d new message(s))"
2706 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2707
2708 #: src/inc.c:645
2709 msgid "Finished (no new messages)"
2710 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2711
2712 #: src/inc.c:653
2713 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2714 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
2715
2716 #: src/inc.c:717
2717 #, c-format
2718 msgid "%s: Retrieving new messages"
2719 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2720
2721 #: src/inc.c:745
2722 #, c-format
2723 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2724 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
2725
2726 #: src/inc.c:752
2727 #, c-format
2728 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2729 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2730
2731 #: src/inc.c:759
2732 #, c-format
2733 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2734 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
2735
2736 #: src/inc.c:875 src/inc.c:944
2737 #, c-format
2738 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2739 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
2740
2741 #: src/inc.c:908 src/send.c:630
2742 msgid "Authenticating..."
2743 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
2744
2745 #: src/inc.c:912
2746 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2747 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
2748
2749 #: src/inc.c:916
2750 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2751 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
2752
2753 #: src/inc.c:920
2754 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2755 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
2756
2757 #: src/inc.c:924
2758 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2759 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
2760
2761 #: src/inc.c:928
2762 #, c-format
2763 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2764 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
2765
2766 #: src/inc.c:961
2767 #, c-format
2768 msgid "Deleting message %d"
2769 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
2770
2771 #: src/inc.c:967 src/send.c:648
2772 msgid "Quitting"
2773 msgstr "Ïðåêúñâàì"
2774
2775 #: src/inc.c:1012
2776 msgid "Error occurred while processing mail."
2777 msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà."
2778
2779 #: src/inc.c:1015
2780 msgid "No disk space left."
2781 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî íà äèñêà."
2782
2783 #: src/inc.c:1018
2784 msgid "Can't write file."
2785 msgstr "Íå ìîãà äà çàïèøà âúâ ôàéë."
2786
2787 #: src/inc.c:1021
2788 msgid "Socket error."
2789 msgstr "Socket error."
2790
2791 #: src/inc.c:1025
2792 msgid "Mailbox is locked."
2793 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
2794
2795 #: src/inc.c:1053
2796 msgid "Incorporation cancelled\n"
2797 msgstr "Îáåäèíÿâàíåòî å ïðåêðàòåíî\n"
2798
2799 #: src/inputdialog.c:151
2800 #, c-format
2801 msgid "Input password for %s on %s:"
2802 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà çà %s íà %s:"
2803
2804 #: src/inputdialog.c:153
2805 msgid "Input password"
2806 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
2807
2808 #: src/logwindow.c:61
2809 msgid "Protocol log"
2810 msgstr "Protocol ëîã"
2811
2812 #: src/main.c:142 src/main.c:151
2813 #, c-format
2814 msgid ""
2815 "File `%s' already exists.\n"
2816 "Can't create folder."
2817 msgstr ""
2818 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
2819 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
2820
2821 #: src/main.c:205
2822 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2823 msgstr "g_thread íå ñå ïîääúðæà îò glib.\n"
2824
2825 #: src/main.c:260
2826 msgid ""
2827 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2828 "OpenPGP support disabled."
2829 msgstr ""
2830 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
2831 "OpenPGP ïîäðúæêàòà íå å àêòèâèðàíà."
2832
2833 #: src/main.c:425
2834 #, c-format
2835 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2836 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
2837
2838 #: src/main.c:428
2839 msgid "  --compose [address]    open composition window"
2840 msgstr " --compose [àäðåñ]\t\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå"
2841
2842 #: src/main.c:429
2843 msgid ""
2844 "  --attach file1 [file2]...\n"
2845 "                         open composition window with specified files\n"
2846 "                         attached"
2847 msgstr ""
2848 "  --attach file1 [file2]...\n"
2849 "                         îòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå ñúñ çàäàäåíèòå\n"
2850 "                         ïðèêà÷åíè ôàéëîâå"
2851
2852 #: src/main.c:432
2853 msgid "  --receive              receive new messages"
2854 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2855
2856 #: src/main.c:433
2857 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
2858 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
2859
2860 #: src/main.c:434
2861 msgid "  --send                 send all queued messages"
2862 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
2863
2864 #: src/main.c:435
2865 msgid "  --status               show the total number of messages"
2866 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
2867
2868 #: src/main.c:436
2869 msgid "  --online               switch to online mode"
2870 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îíëàéí ðåæèì"
2871
2872 #: src/main.c:437
2873 msgid "  --offline              switch to offline mode"
2874 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îôëàéí ðåæèì"
2875
2876 #: src/main.c:438
2877 msgid "  --debug                debug mode"
2878 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
2879
2880 #: src/main.c:439
2881 msgid "  --help                 display this help and exit"
2882 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
2883
2884 #: src/main.c:440
2885 msgid "  --version              output version information and exit"
2886 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
2887
2888 #: src/main.c:481 src/summaryview.c:5235
2889 #, c-format
2890 msgid "Processing (%s)..."
2891 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
2892
2893 #: src/main.c:484
2894 msgid "top level folder"
2895 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
2896
2897 #: src/main.c:532
2898 msgid "Composing message exists."
2899 msgstr ""
2900
2901 #: src/main.c:533
2902 msgid "Draft them"
2903 msgstr "Ïîñòàâè êàòî ×åðíîâè"
2904
2905 #: src/main.c:533
2906 msgid "Discard them"
2907 msgstr "Îòõâúðëè"
2908
2909 #: src/main.c:533
2910 msgid "Don't quit"
2911 msgstr ""
2912
2913 #: src/main.c:547
2914 msgid "Queued messages"
2915 msgstr "Ñúîáùåíèÿ íà îïàøêà"
2916
2917 #: src/main.c:548
2918 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2919 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
2920
2921 #: src/main.c:791 src/toolbar.c:2103
2922 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
2923 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
2924
2925 #: src/mainwindow.c:406
2926 msgid "/_File/_Add mailbox..."
