sync with 0.9.9cvs4
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2004-02-06
2
3         * src/folderview.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
4           folderview_append_item(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ËÄɲ乤롣
5         * src/foldersel.c: foldersel_new_folder(): folderview_append_item()
6           ¤ò»ÈÍÑ¡£
7
8 2004-02-06
9
10         * src/foldersel.c: ¡Ö¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
11         * src/folder.[ch]: folder_find_child_item_by_name(): ¿·µ¬¡£
12         * src/utils.h: AUTORELEASE_STR(): malloc Ê¸»úÎó¤ò¼«Æ°³«Êü(alloca)
13           Ê¸»úÎó¤ËÊÑ´¹¡£
14
15 2004-02-05
16
17         * src/folderview.c: folderview_new_imap_folder_cb() ¤ò
18           folderview_new_folder_cb() ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
19
20 2004-02-04
21
22         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ÌµÂ̤ʠstrlen() ¤ò½üµî
23           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
24         * src/textview.c: textview_button_pressed(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿
25           ¤È¤­Àµ¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
26
27 2004-01-29
28
29         * version 0.9.9
30
31 2004-01-29
32
33         * src/folder.c: folder_item_fetch_all_msg()
34           src/folderview.c: folderview_download_cb(): ¿ÊĽ¤ò¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤Ç
35           É½¼¨¡£
36         * src/mainwindow.[ch]: ¿·¤¿¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼ÍѤδؿô¤òÄɲá£
37
38 2004-01-29
39
40         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¿åÊ¿
41           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤¬º¸Ã¼¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤Î¤ß GDK_Left ¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ë
42           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
43
44 2004-01-29
45
46         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): JIS X 0201 ¥«¥ÊÊÑ´¹¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë
47           ¤·¤¿¡£
48         * src/prefs_common.[ch]: PrefsCommon::allow_jisx0201_kana (±£¤·ÀßÄê)
49           ¤òÄɲá£
50
51 2004-01-28
52
53         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): JIS X 0201 ¥«¥Ê¤«¤é JIS X 0208
54           ¤Ø¶¯À©Åª¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
55
56 2004-01-28
57
58         * src/imap.c: imap_get_msginfo(): ´Ö°ã¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò
59           ½¤Àµ¡£
60
61 2004-01-28
62
63         * src/base64.c
64           src/codeconv.c
65           src/compose.c
66           src/html.c
67           src/imap.c
68           src/pop.c
69           src/prefs_account.c
70           src/procmime.c
71           src/procmsg.c
72           src/quote_fmt_parse.y
73           src/quoted-printable.c
74           src/textview.c
75           src/unmime.c
76           src/utils.c
77           src/utils.h
78           src/xml.c: ctype ´Ø¿ô¤ËÂФ·¤Æ°ú¿ô¤Î·¿¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(unsigned
79           char ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ char ¤òÅϤ·¤Æ¤¤¤¿)¡£
80
81 2004-01-27
82
83         * src/mainwindow.[ch]: MainWindow::messageview_cid ¤òÄɲá£
84           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬±£¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
85         * src/textview.c: ¥ê¥ó¥¯¤¬¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤é URL ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
86           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
87           textview_uri_security_check(): ¼ÂºÝ¤Î URL ¤Èɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë URL ¤ò
88           Èæ³Ó¤·¡¢µ¶¤Î URL ¤Î²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
89         * src/utils.[ch]:
90           is_uri_string(): Ê¸»úÎ󤬠URL ¤Ç¤¢¤ì¤Ð TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
91           get_uri_path(): URL ¤Î¥¹¥­¡¼¥àÉô°Ê³°¤ÎÉôʬ¤òÊÖ¤¹¡£
92
93 2004-01-23
94
95         * src/folder.[ch]: folder_item_fetch_all_msg(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤Î
96           Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
97         * src/folderview.c: ¡Ö¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
98
99 2004-01-23
100
101         * src/gtkutils.[ch]: Ìð°õ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ü¥¿¥ó¤ËÉղ乤ë ComboButton
102           ¤ò¼ÂÁõ¡£
103         * src/mainwindow.[ch]: main_window_toolbar_create(): ÊÖ¿®¡¢Å¾Á÷¥Ü¥¿¥ó
104           ¤Ë¥³¥ó¥Ü¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
105
106 2004-01-22
107
108         * src/mainwindow.c: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤¬¼«Æ°Åª¤Ë
109           ¿­Ä¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò½¤Àµ¡£
110
111 2004-01-21
112
113         * src/addr_compl.[ch]
114           src/gtkshruler.[ch]: Ãøºî¸¢É½¼¨¤òÊѹ¹¡£
115
116 2004-01-20
117
118         * src/gtkstext.c: find_line_params(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È
119           Ê¸»ú¤Î´Ö¤Ç¤â²þ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
120
121 2004-01-20
122
123         * src/gtkstext.c: find_line_params(): ¥ï¡¼¥É¥é¥Ã¥×¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­
124           ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú´Ö¤Ç¤â²þ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
125
126 2004-01-05
127
128         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): LP64 ´Ä¶­¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ
129           (James Noyes ¤µ¤ó thanks)¡£
130         * src/compose.c: compose_select_account(): ¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾/°Å¹æ²½
131           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
132
133 2003-12-17
134
135         * src/inc.[ch]: inc_account_mail() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
136         * src/mainwindow.c: ¼õ¿®¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤·¡¢³Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é
137           ¤Î¼õ¿®¤Î¤¿¤á¤ÎưŪ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
138
139 2003-12-15
140
141         * version 0.9.8a
142
143 2003-12-15
144
145         * src/procmsg.c: procmsg_open_data_file(): DATA_READ ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ
146           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
147           procmsg_open_cache_file_with_buffer(): ¿·µ¬¡£
148           procmsg_read_cache(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë I/O ¤Î¸å¤Ë setvbuf() ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿
149           (¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Æɤ߹þ¤ß¥¨¥é¡¼¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿)¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
150
151 2003-12-12
152
153         * version 0.9.8
154
155 2003-12-12
156
157         * configure.in: IPv6 ¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
158
159 2003-12-11
160
161         * src/inc.c: inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Î
162           ¤È¤­¤Ï¥æ¡¼¥¶¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
163         * src/mainwindow.h: main_window_toggle_online() ¤òÄɲá£
164
165 2003-12-11
166
167         * src/foldersel.c
168           src/folderview.[ch]
169           src/mainwindow.c
170           src/stock_pixmap.[ch]
171           src/pixmap/dir-noselect.xpm: no-select ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÇö¤¤¥¢¥¤¥³¥ó¤È
172           Ê¸»úÎó¤Çɽ¼¨¡£
173         * src/Makefile.am: offline.xpm, online.xpm, dir-noselect.xpm ¤ò
174           EXTRA_DIST ¤ËÄɲá£
175
176 2003-12-11
177
178         * src/folder.h: ¥Þ¥¯¥í FOLDER_ITEM_CAN_ADD() ¤òÄɲá£
179         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
180           folderview_drag_received_cb(): no_select ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï
181           ¤½¤ì¼«¿È¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
182         * src/foldersel.c: no_select ¥Õ¥é¥°¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò
183           ÉԲĤˤ·¤¿¡£
184
185 2003-12-10
186
187         * src/imap.c: imap_do_copy_msgs(), imap_remove_msgs(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
188           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë MSG_INVALID ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
189         * src/mh.c: mh_do_move_msgs(), mh_remove_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿
190           ¤È¤­¤Ë MSG_INVALID ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
191         * src/procmsg.[ch]:
192           procmsg_move_messages()
193           procmsg_copy_messages(): ¥¨¥é¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
194           MsgTmpFlags ¤Ë MSG_INVALID ¤òÄɲá£
195         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¥¨¥é¡¼¤ò¸¡½Ð¤·¡¢Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
196           ¥Î¡¼¥É¤Î¤ß¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
197           summary_unthread_for_exec(): ÊĤ¸¤¿¥Ä¥ê¡¼Ãæ¤Î¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤·¤Ê¤¤
198           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
199
200 2003-12-06
201
202         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥¿¥ó¤ò
203           Äɲä·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö/¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¡×¤òÄɲá£
204         * src/pixmaps/offline.xpm
205           src/pixmaps/online.xpm: ¿·µ¬(Mozilla ¤Î
206           themes/classic/communicator/icons/ ¤«¤éÇÒ¼Ú)¡£
207         * src/stock_pixmap.[ch]: online.xpm ¤È offline.xpm ¤òÄɲá£
208         * src/textview.[ch]: textview_show_error(): ¿·µ¬¡£
209         * src/summaryview.c: summary_display_msg_full(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨
210           ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¥Þ¡¼¥¯¤ò¹¹¿·¡£
211         * src/prefs_common.[ch]: PrefsCommon::online_mode ¤òÄɲá£
212         * src/news.c: news_session_get()
213           src/imap.c: imap_session_get(): ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï NULL ¤ò
214           ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
215         * src/messageview.[ch]: messageview_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤Ç¤­¤¿
216           ¤«¤É¤¦¤«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¥¨¥é¡¼
217           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
218         * src/procmsg.c:
219           procmsg_get_message_file()
220           procmsg_open_message(): ¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
221           ¤·¤¿¡£
222
223 2003-12-04
224
225         * src/html.c: html_get_tag(): Ãͤò»ý¤¿¤Ê¤¤Â°À­¤ËÂбþ¡£
226
227 2003-12-04
228
229         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): src_charset ¤È¸½ºß¤Î
230           Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤¬Æ±°ì¤Î¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸½ºß¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¤¬¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤Ç
231           ¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß conv_latintodisp ¤òÊÖ¤¹(KOI8-R locale ¾å¤Ç¤Î
232           ISO-8859-5 ¤Îɽ¼¨¤ò½¤Àµ)¡£
233
234 2003-11-25
235
236         * autogen.sh: aclocal ¤Ç m4 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
237         * intl/libgnuintl.h: cvs ¤«¤éºï½ü¡£
238         * po/.cvsignore: stamp-po ¤È remove-potcdate.sed ¤òÄɲá£
239
240 2003-11-24
241
242         * gettext-0.12.1 ¤Ë°Ü¹Ô¡£
243
244 2003-11-21
245
246         * configure.in: struct dirent Ãæ¤Î d_type ¥á¥ó¥Ð¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
247         * src/mh.c: mh_scan_folder(): ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï d->d_type ¤ò»ÈÍÑ¡£
248           mh_get_uncached_msgs(): Í¾Ê¬¤Ê stat() ¤òºï½ü¡£
249           mh_parse_msg(): Ä̾ï¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï NULL ¤òÊÖ¤¹¡£
250           mh_scan_tree_recursive(): ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï d->d_type ¤ò»ÈÍÑ¡£
251         * src/utils.[ch]:
252           dirent_is_regular_file()
253           dirent_is_directory(): ¿·µ¬¡£ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¥¿¥¤¥×¤ò
254           È½Ê̤¹¤ë¤Î¤Ë d->d_type ¤ò»ÈÍÑ¡£
255           remove_dir_recursive(): dirent_is_directory() ¤ò»ÈÍÑ¡£
256
257 2003-11-14
258
259         * src/folder.h: FolderItem ¤Ë 'updated' ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
260         * src/folderview.[ch]: folderview_update_all_updated(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
261           ¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
262         * src/imap.c: ÆâÍƤÎÊѹ¹»þ¤Ë FolderView::update ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
263         * src/main.c: send_queue()
264           src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
265         * src/mh.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
266           mh_scan_folder(): ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¯¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
267         * src/procmsg.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
268           procmsg_open_cache_file(): ¿·µ¬¡£
269           procmsg_open_mark_file(): Æɤ߹þ¤ß/½ñ¤­¹þ¤ß/Äɲýñ¤­¹þ¤ß¤¬¤Ç¤­¤ë
270           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
271           procmsg_send_queue(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂбþ¤¹¤ëÁ÷¿®¹µ¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤¹¤ë
272           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
273         * src/send_message.[ch]: send_get_queue_info(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
274           ¤«¤é¥­¥å¡¼¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¡£
275           send_queue_info_free(): QueueInfo ¤ò³«Êü¡£
276           send_message_queue(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë QueueInfo ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë
277           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
278         * src/summaryview.c: summary_write_cache(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
279
280 2003-11-10
281
282         * src/compose.c: compose_redirect_write_headers(): Resent-Cc: ¥Ø¥Ã¥À
283           ¤òÀµ¤·¤¯Éղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
284
285 2003-11-05
286
287         * src/imap.c: imap_get_msg_list(): ¥Õ¥é¥°¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É
288           ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç FETCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë fallback ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
289           imap_search_flags(): SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ UID ¤ÎÇÛÎó¤È¥Õ¥é¥°¤Î
290           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¡£
291           imap_fetch_flags(): FETCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ UID ¤ÎÇÛÎó¤È¥Õ¥é¥°¤Î
292           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¡£
293
294 2003-10-28
295
296         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¸åÊý¸¡º÷¤¬Í­¸ú¤Ê
297           ¤È¤­¤Î¡Ö°ì³ç¸¡º÷¡×¤ò½¤Àµ¡£
298           ¡Ö°ì³ç¸¡º÷¡×¤¬Í­¸ú¤Ê¤È¤­¤Ï¸åÊý¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
299
300 2003-10-15
301
302         * version 0.9.7
303
304 2003-10-15
305
306         * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¸ºß¤ò STATUS
307           ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ LIST ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
308
309 2003-10-07
310
311         * src/send_message.c: alertpanel_error() ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È
312           Ê¸»úÎó¤Î¥Ð¥°(°­°Õ¤Î¤¢¤ë SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¶·â²Äǽ)¤ò½¤Àµ
313           (Georgi Guninski ¤µ¤ó thanks)¡£
314
315 2003-10-03
316
317         * src/folder.[ch]
318           src/imap.[ch
319           src/mh.[ch]
320           src/news.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°(claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
321           ´ð¤Å¤¯)¡£
322         * src/account.c
323           src/foldersel.c
324           src/folderview.c
325           src/mainwindow.c
326           src/messageview.c
327           src/procmsg.c
328           src/setup.c
329           src/summaryview.c: Á´¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ç FOLDER_TYPE() ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍÑ¡£
330
331 2003-09-17
332
333         * version 0.9.6
334
335 2003-09-17
336
337         * src/addressbook.c:
338           addressbook_folder_load_person()
339           addressbook_folder_load_group(): ¥ë¡¼¥×¤Î¸å¤Ç ctree ¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ë
340           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¿¤¯¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
341           ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è)(christian mock ¤µ¤ó thanks)¡£
342
343 2003-09-16
344
345         * src/folderview.c: folder_init(): ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
346         * src/summaryview.c: summary_init(): boldfont ¤¬Àµ¤·¤¯¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤«
347           ¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
348         * src/grouplistdialog.c: delete_event ¤ËŬÀڤʥ³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
349           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(­±Ê¤µ¤ó thanks)¡£
350         * src/imap.c: ¥¼¥íĹ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµö¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
351         * src/recv.c: recv_bytes_write(): size == 0 ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¹¤°¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤Ë
352           ¤·¤¿¡£
353
354 2003-09-16
355
356         * src/folderview.c: folderview_init(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Æɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï
357           gtk ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë fallback ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(µ¯Æ°»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò
358           ½¤Àµ)¡£¤µ¤é¤ËÉÔÍפʥ³¡¼¥É¤ò½üµî¡£
359
360 2003-09-15
361
362         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÁàºî¤Î¤È¤­¤Ï¸½ºß¤Î
363           ¥«¡¼¥½¥ë¤Î°ÌÃ֤˽ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
364
365 2003-09-11
366
367         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯
368           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â delete ¥­¡¼¤ò̵»ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
369
370 2003-09-10
371
372         * src/action.c: action ½ªÎ»¤Î¥³¡¼¥É¤ò²þÎÉ(RH9 ¤Ç action ½ªÎ»»þ¤Ë
373           Ä¹»þ´ÖÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ) (Melvin ¤µ¤ó thanks)¡£
374         * src/stringtable.[ch]: string_table_insert_string(): ·Ù¹ð
375           "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing
376           rules" ¤ò½üµî¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥³¡¼¥É¤ò½¤Àµ¡£
377           °ú¿ô¤Ë gchar * ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë const gchar * ¤ò»ÈÍÑ¡£
378
379 2003-09-05
380
381         * src/utils.[ch]: generate_mime_boundary(): MIME boundary ¤òºîÀ®¤¹¤ë
382           ¿·µ¬´Ø¿ô(rfc2015.c ¤«¤é°ÜÆ°)¡£
383           ¤µ¤é¤ËÆÃÊÌʸ»ú¤ò½üµî¡£
384           obsolete ¤Ê lrand48() ¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë random() ¤ò»ÈÍÑ¡£
385           ½ÅÊ£¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë prefix ¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
386           ÂРQP ¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë "=_" ¤òÄɲä·¡¢¥³¡¼¥É¤òñ½ã²½¡£
387         * src/rfc2015.c:
388           rfc2015_decrypt_message()
389           rfc2015_encrypt()
390           rfc2015_sign(): ·Ñ³¤¹¤ë content ¹Ô¤òÀµ¤·¤¯°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
391           ½¤Àµ¡£
392         * src/compose.c
393           src/rfc2015.c: generate_mime_boundary() ¤ò»ÈÍÑ¡£
394
395 2003-09-05
396
397         * src/folderview.c:
398           folderview_delete_folder_cb()
399           folderview_remove_mailbox_cb(): FolderItem ¤òºï½ü¤¹¤ëÁ°¤Ë¸½ºßɽ¼¨
400           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊĤ¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥Õ¥©¥ë¥Àºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò
401           ½¤Àµ)¡£
402         * src/folder.h
403           src/imap.[ch]: imap_scan_tree()
404           src/mh.[ch]: mh_scan_tree(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï -1 ¤òÊÖ¤¹¡£
405         * src/summaryview.c: summary_clear_all(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤â¥¯¥ê¥¢¡£
406         * src/imap.c: imap_close(): »ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
407           ¼ºÇÔ¡£
408           imap_scan_tree(): »ØÄꤷ¤¿¥ë¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
409           Ä´¤Ù¡¢¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
410           imap_parse_list(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤·¤¿¤é·Ù¹ð¤ò½ÐÎÏ¡£
411           imap_find_namespace_from_list(): ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ñ¥¹
412           ¤ËÂбþ¡£
413           imap_status(): »ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤ÐÃͤòÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
414
415 2003-09-02
416
417         * sylpheed.spec.in: typo ¤ò½¤Àµ¡£
418
419 2003-09-02
420
421         * version 0.9.5
422
423 2003-09-01
424
425         * src/inc.[ch]
426           src/main.c
427           src/mainwindow.c
428           src/prefs_common.[ch]: ¼êÆ°¼õ¿®»þ¤Î¤ß¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
429           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¡¢ RECV_DIALOG_ACTIVE ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
430
431 2003-09-01
432
433         * src/compose.c: compose_write_headers(): MIME ¶­³¦¤Î ':' ¤â '_' ¤Ë
434           ÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(broken ¤Ê¥µ¡¼¥Ð¤Ø¤ÎÂнè¤È¤·¤Æ)¡£
435
436 2003-08-28
437
438         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ¡£
439
440 2003-08-27
441
442         * src/prefs_filter.c: ¡ÖÀèƬ¡×¤È¡ÖËöÈø¡×¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
443
444 2003-08-26
445
446         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_children(): ¿·µ¬¡£ FolderItem
447           ¤Î²¼¤ÎÁ´¤Æ¤Î»Ò¤òºï½ü¡£
448         * src/folderview.c: folderview_rescan_tree(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
449         * src/imap.c: imap_scan_tree(), imap_scan_tree_recursive(): °ÊÁ°¤Î
450           FolderItem ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºÆÍøÍÑ¡£
451
452 2003-08-25
453
454         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î GNode ¤Ø¤Î»²¾È¤òÄɲá£
455           folder_item_remove(): Á´¤Æ¤Î FolderItem ¤ò³«Êü¡£
456           folder_tree_destroy(): folder_item_remove() ¤ò»ÈÍÑ¡£
457         * src/folderview.c: folderview_sort_folders(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿Æ¤¬
458           °Û¤Ê¤Ã¤Æ¤â½ç½ø¤òÊݤĤ褦¤Ë¤·¤¿¡£
459         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
460         * src/mh.c: mh_scan_tree(): °ÊÁ°¤Î FolderItem ¤òÊÝ»ý¡£
461           mh_remove_missing_folder_items(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢
462           ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü¡£
463           mh_scan_tree_recursive(): °ÊÁ°¤Î FolderItem ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºÆÍøÍÑ¡£
464
465 2003-08-20
466
467         * src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤ÎÊѹ¹¤ò¾ï¤ËÈ¿±Ç¡£
468         * src/folderview.c: folderview_init()
469           src/summaryview.c: summary_init(): pixmap ¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È
470           ¤ò realize ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
471         * src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î²Ä»ë¾õÂÖ¤ò
472           µ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
473
474 2003-08-07
475
476         * src/mainwindow.c
477           src/prefs_common.[ch]: Ê¬Î¥¤µ¤ì¤¿¥Ó¥å¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤È°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
478           main_window_set_widgets(): ¥Ó¥å¡¼¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹¤·¤¿»þ¤Ë¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼
479           ¤Î±£¤·¹àÌܤ¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
480           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄꤹ¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë³Æ¥Ó¥å¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄê¡£
481
482 2003-08-01
483
484         * src/compose.c: compose_select_account(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É¤Ç
485           ½ð̾¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
486           compose_insert_sig(): ½ð̾ʸ»úÎó¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï "\n\n" ¤ò
487           ÁÞÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾ï¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¡£
488
489 2003-08-01
490
491         * sylpheed.spec.in ¤ò²þÎÉ(Andre Oliveira da Costa ¤µ¤ó thanks)¡£
492
493 2003-07-31
494
495         * ¥Õ¥©¥ë¥À¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥³¡¼¥É¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
496         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
497         * src/folder.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
498         * src/imap.c
499           src/mh.c: ´Ø¿ôÆâ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡£
500         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡£
501         * src/summaryview.[ch]: SummaryView Æâ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡¦ÊÝ»ý
502           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
503
504 2003-07-30
505
506         * src/folder.[ch]
507           src/imap.[ch]
508           src/mh.[ch]
509           src/procmsg.c
510           src/summaryview.c: *_msgs_with_dest() ¤ò *_msgs() ¤Ë²þ̾¡£
511
512 2003-07-29
513
514         * src/imap.[ch]: ¥×¥í¥È¥³¥ë³ÈÄ¥¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë CAPABILITY ¤ò»ÈÍÑ¡£
515           imap_greeting(): ºÇ½é¤Î¥µ¡¼¥Ð¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò²òÀÏ¡£ PREAUTH ±þÅú
516           ¤Ë¤âÂбþ¡£
517           imap_add_msgs()
518           imap_cmd_append(): UIDPLUS ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð APPENDUID ±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
519
520 2003-07-28
521
522         * src/imap.c: imap_get_flag_str(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤ò½¤Àµ¡£
523
524 2003-07-25
525
526         * version 0.9.4
527
528 2003-07-25
529
530         * src/main.c: main(): µ¯Æ°»þ¤ËÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
531
532 2003-07-25
533
534         * src/imap.c:
535           imap_get_msg_list(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å̤»ÈÍѤΤȤ­¤Î¾éĹ¤Ê UID SEARCH ALL
536           ¤ò½üµî¡£
537           \Seen ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é MSG_NEW ¥Õ¥é¥°¤ò²ò½ü¡£
538           imap_get_uncached_messages(): first_uid ¤È last_uid ¤¬Î¾Êý¤È¤â 0
539           ¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¡£
540
541 2003-07-24
542
543         * src/imap.c: IMAP4 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¾õÂÖ¤ò¾ï¤ËÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼ÂÁõ¤ò²þÎÉ¡£
544           imap_get_msg_list(): UID SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
545           ¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
546           imap_delete_cached_message(): Ã±°ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
547           imap_get_uid(): ºï½ü¡£
548           imap_cmd_search(): ¿·µ¬¡£ UID SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¡¢ UID ¤ÎÇÛÎó
549           ¤òÊÖ¤¹¡£
550           imap_cmd_gen_recv(): Ê¸»úÎóŤò̵À©¸Â¤Ë¤·¤¿¡£
551           imap_get_uid_table(): UID ÇÛÎ󤫤é¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¡£
552
553 2003-07-24
554
555         * src/folder.[ch]
556           src/imap.[ch]
557           src/mh.[ch]
558           src/news.[ch]: Folder::close() ¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
559         * src/summaryview.c: summary_clear_list(): folder_item_close() ¤ò
560           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
561
562 2003-07-23
563
564         * ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤È¤­¥Õ¥é¥°¤ò
565           °ú¤­·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
566         * src/imap.[ch]
567           src/mh.[ch]
568           imap_add_msg()
569           imap_add_msgs()
570           mh_add_msg()
571           mh_add_msgs(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë¥Õ¥é¥°¤â»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
572         * src/folder.[ch]: ²¾ÁÛ´Ø¿ô¤Ë assertion ¤òÄɲá£
573         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_message_file_list(): MsgFileInfo
574           ¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
575           procmsg_message_file_list_free(): ¿·µ¬¡£
576
577 2003-07-23
578
579         * src/procmsg.h: °Ü¿¢À­¤Î¤¿¤á MsgPermFlags ¤È MsgTmpFlags ¤ò enum
580           ¤«¤é guint32 ¤ËÊѹ¹(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
581         * src/imap.c: imap_add_msgs(): ¾éĹ¤Ê unlink() ¤òºï½ü¡£
