2b0c08445f8d4b417da5a3057712be30bec1940f
[claws.git] / manual / pl / advanced.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
2 <section id="ch_advanced">
3   <title>Zaawansowane opcje</title>
4   <section id="adv_actions">
5     <title>Akcje</title>
6     <para>
7     Akcje pozwalaj± na u¿ycie pe³nej mocy linii poleceñ systemu UNIX w twoich emailach. Mo¿liwe jest zdefiniowanie ró¿nych komend pobieraj±cych parametry takie jak plik bie¿±cego emaila, lista wiadomo¶ci, obecnie zaznaczony tekst itd. W ten sposób mo¿na wykonywaæ ró¿ne zadania jak np. edycja ¼ród³a wiadomo¶ci w twoim edytorze tekstowym, "ukrywanie" co masz na my¶li u¿ywaj±c ROT-13, nak³adanie ³atek zawartych w wiadomo¶ci itd. Jedynym limitem jest twoja wyobra¼nia. Konfiguracja akcji przebiega poprzez menu Narzêdzia.
8     </para>
9     <blockquote>
10         <example><title>Proste <quote>Otwórz z...</quote></title>
11                 <variablelist>
12                         <varlistentry><term>Nazwa menu: <emphasis>Otwórz w kate</emphasis> Komenda: <emphasis>kate %p</emphasis></term>
13                                 <listitem><para>Otwiera plik zdekodowanej czê¶ci MIME(<emphasis>%p</emphasis>) za pomoc± <emphasis>kate</emphasis> - edytora tekstu.
14                                     </para></listitem>
15                     </varlistentry>
16                 </variablelist>
17         </example>
18         <example><title>Zarz±dzanie spamem za pomoc± <ulink url="http://bogofilter.sourceforge.net/">Bogofilter</ulink></title>
19                 <variablelist>
20                         <varlistentry><term>Nazwa menu: <emphasis>Bogofilter/Zaznacz jako nie spam </emphasis> Komenda: <emphasis>bogofilter -n -v -B "%f"</emphasis></term>
21                                 <listitem><para>Zaznacza wybrane wiadomo¶ci (<emphasis>%f</emphasis>) jako nie spam u¿ywaj±c <emphasis>Bogofiltera</emphasis>.
22                                     </para></listitem>
23                     </varlistentry>
24                     <varlistentry><term>Nazwa menu: <emphasis>Bogofilter/Zaznacz jako spam</emphasis> Komenda: <emphasis>bogofilter -s -v -B "%f"</emphasis></term>
25                             <listitem><para>Zaznacza wybrane wiadomo¶ci (<emphasis>%f</emphasis>) jako spam u¿ywaj±c <emphasis>Bogofiltera</emphasis>.
26                                     </para></listitem>
27                     </varlistentry>
28                 </variablelist>
29     </example>
30     <example><title>Wyszukaj w Google u¿ywaj±c pliku skryptowego</title>
31             <variablelist>
32                     <varlistentry><term>Nazwa menu: <emphasis>Szukaj/Google</emphasis> Komenda: <emphasis>|/¶cie¿ka/do/google_search.pl</emphasis></term>
33                             <listitem><para>Wyszukuje w Google obecnie zaznaczony tekst (<emphasis>|</emphasis>) u¿ywaj±c skryptu <emphasis><ulink url="http://claws.sylpheed.org/tools.php">google_search.pl</ulink></emphasis>.
34                                     </para></listitem>
35                     </varlistentry>
36             </variablelist>
37     </example>
38     </blockquote>
39   </section>
40   <section id="adv_templates">
41     <title>Szablony</title>
42     <para>
43     Szablony u¿ywane s± w oknie tworzenia wiadomo¶ci i s³u¿± jako szkielet dla emaila. Mog± zawieraæ zarówno sta³y tekst jak i czê¶ci dynamiczne, jak np. imiê i nazwisko nadawcy ("Szanowny %N, ..."), datê itd. U¿ywaj±c szablonu dynamiczne pola bêd± zamienione przez odpowiednie dane. Konfiguracja szablonów odbywa siê poprzez menu Narzêdzia.