2927 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
2928
2929 #: src/mainwindow.c:407
2930 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
2931 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ..."
2932
2933 #: src/mainwindow.c:408
2934 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
2935 msgstr "/_Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
2936
2937 #: src/mainwindow.c:410
2938 msgid "/_File/_Folder"
2939 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà"
2940
2941 #: src/mainwindow.c:411
2942 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2943 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
2944
2945 #: src/mainwindow.c:413
2946 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2947 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
2948
2949 #: src/mainwindow.c:414
2950 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2951 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
2952
2953 #: src/mainwindow.c:415
2954 msgid "/_File/_Import mbox file..."
2955 msgstr "/_Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
2956
2957 #: src/mainwindow.c:416
2958 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2959 msgstr "/_Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
2960
2961 #: src/mainwindow.c:417
2962 msgid "/_File/Empty _trash"
2963 msgstr "/_Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
2964
2965 #: src/mainwindow.c:418
2966 msgid "/_File/_Work offline"
2967 msgstr "/_Ôàéë/Ðàáîòà offline"
2968
2969 #: src/mainwindow.c:420
2970 msgid "/_File/_Save as..."
2971 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
2972
2973 #: src/mainwindow.c:421
2974 msgid "/_File/_Print..."
2975 msgstr "/_Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
2976
2977 #: src/mainwindow.c:424
2978 msgid "/_File/E_xit"
2979 msgstr "/_Ôàéë/Èçõîä"
2980
2981 #: src/mainwindow.c:429
2982 msgid "/_Edit/Select _thread"
2983 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
2984
2985 #: src/mainwindow.c:431
2986 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
2987 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
2988
2989 #: src/mainwindow.c:433
2990 msgid "/_Edit/_Search folder..."
2991 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
2992
2993 #: src/mainwindow.c:435
2994 msgid "/_View/Show or hi_de"
2995 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
2996
2997 #: src/mainwindow.c:436
2998 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
2999 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
3000
3001 #: src/mainwindow.c:438
3002 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3003 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
3004
3005 #: src/mainwindow.c:440
3006 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3007 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
3008
3009 #: src/mainwindow.c:442
3010 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3011 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
3012
3013 #: src/mainwindow.c:444
3014 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3015 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
3016
3017 #: src/mainwindow.c:446
3018 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3019 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
3020
3021 #: src/mainwindow.c:448
3022 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3023 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
3024
3025 #: src/mainwindow.c:450
3026 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3027 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
3028
3029 #: src/mainwindow.c:453
3030 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3031 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
3032
3033 #: src/mainwindow.c:454
3034 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3035 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
3036
3037 #: src/mainwindow.c:456
3038 msgid "/_View/_Sort"
3039 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
3040
3041 #: src/mainwindow.c:457
3042 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3043 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
3044
3045 #: src/mainwindow.c:458
3046 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3047 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3048
3049 #: src/mainwindow.c:459
3050 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3051 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
3052
3053 #: src/mainwindow.c:460
3054 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3055 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
3056
3057 #: src/mainwindow.c:461
3058 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3059 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ïîëó÷àòåë"
3060
3061 #: src/mainwindow.c:462
3062 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3063 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
3064
3065 #: src/mainwindow.c:463
3066 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3067 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
3068
3069 #: src/mainwindow.c:465
3070 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3071 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
3072
3073 #: src/mainwindow.c:466
3074 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
3075 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî íåïðî÷åòåíè"
3076
3077 #: src/mainwindow.c:467
3078 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3079 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
3080
3081 #: src/mainwindow.c:469
3082 msgid "/_View/_Sort/by score"
3083 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3084
3085 #: src/mainwindow.c:470
3086 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3087 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
3088
3089 #: src/mainwindow.c:471
3090 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3091 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
3092
3093 #: src/mainwindow.c:472 src/mainwindow.c:475
3094 msgid "/_View/_Sort/---"
3095 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
3096
3097 #: src/mainwindow.c:473
3098 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3099 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
3100
3101 #: src/mainwindow.c:474
3102 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3103 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
3104
3105 #: src/mainwindow.c:476
3106 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3107 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
3108
3109 #: src/mainwindow.c:478
3110 msgid "/_View/Th_read view"
3111 msgstr "/_Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
3112
3113 #: src/mainwindow.c:479
3114 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3115 msgstr "/_Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
3116
3117 #: src/mainwindow.c:480
3118 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3119 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
3120
3121 #: src/mainwindow.c:481
3122 msgid "/_View/_Hide read messages"
3123 msgstr "/_Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
3124
3125 #: src/mainwindow.c:482
3126 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3127 msgstr "/_Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
3128
3129 #: src/mainwindow.c:485
3130 msgid "/_View/_Go to"
3131 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà"
3132
3133 #: src/mainwindow.c:486
3134 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3135 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
3136
3137 #: src/mainwindow.c:487
3138 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3139 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
3140
3141 #: src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:493 src/mainwindow.c:496
3142 #: src/mainwindow.c:501 src/mainwindow.c:506
3143 msgid "/_View/_Go to/---"
3144 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
3145
3146 #: src/mainwindow.c:489
3147 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3148 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3149
3150 #: src/mainwindow.c:491
3151 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3152 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3153
3154 #: src/mainwindow.c:494
3155 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3156 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
3157
3158 #: src/mainwindow.c:495
3159 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3160 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
3161
3162 #: src/mainwindow.c:497
3163 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3164 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3165
3166 #: src/mainwindow.c:499
3167 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3168 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3169
3170 #: src/mainwindow.c:502
3171 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3172 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3173
3174 #: src/mainwindow.c:504
3175 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3176 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3177
3178 #: src/mainwindow.c:507
3179 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3180 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
3181
3182 #: src/mainwindow.c:511 src/mainwindow.c:518
3183 msgid "/_View/_Code set/---"
3184 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
3185
3186 #: src/mainwindow.c:515
3187 msgid "/_View/_Code set"
3188 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå"
3189
3190 #: src/mainwindow.c:516
3191 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3192 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
3193
3194 #: src/mainwindow.c:519
3195 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3196 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
3197
3198 #: src/mainwindow.c:523
3199 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3200 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
