sync with 0.9.0cvs7
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2003-05-22
2
3         * src/imap.c:
4           imap_modified_utf7_to_locale()
5           imap_locale_to_modified_utf7(): iconv() ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
6           ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
7
8 2003-05-21
9
10         * src/procmime.c: procmime_scan_multipart_message(): message/rfc822
11           ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
12
13 2003-05-21
14
15         * src/pop.c: pop3_ok(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥¨¥é¡¼¤ò¸¡½Ð¡£
16
17 2003-05-20
18
19         * src/imap.c: imap_locale_to_modified_utf7(): locale Ê¸»úÎ󤬠'+'
20           ¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
21           imap_modified_utf7_to_locale()
22           imap_locale_to_modified_utf7(): ¤¿¤È¤¨ iconv() ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ
23           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¤È¤â '&' ¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×/¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤¹¤ë
24           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
25
26 2003-05-20
27
28         * src/compose.c:
29           compose_insert_sig()
30           compose_get_signature_str(): ½ð̾ʸ»úÎó¤Ë¶èÀÚ¤ê¤â´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
31           ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¶èÀÚ¤ê¤òÁÞÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
32           sig_path ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­°ÅÌۤΥǥե©¥ë¥È¤Î½ð̾¥Ñ¥¹(~/.signature)
33           ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
34
35 2003-05-20
36
37         * src/codeconv.c
38           src/gtkshruler.c
39           src/news.c
40           src/procmsg.c
41           src/quote_fmt_parse.y
42           src/smtp.c: gcc-3.3 ¤¬½ÐÎϤ¹¤ë·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¡£
43           src/stringtable.c: string_entry_free() ¤ò»ÈÍÑ¡£
44
45 2003-05-19
46
47         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤
48           ¾ì¹ç¤Ë¾ï¤Ë½ð̾¶èÀÚ¤ê¤òÄɲ䷤Ƥ¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
49           compose_get_signature_str(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬³«¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
50           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
51
52 2003-05-16
53
54         * version 0.9.0
55
56 2003-05-16
57
58         * src/session.c: session_recv_msg(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
59
60 2003-05-15
61
62         * src/imap.c:
63           imap_parse_atom()
64           imap_get_header()
65           imap_cmd_fetch(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬ÊÖ¤¹¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯(BugTraq ¤Ç
66           È¯¸«¤µ¤ì¤¿ÀȼåÀ­¤ò½¤Àµ)¡£
67
68 2003-05-14
69
70         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
71           src/addressbook.c: addressbook_format_address()
72           src/compose.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): Ì¾Á°¤¬ atext (RFC 2822, 3.2.4.
73           Atom) ¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¸»ú¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï°úÍÑÉä¤Ç³ç¤ë¤è¤¦¤Ë
74           ¤·¤¿¡£
75         * src/main.c: main(): Solaris ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥é¡¼¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
76           colormap ¤È visual ¤ò¥»¥Ã¥È(Markus Schwarzenberg ¤µ¤ó thanks)¡£
77
78 2003-05-12
79
80         * version 0.9.0pre1
81
82 2003-05-12
83
84         * src/prefs_account.c: POP before SMTP ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò°ì»þŪ¤Ëºï½ü¡£
85
86 2003-05-09
87
88         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥µ¥Þ¥ê¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­
89           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¤ÎÀâÌÀ¤òÊѹ¹¡£
90         * src/summaryview.c: summary_show(): always_show_msg ¤¬ TRUE ¤Î¾ì¹ç
91           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
92
93 2003-05-09
94
95         * src/logwindow.[ch]: ¥á¥â¥ê¾ÃÈñÎ̤òºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
96           ºÇÂç¹Ô¿ô¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
97
98 2003-05-07
99
100         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾ʸ»úÎó¤ËÉÔÀµ¤Ê¥·¡¼¥±¥ó¥¹
101           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
102         * src/utils.[ch]: Àµ³Î¤µ¤Î¤¿¤á get_wcs_len() ¤ò get_mbs_len() ¤ËÊѹ¹¡£
103
104 2003-05-07
105
106         * MIME ¹½Â¤¤ÎÂ礭¤Ê¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
107         * src/procmime.c: procmime_scan_message(): gpgme ¤¬Í­¸ú¤Î¤È¤­¤Ï
108           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÉü¹æ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ content-type ¤¬ multipart/*
109           ¤Þ¤¿¤Ï message/rfc822 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¡£
110           procmime_scan_multipart_message(): message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁöºº
111           ¤ò½¤Àµ¡£
112         * src/action.c: parse_append_msgpart()
113           src/messageview.c: messageview_show()
114           src/mimeview.c: mimeview_show_message(): procmsg_open_message() ¤È
115           procmime_scan_mime_header() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë procmime_scan_message()
116           ¤ò»ÈÍÑ¡£
117           mimeview_set_multipart_tree(): ¿·¤·¤¤ MIME ¹½Â¤¤ËÂбþ¡£
118         * src/textview.c: textview_show_part(): ÉÔÍפʥÁ¥§¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
119         * src/procmsg.c: procmsg_open_message_decrypted(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
120           ¾ì¹ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò½¤Àµ¡£
121
122 2003-05-06
123
124         * src/ssl.c: ssl_init_socket_with_method(): log_warning() ¤ò
125           g_warning() ¤Ç¡¢ log_print() ¤ò debug_print() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
126         * src/pop.[ch]: ¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É PS_NOTSUPPORTED ¤òÄɲä·¡¢ UIDL ¤¬
127           ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð LAST ¤ÇºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
128
129 2003-05-01
130
131         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): dest_charset_str ¤¬ NULL
132           ¤Î¤È¤­¡¢¸½ºß¤Î locale ¤¬ EUC-JP ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß EUC-JP ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
133           ¤·¤¿¡£
134
135 2003-05-01
136
137         * src/action.c: execute_actions(): ¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Ì¤ÁªÂò¤Î
138           ¾ì¹ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ(Paul ¤µ¤ó¤È Melvin ¤µ¤ó thanks)¡£
139         * src/action.c
140           src/prefs_actions.c: Ãøºî¸¢É½¼¨¤Ë Claws ¥Á¡¼¥à¤Îɽ¼¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç
141           Äɲá£
142
143 2003-04-28
144
145         * src/session.c:
146           session_send_msg()
147           session_send_data(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤È¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
148         * src/send_message.c:
149           send_message_smtp(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹´ÉÍý¤ò½¤Àµ¡£
150
151 2003-04-25
152
153         * src/smtp.[ch]: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é±þÅúʸ»úÎó¤ò SMTPSession::error_msg
154           ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
155         * src/send_message.c: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
156         * src/main.c: send_queue()
157           src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¤³¤³¤Ç¤Ï¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨
158           ¤·¤Ê¤¤¡£
159
160 2003-04-25
161
162         * src/session.c: session_close(): state ¤¬ SESSION_DISCONNECTED ¤Ç
163           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß»Ò¥×¥í¥»¥¹¤ò kill ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
164         * src/send_message.c: send_cancel_button_cb()
165           src/inc.c: inc_cancel(): Session::state ¤ò SESSION_DISCONNECTED ¤Ë
166           ¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
167         * src/prefs.[ch]: prefs_write_*() ¤Î̾Á°¤òÊѹ¹¡£
168         * src/address.[ch]: ºï½ü¡£
169
170 2003-04-24
171
172         * src/compose.c: compose_template_apply(): °¸Àè¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
173
174 2003-04-23
175
176         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ print ¤òºï½ü¡£
177         * src/session.c: ³Æ g_print ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
178           session_child_input(): ÉÔÍפʠsession_close() ¤òºï½ü(FALSE ¤ò
179           ÊÖ¤·¤¿¸å·ë¶É close ¤µ¤ì¤ë)¡£
180         * src/send_message.c: send_message_smtp(): g_print ¤ò debug_print
181           ¤ËÊѹ¹¡£
182
183 2003-04-23
184
185         * src/procheader.c: procheader_procheader_date_parse(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó
186           ¤¬ÉÔÌÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Î¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë
187           ¤·¤¿¡£
188           Y2K Âбþ¥³¡¼¥É¤ò RFC 2822 ¤Ë½¾¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
189           procheader_scan_date_string(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó»ØÄ꤬¤Ê¤¤ÆüÉÕʸ»úÎó
190           ¤Ø¤ÎÂн衣
191         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤¬ÉÔÌÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï
192           -1 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
193
194 2003-04-22
195
196         * src/action.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£ ¤Þ¤¿ MIME ¥â¡¼¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥°
197           ¤È¡¢¥¨¥é¡¼»þ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
198           action_update_msgview_menu(): ¿·µ¬¡£
199         * src/messageview.[ch]: "Tools/Actions" ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣥ¦¥£¥ó¥É¥¦
200           ¥ê¥¹¥È¤òÊÝ»ý¡£
201           messageview_get_selected_mime_part(): MessageView ¤¬ MIME ¥â¡¼¥É
202           ¤Î¤È¤­¡¢ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È¤Î MimeInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
203         * src/mimeview.[ch]: mimeview_get_selected_part(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È
204           ¤Î MimeInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
205         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selected_msg_list(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿
206           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î MsgInfo ¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
207
208 2003-04-21
209
210         * src/prefs_filter.[ch]: ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ò¥»¥Ã¥ÈºÑ¥­¡¼¥ï¡¼¥É
211           ¤È¤·¤Æ´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¡£
212         * src/utils.[ch]: Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤¥Ï¥Ã¥·¥åÍѤˠstr_case_equal()
213           ¤È str_case_hash() ¤òÄɲá£
214
215 2003-04-18
216
217         * src/procmsg.c: procmsg_get_filter_keyword(): ¼«Æ°¸¡½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À
218           ¤Ë X-Sequence ¤òÄɲá£
219         * src/action.[ch]
220           src/prefs_actions.c
221           src/compose.c
222           src/mainwindow.c: ´Ø¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
223           get_user_string(): Æȼ«¤Î¼ÂÁõ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog() ¤ò»ÈÍÑ¡£
224
225 2003-04-17
226
227         * src/codeconv.[ch]: conv_encode_header(): addr_field ¤¬ TRUE ¤Î
228           ¾ì¹ç¤Ï¥¨¥ó¥³¡¼¥Éʸ»úÎó¤Ë '(' ¤È ')' ¤ò´Þ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
229         * src/compose.c: compose_convert_header(): ¥Õ¥é¥° 'addr_field' ¤ò
230           Äɲá£
231
232 2003-04-16
233
234         * src/prefs_actions.[ch]: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò action.[ch] ¤Ë
235           Ê¬Î¥¡£
236
237 2003-04-16
238
239         * src/prefs_actions.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
240
241 2003-04-16
242
243         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): EILSEQ ¤Î½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
244
245 2003-04-16
246
247         * src/inc.c:
248           inc_recv_data_progressive()
249           inc_recv_data_finished()
250           inc_recv_message()
251           send_recv_message()
252           send_send_data_progressive()
253           send_send_data_finished(): assertion ¤òÄɲá£
254
255 2003-04-16
256
257         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò
258           ½¤Àµ¡£
259
260 2003-04-16
261
262         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): °ìÉô¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÊÑ´¹
263           (UTF-7 Åù)¤òº®Í𤵤»¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥½¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥Ì¥ëʸ»ú¤ò´Þ¤á¤Ê¤¤
264           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
265
266 2003-04-15
267
268         * src/procmsg.c: procmsg_get_filter_keyword(): ¥Ø¥Ã¥À¤Î²þ¹Ô¤ò½üµî¤·¡¢
269           List-Id ¥Ø¥Ã¥À¤«¤é ID ¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
270         * src/utils.[ch]: extract_one_parenthesis_with_skip_quote(): ºï½ü¡£
271           extract_list_id_str(): List-Id ¥Ø¥Ã¥À¤«¤é ID Ê¸»úÎó¤òÃê½Ð¡£
272
273 2003-04-15
274
275         * src/prefs_actions.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°½¤Àµ
276           ¤Èµ¡Ç½Äɲá£
277
278 2003-04-14
279
280         * src/compose.c: compose_parse_header(): ºÆÊÔ½¸»þ¤ËÉÔÍפʲþ¹Ô¤¬´Þ¤Þ
281           ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
282         * src/imap.c
283           src/pop.c: 'occured' ¤È¤¤¤¦ typo ¤ò½¤Àµ¡£
284
285 2003-04-11
286
