Imported version 1.0
[claws.git] / doc / manual / ja / sylpheed.sgml
1 <!doctype linuxdoc system>
2 <article>
3     <title>Sylpheed User's Manual
4     <author>Yoichi Imai &lt;yoichi@silver-forest.com&gt;
5     <abstract>
6        Sylpheed User's Manual for Sylpheed-0.4.x version 0.2.2
7     </abstract>
8
9 <toc>
10 <sect>Sylpheed¤È¤Ï
11 <sect1>Sylpheed ¤È¤Ï
12 <p>
13 Sylpheed¤È¤ÏGNOME¤Ê¤É¤ËÍøÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ëGTK+¤ò»ÈÍѤ·¡¢
14 X Window System¾å¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë
15 <itemize>
16 <item>·Ú²÷¤ÊÆ°ºî
17 <item>Èþ¤·¤¯¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹ 
18 <item>ÍưפÊÀßÄꡦÁàºî
19 <item>Ë­É٤ʵ¡Ç½
20 </itemize>
21 ¤òÌܻؤ·¤¿ÅŻҥ᡼¥ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È&amp;¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¡¼¥À¤Ç¤¹¡£
22
23 ¤Þ¤À³«È¯ÅÓÃæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ ¤½¤ì¤Û¤É¹âµ¡Ç½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢
24 Version 1.0¤Ë¤ÏÁêÅö¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ëͽÄê¤Ç¤¹¡£
25
26 </sect1>
27 <sect1>¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹
28 <p>
29 ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ï
30 <itemize>
31 <item>Outlook Express
32 <item>Becky!
33 <item>Datula
34 </itemize>
35 ¤Ê¤É¤ÎWindows¤Ç¤ÎÄêÈ֥᡼¥é¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
36
37 Áàºî¤äµ¡Ç½Åù¤ÏMew¤äWanderlustÅù¤ÎEmacs·Ï¥á¡¼¥é¤ò
38 »²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
39
40 </sect1>
41 <sect1>¼ç¤Êµ¡Ç½
42 <p>
43 ¼ç¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢
44 <itemize>
45 <item>̵À©¸Â¤ÎÊ£¿ô¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý 
46 <item>¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨
47 <item>¿¶¤êʬ¤±µ¡Ç½ 
48 <item>XML¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢ 
49 <item>¿·Ã塦̤ÆÉ´ÉÍý 
50 <item>¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¡¼¥À¡¼µ¡Ç½(¸½ºß¤Ïread¤Î¤ß²Äǽ) 
51 <item>APOPǧ¾Ú 
52 <item>UIDLÂбþ
53 <item>¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¤ß¤Ë¤è¤ëÁàºî¤¬²Äǽ(Mew/Wanderlust ¥é¥¤¥¯¤Ê¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É)
54 <item>¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó´Ä¶­¤ò¹Íθ¤·¤¿¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á¤«¤é¤ÎÁ÷¿®
55 <item>multipart-MIME¤Ë¤è¤ëźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î±ÜÍ÷/Á÷¿®(Base64, quoted-printable)
56 </itemize>
57 Åù¤¬¤¢¤²¤é¤ì¡¢Â¾¤ÎÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢
58 <itemize>
59 <item>MLÅù¤Ç¥¹¥ì¥Ã¥É¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­ÊØÍø¤Ê¡Ö·ï̾¤Ç´ó¤»¤ë¡×µ¡Ç½
60 <item>mbox ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È²Äǽ
61 <item>Á´³Ñ±Ñ¿ô»ú¤òȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëµ¡Ç½
62 <item>¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ëURI
63 <item>³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿Âбþ
64 <item>X-FaceÂбþ(compface»ÈÍÑ»þ)
65 <item>IPv6
66 <item>UTF-8(Unicode)¤ò´Þ¤à¿¿ô¤Î¸À¸ì¤ËÂбþ(libjconv»ÈÍÑ»þ)
67 <item>²èÁüɽ¼¨µ¡Ç½¤òÆâ¡(gdk-fixbuf¤¢¤ë¤¤¤Ïimlib»ÈÍÑ»þ)
68 </itemize>
69 Åù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
70
71 </sect1>
72 <sect1>¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´ÉÍýÊý¼°
73 <p>
74 MH·Á¼°¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤ÎMH·Á¼°¤ò»ÈÍѤ·¤¿¥á¡¼¥é(MewÅù)¤ÈÊ»ÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬
75 ²Äǽ¤Ç¤¹¡£
76 ¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ï¸½ºßPOP3(APOPǧ¾Ú²Ä)¤¬»ÈÍѲÄǽ¤Ç¤¹¡£
77 ¼õ¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»ÈÍѤâ²Äǽ¤Ç¤¹¡£
78
79 </sect1>
80 <sect1>¼Â¸½Í½Äê¤Îµ¡Ç½
81 <p>
82 <itemize>
83 <item>¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ÎÄê´üŪ¥Á¥§¥Ã¥¯
84 <item>¥Ë¥å¡¼¥¹¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥Èµ¡Ç½¤Î½¼¼Â
85 <item>¥Ø¥Ã¥À¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
86 <item>¥É¥é¥Ã¥° & ¥É¥í¥Ã¥×
87 <item>MH, mbox°Ê³°¤Î·Á¼°¤Ø¤ÎÂбþ
88 <item>¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ´Ê¸¸¡º÷ (namazu ¤È¤ÎÏ¢·È)
89 <item>¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã
90 <item>PGP/GPG IMAP4 SSLÂбþ
91 <item>°µ½Ì¥Õ¥©¥ë¥À
92 </itemize>
93 ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
94 ¤â¤·¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢
95 <ref id="Sylpheed-ML" name="Sylpheed ML">¤Ë¤Ç¤âpatch¤òÁ÷¤Ã¤Æ失¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
96
97 </sect1>
98 </sect>
99 <sect>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
100 <p>
101 <sect1>ɬÍפʴĶ­
102 <p>
103 ¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë/¼Â¹Ô¤Ë¤Ï 
104 <itemize>
105 <item>Linux ¤¢¤ë¤¤¤Ï¾¤Î UNIX like OS 
106 <item>GTK+ 1.2.6 °Ê¹ß
107 <item>GNU make
108 </itemize>
109 ¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
110 ¤¢¤ì¤ÐÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢
111 <itemize>
112 <item>gettext
113 <item>imlib¤Þ¤¿¤Ïgdk-pixbuf
114 <item>compface(faces)
115 </itemize>
116 ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ïgettext¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢
117 locale¤Ïja_JP.*¤È¤·¤Æµ­½Ò¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
118
119 </sect1>
120 <sect1>Æ°ºî³Îǧ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶­
121 <p>
122 °Ê²¼¤ÎOS/Linux Distribution¤ÇÆ°ºî¤¬³Îǧ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
123 ¾¤Î´Ä¶­¤ÇÆ°ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤Ï<ref id="Sylpheed-ML" name="Sylpheed ML">¤ÇÊó¹ð失¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
124 <itemize>
125 <item>Debian GNU/Linux (woody) (glibc 2.1.3) (³«È¯´Ä¶­) 
126 <item>Kondara MNU/Linux (glibc 2.1.x) 
127 <item>Vine Linux 1.1 (glibc 2.0.x + libwcsmbs) 
128 <item>Vine Linux 2.0 (glibc 2.1.x) 
129 <item>Laser5 Linux 6.0 (glibc 2.1.x) 
130 <item>Laser5 Linux 6.2 (glibc 2.1.x) 
131 <item>TurboLinux 4.0 (glibc 2.0.7 + libwcsmbs) 
132 <item>TurboLinux 6.0 (glibc 2.1.2) 
133 <item>RedHat Linux 6.1 + Helix GNOME (glibc 2.1.x) 
134 <item>RedHat Linux 6.2 (glibc 2.1.x) 
135 <item>RedHat Linux 6.2J (glibc 2.1.x) 
136 <item>LinuxPPC2000 + ÀãÉ÷(ÆüËܸ첽 kit) 
137 <item>Linux2000G (Intel, PowerPC) 
138 <item>Linux for PPC Japanese Edition 2.0 (glibc 2.1.x) 
139 <item>Linux MLD4 
140 <item>Plamo Linux 2.0 
141 <item>Linux Mandrake 7.0 
142 <item>Linux Mandrake 7.1 
143 <item>SuSE Linux 6.3 (glibc 2.1.2) 
144 <item>SuSE Linux 6.4 
145 <item>SuSE Linux 7.0 
146 <item>OpenLinux 2.3 (glibc 2.1.1 -> 2.1.3) 
147 <item>FreeBSD 3.2-RELEASE 
148 <item>FreeBSD 3.4-RELEASE 
149 <item>FreeBSD 4.0-RELEASE 
150 <item>FreeBSD 4.1-RELEASE 
151 <item>FreeBSD 5.0-CURRENT 
152 <item>OpenBSD 2.7 
153 <item>Solaris 2.6 
154 <item>Solaris 7 
155 <item>IRIX 6.3 
156 <item>HP-UX 10.20 
157 </itemize>
158
159 ¤·¤«¤·¡¢´Ä¶­¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ê²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï¤Ç¤­¤ë¤À¤±¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
160 </sect1>
161 <sect1>´ðËÜŪ¤ÊinstallÊýË¡<label id="gen-inst">
162 <p>
163 ¤³¤³¤Ë¼¨¤¹¤Î¤ÏUNIX¤Ê¤é¤Û¤Ü»È¤¨¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
164 ¤·¤«¤·¡¢OS¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍýµ¡¹½¤ò²õ¤¹²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢
165 Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤¬²¼¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
166
167 <sect2>GTK+¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
168 <p>
169
170 </sect2>
171
172 <sect2>Sylpheed¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤È¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
173 <p>
174 ¤Þ¤º¡¢
175 <url url="http://sylpheed.good-day.net/">¤«¤é
176 sylpheed¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£
177 ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤é¡¢
178 <tscreen><verb>
179 bzip2 -dc sylpheed-(¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó).tar.bz2 | tar xf - ¤È¤·¤Æ²òÅष¡¢
180 $ cd sylpheed-(¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó)
181 $ ./configure
182 $ make
183 $ su  
184 Password: (¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÆþÎÏ)
185 # make install
186 </verb></tscreen>
187 ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë´°Î»¤Ç¤¹¡£~
188
189
190 </sect2>
191 </sect1>
192 <sect1>rpm¤ò»ÈÍѤ·¤¿Linux Distribution¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
193 <p>
194 rpm¤ò»ÈÍѤ·¤¿¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢
195 <itemize>
196 <item>Red Hat Linux
197 <item>Laser5 Linux
198 <item>Vine Linux
199 <item>Kondara MNU/Linux
200 </itemize>
201 ¤Ê¤É¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
202 <sect2>°ìÈÌŪ¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¼ê½ç(ºÇ¿·ÈǤòÍøÍѤ¹¤ë¾ì¹ç)
203 <p>
204 <sect3>¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÍѤ¤¤ë¾ì¹ç
205 <p>
206 <sect4>gtk+¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë/¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É<label id="gtk-inst-bin">
207 <p>
208 ¤Þ¤º¡¢gtk+¤Îrpm¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³Îǧ¤·¤Þ¤¹¡£
209 <tscreen><verb>
210 $ rpm -qa | grep gtk
211 gtk+-1.2.6-1vl5
212 (°Ê²¼Î¬)
213 </verb></tscreen>
214 ¤Î¤è¤¦¤Ëgtk+¤Îrpm¤¬´û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä1.2.6°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉפǤ¹¡£
215 ¸Å¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎDistribution¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ÈÅù¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢
216 <tscreen><verb>
217 $ su
218 Password: (¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ)
219 # rpm -Uvh gtk+-(¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó).i386.rpm
220 </verb></tscreen>
221 ¤Ç¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
222
223 </sect4>
224 <sect4>rpm¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
225 <p>
226 <url url="http://members.linuxstart.com/~sunnyone/mylinux/sylpheed.html">
227 ¤è¤ê¡¢
228
229 sylpheed-(¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó).i386.rpm¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢
230 <tscreen><verb>
231 $ su
232 Password: (¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ)
233 # rpm -Uvh sylpheed-(¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó).i386.rpm
234 </verb></tscreen>
235 ¤Ç´°Î»¤Ç¤¹¡£
236 ¤Ê¤ª¡¢http://members.linuxstart.com/~sunnyone/mylinux/sylpheed.html¤Îrpm¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¡¢
237 `rpm -q glibc`¤È¼Â¹Ô¤·¤¿¤È¤­¤Ë¡¢
238 glibc-2.1.2-17vl2¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢glibc-2.1.x°Ê¹ß¤Ç¤¢¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
239 ¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢gtk+°Ê³°¤Ëimlib¤Îrpm¤¬É¬Íפˤʤë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
240
241 </sect4>
242 </sect3>
243 <sect3>¥½¡¼¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÍѤ¤¤ë¾ì¹ç<label id="inst_from_srpm">
244 <p>
245 ¤³¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¾åµ­¤Îglibc¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Ä㤫¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÍøÍѲÄǽ¤Ç¤¹¡£
246 <sect4>gtk+¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë/¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É<label id="gtk-inst-src">
247 <p>
248 ¤Þ¤º¡¢gtk+¤Îrpm¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³Îǧ¤·¤Þ¤¹¡£
249 <tscreen><verb>
250 $ rpm -qa | grep gtk
251 gtk+-1.2.6-1vl5
252 gtk+-devel-1.2.6-1vl5
253 (°Ê²¼Î¬)
254 </verb></tscreen>
255 ¤Î¤è¤¦¤Ëgtk+µÚ¤Ógtk+-devel¤Îpackage¤¬´û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä1.2.6°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉפǤ¹¡£
256 ¸Å¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎDistribution¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ÈÅù¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢
257 <tscreen><verb>
258 # rpm -Uvh gtk+-(¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó)-?.i386.rpm gtk+-devel-(¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó)-?.i386.rpm
259 </verb></tscreen>
260 ¤Ç¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
261
262 </sect4>
263 <sect4>rpm¤Îrebuild &amp; install
264 <p>
265 ¤½¤·¤Æ¡¢
266 <url url="http://members.linuxstart.com/~sunnyone/mylinux/sylpheed.html">¤è¤ê¡¢
267 sylpheed-(¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó).src.rpm¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£
268 ¼¡¤Ë²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
269 ¤¿¤À¤·¡¢²¼µ­¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¤âroot¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¾¯¤·¤À¤±´í¸±¤Ç¤¹¡£
270 ¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÎɤ¤´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢rpm --rebuild¤Î¤¿¤á¤Ësu¤ÏɬÍפ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
271 <tscreen><verb>
272 $ su
273 Password: (¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ)
274 # rpm --rebuild sylpheed-(¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó).src.rpm
275 </verb></tscreen>
276 ¤È¤¹¤ì¤Ð¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢
277 <tscreen><verb>
