2006-05-21 [colin] 2.2.0cvs42
[claws.git] / manual / pl / intro.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
2 <section id="ch_intro">
3 <title>Wstêp</title>
4
5   <section id="intro_what">
6     <title>Czym jest Sylpheed-Claws?</title>
7     <para>
8         Sylpheed-Claws jest programem pocztowym maj±cym na celu szybko¶æ, ³atwo¶æ obs³ugi oraz potê¿n± funkcjonalno¶æ. Jest on w³a¶ciwie niezale¿ny od u¿ywanego ¶rodowiska graficznego, lecz ma na celu integracjê z danym ¶rodowiskiem jak najlepiej jest to mo¿liwe. Autorzy Sylpheed-Claws bardzo staraj± siê by zu¿ywa³ jak najmniej zasobów, wiêc powinien on dzia³aæ bez problemu na komputerach z ma³± ilo¶ci± pamiêci i o s³abych procesorach.
9     </para>
10   </section>
11
12   <section id="intro_whatnot">
13     <title>Czym Sylpheed-Claws nie jest</title>
14     <para>
15         Sylpheed-Claws nie jest pe³nym programem zarz±dzania informacj± osobist± jak Evolution czy Outlook ale jego wtyczki dodaj± tak± funkcjonalno¶æ. Sylpheed-Claws nie umo¿liwi ci tworzenia i wysy³ania email w formacie HTML lub na inne denerwuj±ce rzeczy, dlatego te¿ nie jest to oprogramowanie odpowiednie dla pewnych ¶rodowisk biznesowych.
16     </para>
17   </section>
18
19   <section id="intro_features"> 
20     <title>Podstawowe funkcje</title>
21     <para>
22             Sylpheed-Claws obs³uguje prawie wszystko co powinien mieæ doskona³y klient email. Pobieranie poczty przy pomocy protoko³ów POP3, IMAP, lokalne skrzynki, obs³uga SSL, obs³uga ró¿nych metod autentykacji. Posiada wiele kont i skrzynek, potê¿ny mechanizm filtrowania i poszukiwania, mo¿liwo¶ci importu/eksportu z wielu ró¿nych formatów, obs³ugê GnuPGP (cyfrowe podpisy i szyfrowanie). Posiada wtyczki, mo¿no¶æ konfiguracji pasków narzêdziowych, sprawdzanie pisowni, kilka mechanizmów chroni±cych przed utrat± danych, opcje specyficzne dla katalogów i wiele wiêcej. Kompletna lista znajduje siê na <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/features.php">http://www.sylpheed-claws.net/features.php</ulink>.
23     </para>
24   </section>
25
26   <section id="intro_history">
27     <title>Historia Sylpheed-Claws</title>
28     <para>
29         Sylpheed-Claws istnieje od kwietnia 2001. Pierwotnym celem Sylpheed-Claws by³o testowanie nowych, potencjalnych funkcji programu Sylpheed (<ulink url="http://sylpheed.good-day.net/">http://sylpheed.good-day.net/</ulink>), tak aby nowe funkcje by³y przetestowane, ¿eby nie zagroziæ stabilno¶ci programu Sylpheed. Autorzy Sylpheed-Claws regularnie synchronizowali kod ¼ród³owy z kodem Sylpheed i autor Sylpheed  Hiroyuki Yamamoto, pobiera³ z powrotem nowe funkcje kiedy by³y one ju¿ stabilne.
30     </para><para>
31         Oryginalnie obie programy Sylpheed i Sylpheed-Claws by³y oparte na GTK1. Prace na wersjami opartymi na GTK2 rozpoczê³y siê wczesnym 2003, pierwsza wersja oparta na GTK2 Sylpheed-Claws zosta³a wydana w marcu 2005. Od tego czasu cele Sylpheed i Sylpheed-Claws zaczê³y siê coraz bardziej rozmijaæ i w pewnym momencie Sylpheed-Claws sta³ siê oddzielnym projektem.
32     </para>
33   </section>
34
35   <section id="intro_information">
36     <title>Przydatne strony WWW</title>
37     <para>
38         Strona projektu: <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/">http://www.sylpheed-claws.net/</ulink>
39     </para>
40     <para>
41         Najnowsze wiadomo¶ci: <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/news.php">http://www.sylpheed-claws.net/news.php</ulink>
42     </para>
43     <para>
44         Dodatkowe wtyczki: <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/plugins.php">http://www.sylpheed-claws.net/plugins.php</ulink>
45     </para>
46     <para>
47         Tematy ikon: <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/themes.php">http://www.sylpheed-claws.net/themes.php</ulink>
48     </para>
49     <para>
50         Narzêdzia: <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/tools.php">http://www.sylpheed-claws.net/tools.php</ulink>
51     </para>
52     <para>
53             Lista dyskusyjne: <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/MLs.php">http://www.sylpheed-claws.net/MLs.php</ulink>
54     </para>
55     <para>
56         Baza b³êdów programu: <ulink url="http://www.thewildbeast.co.uk/sylpheed-claws/bugzilla/">http://www.thewildbeast.co.uk/sylpheed-claws/bugzilla/</ulink>
57     </para>
58     <para>
59         Projekt: <ulink url="http://sourceforge.net/projects/sylpheed-claws/">http://sourceforge.net/projects/sylpheed-claws/</ulink>
60     </para>
61   </section>
62
63 </section>
64