2006-05-05 [colin] 2.1.1cvs49
[claws.git] / manual / pl / glossary.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
2 <appendix id="ap_glossary">
3 <title>S³ownik pojêæ</title>
4 <variablelist>
5   <title>A</title>
6   <varlistentry id="gt_action_rules">
7     <term>
8 Akcja (regu³ki filtrowania/przetwarzania)
9     </term>
10     <listitem>
11       <para>
12 Akcja jest to czynno¶æ wykonywana na wiadomo¶ci kiedy odpowiada ona kryteriom regu³ki. Typow± akcj± jest przeniesienie wiadomo¶ci do wyznaczonego katalogu. Zobacz równie¿ <xref linkend="gt_condition_rules" />.
13       </para>
14     </listitem>
15   </varlistentry>
16   <varlistentry id="gt_actions">
17     <term>
18 Akcje 
19     </term>
20     <listitem>
21       <para>
22 Akcje s± to komendy zdefiniowane przez u¿ytkownika odnosz±ce sie do wiadomo¶ci lub jej czê¶ci u¿ywaj±c specjalnej sk³adni.
23       </para>
24     </listitem>
25   </varlistentry>
26   <varlistentry id="gt_ascii">
27     <term>
28 <acronym>ASCII</acronym>
29     </term>
30     <listitem>
31       <para>
32 American Standard Code for Information Interchange. Standardowe <xref linkend="gt_character_encoding" /> u¿ywaj±ce 7 bitów. Zdefiniowane jako standard internetowy w <ulink url="http://www.ietf.org/rfc/rfc20.txt">RFC 20</ulink>.
33       </para>
34     </listitem>
35   </varlistentry>
36 </variablelist>
37 <!--
38 <variablelist>
39   <title>B</title>
40   <varlistentry id="">
41     <term>
42     </term>
43     <listitem>
44       <para>
45       </para>
46     </listitem>
47   </varlistentry>
48 </variablelist>
49 -->
50 <variablelist>
51   <title>C</title>
52   <varlistentry id="gt_ssl_certificate">
53     <term>
54 Certyfikat <acronym>SSL</acronym>
55     </term>
56     <listitem>
57       <para>
58 Certyfikat zainstalowany na serwerze u¿ywany do identyfikacji.
59       </para>
60     </listitem>
61   </varlistentry>
62   <varlistentry id="gt_quotation">
63     <term>
64 Cytowanie
65     </term>
66     <listitem>
67       <para>
68 Odpowiadaj±c na wiadomo¶æ u¿ytkownik zostawia czê¶æ oryginalnej wiadomo¶ci w celu zachowania kontekstu. Cytowana sekcja tekstu jest poprzedzona znakiem cytowania, zazwyczaj jest to '>'.
69       </para>
70     </listitem>
71   </varlistentry>
72 </variablelist>
73 <!--
74 <variablelist>
75   <title>D</title>
76 </variablelist>
77
78 <variablelist>
79   <title>E</title>
80 </variablelist>
81
82 <variablelist>
83   <title>F</title>
84 </variablelist>
85 -->
86 <variablelist>
87   <title>G</title>
88   <varlistentry id="gt_newsgroups">
89     <term>
90 Grupy dyskusyjne usenet
91     </term>
92     <listitem>
93       <para>
94 Zbiór uporz±dkowanych hierarchicznie grup wiadomo¶ci <xref linkend="gt_usenet" /> na <xref linkend="gt_news_server" />. Protokó³ <xref linkend="gt_nntp" /> pozwala u¿ytkownikowi na subskrypcjê jednej lub wielu grup. Nowe wiadomo¶ci w zasubskrybowanych grupach s± automatycznie pobierane podczas po³±czenia.
95       </para>
96     </listitem>
97   </varlistentry>
98 </variablelist>
99
100 <variablelist>
101   <title>H</title>
102   <varlistentry id="gt_html">
103     <term>
104 <acronym>HTML</acronym>
105     </term>
106     <listitem>
107       <para>
108 Hyper-Text Markup Language (jêzyk hipertekstowy) jest standardowym jêzykiem do kodowania stron <xref linkend="gt_www" />. Niektóre programy pocztowe u¿ywaj± tego jêzyka do zapisywania tre¶ci wiadomo¶ci aby dodaæ kilka dodatkowych efektów do tekstu, powoduje to jednak znaczne powiêkszenie wielko¶ci wiadomo¶ci. Poczta w formacie HTML u¿ywana jest bardzo czêsto przez spamerów do wysy³ania <xref linkend="gt_spam" />.
