sync with sylpheed 0.6.4cvs18
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2001-11-06
2
3         * src/template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò RFC2822
4           ¥é¥¤¥¯¤ËÊѹ¹¡£
5         * src/compose.c: compose_template_apply(): Ê¸»úÎó¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë
6           ´Ö¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
7
8 2001-11-05
9
10         * po/POTFILES.in: src/template_select.c ¤òºï½ü¡£
11         * src/summaryview.c: summary_set_header()
12           src/address.c: address_parse_str()
13           src/filter.c: filter_read_str()
14           src/news.c: news_parse_xover()
15           src/procheader.c: procheader_get_fromname()
16           src/utils.c: subject_compare():
17           Xalloca() + strcpy() ¤ò Xstrdup_a() ¤ÇÃÖ´¹¡£
18         * src/inputdialog.[ch]: combo ¥â¡¼¥É¤òÄɲá£
19           input_dialog_combo(): ¿·µ¬¡£
20         * src/prefs_common.[ch]: MIME ¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
21           prefs_common_{read, save}_config(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥Ò¥¹¥È¥ê¤ÎÆɤ߽ñ¤­¡£
22         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): combo ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò»ÈÍÑ¡£
23         * src/utils.[ch]: add_history(): ¥Ò¥¹¥È¥ê¥ê¥¹¥È´ÉÍý´Ø¿ô¡£
24
25 2001-11-04
26
27         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
28           compose_set_template_menu(): ¿·µ¬¡£
29           compose_reflect_prefs_all(): ¿·µ¬¡£
30           compose_template_apply(): ¿·µ¬¡£¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥ß¡¼¤Î MsgInfo
31           ¤ò»ÈÍÑ¡£
32         * src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò static ¤Ê¥Ò¡¼¥×¤ËÊݸ¡£
33           template_get_config(): ¿·µ¬¡£
34           template_set_config(): ¿·µ¬¡£
35         * src/prefs_template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÎΰè¤ËÊݸ
36           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
37         * src/template_select.[ch]: ºï½ü¡£
38         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ë folderitem ¤ò
39           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
40         * src/mh.c: mh_add_msg(): link() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
41           ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Âç¾ë¤µ¤ó thanks)¡£
42
43 2001-11-03
44
45         * src/utils.[ch]: get_template_dir(): ¿·µ¬¡£
46         * src/template.c: get_template_dir() ¤ò»ÈÍÑ¡£
47
48 2001-11-02
49
50         * src/prefs_template.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
51           µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
52         * src/summaryview.c: ¥½¡¼¥ÈÂоݤΥ«¥é¥à¤ËÌð°õ¥Þ¡¼¥¯¤òɽ¼¨¡£
53           summary_set_column_titles(): ¿·µ¬¡£
54         * INSTALL
55           INSTALL.jp
56           README
57           README.jp
58           TODO
59           TODO.jp: ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£
60
61 2001-11-02
62
63         * src/Makefile.am: checkbox_{on, off}.xpm ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
64         * src/textview.c: textview_key_pressed()
65           src/mimeview.c: mimeview_key_pressed()
66           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): Delete ¥­¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
67           ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
68
69 2001-11-01
70
71         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_read() ¤¬ 0 ¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
72           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
73         * src/utils.[ch]: strcrchomp(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ÎËöÈø¤«¤é CR ¤ò½üµî
74           ¤¹¤ë¡£
75         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÁÞÆþ»þ¤Ë CRLF ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¡£
76           ·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë yylex() ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÄɲá£
77         * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥Èµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
78         * src/prefs_template.[ch]
79           src/template.[ch]
80           src/template_select.[ch]: ¿·µ¬¡£
81           prefs_templates_* -> prefs_template_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
82         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣠreplyinfo ¤ò Compose
83           ¤ËÄɲá£
84         * src/mainwindow.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
85         * src/quote_fmt_lex.l: ¥¿¥Ö¤È²þ¹Ôʸ»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
86         * src/prefs_common.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê̾¤ò
87           'reply_quote_{mark, format}' ¤È 'fw_quote_{mark, format}' ¤ËÊѹ¹¡£
88
89 2001-10-31
90
91         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢°úÍÑÀßÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤«¤é
92           °ÜÆ°¡£
93         * ¿·°úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
94         * src/quote_fmt_lex.h
95           src/quote_fmt.h
96           src/quote_fmt_lex.l
97           src/quote_fmt_parse.y: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µÍÑ¿·µ¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£
98         * configure.in: lex ¤È yacc ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
99         * src/compose.c: compose_quote_file(), compose_quote_parse_fmt():
100           ºï½ü¡£
101           compose_quote_fmt(): ¿·µ¬¡£
102         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤ËžÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
103           °úÍѵ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
104         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
105           Æɤ߹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
106
107 2001-10-31
108
109         * src/pixmaps/checkbox_off.xpm
110           src/pixmaps/checkbox_on.xpm: ¿·µ¬¡£
111         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î pixmap
112           ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
113
114 2001-10-30
115
116         * src/send.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ú¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
117           ÀßÄ깽¤ÂΤòÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
118           SMTP AUTH ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
119           (Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
120
121 2001-10-30
122
123         * src/procheader.c: procheader_parse(): In-Reply-To: ¥Ø¥Ã¥À¤Î
124           Ê£¿ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
125           (³á¸¶¤µ¤ó thanks)¡£
126
127 2001-10-29
128
129         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷¤Î 'G' ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë
130           ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×ÀßÄê¤ò²Äǽ¤Ë¤·¡¢´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
131         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î
132           ÀâÌÀ¤òÄɲá£
133
134 2001-10-28
135
136         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®È¢¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
137           ÁªÂò¥Ü¥¿¥ó¤È´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤òÄɲá£
138         * src/Makefile.am: CPPFLAGS ¤Ë SYSCONFDIR ¤òÄɲá£
139         * src/procmime.c:                                                      
140           procmime_get_mime_type_table()                                       
141           procmime_get_mime_type_list(): $(SYSCONFDIR)/mime.types
142           (¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï /etc/mime.types) ¤È
143           $(HOME)/.sylpheed/mime.types ¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
144
145 2001-10-27
146
147         * src/prefs_account.c: ¥¢¥É¥ì¥¹¼«Æ°»ØÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
148           prefs_account_create(): Àµ¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë
149           gtk_widget_show_all() ¤òºï½ü¡£
150         * src/prefs_common.c: ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹¡×¤ò¡Ö¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤ËÊѹ¹¡£
151
152 2001-10-26
153
154         * src/textview.c: textview_set_font(): EUC-JP locale ¤Ç¥í¥·¥¢¸ì
155           ¤Îʸ»ú½¸¹ç¤ËÂбþ¡£
156         * src/summaryview.c: summary_delete(): (¿ʬ)ºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å
157           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
158         * prefs_account.c
159           prefs_common.c
160           prefs_summary_column.c: ±Ñ¸ì¤ò¾¯¤·²þÎÉ¡£
161         * src/main.c: get_queued_message_num(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¸«ÉÕ¤«¤é
162           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
163
164 2001-10-21
165
166         * version 0.6.4
167
168 2001-10-21
169
170         * src/prefs_summary_column.[ch]:
171           prefs_summary_column_get_config() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
172         * src/summaryview.c: summary_ctree_create(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
173         * configure.in: ¥ê¥ó¥¯»þ¤ÎÌäÂê¤Î¤¿¤á¤Ë SSL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ò
174           LDAP ¤Î¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
175
176 2001-10-21
177
178         * src/mainwindow.c
179           src/summaryview.c: Á÷¿®¹µ¤ÇºÆÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
180         * src/prefs_summary_column.[ch]: ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê¤Î¥«¥é¥à¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á
181           ¤Î UI ¡£
182         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_summary_column(): ¿·µ¬¡£
183           summary_set_column_order() ¤ò¸Æ¤Ö¡£
184         * src/summaryview.[ch]:
185           summary_ctree_create(): ¿·µ¬¡£summary_create() ¤«¤éʬΥ¡£
186           summary_set_column_order(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î CTree ¤òºï½ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê
187           CTree ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
188
189 2001-10-19
190
191         * src/smtp.[ch]: smtp_from(): Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹çÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
192         * C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¤·¡¢ÉÔÍפʥ³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È
193           ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
194         * src/addrcache.[ch]
195           src/addressbook.c
196           src/addrindex.[ch]
197           src/jpilot.[ch]
198           src/syldap.[ch]: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¡¢ LDAP ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É
199           ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
200         * src/ldif.[ch]
201           src/importldif.[ch]: ¿·µ¬¡£
202
203 2001-10-18
204
205         * src/about.c: ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹àÌܤòÄɲá£
206         * src/addr_compl.c: LOG_MESSAGE ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
207         * src/addressbook.c: "V-Card" ¤ò "vCard" ¤ËÊѹ¹¡£
208           addressbook_edit_address_cb(): invalidate_address_completion()
209           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤ËÄɲá£
210         * src/codeconv.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¡£
211
212 2001-10-17
213
214         * src/compose.c: ¡ÖÁ÷¿®¡×¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò Ctrl+Enter ¤ËÊѹ¹¡£
215
216 2001-10-16
217
218         * src/inc.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬2²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å
219           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
220
221 2001-10-16
222
223         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): Ì¤´°À®¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò´°À®
224           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
225         * src/summaryview.c:
226           summary_thread_init(): summary_thread_build() ¤«¤éʬΥ¡£
227           summary_thread_build(): ½é´ü²½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
228           summary_set_ctree_from_list(): summary_thread_build() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
229           summary_thread_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
230           summary_filter(): Â¨»þ¼Â¹Ô¤ÎÀßÄê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
231           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
232
233 2001-10-14
234
235         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
236           ¤«¤éȿž¤·¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
237         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Î¡¼¥É¤òËöÈø
238           ¤ËÄɲ乤ëÂå¤ï¤ê¤ËÀèƬ¤ËÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê GtkCTree
239           ÆâÉô¤Ç¤Î¥Î¡¼¥É¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¥µ¥Þ¥êɽ¼¨
240           ¤ò¤«¤Ê¤ê¹â®²½¤Ç¤­¤ë(O(n^2) -> O(n) ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼)¡£
241
242 2001-10-12
243
244         * src/prefs_common.c
245           src/summaryview.[ch]: ½ç½øÊѹ¹²Äǽ¤Ê¥«¥é¥à¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î½¤Àµ¡£
246
247 2001-10-12
248
249         * src/procmsg.c: procmsg_get_mark_sum(), mark_sum_func(): ¥á¥â¥ê
250           ¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
251         * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢
252           ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é sensitivity ¤ò off ¤Ë¤¹¤ë
253           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
254         * src/syldap.c: syldap_read_data(): ÉÔÍפ«¤Ä°Ü¿¢À­¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë
255           sched_yield() ¤òºï½ü¡£
256
257 2001-10-11
258
259         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
260           ¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ËÊѹ¹¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×
261           ¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¾õÂ֤Τߤò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
262           folderview_update_all_node(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
263           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
264         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_get_uposition()
265           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ºÂɸ¤òÈóÉé¤ÎÃͤË
266           ¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
267
268 2001-10-10
269
270         * src/utils.c: to_human_readable(): ¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
271         * src/summaryview.c: summary_delete(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
272           summary_find_{prev,next}_msg(): ¿·µ¬¡£Á°/¼¡¤Îºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
273           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
274         * src/prefs_filter.c: °ÜÆ°¤·¤¿¹Ô¤¬´°Á´¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï
275           ¼«Æ°Åª¤Ë CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
276
277 2001-10-09
278
279         * ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î autotool ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¹¹¿·¡£
280         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊÑ´¹¤Ë
281           ¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
282         * src/codeconv.[ch]: µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î libjconv ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
283           (jconv_info_get_current_codeset() ¤¬ "EUC-JP" ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë "EUCJP"
284           ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿)¡£
285
286 2001-10-08
287
288         * version 0.6.3
289
290 2001-10-08
291
292         * src/compose.c: compose_write_to_file()
293           src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): C locale ¾å¤Ç¤Î libjconv
294           ÌäÂê¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂн衣
295         * src/editldap_basedn.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
296         * src/utils.c: is_next_mbs()
297           src/compose.c: compose_wrap_line(), compose_wrap_line_all():
298           ANSI C ¤Ø½àµò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë MB_CUR_MAX ¤ò MB_LEN_MAX ¤ØÊѹ¹¡£
299         * configure.in: É¬ÍפʠGPGME ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.2.3 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
300         * src/pop.c: pop3_getauth_user_recv(): POP3 ¥µ¡¼¥Ð¤¬Ä̾ï¤Îǧ¾Ú¤ò
301           µñÈݤ·¤¿¤È¤­¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
302
303 2001-10-07
304
305         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ¡£
306         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
307           sensitivity ¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Melvin Hadasht
308           ¤µ¤ó thanks)¡£
309         * src/summaryview.c: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤´¤ßÈ¢¤Î¾ì¹ç¤Ë¡Öºï½ü¡×Áàºî¤ò
310           ¼Â¹Ô¤·¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
311           ºÇ¸å¤Î¹Ô¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó
312           thanks)¡£
313         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msgs(): ¿·µ¬¡£¥ê¥¹¥È¤ÇÍ¿¤¨
314           ¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
315
316 2001-10-05
317
318         * src/summaryview.c: summary_show(): ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ
319           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
320           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
321
322 2001-10-03
323
324         * src/procmime.c: procmime_get_text_content(): HTML ¤ËÂбþ¡£
325
326 2001-10-02
327
328         * src/summaryview.[ch]: ¿·¤¿¤Ê¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÅŪ¤Ê
329           ¥í¥Ã¥¯¤ò summary_lock(), summary_unlock() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«
330           ¤Î´Ø¿ô¤Ë¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÄɲä·¤¿¡£
331           ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê 'd' (ºï½ü) ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤ò
332           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
333
334 2001-10-01
335
336         * src/addressbook.c: addressbook_folder_load_person(): segfault ¤ò
337           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
338
339 2001-09-30
340
341         * src/textview.[ch]: textview_set_position() ¤òÄɲá£
342         * src/messageview.[ch]: messageview_set_position() ¤òÄɲá£
343         * src/addrbook.c
344           src/addrcache.c
345           src/addressadd.c
346           src/addressbook.c
347           src/addrindex.c
348           src/addritem.c
349           src/editaddress.c
350           src/editbook.c
351           src/editgroup.c
352           src/editjpilot.c
353           src/editldap.c
354           src/editldap_basedn.c
355           src/editvcard.c
356           src/jpilot.c
357           src/mgutils.c
358           src/syldap.c
359           src/vcard.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ´¹¡£
360         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£Ê¸»úÎó¤ò¿·µ¬
361           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢É¬Íפʤé¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç³ç¤ë¡£
362           imap_status(), imap_cmd_login(), imap_cmd_list(),
363           imap_cmd_do_select(), imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(),
364           imap_cmd_copy(): QUOTE_IF_REQUIRED() ¤ò»ÈÍÑ¡£
365         * compose.c: compose_write_to_file(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë C locale
366           ¤Ç 8bit ¥³¡¼¥É¤¬ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂн衣
367         * codeconv.[ch]: ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ê¸»úÎó¤Ë "ANSI_X3.4-1968" ¤òÄɲá£
368           conv_codeset_strdup(): ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¤Î
369           ¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
370
371 2001-09-30
372
373         * src/textview.[ch]: textview_search_string_backward(): ¿·µ¬¡£
374           ¿·µ¬¥á¥ó¥Ð cur_pos ¤ò TextView ¤ËÄɲá£
375           Àµ¤·¤¤ editable ¤Î°ÌÃÖ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë button_press_event ¤ò
376           gtk_signal_connect_after() ¤ÇÀܳ¡£
377
378 2001-09-27
379
380         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤Î¾õÂÖ
381           ¤òÊݸ¡£
382
383 2001-09-26
384
385         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹½À®¤òÊѹ¹¡£
386
387 2001-09-25
388
389         * src/folder.c
390           src/folder.h
391           src/mainwindow.c
392           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨ÀßÄ꤬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
393           Alfons ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
394
395 2001-09-23
396
397         * src/message_search.[ch]: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¡£
398         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_text_match_string(): ¿·µ¬¡£ GtkText ¤Î
399           ¸½ºß°ÌÃ֤Υƥ­¥¹¥È¤ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤òÈæ³Ó¡£
400         * src/messageview.[ch]: messageview_search_string()
401           src/textview.[ch]: textview_search_string(): ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é TRUE
402           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
403         * src/textview.[ch]: ËÜʸ¤Î³«»Ï°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
404
405 2001-09-21
406
407         * src/procmime.c: procmime_get_first_text_content(): MIME ¹½Â¤Á´ÂÎ
408           ¤òõº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
409         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥Þ¥¯¥í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
410           strdup_mbstowcs() ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
411
412 2001-09-20
413
414         * src/inc.c: ¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î POP3 ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ï¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å
415           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
416         * src/summary_search.c: ËÜʸ¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄɲá£
417         * src/procmime.[ch]: procmime_find_string(): °ú¿ô¤ÈÌá¤êÃͤòÊѹ¹¡£
418           Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤Υª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
419
420 2001-09-20
421
422         * src/procmime.[ch]:
423           procmime_find_string()
424           procmime_find_string_part(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éʸ»úÎó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
425           procmime_get_text_part() ¤ò procmime_get_first_text_content() ¤Ë
426           Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
427           procmime_get_text_content(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ MIME ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Æ¥­¥¹¥È
428           ÆâÍƤòÊÖ¤¹¡£
429           procmime_mimeinfo_next(): ¿·µ¬¡£ MimeInfo ¥Ä¥ê¡¼¤Î¼¡¤Î¥Î¡¼¥É¤ò
430           ÊÖ¤¹¡£
431
432 2001-09-19
433
434         * src/procmime.c: procmime_get_text_part(): Æþ¤ì»Ò¾õ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
435           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
436         * src/procmime.h: MimeInfo ¹½Â¤ÂΤÎÎã¤òÄɲá£
437         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò
438           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
439
440 2001-09-17
441
442         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
443           ¤ò½¤Àµ¡£¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÊѹ¹¡£
444
445 2001-09-17
446
447         * version 0.6.2
448
449 2001-09-16
450
451         * src/addrindex.c: µì·Á¼°¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¡Ö¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¸Ä¿ÍÍÑ
452           ¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òËÝÌõ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
453
454 2001-09-12
455
456         * src/utils.c: get_quote_level(): ºÇŬ²½¤È¥Ð¥°½¤Àµ¡£
457         * src/codeconv.[ch]: conv_get_current_locale(): ¿·µ¬¡£
458         * src/editaddress.c: edit_person_page_basic(): ÆÃÄê¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç
459           À«¡¦Ì¾¤Î½ç½ø¤ò¸ò´¹¡£
460
461 2001-09-11
462
463         * src/compose.c: ¸½ºß¤ÎÃÊÍî¤òÀ°·Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Â¾¾¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
464           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£°úÍѤµ¤ì¤¿ÃÊÍî¤òÀ°·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
465           compose_create(): ºÆÊÔ½¸¥â¡¼¥É¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
466           ¤·¤¿¡£
467         * src/mainwindow.c
468           src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
469           summary_mark_all_read(): ¿·µ¬¡£
470
471 2001-09-10
472
473         * src/vcard.c
474           src/mgutils.c
475           src/syldap.c
476           src/editldap.c
477           src/editldap_basedn.c
478           src/jpilot.c
479           src/editjpilot.c: Á´¤Æ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
480         * configure.in
481           src/jpilot.[ch]: Debian ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç JPilot ¤Î¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
482           ¸¡½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
483         * src/mainwindow.c
484           src/summaryview.[ch]: ¥Þ¡¼¥¯¡¢Ì¤ÆÉ¡¢ÅºÉÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë
485           ¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Á°/¼¡¤Î¥Õ¥é¥°ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
486           ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
487
488 2001-09-09
489
490         * src/pixmaps/dir-close.xpm
491           src/pixmaps/dir-open.xpm
492           src/pixmaps/new.xpm
493           src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½¤Àµ¡£
494         * src/utils.[ch]: execute_sync(): ¿·µ¬¡£
495           execute_command_line(): ÈóƱ´ü¥â¡¼¥ÉÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
496         * src/inc.c: inc_mail(): execute_command_line() ¤ò»ÈÍÑ¡£
497
498 2001-09-08
499
500         * src/prefs.[ch]
501           src/prefs_common.[ch]
502           src/prefs_account.c: ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
503           µ¯Æ°¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
504         * src/compose.c: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª
505           ¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
506
507 2001-09-06
508
509         * src/Makefile.am: »Ä¤ê¤Î xpm ¤òÄɲá£
510
511 2001-09-05
512
513         * src/addressbook.c: LDAP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê
514           ¤ò½¤Àµ¡£
515           addressbook_open(): 'else' ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò½¤Àµ¡£
516
517 2001-09-04
518
519         * src/pixmaps/dir-close.xpm
520           src/pixmaps/dir-open.xpm
521           src/pixmaps/trash.xpm: ¿·¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
522         * Match Grun ¤µ¤ó¤Î¿·¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
523         * src/pixmaps/address.xpm
524           src/pixmaps/book.xpm
525           src/pixmaps/category.xpm
526           src/pixmaps/interface.xpm
527           src/pixmaps/jpilot.xpm
528           src/pixmaps/ldap.xpm
529           src/pixmaps/vcard.xpm: ¿·µ¬¥¢¥¤¥³¥ó¡£
530         * src/addrbook.[ch]
531           src/addrcache.[ch]
532           src/addressadd.[ch]
533           src/addressitem.[ch]
534           src/addrindex.[ch]
535           src/addritem.[ch]
536           src/editaddress.[ch]
537           src/editbook.[ch]
538           src/editgroup.[ch]
539           src/editjpilot.[ch]
540           src/editldap.[ch]
541           src/editldap_basedn.[ch]
542           src/editvcard.[ch]
543           src/jpilot.[ch]
544           src/mgutils.[ch]
545           src/syldap.[ch]
546           src/vcard.[ch]: ¿·µ¬¡£ÂçÎ̤Πwarning ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
547           addrbook_build_avail_email_vis(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
548
549 2001-09-04
550
551         * NEWS: °ÊÁ°¤Ë web ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¹¹¿·ÍúÎò¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
552
553 2001-09-03
554
555         * src/mainwindow.c
556           src/summaryview.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
557         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò
558           ÁªÂò¸å¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
559
560 2001-09-03
561
562         * version 0.6.1
563
564 2001-09-03
565
566         * src/send.c: send_message_data(): ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Ê
567           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
