2861e81fb4258b2352a8b327af8c1cc0f4ae3818
[claws.git] / po / bg.po
1 # Bulgarain translation of Sylpheed.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
4 # Updated by: George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-12-26 12:51+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
10 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
11 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:89
17 msgid "About"
18 msgstr "Îòíîñíî"
19
20 #: src/about.c:210
21 msgid ""
22 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
23 "\n"
24 msgstr ""
25 "GPGME å çàïàçåíà ìàðêà íà Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
26 "\n"
27
28 #: src/about.c:214
29 msgid ""
30 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
31 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
32 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
33 "version.\n"
34 "\n"
35 msgstr ""
36 "Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè "
37 "ìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å ïóáëèêóâàí "
38 "îò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
39 "\n"
40
41 #: src/about.c:220
42 msgid ""
43 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
44 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
45 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
46 "more details.\n"
47 "\n"
48 msgstr ""
49 "Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî ÁÅÇ "
50 "ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public License "
51 "çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
52 "\n"
53
54 #: src/about.c:226
55 msgid ""
56 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
57 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
58 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
59 msgstr ""
60 "Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî "
61 "ñïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
62 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
63
64 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
65 #: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2938 src/compose.c:5550
66 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
67 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
68 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
69 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtkaspell.c:1347
70 #: src/gtkaspell.c:2263 src/import.c:191 src/importmutt.c:287
71 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:202 src/main.c:543
72 #: src/mainwindow.c:2064 src/messageview.c:487 src/mimeview.c:840
73 #: src/mimeview.c:898 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:288
74 #: src/prefs_common.c:3288 src/prefs_common.c:3457 src/prefs_common.c:3794
75 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
76 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:499
77 #: src/prefs_matcher.c:309 src/prefs_matcher.c:1518 src/prefs_scoring.c:196
78 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263
79 #: src/prefs_toolbar.c:884 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
80 #: src/ssl_manager.c:98
81 msgid "OK"
82 msgstr "OK"
83
84 #: src/account.c:304
85 msgid ""
86 "Some composing windows are open.\n"
87 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
88 msgstr ""
89 "Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
90 "Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
91
92 #: src/account.c:554
93 msgid "Edit accounts"
94 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
95
96 #: src/account.c:572
97 msgid ""
98 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
99 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
100 msgstr ""
101 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
102 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
103
104 #: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
105 #: src/compose.c:4467 src/compose.c:4637 src/editaddress.c:774
106 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
107 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
108 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
109 #: src/select-keys.c:299
110 msgid "Name"
111 msgstr "Èìå"
112
113 #: src/account.c:593 src/prefs_account.c:893
114 msgid "Protocol"
115 msgstr "Ïðîòîêîë"
116
117 #: src/account.c:594 src/ssl_manager.c:105
118 msgid "Server"
119 msgstr "Ñúðâúð"
120
121 #: src/account.c:623 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
122 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:372 src/prefs_customheader.c:234
123 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
124 #: src/prefs_filtering.c:524 src/prefs_matcher.c:495 src/prefs_scoring.c:271
125 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:825
126 msgid "Add"
127 msgstr "Äîáàâè"
128
129 #: src/account.c:629
130 msgid "Edit"
131 msgstr "Ïðîìåíè"
132
133 #: src/account.c:635 src/prefs_customheader.c:241
134 msgid " Delete "
135 msgstr "Èçòðèé"
136
137 #: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:435 src/prefs_customheader.c:289
138 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:578
139 #: src/prefs_matcher.c:578 src/prefs_scoring.c:325
140 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:880
141 msgid "Down"
142 msgstr "Íàäîëó"
143
144 #: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:429 src/prefs_customheader.c:283
145 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:572
146 #: src/prefs_matcher.c:572 src/prefs_scoring.c:319
147 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:876
148 msgid "Up"
149 msgstr "Íàãîðå"
150
151 #: src/account.c:661
152 msgid " Set as default account "
153 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
154
155 #: src/account.c:667 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
156 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/crash.c:240
157 #: src/exphtmldlg.c:169 src/inc.c:677 src/message_search.c:135
158 #: src/prefs_actions.c:1687 src/summary_search.c:208
159 msgid "Close"
160 msgstr "Çàòâîðè"
161
162 #: src/account.c:735
163 msgid "Delete account"
164 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
165
166 #: src/account.c:736
167 msgid "Do you really want to delete this account?"
168 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
169
170 #: src/account.c:737 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
171 #: src/compose.c:2819 src/compose.c:3292 src/compose.c:5728 src/compose.c:6033
172 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2154 src/folderview.c:2213
173 #: src/folderview.c:2305 src/folderview.c:2440 src/folderview.c:2477
174 #: src/inc.c:170 src/inc.c:298 src/mainwindow.c:1327 src/message_search.c:198
175 #: src/prefs_actions.c:896 src/prefs_customheader.c:541
176 #: src/prefs_filtering.c:1061 src/prefs_filtering.c:1440
177 #: src/prefs_matcher.c:1422 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
178 #: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:322
179 #: src/summaryview.c:836 src/summaryview.c:1278 src/summaryview.c:1322
180 #: src/summaryview.c:1365 src/summaryview.c:1389 src/summaryview.c:1421
181 #: src/summaryview.c:1446 src/summaryview.c:1471 src/summaryview.c:1496
182 #: src/summaryview.c:3022 src/toolbar.c:2081
183 msgid "Yes"
184 msgstr "Äà"
185
186 #: src/account.c:737 src/compose.c:3292 src/compose.c:5728
187 #: src/folderview.c:2154 src/folderview.c:2213 src/folderview.c:2305
188 #: src/folderview.c:2440 src/folderview.c:2477 src/ssl_manager.c:271
189 msgid "+No"
190 msgstr "+Íå"
191
192 #: src/addressadd.c:163
193 msgid "Add Address to Book"
194 msgstr "Äîáàâè àäðåñ â êíèãàòà"
195
196 #: src/addressadd.c:193 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:400
197 msgid "Address"
198 msgstr "Àäðåñ"
199
200 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
201 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
202 msgid "Remarks"
203 msgstr "Áåëåæêè"
204
205 #: src/addressadd.c:225
206 msgid "Select Address Book Folder"
207 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
208
209 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
210 #: src/compose.c:2938 src/compose.c:5551 src/compose.c:6205 src/compose.c:6243
211 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
212 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
213 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
214 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
215 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
216 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:543
217 #: src/mainwindow.c:2064 src/messageview.c:487 src/mimeview.c:840
218 #: src/mimeview.c:898 src/passphrase.c:134 src/prefs_actions.c:289
219 #: src/prefs_common.c:3289 src/prefs_common.c:3795
220 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
221 #: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:500
222 #: src/prefs_matcher.c:310 src/prefs_scoring.c:197
223 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
224 #: src/prefs_toolbar.c:885 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
225 #: src/summaryview.c:836 src/summaryview.c:3412
226 msgid "Cancel"
227 msgstr "Îòêàç"
228
229 #: src/addressbook.c:343 src/compose.c:488 src/mainwindow.c:399
230 #: src/messageview.c:146
231 msgid "/_File"
232 msgstr "/_Ôàéë"
233
234 #: src/addressbook.c:344
235 msgid "/_File/New _Book"
236 msgstr "/_Ôàéë/Íîâà Êíèãà"
237
238 #: src/addressbook.c:345
239 msgid "/_File/New _vCard"
240 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _vCard"
241
242 #: src/addressbook.c:347
243 msgid "/_File/New _JPilot"
244 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _JPilot"
245
246 #: src/addressbook.c:350
247 msgid "/_File/New _Server"
248 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
249
250 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:492
251 #: src/mainwindow.c:413 src/mainwindow.c:416 src/messageview.c:147
252 msgid "/_File/---"
253 msgstr "/_Ôàéë/---"
254
255 #: src/addressbook.c:353
256 msgid "/_File/_Edit"
257 msgstr "/_Ôàéë/Ðåäàêòèðàé"
258
259 #: src/addressbook.c:354
260 msgid "/_File/_Delete"
261 msgstr "/_Ôàéë/Èçòðèé"
262
263 #: src/addressbook.c:356
264 msgid "/_File/_Save"
265 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè"
266
267 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:493 src/messageview.c:148
268 msgid "/_File/_Close"
269 msgstr "/_Ôàéë/Çàòâîðè"
270
271 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
272 #: src/compose.c:495 src/mainwindow.c:420
273 msgid "/_Edit"
274 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé"
275
276 #: src/addressbook.c:359
277 msgid "/_Edit/C_ut"
278 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
279
280 #: src/addressbook.c:360 src/compose.c:500 src/mainwindow.c:421
281 msgid "/_Edit/_Copy"
282 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
283
284 #: src/addressbook.c:361 src/compose.c:501
285 msgid "/_Edit/_Paste"
286 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
287
288 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:498 src/compose.c:581
289 #: src/mainwindow.c:424
290 msgid "/_Edit/---"
291 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/---"
292
293 #: src/addressbook.c:363
294 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
295 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè Àäðåñ"
296
297 #: src/addressbook.c:364
298 msgid "/_Address"
299 msgstr "/_Àäðåñ"
300
301 #: src/addressbook.c:365
302 msgid "/_Address/New _Address"
303 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
304
305 #: src/addressbook.c:366
306 msgid "/_Address/New _Group"
307 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà Ãðóïà"
308
309 #: src/addressbook.c:367
310 msgid "/_Address/New _Folder"
311 msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà Ïàïêà"
312
313 #: src/addressbook.c:368
314 msgid "/_Address/---"
315 msgstr "/_Àäðåñ/---"
316
317 #: src/addressbook.c:369
318 msgid "/_Address/_Edit"
319 msgstr "/_Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
320
321 #: src/addressbook.c:370
322 msgid "/_Address/_Delete"
323 msgstr "/_Àäðåñ/Èçòðèé"
324
325 #: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:630
326 #: src/mainwindow.c:639 src/mainwindow.c:650 src/mainwindow.c:652
327 #: src/mainwindow.c:655 src/mainwindow.c:658 src/mainwindow.c:662
328 msgid "/_Tools/---"
329 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/---"
330
331 #: src/addressbook.c:372
332 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
333 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
334
335 #: src/addressbook.c:373
336 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
337 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
338
339 #: src/addressbook.c:374
340 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
341 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
342
343 #: src/addressbook.c:376
344 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
345 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
346
347 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:657 src/mainwindow.c:692
348 #: src/messageview.c:161
349 msgid "/_Help"
350 msgstr "/_Ïîìîù"
351
352 #: src/addressbook.c:378 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:700
353 #: src/messageview.c:162
354 msgid "/_Help/_About"
355 msgstr "/_Ïîìîù/Îòíîñíî"
356
357 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
358 msgid "/New _Address"
359 msgstr "/Íîâ Àäðåñ"
360
361 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
362 msgid "/New _Group"
363 msgstr "/Íîâà Ãðóïà"
364
365 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
366 msgid "/New _Folder"
367 msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
368
369 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
370 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:482
371 #: src/folderview.c:280 src/folderview.c:282 src/folderview.c:291
372 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:300 src/folderview.c:302
373 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:317 src/folderview.c:321
374 #: src/folderview.c:323 src/folderview.c:333 src/folderview.c:337
375 #: src/folderview.c:340 src/folderview.c:342 src/summaryview.c:405
376 #: src/summaryview.c:408 src/summaryview.c:410 src/summaryview.c:416
377 #: src/summaryview.c:428 src/summaryview.c:440 src/summaryview.c:446
378 #: src/summaryview.c:449
379 msgid "/---"
380 msgstr "/---"
381
382 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:413
383 msgid "/_Delete"
384 msgstr "/Èçòðèé"
385
386 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
387 msgid "/C_ut"
388 msgstr "/Èçðåæè"
389
390 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
391 msgid "/_Copy"
392 msgstr "/Êîïèðàé"
393
394 #: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
395 msgid "/_Paste"
396 msgstr "/Ïîñòàâè"
397
398 #: src/addressbook.c:408
399 msgid "/Pa_ste Address"
400 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
401
402 #: src/addressbook.c:530
403 msgid "E-Mail address"
404 msgstr "E-Mail àäðåñ"
405
406 #: src/addressbook.c:534 src/prefs_common.c:2939 src/toolbar.c:166
407 #: src/toolbar.c:1789
408 msgid "Address book"
409 msgstr "Àäðåñíèê"
410
411 #: src/addressbook.c:633
412 msgid "Name:"
413 msgstr "Èìå:"
414
415 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
416 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:385
417 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
418 #: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_filtering.c:537 src/prefs_matcher.c:508
419 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:837
420 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:350 src/toolbar.c:442
421 msgid "Delete"
422 msgstr "Èçòðèé"
423
424 #: src/addressbook.c:671
425 msgid "Lookup"
426 msgstr "Ïîòúðñè"
427
428 #: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1332 src/compose.c:2992
429 #: src/compose.c:4284 src/compose.c:4982 src/headerview.c:54
430 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
431 msgid "To:"
432 msgstr "Äî:"
433
434 #: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1316 src/compose.c:2991
435 #: src/prefs_template.c:175
436 msgid "Cc:"
437 msgstr "Cc:"
438
439 #: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1319 src/prefs_template.c:176
440 msgid "Bcc:"
441 msgstr "Bcc:"
442
443 #: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
444 msgid "Delete address(es)"
445 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
446
447 #: src/addressbook.c:891
448 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
449 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
450
451 #: src/addressbook.c:914
452 msgid "Really delete the address(es)?"
453 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
454
455 #: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2819
456 #: src/compose.c:6033 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:170 src/inc.c:298
457 #: src/mainwindow.c:1327 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:896
458 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filtering.c:1061
459 #: src/prefs_filtering.c:1440 src/prefs_matcher.c:1422 src/prefs_scoring.c:632
460 #: src/prefs_scoring.c:769 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322
461 #: src/summaryview.c:836 src/summaryview.c:1278 src/summaryview.c:1322
462 #: src/summaryview.c:1365 src/summaryview.c:1389 src/summaryview.c:1421
463 #: src/summaryview.c:1446 src/summaryview.c:1471 src/summaryview.c:1496
464 #: src/summaryview.c:3022 src/toolbar.c:2081
465 msgid "No"
466 msgstr "Íå"
467
468 #: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
469 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
470 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
471
472 #: src/addressbook.c:1435
473 msgid "Cannot paste into an address group."
474 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
475
476 #: src/addressbook.c:2078
477 #, c-format
478 msgid ""
479 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
480 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
481 msgstr ""
482 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
483 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
484
485 #: src/addressbook.c:2082
486 msgid "Folder only"
487 msgstr "Ïàïêà ñàìî"
488
489 #: src/addressbook.c:2082
490 msgid "Folder and Addresses"
491 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
492
493 #: src/addressbook.c:2087
494 #, c-format
495 msgid "Really delete `%s' ?"
496 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
497
498 #: src/addressbook.c:2792
499 msgid "New user, could not save index file."
500 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
501
502 #: src/addressbook.c:2796
503 msgid "New user, could not save address book files."
504 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
505
506 #: src/addressbook.c:2806
507 msgid "Old address book converted successfully."
508 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
509
510 #: src/addressbook.c:2811
511 msgid ""
512 "Old address book converted,\n"
513 "could not save new address index file"
514 msgstr ""
515 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
516 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
517
518 #: src/addressbook.c:2824
519 msgid ""
520 "Could not convert address book,\n"
521 "but created empty new address book files."
522 msgstr ""
523 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
524 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
525
526 #: src/addressbook.c:2830
527 msgid ""
528 "Could not convert address book,\n"
529 "could not create new address book files."
530 msgstr ""
531 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
532 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
533
534 #: src/addressbook.c:2835
535 msgid ""
536 "Could not convert address book\n"
537 "and could not create new address book files."
538 msgstr ""
539 "Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
540 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
541
542 #: src/addressbook.c:2842
543 msgid "Addressbook conversion error"
544 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
545
546 #: src/addressbook.c:2846
547 msgid "Addressbook conversion"
548 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
549
550 #: src/addressbook.c:2881
551 msgid "Addressbook Error"
552 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
553
554 #: src/addressbook.c:2882
555 msgid "Could not read address index"
556 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
557
558 #: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1044
559 msgid "Interface"
560 msgstr "Èíòåðôåéñ"
561
562 #: src/addressbook.c:3361 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
563 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:490
564 msgid "Address Book"
565 msgstr "Àäðåñíèê"
566
567 #: src/addressbook.c:3377
568 msgid "Person"
569 msgstr "Ëèöå"
570
571 #: src/addressbook.c:3393
572 msgid "EMail Address"
573 msgstr "EMail Àäðåñ"
574
575 #: src/addressbook.c:3409
576 msgid "Group"
577 msgstr "Ãðóïà"
578
579 #: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:370
580 #: src/prefs_account.c:1950
581 msgid "Folder"
582 msgstr "Ïàïêà"
583
584 #: src/addressbook.c:3441
585 msgid "vCard"
586 msgstr "vCard"
587
588 #: src/addressbook.c:3457 src/addressbook.c:3473
589 msgid "JPilot"
590 msgstr "JPilot"
591
592 #: src/addressbook.c:3489
593 msgid "LDAP Server"
594 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
595
596 #: src/addrgather.c:156
597 msgid "Please specify name for address book."
598 msgstr "Ìîëÿ óêàæåòå èìå çà àäðåñíèêà."
599
600 #: src/addrgather.c:176
601 msgid "Please select the mail headers to search."
602 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå çàãëàâêè â êîèòî äà òúðñÿ."
603
604 #: src/addrgather.c:183
605 msgid "Busy harvesting addresses..."
606 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñèòå ..."
607
608 #: src/addrgather.c:221
609 msgid "Addresses gathered successfully."
610 msgstr "Àäðåñèòå ñà ñúáðàíè óñïåøíî."
611
612 #: src/addrgather.c:285
613 msgid "No folder or message was selected."
614 msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà, íèòî ñúîáùåíèå."
615
616 #: src/addrgather.c:293
617 msgid ""
618 "Please select a folder to process from the folder\n"
619 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
620 "the message list."
621 msgstr ""
622 "Ìîëÿ, èçáåðåòå ïàïêà îò ñïèñúêà ñ ïàïêè, êîÿòî äà\n"
623 "îáðàáîòÿ. Àëòåðíàòèâíî, èçáåðåòå ñúîáùåíèå îò\n"
624 "ñïèñúêà ñúñ ñúîáùåíèÿ."
