2004-12-04 [paul] 0.9.12cvs182.1
[claws.git] / doc / manual / ja / sylpheed.html
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
2 <HTML>
3 <HEAD>
4  <META NAME="GENERATOR" CONTENT="LinuxDoc-Tools 0.9.21">
5  <TITLE>Sylpheed User's Manual</TITLE>
6  <LINK HREF="sylpheed-1.html" REL=next>
7
8
9 </HEAD>
10 <BODY>
11 <A HREF="sylpheed-1.html">¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸</A>
12 Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸
13 Ìܼ¡¤Ø
14 <HR>
15 <H1>Sylpheed User's Manual</H1>
16
17     
18 <H2>Yoichi Imai &lt;yoichi@silver-forest.com&gt;
19     </H2>
20 <HR>
21 <EM>       Sylpheed User's Manual for Sylpheed-1.0.0 version 0.5.1
22     </EM>
23 <HR>
24 <P>
25 <H2><A NAME="toc1">1.</A> <A HREF="sylpheed-1.html">¤³¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</A></H2>
26
27 <UL>
28 <LI><A NAME="toc1.1">1.1</A> <A HREF="sylpheed-1.html#ss1.1">¤³¤Îʸ½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</A>
29 <LI><A NAME="toc1.2">1.2</A> <A HREF="sylpheed-1.html#ss1.2">ÂоݤȤ¹¤ëÀßÄê</A>
30 <LI><A NAME="toc1.3">1.3</A> <A HREF="sylpheed-1.html#ss1.3">¥é¥¤¥»¥ó¥¹</A>
31 <LI><A NAME="toc1.4">1.4</A> <A HREF="sylpheed-1.html#ss1.4">¤³¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ÎºÇ¿·ÈǤÎÆþ¼êÀè</A>
32 </UL>
33 <P>
34 <H2><A NAME="toc2">2.</A> <A HREF="sylpheed-2.html">Sylpheed¤È¤Ï</A></H2>
35
36 <UL>
37 <LI><A NAME="toc2.1">2.1</A> <A HREF="sylpheed-2.html#ss2.1">Sylpheed ¤È¤Ï</A>
38 <LI><A NAME="toc2.2">2.2</A> <A HREF="sylpheed-2.html#ss2.2">¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹</A>
39 <LI><A NAME="toc2.3">2.3</A> <A HREF="sylpheed-2.html#ss2.3">¼ç¤Êµ¡Ç½</A>
40 <LI><A NAME="toc2.4">2.4</A> <A HREF="sylpheed-2.html#ss2.4">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´ÉÍýÊý¼°</A>
41 <LI><A NAME="toc2.5">2.5</A> <A HREF="sylpheed-2.html#ss2.5">¼Â¸½Í½Äê¤Îµ¡Ç½</A>
42 </UL>
43 <P>
44 <H2><A NAME="toc3">3.</A> <A HREF="sylpheed-3.html">¤Þ¤ººÇ½é¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤«</A></H2>
45
46 <UL>
47 <LI><A NAME="toc3.1">3.1</A> <A HREF="sylpheed-3.html#ss3.1">Sylpheed¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</A>
48 <LI><A NAME="toc3.2">3.2</A> <A HREF="sylpheed-3.html#ss3.2">Sylpheed¤Î»È¤¤Êý</A>
49 </UL>
50 <P>
51 <H2><A NAME="toc4">4.</A> <A HREF="sylpheed-4.html">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</A></H2>
52
53 <UL>
54 <LI><A NAME="toc4.1">4.1</A> <A HREF="sylpheed-4.html#ss4.1">ɬÍפʴĶ­</A>
55 <LI><A NAME="toc4.2">4.2</A> <A HREF="sylpheed-4.html#ss4.2">Æ°ºî³Îǧ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶­</A>
56 <LI><A NAME="toc4.3">4.3</A> <A HREF="sylpheed-4.html#ss4.3">´ðËÜŪ¤ÊinstallÊýË¡</A>
57 <LI><A NAME="toc4.4">4.4</A> <A HREF="sylpheed-4.html#ss4.4">rpm¤ò»ÈÍѤ·¤¿Linux Distribution¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</A>
58 <LI><A NAME="toc4.5">4.5</A> <A HREF="sylpheed-4.html#ss4.5">Debian GNU/Linux¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</A>
59 <LI><A NAME="toc4.6">4.6</A> <A HREF="sylpheed-4.html#ss4.6">FreeBSD¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</A>
60 </UL>
61 <P>
62 <H2><A NAME="toc5">5.</A> <A HREF="sylpheed-5.html">µ¯Æ°¤È½ªÎ»</A></H2>
63
64 <UL>
65 <LI><A NAME="toc5.1">5.1</A> <A HREF="sylpheed-5.html#ss5.1">Sylpheed¤Îµ¯Æ°</A>
66 <LI><A NAME="toc5.2">5.2</A> <A HREF="sylpheed-5.html#ss5.2">Sylpheed¤Î½ªÎ»</A>
67 </UL>
68 <P>
69 <H2><A NAME="toc6">6.</A> <A HREF="sylpheed-6.html">Sylpheed¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Î̾¾Î</A></H2>