3201
3202 #: src/mainwindow.c:527
3203 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3204 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
3205
3206 #: src/mainwindow.c:529
3207 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3208 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
3209
3210 #: src/mainwindow.c:533
3211 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3212 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
3213
3214 #: src/mainwindow.c:536
3215 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3216 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
3217
3218 #: src/mainwindow.c:538
3219 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3220 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
3221
3222 #: src/mainwindow.c:541
3223 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3224 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
3225
3226 #: src/mainwindow.c:544
3227 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3228 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
3229
3230 #: src/mainwindow.c:547
3231 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3232 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
3233
3234 #: src/mainwindow.c:549
3235 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3236 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
3237
3238 #: src/mainwindow.c:551
3239 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3240 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
3241
3242 #: src/mainwindow.c:555
3243 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3244 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
3245
3246 #: src/mainwindow.c:558
3247 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3248 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
3249
3250 #: src/mainwindow.c:561
3251 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3252 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
3253
3254 #: src/mainwindow.c:563
3255 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3256 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
3257
3258 #: src/mainwindow.c:567
3259 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3260 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
3261
3262 #: src/mainwindow.c:569
3263 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3264 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
3265
3266 #: src/mainwindow.c:571
3267 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3268 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
3269
3270 #: src/mainwindow.c:573
3271 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3272 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
3273
3274 #: src/mainwindow.c:576
3275 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3276 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
3277
3278 #: src/mainwindow.c:578
3279 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3280 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
3281
3282 #: src/mainwindow.c:581
3283 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3284 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
3285
3286 #: src/mainwindow.c:583
3287 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3288 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
3289
3290 #: src/mainwindow.c:591 src/summaryview.c:446
3291 msgid "/_View/Open in new _window"
3292 msgstr "/_Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
3293
3294 #: src/mainwindow.c:592
3295 msgid "/_View/Mess_age source"
3296 msgstr "/_Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
3297
3298 #: src/mainwindow.c:593
3299 msgid "/_View/Show all _headers"
3300 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3301
3302 #: src/mainwindow.c:595
3303 msgid "/_View/_Update summary"
3304 msgstr "/_Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
3305
3306 #: src/mainwindow.c:598
3307 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3308 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
3309
3310 #: src/mainwindow.c:599
3311 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3312 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
3313
3314 #: src/mainwindow.c:601
3315 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3316 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
3317
3318 #: src/mainwindow.c:603
3319 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3320 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3321
3322 #: src/mainwindow.c:605
3323 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3324 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3325
3326 #: src/mainwindow.c:606
3327 msgid "/_Message/Compose a news message"
3328 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3329
3330 #: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:151
3331 msgid "/_Message/_Reply"
3332 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
3333
3334 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:152
3335 msgid "/_Message/Repl_y to"
3336 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
3337
3338 #: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:153
3339 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3340 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
3341
3342 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:154
3343 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3344 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
3345
3346 #: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:155
3347 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3348 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3349
3350 #: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:157
3351 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3352 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3353
3354 #: src/mainwindow.c:615
3355 msgid "/_Message/_Forward"
3356 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
3357
3358 #: src/mainwindow.c:616
3359 msgid "/_Message/Redirect"
3360 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
3361
3362 #: src/mainwindow.c:618
3363 msgid "/_Message/Re-_edit"
3364 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
3365
3366 #: src/mainwindow.c:620
3367 msgid "/_Message/M_ove..."
3368 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
3369
3370 #: src/mainwindow.c:621
3371 msgid "/_Message/_Copy..."
3372 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
3373
3374 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:159
3375 msgid "/_Message/_Delete"
3376 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
3377
3378 #: src/mainwindow.c:623
3379 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3380 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
3381
3382 #: src/mainwindow.c:625
3383 msgid "/_Message/_Mark"
3384 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
3385
3386 #: src/mainwindow.c:626
3387 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3388 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
3389
3390 #: src/mainwindow.c:627
3391 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3392 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
3393
3394 #: src/mainwindow.c:628
3395 msgid "/_Message/_Mark/---"
3396 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
3397
3398 #: src/mainwindow.c:629
3399 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3400 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
3401
3402 #: src/mainwindow.c:630
3403 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3404 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
3405
3406 #: src/mainwindow.c:632
3407 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3408 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
3409
3410 #: src/mainwindow.c:635
3411 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3412 msgstr "Èíñòðóìåíòè/Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå..."
3413
3414 #: src/mainwindow.c:637
3415 msgid "/_Tools/_Address book..."
3416 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
3417
3418 #: src/mainwindow.c:638
3419 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3420 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
3421
3422 #: src/mainwindow.c:640
3423 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3424 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
3425
3426 #: src/mainwindow.c:641
3427 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3428 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
3429
3430 #: src/mainwindow.c:643
3431 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3432 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
3433
3434 #: src/mainwindow.c:646
3435 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3436 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
3437
3438 #: src/mainwindow.c:647
3439 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3440 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
3441
3442 #: src/mainwindow.c:648
3443 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3444 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
3445
3446 #: src/mainwindow.c:650
3447 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3448 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
3449
3450 #: src/mainwindow.c:652
3451 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3452 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
3453
3454 #: src/mainwindow.c:654
3455 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3456 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
3457
3458 #: src/mainwindow.c:659
3459 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3460 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
3461
3462 #: src/mainwindow.c:662
3463 msgid "/_Tools/E_xecute"
3464 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
3465
3466 #: src/mainwindow.c:665
3467 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3468 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/SSL ñåðòèôèêàòè..."