625
626 #: src/addrgather.c:345
627 msgid "Folder :"
628 msgstr "Ïàïêà :"
629
630 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
631 msgid "Address Book :"
632 msgstr "Àäðåñíèê :"
633
634 #: src/addrgather.c:366
635 msgid "Folder Size :"
636 msgstr "Ðàçìåð íà ïàïêà :"
637
638 #: src/addrgather.c:381
639 msgid "Process these mail header fields"
640 msgstr "Îáðàáîòè òåçè ïîëåòà îò çàãëàâêàòà"
641
642 #: src/addrgather.c:399
643 msgid "Include sub-folders"
644 msgstr "Âêëþ÷è ïîä-ïàïêè"
645
646 #: src/addrgather.c:422
647 msgid "Header Name"
648 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
649
650 #: src/addrgather.c:423
651 msgid "Address Count"
652 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
653
654 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:258
655 #: src/messageview.c:407
656 msgid "Warning"
657 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
658
659 #: src/addrgather.c:528
660 msgid "Header Fields"
661 msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
662
663 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
664 msgid "Finish"
665 msgstr "Çàâúðøè"
666
667 #: src/addrgather.c:588
668 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
669 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
670
671 #: src/addrgather.c:596
672 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
673 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò ïàïêà"
674
675 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
676 msgid "Common address"
677 msgstr "Îáùè àäðåñè"
678
679 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
680 msgid "Personal address"
681 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
682
683 #: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5728 src/main.c:525
684 msgid "Notice"
685 msgstr "Ñúîáùåíèå"
686
687 #: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3290 src/inc.c:560
688 msgid "Error"
689 msgstr "Ãðåøêà"
690
691 #: src/alertpanel.c:279
692 msgid "Show this message next time"
693 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
694
695 #: src/colorlabel.c:44
696 msgid "Orange"
697 msgstr "Îðàíæåâ"
698
699 #: src/colorlabel.c:45
700 msgid "Red"
701 msgstr "×åðâåí"
702
703 #: src/colorlabel.c:46
704 msgid "Pink"
705 msgstr "Ðîçîâ"
706
707 #: src/colorlabel.c:47
708 msgid "Sky blue"
709 msgstr "Íåáåñíî ñèí"
710
711 #: src/colorlabel.c:48
712 msgid "Blue"
713 msgstr "Ñèí"
714
715 #: src/colorlabel.c:49
716 msgid "Green"
717 msgstr "Çåëåí"
718
719 #: src/colorlabel.c:50
720 msgid "Brown"
721 msgstr "Êàôÿâ"
722
723 #: src/colorlabel.c:280 src/compose.c:4937 src/exphtmldlg.c:450
724 #: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4381
725 msgid "None"
726 msgstr "Íèêîé"
727
728 #: src/common/nntp.c:61
729 #, c-format
730 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
731 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
732
733 #: src/common/nntp.c:140 src/common/nntp.c:203
734 #, c-format
735 msgid "protocol error: %s\n"
736 msgstr ""
737
738 #: src/common/nntp.c:163 src/common/nntp.c:209
739 msgid "protocol error\n"
740 msgstr ""
741
742 #: src/common/nntp.c:259 src/common/nntp.c:265
743 msgid "Error occurred while posting\n"
744 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
745
746 #: src/common/smtp.c:112
747 #, c-format
748 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
749 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ SMTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
750
751 #: src/common/smtp.c:119
752 msgid "SSL connection failed"
753 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
754
755 #: src/common/smtp.c:126
756 #, c-format
757 msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
758 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ñå ñâúðçâàõ ñ %s:%d\n"
759
760 #: src/common/smtp.c:143
761 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
762 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ HELO\n"
763
764 #: src/common/smtp.c:151
765 msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
766 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ STARTTLS\n"
767
768 #: src/common/smtp.c:159
769 msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
770 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ EHLO\n"
771
772 #: src/common/smtp.c:218
773 msgid "SMTP AUTH not available\n"
774 msgstr "SMTP AUTH íå å íà ðàçïîëîæåíèå\n"
775
776 #: src/common/ssl.c:88
777 msgid "Error creating ssl context\n"
778 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
779
780 #: src/common/ssl.c:107
781 #, c-format
782 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
783 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè (%s)\n"
784
785 #: src/common/ssl.c:114
786 #, c-format
787 msgid "SSL connection using %s\n"
788 msgstr "SSL âðúçêà ïîëçâàéêè %s\n"
789
790 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
791 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
792 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
793 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
794 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
795 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
796 msgid "<not in certificate>"
797 msgstr "<not in certificate>"
798
799 #: src/common/ssl_certificate.c:189
800 #, c-format
801 msgid ""
802 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
803 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
804 "  Fingerprint: %s\n"
805 "  Signature status: %s"
806 msgstr ""
807
808 #: src/common/ssl_certificate.c:308
809 msgid "Can't load X509 default paths"
810 msgstr ""
811
812 #: src/common/ssl_certificate.c:363
813 #, c-format
814 msgid ""
815 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
816 "%s"
817 msgstr ""
818
819 #: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
820 #, c-format
821 msgid ""
822 "%s\n"
823 "\n"
824 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
825 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
826 msgstr ""
827
828 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
829 #: src/prefs_common.c:2774
830 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
831 msgstr "Íå èçêàðâàé ñêà÷àùî ñúîáùåíèå çà ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå"
832
833 #: src/common/ssl_certificate.c:399
834 #, c-format
835 msgid ""
836 "%s's SSL certificate changed !\n"
837 "We have saved this one:\n"
838 "%s\n"
839 "\n"
840 "It is now:\n"
841 "%s\n"
842 "\n"
843 "This could mean the server answering is not the known one."
844 msgstr ""
845
846 #: src/compose.c:480
847 msgid "/_Add..."
848 msgstr "/Äîáàâè..."
849
850 #: src/compose.c:481
851 msgid "/_Remove"
852 msgstr "/Ìàõíè"
853
854 #: src/compose.c:483
855 msgid "/_Property..."
856 msgstr "/Ñâîéñòâî..."
857
858 #: src/compose.c:489
859 msgid "/_File/_Attach file"
860 msgstr "/Ôàéë/Ïðèêðåïè ôàéë"
861
862 #: src/compose.c:490
863 msgid "/_File/_Insert file"
864 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
865
866 #: src/compose.c:491
867 msgid "/_File/Insert si_gnature"
868 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
869
870 #: src/compose.c:496
871 msgid "/_Edit/_Undo"
872 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Îòìÿíà"
873
874 #: src/compose.c:497
875 msgid "/_Edit/_Redo"
876 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Redo"
877
878 #: src/compose.c:499
879 msgid "/_Edit/Cu_t"
880 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
881
882 #: src/compose.c:502
883 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
884 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
885
886 #: src/compose.c:504 src/mainwindow.c:422
887 msgid "/_Edit/Select _all"
888 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
889
890 #: src/compose.c:505
891 msgid "/_Edit/A_dvanced"
892 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
893
894 #: src/compose.c:506
895 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
896 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
897
898 #: src/compose.c:511
899 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
900 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
901
902 #: src/compose.c:516
903 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
904 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
905
906 #: src/compose.c:521
907 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
908 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
909
910 #: src/compose.c:526
911 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
912 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
913
914 #: src/compose.c:531
915 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
916 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
917
918 #: src/compose.c:536
919 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
920 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
921
922 #: src/compose.c:541
923 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
924 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
925
926 #: src/compose.c:546
927 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
928 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
929
930 #: src/compose.c:551
931 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
932 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
933
934 #: src/compose.c:556
935 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
936 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
937
938 #: src/compose.c:561
939 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
940 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
941
942 #: src/compose.c:566
943 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
944 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
945
946 #: src/compose.c:571
947 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
948 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
949
950 #: src/compose.c:576
951 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
952 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
953
954 #: src/compose.c:582
955 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
956 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
957
958 #: src/compose.c:584
959 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
960 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
961
962 #: src/compose.c:586
963 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
964 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
965
966 #: src/compose.c:589
967 msgid "/_Spelling"
968 msgstr "/Ñïåëèíã"
969
970 #: src/compose.c:590
971 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
972 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
973
974 #: src/compose.c:592
975 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
976 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
977
978 #: src/compose.c:594
979 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
980 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
981
982 #: src/compose.c:596
983 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
984 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
985
986 #: src/compose.c:598
987 msgid "/_Spelling/---"
988 msgstr "/Ñïåëèíã/---"
989
990 #: src/compose.c:599
991 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
992 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
993
994 #: src/compose.c:603 src/mainwindow.c:428 src/summaryview.c:441
995 msgid "/_View"
996 msgstr "/Èçãëåä"
997
998 #: src/compose.c:604
999 msgid "/_View/_To"
1000 msgstr "/Èçãëåä/Äî"
1001
1002 #: src/compose.c:605
1003 msgid "/_View/_Cc"
1004 msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
1005
1006 #: src/compose.c:606
1007 msgid "/_View/_Bcc"
1008 msgstr "/Èçãëåä/_Bcc"
1009
1010 #: src/compose.c:607
1011 msgid "/_View/_Reply to"
1012 msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
1013
1014 #: src/compose.c:608 src/compose.c:610 src/compose.c:612 src/mainwindow.c:446
1015 #: src/mainwindow.c:449 src/mainwindow.c:478 src/mainwindow.c:502
1016 #: src/mainwindow.c:584 src/mainwindow.c:588
1017 msgid "/_View/---"
1018 msgstr "/Èçãëåä/---"
1019
1020 #: src/compose.c:609
1021 msgid "/_View/_Followup to"
1022 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1023
1024 #: src/compose.c:611
1025 msgid "/_View/R_uler"
1026 msgstr "/Èçãëåä/Ëèíèÿ"
1027
1028 #: src/compose.c:613
1029 msgid "/_View/_Attachment"
1030 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïåíî..."
1031
1032 #: src/compose.c:615 src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:150
1033 msgid "/_Message"
1034 msgstr "/Ñúîáùåíèå"
1035
1036 #: src/compose.c:616
1037 msgid "/_Message/_Send"
1038 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
1039
1040 #: src/compose.c:618
1041 msgid "/_Message/Send _later"
1042 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
1043
1044 #: src/compose.c:620 src/compose.c:626 src/compose.c:631 src/compose.c:633
1045 #: src/compose.c:637 src/compose.c:643 src/compose.c:650 src/mainwindow.c:596
1046 #: src/mainwindow.c:598 src/mainwindow.c:608 src/mainwindow.c:611
1047 #: src/mainwindow.c:613 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:158
1048 msgid "/_Message/---"
1049 msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
1050
1051 #: src/compose.c:621
1052 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1053 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
1054
1055 #: src/compose.c:623
1056 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1057 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
1058
1059 #: src/compose.c:627
1060 msgid "/_Message/_To"
1061 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Äî"
1062
1063 #: src/compose.c:628
1064 msgid "/_Message/_Cc"
1065 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
1066
1067 #: src/compose.c:629
1068 msgid "/_Message/_Bcc"
1069 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Bcc"
1070
1071 #: src/compose.c:630
1072 msgid "/_Message/_Reply to"
1073 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
1074
1075 #: src/compose.c:632
1076 msgid "/_Message/_Followup to"
1077 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
1078
1079 #: src/compose.c:634
1080 msgid "/_Message/_Attach"
1081 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
1082
1083 #: src/compose.c:638
1084 msgid "/_Message/Si_gn"
1085 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
1086
1087 #: src/compose.c:639
1088 msgid "/_Message/_Encrypt"
1089 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
1090
1091 #: src/compose.c:640
1092 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1093 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/MIME"
1094
1095 #: src/compose.c:641
1096 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1097 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/Inline"
1098
1099 #: src/compose.c:644
1100 msgid "/_Message/_Priority"
1101 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
1102
1103 #: src/compose.c:645
1104 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1105 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
1106
1107 #: src/compose.c:646
1108 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1109 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
1110
1111 #: src/compose.c:647
1112 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1113 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
1114
1115 #: src/compose.c:648
1116 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1117 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
1118
1119 #: src/compose.c:649
1120 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1121 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
1122
1123 #: src/compose.c:651
1124 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1125 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
1126
1127 #: src/compose.c:652 src/mainwindow.c:628
1128 msgid "/_Tools"
1129 msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
1130
1131 #: src/compose.c:653
1132 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1133 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
1134
1135 #: src/compose.c:654
1136 msgid "/_Tools/_Address book"
1137 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
1138
1139 #: src/compose.c:655
1140 msgid "/_Tools/_Template"
1141 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
1142
1143 #: src/compose.c:656 src/mainwindow.c:651
1144 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1145 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
1146
1147 #: src/compose.c:1322
1148 msgid "Reply-To:"
1149 msgstr "Reply-To:"
1150
1151 #: src/compose.c:1325 src/compose.c:4281 src/compose.c:4984
1152 #: src/headerview.c:55
1153 msgid "Newsgroups:"
1154 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
1155
1156 #: src/compose.c:1328
1157 msgid "Followup-To:"
1158 msgstr "Followup-To:"
1159
1160 #: src/compose.c:1621
1161 msgid "Quote mark format error."
1162 msgstr "Ãðåøêà ïðè ôîðìàòà íà çíàêà çà öèòèðàíå."
1163
1164 #: src/compose.c:1633
1165 msgid "Message reply/forward format error."
1166 msgstr "Ãðåøêà ïðè reply/forward ôîðìàòà."
1167
1168 #: src/compose.c:1930
1169 #, c-format
1170 msgid "File %s is empty."
1171 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí"
1172
1173 #: src/compose.c:1934
1174 #, c-format
1175 msgid "Can't read %s."
1176 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
1177
1178 #: src/compose.c:1959
1179 #, c-format
1180 msgid "Message: %s"
1181 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
1182
1183 #: src/compose.c:2637
1184 msgid " [Edited]"
1185 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
1186
1187 #: src/compose.c:2639
1188 #, c-format
1189 msgid "%s - Compose message%s"
1190 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1191
1192 #: src/compose.c:2642
1193 #, c-format
1194 msgid "Compose message%s"
1195 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
1196
1197 #: src/compose.c:2666 src/compose.c:2905
1198 msgid ""
1199 "Account for sending mail is not specified.\n"
1200 "Please select a mail account before sending."
1201 msgstr ""
1202 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
1203 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
1204
1205 #: src/compose.c:2809
1206 msgid "Recipient is not specified."
1207 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
1208
1209 #: src/compose.c:2817 src/messageview.c:407 src/prefs_account.c:734
1210 #: src/prefs_common.c:1026 src/toolbar.c:342 src/toolbar.c:389
1211 msgid "Send"
1212 msgstr "Èçïðàùàíå"
1213
1214 #: src/compose.c:2818
1215 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1216 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
1217
1218 #: src/compose.c:2839
1219 msgid "Could not queue message for sending"
1220 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
1221
1222 #: src/compose.c:2921 src/procmsg.c:1368
1223 #, c-format
1224 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1225 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
1226
1227 #: src/compose.c:2935 src/messageview.c:484
1228 msgid "Queueing"
1229 msgstr "Èç÷àêâàì"
1230
1231 #: src/compose.c:2936
1232 msgid ""
1233 "Error occurred while sending the message.\n"
1234 "Put this message into queue folder?"
1235 msgstr ""
1236 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
1237 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
1238
1239 #: src/compose.c:2942
1240 msgid "Can't queue the message."
1241 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
1242
1243 #: src/compose.c:2945
1244 msgid "Error occurred while sending the message."
1245 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
1246
1247 #: src/compose.c:2961
1248 msgid "Can't save the message to Sent."
1249 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
1250
1251 #: src/compose.c:3192
1252 #, c-format
1253 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1254 msgstr ""
1255
1256 #: src/compose.c:3291
1257 msgid ""
1258 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1259 "Send it anyway?"
1260 msgstr ""
1261 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
1262 "Äà ãî èçïðàòÿ ëè âúïðåêè òîâà?"
1263
1264 #: src/compose.c:3548
1265 msgid "No account for sending mails available!"
1266 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
1267
1268 #: src/compose.c:3558
1269 msgid "No account for posting news available!"
1270 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
1271
1272 #: src/compose.c:4361 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:149
1273 msgid "From:"
1274 msgstr "Îò"
1275
1276 #: src/compose.c:4465 src/compose.c:4635 src/compose.c:5491
1277 msgid "MIME type"
1278 msgstr "MIME òèï"
1279
1280 #: src/compose.c:4466 src/compose.c:4636 src/mimeview.c:151
1281 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
1282 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:461
1283 msgid "Size"
1284 msgstr "Ðàçìåð"
1285
1286 #: src/compose.c:4530
1287 msgid "Save Message to "
1288 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
1289
1290 #: src/compose.c:4550 src/prefs_filtering.c:495
1291 msgid "Select ..."
1292 msgstr " Èçáåðè ... "
1293
1294 #: src/compose.c:4686 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
1295 #: src/prefs_matcher.c:151
1296 msgid "Header"
1297 msgstr "Çàãëàâêà"
1298
1299 #: src/compose.c:4688 src/mimeview.c:198
1300 msgid "Attachments"
1301 msgstr "Ïðèêðåïêè"
1302
1303 #: src/compose.c:4690
1304 msgid "Others"
1305 msgstr "Äðóãè"
1306
1307 #: src/compose.c:4705 src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:177
1308 #: src/summary_search.c:163
1309 msgid "Subject:"
1310 msgstr "Òåìà:"
1311
1312 #: src/compose.c:4945
1313 #, c-format
1314 msgid ""
1315 "Spell checker could not be started.\n"
1316 "%s"
1317 msgstr ""
1318 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
1319 "%s"
1320
1321 #: src/compose.c:5386
1322 msgid "Invalid MIME type."
1323 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
1324
1325 #: src/compose.c:5404
1326 msgid "File doesn't exist or is empty."
1327 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
1328
1329 #: src/compose.c:5473
1330 msgid "Property"
1331 msgstr "Ñâîéñòâî"
1332
1333 #: src/compose.c:5518
1334 msgid "Encoding"
1335 msgstr "Åíêîäèíã"
1336
1337 #: src/compose.c:5547
1338 msgid "Path"
1339 msgstr "Ïúò"
1340
1341 #: src/compose.c:5548 src/prefs_toolbar.c:858
1342 msgid "File name"
1343 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
1344
1345 #: src/compose.c:5725
1346 #, c-format
1347 msgid ""
1348 "The external editor is still working.\n"
1349 "Force terminating the process?\n"
1350 "process group id: %d"
1351 msgstr ""
1352 "Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
1353 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
1354 "process group id: %d"
1355
1356 #: src/compose.c:6031 src/inc.c:168 src/inc.c:296 src/toolbar.c:2079
1357 msgid "Offline warning"
1358 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
1359
1360 #: src/compose.c:6032 src/inc.c:169 src/inc.c:297 src/toolbar.c:2080
1361 msgid "You're working offline. Override?"
1362 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
1363
1364 #: src/compose.c:6147 src/compose.c:6168
1365 msgid "Select file"
1366 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
1367
1368 #: src/compose.c:6203
1369 msgid "Discard message"
1370 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
1371
1372 #: src/compose.c:6204
1373 msgid "This message has been modified. discard it?"
1374 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
1375
1376 #: src/compose.c:6205
1377 msgid "Discard"
1378 msgstr "Îòõâúðëè"
1379
1380 #: src/compose.c:6205
1381 msgid "to Draft"
1382 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
1383
1384 #: src/compose.c:6240
1385 #, c-format
1386 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1387 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
1388
1389 #: src/compose.c:6242
1390 msgid "Apply template"
1391 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
1392
1393 #: src/compose.c:6243
1394 msgid "Replace"
1395 msgstr "Çàìåíè"
1396
1397 #: src/compose.c:6243 src/toolbar.c:393
1398 msgid "Insert"
1399 msgstr "Âìúêíè"
1400
1401 #: src/crash.c:144
1402 #, c-format
1403 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1404 msgstr "Sylpheed ïðîöåñ (%ld) ïîëó÷è ñèãíàë %ld"
1405
1406 #: src/crash.c:184
1407 msgid "Sylpheed has crashed"
1408 msgstr "Sylpheed ñå ñðèíà"
1409
1410 #: src/crash.c:200
1411 #, c-format
1412 msgid ""
1413 "%s.\n"
1414 "Please file a bug report and include the information below."
1415 msgstr ""
1416 "%s.\n"
1417 "Ìîëÿ äîêëàäâàéòå áúã âêëþ÷âàéêè äîëóïîñî÷åíàòà èíôîðìàöèÿ."
1418
1419 #: src/crash.c:205
1420 msgid "Debug log"
1421 msgstr "Äíåâíèê çà äåáúã"
1422
1423 #: src/crash.c:245
1424 msgid "Save..."
1425 msgstr "Çàïàçè..."
