sync with sylpheed 0.6.3cvs1
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2001-10-09
2
3         * ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î autotool ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¹¹¿·¡£
4
5 2001-10-08
6
7         * version 0.6.3
8
9 2001-10-08
10
11         * src/compose.c: compose_write_to_file()
12           src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): C locale ¾å¤Ç¤Î libjconv
13           ÌäÂê¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂн衣
14         * src/editldap_basedn.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
15         * src/utils.c: is_next_mbs()
16           src/compose.c: compose_wrap_line(), compose_wrap_line_all():
17           ANSI C ¤Ø½àµò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë MB_CUR_MAX ¤ò MB_LEN_MAX ¤ØÊѹ¹¡£
18         * configure.in: É¬ÍפʠGPGME ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.2.3 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
19         * src/pop.c: pop3_getauth_user_recv(): POP3 ¥µ¡¼¥Ð¤¬Ä̾ï¤Îǧ¾Ú¤ò
20           µñÈݤ·¤¿¤È¤­¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
21
22 2001-10-07
23
24         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ¡£
25         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
26           sensitivity ¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Melvin Hadasht
27           ¤µ¤ó thanks)¡£
28         * src/summaryview.c: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤´¤ßÈ¢¤Î¾ì¹ç¤Ë¡Öºï½ü¡×Áàºî¤ò
29           ¼Â¹Ô¤·¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
30           ºÇ¸å¤Î¹Ô¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó
31           thanks)¡£
32         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msgs(): ¿·µ¬¡£¥ê¥¹¥È¤ÇÍ¿¤¨
33           ¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
34
35 2001-10-05
36
37         * src/summaryview.c: summary_show(): ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ
38           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
39           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
40
41 2001-10-03
42
43         * src/procmime.c: procmime_get_text_content(): HTML ¤ËÂбþ¡£
44
45 2001-10-02
46
47         * src/summaryview.[ch]: ¿·¤¿¤Ê¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÅŪ¤Ê
48           ¥í¥Ã¥¯¤ò summary_lock(), summary_unlock() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«
49           ¤Î´Ø¿ô¤Ë¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÄɲä·¤¿¡£
50           ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê 'd' (ºï½ü) ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤ò
51           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
52
53 2001-10-01
54
55         * src/addressbook.c: addressbook_folder_load_person(): segfault ¤ò
56           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
57
58 2001-09-30
59
60         * src/textview.[ch]: textview_set_position() ¤òÄɲá£
61         * src/messageview.[ch]: messageview_set_position() ¤òÄɲá£
62         * src/addrbook.c
63           src/addrcache.c
64           src/addressadd.c
65           src/addressbook.c
66           src/addrindex.c
67           src/addritem.c
68           src/editaddress.c
69           src/editbook.c
70           src/editgroup.c
71           src/editjpilot.c
72           src/editldap.c
73           src/editldap_basedn.c
74           src/editvcard.c
75           src/jpilot.c
76           src/mgutils.c
77           src/syldap.c
78           src/vcard.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ´¹¡£
79         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£Ê¸»úÎó¤ò¿·µ¬
80           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢É¬Íפʤé¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç³ç¤ë¡£
81           imap_status(), imap_cmd_login(), imap_cmd_list(),
82           imap_cmd_do_select(), imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(),
83           imap_cmd_copy(): QUOTE_IF_REQUIRED() ¤ò»ÈÍÑ¡£
84         * compose.c: compose_write_to_file(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë C locale
85           ¤Ç 8bit ¥³¡¼¥É¤¬ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂн衣
86         * codeconv.[ch]: ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ê¸»úÎó¤Ë "ANSI_X3.4-1968" ¤òÄɲá£
87           conv_codeset_strdup(): ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¤Î
88           ¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
89
90 2001-09-30
91
92         * src/textview.[ch]: textview_search_string_backward(): ¿·µ¬¡£
93           ¿·µ¬¥á¥ó¥Ð cur_pos ¤ò TextView ¤ËÄɲá£
94           Àµ¤·¤¤ editable ¤Î°ÌÃÖ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë button_press_event ¤ò
95           gtk_signal_connect_after() ¤ÇÀܳ¡£
96
97 2001-09-27
98
99         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤Î¾õÂÖ
100           ¤òÊݸ¡£
101
102 2001-09-26
103
104         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹½À®¤òÊѹ¹¡£
105
106 2001-09-25
107
108         * src/folder.c
109           src/folder.h
110           src/mainwindow.c
111           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨ÀßÄ꤬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
112           Alfons ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
113
114 2001-09-23
115
116         * src/message_search.[ch]: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¡£
117         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_text_match_string(): ¿·µ¬¡£ GtkText ¤Î
118           ¸½ºß°ÌÃ֤Υƥ­¥¹¥È¤ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤òÈæ³Ó¡£
119         * src/messageview.[ch]: messageview_search_string()
120           src/textview.[ch]: textview_search_string(): ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é TRUE
121           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
122         * src/textview.[ch]: ËÜʸ¤Î³«»Ï°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
123
124 2001-09-21
125
126         * src/procmime.c: procmime_get_first_text_content(): MIME ¹½Â¤Á´ÂÎ
127           ¤òõº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
128         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥Þ¥¯¥í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
129           strdup_mbstowcs() ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
130
131 2001-09-20
132
133         * src/inc.c: ¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î POP3 ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ï¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å
134           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
135         * src/summary_search.c: ËÜʸ¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄɲá£
136         * src/procmime.[ch]: procmime_find_string(): °ú¿ô¤ÈÌá¤êÃͤòÊѹ¹¡£
137           Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤Υª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
138
139 2001-09-20
140
141         * src/procmime.[ch]:
142           procmime_find_string()
143           procmime_find_string_part(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éʸ»úÎó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
144           procmime_get_text_part() ¤ò procmime_get_first_text_content() ¤Ë
145           Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
146           procmime_get_text_content(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ MIME ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Æ¥­¥¹¥È
147           ÆâÍƤòÊÖ¤¹¡£
148           procmime_mimeinfo_next(): ¿·µ¬¡£ MimeInfo ¥Ä¥ê¡¼¤Î¼¡¤Î¥Î¡¼¥É¤ò
149           ÊÖ¤¹¡£
150
151 2001-09-19
152
153         * src/procmime.c: procmime_get_text_part(): Æþ¤ì»Ò¾õ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
154           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
155         * src/procmime.h: MimeInfo ¹½Â¤ÂΤÎÎã¤òÄɲá£
156         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò
157           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
158
159 2001-09-17
160
161         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
162           ¤ò½¤Àµ¡£¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÊѹ¹¡£
163
164 2001-09-17
165
166         * version 0.6.2
167
168 2001-09-16
169
170         * src/addrindex.c: µì·Á¼°¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¡Ö¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¸Ä¿ÍÍÑ
171           ¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òËÝÌõ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
172
173 2001-09-12
174
175         * src/utils.c: get_quote_level(): ºÇŬ²½¤È¥Ð¥°½¤Àµ¡£
176         * src/codeconv.[ch]: conv_get_current_locale(): ¿·µ¬¡£
177         * src/editaddress.c: edit_person_page_basic(): ÆÃÄê¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç
178           À«¡¦Ì¾¤Î½ç½ø¤ò¸ò´¹¡£
179
180 2001-09-11
181
182         * src/compose.c: ¸½ºß¤ÎÃÊÍî¤òÀ°·Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Â¾¾¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
183           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£°úÍѤµ¤ì¤¿ÃÊÍî¤òÀ°·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
184           compose_create(): ºÆÊÔ½¸¥â¡¼¥É¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
185           ¤·¤¿¡£
186         * src/mainwindow.c
187           src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
188           summary_mark_all_read(): ¿·µ¬¡£
189
190 2001-09-10
191
192         * src/vcard.c
193           src/mgutils.c
194           src/syldap.c
195           src/editldap.c
196           src/editldap_basedn.c
197           src/jpilot.c
198           src/editjpilot.c: Á´¤Æ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
199         * configure.in
200           src/jpilot.[ch]: Debian ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç JPilot ¤Î¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
201           ¸¡½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
202         * src/mainwindow.c
203           src/summaryview.[ch]: ¥Þ¡¼¥¯¡¢Ì¤ÆÉ¡¢ÅºÉÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë
204           ¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Á°/¼¡¤Î¥Õ¥é¥°ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
205           ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
206
207 2001-09-09
208
209         * src/pixmaps/dir-close.xpm
210           src/pixmaps/dir-open.xpm
211           src/pixmaps/new.xpm
212           src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½¤Àµ¡£
213         * src/utils.[ch]: execute_sync(): ¿·µ¬¡£
214           execute_command_line(): ÈóƱ´ü¥â¡¼¥ÉÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
215         * src/inc.c: inc_mail(): execute_command_line() ¤ò»ÈÍÑ¡£
216
217 2001-09-08
218
219         * src/prefs.[ch]
220           src/prefs_common.[ch]
221           src/prefs_account.c: ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
222           µ¯Æ°¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
223         * src/compose.c: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª
224           ¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
225
226 2001-09-06
227
228         * src/Makefile.am: »Ä¤ê¤Î xpm ¤òÄɲá£
229
230 2001-09-05
231
232         * src/addressbook.c: LDAP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê
233           ¤ò½¤Àµ¡£
234           addressbook_open(): 'else' ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò½¤Àµ¡£
235
236 2001-09-04
237
238         * src/pixmaps/dir-close.xpm
239           src/pixmaps/dir-open.xpm
240           src/pixmaps/trash.xpm: ¿·¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
241         * Match Grun ¤µ¤ó¤Î¿·¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
242         * src/pixmaps/address.xpm
243           src/pixmaps/book.xpm
244           src/pixmaps/category.xpm
245           src/pixmaps/interface.xpm
246           src/pixmaps/jpilot.xpm
247           src/pixmaps/ldap.xpm
248           src/pixmaps/vcard.xpm: ¿·µ¬¥¢¥¤¥³¥ó¡£
249         * src/addrbook.[ch]
250           src/addrcache.[ch]
251           src/addressadd.[ch]
252           src/addressitem.[ch]
253           src/addrindex.[ch]
254           src/addritem.[ch]
255           src/editaddress.[ch]
256           src/editbook.[ch]
257           src/editgroup.[ch]
258           src/editjpilot.[ch]
259           src/editldap.[ch]
260           src/editldap_basedn.[ch]
261           src/editvcard.[ch]
262           src/jpilot.[ch]
263           src/mgutils.[ch]
264           src/syldap.[ch]
265           src/vcard.[ch]: ¿·µ¬¡£ÂçÎ̤Πwarning ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
266           addrbook_build_avail_email_vis(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
267
268 2001-09-04
269
270         * NEWS: °ÊÁ°¤Ë web ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¹¹¿·ÍúÎò¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
271
272 2001-09-03
273
274         * src/mainwindow.c
275           src/summaryview.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
276         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò
277           ÁªÂò¸å¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
278
279 2001-09-03
280
281         * version 0.6.1
282
283 2001-09-03
284
285         * src/send.c: send_message_data(): ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Ê
286           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
287
288 2001-09-02
289
290         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_(un)lock() ¤ò inc_(un)lock() ¤ËÊѹ¹¡£
291           inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌá¤ë
292           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
293         * src/account.c
294           src/prefs_common.c
295           src/prefs_account.c: inc_autocheck_timer_{remove,set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
296           inc_lock() ¤È inc_unlock() ¤òÍѤ¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
297         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): »ëǧÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë
298           ¥é¥Ù¥ë¿§¤ÈÁªÂòÁ°·Ê¿§¤È¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
299
300 2001-09-01
301
302         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_lock(), inc_autocheck_unlock(): ¿·µ¬¡£
303           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
304         * inc_autocheck_func(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò1ÉÃÃÙ¤é
305           ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
306           inc_autocheck_timer_set_interval(): °ú¿ô¤Ç´Ö³Ö¤ò»ØÄê¡£
307         * src/summaryview.c: summary_show(): ½èÍýÃæ¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥í¥Ã¥¯
308           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
309         * src/main.c: app_will_exit(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¿¥¤¥Þ¤òºï½ü¡£
310         * acconfig.h
311           src/defs.h: ÉÔÍפʥ³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë PACKAGE ¤È VERSION 
312           ¤ÎÄêµÁ¤òºï½ü¡£
313         * configure.in: PACKAGE ¤È VERSION ¤Î AC_DEFINE_UNQUOTED() ¤ò
314           AC_SUBST ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ src/version.h ¤ò AC_OUTPUT ¤ËÄɲá£
315         * src/version.h.in: ¿·µ¬¡£
316         * src/intl.h: dgettext() ¤ò gettext() ¤ËÊѹ¹¡£
317
318 2001-08-31
319
320         * po/ja.po: ¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î GTK+ ¤Ç Sylpheed ¤ò¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ë
321           typo ¤ò½¤Àµ¡£
322         * configure.in: ·ë²Ì¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
323           --enable-compface ¤È --enable-jconv ¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿
324           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
325         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â
326           ÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
327         * src/compose.c: compose_write_headers(): ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë Bcc:
328           ¥Ø¥Ã¥À¤òÉղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
329         * src/send.c: send_message_data(): ¿·µ¬¡£send_message_smtp() ¤«¤é
330           Ê¬Î¥¡£Á÷¿®Á°¤Ë Bcc: ¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
331
332 2001-08-30
333
334         * version 0.6.0
335
336 2001-08-30
337
338         * src/send.c: ¥í¡¼¥«¥ë¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÁ÷¿®¤ò¼ÂÁõ¡£
339           send_message_local(): ¿·µ¬¡£¥³¥Þ¥ó¥É¤ò popen() ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢
340           RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍƤò¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¡£
341         * src/prefs_common.[ch]: ³°ÉôÁ÷¿®¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
342         * src/defs.h: #define DEFAULT_SENDMAIL_CMD /usr/sbin/sendmail -t
343         * src/account.c: account_edit_create(): ¥×¥í¥È¥³¥ë¹Ô¤ò¹­¤²¤¿¡£
344         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
345
346 2001-08-30
347
348         * src/folder.c: folder_item_remove_msg(): ºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºï½ü
349           ¤µ¤ì¤¿¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¤Ó¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
350         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¿·¤·¤¤¥á¥Ã
351           ¥»¡¼¥¸¤òÄɲä·¤¿¸å¤ËºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
352
353 2001-08-29
354
355         * src/compose.c: compose_queue(): ¥­¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥Ø¥Ã¥À¤Ë AID: ¤òÄɲá£
356         * src/send.c: send_message_queue(): AID: ¥Ø¥Ã¥À¤òõ¤·¡¢ SSV: ¤Î
357           Âå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ð¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
358         * src/summaryview.c
359           src/compose.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆÊÔ½¸²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
360           compose_remove_reedit_target(): ¿·µ¬¡£¸Å¤¤ºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸
361           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
362           compose_send(), compose_queue(), compose_draft_cb(): ºÆÊÔ½¸
363           ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï¡¢¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
364         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
365
366 2001-08-28
367
368         * Ê¸»úÎó¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ¤·¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤòºÇ¾®²½¤¹¤ë Alfons
369           Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î XML string table ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
370         * src/stringtable.[ch]: ¿·µ¬¡£
371           official ¤Ê GLib ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á·¿¤È´Ø¿ô̾¤«¤éÁ´¤Æ¤Î
372           G ¤È g_ ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤òºï½ü¡£
373           string_table_insert_string(): ¸¡º÷»þ¤Ë̵¸ú¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò»²¾È¤¹¤ë
374           ²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·ºÇŬ²½¤·¤¿¡£
375
376 2001-08-27
377
378         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ëµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸(Satoshi Nagayasu ¤µ¤ó
379           ¤È Alfons Hoogervoost ¤µ¤ó thanks)¡£
380         * src/colorlabel.[ch]: ¿·µ¬¡£labelcolors.[ch] ¤«¤é̾¾ÎÊѹ¹¡£
381           labelcolors_*() ¤ò colorlabel_*() ¤Ë²þ̾¡£
382         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤ËÂбþ¡£
383         * src/procmsg.h: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤Ë¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
384         * gettext 0.10.39 ¤Ë¹¹¿·¡£
385         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò ItemFactory
386           ¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
387         * sylpheed.desktop: GNOME ÍѤËÄɲá£
388         * configure.in: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë AC_MSG_CHECKING() ¤òÄɲá£
389           configure ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀßÄê·ë²Ì¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
390
391 2001-08-27
392
393         * src/account.c: account_clist_set_row(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
394           ¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
395
396 2001-08-26
397
398         * SSL Âбþ¤ò claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸(Christoph Hohmann ¤µ¤ó thanks)¡£
399         * src/ssl.[ch]: ¿·µ¬¡£
400         * src/socket.[ch]: ssl_read(), ssl_write(), ssl_gets(), ¤½¤·¤Æ
401           ssl_getline() ¤òÄɲá£
402           sock_close(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ê¤é ssl_done_socket() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
403         * src/md5.[ch]: ·¿¤Î¾×ÆͤòËɤ°¤¿¤á¤Ë MD5_CTX ¤Î typedef ¤òºï½ü¤·¡¢
404           MD5_CONTEXT ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
405         * src/prefs_account.[ch]: SSL ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢É½¸½¤òÊѹ¹¡£
406         * src/esmtp.[ch]: esmtp_ehlo() ¤È esmtp_starttls() ¤òÄɲá£
407           esmtp_starttls() ¤«¤é SSL ½é´ü²½¤È HELO ¤òºï½ü¡£
408           esmtp_auth(): °ú¿ô¤«¤é use_smtp_auth ¤òºï½ü¡£
409         * src/send.c: send_smtp_open(): SSL Âбþ¤òÄɲá£
410         * src/smtp.c: smtp_helo(): esmtp ¤¬¿¿¤Ê¤é esmtp_ehlo() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
411           ¤·¤¿¡£
412
413 2001-08-25
414
415         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): '%s' ¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç
416           °Ï¤Ã¤¿¡£
417
418 2001-08-24
419
420         * src/main.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È
421           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
422         * src/utils.[ch]: log_verbosity_set(): ¿·µ¬¡£ verbosity count ¤ò
423           Áý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
424           log_print(): log_verbosity_count > 0 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
425           ½ÐÎÏ¡£
426           log_message(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë½ÐÎÏ¡£
427         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): ¥í¥°¤Î verbosity ¤ò»ØÄê¡£
428         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡Ö¿·µ¬
429           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¹àÌܤòÄɲá£
430           main_window_show_cur_accoun(): ¡Ö¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: ¡×¤Îʸ»úÎó¤ò
431           ºï½ü¡£
432         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì
433           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸½ºß¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
434         * src/compose.c: compose_attach_property(): segmentation fault
435           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
436
437 2001-08-23
438
439         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state(): ¿·µ¬¡£ UI ¤Î
440           sensitivity ¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
441           main_window_set_toolbar_sensitive():
442           main_window_set_menu_sensitive() ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
443
444 2001-08-23
445
446         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
447           ¥é¥Ù¥ë¤òÄɲá£
448           main_window_close_cb(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð½ªÎ»¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
449         * src/inc.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
450
451 2001-08-22
452
453         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_toolbar_sensitive(): 2ÈÖÌܤÎ
454           °ú¿ô¤òºï½ü¤·¡¢¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¾õÂ֤Ǡsensitivity ¤ò·èÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë
455           ¤·¤¿¡£
456
457 2001-08-21
458
459         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(), pop3_retr_recv(),
460           pop3_delete_recv(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦
461           ¤Ë¤·¤¿¡£
462
463 2001-08-21
464
465         * src/mainwindow.c: main_window_lock(), main_window_unlock():
466           ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼Á´ÂΤΥí¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
467           main_window_set_menu_sensitive(): sensitivity ¤ÎÊѹ¹¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë
468           ¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¤ËÂбþ¡£
469
470 2001-08-20
471
472         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selection_type(): ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê
473           ¥Ó¥å¡¼¤Î¸½ºß¤ÎÁªÂò¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
474           summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
475           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
476         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
477           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
478
479 2001-08-19
480
481         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À
482           ¥ê¥¹¥È¤Ë List-Id ¤òÄɲá£
483         * src/prefs_common.[ch]: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¥â¡¼¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
484           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤ËÄɲá£
485         * src/inc.[ch]: inc_progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient
486           ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÀßÄ꤬ RECV_DIALOG_ALWAYS ¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï
487           RECV_DIALOG_ACTIVE ¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î¤È¤­¤Î¤ß¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
488           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
489         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
490           ¿·µ¬¡£¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¥í¥Ã¥¯/¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¡£
491         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
492           ¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
493
494 2001-08-18
495
496         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÉÔÍפʺƵ¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò
497           ÍÞÀ©¡£
498         * src/menu.[ch]: menu_button_position(): ¿·µ¬¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼
499           ¤Î°ÌÃÖ¤ò·×»»¤¹¤ë¡£
500         * src/mainwindow.c: toolbar_account_button_pressed(),
501           ac_label_button_pressed(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë
502           ÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¥Ü¥¿¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊѲ½
503           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
504           ac_menu_popup_closed(): selection_done ¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·µ¬
505           ´Ø¿ô¡£
506         * src/gtkutils.c: gtkut_ctree_node_next(): node == NULL ¤Î¤È¤­¤Ë
507           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
508         * src/summaryview.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
509           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£
510           ¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹¹¿·¥â¡¼¥É¤Ç°ÊÁ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò
511           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
512           summary_select_node(): ¿·µ¬¡£
513         * src/inc.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¹¹¿·ºÇŬ²½¥Ñ¥Ã¥Á
514           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
515           ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
516           Vlasov »á¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ POP3 ¤Î¼õ¿®¾ðÊó¤âƱÍͤ˻ÈÍÑ¡£
517         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð cur_total_num ¤òÄɲá£
518         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): state->cur_total_num ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£
519
520 2001-08-14
521
522         * version 0.5.3
523
524 2001-08-14
525
526         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): Ì¤ÆɤιԤ理¬Àµ¤·¤¯
527           »ØÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
528         * src/folderview.c: foldreview_update_node(): gtk_style_copy() ¤ò
529           »ÈÍѤ»¤º¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿ style ¤òºÆ»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
530         * README, README.jp: ½¤Àµ¡£
531
532 2001-08-14
533
534         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): ¥ê¥â¡¼¥È¤«¤é¹¶·â²Äǽ¤Ê
535           ¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(David Looney ¤µ¤ó thanks)¡£
536         * src/inc.c: inc_all_account_mail(): Í­¸ú¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¡¢
537           ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â inc_finished() ¤ò¸Æ¤Ö
538           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
539         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò²þÎɤ¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
540           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÌÃÖ¤¬
541           ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£ÁªÂò¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âƱÍͤËÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£
542           summary_get_msgnum(): ¿·µ¬¡£
543           summary_get_current_msgnum(): ºï½ü¡£
544           summary_select_by_msgnum(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
545         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥«¥é¥à¤òÄɲá£
546           account_clist_set_row(): Ä̾ï»ÈÍѤÈÁ´¼õ¿®¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó
547           ¤Çɽ¼¨¡£
548         * src/utils.c: to_human_readable(): MB ¤È GB ¤Î¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤Î·å¿ô
549           ¤ò 2 ¤ËÁý²Ã¡£
550
551 2001-08-13
552
553         * ÂÔ˾¤Î :)¡Öº¹½Ð¿Í¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲá׵¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
554         * src/address.[ch]: address_item_new() ¤ËÈ÷¹Í¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
555           address_get_folder_list(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤·¡¢
556           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
557           address_delete_object(): ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
558         * src/addressbook.[ch]: addressbook_add_submenu(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹
559           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉղ乤롣
560           addressbook_refresh(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆÆɹþ¤¹¤ë¡£
561         * src/summaryview.c: summary_set_add_sender_menu(): ¿·µ¬¡£º¹½Ð¿Í
