2006-05-05 [colin] 2.1.1cvs49
[claws.git] / manual / pl / handling.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
2 <section id="ch_handling">
3 <title>Podstawowe przetwarzanie poczty</title>
4
5   <section id="handling_folders">
6     <title>Katalogi pocztowe</title>
7     <para>
8         Je¶li otrzymujesz spor± ilo¶æ wiadomo¶ci szybko przekonujesz siê, ¿e katlog z wiadomo¶ciami przychodz±cymi urós³ do rozmiaru, który uniemo¿liwia szybkie odnalezienie email nawet je¶li otrzyma³e¶ go przed kilkoma dniami. Dlatego w³a¶nie Sylpheed-Claws jak wiêkszo¶æ dobrych programów pocztowych umo¿liwia organizowanie twojej poczty na wiele sposobów.
9     </para>
10     <para>
11         Mo¿esz stworzyæ tak wiele katalogów i podkatalogów ile potrzebujesz. Na przyk³ad katalog na listy od rodziny, twoich przyjació³, grupy dyskusyjne, katalogi archiwalne na stare emaile, których jeszcze potrzebujesz itd.
12         ¯eby stworzyæ nowy folder wystarczy klikn±æ prawym przyciskiem myszy na g³ówny katalog i wybraæ <quote>Nowy katalog...</quote> z menu. Je¶li chcesz na przyk³ad za³o¿yæ katalog 'Przyjaciele' w katalogu listów przychodz±cych wystarczy klikn±æ prawym przyciskiem myszy na katalog Przychodz±ce, wybraæ <quote>Nowy katalog...</quote> i wpisaæ 'Przyjaciele' w okienku, które sie pojawi. Klikn±æ przycisk OK i nowy katalog jest stworzony.
13     </para>
14   </section>
15
16   <section id="handling_organisation">
17     <title>Organizacja katalogów</title>
18     <para>
19         Po stworzeniu katalogów mo¿esz je modyfikowaæ jak równie¿ ich zawarto¶æ u¿ywaj±c menu lub poprzez przenoszenie metod± drag'n'drop. Na przyk³ad przenoszenie jednego katalogu do drugiego mo¿e byæ wykonane poprzez klikniêcie prawym przyciskiem myszy na katalogu, który chcesz przenie¶æ, wybraniu z menu <quote>Przenie¶ katalog...</quote> i wybraniu katalogu docelowego. Ta operacja przeniesie katalog wraz z ca³a poczt±, któr± zawiera do podkatalogu wybranego wcze¶niej katalogu. Inn± metod± jest przeci±gniêcie ikonki katalogu trzymaj±c prawy przycisk myszki do docelowego katalogu i puszczenie przycisku.
20     </para>
21     <para>
22         Je¶li chcesz usun±æ katalog i pocztê, któr± on zawiera po prostu kliknij prawym klawiszem myszki na ten katalog i wybierz z menu <quote>Usuñ katalog...</quote>. Poniewa¿ jest to operacja inwazyjna (wiadomo¶ci w katalogu zostan± usuniête bez mo¿liwo¶ci przywrócenia) zostaniesz poproszony o zatwierdzenie tego ruchu.
23     </para>
24     <para>
25         W ten sam sposób mo¿esz przenie¶æ katalog do innego, wiadomo¶ci z jednego katalogu do drugiego. Metodologia jest ta sama: albo przeci±gniêcie wiadomo¶ci do katalogu b±d¼ wybranie <quote>Przenie¶...</quote> po klikniêciu prawym klawiszem myszy na wiadomo¶ci. Trzymaj±c klawisz Shift lub Control podczas klikania na emaile pozwala na zaznaczenie wielu naraz. Mo¿liwe jest równie¿ skopiowanie wiadomo¶ci do innego katalogu poprzez naci¶niêcie klawisza Control podczas przeci±gania albo wybranie z menu kontekstowego wiadomo¶ci <quote>Kopiuj...</quote>.