568
569 2001-09-02
570
571         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_(un)lock() ¤ò inc_(un)lock() ¤ËÊѹ¹¡£
572           inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌá¤ë
573           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
574         * src/account.c
575           src/prefs_common.c
576           src/prefs_account.c: inc_autocheck_timer_{remove,set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
577           inc_lock() ¤È inc_unlock() ¤òÍѤ¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
578         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): »ëǧÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë
579           ¥é¥Ù¥ë¿§¤ÈÁªÂòÁ°·Ê¿§¤È¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
580
581 2001-09-01
582
583         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_lock(), inc_autocheck_unlock(): ¿·µ¬¡£
584           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
585         * inc_autocheck_func(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò1ÉÃÃÙ¤é
586           ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
587           inc_autocheck_timer_set_interval(): °ú¿ô¤Ç´Ö³Ö¤ò»ØÄê¡£
588         * src/summaryview.c: summary_show(): ½èÍýÃæ¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥í¥Ã¥¯
589           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
590         * src/main.c: app_will_exit(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¿¥¤¥Þ¤òºï½ü¡£
591         * acconfig.h
592           src/defs.h: ÉÔÍפʥ³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë PACKAGE ¤È VERSION 
593           ¤ÎÄêµÁ¤òºï½ü¡£
594         * configure.in: PACKAGE ¤È VERSION ¤Î AC_DEFINE_UNQUOTED() ¤ò
595           AC_SUBST ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ src/version.h ¤ò AC_OUTPUT ¤ËÄɲá£
596         * src/version.h.in: ¿·µ¬¡£
597         * src/intl.h: dgettext() ¤ò gettext() ¤ËÊѹ¹¡£
598
599 2001-08-31
600
601         * po/ja.po: ¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î GTK+ ¤Ç Sylpheed ¤ò¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ë
602           typo ¤ò½¤Àµ¡£
603         * configure.in: ·ë²Ì¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
604           --enable-compface ¤È --enable-jconv ¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿
605           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
606         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â
607           ÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
608         * src/compose.c: compose_write_headers(): ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë Bcc:
609           ¥Ø¥Ã¥À¤òÉղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
610         * src/send.c: send_message_data(): ¿·µ¬¡£send_message_smtp() ¤«¤é
611           Ê¬Î¥¡£Á÷¿®Á°¤Ë Bcc: ¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
612
613 2001-08-30
614
615         * version 0.6.0
616
617 2001-08-30
618
619         * src/send.c: ¥í¡¼¥«¥ë¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÁ÷¿®¤ò¼ÂÁõ¡£
620           send_message_local(): ¿·µ¬¡£¥³¥Þ¥ó¥É¤ò popen() ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢
621           RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍƤò¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¡£
622         * src/prefs_common.[ch]: ³°ÉôÁ÷¿®¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
623         * src/defs.h: #define DEFAULT_SENDMAIL_CMD /usr/sbin/sendmail -t
624         * src/account.c: account_edit_create(): ¥×¥í¥È¥³¥ë¹Ô¤ò¹­¤²¤¿¡£
625         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
626
627 2001-08-30
628
629         * src/folder.c: folder_item_remove_msg(): ºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºï½ü
630           ¤µ¤ì¤¿¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¤Ó¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
631         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¿·¤·¤¤¥á¥Ã
632           ¥»¡¼¥¸¤òÄɲä·¤¿¸å¤ËºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
633
634 2001-08-29
635
636         * src/compose.c: compose_queue(): ¥­¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥Ø¥Ã¥À¤Ë AID: ¤òÄɲá£
637         * src/send.c: send_message_queue(): AID: ¥Ø¥Ã¥À¤òõ¤·¡¢ SSV: ¤Î
638           Âå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ð¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
639         * src/summaryview.c
640           src/compose.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆÊÔ½¸²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
641           compose_remove_reedit_target(): ¿·µ¬¡£¸Å¤¤ºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸
642           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
643           compose_send(), compose_queue(), compose_draft_cb(): ºÆÊÔ½¸
644           ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï¡¢¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
645         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
646
647 2001-08-28
648
649         * Ê¸»úÎó¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ¤·¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤòºÇ¾®²½¤¹¤ë Alfons
650           Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î XML string table ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
651         * src/stringtable.[ch]: ¿·µ¬¡£
652           official ¤Ê GLib ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á·¿¤È´Ø¿ô̾¤«¤éÁ´¤Æ¤Î
653           G ¤È g_ ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤òºï½ü¡£
654           string_table_insert_string(): ¸¡º÷»þ¤Ë̵¸ú¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò»²¾È¤¹¤ë
655           ²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·ºÇŬ²½¤·¤¿¡£
656
657 2001-08-27
658
659         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ëµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸(Satoshi Nagayasu ¤µ¤ó
660           ¤È Alfons Hoogervoost ¤µ¤ó thanks)¡£
661         * src/colorlabel.[ch]: ¿·µ¬¡£labelcolors.[ch] ¤«¤é̾¾ÎÊѹ¹¡£
662           labelcolors_*() ¤ò colorlabel_*() ¤Ë²þ̾¡£
663         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤ËÂбþ¡£
664         * src/procmsg.h: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤Ë¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
665         * gettext 0.10.39 ¤Ë¹¹¿·¡£
666         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò ItemFactory
667           ¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
668         * sylpheed.desktop: GNOME ÍѤËÄɲá£
669         * configure.in: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë AC_MSG_CHECKING() ¤òÄɲá£
670           configure ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀßÄê·ë²Ì¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
671
672 2001-08-27
673
674         * src/account.c: account_clist_set_row(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
675           ¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
676
677 2001-08-26
678
679         * SSL Âбþ¤ò claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸(Christoph Hohmann ¤µ¤ó thanks)¡£
680         * src/ssl.[ch]: ¿·µ¬¡£
681         * src/socket.[ch]: ssl_read(), ssl_write(), ssl_gets(), ¤½¤·¤Æ
682           ssl_getline() ¤òÄɲá£
683           sock_close(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ê¤é ssl_done_socket() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
684         * src/md5.[ch]: ·¿¤Î¾×ÆͤòËɤ°¤¿¤á¤Ë MD5_CTX ¤Î typedef ¤òºï½ü¤·¡¢
685           MD5_CONTEXT ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
686         * src/prefs_account.[ch]: SSL ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢É½¸½¤òÊѹ¹¡£
687         * src/esmtp.[ch]: esmtp_ehlo() ¤È esmtp_starttls() ¤òÄɲá£
688           esmtp_starttls() ¤«¤é SSL ½é´ü²½¤È HELO ¤òºï½ü¡£
689           esmtp_auth(): °ú¿ô¤«¤é use_smtp_auth ¤òºï½ü¡£
690         * src/send.c: send_smtp_open(): SSL Âбþ¤òÄɲá£
691         * src/smtp.c: smtp_helo(): esmtp ¤¬¿¿¤Ê¤é esmtp_ehlo() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
692           ¤·¤¿¡£
693
694 2001-08-25
695
696         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): '%s' ¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç
697           °Ï¤Ã¤¿¡£
698
699 2001-08-24
700
701         * src/main.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È
702           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
703         * src/utils.[ch]: log_verbosity_set(): ¿·µ¬¡£ verbosity count ¤ò
704           Áý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
705           log_print(): log_verbosity_count > 0 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
706           ½ÐÎÏ¡£
707           log_message(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë½ÐÎÏ¡£
708         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): ¥í¥°¤Î verbosity ¤ò»ØÄê¡£
709         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡Ö¿·µ¬
710           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¹àÌܤòÄɲá£
711           main_window_show_cur_accoun(): ¡Ö¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: ¡×¤Îʸ»úÎó¤ò
712           ºï½ü¡£
713         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì
714           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸½ºß¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
715         * src/compose.c: compose_attach_property(): segmentation fault
716           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
717
718 2001-08-23
719
720         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state(): ¿·µ¬¡£ UI ¤Î
721           sensitivity ¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
722           main_window_set_toolbar_sensitive():
723           main_window_set_menu_sensitive() ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
724
725 2001-08-23
726
727         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
728           ¥é¥Ù¥ë¤òÄɲá£
729           main_window_close_cb(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð½ªÎ»¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
730         * src/inc.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
731
732 2001-08-22
733
734         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_toolbar_sensitive(): 2ÈÖÌܤÎ
735           °ú¿ô¤òºï½ü¤·¡¢¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¾õÂ֤Ǡsensitivity ¤ò·èÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë
736           ¤·¤¿¡£
737
738 2001-08-21
739
740         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(), pop3_retr_recv(),
741           pop3_delete_recv(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦
742           ¤Ë¤·¤¿¡£
743
744 2001-08-21
745
746         * src/mainwindow.c: main_window_lock(), main_window_unlock():
747           ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼Á´ÂΤΥí¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
748           main_window_set_menu_sensitive(): sensitivity ¤ÎÊѹ¹¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë
749           ¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¤ËÂбþ¡£
750
751 2001-08-20
752
753         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selection_type(): ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê
754           ¥Ó¥å¡¼¤Î¸½ºß¤ÎÁªÂò¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
755           summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
756           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
757         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
758           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
759
760 2001-08-19
761
762         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À
763           ¥ê¥¹¥È¤Ë List-Id ¤òÄɲá£
764         * src/prefs_common.[ch]: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¥â¡¼¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
765           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤ËÄɲá£
766         * src/inc.[ch]: inc_progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient
767           ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÀßÄ꤬ RECV_DIALOG_ALWAYS ¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï
768           RECV_DIALOG_ACTIVE ¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î¤È¤­¤Î¤ß¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
769           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
770         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
771           ¿·µ¬¡£¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¥í¥Ã¥¯/¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¡£
772         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
773           ¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
774
775 2001-08-18
776
777         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÉÔÍפʺƵ¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò
778           ÍÞÀ©¡£
779         * src/menu.[ch]: menu_button_position(): ¿·µ¬¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼
780           ¤Î°ÌÃÖ¤ò·×»»¤¹¤ë¡£
781         * src/mainwindow.c: toolbar_account_button_pressed(),
782           ac_label_button_pressed(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë
783           ÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¥Ü¥¿¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊѲ½
784           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
785           ac_menu_popup_closed(): selection_done ¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·µ¬
786           ´Ø¿ô¡£
787         * src/gtkutils.c: gtkut_ctree_node_next(): node == NULL ¤Î¤È¤­¤Ë
788           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
789         * src/summaryview.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
790           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£
791           ¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹¹¿·¥â¡¼¥É¤Ç°ÊÁ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò
792           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
793           summary_select_node(): ¿·µ¬¡£
794         * src/inc.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¹¹¿·ºÇŬ²½¥Ñ¥Ã¥Á
795           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
796           ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
797           Vlasov »á¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ POP3 ¤Î¼õ¿®¾ðÊó¤âƱÍͤ˻ÈÍÑ¡£
798         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð cur_total_num ¤òÄɲá£
799         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): state->cur_total_num ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£
800
801 2001-08-14
802
803         * version 0.5.3
804
805 2001-08-14
806
807         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): Ì¤ÆɤιԤ理¬Àµ¤·¤¯
808           »ØÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
809         * src/folderview.c: foldreview_update_node(): gtk_style_copy() ¤ò
810           »ÈÍѤ»¤º¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿ style ¤òºÆ»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
811         * README, README.jp: ½¤Àµ¡£
812
813 2001-08-14
814
815         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): ¥ê¥â¡¼¥È¤«¤é¹¶·â²Äǽ¤Ê
816           ¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(David Looney ¤µ¤ó thanks)¡£
817         * src/inc.c: inc_all_account_mail(): Í­¸ú¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¡¢
818           ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â inc_finished() ¤ò¸Æ¤Ö
819           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
820         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò²þÎɤ¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
821           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÌÃÖ¤¬
822           ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£ÁªÂò¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âƱÍͤËÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£
823           summary_get_msgnum(): ¿·µ¬¡£
824           summary_get_current_msgnum(): ºï½ü¡£
825           summary_select_by_msgnum(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
826         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥«¥é¥à¤òÄɲá£
827           account_clist_set_row(): Ä̾ï»ÈÍѤÈÁ´¼õ¿®¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó
828           ¤Çɽ¼¨¡£
829         * src/utils.c: to_human_readable(): MB ¤È GB ¤Î¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤Î·å¿ô
830           ¤ò 2 ¤ËÁý²Ã¡£
831
832 2001-08-13
833
834         * ÂÔ˾¤Î :)¡Öº¹½Ð¿Í¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲá׵¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
835         * src/address.[ch]: address_item_new() ¤ËÈ÷¹Í¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
836           address_get_folder_list(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤·¡¢
837           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
838           address_delete_object(): ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
839         * src/addressbook.[ch]: addressbook_add_submenu(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹
840           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉղ乤롣
841           addressbook_refresh(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆÆɹþ¤¹¤ë¡£
842         * src/summaryview.c: summary_set_add_sender_menu(): ¿·µ¬¡£º¹½Ð¿Í
843           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲ乤뤿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉղ乤롣
844           summary_button_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÁ°¤Ë
845           summary_set_add_sender_menu() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
846
847 2001-08-12
848
849         * src/summaryview.c: summary_thread_build(): ¥×¥í¥»¥¹¤ò¸Ç¤Þ¤é¤»¤ë
850           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£½é´ü¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃÛ¤òºÇŬ²½¡£
851
852 2001-08-12
853
854         * src/summaryview.c: Â¿¿ô¤Î¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
855           summary_show(): ¥·¥°¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥é¤òÀÚÃÇ/Àܳ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯/
856           ¥Ö¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
857           summary_set_row_marks(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤¬Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿»Ò¤ò
858           »ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
859           summary_thread_build(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_expand ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
860           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
861           ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤òÀµ¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
862           summary_unthread(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_collapse ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
863           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
864           summary_thread_func(), summary_unthread_func(): ºï½ü¡£
865           summary_tree_expanded(), summary_tree_collapsed(): ¿·µ¬¥³¡¼¥ë
866           ¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô¡£
867         * src/inc.[ch]: inc_pop3_session_do(): Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
868           ¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
869           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
870
871 2001-08-10
872
873         * src/folderview.c: folderview_update_all_node(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
874           ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
875         * src/inc.c: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð
876           ¼õ¿®¸å¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
877         * src/prefs_common.[ch]: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
878         * src/folder.h: FOLDER_IS_LOCAL(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
879
880 2001-08-09
881
882         * src/defs.h
883           src/headerview.c
884           src/headerwindow.c
885           src/textview.c
886           src/prefs_common.c
887           src/prefs_common.h: ¥Ü¡¼¥ë¥É¤È¾®¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
888           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤¹¤ë
889           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
890         * src/prefs_common.c
891           src/prefs_common.h
892           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶¯Ä´¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
893           ¤òÄɲá£
894
895 2001-08-08
896
897         * src/pixmaps/mark.xpm: ½¤Àµ¡£
898         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_expand_parent_all(): ¿·µ¬¡£
899         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
900           ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥ë¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
901           summary_show()
902           summary_select_next_unread()
903           summary_step(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¤­¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
904           summary_thread_build(): ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò
905           Å¸³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
906         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
907
908 2001-08-08
909
910         * src/prefs_common.c: ¡ÖEmacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò
911           ¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤òºï½ü¡£
912         * src/prefs_common.c
913           src/prefs_account.c: VSPACING_NARROW ¤ÎÃͤò 3 ¤ËÊѹ¹¡£
914         * src/pixmaps/new.xpm
915           src/pixmaps/unread.xpm: ¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
916
917 2001-08-07
918
919         * src/address.[ch]:
920           address_folder_new()
921           address_group_new()
922           address_item_new(): Ìá¤êÃͤò AddressObject ¤ËÊѹ¹¡£
923           address_build_tree(): file ¤Î assertion ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
924         * src/pixmaps/new.xpm
925           src/pixmaps/unread.xpm: ¾¯¤·½¤Àµ¡£
926
927 2001-08-06
928
929         * src/addressbook.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
930
931 2001-08-06
932
933         * ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òÊ̥⥸¥å¡¼¥ë¤ËʬΥ(¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ)¡£
934         * src/address.[ch]: ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤ò´Þ¤à¡£
935         * src/addressbook.[ch]: ¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òºï½ü¡£
936
937 2001-08-04
938
939         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À̾¤Î¸å¤Ë¥´¥ßʸ»ú¤¬
940           É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
941
942 2001-08-02
943
944         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
945
946 2001-08-01
947
948         * version 0.5.2
949
950 2001-08-01
951
952         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): ¥á¥¤¥ó¥×¥í¥»¥¹¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥É
953           ¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë metamail ¤Ë -x ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
954           mimeview_button_pressed(): content-type ¤¬ application/octet-stream
955           ¤Î¾ì¹ç¤Ï `³«¤¯' ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÁªÂòÉԲĤˤ·¤¿¡£
956
957 2001-07-31
958
959         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý
960           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
961           get_quoted(): ¿·µ¬¡£¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú '\' ¤ò½èÍý¤¹¤ë¡£
962         * src/folder.c: folder_read_list(): folderlist.xml ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
963           ¾ì¹ç·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
964         * src/main.c: main(): ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸å¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤è¤¦
965           ¤Ë¤·¤¿¡£
966         * src/textview.c: textview_create()
967           src/compose.c: compose_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¿¥ÖÉý¤ò8¤Ë¤·¤¿¡£
968
969 2001-07-29
970
971         * src/prefs_common.c: date_format_select_row(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥­¡¼¤ÇÁªÂò
972           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
973
974 2001-07-28
975
976         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦
977           ¤òÈó¥¢¥¤¥³¥ó²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
978         * src/procmime.c: procmime_scan_mime_type(): ¿·µ¬¡£
979           procmime_scan_content_type(): procmime_scan_mime_type() ¤ò»ÈÍÑ
980           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
981           procmime_scan_mime_header(): Content-Type ¤¬
982           "application/octet-stream" ¤Î¾ì¹ç¤ÏźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÈÄ¥»Ò¤òÄ´¤Ù¤Æ
983           Àµ¤·¤¤ MIME ¥¿¥¤¥×¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
984
985 2001-07-27
986
987         * src/prefs_common.c: date_format_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
988           ¤ò½¤Àµ¡£
989
990 2001-07-26
991
992         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
993         * src/prefs_common.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤éÆüÉդηÁ¼°¤ÎÀßÄê¤Î¥æ¡¼¥¶
994           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
995
996 2001-07-25
997
998         * src/account.[ch]: account_edit_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ü¥¿¥ó¤Îʸ»úÎó
999           ¤ò½¤Àµ¡£
1000           account_find_from_address(): ¿·µ¬¡£
1001         * src/procmime.c:
1002           procmime_scan_content_type(), procmime_scan_content_disposition():
1003           ESC ¥³¡¼¥É¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
1004         * src/compose.c: compose_reply(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ø¥Ã¥À¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
1005           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1006         * src/prefs_common.[ch]: ¥á¥ó¥Ð "reply_account_autosel" ¤òÄɲá£
1007
1008 2001-07-25
1009
1010         * src/progressdialog.c: CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1011         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1012
1013 2001-07-24
1014
1015         * Paul Kater ¤µ¤óºî¤Î±Ñ¸ìÈÇ Sylpheed User's Manual (paul@nlpagan.net)
1016           ¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
1017         * configure.in
1018           manual/Makefile.am
1019           src/mainwindow.c: ±Ñ¸ìÈǥޥ˥奢¥ë¤ËÂбþ¡£
1020         * manual/en/sylpheed*.html: ±Ñ¸ì¤Îʸ½ñ¤òÄɲá£
1021         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£
1022
1023 2001-07-23
1024
1025         * src/nntp.c: nntp_ok(): ¸å¤Ë³¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤±þÅú¤ò½èÍý
1026           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1027         * src/smtp.c: smtp_ok(): Æ±¾å¡£
1028         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
1029           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Îɽ¼¨·Á¼°¤òÊѹ¹¡£
1030
1031 2001-07-22
1032
1033         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
1034           Ê¸»úÎ󤫤é²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1035           prefs_custom_header_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÁªÂò»è¤Ë "X-Face" ¤ò
1036           Äɲá£
1037         * src/news.c: news_fetch_msg(), news_get_group_list()
1038           src/imap.c: imap_fetch_msg(): ½ñ¤­¹þ¤ß¤ÎÁ°¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
1039           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1040         * src/procmime.c:
1041           procmime_scan_content_type()
1042           procmime_scan_content_disposition(): ¥Ñ¡¼¥¹Á°¤Ë JIS ¤ò EUC-JP
1043           ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1044         * src/codeconv.c: conv_unmime_header(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1045         * src/compose.c: ÅºÉÕ¥Ú¥¤¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
1046           ÅºÉեإåÀ¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1047         * src/recv.c: recv_bytes_write(): alloca() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë g_malloc()
1048           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1049
1050 2001-07-18
1051
1052         * version 0.5.1
1053
1054 2001-07-18
1055
1056         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt()
1057           src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): Cc ¤ò
1058           ÊÖ¿®¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë´Þ¤á¤ëµ­¹æ `%c' ¤òÄɲÃ(Cyril Bellot ¤µ¤ó thanks)¡£
1059         * src/base64.[ch]
1060           src/procmime.c: procmime_decode_content(): Ä̾ï¤Î¹ÔĹ(4¤ÎÇÜ¿ô)¤Ç¤Ï
