Fix bug 3931: segfault searching server with master password
[claws.git] / manual / pl / addrbook.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
2 <section id="ch_addrbook">
3 <title>Ksi±¿ka adresowa</title>
4
5   <section id="addrbk_basic">
6     <title>Podstawowe zarz±dzanie</title>
7     <para>
8         Ksi±¿ka adresowa dostêpna jest poprzez menu <quote>Narzêdzia/Ksi±¿ka adresowa</quote>. Jest zorganizowana w ró¿ne sekcje: sekcje <quote>Ksi±¿ka adresowa</quote> i jej podsekcje, które zawieraj± kontakty dodane lokalnie; sekcje vCard, które zawieraj± zaimportowane karty VCard; i je¿eli ich obs³uga zosta³a wkompilowana w Claws Mail, sekcje LDAP i jPilot zawieraj±ce kontakty z twoich serwerów LDAP lub urz±dzeñ przeno¶nych.
9     </para><para>
10         W sekcji <quote>Ksi±¿ka adresowa</quote> mo¿liwe jest utworzenie wielu ksi±¿ek adresowych, ka¿da zawieraæ mo¿e adresy i/lub katalogi. Pomaga to w zorganizowaniu twoich kontaktów w kategorie. Oprócz tego dostêpne s± grupy adresów, które wykorzystane byæ mog± w oknie tworzenia wiadomo¶ci do wysy³ania wiadomo¶ci do wielu osób jednocze¶nie.
11         Menu w ksi±¿ce adresowej umo¿liwia wykonywanie wszystkich tych czynno¶ci. Na przyk³ad mo¿esz storzyæ katalog <emphasis>Rodzina</emphasis> w ksi±¿ce adresowej <quote>Adresy prywatne</quote> u¿ywaj±c menu <quote>Ksi±¿ka/Nowa ksi±¿ka</quote> kiedy <quote>Adresy prywatne</quote> jest wybrane albo klikaj±c prawym przyciskiem myszy na niej. W ten sam sposób dodaje siê kontakty do ksi±¿ki adresowej lub katalogu u¿ywaj±c menu <quote>Adres</quote> albo klikaj±c prawym przyciskiem myszy na dany obiekt na li¶cie w prawej czê¶ci okna.
12         Gdy dodawany jest nowy kontakt pojawia siê okno, w którym podaje siê szczegó³owe dane o kontakcie, w pierwszej zak³adce (<emphasis>Wy¶wietlana nazwa, Imiê, ...</emphasis>) oraz lista wiadomo¶ci w drugiej zak³adce.
13     </para><para>
14         £atwiejszym sposobem na zapisywanie kontaktów jest zapisywanie ich podczas czytania jednego z ich emaila, u¿ywaj±c menu <quote>Narzêdzia/Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej</quote> albo poprzez klikniêcie prawym przyciskiem myszy na adresie email w widoku wiadomo¶ci. 
15     </para>
16   </section>
17
18   <section id="addrbk_expimp">
19     <title>Eksportowanie i importowanie adresów</title>
20     <para>
21         Claws Mail potrafi importowaæ ksi±¿ki adresowe z wielu programów pocztowych. Z poziomu menu <quote>Narzêdzia</quote> w ksi±¿ce adresowej istnieje mo¿liwo¶æ importu ksi±¿ek adresowych programów Pine i Mutt. Te formaty nie s± bardzo rozpowszechnione, mo¿esz jednak równie¿ importowaæ pliki LDIF. LDIF jest szeroko wykorzystywanym formatem, wiêkszo¶æ innych programów pocztowych posiada opcje eksportu ich ksi±¿ek adresowych do tego formatu.
22         Importowanie pliku LDIF wykonuje siê za pomoc± <quote>Narzêdzia/Importuj plik LDIF</quote>, jest to trzystopniowa operacja: wybierz plik do zaimportowania i nazwê ksi±¿ki adresowej, sprawd¼ pola, które chcesz zaimportowaæ, je¶li ustawienia domy¶lne ciê nie zadowalaj± wtedy u¿yj przycisku <quote>Zapisz</quote>.
23     </para>
24   </section>
25
26   <section id="addrbk_advanced">
27     <title>Zaawansowane opcje</title>
28
29     <section id="addrbk_adv_ldap">
30       <title>U¿ywanie serwerów LDAP</title>
31       <para>
32               Serwery LDAP s± u¿ywane to rozpowszechniania ksi±¿ek adresowych po sieci. S± one czêsto dostêpne w firmach. W³±cznie serwer LDAP w Claws Mail jest bardzo proste. Wybierz <quote>Ksi±¿ka/Nowy serwer LDAP</quote> w menu <quote>Ksi±¿ka</quote>, nastêpnie wybierz nazwê dla tego serwera LDAP. Wpisz nazwê domeny serwera (<emphasis>np. <quote>ldap.sylpheed.org</quote></emphasis>), jego port je¶li to konieczne (<emphasis>standardowy port to 389</emphasis>). Mo¿esz sam wype³niæ <quote>Podstawowe dane wyszukiwania</quote> je¶li wiesz co u¿ywaæ lub klikn±æ na <quote>Sprawd¼ serwer</quote> aby Claws Mail spróbowa³ ustawiæ to automatycznie. Je¶li twój serwer wymaga autentykacji, mo¿esz ustawiæ odpowiednie dane w zak³adce <quote>Rozszerzone</quote>.
33         Kiedy zamkniesz okno klikaj±c <quote>Ok</quote> serwer pojawi siê na li¶cie ¼róde³ ksi±¿ki adresowej po lewej stronie. Wybieraj±c serwer zobaczysz pust± lis?ê kontaktów po prawej stronie co mo¿e byæ myl±ce na pocz±tku. Zapobiega to wykonywaniu pe³nego poszukiwania na serwerze bez wyra¼nego wskazania u¿ytkownika. Teraz mo¿esz szukaæ nazw u¿ywaj±c formularza  <quote>Sprawd¼</quote> na dole listy. Je¶li chcesz uzyskaæ pe³n± listê, wydaj zapytanie <quote>*</quote>.
34       </para>
35     </section>
36
37     <section id="addrbk_adv_jpilot">
38       <title>Integracja z jPilot</title>
39       <para>
40         Claws Mail mo¿e korzystaæ z adresów zapisanych na urz±dzeniach przeno¶nych.
41       </para>
42     </section>
43
44     <section id="addrbk_adv_vcard">
45       <title>Wsparcie dla vCard</title>
46       <para>
47         Claws Mail mo¿e importowaæ wizytówki vCard twoich kontaktów poprzez <quote>Ksi±¿ka/Nowa wizytówka</quote>.
48       </para>
49     </section>
50     
51   </section>
52
53 </section>
54