1426
1427 #: src/crash.c:250
1428 msgid "Create bug report"
1429 msgstr "Ñúçäàé ðàïîðò çà áúã"
1430
1431 #: src/crash.c:299
1432 msgid "Save crash information"
1433 msgstr "Çàïàçè Èíôîðìàöèÿ çà áúãà"
1434
1435 #: src/crash.c:443 src/crash.c:462
1436 msgid "Unknown"
1437 msgstr "Íåèçâåñòåí"
1438
1439 #: src/editaddress.c:143
1440 msgid "Add New Person"
1441 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
1442
1443 #: src/editaddress.c:144
1444 msgid "Edit Person Details"
1445 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ëèöåòî"
1446
1447 #: src/editaddress.c:285
1448 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1449 msgstr "E-mail àäðåñ òðÿáâà äà áúäå ïîïúëíåí."
1450
1451 #: src/editaddress.c:422
1452 msgid "A Name and Value must be supplied."
1453 msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
1454
1455 #: src/editaddress.c:480
1456 msgid "Edit Person Data"
1457 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
1458
1459 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
1460 msgid "Display Name"
1461 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
1462
1463 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1464 msgid "Last Name"
1465 msgstr "Ôàìèëèÿ"
1466
1467 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1468 msgid "First Name"
1469 msgstr "Èìå"
1470
1471 #: src/editaddress.c:589
1472 msgid "Nickname"
1473 msgstr "Ïðÿêîð"
1474
1475 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1476 #: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1477 msgid "E-Mail Address"
1478 msgstr "E-Mail àäðåñ"
1479
1480 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1481 msgid "Alias"
1482 msgstr "Ïñåâäîíèì"
1483
1484 #: src/editaddress.c:710
1485 msgid "Move Up"
1486 msgstr "Íàãîðå"
1487
1488 #: src/editaddress.c:713
1489 msgid "Move Down"
1490 msgstr "Íàäîëó"
1491
1492 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
1493 msgid "Modify"
1494 msgstr "Ïðîìåíè"
1495
1496 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1497 #: src/summary_search.c:207
1498 msgid "Clear"
1499 msgstr "Èç÷èñòè"
1500
1501 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1502 #: src/prefs_matcher.c:395
1503 msgid "Value"
1504 msgstr "Ñòîéíîñò"
1505
1506 #: src/editaddress.c:883
1507 msgid "Basic Data"
1508 msgstr "Îñíîâíè äàííè"
1509
1510 #: src/editaddress.c:885
1511 msgid "User Attributes"
1512 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1513
1514 #: src/editbook.c:112
1515 msgid "File appears to be Ok."
1516 msgstr "Ôàéëà èçãëåæäà íàðåä."
1517
1518 #: src/editbook.c:115
1519 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1520 msgstr "Ôàéëà íå èçãëåæäà äà å âúâ âàëèäåí ôîðìàò çà àäðåñíèê."
1521
1522 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1523 msgid "Could not read file."
1524 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
1525
1526 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1527 msgid "Edit Addressbook"
1528 msgstr "Ðåäàêòèðàé Àäðåñíèêà"
1529
1530 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1531 msgid " Check File "
1532 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
1533
1534 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1535 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1536 msgid "File"
1537 msgstr "Ôàéë"
1538
1539 #: src/editbook.c:283
1540 msgid "Add New Addressbook"
1541 msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
1542
1543 #: src/editgroup.c:103
1544 msgid "A Group Name must be supplied."
1545 msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
1546
1547 #: src/editgroup.c:264
1548 msgid "Edit Group Data"
1549 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
1550
1551 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1552 msgid "Group Name"
1553 msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
1554
1555 #: src/editgroup.c:311
1556 msgid "Addresses in Group"
1557 msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
1558
1559 #: src/editgroup.c:313
1560 msgid " -> "
1561 msgstr " -> "
1562
1563 #: src/editgroup.c:340
1564 msgid " <- "
1565 msgstr " <- "
1566
1567 #: src/editgroup.c:342
1568 msgid "Available Addresses"
1569 msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
1570
1571 #: src/editgroup.c:402
1572 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1573 msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
1574
1575 #: src/editgroup.c:450
1576 msgid "Edit Group Details"
1577 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
1578
1579 #: src/editgroup.c:453
1580 msgid "Add New Group"
1581 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
1582
1583 #: src/editgroup.c:503
1584 msgid "Edit folder"
1585 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
1586
1587 #: src/editgroup.c:503
1588 msgid "Input the new name of folder:"
1589 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
1590
1591 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1918 src/folderview.c:1970
1592 #: src/folderview.c:2243
1593 msgid "New folder"
1594 msgstr "Íîâà ïàïêà"
1595
1596 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1919 src/folderview.c:1971
1597 msgid "Input the name of new folder:"
1598 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
1599
1600 #: src/editjpilot.c:189
1601 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1602 msgstr "Ôàéëà íå èãëåæäà äà å â JPilot ôîðìàò."
1603
1604 #: src/editjpilot.c:225
1605 msgid "Select JPilot File"
1606 msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
1607
1608 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1609 msgid "Edit JPilot Entry"
1610 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
1611
1612 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1613 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1614 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1978
1615 msgid " ... "
1616 msgstr " ... "
1617
1618 #: src/editjpilot.c:319
1619 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1620 msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àðòèêóëè"
1621
1622 #: src/editjpilot.c:408
1623 msgid "Add New JPilot Entry"
1624 msgstr "Add New JPilot Entry"
1625
1626 #: src/editldap.c:164
1627 msgid "Connected successfully to server"
1628 msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
1629
1630 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1631 msgid "Could not connect to server"
1632 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
1633
1634 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1635 msgid "Edit LDAP Server"
1636 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
1637
1638 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1639 msgid "Hostname"
1640 msgstr "Hostname"
1641
1642 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1643 msgid "Port"
1644 msgstr "Ïîðò"
1645
1646 #: src/editldap.c:328
1647 msgid " Check Server "
1648 msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
1649
1650 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1651 msgid "Search Base"
1652 msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
1653
1654 #: src/editldap.c:390
1655 msgid "Search Criteria"
1656 msgstr "Òúðñè Êðèòåðèé"
1657
1658 #: src/editldap.c:397
1659 msgid " Reset "
1660 msgstr " Ïðîìåíè "
1661
1662 #: src/editldap.c:402
1663 msgid "Bind DN"
1664 msgstr "Bind DN"
1665
1666 #: src/editldap.c:411
1667 msgid "Bind Password"
1668 msgstr "Bind Password"
1669
1670 #: src/editldap.c:420
1671 msgid "Timeout (secs)"
1672 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
1673
1674 #: src/editldap.c:434
1675 msgid "Maximum Entries"
1676 msgstr "Ìàêñèìóì Entries"
1677
1678 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:730
1679 msgid "Basic"
1680 msgstr "Îñíîâíè"
1681
1682 #: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:575
1683 msgid "Extended"
1684 msgstr "Ðàçøèðåíè"
1685
1686 #: src/editldap.c:547
1687 msgid "Add New LDAP Server"
1688 msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
1689
1690 #: src/editldap_basedn.c:141
1691 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1692 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP - Èçáåðè Search Base"
1693
1694 #: src/editldap_basedn.c:202
1695 msgid "Available Search Base(s)"
1696 msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
1697
1698 #: src/editldap_basedn.c:286
1699 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1700 msgstr "Could not read Search Base(s) from server - ìîëÿ âúâåäåòå ðú÷íî"
1701
1702 #: src/editvcard.c:96
1703 msgid "File does not appear to be vCard format."
1704 msgstr "Ôàéëà íà èçãëåæäà äà å â vCard ôîðìàò."
1705
1706 #: src/editvcard.c:132
1707 msgid "Select vCard File"
1708 msgstr "Èçáåðè vCard Ôàéë"
1709
1710 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1711 msgid "Edit vCard Entry"
1712 msgstr "Ðåäàêòèðàé vCard Âïèñâàíå"
1713
1714 #: src/editvcard.c:296
1715 msgid "Add New vCard Entry"
1716 msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
1717
1718 #: src/exphtmldlg.c:101
1719 msgid "Please specify output directory and file to create."
1720 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è ôàéë çà ñúçäàâàíå."
1721
1722 #: src/exphtmldlg.c:104
1723 msgid "Select stylesheet and formatting."
1724 msgstr "Èçáåðåòå stylesheet è formatting."
1725
1726 #: src/exphtmldlg.c:107
1727 msgid "File exported successfully."
1728 msgstr "Ôàéëà å åêñïîðòèðàí óñïåøíî."
1729
1730 #: src/exphtmldlg.c:154
1731 #, c-format
1732 msgid ""
1733 "HTML Output Directory '%s'\n"
1734 "does not exist. OK to create new directory?"
1735 msgstr ""
1736 "HTML Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
1737 "íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
1738
1739 #: src/exphtmldlg.c:157
1740 msgid "Create Directory"
1741 msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
1742
1743 #: src/exphtmldlg.c:166
1744 #, c-format
1745 msgid ""
1746 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1747 "%s"
1748 msgstr ""
1749 "Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà HTML ôàéë:\n"
1750 "%s"
1751
1752 #: src/exphtmldlg.c:168
1753 msgid "Failed to Create Directory"
1754 msgstr "Íå ìîæàõ äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ"
1755
1756 #: src/exphtmldlg.c:318
1757 msgid "Select HTML Output File"
1758 msgstr "Èçáåðè HTML Output Ôàéë"
1759
1760 #: src/exphtmldlg.c:387
1761 msgid "HTML Output File"
1762 msgstr "HTML Output Ôàéë"
1763
1764 #: src/exphtmldlg.c:443
1765 msgid "Stylesheet"
1766 msgstr "Stylesheet"
1767
1768 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3775 src/prefs_common.c:4110
1769 msgid "Default"
1770 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
1771
1772 #: src/exphtmldlg.c:462
1773 msgid "Full"
1774 msgstr "Ïúëíî èìå"
1775
1776 #: src/exphtmldlg.c:468
1777 msgid "Custom"
1778 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè"
1779
1780 #: src/exphtmldlg.c:474
1781 msgid "Custom-2"
1782 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-2"
1783
1784 #: src/exphtmldlg.c:480
1785 msgid "Custom-3"
1786 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-3"
1787
1788 #: src/exphtmldlg.c:486
1789 msgid "Custom-4"
1790 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-4"
1791
1792 #: src/exphtmldlg.c:500
1793 msgid "Full Name Format"
1794 msgstr "Ïúëíî èìå"
1795
1796 #: src/exphtmldlg.c:507
1797 msgid "First Name, Last Name"
1798 msgstr "Ïúðâî Èìå, Ïîñëåäíî Èìå"
1799
1800 #: src/exphtmldlg.c:513
1801 msgid "Last Name, First Name"
1802 msgstr "Ïîñëåäíî Èìå, Ïúðâî Èìå"
1803
1804 #: src/exphtmldlg.c:527
1805 msgid "Color Banding"
1806 msgstr "Öâåòîâà ãàìà"
1807
1808 #: src/exphtmldlg.c:533
1809 msgid "Format E-Mail Links"
1810 msgstr "Ôîðìàòèðàé E-Mail âðúçêèòå"
1811
1812 #: src/exphtmldlg.c:539
1813 msgid "Format User Attributes"
1814 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
1815
1816 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
1817 msgid "File Name"
1818 msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
1819
1820 #: src/exphtmldlg.c:599
1821 msgid "Open with Web Browser"
1822 msgstr "Îòâîðè ñ óåá áðàóçúð"
1823
1824 #: src/exphtmldlg.c:628
1825 msgid "Export Address Book to HTML File"
1826 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
1827
1828 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
1829 msgid "Prev"
1830 msgstr "Ïðåäèøåí"
1831
1832 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:352
1833 #: src/toolbar.c:443
1834 msgid "Next"
1835 msgstr "Ñëåäâàù"
1836
1837 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
1838 msgid "File Info"
1839 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
1840
1841 #: src/exphtmldlg.c:693
1842 msgid "Format"
1843 msgstr "Ôîðìàò"
1844
1845 #: src/export.c:127
1846 msgid "Export"
1847 msgstr "Èçíåñè"
1848
1849 #: src/export.c:146
1850 msgid "Specify target folder and mbox file."
1851 msgstr "Îïðåäåëè ïàïêà öåë è mbox ôàéë."
1852
1853 #: src/export.c:156
1854 msgid "Source dir:"
1855 msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
1856
1857 #: src/export.c:161
1858 msgid "Exporting file:"
1859 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
1860
1861 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
1862 #: src/prefs_account.c:1183
1863 msgid " Select... "
1864 msgstr " Èçáåðè... "
1865
1866 #: src/export.c:219
1867 msgid "Select exporting file"
1868 msgstr "Èçáåðè ôàéë çà åêñïîðòèðàíå"
1869
1870 #: src/exporthtml.c:796
1871 msgid "Full Name"
1872 msgstr "Ïúëíî èìå"
1873
1874 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:776
1875 msgid "Attributes"
1876 msgstr "Àòðèáóòè"
1877
1878 #: src/exporthtml.c:1001
1879 msgid "Sylpheed Address Book"
1880 msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
1881
1882 #: src/exporthtml.c:1113
1883 msgid "Name already exists but is not a directory."
1884 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
1885
1886 #: src/exporthtml.c:1116
1887 msgid "No permissions to create directory."
1888 msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
1889
1890 #: src/exporthtml.c:1119
1891 msgid "Name is too long."
1892 msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
1893
1894 #: src/exporthtml.c:1122
1895 msgid "Not specified."
1896 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
1897
1898 # c-format
1899 #: src/folder.c:959
1900 #, c-format
1901 msgid "Processing (%s)...\n"
1902 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)...\n"
1903
1904 #: src/folder.c:1542
1905 #, c-format
1906 msgid "Moving %s to %s (%d%%)...\n"
1907 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s (%d%%)...\n"
1908
1909 #: src/foldersel.c:146
1910 msgid "Select folder"
1911 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
1912
1913 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1064
1914 msgid "Inbox"
1915 msgstr "Âõîäÿùè"
1916
1917 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1080
1918 msgid "Sent"
1919 msgstr "Èçïðàòåíè"
1920
1921 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1096
1922 msgid "Queue"
1923 msgstr "×àêàùè"
1924
1925 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1112
1926 msgid "Trash"
1927 msgstr "Êîø÷å"
1928
1929 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1126
1930 msgid "Drafts"
1931 msgstr "×åðíîâè"
1932
1933 #: src/folderview.c:276 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
1934 msgid "/Create _new folder..."
1935 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
1936
1937 #: src/folderview.c:277 src/folderview.c:293 src/folderview.c:314
1938 msgid "/_Rename folder..."
1939 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
1940
1941 #: src/folderview.c:278 src/folderview.c:294 src/folderview.c:315
1942 msgid "/M_ove folder..."
1943 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
1944
1945 #: src/folderview.c:279 src/folderview.c:295 src/folderview.c:316
1946 msgid "/_Delete folder"
1947 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
1948
1949 #: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301
1950 msgid "/Remove _mailbox"
1951 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
1952
1953 #: src/folderview.c:283 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
1954 #: src/folderview.c:344
1955 msgid "/_Properties..."
1956 msgstr "/Ñâîéñòâà..."
1957
1958 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
1959 #: src/folderview.c:345
1960 msgid "/_Processing..."
1961 msgstr "/Ðàáîòÿ..."
1962
1963 #: src/folderview.c:285
1964 msgid "/_Scoring..."
1965 msgstr ""
1966
1967 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
1968 msgid "/Mark all _read"
1969 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
1970
1971 #: src/folderview.c:297 src/folderview.c:318 src/folderview.c:338
1972 msgid "/_Check for new messages"
1973 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
1974
1975 #: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
1976 msgid "/R_ebuild folder tree"
1977 msgstr "/Ãåíåðèðàé îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà"
1978
1979 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:343
1980 msgid "/_Search folder..."
1981 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
1982
1983 #: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:346
1984 msgid "/S_coring..."
1985 msgstr ""
1986
1987 #: src/folderview.c:322
1988 msgid "/Remove _IMAP4 account"
1989 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
1990
1991 #: src/folderview.c:334
1992 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
1993 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
1994
1995 #: src/folderview.c:336
1996 msgid "/_Remove newsgroup"
1997 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
1998
1999 #: src/folderview.c:341
2000 msgid "/Remove _news account"
2001 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
2002
2003 #: src/folderview.c:371
2004 msgid "New"
2005 msgstr "Íîâè"
2006
2007 #: src/folderview.c:372 src/prefs_summary_column.c:68
2008 msgid "Unread"
2009 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
2010
2011 #: src/folderview.c:373 src/selective_download.c:800
2012 msgid "#"
2013 msgstr "#"
2014
2015 #: src/folderview.c:600
2016 msgid "Setting folder info..."
2017 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
2018
2019 #: src/folderview.c:781 src/mainwindow.c:2606 src/setup.c:81
2020 #, c-format
2021 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2022 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s%c%s ..."
2023
2024 #: src/folderview.c:785 src/mainwindow.c:2611 src/setup.c:86
2025 #, c-format
2026 msgid "Scanning folder %s ..."
2027 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s ..."
2028
2029 #: src/folderview.c:826
2030 msgid "Rebuilding folder tree..."
2031 msgstr "Ãåíåðèðàì îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
2032
2033 #: src/folderview.c:847
2034 msgid "Rescanning all folder trees..."
2035 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
2036
2037 #: src/folderview.c:925
2038 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2039 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
2040
2041 #: src/folderview.c:1718
2042 #, c-format
2043 msgid "Opening Folder %s..."
2044 msgstr "Îòâàðÿì ïàïêà %s ..."
2045
2046 #: src/folderview.c:1729
2047 msgid "Folder could not be opened."
2048 msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
2049
2050 #: src/folderview.c:1920 src/folderview.c:1972 src/folderview.c:2247
2051 msgid "NewFolder"
2052 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
2053
2054 #: src/folderview.c:1925 src/folderview.c:2021 src/folderview.c:2252
2055 #, c-format
2056 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2057 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
2058
2059 #: src/folderview.c:1938 src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2031
2060 #: src/folderview.c:2101 src/folderview.c:2264
2061 #, c-format
2062 msgid "The folder `%s' already exists."
2063 msgstr "Ïàïêàòà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
2064
2065 #: src/folderview.c:1945 src/folderview.c:2271
2066 #, c-format
2067 msgid "Can't create the folder `%s'."
2068 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà '%s'."
2069
2070 #: src/folderview.c:2014 src/folderview.c:2091
2071 #, c-format
2072 msgid "Input new name for `%s':"
2073 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà '%s':"
2074
2075 #: src/folderview.c:2015 src/folderview.c:2093
2076 msgid "Rename folder"
2077 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
2078
2079 #: src/folderview.c:2151
2080 #, c-format
2081 msgid ""
2082 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2083 "Do you really want to delete?"
2084 msgstr ""
2085 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä `%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
2086 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
2087
2088 #: src/folderview.c:2153
2089 msgid "Delete folder"
2090 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
2091
2092 #: src/folderview.c:2162
2093 #, c-format
2094 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2095 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
2096
2097 #: src/folderview.c:2210
2098 #, c-format
2099 msgid ""
2100 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2101 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2102 msgstr ""
2103 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
2104 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ñà èçòðèòè îò äèñêà)"
2105
2106 #: src/folderview.c:2212
2107 msgid "Remove mailbox"
2108 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
2109
2110 #: src/folderview.c:2244
2111 msgid ""
2112 "Input the name of new folder:\n"
2113 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2114 " append `/' at the end of the name)"
2115 msgstr ""
2116 "Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
2117 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
2118 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
2119
2120 #: src/folderview.c:2303
2121 #, c-format
2122 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2123 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
2124
2125 #: src/folderview.c:2304
2126 msgid "Delete IMAP4 account"
2127 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
2128
2129 #: src/folderview.c:2438
2130 #, c-format
2131 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2132 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
2133
2134 #: src/folderview.c:2439
2135 msgid "Delete newsgroup"
2136 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
2137
2138 #: src/folderview.c:2475
2139 #, c-format
2140 msgid "Really delete news account `%s'?"
