2006-05-21 [colin] 2.2.0cvs42
[claws.git] / manual / pl / plugins.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
2 <section id="ch_plugins">
3 <title>Rozszerzanie Sylpheed-Claws</title>
4
5   <section id="plugins_default">
6     <title>Udostêpnione wtyczki</title>
7     <para>
8         Mo¿liwo¶ci Sylpheed-Claws s± rozszerzane poprzez wtyczki. Wtyczki dostarczane z nim s± opisane poni¿ej, wszystkie one s± kompilowane automatycznie je¶li wymagane biblioteki s± dostêpne.
9     </para><para>
10         Wtyczki s± instalowane w $PREFIX/lib/sylpheed-claws/plugins/ i maj± rozszerzenie <quote>.so</quote>. Aby za³adowaæ wtyczkê wejd¼ w menu <quote>Konfiguracja/Wtyczki</quote> i kliknij na przycisk <quote>Za³aduj wtyczkê</quote>. Wybierz wtyczkê, któr± chcesz u¿yæ i naci¶nij OK.
11     </para><para>
12         Je¶li nie mo¿esz znale¼æ wtyczki, której poszukujesz jest ca³kiem mo¿liwe, ¿e twoja dystrybucja GNU/Linux oferuje j± jako oddzieln± paczkê. W tym przypadku poszukaj wtyczki w swoim menad¿erze paczek.
13     </para>
14     <variablelist>
15             <varlistentry><term>Clam AntiVirus</term>
16             <listitem><para>Pozwala na skanowanie za³±czników wiadomo¶ci ¶ci±gniêtych z kont POP3, IMAP lub lokalnych przy u¿yciu Clam AntiVirus. Opcjonalnie usuwaæ wiadomo¶ci albo zapisywaæ w wyznaczonym katalogu. Ustawienia znajduj± siê w  <quote>Konfiguracja/Ustawienia/Wtyczki/Clam AntiVirus</quote>. Clam AntiVirus mo¿na pobraæ z <ulink url="http://clamav.sourceforge.net/">http://clamav.sourceforge.net/</ulink>.</para></listitem>
17     </varlistentry>
18     <varlistentry><term>Przegl±darka HTML Dillo</term>
19             <listitem><para>Pozwala na wy¶wietlanie wiadomo¶ci w formacie HTML u¿ywaj±c przy tym przegl±darki Dillo, w wersji 0.7.0 lub nowszej. Domy¶lnie u¿ywa opcji --local przegl±darki Dillo w celu bezpiecznego surfowania. Ustawienia znajduj± siê w <quote>/Konfiguracja/Ustawienia/Wtyczki/Dillo Browser</quote>. Dillo mo¿na pobraæ z <ulink url="http://www.dillo.org/">http://www.dillo.org/</ulink>.</para></listitem>
20     </varlistentry>
21     <varlistentry><term>PGP/Core, PGP/Inline i PGP/MIME</term>
22             <listitem><para>Obs³uguje podpisane i/lub zaszyfrowane wiadomo¶ci PGP. Pozwala na odszyfrowanie wiadomo¶ci, weryfikacjê podpisu lub podpisywanie swoich w³asnych wiadomo¶ci. Korzysta z GnuPG/GPGME, <ulink url="ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/gpgme/">ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/gpgme/</ulink>.</para></listitem>
23     </varlistentry>
24     <varlistentry><term>SpamAssassin</term>
25             <listitem>
26                         <para>Wtyczka SpamAssassin ma dwie zasadnicze funkcje:</para>
27                         <para>Mo¿liwo¶æ sprawdzania przychodz±cej poczty ¶ci±gniêtej z kont POP3, IMAP lub lokalnych przy pomocy SpamAssassin. Opcjonalnie mo¿e usuwaæ pocztê uznan± za spam lub zapisywaæ j± do wyznaczonego katalogu. Sprawdzanie poczty mo¿e byæ wy³±czone w przypadku gdy jest ona sprawdzana na twoim serwerze.</para>