1061           ¤Ê¤¤ base64 ¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
1062           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1063
1064 2001-07-17
1065
1066         * src/procmsg.[ch]: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤È°ì»þ¥Õ¥é¥°¤ò2¤Ä¤ÎÊÑ¿ô¤ËʬΥ¤·¡¢
1067           MsgFlags ¤ò¤½¤ì¤é¤ò´Þ¤à¹½Â¤ÂΤˤ·¤¿¡£
1068           MSG_SET_PERM_FLAGS()
1069           MSG_SET_TMP_FLAGS()
1070           MSG_UNSET_PERM_FLAGS()
1071           MSG_UNSET_TMP_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1072         * src/compose.c
1073           src/imap.c
1074           src/inc.c
1075           src/messageview.c
1076           src/mh.c
1077           src/news.c
1078           src/procheader.c
1079           src/summaryview.c: ¿·¤·¤¤ MsgFlags ¤Î¤¿¤á¤ËÊѹ¹¡£
1080         * src/utils.[ch]: hash_free_value_mem(): ¿·µ¬¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î
1081           Ãͤò²òÊü¤¹¤ë¡£
1082
1083 2001-07-16
1084
1085         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(), inc_progress_update():
1086           ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¿Í´Ö¤¬Æɤߤ䤹¤¤·Á¼°¤Çɽ¼¨¡£
1087         * src/grouplistdialog.c: grouplist_recv_func(): Æ±¾å¡£
1088         * TODO
1089           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
1090
1091 2001-07-16
1092
1093         * src/codeconv.c:
1094           conv_unmime_header(), conv_unmime_header_overwrite(): ¥Ø¥Ã¥À
1095           ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÀ¸ JIS ¥³¡¼¥É¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
1096         * src/folder.c:
1097           folder_get_default_folder()
1098           folder_get_default_inbox()
1099           folder_get_default_outbox()
1100           folder_get_default_draft()
1101           folder_get_default_queue()
1102           folder_get_default_trash(): folder_list ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë segfault
1103           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1104
1105 2001-07-15
1106
1107         * README
1108           README.jp
1109           INSTALL
1110           INSTALL.jp
1111           TODO
1112           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
1113         * src/grouplistdialog.c: grouplist_dialog_set_list(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
1114           ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¿®Ãæ¤Ë UI ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1115           grouplist_dialog_create(): ¥¨¥ó¥È¥ê¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë
1116           ¤òÄɲá£
1117           grouplist_recv_func(): ¿·µ¬¡£
1118           refresh_clicked(): ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤òÄɲá£
1119           clist_selected(): CList ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤é¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
1120           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ group_clist_select() ¤«¤é²þ̾¡£
1121           entry_activated(): ¿·µ¬¡£
1122           grouplist_clear(): grouplist_free() ¤«¤é²þ̾¡£¥ê¥¹¥È¤È¥¨¥ó¥È¥ê
1123           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤â¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1124         * src/news.c: news_get_group_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲäò¹â®²½
1125           (g_slist_append() ¤Ï¥ê¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ë)¡£
1126         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
1127           NEWSGROUP_LIST ¤ÎÄêµÁ¤òÊѹ¹¡£
1128         * src/recv.c: recv_write()
1129           src/send.c: send_message_smtp(): UI ¤Î¹¹¿·´Ö³Ö¤ò UI_REFRESH_INTERVAL
1130           (50msec) ¤ËÊѹ¹¡£
1131         * src/account.c: account_add(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄɲä·¤¿¤È¤­¤Ë
1132           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1133         * src/grouplistdialog.c: ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤·¡¢
1134           grouplist_dialog_set_list() ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1135         * src/textview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI
1136           ¤â̵¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1137
1138 2001-07-15
1139
1140         * src/grouplistdialog.c: ok_clicked(), cancel_clicked():
1141           gtk_main_level() ¤¬ 1 ¤Ê¤é¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1142           grouplist_dialog_set_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë CList ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º
1143           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1144           grouplist_dialog(): ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÁ°¤Ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1145           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1146
1147 2001-07-14
1148
1149         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥Î¡¼¥É¤¬»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ
1150           ¤¤¤ì¤Ð `collapsed' Â°À­¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1151         * src/grouplistdialog.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ìÍ÷¤«¤éÁªÂò
1152           ²Äǽ¡£
1153         * src/news.[ch]
1154           news_get_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
1155           news_remove_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å
1156           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1157         * src/folderview.c: folderview_new_news_group_cb(): input_dialog()
1158           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë grouplist_dialog() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1159
1160 2001-07-12
1161
1162         * autogen.sh: ½¤Àµ¡£
1163         * src/folder.[ch]
1164           src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î³«ÊľõÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1165           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1166
1167 2001-07-06
1168
1169         * version 0.5.0
1170
1171 2001-07-06
1172
1173         * src/imap.c: imap_remove_folder(): DELETE ¤ÎÁ°¤Ë EXAMINE ¤Ç INBOX
1174           ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1175           imap_cmd_do_select(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ SELECT ¤È EXAMINE ¤ò
1176           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¡£
1177           imap_cmd_select(): imap_cmd_do_select() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1178           imap_cmd_examine(): ¿·µ¬¡£
1179         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1180           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆÅÙÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1181
1182 2001-07-05
1183
1184         * version 0.5.0pre4
1185
1186         * manual/ja/sylpheed.sgml
1187           manual/ja/*.html: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
1188         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): ¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò
1189           Àµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1190         * src/folderview.h
1191           src/summaryview.h: color_normal ¥á¥ó¥Ð¤ò FolderView ¤È SummaryView
1192           ¤«¤éºï½ü¡£
1193         * src/mainwindow.c: main_window_create(): color_normal ¤òºï½ü¡£
1194
1195 2001-07-04
1196
1197         * src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤È NNTP ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ØÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1198         * src/imap.c: imap_session_get()
1199           src/news.c: news_session_new_for_folder(), news_session_get():
1200           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1201
1202 2001-07-03
1203
1204         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥­¥ã¥óÃæ¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
1205           ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1206           imap_scan_folder(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1207           imap_status(): ¿·µ¬¡£ STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
1208           imap_status_uidnext(): ºï½ü¡£
1209           imap_cmd_status(): ºï½ü¡£
1210         * src/textview.c: textview_show_part(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1211
1212 2001-07-03
1213
1214         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1215         * src/rfc2015.c: rfc2015_decrypt_message(): content-type ¤ÎÂ羮ʸ»ú
1216           ÌäÂê¤ò½¤Àµ(¤³¤Î patch ¤Ë´Ø¤·¤Æ Rene Rebe ¤µ¤ó thanks)¡£
1217         * src/codeconv.c: code_get_code_conv_func(): ISO-8859-1 ¤Î¸¡½ÐÉô¤ò
1218           ½¤Àµ¡£
1219         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤Ë
1220           ÄɲäǤ¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1221         * configure.in: °ì»þŪ¤Ë --enable-threads ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1222         * INSTALL
1223           INSTALL.jp: --enable-threads ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ­½Ò¤òºï½ü¡£
1224
1225 2001-07-01
1226
1227         * version 0.5.0pre3
1228
1229         * src/folderview.[ch]: folderview_set_all(): ¿·µ¬¡£
1230         * src/account.c: account_add(): IMAP4 ¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤·¤¿¸å
1231           folderview_set_all() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1232           account_edit_create(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê
1233           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1234           account_selected(): ¿·µ¬¡£
1235           account_clist_set(): CList ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1236
1237 2001-06-30
1238
1239         * src/imap.c: imap_scan_tree(): trash ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð
1240           imap_create_tree() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1241           imap_scan_tree_recursive(): INBOX ¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤òõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1242           Trash ¥Õ¥©¥ë¥À¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1243           imap_create_tree(): trash ¤òºîÀ®¤¹¤ëÉôʬ¤òʬ³ä¤·¤¿¡£
1244           imap_create_trash(): ¿·µ¬¡£
1245         * src/folder.c: folder_build_tree(), folder_write_list_recursive():
1246           no_sub ¤È no_select ¤òÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1247         * src/summaryview.c: summary_show(): item->no_select ¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç
1248           Â³¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1249
1250 2001-06-29
1251
1252         * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ
1253           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1254
1255 2001-06-28
1256
1257         * src/folderview.[ch]:
1258           folderview_update_tree(): ¿·µ¬¡£°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1259           folderview_update_tree_cb(): ¿·µ¬¡£
1260           ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲä·¡¢É½¸½¤ò
1261           ¤¤¤¯¤Ä¤«Êѹ¹¡£
1262
1263 2001-06-27
1264
1265         * src/imap.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤Î¼«Æ°¥¹¥­¥ã¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
1266           imap_scan_tree(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁ´ÂΤò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¡£
1267           imap_scan_tree_recursive(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò
1268           ¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
1269           imap_parse_list(): ¿·µ¬¡£¥í¡¼¥«¥ë¥Ñ¥¹¤ò IMAP4 ¥Ñ¥¹¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
1270         * src/folder.h: no_sub ¤È no_select ¤ò FolderItem ¤ËÄɲá£
1271         * src/folder.c: folder_tree_destroy(): ÊÑ¿ô¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
1272           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1273         * src/folderview.c: folderview_scan_tree_func(): IMAP4 ¤ËÂбþ¡£
1274
1275 2001-06-26
1276
1277         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): ¼¡¤Î¹Ô¤Ë³¤¯ FETCH ±þÅú¤ò
1278           ²òÀϤǤ­¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1279           imap_parse_fetch_element(): ºï½ü¡£
1280           imap_parse_atom(), imap_parse_one_address(), imap_parse_address(),
1281           imap_parse_envelope(), imap_get_uncached_messages(): FETCH ±þÅú
1282           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë GString ¤È sock_getline() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1283           imap_remove_all_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¯ºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1284           ½¤Àµ¡£
1285           imap_parse_address(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤òÀµ¤·¤¯·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1286           GString ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ½¤Àµ¡£
1287         * src/socket.[ch]: sock_getline(), fd_getline(): ¿·µ¬¡£¹ÔÁ´ÂΤò
1288           Æɤ߹þ¤ß¡¢¿·µ¬¤Ë¥¢¥í¥±¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
1289         * src/prefs_account.[ch]: ¡ÖIMAP¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
1290
1291 2001-06-25
1292
1293         * version 0.5.0pre2
1294
1295         * src/imap.c: imap_create_tree(): imap_create_folder() ¤Ë¥í¡¼¥«¥ë
1296           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¹¤òÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1297           imap_create_folder(): STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë LIST ¤ò»È¤Ã¤Æ
1298           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1299           imap_cmd_list(): ¿·µ¬¡£
1300           imap_query_password(): ¿·µ¬¡£
1301           imap_session_new(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë
1302           ¤·¤¿¡£
1303
1304 2001-06-24
1305
1306         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): FETCH ¤Î·ë²Ì¤òǤ°Õ¤Î½ç½ø¤Ç
1307           ²òÀϤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1308           imap_parse_fetch_element(): ¿·µ¬¡£ FETCH ¤Î·ë²Ì¤Î̾Á°¤ÈÃͤΥڥ¢
1309           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
1310           imap_parse_flags(): ¤è¤ê½ÀÆðÀ­¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
1311         * src/utils.[ch]: set_log_file(): ¿·µ¬¡£¥í¥®¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤
1312           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¡£
1313           close_log_file(): ¿·µ¬¡£³«¤¤¤¿¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤ë¡£
1314           log_print(), log_message(), log_warning(), log_error(): ¥í¥°
1315           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤â½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1316
1317 2001-06-22
1318
1319         * src/imap.c: imap_cmd_status(): ÂåÆþ¤ÎÁ°¤Ë "value" ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò
1320           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(À¾Å礵¤ó thanks)¡£
1321
1322 2001-06-21
1323
1324         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): MH ¤È IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À
1325           ´Ö¤Î DnD ¤¬(º£¤Î¤È¤³¤í)¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
1326         * src/foldersel.[ch]: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÂоݤˤʤì¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1327           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1328
1329 2001-06-20
1330
1331         * version 0.5.0pre1
1332
1333         * src/imap.c
1334           imap_get_msg_list()
1335           imap_cmd_envelope()
1336           imap_cmd_fetch()
1337           imap_cmd_copy()
1338           imap_cmd_store(): Ï¢ÈÖ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë UID ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1339           imap_set_article_flags() ¤ò imap_set_message_flags() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1340         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
1341           ¤Ç¤â¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1342         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): °ú¿ô¤Î·¿¤ò gint ¤«¤é
1343           guint ¤Ë¤·¤¿¡£
1344
1345 2001-06-19
1346
1347         * src/imap.c: imap_cmd_login(), imap_cmd_select(), imap_cmd_status(),
1348           imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(), imap_cmd_copy(): Ê¸»úÎó
1349           ¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°Ï¤Þ¤Ê¤¤
1350           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Å¤¤ Cyrus IMAP4 server ¤Ø¤ÎÂнè)¡£
1351           imap_create_folder(): ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿ÃÖ´¹¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¡£
1352           imap_session_connect_if_not() ¤ò imap_session_get() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1353           imap_get_msg_list(): use_cache ¤¬ off ¤Î¤È¤­¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ
1354           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
1355           imap_delete_cached_messages(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤òÆɤó¤Ç»ØÄê
1356           ¤·¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1357           imap_parse_one_address(): fromname ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ïº¹½Ð¿Í¥¢¥É¥ì¥¹¤È
1358           Æ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1359         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): ¿·µ¬¡£ÈϰϤò»ØÄê²Äǽ¡£
1360         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
1361           ¤Î¾ì¹ç¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1362           KEY_PRESS_EVENT_STOP(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1363           summary_key_pressed(): summary_execute() ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤Î
1364           È¯¹Ô¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1365           summary_select_by_msgnum(): msg_is_toggled_on ¤¬ TRUE ¤Î¤È¤­¤À¤±
1366           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
1367           ¤Î¤È¤³¤í¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1368         * src/news.c; news_delete_old_articles(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
1369           Æɤó¤Ç»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1370         * src/folderview.c:
1371           folderview_selected(), folderview_button_released(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1372           Àµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1373
1374 2001-06-18
1375
1376         * src/mainwindow.c
1377           src/summaryview.c
1378           src/prefs_common.c: ±Ñ¸ìɽ¸½¤Î²þÁ±(Paul Mangan ¤µ¤ó thanks)¡£
1379         * src/mainwindow.c: compose_cb()
1380           src/summaryview.c: summary_key_pressed()
1381           src/compose.c: compose_new_with_recipient(): ¿·µ¬µ­»ö¤òºîÀ®¤¹¤ë
1382           ¤È¤­¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1383
1384 2001-06-17
1385
1386         * src/procmsg.c: procmsg_msg_list_free(): ¥ê¥¹¥È¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤·¤Æ
1387           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1388
1389 2001-06-16
1390
1391         * version 0.4.99
1392
1393         * src/imap.c: imap_find_namespace(): namespace ¤Î¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò
1394           Èæ³Ó¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1395           imap_remove_folder(): namespace ¤ò»ÈÍÑ¡£
1396           imap_create_tree(): Trash ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë namespace ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë
1397           ¤·¤¿¡£
1398           imap_get_msg_list(): exists == 0 ¤Î¤È¤­¤Ë¸Å¤¤¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤·¥á¥â¥ê
1399           ¥ê¡¼¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1400           imap_select(): ¿·µ¬¡£ imap_cmd_select() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
1401         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤âɽ¼¨¤¹¤ë
1402           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1403
1404 2001-06-15
1405
1406         * src/folderview.c:
1407           folderview_new_folder_cb()
1408           folderview_new_imap_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤Ë¼ºÇÔ
1409           ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1410           ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1411           folderview_button_pressed(): ÆÃÊ̤ʠIMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Çºï½ü¥á¥Ë¥å¡¼
1412           ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1413         * AUTHORS: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¼è¹þ¡£Á´¤Æ¤Î contributor ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
1414         * src/send.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1415           EXIT_IF_CANCELLED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1416           SendProgressDialog ¤Ë cancelled ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1417         * src/utils.[ch]: strtailchomp(): ¿·µ¬¡£ËöÈø¤Î»ØÄꤷ¤¿Ê¸»ú¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£
1418         * src/imap.c: imap_cmd_fetch(): MS Exchange 2000 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
1419
1420 2001-06-15
1421
1422         * src/imap.c: imap_create_tree(): ¿·µ¬¡£ INBOX ¤ä Trash ¤Î¤è¤¦¤Ê
1423           É¬Íפʥե©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
1424           imap_do_copy(), imap_do_copy_msgs_with_dest(): COPY ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1425           expunge ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1426           imap_remove_all_msg(): exists == 0 ¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë return ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1427           ¤·¤¿¡£
1428         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
1429           folder->create_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1430
1431 2001-06-14
1432
1433         * src/imap.c: ¤µ¤é¤Ë namespace ¤ò¼ÂÁõ¡£
1434         * imap_find_namespace(), imap_path_separator_subst(): ¿·µ¬¡£
1435
1436 2001-06-13
1437
1438         * src/imap.c: imap_parse_namespace(), imap_cmd_namespace(): ¿·µ¬¡£
1439
1440 2001-06-11
1441
1442         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
1443
1444 2001-06-08
1445
1446         * src/imap.[ch]: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë
1447           imap_add_msg() ¤È imap_append_message() ¤òÄɲá£
1448           imap_status(): ¿·µ¬¡£
1449           imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¤½¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
1450           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1451           Äã¥ì¥Ù¥ë IMAP4rev1 ´Ø¿ô¤Î¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤ò imap_cmd ¤ËÊѹ¹¡£
1452         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
1453           IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë INBOX ¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1454           ¤·¤¿¡£
1455
1456 2001-06-07
1457
1458         * src/utils.[ch]: °ú¿ô¤Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¤È¤ë itos_buf() ¤òÄɲá£
1459         * src/imap.[ch]: imap_copy_msg(), imap_copy_msgs_with_dest(): ¿·µ¬¡£
1460         * src/folder.c: copy_msg ¤È copy_msgs_with_dest ¥á¥½¥Ã¥É¤ò IMAP
1461           ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
1462
1463 2001-06-06
1464
1465         * src/utils.[ch]: move_file(): ¿·µ¬¡£
1466         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): move_file()
1467           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤Æ
1468           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1469
1470 2001-06-06
1471
1472         * src/imap.c: imap_delete_messages() ¤È imap_delete_all_messages()
1473           ¤ò imap_delete_cached_messages() ¤È
1474           imap_delete_all_cached_messages() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1475         * src/utils.[ch]: ´Ø¿ô remove_all_numbered_files() ¤òÄɲá£
1476         * src/mh.c: mh_remove_all_msg()
1477           src/imap.c: imap_delete_all_cached_messages():
1478           remove_all_numbered_files() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1479         * src/mainwindow.c
1480           src/summaryview.c
1481           src/compose.[ch]: ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
1482           compose_reply()
1483           compose_reply_set_entry(): °ú¿ô¤Ë `ignore_replyto' ¤òÄɲá£
1484
1485 2001-06-05
1486
1487         * src/folderview.c: folderview_selected()
1488           src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë
1489           ¸í¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1490
1491 2001-06-04
1492
1493         * src/headerwindow.c: headerwindow_show_cb(): ¾ï¤Ë msginfo ¤òɽ¼¨
1494           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
1495           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1496         * src/smtp.c: smtp_ok(): sock_gets() ¤Î¥¨¥é¡¼½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
1497
1498 2001-06-02
1499
1500         * src/folderview.c: folderview_selected()
1501           src/mimeview.c: mimeview_selected(): ¥Þ¥¦¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊ᪤ò²ò½ü
1502           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1503         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð½èÍý¤¹¤ë
1504           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1505
1506 2001-05-27
1507
1508         * src/passphrase.c: #if USE_GPGME ¤Ç°Ï¤Ã¤¿¡£
1509         * src/prefs_account.c: NNTP AUTH ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1510         * src/alertpanel.[ch]: alertpanel_create(): ¿·¤¿¤Ê°ú¿ô `can_disable'
1511           ¤òÄɲá£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò FALSE ¤òÅϤ¹¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1512           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òºîÀ®¡£
1513           alertpanel_message_with_disable(): ¿·µ¬¡£
1514           alertpanel_show(): G_ALERT_VALUE_MASK ¤ÇÃͤò¥Þ¥¹¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1515           alertpanel_button_toggled(): ¿·µ¬¡£
1516           alertpanel_button_clicked(), alertpanel_close(): G_ALERT_VALUE_MASK
1517           ¤ò»È¤Ã¤ÆÃͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1518         * src/prefs_common.[ch]: GnuPG ½ð̾¸¡¾Ú¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¡¢
1519           GnuPG ¤Î·Ù¹ð¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1520         * src/rfc2015.c: check_signature(): Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß½ð̾¥Á¥§¥Ã¥¯
1521           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1522         * src/main.c: GnuPG ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1523         * src/main.c
1524           src/prefs_common.c: GPGME ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ð¥°¤ò
1525           ¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
1526
1527 2001-05-26
1528
1529         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Î
1530           ISO-8859-* ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¤Àµ¡£
1531           conv_encode_header(): ÉÔÀµ¤Ê¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤­Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×
1532           ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alte ¤µ¤ó thanks)¡£
1533         * src/headerview.c: SET_FONT_STYLE(): ¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Ìµ¸ú¤Î¤È¤­
1534           ¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
1535         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬ INBOX ¤Î¤È¤­¤Ï
1536           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1537         * src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¬
1538           Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼Â¹Ô¥Ü¥¿¥ó¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1539
1540 2001-05-22
1541
1542         * README
1543           README.jp: ¡Öµ¯Æ°ÊýË¡¡×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1544
1545 2001-05-19
1546
1547         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é NNTP AUTH ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1548         * src/news.[ch]: NNTP AUTH ¤ËÂбþ¡£
1549         * src/nntp.[ch]: NNTP AUTH ¤Î¤¿¤á¤Ë SockInfo ¤ò NNTPSockInfo ¤Ç
1550           ¥é¥Ã¥×¤·¤¿¡£
1551         * INSTALL
1552           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤È¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£
1553
1554 2001-05-18
1555
1556         * src/gtkutils.[ch]: folderview_find_collapsed_parent() ¤ò
1557           gtkut_ctree_find_collapsed_parent() ¤Ë°ÜÆ°¡£
1558         * src/folderview.c: folderview_select_node(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë
1559           ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1560         * configure.in: ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤ò 0.4.99 (0.5pre) ¤Ë¤·¤¿¡£
1561         * src/main.c: main(): --help ¤È --version ¤Ë X ¤¬ÉÔÍפˤʤë¤è¤¦¤Ë
