sync with 0.9.5cvs3
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2003-09-10
2
3         * src/action.c: action ½ªÎ»¤Î¥³¡¼¥É¤ò²þÎÉ(RH9 ¤Ç action ½ªÎ»»þ¤Ë
4           Ä¹»þ´ÖÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ) (Melvin ¤µ¤ó thanks)¡£
5         * src/stringtable.[ch]: string_table_insert_string(): ·Ù¹ð
6           "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing
7           rules" ¤ò½üµî¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥³¡¼¥É¤ò½¤Àµ¡£
8           °ú¿ô¤Ë gchar * ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë const gchar * ¤ò»ÈÍÑ¡£
9
10 2003-09-05
11
12         * src/utils.[ch]: generate_mime_boundary(): MIME boundary ¤òºîÀ®¤¹¤ë
13           ¿·µ¬´Ø¿ô(rfc2015.c ¤«¤é°ÜÆ°)¡£
14           ¤µ¤é¤ËÆÃÊÌʸ»ú¤ò½üµî¡£
15           obsolete ¤Ê lrand48() ¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë random() ¤ò»ÈÍÑ¡£
16           ½ÅÊ£¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë prefix ¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
17           ÂРQP ¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë "=_" ¤òÄɲä·¡¢¥³¡¼¥É¤òñ½ã²½¡£
18         * src/rfc2015.c:
19           rfc2015_decrypt_message()
20           rfc2015_encrypt()
21           rfc2015_sign(): ·Ñ³¤¹¤ë content ¹Ô¤òÀµ¤·¤¯°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
22           ½¤Àµ¡£
23         * src/compose.c
24           src/rfc2015.c: generate_mime_boundary() ¤ò»ÈÍÑ¡£
25
26 2003-09-05
27
28         * src/folderview.c:
29           folderview_delete_folder_cb()
30           folderview_remove_mailbox_cb(): FolderItem ¤òºï½ü¤¹¤ëÁ°¤Ë¸½ºßɽ¼¨
31           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊĤ¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥Õ¥©¥ë¥Àºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò
32           ½¤Àµ)¡£
33         * src/folder.h
34           src/imap.[ch]: imap_scan_tree()
35           src/mh.[ch]: mh_scan_tree(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï -1 ¤òÊÖ¤¹¡£
36         * src/summaryview.c: summary_clear_all(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤â¥¯¥ê¥¢¡£
37         * src/imap.c: imap_close(): »ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
38           ¼ºÇÔ¡£
39           imap_scan_tree(): »ØÄꤷ¤¿¥ë¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
40           Ä´¤Ù¡¢¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
41           imap_parse_list(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤·¤¿¤é·Ù¹ð¤ò½ÐÎÏ¡£
42           imap_find_namespace_from_list(): ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ñ¥¹
43           ¤ËÂбþ¡£
44           imap_status(): »ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤ÐÃͤòÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
45
46 2003-09-02
47
48         * sylpheed.spec.in: typo ¤ò½¤Àµ¡£
49
50 2003-09-02
51
52         * version 0.9.5
53
54 2003-09-01
55
56         * src/inc.[ch]
57           src/main.c
58           src/mainwindow.c
59           src/prefs_common.[ch]: ¼êÆ°¼õ¿®»þ¤Î¤ß¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
60           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¡¢ RECV_DIALOG_ACTIVE ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
61
62 2003-09-01
63
64         * src/compose.c: compose_write_headers(): MIME ¶­³¦¤Î ':' ¤â '_' ¤Ë
65           ÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(broken ¤Ê¥µ¡¼¥Ð¤Ø¤ÎÂнè¤È¤·¤Æ)¡£
66
67 2003-08-28
68
69         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ¡£
70
71 2003-08-27
72
73         * src/prefs_filter.c: ¡ÖÀèƬ¡×¤È¡ÖËöÈø¡×¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
74
75 2003-08-26
76
77         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_children(): ¿·µ¬¡£ FolderItem
78           ¤Î²¼¤ÎÁ´¤Æ¤Î»Ò¤òºï½ü¡£
79         * src/folderview.c: folderview_rescan_tree(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
80         * src/imap.c: imap_scan_tree(), imap_scan_tree_recursive(): °ÊÁ°¤Î
81           FolderItem ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºÆÍøÍÑ¡£
82
83 2003-08-25
84
85         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î GNode ¤Ø¤Î»²¾È¤òÄɲá£
86           folder_item_remove(): Á´¤Æ¤Î FolderItem ¤ò³«Êü¡£
87           folder_tree_destroy(): folder_item_remove() ¤ò»ÈÍÑ¡£
88         * src/folderview.c: folderview_sort_folders(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿Æ¤¬
89           °Û¤Ê¤Ã¤Æ¤â½ç½ø¤òÊݤĤ褦¤Ë¤·¤¿¡£
90         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
91         * src/mh.c: mh_scan_tree(): °ÊÁ°¤Î FolderItem ¤òÊÝ»ý¡£
92           mh_remove_missing_folder_items(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢
93           ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü¡£
94           mh_scan_tree_recursive(): °ÊÁ°¤Î FolderItem ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºÆÍøÍÑ¡£
95
96 2003-08-20
97
98         * src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤ÎÊѹ¹¤ò¾ï¤ËÈ¿±Ç¡£
99         * src/folderview.c: folderview_init()
100           src/summaryview.c: summary_init(): pixmap ¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È
101           ¤ò realize ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
102         * src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î²Ä»ë¾õÂÖ¤ò
103           µ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
104
105 2003-08-07
106
107         * src/mainwindow.c
108           src/prefs_common.[ch]: Ê¬Î¥¤µ¤ì¤¿¥Ó¥å¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤È°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
109           main_window_set_widgets(): ¥Ó¥å¡¼¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹¤·¤¿»þ¤Ë¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼
110           ¤Î±£¤·¹àÌܤ¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
111           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄꤹ¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë³Æ¥Ó¥å¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄê¡£
112
113 2003-08-01
114
115         * src/compose.c: compose_select_account(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É¤Ç
116           ½ð̾¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
117           compose_insert_sig(): ½ð̾ʸ»úÎó¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï "\n\n" ¤ò
118           ÁÞÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾ï¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¡£
119
120 2003-08-01
121
122         * sylpheed.spec.in ¤ò²þÎÉ(Andre Oliveira da Costa ¤µ¤ó thanks)¡£
123
124 2003-07-31
125
126         * ¥Õ¥©¥ë¥À¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥³¡¼¥É¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
127         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
128         * src/folder.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
129         * src/imap.c
130           src/mh.c: ´Ø¿ôÆâ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡£
131         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡£
132         * src/summaryview.[ch]: SummaryView Æâ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡¦ÊÝ»ý
133           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
134
135 2003-07-30
136
137         * src/folder.[ch]
138           src/imap.[ch]
139           src/mh.[ch]
140           src/procmsg.c
141           src/summaryview.c: *_msgs_with_dest() ¤ò *_msgs() ¤Ë²þ̾¡£
142
143 2003-07-29
144
145         * src/imap.[ch]: ¥×¥í¥È¥³¥ë³ÈÄ¥¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë CAPABILITY ¤ò»ÈÍÑ¡£
146           imap_greeting(): ºÇ½é¤Î¥µ¡¼¥Ð¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò²òÀÏ¡£ PREAUTH ±þÅú
147           ¤Ë¤âÂбþ¡£
148           imap_add_msgs()
149           imap_cmd_append(): UIDPLUS ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð APPENDUID ±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
150
151 2003-07-28
152
153         * src/imap.c: imap_get_flag_str(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤ò½¤Àµ¡£
154
155 2003-07-25
156
157         * version 0.9.4
158
159 2003-07-25
160
161         * src/main.c: main(): µ¯Æ°»þ¤ËÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
162
163 2003-07-25
164
165         * src/imap.c:
166           imap_get_msg_list(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å̤»ÈÍѤΤȤ­¤Î¾éĹ¤Ê UID SEARCH ALL
167           ¤ò½üµî¡£
168           \Seen ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é MSG_NEW ¥Õ¥é¥°¤ò²ò½ü¡£
169           imap_get_uncached_messages(): first_uid ¤È last_uid ¤¬Î¾Êý¤È¤â 0
170           ¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¡£
171
172 2003-07-24
173
174         * src/imap.c: IMAP4 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¾õÂÖ¤ò¾ï¤ËÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼ÂÁõ¤ò²þÎÉ¡£
175           imap_get_msg_list(): UID SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
176           ¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
177           imap_delete_cached_message(): Ã±°ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
178           imap_get_uid(): ºï½ü¡£
179           imap_cmd_search(): ¿·µ¬¡£ UID SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¡¢ UID ¤ÎÇÛÎó
180           ¤òÊÖ¤¹¡£
181           imap_cmd_gen_recv(): Ê¸»úÎóŤò̵À©¸Â¤Ë¤·¤¿¡£
182           imap_get_uid_table(): UID ÇÛÎ󤫤é¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¡£
183
184 2003-07-24
185
186         * src/folder.[ch]
187           src/imap.[ch]
188           src/mh.[ch]
189           src/news.[ch]: Folder::close() ¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
190         * src/summaryview.c: summary_clear_list(): folder_item_close() ¤ò
191           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
192
193 2003-07-23
194
195         * ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤È¤­¥Õ¥é¥°¤ò
196           °ú¤­·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
197         * src/imap.[ch]
198           src/mh.[ch]
199           imap_add_msg()
200           imap_add_msgs()
201           mh_add_msg()
202           mh_add_msgs(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë¥Õ¥é¥°¤â»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
203         * src/folder.[ch]: ²¾ÁÛ´Ø¿ô¤Ë assertion ¤òÄɲá£
204         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_message_file_list(): MsgFileInfo
205           ¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
206           procmsg_message_file_list_free(): ¿·µ¬¡£
207
208 2003-07-23
209
210         * src/procmsg.h: °Ü¿¢À­¤Î¤¿¤á MsgPermFlags ¤È MsgTmpFlags ¤ò enum
211           ¤«¤é guint32 ¤ËÊѹ¹(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
212         * src/imap.c: imap_add_msgs(): ¾éĹ¤Ê unlink() ¤òºï½ü¡£
213
214 2003-07-22
215
216         * src/session.[ch]:
217           session_read_msg_cb()
218           session_read_data_cb(): ¥ê¥â¡¼¥È¥Û¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀܳ¤òÀÚÃǤµ¤ì¤¿¾ì¹ç
219           ¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
220           SessionState ¤Ë SESSION_EOF ¤òÄɲá£
221           session_is_connected(): ¿·µ¬¡£
222         * src/inc.[ch]: inc_put_error()
223           src/send_message.c: send_put_error(): ¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¶¦¤Ë½ÐÎÏ¡£
224
225 2003-07-18
226
227         * IMAP4 ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëºÇŬ²½¡£
228         * src/folder.[ch]: Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë¥á¥½¥Ã¥É
229           add_msgs() ¤òÄɲá£
230           FolderItem Áàºî¤Î¾éĹ¤Ê scan() ¤òºï½ü¡£
231         * src/imap.[ch]: Folder::add_msgs() ¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Â¾¤Î Folder
232           ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤«¤é¤Î°ÜÆ°¡¦¥³¥Ô¡¼¤òºÇŬ²½¡£
233         * src/mh.[ch]: Folder::add_msgs() ¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
234           mh_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¡£
235         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_message_file_list(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
236           ¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
237         * src/summaryview.c: ºï½ü¡¦°ÜÆ°¡¦¥³¥Ô¡¼Áàºî¤Ç MSG_MARKED ¥Õ¥é¥°¤ò
238           ºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
239           summary_display_msg_full(): ¾éĹ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼èÆÀ¤òºï½ü¡£
240
241 2003-07-17
242
243         * ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Æ IMAP4 ¤Î
244           °ÜÆ°/¥³¥Ô¡¼/ºï½ü/¥Þ¡¼¥¯Áàºî¤òºÇŬ²½(claws ¤Î¼ÂÁõ¤òÀ°Íý¤·¤ÆŬÍÑ)¡£
245         * src/imap.[ch]:
246           imap_set_message_flags()
247           imap_cmd_envelope()
248           imap_cmd_copy()
249           imap_cmd_store(): UID ÈÖ¹æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥Èʸ»úÎó¤ò
250           ¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
251           imap_do_copy_msgs_with_dest(): ¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÇŬ²½¡£
252           imap_cmd_fetch(): BODY ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë BODY.PEEK ¤ò»ÈÍÑ¡£
253           imap_remove_all_msg()
254           imap_set_message_flags(): FLAGS ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FLAGS.SILENT ¤ò»ÈÍÑ¡£
255         * src/compose.c
256           src/summaryview.c: ³Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ëè¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯
257           imap_msg_list_{set,unset}_perm_flags() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
258
259 2003-07-15
260
261         * src/inc.c
262           src/prefs_account.[ch]
263           src/send_message.c
264           src/session.[ch]: Èó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥° SSL ¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
265           Äɲá£
266
267 2003-07-15
268
269         * src/compose.c: compose_attach_append(): message/rfc822 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
270           ÅºÉÕ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î·ï̾¤òɽ¼¨¡£
271
272 2003-07-14
273
274         * src/session.[ch]:
275           session_recv_msg()
276           session_recv_data()
277           session_read_msg_cb()
278           session_read_data_cb(): sock_peek() ¤òºï½ü¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¶õ´Ö¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
279           ¤ò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤ÆºÇŬ²½(º£²ó¤ÏÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ)¡£
280
281 2003-07-11
282
283         * src/session.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸å¤Î¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢
284           Á°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
285
286 2003-07-11
287
288         * src/session.c
289           session_recv_msg()
290           session_read_msg_cb(): sock_peek() ¤òºï½ü¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¶õ´Ö¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
291           ¤ò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤ÆºÇŬ²½¡£
292
293 2003-07-11
294
295         * src/imap.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
296           SockInfo ¤ò°ú¿ô¤Ë¤â¤ÄÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤ò IMAPSession ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
297           imap_cmd_count ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹ÊÑ¿ô: IMAPSession::cmd_count ¤Ë¤·¤¿¡£
298           imap_open(): TCP (¤Þ¤¿¤Ï SSL)¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤ò³ÎΩ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
299           imap_session_new(): ¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Èǧ¾Ú¤ò¤³¤³¤Ç½èÍý¡£
300
301 2003-07-10
302
303         * src/imap.[ch]: CRAM-MD5 Ç§¾Ú¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
304         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë IMAP4 Ç§¾ÚÊý¼°¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó
305           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲä·¡¢Â¾¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
306
307 2003-07-10
308
309         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥©¥ë¥À
310           ¤ò2½Å¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
311         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤òÊÖ¤¹
312           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
313
314 2003-07-09
315
316         * src/mainwindow.c:
317           main_window_set_toolbar_sensitive()
318           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¡¼¥ë¼õ¿®Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëÁàºî¤Î
319           ¥í¥Ã¥¯¤ò½üµî¡£
320
321 2003-07-09
322
323         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
324           MsgInfo ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
325         * src/imap.[ch]: imap_remove_msg(): imap_remove_msgs() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
326           ºÆ¼ÂÁõ¡£
327         * src/mh.[ch]: mh_do_move(): mh_do_move_msgs_with_dest() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
328           ºÆ¼ÂÁõ¡£
329           mh_copy_msg(): mh_copy_msgs_with_dest() ¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÆ¼ÂÁõ¡£
330         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
331           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
332
333 2003-07-08
334
335         * src/rfc2015.c: rfc2015_is_encrypted(): ·Ù¹ð¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
336           MimeInfo::mime_type ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
337         * src/logwindow.c: log_window_append(): ¹Ô¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¾å¤Ë
338           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
339
340 2003-07-07
341
342         * src/compose.c: PGP/MIME ½ð̾¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ï text/plain ¥Ñ¡¼¥È¤Ë
343           'Content-Disposition: inline' ¤òÉղá£
344
345 2003-07-04
346
347         * version 0.9.3
348
349 2003-07-04
350
351         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ò 40msec ¤«¤é 50msec ¤ËÊѹ¹¡£
352         * src/session.c: session_read_msg_cb(): sock_read() ¤¬¥¨¥é¡¼¤Ç
353           ÊÖ¤ë¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
354         * src/socket.[ch]: sock_check(): Î㳰Ū¤Ê SSL ¤Î¾õÂÖ¤ËÂбþ¡£
355           sock_has_pending_data(): ºï½ü¡£
356           ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
357         * src/send_message.c: send_recv_message(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼
358           ¤Ëɽ¼¨¡£
359
360 2003-07-03
361
362         * src/inc.[ch]: ¼õ¿®Ãæ¤Ë CList ¤Î¼õ¿®ºÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¡£
363         * src/session.c: session_read_data_cb(): g_malloc() ¤È memcpy() ¤ò
364           ¼è¤ê½ü¤¤¤ÆºÇŬ²½¡£
365
366 2003-07-02
367
368         * src/socket.[ch]: sock_add_watch(): ¿·µ¬¡£ SSL ¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î watch
369           ´Ø¿ô¤Ç´Æ»ë¤¹¤ë(SSL ¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï g_io_add_watch() ¤ò»ÈÍÑ)¡£
370         * src/session.[ch]: °ÊÁ°¤ÎÂнè¤òºï½ü¤·¡¢ g_io_add_watch() ¤ò
371           sock_add_watch() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
372
373 2003-07-01
374
375         * src/socket.[ch]: ¥½¥±¥Ã¥È¤Ë̤½èÍý¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç TRUE ¤ò
376           ÊÖ¤¹ sock_has_pending_data() ¤òÄɲá£
377         * src/session.c: session_recv_msg(), session_recv_data(): ¥½¥±¥Ã¥È¤Ë
378           Ì¤½èÍý¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¡¢¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¹¤°¤Ë
379           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(SSL ¤Ç¤Î ESMTP EHLO »þ¤Ë¸Ç¤Þ¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
380
381 2003-06-30
382
383         * src/socket.c: SSL ´Ø¿ô¤ÇÌá¤êÃͤò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
384
385 2003-06-30
386
387         * src/mimeview.c: mimeview_init(): GTK+ ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤è¤ë®ÅÙÄã²¼¤òËɤ°
388           ¤¿¤á¤Ë TextView ¤ò½é´ü²½(Yuri Arapov ¤µ¤ó thanks)¡£
389
390 2003-06-27
391
392         * src/session.c: session_read_data_cb(): ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤ÖÁ°¤Ë
393           Session::read_data_buf ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
394
395 2003-06-26
396
397         * src/socket.c: ¥½¥±¥Ã¥ÈÀܳ¤ò¥×¥í¥È¥³¥ëÆÈΩ¤Ë¤·¤¿¡£
398         * src/session.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ g_print() ¤òºï½ü¡£
399         * src/inc.c: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î½ÐÎϤξéĹÅÙ¤ò¸º¤é¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦
400           ¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¤òɽ¼¨¡£
401
402 2003-06-26
403
404         * src/session.c: #include <errno.h> ¤¬Â­¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
405
406 2003-06-25
407
408         * src/session.[ch]: À­Ç½¤È¥³¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
409           Session ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥° I/O ¤ÇºÆ¼ÂÁõ¡£
410         * src/socket.[ch]: sock_connect_async() ¤È sock_connect_async_cancel()
411           ¤òÄɲä·¡¢ÈóƱ´üÀܳ¤ò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
412           sock_peek(): ¼ÂÁõ¤òÊѹ¹¡£
413         * src/pop.c: UIDL/LIST/RETR ¤Î±þÅú¤Î¼õ¿®¤òºÇŬ²½¡£
414
415 2003-06-18
416
417         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¥Î¡¼¥É¤¬ÁÄÀè(parent /
418           great parent)¤Î¾ì¹ç(¼ç¤Ë½Û´Ä»²¾È¤Î¾ì¹ç¤Ëµ¯¤³¤ë) (¥á¥Ã¥»¡¼¥¸·²¤Î
419           ¥µ¥ó¥×¥ë¤òȯ¸«¤·¤¿ Phillipe Gramoulle ¤µ¤ó¤È¥Ñ¥Ã¥Á¤òÄ󶡤·¤¿
420           Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
421
422 2003-06-16
423
424         * src/pop.c: pop3_get_uidl_table(): UIDL ¥ê¥¹¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç
425           ¤Ç¤â¶õ¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(½é²ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ
426           ½ÐÍè¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
427
428 2003-06-10
429
430         * src/main.c: »ØÄꤷ¤¿³Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
431           '--status-full' ¤òÄɲᣥª¥×¥·¥ç¥ó '--status' ¤â³¤¯°ú¿ô¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À
432           ¤ò»ØÄê²Äǽ(Yuri Arapov ¤µ¤ó thanks)¡£
433         * src/folder.[ch]: folder_get_status(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÇÛÎó¤ò°ú¿ô
434           ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¡£
435           folder_count_total_msgs(): ºï½ü¡£
436
437 2003-06-06
438
439         * version 0.9.2
440
441 2003-06-06
442
443         * src/filesel.c
444           src/foldersel.c
445           src/inputdialog.c: ¥Ü¥¿¥ó¤¬¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
446           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë gtk_main() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_main_iteration() ¤ò»ÈÍÑ¡£
447
448 2003-06-02
449
450         * src/addr_compl.c: invalidate_address_completion(): g_completion_list
451           ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯(À¾»³ Ï¹­¤µ¤ó thanks)¡£
452
453 2003-06-02
454
455         * src/pop.c: pop3_session_recv_data_finished(): ¥µ¡¼¥Ð¤ËÊݸ¤µ¤ì¤ë
456           ¤Ù¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Tristan Wallis ¤µ¤ó thanks)¡£
457
458 2003-05-27
459
460         * version 0.9.1
461
462 2003-05-26
463
464         * src/socket.[ch]:
465           sock_set_io_timeout(): ¿·µ¬¡£¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Î´Ö³Ö¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£
466           sock_gdk_input_add(): ´û¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áºï½ü¡£
467         * src/prefs_common.[ch]: ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ÎÃͤò»ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
468
469 2003-05-26
470
471         * src/action.c: create_io_dialog() ¤Ç¥æ¡¼¥¶Ê¸»úÎó¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
472           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Markus Amersdorfer ¤µ¤ó thanks)¡£
473           ChildInfo::type ¤òºï½ü¤·¡¢ Children::action_type ¤òÄɲá£
474
475 2003-05-23
476
477         * src/inc.c: inc_start(): ¼õ¿®Á°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¿Ö¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
478           Í¾Ê¬¤Ê¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
479           inc_account_mail()
480           inc_all_account_mail()
481           inc_progress_dialog_set_list(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ê¥¹¥È¤Îɽ¼¨¤ò¿·¤·¤¤
482           ´Ø¿ô¤ËʬΥ¡£
483           inc_progress_dialog_set_label()
484           inc_recv_data_finished()
485           inc_recv_message(): RETR ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀµ¤·¤¯¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
486
487 2003-05-22
488
489         * src/imap.c:
490           imap_modified_utf7_to_locale()
491           imap_locale_to_modified_utf7(): iconv() ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
492           ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
493
494 2003-05-21
495
496         * src/procmime.c: procmime_scan_multipart_message(): message/rfc822
497           ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
498
499 2003-05-21
500
501         * src/pop.c: pop3_ok(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥¨¥é¡¼¤ò¸¡½Ð¡£
502
503 2003-05-20
504
505         * src/imap.c: imap_locale_to_modified_utf7(): locale Ê¸»úÎ󤬠'+'
506           ¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
507           imap_modified_utf7_to_locale()
508           imap_locale_to_modified_utf7(): ¤¿¤È¤¨ iconv() ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ
509           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¤È¤â '&' ¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×/¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤¹¤ë
510           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
511
512 2003-05-20
513
514         * src/compose.c:
515           compose_insert_sig()
516           compose_get_signature_str(): ½ð̾ʸ»úÎó¤Ë¶èÀÚ¤ê¤â´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
517           ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¶èÀÚ¤ê¤òÁÞÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
518           sig_path ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­°ÅÌۤΥǥե©¥ë¥È¤Î½ð̾¥Ñ¥¹(~/.signature)
519           ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
520
521 2003-05-20
522
523         * src/codeconv.c
524           src/gtkshruler.c
525           src/news.c
526           src/procmsg.c
527           src/quote_fmt_parse.y
528           src/smtp.c: gcc-3.3 ¤¬½ÐÎϤ¹¤ë·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¡£
529           src/stringtable.c: string_entry_free() ¤ò»ÈÍÑ¡£
530
531 2003-05-19
532
533         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤
534           ¾ì¹ç¤Ë¾ï¤Ë½ð̾¶èÀÚ¤ê¤òÄɲ䷤Ƥ¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
535           compose_get_signature_str(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬³«¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
536           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
537
538 2003-05-16
539
540         * version 0.9.0
541
542 2003-05-16
543
544         * src/session.c: session_recv_msg(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
545
546 2003-05-15
547
548         * src/imap.c:
549           imap_parse_atom()
550           imap_get_header()
551           imap_cmd_fetch(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬ÊÖ¤¹¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯(BugTraq ¤Ç
552           È¯¸«¤µ¤ì¤¿ÀȼåÀ­¤ò½¤Àµ)¡£
553
554 2003-05-14
555
556         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
557           src/addressbook.c: addressbook_format_address()
558           src/compose.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): Ì¾Á°¤¬ atext (RFC 2822, 3.2.4.