278 (°Ê¾åά)
279 ½ñ¤­¹þ¤ßÃæ: /usr/src/redhat/RPMS/i386/sylpheed-0.3.3-1.i386.rpm
280 (°Ê²¼Î¬)
281 </verb></tscreen>
282 ¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(½ñ¤­¹þ¤ßÃæ:¤¬Wrote: ¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹)¤¬¸½¤ì¤Æ¡¢
283 ½ªÎ»¤·¤¿¤é¡¢¾åµ­¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë(sylpheed-(¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó).i386.rpm)¤ò
284 <tscreen><verb>
285 # rpm -Uvh /usr/src/redhat/RPMS/i386/sylpheed-(¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó).i386.rpm
286 </verb></tscreen>
287 ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë´°Î»¤Ç¤¹¡£
288
289 </sect4>
290
291 </sect3>
292
293 </sect2>
294 <sect2>Vine Linux 1.1¤¢¤ë¤¤¤Ï1.0¤Ø¤ÎVine Plus¤òÍøÍѤ·¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
295 <p>
296 <ref id="gtk-inst-bin" name="gtk¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó³Îǧ/¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë/¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É">¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
297 gtk+¤ÎÆþ¼êÀè¤Ë¤Ï¡¢
298 <url
299 url="ftp://ftp.jaist.ac.jp/pub/os/linux/Vine/VinePlus/1.1/"
300 name="VinePlus">
301
302 ¤¬ÍøÍѲÄǽ¤Ç¤¹¡£Vine Plus¤òÍøÍѤ·¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢gtk+-devel¤Îrpm¤ÏɬÍפ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
303 gtk+-devel¤ÎÉôʬ¤ÏÈô¤Ð¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
304
305 ¼¡¤Ë¾åµ­¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤è¤ê¡¢Vine Plus¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë
306 sylpheed-(¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó̾)-?.i386.rpm¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢
307 <tscreen><verb>
308 # rpm -Uvh sylpheed-(¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó̾)-?.i386.rpm
309 </verb></tscreen>
310 ¤È¤¹¤ì¤Ð¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë´°Î»¤Ç¤¹¡£
311
312 ¤Ê¤ª¡¢Vine Linux 1.1Ëô¤Ï1.0ɸ½à¤À¤È¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¾¯¤·Â礭¤¤¤Î¤Ç¡¢
313 ¥Õ¥©¥ó¥È»ØÄê¤Î¹à¤â¸«¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
314
315 </sect2>
316 <sect2>Vine Linux 2.0¤Ø¤ÎVine Plus¤òÍøÍѤ·¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
317 <p>
318 X Window System¤òÁªÂò¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
319 gtk+¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¾ò·ï¤â´û¤ËËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
320 <url url="http://members.linuxstart.com/~sunnyone/mylinux/sylpheed.html">
321 ¤¢¤ë¤¤¤ÏVine Plus(2.0)¤«¤ésylpheed-(¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó̾)-?.i386.rpm¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢
322 <tscreen><verb>
323 # rpm -Uvh sylpheed-(¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó̾)-?.i386.rpm
324 </verb></tscreen>
325 ¤Ç´°Î»¤Ç¤¹¡£
326
327 ¤Ê¤ª¡¢Vine2.0CR¤ËÉÕ°¤·¤Æ¤¤¤ëVine Plus¤ÎCD¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ësylpheed¤Îrpm¤Ï¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¸Å¤¤¤Î¤Ç¡¢
328 ¤Ê¤ë¤Ù¤¯ºÇ¿·ÈǤòÆþ¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
329
330 </sect2>
331 <sect2>Vine Linux 2.1¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
332 <p>
333 Vine Linux 2.1¤Ë¤Ï´û¤ËSylpheed¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
334 ¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ø¤ÏVine Linux 2.0¤ÈƱ¤¸ÊýË¡¤ò¼è¤ë¤ÈÎɤ¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
335 Vine Plus¤Ë¤¢¤ì¤Ð»È¤Ã¤Æ¤âÎɤ¤¤Ç¤¹¤·¡¢
336 ¤â¤·¤â¤Ã¤È¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï
337 <ref id="inst_from_srpm" name="¥½¡¼¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë">
338 ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤ÈÎɤ¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
339
340 Vine Linux 2.0¤ÈVine Linux 2.1¤Ï¤¢¤Þ¤êÊѲ½¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ç¡¢
341 libjconv¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤â
342 »ÈÍѲÄǽ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
343 </sect2>
344
345 <sect2>Kondara MNU/Linux 1.0¤ª¤è¤Ó1.1¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
346 <p>
347 Kondara MNU/Linux¤Ë¤ÏKondara-Zoo¤Ësylpheed¤Îrpm¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¡¢
348 <tscreen><verb>
349 # rpm -Uvh sylpheed-(¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó̾)-?.i586.rpm
350 </verb></tscreen>
351 ¤È¤¹¤ë¤«¡¢mph¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
352
353 <tscreen><verb>
354 # mph-get install sylpheed
355 </verb></tscreen>
356 ¤Ç´°Î»¤Ç¤¹¡£
357
358 </sect2>
359
360 </sect1>
361 <sect1>Debian GNU/Linux¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
362 <p>
363 Debian GNU/Linux¤Îwoody/potato¤ò¤ª»È¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢
364 Debian-JP(woody)¤Ë¡¢package¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
365 <tscreen><verb>
366 # apt-get install sylpheed
367 </verb></tscreen>
368 ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
369 ¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ð¡¢gtk+¤â¸Å¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
370 <ref id="gen-inst" name="´ðËÜŪ¤ÊinstallÊýË¡">¤òÍøÍѤ¹¤ë¤ÈÎɤ¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
371
372 </sect1>
373 <sect1>FreeBSD¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
374 </sect1>
375 </sect>
376 <sect>µ¯Æ°¤È½ªÎ»
377 <p>
378 <sect1>Sylpheed¤Îµ¯Æ°
379 <p>
380 kterm,rxvt¤Ê¤É¤ÎüËö¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¤òµ¯Æ°¤·¡¢
381 <tscreen><verb>
382 $ sylpheed &
383 </verb></tscreen>
384 ¤È¥¿¥¤¥×¤·¤Þ¤¹¡£
385
386 <url url="http://members.linuxstart.com/~sunnyone/mylinux/sylpheed.html">¤Îrpm¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç
387 GNOME¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢
388 ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤«¤é" ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È ¡ä Sylpheed"¤ÈÁª¤Ö¤³¤È¤Çµ¯Æ°¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
389
390 GNOME¤ÎÈæ³ÓŪ¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢
391 "­Àץܥ¿¥ó¡ä¥×¥í¥°¥é¥à¡ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡äSylpheed"
392 ¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
393 </sect1>
394 <sect1>Sylpheed¤Î½ªÎ»
395 <p>
396 °Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¤³¤È¤Î¤É¤ì¤«¤ò¤¹¤ì¤Ð½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
397 <itemize>
398 <item>Window¤ÎÊĤ¸¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹
399 <item>¥Õ¥¡¥¤¥ë(F)¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤­¡¢½ªÎ»¤ò²¡¤¹
400 <item>Alt+q¤Þ¤¿¤ÏShift+q¤ò²¡¤¹
401 </itemize>
402 ¤³¤Î3¤Ä¤Î¤É¤ì¤«¤ò¤¹¤ì¤Ð½ªÎ»¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«Ì䤤¹ç¤ï¤»¤Æ¤­¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
403 Enter¥­¡¼¤«OK¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ªÎ»¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
404
405 ¤Ê¤ª¤³¤ÎÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ÀßÄê-Á´È̤ÎÀßÄê¤Î"¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"¥¿¥Ö¤ÎÃæ¤Î¡¢
406 "½ªÎ»»þ¤Ë³Îǧ¤¹¤ë"¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò³°¤¹¤³¤È¤ÇÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£
407
408 </sect1>    
409 </sect>
410 <sect>Sylpheed¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Î̾¾Î
411 <p>
412 Sylpheed¤òºÇ½é¤Ëµ¯Æ°¤·¤¿²èÌ̤ò´ð½à¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
413 <sect1>¥á¥Ë¥å¡¼
414 <p>
415 ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë(F)¤ä¡¢ÊÔ½¸(E)¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
416 ËÜʸ½ñ¤Ç¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤Î"¥Õ¥¡¥¤¥ë(F)"¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ"ÊĤ¸¤ë(C)"¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ò¡¢
417 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡äÊĤ¸¤ë"¤Èɽµ­¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
418 <sect1>¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
419 <p>
420 ±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ½Ð¤ÆÍè¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
421 ¡Ø¡Á¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤é
422 ¡Á¤Î¾ì½ê¤Ç±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
423 </sect1>
424 <sect1>¥À¥¤¥¢¥í¥°
425 <p>
426 Sylpheed¤ò½ªÎ»¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
427 ÀßÄê¤ò¤¹¤ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤â¡¢¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ç¤¹¡£
428 </sect1>
429 <sect1>¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼
430 <p>
431 ±¦¾å¤Ë¤¢¤ëÈֹ桢¥µ¥¤¥º¡¢ÆüÉդʤɤ¬½ñ¤«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¹¥È¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
432 </sect1>
433 <sect1>¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼
434 <p>
435 º¸Â¦¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥Ä¥ê¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôʬ¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
436 </sect1>
437 <sect1>¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼
438 <p>
439 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ëÉôʬ¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
440 źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤â¤³¤³¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢
441 ¤½¤ÎźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¹¥È¤Î¤³¤È¤òźÉեꥹ¥È¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
442 </sect1>
443 <sect1>¥¢¥«¥¦¥ó¥È
444 <p>
445 ¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¤Ë¤¢¤ë¤½¤Î¥æ¡¼¥¶¤Î¸¢Íø¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
446 ¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊ󡢤ȹͤ¨¤ÆÎɤ¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
447 </sect1>
448 </sect>
449
450 <sect>¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î±ÜÍ÷<label id="read-message">
451 <p>
452 <sect1>ÁªÂò
453 <p>
454 ¤½¤ÎÁªÂò¤·¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥©¥ë¥À¤òº¸¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
455
456 ¤Þ¤¿¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊ£¿ôÁªÂò¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ç°ìÄê¤ÎÈϰϤò»ØÄꤷ¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢
457 ÈϰϤκǽé¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òº¸¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤ÆShift¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éÈϰϤκǸå¤Î¥á¡¼¥ë¤òº¸¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
458
459 Ctrl¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éº¸¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Ó¤È¤Ó¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£
460 ƱÍͤˡ¢Shift¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é´û¤ËÁªÂò¤µ¤ì¤¿Îΰè¤ÎÃæ¤òº¸¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤ÆÈϰϤòºï¤ê¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢
461 Ctrl¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éº¸¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÉôʬ¤òÈ´¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹
462
463 ¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢"Á´¤ÆÁªÂò"¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç
464 ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò¤Ç¤­¡¢"Á´ÁªÂò²ò½ü"¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁªÂò¤ò²ò½ü¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
465 </sect1>
466 <sect1>¥á¡¼¥ë¤ò¸«¤ë<label id="read-message">
467 <p>
468 ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤ÎÃ椫¤é
469 ¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
470 ¾å¤Ë"U"¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôʬ¤ËÀ֤δݤ¤¥Þ¡¼¥¯¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿·Ãå¥á¡¼¥ë
471 ÎФΥޡ¼¥¯¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì¤Æɥ᡼¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
472 <p>
473 °ìÅÙÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤é¡¢"n"¤È"p"¥­¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¸½ºß¤Î¥á¡¼¥ë¤ò
474 ²¼¤ä¾å¤ËÆ°¤«¤·¤ÆÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
475 <p>
476 ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤ò»È¤¨¤Ð¡¢
477 ´û¤ËÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¤¬¤Þ¤À³¤¤¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Ç¤­¡¢
478 ¤½¤Î¥á¡¼¥ë¤Î°ìÈÖ²¼¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢
479 ¤½¤Î¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤Î¸½ºß¤Î°ÌÃÖ¤è¤ê²¼¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë̤ÆɤΥ᡼¥ë¤Þ¤Ç
480 Èô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
481 ¤µ¤é¤Ë¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤Ç°ìÈÖ²¼¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢¤½¤ì¤è¤ê²¼¤Ë̤Æɥ᡼¥ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢
482 "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
483 ¤Èʹ¤«¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤ò²¡¤»¤Ð"¤Ï¤¤"¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢
484 ¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ØÈô¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹.