1562           parse_cmd_opt() ¤ò gtk_init() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
1563           parse_cmd_opt(): g_get_prgname() ¤ò g_basename(argv[0]) ¤ËÊѹ¹¡£
1564         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
1565           ¤ËÂФ¹¤ë½¤Àµ¡£
1566
1567 2001-05-17
1568
1569         * src/main.c: lock_socket_input_cb(): fd_read() ¤ò fd_gets() ¤Ë
1570           Êѹ¹¡£ --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥´¥ß¤òȯÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1571         * src/socket.[ch]: fd_gets() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
1572
1573 2001-05-16
1574
1575         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_next(): ¿·µ¬¡£
1576         * src/folderview.c: folderview_find_next_unread(): ¿·µ¬¡£
1577           folderview_select_next_unread(): ±£¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤â¸«ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë
1578           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1579
1580 2001-05-15
1581
1582         * src/compose.c: compose_write_headers(): SPAM ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­
1583           ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ From, To, Sender ¤â½ü³°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1584         * src/folderview.c: Ì¤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤¢¤ëÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë '+'
1585           ¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1586           folderview_search_new_recursive(),
1587           folderview_have_new_children(),
1588           folderview_search_unread_recursive(),
1589           folderview_have_unread_children(),
1590           folderview_find_collapsed_parent(): ¿·µ¬¡£
1591           folderview_update_node(): ¥­¥å¡¼¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1592           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1593
1594 2001-05-14
1595
1596         * src/folder.[ch]
1597           src/mh.[ch]: *_add_msg() ¤ò link() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1598           ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÀÚÂؤ¨¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
1599         * src/compose.c
1600           src/inc.c
1601           src/mbox.c: folder_item_add_msg() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
1602           unlink() ¤òºï½ü¡£
1603
1604 2001-05-13
1605
1606         * src/prefs_customheader.[ch]: prefs_headers_* ¤ò
1607           prefs_custom_header_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ `(New)' ¹Ô¤È `ÃÖ´¹' ¥Ü¥¿¥ó¤ò
1608           ºï½ü¡£¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
1609           prefs_custom_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£ "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò
1610           ¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1611         * src/customheader.c: custom_header_get_str()
1612           src/compose.c: compose_write_headers(): ¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
1613         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£
1614           "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1615           ¤·¤¿¡£
1616         * src/compose.c: compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤Î½ç½ø¤ò½¤Àµ¤·¡¢
1617           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ò¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1618         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_delete_cb()
1619           src/prefs_filter.c: prefs_filter_delete_cb(): ESC ¤Ç·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
1620           ¤òÊĤ¸¤ë¤Î¤ò¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1621
1622 2001-05-13
1623
1624         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸:
1625         * src/customheader.[ch]
1626           src/prefs_customheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
1627         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1628           strtol() ¤ò»ÈÍѤ·¡¢¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1629         * src/compose.c: IS_IN_CUSTOM_HEADER(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1630           compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë
1631           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼«Æ°Åª¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò½ü¤¯)¡£
1632
1633 2001-05-11
1634
1635         * src/inc.c: connection_check_cb(): Àܳ¤¬³ÎΩ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
1636           segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1637         * src/compose.c: compose_create(): set_autobcc ¤Þ¤¿¤Ï set_autoreplyto
1638           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤é¤¬¶õ¤Ç¤âɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1639
1640 2001-05-10
1641
1642         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
1643           TEXT_INSERT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1644         * po/ja.po: ½¤Àµ¡£
1645         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_create():
1646           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
1647
1648 2001-05-09
1649
1650         * src/mimeview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é
1651           ³«¤¯...¡×¤òÄɲá£
1652         * src/summaryview.c: summary_print()
1653           src/inputdialog.c: input_dialog(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1654         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ÀâÌÀʸ¤ò¹¹¿·¡£
1655         * src/send.c: Á÷¿®¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
1656           (TODO: automaton ¤ò»ÈÍѤ¹¤Ù¤­¡£)
1657           send_progress_dialog_create(), send_progress_dialog_destroy(),
1658           send_cancel(): ¿·µ¬¡£
1659           send_message_smtp(): ³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1660         * src/utils.[ch]: get_left_file_size(): ¿·µ¬¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë
1661           ¤Î»Ä¤ê¤Î¥Ð¥¤¥È¿ô¤òÆÀ¤ë¡£
1662         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì
1663           ¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Á°¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
1664           °ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1665         * src/prefs_common.c: ¥«¥é¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë
1666           ¤·¡¢¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥­¡¼¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1667
1668 2001-05-08
1669
1670         * version 0.4.66
1671
1672         * src/select-keys.c: delete_event_cb(): ½ªÃ¼¤«¤é `;' ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
1673         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò10msec ¤Ë¤·¤¿¡£
1674         * src/prefs_display_header.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢
1675           ¡Ö¾¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À
1676           ¤Î¥ê¥¹¥È¤ò insensitive ¤Ë¤·¤¿¡£
1677         * src/textview.c: strcasecmp() and strncasecmp() ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÂбþ¤¹¤ë
1678           glib ¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
1679         * src/inc.c: get_spool(): ¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎÃæ¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
1680           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1681
1682 2001-05-07
1683
1684         * src/prefs_common.c
1685           src/prefs_account.c
1686           src/prefs_filter.c
1687           src/account.c
1688           src/alertpanel.c
1689           src/filesel.c
1690           src/foldersel.c
1691           src/export.c
1692           src/import.c
1693           src/inputdialog.c
1694           src/passphrase.c
1695           src/select-keys.c
1696           src/sigstatus.c: delete_event ¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Ë¤½¤ì¤ò
1697           ¸í¤Ã¤ÆÇ˲õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(DINH ¤µ¤ó thanks)¡£
1698           delete_event ¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦ *_deleted() ¤È *delete_event()
1699           ¤òÄɲá£
1700
1701 2001-05-06
1702
1703         * src/prefs_display_header.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊѹ¹¤ò
1704           ¥Þ¡¼¥¸:
1705           prefs_display_header_create(): ¥É¥é¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ÎʤӴ¹¤¨¤¬
1706           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1707           prefs_display_header_find_header(): ¿·µ¬´Ø¿ô¡£
1708           prefs_display_header_clist_set_row(): ½ÅÊ£¤òǧ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1709         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¥Á¥§¥Ã¥¯
1710           ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥é¥Ù¥ë¤òÊѹ¹¡£
1711
1712 2001-05-05
1713
1714         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): sscanf() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢
1715           ¤¹¤°¤Ë break ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1716         * src/inc.h: Pop3State ¤«¤é cur_msg_bytes ¤òºï½ü¡£
1717         * src/inc.c: pop3_recv_func()
1718           src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤ÎÂèÆó°ú¿ô¤ò¸½ºß¤Î¹ç·×¥Ð¥¤¥È¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
1719           recv_write(): ·Ð²á»þ´Ö¤¬0.1Éäè¤êÂ礭¤±¤ì¤Ð UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
1720           ¤·¤¿¡£
1721         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò300 usec ¤Ë¤·¤¿¡£
1722         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤¬ Subject ¤Î¾ì¹ç¡¢
1723           °ì¹Ô¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1724         * src/utils.[ch]: unfold_line(): ¿·µ¬¡£
1725         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_array(): ¿·µ¬¡£
1726         * src/prefs_display_header.c: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò¹¹¿·¡£
1727
1728 2001-05-05
1729
1730         * sylpheed-claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¥Þ¡¼¥¸¡£
1731           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶¤¬»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
1732           (¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤ÏÊѹ¹¡£)
1733         * src/prefs_display_header.[ch]
1734           src/displayheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
1735         * src/prefs_display_header.c:
1736           prefs_display_headers_other_headers_toggled() ¤òºï½ü¡£
1737           ¥ê¥¹¥È¤«¤é "(¿·µ¬)" ¹Ô¤òºï½ü¡£
1738         * src/defs.h: DISPLAY_HEADER_RC ¤òÄɲá£
1739         * src/prefs_common.c: prefs_message_create(): É½¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê
1740           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1741         * src/prefs_common.h: PrefsCommon ¤Ë show_other_header ¤È
1742           disphdr_list ¤òÄɲá£
1743         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_list_from_file(),
1744           procheader_get_header_array_asis(): ¿·µ¬¡£
1745           procheader_get_header_list(): °ú¿ô¤Ë FILE ¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë
1746           ½¤Àµ¡£
1747           procheader_header_array_destroy(), procheader_header_free() ¿·µ¬¡£
1748         * src/main.c: main(): prefs_display_header_*_config() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
1749           ¤·¤¿¡£
1750         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥æ¡¼¥¶¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ
1751           ¥Ø¥Ã¥À¤òʤӴ¹¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1752           src/textview_show_header(): textview_make_clickable_parts() ¤ò
1753           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1754           textview_make_clickable_parts(): °ú¿ô¤Ë GdkFont ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
1755           °ú¿ô¤«¤é GtkText ¤ò½ü¤¤¤¿¡£
1756
1757 2001-05-04
1758
1759         * Pierric Descamps ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯
1760           ¤ò¼ÂÁõ(thanks!)¡£
1761         * src/inc.c: inc_autocheck_timer_init(), inc_autocheck_timer_set(),
1762           inc_autocheck_timer_remove(), inc_autocheck_func() ¤ò¿·Ãå¥á¡¼¥ë
1763           ¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
1764         * src/main.c: main(): inc_autocheck_timer_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1765         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î UI
1766           ¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤·¤¿¡£ prefs_common_cancel() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
1767           ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¡£
1768         * src/prefs_common.c
1769           src/prefs_account.c
1770           src/prefs_filter.c
1771           src/account.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë
1772           ¤·¤¿¡£
1773         * src/headerview.c: headerview_show_xface(): ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òÈóɽ¼¨
1774           ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1775
1776 2001-05-03
1777
1778         * src/inc.c
1779           src/pop.c
1780           src/recv.c: ¥Î¥ó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥°¥½¥±¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤ÎÂбþ¤òºï½ü(Ìò¤Ë
1781           Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç)¡£
1782         * src/pop.c
1783           src/inc.c: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
1784
1785 2001-05-02
1786
1787         * src/utils.h: u32 ¤ò guint32 ¤Î typedef ¤Ë¤·¤¿¡£
1788           md5.c ¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Þ¥¯¥í BIG_ENDIAN_HOST ¤òÄɲá£
1789         * src/md5.c: md5c.c ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£¥Ó¥Ã¥°¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó
1790           ¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Ç MD5 ¤òÀµ¤·¤¯·×»»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1791
1792 2001-05-01
1793
1794         * version 0.4.65
1795
1796         * src/folder.c: folder_init(): ¥á¥½¥Ã¥É imap_remove_folder ¤òÄɲá£
1797         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4
1798           ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1799         * src/imap.[ch]: imap_create_folder(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4 ¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À
1800           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1801           imap_remove_folder(): Äɲá£
1802           imap_create(), imap_delete(): Äɲá£
1803         * src/summaryview.c: summary_execute_delete(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×¤¬
1804           F_MH ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð trash ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1805         * ¾åµ­¤ÎÊѹ¹¤Ë´Ø¤·¤ÆÀ趤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
1806         * configure.in
1807           ac/check-type.m4: wint_t ¤Î typedef ¸¡½Ð¤ò²þÎÉ(sv_CHECK_TYPE ¤ò
1808           SYLPHEED_CHECK_TYPE ¤Ë²þ̾)¡£
1809
1810 2001-04-30
1811
1812         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤È¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó
1813           ¤òµ¯¤³¤¹¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1814
1815 2001-04-30
1816
1817         * src/socket.[ch]: º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ sock_read() ¤È fd_read() ¤ò
1818           sock_gets() ¤È fd_read() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ read() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ë
1819           sock_read() ¤È fd_read() ¤òÄɲá£
1820         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1821           fd_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_read() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1822         * src/esmtp.c
1823           src/imap.c
1824           src/news.c
1825           src/nntp.c
1826           src/pop.c
1827           src/recv.c
1828           src/smtp.c: sock_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_gets() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1829           ¤·¤¿¡£
1830         * src/imap.c: imap_session_new(): imap_open() ¤Î¥¨¥é¡¼¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
1831
1832 2001-04-28
1833
1834         * src/inc.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¸½ºß¤ÎÆɤ߹þ¤ó¤À¥Ð¥¤¥È¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1835           ¤·¤¿¡£
1836         * src/pop.c: recv_write(): Ê¸»úÎó¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤Ë UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
1837           ¤·¤¿¡£
1838
1839 2001-04-27
1840
1841         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
1842           ¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¤·¡¢³ÈÂç²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1843         * src/smtp.c
1844           src/esmtp.c: smtp_ok(), esmtp_ok(): ¥¨¥é¡¼±þÅú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Æ
1845           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÂçÀ¯¤µ¤ó thanks)¡£
1846         * src/pop.[ch]: pop3_getsize_list_send() ¤È pop3_getsize_list_recv()
1847           ¤òÄɲá£
1848         * src/recv.[ch]: recv_write() ¤¬³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô
1849           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë recv_set_ui_func() ¤òÄɲá£
1850         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ bytes ¤ò total_bytes ¤Ë²þ̾¤·¡¢
1851           cur_msg_bytes, cur_total_bytes, ¤½¤·¤Æ sizes ¤òÄɲá£
1852         * src/inc.c: ³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë
1853           inc_pop3_recv_func() ¤òÄɲá£
1854
1855 2001-04-26
1856
1857         * src/mh.c: mh_is_maildir_one(): is_dir_exist() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1858           ½¤Àµ¡£
1859
1860 2001-04-25  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
1861
1862         * src/mh.c (mh_is_maildir_one, mh_is_maildir): ¿·µ¬¡£
1863         (mh_scan_tree_recursive): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ç Maildir ·¿¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò
1864         ´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1865
1866         À°¿ô·¿¤Ç socket ¤òɽ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¤è¤êÃê¾ÝŪ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¹½Â¤¤ËÊѹ¹¡£
1867
1868         * src/automaton.h (struct _Automaton): help_sock ¤òÄɲá£
1869         * src/automaton.c (automaton_input_cb): source ¤ò SockInfo ¤ËÄɲÃ
1870         ¤·¡¢ gdk_input_add ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1871
1872         * src/send.c (SEND_EXIT_IF_ERROR): ¥Æ¥¹¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢Ìµ¸ú¤Ê socket
1873         ¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿(sock_close ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£ sock ¤ò NULL
1874         ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1875         (SEND_EXIT_IF_NOTOK): ÊĤ¸¤é¤ì¤¿ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1876         ¤·¤¿¡£
1877         (send_smtp_open): SockInfo ¤Î¤ß¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1878
1879         * src/news.c (news_session_new): SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
1880         (news_session_destroy): Æ±¾å¡¢ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
1881
1882         * src/nntp.c: À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
1883         * src/smtp.c: Æ±¾å¡£
1884         * src/pop.c: Æ±¾å¡£
1885         * src/recv.c: Æ±¾å¡£
1886
1887         * src/inc.c (inc_pop3_session_do): sock_sockinfo_free ¤òºï½ü¡£
1888         gdk_input_add ¤ò¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤ó¤À¡£
1889
1890         * src/esmtp.c: socket »Ø¼¨»Ò¤ò SockInfo ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1891         * src/esmtp.h: Æ±¾å¡¢ socket.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
1892         * src/session.h (struct _Session): Æ±¤¸¤¯¡£
1893         * src/imap.c (imap_open): À°¿ô·¿¤Ç¤Ê¤¯ SockInfo ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1894         SockInfo ¤ÎÆâÉô¥Ç¡¼¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òºï½ü¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤È´Ø¿ô
1895         ¤¬ SockInfo ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1896         (imap_session_new): sock_close ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1897         (imap_session_destroy): Æ±¾å¡£
1898
1899         * src/compose.c (compose_exec_ext_editor): sock_write ¤ò fd_write
1900         ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1901
1902         * src/main.c (app_will_exit): lock socket ¤ò fd_close ¤Ç close ¤¹¤ë
1903         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1904         (prohibit_duplicate_launch): sock_xxx ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fd_xxx ¤ò»ÈÍÑ¡£
1905         (lock_socket_input_cb): Æ±¾å¡£
1906
1907         * src/socket.h, src/socket.c: SockInfo ¹½Â¤ÂΤò glib ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò
1908         »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¡£Á´¤Æ¤Î sock_xxx ¤ò¡¢À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo
1909         ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1910         (sock_connect_unix, sock_open_unix, sock_accept): Ì¾Á°¤ò ..
1911         (fd_connect_unix, fd_open_unix, fd_accept): .. ¤³¤ì¤ËÊѹ¹¤·¡¢Á´¤Æ¤Î
1912         ¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤âÊѹ¹¡£
1913         (fd_read, fd_write, fd_close): ¿·µ¬¡£
1914         (sock_sockinfo_free): ºï½ü¡£
1915         * src/socket.c (sock_connect_nb): ¤³¤³¤Ç¤Ï sock_close ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1916         close ¤ò»ÈÍÑ¡£
1917         (sock_connect): Æ±¾å¡£
1918
1919 2001-04-26
1920
1921         * config.h.in: ºï½ü¡£
1922         * ac/Makefile.am: gnupg-check-typedef.m4 ¤ò MACROS ¤ËÄɲá£
1923         * .cvsignore: Äɲá£
1924         * src/inc.c
1925           src/progressdialog.[ch]
1926           src/pixmaps/complete.xpm
1927           src/pixmaps/continue.xpm
1928           src/pixmaps/error.xpm: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Î¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1929           Leandro Pereira ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1930         * src/inc.c: ¾õÂÖ¤Îʸ»úÎó¤òÀÚÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1931
1932 2001-04-25
1933
1934         * cvs ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é po/*.gmo, configure, stamp-h.in, aclocal.m4,
1935           Makefile.in ¤òºï½ü¡£
1936         * COPYING: RSA ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
1937         * po/sylpheed.pot, po/stamp-cat-id, po/cat-id-tbl.c ¤òºï½ü¡£
1938         * configure.in: sys/utsname.h ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1939
1940 2001-04-24  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
1941
1942         W32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎÂçÉôʬ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1943
1944         * configure.in: gpgme >= 0.2.1 ¤òÍ׵ᡣ
1945
1946         * acconfig.h (HAVE_U32_TYPEDEF): ¿·µ¬¡£
1947         * ac/gnupg-check-typedef.m4: ¿·µ¬¡£
1948         * configure.in: u32 ·¿¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·¿¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1949         * src/utils.h: u32 ·¿¤È´Ø·¸¤¹¤ëÄê¿ô¤òÄêµÁ¡£
1950
1951         * src/about.c (about_create): MD5 ¤Ë´Ø¤¹¤ëɽ¼¨¤òºï½ü¡£RSA Inc ¤Î
1952         ¼ÂÁõ¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
1953         * src/md5ify.c, src/md5ify.h, src/md5global.h: ºï½ü¡£
1954         * src/md5c.c, src/md5c.h: FSF ¤Î¼ÂÁõ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢´Ø¿ô̾¤òɸ½à¤Î¾®Ê¸»ú
1955         ¤Î̿̾µ¬Â§¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÊѹ¹¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤òÊѹ¹¡£
1956         (md5_hex_digest): ¿·µ¬¡£
1957         (md5_hmac): Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë hmac ´Ø¿ô¤ò¾¯¤·½¤Àµ¤·¤ÆÄɲá£
1958         (md5_hex_hmac): ¿·µ¬¡£
1959         * src/esmtp.c, src/esmtp.h (md5_hex_hmac): ºï½ü¡£
1960         (hmac_md5): ºï½ü¡£
1961         * src/pop.c (pop3_getauth_apop_send): md5_digest ¤ò¿·¤·¤¤´Ø¿ô
1962         md5_hex_digest ¤ÇÃÖ´¹¡£
1963
1964         * src/about.c: ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß utsname.h ¤ò include ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1965         ¤·¤¿¡£
1966
1967         * src/utils.c, src/utils.h (get_home_dir): ÆÃÊ̤ʠWindoze ¤ÎÍ×µá
1968         ¤Ë¤è¤ê¤è¤¯Âбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£Á´¤Æ¤Î g_get_home_dir() ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·
1969         ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
1970
1971         * simple-gettext.c: ¿·µ¬¡£
1972
1973         * src/main.c (main): GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
1974         ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1975
1976         * src/sigstatus.c, src/sigstatus.h: ¿·µ¬¡£
1977         * src/rfc2015.c (check_signature): sigstatus ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò»ÈÍѤ·¡¢
1978         ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£´Ø¿ô¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Æ¥­¥¹¥È¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1979
1980         * src/select-keys.c: ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î select_keys ÊÑ¿ô¤òºï½ü¤·¡¢
1981         ¥¢¥í¥±¡¼¥È¤·¤¿ÊÑ¿ô¤òÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤ÇÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1982         (set_row): °Å¹æ²½¤Ç¤­¤ë¸°¤Î¤ß¤òɽ¼¨¡£
1983         (update_progress): ¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¡¢É÷¼Ö¤È¤É¤Î¸°¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸
1984         ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¥Æ¥­¥¹¥È¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£Â¾¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼
1985         ¤òºï½ü¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò¹¹¿·¡£
1986
1987         * src/prefs_common.c (prefs_privacy_create) [__MINGW32__]: Êáª
1988         ¥Ü¥¿¥ó¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1989
1990 2001-04-24
1991
1992         * src/prefs_common.[ch]
1993           src/procheader.c: strftime() ¤ò»È¤¤¡¢¥æ¡¼¥¶¤¬¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç
1994           ÆüÉÕ¤Îɽ¼¨¤Î½ñ¼°¤òÄêµÁ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
1995           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1996         * src/prefs_common.c: prefs_quote_colors_dialog()
1997           src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): ¿§¤ÎÀßÄ꤬
1998           Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1999         * src/main.[ch]: µ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òµ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2000         * src/export.c: export_mbox(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë chdir
2001           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2002         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
2003           ¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2004
2005 2001-04-23
2006
2007         * ½ªÎ»»þ¤ËÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲÃ
2008           [sergey]:
2009
2010           * src/compose.c: compose_queue(): Á÷¿®ÂÔµ¡¸å¤Ë folder_item_scan()
2011             ¤È folderview_update_item() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2012           * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2013             ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤ÇÉÁ²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2014           * src/mainwindow.c: queued_messages(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
2015             app_exit_cb(): warn_queued_on_exit ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á
2016             ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2017           * prefs_common.[ch]: warn_queued_on_exit ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2018
2019         * src/mainwindow.c: queued_messages() ¤ò main.c ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
2020           get_queued_message_num() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2021         * src/main.c: app_will_exit(): app_exit_cb() ¤«¤é·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
2022           ¥³¡¼¥É¤ò°ÜÆ°¤·¡¢manage_window_focus_in() ¤òÄɲá£
2023
2024         * GnuPG ¸°ÁªÂòÂбþ¤ò³ÈÄ¥ [sergey]:
2025
2026           * src/select-keys.c: Win32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¤·¡¢Ç¤°Õ¤Î¸°¤Î
2027             ÁªÂò¤ËÂбþ¡£
2028           * src/prefs_account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¡Öµ¡Ì©¡×
2029             ¥¿¥Ö¤òÄɲá£
2030             prefs_account_privacy_create(),
2031             prefs_account_sign_key_set_data_from_radiobtn(),
2032             prefs_account_sign_key_set_radiobtn(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
2033           * src/prefs_account.h: ¿·¤·¤¤ÀßÄê: sign_key_type, sign_key_id.