44     </para>
45     <para>
46     podczas nak³adania szablonu zostanie zadanie pytanie czy u¿yæ <quote>Wstaw</quote> albo <quote>Podmieñ</quote>, ró¿nice pomiêdzy podmian± a wstawianiem dotycz± jedynie tre¶ci wiadomo¶ci. <quote>Podmieñ</quote> zamieni zawarto¶æ wiadomo¶ci na t± zdefiniowan± w szablonie, czyszcz±c j± gdy szablon jest pusty. <quote>Wstaw</quote> wstawi tre¶æ szablonu na aktualnej pozycji kursora je¶li jest ustawiona.
47     </para>
48     <para>
49     Bez wzglêdu na to czy wykonywana jest czynno¶æ wstawiania czy podmiany ka¿de pole To, CC lub Bcc, które jest zdefiniowane w szablonie zostanie do³±czone do listy odbiorców w oknie tworzenia wiadomo¶ci. Je¶li szablon definiuje temat, zast±pi on temat w oknie tworzenia wiadomo¶ci.
50     </para>
51     <para>
52     Symbole mog± byæ u¿ywane w ka¿dej czê¶ci szablonu, zostan± one zamienione na ich dynamiczne odpowiedniki je¶li to tylko mo¿liwe, w innym przypadku nie zostanie podmieniona ¿adna warto¶æ. Takie zachowanie ma sens w przypadku opowiadania lub przekazywania. Nie ma restrykcji co do tego, które symbole mog± byæ u¿yte w poszczególnych czê¶ciach szablonu, nawet je¶li wstawianie tre¶ci wiadomo¶ci (%M albo %Q) nie ma wiêkszego sensu w wiêkszo¶ci przypadków.
53     </para>
54     <para>
55     Nak³adanie szablonu najpierw przetwarza tre¶æ wiadomo¶ci a nastêpnie nag³ówki To, Cc, Bcc oraz temat.
56     </para>
57     <para>
58             Wiêcej informacji i przyk³adów u¿ycia mo¿na znale¼æ w FAQ tworzonym przez u¿ytkowników na stronie Sylpheed-Claws <ulink url="http://claws.sylpheed.org/faq.php">http://claws.sylpheed.org/faq.php</ulink>
59     </para>
60    </section>
61   <section id="adv_processing">
62     <title>Przetwarzanie</title>
63     <para>
64     Regu³ki przetwarzania s± takie same jak regu³ki filtrowania, z wyj±tkiem tego, ¿e s± one uruchamiane podczas wchodzenia do danego katalogu i dotycz± one tylko niego. Mo¿esz u¿ywaæ przetwarzania do automatycznego przenoszenia starych wiadomo¶ci do katalogu archiwalnego albo do usuwania takich wiadomo¶ci i do wielu innych rzeczy. Ustawianie regu³ek przetwarzania ka¿dego katalogu odbywa siê poprzez klikniêcie na niego prawym przyciskiem myszy.
65     </para>
66     <para>
67     Regu³ki przetwarzania dope³niane s± przez regu³ki przetwarzania wstêpnego i koñcowego. Podobnie jak one wykonywane s± tylko przy otwieraniu danego katalogu, lecz tak samo jak regu³ki filtruj±ce s± jednakowe dla wszystkich katalogów. Ich konfiguracja odbywa siê za pomoc± menu Narzêdzia. Regu³ki przetwarzania wstêpnego wykonywane s± przed specyficznymi dla katalogu regu³kami przetwarzania, natomiast regu³ki przetwarzania koñcowego wykonywane s± po.
68     </para>
69   </section>
70   <section id="adv_colour_labels">
71   <title>Etykiety kolorów</title>
72   <para>
73   Etykiety kolorów mog± byæ u¿yte do podkre¶lenia wagi danej wiadomo¶ci. Aby oznaczyæ dan± wiadomo¶æ nale¿y klikn±æ na ni± prawym przyciskiem myszy w widoku wiadomo¶ci i wybraæ menu <quote>Kolor pod¶wietlenia</quote>.
