2005-10-08 [colin] 1.9.15cvs22
[claws.git] / doc / manual / ja / sylpheed-20.html
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
2 <HTML>
3 <HEAD>
4  <META NAME="GENERATOR" CONTENT="LinuxDoc-Tools 0.9.21">
5  <TITLE>Sylpheed User's Manual: History</TITLE>
6  <LINK HREF="sylpheed-19.html" REL=previous>
7  <LINK HREF="sylpheed.html#toc20" REL=contents>
8 </HEAD>
9 <BODY>
10 ¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸
11 <A HREF="sylpheed-19.html">Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸</A>
12 <A HREF="sylpheed.html#toc20">Ìܼ¡¤Ø</A>
13 <HR>
14 <H2><A NAME="s20">20.</A> <A HREF="sylpheed.html#toc20">History</A></H2>
15
16 <H2><A NAME="ss20.1">20.1</A> <A HREF="sylpheed.html#toc20.1">¹¹¿·ÍúÎò</A>
17 </H2>
18
19 <P>
20 <PRE>
21 2000-08-06      Yoichi Imai &lt;yoichi@silver-forest.com>
22         * Version 0.1
23         * ¹¹¿·ÍúÎò¤òÄɲÃ
24         * ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òGPL2¤ËÊѹ¹
25 2000-08-06      Yoichi Imai &lt;yoichi@silver-forest.com>
26         * Version 0.1.2
27         * KMail¤ÎÃí°Õ½ñ¤­¤òÄɲÃ
28         * ¶çÅÀ¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤òÊѹ¹
29
30 2000-09-13      Yoichi Imai &lt;yoichi@silver-forest.com>
31         * Version 0.1.3
32         * ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®Éôʬ¤òµ­½Ò
33         * ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¤ÇCc, Bcc, Reply-To¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¼«Æ°»ØÄê¤Îµ­½Ò
34
35 2000-09-27      Yoichi Imai &lt;yoichi@silver-forest.com>
36         * Version 0.2
37         * Hiro's page¤òÊѹ¹
38         * imlib, faces¤ÎÃí°Õ½ñ¤­¤òÄɲÃ
39         * sylpheed/devel¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ­½Ò¤òºï½ü
40         * cvs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ­½Ò
41         * ¥¿¥°->Í×ÁÇ
42         * ¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê
43         * Á´È̤ÎÀßÄê
44         * FAQ¤Ëgtkrc¤ÎÀßÄê, ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¤ÎÊѹ¹¤òÄɲÃ
45         * µ¡Ç½¤òÄɲÃ
46         * Æ°ºî³Îǧ´Ä¶­¤òÄɲÃ
47         * ¤Ê¤·(¥í¡¼¥«¥ë)¤òÄɲÃ
48         * ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤Î»È¤¤Êý¤òµ­½Ò
49 2000-09-27      Yoichi Imai &lt;yoichi@silver-forest.com>
50         * Version 0.2.1
51         * ¼õ¿®»þ¤Îtypo¤ò½¤Àµ
52         * ctrl+n,p
53         * $HOME
54 2000-11-09      Yoichi Imai &lt;yoichi@silver-forest.com>
55         * Version 0.2.2
56         * ML¤Î°ÆÆâ¤òÊѹ¹
57         * ChangeLog¤Î·Á¼°¤òÊѹ¹
58 2001-06-26      Yoichi Imai &lt;yoichi@silver-forest.com>
59         * Version 0.3.0 (for 0.5.x)
60         * Æ°ºî´Ä¶­¤Îµ­½Ò¤ÎűÇÑ
61         * µ¡Ç½ÀâÌÀÉôʬ¤ÎºÇ¿·µ¡Ç½¤Ø¤ÎÄɽ¾
62         * rpm¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Îµ­½Ò¤ÎÊѹ¹
63         * Vine Linux¤ª¤è¤ÓKondara MNU/Linux¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡¤Î¾Ãµî
64         * ¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯¤òÄɲÃ
65         * "¨¼Â¹Ô"¤òɸ½à¤Îµ­½Ò¤ËºÎÍÑ
66         * ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¤òºÇ¿·¤ËÄɽ¾
67         * ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®¤òºÇ¿·¤ËÄɽ¾
68         * ¿¶¤êʬ¤±¤òºÇ¿·¤ËÄɽ¾
69         * ¥Ë¥å¡¼¥¹´ØÏ¢¤òÄɽ¾
70         * (Á´È̤ÎÀßÄ꤬Äɽ¾Ì¤´°Î»)
71         * nightly build¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­½Ò¤òÄɲÃ
72         * ¥µ¥¤¥È¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊѹ¹
73 2001-07-01      Yoichi Imai &lt;yoichi@silver-forest.com>
74         * Version 0.3.1
75         * ÊÖ¿®ÊýË¡¤ÎÊѹ¹¤ËÄɽ¾
76         * Á´È̤ÎÀßÄê¤òÄɽ¾
77         * ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¤ÎÄɲÃ(ÉÔ´°Á´)
78 2002-04-04      Yoichi Imai &lt;yoichi@silver-forest.com>
79         * Version 0.4.0
80         * GFDL¤ØÊѹ¹
81         * SylpheedºÇ¿·ÈǤØÄɽ¾
82         * ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÄɲäȰÜÆ°¤Èºï½ü
83         * ¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Îºï½ü
84         * TODO: FreeBSD¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë, Gtk+¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë, ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
85 2004-11-26      Hiroyuki Yamamoto &lt;hiro-y@kcn.ne.jp>
86         * Version 0.5.0
87         * SylpheedºÇ¿·ÈǤλÅÍͤËÄɽ¾
88 2004-12-01      Hiroyuki Yamamoto &lt;hiro-y@kcn.ne.jp>
89         * Version 0.5.1
90         * SylpheedºÇ¿·ÈǤλÅÍͤËÄɽ¾
91         * ¸À¤¤²ó¤·¤ÎÅý°ì
92 </PRE>
93 </P>
94 <HR>
95 ¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸
96 <A HREF="sylpheed-19.html">Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸</A>
97 <A HREF="sylpheed.html#toc20">Ìܼ¡¤Ø</A>
98 </BODY>
99 </HTML>