2034           * src/rfc2015.c: set_signers(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
2035             pgp_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È set_signer() ¤Î¸Æ½Ð¤·¤òÄɲá£
2036             rfc2015_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÄɲä·¡¢pgp_sign() ¤Ë
2037             ÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2038           * src/rfc2015.h: rfc2015_sign(): ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¹¹¿·¡£
2039           * src/compose.c: ¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò rfc2015_sign() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
2040             ¤·¤¿¡£
2041
2042 2001-04-22
2043
2044         * src/mbox.c: export_to_mbox(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2045
2046 2001-04-20
2047
2048         * src/mbox.[ch]: export_mbox() ¤ò export_to_mbox() ¤ËÊѹ¹¡£
2049           ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2050         * src/export.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò mbox ¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£
2051         * src/import.[ch]: import_mbox() ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¤È¤ë
2052           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÀâÌÀ¤òÄɲá£
2053         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®¸å¤Ë¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼
2054           ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2055         * src/export.c
2056           src/import.c: OK ¤Þ¤¿¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬¿ô²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é¥×¥í¥°¥é¥à
2057           ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2058         * src/prefs_common.[ch]
2059           src/addressbook.c: ¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤Ë
2060           Äɲ乤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2061
2062 2001-04-19
2063
2064         * src/prefs_common.[ch]: ÀßÄê¹àÌܤòºÆ¹½À®¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¿¥Ö¤òÄɲá£
2065         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó --version
2066           ¤òÄɲá£
2067         * src/mh.c: ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°/¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤È¤­¤Ï MSG_DELETED ¥Õ¥é¥°
2068           ¤ò³°¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2069         * src/prefs_common.[ch]
2070           src/headerview.[ch]: ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤ò¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2071         * src/prefs_common.[ch]
2072           src/textview.c: ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ëñ°Ì¤ò1¥Ú¡¼¥¸¤ÈȾ¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀÚÂؤ¨
2073           ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2074         * src/mbox.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤ÎÁ´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤é¤ò°ì¤Ä¤Î
2075           mbox ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ë export_mbox() ¤òÄɲá£
2076
2077 2001-04-18
2078
2079         * src/prefs_filter.[ch]: ¿¶¤êʬ¤±ÀßÄê¤Î¥³¡¼¥É¤ò prefs_common.c
2080           ¤«¤éʬΥ¤·¡¢Ê̸ĤΥÀ¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
2081
2082 2001-04-17
2083
2084         * version 0.4.64
2085
2086         * src/automaton.[ch]
2087           src/inc.c: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿
2088           ¤È¤­¤Ë Sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó
2089           thanks)¡£
2090         * src/xml.c: xml_build_tree()
2091           src/addressbook.c: ÉÔÀµ¤Ê XML ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
2092           ¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2093
2094 2001-04-16
2095
2096         * src/summaryview.c
2097           src/inc.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2098           ¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
2099           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2100
2101 2001-04-15
2102
2103         * src/xml.[ch]: ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤ëɬÍפΤ¢¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤È¡¢Ê£¿ô¹Ô¤Ë
2104           ¤ï¤¿¤ë¥¿¥°¤ËÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2105         * src/folder.c
2106           src/addressbook.c: '<', '>', '&', ''', '"' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤ò
2107           ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2108
2109 2001-04-10
2110
2111         * version 0.4.63
2112
2113         * src/folder.[ch]
2114           src/mainwindow.c
2115           src/mh.[ch]
2116           src/procmsg.[ch]
2117           src/summaryview.[ch]: MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼¤ÎÁàºî¤ò
2118           Äɲ乤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2119         * src/imap.c: ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤«¤é¥É¥Ã¥È¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2120         * src/imageview.c: ²èÁü¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¸Å¤¤²èÁü¤òɽ¼¨
2121           ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
2122
2123 2001-04-09
2124
2125         * src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÆɤ߹þ¤ß®ÅÙ¤ò
2126           ¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë setvbuf() ¤òÄɲÃ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2127         * src/inc.c
2128           src/summaryview.[ch]
2129           prefs_common.[ch]: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤­¤ËƱ¤¸¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2130           ÊݤĥѥåÁ¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2131         * src/textview.c
2132           src/utils.[ch]: get_quote_level() ¤ò utils.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
2133
2134 2001-04-08
2135
2136         * ac/Makefile.am: Äɲá£
2137         * Makefile.am
2138           configure.in: ac ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÄɲá£
2139
2140 2001-04-07
2141
2142         * src/summaryview.c: summary_filter(): immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬
2143           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¨ºÂ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2144         * src/prefs_common.[ch]
2145           src/textview.[ch]
2146           src/gtkutils.[ch]: Stephen Anthony ¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿§¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2147           ¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
2148         * src/gtksctree.c
2149           src/mimeview.c: MimeView ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2150
2151 2001-04-06
2152
2153         * src/utils.c: copy_file()
2154           src/mh.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
2155           ¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(¤·¤Æ½¤Àµ)(thanks!)¡£
2156         * src/procheader.c
2157           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆüÉÕ¤ò¥í¡¼¥«¥ë»þ´Ö¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2158           Jorge Van Hemelryck ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2159         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °ìʸ»ú¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤ÎÉä¹æ
2160           ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2161         * src/folder.c: folder_item_add_msg(): add_msg() ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë
2162           assertion ¤òÄɲÃ(¤¿¤«¤Î¤µ¤ó thanks)¡£
2163
2164 2001-04-05
2165
2166         * src/procmime.c: procmime_decode_content(): quoted-printable ¤Ç
2167           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ `=00' ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì¹ç¤½¤ì¤ò²õ¤·¤Æ
2168           ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
2169         * src/gtksctree.c
2170           src/mimeview.c
2171           src/summaryview.c: MIME ¥Ó¥å¡¼¤Î DnD ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2172
2173 2001-04-04
2174
2175         * src/about.c: about ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î³°´Ñ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
2176           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2177         * src/prefs_common.[ch]
2178           src/rfc2015.[ch]
2179           src/mimeview.c
2180           src/procmime.[ch]
2181           src/compose.[ch]
2182           src/passphrase.c
2183           src/textview.[ch]: sylpheed-win32 branch ¤«¤é port ¤µ¤ì¤¿ GnuPG
2184           Âбþ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2185         * INSTALL, INSTALL.jp: GnuPG ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò¹¹¿·¡£
2186
2187 2001-04-03
2188
2189         * src/utils.[ch]: References ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢¤½¤ì¤òʸ»úÎó¤Î¥ê¥¹¥È
2190           ¤Ë¤¹¤ë references_list_append() ¤òÄɲá£
2191         * src/compose.c: Ä¹¤¹¤®¤ë References ¥Ø¥Ã¥À¤òÀÚ¤êµÍ¤á¡¢¥´¥ßʸ»ú¤ò
2192           ºï½ü¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ(Matthias Intemann ¤µ¤ó thanks)¡£
2193
2194 2001-04-02
2195
2196         * src/addr_compl.c: Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¥Ð¥°½¤Àµ
2197           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2198
2199 2001-04-01
2200
2201         * src/gtksctree.c: tree_select_row ¥·¥°¥Ê¥ë¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥«¥é¥à¿ô¤òÅϤ¹
2202           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2203         * src/summaryview.c: summary_selected(): ÈÆÍÑ¥Þ¡¼¥¯¤È̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ò
2204           ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2205           summary_mark_row_as_read() ¤È summary_mark_row_as_unread() ¤òÄɲá£
2206         * src/prefs_common.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
2207           ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î GtkEntry ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÉý¤òÄ´À°¤·¤¿¡£
2208         * src/prefs.c: prefs_dialog_create(): ¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò
2209           ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2210         * src/inc.c: inc_start(): Ç§¾Ú¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ç¥µ¡¼¥Ð̾¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
2211           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2212
2213 2001-03-31
2214
2215         * src/mimeview.c: mimeview_key_pressed(): °Û¾ï¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
2216           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
2217           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2218         * src/summaryview.c: summary_display_msg(): MIME ¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
2219           ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2220
2221 2001-03-30
2222
2223         * src/pixmaps/deleted.xpm
2224           src/pixmaps/mark.xpm
2225           src/summaryview.c: ºï½ü¤È¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
2226         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_init(): gtk_widget_destroy() ¤ò
2227           gtk_widget_unref() ¤ËÊѹ¹¡£
2228         * src/addr_compl.c: start_address_completion(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤¬¶õ¤Î
2229           ¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Chideok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
2230
2231 2001-03-29
2232
2233         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2234           (ChiDeok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
2235         * src/pixmaps/forwarded.xpm
2236           src/pixmaps/replied.xpm
2237           src/pixmaps/new.xpm
2238           src/pixmaps/unread.xpm
2239           src/compose.c
2240           src/mainwindow.c
2241           src/prefs_common.c
2242           src/procmsg.h
2243           src/summaryview.[ch]: ÊÖ¿®¡¦Å¾Á÷¥Þ¡¼¥¯¤òÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏžÁ÷¤¹¤ë
2244           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÉÕ¤±¤ë Harc Hoper ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2245           ¤½¤·¤Æ¿·Ã塦̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤Ï David Mehrmann ¤µ¤ó¤ÎºîÀ®¤·¤¿¥¢¥¤¥³¥ó
2246           ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤¿(thanks!)¡£
2247         * src/summaryview.c: Ì¤ÆɤȠMIME ¤ÎÎó¤ÎÉý¤ò¸ÇÄê¤Ë¤·¤¿¡£
2248         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): '=' ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤ò
2249           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2250
2251 2001-03-26
2252
2253         * src/prefs_common.[ch]: ¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¿
2254           ¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
2255         * src/textview.c: °ì¹Ô¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤â¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë
2256           ¤·¤¿¡£
2257
2258 2001-03-25
2259
2260         * src/prefs_common.[ch]
2261           src/textview.c: À¥Æ£¤µ¤ó¤ÈÆóÇ·µÜ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
2262           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2263
2264 2001-03-24
2265
2266         * src/summaryview.c: summary_attract_by_subject(): ¹â®²½¤Î¤¿¤á¤Ë
2267           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2268         * src/prefs_account.c: filter_on_receive ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç TRUE ¤Ë¤·¤¿¡£
2269         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹àÌܤòʤٴ¹¤¨¤¿¡£
2270
2271 2001-03-23
2272
2273         * src/gtkutils.c: gtkut_clist_bindings_add(): ¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹
2274           ¥­¡¼¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥­¡¼¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2275
2276 2001-03-22
2277
2278         * src/utils.[ch]
2279           src/codeconv.c: Èó ASCII ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤òÀµ¤·¤¯¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
2280           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2281         * src/compose.c: ÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏÁð¹Æ¤ÎºÆÊÔ½¸»þ¤Ë´ö¤Ä¤«¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯
2282           ¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2283
2284 2001-03-21
2285
2286         * src/gtkutils.[ch]: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÊѹ¹¤¹¤ë
2287           gtkut_widget_init() ¤òÄɲá£
2288         * src/main.c: main(): gtkut_widget_init() ¤òÀè¤Ë¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2289         * src/summaryview.c: summary_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2290
2291 2001-03-19
2292
2293         * src/procmsg.[ch]: ²ÄÆÉÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
2294
2295 2001-03-18
2296
2297         * src/mainwindow.c: "Clean trash" ¤ò "Empty trash" ¤ËÊѹ¹¡£
2298           ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
2299           allsel_cb(): ¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2300           ¥Ó¥å¡¼¤È¤Î´Ö¤Ç¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2301           ¥µ¥Þ¥ê¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡ÖÁ´¤ÆÁªÂò¡×¤òºï½ü¡£
2302         * src/folderview.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®/̾¾ÎÊѹ¹/ºï½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ø¿ô¤ò
2303           Äɲá£
2304         * src/procmsg.[ch]: ¡Ö¥Þ¡¼¥¯¡×¤È¡Öºï½ü¡×¥Õ¥é¥°¤ò±Ê³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2305           ¡Ö½ÅÍסץե饰¤òºï½ü¡£
2306         * src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë
2307           summary_set_row_marks() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ø¿ô¤¬¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
2308           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2309         * src/mainwindow.c: allsel_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òÈóɽ¼¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
2310           ¾ì¹ç¤âÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2311
2312 2001-03-17
2313
2314         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): ¥½¥±¥Ã¥È¤Î¥ê¥½¡¼¥¹
2315           ¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2316         * src/inc.c: inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬³«¤«¤ì
2317           ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃ夷¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼
2318           ¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿Ì¤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2319         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): ¥Ð¥°¤òºÆÅÙ½¤Àµ¡£
2320
2321 2001-03-15
2322
2323         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °ÜÆ°Àè¤Î
2324           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2325         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Î
2326           ÈÖ¹æ¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤½¤·¤Æ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³«¤±¤Ê¤¤
2327           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
2328
2329 2001-03-13
2330
2331         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤«¤é
2332           EUC-JP ¤È Shift_JIS ¤òºï½ü¡£
2333
2334 2001-03-12
2335
2336         * version 0.4.62
2337
2338 2001-03-11
2339
2340         * src/send.c: send_message_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î `From'
2341           ¤È¥µ¡¼¥Ð̾¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2342         * src/account.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿¥¢¥É¥ì¥¹¤È SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2343           ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë account_find_from_smtp_server() ¤òÄɲá£
2344         * src/Makefile.am
2345           src/mainwindow.c
2346           src/summaryview.[ch]
2347           src/sourcewindow.[ch]: DINH V. Hoa ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥½¡¼¥¹É½¼¨¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2348           Åý¹ç(thanks!)¡£
2349
2350 2001-03-10
2351
2352         * src/addr_compl.[ch]
2353           src/addressbook.c
2354           src/compose.c: Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤µ¤ì¤¿
2355           ¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2356         * src/addr_compl.c: g_assert() ¤ò g_return(_val)_if_fail() ¤ÇÃÖ¤­
2357           ´¹¤¨¤¿¡£
2358         * src/folder.c: folder_init()
2359           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb()
2360           src/procmsg.c: procmsg_clean_trash()
2361           src/summaryview.c: summary_start_drag()
2362           src/imap.[ch]: ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó¤«¤é¤Î IMAP4 °ÜÆ°/ºï½üµ¡Ç½¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2363           Åý¹ç(thanks!)¡£
2364
2365 2001-03-08
2366
2367         * src/main.c: parse_cmd_opt(): --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ mailto: ¤Î
2368           URI ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2369         * src/utils.[ch]: execute_async(): °úÍÑÉä¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿°ú¿ô¤òÀµ¤·¤¯
2370           ½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2371           strstr_with_skip_quote(), strsplit_with_quote(): °úÍÑÉäÂбþÈǤÎ
2372           g_strsplit().
2373         * src/mimeview.c: mimeview_view_file()
2374           src/prefs_common.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¼þ¤ê¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
2375           ¥Þ¡¼¥¯¤òÄɲá£
2376
2377 2001-03-07
2378
2379         * configure.in
2380           src/compose.c
2381           src/prefs.c
2382           src/procmime.c
2383           src/summaryview.c
2384           src/mbox.c
2385           src/recv.c
2386           src/utils.[ch]: Dmitry V. Levin ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á
2387           ¤ò¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£ utils.[ch] ¤Ë my_tmpfile() ¤ò
2388           Äɲá£
2389         * src/main.c: --receive-all ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2390
2391 2001-03-06
2392
2393         * src/socket.c: sock_connect_thread(): ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥É¤È IPv6 ¤Î
2394           Î¾Êý¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2395           (À趤µ¤ó thanks)¡£
2396         * src/utils.[ch]
2397           src/compose.c: ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç FIFO ¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Jason
2398           McCarver ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2399         * src/textview.c: ¤µ¤é¤Ë¾¯¤·¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
2400         * src/socket.c: sock_accept(): socklen_t ¤ò gint ¤ËÊѹ¹¡£
2401
2402 2001-03-05
2403
2404         * src/main.c
2405         * src/textview.c: ¥³¡¼¥É¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
2406
2407 2001-03-04
2408
2409         * src/compose.[ch]
2410           src/main.c
2411           src/textview.c: ¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¤·¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
2412           ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë¤Ë¤·¡¢¤½¤·¤Æ --compose ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç
2413           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
2414           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òÅý¹ç(´¶¼Õ!)¡£
2415
2416 2001-03-03
2417
2418         * src/esmtp.[ch]
2419           src/smtp.[ch]
2420           src/send.c
2421           src/prefs_account.[ch]
2422           src/Makefile.am: Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Î SMTP AUTH ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍѤ·¡¢
2423           ¤½¤Î¥Ð¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ(´¶¼Õ!)¡£
2424         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼
2425           ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2426         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥Ø¥ë¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2427         * src/html.[ch]: HTMLParser ¤Ë empty_line ¤òÄɲä·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤Î
2428           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¾¯¤·½¤Àµ¡£
2429
2430 2001-03-01
2431
2432         * src/html.c: eucjp_symbol_list ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¤ò
2433           ascii_symbol_list ¤ËÄɲá£
2434
2435 2001-02-19
2436
2437         * src/codeconv.[ch]: CodeConverter ¤Ë¥á¥ó¥Ð `charset' ¤È
2438           `charset_str' ¤òÄɲá£
2439         * src/html.[ch]: ISO-8859-1 ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥ê¥¹¥È¤ò
2440           Äɲá£
2441           html_parser_new(): ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
2442           ¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2443           html_parse_special(): Ê¸»ú¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2444
2445 2001-02-17
2446
2447         * src/textview.c: HTML ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë
2448           textview_show_html() ¤òÄɲá£
2449           textview_show_part(): ¥Ñ¡¼¥È¤¬ text/html ¤Ê¤é textview_show_html()
2450           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2451         * src/html.[ch]: HTML ¥Ñ¡¼¥µ¤ò¼ÂÁõ¡£
2452
2453 2001-02-15
2454
2455         * src/codeconv.[ch]: CodeConverter ¤È¡¢¤½¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲÃ
2456           (conv_code_converter_new(), conv_code_converter_destroy(), ¤½¤·¤Æ
2457            conv_convert())¡£
2458         * src/textview.c: HAVE_LIBJCONV ¤Ë¤è¤ëʬ´ô¤òºï½ü¤·¡¢ CodeConverter
2459           ¤òÍѤ¤¤Æ½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2460
2461 2001-02-12
2462
2463         * src/mbox.c: proc_mbox(): ½ÅÊ£¤¹¤ë From_ ¹Ô¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
2464
2465 2001-02-11
2466
2467         * src/codeconv.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2468
2469 2001-02-05
2470
2471         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀµ¤·¤¯
2472           ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2473         * src/codeconv.h: CS_EUC_CN ¤È CS_EUC_TW ¤ÎÄêµÁ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
2474           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ºäËܤµ¤ó thanks)¡£
2475
2476 2001-02-04
2477
2478         * src/gtkutils.[ch]
2479           src/main.c
2480           src/mainwindow.[ch]
2481           src/socket.[ch]: Â¿½Åµ¯Æ°¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë
2482           ¥ê¥â¡¼¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
2483           (thanks!)¡£
2484
2485 2001-02-03
2486
2487         * src/summaryview.c: summary_button_pressed(), summary_selected():
2488           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤ËÃæ±û¥Ü¥¿¥ó¤¬¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤é
2489           ¥Ó¥å¡¼¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2490           summary_drag_data_get(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2491         * src/Makefile.am
2492           src/compose.c: compose_write_headers(): X-Mailer ¤Þ¤¿¤Ï
2493           X-Newsreader ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë host_alias ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2494
2495 2001-02-03
2496
2497         * version 0.4.61
2498
2499         * src/folderview.c: ¤É¤³¤«Ê̤ξì½ê¤ËƱ̾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë
2500           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2501
2502 2001-02-02
2503
2504         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·
2505           ¤·¤¿¸å¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤È segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
2506           ½¤Àµ¡£
2507         * src/compose.c: compose_send(): ¥í¥Ã¥¯»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2508           compose_write_headers(): cur_account ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2509           compose_convert_header(): °ú¿ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2510
2511 2001-02-01
2512
2513         * src/main.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢ --help ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2514
2515 2001-01-31
2516
2517         * src/send.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥É¥á¥¤¥ó̾¤ÎÀßÄê¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2518         * src/utils.c: is_next_mbs(): °ì»þŪ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥ÈÇÛÎó¤Î¥µ¥¤¥º¤ò
2519           MB_CUR_MAX ¤ËÊѹ¹¡£
2520           strdup_mbstowcs(): mbstowcs() ¤Ë¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2521           strdup_wcstombs(): wcstombs() ¤Ë¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2522         * src/addr_compl.c: get_address_from_edit(): strdup_mbstowcs() ¤Î
2523           Ìá¤êÃͤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2524         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): strdup_mbstowcs() ¤Ë
2525           ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2526
2527 2001-01-30
2528
2529         * src/utils.c: log_error(): abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë g_error() ¤ò
2530           g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
2531           iswalnum() ¤òÄɲá£
2532         * src/addr_compl.c: add_address(): Ì¾Á°¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¶õ¤Î
2533           ¾ì¹ç¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò abort ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2534           get_address_from_edit(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ËÂбþ¡£
2535         * configure.in: ¥¿¥¤¥×¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2536         * src/send.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î SMTP ¥Ý¡¼¥È¤ÎÀßÄê¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2537
2538 2001-01-30
2539
2540         * version 0.4.60
2541
2542         * configure.in: --enable-gpgme ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç
2543           GPGME ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2544         * Ìµ¸ú¤Î¾ì¹ç¡¢ MimeInfo Ãæ¤Î GPGME ´ØÏ¢¤Î¥á¥ó¥Ð¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2545           ¤·¤¿¡£
2546         * src/rfc2015.c: ·Ù¹ð¤Î¤¿¤á¤ÎÀ°Íý¡£
2547         * README
2548           README.jp
2549           INSTALL
2550           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
2551         * Makefile.am: bzip2 ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2552
2553 2001-01-29
2554
2555         * src/procmime.[ch]: MIME ¥¿¥¤¥×¤Ë MIME_APPLICATION_OCTET_STREAM ¤ò
2556           Äɲá£
2557         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): MIME ¥¿¥¤¥×¤¬
2558           application/octet-stream ¤Î¾ì¹ç¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2559         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
2560           Ãæ¤Ï¥â¡¼¥À¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2561         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºï½ü¤Ç¤­¤Ê¤¤
2562           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2563
2564 2001-01-28
2565
2566         * src/mimeinfo.c: ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò metamail ¤ò»È¤Ã¤Æ³«¤¯ John E.P.
2567           Hynes ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¥Þ¡¼¥¸(´¶¼Õ!)¡£
2568         * src/procmime.[ch]: procmime_get_tmp_file_name() ¤òÄɲá£
2569         * src/compose.c
2570           src/addr_compl.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¥¨¥ó¥È¥ê
2571           ¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
2572           ¤ò¥Þ¡¼¥¸(´¶¼Õ!)¡£
2573         * src/addr_compl.c: get_all_addresses(), read_address_book():
2574           ¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò²òÊü¤¹¤ë¤Î¤Ë xml_free_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2575
2576 2001-01-27
2577
2578         * src/utils.c: remove_dir_recursive(): ¥«¥ì¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¾Ã¤½¤¦
2579           ¤È¤·¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ËÒ¤µ¤ó thanks)¡£
2580         * src/summary_search.c: ¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë `°ì³ç¸¡º÷' ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
2581           ÄɲÃ(¹â¶¶¤µ¤ó thanks)¡£
2582         * src/pixmaps/stock_mail_attach.xpm
2583           src/pixmaps/tb_address_book.xpm
2584           src/compose.c: Leandro Pereira ¤µ¤ó¤«¤é´ó£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ä¡¼¥ë
2585           ¥Ð¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÄɲÃ(´¶¼Õ!)¡£
2586
2587 2001-01-25
2588
2589         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): ¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
2590           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò *¤Ä¤¤¤Ë* ½¤Àµ¡£
2591           ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò±£¤·¤¿¡£
2592         * src/about.c: about_create(): ¤É¤Îµ¡Ç½¤â»ÈÍѤµ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