2141 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
2142
2143 #: src/folderview.c:2476
2144 msgid "Delete news account"
2145 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
2146
2147 #: src/folderview.c:2578
2148 #, c-format
2149 msgid "Moving %s to %s..."
2150 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
2151
2152 #: src/folderview.c:2610
2153 msgid "Source and destination are the same."
2154 msgstr "Èçòî÷íèêà è äåñòèíàöèÿòà ñà åäíè è ñúùè."
2155
2156 #: src/folderview.c:2613
2157 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2158 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ ïàïêà â íåéíà ïîä-ïàïêà."
2159
2160 #: src/folderview.c:2616
2161 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2162 msgstr ""
2163
2164 #: src/folderview.c:2619
2165 msgid "Move failed!"
2166 msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
2167
2168 #: src/grouplistdialog.c:173
2169 msgid "Newsgroup subscription"
2170 msgstr "Çàïèñâàíå â íîâèíàðñêè ãðóïè"
2171
2172 #: src/grouplistdialog.c:189
2173 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2174 msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå:"
2175
2176 #: src/grouplistdialog.c:195
2177 msgid "Find groups:"
2178 msgstr "Íàìåðè ãðóïè"
2179
2180 #: src/grouplistdialog.c:203
2181 msgid " Search "
2182 msgstr "Òúðñåíå"
2183
2184 #: src/grouplistdialog.c:215
2185 msgid "Newsgroup name"
2186 msgstr "Èìå íà íîâèíàðñêòà ãðóïà"
2187
2188 #: src/grouplistdialog.c:216
2189 msgid "Messages"
2190 msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
2191
2192 #: src/grouplistdialog.c:217
2193 msgid "Type"
2194 msgstr "Òèï"
2195
2196 #: src/grouplistdialog.c:243
2197 msgid "Refresh"
2198 msgstr "Îïðåñíè"
2199
2200 #: src/grouplistdialog.c:347
2201 msgid "moderated"
2202 msgstr "ïî-óìåðåíè"
2203
2204 #: src/grouplistdialog.c:349
2205 msgid "readonly"
2206 msgstr "ñàìî çà ÷åòåíå"
2207
2208 #: src/grouplistdialog.c:351
2209 msgid "unknown"
2210 msgstr "íåèçâåñòåí"
2211
2212 #: src/grouplistdialog.c:398
2213 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2214 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
2215
2216 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1077
2217 msgid "Done."
2218 msgstr "Ãîòîâî."
2219
2220 #: src/grouplistdialog.c:477
2221 #, c-format
2222 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2223 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
2224
2225 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2226 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2227 msgid "correct"
2228 msgstr ""
2229
2230 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2231 msgid "Owner"
2232 msgstr "Ñîáñòâåíèê"
2233
2234 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2235 msgid "Signer"
2236 msgstr "Ïîäïèñàë êëþ÷à"
2237
2238 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/progressdialog.c:53
2239 msgid "Status"
2240 msgstr "Ñúñòîÿíèå"
2241
2242 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2243 msgid "Name: "
2244 msgstr "Èìå: "
2245
2246 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2247 msgid "Organization: "
2248 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ: "
2249
2250 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2251 msgid "Location: "
2252 msgstr "Äåéñòâèå: "
2253
2254 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2255 msgid "Fingerprint: "
2256 msgstr "Îòïå÷àòúê: "
2257
2258 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2259 msgid "Signature status: "
2260 msgstr "Ñúñòîÿíèå íà ïîäïèñà: "
2261
2262 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2263 #, c-format
2264 msgid "SSL certificate for %s"
2265 msgstr ""
2266
2267 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2268 #, c-format
2269 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2270 msgstr "Íåïîçíàò ñåðòèôèêàò çà %s. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2271
2272 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2273 #, c-format
2274 msgid "Signature status: %s"
2275 msgstr "Ñúñòîÿíèå íà ïîäïèñà: %s"
2276
2277 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2278 msgid "View certificate"
2279 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòà"
2280
2281 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2282 msgid "Unknown SSL Certificate"
2283 msgstr "Íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò"
2284
2285 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2286 msgid "Accept and save"
2287 msgstr "Ïðèåìè è çàïèøè"
2288
2289 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2290 msgid "Cancel connection"
2291 msgstr "Ïðåêðàòè âðúçêàòà"
2292
2293 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2294 msgid "New certificate:"
2295 msgstr "Íîâ ñåðòèôèêàò"
2296
2297 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2298 msgid "Known certificate:"
2299 msgstr "Ïîçíàò ñåðòèôèêàò:"
2300
2301 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2302 #, c-format
2303 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2304 msgstr "Ñåðòèôèêàòà çà %s å ïðîìåíåí. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
2305
2306 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2307 msgid "View certificates"
2308 msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòèòå"
2309
2310 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2311 msgid "Changed SSL Certificate"
2312 msgstr "Ïðîìåíåí SSL ñåðòèôèêàò"
2313
2314 #: src/gtkaspell.c:479
2315 msgid "No dictionary selected."
2316 msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
2317
2318 #: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1845
2319 msgid "Normal Mode"
2320 msgstr "Íîðìàëåí Ðåæèì"
2321
2322 #: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1856
2323 msgid "Bad Spellers Mode"
2324 msgstr ""
2325
2326 #: src/gtkaspell.c:740
2327 msgid "Unknown suggestion mode."
2328 msgstr ""
2329
2330 #: src/gtkaspell.c:973
2331 msgid "No misspelled word found."
2332 msgstr "Íÿìà îòêðèòà ñãðåøåíà äóìà."
2333
2334 #: src/gtkaspell.c:1307
2335 msgid "Replace unknown word"
2336 msgstr "Çàìåíè íåïîçíàòàòà äóìà"
2337
2338 #: src/gtkaspell.c:1317
2339 #, c-format
2340 msgid "Replace \"%s\" with: "
2341 msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ: "
2342
2343 #: src/gtkaspell.c:1337
2344 msgid ""
2345 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2346 "will learn from mistake.\n"
2347 msgstr ""
2348
2349 #: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1834
2350 msgid "Fast Mode"
2351 msgstr "Áúðç ðåæèì"
2352
2353 #: src/gtkaspell.c:1682
2354 #, c-format
2355 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2356 msgstr "\"%s\" íå ñå ñðåùà â %s"
2357
2358 #: src/gtkaspell.c:1695
2359 msgid "Accept in this session"
2360 msgstr "Ïðèåìè â òàçè ñåñèÿ"
2361
2362 #: src/gtkaspell.c:1705
2363 msgid "Add to personal dictionary"
2364 msgstr "Äîáàâè êúì ïåðñîíàëíèÿ ðå÷íèê"
2365
2366 #: src/gtkaspell.c:1715
2367 msgid "Replace with..."
2368 msgstr "Çàìåíè ñúñ..."
2369
2370 #: src/gtkaspell.c:1725
2371 #, c-format
2372 msgid "Check with %s"
2373 msgstr "Ïðîâåðè ñ %s"
2374
2375 #: src/gtkaspell.c:1744
2376 msgid "(no suggestions)"
2377 msgstr ""
2378
2379 #: src/gtkaspell.c:1755 src/gtkaspell.c:1908
2380 msgid "More..."
2381 msgstr "Ïîâå÷å..."
2382
2383 #: src/gtkaspell.c:1810
2384 #, c-format
2385 msgid "Dictionary: %s"
2386 msgstr "Ðå÷íèê: %s"
2387
2388 #: src/gtkaspell.c:1823
2389 #, c-format
2390 msgid "Use alternate (%s)"
2391 msgstr "Ïîëçâàé çàìåñòèòåë (%s)"
2392
2393 #: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1614
2394 msgid "Check while typing"
2395 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
2396
2397 #: src/gtkaspell.c:1887
2398 msgid "Change dictionary"
2399 msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
2400
2401 #: src/gtkaspell.c:2041
2402 #, c-format
2403 msgid ""
2404 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2405 "%s"
2406 msgstr ""
2407 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
2408 "%s"
2409
2410 #: src/gtkutils.c:60 src/gtkutils.c:76
2411 msgid "Abcdef"
2412 msgstr "Abcdef"
2413
2414 #: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:2289
2415 msgid "(No From)"
2416 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
2417
2418 #: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:2332 src/summaryview.c:2335
2419 msgid "(No Subject)"
2420 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
2421
2422 #: src/imap.c:456
2423 #, c-format
2424 msgid "Connecting %s:%d failed"
2425 msgstr "Âðúçêàòà êúì %s:%d íåóñïåøíà"
2426
2427 #: src/imap.c:461
2428 #, c-format
2429 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2430 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
2431
2432 #: src/imap.c:502
2433 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2434 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
2435
2436 #: src/imap.c:515
2437 #, c-format
2438 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2439 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
2440
2441 #: src/imap.c:1022 src/imap.c:1069
2442 #, c-format
2443 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2444 msgstr ""
2445
2446 #: src/imap.c:1028 src/imap.c:1076 src/imap.c:1124
2447 msgid "can't expunge\n"
2448 msgstr "íå ìîãà äà çàëè÷à\n"
2449
2450 #: src/imap.c:1118
2451 #, c-format
2452 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2453 msgstr ""
2454
2455 #: src/imap.c:1308
2456 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2457 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
2458
2459 #: src/imap.c:1494
2460 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2461 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
2462
2463 #: src/imap.c:1514
2464 msgid "can't create mailbox\n"
2465 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2466
2467 #: src/imap.c:1583
2468 #, c-format
2469 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2470 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
2471
2472 #: src/imap.c:1647
2473 msgid "can't delete mailbox\n"
2474 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
2475
2476 #: src/imap.c:1680
2477 msgid "can't get envelope\n"
2478 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
2479
2480 #: src/imap.c:1688
2481 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2482 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
2483
2484 #: src/imap.c:1710
2485 #, c-format
2486 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2487 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
2488
2489 #: src/imap.c:1801
2490 #, c-format
2491 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2492 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
2493
2494 #: src/imap.c:1822
2495 #, c-format
2496 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2497 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2498
2499 #: src/imap.c:1829
2500 #, c-format
2501 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2502 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
2503
2504 #: src/imap.c:1853
2505 msgid "Can't start TLS session.\n"
2506 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
2507
2508 #: src/imap.c:1865
2509 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2510 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ.\n"
2511
2512 #: src/imap.c:1939
2513 msgid "can't get namespace\n"
2514 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
2515
2516 #: src/imap.c:2396
2517 #, c-format
2518 msgid "can't select folder: %s\n"
2519 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
2520
2521 #: src/imap.c:2516
2522 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2523 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
2524
2525 #: src/imap.c:2777
2526 #, c-format
2527 msgid "can't append %s to %s\n"
2528 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
2529
2530 #: src/imap.c:2782
2531 msgid "(sending file...)"
2532 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
2533
2534 #: src/imap.c:2818
2535 #, c-format
2536 msgid "can't copy %d to %s\n"
2537 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
2538
2539 #: src/imap.c:2843
2540 #, c-format
2541 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2542 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: STORE %d:%d %s\n"
2543
2544 #: src/imap.c:2857
2545 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2546 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: EXPUNGE\n"
2547
2548 #: src/import.c:131
2549 msgid "Import"
2550 msgstr "Èìïîðò"
2551
2552 #: src/import.c:150
2553 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2554 msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
2555
2556 #: src/import.c:160
2557 msgid "Importing file:"
2558 msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
2559
2560 #: src/import.c:165
2561 msgid "Destination dir:"
2562 msgstr ""
2563
2564 #: src/import.c:223
2565 msgid "Select importing file"
2566 msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
2567
2568 #: src/importldif.c:118
2569 msgid "Please specify address book name and file to import."
2570 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
2571
2572 #: src/importldif.c:121
2573 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2574 msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
2575
2576 #: src/importldif.c:124
2577 msgid "File imported."
2578 msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
2579
2580 #: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2581 msgid "Please select a file."
2582 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
2583
2584 #: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2585 msgid "Address book name must be supplied."
2586 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
2587
2588 #: src/importldif.c:318
2589 msgid "Error reading LDIF fields."
2590 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
2591
2592 #: src/importldif.c:341
2593 msgid "LDIF file imported successfully."
2594 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
2595
2596 #: src/importldif.c:426
2597 msgid "Select LDIF File"
2598 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
2599
2600 #: src/importldif.c:542
2601 msgid "S"
2602 msgstr "S"
2603
2604 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2605 msgid "LDIF Field"
2606 msgstr "LDIF Ïîëå"
2607
2608 #: src/importldif.c:544
2609 msgid "Attribute Name"
2610 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
2611
2612 #: src/importldif.c:602
2613 msgid "Attribute"
2614 msgstr "Àòðèáóò"
2615
2616 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
2617 msgid "Select"
2618 msgstr "Èçáåðè"
2619
2620 #: src/importldif.c:674
2621 msgid "File Name :"
2622 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
2623
2624 #: src/importldif.c:684
2625 msgid "Records :"
2626 msgstr "Çàïèñè :"
2627
2628 #: src/importldif.c:712
2629 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2630 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
2631
2632 #: src/importmutt.c:143
2633 msgid "Error importing MUTT file."
2634 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà MUTT ôàéë."
2635
2636 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2637 #: src/importpine.c:329
2638 msgid "Please select a file to import."
2639 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå."
2640
2641 #: src/importmutt.c:185
2642 msgid "Select MUTT File"
2643 msgstr "Èçáåðè MUTT Ôàéë"
2644
2645 #: src/importmutt.c:239
2646 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2647 msgstr "Âíåñè MUTT ôàéë â Àäðåñíèêà"
2648
2649 #: src/importpine.c:143
2650 msgid "Error importing Pine file."
2651 msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà Pine ôàéë."
2652
2653 #: src/importpine.c:185
2654 msgid "Select Pine File"
2655 msgstr "Èçáåðè Pine ôàéë"
2656
2657 #: src/importpine.c:239
2658 msgid "Import Pine file into Address Book"
2659 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
2660
2661 #: src/inc.c:269 src/inc.c:369 src/send.c:396
2662 msgid "Standby"
2663 msgstr "Ãîòîâíîñò"
2664
2665 #: src/inc.c:393
2666 msgid "Retrieving new messages"
2667 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2668
2669 #: src/inc.c:525
2670 msgid "Retrieving"
2671 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
2672
2673 #: src/inc.c:534
2674 #, c-format
2675 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2676 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
2677
2678 #: src/inc.c:538
2679 msgid "Done (no new messages)"
2680 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2681
2682 #: src/inc.c:545
2683 msgid "Connection failed"
2684 msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà"
2685
2686 #: src/inc.c:549
2687 msgid "Auth failed"
2688 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà íå áåøå óñïåøíà"
2689
2690 #: src/inc.c:553 src/prefs_summary_column.c:76
2691 msgid "Locked"
2692 msgstr "Çàêëþ÷åí"
2693
2694 #: src/inc.c:564
2695 msgid "Cancelled"
2696 msgstr "Îòêàçàíî"
2697
2698 #: src/inc.c:577
2699 #, c-format
2700 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2701 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
2702
2703 #: src/inc.c:647
2704 #, c-format
2705 msgid "Finished (%d new message(s))"
2706 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2707
2708 #: src/inc.c:650
2709 msgid "Finished (no new messages)"
2710 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
2711
2712 #: src/inc.c:658
2713 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2714 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
2715
2716 #: src/inc.c:722
2717 #, c-format
2718 msgid "%s: Retrieving new messages"
2719 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
2720
2721 #: src/inc.c:750
2722 #, c-format
2723 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2724 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
2725
2726 #: src/inc.c:757
2727 #, c-format
2728 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2729 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
2730
2731 #: src/inc.c:764
2732 #, c-format
2733 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2734 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
2735
2736 #: src/inc.c:880 src/inc.c:949
2737 #, c-format
2738 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2739 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
2740
2741 #: src/inc.c:913 src/send.c:630
2742 msgid "Authenticating..."
2743 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
2744
2745 #: src/inc.c:917
2746 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2747 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
2748
2749 #: src/inc.c:921
2750 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2751 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
2752
2753 #: src/inc.c:925
2754 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2755 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
2756
2757 #: src/inc.c:929
2758 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2759 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
2760
2761 #: src/inc.c:933
2762 #, c-format
2763 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2764 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
2765
2766 #: src/inc.c:966
2767 #, c-format
2768 msgid "Deleting message %d"
2769 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
2770
2771 #: src/inc.c:972 src/send.c:648
2772 msgid "Quitting"
2773 msgstr "Ïðåêúñâàì"
2774
2775 #: src/inc.c:1017
2776 msgid "Error occurred while processing mail."
2777 msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà."
2778
2779 #: src/inc.c:1020
2780 msgid "No disk space left."
2781 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî íà äèñêà."
2782
2783 #: src/inc.c:1023
2784 msgid "Can't write file."
2785 msgstr "Íå ìîãà äà çàïèøà âúâ ôàéë."
2786
2787 #: src/inc.c:1026
2788 msgid "Socket error."
2789 msgstr "Socket error."
2790
2791 #: src/inc.c:1030
2792 msgid "Mailbox is locked."
2793 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
2794
2795 #: src/inc.c:1058
2796 msgid "Incorporation cancelled\n"
2797 msgstr "Îáåäèíÿâàíåòî å ïðåêðàòåíî\n"
2798
2799 #: src/inputdialog.c:151
2800 #, c-format
2801 msgid "Input password for %s on %s:"
2802 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà çà %s íà %s:"
2803
2804 #: src/inputdialog.c:153
2805 msgid "Input password"
2806 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
2807
2808 #: src/logwindow.c:61
2809 msgid "Protocol log"
2810 msgstr "Protocol ëîã"
2811
2812 #: src/main.c:141 src/main.c:150
2813 #, c-format
2814 msgid ""
2815 "File `%s' already exists.\n"
2816 "Can't create folder."
2817 msgstr ""
2818 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
2819 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
2820
2821 #: src/main.c:204
2822 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2823 msgstr "g_thread íå ñå ïîääúðæà îò glib.\n"
2824
2825 #: src/main.c:259
2826 msgid ""
2827 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2828 "OpenPGP support disabled."
2829 msgstr ""
2830 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
2831 "OpenPGP ïîäðúæêàòà íå å àêòèâèðàíà."
2832
2833 #: src/main.c:419
2834 #, c-format
2835 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2836 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
2837
2838 #: src/main.c:422
2839 msgid "  --compose [address]    open composition window"
2840 msgstr " --compose [àäðåñ]\t\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå"
2841
2842 #: src/main.c:423
2843 msgid ""
2844 "  --attach file1 [file2]...\n"
2845 "                         open composition window with specified files\n"
2846 "                         attached"
2847 msgstr ""
2848 "  --attach file1 [file2]...\n"
2849 "                         îòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå ñúñ çàäàäåíèòå\n"
2850 "                         ïðèêà÷åíè ôàéëîâå"
2851
2852 #: src/main.c:426
2853 msgid "  --receive              receive new messages"
2854 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
2855
2856 #: src/main.c:427
2857 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
2858 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
2859
2860 #: src/main.c:428
2861 msgid "  --send                 send all queued messages"
2862 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
2863
2864 #: src/main.c:429
2865 msgid "  --status               show the total number of messages"
2866 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
2867
2868 #: src/main.c:430
2869 msgid "  --online               switch to online mode"
2870 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îíëàéí ðåæèì"
2871
2872 #: src/main.c:431
2873 msgid "  --offline              switch to offline mode"
2874 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îôëàéí ðåæèì"
2875
2876 #: src/main.c:432
2877 msgid "  --debug                debug mode"
2878 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
2879
2880 #: src/main.c:433
2881 msgid "  --help                 display this help and exit"
2882 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
2883
2884 #: src/main.c:434
2885 msgid "  --version              output version information and exit"
2886 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
2887
2888 #: src/main.c:475 src/summaryview.c:5302
2889 #, c-format
2890 msgid "Processing (%s)..."