562           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲ乤뤿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉղ乤롣
563           summary_button_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÁ°¤Ë
564           summary_set_add_sender_menu() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
565
566 2001-08-12
567
568         * src/summaryview.c: summary_thread_build(): ¥×¥í¥»¥¹¤ò¸Ç¤Þ¤é¤»¤ë
569           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£½é´ü¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃÛ¤òºÇŬ²½¡£
570
571 2001-08-12
572
573         * src/summaryview.c: Â¿¿ô¤Î¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
574           summary_show(): ¥·¥°¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥é¤òÀÚÃÇ/Àܳ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯/
575           ¥Ö¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
576           summary_set_row_marks(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤¬Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿»Ò¤ò
577           »ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
578           summary_thread_build(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_expand ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
579           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
580           ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤òÀµ¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
581           summary_unthread(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_collapse ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
582           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
583           summary_thread_func(), summary_unthread_func(): ºï½ü¡£
584           summary_tree_expanded(), summary_tree_collapsed(): ¿·µ¬¥³¡¼¥ë
585           ¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô¡£
586         * src/inc.[ch]: inc_pop3_session_do(): Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
587           ¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
588           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
589
590 2001-08-10
591
592         * src/folderview.c: folderview_update_all_node(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
593           ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
594         * src/inc.c: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð
595           ¼õ¿®¸å¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
596         * src/prefs_common.[ch]: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
597         * src/folder.h: FOLDER_IS_LOCAL(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
598
599 2001-08-09
600
601         * src/defs.h
602           src/headerview.c
603           src/headerwindow.c
604           src/textview.c
605           src/prefs_common.c
606           src/prefs_common.h: ¥Ü¡¼¥ë¥É¤È¾®¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
607           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤¹¤ë
608           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
609         * src/prefs_common.c
610           src/prefs_common.h
611           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶¯Ä´¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
612           ¤òÄɲá£
613
614 2001-08-08
615
616         * src/pixmaps/mark.xpm: ½¤Àµ¡£
617         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_expand_parent_all(): ¿·µ¬¡£
618         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
619           ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥ë¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
620           summary_show()
621           summary_select_next_unread()
622           summary_step(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¤­¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
623           summary_thread_build(): ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò
624           Å¸³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
625         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
626
627 2001-08-08
628
629         * src/prefs_common.c: ¡ÖEmacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò
630           ¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤òºï½ü¡£
631         * src/prefs_common.c
632           src/prefs_account.c: VSPACING_NARROW ¤ÎÃͤò 3 ¤ËÊѹ¹¡£
633         * src/pixmaps/new.xpm
634           src/pixmaps/unread.xpm: ¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
635
636 2001-08-07
637
638         * src/address.[ch]:
639           address_folder_new()
640           address_group_new()
641           address_item_new(): Ìá¤êÃͤò AddressObject ¤ËÊѹ¹¡£
642           address_build_tree(): file ¤Î assertion ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
643         * src/pixmaps/new.xpm
644           src/pixmaps/unread.xpm: ¾¯¤·½¤Àµ¡£
645
646 2001-08-06
647
648         * src/addressbook.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
649
650 2001-08-06
651
652         * ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òÊ̥⥸¥å¡¼¥ë¤ËʬΥ(¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ)¡£
653         * src/address.[ch]: ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤ò´Þ¤à¡£
654         * src/addressbook.[ch]: ¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òºï½ü¡£
655
656 2001-08-04
657
658         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À̾¤Î¸å¤Ë¥´¥ßʸ»ú¤¬
659           É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
660
661 2001-08-02
662
663         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
664
665 2001-08-01
666
667         * version 0.5.2
668
669 2001-08-01
670
671         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): ¥á¥¤¥ó¥×¥í¥»¥¹¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥É
672           ¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë metamail ¤Ë -x ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
673           mimeview_button_pressed(): content-type ¤¬ application/octet-stream
674           ¤Î¾ì¹ç¤Ï `³«¤¯' ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÁªÂòÉԲĤˤ·¤¿¡£
675
676 2001-07-31
677
678         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý
679           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
680           get_quoted(): ¿·µ¬¡£¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú '\' ¤ò½èÍý¤¹¤ë¡£
681         * src/folder.c: folder_read_list(): folderlist.xml ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
682           ¾ì¹ç·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
683         * src/main.c: main(): ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸å¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤è¤¦
684           ¤Ë¤·¤¿¡£
685         * src/textview.c: textview_create()
686           src/compose.c: compose_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¿¥ÖÉý¤ò8¤Ë¤·¤¿¡£
687
688 2001-07-29
689
690         * src/prefs_common.c: date_format_select_row(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥­¡¼¤ÇÁªÂò
691           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
692
693 2001-07-28
694
695         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦
696           ¤òÈó¥¢¥¤¥³¥ó²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
697         * src/procmime.c: procmime_scan_mime_type(): ¿·µ¬¡£
698           procmime_scan_content_type(): procmime_scan_mime_type() ¤ò»ÈÍÑ
699           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
700           procmime_scan_mime_header(): Content-Type ¤¬
701           "application/octet-stream" ¤Î¾ì¹ç¤ÏźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÈÄ¥»Ò¤òÄ´¤Ù¤Æ
702           Àµ¤·¤¤ MIME ¥¿¥¤¥×¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
703
704 2001-07-27
705
706         * src/prefs_common.c: date_format_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
707           ¤ò½¤Àµ¡£
708
709 2001-07-26
710
711         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
712         * src/prefs_common.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤éÆüÉդηÁ¼°¤ÎÀßÄê¤Î¥æ¡¼¥¶
713           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
714
715 2001-07-25
716
717         * src/account.[ch]: account_edit_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ü¥¿¥ó¤Îʸ»úÎó
718           ¤ò½¤Àµ¡£
719           account_find_from_address(): ¿·µ¬¡£
720         * src/procmime.c:
721           procmime_scan_content_type(), procmime_scan_content_disposition():
722           ESC ¥³¡¼¥É¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
723         * src/compose.c: compose_reply(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ø¥Ã¥À¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
724           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
725         * src/prefs_common.[ch]: ¥á¥ó¥Ð "reply_account_autosel" ¤òÄɲá£
726
727 2001-07-25
728
729         * src/progressdialog.c: CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
730         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
731
732 2001-07-24
733
734         * Paul Kater ¤µ¤óºî¤Î±Ñ¸ìÈÇ Sylpheed User's Manual (paul@nlpagan.net)
735           ¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
736         * configure.in
737           manual/Makefile.am
738           src/mainwindow.c: ±Ñ¸ìÈǥޥ˥奢¥ë¤ËÂбþ¡£
739         * manual/en/sylpheed*.html: ±Ñ¸ì¤Îʸ½ñ¤òÄɲá£
740         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£
741
742 2001-07-23
743
744         * src/nntp.c: nntp_ok(): ¸å¤Ë³¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤±þÅú¤ò½èÍý
745           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
746         * src/smtp.c: smtp_ok(): Æ±¾å¡£
747         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
748           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Îɽ¼¨·Á¼°¤òÊѹ¹¡£
749
750 2001-07-22
751
752         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
753           Ê¸»úÎ󤫤é²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
754           prefs_custom_header_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÁªÂò»è¤Ë "X-Face" ¤ò
755           Äɲá£
756         * src/news.c: news_fetch_msg(), news_get_group_list()
757           src/imap.c: imap_fetch_msg(): ½ñ¤­¹þ¤ß¤ÎÁ°¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
758           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
759         * src/procmime.c:
760           procmime_scan_content_type()
761           procmime_scan_content_disposition(): ¥Ñ¡¼¥¹Á°¤Ë JIS ¤ò EUC-JP
762           ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
763         * src/codeconv.c: conv_unmime_header(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
764         * src/compose.c: ÅºÉÕ¥Ú¥¤¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
765           ÅºÉեإåÀ¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
766         * src/recv.c: recv_bytes_write(): alloca() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë g_malloc()
767           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
768
769 2001-07-18
770
771         * version 0.5.1
772
773 2001-07-18
774
775         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt()
776           src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): Cc ¤ò
777           ÊÖ¿®¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë´Þ¤á¤ëµ­¹æ `%c' ¤òÄɲÃ(Cyril Bellot ¤µ¤ó thanks)¡£
778         * src/base64.[ch]
779           src/procmime.c: procmime_decode_content(): Ä̾ï¤Î¹ÔĹ(4¤ÎÇÜ¿ô)¤Ç¤Ï
780           ¤Ê¤¤ base64 ¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
781           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
782
783 2001-07-17
784
785         * src/procmsg.[ch]: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤È°ì»þ¥Õ¥é¥°¤ò2¤Ä¤ÎÊÑ¿ô¤ËʬΥ¤·¡¢
786           MsgFlags ¤ò¤½¤ì¤é¤ò´Þ¤à¹½Â¤ÂΤˤ·¤¿¡£
787           MSG_SET_PERM_FLAGS()
788           MSG_SET_TMP_FLAGS()
789           MSG_UNSET_PERM_FLAGS()
790           MSG_UNSET_TMP_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
791         * src/compose.c
792           src/imap.c
793           src/inc.c
794           src/messageview.c
795           src/mh.c
796           src/news.c
797           src/procheader.c
798           src/summaryview.c: ¿·¤·¤¤ MsgFlags ¤Î¤¿¤á¤ËÊѹ¹¡£
799         * src/utils.[ch]: hash_free_value_mem(): ¿·µ¬¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î
800           Ãͤò²òÊü¤¹¤ë¡£
801
802 2001-07-16
803
804         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(), inc_progress_update():
805           ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¿Í´Ö¤¬Æɤߤ䤹¤¤·Á¼°¤Çɽ¼¨¡£
806         * src/grouplistdialog.c: grouplist_recv_func(): Æ±¾å¡£
807         * TODO
808           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
809
810 2001-07-16
811
812         * src/codeconv.c:
813           conv_unmime_header(), conv_unmime_header_overwrite(): ¥Ø¥Ã¥À
814           ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÀ¸ JIS ¥³¡¼¥É¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
815         * src/folder.c:
816           folder_get_default_folder()
817           folder_get_default_inbox()
818           folder_get_default_outbox()
819           folder_get_default_draft()
820           folder_get_default_queue()
821           folder_get_default_trash(): folder_list ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë segfault
822           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
823
824 2001-07-15
825
826         * README
827           README.jp
828           INSTALL
829           INSTALL.jp
830           TODO
831           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
832         * src/grouplistdialog.c: grouplist_dialog_set_list(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
833           ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¿®Ãæ¤Ë UI ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
834           grouplist_dialog_create(): ¥¨¥ó¥È¥ê¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë
835           ¤òÄɲá£
836           grouplist_recv_func(): ¿·µ¬¡£
837           refresh_clicked(): ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤òÄɲá£
838           clist_selected(): CList ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤é¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
839           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ group_clist_select() ¤«¤é²þ̾¡£
840           entry_activated(): ¿·µ¬¡£
841           grouplist_clear(): grouplist_free() ¤«¤é²þ̾¡£¥ê¥¹¥È¤È¥¨¥ó¥È¥ê
842           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤â¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
843         * src/news.c: news_get_group_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲäò¹â®²½
844           (g_slist_append() ¤Ï¥ê¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ë)¡£
845         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
846           NEWSGROUP_LIST ¤ÎÄêµÁ¤òÊѹ¹¡£
847         * src/recv.c: recv_write()
848           src/send.c: send_message_smtp(): UI ¤Î¹¹¿·´Ö³Ö¤ò UI_REFRESH_INTERVAL
849           (50msec) ¤ËÊѹ¹¡£
850         * src/account.c: account_add(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄɲä·¤¿¤È¤­¤Ë
851           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
852         * src/grouplistdialog.c: ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤·¡¢
853           grouplist_dialog_set_list() ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
854         * src/textview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI
855           ¤â̵¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
856
857 2001-07-15
858
859         * src/grouplistdialog.c: ok_clicked(), cancel_clicked():
860           gtk_main_level() ¤¬ 1 ¤Ê¤é¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
861           grouplist_dialog_set_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë CList ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º
862           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
863           grouplist_dialog(): ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÁ°¤Ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
864           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
865
866 2001-07-14
867
868         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥Î¡¼¥É¤¬»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ
869           ¤¤¤ì¤Ð `collapsed' Â°À­¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
870         * src/grouplistdialog.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ìÍ÷¤«¤éÁªÂò
871           ²Äǽ¡£
872         * src/news.[ch]
873           news_get_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
874           news_remove_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å
875           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
876         * src/folderview.c: folderview_new_news_group_cb(): input_dialog()
877           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë grouplist_dialog() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
878
879 2001-07-12
880
881         * autogen.sh: ½¤Àµ¡£
882         * src/folder.[ch]
883           src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î³«ÊľõÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
884           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
885
886 2001-07-06
887
888         * version 0.5.0
889
890 2001-07-06
891
892         * src/imap.c: imap_remove_folder(): DELETE ¤ÎÁ°¤Ë EXAMINE ¤Ç INBOX
893           ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
894           imap_cmd_do_select(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ SELECT ¤È EXAMINE ¤ò
895           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¡£
896           imap_cmd_select(): imap_cmd_do_select() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
897           imap_cmd_examine(): ¿·µ¬¡£
898         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
899           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆÅÙÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
900
901 2001-07-05
902
903         * version 0.5.0pre4
904
905         * manual/ja/sylpheed.sgml
906           manual/ja/*.html: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
907         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): ¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò
908           Àµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
909         * src/folderview.h
910           src/summaryview.h: color_normal ¥á¥ó¥Ð¤ò FolderView ¤È SummaryView
911           ¤«¤éºï½ü¡£
912         * src/mainwindow.c: main_window_create(): color_normal ¤òºï½ü¡£
913
914 2001-07-04
915
916         * src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤È NNTP ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ØÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
917         * src/imap.c: imap_session_get()
918           src/news.c: news_session_new_for_folder(), news_session_get():
919           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
920
921 2001-07-03
922
923         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥­¥ã¥óÃæ¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
924           ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
925           imap_scan_folder(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
926           imap_status(): ¿·µ¬¡£ STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
927           imap_status_uidnext(): ºï½ü¡£
928           imap_cmd_status(): ºï½ü¡£
929         * src/textview.c: textview_show_part(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
930
931 2001-07-03
932
933         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
934         * src/rfc2015.c: rfc2015_decrypt_message(): content-type ¤ÎÂ羮ʸ»ú
935           ÌäÂê¤ò½¤Àµ(¤³¤Î patch ¤Ë´Ø¤·¤Æ Rene Rebe ¤µ¤ó thanks)¡£
936         * src/codeconv.c: code_get_code_conv_func(): ISO-8859-1 ¤Î¸¡½ÐÉô¤ò
937           ½¤Àµ¡£
938         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤Ë
939           ÄɲäǤ¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
940         * configure.in: °ì»þŪ¤Ë --enable-threads ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
941         * INSTALL
942           INSTALL.jp: --enable-threads ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ­½Ò¤òºï½ü¡£
943
944 2001-07-01
945
946         * version 0.5.0pre3
947
948         * src/folderview.[ch]: folderview_set_all(): ¿·µ¬¡£
949         * src/account.c: account_add(): IMAP4 ¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤·¤¿¸å
950           folderview_set_all() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
951           account_edit_create(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê
952           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
953           account_selected(): ¿·µ¬¡£
954           account_clist_set(): CList ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
955
956 2001-06-30
957
958         * src/imap.c: imap_scan_tree(): trash ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð
959           imap_create_tree() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
960           imap_scan_tree_recursive(): INBOX ¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤òõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
961           Trash ¥Õ¥©¥ë¥À¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
962           imap_create_tree(): trash ¤òºîÀ®¤¹¤ëÉôʬ¤òʬ³ä¤·¤¿¡£
963           imap_create_trash(): ¿·µ¬¡£
964         * src/folder.c: folder_build_tree(), folder_write_list_recursive():
965           no_sub ¤È no_select ¤òÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
966         * src/summaryview.c: summary_show(): item->no_select ¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç
967           Â³¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
968
969 2001-06-29
970
971         * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ
972           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
973
974 2001-06-28
975
976         * src/folderview.[ch]:
977           folderview_update_tree(): ¿·µ¬¡£°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
978           folderview_update_tree_cb(): ¿·µ¬¡£
979           ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲä·¡¢É½¸½¤ò
980           ¤¤¤¯¤Ä¤«Êѹ¹¡£
981
982 2001-06-27
983
984         * src/imap.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤Î¼«Æ°¥¹¥­¥ã¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
985           imap_scan_tree(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁ´ÂΤò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¡£
986           imap_scan_tree_recursive(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò
987           ¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
988           imap_parse_list(): ¿·µ¬¡£¥í¡¼¥«¥ë¥Ñ¥¹¤ò IMAP4 ¥Ñ¥¹¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
989         * src/folder.h: no_sub ¤È no_select ¤ò FolderItem ¤ËÄɲá£
990         * src/folder.c: folder_tree_destroy(): ÊÑ¿ô¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
991           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
992         * src/folderview.c: folderview_scan_tree_func(): IMAP4 ¤ËÂбþ¡£
993
994 2001-06-26
995
996         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): ¼¡¤Î¹Ô¤Ë³¤¯ FETCH ±þÅú¤ò
997           ²òÀϤǤ­¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
998           imap_parse_fetch_element(): ºï½ü¡£
999           imap_parse_atom(), imap_parse_one_address(), imap_parse_address(),
1000           imap_parse_envelope(), imap_get_uncached_messages(): FETCH ±þÅú
1001           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë GString ¤È sock_getline() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1002           imap_remove_all_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¯ºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1003           ½¤Àµ¡£
1004           imap_parse_address(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤òÀµ¤·¤¯·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1005           GString ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ½¤Àµ¡£
1006         * src/socket.[ch]: sock_getline(), fd_getline(): ¿·µ¬¡£¹ÔÁ´ÂΤò
1007           Æɤ߹þ¤ß¡¢¿·µ¬¤Ë¥¢¥í¥±¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
1008         * src/prefs_account.[ch]: ¡ÖIMAP¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
1009
1010 2001-06-25
1011
1012         * version 0.5.0pre2
1013
1014         * src/imap.c: imap_create_tree(): imap_create_folder() ¤Ë¥í¡¼¥«¥ë
1015           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¹¤òÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1016           imap_create_folder(): STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë LIST ¤ò»È¤Ã¤Æ
1017           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1018           imap_cmd_list(): ¿·µ¬¡£
1019           imap_query_password(): ¿·µ¬¡£
1020           imap_session_new(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë
1021           ¤·¤¿¡£
1022
1023 2001-06-24
1024
1025         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): FETCH ¤Î·ë²Ì¤òǤ°Õ¤Î½ç½ø¤Ç
1026           ²òÀϤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1027           imap_parse_fetch_element(): ¿·µ¬¡£ FETCH ¤Î·ë²Ì¤Î̾Á°¤ÈÃͤΥڥ¢
1028           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
1029           imap_parse_flags(): ¤è¤ê½ÀÆðÀ­¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
1030         * src/utils.[ch]: set_log_file(): ¿·µ¬¡£¥í¥®¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤
1031           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¡£
1032           close_log_file(): ¿·µ¬¡£³«¤¤¤¿¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤ë¡£
1033           log_print(), log_message(), log_warning(), log_error(): ¥í¥°
1034           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤â½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1035
1036 2001-06-22
1037
1038         * src/imap.c: imap_cmd_status(): ÂåÆþ¤ÎÁ°¤Ë "value" ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò
1039           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(À¾Å礵¤ó thanks)¡£
1040
1041 2001-06-21
1042
1043         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): MH ¤È IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À
1044           ´Ö¤Î DnD ¤¬(º£¤Î¤È¤³¤í)¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
1045         * src/foldersel.[ch]: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÂоݤˤʤì¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1046           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1047
1048 2001-06-20
1049
1050         * version 0.5.0pre1
1051
1052         * src/imap.c
1053           imap_get_msg_list()
1054           imap_cmd_envelope()
1055           imap_cmd_fetch()
1056           imap_cmd_copy()
1057           imap_cmd_store(): Ï¢ÈÖ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë UID ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1058           imap_set_article_flags() ¤ò imap_set_message_flags() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1059         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
1060           ¤Ç¤â¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1061         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): °ú¿ô¤Î·¿¤ò gint ¤«¤é
1062           guint ¤Ë¤·¤¿¡£
1063
1064 2001-06-19
1065
1066         * src/imap.c: imap_cmd_login(), imap_cmd_select(), imap_cmd_status(),
1067           imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(), imap_cmd_copy(): Ê¸»úÎó
1068           ¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°Ï¤Þ¤Ê¤¤
1069           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Å¤¤ Cyrus IMAP4 server ¤Ø¤ÎÂнè)¡£
1070           imap_create_folder(): ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿ÃÖ´¹¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¡£
1071           imap_session_connect_if_not() ¤ò imap_session_get() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1072           imap_get_msg_list(): use_cache ¤¬ off ¤Î¤È¤­¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ
1073           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
1074           imap_delete_cached_messages(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤òÆɤó¤Ç»ØÄê
1075           ¤·¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1076           imap_parse_one_address(): fromname ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ïº¹½Ð¿Í¥¢¥É¥ì¥¹¤È
1077           Æ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1078         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): ¿·µ¬¡£ÈϰϤò»ØÄê²Äǽ¡£
1079         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
1080           ¤Î¾ì¹ç¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1081           KEY_PRESS_EVENT_STOP(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1082           summary_key_pressed(): summary_execute() ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤Î
1083           È¯¹Ô¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1084           summary_select_by_msgnum(): msg_is_toggled_on ¤¬ TRUE ¤Î¤È¤­¤À¤±
1085           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
1086           ¤Î¤È¤³¤í¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1087         * src/news.c; news_delete_old_articles(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
1088           Æɤó¤Ç»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1089         * src/folderview.c:
1090           folderview_selected(), folderview_button_released(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1091           Àµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1092
1093 2001-06-18
1094
1095         * src/mainwindow.c
1096           src/summaryview.c
1097           src/prefs_common.c: ±Ñ¸ìɽ¸½¤Î²þÁ±(Paul Mangan ¤µ¤ó thanks)¡£
1098         * src/mainwindow.c: compose_cb()
1099           src/summaryview.c: summary_key_pressed()
1100           src/compose.c: compose_new_with_recipient(): ¿·µ¬µ­»ö¤òºîÀ®¤¹¤ë
1101           ¤È¤­¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1102
1103 2001-06-17
1104
1105         * src/procmsg.c: procmsg_msg_list_free(): ¥ê¥¹¥È¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤·¤Æ
1106           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1107
1108 2001-06-16
1109
1110         * version 0.4.99
1111
1112         * src/imap.c: imap_find_namespace(): namespace ¤Î¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò
1113           Èæ³Ó¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1114           imap_remove_folder(): namespace ¤ò»ÈÍÑ¡£
1115           imap_create_tree(): Trash ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë namespace ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë
1116           ¤·¤¿¡£
1117           imap_get_msg_list(): exists == 0 ¤Î¤È¤­¤Ë¸Å¤¤¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤·¥á¥â¥ê
1118           ¥ê¡¼¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1119           imap_select(): ¿·µ¬¡£ imap_cmd_select() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
1120         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤âɽ¼¨¤¹¤ë
1121           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1122
1123 2001-06-15
1124
1125         * src/folderview.c:
1126           folderview_new_folder_cb()
1127           folderview_new_imap_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤Ë¼ºÇÔ
1128           ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1129           ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1130           folderview_button_pressed(): ÆÃÊ̤ʠIMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Çºï½ü¥á¥Ë¥å¡¼
1131           ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1132         * AUTHORS: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¼è¹þ¡£Á´¤Æ¤Î contributor ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
1133         * src/send.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1134           EXIT_IF_CANCELLED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1135           SendProgressDialog ¤Ë cancelled ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1136         * src/utils.[ch]: strtailchomp(): ¿·µ¬¡£ËöÈø¤Î»ØÄꤷ¤¿Ê¸»ú¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£
1137         * src/imap.c: imap_cmd_fetch(): MS Exchange 2000 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
1138
1139 2001-06-15
1140
1141         * src/imap.c: imap_create_tree(): ¿·µ¬¡£ INBOX ¤ä Trash ¤Î¤è¤¦¤Ê
1142           É¬Íפʥե©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
1143           imap_do_copy(), imap_do_copy_msgs_with_dest(): COPY ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1144           expunge ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1145           imap_remove_all_msg(): exists == 0 ¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë return ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1146           ¤·¤¿¡£
1147         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
1148           folder->create_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1149
1150 2001-06-14
1151
1152         * src/imap.c: ¤µ¤é¤Ë namespace ¤ò¼ÂÁõ¡£
1153         * imap_find_namespace(), imap_path_separator_subst(): ¿·µ¬¡£
1154
1155 2001-06-13
1156
1157         * src/imap.c: imap_parse_namespace(), imap_cmd_namespace(): ¿·µ¬¡£
1158
1159 2001-06-11
1160
1161         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
1162
1163 2001-06-08
1164
1165         * src/imap.[ch]: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë
1166           imap_add_msg() ¤È imap_append_message() ¤òÄɲá£
1167           imap_status(): ¿·µ¬¡£
1168           imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¤½¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
1169           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1170           Äã¥ì¥Ù¥ë IMAP4rev1 ´Ø¿ô¤Î¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤ò imap_cmd ¤ËÊѹ¹¡£
1171         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
1172           IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë INBOX ¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1173           ¤·¤¿¡£
1174
1175 2001-06-07
1176
1177         * src/utils.[ch]: °ú¿ô¤Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¤È¤ë itos_buf() ¤òÄɲá£
1178         * src/imap.[ch]: imap_copy_msg(), imap_copy_msgs_with_dest(): ¿·µ¬¡£
1179         * src/folder.c: copy_msg ¤È copy_msgs_with_dest ¥á¥½¥Ã¥É¤ò IMAP
1180           ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
1181
1182 2001-06-06
1183
1184         * src/utils.[ch]: move_file(): ¿·µ¬¡£
1185         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): move_file()
1186           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤Æ
1187           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1188
1189 2001-06-06
1190
1191         * src/imap.c: imap_delete_messages() ¤È imap_delete_all_messages()
1192           ¤ò imap_delete_cached_messages() ¤È
1193           imap_delete_all_cached_messages() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1194         * src/utils.[ch]: ´Ø¿ô remove_all_numbered_files() ¤òÄɲá£
1195         * src/mh.c: mh_remove_all_msg()
1196           src/imap.c: imap_delete_all_cached_messages():
1197           remove_all_numbered_files() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1198         * src/mainwindow.c
1199           src/summaryview.c
1200           src/compose.[ch]: ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
1201           compose_reply()
1202           compose_reply_set_entry(): °ú¿ô¤Ë `ignore_replyto' ¤òÄɲá£
1203
1204 2001-06-05
1205
1206         * src/folderview.c: folderview_selected()
1207           src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë
1208           ¸í¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1209
1210 2001-06-04
1211
1212         * src/headerwindow.c: headerwindow_show_cb(): ¾ï¤Ë msginfo ¤òɽ¼¨
1213           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
1214           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1215         * src/smtp.c: smtp_ok(): sock_gets() ¤Î¥¨¥é¡¼½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
1216
1217 2001-06-02
1218
1219         * src/folderview.c: folderview_selected()
1220           src/mimeview.c: mimeview_selected(): ¥Þ¥¦¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊ᪤ò²ò½ü
1221           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1222         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð½èÍý¤¹¤ë
1223           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1224
1225 2001-05-27
1226
1227         * src/passphrase.c: #if USE_GPGME ¤Ç°Ï¤Ã¤¿¡£
1228         * src/prefs_account.c: NNTP AUTH ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1229         * src/alertpanel.[ch]: alertpanel_create(): ¿·¤¿¤Ê°ú¿ô `can_disable'
1230           ¤òÄɲá£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò FALSE ¤òÅϤ¹¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1231           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òºîÀ®¡£
1232           alertpanel_message_with_disable(): ¿·µ¬¡£
1233           alertpanel_show(): G_ALERT_VALUE_MASK ¤ÇÃͤò¥Þ¥¹¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1234           alertpanel_button_toggled(): ¿·µ¬¡£
1235           alertpanel_button_clicked(), alertpanel_close(): G_ALERT_VALUE_MASK
1236           ¤ò»È¤Ã¤ÆÃͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1237         * src/prefs_common.[ch]: GnuPG ½ð̾¸¡¾Ú¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¡¢
1238           GnuPG ¤Î·Ù¹ð¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1239         * src/rfc2015.c: check_signature(): Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß½ð̾¥Á¥§¥Ã¥¯
1240           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1241         * src/main.c: GnuPG ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1242         * src/main.c
1243           src/prefs_common.c: GPGME ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ð¥°¤ò
1244           ¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
1245
1246 2001-05-26
1247
1248         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Î
1249           ISO-8859-* ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¤Àµ¡£
1250           conv_encode_header(): ÉÔÀµ¤Ê¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤­Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×
1251           ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alte ¤µ¤ó thanks)¡£
1252         * src/headerview.c: SET_FONT_STYLE(): ¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Ìµ¸ú¤Î¤È¤­
1253           ¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
1254         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬ INBOX ¤Î¤È¤­¤Ï
1255           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1256         * src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¬
1257           Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼Â¹Ô¥Ü¥¿¥ó¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1258
1259 2001-05-22
1260
1261         * README
1262           README.jp: ¡Öµ¯Æ°ÊýË¡¡×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1263
1264 2001-05-19
1265
1266         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é NNTP AUTH ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1267         * src/news.[ch]: NNTP AUTH ¤ËÂбþ¡£
1268         * src/nntp.[ch]: NNTP AUTH ¤Î¤¿¤á¤Ë SockInfo ¤ò NNTPSockInfo ¤Ç
1269           ¥é¥Ã¥×¤·¤¿¡£
1270         * INSTALL
1271           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤È¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£
1272
1273 2001-05-18
1274
1275         * src/gtkutils.[ch]: folderview_find_collapsed_parent() ¤ò
1276           gtkut_ctree_find_collapsed_parent() ¤Ë°ÜÆ°¡£
1277         * src/folderview.c: folderview_select_node(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë
1278           ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1279         * configure.in: ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤ò 0.4.99 (0.5pre) ¤Ë¤·¤¿¡£
1280         * src/main.c: main(): --help ¤È --version ¤Ë X ¤¬ÉÔÍפˤʤë¤è¤¦¤Ë
1281           parse_cmd_opt() ¤ò gtk_init() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
1282           parse_cmd_opt(): g_get_prgname() ¤ò g_basename(argv[0]) ¤ËÊѹ¹¡£
1283         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
1284           ¤ËÂФ¹¤ë½¤Àµ¡£
1285
1286 2001-05-17
1287
1288         * src/main.c: lock_socket_input_cb(): fd_read() ¤ò fd_gets() ¤Ë
1289           Êѹ¹¡£ --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥´¥ß¤òȯÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1290         * src/socket.[ch]: fd_gets() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
1291
1292 2001-05-16
1293
1294         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_next(): ¿·µ¬¡£
1295         * src/folderview.c: folderview_find_next_unread(): ¿·µ¬¡£
1296           folderview_select_next_unread(): ±£¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤â¸«ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë
1297           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1298
1299 2001-05-15
1300
1301         * src/compose.c: compose_write_headers(): SPAM ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­
1302           ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ From, To, Sender ¤â½ü³°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1303         * src/folderview.c: Ì¤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤¢¤ëÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë '+'
1304           ¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1305           folderview_search_new_recursive(),
1306           folderview_have_new_children(),
1307           folderview_search_unread_recursive(),
1308           folderview_have_unread_children(),
1309           folderview_find_collapsed_parent(): ¿·µ¬¡£
1310           folderview_update_node(): ¥­¥å¡¼¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1311           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1312
1313 2001-05-14
1314
1315         * src/folder.[ch]
1316           src/mh.[ch]: *_add_msg() ¤ò link() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1317           ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÀÚÂؤ¨¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
1318         * src/compose.c
1319           src/inc.c
1320           src/mbox.c: folder_item_add_msg() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
1321           unlink() ¤òºï½ü¡£
1322
1323 2001-05-13
1324
1325         * src/prefs_customheader.[ch]: prefs_headers_* ¤ò
1326           prefs_custom_header_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ `(New)' ¹Ô¤È `ÃÖ´¹' ¥Ü¥¿¥ó¤ò
1327           ºï½ü¡£¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
1328           prefs_custom_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£ "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò
1329           ¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1330         * src/customheader.c: custom_header_get_str()
1331           src/compose.c: compose_write_headers(): ¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
1332         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£
1333           "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1334           ¤·¤¿¡£
1335         * src/compose.c: compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤Î½ç½ø¤ò½¤Àµ¤·¡¢
1336           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ò¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1337         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_delete_cb()
1338           src/prefs_filter.c: prefs_filter_delete_cb(): ESC ¤Ç·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
1339           ¤òÊĤ¸¤ë¤Î¤ò¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1340
1341 2001-05-13
1342
1343         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸:
1344         * src/customheader.[ch]
1345           src/prefs_customheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
1346         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1347           strtol() ¤ò»ÈÍѤ·¡¢¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1348         * src/compose.c: IS_IN_CUSTOM_HEADER(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1349           compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë
1350           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼«Æ°Åª¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò½ü¤¯)¡£
1351
1352 2001-05-11
1353
1354         * src/inc.c: connection_check_cb(): Àܳ¤¬³ÎΩ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
1355           segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1356         * src/compose.c: compose_create(): set_autobcc ¤Þ¤¿¤Ï set_autoreplyto
1357           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤é¤¬¶õ¤Ç¤âɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1358
1359 2001-05-10
1360
1361         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
1362           TEXT_INSERT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1363         * po/ja.po: ½¤Àµ¡£
1364         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_create():
1365           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
1366
1367 2001-05-09
1368
1369         * src/mimeview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é
1370           ³«¤¯...¡×¤òÄɲá£
1371         * src/summaryview.c: summary_print()
1372           src/inputdialog.c: input_dialog(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1373         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ÀâÌÀʸ¤ò¹¹¿·¡£
1374         * src/send.c: Á÷¿®¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
1375           (TODO: automaton ¤ò»ÈÍѤ¹¤Ù¤­¡£)
1376           send_progress_dialog_create(), send_progress_dialog_destroy(),
1377           send_cancel(): ¿·µ¬¡£
1378           send_message_smtp(): ³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1379         * src/utils.[ch]: get_left_file_size(): ¿·µ¬¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë
1380           ¤Î»Ä¤ê¤Î¥Ð¥¤¥È¿ô¤òÆÀ¤ë¡£
1381         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì
1382           ¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Á°¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
1383           °ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1384         * src/prefs_common.c: ¥«¥é¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë
1385           ¤·¡¢¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥­¡¼¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1386
1387 2001-05-08
1388
1389         * version 0.4.66
1390
1391         * src/select-keys.c: delete_event_cb(): ½ªÃ¼¤«¤é `;' ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
1392         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò10msec ¤Ë¤·¤¿¡£
1393         * src/prefs_display_header.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢
1394           ¡Ö¾¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À
1395           ¤Î¥ê¥¹¥È¤ò insensitive ¤Ë¤·¤¿¡£
1396         * src/textview.c: strcasecmp() and strncasecmp() ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÂбþ¤¹¤ë
1397           glib ¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
1398         * src/inc.c: get_spool(): ¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎÃæ¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
1399           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1400
1401 2001-05-07
1402
1403         * src/prefs_common.c
1404           src/prefs_account.c
1405           src/prefs_filter.c
1406           src/account.c
1407           src/alertpanel.c
1408           src/filesel.c
1409           src/foldersel.c
1410           src/export.c
1411           src/import.c
1412           src/inputdialog.c
1413           src/passphrase.c
1414           src/select-keys.c
1415           src/sigstatus.c: delete_event ¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Ë¤½¤ì¤ò
1416           ¸í¤Ã¤ÆÇ˲õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(DINH ¤µ¤ó thanks)¡£
1417           delete_event ¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦ *_deleted() ¤È *delete_event()
1418           ¤òÄɲá£
1419
1420 2001-05-06
1421
1422         * src/prefs_display_header.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊѹ¹¤ò
1423           ¥Þ¡¼¥¸:
1424           prefs_display_header_create(): ¥É¥é¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ÎʤӴ¹¤¨¤¬
1425           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1426           prefs_display_header_find_header(): ¿·µ¬´Ø¿ô¡£
1427           prefs_display_header_clist_set_row(): ½ÅÊ£¤òǧ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1428         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¥Á¥§¥Ã¥¯
1429           ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥é¥Ù¥ë¤òÊѹ¹¡£
1430
1431 2001-05-05
1432
1433         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): sscanf() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢
1434           ¤¹¤°¤Ë break ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1435         * src/inc.h: Pop3State ¤«¤é cur_msg_bytes ¤òºï½ü¡£
1436         * src/inc.c: pop3_recv_func()
1437           src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤ÎÂèÆó°ú¿ô¤ò¸½ºß¤Î¹ç·×¥Ð¥¤¥È¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
1438           recv_write(): ·Ð²á»þ´Ö¤¬0.1Éäè¤êÂ礭¤±¤ì¤Ð UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
1439           ¤·¤¿¡£
1440         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò300 usec ¤Ë¤·¤¿¡£
1441         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤¬ Subject ¤Î¾ì¹ç¡¢
1442           °ì¹Ô¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1443         * src/utils.[ch]: unfold_line(): ¿·µ¬¡£
1444         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_array(): ¿·µ¬¡£
1445         * src/prefs_display_header.c: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò¹¹¿·¡£
1446
1447 2001-05-05
1448
1449         * sylpheed-claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¥Þ¡¼¥¸¡£
1450           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶¤¬»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
1451           (¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤ÏÊѹ¹¡£)
1452         * src/prefs_display_header.[ch]
1453           src/displayheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
1454         * src/prefs_display_header.c:
1455           prefs_display_headers_other_headers_toggled() ¤òºï½ü¡£
1456           ¥ê¥¹¥È¤«¤é "(¿·µ¬)" ¹Ô¤òºï½ü¡£
1457         * src/defs.h: DISPLAY_HEADER_RC ¤òÄɲá£
1458         * src/prefs_common.c: prefs_message_create(): É½¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê
1459           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1460         * src/prefs_common.h: PrefsCommon ¤Ë show_other_header ¤È
1461           disphdr_list ¤òÄɲá£
1462         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_list_from_file(),
1463           procheader_get_header_array_asis(): ¿·µ¬¡£
1464           procheader_get_header_list(): °ú¿ô¤Ë FILE ¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë
1465           ½¤Àµ¡£
1466           procheader_header_array_destroy(), procheader_header_free() ¿·µ¬¡£
1467         * src/main.c: main(): prefs_display_header_*_config() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
1468           ¤·¤¿¡£
1469         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥æ¡¼¥¶¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ
1470           ¥Ø¥Ã¥À¤òʤӴ¹¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1471           src/textview_show_header(): textview_make_clickable_parts() ¤ò
1472           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1473           textview_make_clickable_parts(): °ú¿ô¤Ë GdkFont ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
1474           °ú¿ô¤«¤é GtkText ¤ò½ü¤¤¤¿¡£
1475
1476 2001-05-04
1477
1478         * Pierric Descamps ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯
1479           ¤ò¼ÂÁõ(thanks!)¡£
1480         * src/inc.c: inc_autocheck_timer_init(), inc_autocheck_timer_set(),
1481           inc_autocheck_timer_remove(), inc_autocheck_func() ¤ò¿·Ãå¥á¡¼¥ë
1482           ¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
1483         * src/main.c: main(): inc_autocheck_timer_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1484         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î UI
1485           ¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤·¤¿¡£ prefs_common_cancel() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
1486           ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¡£
1487         * src/prefs_common.c
1488           src/prefs_account.c
1489           src/prefs_filter.c
1490           src/account.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë
1491           ¤·¤¿¡£
1492         * src/headerview.c: headerview_show_xface(): ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òÈóɽ¼¨
1493           ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1494
1495 2001-05-03
1496
1497         * src/inc.c
1498           src/pop.c
1499           src/recv.c: ¥Î¥ó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥°¥½¥±¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤ÎÂбþ¤òºï½ü(Ìò¤Ë
1500           Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç)¡£
1501         * src/pop.c
1502           src/inc.c: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
1503
1504 2001-05-02
1505
1506         * src/utils.h: u32 ¤ò guint32 ¤Î typedef ¤Ë¤·¤¿¡£
1507           md5.c ¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Þ¥¯¥í BIG_ENDIAN_HOST ¤òÄɲá£
1508         * src/md5.c: md5c.c ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£¥Ó¥Ã¥°¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó
1509           ¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Ç MD5 ¤òÀµ¤·¤¯·×»»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1510
1511 2001-05-01
1512
1513         * version 0.4.65
1514
1515         * src/folder.c: folder_init(): ¥á¥½¥Ã¥É imap_remove_folder ¤òÄɲá£
1516         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4
1517           ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1518         * src/imap.[ch]: imap_create_folder(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4 ¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À
1519           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1520           imap_remove_folder(): Äɲá£
1521           imap_create(), imap_delete(): Äɲá£
1522         * src/summaryview.c: summary_execute_delete(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×¤¬
1523           F_MH ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð trash ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1524         * ¾åµ­¤ÎÊѹ¹¤Ë´Ø¤·¤ÆÀ趤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
1525         * configure.in
1526           ac/check-type.m4: wint_t ¤Î typedef ¸¡½Ð¤ò²þÎÉ(sv_CHECK_TYPE ¤ò
1527           SYLPHEED_CHECK_TYPE ¤Ë²þ̾)¡£
1528
1529 2001-04-30
1530
1531         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤È¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó
1532           ¤òµ¯¤³¤¹¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1533
1534 2001-04-30
1535
1536         * src/socket.[ch]: º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ sock_read() ¤È fd_read() ¤ò
1537           sock_gets() ¤È fd_read() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ read() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ë
1538           sock_read() ¤È fd_read() ¤òÄɲá£
1539         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1540           fd_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_read() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1541         * src/esmtp.c
1542           src/imap.c
1543           src/news.c
1544           src/nntp.c
1545           src/pop.c
1546           src/recv.c
1547           src/smtp.c: sock_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_gets() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1548           ¤·¤¿¡£
1549         * src/imap.c: imap_session_new(): imap_open() ¤Î¥¨¥é¡¼¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
1550
1551 2001-04-28
1552
1553         * src/inc.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¸½ºß¤ÎÆɤ߹þ¤ó¤À¥Ð¥¤¥È¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1554           ¤·¤¿¡£
1555         * src/pop.c: recv_write(): Ê¸»úÎó¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤Ë UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
1556           ¤·¤¿¡£
1557
1558 2001-04-27
1559
1560         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
1561           ¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¤·¡¢³ÈÂç²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1562         * src/smtp.c
1563           src/esmtp.c: smtp_ok(), esmtp_ok(): ¥¨¥é¡¼±þÅú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Æ
1564           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÂçÀ¯¤µ¤ó thanks)¡£
1565         * src/pop.[ch]: pop3_getsize_list_send() ¤È pop3_getsize_list_recv()
1566           ¤òÄɲá£
1567         * src/recv.[ch]: recv_write() ¤¬³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô
1568           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë recv_set_ui_func() ¤òÄɲá£
1569         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ bytes ¤ò total_bytes ¤Ë²þ̾¤·¡¢
1570           cur_msg_bytes, cur_total_bytes, ¤½¤·¤Æ sizes ¤òÄɲá£
1571         * src/inc.c: ³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë
1572           inc_pop3_recv_func() ¤òÄɲá£
1573
1574 2001-04-26
1575
1576         * src/mh.c: mh_is_maildir_one(): is_dir_exist() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1577           ½¤Àµ¡£
1578
1579 2001-04-25  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
1580
1581         * src/mh.c (mh_is_maildir_one, mh_is_maildir): ¿·µ¬¡£
1582         (mh_scan_tree_recursive): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ç Maildir ·¿¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò
1583         ´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1584
1585         À°¿ô·¿¤Ç socket ¤òɽ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¤è¤êÃê¾ÝŪ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¹½Â¤¤ËÊѹ¹¡£
1586
1587         * src/automaton.h (struct _Automaton): help_sock ¤òÄɲá£
1588         * src/automaton.c (automaton_input_cb): source ¤ò SockInfo ¤ËÄɲÃ
1589         ¤·¡¢ gdk_input_add ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1590
1591         * src/send.c (SEND_EXIT_IF_ERROR): ¥Æ¥¹¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢Ìµ¸ú¤Ê socket
1592         ¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿(sock_close ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£ sock ¤ò NULL
1593         ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1594         (SEND_EXIT_IF_NOTOK): ÊĤ¸¤é¤ì¤¿ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1595         ¤·¤¿¡£
1596         (send_smtp_open): SockInfo ¤Î¤ß¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1597
1598         * src/news.c (news_session_new): SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
1599         (news_session_destroy): Æ±¾å¡¢ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
1600
1601         * src/nntp.c: À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
1602         * src/smtp.c: Æ±¾å¡£
1603         * src/pop.c: Æ±¾å¡£
1604         * src/recv.c: Æ±¾å¡£
1605
1606         * src/inc.c (inc_pop3_session_do): sock_sockinfo_free ¤òºï½ü¡£
1607         gdk_input_add ¤ò¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤ó¤À¡£
1608
1609         * src/esmtp.c: socket »Ø¼¨»Ò¤ò SockInfo ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1610         * src/esmtp.h: Æ±¾å¡¢ socket.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
1611         * src/session.h (struct _Session): Æ±¤¸¤¯¡£
1612         * src/imap.c (imap_open): À°¿ô·¿¤Ç¤Ê¤¯ SockInfo ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1613         SockInfo ¤ÎÆâÉô¥Ç¡¼¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òºï½ü¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤È´Ø¿ô
1614         ¤¬ SockInfo ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1615         (imap_session_new): sock_close ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1616         (imap_session_destroy): Æ±¾å¡£
1617
1618         * src/compose.c (compose_exec_ext_editor): sock_write ¤ò fd_write
1619         ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1620
1621         * src/main.c (app_will_exit): lock socket ¤ò fd_close ¤Ç close ¤¹¤ë
1622         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1623         (prohibit_duplicate_launch): sock_xxx ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fd_xxx ¤ò»ÈÍÑ¡£
1624         (lock_socket_input_cb): Æ±¾å¡£
1625
1626         * src/socket.h, src/socket.c: SockInfo ¹½Â¤ÂΤò glib ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò
1627         »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¡£Á´¤Æ¤Î sock_xxx ¤ò¡¢À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo
1628         ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1629         (sock_connect_unix, sock_open_unix, sock_accept): Ì¾Á°¤ò ..