109       </para>
110     </listitem>
111   </varlistentry>
112 </variablelist>
113     
114 <variablelist>
115   <title>I</title>
116   <varlistentry id="gt_imap">
117     <term>
118 <acronym>IMAP4</acronym>
119     </term>
120     <listitem>
121       <para>
122 Internet Messaging Access Protocol (wersja 4). Protokó³ dostêpu do wiadomo¶ci email na zdalnym serwerze z lokalnego klienta. Wszystkie wiadomo¶ci przechowywane s± na zdalnym serwerze.
123       </para>
124     </listitem>
125   </varlistentry>
126 </variablelist>
127 <!-- 
128 <variablelist>
129   <title>J</title>
130   <varlistentry id="">
131     <term>
132     </term>
133     <listitem>
134       <para>
135       </para>
136     </listitem>
137   </varlistentry>
138 </variablelist>
139 -->    
140 <variablelist>
141   <title>K</title>
142   <varlistentry id="gt_folder">
143     <term>
144 Katalog
145     </term>
146     <listitem>
147       <para>
148 Katalog jest podstawowym pojemnikiem wiadomo¶ci. Katalogi mog± byæ lokalne lub zdalne, ale s± zarz±dzane przez Sylpheed-Claws w taki sam sposób.
149       </para>
150     </listitem>
151   </varlistentry>
152   <varlistentry id="gt_character_encoding">
153     <term>
154 Kodowanie znaków
155     </term>
156     <listitem>
157       <para>
158 Przyporz±dkowanie pisanym symbolom, jak litery i inne symbole warto¶ci liczbowych reprezentuj±cych je wewn±trz komputera. Najbardziej znanym kodowaniem znaków jest <xref linkend="gt_ascii" />, lecz zosta³o one wyparte przez inne, jak np. <xref linkend="gt_utf8" />.
159       </para>
160     </listitem>
161   </varlistentry>
162   <varlistentry id="gt_queue">
163     <term>
164 Kolejka
165     </term>
166     <listitem>
167       <para>
168 Tymczasowe miejsce przechowywania wiadomo¶ci oczekuj±cych na wys³anie, poniewa¿ nie mog³y byæ wys³ane ze wzglêdu na sieciowy problem lub u¿ytkownik przeznaczy³ je do pó¼niejszego wys³ania.
169       </para>
170     </listitem>
171   </varlistentry>
172   <varlistentry id="gt_account">
173     <term> 
174 Konto
175     </term>
176     <listitem>
177       <para>
178 Konto reprezentuje to¿samo¶æ w Sylpheed-Claws. Jest z nim powi±zany tylko jeden adres email. Jednak¿e ilo¶æ kont, które mo¿esz za³o¿yæ jest nieograniczona.
179       </para>
180     </listitem>
181   </varlistentry>
182   <varlistentry id="gt_addressbook">
183     <term>
184 Ksi±¿ka adresowa
185     </term>
186     <listitem>
187       <para>
188 Miejsce sk³adowania nazw, adresów email i innych atrybutów u¿ytkownika. Umo¿liwia równie¿ dostêp do serwerów <xref linkend="gt_ldap" /> i plików <xref linkend="gt_vcard" />.
189       </para>
190     </listitem>
191   </varlistentry>
192 </variablelist>
193
194 <variablelist>
195   <title>L</title>
196   <varlistentry id="gt_ldap"> 
197     <term>
198 <acronym>LDAP</acronym>
199     </term>
200     <listitem>
201       <para>
202 Lightweight Directory Access Protocol. Protokó³ dostêpu do informacji katalogowych, takich jak organizacji, osób, numerów telefonów i adresów.
203       </para>
204     </listitem>
205   </varlistentry>
206   <varlistentry id="gt_ldif">
207     <term>
208 <acronym>LDIF</acronym>
209     </term>
210     <listitem>
211       <para>
212 LDAP Data Interchange Format. Tekstowy format pliku szeroko u¿ywany do przenoszenia danych pomiêdzy serwerami <xref linkend="gt_ldap" /> i innymi programami.