287         * src/compose.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊѹ¹»þ¤Î¼«Æ°½ð̾ÀÚ¤êÂؤ¨¤ò¼ÂÁõ¡£
288           compose_insert_sig(): ¸½ºß¤Î½ð̾¤òÃÖ´¹¤¹¤ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
289           compose_get_signature_str(): ¿·µ¬¡£½ð̾¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
290           compose_insert_command_output(): ºï½ü¡£
291           compose_select_account(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊѹ¹»þ¤Ë compose_insert_sig()
292           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
293           compose_destroy(): UndoMain ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
294           Compose::sig_str: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î½ð̾¤Îʸ»úÎó¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡£
295         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_stext_find(): ¿·µ¬¡£
296           gtk_stext_clear() ¤ò gtkut_stext_clear() ¤Ë²þ̾¡£
297         * src/utils.[ch]: get_wcs_len(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»úÎó¤Î¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿
298           Ä¹¤òÊÖ¤¹¡£
299           normalize_newlines(): CR+LF ¤È CR ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
300           get_command_output(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î½ÐÎϤòÊÖ¤¹¡£
301
302 2003-04-08
303
304         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_filter_keyword(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
305           ¥Õ¥£¥ë¥¿ÍÑ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤òÊÖ¤¹¡£
306         * src/summaryview.c: summary_filter_open():
307           procmsg_get_filter_keyword() ¤ò»ÈÍÑ¡£
308         * src/messageview.c: create_filter_cb(): ¼ÂÁõ¡£
309
310 2003-04-07
311
312         * src/inc.c:
313           inc_start()
314           inc_put_error(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
315         * src/pop.[ch]: Pop3Session::error_msg ¤òÄɲä·¡¢¥¨¥é¡¼»þ¤Ë
316           ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
317
318 2003-04-04
319
320         * src/messageview.[ch]: ÊÌ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É
321           ¶¯À©»ØÄê¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤«¤éʬΥ¡£
322           textview_show_message()
323           textview_show_part()
324           textview_add_part(): »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð MessageView::forced_charset
325           ¤ò»ÈÍÑ¡£
326
327 2003-04-03
328
329         * src/mainwindow.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾¯¤·½¤Àµ¡£
330         * src/menu.[ch]: item factory ¤Î rc Ê¸»úÎó¤ò°·¤¦´Ø¿ô¤òÄɲá£
331         * src/messageview.[ch]: ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲä·¡¢¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ë¥å¡¼
332           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò°ú¤­·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
333           msginfo (ɽ¼¨»þ¤ËÊ£À½¤µ¤ì¤ë)¤ò MessageView ¤ËÄɲá£
334         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked():
335           menu_factory_clear_rc() ¤ò»ÈÍÑ¡£
336
337 2003-03-28
338
339         * send_message.c: send_message_smtp():
340           SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊýË¡¤Î¶¯À©¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
341           Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é°ì»þ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
342         * smtp.c: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·Ù¹ð¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ·¡¢
343           SMTPSession::error_val ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
344         * smtp.h: ¥¨¥é¡¼Ãͤò enum ¤ËÊѹ¹¡£ SMTPSession::error_val ¤òÄɲá£
345         * src/mbox.c: proc_mbox(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
346
347 2003-03-28
348
349         * src/pop.h: ¥¨¥é¡¼Ãͤò enum ¤ËÊѹ¹¡£
350         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): inc_drop_message() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
351           PS_IOERR ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
352           pop3_ok(): ¸½ºß¤Î¾õÂ֤˴ð¤Å¤¤¤ÆŬÀڤʥ¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
353           ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·Ù¹ð¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
354
355 2003-03-27
356
357         * src/nntp.[ch]
358           src/news.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£ NNTPSockInfo ¤òºï½ü¤·¡¢ nntp.c
359           ¤Ç NNTPSession ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
360
361 2003-03-27
362
363         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): Session::state == SESSION_ERROR
364           ¤Î¾ì¹ç¤ÏŬÀڤʥ¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
365         * po/POTFILES.in: src/automaton.c, src/send.c ¤òºï½ü¡£
366           src/send_message.c ¤òÄɲá£
367
368 2003-03-26
369
370         * src/pop.[ch]
371           src/session.c: POP3 ¤Î¼õ¿®¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
372           session_recv_data_from_sock_unescape(): ½ªÃ¼µ­¹æ¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤ÇÆɤß
373           ¤³¤ß¡¢¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º¤âÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
374
375 2003-03-25
376
377         * src/automaton.[ch]: ºï½ü¡£
378         * src/session.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤò¤¤¤¯¤é¤«ºï½ü¡£
379         * src/smtp.c: smtp_session_recv_msg(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬ HELO ¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÂФ·¤Æ
380           EHLO ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î±þÅú¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Î¤¿¤á¤ÎÂн衣
381           EHLO ¤ò½ü¤¤¤ÆÁ´¤Æ¤ÎÊ£¿ô¹Ô±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥Þ¥ó¥É
382           ¤ËÂФ·¤Æµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á)¡£
383
384 2003-03-25
385
386         * src/session.[ch]
387           src/pop.c: ¥É¥Ã¥È¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô¤ò¤â¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®¤ò
388           ½¤Àµ¡£
389           session_recv_data(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
390           session_recv_data_from_sock_unescape(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹ÔËè¤Ë
391           ¼õ¿®¤·¡¢¥É¥Ã¥È¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤¹¤ë¡£
392           °ÊÁ°¤ÎÂнè¤òºï½ü¡£
393         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ò 40 msec ¤Ë¸º¾¯¡£
394
395 2003-03-25
396
397         * src/pop.[ch]: Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥µ¥¤¥º¤È¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¼õ¿®¤Ë
398           ¼ºÇÔ¤¹¤ëÌäÂê¤Ø¤ÎÂн衣
399
400 2003-03-24
401
402         * src/pop.c: pop3_retr_eom_recv(): ¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ð¤Ï»þ¡¹Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤
403           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥µ¥¤¥º¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¡¢Ìµ¸ú¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸½ªÃ¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
404           ¤·¤¿¡£
405         * src/news.c: news_session_new(): NNTPSession ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¼¥í
406           ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ SockInfo ¤ÎÆó½Å³«Êü¤òËɤ°¤¿¤á¡¢
407           Session::sock ¤ò nntp_sock->sock ¤Ç½é´ü²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
408         * src/imap.c: IMAPSession ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¼¥í¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
409           imap_cmd_append(): SockInfo ¤òÊĤ¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
410
411 2003-03-22
412
413         * src/pop.c: pop3_session_recv_msg(): STLS ¤ò½¤Àµ¡£
414
415 2003-03-22
416
417         * src/inc.[ch]
418           src/pop.[ch]: ¿· I/O ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤ÆºÆ¼ÂÁõ¡£
419         * src/session.[ch]: session_recv_msg(): ¿·µ¬¡£
420           session_send_data_to_sock()
421           session_recv_data_from_sock(): ¿ÊĽÄÌÃΤÎÉÑÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£
422
423 2003-03-22
424
425         * src/smtp.c: smtp_auth_recv(): CRAM-MD5 Ç§¾Ú¤ò½¤Àµ¡£
426
427 2003-03-20
428
429         * src/session.[ch]: session_start_tls(): ¿·µ¬¡£
430           session_recv_msg(): static ¤Ë¤·¤¿¡£
431
432 2003-03-20
433
434         * ÈóƱ´ü¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ I/O ¤ò¼ÂÁõ¡£
435         * src/session.[ch]: »Ò¥×¥í¥»¥¹¤òÄ̤·¤Æ¥µ¡¼¥Ð¤ÈÄÌ¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î
436           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡£
437         * src/smtp.[ch]
438           src/send_message.[ch]: ¿· I/O ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
439         * src/socket.[ch]: *_write() ¤ò *_write_all() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢
440           *_write() ¤òñ¤Ê¤ë write() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤¿¡£
441         * src/utils.c: get_outgoing_rfc2822_str(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò SMTP
442           ¤Þ¤¿¤Ï NNTP ¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¡£
443           file_read_stream_to_str(): ¿·µ¬¡£
444
445 2003-03-12
446
447         * src/textview.c: textview_button_pressed(): URI ¤Î¥ê¥ó¥¯¤ÎÈϰϤò
448           ÄûÀµ¡£
449         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÎÌäÂê¤Ø¤Î
450           Âнè¤Î¤¿¤á¡¢ UTF-8 ¤Î3¥Ð¥¤¥È°Ê¾å¤Çɽ¸½¤µ¤ì¤ëʸ»ú¤ò2ʸ»úÉý¡¢2
451           ¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò1ʸ»úÉý¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
452
453 2003-03-12
454
455         * src/utils.c: subject_compare_for_sort(): ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤òµö²Ä(¥µ¥Þ¥ê¤Î
456           ¥½¡¼¥È¤ò½¤Àµ)¡£
457
458 2003-03-11
459
460         * HTML ¥ê¥ó¥¯¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
461         * src/html.[ch]: HTMLAttr, HTMLTag: Â°À­ / ¥¿¥°¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¬¹½Â¤ÂΡ£
462           html_get_tag(): ¿·µ¬¡£¥¿¥°¤ò²òÀϤ·¤Æ HTMLTag ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òÊÖ¤¹¡£
463           html_parse_tag(): <a> ¥¿¥°¤È 'href' Â°À­¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
464         * src/textview.c: textview_write_link(): ¿·µ¬¡£¥ê¥ó¥¯Ê¸»úÎó¤òºîÀ®¡£
465
466 2003-03-10
467
468         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥× /
469           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
470           compose_write_to_file(): ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Á÷¿®¤·¤¿¤¤¤È¤­
471           ¤ËÀµ¤·¤¤ charset Í×ÁǤò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
472
473 2003-03-10
474
475         * src/headerview.c: headerview_show()
476           src/textview.c: textview_write_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È´Ä¶­¤Ç¤Î
477           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤Ëɽ¼¨Ê¸»úÎ󤫤éɽ¼¨ÉÔǽ¤Êʸ»ú¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
478           ¤·¤¿¡£
479         * src/codeconv.[ch]: conv_unreadable_locale(): ¿·µ¬¡£
480           conv_localetodisp() ¤«¤éʬΥ¡£
481
482 2003-03-10
483
484         * src/procmsg.c: procmsg_cmp_by_subject()
485           src/summaryview.c: summary_cmp_by_subject(): ·ï̾¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
486           Re: ¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
487         * src/utils.[ch]:
488           subject_compare_for_sort()
489           trim_subject_for_sort(): ¿·µ¬¡£
490
491 2003-03-07
492
493         * version 0.8.11
494
495 2003-03-07
496
497         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë -i ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
498
499 2003-03-06
500
501         * src/codeconv.[ch]: Â­¤ê¤Ê¤¤Ê¸»ú¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤È locale ¤òÄɲá£
502
503 2003-03-06
504
505         * src/procmsg.[ch]:
506           procmsg_get_mark_sum()
507           procmsg_open_mark_file()
508           procmsg_read_mark_file(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ñ¥¹¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FolderItem
509           ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
510
511 2003-03-05
512
513         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): Ä¹¤¤Èó ASCII Ê¸»úÎó¤ò
514           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤È¤­¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¶­³¦¤Ë¤¢¤ë¶õÇò¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
515           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
516           ¥Ï¡¼¥É¹ÔĹÀ©¸Â(998ʸ»ú)¤Ë¤«¤«¤ë¤Þ¤ÇŤ¤Ã±¸ìÃæ¤Ç¶¯À©Åª¤ËÀÞ¤êÊÖ
517           ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¶õÇò¤Î¤Ê¤¤Ä¹¤¤¥¢¥É¥ì¥¹¥ê¥¹¥È¤¬²õ¤ì¤ëÌäÂê¤Ø¤Î
518           Âнè)¡£
519
520 2003-03-03
521
522         * src/prefs_account.c: gpg ¤â ssl ¤â»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ
523           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
524
525 2003-03-03
526
527         * src/codeconv.c: UTF-8 locale Âбþ¤ò½¤Àµ¡£
528           conv_get_code_conv_func(): locale ¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ UTF-8 ¤Î
529           ¾ì¹ç¤Ï conv_noconv ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ ISO-8859-* ¤«¤é locale
530           ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤Î¾ì¹ç¤Ï conv_latintodisp ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
531           conv_convert(): conv_codeset_strdup() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë conv_iconv_strdup()
532           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
533           conv_codeset_strdup(): °ìÉô¤Î¥³¡¼¥É¤ò conv_iconv_strdup() ¤Ë°ÜÆ°¡£
534
535 2003-02-28
536