2891 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
2892
2893 #: src/main.c:478
2894 msgid "top level folder"
2895 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
2896
2897 #: src/main.c:526
2898 msgid "Composing message exists."
2899 msgstr ""
2900
2901 #: src/main.c:527
2902 msgid "Draft them"
2903 msgstr "Ïîñòàâè êàòî ×åðíîâè"
2904
2905 #: src/main.c:527
2906 msgid "Discard them"
2907 msgstr "Îòõâúðëè"
2908
2909 #: src/main.c:527
2910 msgid "Don't quit"
2911 msgstr ""
2912
2913 #: src/main.c:541
2914 msgid "Queued messages"
2915 msgstr "Ñúîáùåíèÿ íà îïàøêà"
2916
2917 #: src/main.c:542
2918 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2919 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
2920
2921 #: src/main.c:789 src/toolbar.c:2090
2922 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
2923 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
2924
2925 #: src/mainwindow.c:400
2926 msgid "/_File/_Add mailbox..."
2927 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
2928
2929 #: src/mainwindow.c:401
2930 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
2931 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ..."
2932
2933 #: src/mainwindow.c:402
2934 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
2935 msgstr "/_Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
2936
2937 #: src/mainwindow.c:404
2938 msgid "/_File/_Folder"
2939 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà"
2940
2941 #: src/mainwindow.c:405
2942 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2943 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
2944
2945 #: src/mainwindow.c:407
2946 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2947 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
2948
2949 #: src/mainwindow.c:408
2950 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2951 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
2952
2953 #: src/mainwindow.c:409
2954 msgid "/_File/_Import mbox file..."
2955 msgstr "/_Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
2956
2957 #: src/mainwindow.c:410
2958 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2959 msgstr "/_Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
2960
2961 #: src/mainwindow.c:411
2962 msgid "/_File/Empty _trash"
2963 msgstr "/_Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
2964
2965 #: src/mainwindow.c:412
2966 msgid "/_File/_Work offline"
2967 msgstr "/_Ôàéë/Ðàáîòà offline"
2968
2969 #: src/mainwindow.c:414
2970 msgid "/_File/_Save as..."
2971 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
2972
2973 #: src/mainwindow.c:415
2974 msgid "/_File/_Print..."
2975 msgstr "/_Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
2976
2977 #: src/mainwindow.c:418
2978 msgid "/_File/E_xit"
2979 msgstr "/_Ôàéë/Èçõîä"
2980
2981 #: src/mainwindow.c:423
2982 msgid "/_Edit/Select _thread"
2983 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
2984
2985 #: src/mainwindow.c:425
2986 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
2987 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
2988
2989 #: src/mainwindow.c:427
2990 msgid "/_Edit/_Search folder..."
2991 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
2992
2993 #: src/mainwindow.c:429
2994 msgid "/_View/Show or hi_de"
2995 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
2996
2997 #: src/mainwindow.c:430
2998 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
2999 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
3000
3001 #: src/mainwindow.c:432
3002 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3003 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
3004
3005 #: src/mainwindow.c:434
3006 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3007 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
3008
3009 #: src/mainwindow.c:436
3010 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3011 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
3012
3013 #: src/mainwindow.c:438
3014 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3015 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
3016
3017 #: src/mainwindow.c:440
3018 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3019 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
3020
3021 #: src/mainwindow.c:442
3022 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3023 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
3024
3025 #: src/mainwindow.c:444
3026 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3027 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
3028
3029 #: src/mainwindow.c:447
3030 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3031 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
3032
3033 #: src/mainwindow.c:448
3034 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3035 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
3036
3037 #: src/mainwindow.c:450
3038 msgid "/_View/_Sort"
3039 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
3040
3041 #: src/mainwindow.c:451
3042 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3043 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
3044
3045 #: src/mainwindow.c:452
3046 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3047 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3048
3049 #: src/mainwindow.c:453
3050 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3051 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
3052
3053 #: src/mainwindow.c:454
3054 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3055 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
3056
3057 #: src/mainwindow.c:455
3058 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3059 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ïîëó÷àòåë"
3060
3061 #: src/mainwindow.c:456
3062 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3063 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
3064
3065 #: src/mainwindow.c:457
3066 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3067 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
3068
3069 #: src/mainwindow.c:459
3070 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3071 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
3072
3073 #: src/mainwindow.c:460
3074 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
3075 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî íåïðî÷åòåíè"
3076
3077 #: src/mainwindow.c:461
3078 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3079 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
3080
3081 #: src/mainwindow.c:463
3082 msgid "/_View/_Sort/by score"
3083 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
3084
3085 #: src/mainwindow.c:464
3086 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3087 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
3088
3089 #: src/mainwindow.c:465
3090 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3091 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
3092
3093 #: src/mainwindow.c:466 src/mainwindow.c:469
3094 msgid "/_View/_Sort/---"
3095 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
3096
3097 #: src/mainwindow.c:467
3098 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3099 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
3100
3101 #: src/mainwindow.c:468
3102 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3103 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
3104
3105 #: src/mainwindow.c:470
3106 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3107 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
3108
3109 #: src/mainwindow.c:472
3110 msgid "/_View/Th_read view"
3111 msgstr "/_Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
3112
3113 #: src/mainwindow.c:473
3114 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3115 msgstr "/_Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
3116
3117 #: src/mainwindow.c:474
3118 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3119 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
3120
3121 #: src/mainwindow.c:475
3122 msgid "/_View/_Hide read messages"
3123 msgstr "/_Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
3124
3125 #: src/mainwindow.c:476
3126 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3127 msgstr "/_Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
3128
3129 #: src/mainwindow.c:479
3130 msgid "/_View/_Go to"
3131 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà"
3132
3133 #: src/mainwindow.c:480
3134 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3135 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
3136
3137 #: src/mainwindow.c:481
3138 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3139 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
3140
3141 #: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:487 src/mainwindow.c:490
3142 #: src/mainwindow.c:495 src/mainwindow.c:500
3143 msgid "/_View/_Go to/---"
3144 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
3145
3146 #: src/mainwindow.c:483
3147 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3148 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3149
3150 #: src/mainwindow.c:485
3151 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3152 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
3153
3154 #: src/mainwindow.c:488
3155 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3156 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
3157
3158 #: src/mainwindow.c:489
3159 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3160 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
3161
3162 #: src/mainwindow.c:491
3163 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3164 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3165
3166 #: src/mainwindow.c:493
3167 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3168 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
3169
3170 #: src/mainwindow.c:496
3171 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3172 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3173
3174 #: src/mainwindow.c:498
3175 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3176 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
3177
3178 #: src/mainwindow.c:501
3179 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3180 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
3181
3182 #: src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:512
3183 msgid "/_View/_Code set/---"
3184 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
3185
3186 #: src/mainwindow.c:509
3187 msgid "/_View/_Code set"
3188 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå"
3189
3190 #: src/mainwindow.c:510
3191 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3192 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
3193
3194 #: src/mainwindow.c:513
3195 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3196 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
3197
3198 #: src/mainwindow.c:517
3199 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3200 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
3201
3202 #: src/mainwindow.c:521
3203 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3204 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
3205
3206 #: src/mainwindow.c:523
3207 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3208 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
3209
3210 #: src/mainwindow.c:527
3211 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3212 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
3213
3214 #: src/mainwindow.c:530
3215 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3216 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
3217
3218 #: src/mainwindow.c:532
3219 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3220 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
3221
3222 #: src/mainwindow.c:535
3223 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3224 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
3225
3226 #: src/mainwindow.c:538
3227 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3228 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
3229
3230 #: src/mainwindow.c:541
3231 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3232 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
3233
3234 #: src/mainwindow.c:543
3235 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3236 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
3237
3238 #: src/mainwindow.c:545
3239 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3240 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
3241
3242 #: src/mainwindow.c:549
3243 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3244 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
3245
3246 #: src/mainwindow.c:552
3247 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3248 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
3249
3250 #: src/mainwindow.c:555
3251 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3252 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
3253
3254 #: src/mainwindow.c:557
3255 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3256 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
3257
3258 #: src/mainwindow.c:561
3259 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3260 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
3261
3262 #: src/mainwindow.c:563
3263 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3264 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
3265
3266 #: src/mainwindow.c:565
3267 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3268 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
3269
3270 #: src/mainwindow.c:567
3271 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3272 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
3273
3274 #: src/mainwindow.c:570
3275 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3276 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
3277
3278 #: src/mainwindow.c:572
3279 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3280 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
3281
3282 #: src/mainwindow.c:575
3283 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3284 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
3285
3286 #: src/mainwindow.c:577
3287 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3288 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
3289
3290 #: src/mainwindow.c:585 src/summaryview.c:442
3291 msgid "/_View/Open in new _window"
3292 msgstr "/_Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
3293
3294 #: src/mainwindow.c:586
3295 msgid "/_View/Mess_age source"
3296 msgstr "/_Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
3297
3298 #: src/mainwindow.c:587
3299 msgid "/_View/Show all _headers"
3300 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
3301
3302 #: src/mainwindow.c:589
3303 msgid "/_View/_Update summary"
3304 msgstr "/_Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
3305
3306 #: src/mainwindow.c:592
3307 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3308 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
3309
3310 #: src/mainwindow.c:593
3311 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3312 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
3313
3314 #: src/mainwindow.c:595
3315 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3316 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
3317
3318 #: src/mainwindow.c:597
3319 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3320 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
3321
3322 #: src/mainwindow.c:599
3323 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3324 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3325
3326 #: src/mainwindow.c:600
3327 msgid "/_Message/Compose a news message"
3328 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
3329
3330 #: src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:151
3331 msgid "/_Message/_Reply"
3332 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
3333
3334 #: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:152
3335 msgid "/_Message/Repl_y to"
3336 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
3337
3338 #: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:153
3339 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3340 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
3341
3342 #: src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:154
3343 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3344 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
3345
3346 #: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:155
3347 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3348 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3349
3350 #: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:157
3351 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3352 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
3353
3354 #: src/mainwindow.c:609
3355 msgid "/_Message/_Forward"
3356 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
3357
3358 #: src/mainwindow.c:610
3359 msgid "/_Message/Redirect"
3360 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
3361
3362 #: src/mainwindow.c:612
3363 msgid "/_Message/Re-_edit"
3364 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
3365
3366 #: src/mainwindow.c:614
3367 msgid "/_Message/M_ove..."
3368 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
3369
3370 #: src/mainwindow.c:615
3371 msgid "/_Message/_Copy..."
3372 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
3373
3374 #: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:159
3375 msgid "/_Message/_Delete"
3376 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
3377
3378 #: src/mainwindow.c:617
3379 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3380 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
3381
3382 #: src/mainwindow.c:619
3383 msgid "/_Message/_Mark"
3384 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
3385
3386 #: src/mainwindow.c:620
3387 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3388 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
3389
3390 #: src/mainwindow.c:621
3391 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3392 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
3393
3394 #: src/mainwindow.c:622
3395 msgid "/_Message/_Mark/---"
3396 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
3397
3398 #: src/mainwindow.c:623
3399 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3400 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
3401
3402 #: src/mainwindow.c:624
3403 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3404 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
3405
3406 #: src/mainwindow.c:626
3407 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3408 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
3409
3410 #: src/mainwindow.c:629
3411 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3412 msgstr "Èíñòðóìåíòè/Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå..."
3413
3414 #: src/mainwindow.c:631
3415 msgid "/_Tools/_Address book..."
3416 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
3417
3418 #: src/mainwindow.c:632
3419 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3420 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
3421
3422 #: src/mainwindow.c:634
3423 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3424 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
3425
3426 #: src/mainwindow.c:635
3427 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3428 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
3429
3430 #: src/mainwindow.c:637
3431 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3432 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
3433
3434 #: src/mainwindow.c:640
3435 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3436 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
3437
3438 #: src/mainwindow.c:641
3439 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3440 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
3441
3442 #: src/mainwindow.c:642
3443 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3444 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
3445
3446 #: src/mainwindow.c:644
3447 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3448 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
3449
3450 #: src/mainwindow.c:646
3451 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3452 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
3453
3454 #: src/mainwindow.c:648
3455 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3456 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
3457
3458 #: src/mainwindow.c:653
3459 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3460 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
3461
3462 #: src/mainwindow.c:656
3463 msgid "/_Tools/E_xecute"
3464 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
3465
3466 #: src/mainwindow.c:659
3467 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3468 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/SSL ñåðòèôèêàòè..."
3469
3470 #: src/mainwindow.c:663
3471 msgid "/_Tools/_Log window"
3472 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
3473
3474 #: src/mainwindow.c:665
3475 msgid "/_Configuration"
3476 msgstr "/_Íàñòðîéêè"
3477
3478 #: src/mainwindow.c:666
3479 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3480 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
3481
3482 #: src/mainwindow.c:668
3483 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars"
3484 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà"
3485
3486 #: src/mainwindow.c:670
3487 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/_Main window..."
3488 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Îñíîâíà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè..."
3489
3490 #: src/mainwindow.c:672
3491 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/_Compose window..."
3492 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Ñúñòàâè ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè..."
3493
3494 #: src/mainwindow.c:674
3495 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/M_essage view..."
3496 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Îñíîâíà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè..."
3497
3498 #: src/mainwindow.c:676
3499 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3500 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
3501
3502 #: src/mainwindow.c:678
3503 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3504 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
3505
3506 #: src/mainwindow.c:680
3507 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3508 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîíè..."
3509
3510 #: src/mainwindow.c:681
3511 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3512 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
3513
3514 #: src/mainwindow.c:682
3515 msgid "/_Configuration/---"
3516 msgstr "/_Íàñòðîéêè/---"
3517
3518 #: src/mainwindow.c:683
3519 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3520 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
3521
3522 #: src/mainwindow.c:685
3523 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3524 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
3525
3526 #: src/mainwindow.c:687
3527 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3528 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
3529
3530 #: src/mainwindow.c:689
3531 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3532 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
3533
3534 #: src/mainwindow.c:693
3535 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3536 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî (Local)"
3537
3538 #: src/mainwindow.c:694
3539 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3540 msgstr "/_Ïîìîù/Íàðú÷íèê (Sylpheed Doc Homepage)"
3541
3542 #: src/mainwindow.c:696
3543 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3544 msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Local)"
3545
3546 #: src/mainwindow.c:697
3547 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3548 msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Sylpheed Doc Homepage)"
3549
3550 #: src/mainwindow.c:699
3551 msgid "/_Help/---"
3552 msgstr "/_Ïîìîù/---"
3553
3554 #: src/mainwindow.c:1129 src/mainwindow.c:1146 src/prefs_folder_item.c:450
3555 #: src/selective_download.c:591
3556 msgid "Untitled"
3557 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
3558
3559 #: src/mainwindow.c:1147
3560 msgid "none"
3561 msgstr "íèùî"
3562
3563 #: src/mainwindow.c:1325
3564 msgid "Empty trash"
3565 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
3566
3567 #: src/mainwindow.c:1326
3568 msgid "Empty all messages in trash?"
3569 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
3570
3571 #: src/mainwindow.c:1351
3572 msgid "Add mailbox"
3573 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
3574
3575 #: src/mainwindow.c:1352
3576 msgid ""
3577 "Input the location of mailbox.\n"
3578 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3579 "scanned automatically."
3580 msgstr ""
3581 "Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
3582 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ, òî òÿ ùå áúäå\n"
3583 "ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
3584
3585 #: src/mainwindow.c:1358 src/mainwindow.c:1396
3586 #, c-format
3587 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3588 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
3589
3590 #: src/mainwindow.c:1363 src/setup.c:57
3591 msgid "Mailbox"
3592 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
3593
3594 #: src/mainwindow.c:1369 src/setup.c:63
3595 msgid ""
3596 "Creation of the mailbox failed.\n"
3597 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3598 "there."
3599 msgstr ""
3600 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
3601 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
3602
3603 #: src/mainwindow.c:1389
3604 msgid "Add mbox mailbox"
3605 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
3606
3607 #: src/mainwindow.c:1390
3608 msgid "Input the location of mailbox."
3609 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
3610
3611 #: src/mainwindow.c:1411
3612 msgid "Creation of the mailbox failed."
3613 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
3614
3615 #: src/mainwindow.c:1686
3616 msgid "Sylpheed - Folder View"
3617 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
3618
3619 #: src/mainwindow.c:1702 src/messageview.c:204
3620 msgid "Sylpheed - Message View"
3621 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
3622
3623 #: src/mainwindow.c:2063
3624 msgid "Exit"
3625 msgstr "Èçõîä"
3626
3627 #: src/mainwindow.c:2063
3628 msgid "Exit this program?"
3629 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
3630
3631 #: src/matcher.c:1005 src/matcher.c:1006 src/matcher.c:1007 src/matcher.c:1008
3632 #: src/matcher.c:1009 src/matcher.c:1010 src/matcher.c:1011 src/matcher.c:1012
3633 msgid "(none)"
3634 msgstr "(íÿìà)"
3635
3636 #: src/message_search.c:88
3637 msgid "Find in current message"
3638 msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
3639
3640 #: src/message_search.c:106
3641 msgid "Find text:"
3642 msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
3643
3644 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:477 src/summary_search.c:182
3645 msgid "Case sensitive"
3646 msgstr "Îò÷èòà ðàçìåðà íà ñèìâîëèòå"
3647
3648 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3649 msgid "Backward search"
3650 msgstr "Òúðñåíå íàçàä"
3651
3652 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3653 msgid "Search"
3654 msgstr "Òúðñåíå"
3655
3656 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
3657 msgid "Search failed"
3658 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
3659
3660 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
3661 msgid "Search string not found."
3662 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
3663
3664 #: src/message_search.c:191
3665 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3666 msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
3667
3668 #: src/message_search.c:194
3669 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3670 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
3671
3672 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
3673 msgid "Search finished"
3674 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
3675
3676 #: src/messageview.c:392
3677 msgid "<No Return-Path found>"
3678 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
3679
3680 #: src/messageview.c:400
3681 #, c-format
3682 msgid ""
3683 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3684 "does not correspond to the return path:\n"
3685 "Notification address: %s\n"
3686 "Return path: %s\n"
3687 "It is advised to not to send the return receipt."
3688 msgstr ""
3689
3690 #: src/messageview.c:408
3691 msgid "+Don't Send"
3692 msgstr "+Íå èçïðàùàé"
3693
3694 #: src/messageview.c:417
3695 msgid ""
3696 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3697 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3698 "officially addressed to you.\n"
3699 "Receipt notification cancelled."
3700 msgstr ""
3701
3702 #: src/messageview.c:485
3703 msgid ""
3704 "Error occurred while sending the notification.\n"
3705 "Put this notification into queue folder?"
3706 msgstr ""
3707 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
3708 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
3709
3710 #: src/messageview.c:491
3711 msgid "Can't queue the notification."
3712 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
3713
3714 #: src/messageview.c:494
3715 msgid "Error occurred while sending the notification."
3716 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
3717
3718 #: src/messageview.c:777
3719 msgid "This messages asks for a return receipt."
3720 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå."
3721
3722 #: src/messageview.c:778
3723 msgid "Send receipt"
3724 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
3725
3726 #: src/messageview.c:831
3727 msgid "Return Receipt Notification"
3728 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
3729
3730 #: src/messageview.c:832
3731 msgid ""
3732 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3733 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3734 "notification:"
3735 msgstr ""
3736 "Ñúîáùåíèåòî áåøå èçïðàòåíî äî íÿêîëêî îò àêàóíòèòå.\n"
3737 "Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå çà "
3738 "ïîëó÷àâàíå:"
3739
3740 #: src/messageview.c:836
3741 msgid "Send Notification"
3742 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
3743
3744 #: src/messageview.c:836
3745 msgid "+Cancel"
3746 msgstr "+Îòêàç"
3747
3748 #: src/mimeview.c:114
3749 msgid "/_Open"
3750 msgstr "/_Îòâîðè"
3751
3752 #: src/mimeview.c:115
3753 msgid "/Open _with..."
