2008-02-19 [colin] 3.3.0cvs18
[claws.git] / manual / pl / starting.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
2 <section id="ch_starting">
3 <title>Pierwsze uruchomienia Claws Mail</title>
4
5   <section id="start_wizard">
6     <title>Pocz±tkowy kreator</title>
7     <para>
8         Gdy uruchomisz Claws Mail po raz pierwszy zostanie zadanie ci kilka pytañ w celu za³o¿enia konta. Te pytania s± stosunkowo proste i pogrupowane na kilku krótkich stronach.
9     </para><para>
10             Po pierwsze zostaniesz zapytany o twoje imiê i nazwisko (<emphasis>najczê¶ciej uzyskiwane z systemu operacyjnego</emphasis>), twój adres email. nazwê twojej organizacji (<emphasis>opcjonalne</emphasis>).
11     </para><para>Nastêpna strona wymaga wpisanie szczegó³ów opisuj±cych sposób pobierania poczty. Wygl±d strony uzale¿niony jest od <quote>typu serwera</quote>:
12     </para>
13     <blockquote><variablelist>
14             <varlistentry><term>POP3</term>
15                     <listitem><para>Je¶li wybra³e¶ POP3 bêdziesz musia³ podaæ adres serwera, nazwê u¿ytkownika i has³o. Has³o nie jest konieczne, je¶li nie podasz go tutaj zostaniesz o nie poproszony pó¼niej za ka¿dym razem kiedy bêdzie potrzebne.
16                     </para></listitem>
17             </varlistentry>
18             <varlistentry><term>IMAP</term>
19                     <listitem><para>Je¶li wybra³e¶ IMAP bêdziesz musia³ podaæ adres serwera, nazwê u¿ytkownika, has³o i katalog na serwerze IMAP. Has³o nie jest konieczne, je¶li nie podasz go tutaj zostaniesz o nie poproszony pó¼niej za ka¿dym razem kiedy bêdzie potrzebne. Katalog na serwerze IMAP te¿ jest opcjonalny, w wiêkszo¶ci przypadków mo¿e pozostaæ pusty.
20                             </para></listitem>
21             </varlistentry>
22             <varlistentry><term>Lokalna skrzynka mbox</term>
23                     <listitem><para>Je¶li wybierzesz lokaln± skrzynkê mbox wymagane jest podanie lokacji pliku zawieraj±cego pocztê.
24                             </para></listitem>
25             </varlistentry>
26     </variablelist></blockquote>
27     <para>
28             Na nastêpnej stronie potrzebne jest podanie adresu twojego serwera SMTP (<emphasis>czasami nazywanego <quote>serwerem wychodz±cym</quote></emphasis>). Zostaniesz równie¿ zapytany czy serwer wymaga autentykacji przy wysy³aniu poczty; jest to czêsto nieu¿ywane gdy ³±czysz siê z internetem za pomoc± dostawcy internetu, czêsto jest to u¿ywane w konfiguracji profesjonalnych kont.
29      </para><para>Je¶li wybra³e¶ POP3 albo lokaln± skrzynkê na nastêpnej stronie znajdziesz pytanie o miejsce zapisywania odebranej poczty na dysku twardym. Domy¶lnie jest to <quote>Mail</quote> i najczê¶ciej to ustawienie jest dobre, zapisuje ono pocztê w podkatalogu <quote>Mail</quote> w twoim katalogu domowym.
30     </para><para>Je¶li Claws Mail zosta³ skompilowany z obs³ug± OpenSSL, zobaczysz stronê <quote>Bezpieczeñstwo</quote>, tutaj bêdziesz móg³ zadecydowaæ o u¿ywaniu szyfrowania SSL przy wysy³aniu i odbieraniu poczty. Wiêkszo¶æ dostawców internetu nie zezwala na to, lecz wiele firm tego wymaga, je¶li nie jeste¶ pewien mo¿esz zostawiæ te opcje wy³±czone.
31     </para><para>
32         Teraz mo¿esz nacisn±æ przycisk Zapisz i zacz±æ cieszyæ siê z u¿ywania Claws Mail.
33     </para>
34   </section>
35
36   <section id="start_getting">
37     <title>Odbieranie poczty</title>
38     <para>
39         Odbieraæ pocztê mo¿na za pomoc± przycisku <quote>Get mail</quote> na pasku narzêdziowym lub z opcji <quote>Odbieranie</quote> w menu <quote>Wiadomo¶æ</quote>.
