2006-05-05 [colin] 2.1.1cvs49
[claws.git] / manual / pl / faq.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
2 <appendix id="ap_faq">
3 <title>Sylpheed-Claws FAQ</title>
4     <section>
5     <title>Jakie s± ró¿nice pomiêdzy Sylpheed-Claws i Sylpheed?</title>
6     <para>
7             Sylpheed-Claws jest <emphasis>rozszerzon±</emphasis> wersj± Sylpheed, przekonasz siê, ¿e zawiera wszystkie mo¿liwo¶ci Sylpheed a nawet znacznie wiêcej. Zawiera równie¿ zmodyfikowane okna dialogowe w celu u³atwienia u¿ytkowania. Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znale¼æ na <ulink url="http://claws.sylpheed.org/features.php">http://claws.sylpheed.org/features.php</ulink>.
8     </para></section>
9     <section>
10     <title>Co oznacza s³owo <quote>Sylpheed</quote>?</title>
11     <para>
12         <quote>Sylpheed</quote> jest wariacj± s³owa <emphasis>Sylph</emphasis>. Sylphs to ma³e, niewidzialne istoty (duszki) powietrza.
13     </para></section>
14     <section>
15     <title>Czy Sylpheed-Claws obs³uguje pisanie wiadomo¶ci w HTML?</title>
16     <para>
17         Nie. Dyskusja tocz±ca siê na ten temat doprowadzi³a do decyzji, ¿e poczta w formacie HTML jest zbêdna. Je¶li jednak chcesz wysy³aæ HTML mo¿esz oczywi¶cie do³±czyæ j± w postaci strony do twojego emaila.
18     </para></section>
19     <section>
20     <title>W jaki sposób mogê zaproponowaæ poprawki, zg³osiæ b³êdy i podyskutowaæ o Sylpheed-Claws z innymi u¿ytkownikami?</title>
21     <para>
22         £atki powinny byæ zg³aszane poprzez SourceForge Patch Tracker na <ulink url='http://sourceforge.net/tracker/?group_id=25528&amp;atid=384600'>http://sourceforge.net/tracker/?group_id=25528&amp;atid=384600</ulink>, prosimy jednak o przestrzeganie naszych zasad  dotycz±cych ³atek <ulink url="http://claws.sylpheed.org/devel.php">http://claws.sylpheed.org/devel.php</ulink>.
23     </para>
24     <para>
25          Zg³aszanie b³êdów odbywa siê poprzez system Bugzilla, <ulink url="http://www.thewildbeast.co.uk/sylpheed-claws/bugzilla/">http://www.thewildbeast.co.uk/sylpheed-claws/bugzilla/</ulink>.
26     </para>
27     <para>
28         ¯eby podyskutowaæ z innymi u¿ytkownikami mo¿na zapisaæ siê na listê dyskusyjn± Sylpheed-Claws  <ulink url="http://claws.sylpheed.org/MLs.php">http://claws.sylpheed.org/MLs.php</ulink>.
29     </para>
30     </section>
31     <section>
32     <title>Czy Sylpheed-Claws posiada ochronê anty spamow±?</title>
33     <para>
34         Tak. Posiada wtyczkê SpamAssassin. Mo¿esz siê o niej dowiedzieæ wiêcej w rozdziale <link linkend="ch_plugins">Rozszerzanie Sylpheed-Claws</link>.
35     </para>
36     <para>
37             U¿ywanie innych filtrów anty spamowych mo¿liwe jest przy pomocy <quote>Filtrowania</quote> i <quote>Akcji</quote>, jak np. Bogofiltera. Instrukcje dotycz±ce u¿ywania Bogofiltera z Sylpheed-Claws mo¿esz znale¼æ na <ulink url="http://bogofilter.sourceforge.net/faq.shtml#with-sc">Bogofilter FAQ</ulink>.
38     </para></section>
39     <section>
40     <title>Czy Sylpheed-Claws wspiera potwierdzanie dostarczenia?</title>
41     <para>
42         Tak.
43         Aby za¿±daæ potwierdzenia dostarczenia u¿yj <quote>Opcje/¯±daj potwierdzenia dostarczenia</quote> w oknie tworzenia wiadomo¶ci.
44         Gdy ty otrzymasz takie ¿±danie zostanie ono wy¶wietlone tu¿ nad widokiem wiadomo¶ci. Masz wtedy mo¿liwo¶æ <quote>Wy¶lij potwierdzenie</quote> lub jego zignorowanie - potwierdzenia nie s± wysy³ane automatycznie.
45     </para></section>
46     <section>
47     <title>W jaki sposób Sylpheed-Claws powiadamia o przybyciu nowej poczty?</title>
48     <para>
49         Wejd¼ do <quote>Konfiguracja/Ustawienia</quote>, w sekcji <quote>Obs³uga poczty/Odbieranie</quote> u¿yj ustawieñ <quote>Uruchamianie polecenia po otrzymaniu nowej poczty</quote>. Innym sposobem jest u¿ycie wtyczki Ikonka.
50     </para></section>
51     <section>
52     <title>Dlaczego znaki specjalne (np. umlauty) s± wy¶wietlane niepoprawnie?</title>
53     <para>
54         W wiêkszo¶ci przypadków spowodowane jest to u¿yciem z³ego kodowania w emailach. Spróbuj ustawiæ kodowanie u¿ywaj±c menu <quote>Widok/Kodowanie znaków</quote>.
55     </para></section>
56     <section>
57     <title>Czy mogê zacytowaæ jedynie czê¶æ oryginalnej wiadomo¶ci kiedy odpowiadam na email?</title>
58     <para>
59         Tak, wybierz myszk± czê¶æ tekstu wiadomo¶ci i u¿yj <quote>Odpowiedz</quote>.
60     </para></section>
61     <section>
62     <title>Gdzie mogê znale¼æ wiêcej odpowiedzi na czêsto zadawane pytania o Sylpheed-Claws?</title>
63     <para>
64         Wiêksz±, tworzon± przez u¿ytkowników wersjê FAQ mo¿na znale¼æ na stronie Sylpheed-Claws  <ulink url="http://claws.sylpheed.org/faq.php">http://claws.sylpheed.org/faq.php</ulink>
65     </para>
66     </section>
67 </appendix>