26     </para>
27   </section>
28
29   <section id="handling_filters">
30     <title>Filtrowanie</title>
31     <para>
32         Kiedy masz ju¿ ³adn±, hierarchiczn± strukturê katalogów, chcia³by¶ zapewne aby Sylpheed-Claws posortowa³ twoj± przychodz±c± pocztê automatycznie, ¿eby nie musieæ za ka¿dym razem przenosiæ rêcznie nowoodebranych wiadomo¶ci. Do tego u¿yteczna jest opcja filtrowania.
33     </para>
34     <para>
35         Opcje filtrowania dostêpne s± poprzez menu <quote>Konfiguracja</quote> i opcjê menu <quote>Filtrowanie</quote>. Z poziomu tego okna dialogowego mo¿liwe jest deklarowanie nowych regu³ek filtrowania, modyfikowania lub usuwania istniej±cych i ustawiania ich w odpowiedniej kolejno¶ci. Regu³ki filtrowania definiuj± trzy rzeczy: nazwa, warunek i wykonywana akcja. Nazwa jest opcjonalna, pozwala ona na identyfikowanie twoich regu³ek. Warunek to wyra¿enie opisuj±ce czego Sylpheed-Claws powinien szukaæ sortuj±c emaile, na przyk³ad: 'to matchcase sylpheed-claws-users' wyszukuje wiadomo¶ci wys³ane na adres zawieraj±cy 'sylpheed-claws-users'. Mo¿esz ³atwo zdefiniowaæ warunek klikaj±c na przycisk  <quote>Zdefiniuj...</quote> po prawej stronie pola. Trzeci± czê¶ci± regu³ki filtruj±cej jest akcja, która instruuje Sylpheed-Claws co ma zrobiæ z wiadomo¶ci± odpowiadaj±c± wyra¿eniu w³a¶nie zdefiniowanemu. Na przyk³ad 'mark as read' zaznaczy email jako przeczytany jak tylko dotrze on do katalogu zwiadomo¶ciami przychodz±cymi, albo 'move #mh/Mailbox/Przyjaciele' przeniesie list do katalogu 'Przyjaciele'. Tutaj równie¿ dostêpny jest przycisk <quote>Zdefiniuj...</quote> aby pomóc ci w ³atwy sposób zdefiniowaæ akcjê do podjêcia.
36     </para>
37     <para>
38         Kiedy regu³ka zosta³a ju¿ zdefiniowana. jej dodanie do listy regu³ek wykonuje siê za pomoc± przycisku <quote>Dodaj</quote>. Nie zapomnij, ¿e uk³ad regu³ek jest wa¿ny: je¶li Sylpheed-Claws znajdzie wiadomo¶æ spe³niaj±c± regu³kê, która przenosi lub usuwa tê wiadomo¶æ to program przestanie sprawdzaæ pozosta³e regu³ki dla tego emaila. Dlatego w³a¶nie po prawej stronie listy regu³ek znajduj± siê cztery przyciski pozwalaj±ce na zmianê kolejno¶ci sprawdzania regu³ek. Regu³ki mo¿na poprzestawiaæ równie¿ poprzez przeci±ganie.
39     </para>
40     <para>
41         Istnieje równie¿ szybka metoda tworzenia nowych regu³ek filtrowania na podstawie wybranej wiadomo¶ci. Po wybraniu wiadomo¶ci, któr± chcesz sortowaæ nale¿y wybraæ <quote>Twórz regu³ê przetwarzania</quote> z menu <quote>Narzêdzia</quote> oraz wybraæ typ z podmenu: <quote>Automatycznie</quote> s³u¿y g³ównie do filtrowania listy dyskusyjnych, <quote>z 'Od:'</quote> tworzy regu³kê na bazie nadawcy emaila, <quote>z 'Do:'</quote> tworzy regu³kê na bazie nadawcy i <quote>z 'Temat:'</quote> tworzy regu³kê na podstawie tematu. Ka¿dy z tych typów ma swoje zalety, wszystko zale¿y od ciebie co uznasz za bardziej praktyczne. Najczê¶ciej <quote>z 'Temat:'</quote> jest u¿yteczne w sortowaniu regularnej korespondencji, podczas gdy <quote>z 'Do:'</quote> bardziej przydaje siê w sortowaniu wiadomo¶ci wysy³anych na ró¿ne konta.
