Fix bug 3931: segfault searching server with master password
[claws.git] / manual / pl / keyboard.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
2 <appendix id="ap_keyboard">
3 <title>Domy¶lne skróty klawiszowe</title>
4
5   <section id="keyb_general">
6     <title>Motywacja i ogólne konwencje</title>
7     <para> Pomimo tego, ¿e Claws Mail jest graficzn± aplikacj± i mo¿e byæ obs³ugiwana g³ównie za pomoc± myszki, czasami wymaga równie¿ u¿ycia klawiatury. Tworzenie wiadomo¶ci pocztowych jest jednym z powszechnych zadañ wymagaj±cym u¿ycia klawiatury. Dla ludzi, którzy pisz± wiele wiadomo¶ci przenoszenie r±k z klawiatury na myszkê oznacza spadek produktywno¶ci, wiêc Claws Mail dostarcza skróty klawiszowe umo¿liwiaj±ce szybsz± obs³ugê.
8     </para>
9     <para>To nie tylko jest u¿yteczne dla zaawansowanych u¿ytkowników poprzez oferowanie alternatywnych skrótów klawiszowych ale równie¿ pomaga ludziom niepe³nosprawnym (którzy mog± mieæ problemy z obs³ug± urz±dzenia wskazuj±cego) u¿ywaæ Claws Mail.
10     </para>
11     <para>Najbardziej przyjêt± konwencj± jest klawisz <option>Escape</option>. Okna dialogowe lub zwyk³e okna mog± byæ zamkniête za pomoc± klawisza <option>Esc</option>.
12     </para>
13     <para>S± te¿ inne kombinacje domy¶lnie przypisane do opcji menu. Nie bêd± one tu zawarte, poniewa¿ s± one wy¶wietlane po prawej stronie opcji menu co pozwala ci na ³atw± ich naukê, Ponadto je¶li dany skrót ci nie odpowiada mo¿esz go zmieniæ na bie¿±co naje¿d¿aj±c myszk± na dan± opcjê i naciskaj±c po¿±dan± kombinacjê, ale musi ona zawieraæ klawisze <option>Alt</option>, <option>Ctrl</option> i/lub <option>Shift</option>; pojedyncze klawisze nie mog± byæ ustawione. (To jest standardowe zachowanie programów bazuj±cych na bibliotece GTK2 jak Claws Mail. To w³a¶ciwo¶æ mo¿e byæ wy³±czona w niektórych ¶rodowiskach.)
14     </para>
15     <para>W dodatku do tych skrótów klawiszowych s± jeszcze inne, które ró¿ni± siê jednak w zale¿no¶ci od okna, s± one podsumowane poni¿ej.
16     </para>
17   </section>
18
19   <section id="keyb_mail">
20     <title>Okno g³ówne</title>
21     <informaltable frame="topbot">
22       <tgroup cols="2">
23         <colspec colwidth="*" />
24         <colspec colwidth="4*" />
25         <thead>
26           <row><entry>Skrót</entry><entry></entry></row>
27         </thead>
28         <tbody>
29           <row><entry><option>Ctrl+p</option></entry><entry>Drukuj...</entry></row>
30           <row><entry><option>Ctrl+w</option></entry><entry>Pracuj offline</entry></row>
31           <row><entry><option>Ctrl+Shift+s</option></entry><entry>Synchronizuj katalogi</entry></row>
32           <row><entry><option>Ctrl+s</option></entry><entry>Zapisz jako...</entry></row>
33           <row><entry><option>Ctrl+q</option></entry><entry>Wyj¶cie</entry></row>
34           <row><entry><option>Ctrl+c</option></entry><entry>Skopiuj</entry></row>
35           <row><entry><option>Ctrl+a</option></entry><entry>Wybierz wszystko</entry></row>
36           <row><entry><option>Ctrl+f</option></entry><entry>Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci...</entry></row>
37           <row><entry><option>Shift+Ctrl+f</option></entry><entry>Przeszukaj katalog...</entry></row>
38           <row><entry><option>Ctrl+t</option></entry><entry>Zmieñ w±tkowanie</entry></row>
39           <row><entry><option>n</option></entry><entry>Przejd¼ do nastêpnego listu na li¶cie. Strza³ka <option>w dó³</option> wykonuje tê sam± operacjê.</entry></row>
40           <row><entry><option>p</option></entry><entry>Przejd¼ do poprzedniego listu. Strza³ka <option>w górê</option> wykonuje tê sam± operacjê.</entry></row>
41           <row><entry><option>Shift+n</option></entry><entry>Przejd¼ do nastêpnego nieprzeczytanego listu.</entry></row>
42           <row><entry><option>Shift+p</option></entry><entry>Przejd¼ do poprzedniego nieprzeczytanego listu.</entry></row>
43           <row><entry><option>g</option></entry><entry>Przejd¼ do innego katalogu...</entry></row>
44           <row><entry><option>Ctrl+u</option></entry><entry>Poka¿ ¼ród³o wiadomo¶ci</entry></row>
45           <row><entry><option>Ctrl+h</option></entry><entry>Poka¿ wszystkie nag³ówki wiadomo¶ci</entry></row>
46           <row><entry><option>v</option></entry><entry>zmienia widzialno¶æ panela wiadomo¶ci. Kiedy jest niewidzialny lista wiadomo¶ci rozszerza siê do pe³nej wysoko¶ci okna i widoczne jest wiêcej linii podsumowania.</entry></row>
47           <row><entry><option>/</option></entry><entry>Ustawia kursor w polu Szybkie wyszukiwanie i otwiera równie¿ panel Szybkiego wyszukiwania je¶li jest to konieczne.</entry></row>
48           <row><entry><option>Ctrl+Alt+u</option></entry><entry>Od¶wie¿ podsumowanie</entry></row>