485 <p>
486 Íפ¹¤ë¤Ë¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤òÂǤÁ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Æɥ᡼¥ë¤À¤±¤òÁª¤ó¤Ç¡¢
487 Á´ÉôÆɤळ¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
488 </sect1>
489 <sect1>Æɤà¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò¤¹¤ë
490 <p>
491 ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ÎÃ椫¤é¹¥¤­¤Ê¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
492
493 ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤ÇÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¢«¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ë
494 ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬°Ü¤ê¡¢¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò¤Ç¤­¤ë¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤¹¡£
495 ¤½¤Î¸å¢¬¢­¥­¡¼¤Ç°ÜÆ°¤·¡¢Return¥­¡¼¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
496
497 ¥Õ¥©¥ë¥À¤Îʸ»ú¤¬ÀÖ¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¡¢
498 ¹õ¤¤ÂÀ»ú¤Î¾ì¹ç¤Ï̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
499 <p>
500 ¤Þ¤¿¡¢
501 <itemize>
502 <item>"g"¥­¡¼¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Alt+g¤ò²¡¤¹
503 <item>¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç"¥µ¥Þ¥ê¡äÊ̤Υե©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°"¤òÁªÂò¤¹¤ë
504 </itemize>
505 ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥©¥ë¥ÀÁªÂò²èÌ̤ò¸Æ¤Ó¤À¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¢¬¢­¤Ç°ÜÆ°¤·¡¢
506 Enter¤ÇÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
507 </sect1>
508
509 <sect1>multipart MIME(źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë)¤ò¸«¤ë
510 <p>
511 ¤¿¤Þ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ÅºÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
512 ¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢MIME¥¿¥¤¥×¡¢¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÉôʬ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
513 ¤½¤Î¥ê¥¹¥È¤ÎÃ椫¤éÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
514
515 °ìÈÌŪ¤ËÆɤá¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ
516 ¤¹¡£
517
518 Êݸ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢
519 ̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢'y'¥­¡¼¤ò²¡¤»¤ÐÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
520
521 ¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤­¤ÏƱ¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¤òÁª¤Ö¤«¡¢
522 't'¥­¡¼¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
523
524 ¤Þ¤¿multipart MIME¤È¤·¤ÆźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢
525 'n'¡¢'p'¥­¡¼¤ÇźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ°¸å°ÜÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
526
527 ¸½ºß¤ÎSylpheed¤Ç¤Ï¡¢quoted-printableËô¤Ïbase64¥¨¥ó¥³¡¼¥ÉÊý¼°¤ò
528 »ÈÍѤµ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
529 </sect1>
530
531 <sect1>¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¿­½Ì
532 <p>
533 ¤½¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò¤·¤¿¸å¡¢
534 -¥­¡¼¤Ç¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò½Ì¤á¤¿¤ê¡¢+¥­¡¼¤ÇŸ³«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
535 </sect1>
536
537 <sect1>¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Áàºî(°ÜÆ°¡¢ºï½üÅù)
538 <p>
539 Sylpheed¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Áàºî¤Ï´ðËÜŪ¤Ë"¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤ë"¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢
540 "¼Â¹Ô"¤È¤¤¤¦Áàºî¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¤¿¤êºï½ü¤·¤¿¤ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
541 ¤³¤Î"¥Þ¡¼¥¯"¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ 
542 <sect2>¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îºï½ü
543 <p>
544 ºï½ü¤·¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò¤·¤Æ¤«¤é¡¢
545 <itemize>
546 <item>"d"¥­¡¼¤ò²¡¤¹
547 <item>¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æºï½ü¤òÁª¤Ö
548 </itemize>
549 ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ç¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î"M"¤ÎÉôʬ¤Ëd¤Èɽ¼¨¤µ¤ì¡¢³¥¿§¤Ë¤Ê¤êºï½ü¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
550 <sect2>¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÜÆ°
551 <p>°ÜÆ°¤·¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò¤·¤Æ¤«¤é¡¢
552 <itemize>
553 <item>"o"¥­¡¼¤ò²¡¤¹
554 <item>¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ°ÜÆ°¤òÁª¤Ö
555 </itemize>
556 ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ò¹Ô¤¨¤Ð°ÜÆ°Àè¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò¤¹¤ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð¡¢
557 °ÜÆ°¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
558 <sect2>ÌÜ°õ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë
559 <p>
560 ¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò¤·¤Æ¤«¤é¡¢
561 <itemize>
562 <item>"*"¥­¡¼¤ò²¡¤¹
563 <item>¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ"¥Þ¡¼¥¯"¤òÁªÂò¤¹¤ë
564 </itemize>
565 ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌÜ°õ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
566 ¤³¤Î"¥Þ¡¼¥¯"¤Ï¼Â¹Ô¤·¤Æ¤â²¿¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
567 <sect2>¥Þ¡¼¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë
568 <p>
569 ²ò½ü¤·¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò¤·¤Æ¤«¤é¡¢
570 <itemize>
571 <item>"u"¥­¡¼¤ò²¡¤¹
572 <item>¤«¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ"¥Þ¡¼¥¯¤ò²ò½ü"¤òÁªÂò
573 </itemize>
574 ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ºï½ü¡¢°ÜÆ°¡¢ÌÜ°õ¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
575 </sect2>
576 <sect2>¼Â¹Ô
577 <p>
578 ºï½ü¡¢°ÜÆ°¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¡¢
579 <itemize>
580 <item>"x"¥­¡¼¤Þ¤¿¤Ï"Alt+x"¤ò²¡¤¹
581 <item>¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ"¼Â¹Ô"¤òÁªÂò
582 <item>¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç"¥µ¥Þ¥ê¡ä¼Â¹Ô"¤òÁªÂò
583 </itemize>
584 ¤Î¤É¤ì¤«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
585 </sect1>
586 <sect1>¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æâ¤ÎURL
587 <p>
588 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æâ¤ÎURL¤Ï¡¢(¥Þ¥¦¥¹¥«¡¼¥½¥ë¤ÏÊѲ½¤·¤Þ¤»¤ó¤¬)URLÉôʬ¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
589 Á´È̤ÎÀßÄê¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿³°Éô¥Ö¥é¥¦¥¶¤¬µ¯Æ°¤·¤½¤Î¥µ¥¤¥È¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
590 </sect>
591
592 <sect>¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê(¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¼õ¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷)<label id="Account-Config">
593 <p>
594 <sect1>¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®<label id="append-account">
595 <p>
596 ¤Þ¤º¡¢¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®/Á÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
597
598 ¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢
599 [ÀßÄê]¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é"¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®"¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
600
601 ¤½¤·¤Æ¡¢³Æ¹àÌܤ˽ñ¤­¹þ¤ó¤Ç¹Ô¤­¤Þ¤¹¡£
602
603 (ɬ¿Ü)¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë½ñ¤­¹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¡¢
604 ()Æâ¤ËÊ̤ÎÆâÍƤ¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
605
606
607 ¤Ê¤ª¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¤Ï̵¸Â¤ËºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢
608 ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´û¤Ë~/Mail¤Ë¤¢¤ë¥á¡¼¥ë¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
609
610 ¤Ç¤¹¤¬¡¢SylpheedËÜÂΤμõ¿®µ¡Ç½¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢
611 ¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç¤Ê¤·(¥í¡¼¥«¥ë)¤òÁªÂò¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
612 <sect1>³Æ¹àÌܤÎÀâÌÀ
613 <p>
614 <sect2>(´ðËÜ)¥¿¥Ö
615 <p>
616 <sect3>¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î̾¾Î (¿ä¾©)
617 <p>¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î̾¾Î¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¸Æ¤Ó̾¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
618 </sect3>
619 <sect3>Ä̾ï»ÈÍÑ<label id="usually-use">
620 <p>¤³¤³¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬µ¯Æ°»þ¤ËÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤¹¡£
621 </sect3>
622 <sect3>¸Ä¿Í¾ðÊó - Ì¾Á° (ɬ¿Ü)
623 <p>¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®»þ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë̾Á°¤Ç¤¹¡£
624 </sect3>
625 <sect3>¸Ä¿Í¾ðÊó - ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ (ɬ¿Ü)
626 <p>¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®»þ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£
627 </sect3>
628 <sect3>¸Ä¿Í¾ðÊó - ÁÈ¿¥
629 <p>¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®»þ¤Ë½ñ¤­¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
630 </sect3>
631 <sect3>¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó - ¥×¥í¥È¥³¥ë (POP3)
632 <p>
633 ¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ï¸½Ãʳ¬¤Ç¤Ï¡¢
634 <itemize>
635 <item>POP3
636 <item>POP3(APOPǧ¾Ú¤Ä¤­)
637 <item>¤Ê¤·(¥í¡¼¥«¥ë)
638 </itemize>
639 ¤ÎÃ椫¤éÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
640 ¼«Ê¬¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
641                     
642 </sect3>
643 <sect3>¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó - ¼õ¿®È¢ (inbox)
644 <p>
645 ¤½¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¤È¤­¤Ë¤É¤³¤ËÊݸ¤¹¤ë¤«¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
646 ¿¶¤êʬ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÆþ¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
647 ÆäËÌäÂ꤬¤Ê¤±¤ì¤Ðinbox("¼õ¿®È¢"¤Î°Õ)¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
648
649 </sect3>
650 <sect3>¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó - ¼õ¿®¥µ¡¼¥Ð (ɬ¿Ü)
651 <p>
652 ¼õ¿®¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ð¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
653 ¥á¡¼¥ë¤Ï¡¢¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç»ØÄꤷ¤¿¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç¤³¤³¤Ç»ØÄꤷ¤¿¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¼õ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
654                     
655 </sect3>
656 <sect3>¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó - SMTP¥µ¡¼¥Ð(Á÷¿®) (ɬ¿Ü)
657 <p>
658 Á÷¿®¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¥µ¡¼¥Ð¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ë¤ÏSMTP¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
659                     
660 </sect3>
661 <sect3>¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó - ¥æ¡¼¥¶ID (ɬ¿Ü)
662 <p>¤³¤³¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥æ¡¼¥¶ID¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
663 </sect3>
664 <sect3>¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó - ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É(ɬ¿Ü)
665 <p>¤³¤³¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
666 ÆþÎϤµ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ï²èÌ̾å¤Ë¤Ï***¤È¤·¤«É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
667                     
668 </sect3>
669
670 </sect2>
671 <sect2>(¼õ¿®)¥¿¥Ö
672 <p>
673 <sect3>¼õ¿®»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë
674 <p>¼õ¿®»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¡£
675 </sect3>
676 <sect3>¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë
677 <p>¼õ¿®»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Ê¤¤¤È¤­¤Ë¡¢
678 ¥µ¡¼¥Ð¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿ºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤òµ­²±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢
679 ¼¡¤«¤é¤Ï¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ð¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢
680 ¤½¤Îµ¡Ç½¤ò̵»ë¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£
681
682 ¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤òÁªÂò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤Îµ¡Ç½¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
683 ¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¼õ¿®»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¼Â¼Á̵¸ú¤Ç¤¹¡£
684
685 </sect3>
686 <sect3>¼õ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë
687 <p>¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¤È¤­¤Ë¿¶¤êʬ¤±ÀßÄê¤òÍøÍѤ·¤Æ
688 ¼õ¿®Ä¾¸å¤Ë¿¶¤êʬ¤±¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤«ÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£´ðËÜŪ¤Ë¤ÏÁªÂò¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
689                     
690 </sect3>
691
692 <sect2>(Á÷¿®)¥¿¥Ö
693 <p>
694 <sect3>¥Ø¥Ã¥À - Date¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÉÕ¤±¤ë
695 <p>Date¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òSylpheed¤ÇÉÕ¤±¤Þ¤¹
696 </sect3>
697 <sect3>¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID¤òÀ¸À®¤¹¤ë
698 <p>¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID¤òSylpheed¤ÇÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
699 °ìÈÌŪ¤ÊüËö·¿¥À¥¤¥ä¥ë¥¢¥Ã¥×IPÀܳ¤Î¥×¥í¥Ð¥¤¥À¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤Ï¡¢
700                       ¥µ¡¼¥Ð¦¤¬¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÇɬÍפ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
701                       
702 </sect3>
703 <sect3>°Ê²¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼«Æ°»ØÄê
704 <p>Cc, Bcc, Reply-To¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¼«Æ°»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
705 ¼«Æ°»ØÄꤹ¤ë¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É̾¤Î²£¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¡¢
706 ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ëµ­Æþ¤¹¤ì¤Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤´¤È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
707 </sect3>
708
709 </sect2>
710 <sect2>(ºîÀ®)¥¿¥Ö
711 <p>
712 <sect3>½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë
713 <p>¤³¤³¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®»þ¤Ë¼«Æ°Åª¤ËºÇ¸å¤ËÁÞÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
714
715 </sect3>
716
717 </sect2>
718 <sect2>(¹âÅÙ¤ÊÀßÄê)¥¿¥Ö
719 <p>
720 <sect3>SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê (25)
721 <p>SMTP¥×¥í¥È¥³¥ë¤ÇÄÌ¿®¤¹¤ë¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¤ÏÊѹ¹¤ÎɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
722 </sect3>
723 <sect3>POP3¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê (110)
724 <p>POP3¥×¥í¥È¥³¥ë¤ÇÄÌ¿®¤¹¤ë¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¤ÏÊѹ¹¤ÎɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
725 </sect3>
726 <sect3>¥É¥á¥¤¥ó̾¤ò»ØÄê
727 <p>
728 ¥É¥á¥¤¥ó̾¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¤ÏÊѹ¹¤ÎɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
729 </sect3>
730 </sect2>
731 </sect1>
732 <sect1>¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊѹ¹<label id="current-account">
733 <p>
734 ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î"ÀßÄê¡ä¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѹ¹"¤«¤é¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
735 <ref id="append-account" name="¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·µ¬ºîÀ®">¤ÇÅÐÏ¿¤·¤¿Ã椫¤é¸½ºß»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
736
737 ¤Þ¤¿²èÌ̱¦²¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë"¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È:"¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢
738 ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î"¥¢¥«¥¦¥ó¥È"¥Ü¥¿¥ó¤ò±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
739
740 ¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢"¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®"¤ä¡¢"¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"¤ËÍøÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
741 Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¼õ¿®µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Á°¼Ô¤Ï¤½¤ì¤Û¤É½ÅÍפǤϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸å¼Ô¤¬½ÅÍפǤ¹¡£
742 Ê£¿ô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬
743 ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢²èÌ̱¦²¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë"¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È:"¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤«¤éÁ÷¿®¤¹¤ë¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
744
745 µ¯Æ°»þ¤Ï<ref id="usually-use" name="Ä̾ï»ÈÍÑ">¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
746 <sect1>¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê<label id="config-every-account">
747 <p>
748 "ÀßÄê¡ä¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê"¤Ç