3754 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
3755
3756 #: src/mimeview.c:116
3757 msgid "/_Display as text"
3758 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
3759
3760 #: src/mimeview.c:117
3761 msgid "/_Display image"
3762 msgstr "/_Ïîêàæè êàðòèíêàòà"
3763
3764 #: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:447
3765 msgid "/_Save as..."
3766 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
3767
3768 #: src/mimeview.c:119
3769 msgid "/Save _all..."
3770 msgstr "/_Çàïàçè âñè÷êî..."
3771
3772 #: src/mimeview.c:122
3773 msgid "/_Check signature"
3774 msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
3775
3776 #: src/mimeview.c:150
3777 msgid "MIME Type"
3778 msgstr "MIME Òèï"
3779
3780 #: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2149
3781 msgid "Text"
3782 msgstr "Òåêñò"
3783
3784 #: src/mimeview.c:269
3785 msgid "Select \"Check signature\" to check"
3786 msgstr "Èçáåðè \"Ïðîâåðè ïîäïèñà\" çà äà ïðîâåðèø"
3787
3788 #: src/mimeview.c:463
3789 msgid "Can't get the part of multipart message."
3790 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3791
3792 #: src/mimeview.c:784 src/mimeview.c:844 src/mimeview.c:904 src/mimeview.c:923
3793 #: src/mimeview.c:947
3794 msgid "Can't save the part of multipart message."
3795 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
3796
3797 #: src/mimeview.c:809 src/mimeview.c:891 src/summaryview.c:3407
3798 msgid "Save as"
3799 msgstr "Çàïàçè êàòî"
3800
3801 #: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896 src/summaryview.c:3412
3802 msgid "Overwrite"
3803 msgstr "Ïðåçàïèøè"
3804
3805 #: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897
3806 msgid "Overwrite existing file?"
3807 msgstr "Äà ïðåçàïèøà âúðõó ñúùåñòâóâàù ôàéë?"
3808
3809 #: src/mimeview.c:957
3810 msgid "Open with"
3811 msgstr "Îòâîðè ñúñ"
3812
3813 #: src/mimeview.c:958
3814 #, c-format
3815 msgid ""
3816 "Enter the command line to open file:\n"
3817 "(`%s' will be replaced with file name)"
3818 msgstr ""
3819 "Âúâåäåòå êîìàíäà çà îòâðÿíå íà ôàéë:\n"
3820 "(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéëà)"
3821
3822 #: src/news.c:179
3823 #, c-format
3824 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3825 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
3826
3827 #: src/news.c:747 src/news.c:1165
3828 #, c-format
3829 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3830 msgstr ""
3831
3832 #: src/news.c:1054
3833 #, c-format
3834 msgid "can't set group: %s\n"
3835 msgstr "íå ìîãà äà çàäàì ãðóïà: %s\n"
3836
3837 #: src/news.c:1059
3838 #, c-format
3839 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3840 msgstr ""
3841
3842 #: src/news.c:1080
3843 #, c-format
3844 msgid "error occurred while getting %s.\n"
3845 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
3846
3847 #: src/news.c:1097
3848 #, c-format
3849 msgid "getting xover %d in %s...\n"
3850 msgstr ""
3851
3852 #: src/news.c:1100 src/news.c:1168
3853 msgid "can't get xover\n"
3854 msgstr ""
3855
3856 #: src/news.c:1105 src/news.c:1174
3857 msgid "error occurred while getting xover.\n"
3858 msgstr ""
3859
3860 #: src/news.c:1111 src/news.c:1182
3861 #, c-format
3862 msgid "invalid xover line: %s\n"
3863 msgstr ""
3864
3865 #: src/news.c:1125 src/news.c:1139 src/news.c:1200 src/news.c:1225
3866 msgid "can't get xhdr\n"
3867 msgstr ""
3868
3869 #: src/news.c:1130 src/news.c:1144 src/news.c:1208 src/news.c:1233
3870 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
3871 msgstr ""
3872
3873 #: src/passphrase.c:85
3874 msgid "Passphrase"
3875 msgstr ""
3876
3877 #: src/passphrase.c:253
3878 msgid "[no user id]"
3879 msgstr ""
3880
3881 #: src/passphrase.c:257
3882 #, c-format
3883 msgid ""
3884 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
3885 "\n"
3886 "  %.*s  \n"
3887 "(%.*s)\n"
3888 msgstr ""
3889
3890 #: src/passphrase.c:261
3891 msgid ""
3892 "Bad passphrase! Try again...\n"
3893 "\n"
3894 msgstr ""
3895
3896 #: src/pop.c:67
3897 #, c-format
3898 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
3899 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
3900
3901 #: src/pop.c:73
3902 #, c-format
3903 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
3904 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
3905
3906 #: src/pop.c:139
3907 msgid "can't start TLS session\n"
3908 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
3909
3910 #: src/pop.c:167 src/pop.c:196 src/pop.c:248
3911 msgid "error occurred on authentication\n"
3912 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè àóòåíòèôèêàöèÿòà\n"
3913
3914 #: src/pop.c:192 src/pop.c:244
3915 msgid "mailbox is locked\n"
3916 msgstr "mailbox çàêëþ÷åí\n"
3917
3918 #: src/pop.c:213
3919 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
3920 msgstr ""
3921
3922 #: src/pop.c:220
3923 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
3924 msgstr ""
3925
3926 #: src/pop.c:270 src/pop.c:309
3927 msgid "POP3 protocol error\n"
3928 msgstr "POP3 ãðåøêà\n"
3929
3930 #: src/pop.c:388 src/pop.c:438
3931 msgid "Socket error\n"
3932 msgstr "Ñîêåò ãðåøêà\n"
3933
3934 #: src/prefs_account.c:658
3935 #, c-format
3936 msgid "Account%d"
3937 msgstr "Àêàóíò%d"
3938
3939 #: src/prefs_account.c:677
3940 msgid "Preferences for new account"
3941 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
3942
3943 #: src/prefs_account.c:682
3944 msgid "Account preferences"
3945 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
3946
3947 #: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1024
3948 msgid "Receive"
3949 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
3950
3951 #: src/prefs_account.c:736 src/prefs_common.c:1028
3952 msgid "Compose"
3953 msgstr "Ñú÷èíè"
3954
3955 #: src/prefs_account.c:739 src/prefs_common.c:1041
3956 msgid "Privacy"
3957 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
3958
3959 #: src/prefs_account.c:743
3960 msgid "SSL"
3961 msgstr "SSL"
3962
3963 #: src/prefs_account.c:746
3964 msgid "Advanced"
3965 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
3966
3967 #: src/prefs_account.c:824
3968 msgid "Name of account"
3969 msgstr "Èìå íà àêàóíò"
3970
3971 #: src/prefs_account.c:833
3972 msgid "Set as default"
3973 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
3974
3975 #: src/prefs_account.c:837
3976 msgid "Personal information"
3977 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
3978
3979 #: src/prefs_account.c:846
3980 msgid "Full name"
3981 msgstr "Ïúëíî èìå"
3982
3983 #: src/prefs_account.c:852
3984 msgid "Mail address"
3985 msgstr "E-mail àäðåñ"
3986
3987 #: src/prefs_account.c:858
3988 msgid "Organization"
3989 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
3990
3991 #: src/prefs_account.c:882
3992 msgid "Server information"
3993 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
3994
3995 #: src/prefs_account.c:903
3996 msgid "POP3 (normal)"
3997 msgstr "POP3 (íîðìàëåí)"
3998
3999 #: src/prefs_account.c:905
4000 msgid "POP3 (APOP auth)"
4001 msgstr "POP3 (APOP àóòåíòèôèêàöèÿ)"
4002
4003 #: src/prefs_account.c:907 src/prefs_account.c:1702 src/prefs_account.c:1926
4004 msgid "IMAP4"
4005 msgstr "IMAP4"
4006
4007 #: src/prefs_account.c:909
4008 msgid "News (NNTP)"
4009 msgstr "Íîâèíè (NNTP)"
4010
4011 #: src/prefs_account.c:911
4012 msgid "None (local)"
4013 msgstr "Áåç (ëîêàëíî)"
4014
4015 #: src/prefs_account.c:931
4016 msgid "This server requires authentication"
4017 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà àóòåíòèôèêàöèÿ"
4018
4019 #: src/prefs_account.c:975
4020 msgid "News server"
4021 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
4022
4023 #: src/prefs_account.c:981
4024 msgid "Server for receiving"
4025 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
4026
4027 #: src/prefs_account.c:987
4028 msgid "Local mailbox file"
4029 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
4030
4031 #: src/prefs_account.c:994
4032 msgid "SMTP server (send)"
4033 msgstr "SMTP ñúðâúð(èçïðàùàíå)"
4034
4035 #: src/prefs_account.c:1002
4036 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4037 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
4038
4039 #: src/prefs_account.c:1011
4040 msgid "command to send mails"
4041 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
4042
4043 #: src/prefs_account.c:1018 src/prefs_account.c:1330
4044 msgid "User ID"
4045 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
4046
4047 #: src/prefs_account.c:1024 src/prefs_account.c:1339
4048 msgid "Password"
4049 msgstr "Ïàðîëà"
4050
4051 #: src/prefs_account.c:1090 src/prefs_account.c:1685
4052 msgid "POP3"
4053 msgstr "POP3"
4054
4055 #: src/prefs_account.c:1098
4056 msgid "Remove messages on server when received"
4057 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
4058
4059 #: src/prefs_account.c:1109
4060 msgid "Remove after"
4061 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
4062
4063 #: src/prefs_account.c:1118
4064 msgid "days"
4065 msgstr "äíè"
4066
4067 #: src/prefs_account.c:1135
4068 msgid "(0 days: remove immediately)"
4069 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
4070
4071 #: src/prefs_account.c:1142
4072 msgid "Download all messages on server"
4073 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
4074
4075 #: src/prefs_account.c:1144
4076 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
4077 msgstr "Èçïîëçâàé ïðàâèëàòà çà ôèëòðèðàíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4078
4079 #: src/prefs_account.c:1146
4080 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
4081 msgstr "Èçòðèé ñëåä èçòåãëÿíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
4082
4083 #: src/prefs_account.c:1152
4084 msgid "Receive size limit"
4085 msgstr "Ïîëó÷è îãðàíè÷åíèåòî íà ðàçìåðà"
4086
4087 #: src/prefs_account.c:1166
4088 msgid "Filter messages on receiving"
4089 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
4090
4091 #: src/prefs_account.c:1174
4092 msgid "Default inbox"
4093 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
4094
4095 #: src/prefs_account.c:1197
4096 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4097 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
4098
4099 #: src/prefs_account.c:1204
4100 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4101 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
4102
4103 #: src/prefs_account.c:1258
4104 msgid "Add Date"
4105 msgstr "Äîáàâè äàòà"
4106
4107 #: src/prefs_account.c:1259
4108 msgid "Generate Message-ID"
4109 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
4110
4111 #: src/prefs_account.c:1266
4112 msgid "Add user-defined header"
4113 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
4114
4115 #: src/prefs_account.c:1268 src/prefs_common.c:2378 src/prefs_common.c:2403
4116 msgid " Edit... "
4117 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
4118
4119 #: src/prefs_account.c:1278
4120 msgid "Authentication"
4121 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4122
4123 #: src/prefs_account.c:1286
4124 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4125 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
4126
4127 #: src/prefs_account.c:1301
4128 msgid "Authentication method"
4129 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
4130
4131 #: src/prefs_account.c:1311
4132 msgid "Automatic"
4133 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
4134
4135 #: src/prefs_account.c:1361
4136 msgid ""
4137 "If you leave these entries empty, the same\n"
4138 "user ID and password as receiving will be used."
4139 msgstr ""
4140 "Àêî àêî îñòàâèòå òåçè ïîëåòà ïðàçíè, ùå áúäàò èçïîëçâàíè\n"
4141 "ñúùèòå user ID è ïàðîëà êàòî çà ïîëó÷àâàíåòî."
4142
4143 #: src/prefs_account.c:1370
4144 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4145 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
4146
4147 #: src/prefs_account.c:1385
4148 msgid "POP authentication timeout: "
4149 msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout:"
4150
4151 #: src/prefs_account.c:1394
4152 msgid "minutes"
4153 msgstr "ìèíóòè"
4154
4155 #: src/prefs_account.c:1436
4156 msgid "Signature file"
4157 msgstr "Ôàéë ñ ïîäïèñà"
4158
4159 #: src/prefs_account.c:1444
4160 msgid "Automatically set the following addresses"
4161 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
4162
4163 #: src/prefs_account.c:1453 src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:50
4164 msgid "Cc"
4165 msgstr "Cc"
4166
4167 #: src/prefs_account.c:1466
4168 msgid "Bcc"
4169 msgstr "Bcc"
4170
4171 #: src/prefs_account.c:1479
4172 msgid "Reply-To"
4173 msgstr "Reply-To"
4174
4175 #: src/prefs_account.c:1531
4176 msgid "Encrypt message by default"
4177 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4178
4179 #: src/prefs_account.c:1533
4180 msgid "Sign message by default"
4181 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
4182
4183 #: src/prefs_account.c:1535
4184 msgid "Default mode"
4185 msgstr "Ðåæèì ïî ïîäðàçáèðàíå"
4186
4187 #: src/prefs_account.c:1543
4188 msgid "Use PGP/MIME"
4189 msgstr "Èçïîëçâàé PGP/MIME"
4190
4191 #: src/prefs_account.c:1552
4192 msgid "Use Inline"
4193 msgstr ""
4194
4195 #: src/prefs_account.c:1562
4196 msgid "Sign key"
4197 msgstr "Ïîäïèøè êëþ÷"
4198
4199 #: src/prefs_account.c:1570
4200 msgid "Use default GnuPG key"
4201 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
4202
4203 #: src/prefs_account.c:1579
4204 msgid "Select key by your email address"
4205 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
4206
4207 #: src/prefs_account.c:1588
4208 msgid "Specify key manually"
4209 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
4210
4211 #: src/prefs_account.c:1604
4212 msgid "User or key ID:"
4213 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
4214
4215 #: src/prefs_account.c:1693 src/prefs_account.c:1710 src/prefs_account.c:1726
4216 #: src/prefs_account.c:1744
4217 msgid "Don't use SSL"
4218 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
4219
4220 #: src/prefs_account.c:1696
4221 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4222 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
4223
4224 #: src/prefs_account.c:1699 src/prefs_account.c:1716 src/prefs_account.c:1750
4225 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4226 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
4227
4228 #: src/prefs_account.c:1713
4229 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4230 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
4231
4232 #: src/prefs_account.c:1719
4233 msgid "NNTP"
4234 msgstr "NNTP"
4235
4236 #: src/prefs_account.c:1734
4237 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4238 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
4239
4240 #: src/prefs_account.c:1736
4241 msgid "Send (SMTP)"
4242 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
4243
4244 #: src/prefs_account.c:1747
4245 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4246 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
4247
4248 #: src/prefs_account.c:1872
4249 msgid "Specify SMTP port"
4250 msgstr "Îïðåäåëè SMTP ïîðò"
4251
4252 #: src/prefs_account.c:1878
4253 msgid "Specify POP3 port"
4254 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
4255
4256 #: src/prefs_account.c:1884
4257 msgid "Specify IMAP4 port"
4258 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
4259
4260 #: src/prefs_account.c:1890
4261 msgid "Specify NNTP port"
4262 msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
4263
4264 #: src/prefs_account.c:1895
4265 msgid "Specify domain name"
4266 msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
4267
4268 #: src/prefs_account.c:1905
4269 msgid "Tunnel command to open connection"
4270 msgstr "Êîìàíäà çà òóíåë ïðè îòâàðÿíåòî íà âðúçêà"
4271
4272 #: src/prefs_account.c:1913
4273 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4274 msgstr ""
4275
4276 #: src/prefs_account.c:1937
4277 msgid "IMAP server directory"
4278 msgstr "IMAP ñúðâúð ïàïêà"
4279
4280 #: src/prefs_account.c:1991
4281 msgid "Put sent messages in"
4282 msgstr "Ïîñòàâè èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â"
4283
4284 #: src/prefs_account.c:1993
4285 msgid "Put draft messages in"
4286 msgstr "Ïîñòàâè ÷åðíîâèòå ñúîáùåíèÿ â"
4287
4288 #: src/prefs_account.c:1995
4289 msgid "Put deleted messages in"
4290 msgstr "Ïîñòàâè èçòðèòèòå ñúîáùåíèÿ â"
4291
4292 #: src/prefs_account.c:2059
4293 msgid "Account name is not entered."
4294 msgstr "Èìåòî íà àêàóíòà íå å âêàðàíî."
4295
4296 #: src/prefs_account.c:2063
4297 msgid "Mail address is not entered."
4298 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
4299
4300 #: src/prefs_account.c:2068
4301 msgid "SMTP server is not entered."
4302 msgstr "SMTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4303
4304 #: src/prefs_account.c:2073
4305 msgid "User ID is not entered."
4306 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ID íå å âúâåäåí."
4307
4308 #: src/prefs_account.c:2078
4309 msgid "POP3 server is not entered."
4310 msgstr "POP3 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4311
4312 #: src/prefs_account.c:2083
4313 msgid "IMAP4 server is not entered."
4314 msgstr "IMAP4 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4315
4316 #: src/prefs_account.c:2088
4317 msgid "NNTP server is not entered."
4318 msgstr "NNTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
4319
4320 #: src/prefs_account.c:2094
4321 msgid "local mailbox filename is not entered."
4322 msgstr "ëîêàëíèÿ mailbox ôàéë íå å âúâåäåí."
4323
4324 #: src/prefs_account.c:2100
4325 msgid "mail command is not entered."
4326 msgstr "êîìàíäàòà çà ìàéë íå å âúâåäåíà."
4327
4328 #: src/prefs_account.c:2187
4329 msgid ""
4330 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
4331 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
4332 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4333 msgstr ""
4334
4335 #: src/prefs_actions.c:294
4336 msgid "Actions configuration"
4337 msgstr "Íàñòðîéêà íà äåéñòâèÿòà"
4338
4339 #: src/prefs_actions.c:316
4340 msgid "Menu name:"
4341 msgstr "Èìå íà ìåíþ:"
4342
4343 #: src/prefs_actions.c:325
4344 msgid "Command line:"
4345 msgstr "Êîìàíäà:"
4346
4347 #: src/prefs_actions.c:337
4348 #, c-format
4349 msgid ""
4350 "Menu name:\n"
4351 " Use / in menu name to make submenus.\n"
4352 "Command line:\n"
4353 " Begin with:\n"
4354 "   | to send message body or selection to command\n"
4355 "   > to send user provided text to command\n"
4356 "   * to send user provided hidden text to command\n"
4357 " End with:\n"
4358 "   | to replace message body or selection with command output\n"
4359 "   > to insert command's output without replacing old text\n"
4360 "   & to run command asynchronously\n"
4361 " Use %f for message file name\n"
4362 "   %F for the list of the file names of selected messages\n"
4363 "   %p for the selected message MIME part."
4364 msgstr ""
4365
4366 #: src/prefs_actions.c:378 src/prefs_filtering.c:530 src/prefs_matcher.c:501
4367 #: src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:831
4368 msgid "  Replace  "
4369 msgstr " Çàìåíè "
4370
4371 #: src/prefs_actions.c:391
4372 msgid " Syntax help "
4373 msgstr " Ïîìîù çà ñèíòàêñèñà"
4374
4375 #: src/prefs_actions.c:410
4376 msgid "Current actions"
4377 msgstr "Íàñòîÿùè äåéñòâèÿ"
4378
4379 # c-format
4380 #: src/prefs_actions.c:668
4381 #, c-format
4382 msgid "Could not get message file %d"
4383 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî %d"
4384
4385 #: src/prefs_actions.c:689 src/prefs_actions.c:694
4386 msgid "Could not get message file."