559           Atom) ¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¸»ú¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï°úÍÑÉä¤Ç³ç¤ë¤è¤¦¤Ë
560           ¤·¤¿¡£
561         * src/main.c: main(): Solaris ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥é¡¼¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
562           colormap ¤È visual ¤ò¥»¥Ã¥È(Markus Schwarzenberg ¤µ¤ó thanks)¡£
563
564 2003-05-12
565
566         * version 0.9.0pre1
567
568 2003-05-12
569
570         * src/prefs_account.c: POP before SMTP ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò°ì»þŪ¤Ëºï½ü¡£
571
572 2003-05-09
573
574         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥µ¥Þ¥ê¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­
575           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¤ÎÀâÌÀ¤òÊѹ¹¡£
576         * src/summaryview.c: summary_show(): always_show_msg ¤¬ TRUE ¤Î¾ì¹ç
577           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
578
579 2003-05-09
580
581         * src/logwindow.[ch]: ¥á¥â¥ê¾ÃÈñÎ̤òºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
582           ºÇÂç¹Ô¿ô¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
583
584 2003-05-07
585
586         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾ʸ»úÎó¤ËÉÔÀµ¤Ê¥·¡¼¥±¥ó¥¹
587           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
588         * src/utils.[ch]: Àµ³Î¤µ¤Î¤¿¤á get_wcs_len() ¤ò get_mbs_len() ¤ËÊѹ¹¡£
589
590 2003-05-07
591
592         * MIME ¹½Â¤¤ÎÂ礭¤Ê¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
593         * src/procmime.c: procmime_scan_message(): gpgme ¤¬Í­¸ú¤Î¤È¤­¤Ï
594           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÉü¹æ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ content-type ¤¬ multipart/*
595           ¤Þ¤¿¤Ï message/rfc822 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¡£
596           procmime_scan_multipart_message(): message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁöºº
597           ¤ò½¤Àµ¡£
598         * src/action.c: parse_append_msgpart()
599           src/messageview.c: messageview_show()
600           src/mimeview.c: mimeview_show_message(): procmsg_open_message() ¤È
601           procmime_scan_mime_header() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë procmime_scan_message()
602           ¤ò»ÈÍÑ¡£
603           mimeview_set_multipart_tree(): ¿·¤·¤¤ MIME ¹½Â¤¤ËÂбþ¡£
604         * src/textview.c: textview_show_part(): ÉÔÍפʥÁ¥§¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
605         * src/procmsg.c: procmsg_open_message_decrypted(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
606           ¾ì¹ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò½¤Àµ¡£
607
608 2003-05-06
609
610         * src/ssl.c: ssl_init_socket_with_method(): log_warning() ¤ò
611           g_warning() ¤Ç¡¢ log_print() ¤ò debug_print() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
612         * src/pop.[ch]: ¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É PS_NOTSUPPORTED ¤òÄɲä·¡¢ UIDL ¤¬
613           ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð LAST ¤ÇºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
614
615 2003-05-01
616
617         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): dest_charset_str ¤¬ NULL
618           ¤Î¤È¤­¡¢¸½ºß¤Î locale ¤¬ EUC-JP ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß EUC-JP ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
619           ¤·¤¿¡£
620
621 2003-05-01
622
623         * src/action.c: execute_actions(): ¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Ì¤ÁªÂò¤Î
624           ¾ì¹ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ(Paul ¤µ¤ó¤È Melvin ¤µ¤ó thanks)¡£
625         * src/action.c
626           src/prefs_actions.c: Ãøºî¸¢É½¼¨¤Ë Claws ¥Á¡¼¥à¤Îɽ¼¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç
627           Äɲá£
628
629 2003-04-28
630
631         * src/session.c:
632           session_send_msg()
633           session_send_data(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤È¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
634         * src/send_message.c:
635           send_message_smtp(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹´ÉÍý¤ò½¤Àµ¡£
636
637 2003-04-25
638
639         * src/smtp.[ch]: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é±þÅúʸ»úÎó¤ò SMTPSession::error_msg
640           ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
641         * src/send_message.c: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
642         * src/main.c: send_queue()
643           src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¤³¤³¤Ç¤Ï¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨
644           ¤·¤Ê¤¤¡£
645
646 2003-04-25
647
648         * src/session.c: session_close(): state ¤¬ SESSION_DISCONNECTED ¤Ç
649           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß»Ò¥×¥í¥»¥¹¤ò kill ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
650         * src/send_message.c: send_cancel_button_cb()
651           src/inc.c: inc_cancel(): Session::state ¤ò SESSION_DISCONNECTED ¤Ë
652           ¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
653         * src/prefs.[ch]: prefs_write_*() ¤Î̾Á°¤òÊѹ¹¡£
654         * src/address.[ch]: ºï½ü¡£
655
656 2003-04-24
657
658         * src/compose.c: compose_template_apply(): °¸Àè¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
659
660 2003-04-23
661
662         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ print ¤òºï½ü¡£
663         * src/session.c: ³Æ g_print ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
664           session_child_input(): ÉÔÍפʠsession_close() ¤òºï½ü(FALSE ¤ò
665           ÊÖ¤·¤¿¸å·ë¶É close ¤µ¤ì¤ë)¡£
666         * src/send_message.c: send_message_smtp(): g_print ¤ò debug_print
667           ¤ËÊѹ¹¡£
668
669 2003-04-23
670
671         * src/procheader.c: procheader_procheader_date_parse(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó
672           ¤¬ÉÔÌÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Î¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë
673           ¤·¤¿¡£
674           Y2K Âбþ¥³¡¼¥É¤ò RFC 2822 ¤Ë½¾¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
675           procheader_scan_date_string(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó»ØÄ꤬¤Ê¤¤ÆüÉÕʸ»úÎó
676           ¤Ø¤ÎÂн衣
677         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤¬ÉÔÌÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï
678           -1 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
679
680 2003-04-22
681
682         * src/action.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£ ¤Þ¤¿ MIME ¥â¡¼¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥°
683           ¤È¡¢¥¨¥é¡¼»þ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
684           action_update_msgview_menu(): ¿·µ¬¡£
685         * src/messageview.[ch]: "Tools/Actions" ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣥ¦¥£¥ó¥É¥¦
686           ¥ê¥¹¥È¤òÊÝ»ý¡£
687           messageview_get_selected_mime_part(): MessageView ¤¬ MIME ¥â¡¼¥É
688           ¤Î¤È¤­¡¢ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È¤Î MimeInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
689         * src/mimeview.[ch]: mimeview_get_selected_part(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È
690           ¤Î MimeInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
691         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selected_msg_list(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿
692           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î MsgInfo ¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
693
694 2003-04-21
695
696         * src/prefs_filter.[ch]: ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ò¥»¥Ã¥ÈºÑ¥­¡¼¥ï¡¼¥É
697           ¤È¤·¤Æ´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¡£
698         * src/utils.[ch]: Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤¥Ï¥Ã¥·¥åÍѤˠstr_case_equal()
699           ¤È str_case_hash() ¤òÄɲá£
700
701 2003-04-18
702
703         * src/procmsg.c: procmsg_get_filter_keyword(): ¼«Æ°¸¡½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À
704           ¤Ë X-Sequence ¤òÄɲá£
705         * src/action.[ch]
706           src/prefs_actions.c
707           src/compose.c
708           src/mainwindow.c: ´Ø¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
709           get_user_string(): Æȼ«¤Î¼ÂÁõ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog() ¤ò»ÈÍÑ¡£
710
711 2003-04-17
712
713         * src/codeconv.[ch]: conv_encode_header(): addr_field ¤¬ TRUE ¤Î
714           ¾ì¹ç¤Ï¥¨¥ó¥³¡¼¥Éʸ»úÎó¤Ë '(' ¤È ')' ¤ò´Þ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
715         * src/compose.c: compose_convert_header(): ¥Õ¥é¥° 'addr_field' ¤ò
716           Äɲá£
717
718 2003-04-16
719
720         * src/prefs_actions.[ch]: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò action.[ch] ¤Ë
721           Ê¬Î¥¡£
722
723 2003-04-16
724
725         * src/prefs_actions.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
726
727 2003-04-16
728
729         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): EILSEQ ¤Î½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
730
731 2003-04-16
732
733         * src/inc.c:
734           inc_recv_data_progressive()
735           inc_recv_data_finished()
736           inc_recv_message()
737           send_recv_message()
738           send_send_data_progressive()
739           send_send_data_finished(): assertion ¤òÄɲá£
740
741 2003-04-16
742
743         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò
744           ½¤Àµ¡£
745
746 2003-04-16
747
748         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): °ìÉô¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÊÑ´¹
749           (UTF-7 Åù)¤òº®Í𤵤»¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥½¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥Ì¥ëʸ»ú¤ò´Þ¤á¤Ê¤¤
750           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
751
752 2003-04-15
753
754         * src/procmsg.c: procmsg_get_filter_keyword(): ¥Ø¥Ã¥À¤Î²þ¹Ô¤ò½üµî¤·¡¢
755           List-Id ¥Ø¥Ã¥À¤«¤é ID ¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
756         * src/utils.[ch]: extract_one_parenthesis_with_skip_quote(): ºï½ü¡£
757           extract_list_id_str(): List-Id ¥Ø¥Ã¥À¤«¤é ID Ê¸»úÎó¤òÃê½Ð¡£
758
759 2003-04-15
760
761         * src/prefs_actions.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°½¤Àµ
762           ¤Èµ¡Ç½Äɲá£
763
764 2003-04-14
765
766         * src/compose.c: compose_parse_header(): ºÆÊÔ½¸»þ¤ËÉÔÍפʲþ¹Ô¤¬´Þ¤Þ
767           ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
768         * src/imap.c
769           src/pop.c: 'occured' ¤È¤¤¤¦ typo ¤ò½¤Àµ¡£
770
771 2003-04-11
772
773         * src/compose.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊѹ¹»þ¤Î¼«Æ°½ð̾ÀÚ¤êÂؤ¨¤ò¼ÂÁõ¡£
774           compose_insert_sig(): ¸½ºß¤Î½ð̾¤òÃÖ´¹¤¹¤ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
775           compose_get_signature_str(): ¿·µ¬¡£½ð̾¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
776           compose_insert_command_output(): ºï½ü¡£
777           compose_select_account(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊѹ¹»þ¤Ë compose_insert_sig()
778           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
779           compose_destroy(): UndoMain ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
780           Compose::sig_str: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î½ð̾¤Îʸ»úÎó¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡£
781         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_stext_find(): ¿·µ¬¡£
782           gtk_stext_clear() ¤ò gtkut_stext_clear() ¤Ë²þ̾¡£
783         * src/utils.[ch]: get_wcs_len(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»úÎó¤Î¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿
784           Ä¹¤òÊÖ¤¹¡£
785           normalize_newlines(): CR+LF ¤È CR ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
786           get_command_output(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î½ÐÎϤòÊÖ¤¹¡£
787
788 2003-04-08
789
790         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_filter_keyword(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
791           ¥Õ¥£¥ë¥¿ÍÑ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤òÊÖ¤¹¡£
792         * src/summaryview.c: summary_filter_open():
793           procmsg_get_filter_keyword() ¤ò»ÈÍÑ¡£
794         * src/messageview.c: create_filter_cb(): ¼ÂÁõ¡£
795
796 2003-04-07
797
798         * src/inc.c:
799           inc_start()
800           inc_put_error(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
801         * src/pop.[ch]: Pop3Session::error_msg ¤òÄɲä·¡¢¥¨¥é¡¼»þ¤Ë
802           ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
803
804 2003-04-04
805
806         * src/messageview.[ch]: ÊÌ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É
807           ¶¯À©»ØÄê¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤«¤éʬΥ¡£
808           textview_show_message()
809           textview_show_part()
810           textview_add_part(): »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð MessageView::forced_charset
811           ¤ò»ÈÍÑ¡£
812
813 2003-04-03
814
815         * src/mainwindow.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾¯¤·½¤Àµ¡£
816         * src/menu.[ch]: item factory ¤Î rc Ê¸»úÎó¤ò°·¤¦´Ø¿ô¤òÄɲá£
817         * src/messageview.[ch]: ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲä·¡¢¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ë¥å¡¼
818           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò°ú¤­·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
819           msginfo (ɽ¼¨»þ¤ËÊ£À½¤µ¤ì¤ë)¤ò MessageView ¤ËÄɲá£
820         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked():
821           menu_factory_clear_rc() ¤ò»ÈÍÑ¡£
822
823 2003-03-28
824
825         * send_message.c: send_message_smtp():
826           SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊýË¡¤Î¶¯À©¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
827           Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é°ì»þ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
828         * smtp.c: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·Ù¹ð¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ·¡¢
829           SMTPSession::error_val ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
830         * smtp.h: ¥¨¥é¡¼Ãͤò enum ¤ËÊѹ¹¡£ SMTPSession::error_val ¤òÄɲá£
831         * src/mbox.c: proc_mbox(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
832
833 2003-03-28
834
835         * src/pop.h: ¥¨¥é¡¼Ãͤò enum ¤ËÊѹ¹¡£
836         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): inc_drop_message() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
837           PS_IOERR ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
838           pop3_ok(): ¸½ºß¤Î¾õÂ֤˴ð¤Å¤¤¤ÆŬÀڤʥ¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
839           ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·Ù¹ð¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
840
841 2003-03-27
842
843         * src/nntp.[ch]
844           src/news.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£ NNTPSockInfo ¤òºï½ü¤·¡¢ nntp.c
845           ¤Ç NNTPSession ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
846
847 2003-03-27
848
849         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): Session::state == SESSION_ERROR
850           ¤Î¾ì¹ç¤ÏŬÀڤʥ¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
851         * po/POTFILES.in: src/automaton.c, src/send.c ¤òºï½ü¡£
852           src/send_message.c ¤òÄɲá£
853
854 2003-03-26
855
856         * src/pop.[ch]
857           src/session.c: POP3 ¤Î¼õ¿®¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
858           session_recv_data_from_sock_unescape(): ½ªÃ¼µ­¹æ¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤ÇÆɤß
859           ¤³¤ß¡¢¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º¤âÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
860
861 2003-03-25
862
863         * src/automaton.[ch]: ºï½ü¡£
864         * src/session.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤò¤¤¤¯¤é¤«ºï½ü¡£
865         * src/smtp.c: smtp_session_recv_msg(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬ HELO ¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÂФ·¤Æ
866           EHLO ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î±þÅú¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Î¤¿¤á¤ÎÂн衣
867           EHLO ¤ò½ü¤¤¤ÆÁ´¤Æ¤ÎÊ£¿ô¹Ô±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥Þ¥ó¥É
868           ¤ËÂФ·¤Æµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á)¡£
869
870 2003-03-25
871
872         * src/session.[ch]
873           src/pop.c: ¥É¥Ã¥È¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô¤ò¤â¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®¤ò
874           ½¤Àµ¡£
875           session_recv_data(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
876           session_recv_data_from_sock_unescape(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹ÔËè¤Ë
877           ¼õ¿®¤·¡¢¥É¥Ã¥È¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤¹¤ë¡£
878           °ÊÁ°¤ÎÂнè¤òºï½ü¡£
879         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ò 40 msec ¤Ë¸º¾¯¡£
880
881 2003-03-25
882
883         * src/pop.[ch]: Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥µ¥¤¥º¤È¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¼õ¿®¤Ë
884           ¼ºÇÔ¤¹¤ëÌäÂê¤Ø¤ÎÂн衣
885
886 2003-03-24
887
888         * src/pop.c: pop3_retr_eom_recv(): ¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ð¤Ï»þ¡¹Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤
889           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥µ¥¤¥º¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¡¢Ìµ¸ú¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸½ªÃ¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
890           ¤·¤¿¡£
891         * src/news.c: news_session_new(): NNTPSession ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¼¥í
892           ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ SockInfo ¤ÎÆó½Å³«Êü¤òËɤ°¤¿¤á¡¢
893           Session::sock ¤ò nntp_sock->sock ¤Ç½é´ü²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
894         * src/imap.c: IMAPSession ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¼¥í¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
895           imap_cmd_append(): SockInfo ¤òÊĤ¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
896
897 2003-03-22
898
899         * src/pop.c: pop3_session_recv_msg(): STLS ¤ò½¤Àµ¡£
900
901 2003-03-22
902
903         * src/inc.[ch]
904           src/pop.[ch]: ¿· I/O ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤ÆºÆ¼ÂÁõ¡£
905         * src/session.[ch]: session_recv_msg(): ¿·µ¬¡£
906           session_send_data_to_sock()
907           session_recv_data_from_sock(): ¿ÊĽÄÌÃΤÎÉÑÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£
908
909 2003-03-22
910
911         * src/smtp.c: smtp_auth_recv(): CRAM-MD5 Ç§¾Ú¤ò½¤Àµ¡£
912
913 2003-03-20
914
915         * src/session.[ch]: session_start_tls(): ¿·µ¬¡£
916           session_recv_msg(): static ¤Ë¤·¤¿¡£
917
918 2003-03-20
919
920         * ÈóƱ´ü¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ I/O ¤ò¼ÂÁõ¡£
921         * src/session.[ch]: »Ò¥×¥í¥»¥¹¤òÄ̤·¤Æ¥µ¡¼¥Ð¤ÈÄÌ¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î
922           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡£
923         * src/smtp.[ch]
924           src/send_message.[ch]: ¿· I/O ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
925         * src/socket.[ch]: *_write() ¤ò *_write_all() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢
926           *_write() ¤òñ¤Ê¤ë write() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤¿¡£
927         * src/utils.c: get_outgoing_rfc2822_str(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò SMTP
928           ¤Þ¤¿¤Ï NNTP ¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¡£
929           file_read_stream_to_str(): ¿·µ¬¡£
930
931 2003-03-12
932
933         * src/textview.c: textview_button_pressed(): URI ¤Î¥ê¥ó¥¯¤ÎÈϰϤò
934           ÄûÀµ¡£
935         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÎÌäÂê¤Ø¤Î
936           Âнè¤Î¤¿¤á¡¢ UTF-8 ¤Î3¥Ð¥¤¥È°Ê¾å¤Çɽ¸½¤µ¤ì¤ëʸ»ú¤ò2ʸ»úÉý¡¢2
937           ¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò1ʸ»úÉý¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
938
939 2003-03-12
940
941         * src/utils.c: subject_compare_for_sort(): ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤òµö²Ä(¥µ¥Þ¥ê¤Î
942           ¥½¡¼¥È¤ò½¤Àµ)¡£
943
944 2003-03-11
945
946         * HTML ¥ê¥ó¥¯¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
947         * src/html.[ch]: HTMLAttr, HTMLTag: Â°À­ / ¥¿¥°¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¬¹½Â¤ÂΡ£
948           html_get_tag(): ¿·µ¬¡£¥¿¥°¤ò²òÀϤ·¤Æ HTMLTag ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òÊÖ¤¹¡£
949           html_parse_tag(): <a> ¥¿¥°¤È 'href' Â°À­¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
950         * src/textview.c: textview_write_link(): ¿·µ¬¡£¥ê¥ó¥¯Ê¸»úÎó¤òºîÀ®¡£
951
952 2003-03-10
953
954         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥× /
955           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
956           compose_write_to_file(): ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Á÷¿®¤·¤¿¤¤¤È¤­
957           ¤ËÀµ¤·¤¤ charset Í×ÁǤò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
958
959 2003-03-10
960
961         * src/headerview.c: headerview_show()
962           src/textview.c: textview_write_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È´Ä¶­¤Ç¤Î
963           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤Ëɽ¼¨Ê¸»úÎ󤫤éɽ¼¨ÉÔǽ¤Êʸ»ú¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
964           ¤·¤¿¡£
965         * src/codeconv.[ch]: conv_unreadable_locale(): ¿·µ¬¡£
966           conv_localetodisp() ¤«¤éʬΥ¡£
967
968 2003-03-10
969
970         * src/procmsg.c: procmsg_cmp_by_subject()
971           src/summaryview.c: summary_cmp_by_subject(): ·ï̾¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
972           Re: ¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
973         * src/utils.[ch]:
974           subject_compare_for_sort()
975           trim_subject_for_sort(): ¿·µ¬¡£
976
977 2003-03-07
978
979         * version 0.8.11
980
981 2003-03-07
982
983         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë -i ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
984
985 2003-03-06
986
987         * src/codeconv.[ch]: Â­¤ê¤Ê¤¤Ê¸»ú¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤È locale ¤òÄɲá£
988
989 2003-03-06
990
991         * src/procmsg.[ch]:
992           procmsg_get_mark_sum()
993           procmsg_open_mark_file()
994           procmsg_read_mark_file(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ñ¥¹¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FolderItem
995           ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
996
997 2003-03-05
998
999         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): Ä¹¤¤Èó ASCII Ê¸»úÎó¤ò
1000           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤È¤­¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¶­³¦¤Ë¤¢¤ë¶õÇò¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
1001           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1002           ¥Ï¡¼¥É¹ÔĹÀ©¸Â(998ʸ»ú)¤Ë¤«¤«¤ë¤Þ¤ÇŤ¤Ã±¸ìÃæ¤Ç¶¯À©Åª¤ËÀÞ¤êÊÖ
1003           ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¶õÇò¤Î¤Ê¤¤Ä¹¤¤¥¢¥É¥ì¥¹¥ê¥¹¥È¤¬²õ¤ì¤ëÌäÂê¤Ø¤Î
1004           Âнè)¡£
1005
1006 2003-03-03
1007
1008         * src/prefs_account.c: gpg ¤â ssl ¤â»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ
1009           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1010
1011 2003-03-03
1012
1013         * src/codeconv.c: UTF-8 locale Âбþ¤ò½¤Àµ¡£
1014           conv_get_code_conv_func(): locale ¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ UTF-8 ¤Î
1015           ¾ì¹ç¤Ï conv_noconv ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ ISO-8859-* ¤«¤é locale
1016           ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤Î¾ì¹ç¤Ï conv_latintodisp ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1017           conv_convert(): conv_codeset_strdup() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë conv_iconv_strdup()
1018           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1019           conv_codeset_strdup(): °ìÉô¤Î¥³¡¼¥É¤ò conv_iconv_strdup() ¤Ë°ÜÆ°¡£
1020
1021 2003-02-28
1022
1023         * src/prefs_account.[ch]: ½ð̾¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤Î½ÐÎϤò»ÈÍѤ¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1024           ¤òÄɲá£
1025         * src/compose.c: compose_insert_sig(): »ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¤Î
1026           ½ÐÎϤò»ÈÍÑ¡£
1027           compose_insert_command_output(): ¿·µ¬¡£
1028
1029 2003-02-28
1030
1031         * src/main.c: main(): --status ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë sylpheed
1032           ¤¬µ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥í¥Ã¥¯¥½¥±¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
1033           lock_socket_remove(): ¿·µ¬¡£
1034
1035 2003-02-27
1036
1037         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¸½ºß¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬
1038           US-ASCII (¤Þ¤¿¤Ï POSIX) ¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1039
1040 2003-02-21
1041
1042         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): Ìµ¸ú¤Êʸ»ú¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¤·¤Æ
1043           ÊÑ´¹¤ò³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1044
1045 2003-02-21
1046
1047         * src/summaryview.c: summary_selected(): ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£
1048           ¥Ó¥Æ¥£¤ò¾ï¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1049
1050 2003-02-20
1051
1052         * src/utils.c: tzoffset_sec(): GMT+12 ¤è¤êÂ礭¤¤¤Þ¤¿¤Ï GMT-12 ¤è¤ê
1053           ¾®¤µ¤¤¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Ç¸í¤Ã¤¿ÆüÉÕ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1054
1055 2003-02-18
1056
1057         * src/prefs_common.[ch]
1058           src/sourcewindow.c: ¥½¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤òµ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1059         * src/md5.c: gcc 3.1 ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
1060
1061 2003-02-17
1062
1063         * src/about.c: about_create(): Ãøºî·ïɽ¼¨¤ò½¤Àµ¡£
1064
1065 2003-02-17
1066
1067         * src/colorlabel.c: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¶ë·Á¤Ë pixmap ¤ò»È¤ï¤º¡¢¶ë·Á¤ò
1068           ÉÁ²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î²èÌ̤Υ«¥é¡¼¥Þ¥Ã¥×¤Ë½¾¤¦¤è¤¦
1069           ¤Ë¤·¤¿(Ĺ´ü¤ËÅϤë Solaris ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ - Alfons
1070           Hoogervorst ¤µ¤ó thanks)¡£
1071
1072 2003-02-17
1073
1074         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): ·î¤Îʸ»úÎó¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
1075           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1076         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_close(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥¹¥È¤¬
1077           ¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
1078
1079 2003-02-14
1080
1081         * src/quote_fmt_parse.y: gettext ËÝÌõ²Äǽ¤Êʸ»úÎó¤òºï½ü¡£
1082         * src/unmime.c: unmime_header(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï²õ¤ì¤¿
1083           Ê¸»ú¤òºï½ü¡£
1084         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): 75 Ê¸»ú°Ê¾å¤ÎŤ¤Ã±¸ì¤¬
1085           ÆþÎϤµ¤ì¤ë¤È¥Ø¥Ã¥À¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1086
1087 2003-02-13
1088
1089         * src/codeconv.c: isprintableeuckanji(): 1¥Ð¥¤¥ÈÌܤǠ0xf4 ¤òĶ¤¨¤ë
1090           Ãͤòµö²Ä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(glibc ¤Î abort() ÌäÂê¤ò½¤Àµ)¡£
1091         * src/html.c: html_read_line(): ¸½ºß¤Î locale ¤Çɽ¼¨ÉÔǽ¤Êʸ»ú¤ò
1092           ºï½ü¡£
1093
1094 2003-02-11
1095
1096         * src/utils.[ch]:
1097           trim_subject_for_compare(): trim_subject() ¤ò²þ̾¡£
1098           trim_subject(): ¿·µ¬¡£·ï̾¤ÎÀèƬ¤Î[...]¤Þ¤¿¤Ï(...)¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1099         * src/prefs_folder_item.c
1100           src/folder.[ch]:
1101           ¥µ¥Þ¥ê/ÊÖ¿®»þ¤Î·ï̾¤ò¾Êά¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1102         * src/summaryview.c: summary_set_header(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê
1103           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ï̾¤òû½Ì¡£
1104         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê
1105           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ï̾¤òû½Ì¡£
1106
1107 2003-02-09
1108
1109         * src/codeconv.c:
1110           LBREAK_IF_REQUIRED(): ºÇ½é¤Îñ¸ì¤ÎÁ°¤Ç²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(X-Face
1111           ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)¡£
1112           conv_encode_header(): 1ñ¸ì97ʸ»ú¤Þ¤Çµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1113
1114 2003-02-07
1115
1116         * src/filter.c: filter_match_condition(): 2ÈÖÌܤξò·ï¤¬Àµµ¬É½¸½¤ò
