sync with 0.9.4cvs4
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2003-07-31
2
3         * ¥Õ¥©¥ë¥À¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥³¡¼¥É¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
4         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
5         * src/folder.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
6         * src/imap.c
7           src/mh.c: ´Ø¿ôÆâ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡£
8         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡£
9         * src/summaryview.[ch]: SummaryView Æâ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡¦ÊÝ»ý
10           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
11
12 2003-07-30
13
14         * src/folder.[ch]
15           src/imap.[ch]
16           src/mh.[ch]
17           src/procmsg.c
18           src/summaryview.c: *_msgs_with_dest() ¤ò *_msgs() ¤Ë²þ̾¡£
19
20 2003-07-29
21
22         * src/imap.[ch]: ¥×¥í¥È¥³¥ë³ÈÄ¥¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë CAPABILITY ¤ò»ÈÍÑ¡£
23           imap_greeting(): ºÇ½é¤Î¥µ¡¼¥Ð¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò²òÀÏ¡£ PREAUTH ±þÅú
24           ¤Ë¤âÂбþ¡£
25           imap_add_msgs()
26           imap_cmd_append(): UIDPLUS ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð APPENDUID ±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
27
28 2003-07-28
29
30         * src/imap.c: imap_get_flag_str(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤ò½¤Àµ¡£
31
32 2003-07-25
33
34         * version 0.9.4
35
36 2003-07-25
37
38         * src/main.c: main(): µ¯Æ°»þ¤ËÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
39
40 2003-07-25
41
42         * src/imap.c:
43           imap_get_msg_list(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å̤»ÈÍѤΤȤ­¤Î¾éĹ¤Ê UID SEARCH ALL
44           ¤ò½üµî¡£
45           \Seen ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é MSG_NEW ¥Õ¥é¥°¤ò²ò½ü¡£
46           imap_get_uncached_messages(): first_uid ¤È last_uid ¤¬Î¾Êý¤È¤â 0
47           ¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¡£
48
49 2003-07-24
50
51         * src/imap.c: IMAP4 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¾õÂÖ¤ò¾ï¤ËÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼ÂÁõ¤ò²þÎÉ¡£
52           imap_get_msg_list(): UID SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
53           ¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
54           imap_delete_cached_message(): Ã±°ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
55           imap_get_uid(): ºï½ü¡£
56           imap_cmd_search(): ¿·µ¬¡£ UID SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¡¢ UID ¤ÎÇÛÎó
57           ¤òÊÖ¤¹¡£
58           imap_cmd_gen_recv(): Ê¸»úÎóŤò̵À©¸Â¤Ë¤·¤¿¡£
59           imap_get_uid_table(): UID ÇÛÎ󤫤é¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¡£
60
61 2003-07-24
62
63         * src/folder.[ch]
64           src/imap.[ch]
65           src/mh.[ch]
66           src/news.[ch]: Folder::close() ¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
67         * src/summaryview.c: summary_clear_list(): folder_item_close() ¤ò
68           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
69
70 2003-07-23
71
72         * ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤È¤­¥Õ¥é¥°¤ò
73           °ú¤­·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
74         * src/imap.[ch]
75           src/mh.[ch]
76           imap_add_msg()
77           imap_add_msgs()
78           mh_add_msg()
79           mh_add_msgs(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë¥Õ¥é¥°¤â»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
80         * src/folder.[ch]: ²¾ÁÛ´Ø¿ô¤Ë assertion ¤òÄɲá£
81         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_message_file_list(): MsgFileInfo
82           ¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
83           procmsg_message_file_list_free(): ¿·µ¬¡£
84
85 2003-07-23
86
87         * src/procmsg.h: °Ü¿¢À­¤Î¤¿¤á MsgPermFlags ¤È MsgTmpFlags ¤ò enum
88           ¤«¤é guint32 ¤ËÊѹ¹(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
89         * src/imap.c: imap_add_msgs(): ¾éĹ¤Ê unlink() ¤òºï½ü¡£
90
91 2003-07-22
92
93         * src/session.[ch]:
94           session_read_msg_cb()
95           session_read_data_cb(): ¥ê¥â¡¼¥È¥Û¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀܳ¤òÀÚÃǤµ¤ì¤¿¾ì¹ç
96           ¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
97           SessionState ¤Ë SESSION_EOF ¤òÄɲá£
98           session_is_connected(): ¿·µ¬¡£
99         * src/inc.[ch]: inc_put_error()
100           src/send_message.c: send_put_error(): ¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¶¦¤Ë½ÐÎÏ¡£
101
102 2003-07-18
103
104         * IMAP4 ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëºÇŬ²½¡£
105         * src/folder.[ch]: Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë¥á¥½¥Ã¥É
106           add_msgs() ¤òÄɲá£
107           FolderItem Áàºî¤Î¾éĹ¤Ê scan() ¤òºï½ü¡£
108         * src/imap.[ch]: Folder::add_msgs() ¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Â¾¤Î Folder
109           ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤«¤é¤Î°ÜÆ°¡¦¥³¥Ô¡¼¤òºÇŬ²½¡£
110         * src/mh.[ch]: Folder::add_msgs() ¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
111           mh_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¡£
112         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_message_file_list(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
113           ¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
114         * src/summaryview.c: ºï½ü¡¦°ÜÆ°¡¦¥³¥Ô¡¼Áàºî¤Ç MSG_MARKED ¥Õ¥é¥°¤ò
115           ºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
116           summary_display_msg_full(): ¾éĹ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼èÆÀ¤òºï½ü¡£
117
118 2003-07-17
119
120         * ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Æ IMAP4 ¤Î
121           °ÜÆ°/¥³¥Ô¡¼/ºï½ü/¥Þ¡¼¥¯Áàºî¤òºÇŬ²½(claws ¤Î¼ÂÁõ¤òÀ°Íý¤·¤ÆŬÍÑ)¡£
122         * src/imap.[ch]:
123           imap_set_message_flags()
124           imap_cmd_envelope()
125           imap_cmd_copy()
126           imap_cmd_store(): UID ÈÖ¹æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥Èʸ»úÎó¤ò
127           ¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
128           imap_do_copy_msgs_with_dest(): ¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÇŬ²½¡£
129           imap_cmd_fetch(): BODY ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë BODY.PEEK ¤ò»ÈÍÑ¡£
130           imap_remove_all_msg()
131           imap_set_message_flags(): FLAGS ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FLAGS.SILENT ¤ò»ÈÍÑ¡£
132         * src/compose.c
133           src/summaryview.c: ³Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ëè¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯
134           imap_msg_list_{set,unset}_perm_flags() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
135
136 2003-07-15
137
138         * src/inc.c
139           src/prefs_account.[ch]
140           src/send_message.c
141           src/session.[ch]: Èó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥° SSL ¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
142           Äɲá£
143
144 2003-07-15
145
146         * src/compose.c: compose_attach_append(): message/rfc822 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
147           ÅºÉÕ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î·ï̾¤òɽ¼¨¡£
148
149 2003-07-14
150
151         * src/session.[ch]:
152           session_recv_msg()
153           session_recv_data()
154           session_read_msg_cb()
155           session_read_data_cb(): sock_peek() ¤òºï½ü¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¶õ´Ö¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
156           ¤ò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤ÆºÇŬ²½(º£²ó¤ÏÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ)¡£
157
158 2003-07-11
159
160         * src/session.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸å¤Î¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢
161           Á°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
162
163 2003-07-11
164
165         * src/session.c
166           session_recv_msg()
167           session_read_msg_cb(): sock_peek() ¤òºï½ü¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¶õ´Ö¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
168           ¤ò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤ÆºÇŬ²½¡£
169
170 2003-07-11
171
172         * src/imap.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
173           SockInfo ¤ò°ú¿ô¤Ë¤â¤ÄÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤ò IMAPSession ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
174           imap_cmd_count ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹ÊÑ¿ô: IMAPSession::cmd_count ¤Ë¤·¤¿¡£
175           imap_open(): TCP (¤Þ¤¿¤Ï SSL)¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤ò³ÎΩ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
176           imap_session_new(): ¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Èǧ¾Ú¤ò¤³¤³¤Ç½èÍý¡£
177
178 2003-07-10
179
180         * src/imap.[ch]: CRAM-MD5 Ç§¾Ú¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
181         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë IMAP4 Ç§¾ÚÊý¼°¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó
182           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲä·¡¢Â¾¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
183
184 2003-07-10
185
186         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥©¥ë¥À
187           ¤ò2½Å¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
188         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤òÊÖ¤¹
189           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
190
191 2003-07-09
192
193         * src/mainwindow.c:
194           main_window_set_toolbar_sensitive()
195           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¡¼¥ë¼õ¿®Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëÁàºî¤Î
196           ¥í¥Ã¥¯¤ò½üµî¡£
197
198 2003-07-09
199
200         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
201           MsgInfo ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
202         * src/imap.[ch]: imap_remove_msg(): imap_remove_msgs() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
203           ºÆ¼ÂÁõ¡£
204         * src/mh.[ch]: mh_do_move(): mh_do_move_msgs_with_dest() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
205           ºÆ¼ÂÁõ¡£
206           mh_copy_msg(): mh_copy_msgs_with_dest() ¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÆ¼ÂÁõ¡£
207         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
208           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
209
210 2003-07-08
211
212         * src/rfc2015.c: rfc2015_is_encrypted(): ·Ù¹ð¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
213           MimeInfo::mime_type ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
214         * src/logwindow.c: log_window_append(): ¹Ô¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¾å¤Ë
215           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
216
217 2003-07-07
218
219         * src/compose.c: PGP/MIME ½ð̾¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ï text/plain ¥Ñ¡¼¥È¤Ë
220           'Content-Disposition: inline' ¤òÉղá£
221
222 2003-07-04
223
224         * version 0.9.3
225
226 2003-07-04
227
228         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ò 40msec ¤«¤é 50msec ¤ËÊѹ¹¡£
229         * src/session.c: session_read_msg_cb(): sock_read() ¤¬¥¨¥é¡¼¤Ç
230           ÊÖ¤ë¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
231         * src/socket.[ch]: sock_check(): Î㳰Ū¤Ê SSL ¤Î¾õÂÖ¤ËÂбþ¡£
232           sock_has_pending_data(): ºï½ü¡£
233           ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
234         * src/send_message.c: send_recv_message(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼
235           ¤Ëɽ¼¨¡£
236
237 2003-07-03
238
239         * src/inc.[ch]: ¼õ¿®Ãæ¤Ë CList ¤Î¼õ¿®ºÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¡£
240         * src/session.c: session_read_data_cb(): g_malloc() ¤È memcpy() ¤ò
241           ¼è¤ê½ü¤¤¤ÆºÇŬ²½¡£
242
243 2003-07-02
244
245         * src/socket.[ch]: sock_add_watch(): ¿·µ¬¡£ SSL ¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î watch
246           ´Ø¿ô¤Ç´Æ»ë¤¹¤ë(SSL ¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï g_io_add_watch() ¤ò»ÈÍÑ)¡£
247         * src/session.[ch]: °ÊÁ°¤ÎÂнè¤òºï½ü¤·¡¢ g_io_add_watch() ¤ò
248           sock_add_watch() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
249
250 2003-07-01
251
252         * src/socket.[ch]: ¥½¥±¥Ã¥È¤Ë̤½èÍý¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç TRUE ¤ò
253           ÊÖ¤¹ sock_has_pending_data() ¤òÄɲá£
254         * src/session.c: session_recv_msg(), session_recv_data(): ¥½¥±¥Ã¥È¤Ë
255           Ì¤½èÍý¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¡¢¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¹¤°¤Ë
256           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(SSL ¤Ç¤Î ESMTP EHLO »þ¤Ë¸Ç¤Þ¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
257
258 2003-06-30
259
260         * src/socket.c: SSL ´Ø¿ô¤ÇÌá¤êÃͤò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
261
262 2003-06-30
263
264         * src/mimeview.c: mimeview_init(): GTK+ ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤è¤ë®ÅÙÄã²¼¤òËɤ°
265           ¤¿¤á¤Ë TextView ¤ò½é´ü²½(Yuri Arapov ¤µ¤ó thanks)¡£
266
267 2003-06-27
268
269         * src/session.c: session_read_data_cb(): ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤ÖÁ°¤Ë
270           Session::read_data_buf ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
271
272 2003-06-26
273
274         * src/socket.c: ¥½¥±¥Ã¥ÈÀܳ¤ò¥×¥í¥È¥³¥ëÆÈΩ¤Ë¤·¤¿¡£
275         * src/session.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ g_print() ¤òºï½ü¡£
276         * src/inc.c: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î½ÐÎϤξéĹÅÙ¤ò¸º¤é¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦
277           ¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¤òɽ¼¨¡£
278
279 2003-06-26
280
281         * src/session.c: #include <errno.h> ¤¬Â­¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
282
283 2003-06-25
284
285         * src/session.[ch]: À­Ç½¤È¥³¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
286           Session ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥° I/O ¤ÇºÆ¼ÂÁõ¡£
287         * src/socket.[ch]: sock_connect_async() ¤È sock_connect_async_cancel()
288           ¤òÄɲä·¡¢ÈóƱ´üÀܳ¤ò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
289           sock_peek(): ¼ÂÁõ¤òÊѹ¹¡£
290         * src/pop.c: UIDL/LIST/RETR ¤Î±þÅú¤Î¼õ¿®¤òºÇŬ²½¡£
291
292 2003-06-18
293
294         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¥Î¡¼¥É¤¬ÁÄÀè(parent /
295           great parent)¤Î¾ì¹ç(¼ç¤Ë½Û´Ä»²¾È¤Î¾ì¹ç¤Ëµ¯¤³¤ë) (¥á¥Ã¥»¡¼¥¸·²¤Î
296           ¥µ¥ó¥×¥ë¤òȯ¸«¤·¤¿ Phillipe Gramoulle ¤µ¤ó¤È¥Ñ¥Ã¥Á¤òÄ󶡤·¤¿
297           Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
298
299 2003-06-16
300
301         * src/pop.c: pop3_get_uidl_table(): UIDL ¥ê¥¹¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç
302           ¤Ç¤â¶õ¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(½é²ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ
303           ½ÐÍè¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
304
305 2003-06-10
306
307         * src/main.c: »ØÄꤷ¤¿³Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
308           '--status-full' ¤òÄɲᣥª¥×¥·¥ç¥ó '--status' ¤â³¤¯°ú¿ô¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À
309           ¤ò»ØÄê²Äǽ(Yuri Arapov ¤µ¤ó thanks)¡£
310         * src/folder.[ch]: folder_get_status(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÇÛÎó¤ò°ú¿ô
311           ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¡£
312           folder_count_total_msgs(): ºï½ü¡£
313
314 2003-06-06
315
316         * version 0.9.2
317
318 2003-06-06
319
320         * src/filesel.c
321           src/foldersel.c
322           src/inputdialog.c: ¥Ü¥¿¥ó¤¬¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
323           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë gtk_main() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_main_iteration() ¤ò»ÈÍÑ¡£
324
325 2003-06-02
326
327         * src/addr_compl.c: invalidate_address_completion(): g_completion_list
328           ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯(À¾»³ Ï¹­¤µ¤ó thanks)¡£
329
330 2003-06-02
331
332         * src/pop.c: pop3_session_recv_data_finished(): ¥µ¡¼¥Ð¤ËÊݸ¤µ¤ì¤ë
333           ¤Ù¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Tristan Wallis ¤µ¤ó thanks)¡£
334
335 2003-05-27
336
337         * version 0.9.1
338
339 2003-05-26
340
341         * src/socket.[ch]:
342           sock_set_io_timeout(): ¿·µ¬¡£¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Î´Ö³Ö¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£
343           sock_gdk_input_add(): ´û¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áºï½ü¡£
344         * src/prefs_common.[ch]: ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ÎÃͤò»ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
345
346 2003-05-26
347
348         * src/action.c: create_io_dialog() ¤Ç¥æ¡¼¥¶Ê¸»úÎó¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
349           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Markus Amersdorfer ¤µ¤ó thanks)¡£
350           ChildInfo::type ¤òºï½ü¤·¡¢ Children::action_type ¤òÄɲá£
351
352 2003-05-23
353
354         * src/inc.c: inc_start(): ¼õ¿®Á°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¿Ö¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
355           Í¾Ê¬¤Ê¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
356           inc_account_mail()
357           inc_all_account_mail()
358           inc_progress_dialog_set_list(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ê¥¹¥È¤Îɽ¼¨¤ò¿·¤·¤¤
359           ´Ø¿ô¤ËʬΥ¡£
360           inc_progress_dialog_set_label()
361           inc_recv_data_finished()
362           inc_recv_message(): RETR ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀµ¤·¤¯¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
363
364 2003-05-22
365
366         * src/imap.c:
367           imap_modified_utf7_to_locale()
368           imap_locale_to_modified_utf7(): iconv() ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
369           ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
370
371 2003-05-21
372
373         * src/procmime.c: procmime_scan_multipart_message(): message/rfc822
374           ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
375
376 2003-05-21
377
378         * src/pop.c: pop3_ok(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥¨¥é¡¼¤ò¸¡½Ð¡£
379
380 2003-05-20
381
382         * src/imap.c: imap_locale_to_modified_utf7(): locale Ê¸»úÎ󤬠'+'
383           ¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
384           imap_modified_utf7_to_locale()
385           imap_locale_to_modified_utf7(): ¤¿¤È¤¨ iconv() ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ
386           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¤È¤â '&' ¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×/¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤¹¤ë
387           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
388
389 2003-05-20
390
391         * src/compose.c:
392           compose_insert_sig()
393           compose_get_signature_str(): ½ð̾ʸ»úÎó¤Ë¶èÀÚ¤ê¤â´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
394           ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¶èÀÚ¤ê¤òÁÞÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
395           sig_path ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­°ÅÌۤΥǥե©¥ë¥È¤Î½ð̾¥Ñ¥¹(~/.signature)
396           ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
397
398 2003-05-20
399
400         * src/codeconv.c
401           src/gtkshruler.c
402           src/news.c
403           src/procmsg.c
404           src/quote_fmt_parse.y
405           src/smtp.c: gcc-3.3 ¤¬½ÐÎϤ¹¤ë·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¡£
406           src/stringtable.c: string_entry_free() ¤ò»ÈÍÑ¡£
407
408 2003-05-19
409
410         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤
411           ¾ì¹ç¤Ë¾ï¤Ë½ð̾¶èÀÚ¤ê¤òÄɲ䷤Ƥ¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
412           compose_get_signature_str(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬³«¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
413           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
414
415 2003-05-16
416
417         * version 0.9.0
418
419 2003-05-16
420
421         * src/session.c: session_recv_msg(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
422
423 2003-05-15
424
425         * src/imap.c:
426           imap_parse_atom()
427           imap_get_header()
428           imap_cmd_fetch(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬ÊÖ¤¹¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯(BugTraq ¤Ç
429           È¯¸«¤µ¤ì¤¿ÀȼåÀ­¤ò½¤Àµ)¡£
430
431 2003-05-14
432
433         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
434           src/addressbook.c: addressbook_format_address()
435           src/compose.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): Ì¾Á°¤¬ atext (RFC 2822, 3.2.4.