74   </para>
75   <para>
76   Etykiety kolorów s± konfigurowalne. Zarówno kolor jak i etykieta mog± zostaæ zmienione przez u¿ytkownika. Te preferencje mo¿na znale¼æ w zak³adce <quote>Konfiguracja/Ustawienia/Wy¶wietlanie/Kolory</quote>.
77   </para>
78   </section>
79   <section id="adv_plugins">
80     <title>Wtyczki</title>
81     <para>
82       Mechanizm wtyczek s³u¿y do rozszerzania mo¿liwo¶ci oferowanych przez Sylpheed-Claws. Na przyk³ad za³ó¿my, ¿e chcia³by¶ przechowywaæ swoje emaile w zdalnej bazie <acronym>SQL</acronym>. W wiêkszo¶ci klientów pocztowych by³oby to niemo¿liwe bez zmian w g³ównym programie. Z Sylpheed-Claws mo¿esz napisaæ wtyczkê, która wykona takie zadanie. 
83     </para>
84     <para>
85             To jest tylko przyk³ad mo¿liwo¶ci. Wiele wtyczek zosta³o ju¿ napisanych dla Sylpheed-Claws i wiêcej bêdzie w przysz³o¶ci. Rozdzia³ <link linkend="ch_plugins">Rozszerzanie mo¿liwo¶ci Sylpheed-Claws</link> opisuje je dok³adnie.
86     </para>
87   </section>
88   <section id="deploying">
89     <title>Wdra¿anie Sylpheed-Claws</title>
90     <para>
91     Pocz±tkowy kreator próbuje stworzyæ konfiguracjê u¿ywaj±c danych zgromadzonych z systemu operacyjnego, jak np. has³o u¿ytkownika, domenê itd. Jako ¿e jest on zorientowany na prost± konfiguracjê niektóre domy¶lne warto¶ci czêsto musz± byæ zmodyfikowane. Jednak¿e wystêpuje mo¿liwo¶æ konfiguracji kreatora, zaprojektowana w ten sposób aby umo¿liwiæ administratorom w ³atwy sposób wdro¿enie Sylpheed-Claws dla wielu u¿ytkowników na jednym komputerze lub wielu za pomoc± jakiego¶ narzêdzia replikacyjnego.
92     </para>
93     <para>
94     Pierwsza czê¶æ zawiera tworzenie szablonu kreatora konfiguracyjnego i ustawienia ró¿nych domy¶lnych parametrów nowej instalacji Sylpheed-Claws.
95     </para>
96     <itemizedlist>
97       <listitem><para>Zacznij jako nowy u¿ytkownik, który nie posiada za³o¿onego katalogu ~/.sylpheed-claws.</para></listitem>
98       <listitem><para>Uruchom Sylpheed-Claws i przejd¼ przez kreatora. Warto¶ci do wype³nienia nie bêd± istotne dla pó¼niejszego wdro¿enia, wiêc mo¿esz wcisn±æ nastêpne-nastêpne-nastêpne.</para></listitem>
99       <listitem><para>Kiedy kreator siê zakoñczy i masz przed sob± g³ówne okno Sylpheed-Claws skonfiguruj wszystkie domy¶lne opcje, które znajd± siê w kopii pierwotnej. Mo¿esz za³adowaæ wtyczki, dodaæ kontakty i serwery LDAP, utworzyæ regu³ki filtrowania itd.</para></listitem>
100       <listitem><para>Je¶li jest to niezbêdne i wdro¿ony Sylpheed-Claws bêdzie u¿ywaæ skrzynek MH stwórz odpowiednie katalogi w skrzynce.</para></listitem>
101       <listitem><para>Wy³±cz Sylpheed-Claws.</para></listitem>
102       <listitem><para>Nastêpnie zmodyfikuj nowopowsta³y plik szablonu kreatora ~/.sylpheed-claws/accountrc.tmpl. W tym pliku znajduj± siê ró¿ne zmienne, które odpowiadaj± polom w kreatorze. Mo¿esz zostawiæ je jako komentarz, w tym przypadku zostan± u¿yte domy¶lne warto¶ci lub podaæ ich warto¶ci. Nie wszystkie pola s± zmiennymi, np. smtpauth, smtpssl i recvssl s± warto¶ciami binarnymi, 0 albo 1, oraz recvtype jest typem liczbowym. Inne pola jak name, email, lub recvuser, s± przetwarzane przez kreatora i zmienne, które zawieraj± s± zmieniane na odpowiednie warto¶ci. Pozwala to na ustawienie wszystkiego dla twoich zastosowañ, nawet je¶li s± to dziwne nazwy serwerów lub u¿ytkowników.</para></listitem>
