Fix bug 3931: segfault searching server with master password
[claws.git] / manual / pl / faq.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
2 <appendix id="ap_faq">
3 <title>Claws Mail FAQ</title>
4     <section>
5     <title>Jakie s± ró¿nice pomiêdzy Claws Mail i Sylpheed?</title>
6     <para>
7             Claws Mail jest <emphasis>rozszerzon±</emphasis> wersj± Sylpheed, przekonasz siê, ¿e zawiera wszystkie mo¿liwo¶ci Sylpheed a nawet znacznie wiêcej. Zawiera równie¿ zmodyfikowane okna dialogowe w celu u³atwienia u¿ytkowania. Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znale¼æ na <ulink url="http://www.claws-mail.org/features.php">http://www.claws-mail.org/features.php</ulink>.
8     </para></section>
9     <section>
10     <title>Czy Claws Mail obs³uguje pisanie wiadomo¶ci w HTML?</title>
11     <para>
12         Nie. Dyskusja tocz±ca siê na ten temat doprowadzi³a do decyzji, ¿e poczta w formacie HTML jest zbêdna. Je¶li jednak chcesz wysy³aæ HTML mo¿esz oczywi¶cie do³±czyæ j± w postaci strony do twojego emaila.
13     </para></section>
14     <section>
15     <title>W jaki sposób mogê zaproponowaæ poprawki, zg³osiæ b³êdy i podyskutowaæ o Claws Mail z innymi u¿ytkownikami?</title>
16     <para>
17         £atki powinny byæ zg³aszane poprzez SourceForge Patch Tracker na <ulink url='http://sourceforge.net/tracker/?group_id=25528&amp;atid=384600'>http://sourceforge.net/tracker/?group_id=25528&amp;atid=384600</ulink>, prosimy jednak o przestrzeganie naszych zasad  dotycz±cych ³atek <ulink url="http://www.claws-mail.org/devel.php">http://www.claws-mail.org/devel.php</ulink>.
18     </para>
19     <para>
20          Zg³aszanie b³êdów odbywa siê poprzez system Bugzilla, <ulink url="http://www.thewildbeast.co.uk/sylpheed-claws/bugzilla/">http://www.thewildbeast.co.uk/sylpheed-claws/bugzilla/</ulink>.
21     </para>
22     <para>
23         ¯eby podyskutowaæ z innymi u¿ytkownikami mo¿na zapisaæ siê na listê dyskusyjn± Claws Mail  <ulink url="http://www.claws-mail.org/MLs.php">http://www.claws-mail.org/MLs.php</ulink>.
24     </para>
25     </section>
26     <section>
27     <title>Czy Claws Mail posiada ochronê anty spamow±?</title>
28     <para>
29         Tak. Posiada wtyczkê SpamAssassin. Mo¿esz siê o niej dowiedzieæ wiêcej w rozdziale <link linkend="ch_plugins">Rozszerzanie Claws Mail</link>.
30     </para>
31     <para>
32             U¿ywanie innych filtrów anty spamowych mo¿liwe jest przy pomocy <quote>Filtrowania</quote> i <quote>Akcji</quote>, jak np. Bogofiltera. Instrukcje dotycz±ce u¿ywania Bogofiltera z Claws Mail mo¿esz znale¼æ na <ulink url="http://bogofilter.sourceforge.net/faq.shtml#with-sc">Bogofilter FAQ</ulink>.
33     </para></section>
34     <section>
35     <title>Czy Claws Mail wspiera potwierdzanie dostarczenia?</title>
36     <para>
37         Tak.
38         Aby za¿±daæ potwierdzenia dostarczenia u¿yj <quote>Opcje/¯±daj potwierdzenia dostarczenia</quote> w oknie tworzenia wiadomo¶ci.
39         Gdy ty otrzymasz takie ¿±danie zostanie ono wy¶wietlone tu¿ nad widokiem wiadomo¶ci. Masz wtedy mo¿liwo¶æ <quote>Wy¶lij potwierdzenie</quote> lub jego zignorowanie - potwierdzenia nie s± wysy³ane automatycznie.
40     </para></section>
41     <section>
42     <title>W jaki sposób Claws Mail powiadamia o przybyciu nowej poczty?</title>
43     <para>
44         Wejd¼ do <quote>Konfiguracja/Ustawienia</quote>, w sekcji <quote>Obs³uga poczty/Odbieranie</quote> u¿yj ustawieñ <quote>Uruchamianie polecenia po otrzymaniu nowej poczty</quote>. Innym sposobem jest u¿ycie wtyczki Ikonka.
45     </para></section>
46     <section>
47     <title>Dlaczego znaki specjalne (np. umlauty) s± wy¶wietlane niepoprawnie?</title>
48     <para>
49         W wiêkszo¶ci przypadków spowodowane jest to u¿yciem z³ego kodowania w emailach. Spróbuj ustawiæ kodowanie u¿ywaj±c menu <quote>Widok/Kodowanie znaków</quote>.
50     </para></section>
51     <section>
52     <title>Czy mogê zacytowaæ jedynie czê¶æ oryginalnej wiadomo¶ci kiedy odpowiadam na email?</title>
53     <para>
54         Tak, wybierz myszk± czê¶æ tekstu wiadomo¶ci i u¿yj <quote>Odpowiedz</quote>.
55     </para></section>
56     <section>
57     <title>Gdzie mogê znale¼æ wiêcej odpowiedzi na czêsto zadawane pytania o Claws Mail?</title>
58     <para>
59         Wiêksz±, tworzon± przez u¿ytkowników wersjê FAQ mo¿na znale¼æ na stronie Claws Mail  <ulink url="http://www.claws-mail.org/faq/">http://www.claws-mail.org/faq/</ulink>
60     </para>
61     </section>
62 </appendix>