2a3455943dadc753b39ce0307667376f4a7c3657
[claws.git] / po / bg.po
1 # Bulgarain translation of Sylpheed.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
4 # Updated by: George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-10-13 13:19+0300\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
10 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
11 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:89
17 msgid "About"
18 msgstr "Îòíîñíî"
19
20 #: src/about.c:210
21 msgid ""
22 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
23 "\n"
24 msgstr ""
25 "GPGME å çàïàçåíà ìàðêà íà Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
26 "\n"
27
28 #: src/about.c:214
29 msgid ""
30 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
31 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
32 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
33 "version.\n"
34 "\n"
35 msgstr ""
36 "Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè "
37 "ìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å ïóáëèêóâàí "
38 "îò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
39 "\n"
40
41 #: src/about.c:220
42 msgid ""
43 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
44 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
45 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
46 "more details.\n"
47 "\n"
48 msgstr ""
49 "Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî ÁÅÇ "
50 "ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public License "
51 "çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
52 "\n"
53
54 #: src/about.c:226
55 msgid ""
56 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
57 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
58 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
59 msgstr ""
60 "Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî "
61 "ñïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
62 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
63
64 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
65 #: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2932 src/compose.c:5730
66 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
67 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
68 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
69 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2274
70 #: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
71 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:496 src/main.c:504 src/mainwindow.c:2230
72 #: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896
73 #: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
74 #: src/prefs_common.c:3246 src/prefs_common.c:3415 src/prefs_common.c:3745
75 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
76 #: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:340
77 #: src/prefs_folder_item.c:498 src/prefs_matcher.c:307
78 #: src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
79 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263
80 #: src/prefs_toolbar.c:876 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
81 msgid "OK"
82 msgstr "OK"
83
84 #: src/account.c:281
85 msgid ""
86 "Some composing windows are open.\n"
87 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
88 msgstr ""
89 "Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
90 "Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
91
92 #: src/account.c:489
93 msgid "Edit accounts"
94 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
95
96 #: src/account.c:507
97 msgid ""
98 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
99 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
100 msgstr ""
101 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
102 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
103
104 #: src/account.c:527 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
105 #: src/compose.c:4464 src/compose.c:4635 src/editaddress.c:774
106 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
107 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
108 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
109 #: src/select-keys.c:299
110 msgid "Name"
111 msgstr "Èìå"
112
113 #: src/account.c:528 src/prefs_account.c:906
114 msgid "Protocol"
115 msgstr "Ïðîòîêîë"
116
117 #: src/account.c:529
118 msgid "Server"
119 msgstr "Ñúðâúð"
120
121 #: src/account.c:558 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
122 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_customheader.c:234
123 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
124 msgid "Add"
125 msgstr "Äîáàâè"
126
127 #: src/account.c:564
128 msgid "Edit"
129 msgstr "Ïðîìåíè"
130
131 #: src/account.c:570 src/prefs_customheader.c:241
132 msgid " Delete "
133 msgstr "Èçòðèé"
134
135 #: src/account.c:576 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
136 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
137 #: src/prefs_filtering.c:575 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
138 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:872
139 msgid "Down"
140 msgstr "Íàäîëó"
141
142 #: src/account.c:582 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
143 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
144 #: src/prefs_filtering.c:569 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
145 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:868
146 msgid "Up"
147 msgstr "Íàãîðå"
148
149 #: src/account.c:596
150 msgid " Set as default account "
151 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
152
153 #: src/account.c:602 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
154 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
155 #: src/inc.c:676 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1661
156 #: src/summary_search.c:208 src/crash.c:243
157 msgid "Close"
158 msgstr "Çàòâîðè"
159
160 #: src/account.c:686
161 msgid "Delete account"
162 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
163
164 #: src/account.c:687
165 msgid "Do you really want to delete this account?"
166 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
167
168 #: src/account.c:688 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
169 #: src/compose.c:2812 src/compose.c:3286 src/compose.c:5908 src/compose.c:6271
170 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2140 src/folderview.c:2203
171 #: src/folderview.c:2310 src/folderview.c:2444 src/folderview.c:2480
172 #: src/inc.c:170 src/inc.c:296 src/mainwindow.c:1466 src/mainwindow.c:3084
173 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
174 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
175 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544
176 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:810 src/summaryview.c:1225
177 #: src/summaryview.c:1269 src/summaryview.c:1312 src/summaryview.c:1336
178 #: src/summaryview.c:1368 src/summaryview.c:1393 src/summaryview.c:1418
179 #: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:2943
180 msgid "Yes"
181 msgstr "Äà"
182
183 #: src/account.c:688 src/compose.c:3286 src/compose.c:5908
184 #: src/folderview.c:2140 src/folderview.c:2203 src/folderview.c:2310
185 #: src/folderview.c:2444 src/folderview.c:2480
186 msgid "+No"
187 msgstr "+Íå"
188
189 #: src/addressadd.c:163
190 msgid "Add Address to Book"
191 msgstr "Äîáàâè àäðåñ â êíèãàòà"
192
193 #: src/addressadd.c:193 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:296
194 msgid "Address"
195 msgstr "Àäðåñ"
196
197 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
198 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:256
199 msgid "Remarks"
200 msgstr "Áåëåæêè"
201
202 #: src/addressadd.c:225
203 msgid "Select Address Book Folder"
204 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
205
206 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
207 #: src/compose.c:2932 src/compose.c:5731 src/compose.c:6436 src/compose.c:6474
208 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
209 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
210 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
211 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
212 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
213 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:496 src/main.c:504
214 #: src/mainwindow.c:2230 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:838
215 #: src/mimeview.c:896 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
216 #: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3247 src/prefs_common.c:3746
217 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
218 #: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:341
219 #: src/prefs_folder_item.c:499 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
220 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
221 #: src/prefs_toolbar.c:877 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
222 #: src/summaryview.c:810 src/summaryview.c:3320
223 msgid "Cancel"
224 msgstr "Îòêàç"
225
226 #: src/addressbook.c:343 src/compose.c:512 src/mainwindow.c:515
227 msgid "/_File"
228 msgstr "/_Ôàéë"
229
230 #: src/addressbook.c:344
231 msgid "/_File/New _Book"
232 msgstr "/_Ôàéë/Íîâà Êíèãà"
233
234 #: src/addressbook.c:345
235 msgid "/_File/New _vCard"
236 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _vCard"
237
238 #: src/addressbook.c:347
239 msgid "/_File/New _JPilot"
240 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _JPilot"
241
242 #: src/addressbook.c:350
243 msgid "/_File/New _Server"
244 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
245
246 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:516
247 #: src/mainwindow.c:529 src/mainwindow.c:532
248 msgid "/_File/---"
249 msgstr "/_Ôàéë/---"
250
251 #: src/addressbook.c:353
252 msgid "/_File/_Edit"
253 msgstr "/_Ôàéë/Ðåäàêòèðàé"
254
255 #: src/addressbook.c:354
256 msgid "/_File/_Delete"
257 msgstr "/_Ôàéë/Èçòðèé"
258
259 #: src/addressbook.c:356
260 msgid "/_File/_Save"
261 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè"
262
263 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:517
264 msgid "/_File/_Close"
265 msgstr "/_Ôàéë/Çàòâîðè"
266
267 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
268 #: src/compose.c:519 src/mainwindow.c:536
269 msgid "/_Edit"
270 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé"
271
272 #: src/addressbook.c:359
273 msgid "/_Edit/C_ut"
274 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
275
276 #: src/addressbook.c:360 src/compose.c:524 src/mainwindow.c:537
277 msgid "/_Edit/_Copy"
278 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
279
280 #: src/addressbook.c:361 src/compose.c:525
281 msgid "/_Edit/_Paste"
282 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
283
284 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:522 src/compose.c:605
285 #: src/mainwindow.c:540
286 msgid "/_Edit/---"
287 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/---"
288
289 #: src/addressbook.c:363
290 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
291 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè Àäðåñ"
292
293 #: src/addressbook.c:364
294 msgid "/_Address"
295 msgstr "/_Àäðåñ"
296
297 #: src/addressbook.c:365
298 msgid "/_Address/New _Address"
299 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
300
301 #: src/addressbook.c:366
302 msgid "/_Address/New _Group"
303 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà Ãðóïà"
304
305 #: src/addressbook.c:367
306 msgid "/_Address/New _Folder"
307 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà Ïàïêà"
308
309 #: src/addressbook.c:368
310 msgid "/_Address/---"
311 msgstr "/_Àäðåñ/---"
312
313 #: src/addressbook.c:369
314 msgid "/_Address/_Edit"
315 msgstr "/_Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
316
317 #: src/addressbook.c:370
318 msgid "/_Address/_Delete"
319 msgstr "/_Àäðåñ/Èçòðèé"
320
321 #: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:745
322 #: src/mainwindow.c:754 src/mainwindow.c:765 src/mainwindow.c:767
323 #: src/mainwindow.c:770 src/mainwindow.c:772
324 msgid "/_Tools/---"
325 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/---"
326
327 #: src/addressbook.c:372
328 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
329 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
330
331 #: src/addressbook.c:373
332 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
333 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
334
335 #: src/addressbook.c:374
336 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
337 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
338
339 #: src/addressbook.c:376
340 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
341 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
342
343 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:804
344 msgid "/_Help"
345 msgstr "/_Ïîìîù"
346
347 #: src/addressbook.c:378 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:818
348 msgid "/_Help/_About"
349 msgstr "/_Ïîìîù/Îòíîñíî"
350
351 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
352 msgid "/New _Address"
353 msgstr "/Íîâ Àäðåñ"
354
355 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
356 msgid "/New _Group"
357 msgstr "/Íîâà Ãðóïà"
358
359 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
360 msgid "/New _Folder"
361 msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
362
363 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
364 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:506
365 #: src/folderview.c:261 src/folderview.c:263 src/folderview.c:272
366 #: src/folderview.c:276 src/folderview.c:280 src/folderview.c:282
367 #: src/folderview.c:292 src/folderview.c:296 src/folderview.c:300
368 #: src/folderview.c:302 src/folderview.c:312 src/folderview.c:316
369 #: src/folderview.c:318 src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400
370 #: src/summaryview.c:402 src/summaryview.c:408 src/summaryview.c:420
371 #: src/summaryview.c:432 src/summaryview.c:438 src/summaryview.c:441
372 msgid "/---"
373 msgstr "/---"
374
375 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:405
376 msgid "/_Delete"
377 msgstr "/Èçòðèé"
378
379 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
380 msgid "/C_ut"
381 msgstr "/Èçðåæè"
382
383 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
384 msgid "/_Copy"
385 msgstr "/Êîïèðàé"
386
387 #: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
388 msgid "/_Paste"
389 msgstr "/Ïîñòàâè"
390
391 #: src/addressbook.c:408
392 msgid "/Pa_ste Address"
393 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
394
395 #: src/addressbook.c:530
396 msgid "E-Mail address"
397 msgstr "E-Mail àäðåñ"
398
399 #: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5174 src/prefs_common.c:2731
400 #: src/toolbar.c:102
401 msgid "Address book"
402 msgstr "Àäðåñíèê"
403
404 #: src/addressbook.c:633
405 msgid "Name:"
406 msgstr "Èìå:"
407
408 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
409 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
410 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
411 #: src/prefs_filter.c:413 src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:534
412 #: src/prefs_matcher.c:506 src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229
413 #: src/prefs_toolbar.c:829 src/toolbar.c:246
414 msgid "Delete"
415 msgstr "Èçòðèé"
416
417 #: src/addressbook.c:671
418 msgid "Lookup"
419 msgstr "Ïîòúðñè"
420
421 #: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1344 src/compose.c:2986
422 #: src/compose.c:4282 src/compose.c:4984 src/headerview.c:55
423 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
424 msgid "To:"
425 msgstr "Äî:"
426
427 #: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1328 src/compose.c:2985
428 #: src/prefs_template.c:175
429 msgid "Cc:"
430 msgstr "Cc:"
431
432 #: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1331 src/prefs_template.c:176
433 msgid "Bcc:"
434 msgstr "Bcc:"
435
436 #: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
437 msgid "Delete address(es)"
438 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
439
440 #: src/addressbook.c:891
441 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
442 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
443
444 #: src/addressbook.c:914
445 msgid "Really delete the address(es)?"
446 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
447
448 #: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2812
449 #: src/compose.c:6271 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:170 src/inc.c:296
450 #: src/mainwindow.c:1466 src/mainwindow.c:3084 src/message_search.c:198
451 #: src/prefs_actions.c:877 src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
452 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544
453 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:810 src/summaryview.c:1225
454 #: src/summaryview.c:1269 src/summaryview.c:1312 src/summaryview.c:1336
455 #: src/summaryview.c:1368 src/summaryview.c:1393 src/summaryview.c:1418
456 #: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:2943
457 msgid "No"
458 msgstr "Íå"
459
460 #: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
461 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
462 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
463
464 #: src/addressbook.c:1435
465 msgid "Cannot paste into an address group."
466 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
467
468 #: src/addressbook.c:2078
469 #, c-format
470 msgid ""
471 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
472 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
473 msgstr ""
474 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
475 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
476
477 #: src/addressbook.c:2082
478 msgid "Folder only"
479 msgstr "Ïàïêà ñàìî"
480
481 #: src/addressbook.c:2082
482 msgid "Folder and Addresses"
483 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
484
485 #: src/addressbook.c:2087
486 #, c-format
487 msgid "Really delete `%s' ?"
488 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
489
490 #: src/addressbook.c:2792
491 msgid "New user, could not save index file."
492 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
493
494 #: src/addressbook.c:2796
495 msgid "New user, could not save address book files."
496 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
497
498 #: src/addressbook.c:2806
499 msgid "Old address book converted successfully."
500 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
501
502 #: src/addressbook.c:2811
503 msgid ""
504 "Old address book converted,\n"
505 "could not save new address index file"
506 msgstr ""
507 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
508 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
509
510 #: src/addressbook.c:2824
511 msgid ""
512 "Could not convert address book,\n"
513 "but created empty new address book files."
514 msgstr ""
515 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
516 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
517
518 #: src/addressbook.c:2830
519 msgid ""
520 "Could not convert address book,\n"
521 "could not create new address book files."
522 msgstr ""
523 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
524 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
525
526 #: src/addressbook.c:2835
527 msgid ""
528 "Could not convert address book\n"
529 "and could not create new address book files."
530 msgstr ""
531 "Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
532 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
533
534 #: src/addressbook.c:2842
535 msgid "Addressbook conversion error"
536 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
537
538 #: src/addressbook.c:2846
539 msgid "Addressbook conversion"
540 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
541
542 #: src/addressbook.c:2881
543 msgid "Addressbook Error"
544 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
545
546 #: src/addressbook.c:2882
547 msgid "Could not read address index"
548 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
549
550 #: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1026
551 msgid "Interface"
552 msgstr "Èíòåðôåéñ"
553
554 #: src/addressbook.c:3361 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
555 #: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
556 msgid "Address Book"
557 msgstr "Àäðåñíèê"
558
559 #: src/addressbook.c:3377
560 msgid "Person"
561 msgstr "Ëèöå"
562
563 #: src/addressbook.c:3393
564 msgid "EMail Address"
565 msgstr "EMail Àäðåñ"
566
567 #: src/addressbook.c:3409
568 msgid "Group"
569 msgstr "Ãðóïà"
570
571 #: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:346
572 #: src/prefs_account.c:1940
573 msgid "Folder"
574 msgstr "Ïàïêà"
575
576 #: src/addressbook.c:3441
577 msgid "vCard"
578 msgstr "vCard"
579
580 #: src/addressbook.c:3457 src/addressbook.c:3473
581 msgid "JPilot"
582 msgstr "JPilot"
583
584 #: src/addressbook.c:3489
585 msgid "LDAP Server"
586 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
587
588 #: src/addrgather.c:156
589 msgid "Please specify name for address book."
590 msgstr "Ìîëÿ óêàæåòå èìå çà àäðåñíèêà."
591
592 #: src/addrgather.c:176
593 msgid "Please select the mail headers to search."
594 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå çàãëàâêè â êîèòî äà òúðñÿ."
595
596 #: src/addrgather.c:183
597 msgid "Busy harvesting addresses..."
598 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñèòå ..."
599
600 #: src/addrgather.c:221
601 msgid "Addresses gathered successfully."
602 msgstr "Àäðåñèòå ñà ñúáðàíè óñïåøíî."
603
604 #: src/addrgather.c:285
605 msgid "No folder or message was selected."
606 msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà, íèòî ñúîáùåíèå."
607
608 #: src/addrgather.c:293
609 msgid ""
610 "Please select a folder to process from the folder\n"
611 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
612 "the message list."
613 msgstr ""
614 "Ìîëÿ, èçáåðåòå ïàïêà îò ñïèñúêà ñ ïàïêè, êîÿòî äà\n"
615 "îáðàáîòÿ. Àëòåðíàòèâíî, èçáåðåòå ñúîáùåíèå îò\n"
616 "ñïèñúêà ñúñ ñúîáùåíèÿ."
617
618 #: src/addrgather.c:345
619 msgid "Folder :"
620 msgstr "Ïàïêà :"
621
622 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
623 msgid "Address Book :"
624 msgstr "Àäðåñíèê :"
625
626 #: src/addrgather.c:366
627 msgid "Folder Size :"
628 msgstr "Ðàçìåð íà ïàïêà :"
629
630 #: src/addrgather.c:381
631 msgid "Process these mail header fields"
632 msgstr "Îáðàáîòè òåçè ïîëåòà îò çàãëàâêàòà"
633
634 #: src/addrgather.c:399
635 msgid "Include sub-folders"
636 msgstr "Âêëþ÷è ïîä-ïàïêè"
637
638 #: src/addrgather.c:422
639 msgid "Header Name"
640 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
641
642 #: src/addrgather.c:423
643 msgid "Address Count"
644 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
645
646 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:267
647 #: src/messageview.c:331
648 msgid "Warning"
649 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
650
651 #: src/addrgather.c:528
652 msgid "Header Fields"
653 msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
654
655 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
656 msgid "Finish"
657 msgstr "Çàâúðøè"
658
659 #: src/addrgather.c:588
660 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
661 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
662
663 #: src/addrgather.c:596
664 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
665 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò ïàïêà"
666
667 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
668 msgid "Common address"
669 msgstr "Îáùè àäðåñè"
670
671 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
672 msgid "Personal address"
673 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
674
675 #: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5908 src/main.c:494
676 msgid "Notice"
677 msgstr "Ñúîáùåíèå"
678
679 #: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3284 src/inc.c:554
680 msgid "Error"
681 msgstr "Ãðåøêà"
682
683 #: src/alertpanel.c:279
684 msgid "Show this message next time"
685 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
686
687 #: src/colorlabel.c:45
688 msgid "Orange"
689 msgstr "Îðàíæåâ"
690
691 #: src/colorlabel.c:46
692 msgid "Red"
693 msgstr "×åðâåí"
694
695 #: src/colorlabel.c:47
696 msgid "Pink"
697 msgstr "Ðîçîâ"
698
699 #: src/colorlabel.c:48
700 msgid "Sky blue"
701 msgstr "Íåáåñíî ñèí"
702
703 #: src/colorlabel.c:49
704 msgid "Blue"
705 msgstr "Ñèí"
706
707 #: src/colorlabel.c:50
708 msgid "Green"
709 msgstr "Çåëåí"
710
711 #: src/colorlabel.c:51
712 msgid "Brown"
713 msgstr "Êàôÿâ"
714
715 #: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkaspell.c:1421
716 #: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4293
717 msgid "None"
718 msgstr "Íèêîé"
719
720 #: src/compose.c:504
721 msgid "/_Add..."
722 msgstr "/Äîáàâè..."