749 ¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î<ref id="append-account" name="¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·µ¬ºîÀ®">¤ÇÀßÄꤷ¤¿¾ðÊó¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
750 </sect1>
751 <sect1>¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸
752 <p>
753 ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î"ÀßÄê¡ä¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸"¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢
754 Sylpheed¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò´ÉÍý¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
755
756 ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°ºî¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
757 <sect2>ÄɲÃ
758 <p>
759 <ref id="append-account" name="¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÄɲÃ">¤ÈƱ¤¸Æ°ºî¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
760 <sect2>ÊÔ½¸
761 <p>
762 ±¦¤Î¥ê¥¹¥È¤ÇÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂФ·¤Æ¡¢
763 <ref id="config-every-account" name="¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê">¤ÈƱ¤¸Æ°ºî¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
764 </sect2>
765 <sect2>ºï½ü
766 <p>
767 ±¦¤Î¥ê¥¹¥È¤ÇÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
768 ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤¬½Ð¤¿¤é¡¢"¤Ï¤¤"¤òÁªÂò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¿µ½Å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
769 </sect2>
770 <sect2>¢¬¡¢¢­
771 <p>
772 ¤³¤ì¤é¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò»È¤¦¤È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î½çÈÖ¤òÊѤ¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
773 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î½çÈÖ¤ÏÁ´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®¤¹¤ë¤È¤­¤Î½çÈ֤ˤʤê¤Þ¤¹¡£
774 </sect2>
775 <sect2>Ä̾ï»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ØÄê
776 <p>
777 ¥ê¥¹¥È¤ÇÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë
778 <ref id="usually-use" name="Ä̾ï»ÈÍÑ">¤¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
779 </sect2>
780 </sect1>
781
782 </sect>
783 <sect>¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®
784 <p>
785 <sect1>Sylpheed¤ÎPOP¼õ¿®µ¡Ç½¤ò»È¤¦¾ì¹ç
786 <p>
787 <sect2>¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼õ¿®
788 <p>
789 <ref id="Account-Config" name="¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê">¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢
790 <itemize>
791 <item>¥á¥Ë¥å¡¼¤Î"¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®"¤òÁªÂò
792 <item>¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î"¼õ¿®"¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹
793 <item>Alt+l¤ò²¡¤¹
794 </itemize>
795 ¤Î¤É¤ì¤«¤ò¤¹¤ì¤Ð<ref id="current-account" name="¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È">¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
796 </sect2>
797 <sect2>Á´¤Æ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼õ¿®
798 <p>
799 <itemize>
800 <item>¥á¥Ë¥å¡¼¤Î"¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡äÁ´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®"¤òÁªÂò
801 <item>¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î"Á´¼õ¿®"¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯
802 </itemize>
803 ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç<ref id="Account-Config" name="¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê">¤ÇÀßÄꤵ¤ì¤¿
804 ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
805 </sect2>
806 </sect1>
807
808 <sect1>fetchmail¤Ê¤É¤Î³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç
809 <p>
810 </sect1>
811 <sect>¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®
812 <sect1>¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿·µ¬ºîÀ®<label id="message-create">
813 <p>
814 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
815 <itemize>
816 <item>¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î"ºîÀ®"¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹
817 <item>¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"¤òÁªÂò
818 <item>Alt+n¤¢¤ë¤¤¤Ïw¤ò²¡¤¹
819 </itemize>
820 ¤Î¤É¤ì¤«¤ò¤¹¤ì¤Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®Window¤¬³«¤¯¤Î¤Ç¡¢É¬ÍפʹàÌܤò½ñ¤­¹þ¤ó¤Ç
821 "Á÷¿®(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡äÁ÷¿® Alt+S)"¤«"¸å¤ÇÁ÷¿®(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä¸å¤ÇÁ÷¿® Shift+Alt+S)"
822 ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
823 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥á¥Ë¥å¡¼¤è¤êBcc, ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄêÅù¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð¡¢
824 ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤âÀßÄê¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
825
826 "Á÷¿®"¤Ï¤¹¤°¤ËÁ÷¿®¤·¡¢"¸å¤ÇÁ÷¿®"¤Ï°ìÅÙÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ¤·¤Æ¤«¤é
827 ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î"Á÷¿®"¥Ü¥¿¥ó¤ä, 
828 ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î"¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡äÁ÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"¤ÇÁ÷¿®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
829
830 ¤É¤Á¤é¤Î¾ì¹ç¤â¡¢
831 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò"Á÷¿®"¤¢¤ë¤¤¤Ï"¸å¤ÇÁ÷¿®"¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍøÍѤ·¤ÆÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
832
833 ¸å¤ÇÁ÷¿®¤òÍøÍѤ·¤Æ¤â¡¢¸å¤ÇÁ÷¿®¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç·èÄꤵ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢
834 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѤ¨¤ÆÊ̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¤·¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÁ÷¿®¤¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£
835
836 "źÉÕ"¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤«¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç"¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ"¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
837 źÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
838 źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤è¤ê
839 ÄɲäòÁªÂò¤¹¤ì¤ÐźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÄɲᢺï½ü¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥ê¥¹¥È¤«¤éºï½ü¡¢¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤Ç¤½¤ÎźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎMIME¥¿¥¤¥×/¥¨¥ó¥³¡¼¥ÉÊý¼°/¥Ñ¥¹/¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
840
841 "ÁÞÆþ"¥Ü¥¿¥ó¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ"¤Ç¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ¤Ë
842 »ØÄꤷ¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
843
844 "¥¢¥É¥ì¥¹"¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤«¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç"¥Ä¡¼¥ë¡ä¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð¡¢
845 <ref id="address-combo" name="¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ÈÏ¢·¸">¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
846
847 ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤òÍøÍѤ¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
848 <ref id="ext-editor-config" name="³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤òÀßÄê">¤·¤Æ¤«¤é¡¢
849 <itemize>
850 <item>¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î"¥¨¥Ç¥£¥¿"¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹
851 <item>¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç"ÊÔ½¸¡ä³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸"¤òÁªÂò
852 <item>Alt+x¤òÁªÂò
853 </itemize>
854 ¤Î¤É¤ì¤«¤ò¤·¤Æ¡¢³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸¤·¤ÆÊݸ¤·¤Æ½ªÎ»¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢È¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
855
856 </sect1>
857 <sect1>¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë
858 <p>
859 ¤Þ¤º¡¢<ref id="read-message" name="¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î±ÜÍ÷">¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
860 ¤½¤Î¸å¡¢
861 <itemize>
862 <item>¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤è¤ê"ÊÖ¿®"¤òÁªÂò
863 <item>¥á¥Ë¥å¡¼¤Î"¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡äÊÖ¿®"¤òÁªÂò
864 <item>Alt+r¤¢¤ë¤¤¤Ï a¥­¡¼¤ò²¡¤¹
865 </itemize>
866 ¤Î¤É¤ì¤«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¯¤Î¤Ç¡¢
867 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿·µ¬ºîÀ®¤ÈƱ¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÁ÷¿®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
868 </sect1>
869 <sect1>¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ·¤ÆÊÖ¿®¤¹¤ë
870 <p>
871 <ref id="read-message" name="¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î±ÜÍ÷">¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
872 ¤½¤Î¸å¡¢
873 <itemize>
874 <item>¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤è¤ê"°úÍѤ·¤ÆÊÖ¿®"¤òÁªÂò
875 <item>¥á¥Ë¥å¡¼¤Î"¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä°úÍѤ·¤ÆÊÖ¿®"¤òÁªÂò
876 <item>Ctrl+q¤¢¤ë¤¤¤ÏA¥­¡¼¤ò²¡¤¹
877 </itemize>
878 ¤Î¤É¤ì¤«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¯¤Î¤Ç¡¢
879 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿·µ¬ºîÀ®¤ÈƱ¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÁ÷¿®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
880 </sect1>
881 <sect1>¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òžÁ÷¤¹¤ë
882 <p>
883 <ref id="read-message" name="¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î±ÜÍ÷">¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
884 ¤½¤Î¸å¡¢
885 <itemize>
886 <item>¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤è¤ê"žÁ÷"¤òÁªÂò
887 <item>¥á¥Ë¥å¡¼¤Î"¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡äžÁ÷"¤òÁªÂò
888 <item>Ctrl+f¤¢¤ë¤¤¤Ïf,F¥­¡¼¤ò²¡¤¹
889 </itemize>
890 ¤Î¤É¤ì¤«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¯¤Î¤Ç¡¢
891 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿·µ¬ºîÀ®¤ÈƱ¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÁ÷¿®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
892 </sect1>
893 </sect>
894 <sect>¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢
895 <p>
896 ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ï¡¢
897 <itemize>
898 <item>Alt + a¤ò²¡¤¹
899 <item>¥á¥Ë¥å¡¼¤è¤ê"¥Ä¡¼¥ë¡ä¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"¤òÁªÂò¤¹¤ë
900 </itemize>
901 ¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤Çµ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
902 <sect1>¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÅÐÏ¿¡¦ºï½ü
903 <p>
904 ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ò³«¤¤¤¿¸å¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò"¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹"¤ä
905 "¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹"¤Ê¤É¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥ê¥¹¥È¤ÎÃ椫¤éÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
906 ¤½¤Î¸å¡¢
907 <itemize>
908 <item>¥á¥Ë¥å¡¼¤è¤ê"¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ä¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹"
909 <item>ÅÐÏ¿¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹
910 <item>Alt + n¤ò²¡¤¹
911 <item>¥¢¥É¥ì¥¹É½¼¨Éôʬ¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½Ð¤·¡¢¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹¤òÁªÂò
912 </itemize>
913 ¤Î¤É¤ì¤«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÐÏ¿¥À¥¤¥¢¥í¥°¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹àÌܤòÆþÎϤ·¤¿¸åOK¤ò²¡¤»¤Ð
914 ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
915
916 ¤Þ¤¿ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¢¥É¥ì¥¹¤òÁªÂò¸å¡¢
917 <itemize>
918 <item>¥á¥Ë¥å¡¼¤è¤ê"¥Õ¥¡¥¤¥ë¡äÊÔ½¸"
919 <item>Alt + return¤ò²¡¤¹
920 <item>¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ÆÊÔ½¸¤òÁªÂò
921 <item>ÊÔ½¸¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹
922 </itemize>
923 ¤Î¤É¤ì¤«¤ò¤¹¤ì¤ÐÊÔ½¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤Ç¤­¡¢OK¤ò²¡¤»¤Ð¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
924
925 Ʊ¤¸¤¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¢¥É¥ì¥¹¤òÁªÂò¸å¡¢
926 <itemize>
927 <item>¥á¥Ë¥å¡¼¤è¤ê"¥Õ¥¡¥¤¥ë¡äºï½ü"
928 <item>¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½Ð¤·¤Æºï½ü¤òÁªÂò
929 <item>ºï½ü¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹
930 </itemize>
931 ¤Î¤É¤ì¤«¤ò¤¹¤ì¤Ð¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤«¤é¤½¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
932 </sect1>
933 <sect1>¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥°¥ë¡¼¥×
934 <p>
935 ¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÃæ¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇƱ¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢
936 ¥á¡¼¥ëºîÀ®»þ¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¤ò»²¾È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿
937 ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
938
939 ¥Õ¥©¥ë¥À¤¢¤ë¤¤¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤òÃæ¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò¸å¡¢
940 <itemize>
941 <item>¥á¥Ë¥å¡¼¤è¤ê"¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ä¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
942 <item>Alt + r¤ò²¡¤¹
943 <item>¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò
944 </itemize>
945 ¤Î¤É¤ì¤«¤ò¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢
946 <itemize>
947 <item>¥á¥Ë¥å¡¼¤è¤ê"¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ä¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×"
948 <item>Alt + g¤ò²¡¤¹
949 <item>¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÁªÂò
950 </itemize>
951 ¤Î¤É¤ì¤«¤ò¤¹¤ì¤Ð¥°¥ë¡¼¥×¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
952
953 ¤¿¤À¤·¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÃæ¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²Äǽ¤Ç¤¹¤¬¡¢
954 ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
955 </sect1>
956 <sect1>¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¤ÎÏ¢·È<label id="address-combo">
957 <p>
958 <ref id="message-create" name="¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®">²èÌ̤ǡ¢
959 <itemize>
960 <item>¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç"¥Ä¡¼¥ë¡ä¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
961 <item>"¥¢¥É¥ì¥¹"¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯
962 </itemize>
963 ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢²èÌ̤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢
964 ¤½¤³¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤òÁªÂò¤·¤Æ"°¸Àè"(¤¢¤ë¤¤¤Ï"To:"), "Cc:", "Bcc:"¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤Ð
965 ¤½¤ì¤¾¤ì°¸Àè, Cc, Bcc¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤¹¡£
966
967 Ê£¿ôÁªÂò¤·¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤ÆƱ»þ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÄɲ乤뤳¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¤·¡¢
968 °ìÅÙ3¤Ä¤Î¤É¤ì¤«¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¸å¤Þ¤¿Ê̤Υ¢¥É¥ì¥¹¤òÁªÂò¤·¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤Ð
969 Á°¤ËÄɲä·¤¿¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¼¡¤ËÁªÂò¤·¤¿¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤¹¡£
970 </sect1>
971 </sect>
972 <sect>¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿¶¤êʬ¤±
973 <sect1>¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê<label id="filtering-config">
974 <p>
975 <ref id="general-config-open" name="Á´È̤ÎÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤­">¡¢
976 ¿¶¤êʬ¤±¥¿¥Ö¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
977 ¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òÀßÄꤷ¤¿¸å¡¢OK¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£
978 <sect2>¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ÎÅÐÏ¿
979 <p>
980 ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ë¡¼¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç(¿·µ¬)¤òÁªÂò¤·¡¢
981 "¥Ø¥Ã¥À"¤Î¤È¤³¤í¤Ç¿¶¤êʬ¤±Âоݤˤ·¤¿¤¤¥Ø¥Ã¥À¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
982 ¤³¤Î¤È¤­¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤Þ¤¹¤¬¡¢
983 ¼êÆ°¤ÇÆþÎϤ·¤ÆǤ°Õ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤뤳¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
984
985 ¤½¤Î¸å¡¢¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¡¢½Ò¸ì¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
986
987 ¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¤ÄÀßÄꤷ¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢±é»»»Ò¤òÁªÂò¤·¡¢¤½¤ÎÉôʬ¤Ë¾å¤Îºî¶È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
988 ÀßÄꤷ¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÆþÎϤ·¤Ê¤¤¤Ç¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
989
990 ¤½¤Î¸å¡¢¿¶¤êʬ¤±Àè¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢¼õ¿®¤·¤Ê¤¤¤òÁªÂò¤·¤¿¸å¡¢
991 ÅÐÏ¿¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£
992
993 "¼õ¿®¤·¤Ê¤¤"¤ÏSylpheed¤Ç¤Ï¼õ¿®¤µ¤ì¤º¡¢¥µ¡¼¥Ð¤Ë¤â»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