1117           Ìµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1118         * src/news.h: NewsGroupInfo: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤Ë guint ¤ò»ÈÍÑ
1119           (¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò½¤Àµ) (Thorsten Maerz
1120           ¤µ¤ó thanks)¡£
1121
1122 2003-02-06
1123
1124         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¼ºÇÔ»þ¤Ë segfault
1125           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1126           conv_get_charset_str()
1127           conv_get_charset_from_str(): ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÇŬ²½¡£
1128
1129 2003-02-06
1130
1131         * src/quote_fmt_parse.y:
1132           SHOW_MESSAGE_NO_SIGNATURE, SHOW_QUOTED_MESSAGE_NO_SIGNATURE:
1133           "\n-- \n" ¤Î¤ß¤ò½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1134
1135 2003-02-05
1136
1137         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_prev(): ¿·µ¬¡£
1138         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤â
1139           ¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1140
1141 2003-02-05
1142
1143         * src/codeconv.c:
1144           conv_unreadable_latin(): 0x7f ¤òɽ¼¨ÉÔ²Äʸ»ú¤Ë´Þ¤á¤¿¡£
1145           conv_localetodisp(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç 8bit Ê¸»ú¤òºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1146           conv_get_current_charset()
1147           conv_get_outgoing_charset(): locale Ì¾¤ÎËöÈø¤Ë "@euro" ¤¬Äɲ䵤ì
1148           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð ISO-8859-15 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1149         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­
1150           ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1151
1152 2003-02-04
1153
1154         * version 0.8.10
1155
1156 2003-02-04
1157
1158         * src/procmsg.h: WRITE_CACHE_DATA(): Â®ÅÙ¤ò¾¯¤·¸þ¾å(Colin Leroy
1159           ¤µ¤ó thanks)¡£
1160         * src/mh.c: mh_get_msginfo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲÃ(Thorsten Maerz
1161           ¤µ¤ó thanks)¡£
1162
1163 2003-02-03
1164
1165         * src/textview.c: textview_write_line(): conv ¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¤Ï
1166           ÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1167
1168 2003-02-03
1169
1170         * src/codeconv.[ch]:
1171           conv_guess_encoding() ¤ò conv_guess_ja_encoding() ¤ËÊѹ¹¡£
1172           conv_localetodisp(): ¿·µ¬¡£(²¾Äꤵ¤ì¤¿)¸½ºß¤Î locale Ê¸»úÎ󤫤é
1173           É½¼¨ÉԲĤÊʸ»ú¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1174           conv_codeset_strdup(): dest_code ¤¬ NULL ¤Ç¤«¤Ä¸½ºß¤Î locale
1175           ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ US-ASCII ¤Ê¤é¤Ð ISO-8859-1 ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1176           conv_get_code_conv_func(): ÊÑ´¹Àèʸ»ú¥³¡¼¥É¤Ë US-ASCII ¤¬»ØÄꤵ¤ì
1177           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð conv_ustodisp ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1178         * src/textview.c: textview_write_line(): ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï
1179           strncpy2() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë conv_localetodisp() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1180
1181 2003-01-31
1182
1183         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup()
1184           src/imap.c:
1185           imap_modified_utf7_to_locale()
1186           imap_locale_to_modified_utf7(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç·Ù¹ð¤ò½üµî
1187           ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ICONV_CONST ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍÑ¡£
1188         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): iconv() ¤Î½ÐÎϤò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å
1189           ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1190           ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤éÉÔ´°Á´¤Êʸ»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1191
1192 2003-01-30
1193
1194         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºßÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Î¡¼¥É¤¬
1195           ºï½ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÏŬÀڤʥΡ¼¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1196         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_is_selected(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿
1197           ¥Î¡¼¥É¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
1198
1199 2003-01-30
1200
1201         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ºï½ü¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÜÆ°»þ¤Ë
1202           ¤¿¤Þ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1203
1204 2003-01-29
1205
1206         * src/codeconv.c: conv_unreadable_eucjp(): EUC-JP ¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯
1207           ¤ò¤è¤ê¸·Ì©¤Ë¤·¤¿¡£
1208           isprintableeuckanji(): ¿·µ¬¡£ EUC-JP ¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò
1209           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1210
1211 2003-01-17
1212
1213         * version 0.8.9
1214
1215 2003-01-17
1216
1217         * INSTALL ¤ò¹¹¿·¡£
1218
1219 2003-01-17
1220
1221         * src/quoted-printable.c: qp_encode_line(): ¸µ¤Îʸ»úÎó¤Ë CRLF ¤¬
1222           ¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë²þ¹Ô¤¬½ÅÊ£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1223         * src/utils.[ch]
1224           canonicalize_str(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿Àµµ¬²½¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤ò
1225           ÊÖ¤¹¡£
1226           uncanonicalize_file(): ¿·µ¬¡£Àµµ¬²½¤ò²ò½ü¤¹¤ë(CRLF -> LF)¡£
1227           uncanonicalize_file_replace(): ¿·µ¬¡£
1228         * src/compose.c: ½èÍý¤ÎÁ°¤Ë¾ï¤ËËÜʸ¤òÀµµ¬²½¤·¡¢Ìá¤ëÁ°¤ËÀµµ¬²½¤ò
1229           ²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1230
1231 2003-01-17
1232
1233         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ¥í¥·¥¢¸ì
1234           charset ¤Î¾ì¹ç¤Ï ENC_8BIT ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1235         * src/compose.c: compose_write_to_file(): 8bit ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ð̾¤¹¤ë
1236           ¾ì¹ç¤Ï base64 ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1237
1238 2003-01-16
1239
1240         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Content-Transfer-Encoding
1241           ¤ÎÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
1242
1243 2003-01-16
1244
1245         * src/codeconv.c: ¥í¥·¥¢¸ì locale ¤Î¤¿¤á¤Î locale_table ¤Î½¤Àµ
1246           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1247         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ISO-8859-5,
1248           KOI8-*, Windows-1251 ¤ËÂФ·¤Æ ENC_BASE64 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1249         * src/compose.c: compose_attach_append(): message/rfc822 ¤ËÂФ·¤Æ
1250           Àµ¤·¤¤ Content-Transfer-Encoding ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1251           compose_write_to_file(): ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î Content-Transfer-Encoding
1252           ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1253         * src/prefs_common.[ch]: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î Content-Transfer-Encoding
1254           ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1255
1256 2003-01-15
1257
1258         * src/quoted-printable.[ch]: qp_encode_line(): ¹Ô¤¬²þ¹Ô¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤
1259           ¾ì¹ç¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1260
1261 2003-01-15
1262
1263         * quoted-printable Éä¹æ²½¤ò¼ÂÁõ¡£
1264         * src/quoted-printable.[ch]: qp_encode_line(): ¿·µ¬¡£
1265         * src/compose.c:
1266           compose_write_to_file()
1267           compose_write_attach(): quoted-printable Éä¹æ²½¤ò¼ÂÁõ¡£
1268           compose_attach_property_create(): quoted-printable ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò
1269           Í­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1270         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ISO-8859-*
1271           ¤È CP125* Ê¸»ú¥»¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï ENC_QUOTED_PRINTABLE ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
1272           ¤·¤¿¡£
1273         * src/Makefile.am: libiconv Âбþ¤Î¤¿¤á¤Ë sylpheed_LDADD ¤Ë
1274           $(LIBICONV) ¤òÄɲá£
1275
1276 2003-01-14
1277
1278         * src/folderview.c
1279           src/summaryview.c
1280           src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾
1281           ¤Î¾ÊάÊýË¡¤ò²þÎÉ¡£
1282
1283 2003-01-14
1284
1285         * configure.in: iconv ¸¡½Ð·ë²Ì¤òɽ¼¨¡£
1286
1287 2003-01-13
1288
1289         * src/codeconv.[ch]: libjconv ¤«¤é iconv() ¤Ø°Ü¹Ô¡£
1290           conv_iconv_strdup(): ¿·µ¬¡£
1291         * src/about.c
1292           src/imap.c
1293           src/mainwindow.c
1294           src/prefs_common.c: HAVE_LIBJCONV ¤ò HAVE_ICONV ¤ËÃÖ´¹¡£
1295
1296 2003-01-10
1297
1298         * src/compose.c
1299           src/folderview.c
1300           src/prefs_folder_item.c: ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ(property -> properties)¡£
1301         * src/prefs_filter.c: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1302           ¤·¤¿¡£
1303           prefs_filter_dialog_to_filter(): ¿·µ¬¡£
1304
1305 2003-01-09
1306
1307         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ²þ¹Ô¤Î¸å¤ËÀ¸¤Îʸ»úÎó¤ò½ÐÎÏ
1308           ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1309         * INSTALL ¤ò¹¹¿·¡£
1310
1311 2003-01-08
1312
1313         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ÈºÇŬ²½¡£
1314           conv_code_converter_new()
1315           conv_convert(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë conv_get_code_conv_func() ¤Ç
1316           ÆÀ¤é¤ì¤ë´Ø¿ô¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1317           conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1318           conv_get_code_conv_func(): ÊÑ´¹Àèʸ»ú¥³¡¼¥É¤Î°ú¿ô¤òÄɲä·¡¢°ìÈ̲½
1319           ¤·¤¿¡£
1320
1321 2003-01-06
1322
1323         * src/codeconv.c: LBREAK_IF_REQUIRED(): Ê¸»ú¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Î¤ß²þ¹Ô¤¹¤ë
1324           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1325         * src/compose.c: compose_convert_header(): ËöÈø¤Î¶õÇò¤òºï½ü¡£
1326         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): Ì¾Á°¤ÈÃͤζõÇò¤ò
1327           ºï½ü¡£
1328         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
1329           Ì¾Á°¤ÈÃͤζõÇò¤òºï½ü¡£
1330
1331 2002-12-25
1332
1333         * version 0.8.8
1334
1335 2002-12-25
1336
1337         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): Ìµ¸ú¤Êʸ»ú¤¬¸½¤ï¤ì¤ë¤È̵¸Â
1338           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1339
1340 2002-12-25
1341
1342         * src/procmsg.[ch]: procmsg_sort_msg_list(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
1343           ¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
1344         * src/summaryview.c: summary_show(): summary_sort() ¤òºï½ü
1345           (folder_item_get_msg_list() ÆâÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê
1346           ¥µ¥Þ¥êɽ¼¨¤Î®ÅÙ¤ò¸þ¾å¡£
1347           ¥Þ¥¯¥í¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥Þ¥ê¤Î¥½¡¼¥È´Ø¿ô¤òÀ°Íý¡£
1348         * src/mh.c
1349           src/imap.c
1350           src/news.c
1351           src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): FolderItem::sort_key
1352           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¢¤é¤«¤¸¤á¥½¡¼¥È¤·¤¿¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1353           FolderSortKey enum ¤Ë SORT_BY_TO ¤òÄɲá£
1354         * src/mainwindow.c: ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/°¸Àè½ç¡×¤òÄɲá£
1355
1356 2002-12-20
1357
1358         * version 0.8.7
1359
1360 2002-12-20
1361
1362         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ²þ¹Ô»þ¤Î;ʬ¤Ê¶õÇò¤Î½¤Àµ¡£
1363         * src/compose.c: compose_convert_header(): ²þ¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾ï¤Ë
1364           Ê¸»úÎó¤ò conv_encode_header() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1365
1366 2002-12-20
1367
1368         * src/textview.c: textview_make_clickable_parts(): ¸í¤Ã¤¿ email
1369           ¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
1370
1371 2002-12-19
1372
1373         * src/defs.h: DEFAULT_BROWSER_CMD ¤òÄɲá£
1374         * src/mimeview.c: mimeview_view_file()
1375           src/prefs_common.c: prefs_other_create()
1376           src/utils.c: open_uri(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î web ¥Ö¥é¥¦¥¶¤ò mozilla ¤Ë
1377           Êѹ¹¤·¡¢ 'netscape -remote' Ãæ¤Î 'remote' ¥³¥Þ¥ó¥É(Èó¸ø³«)¤ò
1378           'new-window' ¤ËÊѹ¹¡£
1379
1380 2002-12-19
1381
1382         * src/compose.c: compose_send_control_enter(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸/Á÷¿®
1383           ¤¬¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¥­¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë Ctrl-Enter ¤ò²¡¤¹¤È
1384           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ëÌäÂê¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1385
1386 2002-12-18
1387
1388         * src/mainwindow.c:
1389           set_charset_cb()
1390           sort_summary_cb()
1391           sort_summary_type_cb(): ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò¥Á¥§¥Ã¥¯²ò½ü¤·¤¿¤È¤­¤Î
1392           ÉÔÍפʽèÍý¤òËɤ°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1393
1394 2002-12-18
1395
1396         * src/main.c: X ¤Ê¤·¤Ç¥ê¥â¡¼¥ÈÁàºî¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë gtk_init()
1397           ¤ÎÁ°¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ruslan N.
1398           Balkin ¤µ¤ó thanks)¡£
1399         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ÀøºßŪ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼
1400           ¥Õ¥í¡¼¤ò½¤Àµ¡£
1401
1402 2002-12-18
1403
1404         * src/Makefile.am: $(target_alias) ¤ò $(target_triplet) ¤ËÊѹ¹
1405           (autotools ¤Î»ÅÍÍÊѹ¹¤ÎÌÏÍÍ)¡£
1406
1407 2002-12-18
1408
1409         * src/imap.c: ¥µ¡¼¥Ð¤¬ NAMESPACE ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­
1410           LIST ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Brian
1411           Sammon ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
1412           imap_parse_list(): ¥Ñ¥¹¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1413           imap_get_namespace_by_list(): ¿·µ¬¡£
1414
1415 2002-12-17
1416
1417         * src/addr_compl.c: add_address(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
1418         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_window_popup()
1419           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î
1420           µóÆ°¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)
1421         * src/account.c: account_edit_create(): row_move ¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë
1422           signal_connect_after ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¹Ô°ÌÃ֤ΥХ°¤ò½¤Àµ¡£
1423           account_row_moved(): CList ¤òȾ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1424         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_row_move(): CList ¤òȾ¥Ú¡¼¥¸
1425           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1426         * src/summaryview.c: summary_reply(): É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬
1427           ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßÁªÂòÉô¥Æ¥­¥¹¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey
1428           Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1429
1430 2002-12-13
1431
1432         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): MIME ¥Ø¥Ã¥À¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
1433           ¤Î¥ë¡¼¥Á¥ó¤òºÆ¼ÂÁõ¡£¸½ºß¤Î locale ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð
1434           Q Éä¹æ²½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1435         * src/utils.[ch]: is_next_nonascii(): ¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê
1436           ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»úÎó¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥³¡¼¥É¤òÈó
1437           ASCII ¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1438           get_next_word_len(): ¿·µ¬¡£¼¡¤Îñ¸ì¤ÎŤµ¤òÊÖ¤¹¡£
1439           is_next_mbs(), find_wspace(): ºï½ü¡£
1440         * src/quoted-printable.[ch]: ¿·µ¬¡£
1441           qp_decode_line(): QP ¹Ô¤ò1¹Ô¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
1442           qp_decode_q_encoding(): MIME ¥Ø¥Ã¥ÀÃæ¤Î Q Éä¹æ²½¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤ò
1443           ¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
1444           qp_get_q_encoding_len(): Ê¸»úÎó¤ò Q Éä¹æ²½¤·¤¿¤È¤­¤ÎŤµ¤òÊÖ¤¹¡£
1445           qp_q_encode(): Ê¸»úÎó¤ò Q Éä¹æ²½¤¹¤ë(RFC 2047)¡£
1446         * src/unmime.c: quoted-printable ´ØÏ¢¤Î´Ø¿ô¤ò quoted-printable.c
1447           ¤Ë°ÜÆ°¡£
1448
1449 2002-12-05
1450
1451         * src/send.c: send_message_local(): ¥É¥Ã¥È1ʸ»ú¤À¤±¤Î¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×
1452           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(postfix ¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¤½¤³¤Ç»ß¤Þ¤ë¤¿¤á)¡£
1453
1454 2002-12-05
1455
1456         * src/send.c: send_message_local(): ÀèƬ¤¬¥É¥Ã¥È¤Î¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×
1457           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1458
1459 2002-12-03
1460
1461         * autogen.sh: ¸½ºß¤Î ltmain.sh ¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
1462           'libtoolize --force --copy' ¤òÄɲá£
1463         * acconfig.h: ºï½ü¡£
1464         * configure.in: GPGME ¤ÎºÇÄã¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.3.10 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
1465           XIM ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1466         * ac/check-type.m4
1467           ac/gnupg-check-typedef.m4: ¥³¥á¥ó¥ÈÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
1468
1469 2002-11-29
1470
1471         * src/imageview.[ch]: ¾×Æͤ¹¤ë imageview_show_image() ¤ÎÄêµÁ¤ò½¤Àµ
1472           (Thorsten Maerz ¤µ¤ó thanks)¡£
1473
1474 2002-11-28
1475
1476         * src/compose.c: compose_entry_append(): ¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç
1477           ", " ¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1478         * src/codeconv.c: conv_get_outgoing_charset(): ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÁ÷¿®
1479           Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÆüËܸì°Ê³°¤Î locale ¤Ç¤Ï¸½ºß̵¸ú)¡£
1480           conv_get_current_locale(): LC_CTYPE ¤â»²¾È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1481
1482 2002-11-27
1483
1484         * README: ±£¤·ÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
1485
1486 2002-11-27
1487
1488         * src/prefs_common.[ch]: Á´È̤ÎÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºÆ¹½À®¡£
1489           enable_hscrollbar ¤È bold_unread ¤ò±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¡£
1490
1491 2002-11-26
1492
1493         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ(Andreas Hinz ¤µ¤ó thanks)¡£
1494
1495 2002-11-26
1496
1497         * src/account.[ch]:
1498           account_find_from_message_file()
1499           account_find_from_msginfo(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î 'From:'¡¢
1500           'X-Sylpheed-Account-Id:'¡¢'AID:' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ø¥Ã¥À¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò
1501           ¸¡º÷¤¹¤ë¡£
1502         * src/compose.c:
1503           compose_reedit(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÊÁ°¤ÎºîÀ®»þ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉü¸µ¡£
1504           compose_write_headers(): Áð¹Æ¥â¡¼¥É¤Î¾ì¹ç 'X-Sylpheed-Account-Id:'
1505           ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
1506
1507 2002-11-26
1508
1509         * src/compose.c: compose_entry_set() ¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý
1510           (gtk_entry_set_text() ¤òľÀÜ»ÈÍѤ·¤Ê¤¤)¡£
1511
1512 2002-11-25
1513
1514         * src/imap.c: imap_parse_namespace(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1515
1516 2002-11-22
1517
1518         * autotools ¤È libtool ¤òºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
1519         * configure.in: AC_PREREQ(2.50) ¤òÄɲá£
1520
1521 2002-11-22
1522
1523         * src/textview.c: textview_set_font(): UTF-8 locale ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1524           É½¼¨¤Î½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1525
1526 2002-11-21
1527
1528         * src/imageview.[ch]: imageview_show_image(): »ØÄꤵ¤ì¤ì¤Ð¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1529           ¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë²èÁü¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1530         * src/prefs_common.[ch]: ¡ÖźÉÕ²èÁü¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1531
1532 2002-11-20
1533
1534         * SMTP ¤Î¼ÂÁõ¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
1535         * src/session.h: Session ¤Ë ui_func ¤òÄɲá£
1536         * src/smtp.[ch]: Àܳ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò smtp_session_new() ¤«¤é smtp_connect()
1537           ¤ËʬΥ¡£
1538           smtp_ok() °Ê³°¤ÎÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤Î°ú¿ô¤ò SockInfo ¤«¤é SMTPSession
1539           ¤ËÊѹ¹¡£
1540           ³Æ´Ø¿ô¤«¤é UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1541         * src/send.c: send_message_smtp(): UI ¹¹¿·¤Î¥³¡¼¥É¤ò
1542           send_progress_dialog_update() ¤ËʬΥ¡£
1543
1544 2002-11-18
1545
1546         * src/smtp.[ch]: smtp_from() ¤«¤é smtp_auth() ¤òʬΥ¡£
1547         * src/send.c: send_message_smtp(): smtp_auth() ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾õÂÖ
1548           ¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ëɽ¼¨¡£
1549
1550 2002-11-18
1551
1552         * src/filter.c: strmatch_regex(): ³ÈÄ¥Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ(Fabien Devaux
1553           ¤µ¤ó thanks)¡£
1554         * src/main.c: main(): assortrc -> filterrc °Ü¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤ò
1555           ºï½ü¡£
1556         * src/gtkutils.c: gtkut_font_load(): ¸½ºß¤Î locale ¤¬ C ¤Þ¤¿¤Ï
1557           POSIX ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß gdk_font_load() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1558           gtkut_stext_is_uri_string(): URI Ê¸»úÎó¤Ë "www." ¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1559         * src/textview.c: textview_make_clickable_parts(): URI Ê¸»úÎó¤Ë
1560           "www." ¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1561
1562 2002-11-15
1563
1564         * version 0.8.6
1565
1566 2002-11-13
1567
1568         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¾õÂÖ¤ò°Û¤Ê¤ë¿§¤Çɽ¼¨¡£
1569
1570 2002-11-12
1571
1572         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): To/Cc/Bcc/Reply-To
1573           ¤Îʸ»úÎó¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1574
1575 2002-11-11
1576
1577         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤ËÆüËܸì
1578           °Ê³°¤Î locale ¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤Î B-encoding ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1579
1580 2002-11-11
1581
1582         * src/inc.[ch]: INC_IO_ERROR ¤ò IncState ¤ËÄɲᣤ½¤ì¤ËÂбþ¤¹¤ë
1583           ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÄɲá£
1584           inc_pop3_session_do(): PS_IOERR ¤Î¤È¤­ INC_NOSPACE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1585           INC_IO_ERROR ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1586
1587 2002-11-07
1588
1589         * src/prefs_account.[ch]: »È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á
1590           prefs_account_save_config() ¤òºï½ü¡£
1591         * src/procmime.[ch]: procmime_mimeinfo_free_all() ¤¬Á´¤Æ¤Î¾ì¹ç¤Ë
1592           »È¤¨¤ë¤¿¤á procmime_mimeinfo_free() ¤òºï½ü¡£
1593
1594 2002-11-06
1595
1596         * src/account.c: account_get_special_folder(): F_INBOX ¤ËÂбþ¤·¡¢
1597           ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1598
1599 2002-11-06
1600
1601         * src/compose.[ch]: ComposeEntryType: COMPOSE_* ¤ò COMPOSE_ENTRY_*
1602           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ COMPOSE_ENTRY_{REPLY_TO,SUBJECT,FOLLOWUP_TO} ¤òÄɲá£
1603           compose_reply()
1604           compose_forward()
1605           compose_redirect(): FolderItem ¤ò°ú¿ô¤Ë²Ã¤¨¡¢ item ¤ÎÀßÄê¤òÈ¿±Ç
1606           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1607           compose_entry_set(): ¿·µ¬¡£
1608           compose_entry_append(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1609           compose_entries_set_from_item(): ComposeMode ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
1610           FolderItem::use_auto_to_on_reply ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1611         * src/summaryview.c: summary_reply(): folder_item ¤ò
1612           compose_{reply,forward,redirect}() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1613
1614 2002-11-05
1615
1616         * src/gtkutils.[ch]:
1617           gtkut_font_load(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î locale ¤Ë¤è¤Ã¤Æ font ¤Þ¤¿¤Ï fontset
1618           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¡£
1619           gtkut_font_load_from_fontset(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥Èʸ»úÎ󤫤é
1620           ¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëñ°ì¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò»î¤ß¤ë¡£
1621         * src/alertpanel.c
1622           src/folderview.c
1623           src/headerview.c
1624           src/summaryview.c: C ¤Þ¤¿¤Ï POSIX locale ¤Ç 8-bit Ê¸»ú¤òɽ¼¨
1625           ¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂнè(fontset ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë font ¤ò»ÈÍÑ)¡£
1626         * src/compose.c
1627           src/sourcewindow.c
1628           src/textview.c: gtkut_font_load*() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1629
1630 2002-10-29
1631
1632         * src/mh.c: mh_get_msginfo(): Àµ¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1633
1634 2002-10-29
1635
1636         * src/folder.[ch]: ¿·µ¬²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::get_msginfo() ¤òÄɲá£
1637           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ËÂбþ¤¹¤ë¿·µ¬ MsgInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
1638           folder_item_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
1639         * src/imap.[ch]: imap_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
1640         * src/mh.[ch]: mh_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
1641         * src/news.[ch]: news_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
1642
1643 2002-10-28
1644
1645         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): ÉÔÀµ¤Ê¥³¡¼¥É¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤é̵¸Â
1646           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1647
1648 2002-10-25
1649
1650         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup()
1651           src/html.[ch]: html_read_line(): ÊÑ´¹¼ºÇԤηٹð¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
1652           ¤·¤¿¡£
1653           enum HTMLState ¤Ë HTML_CONV_FAILED ¤òÄɲá£
1654
1655 2002-10-24
1656
1657         * ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤ò¼ÂÁõ(¤Þ¤Àºî¶ÈÃæ)¡£
1658         * src/compose.[ch]: compose_new(): °ú¿ô¤Ë FolderItem ¤òÄɲä·¡¢
1659           (mailto ¤¬¶õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð)¤½¤ì¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀßÄê¡£
1660           compose_entry_append(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1661           compose_entries_set_from_item(): ¿·µ¬¡£
1662         * src/folder.[ch]: auto_to, use_auto_to_on_reply, auto_cc, auto_bcc,
1663           auto_replyto ¤ò FolderItem ¤ËÄɲä·¡¢ apply_sub ¤ò ac_apply_sub
1664           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1665           folder_build_tree(), folder_read_folder_func(),
1666           folder_write_list_recursive(): ¾åµ­¥á¥ó¥Ð¤òÄɲá£
1667         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤òÄɲá£
1668         * src/pop.[ch]: Pop3State::prev_folder ¤òºï½ü¡£
1669
1670 2002-10-11
1671
1672         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¡Ö°ÜÆ°¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
1673           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥É¥í¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1674
1675 2002-10-10
1676
1677         * compose_reply_set_entry(): ML ÊÖ¿®¤Î¤È¤­ Reply-To ¤ò List-Post
1678           ¤è¤êÍ¥À褵¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1679
1680 2002-10-09
1681
1682         * src/gtksctree.[ch]: gtk_sctree_set_anchor_row(): ¿·µ¬¡£
1683         * src/summaryview.c: summary_step(): Àµ¤·¤¤¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥«¡¼¤ò
1684           ¼º¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1685           summary_key_pressed(): gtk_ctree_select() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1686           gtk_sctree_select() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1687         * src/inc.[ch]
