sync with 0.9.10cvs12
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2004-05-12
2
3         * src/procmsg.[ch]: ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀ°¿ôÃͤη¿¤ò g(u)int32 ¤Ë
4           ¸ÇÄê¡£
5
6 2004-05-11
7
8         * src/nntp.c: nntp_get_article(): broken ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Î¤¿¤á¤Ë
9           ±þÅú¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Davide Scola ¤µ¤ó
10           thanks)¡£
11
12 2004-05-11
13
14         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_editable_disable_im() ¤òÄɲá£
15         * src/passphrase.c: ¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÆþÎÏ»þ¤Ë XIM ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
16
17 2004-05-11
18
19         * src/compose.c
20           src/folderview.c
21           src/inc.c
22           src/prefs_display_header.c
23           src/procmsg.h: AMD64 (¤È¤½¤Î¾64-bit¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à)¡¡¤Î¤¿¤á¤Î
24           ½¤Àµ(Hiroyuki Ikezoe ¤µ¤ó thanks)¡£
25
26 2004-05-10
27
28         * src/inc.[ch]: gtk_timeout_add() ¤ò»ÈÍѤ»¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë
29           gettimeofday() ¤ò»ÈÍÑ(µ©¤Ë¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤òËɤ°¤¿¤á)¡£
30
31 2004-03-19
32
33         * src/defs.h
34           src/inc.[ch]: ¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¹¹¿·ÊýË¡¤òÊѹ¹¤·¡¢¹â®¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯
35           ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ò·Ú¸º¡£
36
37 2004-03-16
38
39         * src/nntp.c: nntp_session_new(): ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³«»Ï»þ¤Ëǧ¾Ú¤ò»î¤ß¤ë
40           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shiino Yuki ¤µ¤ó¡¢ IWAMOTO, Kouichi ¤µ¤ó thanks)¡£
41         * src/news.c
42           src/nntp.c: ¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤­¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇË´þ¤¹¤ë
43           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
44
45 2004-03-12
46
47         * src/mainwindow.c
48           src/summaryview.[ch]: ÁªÂòÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ëµ¡Ç½¤òÄɲá£
49
50 2004-03-12
51
52         * src/filter.[ch]
53           src/prefs_filter.c: ¥Õ¥£¥ë¥¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆ¼ÂÁõ(UI ¤Ï̤¼ÂÁõ)¡£
54
55 2004-03-09
56
57         * src/filter.c: ¡Ö´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡×¥Õ¥é¥°¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò½¤Àµ
58           (¥Ø¥Ã¥À¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎƱ°ì¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦
59           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿)¡£
60         * src/imageview.c: get_resized_size(): ¥ê¥µ¥¤¥º¤ÎÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿
61           typo ¤ò½¤Àµ¡£
62
63 2004-03-02
64
65         * src/folder.c
66           src/mh.c: MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿¤È¤­
67           FolderItem::last_num ¤Î¤ß¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤½¤Î¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Ê¤¤
68           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(°ÜÆ°»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤Î·×»»¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
69
70 2004-03-02
71
72         * src/folderview.c
73           src/summaryview.c: DnD »ÈÍÑ»þ¤Ï¾ï¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë
74           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤ò½ü¤¯)¡£ Ctrl ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï
75           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
76         * src/mainwindow.c: main_window_empty_trash()
77           src/summaryview.c: summary_execute(): ÉÔ­¤·¤Æ¤¤¤¿
78           statusbar_pop_all() ¤òÄɲá£
79
80 2004-02-29
81
82         * version 0.9.10
83
84 2004-02-26
85
86         * src/prefs_common.c: "inc_local" ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò FALSE ¤Ë¤·¤¿¡£
87
88 2004-02-26
89
90         * src/account.c
91           src/folderview.c: IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
92           ¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤ò pop ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
93           ¤·¤¿¡£
94         * src/inc.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
95         * src/mainwindow.[ch]: main_window_get() ¤È
96           main_window_toggle_online_if_offline() ¤òÄɲá£
97         * src/prefs_common.c: prefs_common_read_config(): ½é²óµ¯Æ°»þ¤Ë
98           ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
99
100 2004-02-25
101
102         * src/imageview.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥ê¥µ¥¤¥º»þ¤Ë¼«Æ°¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
103           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤ËºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤ò16¥Ô¥¯¥»¥ë¤ËÀ©¸Â¡£
104           imageview_init(): imlib »ÈÍÑ»þ¤Ï²èÁü¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
105           imageview_show_image(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
106         * src/mimeview.c: mimeview_init(): imageview_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
107
108 2004-02-24
109
110         * src/codeconv.[ch]: ISO-2022-JP-3 ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲá£
111
112 2004-02-24
113
114         * src/codeconv.c
115           src/mainwindow.c
116           src/messageview.c: KOI8-U ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲá£
117         * src/prefs_common.c: prefs_message_create(): ²èÁü¥ê¥µ¥¤¥º¥ª¥×¥·¥ç¥ó
118           ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
119
120 2004-02-19
121
122         * src/addressbook.c: addressbook_list_selected(): °ú¿ô¤ò½¤Àµ¡£
123         * src/imageview.[ch]: ¸µ¤Î²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤ò ImageView ¤ËÊÝ»ý¤·¡¢
124           ¥ê¥µ¥¤¥º¤ÎÀÚ¤êÂؤ¨¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
125         * src/messageview.[ch]
126           src/mimeview.[ch]: MessageView ¤Ç¤Ê¤¯ MimeView ¤Ç ImageView ¤ò
127           °·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
128
129 2004-02-16
130
131         * src/imap.c
132           src/news.c
133           src/summaryview.c: imap.c ¤È news.c ¤«¤é statusbar_pop_all() ¤ò
134           ½üµî(summaryview.c Æâ¤Ç¼Â¹Ô)¡£
135
136 2004-02-12
137
138         * src/inc.[ch]
139           src/pop.[ch]: inc_drop_message() ¤ò Pop3Session ¤Î²¾ÁÛ´Ø¿ô¤Ë¤·¡¢
140           pop3.c ¤Î inc.h ¤Ø¤Î°Í¸¤ò½üµî¡£
141
142 2004-02-12
143
144         * src/mainwindow.c
145           src/messageview.[ch]
146           src/textview.c: ¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤ò
147           Äɲá£
148
149 2004-02-10
150
151         * src/inc.[ch]: Ã༡¹¹¿·¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
152           ¹¹¿·´Ö³Ö¤ò2ÉäËÊѹ¹¡£
153         * src/folder.[ch]
154           src/mh.c
155           src/procmsg.c
156           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤Î½¸·×¤òÊäÀµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
157           FolderItem::unmarked_num ¤òÄɲá£
158
159 2004-02-09
160
161         * src/inc.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤òÃ༡¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
162         * src/foldersel.c: ÁªÂò¹àÌܤδ°Á´¤Ê ID ¤òɽ¼¨¡£
163
164 2004-02-06
165
166         * src/folderview.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
167           folderview_append_item(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ËÄɲ乤롣
168         * src/foldersel.c: foldersel_new_folder(): folderview_append_item()
169           ¤ò»ÈÍÑ¡£
170
171 2004-02-06
172
173         * src/foldersel.c: ¡Ö¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
174         * src/folder.[ch]: folder_find_child_item_by_name(): ¿·µ¬¡£
175         * src/utils.h: AUTORELEASE_STR(): malloc Ê¸»úÎó¤ò¼«Æ°³«Êü(alloca)
176           Ê¸»úÎó¤ËÊÑ´¹¡£
177
178 2004-02-05
179
180         * src/folderview.c: folderview_new_imap_folder_cb() ¤ò
181           folderview_new_folder_cb() ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
182
183 2004-02-04
184
185         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ÌµÂ̤ʠstrlen() ¤ò½üµî
186           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
187         * src/textview.c: textview_button_pressed(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿
188           ¤È¤­Àµ¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
189
190 2004-01-29
191
192         * version 0.9.9
193
194 2004-01-29
195
196         * src/folder.c: folder_item_fetch_all_msg()
197           src/folderview.c: folderview_download_cb(): ¿ÊĽ¤ò¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤Ç
198           É½¼¨¡£
199         * src/mainwindow.[ch]: ¿·¤¿¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼ÍѤδؿô¤òÄɲá£
200
201 2004-01-29
202
203         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¿åÊ¿
204           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤¬º¸Ã¼¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤Î¤ß GDK_Left ¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ë
205           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
206
207 2004-01-29
208
209         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): JIS X 0201 ¥«¥ÊÊÑ´¹¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë
210           ¤·¤¿¡£
211         * src/prefs_common.[ch]: PrefsCommon::allow_jisx0201_kana (±£¤·ÀßÄê)
212           ¤òÄɲá£
213
214 2004-01-28
215
216         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): JIS X 0201 ¥«¥Ê¤«¤é JIS X 0208
217           ¤Ø¶¯À©Åª¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
218
219 2004-01-28
220
221         * src/imap.c: imap_get_msginfo(): ´Ö°ã¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò
222           ½¤Àµ¡£
223
224 2004-01-28
225
226         * src/base64.c
227           src/codeconv.c
228           src/compose.c
229           src/html.c
230           src/imap.c
231           src/pop.c
232           src/prefs_account.c
233           src/procmime.c
234           src/procmsg.c
235           src/quote_fmt_parse.y
236           src/quoted-printable.c
237           src/textview.c
238           src/unmime.c
239           src/utils.c
240           src/utils.h
241           src/xml.c: ctype ´Ø¿ô¤ËÂФ·¤Æ°ú¿ô¤Î·¿¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(unsigned
242           char ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ char ¤òÅϤ·¤Æ¤¤¤¿)¡£
243
244 2004-01-27
245
246         * src/mainwindow.[ch]: MainWindow::messageview_cid ¤òÄɲá£
247           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬±£¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
248         * src/textview.c: ¥ê¥ó¥¯¤¬¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤é URL ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
249           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
250           textview_uri_security_check(): ¼ÂºÝ¤Î URL ¤Èɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë URL ¤ò
251           Èæ³Ó¤·¡¢µ¶¤Î URL ¤Î²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
252         * src/utils.[ch]:
253           is_uri_string(): Ê¸»úÎ󤬠URL ¤Ç¤¢¤ì¤Ð TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
254           get_uri_path(): URL ¤Î¥¹¥­¡¼¥àÉô°Ê³°¤ÎÉôʬ¤òÊÖ¤¹¡£
255
256 2004-01-23
257
258         * src/folder.[ch]: folder_item_fetch_all_msg(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤Î
259           Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
260         * src/folderview.c: ¡Ö¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
261
262 2004-01-23
263
264         * src/gtkutils.[ch]: Ìð°õ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ü¥¿¥ó¤ËÉղ乤ë ComboButton
265           ¤ò¼ÂÁõ¡£
266         * src/mainwindow.[ch]: main_window_toolbar_create(): ÊÖ¿®¡¢Å¾Á÷¥Ü¥¿¥ó
267           ¤Ë¥³¥ó¥Ü¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
268
269 2004-01-22
270
271         * src/mainwindow.c: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤¬¼«Æ°Åª¤Ë
272           ¿­Ä¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò½¤Àµ¡£
273
274 2004-01-21
275
276         * src/addr_compl.[ch]
277           src/gtkshruler.[ch]: Ãøºî¸¢É½¼¨¤òÊѹ¹¡£
278
279 2004-01-20
280
281         * src/gtkstext.c: find_line_params(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È
282           Ê¸»ú¤Î´Ö¤Ç¤â²þ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
283
284 2004-01-20
285
286         * src/gtkstext.c: find_line_params(): ¥ï¡¼¥É¥é¥Ã¥×¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­
287           ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú´Ö¤Ç¤â²þ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
288
289 2004-01-05
290
291         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): LP64 ´Ä¶­¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ
292           (James Noyes ¤µ¤ó thanks)¡£
293         * src/compose.c: compose_select_account(): ¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾/°Å¹æ²½
294           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
295
296 2003-12-17
297
298         * src/inc.[ch]: inc_account_mail() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
299         * src/mainwindow.c: ¼õ¿®¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤·¡¢³Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é
300           ¤Î¼õ¿®¤Î¤¿¤á¤ÎưŪ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
301
302 2003-12-15
303
304         * version 0.9.8a
305
306 2003-12-15
307
308         * src/procmsg.c: procmsg_open_data_file(): DATA_READ ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ
309           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
310           procmsg_open_cache_file_with_buffer(): ¿·µ¬¡£
311           procmsg_read_cache(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë I/O ¤Î¸å¤Ë setvbuf() ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿
312           (¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Æɤ߹þ¤ß¥¨¥é¡¼¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿)¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
313
314 2003-12-12
315
316         * version 0.9.8
317
318 2003-12-12
319
320         * configure.in: IPv6 ¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
321
322 2003-12-11
323
324         * src/inc.c: inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Î
325           ¤È¤­¤Ï¥æ¡¼¥¶¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
326         * src/mainwindow.h: main_window_toggle_online() ¤òÄɲá£
327
328 2003-12-11
329
330         * src/foldersel.c
331           src/folderview.[ch]
332           src/mainwindow.c
333           src/stock_pixmap.[ch]
334           src/pixmap/dir-noselect.xpm: no-select ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÇö¤¤¥¢¥¤¥³¥ó¤È
335           Ê¸»úÎó¤Çɽ¼¨¡£
336         * src/Makefile.am: offline.xpm, online.xpm, dir-noselect.xpm ¤ò
337           EXTRA_DIST ¤ËÄɲá£
338
339 2003-12-11
340
341         * src/folder.h: ¥Þ¥¯¥í FOLDER_ITEM_CAN_ADD() ¤òÄɲá£
342         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
343           folderview_drag_received_cb(): no_select ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï
344           ¤½¤ì¼«¿È¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
345         * src/foldersel.c: no_select ¥Õ¥é¥°¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò
346           ÉԲĤˤ·¤¿¡£
347
348 2003-12-10
349
350         * src/imap.c: imap_do_copy_msgs(), imap_remove_msgs(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
351           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë MSG_INVALID ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
352         * src/mh.c: mh_do_move_msgs(), mh_remove_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿
353           ¤È¤­¤Ë MSG_INVALID ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
354         * src/procmsg.[ch]:
355           procmsg_move_messages()
356           procmsg_copy_messages(): ¥¨¥é¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
357           MsgTmpFlags ¤Ë MSG_INVALID ¤òÄɲá£
358         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¥¨¥é¡¼¤ò¸¡½Ð¤·¡¢Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
359           ¥Î¡¼¥É¤Î¤ß¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
360           summary_unthread_for_exec(): ÊĤ¸¤¿¥Ä¥ê¡¼Ãæ¤Î¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤·¤Ê¤¤
361           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
362
363 2003-12-06
364
365         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥¿¥ó¤ò
366           Äɲä·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö/¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¡×¤òÄɲá£
367         * src/pixmaps/offline.xpm
368           src/pixmaps/online.xpm: ¿·µ¬(Mozilla ¤Î
369           themes/classic/communicator/icons/ ¤«¤éÇÒ¼Ú)¡£
370         * src/stock_pixmap.[ch]: online.xpm ¤È offline.xpm ¤òÄɲá£
371         * src/textview.[ch]: textview_show_error(): ¿·µ¬¡£
372         * src/summaryview.c: summary_display_msg_full(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨
373           ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¥Þ¡¼¥¯¤ò¹¹¿·¡£
374         * src/prefs_common.[ch]: PrefsCommon::online_mode ¤òÄɲá£
375         * src/news.c: news_session_get()
376           src/imap.c: imap_session_get(): ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï NULL ¤ò
377           ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
378         * src/messageview.[ch]: messageview_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤Ç¤­¤¿
379           ¤«¤É¤¦¤«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¥¨¥é¡¼
380           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
381         * src/procmsg.c:
382           procmsg_get_message_file()
383           procmsg_open_message(): ¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
384           ¤·¤¿¡£
385
386 2003-12-04
387
388         * src/html.c: html_get_tag(): Ãͤò»ý¤¿¤Ê¤¤Â°À­¤ËÂбþ¡£
389
390 2003-12-04
391
392         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): src_charset ¤È¸½ºß¤Î
393           Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤¬Æ±°ì¤Î¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸½ºß¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¤¬¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤Ç
394           ¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß conv_latintodisp ¤òÊÖ¤¹(KOI8-R locale ¾å¤Ç¤Î
395           ISO-8859-5 ¤Îɽ¼¨¤ò½¤Àµ)¡£
396
397 2003-11-25
398
399         * autogen.sh: aclocal ¤Ç m4 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
400         * intl/libgnuintl.h: cvs ¤«¤éºï½ü¡£
401         * po/.cvsignore: stamp-po ¤È remove-potcdate.sed ¤òÄɲá£
402
403 2003-11-24
404
405         * gettext-0.12.1 ¤Ë°Ü¹Ô¡£
406
407 2003-11-21
408
409         * configure.in: struct dirent Ãæ¤Î d_type ¥á¥ó¥Ð¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
410         * src/mh.c: mh_scan_folder(): ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï d->d_type ¤ò»ÈÍÑ¡£
411           mh_get_uncached_msgs(): Í¾Ê¬¤Ê stat() ¤òºï½ü¡£
412           mh_parse_msg(): Ä̾ï¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï NULL ¤òÊÖ¤¹¡£
413           mh_scan_tree_recursive(): ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï d->d_type ¤ò»ÈÍÑ¡£
414         * src/utils.[ch]:
415           dirent_is_regular_file()
416           dirent_is_directory(): ¿·µ¬¡£ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¥¿¥¤¥×¤ò
417           È½Ê̤¹¤ë¤Î¤Ë d->d_type ¤ò»ÈÍÑ¡£
418           remove_dir_recursive(): dirent_is_directory() ¤ò»ÈÍÑ¡£
419
420 2003-11-14
421
422         * src/folder.h: FolderItem ¤Ë 'updated' ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
423         * src/folderview.[ch]: folderview_update_all_updated(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
424           ¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
425         * src/imap.c: ÆâÍƤÎÊѹ¹»þ¤Ë FolderView::update ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
426         * src/main.c: send_queue()
427           src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
428         * src/mh.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
429           mh_scan_folder(): ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¯¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
430         * src/procmsg.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
431           procmsg_open_cache_file(): ¿·µ¬¡£
432           procmsg_open_mark_file(): Æɤ߹þ¤ß/½ñ¤­¹þ¤ß/Äɲýñ¤­¹þ¤ß¤¬¤Ç¤­¤ë
433           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
434           procmsg_send_queue(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂбþ¤¹¤ëÁ÷¿®¹µ¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤¹¤ë
435           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
436         * src/send_message.[ch]: send_get_queue_info(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
437           ¤«¤é¥­¥å¡¼¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¡£
438           send_queue_info_free(): QueueInfo ¤ò³«Êü¡£
439           send_message_queue(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë QueueInfo ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë
440           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
441         * src/summaryview.c: summary_write_cache(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
442
443 2003-11-10
444
445         * src/compose.c: compose_redirect_write_headers(): Resent-Cc: ¥Ø¥Ã¥À
446           ¤òÀµ¤·¤¯Éղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
447
448 2003-11-05
449
450         * src/imap.c: imap_get_msg_list(): ¥Õ¥é¥°¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É
451           ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç FETCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë fallback ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
452           imap_search_flags(): SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ UID ¤ÎÇÛÎó¤È¥Õ¥é¥°¤Î
453           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¡£
454           imap_fetch_flags(): FETCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ UID ¤ÎÇÛÎó¤È¥Õ¥é¥°¤Î
455           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¡£
456
457 2003-10-28
458
459         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¸åÊý¸¡º÷¤¬Í­¸ú¤Ê
460           ¤È¤­¤Î¡Ö°ì³ç¸¡º÷¡×¤ò½¤Àµ¡£
461           ¡Ö°ì³ç¸¡º÷¡×¤¬Í­¸ú¤Ê¤È¤­¤Ï¸åÊý¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
462
463 2003-10-15
464
465         * version 0.9.7
466
467 2003-10-15
468
469         * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¸ºß¤ò STATUS
470           ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ LIST ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
471
472 2003-10-07
473
474         * src/send_message.c: alertpanel_error() ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È
475           Ê¸»úÎó¤Î¥Ð¥°(°­°Õ¤Î¤¢¤ë SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¶·â²Äǽ)¤ò½¤Àµ
476           (Georgi Guninski ¤µ¤ó thanks)¡£
477
478 2003-10-03
479
480         * src/folder.[ch]
481           src/imap.[ch
482           src/mh.[ch]
483           src/news.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°(claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
484           ´ð¤Å¤¯)¡£
485         * src/account.c
486           src/foldersel.c
487           src/folderview.c
488           src/mainwindow.c
489           src/messageview.c
490           src/procmsg.c
491           src/setup.c
492           src/summaryview.c: Á´¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ç FOLDER_TYPE() ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍÑ¡£
493
494 2003-09-17
495
496         * version 0.9.6
497
498 2003-09-17
499
500         * src/addressbook.c:
501           addressbook_folder_load_person()
502           addressbook_folder_load_group(): ¥ë¡¼¥×¤Î¸å¤Ç ctree ¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ë
503           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¿¤¯¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
504           ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è)(christian mock ¤µ¤ó thanks)¡£
505
506 2003-09-16
507
508         * src/folderview.c: folder_init(): ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
509         * src/summaryview.c: summary_init(): boldfont ¤¬Àµ¤·¤¯¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤«
510           ¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
511         * src/grouplistdialog.c: delete_event ¤ËŬÀڤʥ³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
512           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(­±Ê¤µ¤ó thanks)¡£
513         * src/imap.c: ¥¼¥íĹ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµö¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
514         * src/recv.c: recv_bytes_write(): size == 0 ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¹¤°¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤Ë
515           ¤·¤¿¡£
516
517 2003-09-16
518
519         * src/folderview.c: folderview_init(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Æɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï
520           gtk ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë fallback ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(µ¯Æ°»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò
521           ½¤Àµ)¡£¤µ¤é¤ËÉÔÍפʥ³¡¼¥É¤ò½üµî¡£
522
523 2003-09-15
524
525         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÁàºî¤Î¤È¤­¤Ï¸½ºß¤Î
526           ¥«¡¼¥½¥ë¤Î°ÌÃ֤˽ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
527
528 2003-09-11
529
530         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯
531           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â delete ¥­¡¼¤ò̵»ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
532
533 2003-09-10
534
535         * src/action.c: action ½ªÎ»¤Î¥³¡¼¥É¤ò²þÎÉ(RH9 ¤Ç action ½ªÎ»»þ¤Ë
536           Ä¹»þ´ÖÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ) (Melvin ¤µ¤ó thanks)¡£
537         * src/stringtable.[ch]: string_table_insert_string(): ·Ù¹ð
538           "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing
539           rules" ¤ò½üµî¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥³¡¼¥É¤ò½¤Àµ¡£
540           °ú¿ô¤Ë gchar * ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë const gchar * ¤ò»ÈÍÑ¡£
541
542 2003-09-05
543
544         * src/utils.[ch]: generate_mime_boundary(): MIME boundary ¤òºîÀ®¤¹¤ë
545           ¿·µ¬´Ø¿ô(rfc2015.c ¤«¤é°ÜÆ°)¡£
546           ¤µ¤é¤ËÆÃÊÌʸ»ú¤ò½üµî¡£
547           obsolete ¤Ê lrand48() ¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë random() ¤ò»ÈÍÑ¡£
548           ½ÅÊ£¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë prefix ¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
549           ÂРQP ¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë "=_" ¤òÄɲä·¡¢¥³¡¼¥É¤òñ½ã²½¡£