42     </para>
43   </section>
44
45   <section id="handling_searching">
46     <title>Przeszukiwanie</title>
47     <para>
48         Jest kilka metod przeszukiwania twojej poczty.
49     </para>
50     <para>
51         Jedn± z nich jest w³a¶ciwie standardowa, znajduj±ca siê w menu <quote>Edycja</quote>, jest to opcja <quote>Szukaj</quote>. Opcja ta otworzy okienko. w którym mo¿esz podaæ jedno lub kilka pól, które chcesz przeszukaæ: Od, Do, Temat i tre¶æ wiadomo¶ci. Po podaniu twojego kryterium poszukiwañ, kliknij na przycisk <quote>W ty³</quote> lub <quote>Do przodu</quote> aby zobaczyæ pasuj±ce do wzorca emaile albo naci¶nij <quote>Znajd¼ wszystkie</quote> ¿eby wybraæ wszystkie za jednym razem pasuj±ce do wzorca emaile. Musisz byæ ¶wiadom tego, ¿e szukanie w tre¶ci wiadomo¶ci jest znacznie wolniejsze ni¿ szukanie w nag³ówkach, poniewa¿ tre¶ci wiadomo¶ci nie s± przechowywane w pamiêci podrêcznej Sylpheed-Claws.
52     </para>
53     <para>
54         Je¶li ogl±dasz wielki email i chcesz znale¼æ pewn± jego czê¶æ, mo¿esz u¿yæ opcji <quote>Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci...</quote> z menu <quote>Edycja</quote>. Dzia³a to tak samo jak poszukiwanie w dokumencie tekstowym.
55     </para>
56     <para>
57         Ostatnim sposobem szukania wiadomo¶ci jest u¿ycie Szybkiego wyszukiwania, które mo¿esz wy¶wietliæ lub ukryæ u¿ywaj±c ikonki z ma³ym szk³em powiêkszaj±cym pod list± wiadomo¶ci. Jest ono równie¿ dostêpne jako opcja <quote>Szybkie wyszukiwanie</quote> z menu <quote>Edycja</quote>. Wyszukiwanie szybkie jest bardziej zaawansowanym narzêdziem ni¿ zwyk³e wyszukiwanie, poniewa¿ mo¿e ono szukaæ w standardowych nag³ówkach (Od, Do, Temat) albo w trybie <quote>Rozszerzone</quote> u¿ywaj±c kryterium jakie tylko mo¿esz wymy¶leæ. Podczas trybu <quote>Rozszerzone</quote> przycisk <quote>Dostêpne symbole</quote> jest widoczny i pozwala on na poznanie sk³adni poszukiwania. Przycisk <quote>...</quote> jest równie¿ dostêpny, pozwala on na szybkie utworzenie regu³ki. Mo¿esz skonfigurowaæ Szybkie wyszukiwanie aby przeszukiwa³o katalogi re kursywnie oraz czy powinno czy¶cic wyniki gdy zmieniasz katalogi.
58     </para>
59     <para>
60         Kiedy naci¶niesz klawisz Enter po podaniu warunków poszukiwañ lista wiadomo¶ci zmieni siê i bêdzie prezentowaæ tylko pasuj±ce wiadomo¶ci. Je¶li poszukiwanie jest re kursywne, ka¿dy podkatalog bie¿±cego katalogu posiadaj±cy pasuj±c± wiadomo¶æ zmieni swoj± ikonkê na szk³o powiêkszaj±ce. Tym sposobem mo¿liwe jest przeszukiwanie ca³ej skrzynki za jednym razem. Je¶li poszukiwanie jest w trybie przyklejony filtr zostanie zastosowany w innym katalogu, do którego wejdziesz. To mo¿e byæ denerwuj±ce na pocz±tku jak o tym zapomnisz, lecz jest u¿yteczne w pewnych warunkach, na przyk³ad je¶li przeszukujesz tre¶æ wiadomo¶ci i nie jeste¶ pewien, który katalog zawiera ¿±dan± wiadomo¶æ, re kursywne przeszukiwanie tre¶ci wiadomo¶ci w ca³ej skrzynce mo¿e bardzo powolne.
61     </para>
62   </section>
63
64 </section>
65