1688           src/pop.c
1689           src/recv.c: ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Õ¥ë¤È¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤ò¶èÊ̤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1690           (Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
1691
1692 2002-10-08
1693
1694         * src/account.c: account_edit_prefs(): Ì¤»ÈÍѤÎÊÑ¿ô¤òºï½ü¡£
1695         * src/compose.[ch]: ComposeMode ¤Î WITH_QUOTE/WITHOUT_QUOTE ¥Õ¥é¥°
1696           ¤òʬΥ¡£
1697           compose_reply()
1698           compose_reply_set_entry(): ÊÖ¿®·Á¼°¤ò°ì¤Ä¤Î°ú¿ô¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë
1699           ¤·¤¿¡£
1700         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¾ò·ïʬ´ô¤òºï¸º¡£
1701
1702 2002-10-08
1703
1704         * src/compose.c: compose_redirect(), compose_reedit(): ¹Ô½ªÃ¼¤«¤é
1705           CR ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1706         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼
1707           ¤òºÆ¹½Ãۡפ˲þ̾¡£
1708
1709 2002-10-08
1710
1711         * src/folder.[ch]: ²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::remove_msgs() ¤òÄɲá£
1712         * src/imap.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ìÅ٤˺ï½ü¤¹¤ë imap_remove_msgs()
1713           ¤ò¼ÂÁõ¡£
1714
1715 2002-10-07
1716
1717         * src/account.[ch]: account_open(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°
1718           ¤ò³«¤­¡¢½ªÎ»»þ¤Ë UI ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡£
1719         * src/folderview.c:
1720           folderview_button_pressed()
1721           folderview_property_cb(): ¥ê¥â¡¼¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤Î
1722           ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤òÍ׵ᤵ¤ì¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1723
1724 2002-10-07
1725
1726         * src/account.c: account_destroy(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î
1727           »²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1728         * src/folder.[ch]: folder_unref_account_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ
1729           ¤Î»ØÄꤷ¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î»²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¡£
1730         * src/folderview.c:
1731           folderview_rm_imap_server_cb()
1732           folderview_rm_news_server_cb(): folder_destroy() ¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó
1733           ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á Folder ¤òÀè¤Ëºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1734
1735 2002-10-04
1736
1737         * src/account.c: account_find_from_item(): Àµ¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
1738           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1739         * inc_pop3_session_do():
1740           SSL ¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤Î¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1741           ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤é°ì»þŪ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥ë¡¼¥×¤«¤é¤¹¤°¤ËÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1742
1743 2002-10-04
1744
1745         * src/account.[ch]: account_find_from_item(): ¿·µ¬¡£
1746         * src/compose.c:
1747           compose_reply(), compose_forward(), compose_redirect()
1748           src/mainwindow.c: compose_cb(): ºîÀ®»þ¤ËºÇŬ¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
1749           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1750         * src/folder.[ch]: FolderItem::apply_sub ¤òÄɲá£
1751         * src/menu.[ch]: menu_find_option_menu_index(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿
1752           ¥Ç¡¼¥¿¤ò´Þ¤à¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
1753         * src/prefs_folder_item(): ºîÀ®¥¿¥Ö¤È¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¤ò
1754           Äɲá£
1755
1756 2002-10-04
1757
1758         * configure.in: lber ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¸¡½Ð¤Ë $LDAP_LIBS ¤òÄɲá£
1759
1760 2002-10-03
1761
1762         * version 0.8.5
1763
1764 2002-10-03
1765
1766         * src/procmsg.c: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò
1767           ½¤Àµ¤·¡¢¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1768
1769 2002-10-03
1770
1771         * src/compose.[ch]: ¥Õ¥é¥° Compose::use_newsgroups ¤òÄɲä·¡¢
1772           Compose::orig_account ¤òºï½ü¡£
1773           compose_check_for_valid_recipient(): Í­¸ú¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¤ß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1774           compose_write_headers()
1775           compose_redirect_write_headers(): ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
1776           ¤Î¤ß Newsgroups ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
1777           compose_send(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
1778           ÊýË¡¤ò From ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1779         * src/send.c: send_message_queue(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®ÂÔµ¡
1780           ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1781         * src/news.[ch]: news_post_stream(): ¿·µ¬¡£
1782
1783 2002-10-03
1784
1785         * configure.in: lber ¤òÀè¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ ldap ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯»þ¤Ë
1786           $LDAP_LIBS ¤ò»ÈÍÑ¡£
1787
1788 2002-10-02
1789
1790         * po/*.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹Â¿¤¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥Èʸ»úÎó¤Î¥ß¥¹
1791           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1792
1793 2002-10-02
1794
1795         * src/procheader.c: procheader_parse_stream(): ´°Á´¥Ñ¡¼¥¹¤ÎÂоÝ
1796           ¤Ë Cc ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
1797         * src/procmsg.[ch]: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¿·µ¬¡£»ØÄê
1798           ¤µ¤ì¤¿¾ðÊ󤫤鴰Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÊÖ¤¹¡£
1799         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): Cc ¥Ø¥Ã¥À¤Î
1800           ¤¿¤á¤Ë´°Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1801
1802 2002-10-02
1803
1804         * src/inc.c: inc_account_mail(), inc_all_account_mail(): IMAP4 ¤È
1805           NNTP ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¸å¤½¤ì¤é¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·
1806           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1807
1808 2002-10-01
1809
1810         * version 0.8.4
1811
1812 2002-10-01
1813
1814         * src/prefs_common.c: prefs_compose_create(): ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1815           ¤Î¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
1816         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¸¡½Ð¤Î AC_CHECK_LIB() ¤Î5ÈÖÌܤΰú¿ô
1817           ¤Ë -lldap ¤È -llber ¤òÄɲá£
1818
1819 2002-09-30
1820
1821         * INSTALL
1822           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
1823
1824 2002-09-30
1825
1826         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤òÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤È ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®
1827           ¤È¤ÇÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1828         * src/prefs_common.[ch]: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Îµ¡Ç½¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1829           ¤òÄɲá£
1830
1831 2002-09-27
1832
1833         * src/compose.c: compose_new(): ¸ú²Ì¤¬Ìµ¤¯¡¢¥Ï¥ó¥°¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¤À¤±
1834           ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á XIM ¤Î workaround ¤òºï½ü¡£
1835
1836 2002-09-26
1837
1838         * src/compose.[ch]: compose_reply(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®ÍѤΥե饰¤òÄɲá£
1839           compose_parse_header(): List-Post ¥Ø¥Ã¥À¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
1840           compose_reply_set_entry(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®¤ËÂбþ(ML ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬
1841           ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤Ë fallback ¤¹¤ë)¡£
1842         * src/mainwindow.c
1843           src/prefs_common.c
1844           src/summaryview.c: ÊÖ¿®¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¤·¡¢¡Ö¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë
1845           ÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
1846         * src/utils.[ch]: scan_mailto_url(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢
1847           ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤ·¤¿¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
1848
1849 2002-09-25
1850
1851         * src/account.c: account_read_config_all(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤òÀßÄê
1852           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç½é´ü²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ËÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1853         * src/prefs_account.[ch]: prefs_account_new(): ¿·µ¬¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
1854           ÀßÄê¤Ç½é´ü²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¹½Â¤ÂΤò¿·µ¬¤ËºîÀ®¤·¤ÆÊÖ¤¹¡£
1855
1856 2002-09-24
1857
1858         * src/addr_compl.c:
1859           replace_address_in_edit(): newtext ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1860           completion_window_button_press(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1861         * src/pop.c: LOOKUP_NEXT_MSG(): recv_time ¤¬ RECV_TIME_KEEP ¤Ç¤¢¤ë
1862           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1863           pop3_getrange_uidl_recv(): ac_prefs->getall ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
1864           ¤È¤­¤Î¤ß get_all ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1865           pop3_retr_recv(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
1866           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¾ì¹ç recv_time ¤ò RECV_TIME_KEEP ¤ËÀßÄꤹ¤ë
1867           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1868         * src/pop.h: enum RecvTime ¤òÄɲá£
1869         * src/inc.c: inc_drop_message(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç°ì»þ
1870           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1871
1872 2002-09-20
1873
1874         * src/mainwindow.c: ¡ÖÊÔ½¸/¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1875         * src/summaryview.[ch]: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¤ò
1876           Äɲá£
1877           summary_select_thread(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æ
1878           ÁªÂò¤¹¤ë¡£
1879
1880 2002-09-19
1881
1882         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼½èÍý¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1883
1884 2002-09-19
1885
1886         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¸¡¾ÚÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥È¤ÎºÇ¸å¤Î
1887           ¶õ¹Ô¤òÀµ¤·¤¯½üµî¤·¡¢Àµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Evolution ¤½¤Î¾ MUA
1888           ¤È¤ÎÈó¸ß´¹À­¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ï¤º)¡£
1889         * src/utils.[ch]: copy_file_part(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥե¡¥¤¥ë
1890           ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊ̤Υե¡¥¤¥ë¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£
1891
1892 2002-09-19
1893
1894         * src/compose.c: compose_write_to_file(): 8-bit ¥Æ¥­¥¹¥È¤Î½ð̾»þ¤Ë
1895           ¤Ï BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
1896
1897 2002-09-16
1898
1899         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Cyrillic (Windows-1251)
1900           ÍѤΠcharset Ê¸»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
1901
1902 2002-09-15
1903
1904         * version 0.8.3
1905
1906 2002-09-15
1907
1908         * src/codeconv.c: ru_RU.CP1251 ¤Î charset ¤ò Windows-1251 ¤ËÊѹ¹¤·¡¢
1909           bg_BG locale ¤òÄɲá£
1910
1911 2002-09-11
1912
1913         * src/compose.c: account_activated(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
1914           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤȥ¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¡£
1915           compose_select_account(): ¿·µ¬¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¡¼¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌÜ¡¢
1916           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¤¹¤ë¡£
1917
1918 2002-09-11
1919
1920         * src/inc.c: inc_mail(): inc_spool() ¤¬¥¨¥é¡¼¤Çµ¢¤Ã¤¿¤È¤­¤Î
1921           new_msgs ¤òÄûÀµ¡£
1922           open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢¼õ¿®Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤ò
1923           ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1924
1925 2002-09-10
1926
1927         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È
1928           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥µ¥Þ¥ê¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î
1929           ÌäÂê¤òËɤ°¤¿¤á)¡£
1930         * src/imap.c: remove*_numbered_files() ¤ò¸Æ¤ÖÁ°¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î
1931           Â¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1932
1933 2002-09-06
1934
1935         * src/prefs_common.c: ±Ñ¸ì¤òÄûÀµ¡£
1936
1937 2002-09-06
1938
1939         * src/prefs_common.[ch]: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¤¤¿¤È¤­¤Î¤ß
1940           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¡×¤òÄɲá£
1941
1942 2002-09-04
1943
1944         * src/folder.c:
1945           folder_tree_destroy()
1946           folder_write_list_recursive(): À°¹çÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1947         * src/imap.c: imap_scan_tree(): folder->node ¤¬ NULL ¤Ç session
1948           ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Î¡¼¥É¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1949           (Alfons ¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
1950
1951 2002-09-03
1952
1953         * src/textview.c: textview_key_pressed(): GDK_Delete ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
1954           SummaryView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1955         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): MIME ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ë
1956           Àµ¤·¤¤ TextView ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1957
1958 2002-09-02
1959
1960         * src/news.c: news_scan_group(): ¸í¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô·×»»¤ò½¤Àµ¡£
1961
1962 2002-08-30
1963
1964         * ¼çÍפʠPOP3 ¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
1965         * src/inc.[ch]: Pop3State, inc_pop3_state_new(),
1966           inc_pop3_state_destroy(), inc_get_uidl_table(), ¤½¤·¤Æ
1967           inc_write_uidl_list() ¤ò pop.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
1968           Pop3State::folder_table ¤È Pop3State::inc_state ¤ò IncSession
1969           ¤Ë°ÜÆ°¡£
1970           inc_start()
1971           inc_put_error(): lockbusy ¾õÂÖ¤òÄɲá£
1972           inc_pop3_session_do(): inc_state ¤ò Pop3State::error_val ¤«¤éÆÀ¤ë
1973           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1974           inc_cancel(): ¤³¤³¤Ç automaton ¤ò terminate ¤»¤º¤Ë¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È
1975           ¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò²óÈò¡£
1976         * src/pop.[ch]
1977           pop3_getauth_pass_recv()
1978           pop3_getauth_apop_recv(): lockbusy ¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1979           pop3_retr_recv(): Pop3State::cancelled ¥Õ¥é¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1980         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë 'cancelled' ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1981           automaton_input_cb(): cancelled ¥Õ¥é¥°¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç terminate ¡£
1982         * sylpheed.desktop: Type=Internet ¤ò Type=Application ¤Ë½¤Àµ¡£
1983           Categories=Application;Network; ¤òÄɲá£
1984
1985 2002-08-29
1986
1987         * src/inc.[ch]
1988           src/pop.c
1989           src/progressdialog.c: ¾õÂÖ¥«¥é¥à¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òɽ¼¨¡£
1990           Pop3State ¤Ë cur_total_recv_bytes ¤òÄɲá£
1991         * src/prefs_common.[ch]: ´°Î»»þ¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
1992           »ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1993
1994 2002-08-28
1995
1996         * src/folder.[ch]: folder_get_path(): ¿·µ¬¡£ Folder ¤Î¥ë¡¼¥È¥Ñ¥¹¤ò
1997           ÊÖ¤¹¡£
1998         * src/imap.c
1999           src/news.c
2000           imap_folder_destroy()
2001           imap_remove_msg()
2002           imap_remove_all_msg()
2003           news_folder_destroy(): Folder / ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
2004           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê / ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2005         * src/utils.c:
2006           file_exist()
2007           is_dir_exist()
2008           is_file_entry_exist(): °ú¿ô¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2009           remove_all_files()
2010           remove_numbered_files()
2011           remove_expired_files(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2012
2013 2002-08-28
2014
2015         * src/folder.[ch]
2016           src/imap.[ch]
2017           src/mh.[ch]
2018           src/news.[ch]
2019           src/session.[ch]
2020           src/smtp.[ch]: Folder ¤È Session ¤Î¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥¿¤ò²¾Áۥ᥽¥Ã¥É¤Ë
2021           ¤·¤¿¡£
2022
2023 2002-08-27
2024
2025         * src/compose.c: Ä̾ï¹Ô¤Î·ë¹ç¤ò¼«Æ°²þ¹Ô»þ¤Î¤ß¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2026         * src/main.c: GnuPG ¤Î·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2027         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½°ìÍ÷¤ò½¤Àµ¡£
2028         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò²þÎÉ(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
2029
2030 2002-08-26
2031
2032         * version 0.8.2
2033
2034 2002-08-26
2035
2036         * src/compose.c:
2037           join_next_line()
2038           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤ò·ë¹ç¤¹¤ëÊѹ¹
2039           ¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
2040         * NEWS
2041           TODO
2042           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
2043         * configure.in: ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â gpgme-0.3.5 ¤òÍ׵᤹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2044
2045 2002-08-23
2046
2047         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¾¯¤·½¤Àµ¡£
2048         * NEWS ¤ò½¤Àµ¡£
2049
2050 2002-08-23
2051
2052         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
2053
2054 2002-08-23
2055
2056         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
2057         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Ë abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2058
2059 2002-08-22
2060
2061         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¤Á¤é¤Ä¤­¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
2062           É¬ÍפʤȤ­¤Î¤ß widget ¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2063
2064 2002-08-21
2065
2066         * src/compose.c: ¹ÔÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò²þÎÉ¡£
2067           join_next_line()
2068           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤â·ë¹ç¡£
2069           dump_text(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤âÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2070
2071 2002-08-21
2072
2073         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
2074           (¹Ô¤Î¾å¸Â°ÌÃ֤ǶõÇò¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î¹Ô¤Ë°ÜÆ°)¡£
2075
2076 2002-08-19
2077
2078         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Martin Kluge ¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¹ð
2079           ¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2080
2081 2002-08-16
2082
2083         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë Maildir
2084           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2085
2086 2002-08-16
2087
2088         * src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): ¥á¥½¥Ã¥É
2089           Folder::get_msg_list() ¤Ø¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÄɲá£
2090         * src/account.c: account_edit_prefs(), account_delete():
2091           folderview_rescan_all() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë folderview_set_all() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2092         * src/folderview.[ch]:
2093           folderview_check_new_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
2094           folderview_rescan_tree(): ¼Â¹ÔÁ°¤Ë³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2095           folderview_rescan_all(): ¤â¤¦»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
2096           folderview_update_item_foreach(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2097         * src/inc.c: inc_finished(): prefs_common.scan_all_after_inc ¤¬
2098           ¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2099           inc_drop_message(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂоݥե©¥ë¥À¤Î
2100           mtime ¤ò 0 ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
2101           inc_start(), get_spool(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥µ¥Þ¥ê¤â
2102           ¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2103         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò
2104           ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ËÊѹ¹¡£
2105
2106 2002-08-09
2107
2108         * src/compose.c: compose_write_to_file(): »ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ
2109           ¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2110           compose_clearsign_text(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤·¤¿¤â¤Î¤Ç
2111           ÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
2112         * src/prefs_account.c: ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2113         * src/rfc2015.c: rfc2015_clearsign(): ¿·µ¬¡£
2114           pgp_sign(): ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2115         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿°ì°Õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
2116           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤Ç²òÊü¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë)¡£
2117           str_write_to_file(), file_read_to_str(): ¿·µ¬¡£
2118
2119 2002-08-08
2120
2121         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤òÈò¤±¤ë
2122           ¤¿¤á¥­¡¼¤Î½ÅÊ£¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2123
2124 2002-08-08
2125
2126         * src/base64.c: memcpy() ¤Î¤¿¤á¤Ë string.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
2127         * src/gtksctree.c: ´Ø¿ô abs() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Þ¥¯¥í ABS() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2128         * src/prefs_account.c
2129           src/prefs_common.c: sys/socket.h Ãæ¤Î´Ø¿ô send() ¤È¾×Æͤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2130           'send' ¤ò 'p_send' ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¤¿¡£
2131         * src/mainwindow.c: ÉÔÍפʴؿô¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
2132         * src/utils.c: canonicalize_file_replace(): ·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄûÀµ¡£
2133
2134 2002-08-08
2135
2136         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¡£ ~/.sylpheed/ Ãæ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê
2137           ¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÊÖ¤¹¡£
2138         * src/main.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
2139         * src/compose.c
2140           src/inc.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2141           ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½¤Àµ¡£
2142           compose_exec_ext_editor(): g_get_tmp_dir() ¤¬ '/tmp' °Ê³°¤òÊÖ¤·¤¿
2143           ¤È¤­¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2144
2145 2002-08-08
2146
2147         * src/utils.c: copy_file(): unlink ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë dest_bak != NULL ¤«
2148           ¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2149
2150 2002-08-08
2151
2152         * src/utils.[ch]: canonicalize_file_replace(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È
2153           °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æ±¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
2154           ÃÖ¤­´¹¤¨¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2155           copy_file(): ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2156           move_file(): °ÜÆ°Àè¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2157
2158 2002-08-07
2159
2160         * src/socket.[ch]: IPv6 ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ë¥ê¥ó¥¯¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2161         * src/select-keys.c: ¥­¡¼ÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò½¤Àµ¡£
2162
2163 2002-08-07
2164
2165         * src/socket.[ch]: my_gethostbyname(): ¿·µ¬¡£
2166         * src/utils.c: get_domain_name(): Ã»¤¤¥Û¥¹¥È̾¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FQDN ¤ò
2167           ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Bob Woodside ¤µ¤ó thanks)¡£
2168         * src/template.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾éĹÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£
2169
2170 2002-08-06
2171
2172         * src/prefs_common.[ch]: obsolete ¤Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È½ð̾¸°¤ÎÀßÄê¤òºï½ü¡£
2173         * src/utils.c: canonicalize_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
2174           ÄûÀµ¡£
2175
2176 2002-08-06
2177
2178         * src/compose.c: compose_write_to_file():
2179           °Å¹æ²½/½ð̾¤ÎÁ°¤Ë¹ÔËö¤òÀµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¾¤Î MUA ¤È¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑ
2180           À­¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º)¡£
2181           ÉÔÍפʠstrdup ¤ò½üµî¡£
2182           Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½/½ð̾¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2183         * src/utils.[ch]:
2184           canonicalize_file(), canonicalize_file_replace(): ¿·µ¬¡£
2185         * src/passphrase.c
2186           src/select-keys.c: g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning()
2187           ¤ËÊѹ¹¡£
2188         * src/mimeview.c: mimeview_check_signature(): ÉÔÍפʠMIME ¹½Â¤¤Î
2189           ¥¹¥­¥ã¥ó¤òºï½ü¡£
2190         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò TextView
2191           ¤Ëɽ¼¨¡£
2192         * src/rfc2015.c
2193           src/sigstatus.c: ËÝÌõ²Äǽ¤Êʸ»úÎó¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î MIME ¥Ø¥Ã¥À¤ò½¤Àµ¡£
2194
2195 2002-08-06
2196
2197         * src/procmsg.c: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤«¤éÊݸ¤¹¤ë
2198           ¤È¤­¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾Ãµî¤¹¤ë¤Î¤ò˺¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2199
2200 2002-08-05
2201
2202         * src/compose.c
2203           src/passphrase.[ch]
2204           src/rfc2015.[ch]
2205           src/prefs_account.[ch]
2206           src/prefs_common.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é GnuPG ´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2207           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2208
2209 2002-08-05
2210
2211         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ
2212           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
2213
2214 2002-08-04
2215
2216         * src/prefs_actions.c: execute_actions(): create_io_dialog() ¤ò
2217           Àµ¤·¤¤¾ò·ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
2218
2219 2002-08-01
2220
2221         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): Ê¸»ú¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î½é´ü²½¤ò
2222           ½¤Àµ¡£
2223         * src/utils.c:
2224           log_print()
2225           log_message()
2226           log_warning()
2227           log_error(): ¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤òÄɲá£
2228
2229 2002-07-31
2230
2231         * src/socket.c: typo ¤ò½¤Àµ(HAVE_SYS_SELECT -> HAVE_SYS_SELECT_H)
2232
2233 2002-07-31
2234
2235         * src/socket.c: socket I/O ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
2236           fd_recv(): ¿·µ¬¡£
2237         * src/pop.c: Àµ¤·¤¯¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2238
2239 2002-07-31
2240
2241         * src/prefs_actions.c: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆþ½ÐÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÃٱ䤵¤»¤º¤Ë
2242           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¥¤¥ó¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥ô¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë
2243           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤¿¡£ UI ¤òÀ°Íý¡£