3469
3470 #: src/mainwindow.c:669
3471 msgid "/_Tools/_Log window"
3472 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
3473
3474 #: src/mainwindow.c:671
3475 msgid "/_Configuration"
3476 msgstr "/_Íàñòðîéêè"
3477
3478 #: src/mainwindow.c:672
3479 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3480 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
3481
3482 #: src/mainwindow.c:674
3483 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3484 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
3485
3486 #: src/mainwindow.c:676
3487 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3488 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
3489
3490 #: src/mainwindow.c:678
3491 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3492 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîíè..."
3493
3494 #: src/mainwindow.c:679
3495 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3496 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
3497
3498 #: src/mainwindow.c:680 src/mainwindow.c:689
3499 msgid "/_Configuration/---"
3500 msgstr "/_Íàñòðîéêè/---"
3501
3502 #: src/mainwindow.c:681
3503 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3504 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
3505
3506 #: src/mainwindow.c:683
3507 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3508 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
3509
3510 #: src/mainwindow.c:685
3511 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3512 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
3513
3514 #: src/mainwindow.c:687
3515 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3516 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
3517
3518 #: src/mainwindow.c:690
3519 msgid "/_Configuration/Preferences..."
3520 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè..."
3521
3522 #: src/mainwindow.c:691
3523 msgid "/_Configuration/Plugins..."
3524 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïëúãèíè..."
3525
3526 #: src/mainwindow.c:694
3527 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3528 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî (Local)"
3529
3530 #: src/mainwindow.c:695
3531 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3532 msgstr "/_Ïîìîù/Íàðú÷íèê (Sylpheed Doc Homepage)"
3533
3534 #: src/mainwindow.c:697
3535 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3536 msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Local)"
3537
3538 #: src/mainwindow.c:698
3539 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3540 msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Sylpheed Doc Homepage)"
3541
3542 #: src/mainwindow.c:700
3543 msgid "/_Help/---"
3544 msgstr "/_Ïîìîù/---"
3545
3546 #: src/mainwindow.c:1147 src/mainwindow.c:1164 src/prefs_folder_item.c:450
3547 #: src/selective_download.c:591
3548 msgid "Untitled"
3549 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
3550
3551 #: src/mainwindow.c:1165
3552 msgid "none"
3553 msgstr "íèùî"
3554
3555 #: src/mainwindow.c:1343
3556 msgid "Empty trash"
3557 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3558
3559 #: src/mainwindow.c:1344
3560 msgid "Empty all messages in trash?"
3561 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
3562
3563 #: src/mainwindow.c:1362
3564 msgid "Add mailbox"
3565 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
3566
3567 #: src/mainwindow.c:1363
3568 msgid ""
3569 "Input the location of mailbox.\n"
3570 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3571 "scanned automatically."
3572 msgstr ""
3573 "Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
3574 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ, òî òÿ ùå áúäå\n"
3575 "ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
3576
3577 #: src/mainwindow.c:1369 src/mainwindow.c:1407
3578 #, c-format
3579 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3580 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
3581
3582 #: src/mainwindow.c:1374 src/setup.c:57
3583 msgid "Mailbox"
3584 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
3585
3586 #: src/mainwindow.c:1380 src/setup.c:63
3587 msgid ""
3588 "Creation of the mailbox failed.\n"
3589 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3590 "there."
3591 msgstr ""
3592 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
3593 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
3594
3595 #: src/mainwindow.c:1400
3596 msgid "Add mbox mailbox"
3597 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
3598
3599 #: src/mainwindow.c:1401
3600 msgid "Input the location of mailbox."
3601 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
3602
3603 #: src/mainwindow.c:1422
3604 msgid "Creation of the mailbox failed."
3605 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
3606
3607 #: src/mainwindow.c:1696
3608 msgid "Sylpheed - Folder View"
3609 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
3610
3611 #: src/mainwindow.c:1712 src/messageview.c:204
3612 msgid "Sylpheed - Message View"
3613 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
3614
3615 #: src/mainwindow.c:2073
3616 msgid "Exit"
3617 msgstr "Èçõîä"
3618
3619 #: src/mainwindow.c:2073
3620 msgid "Exit this program?"
3621 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
3622
3623 #: src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216
3624 #: src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219 src/matcher.c:1220
3625 msgid "(none)"
3626 msgstr "(íÿìà)"
3627
3628 #: src/message_search.c:88
3629 msgid "Find in current message"
3630 msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
3631
3632 #: src/message_search.c:106
3633 msgid "Find text:"
3634 msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
3635
3636 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
3637 msgid "Case sensitive"
3638 msgstr "Îò÷èòà ðàçìåðà íà ñèìâîëèòå"
3639
3640 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3641 msgid "Backward search"
3642 msgstr "Òúðñåíå íàçàä"
3643
3644 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3645 msgid "Search"
3646 msgstr "Òúðñåíå"
3647
3648 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
3649 msgid "Search failed"
3650 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
3651
3652 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
3653 msgid "Search string not found."
3654 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
3655
3656 #: src/message_search.c:191
3657 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3658 msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
3659
3660 #: src/message_search.c:194
3661 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3662 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
3663
3664 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
3665 msgid "Search finished"
3666 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
3667
3668 #: src/messageview.c:390
3669 msgid "<No Return-Path found>"
3670 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
3671
3672 #: src/messageview.c:398
3673 #, c-format
3674 msgid ""
3675 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3676 "does not correspond to the return path:\n"
3677 "Notification address: %s\n"
3678 "Return path: %s\n"
3679 "It is advised to not to send the return receipt."