28                         <para>Mo¿liwo¶æ uczenia SpamAssassin przez u¿ytkownika rozpoznawania spamu lub po¿±danych wiadomo¶ci. Istnieje mo¿liwo¶æ wyszkolenia SpamAssassin zaznaczaj±c pojedyncze wiadomo¶ci jako spam lub dobra wiadomo¶æ poprze wskazanie ich z menu kontekstowego lub u¿ywaj±c przycisku na panelu narzêdziowym w g³ównym oknie lub oknie tworzenia wiadomo¶ci (zobacz "Konfiguracja/Ustawienia/Paski Narzêdzi"). Wiadomo¶ci zaznaczone jako spam s± opcjonalnie zapisywane do wyznaczonego katalogu.</para>
29                         <para>Ustawienia wtyczki znajduj± siê w "Konfiguracja/Ustawienia/Wtyczki/SpamAssassin".</para>
30                         <para>SpamAssassin mo¿na pobraæ z <ulink url="http://spamassassin.apache.org/">http://spamassassin.apache.org/</ulink>. Wymagana jest wersja 3.1.x lub wy¿sza aby mo¿naby³o u¿ywaæ funkcji uczenia poprzez TCP.</para>
31                 </listitem>
32     </varlistentry>
33     <varlistentry><term>Ikonka</term>
34             <listitem><para>umieszcza ikonka w pasku powiadamiania systemowego, która wskazuje czy jest nowa poczta. Jej opis wskazuje ilo¶æ nowych, nieprzeczytanych i ogóln± liczbê wiadomo¶ci.</para></listitem>
35     </varlistentry>
36     </variablelist>
37   </section>
38
39   <section id="plugins_external">
40     <title>Wiêcej wtyczek</title>
41     <para>
42         Stworzono równie¿ inne wtyczki, lecz s± one dostêpne oddzielnie do pobrania. W czasie pisania tego podrêcznika u¿ytkownika dostêpne s± nastêpuj±ce wtyczki na stronie <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/plugins.php">http://www.sylpheed-claws.net/plugins.php</ulink>:
43     </para>
44     <variablelist>
45     <varlistentry><term>Acpi Notifier</term>
46             <listitem><para>Informuje o nowej poczcie za pomoc± diod LED na laptopach takich producentów jak Acer, Asus, Fujitsu czy IBM.</para></listitem>
47     </varlistentry>
48     <varlistentry><term>AttRemover</term>
49             <listitem><para>Ta wtyczka usuwa za³±czniki z twoich wiadomo¶ci.</para></listitem>
50     </varlistentry>
51     <varlistentry><term>CacheSaver</term>
52             <listitem><para>Zapisuje zawarto¶æ pamiêci podrêcznej co 60 sekund (albo co zdefiniowany przez u¿ytkownika interwa³). Pomaga unikaæ utraty metadanych wiadomo¶ci podczas awarii twojego komputera lub b³êdu (<emphasis>Sylpheed-Claws!</emphasis>).</para></listitem>
53     </varlistentry>
54     <varlistentry><term>etpan! Privacy</term>
55             <listitem><para>Obs³uguje weryfikacjê i deszyfracjê wiadomo¶ci w formatach S/MIME, OpenPGP i ascii-armored PGP. Nie obs³uguje hase³.</para></listitem>
56     </varlistentry>
57     <varlistentry><term>Fetchinfo</term>
58             <listitem><para>Dodaje mo¿liwo¶æ dodawania nag³ówków do emaili zawieraj±cych informacje dotycz±ce pobierania jak UIDL, konto Sylpheed-Claws, serwer POP, nazwê u¿ytkownika i czas pobrania.</para></listitem>
59     </varlistentry>
60     <varlistentry><term>Przegl±darka GtkHtml</term>
61             <listitem><para>Podobnie jak Dillo, umo¿liwia wy¶wietlanie wiadomo¶ci w formacie HTML, lecz w lepszej formie(u¿ywa antyaliasingu czcionek).</para></listitem>
62     </varlistentry>
63     <varlistentry><term>Maildir</term>
64             <listitem><para>Dodaje obs³ugê skrzynek formatu Maildir++. Za pomoc± tej wtyczki mo¿esz wspó³dzieliæ swoj± skrzynkê Maildir++ z innymi klientami pocztowymi lub serwerami IMAP.</para></listitem>
65     </varlistentry>
66     <varlistentry><term>mailMBOX</term>