213       </para>
214     </listitem>
215   </varlistentry>
216   <varlistentry id="gt_local_mbox_file">
217     <term>
218 Lokalna skrzynka mbox
219     </term>
220     <listitem>
221       <para>
222 Lokalny plik z poczt± w formacie <xref linkend="gt_mbox" />.
223       </para>
224     </listitem>
225   </varlistentry>
226 </variablelist>
227     
228 <variablelist>
229   <title>M</title>
230   <varlistentry id="gt_maildir">
231     <term>
232 Maildir
233     </term>
234     <listitem>
235       <para>
236 Format skrzynki pocztowej, w którym poczta przechowywana jest w oddzielnych plikach. Maildir++ jest rozszerzeniem formatu maildir.
237       </para>
238     </listitem>
239   </varlistentry>
240   <varlistentry id="gt_mbox">
241     <term>
242 MBOX
243     </term>
244     <listitem>
245       <para>
246 Format skrzynki pocztowej charakteryzuj±cym siê tym, ¿e przechowuje pocztê w jednym pliku.  Formatem mbox obs³ugiwanym przez Sylpheed-Claws jest mboxrd.
247       </para>
248     </listitem>
249   </varlistentry>
250   <varlistentry id="gt_mh">
251     <term>
252 MH
253     </term>
254     <listitem>
255       <para>
256 Format skrzynki, w którym ka¿da wiadomo¶æ jest przechowywana w oddzielnym pliku. To jest domy¶lny format przechowywania poczty u¿ywany przez Sylpheed-Claws.
257       </para>
258     </listitem>
259   </varlistentry>
260   <varlistentry id="gt_mime">
261     <term>
262 <acronym>MIME</acronym>
263     </term>
264     <listitem>
265       <para>
266 Multipurpose Internet Mail Extensions. Internetowy standard reprezentacji danych binarnych w postaci tekstowej <xref linkend="gt_ascii" /> tre¶ci wiadomo¶ci, kodowania <xref linkend="gt_headers" />  i <xref linkend="gt_attachment" />.
267       </para>
268     </listitem>
269   </varlistentry>
270 </variablelist>
271     
272 <variablelist>
273   <title>N</title>
274   <varlistentry id="gt_headers">
275     <term>
276 Nag³ówki
277     </term>
278     <listitem>
279       <para>
280 Odczytywane przez komputery linie tekstu z pierwszej czê¶ci wiadomo¶ci. Ich zastosowanie bywa ró¿ne. Typowymi nag³ówkami s± Od i Do, które wyznaczaj± nadawcê i odbiorcê wiadomo¶ci, inne u¿ywane s± przez system poczty. Niektóre z nag³ówków s± wykorzystywane do przekazywania dodatkowych informacji, jak np. <xref linkend="gt_xface" />.
281       </para>
282     </listitem>
283   </varlistentry>
284   <varlistentry id="gt_immediate_execution">
285     <term>
286 Natychmiastowe wykonanie
287     </term>
288     <listitem>
289       <para>
290 Gdy opcja <quote>natychmiastowe wykonanie</quote> jest u¿yta, operacje przeprowadzane na wiadomo¶ciach (jak np. usuwanie czy przenoszenie) s± wykonywane od razu. Je¶li opcja ta jest wy³±czona, wszystkie operacje wykonywane s± tylko wtedy gdy u¿ytkownika naci¶nie przycisk <quote>Wykonaj</quote>.
291       </para>
292     </listitem>
293   </varlistentry>
294   <varlistentry id="gt_nntp">
295     <term>
296 <acronym>NNTP</acronym>
297     </term>
298     <listitem>
299       <para>
300 Network News Transfer Protocol. Protokó³ wykorzystywany do pisania, dystrybuowania i odbierania wiadomo¶ci <xref linkend="gt_usenet" />, nazywanymi równie¿ artyku³ami news lub wiadomo¶ciami usenet.
301       </para>
302     </listitem>
303   </varlistentry>
304 </variablelist>
305
306 <variablelist>
307   <title>O</title>
308   <varlistentry id="gt_reply">
309     <term>
310 Odpowied¼
311     </term>
312     <listitem>
313       <para>
314 Wys³anie wiadomo¶ci odpowiadaj±cej na otrzymamy wcze¶niej email.
315       </para>
316     </listitem>
317   </varlistentry>
318   <varlistentry id="gt_log_window">
319     <term>
320 Okno dziennika
321     </term>
322     <listitem>
323       <para>
324 Specjalne okno, które przechowuje informacje o operacjach protoko³ów przeprowadzanych przez  Sylpheed-Claws. Jest u¿yteczne narzêdzie w usuwaniu b³êdów w programie.