994 </sect2>
995 <sect2>¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ÎÃÖ´¹
996 <p>
997 ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ë¡¼¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤«¤éÊѹ¹¤·¤¿¤¤¥ë¡¼¥ë¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
998 ¤¹¤ë¤È¾å¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬Ëä¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢Êѹ¹¤·¤¿¤¤Éôʬ¤òÊѹ¹¤·¡¢
999 ˺¤ì¤º¤Ë"ÃÖ´¹"¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1000 </sect2>
1001 <sect2>¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤Îºï½ü
1002 <p>
1003 ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ë¡¼¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤«¤éºï½ü¤·¤¿¤¤¥ë¡¼¥ë¤òÁªÂò¤·¡¢
1004 ºï½ü¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£
1005 </sect2>
1006 </sect1>
1007 <sect1>¿¶¤êʬ¤±¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï
1008 <p>
1009 <sect2>¼«Æ°Åª¤Ë¿¶¤êʬ¤±¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï
1010 <p>
1011 ¼«Æ°Åª¤Ë¿¶¤êʬ¤±¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î
1012 <ref id="Account-Config" name="¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê">¤Ç¡¢
1013 ¼õ¿®¥¿¥Ö¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼õ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë¡×¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
1014 </sect2>
1015 <sect2>³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¿¶¤êʬ¤±¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï
1016 <p>
1017 ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î"¥µ¥Þ¥ê¡ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë"¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
1018 ÀßÄꤵ¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤ò¸µ¤Ë¿¶¤êʬ¤±¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1019 </sect2>
1020 </sect1>
1021 </sect>
1022 <sect>¾¥á¡¼¥ë(¥á¡¼¥ëÊݸ·Á¼°)¤«¤éSylpheed(MH¥Õ¥©¥ë¥À·Á¼°)¤Ø¤Î°Ü¹Ô
1023 <sect1>mbox·Á¼°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼è¤ê¹þ¤ß<label id="mbox-inport">
1024 <p>
1025 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤émbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤òÁªÂò¤·¡¢
1026 ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤mbox·Á¼°¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
1027
1028 ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè¤Ë¤ÏÁªÂò¤·¤¿¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òŸ³«¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤷ
1029 OK¤ò²¡¤»¤Ð¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1030 mbox·Á¼°¤Ï¡¢"mbox"¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¾¤Ë¤âNetscape Messenger¤Î~/nsmail¤Î²¼¤Î¥Õ¥¡
1031 ¥¤¥ë¡¢KMail¤Î~/Mail°Ê²¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëÅù¤Ë¤âÍøÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÍøÍÑ
1032 ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°Ü¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
1033
1034 ¤¿¤À¤·¡¢KMail¤ÏźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÌ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ÅÍͤ¬¤¢¤ë¤é¤·¤¯¡¢
1035 źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Àµ¤·¤¯¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
1036 </sect1>
1037 <sect1>Windows¤Î¥á¡¼¥é(Becky!¤äAL-Mail, Outlook Express4Åù)¤«¤é¤Î°Ü¹Ô
1038 <p>
1039 WindowsÍѥե꡼¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¢¤ë
1040 <url url="http://www.digico-m.com/shin1/" name="MailExp">¤òÍøÍѤ·¤Æ
1041 "ɸ½àUNIX From·Á¼°¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹"¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
1042 ¤½¤Î¸å¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°ÜÆ°¤·¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
1043 <ref id="mbox-inport" name="mbox·Á¼°¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È">¤·¤Þ¤¹¡£
1044 MailExp¤Ï¤È¤Æ¤â¿¤¯¤Î¥á¡¼¥é¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£
1045 <sect1>Outlook Express 5¤Îdbx·Á¼°¤«¤é¤Î°Ü¹Ô
1046 <p>
1047 Outlook Express 5¤Î·Á¼°¤ÏMailExp¤Ç¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç
1048 <url url="http://www02.so-net.ne.jp/~home/oe5conv/" name="OE5Conv">¤òÍøÍѤ·¤Æ
1049 mbox·Á¼°¤Ø¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¸å¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò<ref id="mbox-inport" name="mbox·Á¼°¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È">¤·¤Þ¤¹¡£
1050 </sect1>
1051 <sect1>NMail4(NTool)¤«¤é¤Î°Ü¹Ô
1052 <p>
1053 GTK+/GNOME¤Î¥á¡¼¥é¤Ç¤¢¤ëNmail¤«¤é¤Î°Ü¹Ô¤Ï¡¢
1054 <url url="http://www.enjoy.ne.jp/~gm/program/nmail4tosylpheed/index-ja.html" name="Nmail4 to Sylpheed">¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1055 </sect1>
1056
1057 </sect>
1058 <sect>NetNews¤Î¹ØÆÉ
1059 <p>
1060 <sect1>¥µ¡¼¥Ð¤ÎÄɲᦺï½ü
1061 <p>
1062 <sect2>¥µ¡¼¥Ð¤ÎÄɲÃ<label id="append-news-serv">
1063 <p>
1064 Netnews¤òÆɤà¤Ë¤Ï¥µ¡¼¥Ð¤òSylpheed¤ËÅÐÏ¿¤·¤Þ¤¹¡£
1065 ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Î¡¢"NetNews"¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢"¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤òÄɲÃ"¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
1066 ¤½¤Î¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð̾¤òÆþÎϤ·¤ÆOK¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤ÐÅÐÏ¿´°Î»¤Ç¤¹¡£
1067 ¥µ¡¼¥Ð¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤âÅÐÏ¿¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
1068 </sect2>
1069 <sect2>¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü
1070 <p>
1071 ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ð̾¤Î½ñ¤«¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢
1072 "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü"¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
1073 ¤½¤·¤Æ"¤Ï¤¤"¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢"¢ª"¡¢"Enter"¤ÇÅÐÏ¿¤«¤é¾Ã¤»¤Þ¤¹¡£
1074
1075 ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¾ðÊó¤ÏÉü¸µ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1076 </sect2>
1077 <sect2>¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Ë´Ø¤¹¤ëTips
1078 <p>
1079 ¸½ºß¤ÎSylpheed¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Ë1¤Ä1¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Æ¹Ô¤­¤Þ¤¹¡£
1080 ¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥À¥¤¥ä¥ë¥¢¥Ã¥×´Ä¶­¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¡£
1081
1082 ¤½¤³¤Çleafnode+ ¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¤ªÁ¦¤á¤·¤Þ¤¹¡£
1083 Vine Linux¤Ê¤éVinePlus, Kondara MNU/Linux¤Ê¤éKondara-Zoo,
1084 ¤Ê¤É¤«¤éÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
1085 </sect2>
1086 </sect1>
1087 <sect1>¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ØÆÉ¡¦¹ØÆɲò½ü
1088 <sect2>¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ØÆÉ
1089 <p>
1090 <ref id="append-news-serv" name="¥µ¡¼¥Ð¤ÎÄɲÃ">¤ÇÄɲä·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤ò
1091 ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ç±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½Ð¤·¡¢
1092 "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ØÆÉ"¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1093
1094 ¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë"fj.os.linux"¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎϤ·¤ÆOK¤ò²¡¤»¤Ð¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ìÆɤá¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1095 </sect2>
1096 <sect2>¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ØÆɲò½ü
1097 <p>
1098 ¹ØÆɤÇÄɲä·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½Ð¤·¡¢
1099 "¤Ï¤¤"¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢"¢ª"¡¢"Enter"¤Ç²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
1100
1101 ¤³¤Î¾ì¹ç¤â¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ä̤ÆɾðÊó¤Ï¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1102 </sect2>
1103 </sect1>
1104 <sect1>¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆɤà
1105 <p>
1106 ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢<ref id="read-message" name="¥á¡¼¥ë¤Î±ÜÍ÷">¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸ÊýË¡¤ÇÆɤळ¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
1107
1108 ¤¿¤À¤·¡¢¸½ºß¤ÎSylpheed¤Ç¤Ï¡¢µ­»ö¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
1109 </sect1>
1110 </sect>
1111 <sect>¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º(Á´È̤ÎÀßÄê)
1112 <sect1>Á´È̤ÎÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦<label id="general-config-open">
1113 <p>
1114 Á´È̤ÎÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯¤Ë¤Ï
1115 <itemize>
1116 <item>¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é"ÀßÄê¡äÁ´È̤ÎÀßÄê"
1117 <item>¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤«¤éÀßÄê¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯
1118 </itemize>
1119 ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
1120 </sect1>
1121 <sect1>³Æ¹àÌܤÎÀâÌÀ
1122 <sect2>(¼õ¿®)¥¿¥Ö
1123 <sect3>³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à
1124 <p>
1125 ¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð¡¢
1126 SylpheedËÜÂΤμõ¿®Éô¤ò»ÈÍѤ»¤º¤Ë¤½¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍѤ·¤Æ¼õ¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
1127 </sect3>
1128 <sect3>¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë
1129 <p>
1130 ¥¹¥×¡¼¥ë¤«¤é¼è¤ê¹þ¤à¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð¡¢
1131 "[¥¹¥×¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê]/[¥æ¡¼¥¶Ì¾]"¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
1132 ¼è¤ê¹þ¤ß»þ¤Ë¿¶¤êʬ¤±¤ë¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð¡¢¼è¤ê¹þ¤ß»þ¤Ë¿¶¤êʬ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1133 </sect3>
1134 <sect3>¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
1135 <p>
1136 ̤¼ÂÁõ
1137 </sect3>
1138 <sect3>µ¯Æ°»þ¤Ë¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
1139 <p>
1140 Sylpheedµ¯Æ°»þ¤Ë¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
1141 </sect3>
1142 </sect2>
1143 <sect2>(Á÷¿®¥¿¥Ö)
1144 <p>
1145 <sect3>³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à
1146 <p>
1147 ̤¼ÂÁõ
1148 </p>
1149 </sect3>
1150 <sect3>Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤¨¤ËÊݸ¤¹¤ë
1151 <p>
1152 ÁªÂò¤¹¤ë¤ÈÁ÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤¨¤ËÊݸ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
1153 </sect3>
1154 <sect3>Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤ë
1155 <p>
1156 ÁªÂò¤¹¤ë¤ÈÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
1157 "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"¤Ç¤â¤¦1ÅÙÁ÷¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
1158 </sect3>
1159 <sect3>Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È
1160 <p>
1161 libjconv¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­¡¢
1162 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤È¤­¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
1163
1164 Ä̾ï¤Ï"¼«Æ°ÀßÄê"¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£
1165 ¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ja_JP¤Î¥í¥±¡¼¥ë¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ISO-2022-JP¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1166 ÆüËܸì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ï¡¢"ISO-2022-JP"¤ÎÀßÄê¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
1167
1168 UTF8Åù¤â»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤¬Æɤá¤ë¤È³Îǧ¤Ç¤­¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß
1169 »ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1170 </sect3>
1171 <sect2>(ºîÀ®)¥¿¥Ö
1172 <sect3>°úÍÑ
1173 <p>
1174 °úÍÑÉä¤È°úÍѤηÁ¼°¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£
1175 °úÍÑÉä¤ËÀßÄꤷ¤¿Ê¸»úÎ󤬡¢>¤Ç¡¢
1176 °úÍѤηÁ¼°¤¬
1177 <verb>
1178 On %d
1179 %f wrote:
1180 </verb>
1181 ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç
1182 <verb>
1183 On [ÆüÉÕ]
1184 [º¹½Ð¿Í] wrote:
1185 > ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îʸ¾Ï
1186 > 2¹ÔÌÜ
1187 </verb>
1188 ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë°úÍѤ·¤ÆÊÖ¿®»þ¤Ë°úÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
1189 µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð¡¢%¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ç¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£
1190 ¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÏÁ´È̤ÎÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤Ê¤¤¤ÈÊĤ¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
1191 <itemize>
1192 <item>%d: ÆüÉÕ
1193 <item>%f: º¹½Ð¿Í
1194 <item>%s: ·ï̾
1195 <item>%t: °¸Àè
1196 <item>%i: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID
1197 <item>%%: %
1198 </itemize>
1199 </sect3>
1200 <sect3>½ð̾
1201 <p>
1202 ¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®»þ¤ËºÇ¸å¤ÎÊý¤Ë
1203 ¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1204 <verb>
1205 [¤½¤Î»þ¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤ë½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê]
1206 [³Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¤Î½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë]
1207 </verb>
1208 ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÁÞÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1209 </sect3>
1210 </sect2>
1211 <sect2>(ɽ¼¨)¥¿¥Ö
1212 <p>
1213 ¤³¤³¤Î¹àÌܤÏɽ¼¨¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜÂΤ˱ƶÁ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
1214 <sect3>¥Õ¥©¥ó¥È<label id="font-config">
1215 <p>
1216 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
1217 ²£¤Î"..."¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤Ð¥Õ¥©¥ó¥ÈÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢
1218 ¤¢¤Þ¤ê¤ªÁ¦¤á¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£
1219
1220 ¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëºî¼Ô¤Ï
1221 <verb>
1222 -alias-fixed-medium-r-normal--12-*-*-*-*-*-jisx0208.1983-0
1223 </verb>
1224 ¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜŪ¤Ë¡¢¸ÇÄêÉý¥Õ¥©¥ó¥È¤ËÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤ò¤ªÁ¦¤á¤·¤Þ¤¹¡£
1225 ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄꤹ¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏFAQ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1226 </sect3>
1227 <sect3>¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë
1228 <p>
1229 ÁªÂò¤¹¤ì¤Ð°úÍѤµ¤ì¤¿Éôʬ¤äURL¤ÎÉôʬ¤Î¿§¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢
1230 ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1231 </sect3>
1232 <sect3>¥Ø¥Ã¥À¤Î¹àÌܤòËÝÌõ¤¹¤ë
1233 <p>
1234 From:¤ò°¸Àè: Subject: ¤ò·ï̾:¤Ë¤·¤Æɽ¼¨¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
1235 ¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÀßÄê¹àÌܤ¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1236 </sect3>
1237 <sect3>¥µ¥Þ¥ê¤ò¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¤¹¤ë
1238 <p>
1239 ¥µ¥Þ¥ê¤ò¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
1240 ¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Î"¥µ¥Þ¥ê¡ä¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨", 
1241 "¥µ¥Þ¥ê¡ä¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü"¤ÇÊѹ¹²Äǽ¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤ÇÀßÄꤷ¤Æ¤âξÊý¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1242 </sect3>
1243 <sect3>2¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ô»ú¤ò1¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Çɽ¼¨¤¹¤ë
1244 <p>
1245 ¤³¤ì¤â¹¥¤ß¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢2¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ô»ú¤ò1¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
1246 ̵ÍýÌðÍýɽ¼¨¤ÇÊѹ¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1247 </sect3>
1248 <sect3>º¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï'º¹½Ð¿Í'¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1249 <p>
1250 ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Îº¹½Ð¿Í¥«¥é¥à¤Ç¡¢°¸Àè¿Í¤¬¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¤ÈƱ¤¸¾ì¹ç¡¢
1251 "--> °¸Àè"¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ëɽ¼¨¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
1252 </sect3>
1253 <sect3>¹Ô´Ö¤ò¶õ¤±¤ë
1254 <p>
1255 ÀßÄꤷ¤¿¥Ô¥¯¥»¥ëʬ¹Ô´Ö¤ò¶õ¤±¤Æɽ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
1256 </sect3>
1257 <sect3>¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤ë
1258 <p>
1259 ¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤Æɽ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
1260 </sect3>
1261 <sect3>¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë´Êά¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1262 <p>
1263 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë´Êά¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
1264 ¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢É½¼¨ÆâÍƤϥ½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤ò¤¤¤¸¤ë°Ê³°¤Ç¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
1265 </sect3>
1266 <sect3>¥µ¥Þ¥ê¤Îɽ¼¨¹àÌܤòÀßÄê...