537         * src/prefs_account.[ch]: ½ð̾¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤Î½ÐÎϤò»ÈÍѤ¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
538           ¤òÄɲá£
539         * src/compose.c: compose_insert_sig(): »ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¤Î
540           ½ÐÎϤò»ÈÍÑ¡£
541           compose_insert_command_output(): ¿·µ¬¡£
542
543 2003-02-28
544
545         * src/main.c: main(): --status ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë sylpheed
546           ¤¬µ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥í¥Ã¥¯¥½¥±¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
547           lock_socket_remove(): ¿·µ¬¡£
548
549 2003-02-27
550
551         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¸½ºß¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬
552           US-ASCII (¤Þ¤¿¤Ï POSIX) ¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
553
554 2003-02-21
555
556         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): Ìµ¸ú¤Êʸ»ú¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¤·¤Æ
557           ÊÑ´¹¤ò³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
558
559 2003-02-21
560
561         * src/summaryview.c: summary_selected(): ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£
562           ¥Ó¥Æ¥£¤ò¾ï¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
563
564 2003-02-20
565
566         * src/utils.c: tzoffset_sec(): GMT+12 ¤è¤êÂ礭¤¤¤Þ¤¿¤Ï GMT-12 ¤è¤ê
567           ¾®¤µ¤¤¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Ç¸í¤Ã¤¿ÆüÉÕ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
568
569 2003-02-18
570
571         * src/prefs_common.[ch]
572           src/sourcewindow.c: ¥½¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤òµ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
573         * src/md5.c: gcc 3.1 ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
574
575 2003-02-17
576
577         * src/about.c: about_create(): Ãøºî·ïɽ¼¨¤ò½¤Àµ¡£
578
579 2003-02-17
580
581         * src/colorlabel.c: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¶ë·Á¤Ë pixmap ¤ò»È¤ï¤º¡¢¶ë·Á¤ò
582           ÉÁ²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î²èÌ̤Υ«¥é¡¼¥Þ¥Ã¥×¤Ë½¾¤¦¤è¤¦
583           ¤Ë¤·¤¿(Ĺ´ü¤ËÅϤë Solaris ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ - Alfons
584           Hoogervorst ¤µ¤ó thanks)¡£
585
586 2003-02-17
587
588         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): ·î¤Îʸ»úÎó¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
589           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
590         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_close(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥¹¥È¤¬
591           ¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
592
593 2003-02-14
594
595         * src/quote_fmt_parse.y: gettext ËÝÌõ²Äǽ¤Êʸ»úÎó¤òºï½ü¡£
596         * src/unmime.c: unmime_header(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï²õ¤ì¤¿
597           Ê¸»ú¤òºï½ü¡£
598         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): 75 Ê¸»ú°Ê¾å¤ÎŤ¤Ã±¸ì¤¬
599           ÆþÎϤµ¤ì¤ë¤È¥Ø¥Ã¥À¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
600
601 2003-02-13
602
603         * src/codeconv.c: isprintableeuckanji(): 1¥Ð¥¤¥ÈÌܤǠ0xf4 ¤òĶ¤¨¤ë
604           Ãͤòµö²Ä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(glibc ¤Î abort() ÌäÂê¤ò½¤Àµ)¡£
605         * src/html.c: html_read_line(): ¸½ºß¤Î locale ¤Çɽ¼¨ÉÔǽ¤Êʸ»ú¤ò
606           ºï½ü¡£
607
608 2003-02-11
609
610         * src/utils.[ch]:
611           trim_subject_for_compare(): trim_subject() ¤ò²þ̾¡£
612           trim_subject(): ¿·µ¬¡£·ï̾¤ÎÀèƬ¤Î[...]¤Þ¤¿¤Ï(...)¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
613         * src/prefs_folder_item.c
614           src/folder.[ch]:
615           ¥µ¥Þ¥ê/ÊÖ¿®»þ¤Î·ï̾¤ò¾Êά¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
616         * src/summaryview.c: summary_set_header(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê
617           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ï̾¤òû½Ì¡£
618         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê
619           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ï̾¤òû½Ì¡£
620
621 2003-02-09
622
623         * src/codeconv.c:
624           LBREAK_IF_REQUIRED(): ºÇ½é¤Îñ¸ì¤ÎÁ°¤Ç²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(X-Face
625           ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)¡£
626           conv_encode_header(): 1ñ¸ì97ʸ»ú¤Þ¤Çµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
627
628 2003-02-07
629
630         * src/filter.c: filter_match_condition(): 2ÈÖÌܤξò·ï¤¬Àµµ¬É½¸½¤ò
631           Ìµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
632         * src/news.h: NewsGroupInfo: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤Ë guint ¤ò»ÈÍÑ
633           (¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò½¤Àµ) (Thorsten Maerz
634           ¤µ¤ó thanks)¡£
635
636 2003-02-06
637
638         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¼ºÇÔ»þ¤Ë segfault
639           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
640           conv_get_charset_str()
641           conv_get_charset_from_str(): ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÇŬ²½¡£
642
643 2003-02-06
644
645         * src/quote_fmt_parse.y:
646           SHOW_MESSAGE_NO_SIGNATURE, SHOW_QUOTED_MESSAGE_NO_SIGNATURE:
647           "\n-- \n" ¤Î¤ß¤ò½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
648
649 2003-02-05
650
651         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_prev(): ¿·µ¬¡£
652         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤â
653           ¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
654
655 2003-02-05
656
657         * src/codeconv.c:
658           conv_unreadable_latin(): 0x7f ¤òɽ¼¨ÉÔ²Äʸ»ú¤Ë´Þ¤á¤¿¡£
659           conv_localetodisp(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç 8bit Ê¸»ú¤òºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
660           conv_get_current_charset()
661           conv_get_outgoing_charset(): locale Ì¾¤ÎËöÈø¤Ë "@euro" ¤¬Äɲ䵤ì
662           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð ISO-8859-15 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
663         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­
664           ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
665
666 2003-02-04
667
668         * version 0.8.10
669
670 2003-02-04
671
672         * src/procmsg.h: WRITE_CACHE_DATA(): Â®ÅÙ¤ò¾¯¤·¸þ¾å(Colin Leroy
673           ¤µ¤ó thanks)¡£
674         * src/mh.c: mh_get_msginfo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲÃ(Thorsten Maerz
675           ¤µ¤ó thanks)¡£
676
677 2003-02-03
678
679         * src/textview.c: textview_write_line(): conv ¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¤Ï
680           ÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
681
682 2003-02-03
683
684         * src/codeconv.[ch]:
685           conv_guess_encoding() ¤ò conv_guess_ja_encoding() ¤ËÊѹ¹¡£
686           conv_localetodisp(): ¿·µ¬¡£(²¾Äꤵ¤ì¤¿)¸½ºß¤Î locale Ê¸»úÎ󤫤é
687           É½¼¨ÉԲĤÊʸ»ú¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
688           conv_codeset_strdup(): dest_code ¤¬ NULL ¤Ç¤«¤Ä¸½ºß¤Î locale
689           ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ US-ASCII ¤Ê¤é¤Ð ISO-8859-1 ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
690           conv_get_code_conv_func(): ÊÑ´¹Àèʸ»ú¥³¡¼¥É¤Ë US-ASCII ¤¬»ØÄꤵ¤ì
691           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð conv_ustodisp ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
692         * src/textview.c: textview_write_line(): ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï
693           strncpy2() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë conv_localetodisp() ¤ò»ÈÍÑ¡£
694
695 2003-01-31
696
697         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup()
698           src/imap.c:
699           imap_modified_utf7_to_locale()
700           imap_locale_to_modified_utf7(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç·Ù¹ð¤ò½üµî
701           ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ICONV_CONST ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍÑ¡£
702         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): iconv() ¤Î½ÐÎϤò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å
703           ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
704           ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤éÉÔ´°Á´¤Êʸ»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
705
706 2003-01-30
707
708         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºßÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Î¡¼¥É¤¬
709           ºï½ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÏŬÀڤʥΡ¼¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
710         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_is_selected(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿
711           ¥Î¡¼¥É¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
712
713 2003-01-30
714
715         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ºï½ü¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÜÆ°»þ¤Ë
716           ¤¿¤Þ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
717
718 2003-01-29
719
720         * src/codeconv.c: conv_unreadable_eucjp(): EUC-JP ¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯
721           ¤ò¤è¤ê¸·Ì©¤Ë¤·¤¿¡£
722           isprintableeuckanji(): ¿·µ¬¡£ EUC-JP ¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò
723           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
724
725 2003-01-17
726
727         * version 0.8.9
728
729 2003-01-17
730
731         * INSTALL ¤ò¹¹¿·¡£
732
733 2003-01-17
734
735         * src/quoted-printable.c: qp_encode_line(): ¸µ¤Îʸ»úÎó¤Ë CRLF ¤¬
736           ¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë²þ¹Ô¤¬½ÅÊ£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
737         * src/utils.[ch]
738           canonicalize_str(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿Àµµ¬²½¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤ò
739           ÊÖ¤¹¡£
740           uncanonicalize_file(): ¿·µ¬¡£Àµµ¬²½¤ò²ò½ü¤¹¤ë(CRLF -> LF)¡£
741           uncanonicalize_file_replace(): ¿·µ¬¡£
742         * src/compose.c: ½èÍý¤ÎÁ°¤Ë¾ï¤ËËÜʸ¤òÀµµ¬²½¤·¡¢Ìá¤ëÁ°¤ËÀµµ¬²½¤ò
743           ²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
744
745 2003-01-17
746
747         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ¥í¥·¥¢¸ì
748           charset ¤Î¾ì¹ç¤Ï ENC_8BIT ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
749         * src/compose.c: compose_write_to_file(): 8bit ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ð̾¤¹¤ë
750           ¾ì¹ç¤Ï base64 ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
751
752 2003-01-16
753
754         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Content-Transfer-Encoding
755           ¤ÎÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
756
757 2003-01-16
758
759         * src/codeconv.c: ¥í¥·¥¢¸ì locale ¤Î¤¿¤á¤Î locale_table ¤Î½¤Àµ
760           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
761         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ISO-8859-5,
762           KOI8-*, Windows-1251 ¤ËÂФ·¤Æ ENC_BASE64 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
763         * src/compose.c: compose_attach_append(): message/rfc822 ¤ËÂФ·¤Æ
764           Àµ¤·¤¤ Content-Transfer-Encoding ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
765           compose_write_to_file(): ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î Content-Transfer-Encoding
766           ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
767         * src/prefs_common.[ch]: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î Content-Transfer-Encoding
768           ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
769
770 2003-01-15
771
772         * src/quoted-printable.[ch]: qp_encode_line(): ¹Ô¤¬²þ¹Ô¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤
773           ¾ì¹ç¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
774
775 2003-01-15
776
777         * quoted-printable Éä¹æ²½¤ò¼ÂÁõ¡£
778         * src/quoted-printable.[ch]: qp_encode_line(): ¿·µ¬¡£
779         * src/compose.c:
780           compose_write_to_file()
781           compose_write_attach(): quoted-printable Éä¹æ²½¤ò¼ÂÁõ¡£
782           compose_attach_property_create(): quoted-printable ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò
783           Í­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
784         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ISO-8859-*
785           ¤È CP125* Ê¸»ú¥»¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï ENC_QUOTED_PRINTABLE ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
786           ¤·¤¿¡£
787         * src/Makefile.am: libiconv Âбþ¤Î¤¿¤á¤Ë sylpheed_LDADD ¤Ë
788           $(LIBICONV) ¤òÄɲá£
789
790 2003-01-14
791
792         * src/folderview.c
793           src/summaryview.c
794           src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾
795           ¤Î¾ÊάÊýË¡¤ò²þÎÉ¡£
796
797 2003-01-14
798
799         * configure.in: iconv ¸¡½Ð·ë²Ì¤òɽ¼¨¡£
800
801 2003-01-13
802
803         * src/codeconv.[ch]: libjconv ¤«¤é iconv() ¤Ø°Ü¹Ô¡£
804           conv_iconv_strdup(): ¿·µ¬¡£
805         * src/about.c
806           src/imap.c
807           src/mainwindow.c
808           src/prefs_common.c: HAVE_LIBJCONV ¤ò HAVE_ICONV ¤ËÃÖ´¹¡£
809
810 2003-01-10
811
812         * src/compose.c
813           src/folderview.c
814           src/prefs_folder_item.c: ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ(property -> properties)¡£
815         * src/prefs_filter.c: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
816           ¤·¤¿¡£
817           prefs_filter_dialog_to_filter(): ¿·µ¬¡£
818