67             <listitem><para>Obs³uguje skrzynki pocztowe w formacie mbox. </para></listitem>
68     </varlistentry>
69     <varlistentry><term>Perl</term>
70             <listitem><para>Rozszerza mo¿liwo¶ci filtrowania poczty Sylpheed-Claws. Oferuje interfejs Perla do mechanizmu filtruj±cego Sylpheed-Claws, pozwalaj±c na u¿ycie pe³ni mo¿liwo¶ci Perla filtrach email.</para></listitem>
71     </varlistentry>
72     <varlistentry><term>S/MIME</term>
73             <listitem><para>Obs³uguje wiadomo¶ci w formacie S/MIME, podpisane i/lub zaszyfrowane. Umo¿liwia deszyfracjê wiadomo¶ci, weryfikacjê podpisów i szyfrowanie w³asnych emaili. U¿ywa GnuPG/GPGME i GpgSM, <ulink url="ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/gpgme/">ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/gpgme/</ulink>.</para></listitem>
74     </varlistentry>
75     <varlistentry><term>SynCE</term>
76             <listitem><para>Pomaga w utrzymywaniu ksi±¿ki w synchronizacji adresowej urz±dzeñ Windows CE (Pocket PC/ iPAQ, Smartphone itp) z ksi±¿k± adresow± Sylpheed-Claws, je¶li chodzi o adresy email.</para></listitem>
77     </varlistentry>
78     <varlistentry><term>vCalendar</term>
79             <listitem><para>Obs³uguje wiadomo¶ci formatu vCalendar tworzone przez programy takie jak  Evolution czy Outlook oraz subskrypcjê Webcal.</para></listitem>
80     </varlistentry>
81     <varlistentry><term>RSSyl</term>
82             <listitem><para>Pozwala na czytanie twoich ulubionych wiadomo¶ci RSS w Sylpheed-Claws. Obs³uguje kana³y w formacie RSS 1.0, 2.0 i Atom.</para></listitem>
83     </varlistentry>
84     </variablelist>
85     <para>
86         Je¶li jeste¶ programist± napisanie wtyczki, ¿eby rozszerzyæ mo¿liwo¶ci Sylpheed-Claws jest chyba naj³atwiejszym rozwi±zaniem. Udostêpnimy ci miejsce na serwerze dla twojego kodu ¼ród³owego oraz bardzo chêtnie odpowiemy na twoje pytania za po¶rednictwem listy dyskusyjnej lub kana³u IRC, #sylpheed na IRCnet.
87     </para>
88   </section>
89   <section id="plugins_network">
90     <title>Dostêp do sieci z poziomu niektórych wtyczek</title>
91     <para>
92         Niektóre z wtyczek, np. RSSyl, vCalendar i przegl±darka GtkHtml wymagaj± dostêpu do Internetu aby normlanie funkcjonowaæ (¶ci±ganie wiadomo¶ci w przypadku RSSyl czy vCalendar oraz ¶ci±ganie plików graficznych w przypadku przegl±darki GtkHtml). Te wtyczki u¿ywaj± biblioteki Curl. Dlatego te¿ je¶li twój dostêp do Internetu odbywa siê za pomoc± proxy, bêdziesz zmuszony poinstruowaæ o tym bibliotekê libCurl. Mo¿esz to zrobiæ ustawiaj±c zmienn± systemow± <emphasis>http_proxy</emphasis>. Np, <emphasis>http_proxy=http://user:passwd@myproxy.example.com:8080</emphasis> poinformuje libCurl by po³±czyæ siê z portem 8080 serwera myproxy.example.com, u¿ywaj±c nazwy u¿ytkownika <quote>user</quote> i has³a <quote>passwd</quote> aby po³±czyæ siê z sieci± Internet.
93     </para>
94     <para>
95         Mo¿esz ustawiæ t± zmienn± przed uruchomieniem Sylpheed-Claws, np. tak <emphasis>http_proxy=http://user:passwd@myproxy.example.com:8080 sylpheed-claws</emphasis>, albo ustwiæ w swoim pliku ~/.bashrc dodaj±c nastêpuj±c± liniê: <emphasis>export http_proxy=http://user:passwd@myproxy.example.com:8080</emphasis> (bêdziesz musia³ po³±czyæ siê ponownie, ¿eby to zadzia³a³o).
96     </para>
97   </section>
98 </section>