acfbdbc69d4f6d92b2efad3e57ff36a6d9af4f83
[claws.git] / manual / pl / sylpheed-claws-manual.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
2 <!DOCTYPE article SYSTEM "../dtd/sdocbook.dtd" [
3   <!ENTITY ch_intro    SYSTEM "intro.xml">
4   <!ENTITY ch_starting SYSTEM "starting.xml">
5   <!ENTITY ch_handling SYSTEM "handling.xml">
6   <!ENTITY ch_account  SYSTEM "account.xml">
7   <!ENTITY ch_advanced SYSTEM "advanced.xml">
8   <!ENTITY ch_plugins  SYSTEM "plugins.xml">
9   <!ENTITY ch_addrbook SYSTEM "addrbook.xml">
10   <!ENTITY ap_faq      SYSTEM "faq.xml">
11   <!ENTITY ap_keyboard SYSTEM "keyboard.xml">
12   <!ENTITY ap_glossary SYSTEM "glossary.xml">
13   <!ENTITY ap_ack      SYSTEM "ack.xml">
14   <!ENTITY ap_gpl      SYSTEM "gpl.xml">
15 ]>
16 <article>
17   <title>Podrêcznik u¿ytkownika Sylpheed-Claws</title>
18   <subtitle></subtitle>
19   <articleinfo>
20     <corpauthor>
21       <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/">Autorzy Sylpheed Claws</ulink>
22     </corpauthor>
23     <copyright>
24       <year>2006</year>
25       <holder>Autorzy Sylpheed Claws.</holder>
26     </copyright>
27     <legalnotice id="license">
28       <para>
29         Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej <acronym>GNU</acronym>, wydanej przez Fundacjê Wolnego Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶ z pó¼niejszych wersji.
30       </para>
31       <para>
32         Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna Licencja Publiczna <acronym>GNU</acronym>.
33       </para>
34       <para>
35         Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); je¶li nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
36       </para>
37     </legalnotice>
38   </articleinfo>
39   &ch_intro;
40   &ch_starting;
41   &ch_handling;
42   &ch_account;
43   &ch_addrbook;
44   &ch_advanced;
45   &ch_plugins;
46   &ap_faq;
47   &ap_keyboard;
48   &ap_ack;
49   &ap_glossary;
50   &ap_gpl;
51 </article>
52