582
583 2003-07-22
584
585         * src/session.[ch]:
586           session_read_msg_cb()
587           session_read_data_cb(): ¥ê¥â¡¼¥È¥Û¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀܳ¤òÀÚÃǤµ¤ì¤¿¾ì¹ç
588           ¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
589           SessionState ¤Ë SESSION_EOF ¤òÄɲá£
590           session_is_connected(): ¿·µ¬¡£
591         * src/inc.[ch]: inc_put_error()
592           src/send_message.c: send_put_error(): ¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¶¦¤Ë½ÐÎÏ¡£
593
594 2003-07-18
595
596         * IMAP4 ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëºÇŬ²½¡£
597         * src/folder.[ch]: Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë¥á¥½¥Ã¥É
598           add_msgs() ¤òÄɲá£
599           FolderItem Áàºî¤Î¾éĹ¤Ê scan() ¤òºï½ü¡£
600         * src/imap.[ch]: Folder::add_msgs() ¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Â¾¤Î Folder
601           ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤«¤é¤Î°ÜÆ°¡¦¥³¥Ô¡¼¤òºÇŬ²½¡£
602         * src/mh.[ch]: Folder::add_msgs() ¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
603           mh_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¡£
604         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_message_file_list(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
605           ¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
606         * src/summaryview.c: ºï½ü¡¦°ÜÆ°¡¦¥³¥Ô¡¼Áàºî¤Ç MSG_MARKED ¥Õ¥é¥°¤ò
607           ºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
608           summary_display_msg_full(): ¾éĹ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼èÆÀ¤òºï½ü¡£
609
610 2003-07-17
611
612         * ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Æ IMAP4 ¤Î
613           °ÜÆ°/¥³¥Ô¡¼/ºï½ü/¥Þ¡¼¥¯Áàºî¤òºÇŬ²½(claws ¤Î¼ÂÁõ¤òÀ°Íý¤·¤ÆŬÍÑ)¡£
614         * src/imap.[ch]:
615           imap_set_message_flags()
616           imap_cmd_envelope()
617           imap_cmd_copy()
618           imap_cmd_store(): UID ÈÖ¹æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥Èʸ»úÎó¤ò
619           ¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
620           imap_do_copy_msgs_with_dest(): ¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÇŬ²½¡£
621           imap_cmd_fetch(): BODY ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë BODY.PEEK ¤ò»ÈÍÑ¡£
622           imap_remove_all_msg()
623           imap_set_message_flags(): FLAGS ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FLAGS.SILENT ¤ò»ÈÍÑ¡£
624         * src/compose.c
625           src/summaryview.c: ³Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ëè¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯
626           imap_msg_list_{set,unset}_perm_flags() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
627
628 2003-07-15
629
630         * src/inc.c
631           src/prefs_account.[ch]
632           src/send_message.c
633           src/session.[ch]: Èó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥° SSL ¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
634           Äɲá£
635
636 2003-07-15
637
638         * src/compose.c: compose_attach_append(): message/rfc822 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
639           ÅºÉÕ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î·ï̾¤òɽ¼¨¡£
640
641 2003-07-14
642
643         * src/session.[ch]:
644           session_recv_msg()
645           session_recv_data()
646           session_read_msg_cb()
647           session_read_data_cb(): sock_peek() ¤òºï½ü¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¶õ´Ö¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
648           ¤ò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤ÆºÇŬ²½(º£²ó¤ÏÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ)¡£
649
650 2003-07-11
651
652         * src/session.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸å¤Î¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢
653           Á°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
654
655 2003-07-11
656
657         * src/session.c
658           session_recv_msg()
659           session_read_msg_cb(): sock_peek() ¤òºï½ü¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¶õ´Ö¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
660           ¤ò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤ÆºÇŬ²½¡£
661
662 2003-07-11
663
664         * src/imap.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
665           SockInfo ¤ò°ú¿ô¤Ë¤â¤ÄÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤ò IMAPSession ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
666           imap_cmd_count ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹ÊÑ¿ô: IMAPSession::cmd_count ¤Ë¤·¤¿¡£
667           imap_open(): TCP (¤Þ¤¿¤Ï SSL)¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤ò³ÎΩ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
668           imap_session_new(): ¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Èǧ¾Ú¤ò¤³¤³¤Ç½èÍý¡£
669
670 2003-07-10
671
672         * src/imap.[ch]: CRAM-MD5 Ç§¾Ú¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
673         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë IMAP4 Ç§¾ÚÊý¼°¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó
674           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲä·¡¢Â¾¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
675
676 2003-07-10
677
678         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥©¥ë¥À
679           ¤ò2½Å¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
680         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤òÊÖ¤¹
681           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
682
683 2003-07-09
684
685         * src/mainwindow.c:
686           main_window_set_toolbar_sensitive()
687           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¡¼¥ë¼õ¿®Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëÁàºî¤Î
688           ¥í¥Ã¥¯¤ò½üµî¡£
689
690 2003-07-09
691
692         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
693           MsgInfo ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
694         * src/imap.[ch]: imap_remove_msg(): imap_remove_msgs() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
695           ºÆ¼ÂÁõ¡£
696         * src/mh.[ch]: mh_do_move(): mh_do_move_msgs_with_dest() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
697           ºÆ¼ÂÁõ¡£
698           mh_copy_msg(): mh_copy_msgs_with_dest() ¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÆ¼ÂÁõ¡£
699         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
700           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
701
702 2003-07-08
703
704         * src/rfc2015.c: rfc2015_is_encrypted(): ·Ù¹ð¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
705           MimeInfo::mime_type ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
706         * src/logwindow.c: log_window_append(): ¹Ô¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¾å¤Ë
707           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
708
709 2003-07-07
710
711         * src/compose.c: PGP/MIME ½ð̾¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ï text/plain ¥Ñ¡¼¥È¤Ë
712           'Content-Disposition: inline' ¤òÉղá£
713
714 2003-07-04
715
716         * version 0.9.3
717
718 2003-07-04
719
720         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ò 40msec ¤«¤é 50msec ¤ËÊѹ¹¡£
721         * src/session.c: session_read_msg_cb(): sock_read() ¤¬¥¨¥é¡¼¤Ç
722           ÊÖ¤ë¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
723         * src/socket.[ch]: sock_check(): Î㳰Ū¤Ê SSL ¤Î¾õÂÖ¤ËÂбþ¡£
724           sock_has_pending_data(): ºï½ü¡£
725           ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
726         * src/send_message.c: send_recv_message(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼
727           ¤Ëɽ¼¨¡£
728
729 2003-07-03
730
731         * src/inc.[ch]: ¼õ¿®Ãæ¤Ë CList ¤Î¼õ¿®ºÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¡£
732         * src/session.c: session_read_data_cb(): g_malloc() ¤È memcpy() ¤ò
733           ¼è¤ê½ü¤¤¤ÆºÇŬ²½¡£
734
735 2003-07-02
736
737         * src/socket.[ch]: sock_add_watch(): ¿·µ¬¡£ SSL ¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î watch
738           ´Ø¿ô¤Ç´Æ»ë¤¹¤ë(SSL ¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï g_io_add_watch() ¤ò»ÈÍÑ)¡£
739         * src/session.[ch]: °ÊÁ°¤ÎÂнè¤òºï½ü¤·¡¢ g_io_add_watch() ¤ò
740           sock_add_watch() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
741
742 2003-07-01
743
744         * src/socket.[ch]: ¥½¥±¥Ã¥È¤Ë̤½èÍý¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç TRUE ¤ò
745           ÊÖ¤¹ sock_has_pending_data() ¤òÄɲá£
746         * src/session.c: session_recv_msg(), session_recv_data(): ¥½¥±¥Ã¥È¤Ë
747           Ì¤½èÍý¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¡¢¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¹¤°¤Ë
748           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(SSL ¤Ç¤Î ESMTP EHLO »þ¤Ë¸Ç¤Þ¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
749
750 2003-06-30
751
752         * src/socket.c: SSL ´Ø¿ô¤ÇÌá¤êÃͤò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
753
754 2003-06-30
755
756         * src/mimeview.c: mimeview_init(): GTK+ ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤è¤ë®ÅÙÄã²¼¤òËɤ°
757           ¤¿¤á¤Ë TextView ¤ò½é´ü²½(Yuri Arapov ¤µ¤ó thanks)¡£
758
759 2003-06-27
760
761         * src/session.c: session_read_data_cb(): ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤ÖÁ°¤Ë
762           Session::read_data_buf ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
763
764 2003-06-26
765
766         * src/socket.c: ¥½¥±¥Ã¥ÈÀܳ¤ò¥×¥í¥È¥³¥ëÆÈΩ¤Ë¤·¤¿¡£
767         * src/session.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ g_print() ¤òºï½ü¡£
768         * src/inc.c: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î½ÐÎϤξéĹÅÙ¤ò¸º¤é¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦
769           ¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¤òɽ¼¨¡£
770
771 2003-06-26
772
773         * src/session.c: #include <errno.h> ¤¬Â­¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
774
775 2003-06-25
776
777         * src/session.[ch]: À­Ç½¤È¥³¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
778           Session ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥° I/O ¤ÇºÆ¼ÂÁõ¡£
779         * src/socket.[ch]: sock_connect_async() ¤È sock_connect_async_cancel()
780           ¤òÄɲä·¡¢ÈóƱ´üÀܳ¤ò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
781           sock_peek(): ¼ÂÁõ¤òÊѹ¹¡£
782         * src/pop.c: UIDL/LIST/RETR ¤Î±þÅú¤Î¼õ¿®¤òºÇŬ²½¡£
783
784 2003-06-18
785
786         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¥Î¡¼¥É¤¬ÁÄÀè(parent /
787           great parent)¤Î¾ì¹ç(¼ç¤Ë½Û´Ä»²¾È¤Î¾ì¹ç¤Ëµ¯¤³¤ë) (¥á¥Ã¥»¡¼¥¸·²¤Î
788           ¥µ¥ó¥×¥ë¤òȯ¸«¤·¤¿ Phillipe Gramoulle ¤µ¤ó¤È¥Ñ¥Ã¥Á¤òÄ󶡤·¤¿
789           Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
790
791 2003-06-16
792
793         * src/pop.c: pop3_get_uidl_table(): UIDL ¥ê¥¹¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç
794           ¤Ç¤â¶õ¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(½é²ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ
795           ½ÐÍè¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
796
797 2003-06-10
798
799         * src/main.c: »ØÄꤷ¤¿³Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
800           '--status-full' ¤òÄɲᣥª¥×¥·¥ç¥ó '--status' ¤â³¤¯°ú¿ô¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À
801           ¤ò»ØÄê²Äǽ(Yuri Arapov ¤µ¤ó thanks)¡£
802         * src/folder.[ch]: folder_get_status(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÇÛÎó¤ò°ú¿ô
803           ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¡£
804           folder_count_total_msgs(): ºï½ü¡£
805
806 2003-06-06
807
808         * version 0.9.2
809
810 2003-06-06
811
812         * src/filesel.c
813           src/foldersel.c
814           src/inputdialog.c: ¥Ü¥¿¥ó¤¬¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
815           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë gtk_main() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_main_iteration() ¤ò»ÈÍÑ¡£
816
817 2003-06-02
818
819         * src/addr_compl.c: invalidate_address_completion(): g_completion_list
820           ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯(À¾»³ Ï¹­¤µ¤ó thanks)¡£
821
822 2003-06-02
823
824         * src/pop.c: pop3_session_recv_data_finished(): ¥µ¡¼¥Ð¤ËÊݸ¤µ¤ì¤ë
825           ¤Ù¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Tristan Wallis ¤µ¤ó thanks)¡£
826
827 2003-05-27
828
829         * version 0.9.1
830
831 2003-05-26
832
833         * src/socket.[ch]:
834           sock_set_io_timeout(): ¿·µ¬¡£¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Î´Ö³Ö¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£
835           sock_gdk_input_add(): ´û¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áºï½ü¡£
836         * src/prefs_common.[ch]: ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ÎÃͤò»ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
837
838 2003-05-26
839
840         * src/action.c: create_io_dialog() ¤Ç¥æ¡¼¥¶Ê¸»úÎó¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
841           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Markus Amersdorfer ¤µ¤ó thanks)¡£
842           ChildInfo::type ¤òºï½ü¤·¡¢ Children::action_type ¤òÄɲá£
843
844 2003-05-23
845
846         * src/inc.c: inc_start(): ¼õ¿®Á°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¿Ö¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
847           Í¾Ê¬¤Ê¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
848           inc_account_mail()
849           inc_all_account_mail()
850           inc_progress_dialog_set_list(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ê¥¹¥È¤Îɽ¼¨¤ò¿·¤·¤¤
851           ´Ø¿ô¤ËʬΥ¡£
852           inc_progress_dialog_set_label()
853           inc_recv_data_finished()
854           inc_recv_message(): RETR ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀµ¤·¤¯¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
855
856 2003-05-22
857
858         * src/imap.c:
859           imap_modified_utf7_to_locale()
860           imap_locale_to_modified_utf7(): iconv() ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
861           ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
862
863 2003-05-21
864
865         * src/procmime.c: procmime_scan_multipart_message(): message/rfc822
866           ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
867
868 2003-05-21
869
870         * src/pop.c: pop3_ok(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥¨¥é¡¼¤ò¸¡½Ð¡£
871
872 2003-05-20
873
874         * src/imap.c: imap_locale_to_modified_utf7(): locale Ê¸»úÎ󤬠'+'
875           ¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
876           imap_modified_utf7_to_locale()
877           imap_locale_to_modified_utf7(): ¤¿¤È¤¨ iconv() ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ
878           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¤È¤â '&' ¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×/¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤¹¤ë
879           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
880
881 2003-05-20
882
883         * src/compose.c:
884           compose_insert_sig()
885           compose_get_signature_str(): ½ð̾ʸ»úÎó¤Ë¶èÀÚ¤ê¤â´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
886           ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¶èÀÚ¤ê¤òÁÞÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
887           sig_path ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­°ÅÌۤΥǥե©¥ë¥È¤Î½ð̾¥Ñ¥¹(~/.signature)
888           ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
889
890 2003-05-20
891
892         * src/codeconv.c
893           src/gtkshruler.c
894           src/news.c
895           src/procmsg.c
896           src/quote_fmt_parse.y
897           src/smtp.c: gcc-3.3 ¤¬½ÐÎϤ¹¤ë·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¡£
898           src/stringtable.c: string_entry_free() ¤ò»ÈÍÑ¡£
899
900 2003-05-19
901
902         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤
903           ¾ì¹ç¤Ë¾ï¤Ë½ð̾¶èÀÚ¤ê¤òÄɲ䷤Ƥ¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
904           compose_get_signature_str(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬³«¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
905           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
906
907 2003-05-16
908
909         * version 0.9.0
910
911 2003-05-16
912
913         * src/session.c: session_recv_msg(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
914
915 2003-05-15
916
917         * src/imap.c:
918           imap_parse_atom()
919           imap_get_header()
920           imap_cmd_fetch(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬ÊÖ¤¹¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯(BugTraq ¤Ç
921           È¯¸«¤µ¤ì¤¿ÀȼåÀ­¤ò½¤Àµ)¡£
922
923 2003-05-14
924
925         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
926           src/addressbook.c: addressbook_format_address()
927           src/compose.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): Ì¾Á°¤¬ atext (RFC 2822, 3.2.4.
928           Atom) ¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¸»ú¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï°úÍÑÉä¤Ç³ç¤ë¤è¤¦¤Ë
929           ¤·¤¿¡£
930         * src/main.c: main(): Solaris ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥é¡¼¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
931           colormap ¤È visual ¤ò¥»¥Ã¥È(Markus Schwarzenberg ¤µ¤ó thanks)¡£
932
933 2003-05-12
934
935         * version 0.9.0pre1
936
937 2003-05-12
938
939         * src/prefs_account.c: POP before SMTP ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò°ì»þŪ¤Ëºï½ü¡£
940
941 2003-05-09
942
943         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥µ¥Þ¥ê¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­
944           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¤ÎÀâÌÀ¤òÊѹ¹¡£
945         * src/summaryview.c: summary_show(): always_show_msg ¤¬ TRUE ¤Î¾ì¹ç
946           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
947
948 2003-05-09
949
950         * src/logwindow.[ch]: ¥á¥â¥ê¾ÃÈñÎ̤òºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
951           ºÇÂç¹Ô¿ô¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
952
953 2003-05-07
954
955         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾ʸ»úÎó¤ËÉÔÀµ¤Ê¥·¡¼¥±¥ó¥¹
956           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
957         * src/utils.[ch]: Àµ³Î¤µ¤Î¤¿¤á get_wcs_len() ¤ò get_mbs_len() ¤ËÊѹ¹¡£
958
959 2003-05-07
960
961         * MIME ¹½Â¤¤ÎÂ礭¤Ê¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
962         * src/procmime.c: procmime_scan_message(): gpgme ¤¬Í­¸ú¤Î¤È¤­¤Ï
963           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÉü¹æ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ content-type ¤¬ multipart/*
964           ¤Þ¤¿¤Ï message/rfc822 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¡£
965           procmime_scan_multipart_message(): message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁöºº
966           ¤ò½¤Àµ¡£
967         * src/action.c: parse_append_msgpart()
968           src/messageview.c: messageview_show()
969           src/mimeview.c: mimeview_show_message(): procmsg_open_message() ¤È
970           procmime_scan_mime_header() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë procmime_scan_message()
971           ¤ò»ÈÍÑ¡£
972           mimeview_set_multipart_tree(): ¿·¤·¤¤ MIME ¹½Â¤¤ËÂбþ¡£
973         * src/textview.c: textview_show_part(): ÉÔÍפʥÁ¥§¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
974         * src/procmsg.c: procmsg_open_message_decrypted(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
975           ¾ì¹ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò½¤Àµ¡£
976
977 2003-05-06
978
979         * src/ssl.c: ssl_init_socket_with_method(): log_warning() ¤ò
980           g_warning() ¤Ç¡¢ log_print() ¤ò debug_print() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
981         * src/pop.[ch]: ¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É PS_NOTSUPPORTED ¤òÄɲä·¡¢ UIDL ¤¬
982           ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð LAST ¤ÇºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
983
984 2003-05-01
985
986         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): dest_charset_str ¤¬ NULL
987           ¤Î¤È¤­¡¢¸½ºß¤Î locale ¤¬ EUC-JP ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß EUC-JP ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
988           ¤·¤¿¡£
989
990 2003-05-01
991
992         * src/action.c: execute_actions(): ¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Ì¤ÁªÂò¤Î
993           ¾ì¹ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ(Paul ¤µ¤ó¤È Melvin ¤µ¤ó thanks)¡£
994         * src/action.c
995           src/prefs_actions.c: Ãøºî¸¢É½¼¨¤Ë Claws ¥Á¡¼¥à¤Îɽ¼¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç
996           Äɲá£
997
998 2003-04-28
999
1000         * src/session.c:
1001           session_send_msg()
1002           session_send_data(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤È¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1003         * src/send_message.c:
1004           send_message_smtp(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹´ÉÍý¤ò½¤Àµ¡£
1005
1006 2003-04-25
1007
1008         * src/smtp.[ch]: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é±þÅúʸ»úÎó¤ò SMTPSession::error_msg
1009           ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1010         * src/send_message.c: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
1011         * src/main.c: send_queue()
1012           src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¤³¤³¤Ç¤Ï¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨
1013           ¤·¤Ê¤¤¡£
1014
1015 2003-04-25
1016
1017         * src/session.c: session_close(): state ¤¬ SESSION_DISCONNECTED ¤Ç
1018           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß»Ò¥×¥í¥»¥¹¤ò kill ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1019         * src/send_message.c: send_cancel_button_cb()
1020           src/inc.c: inc_cancel(): Session::state ¤ò SESSION_DISCONNECTED ¤Ë
1021           ¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1022         * src/prefs.[ch]: prefs_write_*() ¤Î̾Á°¤òÊѹ¹¡£
1023         * src/address.[ch]: ºï½ü¡£
1024
1025 2003-04-24
1026
1027         * src/compose.c: compose_template_apply(): °¸Àè¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1028
1029 2003-04-23
1030
1031         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ print ¤òºï½ü¡£
1032         * src/session.c: ³Æ g_print ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
1033           session_child_input(): ÉÔÍפʠsession_close() ¤òºï½ü(FALSE ¤ò
1034           ÊÖ¤·¤¿¸å·ë¶É close ¤µ¤ì¤ë)¡£
1035         * src/send_message.c: send_message_smtp(): g_print ¤ò debug_print
1036           ¤ËÊѹ¹¡£
1037
1038 2003-04-23
1039
1040         * src/procheader.c: procheader_procheader_date_parse(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó
1041           ¤¬ÉÔÌÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Î¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë
1042           ¤·¤¿¡£
1043           Y2K Âбþ¥³¡¼¥É¤ò RFC 2822 ¤Ë½¾¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1044           procheader_scan_date_string(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó»ØÄ꤬¤Ê¤¤ÆüÉÕʸ»úÎó
1045           ¤Ø¤ÎÂн衣
1046         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤¬ÉÔÌÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï
1047           -1 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1048
1049 2003-04-22
1050
1051         * src/action.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£ ¤Þ¤¿ MIME ¥â¡¼¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥°
1052           ¤È¡¢¥¨¥é¡¼»þ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1053           action_update_msgview_menu(): ¿·µ¬¡£
1054         * src/messageview.[ch]: "Tools/Actions" ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣥ¦¥£¥ó¥É¥¦
1055           ¥ê¥¹¥È¤òÊÝ»ý¡£
1056           messageview_get_selected_mime_part(): MessageView ¤¬ MIME ¥â¡¼¥É
1057           ¤Î¤È¤­¡¢ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È¤Î MimeInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
1058         * src/mimeview.[ch]: mimeview_get_selected_part(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È
1059           ¤Î MimeInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
1060         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selected_msg_list(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿
1061           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î MsgInfo ¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
1062
1063 2003-04-21
1064
1065         * src/prefs_filter.[ch]: ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ò¥»¥Ã¥ÈºÑ¥­¡¼¥ï¡¼¥É
1066           ¤È¤·¤Æ´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¡£
1067         * src/utils.[ch]: Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤¥Ï¥Ã¥·¥åÍѤˠstr_case_equal()
1068           ¤È str_case_hash() ¤òÄɲá£
1069
1070 2003-04-18
1071
1072         * src/procmsg.c: procmsg_get_filter_keyword(): ¼«Æ°¸¡½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À
1073           ¤Ë X-Sequence ¤òÄɲá£
1074         * src/action.[ch]
1075           src/prefs_actions.c
1076           src/compose.c
1077           src/mainwindow.c: ´Ø¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
1078           get_user_string(): Æȼ«¤Î¼ÂÁõ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1079
1080 2003-04-17
1081
1082         * src/codeconv.[ch]: conv_encode_header(): addr_field ¤¬ TRUE ¤Î
1083           ¾ì¹ç¤Ï¥¨¥ó¥³¡¼¥Éʸ»úÎó¤Ë '(' ¤È ')' ¤ò´Þ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1084         * src/compose.c: compose_convert_header(): ¥Õ¥é¥° 'addr_field' ¤ò
1085           Äɲá£
1086
1087 2003-04-16
1088
1089         * src/prefs_actions.[ch]: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò action.[ch] ¤Ë
1090           Ê¬Î¥¡£
1091
1092 2003-04-16
1093
1094         * src/prefs_actions.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1095
1096 2003-04-16
1097
1098         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): EILSEQ ¤Î½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
1099
1100 2003-04-16
1101
1102         * src/inc.c:
1103           inc_recv_data_progressive()
1104           inc_recv_data_finished()
1105           inc_recv_message()
1106           send_recv_message()
1107           send_send_data_progressive()
1108           send_send_data_finished(): assertion ¤òÄɲá£
1109
1110 2003-04-16
1111
1112         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò
1113           ½¤Àµ¡£
1114
1115 2003-04-16
1116
1117         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): °ìÉô¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÊÑ´¹
1118           (UTF-7 Åù)¤òº®Í𤵤»¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥½¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥Ì¥ëʸ»ú¤ò´Þ¤á¤Ê¤¤
1119           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1120
1121 2003-04-15
1122
1123         * src/procmsg.c: procmsg_get_filter_keyword(): ¥Ø¥Ã¥À¤Î²þ¹Ô¤ò½üµî¤·¡¢
1124           List-Id ¥Ø¥Ã¥À¤«¤é ID ¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1125         * src/utils.[ch]: extract_one_parenthesis_with_skip_quote(): ºï½ü¡£
1126           extract_list_id_str(): List-Id ¥Ø¥Ã¥À¤«¤é ID Ê¸»úÎó¤òÃê½Ð¡£
1127
1128 2003-04-15
1129
1130         * src/prefs_actions.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°½¤Àµ
1131           ¤Èµ¡Ç½Äɲá£
1132
1133 2003-04-14
1134
1135         * src/compose.c: compose_parse_header(): ºÆÊÔ½¸»þ¤ËÉÔÍפʲþ¹Ô¤¬´Þ¤Þ
1136           ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1137         * src/imap.c
1138           src/pop.c: 'occured' ¤È¤¤¤¦ typo ¤ò½¤Àµ¡£
1139
1140 2003-04-11
1141
1142         * src/compose.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊѹ¹»þ¤Î¼«Æ°½ð̾ÀÚ¤êÂؤ¨¤ò¼ÂÁõ¡£
1143           compose_insert_sig(): ¸½ºß¤Î½ð̾¤òÃÖ´¹¤¹¤ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1144           compose_get_signature_str(): ¿·µ¬¡£½ð̾¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
1145           compose_insert_command_output(): ºï½ü¡£
1146           compose_select_account(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊѹ¹»þ¤Ë compose_insert_sig()
1147           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1148           compose_destroy(): UndoMain ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1149           Compose::sig_str: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î½ð̾¤Îʸ»úÎó¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡£
1150         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_stext_find(): ¿·µ¬¡£
1151           gtk_stext_clear() ¤ò gtkut_stext_clear() ¤Ë²þ̾¡£
1152         * src/utils.[ch]: get_wcs_len(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»úÎó¤Î¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿
1153           Ä¹¤òÊÖ¤¹¡£
1154           normalize_newlines(): CR+LF ¤È CR ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