2593           ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2594         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): Á´¤Æ¤Î MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤òɽ¼¨
2595           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2596         * src/inc.c: inc_start(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤â
2597           ²¿ÅÙ¤âɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2598         * src/summaryview.c: summary_write_cache(): ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë
2599           folder_item_get_cache_file() ¤Î¸å¤Ë¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
2600         * ¾åµ­¤Î4¤Ä¤Î½¤Àµ¤Ë´Ø¤·¤ÆËÒ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
2601         * src/utils.h: #include <alloca.h> ¤òÄɲá£
2602
2603 2001-01-24
2604
2605         * src/rfc2015.c: ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2606           g_messages() ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
2607
2608 2001-01-23
2609
2610         * src/procmsg.[ch]: Ä¹¤µ >= BUFFSIZE ¤Îʸ»úÎó¥Ç¡¼¥¿¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
2611           ¥Þ¥¯¥í READ_CACHE_DATA() ¤ò½¤Àµ¡£
2612         * src/rfc2015.c: rfc2015_encrypt(): return ¤ò `goto failure' ¤ËÊѹ¹¡£
2613         * src/pixmaps/stock_mail_receive_all.xpm
2614           src/pixmaps/stock_mail_reply_to_all.xpm
2615           src/Makefile.am
2616           src/mainwindow.c: main_window_toolbar_create(): David Mehrmann
2617           ¤µ¤ó¤«¤é´ó£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿·¤·¤¤¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(´¶¼Õ!)¡£
2618         * src/inc.[ch]: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥â¡¼¥É¤Ç¡¢¼õ¿®¤´¤È¤Ë¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
2619           ºîÀ®¤·¤Æºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹½Â¤¤òÂçÉý¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£
2620
2621 2001-01-22
2622
2623         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): `inbox' Åù¤Î̾Á°¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À
2624           ¤òÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤È¸í¤Ã¤Æǧ¼±¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2625         * src/rfc2015.c: rfc2015_encrypt(): boundary ¤òÀµ¤·¤¯°úÍÑÉä¤Ç³ç¤Ã¤Æ
2626           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2627
2628 2001-01-21
2629
2630         * Werner Koch ¤µ¤ó¤«¤é¤Î GnuPG ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ (´¶¼Õ!)¡£
2631         * Mixmaster ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òºï½ü¡£
2632         * src/rfc2015.c: g_error() ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2633           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2634         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¥ê¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
2635         * README
2636           README.jp
2637           INSTALL
2638           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
2639         * src/select-keys.c: create_dialog(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
2640         * src/headerwindow.c
2641           src/addressbook.c
2642           src/logwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬´û¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÁ°Ì̤Ë
2643           ½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2644         * src/prefs_common.[ch]: Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ëÁªÂò»è¤òÄɲá£
2645         * src/summaryview.c: immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
2646           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2647         * src/summaryview.c: summary_delete(), summary_move_selected_to():
2648           summary_step() ¤ò summary_execute() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
2649         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òÀµ¤·¤¯
2650           ¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2651         * src/compose.c: compose_write_headers(): to_list ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¡¢
2652           In-Reply-To ¥Ø¥Ã¥À¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2653
2654 2001-01-09  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
2655
2656         * configure.in, acconfig.h: GPGME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2657         * ac/: ¥í¡¼¥«¥ë¤Ê autoconf ¥Þ¥¯¥í¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡£
2658         * src/Makefile.am: GPGME Âбþ¤ÎÄɲá£
2659
2660         * src/main.c (idle_function_for_gpgme): ¿·µ¬¡£
2661         (main): ¤³¤Î´Ø¿ô¤òÅÐÏ¿¡£
2662
2663         * src/about.c: GPGME ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îɽµ­¤òÄɲá£
2664
2665         * src/rfc2015.c, rfc2015.h: ¿·µ¬¡£
2666
2667         * src/mimeview.c (mimeview_show_message): ½ð̾¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2668         * src/procmime.c (procmime_scan_message): Æ±¾å¡£
2669
2670         * src/messageview.c (messageview_show): Éü¹æ²½´Ø·¸¤òÄɲá£
2671
2672         * src/compose.c (compose_write_to_file): Í׵ᤵ¤ì¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°Å¹æ²½¡£
2673         (compose_toggle_encrypt_cb): ¿·µ¬
2674         (compose_toggle_mixmaster_cb): ¿·µ¬¡¢Ã±¤Ë Mixmaster Âбþ¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¡£
2675         (compose_write_headers): mixmaster ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÍÞÀ©¡£
2676
2677         * src/prefs_common.c (prefs_common_create): ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¡×
2678         ¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤òÄɲá£
2679         (prefs_privacy_create): ¿·µ¬¡£¸å¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿·µ¬¹½Â¤ÂÎÅù¡£
2680         * src/compose.c (compose_create): °Å¹æ²½¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë»ØÄê
2681         ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ËÀßÄê¡£
2682         * src/compose.h (struct _Compose): use_encryption ¤È use_mixmaster
2683         ¤òÄɲá£
2684
2685         * src/compose.c (compose_send): return ¤ÎÁ°¤Ë¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë
2686         ¤Î¤òÄɲá£
2687
2688 2001-01-18
2689
2690         * src/gtksctree.[ch]
2691           src/folderview.c
2692           src/summaryview.[ch]: ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î DnD ¤ò
2693           ²Äǽ¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¾¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2694         * src/mainwindow.c: scan_tree_func(): segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹
2695           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2696         * src/imap.c: LOGIN ¤Î¥æ¡¼¥¶Ì¾¤È SELECT ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ò°úÍÑÉä¤Ç
2697           ³ç¤Ã¤¿¡£
2698         * src/gtksctree.c: gtk_sctree_button_press(): ¥Î¡¼¥É¤ÎŸ³«¾õÂÖ¤ò
2699           ¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2700
2701 2001-01-17
2702
2703         * src/imap.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¤è¤êÀµ³Î¤Ë¹¹¿·¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
2704           ¥Õ¥é¥°¤òÆɤ߼è¤ëÀ¾Â¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2705         * src/textview.c: textview_show_header(): X-Newsreader ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É
2706           ¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2707         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥µ¥Þ¥ê¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
2708           ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2709
2710 2001-01-15
2711
2712         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë
2713           Alfons ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2714
2715 2001-01-13
2716
2717         * src/compose.c: compose_cb(): ¥×¥í¥°¥é¥à¤òµ¯Æ°¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼
2718           ¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2719         * src/setup.c: scan_tree_func(): segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
2720           ½¤Àµ¡£
2721
2722 2001-01-13
2723
2724         * version 0.4.52
2725
2726         * src/textview.c: textview_set_font(): Îΰ褬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë
2727           ¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¥â¡¼¥É¤¬
2728           ÀÚ¤êÂؤï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(GTK+
2729           ¤Î¥Ð¥°?)¡£
2730
2731 2001-01-11
2732
2733         * src/mainwindow.c
2734           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
2735           ¤Þ¤¿¤Ï°ÜÆ°¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2736         * src/prefs_common.c
2737           src/news.c: ºÇÂç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2738
2739 2001-01-10
2740
2741         * src/compose.c: compose_send(): °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤òÊѹ¹¡£
2742           »î¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Á´¤Æ¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
2743           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï·Ù¹ð
2744           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤ÆÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2745         * src/prefs_account.c: prefs_account_get_new_id(): ºÇ¸å¤Î id
2746           ÈÖ¹æ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2747           prefs_account_open(): ¿·¤¿¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
2748           ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¸Ä¿Í¾ðÊó¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2749         * sylpheed.spec.in: Å¬ÀڤʥС¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤Î sylpheed.spec ¤ò¼«Æ°
2750           À¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲÃ(BONAIM ¤µ¤ó thanks)¡£
2751         * configure.in
2752           Makefile.am: sylpheed.spec.in ¤Î¤¿¤á¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
2753
2754 2001-01-09
2755
2756         * src/compose.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀµ¤·¤¯Êѹ¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
2757         * src/send.[ch]: cur_account ¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2758         * src/prefs_account.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÀßÄê¤Ç SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
2759           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2760
2761 2001-01-08
2762
2763         * src/folderview.c: ¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤ê̾Á°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤ê
2764           ¤·¤¿¤È¤­¤ËÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2765
2766 2001-01-07
2767
2768         * src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
2769           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2770         * src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2771         * src/prefs_common.[ch]: Ì¤ÆÉ¿ôɽ¼¨¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2772
2773 2001-01-06
2774
2775         * src/compose.[ch]: DINH V. Hoa ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Åê¹Æ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2776           Åý¹ç¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿(´¶¼Õ!)¡£
2777           compose_write_headers(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶õÇò¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2778           ¤·¤¿¡£
2779           Followup-To ¤ËÂбþ¡£
2780           compose_destroy(): Àµ¤·¤¯¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2781         * src/news.c: news_post_to_group() ¤È news_post() ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿
2782           (Ê£¿ô²ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¹¤ëɬÍפ¬¤Ê¤¤¤¿¤á)¡£
2783         * src/import.c: import_destsel_cb(): ÁªÂò¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È
2784           ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2785         * src/prefs_account.c: ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2786
2787 2001-01-05
2788
2789         * src/codeconv.[ch]
2790           prefs_common.c: "SHIFT-JIS" ¤ò "Shift_JIS" ¤ËÊѹ¹(IANA¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì
2791           ¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á)¡£
2792         * src/nntp.[ch]: nntp_post() ¤òÄɲá£
2793         * src/news.[ch]: news_post() ¤È news_post_to_group() ¤òÄɲá£
2794
2795 2001-01-04
2796
2797         * src/account.c: account_edit_open()
2798           src/mainwindow.c: new_account_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬
2799           ³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2800
2801 2001-01-03
2802
2803         * src/folder.[ch]: folder_set_name() ¤òÄɲá£
2804         * src/account.c: IMAP4/NNTP ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤ÈƱ¤¸¤Ë
2805           ¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2806
2807 2001-01-02
2808
2809         * src/summaryview.c: summary_filter_func(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿¶¤êʬ¤±¤Ë
2810           ¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2811
2812 2001-01-02
2813
2814         * version 0.4.51
2815
2816         * src/mbox.c: ¥¹¥×¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀµ¤·¤¯¼è¤ê¤³¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2817           From_ ¹Ô¤ÎÁ°¤Ë¶õ¹Ô¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2818         * src/send.c: send_message_queue()
2819           src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
2820           ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2821
2822 2001-01-01
2823
2824         * version 0.4.50
2825
2826         * src/folder.[ch]
2827           src/news.[ch]: ¼ÂºÝ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2828         * src/utils.[ch]: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê³¬ÁؤòºîÀ®¤¹¤ë make_dir_hier() ¤òÄɲá£
2829         * src/folder.c
2830           folder_item_get_cache_file(), folder_item_get_mark_file():
2831           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2832           folder_add(): Äɲ䵤ì¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤ËÁÞÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2833         * src/imap.[ch]: ¿·¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2834           imap_auth() ¤Çǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
2835           ¤ò½¤Àµ¡£
2836         * src/folderview.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
2837
2838 2000-12-31
2839
2840         * src/prefs_account.[ch]: PrefsAccount ¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È ID ¤È
2841           nntp_server ¤òÄɲá£NNTP ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
2842         * src/folderview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2843         * src/folder.[ch]: RemoteFolder ¤«¤é cache_dir ¤òºï½ü¤·¡¢
2844           folder_item_get_path() ¤ò½¤Àµ¡£
2845
2846 2000-12-29
2847
2848         * src/folder.[ch]: create_folder(), rename_folder(), remove_folder()
2849           ¤ò Folder ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
2850         * src/mh.[ch]: mh_create_folder(), mh_rename_folder(), ¤½¤·¤Æ
2851           mh_remove_folder() ¤òÄɲá£
2852           MH ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤¹¤ë mh_create_tree() ¤ò¼ÂÁõ¡£
2853           mh_rename_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥Ñ¥¹¤¬Àµ¤·¤¯ÀßÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
2854           ½¤Àµ¡£
2855         * src/folderview.c: folderview_new_folder_cb(),
2856           folderview_rename_folder_cb(), folderview_delete_folder_cb()
2857           ¤òÀµ¤·¤¯Æ°ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2858           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤¹¤ë
2859           folderview_remove_mailbox_cb() ¤È ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
2860         * src/setup.[ch]: ½é´ü¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
2861         * src/alertpanel.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î³°´Ñ¤òÊѹ¹¡£
2862         * src/compose.c: ¥Õ¥é¥°¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2863           compose_save_to_outbox() ¤È compose_queue() ¤ò½¤Àµ¡£
2864
2865 2000-12-28
2866
2867         * src/mainwindow.c: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
2868
2869 2000-12-27
2870
2871         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_move_if_on_the_edge() ¤òÄɲá£
2872         * src/summaryview.c: summary_display_msg(): ¥ê¥¹¥È¤Îü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2873           ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2874
2875 2000-12-25
2876
2877         * src/folder.[ch]
2878           src/mh.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë´Ø¿ô¤òÄɲá£
2879         * src/procmsg.[ch]: procmsg_move_messages_with_dest() ¤ò folder.c
2880           ¤È mh.c ¤Ë°ÜÆ°¡£ procmsg_to_folder_hash_table() ¤òÄɲá£
2881
2882 2000-12-24
2883
2884         * src/utils.[ch]: get_tmp_file() ¤òÄɲá£
2885         * src/pop.c
2886           src/inc.c
2887           src/folder.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤Î¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2888         * src/mh.c: mh_scan_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢Áí¿ô¤òÄ´¤Ù¤ë
2889           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2890
2891 2000-12-23
2892
2893         * src/folderview.c: ÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤òÀßÄꤹ¤ë¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÄɲá£
2894         * src/folder.[ch]: ¥á¥½¥Ã¥É is_msg_changed() ¤òÄɲá£
2895           folder_find_item_from_path() ¤ò¼ÂÁõ¡£
2896         * src/summaryview.c: ´Ö°ã¤Ã¤Æ FolderItem ¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2897         * autogen.sh: configure ¤¬°ú¿ô¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2898
2899 2000-12-22
2900
2901         * src/main.c
2902           src/mainwindow.[ch]: ¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤ò¿Ö¤Í¡¢ºîÀ®¤¹¤ë
2903           main_window_new_mailbox() ¤òÄɲá£
2904         * src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ÈÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤òŸ³«¤¹¤ë
2905           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2906
2907 2000-12-21
2908
2909         * src/mh.[ch]
2910           src/folder.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆµ¢Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë
2911           mh_scan_tree() ¤ò¼ÂÁõ¡£
2912
2913 2000-12-19
2914
2915         * src/compose.c
2916           src/defs.h
2917           src/filter.[ch]
2918           src/folder.[ch]
2919           src/foldersel.[ch]
2920           src/folderview.[ch]
2921           src/imap.[ch]
2922           src/import.c
2923           src/inc.c
2924           src/main.[ch]
2925           src/mainwindow.c
2926           src/mbox.[ch]
2927           src/mh.[ch]
2928           src/news.[ch]
2929           src/prefs_common.c
2930           src/procmsg.[ch]
2931           src/summaryview.[ch]
2932           src/xml.[ch]
2933           src/Makefile.am: ³«È¯Èǥĥ꡼¤ò cvs ¥Ä¥ê¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2934           ´Ø¿ô¤Ï¤Þ¤À¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2935
2936 2000-12-18
2937
2938         * version 0.4.9
2939
2940 2000-12-11
2941
2942         * src/xml.[ch]: ¥¿¥°¤Î¾Êά·Á (<tag />) ¤ËÂбþ¡£
2943         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2944         * src/imap.c: imap_parse_atom(): subject ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç segmentation
2945           fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Åû°æ¤µ¤ó thanks)¡£
2946         * src/folder.[ch]: ¹¹¿·¡£
2947
2948 2000-12-10
2949
2950         * src/xml.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿ XML ¥Õ¥¡¥¤¥ëÁ´ÂΤò²òÀϤ·¡¢ÌÚ¹½Â¤¤òÊÖ¤¹
2951           xml_parse_file() ¤òÄɲá£
2952
2953 2000-12-09
2954
2955         * po/pt_BR.po: segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹´ö¤Ä¤«¤Î typo ¤ò½¤Àµ¡£
2956
2957 2000-12-07
2958
2959         * version 0.4.8
2960
2961         * src/session.h: Äɲá£
2962         * src/folder.[ch]: ¹¹¿·¡£
2963         * src/compose.c: compose_write_to_file()
2964           src/codeconv.c: conv_get_outgoing_charset_str(): Á÷¿®¥­¥ã¥é¥¯¥¿
2965           ¥»¥Ã¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èó ASCII ¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬ subject ¤Ë»ÈÍÑ
2966           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È charset ¤Ë¥´¥ß¤ò½ÐÎϤ·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2967
2968 2000-12-04
2969
2970         * src/statusbar.c: statusbar_puts(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤¬Èóɽ¼¨¤Î¾ì¹ç¤Ë
2971           ½èÍý¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2972
2973 2000-12-03
2974
2975         * src/folder.[ch]: ¤è¤ê¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È»Ø¸þ¤Ê¥Õ¥©¥ë¥À´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
2976
2977 2000-12-02
2978
2979         * version 0.4.7
2980
2981         * src/mainwindow.c
2982           src/prefs_common.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î¾õÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2983         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
2984           ¤È¤­¤Ï¶èÀÚ¤ê¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2985         * src/prefs_account.[ch]
2986           src/inc.c: Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤«
2987           ¤É¤¦¤«¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤é¤ì¤ëÁªÂò»è¤òÄɲá£
2988         * README
2989           README.jp: ÀâÌÀ¤ò¹¹¿·¤·¡¢»ÈÍÑÊýË¡¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Äɲä·¤¿¡£
2990
2991 2000-12-01
2992
2993         * src/Makefile.am
2994           src/gtkshruler.[ch]
2995           src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥ë¡¼¥é¤ò¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë
2996           ¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2997
2998 2000-11-27
2999
3000         * src/codeconv.c
3001           src/mainwindow.c
3002           src/prefs_common.c: CS_WINDOWS_1251 ¤ò CS_CP1251 ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3003
3004 2000-11-27
3005
3006         * version 0.4.6
3007
3008         * src/compose.c: °úÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òºÆ¤Ó¹õ¤ËÌᤷ¤¿¡£
3009
3010 2000-11-26
3011
3012         * src/about.c: Sylpheed ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI ¤È¡¢
3013           ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤¿µ¡Ç½¤Î¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
3014         * src/compose.c: °úÍѤµ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÀĤˤ·¤¿¡£
3015         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×
3016           ¤òÄɲá£
3017         * src/prefs_common.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤«¤é¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
3018         * src/compose.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò
3019           ½¤Àµ¡£
3020
3021 2000-11-25
3022
3023         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¹ÔÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î
3024           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤȥġ¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3025         * src/prefs_common.c: ½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò½¤Àµ¡£
3026         * src/compose.[ch]: ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¥ë¡¼¥é¤òÄɲá£
3027         * src/prefs_common.[ch]: ¥ë¡¼¥éɽ¼¨¾õÂ֤Υá¥ó¥Ð¤òÄɲá£
3028
3029 2000-11-24
3030
3031         * src/headerview.[ch]: destroy ÍÑ´Ø¿ô¤òÄɲá£
3032         * src/messageview.c: messageview_destroy(): HeaderView ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È
3033           ¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3034         * src/prefs.c: prefs_write_open(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3035         * src/xml.c: xml_close_file(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¾åµ­3¤Ä¤Î
3036           ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¤Ë´Ø¤·¤Æ Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ)¡£
3037
3038 2000-11-23
3039
3040         * version 0.4.5
3041
3042         * README
3043           README.jp
3044           INSTALL
3045           INSTALL.jp: µ­½Ò¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
3046
3047 2000-11-22
3048
3049         * src/compose.c: ¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3050         * src/prefs_common.[ch]: ¼«Æ°²þ¹ÔÍѤÎÀßÄê¤òÄɲá£
3051         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë Windows-1251 ¤òÄɲá£
3052           conv_jistoeuc(): ¤¢¤ëȾ³Ñ¥«¥Êʸ»ú¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation
3053           fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3054         * src/summaryview.c: summary_select_all(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤¬Â¿¤¤
3055           ¾ì¹ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3056
3057 2000-11-18
3058
3059         * src/compose.c: compose_reply(), compose_quote_parse_fmt():
3060           °úÍÑÉä¤â¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3061           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë %I ¤òÄɲá£
3062         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë GB2312 ¤È Big5 ¤òÄɲá£
3063           ÉÔÀµ¤ÊÁ÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3064         * src/mainwindow.c
3065           src/prefs_common.c: Ãæ¹ñ¸ì¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
3066
3067 2000-11-17
3068
3069         * src/codeconv.[ch]
3070           src/prefs_common.[ch]: Á÷¿®¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤¬(¿ôÃͤǤʤ¯)
3071           Ê¸»úÎó¤ÇÊݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3072
3073 2000-11-16
3074
3075         * src/textview.c: textview_set_font(): font ¤È fontset ¤òÁªÂò¤¹¤ë
3076           ÊýË¡¤òÊѹ¹¡£¤½¤·¤Æ ISO-8859-1 ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤òÊѹ¹¡£
3077         * src/headerview.c: headerview_show_xface(): Ìµ¸ú¤Ê X-Face ¤ò
3078           Ìµ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3079         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(), conv_get_code_conv_func():
3080           ÊÑ´¹¸µ¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬ NULL ¤Ç¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤¬ÆüËܸì¤Î¾ì¹ç¡¢
3081           ÊÑ´¹¸µ¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò ISO-2022-JP ¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3082
3083 2000-11-14
3084
3085         * src/textview.c: textview_destroy(): textview->msgfont ¤¬ NULL
3086           ¤Î¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3087         * src/main.c
3088           src/defs.h: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
3089           ÌøÀ¥¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3090
3091 2000-11-11
3092
3093         * src/mainwindow.[ch]: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀÚ¤êÂØ
3094           ¤¨¤ë main_window_set_menu_sensitive() ¤òÄɲá£
3095         * src/summaryview.c: summary_set_popup_sensitive() ¤ò
3096           summary_set_menu_sensitive() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
3097           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3098
3099 2000-11-09
3100
3101         * src/textview.c: textview_init(): GtkText ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò
3102           ÀڤäƤ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3103         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt(): º¹½Ð¿Í¤Î¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤È
3104           ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë %n ¤È %N ¤òÄɲá£
3105         * manual/ja/*.??ml: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
3106
3107 2000-11-07
3108
3109         * version 0.4.4
3110
3111         * src/defs.h: main.h ¤«¤éÄêµÁ¤òʬΥ¤·¡¢ DEFAULT_SPOOL_PATH ¤È
3112           MAXPATHLEN ¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ø¥Ã¥À¤«¤éÀßÄꤹ¤ë¸ÍÀ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
3113           ¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3114         * src/codeconv.c: conv_get_current_charset(): lt_LT ¤È UTF-8
3115           ¥í¥«¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
3116         * src/textview.c: textview_set_font(): ¥í¥«¡¼¥ë¤¬¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤Î
3117           ¾ì¹ç¤ËÀµ¤·¤¤¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3118           textview_destroy(): Ç˲õ¤Î¤¿¤á¤ÎŬÀڤʥ³¡¼¥É¤òÄɲá£
3119           textview_show_header(): X-Mailer ¤Î¿§ÉÕ¤±¤ò½¤Àµ¡£
3120
3121 2000-11-06
3122
3123         * src/textview.[ch]: TextView ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤Î
3124           GtkText ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤½¤ì¤é¤ò
3125           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3126         * src/compose.c: compose_create(): ¥Õ¥©¥ó¥ÈÀßÄê¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3127
3128 2000-11-02
3129
3130         * src/textview.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÊÑ¿ô¤ò TextView ¤Ë°ÜÆ°¡£
3131           textview_set_font(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬ US-ASCII ¤Þ¤¿¤Ï
3132           ISO-8859-* ¤Ê¤é gdk_font_load() ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3133
3134 2000-11-01
3135
3136         * src/codeconv.c
3137           src/procmime.c
3138           src/prefs_common.c
3139           src/textview.c
3140           src/compose.c: 8bit ¥³¡¼¥ÉÌäÂê¤Ø¤ÎÂнè(locale ¤¬ C ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï
3141           ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ï gdk_fontset_load() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3142           gdk_font_load() ¤ò»ÈÍÑ)¡£
3143
3144 2000-11-01
3145
3146         * version 0.4.3
3147
3148         * src/compose.[ch]: `Áð¹Æ' ¥Ä¡¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
3149         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): ¥Ñ¡¼¥¹»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3150         * README, README.jp: locale ¤ÎÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
3151
3152 2000-10-31
3153
3154         * src/compose.c: Áð¹Æ¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙÊݸ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ÊÁ°¤ÎÁð¹Æ¤ò
3155           ¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3156         * src/procmsg.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë
3157           procmsg_msg_exist() ¤òÄɲá£
3158         * src/folderview.[ch]: ¸Ä¡¹¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ËÂФ·¤Æ»ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3159           Áöºº¤¹¤ë folderview_scan_folder_a() ¤È
3160           folderview_scan_folder_foreach_a() ¤òÄɲá£
3161         * src/mainwindow.[ch]: main_window_scan_folder() ¤È
3162           main_window_scan_folder_all() ¤òºï½ü¡£
3163           ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë `ºÆÊÔ½¸' ¤òÄɲá£
3164         * src/import.[ch]: import_mbox() ¤Î°ú¿ô¤«¤é MainWindow ¤òºï½ü¡£