550         * src/rfc2015.c:
551           rfc2015_decrypt_message()
552           rfc2015_encrypt()
553           rfc2015_sign(): ·Ñ³¤¹¤ë content ¹Ô¤òÀµ¤·¤¯°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
554           ½¤Àµ¡£
555         * src/compose.c
556           src/rfc2015.c: generate_mime_boundary() ¤ò»ÈÍÑ¡£
557
558 2003-09-05
559
560         * src/folderview.c:
561           folderview_delete_folder_cb()
562           folderview_remove_mailbox_cb(): FolderItem ¤òºï½ü¤¹¤ëÁ°¤Ë¸½ºßɽ¼¨
563           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊĤ¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥Õ¥©¥ë¥Àºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò
564           ½¤Àµ)¡£
565         * src/folder.h
566           src/imap.[ch]: imap_scan_tree()
567           src/mh.[ch]: mh_scan_tree(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï -1 ¤òÊÖ¤¹¡£
568         * src/summaryview.c: summary_clear_all(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤â¥¯¥ê¥¢¡£
569         * src/imap.c: imap_close(): »ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
570           ¼ºÇÔ¡£
571           imap_scan_tree(): »ØÄꤷ¤¿¥ë¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
572           Ä´¤Ù¡¢¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
573           imap_parse_list(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤·¤¿¤é·Ù¹ð¤ò½ÐÎÏ¡£
574           imap_find_namespace_from_list(): ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ñ¥¹
575           ¤ËÂбþ¡£
576           imap_status(): »ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤ÐÃͤòÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
577
578 2003-09-02
579
580         * sylpheed.spec.in: typo ¤ò½¤Àµ¡£
581
582 2003-09-02
583
584         * version 0.9.5
585
586 2003-09-01
587
588         * src/inc.[ch]
589           src/main.c
590           src/mainwindow.c
591           src/prefs_common.[ch]: ¼êÆ°¼õ¿®»þ¤Î¤ß¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
592           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¡¢ RECV_DIALOG_ACTIVE ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
593
594 2003-09-01
595
596         * src/compose.c: compose_write_headers(): MIME ¶­³¦¤Î ':' ¤â '_' ¤Ë
597           ÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(broken ¤Ê¥µ¡¼¥Ð¤Ø¤ÎÂнè¤È¤·¤Æ)¡£
598
599 2003-08-28
600
601         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ¡£
602
603 2003-08-27
604
605         * src/prefs_filter.c: ¡ÖÀèƬ¡×¤È¡ÖËöÈø¡×¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
606
607 2003-08-26
608
609         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_children(): ¿·µ¬¡£ FolderItem
610           ¤Î²¼¤ÎÁ´¤Æ¤Î»Ò¤òºï½ü¡£
611         * src/folderview.c: folderview_rescan_tree(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
612         * src/imap.c: imap_scan_tree(), imap_scan_tree_recursive(): °ÊÁ°¤Î
613           FolderItem ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºÆÍøÍÑ¡£
614
615 2003-08-25
616
617         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î GNode ¤Ø¤Î»²¾È¤òÄɲá£
618           folder_item_remove(): Á´¤Æ¤Î FolderItem ¤ò³«Êü¡£
619           folder_tree_destroy(): folder_item_remove() ¤ò»ÈÍÑ¡£
620         * src/folderview.c: folderview_sort_folders(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿Æ¤¬
621           °Û¤Ê¤Ã¤Æ¤â½ç½ø¤òÊݤĤ褦¤Ë¤·¤¿¡£
622         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
623         * src/mh.c: mh_scan_tree(): °ÊÁ°¤Î FolderItem ¤òÊÝ»ý¡£
624           mh_remove_missing_folder_items(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢
625           ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü¡£
626           mh_scan_tree_recursive(): °ÊÁ°¤Î FolderItem ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºÆÍøÍÑ¡£
627
628 2003-08-20
629
630         * src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤ÎÊѹ¹¤ò¾ï¤ËÈ¿±Ç¡£
631         * src/folderview.c: folderview_init()
632           src/summaryview.c: summary_init(): pixmap ¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È
633           ¤ò realize ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
634         * src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î²Ä»ë¾õÂÖ¤ò
635           µ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
636
637 2003-08-07
638
639         * src/mainwindow.c
640           src/prefs_common.[ch]: Ê¬Î¥¤µ¤ì¤¿¥Ó¥å¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤È°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
641           main_window_set_widgets(): ¥Ó¥å¡¼¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹¤·¤¿»þ¤Ë¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼
642           ¤Î±£¤·¹àÌܤ¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
643           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄꤹ¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë³Æ¥Ó¥å¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄê¡£
644
645 2003-08-01
646
647         * src/compose.c: compose_select_account(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É¤Ç
648           ½ð̾¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
649           compose_insert_sig(): ½ð̾ʸ»úÎó¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï "\n\n" ¤ò
650           ÁÞÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾ï¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¡£
651
652 2003-08-01
653
654         * sylpheed.spec.in ¤ò²þÎÉ(Andre Oliveira da Costa ¤µ¤ó thanks)¡£
655
656 2003-07-31
657
658         * ¥Õ¥©¥ë¥À¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥³¡¼¥É¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
659         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
660         * src/folder.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
661         * src/imap.c
662           src/mh.c: ´Ø¿ôÆâ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡£
663         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡£
664         * src/summaryview.[ch]: SummaryView Æâ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡¦ÊÝ»ý
665           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
666
667 2003-07-30
668
669         * src/folder.[ch]
670           src/imap.[ch]
671           src/mh.[ch]
672           src/procmsg.c
673           src/summaryview.c: *_msgs_with_dest() ¤ò *_msgs() ¤Ë²þ̾¡£
674
675 2003-07-29
676
677         * src/imap.[ch]: ¥×¥í¥È¥³¥ë³ÈÄ¥¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë CAPABILITY ¤ò»ÈÍÑ¡£
678           imap_greeting(): ºÇ½é¤Î¥µ¡¼¥Ð¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò²òÀÏ¡£ PREAUTH ±þÅú
679           ¤Ë¤âÂбþ¡£
680           imap_add_msgs()
681           imap_cmd_append(): UIDPLUS ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð APPENDUID ±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
682
683 2003-07-28
684
685         * src/imap.c: imap_get_flag_str(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤ò½¤Àµ¡£
686
687 2003-07-25
688
689         * version 0.9.4
690
691 2003-07-25
692
693         * src/main.c: main(): µ¯Æ°»þ¤ËÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
694
695 2003-07-25
696
697         * src/imap.c:
698           imap_get_msg_list(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å̤»ÈÍѤΤȤ­¤Î¾éĹ¤Ê UID SEARCH ALL
699           ¤ò½üµî¡£
700           \Seen ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é MSG_NEW ¥Õ¥é¥°¤ò²ò½ü¡£
701           imap_get_uncached_messages(): first_uid ¤È last_uid ¤¬Î¾Êý¤È¤â 0
702           ¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¡£
703
704 2003-07-24
705
706         * src/imap.c: IMAP4 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¾õÂÖ¤ò¾ï¤ËÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼ÂÁõ¤ò²þÎÉ¡£
707           imap_get_msg_list(): UID SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
708           ¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
709           imap_delete_cached_message(): Ã±°ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
710           imap_get_uid(): ºï½ü¡£
711           imap_cmd_search(): ¿·µ¬¡£ UID SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¡¢ UID ¤ÎÇÛÎó
712           ¤òÊÖ¤¹¡£
713           imap_cmd_gen_recv(): Ê¸»úÎóŤò̵À©¸Â¤Ë¤·¤¿¡£
714           imap_get_uid_table(): UID ÇÛÎ󤫤é¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¡£
715
716 2003-07-24
717
718         * src/folder.[ch]
719           src/imap.[ch]
720           src/mh.[ch]
721           src/news.[ch]: Folder::close() ¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
722         * src/summaryview.c: summary_clear_list(): folder_item_close() ¤ò
723           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
724
725 2003-07-23
726
727         * ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤È¤­¥Õ¥é¥°¤ò
728           °ú¤­·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
729         * src/imap.[ch]
730           src/mh.[ch]
731           imap_add_msg()
732           imap_add_msgs()
733           mh_add_msg()
734           mh_add_msgs(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë¥Õ¥é¥°¤â»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
735         * src/folder.[ch]: ²¾ÁÛ´Ø¿ô¤Ë assertion ¤òÄɲá£
736         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_message_file_list(): MsgFileInfo
737           ¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
738           procmsg_message_file_list_free(): ¿·µ¬¡£
739
740 2003-07-23
741
742         * src/procmsg.h: °Ü¿¢À­¤Î¤¿¤á MsgPermFlags ¤È MsgTmpFlags ¤ò enum
743           ¤«¤é guint32 ¤ËÊѹ¹(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
744         * src/imap.c: imap_add_msgs(): ¾éĹ¤Ê unlink() ¤òºï½ü¡£
745
746 2003-07-22
747
748         * src/session.[ch]:
749           session_read_msg_cb()
750           session_read_data_cb(): ¥ê¥â¡¼¥È¥Û¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀܳ¤òÀÚÃǤµ¤ì¤¿¾ì¹ç
751           ¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
752           SessionState ¤Ë SESSION_EOF ¤òÄɲá£
753           session_is_connected(): ¿·µ¬¡£
754         * src/inc.[ch]: inc_put_error()
755           src/send_message.c: send_put_error(): ¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¶¦¤Ë½ÐÎÏ¡£
756
757 2003-07-18
758
759         * IMAP4 ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëºÇŬ²½¡£
760         * src/folder.[ch]: Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë¥á¥½¥Ã¥É
761           add_msgs() ¤òÄɲá£
762           FolderItem Áàºî¤Î¾éĹ¤Ê scan() ¤òºï½ü¡£
763         * src/imap.[ch]: Folder::add_msgs() ¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Â¾¤Î Folder
764           ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤«¤é¤Î°ÜÆ°¡¦¥³¥Ô¡¼¤òºÇŬ²½¡£
765         * src/mh.[ch]: Folder::add_msgs() ¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
766           mh_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¡£
767         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_message_file_list(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
768           ¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
769         * src/summaryview.c: ºï½ü¡¦°ÜÆ°¡¦¥³¥Ô¡¼Áàºî¤Ç MSG_MARKED ¥Õ¥é¥°¤ò
770           ºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
771           summary_display_msg_full(): ¾éĹ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼èÆÀ¤òºï½ü¡£
772
773 2003-07-17
774
775         * ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Æ IMAP4 ¤Î
776           °ÜÆ°/¥³¥Ô¡¼/ºï½ü/¥Þ¡¼¥¯Áàºî¤òºÇŬ²½(claws ¤Î¼ÂÁõ¤òÀ°Íý¤·¤ÆŬÍÑ)¡£
777         * src/imap.[ch]:
778           imap_set_message_flags()
779           imap_cmd_envelope()
780           imap_cmd_copy()
781           imap_cmd_store(): UID ÈÖ¹æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥Èʸ»úÎó¤ò
782           ¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
783           imap_do_copy_msgs_with_dest(): ¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÇŬ²½¡£
784           imap_cmd_fetch(): BODY ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë BODY.PEEK ¤ò»ÈÍÑ¡£
785           imap_remove_all_msg()
786           imap_set_message_flags(): FLAGS ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FLAGS.SILENT ¤ò»ÈÍÑ¡£
787         * src/compose.c
788           src/summaryview.c: ³Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ëè¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯
789           imap_msg_list_{set,unset}_perm_flags() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
790
791 2003-07-15
792
793         * src/inc.c
794           src/prefs_account.[ch]
795           src/send_message.c
796           src/session.[ch]: Èó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥° SSL ¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
797           Äɲá£
798
799 2003-07-15
800
801         * src/compose.c: compose_attach_append(): message/rfc822 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
802           ÅºÉÕ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î·ï̾¤òɽ¼¨¡£
803
804 2003-07-14
805
806         * src/session.[ch]:
807           session_recv_msg()
808           session_recv_data()
809           session_read_msg_cb()
810           session_read_data_cb(): sock_peek() ¤òºï½ü¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¶õ´Ö¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
811           ¤ò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤ÆºÇŬ²½(º£²ó¤ÏÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ)¡£
812
813 2003-07-11
814
815         * src/session.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸å¤Î¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢
816           Á°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
817
818 2003-07-11
819
820         * src/session.c
821           session_recv_msg()
822           session_read_msg_cb(): sock_peek() ¤òºï½ü¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¶õ´Ö¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
823           ¤ò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤ÆºÇŬ²½¡£
824
825 2003-07-11
826
827         * src/imap.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
828           SockInfo ¤ò°ú¿ô¤Ë¤â¤ÄÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤ò IMAPSession ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
829           imap_cmd_count ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹ÊÑ¿ô: IMAPSession::cmd_count ¤Ë¤·¤¿¡£
830           imap_open(): TCP (¤Þ¤¿¤Ï SSL)¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤ò³ÎΩ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
831           imap_session_new(): ¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Èǧ¾Ú¤ò¤³¤³¤Ç½èÍý¡£
832
833 2003-07-10
834
835         * src/imap.[ch]: CRAM-MD5 Ç§¾Ú¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
836         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë IMAP4 Ç§¾ÚÊý¼°¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó
837           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲä·¡¢Â¾¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
838
839 2003-07-10
840
841         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥©¥ë¥À
842           ¤ò2½Å¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
843         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤òÊÖ¤¹
844           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
845
846 2003-07-09
847
848         * src/mainwindow.c:
849           main_window_set_toolbar_sensitive()
850           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¡¼¥ë¼õ¿®Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëÁàºî¤Î
851           ¥í¥Ã¥¯¤ò½üµî¡£
852
853 2003-07-09
854
855         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
856           MsgInfo ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
857         * src/imap.[ch]: imap_remove_msg(): imap_remove_msgs() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
858           ºÆ¼ÂÁõ¡£
859         * src/mh.[ch]: mh_do_move(): mh_do_move_msgs_with_dest() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
860           ºÆ¼ÂÁõ¡£
861           mh_copy_msg(): mh_copy_msgs_with_dest() ¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÆ¼ÂÁõ¡£
862         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
863           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
864
865 2003-07-08
866
867         * src/rfc2015.c: rfc2015_is_encrypted(): ·Ù¹ð¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
868           MimeInfo::mime_type ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
869         * src/logwindow.c: log_window_append(): ¹Ô¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¾å¤Ë
870           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
871
872 2003-07-07
873
874         * src/compose.c: PGP/MIME ½ð̾¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ï text/plain ¥Ñ¡¼¥È¤Ë
875           'Content-Disposition: inline' ¤òÉղá£
876
877 2003-07-04
878
879         * version 0.9.3
880
881 2003-07-04
882
883         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ò 40msec ¤«¤é 50msec ¤ËÊѹ¹¡£
884         * src/session.c: session_read_msg_cb(): sock_read() ¤¬¥¨¥é¡¼¤Ç
885           ÊÖ¤ë¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
886         * src/socket.[ch]: sock_check(): Î㳰Ū¤Ê SSL ¤Î¾õÂÖ¤ËÂбþ¡£
887           sock_has_pending_data(): ºï½ü¡£
888           ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
889         * src/send_message.c: send_recv_message(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼
890           ¤Ëɽ¼¨¡£
891
892 2003-07-03
893
894         * src/inc.[ch]: ¼õ¿®Ãæ¤Ë CList ¤Î¼õ¿®ºÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¡£
895         * src/session.c: session_read_data_cb(): g_malloc() ¤È memcpy() ¤ò
896           ¼è¤ê½ü¤¤¤ÆºÇŬ²½¡£
897
898 2003-07-02
899
900         * src/socket.[ch]: sock_add_watch(): ¿·µ¬¡£ SSL ¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î watch
901           ´Ø¿ô¤Ç´Æ»ë¤¹¤ë(SSL ¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï g_io_add_watch() ¤ò»ÈÍÑ)¡£
902         * src/session.[ch]: °ÊÁ°¤ÎÂнè¤òºï½ü¤·¡¢ g_io_add_watch() ¤ò
903           sock_add_watch() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
904
905 2003-07-01
906
907         * src/socket.[ch]: ¥½¥±¥Ã¥È¤Ë̤½èÍý¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç TRUE ¤ò
908           ÊÖ¤¹ sock_has_pending_data() ¤òÄɲá£
909         * src/session.c: session_recv_msg(), session_recv_data(): ¥½¥±¥Ã¥È¤Ë
910           Ì¤½èÍý¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¡¢¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¹¤°¤Ë
911           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(SSL ¤Ç¤Î ESMTP EHLO »þ¤Ë¸Ç¤Þ¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
912
913 2003-06-30
914
915         * src/socket.c: SSL ´Ø¿ô¤ÇÌá¤êÃͤò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
916
917 2003-06-30
918
919         * src/mimeview.c: mimeview_init(): GTK+ ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤è¤ë®ÅÙÄã²¼¤òËɤ°
920           ¤¿¤á¤Ë TextView ¤ò½é´ü²½(Yuri Arapov ¤µ¤ó thanks)¡£
921
922 2003-06-27
923
924         * src/session.c: session_read_data_cb(): ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤ÖÁ°¤Ë
925           Session::read_data_buf ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
926
927 2003-06-26
928
929         * src/socket.c: ¥½¥±¥Ã¥ÈÀܳ¤ò¥×¥í¥È¥³¥ëÆÈΩ¤Ë¤·¤¿¡£
930         * src/session.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ g_print() ¤òºï½ü¡£
931         * src/inc.c: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î½ÐÎϤξéĹÅÙ¤ò¸º¤é¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦
932           ¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¤òɽ¼¨¡£
933
934 2003-06-26
935
936         * src/session.c: #include <errno.h> ¤¬Â­¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
937
938 2003-06-25
939
940         * src/session.[ch]: À­Ç½¤È¥³¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
941           Session ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥° I/O ¤ÇºÆ¼ÂÁõ¡£
942         * src/socket.[ch]: sock_connect_async() ¤È sock_connect_async_cancel()
943           ¤òÄɲä·¡¢ÈóƱ´üÀܳ¤ò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
944           sock_peek(): ¼ÂÁõ¤òÊѹ¹¡£
945         * src/pop.c: UIDL/LIST/RETR ¤Î±þÅú¤Î¼õ¿®¤òºÇŬ²½¡£
946
947 2003-06-18
948
949         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¥Î¡¼¥É¤¬ÁÄÀè(parent /
950           great parent)¤Î¾ì¹ç(¼ç¤Ë½Û´Ä»²¾È¤Î¾ì¹ç¤Ëµ¯¤³¤ë) (¥á¥Ã¥»¡¼¥¸·²¤Î
951           ¥µ¥ó¥×¥ë¤òȯ¸«¤·¤¿ Phillipe Gramoulle ¤µ¤ó¤È¥Ñ¥Ã¥Á¤òÄ󶡤·¤¿
952           Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
953
954 2003-06-16
955
956         * src/pop.c: pop3_get_uidl_table(): UIDL ¥ê¥¹¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç
957           ¤Ç¤â¶õ¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(½é²ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ
958           ½ÐÍè¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
959
960 2003-06-10
961
962         * src/main.c: »ØÄꤷ¤¿³Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
963           '--status-full' ¤òÄɲᣥª¥×¥·¥ç¥ó '--status' ¤â³¤¯°ú¿ô¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À
964           ¤ò»ØÄê²Äǽ(Yuri Arapov ¤µ¤ó thanks)¡£
965         * src/folder.[ch]: folder_get_status(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÇÛÎó¤ò°ú¿ô
966           ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¡£
967           folder_count_total_msgs(): ºï½ü¡£
968
969 2003-06-06
970
971         * version 0.9.2
972
973 2003-06-06
974
975         * src/filesel.c
976           src/foldersel.c
977           src/inputdialog.c: ¥Ü¥¿¥ó¤¬¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
978           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë gtk_main() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_main_iteration() ¤ò»ÈÍÑ¡£
979
980 2003-06-02
981
982         * src/addr_compl.c: invalidate_address_completion(): g_completion_list
983           ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯(À¾»³ Ï¹­¤µ¤ó thanks)¡£
984
985 2003-06-02
986
987         * src/pop.c: pop3_session_recv_data_finished(): ¥µ¡¼¥Ð¤ËÊݸ¤µ¤ì¤ë
988           ¤Ù¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Tristan Wallis ¤µ¤ó thanks)¡£
989
990 2003-05-27
991
992         * version 0.9.1
993
994 2003-05-26
995
996         * src/socket.[ch]:
997           sock_set_io_timeout(): ¿·µ¬¡£¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Î´Ö³Ö¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£
998           sock_gdk_input_add(): ´û¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áºï½ü¡£
999         * src/prefs_common.[ch]: ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ÎÃͤò»ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1000
1001 2003-05-26
1002
1003         * src/action.c: create_io_dialog() ¤Ç¥æ¡¼¥¶Ê¸»úÎó¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
1004           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Markus Amersdorfer ¤µ¤ó thanks)¡£
1005           ChildInfo::type ¤òºï½ü¤·¡¢ Children::action_type ¤òÄɲá£
1006
1007 2003-05-23
1008
1009         * src/inc.c: inc_start(): ¼õ¿®Á°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¿Ö¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1010           Í¾Ê¬¤Ê¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1011           inc_account_mail()
1012           inc_all_account_mail()
1013           inc_progress_dialog_set_list(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ê¥¹¥È¤Îɽ¼¨¤ò¿·¤·¤¤
1014           ´Ø¿ô¤ËʬΥ¡£
1015           inc_progress_dialog_set_label()
1016           inc_recv_data_finished()
1017           inc_recv_message(): RETR ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀµ¤·¤¯¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
1018
1019 2003-05-22
1020
1021         * src/imap.c:
1022           imap_modified_utf7_to_locale()
1023           imap_locale_to_modified_utf7(): iconv() ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
1024           ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1025
1026 2003-05-21
1027
1028         * src/procmime.c: procmime_scan_multipart_message(): message/rfc822
1029           ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
1030
1031 2003-05-21
1032
1033         * src/pop.c: pop3_ok(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥¨¥é¡¼¤ò¸¡½Ð¡£
1034
1035 2003-05-20
1036
1037         * src/imap.c: imap_locale_to_modified_utf7(): locale Ê¸»úÎ󤬠'+'
1038           ¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1039           imap_modified_utf7_to_locale()
1040           imap_locale_to_modified_utf7(): ¤¿¤È¤¨ iconv() ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ
1041           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¤È¤â '&' ¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×/¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤¹¤ë
1042           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1043
1044 2003-05-20
1045
1046         * src/compose.c:
1047           compose_insert_sig()
1048           compose_get_signature_str(): ½ð̾ʸ»úÎó¤Ë¶èÀÚ¤ê¤â´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1049           ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¶èÀÚ¤ê¤òÁÞÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1050           sig_path ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­°ÅÌۤΥǥե©¥ë¥È¤Î½ð̾¥Ñ¥¹(~/.signature)
1051           ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1052
1053 2003-05-20
1054
1055         * src/codeconv.c
1056           src/gtkshruler.c
1057           src/news.c
1058           src/procmsg.c
1059           src/quote_fmt_parse.y
1060           src/smtp.c: gcc-3.3 ¤¬½ÐÎϤ¹¤ë·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¡£
1061           src/stringtable.c: string_entry_free() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1062
1063 2003-05-19
1064
1065         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤
1066           ¾ì¹ç¤Ë¾ï¤Ë½ð̾¶èÀÚ¤ê¤òÄɲ䷤Ƥ¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1067           compose_get_signature_str(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬³«¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
1068           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1069
1070 2003-05-16
1071
1072         * version 0.9.0
1073
1074 2003-05-16
1075
1076         * src/session.c: session_recv_msg(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
1077
1078 2003-05-15
1079
1080         * src/imap.c:
1081           imap_parse_atom()
1082           imap_get_header()
1083           imap_cmd_fetch(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬ÊÖ¤¹¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯(BugTraq ¤Ç
1084           È¯¸«¤µ¤ì¤¿ÀȼåÀ­¤ò½¤Àµ)¡£
1085
1086 2003-05-14
1087
1088         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
1089           src/addressbook.c: addressbook_format_address()
1090           src/compose.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): Ì¾Á°¤¬ atext (RFC 2822, 3.2.4.