49           <row><entry><option>Ctrl+i</option></entry><entry>Pobierz pocztê z aktualnego konta</entry></row>
50           <row><entry><option>Shift+Ctrl+i</option></entry><entry>Pobierz pocztê ze wszystkich kont</entry></row>
51           <row><entry><option>Ctrl+m</option></entry><entry>Tworzenie nowej wiadomo¶ci</entry></row>
52           <row><entry><option>Ctrl+r</option></entry><entry>Odpowiedz</entry></row>
53           <row><entry><option>Shift+Ctrl+r</option></entry><entry>Odpowiedz wszystkim</entry></row>
54           <row><entry><option>Ctrl+l</option></entry><entry>Odpowiedz do listy dyskusyjnej</entry></row>
55           <row><entry><option>Ctrl+Alt+f</option></entry><entry>Przeka¿ wiadomo¶æ</entry></row>
56           <row><entry><option>Ctrl+o</option></entry><entry>Przenie¶...</entry></row>
57           <row><entry><option>Shift+Ctrl+o</option></entry><entry>Skopiuj...</entry></row>
58           <row><entry><option>Ctrl+d</option></entry><entry>Przenie¶ do kosza</entry></row>
59           <row><entry><option>Shift+d</option></entry><entry>Opró¿nij wszystkie katalogi koszy</entry></row>
60           <row><entry><option>Shift+*</option></entry><entry>Zaznacz wiadomo¶æ</entry></row>
61           <row><entry><option>u</option></entry><entry>Odznacz wiadomo¶æ</entry></row>
62           <row><entry><option>Shift+!</option></entry><entry>Zaznacz wiadomo¶æ jako nieprzeczytan±</entry></row>
63           <row><entry><option>Shift+Ctrl+a</option></entry><entry>Otwórz ksi±¿kê adresow±</entry></row>
64           <row><entry><option>x</option></entry><entry>Wykonaj</entry></row>
65           <row><entry><option>Shift+Ctrl+l</option></entry><entry>Otwórz okno logów</entry></row>
66         </tbody>
67       </tgroup>
68     </informaltable>
69   </section>
70
71   <section id="keyb_compose">
72     <title>Okno tworzenia wiadomo¶ci</title>
73     <informaltable frame="topbot">
74      <tgroup cols="2">
75      <colspec colwidth="*" />
76      <colspec colwidth="4*" />
77      <thead>
78         <row><entry>Skrót</entry><entry></entry></row>
79      </thead>
80       <tbody>
81           <row><entry><option>Ctrl+Return</option></entry><entry>Wy¶lij</entry></row>
82           <row><entry><option>Shift+Ctrl+s</option></entry><entry>Wy¶lij pó¼niej</entry></row>
83           <row><entry><option>Ctrl+m</option></entry><entry>Do³±cz plik</entry></row>
84           <row><entry><option>Ctrl+i</option></entry><entry>Wstaw plik</entry></row>
85           <row><entry><option>Ctrl+g</option></entry><entry>Wstaw sygnaturkê</entry></row>
86           <row><entry><option>Ctrl+s</option></entry><entry>Zapisz</entry></row>
87           <row><entry><option>Ctrl+w</option></entry><entry>Zamknij</entry></row>
88           <row><entry><option>Ctrl+z</option></entry><entry>Cofnij</entry></row>
89           <row><entry><option>Ctrl+y</option></entry><entry>Ponów</entry></row>
90           <row><entry><option>Ctrl+x</option></entry><entry>Wytnij</entry></row>
91           <row><entry><option>Ctrl+c</option></entry><entry>Skopiuj</entry></row>
92           <row><entry><option>Ctrl+v</option></entry><entry>Wklej</entry></row>
93           <row><entry><option>Ctrl+a</option></entry><entry>Wybierz wszystko</entry></row>
94           <row><entry><option>Ctrl+b</option></entry><entry>Przenie¶ znak do ty³u</entry></row>
95           <row><entry><option>Ctrl+f</option></entry><entry>Przenie¶ znak do przodu</entry></row>
96           <row><entry><option>Ctrl+e</option></entry><entry>Przenie¶ na koniec linii</entry></row>
97           <row><entry><option>Ctrl+p</option></entry><entry>Przenie¶ do poprzedniej linii</entry></row>
98           <row><entry><option>Ctrl+n</option></entry><entry>Przenie¶ do nastêpnej linii</entry></row>
99           <row><entry><option>Ctrl+h</option></entry><entry>Usuñ znak wstecz</entry></row>
100           <row><entry><option>Ctrl+d</option></entry><entry>Usuñ znak w przód</entry></row>
101           <row><entry><option>Ctrl+u</option></entry><entry>Usuñ liniê</entry></row>
102           <row><entry><option>Ctrl+k</option></entry><entry>Usuñ do koñca linii</entry></row>
103           <row><entry><option>Ctrl+l</option></entry><entry>Zawiñ aktualny paragraf</entry></row>
104           <row><entry><option>Ctrl+Alt+l</option></entry><entry>Zawiñ d³ugie linie</entry></row>
105           <row><entry><option>Shift+Ctrl+l</option></entry><entry>Zmieñ automatyczne zawijanie</entry></row>
106           <row><entry><option>Shift+Ctrl+x</option></entry><entry>Edytuj za pomoc± zewnêtrznego edytora</entry></row>
107           <row><entry><option>Shift+Ctrl+a</option></entry><entry>Otwórz ksi±¿kê adresow±</entry></row>
108       </tbody>
109      </tgroup>
110     </informaltable>
111   </section>
112
113 </appendix>
114