723
724 #: src/compose.c:505
725 msgid "/_Remove"
726 msgstr "/Ìàõíè"
727
728 #: src/compose.c:507 src/folderview.c:264 src/folderview.c:284
729 #: src/folderview.c:304 src/folderview.c:320
730 msgid "/_Property..."
731 msgstr "/Ñâîéñòâî..."
732
733 #: src/compose.c:513
734 msgid "/_File/_Attach file"
735 msgstr "/Ôàéë/Ïðèêðåïè ôàéë"
736
737 #: src/compose.c:514
738 msgid "/_File/_Insert file"
739 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
740
741 #: src/compose.c:515
742 msgid "/_File/Insert si_gnature"
743 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
744
745 #: src/compose.c:520
746 msgid "/_Edit/_Undo"
747 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Îòìÿíà"
748
749 #: src/compose.c:521
750 msgid "/_Edit/_Redo"
751 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Redo"
752
753 #: src/compose.c:523
754 msgid "/_Edit/Cu_t"
755 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
756
757 #: src/compose.c:526
758 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
759 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
760
761 #: src/compose.c:528 src/mainwindow.c:538
762 msgid "/_Edit/Select _all"
763 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
764
765 #: src/compose.c:529
766 msgid "/_Edit/A_dvanced"
767 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
768
769 #: src/compose.c:530
770 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
771 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
772
773 #: src/compose.c:535
774 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
775 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
776
777 #: src/compose.c:540
778 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
779 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
780
781 #: src/compose.c:545
782 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
783 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
784
785 #: src/compose.c:550
786 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
787 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
788
789 #: src/compose.c:555
790 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
791 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
792
793 #: src/compose.c:560
794 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
795 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
796
797 #: src/compose.c:565
798 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
799 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
800
801 #: src/compose.c:570
802 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
803 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
804
805 #: src/compose.c:575
806 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
807 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
808
809 #: src/compose.c:580
810 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
811 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
812
813 #: src/compose.c:585
814 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
815 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
816
817 #: src/compose.c:590
818 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
819 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
820
821 #: src/compose.c:595
822 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
823 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
824
825 #: src/compose.c:600
826 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
827 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
828
829 #: src/compose.c:606
830 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
831 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
832
833 #: src/compose.c:608
834 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
835 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
836
837 #: src/compose.c:610
838 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
839 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
840
841 #: src/compose.c:613
842 msgid "/_Spelling"
843 msgstr "/Ñïåëèíã"
844
845 #: src/compose.c:614
846 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
847 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
848
849 #: src/compose.c:616
850 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
851 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
852
853 #: src/compose.c:618
854 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
855 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
856
857 #: src/compose.c:620
858 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
859 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
860
861 #: src/compose.c:622
862 msgid "/_Spelling/---"
863 msgstr "/Ñïåëèíã/---"
864
865 #: src/compose.c:623
866 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
867 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
868
869 #: src/compose.c:627 src/mainwindow.c:544 src/summaryview.c:433
870 msgid "/_View"
871 msgstr "/Èçãëåä"
872
873 #: src/compose.c:628
874 msgid "/_View/_To"
875 msgstr "/Èçãëåä/Äî"
876
877 #: src/compose.c:629
878 msgid "/_View/_Cc"
879 msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
880
881 #: src/compose.c:630
882 msgid "/_View/_Bcc"
883 msgstr "/Èçãëåä/_Bcc"
884
885 #: src/compose.c:631
886 msgid "/_View/_Reply to"
887 msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
888
889 #: src/compose.c:632 src/compose.c:634 src/compose.c:636 src/mainwindow.c:562
890 #: src/mainwindow.c:565 src/mainwindow.c:593 src/mainwindow.c:617
891 #: src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:703
892 msgid "/_View/---"
893 msgstr "/Èçãëåä/---"
894
895 #: src/compose.c:633
896 msgid "/_View/_Followup to"
897 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
898
899 #: src/compose.c:635
900 msgid "/_View/R_uler"
901 msgstr "/Èçãëåä/Ëèíèÿ"
902
903 #: src/compose.c:637
904 msgid "/_View/_Attachment"
905 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïåíî..."
906
907 #: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:706
908 msgid "/_Message"
909 msgstr "/Ñúîáùåíèå"
910
911 #: src/compose.c:640
912 msgid "/_Message/_Send"
913 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
914
915 #: src/compose.c:642
916 msgid "/_Message/Send _later"
917 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
918
919 #: src/compose.c:644 src/compose.c:650 src/compose.c:655 src/compose.c:657
920 #: src/compose.c:661 src/compose.c:665 src/compose.c:672 src/mainwindow.c:711
921 #: src/mainwindow.c:713 src/mainwindow.c:723 src/mainwindow.c:726
922 #: src/mainwindow.c:728 src/mainwindow.c:733
923 msgid "/_Message/---"
924 msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
925
926 #: src/compose.c:645
927 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
928 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
929
930 #: src/compose.c:647
931 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
932 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
933
934 #: src/compose.c:651
935 msgid "/_Message/_To"
936 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Äî"
937
938 #: src/compose.c:652
939 msgid "/_Message/_Cc"
940 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
941
942 #: src/compose.c:653
943 msgid "/_Message/_Bcc"
944 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Bcc"
945
946 #: src/compose.c:654
947 msgid "/_Message/_Reply to"
948 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
949
950 #: src/compose.c:656
951 msgid "/_Message/_Followup to"
952 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
953
954 #: src/compose.c:658
955 msgid "/_Message/_Attach"
956 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
957
958 #: src/compose.c:662
959 msgid "/_Message/Si_gn"
960 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
961
962 #: src/compose.c:663
963 msgid "/_Message/_Encrypt"
964 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
965
966 #: src/compose.c:666
967 msgid "/_Message/_Priority"
968 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
969
970 #: src/compose.c:667
971 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
972 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
973
974 #: src/compose.c:668
975 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
976 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
977
978 #: src/compose.c:669
979 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
980 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
981
982 #: src/compose.c:670
983 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
984 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
985
986 #: src/compose.c:671
987 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
988 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
989
990 #: src/compose.c:673
991 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
992 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
993
994 #: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:743
995 msgid "/_Tools"
996 msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
997
998 #: src/compose.c:675
999 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1000 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
1001
1002 #: src/compose.c:676
1003 msgid "/_Tools/_Address book"
1004 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
1005
1006 #: src/compose.c:677
1007 msgid "/_Tools/_Template"
1008 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
1009
1010 #: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:766
1011 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1012 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
1013
1014 #: src/compose.c:1019 src/compose.c:1111
1015 #, c-format
1016 msgid "%s: file not exist\n"
1017 msgstr "%s: íåñúùåñòâóâàù ôàéë\n"
1018
1019 #: src/compose.c:1207 src/procmsg.c:979
1020 msgid "Can't get text part\n"
1021 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à òåêñòîâàòà ÷àñò\n"
1022
1023 #: src/compose.c:1334
1024 msgid "Reply-To:"
1025 msgstr "Reply-To:"
1026
1027 #: src/compose.c:1337 src/compose.c:4279 src/compose.c:4986
1028 #: src/headerview.c:56
1029 msgid "Newsgroups:"
1030 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
1031
1032 #: src/compose.c:1340
1033 msgid "Followup-To:"
1034 msgstr "Followup-To:"
1035
1036 #: src/compose.c:1592
1037 msgid "Quote mark format error."
1038 msgstr ""
1039
1040 #: src/compose.c:1604
1041 msgid "Message reply/forward format error."
1042 msgstr ""
1043
1044 #: src/compose.c:1910
1045 #, c-format
1046 msgid "File %s doesn't exist\n"
1047 msgstr "Ôàéëà %s íå ñúùåñòâóâà\n"
1048
1049 #: src/compose.c:1914
1050 #, c-format
1051 msgid "Can't get file size of %s\n"
1052 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ðàçìåðà íà ôàéëà %s\n"
1053
1054 #: src/compose.c:1918
1055 #, c-format
1056 msgid "File %s is empty."
1057 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí"
1058
1059 #: src/compose.c:1922
1060 #, c-format
1061 msgid "Can't read %s."
1062 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
1063
1064 #: src/compose.c:1947
1065 #, c-format
1066 msgid "Message: %s"
1067 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
1068
1069 #: src/compose.c:2026 src/mimeview.c:462
1070 msgid "Can't get the part of multipart message."
1071 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
1072
1073 #: src/compose.c:2625
1074 msgid " [Edited]"
1075 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
1076
1077 #: src/compose.c:2627
1078 #, c-format
1079 msgid "%s - Compose message%s"
1080 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1081
1082 #: src/compose.c:2630
1083 #, c-format
1084 msgid "Compose message%s"
1085 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1086
1087 #: src/compose.c:2654 src/compose.c:2898
1088 msgid ""
1089 "Account for sending mail is not specified.\n"
1090 "Please select a mail account before sending."
1091 msgstr ""
1092 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
1093 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
1094
1095 #: src/compose.c:2802
1096 msgid "Recipient is not specified."
1097 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
1098
1099 #: src/compose.c:2810 src/messageview.c:331 src/prefs_account.c:747
1100 #: src/prefs_common.c:1008 src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:285
1101 msgid "Send"
1102 msgstr "Èçïðàùàíå"
1103
1104 #: src/compose.c:2811
1105 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1106 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
1107
1108 #: src/compose.c:2832
1109 msgid "Could not queue message for sending"
1110 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
1111
1112 #: src/compose.c:2877 src/compose.c:3530
1113 msgid "can't get recipient list."
1114 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà ñïèñúêà ñ ïîëó÷àòåëè."
1115
1116 #: src/compose.c:2915 src/procmsg.c:1359
1117 #, c-format
1118 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1119 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
1120
1121 #: src/compose.c:2929 src/messageview.c:408
1122 msgid "Queueing"
1123 msgstr "Èç÷àêâàì"
1124
1125 #: src/compose.c:2930
1126 msgid ""
1127 "Error occurred while sending the message.\n"
1128 "Put this message into queue folder?"
1129 msgstr ""
1130 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
1131 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
1132
1133 #: src/compose.c:2936
1134 msgid "Can't queue the message."
1135 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
1136
1137 #: src/compose.c:2939
1138 msgid "Error occurred while sending the message."
1139 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
1140
1141 #: src/compose.c:2955
1142 msgid "Can't save the message to Sent."
1143 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
1144
1145 #: src/compose.c:3091 src/compose.c:3244 src/compose.c:3444 src/compose.c:3598
1146 #: src/mbox_folder.c:1298 src/mbox_folder.c:1399 src/mbox_folder.c:1967
1147 #: src/mbox_folder.c:1998 src/mbox_folder.c:2061 src/mbox_folder.c:2094
1148 #: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1026
1149 #: src/procmsg.c:1340 src/utils.c:2131 src/utils.c:2199
1150 msgid "can't change file mode\n"
1151 msgstr "íå ìîãà äà ïðîìåíÿ âèäà íà ôàéëà\n"
1152
1153 #: src/compose.c:3186
1154 #, c-format
1155 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1156 msgstr ""
1157
1158 #: src/compose.c:3285
1159 msgid ""
1160 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1161 "Send it anyway?"
1162 msgstr ""
1163 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
1164 "Äà ãî èçïðàòÿ âúïðåêè òîâà?"
1165
1166 #: src/compose.c:3343
1167 msgid "can't write headers\n"
1168 msgstr "íå ìîãà äà çàïèøà çàãëàâêàòà\n"
1169
1170 #: src/compose.c:3483
1171 msgid "can't remove the old message\n"
1172 msgstr "íå ìîãà äà ìàõíà ñòàðîòî ñúîáùåíèå\n"
1173
1174 #: src/compose.c:3542
1175 msgid "No account for sending mails available!"
1176 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
1177
1178 #: src/compose.c:3552
1179 msgid "No account for posting news available!"
1180 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
1181
1182 #: src/compose.c:3690
1183 msgid "can't find queue folder\n"
1184 msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïàïêàòà îïàøêà\n"
1185
1186 #: src/compose.c:3697 src/messageview.c:274
1187 msgid "can't queue the message\n"
1188 msgstr "íå ìîãà äà queue the message\n"
1189
1190 #: src/compose.c:3740
1191 #, c-format
1192 msgid "Can't open file %s\n"
1193 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ôàéëà %s\n"
1194
1195 #: src/compose.c:4358 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1196 msgid "From:"
1197 msgstr "Îò"
1198
1199 #: src/compose.c:4462 src/compose.c:4633 src/compose.c:5671
1200 msgid "MIME type"
1201 msgstr "MIME òèï"
1202
1203 #: src/compose.c:4463 src/compose.c:4634 src/mimeview.c:151
1204 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
1205 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:453
1206 msgid "Size"
1207 msgstr "Ðàçìåð"
1208
1209 #: src/compose.c:4527
1210 msgid "Save Message to "
1211 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
1212
1213 #: src/compose.c:4547 src/prefs_filtering.c:492
1214 msgid "Select ..."
1215 msgstr " Èçáåðè ... "
1216
1217 #: src/compose.c:4683 src/prefs_account.c:1264 src/prefs_customheader.c:188
1218 #: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
1219 msgid "Header"
1220 msgstr "Çàãëàâêà"
1221
1222 #: src/compose.c:4685 src/mimeview.c:198
1223 msgid "Attachments"
1224 msgstr "Ïðèêðåïêè"
1225
1226 #: src/compose.c:4687
1227 msgid "Others"
1228 msgstr "Äðóãè"
1229
1230 #: src/compose.c:4702 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
1231 #: src/summary_search.c:163
1232 msgid "Subject:"
1233 msgstr "Òåìà"
1234
1235 #: src/compose.c:4948
1236 #, c-format
1237 msgid ""
1238 "Spell checker could not be started.\n"
1239 "%s"
1240 msgstr ""
1241 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
1242 "%s"
1243
1244 #: src/compose.c:5126 src/toolbar.c:94
1245 msgid "Send Message"
1246 msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
1247
1248 #: src/compose.c:5132 src/toolbar.c:95
1249 msgid "Put into queue folder and send later"
1250 msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî êúñíî"
1251
1252 #: src/compose.c:5138 src/toolbar.c:96
1253 msgid "Save to draft folder"
1254 msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
1255
1256 #: src/compose.c:5144 src/toolbar.c:97
1257 msgid "Insert file"
1258 msgstr "Âìúêíè ôàéë"
1259
1260 #: src/compose.c:5150 src/toolbar.c:98
1261 msgid "Attach file"
1262 msgstr "Ïðèêðåïè ôàéë"
1263
1264 #: src/compose.c:5156 src/toolbar.c:99
1265 msgid "Insert signature"
1266 msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
1267
1268 #: src/compose.c:5162 src/toolbar.c:100
1269 msgid "Edit with external editor"
1270 msgstr "Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
1271
1272 #: src/compose.c:5168 src/toolbar.c:101
1273 msgid "Wrap all long lines"
1274 msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
1275
1276 #: src/compose.c:5566
1277 msgid "Invalid MIME type."
1278 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
1279
1280 #: src/compose.c:5584
1281 msgid "File doesn't exist or is empty."
1282 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
1283
1284 #: src/compose.c:5653
1285 msgid "Property"
1286 msgstr "Ñâîéñòâî"
1287
1288 #: src/compose.c:5698
1289 msgid "Encoding"
1290 msgstr "Åíêîäèíã"
1291
1292 #: src/compose.c:5727
1293 msgid "Path"
1294 msgstr "Ïúò"
1295
1296 #: src/compose.c:5728 src/prefs_toolbar.c:850
1297 msgid "File name"
1298 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
1299
1300 #: src/compose.c:5879
1301 #, c-format
1302 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1303 msgstr "Êîìàíäíèÿ ðåä íà âúíøíèÿ ðåäàêòîð å íåâàëèäåí: `%s'\n"
1304
1305 #: src/compose.c:5905
1306 #, c-format
1307 msgid ""
1308 "The external editor is still working.\n"
1309 "Force terminating the process?\n"
1310 "process group id: %d"
1311 msgstr ""
1312 "Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
1313 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
1314 "process group id: %d"
1315
1316 #: src/compose.c:5918
1317 #, c-format
1318 msgid "Terminated process group id: %d"
1319 msgstr "Terminated process group id: %d"
1320
1321 #: src/compose.c:5919
1322 #, c-format
1323 msgid "Temporary file: %s"
1324 msgstr "Âðåìåíåí ôàéë: %s"
1325
1326 #: src/compose.c:5976
1327 msgid "Couldn't exec external editor\n"
1328 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì âúíøíèÿ ðåäàêòîð\n"
1329
1330 #: src/compose.c:5980
1331 msgid "Couldn't write to file\n"
1332 msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà\n"
1333
1334 #: src/compose.c:5982
1335 msgid "Pipe read failed\n"
1336 msgstr "Pipe read failed\n"
1337
1338 #: src/compose.c:6269 src/inc.c:168 src/inc.c:294 src/mainwindow.c:3082
1339 msgid "Offline warning"
1340 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
1341
1342 #: src/compose.c:6270 src/inc.c:169 src/inc.c:295 src/mainwindow.c:3083
1343 msgid "You're working offline. Override?"
1344 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
1345
1346 #: src/compose.c:6378 src/compose.c:6399
1347 msgid "Select file"
1348 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
1349
1350 #: src/compose.c:6434
1351 msgid "Discard message"
1352 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
1353
1354 #: src/compose.c:6435
1355 msgid "This message has been modified. discard it?"
1356 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
1357
1358 #: src/compose.c:6436
1359 msgid "Discard"
1360 msgstr "Îòõâúðëè"
1361
1362 #: src/compose.c:6436
1363 msgid "to Draft"
1364 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
1365
1366 #: src/compose.c:6471
1367 #, c-format
1368 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1369 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
1370
1371 #: src/compose.c:6473
1372 msgid "Apply template"
1373 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
1374
1375 #: src/compose.c:6474
1376 msgid "Replace"
1377 msgstr "Çàìåíè"
1378
1379 #: src/compose.c:6474 src/toolbar.c:289
1380 msgid "Insert"
1381 msgstr "Âìúêíè"
1382
1383 #: src/editaddress.c:143
1384 msgid "Add New Person"
1385 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
1386
1387 #: src/editaddress.c:144
1388 msgid "Edit Person Details"
1389 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ëèöåòî"
1390
1391 #: src/editaddress.c:285
1392 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1393 msgstr "E-mail àäðåñ òðÿáâà äà áúäå ïîïúëíåí."
1394
1395 #: src/editaddress.c:422
1396 msgid "A Name and Value must be supplied."
1397 msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
1398
1399 #: src/editaddress.c:480
1400 msgid "Edit Person Data"
1401 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
1402
1403 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:793
1404 msgid "Display Name"
1405 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
1406
1407 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1408 msgid "Last Name"
1409 msgstr "Ôàìèëèÿ"
1410
1411 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1412 msgid "First Name"
1413 msgstr "Èìå"
1414
1415 #: src/editaddress.c:589
1416 msgid "Nickname"
1417 msgstr "Ïðÿêîð"
1418
1419 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1420 #: src/editgroup.c:255 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
1421 msgid "E-Mail Address"
1422 msgstr "E-Mail àäðåñ"
1423
1424 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1425 msgid "Alias"
1426 msgstr "Ïñåâäîíèì"
1427
1428 #: src/editaddress.c:710
1429 msgid "Move Up"
1430 msgstr "Íàãîðå"
1431
1432 #: src/editaddress.c:713
1433 msgid "Move Down"
1434 msgstr "Íàäîëó"
1435
1436 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
1437 msgid "Modify"
1438 msgstr "Ïðîìåíè"
1439
1440 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1441 #: src/summary_search.c:207
1442 msgid "Clear"
1443 msgstr "Èç÷èñòè"
1444
1445 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1446 #: src/prefs_matcher.c:393
1447 msgid "Value"
1448 msgstr "Ñòîéíîñò"
1449
1450 #: src/editaddress.c:883
1451 msgid "Basic Data"
1452 msgstr "Îñíîâíè äàííè"
1453
1454 #: src/editaddress.c:885
1455 msgid "User Attributes"
1456 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1457
1458 #: src/editbook.c:112
1459 msgid "File appears to be Ok."