70
71 <UL>
72 <LI><A NAME="toc6.1">6.1</A> <A HREF="sylpheed-6.html#ss6.1">¥á¥Ë¥å¡¼</A>
73 <LI><A NAME="toc6.2">6.2</A> <A HREF="sylpheed-6.html#ss6.2">¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼</A>
74 <LI><A NAME="toc6.3">6.3</A> <A HREF="sylpheed-6.html#ss6.3">¥À¥¤¥¢¥í¥°</A>
75 <LI><A NAME="toc6.4">6.4</A> <A HREF="sylpheed-6.html#ss6.4">¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼</A>
76 <LI><A NAME="toc6.5">6.5</A> <A HREF="sylpheed-6.html#ss6.5">¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼</A>
77 <LI><A NAME="toc6.6">6.6</A> <A HREF="sylpheed-6.html#ss6.6">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼</A>
78 <LI><A NAME="toc6.7">6.7</A> <A HREF="sylpheed-6.html#ss6.7">¥¢¥«¥¦¥ó¥È</A>
79 </UL>
80 <P>
81 <H2><A NAME="toc7">7.</A> <A HREF="sylpheed-7.html">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î±ÜÍ÷</A></H2>
82
83 <UL>
84 <LI><A NAME="toc7.1">7.1</A> <A HREF="sylpheed-7.html#ss7.1">ÁªÂò</A>
85 <LI><A NAME="toc7.2">7.2</A> <A HREF="sylpheed-7.html#ss7.2">¥á¡¼¥ë¤ò¸«¤ë</A>
86 <LI><A NAME="toc7.3">7.3</A> <A HREF="sylpheed-7.html#ss7.3">ɽ¼¨¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÜÆ°</A>
87 <LI><A NAME="toc7.4">7.4</A> <A HREF="sylpheed-7.html#ss7.4">Æɤà¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò¤¹¤ë</A>
88 <LI><A NAME="toc7.5">7.5</A> <A HREF="sylpheed-7.html#ss7.5">źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸«¤ë</A>
89 <LI><A NAME="toc7.6">7.6</A> <A HREF="sylpheed-7.html#ss7.6">¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¿­½Ì</A>
90 <LI><A NAME="toc7.7">7.7</A> <A HREF="sylpheed-7.html#ss7.7">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Áàºî(°ÜÆ°¡¢ºï½üÅù)</A>
91 <LI><A NAME="toc7.8">7.8</A> <A HREF="sylpheed-7.html#ss7.8">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æâ¤ÎURL</A>
92 </UL>
93 <P>
94 <H2><A NAME="toc8">8.</A> <A HREF="sylpheed-8.html">¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê</A></H2>
95
96 <UL>
97 <LI><A NAME="toc8.1">8.1</A> <A HREF="sylpheed-8.html#ss8.1">¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®</A>
98 <LI><A NAME="toc8.2">8.2</A> <A HREF="sylpheed-8.html#ss8.2">³Æ¹àÌܤÎÀâÌÀ</A>
99 <LI><A NAME="toc8.3">8.3</A> <A HREF="sylpheed-8.html#ss8.3">¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊѹ¹</A>
100 <LI><A NAME="toc8.4">8.4</A> <A HREF="sylpheed-8.html#ss8.4">¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê</A>
101 <LI><A NAME="toc8.5">8.5</A> <A HREF="sylpheed-8.html#ss8.5">¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸</A>
102 </UL>
103 <P>
104 <H2><A NAME="toc9">9.</A> <A HREF="sylpheed-9.html">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®</A></H2>
105
106 <UL>
107 <LI><A NAME="toc9.1">9.1</A> <A HREF="sylpheed-9.html#ss9.1">Sylpheed¤ÎPOP¼õ¿®µ¡Ç½¤ò»È¤¦¾ì¹ç</A>
108 <LI><A NAME="toc9.2">9.2</A> <A HREF="sylpheed-9.html#ss9.2">fetchmail¤Ê¤É¤Î³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç</A>
109 </UL>
110 <P>
111 <H2><A NAME="toc10">10.</A> <A HREF="sylpheed-10.html">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®</A></H2>
112
113 <UL>
114 <LI><A NAME="toc10.1">10.1</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.1">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿·µ¬ºîÀ®</A>
115 <LI><A NAME="toc10.2">10.2</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.2">½ð̾¤ÎÁÞÆþ</A>