1091           Atom) ¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¸»ú¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï°úÍÑÉä¤Ç³ç¤ë¤è¤¦¤Ë
1092           ¤·¤¿¡£
1093         * src/main.c: main(): Solaris ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥é¡¼¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
1094           colormap ¤È visual ¤ò¥»¥Ã¥È(Markus Schwarzenberg ¤µ¤ó thanks)¡£
1095
1096 2003-05-12
1097
1098         * version 0.9.0pre1
1099
1100 2003-05-12
1101
1102         * src/prefs_account.c: POP before SMTP ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò°ì»þŪ¤Ëºï½ü¡£
1103
1104 2003-05-09
1105
1106         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥µ¥Þ¥ê¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­
1107           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¤ÎÀâÌÀ¤òÊѹ¹¡£
1108         * src/summaryview.c: summary_show(): always_show_msg ¤¬ TRUE ¤Î¾ì¹ç
1109           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1110
1111 2003-05-09
1112
1113         * src/logwindow.[ch]: ¥á¥â¥ê¾ÃÈñÎ̤òºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
1114           ºÇÂç¹Ô¿ô¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1115
1116 2003-05-07
1117
1118         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾ʸ»úÎó¤ËÉÔÀµ¤Ê¥·¡¼¥±¥ó¥¹
1119           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
1120         * src/utils.[ch]: Àµ³Î¤µ¤Î¤¿¤á get_wcs_len() ¤ò get_mbs_len() ¤ËÊѹ¹¡£
1121
1122 2003-05-07
1123
1124         * MIME ¹½Â¤¤ÎÂ礭¤Ê¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
1125         * src/procmime.c: procmime_scan_message(): gpgme ¤¬Í­¸ú¤Î¤È¤­¤Ï
1126           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÉü¹æ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ content-type ¤¬ multipart/*
1127           ¤Þ¤¿¤Ï message/rfc822 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¡£
1128           procmime_scan_multipart_message(): message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁöºº
1129           ¤ò½¤Àµ¡£
1130         * src/action.c: parse_append_msgpart()
1131           src/messageview.c: messageview_show()
1132           src/mimeview.c: mimeview_show_message(): procmsg_open_message() ¤È
1133           procmime_scan_mime_header() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë procmime_scan_message()
1134           ¤ò»ÈÍÑ¡£
1135           mimeview_set_multipart_tree(): ¿·¤·¤¤ MIME ¹½Â¤¤ËÂбþ¡£
1136         * src/textview.c: textview_show_part(): ÉÔÍפʥÁ¥§¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
1137         * src/procmsg.c: procmsg_open_message_decrypted(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
1138           ¾ì¹ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò½¤Àµ¡£
1139
1140 2003-05-06
1141
1142         * src/ssl.c: ssl_init_socket_with_method(): log_warning() ¤ò
1143           g_warning() ¤Ç¡¢ log_print() ¤ò debug_print() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1144         * src/pop.[ch]: ¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É PS_NOTSUPPORTED ¤òÄɲä·¡¢ UIDL ¤¬
1145           ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð LAST ¤ÇºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1146
1147 2003-05-01
1148
1149         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): dest_charset_str ¤¬ NULL
1150           ¤Î¤È¤­¡¢¸½ºß¤Î locale ¤¬ EUC-JP ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß EUC-JP ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1151           ¤·¤¿¡£
1152
1153 2003-05-01
1154
1155         * src/action.c: execute_actions(): ¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Ì¤ÁªÂò¤Î
1156           ¾ì¹ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ(Paul ¤µ¤ó¤È Melvin ¤µ¤ó thanks)¡£
1157         * src/action.c
1158           src/prefs_actions.c: Ãøºî¸¢É½¼¨¤Ë Claws ¥Á¡¼¥à¤Îɽ¼¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç
1159           Äɲá£
1160
1161 2003-04-28
1162
1163         * src/session.c:
1164           session_send_msg()
1165           session_send_data(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤È¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1166         * src/send_message.c:
1167           send_message_smtp(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹´ÉÍý¤ò½¤Àµ¡£
1168
1169 2003-04-25
1170
1171         * src/smtp.[ch]: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é±þÅúʸ»úÎó¤ò SMTPSession::error_msg
1172           ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1173         * src/send_message.c: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
1174         * src/main.c: send_queue()
1175           src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¤³¤³¤Ç¤Ï¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨
1176           ¤·¤Ê¤¤¡£
1177
1178 2003-04-25
1179
1180         * src/session.c: session_close(): state ¤¬ SESSION_DISCONNECTED ¤Ç
1181           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß»Ò¥×¥í¥»¥¹¤ò kill ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1182         * src/send_message.c: send_cancel_button_cb()
1183           src/inc.c: inc_cancel(): Session::state ¤ò SESSION_DISCONNECTED ¤Ë
1184           ¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1185         * src/prefs.[ch]: prefs_write_*() ¤Î̾Á°¤òÊѹ¹¡£
1186         * src/address.[ch]: ºï½ü¡£
1187
1188 2003-04-24
1189
1190         * src/compose.c: compose_template_apply(): °¸Àè¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1191
1192 2003-04-23
1193
1194         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ print ¤òºï½ü¡£
1195         * src/session.c: ³Æ g_print ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
1196           session_child_input(): ÉÔÍפʠsession_close() ¤òºï½ü(FALSE ¤ò
1197           ÊÖ¤·¤¿¸å·ë¶É close ¤µ¤ì¤ë)¡£
1198         * src/send_message.c: send_message_smtp(): g_print ¤ò debug_print
1199           ¤ËÊѹ¹¡£
1200
1201 2003-04-23
1202
1203         * src/procheader.c: procheader_procheader_date_parse(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó
1204           ¤¬ÉÔÌÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Î¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë
1205           ¤·¤¿¡£
1206           Y2K Âбþ¥³¡¼¥É¤ò RFC 2822 ¤Ë½¾¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1207           procheader_scan_date_string(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó»ØÄ꤬¤Ê¤¤ÆüÉÕʸ»úÎó
1208           ¤Ø¤ÎÂн衣
1209         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤¬ÉÔÌÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï
1210           -1 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1211
1212 2003-04-22
1213
1214         * src/action.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£ ¤Þ¤¿ MIME ¥â¡¼¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥°
1215           ¤È¡¢¥¨¥é¡¼»þ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1216           action_update_msgview_menu(): ¿·µ¬¡£
1217         * src/messageview.[ch]: "Tools/Actions" ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣥ¦¥£¥ó¥É¥¦
1218           ¥ê¥¹¥È¤òÊÝ»ý¡£
1219           messageview_get_selected_mime_part(): MessageView ¤¬ MIME ¥â¡¼¥É
1220           ¤Î¤È¤­¡¢ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È¤Î MimeInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
1221         * src/mimeview.[ch]: mimeview_get_selected_part(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È
1222           ¤Î MimeInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
1223         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selected_msg_list(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿
1224           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î MsgInfo ¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
1225
1226 2003-04-21
1227
1228         * src/prefs_filter.[ch]: ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ò¥»¥Ã¥ÈºÑ¥­¡¼¥ï¡¼¥É
1229           ¤È¤·¤Æ´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¡£
1230         * src/utils.[ch]: Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤¥Ï¥Ã¥·¥åÍѤˠstr_case_equal()
1231           ¤È str_case_hash() ¤òÄɲá£
1232
1233 2003-04-18
1234
1235         * src/procmsg.c: procmsg_get_filter_keyword(): ¼«Æ°¸¡½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À
1236           ¤Ë X-Sequence ¤òÄɲá£
1237         * src/action.[ch]
1238           src/prefs_actions.c
1239           src/compose.c
1240           src/mainwindow.c: ´Ø¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
1241           get_user_string(): Æȼ«¤Î¼ÂÁõ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1242
1243 2003-04-17
1244
1245         * src/codeconv.[ch]: conv_encode_header(): addr_field ¤¬ TRUE ¤Î
1246           ¾ì¹ç¤Ï¥¨¥ó¥³¡¼¥Éʸ»úÎó¤Ë '(' ¤È ')' ¤ò´Þ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1247         * src/compose.c: compose_convert_header(): ¥Õ¥é¥° 'addr_field' ¤ò
1248           Äɲá£
1249
1250 2003-04-16
1251
1252         * src/prefs_actions.[ch]: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò action.[ch] ¤Ë
1253           Ê¬Î¥¡£
1254
1255 2003-04-16
1256
1257         * src/prefs_actions.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1258
1259 2003-04-16
1260
1261         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): EILSEQ ¤Î½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
1262
1263 2003-04-16
1264
1265         * src/inc.c:
1266           inc_recv_data_progressive()
1267           inc_recv_data_finished()
1268           inc_recv_message()
1269           send_recv_message()
1270           send_send_data_progressive()
1271           send_send_data_finished(): assertion ¤òÄɲá£
1272
1273 2003-04-16
1274
1275         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò
1276           ½¤Àµ¡£
1277
1278 2003-04-16
1279
1280         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): °ìÉô¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÊÑ´¹
1281           (UTF-7 Åù)¤òº®Í𤵤»¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥½¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥Ì¥ëʸ»ú¤ò´Þ¤á¤Ê¤¤
1282           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1283
1284 2003-04-15
1285
1286         * src/procmsg.c: procmsg_get_filter_keyword(): ¥Ø¥Ã¥À¤Î²þ¹Ô¤ò½üµî¤·¡¢
1287           List-Id ¥Ø¥Ã¥À¤«¤é ID ¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1288         * src/utils.[ch]: extract_one_parenthesis_with_skip_quote(): ºï½ü¡£
1289           extract_list_id_str(): List-Id ¥Ø¥Ã¥À¤«¤é ID Ê¸»úÎó¤òÃê½Ð¡£
1290
1291 2003-04-15
1292
1293         * src/prefs_actions.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°½¤Àµ
1294           ¤Èµ¡Ç½Äɲá£
1295
1296 2003-04-14
1297
1298         * src/compose.c: compose_parse_header(): ºÆÊÔ½¸»þ¤ËÉÔÍפʲþ¹Ô¤¬´Þ¤Þ
1299           ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1300         * src/imap.c
1301           src/pop.c: 'occured' ¤È¤¤¤¦ typo ¤ò½¤Àµ¡£
1302
1303 2003-04-11
1304
1305         * src/compose.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊѹ¹»þ¤Î¼«Æ°½ð̾ÀÚ¤êÂؤ¨¤ò¼ÂÁõ¡£
1306           compose_insert_sig(): ¸½ºß¤Î½ð̾¤òÃÖ´¹¤¹¤ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1307           compose_get_signature_str(): ¿·µ¬¡£½ð̾¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
1308           compose_insert_command_output(): ºï½ü¡£
1309           compose_select_account(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊѹ¹»þ¤Ë compose_insert_sig()
1310           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1311           compose_destroy(): UndoMain ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1312           Compose::sig_str: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î½ð̾¤Îʸ»úÎó¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡£
1313         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_stext_find(): ¿·µ¬¡£
1314           gtk_stext_clear() ¤ò gtkut_stext_clear() ¤Ë²þ̾¡£
1315         * src/utils.[ch]: get_wcs_len(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»úÎó¤Î¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿
1316           Ä¹¤òÊÖ¤¹¡£
1317           normalize_newlines(): CR+LF ¤È CR ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
1318           get_command_output(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î½ÐÎϤòÊÖ¤¹¡£
1319
1320 2003-04-08
1321
1322         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_filter_keyword(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
1323           ¥Õ¥£¥ë¥¿ÍÑ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤òÊÖ¤¹¡£
1324         * src/summaryview.c: summary_filter_open():
1325           procmsg_get_filter_keyword() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1326         * src/messageview.c: create_filter_cb(): ¼ÂÁõ¡£
1327
1328 2003-04-07
1329
1330         * src/inc.c:
1331           inc_start()
1332           inc_put_error(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1333         * src/pop.[ch]: Pop3Session::error_msg ¤òÄɲä·¡¢¥¨¥é¡¼»þ¤Ë
1334           ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1335
1336 2003-04-04
1337
1338         * src/messageview.[ch]: ÊÌ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É
1339           ¶¯À©»ØÄê¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤«¤éʬΥ¡£
1340           textview_show_message()
1341           textview_show_part()
1342           textview_add_part(): »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð MessageView::forced_charset
1343           ¤ò»ÈÍÑ¡£
1344
1345 2003-04-03
1346
1347         * src/mainwindow.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾¯¤·½¤Àµ¡£
1348         * src/menu.[ch]: item factory ¤Î rc Ê¸»úÎó¤ò°·¤¦´Ø¿ô¤òÄɲá£
1349         * src/messageview.[ch]: ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲä·¡¢¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ë¥å¡¼
1350           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò°ú¤­·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1351           msginfo (ɽ¼¨»þ¤ËÊ£À½¤µ¤ì¤ë)¤ò MessageView ¤ËÄɲá£
1352         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked():
1353           menu_factory_clear_rc() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1354
1355 2003-03-28
1356
1357         * send_message.c: send_message_smtp():
1358           SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊýË¡¤Î¶¯À©¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1359           Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é°ì»þ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1360         * smtp.c: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·Ù¹ð¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ·¡¢
1361           SMTPSession::error_val ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1362         * smtp.h: ¥¨¥é¡¼Ãͤò enum ¤ËÊѹ¹¡£ SMTPSession::error_val ¤òÄɲá£
1363         * src/mbox.c: proc_mbox(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1364
1365 2003-03-28
1366
1367         * src/pop.h: ¥¨¥é¡¼Ãͤò enum ¤ËÊѹ¹¡£
1368         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): inc_drop_message() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1369           PS_IOERR ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1370           pop3_ok(): ¸½ºß¤Î¾õÂ֤˴ð¤Å¤¤¤ÆŬÀڤʥ¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1371           ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·Ù¹ð¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1372
1373 2003-03-27
1374
1375         * src/nntp.[ch]
1376           src/news.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£ NNTPSockInfo ¤òºï½ü¤·¡¢ nntp.c
1377           ¤Ç NNTPSession ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1378
1379 2003-03-27
1380
1381         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): Session::state == SESSION_ERROR
1382           ¤Î¾ì¹ç¤ÏŬÀڤʥ¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1383         * po/POTFILES.in: src/automaton.c, src/send.c ¤òºï½ü¡£
1384           src/send_message.c ¤òÄɲá£
1385
1386 2003-03-26
1387
1388         * src/pop.[ch]
1389           src/session.c: POP3 ¤Î¼õ¿®¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1390           session_recv_data_from_sock_unescape(): ½ªÃ¼µ­¹æ¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤ÇÆɤß
1391           ¤³¤ß¡¢¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º¤âÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1392
1393 2003-03-25
1394
1395         * src/automaton.[ch]: ºï½ü¡£
1396         * src/session.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤò¤¤¤¯¤é¤«ºï½ü¡£
1397         * src/smtp.c: smtp_session_recv_msg(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬ HELO ¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÂФ·¤Æ
1398           EHLO ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î±þÅú¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Î¤¿¤á¤ÎÂн衣
1399           EHLO ¤ò½ü¤¤¤ÆÁ´¤Æ¤ÎÊ£¿ô¹Ô±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥Þ¥ó¥É
1400           ¤ËÂФ·¤Æµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á)¡£
1401
1402 2003-03-25
1403
1404         * src/session.[ch]
1405           src/pop.c: ¥É¥Ã¥È¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô¤ò¤â¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®¤ò
1406           ½¤Àµ¡£
1407           session_recv_data(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1408           session_recv_data_from_sock_unescape(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹ÔËè¤Ë
1409           ¼õ¿®¤·¡¢¥É¥Ã¥È¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤¹¤ë¡£
1410           °ÊÁ°¤ÎÂнè¤òºï½ü¡£
1411         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ò 40 msec ¤Ë¸º¾¯¡£
1412
1413 2003-03-25
1414
1415         * src/pop.[ch]: Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥µ¥¤¥º¤È¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¼õ¿®¤Ë
1416           ¼ºÇÔ¤¹¤ëÌäÂê¤Ø¤ÎÂн衣
1417
1418 2003-03-24
1419
1420         * src/pop.c: pop3_retr_eom_recv(): ¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ð¤Ï»þ¡¹Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤
1421           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥µ¥¤¥º¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¡¢Ìµ¸ú¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸½ªÃ¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1422           ¤·¤¿¡£
1423         * src/news.c: news_session_new(): NNTPSession ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¼¥í
1424           ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ SockInfo ¤ÎÆó½Å³«Êü¤òËɤ°¤¿¤á¡¢
1425           Session::sock ¤ò nntp_sock->sock ¤Ç½é´ü²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1426         * src/imap.c: IMAPSession ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¼¥í¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1427           imap_cmd_append(): SockInfo ¤òÊĤ¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1428
1429 2003-03-22
1430
1431         * src/pop.c: pop3_session_recv_msg(): STLS ¤ò½¤Àµ¡£
1432
1433 2003-03-22
1434
1435         * src/inc.[ch]
1436           src/pop.[ch]: ¿· I/O ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤ÆºÆ¼ÂÁõ¡£
1437         * src/session.[ch]: session_recv_msg(): ¿·µ¬¡£
1438           session_send_data_to_sock()
1439           session_recv_data_from_sock(): ¿ÊĽÄÌÃΤÎÉÑÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£
1440
1441 2003-03-22
1442
1443         * src/smtp.c: smtp_auth_recv(): CRAM-MD5 Ç§¾Ú¤ò½¤Àµ¡£
1444
1445 2003-03-20
1446
1447         * src/session.[ch]: session_start_tls(): ¿·µ¬¡£
1448           session_recv_msg(): static ¤Ë¤·¤¿¡£
1449
1450 2003-03-20
1451
1452         * ÈóƱ´ü¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ I/O ¤ò¼ÂÁõ¡£
1453         * src/session.[ch]: »Ò¥×¥í¥»¥¹¤òÄ̤·¤Æ¥µ¡¼¥Ð¤ÈÄÌ¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î
1454           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡£
1455         * src/smtp.[ch]
1456           src/send_message.[ch]: ¿· I/O ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
1457         * src/socket.[ch]: *_write() ¤ò *_write_all() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢
1458           *_write() ¤òñ¤Ê¤ë write() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤¿¡£
1459         * src/utils.c: get_outgoing_rfc2822_str(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò SMTP
1460           ¤Þ¤¿¤Ï NNTP ¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¡£
1461           file_read_stream_to_str(): ¿·µ¬¡£
1462
1463 2003-03-12
1464
1465         * src/textview.c: textview_button_pressed(): URI ¤Î¥ê¥ó¥¯¤ÎÈϰϤò
1466           ÄûÀµ¡£
1467         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÎÌäÂê¤Ø¤Î
1468           Âнè¤Î¤¿¤á¡¢ UTF-8 ¤Î3¥Ð¥¤¥È°Ê¾å¤Çɽ¸½¤µ¤ì¤ëʸ»ú¤ò2ʸ»úÉý¡¢2
1469           ¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò1ʸ»úÉý¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1470
1471 2003-03-12
1472
1473         * src/utils.c: subject_compare_for_sort(): ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤òµö²Ä(¥µ¥Þ¥ê¤Î
1474           ¥½¡¼¥È¤ò½¤Àµ)¡£
1475
1476 2003-03-11
1477
1478         * HTML ¥ê¥ó¥¯¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
1479         * src/html.[ch]: HTMLAttr, HTMLTag: Â°À­ / ¥¿¥°¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¬¹½Â¤ÂΡ£
1480           html_get_tag(): ¿·µ¬¡£¥¿¥°¤ò²òÀϤ·¤Æ HTMLTag ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òÊÖ¤¹¡£
1481           html_parse_tag(): <a> ¥¿¥°¤È 'href' Â°À­¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
1482         * src/textview.c: textview_write_link(): ¿·µ¬¡£¥ê¥ó¥¯Ê¸»úÎó¤òºîÀ®¡£
1483
1484 2003-03-10
1485
1486         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥× /
1487           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
1488           compose_write_to_file(): ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Á÷¿®¤·¤¿¤¤¤È¤­
1489           ¤ËÀµ¤·¤¤ charset Í×ÁǤò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1490
1491 2003-03-10
1492
1493         * src/headerview.c: headerview_show()
1494           src/textview.c: textview_write_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È´Ä¶­¤Ç¤Î
1495           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤Ëɽ¼¨Ê¸»úÎ󤫤éɽ¼¨ÉÔǽ¤Êʸ»ú¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1496           ¤·¤¿¡£
1497         * src/codeconv.[ch]: conv_unreadable_locale(): ¿·µ¬¡£
1498           conv_localetodisp() ¤«¤éʬΥ¡£
1499
1500 2003-03-10
1501
1502         * src/procmsg.c: procmsg_cmp_by_subject()
1503           src/summaryview.c: summary_cmp_by_subject(): ·ï̾¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
1504           Re: ¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1505         * src/utils.[ch]:
1506           subject_compare_for_sort()
1507           trim_subject_for_sort(): ¿·µ¬¡£
1508
1509 2003-03-07
1510
1511         * version 0.8.11
1512
1513 2003-03-07
1514
1515         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë -i ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1516
1517 2003-03-06
1518
1519         * src/codeconv.[ch]: Â­¤ê¤Ê¤¤Ê¸»ú¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤È locale ¤òÄɲá£
1520
1521 2003-03-06
1522
1523         * src/procmsg.[ch]:
1524           procmsg_get_mark_sum()
1525           procmsg_open_mark_file()
1526           procmsg_read_mark_file(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ñ¥¹¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FolderItem
1527           ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1528
1529 2003-03-05
1530
1531         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): Ä¹¤¤Èó ASCII Ê¸»úÎó¤ò
1532           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤È¤­¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¶­³¦¤Ë¤¢¤ë¶õÇò¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
1533           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1534           ¥Ï¡¼¥É¹ÔĹÀ©¸Â(998ʸ»ú)¤Ë¤«¤«¤ë¤Þ¤ÇŤ¤Ã±¸ìÃæ¤Ç¶¯À©Åª¤ËÀÞ¤êÊÖ
1535           ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¶õÇò¤Î¤Ê¤¤Ä¹¤¤¥¢¥É¥ì¥¹¥ê¥¹¥È¤¬²õ¤ì¤ëÌäÂê¤Ø¤Î
1536           Âнè)¡£
1537
1538 2003-03-03
1539
1540         * src/prefs_account.c: gpg ¤â ssl ¤â»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ
1541           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1542
1543 2003-03-03
1544
1545         * src/codeconv.c: UTF-8 locale Âбþ¤ò½¤Àµ¡£
1546           conv_get_code_conv_func(): locale ¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ UTF-8 ¤Î
1547           ¾ì¹ç¤Ï conv_noconv ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ ISO-8859-* ¤«¤é locale
1548           ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤Î¾ì¹ç¤Ï conv_latintodisp ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1549           conv_convert(): conv_codeset_strdup() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë conv_iconv_strdup()
1550           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1551           conv_codeset_strdup(): °ìÉô¤Î¥³¡¼¥É¤ò conv_iconv_strdup() ¤Ë°ÜÆ°¡£
1552
1553 2003-02-28
1554
1555         * src/prefs_account.[ch]: ½ð̾¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤Î½ÐÎϤò»ÈÍѤ¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1556           ¤òÄɲá£
1557         * src/compose.c: compose_insert_sig(): »ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¤Î
1558           ½ÐÎϤò»ÈÍÑ¡£
1559           compose_insert_command_output(): ¿·µ¬¡£
1560
1561 2003-02-28
1562
1563         * src/main.c: main(): --status ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë sylpheed
1564           ¤¬µ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥í¥Ã¥¯¥½¥±¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
1565           lock_socket_remove(): ¿·µ¬¡£
1566
1567 2003-02-27
1568
1569         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¸½ºß¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬
1570           US-ASCII (¤Þ¤¿¤Ï POSIX) ¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1571
1572 2003-02-21
1573
1574         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): Ìµ¸ú¤Êʸ»ú¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¤·¤Æ
1575           ÊÑ´¹¤ò³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1576
1577 2003-02-21
1578
1579         * src/summaryview.c: summary_selected(): ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£
1580           ¥Ó¥Æ¥£¤ò¾ï¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1581
1582 2003-02-20
1583
1584         * src/utils.c: tzoffset_sec(): GMT+12 ¤è¤êÂ礭¤¤¤Þ¤¿¤Ï GMT-12 ¤è¤ê
1585           ¾®¤µ¤¤¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Ç¸í¤Ã¤¿ÆüÉÕ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1586
1587 2003-02-18
1588
1589         * src/prefs_common.[ch]
1590           src/sourcewindow.c: ¥½¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤òµ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1591         * src/md5.c: gcc 3.1 ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
1592
1593 2003-02-17
1594
1595         * src/about.c: about_create(): Ãøºî·ïɽ¼¨¤ò½¤Àµ¡£
1596
1597 2003-02-17
1598
1599         * src/colorlabel.c: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¶ë·Á¤Ë pixmap ¤ò»È¤ï¤º¡¢¶ë·Á¤ò
1600           ÉÁ²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î²èÌ̤Υ«¥é¡¼¥Þ¥Ã¥×¤Ë½¾¤¦¤è¤¦
1601           ¤Ë¤·¤¿(Ĺ´ü¤ËÅϤë Solaris ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ - Alfons
1602           Hoogervorst ¤µ¤ó thanks)¡£
1603
1604 2003-02-17
1605
1606         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): ·î¤Îʸ»úÎó¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
1607           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1608         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_close(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥¹¥È¤¬
1609           ¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
1610
1611 2003-02-14
1612
1613         * src/quote_fmt_parse.y: gettext ËÝÌõ²Äǽ¤Êʸ»úÎó¤òºï½ü¡£
1614         * src/unmime.c: unmime_header(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï²õ¤ì¤¿
1615           Ê¸»ú¤òºï½ü¡£
1616         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): 75 Ê¸»ú°Ê¾å¤ÎŤ¤Ã±¸ì¤¬
1617           ÆþÎϤµ¤ì¤ë¤È¥Ø¥Ã¥À¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1618
1619 2003-02-13
1620
1621         * src/codeconv.c: isprintableeuckanji(): 1¥Ð¥¤¥ÈÌܤǠ0xf4 ¤òĶ¤¨¤ë
1622           Ãͤòµö²Ä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(glibc ¤Î abort() ÌäÂê¤ò½¤Àµ)¡£
1623         * src/html.c: html_read_line(): ¸½ºß¤Î locale ¤Çɽ¼¨ÉÔǽ¤Êʸ»ú¤ò
1624           ºï½ü¡£
1625
1626 2003-02-11
1627
1628         * src/utils.[ch]:
1629           trim_subject_for_compare(): trim_subject() ¤ò²þ̾¡£
1630           trim_subject(): ¿·µ¬¡£·ï̾¤ÎÀèƬ¤Î[...]¤Þ¤¿¤Ï(...)¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1631         * src/prefs_folder_item.c
1632           src/folder.[ch]:
1633           ¥µ¥Þ¥ê/ÊÖ¿®»þ¤Î·ï̾¤ò¾Êά¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1634         * src/summaryview.c: summary_set_header(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê
1635           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ï̾¤òû½Ì¡£
1636         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê
1637           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ï̾¤òû½Ì¡£
1638
1639 2003-02-09
1640
1641         * src/codeconv.c:
1642           LBREAK_IF_REQUIRED(): ºÇ½é¤Îñ¸ì¤ÎÁ°¤Ç²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(X-Face
1643           ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)¡£
1644           conv_encode_header(): 1ñ¸ì97ʸ»ú¤Þ¤Çµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1645
1646 2003-02-07
1647
1648         * src/filter.c: filter_match_condition(): 2ÈÖÌܤξò·ï¤¬Àµµ¬É½¸½¤ò
1649           Ìµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1650         * src/news.h: NewsGroupInfo: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤Ë guint ¤ò»ÈÍÑ