1460 msgstr "Ôàéëà èçãëåæäà íàðåä."
1461
1462 #: src/editbook.c:115
1463 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1464 msgstr "Ôàéëà íå èçãëåæäà äà å âúâ âàëèäåí ôîðìàò çà àäðåñíèê."
1465
1466 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1467 msgid "Could not read file."
1468 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
1469
1470 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1471 msgid "Edit Addressbook"
1472 msgstr "Ðåäàêòèðàé Àäðåñíèêà"
1473
1474 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1475 msgid " Check File "
1476 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
1477
1478 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1479 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1480 msgid "File"
1481 msgstr "Ôàéë"
1482
1483 #: src/editbook.c:283
1484 msgid "Add New Addressbook"
1485 msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
1486
1487 #: src/editgroup.c:105
1488 msgid "A Group Name must be supplied."
1489 msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî"
1490
1491 #: src/editgroup.c:261
1492 msgid "Edit Group Data"
1493 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
1494
1495 #: src/editgroup.c:289 src/exporthtml.c:629
1496 msgid "Group Name"
1497 msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
1498
1499 #: src/editgroup.c:308
1500 msgid "Addresses in Group"
1501 msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
1502
1503 #: src/editgroup.c:310
1504 msgid " -> "
1505 msgstr " -> "
1506
1507 #: src/editgroup.c:337
1508 msgid " <- "
1509 msgstr " <- "
1510
1511 #: src/editgroup.c:339
1512 msgid "Available Addresses"
1513 msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
1514
1515 #: src/editgroup.c:403
1516 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1517 msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
1518
1519 #: src/editgroup.c:453
1520 msgid "Edit Group Details"
1521 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
1522
1523 #: src/editgroup.c:456
1524 msgid "Add New Group"
1525 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
1526
1527 #: src/editgroup.c:506
1528 msgid "Edit folder"
1529 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
1530
1531 #: src/editgroup.c:506
1532 msgid "Input the new name of folder:"
1533 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
1534
1535 #: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1868 src/folderview.c:1936
1536 #: src/folderview.c:2235
1537 msgid "New folder"
1538 msgstr "Íîâà ïàïêà"
1539
1540 #: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1869 src/folderview.c:1937
1541 msgid "Input the name of new folder:"
1542 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
1543
1544 #: src/editjpilot.c:189
1545 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1546 msgstr "Ôàéëà íå èãëåæäà äà å â JPilot ôîðìàò."
1547
1548 #: src/editjpilot.c:225
1549 msgid "Select JPilot File"
1550 msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
1551
1552 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1553 msgid "Edit JPilot Entry"
1554 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
1555
1556 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1557 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1558 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1968
1559 msgid " ... "
1560 msgstr " ... "
1561
1562 #: src/editjpilot.c:319
1563 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1564 msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àðòèêóëè"
1565
1566 #: src/editjpilot.c:408
1567 msgid "Add New JPilot Entry"
1568 msgstr "Add New JPilot Entry"
1569
1570 #: src/editldap.c:164
1571 msgid "Connected successfully to server"
1572 msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
1573
1574 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1575 msgid "Could not connect to server"
1576 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
1577
1578 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1579 msgid "Edit LDAP Server"
1580 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
1581
1582 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1583 msgid "Hostname"
1584 msgstr "Hostname"
1585
1586 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
1587 msgid "Port"
1588 msgstr "Ïîðò"
1589
1590 #: src/editldap.c:328
1591 msgid " Check Server "
1592 msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
1593
1594 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1595 msgid "Search Base"
1596 msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
1597
1598 #: src/editldap.c:390
1599 msgid "Search Criteria"
1600 msgstr "Òúðñè Êðèòåðèé"
1601
1602 #: src/editldap.c:397
1603 msgid " Reset "
1604 msgstr "Ïðîìåíè "
1605
1606 #: src/editldap.c:402
1607 msgid "Bind DN"
1608 msgstr "Bind DN"
1609
1610 #: src/editldap.c:411
1611 msgid "Bind Password"
1612 msgstr "Bind Password"
1613
1614 #: src/editldap.c:420
1615 msgid "Timeout (secs)"
1616 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
1617
1618 #: src/editldap.c:434
1619 msgid "Maximum Entries"
1620 msgstr "Ìàêñèìàëíè Entries"
1621
1622 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:743
1623 msgid "Basic"
1624 msgstr "Îñíîâíè"
1625
1626 #: src/editldap.c:462
1627 msgid "Extended"
1628 msgstr "Ðàçøèðåíè"
1629
1630 #: src/editldap.c:547
1631 msgid "Add New LDAP Server"
1632 msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
1633
1634 #: src/editldap_basedn.c:141
1635 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1636 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP - Èçáåðè Search Base"
1637
1638 #: src/editldap_basedn.c:202
1639 msgid "Available Search Base(s)"
1640 msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
1641
1642 #: src/editldap_basedn.c:286
1643 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1644 msgstr "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1645
1646 #: src/editvcard.c:96
1647 msgid "File does not appear to be vCard format."
1648 msgstr "Ôàéëà íà èçãëåæäà äà å â vCard ôîðìàò."
1649
1650 #: src/editvcard.c:132
1651 msgid "Select vCard File"
1652 msgstr "Èçáåðè vCard Ôàéë"
1653
1654 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1655 msgid "Edit vCard Entry"
1656 msgstr "Ðåäàêòèðàé vCard Âïèñâàíå"
1657
1658 #: src/editvcard.c:296
1659 msgid "Add New vCard Entry"
1660 msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
1661
1662 #: src/exphtmldlg.c:101
1663 msgid "Please specify output directory and file to create."
1664 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è ôàéë çà ñúçäàâàíå."
1665
1666 #: src/exphtmldlg.c:104
1667 msgid "Select stylesheet and formatting."
1668 msgstr "Èçáåðåòå stylesheet è formatting."
1669
1670 #: src/exphtmldlg.c:107
1671 msgid "File exported successfully."
1672 msgstr "Ôàéëà å åêñïîðòèðàí óñïåøíî."
1673
1674 #: src/exphtmldlg.c:154
1675 #, c-format
1676 msgid ""
1677 "HTML Output Directory '%s'\n"
1678 "does not exist. OK to create new directory?"
1679 msgstr ""
1680 "HTML Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
1681 "íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
1682
1683 #: src/exphtmldlg.c:157
1684 msgid "Create Directory"
1685 msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
1686
1687 #: src/exphtmldlg.c:166
1688 #, c-format
1689 msgid ""
1690 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1691 "%s"
1692 msgstr ""
1693 "Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà HTML ôàéë:\n"
1694 "%s"
1695
1696 #: src/exphtmldlg.c:168
1697 msgid "Failed to Create Directory"
1698 msgstr "Íå ìîæàõ äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ"
1699
1700 #: src/exphtmldlg.c:318
1701 msgid "Select HTML Output File"
1702 msgstr "Èçáåðè HTML Output Ôàéë"
1703
1704 #: src/exphtmldlg.c:387
1705 msgid "HTML Output File"
1706 msgstr "HTML Output Ôàéë"
1707
1708 #: src/exphtmldlg.c:443
1709 msgid "Stylesheet"
1710 msgstr "Stylesheet"
1711
1712 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3735 src/prefs_common.c:4061
1713 msgid "Default"
1714 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
1715
1716 #: src/exphtmldlg.c:462
1717 msgid "Full"
1718 msgstr "Ïúëíî èìå"
1719
1720 #: src/exphtmldlg.c:468
1721 msgid "Custom"
1722 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè"
1723
1724 #: src/exphtmldlg.c:474
1725 msgid "Custom-2"
1726 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-2"
1727
1728 #: src/exphtmldlg.c:480
1729 msgid "Custom-3"
1730 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-3"
1731
1732 #: src/exphtmldlg.c:486
1733 msgid "Custom-4"
1734 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-4"
1735
1736 #: src/exphtmldlg.c:500
1737 msgid "Full Name Format"
1738 msgstr "Ïúëíî èìå"
1739
1740 #: src/exphtmldlg.c:507
1741 msgid "First Name, Last Name"
1742 msgstr "Ïúðâî Èìå, Ïîñëåäíî Èìå"
1743
1744 #: src/exphtmldlg.c:513
1745 msgid "Last Name, First Name"
1746 msgstr "Ïîñëåäíî Èìå, Ïúðâî Èìå"
1747
1748 #: src/exphtmldlg.c:527
1749 msgid "Color Banding"
1750 msgstr "Öâåòîâà ãàìà"
1751
1752 #: src/exphtmldlg.c:533
1753 msgid "Format E-Mail Links"
1754 msgstr "Ôîðìàòèðàé E-Mail âðúçêèòå"
1755
1756 #: src/exphtmldlg.c:539
1757 msgid "Format User Attributes"
1758 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1759
1760 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
1761 msgid "File Name"
1762 msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
1763
1764 #: src/exphtmldlg.c:599
1765 msgid "Open with Web Browser"
1766 msgstr "Îòâîðè ñ óåá áðàóçúð"
1767
1768 #: src/exphtmldlg.c:628
1769 msgid "Export Address Book to HTML File"
1770 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
1771
1772 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
1773 msgid "Prev"
1774 msgstr "Ïðåäèøåí"
1775
1776 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:248
1777 msgid "Next"
1778 msgstr "Ñëåäâàù"
1779
1780 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
1781 msgid "File Info"
1782 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
1783
1784 #: src/exphtmldlg.c:693
1785 msgid "Format"
1786 msgstr "Ôîðìàò"
1787
1788 #: src/export.c:127
1789 msgid "Export"
1790 msgstr "Èçíåñè"
1791
1792 #: src/export.c:146
1793 msgid "Specify target folder and mbox file."
1794 msgstr "Îïðåäåëè ïàïêà öåë è mbox ôàéë."
1795
1796 #: src/export.c:156
1797 msgid "Source dir:"
1798 msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
1799
1800 #: src/export.c:161
1801 msgid "Exporting file:"
1802 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
1803
1804 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
1805 #: src/prefs_account.c:1196 src/prefs_filter.c:361
1806 msgid " Select... "
1807 msgstr " Èçáåðè... "
1808
1809 #: src/export.c:219
1810 msgid "Select exporting file"
1811 msgstr "Èçáåðè èçíàñÿí ôàéë"
1812
1813 #: src/exporthtml.c:799
1814 msgid "Full Name"
1815 msgstr "Ïúëíî èìå"
1816
1817 #: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
1818 msgid "Attributes"
1819 msgstr "Àòðèáóòè"
1820
1821 #: src/exporthtml.c:1004
1822 msgid "Sylpheed Address Book"
1823 msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
1824
1825 #: src/exporthtml.c:1116
1826 msgid "Name already exists but is not a directory."
1827 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
1828
1829 #: src/exporthtml.c:1119
1830 msgid "No permissions to create directory."
1831 msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
1832
1833 #: src/exporthtml.c:1122
1834 msgid "Name is too long."
1835 msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
1836
1837 #: src/exporthtml.c:1125
1838 msgid "Not specified."
1839 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
1840
1841 #: src/foldersel.c:146
1842 msgid "Select folder"
1843 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
1844
1845 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1033
1846 msgid "Inbox"
1847 msgstr "Âõîäÿùè"
1848
1849 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1049
1850 msgid "Sent"
1851 msgstr "Èçïðàòåíè"
1852
1853 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1065
1854 msgid "Queue"
1855 msgstr "×àêàùè"
1856
1857 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1081
1858 msgid "Trash"
1859 msgstr "Êîø÷å"
1860
1861 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1095
1862 msgid "Drafts"
1863 msgstr "×åðíîâè"
1864
1865 #: src/folderview.c:258 src/folderview.c:273 src/folderview.c:293
1866 msgid "/Create _new folder..."
1867 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
1868
1869 #: src/folderview.c:259 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
1870 msgid "/_Rename folder..."
1871 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
1872
1873 #: src/folderview.c:260 src/folderview.c:275 src/folderview.c:295
1874 msgid "/_Delete folder"
1875 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
1876
1877 #: src/folderview.c:262 src/folderview.c:281
1878 msgid "/Remove _mailbox"
1879 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
1880
1881 #: src/folderview.c:265 src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
1882 #: src/folderview.c:321
1883 msgid "/_Processing..."
1884 msgstr "/Ðàáîòÿ..."
1885
1886 #: src/folderview.c:266
1887 msgid "/_Scoring..."
1888 msgstr ""
1889
1890 #: src/folderview.c:271 src/folderview.c:291 src/folderview.c:311
1891 msgid "/Mark all _read"
1892 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
1893
1894 #: src/folderview.c:277 src/folderview.c:297
1895 msgid "/_Check for new messages"
1896 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
1897
1898 #: src/folderview.c:279 src/folderview.c:299
1899 msgid "/R_escan folder tree"
1900 msgstr "/Ïðåðàçãëåäàé äúðâîòî íà ïàïêàòà"
1901
1902 #: src/folderview.c:283 src/folderview.c:303 src/folderview.c:319
1903 msgid "/_Search folder..."
1904 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
1905
1906 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:306 src/folderview.c:322
1907 msgid "/S_coring..."
1908 msgstr ""
1909
1910 #: src/folderview.c:301
1911 msgid "/Remove _IMAP4 account"
1912 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
1913
1914 #: src/folderview.c:313
1915 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
1916 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
1917
1918 #: src/folderview.c:315
1919 msgid "/_Remove newsgroup"
1920 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
1921
1922 #: src/folderview.c:317
1923 msgid "/Remove _news account"
1924 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
1925
1926 #: src/folderview.c:347
1927 msgid "New"
1928 msgstr "Íîâè"
1929
1930 #: src/folderview.c:348 src/prefs_summary_column.c:68
1931 msgid "Unread"
1932 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
1933
1934 #: src/folderview.c:349 src/selective_download.c:800
1935 msgid "#"
1936 msgstr "#"
1937
1938 #: src/folderview.c:568
1939 msgid "Setting folder info..."
1940 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
1941
1942 #: src/folderview.c:749 src/mainwindow.c:3538 src/setup.c:81
1943 #, c-format
1944 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
1945 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s%c%s ..."
1946
1947 #: src/folderview.c:753 src/mainwindow.c:3543 src/setup.c:86
1948 #, c-format
1949 msgid "Scanning folder %s ..."
1950 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s ..."
1951
1952 #: src/folderview.c:794
1953 msgid "Rescanning folder tree..."
1954 msgstr "Ïðåðàçãëåæäàì äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
1955
1956 #: src/folderview.c:816
1957 msgid "Rescanning all folder trees..."
1958 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
1959
1960 #: src/folderview.c:894
1961 msgid "Checking for new messages in all folders..."
1962 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
1963
1964 #: src/folderview.c:1715 src/main.c:472 src/summaryview.c:5173
1965 #, c-format
1966 msgid "Processing (%s)..."
1967 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
1968
1969 #: src/folderview.c:1870 src/folderview.c:1938 src/folderview.c:2239
1970 msgid "NewFolder"
1971 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
1972
1973 #: src/folderview.c:1875 src/folderview.c:2001 src/folderview.c:2244
1974 #, c-format
1975 msgid "`%c' can't be included in folder name."
1976 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
1977
1978 #: src/folderview.c:1888 src/folderview.c:1943 src/folderview.c:2011
1979 #: src/folderview.c:2087 src/folderview.c:2256
1980 #, c-format
1981 msgid "The folder `%s' already exists."
1982 msgstr "Ïàïêàòà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
1983
1984 #: src/folderview.c:1895 src/folderview.c:2263
1985 #, c-format
1986 msgid "Can't create the folder `%s'."
1987 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà '%s'."
1988
1989 #: src/folderview.c:1994 src/folderview.c:2077
1990 #, c-format
1991 msgid "Input new name for `%s':"
1992 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà '%s':"
1993
1994 #: src/folderview.c:1995 src/folderview.c:2079
1995 msgid "Rename folder"
1996 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
1997
1998 #: src/folderview.c:2137
1999 #, c-format
2000 msgid ""
2001 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2002 "Do you really want to delete?"
2003 msgstr ""
2004 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä '%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
2005 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
2006
2007 #: src/folderview.c:2139
2008 msgid "Delete folder"
2009 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
2010
2011 #: src/folderview.c:2148
2012 #, c-format
2013 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2014 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
2015
2016 #: src/folderview.c:2200
2017 #, c-format
2018 msgid ""
2019 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2020 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2021 msgstr ""
2022 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
2023 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ÑÀ èçòðèòè îò äèñêà)"
2024
2025 #: src/folderview.c:2202
2026 msgid "Remove mailbox"
2027 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
2028
2029 #: src/folderview.c:2236
2030 msgid ""
2031 "Input the name of new folder:\n"
2032 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2033 " append `/' at the end of the name)"
2034 msgstr ""
2035 "Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
2036 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
2037 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
2038
2039 #: src/folderview.c:2308
2040 #, c-format
2041 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2042 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
2043
2044 #: src/folderview.c:2309
2045 msgid "Delete IMAP4 account"
2046 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
2047
2048 #: src/folderview.c:2442
2049 #, c-format
2050 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2051 msgstr "ÍÀèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
2052
2053 #: src/folderview.c:2443
2054 msgid "Delete newsgroup"
2055 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
2056
2057 #: src/folderview.c:2478
2058 #, c-format
2059 msgid "Really delete news account `%s'?"
2060 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
2061
2062 #: src/folderview.c:2479
2063 msgid "Delete news account"
2064 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
2065
2066 #: src/grouplistdialog.c:173
2067 msgid "Subscribe to newsgroup"
2068 msgstr "Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà"
2069
2070 #: src/grouplistdialog.c:189
2071 msgid "Select newsgroups to subscribe."
2072 msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå"
2073
2074 #: src/grouplistdialog.c:195
2075 msgid "Find groups:"
2076 msgstr "Íàìåðè ãðóïè"
2077
2078 #: src/grouplistdialog.c:203
2079 msgid " Search "
2080 msgstr "Òúðñåíå"
2081
2082 #: src/grouplistdialog.c:215
2083 msgid "Newsgroup name"
2084 msgstr "Èìå íà íîâèíàðñêòà ãðóïà"
2085
2086 #: src/grouplistdialog.c:216
2087 msgid "Messages"
2088 msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
2089
2090 #: src/grouplistdialog.c:217
2091 msgid "Type"
2092 msgstr "Òèï"
2093
2094 #: src/grouplistdialog.c:243
2095 msgid "Refresh"
2096 msgstr "Îïðåñíè"
2097
2098 #: src/grouplistdialog.c:347
2099 msgid "moderated"
2100 msgstr "ïî-óìåðåíè"
2101
2102 #: src/grouplistdialog.c:349
2103 msgid "readonly"
2104 msgstr "ñàìî çà ÷åòåíå"
2105
2106 #: src/grouplistdialog.c:351
2107 msgid "unknown"
2108 msgstr "íåèçâåñòåí"
2109
2110 #: src/grouplistdialog.c:398
2111 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2112 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
2113
2114 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1024
2115 msgid "Done."
2116 msgstr "Ãîòîâî."
2117
2118 #: src/grouplistdialog.c:477
2119 #, c-format
2120 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2121 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
2122
2123 #: src/gtkaspell.c:479
2124 msgid "No dictionary selected."