325       </para>
326     </listitem>
327   </varlistentry>
328 </variablelist>
329
330 <variablelist>
331   <title>P</title>
332   <varlistentry id="gt_toolbars">
333     <term>
334 Pasek narzêdziowy
335     </term>
336     <listitem>
337       <para>
338 Zbiór przycisków u³o¿onych poziomo u³atwiaj±cych dostêp do najczê¶ciej u¿ywanych funkcji. Paski narzêdziowe w Sylpheed-Claws mog± byæ edytowane.
339       </para>
340     </listitem>
341   </varlistentry>
342   <varlistentry id="gt_digital_signature">
343     <term>
344 Podpis cyfrowy (<acronym>GPG</acronym>)
345     </term>
346     <listitem>
347       <para>
348 Porcja danych otrzymana poprzez po³±cznie wiadomo¶ci i klucz kryptograficznego orzekaj±ca autorstwo, w podobny sposób jak pismo identyfikuje dokumenty pisane odrêcznie. Te dane s± przesy³ane razem z wiadomo¶ci± daj±c mo¿liwo¶æ odbiorcy potwierdzenia prawdziwo¶ci.
349       </para>
350     </listitem>
351   </varlistentry>
352   <varlistentry id="gt_pgp_inline">
353     <term>
354 <acronym>PGP</acronym> Inline
355     </term>
356     <listitem>
357       <para>
358 Cyfrowa metoda podpisywania charakteryzuj±ca siê doklejaniem danych podpisu do tre¶ci wiadomo¶ci.
359       </para>
360     </listitem>
361   </varlistentry>
362   <varlistentry id="gt_pgp_mime">
363     <term>
364 <acronym>PGP</acronym> <acronym>MIME</acronym>
365     </term>
366     <listitem>
367       <para>
368 Cyfrowa metoda podpisywania do³±czaj±ca dane podpisu jako <xref linkend="gt_mime" /> <xref linkend="gt_attachment" />.
369       </para>
370     </listitem>
371   </varlistentry>
372   <varlistentry id="gt_pop3">
373     <term>
374 <acronym>POP3</acronym>
375     </term>
376     <listitem>
377       <para>
378 Post Office Protocol (wersja 3). Protokó³ odbierania poczty ze zdalnego serwera. Wiadomo¶ci mog± byæ automatycznie usuwane z serwera po ¶ci±gniêciu.
379       </para>
380     </listitem>
381   </varlistentry>
382   <varlistentry id="gt_privacy_gpg">
383     <term>
384 Prywatno¶æ (<acronym>GPG</acronym>)
385     </term>
386     <listitem>
387       <para>
388 Prywatno¶æ dostarcza metody podpisywania i szyfrowania wiadomo¶ci email, które wysy³asz i równie¿ weryfikowania oraz deszyfrowania wiadomo¶ci, które otrzymujesz.
389       </para>
390     </listitem>
391   </varlistentry>
392   <varlistentry id="gt_forward">
393     <term>
394 Przekazywanie
395     </term>
396     <listitem>
397       <para>
398 Przesy³anie kopii otrzymanej wiadomo¶ci do innego odbiorcy, ewentualnie do³±czaj±c swoj± wiadomo¶æ.
399       </para>
400     </listitem>
401   </varlistentry>
402   <varlistentry id="gt_redirect">
403     <term>
404 Przekierowanie
405     </term>
406     <listitem>
407       <para>
408 Wysy³anie kopii otrzymanej wiadomo¶ci w jej oryginalnej formie.
409       </para>
410     </listitem>
411   </varlistentry>
412   <varlistentry id="gt_sticky_quick_search">
413     <term>
414 Przyklejony (Szybkie Wyszukiwanie)
415     </term>
416     <listitem>
417       <para>
418 Kiedy ta opcja jest ustawiona w  <xref linkend="gt_quick_search" /> wyniki wyszukiwania nie s± czyszczone przy zmianie katalogów.