1267 <p>
1268 ¥µ¥Þ¥ê¤Îɽ¼¨¹àÌܤòÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
1269 ¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢É¬Íפʤâ¤Î¤òÁªÂò¤·¤ÆOK¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ´°Î»¤Ç¤¹¡£
1270 </sect3>
1271 </sect2>
1272 <sect2>(¿¶¤êʬ¤±)¥¿¥Ö
1273 <p>
1274 <ref id="filtering-config" name="¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê">¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1275 </sect2>
1276 <sect2>(¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹)¥¿¥Ö
1277 <p>
1278 <sect3>Emacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë
1279 <p>
1280 ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤ò±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¥Ü¥¿¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ç¹¹¿·¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
1281 </sect3>
1282 <sect3>¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯
1283 <p>
1284 ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£
1285 ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¸åEnter¥­¡¼¤äÃæ¥Ü¥¿¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Çɽ¼¨¤ò¹¹¿·¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
1286 ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËÀèƬ¤Î̤ÆɤΥե饰¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
1287 </sect3>
1288 <sect3>½ªÎ»»þ
1289 <p>
1290 ½ªÎ»»þ¤Ë³Îǧ¤¹¤ë¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð¡¢Sylpheed¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¡¢
1291 ËÜÅö¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤É¤¦¤«¼ÁÌ䤷¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£
1292
1293 ½ªÎ»»þ¤Ë¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð¡¢
1294 ½ªÎ»»þ¤Ë¥´¥ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
1295 ¶õ¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð¡¢¿Ò¤Í¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
1296 </sect3>
1297 </sect2>
1298 <sect2>(¤½¤Î¾)¥¿¥Ö
1299 <p>
1300 <sect3>³°Éô¥Ö¥é¥¦¥¶<label id="ext-editor-config">
1301 <p>
1302 ³°Éô¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Þ¤¹¡£
1303 %s¤ÏURI¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëɽ¼¨¤äURI¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
1304 ¤¿¤À¤·¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Înetscape -remote 'openURL(%s,raise)'¤Ç¤Ï¡¢netscape¤¬
1305 ºÇ½é¤«¤éµ¯Æ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Êѹ¹¤ò¤ªÁ¦¤á¤·¤Þ¤¹¡£
1306 </sect3>
1307 <sect3>°õºþ
1308 <p>
1309 °õºþ¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£%s¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1310 hoge < %s | lpr¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥Õ¥£¥ë¥¿¤òÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£
1311 </sect3>
1312 <sect3>³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿
1313 <p>
1314 ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£%s¤Ï°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1315 </sect3>
1316 </sect2>
1317 </sect1>
1318 </sect>
1319
1320 <sect>¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
1321 <p>
1322 <sect1>¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¥ê¥¹¥È<label id="short-cut-key">
1323 <p>
1324 <sect2>°ìÈÌŪ¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼
1325 <p>
1326 <itemize>
1327 <item>Ctrl+x             ÀÚ¤ê¼è¤ê
1328 <item>Ctrl+c             ¥³¥Ô¡¼
1329 <item>Ctrl+v             Å½¤êÉÕ¤±
1330 <item>Ctrl+a             (¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æâ¤Îʸ»ú¤ò)¤¹¤Ù¤Æ¤òÁªÂò
1331 <item>Ctrl+s             ¸¡º÷
1332 <item>Alt+l              ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®
1333 <item>Alt+n              ¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®
1334 <item>Alt+r              ÊÖ¿®
1335 <item>Ctrl+q             °úÍѤ·¤ÆÊÖ¿®
1336 <item>Ctrl+f             Å¾Á÷
1337 <item>Ctrl+h             ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨
1338 <item>Alt+x              (¥Þ¡¼¥¯¤ò)¼Â¹Ô
1339 <item>Alt+u              ºÇ¿·¤Î¾õÂ֤˹¹¿·
1340 <item>Alt+g              Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°
1341 <item>Ctrl+t             ¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨
1342 <item>Ctrl+Shift+t       ¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨²ò½ü
1343 <item>Ctrl+n             ¿Ê¤à
1344 <item>Ctrl+p             Ìá¤ë
1345 <item>Alt+a              ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢
1346 <item>Alt+l              ¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1347 <item>Alt+w              ÊĤ¸¤ë(¸½ºß¤Ç¤Ï½ªÎ»¤ÈƱ¤¸)
1348 <item>Alt+q              Sylpheed¤Î½ªÎ»
1349 </itemize>
1350 </sect2>            
1351 <sect2>1ʸ»ú¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼
1352 <p>
1353 ¼ç¤Ë¡¢Mew/Wanderlust ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
1354 ±ÜÍ÷ÍѤǤÏ","¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï2¤Ä¤È¤â»ÈÍѲġ¢Âçʸ»ú¤Ï¼ç¤ËShift¤ò²¡¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
1355 (CapsLock¤Ç¤â²Ä)
1356 <itemize>
1357 <item>¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼       ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤ò²¼¥¹¥¯¥í¡¼¥ë+¼¡¤Î̤Æɥ᡼¥ë¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×(¥Õ¥©¥ë¥À±Û¤·²Ä)
1358 <item>¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼ ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤ò¾å¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
1359 <item>Delete¥­¡¼         ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤ËƱ¤¸
1360 <item>n,N¥­¡¼            ¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à
1361 <item>p,P¥­¡¼            Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÌá¤ë
1362 <item>v,V¥­¡¼            ¥µ¥Þ¥ê¤À¤±¤Î¥â¡¼¥É¤È¥µ¥Þ¥ê+¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î¥â¡¼¥É¤ÎÀÚÂؤ¨
1363 <item>Return¥­¡¼         1¹Ô¤À¤±²¼¥¹¥¯¥í¡¼¥ë(ɽ¼¨¹¹¿·¤ËÍøÍѲÄ)
1364 <item>Alt+Return         Ìó1¹Ô¤À¤±¾å¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
1365 <item>²¼¥­¡¼             ¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¹¹¿·Ìµ¤·)
1366 <item>¾å¥­¡¼             Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÌá¤ë(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¹¹¿·Ìµ¤·)
1367 <item>+¥­¡¼              ¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò³«¤¯
1368 <item>-¥­¡¼              ¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÊĤ¸¤ë
1369 <item>*¥­¡¼              ¥Þ¡¼¥¯(ÌÜ°õ¤À¤±)¤òÉÕ¤±¤ë
1370 <item>d¥­¡¼              ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë
1371 <item>o¥­¡¼              ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÜÆ°ÀèÁªÂò+°ÜÆ°¤¹¤ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë
1372 <item>u¥­¡¼              ¥Þ¡¼¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë
1373 <item>x¥­¡¼              ³Æ¼ï¥Þ¡¼¥¯¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë
1374 <item>!¥­¡¼              Ì¤Æɤˤ¹¤ë
1375 <item>w¥­¡¼              ¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¯
1376 <item>a¥­¡¼              ÊÖ¿®¤¹¤ë
1377 <item>A¥­¡¼              °úÍѤ·¤ÆÊÖ¿®¤¹¤ë
1378 <item>f,F¥­¡¼            Å¾Á÷¤¹¤ë
1379 <item>y¥­¡¼              ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤¹¤ë
1380 <item>D¥­¡¼              ¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë
1381 <item>º¸, Escape¥­¡¼     ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ø¥Õ¥©¡¼¥«¥¹°ÜÆ°
1382 <item>(źÉÕlist¤Ç)t      ¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨
1383 <item>(źÉÕlist¤Ç)y      Ì¾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ
1384 <item>Q¥­¡¼              Sylpheed¤Î½ªÎ»
1385 </itemize>
1386 </sect2>
1387 <sect2>¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®»þ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼
1388 <p>
1389 <itemize>
1390 <item>Ctrl+m                   ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÄɲÃ
1391 <item>(źÉեꥹ¥È¤Ç)Delete¥­¡¼ ÅºÉÕ¤ò²ò½ü
1392 <item>Ctrl+l                   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ
1393 <item>Ctrl+g                   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ
1394 <item>Alt+s                    ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®
1395 <item>Alt+a                    ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢
1396 <item>Alt+w                    ÊĤ¸¤ë
1397 </itemize>
1398 </sect2>
1399 <sect2>¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ç¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼
1400 <p>
1401 <itemize>
1402 <item>Alt+n              ¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÄɲÃ
1403 <item>Alt+g              ¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºîÀ®
1404 <item>Alt+r              ¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®
1405 <item>Alt+return         ¥¢¥É¥ì¥¹¾ðÊó¤ÎÊÔ½¸
1406 <item>Alt+w              ÊĤ¸¤ë
1407 </itemize>
1408 </sect1>
1409 <sect1>¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È
1410 <p>
1411 ¤³¤³¤Ë&dollar;HOME/.sylpheed/addressbook.xml"¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë
1412 ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
1413
1414 ¥¿¥°¤Ï&lt;Í×ÁÇ̾&gt; Ãæ¿È &lt;/Í×ÁÇ̾&gt;¤Ç¤«¤Ê¤é¤ºÊĤ¸¤Æ¤ª¤¯¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
1415 ÊĤ¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ïͽ´ü¤»¤ÌÆ°ºî¤òµ¯¤³¤¹¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1416
1417 °À­¤Ï&lt;¥¿¥°Ì¾ Â°À­="°À­¤ÎÆâÍÆ"&gt;¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÍøÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
1418 ̵¤Î¾ì¹ç¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£
1419 ÆâÍƤ¢¤ê ¤Ï³«¤­¥¿¥°¤ÈÊĤ¸¥¿¥°¤Î´Ö¤Ë¾ðÊó¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
1420 <sect2>Í×ÁǤβòÀâ
1421 <p>
1422 <sect3>xmlÀë¸À
1423 <p>
1424 EUC-JP¤Î´Á»ú¥³¡¼¥É¤òÍøÍѤ¹¤ëSylpheed¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎºÇ½é¤Î¹Ô¤Ï
1425 <verb>
1426 &lt;?xml version="1.0" encoding="EUC-JP"?&gt;
1427 </verb>
1428 ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
1429 </sect3>
1430 <sect3>addressbook Í×ÁÇ(ɬ¿Ü)
1431 <p>
1432 °À­: Ìµ
1433
1434 addressbook¤ÎÎΰè¤òɽ¤·¤Þ¤¹¡£
1435 Sylpheed¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¾ì¹ç¤Ï2¹ÔÌܤË&lt;addressbook&gt;¤Ç
1436 ºÇ½ª¹Ô¤¬&lt;/addressbook&gt;¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1437 </sect3>
1438 <sect3>common_addressÍ×ÁÇ, personal_addressÍ×ÁÇ(ɬ¿Ü)
1439 <p>
1440 °À­: Ìµ
1441
1442 ¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹¤È¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
1443
1444 addressbookÍ×ÁÇÆâ¤Ë¸ºß²Äǽ¤Ç¤¹¡£
1445 </sect3>
1446 <sect3>folder Í×ÁÇ
1447 <p>
1448 °À­: name(¥Õ¥©¥ë¥À̾)
1449
1450 ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£common_addressÍ×ÁÇ, personal_addressÍ×ÁÇ, folderÍ×ÁÇÆâ¤Ë¸ºß²Äǽ¤Ç¤¹¡£
1451
1452 ¤Þ¤¿¡¢folderÍ×ÁǤÎÃæ¤ËfolderÍ×ÁǤò´Þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
1453 </sect3>
1454 <sect3>group Í×ÁÇ
1455 <p>
1456 °À­: name(¥°¥ë¡¼¥×̾)
1457
1458 ¥°¥ë¡¼¥×̾¤òɽ¤·¤Þ¤¹¡£common_addressÍ×ÁÇ, personal_addressÍ×ÁÇ, folderÍ×ÁÇÆâ¤Ë¸ºß²Äǽ¤Ç¤¹¡£
1459
1460 groupÍ×ÁǤˤÏitemÍ×Áǰʳ°³ÊǼ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
1461 </sect3>
1462 <sect3>item Í×ÁÇ
1463 <p>
1464 °À­: Ìµ
1465
1466 ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¾ðÊó¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
1467
1468 common_addressÍ×ÁÇ, personal_addressÍ×ÁÇ, folderÍ×ÁÇ, groupÍ×ÁÇÆâ¤Ë¸ºß²Äǽ¤Ç¤¹¡£
1469 </sect3>
1470 <sect3>name Í×ÁÇ
1471 <p>
1472 °À­: Ìµ; ÆâÍƤ¢¤ê
1473
1474 ¤½¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¾ðÊó¤Î̾Á°¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
1475
1476 itemÍ×ÁÇÆâ¤Ë¸ºß²Äǽ¤Ç¤¹¡£
1477 </sect3>
1478 <sect3>address Í×ÁÇ
1479 <p>
1480 °À­: Ìµ; ÆâÍƤ¢¤ê
1481
1482 ¤½¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¾ðÊó¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
1483
1484 itemÍ×ÁÇÆâ¤Ë¸ºß²Äǽ¤Ç¤¹¡£
1485 </sect3>
1486 <sect3>remarks Í×ÁÇ
1487 <p>
1488 °À­: Ìµ; ÆâÍƤ¢¤ê
1489
1490 ¤½¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¾ðÊó¤ÎÈ÷¹Í¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
1491 </sect3>
1492 </sect2>
1493 <sect2>¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥µ¥ó¥×¥ë
1494 <p>
1495 °Ê²¼¤Ë¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
1496 <code>
1497 <?xml version="1.0" encoding="EUC-JP"?>
1498 <addressbook>
1499
1500 <common_address>
1501         <group name="¥Æ¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×">
1502                 <item>
1503                         <name>¥Æ¥¹¥È¥¢¥É¥ì¥¹&etago;name>
1504                         <address>testtest@hogheoge.co.jp&etago;address>
1505                         <remarks>¤È¤¯¤Ë¤Ê¤·&etago;remarks>
1506                 &etago;item>
1507         &etago;group>
1508         <item>
1509                 <name>Sylpheed-ML&etago;name>
1510                 <address>sylpheed@silver-forest.com&etago;address>
1511                 <remarks>&etago;remarks>
1512         &etago;item>
1513 &etago;common_address>
1514
1515 <personal_address>
1516         <folder name="¥Æ¥¹¥È¥Õ¥©¥ë¥À">
1517                 <item>
1518                         <name>A¤µ¤ó(²¾Ì¾)&etago;name>
1519                         <address>question_a.toka@dotcom.tokaiu.net.org&etago;address>
1520                         <remarks>&etago;remarks>
1521                 &etago;item>
1522         &etago;folder>
1523 &etago;personal_address>
1524
1525 &etago;addressbook>
1526 </code>
1527 </sect2>
1528 </sect1>
1529 </sect>
1530 <sect>FAQ
1531 <p>
1532 <sect1>¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ì¤ÆɾðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1533 <p>
1534 Q. Sylpheed¤Ç¤ÏƱ¤¸Message¤Î̤ÆɾðÊó¤ò°Û¤Ê¤ë¥Õ¥©¥ë¥À´Ö¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
1535
1536 <p>
1537 A. ¸½ºß¤ÎSylpheed¤Ï̤ÆɾðÊó¤Ï¥Õ¥©¥ë¥Àñ°Ì¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢
1538 ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤´¤È¤Ë̤ÆɾðÊó¤ÏÊѤï¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
1539 </sect1>
1540 <sect1>MSN¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î»ÈÍѤˤĤ¤¤Æ
1541 <p>
1542 Q. »ä¤ÏMSN¤òÍøÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¯ÀßÄꤷ¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¼õ¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
1543
1544 <p>
1545 A. MSN¤ÏÆȼ«¥×¥í¥È¥³¥ë¤òÍøÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏäʤΤǡ¢Sylpheed¤Ç¤ÏÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
1546 ¾ðÊóÄ󶡤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÂбþ¤Ç¤­¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡£
1547 </sect1>
1548 <sect1>¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤Î¥Õ¥©¥ó¥ÈÊѹ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1549 <p>
1550 Q. ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Ï<ref id="font-config" name="Á´È̤ÎÀßÄ꤫¤éÊѹ¹">
1551 ¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥Þ¥ê¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
1552
1553 <p>
1554 A. ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£&dollar;HOME/.sylpheed/gtkrc¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1555 <verb>
1556 style "Sylpheed-Widget-font" {
1557        fontset = "-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-12-*-*-*-*-*-iso8859-1,\
1558                   -alias-fixed-medium-r-normal--12-*-*-*-*-*-jisx0208.1983-0"
1559 }
1560 class "GtkWidget" style "Sylpheed-Widget-font"