1155           get_command_output(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î½ÐÎϤòÊÖ¤¹¡£
1156
1157 2003-04-08
1158
1159         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_filter_keyword(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
1160           ¥Õ¥£¥ë¥¿ÍÑ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤òÊÖ¤¹¡£
1161         * src/summaryview.c: summary_filter_open():
1162           procmsg_get_filter_keyword() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1163         * src/messageview.c: create_filter_cb(): ¼ÂÁõ¡£
1164
1165 2003-04-07
1166
1167         * src/inc.c:
1168           inc_start()
1169           inc_put_error(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1170         * src/pop.[ch]: Pop3Session::error_msg ¤òÄɲä·¡¢¥¨¥é¡¼»þ¤Ë
1171           ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1172
1173 2003-04-04
1174
1175         * src/messageview.[ch]: ÊÌ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É
1176           ¶¯À©»ØÄê¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤«¤éʬΥ¡£
1177           textview_show_message()
1178           textview_show_part()
1179           textview_add_part(): »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð MessageView::forced_charset
1180           ¤ò»ÈÍÑ¡£
1181
1182 2003-04-03
1183
1184         * src/mainwindow.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾¯¤·½¤Àµ¡£
1185         * src/menu.[ch]: item factory ¤Î rc Ê¸»úÎó¤ò°·¤¦´Ø¿ô¤òÄɲá£
1186         * src/messageview.[ch]: ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲä·¡¢¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ë¥å¡¼
1187           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò°ú¤­·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1188           msginfo (ɽ¼¨»þ¤ËÊ£À½¤µ¤ì¤ë)¤ò MessageView ¤ËÄɲá£
1189         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked():
1190           menu_factory_clear_rc() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1191
1192 2003-03-28
1193
1194         * send_message.c: send_message_smtp():
1195           SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊýË¡¤Î¶¯À©¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1196           Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é°ì»þ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1197         * smtp.c: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·Ù¹ð¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ·¡¢
1198           SMTPSession::error_val ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1199         * smtp.h: ¥¨¥é¡¼Ãͤò enum ¤ËÊѹ¹¡£ SMTPSession::error_val ¤òÄɲá£
1200         * src/mbox.c: proc_mbox(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1201
1202 2003-03-28
1203
1204         * src/pop.h: ¥¨¥é¡¼Ãͤò enum ¤ËÊѹ¹¡£
1205         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): inc_drop_message() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1206           PS_IOERR ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1207           pop3_ok(): ¸½ºß¤Î¾õÂ֤˴ð¤Å¤¤¤ÆŬÀڤʥ¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1208           ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·Ù¹ð¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1209
1210 2003-03-27
1211
1212         * src/nntp.[ch]
1213           src/news.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£ NNTPSockInfo ¤òºï½ü¤·¡¢ nntp.c
1214           ¤Ç NNTPSession ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1215
1216 2003-03-27
1217
1218         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): Session::state == SESSION_ERROR
1219           ¤Î¾ì¹ç¤ÏŬÀڤʥ¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1220         * po/POTFILES.in: src/automaton.c, src/send.c ¤òºï½ü¡£
1221           src/send_message.c ¤òÄɲá£
1222
1223 2003-03-26
1224
1225         * src/pop.[ch]
1226           src/session.c: POP3 ¤Î¼õ¿®¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1227           session_recv_data_from_sock_unescape(): ½ªÃ¼µ­¹æ¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤ÇÆɤß
1228           ¤³¤ß¡¢¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º¤âÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1229
1230 2003-03-25
1231
1232         * src/automaton.[ch]: ºï½ü¡£
1233         * src/session.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤò¤¤¤¯¤é¤«ºï½ü¡£
1234         * src/smtp.c: smtp_session_recv_msg(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬ HELO ¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÂФ·¤Æ
1235           EHLO ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î±þÅú¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Î¤¿¤á¤ÎÂн衣
1236           EHLO ¤ò½ü¤¤¤ÆÁ´¤Æ¤ÎÊ£¿ô¹Ô±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥Þ¥ó¥É
1237           ¤ËÂФ·¤Æµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á)¡£
1238
1239 2003-03-25
1240
1241         * src/session.[ch]
1242           src/pop.c: ¥É¥Ã¥È¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô¤ò¤â¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®¤ò
1243           ½¤Àµ¡£
1244           session_recv_data(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1245           session_recv_data_from_sock_unescape(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹ÔËè¤Ë
1246           ¼õ¿®¤·¡¢¥É¥Ã¥È¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤¹¤ë¡£
1247           °ÊÁ°¤ÎÂнè¤òºï½ü¡£
1248         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ò 40 msec ¤Ë¸º¾¯¡£
1249
1250 2003-03-25
1251
1252         * src/pop.[ch]: Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥µ¥¤¥º¤È¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¼õ¿®¤Ë
1253           ¼ºÇÔ¤¹¤ëÌäÂê¤Ø¤ÎÂн衣
1254
1255 2003-03-24
1256
1257         * src/pop.c: pop3_retr_eom_recv(): ¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ð¤Ï»þ¡¹Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤
1258           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥µ¥¤¥º¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¡¢Ìµ¸ú¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸½ªÃ¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1259           ¤·¤¿¡£
1260         * src/news.c: news_session_new(): NNTPSession ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¼¥í
1261           ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ SockInfo ¤ÎÆó½Å³«Êü¤òËɤ°¤¿¤á¡¢
1262           Session::sock ¤ò nntp_sock->sock ¤Ç½é´ü²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1263         * src/imap.c: IMAPSession ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¼¥í¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1264           imap_cmd_append(): SockInfo ¤òÊĤ¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1265
1266 2003-03-22
1267
1268         * src/pop.c: pop3_session_recv_msg(): STLS ¤ò½¤Àµ¡£
1269
1270 2003-03-22
1271
1272         * src/inc.[ch]
1273           src/pop.[ch]: ¿· I/O ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤ÆºÆ¼ÂÁõ¡£
1274         * src/session.[ch]: session_recv_msg(): ¿·µ¬¡£
1275           session_send_data_to_sock()
1276           session_recv_data_from_sock(): ¿ÊĽÄÌÃΤÎÉÑÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£
1277
1278 2003-03-22
1279
1280         * src/smtp.c: smtp_auth_recv(): CRAM-MD5 Ç§¾Ú¤ò½¤Àµ¡£
1281
1282 2003-03-20
1283
1284         * src/session.[ch]: session_start_tls(): ¿·µ¬¡£
1285           session_recv_msg(): static ¤Ë¤·¤¿¡£
1286
1287 2003-03-20
1288
1289         * ÈóƱ´ü¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ I/O ¤ò¼ÂÁõ¡£
1290         * src/session.[ch]: »Ò¥×¥í¥»¥¹¤òÄ̤·¤Æ¥µ¡¼¥Ð¤ÈÄÌ¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î
1291           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡£
1292         * src/smtp.[ch]
1293           src/send_message.[ch]: ¿· I/O ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
1294         * src/socket.[ch]: *_write() ¤ò *_write_all() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢
1295           *_write() ¤òñ¤Ê¤ë write() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤¿¡£
1296         * src/utils.c: get_outgoing_rfc2822_str(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò SMTP
1297           ¤Þ¤¿¤Ï NNTP ¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¡£
1298           file_read_stream_to_str(): ¿·µ¬¡£
1299
1300 2003-03-12
1301
1302         * src/textview.c: textview_button_pressed(): URI ¤Î¥ê¥ó¥¯¤ÎÈϰϤò
1303           ÄûÀµ¡£
1304         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÎÌäÂê¤Ø¤Î
1305           Âнè¤Î¤¿¤á¡¢ UTF-8 ¤Î3¥Ð¥¤¥È°Ê¾å¤Çɽ¸½¤µ¤ì¤ëʸ»ú¤ò2ʸ»úÉý¡¢2
1306           ¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò1ʸ»úÉý¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1307
1308 2003-03-12
1309
1310         * src/utils.c: subject_compare_for_sort(): ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤òµö²Ä(¥µ¥Þ¥ê¤Î
1311           ¥½¡¼¥È¤ò½¤Àµ)¡£
1312
1313 2003-03-11
1314
1315         * HTML ¥ê¥ó¥¯¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
1316         * src/html.[ch]: HTMLAttr, HTMLTag: Â°À­ / ¥¿¥°¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¬¹½Â¤ÂΡ£
1317           html_get_tag(): ¿·µ¬¡£¥¿¥°¤ò²òÀϤ·¤Æ HTMLTag ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òÊÖ¤¹¡£
1318           html_parse_tag(): <a> ¥¿¥°¤È 'href' Â°À­¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
1319         * src/textview.c: textview_write_link(): ¿·µ¬¡£¥ê¥ó¥¯Ê¸»úÎó¤òºîÀ®¡£
1320
1321 2003-03-10
1322
1323         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥× /
1324           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
1325           compose_write_to_file(): ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Á÷¿®¤·¤¿¤¤¤È¤­
1326           ¤ËÀµ¤·¤¤ charset Í×ÁǤò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1327
1328 2003-03-10
1329
1330         * src/headerview.c: headerview_show()
1331           src/textview.c: textview_write_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È´Ä¶­¤Ç¤Î
1332           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤Ëɽ¼¨Ê¸»úÎ󤫤éɽ¼¨ÉÔǽ¤Êʸ»ú¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1333           ¤·¤¿¡£
1334         * src/codeconv.[ch]: conv_unreadable_locale(): ¿·µ¬¡£
1335           conv_localetodisp() ¤«¤éʬΥ¡£
1336
1337 2003-03-10
1338
1339         * src/procmsg.c: procmsg_cmp_by_subject()
1340           src/summaryview.c: summary_cmp_by_subject(): ·ï̾¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
1341           Re: ¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1342         * src/utils.[ch]:
1343           subject_compare_for_sort()
1344           trim_subject_for_sort(): ¿·µ¬¡£
1345
1346 2003-03-07
1347
1348         * version 0.8.11
1349
1350 2003-03-07
1351
1352         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë -i ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1353
1354 2003-03-06
1355
1356         * src/codeconv.[ch]: Â­¤ê¤Ê¤¤Ê¸»ú¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤È locale ¤òÄɲá£
1357
1358 2003-03-06
1359
1360         * src/procmsg.[ch]:
1361           procmsg_get_mark_sum()
1362           procmsg_open_mark_file()
1363           procmsg_read_mark_file(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ñ¥¹¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FolderItem
1364           ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1365
1366 2003-03-05
1367
1368         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): Ä¹¤¤Èó ASCII Ê¸»úÎó¤ò
1369           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤È¤­¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¶­³¦¤Ë¤¢¤ë¶õÇò¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
1370           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1371           ¥Ï¡¼¥É¹ÔĹÀ©¸Â(998ʸ»ú)¤Ë¤«¤«¤ë¤Þ¤ÇŤ¤Ã±¸ìÃæ¤Ç¶¯À©Åª¤ËÀÞ¤êÊÖ
1372           ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¶õÇò¤Î¤Ê¤¤Ä¹¤¤¥¢¥É¥ì¥¹¥ê¥¹¥È¤¬²õ¤ì¤ëÌäÂê¤Ø¤Î
1373           Âнè)¡£
1374
1375 2003-03-03
1376
1377         * src/prefs_account.c: gpg ¤â ssl ¤â»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ
1378           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1379
1380 2003-03-03
1381
1382         * src/codeconv.c: UTF-8 locale Âбþ¤ò½¤Àµ¡£
1383           conv_get_code_conv_func(): locale ¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ UTF-8 ¤Î
1384           ¾ì¹ç¤Ï conv_noconv ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ ISO-8859-* ¤«¤é locale
1385           ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤Î¾ì¹ç¤Ï conv_latintodisp ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1386           conv_convert(): conv_codeset_strdup() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë conv_iconv_strdup()
1387           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1388           conv_codeset_strdup(): °ìÉô¤Î¥³¡¼¥É¤ò conv_iconv_strdup() ¤Ë°ÜÆ°¡£
1389
1390 2003-02-28
1391
1392         * src/prefs_account.[ch]: ½ð̾¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤Î½ÐÎϤò»ÈÍѤ¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1393           ¤òÄɲá£
1394         * src/compose.c: compose_insert_sig(): »ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¤Î
1395           ½ÐÎϤò»ÈÍÑ¡£
1396           compose_insert_command_output(): ¿·µ¬¡£
1397
1398 2003-02-28
1399
1400         * src/main.c: main(): --status ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë sylpheed
1401           ¤¬µ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥í¥Ã¥¯¥½¥±¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
1402           lock_socket_remove(): ¿·µ¬¡£
1403
1404 2003-02-27
1405
1406         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¸½ºß¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬
1407           US-ASCII (¤Þ¤¿¤Ï POSIX) ¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1408
1409 2003-02-21
1410
1411         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): Ìµ¸ú¤Êʸ»ú¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¤·¤Æ
1412           ÊÑ´¹¤ò³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1413
1414 2003-02-21
1415
1416         * src/summaryview.c: summary_selected(): ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£
1417           ¥Ó¥Æ¥£¤ò¾ï¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1418
1419 2003-02-20
1420
1421         * src/utils.c: tzoffset_sec(): GMT+12 ¤è¤êÂ礭¤¤¤Þ¤¿¤Ï GMT-12 ¤è¤ê
1422           ¾®¤µ¤¤¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Ç¸í¤Ã¤¿ÆüÉÕ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1423
1424 2003-02-18
1425
1426         * src/prefs_common.[ch]
1427           src/sourcewindow.c: ¥½¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤òµ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1428         * src/md5.c: gcc 3.1 ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
1429
1430 2003-02-17
1431
1432         * src/about.c: about_create(): Ãøºî·ïɽ¼¨¤ò½¤Àµ¡£
1433
1434 2003-02-17
1435
1436         * src/colorlabel.c: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¶ë·Á¤Ë pixmap ¤ò»È¤ï¤º¡¢¶ë·Á¤ò
1437           ÉÁ²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î²èÌ̤Υ«¥é¡¼¥Þ¥Ã¥×¤Ë½¾¤¦¤è¤¦
1438           ¤Ë¤·¤¿(Ĺ´ü¤ËÅϤë Solaris ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ - Alfons
1439           Hoogervorst ¤µ¤ó thanks)¡£
1440
1441 2003-02-17
1442
1443         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): ·î¤Îʸ»úÎó¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
1444           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1445         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_close(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥¹¥È¤¬
1446           ¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
1447
1448 2003-02-14
1449
1450         * src/quote_fmt_parse.y: gettext ËÝÌõ²Äǽ¤Êʸ»úÎó¤òºï½ü¡£
1451         * src/unmime.c: unmime_header(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï²õ¤ì¤¿
1452           Ê¸»ú¤òºï½ü¡£
1453         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): 75 Ê¸»ú°Ê¾å¤ÎŤ¤Ã±¸ì¤¬
1454           ÆþÎϤµ¤ì¤ë¤È¥Ø¥Ã¥À¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1455
1456 2003-02-13
1457
1458         * src/codeconv.c: isprintableeuckanji(): 1¥Ð¥¤¥ÈÌܤǠ0xf4 ¤òĶ¤¨¤ë
1459           Ãͤòµö²Ä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(glibc ¤Î abort() ÌäÂê¤ò½¤Àµ)¡£
1460         * src/html.c: html_read_line(): ¸½ºß¤Î locale ¤Çɽ¼¨ÉÔǽ¤Êʸ»ú¤ò
1461           ºï½ü¡£
1462
1463 2003-02-11
1464
1465         * src/utils.[ch]:
1466           trim_subject_for_compare(): trim_subject() ¤ò²þ̾¡£
1467           trim_subject(): ¿·µ¬¡£·ï̾¤ÎÀèƬ¤Î[...]¤Þ¤¿¤Ï(...)¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1468         * src/prefs_folder_item.c
1469           src/folder.[ch]:
1470           ¥µ¥Þ¥ê/ÊÖ¿®»þ¤Î·ï̾¤ò¾Êά¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1471         * src/summaryview.c: summary_set_header(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê
1472           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ï̾¤òû½Ì¡£
1473         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê
1474           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ï̾¤òû½Ì¡£
1475
1476 2003-02-09
1477
1478         * src/codeconv.c:
1479           LBREAK_IF_REQUIRED(): ºÇ½é¤Îñ¸ì¤ÎÁ°¤Ç²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(X-Face
1480           ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)¡£
1481           conv_encode_header(): 1ñ¸ì97ʸ»ú¤Þ¤Çµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1482
1483 2003-02-07
1484
1485         * src/filter.c: filter_match_condition(): 2ÈÖÌܤξò·ï¤¬Àµµ¬É½¸½¤ò
1486           Ìµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1487         * src/news.h: NewsGroupInfo: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤Ë guint ¤ò»ÈÍÑ
1488           (¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò½¤Àµ) (Thorsten Maerz
1489           ¤µ¤ó thanks)¡£
1490
1491 2003-02-06
1492
1493         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¼ºÇÔ»þ¤Ë segfault
1494           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1495           conv_get_charset_str()
1496           conv_get_charset_from_str(): ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÇŬ²½¡£
1497
1498 2003-02-06
1499
1500         * src/quote_fmt_parse.y:
1501           SHOW_MESSAGE_NO_SIGNATURE, SHOW_QUOTED_MESSAGE_NO_SIGNATURE:
1502           "\n-- \n" ¤Î¤ß¤ò½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1503
1504 2003-02-05
1505
1506         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_prev(): ¿·µ¬¡£
1507         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤â
1508           ¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1509
1510 2003-02-05
1511
1512         * src/codeconv.c:
1513           conv_unreadable_latin(): 0x7f ¤òɽ¼¨ÉÔ²Äʸ»ú¤Ë´Þ¤á¤¿¡£
1514           conv_localetodisp(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç 8bit Ê¸»ú¤òºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1515           conv_get_current_charset()
1516           conv_get_outgoing_charset(): locale Ì¾¤ÎËöÈø¤Ë "@euro" ¤¬Äɲ䵤ì
1517           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð ISO-8859-15 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1518         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­
1519           ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1520
1521 2003-02-04
1522
1523         * version 0.8.10
1524
1525 2003-02-04
1526
1527         * src/procmsg.h: WRITE_CACHE_DATA(): Â®ÅÙ¤ò¾¯¤·¸þ¾å(Colin Leroy
1528           ¤µ¤ó thanks)¡£
1529         * src/mh.c: mh_get_msginfo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲÃ(Thorsten Maerz
1530           ¤µ¤ó thanks)¡£
1531
1532 2003-02-03
1533
1534         * src/textview.c: textview_write_line(): conv ¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¤Ï
1535           ÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1536
1537 2003-02-03
1538
1539         * src/codeconv.[ch]:
1540           conv_guess_encoding() ¤ò conv_guess_ja_encoding() ¤ËÊѹ¹¡£
1541           conv_localetodisp(): ¿·µ¬¡£(²¾Äꤵ¤ì¤¿)¸½ºß¤Î locale Ê¸»úÎ󤫤é
1542           É½¼¨ÉԲĤÊʸ»ú¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1543           conv_codeset_strdup(): dest_code ¤¬ NULL ¤Ç¤«¤Ä¸½ºß¤Î locale
1544           ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ US-ASCII ¤Ê¤é¤Ð ISO-8859-1 ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1545           conv_get_code_conv_func(): ÊÑ´¹Àèʸ»ú¥³¡¼¥É¤Ë US-ASCII ¤¬»ØÄꤵ¤ì
1546           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð conv_ustodisp ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1547         * src/textview.c: textview_write_line(): ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï
1548           strncpy2() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë conv_localetodisp() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1549
1550 2003-01-31
1551
1552         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup()
1553           src/imap.c:
1554           imap_modified_utf7_to_locale()
1555           imap_locale_to_modified_utf7(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç·Ù¹ð¤ò½üµî
1556           ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ICONV_CONST ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍÑ¡£
1557         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): iconv() ¤Î½ÐÎϤò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å
1558           ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1559           ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤éÉÔ´°Á´¤Êʸ»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1560
1561 2003-01-30
1562
1563         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºßÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Î¡¼¥É¤¬
1564           ºï½ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÏŬÀڤʥΡ¼¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1565         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_is_selected(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿
1566           ¥Î¡¼¥É¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
1567
1568 2003-01-30
1569
1570         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ºï½ü¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÜÆ°»þ¤Ë
1571           ¤¿¤Þ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1572
1573 2003-01-29
1574
1575         * src/codeconv.c: conv_unreadable_eucjp(): EUC-JP ¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯
1576           ¤ò¤è¤ê¸·Ì©¤Ë¤·¤¿¡£
1577           isprintableeuckanji(): ¿·µ¬¡£ EUC-JP ¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò
1578           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1579
1580 2003-01-17
1581
1582         * version 0.8.9
1583
1584 2003-01-17
1585
1586         * INSTALL ¤ò¹¹¿·¡£
1587
1588 2003-01-17
1589
1590         * src/quoted-printable.c: qp_encode_line(): ¸µ¤Îʸ»úÎó¤Ë CRLF ¤¬
1591           ¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë²þ¹Ô¤¬½ÅÊ£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1592         * src/utils.[ch]
1593           canonicalize_str(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿Àµµ¬²½¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤ò
1594           ÊÖ¤¹¡£
1595           uncanonicalize_file(): ¿·µ¬¡£Àµµ¬²½¤ò²ò½ü¤¹¤ë(CRLF -> LF)¡£
1596           uncanonicalize_file_replace(): ¿·µ¬¡£
1597         * src/compose.c: ½èÍý¤ÎÁ°¤Ë¾ï¤ËËÜʸ¤òÀµµ¬²½¤·¡¢Ìá¤ëÁ°¤ËÀµµ¬²½¤ò
1598           ²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1599
1600 2003-01-17
1601
1602         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ¥í¥·¥¢¸ì
1603           charset ¤Î¾ì¹ç¤Ï ENC_8BIT ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1604         * src/compose.c: compose_write_to_file(): 8bit ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ð̾¤¹¤ë
1605           ¾ì¹ç¤Ï base64 ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1606
1607 2003-01-16
1608
1609         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Content-Transfer-Encoding
1610           ¤ÎÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
1611
1612 2003-01-16
1613
1614         * src/codeconv.c: ¥í¥·¥¢¸ì locale ¤Î¤¿¤á¤Î locale_table ¤Î½¤Àµ
1615           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1616         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ISO-8859-5,
1617           KOI8-*, Windows-1251 ¤ËÂФ·¤Æ ENC_BASE64 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1618         * src/compose.c: compose_attach_append(): message/rfc822 ¤ËÂФ·¤Æ
1619           Àµ¤·¤¤ Content-Transfer-Encoding ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1620           compose_write_to_file(): ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î Content-Transfer-Encoding
1621           ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1622         * src/prefs_common.[ch]: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î Content-Transfer-Encoding
1623           ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1624
1625 2003-01-15
1626
1627         * src/quoted-printable.[ch]: qp_encode_line(): ¹Ô¤¬²þ¹Ô¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤
1628           ¾ì¹ç¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1629
1630 2003-01-15
1631
1632         * quoted-printable Éä¹æ²½¤ò¼ÂÁõ¡£
1633         * src/quoted-printable.[ch]: qp_encode_line(): ¿·µ¬¡£
1634         * src/compose.c:
1635           compose_write_to_file()
1636           compose_write_attach(): quoted-printable Éä¹æ²½¤ò¼ÂÁõ¡£
1637           compose_attach_property_create(): quoted-printable ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò
1638           Í­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1639         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ISO-8859-*
1640           ¤È CP125* Ê¸»ú¥»¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï ENC_QUOTED_PRINTABLE ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
1641           ¤·¤¿¡£
1642         * src/Makefile.am: libiconv Âбþ¤Î¤¿¤á¤Ë sylpheed_LDADD ¤Ë
1643           $(LIBICONV) ¤òÄɲá£
1644
1645 2003-01-14
1646
1647         * src/folderview.c
1648           src/summaryview.c
1649           src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾
1650           ¤Î¾ÊάÊýË¡¤ò²þÎÉ¡£
1651
1652 2003-01-14
1653
1654         * configure.in: iconv ¸¡½Ð·ë²Ì¤òɽ¼¨¡£
1655
1656 2003-01-13
1657
1658         * src/codeconv.[ch]: libjconv ¤«¤é iconv() ¤Ø°Ü¹Ô¡£
1659           conv_iconv_strdup(): ¿·µ¬¡£
1660         * src/about.c
1661           src/imap.c
1662           src/mainwindow.c
1663           src/prefs_common.c: HAVE_LIBJCONV ¤ò HAVE_ICONV ¤ËÃÖ´¹¡£
1664
1665 2003-01-10
1666
1667         * src/compose.c
1668           src/folderview.c
1669           src/prefs_folder_item.c: ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ(property -> properties)¡£
1670         * src/prefs_filter.c: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1671           ¤·¤¿¡£
1672           prefs_filter_dialog_to_filter(): ¿·µ¬¡£
1673
1674 2003-01-09
1675
1676         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ²þ¹Ô¤Î¸å¤ËÀ¸¤Îʸ»úÎó¤ò½ÐÎÏ
1677           ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1678         * INSTALL ¤ò¹¹¿·¡£
1679
1680 2003-01-08
1681
1682         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ÈºÇŬ²½¡£
1683           conv_code_converter_new()
1684           conv_convert(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë conv_get_code_conv_func() ¤Ç
1685           ÆÀ¤é¤ì¤ë´Ø¿ô¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1686           conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1687           conv_get_code_conv_func(): ÊÑ´¹Àèʸ»ú¥³¡¼¥É¤Î°ú¿ô¤òÄɲä·¡¢°ìÈ̲½
1688           ¤·¤¿¡£
1689
1690 2003-01-06
1691
1692         * src/codeconv.c: LBREAK_IF_REQUIRED(): Ê¸»ú¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Î¤ß²þ¹Ô¤¹¤ë
1693           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1694         * src/compose.c: compose_convert_header(): ËöÈø¤Î¶õÇò¤òºï½ü¡£
1695         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): Ì¾Á°¤ÈÃͤζõÇò¤ò
1696           ºï½ü¡£
1697         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
1698           Ì¾Á°¤ÈÃͤζõÇò¤òºï½ü¡£
1699
1700 2002-12-25
1701
1702         * version 0.8.8
1703
1704 2002-12-25
1705
1706         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): Ìµ¸ú¤Êʸ»ú¤¬¸½¤ï¤ì¤ë¤È̵¸Â
1707           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1708
1709 2002-12-25
1710
1711         * src/procmsg.[ch]: procmsg_sort_msg_list(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
1712           ¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
1713         * src/summaryview.c: summary_show(): summary_sort() ¤òºï½ü
1714           (folder_item_get_msg_list() ÆâÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê
1715           ¥µ¥Þ¥êɽ¼¨¤Î®ÅÙ¤ò¸þ¾å¡£
1716           ¥Þ¥¯¥í¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥Þ¥ê¤Î¥½¡¼¥È´Ø¿ô¤òÀ°Íý¡£
1717         * src/mh.c
1718           src/imap.c
1719           src/news.c
1720           src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): FolderItem::sort_key
1721           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¢¤é¤«¤¸¤á¥½¡¼¥È¤·¤¿¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1722           FolderSortKey enum ¤Ë SORT_BY_TO ¤òÄɲá£