419       </para>
420     </listitem>
421   </varlistentry>
422 </variablelist>
423     
424 <!--
425 <variablelist>
426   <title>Q</title>
427 </variablelist>
428 -->
429
430 <variablelist>
431   <title>R</title>
432   <varlistentry id="gt_rule">
433     <term>
434 Regu³ka
435     </term>
436     <listitem>
437       <para>
438 Logiczna struktura sk³adaj±ca siê z jednego lub kilku warunków (zobacz <xref linkend="gt_condition_rules" />) i jednej lub wiêcej akcji (zobacz <xref linkend="gt_action_rules" />). Regu³ki u¿ywane s± do filtrowania poczty.
439       </para>
440     </listitem>
441   </varlistentry>
442   <varlistentry id="gt_filtering_rule">
443     <term>
444 Regu³ka filtrowania
445     </term>
446     <listitem>
447       <para>
448 <xref linkend="gt_rule" /> uruchamiania na przychodz±cych wiadomo¶ciach. Regu³ki filtrowania mog± byæ równie¿ uruchamianie rêcznie na zawarto¶ci dowolnego katalogu.
449       </para>
450     </listitem>
451   </varlistentry>
452   <varlistentry id="gt_processing_rule">
453     <term>
454 Regu³ka przetwarzania
455     </term>
456     <listitem>
457       <para>
458 <xref linkend="gt_rule" /> lub zbiór regu³ przynale¿nych do katalogu i wykonywanych po jego otwarciu.
459       </para>
460     </listitem>
461   </varlistentry>
462   <varlistentry id="gt_recursive_quick_search">
463     <term>
464 Rekursywne (Szybkie Wyszukiwanie)
465     </term>
466     <listitem>
467       <para>
468 Rekursywne <xref linkend="gt_quick_search" /> bêdzie przeszukiwaæ tak¿e podkatalogi wybranego katalogu.
469       </para>
470     </listitem>
471   </varlistentry>
472 </variablelist>
473     
474 <variablelist>
475   <title>S</title>
476   <varlistentry id="gt_news_server">
477     <term>
478 Serwer News
479     </term>
480     <listitem>
481       <para>
482 Serwer oferuj±cy dostêp do wiadomo¶ci <xref linkend="gt_usenet" /> w <xref linkend="gt_newsgroups" /> poprzez protokó³ <xref linkend="gt_nntp" />.
483       </para>
484     </listitem>
485   </varlistentry>
486   <varlistentry id="gt_smtp_server">
487     <term>
488 Serwer <acronym>SMTP</acronym>
489     </term>
490     <listitem>
491       <para>
492 Serwer, który odbiera pocztê od innych komputerów i/lub wysy³a wiadomo¶ci do innych komputerów u¿ywaj±c protoko³u <xref linkend="gt_smtp" />.
493       </para>
494     </listitem>
495   </varlistentry>
496   <varlistentry id="gt_mailbox">
497     <term>
498 Skrzynka
499     </term>
500     <listitem>
501       <para>
502 G³ówny katalog w hierarchii katalogów.
503       </para>
504     </listitem>
505   </varlistentry>
506   <varlistentry id="gt_smtp">
507     <term>
508 <acronym>SMTP</acronym>
509     </term>
510     <listitem>
511       <para>
512 Simple Mail Transfer Protocol. Protokó³ wysy³ania wiadomo¶ci na serwery.
513       </para>
514     </listitem>
515   </varlistentry>
516   <varlistentry id="gt_spam">
517     <term>
518 Spam
519     </term>
520     <listitem>
521       <para>
522 Niechciana poczta, nachalne komercyjne emaile.
523       </para>
524     </listitem>
525   </varlistentry>
526   <varlistentry id="gt_spell_checking">
527     <term>
528 Sprawdzanie pisowni
529     </term>
530     <listitem>
531       <para>
532 Automatyczna weryfikacja pisowni podczas tworzenia wiadomo¶ci lub po jej zakoñczeniu.
533       </para>
534     </listitem>
535   </varlistentry>
536   <varlistentry id="gt_ssl">
537     <term>
538 <acronym>SSL</acronym>
539     </term>
540     <listitem>
541       <para>
542 Secure Sockets Layer. Protokó³ u¿ywany do szyfrowania i zabezpieczania danych transmitowanych poprzez sieæ komputerow±.
543       </para>
544     </listitem>
545   </varlistentry>
546   <varlistentry id="gt_starttls">
547     <term>
548 STARTTLS
549     </term>
550     <listitem>
551       <para>
552 STARTTLS (Start Transport Layer Security) - komenda u¿ywana do inicjacji bezpiecznego po³±czenia pomiêdzy dwoma serwerami u¿ywaj±cych <xref linkend="gt_ssl" />.