436           Atom) ¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¸»ú¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï°úÍÑÉä¤Ç³ç¤ë¤è¤¦¤Ë
437           ¤·¤¿¡£
438         * src/main.c: main(): Solaris ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥é¡¼¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
439           colormap ¤È visual ¤ò¥»¥Ã¥È(Markus Schwarzenberg ¤µ¤ó thanks)¡£
440
441 2003-05-12
442
443         * version 0.9.0pre1
444
445 2003-05-12
446
447         * src/prefs_account.c: POP before SMTP ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò°ì»þŪ¤Ëºï½ü¡£
448
449 2003-05-09
450
451         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥µ¥Þ¥ê¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­
452           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¤ÎÀâÌÀ¤òÊѹ¹¡£
453         * src/summaryview.c: summary_show(): always_show_msg ¤¬ TRUE ¤Î¾ì¹ç
454           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
455
456 2003-05-09
457
458         * src/logwindow.[ch]: ¥á¥â¥ê¾ÃÈñÎ̤òºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
459           ºÇÂç¹Ô¿ô¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
460
461 2003-05-07
462
463         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾ʸ»úÎó¤ËÉÔÀµ¤Ê¥·¡¼¥±¥ó¥¹
464           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
465         * src/utils.[ch]: Àµ³Î¤µ¤Î¤¿¤á get_wcs_len() ¤ò get_mbs_len() ¤ËÊѹ¹¡£
466
467 2003-05-07
468
469         * MIME ¹½Â¤¤ÎÂ礭¤Ê¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
470         * src/procmime.c: procmime_scan_message(): gpgme ¤¬Í­¸ú¤Î¤È¤­¤Ï
471           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÉü¹æ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ content-type ¤¬ multipart/*
472           ¤Þ¤¿¤Ï message/rfc822 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¡£
473           procmime_scan_multipart_message(): message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁöºº
474           ¤ò½¤Àµ¡£
475         * src/action.c: parse_append_msgpart()
476           src/messageview.c: messageview_show()
477           src/mimeview.c: mimeview_show_message(): procmsg_open_message() ¤È
478           procmime_scan_mime_header() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë procmime_scan_message()
479           ¤ò»ÈÍÑ¡£
480           mimeview_set_multipart_tree(): ¿·¤·¤¤ MIME ¹½Â¤¤ËÂбþ¡£
481         * src/textview.c: textview_show_part(): ÉÔÍפʥÁ¥§¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
482         * src/procmsg.c: procmsg_open_message_decrypted(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
483           ¾ì¹ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò½¤Àµ¡£
484
485 2003-05-06
486
487         * src/ssl.c: ssl_init_socket_with_method(): log_warning() ¤ò
488           g_warning() ¤Ç¡¢ log_print() ¤ò debug_print() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
489         * src/pop.[ch]: ¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É PS_NOTSUPPORTED ¤òÄɲä·¡¢ UIDL ¤¬
490           ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð LAST ¤ÇºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
491
492 2003-05-01
493
494         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): dest_charset_str ¤¬ NULL
495           ¤Î¤È¤­¡¢¸½ºß¤Î locale ¤¬ EUC-JP ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß EUC-JP ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
496           ¤·¤¿¡£
497
498 2003-05-01
499
500         * src/action.c: execute_actions(): ¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Ì¤ÁªÂò¤Î
501           ¾ì¹ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ(Paul ¤µ¤ó¤È Melvin ¤µ¤ó thanks)¡£
502         * src/action.c
503           src/prefs_actions.c: Ãøºî¸¢É½¼¨¤Ë Claws ¥Á¡¼¥à¤Îɽ¼¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç
504           Äɲá£
505
506 2003-04-28
507
508         * src/session.c:
509           session_send_msg()
510           session_send_data(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤È¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
511         * src/send_message.c:
512           send_message_smtp(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹´ÉÍý¤ò½¤Àµ¡£
513
514 2003-04-25
515
516         * src/smtp.[ch]: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é±þÅúʸ»úÎó¤ò SMTPSession::error_msg
517           ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
518         * src/send_message.c: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
519         * src/main.c: send_queue()
520           src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¤³¤³¤Ç¤Ï¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨
521           ¤·¤Ê¤¤¡£
522
523 2003-04-25
524
525         * src/session.c: session_close(): state ¤¬ SESSION_DISCONNECTED ¤Ç
526           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß»Ò¥×¥í¥»¥¹¤ò kill ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
527         * src/send_message.c: send_cancel_button_cb()
528           src/inc.c: inc_cancel(): Session::state ¤ò SESSION_DISCONNECTED ¤Ë
529           ¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
530         * src/prefs.[ch]: prefs_write_*() ¤Î̾Á°¤òÊѹ¹¡£
531         * src/address.[ch]: ºï½ü¡£
532
533 2003-04-24
534
535         * src/compose.c: compose_template_apply(): °¸Àè¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
536
537 2003-04-23
538
539         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ print ¤òºï½ü¡£
540         * src/session.c: ³Æ g_print ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
541           session_child_input(): ÉÔÍפʠsession_close() ¤òºï½ü(FALSE ¤ò
542           ÊÖ¤·¤¿¸å·ë¶É close ¤µ¤ì¤ë)¡£
543         * src/send_message.c: send_message_smtp(): g_print ¤ò debug_print
544           ¤ËÊѹ¹¡£
545
546 2003-04-23
547
548         * src/procheader.c: procheader_procheader_date_parse(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó
549           ¤¬ÉÔÌÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Î¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë
550           ¤·¤¿¡£
551           Y2K Âбþ¥³¡¼¥É¤ò RFC 2822 ¤Ë½¾¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
552           procheader_scan_date_string(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó»ØÄ꤬¤Ê¤¤ÆüÉÕʸ»úÎó
553           ¤Ø¤ÎÂн衣
554         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤¬ÉÔÌÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï
555           -1 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
556
557 2003-04-22
558
559         * src/action.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£ ¤Þ¤¿ MIME ¥â¡¼¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥°
560           ¤È¡¢¥¨¥é¡¼»þ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
561           action_update_msgview_menu(): ¿·µ¬¡£
562         * src/messageview.[ch]: "Tools/Actions" ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣥ¦¥£¥ó¥É¥¦
563           ¥ê¥¹¥È¤òÊÝ»ý¡£
564           messageview_get_selected_mime_part(): MessageView ¤¬ MIME ¥â¡¼¥É
565           ¤Î¤È¤­¡¢ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È¤Î MimeInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
566         * src/mimeview.[ch]: mimeview_get_selected_part(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È
567           ¤Î MimeInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
568         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selected_msg_list(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿
569           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î MsgInfo ¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
570
571 2003-04-21
572
573         * src/prefs_filter.[ch]: ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ò¥»¥Ã¥ÈºÑ¥­¡¼¥ï¡¼¥É
574           ¤È¤·¤Æ´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¡£
575         * src/utils.[ch]: Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤¥Ï¥Ã¥·¥åÍѤˠstr_case_equal()
576           ¤È str_case_hash() ¤òÄɲá£
577
578 2003-04-18
579
580         * src/procmsg.c: procmsg_get_filter_keyword(): ¼«Æ°¸¡½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À
581           ¤Ë X-Sequence ¤òÄɲá£
582         * src/action.[ch]
583           src/prefs_actions.c
584           src/compose.c
585           src/mainwindow.c: ´Ø¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
586           get_user_string(): Æȼ«¤Î¼ÂÁõ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog() ¤ò»ÈÍÑ¡£
587
588 2003-04-17
589
590         * src/codeconv.[ch]: conv_encode_header(): addr_field ¤¬ TRUE ¤Î
591           ¾ì¹ç¤Ï¥¨¥ó¥³¡¼¥Éʸ»úÎó¤Ë '(' ¤È ')' ¤ò´Þ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
592         * src/compose.c: compose_convert_header(): ¥Õ¥é¥° 'addr_field' ¤ò
593           Äɲá£
594
595 2003-04-16
596
597         * src/prefs_actions.[ch]: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò action.[ch] ¤Ë
598           Ê¬Î¥¡£
599
600 2003-04-16
601
602         * src/prefs_actions.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
603
604 2003-04-16
605
606         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): EILSEQ ¤Î½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
607
608 2003-04-16
609
610         * src/inc.c:
611           inc_recv_data_progressive()
612           inc_recv_data_finished()
613           inc_recv_message()
614           send_recv_message()
615           send_send_data_progressive()
616           send_send_data_finished(): assertion ¤òÄɲá£
617
618 2003-04-16
619
620         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò
621           ½¤Àµ¡£
622
623 2003-04-16
624
625         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): °ìÉô¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÊÑ´¹
626           (UTF-7 Åù)¤òº®Í𤵤»¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥½¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥Ì¥ëʸ»ú¤ò´Þ¤á¤Ê¤¤
627           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
628
629 2003-04-15
630
631         * src/procmsg.c: procmsg_get_filter_keyword(): ¥Ø¥Ã¥À¤Î²þ¹Ô¤ò½üµî¤·¡¢
632           List-Id ¥Ø¥Ã¥À¤«¤é ID ¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
633         * src/utils.[ch]: extract_one_parenthesis_with_skip_quote(): ºï½ü¡£
634           extract_list_id_str(): List-Id ¥Ø¥Ã¥À¤«¤é ID Ê¸»úÎó¤òÃê½Ð¡£
635
636 2003-04-15
637
638         * src/prefs_actions.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°½¤Àµ
639           ¤Èµ¡Ç½Äɲá£
640
641 2003-04-14
642
643         * src/compose.c: compose_parse_header(): ºÆÊÔ½¸»þ¤ËÉÔÍפʲþ¹Ô¤¬´Þ¤Þ
644           ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
645         * src/imap.c
646           src/pop.c: 'occured' ¤È¤¤¤¦ typo ¤ò½¤Àµ¡£
647
648 2003-04-11
649
650         * src/compose.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊѹ¹»þ¤Î¼«Æ°½ð̾ÀÚ¤êÂؤ¨¤ò¼ÂÁõ¡£
651           compose_insert_sig(): ¸½ºß¤Î½ð̾¤òÃÖ´¹¤¹¤ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
652           compose_get_signature_str(): ¿·µ¬¡£½ð̾¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
653           compose_insert_command_output(): ºï½ü¡£
654           compose_select_account(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊѹ¹»þ¤Ë compose_insert_sig()
655           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
656           compose_destroy(): UndoMain ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
657           Compose::sig_str: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î½ð̾¤Îʸ»úÎó¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡£
658         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_stext_find(): ¿·µ¬¡£
659           gtk_stext_clear() ¤ò gtkut_stext_clear() ¤Ë²þ̾¡£
660         * src/utils.[ch]: get_wcs_len(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»úÎó¤Î¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿
661           Ä¹¤òÊÖ¤¹¡£
662           normalize_newlines(): CR+LF ¤È CR ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
663           get_command_output(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î½ÐÎϤòÊÖ¤¹¡£
664
665 2003-04-08
666
667         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_filter_keyword(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
668           ¥Õ¥£¥ë¥¿ÍÑ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤òÊÖ¤¹¡£
669         * src/summaryview.c: summary_filter_open():
670           procmsg_get_filter_keyword() ¤ò»ÈÍÑ¡£
671         * src/messageview.c: create_filter_cb(): ¼ÂÁõ¡£
672
673 2003-04-07
674
675         * src/inc.c:
676           inc_start()
677           inc_put_error(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
678         * src/pop.[ch]: Pop3Session::error_msg ¤òÄɲä·¡¢¥¨¥é¡¼»þ¤Ë
679           ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
680
681 2003-04-04
682
683         * src/messageview.[ch]: ÊÌ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É
684           ¶¯À©»ØÄê¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤«¤éʬΥ¡£
685           textview_show_message()
686           textview_show_part()
687           textview_add_part(): »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð MessageView::forced_charset
688           ¤ò»ÈÍÑ¡£
689
690 2003-04-03
691
692         * src/mainwindow.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾¯¤·½¤Àµ¡£
693         * src/menu.[ch]: item factory ¤Î rc Ê¸»úÎó¤ò°·¤¦´Ø¿ô¤òÄɲá£
694         * src/messageview.[ch]: ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲä·¡¢¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ë¥å¡¼
695           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò°ú¤­·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
696           msginfo (ɽ¼¨»þ¤ËÊ£À½¤µ¤ì¤ë)¤ò MessageView ¤ËÄɲá£
697         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked():
698           menu_factory_clear_rc() ¤ò»ÈÍÑ¡£
699
700 2003-03-28
701
702         * send_message.c: send_message_smtp():
703           SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊýË¡¤Î¶¯À©¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
704           Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é°ì»þ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
705         * smtp.c: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·Ù¹ð¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ·¡¢
706           SMTPSession::error_val ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
707         * smtp.h: ¥¨¥é¡¼Ãͤò enum ¤ËÊѹ¹¡£ SMTPSession::error_val ¤òÄɲá£
708         * src/mbox.c: proc_mbox(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
709
710 2003-03-28
711
712         * src/pop.h: ¥¨¥é¡¼Ãͤò enum ¤ËÊѹ¹¡£
713         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): inc_drop_message() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
714           PS_IOERR ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
715           pop3_ok(): ¸½ºß¤Î¾õÂ֤˴ð¤Å¤¤¤ÆŬÀڤʥ¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
716           ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·Ù¹ð¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
717
718 2003-03-27
719
720         * src/nntp.[ch]
721           src/news.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£ NNTPSockInfo ¤òºï½ü¤·¡¢ nntp.c
722           ¤Ç NNTPSession ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
723
724 2003-03-27
725
726         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): Session::state == SESSION_ERROR
727           ¤Î¾ì¹ç¤ÏŬÀڤʥ¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
728         * po/POTFILES.in: src/automaton.c, src/send.c ¤òºï½ü¡£
729           src/send_message.c ¤òÄɲá£
730
731 2003-03-26
732
733         * src/pop.[ch]
734           src/session.c: POP3 ¤Î¼õ¿®¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
735           session_recv_data_from_sock_unescape(): ½ªÃ¼µ­¹æ¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤ÇÆɤß
736           ¤³¤ß¡¢¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º¤âÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
737
738 2003-03-25
739
740         * src/automaton.[ch]: ºï½ü¡£
741         * src/session.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤò¤¤¤¯¤é¤«ºï½ü¡£
742         * src/smtp.c: smtp_session_recv_msg(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬ HELO ¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÂФ·¤Æ
743           EHLO ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î±þÅú¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Î¤¿¤á¤ÎÂн衣
744           EHLO ¤ò½ü¤¤¤ÆÁ´¤Æ¤ÎÊ£¿ô¹Ô±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥Þ¥ó¥É
745           ¤ËÂФ·¤Æµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á)¡£
746
747 2003-03-25
748
749         * src/session.[ch]
750           src/pop.c: ¥É¥Ã¥È¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô¤ò¤â¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®¤ò
751           ½¤Àµ¡£
752           session_recv_data(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
753           session_recv_data_from_sock_unescape(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹ÔËè¤Ë
754           ¼õ¿®¤·¡¢¥É¥Ã¥È¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤¹¤ë¡£
755           °ÊÁ°¤ÎÂнè¤òºï½ü¡£
756         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ò 40 msec ¤Ë¸º¾¯¡£
757
758 2003-03-25
759
760         * src/pop.[ch]: Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥µ¥¤¥º¤È¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¼õ¿®¤Ë
761           ¼ºÇÔ¤¹¤ëÌäÂê¤Ø¤ÎÂн衣
762
763 2003-03-24
764
765         * src/pop.c: pop3_retr_eom_recv(): ¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ð¤Ï»þ¡¹Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤
766           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥µ¥¤¥º¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¡¢Ìµ¸ú¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸½ªÃ¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
767           ¤·¤¿¡£
768         * src/news.c: news_session_new(): NNTPSession ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¼¥í
769           ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ SockInfo ¤ÎÆó½Å³«Êü¤òËɤ°¤¿¤á¡¢
770           Session::sock ¤ò nntp_sock->sock ¤Ç½é´ü²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
771         * src/imap.c: IMAPSession ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¼¥í¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
772           imap_cmd_append(): SockInfo ¤òÊĤ¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
773
774 2003-03-22
775
776         * src/pop.c: pop3_session_recv_msg(): STLS ¤ò½¤Àµ¡£
777
778 2003-03-22
779
780         * src/inc.[ch]
781           src/pop.[ch]: ¿· I/O ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤ÆºÆ¼ÂÁõ¡£
782         * src/session.[ch]: session_recv_msg(): ¿·µ¬¡£
783           session_send_data_to_sock()
784           session_recv_data_from_sock(): ¿ÊĽÄÌÃΤÎÉÑÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£
785
786 2003-03-22
787
788         * src/smtp.c: smtp_auth_recv(): CRAM-MD5 Ç§¾Ú¤ò½¤Àµ¡£
789
790 2003-03-20
791
792         * src/session.[ch]: session_start_tls(): ¿·µ¬¡£
793           session_recv_msg(): static ¤Ë¤·¤¿¡£
794
795 2003-03-20
796
797         * ÈóƱ´ü¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ I/O ¤ò¼ÂÁõ¡£
798         * src/session.[ch]: »Ò¥×¥í¥»¥¹¤òÄ̤·¤Æ¥µ¡¼¥Ð¤ÈÄÌ¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î
799           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡£
800         * src/smtp.[ch]
801           src/send_message.[ch]: ¿· I/O ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
802         * src/socket.[ch]: *_write() ¤ò *_write_all() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢
803           *_write() ¤òñ¤Ê¤ë write() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤¿¡£
804         * src/utils.c: get_outgoing_rfc2822_str(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò SMTP
805           ¤Þ¤¿¤Ï NNTP ¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¡£
806           file_read_stream_to_str(): ¿·µ¬¡£
807
808 2003-03-12
809
810         * src/textview.c: textview_button_pressed(): URI ¤Î¥ê¥ó¥¯¤ÎÈϰϤò
811           ÄûÀµ¡£
812         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÎÌäÂê¤Ø¤Î
813           Âнè¤Î¤¿¤á¡¢ UTF-8 ¤Î3¥Ð¥¤¥È°Ê¾å¤Çɽ¸½¤µ¤ì¤ëʸ»ú¤ò2ʸ»úÉý¡¢2
814           ¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò1ʸ»úÉý¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
815
816 2003-03-12
817
818         * src/utils.c: subject_compare_for_sort(): ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤òµö²Ä(¥µ¥Þ¥ê¤Î
819           ¥½¡¼¥È¤ò½¤Àµ)¡£
820
821 2003-03-11
822
823         * HTML ¥ê¥ó¥¯¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
824         * src/html.[ch]: HTMLAttr, HTMLTag: Â°À­ / ¥¿¥°¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¬¹½Â¤ÂΡ£
825           html_get_tag(): ¿·µ¬¡£¥¿¥°¤ò²òÀϤ·¤Æ HTMLTag ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òÊÖ¤¹¡£
826           html_parse_tag(): <a> ¥¿¥°¤È 'href' Â°À­¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
827         * src/textview.c: textview_write_link(): ¿·µ¬¡£¥ê¥ó¥¯Ê¸»úÎó¤òºîÀ®¡£
828
829 2003-03-10
830
831         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥× /
832           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
833           compose_write_to_file(): ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Á÷¿®¤·¤¿¤¤¤È¤­
834           ¤ËÀµ¤·¤¤ charset Í×ÁǤò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
835
836 2003-03-10
837
838         * src/headerview.c: headerview_show()
839           src/textview.c: textview_write_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È´Ä¶­¤Ç¤Î
840           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤Ëɽ¼¨Ê¸»úÎ󤫤éɽ¼¨ÉÔǽ¤Êʸ»ú¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
841           ¤·¤¿¡£
842         * src/codeconv.[ch]: conv_unreadable_locale(): ¿·µ¬¡£
843           conv_localetodisp() ¤«¤éʬΥ¡£
844
845 2003-03-10
846
847         * src/procmsg.c: procmsg_cmp_by_subject()
848           src/summaryview.c: summary_cmp_by_subject(): ·ï̾¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
849           Re: ¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
850         * src/utils.[ch]:
851           subject_compare_for_sort()
852           trim_subject_for_sort(): ¿·µ¬¡£
853
854 2003-03-07
855
856         * version 0.8.11
857
858 2003-03-07
859
860         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë -i ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
861
862 2003-03-06
863
864         * src/codeconv.[ch]: Â­¤ê¤Ê¤¤Ê¸»ú¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤È locale ¤òÄɲá£
865
866 2003-03-06
867
868         * src/procmsg.[ch]:
869           procmsg_get_mark_sum()
870           procmsg_open_mark_file()
871           procmsg_read_mark_file(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ñ¥¹¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FolderItem
872           ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
873
874 2003-03-05
875
876         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): Ä¹¤¤Èó ASCII Ê¸»úÎó¤ò
877           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤È¤­¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¶­³¦¤Ë¤¢¤ë¶õÇò¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
878           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
879           ¥Ï¡¼¥É¹ÔĹÀ©¸Â(998ʸ»ú)¤Ë¤«¤«¤ë¤Þ¤ÇŤ¤Ã±¸ìÃæ¤Ç¶¯À©Åª¤ËÀÞ¤êÊÖ
880           ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¶õÇò¤Î¤Ê¤¤Ä¹¤¤¥¢¥É¥ì¥¹¥ê¥¹¥È¤¬²õ¤ì¤ëÌäÂê¤Ø¤Î
881           Âнè)¡£
882
883 2003-03-03
884
885         * src/prefs_account.c: gpg ¤â ssl ¤â»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ
886           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
887
888 2003-03-03
889
890         * src/codeconv.c: UTF-8 locale Âбþ¤ò½¤Àµ¡£
891           conv_get_code_conv_func(): locale ¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ UTF-8 ¤Î
892           ¾ì¹ç¤Ï conv_noconv ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ ISO-8859-* ¤«¤é locale
893           ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤Î¾ì¹ç¤Ï conv_latintodisp ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
894           conv_convert(): conv_codeset_strdup() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë conv_iconv_strdup()
895           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
896           conv_codeset_strdup(): °ìÉô¤Î¥³¡¼¥É¤ò conv_iconv_strdup() ¤Ë°ÜÆ°¡£
897
898 2003-02-28
899
900         * src/prefs_account.[ch]: ½ð̾¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤Î½ÐÎϤò»ÈÍѤ¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
901           ¤òÄɲá£
902         * src/compose.c: compose_insert_sig(): »ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¤Î
903           ½ÐÎϤò»ÈÍÑ¡£
904           compose_insert_command_output(): ¿·µ¬¡£
905
906 2003-02-28
907
908         * src/main.c: main(): --status ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë sylpheed
909           ¤¬µ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥í¥Ã¥¯¥½¥±¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
910           lock_socket_remove(): ¿·µ¬¡£
911
912 2003-02-27
913
914         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¸½ºß¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬
915           US-ASCII (¤Þ¤¿¤Ï POSIX) ¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
916
917 2003-02-21
918
919         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): Ìµ¸ú¤Êʸ»ú¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¤·¤Æ
920           ÊÑ´¹¤ò³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
921
922 2003-02-21
923
924         * src/summaryview.c: summary_selected(): ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£
925           ¥Ó¥Æ¥£¤ò¾ï¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
926
927 2003-02-20
928
929         * src/utils.c: tzoffset_sec(): GMT+12 ¤è¤êÂ礭¤¤¤Þ¤¿¤Ï GMT-12 ¤è¤ê
930           ¾®¤µ¤¤¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Ç¸í¤Ã¤¿ÆüÉÕ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
931
932 2003-02-18
933
934         * src/prefs_common.[ch]
935           src/sourcewindow.c: ¥½¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤òµ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
936         * src/md5.c: gcc 3.1 ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
937
938 2003-02-17
939
940         * src/about.c: about_create(): Ãøºî·ïɽ¼¨¤ò½¤Àµ¡£
941
942 2003-02-17
943
944         * src/colorlabel.c: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¶ë·Á¤Ë pixmap ¤ò»È¤ï¤º¡¢¶ë·Á¤ò
945           ÉÁ²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î²èÌ̤Υ«¥é¡¼¥Þ¥Ã¥×¤Ë½¾¤¦¤è¤¦
946           ¤Ë¤·¤¿(Ĺ´ü¤ËÅϤë Solaris ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ - Alfons
947           Hoogervorst ¤µ¤ó thanks)¡£
948
949 2003-02-17
950
951         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): ·î¤Îʸ»úÎó¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
952           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
953         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_close(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥¹¥È¤¬
954           ¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
955
956 2003-02-14
957
958         * src/quote_fmt_parse.y: gettext ËÝÌõ²Äǽ¤Êʸ»úÎó¤òºï½ü¡£
959         * src/unmime.c: unmime_header(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï²õ¤ì¤¿
960           Ê¸»ú¤òºï½ü¡£
961         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): 75 Ê¸»ú°Ê¾å¤ÎŤ¤Ã±¸ì¤¬
962           ÆþÎϤµ¤ì¤ë¤È¥Ø¥Ã¥À¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
963
964 2003-02-13
965
966         * src/codeconv.c: isprintableeuckanji(): 1¥Ð¥¤¥ÈÌܤǠ0xf4 ¤òĶ¤¨¤ë
967           Ãͤòµö²Ä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(glibc ¤Î abort() ÌäÂê¤ò½¤Àµ)¡£
968         * src/html.c: html_read_line(): ¸½ºß¤Î locale ¤Çɽ¼¨ÉÔǽ¤Êʸ»ú¤ò
969           ºï½ü¡£
970
971 2003-02-11
972
973         * src/utils.[ch]:
974           trim_subject_for_compare(): trim_subject() ¤ò²þ̾¡£
975           trim_subject(): ¿·µ¬¡£·ï̾¤ÎÀèƬ¤Î[...]¤Þ¤¿¤Ï(...)¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
976         * src/prefs_folder_item.c
977           src/folder.[ch]:
978           ¥µ¥Þ¥ê/ÊÖ¿®»þ¤Î·ï̾¤ò¾Êά¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
979         * src/summaryview.c: summary_set_header(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê
980           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ï̾¤òû½Ì¡£
981         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê
982           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ï̾¤òû½Ì¡£
983
984 2003-02-09
985
986         * src/codeconv.c:
987           LBREAK_IF_REQUIRED(): ºÇ½é¤Îñ¸ì¤ÎÁ°¤Ç²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(X-Face
988           ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)¡£
989           conv_encode_header(): 1ñ¸ì97ʸ»ú¤Þ¤Çµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
990
991 2003-02-07
992
993         * src/filter.c: filter_match_condition(): 2ÈÖÌܤξò·ï¤¬Àµµ¬É½¸½¤ò
994           Ìµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