103       <listitem><para>Zapisz ten plik i usuñ ~/.sylpheed-claws/accountrc, (zawiera fa³szywe konto) i  ~/.sylpheed-claws/folderlist.xml (¿eby drzewo katalogów zosta³o odtworzone dla nowych u¿ytkowników). Rekursywnie skopiuj katalog .sylpheed-claws do /etc/skel/; je¶li wdro¿ony Sylpheed-Claws bêdzie u¿ywa³ skrzynek MH skopiuj równie¿ katalog Mail. Zmieñ prawa dostêpu (chown) do wszystkich plików w /etc/skel/.sylpheed-claws i /etc/skel/Mail na root:root ze wzglêdu na bezpieczeñstwo.</para></listitem>
104       <listitem><para>Przetestuj! Stwórz nowego u¿ytkownika, zaloguj siê, uruchom Sylpheed-Claws. Je¶li wszystko jest wype³nione tak jak chcia³e¶ ten u¿ytkownik powinien tylko wpisaæ swoje has³a.</para></listitem>
105       <listitem><para>Teraz je¶li stworzy³e¶ konfiguracjê pierwotn± dla jednego systemu mo¿esz kontynuowaæ na innych. Je¶li to by³o tylko dla jednego komputera, skoñczy³e¶!</para></listitem>
106     </itemizedlist>
107     <para>
108     Ustawienia zawarte w pliku accountrc.tmpl:
109     </para>
110     <variablelist>
111      <varlistentry><term>domain</term>
112       <listitem><para>Nazwa twojej domeny (example.com). Je¶li nie zosta³a ustawiona zostanie pobrana z nazwy twojego komputera.</para></listitem></varlistentry>
113      <varlistentry><term>name</term>
114       <listitem><para>Nazwa u¿ytkownika. Je¶li nieustawiona zostanie pobrana z informacji systemowych UNIX, co zwykle jest poprawne.</para></listitem></varlistentry>
115      <varlistentry><term>email</term>
116       <listitem><para>Email u¿ytkownika. Je¶li nieustawiony zostanie pobrany ze zmiennych $name i  $domain.</para></listitem></varlistentry>
117      <varlistentry><term>organization</term>
118       <listitem><para>Twoja organizacja. Pusta je¶li nie zostanie  podana.</para></listitem></varlistentry>
119      <varlistentry><term>smtpserver</term>
120       <listitem><para>Serwer SMTP. Domy¶lnie smtp.$domain</para></listitem></varlistentry>
121      <varlistentry><term>smtpauth</term>
122       <listitem><para>0 lub 1. Czy serwer SMTP wymaga autentykacji. Domy¶lnie 0.</para></listitem></varlistentry>
123      <varlistentry><term>smtpuser</term>
124       <listitem><para>Nazwa u¿ytkownika na serwerze SMTP. Je¶li nieustawiona zostanie pusta (ta sama nazwa co przy odbiorze)</para></listitem></varlistentry>
125      <varlistentry><term>smtppass</term>
126       <listitem><para>Has³o na serwerze SMTP. Je¶li nieustawione zostanie puste (je¿eli smtppass bêdzie puste lecz smtpuser nie, u¿ytkownik zostanie poproszony o has³o).</para></listitem></varlistentry>
127      <varlistentry><term>recvtype</term>
128       <listitem><para>Typ serwera do pobierania poczty.. 0 dla POP3, 3 dla IMAP4, 5 dla lokalnej skrzynki MBOX. Domy¶lnie 0 (POP3).</para></listitem></varlistentry>
129      <varlistentry><term>recvserver</term>
130       <listitem><para>Serwer odbiorczy. Je¶li nieustawiony, domy¶lnie (pop|imap).$domain, zale¿nie od zmiennej $recvtype.</para></listitem></varlistentry>