553       </para>
554     </listitem>
555   </varlistentry>
556   <varlistentry id="gt_synchronisation">
557     <term>
558 Synchronizacja (katalogu)
559     </term>
560     <listitem>
561       <para>
562 Proces ujednolicania zawarto¶ci lokalnego katalogu z odpowiadaj±cym mu katalogiem na zdalnym serwerze pocztowym.
563       </para>
564     </listitem>
565   </varlistentry>
566   <varlistentry id="gt_quick_search">
567     <term>
568 Szybkie wyszukiwanie
569     </term>
570     <listitem>
571       <para>
572 Z³o¿ony sposób poszukiwania wiadomo¶ci wed³ug najró¿niejszych kryteriów.
573       </para>
574     </listitem>
575   </varlistentry>
576   <varlistentry id="gt_encryption">
577     <term>
578 Szyfrowanie (GPG)
579     </term>
580     <listitem>
581       <para>
582 Przekszta³cenie wiadomo¶ci za pomoc± klucza kryptograficznego w taki sposób, ¿e jedynie odbiorca i w³a¶ciciel has³a do klucza s± w stanie odszyfrowaæ j± w celu przeczytania.
583       </para>
584     </listitem>
585   </varlistentry>
586 </variablelist>
587     
588 <variablelist>
589   <title>T</title>
590   <varlistentry id="gt_themes">
591     <term>
592 Tematy
593     </term>
594     <listitem>
595       <para>
596 Zbiór ikonek zmieniaj±cych wygl±d przycisków, katalogów i innych graficznych elementów Sylpheed-Claws.
597       </para>
598     </listitem>
599   </varlistentry>
600   <varlistentry id="gt_compose">
601     <term>
602 Tworzenie
603     </term>
604     <listitem>
605       <para>
606 Tworzenie nowej wiadomo¶ci lub odpowiadanie na odebran± w oknie tworzenia wiadomo¶ci.
607       </para>
608     </listitem>
609   </varlistentry>
610 </variablelist>
611   
612 <variablelist>
613   <title>U</title>
614   <varlistentry id="gt_usenet">
615     <term>
616 USENET
617     </term>
618     <listitem>
619       <para>
620 User's Network. System grup dyskusyjnych <xref linkend="gt_newsgroups" />.
621       </para>
622     </listitem>
623   </varlistentry>
624   <varlistentry id="gt_utf8">
625     <term>
626 <acronym>UTF-8</acronym>    
627     </term>
628     <listitem>
629       <para>
630 8-bit Unicode Transformation Format. Kodowanie o zmiennej ilo¶ci znaków pozwalaj±ce na reprezentacjê dowolnego znaku. Internetowy standard zdefiniowany w <ulink url="http://www.ietf.org/rfc/rfc3629.txt">RFC 3629</ulink>.
631       </para>
632     </listitem>
633   </varlistentry>
634 </variablelist>
635     
636 <variablelist>
637   <title>V</title>
638   <varlistentry id="gt_vcard">
639     <term>
640 vCard
641     </term>
642     <listitem>
643       <para>
644 Standard formatu plików do wymiany wiadomo¶ci osobistych, mo¿e przechowywaæ takie dane jak adres, numer telefonu itd, podobnie jak karta wizytowa. S± czêsto do³±czane do wiadomo¶ci email.
645       </para>
646     </listitem>
647   </varlistentry>
648 </variablelist>
649     
650 <variablelist>
651   <title>W</title>
652   <varlistentry id="gt_condition_rules">
653     <term>
654 Warunek (regu³ki filtrowania/przetwarzania)
655     </term>
656     <listitem>
657       <para>
658 Zestaw pewnych w³a¶ciwo¶ci, które musi posiadaæ wiadomo¶æ aby akcja regu³ki zosta³a wykonana. Zobacz równie¿ <xref linkend="gt_action_rules" />.
659       </para>
660     </listitem>
661   </varlistentry>
662   <varlistentry id="gt_thread">
663     <term>
664 W±tek (wiadomo¶ci)
665     </term>
666     <listitem>
667       <para>
668 Zbiór wiadomo¶ci w lu¼ny sposób powi±zanych ze sob±.
669       </para>
670     </listitem>
671   </varlistentry>
672   <varlistentry id="gt_message">
673     <term>
674 Wiadomo¶æ
675     </term>
676     <listitem>
677       <para>
678 Wiadomo¶æ jest najmniejsz± jednostk± informacji przetwarzana przez Sylpheed-Claws. Wiadomo¶æ jest to najczê¶ciej wiadomo¶æ email, która jest przechowywana w formacie <xref linkend="gt_mh" /> na dysku. Inne rodzaje wiadomo¶ci i skrzynek s± obs³ugiwane przez <xref linkend="gt_plugins" />.
