sync with 0.8.11cvs31
[claws.git] / doc / manual / ja / sylpheed-14.html
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
2 <HTML>
3 <HEAD>
4  <META NAME="GENERATOR" CONTENT="SGML-Tools 1.0.9">
5  <TITLE>Sylpheed User's Manual: ¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹</TITLE>
6  <LINK HREF="sylpheed-15.html" REL=next>
7  <LINK HREF="sylpheed-13.html" REL=previous>
8  <LINK HREF="sylpheed.html#toc14" REL=contents>
9 </HEAD>
10 <BODY>
11 <A HREF="sylpheed-15.html">Next</A>
12 <A HREF="sylpheed-13.html">Previous</A>
13 <A HREF="sylpheed.html#toc14">Contents</A>
14 <HR>
15 <H2><A NAME="s14">14. ¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹</A></H2>
16
17 <P>
18 <H2><A NAME="short-cut-key"></A> <A NAME="ss14.1">14.1 ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¥ê¥¹¥È</A>
19 </H2>
20
21 <P>
22 <H3>°ìÈÌŪ¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼</H3>
23
24 <P>
25 <UL>
26 <LI>Ctrl+x             ÀÚ¤ê¼è¤ê</LI>
27 <LI>Ctrl+c             ¥³¥Ô¡¼</LI>
28 <LI>Ctrl+v             Å½¤êÉÕ¤±</LI>
29 <LI>Ctrl+a             (¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æâ¤Îʸ»ú¤ò)¤¹¤Ù¤Æ¤òÁªÂò</LI>
30 <LI>Ctrl+s             ¸¡º÷</LI>
31 <LI>Alt+l              ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®</LI>
32 <LI>Alt+n              ¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®</LI>
33 <LI>Alt+r              ÊÖ¿®</LI>
34 <LI>Ctrl+q             °úÍѤ·¤ÆÊÖ¿®</LI>
35 <LI>Ctrl+f             Å¾Á÷</LI>
36 <LI>Ctrl+h             ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨</LI>
37 <LI>Alt+x              (¥Þ¡¼¥¯¤ò)¼Â¹Ô</LI>
38 <LI>Alt+u              ºÇ¿·¤Î¾õÂ֤˹¹¿·</LI>
39 <LI>Alt+g              Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°</LI>
40 <LI>Ctrl+t             ¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨</LI>
41 <LI>Ctrl+Shift+t       ¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨²ò½ü</LI>
42 <LI>Ctrl+n             ¿Ê¤à</LI>
43 <LI>Ctrl+p             Ìá¤ë</LI>
44 <LI>Alt+a              ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢</LI>
45 <LI>Alt+l              ¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦</LI>
46 <LI>Alt+w              ÊĤ¸¤ë(¸½ºß¤Ç¤Ï½ªÎ»¤ÈƱ¤¸)</LI>
47 <LI>Alt+q              Sylpheed¤Î½ªÎ»</LI>
48 </UL>
49 <H3>1ʸ»ú¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼</H3>
50
51 <P>¼ç¤Ë¡¢Mew/Wanderlust ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
52 ±ÜÍ÷ÍѤǤÏ","¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï2¤Ä¤È¤â»ÈÍѲġ¢Âçʸ»ú¤Ï¼ç¤ËShift¤ò²¡¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
53 (CapsLock¤Ç¤â²Ä)
54 <UL>
55 <LI>¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼       ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤ò²¼¥¹¥¯¥í¡¼¥ë+¼¡¤Î̤Æɥ᡼¥ë¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×(¥Õ¥©¥ë¥À±Û¤·²Ä)</LI>
56 <LI>¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼ ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤ò¾å¥¹¥¯¥í¡¼¥ë</LI>
57 <LI>Delete¥­¡¼         ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤ËƱ¤¸</LI>
58 <LI>n,N¥­¡¼            ¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à</LI>
59 <LI>p,P¥­¡¼            Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÌá¤ë</LI>
60 <LI>v,V¥­¡¼            ¥µ¥Þ¥ê¤À¤±¤Î¥â¡¼¥É¤È¥µ¥Þ¥ê+¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î¥â¡¼¥É¤ÎÀÚÂؤ¨</LI>
61 <LI>Return¥­¡¼         1¹Ô¤À¤±²¼¥¹¥¯¥í¡¼¥ë(ɽ¼¨¹¹¿·¤ËÍøÍѲÄ)</LI>
62 <LI>Alt+Return         Ìó1¹Ô¤À¤±¾å¥¹¥¯¥í¡¼¥ë</LI>
63 <LI>²¼¥­¡¼             ¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¹¹¿·Ìµ¤·)</LI>