1651           (¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò½¤Àµ) (Thorsten Maerz
1652           ¤µ¤ó thanks)¡£
1653
1654 2003-02-06
1655
1656         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¼ºÇÔ»þ¤Ë segfault
1657           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1658           conv_get_charset_str()
1659           conv_get_charset_from_str(): ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÇŬ²½¡£
1660
1661 2003-02-06
1662
1663         * src/quote_fmt_parse.y:
1664           SHOW_MESSAGE_NO_SIGNATURE, SHOW_QUOTED_MESSAGE_NO_SIGNATURE:
1665           "\n-- \n" ¤Î¤ß¤ò½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1666
1667 2003-02-05
1668
1669         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_prev(): ¿·µ¬¡£
1670         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤â
1671           ¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1672
1673 2003-02-05
1674
1675         * src/codeconv.c:
1676           conv_unreadable_latin(): 0x7f ¤òɽ¼¨ÉÔ²Äʸ»ú¤Ë´Þ¤á¤¿¡£
1677           conv_localetodisp(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç 8bit Ê¸»ú¤òºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1678           conv_get_current_charset()
1679           conv_get_outgoing_charset(): locale Ì¾¤ÎËöÈø¤Ë "@euro" ¤¬Äɲ䵤ì
1680           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð ISO-8859-15 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1681         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­
1682           ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1683
1684 2003-02-04
1685
1686         * version 0.8.10
1687
1688 2003-02-04
1689
1690         * src/procmsg.h: WRITE_CACHE_DATA(): Â®ÅÙ¤ò¾¯¤·¸þ¾å(Colin Leroy
1691           ¤µ¤ó thanks)¡£
1692         * src/mh.c: mh_get_msginfo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲÃ(Thorsten Maerz
1693           ¤µ¤ó thanks)¡£
1694
1695 2003-02-03
1696
1697         * src/textview.c: textview_write_line(): conv ¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¤Ï
1698           ÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1699
1700 2003-02-03
1701
1702         * src/codeconv.[ch]:
1703           conv_guess_encoding() ¤ò conv_guess_ja_encoding() ¤ËÊѹ¹¡£
1704           conv_localetodisp(): ¿·µ¬¡£(²¾Äꤵ¤ì¤¿)¸½ºß¤Î locale Ê¸»úÎ󤫤é
1705           É½¼¨ÉԲĤÊʸ»ú¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1706           conv_codeset_strdup(): dest_code ¤¬ NULL ¤Ç¤«¤Ä¸½ºß¤Î locale
1707           ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ US-ASCII ¤Ê¤é¤Ð ISO-8859-1 ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1708           conv_get_code_conv_func(): ÊÑ´¹Àèʸ»ú¥³¡¼¥É¤Ë US-ASCII ¤¬»ØÄꤵ¤ì
1709           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð conv_ustodisp ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1710         * src/textview.c: textview_write_line(): ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï
1711           strncpy2() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë conv_localetodisp() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1712
1713 2003-01-31
1714
1715         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup()
1716           src/imap.c:
1717           imap_modified_utf7_to_locale()
1718           imap_locale_to_modified_utf7(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç·Ù¹ð¤ò½üµî
1719           ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ICONV_CONST ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍÑ¡£
1720         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): iconv() ¤Î½ÐÎϤò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å
1721           ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1722           ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤éÉÔ´°Á´¤Êʸ»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1723
1724 2003-01-30
1725
1726         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºßÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Î¡¼¥É¤¬
1727           ºï½ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÏŬÀڤʥΡ¼¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1728         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_is_selected(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿
1729           ¥Î¡¼¥É¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
1730
1731 2003-01-30
1732
1733         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ºï½ü¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÜÆ°»þ¤Ë
1734           ¤¿¤Þ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1735
1736 2003-01-29
1737
1738         * src/codeconv.c: conv_unreadable_eucjp(): EUC-JP ¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯
1739           ¤ò¤è¤ê¸·Ì©¤Ë¤·¤¿¡£
1740           isprintableeuckanji(): ¿·µ¬¡£ EUC-JP ¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò
1741           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1742
1743 2003-01-17
1744
1745         * version 0.8.9
1746
1747 2003-01-17
1748
1749         * INSTALL ¤ò¹¹¿·¡£
1750
1751 2003-01-17
1752
1753         * src/quoted-printable.c: qp_encode_line(): ¸µ¤Îʸ»úÎó¤Ë CRLF ¤¬
1754           ¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë²þ¹Ô¤¬½ÅÊ£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1755         * src/utils.[ch]
1756           canonicalize_str(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿Àµµ¬²½¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤ò
1757           ÊÖ¤¹¡£
1758           uncanonicalize_file(): ¿·µ¬¡£Àµµ¬²½¤ò²ò½ü¤¹¤ë(CRLF -> LF)¡£
1759           uncanonicalize_file_replace(): ¿·µ¬¡£
1760         * src/compose.c: ½èÍý¤ÎÁ°¤Ë¾ï¤ËËÜʸ¤òÀµµ¬²½¤·¡¢Ìá¤ëÁ°¤ËÀµµ¬²½¤ò
1761           ²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1762
1763 2003-01-17
1764
1765         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ¥í¥·¥¢¸ì
1766           charset ¤Î¾ì¹ç¤Ï ENC_8BIT ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1767         * src/compose.c: compose_write_to_file(): 8bit ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ð̾¤¹¤ë
1768           ¾ì¹ç¤Ï base64 ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1769
1770 2003-01-16
1771
1772         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Content-Transfer-Encoding
1773           ¤ÎÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
1774
1775 2003-01-16
1776
1777         * src/codeconv.c: ¥í¥·¥¢¸ì locale ¤Î¤¿¤á¤Î locale_table ¤Î½¤Àµ
1778           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1779         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ISO-8859-5,
1780           KOI8-*, Windows-1251 ¤ËÂФ·¤Æ ENC_BASE64 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1781         * src/compose.c: compose_attach_append(): message/rfc822 ¤ËÂФ·¤Æ
1782           Àµ¤·¤¤ Content-Transfer-Encoding ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1783           compose_write_to_file(): ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î Content-Transfer-Encoding
1784           ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1785         * src/prefs_common.[ch]: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î Content-Transfer-Encoding
1786           ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1787
1788 2003-01-15
1789
1790         * src/quoted-printable.[ch]: qp_encode_line(): ¹Ô¤¬²þ¹Ô¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤
1791           ¾ì¹ç¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1792
1793 2003-01-15
1794
1795         * quoted-printable Éä¹æ²½¤ò¼ÂÁõ¡£
1796         * src/quoted-printable.[ch]: qp_encode_line(): ¿·µ¬¡£
1797         * src/compose.c:
1798           compose_write_to_file()
1799           compose_write_attach(): quoted-printable Éä¹æ²½¤ò¼ÂÁõ¡£
1800           compose_attach_property_create(): quoted-printable ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò
1801           Í­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1802         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ISO-8859-*
1803           ¤È CP125* Ê¸»ú¥»¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï ENC_QUOTED_PRINTABLE ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
1804           ¤·¤¿¡£
1805         * src/Makefile.am: libiconv Âбþ¤Î¤¿¤á¤Ë sylpheed_LDADD ¤Ë
1806           $(LIBICONV) ¤òÄɲá£
1807
1808 2003-01-14
1809
1810         * src/folderview.c
1811           src/summaryview.c
1812           src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾
1813           ¤Î¾ÊάÊýË¡¤ò²þÎÉ¡£
1814
1815 2003-01-14
1816
1817         * configure.in: iconv ¸¡½Ð·ë²Ì¤òɽ¼¨¡£
1818
1819 2003-01-13
1820
1821         * src/codeconv.[ch]: libjconv ¤«¤é iconv() ¤Ø°Ü¹Ô¡£
1822           conv_iconv_strdup(): ¿·µ¬¡£
1823         * src/about.c
1824           src/imap.c
1825           src/mainwindow.c
1826           src/prefs_common.c: HAVE_LIBJCONV ¤ò HAVE_ICONV ¤ËÃÖ´¹¡£
1827
1828 2003-01-10
1829
1830         * src/compose.c
1831           src/folderview.c
1832           src/prefs_folder_item.c: ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ(property -> properties)¡£
1833         * src/prefs_filter.c: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1834           ¤·¤¿¡£
1835           prefs_filter_dialog_to_filter(): ¿·µ¬¡£
1836
1837 2003-01-09
1838
1839         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ²þ¹Ô¤Î¸å¤ËÀ¸¤Îʸ»úÎó¤ò½ÐÎÏ
1840           ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1841         * INSTALL ¤ò¹¹¿·¡£
1842
1843 2003-01-08
1844
1845         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ÈºÇŬ²½¡£
1846           conv_code_converter_new()
1847           conv_convert(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë conv_get_code_conv_func() ¤Ç
1848           ÆÀ¤é¤ì¤ë´Ø¿ô¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1849           conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1850           conv_get_code_conv_func(): ÊÑ´¹Àèʸ»ú¥³¡¼¥É¤Î°ú¿ô¤òÄɲä·¡¢°ìÈ̲½
1851           ¤·¤¿¡£
1852
1853 2003-01-06
1854
1855         * src/codeconv.c: LBREAK_IF_REQUIRED(): Ê¸»ú¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Î¤ß²þ¹Ô¤¹¤ë
1856           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1857         * src/compose.c: compose_convert_header(): ËöÈø¤Î¶õÇò¤òºï½ü¡£
1858         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): Ì¾Á°¤ÈÃͤζõÇò¤ò
1859           ºï½ü¡£
1860         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
1861           Ì¾Á°¤ÈÃͤζõÇò¤òºï½ü¡£
1862
1863 2002-12-25
1864
1865         * version 0.8.8
1866
1867 2002-12-25
1868
1869         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): Ìµ¸ú¤Êʸ»ú¤¬¸½¤ï¤ì¤ë¤È̵¸Â
1870           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1871
1872 2002-12-25
1873
1874         * src/procmsg.[ch]: procmsg_sort_msg_list(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
1875           ¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
1876         * src/summaryview.c: summary_show(): summary_sort() ¤òºï½ü
1877           (folder_item_get_msg_list() ÆâÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê
1878           ¥µ¥Þ¥êɽ¼¨¤Î®ÅÙ¤ò¸þ¾å¡£
1879           ¥Þ¥¯¥í¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥Þ¥ê¤Î¥½¡¼¥È´Ø¿ô¤òÀ°Íý¡£
1880         * src/mh.c
1881           src/imap.c
1882           src/news.c
1883           src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): FolderItem::sort_key
1884           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¢¤é¤«¤¸¤á¥½¡¼¥È¤·¤¿¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1885           FolderSortKey enum ¤Ë SORT_BY_TO ¤òÄɲá£
1886         * src/mainwindow.c: ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/°¸Àè½ç¡×¤òÄɲá£
1887
1888 2002-12-20
1889
1890         * version 0.8.7
1891
1892 2002-12-20
1893
1894         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ²þ¹Ô»þ¤Î;ʬ¤Ê¶õÇò¤Î½¤Àµ¡£
1895         * src/compose.c: compose_convert_header(): ²þ¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾ï¤Ë
1896           Ê¸»úÎó¤ò conv_encode_header() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1897
1898 2002-12-20
1899
1900         * src/textview.c: textview_make_clickable_parts(): ¸í¤Ã¤¿ email
1901           ¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
1902
1903 2002-12-19
1904
1905         * src/defs.h: DEFAULT_BROWSER_CMD ¤òÄɲá£
1906         * src/mimeview.c: mimeview_view_file()
1907           src/prefs_common.c: prefs_other_create()
1908           src/utils.c: open_uri(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î web ¥Ö¥é¥¦¥¶¤ò mozilla ¤Ë
1909           Êѹ¹¤·¡¢ 'netscape -remote' Ãæ¤Î 'remote' ¥³¥Þ¥ó¥É(Èó¸ø³«)¤ò
1910           'new-window' ¤ËÊѹ¹¡£
1911
1912 2002-12-19
1913
1914         * src/compose.c: compose_send_control_enter(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸/Á÷¿®
1915           ¤¬¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¥­¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë Ctrl-Enter ¤ò²¡¤¹¤È
1916           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ëÌäÂê¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1917
1918 2002-12-18
1919
1920         * src/mainwindow.c:
1921           set_charset_cb()
1922           sort_summary_cb()
1923           sort_summary_type_cb(): ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò¥Á¥§¥Ã¥¯²ò½ü¤·¤¿¤È¤­¤Î
1924           ÉÔÍפʽèÍý¤òËɤ°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1925
1926 2002-12-18
1927
1928         * src/main.c: X ¤Ê¤·¤Ç¥ê¥â¡¼¥ÈÁàºî¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë gtk_init()
1929           ¤ÎÁ°¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ruslan N.
1930           Balkin ¤µ¤ó thanks)¡£
1931         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ÀøºßŪ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼
1932           ¥Õ¥í¡¼¤ò½¤Àµ¡£
1933
1934 2002-12-18
1935
1936         * src/Makefile.am: $(target_alias) ¤ò $(target_triplet) ¤ËÊѹ¹
1937           (autotools ¤Î»ÅÍÍÊѹ¹¤ÎÌÏÍÍ)¡£
1938
1939 2002-12-18
1940
1941         * src/imap.c: ¥µ¡¼¥Ð¤¬ NAMESPACE ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­
1942           LIST ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Brian
1943           Sammon ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
1944           imap_parse_list(): ¥Ñ¥¹¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1945           imap_get_namespace_by_list(): ¿·µ¬¡£
1946
1947 2002-12-17
1948
1949         * src/addr_compl.c: add_address(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
1950         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_window_popup()
1951           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î
1952           µóÆ°¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)
1953         * src/account.c: account_edit_create(): row_move ¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë
1954           signal_connect_after ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¹Ô°ÌÃ֤ΥХ°¤ò½¤Àµ¡£
1955           account_row_moved(): CList ¤òȾ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1956         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_row_move(): CList ¤òȾ¥Ú¡¼¥¸
1957           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1958         * src/summaryview.c: summary_reply(): É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬
1959           ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßÁªÂòÉô¥Æ¥­¥¹¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey
1960           Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1961
1962 2002-12-13
1963
1964         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): MIME ¥Ø¥Ã¥À¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
1965           ¤Î¥ë¡¼¥Á¥ó¤òºÆ¼ÂÁõ¡£¸½ºß¤Î locale ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð
1966           Q Éä¹æ²½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1967         * src/utils.[ch]: is_next_nonascii(): ¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê
1968           ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»úÎó¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥³¡¼¥É¤òÈó
1969           ASCII ¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1970           get_next_word_len(): ¿·µ¬¡£¼¡¤Îñ¸ì¤ÎŤµ¤òÊÖ¤¹¡£
1971           is_next_mbs(), find_wspace(): ºï½ü¡£
1972         * src/quoted-printable.[ch]: ¿·µ¬¡£
1973           qp_decode_line(): QP ¹Ô¤ò1¹Ô¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
1974           qp_decode_q_encoding(): MIME ¥Ø¥Ã¥ÀÃæ¤Î Q Éä¹æ²½¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤ò
1975           ¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
1976           qp_get_q_encoding_len(): Ê¸»úÎó¤ò Q Éä¹æ²½¤·¤¿¤È¤­¤ÎŤµ¤òÊÖ¤¹¡£
1977           qp_q_encode(): Ê¸»úÎó¤ò Q Éä¹æ²½¤¹¤ë(RFC 2047)¡£
1978         * src/unmime.c: quoted-printable ´ØÏ¢¤Î´Ø¿ô¤ò quoted-printable.c
1979           ¤Ë°ÜÆ°¡£
1980
1981 2002-12-05
1982
1983         * src/send.c: send_message_local(): ¥É¥Ã¥È1ʸ»ú¤À¤±¤Î¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×
1984           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(postfix ¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¤½¤³¤Ç»ß¤Þ¤ë¤¿¤á)¡£
1985
1986 2002-12-05
1987
1988         * src/send.c: send_message_local(): ÀèƬ¤¬¥É¥Ã¥È¤Î¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×
1989           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1990
1991 2002-12-03
1992
1993         * autogen.sh: ¸½ºß¤Î ltmain.sh ¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
1994           'libtoolize --force --copy' ¤òÄɲá£
1995         * acconfig.h: ºï½ü¡£
1996         * configure.in: GPGME ¤ÎºÇÄã¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.3.10 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
1997           XIM ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1998         * ac/check-type.m4
1999           ac/gnupg-check-typedef.m4: ¥³¥á¥ó¥ÈÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
2000
2001 2002-11-29
2002
2003         * src/imageview.[ch]: ¾×Æͤ¹¤ë imageview_show_image() ¤ÎÄêµÁ¤ò½¤Àµ
2004           (Thorsten Maerz ¤µ¤ó thanks)¡£
2005
2006 2002-11-28
2007
2008         * src/compose.c: compose_entry_append(): ¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç
2009           ", " ¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2010         * src/codeconv.c: conv_get_outgoing_charset(): ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÁ÷¿®
2011           Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÆüËܸì°Ê³°¤Î locale ¤Ç¤Ï¸½ºß̵¸ú)¡£
2012           conv_get_current_locale(): LC_CTYPE ¤â»²¾È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2013
2014 2002-11-27
2015
2016         * README: ±£¤·ÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
2017
2018 2002-11-27
2019
2020         * src/prefs_common.[ch]: Á´È̤ÎÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºÆ¹½À®¡£
2021           enable_hscrollbar ¤È bold_unread ¤ò±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¡£
2022
2023 2002-11-26
2024
2025         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ(Andreas Hinz ¤µ¤ó thanks)¡£
2026
2027 2002-11-26
2028
2029         * src/account.[ch]:
2030           account_find_from_message_file()
2031           account_find_from_msginfo(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î 'From:'¡¢
2032           'X-Sylpheed-Account-Id:'¡¢'AID:' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ø¥Ã¥À¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò
2033           ¸¡º÷¤¹¤ë¡£
2034         * src/compose.c:
2035           compose_reedit(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÊÁ°¤ÎºîÀ®»þ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉü¸µ¡£
2036           compose_write_headers(): Áð¹Æ¥â¡¼¥É¤Î¾ì¹ç 'X-Sylpheed-Account-Id:'
2037           ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
2038
2039 2002-11-26
2040
2041         * src/compose.c: compose_entry_set() ¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý
2042           (gtk_entry_set_text() ¤òľÀÜ»ÈÍѤ·¤Ê¤¤)¡£
2043
2044 2002-11-25
2045
2046         * src/imap.c: imap_parse_namespace(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2047
2048 2002-11-22
2049
2050         * autotools ¤È libtool ¤òºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
2051         * configure.in: AC_PREREQ(2.50) ¤òÄɲá£
2052
2053 2002-11-22
2054
2055         * src/textview.c: textview_set_font(): UTF-8 locale ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2056           É½¼¨¤Î½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2057
2058 2002-11-21
2059
2060         * src/imageview.[ch]: imageview_show_image(): »ØÄꤵ¤ì¤ì¤Ð¥¦¥£¥ó¥É¥¦
2061           ¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë²èÁü¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2062         * src/prefs_common.[ch]: ¡ÖźÉÕ²èÁü¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2063
2064 2002-11-20
2065
2066         * SMTP ¤Î¼ÂÁõ¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
2067         * src/session.h: Session ¤Ë ui_func ¤òÄɲá£
2068         * src/smtp.[ch]: Àܳ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò smtp_session_new() ¤«¤é smtp_connect()
2069           ¤ËʬΥ¡£
2070           smtp_ok() °Ê³°¤ÎÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤Î°ú¿ô¤ò SockInfo ¤«¤é SMTPSession
2071           ¤ËÊѹ¹¡£
2072           ³Æ´Ø¿ô¤«¤é UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2073         * src/send.c: send_message_smtp(): UI ¹¹¿·¤Î¥³¡¼¥É¤ò
2074           send_progress_dialog_update() ¤ËʬΥ¡£
2075
2076 2002-11-18
2077
2078         * src/smtp.[ch]: smtp_from() ¤«¤é smtp_auth() ¤òʬΥ¡£
2079         * src/send.c: send_message_smtp(): smtp_auth() ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾õÂÖ
2080           ¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ëɽ¼¨¡£
2081
2082 2002-11-18
2083
2084         * src/filter.c: strmatch_regex(): ³ÈÄ¥Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ(Fabien Devaux
2085           ¤µ¤ó thanks)¡£
2086         * src/main.c: main(): assortrc -> filterrc °Ü¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤ò
2087           ºï½ü¡£
2088         * src/gtkutils.c: gtkut_font_load(): ¸½ºß¤Î locale ¤¬ C ¤Þ¤¿¤Ï
2089           POSIX ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß gdk_font_load() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2090           gtkut_stext_is_uri_string(): URI Ê¸»úÎó¤Ë "www." ¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2091         * src/textview.c: textview_make_clickable_parts(): URI Ê¸»úÎó¤Ë
2092           "www." ¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2093
2094 2002-11-15
2095
2096         * version 0.8.6
2097
2098 2002-11-13
2099
2100         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¾õÂÖ¤ò°Û¤Ê¤ë¿§¤Çɽ¼¨¡£
2101
2102 2002-11-12
2103
2104         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): To/Cc/Bcc/Reply-To
2105           ¤Îʸ»úÎó¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2106
2107 2002-11-11
2108
2109         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤ËÆüËܸì
2110           °Ê³°¤Î locale ¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤Î B-encoding ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2111
2112 2002-11-11
2113
2114         * src/inc.[ch]: INC_IO_ERROR ¤ò IncState ¤ËÄɲᣤ½¤ì¤ËÂбþ¤¹¤ë
2115           ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÄɲá£
2116           inc_pop3_session_do(): PS_IOERR ¤Î¤È¤­ INC_NOSPACE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2117           INC_IO_ERROR ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2118
2119 2002-11-07
2120
2121         * src/prefs_account.[ch]: »È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á
2122           prefs_account_save_config() ¤òºï½ü¡£
2123         * src/procmime.[ch]: procmime_mimeinfo_free_all() ¤¬Á´¤Æ¤Î¾ì¹ç¤Ë
2124           »È¤¨¤ë¤¿¤á procmime_mimeinfo_free() ¤òºï½ü¡£
2125
2126 2002-11-06
2127
2128         * src/account.c: account_get_special_folder(): F_INBOX ¤ËÂбþ¤·¡¢
2129           ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2130
2131 2002-11-06
2132
2133         * src/compose.[ch]: ComposeEntryType: COMPOSE_* ¤ò COMPOSE_ENTRY_*
2134           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ COMPOSE_ENTRY_{REPLY_TO,SUBJECT,FOLLOWUP_TO} ¤òÄɲá£
2135           compose_reply()
2136           compose_forward()
2137           compose_redirect(): FolderItem ¤ò°ú¿ô¤Ë²Ã¤¨¡¢ item ¤ÎÀßÄê¤òÈ¿±Ç
2138           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2139           compose_entry_set(): ¿·µ¬¡£
2140           compose_entry_append(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2141           compose_entries_set_from_item(): ComposeMode ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2142           FolderItem::use_auto_to_on_reply ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2143         * src/summaryview.c: summary_reply(): folder_item ¤ò
2144           compose_{reply,forward,redirect}() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2145
2146 2002-11-05
2147
2148         * src/gtkutils.[ch]:
2149           gtkut_font_load(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î locale ¤Ë¤è¤Ã¤Æ font ¤Þ¤¿¤Ï fontset
2150           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¡£
2151           gtkut_font_load_from_fontset(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥Èʸ»úÎ󤫤é
2152           ¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëñ°ì¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò»î¤ß¤ë¡£
2153         * src/alertpanel.c
2154           src/folderview.c
2155           src/headerview.c
2156           src/summaryview.c: C ¤Þ¤¿¤Ï POSIX locale ¤Ç 8-bit Ê¸»ú¤òɽ¼¨
2157           ¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂнè(fontset ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë font ¤ò»ÈÍÑ)¡£
2158         * src/compose.c
2159           src/sourcewindow.c
2160           src/textview.c: gtkut_font_load*() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2161
2162 2002-10-29
2163
2164         * src/mh.c: mh_get_msginfo(): Àµ¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2165
2166 2002-10-29
2167
2168         * src/folder.[ch]: ¿·µ¬²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::get_msginfo() ¤òÄɲá£
2169           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ËÂбþ¤¹¤ë¿·µ¬ MsgInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
2170           folder_item_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
2171         * src/imap.[ch]: imap_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
2172         * src/mh.[ch]: mh_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
2173         * src/news.[ch]: news_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
2174
2175 2002-10-28
2176
2177         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): ÉÔÀµ¤Ê¥³¡¼¥É¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤é̵¸Â
2178           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2179
2180 2002-10-25
2181
2182         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup()
2183           src/html.[ch]: html_read_line(): ÊÑ´¹¼ºÇԤηٹð¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2184           ¤·¤¿¡£
2185           enum HTMLState ¤Ë HTML_CONV_FAILED ¤òÄɲá£
2186
2187 2002-10-24
2188
2189         * ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤ò¼ÂÁõ(¤Þ¤Àºî¶ÈÃæ)¡£
2190         * src/compose.[ch]: compose_new(): °ú¿ô¤Ë FolderItem ¤òÄɲä·¡¢
2191           (mailto ¤¬¶õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð)¤½¤ì¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀßÄê¡£
2192           compose_entry_append(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2193           compose_entries_set_from_item(): ¿·µ¬¡£
2194         * src/folder.[ch]: auto_to, use_auto_to_on_reply, auto_cc, auto_bcc,
2195           auto_replyto ¤ò FolderItem ¤ËÄɲä·¡¢ apply_sub ¤ò ac_apply_sub
2196           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2197           folder_build_tree(), folder_read_folder_func(),
2198           folder_write_list_recursive(): ¾åµ­¥á¥ó¥Ð¤òÄɲá£
2199         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤òÄɲá£
2200         * src/pop.[ch]: Pop3State::prev_folder ¤òºï½ü¡£
2201
2202 2002-10-11
2203
2204         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¡Ö°ÜÆ°¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
2205           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥É¥í¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
2206
2207 2002-10-10
2208
2209         * compose_reply_set_entry(): ML ÊÖ¿®¤Î¤È¤­ Reply-To ¤ò List-Post
2210           ¤è¤êÍ¥À褵¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2211
2212 2002-10-09
2213
2214         * src/gtksctree.[ch]: gtk_sctree_set_anchor_row(): ¿·µ¬¡£
2215         * src/summaryview.c: summary_step(): Àµ¤·¤¤¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥«¡¼¤ò
2216           ¼º¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2217           summary_key_pressed(): gtk_ctree_select() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2218           gtk_sctree_select() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2219         * src/inc.[ch]
2220           src/pop.c
2221           src/recv.c: ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Õ¥ë¤È¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤ò¶èÊ̤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
2222           (Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
2223
2224 2002-10-08
2225
2226         * src/account.c: account_edit_prefs(): Ì¤»ÈÍѤÎÊÑ¿ô¤òºï½ü¡£
2227         * src/compose.[ch]: ComposeMode ¤Î WITH_QUOTE/WITHOUT_QUOTE ¥Õ¥é¥°
2228           ¤òʬΥ¡£
2229           compose_reply()
2230           compose_reply_set_entry(): ÊÖ¿®·Á¼°¤ò°ì¤Ä¤Î°ú¿ô¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë
2231           ¤·¤¿¡£