2125 msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
2126
2127 #: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1855
2128 msgid "Normal Mode"
2129 msgstr "Íîðìàëåí Ðåæèì"
2130
2131 #: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1866
2132 msgid "Bad Spellers Mode"
2133 msgstr ""
2134
2135 #: src/gtkaspell.c:740
2136 msgid "Unknown suggestion mode."
2137 msgstr ""
2138
2139 #: src/gtkaspell.c:973
2140 msgid "No misspelled word found."
2141 msgstr "Íÿìà îòêðèòà ñãðåøåíà äóìà."
2142
2143 #: src/gtkaspell.c:1307
2144 msgid "Replace unknown word"
2145 msgstr "Çàìåíè íåïîçíàòàòà äóìà"
2146
2147 #: src/gtkaspell.c:1317
2148 #, c-format
2149 msgid "Replace \"%s\" with: "
2150 msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ   : "
2151
2152 #: src/gtkaspell.c:1337
2153 msgid ""
2154 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2155 "will learn from mistake.\n"
2156 msgstr ""
2157
2158 #: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1844
2159 msgid "Fast Mode"
2160 msgstr "Áúðç ðåæèì"
2161
2162 #: src/gtkaspell.c:1682
2163 #, c-format
2164 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2165 msgstr "\"%s\" íå ñå ñðåùà â %s"
2166
2167 #: src/gtkaspell.c:1695
2168 msgid "Accept in this session"
2169 msgstr "Ïðèåìè â òàçè ñåñèÿ"
2170
2171 #: src/gtkaspell.c:1705
2172 msgid "Add to personal dictionary"
2173 msgstr "Äîáàâè êúì ïåðñîíàëíèÿ ðå÷íèê"
2174
2175 #: src/gtkaspell.c:1715
2176 msgid "Replace with..."
2177 msgstr "Çàìåíè ñúñ..."
2178
2179 #: src/gtkaspell.c:1725
2180 #, c-format
2181 msgid "Check with %s"
2182 msgstr "Ïðîâåðè ñ %s"
2183
2184 #: src/gtkaspell.c:1744
2185 msgid "(no suggestions)"
2186 msgstr ""
2187
2188 #: src/gtkaspell.c:1755
2189 msgid "Others..."
2190 msgstr "Äðóãè..."
2191
2192 #: src/gtkaspell.c:1765 src/gtkaspell.c:1938
2193 msgid "More..."
2194 msgstr "Ïîâå÷å..."
2195
2196 #: src/gtkaspell.c:1820
2197 #, c-format
2198 msgid "Dictionary: %s"
2199 msgstr "Ðå÷íèê   : %s"
2200
2201 #: src/gtkaspell.c:1833
2202 #, c-format
2203 msgid "Use alternate (%s)"
2204 msgstr ""
2205
2206 #: src/gtkaspell.c:1881 src/prefs_common.c:1596
2207 msgid "Check while typing"
2208 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
2209
2210 #: src/gtkaspell.c:1897
2211 msgid "Change dictionary"
2212 msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
2213
2214 #: src/gtkaspell.c:2052
2215 #, c-format
2216 msgid ""
2217 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2218 "%s"
2219 msgstr ""
2220 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
2221 "%s"
2222
2223 #: src/gtkutils.c:59 src/gtkutils.c:75
2224 msgid "Abcdef"
2225 msgstr "Abcdef"
2226
2227 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2237
2228 msgid "(No From)"
2229 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
2230
2231 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2280 src/summaryview.c:2283
2232 msgid "(No Subject)"
2233 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
2234
2235 #: src/imageview.c:89 src/imageview.c:135
2236 msgid "Can't load the image."
2237 msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ èçîáðàæåíèåòî."
2238
2239 #: src/imap.c:427
2240 #, c-format
2241 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2242 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
2243
2244 #: src/imap.c:469
2245 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2246 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
2247
2248 #: src/imap.c:482
2249 #, c-format
2250 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2251 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
2252
2253 #: src/imap.c:683
2254 #, c-format
2255 msgid "can't select mailbox %s\n"
2256 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2257
2258 #: src/imap.c:694 src/procmsg.c:748
2259 #, c-format
2260 msgid "can't fetch message %d\n"
2261 msgstr "íå ìîãà äà èçòåãëÿ ñúîáùåíèå %d\n"
2262
2263 #: src/imap.c:722 src/imap.c:731
2264 #, c-format
2265 msgid "can't append message %s\n"
2266 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêà÷à ñúîáùåíèå %s\n"
2267
2268 #: src/imap.c:761 src/imap.c:824 src/mh.c:444 src/mh.c:548 src/mh.c:603
2269 #: src/mh.c:712
2270 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
2271 msgstr "ëîêàëíàòà ïàïêà å èäåíòè÷íà ñ îòäàëå÷åíàòà\n"
2272
2273 #: src/imap.c:769
2274 msgid "can't copy message\n"
2275 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå\n"
2276
2277 #: src/imap.c:985
2278 #, c-format
2279 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2280 msgstr ""
2281
2282 #: src/imap.c:992 src/imap.c:1038
2283 msgid "can't expunge\n"
2284 msgstr ""
2285
2286 #: src/imap.c:1031
2287 #, c-format
2288 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2289 msgstr ""
2290
2291 #: src/imap.c:1222
2292 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2293 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
2294
2295 #: src/imap.c:1340
2296 #, c-format
2297 msgid "Can't create '%s'\n"
2298 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì '%s'\n"
2299
2300 #: src/imap.c:1345
2301 #, c-format
2302 msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
2303 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì '%s' â INBOX\n"
2304
2305 #: src/imap.c:1408
2306 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2307 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
2308
2309 #: src/imap.c:1429
2310 msgid "can't create mailbox\n"
2311 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2312
2313 #: src/imap.c:1500
2314 #, c-format
2315 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2316 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
2317
2318 #: src/imap.c:1566
2319 msgid "can't delete mailbox\n"
2320 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2321
2322 #: src/imap.c:1599 src/imap.c:3229
2323 msgid "can't get envelope\n"
2324 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
2325
2326 #: src/imap.c:1607 src/imap.c:3236
2327 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2328 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
2329
2330 #: src/imap.c:1629 src/imap.c:3264
2331 #, c-format
2332 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2333 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
2334
2335 #: src/imap.c:1720
2336 #, c-format
2337 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2338 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
2339
2340 #: src/imap.c:1741
2341 #, c-format
2342 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2343 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2344
2345 #: src/imap.c:1748
2346 #, c-format
2347 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2348 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
2349
2350 #: src/imap.c:1772
2351 msgid "Can't start TLS session.\n"
2352 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
2353
2354 #: src/imap.c:1784
2355 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2356 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ.\n"
2357
2358 #: src/imap.c:1858
2359 msgid "can't get namespace\n"
2360 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
2361
2362 #: src/imap.c:2288
2363 #, c-format
2364 msgid "can't select folder: %s\n"
2365 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
2366
2367 #: src/imap.c:2411
2368 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2369 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
2370
2371 #: src/imap.c:2672
2372 #, c-format
2373 msgid "can't append %s to %s\n"
2374 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
2375
2376 #: src/imap.c:2677
2377 msgid "(sending file...)"
2378 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
2379
2380 #: src/imap.c:2713
2381 #, c-format
2382 msgid "can't copy %d to %s\n"
2383 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
2384
2385 #: src/imap.c:2738
2386 #, c-format
2387 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2388 msgstr ""
2389
2390 #: src/imap.c:2752
2391 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: src/imap.c:2951 src/imap.c:2988
2395 #, c-format
2396 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2397 msgstr ""
2398
2399 #: src/imap.c:3022 src/imap.c:3055
2400 #, c-format
2401 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2402 msgstr ""
2403
2404 #: src/import.c:131
2405 msgid "Import"
2406 msgstr "Âíåñè"
2407
2408 #: src/import.c:150
2409 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2410 msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
2411
2412 #: src/import.c:160
2413 msgid "Importing file:"
2414 msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
2415
2416 #: src/import.c:165
2417 msgid "Destination dir:"
2418 msgstr ""
2419
2420 #: src/import.c:223
2421 msgid "Select importing file"
2422 msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
2423
2424 #: src/importldif.c:118
2425 msgid "Please specify address book name and file to import."
2426 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
2427
2428 #: src/importldif.c:121
2429 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2430 msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
2431
2432 #: src/importldif.c:124
2433 msgid "File imported."
2434 msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
2435
2436 #: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2437 msgid "Please select a file."
2438 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
2439
2440 #: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2441 msgid "Address book name must be supplied."
2442 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
2443
2444 #: src/importldif.c:318
2445 msgid "Error reading LDIF fields."
2446 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
2447
2448 #: src/importldif.c:341
2449 msgid "LDIF file imported successfully."
2450 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
2451
2452 #: src/importldif.c:426
2453 msgid "Select LDIF File"
2454 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
2455
2456 #: src/importldif.c:542
2457 msgid "S"
2458 msgstr ""
2459
2460 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2461 msgid "LDIF Field"
2462 msgstr "LDIF Ïîëå"
2463
2464 #: src/importldif.c:544
2465 msgid "Attribute Name"
2466 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
2467
2468 #: src/importldif.c:602
2469 msgid "Attribute"
2470 msgstr "Àòðèáóò"
2471
2472 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
2473 msgid "Select"
2474 msgstr "Èçáåðè"
2475
2476 #: src/importldif.c:674
2477 msgid "File Name :"
2478 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
2479
2480 #: src/importldif.c:684
2481 msgid "Records :"
2482 msgstr "Çàïèñè :"
2483
2484 #: src/importldif.c:712
2485 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2486 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
2487
2488 #: src/importmutt.c:143
2489 msgid "Error importing MUTT file."
2490 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà MUTT ôàéë."
2491
2492 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2493 #: src/importpine.c:329
2494 msgid "Please select a file to import."
2495 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå."
2496
2497 #: src/importmutt.c:185
2498 msgid "Select MUTT File"
2499 msgstr "Èçáåðè MUTT Ôàéë"
2500
2501 #: src/importmutt.c:239
2502 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2503 msgstr "Âíåñè MUTT ôàéë â Àäðåñíèêà"
2504
2505 #: src/importpine.c:143
2506 msgid "Error importing Pine file."
2507 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà Pine ôàéë."
2508
2509 #: src/importpine.c:185
2510 msgid "Select Pine File"
2511 msgstr "Èçáåðè Pine ôàéë"
2512
2513 #: src/importpine.c:239
2514 msgid "Import Pine file into Address Book"
2515 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
2516
2517 #: src/inc.c:267 src/inc.c:367 src/send.c:384
2518 msgid "Standby"
2519 msgstr "Ãîòîâíîñò"
2520
2521 #: src/inc.c:391
2522 msgid "Retrieving new messages"
2523 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2524
2525 #: src/inc.c:520
2526 msgid "Retrieving"
2527 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
2528
2529 #: src/inc.c:529
2530 #, c-format
2531 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2532 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
2533
2534 #: src/inc.c:533
2535 msgid "Done (no new messages)"
2536 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2537
2538 #: src/inc.c:540
2539 msgid "Connection failed"
2540 msgstr "Âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
2541
2542 #: src/inc.c:544
2543 msgid "Auth failed"
2544 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà ñå ïðîâàëè"
2545
2546 #: src/inc.c:548 src/prefs_summary_column.c:76
2547 msgid "Locked"
2548 msgstr "Çàêëþ÷åí"
2549
2550 #: src/inc.c:558
2551 msgid "Cancelled"
2552 msgstr "Îòêàçàíî"
2553
2554 #: src/inc.c:571
2555 #, c-format
2556 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2557 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
2558
2559 #: src/inc.c:646
2560 #, c-format
2561 msgid "Finished (%d new message(s))"
2562 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2563
2564 #: src/inc.c:649
2565 msgid "Finished (no new messages)"
2566 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2567
2568 #: src/inc.c:657
2569 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2570 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
2571
2572 #: src/inc.c:721
2573 #, c-format
2574 msgid "%s: Retrieving new messages"
2575 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2576
2577 #: src/inc.c:749
2578 #, c-format
2579 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2580 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
2581
2582 #: src/inc.c:757
2583 #, c-format
2584 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2585 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2586
2587 #: src/inc.c:764
2588 #, c-format
2589 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2590 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
2591
2592 #: src/inc.c:877 src/inc.c:946
2593 #, c-format
2594 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2595 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
2596
2597 #: src/inc.c:910
2598 msgid "Authenticating..."
2599 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
2600
2601 #: src/inc.c:914
2602 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2603 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
2604
2605 #: src/inc.c:918
2606 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2607 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
2608
2609 #: src/inc.c:922
2610 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2611 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
2612
2613 #: src/inc.c:926
2614 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2615 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
2616
2617 #: src/inc.c:930
2618 #, c-format
2619 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2620 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
2621
2622 #: src/inc.c:963
2623 #, c-format
2624 msgid "Deleting message %d"
2625 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
2626
2627 #: src/inc.c:969
2628 msgid "Quitting"
2629 msgstr "Ïðåêúñâàì"
2630
2631 #: src/inc.c:1028
2632 msgid "Error occurred while processing mail."
2633 msgstr ""
2634
2635 #: src/inc.c:1031
2636 msgid "No disk space left."
2637 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî âúðõó äèñêà."
2638
2639 #: src/inc.c:1034
2640 msgid "Socket error."
2641 msgstr ""
2642
2643 #: src/inc.c:1038
2644 msgid "Mailbox is locked."
2645 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
2646
2647 #: src/inc.c:1066
2648 msgid "Incorporation cancelled\n"
2649 msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà\n"
2650
2651 #: src/inputdialog.c:151
2652 #, c-format
2653 msgid "Input password for %s on %s:"
2654 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà çà %s íà %s:"
2655
2656 #: src/inputdialog.c:153
2657 msgid "Input password"
2658 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
2659
2660 #: src/logwindow.c:59
2661 msgid "Protocol log"
2662 msgstr ""
2663
2664 #: src/logwindow.c:215
2665 msgid "Error clearing log\n"
2666 msgstr "Ãðåøêà ïðè èç÷èñòâàíåòî íà ëîãà\n"
2667
2668 #: src/main.c:134 src/main.c:143 src/mbox_folder.c:2116 src/mh.c:874
2669 #, c-format
2670 msgid ""
2671 "File `%s' already exists.\n"
2672 "Can't create folder."
2673 msgstr ""
2674 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
2675 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
2676
2677 #: src/main.c:182
2678 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2679 msgstr ""
2680
2681 #: src/main.c:268
2682 msgid ""
2683 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2684 "OpenPGP support disabled."
2685 msgstr ""
2686 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
2687 "OpenPGP ïîäðúæêà íå å äåéñòâàùà."
2688
2689 #: src/main.c:418
2690 #, c-format
2691 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2692 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
2693
2694 #: src/main.c:421
2695 msgid "  --compose [address]    open composition window"
2696 msgstr " --compose [àäðåñ]\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà öú÷èíÿâàíå]"
2697
2698 #: src/main.c:422
2699 msgid ""
2700 "  --attach file1 [file2]...\n"
2701 "                         open composition window with specified files\n"
2702 "                         attached"
2703 msgstr ""
2704
2705 #: src/main.c:425
2706 msgid "  --receive              receive new messages"
2707 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2708
2709 #: src/main.c:426
2710 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
2711 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
2712
2713 #: src/main.c:427
2714 msgid "  --send                 send all queued messages"
2715 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
2716
2717 #: src/main.c:428
2718 msgid "  --status               show the total number of messages"
2719 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
2720
2721 #: src/main.c:429
2722 msgid "  --debug                debug mode"
2723 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
2724
2725 #: src/main.c:430
2726 msgid "  --help                 display this help and exit"
2727 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
2728
2729 #: src/main.c:431
2730 msgid "  --version              output version information and exit"
2731 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
2732
2733 #: src/main.c:475
2734 msgid "top level folder"
2735 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
2736
2737 #: src/main.c:495
2738 msgid "Composing message exists. Really quit?"
2739 msgstr ""
2740
2741 #: src/main.c:502
2742 msgid "Queued messages"
2743 msgstr ""
2744
2745 #: src/main.c:503
2746 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2747 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
2748
2749 #: src/main.c:743 src/mainwindow.c:3093
2750 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
2751 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
2752
2753 #: src/mainwindow.c:516
2754 msgid "/_File/_Add mailbox..."
2755 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
2756
2757 #: src/mainwindow.c:517
2758 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
2759 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ..."
2760
2761 #: src/mainwindow.c:518
2762 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
2763 msgstr "/_Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
2764
2765 #: src/mainwindow.c:520
2766 msgid "/_File/_Folder"
2767 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà"
2768
2769 #: src/mainwindow.c:521
2770 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2771 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
2772
2773 #: src/mainwindow.c:523
2774 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2775 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
2776
2777 #: src/mainwindow.c:524
2778 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2779 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
2780
2781 #: src/mainwindow.c:525
2782 msgid "/_File/_Import mbox file..."
2783 msgstr "/_Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
2784
2785 #: src/mainwindow.c:526
2786 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2787 msgstr "/_Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
2788
2789 #: src/mainwindow.c:527
2790 msgid "/_File/Empty _trash"
2791 msgstr "/_Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
2792
2793 #: src/mainwindow.c:528
2794 msgid "/_File/_Work offline"
2795 msgstr "/_Ôàéë/Ðàáîòà offline"
2796
2797 #: src/mainwindow.c:530
2798 msgid "/_File/_Save as..."
2799 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
2800
2801 #: src/mainwindow.c:531
2802 msgid "/_File/_Print..."
2803 msgstr "/_Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
2804
2805 #: src/mainwindow.c:534
2806 msgid "/_File/E_xit"
2807 msgstr "/_Ôàéë/Èçõîä"
2808
2809 #: src/mainwindow.c:539
2810 msgid "/_Edit/Select _thread"
2811 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
2812
2813 #: src/mainwindow.c:541
2814 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
2815 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
2816
2817 #: src/mainwindow.c:543
2818 msgid "/_Edit/_Search folder..."
2819 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
2820
2821 #: src/mainwindow.c:545
2822 msgid "/_View/Show or hi_de"
2823 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
2824
2825 #: src/mainwindow.c:546
2826 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
2827 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
2828
2829 #: src/mainwindow.c:548
2830 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
2831 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
2832
2833 #: src/mainwindow.c:550
2834 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
2835 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
2836
2837 #: src/mainwindow.c:552
2838 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
2839 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
2840
2841 #: src/mainwindow.c:554
2842 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
2843 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
2844
2845 #: src/mainwindow.c:556
2846 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
2847 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
2848
2849 #: src/mainwindow.c:558
2850 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
2851 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
2852
2853 #: src/mainwindow.c:560
2854 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
2855 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
2856
2857 #: src/mainwindow.c:563
2858 msgid "/_View/Separate f_older tree"
2859 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
2860
2861 #: src/mainwindow.c:564
2862 msgid "/_View/Separate m_essage view"
2863 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
2864
2865 #: src/mainwindow.c:566
2866 msgid "/_View/_Sort"
2867 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
2868
2869 #: src/mainwindow.c:567
2870 msgid "/_View/_Sort/by _number"
2871 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
2872
2873 #: src/mainwindow.c:568
2874 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
2875 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
2876
2877 #: src/mainwindow.c:569
2878 msgid "/_View/_Sort/by _date"
2879 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
2880
2881 #: src/mainwindow.c:570
2882 msgid "/_View/_Sort/by _from"
2883 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
2884
2885 #: src/mainwindow.c:571
2886 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
2887 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
2888
2889 #: src/mainwindow.c:572
2890 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
2891 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
2892
2893 #: src/mainwindow.c:574
2894 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
2895 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
2896
2897 #: src/mainwindow.c:575
2898 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
2899 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî íåïðî÷åòåíè"
2900
2901 #: src/mainwindow.c:576
2902 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
2903 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
2904
2905 #: src/mainwindow.c:578
2906 msgid "/_View/_Sort/by score"
2907 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
2908
2909 #: src/mainwindow.c:579
2910 msgid "/_View/_Sort/by locked"
2911 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
2912
2913 #: src/mainwindow.c:580
2914 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
2915 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
2916
2917 #: src/mainwindow.c:581 src/mainwindow.c:584
2918 msgid "/_View/_Sort/---"
2919 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
2920
2921 #: src/mainwindow.c:582
2922 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
2923 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
2924
2925 #: src/mainwindow.c:583
2926 msgid "/_View/_Sort/Descending"
2927 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
2928
2929 #: src/mainwindow.c:585
2930 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
2931 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
2932
2933 #: src/mainwindow.c:587
2934 msgid "/_View/Th_read view"
2935 msgstr "/_Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
2936
2937 #: src/mainwindow.c:588
2938 msgid "/_View/E_xpand all threads"
2939 msgstr "/_Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
2940
2941 #: src/mainwindow.c:589
2942 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
2943 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
2944
2945 #: src/mainwindow.c:590
2946 msgid "/_View/_Hide read messages"
2947 msgstr "/_Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
2948
2949 #: src/mainwindow.c:591
2950 msgid "/_View/Set displayed _items..."
