Fix bug 3931: segfault searching server with master password
[claws.git] / manual / pl / account.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
2 <section id="ch_account">
3 <title>Ustawienia konta</title>
4
5   <section id="account_basic">
6     <title>Podstawowe opcje</title>
7     <para>
8     Pierwsza zak³adka ustawieñ konta, Podstawowe zawiera jak sama nazwa wskazuje podstawowe opcje konta. W tej zak³adce mo¿esz podaæ swoje imiê, nazwisko, adres email, organizacjê i podstawowe dane dotycz±ce po³±czenia. Nazwa konta jest tylko nazw±, któr± Claws Mail bêdzie u¿ywa³ odnosz±c siê do tego konta, np. w ikonce zmiany konta znajduj±cej siê w prawym dolnym rogu g³ównego okna. Informacje o serwerze umo¿liwiaj± ustawienie u¿ywanego do odbierania poczty protoko³u (nie mo¿na go zmieniaæ w ju¿ istniej±cych kontach), nazwy serwera u¿ywanego do odbierania b±d¼ wysy³ania wiadomo¶ci (zazwyczaj pop.dostawca.com i smtp.dostawca.com) oraz twojej nazwy u¿ytkownika na serwerze.
9     </para>
10     <para>
11     W zak³adce Odbieranie istnieje mo¿liwo¶æ zmiany domy¶lnych ustawieñ Claws Mail. Na przyk³ad, zostawianie wiadomo¶ci na serwerze na jaki¶ czas, zaniechanie ¶ci±gania listów o za du¿ej wielko¶ci albo zdecydowanie czy regu³ki filtruj±ce powinny byæ zastosowane w przypadku listów z tego konta. Opcja "Limit ilo¶ci pobieranych danych" zapewnia limitowanie czasu po¶wiêconego na ¶ci±ganie du¿ych wiadomo¶ci. Gdy otrzymasz wiadomo¶æ wiêksz± ni¿ ustalony limit zostanie ona czê¶ciowo ¶ci±gniêta i pó¼niej bêdziesz móg³ zadecydowaæ czy ¶ci±gn±æ j± w ca³o¶ci czy usun±æ z serwera. Ta mo¿liwo¶æ bêdzie przedstawiona podczas przegl±dania poczty.
12     </para>
13     <para>
14     Zak³adka Wy¶lij zawiera preferencje umo¿liwiaj±ce dodawanie specjalnych nag³ówków pocztowych do wysy³anych wiadomo¶ci, jak X-Face(bu¼ka) oraz informacji autoryzacyjnych potrzebnych do wysy³ania emaili. Zazwyczaj dostawca us³ugi email zezwala swoim u¿ytkownikom na wysy³anie wiadomo¶ci poprzez serwer SMTP bez autentykacji, lecz w niektórych konfiguracjach musisz siê uwierzytelniæ przed wys³aniem wiadomo¶ci. S± trzy mo¿liwo¶ci na wykonanie tego zadania. Gdy jest dostêpna najlepsza jest metoda SMTP AUTH. Je¶li nie jest ona dostêpna u¿ywane jest po³±czenie POP-przed-SMTP, które ³±czy siê do serwera POP(wymaga autentykacji), roz³±cza a nastêpnie wysy³a wiadomo¶æ.
15     </para>
16     <para>
17     Zak³adka Tworzenie zawiera opcje zmieniaj±ce zachowanie okna tworzenia wiadomo¶ci kiedy u¿ywane jest z edytowanym kontem. Mo¿na ustawiæ automatyczne do³±czanie sygnaturki, domy¶lne nag³ówki Cc, Bcc oraz adres, na który powinna byæ przes³ana odpowied¼.
18     </para>
19     <para>
20     W zak³adce Prywatno¶æ mo¿esz wybraæ poziom bezpieczeñstwa dla twojego konta. Mo¿liwe jest cyfrowe podpisywanie i/lub szyfrowanie wszystkich wychodz±cych wiadomo¶ci. Podpisywanie wszystkich wychodz±cych wiadomo¶ci, nie tylko wa¿nych, mo¿e zapobiec wysy³aniu fa³szywych wiadomo¶ci przez twoich wspó³pracowników w twoim imieniu. To pomaga unikaæ niemi³ych sytuacji.
21     </para>
22     <para>
23     Zak³adka SSL te¿ dotyczy bezpieczeñstwa, tylko tym razem ustawienia dotycz± transportu twoich wiadomo¶ci a nie ich zawarto¶ci. Krótko rzecz ujmuj±c, u¿ywaj±c SSL szyfrujesz po³±czenie pomiêdzy sob± a serwerem, co uniemo¿liwia osobom postronnym podgl±danie twojego po³±czenia i czytania twoich wiadomo¶ci oraz hase³. SSL jest zalecane je¶li jest mo¿liwo¶æ jego u¿ycia.
24     </para>
25     <para>
26     Na koniec zak³adka Zaawansowane pozwala na podanie numerów portów i domen je¶li domy¶lne nie s± u¿ywane. W wiêkszo¶ci wypadków mo¿esz zostawiæ je niewype³nione. Mo¿liwe jest tutaj równie¿ podanie katalogów, w których bêd± zapisywane wys³ane, do wys³ania, kopie robocze i usuniête wiadomo¶ci.
27     </para>
28   </section>
29
30   <section id="account_types">
31     <title>Typy kont</title>
32     <para>
33     Jak wcze¶niej widzieli¶my w za³o¿onym koncie nie jest ju¿ mo¿liwa zmiana jego typu (protoko³u). Spowodowane jet to tym, ¿e opcje dla ró¿nych typów kont nie s± jednakowe, na przyk³ad wiêkszo¶æ z opcji POP3 jest nieistotna dla kont IMAP.