1723         * src/mainwindow.c: ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/°¸Àè½ç¡×¤òÄɲá£
1724
1725 2002-12-20
1726
1727         * version 0.8.7
1728
1729 2002-12-20
1730
1731         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ²þ¹Ô»þ¤Î;ʬ¤Ê¶õÇò¤Î½¤Àµ¡£
1732         * src/compose.c: compose_convert_header(): ²þ¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾ï¤Ë
1733           Ê¸»úÎó¤ò conv_encode_header() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1734
1735 2002-12-20
1736
1737         * src/textview.c: textview_make_clickable_parts(): ¸í¤Ã¤¿ email
1738           ¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
1739
1740 2002-12-19
1741
1742         * src/defs.h: DEFAULT_BROWSER_CMD ¤òÄɲá£
1743         * src/mimeview.c: mimeview_view_file()
1744           src/prefs_common.c: prefs_other_create()
1745           src/utils.c: open_uri(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î web ¥Ö¥é¥¦¥¶¤ò mozilla ¤Ë
1746           Êѹ¹¤·¡¢ 'netscape -remote' Ãæ¤Î 'remote' ¥³¥Þ¥ó¥É(Èó¸ø³«)¤ò
1747           'new-window' ¤ËÊѹ¹¡£
1748
1749 2002-12-19
1750
1751         * src/compose.c: compose_send_control_enter(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸/Á÷¿®
1752           ¤¬¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¥­¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë Ctrl-Enter ¤ò²¡¤¹¤È
1753           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ëÌäÂê¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1754
1755 2002-12-18
1756
1757         * src/mainwindow.c:
1758           set_charset_cb()
1759           sort_summary_cb()
1760           sort_summary_type_cb(): ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò¥Á¥§¥Ã¥¯²ò½ü¤·¤¿¤È¤­¤Î
1761           ÉÔÍפʽèÍý¤òËɤ°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1762
1763 2002-12-18
1764
1765         * src/main.c: X ¤Ê¤·¤Ç¥ê¥â¡¼¥ÈÁàºî¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë gtk_init()
1766           ¤ÎÁ°¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ruslan N.
1767           Balkin ¤µ¤ó thanks)¡£
1768         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ÀøºßŪ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼
1769           ¥Õ¥í¡¼¤ò½¤Àµ¡£
1770
1771 2002-12-18
1772
1773         * src/Makefile.am: $(target_alias) ¤ò $(target_triplet) ¤ËÊѹ¹
1774           (autotools ¤Î»ÅÍÍÊѹ¹¤ÎÌÏÍÍ)¡£
1775
1776 2002-12-18
1777
1778         * src/imap.c: ¥µ¡¼¥Ð¤¬ NAMESPACE ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­
1779           LIST ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Brian
1780           Sammon ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
1781           imap_parse_list(): ¥Ñ¥¹¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1782           imap_get_namespace_by_list(): ¿·µ¬¡£
1783
1784 2002-12-17
1785
1786         * src/addr_compl.c: add_address(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
1787         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_window_popup()
1788           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î
1789           µóÆ°¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)
1790         * src/account.c: account_edit_create(): row_move ¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë
1791           signal_connect_after ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¹Ô°ÌÃ֤ΥХ°¤ò½¤Àµ¡£
1792           account_row_moved(): CList ¤òȾ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1793         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_row_move(): CList ¤òȾ¥Ú¡¼¥¸
1794           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1795         * src/summaryview.c: summary_reply(): É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬
1796           ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßÁªÂòÉô¥Æ¥­¥¹¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey
1797           Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1798
1799 2002-12-13
1800
1801         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): MIME ¥Ø¥Ã¥À¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
1802           ¤Î¥ë¡¼¥Á¥ó¤òºÆ¼ÂÁõ¡£¸½ºß¤Î locale ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð
1803           Q Éä¹æ²½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1804         * src/utils.[ch]: is_next_nonascii(): ¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê
1805           ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»úÎó¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥³¡¼¥É¤òÈó
1806           ASCII ¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1807           get_next_word_len(): ¿·µ¬¡£¼¡¤Îñ¸ì¤ÎŤµ¤òÊÖ¤¹¡£
1808           is_next_mbs(), find_wspace(): ºï½ü¡£
1809         * src/quoted-printable.[ch]: ¿·µ¬¡£
1810           qp_decode_line(): QP ¹Ô¤ò1¹Ô¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
1811           qp_decode_q_encoding(): MIME ¥Ø¥Ã¥ÀÃæ¤Î Q Éä¹æ²½¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤ò
1812           ¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
1813           qp_get_q_encoding_len(): Ê¸»úÎó¤ò Q Éä¹æ²½¤·¤¿¤È¤­¤ÎŤµ¤òÊÖ¤¹¡£
1814           qp_q_encode(): Ê¸»úÎó¤ò Q Éä¹æ²½¤¹¤ë(RFC 2047)¡£
1815         * src/unmime.c: quoted-printable ´ØÏ¢¤Î´Ø¿ô¤ò quoted-printable.c
1816           ¤Ë°ÜÆ°¡£
1817
1818 2002-12-05
1819
1820         * src/send.c: send_message_local(): ¥É¥Ã¥È1ʸ»ú¤À¤±¤Î¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×
1821           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(postfix ¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¤½¤³¤Ç»ß¤Þ¤ë¤¿¤á)¡£
1822
1823 2002-12-05
1824
1825         * src/send.c: send_message_local(): ÀèƬ¤¬¥É¥Ã¥È¤Î¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×
1826           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1827
1828 2002-12-03
1829
1830         * autogen.sh: ¸½ºß¤Î ltmain.sh ¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
1831           'libtoolize --force --copy' ¤òÄɲá£
1832         * acconfig.h: ºï½ü¡£
1833         * configure.in: GPGME ¤ÎºÇÄã¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.3.10 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
1834           XIM ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1835         * ac/check-type.m4
1836           ac/gnupg-check-typedef.m4: ¥³¥á¥ó¥ÈÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
1837
1838 2002-11-29
1839
1840         * src/imageview.[ch]: ¾×Æͤ¹¤ë imageview_show_image() ¤ÎÄêµÁ¤ò½¤Àµ
1841           (Thorsten Maerz ¤µ¤ó thanks)¡£
1842
1843 2002-11-28
1844
1845         * src/compose.c: compose_entry_append(): ¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç
1846           ", " ¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1847         * src/codeconv.c: conv_get_outgoing_charset(): ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÁ÷¿®
1848           Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÆüËܸì°Ê³°¤Î locale ¤Ç¤Ï¸½ºß̵¸ú)¡£
1849           conv_get_current_locale(): LC_CTYPE ¤â»²¾È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1850
1851 2002-11-27
1852
1853         * README: ±£¤·ÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
1854
1855 2002-11-27
1856
1857         * src/prefs_common.[ch]: Á´È̤ÎÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºÆ¹½À®¡£
1858           enable_hscrollbar ¤È bold_unread ¤ò±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¡£
1859
1860 2002-11-26
1861
1862         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ(Andreas Hinz ¤µ¤ó thanks)¡£
1863
1864 2002-11-26
1865
1866         * src/account.[ch]:
1867           account_find_from_message_file()
1868           account_find_from_msginfo(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î 'From:'¡¢
1869           'X-Sylpheed-Account-Id:'¡¢'AID:' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ø¥Ã¥À¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò
1870           ¸¡º÷¤¹¤ë¡£
1871         * src/compose.c:
1872           compose_reedit(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÊÁ°¤ÎºîÀ®»þ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉü¸µ¡£
1873           compose_write_headers(): Áð¹Æ¥â¡¼¥É¤Î¾ì¹ç 'X-Sylpheed-Account-Id:'
1874           ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
1875
1876 2002-11-26
1877
1878         * src/compose.c: compose_entry_set() ¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý
1879           (gtk_entry_set_text() ¤òľÀÜ»ÈÍѤ·¤Ê¤¤)¡£
1880
1881 2002-11-25
1882
1883         * src/imap.c: imap_parse_namespace(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1884
1885 2002-11-22
1886
1887         * autotools ¤È libtool ¤òºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
1888         * configure.in: AC_PREREQ(2.50) ¤òÄɲá£
1889
1890 2002-11-22
1891
1892         * src/textview.c: textview_set_font(): UTF-8 locale ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1893           É½¼¨¤Î½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1894
1895 2002-11-21
1896
1897         * src/imageview.[ch]: imageview_show_image(): »ØÄꤵ¤ì¤ì¤Ð¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1898           ¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë²èÁü¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1899         * src/prefs_common.[ch]: ¡ÖźÉÕ²èÁü¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1900
1901 2002-11-20
1902
1903         * SMTP ¤Î¼ÂÁõ¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
1904         * src/session.h: Session ¤Ë ui_func ¤òÄɲá£
1905         * src/smtp.[ch]: Àܳ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò smtp_session_new() ¤«¤é smtp_connect()
1906           ¤ËʬΥ¡£
1907           smtp_ok() °Ê³°¤ÎÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤Î°ú¿ô¤ò SockInfo ¤«¤é SMTPSession
1908           ¤ËÊѹ¹¡£
1909           ³Æ´Ø¿ô¤«¤é UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1910         * src/send.c: send_message_smtp(): UI ¹¹¿·¤Î¥³¡¼¥É¤ò
1911           send_progress_dialog_update() ¤ËʬΥ¡£
1912
1913 2002-11-18
1914
1915         * src/smtp.[ch]: smtp_from() ¤«¤é smtp_auth() ¤òʬΥ¡£
1916         * src/send.c: send_message_smtp(): smtp_auth() ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾õÂÖ
1917           ¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ëɽ¼¨¡£
1918
1919 2002-11-18
1920
1921         * src/filter.c: strmatch_regex(): ³ÈÄ¥Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ(Fabien Devaux
1922           ¤µ¤ó thanks)¡£
1923         * src/main.c: main(): assortrc -> filterrc °Ü¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤ò
1924           ºï½ü¡£
1925         * src/gtkutils.c: gtkut_font_load(): ¸½ºß¤Î locale ¤¬ C ¤Þ¤¿¤Ï
1926           POSIX ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß gdk_font_load() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1927           gtkut_stext_is_uri_string(): URI Ê¸»úÎó¤Ë "www." ¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1928         * src/textview.c: textview_make_clickable_parts(): URI Ê¸»úÎó¤Ë
1929           "www." ¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1930
1931 2002-11-15
1932
1933         * version 0.8.6
1934
1935 2002-11-13
1936
1937         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¾õÂÖ¤ò°Û¤Ê¤ë¿§¤Çɽ¼¨¡£
1938
1939 2002-11-12
1940
1941         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): To/Cc/Bcc/Reply-To
1942           ¤Îʸ»úÎó¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1943
1944 2002-11-11
1945
1946         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤ËÆüËܸì
1947           °Ê³°¤Î locale ¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤Î B-encoding ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1948
1949 2002-11-11
1950
1951         * src/inc.[ch]: INC_IO_ERROR ¤ò IncState ¤ËÄɲᣤ½¤ì¤ËÂбþ¤¹¤ë
1952           ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÄɲá£
1953           inc_pop3_session_do(): PS_IOERR ¤Î¤È¤­ INC_NOSPACE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1954           INC_IO_ERROR ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1955
1956 2002-11-07
1957
1958         * src/prefs_account.[ch]: »È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á
1959           prefs_account_save_config() ¤òºï½ü¡£
1960         * src/procmime.[ch]: procmime_mimeinfo_free_all() ¤¬Á´¤Æ¤Î¾ì¹ç¤Ë
1961           »È¤¨¤ë¤¿¤á procmime_mimeinfo_free() ¤òºï½ü¡£
1962
1963 2002-11-06
1964
1965         * src/account.c: account_get_special_folder(): F_INBOX ¤ËÂбþ¤·¡¢
1966           ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1967
1968 2002-11-06
1969
1970         * src/compose.[ch]: ComposeEntryType: COMPOSE_* ¤ò COMPOSE_ENTRY_*
1971           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ COMPOSE_ENTRY_{REPLY_TO,SUBJECT,FOLLOWUP_TO} ¤òÄɲá£
1972           compose_reply()
1973           compose_forward()
1974           compose_redirect(): FolderItem ¤ò°ú¿ô¤Ë²Ã¤¨¡¢ item ¤ÎÀßÄê¤òÈ¿±Ç
1975           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1976           compose_entry_set(): ¿·µ¬¡£
1977           compose_entry_append(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1978           compose_entries_set_from_item(): ComposeMode ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
1979           FolderItem::use_auto_to_on_reply ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1980         * src/summaryview.c: summary_reply(): folder_item ¤ò
1981           compose_{reply,forward,redirect}() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1982
1983 2002-11-05
1984
1985         * src/gtkutils.[ch]:
1986           gtkut_font_load(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î locale ¤Ë¤è¤Ã¤Æ font ¤Þ¤¿¤Ï fontset
1987           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¡£
1988           gtkut_font_load_from_fontset(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥Èʸ»úÎ󤫤é
1989           ¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëñ°ì¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò»î¤ß¤ë¡£
1990         * src/alertpanel.c
1991           src/folderview.c
1992           src/headerview.c
1993           src/summaryview.c: C ¤Þ¤¿¤Ï POSIX locale ¤Ç 8-bit Ê¸»ú¤òɽ¼¨
1994           ¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂнè(fontset ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë font ¤ò»ÈÍÑ)¡£
1995         * src/compose.c
1996           src/sourcewindow.c
1997           src/textview.c: gtkut_font_load*() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1998
1999 2002-10-29
2000
2001         * src/mh.c: mh_get_msginfo(): Àµ¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2002
2003 2002-10-29
2004
2005         * src/folder.[ch]: ¿·µ¬²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::get_msginfo() ¤òÄɲá£
2006           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ËÂбþ¤¹¤ë¿·µ¬ MsgInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
2007           folder_item_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
2008         * src/imap.[ch]: imap_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
2009         * src/mh.[ch]: mh_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
2010         * src/news.[ch]: news_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
2011
2012 2002-10-28
2013
2014         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): ÉÔÀµ¤Ê¥³¡¼¥É¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤é̵¸Â
2015           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2016
2017 2002-10-25
2018
2019         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup()
2020           src/html.[ch]: html_read_line(): ÊÑ´¹¼ºÇԤηٹð¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2021           ¤·¤¿¡£
2022           enum HTMLState ¤Ë HTML_CONV_FAILED ¤òÄɲá£
2023
2024 2002-10-24
2025
2026         * ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤ò¼ÂÁõ(¤Þ¤Àºî¶ÈÃæ)¡£
2027         * src/compose.[ch]: compose_new(): °ú¿ô¤Ë FolderItem ¤òÄɲä·¡¢
2028           (mailto ¤¬¶õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð)¤½¤ì¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀßÄê¡£
2029           compose_entry_append(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2030           compose_entries_set_from_item(): ¿·µ¬¡£
2031         * src/folder.[ch]: auto_to, use_auto_to_on_reply, auto_cc, auto_bcc,
2032           auto_replyto ¤ò FolderItem ¤ËÄɲä·¡¢ apply_sub ¤ò ac_apply_sub
2033           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2034           folder_build_tree(), folder_read_folder_func(),
2035           folder_write_list_recursive(): ¾åµ­¥á¥ó¥Ð¤òÄɲá£
2036         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤òÄɲá£
2037         * src/pop.[ch]: Pop3State::prev_folder ¤òºï½ü¡£
2038
2039 2002-10-11
2040
2041         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¡Ö°ÜÆ°¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
2042           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥É¥í¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
2043
2044 2002-10-10
2045
2046         * compose_reply_set_entry(): ML ÊÖ¿®¤Î¤È¤­ Reply-To ¤ò List-Post
2047           ¤è¤êÍ¥À褵¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2048
2049 2002-10-09
2050
2051         * src/gtksctree.[ch]: gtk_sctree_set_anchor_row(): ¿·µ¬¡£
2052         * src/summaryview.c: summary_step(): Àµ¤·¤¤¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥«¡¼¤ò
2053           ¼º¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2054           summary_key_pressed(): gtk_ctree_select() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2055           gtk_sctree_select() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2056         * src/inc.[ch]
2057           src/pop.c
2058           src/recv.c: ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Õ¥ë¤È¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤ò¶èÊ̤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
2059           (Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
2060
2061 2002-10-08
2062
2063         * src/account.c: account_edit_prefs(): Ì¤»ÈÍѤÎÊÑ¿ô¤òºï½ü¡£
2064         * src/compose.[ch]: ComposeMode ¤Î WITH_QUOTE/WITHOUT_QUOTE ¥Õ¥é¥°
2065           ¤òʬΥ¡£
2066           compose_reply()
2067           compose_reply_set_entry(): ÊÖ¿®·Á¼°¤ò°ì¤Ä¤Î°ú¿ô¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë
2068           ¤·¤¿¡£
2069         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¾ò·ïʬ´ô¤òºï¸º¡£
2070
2071 2002-10-08
2072
2073         * src/compose.c: compose_redirect(), compose_reedit(): ¹Ô½ªÃ¼¤«¤é
2074           CR ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2075         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼
2076           ¤òºÆ¹½Ãۡפ˲þ̾¡£
2077
2078 2002-10-08
2079
2080         * src/folder.[ch]: ²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::remove_msgs() ¤òÄɲá£
2081         * src/imap.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ìÅ٤˺ï½ü¤¹¤ë imap_remove_msgs()
2082           ¤ò¼ÂÁõ¡£
2083
2084 2002-10-07
2085
2086         * src/account.[ch]: account_open(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°
2087           ¤ò³«¤­¡¢½ªÎ»»þ¤Ë UI ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡£
2088         * src/folderview.c:
2089           folderview_button_pressed()
2090           folderview_property_cb(): ¥ê¥â¡¼¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤Î
2091           ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤òÍ׵ᤵ¤ì¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2092
2093 2002-10-07
2094
2095         * src/account.c: account_destroy(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î
2096           »²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2097         * src/folder.[ch]: folder_unref_account_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ
2098           ¤Î»ØÄꤷ¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î»²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¡£
2099         * src/folderview.c:
2100           folderview_rm_imap_server_cb()
2101           folderview_rm_news_server_cb(): folder_destroy() ¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó
2102           ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á Folder ¤òÀè¤Ëºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2103
2104 2002-10-04
2105
2106         * src/account.c: account_find_from_item(): Àµ¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
2107           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2108         * inc_pop3_session_do():
2109           SSL ¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤Î¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2110           ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤é°ì»þŪ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥ë¡¼¥×¤«¤é¤¹¤°¤ËÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2111
2112 2002-10-04
2113
2114         * src/account.[ch]: account_find_from_item(): ¿·µ¬¡£
2115         * src/compose.c:
2116           compose_reply(), compose_forward(), compose_redirect()
2117           src/mainwindow.c: compose_cb(): ºîÀ®»þ¤ËºÇŬ¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
2118           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2119         * src/folder.[ch]: FolderItem::apply_sub ¤òÄɲá£
2120         * src/menu.[ch]: menu_find_option_menu_index(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿
2121           ¥Ç¡¼¥¿¤ò´Þ¤à¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
2122         * src/prefs_folder_item(): ºîÀ®¥¿¥Ö¤È¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¤ò
2123           Äɲá£
2124
2125 2002-10-04
2126
2127         * configure.in: lber ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¸¡½Ð¤Ë $LDAP_LIBS ¤òÄɲá£
2128
2129 2002-10-03
2130
2131         * version 0.8.5
2132
2133 2002-10-03
2134
2135         * src/procmsg.c: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò
2136           ½¤Àµ¤·¡¢¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2137
2138 2002-10-03
2139
2140         * src/compose.[ch]: ¥Õ¥é¥° Compose::use_newsgroups ¤òÄɲä·¡¢
2141           Compose::orig_account ¤òºï½ü¡£
2142           compose_check_for_valid_recipient(): Í­¸ú¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¤ß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2143           compose_write_headers()
2144           compose_redirect_write_headers(): ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
2145           ¤Î¤ß Newsgroups ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
2146           compose_send(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
2147           ÊýË¡¤ò From ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
2148         * src/send.c: send_message_queue(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®ÂÔµ¡
2149           ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2150         * src/news.[ch]: news_post_stream(): ¿·µ¬¡£
2151
2152 2002-10-03
2153
2154         * configure.in: lber ¤òÀè¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ ldap ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯»þ¤Ë
2155           $LDAP_LIBS ¤ò»ÈÍÑ¡£
2156
2157 2002-10-02
2158
2159         * po/*.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹Â¿¤¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥Èʸ»úÎó¤Î¥ß¥¹
2160           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2161
2162 2002-10-02
2163
2164         * src/procheader.c: procheader_parse_stream(): ´°Á´¥Ñ¡¼¥¹¤ÎÂоÝ
2165           ¤Ë Cc ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
2166         * src/procmsg.[ch]: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¿·µ¬¡£»ØÄê
2167           ¤µ¤ì¤¿¾ðÊ󤫤鴰Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÊÖ¤¹¡£
2168         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): Cc ¥Ø¥Ã¥À¤Î
2169           ¤¿¤á¤Ë´°Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2170
2171 2002-10-02
2172
2173         * src/inc.c: inc_account_mail(), inc_all_account_mail(): IMAP4 ¤È
2174           NNTP ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¸å¤½¤ì¤é¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·
2175           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2176
2177 2002-10-01
2178
2179         * version 0.8.4
2180
2181 2002-10-01
2182
2183         * src/prefs_common.c: prefs_compose_create(): ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2184           ¤Î¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
2185         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¸¡½Ð¤Î AC_CHECK_LIB() ¤Î5ÈÖÌܤΰú¿ô
2186           ¤Ë -lldap ¤È -llber ¤òÄɲá£
2187
2188 2002-09-30
2189
2190         * INSTALL
2191           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
2192
2193 2002-09-30
2194
2195         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤òÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤È ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®
2196           ¤È¤ÇÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2197         * src/prefs_common.[ch]: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Îµ¡Ç½¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2198           ¤òÄɲá£
2199
2200 2002-09-27
2201
2202         * src/compose.c: compose_new(): ¸ú²Ì¤¬Ìµ¤¯¡¢¥Ï¥ó¥°¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¤À¤±
2203           ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á XIM ¤Î workaround ¤òºï½ü¡£
2204
2205 2002-09-26
2206
2207         * src/compose.[ch]: compose_reply(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®ÍѤΥե饰¤òÄɲá£
2208           compose_parse_header(): List-Post ¥Ø¥Ã¥À¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
2209           compose_reply_set_entry(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®¤ËÂбþ(ML ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬
2210           ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤Ë fallback ¤¹¤ë)¡£
2211         * src/mainwindow.c
2212           src/prefs_common.c
2213           src/summaryview.c: ÊÖ¿®¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¤·¡¢¡Ö¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë
2214           ÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
2215         * src/utils.[ch]: scan_mailto_url(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢
2216           ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤ·¤¿¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
2217
2218 2002-09-25
2219
2220         * src/account.c: account_read_config_all(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤òÀßÄê
2221           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç½é´ü²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ËÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2222         * src/prefs_account.[ch]: prefs_account_new(): ¿·µ¬¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
2223           ÀßÄê¤Ç½é´ü²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¹½Â¤ÂΤò¿·µ¬¤ËºîÀ®¤·¤ÆÊÖ¤¹¡£
2224
2225 2002-09-24
2226
2227         * src/addr_compl.c:
2228           replace_address_in_edit(): newtext ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2229           completion_window_button_press(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2230         * src/pop.c: LOOKUP_NEXT_MSG(): recv_time ¤¬ RECV_TIME_KEEP ¤Ç¤¢¤ë
2231           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2232           pop3_getrange_uidl_recv(): ac_prefs->getall ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
2233           ¤È¤­¤Î¤ß get_all ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2234           pop3_retr_recv(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
2235           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¾ì¹ç recv_time ¤ò RECV_TIME_KEEP ¤ËÀßÄꤹ¤ë
2236           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2237         * src/pop.h: enum RecvTime ¤òÄɲá£
2238         * src/inc.c: inc_drop_message(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç°ì»þ
2239           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2240
2241 2002-09-20
2242
2243         * src/mainwindow.c: ¡ÖÊÔ½¸/¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2244         * src/summaryview.[ch]: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¤ò
2245           Äɲá£
2246           summary_select_thread(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æ
2247           ÁªÂò¤¹¤ë¡£
2248
2249 2002-09-19
2250
2251         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼½èÍý¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2252
2253 2002-09-19
2254
2255         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¸¡¾ÚÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥È¤ÎºÇ¸å¤Î
2256           ¶õ¹Ô¤òÀµ¤·¤¯½üµî¤·¡¢Àµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Evolution ¤½¤Î¾ MUA
2257           ¤È¤ÎÈó¸ß´¹À­¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ï¤º)¡£
2258         * src/utils.[ch]: copy_file_part(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥե¡¥¤¥ë
2259           ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊ̤Υե¡¥¤¥ë¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£
2260
2261 2002-09-19
2262
2263         * src/compose.c: compose_write_to_file(): 8-bit ¥Æ¥­¥¹¥È¤Î½ð̾»þ¤Ë
2264           ¤Ï BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
2265
2266 2002-09-16
2267