995         * src/news.h: NewsGroupInfo: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤Ë guint ¤ò»ÈÍÑ
996           (¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò½¤Àµ) (Thorsten Maerz
997           ¤µ¤ó thanks)¡£
998
999 2003-02-06
1000
1001         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¼ºÇÔ»þ¤Ë segfault
1002           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1003           conv_get_charset_str()
1004           conv_get_charset_from_str(): ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÇŬ²½¡£
1005
1006 2003-02-06
1007
1008         * src/quote_fmt_parse.y:
1009           SHOW_MESSAGE_NO_SIGNATURE, SHOW_QUOTED_MESSAGE_NO_SIGNATURE:
1010           "\n-- \n" ¤Î¤ß¤ò½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1011
1012 2003-02-05
1013
1014         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_prev(): ¿·µ¬¡£
1015         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤â
1016           ¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1017
1018 2003-02-05
1019
1020         * src/codeconv.c:
1021           conv_unreadable_latin(): 0x7f ¤òɽ¼¨ÉÔ²Äʸ»ú¤Ë´Þ¤á¤¿¡£
1022           conv_localetodisp(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç 8bit Ê¸»ú¤òºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1023           conv_get_current_charset()
1024           conv_get_outgoing_charset(): locale Ì¾¤ÎËöÈø¤Ë "@euro" ¤¬Äɲ䵤ì
1025           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð ISO-8859-15 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1026         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­
1027           ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1028
1029 2003-02-04
1030
1031         * version 0.8.10
1032
1033 2003-02-04
1034
1035         * src/procmsg.h: WRITE_CACHE_DATA(): Â®ÅÙ¤ò¾¯¤·¸þ¾å(Colin Leroy
1036           ¤µ¤ó thanks)¡£
1037         * src/mh.c: mh_get_msginfo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲÃ(Thorsten Maerz
1038           ¤µ¤ó thanks)¡£
1039
1040 2003-02-03
1041
1042         * src/textview.c: textview_write_line(): conv ¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¤Ï
1043           ÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1044
1045 2003-02-03
1046
1047         * src/codeconv.[ch]:
1048           conv_guess_encoding() ¤ò conv_guess_ja_encoding() ¤ËÊѹ¹¡£
1049           conv_localetodisp(): ¿·µ¬¡£(²¾Äꤵ¤ì¤¿)¸½ºß¤Î locale Ê¸»úÎ󤫤é
1050           É½¼¨ÉԲĤÊʸ»ú¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1051           conv_codeset_strdup(): dest_code ¤¬ NULL ¤Ç¤«¤Ä¸½ºß¤Î locale
1052           ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ US-ASCII ¤Ê¤é¤Ð ISO-8859-1 ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1053           conv_get_code_conv_func(): ÊÑ´¹Àèʸ»ú¥³¡¼¥É¤Ë US-ASCII ¤¬»ØÄꤵ¤ì
1054           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð conv_ustodisp ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1055         * src/textview.c: textview_write_line(): ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï
1056           strncpy2() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë conv_localetodisp() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1057
1058 2003-01-31
1059
1060         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup()
1061           src/imap.c:
1062           imap_modified_utf7_to_locale()
1063           imap_locale_to_modified_utf7(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç·Ù¹ð¤ò½üµî
1064           ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ICONV_CONST ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍÑ¡£
1065         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): iconv() ¤Î½ÐÎϤò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å
1066           ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1067           ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤éÉÔ´°Á´¤Êʸ»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1068
1069 2003-01-30
1070
1071         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºßÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Î¡¼¥É¤¬
1072           ºï½ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÏŬÀڤʥΡ¼¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1073         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_is_selected(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿
1074           ¥Î¡¼¥É¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
1075
1076 2003-01-30
1077
1078         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ºï½ü¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÜÆ°»þ¤Ë
1079           ¤¿¤Þ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1080
1081 2003-01-29
1082
1083         * src/codeconv.c: conv_unreadable_eucjp(): EUC-JP ¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯
1084           ¤ò¤è¤ê¸·Ì©¤Ë¤·¤¿¡£
1085           isprintableeuckanji(): ¿·µ¬¡£ EUC-JP ¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò
1086           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1087
1088 2003-01-17
1089
1090         * version 0.8.9
1091
1092 2003-01-17
1093
1094         * INSTALL ¤ò¹¹¿·¡£
1095
1096 2003-01-17
1097
1098         * src/quoted-printable.c: qp_encode_line(): ¸µ¤Îʸ»úÎó¤Ë CRLF ¤¬
1099           ¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë²þ¹Ô¤¬½ÅÊ£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1100         * src/utils.[ch]
1101           canonicalize_str(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿Àµµ¬²½¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤ò
1102           ÊÖ¤¹¡£
1103           uncanonicalize_file(): ¿·µ¬¡£Àµµ¬²½¤ò²ò½ü¤¹¤ë(CRLF -> LF)¡£
1104           uncanonicalize_file_replace(): ¿·µ¬¡£
1105         * src/compose.c: ½èÍý¤ÎÁ°¤Ë¾ï¤ËËÜʸ¤òÀµµ¬²½¤·¡¢Ìá¤ëÁ°¤ËÀµµ¬²½¤ò
1106           ²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1107
1108 2003-01-17
1109
1110         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ¥í¥·¥¢¸ì
1111           charset ¤Î¾ì¹ç¤Ï ENC_8BIT ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1112         * src/compose.c: compose_write_to_file(): 8bit ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ð̾¤¹¤ë
1113           ¾ì¹ç¤Ï base64 ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1114
1115 2003-01-16
1116
1117         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Content-Transfer-Encoding
1118           ¤ÎÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
1119
1120 2003-01-16
1121
1122         * src/codeconv.c: ¥í¥·¥¢¸ì locale ¤Î¤¿¤á¤Î locale_table ¤Î½¤Àµ
1123           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1124         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ISO-8859-5,
1125           KOI8-*, Windows-1251 ¤ËÂФ·¤Æ ENC_BASE64 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1126         * src/compose.c: compose_attach_append(): message/rfc822 ¤ËÂФ·¤Æ
1127           Àµ¤·¤¤ Content-Transfer-Encoding ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1128           compose_write_to_file(): ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î Content-Transfer-Encoding
1129           ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1130         * src/prefs_common.[ch]: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î Content-Transfer-Encoding
1131           ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1132
1133 2003-01-15
1134
1135         * src/quoted-printable.[ch]: qp_encode_line(): ¹Ô¤¬²þ¹Ô¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤
1136           ¾ì¹ç¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1137
1138 2003-01-15
1139
1140         * quoted-printable Éä¹æ²½¤ò¼ÂÁõ¡£
1141         * src/quoted-printable.[ch]: qp_encode_line(): ¿·µ¬¡£
1142         * src/compose.c:
1143           compose_write_to_file()
1144           compose_write_attach(): quoted-printable Éä¹æ²½¤ò¼ÂÁõ¡£
1145           compose_attach_property_create(): quoted-printable ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò
1146           Í­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1147         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ISO-8859-*
1148           ¤È CP125* Ê¸»ú¥»¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï ENC_QUOTED_PRINTABLE ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
1149           ¤·¤¿¡£
1150         * src/Makefile.am: libiconv Âбþ¤Î¤¿¤á¤Ë sylpheed_LDADD ¤Ë
1151           $(LIBICONV) ¤òÄɲá£
1152
1153 2003-01-14
1154
1155         * src/folderview.c
1156           src/summaryview.c
1157           src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾
1158           ¤Î¾ÊάÊýË¡¤ò²þÎÉ¡£
1159
1160 2003-01-14
1161
1162         * configure.in: iconv ¸¡½Ð·ë²Ì¤òɽ¼¨¡£
1163
1164 2003-01-13
1165
1166         * src/codeconv.[ch]: libjconv ¤«¤é iconv() ¤Ø°Ü¹Ô¡£
1167           conv_iconv_strdup(): ¿·µ¬¡£
1168         * src/about.c
1169           src/imap.c
1170           src/mainwindow.c
1171           src/prefs_common.c: HAVE_LIBJCONV ¤ò HAVE_ICONV ¤ËÃÖ´¹¡£
1172
1173 2003-01-10
1174
1175         * src/compose.c
1176           src/folderview.c
1177           src/prefs_folder_item.c: ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ(property -> properties)¡£
1178         * src/prefs_filter.c: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1179           ¤·¤¿¡£
1180           prefs_filter_dialog_to_filter(): ¿·µ¬¡£
1181
1182 2003-01-09
1183
1184         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ²þ¹Ô¤Î¸å¤ËÀ¸¤Îʸ»úÎó¤ò½ÐÎÏ
1185           ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1186         * INSTALL ¤ò¹¹¿·¡£
1187
1188 2003-01-08
1189
1190         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ÈºÇŬ²½¡£
1191           conv_code_converter_new()
1192           conv_convert(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë conv_get_code_conv_func() ¤Ç
1193           ÆÀ¤é¤ì¤ë´Ø¿ô¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1194           conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1195           conv_get_code_conv_func(): ÊÑ´¹Àèʸ»ú¥³¡¼¥É¤Î°ú¿ô¤òÄɲä·¡¢°ìÈ̲½
1196           ¤·¤¿¡£
1197
1198 2003-01-06
1199
1200         * src/codeconv.c: LBREAK_IF_REQUIRED(): Ê¸»ú¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Î¤ß²þ¹Ô¤¹¤ë
1201           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1202         * src/compose.c: compose_convert_header(): ËöÈø¤Î¶õÇò¤òºï½ü¡£
1203         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): Ì¾Á°¤ÈÃͤζõÇò¤ò
1204           ºï½ü¡£
1205         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
1206           Ì¾Á°¤ÈÃͤζõÇò¤òºï½ü¡£
1207
1208 2002-12-25
1209
1210         * version 0.8.8
1211
1212 2002-12-25
1213
1214         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): Ìµ¸ú¤Êʸ»ú¤¬¸½¤ï¤ì¤ë¤È̵¸Â
1215           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1216
1217 2002-12-25
1218
1219         * src/procmsg.[ch]: procmsg_sort_msg_list(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
1220           ¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
1221         * src/summaryview.c: summary_show(): summary_sort() ¤òºï½ü
1222           (folder_item_get_msg_list() ÆâÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê
1223           ¥µ¥Þ¥êɽ¼¨¤Î®ÅÙ¤ò¸þ¾å¡£
1224           ¥Þ¥¯¥í¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥Þ¥ê¤Î¥½¡¼¥È´Ø¿ô¤òÀ°Íý¡£
1225         * src/mh.c
1226           src/imap.c
1227           src/news.c
1228           src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): FolderItem::sort_key
1229           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¢¤é¤«¤¸¤á¥½¡¼¥È¤·¤¿¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1230           FolderSortKey enum ¤Ë SORT_BY_TO ¤òÄɲá£
1231         * src/mainwindow.c: ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/°¸Àè½ç¡×¤òÄɲá£
1232
1233 2002-12-20
1234
1235         * version 0.8.7
1236
1237 2002-12-20
1238
1239         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ²þ¹Ô»þ¤Î;ʬ¤Ê¶õÇò¤Î½¤Àµ¡£
1240         * src/compose.c: compose_convert_header(): ²þ¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾ï¤Ë
1241           Ê¸»úÎó¤ò conv_encode_header() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1242
1243 2002-12-20
1244
1245         * src/textview.c: textview_make_clickable_parts(): ¸í¤Ã¤¿ email
1246           ¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
1247
1248 2002-12-19
1249
1250         * src/defs.h: DEFAULT_BROWSER_CMD ¤òÄɲá£
1251         * src/mimeview.c: mimeview_view_file()
1252           src/prefs_common.c: prefs_other_create()
1253           src/utils.c: open_uri(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î web ¥Ö¥é¥¦¥¶¤ò mozilla ¤Ë
1254           Êѹ¹¤·¡¢ 'netscape -remote' Ãæ¤Î 'remote' ¥³¥Þ¥ó¥É(Èó¸ø³«)¤ò
1255           'new-window' ¤ËÊѹ¹¡£
1256
1257 2002-12-19
1258
1259         * src/compose.c: compose_send_control_enter(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸/Á÷¿®
1260           ¤¬¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¥­¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë Ctrl-Enter ¤ò²¡¤¹¤È
1261           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ëÌäÂê¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1262
1263 2002-12-18
1264
1265         * src/mainwindow.c:
1266           set_charset_cb()
1267           sort_summary_cb()
1268           sort_summary_type_cb(): ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò¥Á¥§¥Ã¥¯²ò½ü¤·¤¿¤È¤­¤Î
1269           ÉÔÍפʽèÍý¤òËɤ°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1270
1271 2002-12-18
1272
1273         * src/main.c: X ¤Ê¤·¤Ç¥ê¥â¡¼¥ÈÁàºî¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë gtk_init()
1274           ¤ÎÁ°¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ruslan N.
1275           Balkin ¤µ¤ó thanks)¡£
1276         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ÀøºßŪ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼
1277           ¥Õ¥í¡¼¤ò½¤Àµ¡£
1278
1279 2002-12-18
1280
1281         * src/Makefile.am: $(target_alias) ¤ò $(target_triplet) ¤ËÊѹ¹
1282           (autotools ¤Î»ÅÍÍÊѹ¹¤ÎÌÏÍÍ)¡£
1283
1284 2002-12-18
1285
1286         * src/imap.c: ¥µ¡¼¥Ð¤¬ NAMESPACE ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­
1287           LIST ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Brian
1288           Sammon ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
1289           imap_parse_list(): ¥Ñ¥¹¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1290           imap_get_namespace_by_list(): ¿·µ¬¡£
1291
1292 2002-12-17
1293
1294         * src/addr_compl.c: add_address(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
1295         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_window_popup()
1296           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î
1297           µóÆ°¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)
1298         * src/account.c: account_edit_create(): row_move ¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë
1299           signal_connect_after ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¹Ô°ÌÃ֤ΥХ°¤ò½¤Àµ¡£
1300           account_row_moved(): CList ¤òȾ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1301         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_row_move(): CList ¤òȾ¥Ú¡¼¥¸
1302           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1303         * src/summaryview.c: summary_reply(): É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬
1304           ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßÁªÂòÉô¥Æ¥­¥¹¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey
1305           Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1306
1307 2002-12-13
1308
1309         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): MIME ¥Ø¥Ã¥À¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
1310           ¤Î¥ë¡¼¥Á¥ó¤òºÆ¼ÂÁõ¡£¸½ºß¤Î locale ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð
1311           Q Éä¹æ²½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1312         * src/utils.[ch]: is_next_nonascii(): ¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê
1313           ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»úÎó¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥³¡¼¥É¤òÈó
1314           ASCII ¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1315           get_next_word_len(): ¿·µ¬¡£¼¡¤Îñ¸ì¤ÎŤµ¤òÊÖ¤¹¡£
1316           is_next_mbs(), find_wspace(): ºï½ü¡£
1317         * src/quoted-printable.[ch]: ¿·µ¬¡£
1318           qp_decode_line(): QP ¹Ô¤ò1¹Ô¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
1319           qp_decode_q_encoding(): MIME ¥Ø¥Ã¥ÀÃæ¤Î Q Éä¹æ²½¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤ò
1320           ¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
1321           qp_get_q_encoding_len(): Ê¸»úÎó¤ò Q Éä¹æ²½¤·¤¿¤È¤­¤ÎŤµ¤òÊÖ¤¹¡£
1322           qp_q_encode(): Ê¸»úÎó¤ò Q Éä¹æ²½¤¹¤ë(RFC 2047)¡£
1323         * src/unmime.c: quoted-printable ´ØÏ¢¤Î´Ø¿ô¤ò quoted-printable.c
1324           ¤Ë°ÜÆ°¡£
1325
1326 2002-12-05
1327
1328         * src/send.c: send_message_local(): ¥É¥Ã¥È1ʸ»ú¤À¤±¤Î¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×
1329           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(postfix ¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¤½¤³¤Ç»ß¤Þ¤ë¤¿¤á)¡£
1330
1331 2002-12-05
1332
1333         * src/send.c: send_message_local(): ÀèƬ¤¬¥É¥Ã¥È¤Î¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×
1334           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1335
1336 2002-12-03
1337
1338         * autogen.sh: ¸½ºß¤Î ltmain.sh ¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
1339           'libtoolize --force --copy' ¤òÄɲá£
1340         * acconfig.h: ºï½ü¡£
1341         * configure.in: GPGME ¤ÎºÇÄã¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.3.10 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
1342           XIM ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1343         * ac/check-type.m4
1344           ac/gnupg-check-typedef.m4: ¥³¥á¥ó¥ÈÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
1345
1346 2002-11-29
1347
1348         * src/imageview.[ch]: ¾×Æͤ¹¤ë imageview_show_image() ¤ÎÄêµÁ¤ò½¤Àµ
1349           (Thorsten Maerz ¤µ¤ó thanks)¡£
1350
1351 2002-11-28
1352
1353         * src/compose.c: compose_entry_append(): ¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç
1354           ", " ¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1355         * src/codeconv.c: conv_get_outgoing_charset(): ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÁ÷¿®
1356           Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÆüËܸì°Ê³°¤Î locale ¤Ç¤Ï¸½ºß̵¸ú)¡£
1357           conv_get_current_locale(): LC_CTYPE ¤â»²¾È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1358
1359 2002-11-27
1360
1361         * README: ±£¤·ÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
1362
1363 2002-11-27
1364
1365         * src/prefs_common.[ch]: Á´È̤ÎÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºÆ¹½À®¡£
1366           enable_hscrollbar ¤È bold_unread ¤ò±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¡£
1367
1368 2002-11-26
1369
1370         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ(Andreas Hinz ¤µ¤ó thanks)¡£
1371
1372 2002-11-26
1373
1374         * src/account.[ch]:
1375           account_find_from_message_file()
1376           account_find_from_msginfo(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î 'From:'¡¢
1377           'X-Sylpheed-Account-Id:'¡¢'AID:' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ø¥Ã¥À¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò
1378           ¸¡º÷¤¹¤ë¡£
1379         * src/compose.c:
1380           compose_reedit(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÊÁ°¤ÎºîÀ®»þ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉü¸µ¡£
1381           compose_write_headers(): Áð¹Æ¥â¡¼¥É¤Î¾ì¹ç 'X-Sylpheed-Account-Id:'
1382           ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
1383
1384 2002-11-26
1385
1386         * src/compose.c: compose_entry_set() ¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý
1387           (gtk_entry_set_text() ¤òľÀÜ»ÈÍѤ·¤Ê¤¤)¡£
1388
1389 2002-11-25
1390
1391         * src/imap.c: imap_parse_namespace(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1392
1393 2002-11-22
1394
1395         * autotools ¤È libtool ¤òºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
1396         * configure.in: AC_PREREQ(2.50) ¤òÄɲá£
1397
1398 2002-11-22
1399
1400         * src/textview.c: textview_set_font(): UTF-8 locale ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1401           É½¼¨¤Î½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1402
1403 2002-11-21
1404
1405         * src/imageview.[ch]: imageview_show_image(): »ØÄꤵ¤ì¤ì¤Ð¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1406           ¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë²èÁü¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1407         * src/prefs_common.[ch]: ¡ÖźÉÕ²èÁü¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1408
1409 2002-11-20
1410
1411         * SMTP ¤Î¼ÂÁõ¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
1412         * src/session.h: Session ¤Ë ui_func ¤òÄɲá£
1413         * src/smtp.[ch]: Àܳ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò smtp_session_new() ¤«¤é smtp_connect()
1414           ¤ËʬΥ¡£
1415           smtp_ok() °Ê³°¤ÎÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤Î°ú¿ô¤ò SockInfo ¤«¤é SMTPSession
1416           ¤ËÊѹ¹¡£
1417           ³Æ´Ø¿ô¤«¤é UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1418         * src/send.c: send_message_smtp(): UI ¹¹¿·¤Î¥³¡¼¥É¤ò
1419           send_progress_dialog_update() ¤ËʬΥ¡£
1420
1421 2002-11-18
1422
1423         * src/smtp.[ch]: smtp_from() ¤«¤é smtp_auth() ¤òʬΥ¡£
1424         * src/send.c: send_message_smtp(): smtp_auth() ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾õÂÖ
1425           ¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ëɽ¼¨¡£
1426
1427 2002-11-18
1428
1429         * src/filter.c: strmatch_regex(): ³ÈÄ¥Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ(Fabien Devaux
1430           ¤µ¤ó thanks)¡£
1431         * src/main.c: main(): assortrc -> filterrc °Ü¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤ò
1432           ºï½ü¡£
1433         * src/gtkutils.c: gtkut_font_load(): ¸½ºß¤Î locale ¤¬ C ¤Þ¤¿¤Ï
1434           POSIX ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß gdk_font_load() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1435           gtkut_stext_is_uri_string(): URI Ê¸»úÎó¤Ë "www." ¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1436         * src/textview.c: textview_make_clickable_parts(): URI Ê¸»úÎó¤Ë
1437           "www." ¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1438
1439 2002-11-15
1440
1441         * version 0.8.6
1442
1443 2002-11-13
1444
1445         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¾õÂÖ¤ò°Û¤Ê¤ë¿§¤Çɽ¼¨¡£
1446
1447 2002-11-12
1448
1449         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): To/Cc/Bcc/Reply-To
1450           ¤Îʸ»úÎó¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1451
1452 2002-11-11
1453
1454         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤ËÆüËܸì
1455           °Ê³°¤Î locale ¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤Î B-encoding ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1456
1457 2002-11-11
1458
1459         * src/inc.[ch]: INC_IO_ERROR ¤ò IncState ¤ËÄɲᣤ½¤ì¤ËÂбþ¤¹¤ë
1460           ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÄɲá£
1461           inc_pop3_session_do(): PS_IOERR ¤Î¤È¤­ INC_NOSPACE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1462           INC_IO_ERROR ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1463
1464 2002-11-07
1465
1466         * src/prefs_account.[ch]: »È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á
1467           prefs_account_save_config() ¤òºï½ü¡£
1468         * src/procmime.[ch]: procmime_mimeinfo_free_all() ¤¬Á´¤Æ¤Î¾ì¹ç¤Ë
1469           »È¤¨¤ë¤¿¤á procmime_mimeinfo_free() ¤òºï½ü¡£
1470
1471 2002-11-06
1472
1473         * src/account.c: account_get_special_folder(): F_INBOX ¤ËÂбþ¤·¡¢
1474           ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1475
1476 2002-11-06
1477
1478         * src/compose.[ch]: ComposeEntryType: COMPOSE_* ¤ò COMPOSE_ENTRY_*
1479           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ COMPOSE_ENTRY_{REPLY_TO,SUBJECT,FOLLOWUP_TO} ¤òÄɲá£
1480           compose_reply()
1481           compose_forward()
1482           compose_redirect(): FolderItem ¤ò°ú¿ô¤Ë²Ã¤¨¡¢ item ¤ÎÀßÄê¤òÈ¿±Ç
1483           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1484           compose_entry_set(): ¿·µ¬¡£
1485           compose_entry_append(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1486           compose_entries_set_from_item(): ComposeMode ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
1487           FolderItem::use_auto_to_on_reply ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1488         * src/summaryview.c: summary_reply(): folder_item ¤ò
1489           compose_{reply,forward,redirect}() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1490
1491 2002-11-05
1492
1493         * src/gtkutils.[ch]:
1494           gtkut_font_load(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î locale ¤Ë¤è¤Ã¤Æ font ¤Þ¤¿¤Ï fontset
1495           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¡£
1496           gtkut_font_load_from_fontset(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥Èʸ»úÎ󤫤é
1497           ¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëñ°ì¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò»î¤ß¤ë¡£
1498         * src/alertpanel.c
1499           src/folderview.c
1500           src/headerview.c
1501           src/summaryview.c: C ¤Þ¤¿¤Ï POSIX locale ¤Ç 8-bit Ê¸»ú¤òɽ¼¨
1502           ¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂнè(fontset ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë font ¤ò»ÈÍÑ)¡£
1503         * src/compose.c
1504           src/sourcewindow.c
1505           src/textview.c: gtkut_font_load*() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1506
1507 2002-10-29
1508
1509         * src/mh.c: mh_get_msginfo(): Àµ¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1510
1511 2002-10-29
1512
1513         * src/folder.[ch]: ¿·µ¬²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::get_msginfo() ¤òÄɲá£
1514           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ËÂбþ¤¹¤ë¿·µ¬ MsgInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
1515           folder_item_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
1516         * src/imap.[ch]: imap_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
1517         * src/mh.[ch]: mh_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
1518         * src/news.[ch]: news_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
1519
1520 2002-10-28
1521
1522         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): ÉÔÀµ¤Ê¥³¡¼¥É¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤é̵¸Â
1523           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1524
1525 2002-10-25
1526
1527         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup()
1528           src/html.[ch]: html_read_line(): ÊÑ´¹¼ºÇԤηٹð¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
1529           ¤·¤¿¡£
1530           enum HTMLState ¤Ë HTML_CONV_FAILED ¤òÄɲá£
1531
1532 2002-10-24
1533
1534         * ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤ò¼ÂÁõ(¤Þ¤Àºî¶ÈÃæ)¡£
1535         * src/compose.[ch]: compose_new(): °ú¿ô¤Ë FolderItem ¤òÄɲä·¡¢
1536           (mailto ¤¬¶õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð)¤½¤ì¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀßÄê¡£
1537           compose_entry_append(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1538           compose_entries_set_from_item(): ¿·µ¬¡£
1539         * src/folder.[ch]: auto_to, use_auto_to_on_reply, auto_cc, auto_bcc,
1540           auto_replyto ¤ò FolderItem ¤ËÄɲä·¡¢ apply_sub ¤ò ac_apply_sub
1541           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1542           folder_build_tree(), folder_read_folder_func(),
1543           folder_write_list_recursive(): ¾åµ­¥á¥ó¥Ð¤òÄɲá£
1544         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤òÄɲá£
1545         * src/pop.[ch]: Pop3State::prev_folder ¤òºï½ü¡£
1546
1547 2002-10-11
1548
1549         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¡Ö°ÜÆ°¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
1550           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥É¥í¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1551
1552 2002-10-10
1553
1554         * compose_reply_set_entry(): ML ÊÖ¿®¤Î¤È¤­ Reply-To ¤ò List-Post
1555           ¤è¤êÍ¥À褵¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1556
1557 2002-10-09
1558
1559         * src/gtksctree.[ch]: gtk_sctree_set_anchor_row(): ¿·µ¬¡£
1560         * src/summaryview.c: summary_step(): Àµ¤·¤¤¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥«¡¼¤ò
1561           ¼º¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1562           summary_key_pressed(): gtk_ctree_select() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1563           gtk_sctree_select() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1564         * src/inc.[ch]