1630         (fd_connect_unix, fd_open_unix, fd_accept): .. ¤³¤ì¤ËÊѹ¹¤·¡¢Á´¤Æ¤Î
1631         ¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤âÊѹ¹¡£
1632         (fd_read, fd_write, fd_close): ¿·µ¬¡£
1633         (sock_sockinfo_free): ºï½ü¡£
1634         * src/socket.c (sock_connect_nb): ¤³¤³¤Ç¤Ï sock_close ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1635         close ¤ò»ÈÍÑ¡£
1636         (sock_connect): Æ±¾å¡£
1637
1638 2001-04-26
1639
1640         * config.h.in: ºï½ü¡£
1641         * ac/Makefile.am: gnupg-check-typedef.m4 ¤ò MACROS ¤ËÄɲá£
1642         * .cvsignore: Äɲá£
1643         * src/inc.c
1644           src/progressdialog.[ch]
1645           src/pixmaps/complete.xpm
1646           src/pixmaps/continue.xpm
1647           src/pixmaps/error.xpm: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Î¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1648           Leandro Pereira ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1649         * src/inc.c: ¾õÂÖ¤Îʸ»úÎó¤òÀÚÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1650
1651 2001-04-25
1652
1653         * cvs ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é po/*.gmo, configure, stamp-h.in, aclocal.m4,
1654           Makefile.in ¤òºï½ü¡£
1655         * COPYING: RSA ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
1656         * po/sylpheed.pot, po/stamp-cat-id, po/cat-id-tbl.c ¤òºï½ü¡£
1657         * configure.in: sys/utsname.h ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1658
1659 2001-04-24  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
1660
1661         W32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎÂçÉôʬ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1662
1663         * configure.in: gpgme >= 0.2.1 ¤òÍ׵ᡣ
1664
1665         * acconfig.h (HAVE_U32_TYPEDEF): ¿·µ¬¡£
1666         * ac/gnupg-check-typedef.m4: ¿·µ¬¡£
1667         * configure.in: u32 ·¿¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·¿¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1668         * src/utils.h: u32 ·¿¤È´Ø·¸¤¹¤ëÄê¿ô¤òÄêµÁ¡£
1669
1670         * src/about.c (about_create): MD5 ¤Ë´Ø¤¹¤ëɽ¼¨¤òºï½ü¡£RSA Inc ¤Î
1671         ¼ÂÁõ¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
1672         * src/md5ify.c, src/md5ify.h, src/md5global.h: ºï½ü¡£
1673         * src/md5c.c, src/md5c.h: FSF ¤Î¼ÂÁõ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢´Ø¿ô̾¤òɸ½à¤Î¾®Ê¸»ú
1674         ¤Î̿̾µ¬Â§¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÊѹ¹¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤òÊѹ¹¡£
1675         (md5_hex_digest): ¿·µ¬¡£
1676         (md5_hmac): Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë hmac ´Ø¿ô¤ò¾¯¤·½¤Àµ¤·¤ÆÄɲá£
1677         (md5_hex_hmac): ¿·µ¬¡£
1678         * src/esmtp.c, src/esmtp.h (md5_hex_hmac): ºï½ü¡£
1679         (hmac_md5): ºï½ü¡£
1680         * src/pop.c (pop3_getauth_apop_send): md5_digest ¤ò¿·¤·¤¤´Ø¿ô
1681         md5_hex_digest ¤ÇÃÖ´¹¡£
1682
1683         * src/about.c: ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß utsname.h ¤ò include ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1684         ¤·¤¿¡£
1685
1686         * src/utils.c, src/utils.h (get_home_dir): ÆÃÊ̤ʠWindoze ¤ÎÍ×µá
1687         ¤Ë¤è¤ê¤è¤¯Âбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£Á´¤Æ¤Î g_get_home_dir() ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·
1688         ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
1689
1690         * simple-gettext.c: ¿·µ¬¡£
1691
1692         * src/main.c (main): GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
1693         ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1694
1695         * src/sigstatus.c, src/sigstatus.h: ¿·µ¬¡£
1696         * src/rfc2015.c (check_signature): sigstatus ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò»ÈÍѤ·¡¢
1697         ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£´Ø¿ô¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Æ¥­¥¹¥È¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1698
1699         * src/select-keys.c: ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î select_keys ÊÑ¿ô¤òºï½ü¤·¡¢
1700         ¥¢¥í¥±¡¼¥È¤·¤¿ÊÑ¿ô¤òÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤ÇÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1701         (set_row): °Å¹æ²½¤Ç¤­¤ë¸°¤Î¤ß¤òɽ¼¨¡£
1702         (update_progress): ¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¡¢É÷¼Ö¤È¤É¤Î¸°¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸
1703         ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¥Æ¥­¥¹¥È¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£Â¾¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼
1704         ¤òºï½ü¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò¹¹¿·¡£
1705
1706         * src/prefs_common.c (prefs_privacy_create) [__MINGW32__]: Êáª
1707         ¥Ü¥¿¥ó¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1708
1709 2001-04-24
1710
1711         * src/prefs_common.[ch]
1712           src/procheader.c: strftime() ¤ò»È¤¤¡¢¥æ¡¼¥¶¤¬¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç
1713           ÆüÉÕ¤Îɽ¼¨¤Î½ñ¼°¤òÄêµÁ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
1714           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1715         * src/prefs_common.c: prefs_quote_colors_dialog()
1716           src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): ¿§¤ÎÀßÄ꤬
1717           Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1718         * src/main.[ch]: µ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òµ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1719         * src/export.c: export_mbox(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë chdir
1720           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1721         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
1722           ¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1723
1724 2001-04-23
1725
1726         * ½ªÎ»»þ¤ËÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲÃ
1727           [sergey]:
1728
1729           * src/compose.c: compose_queue(): Á÷¿®ÂÔµ¡¸å¤Ë folder_item_scan()
1730             ¤È folderview_update_item() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1731           * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1732             ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤ÇÉÁ²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1733           * src/mainwindow.c: queued_messages(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
1734             app_exit_cb(): warn_queued_on_exit ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á
1735             ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1736           * prefs_common.[ch]: warn_queued_on_exit ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1737
1738         * src/mainwindow.c: queued_messages() ¤ò main.c ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
1739           get_queued_message_num() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1740         * src/main.c: app_will_exit(): app_exit_cb() ¤«¤é·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
1741           ¥³¡¼¥É¤ò°ÜÆ°¤·¡¢manage_window_focus_in() ¤òÄɲá£
1742
1743         * GnuPG ¸°ÁªÂòÂбþ¤ò³ÈÄ¥ [sergey]:
1744
1745           * src/select-keys.c: Win32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¤·¡¢Ç¤°Õ¤Î¸°¤Î
1746             ÁªÂò¤ËÂбþ¡£
1747           * src/prefs_account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¡Öµ¡Ì©¡×
1748             ¥¿¥Ö¤òÄɲá£
1749             prefs_account_privacy_create(),
1750             prefs_account_sign_key_set_data_from_radiobtn(),
1751             prefs_account_sign_key_set_radiobtn(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
1752           * src/prefs_account.h: ¿·¤·¤¤ÀßÄê: sign_key_type, sign_key_id.
1753           * src/rfc2015.c: set_signers(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
1754             pgp_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È set_signer() ¤Î¸Æ½Ð¤·¤òÄɲá£
1755             rfc2015_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÄɲä·¡¢pgp_sign() ¤Ë
1756             ÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1757           * src/rfc2015.h: rfc2015_sign(): ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¹¹¿·¡£
1758           * src/compose.c: ¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò rfc2015_sign() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
1759             ¤·¤¿¡£
1760
1761 2001-04-22
1762
1763         * src/mbox.c: export_to_mbox(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1764
1765 2001-04-20
1766
1767         * src/mbox.[ch]: export_mbox() ¤ò export_to_mbox() ¤ËÊѹ¹¡£
1768           ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1769         * src/export.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò mbox ¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£
1770         * src/import.[ch]: import_mbox() ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¤È¤ë
1771           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÀâÌÀ¤òÄɲá£
1772         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®¸å¤Ë¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼
1773           ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1774         * src/export.c
1775           src/import.c: OK ¤Þ¤¿¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬¿ô²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é¥×¥í¥°¥é¥à
1776           ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1777         * src/prefs_common.[ch]
1778           src/addressbook.c: ¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤Ë
1779           Äɲ乤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1780
1781 2001-04-19
1782
1783         * src/prefs_common.[ch]: ÀßÄê¹àÌܤòºÆ¹½À®¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¿¥Ö¤òÄɲá£
1784         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó --version
1785           ¤òÄɲá£
1786         * src/mh.c: ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°/¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤È¤­¤Ï MSG_DELETED ¥Õ¥é¥°
1787           ¤ò³°¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1788         * src/prefs_common.[ch]
1789           src/headerview.[ch]: ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤ò¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1790         * src/prefs_common.[ch]
1791           src/textview.c: ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ëñ°Ì¤ò1¥Ú¡¼¥¸¤ÈȾ¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀÚÂؤ¨
1792           ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1793         * src/mbox.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤ÎÁ´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤é¤ò°ì¤Ä¤Î
1794           mbox ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ë export_mbox() ¤òÄɲá£
1795
1796 2001-04-18
1797
1798         * src/prefs_filter.[ch]: ¿¶¤êʬ¤±ÀßÄê¤Î¥³¡¼¥É¤ò prefs_common.c
1799           ¤«¤éʬΥ¤·¡¢Ê̸ĤΥÀ¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
1800
1801 2001-04-17
1802
1803         * version 0.4.64
1804
1805         * src/automaton.[ch]
1806           src/inc.c: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿
1807           ¤È¤­¤Ë Sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó
1808           thanks)¡£
1809         * src/xml.c: xml_build_tree()
1810           src/addressbook.c: ÉÔÀµ¤Ê XML ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
1811           ¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1812
1813 2001-04-16
1814
1815         * src/summaryview.c
1816           src/inc.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1817           ¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
1818           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1819
1820 2001-04-15
1821
1822         * src/xml.[ch]: ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤ëɬÍפΤ¢¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤È¡¢Ê£¿ô¹Ô¤Ë
1823           ¤ï¤¿¤ë¥¿¥°¤ËÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1824         * src/folder.c
1825           src/addressbook.c: '<', '>', '&', ''', '"' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤ò
1826           ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1827
1828 2001-04-10
1829
1830         * version 0.4.63
1831
1832         * src/folder.[ch]
1833           src/mainwindow.c
1834           src/mh.[ch]
1835           src/procmsg.[ch]
1836           src/summaryview.[ch]: MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼¤ÎÁàºî¤ò
1837           Äɲ乤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1838         * src/imap.c: ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤«¤é¥É¥Ã¥È¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1839         * src/imageview.c: ²èÁü¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¸Å¤¤²èÁü¤òɽ¼¨
1840           ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
1841
1842 2001-04-09
1843
1844         * src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÆɤ߹þ¤ß®ÅÙ¤ò
1845           ¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë setvbuf() ¤òÄɲÃ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1846         * src/inc.c
1847           src/summaryview.[ch]
1848           prefs_common.[ch]: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤­¤ËƱ¤¸¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1849           ÊݤĥѥåÁ¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1850         * src/textview.c
1851           src/utils.[ch]: get_quote_level() ¤ò utils.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
1852
1853 2001-04-08
1854
1855         * ac/Makefile.am: Äɲá£
1856         * Makefile.am
1857           configure.in: ac ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÄɲá£
1858
1859 2001-04-07
1860
1861         * src/summaryview.c: summary_filter(): immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬
1862           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¨ºÂ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1863         * src/prefs_common.[ch]
1864           src/textview.[ch]
1865           src/gtkutils.[ch]: Stephen Anthony ¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿§¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
1866           ¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
1867         * src/gtksctree.c
1868           src/mimeview.c: MimeView ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
1869
1870 2001-04-06
1871
1872         * src/utils.c: copy_file()
1873           src/mh.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
1874           ¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(¤·¤Æ½¤Àµ)(thanks!)¡£
1875         * src/procheader.c
1876           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆüÉÕ¤ò¥í¡¼¥«¥ë»þ´Ö¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
1877           Jorge Van Hemelryck ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1878         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °ìʸ»ú¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤ÎÉä¹æ
1879           ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1880         * src/folder.c: folder_item_add_msg(): add_msg() ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë
1881           assertion ¤òÄɲÃ(¤¿¤«¤Î¤µ¤ó thanks)¡£
1882
1883 2001-04-05
1884
1885         * src/procmime.c: procmime_decode_content(): quoted-printable ¤Ç
1886           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ `=00' ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì¹ç¤½¤ì¤ò²õ¤·¤Æ
1887           ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
1888         * src/gtksctree.c
1889           src/mimeview.c
1890           src/summaryview.c: MIME ¥Ó¥å¡¼¤Î DnD ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
1891
1892 2001-04-04
1893
1894         * src/about.c: about ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î³°´Ñ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
1895           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1896         * src/prefs_common.[ch]
1897           src/rfc2015.[ch]
1898           src/mimeview.c
1899           src/procmime.[ch]
1900           src/compose.[ch]
1901           src/passphrase.c
1902           src/textview.[ch]: sylpheed-win32 branch ¤«¤é port ¤µ¤ì¤¿ GnuPG
1903           Âбþ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1904         * INSTALL, INSTALL.jp: GnuPG ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò¹¹¿·¡£
1905
1906 2001-04-03
1907
1908         * src/utils.[ch]: References ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢¤½¤ì¤òʸ»úÎó¤Î¥ê¥¹¥È
1909           ¤Ë¤¹¤ë references_list_append() ¤òÄɲá£
1910         * src/compose.c: Ä¹¤¹¤®¤ë References ¥Ø¥Ã¥À¤òÀÚ¤êµÍ¤á¡¢¥´¥ßʸ»ú¤ò
1911           ºï½ü¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ(Matthias Intemann ¤µ¤ó thanks)¡£
1912
1913 2001-04-02
1914
1915         * src/addr_compl.c: Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¥Ð¥°½¤Àµ
1916           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1917
1918 2001-04-01
1919
1920         * src/gtksctree.c: tree_select_row ¥·¥°¥Ê¥ë¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥«¥é¥à¿ô¤òÅϤ¹
1921           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1922         * src/summaryview.c: summary_selected(): ÈÆÍÑ¥Þ¡¼¥¯¤È̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ò
1923           ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1924           summary_mark_row_as_read() ¤È summary_mark_row_as_unread() ¤òÄɲá£
1925         * src/prefs_common.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
1926           ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î GtkEntry ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÉý¤òÄ´À°¤·¤¿¡£
1927         * src/prefs.c: prefs_dialog_create(): ¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò
1928           ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1929         * src/inc.c: inc_start(): Ç§¾Ú¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ç¥µ¡¼¥Ð̾¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
1930           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1931
1932 2001-03-31
1933
1934         * src/mimeview.c: mimeview_key_pressed(): °Û¾ï¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
1935           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
1936           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1937         * src/summaryview.c: summary_display_msg(): MIME ¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
1938           ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1939
1940 2001-03-30
1941
1942         * src/pixmaps/deleted.xpm
1943           src/pixmaps/mark.xpm
1944           src/summaryview.c: ºï½ü¤È¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
1945         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_init(): gtk_widget_destroy() ¤ò
1946           gtk_widget_unref() ¤ËÊѹ¹¡£
1947         * src/addr_compl.c: start_address_completion(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤¬¶õ¤Î
1948           ¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Chideok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
1949
1950 2001-03-29
1951
1952         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
1953           (ChiDeok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
1954         * src/pixmaps/forwarded.xpm
1955           src/pixmaps/replied.xpm
1956           src/pixmaps/new.xpm
1957           src/pixmaps/unread.xpm
1958           src/compose.c
1959           src/mainwindow.c
1960           src/prefs_common.c
1961           src/procmsg.h
1962           src/summaryview.[ch]: ÊÖ¿®¡¦Å¾Á÷¥Þ¡¼¥¯¤òÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏžÁ÷¤¹¤ë
1963           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÉÕ¤±¤ë Harc Hoper ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1964           ¤½¤·¤Æ¿·Ã塦̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤Ï David Mehrmann ¤µ¤ó¤ÎºîÀ®¤·¤¿¥¢¥¤¥³¥ó
1965           ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤¿(thanks!)¡£
1966         * src/summaryview.c: Ì¤ÆɤȠMIME ¤ÎÎó¤ÎÉý¤ò¸ÇÄê¤Ë¤·¤¿¡£
1967         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): '=' ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤ò
1968           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1969
1970 2001-03-26
1971
1972         * src/prefs_common.[ch]: ¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¿
1973           ¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
1974         * src/textview.c: °ì¹Ô¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤â¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë
1975           ¤·¤¿¡£
1976
1977 2001-03-25
1978
1979         * src/prefs_common.[ch]
1980           src/textview.c: À¥Æ£¤µ¤ó¤ÈÆóÇ·µÜ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
1981           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1982
1983 2001-03-24
1984
1985         * src/summaryview.c: summary_attract_by_subject(): ¹â®²½¤Î¤¿¤á¤Ë
1986           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1987         * src/prefs_account.c: filter_on_receive ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç TRUE ¤Ë¤·¤¿¡£
1988         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹àÌܤòʤٴ¹¤¨¤¿¡£
1989
1990 2001-03-23
1991
1992         * src/gtkutils.c: gtkut_clist_bindings_add(): ¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹
1993           ¥­¡¼¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥­¡¼¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1994
1995 2001-03-22
1996
1997         * src/utils.[ch]
1998           src/codeconv.c: Èó ASCII ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤òÀµ¤·¤¯¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
1999           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2000         * src/compose.c: ÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏÁð¹Æ¤ÎºÆÊÔ½¸»þ¤Ë´ö¤Ä¤«¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯
2001           ¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2002
2003 2001-03-21
2004
2005         * src/gtkutils.[ch]: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÊѹ¹¤¹¤ë
2006           gtkut_widget_init() ¤òÄɲá£
2007         * src/main.c: main(): gtkut_widget_init() ¤òÀè¤Ë¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2008         * src/summaryview.c: summary_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2009
2010 2001-03-19
2011
2012         * src/procmsg.[ch]: ²ÄÆÉÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
2013
2014 2001-03-18
2015
2016         * src/mainwindow.c: "Clean trash" ¤ò "Empty trash" ¤ËÊѹ¹¡£
2017           ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
2018           allsel_cb(): ¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2019           ¥Ó¥å¡¼¤È¤Î´Ö¤Ç¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2020           ¥µ¥Þ¥ê¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡ÖÁ´¤ÆÁªÂò¡×¤òºï½ü¡£
2021         * src/folderview.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®/̾¾ÎÊѹ¹/ºï½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ø¿ô¤ò
2022           Äɲá£
2023         * src/procmsg.[ch]: ¡Ö¥Þ¡¼¥¯¡×¤È¡Öºï½ü¡×¥Õ¥é¥°¤ò±Ê³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2024           ¡Ö½ÅÍסץե饰¤òºï½ü¡£
2025         * src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë
2026           summary_set_row_marks() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ø¿ô¤¬¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
2027           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2028         * src/mainwindow.c: allsel_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òÈóɽ¼¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
2029           ¾ì¹ç¤âÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2030
2031 2001-03-17
2032
2033         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): ¥½¥±¥Ã¥È¤Î¥ê¥½¡¼¥¹
2034           ¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2035         * src/inc.c: inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬³«¤«¤ì
2036           ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃ夷¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼
2037           ¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿Ì¤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2038         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): ¥Ð¥°¤òºÆÅÙ½¤Àµ¡£
2039
2040 2001-03-15
2041
2042         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °ÜÆ°Àè¤Î
2043           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2044         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Î
2045           ÈÖ¹æ¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤½¤·¤Æ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³«¤±¤Ê¤¤
2046           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
2047
2048 2001-03-13
2049
2050         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤«¤é
2051           EUC-JP ¤È Shift_JIS ¤òºï½ü¡£
2052
2053 2001-03-12
2054
2055         * version 0.4.62
2056
2057 2001-03-11
2058
2059         * src/send.c: send_message_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î `From'
2060           ¤È¥µ¡¼¥Ð̾¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2061         * src/account.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿¥¢¥É¥ì¥¹¤È SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2062           ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë account_find_from_smtp_server() ¤òÄɲá£
2063         * src/Makefile.am
2064           src/mainwindow.c
2065           src/summaryview.[ch]
2066           src/sourcewindow.[ch]: DINH V. Hoa ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥½¡¼¥¹É½¼¨¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2067           Åý¹ç(thanks!)¡£
2068
2069 2001-03-10
2070
2071         * src/addr_compl.[ch]
2072           src/addressbook.c
2073           src/compose.c: Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤µ¤ì¤¿
2074           ¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2075         * src/addr_compl.c: g_assert() ¤ò g_return(_val)_if_fail() ¤ÇÃÖ¤­
2076           ´¹¤¨¤¿¡£
2077         * src/folder.c: folder_init()
2078           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb()
2079           src/procmsg.c: procmsg_clean_trash()
2080           src/summaryview.c: summary_start_drag()
2081           src/imap.[ch]: ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó¤«¤é¤Î IMAP4 °ÜÆ°/ºï½üµ¡Ç½¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2082           Åý¹ç(thanks!)¡£
2083
2084 2001-03-08
2085
2086         * src/main.c: parse_cmd_opt(): --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ mailto: ¤Î
2087           URI ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2088         * src/utils.[ch]: execute_async(): °úÍÑÉä¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿°ú¿ô¤òÀµ¤·¤¯
2089           ½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2090           strstr_with_skip_quote(), strsplit_with_quote(): °úÍÑÉäÂбþÈǤÎ
2091           g_strsplit().
2092         * src/mimeview.c: mimeview_view_file()
2093           src/prefs_common.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¼þ¤ê¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
2094           ¥Þ¡¼¥¯¤òÄɲá£
2095
2096 2001-03-07
2097
2098         * configure.in
2099           src/compose.c
2100           src/prefs.c
2101           src/procmime.c
2102           src/summaryview.c
2103           src/mbox.c
2104           src/recv.c
2105           src/utils.[ch]: Dmitry V. Levin ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á
2106           ¤ò¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£ utils.[ch] ¤Ë my_tmpfile() ¤ò
2107           Äɲá£
2108         * src/main.c: --receive-all ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2109
2110 2001-03-06
2111
2112         * src/socket.c: sock_connect_thread(): ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥É¤È IPv6 ¤Î
2113           Î¾Êý¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2114           (À趤µ¤ó thanks)¡£
2115         * src/utils.[ch]
2116           src/compose.c: ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç FIFO ¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Jason
2117           McCarver ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2118         * src/textview.c: ¤µ¤é¤Ë¾¯¤·¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
2119         * src/socket.c: sock_accept(): socklen_t ¤ò gint ¤ËÊѹ¹¡£
2120
2121 2001-03-05
2122
2123         * src/main.c
2124         * src/textview.c: ¥³¡¼¥É¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
2125
2126 2001-03-04
2127
2128         * src/compose.[ch]
2129           src/main.c
2130           src/textview.c: ¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¤·¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
2131           ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë¤Ë¤·¡¢¤½¤·¤Æ --compose ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç
2132           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
2133           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òÅý¹ç(´¶¼Õ!)¡£
2134
2135 2001-03-03
2136
2137         * src/esmtp.[ch]
2138           src/smtp.[ch]
2139           src/send.c
2140           src/prefs_account.[ch]
2141           src/Makefile.am: Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Î SMTP AUTH ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍѤ·¡¢
2142           ¤½¤Î¥Ð¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ(´¶¼Õ!)¡£
2143         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼
2144           ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2145         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥Ø¥ë¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2146         * src/html.[ch]: HTMLParser ¤Ë empty_line ¤òÄɲä·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤Î
2147           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¾¯¤·½¤Àµ¡£
2148
2149 2001-03-01
2150
2151         * src/html.c: eucjp_symbol_list ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¤ò
2152           ascii_symbol_list ¤ËÄɲá£
2153
2154 2001-02-19
2155
2156         * src/codeconv.[ch]: CodeConverter ¤Ë¥á¥ó¥Ð `charset' ¤È
2157           `charset_str' ¤òÄɲá£
2158         * src/html.[ch]: ISO-8859-1 ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥ê¥¹¥È¤ò
2159           Äɲá£
2160           html_parser_new(): ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
2161           ¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2162           html_parse_special(): Ê¸»ú¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2163
2164 2001-02-17
2165
2166         * src/textview.c: HTML ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë
2167           textview_show_html() ¤òÄɲá£
2168           textview_show_part(): ¥Ñ¡¼¥È¤¬ text/html ¤Ê¤é textview_show_html()
2169           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2170         * src/html.[ch]: HTML ¥Ñ¡¼¥µ¤ò¼ÂÁõ¡£
2171
2172 2001-02-15
2173
2174         * src/codeconv.[ch]: CodeConverter ¤È¡¢¤½¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲÃ
2175           (conv_code_converter_new(), conv_code_converter_destroy(), ¤½¤·¤Æ
2176            conv_convert())¡£
2177         * src/textview.c: HAVE_LIBJCONV ¤Ë¤è¤ëʬ´ô¤òºï½ü¤·¡¢ CodeConverter
2178           ¤òÍѤ¤¤Æ½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2179
2180 2001-02-12
2181
2182         * src/mbox.c: proc_mbox(): ½ÅÊ£¤¹¤ë From_ ¹Ô¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
2183
2184 2001-02-11
2185
2186         * src/codeconv.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2187
2188 2001-02-05
2189
2190         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀµ¤·¤¯
2191           ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2192         * src/codeconv.h: CS_EUC_CN ¤È CS_EUC_TW ¤ÎÄêµÁ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
2193           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ºäËܤµ¤ó thanks)¡£
2194
2195 2001-02-04
2196
2197         * src/gtkutils.[ch]
2198           src/main.c
2199           src/mainwindow.[ch]
2200           src/socket.[ch]: Â¿½Åµ¯Æ°¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë
2201           ¥ê¥â¡¼¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
2202           (thanks!)¡£
2203
2204 2001-02-03
2205
2206         * src/summaryview.c: summary_button_pressed(), summary_selected():
2207           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤ËÃæ±û¥Ü¥¿¥ó¤¬¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤é
2208           ¥Ó¥å¡¼¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2209           summary_drag_data_get(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2210         * src/Makefile.am
2211           src/compose.c: compose_write_headers(): X-Mailer ¤Þ¤¿¤Ï
2212           X-Newsreader ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë host_alias ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2213
2214 2001-02-03
2215
2216         * version 0.4.61
2217
2218         * src/folderview.c: ¤É¤³¤«Ê̤ξì½ê¤ËƱ̾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë
2219           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2220
2221 2001-02-02
2222
2223         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·
2224           ¤·¤¿¸å¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤È segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
2225           ½¤Àµ¡£
2226         * src/compose.c: compose_send(): ¥í¥Ã¥¯»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2227           compose_write_headers(): cur_account ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2228           compose_convert_header(): °ú¿ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2229
2230 2001-02-01
2231
2232         * src/main.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢ --help ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2233
2234 2001-01-31
2235
2236         * src/send.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥É¥á¥¤¥ó̾¤ÎÀßÄê¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2237         * src/utils.c: is_next_mbs(): °ì»þŪ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥ÈÇÛÎó¤Î¥µ¥¤¥º¤ò
2238           MB_CUR_MAX ¤ËÊѹ¹¡£
2239           strdup_mbstowcs(): mbstowcs() ¤Ë¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2240           strdup_wcstombs(): wcstombs() ¤Ë¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2241         * src/addr_compl.c: get_address_from_edit(): strdup_mbstowcs() ¤Î
2242           Ìá¤êÃͤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2243         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): strdup_mbstowcs() ¤Ë
2244           ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2245
2246 2001-01-30
2247
2248         * src/utils.c: log_error(): abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë g_error() ¤ò
2249           g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
2250           iswalnum() ¤òÄɲá£
2251         * src/addr_compl.c: add_address(): Ì¾Á°¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¶õ¤Î
2252           ¾ì¹ç¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò abort ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2253           get_address_from_edit(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ËÂбþ¡£
2254         * configure.in: ¥¿¥¤¥×¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2255         * src/send.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î SMTP ¥Ý¡¼¥È¤ÎÀßÄê¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2256
2257 2001-01-30
2258
2259         * version 0.4.60
2260
2261         * configure.in: --enable-gpgme ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç
2262           GPGME ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2263         * Ìµ¸ú¤Î¾ì¹ç¡¢ MimeInfo Ãæ¤Î GPGME ´ØÏ¢¤Î¥á¥ó¥Ð¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2264           ¤·¤¿¡£
2265         * src/rfc2015.c: ·Ù¹ð¤Î¤¿¤á¤ÎÀ°Íý¡£
2266         * README
2267           README.jp
2268           INSTALL
2269           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
2270         * Makefile.am: bzip2 ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2271
2272 2001-01-29
2273
2274         * src/procmime.[ch]: MIME ¥¿¥¤¥×¤Ë MIME_APPLICATION_OCTET_STREAM ¤ò
2275           Äɲá£
2276         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): MIME ¥¿¥¤¥×¤¬
2277           application/octet-stream ¤Î¾ì¹ç¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2278         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
2279           Ãæ¤Ï¥â¡¼¥À¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2280         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºï½ü¤Ç¤­¤Ê¤¤
2281           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2282
2283 2001-01-28
2284
2285         * src/mimeinfo.c: ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò metamail ¤ò»È¤Ã¤Æ³«¤¯ John E.P.