819 2003-01-09
820
821         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ²þ¹Ô¤Î¸å¤ËÀ¸¤Îʸ»úÎó¤ò½ÐÎÏ
822           ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
823         * INSTALL ¤ò¹¹¿·¡£
824
825 2003-01-08
826
827         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ÈºÇŬ²½¡£
828           conv_code_converter_new()
829           conv_convert(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë conv_get_code_conv_func() ¤Ç
830           ÆÀ¤é¤ì¤ë´Ø¿ô¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
831           conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
832           conv_get_code_conv_func(): ÊÑ´¹Àèʸ»ú¥³¡¼¥É¤Î°ú¿ô¤òÄɲä·¡¢°ìÈ̲½
833           ¤·¤¿¡£
834
835 2003-01-06
836
837         * src/codeconv.c: LBREAK_IF_REQUIRED(): Ê¸»ú¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Î¤ß²þ¹Ô¤¹¤ë
838           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
839         * src/compose.c: compose_convert_header(): ËöÈø¤Î¶õÇò¤òºï½ü¡£
840         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): Ì¾Á°¤ÈÃͤζõÇò¤ò
841           ºï½ü¡£
842         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
843           Ì¾Á°¤ÈÃͤζõÇò¤òºï½ü¡£
844
845 2002-12-25
846
847         * version 0.8.8
848
849 2002-12-25
850
851         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): Ìµ¸ú¤Êʸ»ú¤¬¸½¤ï¤ì¤ë¤È̵¸Â
852           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
853
854 2002-12-25
855
856         * src/procmsg.[ch]: procmsg_sort_msg_list(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
857           ¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
858         * src/summaryview.c: summary_show(): summary_sort() ¤òºï½ü
859           (folder_item_get_msg_list() ÆâÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê
860           ¥µ¥Þ¥êɽ¼¨¤Î®ÅÙ¤ò¸þ¾å¡£
861           ¥Þ¥¯¥í¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥Þ¥ê¤Î¥½¡¼¥È´Ø¿ô¤òÀ°Íý¡£
862         * src/mh.c
863           src/imap.c
864           src/news.c
865           src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): FolderItem::sort_key
866           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¢¤é¤«¤¸¤á¥½¡¼¥È¤·¤¿¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
867           FolderSortKey enum ¤Ë SORT_BY_TO ¤òÄɲá£
868         * src/mainwindow.c: ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/°¸Àè½ç¡×¤òÄɲá£
869
870 2002-12-20
871
872         * version 0.8.7
873
874 2002-12-20
875
876         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ²þ¹Ô»þ¤Î;ʬ¤Ê¶õÇò¤Î½¤Àµ¡£
877         * src/compose.c: compose_convert_header(): ²þ¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾ï¤Ë
878           Ê¸»úÎó¤ò conv_encode_header() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
879
880 2002-12-20
881
882         * src/textview.c: textview_make_clickable_parts(): ¸í¤Ã¤¿ email
883           ¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
884
885 2002-12-19
886
887         * src/defs.h: DEFAULT_BROWSER_CMD ¤òÄɲá£
888         * src/mimeview.c: mimeview_view_file()
889           src/prefs_common.c: prefs_other_create()
890           src/utils.c: open_uri(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î web ¥Ö¥é¥¦¥¶¤ò mozilla ¤Ë
891           Êѹ¹¤·¡¢ 'netscape -remote' Ãæ¤Î 'remote' ¥³¥Þ¥ó¥É(Èó¸ø³«)¤ò
892           'new-window' ¤ËÊѹ¹¡£
893
894 2002-12-19
895
896         * src/compose.c: compose_send_control_enter(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸/Á÷¿®
897           ¤¬¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¥­¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë Ctrl-Enter ¤ò²¡¤¹¤È
898           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ëÌäÂê¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
899
900 2002-12-18
901
902         * src/mainwindow.c:
903           set_charset_cb()
904           sort_summary_cb()
905           sort_summary_type_cb(): ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò¥Á¥§¥Ã¥¯²ò½ü¤·¤¿¤È¤­¤Î
906           ÉÔÍפʽèÍý¤òËɤ°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
907
908 2002-12-18
909
910         * src/main.c: X ¤Ê¤·¤Ç¥ê¥â¡¼¥ÈÁàºî¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë gtk_init()
911           ¤ÎÁ°¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ruslan N.
912           Balkin ¤µ¤ó thanks)¡£
913         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ÀøºßŪ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼
914           ¥Õ¥í¡¼¤ò½¤Àµ¡£
915
916 2002-12-18
917
918         * src/Makefile.am: $(target_alias) ¤ò $(target_triplet) ¤ËÊѹ¹
919           (autotools ¤Î»ÅÍÍÊѹ¹¤ÎÌÏÍÍ)¡£
920
921 2002-12-18
922
923         * src/imap.c: ¥µ¡¼¥Ð¤¬ NAMESPACE ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­
924           LIST ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Brian
925           Sammon ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
926           imap_parse_list(): ¥Ñ¥¹¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
927           imap_get_namespace_by_list(): ¿·µ¬¡£
928
929 2002-12-17
930
931         * src/addr_compl.c: add_address(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
932         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_window_popup()
933           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î
934           µóÆ°¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)
935         * src/account.c: account_edit_create(): row_move ¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë
936           signal_connect_after ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¹Ô°ÌÃ֤ΥХ°¤ò½¤Àµ¡£
937           account_row_moved(): CList ¤òȾ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
938         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_row_move(): CList ¤òȾ¥Ú¡¼¥¸
939           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
940         * src/summaryview.c: summary_reply(): É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬
941           ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßÁªÂòÉô¥Æ¥­¥¹¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey
942           Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
943
944 2002-12-13
945
946         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): MIME ¥Ø¥Ã¥À¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
947           ¤Î¥ë¡¼¥Á¥ó¤òºÆ¼ÂÁõ¡£¸½ºß¤Î locale ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð
948           Q Éä¹æ²½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
949         * src/utils.[ch]: is_next_nonascii(): ¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê
950           ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»úÎó¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥³¡¼¥É¤òÈó
951           ASCII ¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
952           get_next_word_len(): ¿·µ¬¡£¼¡¤Îñ¸ì¤ÎŤµ¤òÊÖ¤¹¡£
953           is_next_mbs(), find_wspace(): ºï½ü¡£
954         * src/quoted-printable.[ch]: ¿·µ¬¡£
955           qp_decode_line(): QP ¹Ô¤ò1¹Ô¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
956           qp_decode_q_encoding(): MIME ¥Ø¥Ã¥ÀÃæ¤Î Q Éä¹æ²½¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤ò
957           ¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
958           qp_get_q_encoding_len(): Ê¸»úÎó¤ò Q Éä¹æ²½¤·¤¿¤È¤­¤ÎŤµ¤òÊÖ¤¹¡£
959           qp_q_encode(): Ê¸»úÎó¤ò Q Éä¹æ²½¤¹¤ë(RFC 2047)¡£
960         * src/unmime.c: quoted-printable ´ØÏ¢¤Î´Ø¿ô¤ò quoted-printable.c
961           ¤Ë°ÜÆ°¡£
962
963 2002-12-05
964
965         * src/send.c: send_message_local(): ¥É¥Ã¥È1ʸ»ú¤À¤±¤Î¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×
966           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(postfix ¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¤½¤³¤Ç»ß¤Þ¤ë¤¿¤á)¡£
967
968 2002-12-05
969
970         * src/send.c: send_message_local(): ÀèƬ¤¬¥É¥Ã¥È¤Î¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×
971           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
972
973 2002-12-03
974
975         * autogen.sh: ¸½ºß¤Î ltmain.sh ¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
976           'libtoolize --force --copy' ¤òÄɲá£
977         * acconfig.h: ºï½ü¡£
978         * configure.in: GPGME ¤ÎºÇÄã¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.3.10 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
979           XIM ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
980         * ac/check-type.m4
981           ac/gnupg-check-typedef.m4: ¥³¥á¥ó¥ÈÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
982
983 2002-11-29
984
985         * src/imageview.[ch]: ¾×Æͤ¹¤ë imageview_show_image() ¤ÎÄêµÁ¤ò½¤Àµ
986           (Thorsten Maerz ¤µ¤ó thanks)¡£
987
988 2002-11-28
989
990         * src/compose.c: compose_entry_append(): ¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç
991           ", " ¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
992         * src/codeconv.c: conv_get_outgoing_charset(): ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÁ÷¿®
993           Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÆüËܸì°Ê³°¤Î locale ¤Ç¤Ï¸½ºß̵¸ú)¡£
994           conv_get_current_locale(): LC_CTYPE ¤â»²¾È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
995
996 2002-11-27
997
998         * README: ±£¤·ÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
999
1000 2002-11-27
1001
1002         * src/prefs_common.[ch]: Á´È̤ÎÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºÆ¹½À®¡£
1003           enable_hscrollbar ¤È bold_unread ¤ò±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¡£
1004
1005 2002-11-26
1006
1007         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ(Andreas Hinz ¤µ¤ó thanks)¡£
1008
1009 2002-11-26
1010
1011         * src/account.[ch]:
1012           account_find_from_message_file()
1013           account_find_from_msginfo(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î 'From:'¡¢
1014           'X-Sylpheed-Account-Id:'¡¢'AID:' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ø¥Ã¥À¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò
1015           ¸¡º÷¤¹¤ë¡£
1016         * src/compose.c:
1017           compose_reedit(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÊÁ°¤ÎºîÀ®»þ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉü¸µ¡£
1018           compose_write_headers(): Áð¹Æ¥â¡¼¥É¤Î¾ì¹ç 'X-Sylpheed-Account-Id:'
1019           ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
1020
1021 2002-11-26
1022
1023         * src/compose.c: compose_entry_set() ¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý
1024           (gtk_entry_set_text() ¤òľÀÜ»ÈÍѤ·¤Ê¤¤)¡£
1025
1026 2002-11-25
1027
1028         * src/imap.c: imap_parse_namespace(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1029
1030 2002-11-22
1031
1032         * autotools ¤È libtool ¤òºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
1033         * configure.in: AC_PREREQ(2.50) ¤òÄɲá£
1034
1035 2002-11-22
1036
1037         * src/textview.c: textview_set_font(): UTF-8 locale ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1038           É½¼¨¤Î½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1039
1040 2002-11-21
1041
1042         * src/imageview.[ch]: imageview_show_image(): »ØÄꤵ¤ì¤ì¤Ð¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1043           ¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë²èÁü¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1044         * src/prefs_common.[ch]: ¡ÖźÉÕ²èÁü¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1045
1046 2002-11-20
1047
1048         * SMTP ¤Î¼ÂÁõ¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
1049         * src/session.h: Session ¤Ë ui_func ¤òÄɲá£
1050         * src/smtp.[ch]: Àܳ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò smtp_session_new() ¤«¤é smtp_connect()
1051           ¤ËʬΥ¡£
1052           smtp_ok() °Ê³°¤ÎÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤Î°ú¿ô¤ò SockInfo ¤«¤é SMTPSession
1053           ¤ËÊѹ¹¡£
1054           ³Æ´Ø¿ô¤«¤é UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1055         * src/send.c: send_message_smtp(): UI ¹¹¿·¤Î¥³¡¼¥É¤ò
1056           send_progress_dialog_update() ¤ËʬΥ¡£
1057
1058 2002-11-18
1059
1060         * src/smtp.[ch]: smtp_from() ¤«¤é smtp_auth() ¤òʬΥ¡£
1061         * src/send.c: send_message_smtp(): smtp_auth() ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾õÂÖ
1062           ¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ëɽ¼¨¡£
1063
1064 2002-11-18
1065
1066         * src/filter.c: strmatch_regex(): ³ÈÄ¥Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ(Fabien Devaux
1067           ¤µ¤ó thanks)¡£
1068         * src/main.c: main(): assortrc -> filterrc °Ü¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤ò
1069           ºï½ü¡£
1070         * src/gtkutils.c: gtkut_font_load(): ¸½ºß¤Î locale ¤¬ C ¤Þ¤¿¤Ï
1071           POSIX ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß gdk_font_load() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1072           gtkut_stext_is_uri_string(): URI Ê¸»úÎó¤Ë "www." ¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1073         * src/textview.c: textview_make_clickable_parts(): URI Ê¸»úÎó¤Ë
1074           "www." ¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1075
1076 2002-11-15
1077
1078         * version 0.8.6
1079
1080 2002-11-13
1081
1082         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¾õÂÖ¤ò°Û¤Ê¤ë¿§¤Çɽ¼¨¡£
1083
1084 2002-11-12
1085
1086         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): To/Cc/Bcc/Reply-To
1087           ¤Îʸ»úÎó¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1088
1089 2002-11-11
1090
1091         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤ËÆüËܸì
1092           °Ê³°¤Î locale ¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤Î B-encoding ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1093