1565           src/pop.c
1566           src/recv.c: ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Õ¥ë¤È¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤ò¶èÊ̤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1567           (Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
1568
1569 2002-10-08
1570
1571         * src/account.c: account_edit_prefs(): Ì¤»ÈÍѤÎÊÑ¿ô¤òºï½ü¡£
1572         * src/compose.[ch]: ComposeMode ¤Î WITH_QUOTE/WITHOUT_QUOTE ¥Õ¥é¥°
1573           ¤òʬΥ¡£
1574           compose_reply()
1575           compose_reply_set_entry(): ÊÖ¿®·Á¼°¤ò°ì¤Ä¤Î°ú¿ô¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë
1576           ¤·¤¿¡£
1577         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¾ò·ïʬ´ô¤òºï¸º¡£
1578
1579 2002-10-08
1580
1581         * src/compose.c: compose_redirect(), compose_reedit(): ¹Ô½ªÃ¼¤«¤é
1582           CR ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1583         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼
1584           ¤òºÆ¹½Ãۡפ˲þ̾¡£
1585
1586 2002-10-08
1587
1588         * src/folder.[ch]: ²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::remove_msgs() ¤òÄɲá£
1589         * src/imap.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ìÅ٤˺ï½ü¤¹¤ë imap_remove_msgs()
1590           ¤ò¼ÂÁõ¡£
1591
1592 2002-10-07
1593
1594         * src/account.[ch]: account_open(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°
1595           ¤ò³«¤­¡¢½ªÎ»»þ¤Ë UI ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡£
1596         * src/folderview.c:
1597           folderview_button_pressed()
1598           folderview_property_cb(): ¥ê¥â¡¼¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤Î
1599           ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤òÍ׵ᤵ¤ì¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1600
1601 2002-10-07
1602
1603         * src/account.c: account_destroy(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î
1604           »²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1605         * src/folder.[ch]: folder_unref_account_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ
1606           ¤Î»ØÄꤷ¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î»²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¡£
1607         * src/folderview.c:
1608           folderview_rm_imap_server_cb()
1609           folderview_rm_news_server_cb(): folder_destroy() ¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó
1610           ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á Folder ¤òÀè¤Ëºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1611
1612 2002-10-04
1613
1614         * src/account.c: account_find_from_item(): Àµ¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
1615           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1616         * inc_pop3_session_do():
1617           SSL ¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤Î¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1618           ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤é°ì»þŪ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥ë¡¼¥×¤«¤é¤¹¤°¤ËÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1619
1620 2002-10-04
1621
1622         * src/account.[ch]: account_find_from_item(): ¿·µ¬¡£
1623         * src/compose.c:
1624           compose_reply(), compose_forward(), compose_redirect()
1625           src/mainwindow.c: compose_cb(): ºîÀ®»þ¤ËºÇŬ¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
1626           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1627         * src/folder.[ch]: FolderItem::apply_sub ¤òÄɲá£
1628         * src/menu.[ch]: menu_find_option_menu_index(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿
1629           ¥Ç¡¼¥¿¤ò´Þ¤à¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
1630         * src/prefs_folder_item(): ºîÀ®¥¿¥Ö¤È¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¤ò
1631           Äɲá£
1632
1633 2002-10-04
1634
1635         * configure.in: lber ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¸¡½Ð¤Ë $LDAP_LIBS ¤òÄɲá£
1636
1637 2002-10-03
1638
1639         * version 0.8.5
1640
1641 2002-10-03
1642
1643         * src/procmsg.c: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò
1644           ½¤Àµ¤·¡¢¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1645
1646 2002-10-03
1647
1648         * src/compose.[ch]: ¥Õ¥é¥° Compose::use_newsgroups ¤òÄɲä·¡¢
1649           Compose::orig_account ¤òºï½ü¡£
1650           compose_check_for_valid_recipient(): Í­¸ú¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¤ß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1651           compose_write_headers()
1652           compose_redirect_write_headers(): ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
1653           ¤Î¤ß Newsgroups ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
1654           compose_send(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
1655           ÊýË¡¤ò From ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1656         * src/send.c: send_message_queue(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®ÂÔµ¡
1657           ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1658         * src/news.[ch]: news_post_stream(): ¿·µ¬¡£
1659
1660 2002-10-03
1661
1662         * configure.in: lber ¤òÀè¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ ldap ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯»þ¤Ë
1663           $LDAP_LIBS ¤ò»ÈÍÑ¡£
1664
1665 2002-10-02
1666
1667         * po/*.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹Â¿¤¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥Èʸ»úÎó¤Î¥ß¥¹
1668           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1669
1670 2002-10-02
1671
1672         * src/procheader.c: procheader_parse_stream(): ´°Á´¥Ñ¡¼¥¹¤ÎÂоÝ
1673           ¤Ë Cc ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
1674         * src/procmsg.[ch]: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¿·µ¬¡£»ØÄê
1675           ¤µ¤ì¤¿¾ðÊ󤫤鴰Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÊÖ¤¹¡£
1676         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): Cc ¥Ø¥Ã¥À¤Î
1677           ¤¿¤á¤Ë´°Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1678
1679 2002-10-02
1680
1681         * src/inc.c: inc_account_mail(), inc_all_account_mail(): IMAP4 ¤È
1682           NNTP ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¸å¤½¤ì¤é¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·
1683           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1684
1685 2002-10-01
1686
1687         * version 0.8.4
1688
1689 2002-10-01
1690
1691         * src/prefs_common.c: prefs_compose_create(): ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1692           ¤Î¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
1693         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¸¡½Ð¤Î AC_CHECK_LIB() ¤Î5ÈÖÌܤΰú¿ô
1694           ¤Ë -lldap ¤È -llber ¤òÄɲá£
1695
1696 2002-09-30
1697
1698         * INSTALL
1699           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
1700
1701 2002-09-30
1702
1703         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤òÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤È ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®
1704           ¤È¤ÇÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1705         * src/prefs_common.[ch]: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Îµ¡Ç½¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1706           ¤òÄɲá£
1707
1708 2002-09-27
1709
1710         * src/compose.c: compose_new(): ¸ú²Ì¤¬Ìµ¤¯¡¢¥Ï¥ó¥°¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¤À¤±
1711           ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á XIM ¤Î workaround ¤òºï½ü¡£
1712
1713 2002-09-26
1714
1715         * src/compose.[ch]: compose_reply(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®ÍѤΥե饰¤òÄɲá£
1716           compose_parse_header(): List-Post ¥Ø¥Ã¥À¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
1717           compose_reply_set_entry(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®¤ËÂбþ(ML ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬
1718           ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤Ë fallback ¤¹¤ë)¡£
1719         * src/mainwindow.c
1720           src/prefs_common.c
1721           src/summaryview.c: ÊÖ¿®¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¤·¡¢¡Ö¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë
1722           ÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
1723         * src/utils.[ch]: scan_mailto_url(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢
1724           ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤ·¤¿¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
1725
1726 2002-09-25
1727
1728         * src/account.c: account_read_config_all(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤òÀßÄê
1729           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç½é´ü²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ËÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1730         * src/prefs_account.[ch]: prefs_account_new(): ¿·µ¬¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
1731           ÀßÄê¤Ç½é´ü²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¹½Â¤ÂΤò¿·µ¬¤ËºîÀ®¤·¤ÆÊÖ¤¹¡£
1732
1733 2002-09-24
1734
1735         * src/addr_compl.c:
1736           replace_address_in_edit(): newtext ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1737           completion_window_button_press(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1738         * src/pop.c: LOOKUP_NEXT_MSG(): recv_time ¤¬ RECV_TIME_KEEP ¤Ç¤¢¤ë
1739           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1740           pop3_getrange_uidl_recv(): ac_prefs->getall ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
1741           ¤È¤­¤Î¤ß get_all ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1742           pop3_retr_recv(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
1743           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¾ì¹ç recv_time ¤ò RECV_TIME_KEEP ¤ËÀßÄꤹ¤ë
1744           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1745         * src/pop.h: enum RecvTime ¤òÄɲá£
1746         * src/inc.c: inc_drop_message(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç°ì»þ
1747           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1748
1749 2002-09-20
1750
1751         * src/mainwindow.c: ¡ÖÊÔ½¸/¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1752         * src/summaryview.[ch]: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¤ò
1753           Äɲá£
1754           summary_select_thread(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æ
1755           ÁªÂò¤¹¤ë¡£
1756
1757 2002-09-19
1758
1759         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼½èÍý¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1760
1761 2002-09-19
1762
1763         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¸¡¾ÚÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥È¤ÎºÇ¸å¤Î
1764           ¶õ¹Ô¤òÀµ¤·¤¯½üµî¤·¡¢Àµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Evolution ¤½¤Î¾ MUA
1765           ¤È¤ÎÈó¸ß´¹À­¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ï¤º)¡£
1766         * src/utils.[ch]: copy_file_part(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥե¡¥¤¥ë
1767           ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊ̤Υե¡¥¤¥ë¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£
1768
1769 2002-09-19
1770
1771         * src/compose.c: compose_write_to_file(): 8-bit ¥Æ¥­¥¹¥È¤Î½ð̾»þ¤Ë
1772           ¤Ï BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
1773
1774 2002-09-16
1775
1776         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Cyrillic (Windows-1251)
1777           ÍѤΠcharset Ê¸»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
1778
1779 2002-09-15
1780
1781         * version 0.8.3
1782
1783 2002-09-15
1784
1785         * src/codeconv.c: ru_RU.CP1251 ¤Î charset ¤ò Windows-1251 ¤ËÊѹ¹¤·¡¢
1786           bg_BG locale ¤òÄɲá£
1787
1788 2002-09-11
1789
1790         * src/compose.c: account_activated(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
1791           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤȥ¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¡£
1792           compose_select_account(): ¿·µ¬¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¡¼¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌÜ¡¢
1793           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¤¹¤ë¡£
1794
1795 2002-09-11
1796
1797         * src/inc.c: inc_mail(): inc_spool() ¤¬¥¨¥é¡¼¤Çµ¢¤Ã¤¿¤È¤­¤Î
1798           new_msgs ¤òÄûÀµ¡£
1799           open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢¼õ¿®Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤ò
1800           ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1801
1802 2002-09-10
1803
1804         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È
1805           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥µ¥Þ¥ê¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î
1806           ÌäÂê¤òËɤ°¤¿¤á)¡£
1807         * src/imap.c: remove*_numbered_files() ¤ò¸Æ¤ÖÁ°¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î
1808           Â¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1809
1810 2002-09-06
1811
1812         * src/prefs_common.c: ±Ñ¸ì¤òÄûÀµ¡£
1813
1814 2002-09-06
1815
1816         * src/prefs_common.[ch]: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¤¤¿¤È¤­¤Î¤ß
1817           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¡×¤òÄɲá£
1818
1819 2002-09-04
1820
1821         * src/folder.c:
1822           folder_tree_destroy()
1823           folder_write_list_recursive(): À°¹çÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1824         * src/imap.c: imap_scan_tree(): folder->node ¤¬ NULL ¤Ç session
1825           ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Î¡¼¥É¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1826           (Alfons ¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
1827
1828 2002-09-03
1829
1830         * src/textview.c: textview_key_pressed(): GDK_Delete ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
1831           SummaryView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1832         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): MIME ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ë
1833           Àµ¤·¤¤ TextView ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1834
1835 2002-09-02
1836
1837         * src/news.c: news_scan_group(): ¸í¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô·×»»¤ò½¤Àµ¡£
1838
1839 2002-08-30
1840
1841         * ¼çÍפʠPOP3 ¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
1842         * src/inc.[ch]: Pop3State, inc_pop3_state_new(),
1843           inc_pop3_state_destroy(), inc_get_uidl_table(), ¤½¤·¤Æ
1844           inc_write_uidl_list() ¤ò pop.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
1845           Pop3State::folder_table ¤È Pop3State::inc_state ¤ò IncSession
1846           ¤Ë°ÜÆ°¡£
1847           inc_start()
1848           inc_put_error(): lockbusy ¾õÂÖ¤òÄɲá£
1849           inc_pop3_session_do(): inc_state ¤ò Pop3State::error_val ¤«¤éÆÀ¤ë
1850           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1851           inc_cancel(): ¤³¤³¤Ç automaton ¤ò terminate ¤»¤º¤Ë¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È
1852           ¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò²óÈò¡£
1853         * src/pop.[ch]
1854           pop3_getauth_pass_recv()
1855           pop3_getauth_apop_recv(): lockbusy ¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1856           pop3_retr_recv(): Pop3State::cancelled ¥Õ¥é¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1857         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë 'cancelled' ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1858           automaton_input_cb(): cancelled ¥Õ¥é¥°¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç terminate ¡£
1859         * sylpheed.desktop: Type=Internet ¤ò Type=Application ¤Ë½¤Àµ¡£
1860           Categories=Application;Network; ¤òÄɲá£
1861
1862 2002-08-29
1863
1864         * src/inc.[ch]
1865           src/pop.c
1866           src/progressdialog.c: ¾õÂÖ¥«¥é¥à¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òɽ¼¨¡£
1867           Pop3State ¤Ë cur_total_recv_bytes ¤òÄɲá£
1868         * src/prefs_common.[ch]: ´°Î»»þ¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
1869           »ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1870
1871 2002-08-28
1872
1873         * src/folder.[ch]: folder_get_path(): ¿·µ¬¡£ Folder ¤Î¥ë¡¼¥È¥Ñ¥¹¤ò
1874           ÊÖ¤¹¡£
1875         * src/imap.c
1876           src/news.c
1877           imap_folder_destroy()
1878           imap_remove_msg()
1879           imap_remove_all_msg()
1880           news_folder_destroy(): Folder / ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
1881           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê / ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1882         * src/utils.c:
1883           file_exist()
1884           is_dir_exist()
1885           is_file_entry_exist(): °ú¿ô¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1886           remove_all_files()
1887           remove_numbered_files()
1888           remove_expired_files(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1889
1890 2002-08-28
1891
1892         * src/folder.[ch]
1893           src/imap.[ch]
1894           src/mh.[ch]
1895           src/news.[ch]
1896           src/session.[ch]
1897           src/smtp.[ch]: Folder ¤È Session ¤Î¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥¿¤ò²¾Áۥ᥽¥Ã¥É¤Ë
1898           ¤·¤¿¡£
1899
1900 2002-08-27
1901
1902         * src/compose.c: Ä̾ï¹Ô¤Î·ë¹ç¤ò¼«Æ°²þ¹Ô»þ¤Î¤ß¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1903         * src/main.c: GnuPG ¤Î·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
1904         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½°ìÍ÷¤ò½¤Àµ¡£
1905         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò²þÎÉ(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1906
1907 2002-08-26
1908
1909         * version 0.8.2
1910
1911 2002-08-26
1912
1913         * src/compose.c:
1914           join_next_line()
1915           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤ò·ë¹ç¤¹¤ëÊѹ¹
1916           ¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
1917         * NEWS
1918           TODO
1919           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
1920         * configure.in: ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â gpgme-0.3.5 ¤òÍ׵᤹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1921
1922 2002-08-23
1923
1924         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¾¯¤·½¤Àµ¡£
1925         * NEWS ¤ò½¤Àµ¡£
1926
1927 2002-08-23
1928
1929         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
1930
1931 2002-08-23
1932
1933         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
1934         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Ë abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1935
1936 2002-08-22
1937
1938         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¤Á¤é¤Ä¤­¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
1939           É¬ÍפʤȤ­¤Î¤ß widget ¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1940
1941 2002-08-21
1942
1943         * src/compose.c: ¹ÔÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò²þÎÉ¡£
1944           join_next_line()
1945           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤â·ë¹ç¡£
1946           dump_text(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤âÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1947
1948 2002-08-21
1949
1950         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
1951           (¹Ô¤Î¾å¸Â°ÌÃ֤ǶõÇò¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î¹Ô¤Ë°ÜÆ°)¡£
1952
1953 2002-08-19
1954
1955         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Martin Kluge ¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¹ð
1956           ¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1957
1958 2002-08-16
1959
1960         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë Maildir
1961           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1962
1963 2002-08-16
1964
1965         * src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): ¥á¥½¥Ã¥É
1966           Folder::get_msg_list() ¤Ø¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÄɲá£
1967         * src/account.c: account_edit_prefs(), account_delete():
1968           folderview_rescan_all() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë folderview_set_all() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1969         * src/folderview.[ch]:
1970           folderview_check_new_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1971           folderview_rescan_tree(): ¼Â¹ÔÁ°¤Ë³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1972           folderview_rescan_all(): ¤â¤¦»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
1973           folderview_update_item_foreach(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1974         * src/inc.c: inc_finished(): prefs_common.scan_all_after_inc ¤¬
1975           ¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1976           inc_drop_message(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂоݥե©¥ë¥À¤Î
1977           mtime ¤ò 0 ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
1978           inc_start(), get_spool(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥µ¥Þ¥ê¤â
1979           ¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1980         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò
1981           ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ËÊѹ¹¡£
1982
1983 2002-08-09
1984
1985         * src/compose.c: compose_write_to_file(): »ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ
1986           ¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1987           compose_clearsign_text(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤·¤¿¤â¤Î¤Ç
1988           ÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
1989         * src/prefs_account.c: ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1990         * src/rfc2015.c: rfc2015_clearsign(): ¿·µ¬¡£
1991           pgp_sign(): ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1992         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿°ì°Õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
1993           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤Ç²òÊü¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë)¡£
1994           str_write_to_file(), file_read_to_str(): ¿·µ¬¡£
1995
1996 2002-08-08
1997
1998         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤òÈò¤±¤ë
1999           ¤¿¤á¥­¡¼¤Î½ÅÊ£¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2000
2001 2002-08-08
2002
2003         * src/base64.c: memcpy() ¤Î¤¿¤á¤Ë string.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
2004         * src/gtksctree.c: ´Ø¿ô abs() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Þ¥¯¥í ABS() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2005         * src/prefs_account.c
2006           src/prefs_common.c: sys/socket.h Ãæ¤Î´Ø¿ô send() ¤È¾×Æͤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2007           'send' ¤ò 'p_send' ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¤¿¡£
2008         * src/mainwindow.c: ÉÔÍפʴؿô¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
2009         * src/utils.c: canonicalize_file_replace(): ·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄûÀµ¡£
2010
2011 2002-08-08
2012
2013         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¡£ ~/.sylpheed/ Ãæ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê
2014           ¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÊÖ¤¹¡£
2015         * src/main.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
2016         * src/compose.c
2017           src/inc.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2018           ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½¤Àµ¡£
2019           compose_exec_ext_editor(): g_get_tmp_dir() ¤¬ '/tmp' °Ê³°¤òÊÖ¤·¤¿
2020           ¤È¤­¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2021
2022 2002-08-08
2023
2024         * src/utils.c: copy_file(): unlink ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë dest_bak != NULL ¤«
2025           ¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2026
2027 2002-08-08
2028
2029         * src/utils.[ch]: canonicalize_file_replace(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È
2030           °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æ±¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
2031           ÃÖ¤­´¹¤¨¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2032           copy_file(): ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2033           move_file(): °ÜÆ°Àè¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2034
2035 2002-08-07
2036
2037         * src/socket.[ch]: IPv6 ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ë¥ê¥ó¥¯¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2038         * src/select-keys.c: ¥­¡¼ÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò½¤Àµ¡£
2039
2040 2002-08-07
2041
2042         * src/socket.[ch]: my_gethostbyname(): ¿·µ¬¡£
2043         * src/utils.c: get_domain_name(): Ã»¤¤¥Û¥¹¥È̾¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FQDN ¤ò
2044           ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Bob Woodside ¤µ¤ó thanks)¡£
2045         * src/template.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾éĹÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£
2046
2047 2002-08-06
2048
2049         * src/prefs_common.[ch]: obsolete ¤Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È½ð̾¸°¤ÎÀßÄê¤òºï½ü¡£
2050         * src/utils.c: canonicalize_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
2051           ÄûÀµ¡£
2052
2053 2002-08-06
2054
2055         * src/compose.c: compose_write_to_file():
2056           °Å¹æ²½/½ð̾¤ÎÁ°¤Ë¹ÔËö¤òÀµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¾¤Î MUA ¤È¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑ
2057           À­¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º)¡£
2058           ÉÔÍפʠstrdup ¤ò½üµî¡£
2059           Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½/½ð̾¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2060         * src/utils.[ch]:
2061           canonicalize_file(), canonicalize_file_replace(): ¿·µ¬¡£
2062         * src/passphrase.c
2063           src/select-keys.c: g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning()
2064           ¤ËÊѹ¹¡£
2065         * src/mimeview.c: mimeview_check_signature(): ÉÔÍפʠMIME ¹½Â¤¤Î
2066           ¥¹¥­¥ã¥ó¤òºï½ü¡£
2067         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò TextView
2068           ¤Ëɽ¼¨¡£
2069         * src/rfc2015.c
2070           src/sigstatus.c: ËÝÌõ²Äǽ¤Êʸ»úÎó¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î MIME ¥Ø¥Ã¥À¤ò½¤Àµ¡£
2071
2072 2002-08-06
2073
2074         * src/procmsg.c: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤«¤éÊݸ¤¹¤ë
2075           ¤È¤­¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾Ãµî¤¹¤ë¤Î¤ò˺¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2076
2077 2002-08-05
2078
2079         * src/compose.c
2080           src/passphrase.[ch]
2081           src/rfc2015.[ch]
2082           src/prefs_account.[ch]
2083           src/prefs_common.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é GnuPG ´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2084           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2085
2086 2002-08-05
2087
2088         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ
2089           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
2090
2091 2002-08-04
2092
2093         * src/prefs_actions.c: execute_actions(): create_io_dialog() ¤ò
2094           Àµ¤·¤¤¾ò·ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
2095
2096 2002-08-01
2097
2098         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): Ê¸»ú¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î½é´ü²½¤ò
2099           ½¤Àµ¡£
2100         * src/utils.c:
2101           log_print()
2102           log_message()
2103           log_warning()
2104           log_error(): ¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤òÄɲá£
2105
2106 2002-07-31
2107
2108         * src/socket.c: typo ¤ò½¤Àµ(HAVE_SYS_SELECT -> HAVE_SYS_SELECT_H)
2109
2110 2002-07-31
2111
2112         * src/socket.c: socket I/O ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
2113           fd_recv(): ¿·µ¬¡£
2114         * src/pop.c: Àµ¤·¤¯¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2115
2116 2002-07-31
2117
2118         * src/prefs_actions.c: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆþ½ÐÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÃٱ䤵¤»¤º¤Ë
2119           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¥¤¥ó¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥ô¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë
2120           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤¿¡£ UI ¤òÀ°Íý¡£
2121
2122 2002-07-29
2123