2286           Hynes ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¥Þ¡¼¥¸(´¶¼Õ!)¡£
2287         * src/procmime.[ch]: procmime_get_tmp_file_name() ¤òÄɲá£
2288         * src/compose.c
2289           src/addr_compl.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¥¨¥ó¥È¥ê
2290           ¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
2291           ¤ò¥Þ¡¼¥¸(´¶¼Õ!)¡£
2292         * src/addr_compl.c: get_all_addresses(), read_address_book():
2293           ¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò²òÊü¤¹¤ë¤Î¤Ë xml_free_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2294
2295 2001-01-27
2296
2297         * src/utils.c: remove_dir_recursive(): ¥«¥ì¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¾Ã¤½¤¦
2298           ¤È¤·¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ËÒ¤µ¤ó thanks)¡£
2299         * src/summary_search.c: ¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë `°ì³ç¸¡º÷' ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
2300           ÄɲÃ(¹â¶¶¤µ¤ó thanks)¡£
2301         * src/pixmaps/stock_mail_attach.xpm
2302           src/pixmaps/tb_address_book.xpm
2303           src/compose.c: Leandro Pereira ¤µ¤ó¤«¤é´ó£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ä¡¼¥ë
2304           ¥Ð¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÄɲÃ(´¶¼Õ!)¡£
2305
2306 2001-01-25
2307
2308         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): ¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
2309           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò *¤Ä¤¤¤Ë* ½¤Àµ¡£
2310           ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò±£¤·¤¿¡£
2311         * src/about.c: about_create(): ¤É¤Îµ¡Ç½¤â»ÈÍѤµ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
2312           ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2313         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): Á´¤Æ¤Î MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤òɽ¼¨
2314           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2315         * src/inc.c: inc_start(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤â
2316           ²¿ÅÙ¤âɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2317         * src/summaryview.c: summary_write_cache(): ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë
2318           folder_item_get_cache_file() ¤Î¸å¤Ë¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
2319         * ¾åµ­¤Î4¤Ä¤Î½¤Àµ¤Ë´Ø¤·¤ÆËÒ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
2320         * src/utils.h: #include <alloca.h> ¤òÄɲá£
2321
2322 2001-01-24
2323
2324         * src/rfc2015.c: ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2325           g_messages() ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
2326
2327 2001-01-23
2328
2329         * src/procmsg.[ch]: Ä¹¤µ >= BUFFSIZE ¤Îʸ»úÎó¥Ç¡¼¥¿¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
2330           ¥Þ¥¯¥í READ_CACHE_DATA() ¤ò½¤Àµ¡£
2331         * src/rfc2015.c: rfc2015_encrypt(): return ¤ò `goto failure' ¤ËÊѹ¹¡£
2332         * src/pixmaps/stock_mail_receive_all.xpm
2333           src/pixmaps/stock_mail_reply_to_all.xpm
2334           src/Makefile.am
2335           src/mainwindow.c: main_window_toolbar_create(): David Mehrmann
2336           ¤µ¤ó¤«¤é´ó£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿·¤·¤¤¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(´¶¼Õ!)¡£
2337         * src/inc.[ch]: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥â¡¼¥É¤Ç¡¢¼õ¿®¤´¤È¤Ë¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
2338           ºîÀ®¤·¤Æºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹½Â¤¤òÂçÉý¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£
2339
2340 2001-01-22
2341
2342         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): `inbox' Åù¤Î̾Á°¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À
2343           ¤òÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤È¸í¤Ã¤Æǧ¼±¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2344         * src/rfc2015.c: rfc2015_encrypt(): boundary ¤òÀµ¤·¤¯°úÍÑÉä¤Ç³ç¤Ã¤Æ
2345           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2346
2347 2001-01-21
2348
2349         * Werner Koch ¤µ¤ó¤«¤é¤Î GnuPG ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ (´¶¼Õ!)¡£
2350         * Mixmaster ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òºï½ü¡£
2351         * src/rfc2015.c: g_error() ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2352           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2353         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¥ê¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
2354         * README
2355           README.jp
2356           INSTALL
2357           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
2358         * src/select-keys.c: create_dialog(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
2359         * src/headerwindow.c
2360           src/addressbook.c
2361           src/logwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬´û¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÁ°Ì̤Ë
2362           ½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2363         * src/prefs_common.[ch]: Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ëÁªÂò»è¤òÄɲá£
2364         * src/summaryview.c: immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
2365           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2366         * src/summaryview.c: summary_delete(), summary_move_selected_to():
2367           summary_step() ¤ò summary_execute() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
2368         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òÀµ¤·¤¯
2369           ¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2370         * src/compose.c: compose_write_headers(): to_list ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¡¢
2371           In-Reply-To ¥Ø¥Ã¥À¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2372
2373 2001-01-09  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
2374
2375         * configure.in, acconfig.h: GPGME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2376         * ac/: ¥í¡¼¥«¥ë¤Ê autoconf ¥Þ¥¯¥í¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡£
2377         * src/Makefile.am: GPGME Âбþ¤ÎÄɲá£
2378
2379         * src/main.c (idle_function_for_gpgme): ¿·µ¬¡£
2380         (main): ¤³¤Î´Ø¿ô¤òÅÐÏ¿¡£
2381
2382         * src/about.c: GPGME ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îɽµ­¤òÄɲá£
2383
2384         * src/rfc2015.c, rfc2015.h: ¿·µ¬¡£
2385
2386         * src/mimeview.c (mimeview_show_message): ½ð̾¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2387         * src/procmime.c (procmime_scan_message): Æ±¾å¡£
2388
2389         * src/messageview.c (messageview_show): Éü¹æ²½´Ø·¸¤òÄɲá£
2390
2391         * src/compose.c (compose_write_to_file): Í׵ᤵ¤ì¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°Å¹æ²½¡£
2392         (compose_toggle_encrypt_cb): ¿·µ¬
2393         (compose_toggle_mixmaster_cb): ¿·µ¬¡¢Ã±¤Ë Mixmaster Âбþ¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¡£
2394         (compose_write_headers): mixmaster ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÍÞÀ©¡£
2395
2396         * src/prefs_common.c (prefs_common_create): ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¡×
2397         ¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤òÄɲá£
2398         (prefs_privacy_create): ¿·µ¬¡£¸å¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿·µ¬¹½Â¤ÂÎÅù¡£
2399         * src/compose.c (compose_create): °Å¹æ²½¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë»ØÄê
2400         ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ËÀßÄê¡£
2401         * src/compose.h (struct _Compose): use_encryption ¤È use_mixmaster
2402         ¤òÄɲá£
2403
2404         * src/compose.c (compose_send): return ¤ÎÁ°¤Ë¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë
2405         ¤Î¤òÄɲá£
2406
2407 2001-01-18
2408
2409         * src/gtksctree.[ch]
2410           src/folderview.c
2411           src/summaryview.[ch]: ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î DnD ¤ò
2412           ²Äǽ¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¾¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2413         * src/mainwindow.c: scan_tree_func(): segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹
2414           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2415         * src/imap.c: LOGIN ¤Î¥æ¡¼¥¶Ì¾¤È SELECT ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ò°úÍÑÉä¤Ç
2416           ³ç¤Ã¤¿¡£
2417         * src/gtksctree.c: gtk_sctree_button_press(): ¥Î¡¼¥É¤ÎŸ³«¾õÂÖ¤ò
2418           ¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2419
2420 2001-01-17
2421
2422         * src/imap.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¤è¤êÀµ³Î¤Ë¹¹¿·¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
2423           ¥Õ¥é¥°¤òÆɤ߼è¤ëÀ¾Â¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2424         * src/textview.c: textview_show_header(): X-Newsreader ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É
2425           ¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2426         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥µ¥Þ¥ê¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
2427           ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2428
2429 2001-01-15
2430
2431         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë
2432           Alfons ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2433
2434 2001-01-13
2435
2436         * src/compose.c: compose_cb(): ¥×¥í¥°¥é¥à¤òµ¯Æ°¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼
2437           ¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2438         * src/setup.c: scan_tree_func(): segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
2439           ½¤Àµ¡£
2440
2441 2001-01-13
2442
2443         * version 0.4.52
2444
2445         * src/textview.c: textview_set_font(): Îΰ褬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë
2446           ¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¥â¡¼¥É¤¬
2447           ÀÚ¤êÂؤï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(GTK+
2448           ¤Î¥Ð¥°?)¡£
2449
2450 2001-01-11
2451
2452         * src/mainwindow.c
2453           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
2454           ¤Þ¤¿¤Ï°ÜÆ°¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2455         * src/prefs_common.c
2456           src/news.c: ºÇÂç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2457
2458 2001-01-10
2459
2460         * src/compose.c: compose_send(): °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤òÊѹ¹¡£
2461           »î¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Á´¤Æ¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
2462           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï·Ù¹ð
2463           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤ÆÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2464         * src/prefs_account.c: prefs_account_get_new_id(): ºÇ¸å¤Î id
2465           ÈÖ¹æ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2466           prefs_account_open(): ¿·¤¿¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
2467           ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¸Ä¿Í¾ðÊó¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2468         * sylpheed.spec.in: Å¬ÀڤʥС¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤Î sylpheed.spec ¤ò¼«Æ°
2469           À¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲÃ(BONAIM ¤µ¤ó thanks)¡£
2470         * configure.in
2471           Makefile.am: sylpheed.spec.in ¤Î¤¿¤á¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
2472
2473 2001-01-09
2474
2475         * src/compose.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀµ¤·¤¯Êѹ¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
2476         * src/send.[ch]: cur_account ¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2477         * src/prefs_account.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÀßÄê¤Ç SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
2478           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2479
2480 2001-01-08
2481
2482         * src/folderview.c: ¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤ê̾Á°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤ê
2483           ¤·¤¿¤È¤­¤ËÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2484
2485 2001-01-07
2486
2487         * src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
2488           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2489         * src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2490         * src/prefs_common.[ch]: Ì¤ÆÉ¿ôɽ¼¨¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2491
2492 2001-01-06
2493
2494         * src/compose.[ch]: DINH V. Hoa ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Åê¹Æ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2495           Åý¹ç¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿(´¶¼Õ!)¡£
2496           compose_write_headers(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶õÇò¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2497           ¤·¤¿¡£
2498           Followup-To ¤ËÂбþ¡£
2499           compose_destroy(): Àµ¤·¤¯¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2500         * src/news.c: news_post_to_group() ¤È news_post() ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿
2501           (Ê£¿ô²ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¹¤ëɬÍפ¬¤Ê¤¤¤¿¤á)¡£
2502         * src/import.c: import_destsel_cb(): ÁªÂò¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È
2503           ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2504         * src/prefs_account.c: ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2505
2506 2001-01-05
2507
2508         * src/codeconv.[ch]
2509           prefs_common.c: "SHIFT-JIS" ¤ò "Shift_JIS" ¤ËÊѹ¹(IANA¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì
2510           ¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á)¡£
2511         * src/nntp.[ch]: nntp_post() ¤òÄɲá£
2512         * src/news.[ch]: news_post() ¤È news_post_to_group() ¤òÄɲá£
2513
2514 2001-01-04
2515
2516         * src/account.c: account_edit_open()
2517           src/mainwindow.c: new_account_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬
2518           ³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2519
2520 2001-01-03
2521
2522         * src/folder.[ch]: folder_set_name() ¤òÄɲá£
2523         * src/account.c: IMAP4/NNTP ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤ÈƱ¤¸¤Ë
2524           ¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2525
2526 2001-01-02
2527
2528         * src/summaryview.c: summary_filter_func(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿¶¤êʬ¤±¤Ë
2529           ¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2530
2531 2001-01-02
2532
2533         * version 0.4.51
2534
2535         * src/mbox.c: ¥¹¥×¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀµ¤·¤¯¼è¤ê¤³¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2536           From_ ¹Ô¤ÎÁ°¤Ë¶õ¹Ô¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2537         * src/send.c: send_message_queue()
2538           src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
2539           ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2540
2541 2001-01-01
2542
2543         * version 0.4.50
2544
2545         * src/folder.[ch]
2546           src/news.[ch]: ¼ÂºÝ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2547         * src/utils.[ch]: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê³¬ÁؤòºîÀ®¤¹¤ë make_dir_hier() ¤òÄɲá£
2548         * src/folder.c
2549           folder_item_get_cache_file(), folder_item_get_mark_file():
2550           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2551           folder_add(): Äɲ䵤ì¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤ËÁÞÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2552         * src/imap.[ch]: ¿·¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2553           imap_auth() ¤Çǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
2554           ¤ò½¤Àµ¡£
2555         * src/folderview.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
2556
2557 2000-12-31
2558
2559         * src/prefs_account.[ch]: PrefsAccount ¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È ID ¤È
2560           nntp_server ¤òÄɲá£NNTP ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
2561         * src/folderview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2562         * src/folder.[ch]: RemoteFolder ¤«¤é cache_dir ¤òºï½ü¤·¡¢
2563           folder_item_get_path() ¤ò½¤Àµ¡£
2564
2565 2000-12-29
2566
2567         * src/folder.[ch]: create_folder(), rename_folder(), remove_folder()
2568           ¤ò Folder ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
2569         * src/mh.[ch]: mh_create_folder(), mh_rename_folder(), ¤½¤·¤Æ
2570           mh_remove_folder() ¤òÄɲá£
2571           MH ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤¹¤ë mh_create_tree() ¤ò¼ÂÁõ¡£
2572           mh_rename_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥Ñ¥¹¤¬Àµ¤·¤¯ÀßÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
2573           ½¤Àµ¡£
2574         * src/folderview.c: folderview_new_folder_cb(),
2575           folderview_rename_folder_cb(), folderview_delete_folder_cb()
2576           ¤òÀµ¤·¤¯Æ°ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2577           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤¹¤ë
2578           folderview_remove_mailbox_cb() ¤È ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
2579         * src/setup.[ch]: ½é´ü¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
2580         * src/alertpanel.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î³°´Ñ¤òÊѹ¹¡£
2581         * src/compose.c: ¥Õ¥é¥°¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2582           compose_save_to_outbox() ¤È compose_queue() ¤ò½¤Àµ¡£
2583
2584 2000-12-28
2585
2586         * src/mainwindow.c: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
2587
2588 2000-12-27
2589
2590         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_move_if_on_the_edge() ¤òÄɲá£
2591         * src/summaryview.c: summary_display_msg(): ¥ê¥¹¥È¤Îü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2592           ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2593
2594 2000-12-25
2595
2596         * src/folder.[ch]
2597           src/mh.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë´Ø¿ô¤òÄɲá£
2598         * src/procmsg.[ch]: procmsg_move_messages_with_dest() ¤ò folder.c
2599           ¤È mh.c ¤Ë°ÜÆ°¡£ procmsg_to_folder_hash_table() ¤òÄɲá£
2600
2601 2000-12-24
2602
2603         * src/utils.[ch]: get_tmp_file() ¤òÄɲá£
2604         * src/pop.c
2605           src/inc.c
2606           src/folder.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤Î¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2607         * src/mh.c: mh_scan_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢Áí¿ô¤òÄ´¤Ù¤ë
2608           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2609
2610 2000-12-23
2611
2612         * src/folderview.c: ÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤òÀßÄꤹ¤ë¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÄɲá£
2613         * src/folder.[ch]: ¥á¥½¥Ã¥É is_msg_changed() ¤òÄɲá£
2614           folder_find_item_from_path() ¤ò¼ÂÁõ¡£
2615         * src/summaryview.c: ´Ö°ã¤Ã¤Æ FolderItem ¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2616         * autogen.sh: configure ¤¬°ú¿ô¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2617
2618 2000-12-22
2619
2620         * src/main.c
2621           src/mainwindow.[ch]: ¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤ò¿Ö¤Í¡¢ºîÀ®¤¹¤ë
2622           main_window_new_mailbox() ¤òÄɲá£
2623         * src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ÈÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤òŸ³«¤¹¤ë
2624           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2625
2626 2000-12-21
2627
2628         * src/mh.[ch]
2629           src/folder.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆµ¢Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë
2630           mh_scan_tree() ¤ò¼ÂÁõ¡£
2631
2632 2000-12-19
2633
2634         * src/compose.c
2635           src/defs.h
2636           src/filter.[ch]
2637           src/folder.[ch]
2638           src/foldersel.[ch]
2639           src/folderview.[ch]
2640           src/imap.[ch]
2641           src/import.c
2642           src/inc.c
2643           src/main.[ch]
2644           src/mainwindow.c
2645           src/mbox.[ch]
2646           src/mh.[ch]
2647           src/news.[ch]
2648           src/prefs_common.c
2649           src/procmsg.[ch]
2650           src/summaryview.[ch]
2651           src/xml.[ch]
2652           src/Makefile.am: ³«È¯Èǥĥ꡼¤ò cvs ¥Ä¥ê¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2653           ´Ø¿ô¤Ï¤Þ¤À¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2654
2655 2000-12-18
2656
2657         * version 0.4.9
2658
2659 2000-12-11
2660
2661         * src/xml.[ch]: ¥¿¥°¤Î¾Êά·Á (<tag />) ¤ËÂбþ¡£
2662         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2663         * src/imap.c: imap_parse_atom(): subject ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç segmentation
2664           fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Åû°æ¤µ¤ó thanks)¡£
2665         * src/folder.[ch]: ¹¹¿·¡£
2666
2667 2000-12-10
2668
2669         * src/xml.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿ XML ¥Õ¥¡¥¤¥ëÁ´ÂΤò²òÀϤ·¡¢ÌÚ¹½Â¤¤òÊÖ¤¹
2670           xml_parse_file() ¤òÄɲá£
2671
2672 2000-12-09
2673
2674         * po/pt_BR.po: segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹´ö¤Ä¤«¤Î typo ¤ò½¤Àµ¡£
2675
2676 2000-12-07
2677
2678         * version 0.4.8
2679
2680         * src/session.h: Äɲá£
2681         * src/folder.[ch]: ¹¹¿·¡£
2682         * src/compose.c: compose_write_to_file()
2683           src/codeconv.c: conv_get_outgoing_charset_str(): Á÷¿®¥­¥ã¥é¥¯¥¿
2684           ¥»¥Ã¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èó ASCII ¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬ subject ¤Ë»ÈÍÑ
2685           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È charset ¤Ë¥´¥ß¤ò½ÐÎϤ·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2686
2687 2000-12-04
2688
2689         * src/statusbar.c: statusbar_puts(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤¬Èóɽ¼¨¤Î¾ì¹ç¤Ë
2690           ½èÍý¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2691
2692 2000-12-03
2693
2694         * src/folder.[ch]: ¤è¤ê¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È»Ø¸þ¤Ê¥Õ¥©¥ë¥À´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
2695
2696 2000-12-02
2697
2698         * version 0.4.7
2699
2700         * src/mainwindow.c
2701           src/prefs_common.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î¾õÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2702         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
2703           ¤È¤­¤Ï¶èÀÚ¤ê¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2704         * src/prefs_account.[ch]
2705           src/inc.c: Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤«
2706           ¤É¤¦¤«¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤é¤ì¤ëÁªÂò»è¤òÄɲá£
2707         * README
2708           README.jp: ÀâÌÀ¤ò¹¹¿·¤·¡¢»ÈÍÑÊýË¡¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Äɲä·¤¿¡£
2709
2710 2000-12-01
2711
2712         * src/Makefile.am
2713           src/gtkshruler.[ch]
2714           src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥ë¡¼¥é¤ò¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë
2715           ¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2716
2717 2000-11-27
2718
2719         * src/codeconv.c
2720           src/mainwindow.c
2721           src/prefs_common.c: CS_WINDOWS_1251 ¤ò CS_CP1251 ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2722
2723 2000-11-27
2724
2725         * version 0.4.6
2726
2727         * src/compose.c: °úÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òºÆ¤Ó¹õ¤ËÌᤷ¤¿¡£
2728
2729 2000-11-26
2730
2731         * src/about.c: Sylpheed ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI ¤È¡¢
2732           ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤¿µ¡Ç½¤Î¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
2733         * src/compose.c: °úÍѤµ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÀĤˤ·¤¿¡£
2734         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×
2735           ¤òÄɲá£
2736         * src/prefs_common.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤«¤é¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
2737         * src/compose.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò
2738           ½¤Àµ¡£
2739
2740 2000-11-25
2741
2742         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¹ÔÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î
2743           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤȥġ¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2744         * src/prefs_common.c: ½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò½¤Àµ¡£
2745         * src/compose.[ch]: ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¥ë¡¼¥é¤òÄɲá£
2746         * src/prefs_common.[ch]: ¥ë¡¼¥éɽ¼¨¾õÂ֤Υá¥ó¥Ð¤òÄɲá£
2747
2748 2000-11-24
2749
2750         * src/headerview.[ch]: destroy ÍÑ´Ø¿ô¤òÄɲá£
2751         * src/messageview.c: messageview_destroy(): HeaderView ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È
2752           ¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2753         * src/prefs.c: prefs_write_open(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2754         * src/xml.c: xml_close_file(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¾åµ­3¤Ä¤Î
2755           ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¤Ë´Ø¤·¤Æ Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ)¡£
2756
2757 2000-11-23
2758
2759         * version 0.4.5
2760
2761         * README
2762           README.jp
2763           INSTALL
2764           INSTALL.jp: µ­½Ò¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
2765
2766 2000-11-22
2767
2768         * src/compose.c: ¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
2769         * src/prefs_common.[ch]: ¼«Æ°²þ¹ÔÍѤÎÀßÄê¤òÄɲá£
2770         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë Windows-1251 ¤òÄɲá£
2771           conv_jistoeuc(): ¤¢¤ëȾ³Ñ¥«¥Êʸ»ú¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation
2772           fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2773         * src/summaryview.c: summary_select_all(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤¬Â¿¤¤
2774           ¾ì¹ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2775
2776 2000-11-18
2777
2778         * src/compose.c: compose_reply(), compose_quote_parse_fmt():
2779           °úÍÑÉä¤â¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2780           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë %I ¤òÄɲá£
2781         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë GB2312 ¤È Big5 ¤òÄɲá£
2782           ÉÔÀµ¤ÊÁ÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2783         * src/mainwindow.c
2784           src/prefs_common.c: Ãæ¹ñ¸ì¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
2785
2786 2000-11-17
2787
2788         * src/codeconv.[ch]
2789           src/prefs_common.[ch]: Á÷¿®¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤¬(¿ôÃͤǤʤ¯)
2790           Ê¸»úÎó¤ÇÊݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2791
2792 2000-11-16
2793
2794         * src/textview.c: textview_set_font(): font ¤È fontset ¤òÁªÂò¤¹¤ë