64 <LI>¾å¥­¡¼             Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÌá¤ë(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¹¹¿·Ìµ¤·)</LI>
65 <LI>+¥­¡¼              ¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò³«¤¯</LI>
66 <LI>-¥­¡¼              ¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÊĤ¸¤ë</LI>
67 <LI>*¥­¡¼              ¥Þ¡¼¥¯(ÌÜ°õ¤À¤±)¤òÉÕ¤±¤ë</LI>
68 <LI>d¥­¡¼              ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë</LI>
69 <LI>o¥­¡¼              ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÜÆ°ÀèÁªÂò+°ÜÆ°¤¹¤ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë</LI>
70 <LI>u¥­¡¼              ¥Þ¡¼¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë</LI>
71 <LI>x¥­¡¼              ³Æ¼ï¥Þ¡¼¥¯¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë</LI>
72 <LI>!¥­¡¼              Ì¤Æɤˤ¹¤ë</LI>
73 <LI>w¥­¡¼              ¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¯</LI>
74 <LI>a¥­¡¼              ÊÖ¿®¤¹¤ë</LI>
75 <LI>A¥­¡¼              °úÍѤ·¤ÆÊÖ¿®¤¹¤ë</LI>
76 <LI>f,F¥­¡¼            Å¾Á÷¤¹¤ë</LI>
77 <LI>y¥­¡¼              ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤¹¤ë</LI>
78 <LI>D¥­¡¼              ¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë</LI>
79 <LI>º¸, Escape¥­¡¼     ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ø¥Õ¥©¡¼¥«¥¹°ÜÆ°</LI>
80 <LI>(źÉÕlist¤Ç)t      ¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨</LI>
81 <LI>(źÉÕlist¤Ç)y      Ì¾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ</LI>
82 <LI>Q¥­¡¼              Sylpheed¤Î½ªÎ»</LI>
83 </UL>
84 <H3>¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®»þ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼</H3>
85
86 <P>
87 <UL>
88 <LI>Ctrl+m                   ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÄɲÃ</LI>
89 <LI>(źÉեꥹ¥È¤Ç)Delete¥­¡¼ ÅºÉÕ¤ò²ò½ü</LI>
90 <LI>Ctrl+l                   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ</LI>
91 <LI>Ctrl+g                   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ</LI>
92 <LI>Alt+s                    ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®</LI>
93 <LI>Alt+a                    ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢</LI>
94 <LI>Alt+w                    ÊĤ¸¤ë</LI>
95 </UL>
96 <H3>¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ç¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼</H3>
97
98 <P>
99 <UL>
100 <LI>Alt+n              ¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÄɲÃ</LI>
101 <LI>Alt+g              ¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºîÀ®</LI>
102 <LI>Alt+r              ¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®</LI>
103 <LI>Alt+return         ¥¢¥É¥ì¥¹¾ðÊó¤ÎÊÔ½¸</LI>
104 <LI>Alt+w              ÊĤ¸¤ë</LI>
105 </UL>
106 <H2><A NAME="ss14.2">14.2 ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È</A>
107 </H2>
108
109 <P>¤³¤³¤Ë$HOME/.sylpheed/addressbook.xml"¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë
110 ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
111 <P>¥¿¥°¤Ï&lt;Í×ÁÇ̾&gt; Ãæ¿È &lt;/Í×ÁÇ̾&gt;¤Ç¤«¤Ê¤é¤ºÊĤ¸¤Æ¤ª¤¯¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
112 ÊĤ¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ïͽ´ü¤»¤ÌÆ°ºî¤òµ¯¤³¤¹¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
113 <P>°À­¤Ï&lt;¥¿¥°Ì¾ Â°À­="°À­¤ÎÆâÍÆ"&gt;¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÍøÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
114 ̵¤Î¾ì¹ç¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£
115 ÆâÍƤ¢¤ê ¤Ï³«¤­¥¿¥°¤ÈÊĤ¸¥¿¥°¤Î´Ö¤Ë¾ðÊó¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
116 <H3>Í×ÁǤβòÀâ</H3>
117
118 <P>