2124         * --attach ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
2125         * src/main.c:
2126           Cmd::attach_files: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤òÊݸ¤¹¤ë¿·µ¬¥á¥ó¥Ð¡£
2127           parse_cmd_opt(): --attach ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲᣠ--compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2128           ¤¬°ÅÌۤ˻ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
2129           prohibit_duplicate_launch()
2130           lock_socket_input_cb(): "compose_attach" ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄɲá£
2131         * src/compose.c
2132           src/mainwindow.c
2133           src/textview.c: compose_new_with_recipient() ¤ò compose_new() ¤Ë
2134           Ì¾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2135
2136 2002-07-29
2137
2138         * src/logwindow.c: ±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º¡£
2139           log_window_append(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È·Ù¹ð¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÊѹ¹¡£
2140
2141 2002-07-26
2142
2143         * src/news.c: ¼«Æ°¥­¥ã¥Ã¥·¥åºï½ü¤ò¼ÂÁõ¡£
2144           news_delete_expired_caches(): ¿·µ¬¡£
2145           news_get_article_list(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥ê¥¹¥È¤«¤éºï½ü
2146           ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2147         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_last_num_in_msg_list():
2148           procmsg_get_last_num_in_cache() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
2149         * src/utils.[ch]: remove_expired_files(): ¿·µ¬¡£
2150
2151 2002-07-26
2152
2153         * src/inc.c
2154           inc_mail(): ¼è¹þ¤Ë³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©
2155           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2156           inc_all_account_mail(): ¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼ºÇÔ»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2157
2158 2002-07-25
2159
2160         * version 0.8.1
2161
2162 2002-07-24
2163
2164         * src/addressbook.c
2165           src/editaddress.c
2166           src/editgroup.c
2167           src/editldap_basedn.c
2168           src/importldif.c
2169           src/prefs_common.c: gtk_editable_get_chars() ¤¬ÊÖ¤¹Ê¸»úÎó¤ò free
2170           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2171         * src/importldif.h
2172           src/vcard.h: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½üµî¡£
2173
2174 2002-07-23
2175
2176         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È us-ascii
2177           Ê¸»ú¤òξÊý´Þ¤àʸ»úÎó¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
2178
2179 2002-07-23
2180
2181         * src/utils.c: remove_numbered_files(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò unlink()
2182           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2183         * src/codeconv.c:
2184           conv_get_code_conv_func(): charset ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
2185           conv_anytodisp() ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2186           conv_unmime_header_overwrite()
2187           conv_unmime_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë conv_anytodisp()
2188           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2189
2190 2002-07-14
2191
2192         * version 0.8.0
2193
2194 2002-07-14
2195
2196         * src/compose.c: ¡Ö¥Ä¡¼¥ë/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2197
2198 2002-07-12
2199
2200         * src/base64.c: BASE64VAL() ¥Þ¥¯¥í¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê½¤Àµ¡£
2201
2202 2002-07-11
2203
2204         * src/base64.c: base64_decode(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2205
2206 2002-07-11
2207
2208         * src/codeconv.c
2209           src/compose.c
2210           src/smtp.c
2211           src/unmime.c
2212           src/base64.[ch]: BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É / ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2213           base64_encode(), base64_decode(): ¿·µ¬¡£
2214         * src/rfc822.[ch]: ºï½ü¡£
2215         * COPYING
2216           src/about.c: fetchmail ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
2217
2218 2002-07-10
2219
2220         * src/codeconv.c
2221           src/procmime.c
2222           src/unmime.[ch]: MIME ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2223           unmime_header()
2224           unmime_quoted_printable_line(): ¿·µ¬¡£
2225         * src/procheader.c:
2226           procheader_get_one_field()
2227           procheader_get_unfolded_line(): CR ¤âºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2228
2229 2002-07-08
2230
2231         * libkcc: ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤«¤éºï½ü¡£
2232         * COPYING
2233           src/about.c: libkcc ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
2234         * src/codeconv.c: conv_guess_encoding(): ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë
2235           ºÇ½é¤Ë ASCII ¥³¡¼¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2236         * src/prefs_actions.c: ÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹/¥¿¥Ö¤ò½üµî¡£
2237
2238 2002-07-05
2239
2240         * src/prefs_actions.c: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½àµò¡£
2241           UI ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2242         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): Ê£¿ô¤Î
2243           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë
2244           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2245
2246 2002-07-05
2247
2248         * src/prefs_actions.[ch]: claws ¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2249           update_actions_menu(): ¥á¥Ë¥å¡¼ºï½ü¤ò´Êά²½¡£
2250         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ä¡¼¥ë¤ÈÀßÄê¤ËÄɲá£
2251
2252 2002-07-04
2253
2254         * src/codeconv.[ch]: conv_jistoeuc(), conv_euctojis(),
2255           conv_sjistoeuc(), conv_guess_encoding() ¤ò¼ÂÁõ¡£ libkcc ¤Ë°Í¸
2256           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2257
2258 2002-07-04
2259
2260         * configure.in: strchr ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2261
2262 2002-07-02
2263
2264         * src/prefs_common.[ch]
2265           src/inc.c: ¼õ¿®¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2266
2267 2002-07-01
2268
2269         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
2270           ¤ËÂбþ¡£
2271
2272 2002-06-28
2273
2274         * src/gtksctree.[ch]: ¹Ô¤Î°ÜÆ°¸å¤Ë̵¸ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2275           GtkSCTree::anchor_row ¤ò gint ¤«¤é GtkCTreeNode* ¤ËÊѹ¹¡£
2276           gtkutils.c ¤Ë°Í¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2277         * src/prefs_common.[ch]
2278           src/summaryview.c: summary_selected(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼
2279           ¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2280
2281 2002-06-28
2282
2283         * configure.in
2284           src/Makefile.am
2285           src/compose.c: ¥¯¥í¥¹¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÀµ¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à̾¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2286           "host_alias" ¤ò "target_alias" ¤ËÊѹ¹(Patrice Mandin ¤µ¤ó thanks)¡£
2287
2288 2002-06-27
2289
2290         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò¶¯À©»ØÄꤹ¤ë
2291           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2292         * src/send.c
2293           src/smtp.[ch]: smtp_from(), smtp_auth(): SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò
2294           »ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
2295           smtp_ehlo(): RFC ¤Ë½àµò¤·¤Ê¤¤ AUTH ±þÅú¤òµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2296
2297 2002-06-25
2298
2299         * src/prefs_common.[ch]
2300           src/compose.c: ¡ÖÆþÎÏ»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
2301
2302 2002-06-25
2303
2304         * src/summaryview.[ch]
2305           src/mainwindow.c: ¡Ö°ÜÆ°/{¼¡¤Î,Á°¤Î}¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2306           ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2307
2308 2002-06-20
2309
2310         * src/folderview.c
2311           src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ç¿âľ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î
2312           ¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»ØÄꤹ¤ë±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2313
2314 2002-06-19
2315
2316         * src/messageview.[ch]:
2317           messageview_copy_clipboard(): MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­
2318           ¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2319           messageview_get_current_textview(): ¿·µ¬¡£
2320           messageview_get_text_widget(): ºï½ü¡£
2321         * src/quote_fmt_parse.y: msginfo ¤¬¶õ¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2322           ¤·¤¿¡£
2323         * src/compose.[ch]: ¡Ö°úÍѤȤ·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
2324           text_inserted(): ¿·¤·¤¤ "insert_text" ¥·¥°¥Ê¥ë¤Î¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡£
2325           Compose::paste_as_quotation ¤¬ TRUE ¤Ê¤é¥Ú¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤Ë
2326           °úÍÑÉä¤òÉÕ¤±¤ë¡£
2327
2328 2002-06-19
2329
2330         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Content-Type ¤¬ text/* ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î
2331           ÆâÍƤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆºÇŬ¤Ê Content-Transfer-Encoding ¤ò»ØÄê
2332           (ÅòÀõ¤µ¤ó thanks)¡£
2333
2334 2002-06-18
2335
2336         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò
2337           ºîÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
2338           ¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
2339
2340 2002-06-18
2341
2342         * src/folder.c: folder_build_tree(): ·«¤ê²¼¤²¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë mtime ¤Ë
2343           atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë strtoul() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2344         * src/imap.c:
2345           imap_move_msg()
2346           imap_move_msgs_with_dest()
2347           imap_copy_msgs_with_dest(): Ê£¿ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼/°ÜÆ°¤ò˸¤²¤ë
2348           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2349           imap_parse_envelope()
2350           imap_cmd_envelope(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´°Á´¤Ê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤ò
2351           Ã±½ã²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ENVELOPE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë RFC822.HEADER ¤ò»ÈÍÑ¡£
2352           ¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃۤκݤˠReferences ¥Ø¥Ã¥À¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2353           imap_parse_one_address()
2354           imap_parse_address(): ºï½ü¡£
2355           imap_get_header(): ¿·µ¬¡£ RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÆɤߤ³¤ß¿·¤¿¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿
2356           Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
2357         * src/procheader.[ch]: procheader_parse() ¤ò procheader_parse_stream()
2358           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢°Û¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
2359
2360 2002-06-17
2361
2362         * po/zh_TW.Big5.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2363
2364 2002-06-15
2365
2366         * version 0.7.8
2367
2368 2002-06-13
2369
2370         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Ìµ¸ú¤Ê»þ´Ö¤¬¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë
2371           ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2372           inc_write_uidl_list(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2373         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state():
2374           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¤Î¾õÂÖ¤ò¼Â¹ÔÉԲĤˤ·¤¿¡£
2375         * src/summaryview.c: summary_sort():
2376           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2377         * src/pop.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2378
2379 2002-06-12
2380
2381         * src/prefs_account.c: CREATE_RADIO_BUTTONS(): typo ¤ò½¤Àµ¤·¡¢
2382           ¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
2383
2384 2002-06-11
2385
2386         * POP3 ¤Ç¡ÖN Æü¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
2387         * src/inc.[ch]:
2388           inc_get_uidl_table()
2389           inc_write_uidl_list(): UIDL ¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò RC_DIR/uidl-*
2390           ¤«¤é RC_DIR/uidl/* ¤Ë°ÜÆ°¡£³Æ UIDL ¤Ë¼õ¿®»þ¹ï¤òÄɲá£
2391           src/main.c: main(): RC_DIR/uidl/ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
2392           src/pop.[ch]: LOOKUP_NEXT_MSG(): ¤³¤³¤Ç´ü¸ÂÀÚ¤ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
2393           Pop3MsgInfo ¤Ë recv_time ¤òÄɲá£
2394           src/prefs_account.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤¹Æü¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2395
2396 2002-06-09
2397
2398         * version 0.7.7
2399
2400 2002-06-07
2401
2402         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×
2403           ¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢µ¯Æ°»þ¤Ë¤½¤ì¤é¤¬Áý¿£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2404         * src/folderview.c: folderview_remove_mailbox_cb(): ¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
2405
2406 2002-06-04
2407
2408         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): lockup ¤òµ¯¤³¤¹
2409           ¤Î¤ÇľÁ°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
2410
2411 2002-06-04
2412
2413         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): ½ð̾Éôʬ¤ò
2414           ¼«Æ°²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2415           compose_new_with_recipient(): µ¯Æ°Ä¾¸å¤Î XIM ¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¡£
2416
2417 2002-06-04
2418
2419         * src/mainwindow.c: ¥½¡¼¥È¤Î¾º½ç / ¹ß½ç¤òÊ̤Υá¥Ë¥å¡¼¹àÌܤ«¤é»ØÄê
2420           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2421           ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
2422         * src/summaryview.[ch]: summary_sort(): ¥½¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2423
2424 2002-05-31
2425
2426         * ±Ê³Ū¤Ê¥½¡¼¥È½ç¤ò¼ÂÁõ¡£
2427         * src/folder.[ch]:
2428           folder_build_tree(): 'sort_key' ¤È 'sort_type' Â°À­¤òÆɤ߹þ¤à¡£
2429           folder_write_list_recursive(): ¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ò½ñ¤­¹þ¤à¡£
2430           src/mainwindow.c
2431           src/summaryview.[ch]: summary_show(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
2432           ¹ß½ç¥½¡¼¥È¤Î¾ì¹çÀèƬ¤Î¥Î¡¼¥É¤òÁªÂò¡£
2433           SummarySortType ¤È¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ÎÊÑ¿ô¤ò SummaryView ¤«¤éºï½ü¡£
2434
2435 2002-05-30
2436
2437         * src/account.c
2438           src/news.[ch]
2439           src/nntp.[ch]
2440           src/prefs_account.[ch]: SSL ¾å¤Î NNTP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2441         * src/nntp.c: nntp_group(): GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬°ìÅÙ¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
2442           MODE READER ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¤ÆºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(broken ¤Ê
2443           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¤Ç¤­¤ë¤é¤·¤¤)¡£
2444
2445 2002-05-30
2446
2447         * faq/it/*.html: DOS ²þ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
2448         * faq/*/*.html: ">" ¤ò &quot; ¤ËÊѹ¹¡£
2449
2450 2002-05-29
2451
2452         * src/prefs_account.c: prefs_account_protocol_activated(): SSL ¥¿¥Ö
2453           ¤ÎÉÔÍפʥե졼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2454
2455 2002-05-29
2456
2457         * src/pop.[ch]
2458           src/inc.c
2459           src/prefs_account.[ch]: POP3 ¤Ç STLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2460         * src/account.c: account_clist_set_row(): TLS ¤ÎÀßÄê¤òɽ¼¨¡£
2461
2462 2002-05-28
2463
2464         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×µ¡Ç½¤Ë
2465           Âбþ¡£
2466         * src/imap.[ch]
2467           src/ssl.h
2468           src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤Ç STARTTLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2469         * src/send.c
2470           src/smtp.[ch]: SSLSMTPType ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SSLType ¤ò»ÈÍÑ¡£
2471
2472 2002-05-28
2473
2474         * src/utils.[ch]: make_dir(): mkdir() ¤È chmod() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
2475         * src/compose.c: compose_create(): ÉÔÍפʹԤòºï½ü¡£
2476
2477 2002-05-27
2478
2479         * src/news.c: news_scan_group(): ÆÃÄê¤Î¾ì¹ç¤Ë¸í¤Ã¤¿Ãͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
2480           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2481         * src/prefs_account.c: ¹âÅÙ¤ÊÀßÄê - ¥Õ¥©¥ë¥À ¤ÎÀßÄê¤Î±Ñ¸ì¤ò½¤Àµ¡£
2482
2483 2002-05-23
2484
2485         * src/textview.c: textview_show_message(), textview_show_part():
2486           GtkSText *text ¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2487           textview_add_part(): RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë GtkSText ¤ò
2488           ¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2489           textview_show_part(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¤È
2490           ¤·¤Æɽ¼¨¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2491
2492 2002-05-22
2493
2494         * src/compose.c: compose_redirect_write_to_file():
2495           change_file_mode_rw() ¤ÎÂоݤòÄûÀµ¡£ fclose() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«
2496           ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÉÔ´°Á´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¡£
2497
2498 2002-05-22
2499
2500         * src/compose.c:
2501           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤ÏÁð¹Æ´ØÏ¢¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò̵¸ú
2502           ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2503           compose_redirect_write_to_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°
2504           ¤ò½¤Àµ¡£
2505         * src/prefs_common.c: ¡Öº¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè
2506           ¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤·¤¿¡£
2507
2508 2002-05-21
2509
2510         * src/compose.[ch]: ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×(¤Þ¤¿¤Ï Bounce)µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
2511           claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¼ÂÁõ¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
2512           compose_redirect(): ¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÔ½¸ÉԲĤˤ¹¤ë¡£
2513           compose_redirect_write_to_file(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò½ü¤¤¤Æ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2514           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÈËÜʸ¤ò¥³¥Ô¡¼¡£
2515           compose_redirect_write_headers(): ¤µ¤é¤Ë "Resent-*" ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
2516           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
2517           ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2518
2519 2002-05-20
2520
2521         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È
2522           ¼¡¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È¤Î´Ö¤ËÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò
2523           ½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
2524
2525 2002-05-19
2526
2527         * src/mainwindow.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
2528           main_window_toggle_message_view(): summary_toggle_view_real() ¤ò
2529           ¤³¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
2530         * src/messageview.[ch]: messageview_is_visible(): ¿·µ¬¡£
2531         * src/summary_search.c
2532           src/summaryview.[ch]: SummaryView::msg_is_toggled_on: ºï½ü¡£
2533           Âå¤ï¤ê¤Ë messageview_is_visible() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2534
2535 2002-05-17
2536
2537         * src/mainwindow.c: ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«/ÊĤ¸¤ë¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2538         * src/summaryview.[ch]:
2539           summary_expand_threads(), summary_collapse_threads(): ¿·µ¬¡£
2540
2541 2002-05-17
2542
2543         * src/mainwindow.c: ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¡×¤È
2544           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
2545           ¡Ö/ɽ¼¨/¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءץá¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¤·¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò
2546           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¤ËÅý¹ç¡£
2547           main_window_set_widgets(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤξõÂÖ¤òÊѹ¹¡£
2548         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): menurc Ê¸»úÎó¤ò
2549           ¹¹¿·¡£
2550
2551 2002-05-16
2552
2553         * src/mimeview.c: mimeview_set_multipart_tree(): ¥Æ¥­¥¹¥È°Ê³°¤Î
2554           ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤ÎÆâÍƤò message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î»Ò¤È¤·¤Æɽ¼¨¡£
2555         * src/procmime.c:
2556           procmime_mimeinfo_next(): content-type ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤Î
2557           message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
2558           procmime_scan_multipart_message(): Æþ¤ì»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ message/rfc822
2559           ¥Ñ¡¼¥È¤Î½¤Àµ¡£ message/rfc822 ¤ÎÆâÍƤΥµ¥¤¥º¤òÄûÀµ¡£
2560         * src/textview.c: textview_show_part(): multipart/* ¤È message/rfc822
2561           ¤ÎÆâÍƤòŸ³«¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2562           textview_add_parts(): ¿·µ¬¡£¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥È°Ê²¼¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò textview
2563           ¤ËÄɲ乤롣
2564           textview_clear(): body_pos ¤È cur_pos ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡£
2565
2566 2002-05-16
2567
2568         * src/addr_compl.c: µóÆ°¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
2569           get_address_from_edit(): îì³ç¸ÌÃæ¤Î¥«¥ó¥Þ¤ò̵»ë¡£
2570           completion_window_apply_selection(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î clist ¤ÎÁªÂò¹Ô
2571           ¤ÎŬÍѤΤ߹Ԥ¦¡£
2572           completion_window_accept_selection(): ºï½ü¡£
2573           address_completion_complete_address_in_entry(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2574           ¤³¤³¤Ç¥¨¥ó¥È¥êÃæ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÃÖ´¹¤·¤Ê¤¤¡£
2575           completion_window_select_row(): clist ¤ÎÁªÂò¤ò¾ï¤ËŬÍÑ¡£
2576           completion_window_key_press(): ÁªÂò¤ò¤³¤³¤Ç¤ÏŬÍѤ·¤Ê¤¤¡£
2577
2578 2002-05-15
2579
2580         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2581           ºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËöÈø¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊݤĤ褦¤Ë¤·¤¿¡£
2582
2583 2002-05-14
2584
2585         * src/foldersel.c: ¥Ä¥ê¡¼¤òÂ羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤»¤º¤Ë¥½¡¼¥È¡£
2586         * src/mainwindow.c: allsel_cb()
2587           src/messageview.c: messageview_select_all(): MIME ¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Î
2588           ¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÁªÂò¡×¤ò½¤Àµ¡£
2589         * src/mainwindow.c: Á´ÈÌ¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤«¤é
2590           ºï½ü¡£
2591
2592 2002-05-13
2593
2594         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ac->name ¤¬
2595           NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2596
2597 2002-05-12
2598
2599         * version 0.7.6
2600
2601 2002-05-12
2602
2603         * manual/ja/*: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
2604           manual/en/*: ±Ñ¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·¡£
2605         * faq/de/*
2606           faq/it/*: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÄɲá£
2607         * faq/en/*
2608           faq/es/*
2609           faq/fr/*: FAQ ¤ò¹¹¿·¡£
2610         * src/manual.[ch]
2611           src/mainwindow.c: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤òÄɲá£
2612
2613 2002-05-11
2614
2615         * src/prefs_account.c: IMAP ¤Þ¤¿¤Ï News ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
2616           ¡ÖÁ´¼õ¿®¤Ç¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2617
2618 2002-05-11
2619
2620         * src/imap.c: imap_scan_tree(): namespace ¤ò¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤Ë»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
2621           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2622         * src/prefs_folder_item.c: ¼±Ê̻ҥѥ¹¤âɽ¼¨¡£
2623           table ¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£ÊÔ½¸ÉԲĤʥ¨¥ó¥È¥ê¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÇØ·Ê¿§
2624           ¤Çɽ¼¨¡£
2625         * src/procmime.c: procmime_get_tmp_file_name(): °ÂÁ´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
2626           À¸À®¡£
2627
2628 2002-05-11
2629
2630         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2631         * src/inc.c
2632           src/pop.c: inc_progress_update() ¤òľÀܸƤÖÂå¤ï¤ê¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò
2633           »ÈÍÑ¡£
2634           pop3_getrange_uidl_recv(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë
2635           ¤È¤­¤Ï LAST ¤Ë fallback ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2636
2637 2002-05-10
2638
2639         * src/folderview.c: ´Êάɽ¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È
2640           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2641
2642 2002-05-10
2643
2644         * src/folderview.c
2645           src/prefs_common.[ch]
2646           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤ò´Êάɽ¼¨¤¹¤ëºÇ¾®¤Îʸ»ú¿ô
2647           ¤ò»ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2648
2649 2002-05-09
2650
2651         * src/folderview.c: folderview_check_new(): ÁªÂò¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2652           ¥¹¥­¥Ã¥×¡£
2653         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×
2654           ¤òÄɲá£
2655         * src/imap.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2656           imap_scan_tree_recursive(): ³Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·»þ¤Ë¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò¼èÆÀ¡£
2657           imap_get_path_separator(): ¿·µ¬¡£
2658
2659 2002-05-08
2660
2661         * src/imap.[ch]: others/shared ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î namespace ¤ËÂбþ(ºî¶ÈÃæ)¡£
2662           imap_parse_namespace(): others/shared namespace ¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
2663           imap_find_namespace(): others/shared namespace ¤â¸¡º÷¡£
2664         * src/utils.[ch]:
2665           strchr_parenthesis_close(): ÊĤ¸³ç¸Ì¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
2666           strsplit_parenthesis(): ³ç¸Ì¤Î¥ê¥¹¥È¤òʸ»úÎó¤ÎÇÛÎó¤Ëʬ³ä¡£
2667
2668 2002-05-08
2669
2670         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): "Mon,6 May 2002 20:31:12
2671           +0800" ¤Î¤è¤¦¤ÊÆü»þʸ»úÎó¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2672           procheader_scan_date_string(): ¿·µ¬¡£ procheader_date_parse() ¤«¤é
2673           Ê¸»úÎó¥¹¥­¥ã¥óÉôʬ¤òʬΥ¡£
2674
2675 2002-05-07
2676
2677         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹Ô¤òÁªÂò
2678           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
2679         * src/summaryview.c: summary_set_column_titles(): Win/Mac ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
2680           ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÌð°õ¤ÎÊý¸þ¤òµÕ¤Ë¤·¤¿¡£
2681
2682 2002-05-02
2683
2684         * src/compose.c: compose_write_headers(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
2685           ¤ò°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£ Newsgroups ¤È Cc ¤ò
2686           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤Ç¾å½ñ¤­¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2687         * src/imap.c: imap_add_msg(): Äɲä·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î UID ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
2688           ¤·¤¿¡£
2689         * src/compose.c: compose_queue(): queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2690         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¤½¤Î¾¤Î IMAP ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿
2691           ¤â°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2692           imap_open(): ÉÔÍפʰú¿ô¤òºï½ü¡£
2693
2694 2002-04-25
2695
2696         * src/utils.[ch]: trim_string(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿Ä¹¤µ¤è¤êŤ¤Ê¸»ú¤ò
2697           ÀÚ¤êµÍ¤á¡¢ "..." ¤òÄɲ乤롣
2698         * src/folderview.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë
2699           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2700
2701 2002-04-23
2702
2703         * src/imap.c: imap_create_folder(): root ¤Î INBOX ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥×¥ì
2704           ¥Õ¥£¥¯¥¹¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2705         * src/folderview.c: folderview_select()
2706           src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¸¡º÷Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê
2707           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
2708
2709 2002-04-21
2710
2711         * version 0.7.5
2712
2713 2002-04-21
2714
2715         * sylpheed*.png: ¼ãµï¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤ app ¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
2716
2717 2002-04-21
2718
2719         * src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò
2720           ½¤Àµ¡£
2721         * src/account.c: account_edit_prefs(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î
2722           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2723         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç
2724           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
2725         * src/imap.c: ¥í¥°¤ÎÎ̤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î log_print() ¤ò
2726           debug_print() ¤ËÊѹ¹¡£
2727
2728 2002-04-21
2729
2730         * src/mh.c: mh_get_new_msg_filename(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
2731           Ì¾¤òÊÖ¤¹¡£
2732           mh_add_msg()
2733           mh_do_move()
2734           mh_do_move_msgs_with_dest()
2735           mh_copy_msg()
2736           mh_copy_msgs_with_dest(): mh_get_new_msg_filename() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2737         * src/utils.[ch]: is_file_entry_exist() ¤òÄɲᣠstat() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤é
2738           TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
2739         * src/imap.c:
2740           imap_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð FETCH ¤ÎÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò SELECT
2741           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2742           imap_scan_folder(): UIDNEXT ¤ÎÃͤòÍѤ¤¤Æ last_num ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2743           imap_select(): SELECT ¤ÎɬÍפ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2744           ¸½ºßÁªÂòÃæ¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤òÊݸ¡£
2745           imap_status(): UIDNEXT ¤òÄɲá£
2746
2747 2002-04-20
2748
2749         * src/folder.c: folder_item_scan(): ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
2750         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_combo(): Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤λØÄê¤Î
2751           ¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2752
2753 2002-04-17
2754
2755         * src/mainwindow.c: main_window_create(): ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¡£
2756
2757 2002-04-17
2758
2759         * src/compose.c: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2760           join_next_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò·ë¹ç¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2761           get_indent_length(): enum ¤ÈÊÑ¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
2762           INDENT_CHARS: ':' ¤ò¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2763         * src/folderview.c:
2764           folderview_rename_folder_cb()
2765           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҤËÂбþ¡£
2766           folderview_rm_imap_folder_cb(): folderview_delete_folder_cb()
2767           ¤ÈÅý¹ç¡£
2768
2769 2002-04-15
2770
2771         * src/folder.[ch]: folder_item_scan(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é -1 ¤ò
2772           ÊÖ¤¹¡£
2773         * src/folderview.c: folderview_check_new(): folder_item_scan() ¤Ë
2774           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÃæÃÇ¡£
2775
2776 2002-04-15
2777
2778         * src/imap.c: imap_create_missing_folders(): INBOX ¤È Trash ¤Î¤ß¤ò
2779           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2780         * src/prefs_folder_item.c: prefs_folder_item_set_dialog(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
2781           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѤ¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2782           prefs_folder_item_destroy(): prefs_dialog_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2783         * src/prefs.[ch]: prefs_dialog_destroy(): ¿·µ¬¡£
2784
2785 2002-04-15
2786
2787         * src/prefs_account.[ch]: ¡Ö¹âÅÙ¤ÊÀßÄê¡×¥¿¥Ö¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò
2788           Äɲᣡ֠IMAP ¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¤ÎÀßÄê¤â¤½¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
2789         * src/account.[ch]: account_get_special_folder(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2790           ¤ËÂФ¹¤ëºÇŬ¤ÊÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊÖ¤¹¡£
2791         * src/compose.c: account_get_special_folder() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2792         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
2793           ¼ÂÁõ¤·¡¢ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò¼ÂÁõ(claws ¤ÎÂçÉôʬ¤Îµ¡Ç½¤Ï¤Þ¤ÀÅý¹ç
2794           ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹½Â¤¤Ï¾¯¤·Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë)¡£
2795         * src/folderview.c: ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2796
2797 2002-04-14
2798
2799         * src/textview.c: IS_RFC822_CHAR(): ',' ¤ä ';' Åù¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤¬
2800           ¸½¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥µ¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2801
2802 2002-04-12
2803
2804         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î½ç½ø¤ò¾¯¤·Êѹ¹¡£
2805         * src/compose.c: 'Ctrl-Enter' ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤¾þ¥­¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2806           ¤·¤¿¡£
2807           compose_reply_set_entry(): ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç
2808           »È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2809
2810 2002-04-11
2811
2812         * src/compose.c: compose_create(): ¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ò¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ
2813           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2814         * src/imap.c: imap_parse_list(): INBOX ¤ò \Noselect ¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
2815           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2816           imap_get_uncached_messages()
2817           imap_cmd_fetch(): FETCH ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2818
2819 2002-04-11
2820
2821         * COPYING: ¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êѹ¹("NO-VIRUS CLAUSE" ¤Îºï½ü¤È OpenSSL ¤ËÂФ¹¤ë
2822           ¾ò¹à¤ÎÄɲÃ)¡£
2823
2824 2002-04-09
2825
2826         * src/prefs_account.c
2827           src/smtp.[ch]: OpenSSL Í­¸ú»þ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2828
2829 2002-04-09
2830
2831         * src/smtp.[ch]
2832           src/send.c
2833           src/session.[ch]: SMTP ¥×¥í¥È¥³¥ë½èÍý¤ÎºÇ½é¤ÎºÆ¹½À®¡£
2834           SMTPSession: ¿·µ¬¥¯¥é¥¹¡£ Session ¤Î¥µ¥Ö¥¯¥é¥¹¡£
2835           smtp_session_new(): send_smtp_open() ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤Ë°ÜÆ°¡£
2836           smtp_from(): SMTP AUTH ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò smtp_auth() ¤Ë°ÜÆ°¡£
2837           smtp_auth(): SMTP AUTH ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
2838           smtp_ehlo(): ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÆɤߡ¢Ç§¾Ú¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2839           smtp_helo(): EHLO ¥³¥Þ¥ó¥É¤òʬΥ¡£
2840           smtp_ok(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÇ¸å¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÊÖ¤¹
2841           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2842         * src/esmtp.[ch]: smtp.[ch] ¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
2843         * src/imap.c: imap_session_destroy_all(): session_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2844
2845 2002-04-08
2846
2847         * src/imap.c: imap_open(): IMAP4 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç·Ù¹ð
2848           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2849
2850 2002-04-06
2851
2852         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸½ºß¤Î¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃÖ¤ËÁÞÆþ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
2853           ¤·¤¿¡£
2854         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼
2855           '/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
2856
2857 2002-04-05
2858
2859         * src/filter.c
2860           src/inc.c: folder_find_item_from_path() ¤ò
2861           folder_find_item_from_identifier() ¤ËÊѹ¹¡£
2862           src/prefs_account.c
2863           src/prefs_filter.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ñ¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤Î¤Ë
2864           folder_item_get_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2865
2866 2002-04-05
2867
2868         * src/folder.[ch]: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҡפò¼ÂÁõ(¤½¤·¤Æ claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
2869           Â¸ºß¤·¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
2870           folder_find_from_name(): Ì¾Á°¤È¥¿¥¤¥×¤«¤é Folder ¤ò¸¡º÷¡£
2871           folder_get_identifier(): Folder ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
2872           folder_item_get_identifier(): FolderItem ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
2873           folder_find_item_from_identifier(): id ¤«¤é FolderItem ¤òÊÖ¤¹¡£
2874           folder_get_type_string(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×ʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
2875           folder_get_type_from_string(): Ê¸»úÎ󤫤é FolderType ¤òÊÖ¤¹¡£
2876           (¤½¤·¤Æ¸í¤Ã¤¿ g_strcasecmp() ¤ÎÍÑË¡¤ò½¤Àµ)¡£
2877         * src/export.c
2878           src/import.c: folder_item_get_identifier() ¤È
2879           folder_find_item_from_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2880
2881 2002-04-03
2882
2883         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô¤òÆɤó¤À¸å¤Ë cur_pos ¤¬Àµ¤·¤¤
2884           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2885           imap_scan_folder(): Ì¤ÆÉ¿ô¤¬0¤Î¤È¤­¤Ï¿·Ãå¿ô¤ò0¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
2886           imap_parse_flags(): \Seen ¥Õ¥é¥°¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¿·Ã塦̤Æɥե饰¤ò
2887           Äɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2888         * ac/Makefile.am: MACROS ¤«¤é gpgme.m4 ¤òºï½ü¡£
2889
2890 2002-04-02
2891
2892         * ¸½ºß³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲäǤ­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
2893         * src/compose.c:
2894           compose_send(): Êݸ¸å outbox ¤ò¹¹¿·¡£
2895           compose_queue()
2896           compose_draft_cb(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2897         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë "opened" ¥Õ¥é¥°¤È "mark_queue"
2898           ¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
2899         * src/main.c: send_queue(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
2900         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
2901         * src/procmsg.[ch]:
2902           procmsg_flush_mark_queue(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤ÎÂÔ¤Á¾õÂ֤Υե饰¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë
2903           ¤Ë½ñ¤­½Ð¤¹¡£
2904           procmsg_add_flags(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2905           procmsg_send_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2906           procmsg_save_to_outbox(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2907         * src/summaryview.c:
2908           summary_show(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë¡£
2909           summary_clear_list(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£
2910           summary_write_cache(): procmsg_flush_mark_queue() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2911
2912 2002-04-01
2913
2914         * src/summaryview.[ch]: ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë¤Î
2915           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÈÁªÂò¿ô¤ÎËöÈø¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2916
2917 2002-04-01
2918
2919         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): INBOX ¤Î²¼¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À
2920           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­ SpecialFolderItemType ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
2921           ½¤Àµ¡£
2922         * ac/gpgme.m4: ºï½ü¡£
2923         * ac/README: Äɲá£
2924         * ac/missing/gdk-pixbuf.m4
2925           ac/missing/gettext.m4
2926           ac/missing/gpgme.m4
2927           ac/missing/imlib.m4: Êص¹¤Î¤¿¤áÄɲá£
2928
2929 2002-03-29
2930
2931         * src/esmtp.c: esmtp_auth(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ê¸»úÎó¤Î¸å¤Ë
2932           ¥´¥ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£ strtok() ¤òºï½ü¡£
2933         * src/compose.c: compose_draft_cb(): Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ
2934           ¥Þ¡¼¥¯¡£
2935         * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®¹µ¤ÈÁð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À
2936           ¤Î¶¯Ä´¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2937
2938 2002-03-28
2939
2940         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2941         * src/summaryview.c: summary_save_as(): ¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼
2942           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
2943         * src/about.c: about_show(): ¤¹¤Ç¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
2944           ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2945
2946 2002-03-27
2947
2948         * src/compose.c: Subject ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¤ÏÁ÷¿®Á°¤Ë³Îǧ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
2949           compose_check_entries(): ¿·µ¬¡£
2950           compose_send()
2951           compose_send_later_cb(): compose_check_entries() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2952         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ±þÅú²òÀϤò¤µ¤é¤Ë½¤Àµ¡£
2953
2954 2002-03-26
2955
2956         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê
2957           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2958
2959 2002-03-26
2960
2961         * src/undo.c: undo_insert_text_cb(): ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎŤµ¤¬Â礭¤¤¤È¤­¤Ë
2962           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2963         * src/gtkstext.c: gtk_stext_button_press(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÁýÂ礹¤ë
2964           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæ¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¸å¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
2965           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2966
2967 2002-03-25
2968
2969         * src/folderview.c:
2970           folderview_rename_folder_cb()
2971           folderview_delete_folder_cb(): Âоݥե©¥ë¥À¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥á¡¼¥ë
2972           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤À¤±¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2973         * src/utils.c: get_abbrev_newsgroup_name(): ¾éĹ¤Ê¹Ô¤òºï½ü¡£
2974
2975 2002-03-23
2976
2977         * src/compose.c
2978           src/mainwindow.c
2979           src/prefs_common.c: 'Tool' ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò 'Tools' ¤ËÊѹ¹¡£
2980           '½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü' ¤ò '¥Ä¡¼¥ë' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
2981
2982 2002-03-23
2983
2984         * src/folderview.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
2985           ¤·¤¿¡£
2986         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
2987           ¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢ INBOX ¤Î²¼¤Ø¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤ò
2988           ºÆÅÙ»î¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2989           imap_scan_tree_recursive(): namespace ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤¬ INBOX ¤Î¾ì¹ç
2990           ¤Ï¤½¤ì¤ò¼«Æ°Åª¤ËÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ INBOX ¤Î²¼¤ÎÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤â
2991           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2992         * src/foldersel.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
2993           ¤·¤¿¡£
2994
2995 2002-03-23
2996
2997         * src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¿·µ¬¡£¾Êά¤µ¤ì¤¿
2998           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÊÖ¤¹¡£
2999         * src/folderview.c: folderview_update_node(): name ¤È path ¤¬°ìÃ×
3000           ¤¹¤ë¾ì¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾¤Çɽ¼¨¡£
3001         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾
3002           ¤Çɽ¼¨¡£
3003
3004 2002-03-23
3005
3006         * src/foldersel.c
3007           src/folderview.c: ¥é¥Ù¥ë 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
3008         * src/imap.c: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾ 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
3009           imap_create_missing_folders(): Queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î draft ¤Ø¤Î¸í¤Ã¤¿
3010           ÂåÆþ¤ò½¤Àµ¡£
3011
3012 2002-03-22
3013
3014         * IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ÷¿®¹µ / Áð¹Æ / Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3015         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð
3016           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®ÂÔ¤Á¡¢Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3017           src/imap.[ch]:
3018           imap_create_trash(): ºï½ü¡£
3019           imap_create_special_folder(): ¿·µ¬¡£imap_create_trash() ¤ò°ìÈ̲½¡£
3020           imap_create_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¡£
3021           imap_is_msg_changed(): ¥À¥ß¡¼¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
3022           imap_scan_tree_recursive(): Á÷¿®¹µ¡¢Áð¹Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤âõ¤¹
3023           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3024           imap_parse_envelope(): ¥Ì¥ë¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3025           src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
3026           F_QUEUE ¤È F_DRAFT ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3027
3028 2002-03-20
3029
3030         * src/compose.c: compose_send(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®¹µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß
3031           ¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3032         * src/procmsg.[ch]: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®¹µ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë
3033           ¤è¤¦¤Ë API ¤òÊѹ¹¡£
3034
3035 2002-03-20
3036
3037         * src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÔµ¡¸å¤ËÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3038           compose_save_to_outbox(): procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
3039         * src/procmsg.[ch]: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹çÁ÷¿®¹µ
3040           ¤ËÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3041           procmsg_save_to_outbox(): ¿·µ¬¡£É¬Íפ¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔµ¡ÍѥإåÀ¤ò
3042           ºï½ü¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÄɲ乤롣
3043
3044 2002-03-20
3045
3046         * src/compose.c: compose_wrap_line(): '|' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦
3047           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3048           get_indent_length(): ':' ¤È '#' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
3049           strchr() ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ°Íý¡£
3050
3051 2002-03-19
3052
3053         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
3054
3055 2002-03-19
3056
3057         * src/defs.h: OUTBOX_DIR ¤ò "outbox" ¤«¤é "sent" ¤ËÊѹ¹
3058           (¸½ºß¤Î "outbox" ¤ÏºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¤Þ¤ÇÊÝ»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹)¡£
3059         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3060           À¸À®¡£
3061         * src/foldersel.c
3062           src/folderview.c: 'Outbox' ¤ò 'Sent' ¤ËÊѹ¹¡£
3063         * src/main.c: folder_set_missing_folders() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3064         * src/mh.c: mh_scan_tree(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀ¸À®¡£
3065         * src/summaryview.c: summary_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
3066           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3067
3068 2002-03-18
3069
3070         * src/folderview.c
3071           src/imap.[ch]: IMAP ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾Êѹ¹¤ò¼ÂÁõ(Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
3072           folderview_rename_folder_cb(): ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Ì¾¾ÎÊѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
3073           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3074           imap_rename_folder(): ¿·µ¬¥á¥½¥Ã¥É¤Î¼ÂÁõ¡£
3075           imap_cmd_rename()
3076           imap_rename_folder_func(): ¿·µ¬¡£
3077           imap_remove_folder(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤âºï½ü¡£
3078
3079 2002-03-17
3080
3081         * src/imap.c: locale ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥° <-> ½¤Àµ utf-7 ¤ÎÊÑ´¹¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢
3082           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î¹ñºÝ²½¤ËÂбþ(ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó thanks)¡£
3083           imap_path_separator_subst(): ½¤Àµ utf-7 ¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¤ò°·¤¨¤ë
3084           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3085           imap_modified_utf7_to_locale()
3086           imap_locale_to_modified_utf7(): ¿·µ¬¡£
3087           imap_create_trash(): imap ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
3088           ¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˺îÀ®¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
3089           imap_get_real_path(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥° print ¤òºï½ü¡£
3090
3091 2002-03-14
3092
3093         * src/socket.c: DNS lookup ¤È connect() ¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
3094           sock_connect_by_hostname(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÂбþ¤È¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3095           sock_connect_with_timeout(): ¿·µ¬¡£
3096           sock_peek(): SSL peek ¤ò¼ÂÁõ¡£
3097
3098 2002-03-13
3099
3100         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Î text/html
3101           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ̾ï¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤Çɽ¼¨¡£
3102         * src/account.c
3103           src/addrbook.c
3104           src/addrindex.c
3105           src/compose.c
3106           src/imap.c
3107           src/inc.c
3108           src/jpilot.c
3109           src/ldif.c
3110           src/mbox.c
3111           src/mimeview.c
3112           src/news.c
3113           src/prefs.c
3114           src/prefs_common.c
3115           src/prefs_customheader.c
3116           src/prefs_display_header.c
3117           src/prefs_filter.c
3118           src/procheader.c
3119           src/procmime.c
3120           src/procmsg.c
3121           src/recv.c
3122           src/rfc2015.c
3123           src/send.c
3124           src/sourcewindow.c
3125           src/summaryview.c
3126           src/template.c
3127           src/textview.c
3128           src/unmime.c
3129           src/utils.c
3130           src/vcard.c
3131           src/xml.c: Á´¤Æ¤Î fopen() ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë 'b' ¤òÄɲá£
3132
3133 2002-03-09
3134
3135         * version 0.7.4
3136
3137 2002-03-09
3138
3139         * src/ssl.[ch]: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
3140         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë
3141           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3142         * faq/Makefile.am
3143           faq/en/Makefile.am
3144           faq/en/sylpheed-faq*.html
3145           faq/es/Makefile.am
3146           faq/es/sylpheed-faq*.html
3147           faq/fr/Makefile.am
3148           faq/fr/sylpheed-faq*.html
3149           configure.in
3150           Makefile.am
3151           src/Makefile.am
3152           src/defs.h
3153           src/mainwindow.c
3154           src/manual.[ch]: ±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î FAQ ¤òÄɲá£
3155
3156 2002-03-07
3157
3158         * manual/en/sylpheed*.html: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
3159         * libkcc/jis.c
3160           src/addrcache.c
3161           src/addritem.c
3162           src/ldif.c
3163           src/mgutils.c: string.h ¤ò include ¤·¤Æ strlen() Åù¤Î warning
3164           ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
3165         * src/folder.c
3166           src/folderview.c
3167           src/inc.c
3168           src/logwindow.c
3169           src/mainwindow.c
3170           src/mimeview.c
3171           src/prefs.c
3172           src/prefs_common.c
3173           src/procheader.c
3174           src/send.c
3175           src/session.c
3176           src/sigstatus.c
3177           src/summaryview.c: gcc-3.0 ¤Ç 'deprecated use of label at end of
3178           compound statement' ¤Î warning ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë switch ¤ÎºÇ¸å¤Î
3179           ¥é¥Ù¥ë¤Ë break ¤òÄɲá£
3180         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): r_hd ¤Î·¿¤ò½¤Àµ¡£
3181
3182 2002-03-06
3183
3184         * src/inc.[ch]: IncProgressDialog ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÀÅŪ¤Ê¥ê¥¹¥È¤Ë
3185           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3186           inc_cancel_all(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î¸½ºß¤Î¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¡£
3187         * src/mainwindow.c: ¡Ö¼õ¿®¤òÃæ»ß¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3188         * src/textview.c: ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼
3189           ¤Ê½¤Àµ¤È¡¢ textview_write_body() ¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
3190
3191 2002-03-05
3192
3193         * src/inc.c: inc_write_uidl_list(): UIDL ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë
3194           ²¿¤«¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤ë¤È UIDL ¾ðÊ󤬼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3195           src/inc.h: uidl_is_valid ¤ò Pop3State ¤ËÄɲá£
3196           src/pop.c: UIDL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ì¤Ð uidl_is_valid ¤ò TRUE ¤Ë¤¹¤ë¡£
3197
3198 2002-03-03
3199
3200         * version 0.7.3
3201
3202 2002-03-03
3203
3204         * src/mimeview.c: mimeview_create(): ºÇ½é¤Î¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥Ú¡¼¥¸¤ò 0
3205           ¤Ë¤·¤¿¡£
3206         * src/folderview.c: folderview_selected(): ÁªÂò¹Ô¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
3207           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3208         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_register_cb(): ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
3209           ¤µ¤»¡¢Äɲ䵤줿¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3210         * src/summaryview.c: ¶õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É²½¤ò½¤Àµ¡£
3211
3212 2002-03-02
3213
3214         * src/textview.c: textview_show_message(): message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò
3215           Ã©¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3216           textview_add_part(): ÅºÉեƥ­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁ°¤Ë¸«½Ð¤·¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦
3217           ¤Ë¤·¤¿¡£
3218           textview_show_header(): ²þ¹Ô¤òÉղ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3219         * src/messageview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¸¡º÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3220
3221 2002-03-01
3222
3223         * src/messageview.c: messageview_show(): MimeView ¤Î TextView ¤Î
3224           ¥Ø¥Ã¥À¤Î¾õÂÖ¤â»ØÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3225         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ë
3226           textview_show_message() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3227         * src/textview.c: textview_add_part(): ¿·µ¬¡£¥Ó¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤»¤º¤Ë