131      <varlistentry><term>recvuser</term>
132       <listitem><para>Nazwa u¿ytkownika na serwerze odbiorczym. Je¶li nieustawiona bêdzie pobrana z danych systemowych UNIX.</para></listitem></varlistentry>
133      <varlistentry><term>recvpass</term>
134       <listitem><para>Has³o na serwerze odbiorczym. Domy¶lnie puste (u¿ytkownik bêdzie o nie proszony  jednokrotnie na sesjê).</para></listitem></varlistentry>
135      <varlistentry><term>imapdir</term>
136       <listitem><para>Katalog IMAP. Domy¶lnie pusty, co w wiêkszo¶ci przypadków jest wystarczaj±ce.</para></listitem></varlistentry>
137      <varlistentry><term>mboxfile</term>
138       <listitem><para>Plik skrzynki MBOX w przypadku gdy $recvtype ustawione na 5. Domy¶lnie  /var/mail/$LOGIN.</para></listitem></varlistentry>
139      <varlistentry><term>mailbox</term>
140       <listitem><para>Skrzynka MH do przechowywania poczty (gdy $recvtype 0 lub 5). Domy¶lnie  "Mail".</para></listitem></varlistentry>
141      <varlistentry><term>smtpssl</term>
142       <listitem><para>0 lub 1. Czy u¿ywaæ SSLa do wysy³ania poczty. Domy¶lnie  0.</para></listitem></varlistentry>
143      <varlistentry><term>recvssl</term>
144       <listitem><para>0 lub 1. czy u¿ywaæ SSLa do odbierania poczty. Domy¶lnie  0.</para></listitem></varlistentry>
145     </variablelist>
146     <para>
147     Ró¿ne zmienne, które mog± byæ u¿yte w opcjach domain, name, email, organization, smtpserver, smtpuser, smtppass, recvserver, recvuser, recvpass, imapdir, mboxfile i mailbox:
148     </para>
149     <variablelist>
150      <varlistentry><term>$DEFAULTDOMAIN</term>
151       <listitem><para>Nazwa domeny pobrana z pliku domeny systemu Unix. Czêsto nieprawid³owa. </para></listitem></varlistentry>
152      <varlistentry><term>$DOMAIN</term>
153       <listitem><para>Nazwa domeny ustawiona w opcji domain, pierwszej w pliku szablonu.</para></listitem></varlistentry>
154      <varlistentry><term>$USERNAME</term>
155       <listitem><para>Imiê i nazwisko u¿ytkownika.</para></listitem></varlistentry>
156      <varlistentry><term>$LOGIN</term>
157       <listitem><para>Nazwa u¿ytkownika w systemie Unix.</para></listitem></varlistentry>
158      <varlistentry><term>$NAME_MAIL</term>
159       <listitem><para>Imiê i nazwisko u¿ytkownika ustawione w szablonie, ma³ymi literami ze spacjami zamienionymi na kropki. "Colin Leroy" zamienia siê na  "colin.leroy".</para></listitem></varlistentry>
160      <varlistentry><term>$EMAIL</term>
161       <listitem><para>Adres email ustawiony w pliku szablonu.</para></listitem></varlistentry>
162     </variablelist>
163     <para>
164     Dopilnuj aby nie u¿ywaæ zmiennej przed jej zdefiniowaniem.
165     </para>
166   </section>
167   <section id="adv_hidden">
168     <title>Ukryte opcje</title>
169     <para>
170     Jest w Sylpheed-Claws kilka ukrytych opcji, bez których u¿ytkownicy nie mogli siê obej¶æ, lecz w opinii autorów nie pasowa³y do graficznego interfejsu. Mo¿esz je znale¼æ i zmieniæ w  ~/.sylpheed-claws/sylpheedrc podczas gdy Sylpheed-Claws nie jest uruchomiony.