2951 msgstr "/_Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
2952
2953 #: src/mainwindow.c:594
2954 msgid "/_View/_Go to"
2955 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà"
2956
2957 #: src/mainwindow.c:595
2958 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
2959 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
2960
2961 #: src/mainwindow.c:596
2962 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
2963 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
2964
2965 #: src/mainwindow.c:597 src/mainwindow.c:602 src/mainwindow.c:605
2966 #: src/mainwindow.c:610 src/mainwindow.c:615
2967 msgid "/_View/_Go to/---"
2968 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
2969
2970 #: src/mainwindow.c:598
2971 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
2972 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
2973
2974 #: src/mainwindow.c:600
2975 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
2976 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
2977
2978 #: src/mainwindow.c:603
2979 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
2980 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
2981
2982 #: src/mainwindow.c:604
2983 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
2984 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
2985
2986 #: src/mainwindow.c:606
2987 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
2988 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
2989
2990 #: src/mainwindow.c:608
2991 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
2992 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
2993
2994 #: src/mainwindow.c:611
2995 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
2996 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
2997
2998 #: src/mainwindow.c:613
2999 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3000 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3001
3002 #: src/mainwindow.c:616
3003 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3004 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
3005
3006 #: src/mainwindow.c:620 src/mainwindow.c:627
3007 msgid "/_View/_Code set/---"
3008 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
3009
3010 #: src/mainwindow.c:624
3011 msgid "/_View/_Code set"
3012 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå"
3013
3014 #: src/mainwindow.c:625
3015 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3016 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
3017
3018 #: src/mainwindow.c:628
3019 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3020 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
3021
3022 #: src/mainwindow.c:632
3023 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3024 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
3025
3026 #: src/mainwindow.c:636
3027 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3028 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
3029
3030 #: src/mainwindow.c:638
3031 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3032 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
3033
3034 #: src/mainwindow.c:642
3035 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3036 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
3037
3038 #: src/mainwindow.c:645
3039 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3040 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
3041
3042 #: src/mainwindow.c:647
3043 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3044 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
3045
3046 #: src/mainwindow.c:650
3047 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3048 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
3049
3050 #: src/mainwindow.c:653
3051 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3052 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
3053
3054 #: src/mainwindow.c:656
3055 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3056 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
3057
3058 #: src/mainwindow.c:658
3059 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3060 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
3061
3062 #: src/mainwindow.c:660
3063 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3064 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
3065
3066 #: src/mainwindow.c:664
3067 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3068 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
3069
3070 #: src/mainwindow.c:667
3071 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3072 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
3073
3074 #: src/mainwindow.c:670
3075 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3076 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
3077
3078 #: src/mainwindow.c:672
3079 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3080 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
3081
3082 #: src/mainwindow.c:676
3083 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3084 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
3085
3086 #: src/mainwindow.c:678
3087 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3088 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
3089
3090 #: src/mainwindow.c:680
3091 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3092 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
3093
3094 #: src/mainwindow.c:682
3095 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3096 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
3097
3098 #: src/mainwindow.c:685
3099 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3100 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
3101
3102 #: src/mainwindow.c:687
3103 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3104 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
3105
3106 #: src/mainwindow.c:690
3107 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3108 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
3109
3110 #: src/mainwindow.c:692
3111 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3112 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
3113
3114 #: src/mainwindow.c:700 src/summaryview.c:434
3115 msgid "/_View/Open in new _window"
3116 msgstr "/_Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
3117
3118 #: src/mainwindow.c:701
3119 msgid "/_View/Mess_age source"
3120 msgstr "/_Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
3121
3122 #: src/mainwindow.c:702
3123 msgid "/_View/Show all _headers"
3124 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3125
3126 #: src/mainwindow.c:704
3127 msgid "/_View/_Update summary"
3128 msgstr "/_Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
3129
3130 #: src/mainwindow.c:707
3131 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3132 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
3133
3134 #: src/mainwindow.c:708
3135 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3136 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
3137
3138 #: src/mainwindow.c:710
3139 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3140 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
3141
3142 #: src/mainwindow.c:712
3143 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3144 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3145
3146 #: src/mainwindow.c:714
3147 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3148 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3149
3150 #: src/mainwindow.c:715
3151 msgid "/_Message/Compose a news message"
3152 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3153
3154 #: src/mainwindow.c:716
3155 msgid "/_Message/_Reply"
3156 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
3157
3158 #: src/mainwindow.c:717
3159 msgid "/_Message/Repl_y to"
3160 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
3161
3162 #: src/mainwindow.c:718
3163 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3164 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
3165
3166 #: src/mainwindow.c:719
3167 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3168 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
3169
3170 #: src/mainwindow.c:720
3171 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3172 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3173
3174 #: src/mainwindow.c:722
3175 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3176 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3177
3178 #: src/mainwindow.c:724
3179 msgid "/_Message/_Forward"
3180 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
3181
3182 #: src/mainwindow.c:725
3183 msgid "/_Message/Redirect"
3184 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
3185
3186 #: src/mainwindow.c:727
3187 msgid "/_Message/Re-_edit"
3188 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
3189
3190 #: src/mainwindow.c:729
3191 msgid "/_Message/M_ove..."
3192 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
3193
3194 #: src/mainwindow.c:730
3195 msgid "/_Message/_Copy..."
3196 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
3197
3198 #: src/mainwindow.c:731
3199 msgid "/_Message/_Delete"
3200 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
3201
3202 #: src/mainwindow.c:732
3203 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3204 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
3205
3206 #: src/mainwindow.c:734
3207 msgid "/_Message/_Mark"
3208 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
3209
3210 #: src/mainwindow.c:735
3211 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3212 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
3213
3214 #: src/mainwindow.c:736
3215 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3216 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
3217
3218 #: src/mainwindow.c:737
3219 msgid "/_Message/_Mark/---"
3220 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
3221
3222 #: src/mainwindow.c:738
3223 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3224 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
3225
3226 #: src/mainwindow.c:739
3227 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3228 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
3229
3230 #: src/mainwindow.c:741
3231 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3232 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
3233
3234 #: src/mainwindow.c:744
3235 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3236 msgstr "Èíñòðóìåíòè/Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå..."
3237
3238 #: src/mainwindow.c:746
3239 msgid "/_Tools/_Address book..."
3240 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
3241
3242 #: src/mainwindow.c:747
3243 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3244 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
3245
3246 #: src/mainwindow.c:749
3247 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3248 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
3249
3250 #: src/mainwindow.c:750
3251 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3252 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
3253
3254 #: src/mainwindow.c:752
3255 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3256 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
3257
3258 #: src/mainwindow.c:755
3259 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3260 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
3261
3262 #: src/mainwindow.c:756
3263 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3264 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
3265
3266 #: src/mainwindow.c:757
3267 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3268 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
3269
3270 #: src/mainwindow.c:759
3271 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3272 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
3273
3274 #: src/mainwindow.c:761
3275 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3276 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
3277
3278 #: src/mainwindow.c:763
3279 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3280 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
3281
3282 #: src/mainwindow.c:768
3283 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3284 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
3285
3286 #: src/mainwindow.c:771
3287 msgid "/_Tools/E_xecute"
3288 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
3289
3290 #: src/mainwindow.c:773
3291 msgid "/_Tools/_Log window"
3292 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
3293
3294 #: src/mainwindow.c:775
3295 msgid "/_Configuration"
3296 msgstr "/_Íàñòðîéêè"
3297
3298 #: src/mainwindow.c:776
3299 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3300 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
3301
3302 #: src/mainwindow.c:778
3303 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar"
3304 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà"
3305
3306 #: src/mainwindow.c:780
3307 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar/_Main toolbar..."
3308 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Îñíîâíà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè..."
3309
3310 #: src/mainwindow.c:782
3311 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar/_Compose toolbar..."
3312 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Ñúñòàâè ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè..."
3313
3314 #: src/mainwindow.c:785
3315 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
3316 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêà íà ôèëòúð..."
3317
3318 #: src/mainwindow.c:788
3319 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3320 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
3321
3322 #: src/mainwindow.c:790
3323 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3324 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
3325
3326 #: src/mainwindow.c:792
3327 msgid "/_Configuration/_Template..."
3328 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîí..."
3329
3330 #: src/mainwindow.c:793
3331 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3332 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
3333
3334 #: src/mainwindow.c:794
3335 msgid "/_Configuration/---"
3336 msgstr "/_Íàñòðîéêè/---"
3337
3338 #: src/mainwindow.c:795
3339 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3340 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
3341
3342 #: src/mainwindow.c:797
3343 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3344 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
3345
3346 #: src/mainwindow.c:799
3347 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3348 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
3349
3350 #: src/mainwindow.c:801
3351 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3352 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
3353
3354 #: src/mainwindow.c:805
3355 msgid "/_Help/_Manual"
3356 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî"
3357
3358 #: src/mainwindow.c:806
3359 msgid "/_Help/_Manual/_English"
3360 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Àíãëèéñêè"
3361
3362 #: src/mainwindow.c:807
3363 msgid "/_Help/_Manual/_German"
3364 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Íåìñêè"
3365
3366 #: src/mainwindow.c:808
3367 msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
3368 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Èñïàíñêè"
3369
3370 #: src/mainwindow.c:809
3371 msgid "/_Help/_Manual/_French"
3372 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Ôðåíñêè"
3373
3374 #: src/mainwindow.c:810
3375 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3376 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/ßïîíñêè"
3377
3378 #: src/mainwindow.c:811
3379 msgid "/_Help/_FAQ"
3380 msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè"
3381
3382 #: src/mainwindow.c:812
3383 msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3384 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Àíãëèéñêè"
3385
3386 #: src/mainwindow.c:813
3387 msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3388 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Íåìñêè"
3389
3390 #: src/mainwindow.c:814
3391 msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3392 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èñïàíñêè"
3393
3394 #: src/mainwindow.c:815
3395 msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3396 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Ôðåíñêè"
3397
3398 #: src/mainwindow.c:816
3399 msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3400 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èòàëèàíñêè"
3401
3402 #: src/mainwindow.c:817
3403 msgid "/_Help/---"
3404 msgstr "/_Ïîìîù/---"
3405
3406 #: src/mainwindow.c:825
3407 msgid "/Reply with _quote"
3408 msgstr "/Îòãîâîðè ñ öèòàò"
3409
3410 #: src/mainwindow.c:826
3411 msgid "/_Reply without quote"
3412 msgstr ""
3413
3414 #: src/mainwindow.c:830
3415 msgid "/Reply to all with _quote"
3416 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
3417
3418 #: src/mainwindow.c:831
3419 msgid "/_Reply to all without quote"
3420 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
3421
3422 #: src/mainwindow.c:835
3423 msgid "/Reply to list with _quote"
3424 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
3425
3426 #: src/mainwindow.c:836
3427 msgid "/_Reply to list without quote"
3428 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
3429
3430 #: src/mainwindow.c:840
3431 msgid "/Reply to sender with _quote"
3432 msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à ñ öèòàò"
3433
3434 #: src/mainwindow.c:841
3435 msgid "/_Reply to sender without quote"
3436 msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à áåç öèòàò"
3437
3438 #: src/mainwindow.c:845
3439 msgid "/_Forward message (inline style)"
3440 msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî (inline style)"
3441
3442 #: src/mainwindow.c:846
3443 msgid "/Forward message as _attachment"
3444 msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî êàòî ïðèêðåïêà"
3445
3446 #: src/mainwindow.c:1045
3447 #, c-format
3448 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3449 msgstr "ÃëàâåíÏðîçîðåö: îïðåäåëÿíåòî íà öâÿò %d ñå ïðîâàëè \n"
3450
3451 #: src/mainwindow.c:1269 src/mainwindow.c:1286 src/prefs_folder_item.c:449
3452 #: src/selective_download.c:591
3453 msgid "Untitled"
3454 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
3455
3456 #: src/mainwindow.c:1287
3457 msgid "none"
3458 msgstr "íèùî"
3459
3460 #: src/mainwindow.c:1464
3461 msgid "Empty trash"
3462 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3463
3464 #: src/mainwindow.c:1465
3465 msgid "Empty all messages in trash?"
3466 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
3467
3468 #: src/mainwindow.c:1490
3469 msgid "Add mailbox"
3470 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
3471
3472 #: src/mainwindow.c:1491
3473 msgid ""
3474 "Input the location of mailbox.\n"
3475 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3476 "scanned automatically."
3477 msgstr ""
3478 "Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
3479 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ, òî òÿ ùå áúäå\n"
3480 "ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
3481
3482 #: src/mainwindow.c:1497 src/mainwindow.c:1535
3483 #, c-format
3484 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3485 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
3486
3487 #: src/mainwindow.c:1502 src/setup.c:57
3488 msgid "Mailbox"
3489 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
3490
3491 #: src/mainwindow.c:1508 src/setup.c:63
3492 msgid ""
3493 "Creation of the mailbox failed.\n"
3494 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3495 "there."
3496 msgstr ""
3497 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
3498 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
3499
3500 #: src/mainwindow.c:1528
3501 msgid "Add mbox mailbox"
3502 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
3503
3504 #: src/mainwindow.c:1529
3505 msgid "Input the location of mailbox."
3506 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
3507
3508 #: src/mainwindow.c:1550
3509 msgid "Creation of the mailbox failed."
3510 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
3511
3512 #: src/mainwindow.c:1854
3513 msgid "Sylpheed - Folder View"
3514 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
3515
3516 #: src/mainwindow.c:1870 src/messageview.c:134
3517 msgid "Sylpheed - Message View"
3518 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
3519
3520 #: src/mainwindow.c:2229
3521 msgid "Exit"
3522 msgstr "Èçõîä"
3523
3524 #: src/mainwindow.c:2229
3525 msgid "Exit this program?"
3526 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
3527
3528 #: src/mainwindow.c:2770 src/toolbar.c:80
3529 msgid "Receive Mail on all Accounts"
3530 msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà îò âñè÷êè àêàóíòè"
3531
3532 #: src/mainwindow.c:2776 src/toolbar.c:81
3533 msgid "Receive Mail on current Account"
3534 msgstr ""
3535
3536 #: src/mainwindow.c:2782 src/toolbar.c:82
3537 msgid "Send Queued Message(s)"
3538 msgstr "Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3539
3540 #: src/mainwindow.c:2787 src/prefs_common.c:1218
3541 msgid "News"
3542 msgstr "Íîâèíè"
3543
3544 #: src/mainwindow.c:2795 src/toolbar.c:83
3545 msgid "Compose Email"
3546 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå"
3547
3548 #: src/mainwindow.c:2799 src/toolbar.c:84
3549 msgid "Compose News"
3550 msgstr "Ñú÷èíè íîâèíè"
3551
3552 #: src/mainwindow.c:2805 src/toolbar.c:85
3553 msgid "Reply to Message"
3554 msgstr "Îòãîâîðè íà ñúîáùåíèåòî"
3555
3556 #: src/mainwindow.c:2822 src/toolbar.c:86
3557 msgid "Reply to Sender"
3558 msgstr "Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
3559
3560 #: src/mainwindow.c:2840 src/toolbar.c:87
3561 msgid "Reply to All"
3562 msgstr "Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3563
3564 #: src/mainwindow.c:2858 src/toolbar.c:88
3565 msgid "Reply to Mailing-list"
3566 msgstr "Îòãîâîðè íà Ïîùåíñêè ñïèñúê"
3567
3568 #: src/mainwindow.c:2876 src/toolbar.c:89
3569 msgid "Forward Message"
3570 msgstr "Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî"
3571
3572 #: src/mainwindow.c:2894 src/toolbar.c:90
3573 msgid "Delete Message"
3574 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî"
3575
3576 #: src/mainwindow.c:2900 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:473
3577 #: src/prefs_matcher.c:157 src/toolbar.c:91 src/toolbar.c:247
3578 msgid "Execute"
3579 msgstr "Èçïúëíè"
3580
3581 #: src/mainwindow.c:2906 src/toolbar.c:92
3582 msgid "Goto Next Message"
3583 msgstr "Îòèäè íà Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
3584
3585 #: src/matcher.c:948 src/matcher.c:949 src/matcher.c:950 src/matcher.c:951
3586 #: src/matcher.c:952 src/matcher.c:953 src/matcher.c:954 src/matcher.c:955
3587 #: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
3588 #: src/prefs_filter.c:868
3589 msgid "(none)"
3590 msgstr "(íÿìà)"
3591
3592 #: src/matcher.c:994
3593 msgid "filename is not set"
3594 msgstr "Èìåòî íà ôàéëà íå å ïîñî÷åíî"
3595
3596 #: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1225 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
3597 #: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:597 src/prefs_account.c:611
3598 #: src/prefs_actions.c:498 src/prefs_actions.c:517
3599 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
3600 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
3601 #: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:802
3602 #: src/procmime.c:817
3603 msgid "failed to write configuration to file\n"
3604 msgstr "çàïèñâàíåòî â êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë ñå ïðîâàëè\n"
3605
3606 #: src/mbox.c:51 src/mbox.c:201
3607 msgid "can't write to temporary file\n"
3608 msgstr ""
3609
3610 #: src/mbox.c:81
3611 msgid "can't read mbox file.\n"
3612 msgstr "ìå ìîãà äà ÷åòà mbox ôàéëà.\n"
3613
3614 #: src/mbox.c:88
3615 #, c-format
3616 msgid "invalid mbox format: %s\n"
3617 msgstr "íåâàëèäåí mbox ôîðìàò: %s\n"
3618
3619 #: src/mbox.c:95
3620 #, c-format
3621 msgid "malformed mbox: %s\n"
3622 msgstr "äåôîðìèðàí mbox ôîðìàò: %s\n"
3623
3624 #: src/mbox.c:113
3625 msgid "can't open temporary file\n"
3626 msgstr "íå ìîãà äà îòâîðÿ âðåìåííèÿ ôàéë\n"
3627
3628 #: src/mbox.c:166
3629 #, c-format
3630 msgid ""
3631 "unescaped From found:\n"
3632 "%s"
3633 msgstr ""
3634
3635 #: src/mbox.c:256 src/mbox_folder.c:170
3636 #, c-format
3637 msgid "can't create lock file %s\n"
3638 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì çàêëþ÷âàùèÿ ôàéë %s\n"
3639
3640 #: src/mbox.c:257 src/mbox_folder.c:171
3641 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
3642 msgstr "èçïîëçâàé 'flock' âìåñòî 'file' , àêî å âúçìîæíî.\n"
3643
3644 #: src/mbox.c:269 src/mbox_folder.c:183
3645 #, c-format
3646 msgid "can't create %s\n"
3647 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì %s\n"
3648
3649 #: src/mbox.c:275 src/mbox_folder.c:189
3650 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
3651 msgstr "ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå èçïîëçâà îò äðóã ïðîöåñ, èç÷àêâàì...\n"
3652
3653 #: src/mbox.c:304
3654 #, c-format
3655 msgid "can't lock %s\n"
3656 msgstr "íå ìîãà äà çàêëþ÷à %s\n"
3657
3658 #: src/mbox.c:311 src/mbox.c:358
3659 msgid "invalid lock type\n"
3660 msgstr "íåâàëèäåí çàêëþ÷âàù òèï\n"
3661
3662 #: src/mbox.c:344
3663 #, c-format
3664 msgid "can't unlock %s\n"
3665 msgstr "íå ìîãà äà îòêëþ÷à %s\n"
3666
3667 #: src/mbox.c:375
3668 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
3669 msgstr "íå ìîãà äà ñúêðàòÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ äî íóëà.\n"
3670
3671 #: src/mbox_folder.c:267
3672 #, c-format
3673 msgid "could not lock read file %s\n"
3674 msgstr "Íå ìîãà äà çàêëþ÷à çà ÷åòåíå ôàéëa %s\n"
3675
3676 #: src/mbox_folder.c:286
3677 #, c-format
3678 msgid "could not lock write file %s\n"
3679 msgstr "Íå ìîãà äà çàêëþ÷à çà ïèñàíå ôàéëa %s\n"
3680
3681 #: src/mbox_folder.c:1408
3682 #, c-format
3683 msgid "unvalid file - %s.\n"
3684 msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
3685
3686 #: src/mbox_folder.c:1420
3687 #, c-format
3688 msgid "invalid file - %s.\n"
3689 msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
3690
3691 #: src/mbox_folder.c:1438 src/mbox_folder.c:1810 src/utils.c:2070
3692 #: src/utils.c:2138 src/utils.c:2206 src/utils.c:2298
3693 #, c-format
3694 msgid "writing to %s failed.\n"
3695 msgstr "çàïèñâàíåòî â %s ñå ïðîâàëè.\n"
3696
3697 #: src/mbox_folder.c:1988 src/mbox_folder.c:2084
3698 #, c-format
3699 msgid "can't rename %s to %s\n"
3700 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì %s êúì %s\n"
3701
3702 #: src/mbox_folder.c:2227
3703 msgid "Cannot rename folder item"
3704 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïàïêàòà"
3705
3706 #: src/message_search.c:88
3707 msgid "Find in current message"
3708 msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
3709
3710 #: src/message_search.c:106
3711 msgid "Find text:"
3712 msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
3713
3714 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:182
3715 msgid "Case sensitive"
3716 msgstr "×óâñòâèòåëåí êúì ðàçìåðà ..."