40     </para><para>
41         Je¶li chcesz aby Claws Mail pobiera³ twoj± pocztê automatycznie w regularnych odstêpach czasu mo¿esz to ustawiæ na stronie <quote>Obs³uga poczty: Odbieranie</quote>, któr± znajdziesz za pomoc± menu <quote>Konfiguracja/Ustawienia</quote>. Wybierz opcjê <quote>Automatyczne sprawdzanie skrzynek pocztowych co</quote> i ustaw interwa³ czasu pomiêdzy kolejnymi sprawdzeniami.
42     </para>
43   </section>
44
45   <section id="start_reading">
46     <title>Czytanie twojej poczty</title>
47     <para>
48         Kiedy ju¿ pobra³e¶ swoje emaile, bêd± one znajdowa³y siê w katalogu Przychodz±ca. Liczba wszystkich emaili w katalogu jest wy¶wietlana po prawej stronie jego nazwy razem z liczbami nieprzeczytanych i nowych emaili w tym katalogu. ¯eby je zobaczyæ kliknij na ten katalog w widoku katalogów i w widoku podsumowania uka¿e siê lista emaili w tym katalogu. Mo¿esz wtedy wybraæ interesuj±cy ciê email myszk± lub u¿ywaj±c klawiszy strza³ek w górê i w dó³ lub klawisz spacji aby wy¶wietlaæ i przewijaæ widok wiadomo¶ci. Mo¿liwe jest te¿ poruszanie siê po li¶ci wiadomo¶ci za pomoc± klawiszy P i N (poprzednia i nastêpna).
49     </para>
50   </section>
51
52   <section id="start_writing">
53     <title>Tworzenie twojej pierwszej wiadomo¶ci</title>
54     <para>
55         Naciskaj±c przycisk <quote>Tworzenie</quote> na pasku narzêdziowym uruchomisz okno tworzenia nowej wiadomo¶ci. To okno zawiera kilka ró¿nych pól, które powinny byæ proste do rozpoznania: je¶li masz wiele kont, pole Od daje mo¿liwo¶æ wybrania konta do napisania danej wiadomo¶ci; pole Do oznacza odbiorcê wiadomo¶ci. Gdy je ju¿ wype³nisz pojawi siê drugie pole Do na wypadek gdyby¶ chcia³ wys³aæ wiadomo¶æ do kilku osób jednocze¶nie. Pole Do mo¿na zmieniæ na pole Kopia lub inny typ za pomoc± rozwijanego menu lub wpisuj±c nazwê pola, które potrzebujesz dodaæ. Nastêpnie zostaje wpisaæ temat twojej wiadomo¶ci, potem jej tre¶æ.
56     </para><para>
57         Jeszcze jedna ma³a uwaga dotycz±ca pola tematu: Claws Mail poprosi ciê o potwierdzenie je¶li spróbujesz wys³aæ wiadomo¶æ z pustym tematem. Dzia³anie to spowodowane jest tym, ¿e otrzymywanie wiadomo¶ci bez tematu mo¿e byæ czasami denerwuj±ce no i na pewno nie u³atwia zarz±dzania nimi.
58     </para>
59   </section>
60
61   <section id="start_sending">
62     <title>Wysy³anie twojej pierwszej wiadomo¶ci</title>
63     <para>
64         Po skoñczeniu pisania swojej pierwszej wiadomo¶ci, mo¿esz wys³aæ swoj± wiadomo¶æ natychmiast naciskaj±c przycisk <quote>Wy¶lij</quote> lub dodaæ do kolejki w celu pó¼niejszego wys³ania naciskaj±c przycisk <quote>Wy¶lij pó¼niej</quote>. Po u¿yciu <quote>Wy¶lij</quote> okno tworzenia samo siê zamknie gdy wiadomo¶æ zostanie wys³ana; zostanie otwarta gdy wyst±pi b³±d. W przypadku <quote>Wy¶lij pó¼niej</quote> okno zamknie siê od razu i twój email zostanie zapisany w katalogu Kolejka. Zostanie wys³any dopiero wtedy, gdy naci¶niesz przycisk <quote>Wy¶lij</quote> z paska narzêdziowego g³ównego okna.
65     </para><para>
66         Emaile, które wy¶lesz bêd± zapisywane do katalogu Wys³ane twojej skrzynki, wiêc bêdziesz mia³ mo¿liwo¶æ przypomnienia sobie co napisa³e¶ do kogo lub u¿ycia ju¿ wys³anego listu jako szablonu do napisania nastêpnego.
67     </para>
68   </section>
69 </section>
70