171     </para>
172     <variablelist>
173             <varlistentry><term>bold_unread</term>
174                     <listitem><para>poka¿ nieprzeczytane wiadomo¶ci na li¶cie u¿ywaj±c grubej czcionki</para></listitem>
175             </varlistentry>
176             <varlistentry><term>cache_max_mem_usage</term>
177                     <listitem><para>maksymalna ilo¶æ pamiêci u¿ywanej do przechowywania wiadomo¶ci, w  kB.</para></listitem>
178             </varlistentry>
179             <varlistentry><term>cache_min_keep_time</term>
180                     <listitem><para>minimalny czas trzymania pamiêci podrêcznej, w minutach. Pamiêci podrêczne m³odsze ni¿ to ustawienie nie bêd± zwalniane, nawet je¶li zu¿ycie pamiêci bêdzie za du¿e.</para></listitem>
181             </varlistentry>
182             <varlistentry><term>compose_no_markup</term>
183                     <listitem><para>zakaz u¿ywania tekstu pogrubionego i kursywy w oknie tworzenia wiadomo¶ci</para></listitem>
184             </varlistentry>
185             <varlistentry><term>enable_hscrollbar</term>
186                     <listitem><para>w³±czenie poziomego paska przewijania w li¶cie wiadomo¶ci</para></listitem>
187             </varlistentry>
188             <varlistentry><term>enable_rules_hint</term>
189                     <listitem><para>w³±czenie alternatywnych linii w GtkTreeViews</para></listitem>
190             </varlistentry>
191             <varlistentry><term>enable_swap_from</term>
192                     <listitem><para>wy¶wietlanie adresu email nadawcy zamiast odbiorcy w kolumnie To w katalogu Wys³ane</para></listitem>
193             </varlistentry>
194             <varlistentry><term>folderview_vscrollbar_policy</term>
195                     <listitem><para>rodzaj zachowania pionowego paska przewijania w widoku katalogów </para></listitem>
196             </varlistentry>
197             <varlistentry><term>hover_timeout</term>
198                     <listitem><para>czas w milisekundach, po którym drzewa katalogu rozwin± siê przy przenoszeniu metod± drag'n'drop</para></listitem>
199             </varlistentry>
200             <varlistentry><term>statusbar_update_step</term>
201                     <listitem><para>interwa³ od¶wie¿ania pasków postêpu</para></listitem>
202             </varlistentry>
203             <varlistentry><term>textview_cursor_visible</term>
204                     <listitem><para>wy¶wietlanie kursora w widoku wiadomo¶ci</para></listitem>
205             </varlistentry>
206             <varlistentry><term>thread_by_subject_max_age</term>
207                     <listitem><para>liczba dni, w której wiadomo¶æ bêdzie w±tkowana w przypadku u¿ywania opcji 'U¿ywanie tematu jak i standardowych informacji z nag³ówka do grupowania wiadomo¶ci w w±tki'</para></listitem>
208             </varlistentry>
209             <varlistentry><term>toolbar_detachable</term>
210                     <listitem><para>ukryj przyciski umo¿liwiaj±ce przenoszenie pasków  narzêdziowych</para></listitem>
211             </varlistentry>
212             <varlistentry><term>utf8_instead_of_locale_for_broken_mail</term>
213                     <listitem><para>u¿ywanie kodowania UTF-8 zamiast lokalnego w przypadku niepoprawnie zakodowanych wiadomo¶ci</para></listitem>
214             </varlistentry>
215             <varlistentry><term>warn_dnd</term>
216                     <listitem><para>wy¶wietlaj komunikat potwierdzaj±cy przenoszenie metod± drag'n'drop</para></listitem>
217             </varlistentry>
218     </variablelist>
219   </section>
220 </section>