3717
3718 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3719 msgid "Backward search"
3720 msgstr "Òúðñåíå íàîïàêè"
3721
3722 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3723 msgid "Search"
3724 msgstr "Òúðñåíå"
3725
3726 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
3727 msgid "Search failed"
3728 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
3729
3730 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
3731 msgid "Search string not found."
3732 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
3733
3734 #: src/message_search.c:191
3735 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3736 msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
3737
3738 #: src/message_search.c:194
3739 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3740 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
3741
3742 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
3743 msgid "Search finished"
3744 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
3745
3746 #: src/messageview.c:316
3747 msgid "<No Return-Path found>"
3748 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
3749
3750 #: src/messageview.c:324
3751 #, c-format
3752 msgid ""
3753 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3754 "does not correspond to the return path:\n"
3755 "Notification address: %s\n"
3756 "Return path: %s\n"
3757 "It is advised to not to send the return receipt."
3758 msgstr ""
3759
3760 #: src/messageview.c:332
3761 msgid "+Don't Send"
3762 msgstr ""
3763
3764 #: src/messageview.c:341
3765 msgid ""
3766 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3767 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3768 "officially addressed to you.\n"
3769 "Receipt notification cancelled."
3770 msgstr ""
3771
3772 #: src/messageview.c:409
3773 msgid ""
3774 "Error occurred while sending the notification.\n"
3775 "Put this notification into queue folder?"
3776 msgstr ""
3777 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
3778 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
3779
3780 #: src/messageview.c:415
3781 msgid "Can't queue the notification."
3782 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
3783
3784 #: src/messageview.c:418
3785 msgid "Error occurred while sending the notification."
3786 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
3787
3788 #: src/messageview.c:448 src/messageview.c:685
3789 msgid "can't get message file path.\n"
3790 msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïúòÿ äî ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî.\n"
3791
3792 #: src/messageview.c:670
3793 msgid "This messages asks for a return receipt."
3794 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå."
3795
3796 #: src/messageview.c:671
3797 msgid "Send receipt"
3798 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
3799
3800 #: src/messageview.c:724
3801 msgid "Return Receipt Notification"
3802 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
3803
3804 #: src/messageview.c:725
3805 msgid ""
3806 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3807 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3808 "notification:"
3809 msgstr ""
3810
3811 #: src/messageview.c:729
3812 msgid "Send Notification"
3813 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
3814
3815 #: src/messageview.c:729
3816 msgid "+Cancel"
3817 msgstr "+Îòêàç"
3818
3819 #: src/mh.c:416
3820 #, c-format
3821 msgid "can't copy message %s to %s\n"
3822 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå %s â %s\n"
3823
3824 #: src/mh.c:512 src/procmsg.c:1529
3825 msgid "Can't open mark file.\n"
3826 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ìàðêèðàíèÿ ôàéë.\n"
3827
3828 #: src/mimeview.c:114
3829 msgid "/_Open"
3830 msgstr "/_Îòâîðè"
3831
3832 #: src/mimeview.c:115
3833 msgid "/Open _with..."
3834 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
3835
3836 #: src/mimeview.c:116
3837 msgid "/_Display as text"
3838 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
3839
3840 #: src/mimeview.c:117
3841 msgid "/_Display image"
3842 msgstr "/_Ïîêàæè êàðòèíêàòà"
3843
3844 #: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:439
3845 msgid "/_Save as..."
3846 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
3847
3848 #: src/mimeview.c:119
3849 msgid "/Save _all..."
3850 msgstr "/_Çàïàçè âñè÷êî..."
3851
3852 #: src/mimeview.c:122
3853 msgid "/_Check signature"
3854 msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
3855
3856 #: src/mimeview.c:150
3857 msgid "MIME Type"
3858 msgstr "MIME Òèï"
3859
3860 #: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2132
3861 msgid "Text"
3862 msgstr "Òåêñò"
3863
3864 #: src/mimeview.c:269
3865 msgid "Select \"Check signature\" to check"
3866 msgstr "Èçáåðè \"Ïðîâåðè ïîäïèñà\" çà äà ïðîâåðèø"
3867
3868 #: src/mimeview.c:782 src/mimeview.c:842 src/mimeview.c:902 src/mimeview.c:921
3869 #: src/mimeview.c:945
3870 msgid "Can't save the part of multipart message."
3871 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3872
3873 #: src/mimeview.c:807 src/mimeview.c:889 src/summaryview.c:3315
3874 msgid "Save as"
3875 msgstr "Çàïàçè êàòî"
3876
3877 #: src/mimeview.c:836 src/mimeview.c:894 src/summaryview.c:3320
3878 msgid "Overwrite"
3879 msgstr "Ïðåçàïèøè"
3880
3881 #: src/mimeview.c:837 src/mimeview.c:895
3882 msgid "Overwrite existing file?"
3883 msgstr "Äà ïðåçàïèøà âúðõó ñúùåñòâóâàù ôàéë?"
3884
3885 #: src/mimeview.c:955
3886 msgid "Open with"
3887 msgstr "Îòâîðè ñúñ"
3888
3889 #: src/mimeview.c:956
3890 #, c-format
3891 msgid ""
3892 "Enter the command line to open file:\n"
3893 "(`%s' will be replaced with file name)"
3894 msgstr ""
3895
3896 #: src/mimeview.c:1012
3897 #, c-format
3898 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
3899 msgstr ""
3900
3901 #: src/news.c:177
3902 #, c-format
3903 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3904 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
3905
3906 #: src/news.c:279
3907 #, c-format
3908 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
3909 msgstr "NNTP âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêúñíàòà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
3910
3911 #: src/news.c:376
3912 #, c-format
3913 msgid "can't select group %s\n"
3914 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ãðóïà %s\n"
3915
3916 #: src/news.c:386
3917 #, c-format
3918 msgid "can't read article %d\n"
3919 msgstr "íå ìîãà äà ïðî÷åòà àðòèêóë %d\n"
3920
3921 #: src/news.c:408 src/news.c:729 src/news.c:1065
3922 #, c-format
3923 msgid "can't set group: %s\n"
3924 msgstr ""
3925
3926 #: src/news.c:509
3927 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
3928 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà\n"
3929
3930 #: src/news.c:626
3931 msgid "can't post article.\n"
3932 msgstr "íå ìîãà äà ïóáëèêóâàì àðòèêóëà.\n"
3933
3934 #: src/news.c:646
3935 #, c-format
3936 msgid "can't retrieve article %d\n"
3937 msgstr "ìå ìîãà äà ïîëó÷à àðòèêóë %d\n"
3938
3939 #: src/news.c:735 src/news.c:1070
3940 #, c-format
3941 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3942 msgstr ""
3943
3944 #: src/news.c:758 src/news.c:1175
3945 #, c-format
3946 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3947 msgstr ""
3948
3949 #: src/news.c:761 src/news.c:1110 src/news.c:1178
3950 msgid "can't get xover\n"
3951 msgstr ""
3952
3953 #: src/news.c:767 src/news.c:1115 src/news.c:1184
3954 msgid "error occurred while getting xover.\n"
3955 msgstr ""
3956
3957 #: src/news.c:775 src/news.c:1121 src/news.c:1192
3958 #, c-format
3959 msgid "invalid xover line: %s\n"
3960 msgstr ""
3961
3962 #: src/news.c:793 src/news.c:818 src/news.c:1135 src/news.c:1149
3963 #: src/news.c:1210 src/news.c:1235
3964 msgid "can't get xhdr\n"
3965 msgstr ""
3966
3967 #: src/news.c:801 src/news.c:826 src/news.c:1140 src/news.c:1154
3968 #: src/news.c:1218 src/news.c:1243
3969 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
3970 msgstr ""
3971
3972 #: src/news.c:1090
3973 #, c-format
3974 msgid "error occurred while getting %s.\n"
3975 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
3976
3977 #: src/news.c:1107
3978 #, c-format
3979 msgid "getting xover %d in %s...\n"
3980 msgstr ""
3981
3982 #: src/nntp.c:60
3983 #, c-format
3984 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
3985 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
3986
3987 #: src/nntp.c:139 src/nntp.c:202
3988 #, c-format
3989 msgid "protocol error: %s\n"
3990 msgstr ""
3991
3992 #: src/nntp.c:162 src/nntp.c:208
3993 msgid "protocol error\n"
3994 msgstr ""
3995
3996 #: src/nntp.c:258 src/nntp.c:264
3997 msgid "Error occurred while posting\n"
3998 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
3999
4000 #: src/passphrase.c:85
4001 msgid "Passphrase"
4002 msgstr ""
4003
4004 #: src/passphrase.c:253
4005 msgid "[no user id]"
4006 msgstr ""
4007
4008 #: src/passphrase.c:257
4009 #, c-format
4010 msgid ""
4011 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4012 "\n"
4013 "  %.*s  \n"
4014 "(%.*s)\n"
4015 msgstr ""
4016
4017 #: src/passphrase.c:261
4018 msgid ""
4019 "Bad passphrase! Try again...\n"
4020 "\n"
4021 msgstr ""
4022
4023 #: src/pop.c:66
4024 #, c-format
4025 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4026 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
4027
4028 #: src/pop.c:72
4029 #, c-format
4030 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4031 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
4032
4033 #: src/pop.c:138
4034 msgid "can't start TLS session\n"
4035 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
4036
4037 #: src/pop.c:166 src/pop.c:195 src/pop.c:247
4038 msgid "error occurred on authentication\n"
4039 msgstr ""
4040
4041 #: src/pop.c:191 src/pop.c:243
4042 msgid "mailbox is locked\n"
4043 msgstr ""
4044
4045 #: src/pop.c:212
4046 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4047 msgstr ""
4048
4049 #: src/pop.c:219
4050 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4051 msgstr ""
4052
4053 #: src/pop.c:269 src/pop.c:308
4054 msgid "POP3 protocol error\n"
4055 msgstr ""
4056
4057 #: src/pop.c:387 src/pop.c:437
4058 msgid "Socket error\n"
4059 msgstr ""
4060
4061 #: src/prefs.c:270
4062 #, c-format
4063 msgid "no permission - %s\n"
4064 msgstr ""
4065
4066 #: src/prefs.c:477
4067 msgid "Apply"
4068 msgstr "Ïðèëîæè"
4069
4070 #: src/prefs_account.c:671
4071 #, c-format
4072 msgid "Account%d"
4073 msgstr "Àêàóíò%d"
4074
4075 #: src/prefs_account.c:690
4076 msgid "Preferences for new account"
4077 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
4078
4079 #: src/prefs_account.c:695
4080 msgid "Account preferences"
4081 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
4082
4083 #: src/prefs_account.c:745 src/prefs_common.c:1006
4084 msgid "Receive"
4085 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
4086
4087 #: src/prefs_account.c:749 src/prefs_common.c:1010
4088 msgid "Compose"
4089 msgstr "Ñú÷èíè"
4090
4091 #: src/prefs_account.c:752 src/prefs_common.c:1023
4092 msgid "Privacy"
4093 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
4094
4095 #: src/prefs_account.c:756
4096 msgid "SSL"
4097 msgstr "SSL"
4098
4099 #: src/prefs_account.c:759
4100 msgid "Advanced"
4101 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
4102
4103 #: src/prefs_account.c:837
4104 msgid "Name of this account"
4105 msgstr "Èìå çà òîçè àêàóíò"
4106
4107 #: src/prefs_account.c:846
4108 msgid "Set as default"
4109 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
4110
4111 #: src/prefs_account.c:850
4112 msgid "Personal information"
4113 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
4114
4115 #: src/prefs_account.c:859
4116 msgid "Full name"
4117 msgstr "Ïúëíî èìå"
4118
4119 #: src/prefs_account.c:865
4120 msgid "Mail address"
4121 msgstr "E-mail àäðåñ"
4122
4123 #: src/prefs_account.c:871
4124 msgid "Organization"
4125 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
4126
4127 #: src/prefs_account.c:895
4128 msgid "Server information"
4129 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
4130
4131 #: src/prefs_account.c:916
4132 msgid "POP3 (normal)"
4133 msgstr ""
4134
4135 #: src/prefs_account.c:918
4136 msgid "POP3 (APOP auth)"
4137 msgstr ""
4138
4139 #: src/prefs_account.c:920 src/prefs_account.c:1692 src/prefs_account.c:1916
4140 msgid "IMAP4"
4141 msgstr ""
4142
4143 #: src/prefs_account.c:922
4144 msgid "News (NNTP)"
4145 msgstr ""
4146
4147 #: src/prefs_account.c:924
4148 msgid "None (local)"
4149 msgstr ""
4150
4151 #: src/prefs_account.c:944
4152 msgid "This server requires authentication"
4153 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà èäåíòèôèêàöèÿ"
4154
4155 #: src/prefs_account.c:988
4156 msgid "News server"
4157 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
4158
4159 #: src/prefs_account.c:994
4160 msgid "Server for receiving"
4161 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
4162
4163 #: src/prefs_account.c:1000
4164 msgid "Local mailbox file"
4165 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
4166
4167 #: src/prefs_account.c:1007
4168 msgid "SMTP server (send)"
4169 msgstr "SMTP ñúðâúð(èçïðàùàíå)"
4170
4171 #: src/prefs_account.c:1015
4172 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4173 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
4174
4175 #: src/prefs_account.c:1024
4176 msgid "command to send mails"
4177 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
4178
4179 #: src/prefs_account.c:1031 src/prefs_account.c:1343
4180 msgid "User ID"
4181 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
4182
4183 #: src/prefs_account.c:1037 src/prefs_account.c:1352
4184 msgid "Password"
4185 msgstr "Ïàðîëà"
4186
4187 #: src/prefs_account.c:1103 src/prefs_account.c:1675
4188 msgid "POP3"
4189 msgstr ""
4190
4191 #: src/prefs_account.c:1111
4192 msgid "Remove messages on server when received"
4193 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
4194
4195 #: src/prefs_account.c:1122
4196 msgid "Remove after"
4197 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
4198
4199 #: src/prefs_account.c:1131
4200 msgid "days"
4201 msgstr "äíè"
4202
4203 #: src/prefs_account.c:1148
4204 msgid "(0 days: remove immediately)"
4205 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
4206
4207 #: src/prefs_account.c:1155
4208 msgid "Download all messages on server"
4209 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
4210
4211 #: src/prefs_account.c:1157
4212 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
4213 msgstr "Èçïîëçâàé ïðàâèëàòà çà ôèëòðèðàíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4214
4215 #: src/prefs_account.c:1159
4216 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
4217 msgstr "Èçòðèé ñëåä èçòåãëÿíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4218
4219 #: src/prefs_account.c:1165
4220 msgid "Receive size limit"
4221 msgstr "Ïîëó÷è îãðàíè÷åíèåòî íà ðàçìåðà"
4222
4223 #: src/prefs_account.c:1179
4224 msgid "Filter messages on receiving"
4225 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
4226
4227 #: src/prefs_account.c:1187
4228 msgid "Default inbox"
4229 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
4230
4231 #: src/prefs_account.c:1210
4232 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4233 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
4234
4235 #: src/prefs_account.c:1217
4236 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4237 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
4238
4239 #: src/prefs_account.c:1271
4240 msgid "Add Date header field"
4241 msgstr "Äîáàâè äàòà â çàãëàâíàòà ÷àñò"
4242
4243 #: src/prefs_account.c:1272
4244 msgid "Generate Message-ID"
4245 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
4246
4247 #: src/prefs_account.c:1279
4248 msgid "Add user-defined header"
4249 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
4250
4251 #: src/prefs_account.c:1281 src/prefs_common.c:2365 src/prefs_common.c:2390
4252 msgid " Edit... "
4253 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
4254
4255 #: src/prefs_account.c:1291
4256 msgid "Authentication"
4257 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ"
4258
4259 #: src/prefs_account.c:1299
4260 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4261 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
4262
4263 #: src/prefs_account.c:1314
4264 msgid "Authentication method"
4265 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4266
4267 #: src/prefs_account.c:1324
4268 msgid "Automatic"
4269 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
4270
4271 #: src/prefs_account.c:1374
4272 msgid ""
4273 "If you leave these entries empty, the same\n"
4274 "user ID and password as receiving will be used."