3228           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤ÎÆâÍƤòÄɲ乤롣
3229           textview_show_message(): Á´¥Ñ¡¼¥È¤òŬÀڤʥ¹¥¿¥¤¥ë¤Çɽ¼¨¡£
3230           textview_write_body(): textview_show_part() ¤«¤éʬΥ¡£
3231
3232 2002-02-28
3233
3234         * src/mainwindow.c
3235           src/prefs_common.c: É½¼¨¤ÈÁ÷¿®ÍѤΥ³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë ISO-8859-15 ¤ò
3236           Äɲá£
3237         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
3238           NULL ¤òÊÖ¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤¬¤½¤ì¤ËÂн褹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3239         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
3240           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥æ¡¼¥¶
3241           ¤ËÁªÂò¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3242         * src/textview.c: textview_write_line(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
3243           ¸µ¤Îʸ»úÎó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3244
3245 2002-02-27
3246
3247         * src/inc.c: get_spool(): copy_mbox() ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­ mbox ¤ò¥í¥Ã¥¯
3248           ²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alexander Kabaev ¤µ¤ó thanks)¡£
3249         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID / ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
3250           ¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
3251         * src/send.c: send_message_smtp(): SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID /
3252           ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍÑ¡£
3253
3254 2002-02-26
3255
3256         * src/inc.[ch]
3257           src/pop.[ch]: UIDL ´ÉÍý¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
3258           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾ðÊó¤ò Pop3MsgInfo ¹½Â¤ÂΤÎÇÛÎó¤ËÊÝ»ý¤·¡¢Ì¤¼èÆÀ
3259           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´¤ËÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3260
3261 2002-02-26
3262
3263         * src/filesel.c
3264           src/foldersel.c
3265           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦/¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î WMCLASS ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
3266         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): jconv_alloc_conv() ¤¬
3267           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸µ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3268
3269 2002-02-25
3270
3271         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
3272           Ì¾¤ò¥Þ¥¯¥í¤ËÊѹ¹¡£
3273
3274 2002-02-24
3275
3276         * src/messageview.c
3277           src/mimeview.[ch]
3278           src/summaryview.c: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿·¤·¤¤¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥Ö¥¤¥ó¥¿
3279           ¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼ÂÁõ¡£
3280         * src/textview.[ch]: ¹Ô´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
3281
3282 2002-02-23
3283
3284         * src/prefs_filter.c:
3285           prefs_filter_rename_path()
3286           prefs_filter_delete_path(): flt->dest ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
3287           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3288
3289 2002-02-23
3290
3291         * src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤¬ FALSE ¤òÊÖ¤·¤¿¤é¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
3292           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3293         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­
3294           ¸í¤Ã¤Æ 'No space' ¤òÊÖ¤¹¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3295         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(): ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ï¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®
3296           ¤òÃæÃǤ·¡¢ÀøºßŪ¤Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3297         * src/grouplistdialog.c: ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3298         * src/news.c: news_get_group_list(): ¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸½ºß¤Î
3299           ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò destroy ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3300
3301 2002-02-22
3302
3303         * src/manage_window.[ch]: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
3304           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3305           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3306           "unmap_event", "destroy" ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3307         * src/account.c;
3308           src/addressbook.c
3309           src/compose.c
3310           src/export.c
3311           src/filesel.c
3312           src/foldersel.c
3313           src/grouplistdialog.c
3314           src/import.c
3315           src/inputdialog.c
3316           src/mainwindow.c
3317           src/message_search.c
3318           src/passphrase.c
3319           src/prefs_account.c
3320           src/prefs_common.c
3321           src/prefs_customheader.c
3322           src/prefs_display_header.c
3323           src/prefs_filter.c
3324           src/prefs_template.c
3325           src/summary_search.c
3326           src/summaryview.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀܳ¤¹¤ë¤Î¤Ë
3327           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT() ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3328
3329 2002-02-21
3330
3331         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3332         * src/pop.c: À©¸Â¥µ¥¤¥º¤è¤êÂ礭¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¡£
3333           LOOKUP_NEXT_MSG(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3334         * src/compose.c: compose_attach_append(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æɤ߹þ¤ß²Äǽ
3335           ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3336
3337 2002-02-21
3338
3339         * src/rfc2015.c: dump_mimeinfo() ¤È dump_part() ¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
3340           g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
3341           rfc2015_decrypt_message(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¢¤ë¤¤¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿
3342           ¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤òÊ£À½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3343         * src/passphrase.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë¤·¤¿¡£
3344         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): debug_print() ¤òºï½ü¡£
3345
3346 2002-02-20
3347
3348         * src/messageview.c
3349           src/procmsg.[ch]: GPGME ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
3350           ²òÀϤ˼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3351         * src/rfc2015.c: »ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ copy_gpgmedata_to_temp() ¤ò
3352           ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
3353         * src/prefs_account.c: prefs_account_privacy_create(): ½ÄÊý¸þ¤Î
3354           ´Ö³Ö¤ò½¤Àµ¡£
3355
3356 2002-02-19
3357
3358         * src/menu.[ch]: menu_set_sensitive_all(): ¿·µ¬¡£
3359           menu_set_insensitive_all(): menu_set_sensitive_all() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
3360           ¤Ë¤·¤¿¡£
3361         * src/prefs_account.c:
3362           prefs_account_open()
3363           prefs_account_protocol_set_optmenu(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¸å¥×¥í¥È¥³¥ë
3364           ¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹ÉԲĤˤ·¤¿¡£
3365         * src/compose.c: compose_attach_parts(): MIME ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹
3366           ¤·¤Æ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éÁ´¤Æ¤ÎźÉÕ¤µ¤ì¤¿
3367           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3368
3369 2002-02-19
3370
3371         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_mark_sum(): ºÇ¾®/ºÇÂç¤ÎÈÖ¹æ¤òÆÀ¤ë
3372           °ú¿ô¤ÈÀèƬ¤ÎÈÖ¹æ¤ÎÀ©¸Â¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
3373         * src/folderview.c
3374           src/inc.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3375         * src/news.c: news_scan_group(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ãå/̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò
3376           GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤È¥Þ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¿ä¬¡£
3377           news_select_group(): ¹ç·×/ºÇ½é/ºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3378         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×
3379           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
3380
3381 2002-02-18
3382
3383         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò IMAP4 ¤È NNTP ¤Ç
3384           ÍøÍѲÄǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3385         * src/inc.c: folderview_check_new() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¡£
3386         * src/prefs_account.c: "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò
3387           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë" ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î½¤Àµ¡£
3388
3389 2002-02-18
3390
3391         * src/folderview.[ch]:
3392           folderview_rescan_tree(), folderview_rescan_all():
3393           folderview_update_tree() ¤È folderview_update_all() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
3394           folderview_update_all_node(): ºï½ü¡£
3395           folderview_check_new(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥í¡¼¥«¥ë
3396           ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£°ú¿ô¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î(¥í¡¼¥«¥ë¤È
3397           ¥ê¥â¡¼¥È)¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
3398         * src/inc.c:
3399           inc_account_mail()
3400           inc_all_account_mail(): IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3401
3402 2002-02-18
3403
3404         * src/folderview.c:
3405           folderview_rename_folder_cb()
3406           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò²þ̾/ºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë
3407           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¡£
3408         * src/prefs_filter.[ch]:
3409           prefs_filter_rename_path(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Î¿¶¤êʬ¤±Àè
3410           ¤Î¥Ñ¥¹¤ò²þ̾¤¹¤ë¡£
3411           prefs_filter_delete_path(): ¿·µ¬¡£¿¶¤êʬ¤±Àè¤Î¥Ñ¥¹¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ì¤Ð
3412           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
3413         * ¾åµ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Neill Miller ¤µ¤ó thanks¡£
3414
3415 2002-02-17
3416
3417         * src/compose.c: Å¾Á÷¤Þ¤¿¤ÏºÆÊÔ½¸»þ¤ËźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë
3418           ¤·¤¿(claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿)¡£
3419           compose_attach_parts(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
3420           ¤òŸ³«¤·¤ÆźÉÕ¤¹¤ë¡£
3421           compose_attach_append(): °ú¿ô¤Î·¿¤òÊѹ¹¡£
3422         * src/messageview.c: messageview_show(): GPG Éü¹æ¤Î¥³¡¼¥É¤ò
3423           procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
3424         * src/procmsg.[ch]: procmsg_open_message_decrypted(): ¿·µ¬¡£
3425
3426 2002-02-16
3427
3428         * version 0.7.2
3429
3430 2002-02-16
3431
3432         * src/summary_search(): summary_search_execute(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼
3433           ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3434
3435 2002-02-15
3436
3437         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): °ÜÆ°¥â¡¼¥É¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×
3438           ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3439         * src/folderview.[ch]: folderview_update_msg_num(): ¿ô¤ò CTree ¤Î
3440           ¥é¥Ù¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¤³¤³¤Ç folder_item ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3441         * src/imap.c: imap_move_msg(), imap_move_msgs_with_dest():
3442           °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
3443         * src/mh.c: SET_DEST_MSG_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3444           mh_do_move(), mh_do_move_msgs_with_dest(): ¿·µ¬(°ÊÁ°¤Î mh_move_msg()
3445           ¤È mh_move_msgs_with_dest() ¤ò²þ̾)¡£
3446           mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
3447           ´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
3448           mh_copy_msg(), mh_copy_msgs_with_dest(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3449         * src/summaryview.c: summary_status_show(): folder_item ¤ò¤³¤³¤Ç
3450           ¹¹¿·¡£
3451         * po/POTFILES.in: headerwindow.c ¤Ø¤Î»²¾È¤òºï½ü¡£
3452         * src/summaryview.c: summary_step(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤ÈËöÈø¤Ç¤ÎµóÆ°
3453           ¤ò½¤Àµ¡£
3454
3455 2002-02-15
3456
3457         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡ÖÁ´¤Æ¤Î
3458           ¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò TextView ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥»¥Ã¥È¡£
3459         * src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
3460           ÉÔÍפʥá¥Ë¥å¡¼¤Î¹¹¿·¤òÍÞÀ©¡£
3461           summary_select_node(): °ú¿ô 'do_refresh' ¤òÄɲá£
3462           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3463
3464 2002-02-14
3465
3466         * src/utils.c: strsplit_with_quote(): ¤³¤Î´Ø¿ôÃæ¤Ç°úÍÑʸ»ú¤òºï½ü
3467           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)
3468           (Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
3469         * src/mainwindow.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
3470           main_window_menu_callback_block()
3471           main_window_menu_callback_unblock(): ¿·µ¬¡£
3472           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò
3473           ¥»¥Ã¥È¡£
3474           show_all_header_cb(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾õÂÖ¤òÆɤà¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3475         * src/mainwindow.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
3476         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¡×
3477           ¤òºï½ü¡£
3478
3479 2002-02-13
3480
3481         * src/imap.c: imap_add_msg(): ¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤òÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
3482           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3483         * src/gtkutils.c: gtkut_editable_get_selection(): ÁªÂòÉô¤ÎŤµ¤¬
3484           0 ¤Î¤È¤­¤Ï NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3485           ¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3486         * src/utils.c: str_open_as_stream(): str ¤ÎŤµ¤¬ 0 ¤Î¤È¤­¤Ï¤¹¤°¤Ë
3487           Ìá¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3488         * src/headerwindow.[ch]: ºï½ü¡£
3489         * src/socket.[ch]
3490           src/inc.c: ¸Å¤¤¥¹¥ì¥Ã¥ÉÂбþ¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
3491
3492 2002-02-12
3493
3494         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3495           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ
3496           (messageview.c ¤Ç gpg °Å¹æ²ò½ü¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
3497
3498 2002-02-11
3499
3500         * version 0.7.1
3501
3502 2002-02-11
3503
3504         * src/compose.[ch]
3505           src/gtkutils.[ch]
3506           src/prefs_template.c
3507           src/quote_fmt.h
3508           src/quote_fmt_parse.y
3509           src/summaryview.c
3510           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎÉôʬ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
3511           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸÁ´ÂΤÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤½¤ì¤ò°úÍÑʸ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
3512           (Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
3513           src/utils.[ch]: str_open_as_stream(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ê¸»úÎó
3514           ¤ËÂФ·¤Æ°ì»þŪ¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¡£
3515         * src/main.c: "--send" ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3516         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): Reply-To ¤È to_all ¤¬
3517           Î¾Êý»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð From ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò Cc ¤ËÄɲá£
3518         * Makefile.am: .tar.bz2 ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ãæ¤Î RPM spec ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Source:
3519           ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
3520
3521 2002-02-07
3522
3523         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
3524           ¾ì¹ç¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3525         * src/foldersel.[ch]: foldersel_folder_sel(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁªÂò¤Î
3526           ¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
3527         * src/addressbook.c
3528           src/compose.c
3529           src/editaddress.c
3530           src/editgroup.c
3531           src/folderview.c
3532           src/importldif.c
3533           src/mainwindow.c
3534           src/md5.c
3535           src/mimeview.c
3536           src/prefs_common.c
3537           src/prefs_customheader.c
3538           src/prefs_filter.c
3539           src/summaryview.c: gcc °Ê³°¤Î C ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë
3540           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shawn Houston ¤µ¤ó thanks)¡£
3541
3542 2002-02-06
3543
3544         * src/imap.c: imap_copy_msgs_with_dest(): ¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹»þ¤Î
3545           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3546         * src/prefs_common.c: ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÊÌ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
3547         * src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ
3548           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
3549         * src/addr_compl.c: get_complete_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ
3550           ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3551           get_address_from_edit(): °úÍÑʸ»ú¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3552         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
3553           src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤¬¶õ¤Î
3554           ¾ì¹ç¤Ë¥Æ¥­¥¹¥È½èÍý¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3555         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
3556
3557 2002-02-05
3558
3559         * src/compose.c: compose_exec_ext_editor_real(): g_strsplit() ¤ò
3560           strsplit_with_quote() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3561         * src/foldersel.c
3562           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3563         * src/folderview.c:
3564           folderview_drag_motion_cb()
3565           folderview_drag_received_cb(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤ò²Äǽ
3566           ¤Ë¤·¤¿¡£
3567         * src/utils.c: get_file_size_as_crlf(): fread() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fgets()
3568           ¤ò»ÈÍÑ¡£
3569         * src/imap.c
3570           imap_copy_msg()
3571           imap_copy_msgs_with_dest(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¸½ºß¤Î¥á¡¼¥ë
3572           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð imap_add_msg() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3573           Àµ¤·¤¤ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3574           imap_cmd_append(): APPEND ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
3575
3576 2002-02-04
3577
3578         * src/mainwindow.c
3579           src/messageview.[ch]
3580           src/summaryview.[ch]
3581           src/textview.[ch]: Á´¥Ø¥Ã¥À¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À
3582           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3583         * src/mainwindow.c
3584           src/prefs_common.c: ¡Ö¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
3585           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
3586         * src/mainwindow.c
3587           src/summaryview.[ch]: summary_display_msg_selected(): ¿·µ¬¡£
3588           ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤éÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨
3589           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3590         * src/mh.c
3591           src/sourcewindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î procmsg_get_message_file_path()
3592           ¤ò procmsg_get_message_file() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³Î¼Â¤Ë
3593           ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3594         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): Ç¤°Õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
3595           ¤«¤é MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î DnD ¤òµö²Ä¡£
3596           folderview_drag_received_cb(): ¥É¥é¥Ã¥°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹
3597           ¤¢¤ë¤¤¤Ï IMAP ¤Î¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3598           ¤·¤¿¡£
3599         * src/mainwindow.c
3600           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é¤Î¥³¥Ô¡¼¤òµö²Ä¡£
3601
3602 2002-02-03
3603
3604         * src/prefs_common.c: prefs_other_create(): ³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤Î
3605           ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3606           prefs_keybind_apply_clicked(): Mew / Wanderlust ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É
3607           ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¤è¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡£
3608           Mutt ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤òÄɲá£
3609           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤âÊѹ¹¡£
3610         * src/compose.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
3611         * src/codeconv.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÍѤˠlocale_table ¤ò½¤Àµ¡£
3612
3613 2002-02-01
3614
3615         * src/Makefile.am: $(GPGME_CFLAGS) ¤ò INCLUDES ¤ËÄɲá£
3616         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È
3617           ¥«¥Ã¥È¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
3618
3619 2002-01-31
3620
3621         * src/gtkutils.[ch]: gtk_stext_clear() ¤òÄɲá£
3622         * src/compose.[ch]
3623           src/mainwindow.c
3624           src/summaryview.[ch]: Ê£¿ôžÁ÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3625         * src/summaryview.c:
3626           summary_set_marks_selected(): ÁªÂò¹ÔÁ´¤Æ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3627           summary_reply(): summary_reply_cb() ¤«¤é°ÜÆ°¡£
3628         * compose.[ch]: compose_forward(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
3629           ½¤Àµ¡£
3630         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¤Î½èÍý¤òÀ°Íý¡£
3631         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3632           summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
3633           ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
3634         * src/mainwindow.c
3635           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È
3636           ¥«¥Ã¥È¤òÄɲá£
3637
3638 2002-01-30
3639
3640         * src/compose.c: compose_wrap_line_all():
3641           prefs_common.linewrap_quote ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°úÍÑÉô¤òÀ°·Á
3642           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(prefs_common.linewrap_quote ¤Ïñ¤ËÊÖ¿®»þ¤Î¼«Æ°
3643           ²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç)¡£
3644         * src/prefs_account.c: prefs_account_open(): ¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®
3645           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë tmp_ac_prefs ¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3646         * src/mh.c: mh_get_msg_list(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
3647           st_ctime ¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3648         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥¿
3649           ¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
3650
3651 2002-01-29
3652
3653         * src/mimeview.c: ¥Ü¥¿¥ó / ¥­¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È½èÍý¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¿½Å¥À¥¤¥¢¥í¥°
3654           / °ÜÆ°¤ò½¤Àµ¡£
3655         * src/mimeview.[ch]
3656           src/textview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
3657           MimeView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3658         * src/prefs_filter.c: ¥ë¡¼¥ë¤Î½ç½ø¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3659         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): empty_menurc
3660           ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
3661
3662 2002-01-28
3663
3664         * src/mainwindow.c
3665           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºÆ¹½À®¡£
3666           ¡Öɽ¼¨ - ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءפòÄɲá£
3667         * src/summaryview.[ch]: summary_toggle_view(): public ¤Ê´Ø¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
3668         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¡×¤È¡Ö½ªÎ»»þ¡×¤Î°ÌÃÖ¤ò
3669           ¸ò´¹¡£
3670         * src/importldif.c: imp_ldif_delete_event(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦
3671           ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÇÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ(¤è¤êÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç)¡£
3672         * src/imageview.[ch]
3673           src/messageview.c
3674           src/mimeview.c: ¥Æ¥­¥¹¥È¤È²èÁü¥Ñ¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤¿¤È¤­¤Î¸í¤Ã¤¿
3675           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë°ÌÃÖ¤ò½¤Àµ¡£¤Þ¤¿ÉÔÍפʲèÁü¤ò³«Êü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
3676           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3677         * src/prefs_common.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×
3678           ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3679
3680 2002-01-28
3681
3682         * src/prefs_common.c: ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È´Ê°×Êѹ¹µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3683         * src/folderview.c: folderview_key_pressed()
3684           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥­¡¼
3685           ¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ºï½ü¡£
3686
3687 2002-01-25
3688
3689         * src/procmime.c:
3690           procmime_get_mime_type()
3691           procmime_get_mime_type_table(): MIME ¥¿¥¤¥×¤Î¸¡º÷¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
3692           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3693         * src/gtkstext.c:
3694           gtk_stext_delete_line(): ¶õ¹Ô¤Ç¤Ï²þ¹Ô¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3695           gtk_stext_delete_to_line_end(): ¥«¡¼¥½¥ë¤¬¹ÔËö¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï²þ¹Ô
3696           ¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3697           (Yasuzaki Masayoshi ¤µ¤ó thanks.)
3698
3699 2002-01-23
3700
3701         * src/compose.c
3702           src/gtkstext.[ch]: GtkSText Ãæ¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È
3703           ¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3704         * src/utils.[ch]: LF ¤ò CR+LF ¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤È¤­¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤ò
3705           ÊÖ¤¹ get_file_size_as_crlf() ¤òÄɲá£
3706
3707 2002-01-22
3708
3709         * src/compose.c: °ÊÁ°Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ 'Ctrl-Enter' ¤È
3710           'Ctrl-(½¤¾þ¥­¡¼)-Enter' ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3711         * src/gtkstext.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î Emacs ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3712           gtk_stext_key_press(): ¥«¡¼¥½¥ë¤Î¾ÃÌǤòËɤ°¤¿¤á¤Ë Shift-Enter
3713           ¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤ÏÁªÂòÉô¤ò¿­Ä¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3714         * src/summaryview.c: summary_select_next_unread(): »Ï¤á¤«¤é̤ÆÉ
3715           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆ¸¡º÷¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÄɲá£
3716         * src/folderview.c: folderview_key_pressed(): ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Ç
3717           ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î̤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3718           ¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ëÁ°¤Ë CTree ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3719
3720 2002-01-21
3721
3722         * src/defs.h: modified the XLFD of default fonts.