119 <H3>xmlÀë¸À</H3>
120
121 <P>EUC-JP¤Î´Á»ú¥³¡¼¥É¤òÍøÍѤ¹¤ëSylpheed¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎºÇ½é¤Î¹Ô¤Ï
122 <PRE>
123 &lt;?xml version="1.0" encoding="EUC-JP"?&gt;
124 </PRE>
125
126 ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
127 <H3>addressbook Í×ÁÇ(ɬ¿Ü)</H3>
128
129 <P>°À­: Ìµ
130 <P>addressbook¤ÎÎΰè¤òɽ¤·¤Þ¤¹¡£
131 Sylpheed¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¾ì¹ç¤Ï2¹ÔÌܤË&lt;addressbook&gt;¤Ç
132 ºÇ½ª¹Ô¤¬&lt;/addressbook&gt;¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
133 <H3>common_addressÍ×ÁÇ, personal_addressÍ×ÁÇ(ɬ¿Ü)</H3>
134
135 <P>°À­: Ìµ
136 <P>¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹¤È¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
137 <P>addressbookÍ×ÁÇÆâ¤Ë¸ºß²Äǽ¤Ç¤¹¡£
138 <H3>folder Í×ÁÇ</H3>
139
140 <P>°À­: name(¥Õ¥©¥ë¥À̾)
141 <P>¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£common_addressÍ×ÁÇ, personal_addressÍ×ÁÇ, folderÍ×ÁÇÆâ¤Ë¸ºß²Äǽ¤Ç¤¹¡£
142 <P>¤Þ¤¿¡¢folderÍ×ÁǤÎÃæ¤ËfolderÍ×ÁǤò´Þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
143 <H3>group Í×ÁÇ</H3>
144
145 <P>°À­: name(¥°¥ë¡¼¥×̾)
146 <P>¥°¥ë¡¼¥×̾¤òɽ¤·¤Þ¤¹¡£common_addressÍ×ÁÇ, personal_addressÍ×ÁÇ, folderÍ×ÁÇÆâ¤Ë¸ºß²Äǽ¤Ç¤¹¡£
147 <P>groupÍ×ÁǤˤÏitemÍ×Áǰʳ°³ÊǼ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
148 <H3>item Í×ÁÇ</H3>
149
150 <P>°À­: Ìµ
151 <P>¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¾ðÊó¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
152 <P>common_addressÍ×ÁÇ, personal_addressÍ×ÁÇ, folderÍ×ÁÇ, groupÍ×ÁÇÆâ¤Ë¸ºß²Äǽ¤Ç¤¹¡£
153 <H3>name Í×ÁÇ</H3>
154
155 <P>°À­: Ìµ; ÆâÍƤ¢¤ê
156 <P>¤½¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¾ðÊó¤Î̾Á°¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
157 <P>itemÍ×ÁÇÆâ¤Ë¸ºß²Äǽ¤Ç¤¹¡£
158 <H3>address Í×ÁÇ</H3>
159
160 <P>°À­: Ìµ; ÆâÍƤ¢¤ê
161 <P>¤½¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¾ðÊó¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
162 <P>itemÍ×ÁÇÆâ¤Ë¸ºß²Äǽ¤Ç¤¹¡£
163 <H3>remarks Í×ÁÇ</H3>
164
165 <P>°À­: Ìµ; ÆâÍƤ¢¤ê
166 <P>¤½¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¾ðÊó¤ÎÈ÷¹Í¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
167 <H3>¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥µ¥ó¥×¥ë</H3>
168
169 <P>°Ê²¼¤Ë¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
170 <HR>
171 <PRE>
172 &lt;?xml version="1.0" encoding="EUC-JP"?>
173 &lt;addressbook>
174
175 &lt;common_address>
176         &lt;group name="¥Æ¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×">
177                 &lt;item>
178                         &lt;name>¥Æ¥¹¥È¥¢¥É¥ì¥¹&lt;/name>
179                         &lt;address>testtest@hogheoge.co.jp&lt;/address>
180                         &lt;remarks>¤È¤¯¤Ë¤Ê¤·&lt;/remarks>
181                 &lt;/item>
182         &lt;/group>
183         &lt;item>
184                 &lt;name>Sylpheed-ML&lt;/name>
185                 &lt;address>sylpheed@silver-forest.com&lt;/address>
186                 &lt;remarks>&lt;/remarks>
187         &lt;/item>
188 &lt;/common_address>
189
190 &lt;personal_address>
191         &lt;folder name="¥Æ¥¹¥È¥Õ¥©¥ë¥À">
192                 &lt;item>
193                         &lt;name>A¤µ¤ó(²¾Ì¾)&lt;/name>
194                         &lt;address>question_a.toka@dotcom.tokaiu.net.org&lt;/address>
195                         &lt;remarks>&lt;/remarks>
196                 &lt;/item>
197         &lt;/folder>
198 &lt;/personal_address>
199
200 &lt;/addressbook>
201 </PRE>
202 <HR>
203 <HR>
204 <A HREF="sylpheed-15.html">Next</A>
205 <A HREF="sylpheed-13.html">Previous</A>
206 <A HREF="sylpheed.html#toc14">Contents</A>
207 </BODY>
208 </HTML>