2008-01-17 [wwp] 3.2.0cvs48
[claws.git] / manual / pl / ack.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
2 <appendix id="ap_ack">
3 <title>Podziêkowania</title>
4     <para>
5         Podrêcznik u¿ytkownika Claws Mail zosta³ napisany przez:
6     </para>
7     <itemizedlist>
8     <listitem><para>
9         <ulink url="mailto:colin@colino.net">Colin Leroy</ulink>
10     </para></listitem>
11     <listitem><para>
12         <ulink url="mailto:paul@claws-mail.org">Paul Mangan</ulink>
13     </para></listitem>
14     <listitem><para>
15         <ulink url="mailto:ricardo@mones.org">Ricardo Mones</ulink>
16     </para></listitem>
17     <listitem><para>
18         <ulink url="mailto:wwp@claws-mail.org">Tristan Chabredier</ulink>
19     </para></listitem>
20     </itemizedlist>
21     <para>
22         Podziêkowania dla:
23     </para>
24     <itemizedlist>
25     <listitem><para>
26         Hiroyuki Yamamoto za stworzenie Sylpheed oraz przesz³ym i obecnym wspó³autorom.
27     </para></listitem>
28     <listitem><para>
29         Caroline, Clo i Silvia za ich cierpliwo¶æ podczas d³ugich sesji programistycznych!
30     </para></listitem>
31     <listitem><para>
32         ...
33     </para></listitem>
34     </itemizedlist>
35 </appendix>
36