2268         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Cyrillic (Windows-1251)
2269           ÍѤΠcharset Ê¸»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
2270
2271 2002-09-15
2272
2273         * version 0.8.3
2274
2275 2002-09-15
2276
2277         * src/codeconv.c: ru_RU.CP1251 ¤Î charset ¤ò Windows-1251 ¤ËÊѹ¹¤·¡¢
2278           bg_BG locale ¤òÄɲá£
2279
2280 2002-09-11
2281
2282         * src/compose.c: account_activated(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
2283           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤȥ¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¡£
2284           compose_select_account(): ¿·µ¬¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¡¼¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌÜ¡¢
2285           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¤¹¤ë¡£
2286
2287 2002-09-11
2288
2289         * src/inc.c: inc_mail(): inc_spool() ¤¬¥¨¥é¡¼¤Çµ¢¤Ã¤¿¤È¤­¤Î
2290           new_msgs ¤òÄûÀµ¡£
2291           open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢¼õ¿®Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤ò
2292           ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2293
2294 2002-09-10
2295
2296         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È
2297           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥µ¥Þ¥ê¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î
2298           ÌäÂê¤òËɤ°¤¿¤á)¡£
2299         * src/imap.c: remove*_numbered_files() ¤ò¸Æ¤ÖÁ°¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î
2300           Â¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
2301
2302 2002-09-06
2303
2304         * src/prefs_common.c: ±Ñ¸ì¤òÄûÀµ¡£
2305
2306 2002-09-06
2307
2308         * src/prefs_common.[ch]: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¤¤¿¤È¤­¤Î¤ß
2309           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¡×¤òÄɲá£
2310
2311 2002-09-04
2312
2313         * src/folder.c:
2314           folder_tree_destroy()
2315           folder_write_list_recursive(): À°¹çÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2316         * src/imap.c: imap_scan_tree(): folder->node ¤¬ NULL ¤Ç session
2317           ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Î¡¼¥É¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
2318           (Alfons ¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
2319
2320 2002-09-03
2321
2322         * src/textview.c: textview_key_pressed(): GDK_Delete ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
2323           SummaryView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2324         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): MIME ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ë
2325           Àµ¤·¤¤ TextView ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2326
2327 2002-09-02
2328
2329         * src/news.c: news_scan_group(): ¸í¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô·×»»¤ò½¤Àµ¡£
2330
2331 2002-08-30
2332
2333         * ¼çÍפʠPOP3 ¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
2334         * src/inc.[ch]: Pop3State, inc_pop3_state_new(),
2335           inc_pop3_state_destroy(), inc_get_uidl_table(), ¤½¤·¤Æ
2336           inc_write_uidl_list() ¤ò pop.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
2337           Pop3State::folder_table ¤È Pop3State::inc_state ¤ò IncSession
2338           ¤Ë°ÜÆ°¡£
2339           inc_start()
2340           inc_put_error(): lockbusy ¾õÂÖ¤òÄɲá£
2341           inc_pop3_session_do(): inc_state ¤ò Pop3State::error_val ¤«¤éÆÀ¤ë
2342           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2343           inc_cancel(): ¤³¤³¤Ç automaton ¤ò terminate ¤»¤º¤Ë¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È
2344           ¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò²óÈò¡£
2345         * src/pop.[ch]
2346           pop3_getauth_pass_recv()
2347           pop3_getauth_apop_recv(): lockbusy ¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2348           pop3_retr_recv(): Pop3State::cancelled ¥Õ¥é¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2349         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë 'cancelled' ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2350           automaton_input_cb(): cancelled ¥Õ¥é¥°¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç terminate ¡£
2351         * sylpheed.desktop: Type=Internet ¤ò Type=Application ¤Ë½¤Àµ¡£
2352           Categories=Application;Network; ¤òÄɲá£
2353
2354 2002-08-29
2355
2356         * src/inc.[ch]
2357           src/pop.c
2358           src/progressdialog.c: ¾õÂÖ¥«¥é¥à¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òɽ¼¨¡£
2359           Pop3State ¤Ë cur_total_recv_bytes ¤òÄɲá£
2360         * src/prefs_common.[ch]: ´°Î»»þ¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
2361           »ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2362
2363 2002-08-28
2364
2365         * src/folder.[ch]: folder_get_path(): ¿·µ¬¡£ Folder ¤Î¥ë¡¼¥È¥Ñ¥¹¤ò
2366           ÊÖ¤¹¡£
2367         * src/imap.c
2368           src/news.c
2369           imap_folder_destroy()
2370           imap_remove_msg()
2371           imap_remove_all_msg()
2372           news_folder_destroy(): Folder / ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
2373           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê / ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2374         * src/utils.c:
2375           file_exist()
2376           is_dir_exist()
2377           is_file_entry_exist(): °ú¿ô¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2378           remove_all_files()
2379           remove_numbered_files()
2380           remove_expired_files(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2381
2382 2002-08-28
2383
2384         * src/folder.[ch]
2385           src/imap.[ch]
2386           src/mh.[ch]
2387           src/news.[ch]
2388           src/session.[ch]
2389           src/smtp.[ch]: Folder ¤È Session ¤Î¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥¿¤ò²¾Áۥ᥽¥Ã¥É¤Ë
2390           ¤·¤¿¡£
2391
2392 2002-08-27
2393
2394         * src/compose.c: Ä̾ï¹Ô¤Î·ë¹ç¤ò¼«Æ°²þ¹Ô»þ¤Î¤ß¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2395         * src/main.c: GnuPG ¤Î·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2396         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½°ìÍ÷¤ò½¤Àµ¡£
2397         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò²þÎÉ(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
2398
2399 2002-08-26
2400
2401         * version 0.8.2
2402
2403 2002-08-26
2404
2405         * src/compose.c:
2406           join_next_line()
2407           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤ò·ë¹ç¤¹¤ëÊѹ¹
2408           ¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
2409         * NEWS
2410           TODO
2411           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
2412         * configure.in: ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â gpgme-0.3.5 ¤òÍ׵᤹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2413
2414 2002-08-23
2415
2416         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¾¯¤·½¤Àµ¡£
2417         * NEWS ¤ò½¤Àµ¡£
2418
2419 2002-08-23
2420
2421         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
2422
2423 2002-08-23
2424
2425         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
2426         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Ë abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2427
2428 2002-08-22
2429
2430         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¤Á¤é¤Ä¤­¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
2431           É¬ÍפʤȤ­¤Î¤ß widget ¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2432
2433 2002-08-21
2434
2435         * src/compose.c: ¹ÔÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò²þÎÉ¡£
2436           join_next_line()
2437           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤â·ë¹ç¡£
2438           dump_text(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤âÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2439
2440 2002-08-21
2441
2442         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
2443           (¹Ô¤Î¾å¸Â°ÌÃ֤ǶõÇò¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î¹Ô¤Ë°ÜÆ°)¡£
2444
2445 2002-08-19
2446
2447         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Martin Kluge ¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¹ð
2448           ¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2449
2450 2002-08-16
2451
2452         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë Maildir
2453           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2454
2455 2002-08-16
2456
2457         * src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): ¥á¥½¥Ã¥É
2458           Folder::get_msg_list() ¤Ø¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÄɲá£
2459         * src/account.c: account_edit_prefs(), account_delete():
2460           folderview_rescan_all() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë folderview_set_all() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2461         * src/folderview.[ch]:
2462           folderview_check_new_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
2463           folderview_rescan_tree(): ¼Â¹ÔÁ°¤Ë³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2464           folderview_rescan_all(): ¤â¤¦»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
2465           folderview_update_item_foreach(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2466         * src/inc.c: inc_finished(): prefs_common.scan_all_after_inc ¤¬
2467           ¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2468           inc_drop_message(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂоݥե©¥ë¥À¤Î
2469           mtime ¤ò 0 ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
2470           inc_start(), get_spool(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥µ¥Þ¥ê¤â
2471           ¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2472         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò
2473           ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ËÊѹ¹¡£
2474
2475 2002-08-09
2476
2477         * src/compose.c: compose_write_to_file(): »ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ
2478           ¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2479           compose_clearsign_text(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤·¤¿¤â¤Î¤Ç
2480           ÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
2481         * src/prefs_account.c: ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2482         * src/rfc2015.c: rfc2015_clearsign(): ¿·µ¬¡£
2483           pgp_sign(): ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2484         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿°ì°Õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
2485           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤Ç²òÊü¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë)¡£
2486           str_write_to_file(), file_read_to_str(): ¿·µ¬¡£
2487
2488 2002-08-08
2489
2490         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤òÈò¤±¤ë
2491           ¤¿¤á¥­¡¼¤Î½ÅÊ£¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2492
2493 2002-08-08
2494
2495         * src/base64.c: memcpy() ¤Î¤¿¤á¤Ë string.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
2496         * src/gtksctree.c: ´Ø¿ô abs() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Þ¥¯¥í ABS() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2497         * src/prefs_account.c
2498           src/prefs_common.c: sys/socket.h Ãæ¤Î´Ø¿ô send() ¤È¾×Æͤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2499           'send' ¤ò 'p_send' ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¤¿¡£
2500         * src/mainwindow.c: ÉÔÍפʴؿô¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
2501         * src/utils.c: canonicalize_file_replace(): ·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄûÀµ¡£
2502
2503 2002-08-08
2504
2505         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¡£ ~/.sylpheed/ Ãæ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê
2506           ¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÊÖ¤¹¡£
2507         * src/main.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
2508         * src/compose.c
2509           src/inc.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2510           ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½¤Àµ¡£
2511           compose_exec_ext_editor(): g_get_tmp_dir() ¤¬ '/tmp' °Ê³°¤òÊÖ¤·¤¿
2512           ¤È¤­¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2513
2514 2002-08-08
2515
2516         * src/utils.c: copy_file(): unlink ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë dest_bak != NULL ¤«
2517           ¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2518
2519 2002-08-08
2520
2521         * src/utils.[ch]: canonicalize_file_replace(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È
2522           °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æ±¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
2523           ÃÖ¤­´¹¤¨¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2524           copy_file(): ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2525           move_file(): °ÜÆ°Àè¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2526
2527 2002-08-07
2528
2529         * src/socket.[ch]: IPv6 ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ë¥ê¥ó¥¯¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2530         * src/select-keys.c: ¥­¡¼ÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò½¤Àµ¡£
2531
2532 2002-08-07
2533
2534         * src/socket.[ch]: my_gethostbyname(): ¿·µ¬¡£
2535         * src/utils.c: get_domain_name(): Ã»¤¤¥Û¥¹¥È̾¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FQDN ¤ò
2536           ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Bob Woodside ¤µ¤ó thanks)¡£
2537         * src/template.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾éĹÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£
2538
2539 2002-08-06
2540
2541         * src/prefs_common.[ch]: obsolete ¤Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È½ð̾¸°¤ÎÀßÄê¤òºï½ü¡£
2542         * src/utils.c: canonicalize_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
2543           ÄûÀµ¡£
2544
2545 2002-08-06
2546
2547         * src/compose.c: compose_write_to_file():
2548           °Å¹æ²½/½ð̾¤ÎÁ°¤Ë¹ÔËö¤òÀµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¾¤Î MUA ¤È¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑ
2549           À­¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º)¡£
2550           ÉÔÍפʠstrdup ¤ò½üµî¡£
2551           Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½/½ð̾¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2552         * src/utils.[ch]:
2553           canonicalize_file(), canonicalize_file_replace(): ¿·µ¬¡£
2554         * src/passphrase.c
2555           src/select-keys.c: g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning()
2556           ¤ËÊѹ¹¡£
2557         * src/mimeview.c: mimeview_check_signature(): ÉÔÍפʠMIME ¹½Â¤¤Î
2558           ¥¹¥­¥ã¥ó¤òºï½ü¡£
2559         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò TextView
2560           ¤Ëɽ¼¨¡£
2561         * src/rfc2015.c
2562           src/sigstatus.c: ËÝÌõ²Äǽ¤Êʸ»úÎó¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î MIME ¥Ø¥Ã¥À¤ò½¤Àµ¡£
2563
2564 2002-08-06
2565
2566         * src/procmsg.c: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤«¤éÊݸ¤¹¤ë
2567           ¤È¤­¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾Ãµî¤¹¤ë¤Î¤ò˺¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2568
2569 2002-08-05
2570
2571         * src/compose.c
2572           src/passphrase.[ch]
2573           src/rfc2015.[ch]
2574           src/prefs_account.[ch]
2575           src/prefs_common.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é GnuPG ´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2576           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2577
2578 2002-08-05
2579
2580         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ
2581           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
2582
2583 2002-08-04
2584
2585         * src/prefs_actions.c: execute_actions(): create_io_dialog() ¤ò
2586           Àµ¤·¤¤¾ò·ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
2587
2588 2002-08-01
2589
2590         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): Ê¸»ú¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î½é´ü²½¤ò
2591           ½¤Àµ¡£
2592         * src/utils.c:
2593           log_print()
2594           log_message()
2595           log_warning()
2596           log_error(): ¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤òÄɲá£
2597
2598 2002-07-31
2599
2600         * src/socket.c: typo ¤ò½¤Àµ(HAVE_SYS_SELECT -> HAVE_SYS_SELECT_H)
2601
2602 2002-07-31
2603
2604         * src/socket.c: socket I/O ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
2605           fd_recv(): ¿·µ¬¡£
2606         * src/pop.c: Àµ¤·¤¯¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2607
2608 2002-07-31
2609
2610         * src/prefs_actions.c: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆþ½ÐÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÃٱ䤵¤»¤º¤Ë
2611           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¥¤¥ó¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥ô¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë
2612           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤¿¡£ UI ¤òÀ°Íý¡£
2613
2614 2002-07-29
2615
2616         * --attach ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
2617         * src/main.c:
2618           Cmd::attach_files: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤òÊݸ¤¹¤ë¿·µ¬¥á¥ó¥Ð¡£
2619           parse_cmd_opt(): --attach ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲᣠ--compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2620           ¤¬°ÅÌۤ˻ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
2621           prohibit_duplicate_launch()
2622           lock_socket_input_cb(): "compose_attach" ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄɲá£
2623         * src/compose.c
2624           src/mainwindow.c
2625           src/textview.c: compose_new_with_recipient() ¤ò compose_new() ¤Ë
2626           Ì¾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2627
2628 2002-07-29
2629
2630         * src/logwindow.c: ±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º¡£
2631           log_window_append(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È·Ù¹ð¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÊѹ¹¡£
2632
2633 2002-07-26
2634
2635         * src/news.c: ¼«Æ°¥­¥ã¥Ã¥·¥åºï½ü¤ò¼ÂÁõ¡£
2636           news_delete_expired_caches(): ¿·µ¬¡£
2637           news_get_article_list(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥ê¥¹¥È¤«¤éºï½ü
2638           ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2639         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_last_num_in_msg_list():
2640           procmsg_get_last_num_in_cache() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
2641         * src/utils.[ch]: remove_expired_files(): ¿·µ¬¡£
2642
2643 2002-07-26
2644
2645         * src/inc.c
2646           inc_mail(): ¼è¹þ¤Ë³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©
2647           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2648           inc_all_account_mail(): ¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼ºÇÔ»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2649
2650 2002-07-25
2651
2652         * version 0.8.1
2653
2654 2002-07-24
2655
2656         * src/addressbook.c
2657           src/editaddress.c
2658           src/editgroup.c
2659           src/editldap_basedn.c
2660           src/importldif.c
2661           src/prefs_common.c: gtk_editable_get_chars() ¤¬ÊÖ¤¹Ê¸»úÎó¤ò free
2662           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2663         * src/importldif.h
2664           src/vcard.h: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½üµî¡£
2665
2666 2002-07-23
2667
2668         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È us-ascii
2669           Ê¸»ú¤òξÊý´Þ¤àʸ»úÎó¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
2670
2671 2002-07-23
2672
2673         * src/utils.c: remove_numbered_files(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò unlink()
2674           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2675         * src/codeconv.c:
2676           conv_get_code_conv_func(): charset ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
2677           conv_anytodisp() ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2678           conv_unmime_header_overwrite()
2679           conv_unmime_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë conv_anytodisp()
2680           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2681
2682 2002-07-14
2683
2684         * version 0.8.0
2685
2686 2002-07-14
2687
2688         * src/compose.c: ¡Ö¥Ä¡¼¥ë/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2689
2690 2002-07-12
2691
2692         * src/base64.c: BASE64VAL() ¥Þ¥¯¥í¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê½¤Àµ¡£
2693
2694 2002-07-11
2695
2696         * src/base64.c: base64_decode(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2697
2698 2002-07-11
2699
2700         * src/codeconv.c
2701           src/compose.c
2702           src/smtp.c
2703           src/unmime.c
2704           src/base64.[ch]: BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É / ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2705           base64_encode(), base64_decode(): ¿·µ¬¡£
2706         * src/rfc822.[ch]: ºï½ü¡£
2707         * COPYING
2708           src/about.c: fetchmail ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
2709
2710 2002-07-10
2711
2712         * src/codeconv.c
2713           src/procmime.c
2714           src/unmime.[ch]: MIME ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2715           unmime_header()
2716           unmime_quoted_printable_line(): ¿·µ¬¡£
2717         * src/procheader.c:
2718           procheader_get_one_field()
2719           procheader_get_unfolded_line(): CR ¤âºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2720
2721 2002-07-08
2722
2723         * libkcc: ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤«¤éºï½ü¡£
2724         * COPYING
2725           src/about.c: libkcc ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
2726         * src/codeconv.c: conv_guess_encoding(): ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë
2727           ºÇ½é¤Ë ASCII ¥³¡¼¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2728         * src/prefs_actions.c: ÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹/¥¿¥Ö¤ò½üµî¡£
2729
2730 2002-07-05
2731
2732         * src/prefs_actions.c: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½àµò¡£
2733           UI ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2734         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): Ê£¿ô¤Î
2735           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë
2736           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2737
2738 2002-07-05
2739
2740         * src/prefs_actions.[ch]: claws ¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2741           update_actions_menu(): ¥á¥Ë¥å¡¼ºï½ü¤ò´Êά²½¡£
2742         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ä¡¼¥ë¤ÈÀßÄê¤ËÄɲá£
2743
2744 2002-07-04
2745
2746         * src/codeconv.[ch]: conv_jistoeuc(), conv_euctojis(),
2747           conv_sjistoeuc(), conv_guess_encoding() ¤ò¼ÂÁõ¡£ libkcc ¤Ë°Í¸
2748           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2749
2750 2002-07-04
2751
2752         * configure.in: strchr ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2753
2754 2002-07-02
2755
2756         * src/prefs_common.[ch]
2757           src/inc.c: ¼õ¿®¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2758
2759 2002-07-01
2760
2761         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
2762           ¤ËÂбþ¡£
2763
2764 2002-06-28
2765
2766         * src/gtksctree.[ch]: ¹Ô¤Î°ÜÆ°¸å¤Ë̵¸ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2767           GtkSCTree::anchor_row ¤ò gint ¤«¤é GtkCTreeNode* ¤ËÊѹ¹¡£
2768           gtkutils.c ¤Ë°Í¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2769         * src/prefs_common.[ch]
2770           src/summaryview.c: summary_selected(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼
2771           ¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2772
2773 2002-06-28
2774
2775         * configure.in
2776           src/Makefile.am
2777           src/compose.c: ¥¯¥í¥¹¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÀµ¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à̾¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2778           "host_alias" ¤ò "target_alias" ¤ËÊѹ¹(Patrice Mandin ¤µ¤ó thanks)¡£
2779
2780 2002-06-27
2781
2782         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò¶¯À©»ØÄꤹ¤ë
2783           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2784         * src/send.c
2785           src/smtp.[ch]: smtp_from(), smtp_auth(): SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò
2786           »ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
2787           smtp_ehlo(): RFC ¤Ë½àµò¤·¤Ê¤¤ AUTH ±þÅú¤òµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2788
2789 2002-06-25
2790
2791         * src/prefs_common.[ch]
2792           src/compose.c: ¡ÖÆþÎÏ»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
2793
2794 2002-06-25
2795
2796         * src/summaryview.[ch]
2797           src/mainwindow.c: ¡Ö°ÜÆ°/{¼¡¤Î,Á°¤Î}¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2798           ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2799
2800 2002-06-20
2801
2802         * src/folderview.c
2803           src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ç¿âľ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î
2804           ¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»ØÄꤹ¤ë±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2805
2806 2002-06-19
2807
2808         * src/messageview.[ch]:
2809           messageview_copy_clipboard(): MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­
2810           ¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2811           messageview_get_current_textview(): ¿·µ¬¡£
2812           messageview_get_text_widget(): ºï½ü¡£
2813         * src/quote_fmt_parse.y: msginfo ¤¬¶õ¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2814           ¤·¤¿¡£
2815         * src/compose.[ch]: ¡Ö°úÍѤȤ·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
2816           text_inserted(): ¿·¤·¤¤ "insert_text" ¥·¥°¥Ê¥ë¤Î¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡£
2817           Compose::paste_as_quotation ¤¬ TRUE ¤Ê¤é¥Ú¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤Ë
2818           °úÍÑÉä¤òÉÕ¤±¤ë¡£
2819
2820 2002-06-19
2821
2822         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Content-Type ¤¬ text/* ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î
2823           ÆâÍƤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆºÇŬ¤Ê Content-Transfer-Encoding ¤ò»ØÄê
2824           (ÅòÀõ¤µ¤ó thanks)¡£
2825
2826 2002-06-18
2827
2828         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò
2829           ºîÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
2830           ¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
2831
2832 2002-06-18
2833
2834         * src/folder.c: folder_build_tree(): ·«¤ê²¼¤²¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë mtime ¤Ë
2835           atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë strtoul() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2836         * src/imap.c:
2837           imap_move_msg()
2838           imap_move_msgs_with_dest()
2839           imap_copy_msgs_with_dest(): Ê£¿ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼/°ÜÆ°¤ò˸¤²¤ë
2840           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2841           imap_parse_envelope()
2842           imap_cmd_envelope(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´°Á´¤Ê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤ò
2843           Ã±½ã²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ENVELOPE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë RFC822.HEADER ¤ò»ÈÍÑ¡£
2844           ¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃۤκݤˠReferences ¥Ø¥Ã¥À¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2845           imap_parse_one_address()
2846           imap_parse_address(): ºï½ü¡£
2847           imap_get_header(): ¿·µ¬¡£ RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÆɤߤ³¤ß¿·¤¿¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿
2848           Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
2849         * src/procheader.[ch]: procheader_parse() ¤ò procheader_parse_stream()
2850           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢°Û¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
2851
2852 2002-06-17
2853
2854         * po/zh_TW.Big5.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2855
2856 2002-06-15
2857
2858         * version 0.7.8
2859
2860 2002-06-13
2861