3680 msgstr ""
3681
3682 #: src/messageview.c:406
3683 msgid "+Don't Send"
3684 msgstr "+Íå èçïðàùàé"
3685
3686 #: src/messageview.c:415
3687 msgid ""
3688 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3689 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3690 "officially addressed to you.\n"
3691 "Receipt notification cancelled."
3692 msgstr ""
3693
3694 #: src/messageview.c:483
3695 msgid ""
3696 "Error occurred while sending the notification.\n"
3697 "Put this notification into queue folder?"
3698 msgstr ""
3699 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
3700 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
3701
3702 #: src/messageview.c:489
3703 msgid "Can't queue the notification."
3704 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
3705
3706 #: src/messageview.c:492
3707 msgid "Error occurred while sending the notification."
3708 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
3709
3710 #: src/messageview.c:775
3711 msgid "This messages asks for a return receipt."
3712 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå."
3713
3714 #: src/messageview.c:776
3715 msgid "Send receipt"
3716 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
3717
3718 #: src/messageview.c:829
3719 msgid "Return Receipt Notification"
3720 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
3721
3722 #: src/messageview.c:830
3723 msgid ""
3724 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3725 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3726 "notification:"
3727 msgstr ""
3728 "Ñúîáùåíèåòî áåøå èçïðàòåíî äî íÿêîëêî îò àêàóíòèòå.\n"
3729 "Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå çà "
3730 "ïîëó÷àâàíå:"
3731
3732 #: src/messageview.c:834
3733 msgid "Send Notification"
3734 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
3735
3736 #: src/messageview.c:834
3737 msgid "+Cancel"
3738 msgstr "+Îòêàç"
3739
3740 #: src/mimeview.c:114
3741 msgid "/_Open"
3742 msgstr "/_Îòâîðè"
3743
3744 #: src/mimeview.c:115
3745 msgid "/Open _with..."
3746 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
3747
3748 #: src/mimeview.c:116
3749 msgid "/_Display as text"
3750 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
3751
3752 #: src/mimeview.c:117
3753 msgid "/_Display image"
3754 msgstr "/_Ïîêàæè êàðòèíêàòà"
3755
3756 #: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:451
3757 msgid "/_Save as..."
3758 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
3759
3760 #: src/mimeview.c:119
3761 msgid "/Save _all..."
3762 msgstr "/_Çàïàçè âñè÷êî..."
3763
3764 #: src/mimeview.c:122
3765 msgid "/_Check signature"
3766 msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
3767
3768 #: src/mimeview.c:150
3769 msgid "MIME Type"
3770 msgstr "MIME Òèï"
3771
3772 #: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2149
3773 msgid "Text"
3774 msgstr "Òåêñò"
3775
3776 #: src/mimeview.c:269
3777 msgid "Select \"Check signature\" to check"
3778 msgstr "Èçáåðè \"Ïðîâåðè ïîäïèñà\" çà äà ïðîâåðèø"
3779
3780 #: src/mimeview.c:463
3781 msgid "Can't get the part of multipart message."
3782 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3783
3784 #: src/mimeview.c:784 src/mimeview.c:844 src/mimeview.c:904 src/mimeview.c:923
3785 #: src/mimeview.c:947
3786 msgid "Can't save the part of multipart message."
3787 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3788
3789 #: src/mimeview.c:809 src/mimeview.c:891 src/summaryview.c:3409
3790 msgid "Save as"
3791 msgstr "Çàïàçè êàòî"
3792
3793 #: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896 src/summaryview.c:3414
3794 msgid "Overwrite"
3795 msgstr "Ïðåçàïèøè"
3796
3797 #: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897
3798 msgid "Overwrite existing file?"
3799 msgstr "Äà ïðåçàïèøà âúðõó ñúùåñòâóâàù ôàéë?"
3800
3801 #: src/mimeview.c:957
3802 msgid "Open with"
3803 msgstr "Îòâîðè ñúñ"
3804
3805 #: src/mimeview.c:958
3806 #, c-format
3807 msgid ""
3808 "Enter the command line to open file:\n"
3809 "(`%s' will be replaced with file name)"
3810 msgstr ""
3811 "Âúâåäåòå êîìàíäà çà îòâðÿíå íà ôàéë:\n"
3812 "(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéëà)"
3813
3814 #: src/news.c:179
3815 #, c-format
3816 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3817 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
3818
3819 #: src/news.c:747 src/news.c:1165
3820 #, c-format
3821 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3822 msgstr ""
3823
3824 #: src/news.c:1054
3825 #, c-format
3826 msgid "can't set group: %s\n"
3827 msgstr "íå ìîãà äà çàäàì ãðóïà: %s\n"
3828
3829 #: src/news.c:1059
3830 #, c-format
3831 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3832 msgstr ""
3833
3834 #: src/news.c:1080
3835 #, c-format
3836 msgid "error occurred while getting %s.\n"
3837 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
3838
3839 #: src/news.c:1097
3840 #, c-format
3841 msgid "getting xover %d in %s...\n"
3842 msgstr ""
3843
3844 #: src/news.c:1100 src/news.c:1168
3845 msgid "can't get xover\n"
3846 msgstr ""
3847
3848 #: src/news.c:1105 src/news.c:1174
3849 msgid "error occurred while getting xover.\n"
3850 msgstr ""
3851
3852 #: src/news.c:1111 src/news.c:1182
3853 #, c-format
3854 msgid "invalid xover line: %s\n"
3855 msgstr ""
3856
3857 #: src/news.c:1125 src/news.c:1139 src/news.c:1200 src/news.c:1225
3858 msgid "can't get xhdr\n"
3859 msgstr ""
3860
3861 #: src/news.c:1130 src/news.c:1144 src/news.c:1208 src/news.c:1233
3862 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
3863 msgstr ""
3864
3865 #: src/passphrase.c:85
3866 msgid "Passphrase"
3867 msgstr ""
3868
3869 #: src/passphrase.c:253
3870 msgid "[no user id]"
3871 msgstr ""
3872
3873 #: src/passphrase.c:257
3874 #, c-format
3875 msgid ""
3876 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
3877 "\n"
3878 "  %.*s  \n"
3879 "(%.*s)\n"
3880 msgstr ""
3881
3882 #: src/passphrase.c:261
3883 msgid ""
3884 "Bad passphrase! Try again...\n"
3885 "\n"
3886 msgstr ""
3887
3888 #: src/pop.c:67
3889 #, c-format
3890 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
3891 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
3892
3893 #: src/pop.c:73
3894 #, c-format