3723         * src/textview.c: textview_create(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤òÆɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç
3724           segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3725         * src/folderview.c
3726           src/grouplistdialog.c: ¹ØÆÉ¥°¥ë¡¼¥×¤ò path ¤ÇÈæ³Ó¡£
3727         * src/prefs_filter.c: ¡Ö±é»»»Ò¡×¤ò¡Ö¾ò·ï¡×¤ËÊѹ¹¡£
3728
3729 2002-01-20
3730
3731         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): URL ¤¬²þ¹Ô¥Þ¡¼¥¸¥ó¤è¤ê
3732           Ä¹¤¤¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
3733         * src/mainwindow.c
3734           src/prefs_filter.[ch]
3735           src/summaryview.[ch]: Luca Rosellini ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ
3736           ¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
3737         * src/summaryview.c: summary_filter_open(): X-List ¤È X-Mailing-list
3738           ¤ò¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ËÄɲá£
3739
3740 2002-01-18
3741
3742         * configure.in: Mac OS X (Darwin) ¤ËÂбþ¡£
3743
3744 2002-01-16
3745
3746         * src/prefs_filter.c: inc_autocheck_timer_{remove|set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3747           inc_(un)lock() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3748         * src/summaryview.c: summary_sort(): ¥¹¥ì¥Ã¥ÉÆâ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¥½¡¼¥È
3749           ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë gtk_ctree_sort_node() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3750           gtk_ctree_sort_recursive() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3751         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): sizeof ¤ÎÂоݤ¬´Ö°ã¤Ã¤Æ
3752           ¤¤¤Æ¡¢ Alpha ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»Ô¼
3753           ¤µ¤ó thanks)¡£
3754
3755 2002-01-15
3756
3757         * src/foldersel.c:
3758           foldersel_gnode_func(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òËÝÌõºÑʸ»úÎó¤Ë¤·¤¿¡£
3759           foldersel_set_tree(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀèƬ¤Ë°ÜÆ°¡£
3760         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_query_password(): ¿·µ¬¡£
3761         * src/imap.c
3762           src/inc.c
3763           src/news.c
3764           src/send.c: ³Æ¼«¤Î¥¯¥¨¥ê´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog_query_password()
3765           ¤ò»ÈÍÑ¡£
3766
3767 2002-01-14
3768
3769         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Õ¥©¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£
3770         * src/folder.[ch]
3771           src/mh.[ch]
3772           src/imap.[ch]
3773           src/news.[ch]: ¥¯¥é¥¹ÄêµÁ¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òŬÀڤʰÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
3774
3775 2002-01-11
3776
3777         * src/mimeview.c: mimeview_save_as()
3778           src/summaryview.c: summary_save_as(): subject ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
3779           ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3780         * src/utils.[ch]: subst_chars() ¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆüìʸ»ú¤ò¥¢¥ó¥À¡¼
3781           ¥¹¥³¥¢¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë subst_for_filename() ¤òÄɲá£
3782         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
3783           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3784
3785 2002-01-10
3786
3787         * INSTALL
3788           INSTALL.jp: libjconv ¤Î ÀâÌÀ¤È URL ¤òÄɲá£
3789         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ÎÀ°Íý¡£
3790
3791 2002-01-09
3792
3793         * README
3794           README.jp
3795           src/about.c: copyright ¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
3796         * src/gtkstext.h: Sylpheed ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë½¤Àµ¤Îɽ¼¨¤òÄɲá£
3797
3798 2002-01-08
3799
3800         * INSTALL
3801           INSTALL.jp: compface ¤Î URL ¤òÄɲá£
3802
3803 2002-01-07
3804
3805         * version 0.7.0
3806
3807 2002-01-07
3808
3809         * src/headerwindow.c
3810           src/logwindow.c
3811           src/messageview.c
3812           src/sourcewindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È
3813           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3814
3815 2002-01-04
3816
3817         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ÆÃÄê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°úÍÑʸ
3818           ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¤­¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3819
3820 2002-01-02
3821
3822         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): segmentation fault ¤òËɤ°
3823           ¤¿¤á¤Ë imap_parse_address() ¤Î¸å¤Ë assertion ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
3824
3825 2001-12-31
3826
3827         * src/folderview.c
3828           src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤΥé¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
3829         * src/ldif.c: fgetc() ¤ÎÌá¤êÃͤò gint ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3830         * src/importldif.c: ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤ò _() ¤Ç³ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3831         * src/compose.c: Subject ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î°ÌÃÖ¤òºÇ¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
3832           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
3833           compose_draft_cb(): ¡ÖÁð¹Æ¤ËÊݸ¸åÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
3834
3835 2001-12-30
3836
3837         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÆ¹½À®¡£¡Ö¥µ¥Þ¥ê¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
3838           ¡Ö¥Ø¥ë¥×¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡ÖÀßÄê¡×¤Î¤¹¤°±¦Â¦¤Ë°ÜÆ°¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ÊĤ¸¤ë¡×
3839           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòºï½ü¡£
3840
3841 2001-12-25
3842
3843         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿¾¯ºÆ¹½À®¡£
3844         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£¤µ¤é¤Ë contributor ¤òÄɲá£
3845         * src/account.c: account_row_moved(): ¿·µ¬¡£¾å / ²¼¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿
3846           ¤È¤­¤Ëɽ¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
3847           account_clist_set(): É½¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3848         * src/compose.c
3849           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È wmclass
3850           ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3851
3852 2001-12-24
3853
3854         * src/gtkstext.c: ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥«¡¼¥½¥ë¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3855           ÉÔÍפʠGdkGC ¥³¥Ô¡¼¤òºï½ü¡£¥«¡¼¥½¥ë¤ÎºÂɸ¤ò½¤Àµ¡£
3856         * src/compose.c
3857           src/gtkutils.[ch]
3858           src/textview.[ch]
3859           src/undo.c: GtkSText ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3860         * src/menu.h: #include <gtk/gtkmenu.h> ¤òÄɲá£
3861
3862 2001-12-23
3863
3864         * acconfig.h
3865           configure.in: GTK+ ¤Î XIM ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3866         * src/gtkstext.[ch]: ¿·µ¬¡£ GTK+ ¤Î GtkText ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¡¢Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
3867
3868 2001-12-22
3869
3870         * src/filter.c: #include <sys/types.h> ¤òÄɲá£
3871
3872 2001-12-21
3873
3874         * src/template.c: template_write_config(): typo ¤ò½¤Àµ¡£
3875         * src/compose.c: toolbar_linewrap_cb(): compose_wrap_line_all() ¤ò
3876           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3877         * src/filter.[ch]
3878           src/prefs_filter.c: Àµµ¬É½¸½¤ËÂбþ(Ãæ°æ¤µ¤ó thanks)¡£
3879         * src/undo.c: undo_paste_clipboard_cb(): ¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É
3880           ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¥¢¥ó¥É¥¥¤Î¾õÂÖ¤òÇ˲õ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3881           undo_check_size(): g_list_last() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3882           undo_undo()
3883           undo_redo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¤·¡¢¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
3884           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3885         * src/prefs_common.c: ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¹ÔĹ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò72¤ËÊѹ¹¡£
3886
3887 2001-12-20
3888
3889         * pixmap ´ÉÍý¤ÎºÆ¹½À®¡£
3890         * src/stock_pixmap.[ch]: ¿·µ¬¡£¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤Î static ¤Ê
3891           pixmap ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡£
3892         * pixmap ¥Ç¡¼¥¿¤òľÀܻȤ¦Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò stock_pixmap_*() ¤ò
3893           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3894         * src/undo.[ch]: undo_set_undo_change_funct() ¤ò
3895           undo_set_change_state_func() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢°ú¿ô¤ò GtkWidget*
3896           ¤«¤é gpointer ¤ËÊѹ¹¡£
3897           undo_merge(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3898         * src/compose.c: compose_set_undo() ¤ò compose_undo_state_changed()
3899           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
3900
3901 2001-12-19
3902
3903         * src/account.c: account_find_from_address(): Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤
3904           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3905         * src/addressbook.c: addressbook_create(): wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
3906         * src/compose.c: compose_insert_file(): DOS/Win/Mac ¤Î²þ¹Ô¤ËÂбþ¡£
3907         * src/importldif.c
3908           src/ldif.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£
3909         * src/importldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
3910           imp_ldif_field_list_toggle(): ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3911           imp_ldif_dialog_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤ï¤º¤«¤Ë½¤Àµ¡£
3912         * src/ldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
3913         * INSTALL
3914           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
3915         * src/vcard.c:
3916           vcard_read_file()
3917           vcard_test_read_file(): tagtemp ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3918           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý(¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òºï¸º)¡£
3919         * src/addrindex.c
3920           src/jpilot.[ch]
3921           src/syldap.[ch]: JPilot ¤È LDAP ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï¥Ó¥ë¥É»þ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¡¢
3922           ¤½¤ì¤é¤Ê¤·¤Ç¤Ï·ë¶É¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¹Ô»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
3923           ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3924         * src/addressbook.c
3925           src/addrindex.c: "J-Pilot" ¤ò "JPilot" ¤ËÊѹ¹¡£
3926           atoi() ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
3927
3928 2001-12-18
3929
3930         * src/procmsg.c: procmsg_empty_trash()
3931           src/mainwindow.c: main_window_empty_trash(): ¤´¤ßÈ¢¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
3932           ´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¶õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3933         * src/imap.c: search_array_str(): ¿·µ¬¡£
3934           imap_status(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3935
3936 2001-12-18
3937
3938         * undo µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸ (Jens Oberender ¤µ¤óºî)¡£
3939         * src/undo.[ch]: ¿·µ¬¡£
3940           undo_insert_text_cb(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Î½¤Àµ(¥Ð¥¤¥È¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3941           Ê¸»ú¿ô¤òÆÀ¤ë)¡£
3942         * src/compose.[ch]: undo ¤Î¥³¡¼¥É¤òÄɲá£
3943         * src/prefs_common.[ch]: ¥¢¥ó¥É¥¥¥ì¥Ù¥ëÀßÄêÍÑ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
3944
3945 2001-12-16
3946
3947         * src/compose.c: compose_template_apply()
3948           src/prefs_template.c: prefs_template_clist_set_row()
3949           src/template.c: template_write_config(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦
3950           ¤Î To: ¤È Subject: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃÖ¤­´¹¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3951
3952 2001-12-16
3953
3954         * version 0.6.6
3955
3956 2001-12-15
3957
3958         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): DnD ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3959         * src/ldif.c: ldif_get_line(): CR ¤ò̵»ë¡£
3960         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤È
3961           ¤·¤Æ text/html ¤âõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3962
3963 2001-12-14
3964
3965         * src/prefs_account.c: prefs_account_save_config_all(): account_list
3966           == NULL ¤Î¾ì¹ç accountrc ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
3967
3968 2001-12-14
3969
3970         * src/utils.h: 2¤Ä¤Îʸ»úÎó¤ò·ë¹ç¤·¤Æ alloca ºÑ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¥Þ¥¯¥í
3971           Xstrcat_a() ¤òÄɲá£
3972         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À̾
3973           ¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Willem van Engen ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤
3974           ¤Æ¤¤¤Þ¤¹(thanks!))¡£
3975         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): °úÍÑÉô¤Î¼«Æ°²þ¹Ô¤¬Ìµ¸ú
3976           ¤Ç¡¢Ã±¸ì¤¬1¹Ô°Ê¾å¤ËÅϤäƤ¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3977
3978 2001-12-14
3979
3980         * Tobias ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
3981         * src/imap.[ch]:
3982           imap_msg_set_perm_flags()
3983           imap_msg_unset_perm_flags(): ¿·µ¬¡£ IMAP ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë±Ê³¥Õ¥é¥°¤ò
3984           ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
3985         * src/compose.c
3986           src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥Õ¥é¥°¤â
3987           Êѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3988
3989 2001-12-11
3990
3991         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_container_remove(): ¿·µ¬¡£ Gtk{Text,Entry}
3992           ¤Î¥Ð¥°¤Ø¤ÎÂнè¤Î¤¿¤á¤Î gtk_container_remove() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
3993           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3994         * src/compose.c
3995           src/mainwindow.c
3996           src/messageview.c
3997           src/mimeview.c
3998           src/summaryview.c
3999           src/textview.c: gtk_container_remove() ¤ò gtkut_container_remove()
4000           ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢°ÊÁ°¤ÎÉôʬŪ¤Ê½¤Àµ¤òºï½ü¡£
4001
4002 2001-12-09
4003
4004         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡×¤Ç
4005           ¥æ¡¼¥¶ ID ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ IMAP4 ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
4006           ½¤Àµ¡£
4007         * src/imap.c: imap_session_get(): rfolder->session == NULL ¤Î¤È¤­
4008           ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4009         * Makefile.am: tar ¤Î°ú¿ô¤ò 'chojf' ¤«¤é '--bzip2 -chof' ¤ËÊѹ¹¡£
4010         * src/summaryview.c: summary_toggle_view(): vpaned ¤ò remove ¤¹¤ë
4011           Á°¤Ë textview ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¡£
4012
4013 2001-12-08
4014
4015         * src/messageview.c: messageview_change_view_type(): textview ¤ò
4016           ³°¤¹Á°¤Ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆæ¤Î¥³¥Ô¡¼¡¦
4017           ¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î¾ã³²¤¬²ò·è(Melvin Hadasht ¤µ¤ó thanks)¡£
4018         * src/textview.c: textview_set_font(): gtk_editable_select_region()
4019           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_editable_claim_selection() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4020
4021 2001-12-06
4022
4023         * src/prefs_template.c: prefs_template_window_create(): To:
4024           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ËÂбþ¡£
4025
4026 2001-12-04
4027
4028         * src/folder.c:
4029           folder_count_total_msgs()
4030           folder_count_total_msgs_func(): g_node_traverse() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
4031           GNode ¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4032
4033 2001-12-03
4034
4035         * src/compose.c: ¶õ¤ÎËÜʸ¤¬µñÈݤµ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4036         * src/prefs_template.c: To: ¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4037           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÉÔÀµ¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
4038         * src/prefs_common.c
4039           src/quote_fmt_lex.l
4040           src/quote_fmt_parse.y: ´Ý³ç¸Ì¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢
4041           ´Ý³ç¸Ì¡Ö( )¡×¤òÃæ³ç¸Ì¡Ö{ }¡×¤ËÊѹ¹¡£
4042         * src/html.c: html_get_parenthesis(): CSS / script ¤ò̵»ë¡£
4043
4044 2001-11-29
4045
4046         * src/prefs_template.c: ¥Ø¥Ã¥À¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¥³¥í¥ó¤òÄɲá£
4047
4048 2001-11-28
4049
4050         * src/src/compose.c
4051           src/prefs_template.c
4052           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë To ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲá£
4053
4054 2001-11-27
4055
4056         * src/textview.c: textview_show_part(): ºÇ½é¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿
4057           message/rfc822 ¥Ø¥Ã¥À¤ò»ÈÍÑ¡£
4058         * src/folderview.c: ¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¤ò¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
4059           ¤ËÄɲá£
4060         * src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×
4061           ¤¹¤ëɬÍפΤ¢¤ëʸ»ú¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
4062
4063 2001-11-26
4064
4065         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): claws ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
4066           GET_CHAR(): GET_TEXT() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¤è¤ê°ìÈ̲½¤·¤¿¡£
4067           compose_wrap_line() ¤È compose_wrap_line_all() ¤ò GET_CHAR() ¤ò
4068           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4069         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ RFC822 ¤ÎźÉÕ
4070           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4071
4072 2001-11-25
4073
4074         * src/folder.[ch]
4075           src/main.c: µ¯Æ°Ãæ¤Î Sylpheed ¤«¤é¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô
4076           ¤òÆÀ¤ë --status ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
4077           prohibit_duplicate_launch(): '\n' ¤ò°ìÅÙ¤À¤±½ÐÎÏ¡£
4078
4079 2001-11-23
4080
4081         * src/compose.c
4082           src/gtkutils.[ch]: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
4083           gtkut_text_str_compare_n()
4084           gtkut_text_str_compare()
4085           gtkut_text_is_uri_string(): claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î GtkSText ¤«¤é
4086           ¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È¤·¡¢½¤Àµ¡£
4087         * src/prefs_template.c
4088           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë Subject ¤òÄɲá£
4089
4090 2001-11-22
4091
4092         * src/compose.c: compose_write_headers(): ³ç¸Ì¤òÉÕ¤±Ëº¤ì¤Æ̵¸ú¤Ê
4093           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(ÌîϤ¤µ¤ó thanks)¡£
4094           Sender: ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òµö²Ä¡£
4095
4096 2001-11-20
4097
4098         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): RFC Èó½àµò¤Î Date
4099           ¥Ø¥Ã¥À¤Ø¤ÎÂн衣
4100
4101 2001-11-20
4102
4103         * src/addrbook.c: Í¾Ê¬¤Ê´Ø¿ô¤òºï½ü¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
4104           ¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
4105         * src/addrindex.c: V-Card -> vCard¡£
4106
4107 2001-11-19
4108
4109         * src/textview.c: get_email_part(): isalnum() ¤òʸ»ú¤ÎÈϰϤò
4110           7bit ASCII ¤ÎÈϰϤ˲¡¤µ¤¨¤ë¥Þ¥¯¥í IS_ASCII_ALNUM() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿
4111           (ÅçËܤµ¤ó thanks)¡£
4112         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °Û¾ï¤Ê¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È
4113           ¤Ø¤ÎÂн衣
4114
4115 2001-11-18
4116
4117         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
4118           ¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡£
4119
4120 2001-11-17
4121
4122         * src/imap.c: imap_session_get()
4123           src/news.c: news_session_get(): ºÆÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î segfault
4124           ¤ò½¤Àµ¡£
4125         * src/grouplistdialog.c: Í¾Ê¬¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á
4126           ¤·¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4127
4128 2001-11-16
4129
4130         * src/compose.c: To:, Cc:, Bcc:, Newsgroups: ¤Î¤É¤ì¤«¤¬Í­¸ú¤Ê
4131           °¸Àè¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4132           compose_check_for_valid_recipient(): ¿·µ¬¡£
4133         * src/grouplistdialog.c: UI ¤ò²þÎÉ¡£
4134           Å¬ÀÚ¤ÊÀâÌÀ¤È¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
4135           ¸¡º÷¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤òºÆ¤Ó¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4136
4137 2001-11-15
4138
4139         * src/news.c: news_session_get(): ºÇ½ª¥¢¥¯¥»¥¹»þ´Ö¤òÀµ¤·¤¯¹¹¿·¤¹¤ë
4140           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4141           news_group_list_free(): ¿·µ¬¡£
4142         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¥½¡¼¥¹¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4143
4144 2001-11-15
4145
4146         * src/folderview.c
4147           src/grouplistdialog.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
4148           ¤µ¤é¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥¸¡£
4149         * src/news.[ch]: news_remove_group_list() ¤ò
4150           news_remove_group_list_cache() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
4151
4152 2001-11-14
4153
4154         * src/defs.h: MAX_ENTRY_LENGTH ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
4155         * src/compose.c: compose_add_entry_field(): ºÇÂçŤò»ØÄꤷ¤Æ
4156           ¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥ê¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4157
4158 2001-11-13
4159
4160         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤âÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
4161           ³Æ¥Î¡¼¥É¤Ë´°Á´¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4162
4163 2001-11-13
4164
4165         * src/grouplistdialog.c
4166           src/news.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥Þ¡¼¥¸
4167           (¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¡£¤Þ¤À»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤!)¡£
4168
4169 2001-11-12
4170
4171         * src/utils.[ch]: decode_uri(): ¿·µ¬¡£ URL ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó
4172           ¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
4173         * src/compose.[ch]: compose_new_with_recipient(): mailto URL ¤ò
4174           ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4175           compose_entries_set(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢³ÆÃͤò
4176           ¥¨¥ó¥È¥ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
4177
4178 2001-11-12
4179
4180         * src/compose.c: compose_forward(): Å¾Á÷»þ¤Î°úÍÑÉä¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Ê
4181           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(´äº¬¤µ¤ó thanks)¡£
4182         * src/codeconv.[ch]
4183           src/mainwindow.c
4184           src/prefs_common.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲÃ(Manrat
4185           Chobchuen ¤µ¤ó thanks)¡£
4186
4187 2001-11-08
4188
4189         * src/socket.c: sock_connect_by_hostname(): h_errno ¤òºï½ü¡£
4190         * src/session.h
4191           src/defs.h
4192           src/imap.[ch]
4193           src/news.c: Session ¤Ë last_access_time ¤òÄɲá£
4194           imap_session_get(): ¥¢¥¯¥»¥¹´Ö³Ö¤¬Ä¶²á¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ßÀܳ¤ò
4195           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4196
4197 2001-11-07
4198
4199         * version 0.6.5
4200
4201 2001-11-07
4202
4203         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_peek ¤ò»ÈÍÑ¡£
4204         * NEWS ¤È AUTHORS ¤ò¹¹¿·¡£
4205         * Makefile.am: release ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò½¤Àµ¡£
4206
4207 2001-11-06
4208
4209         * src/template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò RFC2822
4210           ¥é¥¤¥¯¤ËÊѹ¹¡£
4211         * src/compose.c: compose_template_apply(): Ê¸»úÎó¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë
4212           ´Ö¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4213
4214 2001-11-05
4215
4216         * po/POTFILES.in: src/template_select.c ¤òºï½ü¡£
4217         * src/summaryview.c: summary_set_header()
4218           src/address.c: address_parse_str()
4219           src/filter.c: filter_read_str()
4220           src/news.c: news_parse_xover()
4221           src/procheader.c: procheader_get_fromname()
4222           src/utils.c: subject_compare():
4223           Xalloca() + strcpy() ¤ò Xstrdup_a() ¤ÇÃÖ´¹¡£
4224         * src/inputdialog.[ch]: combo ¥â¡¼¥É¤òÄɲá£
4225           input_dialog_combo(): ¿·µ¬¡£
4226         * src/prefs_common.[ch]: MIME ¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
4227           prefs_common_{read, save}_config(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥Ò¥¹¥È¥ê¤ÎÆɤ߽ñ¤­¡£
4228         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): combo ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò»ÈÍÑ¡£
4229         * src/utils.[ch]: add_history(): ¥Ò¥¹¥È¥ê¥ê¥¹¥È´ÉÍý´Ø¿ô¡£
4230
4231 2001-11-04
4232
4233         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4234           compose_set_template_menu(): ¿·µ¬¡£
4235           compose_reflect_prefs_all(): ¿·µ¬¡£
4236           compose_template_apply(): ¿·µ¬¡£¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥ß¡¼¤Î MsgInfo
4237           ¤ò»ÈÍÑ¡£
4238         * src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò static ¤Ê¥Ò¡¼¥×¤ËÊݸ¡£
4239           template_get_config(): ¿·µ¬¡£
4240           template_set_config(): ¿·µ¬¡£
4241         * src/prefs_template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÎΰè¤ËÊݸ
4242           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4243         * src/template_select.[ch]: ºï½ü¡£
4244         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ë folderitem ¤ò
4245           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
4246         * src/mh.c: mh_add_msg(): link() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
4247           ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Âç¾ë¤µ¤ó thanks)¡£
4248
4249 2001-11-03
4250
4251         * src/utils.[ch]: get_template_dir(): ¿·µ¬¡£
4252         * src/template.c: get_template_dir() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4253
4254 2001-11-02
4255
4256         * src/prefs_template.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
4257           µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
4258         * src/summaryview.c: ¥½¡¼¥ÈÂоݤΥ«¥é¥à¤ËÌð°õ¥Þ¡¼¥¯¤òɽ¼¨¡£
4259           summary_set_column_titles(): ¿·µ¬¡£
4260         * INSTALL
4261           INSTALL.jp
4262           README
4263           README.jp
4264           TODO
4265           TODO.jp: ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£
4266
4267 2001-11-02
4268
4269         * src/Makefile.am: checkbox_{on, off}.xpm ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
4270         * src/textview.c: textview_key_pressed()
4271           src/mimeview.c: mimeview_key_pressed()
4272           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): Delete ¥­¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
4273           ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4274
4275 2001-11-01
4276
4277         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_read() ¤¬ 0 ¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
4278           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4279         * src/utils.[ch]: strcrchomp(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ÎËöÈø¤«¤é CR ¤ò½üµî
4280           ¤¹¤ë¡£
4281         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÁÞÆþ»þ¤Ë CRLF ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¡£
4282           ·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë yylex() ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÄɲá£
4283         * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥Èµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
4284         * src/prefs_template.[ch]
4285           src/template.[ch]
4286           src/template_select.[ch]: ¿·µ¬¡£
4287           prefs_templates_* -> prefs_template_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
4288         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣠreplyinfo ¤ò Compose
4289           ¤ËÄɲá£
4290         * src/mainwindow.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
4291         * src/quote_fmt_lex.l: ¥¿¥Ö¤È²þ¹Ôʸ»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4292         * src/prefs_common.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê̾¤ò
4293           'reply_quote_{mark, format}' ¤È 'fw_quote_{mark, format}' ¤ËÊѹ¹¡£
4294
4295 2001-10-31
4296
4297         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢°úÍÑÀßÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤«¤é
4298           °ÜÆ°¡£
4299         * ¿·°úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
4300         * src/quote_fmt_lex.h
4301           src/quote_fmt.h
4302           src/quote_fmt_lex.l
4303           src/quote_fmt_parse.y: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µÍÑ¿·µ¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£
4304         * configure.in: lex ¤È yacc ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
4305         * src/compose.c: compose_quote_file(), compose_quote_parse_fmt():
4306           ºï½ü¡£
4307           compose_quote_fmt(): ¿·µ¬¡£
4308         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤ËžÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
4309           °úÍѵ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
4310         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
4311           Æɤ߹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4312
4313 2001-10-31
4314
4315         * src/pixmaps/checkbox_off.xpm
4316           src/pixmaps/checkbox_on.xpm: ¿·µ¬¡£
4317         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î pixmap
4318           ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4319
4320 2001-10-30
4321
4322         * src/send.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ú¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
4323           ÀßÄ깽¤ÂΤòÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4324           SMTP AUTH ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4325           (Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
4326
4327 2001-10-30
4328
4329         * src/procheader.c: procheader_parse(): In-Reply-To: ¥Ø¥Ã¥À¤Î
4330           Ê£¿ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
4331           (³á¸¶¤µ¤ó thanks)¡£
4332
4333 2001-10-29
4334
4335         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷¤Î 'G' ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë
4336           ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×ÀßÄê¤ò²Äǽ¤Ë¤·¡¢´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
4337         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î
4338           ÀâÌÀ¤òÄɲá£
4339
4340 2001-10-28
4341
4342         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®È¢¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
4343           ÁªÂò¥Ü¥¿¥ó¤È´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤òÄɲá£
4344         * src/Makefile.am: CPPFLAGS ¤Ë SYSCONFDIR ¤òÄɲá£
4345         * src/procmime.c:                                                      
4346           procmime_get_mime_type_table()                                       
4347           procmime_get_mime_type_list(): $(SYSCONFDIR)/mime.types
4348           (¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï /etc/mime.types) ¤È
4349           $(HOME)/.sylpheed/mime.types ¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4350
4351 2001-10-27
4352
4353         * src/prefs_account.c: ¥¢¥É¥ì¥¹¼«Æ°»ØÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
4354           prefs_account_create(): Àµ¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë
4355           gtk_widget_show_all() ¤òºï½ü¡£
4356         * src/prefs_common.c: ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹¡×¤ò¡Ö¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤ËÊѹ¹¡£
4357
4358 2001-10-26
4359
4360         * src/textview.c: textview_set_font(): EUC-JP locale ¤Ç¥í¥·¥¢¸ì
4361           ¤Îʸ»ú½¸¹ç¤ËÂбþ¡£
4362         * src/summaryview.c: summary_delete(): (¿ʬ)ºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å
4363           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4364         * prefs_account.c
4365           prefs_common.c
4366           prefs_summary_column.c: ±Ñ¸ì¤ò¾¯¤·²þÎÉ¡£
4367         * src/main.c: get_queued_message_num(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¸«ÉÕ¤«¤é
4368           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4369
4370 2001-10-21
4371
4372         * version 0.6.4
4373
4374 2001-10-21
4375
4376         * src/prefs_summary_column.[ch]:
4377           prefs_summary_column_get_config() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
4378         * src/summaryview.c: summary_ctree_create(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
4379         * configure.in: ¥ê¥ó¥¯»þ¤ÎÌäÂê¤Î¤¿¤á¤Ë SSL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ò
4380           LDAP ¤Î¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
4381
4382 2001-10-21
4383
4384         * src/mainwindow.c
4385           src/summaryview.c: Á÷¿®¹µ¤ÇºÆÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4386         * src/prefs_summary_column.[ch]: ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê¤Î¥«¥é¥à¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á
4387           ¤Î UI ¡£
4388         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_summary_column(): ¿·µ¬¡£
4389           summary_set_column_order() ¤ò¸Æ¤Ö¡£
4390         * src/summaryview.[ch]:
4391           summary_ctree_create(): ¿·µ¬¡£summary_create() ¤«¤éʬΥ¡£
4392           summary_set_column_order(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î CTree ¤òºï½ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê
4393           CTree ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
4394
4395 2001-10-19
4396
4397         * src/smtp.[ch]: smtp_from(): Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹çÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4398         * C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¤·¡¢ÉÔÍפʥ³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È
4399           ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
4400         * src/addrcache.[ch]
4401           src/addressbook.c
4402           src/addrindex.[ch]
4403           src/jpilot.[ch]
4404           src/syldap.[ch]: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¡¢ LDAP ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É
4405           ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4406         * src/ldif.[ch]
4407           src/importldif.[ch]: ¿·µ¬¡£
4408
4409 2001-10-18
4410
4411         * src/about.c: ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹àÌܤòÄɲá£
4412         * src/addr_compl.c: LOG_MESSAGE ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
4413         * src/addressbook.c: "V-Card" ¤ò "vCard" ¤ËÊѹ¹¡£
4414           addressbook_edit_address_cb(): invalidate_address_completion()
4415           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤ËÄɲá£
4416         * src/codeconv.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¡£
4417
4418 2001-10-17
4419
4420         * src/compose.c: ¡ÖÁ÷¿®¡×¥·