4275 msgstr ""
4276
4277 #: src/prefs_account.c:1383
4278 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4279 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
4280
4281 #: src/prefs_account.c:1398
4282 msgid "POP authentication timeout: "
4283 msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout:"
4284
4285 #: src/prefs_account.c:1407
4286 msgid "minutes"
4287 msgstr "ìèíóòè"
4288
4289 #: src/prefs_account.c:1449
4290 msgid "Signature file"
4291 msgstr "Ôàéë ñ ïîäïèñà"
4292
4293 #: src/prefs_account.c:1457
4294 msgid "Automatically set the following addresses"
4295 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
4296
4297 #: src/prefs_account.c:1466 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
4298 msgid "Cc"
4299 msgstr "Cc"
4300
4301 #: src/prefs_account.c:1479
4302 msgid "Bcc"
4303 msgstr "Bcc"
4304
4305 #: src/prefs_account.c:1492
4306 msgid "Reply-To"
4307 msgstr "Reply-To"
4308
4309 #: src/prefs_account.c:1542
4310 msgid "Encrypt message by default"
4311 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4312
4313 #: src/prefs_account.c:1544
4314 msgid "Sign message by default"
4315 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4316
4317 #: src/prefs_account.c:1546
4318 msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
4319 msgstr ""
4320
4321 #: src/prefs_account.c:1548
4322 msgid "Use clear text signature"
4323 msgstr ""
4324
4325 #: src/prefs_account.c:1552
4326 msgid "Sign key"
4327 msgstr "Ïîäïèñâàù êëþ÷"
4328
4329 #: src/prefs_account.c:1560
4330 msgid "Use default GnuPG key"
4331 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
4332
4333 #: src/prefs_account.c:1569
4334 msgid "Select key by your email address"
4335 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
4336
4337 #: src/prefs_account.c:1578
4338 msgid "Specify key manually"
4339 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
4340
4341 #: src/prefs_account.c:1594
4342 msgid "User or key ID:"
4343 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
4344
4345 #: src/prefs_account.c:1683 src/prefs_account.c:1700 src/prefs_account.c:1716
4346 #: src/prefs_account.c:1734
4347 msgid "Don't use SSL"
4348 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
4349
4350 #: src/prefs_account.c:1686
4351 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4352 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
4353
4354 #: src/prefs_account.c:1689 src/prefs_account.c:1706 src/prefs_account.c:1740
4355 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4356 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
4357
4358 #: src/prefs_account.c:1703
4359 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4360 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
4361
4362 #: src/prefs_account.c:1709
4363 msgid "NNTP"
4364 msgstr ""
4365
4366 #: src/prefs_account.c:1724
4367 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4368 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
4369
4370 #: src/prefs_account.c:1726
4371 msgid "Send (SMTP)"
4372 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
4373
4374 #: src/prefs_account.c:1737
4375 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4376 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
4377
4378 #: src/prefs_account.c:1862
4379 msgid "Specify SMTP port"
4380 msgstr "Îïðåäå ëè SMTP ïîðò"
4381
4382 #: src/prefs_account.c:1868
4383 msgid "Specify POP3 port"
4384 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
4385
4386 #: src/prefs_account.c:1874
4387 msgid "Specify IMAP4 port"
4388 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
4389
4390 #: src/prefs_account.c:1880
4391 msgid "Specify NNTP port"
4392 msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
4393
4394 #: src/prefs_account.c:1885
4395 msgid "Specify domain name"
4396 msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
4397
4398 #: src/prefs_account.c:1895
4399 msgid "Tunnel command to open connection"
4400 msgstr ""
4401
4402 #: src/prefs_account.c:1903
4403 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4404 msgstr ""
4405
4406 #: src/prefs_account.c:1927
4407 msgid "IMAP server directory"
4408 msgstr "IMAP ñúðâúð ïàïêà"
4409
4410 #: src/prefs_account.c:1981
4411 msgid "Put sent messages in"
4412 msgstr "Ïîñòàâè èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â"
4413
4414 #: src/prefs_account.c:1983
4415 msgid "Put draft messages in"
4416 msgstr "Ïîñòàâè ÷åðíîâèòå ñúîáùåíèÿ â"
4417
4418 #: src/prefs_account.c:1985
4419 msgid "Put deleted messages in"
4420 msgstr "Ïîñòàâè èçòðèòèòå ñúîáùåíèÿ â"
4421
4422 #: src/prefs_account.c:2049
4423 msgid "Account name is not entered."
4424 msgstr "Èìåòî íà àêàóíòà íå å âêàðàíî."
4425
4426 #: src/prefs_account.c:2053
4427 msgid "Mail address is not entered."
4428 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
4429
4430 #: src/prefs_account.c:2058
4431 msgid "SMTP server is not entered."
4432 msgstr "SMTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4433
4434 #: src/prefs_account.c:2063
4435 msgid "User ID is not entered."
4436 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ID íå å âúâåäåí."
4437
4438 #: src/prefs_account.c:2068
4439 msgid "POP3 server is not entered."
4440 msgstr "POP3 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4441
4442 #: src/prefs_account.c:2073
4443 msgid "IMAP4 server is not entered."
4444 msgstr "IMAP4 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4445
4446 #: src/prefs_account.c:2078
4447 msgid "NNTP server is not entered."
4448 msgstr "NNTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4449
4450 #: src/prefs_account.c:2084
4451 msgid "local mailbox filename is not entered."
4452 msgstr "ëîêàëíèÿ mailbox ôàéë íå å âúâåäåí."
4453
4454 #: src/prefs_account.c:2090
4455 msgid "mail command is not entered."
4456 msgstr "êîìàíäàòà çà ìàéë íå å âúâåäåíà."
4457
4458 #: src/prefs_account.c:2177
4459 msgid ""
4460 "It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
4461 "mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
4462 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4463 msgstr ""
4464
4465 #: src/prefs_actions.c:287
4466 msgid "Actions setting"
4467 msgstr "Íàñòðîéêè íà äåéñòâèÿòà"
4468
4469 #: src/prefs_actions.c:309
4470 msgid "Menu name:"
4471 msgstr "Èìå íà ìåíþ:"
4472
4473 #: src/prefs_actions.c:318
4474 msgid "Command line:"
4475 msgstr "Êîìàíäà:"
4476
4477 #: src/prefs_actions.c:330
4478 #, c-format
4479 msgid ""
4480 "Menu name:\n"
4481 " Use / in menu name to make submenus.\n"
4482 "Command line:\n"
4483 " Begin with:\n"
4484 "   | to send message body or selection to command\n"
4485 "   > to send user provided text to command\n"
4486 "   * to send user provided hidden text to command\n"
4487 " End with:\n"
4488 "   | to replace message body or selection with command output\n"
4489 "   & to run command asynchronously\n"
4490 " Use %f for message file name\n"
4491 "   %F for the list of the file names of selected messages\n"
4492 "   %p for the selected message MIME part."
4493 msgstr ""
4494
4495 #: src/prefs_actions.c:364 src/prefs_filter.c:400 src/prefs_filtering.c:521
4496 #: src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:216
4497 #: src/prefs_toolbar.c:817
4498 msgid "Register"
4499 msgstr "Çàïèøè"
4500
4501 #: src/prefs_actions.c:370 src/prefs_filter.c:406 src/prefs_filtering.c:527
4502 #: src/prefs_matcher.c:499 src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:222
4503 #: src/prefs_toolbar.c:823
4504 msgid " Substitute "
4505 msgstr "Çàìåíè"
4506
4507 #: src/prefs_actions.c:383
4508 msgid " Syntax help "
4509 msgstr ""
4510
4511 #: src/prefs_actions.c:402
4512 msgid "Registered actions"
4513 msgstr "Çàïèñàíè äåéñòâèÿ"
4514
4515 #: src/prefs_actions.c:670 src/prefs_actions.c:675
4516 msgid "Could not get message file."
4517 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî."
4518
4519 #: src/prefs_actions.c:683
4520 msgid "Could not get message part."
4521 msgstr ""
4522
4523 #: src/prefs_actions.c:689
4524 msgid "No message part selected."
4525 msgstr ""
4526
4527 #: src/prefs_actions.c:693
4528 msgid "No message file selected."
4529 msgstr ""
4530
4531 #: src/prefs_actions.c:712
4532 msgid "Can't get part of multipart message"
4533 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå"
4534
4535 #: src/prefs_actions.c:734 src/prefs_filter.c:628 src/prefs_filtering.c:726
4536 #: src/prefs_filtering.c:788 src/prefs_filtering.c:811 src/prefs_matcher.c:614
4537 #: src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484
4538 #: src/prefs_template.c:309
4539 msgid "(New)"
4540 msgstr "(Íîâ)"
4541
4542 #: src/prefs_actions.c:780
4543 msgid "Menu name is not set."
4544 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî íå å ïîñî÷åíî."
4545
4546 #: src/prefs_actions.c:785
4547 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4548 msgstr ""
4549
4550 #: src/prefs_actions.c:795
4551 msgid "Menu name is too long."
4552 msgstr ""
4553
4554 #: src/prefs_actions.c:804
4555 msgid "Command line not set."
4556 msgstr "Êîìàíäàòà íå å ïîñî÷åíà."
4557
4558 #: src/prefs_actions.c:809
4559 msgid "Menu name and command are too long."
4560 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî è êîìàíäàòà çà òâúðäå äúëãè."
4561
4562 #: src/prefs_actions.c:814
4563 #, c-format
4564 msgid ""
4565 "The command\n"
4566 "%s\n"
4567 "has a syntax error."
4568 msgstr ""
4569
4570 #: src/prefs_actions.c:875
4571 msgid "Delete action"
4572 msgstr "Èçòðèé äåéñòâèåòî"
4573
4574 #: src/prefs_actions.c:876
4575 msgid "Do you really want to delete this action?"
4576 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîâà äåéñòâèå?"
4577
4578 #: src/prefs_actions.c:1079
4579 #, c-format
4580 msgid ""
4581 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
4582 "because it contains %%f, %%F or %%p."
4583 msgstr ""
4584
4585 #: src/prefs_actions.c:1252
4586 #, c-format
4587 msgid ""
4588 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
4589 "%s"
4590 msgstr ""
4591
4592 #: src/prefs_actions.c:1338
4593 #, c-format
4594 msgid ""
4595 "Could not fork to execute the following command:\n"
4596 "%s\n"
4597 "%s"
4598 msgstr ""
4599 "Íå ìîãà äà èçïúëíÿ âúøíàòà êîìàíäà:\n"
4600 "%s\n"
4601 "%s"
4602
4603 #: src/prefs_actions.c:1565
4604 #, c-format
4605 msgid "--- Running: %s\n"
4606 msgstr ""
4607
4608 #: src/prefs_actions.c:1569
4609 #, c-format
4610 msgid "--- Ended: %s\n"
4611 msgstr ""
4612
4613 #: src/prefs_actions.c:1603
4614 msgid "Action's input/output"
4615 msgstr ""
4616
4617 #: src/prefs_actions.c:1649
4618 msgid " Send "
4619 msgstr "Èçïðàùàíå"
4620
4621 #: src/prefs_actions.c:1660
4622 msgid "Abort"
4623 msgstr "Ïðåêðàòÿâàíå"
4624
4625 #: src/prefs_common.c:989
4626 msgid "Common Preferences"
4627 msgstr "Îáùè Íàñòðîéêè"
4628
4629 #: src/prefs_common.c:1013
4630 msgid "Spell Checker"
4631 msgstr ""
4632
4633 #: src/prefs_common.c:1016
4634 msgid "Quote"
4635 msgstr "Öèòàòè"
4636
4637 #: src/prefs_common.c:1018
4638 msgid "Display"
4639 msgstr "Ïîêàçâàíå"
4640
4641 #: src/prefs_common.c:1020
4642 msgid "Message"
4643 msgstr "Ñúîáùåíèå"
4644
4645 #: src/prefs_common.c:1028 src/select-keys.c:324
4646 msgid "Other"
4647 msgstr "Äðóãè"
4648
4649 #: src/prefs_common.c:1077 src/prefs_common.c:1292
4650 msgid "External program"
4651 msgstr "Âúíøíà ïðîãðàìà"
4652
4653 #: src/prefs_common.c:1086
4654 msgid "Use external program for incorporation"
4655 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà âêë÷âàíå"
4656
4657 #: src/prefs_common.c:1093 src/prefs_common.c:1307
4658 msgid "Command"
4659 msgstr "Êîìàíäà"
4660
4661 #: src/prefs_common.c:1107
4662 msgid "Local spool"
4663 msgstr "Ëîêàëíà îïàøêà"
4664
4665 #: src/prefs_common.c:1118
4666 msgid "Incorporate from spool"
4667 msgstr "Âêëþ÷è îò îïàøêàòà"
4668
4669 #: src/prefs_common.c:1120
4670 msgid "Filter on incorporation"
4671 msgstr "Ôèëòðèðàé ïðè âêëþ÷âàíå"
4672
4673 #: src/prefs_common.c:1128
4674 msgid "Spool directory"
4675 msgstr "Ïàïêà íà îïàøêàòà"
4676
4677 #: src/prefs_common.c:1146
4678 msgid "Auto-check new mail"
4679 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà"
4680
4681 #: src/prefs_common.c:1148
4682 msgid "every"
4683 msgstr "âñåêè"
4684
4685 #: src/prefs_common.c:1160
4686 msgid "minute(s)"
4687 msgstr "ìèíóòè"
4688
4689 #: src/prefs_common.c:1169
4690 msgid "Check new mail on startup"
4691 msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà ïðè ñòàðòèðàíå"
4692
4693 #: src/prefs_common.c:1171
4694 msgid "Update all local folders after incorporation"
4695 msgstr "Îáíîâè âñè÷êè ëîêàëíè ïàïêè ñëåä âêëþ÷âàíå"
4696
4697 #: src/prefs_common.c:1174
4698 msgid "Run command when new mail arrives"
4699 msgstr ""
4700
4701 #: src/prefs_common.c:1184
4702 msgid "after autochecking"
4703 msgstr ""
4704
4705 #: src/prefs_common.c:1186
4706 msgid "after manual checking"
4707 msgstr ""
4708
4709 #: src/prefs_common.c:1200
4710 #, c-format
4711 msgid ""
4712 "Command to execute:\n"
4713 "(use %d as number of new mails)"
4714 msgstr ""
4715
4716 #: src/prefs_common.c:1226
4717 msgid ""
4718 "Maximum number of articles to download\n"
4719 "(unlimited if 0 is specified)"
4720 msgstr ""
4721 "Ìàêñèìàëåí áðîé àðòèêóëè çà ñâàëÿíå\n"
4722 "(íåîãðàíè÷åí êîãàòî å ïîñî÷åíà 0)"
4723
4724 #: src/prefs_common.c:1300
4725 msgid "Use external program for sending"
4726 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà èçïðàùàíå"
4727
4728 #: src/prefs_common.c:1326
4729 msgid "Save sent messages to Sent"
4730 msgstr "Çàïàçâàé èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â ïàïêà Èçïðàòåíè"
4731
4732 #: src/prefs_common.c:1328
4733 msgid "Queue messages that fail to send"
4734 msgstr "Íàðåæäàé ïðè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿòà êîèòî íå ñà èçïðàòåíè óñïåøíî"
4735
4736 #: src/prefs_common.c:1334
4737 msgid "Outgoing codeset"
4738 msgstr "charset â õåäúðà"
4739
4740 #: src/prefs_common.c:1349
4741 msgid "Automatic (Recommended)"
4742 msgstr "Àâòîìàòè÷íî (Ïðåïîðú÷èòåëíî)"
4743
4744 #: src/prefs_common.c:1350
4745 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
4746 msgstr ""
4747
4748 #: src/prefs_common.c:1352
4749 msgid "Unicode (UTF-8)"
4750 msgstr ""
4751
4752 #: src/prefs_common.c:1354
4753 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
4754 msgstr ""
4755
4756 #: src/prefs_common.c:1355
4757 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
4758 msgstr "Western European (ISO-8859-15)"
4759
4760 #: src/prefs_common.c:1356
4761 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
4762 msgstr "Central European (ISO-8859-2)"
4763
4764 #: src/prefs_common.c:1357
4765 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
4766 msgstr "Baltic (ISO-8859-13)"
4767
4768 #: src/prefs_common.c:1358
4769 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
4770 msgstr "Baltic (ISO-8859-4)"
4771
4772 #: src/prefs_common.c:1359
4773 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
4774 msgstr "Greek (ISO-8859-7)"
4775
4776 #: src/prefs_common.c:1360
4777 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
4778 msgstr "Turkish (ISO-8859-9)"
4779
4780 #: src/prefs_common.c:1362
4781 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4782 msgstr "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4783
4784 #: src/prefs_common.c:1364
4785 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
4786 msgstr "Cyrillic (KOI8-R)"
4787
4788 #: src/prefs_common.c:1366
4789 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
4790 msgstr "Cyrillic (Windows-1251)"
4791
4792 #: src/prefs_common.c:1367
4793 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
4794 msgstr "Cyrillic (KOI8-U)"
4795
4796 #: src/prefs_common.c:1369
4797 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
4798 msgstr "Japanese (ISO-2022-JP)"
4799
4800 #: src/prefs_common.c:1371
4801 msgid "Japanese (EUC-JP)"
4802 msgstr "Japanese (EUC-JP)"
4803
4804 #: src/prefs_common.c:1372
4805 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
4806 msgstr "Japanese (Shift_JIS)"
4807
4808 #: src/prefs_common.c:1374
4809 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
4810 msgstr "Simplified Chinese (GB2312)"
4811
4812 #: src/prefs_common.c:1375
4813 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
4814 msgstr "Traditional Chinese (Big5)"
4815
4816 #: src/prefs_common.c:1377
4817 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4818 msgstr "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4819
4820 #: src/prefs_common.c:1378
4821 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
4822 msgstr "Chinese (ISO-2022-CN)"
4823
4824 #: src/prefs_common.c:1380
4825 msgid "Korean (EUC-KR)"
4826 msgstr "Korean (EUC-KR)"
4827
4828 #: src/prefs_common.c:1381
4829 msgid "Thai (TIS-620)"
4830 msgstr "Thai (TIS-620)"
4831
4832 #: src/prefs_common.c:1382
4833 msgid "Thai (Windows-874)"
4834 msgstr "Thai (Windows-874)"
4835
4836 #: src/prefs_common.c:1391
4837 msgid ""
4838 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
4839 "for the current locale will be used."
4840 msgstr ""
4841 "Àêî 'Àâòîìàòè÷íî' å èçáðàíî, ùå áúäå èçïîëçâàíî\n"
4842 "êîäèðàíåòî íà òåêóùèÿ ëîêàë."
4843
4844 #: src/prefs_common.c:1518
4845 msgid "Select dictionaries location"
4846 msgstr ""
4847
4848 #: src/prefs_common.c:1581
4849 msgid "Global spelling checker settings"
4850 msgstr ""
4851
4852 #: src/prefs_common.c:1588
4853 msgid "Enable spell checker"
4854 msgstr ""
4855
4856 #: src/prefs_common.c:1599
4857 msgid "Enable alternate dictionary"
4858 msgstr ""
4859
4860 #: src/prefs_common.c:1601
4861 msgid ""
4862 "Enabling alternate dictionary makes switching\n"
4863 "with the last used dictionary faster."