2232         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¾ò·ïʬ´ô¤òºï¸º¡£
2233
2234 2002-10-08
2235
2236         * src/compose.c: compose_redirect(), compose_reedit(): ¹Ô½ªÃ¼¤«¤é
2237           CR ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2238         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼
2239           ¤òºÆ¹½Ãۡפ˲þ̾¡£
2240
2241 2002-10-08
2242
2243         * src/folder.[ch]: ²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::remove_msgs() ¤òÄɲá£
2244         * src/imap.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ìÅ٤˺ï½ü¤¹¤ë imap_remove_msgs()
2245           ¤ò¼ÂÁõ¡£
2246
2247 2002-10-07
2248
2249         * src/account.[ch]: account_open(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°
2250           ¤ò³«¤­¡¢½ªÎ»»þ¤Ë UI ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡£
2251         * src/folderview.c:
2252           folderview_button_pressed()
2253           folderview_property_cb(): ¥ê¥â¡¼¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤Î
2254           ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤òÍ׵ᤵ¤ì¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2255
2256 2002-10-07
2257
2258         * src/account.c: account_destroy(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î
2259           »²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2260         * src/folder.[ch]: folder_unref_account_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ
2261           ¤Î»ØÄꤷ¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î»²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¡£
2262         * src/folderview.c:
2263           folderview_rm_imap_server_cb()
2264           folderview_rm_news_server_cb(): folder_destroy() ¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó
2265           ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á Folder ¤òÀè¤Ëºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2266
2267 2002-10-04
2268
2269         * src/account.c: account_find_from_item(): Àµ¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
2270           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2271         * inc_pop3_session_do():
2272           SSL ¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤Î¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2273           ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤é°ì»þŪ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥ë¡¼¥×¤«¤é¤¹¤°¤ËÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2274
2275 2002-10-04
2276
2277         * src/account.[ch]: account_find_from_item(): ¿·µ¬¡£
2278         * src/compose.c:
2279           compose_reply(), compose_forward(), compose_redirect()
2280           src/mainwindow.c: compose_cb(): ºîÀ®»þ¤ËºÇŬ¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
2281           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2282         * src/folder.[ch]: FolderItem::apply_sub ¤òÄɲá£
2283         * src/menu.[ch]: menu_find_option_menu_index(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿
2284           ¥Ç¡¼¥¿¤ò´Þ¤à¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
2285         * src/prefs_folder_item(): ºîÀ®¥¿¥Ö¤È¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¤ò
2286           Äɲá£
2287
2288 2002-10-04
2289
2290         * configure.in: lber ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¸¡½Ð¤Ë $LDAP_LIBS ¤òÄɲá£
2291
2292 2002-10-03
2293
2294         * version 0.8.5
2295
2296 2002-10-03
2297
2298         * src/procmsg.c: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò
2299           ½¤Àµ¤·¡¢¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2300
2301 2002-10-03
2302
2303         * src/compose.[ch]: ¥Õ¥é¥° Compose::use_newsgroups ¤òÄɲä·¡¢
2304           Compose::orig_account ¤òºï½ü¡£
2305           compose_check_for_valid_recipient(): Í­¸ú¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¤ß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2306           compose_write_headers()
2307           compose_redirect_write_headers(): ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
2308           ¤Î¤ß Newsgroups ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
2309           compose_send(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
2310           ÊýË¡¤ò From ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
2311         * src/send.c: send_message_queue(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®ÂÔµ¡
2312           ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2313         * src/news.[ch]: news_post_stream(): ¿·µ¬¡£
2314
2315 2002-10-03
2316
2317         * configure.in: lber ¤òÀè¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ ldap ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯»þ¤Ë
2318           $LDAP_LIBS ¤ò»ÈÍÑ¡£
2319
2320 2002-10-02
2321
2322         * po/*.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹Â¿¤¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥Èʸ»úÎó¤Î¥ß¥¹
2323           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2324
2325 2002-10-02
2326
2327         * src/procheader.c: procheader_parse_stream(): ´°Á´¥Ñ¡¼¥¹¤ÎÂоÝ
2328           ¤Ë Cc ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
2329         * src/procmsg.[ch]: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¿·µ¬¡£»ØÄê
2330           ¤µ¤ì¤¿¾ðÊ󤫤鴰Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÊÖ¤¹¡£
2331         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): Cc ¥Ø¥Ã¥À¤Î
2332           ¤¿¤á¤Ë´°Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2333
2334 2002-10-02
2335
2336         * src/inc.c: inc_account_mail(), inc_all_account_mail(): IMAP4 ¤È
2337           NNTP ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¸å¤½¤ì¤é¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·
2338           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2339
2340 2002-10-01
2341
2342         * version 0.8.4
2343
2344 2002-10-01
2345
2346         * src/prefs_common.c: prefs_compose_create(): ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2347           ¤Î¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
2348         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¸¡½Ð¤Î AC_CHECK_LIB() ¤Î5ÈÖÌܤΰú¿ô
2349           ¤Ë -lldap ¤È -llber ¤òÄɲá£
2350
2351 2002-09-30
2352
2353         * INSTALL
2354           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
2355
2356 2002-09-30
2357
2358         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤òÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤È ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®
2359           ¤È¤ÇÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2360         * src/prefs_common.[ch]: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Îµ¡Ç½¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2361           ¤òÄɲá£
2362
2363 2002-09-27
2364
2365         * src/compose.c: compose_new(): ¸ú²Ì¤¬Ìµ¤¯¡¢¥Ï¥ó¥°¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¤À¤±
2366           ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á XIM ¤Î workaround ¤òºï½ü¡£
2367
2368 2002-09-26
2369
2370         * src/compose.[ch]: compose_reply(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®ÍѤΥե饰¤òÄɲá£
2371           compose_parse_header(): List-Post ¥Ø¥Ã¥À¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
2372           compose_reply_set_entry(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®¤ËÂбþ(ML ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬
2373           ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤Ë fallback ¤¹¤ë)¡£
2374         * src/mainwindow.c
2375           src/prefs_common.c
2376           src/summaryview.c: ÊÖ¿®¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¤·¡¢¡Ö¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë
2377           ÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
2378         * src/utils.[ch]: scan_mailto_url(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢
2379           ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤ·¤¿¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
2380
2381 2002-09-25
2382
2383         * src/account.c: account_read_config_all(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤òÀßÄê
2384           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç½é´ü²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ËÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2385         * src/prefs_account.[ch]: prefs_account_new(): ¿·µ¬¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
2386           ÀßÄê¤Ç½é´ü²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¹½Â¤ÂΤò¿·µ¬¤ËºîÀ®¤·¤ÆÊÖ¤¹¡£
2387
2388 2002-09-24
2389
2390         * src/addr_compl.c:
2391           replace_address_in_edit(): newtext ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2392           completion_window_button_press(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2393         * src/pop.c: LOOKUP_NEXT_MSG(): recv_time ¤¬ RECV_TIME_KEEP ¤Ç¤¢¤ë
2394           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2395           pop3_getrange_uidl_recv(): ac_prefs->getall ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
2396           ¤È¤­¤Î¤ß get_all ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2397           pop3_retr_recv(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
2398           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¾ì¹ç recv_time ¤ò RECV_TIME_KEEP ¤ËÀßÄꤹ¤ë
2399           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2400         * src/pop.h: enum RecvTime ¤òÄɲá£
2401         * src/inc.c: inc_drop_message(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç°ì»þ
2402           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2403
2404 2002-09-20
2405
2406         * src/mainwindow.c: ¡ÖÊÔ½¸/¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2407         * src/summaryview.[ch]: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¤ò
2408           Äɲá£
2409           summary_select_thread(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æ
2410           ÁªÂò¤¹¤ë¡£
2411
2412 2002-09-19
2413
2414         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼½èÍý¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2415
2416 2002-09-19
2417
2418         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¸¡¾ÚÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥È¤ÎºÇ¸å¤Î
2419           ¶õ¹Ô¤òÀµ¤·¤¯½üµî¤·¡¢Àµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Evolution ¤½¤Î¾ MUA
2420           ¤È¤ÎÈó¸ß´¹À­¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ï¤º)¡£
2421         * src/utils.[ch]: copy_file_part(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥե¡¥¤¥ë
2422           ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊ̤Υե¡¥¤¥ë¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£
2423
2424 2002-09-19
2425
2426         * src/compose.c: compose_write_to_file(): 8-bit ¥Æ¥­¥¹¥È¤Î½ð̾»þ¤Ë
2427           ¤Ï BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
2428
2429 2002-09-16
2430
2431         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Cyrillic (Windows-1251)
2432           ÍѤΠcharset Ê¸»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
2433
2434 2002-09-15
2435
2436         * version 0.8.3
2437
2438 2002-09-15
2439
2440         * src/codeconv.c: ru_RU.CP1251 ¤Î charset ¤ò Windows-1251 ¤ËÊѹ¹¤·¡¢
2441           bg_BG locale ¤òÄɲá£
2442
2443 2002-09-11
2444
2445         * src/compose.c: account_activated(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
2446           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤȥ¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¡£
2447           compose_select_account(): ¿·µ¬¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¡¼¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌÜ¡¢
2448           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¤¹¤ë¡£
2449
2450 2002-09-11
2451
2452         * src/inc.c: inc_mail(): inc_spool() ¤¬¥¨¥é¡¼¤Çµ¢¤Ã¤¿¤È¤­¤Î
2453           new_msgs ¤òÄûÀµ¡£
2454           open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢¼õ¿®Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤ò
2455           ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2456
2457 2002-09-10
2458
2459         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È
2460           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥µ¥Þ¥ê¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î
2461           ÌäÂê¤òËɤ°¤¿¤á)¡£
2462         * src/imap.c: remove*_numbered_files() ¤ò¸Æ¤ÖÁ°¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î
2463           Â¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
2464
2465 2002-09-06
2466
2467         * src/prefs_common.c: ±Ñ¸ì¤òÄûÀµ¡£
2468
2469 2002-09-06
2470
2471         * src/prefs_common.[ch]: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¤¤¿¤È¤­¤Î¤ß
2472           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¡×¤òÄɲá£
2473
2474 2002-09-04
2475
2476         * src/folder.c:
2477           folder_tree_destroy()
2478           folder_write_list_recursive(): À°¹çÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2479         * src/imap.c: imap_scan_tree(): folder->node ¤¬ NULL ¤Ç session
2480           ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Î¡¼¥É¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
2481           (Alfons ¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
2482
2483 2002-09-03
2484
2485         * src/textview.c: textview_key_pressed(): GDK_Delete ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
2486           SummaryView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2487         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): MIME ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ë
2488           Àµ¤·¤¤ TextView ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2489
2490 2002-09-02
2491
2492         * src/news.c: news_scan_group(): ¸í¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô·×»»¤ò½¤Àµ¡£
2493
2494 2002-08-30
2495
2496         * ¼çÍפʠPOP3 ¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
2497         * src/inc.[ch]: Pop3State, inc_pop3_state_new(),
2498           inc_pop3_state_destroy(), inc_get_uidl_table(), ¤½¤·¤Æ
2499           inc_write_uidl_list() ¤ò pop.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
2500           Pop3State::folder_table ¤È Pop3State::inc_state ¤ò IncSession
2501           ¤Ë°ÜÆ°¡£
2502           inc_start()
2503           inc_put_error(): lockbusy ¾õÂÖ¤òÄɲá£
2504           inc_pop3_session_do(): inc_state ¤ò Pop3State::error_val ¤«¤éÆÀ¤ë
2505           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2506           inc_cancel(): ¤³¤³¤Ç automaton ¤ò terminate ¤»¤º¤Ë¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È
2507           ¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò²óÈò¡£
2508         * src/pop.[ch]
2509           pop3_getauth_pass_recv()
2510           pop3_getauth_apop_recv(): lockbusy ¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2511           pop3_retr_recv(): Pop3State::cancelled ¥Õ¥é¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2512         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë 'cancelled' ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2513           automaton_input_cb(): cancelled ¥Õ¥é¥°¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç terminate ¡£
2514         * sylpheed.desktop: Type=Internet ¤ò Type=Application ¤Ë½¤Àµ¡£
2515           Categories=Application;Network; ¤òÄɲá£
2516
2517 2002-08-29
2518
2519         * src/inc.[ch]
2520           src/pop.c
2521           src/progressdialog.c: ¾õÂÖ¥«¥é¥à¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òɽ¼¨¡£
2522           Pop3State ¤Ë cur_total_recv_bytes ¤òÄɲá£
2523         * src/prefs_common.[ch]: ´°Î»»þ¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
2524           »ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2525
2526 2002-08-28
2527
2528         * src/folder.[ch]: folder_get_path(): ¿·µ¬¡£ Folder ¤Î¥ë¡¼¥È¥Ñ¥¹¤ò
2529           ÊÖ¤¹¡£
2530         * src/imap.c
2531           src/news.c
2532           imap_folder_destroy()
2533           imap_remove_msg()
2534           imap_remove_all_msg()
2535           news_folder_destroy(): Folder / ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
2536           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê / ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2537         * src/utils.c:
2538           file_exist()
2539           is_dir_exist()
2540           is_file_entry_exist(): °ú¿ô¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2541           remove_all_files()
2542           remove_numbered_files()
2543           remove_expired_files(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2544
2545 2002-08-28
2546
2547         * src/folder.[ch]
2548           src/imap.[ch]
2549           src/mh.[ch]
2550           src/news.[ch]
2551           src/session.[ch]
2552           src/smtp.[ch]: Folder ¤È Session ¤Î¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥¿¤ò²¾Áۥ᥽¥Ã¥É¤Ë
2553           ¤·¤¿¡£
2554
2555 2002-08-27
2556
2557         * src/compose.c: Ä̾ï¹Ô¤Î·ë¹ç¤ò¼«Æ°²þ¹Ô»þ¤Î¤ß¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2558         * src/main.c: GnuPG ¤Î·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2559         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½°ìÍ÷¤ò½¤Àµ¡£
2560         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò²þÎÉ(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
2561
2562 2002-08-26
2563
2564         * version 0.8.2
2565
2566 2002-08-26
2567
2568         * src/compose.c:
2569           join_next_line()
2570           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤ò·ë¹ç¤¹¤ëÊѹ¹
2571           ¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
2572         * NEWS
2573           TODO
2574           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
2575         * configure.in: ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â gpgme-0.3.5 ¤òÍ׵᤹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2576
2577 2002-08-23
2578
2579         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¾¯¤·½¤Àµ¡£
2580         * NEWS ¤ò½¤Àµ¡£
2581
2582 2002-08-23
2583
2584         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
2585
2586 2002-08-23
2587
2588         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
2589         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Ë abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2590
2591 2002-08-22
2592
2593         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¤Á¤é¤Ä¤­¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
2594           É¬ÍפʤȤ­¤Î¤ß widget ¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2595
2596 2002-08-21
2597
2598         * src/compose.c: ¹ÔÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò²þÎÉ¡£
2599           join_next_line()
2600           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤â·ë¹ç¡£
2601           dump_text(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤âÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2602
2603 2002-08-21
2604
2605         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
2606           (¹Ô¤Î¾å¸Â°ÌÃ֤ǶõÇò¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î¹Ô¤Ë°ÜÆ°)¡£
2607
2608 2002-08-19
2609
2610         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Martin Kluge ¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¹ð
2611           ¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2612
2613 2002-08-16
2614
2615         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë Maildir
2616           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2617
2618 2002-08-16
2619
2620         * src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): ¥á¥½¥Ã¥É
2621           Folder::get_msg_list() ¤Ø¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÄɲá£
2622         * src/account.c: account_edit_prefs(), account_delete():
2623           folderview_rescan_all() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë folderview_set_all() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2624         * src/folderview.[ch]:
2625           folderview_check_new_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
2626           folderview_rescan_tree(): ¼Â¹ÔÁ°¤Ë³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2627           folderview_rescan_all(): ¤â¤¦»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
2628           folderview_update_item_foreach(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2629         * src/inc.c: inc_finished(): prefs_common.scan_all_after_inc ¤¬
2630           ¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2631           inc_drop_message(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂоݥե©¥ë¥À¤Î
2632           mtime ¤ò 0 ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
2633           inc_start(), get_spool(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥µ¥Þ¥ê¤â
2634           ¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2635         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò
2636           ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ËÊѹ¹¡£
2637
2638 2002-08-09
2639
2640         * src/compose.c: compose_write_to_file(): »ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ
2641           ¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2642           compose_clearsign_text(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤·¤¿¤â¤Î¤Ç
2643           ÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
2644         * src/prefs_account.c: ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2645         * src/rfc2015.c: rfc2015_clearsign(): ¿·µ¬¡£
2646           pgp_sign(): ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2647         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿°ì°Õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
2648           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤Ç²òÊü¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë)¡£
2649           str_write_to_file(), file_read_to_str(): ¿·µ¬¡£
2650
2651 2002-08-08
2652
2653         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤òÈò¤±¤ë
2654           ¤¿¤á¥­¡¼¤Î½ÅÊ£¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2655
2656 2002-08-08
2657
2658         * src/base64.c: memcpy() ¤Î¤¿¤á¤Ë string.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
2659         * src/gtksctree.c: ´Ø¿ô abs() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Þ¥¯¥í ABS() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2660         * src/prefs_account.c
2661           src/prefs_common.c: sys/socket.h Ãæ¤Î´Ø¿ô send() ¤È¾×Æͤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2662           'send' ¤ò 'p_send' ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¤¿¡£
2663         * src/mainwindow.c: ÉÔÍפʴؿô¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
2664         * src/utils.c: canonicalize_file_replace(): ·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄûÀµ¡£
2665
2666 2002-08-08
2667
2668         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¡£ ~/.sylpheed/ Ãæ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê
2669           ¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÊÖ¤¹¡£
2670         * src/main.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
2671         * src/compose.c
2672           src/inc.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2673           ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½¤Àµ¡£
2674           compose_exec_ext_editor(): g_get_tmp_dir() ¤¬ '/tmp' °Ê³°¤òÊÖ¤·¤¿
2675           ¤È¤­¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2676
2677 2002-08-08
2678
2679         * src/utils.c: copy_file(): unlink ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë dest_bak != NULL ¤«
2680           ¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2681
2682 2002-08-08
2683
2684         * src/utils.[ch]: canonicalize_file_replace(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È
2685           °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æ±¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
2686           ÃÖ¤­´¹¤¨¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2687           copy_file(): ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2688           move_file(): °ÜÆ°Àè¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2689
2690 2002-08-07
2691
2692         * src/socket.[ch]: IPv6 ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ë¥ê¥ó¥¯¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2693         * src/select-keys.c: ¥­¡¼ÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò½¤Àµ¡£
2694
2695 2002-08-07
2696
2697         * src/socket.[ch]: my_gethostbyname(): ¿·µ¬¡£
2698         * src/utils.c: get_domain_name(): Ã»¤¤¥Û¥¹¥È̾¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FQDN ¤ò
2699           ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Bob Woodside ¤µ¤ó thanks)¡£
2700         * src/template.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾éĹÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£
2701
2702 2002-08-06
2703
2704         * src/prefs_common.[ch]: obsolete ¤Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È½ð̾¸°¤ÎÀßÄê¤òºï½ü¡£
2705         * src/utils.c: canonicalize_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
2706           ÄûÀµ¡£
2707
2708 2002-08-06
2709
2710         * src/compose.c: compose_write_to_file():
2711           °Å¹æ²½/½ð̾¤ÎÁ°¤Ë¹ÔËö¤òÀµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¾¤Î MUA ¤È¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑ
2712           À­¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º)¡£
2713           ÉÔÍפʠstrdup ¤ò½üµî¡£
2714           Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½/½ð̾¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2715         * src/utils.[ch]:
2716           canonicalize_file(), canonicalize_file_replace(): ¿·µ¬¡£
2717         * src/passphrase.c
2718           src/select-keys.c: g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning()
2719           ¤ËÊѹ¹¡£
2720         * src/mimeview.c: mimeview_check_signature(): ÉÔÍפʠMIME ¹½Â¤¤Î
2721           ¥¹¥­¥ã¥ó¤òºï½ü¡£
2722         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò TextView
2723           ¤Ëɽ¼¨¡£
2724         * src/rfc2015.c
2725           src/sigstatus.c: ËÝÌõ²Äǽ¤Êʸ»úÎó¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î MIME ¥Ø¥Ã¥À¤ò½¤Àµ¡£
2726
2727 2002-08-06
2728
2729         * src/procmsg.c: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤«¤éÊݸ¤¹¤ë
2730           ¤È¤­¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾Ãµî¤¹¤ë¤Î¤ò˺¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2731
2732 2002-08-05
2733
2734         * src/compose.c
2735           src/passphrase.[ch]
2736           src/rfc2015.[ch]
2737           src/prefs_account.[ch]
2738           src/prefs_common.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é GnuPG ´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2739           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2740
2741 2002-08-05
2742
2743         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ
2744           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
2745
2746 2002-08-04
2747
2748         * src/prefs_actions.c: execute_actions(): create_io_dialog() ¤ò
2749           Àµ¤·¤¤¾ò·ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
2750
2751 2002-08-01
2752
2753         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): Ê¸»ú¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î½é´ü²½¤ò
2754           ½¤Àµ¡£
2755         * src/utils.c:
2756           log_print()
2757           log_message()
2758           log_warning()
2759           log_error(): ¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤òÄɲá£
2760
2761 2002-07-31
2762
2763         * src/socket.c: typo ¤ò½¤Àµ(HAVE_SYS_SELECT -> HAVE_SYS_SELECT_H)
2764
2765 2002-07-31
2766
2767         * src/socket.c: socket I/O ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
2768           fd_recv(): ¿·µ¬¡£
2769         * src/pop.c: Àµ¤·¤¯¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2770
2771 2002-07-31
2772
2773         * src/prefs_actions.c: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆþ½ÐÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÃٱ䤵¤»¤º¤Ë
2774           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¥¤¥ó¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥ô¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë
2775           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤¿¡£ UI ¤òÀ°Íý¡£
2776
2777 2002-07-29
2778
2779         * --attach ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
2780         * src/main.c:
2781           Cmd::attach_files: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤òÊݸ¤¹¤ë¿·µ¬¥á¥ó¥Ð¡£
2782           parse_cmd_opt(): --attach ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲᣠ--compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2783           ¤¬°ÅÌۤ˻ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
2784           prohibit_duplicate_launch()
2785           lock_socket_input_cb(): "compose_attach" ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄɲá£
2786         * src/compose.c
2787           src/mainwindow.c
2788           src/textview.c: compose_new_with_recipient() ¤ò compose_new() ¤Ë
2789           Ì¾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2790
2791 2002-07-29
2792
2793         * src/logwindow.c: ±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º¡£
2794           log_window_append(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È·Ù¹ð¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÊѹ¹¡£
2795
2796 2002-07-26
2797
2798         * src/news.c: ¼«Æ°¥­¥ã¥Ã¥·¥åºï½ü¤ò¼ÂÁõ¡£
2799           news_delete_expired_caches(): ¿·µ¬¡£
2800           news_get_article_list(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥ê¥¹¥È¤«¤éºï½ü