1094 2002-11-11
1095
1096         * src/inc.[ch]: INC_IO_ERROR ¤ò IncState ¤ËÄɲᣤ½¤ì¤ËÂбþ¤¹¤ë
1097           ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÄɲá£
1098           inc_pop3_session_do(): PS_IOERR ¤Î¤È¤­ INC_NOSPACE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1099           INC_IO_ERROR ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1100
1101 2002-11-07
1102
1103         * src/prefs_account.[ch]: »È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á
1104           prefs_account_save_config() ¤òºï½ü¡£
1105         * src/procmime.[ch]: procmime_mimeinfo_free_all() ¤¬Á´¤Æ¤Î¾ì¹ç¤Ë
1106           »È¤¨¤ë¤¿¤á procmime_mimeinfo_free() ¤òºï½ü¡£
1107
1108 2002-11-06
1109
1110         * src/account.c: account_get_special_folder(): F_INBOX ¤ËÂбþ¤·¡¢
1111           ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1112
1113 2002-11-06
1114
1115         * src/compose.[ch]: ComposeEntryType: COMPOSE_* ¤ò COMPOSE_ENTRY_*
1116           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ COMPOSE_ENTRY_{REPLY_TO,SUBJECT,FOLLOWUP_TO} ¤òÄɲá£
1117           compose_reply()
1118           compose_forward()
1119           compose_redirect(): FolderItem ¤ò°ú¿ô¤Ë²Ã¤¨¡¢ item ¤ÎÀßÄê¤òÈ¿±Ç
1120           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1121           compose_entry_set(): ¿·µ¬¡£
1122           compose_entry_append(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1123           compose_entries_set_from_item(): ComposeMode ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
1124           FolderItem::use_auto_to_on_reply ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1125         * src/summaryview.c: summary_reply(): folder_item ¤ò
1126           compose_{reply,forward,redirect}() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1127
1128 2002-11-05
1129
1130         * src/gtkutils.[ch]:
1131           gtkut_font_load(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î locale ¤Ë¤è¤Ã¤Æ font ¤Þ¤¿¤Ï fontset
1132           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¡£
1133           gtkut_font_load_from_fontset(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥Èʸ»úÎ󤫤é
1134           ¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëñ°ì¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò»î¤ß¤ë¡£
1135         * src/alertpanel.c
1136           src/folderview.c
1137           src/headerview.c
1138           src/summaryview.c: C ¤Þ¤¿¤Ï POSIX locale ¤Ç 8-bit Ê¸»ú¤òɽ¼¨
1139           ¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂнè(fontset ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë font ¤ò»ÈÍÑ)¡£
1140         * src/compose.c
1141           src/sourcewindow.c
1142           src/textview.c: gtkut_font_load*() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1143
1144 2002-10-29
1145
1146         * src/mh.c: mh_get_msginfo(): Àµ¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1147
1148 2002-10-29
1149
1150         * src/folder.[ch]: ¿·µ¬²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::get_msginfo() ¤òÄɲá£
1151           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ËÂбþ¤¹¤ë¿·µ¬ MsgInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
1152           folder_item_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
1153         * src/imap.[ch]: imap_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
1154         * src/mh.[ch]: mh_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
1155         * src/news.[ch]: news_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
1156
1157 2002-10-28
1158
1159         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): ÉÔÀµ¤Ê¥³¡¼¥É¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤é̵¸Â
1160           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1161
1162 2002-10-25
1163
1164         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup()
1165           src/html.[ch]: html_read_line(): ÊÑ´¹¼ºÇԤηٹð¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
1166           ¤·¤¿¡£
1167           enum HTMLState ¤Ë HTML_CONV_FAILED ¤òÄɲá£
1168
1169 2002-10-24
1170
1171         * ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤ò¼ÂÁõ(¤Þ¤Àºî¶ÈÃæ)¡£
1172         * src/compose.[ch]: compose_new(): °ú¿ô¤Ë FolderItem ¤òÄɲä·¡¢
1173           (mailto ¤¬¶õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð)¤½¤ì¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀßÄê¡£
1174           compose_entry_append(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1175           compose_entries_set_from_item(): ¿·µ¬¡£
1176         * src/folder.[ch]: auto_to, use_auto_to_on_reply, auto_cc, auto_bcc,
1177           auto_replyto ¤ò FolderItem ¤ËÄɲä·¡¢ apply_sub ¤ò ac_apply_sub
1178           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1179           folder_build_tree(), folder_read_folder_func(),
1180           folder_write_list_recursive(): ¾åµ­¥á¥ó¥Ð¤òÄɲá£
1181         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤òÄɲá£
1182         * src/pop.[ch]: Pop3State::prev_folder ¤òºï½ü¡£
1183
1184 2002-10-11
1185
1186         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¡Ö°ÜÆ°¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
1187           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥É¥í¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1188
1189 2002-10-10
1190
1191         * compose_reply_set_entry(): ML ÊÖ¿®¤Î¤È¤­ Reply-To ¤ò List-Post
1192           ¤è¤êÍ¥À褵¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1193
1194 2002-10-09
1195
1196         * src/gtksctree.[ch]: gtk_sctree_set_anchor_row(): ¿·µ¬¡£
1197         * src/summaryview.c: summary_step(): Àµ¤·¤¤¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥«¡¼¤ò
1198           ¼º¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1199           summary_key_pressed(): gtk_ctree_select() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1200           gtk_sctree_select() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1201         * src/inc.[ch]
1202           src/pop.c
1203           src/recv.c: ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Õ¥ë¤È¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤ò¶èÊ̤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1204           (Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
1205
1206 2002-10-08
1207
1208         * src/account.c: account_edit_prefs(): Ì¤»ÈÍѤÎÊÑ¿ô¤òºï½ü¡£
1209         * src/compose.[ch]: ComposeMode ¤Î WITH_QUOTE/WITHOUT_QUOTE ¥Õ¥é¥°
1210           ¤òʬΥ¡£
1211           compose_reply()
1212           compose_reply_set_entry(): ÊÖ¿®·Á¼°¤ò°ì¤Ä¤Î°ú¿ô¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë
1213           ¤·¤¿¡£
1214         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¾ò·ïʬ´ô¤òºï¸º¡£
1215
1216 2002-10-08
1217
1218         * src/compose.c: compose_redirect(), compose_reedit(): ¹Ô½ªÃ¼¤«¤é
1219           CR ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1220         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼
1221           ¤òºÆ¹½Ãۡפ˲þ̾¡£
1222
1223 2002-10-08
1224
1225         * src/folder.[ch]: ²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::remove_msgs() ¤òÄɲá£
1226         * src/imap.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ìÅ٤˺ï½ü¤¹¤ë imap_remove_msgs()
1227           ¤ò¼ÂÁõ¡£
1228
1229 2002-10-07
1230
1231         * src/account.[ch]: account_open(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°
1232           ¤ò³«¤­¡¢½ªÎ»»þ¤Ë UI ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡£
1233         * src/folderview.c:
1234           folderview_button_pressed()
1235           folderview_property_cb(): ¥ê¥â¡¼¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤Î
1236           ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤òÍ׵ᤵ¤ì¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1237
1238 2002-10-07
1239
1240         * src/account.c: account_destroy(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î
1241           »²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1242         * src/folder.[ch]: folder_unref_account_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ
1243           ¤Î»ØÄꤷ¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î»²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¡£
1244         * src/folderview.c:
1245           folderview_rm_imap_server_cb()
1246           folderview_rm_news_server_cb(): folder_destroy() ¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó
1247           ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á Folder ¤òÀè¤Ëºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1248
1249 2002-10-04
1250
1251         * src/account.c: account_find_from_item(): Àµ¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
1252           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1253         * inc_pop3_session_do():
1254           SSL ¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤Î¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1255           ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤é°ì»þŪ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥ë¡¼¥×¤«¤é¤¹¤°¤ËÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1256
1257 2002-10-04
1258
1259         * src/account.[ch]: account_find_from_item(): ¿·µ¬¡£
1260         * src/compose.c:
1261           compose_reply(), compose_forward(), compose_redirect()
1262           src/mainwindow.c: compose_cb(): ºîÀ®»þ¤ËºÇŬ¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
1263           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1264         * src/folder.[ch]: FolderItem::apply_sub ¤òÄɲá£
1265         * src/menu.[ch]: menu_find_option_menu_index(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿
1266           ¥Ç¡¼¥¿¤ò´Þ¤à¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
1267         * src/prefs_folder_item(): ºîÀ®¥¿¥Ö¤È¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¤ò
1268           Äɲá£
1269
1270 2002-10-04
1271
1272         * configure.in: lber ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¸¡½Ð¤Ë $LDAP_LIBS ¤òÄɲá£
1273
1274 2002-10-03
1275
1276         * version 0.8.5
1277
1278 2002-10-03
1279
1280         * src/procmsg.c: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò
1281           ½¤Àµ¤·¡¢¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1282
1283 2002-10-03
1284
1285         * src/compose.[ch]: ¥Õ¥é¥° Compose::use_newsgroups ¤òÄɲä·¡¢
1286           Compose::orig_account ¤òºï½ü¡£
1287           compose_check_for_valid_recipient(): Í­¸ú¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¤ß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1288           compose_write_headers()
1289           compose_redirect_write_headers(): ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
1290           ¤Î¤ß Newsgroups ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
1291           compose_send(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
1292           ÊýË¡¤ò From ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1293         * src/send.c: send_message_queue(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®ÂÔµ¡
1294           ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1295         * src/news.[ch]: news_post_stream(): ¿·µ¬¡£
1296
1297 2002-10-03
1298
1299         * configure.in: lber ¤òÀè¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ ldap ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯»þ¤Ë
1300           $LDAP_LIBS ¤ò»ÈÍÑ¡£
1301
1302 2002-10-02
1303
1304         * po/*.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹Â¿¤¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥Èʸ»úÎó¤Î¥ß¥¹
1305           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1306
1307 2002-10-02
1308
1309         * src/procheader.c: procheader_parse_stream(): ´°Á´¥Ñ¡¼¥¹¤ÎÂоÝ
1310           ¤Ë Cc ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
1311         * src/procmsg.[ch]: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¿·µ¬¡£»ØÄê
1312           ¤µ¤ì¤¿¾ðÊ󤫤鴰Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÊÖ¤¹¡£
1313         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): Cc ¥Ø¥Ã¥À¤Î
1314           ¤¿¤á¤Ë´°Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1315
1316 2002-10-02
1317
1318         * src/inc.c: inc_account_mail(), inc_all_account_mail(): IMAP4 ¤È
1319           NNTP ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¸å¤½¤ì¤é¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·
1320           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1321
1322 2002-10-01
1323
1324         * version 0.8.4
1325
1326 2002-10-01
1327
1328         * src/prefs_common.c: prefs_compose_create(): ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1329           ¤Î¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
1330         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¸¡½Ð¤Î AC_CHECK_LIB() ¤Î5ÈÖÌܤΰú¿ô
1331           ¤Ë -lldap ¤È -llber ¤òÄɲá£
1332
1333 2002-09-30
1334
1335         * INSTALL
1336           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
1337
1338 2002-09-30
1339
1340         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤òÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤È ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®
1341           ¤È¤ÇÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1342         * src/prefs_common.[ch]: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Îµ¡Ç½¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1343           ¤òÄɲá£
1344
1345 2002-09-27
1346
1347         * src/compose.c: compose_new(): ¸ú²Ì¤¬Ìµ¤¯¡¢¥Ï¥ó¥°¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¤À¤±
1348           ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á XIM ¤Î workaround ¤òºï½ü¡£
1349
1350 2002-09-26
1351
1352         * src/compose.[ch]: compose_reply(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®ÍѤΥե饰¤òÄɲá£