3165         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÉÔÍפʹàÌܤòºï½ü¡£
3166           summary_reedit_cb() ¤ò summary_reedit() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢public ¤Ë¤·¤¿¡£
3167
3168 2000-10-30
3169
3170         * src/compose.h: ¥á¥ó¥Ð msginfo ¤ò Compose ¤ËÄɲá£
3171         * src/procmsg.[ch]: MsgInfo ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òÊ£À½¤¹¤ë
3172           procmsg_msginfo_copy() ¤òÄɲá£
3173
3174 2000-10-25
3175
3176         * src/summaryview.c: ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥»¥ó¥·
3177           ¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿
3178           ¤È¤­¤Ë `D' ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ `¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë' ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
3179           ·«¤êÊÖ¤·É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3180         * src/pixmaps/unread.xpm: Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤Î¿§¤òÀĤËÊѹ¹¡£
3181
3182 2000-10-22
3183
3184         * src/main.c: g_thread ¤Î½é´ü²½¤ò½¤Àµ¡£
3185
3186 2000-10-21
3187
3188         * src/codeconv.c: locale_table ¤Ë pt_BR ¤òÄɲá£
3189         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
3190           ¾ì¹ç¤Ë `US-ASCII'¡¢`ISO-8859-1'¡¢¤½¤·¤ÆÆüËܸ쥳¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò
3191           Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲá£
3192         * src/compose.c: Áð¹ÆÊݸ»þ¤Î¥Ð¥°¤òºÆÅÙ½¤Àµ¡£
3193
3194 2000-10-19
3195
3196         * src/compose.c: compose_write_headers(): Áð¹Æ¤òÊݸ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
3197           To: ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ë¥Ø¥Ã¥À¤Î½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3198
3199 2000-10-18
3200
3201         * src/procmime.[ch]
3202           src/compose.c
3203           src/headerwindow.[ch]
3204           src/summaryview.c
3205           src/messageview.[ch]
3206           src/mimeview.c
3207           src/textview.c
3208           src/procmsg.[ch]
3209           src/procheader.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤òŬÀڤ˰·¤¨¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
3210         * src/compose.[ch]
3211           src/summaryview.c: Áð¹Æ¤ÎºÆÊÔ½¸µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3212         * src/mainwindow.c
3213           src/summaryview.c
3214           src/mimeview.c: *(GtkWidget **) ¤ò¥Þ¥¯¥í GTK_WIDGET_PTR() ¤ÇÃÖ¤­
3215           ´¹¤¨¤¿¡£
3216
3217 2000-10-17
3218
3219         * src/procmsg.[ch]: procmsg_msginfo_free(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3220           MsgFlags ¤Ë MSG_QUEUED ¤È MSG_DRAFT ¤òÄɲä·¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ QUEUE_DIR
3221           ¤Þ¤¿¤Ï DRAFT_DIR ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤½¤ì¤é¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3222
3223 2000-10-14
3224
3225         * version 0.4.2
3226
3227         * src/headerview.c
3228           src/messageview.c: ¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤Î±ï¤ò½¤Àµ¡£
3229         * src/gtkutils.h: Sylpheed ¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò GtkWidget ¤Ë¥­¥ã¥¹¥È¤¹¤ë
3230           ¥Þ¥¯¥í GTK_WIDGET_PTR() ¤òÄɲá£
3231         * src/utils.c: remove_return(), remove_space(): segmentation fault
3232           ¤òµ¯¤³¤¹²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3233         * src/compose.[ch]
3234           src/mainwindow.c
3235           src/summaryview.c: `źÉդȤ·¤ÆžÁ÷' ¤ò¼ÂÁõ¡£
3236         * src/utils.[ch]: open_uri(): textview.c ¤È manual.c ¤«¤é URI ¤ò
3237           ³«¤¯´Ø¿ô¤ò°ÜÆ°¡£
3238
3239 2000-10-13
3240
3241         * src/mainwindow.c
3242           src/summaryview.c
3243           src/compose.[ch]
3244           src/prefs_common.[ch]: `°úÍѤ·¤ÆÊÖ¿®' ¤òºï½ü¤·¡¢`Á´°÷¤ËÊÖ¿®' ¤ò
3245           Äɲá£ÊÖ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÁªÂò¤Ç¤­¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
3246           ¤òÄɲá£
3247
3248 2000-10-12
3249
3250         * src/folderview.c: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤ÎºÆÉÁ²è¤Ë GTK_EVENTS_FLUSH()
3251           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtkut_wait_for_draw() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3252         * src/codeconv.[ch]
3253           src/mainwindow.c
3254           src/prefs_common.c: ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-4,13)
3255           ¤òÄɲá£
3256         * src/compose.c: compose_send(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
3257           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3258
3259 2000-10-11
3260
3261         * src/account.c: account_edit_close(): ºÇ½é¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¤¿
3262           ¤È¤­¤Ë¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3263         * configure.in: es ¤ò ALL_LINGUAS ¤ËÄɲá£
3264
3265 2000-10-10
3266
3267         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ²Äǽ¤Ê¤é libkcc ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
3268           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3269           conv_get_code_conv_func(): ÉÔÌÀ¤Ê¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
3270           ¤·¤¿¡£
3271         * src/folderview.c: folderview_update_msg_num(): ¥¹¥¿¥¤¥ëÊѹ¹
3272           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3273
3274 2000-10-09
3275
3276         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): °ú¿ô¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¡¢
3277           ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò¼«Æ°Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3278         * src/textview.c: textview_write_line(): ÊÑ´¹¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï
3279           ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤Ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3280
3281 2000-10-06
3282
3283         * README, README.jp: ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÃø¼Ô̾¤ò½¤Àµ¡£
3284
3285 2000-10-05
3286
3287         * src/headerview.[ch]
3288           src/messageview.[ch]: GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë GtkLabel ¤ò
3289           »È¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3290         * src/codeconv.c: conv_unmime_header(): ¸½ºß¤Î locale ¤¬ EUC-JP ¤Ç
3291           ¤«¤Ä libjconv ¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨ÉÔǽ¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë
3292           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3293
3294 2000-10-04
3295
3296         * src/procmime.[ch]
3297           src/messageview.c
3298           src/mimeview.c
3299           src/textview.c: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤è¤ê˾¤Þ¤·¤¤·Á¤Ç²òÀϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3300           ½¤Àµ¡£
3301         * src/imap.c: imap_parse_address(): ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3302
3303 2000-10-03
3304
3305         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_message_file_path() ¤òÄɲá£
3306         * src/recv.c: recv_bytes_write(): CR+LF -> LF ÊÑ´¹¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÄɲá£
3307         * src/imap.[ch]: IMAPSession Ãæ¤Î¥á¥ó¥Ð `group' ¤Î̾Á°¤ò `mbox'
3308           ¤ËÊѹ¹¡£
3309           imap_gen_send(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3310           ¥»¥Ã¥·¥ç¥óÇË´þ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3311         * src/folderview.c: folderview_write_cache(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò
3312           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3313         * src/procmime.c: procmime_scan_multipart_message(): ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿
3314           RFC822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç½ªÃ¼¤Î¶­³¦¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3315         * src/prefs_common.c: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥¤¥³¥ó¤È
3316           ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎξÊý¤ËÊѹ¹¡£
3317
3318 2000-10-02
3319
3320         * src/imap.c: imap_get_uncached_messages(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥Ù
3321           ¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3322           imap_session_get_message_info(): ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
3323           ¾ì¹ç¤Ï¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¤ß¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3324         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÂбþ¡£
3325         *src/news.c: news_get_article_info(): ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
3326           ¾ì¹ç¤Ï¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¤ß¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3327
3328 2000-10-01
3329
3330         * src/textview.c: textview_write_line(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3331         * src/folderview.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊ󤫤é IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë
3332           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3333         * src/imap.[ch]: imap_session_get(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊ󤫤é IMAP4
3334           ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3335
3336 2000-09-30
3337
3338         * src/imap.[ch]: IMAP4 Âбþ¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
3339         * src/summaryview.[ch]
3340           src/procmsg.c
3341           src/recv.[ch]: IMAP4 Âбþ¤Î¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
3342         * src/folderview.c: ¤µ¤é¤Ë IMAP4 ¤ò¼ÂÁõ¡£
3343         * src/procmsg.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
3344           ÊÖ¤¹ procmsg_get_message_file() ¤òÄɲá£
3345         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_wait_for_draw(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿
3346           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬ÉԲĻë¾õÂ֤ξì¹ç¤Ë½èÍý¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3347
3348 2000-09-28
3349
3350         * src/folderview.[ch]: IMAP4 ´Ø·¸¤Î¥³¡¼¥É¤òÄɲá£
3351
3352 2000-09-28
3353
3354         * version 0.4.1
3355
3356         * src/main.h: IMAP_CACHE_DIR ¤òÄɲá£
3357         * src/utils.[ch]: get_imap_cache_dir() ¤òÄɲá£
3358         * src/procmsg.h: M_IMAP ¤ò MsgType ¤ËÄɲä·¡¢ MSG_IMAP ¤ò MsgFlags
3359           ¤ËÄɲᣥޥ¯¥í MSG_IS_IMAP() ¤òÄɲá£
3360         * src/codeconv.c: setlocale() ¤Î¤¿¤á¤Ë `#include <locale.h>' ¤òÄɲá£
3361         * sylpheed.spec: %files ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3362
3363 2000-09-27
3364
3365         * version 0.4.0
3366
3367         * src/codeconv.c: conv_get_current_charset(): Ê¸»úÎó¤ò strncasecmp()
3368           ¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3369         * src/compose.c: comopse_reply_parse_header(): OE5 ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®
3370           ¤µ¤ì¤ë°Û¾ï¤Ê References: ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò :(
3371
3372 2000-09-26
3373
3374         * src/prefs_common.c
3375           src/prefs_account.c: ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
3376
3377 2000-09-26
3378
3379         * version 0.3.99
3380
3381         * src/*.[ch]: ¥½¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀèƬ¤ËÃøºî¸¢É½¼¨¤òÄɲá£
3382         * src/compose.c: compose_write_attach(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¥¨¥ó¥³¡¼¥É
3383           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3384
3385 2000-09-25
3386
3387         * src/mainwindow.c: ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ò½¤Àµ¡£
3388         * src/compose.c
3389           src/codeconv.[ch]: compose_encode_header() ¤ò codeconv.c ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
3390           libjconv ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ¡£
3391         * src/utils.c: strdup_mbstowcs(), strdup_wcstombs(): ³ÎÊݤµ¤ì¤¿
3392           ¥á¥â¥ê¤òºÇŬ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë½Ì¤á¤ë¤¿¤á¤Ë g_realloc() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3393         * src/prefs_common.[ch]: Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3394         * src/compose.c: compose_send(): Â¿½ÅÁ÷¿®¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËÇÓ¾¥í¥Ã¥¯¤ò
3395           Äɲá£
3396         * configure.in: '--enable-ipv6=no' ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë¤·¤¿¡£
3397         * src/compose.c: compose_write_attach(): ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
3398           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3399         * src/procmsg.c: procmsg_get_last_message_number(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¤ò
3400           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3401           procmsg_move_messages_with_dest(): Æ±Ì¾¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤¿
3402           ¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÜÆ°¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3403         * src/utils.c: is_ascii_str(): '\t', ' ', '\r', '\n' ¤¬ ASCII Ê¸»ú
3404           ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3405
3406 2000-09-24
3407
3408         * src/compose.c
3409           src/procmime.[ch]: libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë¼ÂºÝ¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ :)
3410         * src/codeconv.[ch]: °ú¿ô¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æʸ»úÎó¤Î
3411           ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤¹¤ë conv_codeset_strdup() ¤òÄɲá£
3412         * src/utils.[ch]: Ê¸»úÎ󤬠7bit ASCII ¤«¤É¤¦¤«¤òȽÊ̤¹¤ë
3413           is_ascii_str() ¤òÄɲá£
3414         * src/procmime.[ch]
3415           src/codeconv.[ch]: Ê¸»ú½¸¹ç´ØÏ¢¤Î´Ø¿ô¤ò codeconv.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
3416         * BONAIM ¤µ¤óºî¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤È¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÅý¹ç(´¶¼Õ!)¡£
3417
3418 2000-09-23
3419
3420         * configure.in
3421           src/compose.c
3422           src/gtkutils.c
3423           src/mainwindow.c
3424           src/procmime.[ch]
3425           src/textview.c
3426           src/unmime.[ch]: libjconv ¤ò»ÈÍѤ·¡¢UTF-8 (Unicode) ¤ò´Þ¤à¿¿ô¤Î
3427           locale ¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÈõ¸ý¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3428         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ÇÊ̤Υ¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÁªÂò¤µ¤ì
3429           ¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3430
3431 2000-09-20
3432
3433         * src/prefs_common.[ch]
3434           src/textview.c: ´Êά¥Ø¥Ã¥À¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
3435           »ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3436         * src/codeconv.[ch]: MIME ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤·¡¢
3437           ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤¹¤ë´Ø¿ô conv_unmime_header() ¤òÄɲá£
3438           conv_unreadable_latin() ¤òÄɲä·¡¢ conv_latintodisp() ¤ò½¤Àµ¡£
3439         * src/messageview.[ch]: ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò
3440           ÊĤ¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3441
3442 2000-09-17
3443
3444         * src/imageview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¾õÂ֤ΤȤ­
3445           segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3446         * src/prefs_common.c: ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë
3447           `xemacs %s' ¤òÄɲá£
3448
3449 2000-09-16
3450
3451         * version 0.3.29
3452
3453         * src/summaryview.c: ¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò
3454           ³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3455         * src/prefs_common.[ch]
3456           src/messageview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤ò
3457           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3458         * src/prefs_account.c: ¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë
3459           `¤Ê¤· (¥í¡¼¥«¥ë)' ¤òÄɲá£
3460
3461 2000-09-15
3462
3463         * Makefile.am: EXTRA_DIST ¤Ë autogen.sh ¤òÄɲá£
3464
3465 2000-09-09
3466
3467         * src/prefs_common.c: ¥Õ¥©¥ó¥ÈÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë
3468           Paul Rolland ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3469         * src/compose.[ch]
3470           src/utils.[ch]: compose.[ch] ¤Î tzoffset() ¤È compose_get_date()
3471           ¤ò utils.[ch] ¤Ë°ÜÆ°¡£
3472         * src/main.[ch]: ¥Õ¥£¥ë¥¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤ò `filterrc' ¤ËÊѹ¹¡£
3473
3474 2000-09-06
3475
3476         * src/compose.[ch]
3477           src/utils.[ch]: °úÍÑÉô¤òÀµ¤·¤¯²òÀϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Î²òÀÏ
3478           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3479         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Ñ¡¼¥È¤¬ text/plain ¤Î
3480           ¾ì¹ç¤Ï´Êά¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3481
3482 2000-09-03
3483
3484         * src/messageview.[ch]
3485           src/summaryview.[ch]
3486           src/mainwindow.c: ¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3487         * src/messageview.[ch]
3488           src/mimeview.[ch]
3489           src/textview.[ch]
3490           src/imageview.[ch]: destroy ´Ø¿ô¤òÄɲä·¡¢¥­¡¼½èÍý¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3491
3492 2000-09-02
3493
3494         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): segmentation fault
3495           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¹õÂô¤µ¤ó thanks)¡£
3496         * src/alertpanel.c: ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ü¥¿¥ó¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ê¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3497         * src/account.c
3498           src/compose.c
3499           src/folderview.c: ·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Î½ç½ø¤¬ `¤Ï¤¤', `¤¤¤¤¤¨' ¤Ë
3500           ¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3501
3502 2000-09-01
3503
3504         * src/utils.[ch]: ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤ò execvp() ¤ò»È¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë
3505           execute_async() ¤È execute_command_line() ¤òÄɲá£
3506         * src/textview.c
3507           src/mimeview.c
3508           src/procmsg.c: ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¤Ë system() ¤ò
3509           execute_command_line() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3510         * src/procmsg.c: system() ¤ËÌᤷ¤¿¡£
3511         * src/utils.c: execute_command_line() ¤ò½¤Àµ¡£
3512
3513 2000-08-31
3514
3515         * src/mainwindow.c: main_window_get_size(): MessageView ¤¬Èóɽ¼¨
3516           ¤Î¾ì¹ç¤Ï SummaryView ¤Î¹â¤µ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3517         * src/compose.[ch]: ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿½èÍý¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¤¹¤ë
3518           ¤Ê¤«¤¬¤ï¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3519         * src/uuencode.[ch]
3520           src/procmime.[ch]: Content-Transfer-Encoding: x-uuencode ¤ËÂбþ
3521           ¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3522
3523 2000-08-30
3524
3525         * src/compose.[ch]
3526           src/prefs_common.[ch]: ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3527         * src/compose.c: compose_attach_property(): ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°À­¤ò
3528           Êѹ¹¤¹¤ë¤È¤­¤Î¥Ð¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
3529         * src/compose.c: ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿´Ø¿ô¤Î¥Ð¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
3530
3531 2000-08-29
3532
3533         * version 0.3.28
3534
3535         * src/mainwindow.c
3536           src/prefs_common.[ch]
3537           src/summaryview.c: ºÆµ¯Æ°»þ¤Ë¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤òÉü¸µ¤¹¤ë
3538           Paul Rolland ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3539         * src/folderview.c
3540           src/prefs_common.[ch]
3541           src/summaryview.c: CTree ¤Î¥«¥é¥àÉý¤òÊݸ¤¹¤ë Paul Rolland ¤µ¤ó
3542           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3543
3544 2000-08-27
3545
3546         * src/headerview.c: HeaderView ¤Î¹â¤µ¤ò½¤Àµ¡£
3547         * src/textview.c: textview_show_part(): ¤â¤·¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥·¥ó¥°¥ë
3548           ¥Ñ¡¼¥È¤Î RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤é¡¢Ä̾ï¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æ½èÍý¤¹¤ë
3549           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3550         * src/folderview.c
3551           src/summaryview.c: ¥­¡¼Áàºî¼þ¤ê¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Êѹ¹¡£
3552         * src/prefs_common.[ch]: `assort' ¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ò `filter' ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3553
3554 2000-08-26
3555
3556         * src/codeconv.[ch]: ISO-8859-1 ¤ËÂбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë conv_latintodisp()
3557           ¤òÄɲá£
3558         * src/procheader.c: procheader_get_one_field(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇ½é¤Î¹Ô
3559           ¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Þ¤¿¤Ï¥¿¥Ö¤Î¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
3560           ½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3561         * src/mimeview.c: mimeview_drag_data_get(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬
3562           G_DIR_SEPARATOR ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3563         * src/prefs_account.c
3564           src/prefs_common.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¡£
3565         * src/prefs.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¹­¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3566
3567 2000-08-25
3568
3569         * version 0.3.27
3570
3571         * configure.in: libintl ¤Î¸¡½Ð¤ò¼ºÇÔ¤µ¤»¤ëÉÔÍפÊ
3572           AC_CHECK_FUNC(gettext) ¤òºï½ü¡£
3573         * src/filter.[ch]
3574           src/prefs_common.c: `not contain' ¤ò¼ÂÁõ¡£¤½¤·¤Æ¾­Íè¤Î³ÈÄ¥¤Î¤¿¤á¤Ë
3575           ½¤Àµ¡£
3576         * src/imageview.c: ¥Þ¥¦¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄϤޤʤ¤¤è¤¦¤Ë alertpanel_error()
3577           ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
3578         * src/compose.[ch]: Compose ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÝ»ý¤¹¤ë
3579           compose_list ¤òÄɲᢤ½¤·¤Æ´Ø¿ô compose_get_compose_list() ¤òÄɲá£
3580         * src/main.c
3581           src/mainwindow.c
3582           src/summaryview.c: ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3583           ¤·¤¿¡£
3584
3585 2000-08-23
3586
3587         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤Î
3588           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹
3589           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤³¤È¤Ö¤­¤µ¤ó thanks)¡£
3590           compose_attach_property(): ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤ò½èÍý¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£
3591           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3592         * src/mimeview.c: MimeView ¤«¤é¤Î¥É¥é¥Ã¥°&¥É¥í¥Ã¥×¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë
3593           Ê¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3594         * src/headerview.[ch]
3595           src/procheader.c
3596           src/procmsg.h: ×¢Å礵¤ó¤«¤é¤Î X-Face Âбþ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3597
3598 2000-08-22
3599
3600         * src/compose.c: compose_attach_property(): ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ç
3601           ¼ÂºÝ¤ËźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°À­¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3602
3603 2000-08-21
3604
3605         * configure.in
3606           src/Makefile.am: gdk_imlib ¤Î¤¿¤á¤Ë¹¹¿·¡£
3607         * AUTHORS ¤È NEWS ¤òÄɲá£
3608         * configure.in
3609           acconfig.h
3610           src/Makefile.am: configure ¤¬ gdk-pixbuf ¤È gdk_imlib ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò
3611           ¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£IPv6 ¸¡½Ð¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3612         * src/imageview.c: gdk-pixbuf ¤ËÂбþ¡£
3613         * README
3614           README.jp
3615           INSTALL
3616           INSTALL.jp: Æ⢲èÁüɽ¼¨µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤òÄɲá£
3617         * configure.in: configure ¤¬ gdk-pixbuf ¤È gdk_imlib ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò
3618           Ìµ¸ú¤Ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3619
3620 2000-08-20
3621
3622         * src/imageview.[ch]
3623           src/main.c
3624           src/messageview.[ch]
3625           src/mimeview.[ch]: ²èÁü¤òɽ¼¨²Äǽ¤Ë¤¹¤ë×¢Å礵¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
3626           (´¶¼Õ!)¡£
3627
3628 2000-08-19
3629
3630         * version 0.3.26
3631
3632         * src/summaryview.c: summary_assort_func(): `¼õ¿®¤·¤Ê¤¤' ÀßÄê¤ò
3633           Èò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3634
3635 2000-08-18
3636
3637         * src/filesel.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤¿¤È¤­¤Ë°ÊÁ°¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òµ­²±
3638           ¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë×¢Å礵¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3639         * src/summaryview.[ch]: ´Ø¿ô summary_redisplay_msg() ¤òÄɲá£
3640         * src/mainwindow.c: set_charset_cb(): Ê¸»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿
3641           ¤È¤­¤Ë¸½ºßɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3642         * src/inc.c
3643           src/pop.c
3644           src/prefs_common.c
3645           src/filter.h: ¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÄê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤·¤Ê¤¤
3646           ¤è¤¦¤Ë¤Ç¤­¤ëÅÄÃ椵¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)
3647
3648 2000-08-15
3649
3650         * src/procmsg.[ch]: MsgFlags ·¿¤Ë MSG_MIME ¤òÄɲá£MSG_MIME ¥Õ¥é¥°¤ò
3651           ½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Æ
3652           ¤â¡¢¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼
3653           ¥¸¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3654         * src/procheader.c: procheader_parse(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3655           ¤ÎȽÊ̤òÄɲá£
3656         * src/main.h: CACHE_VERSION ¤òÁý²Ã¡£
3657         * src/summaryview.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¤«¤É¤¦¤«¤òɽ¼¨¤¹¤ë
3658           `MIME' ¥«¥é¥à¤òÄɲá£
3659         * src/prefs_common.[ch]: É½¼¨¹àÌܤÎÀßÄê¤Ë `MIME' ¥«¥é¥à¤òÄɲá£
3660         * src/pixmaps/clip.xpm ¤òÄɲá£
3661         * src/summaryview.c
3662           src/procmsg.[ch]: °õºþÁ°¤Ë°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÆþÎϤòÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3663
3664 2000-08-14
3665
3666         * src/folderview.c: folderview_create()
3667           src/summaryview.c: summary_create():
3668           src/addressbook.c: addressbook_create(): CTree ¤Î¥¨¥­¥¹¥Ñ¥ó¥À¤Î
3669           ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò GTK_CTREE_EXPANDER_SQUARE ¤Ë»ØÄê¡£
3670         * src/compose.c: ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
3671
3672 2000-08-13
3673
3674         * src/compose.c: ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÄɲá£
3675
3676 2000-08-11
3677
3678         * src/procmsg.[ch]: Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°õºþ¤¹¤ë´Ø¿ô
3679           procmsg_print_message() ¤òÄɲá£
3680         * src/summaryview.c: summary_print(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
3681           °õºþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3682         * src/folderview.c: folderview_select_node(): ¼õ¿®È¢¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¡¢
3683           ¼è¹þ»þ¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3684
3685 2000-08-10
3686
3687         * version 0.3.25
3688
3689         * src/prefs_commmon.[ch]: `¤½¤Î¾' ¥¿¥Ö¤È¡¢°õºþ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3690           ¤Þ¤¿³°Éô¥Ö¥é¥¦¥¶¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤½¤³¤Ø°ÜÆ°¡£
3691         * src/mainwindow.c
3692           src/summayview.[ch]: °õºþ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲä·¡¢°õºþÍÑ´Ø¿ô¤ò¼ÂÁõ¡£
3693
3694 2000-08-09
3695
3696         * src/prefs_account.c: smtp_server ¤ÎÃͤΥǥե©¥ë¥È¤ò NULL ¤Ë¤·¤¿¡£
3697         * src/folderview.c: folderview_update_msg_num(): ¥´¥ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë
3698           ¿·Ã塢̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¶¯Ä´¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
3699
3700 2000-08-08
3701
3702         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ¥Õ¥¡¥¤¥ëÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
3703           ÊĤ¸¤¿Ä¾¸å¤Ë¾¤Î¥À¥¤¥¢¥í¥°³«¤«¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤ò
3704           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò(¿ʬ)½¤Àµ¡£
3705
3706 2000-08-05
3707
3708         * src/compose.c: compose_encode_header(): wctomb() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
3709           Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3710
3711 2000-08-04
3712
3713         * version 0.3.24
3714
3715         * src/mimeview.c: ¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇźÉÕ
3716           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3717         * src/procmime.[ch]: ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤¹¤ë
3718           ´Ø¿ô procmime_get_part() ¤òÄɲá£
3719
3720 2000-08-03
3721
3722         * src/main.[ch]
3723           src/mimeview.c
3724           src/prefs_common.[ch]
3725           src/procmime.[ch]
3726           src/utils.[ch]: ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿²èÁü¡¢²»À¼¡¢ HTML ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
3727           ¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(¶¶Ëܤµ¤ó thanks)¡£
3728         * src/filter.c: filter_match_condition(): »ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ë¥¿¤Î body
3729           ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­ segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î
3730           ¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥£¥ë¥¿¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3731
3732 2000-07-30
3733
3734         * src/summaryview.c:
3735           summary_save_as(): ¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¤òÊݸ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3736           summary_display_msg(): ´û¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¤ò½èÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