2801           ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2802         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_last_num_in_msg_list():
2803           procmsg_get_last_num_in_cache() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
2804         * src/utils.[ch]: remove_expired_files(): ¿·µ¬¡£
2805
2806 2002-07-26
2807
2808         * src/inc.c
2809           inc_mail(): ¼è¹þ¤Ë³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©
2810           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2811           inc_all_account_mail(): ¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼ºÇÔ»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2812
2813 2002-07-25
2814
2815         * version 0.8.1
2816
2817 2002-07-24
2818
2819         * src/addressbook.c
2820           src/editaddress.c
2821           src/editgroup.c
2822           src/editldap_basedn.c
2823           src/importldif.c
2824           src/prefs_common.c: gtk_editable_get_chars() ¤¬ÊÖ¤¹Ê¸»úÎó¤ò free
2825           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2826         * src/importldif.h
2827           src/vcard.h: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½üµî¡£
2828
2829 2002-07-23
2830
2831         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È us-ascii
2832           Ê¸»ú¤òξÊý´Þ¤àʸ»úÎó¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
2833
2834 2002-07-23
2835
2836         * src/utils.c: remove_numbered_files(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò unlink()
2837           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2838         * src/codeconv.c:
2839           conv_get_code_conv_func(): charset ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
2840           conv_anytodisp() ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2841           conv_unmime_header_overwrite()
2842           conv_unmime_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë conv_anytodisp()
2843           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2844
2845 2002-07-14
2846
2847         * version 0.8.0
2848
2849 2002-07-14
2850
2851         * src/compose.c: ¡Ö¥Ä¡¼¥ë/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2852
2853 2002-07-12
2854
2855         * src/base64.c: BASE64VAL() ¥Þ¥¯¥í¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê½¤Àµ¡£
2856
2857 2002-07-11
2858
2859         * src/base64.c: base64_decode(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2860
2861 2002-07-11
2862
2863         * src/codeconv.c
2864           src/compose.c
2865           src/smtp.c
2866           src/unmime.c
2867           src/base64.[ch]: BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É / ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2868           base64_encode(), base64_decode(): ¿·µ¬¡£
2869         * src/rfc822.[ch]: ºï½ü¡£
2870         * COPYING
2871           src/about.c: fetchmail ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
2872
2873 2002-07-10
2874
2875         * src/codeconv.c
2876           src/procmime.c
2877           src/unmime.[ch]: MIME ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2878           unmime_header()
2879           unmime_quoted_printable_line(): ¿·µ¬¡£
2880         * src/procheader.c:
2881           procheader_get_one_field()
2882           procheader_get_unfolded_line(): CR ¤âºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2883
2884 2002-07-08
2885
2886         * libkcc: ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤«¤éºï½ü¡£
2887         * COPYING
2888           src/about.c: libkcc ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
2889         * src/codeconv.c: conv_guess_encoding(): ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë
2890           ºÇ½é¤Ë ASCII ¥³¡¼¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2891         * src/prefs_actions.c: ÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹/¥¿¥Ö¤ò½üµî¡£
2892
2893 2002-07-05
2894
2895         * src/prefs_actions.c: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½àµò¡£
2896           UI ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2897         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): Ê£¿ô¤Î
2898           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë
2899           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2900
2901 2002-07-05
2902
2903         * src/prefs_actions.[ch]: claws ¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2904           update_actions_menu(): ¥á¥Ë¥å¡¼ºï½ü¤ò´Êά²½¡£
2905         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ä¡¼¥ë¤ÈÀßÄê¤ËÄɲá£
2906
2907 2002-07-04
2908
2909         * src/codeconv.[ch]: conv_jistoeuc(), conv_euctojis(),
2910           conv_sjistoeuc(), conv_guess_encoding() ¤ò¼ÂÁõ¡£ libkcc ¤Ë°Í¸
2911           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2912
2913 2002-07-04
2914
2915         * configure.in: strchr ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2916
2917 2002-07-02
2918
2919         * src/prefs_common.[ch]
2920           src/inc.c: ¼õ¿®¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2921
2922 2002-07-01
2923
2924         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
2925           ¤ËÂбþ¡£
2926
2927 2002-06-28
2928
2929         * src/gtksctree.[ch]: ¹Ô¤Î°ÜÆ°¸å¤Ë̵¸ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2930           GtkSCTree::anchor_row ¤ò gint ¤«¤é GtkCTreeNode* ¤ËÊѹ¹¡£
2931           gtkutils.c ¤Ë°Í¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2932         * src/prefs_common.[ch]
2933           src/summaryview.c: summary_selected(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼
2934           ¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2935
2936 2002-06-28
2937
2938         * configure.in
2939           src/Makefile.am
2940           src/compose.c: ¥¯¥í¥¹¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÀµ¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à̾¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2941           "host_alias" ¤ò "target_alias" ¤ËÊѹ¹(Patrice Mandin ¤µ¤ó thanks)¡£
2942
2943 2002-06-27
2944
2945         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò¶¯À©»ØÄꤹ¤ë
2946           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2947         * src/send.c
2948           src/smtp.[ch]: smtp_from(), smtp_auth(): SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò
2949           »ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
2950           smtp_ehlo(): RFC ¤Ë½àµò¤·¤Ê¤¤ AUTH ±þÅú¤òµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2951
2952 2002-06-25
2953
2954         * src/prefs_common.[ch]
2955           src/compose.c: ¡ÖÆþÎÏ»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
2956
2957 2002-06-25
2958
2959         * src/summaryview.[ch]
2960           src/mainwindow.c: ¡Ö°ÜÆ°/{¼¡¤Î,Á°¤Î}¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2961           ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2962
2963 2002-06-20
2964
2965         * src/folderview.c
2966           src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ç¿âľ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î
2967           ¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»ØÄꤹ¤ë±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2968
2969 2002-06-19
2970
2971         * src/messageview.[ch]:
2972           messageview_copy_clipboard(): MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­
2973           ¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2974           messageview_get_current_textview(): ¿·µ¬¡£
2975           messageview_get_text_widget(): ºï½ü¡£
2976         * src/quote_fmt_parse.y: msginfo ¤¬¶õ¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2977           ¤·¤¿¡£
2978         * src/compose.[ch]: ¡Ö°úÍѤȤ·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
2979           text_inserted(): ¿·¤·¤¤ "insert_text" ¥·¥°¥Ê¥ë¤Î¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡£
2980           Compose::paste_as_quotation ¤¬ TRUE ¤Ê¤é¥Ú¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤Ë
2981           °úÍÑÉä¤òÉÕ¤±¤ë¡£
2982
2983 2002-06-19
2984
2985         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Content-Type ¤¬ text/* ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î
2986           ÆâÍƤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆºÇŬ¤Ê Content-Transfer-Encoding ¤ò»ØÄê
2987           (ÅòÀõ¤µ¤ó thanks)¡£
2988
2989 2002-06-18
2990
2991         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò
2992           ºîÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
2993           ¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
2994
2995 2002-06-18
2996
2997         * src/folder.c: folder_build_tree(): ·«¤ê²¼¤²¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë mtime ¤Ë
2998           atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë strtoul() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2999         * src/imap.c:
3000           imap_move_msg()
3001           imap_move_msgs_with_dest()
3002           imap_copy_msgs_with_dest(): Ê£¿ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼/°ÜÆ°¤ò˸¤²¤ë
3003           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3004           imap_parse_envelope()
3005           imap_cmd_envelope(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´°Á´¤Ê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤ò
3006           Ã±½ã²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ENVELOPE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë RFC822.HEADER ¤ò»ÈÍÑ¡£
3007           ¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃۤκݤˠReferences ¥Ø¥Ã¥À¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3008           imap_parse_one_address()
3009           imap_parse_address(): ºï½ü¡£
3010           imap_get_header(): ¿·µ¬¡£ RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÆɤߤ³¤ß¿·¤¿¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿
3011           Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
3012         * src/procheader.[ch]: procheader_parse() ¤ò procheader_parse_stream()
3013           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢°Û¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
3014
3015 2002-06-17
3016
3017         * po/zh_TW.Big5.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
3018
3019 2002-06-15
3020
3021         * version 0.7.8
3022
3023 2002-06-13
3024
3025         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Ìµ¸ú¤Ê»þ´Ö¤¬¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë
3026           ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3027           inc_write_uidl_list(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3028         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state():
3029           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¤Î¾õÂÖ¤ò¼Â¹ÔÉԲĤˤ·¤¿¡£
3030         * src/summaryview.c: summary_sort():
3031           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3032         * src/pop.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3033
3034 2002-06-12
3035
3036         * src/prefs_account.c: CREATE_RADIO_BUTTONS(): typo ¤ò½¤Àµ¤·¡¢
3037           ¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
3038
3039 2002-06-11
3040
3041         * POP3 ¤Ç¡ÖN Æü¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3042         * src/inc.[ch]:
3043           inc_get_uidl_table()
3044           inc_write_uidl_list(): UIDL ¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò RC_DIR/uidl-*
3045           ¤«¤é RC_DIR/uidl/* ¤Ë°ÜÆ°¡£³Æ UIDL ¤Ë¼õ¿®»þ¹ï¤òÄɲá£
3046           src/main.c: main(): RC_DIR/uidl/ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
3047           src/pop.[ch]: LOOKUP_NEXT_MSG(): ¤³¤³¤Ç´ü¸ÂÀÚ¤ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
3048           Pop3MsgInfo ¤Ë recv_time ¤òÄɲá£
3049           src/prefs_account.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤¹Æü¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3050
3051 2002-06-09
3052
3053         * version 0.7.7
3054
3055 2002-06-07
3056
3057         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×
3058           ¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢µ¯Æ°»þ¤Ë¤½¤ì¤é¤¬Áý¿£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3059         * src/folderview.c: folderview_remove_mailbox_cb(): ¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
3060
3061 2002-06-04
3062
3063         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): lockup ¤òµ¯¤³¤¹
3064           ¤Î¤ÇľÁ°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
3065
3066 2002-06-04
3067
3068         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): ½ð̾Éôʬ¤ò
3069           ¼«Æ°²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3070           compose_new_with_recipient(): µ¯Æ°Ä¾¸å¤Î XIM ¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¡£
3071
3072 2002-06-04
3073
3074         * src/mainwindow.c: ¥½¡¼¥È¤Î¾º½ç / ¹ß½ç¤òÊ̤Υá¥Ë¥å¡¼¹àÌܤ«¤é»ØÄê
3075           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3076           ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
3077         * src/summaryview.[ch]: summary_sort(): ¥½¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
3078
3079 2002-05-31
3080
3081         * ±Ê³Ū¤Ê¥½¡¼¥È½ç¤ò¼ÂÁõ¡£
3082         * src/folder.[ch]:
3083           folder_build_tree(): 'sort_key' ¤È 'sort_type' Â°À­¤òÆɤ߹þ¤à¡£
3084           folder_write_list_recursive(): ¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ò½ñ¤­¹þ¤à¡£
3085           src/mainwindow.c
3086           src/summaryview.[ch]: summary_show(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
3087           ¹ß½ç¥½¡¼¥È¤Î¾ì¹çÀèƬ¤Î¥Î¡¼¥É¤òÁªÂò¡£
3088           SummarySortType ¤È¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ÎÊÑ¿ô¤ò SummaryView ¤«¤éºï½ü¡£
3089
3090 2002-05-30
3091
3092         * src/account.c
3093           src/news.[ch]
3094           src/nntp.[ch]
3095           src/prefs_account.[ch]: SSL ¾å¤Î NNTP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3096         * src/nntp.c: nntp_group(): GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬°ìÅÙ¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
3097           MODE READER ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¤ÆºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(broken ¤Ê
3098           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¤Ç¤­¤ë¤é¤·¤¤)¡£
3099
3100 2002-05-30
3101
3102         * faq/it/*.html: DOS ²þ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
3103         * faq/*/*.html: ">" ¤ò &quot; ¤ËÊѹ¹¡£
3104
3105 2002-05-29
3106
3107         * src/prefs_account.c: prefs_account_protocol_activated(): SSL ¥¿¥Ö
3108           ¤ÎÉÔÍפʥե졼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3109
3110 2002-05-29
3111
3112         * src/pop.[ch]
3113           src/inc.c
3114           src/prefs_account.[ch]: POP3 ¤Ç STLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3115         * src/account.c: account_clist_set_row(): TLS ¤ÎÀßÄê¤òɽ¼¨¡£
3116
3117 2002-05-28
3118
3119         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×µ¡Ç½¤Ë
3120           Âбþ¡£
3121         * src/imap.[ch]
3122           src/ssl.h
3123           src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤Ç STARTTLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3124         * src/send.c
3125           src/smtp.[ch]: SSLSMTPType ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SSLType ¤ò»ÈÍÑ¡£
3126
3127 2002-05-28
3128
3129         * src/utils.[ch]: make_dir(): mkdir() ¤È chmod() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
3130         * src/compose.c: compose_create(): ÉÔÍפʹԤòºï½ü¡£
3131
3132 2002-05-27
3133
3134         * src/news.c: news_scan_group(): ÆÃÄê¤Î¾ì¹ç¤Ë¸í¤Ã¤¿Ãͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
3135           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3136         * src/prefs_account.c: ¹âÅÙ¤ÊÀßÄê - ¥Õ¥©¥ë¥À ¤ÎÀßÄê¤Î±Ñ¸ì¤ò½¤Àµ¡£
3137
3138 2002-05-23
3139
3140         * src/textview.c: textview_show_message(), textview_show_part():
3141           GtkSText *text ¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3142           textview_add_part(): RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë GtkSText ¤ò
3143           ¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3144           textview_show_part(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¤È
3145           ¤·¤Æɽ¼¨¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3146
3147 2002-05-22
3148
3149         * src/compose.c: compose_redirect_write_to_file():
3150           change_file_mode_rw() ¤ÎÂоݤòÄûÀµ¡£ fclose() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«
3151           ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÉÔ´°Á´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¡£
3152
3153 2002-05-22
3154
3155         * src/compose.c:
3156           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤ÏÁð¹Æ´ØÏ¢¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò̵¸ú
3157           ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3158           compose_redirect_write_to_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°
3159           ¤ò½¤Àµ¡£
3160         * src/prefs_common.c: ¡Öº¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè
3161           ¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤·¤¿¡£
3162
3163 2002-05-21
3164
3165         * src/compose.[ch]: ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×(¤Þ¤¿¤Ï Bounce)µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3166           claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¼ÂÁõ¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
3167           compose_redirect(): ¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÔ½¸ÉԲĤˤ¹¤ë¡£
3168           compose_redirect_write_to_file(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò½ü¤¤¤Æ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3169           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÈËÜʸ¤ò¥³¥Ô¡¼¡£
3170           compose_redirect_write_headers(): ¤µ¤é¤Ë "Resent-*" ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
3171           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
3172           ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
3173
3174 2002-05-20
3175
3176         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È
3177           ¼¡¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È¤Î´Ö¤ËÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò
3178           ½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
3179
3180 2002-05-19
3181
3182         * src/mainwindow.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
3183           main_window_toggle_message_view(): summary_toggle_view_real() ¤ò
3184           ¤³¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
3185         * src/messageview.[ch]: messageview_is_visible(): ¿·µ¬¡£
3186         * src/summary_search.c
3187           src/summaryview.[ch]: SummaryView::msg_is_toggled_on: ºï½ü¡£
3188           Âå¤ï¤ê¤Ë messageview_is_visible() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3189
3190 2002-05-17
3191
3192         * src/mainwindow.c: ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«/ÊĤ¸¤ë¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3193         * src/summaryview.[ch]:
3194           summary_expand_threads(), summary_collapse_threads(): ¿·µ¬¡£
3195
3196 2002-05-17
3197
3198         * src/mainwindow.c: ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¡×¤È
3199           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
3200           ¡Ö/ɽ¼¨/¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءץá¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¤·¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò
3201           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¤ËÅý¹ç¡£
3202           main_window_set_widgets(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤξõÂÖ¤òÊѹ¹¡£
3203         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): menurc Ê¸»úÎó¤ò
3204           ¹¹¿·¡£
3205
3206 2002-05-16
3207
3208         * src/mimeview.c: mimeview_set_multipart_tree(): ¥Æ¥­¥¹¥È°Ê³°¤Î
3209           ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤ÎÆâÍƤò message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î»Ò¤È¤·¤Æɽ¼¨¡£
3210         * src/procmime.c:
3211           procmime_mimeinfo_next(): content-type ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤Î
3212           message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
3213           procmime_scan_multipart_message(): Æþ¤ì»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ message/rfc822
3214           ¥Ñ¡¼¥È¤Î½¤Àµ¡£ message/rfc822 ¤ÎÆâÍƤΥµ¥¤¥º¤òÄûÀµ¡£
3215         * src/textview.c: textview_show_part(): multipart/* ¤È message/rfc822
3216           ¤ÎÆâÍƤòŸ³«¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3217           textview_add_parts(): ¿·µ¬¡£¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥È°Ê²¼¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò textview
3218           ¤ËÄɲ乤롣
3219           textview_clear(): body_pos ¤È cur_pos ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡£
3220
3221 2002-05-16
3222
3223         * src/addr_compl.c: µóÆ°¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
3224           get_address_from_edit(): îì³ç¸ÌÃæ¤Î¥«¥ó¥Þ¤ò̵»ë¡£
3225           completion_window_apply_selection(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î clist ¤ÎÁªÂò¹Ô
3226           ¤ÎŬÍѤΤ߹Ԥ¦¡£
3227           completion_window_accept_selection(): ºï½ü¡£
3228           address_completion_complete_address_in_entry(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3229           ¤³¤³¤Ç¥¨¥ó¥È¥êÃæ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÃÖ´¹¤·¤Ê¤¤¡£
3230           completion_window_select_row(): clist ¤ÎÁªÂò¤ò¾ï¤ËŬÍÑ¡£
3231           completion_window_key_press(): ÁªÂò¤ò¤³¤³¤Ç¤ÏŬÍѤ·¤Ê¤¤¡£
3232
3233 2002-05-15
3234
3235         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3236           ºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËöÈø¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊݤĤ褦¤Ë¤·¤¿¡£
3237
3238 2002-05-14
3239
3240         * src/foldersel.c: ¥Ä¥ê¡¼¤òÂ羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤»¤º¤Ë¥½¡¼¥È¡£
3241         * src/mainwindow.c: allsel_cb()
3242           src/messageview.c: messageview_select_all(): MIME ¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Î
3243           ¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÁªÂò¡×¤ò½¤Àµ¡£
3244         * src/mainwindow.c: Á´ÈÌ¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤«¤é
3245           ºï½ü¡£
3246
3247 2002-05-13
3248
3249         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ac->name ¤¬
3250           NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3251
3252 2002-05-12
3253
3254         * version 0.7.6
3255
3256 2002-05-12
3257
3258         * manual/ja/*: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
3259           manual/en/*: ±Ñ¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·¡£
3260         * faq/de/*
3261           faq/it/*: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÄɲá£
3262         * faq/en/*
3263           faq/es/*
3264           faq/fr/*: FAQ ¤ò¹¹¿·¡£
3265         * src/manual.[ch]
3266           src/mainwindow.c: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤òÄɲá£
3267
3268 2002-05-11
3269
3270         * src/prefs_account.c: IMAP ¤Þ¤¿¤Ï News ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
3271           ¡ÖÁ´¼õ¿®¤Ç¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3272
3273 2002-05-11
3274
3275         * src/imap.c: imap_scan_tree(): namespace ¤ò¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤Ë»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
3276           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3277         * src/prefs_folder_item.c: ¼±Ê̻ҥѥ¹¤âɽ¼¨¡£
3278           table ¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£ÊÔ½¸ÉԲĤʥ¨¥ó¥È¥ê¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÇØ·Ê¿§
3279           ¤Çɽ¼¨¡£
3280         * src/procmime.c: procmime_get_tmp_file_name(): °ÂÁ´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
3281           À¸À®¡£
3282
3283 2002-05-11
3284
3285         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3286         * src/inc.c
3287           src/pop.c: inc_progress_update() ¤òľÀܸƤÖÂå¤ï¤ê¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò
3288           »ÈÍÑ¡£
3289           pop3_getrange_uidl_recv(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë
3290           ¤È¤­¤Ï LAST ¤Ë fallback ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3291
3292 2002-05-10
3293
3294         * src/folderview.c: ´Êάɽ¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È
3295           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3296
3297 2002-05-10
3298
3299         * src/folderview.c
3300           src/prefs_common.[ch]
3301           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤ò´Êάɽ¼¨¤¹¤ëºÇ¾®¤Îʸ»ú¿ô
3302           ¤ò»ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3303
3304 2002-05-09
3305
3306         * src/folderview.c: folderview_check_new(): ÁªÂò¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3307           ¥¹¥­¥Ã¥×¡£
3308         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×
3309           ¤òÄɲá£
3310         * src/imap.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3311           imap_scan_tree_recursive(): ³Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·»þ¤Ë¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò¼èÆÀ¡£
3312           imap_get_path_separator(): ¿·µ¬¡£
3313
3314 2002-05-08
3315
3316         * src/imap.[ch]: others/shared ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î namespace ¤ËÂбþ(ºî¶ÈÃæ)¡£
3317           imap_parse_namespace(): others/shared namespace ¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
3318           imap_find_namespace(): others/shared namespace ¤â¸¡º÷¡£
3319         * src/utils.[ch]:
3320           strchr_parenthesis_close(): ÊĤ¸³ç¸Ì¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
3321           strsplit_parenthesis(): ³ç¸Ì¤Î¥ê¥¹¥È¤òʸ»úÎó¤ÎÇÛÎó¤Ëʬ³ä¡£
3322
3323 2002-05-08
3324
3325         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): "Mon,6 May 2002 20:31:12
3326           +0800" ¤Î¤è¤¦¤ÊÆü»þʸ»úÎó¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3327           procheader_scan_date_string(): ¿·µ¬¡£ procheader_date_parse() ¤«¤é
3328           Ê¸»úÎó¥¹¥­¥ã¥óÉôʬ¤òʬΥ¡£
3329
3330 2002-05-07
3331
3332         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹Ô¤òÁªÂò
3333           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
3334         * src/summaryview.c: summary_set_column_titles(): Win/Mac ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
3335           ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÌð°õ¤ÎÊý¸þ¤òµÕ¤Ë¤·¤¿¡£
3336
3337 2002-05-02
3338
3339         * src/compose.c: compose_write_headers(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
3340           ¤ò°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£ Newsgroups ¤È Cc ¤ò
3341           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤Ç¾å½ñ¤­¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3342         * src/imap.c: imap_add_msg(): Äɲä·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î UID ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
3343           ¤·¤¿¡£
3344         * src/compose.c: compose_queue(): queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3345         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¤½¤Î¾¤Î IMAP ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿
3346           ¤â°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3347           imap_open(): ÉÔÍפʰú¿ô¤òºï½ü¡£
3348
3349 2002-04-25
3350
3351         * src/utils.[ch]: trim_string(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿Ä¹¤µ¤è¤êŤ¤Ê¸»ú¤ò
3352           ÀÚ¤êµÍ¤á¡¢ "..." ¤òÄɲ乤롣
3353         * src/folderview.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë
3354           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3355
3356 2002-04-23
3357
3358         * src/imap.c: imap_create_folder(): root ¤Î INBOX ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥×¥ì
3359           ¥Õ¥£¥¯¥¹¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3360         * src/folderview.c: folderview_select()
3361           src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¸¡º÷Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê
3362           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
3363
3364 2002-04-21
3365
3366         * version 0.7.5
3367
3368 2002-04-21
3369
3370         * sylpheed*.png: ¼ãµï¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤ app ¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
3371
3372 2002-04-21
3373
3374         * src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò
3375           ½¤Àµ¡£
3376         * src/account.c: account_edit_prefs(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î
3377           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3378         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç
3379           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
3380         * src/imap.c: ¥í¥°¤ÎÎ̤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î log_print() ¤ò
3381           debug_print() ¤ËÊѹ¹¡£
3382
3383 2002-04-21
3384
3385         * src/mh.c: mh_get_new_msg_filename(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
3386           Ì¾¤òÊÖ¤¹¡£
3387           mh_add_msg()
3388           mh_do_move()
3389           mh_do_move_msgs_with_dest()
3390           mh_copy_msg()
3391           mh_copy_msgs_with_dest(): mh_get_new_msg_filename() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3392         * src/utils.[ch]: is_file_entry_exist() ¤òÄɲᣠstat() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤é