4387 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî."
4388
4389 #: src/prefs_actions.c:702
4390 msgid "Could not get message part."
4391 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ÷àñòòà ñúñ ñúîáùåíèåòî."
4392
4393 #: src/prefs_actions.c:708
4394 msgid "No message part selected."
4395 msgstr "Íÿìà èçáðàíà ÷àñò íà ñúîáùåíèåòî."
4396
4397 #: src/prefs_actions.c:712
4398 msgid "No message file selected."
4399 msgstr "Íÿìà èçáðàí ôàéë íà ñúîáùåíèåòî."
4400
4401 #: src/prefs_actions.c:731
4402 msgid "Can't get part of multipart message"
4403 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå"
4404
4405 #: src/prefs_actions.c:753 src/prefs_filtering.c:808 src/prefs_filtering.c:870
4406 #: src/prefs_filtering.c:893 src/prefs_matcher.c:616 src/prefs_matcher.c:689
4407 #: src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484 src/prefs_template.c:309
4408 msgid "(New)"
4409 msgstr "(Íîâ)"
4410
4411 #: src/prefs_actions.c:799
4412 msgid "Menu name is not set."
4413 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî íå å ïîñî÷åíî."
4414
4415 #: src/prefs_actions.c:804
4416 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4417 msgstr "Çíàêà ':' íå å ïîçâîëåí â èìåòî íà ìåíþòî."
4418
4419 #: src/prefs_actions.c:814
4420 msgid "Menu name is too long."
4421 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî å òâúðäå äúëãî."
4422
4423 #: src/prefs_actions.c:823
4424 msgid "Command line not set."
4425 msgstr "Êîìàíäàòà íå å ïîñî÷åíà."
4426
4427 #: src/prefs_actions.c:828
4428 msgid "Menu name and command are too long."
4429 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî è êîìàíäàòà çà òâúðäå äúëãè."
4430
4431 #: src/prefs_actions.c:833
4432 #, c-format
4433 msgid ""
4434 "The command\n"
4435 "%s\n"
4436 "has a syntax error."
4437 msgstr ""
4438 "Êîìàíäàòà\n"
4439 "%s\n"
4440 "èìà ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà."
4441
4442 #: src/prefs_actions.c:894
4443 msgid "Delete action"
4444 msgstr "Èçòðèé äåéñòâèåòî"
4445
4446 #: src/prefs_actions.c:895
4447 msgid "Do you really want to delete this action?"
4448 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîâà äåéñòâèå?"
4449
4450 #: src/prefs_actions.c:1098
4451 #, c-format
4452 msgid ""
4453 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
4454 "because it contains %%f, %%F or %%p."
4455 msgstr ""
4456
4457 #: src/prefs_actions.c:1276
4458 #, c-format
4459 msgid ""
4460 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
4461 "%s"
4462 msgstr ""
4463
4464 #: src/prefs_actions.c:1361
4465 #, c-format
4466 msgid ""
4467 "Could not fork to execute the following command:\n"
4468 "%s\n"
4469 "%s"
4470 msgstr ""
4471 "Íå ìîãà äà èçïúëíÿ âúøíàòà êîìàíäà:\n"
4472 "%s\n"
4473 "%s"
4474
4475 #: src/prefs_actions.c:1591
4476 #, c-format
4477 msgid "--- Running: %s\n"
4478 msgstr "--- Ñòàðòèðàì: %s\n"
4479
4480 #: src/prefs_actions.c:1595
4481 #, c-format
4482 msgid "--- Ended: %s\n"
4483 msgstr "--- Çàâúðøèõ: %s\n"
4484
4485 #: src/prefs_actions.c:1629
4486 msgid "Action's input/output"
4487 msgstr "Âõîä/Èçõîä íà äåéñòâèåòî"
4488
4489 #: src/prefs_actions.c:1675
4490 msgid " Send "
4491 msgstr "Èçïðàùàíå"
4492
4493 #: src/prefs_actions.c:1686
4494 msgid "Abort"
4495 msgstr "Ïðåêðàòÿâàíå"
4496
4497 #: src/prefs_common.c:1007
4498 msgid "Common Preferences"
4499 msgstr "Îáùè Íàñòðîéêè"
4500
4501 #: src/prefs_common.c:1031
4502 msgid "Spell Checker"
4503 msgstr "Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
4504
4505 #: src/prefs_common.c:1034
4506 msgid "Quote"
4507 msgstr "Öèòàòè"
4508
4509 #: src/prefs_common.c:1036
4510 msgid "Display"
4511 msgstr "Ïîêàçâàíå"
4512
4513 #: src/prefs_common.c:1038
4514 msgid "Message"
4515 msgstr "Ñúîáùåíèå"
4516
4517 #: src/prefs_common.c:1046 src/select-keys.c:324
4518 msgid "Other"
4519 msgstr "Äðóãè"
4520
4521 #: src/prefs_common.c:1095 src/prefs_common.c:1310
4522 msgid "External program"
4523 msgstr "Âúíøíà ïðîãðàìà"
4524
4525 #: src/prefs_common.c:1104
4526 msgid "Use external program for incorporation"
4527 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà âêë÷âàíå"
4528
4529 #: src/prefs_common.c:1111 src/prefs_common.c:1325
4530 msgid "Command"
4531 msgstr "Êîìàíäà"
4532
4533 #: src/prefs_common.c:1125
4534 msgid "Local spool"
4535 msgstr "Ëîêàëíà îïàøêà"
4536
4537 #: src/prefs_common.c:1136
4538 msgid "Incorporate from spool"
4539 msgstr "Âêëþ÷è îò îïàøêàòà"
4540
4541 #: src/prefs_common.c:1138
4542 msgid "Filter on incorporation"
4543 msgstr "Ôèëòðèðàé ïðè âêëþ÷âàíå"
4544
4545 #: src/prefs_common.c:1146
4546 msgid "Spool directory"
4547 msgstr "Ïàïêà íà îïàøêàòà"
4548
4549 #: src/prefs_common.c:1164
4550 msgid "Auto-check new mail"
4551 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà"
4552
4553 #: src/prefs_common.c:1166
4554 msgid "every"
4555 msgstr "âñåêè"
4556
4557 #: src/prefs_common.c:1178
4558 msgid "minute(s)"
4559 msgstr "ìèíóòè"
4560
4561 #: src/prefs_common.c:1187
4562 msgid "Check new mail on startup"
4563 msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà ïðè ñòàðòèðàíå"
4564
4565 #: src/prefs_common.c:1189
4566 msgid "Update all local folders after incorporation"
4567 msgstr "Îáíîâè âñè÷êè ëîêàëíè ïàïêè ñëåä âêëþ÷âàíå"
4568
4569 #: src/prefs_common.c:1192
4570 msgid "Run command when new mail arrives"
4571 msgstr "Ñòàðòèðàé êîìàíäà êîãàòî ïðèñòèãà íîâà ïîùà"
4572
4573 #: src/prefs_common.c:1202
4574 msgid "after autochecking"
4575 msgstr "ñëåä àâòîìàòè÷íà ïðîâåðêà"
4576
4577 #: src/prefs_common.c:1204
4578 msgid "after manual checking"
4579 msgstr "ñëåä ðú÷íà ïðîâåðêà"
4580
4581 #: src/prefs_common.c:1218
4582 #, c-format
4583 msgid ""
4584 "Command to execute:\n"
4585 "(use %d as number of new mails)"
4586 msgstr ""
4587 "Êîìàíäà çà èçïúëíåíèå:\n"
4588 "(èñïîëçâàé %d çà áðîÿ íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ)"
4589
4590 #: src/prefs_common.c:1236 src/toolbar.c:1598
4591 msgid "News"
4592 msgstr "Íîâèíè"
4593
4594 #: src/prefs_common.c:1244
4595 msgid ""
4596 "Maximum number of articles to download\n"
4597 "(unlimited if 0 is specified)"
4598 msgstr ""
4599 "Ìàêñèìàëåí áðîé àðòèêóëè çà ñâàëÿíå\n"
4600 "(íåîãðàíè÷åí êîãàòî å ïîñî÷åíà 0)"
4601
4602 #: src/prefs_common.c:1318
4603 msgid "Use external program for sending"
4604 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà èçïðàùàíå"
4605
4606 #: src/prefs_common.c:1344
4607 msgid "Save sent messages to Sent folder"
4608 msgstr "Çàïàçâàé èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â ïàïêà Èçïðàòåíè"
4609
4610 #: src/prefs_common.c:1346
4611 msgid "Queue messages that fail to send"
4612 msgstr "Íàðåæäàé ïðè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿòà êîèòî íå ñà èçïðàòåíè óñïåøíî"
4613
4614 #: src/prefs_common.c:1352
4615 msgid "Outgoing codeset"
4616 msgstr "charset â õåäúðà íà èçïðàùàíèòå"
4617
4618 #: src/prefs_common.c:1367
4619 msgid "Automatic (Recommended)"
4620 msgstr "Àâòîìàòè÷íî (Ïðåïîðú÷èòåëíî)"
4621
4622 #: src/prefs_common.c:1368
4623 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
4624 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
4625
4626 #: src/prefs_common.c:1370
4627 msgid "Unicode (UTF-8)"
4628 msgstr "Óíèêîä (UTF-8)"
4629
4630 #: src/prefs_common.c:1372
4631 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
4632 msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-1)"
4633
4634 #: src/prefs_common.c:1373
4635 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
4636 msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
4637
4638 #: src/prefs_common.c:1374
4639 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
4640 msgstr "Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-2)"
4641
4642 #: src/prefs_common.c:1375
4643 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
4644 msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
4645
4646 #: src/prefs_common.c:1376
4647 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
4648 msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-4)"
4649
4650 #: src/prefs_common.c:1377
4651 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
4652 msgstr "Ãðúöêè (ISO-8859-7)"
4653
4654 #: src/prefs_common.c:1378
4655 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
4656 msgstr "Òóðñêè (ISO-8859-9)"
4657
4658 #: src/prefs_common.c:1380
4659 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4660 msgstr "Êèðèëèöà (ISO-8859-5)"
4661
4662 #: src/prefs_common.c:1382
4663 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
4664 msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-R)"
4665
4666 #: src/prefs_common.c:1384
4667 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
4668 msgstr "Êèðèëèöà (Windows-1251)"
4669
4670 #: src/prefs_common.c:1385
4671 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
4672 msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-U)"
4673
4674 #: src/prefs_common.c:1387
4675 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
4676 msgstr "ßïîíñêè (ISO-2022-JP)"
4677
4678 #: src/prefs_common.c:1389
4679 msgid "Japanese (EUC-JP)"
4680 msgstr "ßïîíñêè (EUC-JP)"
4681
4682 #: src/prefs_common.c:1390
4683 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
4684 msgstr "ßïîíñêè (Shift_JIS)"
4685
4686 #: src/prefs_common.c:1392
4687 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
4688 msgstr "Îïðîñòåí êèòàéñêè (GB2312)"
4689
4690 #: src/prefs_common.c:1393
4691 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
4692 msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (Big5)"
4693
4694 #: src/prefs_common.c:1395
4695 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4696 msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-TW)"
4697
4698 #: src/prefs_common.c:1396
4699 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
4700 msgstr "Êèòàéñêè (ISO-2022-CN)"
4701
4702 #: src/prefs_common.c:1398
4703 msgid "Korean (EUC-KR)"
4704 msgstr "Êîðåéñêè (EUC-KR)"
4705
4706 #: src/prefs_common.c:1399
4707 msgid "Thai (TIS-620)"
4708 msgstr "Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
4709
4710 #: src/prefs_common.c:1400
4711 msgid "Thai (Windows-874)"
4712 msgstr "Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
4713
4714 #: src/prefs_common.c:1409
4715 msgid ""
4716 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
4717 "for the current locale will be used."
4718 msgstr ""
4719 "Àêî 'Àâòîìàòè÷íî' å èçáðàíî, ùå áúäå èçïîëçâàíî\n"
4720 "êîäèðàíåòî íà òåêóùèÿ ëîêàë."
4721
4722 #: src/prefs_common.c:1536
4723 msgid "Select dictionaries location"
4724 msgstr "Èçáåðè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ðå÷íèöèòå"
4725
4726 #: src/prefs_common.c:1599
4727 msgid "Global spelling checker settings"
4728 msgstr "Ãëîáàëíè íàñòðîéêè íà ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà"
4729
4730 #: src/prefs_common.c:1606
4731 msgid "Enable spell checker"
4732 msgstr "Àêòèâèðàé ïðîâåðêà íà ïðåâîïèñà"
4733
4734 #: src/prefs_common.c:1617
4735 msgid "Enable alternate dictionary"
4736 msgstr "Àêòèâèðàé àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê"
4737
4738 #: src/prefs_common.c:1619
4739 msgid ""
4740 "Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
4741 "with the last used dictionary faster."
4742 msgstr ""
4743 "Àêòèâèðàíåòî íà àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê óñêîðÿâà\n"
4744 "ñìÿíàòà ñ ïîñëåäíèÿ ïîëçâàí ðå÷íèê."
4745
4746 #: src/prefs_common.c:1632
4747 msgid "Dictionaries path:"
4748 msgstr "Ïúò äî ðå÷íèöèòå:"
4749
4750 #: src/prefs_common.c:1659
4751 msgid "Default dictionary:"
4752 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðå÷íèê:"
4753
4754 #: src/prefs_common.c:1675
4755 msgid "Default suggestion mode"
4756 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðåæèì íà ïîäñêàçâàíå"
4757
4758 #: src/prefs_common.c:1690
4759 msgid "Misspelled word color:"
4760 msgstr "Öâÿò íà ãðåøíàòà äóìà:"
4761
4762 #: src/prefs_common.c:1778 src/toolbar.c:395
4763 msgid "Signature"
4764 msgstr "Ïîäïèñ"
4765
4766 #: src/prefs_common.c:1786
4767 msgid "Insert signature automatically"
4768 msgstr "Âìúêíè àâòîìàòè÷íî ïîäïèñà"
4769
4770 #: src/prefs_common.c:1791
4771 msgid "Signature separator"
4772 msgstr "Ðàçäåëèòåë çà ïîäïèñà"
4773
4774 #: src/prefs_common.c:1802
4775 msgid "Automatic account selection"
4776 msgstr "Àâòîìàòè÷åí èçáîð íà àêàóíò"
4777
4778 #: src/prefs_common.c:1810
4779 msgid "when replying"
4780 msgstr "êîãàòî îòãîâàðÿø"
4781
4782 #: src/prefs_common.c:1812
4783 msgid "when forwarding"
4784 msgstr "êîãàòî ïðåïðàùàø"
4785
4786 #: src/prefs_common.c:1814
4787 msgid "when re-editing"
4788 msgstr "êîãàòî ðåäàêòèðàø ïîâòîðíî"
4789
4790 #: src/prefs_common.c:1821
4791 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
4792 msgstr "Reply áóòîíà äà èçïúëíÿâà îòãîâîð íà ïîùåíñêè ñïèñúê"
4793
4794 #: src/prefs_common.c:1824
4795 msgid "Automatically launch the external editor"
4796 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñòàðòèðàé âúíøíèÿ ðåäàêòîð"
4797
4798 #: src/prefs_common.c:1831 src/prefs_filtering.c:233
4799 msgid "Forward as attachment"
4800 msgstr "Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
4801
4802 #: src/prefs_common.c:1834
4803 msgid "Block cursor"
4804 msgstr "Áëîêîâ êóðñîð"
4805
4806 #: src/prefs_common.c:1837
4807 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
4808 msgstr "Çàïàçè îðèãèíàëíèÿ 'From' êîãàòî ïðåíàñî÷âàø"
4809
4810 #: src/prefs_common.c:1845
4811 msgid "Autosave to Drafts folder every "
4812 msgstr "Àâòîìàòè÷íî çàïàçâàé â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå âñåêè "
4813
4814 #: src/prefs_common.c:1852 src/prefs_common.c:1897
4815 msgid "characters"
4816 msgstr "çíàêà"
4817
4818 #: src/prefs_common.c:1860
4819 msgid "Undo level"
4820 msgstr "Íèâî íà îòìÿíà"
4821
4822 #: src/prefs_common.c:1873
4823 msgid "Message wrapping"
4824 msgstr "ïðåíàñÿíå â ñúîáùåíèÿòà"
4825
4826 #: src/prefs_common.c:1885
4827 msgid "Wrap messages at"
4828 msgstr "Ïðåíàñÿé ñúîáùåíèÿòà íà"
4829
4830 #: src/prefs_common.c:1905
4831 msgid "Wrap quotation"
4832 msgstr "Ïðåíàñÿé öèòèðàíèòå"
4833
4834 #: src/prefs_common.c:1907
4835 msgid "Wrap on input"
4836 msgstr "Ïðåíàñÿé ïðè âêàðâàíå"
4837
4838 #: src/prefs_common.c:1910
4839 msgid "Wrap before sending"
4840 msgstr "Ïðåíåñè ïðåäè èçïðàùàíå"
4841
4842 #: src/prefs_common.c:1913
4843 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
4844 msgstr "'Óìíî' ïðåíàñÿíå (ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÍÎ)"
4845
4846 #: src/prefs_common.c:1981
4847 msgid "Reply will quote by default"
4848 msgstr "Îòãîâîðúò ùå áúäå öèòèðàí ïî ïîäðàçáèðàíå"
4849
4850 #: src/prefs_common.c:1983
4851 msgid "Reply format"
4852 msgstr "Ôîðìàò íà îòãîâîðà"
4853
4854 #: src/prefs_common.c:1998 src/prefs_common.c:2037
4855 msgid "Quotation mark"
4856 msgstr "Ìàðêèðàíå íà öèòàòà"
4857
4858 #: src/prefs_common.c:2022
4859 msgid "Forward format"
4860 msgstr "Ôîðìàò íà ïðåïðàùàíå"
4861
4862 #: src/prefs_common.c:2066
4863 msgid " Description of symbols "
4864 msgstr " Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå "
4865
4866 #: src/prefs_common.c:2074
4867 msgid "Quotation characters"
4868 msgstr "Çíàöè çà öèòèðàíå"
4869
4870 #: src/prefs_common.c:2089
4871 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
4872 msgstr "Ðàçáèðàé òåçè ñèìâîëè êàòî òàêèâà çà öèòèðàíå: "
4873
4874 #: src/prefs_common.c:2139
4875 msgid "Font"
4876 msgstr "Øðèôò"
4877
4878 #: src/prefs_common.c:2168
4879 msgid "Small"
4880 msgstr "Ìÿëúê"
4881
4882 #: src/prefs_common.c:2187
4883 msgid "Normal"
4884 msgstr "Íîðìàëåí"
4885
4886 #: src/prefs_common.c:2206
4887 msgid "Bold"
4888 msgstr "Óäåáåëåí"
4889
4890 #: src/prefs_common.c:2231
4891 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
4892 msgstr "Ïðåâåæäàé èìåòî íà çàãëàâêà (ñúùî êàòî 'Îò:', 'Òåìà:')"
4893
4894 #: src/prefs_common.c:2234
4895 msgid "Display unread number next to folder name"
4896 msgstr "Ïîêàçâàé áðîÿ íà íåïðî÷åòåíèòå ñëåä èìåòî íà ïàïêàòà"
4897
4898 #: src/prefs_common.c:2243
4899 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