3737           Ê̤Υ˥塼¥¹µ­»ö¤¬Æɤޤì¤ë¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤ËÇÓ¾¥í¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3738         * src/gtkutils.[ch]: draw ¥·¥°¥Ê¥ë¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä
3739           gtkut_widget_wait_for_draw() ¤òÄɲá£
3740         * src/mainwindow.c:
3741           main_window_cursor_wait()
3742           main_window_cursor_normal(): ¥«¡¼¥½¥ë¤òľ¤Á¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
3743           gdk_flush() ¤òÄɲá£
3744         * Makefile.am
3745           libkcc/Makefile.am: `make dist' ¤Î¤¿¤á¤Ë EXTRA_DIST ¤òÄɲá£
3746           Makefile.am ¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È `release' ¤òÄɲá£
3747
3748 2000-07-28
3749
3750         * src/socket.c: IPv6 ¤ËÂбþ¡£
3751         * configure.in
3752           acconfig.h: IPv6 ¤Î¸¡½Ð¤òÄɲá£
3753         * prefs_common.c: toolbar_style ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¤ß¤ËÊѹ¹¡£
3754
3755 2000-07-27
3756
3757         * ºÇ½é¤Î cvs ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¡£
3758         * README ¤È README.jp ¤ò¹¹¿·¡£
3759
3760 2000-07-24
3761
3762         * version 0.3.23
3763
3764         * src/procmime.[ch]: ¥Ä¥ê¡¼¤Î¥Î¡¼¥É¤È¤·¤Æ°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë MimeInfo ¤Î
3765           ¹½Â¤ÂΤòÊѹ¹¡£
3766           Á´¤Æ¤Î MimeInfo ¤òºÆµ¢Åª¤Ë²òÊü¤¹¤ë procmime_mimeinfo_free_all()
3767           ¤òÄɲá£
3768           °úÍѤΤ¿¤á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²òÀϤ·¤Æ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
3769           procmime_get_text_part() ¤òÄɲá£
3770         * src/mimeview.c: mimeview_scan_multipart_message() ¤ò
3771           procmime_scan_multipart_message() ¤È mimeview_set_multipart_tree()
3772           ¤Ëʬ³ä¡£
3773         * src/compose.c: compose_quote(), compose_forward():
3774           ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òŬÀڤ˰úÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3775           Compose ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3776         * src/prefs_common.[ch]: ¥á¥ó¥Ð¤Ë compose_width ¤È compose_height
3777           ¤òÄɲá£
3778         * src/textview.c: textview_show_part(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3779         * src/codeconv.[ch]: ´Ø¿ô conv_get_code_conv_func() ¤òÄɲá£
3780
3781 2000-07-20
3782
3783         * version 0.3.22
3784
3785         * src/codeconv.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤¬ CR+LF ¤Î¾ì¹ç¤Ë¥´¥ßʸ»ú
3786           ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£ conv_sjistoeuc() ¤òÄɲá£
3787         * src/summaryview.c: summary_attract_by_subject(): ¼Â¹Ô¤·¤¿»þ¤Ë
3788           ¸½ºß¤Îɽ¼¨°ÌÃÖ¤òÁªÂò¹Ô¤Î¤È¤³¤í¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3789         * src/textview.c: textview_show_part(): Ê¸»ú¥»¥Ã¥ÈȽÄê¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò
3790           ½¤Àµ¡£
3791         * src/folderview.c: folderview_update_msg_num(): boldfont ¤¬ NULL
3792           ¤Î¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3793         * src/compose.c: compose_create(): ¥¦¥£¥ó¥É¥¦ºîÀ®»þ¤Ë¼«¿È¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢
3794           ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3795
3796 2000-07-19
3797
3798         * src/compose.c: compose_send(): Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Ë
3799           Æþ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»³ËÜ(¹§)¤µ¤ó
3800           thanks)¡£
3801
3802 2000-07-15
3803
3804         * src/inc.[ch]: ·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊѹ¹¤¹¤ë
3805           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3806
3807 2000-07-14
3808
3809         * src/mainwindow.c: main_window_create(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î
3810           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ü¥¿¥ó¤¬É¬Íװʾå¤Ë¹­¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤½¤Î usize ¤ò
3811           1 ¤Ë¤·¤¿¡£
3812         * src/account.[ch]: account_foreach(): ´Ø¿ô¤¬Èó¥¼¥í¤òÊÖ¤·¤¿¤é
3813           ½èÍý¤òÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3814         * src/inc.[ch]
3815           src/pop.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸½èÍý¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3816           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3817
3818 2000-07-04
3819
3820         * version 0.3.21
3821
3822         * src/mainwindow.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ä¡¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
3823           ¥Ð¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÁªÂò¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3824           ¤·¤¿¡£
3825         * src/folderview.c
3826           src/prefs.c: ENOENT ¤Î perror ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍÞÀ©¡£
3827         * src/pop.c: UIDL ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï LAST ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÂåÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3828           ¤·¤¿¡£
3829
3830 2000-07-01
3831
3832         * src/procheader.c: procheader_parse(): References: ¥Ø¥Ã¥À¤ò
3833           Àµ¤·¤¯²òÀϤ·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»³¸ý¤µ¤ó thanks)¡£
3834
3835 2000-06-29
3836
3837         * version 0.3.20
3838
3839         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): ÊÖ¿®»þ¤ËÀµ¤·¤¯ cc
3840           ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3841         * src/mainwindow.c
3842           src/summaryview.c: ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀ°Íý¡£
3843
3844 2000-06-26
3845
3846         * version 0.3.19
3847
3848         * src/prefs_account.[ch]
3849           src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®»þ¤Ë Cc:, Bcc:, Reply-To: ¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
3850           »ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤Ê¤«¤¬¤ï¤µ¤ó thanks)¡£
3851
3852 2000-06-25
3853
3854         * src/prefs_common.[ch]
3855           src/mainwindow.c
3856           src/main.c: ½ªÎ»»þ¤Ë¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÁªÂò
3857           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3858         * src/prefs_common.c: ¥³¡¼¥É¤È¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
3859         * src/summaryview.c: ¹â®²½¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü´Ø¿ô¤ò½¤Àµ¡£
3860
3861 2000-06-24
3862
3863         * src/prefs_common.[ch]
3864           src/summaryview.c: º¹½Ð¿Í¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÈƱ¤¸
3865           ¾ì¹ç¤Ë¡¢`º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤Ê¤«¤¬¤ï¤µ¤ó
3866           thanks)¡£
3867         * src/utils.[ch]: `From:' ¥Ø¥Ã¥À¤Îʸ»úÎ󤫤饢¥É¥ì¥¹¤ò¼è¤ê½Ð¤¹
3868           ´Ø¿ô extract_address() ¤òÄɲá£
3869         * src/mainwindow.c: allsel_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬Èóɽ¼¨¤Î¤È¤­¤Ë
3870           `ÊÔ½¸/Á´¤ÆÁªÂò' ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹
3871           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤µ¤ó thanks)¡£
3872
3873 2000-06-21
3874
3875         * src/summaryview.c: É¬ÍפʥΡ¼¥É¤À¤±¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3876           ¼Â¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÊѹ¹¡£
3877
3878 2000-06-19
3879
3880         * src/news.c: news_session_get(): Àܳ¤¬Àڤ줿»þ¤ÎºÆÀܳ¤ò¼ÂÁõ¡£
3881         * src/nntp.[ch]: nntp_mode() ¤òÄɲá£
3882
3883 2000-06-18
3884
3885         * src/mbox.c: mbox ¤Î FILE ¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò close ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
3886           ½¤Àµ¡£ mbox ¤Î½èÍý»þ¤Î¿¶¤êʬ¤±¤ËÂбþ¡£
3887         * src/inc.c: inc_drop_message(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ
3888           ¤òµ­²±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3889         * src/summaryview.c
3890           src/addressbook.c: ±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯»þ¤Î CTree ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
3891         * src/pop.c: pop3_getrange_uidl_recv(): ÀøºßŪ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼
3892           ¥Õ¥í¡¼¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(À¾»³¤µ¤ó thanks)¡£
3893
3894 2000-06-17
3895
3896         * version 0.3.18
3897
3898         * src/pop.[ch]
3899           src/inc.[ch]: UIDL ¤Ë¤è¤ë POP3 ¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î´ûÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´ÉÍý¤ò
3900           ¼ÂÁõ¡£
3901         * src/utils.[ch]: g_(s)list_free() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢
3902           (s)list_remove_all() ¤òºï½ü¡£
3903         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò¾¯¤·Êѹ¹¡£
3904         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ¥µ¡¼¥Ð̾¤Ïɽ¼¨¤»¤º¡¢
3905           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3906         * src/prefs_common.c
3907           src/prefs_account.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥µ¥¤¥º¤Î·×»»¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÄ´À°¡£
3908
3909 2000-06-15
3910
3911         * version 0.3.17
3912
3913         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): ÊÖ¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
3914           To: ¤È Cc: ¤Ë¤¢¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë cc ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3915           Subject: ¤È To: ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤Î°ÌÃÖ¤òÆþ¤ì´¹¤¨¤¿¡£
3916
3917 2000-06-14
3918
3919         * src/procheader.c: ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇʬΥ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
3920           ½¤Àµ¡£
3921         * src/socket.c: sock_connect(): ¸Ç¤Þ¤ë¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤ËÀܳ¤Î¸å
3922           ¥¦¥§¥¤¥È¤òÄɲÃ(ÆóÇ·µÜ¤µ¤ó thanks)¡£
3923
3924 2000-06-13
3925
3926         * src/inc.c:
3927           inc_mail()
3928           inc_all_account_mail(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë segmentation
3929           fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3930         * src/mainwindow.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¼õ¿®¥Ü¥¿¥ó¤ò
3931           ¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3932         * src/compose.c: compose_queue(): Á÷¿®ÂÔµ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÀµ¤·¤¯
3933           ¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3934         * src/utils.[ch]: ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹´Ø¿ô¤ò src/codeconv.[ch] ¤ËʬΥ¡£
3935
3936 2000-06-13
3937
3938         * version 0.3.16
3939
3940         * src/mimeview.c: mimeview_save_as()
3941           src/summaryview.c: summary_save_as(): ´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¾å½ñ¤­¤¹¤ë
3942           ¤«¤É¤¦¤«¤ò¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3943
3944 2000-06-12
3945
3946         * src/utils.c
3947           src/recv.c
3948           src/prefs.c
3949           src/prefs_common.c
3950           src/prefs_account.c
3951           src/addressbook.c
3952           src/compose.c
3953           src/mbox.c: ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë
3954           ¼ºÇÔ¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3955
3956 2000-06-11
3957
3958         * src/mainwindow.c: main_window_clean_trash(): ´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤Ë
3959           ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3960         * src/utils.[ch]: É½¼¨ÍѤΥ³¡¼¥ÉÊÑ´¹´Ø¿ô¤òÄɲ᣸µ¤Î strncpy()
3961           ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¥¼¥í¥Õ¥£¥ë¤ò¹Ô¤ï¤º½ªÃ¼¤Î¥Ì¥ëʸ»ú¤òÉÕ¤±¤ë strncpy2()
3962           ¤òÄɲá£
3963         * src/textview.c: charset ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹´Ø¿ô¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3964           ½¤Àµ¡£charset=SHIFT_JIS, charset=EUC-JP ¤ËÂбþ¡£
3965         * src/mainwindow.c
3966           src/prefs_common.h
3967           src/textview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤ò¶¯À©»ØÄê¤Ç¤­¤ë
3968           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3969         * src/folderview.c: folderview_select_next_unread():
3970           Ì¤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï»Ï¤á¤«¤éõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3971
3972 2000-06-11
3973
3974         * version 0.3.15
3975
3976         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ÎÉý¤Ë¿­¤Ð¤µ¤ì¤Æ
3977           ¤·¤Þ¤¦ÌäÂê¤òºÆÅÙ½¤Àµ¡£
3978         * src/mbox.c
3979           src/utils.c: is_header_line(): ¥³¥í¥ó¤Î¸å¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À
3980           ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ (ËÙÅĤµ¤ó thanks)¡£
3981         * src/filter.c: `#include <strings.h>' ¤òÄɲá£
3982         * src/smtp.c: snprintf() ¤ò g_snprintf() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3983         * src/Makefile.am: Æ±º­¤Î gettext ¤Î¤¿¤á¤Ë INCLUDES ¤Ë
3984           `-I$(top_srcdir)/intl' ¤òÄɲá£
3985         * sylpheed.spec ¤òƱº­¡£
3986
3987 2000-06-10
3988
3989         * src/prefs_common.[ch]: ¹Ô´Ö¤Î¥Ô¥¯¥»¥ë¿ô¤òÀßÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3990           ¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3991         * src/summaryview.c: É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤«¤é
3992           ºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3993         * src/mimeview.c: ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î½ªÃ¼¶­³¦¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê
3994           ¤¤¾ì¹ç¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤Ë¤·¤«¤µ¤ó thanks)¡£
3995         * src/folderview.c: folderview_scan_mailbox(): ¥É¥Ã¥ÈÉÕ¤­
3996           ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3997         * src/main.c: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎºîÀ®»þ¤ËƱ̾¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤¿
3998           ¾ì¹ç¡¢·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3999
4000 2000-06-09
4001
4002         * src/textview.c
4003           src/prefs_common.[ch]: ¹Ô´Ö¤È¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4004
4005 2000-06-07
4006
4007         * src/compose.c
4008           src/procmime.[ch]: /etc/mime.types ¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
4009           MIME ¥¿¥¤¥×¤ò·èÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4010         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¤¬¼Â¹Ô¤Î»þ¤ËÈóÁªÂò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë
4011           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¶õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
4012           ¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò°Ü¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4013         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ÎÉý¤Ë¿­¤Ð¤µ¤ì¤Æ
4014           ¤·¤Þ¤¦ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
4015         * src/inc.c: `µ¯Æ°»þ¤Ë¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë' ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
4016           ¾ì¹ç¡¢Â¿½Å¤Î gtk_main() ¥¤¥Ù¥ó¥È¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4017
4018 2000-06-06
4019
4020         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸½ºß¤Î¥«¡¼¥½¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ËÁÞÆþ¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿
4021           ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
4022
4023 2000-06-06
4024
4025         * version 0.3.14
4026
4027         * src/compose.[ch]: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Ë `źÉÕ' ¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲᣤ½¤·¤Æ
4028           `ÁÞÆþ' ¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ÈÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
4029
4030 2000-06-05
4031
4032         * src/mainwindow.[ch]: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Ë `¼Â¹Ô' ¤òÄɲá£
4033           ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀßÄꤹ¤ë´Ø¿ô
4034           main_window_set_toolbar_sensitive() ¤òÄɲá£
4035         * src/compose.c: ¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤Îʸ»úÎó¤Ë²þ¹Ô¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë
4036           ÉÔÀµ¤Ê¥Ø¥Ã¥À¤ò½ÐÎϤ·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4037
4038 2000-06-04
4039
4040         * src/mainwindow.[ch]: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë `ºï½ü' ¤òÄɲá£
4041           ¤½¤·¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ÈƱ¤¸¹àÌܤò¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲá£
4042         * src/utils.[ch]: DnD ¥µ¥Ý¡¼¥ÈÍѤδؿô¤òÄɲá£
4043         * src/compose.c: DnD ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎźÉÕ¤ÈÁÞÆþ¤ò¼ÂÁõ
4044           (Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
4045
4046 2000-06-04
4047
4048         * version 0.3.13
4049
4050         * src/summaryview.c: null ¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò is_dir_exist() ¤ËÅϤ·¤Æ¤¤¤¿
4051           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4052
4053 2000-06-03
4054
4055         * src/alertpanel.[ch]: ´Ø¿ô alertpanel_message(),
4056           alertpanel_notice(), ¤½¤·¤Æ alertpanel_error() ¤òÄɲá£
4057           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
4058         * src/folderview.c
4059           src/compose.c
4060           src/addressbook.c
4061           src/summaryview.c
4062           src/summary_search.c
4063           src/prefs_account.c
4064           src/foldersel.c: ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë
4065           alertpanel_error(), alertpanel_warning() ¤Þ¤¿¤Ï
4066           alertpanel_notice() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4067         * src/summaryview.[ch]: µÕ½ç¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4068         * src/inc.c: Àܳ¤Þ¤¿¤Ïǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
4069           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4070         * src/utils.h: ¥Þ¥¯¥í FILE_OP_ERROR() ¤òÄɲä·¡¢perror() ¤Î¿¤¯¤ò
4071           ¤½¤ì¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
4072
4073 2000-06-03
4074
4075         * version 0.3.12
4076
4077         * src/compose.c: Á÷¿®ÂÔµ¡¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê
4078           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4079         * src/send.c: send_message_queue(): ²òÀϤ·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ËÁ÷¿®ÂÔµ¡ÍÑ
4080           ¥Ø¥Ã¥À¤ò´Þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4081         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î
4082           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò pop ¤·¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4083
4084 2000-06-02
4085
4086         * version 0.3.11
4087
4088         * src/filter.c
4089           src/inc.c
4090           src/compose.c: ·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍÞÀ©¡£
4091         * src/mainwindow.[ch]: ¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ü¥¿¥ó¤È¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò
4092           Äɲá£
4093         * src/summaryview.[ch]: ¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò¤·¤Æ³«¤¯´Ø¿ô
4094           summary_select_next_unread() ¤òÄɲá£
4095
4096 2000-06-01
4097
4098         * src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
4099           ³«¤¯¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤ëÀßÄê¤òÄɲá£
4100         * src/summaryview.c: ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¤ßºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯
4101           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4102         * src/compose.c: GtkEntry ¤«¤éÆÀ¤¿Ê¸»úÎó¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4103
4104 2000-05-31
4105
4106         * src/compose.c: ¸å¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¾õÂÖ¤Ë
4107           ¤¹¤ë `¸å¤ÇÁ÷¿®' ¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤È¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ËÄɲá£
4108
4109 2000-05-30
4110
4111         * src/mainwindow.c: Á÷¿®ÂÔµ¡¾õÂ֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆÁ÷¿®¤¹¤ë
4112           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
4113         * src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¿®ÂÔµ¡¤µ¤ì¤ë¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°
4114           ¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4115
4116 2000-05-29
4117
4118         * src/procmsg.[ch]: Á÷¿®ÂÔµ¡¾õÂ֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂФ·¤Æ
4119           send_message_queue() ¤ò¸Æ¤Ö´Ø¿ô procmsg_send_queue() ¤òÄɲá£
4120
4121 2000-05-28
4122
4123         * src/inc.c: inc_drop_message(): ¹ÔÀè¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
4124           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¼õ¿®È¢¤ËÍî¤È¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4125         * src/compose.[ch]: imput ¸ß´¹¤Î¥­¥å¡¼¥¤¥ó¥°ÍѥإåÀ¤ò¥­¥å¡¼¤µ¤ì¤¿
4126           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÄɲá£
4127         * src/send.[ch]: ¥­¥å¡¼¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë´Ø¿ô
4128           send_message_queue() ¤òÄɲá£
4129
4130 2000-05-27
4131
4132         * configure.in
4133           acconfig.h: configure »þ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò»È¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò
4134           ·è¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4135         * src/summaryview.c: ÀßÄê¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¼Â¹Ô¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤òºî¤Ã¤Æ
4136           ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(×¢Å礵¤ó thanks)¡£
4137         * src/sockinfo.[ch]: public ¤Ê sock_connect_*() ´Ø¿ô¤ÎÌá¤êÃͤò
4138           SockInfo ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ËÊѹ¹¡£
4139         * src/procmime.c: procmime_scan_mime_header():
4140           ¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¤Ë¥Ø¥Ã¥À¤¬Ìµ¤¤¤È¤­¤Ë NULL ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò
4141           ½¤Àµ(shigeri ¤µ¤ó thanks)¡£
4142         * src/procmime.[ch]:
4143           Content-Disposition ¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò²òÀϤ¹¤ë´Ø¿ô
4144           procmime_scan_content_disposition() ¤òÄɲá£
4145         * src/mimeview.c: Content-Disposition ¥Ø¥Ã¥À¤Î filename ¤ÎÃͤò
4146           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4147         * src/pop.c
4148           src/inc.c: ÀßÄê¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¶õ¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Î POP3 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬
4149           Ç§¾Ú¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎϤòÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4150
4151 2000-05-23
4152
4153         * src/socket.[ch]: Èó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥° IO ¥â¡¼¥É¥½¥±¥Ã¥È¤È¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥É
4154           Àܳ¤Ø¤ÎÂбþ¤òÄɲá£
4155         * src/inc.c: ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥ÉÀܳ¤ËÂбþ¡£
4156
4157 2000-05-22
4158
4159         * src/folderview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤¿»þ¤Î¤ß¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò
4160           ¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë SummaryView ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬°Ü¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4161
4162 2000-05-20
4163
4164         * version 0.3.10
4165
4166         * po/ja.po: ¥á¥Ë¥å¡¼¥é¥Ù¥ë¤ÎÀèƬ¤Î `/' ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Compose
4167           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4168
4169 2000-05-20
4170
4171         * version 0.3.9
4172
4173         * src/utils.c: get_domain_name(): gethostname() ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4174         * src/mimeview.c: `̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ' ¤È `¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨' ¤Î
4175           ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤òÄɲá£
4176
4177 2000-05-19
4178
4179         * src/recv.c: fputs() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤Î¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢
4180           ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¼õ¿®¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
4181           (ÅÄ¿¬¤µ¤ó´¶¼Õ)¡£
4182         * src/compose.c: Reply-To ¤ËÂбþ¡£
4183         * src/mimeview.c: ¥­¡¼Áàºî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò²þÎÉ¡£
4184
4185 2000-05-18
4186
4187         * src/mimeview.[ch]
4188           src/procmime.[ch]
4189           src/textview.[ch]: ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂбþ¤·¡¢
4190           ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
4191           ¥«¥×¥»¥ë²½¤µ¤ì¤¿ RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂбþ¡£
4192
4193 2000-05-16
4194
4195         * src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤ËźÉÕ
4196           ¾ðÊó¤Î¤¿¤á¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿¥á¥â¥ê¤ò²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4197           ÅºÉեꥹ¥È¤È¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¤Ú¥¤¥ó¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¾å¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¡£
4198           ¥«¥Ã¥È/¥³¥Ô¡¼/¥Ú¡¼¥¹¥È/Á´¤ÆÁªÂò ¤òÁ´¤Æ¤Î editable ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¾å¤Ç
4199           ²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
4200           ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îºï½ü¤ÈźÉեꥹ¥È¾å¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼ÂÁõ¡£
4201         * src/prefs_common.[ch]: ½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
4202         * src/alertpanel.[ch]: ´Ø¿ô alertpanel_warning() ¤òÄɲá£
4203
4204 2000-05-14
4205
4206         * src/prefs_common.[ch]
4207           src/textview.c: URI ¤ò³«¤¯¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4208         * src/compose.[ch]: ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®(¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
4209           ÅºÉÕ)¤ò¼ÂÁõ¡£
4210         * src/textview.c
4211           src/compose.c: GTK+ ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀڤäƤ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤òºÆÅÙ
4212           ½¤Àµ¡£
4213
4214 2000-05-13
4215
4216         * version 0.3.8
4217
4218         * src/summaryview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®ÍѤΥ­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤òÄɲÃ
4219           (w, a, A, f)¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤âÄɲÃ(y, D, Q)¡£
4220         * src/compose.c: Cc ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¡¢ÊÖ¿®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î Cc ¤ò°ú¤­·Ñ¤°
4221           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4222         * src/pixmaps/new.xpm
4223           src/pixmaps/unread.xpm: pixmap ¥¤¥á¡¼¥¸¤òÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
4224         * src/procheader.c: procheader_date_get_localtime():
4225           Ç¯¤Î·å¿ô¤ò4·å¤«¤é2·å¤ËÊѹ¹¡£
4226
4227 2000-05-12
4228
4229         * src/inc.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¤Ç¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
4230           ¿Ö¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4231         * src/prefs_account.h: °ì»þŪ¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÊݸ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð tmp_pass
4232           ¤ò¹½Â¤ÂΠPrefsAccount ¤ËÄɲá£
4233         * src/inputdialog.[ch]: Ê¸»úÎó¤ò±£¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÆþÎϤòÂ¥¤¹´Ø¿ô
4234           input_dialog_with_invisible() ¤òÄɲá£
4235
4236 2000-05-11
4237
4238         * src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥©¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë GTK+ ¤Î
4239           ¥Æ¡¼¥Þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀڤäƤ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4240
4241 2000-05-10
4242
4243         * version 0.3.7a
4244
4245         * src/summaryview.c: fprintf() ¤Ë stderr ¤òÆþ¤ì˺¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò
4246           ½¤Àµ¡£
4247
4248 2000-05-10
4249
4250         * version 0.3.7
4251
4252         * src/pop.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î POP3 ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹¤È¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î
4253           Áàºî¤¬Á´¤Æ̵¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
4254         * src/compose.c
4255           src/textview.c: Pixmap ¥Æ¡¼¥Þ¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¤â¤Î¤ò
4256           »È¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Â®ÅÙÄã²¼¤¹¤ëÌäÂê¤ËÂн褷¤¿¡£
4257
4258 2000-05-08
4259
4260         * src/inc.c: Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ë X IO
4261           ¥¨¥é¡¼¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4262
4263 2000-05-07
4264
4265         * src/src/folderview.[ch]: FolderInfo ¹½Â¤ÂΤ˥á¥ó¥Ð `mtime' ¤òÄɲá£
4266         * src/summaryview.c: ³«¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Î mtime ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
4267           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4268         * src/procmsg.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¥â¡¼¥É¤òÄɲá£
4269
4270 2000-05-05
4271
4272         * src/textview.[ch]: ¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI ¤ò¼ÂÁõ(BONAIM ¤µ¤ó thanks)¡£
4273           `X-Mailer:' ¥Ø¥Ã¥À¤¬ `Sylpheed' ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¶¯Ä´É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
4274           ¤·¤¿¡£
4275
4276 2000-05-04
4277
4278         * src/summaryview.c: summary_write_cache(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
4279           ¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î½¤Àµ¡£
4280
4281 2000-05-04
4282
4283         * version 0.3.6a
4284
4285         * src/headerview.c: headerview_clear() ¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
4286         * src/messageview.c: messageview_clear() ¤Ç HeaderView ¤ò¥¯¥ê¥¢
4287           ¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4288
4289 2000-05-04
4290
4291         * version 0.3.6
4292
4293         * src/messageview.c
4294           src/textview.c: *_clear() ¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
4295         * src/summaryview.c: ¿·¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³«¤¤¤¿¤È¤­¤Ë MessageView ¤ò
4296           ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4297
4298 2000-05-03
4299
4300         * src/inc.c: Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®¤·¤¿¤È¤­¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ
4301           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4302         * src/compose.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬ÊĤ¸¤é¤ì¤ë¤È¤­¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÇË´þ¤¹¤ë
4303           ¤«¤É¤¦¤«¤ò³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4304
4305 2000-05-03
4306
4307    &nbs