2795           ÊýË¡¤òÊѹ¹¡£¤½¤·¤Æ ISO-8859-1 ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤òÊѹ¹¡£
2796         * src/headerview.c: headerview_show_xface(): Ìµ¸ú¤Ê X-Face ¤ò
2797           Ìµ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2798         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(), conv_get_code_conv_func():
2799           ÊÑ´¹¸µ¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬ NULL ¤Ç¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤¬ÆüËܸì¤Î¾ì¹ç¡¢
2800           ÊÑ´¹¸µ¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò ISO-2022-JP ¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2801
2802 2000-11-14
2803
2804         * src/textview.c: textview_destroy(): textview->msgfont ¤¬ NULL
2805           ¤Î¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2806         * src/main.c
2807           src/defs.h: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2808           ÌøÀ¥¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2809
2810 2000-11-11
2811
2812         * src/mainwindow.[ch]: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀÚ¤êÂØ
2813           ¤¨¤ë main_window_set_menu_sensitive() ¤òÄɲá£
2814         * src/summaryview.c: summary_set_popup_sensitive() ¤ò
2815           summary_set_menu_sensitive() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
2816           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2817
2818 2000-11-09
2819
2820         * src/textview.c: textview_init(): GtkText ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò
2821           ÀڤäƤ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2822         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt(): º¹½Ð¿Í¤Î¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤È
2823           ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë %n ¤È %N ¤òÄɲá£
2824         * manual/ja/*.??ml: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
2825
2826 2000-11-07
2827
2828         * version 0.4.4
2829
2830         * src/defs.h: main.h ¤«¤éÄêµÁ¤òʬΥ¤·¡¢ DEFAULT_SPOOL_PATH ¤È
2831           MAXPATHLEN ¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ø¥Ã¥À¤«¤éÀßÄꤹ¤ë¸ÍÀ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
2832           ¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2833         * src/codeconv.c: conv_get_current_charset(): lt_LT ¤È UTF-8
2834           ¥í¥«¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
2835         * src/textview.c: textview_set_font(): ¥í¥«¡¼¥ë¤¬¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤Î
2836           ¾ì¹ç¤ËÀµ¤·¤¤¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2837           textview_destroy(): Ç˲õ¤Î¤¿¤á¤ÎŬÀڤʥ³¡¼¥É¤òÄɲá£
2838           textview_show_header(): X-Mailer ¤Î¿§ÉÕ¤±¤ò½¤Àµ¡£
2839
2840 2000-11-06
2841
2842         * src/textview.[ch]: TextView ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤Î
2843           GtkText ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤½¤ì¤é¤ò
2844           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2845         * src/compose.c: compose_create(): ¥Õ¥©¥ó¥ÈÀßÄê¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2846
2847 2000-11-02
2848
2849         * src/textview.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÊÑ¿ô¤ò TextView ¤Ë°ÜÆ°¡£
2850           textview_set_font(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬ US-ASCII ¤Þ¤¿¤Ï
2851           ISO-8859-* ¤Ê¤é gdk_font_load() ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2852
2853 2000-11-01
2854
2855         * src/codeconv.c
2856           src/procmime.c
2857           src/prefs_common.c
2858           src/textview.c
2859           src/compose.c: 8bit ¥³¡¼¥ÉÌäÂê¤Ø¤ÎÂнè(locale ¤¬ C ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï
2860           ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ï gdk_fontset_load() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2861           gdk_font_load() ¤ò»ÈÍÑ)¡£
2862
2863 2000-11-01
2864
2865         * version 0.4.3
2866
2867         * src/compose.[ch]: `Áð¹Æ' ¥Ä¡¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
2868         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): ¥Ñ¡¼¥¹»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2869         * README, README.jp: locale ¤ÎÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
2870
2871 2000-10-31
2872
2873         * src/compose.c: Áð¹Æ¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙÊݸ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ÊÁ°¤ÎÁð¹Æ¤ò
2874           ¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2875         * src/procmsg.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë
2876           procmsg_msg_exist() ¤òÄɲá£
2877         * src/folderview.[ch]: ¸Ä¡¹¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ËÂФ·¤Æ»ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2878           Áöºº¤¹¤ë folderview_scan_folder_a() ¤È
2879           folderview_scan_folder_foreach_a() ¤òÄɲá£
2880         * src/mainwindow.[ch]: main_window_scan_folder() ¤È
2881           main_window_scan_folder_all() ¤òºï½ü¡£
2882           ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë `ºÆÊÔ½¸' ¤òÄɲá£
2883         * src/import.[ch]: import_mbox() ¤Î°ú¿ô¤«¤é MainWindow ¤òºï½ü¡£
2884         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÉÔÍפʹàÌܤòºï½ü¡£
2885           summary_reedit_cb() ¤ò summary_reedit() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢public ¤Ë¤·¤¿¡£
2886
2887 2000-10-30
2888
2889         * src/compose.h: ¥á¥ó¥Ð msginfo ¤ò Compose ¤ËÄɲá£
2890         * src/procmsg.[ch]: MsgInfo ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òÊ£À½¤¹¤ë
2891           procmsg_msginfo_copy() ¤òÄɲá£
2892
2893 2000-10-25
2894
2895         * src/summaryview.c: ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥»¥ó¥·
2896           ¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿
2897           ¤È¤­¤Ë `D' ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ `¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë' ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
2898           ·«¤êÊÖ¤·É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2899         * src/pixmaps/unread.xpm: Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤Î¿§¤òÀĤËÊѹ¹¡£
2900
2901 2000-10-22
2902
2903         * src/main.c: g_thread ¤Î½é´ü²½¤ò½¤Àµ¡£
2904
2905 2000-10-21
2906
2907         * src/codeconv.c: locale_table ¤Ë pt_BR ¤òÄɲá£
2908         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
2909           ¾ì¹ç¤Ë `US-ASCII'¡¢`ISO-8859-1'¡¢¤½¤·¤ÆÆüËܸ쥳¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò
2910           Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲá£
2911         * src/compose.c: Áð¹ÆÊݸ»þ¤Î¥Ð¥°¤òºÆÅÙ½¤Àµ¡£
2912
2913 2000-10-19
2914
2915         * src/compose.c: compose_write_headers(): Áð¹Æ¤òÊݸ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
2916           To: ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ë¥Ø¥Ã¥À¤Î½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2917
2918 2000-10-18
2919
2920         * src/procmime.[ch]
2921           src/compose.c
2922           src/headerwindow.[ch]
2923           src/summaryview.c
2924           src/messageview.[ch]
2925           src/mimeview.c
2926           src/textview.c
2927           src/procmsg.[ch]
2928           src/procheader.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤òŬÀڤ˰·¤¨¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
2929         * src/compose.[ch]
2930           src/summaryview.c: Áð¹Æ¤ÎºÆÊÔ½¸µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
2931         * src/mainwindow.c
2932           src/summaryview.c
2933           src/mimeview.c: *(GtkWidget **) ¤ò¥Þ¥¯¥í GTK_WIDGET_PTR() ¤ÇÃÖ¤­
2934           ´¹¤¨¤¿¡£
2935
2936 2000-10-17
2937
2938         * src/procmsg.[ch]: procmsg_msginfo_free(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2939           MsgFlags ¤Ë MSG_QUEUED ¤È MSG_DRAFT ¤òÄɲä·¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ QUEUE_DIR
2940           ¤Þ¤¿¤Ï DRAFT_DIR ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤½¤ì¤é¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2941
2942 2000-10-14
2943
2944         * version 0.4.2
2945
2946         * src/headerview.c
2947           src/messageview.c: ¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤Î±ï¤ò½¤Àµ¡£
2948         * src/gtkutils.h: Sylpheed ¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò GtkWidget ¤Ë¥­¥ã¥¹¥È¤¹¤ë
2949           ¥Þ¥¯¥í GTK_WIDGET_PTR() ¤òÄɲá£
2950         * src/utils.c: remove_return(), remove_space(): segmentation fault
2951           ¤òµ¯¤³¤¹²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2952         * src/compose.[ch]
2953           src/mainwindow.c
2954           src/summaryview.c: `źÉդȤ·¤ÆžÁ÷' ¤ò¼ÂÁõ¡£
2955         * src/utils.[ch]: open_uri(): textview.c ¤È manual.c ¤«¤é URI ¤ò
2956           ³«¤¯´Ø¿ô¤ò°ÜÆ°¡£
2957
2958 2000-10-13
2959
2960         * src/mainwindow.c
2961           src/summaryview.c
2962           src/compose.[ch]
2963           src/prefs_common.[ch]: `°úÍѤ·¤ÆÊÖ¿®' ¤òºï½ü¤·¡¢`Á´°÷¤ËÊÖ¿®' ¤ò
2964           Äɲá£ÊÖ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÁªÂò¤Ç¤­¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2965           ¤òÄɲá£
2966
2967 2000-10-12
2968
2969         * src/folderview.c: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤ÎºÆÉÁ²è¤Ë GTK_EVENTS_FLUSH()
2970           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtkut_wait_for_draw() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2971         * src/codeconv.[ch]
2972           src/mainwindow.c
2973           src/prefs_common.c: ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-4,13)
2974           ¤òÄɲá£
2975         * src/compose.c: compose_send(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
2976           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2977
2978 2000-10-11
2979
2980         * src/account.c: account_edit_close(): ºÇ½é¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¤¿
2981           ¤È¤­¤Ë¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2982         * configure.in: es ¤ò ALL_LINGUAS ¤ËÄɲá£
2983
2984 2000-10-10
2985
2986         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ²Äǽ¤Ê¤é libkcc ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
2987           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2988           conv_get_code_conv_func(): ÉÔÌÀ¤Ê¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2989           ¤·¤¿¡£
2990         * src/folderview.c: folderview_update_msg_num(): ¥¹¥¿¥¤¥ëÊѹ¹
2991           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2992
2993 2000-10-09
2994
2995         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): °ú¿ô¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¡¢
2996           ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò¼«Æ°Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2997         * src/textview.c: textview_write_line(): ÊÑ´¹¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï
2998           ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤Ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2999
3000 2000-10-06
3001
3002         * README, README.jp: ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÃø¼Ô̾¤ò½¤Àµ¡£
3003
3004 2000-10-05
3005
3006         * src/headerview.[ch]
3007           src/messageview.[ch]: GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë GtkLabel ¤ò
3008           »È¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3009         * src/codeconv.c: conv_unmime_header(): ¸½ºß¤Î locale ¤¬ EUC-JP ¤Ç
3010           ¤«¤Ä libjconv ¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨ÉÔǽ¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë
3011           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3012
3013 2000-10-04
3014
3015         * src/procmime.[ch]
3016           src/messageview.c
3017           src/mimeview.c
3018           src/textview.c: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤è¤ê˾¤Þ¤·¤¤·Á¤Ç²òÀϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3019           ½¤Àµ¡£
3020         * src/imap.c: imap_parse_address(): ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3021
3022 2000-10-03
3023
3024         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_message_file_path() ¤òÄɲá£
3025         * src/recv.c: recv_bytes_write(): CR+LF -> LF ÊÑ´¹¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÄɲá£
3026         * src/imap.[ch]: IMAPSession Ãæ¤Î¥á¥ó¥Ð `group' ¤Î̾Á°¤ò `mbox'
3027           ¤ËÊѹ¹¡£
3028           imap_gen_send(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3029           ¥»¥Ã¥·¥ç¥óÇË´þ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3030         * src/folderview.c: folderview_write_cache(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò
3031           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3032         * src/procmime.c: procmime_scan_multipart_message(): ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿
3033           RFC822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç½ªÃ¼¤Î¶­³¦¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3034         * src/prefs_common.c: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥¤¥³¥ó¤È
3035           ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎξÊý¤ËÊѹ¹¡£
3036
3037 2000-10-02
3038
3039         * src/imap.c: imap_get_uncached_messages(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥Ù
3040           ¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3041           imap_session_get_message_info(): ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
3042           ¾ì¹ç¤Ï¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¤ß¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3043         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÂбþ¡£
3044         *src/news.c: news_get_article_info(): ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
3045           ¾ì¹ç¤Ï¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¤ß¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3046
3047 2000-10-01
3048
3049         * src/textview.c: textview_write_line(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3050         * src/folderview.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊ󤫤é IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë
3051           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3052         * src/imap.[ch]: imap_session_get(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊ󤫤é IMAP4
3053           ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3054
3055 2000-09-30
3056
3057         * src/imap.[ch]: IMAP4 Âбþ¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
3058         * src/summaryview.[ch]
3059           src/procmsg.c
3060           src/recv.[ch]: IMAP4 Âбþ¤Î¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
3061         * src/folderview.c: ¤µ¤é¤Ë IMAP4 ¤ò¼ÂÁõ¡£
3062         * src/procmsg.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
3063           ÊÖ¤¹ procmsg_get_message_file() ¤òÄɲá£
3064         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_wait_for_draw(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿
3065           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬ÉԲĻë¾õÂ֤ξì¹ç¤Ë½èÍý¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3066
3067 2000-09-28
3068
3069         * src/folderview.[ch]: IMAP4 ´Ø·¸¤Î¥³¡¼¥É¤òÄɲá£
3070
3071 2000-09-28
3072
3073         * version 0.4.1
3074
3075         * src/main.h: IMAP_CACHE_DIR ¤òÄɲá£
3076         * src/utils.[ch]: get_imap_cache_dir() ¤òÄɲá£
3077         * src/procmsg.h: M_IMAP ¤ò MsgType ¤ËÄɲä·¡¢ MSG_IMAP ¤ò MsgFlags
3078           ¤ËÄɲᣥޥ¯¥í MSG_IS_IMAP() ¤òÄɲá£
3079         * src/codeconv.c: setlocale() ¤Î¤¿¤á¤Ë `#include <locale.h>' ¤òÄɲá£
3080         * sylpheed.spec: %files ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3081
3082 2000-09-27
3083
3084         * version 0.4.0
3085
3086         * src/codeconv.c: conv_get_current_charset(): Ê¸»úÎó¤ò strncasecmp()
3087           ¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3088         * src/compose.c: comopse_reply_parse_header(): OE5 ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®
3089           ¤µ¤ì¤ë°Û¾ï¤Ê References: ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò :(
3090
3091 2000-09-26
3092
3093         * src/prefs_common.c
3094           src/prefs_account.c: ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
3095
3096 2000-09-26
3097
3098         * version 0.3.99
3099
3100         * src/*.[ch]: ¥½¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀèƬ¤ËÃøºî¸¢É½¼¨¤òÄɲá£
3101         * src/compose.c: compose_write_attach(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¥¨¥ó¥³¡¼¥É
3102           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3103
3104 2000-09-25
3105
3106         * src/mainwindow.c: ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ò½¤Àµ¡£
3107         * src/compose.c
3108           src/codeconv.[ch]: compose_encode_header() ¤ò codeconv.c ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
3109           libjconv ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ¡£
3110         * src/utils.c: strdup_mbstowcs(), strdup_wcstombs(): ³ÎÊݤµ¤ì¤¿
3111           ¥á¥â¥ê¤òºÇŬ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë½Ì¤á¤ë¤¿¤á¤Ë g_realloc() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3112         * src/prefs_common.[ch]: Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3113         * src/compose.c: compose_send(): Â¿½ÅÁ÷¿®¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËÇÓ¾¥í¥Ã¥¯¤ò
3114           Äɲá£
3115         * configure.in: '--enable-ipv6=no' ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë¤·¤¿¡£
3116         * src/compose.c: compose_write_attach(): ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
3117           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3118         * src/procmsg.c: procmsg_get_last_message_number(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¤ò
3119           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3120           procmsg_move_messages_with_dest(): Æ±Ì¾¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤¿
3121           ¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÜÆ°¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3122         * src/utils.c: is_ascii_str(): '\t', ' ', '\r', '\n' ¤¬ ASCII Ê¸»ú
3123           ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3124
3125 2000-09-24
3126
3127         * src/compose.c
3128           src/procmime.[ch]: libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë¼ÂºÝ¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ :)
3129         * src/codeconv.[ch]: °ú¿ô¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æʸ»úÎó¤Î
3130           ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤¹¤ë conv_codeset_strdup() ¤òÄɲá£
3131         * src/utils.[ch]: Ê¸»úÎ󤬠7bit ASCII ¤«¤É¤¦¤«¤òȽÊ̤¹¤ë
3132           is_ascii_str() ¤òÄɲá£
3133         * src/procmime.[ch]
3134           src/codeconv.[ch]: Ê¸»ú½¸¹ç´ØÏ¢¤Î´Ø¿ô¤ò codeconv.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
3135         * BONAIM ¤µ¤óºî¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤È¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÅý¹ç(´¶¼Õ!)¡£
3136
3137 2000-09-23
3138
3139         * configure.in
3140           src/compose.c
3141           src/gtkutils.c
3142           src/mainwindow.c
3143           src/procmime.[ch]
3144           src/textview.c
3145           src/unmime.[ch]: libjconv ¤ò»ÈÍѤ·¡¢UTF-8 (Unicode) ¤ò´Þ¤à¿¿ô¤Î
3146           locale ¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÈõ¸ý¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3147         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ÇÊ̤Υ¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÁªÂò¤µ¤ì
3148           ¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3149
3150 2000-09-20
3151
3152         * src/prefs_common.[ch]
3153           src/textview.c: ´Êά¥Ø¥Ã¥À¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
3154           »ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3155         * src/codeconv.[ch]: MIME ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤·¡¢
3156           ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤¹¤ë´Ø¿ô conv_unmime_header() ¤òÄɲá£
3157           conv_unreadable_latin() ¤òÄɲä·¡¢ conv_latintodisp() ¤ò½¤Àµ¡£
3158         * src/messageview.[ch]: ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò
3159           ÊĤ¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3160
3161 2000-09-17
3162
3163         * src/imageview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¾õÂ֤ΤȤ­
3164           segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3165         * src/prefs_common.c: ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë
3166           `xemacs %s' ¤òÄɲá£
3167
3168 2000-09-16
3169
3170         * version 0.3.29
3171
3172         * src/summaryview.c: ¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò
3173           ³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3174         * src/prefs_common.[ch]
3175           src/messageview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤ò
3176           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3177         * src/prefs_account.c: ¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë
3178           `¤Ê¤· (¥í¡¼¥«¥ë)' ¤òÄɲá£
3179
3180 2000-09-15
3181
3182         * Makefile.am: EXTRA_DIST ¤Ë autogen.sh ¤òÄɲá£
3183
3184 2000-09-09
3185
3186         * src/prefs_common.c: ¥Õ¥©¥ó¥ÈÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë
3187           Paul Rolland ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3188         * src/compose.[ch]
3189           src/utils.[ch]: compose.[ch] ¤Î tzoffset() ¤È compose_get_date()
3190           ¤ò utils.[ch] ¤Ë°ÜÆ°¡£
3191         * src/main.[ch]: ¥Õ¥£¥ë¥¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤ò `filterrc' ¤ËÊѹ¹¡£
3192
3193 2000-09-06
3194
3195         * src/compose.[ch]
3196           src/utils.[ch]: °úÍÑÉô¤òÀµ¤·¤¯²òÀϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Î²òÀÏ
3197           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3198         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Ñ¡¼¥È¤¬ text/plain ¤Î
3199           ¾ì¹ç¤Ï´Êά¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3200
3201 2000-09-03
3202
3203         * src/messageview.[ch]
3204           src/summaryview.[ch]
3205           src/mainwindow.c: ¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3206         * src/messageview.[ch]
3207           src/mimeview.[ch]
3208           src/textview.[ch]
3209           src/imageview.[ch]: destroy ´Ø¿ô¤òÄɲä·¡¢¥­¡¼½èÍý¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3210
3211 2000-09-02
3212
3213         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): segmentation fault
3214           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¹õÂô¤µ¤ó thanks)¡£
3215         * src/alertpanel.c: ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ü¥¿¥ó¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ê¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3216         * src/account.c
3217           src/compose.c
3218           src/folderview.c: ·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Î½ç½ø¤¬ `¤Ï¤¤', `¤¤¤¤¤¨' ¤Ë
3219           ¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3220
3221 2000-09-01
3222
3223         * src/utils.[ch]: ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤ò execvp() ¤ò»È¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë
3224           execute_async() ¤È execute_command_line() ¤òÄɲá£
3225         * src/textview.c
3226           src/mimeview.c
3227           src/procmsg.c: ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¤Ë system() ¤ò
3228           execute_command_line() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3229         * src/procmsg.c: system() ¤ËÌᤷ¤¿¡£
3230         * src/utils.c: execute_command_line() ¤ò½¤Àµ¡£
3231
3232 2000-08-31
3233
3234         * src/mainwindow.c: main_window_get_size(): MessageView ¤¬Èóɽ¼¨
3235           ¤Î¾ì¹ç¤Ï SummaryView ¤Î¹â¤µ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3236         * src/compose.[ch]: ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿½èÍý¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¤¹¤ë
3237           ¤Ê¤«¤¬¤ï¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3238         * src/uuencode.[ch]
3239           src/procmime.[ch]: Content-Transfer-Encoding: x-uuencode ¤ËÂбþ
3240           ¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3241
3242 2000-08-30
3243
3244         * src/compose.[ch]
3245           src/prefs_common.[ch]: ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3246         * src/compose.c: compose_attach_property(): ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°À­¤ò
3247           Êѹ¹¤¹¤ë¤È¤­¤Î¥Ð¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
3248         * src/compose.c: ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿´Ø¿ô¤Î¥Ð¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
3249
3250 2000-08-29
3251
3252         * version 0.3.28
3253
3254         * src/mainwindow.c
3255           src/prefs_common.[ch]
3256           src/summaryview.c: ºÆµ¯Æ°»þ¤Ë¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤òÉü¸µ¤¹¤ë
3257           Paul Rolland ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3258         * src/folderview.c
3259           src/prefs_common.[ch]
3260           src/summaryview.c: CTree ¤Î¥«¥é¥àÉý¤òÊݸ¤¹¤ë Paul Rolland ¤µ¤ó
3261           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3262
3263 2000-08-27
3264
3265         * src/headerview.c: HeaderView ¤Î¹â¤µ¤ò½¤Àµ¡£
3266         * src/textview.c: textview_show_part(): ¤â¤·¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥·¥ó¥°¥ë
3267           ¥Ñ¡¼¥È¤Î RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤é¡¢Ä̾ï¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æ½èÍý¤¹¤ë
3268           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3269         * src/folderview.c
3270           src/summaryview.c: ¥­¡¼Áàºî¼þ¤ê¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Êѹ¹¡£
3271         * src/prefs_common.[ch]: `assort' ¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ò `filter' ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3272
3273 2000-08-26
3274
3275         * src/codeconv.[ch]: ISO-8859-1 ¤ËÂбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë conv_latintodisp()
3276           ¤òÄɲá£
3277         * src/procheader.c: procheader_get_one_field(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇ½é¤Î¹Ô
3278           ¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Þ¤¿¤Ï¥¿¥Ö¤Î¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
3279           ½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3280         * src/mimeview.c: mimeview_drag_data_get(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬
3281           G_DIR_SEPARATOR ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3282         * src/prefs_account.c
3283           src/prefs_common.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¡£
3284         * src/prefs.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¹­¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3285
3286 2000-08-25
3287
3288         * version 0.3.27
3289
3290         * configure.in: libintl ¤Î¸¡½Ð¤ò¼ºÇÔ¤µ¤»¤ëÉÔÍפÊ
3291           AC_CHECK_FUNC(gettext) ¤òºï½ü¡£
3292         * src/filter.[ch]
3293           src/prefs_common.c: `not contain' ¤ò¼ÂÁõ¡£¤½¤·¤Æ¾­Íè¤Î³ÈÄ¥¤Î¤¿¤á¤Ë
3294           ½¤Àµ¡£