3895 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
3896 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
3897
3898 #: src/pop.c:139
3899 msgid "can't start TLS session\n"
3900 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
3901
3902 #: src/pop.c:167 src/pop.c:196 src/pop.c:248
3903 msgid "error occurred on authentication\n"
3904 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè àóòåíòèôèêàöèÿòà\n"
3905
3906 #: src/pop.c:192 src/pop.c:244
3907 msgid "mailbox is locked\n"
3908 msgstr "mailbox çàêëþ÷åí\n"
3909
3910 #: src/pop.c:213
3911 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
3912 msgstr ""
3913
3914 #: src/pop.c:220
3915 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
3916 msgstr ""
3917
3918 #: src/pop.c:270 src/pop.c:309
3919 msgid "POP3 protocol error\n"
3920 msgstr "POP3 ãðåøêà\n"
3921
3922 #: src/pop.c:388 src/pop.c:438
3923 msgid "Socket error\n"
3924 msgstr "Ñîêåò ãðåøêà\n"
3925
3926 #: src/prefs_gtk.c:381
3927 msgid "Apply"
3928 msgstr "Ïðèëîæè"
3929
3930 #: src/prefs_account.c:658
3931 #, c-format
3932 msgid "Account%d"
3933 msgstr "Àêàóíò%d"
3934
3935 #: src/prefs_account.c:677
3936 msgid "Preferences for new account"
3937 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
3938
3939 #: src/prefs_account.c:682
3940 msgid "Account preferences"
3941 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
3942
3943 #: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1024
3944 msgid "Receive"
3945 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
3946
3947 #: src/prefs_account.c:736 src/prefs_common.c:1028
3948 msgid "Compose"
3949 msgstr "Ñú÷èíè"
3950
3951 #: src/prefs_account.c:739 src/prefs_common.c:1041
3952 msgid "Privacy"
3953 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
3954
3955 #: src/prefs_account.c:743
3956 msgid "SSL"
3957 msgstr "SSL"
3958
3959 #: src/prefs_account.c:746
3960 msgid "Advanced"
3961 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
3962
3963 #: src/prefs_account.c:824
3964 msgid "Name of account"
3965 msgstr "Èìå íà àêàóíò"
3966
3967 #: src/prefs_account.c:833
3968 msgid "Set as default"
3969 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
3970
3971 #: src/prefs_account.c:837
3972 msgid "Personal information"
3973 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
3974
3975 #: src/prefs_account.c:846
3976 msgid "Full name"
3977 msgstr "Ïúëíî èìå"
3978
3979 #: src/prefs_account.c:852
3980 msgid "Mail address"
3981 msgstr "E-mail àäðåñ"
3982
3983 #: src/prefs_account.c:858
3984 msgid "Organization"
3985 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
3986
3987 #: src/prefs_account.c:882
3988 msgid "Server information"
3989 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
3990
3991 #: src/prefs_account.c:903
3992 msgid "POP3 (normal)"
3993 msgstr "POP3 (íîðìàëåí)"
3994
3995 #: src/prefs_account.c:905
3996 msgid "POP3 (APOP auth)"
3997 msgstr "POP3 (APOP àóòåíòèôèêàöèÿ)"
3998
3999 #: src/prefs_account.c:907 src/prefs_account.c:1702 src/prefs_account.c:1926
4000 msgid "IMAP4"
4001 msgstr "IMAP4"
4002
4003 #: src/prefs_account.c:909
4004 msgid "News (NNTP)"
4005 msgstr "Íîâèíè (NNTP)"
4006
4007 #: src/prefs_account.c:911
4008 msgid "None (local)"
4009 msgstr "Áåç (ëîêàëíî)"
4010
4011 #: src/prefs_account.c:931
4012 msgid "This server requires authentication"
4013 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà àóòåíòèôèêàöèÿ"
4014
4015 #: src/prefs_account.c:975
4016 msgid "News server"
4017 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
4018
4019 #: src/prefs_account.c:981
4020 msgid "Server for receiving"
4021 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
4022
4023 #: src/prefs_account.c:987
4024 msgid "Local mailbox file"
4025 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
4026
4027 #: src/prefs_account.c:994
4028 msgid "SMTP server (send)"
4029 msgstr "SMTP ñúðâúð(èçïðàùàíå)"
4030
4031 #: src/prefs_account.c:1002
4032 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4033 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
4034
4035 #: src/prefs_account.c:1011
4036 msgid "command to send mails"
4037 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
4038
4039 #: src/prefs_account.c:1018 src/prefs_account.c:1330
4040 msgid "User ID"
4041 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
4042
4043 #: src/prefs_account.c:1024 src/prefs_account.c:1339
4044 msgid "Password"
4045 msgstr "Ïàðîëà"
4046
4047 #: src/prefs_account.c:1090 src/prefs_account.c:1685
4048 msgid "POP3"
4049 msgstr "POP3"
4050
4051 #: src/prefs_account.c:1098
4052 msgid "Remove messages on server when received"
4053 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
4054
4055 #: src/prefs_account.c:1109
4056 msgid "Remove after"
4057 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
4058
4059 #: src/prefs_account.c:1118
4060 msgid "days"
4061 msgstr "äíè"
4062
4063 #: src/prefs_account.c:1135
4064 msgid "(0 days: remove immediately)"
4065 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
4066
4067 #: src/prefs_account.c:1142
4068 msgid "Download all messages on server"
4069 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
4070
4071 #: src/prefs_account.c:1144
4072 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
4073 msgstr "Èçïîëçâàé ïðàâèëàòà çà ôèëòðèðàíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4074
4075 #: src/prefs_account.c:1146
4076 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
4077 msgstr "Èçòðèé ñëåä èçòåãëÿíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4078
4079 #: src/prefs_account.c:1152
4080 msgid "Receive size limit"
4081 msgstr "Ïîëó÷è îãðàíè÷åíèåòî íà ðàçìåðà"
4082
4083 #: src/prefs_account.c:1166
4084 msgid "Filter messages on receiving"
4085 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
4086
4087 #: src/prefs_account.c:1174
4088 msgid "Default inbox"
4089 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
4090
4091 #: src/prefs_account.c:1197
4092 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4093 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
4094
4095 #: src/prefs_account.c:1204
4096 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4097 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