3393           TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
3394         * src/imap.c:
3395           imap_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð FETCH ¤ÎÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò SELECT
3396           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3397           imap_scan_folder(): UIDNEXT ¤ÎÃͤòÍѤ¤¤Æ last_num ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
3398           imap_select(): SELECT ¤ÎɬÍפ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3399           ¸½ºßÁªÂòÃæ¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤òÊݸ¡£
3400           imap_status(): UIDNEXT ¤òÄɲá£
3401
3402 2002-04-20
3403
3404         * src/folder.c: folder_item_scan(): ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
3405         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_combo(): Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤λØÄê¤Î
3406           ¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
3407
3408 2002-04-17
3409
3410         * src/mainwindow.c: main_window_create(): ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¡£
3411
3412 2002-04-17
3413
3414         * src/compose.c: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3415           join_next_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò·ë¹ç¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3416           get_indent_length(): enum ¤ÈÊÑ¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
3417           INDENT_CHARS: ':' ¤ò¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3418         * src/folderview.c:
3419           folderview_rename_folder_cb()
3420           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҤËÂбþ¡£
3421           folderview_rm_imap_folder_cb(): folderview_delete_folder_cb()
3422           ¤ÈÅý¹ç¡£
3423
3424 2002-04-15
3425
3426         * src/folder.[ch]: folder_item_scan(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é -1 ¤ò
3427           ÊÖ¤¹¡£
3428         * src/folderview.c: folderview_check_new(): folder_item_scan() ¤Ë
3429           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÃæÃÇ¡£
3430
3431 2002-04-15
3432
3433         * src/imap.c: imap_create_missing_folders(): INBOX ¤È Trash ¤Î¤ß¤ò
3434           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3435         * src/prefs_folder_item.c: prefs_folder_item_set_dialog(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
3436           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѤ¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3437           prefs_folder_item_destroy(): prefs_dialog_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3438         * src/prefs.[ch]: prefs_dialog_destroy(): ¿·µ¬¡£
3439
3440 2002-04-15
3441
3442         * src/prefs_account.[ch]: ¡Ö¹âÅÙ¤ÊÀßÄê¡×¥¿¥Ö¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò
3443           Äɲᣡ֠IMAP ¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¤ÎÀßÄê¤â¤½¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
3444         * src/account.[ch]: account_get_special_folder(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È
3445           ¤ËÂФ¹¤ëºÇŬ¤ÊÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊÖ¤¹¡£
3446         * src/compose.c: account_get_special_folder() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3447         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
3448           ¼ÂÁõ¤·¡¢ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò¼ÂÁõ(claws ¤ÎÂçÉôʬ¤Îµ¡Ç½¤Ï¤Þ¤ÀÅý¹ç
3449           ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹½Â¤¤Ï¾¯¤·Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë)¡£
3450         * src/folderview.c: ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3451
3452 2002-04-14
3453
3454         * src/textview.c: IS_RFC822_CHAR(): ',' ¤ä ';' Åù¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤¬
3455           ¸½¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥µ¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3456
3457 2002-04-12
3458
3459         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î½ç½ø¤ò¾¯¤·Êѹ¹¡£
3460         * src/compose.c: 'Ctrl-Enter' ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤¾þ¥­¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3461           ¤·¤¿¡£
3462           compose_reply_set_entry(): ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç
3463           »È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3464
3465 2002-04-11
3466
3467         * src/compose.c: compose_create(): ¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ò¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ
3468           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3469         * src/imap.c: imap_parse_list(): INBOX ¤ò \Noselect ¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
3470           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3471           imap_get_uncached_messages()
3472           imap_cmd_fetch(): FETCH ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3473
3474 2002-04-11
3475
3476         * COPYING: ¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êѹ¹("NO-VIRUS CLAUSE" ¤Îºï½ü¤È OpenSSL ¤ËÂФ¹¤ë
3477           ¾ò¹à¤ÎÄɲÃ)¡£
3478
3479 2002-04-09
3480
3481         * src/prefs_account.c
3482           src/smtp.[ch]: OpenSSL Í­¸ú»þ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3483
3484 2002-04-09
3485
3486         * src/smtp.[ch]
3487           src/send.c
3488           src/session.[ch]: SMTP ¥×¥í¥È¥³¥ë½èÍý¤ÎºÇ½é¤ÎºÆ¹½À®¡£
3489           SMTPSession: ¿·µ¬¥¯¥é¥¹¡£ Session ¤Î¥µ¥Ö¥¯¥é¥¹¡£
3490           smtp_session_new(): send_smtp_open() ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤Ë°ÜÆ°¡£
3491           smtp_from(): SMTP AUTH ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò smtp_auth() ¤Ë°ÜÆ°¡£
3492           smtp_auth(): SMTP AUTH ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
3493           smtp_ehlo(): ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÆɤߡ¢Ç§¾Ú¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
3494           smtp_helo(): EHLO ¥³¥Þ¥ó¥É¤òʬΥ¡£
3495           smtp_ok(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÇ¸å¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÊÖ¤¹
3496           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3497         * src/esmtp.[ch]: smtp.[ch] ¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
3498         * src/imap.c: imap_session_destroy_all(): session_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3499
3500 2002-04-08
3501
3502         * src/imap.c: imap_open(): IMAP4 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç·Ù¹ð
3503           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3504
3505 2002-04-06
3506
3507         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸½ºß¤Î¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃÖ¤ËÁÞÆþ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
3508           ¤·¤¿¡£
3509         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼
3510           '/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
3511
3512 2002-04-05
3513
3514         * src/filter.c
3515           src/inc.c: folder_find_item_from_path() ¤ò
3516           folder_find_item_from_identifier() ¤ËÊѹ¹¡£
3517           src/prefs_account.c
3518           src/prefs_filter.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ñ¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤Î¤Ë
3519           folder_item_get_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3520
3521 2002-04-05
3522
3523         * src/folder.[ch]: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҡפò¼ÂÁõ(¤½¤·¤Æ claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
3524           Â¸ºß¤·¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
3525           folder_find_from_name(): Ì¾Á°¤È¥¿¥¤¥×¤«¤é Folder ¤ò¸¡º÷¡£
3526           folder_get_identifier(): Folder ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
3527           folder_item_get_identifier(): FolderItem ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
3528           folder_find_item_from_identifier(): id ¤«¤é FolderItem ¤òÊÖ¤¹¡£
3529           folder_get_type_string(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×ʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
3530           folder_get_type_from_string(): Ê¸»úÎ󤫤é FolderType ¤òÊÖ¤¹¡£
3531           (¤½¤·¤Æ¸í¤Ã¤¿ g_strcasecmp() ¤ÎÍÑË¡¤ò½¤Àµ)¡£
3532         * src/export.c
3533           src/import.c: folder_item_get_identifier() ¤È
3534           folder_find_item_from_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3535
3536 2002-04-03
3537
3538         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô¤òÆɤó¤À¸å¤Ë cur_pos ¤¬Àµ¤·¤¤
3539           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3540           imap_scan_folder(): Ì¤ÆÉ¿ô¤¬0¤Î¤È¤­¤Ï¿·Ãå¿ô¤ò0¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
3541           imap_parse_flags(): \Seen ¥Õ¥é¥°¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¿·Ã塦̤Æɥե饰¤ò
3542           Äɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3543         * ac/Makefile.am: MACROS ¤«¤é gpgme.m4 ¤òºï½ü¡£
3544
3545 2002-04-02
3546
3547         * ¸½ºß³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲäǤ­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
3548         * src/compose.c:
3549           compose_send(): Êݸ¸å outbox ¤ò¹¹¿·¡£
3550           compose_queue()
3551           compose_draft_cb(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3552         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë "opened" ¥Õ¥é¥°¤È "mark_queue"
3553           ¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
3554         * src/main.c: send_queue(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
3555         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
3556         * src/procmsg.[ch]:
3557           procmsg_flush_mark_queue(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤ÎÂÔ¤Á¾õÂ֤Υե饰¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë
3558           ¤Ë½ñ¤­½Ð¤¹¡£
3559           procmsg_add_flags(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3560           procmsg_send_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
3561           procmsg_save_to_outbox(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3562         * src/summaryview.c:
3563           summary_show(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë¡£
3564           summary_clear_list(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£
3565           summary_write_cache(): procmsg_flush_mark_queue() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3566
3567 2002-04-01
3568
3569         * src/summaryview.[ch]: ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë¤Î
3570           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÈÁªÂò¿ô¤ÎËöÈø¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3571
3572 2002-04-01
3573
3574         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): INBOX ¤Î²¼¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À
3575           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­ SpecialFolderItemType ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
3576           ½¤Àµ¡£
3577         * ac/gpgme.m4: ºï½ü¡£
3578         * ac/README: Äɲá£
3579         * ac/missing/gdk-pixbuf.m4
3580           ac/missing/gettext.m4
3581           ac/missing/gpgme.m4
3582           ac/missing/imlib.m4: Êص¹¤Î¤¿¤áÄɲá£
3583
3584 2002-03-29
3585
3586         * src/esmtp.c: esmtp_auth(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ê¸»úÎó¤Î¸å¤Ë
3587           ¥´¥ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£ strtok() ¤òºï½ü¡£
3588         * src/compose.c: compose_draft_cb(): Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ
3589           ¥Þ¡¼¥¯¡£
3590         * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®¹µ¤ÈÁð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À
3591           ¤Î¶¯Ä´¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3592
3593 2002-03-28
3594
3595         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3596         * src/summaryview.c: summary_save_as(): ¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼
3597           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
3598         * src/about.c: about_show(): ¤¹¤Ç¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
3599           ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3600
3601 2002-03-27
3602
3603         * src/compose.c: Subject ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¤ÏÁ÷¿®Á°¤Ë³Îǧ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
3604           compose_check_entries(): ¿·µ¬¡£
3605           compose_send()
3606           compose_send_later_cb(): compose_check_entries() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3607         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ±þÅú²òÀϤò¤µ¤é¤Ë½¤Àµ¡£
3608
3609 2002-03-26
3610
3611         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê
3612           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3613
3614 2002-03-26
3615
3616         * src/undo.c: undo_insert_text_cb(): ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎŤµ¤¬Â礭¤¤¤È¤­¤Ë
3617           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3618         * src/gtkstext.c: gtk_stext_button_press(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÁýÂ礹¤ë
3619           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæ¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¸å¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
3620           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3621
3622 2002-03-25
3623
3624         * src/folderview.c:
3625           folderview_rename_folder_cb()
3626           folderview_delete_folder_cb(): Âоݥե©¥ë¥À¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥á¡¼¥ë
3627           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤À¤±¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3628         * src/utils.c: get_abbrev_newsgroup_name(): ¾éĹ¤Ê¹Ô¤òºï½ü¡£
3629
3630 2002-03-23
3631
3632         * src/compose.c
3633           src/mainwindow.c
3634           src/prefs_common.c: 'Tool' ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò 'Tools' ¤ËÊѹ¹¡£
3635           '½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü' ¤ò '¥Ä¡¼¥ë' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
3636
3637 2002-03-23
3638
3639         * src/folderview.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
3640           ¤·¤¿¡£
3641         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
3642           ¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢ INBOX ¤Î²¼¤Ø¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤ò
3643           ºÆÅÙ»î¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3644           imap_scan_tree_recursive(): namespace ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤¬ INBOX ¤Î¾ì¹ç
3645           ¤Ï¤½¤ì¤ò¼«Æ°Åª¤ËÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ INBOX ¤Î²¼¤ÎÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤â
3646           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3647         * src/foldersel.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
3648           ¤·¤¿¡£
3649
3650 2002-03-23
3651
3652         * src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¿·µ¬¡£¾Êά¤µ¤ì¤¿
3653           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÊÖ¤¹¡£
3654         * src/folderview.c: folderview_update_node(): name ¤È path ¤¬°ìÃ×
3655           ¤¹¤ë¾ì¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾¤Çɽ¼¨¡£
3656         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾
3657           ¤Çɽ¼¨¡£
3658
3659 2002-03-23
3660
3661         * src/foldersel.c
3662           src/folderview.c: ¥é¥Ù¥ë 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
3663         * src/imap.c: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾ 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
3664           imap_create_missing_folders(): Queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î draft ¤Ø¤Î¸í¤Ã¤¿
3665           ÂåÆþ¤ò½¤Àµ¡£
3666
3667 2002-03-22
3668
3669         * IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ÷¿®¹µ / Áð¹Æ / Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3670         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð
3671           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®ÂÔ¤Á¡¢Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3672           src/imap.[ch]:
3673           imap_create_trash(): ºï½ü¡£
3674           imap_create_special_folder(): ¿·µ¬¡£imap_create_trash() ¤ò°ìÈ̲½¡£
3675           imap_create_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¡£
3676           imap_is_msg_changed(): ¥À¥ß¡¼¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
3677           imap_scan_tree_recursive(): Á÷¿®¹µ¡¢Áð¹Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤âõ¤¹
3678           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3679           imap_parse_envelope(): ¥Ì¥ë¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3680           src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
3681           F_QUEUE ¤È F_DRAFT ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3682
3683 2002-03-20
3684
3685         * src/compose.c: compose_send(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®¹µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß
3686           ¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3687         * src/procmsg.[ch]: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®¹µ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë
3688           ¤è¤¦¤Ë API ¤òÊѹ¹¡£
3689
3690 2002-03-20
3691
3692         * src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÔµ¡¸å¤ËÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3693           compose_save_to_outbox(): procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
3694         * src/procmsg.[ch]: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹çÁ÷¿®¹µ
3695           ¤ËÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3696           procmsg_save_to_outbox(): ¿·µ¬¡£É¬Íפ¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔµ¡ÍѥإåÀ¤ò
3697           ºï½ü¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÄɲ乤롣
3698
3699 2002-03-20
3700
3701         * src/compose.c: compose_wrap_line(): '|' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦
3702           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3703           get_indent_length(): ':' ¤È '#' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
3704           strchr() ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ°Íý¡£
3705
3706 2002-03-19
3707
3708         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
3709
3710 2002-03-19
3711
3712         * src/defs.h: OUTBOX_DIR ¤ò "outbox" ¤«¤é "sent" ¤ËÊѹ¹
3713           (¸½ºß¤Î "outbox" ¤ÏºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¤Þ¤ÇÊÝ»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹)¡£
3714         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3715           À¸À®¡£
3716         * src/foldersel.c
3717           src/folderview.c: 'Outbox' ¤ò 'Sent' ¤ËÊѹ¹¡£
3718         * src/main.c: folder_set_missing_folders() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3719         * src/mh.c: mh_scan_tree(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀ¸À®¡£
3720         * src/summaryview.c: summary_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
3721           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3722
3723 2002-03-18
3724
3725         * src/folderview.c
3726           src/imap.[ch]: IMAP ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾Êѹ¹¤ò¼ÂÁõ(Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
3727           folderview_rename_folder_cb(): ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Ì¾¾ÎÊѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
3728           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3729           imap_rename_folder(): ¿·µ¬¥á¥½¥Ã¥É¤Î¼ÂÁõ¡£
3730           imap_cmd_rename()
3731           imap_rename_folder_func(): ¿·µ¬¡£
3732           imap_remove_folder(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤âºï½ü¡£
3733
3734 2002-03-17
3735
3736         * src/imap.c: locale ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥° <-> ½¤Àµ utf-7 ¤ÎÊÑ´¹¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢
3737           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î¹ñºÝ²½¤ËÂбþ(ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó thanks)¡£
3738           imap_path_separator_subst(): ½¤Àµ utf-7 ¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¤ò°·¤¨¤ë
3739           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3740           imap_modified_utf7_to_locale()
3741           imap_locale_to_modified_utf7(): ¿·µ¬¡£
3742           imap_create_trash(): imap ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
3743           ¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˺îÀ®¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
3744           imap_get_real_path(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥° print ¤òºï½ü¡£
3745
3746 2002-03-14
3747
3748         * src/socket.c: DNS lookup ¤È connect() ¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
3749           sock_connect_by_hostname(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÂбþ¤È¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3750           sock_connect_with_timeout(): ¿·µ¬¡£
3751           sock_peek(): SSL peek ¤ò¼ÂÁõ¡£
3752
3753 2002-03-13
3754
3755         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Î text/html
3756           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ̾ï¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤Çɽ¼¨¡£
3757         * src/account.c
3758           src/addrbook.c
3759           src/addrindex.c
3760           src/compose.c
3761           src/imap.c
3762           src/inc.c
3763           src/jpilot.c
3764           src/ldif.c
3765           src/mbox.c
3766           src/mimeview.c
3767           src/news.c
3768           src/prefs.c
3769           src/prefs_common.c
3770           src/prefs_customheader.c
3771           src/prefs_display_header.c
3772           src/prefs_filter.c
3773           src/procheader.c
3774           src/procmime.c
3775           src/procmsg.c
3776           src/recv.c
3777           src/rfc2015.c
3778           src/send.c
3779           src/sourcewindow.c
3780           src/summaryview.c
3781           src/template.c
3782           src/textview.c
3783           src/unmime.c
3784           src/utils.c
3785           src/vcard.c
3786           src/xml.c: Á´¤Æ¤Î fopen() ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë 'b' ¤òÄɲá£
3787
3788 2002-03-09
3789
3790         * version 0.7.4
3791
3792 2002-03-09
3793
3794         * src/ssl.[ch]: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
3795         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë
3796           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3797         * faq/Makefile.am
3798           faq/en/Makefile.am
3799           faq/en/sylpheed-faq*.html
3800           faq/es/Makefile.am
3801           faq/es/sylpheed-faq*.html
3802           faq/fr/Makefile.am
3803           faq/fr/sylpheed-faq*.html
3804           configure.in
3805           Makefile.am
3806           src/Makefile.am
3807           src/defs.h
3808           src/mainwindow.c
3809           src/manual.[ch]: ±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î FAQ ¤òÄɲá£
3810
3811 2002-03-07
3812
3813         * manual/en/sylpheed*.html: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
3814         * libkcc/jis.c
3815           src/addrcache.c
3816           src/addritem.c
3817           src/ldif.c
3818           src/mgutils.c: string.h ¤ò include ¤·¤Æ strlen() Åù¤Î warning
3819           ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
3820         * src/folder.c
3821           src/folderview.c
3822           src/inc.c
3823           src/logwindow.c
3824           src/mainwindow.c
3825           src/mimeview.c
3826           src/prefs.c
3827           src/prefs_common.c
3828           src/procheader.c
3829           src/send.c
3830           src/session.c
3831           src/sigstatus.c
3832           src/summaryview.c: gcc-3.0 ¤Ç 'deprecated use of label at end of
3833           compound statement' ¤Î warning ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë switch ¤ÎºÇ¸å¤Î
3834           ¥é¥Ù¥ë¤Ë break ¤òÄɲá£
3835         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): r_hd ¤Î·¿¤ò½¤Àµ¡£
3836
3837 2002-03-06
3838
3839         * src/inc.[ch]: IncProgressDialog ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÀÅŪ¤Ê¥ê¥¹¥È¤Ë
3840           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3841           inc_cancel_all(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î¸½ºß¤Î¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¡£
3842         * src/mainwindow.c: ¡Ö¼õ¿®¤òÃæ»ß¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3843         * src/textview.c: ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼
3844           ¤Ê½¤Àµ¤È¡¢ textview_write_body() ¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
3845
3846 2002-03-05
3847
3848         * src/inc.c: inc_write_uidl_list(): UIDL ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë
3849           ²¿¤«¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤ë¤È UIDL ¾ðÊ󤬼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3850           src/inc.h: uidl_is_valid ¤ò Pop3State ¤ËÄɲá£
3851           src/pop.c: UIDL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ì¤Ð uidl_is_valid ¤ò TRUE ¤Ë¤¹¤ë¡£
3852
3853 2002-03-03
3854
3855         * version 0.7.3
3856
3857 2002-03-03
3858
3859         * src/mimeview.c: mimeview_create(): ºÇ½é¤Î¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥Ú¡¼¥¸¤ò 0
3860           ¤Ë¤·¤¿¡£
3861         * src/folderview.c: folderview_selected(): ÁªÂò¹Ô¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
3862           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3863         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_register_cb(): ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
3864           ¤µ¤»¡¢Äɲ䵤줿¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3865         * src/summaryview.c: ¶õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É²½¤ò½¤Àµ¡£
3866
3867 2002-03-02
3868
3869         * src/textview.c: textview_show_message(): message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò
3870           Ã©¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3871           textview_add_part(): ÅºÉեƥ­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁ°¤Ë¸«½Ð¤·¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦
3872           ¤Ë¤·¤¿¡£
3873           textview_show_header(): ²þ¹Ô¤òÉղ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3874         * src/messageview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¸¡º÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3875
3876 2002-03-01
3877
3878         * src/messageview.c: messageview_show(): MimeView ¤Î TextView ¤Î
3879           ¥Ø¥Ã¥À¤Î¾õÂÖ¤â»ØÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3880         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ë
3881           textview_show_message() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3882         * src/textview.c: textview_add_part(): ¿·µ¬¡£¥Ó¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤»¤º¤Ë
3883           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤ÎÆâÍƤòÄɲ乤롣
3884           textview_show_message(): Á´¥Ñ¡¼¥È¤òŬÀڤʥ¹¥¿¥¤¥ë¤Çɽ¼¨¡£
3885           textview_write_body(): textview_show_part() ¤«¤éʬΥ¡£
3886
3887 2002-02-28
3888
3889         * src/mainwindow.c
3890           src/prefs_common.c: É½¼¨¤ÈÁ÷¿®ÍѤΥ³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë ISO-8859-15 ¤ò
3891           Äɲá£
3892         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
3893           NULL ¤òÊÖ¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤¬¤½¤ì¤ËÂн褹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3894         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
3895           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥æ¡¼¥¶
3896           ¤ËÁªÂò¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3897         * src/textview.c: textview_write_line(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
3898           ¸µ¤Îʸ»úÎó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3899
3900 2002-02-27
3901
3902         * src/inc.c: get_spool(): copy_mbox() ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­ mbox ¤ò¥í¥Ã¥¯
3903           ²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alexander Kabaev ¤µ¤ó thanks)¡£
3904         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID / ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
3905           ¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
3906         * src/send.c: send_message_smtp(): SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID /
3907           ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍÑ¡£
3908
3909 2002-02-26
3910
3911         * src/inc.[ch]
3912           src/pop.[ch]: UIDL ´ÉÍý¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
3913           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾ðÊó¤ò Pop3MsgInfo ¹½Â¤ÂΤÎÇÛÎó¤ËÊÝ»ý¤·¡¢Ì¤¼èÆÀ
3914           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´¤ËÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3915
3916 2002-02-26
3917
3918         * src/filesel.c
3919           src/foldersel.c
3920           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦/¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î WMCLASS ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
3921         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): jconv_alloc_conv() ¤¬