4900 msgstr "Ñúêðàùàâàé íîâèíàðñêèòå ãðóïè ïî äúëãè îò"
4901
4902 #: src/prefs_common.c:2258
4903 msgid "letters"
4904 msgstr "áóêâè"
4905
4906 #: src/prefs_common.c:2264
4907 msgid "Summary View"
4908 msgstr "Ñáîðåí èçãëåä"
4909
4910 #: src/prefs_common.c:2273
4911 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
4912 msgstr "Ïîêàçâàé ïîëó÷àòåëÿ â 'Îò' êîëîíàòà, àêî èçïðàùà÷à ñòå âèå"
4913
4914 #: src/prefs_common.c:2276
4915 msgid "Display sender using address book"
4916 msgstr "Ïîêàæè èçïðàùà÷à ïîëçâàéêè Àäðåñíèêà"
4917
4918 #: src/prefs_common.c:2278
4919 msgid "Expand threads"
4920 msgstr "Ðàçøèðåíè íèøêè"
4921
4922 #: src/prefs_common.c:2286 src/prefs_common.c:3219 src/prefs_common.c:3257
4923 msgid "Date format"
4924 msgstr "Ôîðìàò íà Äàòàòà"
4925
4926 #: src/prefs_common.c:2308
4927 msgid " Set displayed items in summary... "
4928 msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àðòèêóëè â îáùèÿ èçãëåä... "
4929
4930 #: src/prefs_common.c:2373
4931 msgid "Enable coloration of message"
4932 msgstr "Ïîçâîëè îöâåòÿâàíå íà ñúîáùåíèÿòà"
4933
4934 #: src/prefs_common.c:2388
4935 msgid ""
4936 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
4937 "ASCII character (Japanese only)"
4938 msgstr ""
4939 "Ïîêàçâàé ìóëòèáàéòîâè áóêâè è öèôðè\n"
4940 "êàòî ASCII ñèìâîëè (ñàìî ßïîíñêè)"
4941
4942 #: src/prefs_common.c:2394
4943 msgid "Display header pane above message view"
4944 msgstr "Ïîêàçâàé òàáëèöà ñúñ çàãëàâêè îòãîðå â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
4945
4946 #: src/prefs_common.c:2401
4947 msgid "Display short headers on message view"
4948 msgstr "Ïîêàçâàé êúñè çàãëàâêè â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
4949
4950 #: src/prefs_common.c:2423
4951 msgid "Line space"
4952 msgstr "Ðàçñòîÿíèå ì/ó ðåäîâåòå"
4953
4954 #: src/prefs_common.c:2437 src/prefs_common.c:2477
4955 msgid "pixel(s)"
4956 msgstr "ïèêñåë(à)"
4957
4958 #: src/prefs_common.c:2442
4959 msgid "Leave space on head"
4960 msgstr "Îñòàâè ïðîñòðàíñòâî íàé-îòãîðå"
4961
4962 #: src/prefs_common.c:2444
4963 msgid "Scroll"
4964 msgstr "Ïðåâúðòàíå"
4965
4966 #: src/prefs_common.c:2451
4967 msgid "Half page"
4968 msgstr "Ïîëîâèí ñòðàíèöà"
4969
4970 #: src/prefs_common.c:2457
4971 msgid "Smooth scroll"
4972 msgstr "Ïëàâíî ïðåâúðòàíå"
4973
4974 #: src/prefs_common.c:2463
4975 msgid "Step"
4976 msgstr "Ñòúïêà"
4977
4978 #: src/prefs_common.c:2488
4979 msgid "Automatically display attached images"
4980 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàé ïðèêà÷åíèòå êàðòèíêè"
4981
4982 #: src/prefs_common.c:2491
4983 msgid "Resize attached images"
4984 msgstr "Ïðîìåíè ìàùàáà íà ïðèêà÷åíèòå êàðòèíêè"
4985
4986 #: src/prefs_common.c:2537
4987 msgid "Automatically check signatures"
4988 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé ïîäïèñèòå"
4989
4990 #: src/prefs_common.c:2540
4991 msgid "Show signature check result in a popup window"
4992 msgstr "Ïîêàæè ðåçóëòàòà îò ïðîâåðêàòà íà ïîäïèñà â èçêà÷àù ïðîçîðåö"
4993
4994 #: src/prefs_common.c:2543
4995 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
4996 msgstr "Ñúõðàíÿâàé ïàñôðàçàòà âðåìåííî â ïàìåòòà"
4997
4998 #: src/prefs_common.c:2558
4999 msgid "Expire after"
5000 msgstr "Èçòè÷à ñëåä"
5001
5002 #: src/prefs_common.c:2571
5003 msgid "minute(s) "
5004 msgstr "ìèíóòè"
5005
5006 #: src/prefs_common.c:2584
5007 msgid ""
5008 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
5009 " for the whole session)"
5010 msgstr ""
5011 "(Óêàçâàíåòî íà '0' ùå ñúõðàíÿâà ïàñôðàçàòà\n"
5012 " ïî âðåìå íà öÿëàòà ñåñèÿ)"
5013
5014 #: src/prefs_common.c:2594
5015 msgid "Grab input while entering a passphrase"
5016 msgstr ""
5017
5018 #: src/prefs_common.c:2599
5019 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5020 msgstr "Ïîêàæè ïðåäóïðåæäåíèå ïðè ñòàðòèðàíå, àêî GnuPG íå ðàáîòè"
5021
5022 #: src/prefs_common.c:2667
5023 msgid "Open messages in summary with cursor keys"
5024 msgstr ""
5025
5026 #: src/prefs_common.c:2671
5027 msgid "Open first unread message when entering a folder"
5028 msgstr "Îòâîðè ïúðâîòî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå êîãàòî âëèçàø â ïàïêà"
5029
5030 #: src/prefs_common.c:2675
5031 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
5032 msgstr ""
5033 "Ñàìî ìàðêèðàé ñúîáùåíèåòî êàòî ïðî÷åòåíî êîãàòî å îòâîðåíî â íîâ ïðîçîðåö"
5034
5035 #: src/prefs_common.c:2679
5036 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
5037 msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàåí íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
5038
5039 #: src/prefs_common.c:2687
5040 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5041 msgstr "Èçïúëíÿâàé íåçàáàâíî êîãàòî ñå ìåñòÿò èëè òðèÿò ñúîáùåíèÿ"
5042
5043 #: src/prefs_common.c:2694
5044 msgid ""
5045 "(Messages will be marked until execution\n"
5046 " if this is turned off)"
5047 msgstr ""
5048 "(Ñúîáùåíèÿòà ùå áúäàò ìàðêèðàíè ïî âðåìå ìà èçïúëåíèåòî\n"
5049 " àêî òîâà å èçêëþ÷åíî)"
5050
5051 #: src/prefs_common.c:2700
5052 msgid "Dialogs"
5053 msgstr ""
5054
5055 #: src/prefs_common.c:2714
5056 msgid "Show no-unread-message dialog"
5057 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîãà 'Íÿìà íåïðî÷åòåíè'"
5058
5059 #: src/prefs_common.c:2728 src/prefs_common.c:2749 src/prefs_common.c:2766
5060 msgid "Always"
5061 msgstr "Âèíàãè"
5062
5063 #: src/prefs_common.c:2729
5064 msgid "Assume 'Yes'"
5065 msgstr "Äà"
5066
5067 #: src/prefs_common.c:2731
5068 msgid "Assume 'No'"
5069 msgstr "Íå"
5070
5071 #: src/prefs_common.c:2736
5072 msgid "Show send dialog"
5073 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà èçïðàùàíå"
5074
5075 #: src/prefs_common.c:2750 src/prefs_common.c:2769
5076 msgid "Never"
5077 msgstr "Íèêîãà"
5078
5079 #: src/prefs_common.c:2754
5080 msgid "Show receive dialog"
5081 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
5082
5083 #: src/prefs_common.c:2767
5084 msgid "Only if a window is active"
5085 msgstr "Ñàìî êîãàòî ïðîçîðåöà å àêòèâåí"
5086
5087 #: src/prefs_common.c:2777
5088 msgid "Close receive dialog when finished"
5089 msgstr "Çàòâîðè äèàëîãà çà ïîëó÷àâàíå êîãàòî çàâúðøèø"
5090
5091 #: src/prefs_common.c:2784
5092 msgid " Set key bindings... "
5093 msgstr "Íàñòðîé ñúêðàòåíèòå êëàâèøè"
5094
5095 #: src/prefs_common.c:2790
5096 msgid "Icon theme"
5097 msgstr "Òåìà íà èêîíà"
5098
5099 #: src/prefs_common.c:2873
5100 #, c-format
5101 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
5102 msgstr "Âúíøíè êîìàíäè (%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìå íà ôàéë / URL)"
5103
5104 #: src/prefs_common.c:2882
5105 msgid "Web browser"
5106 msgstr "Óåá áðàóçúð"
5107
5108 #: src/prefs_common.c:2907 src/summaryview.c:3459
5109 msgid "Print"
5110 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
5111
5112 #: src/prefs_common.c:2918 src/toolbar.c:397
5113 msgid "Editor"
5114 msgstr "Ðåäàêòîð"
5115
5116 #: src/prefs_common.c:2948
5117 msgid "Add address to destination when double-clicked"
5118 msgstr "Äîáàâè àäðåñ äî ïðåäíàçíà÷åíèåòî êîãàòî ñå êëèêíå äâà ïúòè"
5119
5120 #: src/prefs_common.c:2951
5121 msgid "Log Size"
5122 msgstr "Ðàçìåð íà ëîãà"
5123
5124 #: src/prefs_common.c:2958
5125 msgid "Clip the log size"
5126 msgstr "Îãðàíè÷è ðàçìåðà íà ëîãà"
5127
5128 #: src/prefs_common.c:2963
5129 msgid "Log window length"
5130 msgstr "Äúëæèíà íà ëîã ïðîçîðåöà"
5131
5132 #: src/prefs_common.c:2972
5133 msgid "(0 to stop logging in the log window)"
5134 msgstr "(0 çà äà ñïðà ñà ëîãâàì â ïðîçîðåöà)"
5135
5136 #: src/prefs_common.c:2980
5137 msgid "Security"
5138 msgstr "Ñèãóðíîñò"
5139
5140 #: src/prefs_common.c:2987
5141 msgid "Ask before accepting SSL certificates"
5142 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ïðèåìåø SSL ñåðòèôèêàò"
5143
5144 #: src/prefs_common.c:2995
5145 msgid "On exit"
5146 msgstr "Ïðè èçõîä"
5147
5148 #: src/prefs_common.c:3003
5149 msgid "Confirm on exit"
5150 msgstr "Ïîòâúæäàâàé èçëèçàíåòî"
5151
5152 #: src/prefs_common.c:3010
5153 msgid "Empty trash on exit"
5154 msgstr "Èçïðàçâàé Êîø÷åòî íà èçëèçàíå"
5155
5156 #: src/prefs_common.c:3012
5157 msgid "Ask before emptying"
5158 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ãî èçïðàçíèø"
5159
5160 #: src/prefs_common.c:3016
5161 msgid "Warn if there are queued messages"
5162 msgstr "Ïðåäóïðåæäàâàé àêî èìà ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
5163
5164 #: src/prefs_common.c:3195
5165 msgid "the full abbreviated weekday name"
5166 msgstr "íàïúëíî ñúêðàòåíîòî  äåëíè÷íî"
5167
5168 #: src/prefs_common.c:3196
5169 msgid "the full weekday name"
5170 msgstr "ïúëíîòî äåëíè÷íî èìå"
5171
5172 #: src/prefs_common.c:3197
5173 msgid "the abbreviated month name"
5174 msgstr "ñúêðàòåíîòî èìå íà ìåñåö"
5175
5176 #: src/prefs_common.c:3198
5177 msgid "the full month name"
5178 msgstr "ïúëíîòî èìå íà ìåñåö"
5179
5180 #: src/prefs_common.c:3199
5181 msgid "the preferred date and time for the current locale"
5182 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà è ÷àñ çà òåêóùèÿ ëîêàë"
5183
5184 #: src/prefs_common.c:3200
5185 msgid "the century number (year/100)"
5186 msgstr "áðîé âåêîâå (ãîäèíè/100)"
5187
5188 #: src/prefs_common.c:3201
5189 msgid "the day of the month as a decimal number"
5190 msgstr "äåíÿò îò ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5191
5192 #: src/prefs_common.c:3202
5193 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
5194 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 24-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
5195
5196 #: src/prefs_common.c:3203
5197 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
5198 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 12-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
5199
5200 #: src/prefs_common.c:3204
5201 msgid "the day of the year as a decimal number"
5202 msgstr "äåíÿ îò ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5203
5204 #: src/prefs_common.c:3205
5205 msgid "the month as a decimal number"
5206 msgstr "ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5207
5208 #: src/prefs_common.c:3206
5209 msgid "the minute as a decimal number"
5210 msgstr "ìèíóòàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5211
5212 #: src/prefs_common.c:3207
5213 msgid "either AM or PM"
5214 msgstr "èëè AM èëè PM"
5215
5216 #: src/prefs_common.c:3208
5217 msgid "the second as a decimal number"
5218 msgstr "âòîðîòî êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5219
5220 #: src/prefs_common.c:3209
5221 msgid "the day of the week as a decimal number"
5222 msgstr "äåíÿ îò ñåäìèöàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5223
5224 #: src/prefs_common.c:3210
5225 msgid "the preferred date for the current locale"
5226 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà çà òåêóùèÿ ëîêàë"
5227
5228 #: src/prefs_common.c:3211
5229 msgid "the last two digits of a year"
5230 msgstr "ïîñëåäíèòå äâå öèôðè îò ãîäèíàòà"
5231
5232 #: src/prefs_common.c:3212
5233 msgid "the year as a decimal number"
5234 msgstr "ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
5235
5236 #: src/prefs_common.c:3213
5237 msgid "the time zone or name or abbreviation"
5238 msgstr "âðåìåâàòà çîíà èëè èìå èëè ñúêðàùåíèå"
5239
5240 #: src/prefs_common.c:3234
5241 msgid "Specifier"
5242 msgstr "Îïðåäåëèòåë"
5243
5244 #: src/prefs_common.c:3235
5245 msgid "Description"
5246 msgstr "Îïèñàíèå"
5247
5248 #: src/prefs_common.c:3274
5249 msgid "Example"
5250 msgstr "Ïðèìåð"
5251
5252 #: src/prefs_common.c:3363
5253 msgid "Set message colors"
5254 msgstr "íàñòðîé öâåòîâå íà ñúîáùåíèåòî"
5255
5256 #: src/prefs_common.c:3371
5257 msgid "Colors"
5258 msgstr "Öâåòîâå"
5259
5260 #: src/prefs_common.c:3418
5261 msgid "Quoted Text - First Level"
5262 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Ïúðâî Íèâî"
5263
5264 #: src/prefs_common.c:3424
5265 msgid "Quoted Text - Second Level"
5266 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Âòîðî Íèâî"
5267
5268 #: src/prefs_common.c:3430
5269 msgid "Quoted Text - Third Level"
5270 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Òðåòî Íèâî"
5271
5272 #: src/prefs_common.c:3436
5273 msgid "URI link"
5274 msgstr "URL âðúçêà"
5275
5276 #: src/prefs_common.c:3442
5277 msgid "Target folder"
5278 msgstr ""
5279
5280 #: src/prefs_common.c:3448
5281 msgid "Signatures"
5282 msgstr "Ïîäïèñè"
5283
5284 #: src/prefs_common.c:3455
5285 msgid "Recycle quote colors"
5286 msgstr "Ïðåðàáîòè öèòèðàíèòå öâåòîâå"
5287
5288 #: src/prefs_common.c:3522
5289 msgid "Pick color for quotation level 1"
5290 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 1"
5291
5292 #: src/prefs_common.c:3525
5293 msgid "Pick color for quotation level 2"
5294 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 2"
5295
5296 #: src/prefs_common.c:3528
5297 msgid "Pick color for quotation level 3"
5298 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 3"
5299
5300 #: src/prefs_common.c:3531
5301 msgid "Pick color for URI"
5302 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà URL"
5303
5304 #: src/prefs_common.c:3534
5305 msgid "Pick color for target folder"
5306 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà target ïàïêàòà"
5307
5308 #: src/prefs_common.c:3537
5309 msgid "Pick color for signatures"
5310 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà ïîäïèñèòå"
5311
5312 #: src/prefs_common.c:3541
5313 msgid "Pick color for misspelled word"
5314 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà çãðåøåíèòå äóìè"
5315
5316 #: src/prefs_common.c:3677
5317 msgid "Font selection"
5318 msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
5319
5320 #: src/prefs_common.c:3751
5321 msgid "Key bindings"
5322 msgstr "Ñúêðàòåíè êëàâèøè"
5323
5324 #: src/prefs_common.c:3765
5325 msgid "Select preset:"
5326 msgstr "Èçáåðè preset:"
5327
5328 #: src/prefs_common.c:3778 src/prefs_common.c:4116
5329 msgid "Old Sylpheed"
5330 msgstr "Ñòàð Sylpheed"
5331
5332 #: src/prefs_common.c:3786
5333 msgid ""
5334 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
5335 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
5336 msgstr ""
5337 "Ñúùî òàêà ìîæåòå äà ïðîìåíèòå êëàâèøèòå çà âñÿêî ìåíþ, êàòî íàòèñíåòå\n"
5338 "êîéòî è äà å êëàâèø, êîãàòî êóðñîðà íà ìèøêàòà å âúðõó îáåêòà."
5339
5340 #: src/prefs_customheader.c:163
5341 msgid "Custom header configuration"
5342 msgstr "Ñîáñòâåíà êîíôèãóðàöèÿ íà  çàãëàâêè"
5343
5344 #: src/prefs_customheader.c:261
5345 msgid "Current custom headers"
5346 msgstr "Íàñòîÿùè ñîáñòâåíè çàãëàâêè"
5347
5348 #: src/prefs_customheader.c:485 src/prefs_display_header.c:530
5349 #: src/prefs_matcher.c:1033
5350 msgid "Header name is not set."
5351 msgstr "Èìåòî íà çàãëàâêàòà íå å ïîäî÷åíî."
5352
5353 #: src/prefs_customheader.c:539
5354 msgid "Delete header"
5355 msgstr "Èçòðèâàíå íà çàãëàâêà"
5356
5357 #: src/prefs_customheader.c:540
5358 msgid "Do you really want to delete this header?"
5359 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òàçè çàãëàâêà?"
5360
5361 #: src/prefs_display_header.c:201
5362 msgid "Displayed header configuration"
5363 msgstr "Ïîêàæè êîíôèãóðàöèÿòà íà çàãëàâêèòå"
5364
5365 #: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:374
5366 msgid "Header name"
5367 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
5368
5369 #: src/prefs_display_header.c:257
5370 msgid "Displayed Headers"
5371 msgstr "Ïîêàçâàíè çàãëàâêè"
5372
5373 #: src/prefs_display_header.c:315
5374 msgid "Hidden headers"
5375 msgstr "Ñêðèòè çàãëàâêè"
5376
5377 #: src/prefs_display_header.c:345
5378 msgid "Show all unspecified headers"
5379 msgstr "Ïîêàæè âñè÷êè íåîïðåäåëåíè çàãëàâêè"
5380
5381 #: src/prefs_display_header.c:540
5382 msgid "This header is already in the list."
5383 msgstr "Òàçè çàãëàâêà âå÷å ñúùåñòâóâà â ñïèñúêà."
5384
5385 #: src/prefs_filtering.c:225
5386 msgid "Move"
5387 msgstr "Ìåñòè"
5388
5389 #: src/prefs_filtering.c:226
5390 msgid "Copy"
5391 msgstr "Êîïèðàé"
5392
5393 #: src/prefs_filtering.c:228 src/prefs_summary_column.c:67
5394 msgid "Mark"
5395 msgstr "Ìàêèðàíå"