1561 </verb>
1562 ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
1563 </sect1>
1564 <sect1>¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ÎÊѹ¹
1565 <p>
1566 Q. ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ÎÊѹ¹¤Ï½ÐÍè¤Þ¤¹¤«?
1567
1568 <p>
1569 A. ¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹àÌܤ˴ؤ·¤Æ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
1570 ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÊѹ¹¤·¤¿¤¤¹àÌܤ˥«¡¼¥½¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÉôʬ¤ÇÊѹ¹¤·¤¿¤¤¥­¡¼¤ò²¡¤»¤Ð¡¢
1571 ³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Backspace¥­¡¼¤ò²¡¤»¤Ð¡¢¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
1572 ¤¿¤À¤·Êѹ¹¤ÏÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
1573 </sect1>
1574
1575 </sect>
1576 <sect>¾ðÊó
1577 <p>
1578 <sect1>Sylpheed ´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
1579 <p>
1580 <sect2>Sylpheed ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëWeb¥µ¥¤¥È
1581 <p>
1582 Sylpheed ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëWeb¥µ¥¤¥È¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢
1583 <url url="http://sylpheed.good-day.net/">
1584 ¤Ç¤¹¡£
1585 <sect2>Sylpheed ºÇ¿·ÈÇÆþ¼êÀè
1586 <p>
1587 <url url="http://sylpheed.good-day.net/sylpheed/">¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
1588
1589 <sect2>rpm¤ÎÆþ¼êÀè
1590 <p>
1591 <url url="http://members.linuxstart.com/~sunnyone/mylinux/sylpheed.html">
1592
1593 ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤ÎRedHat Package Manager(rpm)¤òÍøÍѤ·¤¿Linux Distribution¤ËÂбþ¤Ç¤­¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë
1594 rpm¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎDistributionÍѤΤâ¤Î¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤³¤ì¤òÍøÍѤ·¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
1595 ¿ʬºÇ¿·¤Ç¤¹¡£
1596
1597 ³ÆDistributionÍѤȤ·¤Æ¤Ï¡¢
1598 <url url="http://vinelinux.org/" name="Vine Linux">ÍѤËVine Plus¡¢
1599 <url url="http://www.kondara.org/" name="Kondara MNU/Linux">ÍѤËKondara-Zoo¤Ê¤É¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
1600 </sect2>
1601 <sect2>Debian Package¤ÎÆþ¼êÀè
1602 <p>
1603 Debian JP¤Îwoody-jp¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
1604 </sect2>
1605 <sect2>FreeBSD ports¤ÎÆþ¼êÀè
1606 </sect2>
1607 </sect1>
1608 <sect1>¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È<label id="Sylpheed-ML">
1609 <p>
1610 Sylpheed ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ï good-day.net ¤Ç±¿ÍѤµ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1611
1612 Sylpheed ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´ÈÌŪ¤ÊÏÃÂê¤ò°·¤¦¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£ÆüËܸì
1613 (<url url="sylpheed-jp@good-day.net">) ¤È
1614 ±Ñ¸ì (<url url="sylpheed@good-day.net">) ¤Î2¼ïÎब¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1615
1616 °Ê²¼¤Ï <url url="sylpheed-jp@good-day.net"> ¤òÎã¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ 
1617 <url url="sylpheed@good-day.net"> ¤Î¾ì¹ç¤ÏŬµ¹ÆɤßÂؤ¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ 
1618 (sylpheed-jp ¢ª sylpheed, sylpheed-jp-ctl ¢ª sylpheed-ctl)¡£
1619
1620 <sect2>»²²ÃÊýË¡
1621 <p>
1622
1623 <verb>
1624 subscribe ¤¢¤Ê¤¿¤Î»á̾
1625 </verb>
1626 ¤ÈËÜʸ¤Ë½ñ¤¤¤¿¥á¡¼¥ë¤ò<url url="sylpheed-jp-ctl@good-day.net"> °¸¤ËÁ÷¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1627 ̾Á°¤ÏȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú(¥í¡¼¥Þ»ú)¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1628 ¤Þ¤¿Á´³Ñ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î¥³¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤È¥¨¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1629
1630 ¤½¤Î°ìÅÙ¤á¤ÎÅÐÏ¿¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÂФ·¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º(¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÎã¤Ç¤¹)
1631 <verb>
1632 confirm 84682771 Anne Shirley
1633 </verb>
1634 ¤ò´Þ¤à¡Ø¤³¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤«?¡Ù¤È¤¤¤¦³Îǧ¤òµá¤á¤ë¥á¡¼¥ë¤ò°ì
1635 ÅÙÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
1636 ¤³¤ì¤Ï¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ØÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×Åù¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤Ø¤ÎͽËɺö¤Ç¤¹¡£
1637
1638 ¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ø¤Î»²²Ã³Îǧ¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤È¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢
1639 <verb>
1640 confirm ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É(¿ô»ú) ¤¢¤Ê¤¿¤Î̾Á°
1641 </verb>
1642 ¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò´Þ¤à¥á¡¼¥ë¤ò¤â¤¦°ìÅÙÅÐÏ¿ÍѤΥ¢¥É¥ì¥¹ 
1643 <url url="sylpheed-jp-ctl@good-day.net">
1644 ¤ØÁ÷¿®¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î³Îǧ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤Ê¤·¡¢¥µ¡¼¥Ð¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤òÅÐ
1645 Ï¿¤·¤Þ¤¹¡£
1646
1647 Åê¹ÆÀè¤Ï <url url="sylpheed-jp@good-day.net"> ¤Ç¤¹¡£
1648
1649 Ãí°Õ: ¤â¤·¡¢
1650 <verb>
1651 confirm ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É(¿ô»ú) ¤¢¤Ê¤¿¤Î̾Á°
1652 </verb>
1653 ¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤ÇºÇ½é¤«¤é¤ä¤ê¤Ê¤ª¤·¤¿¤¤
1654 ¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤«¤é¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê
1655 <verb>
1656 subscribe Anne Shirley
1657 </verb>
1658 ¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤«¤é¤ä¤êľ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
1659
1660 <sect2>Âà²ñÊýË¡
1661 <p>
1662 <verb>
1663 unsubscribe
1664 </verb>
1665 ¤ÈËÜʸ¤Ë½ñ¤¤¤¿¥á¡¼¥ë¤ò <url url="sylpheed-jp-ctl@good-day.net"> °¸¤ËÁ÷¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1666
1667 ²áµî¥í¥°¤Ï<url url="http://www.tmtm.org/sylpheed/ml/">¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
1668 </sect1>
1669 <sect1>Anonymous CVS
1670 <p>
1671 Sylpheed¤Î³«È¯¤Ë¤ÏCVS¤¬ÍøÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1672 CVS¤ÎÀâÌÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢
1673 <url url="http://kahori.com/j-cvsbook/">¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥È¤ä½ñÀÒ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1674
1675 CVS¤«¤éºÇ¿·¤ÎSylpheed¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï,
1676 ´Ä¶­ÊÑ¿ôCVSROOT¤Ë:pserver:anonymous@sylpheed.good-day.net:/cvsroot/sylpheed¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
1677 (cvs¤Î-d¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇľÀÜ»ØÄꤹ¤ë¾ì¹ç¤ÏɬÍפ¢¤ê¤Þ¤»¤ó)
1678 <verb>
1679 csh·Ï:
1680         setenv CVSROOT :pserver:anonymous@sylpheed.good-day.net:/cvsroot/sylpheed
1681 sh·Ï(bash¤Ê¤É):
1682         export CVSROOT=':pserver:anonymous@sylpheed.good-day.net:/cvsroot/sylpheed'
1683 </verb>
1684
1685 ¤½¤Î¸å¡¢
1686 <verb>
1687 $ cvs login
1688 CVS password: [enter]
1689 </verb>
1690 ¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Þ¤¹¡£password¤Ï̵¤·¤Ç¤¹¡£
1691
1692 ŬÅö¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
1693 <verb>
1694 $ cvs -z3 checkout sylpheed
1695 </verb>
1696 ¤Ç¥«¥ì¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê°Ê²¼¤Ësylpheed¤È¤¤¤¦¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1697
1698 ºÇ¿·¤Î¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
1699 <verb>
1700 $ cvs -z3 update
1701 </verb>
1702 ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1703
1704 </sect1>
1705 <sect>¤³¤Îʸ½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1706 <sect1>Copyright notice
1707 <p>
1708 Copyright (C) 2000 Yoichi Imai &lt;yoichi@silver-forest.com&gt;, All rights reserved.
1709 ¤³¤Îʸ½ñ¤ÎÃøºî¸¢¤Ïº£°æ ÍÛ°ì &lt;yoichi@silver-forest.com&gt; ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1710
1711 ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Free Software Foundation¤¬¸øɽ¤·¤¿GNU General Public License¤Îversion 2
1712 °¿¤Ï¤½¤ì°Ê¹ß¤Î³Æ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤·¡¢¤½¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Äê¤á¤ë¾ò¹à¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ
1713 ËÜʸ½ñ¤òºÆÈÒÉÛ¤Þ¤¿¤ÏÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
1714
1715 ¤³¤Îʸ½ñ¤ÏÍ­ÍѤȤϻפ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÒÉۤˤ¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»Ô¾ìÀ­µÚ¤ÓÆÃÄêÌÜŪŬ¹çÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î
1716 °ÅÌÛ¤ÎÊݾڤò´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÊݾڤâ¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
1717 ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏGNU General Public License version 2¤ò¤ªÆɤߤ¯¤À¤µ¤¤¡£
1718
1719 ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤È°ì½ï¤ËGNU °ìÈ̸øÍ­»ÈÍѵöÂú¤Î¼Ì¤·¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤
1720 ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,
1721 Cambridge, MA 02139, USA ¤Ø¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1722
1723 <sect1>GNU General Public License 
1724 <p>
1725 <verb>
1726                     GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
1727                        Version 2, June 1991
1728
1729  Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
1730  59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
1731  Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
1732  of this license document, but changing it is not allowed.
1733
1734                             Preamble
1735
1736   The licenses for most software are designed to take away your
1737 freedom to share and change it.  By contrast, the GNU General Public
1738 License is intended to guarantee your freedom to share and change free
1739 software--to make sure the software is free for all its users.  This
1740 General Public License applies to most of the Free Software
1741 Foundation's software and to any other program whose authors commit to
1742 using it.  (Some other Free Software Foundation software is covered by
1743 the GNU Library General Public License instead.)  You can apply it to
1744 your programs, too.
1745
1746   When we speak of free software, we are referring to freedom, not
1747 price.  Our General Public Licenses are designed to make sure that you
1748 have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
1749 this service if you wish), that you receive source code or can get it
1750 if you want it, that you can change the software or use pieces of it
1751 in new free programs; and that you know you can do these things.