4864 msgstr ""
4865
4866 #: src/prefs_common.c:1612
4867 msgid "Dictionaries path:"
4868 msgstr ""
4869
4870 #: src/prefs_common.c:1639
4871 msgid "Default dictionary:"
4872 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðå÷íèê:"
4873
4874 #: src/prefs_common.c:1655
4875 msgid "Default suggestion mode"
4876 msgstr ""
4877
4878 #: src/prefs_common.c:1670
4879 msgid "Misspelled word color:"
4880 msgstr "Öâÿò íà ãðåøíàòà äóìà:"
4881
4882 #: src/prefs_common.c:1758 src/toolbar.c:291
4883 msgid "Signature"
4884 msgstr "Ïîäïèñ"
4885
4886 #: src/prefs_common.c:1766
4887 msgid "Insert signature automatically"
4888 msgstr "Âìúêíè àâòîìàòè÷íî ïîäïèñà"
4889
4890 #: src/prefs_common.c:1771
4891 msgid "Signature separator"
4892 msgstr "Ðàçäåëèòåë çà ïîäïèñà"
4893
4894 #: src/prefs_common.c:1782
4895 msgid "Automatic account selection"
4896 msgstr "Àâòîìàòè÷åí èçáîð íà àêàóíò"
4897
4898 #: src/prefs_common.c:1790
4899 msgid "when replying"
4900 msgstr "êîãàòî îòãîâàðÿø"
4901
4902 #: src/prefs_common.c:1792
4903 msgid "when forwarding"
4904 msgstr "êîãàòî ïðåïðàùàø"
4905
4906 #: src/prefs_common.c:1794
4907 msgid "when re-editing"
4908 msgstr "êîãàòî ðåäàêòèðàø ïîâòîðíî"
4909
4910 #: src/prefs_common.c:1801
4911 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
4912 msgstr "/Reply áóòîíà äà èçïúëíÿâà mailing list reply"
4913
4914 #: src/prefs_common.c:1804
4915 msgid "Automatically launch the external editor"
4916 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñòàðòèðàé âúíøíèÿ ðåäàêòîð"
4917
4918 #: src/prefs_common.c:1811 src/prefs_filtering.c:231
4919 msgid "Forward as attachment"
4920 msgstr "Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
4921
4922 #: src/prefs_common.c:1814
4923 msgid "Block cursor"
4924 msgstr "Áëîêîâ êóðñîð"
4925
4926 #: src/prefs_common.c:1817
4927 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
4928 msgstr "Çàïàçè îðèãèíàëíèÿ 'From' êîãàòî ïðåíàñî÷âàø"
4929
4930 #: src/prefs_common.c:1825
4931 msgid "Autosave to drafts every "
4932 msgstr "Àâòîìàòè÷íî çàïàçâàé â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå âñåêè "
4933
4934 #: src/prefs_common.c:1832 src/prefs_common.c:1877
4935 msgid "characters"
4936 msgstr "çíàêà"
4937
4938 #: src/prefs_common.c:1840
4939 msgid "Undo level"
4940 msgstr "Íèâî íà îòìÿíà"
4941
4942 #: src/prefs_common.c:1853
4943 msgid "Message wrapping"
4944 msgstr "ïðåíàñÿíå â ñúîáùåíèÿòà"
4945
4946 #: src/prefs_common.c:1865
4947 msgid "Wrap messages at"
4948 msgstr "Ïðåíàñÿé ñúîáùåíèÿòà íà"
4949
4950 #: src/prefs_common.c:1885
4951 msgid "Wrap quotation"
4952 msgstr "Ïðåíàñÿé öèòèðàíèòå"
4953
4954 #: src/prefs_common.c:1887
4955 msgid "Wrap on input"
4956 msgstr "Ïðåíàñÿé ïðè âêàðâàíå"
4957
4958 #: src/prefs_common.c:1890
4959 msgid "Wrap before sending"
4960 msgstr "Ïðåíåñè ïðåäè èçïðàùàíå"
4961
4962 #: src/prefs_common.c:1893
4963 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
4964 msgstr "'Óìíî' ïðåíàñÿíå (ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÍÎ)"
4965
4966 #: src/prefs_common.c:1961
4967 msgid "Reply will quote by default"
4968 msgstr ""
4969
4970 #: src/prefs_common.c:1963
4971 msgid "Reply format"
4972 msgstr "Ôîðìàò íà îòãîâîðà"
4973
4974 #: src/prefs_common.c:1978 src/prefs_common.c:2017
4975 msgid "Quotation mark"
4976 msgstr "Ìàðêèðàíå íà öèòàòà"
4977
4978 #: src/prefs_common.c:2002
4979 msgid "Forward format"
4980 msgstr "Ôîðìàò íà ïðåïðàùàíå"
4981
4982 #: src/prefs_common.c:2046
4983 msgid " Description of symbols "
4984 msgstr " Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå "
4985
4986 #: src/prefs_common.c:2054
4987 msgid "Quoting characters"
4988 msgstr "Çíàöè çà öèòèðàíå"
4989
4990 #: src/prefs_common.c:2069
4991 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
4992 msgstr ""
4993
4994 #: src/prefs_common.c:2122
4995 msgid "Font"
4996 msgstr "Øðèôò"
4997
4998 #: src/prefs_common.c:2151
4999 msgid "Small"
5000 msgstr ""
5001
5002 #: src/prefs_common.c:2170
5003 msgid "Normal"
5004 msgstr ""
5005
5006 #: src/prefs_common.c:2189
5007 msgid "Bold"
5008 msgstr "Óäåáåëåí"
5009
5010 #: src/prefs_common.c:2214
5011 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
5012 msgstr "Ïðåâåæäàé èìåòî íà çàãëàâêà (ñúùî êàòî 'Îò:', 'Òåìà:')"
5013
5014 #: src/prefs_common.c:2217
5015 msgid "Display unread number next to folder name"
5016 msgstr "Ïîêàçâàé áðîÿ íà íåïðî÷åòåíèòå ñëåä èìåòî íà ïàïêàòà"
5017
5018 #: src/prefs_common.c:2220
5019 msgid "Automatically display images"
5020 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàé êàðòèíêèòå"
5021
5022 #: src/prefs_common.c:2229
5023 msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
5024 msgstr ""
5025
5026 #: src/prefs_common.c:2244
5027 msgid "letters"
5028 msgstr "áóêâè"
5029
5030 #: src/prefs_common.c:2250
5031 msgid "Summary View"
5032 msgstr "Ñáîðåí èçãëåä"
5033
5034 #: src/prefs_common.c:2259
5035 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
5036 msgstr "Ïîêàçâàé ïîëó÷àòåëÿ â 'Îò' êîëîíàòà, àêî èçïðàùà÷à ñòå âèå"
5037
5038 #: src/prefs_common.c:2262
5039 msgid "Display sender using address book"
5040 msgstr "Ïîêàæè èçïðàùà÷à ïîëçâàéêè Àäðåñíèêà"
5041
5042 #: src/prefs_common.c:2264
5043 msgid "Enable horizontal scroll bar"
5044 msgstr "Ïîçâîëè õîðèçîíòàëíà ïðåâúðòàùà ëåíòà"
5045
5046 #: src/prefs_common.c:2266
5047 msgid "Expand threads"
5048 msgstr "Ðàçøèðåíè íèøêè"
5049
5050 #: src/prefs_common.c:2269
5051 msgid "Display unread messages with bold font"
5052 msgstr "Ïîêàçâàé íåïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ ñ óäåáåëåí øðèôò"
5053
5054 #: src/prefs_common.c:2277 src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3215
5055 msgid "Date format"
5056 msgstr "Ôîðìàò íà Äàòàòà"
5057
5058 #: src/prefs_common.c:2299
5059 msgid " Set displayed items of summary... "
5060 msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àðòèêóëè â îáùèÿ èçãëåä... "
5061
5062 #: src/prefs_common.c:2360
5063 msgid "Enable coloration of message"
5064 msgstr "Ïîçâîëè îöâåòÿâàíå íà ñúîáùåíèÿòà"
5065
5066 #: src/prefs_common.c:2379
5067 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
5068 msgstr "Ïîêàçâàé äâóáàéòîâè áóêâè è öèôðè ñ åäíîáàéòîâè çíàê"
5069
5070 #: src/prefs_common.c:2381
5071 msgid "Display header pane above message view"
5072 msgstr "Ïîêàçâàé òàáëèöà ñúñ çàãëàâêè îòãîðå â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
5073
5074 #: src/prefs_common.c:2388
5075 msgid "Display short headers on message view"
5076 msgstr "Ïîêàçâàé êúñè çàãëàâêè â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
5077
5078 #: src/prefs_common.c:2410
5079 msgid "Line space"
5080 msgstr "Ðàçñòîÿíèå ì/ó ðåäîâåòå"
5081
5082 #: src/prefs_common.c:2424 src/prefs_common.c:2464
5083 msgid "pixel(s)"
5084 msgstr "ïèêñåë(à)"
5085
5086 #: src/prefs_common.c:2429
5087 msgid "Leave space on head"
5088 msgstr "Îñòàâè ïðîñòðàíñòâî íàé-îòãîðå"
5089
5090 #: src/prefs_common.c:2431
5091 msgid "Scroll"
5092 msgstr "Ïðåâúðòàíå"
5093
5094 #: src/prefs_common.c:2438
5095 msgid "Half page"
5096 msgstr "Ïîëîâèí ñòðàíèöà"
5097
5098 #: src/prefs_common.c:2444
5099 msgid "Smooth scroll"
5100 msgstr "Ïëàâíî ïðåâúðòàíå"
5101
5102 #: src/prefs_common.c:2450
5103 msgid "Step"
5104 msgstr "Ñòúïêà"
5105
5106 #: src/prefs_common.c:2511
5107 msgid "Automatically check signatures"
5108 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé ïîäïèñèòå"
5109
5110 #: src/prefs_common.c:2514
5111 msgid "Show signature check result in a popup window"
5112 msgstr "Ïîêàæè ðåçóëòàòà îò ïðîâåðêàòà íà ïîäïèñà â èçêà÷àù ïðîçîðåö"
5113
5114 #: src/prefs_common.c:2517
5115 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5116 msgstr ""
5117
5118 #: src/prefs_common.c:2532
5119 msgid "Expire after"
5120 msgstr ""
5121
5122 #: src/prefs_common.c:2545
5123 msgid "minute(s) "
5124 msgstr "ìèíóòè"
5125
5126 #: src/prefs_common.c:2558
5127 msgid ""
5128 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
5129 " for the whole session)"
5130 msgstr ""
5131
5132 #: src/prefs_common.c:2568
5133 msgid "Grab input while entering a passphrase"
5134 msgstr ""
5135
5136 #: src/prefs_common.c:2573
5137 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5138 msgstr "Ïîêàæè ïðåäóïðåæäåíèå ïðè ñòàðòèðàíå, àêî GnuPG íå ðàáîòè"
5139
5140 #: src/prefs_common.c:2646
5141 msgid "Open message when cursor keys are pressed on summary"
5142 msgstr ""
5143
5144 #: src/prefs_common.c:2650
5145 msgid "Open first unread message when entering a folder"
5146 msgstr "Îòâîðè ïúðâîòî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå êîãàòî âëèçàø â ïàïêà"
5147
5148 #: src/prefs_common.c:2654
5149 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
5150 msgstr ""
5151
5152 #: src/prefs_common.c:2658
5153 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
5154 msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàåí íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
5155
5156 #: src/prefs_common.c:2666
5157 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5158 msgstr "Èçïúëíÿâàé íåçàáàâíî êîãàòî ñå ìåñòÿò èëè òðèÿò ñúîáùåíèÿ"
5159
5160 #: src/prefs_common.c:2673
5161 msgid ""
5162 "(Messages will be marked until execution\n"
5163 " if this is turned off)"
5164 msgstr ""
5165 "(Ñúîáùåíèÿòà ùå áúäàò ìàðêèðàíè ïî âðåìå ìà èçïúëåíèåòî\n"
5166 " àêî òîâà å èçêëþ÷åíî)"
5167
5168 #: src/prefs_common.c:2688
5169 msgid "Show send dialog"
5170 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà èçïðàùàíå"
5171
5172 #: src/prefs_common.c:2701 src/prefs_common.c:2718 src/prefs_common.c:2758
5173 msgid "Always"
5174 msgstr "Âèíàãè"
5175
5176 #: src/prefs_common.c:2702 src/prefs_common.c:2721
5177 msgid "Never"
5178 msgstr "Íèêîãà"
5179
5180 #: src/prefs_common.c:2706
5181 msgid "Show receive dialog"
5182 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
5183
5184 #: src/prefs_common.c:2719
5185 msgid "Only if a window is active"
5186 msgstr "Ñàìî êîãàòî ïðîçîðåöà å àêòèâåí"
5187
5188 #: src/prefs_common.c:2726
5189 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
5190 msgstr ""
5191
5192 #: src/prefs_common.c:2729
5193 msgid "Close receive dialog when finished"
5194 msgstr "Çàòâîðè äèàëîãà çà ïîëó÷àâàíå êîãàòî çàâúðøèø"
5195
5196 #: src/prefs_common.c:2740
5197 msgid "Add address to destination when double-clicked"
5198 msgstr "Äîáàâè àäðåñ äî ïðåäíàçíà÷åíèåòî êîãàòî ñå êëèêíå äâà ïúòè"
5199
5200 #: src/prefs_common.c:2747
5201 msgid "Show no-unread-message dialog"
5202 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîãà 'Íÿìà íåïðî÷åòåíè'"
5203
5204 #: src/prefs_common.c:2760
5205 msgid "Assume 'Yes'"
5206 msgstr "Äà"
5207
5208 #: src/prefs_common.c:2762
5209 msgid "Assume 'No'"
5210 msgstr "Íå"
5211
5212 #: src/prefs_common.c:2793
5213 msgid " Set key bindings... "
5214 msgstr "Íàñòðîé ñúêðàòåíèòå êëàâèøè"
5215
5216 #: src/prefs_common.c:2799
5217 msgid "Icon theme"
5218 msgstr ""
5219
5220 #: src/prefs_common.c:2872
5221 #, c-format
5222 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
5223 msgstr "Âúíøíè êîìàíäè (%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìå íà ôàéë / URL)"
5224
5225 #: src/prefs_common.c:2881
5226 msgid "Web browser"
5227 msgstr "Óåá áðàóçúð"
5228
5229 #: src/prefs_common.c:2904 src/summaryview.c:3366
5230 msgid "Print"
5231 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
5232
5233 #: src/prefs_common.c:2915 src/toolbar.c:293
5234 msgid "Editor"
5235 msgstr "Ðåäàêòîð"
5236
5237 #: src/prefs_common.c:2937
5238 msgid "Log Size"
5239 msgstr "Ðàçìåð íà ëîãà"
5240
5241 #: src/prefs_common.c:2944
5242 msgid "Clip the log size"
5243 msgstr ""
5244
5245 #: src/prefs_common.c:2949
5246 msgid "Log window length"
5247 msgstr "Äúëæèíà íà ëîã ïðîçîðåöà"
5248
5249 #: src/prefs_common.c:2961
5250 msgid "On exit"
5251 msgstr "Ïðè èçõîä"
5252
5253 #: src/prefs_common.c:2969
5254 msgid "Confirm on exit"
5255 msgstr "Ïîòâúæäàâàé èçëèçàíåòî"
5256
5257 #: src/prefs_common.c:2976
5258 msgid "Empty trash on exit"
5259 msgstr "Èçïðàçâàé Êîø÷åòî íà èçëèçàíå"
5260
5261 #: src/prefs_common.c:2978
5262 msgid "Ask before emptying"
5263 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ãî èçïðàçíèø"
5264
5265 #: src/prefs_common.c:2982
5266 msgid "Warn if there are queued messages"
5267 msgstr "Ïðåäóïðåæäàâàé àêî èìà ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
5268
5269 #: src/prefs_common.c:3153
5270 msgid "the full abbreviated weekday name"
5271 msgstr "íàïúëíî ñúêðàòåíîòî  äåëíè÷íî"
5272
5273 #: src/prefs_common.c:3154
5274 msgid "the full weekday name"
5275 msgstr "ïúëíîòî äåëíè÷íî èìå"
5276
5277 #: src/prefs_common.c:3155
5278 msgid "the abbreviated month name"
5279 msgstr "ñúêðàòåíîòî èìå íà ìåñåö"
5280
5281 #: src/prefs_common.c:3156
5282 msgid "the full month name"
5283 msgstr "ïúëíîòî èìå íà ìåñåö"
5284
5285 #: src/prefs_common.c:3157
5286 msgid "the preferred date and time for the current locale"
5287 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà è ÷àñ çà òåêóùèÿ ëîêàë"
5288
5289 #: src/prefs_common.c:3158
5290 msgid "the century number (year/100)"
5291 msgstr ""
5292
5293 #: src/prefs_common.c:3159
5294 msgid "the day of the month as a decimal number"
5295 msgstr "äåíÿò îò ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5296
5297 #: src/prefs_common.c:3160
5298 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
5299 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 24-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
5300
5301 #: src/prefs_common.c:3161
5302 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
5303 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 12-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
5304
5305 #: src/prefs_common.c:3162
5306 msgid "the day of the year as a decimal number"
5307 msgstr "äåíÿ îò ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5308
5309 #: src/prefs_common.c:3163
5310 msgid "the month as a decimal number"
5311 msgstr "ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5312
5313 #: src/prefs_common.c:3164
5314 msgid "the minute as a decimal number"
5315 msgstr "ìèíóòàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5316
5317 #: src/prefs_common.c:3165
5318 msgid "either AM or PM"
5319 msgstr "èëè AM èëè PM"
5320
5321 #: src/prefs_common.c:3166
5322 msgid "the second as a decimal number"
5323 msgstr "âòîðîòî êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5324
5325 #: src/prefs_common.c:3167
5326 msgid "the day of the week as a decimal number"
5327 msgstr "äåíÿ îò ñåäìèöàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5328
5329 #: src/prefs_common.c:3168
5330 msgid "the preferred date for the current locale"
5331 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà çà òåêóùèÿ ëîêàë"
5332
5333 #: src/prefs_common.c:3169
5334 msgid "the last two digits of a year"
5335 msgstr "ïîñëåäíèòå äâå öèôðè îò ãîäèíàòà"
5336
5337 #: src/prefs_common.c:3170
5338 msgid "the year as a decimal number"
5339 msgstr "ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5340
5341 #: src/prefs_common.c:3171
5342 msgid "the time zone or name or abbreviation"
5343 msgstr "âðåìåâàòà çîíà èëè èìå èëè ñúêðàùåíèå"
5344
5345 #: src/prefs_common.c:3192
5346 msgid "Specifier"
5347 msgstr "Îïðåäåëèòåë"
5348
5349 #: src/prefs_common.c:3193
5350 msgid "Description"
5351 msgstr "Îïèñàíèå"
5352
5353 #: src/prefs_common.c:3232
5354 msgid "Example"
5355 msgstr "Ïðèìåð"
5356
5357 #: src/prefs_common.c:3321
5358 msgid "Set message colors"
5359 msgstr "íàñòðîé öâåòîâå íà ñúîáùåíèåòî"
5360
5361 #: src/prefs_common.c:3329
5362 msgid "Colors"
5363 msgstr "Öâåòîâå"
5364
5365 #: src/prefs_common.c:3376
5366 msgid "Quoted Text - First Level"
5367 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Ïúðâî Íèâî"
5368
5369 #: src/prefs_common.c:3382
5370 msgid "Quoted Text - Second Level"
5371 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Âòîðî Íèâî"
5372
5373 #: src/prefs_common.c:3388
5374 msgid "Quoted Text - Third Level"
5375 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Òðåòî Íèâî"
5376
5377 #: src/prefs_common.c:3394
5378 msgid "URI link"
5379 msgstr "URL âðúçêà"
5380
5381 #: src/prefs_common.c:3400
5382 msgid "Target folder"
5383 msgstr ""
5384
5385 #: src/prefs_common.c:3406
5386 msgid "Signatures"
5387 msgstr "Ïîäïèñè"
5388
5389 #: src/prefs_common.c:3413
5390 msgid "Recycle quote colors"
5391 msgstr "Ïðåðàáîòè öèòèðàíèòå öâåòîâå"
5392
5393 #: src/prefs_common.c:3480
5394 msgid "Pick color for quotation level 1"
5395 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 1"
5396
5397 #: src/prefs_common.c:3483
5398 msgid "Pick color for quotation level 2"
5399 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 2"
5400
5401 #: src/prefs_common.c:3486
5402 msgid "Pick color for quotation level 3"
5403 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 3"
5404
5405 #: src/prefs_common.c:3489
5406 msgid "Pick color for URI"
5407 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà URL"
5408
5409 #: src/prefs_common.c:3492
5410 msgid "Pick color for target folder"
5411 msgstr ""
5412
5413 #: src/prefs_common.c:3495
5414 msgid "Pick color for signatures"
5415 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà ïîäïèñèòå"