2244
2245 2002-07-29
2246
2247         * --attach ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
2248         * src/main.c:
2249           Cmd::attach_files: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤òÊݸ¤¹¤ë¿·µ¬¥á¥ó¥Ð¡£
2250           parse_cmd_opt(): --attach ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲᣠ--compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2251           ¤¬°ÅÌۤ˻ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
2252           prohibit_duplicate_launch()
2253           lock_socket_input_cb(): "compose_attach" ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄɲá£
2254         * src/compose.c
2255           src/mainwindow.c
2256           src/textview.c: compose_new_with_recipient() ¤ò compose_new() ¤Ë
2257           Ì¾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2258
2259 2002-07-29
2260
2261         * src/logwindow.c: ±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º¡£
2262           log_window_append(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È·Ù¹ð¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÊѹ¹¡£
2263
2264 2002-07-26
2265
2266         * src/news.c: ¼«Æ°¥­¥ã¥Ã¥·¥åºï½ü¤ò¼ÂÁõ¡£
2267           news_delete_expired_caches(): ¿·µ¬¡£
2268           news_get_article_list(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥ê¥¹¥È¤«¤éºï½ü
2269           ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2270         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_last_num_in_msg_list():
2271           procmsg_get_last_num_in_cache() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
2272         * src/utils.[ch]: remove_expired_files(): ¿·µ¬¡£
2273
2274 2002-07-26
2275
2276         * src/inc.c
2277           inc_mail(): ¼è¹þ¤Ë³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©
2278           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2279           inc_all_account_mail(): ¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼ºÇÔ»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2280
2281 2002-07-25
2282
2283         * version 0.8.1
2284
2285 2002-07-24
2286
2287         * src/addressbook.c
2288           src/editaddress.c
2289           src/editgroup.c
2290           src/editldap_basedn.c
2291           src/importldif.c
2292           src/prefs_common.c: gtk_editable_get_chars() ¤¬ÊÖ¤¹Ê¸»úÎó¤ò free
2293           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2294         * src/importldif.h
2295           src/vcard.h: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½üµî¡£
2296
2297 2002-07-23
2298
2299         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È us-ascii
2300           Ê¸»ú¤òξÊý´Þ¤àʸ»úÎó¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
2301
2302 2002-07-23
2303
2304         * src/utils.c: remove_numbered_files(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò unlink()
2305           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2306         * src/codeconv.c:
2307           conv_get_code_conv_func(): charset ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
2308           conv_anytodisp() ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2309           conv_unmime_header_overwrite()
2310           conv_unmime_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë conv_anytodisp()
2311           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2312
2313 2002-07-14
2314
2315         * version 0.8.0
2316
2317 2002-07-14
2318
2319         * src/compose.c: ¡Ö¥Ä¡¼¥ë/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2320
2321 2002-07-12
2322
2323         * src/base64.c: BASE64VAL() ¥Þ¥¯¥í¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê½¤Àµ¡£
2324
2325 2002-07-11
2326
2327         * src/base64.c: base64_decode(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2328
2329 2002-07-11
2330
2331         * src/codeconv.c
2332           src/compose.c
2333           src/smtp.c
2334           src/unmime.c
2335           src/base64.[ch]: BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É / ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2336           base64_encode(), base64_decode(): ¿·µ¬¡£
2337         * src/rfc822.[ch]: ºï½ü¡£
2338         * COPYING
2339           src/about.c: fetchmail ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
2340
2341 2002-07-10
2342
2343         * src/codeconv.c
2344           src/procmime.c
2345           src/unmime.[ch]: MIME ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2346           unmime_header()
2347           unmime_quoted_printable_line(): ¿·µ¬¡£
2348         * src/procheader.c:
2349           procheader_get_one_field()
2350           procheader_get_unfolded_line(): CR ¤âºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2351
2352 2002-07-08
2353
2354         * libkcc: ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤«¤éºï½ü¡£
2355         * COPYING
2356           src/about.c: libkcc ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
2357         * src/codeconv.c: conv_guess_encoding(): ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë
2358           ºÇ½é¤Ë ASCII ¥³¡¼¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2359         * src/prefs_actions.c: ÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹/¥¿¥Ö¤ò½üµî¡£
2360
2361 2002-07-05
2362
2363         * src/prefs_actions.c: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½àµò¡£
2364           UI ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2365         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): Ê£¿ô¤Î
2366           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë
2367           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2368
2369 2002-07-05
2370
2371         * src/prefs_actions.[ch]: claws ¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2372           update_actions_menu(): ¥á¥Ë¥å¡¼ºï½ü¤ò´Êά²½¡£
2373         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ä¡¼¥ë¤ÈÀßÄê¤ËÄɲá£
2374
2375 2002-07-04
2376
2377         * src/codeconv.[ch]: conv_jistoeuc(), conv_euctojis(),
2378           conv_sjistoeuc(), conv_guess_encoding() ¤ò¼ÂÁõ¡£ libkcc ¤Ë°Í¸
2379           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2380
2381 2002-07-04
2382
2383         * configure.in: strchr ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2384
2385 2002-07-02
2386
2387         * src/prefs_common.[ch]
2388           src/inc.c: ¼õ¿®¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2389
2390 2002-07-01
2391
2392         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
2393           ¤ËÂбþ¡£
2394
2395 2002-06-28
2396
2397         * src/gtksctree.[ch]: ¹Ô¤Î°ÜÆ°¸å¤Ë̵¸ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2398           GtkSCTree::anchor_row ¤ò gint ¤«¤é GtkCTreeNode* ¤ËÊѹ¹¡£
2399           gtkutils.c ¤Ë°Í¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2400         * src/prefs_common.[ch]
2401           src/summaryview.c: summary_selected(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼
2402           ¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2403
2404 2002-06-28
2405
2406         * configure.in
2407           src/Makefile.am
2408           src/compose.c: ¥¯¥í¥¹¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÀµ¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à̾¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2409           "host_alias" ¤ò "target_alias" ¤ËÊѹ¹(Patrice Mandin ¤µ¤ó thanks)¡£
2410
2411 2002-06-27
2412
2413         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò¶¯À©»ØÄꤹ¤ë
2414           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2415         * src/send.c
2416           src/smtp.[ch]: smtp_from(), smtp_auth(): SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò
2417           »ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
2418           smtp_ehlo(): RFC ¤Ë½àµò¤·¤Ê¤¤ AUTH ±þÅú¤òµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2419
2420 2002-06-25
2421
2422         * src/prefs_common.[ch]
2423           src/compose.c: ¡ÖÆþÎÏ»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
2424
2425 2002-06-25
2426
2427         * src/summaryview.[ch]
2428           src/mainwindow.c: ¡Ö°ÜÆ°/{¼¡¤Î,Á°¤Î}¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2429           ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2430
2431 2002-06-20
2432
2433         * src/folderview.c
2434           src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ç¿âľ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î
2435           ¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»ØÄꤹ¤ë±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2436
2437 2002-06-19
2438
2439         * src/messageview.[ch]:
2440           messageview_copy_clipboard(): MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­
2441           ¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2442           messageview_get_current_textview(): ¿·µ¬¡£
2443           messageview_get_text_widget(): ºï½ü¡£
2444         * src/quote_fmt_parse.y: msginfo ¤¬¶õ¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2445           ¤·¤¿¡£
2446         * src/compose.[ch]: ¡Ö°úÍѤȤ·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
2447           text_inserted(): ¿·¤·¤¤ "insert_text" ¥·¥°¥Ê¥ë¤Î¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡£
2448           Compose::paste_as_quotation ¤¬ TRUE ¤Ê¤é¥Ú¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤Ë
2449           °úÍÑÉä¤òÉÕ¤±¤ë¡£
2450
2451 2002-06-19
2452
2453         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Content-Type ¤¬ text/* ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î
2454           ÆâÍƤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆºÇŬ¤Ê Content-Transfer-Encoding ¤ò»ØÄê
2455           (ÅòÀõ¤µ¤ó thanks)¡£
2456
2457 2002-06-18
2458
2459         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò
2460           ºîÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
2461           ¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
2462
2463 2002-06-18
2464
2465         * src/folder.c: folder_build_tree(): ·«¤ê²¼¤²¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë mtime ¤Ë
2466           atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë strtoul() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2467         * src/imap.c:
2468           imap_move_msg()
2469           imap_move_msgs_with_dest()
2470           imap_copy_msgs_with_dest(): Ê£¿ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼/°ÜÆ°¤ò˸¤²¤ë
2471           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2472           imap_parse_envelope()
2473           imap_cmd_envelope(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´°Á´¤Ê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤ò
2474           Ã±½ã²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ENVELOPE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë RFC822.HEADER ¤ò»ÈÍÑ¡£
2475           ¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃۤκݤˠReferences ¥Ø¥Ã¥À¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2476           imap_parse_one_address()
2477           imap_parse_address(): ºï½ü¡£
2478           imap_get_header(): ¿·µ¬¡£ RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÆɤߤ³¤ß¿·¤¿¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿
2479           Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
2480         * src/procheader.[ch]: procheader_parse() ¤ò procheader_parse_stream()
2481           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢°Û¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
2482
2483 2002-06-17
2484
2485         * po/zh_TW.Big5.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2486
2487 2002-06-15
2488
2489         * version 0.7.8
2490
2491 2002-06-13
2492
2493         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Ìµ¸ú¤Ê»þ´Ö¤¬¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë
2494           ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2495           inc_write_uidl_list(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2496         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state():
2497           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¤Î¾õÂÖ¤ò¼Â¹ÔÉԲĤˤ·¤¿¡£
2498         * src/summaryview.c: summary_sort():
2499           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2500         * src/pop.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2501
2502 2002-06-12
2503
2504         * src/prefs_account.c: CREATE_RADIO_BUTTONS(): typo ¤ò½¤Àµ¤·¡¢
2505           ¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
2506
2507 2002-06-11
2508
2509         * POP3 ¤Ç¡ÖN Æü¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
2510         * src/inc.[ch]:
2511           inc_get_uidl_table()
2512           inc_write_uidl_list(): UIDL ¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò RC_DIR/uidl-*
2513           ¤«¤é RC_DIR/uidl/* ¤Ë°ÜÆ°¡£³Æ UIDL ¤Ë¼õ¿®»þ¹ï¤òÄɲá£
2514           src/main.c: main(): RC_DIR/uidl/ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
2515           src/pop.[ch]: LOOKUP_NEXT_MSG(): ¤³¤³¤Ç´ü¸ÂÀÚ¤ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
2516           Pop3MsgInfo ¤Ë recv_time ¤òÄɲá£
2517           src/prefs_account.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤¹Æü¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2518
2519 2002-06-09
2520
2521         * version 0.7.7
2522
2523 2002-06-07
2524
2525         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×
2526           ¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢µ¯Æ°»þ¤Ë¤½¤ì¤é¤¬Áý¿£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2527         * src/folderview.c: folderview_remove_mailbox_cb(): ¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
2528
2529 2002-06-04
2530
2531         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): lockup ¤òµ¯¤³¤¹
2532           ¤Î¤ÇľÁ°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
2533
2534 2002-06-04
2535
2536         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): ½ð̾Éôʬ¤ò
2537           ¼«Æ°²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2538           compose_new_with_recipient(): µ¯Æ°Ä¾¸å¤Î XIM ¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¡£
2539
2540 2002-06-04
2541
2542         * src/mainwindow.c: ¥½¡¼¥È¤Î¾º½ç / ¹ß½ç¤òÊ̤Υá¥Ë¥å¡¼¹àÌܤ«¤é»ØÄê
2543           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2544           ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
2545         * src/summaryview.[ch]: summary_sort(): ¥½¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2546
2547 2002-05-31
2548
2549         * ±Ê³Ū¤Ê¥½¡¼¥È½ç¤ò¼ÂÁõ¡£
2550         * src/folder.[ch]:
2551           folder_build_tree(): 'sort_key' ¤È 'sort_type' Â°À­¤òÆɤ߹þ¤à¡£
2552           folder_write_list_recursive(): ¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ò½ñ¤­¹þ¤à¡£
2553           src/mainwindow.c
2554           src/summaryview.[ch]: summary_show(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
2555           ¹ß½ç¥½¡¼¥È¤Î¾ì¹çÀèƬ¤Î¥Î¡¼¥É¤òÁªÂò¡£
2556           SummarySortType ¤È¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ÎÊÑ¿ô¤ò SummaryView ¤«¤éºï½ü¡£
2557
2558 2002-05-30
2559
2560         * src/account.c
2561           src/news.[ch]
2562           src/nntp.[ch]
2563           src/prefs_account.[ch]: SSL ¾å¤Î NNTP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2564         * src/nntp.c: nntp_group(): GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬°ìÅÙ¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
2565           MODE READER ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¤ÆºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(broken ¤Ê
2566           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¤Ç¤­¤ë¤é¤·¤¤)¡£
2567
2568 2002-05-30
2569
2570         * faq/it/*.html: DOS ²þ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
2571         * faq/*/*.html: ">" ¤ò &quot; ¤ËÊѹ¹¡£
2572
2573 2002-05-29
2574
2575         * src/prefs_account.c: prefs_account_protocol_activated(): SSL ¥¿¥Ö
2576           ¤ÎÉÔÍפʥե졼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2577
2578 2002-05-29
2579
2580         * src/pop.[ch]
2581           src/inc.c
2582           src/prefs_account.[ch]: POP3 ¤Ç STLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2583         * src/account.c: account_clist_set_row(): TLS ¤ÎÀßÄê¤òɽ¼¨¡£
2584
2585 2002-05-28
2586
2587         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×µ¡Ç½¤Ë
2588           Âбþ¡£
2589         * src/imap.[ch]
2590           src/ssl.h
2591           src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤Ç STARTTLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2592         * src/send.c
2593           src/smtp.[ch]: SSLSMTPType ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SSLType ¤ò»ÈÍÑ¡£
2594
2595 2002-05-28
2596
2597         * src/utils.[ch]: make_dir(): mkdir() ¤È chmod() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
2598         * src/compose.c: compose_create(): ÉÔÍפʹԤòºï½ü¡£
2599
2600 2002-05-27
2601
2602         * src/news.c: news_scan_group(): ÆÃÄê¤Î¾ì¹ç¤Ë¸í¤Ã¤¿Ãͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
2603           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2604         * src/prefs_account.c: ¹âÅÙ¤ÊÀßÄê - ¥Õ¥©¥ë¥À ¤ÎÀßÄê¤Î±Ñ¸ì¤ò½¤Àµ¡£
2605
2606 2002-05-23
2607
2608         * src/textview.c: textview_show_message(), textview_show_part():
2609           GtkSText *text ¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2610           textview_add_part(): RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë GtkSText ¤ò
2611           ¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2612           textview_show_part(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¤È
2613           ¤·¤Æɽ¼¨¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2614
2615 2002-05-22
2616
2617         * src/compose.c: compose_redirect_write_to_file():
2618           change_file_mode_rw() ¤ÎÂоݤòÄûÀµ¡£ fclose() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«
2619           ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÉÔ´°Á´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¡£
2620
2621 2002-05-22
2622
2623         * src/compose.c:
2624           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤ÏÁð¹Æ´ØÏ¢¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò̵¸ú
2625           ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2626           compose_redirect_write_to_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°
2627           ¤ò½¤Àµ¡£
2628         * src/prefs_common.c: ¡Öº¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè
2629           ¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤·¤¿¡£
2630
2631 2002-05-21
2632
2633         * src/compose.[ch]: ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×(¤Þ¤¿¤Ï Bounce)µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
2634           claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¼ÂÁõ¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
2635           compose_redirect(): ¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÔ½¸ÉԲĤˤ¹¤ë¡£
2636           compose_redirect_write_to_file(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò½ü¤¤¤Æ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2637           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÈËÜʸ¤ò¥³¥Ô¡¼¡£
2638           compose_redirect_write_headers(): ¤µ¤é¤Ë "Resent-*" ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
2639           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
2640           ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2641
2642 2002-05-20
2643
2644         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È
2645           ¼¡¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È¤Î´Ö¤ËÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò
2646           ½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
2647
2648 2002-05-19
2649
2650         * src/mainwindow.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
2651           main_window_toggle_message_view(): summary_toggle_view_real() ¤ò
2652           ¤³¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
2653         * src/messageview.[ch]: messageview_is_visible(): ¿·µ¬¡£
2654         * src/summary_search.c
2655           src/summaryview.[ch]: SummaryView::msg_is_toggled_on: ºï½ü¡£
2656           Âå¤ï¤ê¤Ë messageview_is_visible() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2657
2658 2002-05-17
2659
2660         * src/mainwindow.c: ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«/ÊĤ¸¤ë¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2661         * src/summaryview.[ch]:
2662           summary_expand_threads(), summary_collapse_threads(): ¿·µ¬¡£
2663
2664 2002-05-17
2665
2666         * src/mainwindow.c: ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¡×¤È
2667           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
2668           ¡Ö/ɽ¼¨/¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءץá¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¤·¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò
2669           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¤ËÅý¹ç¡£
2670           main_window_set_widgets(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤξõÂÖ¤òÊѹ¹¡£
2671         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): menurc Ê¸»úÎó¤ò
2672           ¹¹¿·¡£
2673
2674 2002-05-16
2675
2676         * src/mimeview.c: mimeview_set_multipart_tree(): ¥Æ¥­¥¹¥È°Ê³°¤Î
2677           ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤ÎÆâÍƤò message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î»Ò¤È¤·¤Æɽ¼¨¡£
2678         * src/procmime.c:
2679           procmime_mimeinfo_next(): content-type ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤Î
2680           message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
2681           procmime_scan_multipart_message(): Æþ¤ì»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ message/rfc822
2682           ¥Ñ¡¼¥È¤Î½¤Àµ¡£ message/rfc822 ¤ÎÆâÍƤΥµ¥¤¥º¤òÄûÀµ¡£
2683         * src/textview.c: textview_show_part(): multipart/* ¤È message/rfc822
2684           ¤ÎÆâÍƤòŸ³«¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2685           textview_add_parts(): ¿·µ¬¡£¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥È°Ê²¼¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò textview
2686           ¤ËÄɲ乤롣
2687           textview_clear(): body_pos ¤È cur_pos ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡£
2688
2689 2002-05-16
2690
2691         * src/addr_compl.c: µóÆ°¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
2692           get_address_from_edit(): îì³ç¸ÌÃæ¤Î¥«¥ó¥Þ¤ò̵»ë¡£
2693           completion_window_apply_selection(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î clist ¤ÎÁªÂò¹Ô
2694           ¤ÎŬÍѤΤ߹Ԥ¦¡£
2695           completion_window_accept_selection(): ºï½ü¡£
2696           address_completion_complete_address_in_entry(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2697           ¤³¤³¤Ç¥¨¥ó¥È¥êÃæ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÃÖ´¹¤·¤Ê¤¤¡£
2698           completion_window_select_row(): clist ¤ÎÁªÂò¤ò¾ï¤ËŬÍÑ¡£
2699           completion_window_key_press(): ÁªÂò¤ò¤³¤³¤Ç¤ÏŬÍѤ·¤Ê¤¤¡£
2700
2701 2002-05-15
2702
2703         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2704           ºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËöÈø¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊݤĤ褦¤Ë¤·¤¿¡£
2705
2706 2002-05-14
2707
2708         * src/foldersel.c: ¥Ä¥ê¡¼¤òÂ羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤»¤º¤Ë¥½¡¼¥È¡£
2709         * src/mainwindow.c: allsel_cb()
2710           src/messageview.c: messageview_select_all(): MIME ¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Î
2711           ¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÁªÂò¡×¤ò½¤Àµ¡£
2712         * src/mainwindow.c: Á´ÈÌ¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤«¤é
2713           ºï½ü¡£
2714
2715 2002-05-13
2716
2717         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ac->name ¤¬
2718           NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2719
2720 2002-05-12
2721
2722         * version 0.7.6
2723
2724 2002-05-12
2725
2726         * manual/ja/*: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
2727           manual/en/*: ±Ñ¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·¡£
2728         * faq/de/*
2729           faq/it/*: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÄɲá£
2730         * faq/en/*
2731           faq/es/*
2732           faq/fr/*: FAQ ¤ò¹¹¿·¡£
2733         * src/manual.[ch]
2734           src/mainwindow.c: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤òÄɲá£
2735
2736 2002-05-11
2737
2738         * src/prefs_account.c: IMAP ¤Þ¤¿¤Ï News ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
2739           ¡ÖÁ´¼õ¿®¤Ç¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2740
2741 2002-05-11
2742
2743         * src/imap.c: imap_scan_tree(): namespace ¤ò¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤Ë»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
2744           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2745         * src/prefs_folder_item.c: ¼±Ê̻ҥѥ¹¤âɽ¼¨¡£
2746           table ¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£ÊÔ½¸ÉԲĤʥ¨¥ó¥È¥ê¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÇØ·Ê¿§
2747           ¤Çɽ¼¨¡£
2748         * src/procmime.c: procmime_get_tmp_file_name(): °ÂÁ´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
2749           À¸À®¡£
2750
2751 2002-05-11
2752
2753         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2754         * src/inc.c
2755           src/pop.c: inc_progress_update() ¤òľÀܸƤÖÂå¤ï¤ê¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò
2756           »ÈÍÑ¡£
2757           pop3_getrange_uidl_recv(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë
2758           ¤È¤­¤Ï LAST ¤Ë fallback ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2759
2760 2002-05-10
2761
2762         * src/folderview.c: ´Êάɽ¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È
2763           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2764
2765 2002-05-10
2766
2767         * src/folderview.c
2768           src/prefs_common.[ch]
2769           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤ò´Êάɽ¼¨¤¹¤ëºÇ¾®¤Îʸ»ú¿ô
2770           ¤ò»ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2771
2772 2002-05-09
2773
2774         * src/folderview.c: folderview_check_new(): ÁªÂò¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2775           ¥¹¥­¥Ã¥×¡£
2776         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×
2777           ¤òÄɲá£
2778         * src/imap.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2779           imap_scan_tree_recursive(): ³Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·»þ¤Ë¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò¼èÆÀ¡£
2780           imap_get_path_separator(): ¿·µ¬¡£
2781
2782 2002-05-08
2783
2784         * src/imap.[ch]: others/shared ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î namespace ¤ËÂбþ(ºî¶ÈÃæ)¡£
2785           imap_parse_namespace(): others/shared namespace ¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
2786           imap_find_namespace(): others/shared namespace ¤â¸¡º÷¡£
2787         * src/utils.[ch]:
2788           strchr_parenthesis_close(): ÊĤ¸³ç¸Ì¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
2789           strsplit_parenthesis(): ³ç¸Ì¤Î¥ê¥¹¥È¤òʸ»úÎó¤ÎÇÛÎó¤Ëʬ³ä¡£
2790
2791 2002-05-08
2792
2793         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): "Mon,6 May 2002 20:31:12
2794           +0800" ¤Î¤è¤¦¤ÊÆü»þʸ»úÎó¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2795           procheader_scan_date_string(): ¿·µ¬¡£ procheader_date_parse() ¤«¤é
2796           Ê¸»úÎó¥¹¥­¥ã¥óÉôʬ¤òʬΥ¡£
2797
2798 2002-05-07
2799
2800         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹Ô¤òÁªÂò
2801           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
2802         * src/summaryview.c: summary_set_column_titles(): Win/Mac ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
2803           ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÌð°õ¤ÎÊý¸þ¤òµÕ¤Ë¤·¤¿¡£
2804
2805 2002-05-02
2806
2807         * src/compose.c: compose_write_headers(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
2808           ¤ò°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£ Newsgroups ¤È Cc ¤ò
2809           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤Ç¾å½ñ¤­¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2810         * src/imap.c: imap_add_msg(): Äɲä·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î UID ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
2811           ¤·¤¿¡£
2812         * src/compose.c: compose_queue(): queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2813         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¤½¤Î¾¤Î IMAP ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿
2814           ¤â°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2815           imap_open(): ÉÔÍפʰú¿ô¤òºï½ü¡£
2816
2817 2002-04-25
2818
2819         * src/utils.[ch]: trim_string(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿Ä¹¤µ¤è¤êŤ¤Ê¸»ú¤ò
2820           ÀÚ¤êµÍ¤á¡¢ "..." ¤òÄɲ乤롣