34     </para>
35     <section id="pop3">
36     <title>POP3</title>
37     <para>
38     POP3 jest jednym z dwóch najczê¶ciej stosowanych protoko³ów u ka¿dego dostawcy na Ziemi. Jego zalet± jest to, ¿e pozwala na ¶ci±gniêcie wiadomo¶ci na twój komputer, co oznacza bardzo szybki dostêp do twoich wiadomo¶ci gdy znajd± siê one na twoim dysku twardym. Wad± POP3 jest trudno¶æ w synchronizacji twojej poczty na wielu komputerach (bêdziesz musia³ zatrzymywaæ kopie wiadomo¶ci na serwerze przez kilka dni) i niemo¿no¶æ ³atwego okre¶lenia, które wiadomo¶ci s± przeczytane albo na które wiadomo¶ci zosta³a wys³ana odpowied¼, itp, gdy u¿ywasz innego komputera.
39     </para>
40     <para>
41      Poczta ¶ci±gniêta z konta POP3 bêdzie przechowywana w skrzynce MH w drzewie katalogów.
42     </para>
43     </section>
44     <section id="imap">
45     <title>IMAP</title>
46     <para>
47     IMAP jest drugim najczê¶ciej u¿ywanym protoko³em i jego celem jest wyeliminowanie ograniczeñ POP3. U¿ywaj±c IMAP katalogi i wiadomo¶ci przechowywane s± na centralnym serwerze. To spowalnia przegl±danie, poniewa¿ ka¿dy email musi byæ ¶ci±gniêty na ¿±danie, lecz u¿ywaj±c innego komputera albo klienta poczty twoje wiadomo¶ci bêd± w takim samym stanie jak je zostawiono w³±cznie z statusem (przeczytana, nieprzeczytana, wys³ano odpowied¼ itp). 
48     </para>
49     <para>
50     Gdy zak³adasz konto IMAP, skrzynka IMAP jest tworzona i umieszczana w drzewie katalogów.
51     </para>
52     </section>
53     <section id="news">
54     <title>Grupy dyskusyjne</title>
55     <para>
56             Grupy dyskusyjne (NNTP) s± protoko³em u¿ywanym do wysy³ania i odbierania artyku³ów USENET. Wiadomo¶ci s± przechowywane na centralnym serwerze i ¶ci±gane na ¿±danie. Nie mog± byæ one usuniête przez u¿ytkownika.
57     </para>
58     <para>
59     Gdy zak³adasz konto grup dyskusyjnych tworzona jest skrzynka News w drzewie katalogów.
60     </para>
61     </section>
62     <section id="local">
63     <title>Konto lokalne</title>
64     <para>
65     Twój lokalny plik MBOX mo¿e byæ równie¿ u¿ywany je¶li masz uruchomiony serwer SMTP na swoim komputerze i/albo chcesz otrzymywaæ swoje logi w prosty sposób.
66     </para>
67     <para>
68     Poczta pobrana z lokalnego konta jest zapisywana w skrzynce MH w drzewie katalogów.
69     </para>
70     </section>
71     <section id="smtp_only">
72     <title>Tylko SMTP</title>
73     <para>
74     Konto typu '¯aden, (tylko SMTP' jest kontem specjalnym, które nie pobiera poczty, ale pozwala na tworzenie ró¿nych to¿samo¶ci, które na przyk³ad mog± byæ u¿yte do wysy³ania wiadomo¶ci z ró¿nych aliasów.
75     </para>
76     </section>
77   </section>
78
79   <section id="account_multiple">
80     <title>Wiele kont</title>
81     <para>
82     Mo¿esz w ³atwy sposób stworzyæ wiele kont w Claws Mail. Dla kont POP mo¿liwe jest zapisywanie wszystkich wiadomo¶ci z ró¿nych kont w tym samym katalogu(ach) u¿ywaj±c zak³adki Odbieranie. IMAP i grupy dyskusyjne stworz± w³asne skrzynki w drzewie katalogów.
83     </para>
84     <para>
85     Mo¿liwy jest wybór, które konta zostan± sprawdzone czy nie ma na nich nowej poczty podczas u¿ycia komendy "Pobierz wszystkie" (albo "Pobierz" na pasku zadañ) zaznaczaj±c odpowiednia opcjê w zak³adce Obieranie lub kolumnê G w oknie z list± kont.
86     </para>
87   </section>
88
89   <section id="account_morefilt">
90     <title>Zaawansowane filtrowanie</title>
91     <para>
92     Regu³ki filtrowania s± globalne. Oznacza to, ¿e wiadomo¶ci z ró¿nych kont mog± byæ przenoszone do katalogu innego konta, na przyk³ad poczta odebrana poprzez POP3 mo¿e byæ przenoszona do katalogu konta IMAP i vice-versa. To jest u¿yteczna b±d¼ denerwuj±ca mo¿liwo¶æ zale¿nie od celu w jakim jest wykorzystywana. Je¶li chcesz tego unikn±æ, lecz nadal automatycznie sortowaæ twoj±  przychodz±c± pocztê, najlepszym wyj¶ciem jest wy³±czenie filtrowania i u¿ycie regu³ek przetwarzania w ró¿nych katalogach z przychodz±cymi wiadomo¶ciami, które ustawi³e¶. Regu³ki przetwarzania s± uruchamiane w momencie wchodzenia do katalogu.
93     </para>
94   </section>
95
96 </section>
97