2862         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Ìµ¸ú¤Ê»þ´Ö¤¬¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë
2863           ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2864           inc_write_uidl_list(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2865         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state():
2866           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¤Î¾õÂÖ¤ò¼Â¹ÔÉԲĤˤ·¤¿¡£
2867         * src/summaryview.c: summary_sort():
2868           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2869         * src/pop.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2870
2871 2002-06-12
2872
2873         * src/prefs_account.c: CREATE_RADIO_BUTTONS(): typo ¤ò½¤Àµ¤·¡¢
2874           ¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
2875
2876 2002-06-11
2877
2878         * POP3 ¤Ç¡ÖN Æü¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
2879         * src/inc.[ch]:
2880           inc_get_uidl_table()
2881           inc_write_uidl_list(): UIDL ¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò RC_DIR/uidl-*
2882           ¤«¤é RC_DIR/uidl/* ¤Ë°ÜÆ°¡£³Æ UIDL ¤Ë¼õ¿®»þ¹ï¤òÄɲá£
2883           src/main.c: main(): RC_DIR/uidl/ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
2884           src/pop.[ch]: LOOKUP_NEXT_MSG(): ¤³¤³¤Ç´ü¸ÂÀÚ¤ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
2885           Pop3MsgInfo ¤Ë recv_time ¤òÄɲá£
2886           src/prefs_account.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤¹Æü¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2887
2888 2002-06-09
2889
2890         * version 0.7.7
2891
2892 2002-06-07
2893
2894         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×
2895           ¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢µ¯Æ°»þ¤Ë¤½¤ì¤é¤¬Áý¿£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2896         * src/folderview.c: folderview_remove_mailbox_cb(): ¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
2897
2898 2002-06-04
2899
2900         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): lockup ¤òµ¯¤³¤¹
2901           ¤Î¤ÇľÁ°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
2902
2903 2002-06-04
2904
2905         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): ½ð̾Éôʬ¤ò
2906           ¼«Æ°²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2907           compose_new_with_recipient(): µ¯Æ°Ä¾¸å¤Î XIM ¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¡£
2908
2909 2002-06-04
2910
2911         * src/mainwindow.c: ¥½¡¼¥È¤Î¾º½ç / ¹ß½ç¤òÊ̤Υá¥Ë¥å¡¼¹àÌܤ«¤é»ØÄê
2912           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2913           ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
2914         * src/summaryview.[ch]: summary_sort(): ¥½¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2915
2916 2002-05-31
2917
2918         * ±Ê³Ū¤Ê¥½¡¼¥È½ç¤ò¼ÂÁõ¡£
2919         * src/folder.[ch]:
2920           folder_build_tree(): 'sort_key' ¤È 'sort_type' Â°À­¤òÆɤ߹þ¤à¡£
2921           folder_write_list_recursive(): ¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ò½ñ¤­¹þ¤à¡£
2922           src/mainwindow.c
2923           src/summaryview.[ch]: summary_show(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
2924           ¹ß½ç¥½¡¼¥È¤Î¾ì¹çÀèƬ¤Î¥Î¡¼¥É¤òÁªÂò¡£
2925           SummarySortType ¤È¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ÎÊÑ¿ô¤ò SummaryView ¤«¤éºï½ü¡£
2926
2927 2002-05-30
2928
2929         * src/account.c
2930           src/news.[ch]
2931           src/nntp.[ch]
2932           src/prefs_account.[ch]: SSL ¾å¤Î NNTP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2933         * src/nntp.c: nntp_group(): GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬°ìÅÙ¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
2934           MODE READER ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¤ÆºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(broken ¤Ê
2935           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¤Ç¤­¤ë¤é¤·¤¤)¡£
2936
2937 2002-05-30
2938
2939         * faq/it/*.html: DOS ²þ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
2940         * faq/*/*.html: ">" ¤ò &quot; ¤ËÊѹ¹¡£
2941
2942 2002-05-29
2943
2944         * src/prefs_account.c: prefs_account_protocol_activated(): SSL ¥¿¥Ö
2945           ¤ÎÉÔÍפʥե졼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2946
2947 2002-05-29
2948
2949         * src/pop.[ch]
2950           src/inc.c
2951           src/prefs_account.[ch]: POP3 ¤Ç STLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2952         * src/account.c: account_clist_set_row(): TLS ¤ÎÀßÄê¤òɽ¼¨¡£
2953
2954 2002-05-28
2955
2956         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×µ¡Ç½¤Ë
2957           Âбþ¡£
2958         * src/imap.[ch]
2959           src/ssl.h
2960           src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤Ç STARTTLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2961         * src/send.c
2962           src/smtp.[ch]: SSLSMTPType ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SSLType ¤ò»ÈÍÑ¡£
2963
2964 2002-05-28
2965
2966         * src/utils.[ch]: make_dir(): mkdir() ¤È chmod() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
2967         * src/compose.c: compose_create(): ÉÔÍפʹԤòºï½ü¡£
2968
2969 2002-05-27
2970
2971         * src/news.c: news_scan_group(): ÆÃÄê¤Î¾ì¹ç¤Ë¸í¤Ã¤¿Ãͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
2972           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2973         * src/prefs_account.c: ¹âÅÙ¤ÊÀßÄê - ¥Õ¥©¥ë¥À ¤ÎÀßÄê¤Î±Ñ¸ì¤ò½¤Àµ¡£
2974
2975 2002-05-23
2976
2977         * src/textview.c: textview_show_message(), textview_show_part():
2978           GtkSText *text ¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2979           textview_add_part(): RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë GtkSText ¤ò
2980           ¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2981           textview_show_part(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¤È
2982           ¤·¤Æɽ¼¨¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2983
2984 2002-05-22
2985
2986         * src/compose.c: compose_redirect_write_to_file():
2987           change_file_mode_rw() ¤ÎÂоݤòÄûÀµ¡£ fclose() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«
2988           ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÉÔ´°Á´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¡£
2989
2990 2002-05-22
2991
2992         * src/compose.c:
2993           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤ÏÁð¹Æ´ØÏ¢¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò̵¸ú
2994           ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2995           compose_redirect_write_to_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°
2996           ¤ò½¤Àµ¡£
2997         * src/prefs_common.c: ¡Öº¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè
2998           ¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤·¤¿¡£
2999
3000 2002-05-21
3001
3002         * src/compose.[ch]: ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×(¤Þ¤¿¤Ï Bounce)µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3003           claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¼ÂÁõ¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
3004           compose_redirect(): ¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÔ½¸ÉԲĤˤ¹¤ë¡£
3005           compose_redirect_write_to_file(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò½ü¤¤¤Æ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3006           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÈËÜʸ¤ò¥³¥Ô¡¼¡£
3007           compose_redirect_write_headers(): ¤µ¤é¤Ë "Resent-*" ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
3008           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
3009           ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
3010
3011 2002-05-20
3012
3013         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È
3014           ¼¡¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È¤Î´Ö¤ËÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò
3015           ½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
3016
3017 2002-05-19
3018
3019         * src/mainwindow.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
3020           main_window_toggle_message_view(): summary_toggle_view_real() ¤ò
3021           ¤³¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
3022         * src/messageview.[ch]: messageview_is_visible(): ¿·µ¬¡£
3023         * src/summary_search.c
3024           src/summaryview.[ch]: SummaryView::msg_is_toggled_on: ºï½ü¡£
3025           Âå¤ï¤ê¤Ë messageview_is_visible() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3026
3027 2002-05-17
3028
3029         * src/mainwindow.c: ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«/ÊĤ¸¤ë¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3030         * src/summaryview.[ch]:
3031           summary_expand_threads(), summary_collapse_threads(): ¿·µ¬¡£
3032
3033 2002-05-17
3034
3035         * src/mainwindow.c: ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¡×¤È
3036           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
3037           ¡Ö/ɽ¼¨/¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءץá¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¤·¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò
3038           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¤ËÅý¹ç¡£
3039           main_window_set_widgets(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤξõÂÖ¤òÊѹ¹¡£
3040         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): menurc Ê¸»úÎó¤ò
3041           ¹¹¿·¡£
3042
3043 2002-05-16
3044
3045         * src/mimeview.c: mimeview_set_multipart_tree(): ¥Æ¥­¥¹¥È°Ê³°¤Î
3046           ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤ÎÆâÍƤò message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î»Ò¤È¤·¤Æɽ¼¨¡£
3047         * src/procmime.c:
3048           procmime_mimeinfo_next(): content-type ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤Î
3049           message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
3050           procmime_scan_multipart_message(): Æþ¤ì»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ message/rfc822
3051           ¥Ñ¡¼¥È¤Î½¤Àµ¡£ message/rfc822 ¤ÎÆâÍƤΥµ¥¤¥º¤òÄûÀµ¡£
3052         * src/textview.c: textview_show_part(): multipart/* ¤È message/rfc822
3053           ¤ÎÆâÍƤòŸ³«¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3054           textview_add_parts(): ¿·µ¬¡£¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥È°Ê²¼¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò textview
3055           ¤ËÄɲ乤롣
3056           textview_clear(): body_pos ¤È cur_pos ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡£
3057
3058 2002-05-16
3059
3060         * src/addr_compl.c: µóÆ°¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
3061           get_address_from_edit(): îì³ç¸ÌÃæ¤Î¥«¥ó¥Þ¤ò̵»ë¡£
3062           completion_window_apply_selection(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î clist ¤ÎÁªÂò¹Ô
3063           ¤ÎŬÍѤΤ߹Ԥ¦¡£
3064           completion_window_accept_selection(): ºï½ü¡£
3065           address_completion_complete_address_in_entry(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3066           ¤³¤³¤Ç¥¨¥ó¥È¥êÃæ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÃÖ´¹¤·¤Ê¤¤¡£
3067           completion_window_select_row(): clist ¤ÎÁªÂò¤ò¾ï¤ËŬÍÑ¡£
3068           completion_window_key_press(): ÁªÂò¤ò¤³¤³¤Ç¤ÏŬÍѤ·¤Ê¤¤¡£
3069
3070 2002-05-15
3071
3072         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3073           ºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËöÈø¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊݤĤ褦¤Ë¤·¤¿¡£
3074
3075 2002-05-14
3076
3077         * src/foldersel.c: ¥Ä¥ê¡¼¤òÂ羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤»¤º¤Ë¥½¡¼¥È¡£
3078         * src/mainwindow.c: allsel_cb()
3079           src/messageview.c: messageview_select_all(): MIME ¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Î
3080           ¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÁªÂò¡×¤ò½¤Àµ¡£
3081         * src/mainwindow.c: Á´ÈÌ¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤«¤é
3082           ºï½ü¡£
3083
3084 2002-05-13
3085
3086         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ac->name ¤¬
3087           NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3088
3089 2002-05-12
3090
3091         * version 0.7.6
3092
3093 2002-05-12
3094
3095         * manual/ja/*: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
3096           manual/en/*: ±Ñ¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·¡£
3097         * faq/de/*
3098           faq/it/*: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÄɲá£
3099         * faq/en/*
3100           faq/es/*
3101           faq/fr/*: FAQ ¤ò¹¹¿·¡£
3102         * src/manual.[ch]
3103           src/mainwindow.c: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤òÄɲá£
3104
3105 2002-05-11
3106
3107         * src/prefs_account.c: IMAP ¤Þ¤¿¤Ï News ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
3108           ¡ÖÁ´¼õ¿®¤Ç¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3109
3110 2002-05-11
3111
3112         * src/imap.c: imap_scan_tree(): namespace ¤ò¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤Ë»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
3113           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3114         * src/prefs_folder_item.c: ¼±Ê̻ҥѥ¹¤âɽ¼¨¡£
3115           table ¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£ÊÔ½¸ÉԲĤʥ¨¥ó¥È¥ê¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÇØ·Ê¿§
3116           ¤Çɽ¼¨¡£
3117         * src/procmime.c: procmime_get_tmp_file_name(): °ÂÁ´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
3118           À¸À®¡£
3119
3120 2002-05-11
3121
3122         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3123         * src/inc.c
3124           src/pop.c: inc_progress_update() ¤òľÀܸƤÖÂå¤ï¤ê¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò
3125           »ÈÍÑ¡£
3126           pop3_getrange_uidl_recv(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë
3127           ¤È¤­¤Ï LAST ¤Ë fallback ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3128
3129 2002-05-10
3130
3131         * src/folderview.c: ´Êάɽ¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È
3132           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3133
3134 2002-05-10
3135
3136         * src/folderview.c
3137           src/prefs_common.[ch]
3138           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤ò´Êάɽ¼¨¤¹¤ëºÇ¾®¤Îʸ»ú¿ô
3139           ¤ò»ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3140
3141 2002-05-09
3142
3143         * src/folderview.c: folderview_check_new(): ÁªÂò¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3144           ¥¹¥­¥Ã¥×¡£
3145         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×
3146           ¤òÄɲá£
3147         * src/imap.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3148           imap_scan_tree_recursive(): ³Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·»þ¤Ë¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò¼èÆÀ¡£
3149           imap_get_path_separator(): ¿·µ¬¡£
3150
3151 2002-05-08
3152
3153         * src/imap.[ch]: others/shared ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î namespace ¤ËÂбþ(ºî¶ÈÃæ)¡£
3154           imap_parse_namespace(): others/shared namespace ¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
3155           imap_find_namespace(): others/shared namespace ¤â¸¡º÷¡£
3156         * src/utils.[ch]:
3157           strchr_parenthesis_close(): ÊĤ¸³ç¸Ì¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
3158           strsplit_parenthesis(): ³ç¸Ì¤Î¥ê¥¹¥È¤òʸ»úÎó¤ÎÇÛÎó¤Ëʬ³ä¡£
3159
3160 2002-05-08
3161
3162         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): "Mon,6 May 2002 20:31:12
3163           +0800" ¤Î¤è¤¦¤ÊÆü»þʸ»úÎó¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3164           procheader_scan_date_string(): ¿·µ¬¡£ procheader_date_parse() ¤«¤é
3165           Ê¸»úÎó¥¹¥­¥ã¥óÉôʬ¤òʬΥ¡£
3166
3167 2002-05-07
3168
3169         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹Ô¤òÁªÂò
3170           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
3171         * src/summaryview.c: summary_set_column_titles(): Win/Mac ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
3172           ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÌð°õ¤ÎÊý¸þ¤òµÕ¤Ë¤·¤¿¡£
3173
3174 2002-05-02
3175
3176         * src/compose.c: compose_write_headers(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
3177           ¤ò°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£ Newsgroups ¤È Cc ¤ò
3178           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤Ç¾å½ñ¤­¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3179         * src/imap.c: imap_add_msg(): Äɲä·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î UID ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
3180           ¤·¤¿¡£
3181         * src/compose.c: compose_queue(): queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3182         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¤½¤Î¾¤Î IMAP ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿
3183           ¤â°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3184           imap_open(): ÉÔÍפʰú¿ô¤òºï½ü¡£
3185
3186 2002-04-25
3187
3188         * src/utils.[ch]: trim_string(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿Ä¹¤µ¤è¤êŤ¤Ê¸»ú¤ò
3189           ÀÚ¤êµÍ¤á¡¢ "..." ¤òÄɲ乤롣
3190         * src/folderview.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë
3191           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3192
3193 2002-04-23
3194
3195         * src/imap.c: imap_create_folder(): root ¤Î INBOX ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥×¥ì
3196           ¥Õ¥£¥¯¥¹¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3197         * src/folderview.c: folderview_select()
3198           src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¸¡º÷Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê
3199           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
3200
3201 2002-04-21
3202
3203         * version 0.7.5
3204
3205 2002-04-21
3206
3207         * sylpheed*.png: ¼ãµï¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤ app ¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
3208
3209 2002-04-21
3210
3211         * src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò
3212           ½¤Àµ¡£
3213         * src/account.c: account_edit_prefs(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î
3214           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3215         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç
3216           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
3217         * src/imap.c: ¥í¥°¤ÎÎ̤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î log_print() ¤ò
3218           debug_print() ¤ËÊѹ¹¡£
3219
3220 2002-04-21
3221
3222         * src/mh.c: mh_get_new_msg_filename(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
3223           Ì¾¤òÊÖ¤¹¡£
3224           mh_add_msg()
3225           mh_do_move()
3226           mh_do_move_msgs_with_dest()
3227           mh_copy_msg()
3228           mh_copy_msgs_with_dest(): mh_get_new_msg_filename() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3229         * src/utils.[ch]: is_file_entry_exist() ¤òÄɲᣠstat() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤é
3230           TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
3231         * src/imap.c:
3232           imap_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð FETCH ¤ÎÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò SELECT
3233           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3234           imap_scan_folder(): UIDNEXT ¤ÎÃͤòÍѤ¤¤Æ last_num ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
3235           imap_select(): SELECT ¤ÎɬÍפ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3236           ¸½ºßÁªÂòÃæ¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤òÊݸ¡£
3237           imap_status(): UIDNEXT ¤òÄɲá£
3238
3239 2002-04-20
3240
3241         * src/folder.c: folder_item_scan(): ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
3242         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_combo(): Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤λØÄê¤Î
3243           ¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
3244
3245 2002-04-17
3246
3247         * src/mainwindow.c: main_window_create(): ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¡£
3248
3249 2002-04-17
3250
3251         * src/compose.c: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3252           join_next_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò·ë¹ç¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3253           get_indent_length(): enum ¤ÈÊÑ¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
3254           INDENT_CHARS: ':' ¤ò¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3255         * src/folderview.c:
3256           folderview_rename_folder_cb()
3257           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҤËÂбþ¡£
3258           folderview_rm_imap_folder_cb(): folderview_delete_folder_cb()
3259           ¤ÈÅý¹ç¡£
3260
3261 2002-04-15
3262
3263         * src/folder.[ch]: folder_item_scan(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é -1 ¤ò
3264           ÊÖ¤¹¡£
3265         * src/folderview.c: folderview_check_new(): folder_item_scan() ¤Ë
3266           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÃæÃÇ¡£
3267
3268 2002-04-15
3269
3270         * src/imap.c: imap_create_missing_folders(): INBOX ¤È Trash ¤Î¤ß¤ò
3271           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3272         * src/prefs_folder_item.c: prefs_folder_item_set_dialog(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
3273           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѤ¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3274           prefs_folder_item_destroy(): prefs_dialog_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3275         * src/prefs.[ch]: prefs_dialog_destroy(): ¿·µ¬¡£
3276
3277 2002-04-15
3278
3279         * src/prefs_account.[ch]: ¡Ö¹âÅÙ¤ÊÀßÄê¡×¥¿¥Ö¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò
3280           Äɲᣡ֠IMAP ¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¤ÎÀßÄê¤â¤½¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
3281         * src/account.[ch]: account_get_special_folder(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È
3282           ¤ËÂФ¹¤ëºÇŬ¤ÊÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊÖ¤¹¡£
3283         * src/compose.c: account_get_special_folder() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3284         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
3285           ¼ÂÁõ¤·¡¢ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò¼ÂÁõ(claws ¤ÎÂçÉôʬ¤Îµ¡Ç½¤Ï¤Þ¤ÀÅý¹ç
3286           ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹½Â¤¤Ï¾¯¤·Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë)¡£
3287         * src/folderview.c: ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3288
3289 2002-04-14
3290
3291         * src/textview.c: IS_RFC822_CHAR(): ',' ¤ä ';' Åù¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤¬
3292           ¸½¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥µ¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3293
3294 2002-04-12
3295
3296         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î½ç½ø¤ò¾¯¤·Êѹ¹¡£
3297         * src/compose.c: 'Ctrl-Enter' ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤¾þ¥­¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3298           ¤·¤¿¡£
3299           compose_reply_set_entry(): ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç
3300           »È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3301
3302 2002-04-11
3303
3304         * src/compose.c: compose_create(): ¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ò¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ
3305           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3306         * src/imap.c: imap_parse_list(): INBOX ¤ò \Noselect ¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
3307           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3308           imap_get_uncached_messages()
3309           imap_cmd_fetch(): FETCH ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3310
3311 2002-04-11
3312
3313         * COPYING: ¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êѹ¹("NO-VIRUS CLAUSE" ¤Îºï½ü¤È OpenSSL ¤ËÂФ¹¤ë
3314           ¾ò¹à¤ÎÄɲÃ)¡£
3315
3316 2002-04-09
3317
3318         * src/prefs_account.c
3319           src/smtp.[ch]: OpenSSL Í­¸ú»þ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3320
3321 2002-04-09
3322
3323         * src/smtp.[ch]
3324           src/send.c
3325           src/session.[ch]: SMTP ¥×¥í¥È¥³¥ë½èÍý¤ÎºÇ½é¤ÎºÆ¹½À®¡£
3326           SMTPSession: ¿·µ¬¥¯¥é¥¹¡£ Session ¤Î¥µ¥Ö¥¯¥é¥¹¡£
3327           smtp_session_new(): send_smtp_open() ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤Ë°ÜÆ°¡£
3328           smtp_from(): SMTP AUTH ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò smtp_auth() ¤Ë°ÜÆ°¡£
3329           smtp_auth(): SMTP AUTH ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
3330           smtp_ehlo(): ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÆɤߡ¢Ç§¾Ú¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
3331           smtp_helo(): EHLO ¥³¥Þ¥ó¥É¤òʬΥ¡£
3332           smtp_ok(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÇ¸å¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÊÖ¤¹
3333           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3334         * src/esmtp.[ch]: smtp.[ch] ¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
3335         * src/imap.c: imap_session_destroy_all(): session_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3336
3337 2002-04-08
3338
3339         * src/imap.c: imap_open(): IMAP4 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç·Ù¹ð
3340           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3341
3342 2002-04-06
3343
3344         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸½ºß¤Î¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃÖ¤ËÁÞÆþ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
3345           ¤·¤¿¡£
3346         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼
3347           '/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
3348
3349 2002-04-05
3350
3351         * src/filter.c
3352           src/inc.c: folder_find_item_from_path() ¤ò
3353           folder_find_item_from_identifier() ¤ËÊѹ¹¡£
3354           src/prefs_account.c
3355           src/prefs_filter.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ñ¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤Î¤Ë
3356           folder_item_get_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3357
3358 2002-04-05
3359
3360         * src/folder.[ch]: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҡפò¼ÂÁõ(¤½¤·¤Æ claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
3361           Â¸ºß¤·¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
3362           folder_find_from_name(): Ì¾Á°¤È¥¿¥¤¥×¤«¤é Folder ¤ò¸¡º÷¡£
3363           folder_get_identifier(): Folder ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
3364           folder_item_get_identifier(): FolderItem ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
3365           folder_find_item_from_identifier(): id ¤«¤é FolderItem ¤òÊÖ¤¹¡£
3366           folder_get_type_string(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×ʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
3367           folder_get_type_from_string(): Ê¸»úÎ󤫤é FolderType ¤òÊÖ¤¹¡£
3368           (¤½¤·¤Æ¸í¤Ã¤¿ g_strcasecmp() ¤ÎÍÑË¡¤ò½¤Àµ)¡£
3369         * src/export.c
3370           src/import.c: folder_item_get_identifier() ¤È
3371           folder_find_item_from_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3372
3373 2002-04-03
3374
3375         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô¤òÆɤó¤À¸å¤Ë cur_pos ¤¬Àµ¤·¤¤
3376           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3377           imap_scan_folder(): Ì¤ÆÉ¿ô¤¬0¤Î¤È¤­¤Ï¿·Ãå¿ô¤ò0¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
3378           imap_parse_flags(): \Seen ¥Õ¥é¥°¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¿·Ã塦̤Æɥե饰¤ò
3379           Äɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3380         * ac/Makefile.am: MACROS ¤«¤é gpgme.m4 ¤òºï½ü¡£
3381
3382 2002-04-02
3383
3384         * ¸½ºß³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲäǤ­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
3385         * src/compose.c:
3386           compose_send(): Êݸ¸å outbox ¤ò¹¹¿·¡£
3387           compose_queue()
3388           compose_draft_cb(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3389         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë "opened" ¥Õ¥é¥°¤È "mark_queue"
3390           ¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
3391         * src/main.c: send_queue(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
3392         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
3393         * src/procmsg.[ch]:
3394           procmsg_flush_mark_queue(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤ÎÂÔ¤Á¾õÂ֤Υե饰¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë
3395           ¤Ë½ñ¤­½Ð¤¹¡£
3396           procmsg_add_flags(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3397           procmsg_send_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
3398           procmsg_save_to_outbox(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3399         * src/summaryview.c:
3400           summary_show(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë¡£
3401           summary_clear_list(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£
3402           summary_write_cache(): procmsg_flush_mark_queue() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3403
3404 2002-04-01
3405
3406         * src/summaryview.[ch]: ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë¤Î
3407           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÈÁªÂò¿ô¤ÎËöÈø¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3408
3409 2002-04-01
3410
3411         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): INBOX ¤Î²¼¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À
3412           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­ SpecialFolderItemType ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
3413           ½¤Àµ¡£
3414         * ac/gpgme.m4: ºï½ü¡£
3415         * ac/README: Äɲá£
3416         * ac/missing/gdk-pixbuf.m4
3417           ac/missing/gettext.m4
3418           ac/missing/gpgme.m4
3419           ac/missing/imlib.m4: Êص¹¤Î¤¿¤áÄɲá£
3420
3421 2002-03-29
3422
3423         * src/esmtp.c: esmtp_auth(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ê¸»úÎó¤Î¸å¤Ë
3424           ¥´¥ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£ strtok() ¤òºï½ü¡£
3425         * src/compose.c: compose_draft_cb(): Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ
3426           ¥Þ¡¼¥¯¡£
3427         * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®¹µ¤ÈÁð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À
3428           ¤Î¶¯Ä´¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3429
3430 2002-03-28
3431
3432         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3433         * src/summaryview.c: summary_save_as(): ¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼
3434           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
3435         * src/about.c: about_show(): ¤¹¤Ç¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
3436           ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3437
3438 2002-03-27
3439
3440         * src/compose.c: Subject ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¤ÏÁ÷¿®Á°¤Ë³Îǧ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
3441           compose_check_entries(): ¿·µ¬¡£
3442           compose_send()
3443           compose_send_later_cb(): compose_check_entries() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3444         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ±þÅú²òÀϤò¤µ¤é¤Ë½¤Àµ¡£
3445
3446 2002-03-26
3447
3448         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê
3449           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3450
3451 2002-03-26
3452
3453         * src/undo.c: undo_insert_text_cb(): ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎŤµ¤¬Â礭¤¤¤È¤­¤Ë
3454           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3455         * src/gtkstext.c: gtk_stext_button_press(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÁýÂ礹¤ë
3456           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæ¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¸å¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
3457           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3458
3459 2002-03-25
3460
3461         * src/folderview.c:
3462           folderview_rename_folder_cb()
3463           folderview_delete_folder_cb(): Âоݥե©¥ë¥À¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥á¡¼¥ë
3464           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤À¤±¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3465         * src/utils.c: get_abbrev_newsgroup_name(): ¾éĹ¤Ê¹Ô¤òºï½ü¡£
3466
3467 2002-03-23
3468
3469         * src/compose.c
3470           src/mainwindow.c
3471           src/prefs_common.c: 'Tool' ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò 'Tools' ¤ËÊѹ¹¡£
3472           '½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü' ¤ò '¥Ä¡¼¥ë' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
3473
3474 2002-03-23
3475
3476         * src/folderview.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
3477           ¤·¤¿¡£
3478         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
3479           ¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢ INBOX ¤Î²¼¤Ø¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤ò
3480           ºÆÅÙ»î¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3481           imap_scan_tree_recursive(): namespace ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤¬ INBOX ¤Î¾ì¹ç
3482           ¤Ï¤½¤ì¤ò¼«Æ°Åª¤ËÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ INBOX ¤Î²¼¤ÎÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤â
3483           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3484         * src/foldersel.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
3485           ¤·¤¿¡£
3486
3487 2002-03-23
3488
3489         * src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¿·µ¬¡£¾Êά¤µ¤ì¤¿
3490           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÊÖ¤¹¡£
3491         * src/folderview.c: folderview_update_node(): name ¤È path ¤¬°ìÃ×
3492           ¤¹¤ë¾ì¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾¤Çɽ¼¨¡£
3493         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾
3494           ¤Çɽ¼¨¡£
3495
3496 2002-03-23
3497
3498         * src/foldersel.c
3499           src/folderview.c: ¥é¥Ù¥ë 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
3500         * src/imap.c: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾ 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
3501           imap_create_missing_folders(): Queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î draft ¤Ø¤Î¸í¤Ã¤¿
3502           ÂåÆþ¤ò½¤Àµ¡£
3503
3504 2002-03-22
3505
3506         * IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ÷¿®¹µ / Áð¹Æ / Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3507         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð
3508           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®ÂÔ¤Á¡¢Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3509           src/imap.[ch]:
3510           imap_create_trash(): ºï½ü¡£
3511           imap_create_special_folder(): ¿·µ¬¡£imap_create_trash() ¤ò°ìÈ̲½¡£
3512           imap_create_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¡£
3513           imap_is_msg_changed(): ¥À¥ß¡¼¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
3514           imap_scan_tree_recursive(): Á÷¿®¹µ¡¢Áð¹Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤âõ¤¹
3515           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3516           imap_parse_envelope(): ¥Ì¥ë¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3517           src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
3518           F_QUEUE ¤È F_DRAFT ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3519
3520 2002-03-20
3521
3522         * src/compose.c: compose_send(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®¹µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß
3523           ¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3524         * src/procmsg.[ch]: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®¹µ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë
3525           ¤è¤¦¤Ë API ¤òÊѹ¹¡£
3526
3527 2002-03-20
3528
3529         * src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÔµ¡¸å¤ËÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3530           compose_save_to_outbox(): procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
3531         * src/procmsg.[ch]: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹çÁ÷¿®¹µ
3532           ¤ËÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3533           procmsg_save_to_outbox(): ¿·µ¬¡£É¬Íפ¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔµ¡ÍѥإåÀ¤ò
3534           ºï½ü¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÄɲ乤롣
3535
3536 2002-03-20
3537
3538         * src/compose.c: compose_wrap_line(): '|' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦
3539           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3540           get_indent_length(): ':' ¤È '#' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
3541           strchr() ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ°Íý¡£
3542
3543 2002-03-19
3544
3545         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
3546
3547 2002-03-19
3548
3549         * src/defs.h: OUTBOX_DIR ¤ò "outbox" ¤«¤é "sent" ¤ËÊѹ¹
3550           (¸½ºß¤Î "outbox" ¤ÏºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¤Þ¤ÇÊÝ»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹)¡£
3551         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3552           À¸À®¡£
3553         * src/foldersel.c
3554           src/folderview.c: 'Outbox' ¤ò 'Sent' ¤ËÊѹ¹¡£
3555         * src/main.c: folder_set_missing_folders() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3556         * src/mh.c: mh_scan_tree(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀ¸À®¡£
3557         * src/summaryview.c: summary_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
3558           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3559
3560 2002-03-18
3561
3562         * src/folderview.c
3563           src/imap.[ch]: IMAP ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾Êѹ¹¤ò¼ÂÁõ(Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
3564           folderview_rename_folder_cb(): ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Ì¾¾ÎÊѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
3565           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3566           imap_rename_folder(): ¿·µ¬¥á¥½¥Ã¥É¤Î¼ÂÁõ¡£
3567           imap_cmd_rename()
3568           imap_rename_folder_func(): ¿·µ¬¡£
3569           imap_remove_folder(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤âºï½ü¡£
3570
3571 2002-03-17
3572
3573         * src/imap.c: locale ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥° <-> ½¤Àµ utf-7 ¤ÎÊÑ´¹¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢
3574           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î¹ñºÝ²½¤ËÂбþ(ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó thanks)¡£
3575           imap_path_separator_subst(): ½¤Àµ utf-7 ¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¤ò°·¤¨¤ë
3576           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3577           imap_modified_utf7_to_locale()
3578           imap_locale_to_modified_utf7(): ¿·µ¬¡£
3579           imap_create_trash(): imap ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
3580           ¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˺îÀ®¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
3581           imap_get_real_path(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥° print ¤òºï½ü¡£
3582
3583 2002-03-14
3584
3585         * src/socket.c: DNS lookup ¤È connect() ¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
3586           sock_connect_by_hostname(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÂбþ¤È¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3587           sock_connect_with_timeout(): ¿·µ¬¡£
3588           sock_peek(): SSL peek ¤ò¼ÂÁõ¡£
3589
3590 2002-03-13
3591
3592         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Î text/html
3593           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ̾ï¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤Çɽ¼¨¡£
3594         * src/account.c
3595           src/addrbook.c
3596           src/addrindex.c
3597           src/compose.c
3598           src/imap.c
3599           src/inc.c
3600           src/jpilot.c
3601           src/ldif.c
3602           src/mbox.c
3603           src/mimeview.c
3604           src/news.c
3605           src/prefs.c
3606           src/prefs_common.c
3607           src/prefs_customheader.c
3608           src/prefs_display_header.c
3609           src/prefs_filter.c
3610           src/procheader.c
3611           src/procmime.c
3612           src/procmsg.c
3613           src/recv.c
3614           src/rfc2015.c
3615           src/send.c
3616           src/sourcewindow.c
3617           src/summaryview.c
3618           src/template.c
3619           src/textview.c
3620           src/unmime.c
3621           src/utils.c
3622           src/vcard.c
3623           src/xml.c: Á´¤Æ¤Î fopen() ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë 'b' ¤òÄɲá£
3624
3625 2002-03-09
3626
3627         * version 0.7.4
3628
3629 2002-03-09
3630
3631         * src/ssl.[ch]: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
3632         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë
3633           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3634         * faq/Makefile.am
3635           faq/en/Makefile.am
3636           faq/en/sylpheed-faq*.html
3637           faq/es/Makefile.am
3638           faq/es/sylpheed-faq*.html
3639           faq/fr/Makefile.am
3640           faq/fr/sylpheed-faq*.html
3641           configure.in
3642           Makefile.am
3643           src/Makefile.am
3644           src/defs.h
3645           src/mainwindow.c
3646           src/manual.[ch]: ±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î FAQ ¤òÄɲá£
3647
3648 2002-03-07
3649
3650         * manual/en/sylpheed*.html: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
3651         * libkcc/jis.c
3652           src/addrcache.c
3653           src/addritem.c
3654           src/ldif.c
3655           src/mgutils.c: string.h ¤ò include ¤·¤Æ strlen() Åù¤Î warning
3656           ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
3657         * src/folder.c
3658           src/folderview.c
3659           src/inc.c
3660           src/logwindow.c
3661           src/mainwindow.c
3662           src/mimeview.c
3663           src/prefs.c
3664           src/prefs_common.c
3665           src/procheader.c
3666           src/send.c
3667           src/session.c
3668           src/sigstatus.c
3669           src/summaryview.c: gcc-3.0 ¤Ç 'deprecated use of label at end of
3670           compound statement' ¤Î warning ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë switch ¤ÎºÇ¸å¤Î
3671           ¥é¥Ù¥ë¤Ë break ¤òÄɲá£
3672         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): r_hd ¤Î·¿¤ò½¤Àµ¡£
3673
3674 2002-03-06
3675
3676         * src/inc.[ch]: IncProgressDialog ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÀÅŪ¤Ê¥ê¥¹¥È¤Ë
3677           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3678           inc_cancel_all(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î¸½ºß¤Î¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¡£
3679         * src/mainwindow.c: ¡Ö¼õ¿®¤òÃæ»ß¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3680         * src/textview.c: ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼
3681           ¤Ê½¤Àµ¤È¡¢ textview_write_body() ¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
3682
3683 2002-03-05
3684
3685         * src/inc.c: inc_write_uidl_list(): UIDL ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë
3686           ²¿¤«¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤ë¤È UIDL ¾ðÊ󤬼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3687           src/inc.h: uidl_is_valid ¤ò Pop3State ¤ËÄɲá£
3688           src/pop.c: UIDL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ì¤Ð uidl_is_valid ¤ò TRUE ¤Ë¤¹¤ë¡£
3689
3690 2002-03-03
3691
3692         * version 0.7.3
3693
3694 2002-03-03
3695
3696         * src/mimeview.c: mimeview_create(): ºÇ½é¤Î¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥Ú¡¼¥¸¤ò 0
3697           ¤Ë¤·¤¿¡£
3698         * src/folderview.c: folderview_selected(): ÁªÂò¹Ô¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
3699           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3700         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_register_cb(): ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
3701           ¤µ¤»¡¢Äɲ䵤줿¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3702         * src/summaryview.c: ¶õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É²½¤ò½¤Àµ¡£
3703
3704 2002-03-02
3705
3706         * src/textview.c: textview_show_message(): message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò
3707           Ã©¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3708           textview_add_part(): ÅºÉեƥ­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁ°¤Ë¸«½Ð¤·¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦
3709           ¤Ë¤·¤¿¡£
3710           textview_show_header(): ²þ¹Ô¤òÉղ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3711         * src/messageview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¸¡º÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3712
3713 2002-03-01
3714
3715         * src/messageview.c: messageview_show(): MimeView ¤Î TextView ¤Î
3716           ¥Ø¥Ã¥À¤Î¾õÂÖ¤â»ØÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3717         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ë
3718           textview_show_message() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3719         * src/textview.c: textview_add_part(): ¿·µ¬¡£¥Ó¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤»¤º¤Ë
3720           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤ÎÆâÍƤòÄɲ乤롣
3721           textview_show_message(): Á´¥Ñ¡¼¥È¤òŬÀڤʥ¹¥¿¥¤¥ë¤Çɽ¼¨¡£
3722           textview_write_body(): textview_show_part() ¤«¤éʬΥ¡£
3723
3724 2002-02-28
3725
3726         * src/mainwindow.c
3727           src/prefs_common.c: É½¼¨¤ÈÁ÷¿®ÍѤΥ³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë ISO-8859-15 ¤ò
3728           Äɲá£
3729         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
3730           NULL ¤òÊÖ¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤¬¤½¤ì¤ËÂн褹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3731         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
3732           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥æ¡¼¥¶
3733           ¤ËÁªÂò¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3734         * src/textview.c: textview_write_line(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
3735           ¸µ¤Îʸ»úÎó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3736
3737 2002-02-27
3738
3739         * src/inc.c: get_spool(): copy_mbox() ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­ mbox ¤ò¥í¥Ã¥¯
3740           ²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alexander Kabaev ¤µ¤ó thanks)¡£
3741         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID / ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
3742           ¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
3743         * src/send.c: send_message_smtp(): SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID /
3744           ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍÑ¡£
3745
3746 2002-02-26
3747
3748         * src/inc.[ch]
3749           src/pop.[ch]: UIDL ´ÉÍý¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
3750           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾ðÊó¤ò Pop3MsgInfo ¹½Â¤ÂΤÎÇÛÎó¤ËÊÝ»ý¤·¡¢Ì¤¼èÆÀ
3751           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´¤ËÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3752
3753 2002-02-26
3754
3755         * src/filesel.c
3756           src/foldersel.c
3757           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦/¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î WMCLASS ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
3758         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): jconv_alloc_conv() ¤¬
3759           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸µ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3760
3761 2002-02-25
3762
3763         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
3764           Ì¾¤ò¥Þ¥¯¥í¤ËÊѹ¹¡£
3765
3766 2002-02-24
3767
3768         * src/messageview.c
3769           src/mimeview.[ch]
3770           src/summaryview.c: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿·¤·¤¤¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥Ö¥¤¥ó¥¿
3771           ¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼ÂÁõ¡£
3772         * src/textview.[ch]: ¹Ô´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
3773
3774 2002-02-23
3775
3776         * src/prefs_filter.c:
3777           prefs_filter_rename_path()
3778           prefs_filter_delete_path(): flt->dest ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
3779           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3780
3781 2002-02-23
3782
3783         * src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤¬ FALSE ¤òÊÖ¤·¤¿¤é¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
3784           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3785         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­
3786           ¸í¤Ã¤Æ 'No space' ¤òÊÖ¤¹¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3787         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(): ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ï¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®
3788           ¤òÃæÃǤ·¡¢ÀøºßŪ¤Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3789         * src/grouplistdialog.c: ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3790         * src/news.c: news_get_group_list(): ¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸½ºß¤Î
3791           ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò destroy ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3792
3793 2002-02-22
3794
3795         * src/manage_window.[ch]: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
3796           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3797           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3798           "unmap_event", "destroy" ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3799         * src/account.c;
3800           src/addressbook.c
3801           src/compose.c
3802           src/export.c
3803           src/filesel.c
3804           src/foldersel.c
3805           src/grouplistdialog.c
3806           src/import.c
3807           src/inputdialog.c
3808           src/mainwindow.c
3809           src/message_search.c
3810           src/passphrase.c
3811           src/prefs_account.c
3812           src/prefs_common.c
3813           src/prefs_customheader.c
3814           src/prefs_display_header.c
3815           src/prefs_filter.c
3816           src/prefs_template.c
3817           src/summary_search.c
3818           src/summaryview.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀܳ¤¹¤ë¤Î¤Ë
3819           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT() ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3820
3821 2002-02-21
3822
3823         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3824         * src/pop.c: À©¸Â¥µ¥¤¥º¤è¤êÂ礭¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¡£
3825           LOOKUP_NEXT_MSG(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3826         * src/compose.c: compose_attach_append(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æɤ߹þ¤ß²Äǽ
3827           ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3828
3829 2002-02-21
3830
3831         * src/rfc2015.c: dump_mimeinfo() ¤È dump_part() ¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
3832           g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
3833           rfc2015_decrypt_message(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¢¤ë¤¤¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿
3834           ¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤òÊ£À½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3835         * src/passphrase.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë¤·¤¿¡£
3836         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): debug_print() ¤òºï½ü¡£
3837
3838 2002-02-20
3839
3840         * src/messageview.c
3841           src/procmsg.[ch]: GPGME ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
3842           ²òÀϤ˼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3843         * src/rfc2015.c: »ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ copy_gpgmedata_to_temp() ¤ò
3844           ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
3845         * src/prefs_account.c: prefs_account_privacy_create(): ½ÄÊý¸þ¤Î
3846           ´Ö³Ö¤ò½¤Àµ¡£
3847
3848 2002-02-19
3849
3850         * src/menu.[ch]: menu_set_sensitive_all(): ¿·µ¬¡£
3851           menu_set_insensitive_all(): menu_set_sensitive_all() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
3852           ¤Ë¤·¤¿¡£
3853         * src/prefs_account.c:
3854           prefs_account_open()
3855           prefs_account_protocol_set_optmenu(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¸å¥×¥í¥È¥³¥ë
3856           ¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹ÉԲĤˤ·¤¿¡£
3857         * src/compose.c: compose_attach_parts(): MIME ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹
3858           ¤·¤Æ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éÁ´¤Æ¤ÎźÉÕ¤µ¤ì¤¿
3859           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3860
3861 2002-02-19
3862
3863         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_mark_sum(): ºÇ¾®/ºÇÂç¤ÎÈÖ¹æ¤òÆÀ¤ë
3864           °ú¿ô¤ÈÀèƬ¤ÎÈÖ¹æ¤ÎÀ©¸Â¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
3865         * src/folderview.c
3866           src/inc.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3867         * src/news.c: news_scan_group(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ãå/̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò
3868           GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤È¥Þ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¿ä¬¡£
3869           news_select_group(): ¹ç·×/ºÇ½é/ºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3870         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×
3871           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
3872
3873 2002-02-18
3874
3875         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò IMAP4 ¤È NNTP ¤Ç
3876           ÍøÍѲÄǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3877         * src/inc.c: folderview_check_new() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¡£
3878         * src/prefs_account.c: "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò
3879           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë" ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î½¤Àµ¡£
3880
3881 2002-02-18
3882
3883         * src/folderview.[ch]:
3884           folderview_rescan_tree(), folderview_rescan_all():
3885           folderview_update_tree() ¤È folderview_update_all() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
3886           folderview_update_all_node(): ºï½ü¡£
3887           folderview_check_new(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥í¡¼¥«¥ë
3888           ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£°ú¿ô¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î(¥í¡¼¥«¥ë¤È
3889           ¥ê¥â¡¼¥È)¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
3890         * src/inc.c:
3891           inc_account_mail()
3892           inc_all_account_mail(): IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3893
3894 2002-02-18
3895
3896         * src/folderview.c:
3897           folderview_rename_folder_cb()
3898           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò²þ̾/ºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë
3899           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¡£
3900         * src/prefs_filter.[ch]:
3901           prefs_filter_rename_path(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Î¿¶¤êʬ¤±Àè
3902           ¤Î¥Ñ¥¹¤ò²þ̾¤¹¤ë¡£
3903           prefs_filter_delete_path(): ¿·µ¬¡£¿¶¤êʬ¤±Àè¤Î¥Ñ¥¹¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ì¤Ð
3904           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
3905         * ¾åµ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Neill Miller ¤µ¤ó thanks¡£
3906
3907 2002-02-17
3908
3909         * src/compose.c: Å¾Á÷¤Þ¤¿¤ÏºÆÊÔ½¸»þ¤ËźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë
3910           ¤·¤¿(claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿)¡£
3911           compose_attach_parts(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
3912           ¤òŸ³«¤·¤ÆźÉÕ¤¹¤ë¡£
3913           compose_attach_append(): °ú¿ô¤Î·¿¤òÊѹ¹¡£
3914         * src/messageview.c: messageview_show(): GPG Éü¹æ¤Î¥³¡¼¥É¤ò
3915           procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
3916         * src/procmsg.[ch]: procmsg_open_message_decrypted(): ¿·µ¬¡£
3917
3918 2002-02-16
3919
3920         * version 0.7.2
3921
3922 2002-02-16
3923
3924         * src/summary_search(): summary_search_execute(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼
3925           ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3926