116 <LI><A NAME="toc10.3">10.3</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.3">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®</A>
117 <LI><A NAME="toc10.4">10.4</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.4">Áð¹Æ</A>
118 <LI><A NAME="toc10.5">10.5</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.5">źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë</A>
119 <LI><A NAME="toc10.6">10.6</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.6">¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁÞÆþ</A>
120 <LI><A NAME="toc10.7">10.7</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.7">¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ÎÍøÍÑ</A>
121 <LI><A NAME="toc10.8">10.8</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.8">³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÎÍøÍÑ</A>
122 <LI><A NAME="toc10.9">10.9</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.9">ÀÞ¤êÊÖ¤·</A>
123 <LI><A NAME="toc10.10">10.10</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.10">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë</A>
124 <LI><A NAME="toc10.11">10.11</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.11">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´°÷¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë</A>
125 <LI><A NAME="toc10.12">10.12</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.12">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë</A>
126 <LI><A NAME="toc10.13">10.13</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.13">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë</A>
127 <LI><A NAME="toc10.14">10.14</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.14">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òžÁ÷¤¹¤ë</A>
128 <LI><A NAME="toc10.15">10.15</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.15">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤ÆžÁ÷¤¹¤ë</A>
129 <LI><A NAME="toc10.16">10.16</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.16">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼ê¤ò²Ã¤¨¤º¤ËžÁ÷¤¹¤ë</A>
130 </UL>
131 <P>
132 <H2><A NAME="toc11">11.</A> <A HREF="sylpheed-11.html">¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢</A></H2>
133
134 <UL>
135 <LI><A NAME="toc11.1">11.1</A> <A HREF="sylpheed-11.html#ss11.1">¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÅÐÏ¿¡¦ºï½ü</A>
136 <LI><A NAME="toc11.2">11.2</A> <A HREF="sylpheed-11.html#ss11.2">¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥°¥ë¡¼¥×</A>
137 <LI><A NAME="toc11.3">11.3</A> <A HREF="sylpheed-11.html#ss11.3">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¤ÎÏ¢·È</A>
138 </UL>
139 <P>
140 <H2><A NAME="toc12">12.</A> <A HREF="sylpheed-12.html">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿¶¤êʬ¤±</A></H2>
141
142 <UL>
143 <LI><A NAME="toc12.1">12.1</A> <A HREF="sylpheed-12.html#ss12.1">¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê</A>
144 <LI><A NAME="toc12.2">12.2</A> <A HREF="sylpheed-12.html#ss12.2">¿¶¤êʬ¤±¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï</A>
145 </UL>
146 <P>
147 <H2><A NAME="toc13">13.</A> <A HREF="sylpheed-13.html">¾¥á¡¼¥ë(¥á¡¼¥ëÊݸ·Á¼°)¤«¤éSylpheed(MH¥Õ¥©¥ë¥À·Á¼°)¤Ø¤Î°Ü¹Ô</A></H2>
148
149 <UL>
150 <LI><A NAME="toc13.1">13.1</A> <A HREF="sylpheed-13.html#ss13.1">mbox·Á¼°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼è¤ê¹þ¤ß</A>
151 <LI><A NAME="toc13.2">13.2</A> <A HREF="sylpheed-13.html#ss13.2">Windows¤Î¥á¡¼¥é(Becky!¤äAL-Mail, Outlook Express4Åù)¤«¤é¤Î°Ü¹Ô</A>