4098
4099 #: src/prefs_account.c:1258
4100 msgid "Add Date"
4101 msgstr "Äîáàâè äàòà"
4102
4103 #: src/prefs_account.c:1259
4104 msgid "Generate Message-ID"
4105 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
4106
4107 #: src/prefs_account.c:1266
4108 msgid "Add user-defined header"
4109 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
4110
4111 #: src/prefs_account.c:1268 src/prefs_common.c:2378 src/prefs_common.c:2403
4112 msgid " Edit... "
4113 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
4114
4115 #: src/prefs_account.c:1278
4116 msgid "Authentication"
4117 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4118
4119 #: src/prefs_account.c:1286
4120 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4121 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
4122
4123 #: src/prefs_account.c:1301
4124 msgid "Authentication method"
4125 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4126
4127 #: src/prefs_account.c:1311
4128 msgid "Automatic"
4129 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
4130
4131 #: src/prefs_account.c:1361
4132 msgid ""
4133 "If you leave these entries empty, the same\n"
4134 "user ID and password as receiving will be used."
4135 msgstr ""
4136 "Àêî àêî îñòàâèòå òåçè ïîëåòà ïðàçíè, ùå áúäàò èçïîëçâàíè\n"
4137 "ñúùèòå user ID è ïàðîëà êàòî çà ïîëó÷àâàíåòî."
4138
4139 #: src/prefs_account.c:1370
4140 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4141 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
4142
4143 #: src/prefs_account.c:1385
4144 msgid "POP authentication timeout: "
4145 msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout:"
4146
4147 #: src/prefs_account.c:1394
4148 msgid "minutes"
4149 msgstr "ìèíóòè"
4150
4151 #: src/prefs_account.c:1436
4152 msgid "Signature file"
4153 msgstr "Ôàéë ñ ïîäïèñà"
4154
4155 #: src/prefs_account.c:1444
4156 msgid "Automatically set the following addresses"
4157 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
4158
4159 #: src/prefs_account.c:1453 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1706
4160 #: src/quote_fmt.c:49
4161 msgid "Cc"
4162 msgstr "Cc"
4163
4164 #: src/prefs_account.c:1466
4165 msgid "Bcc"
4166 msgstr "Bcc"
4167
4168 #: src/prefs_account.c:1479
4169 msgid "Reply-To"
4170 msgstr "Reply-To"
4171
4172 #: src/prefs_account.c:1531
4173 msgid "Encrypt message by default"
4174 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4175
4176 #: src/prefs_account.c:1533
4177 msgid "Sign message by default"
4178 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4179
4180 #: src/prefs_account.c:1535
4181 msgid "Default mode"
4182 msgstr "Ðåæèì ïî ïîäðàçáèðàíå"
4183
4184 #: src/prefs_account.c:1543
4185 msgid "Use PGP/MIME"
4186 msgstr "Èçïîëçâàé PGP/MIME"
4187
4188 #: src/prefs_account.c:1552
4189 msgid "Use Inline"
4190 msgstr ""
4191
4192 #: src/prefs_account.c:1562
4193 msgid "Sign key"
4194 msgstr "Ïîäïèøè êëþ÷"
4195
4196 #: src/prefs_account.c:1570
4197 msgid "Use default GnuPG key"
4198 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
4199
4200 #: src/prefs_account.c:1579
4201 msgid "Select key by your email address"
4202 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
4203
4204 #: src/prefs_account.c:1588
4205 msgid "Specify key manually"
4206 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
4207
4208 #: src/prefs_account.c:1604
4209 msgid "User or key ID:"
4210 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
4211
4212 #: src/prefs_account.c:1693 src/prefs_account.c:1710 src/prefs_account.c:1726
4213 #: src/prefs_account.c:1744
4214 msgid "Don't use SSL"
4215 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
4216
4217 #: src/prefs_account.c:1696
4218 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4219 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
4220
4221 #: src/prefs_account.c:1699 src/prefs_account.c:1716 src/prefs_account.c:1750
4222 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4223 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
4224
4225 #: src/prefs_account.c:1713
4226 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4227 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
4228
4229 #: src/prefs_account.c:1719
4230 msgid "NNTP"
4231 msgstr "NNTP"
4232
4233 #: src/prefs_account.c:1734
4234 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4235 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
4236
4237 #: src/prefs_account.c:1736
4238 msgid "Send (SMTP)"
4239 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
4240
4241 #: src/prefs_account.c:1747
4242 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4243 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
4244
4245 #: src/prefs_account.c:1872
4246 msgid "Specify SMTP port"
4247 msgstr "Îïðåäåëè SMTP ïîðò"
4248
4249 #: src/prefs_account.c:1878
4250 msgid "Specify POP3 port"
4251 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
4252
4253 #: src/prefs_account.c:1884
4254 msgid "Specify IMAP4 port"
4255 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
4256
4257 #: src/prefs_account.c:1890
4258 msgid "Specify NNTP port"
4259 msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
4260
4261 #: src/prefs_account.c:1895
4262 msgid "Specify domain name"
4263 msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
4264
4265 #: src/prefs_account.c:1905
4266 msgid "Tunnel command to open connection"
4267 msgstr "Êîìàíäà çà òóíåë ïðè îòâàðÿíåòî íà âðúçêà"
4268
4269 #: src/prefs_account.c:1913
4270 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4271 msgstr ""
4272
4273 #: src/prefs_account.c:1937
4274 msgid "IMAP server directory"
4275 msgstr "IMAP ñúðâúð ïàïêà"
4276
4277 #: src/prefs_account.c:1991
4278 msgid "Put sent messages in"
4279 msgstr "Ïîñòàâè èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â"
4280
4281 #: src/prefs_account.c:1993
4282 msgid "Put draft messages in"
4283 msgstr "Ïîñòàâè ÷åðíîâèòå ñúîáùåíèÿ â"
4284
4285 #: src/prefs_account.c:1995
4286 msgid "Put deleted messages in"
4287 msgstr "Ïîñòàâè èçòðèòèòå ñúîáùåíèÿ â"
4288
4289 #: src/prefs_account.c:2059
4290 msgid "Account name is not entered."