1353           compose_parse_header(): List-Post ¥Ø¥Ã¥À¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
1354           compose_reply_set_entry(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®¤ËÂбþ(ML ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬
1355           ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤Ë fallback ¤¹¤ë)¡£
1356         * src/mainwindow.c
1357           src/prefs_common.c
1358           src/summaryview.c: ÊÖ¿®¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¤·¡¢¡Ö¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë
1359           ÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
1360         * src/utils.[ch]: scan_mailto_url(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢
1361           ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤ·¤¿¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
1362
1363 2002-09-25
1364
1365         * src/account.c: account_read_config_all(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤òÀßÄê
1366           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç½é´ü²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ËÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1367         * src/prefs_account.[ch]: prefs_account_new(): ¿·µ¬¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
1368           ÀßÄê¤Ç½é´ü²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¹½Â¤ÂΤò¿·µ¬¤ËºîÀ®¤·¤ÆÊÖ¤¹¡£
1369
1370 2002-09-24
1371
1372         * src/addr_compl.c:
1373           replace_address_in_edit(): newtext ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1374           completion_window_button_press(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1375         * src/pop.c: LOOKUP_NEXT_MSG(): recv_time ¤¬ RECV_TIME_KEEP ¤Ç¤¢¤ë
1376           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1377           pop3_getrange_uidl_recv(): ac_prefs->getall ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
1378           ¤È¤­¤Î¤ß get_all ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1379           pop3_retr_recv(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
1380           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¾ì¹ç recv_time ¤ò RECV_TIME_KEEP ¤ËÀßÄꤹ¤ë
1381           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1382         * src/pop.h: enum RecvTime ¤òÄɲá£
1383         * src/inc.c: inc_drop_message(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç°ì»þ
1384           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1385
1386 2002-09-20
1387
1388         * src/mainwindow.c: ¡ÖÊÔ½¸/¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1389         * src/summaryview.[ch]: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¤ò
1390           Äɲá£
1391           summary_select_thread(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æ
1392           ÁªÂò¤¹¤ë¡£
1393
1394 2002-09-19
1395
1396         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼½èÍý¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1397
1398 2002-09-19
1399
1400         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¸¡¾ÚÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥È¤ÎºÇ¸å¤Î
1401           ¶õ¹Ô¤òÀµ¤·¤¯½üµî¤·¡¢Àµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Evolution ¤½¤Î¾ MUA
1402           ¤È¤ÎÈó¸ß´¹À­¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ï¤º)¡£
1403         * src/utils.[ch]: copy_file_part(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥե¡¥¤¥ë
1404           ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊ̤Υե¡¥¤¥ë¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£
1405
1406 2002-09-19
1407
1408         * src/compose.c: compose_write_to_file(): 8-bit ¥Æ¥­¥¹¥È¤Î½ð̾»þ¤Ë
1409           ¤Ï BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
1410
1411 2002-09-16
1412
1413         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Cyrillic (Windows-1251)
1414           ÍѤΠcharset Ê¸»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
1415
1416 2002-09-15
1417
1418         * version 0.8.3
1419
1420 2002-09-15
1421
1422         * src/codeconv.c: ru_RU.CP1251 ¤Î charset ¤ò Windows-1251 ¤ËÊѹ¹¤·¡¢
1423           bg_BG locale ¤òÄɲá£
1424
1425 2002-09-11
1426
1427         * src/compose.c: account_activated(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
1428           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤȥ¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¡£
1429           compose_select_account(): ¿·µ¬¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¡¼¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌÜ¡¢
1430           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¤¹¤ë¡£
1431
1432 2002-09-11
1433
1434         * src/inc.c: inc_mail(): inc_spool() ¤¬¥¨¥é¡¼¤Çµ¢¤Ã¤¿¤È¤­¤Î
1435           new_msgs ¤òÄûÀµ¡£
1436           open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢¼õ¿®Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤ò
1437           ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1438
1439 2002-09-10
1440
1441         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È
1442           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥µ¥Þ¥ê¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î
1443           ÌäÂê¤òËɤ°¤¿¤á)¡£
1444         * src/imap.c: remove*_numbered_files() ¤ò¸Æ¤ÖÁ°¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î
1445           Â¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1446
1447 2002-09-06
1448
1449         * src/prefs_common.c: ±Ñ¸ì¤òÄûÀµ¡£
1450
1451 2002-09-06
1452
1453         * src/prefs_common.[ch]: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¤¤¿¤È¤­¤Î¤ß
1454           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¡×¤òÄɲá£
1455
1456 2002-09-04
1457
1458         * src/folder.c:
1459           folder_tree_destroy()
1460           folder_write_list_recursive(): À°¹çÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1461         * src/imap.c: imap_scan_tree(): folder->node ¤¬ NULL ¤Ç session
1462           ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Î¡¼¥É¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1463           (Alfons ¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
1464
1465 2002-09-03
1466
1467         * src/textview.c: textview_key_pressed(): GDK_Delete ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
1468           SummaryView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1469         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): MIME ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ë
1470           Àµ¤·¤¤ TextView ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1471
1472 2002-09-02
1473
1474         * src/news.c: news_scan_group(): ¸í¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô·×»»¤ò½¤Àµ¡£
1475
1476 2002-08-30
1477
1478         * ¼çÍפʠPOP3 ¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
1479         * src/inc.[ch]: Pop3State, inc_pop3_state_new(),
1480           inc_pop3_state_destroy(), inc_get_uidl_table(), ¤½¤·¤Æ
1481           inc_write_uidl_list() ¤ò pop.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
1482           Pop3State::folder_table ¤È Pop3State::inc_state ¤ò IncSession
1483           ¤Ë°ÜÆ°¡£
1484           inc_start()
1485           inc_put_error(): lockbusy ¾õÂÖ¤òÄɲá£
1486           inc_pop3_session_do(): inc_state ¤ò Pop3State::error_val ¤«¤éÆÀ¤ë
1487           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1488           inc_cancel(): ¤³¤³¤Ç automaton ¤ò terminate ¤»¤º¤Ë¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È
1489           ¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò²óÈò¡£
1490         * src/pop.[ch]
1491           pop3_getauth_pass_recv()
1492           pop3_getauth_apop_recv(): lockbusy ¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1493           pop3_retr_recv(): Pop3State::cancelled ¥Õ¥é¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1494         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë 'cancelled' ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1495           automaton_input_cb(): cancelled ¥Õ¥é¥°¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç terminate ¡£
1496         * sylpheed.desktop: Type=Internet ¤ò Type=Application ¤Ë½¤Àµ¡£
1497           Categories=Application;Network; ¤òÄɲá£
1498
1499 2002-08-29
1500
1501         * src/inc.[ch]
1502           src/pop.c
1503           src/progressdialog.c: ¾õÂÖ¥«¥é¥à¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òɽ¼¨¡£
1504           Pop3State ¤Ë cur_total_recv_bytes ¤òÄɲá£
1505         * src/prefs_common.[ch]: ´°Î»»þ¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
1506           »ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1507
1508 2002-08-28
1509
1510         * src/folder.[ch]: folder_get_path(): ¿·µ¬¡£ Folder ¤Î¥ë¡¼¥È¥Ñ¥¹¤ò
1511           ÊÖ¤¹¡£
1512         * src/imap.c
1513           src/news.c
1514           imap_folder_destroy()
1515           imap_remove_msg()
1516           imap_remove_all_msg()
1517           news_folder_destroy(): Folder / ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
1518           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê / ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1519         * src/utils.c:
1520           file_exist()
1521           is_dir_exist()
1522           is_file_entry_exist(): °ú¿ô¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1523           remove_all_files()
1524           remove_numbered_files()
1525           remove_expired_files(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1526
1527 2002-08-28
1528
1529         * src/folder.[ch]
1530           src/imap.[ch]
1531           src/mh.[ch]
1532           src/news.[ch]
1533           src/session.[ch]
1534           src/smtp.[ch]: Folder ¤È Session ¤Î¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥¿¤ò²¾Áۥ᥽¥Ã¥É¤Ë
1535           ¤·¤¿¡£
1536
1537 2002-08-27
1538
1539         * src/compose.c: Ä̾ï¹Ô¤Î·ë¹ç¤ò¼«Æ°²þ¹Ô»þ¤Î¤ß¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1540         * src/main.c: GnuPG ¤Î·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
1541         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½°ìÍ÷¤ò½¤Àµ¡£
1542         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò²þÎÉ(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1543
1544 2002-08-26
1545
1546         * version 0.8.2
1547
1548 2002-08-26
1549
1550         * src/compose.c:
1551           join_next_line()
1552           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤ò·ë¹ç¤¹¤ëÊѹ¹
1553           ¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
1554         * NEWS
1555           TODO
1556           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
1557         * configure.in: ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â gpgme-0.3.5 ¤òÍ׵᤹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1558
1559 2002-08-23
1560
1561         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¾¯¤·½¤Àµ¡£
1562         * NEWS ¤ò½¤Àµ¡£
1563
1564 2002-08-23
1565
1566         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
1567
1568 2002-08-23
1569
1570         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
1571         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Ë abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1572
1573 2002-08-22
1574
1575         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¤Á¤é¤Ä¤­¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
1576           É¬ÍפʤȤ­¤Î¤ß widget ¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1577
1578 2002-08-21
1579
1580         * src/compose.c: ¹ÔÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò²þÎÉ¡£
1581           join_next_line()
1582           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤â·ë¹ç¡£
1583           dump_text(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤âÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1584
1585 2002-08-21
1586
1587         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
1588           (¹Ô¤Î¾å¸Â°ÌÃ֤ǶõÇò¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î¹Ô¤Ë°ÜÆ°)¡£
1589
1590 2002-08-19
1591
1592         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Martin Kluge ¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¹ð
1593           ¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1594
1595 2002-08-16
1596
1597         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë Maildir
1598           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1599
1600 2002-08-16
1601
1602         * src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): ¥á¥½¥Ã¥É
1603           Folder::get_msg_list() ¤Ø¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÄɲá£
1604         * src/account.c: account_edit_prefs(), account_delete():
1605           folderview_rescan_all() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë folderview_set_all() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1606         * src/folderview.[ch]:
1607           folderview_check_new_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1608           folderview_rescan_tree(): ¼Â¹ÔÁ°¤Ë³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1609           folderview_rescan_all(): ¤â¤¦»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
1610           folderview_update_item_foreach(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1611         * src/inc.c: inc_finished(): prefs_common.scan_all_after_inc ¤¬
1612           ¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1613           inc_drop_message(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂоݥե©¥ë¥À¤Î
1614           mtime ¤ò 0 ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
1615           inc_start(), get_spool(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥µ¥Þ¥ê¤â
1616           ¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1617         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò
1618           ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ËÊѹ¹¡£
1619
1620 2002-08-09
1621
1622         * src/compose.c: compose_write_to_file(): »ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ
1623           ¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1624           compose_clearsign_text(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤·¤¿¤â¤Î¤Ç
1625           ÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
1626         * src/prefs_account.c: ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1627         * src/rfc2015.c: rfc2015_clearsign(): ¿·µ¬¡£
1628           pgp_sign(): ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1629         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿°ì°Õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
1630           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤Ç²òÊü¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë)¡£
1631           str_write_to_file(), file_read_to_str(): ¿·µ¬¡£
1632
1633 2002-08-08
1634
1635         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤òÈò¤±¤ë
1636           ¤¿¤á¥­¡¼¤Î½ÅÊ£¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1637
1638 2002-08-08
1639
1640         * src/base64.c: memcpy() ¤Î¤¿¤á¤Ë string.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
1641         * src/gtksctree.c: ´Ø¿ô abs() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Þ¥¯¥í ABS() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1642         * src/prefs_account.c
1643           src/prefs_common.c: sys/socket.h Ãæ¤Î´Ø¿ô send() ¤È¾×Æͤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
1644           'send' ¤ò 'p_send' ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¤¿¡£
1645         * src/mainwindow.c: ÉÔÍפʴؿô¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
1646         * src/utils.c: canonicalize_file_replace(): ·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄûÀµ¡£
1647
1648 2002-08-08
1649
1650         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¡£ ~/.sylpheed/ Ãæ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê
1651           ¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÊÖ¤¹¡£
1652         * src/main.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
1653         * src/compose.c
1654           src/inc.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
1655           ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½¤Àµ¡£
1656           compose_exec_ext_editor(): g_get_tmp_dir() ¤¬ '/tmp' °Ê³°¤òÊÖ¤·¤¿
1657           ¤È¤­¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1658
1659 2002-08-08
1660
1661         * src/utils.c: copy_file(): unlink ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë dest_bak != NULL ¤«
1662           ¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1663
1664 2002-08-08
1665
1666         * src/utils.[ch]: canonicalize_file_replace(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È
1667           °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æ±¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
1668           ÃÖ¤­´¹¤¨¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1669           copy_file(): ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1670           move_file(): °ÜÆ°Àè¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1671
1672 2002-08-07
1673
1674         * src/socket.[ch]: IPv6 ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ë¥ê¥ó¥¯¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1675         * src/select-keys.c: ¥­¡¼ÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò½¤Àµ¡£
1676
1677 2002-08-07
1678
1679         * src/socket.[ch]: my_gethostbyname(): ¿·µ¬¡£
1680         * src/utils.c: get_domain_name(): Ã»¤¤¥Û¥¹¥È̾¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FQDN ¤ò
1681           ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Bob Woodside ¤µ¤ó thanks)¡£
1682         * src/template.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾éĹÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£
1683
1684 2002-08-06
1685
1686         * src/prefs_common.[ch]: obsolete ¤Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È½ð̾¸°¤ÎÀßÄê¤òºï½ü¡£
1687         * src/utils.c: canonicalize_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
1688           ÄûÀµ¡£
1689
1690 2002-08-06
1691
1692         * src/compose.c: compose_write_to_file():
1693           °Å¹æ²½/½ð̾¤ÎÁ°¤Ë¹ÔËö¤òÀµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¾¤Î MUA ¤È¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑ
1694           À­¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º)¡£
1695           ÉÔÍפʠstrdup ¤ò½üµî¡£
1696           Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½/½ð̾¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1697         * src/utils.[ch]:
1698           canonicalize_file(), canonicalize_file_replace(): ¿·µ¬¡£
1699         * src/passphrase.c
1700           src/select-keys.c: g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning()
1701           ¤ËÊѹ¹¡£
1702         * src/mimeview.c: mimeview_check_signature(): ÉÔÍפʠMIME ¹½Â¤¤Î
1703           ¥¹¥­¥ã¥ó¤òºï½ü¡£
1704         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò TextView
1705           ¤Ëɽ¼¨¡£
1706         * src/rfc2015.c
1707           src/sigstatus.c: ËÝÌõ²Äǽ¤Êʸ»úÎó¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î MIME ¥Ø¥Ã¥À¤ò½¤Àµ¡£
1708
1709 2002-08-06
1710
1711         * src/procmsg.c: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤«¤éÊݸ¤¹¤ë
1712           ¤È¤­¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾Ãµî¤¹¤ë¤Î¤ò˺¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1713
1714 2002-08-05
1715
1716         * src/compose.c
1717           src/passphrase.[ch]
1718           src/rfc2015.[ch]
1719           src/prefs_account.[ch]
1720           src/prefs_common.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é GnuPG ´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1721           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
1722
1723 2002-08-05
1724
1725         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ
1726           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1727
1728 2002-08-04
1729
1730         * src/prefs_actions.c: execute_actions(): create_io_dialog() ¤ò
1731           Àµ¤·¤¤¾ò·ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
1732
1733 2002-08-01
1734
1735         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): Ê¸»ú¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î½é´ü²½¤ò
1736           ½¤Àµ¡£
1737         * src/utils.c:
1738           log_print()
1739           log_message()
1740           log_warning()
1741           log_error(): ¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤òÄɲá£
1742
1743 2002-07-31
1744
1745         * src/socket.c: typo ¤ò½¤Àµ(HAVE_SYS_SELECT -> HAVE_SYS_SELECT_H)
1746
1747 2002-07-31
1748
1749         * src/socket.c: socket I/O ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
1750           fd_recv(): ¿·µ¬¡£
1751         * src/pop.c: Àµ¤·¤¯¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1752
1753 2002-07-31
1754
1755         * src/prefs_actions.c: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆþ½ÐÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÃٱ䤵¤»¤º¤Ë
1756           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¥¤¥ó¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥ô¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë
1757           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤¿¡£ UI ¤òÀ°Íý¡£
1758
1759 2002-07-29
1760
1761         * --attach ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
1762         * src/main.c:
1763           Cmd::attach_files: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤òÊݸ¤¹¤ë¿·µ¬¥á¥ó¥Ð¡£
1764           parse_cmd_opt(): --attach ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲᣠ--compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1765           ¤¬°ÅÌۤ˻ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
1766           prohibit_duplicate_launch()
1767           lock_socket_input_cb(): "compose_attach" ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄɲá£
1768         * src/compose.c
1769           src/mainwindow.c
1770           src/textview.c: compose_new_with_recipient() ¤ò compose_new() ¤Ë
1771           Ì¾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1772
1773 2002-07-29
1774
1775         * src/logwindow.c: ±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º¡£
1776           log_window_append(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È·Ù¹ð¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÊѹ¹¡£
1777
1778 2002-07-26
1779
1780         * src/news.c: ¼«Æ°¥­¥ã¥Ã¥·¥åºï½ü¤ò¼ÂÁõ¡£
1781           news_delete_expired_caches(): ¿·µ¬¡£
1782           news_get_article_list(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥ê¥¹¥È¤«¤éºï½ü
1783           ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1784         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_last_num_in_msg_list():
1785           procmsg_get_last_num_in_cache() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
1786         * src/utils.[ch]: remove_expired_files(): ¿·µ¬¡£
1787
1788 2002-07-26
1789
1790         * src/inc.c
1791           inc_mail(): ¼è¹þ¤Ë³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©
1792           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1793           inc_all_account_mail(): ¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼ºÇÔ»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1794
1795 2002-07-25
1796
1797         * version 0.8.1
1798
1799 2002-07-24
1800
1801         * src/addressbook.c
1802           src/editaddress.c
1803           src/editgroup.c
1804           src/editldap_basedn.c
1805           src/importldif.c
1806           src/prefs_common.c: gtk_editable_get_chars() ¤¬ÊÖ¤¹Ê¸»úÎó¤ò free
1807           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1808         * src/importldif.h
1809           src/vcard.h: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½üµî¡£
1810
1811 2002-07-23
1812
1813         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È us-ascii
1814           Ê¸»ú¤òξÊý´Þ¤àʸ»úÎó¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
1815
1816 2002-07-23
1817
1818         * src/utils.c: remove_numbered_files(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò unlink()
1819           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1820         * src/codeconv.c:
1821           conv_get_code_conv_func(): charset ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
1822           conv_anytodisp() ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1823           conv_unmime_header_overwrite()
1824           conv_unmime_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë conv_anytodisp()
1825           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1826
1827 2002-07-14
1828
1829         * version 0.8.0
1830
1831 2002-07-14
1832
1833         * src/compose.c: ¡Ö¥Ä¡¼¥ë/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1834
1835 2002-07-12
1836
1837         * src/base64.c: BASE64VAL() ¥Þ¥¯¥í¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê½¤Àµ¡£
1838
1839 2002-07-11
1840
1841         * src/base64.c: base64_decode(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1842
1843 2002-07-11
1844
1845         * src/codeconv.c
1846           src/compose.c
1847           src/smtp.c
1848           src/unmime.c
1849           src/base64.[ch]: BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É / ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
1850           base64_encode(), base64_decode(): ¿·µ¬¡£
1851         * src/rfc822.[ch]: ºï½ü¡£
1852         * COPYING
1853           src/about.c: fetchmail ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
1854
1855 2002-07-10
1856
1857         * src/codeconv.c
1858           src/procmime.c
1859           src/unmime.[ch]: MIME ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
1860           unmime_header()
1861           unmime_quoted_printable_line(): ¿·µ¬¡£
1862         * src/procheader.c:
1863           procheader_get_one_field()
1864           procheader_get_unfolded_line(): CR ¤âºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1865
1866 2002-07-08
1867
1868         * libkcc: ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤«¤éºï½ü¡£
1869         * COPYING
1870           src/about.c: libkcc ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
1871         * src/codeconv.c: conv_guess_encoding(): ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë
1872           ºÇ½é¤Ë ASCII ¥³¡¼¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1873         * src/prefs_actions.c: ÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹/¥¿¥Ö¤ò½üµî¡£
1874
1875 2002-07-05
1876
1877         * src/prefs_actions.c: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½àµò¡£
1878           UI ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
1879         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): Ê£¿ô¤Î
1880           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë
1881           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1882
1883 2002-07-05
1884
1885         * src/prefs_actions.[ch]: claws ¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1886           update_actions_menu(): ¥á¥Ë¥å¡¼ºï½ü¤ò´Êά²½¡£
1887         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ä¡¼¥ë¤ÈÀßÄê¤ËÄɲá£
1888
1889 2002-07-04
1890
1891         * src/codeconv.[ch]: conv_jistoeuc(), conv_euctojis(),
1892           conv_sjistoeuc(), conv_guess_encoding() ¤ò¼ÂÁõ¡£ libkcc ¤Ë°Í¸
1893           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1894
1895 2002-07-04
1896
1897         * configure.in: strchr ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1898