3295         * src/imageview.c: ¥Þ¥¦¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄϤޤʤ¤¤è¤¦¤Ë alertpanel_error()
3296           ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
3297         * src/compose.[ch]: Compose ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÝ»ý¤¹¤ë
3298           compose_list ¤òÄɲᢤ½¤·¤Æ´Ø¿ô compose_get_compose_list() ¤òÄɲá£
3299         * src/main.c
3300           src/mainwindow.c
3301           src/summaryview.c: ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3302           ¤·¤¿¡£
3303
3304 2000-08-23
3305
3306         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤Î
3307           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹
3308           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤³¤È¤Ö¤­¤µ¤ó thanks)¡£
3309           compose_attach_property(): ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤ò½èÍý¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£
3310           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3311         * src/mimeview.c: MimeView ¤«¤é¤Î¥É¥é¥Ã¥°&¥É¥í¥Ã¥×¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë
3312           Ê¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3313         * src/headerview.[ch]
3314           src/procheader.c
3315           src/procmsg.h: ×¢Å礵¤ó¤«¤é¤Î X-Face Âбþ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3316
3317 2000-08-22
3318
3319         * src/compose.c: compose_attach_property(): ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ç
3320           ¼ÂºÝ¤ËźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°À­¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3321
3322 2000-08-21
3323
3324         * configure.in
3325           src/Makefile.am: gdk_imlib ¤Î¤¿¤á¤Ë¹¹¿·¡£
3326         * AUTHORS ¤È NEWS ¤òÄɲá£
3327         * configure.in
3328           acconfig.h
3329           src/Makefile.am: configure ¤¬ gdk-pixbuf ¤È gdk_imlib ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò
3330           ¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£IPv6 ¸¡½Ð¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3331         * src/imageview.c: gdk-pixbuf ¤ËÂбþ¡£
3332         * README
3333           README.jp
3334           INSTALL
3335           INSTALL.jp: Æ⢲èÁüɽ¼¨µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤òÄɲá£
3336         * configure.in: configure ¤¬ gdk-pixbuf ¤È gdk_imlib ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò
3337           Ìµ¸ú¤Ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3338
3339 2000-08-20
3340
3341         * src/imageview.[ch]
3342           src/main.c
3343           src/messageview.[ch]
3344           src/mimeview.[ch]: ²èÁü¤òɽ¼¨²Äǽ¤Ë¤¹¤ë×¢Å礵¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
3345           (´¶¼Õ!)¡£
3346
3347 2000-08-19
3348
3349         * version 0.3.26
3350
3351         * src/summaryview.c: summary_assort_func(): `¼õ¿®¤·¤Ê¤¤' ÀßÄê¤ò
3352           Èò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3353
3354 2000-08-18
3355
3356         * src/filesel.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤¿¤È¤­¤Ë°ÊÁ°¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òµ­²±
3357           ¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë×¢Å礵¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3358         * src/summaryview.[ch]: ´Ø¿ô summary_redisplay_msg() ¤òÄɲá£
3359         * src/mainwindow.c: set_charset_cb(): Ê¸»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿
3360           ¤È¤­¤Ë¸½ºßɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3361         * src/inc.c
3362           src/pop.c
3363           src/prefs_common.c
3364           src/filter.h: ¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÄê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤·¤Ê¤¤
3365           ¤è¤¦¤Ë¤Ç¤­¤ëÅÄÃ椵¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)
3366
3367 2000-08-15
3368
3369         * src/procmsg.[ch]: MsgFlags ·¿¤Ë MSG_MIME ¤òÄɲá£MSG_MIME ¥Õ¥é¥°¤ò
3370           ½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Æ
3371           ¤â¡¢¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼
3372           ¥¸¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3373         * src/procheader.c: procheader_parse(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3374           ¤ÎȽÊ̤òÄɲá£
3375         * src/main.h: CACHE_VERSION ¤òÁý²Ã¡£
3376         * src/summaryview.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¤«¤É¤¦¤«¤òɽ¼¨¤¹¤ë
3377           `MIME' ¥«¥é¥à¤òÄɲá£
3378         * src/prefs_common.[ch]: É½¼¨¹àÌܤÎÀßÄê¤Ë `MIME' ¥«¥é¥à¤òÄɲá£
3379         * src/pixmaps/clip.xpm ¤òÄɲá£
3380         * src/summaryview.c
3381           src/procmsg.[ch]: °õºþÁ°¤Ë°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÆþÎϤòÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3382
3383 2000-08-14
3384
3385         * src/folderview.c: folderview_create()
3386           src/summaryview.c: summary_create():
3387           src/addressbook.c: addressbook_create(): CTree ¤Î¥¨¥­¥¹¥Ñ¥ó¥À¤Î
3388           ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò GTK_CTREE_EXPANDER_SQUARE ¤Ë»ØÄê¡£
3389         * src/compose.c: ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
3390
3391 2000-08-13
3392
3393         * src/compose.c: ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÄɲá£
3394
3395 2000-08-11
3396
3397         * src/procmsg.[ch]: Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°õºþ¤¹¤ë´Ø¿ô
3398           procmsg_print_message() ¤òÄɲá£
3399         * src/summaryview.c: summary_print(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
3400           °õºþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3401         * src/folderview.c: folderview_select_node(): ¼õ¿®È¢¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¡¢
3402           ¼è¹þ»þ¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3403
3404 2000-08-10
3405
3406         * version 0.3.25
3407
3408         * src/prefs_commmon.[ch]: `¤½¤Î¾' ¥¿¥Ö¤È¡¢°õºþ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3409           ¤Þ¤¿³°Éô¥Ö¥é¥¦¥¶¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤½¤³¤Ø°ÜÆ°¡£
3410         * src/mainwindow.c
3411           src/summayview.[ch]: °õºþ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲä·¡¢°õºþÍÑ´Ø¿ô¤ò¼ÂÁõ¡£
3412
3413 2000-08-09
3414
3415         * src/prefs_account.c: smtp_server ¤ÎÃͤΥǥե©¥ë¥È¤ò NULL ¤Ë¤·¤¿¡£
3416         * src/folderview.c: folderview_update_msg_num(): ¥´¥ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë
3417           ¿·Ã塢̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¶¯Ä´¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
3418
3419 2000-08-08
3420
3421         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ¥Õ¥¡¥¤¥ëÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
3422           ÊĤ¸¤¿Ä¾¸å¤Ë¾¤Î¥À¥¤¥¢¥í¥°³«¤«¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤ò
3423           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò(¿ʬ)½¤Àµ¡£
3424
3425 2000-08-05
3426
3427         * src/compose.c: compose_encode_header(): wctomb() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
3428           Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3429
3430 2000-08-04
3431
3432         * version 0.3.24
3433
3434         * src/mimeview.c: ¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇźÉÕ
3435           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3436         * src/procmime.[ch]: ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤¹¤ë
3437           ´Ø¿ô procmime_get_part() ¤òÄɲá£
3438
3439 2000-08-03
3440
3441         * src/main.[ch]
3442           src/mimeview.c
3443           src/prefs_common.[ch]
3444           src/procmime.[ch]
3445           src/utils.[ch]: ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿²èÁü¡¢²»À¼¡¢ HTML ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
3446           ¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(¶¶Ëܤµ¤ó thanks)¡£
3447         * src/filter.c: filter_match_condition(): »ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ë¥¿¤Î body
3448           ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­ segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î
3449           ¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥£¥ë¥¿¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3450
3451 2000-07-30
3452
3453         * src/summaryview.c:
3454           summary_save_as(): ¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¤òÊݸ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3455           summary_display_msg(): ´û¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¤ò½èÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
3456           Ê̤Υ˥塼¥¹µ­»ö¤¬Æɤޤì¤ë¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤ËÇÓ¾¥í¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3457         * src/gtkutils.[ch]: draw ¥·¥°¥Ê¥ë¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä
3458           gtkut_widget_wait_for_draw() ¤òÄɲá£
3459         * src/mainwindow.c:
3460           main_window_cursor_wait()
3461           main_window_cursor_normal(): ¥«¡¼¥½¥ë¤òľ¤Á¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
3462           gdk_flush() ¤òÄɲá£
3463         * Makefile.am
3464           libkcc/Makefile.am: `make dist' ¤Î¤¿¤á¤Ë EXTRA_DIST ¤òÄɲá£
3465           Makefile.am ¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È `release' ¤òÄɲá£
3466
3467 2000-07-28
3468
3469         * src/socket.c: IPv6 ¤ËÂбþ¡£
3470         * configure.in
3471           acconfig.h: IPv6 ¤Î¸¡½Ð¤òÄɲá£
3472         * prefs_common.c: toolbar_style ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¤ß¤ËÊѹ¹¡£
3473
3474 2000-07-27
3475
3476         * ºÇ½é¤Î cvs ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¡£
3477         * README ¤È README.jp ¤ò¹¹¿·¡£
3478
3479 2000-07-24
3480
3481         * version 0.3.23
3482
3483         * src/procmime.[ch]: ¥Ä¥ê¡¼¤Î¥Î¡¼¥É¤È¤·¤Æ°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë MimeInfo ¤Î
3484           ¹½Â¤ÂΤòÊѹ¹¡£
3485           Á´¤Æ¤Î MimeInfo ¤òºÆµ¢Åª¤Ë²òÊü¤¹¤ë procmime_mimeinfo_free_all()
3486           ¤òÄɲá£
3487           °úÍѤΤ¿¤á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²òÀϤ·¤Æ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
3488           procmime_get_text_part() ¤òÄɲá£
3489         * src/mimeview.c: mimeview_scan_multipart_message() ¤ò
3490           procmime_scan_multipart_message() ¤È mimeview_set_multipart_tree()
3491           ¤Ëʬ³ä¡£
3492         * src/compose.c: compose_quote(), compose_forward():
3493           ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òŬÀڤ˰úÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3494           Compose ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3495         * src/prefs_common.[ch]: ¥á¥ó¥Ð¤Ë compose_width ¤È compose_height
3496           ¤òÄɲá£
3497         * src/textview.c: textview_show_part(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3498         * src/codeconv.[ch]: ´Ø¿ô conv_get_code_conv_func() ¤òÄɲá£
3499
3500 2000-07-20
3501
3502         * version 0.3.22
3503
3504         * src/codeconv.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤¬ CR+LF ¤Î¾ì¹ç¤Ë¥´¥ßʸ»ú
3505           ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£ conv_sjistoeuc() ¤òÄɲá£
3506         * src/summaryview.c: summary_attract_by_subject(): ¼Â¹Ô¤·¤¿»þ¤Ë
3507           ¸½ºß¤Îɽ¼¨°ÌÃÖ¤òÁªÂò¹Ô¤Î¤È¤³¤í¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3508         * src/textview.c: textview_show_part(): Ê¸»ú¥»¥Ã¥ÈȽÄê¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò
3509           ½¤Àµ¡£
3510         * src/folderview.c: folderview_update_msg_num(): boldfont ¤¬ NULL
3511           ¤Î¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3512         * src/compose.c: compose_create(): ¥¦¥£¥ó¥É¥¦ºîÀ®»þ¤Ë¼«¿È¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢
3513           ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3514
3515 2000-07-19
3516
3517         * src/compose.c: compose_send(): Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Ë
3518           Æþ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»³ËÜ(¹§)¤µ¤ó
3519           thanks)¡£
3520
3521 2000-07-15
3522
3523         * src/inc.[ch]: ·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊѹ¹¤¹¤ë
3524           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3525
3526 2000-07-14
3527
3528         * src/mainwindow.c: main_window_create(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î
3529           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ü¥¿¥ó¤¬É¬Íװʾå¤Ë¹­¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤½¤Î usize ¤ò
3530           1 ¤Ë¤·¤¿¡£
3531         * src/account.[ch]: account_foreach(): ´Ø¿ô¤¬Èó¥¼¥í¤òÊÖ¤·¤¿¤é
3532           ½èÍý¤òÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3533         * src/inc.[ch]
3534           src/pop.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸½èÍý¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3535           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3536
3537 2000-07-04
3538
3539         * version 0.3.21
3540
3541         * src/mainwindow.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ä¡¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
3542           ¥Ð¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÁªÂò¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3543           ¤·¤¿¡£
3544         * src/folderview.c
3545           src/prefs.c: ENOENT ¤Î perror ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍÞÀ©¡£
3546         * src/pop.c: UIDL ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï LAST ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÂåÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3547           ¤·¤¿¡£
3548
3549 2000-07-01
3550
3551         * src/procheader.c: procheader_parse(): References: ¥Ø¥Ã¥À¤ò
3552           Àµ¤·¤¯²òÀϤ·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»³¸ý¤µ¤ó thanks)¡£
3553
3554 2000-06-29
3555
3556         * version 0.3.20
3557
3558         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): ÊÖ¿®»þ¤ËÀµ¤·¤¯ cc
3559           ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3560         * src/mainwindow.c
3561           src/summaryview.c: ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀ°Íý¡£
3562
3563 2000-06-26
3564
3565         * version 0.3.19
3566
3567         * src/prefs_account.[ch]
3568           src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®»þ¤Ë Cc:, Bcc:, Reply-To: ¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
3569           »ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤Ê¤«¤¬¤ï¤µ¤ó thanks)¡£
3570
3571 2000-06-25
3572
3573         * src/prefs_common.[ch]
3574           src/mainwindow.c
3575           src/main.c: ½ªÎ»»þ¤Ë¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÁªÂò
3576           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3577         * src/prefs_common.c: ¥³¡¼¥É¤È¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
3578         * src/summaryview.c: ¹â®²½¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü´Ø¿ô¤ò½¤Àµ¡£
3579
3580 2000-06-24
3581
3582         * src/prefs_common.[ch]
3583           src/summaryview.c: º¹½Ð¿Í¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÈƱ¤¸
3584           ¾ì¹ç¤Ë¡¢`º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤Ê¤«¤¬¤ï¤µ¤ó
3585           thanks)¡£
3586         * src/utils.[ch]: `From:' ¥Ø¥Ã¥À¤Îʸ»úÎ󤫤饢¥É¥ì¥¹¤ò¼è¤ê½Ð¤¹
3587           ´Ø¿ô extract_address() ¤òÄɲá£
3588         * src/mainwindow.c: allsel_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬Èóɽ¼¨¤Î¤È¤­¤Ë
3589           `ÊÔ½¸/Á´¤ÆÁªÂò' ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹
3590           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤µ¤ó thanks)¡£
3591
3592 2000-06-21
3593
3594         * src/summaryview.c: É¬ÍפʥΡ¼¥É¤À¤±¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3595           ¼Â¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÊѹ¹¡£
3596
3597 2000-06-19
3598
3599         * src/news.c: news_session_get(): Àܳ¤¬Àڤ줿»þ¤ÎºÆÀܳ¤ò¼ÂÁõ¡£
3600         * src/nntp.[ch]: nntp_mode() ¤òÄɲá£
3601
3602 2000-06-18
3603
3604         * src/mbox.c: mbox ¤Î FILE ¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò close ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
3605           ½¤Àµ¡£ mbox ¤Î½èÍý»þ¤Î¿¶¤êʬ¤±¤ËÂбþ¡£
3606         * src/inc.c: inc_drop_message(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ
3607           ¤òµ­²±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3608         * src/summaryview.c
3609           src/addressbook.c: ±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯»þ¤Î CTree ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
3610         * src/pop.c: pop3_getrange_uidl_recv(): ÀøºßŪ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼
3611           ¥Õ¥í¡¼¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(À¾»³¤µ¤ó thanks)¡£
3612
3613 2000-06-17
3614
3615         * version 0.3.18
3616
3617         * src/pop.[ch]
3618           src/inc.[ch]: UIDL ¤Ë¤è¤ë POP3 ¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î´ûÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´ÉÍý¤ò
3619           ¼ÂÁõ¡£
3620         * src/utils.[ch]: g_(s)list_free() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢
3621           (s)list_remove_all() ¤òºï½ü¡£
3622         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò¾¯¤·Êѹ¹¡£
3623         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ¥µ¡¼¥Ð̾¤Ïɽ¼¨¤»¤º¡¢
3624           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3625         * src/prefs_common.c
3626           src/prefs_account.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥µ¥¤¥º¤Î·×»»¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÄ´À°¡£
3627
3628 2000-06-15
3629
3630         * version 0.3.17
3631
3632         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): ÊÖ¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
3633           To: ¤È Cc: ¤Ë¤¢¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë cc ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3634           Subject: ¤È To: ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤Î°ÌÃÖ¤òÆþ¤ì´¹¤¨¤¿¡£
3635
3636 2000-06-14
3637
3638         * src/procheader.c: ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇʬΥ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
3639           ½¤Àµ¡£
3640         * src/socket.c: sock_connect(): ¸Ç¤Þ¤ë¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤ËÀܳ¤Î¸å
3641           ¥¦¥§¥¤¥È¤òÄɲÃ(ÆóÇ·µÜ¤µ¤ó thanks)¡£
3642
3643 2000-06-13
3644
3645         * src/inc.c:
3646           inc_mail()
3647           inc_all_account_mail(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë segmentation
3648           fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3649         * src/mainwindow.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¼õ¿®¥Ü¥¿¥ó¤ò
3650           ¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3651         * src/compose.c: compose_queue(): Á÷¿®ÂÔµ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÀµ¤·¤¯
3652           ¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3653         * src/utils.[ch]: ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹´Ø¿ô¤ò src/codeconv.[ch] ¤ËʬΥ¡£
3654
3655 2000-06-13
3656
3657         * version 0.3.16
3658
3659         * src/mimeview.c: mimeview_save_as()
3660           src/summaryview.c: summary_save_as(): ´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¾å½ñ¤­¤¹¤ë
3661           ¤«¤É¤¦¤«¤ò¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3662
3663 2000-06-12
3664
3665         * src/utils.c
3666           src/recv.c
3667           src/prefs.c
3668           src/prefs_common.c
3669           src/prefs_account.c
3670           src/addressbook.c
3671           src/compose.c
3672           src/mbox.c: ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë
3673           ¼ºÇÔ¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3674
3675 2000-06-11
3676
3677         * src/mainwindow.c: main_window_clean_trash(): ´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤Ë
3678           ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3679         * src/utils.[ch]: É½¼¨ÍѤΥ³¡¼¥ÉÊÑ´¹´Ø¿ô¤òÄɲ᣸µ¤Î strncpy()
3680           ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¥¼¥í¥Õ¥£¥ë¤ò¹Ô¤ï¤º½ªÃ¼¤Î¥Ì¥ëʸ»ú¤òÉÕ¤±¤ë strncpy2()
3681           ¤òÄɲá£
3682         * src/textview.c: charset ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹´Ø¿ô¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3683           ½¤Àµ¡£charset=SHIFT_JIS, charset=EUC-JP ¤ËÂбþ¡£
3684         * src/mainwindow.c
3685           src/prefs_common.h
3686           src/textview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤ò¶¯À©»ØÄê¤Ç¤­¤ë
3687           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3688         * src/folderview.c: folderview_select_next_unread():
3689           Ì¤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï»Ï¤á¤«¤éõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3690
3691 2000-06-11
3692
3693         * version 0.3.15
3694
3695         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ÎÉý¤Ë¿­¤Ð¤µ¤ì¤Æ
3696           ¤·¤Þ¤¦ÌäÂê¤òºÆÅÙ½¤Àµ¡£
3697         * src/mbox.c
3698           src/utils.c: is_header_line(): ¥³¥í¥ó¤Î¸å¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À
3699           ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ (ËÙÅĤµ¤ó thanks)¡£
3700         * src/filter.c: `#include <strings.h>' ¤òÄɲá£
3701         * src/smtp.c: snprintf() ¤ò g_snprintf() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3702         * src/Makefile.am: Æ±º­¤Î gettext ¤Î¤¿¤á¤Ë INCLUDES ¤Ë
3703           `-I$(top_srcdir)/intl' ¤òÄɲá£
3704         * sylpheed.spec ¤òƱº­¡£
3705
3706 2000-06-10
3707
3708         * src/prefs_common.[ch]: ¹Ô´Ö¤Î¥Ô¥¯¥»¥ë¿ô¤òÀßÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3709           ¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3710         * src/summaryview.c: É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤«¤é
3711           ºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3712         * src/mimeview.c: ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î½ªÃ¼¶­³¦¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê
3713           ¤¤¾ì¹ç¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤Ë¤·¤«¤µ¤ó thanks)¡£
3714         * src/folderview.c: folderview_scan_mailbox(): ¥É¥Ã¥ÈÉÕ¤­
3715           ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3716         * src/main.c: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎºîÀ®»þ¤ËƱ̾¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤¿
3717           ¾ì¹ç¡¢·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3718
3719 2000-06-09
3720
3721         * src/textview.c
3722           src/prefs_common.[ch]: ¹Ô´Ö¤È¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3723
3724 2000-06-07
3725
3726         * src/compose.c
3727           src/procmime.[ch]: /etc/mime.types ¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
3728           MIME ¥¿¥¤¥×¤ò·èÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3729         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¤¬¼Â¹Ô¤Î»þ¤ËÈóÁªÂò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë
3730           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¶õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
3731           ¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò°Ü¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3732         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ÎÉý¤Ë¿­¤Ð¤µ¤ì¤Æ
3733           ¤·¤Þ¤¦ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
3734         * src/inc.c: `µ¯Æ°»þ¤Ë¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë' ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
3735           ¾ì¹ç¡¢Â¿½Å¤Î gtk_main() ¥¤¥Ù¥ó¥È¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3736
3737 2000-06-06
3738
3739         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸½ºß¤Î¥«¡¼¥½¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ËÁÞÆþ¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿
3740           ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
3741
3742 2000-06-06
3743
3744         * version 0.3.14
3745
3746         * src/compose.[ch]: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Ë `źÉÕ' ¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲᣤ½¤·¤Æ
3747           `ÁÞÆþ' ¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ÈÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3748
3749 2000-06-05
3750
3751         * src/mainwindow.[ch]: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Ë `¼Â¹Ô' ¤òÄɲá£
3752           ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀßÄꤹ¤ë´Ø¿ô
3753           main_window_set_toolbar_sensitive() ¤òÄɲá£
3754         * src/compose.c: ¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤Îʸ»úÎó¤Ë²þ¹Ô¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë
3755           ÉÔÀµ¤Ê¥Ø¥Ã¥À¤ò½ÐÎϤ·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3756
3757 2000-06-04
3758
3759         * src/mainwindow.[ch]: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë `ºï½ü' ¤òÄɲá£
3760           ¤½¤·¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ÈƱ¤¸¹àÌܤò¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲá£
3761         * src/utils.[ch]: DnD ¥µ¥Ý¡¼¥ÈÍѤδؿô¤òÄɲá£
3762         * src/compose.c: DnD ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎźÉÕ¤ÈÁÞÆþ¤ò¼ÂÁõ
3763           (Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3764
3765 2000-06-04
3766
3767         * version 0.3.13
3768
3769         * src/summaryview.c: null ¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò is_dir_exist() ¤ËÅϤ·¤Æ¤¤¤¿
3770           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3771
3772 2000-06-03
3773
3774         * src/alertpanel.[ch]: ´Ø¿ô alertpanel_message(),
3775           alertpanel_notice(), ¤½¤·¤Æ alertpanel_error() ¤òÄɲá£
3776           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3777         * src/folderview.c
3778           src/compose.c
3779           src/addressbook.c
3780           src/summaryview.c
3781           src/summary_search.c
3782           src/prefs_account.c
3783           src/foldersel.c: ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë
3784           alertpanel_error(), alertpanel_warning() ¤Þ¤¿¤Ï
3785           alertpanel_notice() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3786         * src/summaryview.[ch]: µÕ½ç¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3787         * src/inc.c: Àܳ¤Þ¤¿¤Ïǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3788           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3789         * src/utils.h: ¥Þ¥¯¥í FILE_OP_ERROR() ¤òÄɲä·¡¢perror() ¤Î¿¤¯¤ò
3790           ¤½¤ì¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3791
3792 2000-06-03
3793
3794         * version 0.3.12
3795
3796         * src/compose.c: Á÷¿®ÂÔµ¡¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê
3797           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3798         * src/send.c: send_message_queue(): ²òÀϤ·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ËÁ÷¿®ÂÔµ¡ÍÑ
3799           ¥Ø¥Ã¥À¤ò´Þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3800         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î
3801           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò pop ¤·¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3802
3803 2000-06-02
3804
3805         * version 0.3.11
3806
3807         * src/filter.c
3808           src/inc.c
3809           src/compose.c: ·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍÞÀ©¡£
3810         * src/mainwindow.[ch]: ¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ü¥¿¥ó¤È¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò
3811           Äɲá£
3812         * src/summaryview.[ch]: ¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò¤·¤Æ³«¤¯´Ø¿ô
3813           summary_select_next_unread() ¤òÄɲá£
3814
3815 2000-06-01
3816
3817         * src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
3818           ³«¤¯¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤ëÀßÄê¤òÄɲá£
3819         * src/summaryview.c: ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¤ßºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯
3820           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3821         * src/compose.c: GtkEntry ¤«¤éÆÀ¤¿Ê¸»úÎó¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3822
3823 2000-05-31
3824
3825         * src/compose.c: ¸å¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¾õÂÖ¤Ë
3826           ¤¹¤ë `¸å¤ÇÁ÷¿®' ¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤È¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ËÄɲá£
3827
3828 2000-05-30
3829
3830         * src/mainwindow.c: Á÷¿®ÂÔµ¡¾õÂ֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆÁ÷¿®¤¹¤ë
3831           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
3832         * src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¿®ÂÔµ¡¤µ¤ì¤ë¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°
3833           ¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3834
3835 2000-05-29
3836
3837         * src/procmsg.[ch]: Á÷¿®ÂÔµ¡¾õÂ֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂФ·¤Æ
3838           send_message_queue() ¤ò¸Æ¤Ö´Ø¿ô procmsg_send_queue() ¤òÄɲá£
3839
3840 2000-05-28
3841
3842         * src/inc.c: inc_drop_message(): ¹ÔÀè¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
3843           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¼õ¿®È¢¤ËÍî¤È¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3844         * src/compose.[ch]: imput ¸ß´¹¤Î¥­¥å¡¼¥¤¥ó¥°ÍѥإåÀ¤ò¥­¥å¡¼¤µ¤ì¤¿
3845           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÄɲá£
3846         * src/send.[ch]: ¥­¥å¡¼¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë´Ø¿ô
3847           send_message_queue() ¤òÄɲá£
3848
3849 2000-05-27
3850
3851         * configure.in
3852           acconfig.h: configure »þ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò»È¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò
3853           ·è¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3854         * src/summaryview.c: ÀßÄê¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¼Â¹Ô¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤òºî¤Ã¤Æ
3855           ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(×¢Å礵¤ó thanks)¡£
3856         * src/sockinfo.[ch]: public ¤Ê sock_connect_*() ´Ø¿ô¤ÎÌá¤êÃͤò
3857           SockInfo ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ËÊѹ¹¡£
3858         * src/procmime.c: procmime_scan_mime_header():
3859           ¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¤Ë¥Ø¥Ã¥À¤¬Ìµ¤¤¤È¤­¤Ë NULL ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò
3860           ½¤Àµ(shigeri ¤µ¤ó thanks)¡£
3861         * src/procmime.[ch]:
3862           Content-Disposition ¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò²òÀϤ¹¤ë´Ø¿ô
3863           procmime_scan_content_disposition() ¤òÄɲá£
3864         * src/mimeview.c: Content-Disposition ¥Ø¥Ã¥À¤Î filename ¤ÎÃͤò
3865           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3866         * src/pop.c
3867           src/inc.c: ÀßÄê¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¶õ¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Î POP3 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬
3868           Ç§¾Ú¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎϤòÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3869
3870 2000-05-23
3871
3872         * src/socket.[ch]: Èó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥° IO ¥â¡¼¥É¥½¥±¥Ã¥È¤È¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥É
3873           Àܳ¤Ø¤ÎÂбþ¤òÄɲá£
3874         * src/inc.c: ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥ÉÀܳ¤ËÂбþ¡£
3875
3876 2000-05-22
3877
3878         * src/folderview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤¿»þ¤Î¤ß¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò
3879           ¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë SummaryView ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬°Ü¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3880
3881 2000-05-20
3882
3883         * version 0.3.10
3884
3885         * po/ja.po: ¥á¥Ë¥å¡¼¥é¥Ù¥ë¤ÎÀèƬ¤Î `/' ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Compose
3886           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3887
3888 2000-05-20
3889
3890         * version 0.3.9
3891
3892         * src/utils.c: get_domain_name(): gethostname() ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3893         * src/mimeview.c: `̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ' ¤È `¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨' ¤Î
3894           ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤òÄɲá£
3895
3896 2000-05-19
3897
3898         * src/recv.c: fputs() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤Î¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢
3899           ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¼õ¿®¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
3900           (ÅÄ¿¬¤µ¤ó´¶¼Õ)¡£
3901         * src/compose.c: Reply-To ¤ËÂбþ¡£
3902         * src/mimeview.c: ¥­¡¼Áàºî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò²þÎÉ¡£
3903
3904 2000-05-18
3905
3906         * src/mimeview.[ch]
3907           src/procmime.[ch]
3908           src/textview.[ch]: ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂбþ¤·¡¢
3909           ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3910           ¥«¥×¥»¥ë²½¤µ¤ì¤¿ RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂбþ¡£
3911
3912 2000-05-16
3913
3914         * src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤ËźÉÕ
3915           ¾ðÊó¤Î¤¿¤á¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿¥á¥â¥ê¤ò²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3916           ÅºÉեꥹ¥È¤È¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¤Ú¥¤¥ó¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¾å¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¡£
3917           ¥«¥Ã¥È/¥³¥Ô¡¼/¥Ú¡¼¥¹¥È/Á´¤ÆÁªÂò ¤òÁ´¤Æ¤Î editable ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¾å¤Ç
3918           ²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3919           ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îºï½ü¤ÈźÉեꥹ¥È¾å¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼ÂÁõ¡£
3920         * src/prefs_common.[ch]: ½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
3921         * src/alertpanel.[ch]: ´Ø¿ô alertpanel_warning() ¤òÄɲá£
3922
3923 2000-05-14
3924
3925         * src/prefs_common.[ch]
3926           src/textview.c: URI ¤ò³«¤¯¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3927         * src/compose.[ch]: ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®(¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
3928           ÅºÉÕ)¤ò¼ÂÁõ¡£
3929         * src/textview.c
3930           src/compose.c: GTK+ ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀڤäƤ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤òºÆÅÙ
3931           ½¤Àµ¡£
3932
3933 2000-05-13
3934
3935         * version 0.3.8
3936
3937         * src/summaryview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®ÍѤΥ­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤òÄɲÃ
3938           (w, a, A, f)¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤âÄɲÃ(y, D, Q)¡£
3939         * src/compose.c: Cc ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¡¢ÊÖ¿®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î Cc ¤ò°ú¤­·Ñ¤°
3940           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3941         * src/pixmaps/new.xpm
3942           src/pixmaps/unread.xpm: pixmap ¥¤¥á¡¼¥¸¤òÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3943         * src/procheader.c: procheader_date_get_localtime():
3944           Ç¯¤Î·å¿ô¤ò4·å¤«¤é2·å¤ËÊѹ¹¡£
3945
3946 2000-05-12
3947
3948         * src/inc.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¤Ç¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
3949           ¿Ö¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3950         * src/prefs_account.h: °ì»þŪ¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÊݸ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð tmp_pass
3951           ¤ò¹½Â¤ÂΠPrefsAccount ¤ËÄɲá£
3952         * src/inputdialog.[ch]: Ê¸»úÎó¤ò±£¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÆþÎϤòÂ¥¤¹´Ø¿ô
3953           input_dialog_with_invisible() ¤òÄɲá£
3954
3955 2000-05-11
3956
3957         * src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥©¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë GTK+ ¤Î
3958           ¥Æ¡¼¥Þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀڤäƤ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3959
3960 2000-05-10
3961
3962         * version 0.3.7a
3963
3964         * src/summaryview.c: fprintf() ¤Ë stderr ¤òÆþ¤ì˺¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò
3965           ½¤Àµ¡£
3966
3967 2000-05-10
3968
3969         * version 0.3.7
3970
3971         * src/pop.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î POP3 ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹¤È¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î
3972           Áàºî¤¬Á´¤Æ̵¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
3973         * src/compose.c
3974           src/textview.c: Pixmap ¥Æ¡¼¥Þ¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¤â¤Î¤ò
3975           »È¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Â®ÅÙÄã²¼¤¹¤ëÌäÂê¤ËÂн褷¤¿¡£
3976
3977 2000-05-08
3978
3979         * src/inc.c: Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ë X IO
3980           ¥¨¥é¡¼¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3981
3982 2000-05-07
3983
3984         * src/src/folderview.[ch]: FolderInfo ¹½Â¤ÂΤ˥á¥ó¥Ð `mtime' ¤òÄɲá£
3985         * src/summaryview.c: ³«¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Î mtime ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
3986           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3987         * src/procmsg.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¥â¡¼¥É¤òÄɲá£
3988
3989 2000-05-05
3990
3991         * src/textview.[ch]: ¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI ¤ò¼ÂÁõ(BONAIM ¤µ¤ó thanks)¡£
3992           `X-Mailer:' ¥Ø¥Ã¥À¤¬ `Sylpheed' ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¶¯Ä´É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3993           ¤·¤¿¡£
3994
3995 2000-05-04
3996
3997         * src/summaryview.c: summary_write_cache(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
3998           ¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î½¤Àµ¡£
3999
4000 2000-05-04
4001
4002         * version 0.3.6a
4003
4004         * src/headerview.c: headerview_clear() ¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
4005         * src/messageview.c: messageview_clear() ¤Ç HeaderView ¤ò¥¯¥ê¥¢
4006           ¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4007
4008 2000-05-04
4009
4010         * version 0.3.6
4011
4012         * src/messageview.c
4013           src/textview.c: *_clear() ¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
4014         * src/summaryview.c: ¿·¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³«¤¤¤¿¤È¤­¤Ë MessageView ¤ò
4015           ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4016
4017 2000-05-03
4018
4019         * src/inc.c: Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®¤·¤¿¤È¤­¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ
4020           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4021         * src/compose.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬ÊĤ¸¤é¤ì¤ë¤È¤­¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÇË´þ¤¹¤ë
4022           ¤«¤É¤¦¤«¤ò³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4023
4024 2000-05-03
4025
4026         * version 0.3.5
4027
4028         * src/pop.[ch]
4029           src/inc.[ch]: APOP Ç§¾Ú¤ËºÆÂбþ¡£
4030         * src/prefs_account.c: ¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊݸ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
4031           ½¤Àµ¡£
4032         * src/socket.h
4033           src/statusbar.h: printf() Åª¤Ê´Ø¿ô¤Ë G_GNUC_PRINTF() ¤òÄɲá£
4034         * src/progressdialog.[ch]: ¥¯¥é¥¹Ì¾¤ò Progress ¤«¤é ProgressDialog
4035           ¤ËÊѹ¹¡£
4036
4037 2000-05-02
4038
4039         * src/summaryview.c: ja ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¥¿¥í¥°¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¾õÂ֤ǥ˥塼¥¹
4040           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¥»¥°¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¤òµ¯¤³¤¹
4041           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4042         * src/utils.h: printf() Åª¤Ê´Ø¿ô¤Ë G_GNUC_PRINTF() ¤òÄɲá£
4043         * src/Makefile.am: INCLUDES ¤Ë `-DG_LOG_DOMAIN=\"Sylpheed\"' ¤ò
4044           Äɲá£
4045
4046 2000-05-01
4047
4048         * src/automaton.[ch]
4049           src/inc.[ch]
4050           src/pop.[ch]: POP3 ¼èÆÀ¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÍ­¸Â¾õÂÖ¥ª¡¼¥È¥Þ¥È¥ó¥â¥Ç¥ë¤ò
4051           »È¤Ã¤ÆºÆ¼ÂÁõ¤·¤¿(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
4052         * src/inc.c: ¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¤È¤ÎÀܳ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë¡¢°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤
4053           ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½ªÎ»¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4054         * src/summaryview.c: º¸¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò
4055           FolderView ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4056
4057 2000-04-30
4058
4059         * src/textview.c: °úÍѤμ±Ê̥롼¥Á¥ó¤ò¾¯¤·½¤Àµ¡£
4060
4061 2000-04-29
4062
4063         * version 0.3.4
4064
4065         * src/procmime.[ch]: MIME ¥Ç¥³¡¼¥À¤ò src/textview.c ¤«¤é
4066           src/procmime.c ¤Ø°Ü¤·¤¿¡£
4067         * src/mimeview.[ch]: ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÊݸ¤ò¼ÂÁõ¡£
4068           MIME ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ËÂбþ¡£
4069         * src/summaryview.c: ¡Ö̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
4070
4071 2000-04-28
4072
4073         * src/prefs_common.[ch]: SummaryView ¤Îɽ¼¨¹àÌܤòÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î
4074           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼ÂÁõ¡£
4075         * src/addressbook.c
4076           src/account.c: Î󥿥¤¥È¥ë¤¬¥­¡¼¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÆÀ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4077
4078 2000-04-26
4079
4080         * src/textview.c: BASE64 ¤Î¥Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Èɽ¼¨¤ò¼ÂÁõ¡£
4081
4082 2000-04-25
4083
4084         * src/prefs_common.[ch]: SummaryView ¤Î¹àÌܤΤ½¤ì¤¾¤ì¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤«
4085           ¤É¤¦¤«¤òÀßÄꤹ¤ë¥á¥ó¥Ð¤òÄɲá£
4086         * src/headerwindow.c
4087           src/logwindow.c: ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë
4088           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4089         * src/headerview.c: ScrolledWindow ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4090         * src/base64.c: from64tobits(): '\r' ¤ÈƱÍͤˠ'\n' ¤ò¹ÔËö¤Èǧ¼±¤¹¤ë
4091           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4092
4093 2000-04-24
4094
4095         * src/headerview.c: ¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥ï¡¼¥É¥é¥Ã¥×¤È¥é¥¤¥ó¥é¥Ã¥×
4096           ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
4097
4098 2000-04-24
4099
4100         * version 0.3.3
4101
4102         * src/prefs_common.c: prefs_assort_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¿¶¤êʬ¤±ÍÑ
4103           ¥Ø¥Ã¥À¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
4104
4105 2000-04-23
4106
4107         * src/procmsg.c: ¥Ø¥Ã¥À¤Î²òÀÏ»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬µñÈÝ
4108           ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¥»¥°¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
4109           (¤ï¤«¤¤@ÅÅÄÌÂç ¤µ¤ó thanks)¡£
4110         * src/mimeview.c: ¥­¡¼²¡²¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò SummaryView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4111
4112 2000-04-21
4113
4114         * src/main.h
4115           src/alertpanel.c: ¤è¤êÎɤ¤¥Õ¥©¥ó¥È¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥©¥ó¥È¤Î
4116           »ØÄê¤ò½¤Àµ¡£
4117         * src/utils.[ch]: FreeBSD ¤ËÂбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿´Ø¿ô¤ò
4118           Äɲá£<wchar.h> ¤Î¸ºß¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
4119         * acconfig.h
4120           configure.in: FreeBSD ¤ËÂбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë wint_t ¤È libxpg4 ¤Î
4121           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
4122         * src/unmime.c: <alloca.h> ¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4123           ¾åµ­3¤Ä¤Ïº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¤Î contribution ¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ!
4124
4125 2000-04-18
4126
4127         * src/main.h: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¹â¤µ¤ò¸º¤é¤·¤¿¡£
4128
4129 2000-04-17
4130
4131         * src/procmime.c: ¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Â°À­ÃͤÎÃæ¤Î³ç¸Ì¤òºï½ü¤·¤Æ
4132           ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4133
4134 2000-04-15
4135
4136         * version 0.3.2
4137
4138         * src/mimeview.c: ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥µ¤Èɽ¼¨¤ò¼ÂÁõ¡£
4139         * src/procmime.c: procmime_scan_content_type():
4140           Ê£¿ô¤ÎÍ×ÁǤËÂбþ¡£
4141         * src/textview.c: ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂбþ¤·¡¢¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
4142
4143 2000-04-14
4144
4145         * src/summaryview.c: ¥µ¥¤¥º¥«¥é¥à¤È¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤òÄɲá£
4146         * src/mainwindow.c: ¥½¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë `¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È' ¤òÄɲá£
4147         * src/procmime.c: ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤òµ¯¤³¤·¡¢¥»¥°¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
4148           ¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4149
4150 2000-04-13
4151
4152         * version 0.3.1
4153
4154         * src/textview.c: MIME ¥Ø¥Ã¥À¤È
4155           Content-Transfer-Encoding: quoted-printable ¤ËÂбþ¡£
4156
4157 2000-04-12
4158
4159         * src/messageview.[ch]
4160           src/textview.[ch]: MessageView ¤ò2¤Ä¤Î¥¯¥é¥¹¤ËʬΥ¡£
4161         * src/procmime.[ch]: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÁàºîÍѤËÄɲá£
4162
4163 2000-04-11
4164
4165         * src/mimeview.[ch]: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÁàºîÍѤËÄɲá£
4166         * configure.in: wctype.h ¤È wchar.h ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
4167
4168 2000-04-10
4169
4170         * src/procmsg.[ch]
4171           src/procheader.[ch]: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
4172         * src/messageview.[ch]: HeaderView ¤òÅý¹ç¡£
4173
4174 2000-04-09
4175
4176         * version 0.3.0
4177
4178 2000-04-08
4179
4180         * src/addressbook.c: ¥Õ¥©¥ë¥À/¥°¥ë¡¼¥×¤¬Äɲ䢤뤤¤ÏÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë
4181           ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4182         * src/xml.c: xml_compare_tag(): ¸½ºß¤Î¥¿¥°¤¬¶õ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë
4183           ¥»¥°¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4184         * src/mainwindow.c: MainWindow ¤Î¾õÂÖ¤òÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4185
4186 2000-04-08
4187
4188         * version 0.3.0pre1
4189
4190         * src/addressbook.c: ¥¢¥É¥ì¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸¤ò´°Á´¤Ë¼ÂÁõ¡£
4191           ·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü¤¬
4192           ¸í¤Ã¤Æ³Îǧ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4193
4194 2000-04-07
4195
4196         * src/addressbook.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼¤òÄɲᣳ¬ÁØ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
4197         * src/prefs_account.c: pop ¥µ¡¼¥Ð¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4198         * src/inc.c: inc_account_mail(): ¼õ¿®¥µ¡¼¥Ð¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢
4199           ²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4200
4201 2000-04-05
4202
4203         * version 0.2.9
4204
4205         * src/addressbook.c: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Îµ¡Ç½¤ò¤Û¤Ü¼ÂÁõ¡£
4206
4207 2000-04-04
4208
4209         * src/compose.c: `¥Õ¥¡¥¤¥ë->¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ' ¤¬2²ó°Ê¾åÁªÂò¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë
4210           ¥»¥°¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4211
4212 2000-04-03
4213
4214         * version 0.2.9pre4
4215
4216         * src/addressbook.[ch]: ¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºîÀ®¤ò¼ÂÁõ¡¢¤½¤·¤Æ
4217           ¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü¤ò¼ÂÁõ¡£»ØÄꤵ¤ì¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºÆµ¢Åª¤Ë
4218           ºï½ü¤¹¤ë addressbook_delete_object() ¤òÁ´¤Æ¼ÂÁõ¡£
4219
4220 2000-04-02
4221
4222         * src/addressbook.c: ¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÅÐÏ¿¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î
4223           ¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤Ø¤ÎÊ£¿ô²ó¤ÎÄɲäò¼ÂÁõ¡£
4224         * src/menu.[ch]: Á´¤Æ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹àÌܤò¥¤¥ó¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë´Ø¿ô
4225           menu_set_insensitive_all() ¤òÄɲá£
4226         * src/folderview.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
4227
4228 2000-04-01
4229
4230         * src/account.c
4231           src/prefs_common.c: CList ¤Î¹Ô¿ô¤òÆÀ¤ë¤È¤­¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4232
4233 2000-03-30
4234
4235         * version 0.2.9pre3
4236
4237         * src/folderview.c: ºÇ½é¤ÎÁàºî¤Ç¥Ä¥ê¡¼¤¬³«ÊĤµ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¤ò
4238           °ú¤­µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4239
4240 2000-03-29
4241
4242         * src/addressbook.c: addressbook_list_selected(): Ê£¿ô¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò
4243           °·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4244         * src/compose.c: Bcc: ¤¬ÀÚ¤êÂؤ¨¤é¤ì¤¿¤È¤­¡¢Âбþ¤¹¤ë¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤â
4245           ¤½¤ì¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4246         * src/mainwindow.c:
4247           main_window_create(): ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¤Á¤é¤Ä¤­¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
4248           gtk_widget_set_uposition() ¤ò gtk_widget_show() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡£
4249           main_window_get_position(): Àµ¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î°ÌÃÖ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë
4250           gdk_window_get_position() ¤ò gdk_window_get_root_origin() ¤Ç
4251           ÃÖ¤­´¹¤¨¤¿(¤³¤ì¤é¤Î½¤Àµ¤Ë´Ø¤·¤Æ shigeri ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ)¡£
4252
4253 2000-03-27
4254
4255         * src/filesel.c: ºÇ½é¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë»þ¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÁªÂò¤¹¤ë
4256           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4257
4258 2000-03-26
4259
4260         * src/utils.c: conv_mb_alnum(): ¥­¥ã¥é¥¯¥¿ÊÑ´¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
4261           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4262         * src/foldersel.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤¬
4263           ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4264
4265 2000-03-26
4266
4267         * version 0.2.9pre2
4268
4269         * src/addressbook.c: addressbook_export_to_file() ¤È´ØÏ¢¤¹¤ë´Ø¿ô¤ò
4270           ¼ÂÁõ¡£
4271
4272 2000-03-25
4273
4274         * src/xml.[ch]
4275           src/addressbook.c: ¥¢¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥ÈÍѤÎÊÑ¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
4276         * src/prefs_common.[ch]: ¥á¥ó¥Ð `conv_mb_alnum' ¤òÄɲá£
4277         * src/utils.[ch]: ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤Î±Ñ¿ô»ú¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¤½¤ì¤ËÊÑ´¹
4278           ¤¹¤ë conv_mb_alnum() ¤òÄɲá£
4279         * src/messageview.c: messageview_show(): conv_mb_alnum ¥Õ¥é¥°¤¬Î©¤Ã¤Æ
4280           ¤¤¤ì¤Ð conv_mb_alnum() ¤òÄ̤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4281
4282 2000-03-25
4283
4284         * version 0.2.9pre1
4285
4286         * src/compose.c: Addressbook ¤¬ Compose ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤Æ¤½¤Î Compose
4287           ¤¬ÊĤ¸¤é¤ì¤ë¤È¤­¡¢Addressbook ¤ÎÂоݤò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4288         * src/addressbook.c: Compose ¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4289
4290 2000-03-24
4291
4292         * configure.in: AM_PATH_{GLIB, GTK}: Í׵ᤵ¤ì¤ë GTK+ ¤È GLIB ¤Î
4293           ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 1.2.6 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
4294         * src/xml.[ch]: XML ¥Ñ¡¼¥µ¤ò¤µ¤é¤Ë¼ÂÁõ¡£
4295         * src/addressbook.c: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î²òÀϤÈɽ¼¨¤ò¹Ô¤¦¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
4296
4297 2000-03-21
4298
4299         * src/folderview.c: folderview_scan_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô
4300           ¤¬0¤Ê¤é¡¢¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¤½¤·¤ÆÁí¿ô¤ò0¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4301
4302 2000-03-20
4303
4304         * src/xml.[ch]: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤¬»ÈÍѤ¹¤ë XML ¤ÎÁàºî¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
4305         * src/folderview.c: ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë̤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò
4306           ¤µ¤ì¤ë¤È¤­¤Ë¡¢¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4307
4308 2000-03-18
4309
4310         * src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¥«¡¼¥½¥ë¤¬
4311           ±Êµ×¤Ë»þ·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4312
4313 2000-03-18
4314
4315         * version 0.2.8
4316
4317 2000-03-17
4318
4319         * src/mainwindow.[ch]: ¥«¡¼¥½¥ë¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÀßÄê»þ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
4320           `¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨' ¤È `¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü' ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½¤Àµ¡£
4321         * src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥ª¡¼¥×¥ó»þ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤ÎÀÚÂؤ¬¤Ç¤­¤ë
4322           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4323         * src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥ª¡¼¥×¥ó»þ¤Ë¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤¬
4324           ¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò·èÄꤹ¤ë¥á¥ó¥Ð `enable_thread' ¤ò
4325           Äɲá£
4326
4327 2000-03-15
4328