1752
1753   To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
1754 anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
1755 These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
1756 distribute copies of the software, or if you modify it.
1757
1758   For example, if you distribute copies of such a program, whether
1759 gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
1760 you have.  You must make sure that they, too, receive or can get the
1761 source code.  And you must show them these terms so they know their
1762 rights.
1763
1764   We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and
1765 (2) offer you this license which gives you legal permission to copy,
1766 distribute and/or modify the software.
1767
1768   Also, for each author's protection and ours, we want to make certain
1769 that everyone understands that there is no warranty for this free
1770 software.  If the software is modified by someone else and passed on, we
1771 want its recipients to know that what they have is not the original, so
1772 that any problems introduced by others will not reflect on the original
1773 authors' reputations.
1774
1775   Finally, any free program is threatened constantly by software
1776 patents.  We wish to avoid the danger that redistributors of a free
1777 program will individually obtain patent licenses, in effect making the
1778 program proprietary.  To prevent this, we have made it clear that any
1779 patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
1780
1781   The precise terms and conditions for copying, distribution and
1782 modification follow.
1783
1784                     GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
1785    TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
1786
1787   0. This License applies to any program or other work which contains
1788 a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed
1789 under the terms of this General Public License.  The "Program", below,
1790 refers to any such program or work, and a "work based on the Program"
1791 means either the Program or any derivative work under copyright law:
1792 that is to say, a work containing the Program or a portion of it,
1793 either verbatim or with modifications and/or translated into another
1794 language.  (Hereinafter, translation is included without limitation in
1795 the term "modification".)  Each licensee is addressed as "you".
1796
1797 Activities other than copying, distribution and modification are not
1798 covered by this License; they are outside its scope.  The act of
1799 running the Program is not restricted, and the output from the Program
1800 is covered only if its contents constitute a work based on the
1801 Program (independent of having been made by running the Program).
1802 Whether that is true depends on what the Program does.
1803
1804   1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's
1805 source code as you receive it, in any medium, provided that you
1806 conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate
1807 copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the
1808 notices that refer to this License and to the absence of any warranty;
1809 and give any other recipients of the Program a copy of this License
1810 along with the Program.
1811
1812 You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and
1813 you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
1814
1815   2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion
1816 of it, thus forming a work based on the Program, and copy and
1817 distribute such modifications or work under the terms of Section 1
1818 above, provided that you also meet all of these conditions:
1819
1820     a) You must cause the modified files to carry prominent notices
1821     stating that you changed the files and the date of any change.
1822
1823     b) You must cause any work that you distribute or publish, that in
1824     whole or in part contains or is derived from the Program or any
1825     part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third
1826     parties under the terms of this License.
1827
1828     c) If the modified program normally reads commands interactively
1829     when run, you must cause it, when started running for such
1830     interactive use in the most ordinary way, to print or display an
1831     announcement including an appropriate copyright notice and a
1832     notice that there is no warranty (or else, saying that you provide
1833     a warranty) and that users may redistribute the program under
1834     these conditions, and telling the user how to view a copy of this
1835     License.  (Exception: if the Program itself is interactive but
1836     does not normally print such an announcement, your work based on
1837     the Program is not required to print an announcement.)
1838
1839 These requirements apply to the modified work as a whole.  If
1840 identifiable sections of that work are not derived from the Program,
1841 and can be reasonably considered independent and separate works in
1842 themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
1843 sections when you distribute them as separate works.  But when you
1844 distribute the same sections as part of a whole which is a work based
1845 on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of
1846 this License, whose permissions for other licensees extend to the
1847 entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
1848
1849 Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
1850 your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
1851 exercise the right to control the distribution of derivative or
1852 collective works based on the Program.
1853
1854 In addition, mere aggregation of another work not based on the Program
1855 with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of
1856 a storage or distribution medium does not bring the other work under
1857 the scope of this License.
1858
1859   3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it,
1860 under Section 2) in object code or executable form under the terms of
1861 Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
1862
1863     a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable
1864     source code, which must be distributed under the terms of Sections
1865     1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
1866
1867     b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
1868     years, to give any third party, for a charge no more than your
1869     cost of physically performing source distribution, a complete
1870     machine-readable copy of the corresponding source code, to be
1871     distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
1872     customarily used for software interchange; or,
1873
1874     c) Accompany it with the information you received as to the offer
1875     to distribute corresponding source code.  (This alternative is
1876     allowed only for noncommercial distribution and only if you
1877     received the program in object code or executable form with such
1878     an offer, in accord with Subsection b above.)
1879
1880 The source code for a work means the preferred form of the work for
1881 making modifications to it.  For an executable work, complete source
1882 code means all the source code for all modules it contains, plus any
1883 associated interface definition files, plus the scripts used to
1884 control compilation and installation of the executable.  However, as a
1885 special exception, the source code distributed need not include
1886 anything that is normally distributed (in either source or binary
1887 form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
1888 operating system on which the executable runs, unless that component
1889 itself accompanies the executable.
1890
1891 If distribution of executable or object code is made by offering
1892 access to copy from a designated place, then offering equivalent
1893 access to copy the source code from the same place counts as
1894 distribution of the source code, even though third parties are not
1895 compelled to copy the source along with the object code.
1896
1897   4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program
1898 except as expressly provided under this License.  Any attempt
1899 otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is
1900 void, and will automatically terminate your rights under this License.
1901 However, parties who have received copies, or rights, from you under
1902 this License will not have their licenses terminated so long as such
1903 parties remain in full compliance.
1904
1905   5. You are not required to accept this License, since you have not
1906 signed it.  However, nothing else grants you permission to modify or
1907 distribute the Program or its derivative works.  These actions are
1908 prohibited by law if you do not accept this License.  Therefore, by
1909 modifying or distributing the Program (or any work based on the
1910 Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and
1911 all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
1912 the Program or works based on it.
1913
1914   6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the
1915 Program), the recipient automatically receives a license from the
1916 original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to
1917 these terms and conditions.  You may not impose any further
1918 restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
1919 You are not responsible for enforcing compliance by third parties to
1920 this License.
1921
1922   7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
1923 infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
1924 conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
1925 otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
1926 excuse you from the conditions of this License.  If you cannot
1927 distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
1928 License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
1929 may not distribute the Program at all.  For example, if a patent
1930 license would not permit royalty-free redistribution of the Program by
1931 all those who receive copies directly or indirectly through you, then
1932 the only way you could satisfy both it and this License would be to
1933 refrain entirely from distribution of the Program.
1934
1935 If any portion of this section is held invalid or unenforceable under
1936 any particular circumstance, the balance of the section is intended to
1937 apply and the section as a whole is intended to apply in other
1938 circumstances.
1939
1940 It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
1941 patents or other property right claims or to contest validity of any
1942 such claims; this section has the sole purpose of protecting the
1943 integrity of the free software distribution system, which is
1944 implemented by public license practices.  Many people have made
1945 generous contributions to the wide range of software distributed
1946 through that system in reliance on consistent application of that
1947 system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
1948 to distribute software through any other system and a licensee cannot
1949 impose that choice.
1950
1951 This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
1952 be a consequence of the rest of this License.
1953
1954   8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
1955 certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
1956 original copyright holder who places the Program under this License
1957 may add an explicit geographical distribution limitation excluding
1958 those countries, so that distribution is permitted only in or among
1959 countries not thus excluded.  In such case, this License incorporates
1960 the limitation as if written in the body of this License.
1961
1962   9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions
1963 of the General Public License from time to time.  Such new versions will
1964 be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
1965 address new problems or concerns.
1966
1967 Each version is given a distinguishing version number.  If the Program
1968 specifies a version number of this License which applies to it and "any
1969 later version", you have the option of following the terms and conditions
1970 either of that version or of any later version published by the Free
1971 Software Foundation.  If the Program does not specify a version number of
1972 this License, you may choose any version ever published by the Free Software
1973 Foundation.
1974
1975   10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
1976 programs whose distribution conditions are different, write to the author
1977 to ask for permission.  For software which is copyrighted by the Free
1978 Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes
1979 make exceptions for this.  Our decision will be guided by the two goals
1980 of preserving the free status of all derivatives of our free software and
1981 of promoting the sharing and reuse of software generally.
1982
1983                             NO WARRANTY
1984
1985   11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
1986 FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.  EXCEPT WHEN
1987 OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
1988 PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
1989 OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
1990 MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE ENTIRE RISK AS
1991 TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.  SHOULD THE
1992 PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
1993 REPAIR OR CORRECTION.
1994
1995   12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
1996 WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
1997 REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
1998 INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING
1999 OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED
2000 TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
2001 YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
2002 PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
2003 POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
2004
2005                      END OF TERMS AND CONDITIONS
2006
2007         Appendix: How to Apply These Terms to Your New Programs
2008
2009   If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
2010 possible use to the public, the best way to achieve this is to make it
2011 free software which everyone can redistribute and change under these terms.
2012
2013   To do so, attach the following notices to the program.  It is safest
2014 to attach them to the start of each source file to most effectively
2015 convey the exclusion of warranty; and each file should have at least
2016 the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
2017
2018     <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
2019     Copyright (C) 19yy  <name of author>
2020
2021     This program is free software; you can redistribute it and/or modify
2022     it under the terms of the GNU General Public License as published by
2023     the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
2024     (at your option) any later version.
2025
2026     This program is distributed in the hope that it will be useful,
2027     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
2028     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
2029     GNU General Public License for more details.
2030
2031     You should have received a copy of the GNU General Public License
2032     along with this program; if not, write to the Free Software
2033     Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
2034
2035 Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
2036
2037 If the program is interactive, make it output a short notice like this
2038 when it starts in an interactive mode:
2039
2040     Gnomovision version 69, Copyright (C) 19yy name of author
2041     Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
2042     This is free software, and you are welcome to redistribute it
2043     under certain conditions; type `show c' for details.
2044
2045 The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate
2046 parts of the General Public License.  Of course, the commands you use may
2047 be called something other than `show w' and `show c'; they could even be
2048 mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
2049
2050 You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
2051 school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
2052 necessary.  Here is a sample; alter the names:
2053
2054   Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
2055   `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
2056
2057   <signature of Ty Coon>, 1 April 1989
2058   Ty Coon, President of Vice
2059
2060 This General Public License does not permit incorporating your program into
2061 proprietary programs.  If your program is a subroutine library, you may
2062 consider it more useful to permit linking proprietary applications with the
2063 library.  If this is what you want to do, use the GNU Library General
2064 Public License instead of this License.
2065 </verb>
2066 </sect1>
2067 <sect1>¤³¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ÎºÇ¿·ÈǤÎÆþ¼êÀè
2068 <p>
2069 ºÇ¿·ÈǤÏ,
2070 <url url="http://members.linuxstart.com/~sunnyone/sylpheed-doc/">
2071 ¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
2072
2073 ¤Þ¤¿
2074 <url url="http://members.linuxstart.com/~sunnyone/sylpheed-doc/sylpheed-doc.tar.bz2">
2075 ¤è¤êºÇ¿·ÈǤΥ¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
2076 </sect1>
2077 <sect1>¤ª¤ï¤ê¤Ë
2078 <p>
2079 ¤³¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤òÆɤó¤Ç, 
2080 ¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«, ¤È¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é,
2081 <htmlurl url="mailto:yoichi@silver-forest.com" name="yoichi@silver-forest.com">
2082 ¤Ø¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
2083
2084 ¤Þ¤¿, Copyright notice¤Çµö²Ä¤ÏɬÍפ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Èɽµ­¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢
2085 Linux distribution¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É, Èæ³ÓŪ¿¿ô¤Î¿Í¤ËÆɤޤì¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
2086 »ö¸å¤Ç·ë¹½¤Ç¤¹¤Î¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Îʸ½ñ¤Î´°À®ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2087
2088 ËÝÌõ¤Ê¤É¤â´¿·Þ¤Ç¤¹¡£
2089 <sect1>¹¹¿·ÍúÎò
2090 <p>
2091 <verb>
2092 2000-08-06      Yoichi Imai <yoichi@silver-forest.com>
2093         * Version 0.1
2094         * ¹¹¿·ÍúÎò¤òÄɲÃ
2095         * ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òGPL2¤ËÊѹ¹
2096 2000-08-06      Yoichi Imai <yoichi@silver-forest.com>
2097         * Version 0.1.2
2098         * KMail¤ÎÃí°Õ½ñ¤­¤òÄɲÃ
2099         * ¶çÅÀ¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤òÊѹ¹
2100
2101 2000-09-13      Yoichi Imai <yoichi@silver-forest.com>
2102         * Version 0.1.3
2103         * ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®Éôʬ¤òµ­½Ò
2104         * ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¤ÇCc, Bcc, Reply-To¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¼«Æ°»ØÄê¤Îµ­½Ò
2105
2106 2000-09-27      Yoichi Imai <yoichi@silver-forest.com>
2107         * Version 0.2
2108         * Hiro's page¤òÊѹ¹
2109         * imlib, faces¤ÎÃí°Õ½ñ¤­¤òÄɲÃ
2110         * sylpheed/devel¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ­½Ò¤òºï½ü
2111         * cvs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ­½Ò
2112         * ¥¿¥°->Í×ÁÇ
2113         * ¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê
2114         * Á´È̤ÎÀßÄê
2115         * FAQ¤Ëgtkrc¤ÎÀßÄê, ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¤ÎÊѹ¹¤òÄɲÃ
2116         * µ¡Ç½¤òÄɲÃ
2117         * Æ°ºî³Îǧ´Ä¶­¤òÄɲÃ
2118         * ¤Ê¤·(¥í¡¼¥«¥ë)¤òÄɲÃ
2119         * ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤Î»È¤¤Êý¤òµ­½Ò
2120 2000-09-27      Yoichi Imai <yoichi@silver-forest.com>
2121         * Version 0.2.1
2122         * ¼õ¿®»þ¤Îtypo¤ò½¤Àµ
2123         * ctrl+n,p
2124         * &dollar;HOME
2125 2000-11-09      Yoichi Imai <yoichi@silver-forest.com>
2126         * Version 0.2.2
2127         * ML¤Î°ÆÆâ¤òÊѹ¹
2128         * ChangeLog¤Î·Á¼°¤òÊѹ¹
2129 </verb>
2130 </sect1> 
2131 </sect>
2132 </article>