4291 msgstr "Èìåòî íà àêàóíòà íå å âêàðàíî."
4292
4293 #: src/prefs_account.c:2063
4294 msgid "Mail address is not entered."
4295 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
4296
4297 #: src/prefs_account.c:2068
4298 msgid "SMTP server is not entered."
4299 msgstr "SMTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4300
4301 #: src/prefs_account.c:2073
4302 msgid "User ID is not entered."
4303 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ID íå å âúâåäåí."
4304
4305 #: src/prefs_account.c:2078
4306 msgid "POP3 server is not entered."
4307 msgstr "POP3 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4308
4309 #: src/prefs_account.c:2083
4310 msgid "IMAP4 server is not entered."
4311 msgstr "IMAP4 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4312
4313 #: src/prefs_account.c:2088
4314 msgid "NNTP server is not entered."
4315 msgstr "NNTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4316
4317 #: src/prefs_account.c:2094
4318 msgid "local mailbox filename is not entered."
4319 msgstr "ëîêàëíèÿ mailbox ôàéë íå å âúâåäåí."
4320
4321 #: src/prefs_account.c:2100
4322 msgid "mail command is not entered."
4323 msgstr "êîìàíäàòà çà ìàéë íå å âúâåäåíà."
4324
4325 #: src/prefs_account.c:2187
4326 msgid ""
4327 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
4328 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
4329 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4330 msgstr ""
4331
4332 #: src/prefs_actions.c:298
4333 msgid "Actions configuration"
4334 msgstr "Íàñòðîéêà íà äåéñòâèÿòà"
4335
4336 #: src/prefs_actions.c:320 src/prefs_actions.c:1797
4337 msgid "Menu name:"
4338 msgstr "Èìå íà ìåíþ:"
4339
4340 #: src/prefs_actions.c:329 src/prefs_actions.c:1800
4341 msgid "Command line:"
4342 msgstr "Êîìàíäà:"
4343
4344 #: src/prefs_actions.c:358 src/prefs_filtering.c:531 src/prefs_matcher.c:563
4345 #: src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:781
4346 msgid "  Replace  "
4347 msgstr " Çàìåíè "
4348
4349 #: src/prefs_actions.c:371
4350 msgid " Syntax help "
4351 msgstr " Ïîìîù çà ñèíòàêñèñà"
4352
4353 #: src/prefs_actions.c:390
4354 msgid "Current actions"
4355 msgstr "Íàñòîÿùè äåéñòâèÿ"
4356
4357 # c-format
4358 #: src/prefs_actions.c:641
4359 #, c-format
4360 msgid "Could not get message file %d"
4361 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî %d"
4362
4363 #: src/prefs_actions.c:662 src/prefs_actions.c:667
4364 msgid "Could not get message file."
4365 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî."
4366
4367 #: src/prefs_actions.c:675
4368 msgid "Could not get message part."
4369 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ÷àñòòà ñúñ ñúîáùåíèåòî."
4370
4371 #: src/prefs_actions.c:681
4372 msgid "No message part selected."
4373 msgstr "Íÿìà èçáðàíà ÷àñò íà ñúîáùåíèåòî."
4374
4375 #: src/prefs_actions.c:685
4376 msgid "No message file selected."
4377 msgstr "Íÿìà èçáðàí ôàéë íà ñúîáùåíèåòî."
4378
4379 #: src/prefs_actions.c:704
4380 msgid "Can't get part of multipart message"
4381 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå"
4382
4383 #: src/prefs_actions.c:726 src/prefs_filtering.c:810 src/prefs_filtering.c:872
4384 #: src/prefs_filtering.c:895 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
4385 #: src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484 src/prefs_template.c:309
4386 msgid "(New)"
4387 msgstr "(Íîâ)"
4388
4389 #: src/prefs_actions.c:772
4390 msgid "Menu name is not set."
4391 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî íå å ïîñî÷åíî."
4392
4393 #: src/prefs_actions.c:777
4394 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4395 msgstr "Çíàêà ':' íå å ïîçâîëåí â èìåòî íà ìåíþòî."
4396
4397 #: src/prefs_actions.c:787