3922           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸µ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3923
3924 2002-02-25
3925
3926         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
3927           Ì¾¤ò¥Þ¥¯¥í¤ËÊѹ¹¡£
3928
3929 2002-02-24
3930
3931         * src/messageview.c
3932           src/mimeview.[ch]
3933           src/summaryview.c: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿·¤·¤¤¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥Ö¥¤¥ó¥¿
3934           ¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼ÂÁõ¡£
3935         * src/textview.[ch]: ¹Ô´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
3936
3937 2002-02-23
3938
3939         * src/prefs_filter.c:
3940           prefs_filter_rename_path()
3941           prefs_filter_delete_path(): flt->dest ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
3942           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3943
3944 2002-02-23
3945
3946         * src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤¬ FALSE ¤òÊÖ¤·¤¿¤é¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
3947           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3948         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­
3949           ¸í¤Ã¤Æ 'No space' ¤òÊÖ¤¹¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3950         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(): ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ï¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®
3951           ¤òÃæÃǤ·¡¢ÀøºßŪ¤Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3952         * src/grouplistdialog.c: ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3953         * src/news.c: news_get_group_list(): ¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸½ºß¤Î
3954           ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò destroy ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3955
3956 2002-02-22
3957
3958         * src/manage_window.[ch]: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
3959           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3960           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3961           "unmap_event", "destroy" ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3962         * src/account.c;
3963           src/addressbook.c
3964           src/compose.c
3965           src/export.c
3966           src/filesel.c
3967           src/foldersel.c
3968           src/grouplistdialog.c
3969           src/import.c
3970           src/inputdialog.c
3971           src/mainwindow.c
3972           src/message_search.c
3973           src/passphrase.c
3974           src/prefs_account.c
3975           src/prefs_common.c
3976           src/prefs_customheader.c
3977           src/prefs_display_header.c
3978           src/prefs_filter.c
3979           src/prefs_template.c
3980           src/summary_search.c
3981           src/summaryview.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀܳ¤¹¤ë¤Î¤Ë
3982           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT() ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3983
3984 2002-02-21
3985
3986         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3987         * src/pop.c: À©¸Â¥µ¥¤¥º¤è¤êÂ礭¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¡£
3988           LOOKUP_NEXT_MSG(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3989         * src/compose.c: compose_attach_append(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æɤ߹þ¤ß²Äǽ
3990           ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3991
3992 2002-02-21
3993
3994         * src/rfc2015.c: dump_mimeinfo() ¤È dump_part() ¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
3995           g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
3996           rfc2015_decrypt_message(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¢¤ë¤¤¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿
3997           ¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤òÊ£À½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3998         * src/passphrase.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë¤·¤¿¡£
3999         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): debug_print() ¤òºï½ü¡£
4000
4001 2002-02-20
4002
4003         * src/messageview.c
4004           src/procmsg.[ch]: GPGME ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
4005           ²òÀϤ˼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4006         * src/rfc2015.c: »ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ copy_gpgmedata_to_temp() ¤ò
4007           ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
4008         * src/prefs_account.c: prefs_account_privacy_create(): ½ÄÊý¸þ¤Î
4009           ´Ö³Ö¤ò½¤Àµ¡£
4010
4011 2002-02-19
4012
4013         * src/menu.[ch]: menu_set_sensitive_all(): ¿·µ¬¡£
4014           menu_set_insensitive_all(): menu_set_sensitive_all() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
4015           ¤Ë¤·¤¿¡£
4016         * src/prefs_account.c:
4017           prefs_account_open()
4018           prefs_account_protocol_set_optmenu(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¸å¥×¥í¥È¥³¥ë
4019           ¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹ÉԲĤˤ·¤¿¡£
4020         * src/compose.c: compose_attach_parts(): MIME ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹
4021           ¤·¤Æ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éÁ´¤Æ¤ÎźÉÕ¤µ¤ì¤¿
4022           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4023
4024 2002-02-19
4025
4026         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_mark_sum(): ºÇ¾®/ºÇÂç¤ÎÈÖ¹æ¤òÆÀ¤ë
4027           °ú¿ô¤ÈÀèƬ¤ÎÈÖ¹æ¤ÎÀ©¸Â¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
4028         * src/folderview.c
4029           src/inc.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
4030         * src/news.c: news_scan_group(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ãå/̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò
4031           GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤È¥Þ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¿ä¬¡£
4032           news_select_group(): ¹ç·×/ºÇ½é/ºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4033         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×
4034           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
4035
4036 2002-02-18
4037
4038         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò IMAP4 ¤È NNTP ¤Ç
4039           ÍøÍѲÄǽ¤Ë¤·¤¿¡£
4040         * src/inc.c: folderview_check_new() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¡£
4041         * src/prefs_account.c: "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò
4042           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë" ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î½¤Àµ¡£
4043
4044 2002-02-18
4045
4046         * src/folderview.[ch]:
4047           folderview_rescan_tree(), folderview_rescan_all():
4048           folderview_update_tree() ¤È folderview_update_all() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
4049           folderview_update_all_node(): ºï½ü¡£
4050           folderview_check_new(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥í¡¼¥«¥ë
4051           ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£°ú¿ô¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î(¥í¡¼¥«¥ë¤È
4052           ¥ê¥â¡¼¥È)¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
4053         * src/inc.c:
4054           inc_account_mail()
4055           inc_all_account_mail(): IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4056
4057 2002-02-18
4058
4059         * src/folderview.c:
4060           folderview_rename_folder_cb()
4061           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò²þ̾/ºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë
4062           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¡£
4063         * src/prefs_filter.[ch]:
4064           prefs_filter_rename_path(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Î¿¶¤êʬ¤±Àè
4065           ¤Î¥Ñ¥¹¤ò²þ̾¤¹¤ë¡£
4066           prefs_filter_delete_path(): ¿·µ¬¡£¿¶¤êʬ¤±Àè¤Î¥Ñ¥¹¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ì¤Ð
4067           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
4068         * ¾åµ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Neill Miller ¤µ¤ó thanks¡£
4069
4070 2002-02-17
4071
4072         * src/compose.c: Å¾Á÷¤Þ¤¿¤ÏºÆÊÔ½¸»þ¤ËźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë
4073           ¤·¤¿(claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿)¡£
4074           compose_attach_parts(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
4075           ¤òŸ³«¤·¤ÆźÉÕ¤¹¤ë¡£
4076           compose_attach_append(): °ú¿ô¤Î·¿¤òÊѹ¹¡£
4077         * src/messageview.c: messageview_show(): GPG Éü¹æ¤Î¥³¡¼¥É¤ò
4078           procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
4079         * src/procmsg.[ch]: procmsg_open_message_decrypted(): ¿·µ¬¡£
4080
4081 2002-02-16
4082
4083         * version 0.7.2
4084
4085 2002-02-16
4086
4087         * src/summary_search(): summary_search_execute(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼
4088           ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4089
4090 2002-02-15
4091
4092         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): °ÜÆ°¥â¡¼¥É¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×
4093           ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
4094         * src/folderview.[ch]: folderview_update_msg_num(): ¿ô¤ò CTree ¤Î
4095           ¥é¥Ù¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¤³¤³¤Ç folder_item ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4096         * src/imap.c: imap_move_msg(), imap_move_msgs_with_dest():
4097           °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
4098         * src/mh.c: SET_DEST_MSG_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
4099           mh_do_move(), mh_do_move_msgs_with_dest(): ¿·µ¬(°ÊÁ°¤Î mh_move_msg()
4100           ¤È mh_move_msgs_with_dest() ¤ò²þ̾)¡£
4101           mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
4102           ´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
4103           mh_copy_msg(), mh_copy_msgs_with_dest(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
4104         * src/summaryview.c: summary_status_show(): folder_item ¤ò¤³¤³¤Ç
4105           ¹¹¿·¡£
4106         * po/POTFILES.in: headerwindow.c ¤Ø¤Î»²¾È¤òºï½ü¡£
4107         * src/summaryview.c: summary_step(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤ÈËöÈø¤Ç¤ÎµóÆ°
4108           ¤ò½¤Àµ¡£
4109
4110 2002-02-15
4111
4112         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡ÖÁ´¤Æ¤Î
4113           ¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò TextView ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥»¥Ã¥È¡£
4114         * src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
4115           ÉÔÍפʥá¥Ë¥å¡¼¤Î¹¹¿·¤òÍÞÀ©¡£
4116           summary_select_node(): °ú¿ô 'do_refresh' ¤òÄɲá£
4117           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
4118
4119 2002-02-14
4120
4121         * src/utils.c: strsplit_with_quote(): ¤³¤Î´Ø¿ôÃæ¤Ç°úÍÑʸ»ú¤òºï½ü
4122           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)
4123           (Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
4124         * src/mainwindow.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
4125           main_window_menu_callback_block()
4126           main_window_menu_callback_unblock(): ¿·µ¬¡£
4127           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò
4128           ¥»¥Ã¥È¡£
4129           show_all_header_cb(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾õÂÖ¤òÆɤà¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4130         * src/mainwindow.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
4131         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¡×
4132           ¤òºï½ü¡£
4133
4134 2002-02-13
4135
4136         * src/imap.c: imap_add_msg(): ¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤òÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
4137           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
4138         * src/gtkutils.c: gtkut_editable_get_selection(): ÁªÂòÉô¤ÎŤµ¤¬
4139           0 ¤Î¤È¤­¤Ï NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4140           ¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
4141         * src/utils.c: str_open_as_stream(): str ¤ÎŤµ¤¬ 0 ¤Î¤È¤­¤Ï¤¹¤°¤Ë
4142           Ìá¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4143         * src/headerwindow.[ch]: ºï½ü¡£
4144         * src/socket.[ch]
4145           src/inc.c: ¸Å¤¤¥¹¥ì¥Ã¥ÉÂбþ¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
4146
4147 2002-02-12
4148
4149         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
4150           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ
4151           (messageview.c ¤Ç gpg °Å¹æ²ò½ü¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
4152
4153 2002-02-11
4154
4155         * version 0.7.1
4156
4157 2002-02-11
4158
4159         * src/compose.[ch]
4160           src/gtkutils.[ch]
4161           src/prefs_template.c
4162           src/quote_fmt.h
4163           src/quote_fmt_parse.y
4164           src/summaryview.c
4165           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎÉôʬ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
4166           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸÁ´ÂΤÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤½¤ì¤ò°úÍÑʸ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
4167           (Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
4168           src/utils.[ch]: str_open_as_stream(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ê¸»úÎó
4169           ¤ËÂФ·¤Æ°ì»þŪ¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¡£
4170         * src/main.c: "--send" ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
4171         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): Reply-To ¤È to_all ¤¬
4172           Î¾Êý»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð From ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò Cc ¤ËÄɲá£
4173         * Makefile.am: .tar.bz2 ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ãæ¤Î RPM spec ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Source:
4174           ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
4175
4176 2002-02-07
4177
4178         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
4179           ¾ì¹ç¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4180         * src/foldersel.[ch]: foldersel_folder_sel(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁªÂò¤Î
4181           ¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
4182         * src/addressbook.c
4183           src/compose.c
4184           src/editaddress.c
4185           src/editgroup.c
4186           src/folderview.c
4187           src/importldif.c
4188           src/mainwindow.c
4189           src/md5.c
4190           src/mimeview.c
4191           src/prefs_common.c
4192           src/prefs_customheader.c
4193           src/prefs_filter.c
4194           src/summaryview.c: gcc °Ê³°¤Î C ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë
4195           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shawn Houston ¤µ¤ó thanks)¡£
4196
4197 2002-02-06
4198
4199         * src/imap.c: imap_copy_msgs_with_dest(): ¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹»þ¤Î
4200           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4201         * src/prefs_common.c: ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÊÌ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
4202         * src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ
4203           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
4204         * src/addr_compl.c: get_complete_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ
4205           ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4206           get_address_from_edit(): °úÍÑʸ»ú¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4207         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
4208           src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤¬¶õ¤Î
4209           ¾ì¹ç¤Ë¥Æ¥­¥¹¥È½èÍý¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4210         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
4211
4212 2002-02-05
4213
4214         * src/compose.c: compose_exec_ext_editor_real(): g_strsplit() ¤ò
4215           strsplit_with_quote() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
4216         * src/foldersel.c
4217           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
4218         * src/folderview.c:
4219           folderview_drag_motion_cb()
4220           folderview_drag_received_cb(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤ò²Äǽ
4221           ¤Ë¤·¤¿¡£
4222         * src/utils.c: get_file_size_as_crlf(): fread() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fgets()
4223           ¤ò»ÈÍÑ¡£
4224         * src/imap.c
4225           imap_copy_msg()
4226           imap_copy_msgs_with_dest(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¸½ºß¤Î¥á¡¼¥ë
4227           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð imap_add_msg() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4228           Àµ¤·¤¤ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4229           imap_cmd_append(): APPEND ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
4230
4231 2002-02-04
4232
4233         * src/mainwindow.c
4234           src/messageview.[ch]
4235           src/summaryview.[ch]
4236           src/textview.[ch]: Á´¥Ø¥Ã¥À¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À
4237           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4238         * src/mainwindow.c
4239           src/prefs_common.c: ¡Ö¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
4240           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
4241         * src/mainwindow.c
4242           src/summaryview.[ch]: summary_display_msg_selected(): ¿·µ¬¡£
4243           ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤éÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨
4244           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4245         * src/mh.c
4246           src/sourcewindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î procmsg_get_message_file_path()
4247           ¤ò procmsg_get_message_file() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³Î¼Â¤Ë
4248           ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4249         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): Ç¤°Õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
4250           ¤«¤é MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î DnD ¤òµö²Ä¡£
4251           folderview_drag_received_cb(): ¥É¥é¥Ã¥°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹
4252           ¤¢¤ë¤¤¤Ï IMAP ¤Î¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
4253           ¤·¤¿¡£
4254         * src/mainwindow.c
4255           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é¤Î¥³¥Ô¡¼¤òµö²Ä¡£
4256
4257 2002-02-03
4258
4259         * src/prefs_common.c: prefs_other_create(): ³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤Î
4260           ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
4261           prefs_keybind_apply_clicked(): Mew / Wanderlust ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É
4262           ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¤è¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡£
4263           Mutt ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤òÄɲá£
4264           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤âÊѹ¹¡£
4265         * src/compose.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
4266         * src/codeconv.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÍѤˠlocale_table ¤ò½¤Àµ¡£
4267
4268 2002-02-01
4269
4270         * src/Makefile.am: $(GPGME_CFLAGS) ¤ò INCLUDES ¤ËÄɲá£
4271         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È
4272           ¥«¥Ã¥È¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
4273
4274 2002-01-31
4275
4276         * src/gtkutils.[ch]: gtk_stext_clear() ¤òÄɲá£
4277         * src/compose.[ch]
4278           src/mainwindow.c
4279           src/summaryview.[ch]: Ê£¿ôžÁ÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4280         * src/summaryview.c:
4281           summary_set_marks_selected(): ÁªÂò¹ÔÁ´¤Æ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4282           summary_reply(): summary_reply_cb() ¤«¤é°ÜÆ°¡£
4283         * compose.[ch]: compose_forward(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
4284           ½¤Àµ¡£
4285         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¤Î½èÍý¤òÀ°Íý¡£
4286         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
4287           summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
4288           ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
4289         * src/mainwindow.c
4290           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È
4291           ¥«¥Ã¥È¤òÄɲá£
4292
4293 2002-01-30
4294
4295         * src/compose.c: compose_wrap_line_all():
4296           prefs_common.linewrap_quote ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°úÍÑÉô¤òÀ°·Á
4297           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(prefs_common.linewrap_quote ¤Ïñ¤ËÊÖ¿®»þ¤Î¼«Æ°
4298           ²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç)¡£
4299         * src/prefs_account.c: prefs_account_open(): ¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®
4300           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë tmp_ac_prefs ¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4301         * src/mh.c: mh_get_msg_list(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
4302           st_ctime ¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4303         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥¿
4304           ¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
4305
4306 2002-01-29
4307
4308         * src/mimeview.c: ¥Ü¥¿¥ó / ¥­¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È½èÍý¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¿½Å¥À¥¤¥¢¥í¥°
4309           / °ÜÆ°¤ò½¤Àµ¡£
4310         * src/mimeview.[ch]
4311           src/textview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
4312           MimeView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4313         * src/prefs_filter.c: ¥ë¡¼¥ë¤Î½ç½ø¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4314         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): empty_menurc
4315           ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
4316
4317 2002-01-28
4318
4319         * src/mainwindow.c
4320           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºÆ¹½À®¡£
4321           ¡Öɽ¼¨ - ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءפòÄɲá£
4322         * src/summaryview.[ch]: summary_toggle_view(): public ¤Ê´Ø¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
4323         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¡×¤È¡Ö½ªÎ»»þ¡×¤Î°ÌÃÖ¤ò
4324           ¸ò´¹¡£
4325         * src/importldif.c: imp_ldif_delete_event(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦
4326           ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÇÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ(¤è¤êÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç)¡£
4327         * src/imageview.[ch]
4328           src/messageview.c
4329           src/mimeview.c: ¥Æ¥­¥¹¥È¤È²èÁü¥Ñ¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤¿¤È¤­¤Î¸í¤Ã¤¿
4330           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë°ÌÃÖ¤ò½¤Àµ¡£¤Þ¤¿ÉÔÍפʲèÁü¤ò³«Êü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
4331           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
4332         * src/prefs_common.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×
4333           ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
4334
4335 2002-01-28
4336
4337         * src/prefs_common.c: ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È´Ê°×Êѹ¹µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
4338         * src/folderview.c: folderview_key_pressed()
4339           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥­¡¼
4340           ¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ºï½ü¡£
4341
4342 2002-01-25
4343
4344         * src/procmime.c:
4345           procmime_get_mime_type()
4346           procmime_get_mime_type_table(): MIME ¥¿¥¤¥×¤Î¸¡º÷¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
4347           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4348         * src/gtkstext.c:
4349           gtk_stext_delete_line(): ¶õ¹Ô¤Ç¤Ï²þ¹Ô¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4350           gtk_stext_delete_to_line_end(): ¥«¡¼¥½¥ë¤¬¹ÔËö¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï²þ¹Ô
4351           ¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4352           (Yasuzaki Masayoshi ¤µ¤ó thanks.)
4353
4354 2002-01-23
4355
4356         * src/compose.c
4357           src/gtkstext.[ch]: GtkSText Ãæ¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È
4358           ¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
4359         * src/utils.[ch]: LF ¤ò CR+LF ¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤È¤­¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤ò
4360           ÊÖ¤¹ get_file_size_as_crlf() ¤òÄɲá£
4361
4362 2002-01-22
4363
4364         * src/compose.c: °ÊÁ°Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ 'Ctrl-Enter' ¤È
4365           'Ctrl-(½¤¾þ¥­¡¼)-Enter' ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
4366         * src/gtkstext.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î Emacs ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
4367           gtk_stext_key_press(): ¥«¡¼¥½¥ë¤Î¾ÃÌǤòËɤ°¤¿¤á¤Ë Shift-Enter
4368           ¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤ÏÁªÂòÉô¤ò¿­Ä¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4369         * src/summaryview.c: summary_select_next_unread(): »Ï¤á¤«¤é̤ÆÉ
4370           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆ¸¡º÷¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÄɲá£
4371         * src/folderview.c: folderview_key_pressed(): ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Ç
4372           ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î̤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4373           ¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ëÁ°¤Ë CTree ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4374
4375 2002-01-21
4376
4377         * src/defs.h: modified the XLFD of default fonts.
4378         * src/textview.c: textview_create(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤òÆɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç
4379           segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4380         * src/folderview.c
4381           src/grouplistdialog.c: ¹ØÆÉ¥°¥ë¡¼¥×¤ò path ¤ÇÈæ³Ó¡£
4382         * src/prefs_filter.c: ¡Ö±é»»»Ò¡×¤ò¡Ö¾ò·ï¡×¤ËÊѹ¹¡£
4383
4384 2002-01-20
4385
4386         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): URL ¤¬²þ¹Ô¥Þ¡¼¥¸¥ó¤è¤ê
4387           Ä¹¤¤¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
4388         * src/mainwindow.c
4389           src/prefs_filter.[ch]
4390           src/summaryview.[ch]: Luca Rosellini ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ
4391           ¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
4392         * src/summaryview.c: summary_filter_open(): X-List ¤È X-Mailing-list
4393           ¤ò¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ËÄɲá£
4394
4395 2002-01-18
4396
4397         * configure.in: Mac OS X (Darwin) ¤ËÂбþ¡£
4398
4399 2002-01-16
4400
4401         * src/prefs_filter.c: inc_autocheck_timer_{remove|set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
4402           inc_(un)lock() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4403         * src/summaryview.c: summary_sort(): ¥¹¥ì¥Ã¥ÉÆâ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¥½¡¼¥È
4404           ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë gtk_ctree_sort_node() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
4405           gtk_ctree_sort_recursive() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4406         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): sizeof ¤ÎÂоݤ¬´Ö°ã¤Ã¤Æ
4407           ¤¤¤Æ¡¢ Alpha ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»Ô¼
4408           ¤µ¤ó thanks)¡£
4409
4410 2002-01-15
4411
4412         * src/foldersel.c:
4413           foldersel_gnode_func(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òËÝÌõºÑʸ»úÎó¤Ë¤·¤¿¡£
4414           foldersel_set_tree(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀèƬ¤Ë°ÜÆ°¡£
4415         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_query_password(): ¿·µ¬¡£
4416         * src/imap.c
4417           src/inc.c
4418           src/news.c
4419           src/send.c: ³Æ¼«¤Î¥¯¥¨¥ê´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog_query_password()
4420           ¤ò»ÈÍÑ¡£
4421
4422 2002-01-14
4423
4424         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Õ¥©¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£
4425         * src/folder.[ch]
4426           src/mh.[ch]
4427           src/imap.[ch]
4428           src/news.[ch]: ¥¯¥é¥¹ÄêµÁ¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òŬÀڤʰÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
4429
4430 2002-01-11
4431
4432         * src/mimeview.c: mimeview_save_as()
4433           src/summaryview.c: summary_save_as(): subject ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
4434           ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