3927 2002-02-15
3928
3929         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): °ÜÆ°¥â¡¼¥É¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×
3930           ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3931         * src/folderview.[ch]: folderview_update_msg_num(): ¿ô¤ò CTree ¤Î
3932           ¥é¥Ù¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¤³¤³¤Ç folder_item ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3933         * src/imap.c: imap_move_msg(), imap_move_msgs_with_dest():
3934           °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
3935         * src/mh.c: SET_DEST_MSG_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3936           mh_do_move(), mh_do_move_msgs_with_dest(): ¿·µ¬(°ÊÁ°¤Î mh_move_msg()
3937           ¤È mh_move_msgs_with_dest() ¤ò²þ̾)¡£
3938           mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
3939           ´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
3940           mh_copy_msg(), mh_copy_msgs_with_dest(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3941         * src/summaryview.c: summary_status_show(): folder_item ¤ò¤³¤³¤Ç
3942           ¹¹¿·¡£
3943         * po/POTFILES.in: headerwindow.c ¤Ø¤Î»²¾È¤òºï½ü¡£
3944         * src/summaryview.c: summary_step(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤ÈËöÈø¤Ç¤ÎµóÆ°
3945           ¤ò½¤Àµ¡£
3946
3947 2002-02-15
3948
3949         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡ÖÁ´¤Æ¤Î
3950           ¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò TextView ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥»¥Ã¥È¡£
3951         * src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
3952           ÉÔÍפʥá¥Ë¥å¡¼¤Î¹¹¿·¤òÍÞÀ©¡£
3953           summary_select_node(): °ú¿ô 'do_refresh' ¤òÄɲá£
3954           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3955
3956 2002-02-14
3957
3958         * src/utils.c: strsplit_with_quote(): ¤³¤Î´Ø¿ôÃæ¤Ç°úÍÑʸ»ú¤òºï½ü
3959           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)
3960           (Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
3961         * src/mainwindow.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
3962           main_window_menu_callback_block()
3963           main_window_menu_callback_unblock(): ¿·µ¬¡£
3964           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò
3965           ¥»¥Ã¥È¡£
3966           show_all_header_cb(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾õÂÖ¤òÆɤà¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3967         * src/mainwindow.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
3968         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¡×
3969           ¤òºï½ü¡£
3970
3971 2002-02-13
3972
3973         * src/imap.c: imap_add_msg(): ¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤òÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
3974           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3975         * src/gtkutils.c: gtkut_editable_get_selection(): ÁªÂòÉô¤ÎŤµ¤¬
3976           0 ¤Î¤È¤­¤Ï NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3977           ¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3978         * src/utils.c: str_open_as_stream(): str ¤ÎŤµ¤¬ 0 ¤Î¤È¤­¤Ï¤¹¤°¤Ë
3979           Ìá¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3980         * src/headerwindow.[ch]: ºï½ü¡£
3981         * src/socket.[ch]
3982           src/inc.c: ¸Å¤¤¥¹¥ì¥Ã¥ÉÂбþ¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
3983
3984 2002-02-12
3985
3986         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3987           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ
3988           (messageview.c ¤Ç gpg °Å¹æ²ò½ü¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
3989
3990 2002-02-11
3991
3992         * version 0.7.1
3993
3994 2002-02-11
3995
3996         * src/compose.[ch]
3997           src/gtkutils.[ch]
3998           src/prefs_template.c
3999           src/quote_fmt.h
4000           src/quote_fmt_parse.y
4001           src/summaryview.c
4002           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎÉôʬ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
4003           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸÁ´ÂΤÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤½¤ì¤ò°úÍÑʸ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
4004           (Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
4005           src/utils.[ch]: str_open_as_stream(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ê¸»úÎó
4006           ¤ËÂФ·¤Æ°ì»þŪ¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¡£
4007         * src/main.c: "--send" ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
4008         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): Reply-To ¤È to_all ¤¬
4009           Î¾Êý»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð From ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò Cc ¤ËÄɲá£
4010         * Makefile.am: .tar.bz2 ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ãæ¤Î RPM spec ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Source:
4011           ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
4012
4013 2002-02-07
4014
4015         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
4016           ¾ì¹ç¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4017         * src/foldersel.[ch]: foldersel_folder_sel(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁªÂò¤Î
4018           ¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
4019         * src/addressbook.c
4020           src/compose.c
4021           src/editaddress.c
4022           src/editgroup.c
4023           src/folderview.c
4024           src/importldif.c
4025           src/mainwindow.c
4026           src/md5.c
4027           src/mimeview.c
4028           src/prefs_common.c
4029           src/prefs_customheader.c
4030           src/prefs_filter.c
4031           src/summaryview.c: gcc °Ê³°¤Î C ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë
4032           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shawn Houston ¤µ¤ó thanks)¡£
4033
4034 2002-02-06
4035
4036         * src/imap.c: imap_copy_msgs_with_dest(): ¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹»þ¤Î
4037           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4038         * src/prefs_common.c: ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÊÌ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
4039         * src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ
4040           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
4041         * src/addr_compl.c: get_complete_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ
4042           ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4043           get_address_from_edit(): °úÍÑʸ»ú¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4044         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
4045           src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤¬¶õ¤Î
4046           ¾ì¹ç¤Ë¥Æ¥­¥¹¥È½èÍý¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4047         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
4048
4049 2002-02-05
4050
4051         * src/compose.c: compose_exec_ext_editor_real(): g_strsplit() ¤ò
4052           strsplit_with_quote() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
4053         * src/foldersel.c
4054           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
4055         * src/folderview.c:
4056           folderview_drag_motion_cb()
4057           folderview_drag_received_cb(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤ò²Äǽ
4058           ¤Ë¤·¤¿¡£
4059         * src/utils.c: get_file_size_as_crlf(): fread() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fgets()
4060           ¤ò»ÈÍÑ¡£
4061         * src/imap.c
4062           imap_copy_msg()
4063           imap_copy_msgs_with_dest(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¸½ºß¤Î¥á¡¼¥ë
4064           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð imap_add_msg() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4065           Àµ¤·¤¤ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4066           imap_cmd_append(): APPEND ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
4067
4068 2002-02-04
4069
4070         * src/mainwindow.c
4071           src/messageview.[ch]
4072           src/summaryview.[ch]
4073           src/textview.[ch]: Á´¥Ø¥Ã¥À¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À
4074           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4075         * src/mainwindow.c
4076           src/prefs_common.c: ¡Ö¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
4077           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
4078         * src/mainwindow.c
4079           src/summaryview.[ch]: summary_display_msg_selected(): ¿·µ¬¡£
4080           ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤éÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨
4081           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4082         * src/mh.c
4083           src/sourcewindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î procmsg_get_message_file_path()
4084           ¤ò procmsg_get_message_file() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³Î¼Â¤Ë
4085           ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4086         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): Ç¤°Õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
4087           ¤«¤é MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î DnD ¤òµö²Ä¡£
4088           folderview_drag_received_cb(): ¥É¥é¥Ã¥°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹
4089           ¤¢¤ë¤¤¤Ï IMAP ¤Î¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
4090           ¤·¤¿¡£
4091         * src/mainwindow.c
4092           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é¤Î¥³¥Ô¡¼¤òµö²Ä¡£
4093
4094 2002-02-03
4095
4096         * src/prefs_common.c: prefs_other_create(): ³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤Î
4097           ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
4098           prefs_keybind_apply_clicked(): Mew / Wanderlust ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É
4099           ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¤è¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡£
4100           Mutt ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤òÄɲá£
4101           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤âÊѹ¹¡£
4102         * src/compose.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
4103         * src/codeconv.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÍѤˠlocale_table ¤ò½¤Àµ¡£
4104
4105 2002-02-01
4106
4107         * src/Makefile.am: $(GPGME_CFLAGS) ¤ò INCLUDES ¤ËÄɲá£
4108         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È
4109           ¥«¥Ã¥È¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
4110
4111 2002-01-31
4112
4113         * src/gtkutils.[ch]: gtk_stext_clear() ¤òÄɲá£
4114         * src/compose.[ch]
4115           src/mainwindow.c
4116           src/summaryview.[ch]: Ê£¿ôžÁ÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4117         * src/summaryview.c:
4118           summary_set_marks_selected(): ÁªÂò¹ÔÁ´¤Æ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4119           summary_reply(): summary_reply_cb() ¤«¤é°ÜÆ°¡£
4120         * compose.[ch]: compose_forward(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
4121           ½¤Àµ¡£
4122         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¤Î½èÍý¤òÀ°Íý¡£
4123         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
4124           summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
4125           ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
4126         * src/mainwindow.c
4127           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È
4128           ¥«¥Ã¥È¤òÄɲá£
4129
4130 2002-01-30
4131
4132         * src/compose.c: compose_wrap_line_all():
4133           prefs_common.linewrap_quote ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°úÍÑÉô¤òÀ°·Á
4134           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(prefs_common.linewrap_quote ¤Ïñ¤ËÊÖ¿®»þ¤Î¼«Æ°
4135           ²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç)¡£
4136         * src/prefs_account.c: prefs_account_open(): ¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®
4137           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë tmp_ac_prefs ¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4138         * src/mh.c: mh_get_msg_list(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
4139           st_ctime ¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4140         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥¿
4141           ¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
4142
4143 2002-01-29
4144
4145         * src/mimeview.c: ¥Ü¥¿¥ó / ¥­¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È½èÍý¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¿½Å¥À¥¤¥¢¥í¥°
4146           / °ÜÆ°¤ò½¤Àµ¡£
4147         * src/mimeview.[ch]
4148           src/textview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
4149           MimeView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4150         * src/prefs_filter.c: ¥ë¡¼¥ë¤Î½ç½ø¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4151         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): empty_menurc
4152           ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
4153
4154 2002-01-28
4155
4156         * src/mainwindow.c
4157           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºÆ¹½À®¡£
4158           ¡Öɽ¼¨ - ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءפòÄɲá£
4159         * src/summaryview.[ch]: summary_toggle_view(): public ¤Ê´Ø¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
4160         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¡×¤È¡Ö½ªÎ»»þ¡×¤Î°ÌÃÖ¤ò
4161           ¸ò´¹¡£
4162         * src/importldif.c: imp_ldif_delete_event(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦
4163           ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÇÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ(¤è¤êÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç)¡£
4164         * src/imageview.[ch]
4165           src/messageview.c
4166           src/mimeview.c: ¥Æ¥­¥¹¥È¤È²èÁü¥Ñ¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤¿¤È¤­¤Î¸í¤Ã¤¿
4167           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë°ÌÃÖ¤ò½¤Àµ¡£¤Þ¤¿ÉÔÍפʲèÁü¤ò³«Êü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
4168           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
4169         * src/prefs_common.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×
4170           ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
4171
4172 2002-01-28
4173
4174         * src/prefs_common.c: ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È´Ê°×Êѹ¹µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
4175         * src/folderview.c: folderview_key_pressed()
4176           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥­¡¼
4177           ¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ºï½ü¡£
4178
4179 2002-01-25
4180
4181         * src/procmime.c:
4182           procmime_get_mime_type()
4183           procmime_get_mime_type_table(): MIME ¥¿¥¤¥×¤Î¸¡º÷¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
4184           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4185         * src/gtkstext.c:
4186           gtk_stext_delete_line(): ¶õ¹Ô¤Ç¤Ï²þ¹Ô¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4187           gtk_stext_delete_to_line_end(): ¥«¡¼¥½¥ë¤¬¹ÔËö¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï²þ¹Ô
4188           ¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4189           (Yasuzaki Masayoshi ¤µ¤ó thanks.)
4190
4191 2002-01-23
4192
4193         * src/compose.c
4194           src/gtkstext.[ch]: GtkSText Ãæ¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È
4195           ¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
4196         * src/utils.[ch]: LF ¤ò CR+LF ¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤È¤­¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤ò
4197           ÊÖ¤¹ get_file_size_as_crlf() ¤òÄɲá£
4198
4199 2002-01-22
4200
4201         * src/compose.c: °ÊÁ°Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ 'Ctrl-Enter' ¤È
4202           'Ctrl-(½¤¾þ¥­¡¼)-Enter' ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
4203         * src/gtkstext.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î Emacs ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
4204           gtk_stext_key_press(): ¥«¡¼¥½¥ë¤Î¾ÃÌǤòËɤ°¤¿¤á¤Ë Shift-Enter
4205           ¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤ÏÁªÂòÉô¤ò¿­Ä¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4206         * src/summaryview.c: summary_select_next_unread(): »Ï¤á¤«¤é̤ÆÉ
4207           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆ¸¡º÷¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÄɲá£
4208         * src/folderview.c: folderview_key_pressed(): ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Ç
4209           ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î̤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4210           ¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ëÁ°¤Ë CTree ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4211
4212 2002-01-21
4213
4214         * src/defs.h: modified the XLFD of default fonts.
4215         * src/textview.c: textview_create(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤òÆɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç
4216           segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4217         * src/folderview.c
4218           src/grouplistdialog.c: ¹ØÆÉ¥°¥ë¡¼¥×¤ò path ¤ÇÈæ³Ó¡£
4219         * src/prefs_filter.c: ¡Ö±é»»»Ò¡×¤ò¡Ö¾ò·ï¡×¤ËÊѹ¹¡£
4220
4221 2002-01-20
4222
4223         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): URL ¤¬²þ¹Ô¥Þ¡¼¥¸¥ó¤è¤ê
4224           Ä¹¤¤¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
4225         * src/mainwindow.c
4226           src/prefs_filter.[ch]
4227           src/summaryview.[ch]: Luca Rosellini ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ
4228           ¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
4229         * src/summaryview.c: summary_filter_open(): X-List ¤È X-Mailing-list
4230           ¤ò¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ËÄɲá£
4231
4232 2002-01-18
4233
4234         * configure.in: Mac OS X (Darwin) ¤ËÂбþ¡£
4235
4236 2002-01-16
4237
4238         * src/prefs_filter.c: inc_autocheck_timer_{remove|set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
4239           inc_(un)lock() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4240         * src/summaryview.c: summary_sort(): ¥¹¥ì¥Ã¥ÉÆâ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¥½¡¼¥È
4241           ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë gtk_ctree_sort_node() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
4242           gtk_ctree_sort_recursive() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4243         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): sizeof ¤ÎÂоݤ¬´Ö°ã¤Ã¤Æ
4244           ¤¤¤Æ¡¢ Alpha ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»Ô¼
4245           ¤µ¤ó thanks)¡£
4246
4247 2002-01-15
4248
4249         * src/foldersel.c:
4250           foldersel_gnode_func(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òËÝÌõºÑʸ»úÎó¤Ë¤·¤¿¡£
4251           foldersel_set_tree(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀèƬ¤Ë°ÜÆ°¡£
4252         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_query_password(): ¿·µ¬¡£
4253         * src/imap.c
4254           src/inc.c
4255           src/news.c
4256           src/send.c: ³Æ¼«¤Î¥¯¥¨¥ê´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog_query_password()
4257           ¤ò»ÈÍÑ¡£
4258
4259 2002-01-14
4260
4261         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Õ¥©¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£
4262         * src/folder.[ch]
4263           src/mh.[ch]
4264           src/imap.[ch]
4265           src/news.[ch]: ¥¯¥é¥¹ÄêµÁ¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òŬÀڤʰÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
4266
4267 2002-01-11
4268
4269         * src/mimeview.c: mimeview_save_as()
4270           src/summaryview.c: summary_save_as(): subject ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
4271           ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4272         * src/utils.[ch]: subst_chars() ¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆüìʸ»ú¤ò¥¢¥ó¥À¡¼
4273           ¥¹¥³¥¢¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë subst_for_filename() ¤òÄɲá£
4274         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
4275           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4276
4277 2002-01-10
4278
4279         * INSTALL
4280           INSTALL.jp: libjconv ¤Î ÀâÌÀ¤È URL ¤òÄɲá£
4281         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ÎÀ°Íý¡£
4282
4283 2002-01-09
4284
4285         * README
4286           README.jp
4287           src/about.c: copyright ¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
4288         * src/gtkstext.h: Sylpheed ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë½¤Àµ¤Îɽ¼¨¤òÄɲá£
4289
4290 2002-01-08
4291
4292         * INSTALL
4293           INSTALL.jp: compface ¤Î URL ¤òÄɲá£
4294
4295 2002-01-07
4296
4297         * version 0.7.0
4298
4299 2002-01-07
4300
4301         * src/headerwindow.c
4302           src/logwindow.c
4303           src/messageview.c
4304           src/sourcewindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È
4305           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4306
4307 2002-01-04
4308
4309         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ÆÃÄê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°úÍÑʸ
4310           ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¤­¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4311
4312 2002-01-02
4313
4314         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): segmentation fault ¤òËɤ°
4315           ¤¿¤á¤Ë imap_parse_address() ¤Î¸å¤Ë assertion ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
4316
4317 2001-12-31
4318
4319         * src/folderview.c
4320           src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤΥé¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
4321         * src/ldif.c: fgetc() ¤ÎÌá¤êÃͤò gint ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4322         * src/importldif.c: ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤ò _() ¤Ç³ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4323         * src/compose.c: Subject ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î°ÌÃÖ¤òºÇ¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
4324           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
4325           compose_draft_cb(): ¡ÖÁð¹Æ¤ËÊݸ¸åÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
4326
4327 2001-12-30
4328
4329         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÆ¹½À®¡£¡Ö¥µ¥Þ¥ê¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
4330           ¡Ö¥Ø¥ë¥×¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡ÖÀßÄê¡×¤Î¤¹¤°±¦Â¦¤Ë°ÜÆ°¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ÊĤ¸¤ë¡×
4331           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòºï½ü¡£
4332
4333 2001-12-25
4334
4335         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿¾¯ºÆ¹½À®¡£
4336         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£¤µ¤é¤Ë contributor ¤òÄɲá£
4337         * src/account.c: account_row_moved(): ¿·µ¬¡£¾å / ²¼¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿
4338           ¤È¤­¤Ëɽ¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
4339           account_clist_set(): É½¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4340         * src/compose.c
4341           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È wmclass
4342           ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4343
4344 2001-12-24
4345
4346         * src/gtkstext.c: ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥«¡¼¥½¥ë¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4347           ÉÔÍפʠGdkGC ¥³¥Ô¡¼¤òºï½ü¡£¥«¡¼¥½¥ë¤ÎºÂɸ¤ò½¤Àµ¡£
4348         * src/compose.c
4349           src/gtkutils.[ch]
4350           src/textview.[ch]
4351           src/undo.c: GtkSText ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4352         * src/menu.h: #include <gtk/gtkmenu.h> ¤òÄɲá£
4353
4354 2001-12-23
4355
4356         * acconfig.h
4357           configure.in: GTK+ ¤Î XIM ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
4358         * src/gtkstext.[ch]: ¿·µ¬¡£ GTK+ ¤Î GtkText ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¡¢Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
4359
4360 2001-12-22
4361
4362         * src/filter.c: #include <sys/types.h> ¤òÄɲá£
4363
4364 2001-12-21
4365
4366         * src/template.c: template_write_config(): typo ¤ò½¤Àµ¡£
4367         * src/compose.c: toolbar_linewrap_cb(): compose_wrap_line_all() ¤ò
4368           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4369         * src/filter.[ch]
4370           src/prefs_filter.c: Àµµ¬É½¸½¤ËÂбþ(Ãæ°æ¤µ¤ó thanks)¡£
4371         * src/undo.c: undo_paste_clipboard_cb(): ¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É
4372           ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¥¢¥ó¥É¥¥¤Î¾õÂÖ¤òÇ˲õ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4373           undo_check_size(): g_list_last() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4374           undo_undo()
4375           undo_redo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¤·¡¢¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
4376           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
4377         * src/prefs_common.c: ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¹ÔĹ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò72¤ËÊѹ¹¡£
4378
4379 2001-12-20
4380
4381         * pixmap ´ÉÍý¤ÎºÆ¹½À®¡£
4382         * src/stock_pixmap.[ch]: ¿·µ¬¡£¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤Î static ¤Ê
4383           pixmap ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡£
4384         * pixmap ¥Ç¡¼¥¿¤òľÀܻȤ¦Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò stock_pixmap_*() ¤ò
4385           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4386         * src/undo.[ch]: undo_set_undo_change_funct() ¤ò
4387           undo_set_change_state_func() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢°ú¿ô¤ò GtkWidget*
4388           ¤«¤é gpointer ¤ËÊѹ¹¡£
4389           undo_merge(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
4390         * src/compose.c: compose_set_undo() ¤ò compose_undo_state_changed()
4391           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
4392
4393 2001-12-19
4394
4395         * src/account.c: account_find_from_address(): Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤
4396           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4397         * src/addressbook.c: addressbook_create(): wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
4398         * src/compose.c: compose_insert_file(): DOS/Win/Mac ¤Î²þ¹Ô¤ËÂбþ¡£
4399         * src/importldif.c
4400           src/ldif.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£
4401         * src/importldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
4402           imp_ldif_field_list_toggle(): ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
4403           imp_ldif_dialog_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤ï¤º¤«¤Ë½¤Àµ¡£
4404         * src/ldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
4405         * INSTALL
4406           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
4407         * src/vcard.c:
4408           vcard_read_file()
4409           vcard_test_read_file(): tagtemp ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
4410           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý(¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òºï¸º)¡£
4411         * src/addrindex.c
4412           src/jpilot.[ch]
4413           src/syldap.[ch]: JPilot ¤È LDAP ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï¥Ó¥ë¥É»þ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¡¢
4414           ¤½¤ì¤é¤Ê¤·¤Ç¤Ï·ë¶É¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¹Ô»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
4415           ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4416         * src/addressbook.c
4417           src/addrindex.c: "J-Pilot" ¤ò "JPilot" ¤ËÊѹ¹¡£
4418           atoi() ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
4419
4420 2001-12-18
4421
4422         * src/procmsg.c: procmsg_empty_trash()
4423           src/mainwindow.c: main_window_empty_trash(): ¤´¤ßÈ¢¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
4424           ´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¶õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4425         * src/imap.c: search_array_str(): ¿·µ¬¡£
4426           imap_status(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