2821         * src/folderview.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë
2822           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2823
2824 2002-04-23
2825
2826         * src/imap.c: imap_create_folder(): root ¤Î INBOX ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥×¥ì
2827           ¥Õ¥£¥¯¥¹¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2828         * src/folderview.c: folderview_select()
2829           src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¸¡º÷Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê
2830           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
2831
2832 2002-04-21
2833
2834         * version 0.7.5
2835
2836 2002-04-21
2837
2838         * sylpheed*.png: ¼ãµï¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤ app ¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
2839
2840 2002-04-21
2841
2842         * src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò
2843           ½¤Àµ¡£
2844         * src/account.c: account_edit_prefs(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î
2845           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2846         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç
2847           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
2848         * src/imap.c: ¥í¥°¤ÎÎ̤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î log_print() ¤ò
2849           debug_print() ¤ËÊѹ¹¡£
2850
2851 2002-04-21
2852
2853         * src/mh.c: mh_get_new_msg_filename(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
2854           Ì¾¤òÊÖ¤¹¡£
2855           mh_add_msg()
2856           mh_do_move()
2857           mh_do_move_msgs_with_dest()
2858           mh_copy_msg()
2859           mh_copy_msgs_with_dest(): mh_get_new_msg_filename() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2860         * src/utils.[ch]: is_file_entry_exist() ¤òÄɲᣠstat() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤é
2861           TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
2862         * src/imap.c:
2863           imap_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð FETCH ¤ÎÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò SELECT
2864           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2865           imap_scan_folder(): UIDNEXT ¤ÎÃͤòÍѤ¤¤Æ last_num ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2866           imap_select(): SELECT ¤ÎɬÍפ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2867           ¸½ºßÁªÂòÃæ¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤òÊݸ¡£
2868           imap_status(): UIDNEXT ¤òÄɲá£
2869
2870 2002-04-20
2871
2872         * src/folder.c: folder_item_scan(): ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
2873         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_combo(): Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤λØÄê¤Î
2874           ¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2875
2876 2002-04-17
2877
2878         * src/mainwindow.c: main_window_create(): ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¡£
2879
2880 2002-04-17
2881
2882         * src/compose.c: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2883           join_next_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò·ë¹ç¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2884           get_indent_length(): enum ¤ÈÊÑ¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
2885           INDENT_CHARS: ':' ¤ò¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2886         * src/folderview.c:
2887           folderview_rename_folder_cb()
2888           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҤËÂбþ¡£
2889           folderview_rm_imap_folder_cb(): folderview_delete_folder_cb()
2890           ¤ÈÅý¹ç¡£
2891
2892 2002-04-15
2893
2894         * src/folder.[ch]: folder_item_scan(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é -1 ¤ò
2895           ÊÖ¤¹¡£
2896         * src/folderview.c: folderview_check_new(): folder_item_scan() ¤Ë
2897           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÃæÃÇ¡£
2898
2899 2002-04-15
2900
2901         * src/imap.c: imap_create_missing_folders(): INBOX ¤È Trash ¤Î¤ß¤ò
2902           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2903         * src/prefs_folder_item.c: prefs_folder_item_set_dialog(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
2904           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѤ¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2905           prefs_folder_item_destroy(): prefs_dialog_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2906         * src/prefs.[ch]: prefs_dialog_destroy(): ¿·µ¬¡£
2907
2908 2002-04-15
2909
2910         * src/prefs_account.[ch]: ¡Ö¹âÅÙ¤ÊÀßÄê¡×¥¿¥Ö¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò
2911           Äɲᣡ֠IMAP ¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¤ÎÀßÄê¤â¤½¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
2912         * src/account.[ch]: account_get_special_folder(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2913           ¤ËÂФ¹¤ëºÇŬ¤ÊÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊÖ¤¹¡£
2914         * src/compose.c: account_get_special_folder() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2915         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
2916           ¼ÂÁõ¤·¡¢ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò¼ÂÁõ(claws ¤ÎÂçÉôʬ¤Îµ¡Ç½¤Ï¤Þ¤ÀÅý¹ç
2917           ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹½Â¤¤Ï¾¯¤·Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë)¡£
2918         * src/folderview.c: ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2919
2920 2002-04-14
2921
2922         * src/textview.c: IS_RFC822_CHAR(): ',' ¤ä ';' Åù¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤¬
2923           ¸½¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥µ¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2924
2925 2002-04-12
2926
2927         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î½ç½ø¤ò¾¯¤·Êѹ¹¡£
2928         * src/compose.c: 'Ctrl-Enter' ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤¾þ¥­¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2929           ¤·¤¿¡£
2930           compose_reply_set_entry(): ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç
2931           »È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2932
2933 2002-04-11
2934
2935         * src/compose.c: compose_create(): ¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ò¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ
2936           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2937         * src/imap.c: imap_parse_list(): INBOX ¤ò \Noselect ¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
2938           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2939           imap_get_uncached_messages()
2940           imap_cmd_fetch(): FETCH ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2941
2942 2002-04-11
2943
2944         * COPYING: ¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êѹ¹("NO-VIRUS CLAUSE" ¤Îºï½ü¤È OpenSSL ¤ËÂФ¹¤ë
2945           ¾ò¹à¤ÎÄɲÃ)¡£
2946
2947 2002-04-09
2948
2949         * src/prefs_account.c
2950           src/smtp.[ch]: OpenSSL Í­¸ú»þ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2951
2952 2002-04-09
2953
2954         * src/smtp.[ch]
2955           src/send.c
2956           src/session.[ch]: SMTP ¥×¥í¥È¥³¥ë½èÍý¤ÎºÇ½é¤ÎºÆ¹½À®¡£
2957           SMTPSession: ¿·µ¬¥¯¥é¥¹¡£ Session ¤Î¥µ¥Ö¥¯¥é¥¹¡£
2958           smtp_session_new(): send_smtp_open() ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤Ë°ÜÆ°¡£
2959           smtp_from(): SMTP AUTH ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò smtp_auth() ¤Ë°ÜÆ°¡£
2960           smtp_auth(): SMTP AUTH ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
2961           smtp_ehlo(): ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÆɤߡ¢Ç§¾Ú¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2962           smtp_helo(): EHLO ¥³¥Þ¥ó¥É¤òʬΥ¡£
2963           smtp_ok(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÇ¸å¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÊÖ¤¹
2964           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2965         * src/esmtp.[ch]: smtp.[ch] ¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
2966         * src/imap.c: imap_session_destroy_all(): session_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2967
2968 2002-04-08
2969
2970         * src/imap.c: imap_open(): IMAP4 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç·Ù¹ð
2971           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2972
2973 2002-04-06
2974
2975         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸½ºß¤Î¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃÖ¤ËÁÞÆþ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
2976           ¤·¤¿¡£
2977         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼
2978           '/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
2979
2980 2002-04-05
2981
2982         * src/filter.c
2983           src/inc.c: folder_find_item_from_path() ¤ò
2984           folder_find_item_from_identifier() ¤ËÊѹ¹¡£
2985           src/prefs_account.c
2986           src/prefs_filter.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ñ¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤Î¤Ë
2987           folder_item_get_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2988
2989 2002-04-05
2990
2991         * src/folder.[ch]: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҡפò¼ÂÁõ(¤½¤·¤Æ claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
2992           Â¸ºß¤·¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
2993           folder_find_from_name(): Ì¾Á°¤È¥¿¥¤¥×¤«¤é Folder ¤ò¸¡º÷¡£
2994           folder_get_identifier(): Folder ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
2995           folder_item_get_identifier(): FolderItem ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
2996           folder_find_item_from_identifier(): id ¤«¤é FolderItem ¤òÊÖ¤¹¡£
2997           folder_get_type_string(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×ʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
2998           folder_get_type_from_string(): Ê¸»úÎ󤫤é FolderType ¤òÊÖ¤¹¡£
2999           (¤½¤·¤Æ¸í¤Ã¤¿ g_strcasecmp() ¤ÎÍÑË¡¤ò½¤Àµ)¡£
3000         * src/export.c
3001           src/import.c: folder_item_get_identifier() ¤È
3002           folder_find_item_from_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3003
3004 2002-04-03
3005
3006         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô¤òÆɤó¤À¸å¤Ë cur_pos ¤¬Àµ¤·¤¤
3007           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3008           imap_scan_folder(): Ì¤ÆÉ¿ô¤¬0¤Î¤È¤­¤Ï¿·Ãå¿ô¤ò0¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
3009           imap_parse_flags(): \Seen ¥Õ¥é¥°¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¿·Ã塦̤Æɥե饰¤ò
3010           Äɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3011         * ac/Makefile.am: MACROS ¤«¤é gpgme.m4 ¤òºï½ü¡£
3012
3013 2002-04-02
3014
3015         * ¸½ºß³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲäǤ­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
3016         * src/compose.c:
3017           compose_send(): Êݸ¸å outbox ¤ò¹¹¿·¡£
3018           compose_queue()
3019           compose_draft_cb(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3020         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë "opened" ¥Õ¥é¥°¤È "mark_queue"
3021           ¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
3022         * src/main.c: send_queue(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
3023         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
3024         * src/procmsg.[ch]:
3025           procmsg_flush_mark_queue(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤ÎÂÔ¤Á¾õÂ֤Υե饰¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë
3026           ¤Ë½ñ¤­½Ð¤¹¡£
3027           procmsg_add_flags(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3028           procmsg_send_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
3029           procmsg_save_to_outbox(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3030         * src/summaryview.c:
3031           summary_show(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë¡£
3032           summary_clear_list(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£
3033           summary_write_cache(): procmsg_flush_mark_queue() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3034
3035 2002-04-01
3036
3037         * src/summaryview.[ch]: ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë¤Î
3038           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÈÁªÂò¿ô¤ÎËöÈø¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3039
3040 2002-04-01
3041
3042         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): INBOX ¤Î²¼¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À
3043           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­ SpecialFolderItemType ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
3044           ½¤Àµ¡£
3045         * ac/gpgme.m4: ºï½ü¡£
3046         * ac/README: Äɲá£
3047         * ac/missing/gdk-pixbuf.m4
3048           ac/missing/gettext.m4
3049           ac/missing/gpgme.m4
3050           ac/missing/imlib.m4: Êص¹¤Î¤¿¤áÄɲá£
3051
3052 2002-03-29
3053
3054         * src/esmtp.c: esmtp_auth(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ê¸»úÎó¤Î¸å¤Ë
3055           ¥´¥ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£ strtok() ¤òºï½ü¡£
3056         * src/compose.c: compose_draft_cb(): Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ
3057           ¥Þ¡¼¥¯¡£
3058         * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®¹µ¤ÈÁð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À
3059           ¤Î¶¯Ä´¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3060
3061 2002-03-28
3062
3063         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3064         * src/summaryview.c: summary_save_as(): ¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼
3065           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
3066         * src/about.c: about_show(): ¤¹¤Ç¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
3067           ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3068
3069 2002-03-27
3070
3071         * src/compose.c: Subject ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¤ÏÁ÷¿®Á°¤Ë³Îǧ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
3072           compose_check_entries(): ¿·µ¬¡£
3073           compose_send()
3074           compose_send_later_cb(): compose_check_entries() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3075         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ±þÅú²òÀϤò¤µ¤é¤Ë½¤Àµ¡£
3076
3077 2002-03-26
3078
3079         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê
3080           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3081
3082 2002-03-26
3083
3084         * src/undo.c: undo_insert_text_cb(): ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎŤµ¤¬Â礭¤¤¤È¤­¤Ë
3085           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3086         * src/gtkstext.c: gtk_stext_button_press(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÁýÂ礹¤ë
3087           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæ¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¸å¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
3088           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3089
3090 2002-03-25
3091
3092         * src/folderview.c:
3093           folderview_rename_folder_cb()
3094           folderview_delete_folder_cb(): Âоݥե©¥ë¥À¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥á¡¼¥ë
3095           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤À¤±¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3096         * src/utils.c: get_abbrev_newsgroup_name(): ¾éĹ¤Ê¹Ô¤òºï½ü¡£
3097
3098 2002-03-23
3099
3100         * src/compose.c
3101           src/mainwindow.c
3102           src/prefs_common.c: 'Tool' ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò 'Tools' ¤ËÊѹ¹¡£
3103           '½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü' ¤ò '¥Ä¡¼¥ë' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
3104
3105 2002-03-23
3106
3107         * src/folderview.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
3108           ¤·¤¿¡£
3109         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
3110           ¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢ INBOX ¤Î²¼¤Ø¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤ò
3111           ºÆÅÙ»î¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3112           imap_scan_tree_recursive(): namespace ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤¬ INBOX ¤Î¾ì¹ç
3113           ¤Ï¤½¤ì¤ò¼«Æ°Åª¤ËÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ INBOX ¤Î²¼¤ÎÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤â
3114           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3115         * src/foldersel.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
3116           ¤·¤¿¡£
3117
3118 2002-03-23
3119
3120         * src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¿·µ¬¡£¾Êά¤µ¤ì¤¿
3121           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÊÖ¤¹¡£
3122         * src/folderview.c: folderview_update_node(): name ¤È path ¤¬°ìÃ×
3123           ¤¹¤ë¾ì¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾¤Çɽ¼¨¡£
3124         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾
3125           ¤Çɽ¼¨¡£
3126
3127 2002-03-23
3128
3129         * src/foldersel.c
3130           src/folderview.c: ¥é¥Ù¥ë 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
3131         * src/imap.c: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾ 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
3132           imap_create_missing_folders(): Queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î draft ¤Ø¤Î¸í¤Ã¤¿
3133           ÂåÆþ¤ò½¤Àµ¡£
3134
3135 2002-03-22
3136
3137         * IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ÷¿®¹µ / Áð¹Æ / Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3138         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð
3139           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®ÂÔ¤Á¡¢Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3140           src/imap.[ch]:
3141           imap_create_trash(): ºï½ü¡£
3142           imap_create_special_folder(): ¿·µ¬¡£imap_create_trash() ¤ò°ìÈ̲½¡£
3143           imap_create_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¡£
3144           imap_is_msg_changed(): ¥À¥ß¡¼¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
3145           imap_scan_tree_recursive(): Á÷¿®¹µ¡¢Áð¹Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤âõ¤¹
3146           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3147           imap_parse_envelope(): ¥Ì¥ë¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3148           src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
3149           F_QUEUE ¤È F_DRAFT ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3150
3151 2002-03-20
3152
3153         * src/compose.c: compose_send(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®¹µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß
3154           ¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3155         * src/procmsg.[ch]: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®¹µ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë
3156           ¤è¤¦¤Ë API ¤òÊѹ¹¡£
3157
3158 2002-03-20
3159
3160         * src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÔµ¡¸å¤ËÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3161           compose_save_to_outbox(): procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
3162         * src/procmsg.[ch]: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹çÁ÷¿®¹µ
3163           ¤ËÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3164           procmsg_save_to_outbox(): ¿·µ¬¡£É¬Íפ¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔµ¡ÍѥإåÀ¤ò
3165           ºï½ü¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÄɲ乤롣
3166
3167 2002-03-20
3168
3169         * src/compose.c: compose_wrap_line(): '|' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦
3170           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3171           get_indent_length(): ':' ¤È '#' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
3172           strchr() ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ°Íý¡£
3173
3174 2002-03-19
3175
3176         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
3177
3178 2002-03-19
3179
3180         * src/defs.h: OUTBOX_DIR ¤ò "outbox" ¤«¤é "sent" ¤ËÊѹ¹
3181           (¸½ºß¤Î "outbox" ¤ÏºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¤Þ¤ÇÊÝ»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹)¡£
3182         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3183           À¸À®¡£
3184         * src/foldersel.c
3185           src/folderview.c: 'Outbox' ¤ò 'Sent' ¤ËÊѹ¹¡£
3186         * src/main.c: folder_set_missing_folders() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3187         * src/mh.c: mh_scan_tree(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀ¸À®¡£
3188         * src/summaryview.c: summary_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
3189           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3190
3191 2002-03-18
3192
3193         * src/folderview.c
3194           src/imap.[ch]: IMAP ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾Êѹ¹¤ò¼ÂÁõ(Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
3195           folderview_rename_folder_cb(): ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Ì¾¾ÎÊѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
3196           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3197           imap_rename_folder(): ¿·µ¬¥á¥½¥Ã¥É¤Î¼ÂÁõ¡£
3198           imap_cmd_rename()
3199           imap_rename_folder_func(): ¿·µ¬¡£
3200           imap_remove_folder(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤âºï½ü¡£
3201
3202 2002-03-17
3203
3204         * src/imap.c: locale ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥° <-> ½¤Àµ utf-7 ¤ÎÊÑ´¹¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢
3205           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î¹ñºÝ²½¤ËÂбþ(ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó thanks)¡£
3206           imap_path_separator_subst(): ½¤Àµ utf-7 ¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¤ò°·¤¨¤ë
3207           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3208           imap_modified_utf7_to_locale()
3209           imap_locale_to_modified_utf7(): ¿·µ¬¡£
3210           imap_create_trash(): imap ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
3211           ¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˺îÀ®¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
3212           imap_get_real_path(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥° print ¤òºï½ü¡£
3213
3214 2002-03-14
3215
3216         * src/socket.c: DNS lookup ¤È connect() ¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
3217           sock_connect_by_hostname(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÂбþ¤È¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3218           sock_connect_with_timeout(): ¿·µ¬¡£
3219           sock_peek(): SSL peek ¤ò¼ÂÁõ¡£
3220
3221 2002-03-13
3222
3223         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Î text/html
3224           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ̾ï¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤Çɽ¼¨¡£
3225         * src/account.c
3226           src/addrbook.c
3227           src/addrindex.c
3228           src/compose.c
3229           src/imap.c
3230           src/inc.c
3231           src/jpilot.c
3232           src/ldif.c
3233           src/mbox.c
3234           src/mimeview.c
3235           src/news.c
3236           src/prefs.c
3237           src/prefs_common.c
3238           src/prefs_customheader.c
3239           src/prefs_display_header.c
3240           src/prefs_filter.c
3241           src/procheader.c
3242           src/procmime.c
3243           src/procmsg.c
3244           src/recv.c
3245           src/rfc2015.c
3246           src/send.c
3247           src/sourcewindow.c
3248           src/summaryview.c
3249           src/template.c
3250           src/textview.c
3251           src/unmime.c
3252           src/utils.c
3253           src/vcard.c
3254           src/xml.c: Á´¤Æ¤Î fopen() ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë 'b' ¤òÄɲá£
3255
3256 2002-03-09
3257
3258         * version 0.7.4
3259
3260 2002-03-09
3261
3262         * src/ssl.[ch]: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
3263         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë
3264           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3265         * faq/Makefile.am
3266           faq/en/Makefile.am
3267           faq/en/sylpheed-faq*.html
3268           faq/es/Makefile.am
3269           faq/es/sylpheed-faq*.html
3270           faq/fr/Makefile.am
3271           faq/fr/sylpheed-faq*.html
3272           configure.in
3273           Makefile.am
3274           src/Makefile.am
3275           src/defs.h
3276           src/mainwindow.c
3277           src/manual.[ch]: ±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î FAQ ¤òÄɲá£
3278
3279 2002-03-07
3280
3281         * manual/en/sylpheed*.html: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
3282         * libkcc/jis.c
3283           src/addrcache.c
3284           src/addritem.c
3285           src/ldif.c
3286           src/mgutils.c: string.h ¤ò include ¤·¤Æ strlen() Åù¤Î warning
3287           ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
3288         * src/folder.c
3289           src/folderview.c
3290           src/inc.c
3291           src/logwindow.c
3292           src/mainwindow.c
3293           src/mimeview.c
3294           src/prefs.c
3295           src/prefs_common.c
3296           src/procheader.c
3297           src/send.c
3298           src/session.c
3299           src/sigstatus.c
3300           src/summaryview.c: gcc-3.0 ¤Ç 'deprecated use of label at end of
3301           compound statement' ¤Î warning ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë switch ¤ÎºÇ¸å¤Î
3302           ¥é¥Ù¥ë¤Ë break ¤òÄɲá£
3303         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): r_hd ¤Î·¿¤ò½¤Àµ¡£
3304
3305 2002-03-06
3306
3307         * src/inc.[ch]: IncProgressDialog ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÀÅŪ¤Ê¥ê¥¹¥È¤Ë
3308           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3309           inc_cancel_all(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î¸½ºß¤Î¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¡£
3310         * src/mainwindow.c: ¡Ö¼õ¿®¤òÃæ»ß¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3311         * src/textview.c: ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼
3312           ¤Ê½¤Àµ¤È¡¢ textview_write_body() ¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
3313
3314 2002-03-05
3315
3316         * src/inc.c: inc_write_uidl_list(): UIDL ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë
3317           ²¿¤«¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤ë¤È UIDL ¾ðÊ󤬼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3318           src/inc.h: uidl_is_valid ¤ò Pop3State ¤ËÄɲá£
3319           src/pop.c: UIDL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ì¤Ð uidl_is_valid ¤ò TRUE ¤Ë¤¹¤ë¡£
3320
3321 2002-03-03
3322
3323         * version 0.7.3
3324
3325 2002-03-03
3326
3327         * src/mimeview.c: mimeview_create(): ºÇ½é¤Î¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥Ú¡¼¥¸¤ò 0
3328           ¤Ë¤·¤¿¡£
3329         * src/folderview.c: folderview_selected(): ÁªÂò¹Ô¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
3330           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3331         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_register_cb(): ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
3332           ¤µ¤»¡¢Äɲ䵤줿¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3333         * src/summaryview.c: ¶õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É²½¤ò½¤Àµ¡£
3334
3335 2002-03-02
3336
3337         * src/textview.c: textview_show_message(): message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò
3338           Ã©¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3339           textview_add_part(): ÅºÉեƥ­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁ°¤Ë¸«½Ð¤·¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦
3340           ¤Ë¤·¤¿¡£
3341           textview_show_header(): ²þ¹Ô¤òÉղ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3342         * src/messageview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¸¡º÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3343
3344 2002-03-01
3345
3346         * src/messageview.c: messageview_show(): MimeView ¤Î TextView ¤Î
3347           ¥Ø¥Ã¥À¤Î¾õÂÖ¤â»ØÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3348         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ë
3349           textview_show_message() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3350         * src/textview.c: textview_add_part(): ¿·µ¬¡£¥Ó¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤»¤º¤Ë