152 <LI><A NAME="toc13.3">13.3</A> <A HREF="sylpheed-13.html#ss13.3">Outlook Express 5¤Îdbx·Á¼°¤«¤é¤Î°Ü¹Ô</A>
153 </UL>
154 <P>
155 <H2><A NAME="toc14">14.</A> <A HREF="sylpheed-14.html">NetNews¤Î¹ØÆÉ</A></H2>
156
157 <UL>
158 <LI><A NAME="toc14.1">14.1</A> <A HREF="sylpheed-14.html#ss14.1">¥µ¡¼¥Ð¤ÎÄɲᦺï½ü</A>
159 <LI><A NAME="toc14.2">14.2</A> <A HREF="sylpheed-14.html#ss14.2">¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ØÆÉ¡¦¹ØÆɲò½ü</A>
160 <LI><A NAME="toc14.3">14.3</A> <A HREF="sylpheed-14.html#ss14.3">¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆɤà</A>
161 <LI><A NAME="toc14.4">14.4</A> <A HREF="sylpheed-14.html#ss14.4">¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÅê¹Æ</A>
162 </UL>
163 <P>
164 <H2><A NAME="toc15">15.</A> <A HREF="sylpheed-15.html">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º(Á´È̤ÎÀßÄê)</A></H2>
165
166 <UL>
167 <LI><A NAME="toc15.1">15.1</A> <A HREF="sylpheed-15.html#ss15.1">Á´È̤ÎÀßÄê</A>
168 <LI><A NAME="toc15.2">15.2</A> <A HREF="sylpheed-15.html#ss15.2">³Æ¹àÌܤÎÀâÌÀ</A>
169 </UL>
170 <P>
171 <H2><A NAME="toc16">16.</A> <A HREF="sylpheed-16.html">FAQ</A></H2>
172
173 <UL>
174 <LI><A NAME="toc16.1">16.1</A> <A HREF="sylpheed-16.html#ss16.1">¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ì¤ÆɾðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</A>
175 <LI><A NAME="toc16.2">16.2</A> <A HREF="sylpheed-16.html#ss16.2">¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤Î¥Õ¥©¥ó¥ÈÊѹ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</A>
176 <LI><A NAME="toc16.3">16.3</A> <A HREF="sylpheed-16.html#ss16.3">¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ÎÊѹ¹</A>
177 <LI><A NAME="toc16.4">16.4</A> <A HREF="sylpheed-16.html#ss16.4">ÊÖ¿®¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</A>
178 <LI><A NAME="toc16.5">16.5</A> <A HREF="sylpheed-16.html#ss16.5">¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î²¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë²èÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</A>
179 </UL>
180 <P>
181 <H2><A NAME="toc17">17.</A> <A HREF="sylpheed-17.html">¾ðÊó</A></H2>
182
183 <UL>
184 <LI><A NAME="toc17.1">17.1</A> <A HREF="sylpheed-17.html#ss17.1">Sylpheed ´ØÏ¢¥µ¥¤¥È</A>
185 <LI><A NAME="toc17.2">17.2</A> <A HREF="sylpheed-17.html#ss17.2">¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È</A>
186 <LI><A NAME="toc17.3">17.3</A> <A HREF="sylpheed-17.html#ss17.3">Anonymous CVS</A>
187 </UL>
188 <P>
189 <H2><A NAME="toc18">18.</A> <A HREF="sylpheed-18.html">GNU Free Documentation License</A></H2>
190
191 <UL>
192 <LI><A NAME="toc18.1">18.1</A> <A HREF="sylpheed-18.html#ss18.1">GNU Free Documentation License</A>
193 <LI><A NAME="toc18.2">18.2</A> <A HREF="sylpheed-18.html#ss18.2">How to use this License for your documents</A>
194 </UL>
195 <P>
196 <H2><A NAME="toc19">19.</A> <A HREF="sylpheed-19.html">¤ª¤ï¤ê¤Ë</A></H2>
197
198 <UL>
199 <LI><A NAME="toc19.1">19.1</A> <A HREF="sylpheed-19.html#ss19.1">¤ª¤ï¤ê¤Ë</A>
200 </UL>
201 <P>
202 <H2><A NAME="toc20">20.</A> <A HREF="sylpheed-20.html">History</A></H2>
203
204 <UL>
205 <LI><A NAME="toc20.1">20.1</A> <A HREF="sylpheed-20.html#ss20.1">¹¹¿·ÍúÎò</A>
206 </UL>
207 <HR>
208 <A HREF="sylpheed-1.html">¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸</A>
209 Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸
210 Ìܼ¡¤Ø
211 </BODY>
212 </HTML>