679       </para>
680     </listitem>
681   </varlistentry>
682   <varlistentry id="gt_plugins">
683     <term>
684 Wtyczki
685     </term>
686     <listitem>
687       <para>
688 Zewnêtrzne modu³y, które mog± byæ za³adowane do Sylpheed-Claws w celu rozszerzenia jego funkcjonalno¶ci.
689       </para>
690     </listitem>
691   </varlistentry>
692   <varlistentry id="gt_www">
693     <term>
694 <acronym>WWW</acronym>
695     </term>
696     <listitem>
697       <para>
698 World Wide Web, po³±czona linkami sieæ stron oparta na sieci Internet.
699       </para>
700     </listitem>
701   </varlistentry>
702 </variablelist>
703     
704 <variablelist>
705   <title>X</title>
706   <varlistentry id="gt_xface">
707     <term>
708 X-Face (bu¼ka)
709     </term>
710     <listitem>
711       <para>
712 Specjalnie zakodowany bia³o-czarny obrazek (48x48 pikseli) zawarty w nag³ówkach wiadomo¶ci. Niektóre programy pocztowe takie jak np. Sylpheed-Claws i inne potrafi± zdekodowaæ i wy¶wietliæ ów obrazek wraz z tre¶ci± wiadomo¶ci. Mimo ¿e nie s± one unikalne na ich podstawie mo¿na ³atwo zidentyfikowaæ nadawcê.
713       </para>
714     </listitem>
715   </varlistentry>
716 </variablelist>
717 <!--    
718 <variablelist>
719   <title>Y</title>
720   <varlistentry id="">
721     <term>
722     </term>
723     <listitem>
724       <para>
725       </para>
726     </listitem>
727   </varlistentry>
728 </variablelist>
729 --> 
730 <variablelist>
731   <title>Z</title>
732   <varlistentry id="gt_attachment">
733     <term>
734 Za³±cznik
735     </term>
736     <listitem>
737       <para>
738 Dodatkowy plik(i) do³±czone do wiadomo¶ci. Niektóre za³±czniki mog± byæ wy¶wietlane za pomoc± Sylpheed-Claws, inne wymagaj± programówzewnêtrznych. <xref linkend="gt_plugins" /> mog± dostarczaæ dodatkow± funkcjonalno¶æ dla za³±czników.
739       </para>
740     </listitem>
741   </varlistentry>
742   <varlistentry id="gt_wrapping">
743     <term>
744 Zawijanie
745     </term>
746     <listitem>
747       <para>
748 Zmiana struktury tekstu wiadomo¶ci opieraj±ce siê na maksymalnej ilo¶ci znaków w linijce, zdefiniowanej przez u¿ytkownika. Zawijanie zapewnia to, ¿e paragrafy tekstu s± justowane, co oznacza wyrównywanie do lewego i prawego marginesu.
749       </para>
750     </listitem>
751   </varlistentry>
752   <varlistentry id="gt_mark_message">
753     <term>
754 Zaznaczenie (wiadomo¶ci)
755     </term>
756     <listitem>
757       <para>
758 W³asno¶æ wiadomo¶ci ustawiana przez u¿ytkownika w celu przyci±gniêcia uwagi do tej wiadomo¶ci. Zaznaczenia pokazywane s± w specjalnej kolumnie w widoku podsumowania.
759       </para>
760     </listitem>
761   </varlistentry>
762 </variablelist>
763
764 <variablelist>
765   <title>¬</title>
766   <varlistentry id="gt_source_message">
767     <term>
768 ¬ród³o (wiadomo¶ci)
769     </term>
770     <listitem>
771       <para>
772 Pe³ny tekst wiadomo¶ci email jaki jest przesy³any przez sieæ. W jego sk³ad wchodz± nag³ówki, tre¶æ wiadomo¶ci i ewentualnie zakodowaneza³±czniki.
773       </para>
774     </listitem>
775   </varlistentry>
776 </variablelist>
777 </appendix>
778