3351           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤ÎÆâÍƤòÄɲ乤롣
3352           textview_show_message(): Á´¥Ñ¡¼¥È¤òŬÀڤʥ¹¥¿¥¤¥ë¤Çɽ¼¨¡£
3353           textview_write_body(): textview_show_part() ¤«¤éʬΥ¡£
3354
3355 2002-02-28
3356
3357         * src/mainwindow.c
3358           src/prefs_common.c: É½¼¨¤ÈÁ÷¿®ÍѤΥ³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë ISO-8859-15 ¤ò
3359           Äɲá£
3360         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
3361           NULL ¤òÊÖ¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤¬¤½¤ì¤ËÂн褹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3362         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
3363           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥æ¡¼¥¶
3364           ¤ËÁªÂò¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3365         * src/textview.c: textview_write_line(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
3366           ¸µ¤Îʸ»úÎó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3367
3368 2002-02-27
3369
3370         * src/inc.c: get_spool(): copy_mbox() ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­ mbox ¤ò¥í¥Ã¥¯
3371           ²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alexander Kabaev ¤µ¤ó thanks)¡£
3372         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID / ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
3373           ¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
3374         * src/send.c: send_message_smtp(): SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID /
3375           ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍÑ¡£
3376
3377 2002-02-26
3378
3379         * src/inc.[ch]
3380           src/pop.[ch]: UIDL ´ÉÍý¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
3381           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾ðÊó¤ò Pop3MsgInfo ¹½Â¤ÂΤÎÇÛÎó¤ËÊÝ»ý¤·¡¢Ì¤¼èÆÀ
3382           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´¤ËÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3383
3384 2002-02-26
3385
3386         * src/filesel.c
3387           src/foldersel.c
3388           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦/¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î WMCLASS ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
3389         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): jconv_alloc_conv() ¤¬
3390           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸µ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3391
3392 2002-02-25
3393
3394         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
3395           Ì¾¤ò¥Þ¥¯¥í¤ËÊѹ¹¡£
3396
3397 2002-02-24
3398
3399         * src/messageview.c
3400           src/mimeview.[ch]
3401           src/summaryview.c: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿·¤·¤¤¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥Ö¥¤¥ó¥¿
3402           ¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼ÂÁõ¡£
3403         * src/textview.[ch]: ¹Ô´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
3404
3405 2002-02-23
3406
3407         * src/prefs_filter.c:
3408           prefs_filter_rename_path()
3409           prefs_filter_delete_path(): flt->dest ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
3410           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3411
3412 2002-02-23
3413
3414         * src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤¬ FALSE ¤òÊÖ¤·¤¿¤é¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
3415           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3416         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­
3417           ¸í¤Ã¤Æ 'No space' ¤òÊÖ¤¹¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3418         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(): ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ï¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®
3419           ¤òÃæÃǤ·¡¢ÀøºßŪ¤Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3420         * src/grouplistdialog.c: ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3421         * src/news.c: news_get_group_list(): ¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸½ºß¤Î
3422           ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò destroy ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3423
3424 2002-02-22
3425
3426         * src/manage_window.[ch]: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
3427           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3428           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3429           "unmap_event", "destroy" ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3430         * src/account.c;
3431           src/addressbook.c
3432           src/compose.c
3433           src/export.c
3434           src/filesel.c
3435           src/foldersel.c
3436           src/grouplistdialog.c
3437           src/import.c
3438           src/inputdialog.c
3439           src/mainwindow.c
3440           src/message_search.c
3441           src/passphrase.c
3442           src/prefs_account.c
3443           src/prefs_common.c
3444           src/prefs_customheader.c
3445           src/prefs_display_header.c
3446           src/prefs_filter.c
3447           src/prefs_template.c
3448           src/summary_search.c
3449           src/summaryview.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀܳ¤¹¤ë¤Î¤Ë
3450           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT() ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3451
3452 2002-02-21
3453
3454         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3455         * src/pop.c: À©¸Â¥µ¥¤¥º¤è¤êÂ礭¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¡£
3456           LOOKUP_NEXT_MSG(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3457         * src/compose.c: compose_attach_append(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æɤ߹þ¤ß²Äǽ
3458           ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3459
3460 2002-02-21
3461
3462         * src/rfc2015.c: dump_mimeinfo() ¤È dump_part() ¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
3463           g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
3464           rfc2015_decrypt_message(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¢¤ë¤¤¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿
3465           ¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤òÊ£À½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3466         * src/passphrase.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë¤·¤¿¡£
3467         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): debug_print() ¤òºï½ü¡£
3468
3469 2002-02-20
3470
3471         * src/messageview.c
3472           src/procmsg.[ch]: GPGME ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
3473           ²òÀϤ˼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3474         * src/rfc2015.c: »ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ copy_gpgmedata_to_temp() ¤ò
3475           ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
3476         * src/prefs_account.c: prefs_account_privacy_create(): ½ÄÊý¸þ¤Î
3477           ´Ö³Ö¤ò½¤Àµ¡£
3478
3479 2002-02-19
3480
3481         * src/menu.[ch]: menu_set_sensitive_all(): ¿·µ¬¡£
3482           menu_set_insensitive_all(): menu_set_sensitive_all() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
3483           ¤Ë¤·¤¿¡£
3484         * src/prefs_account.c:
3485           prefs_account_open()
3486           prefs_account_protocol_set_optmenu(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¸å¥×¥í¥È¥³¥ë
3487           ¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹ÉԲĤˤ·¤¿¡£
3488         * src/compose.c: compose_attach_parts(): MIME ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹
3489           ¤·¤Æ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éÁ´¤Æ¤ÎźÉÕ¤µ¤ì¤¿
3490           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3491
3492 2002-02-19
3493
3494         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_mark_sum(): ºÇ¾®/ºÇÂç¤ÎÈÖ¹æ¤òÆÀ¤ë
3495           °ú¿ô¤ÈÀèƬ¤ÎÈÖ¹æ¤ÎÀ©¸Â¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
3496         * src/folderview.c
3497           src/inc.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3498         * src/news.c: news_scan_group(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ãå/̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò
3499           GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤È¥Þ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¿ä¬¡£
3500           news_select_group(): ¹ç·×/ºÇ½é/ºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3501         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×
3502           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
3503
3504 2002-02-18
3505
3506         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò IMAP4 ¤È NNTP ¤Ç
3507           ÍøÍѲÄǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3508         * src/inc.c: folderview_check_new() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¡£
3509         * src/prefs_account.c: "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò
3510           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë" ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î½¤Àµ¡£
3511
3512 2002-02-18
3513
3514         * src/folderview.[ch]:
3515           folderview_rescan_tree(), folderview_rescan_all():
3516           folderview_update_tree() ¤È folderview_update_all() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
3517           folderview_update_all_node(): ºï½ü¡£
3518           folderview_check_new(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥í¡¼¥«¥ë
3519           ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£°ú¿ô¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î(¥í¡¼¥«¥ë¤È
3520           ¥ê¥â¡¼¥È)¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
3521         * src/inc.c:
3522           inc_account_mail()
3523           inc_all_account_mail(): IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3524
3525 2002-02-18
3526
3527         * src/folderview.c:
3528           folderview_rename_folder_cb()
3529           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò²þ̾/ºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë
3530           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¡£
3531         * src/prefs_filter.[ch]:
3532           prefs_filter_rename_path(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Î¿¶¤êʬ¤±Àè
3533           ¤Î¥Ñ¥¹¤ò²þ̾¤¹¤ë¡£
3534           prefs_filter_delete_path(): ¿·µ¬¡£¿¶¤êʬ¤±Àè¤Î¥Ñ¥¹¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ì¤Ð
3535           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
3536         * ¾åµ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Neill Miller ¤µ¤ó thanks¡£
3537
3538 2002-02-17
3539
3540         * src/compose.c: Å¾Á÷¤Þ¤¿¤ÏºÆÊÔ½¸»þ¤ËźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë
3541           ¤·¤¿(claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿)¡£
3542           compose_attach_parts(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
3543           ¤òŸ³«¤·¤ÆźÉÕ¤¹¤ë¡£
3544           compose_attach_append(): °ú¿ô¤Î·¿¤òÊѹ¹¡£
3545         * src/messageview.c: messageview_show(): GPG Éü¹æ¤Î¥³¡¼¥É¤ò
3546           procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
3547         * src/procmsg.[ch]: procmsg_open_message_decrypted(): ¿·µ¬¡£
3548
3549 2002-02-16
3550
3551         * version 0.7.2
3552
3553 2002-02-16
3554
3555         * src/summary_search(): summary_search_execute(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼
3556           ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3557
3558 2002-02-15
3559
3560         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): °ÜÆ°¥â¡¼¥É¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×
3561           ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3562         * src/folderview.[ch]: folderview_update_msg_num(): ¿ô¤ò CTree ¤Î
3563           ¥é¥Ù¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¤³¤³¤Ç folder_item ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3564         * src/imap.c: imap_move_msg(), imap_move_msgs_with_dest():
3565           °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
3566         * src/mh.c: SET_DEST_MSG_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3567           mh_do_move(), mh_do_move_msgs_with_dest(): ¿·µ¬(°ÊÁ°¤Î mh_move_msg()
3568           ¤È mh_move_msgs_with_dest() ¤ò²þ̾)¡£
3569           mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
3570           ´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
3571           mh_copy_msg(), mh_copy_msgs_with_dest(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3572         * src/summaryview.c: summary_status_show(): folder_item ¤ò¤³¤³¤Ç
3573           ¹¹¿·¡£
3574         * po/POTFILES.in: headerwindow.c ¤Ø¤Î»²¾È¤òºï½ü¡£
3575         * src/summaryview.c: summary_step(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤ÈËöÈø¤Ç¤ÎµóÆ°
3576           ¤ò½¤Àµ¡£
3577
3578 2002-02-15
3579
3580         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡ÖÁ´¤Æ¤Î
3581           ¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò TextView ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥»¥Ã¥È¡£
3582         * src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
3583           ÉÔÍפʥá¥Ë¥å¡¼¤Î¹¹¿·¤òÍÞÀ©¡£
3584           summary_select_node(): °ú¿ô 'do_refresh' ¤òÄɲá£
3585           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3586
3587 2002-02-14
3588
3589         * src/utils.c: strsplit_with_quote(): ¤³¤Î´Ø¿ôÃæ¤Ç°úÍÑʸ»ú¤òºï½ü
3590           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)
3591           (Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
3592         * src/mainwindow.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
3593           main_window_menu_callback_block()
3594           main_window_menu_callback_unblock(): ¿·µ¬¡£
3595           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò
3596           ¥»¥Ã¥È¡£
3597           show_all_header_cb(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾õÂÖ¤òÆɤà¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3598         * src/mainwindow.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
3599         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¡×
3600           ¤òºï½ü¡£
3601
3602 2002-02-13
3603
3604         * src/imap.c: imap_add_msg(): ¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤òÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
3605           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3606         * src/gtkutils.c: gtkut_editable_get_selection(): ÁªÂòÉô¤ÎŤµ¤¬
3607           0 ¤Î¤È¤­¤Ï NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3608           ¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3609         * src/utils.c: str_open_as_stream(): str ¤ÎŤµ¤¬ 0 ¤Î¤È¤­¤Ï¤¹¤°¤Ë
3610           Ìá¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3611         * src/headerwindow.[ch]: ºï½ü¡£
3612         * src/socket.[ch]
3613           src/inc.c: ¸Å¤¤¥¹¥ì¥Ã¥ÉÂбþ¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
3614
3615 2002-02-12
3616
3617         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3618           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ
3619           (messageview.c ¤Ç gpg °Å¹æ²ò½ü¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
3620
3621 2002-02-11
3622
3623         * version 0.7.1
3624
3625 2002-02-11
3626
3627         * src/compose.[ch]
3628           src/gtkutils.[ch]
3629           src/prefs_template.c
3630           src/quote_fmt.h
3631           src/quote_fmt_parse.y
3632           src/summaryview.c
3633           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎÉôʬ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
3634           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸÁ´ÂΤÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤½¤ì¤ò°úÍÑʸ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
3635           (Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
3636           src/utils.[ch]: str_open_as_stream(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ê¸»úÎó
3637           ¤ËÂФ·¤Æ°ì»þŪ¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¡£
3638         * src/main.c: "--send" ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3639         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): Reply-To ¤È to_all ¤¬
3640           Î¾Êý»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð From ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò Cc ¤ËÄɲá£
3641         * Makefile.am: .tar.bz2 ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ãæ¤Î RPM spec ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Source:
3642           ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
3643
3644 2002-02-07
3645
3646         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
3647           ¾ì¹ç¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3648         * src/foldersel.[ch]: foldersel_folder_sel(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁªÂò¤Î
3649           ¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
3650         * src/addressbook.c
3651           src/compose.c
3652           src/editaddress.c
3653           src/editgroup.c
3654           src/folderview.c
3655           src/importldif.c
3656           src/mainwindow.c
3657           src/md5.c
3658           src/mimeview.c
3659           src/prefs_common.c
3660           src/prefs_customheader.c
3661           src/prefs_filter.c
3662           src/summaryview.c: gcc °Ê³°¤Î C ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë
3663           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shawn Houston ¤µ¤ó thanks)¡£
3664
3665 2002-02-06
3666
3667         * src/imap.c: imap_copy_msgs_with_dest(): ¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹»þ¤Î
3668           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3669         * src/prefs_common.c: ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÊÌ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
3670         * src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ
3671           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
3672         * src/addr_compl.c: get_complete_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ
3673           ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3674           get_address_from_edit(): °úÍÑʸ»ú¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3675         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
3676           src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤¬¶õ¤Î
3677           ¾ì¹ç¤Ë¥Æ¥­¥¹¥È½èÍý¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3678         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
3679
3680 2002-02-05
3681
3682         * src/compose.c: compose_exec_ext_editor_real(): g_strsplit() ¤ò
3683           strsplit_with_quote() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3684         * src/foldersel.c
3685           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3686         * src/folderview.c:
3687           folderview_drag_motion_cb()
3688           folderview_drag_received_cb(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤ò²Äǽ
3689           ¤Ë¤·¤¿¡£
3690         * src/utils.c: get_file_size_as_crlf(): fread() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fgets()
3691           ¤ò»ÈÍÑ¡£
3692         * src/imap.c
3693           imap_copy_msg()
3694           imap_copy_msgs_with_dest(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¸½ºß¤Î¥á¡¼¥ë
3695           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð imap_add_msg() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3696           Àµ¤·¤¤ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3697           imap_cmd_append(): APPEND ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
3698
3699 2002-02-04
3700
3701         * src/mainwindow.c
3702           src/messageview.[ch]
3703           src/summaryview.[ch]
3704           src/textview.[ch]: Á´¥Ø¥Ã¥À¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À
3705           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3706         * src/mainwindow.c
3707           src/prefs_common.c: ¡Ö¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
3708           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
3709         * src/mainwindow.c
3710           src/summaryview.[ch]: summary_display_msg_selected(): ¿·µ¬¡£
3711           ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤éÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨
3712           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3713         * src/mh.c
3714           src/sourcewindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î procmsg_get_message_file_path()
3715           ¤ò procmsg_get_message_file() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³Î¼Â¤Ë
3716           ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3717         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): Ç¤°Õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
3718           ¤«¤é MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î DnD ¤òµö²Ä¡£
3719           folderview_drag_received_cb(): ¥É¥é¥Ã¥°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹
3720           ¤¢¤ë¤¤¤Ï IMAP ¤Î¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3721           ¤·¤¿¡£
3722         * src/mainwindow.c
3723           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é¤Î¥³¥Ô¡¼¤òµö²Ä¡£
3724
3725 2002-02-03
3726
3727         * src/prefs_common.c: prefs_other_create(): ³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤Î
3728           ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3729           prefs_keybind_apply_clicked(): Mew / Wanderlust ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É
3730           ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¤è¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡£
3731           Mutt ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤òÄɲá£
3732           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤âÊѹ¹¡£
3733         * src/compose.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
3734         * src/codeconv.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÍѤˠlocale_table ¤ò½¤Àµ¡£
3735
3736 2002-02-01
3737
3738         * src/Makefile.am: $(GPGME_CFLAGS) ¤ò INCLUDES ¤ËÄɲá£
3739         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È
3740           ¥«¥Ã¥È¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
3741
3742 2002-01-31
3743
3744         * src/gtkutils.[ch]: gtk_stext_clear() ¤òÄɲá£
3745         * src/compose.[ch]
3746           src/mainwindow.c
3747           src/summaryview.[ch]: Ê£¿ôžÁ÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3748         * src/summaryview.c:
3749           summary_set_marks_selected(): ÁªÂò¹ÔÁ´¤Æ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3750           summary_reply(): summary_reply_cb() ¤«¤é°ÜÆ°¡£
3751         * compose.[ch]: compose_forward(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
3752           ½¤Àµ¡£
3753         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¤Î½èÍý¤òÀ°Íý¡£
3754         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3755           summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
3756           ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
3757         * src/mainwindow.c
3758           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È
3759           ¥«¥Ã¥È¤òÄɲá£
3760
3761 2002-01-30
3762
3763         * src/compose.c: compose_wrap_line_all():
3764           prefs_common.linewrap_quote ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°úÍÑÉô¤òÀ°·Á
3765           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(prefs_common.linewrap_quote ¤Ïñ¤ËÊÖ¿®»þ¤Î¼«Æ°
3766           ²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç)¡£
3767         * src/prefs_account.c: prefs_account_open(): ¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®
3768           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë tmp_ac_prefs ¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3769         * src/mh.c: mh_get_msg_list(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
3770           st_ctime ¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3771         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥¿
3772           ¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
3773
3774 2002-01-29
3775
3776         * src/mimeview.c: ¥Ü¥¿¥ó / ¥­¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È½èÍý¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¿½Å¥À¥¤¥¢¥í¥°
3777           / °ÜÆ°¤ò½¤Àµ¡£
3778         * src/mimeview.[ch]
3779           src/textview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
3780           MimeView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3781         * src/prefs_filter.c: ¥ë¡¼¥ë¤Î½ç½ø¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3782         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): empty_menurc
3783           ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
3784
3785 2002-01-28
3786
3787         * src/mainwindow.c
3788           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºÆ¹½À®¡£
3789           ¡Öɽ¼¨ - ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءפòÄɲá£
3790         * src/summaryview.[ch]: summary_toggle_view(): public ¤Ê´Ø¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
3791         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¡×¤È¡Ö½ªÎ»»þ¡×¤Î°ÌÃÖ¤ò
3792           ¸ò´¹¡£
3793         * src/importldif.c: imp_ldif_delete_event(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦
3794           ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÇÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ(¤è¤êÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç)¡£
3795         * src/imageview.[ch]
3796           src/messageview.c
3797           src/mimeview.c: ¥Æ¥­¥¹¥È¤È²èÁü¥Ñ¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤¿¤È¤­¤Î¸í¤Ã¤¿
3798           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë°ÌÃÖ¤ò½¤Àµ¡£¤Þ¤¿ÉÔÍפʲèÁü¤ò³«Êü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
3799           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3800         * src/prefs_common.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×
3801           ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3802
3803 2002-01-28
3804
3805         * src/prefs_common.c: ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È´Ê°×Êѹ¹µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3806         * src/folderview.c: folderview_key_pressed()
3807           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥­¡¼
3808           ¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ºï½ü¡£
3809
3810 2002-01-25
3811
3812         * src/procmime.c:
3813           procmime_get_mime_type()
3814           procmime_get_mime_type_table(): MIME ¥¿¥¤¥×¤Î¸¡º÷¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
3815           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3816         * src/gtkstext.c:
3817           gtk_stext_delete_line(): ¶õ¹Ô¤Ç¤Ï²þ¹Ô¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3818           gtk_stext_delete_to_line_end(): ¥«¡¼¥½¥ë¤¬¹ÔËö¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï²þ¹Ô
3819           ¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3820           (Yasuzaki Masayoshi ¤µ¤ó thanks.)
3821
3822 2002-01-23
3823
3824         * src/compose.c
3825           src/gtkstext.[ch]: GtkSText Ãæ¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È
3826           ¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3827         * src/utils.[ch]: LF ¤ò CR+LF ¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤È¤­¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤ò
3828           ÊÖ¤¹ get_file_size_as_crlf() ¤òÄɲá£
3829
3830 2002-01-22
3831
3832         * src/compose.c: °ÊÁ°Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ 'Ctrl-Enter' ¤È
3833           'Ctrl-(½¤¾þ¥­¡¼)-Enter' ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3834         * src/gtkstext.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î Emacs ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3835           gtk_stext_key_press(): ¥«¡¼¥½¥ë¤Î¾ÃÌǤòËɤ°¤¿¤á¤Ë Shift-Enter
3836           ¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤ÏÁªÂòÉô¤ò¿­Ä¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3837         * src/summaryview.c: summary_select_next_unread(): »Ï¤á¤«¤é̤ÆÉ
3838           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆ¸¡º÷¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÄɲá£
3839         * src/folderview.c: folderview_key_pressed(): ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Ç
3840           ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î̤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3841           ¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ëÁ°¤Ë CTree ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3842
3843 2002-01-21
3844
3845         * src/defs.h: modified the XLFD of default fonts.
3846         * src/textview.c: textview_create(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤òÆɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç
3847           segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3848         * src/folderview.c
3849           src/grouplistdialog.c: ¹ØÆÉ¥°¥ë¡¼¥×¤ò path ¤ÇÈæ³Ó¡£
3850         * src/prefs_filter.c: ¡Ö±é»»»Ò¡×¤ò¡Ö¾ò·ï¡×¤ËÊѹ¹¡£
3851
3852 2002-01-20
3853
3854         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): URL ¤¬²þ¹Ô¥Þ¡¼¥¸¥ó¤è¤ê
3855           Ä¹¤¤¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
3856         * src/mainwindow.c
3857           src/prefs_filter.[ch]
3858           src/summaryview.[ch]: Luca Rosellini ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ
3859           ¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
3860         * src/summaryview.c: summary_filter_open(): X-List ¤È X-Mailing-list
3861           ¤ò¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ËÄɲá£
3862
3863 2002-01-18
3864
3865         * configure.in: Mac OS X (Darwin) ¤ËÂбþ¡£
3866
3867 2002-01-16
3868
3869         * src/prefs_filter.c: inc_autocheck_timer_{remove|set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3870           inc_(un)lock() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3871         * src/summaryview.c: summary_sort(): ¥¹¥ì¥Ã¥ÉÆâ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¥½¡¼¥È
3872           ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë gtk_ctree_sort_node() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3873           gtk_ctree_sort_recursive() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3874         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): sizeof ¤ÎÂоݤ¬´Ö°ã¤Ã¤Æ
3875           ¤¤¤Æ¡¢ Alpha ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»Ô¼
3876           ¤µ¤ó thanks)¡£
3877
3878 2002-01-15
3879
3880         * src/foldersel.c:
3881           foldersel_gnode_func(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òËÝÌõºÑʸ»úÎó¤Ë¤·¤¿¡£
3882           foldersel_set_tree(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀèƬ¤Ë°ÜÆ°¡£
3883         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_query_password(): ¿·µ¬¡£
3884         * src/imap.c
3885           src/inc.c
3886           src/news.c
3887           src/send.c: ³Æ¼«¤Î¥¯¥¨¥ê´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog_query_password()
3888           ¤ò»ÈÍÑ¡£
3889
3890 2002-01-14
3891
3892         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Õ¥©¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£
3893         * src/folder.[ch]
3894           src/mh.[ch]
3895           src/imap.[ch]
3896           src/news.[ch]: ¥¯¥é¥¹ÄêµÁ¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òŬÀڤʰÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
3897
3898 2002-01-11
3899
3900         * src/mimeview.c: mimeview_save_as()
3901           src/summaryview.c: summary_save_as(): subject ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
3902           ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3903         * src/utils.[ch]: subst_chars() ¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆüìʸ»ú¤ò¥¢¥ó¥À¡¼
3904           ¥¹¥³¥¢¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë subst_for_filename() ¤òÄɲá£
3905         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
3906           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3907
3908 2002-01-10
3909
3910         * INSTALL
3911           INSTALL.jp: libjconv ¤Î ÀâÌÀ¤È URL ¤òÄɲá£
3912         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ÎÀ°Íý¡£
3913
3914 2002-01-09
3915
3916         * README
3917           README.jp
3918           src/about.c: copyright ¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
3919         * src/gtkstext.h: Sylpheed ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë½¤Àµ¤Îɽ¼¨¤òÄɲá£
3920
3921 2002-01-08
3922
3923         * INSTALL
3924           INSTALL.jp: compface ¤Î URL ¤òÄɲá£
3925
3926 2002-01-07
3927
3928         * version 0.7.0
3929
3930 2002-01-07
3931
3932         * src/headerwindow.c
3933           src/logwindow.c
3934           src/messageview.c
3935           src/sourcewindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È
3936           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3937
3938 2002-01-04
3939
3940         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ÆÃÄê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°úÍÑʸ
3941           ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¤­¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3942
3943 2002-01-02
3944
3945         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): segmentation fault ¤òËɤ°
3946           ¤¿¤á¤Ë imap_parse_address() ¤Î¸å¤Ë assertion ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
3947
3948 2001-12-31
3949
3950         * src/folderview.c
3951           src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤΥé¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
3952         * src/ldif.c: fgetc() ¤ÎÌá¤êÃͤò gint ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3953         * src/importldif.c: ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤ò _() ¤Ç³ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3954         * src/compose.c: Subject ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î°ÌÃÖ¤òºÇ¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
3955           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
3956           compose_draft_cb(): ¡ÖÁð¹Æ¤ËÊݸ¸åÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
3957
3958 2001-12-30
3959
3960         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÆ¹½À®¡£¡Ö¥µ¥Þ¥ê¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
3961           ¡Ö¥Ø¥ë¥×¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡ÖÀßÄê¡×¤Î¤¹¤°±¦Â¦¤Ë°ÜÆ°¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ÊĤ¸¤ë¡×
3962           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòºï½ü¡£
3963
3964 2001-12-25
3965
3966         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿¾¯ºÆ¹½À®¡£
3967         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£¤µ¤é¤Ë contributor ¤òÄɲá£
3968         * src/account.c: account_row_moved(): ¿·µ¬¡£¾å / ²¼¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿
3969           ¤È¤­¤Ëɽ¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
3970           account_clist_set(): É½¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3971         * src/compose.c
3972           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È wmclass
3973           ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3974
3975 2001-12-24
3976
3977         * src/gtkstext.c: ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥«¡¼¥½¥ë¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3978           ÉÔÍפʠGdkGC ¥³¥Ô¡¼¤òºï½ü¡£¥«¡¼¥½¥ë¤ÎºÂɸ¤ò½¤Àµ¡£
3979         * src/compose.c
3980           src/gtkutils.[ch]
3981           src/textview.[ch]
3982           src/undo.c: GtkSText ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3983         * src/menu.h: #include <gtk/gtkmenu.h> ¤òÄɲá£
3984
3985 2001-12-23
3986
3987         * acconfig.h
3988           configure.in: GTK+ ¤Î XIM ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3989         * src/gtkstext.[ch]: ¿·µ¬¡£ GTK+ ¤Î GtkText ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¡¢Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
3990
3991 2001-12-22
3992
3993         * src/filter.c: #include <sys/types.h> ¤òÄɲá£
3994
3995 2001-12-21
3996
3997         * src/template.c: template_write_config(): typo ¤ò½¤Àµ¡£
3998         * src/compose.c: toolbar_linewrap_cb(): compose_wrap_line_all() ¤ò
3999           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4000         * src/filter.[ch]
4001           src/prefs_filter.c: Àµµ¬É½¸½¤ËÂбþ(Ãæ°æ¤µ¤ó thanks)¡£
4002         * src/undo.c: undo_paste_clipboard_cb(): ¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É
4003           ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¥¢¥ó¥É¥¥¤Î¾õÂÖ¤òÇ˲õ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4004           undo_check_size(): g_list_last() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4005           undo_undo()
4006           undo_redo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¤·¡¢¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
4007           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
4008         * src/prefs_common.c: ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¹ÔĹ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò72¤ËÊѹ¹¡£
4009
4010 2001-12-20
4011
4012         * pixmap ´ÉÍý¤ÎºÆ¹½À®¡£
4013         * src/stock_pixmap.[ch]: ¿·µ¬¡£¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤Î static ¤Ê
4014           pixmap ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡£
4015         * pixmap ¥Ç¡¼¥¿¤òľÀܻȤ¦Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò stock_pixmap_*() ¤ò
4016           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4017         * src/undo.[ch]: undo_set_undo_change_funct() ¤ò
4018           undo_set_change_state_func() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢°ú¿ô¤ò GtkWidget*
4019           ¤«¤é gpointer ¤ËÊѹ¹¡£
4020           undo_merge(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
4021         * src/compose.c: compose_set_undo() ¤ò compose_undo_state_changed()
4022           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
4023
4024 2001-12-19
4025
4026         * src/account.c: account_find_from_address(): Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤
4027           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4028         * src/addressbook.c: addressbook_create(): wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
4029         * src/compose.c: compose_insert_file(): DOS/Win/Mac ¤Î²þ¹Ô¤ËÂбþ¡£
4030         * src/importldif.c
4031           src/ldif.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£
4032         * src/importldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
4033           imp_ldif_field_list_toggle(): ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
4034           imp_ldif_dialog_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤ï¤º¤«¤Ë½¤Àµ¡£
4035         * src/ldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
4036         * INSTALL
4037           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
4038         * src/vcard.c:
4039           vcard_read_file()
4040           vcard_test_read_file(): tagtemp ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
4041           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý(¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òºï¸º)¡£
4042         * src/addrindex.c
4043           src/jpilot.[ch]
4044           src/syldap.[ch]: JPilot ¤È LDAP ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï¥Ó¥ë¥É»þ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¡¢
4045           ¤½¤ì¤é¤Ê¤·¤Ç¤Ï·ë¶É¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¹Ô»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
4046           ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4047         * src/addressbook.c
4048           src/addrindex.c: "J-Pilot" ¤ò "JPilot" ¤ËÊѹ¹¡£
4049           atoi() ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
4050
4051 2001-12-18
4052
4053         * src/procmsg.c: procmsg_empty_trash()
4054           src/mainwindow.c: main_window_empty_trash(): ¤´¤ßÈ¢¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
4055           ´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¶õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4056         * src/imap.c: search_array_str(): ¿·µ¬¡£
4057           imap_status(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4058
4059 2001-12-18
4060
4061         * undo µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸ (Jens Oberender ¤µ¤óºî)¡£
4062         * src/undo.[ch]: ¿·µ¬¡£
4063           undo_insert_text_cb(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Î½¤Àµ(¥Ð¥¤¥È¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
4064           Ê¸»ú¿ô¤òÆÀ¤ë)¡£
4065         * src/compose.[ch]: undo ¤Î¥³¡¼¥É¤òÄɲá£
4066         * src/prefs_common.[ch]: ¥¢¥ó¥É¥¥¥ì¥Ù¥ëÀßÄêÍÑ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
4067
4068 2001-12-16
4069
4070         * src/compose.c: compose_template_apply()
4071           src/prefs_template.c: prefs_template_clist_set_row()
4072           src/template.c: template_write_config(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦
4073           ¤Î To: ¤È Subject: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃÖ¤­´¹¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4074
4075 2001-12-16
4076
4077         * version 0.6.6
4078
4079 2001-12-15
4080
4081         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): DnD ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4082         * src/ldif.c: ldif_get_line(): CR ¤ò̵»ë¡£
4083         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤È
4084           ¤·¤Æ text/html ¤âõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4085
4086 2001-12-14
4087
4088         * src/prefs_account.c: prefs_account_save_config_all(): account_list
4089           == NULL ¤Î¾ì¹ç accountrc ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
4090
4091 2001-12-14
4092
4093         * src/utils.h: 2¤Ä¤Îʸ»úÎó¤ò·ë¹ç¤·¤Æ alloca ºÑ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¥Þ¥¯¥í
4094           Xstrcat_a() ¤òÄɲá£
4095         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À̾
4096           ¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Willem van Engen ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤
4097           ¤Æ¤¤¤Þ¤¹(thanks!))¡£
4098         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): °úÍÑÉô¤Î¼«Æ°²þ¹Ô¤¬Ìµ¸ú
4099           ¤Ç¡¢Ã±¸ì¤¬1¹Ô°Ê¾å¤ËÅϤäƤ¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
4100
4101 2001-12-14
4102
4103         * Tobias ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
4104         * src/imap.[ch]:
4105           imap_msg_set_perm_flags()
4106           imap_msg_unset_perm_flags(): ¿·µ¬¡£ IMAP ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë±Ê³¥Õ¥é¥°¤ò
4107           ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
4108         * src/compose.c
4109           src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥Õ¥é¥°¤â
4110           Êѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4111
4112 2001-12-11
4113
4114         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_container_remove(): ¿·µ¬¡£ Gtk{Text,Entry}
4115           ¤Î¥Ð¥°¤Ø¤ÎÂнè¤Î¤¿¤á¤Î gtk_container_remove() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
4116           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
4117         * src/compose.c
4118           src/mainwindow.c
4119           src/messageview.c
4120           src/mimeview.c
4121           src/summaryview.c
4122           src/textview.c: gtk_container_remove() ¤ò gtkut_container_remove()
4123           ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢°ÊÁ°¤ÎÉôʬŪ¤Ê½¤Àµ¤òºï½ü¡£
4124
4125 2001-12-09
4126
4127         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡×¤Ç
4128           ¥æ¡¼¥¶ ID ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ IMAP4 ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
4129           ½¤Àµ¡£
4130         * src/imap.c: imap_session_get(): rfolder->session == NULL ¤Î¤È¤­
4131           ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4132         * Makefile.am: tar ¤Î°ú¿ô¤ò 'chojf' ¤«¤é '--bzip2 -chof' ¤ËÊѹ¹¡£
4133         * src/summaryview.c: summary_toggle_view(): vpaned ¤ò remove ¤¹¤ë
4134           Á°¤Ë textview ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¡£
4135
4136 2001-12-08
4137
4138         * src/messageview.c: messageview_change_view_type(): textview ¤ò
4139           ³°¤¹Á°¤Ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆæ¤Î¥³¥Ô¡¼¡¦
4140           ¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î¾ã³²¤¬²ò·è(Melvin Hadasht ¤µ¤ó thanks)¡£
4141         * src/textview.c: textview_set_font(): gtk_editable_select_region()
4142           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_editable_claim_selection() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4143
4144 2001-12-06
4145
4146         * src/prefs_template.c: prefs_template_window_create(): To:
4147           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ËÂбþ¡£
4148
4149 2001-12-04
4150
4151         * src/folder.c:
4152           folder_count_total_msgs()
4153           folder_count_total_msgs_func(): g_node_traverse() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
4154           GNode ¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4155
4156 2001-12-03
4157
4158         * src/compose.c: ¶õ¤ÎËÜʸ¤¬µñÈݤµ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4159         * src/prefs_template.c: To: ¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4160           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÉÔÀµ¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
4161         * src/prefs_common.c
4162           src/quote_fmt_lex.l
4163           src/quote_fmt_parse.y: ´Ý³ç¸Ì¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢
4164           ´Ý³ç¸Ì¡Ö( )¡×¤òÃæ³ç¸Ì¡Ö{ }¡×¤ËÊѹ¹¡£
4165         * src/html.c: html_get_parenthesis(): CSS / script ¤ò̵»ë¡£
4166
4167 2001-11-29
4168
4169         * src/prefs_template.c: ¥Ø¥Ã¥À¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¥³¥í¥ó¤òÄɲá£
4170
4171 2001-11-28
4172
4173         * src/src/compose.c
4174           src/prefs_template.c
4175           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë To ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲá£
4176
4177 2001-11-27
4178
4179         * src/textview.c: textview_show_part(): ºÇ½é¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿
4180           message/rfc822 ¥Ø¥Ã¥À¤ò»ÈÍÑ¡£
4181         * src/folderview.c: ¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¤ò¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
4182           ¤ËÄɲá£
4183         * src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×
4184           ¤¹¤ëɬÍפΤ¢¤ëʸ»ú¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
4185
4186 2001-11-26
4187
4188         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): claws ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
4189           GET_CHAR(): GET_TEXT() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¤è¤ê°ìÈ̲½¤·¤¿¡£
4190           compose_wrap_line() ¤È compose_wrap_line_all() ¤ò GET_CHAR() ¤ò
4191           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4192         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ RFC822 ¤ÎźÉÕ
4193           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4194
4195 2001-11-25
4196
4197         * src/folder.[ch]
4198           src/main.c: µ¯Æ°Ãæ¤Î Sylpheed ¤«¤é¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô
4199           ¤òÆÀ¤ë --status ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
4200           prohibit_duplicate_launch(): '\n' ¤ò°ìÅÙ¤À¤±½ÐÎÏ¡£
4201
4202 2001-11-23
4203
4204         * src/compose.c
4205           src/gtkutils.[ch]: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
4206           gtkut_text_str_compare_n()
4207           gtkut_text_str_compare()
4208           gtkut_text_is_uri_string(): claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î GtkSText ¤«¤é
4209           ¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È¤·¡¢½¤Àµ¡£
4210         * src/prefs_template.c
4211           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë Subject ¤òÄɲá£
4212
4213 2001-11-22
4214
4215         * src/compose.c: compose_write_headers(): ³ç¸Ì¤òÉÕ¤±Ëº¤ì¤Æ̵¸ú¤Ê
4216           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(ÌîϤ¤µ¤ó thanks)¡£
4217           Sender: ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òµö²Ä¡£
4218
4219 2001-11-20
4220
4221         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): RFC Èó½àµò¤Î Date
4222           ¥Ø¥Ã¥À¤Ø¤ÎÂн衣
4223
4224 2001-11-20
4225
4226         * src/addrbook.c: Í¾Ê¬¤Ê´Ø¿ô¤òºï½ü¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
4227           ¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
4228         * src/addrindex.c: V-Card -> vCard¡£
4229
4230 2001-11-19
4231
4232         * src/textview.c: get_email_part(): isalnum() ¤òʸ»ú¤ÎÈϰϤò
4233           7bit ASCII ¤ÎÈϰϤ˲¡¤µ¤¨¤ë¥Þ¥¯¥í IS_ASCII_ALNUM() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿
4234           (ÅçËܤµ¤ó thanks)¡£
4235         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °Û¾ï¤Ê¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È
4236           ¤Ø¤ÎÂн衣
4237
4238 2001-11-18
4239
4240         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
4241           ¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡£
4242
4243 2001-11-17
4244
4245         * src/imap.c: imap_session_get()
4246           src/news.c: news_session_get(): ºÆÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î segfault
4247           ¤ò½¤Àµ¡£
4248         * src/grouplistdialog.c: Í¾Ê¬¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á
4249           ¤·¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4250
4251 2001-11-16
4252
4253         * src/compose.c: To:, Cc:, Bcc:, Newsgroups: ¤Î¤É¤ì¤«¤¬Í­¸ú¤Ê
4254           °¸Àè¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4255           compose_check_for_valid_recipient(): ¿·µ¬¡£
4256         * src/grouplistdialog.c: UI ¤ò²þÎÉ¡£
4257           Å¬ÀÚ¤ÊÀâÌÀ¤È¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
4258           ¸¡º÷¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤òºÆ¤Ó¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4259
4260 2001-11-15
4261
4262         * src/news.c: news_session_get(): ºÇ½ª¥¢¥¯¥»¥¹»þ´Ö¤òÀµ¤·¤¯¹¹¿·¤¹¤ë
4263           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4264           news_group_list_free(): ¿·µ¬¡£
4265         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¥½¡¼¥¹¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4266
4267 2001-11-15
4268
4269         * src/folderview.c
4270           src/grouplistdialog.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
4271           ¤µ¤é¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥¸¡£
4272         * src/news.[ch]: news_remove_group_list() ¤ò
4273           news_remove_group_list_cache() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
4274
4275 2001-11-14
4276
4277         * src/defs.h: MAX_ENTRY_LENGTH ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
4278         * src/compose.c: compose_add_entry_field(): ºÇÂçŤò»ØÄꤷ¤Æ
4279           ¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥ê¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4280
4281 2001-11-13
4282
4283         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤âÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
4284           ³Æ¥Î¡¼¥É¤Ë´°Á´¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4285
4286 2001-11-13
4287
4288         * src/grouplistdialog.c
4289           src/news.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥Þ¡¼¥¸
4290           (¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¡£¤Þ¤À»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤!)¡£
4291
4292 2001-11-12
4293
4294         * src/utils.[ch]: decode_uri(): ¿·µ¬¡£ URL ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó
4295           ¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
4296         * src/compose.[ch]: compose_new_with_recipient(): mailto URL ¤ò
4297           ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4298           compose_entries_set(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢³ÆÃͤò
4299           ¥¨¥ó¥È¥ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
4300
4301 2001-11-12
4302
4303         * src/compose.c: compose_forward(): Å¾Á÷»þ¤Î°úÍÑÉä¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Ê
4304           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(´äº¬¤µ¤ó thanks)¡£
4305         * src/codeconv.[ch]
4306           src/mainwindow.c
4307           src/prefs_common.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲÃ(Manrat
4308           Chobchuen ¤µ¤ó thanks)¡£
4309
4310 2001-11-08
4311
4312         * src/socket.c: sock_connect_by_hostname(): h_errno ¤òºï½ü¡£
4313         * src/session.h
4314           src/defs.h
4315           src/imap.[ch]
4316           src/news.c: Session ¤Ë last_access_time ¤òÄɲá£
4317           imap_session_get(): ¥¢¥¯¥»¥¹´Ö³Ö¤¬Ä¶²á¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ßÀܳ¤ò
4318           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4319
4320 2001-11-07
4321
4322         * version 0.6.5
4323
4324 2001-11-07
4325
4326         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_peek ¤ò»ÈÍÑ¡£
4327         * NEWS ¤È AUTHORS ¤ò¹¹¿·¡£
4328         * Makefile.am: release ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò½¤Àµ¡£
4329
4330 2001-11-06
4331
4332         * src/template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò RFC2822
4333           ¥é¥¤¥¯¤ËÊѹ¹¡£
4334         * src/compose.c: compose_template_apply(): Ê¸»úÎó¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë
4335           ´Ö¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4336
4337 2001-11-05
4338
4339         * po/POTFILES.in: src/template_select.c ¤òºï½ü¡£
4340         * src/summaryview.c: summary_set_header()
4341           src/address.c: address_parse_str()
4342           src/filter.c: filter_read_str()
4343           src/news.c: news_parse_xover()
4344           src/procheader.c: procheader_get_fromname()
4345           src/utils.c: subject_compare():
4346           Xalloca() + strcpy() ¤ò Xstrdup_a() ¤ÇÃÖ´¹¡£
4347         * src/inputdialog.[ch]: combo ¥â¡¼¥É¤òÄɲá£
4348           input_dialog_combo(): ¿·µ¬¡£
4349         * src/prefs_common.[ch]: MIME ¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
4350           prefs_common_{read, save}_config(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥Ò¥¹¥È¥ê¤ÎÆɤ߽ñ¤­¡£
4351         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): combo ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò»ÈÍÑ¡£
4352         * src/utils.[ch]: add_history(): ¥Ò¥¹¥È¥ê¥ê¥¹¥È´ÉÍý´Ø¿ô¡£
4353
4354 2001-11-04
4355
4356         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4357           compose_set_template_menu(): ¿·µ¬¡£
4358           compose_reflect_prefs_all(): ¿·µ¬¡£
4359           compose_template_apply(): ¿·µ¬¡£¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥ß¡¼¤Î MsgInfo
4360           ¤ò»ÈÍÑ¡£
4361         * src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò static ¤Ê¥Ò¡¼¥×¤ËÊݸ¡£
4362           template_get_config(): ¿·µ¬¡£
4363           template_set_config(): ¿·µ¬¡£
4364         * src/prefs_template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÎΰè¤ËÊݸ
4365           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4366         * src/template_select.[ch]: ºï½ü¡£
4367         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ë folderitem ¤ò
4368           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
4369         * src/mh.c: mh_add_msg(): link() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
4370           ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Âç¾ë¤µ¤ó thanks)¡£
4371
4372 2001-11-03
4373
4374         * src/utils.[ch]: get_template_dir(): ¿·µ¬¡£
4375         * src/template.c: get_template_dir() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4376
4377 2001-11-02
4378
4379         * src/prefs_template.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
4380           µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
4381         * src/summaryview.c: ¥½¡¼¥ÈÂоݤΥ«¥é¥à¤ËÌð°õ¥Þ¡¼¥¯¤òɽ¼¨¡£
4382           summary_set_column_titles(): ¿·µ¬¡£
4383         * INSTALL
4384           INSTALL.jp
4385           README
4386           README.jp
4387           TODO
4388           TODO.jp: ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£
4389
4390 2001-11-02
4391
4392         * src/Makefile.am: checkbox_{on, off}.xpm ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
4393         * src/textview.c: textview_key_pressed()
4394           src/mimeview.c: mimeview_key_pressed()
4395           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): Delete ¥­¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
4396           ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4397
4398 2001-11-01
4399
4400         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_read() ¤¬ 0 ¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
4401           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4402         * src/utils.[ch]: strcrchomp(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ÎËöÈø¤«¤é CR ¤ò½üµî
4403           ¤¹¤ë¡£
4404         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÁÞÆþ»þ¤Ë CRLF ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¡£
4405           ·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë yylex() ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÄɲá£
4406         * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥Èµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
4407         * src/prefs_template.[ch]
4408           src/template.[ch]
4409           src/template_select.[ch]: ¿·µ¬¡£
4410           prefs_templates_* -> prefs_template_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
4411         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣠreplyinfo ¤ò Compose
4412           ¤ËÄɲá£
4413         * src/mainwindow.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
4414         * src/quote_fmt_lex.l: ¥¿¥Ö¤È²þ¹Ôʸ»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4415         * src/prefs_common.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê̾¤ò
4416           'reply_quote_{mark, format}' ¤È 'fw_quote_{mark, format}' ¤ËÊѹ¹¡£
4417
4418 2001-10-31
4419
4420         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢°úÍÑÀßÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤«¤é
4421           °ÜÆ°¡£
4422