1899 2002-07-02
1900
1901         * src/prefs_common.[ch]
1902           src/inc.c: ¼õ¿®¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1903
1904 2002-07-01
1905
1906         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
1907           ¤ËÂбþ¡£
1908
1909 2002-06-28
1910
1911         * src/gtksctree.[ch]: ¹Ô¤Î°ÜÆ°¸å¤Ë̵¸ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
1912           GtkSCTree::anchor_row ¤ò gint ¤«¤é GtkCTreeNode* ¤ËÊѹ¹¡£
1913           gtkutils.c ¤Ë°Í¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1914         * src/prefs_common.[ch]
1915           src/summaryview.c: summary_selected(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼
1916           ¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1917
1918 2002-06-28
1919
1920         * configure.in
1921           src/Makefile.am
1922           src/compose.c: ¥¯¥í¥¹¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÀµ¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à̾¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1923           "host_alias" ¤ò "target_alias" ¤ËÊѹ¹(Patrice Mandin ¤µ¤ó thanks)¡£
1924
1925 2002-06-27
1926
1927         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò¶¯À©»ØÄꤹ¤ë
1928           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1929         * src/send.c
1930           src/smtp.[ch]: smtp_from(), smtp_auth(): SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò
1931           »ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
1932           smtp_ehlo(): RFC ¤Ë½àµò¤·¤Ê¤¤ AUTH ±þÅú¤òµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1933
1934 2002-06-25
1935
1936         * src/prefs_common.[ch]
1937           src/compose.c: ¡ÖÆþÎÏ»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
1938
1939 2002-06-25
1940
1941         * src/summaryview.[ch]
1942           src/mainwindow.c: ¡Ö°ÜÆ°/{¼¡¤Î,Á°¤Î}¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1943           ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1944
1945 2002-06-20
1946
1947         * src/folderview.c
1948           src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ç¿âľ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î
1949           ¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»ØÄꤹ¤ë±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1950
1951 2002-06-19
1952
1953         * src/messageview.[ch]:
1954           messageview_copy_clipboard(): MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­
1955           ¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1956           messageview_get_current_textview(): ¿·µ¬¡£
1957           messageview_get_text_widget(): ºï½ü¡£
1958         * src/quote_fmt_parse.y: msginfo ¤¬¶õ¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1959           ¤·¤¿¡£
1960         * src/compose.[ch]: ¡Ö°úÍѤȤ·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
1961           text_inserted(): ¿·¤·¤¤ "insert_text" ¥·¥°¥Ê¥ë¤Î¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡£
1962           Compose::paste_as_quotation ¤¬ TRUE ¤Ê¤é¥Ú¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤Ë
1963           °úÍÑÉä¤òÉÕ¤±¤ë¡£
1964
1965 2002-06-19
1966
1967         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Content-Type ¤¬ text/* ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î
1968           ÆâÍƤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆºÇŬ¤Ê Content-Transfer-Encoding ¤ò»ØÄê
1969           (ÅòÀõ¤µ¤ó thanks)¡£
1970
1971 2002-06-18
1972
1973         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò
1974           ºîÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
1975           ¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1976
1977 2002-06-18
1978
1979         * src/folder.c: folder_build_tree(): ·«¤ê²¼¤²¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë mtime ¤Ë
1980           atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë strtoul() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1981         * src/imap.c:
1982           imap_move_msg()
1983           imap_move_msgs_with_dest()
1984           imap_copy_msgs_with_dest(): Ê£¿ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼/°ÜÆ°¤ò˸¤²¤ë
1985           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1986           imap_parse_envelope()
1987           imap_cmd_envelope(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´°Á´¤Ê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤ò
1988           Ã±½ã²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ENVELOPE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë RFC822.HEADER ¤ò»ÈÍÑ¡£
1989           ¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃۤκݤˠReferences ¥Ø¥Ã¥À¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1990           imap_parse_one_address()
1991           imap_parse_address(): ºï½ü¡£
1992           imap_get_header(): ¿·µ¬¡£ RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÆɤߤ³¤ß¿·¤¿¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿
1993           Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
1994         * src/procheader.[ch]: procheader_parse() ¤ò procheader_parse_stream()
1995           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢°Û¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
1996
1997 2002-06-17
1998
1999         * po/zh_TW.Big5.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2000
2001 2002-06-15
2002
2003         * version 0.7.8
2004
2005 2002-06-13
2006
2007         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Ìµ¸ú¤Ê»þ´Ö¤¬¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë
2008           ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2009           inc_write_uidl_list(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2010         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state():
2011           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¤Î¾õÂÖ¤ò¼Â¹ÔÉԲĤˤ·¤¿¡£
2012         * src/summaryview.c: summary_sort():
2013           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2014         * src/pop.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2015
2016 2002-06-12
2017
2018         * src/prefs_account.c: CREATE_RADIO_BUTTONS(): typo ¤ò½¤Àµ¤·¡¢
2019           ¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
2020
2021 2002-06-11
2022
2023         * POP3 ¤Ç¡ÖN Æü¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
2024         * src/inc.[ch]:
2025           inc_get_uidl_table()
2026           inc_write_uidl_list(): UIDL ¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò RC_DIR/uidl-*
2027           ¤«¤é RC_DIR/uidl/* ¤Ë°ÜÆ°¡£³Æ UIDL ¤Ë¼õ¿®»þ¹ï¤òÄɲá£
2028           src/main.c: main(): RC_DIR/uidl/ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
2029           src/pop.[ch]: LOOKUP_NEXT_MSG(): ¤³¤³¤Ç´ü¸ÂÀÚ¤ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
2030           Pop3MsgInfo ¤Ë recv_time ¤òÄɲá£
2031           src/prefs_account.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤¹Æü¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2032
2033 2002-06-09
2034
2035         * version 0.7.7
2036
2037 2002-06-07
2038
2039         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×
2040           ¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢µ¯Æ°»þ¤Ë¤½¤ì¤é¤¬Áý¿£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2041         * src/folderview.c: folderview_remove_mailbox_cb(): ¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
2042
2043 2002-06-04
2044
2045         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): lockup ¤òµ¯¤³¤¹
2046           ¤Î¤ÇľÁ°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
2047
2048 2002-06-04
2049
2050         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): ½ð̾Éôʬ¤ò
2051           ¼«Æ°²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2052           compose_new_with_recipient(): µ¯Æ°Ä¾¸å¤Î XIM ¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¡£
2053
2054 2002-06-04
2055
2056         * src/mainwindow.c: ¥½¡¼¥È¤Î¾º½ç / ¹ß½ç¤òÊ̤Υá¥Ë¥å¡¼¹àÌܤ«¤é»ØÄê
2057           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2058           ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
2059         * src/summaryview.[ch]: summary_sort(): ¥½¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2060
2061 2002-05-31
2062
2063         * ±Ê³Ū¤Ê¥½¡¼¥È½ç¤ò¼ÂÁõ¡£
2064         * src/folder.[ch]:
2065           folder_build_tree(): 'sort_key' ¤È 'sort_type' Â°À­¤òÆɤ߹þ¤à¡£
2066           folder_write_list_recursive(): ¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ò½ñ¤­¹þ¤à¡£
2067           src/mainwindow.c
2068           src/summaryview.[ch]: summary_show(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
2069           ¹ß½ç¥½¡¼¥È¤Î¾ì¹çÀèƬ¤Î¥Î¡¼¥É¤òÁªÂò¡£
2070           SummarySortType ¤È¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ÎÊÑ¿ô¤ò SummaryView ¤«¤éºï½ü¡£
2071
2072 2002-05-30
2073
2074         * src/account.c
2075           src/news.[ch]
2076           src/nntp.[ch]
2077           src/prefs_account.[ch]: SSL ¾å¤Î NNTP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2078         * src/nntp.c: nntp_group(): GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬°ìÅÙ¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
2079           MODE READER ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¤ÆºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(broken ¤Ê
2080           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¤Ç¤­¤ë¤é¤·¤¤)¡£
2081
2082 2002-05-30
2083
2084         * faq/it/*.html: DOS ²þ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
2085         * faq/*/*.html: ">" ¤ò &quot; ¤ËÊѹ¹¡£
2086
2087 2002-05-29
2088
2089         * src/prefs_account.c: prefs_account_protocol_activated(): SSL ¥¿¥Ö
2090           ¤ÎÉÔÍפʥե졼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2091
2092 2002-05-29
2093
2094         * src/pop.[ch]
2095           src/inc.c
2096           src/prefs_account.[ch]: POP3 ¤Ç STLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2097         * src/account.c: account_clist_set_row(): TLS ¤ÎÀßÄê¤òɽ¼¨¡£
2098
2099 2002-05-28
2100
2101         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×µ¡Ç½¤Ë
2102           Âбþ¡£
2103         * src/imap.[ch]
2104           src/ssl.h
2105           src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤Ç STARTTLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2106         * src/send.c
2107           src/smtp.[ch]: SSLSMTPType ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SSLType ¤ò»ÈÍÑ¡£
2108
2109 2002-05-28
2110
2111         * src/utils.[ch]: make_dir(): mkdir() ¤È chmod() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
2112         * src/compose.c: compose_create(): ÉÔÍפʹԤòºï½ü¡£
2113
2114 2002-05-27
2115
2116         * src/news.c: news_scan_group(): ÆÃÄê¤Î¾ì¹ç¤Ë¸í¤Ã¤¿Ãͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
2117           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2118         * src/prefs_account.c: ¹âÅÙ¤ÊÀßÄê - ¥Õ¥©¥ë¥À ¤ÎÀßÄê¤Î±Ñ¸ì¤ò½¤Àµ¡£
2119
2120 2002-05-23
2121
2122         * src/textview.c: textview_show_message(), textview_show_part():
2123           GtkSText *text ¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2124           textview_add_part(): RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë GtkSText ¤ò
2125           ¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2126           textview_show_part(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¤È
2127           ¤·¤Æɽ¼¨¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2128
2129 2002-05-22
2130
2131         * src/compose.c: compose_redirect_write_to_file():
2132           change_file_mode_rw() ¤ÎÂоݤòÄûÀµ¡£ fclose() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«
2133           ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÉÔ´°Á´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¡£
2134
2135 2002-05-22
2136
2137         * src/compose.c:
2138           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤ÏÁð¹Æ´ØÏ¢¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò̵¸ú
2139           ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2140           compose_redirect_write_to_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°
2141           ¤ò½¤Àµ¡£
2142         * src/prefs_common.c: ¡Öº¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè
2143           ¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤·¤¿¡£
2144
2145 2002-05-21
2146
2147         * src/compose.[ch]: ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×(¤Þ¤¿¤Ï Bounce)µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
2148           claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¼ÂÁõ¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
2149           compose_redirect(): ¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÔ½¸ÉԲĤˤ¹¤ë¡£
2150           compose_redirect_write_to_file(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò½ü¤¤¤Æ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2151           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÈËÜʸ¤ò¥³¥Ô¡¼¡£
2152           compose_redirect_write_headers(): ¤µ¤é¤Ë "Resent-*" ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
2153           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
2154           ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2155
2156 2002-05-20
2157
2158         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È
2159           ¼¡¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È¤Î´Ö¤ËÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò
2160           ½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
2161
2162 2002-05-19
2163
2164         * src/mainwindow.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
2165           main_window_toggle_message_view(): summary_toggle_view_real() ¤ò
2166           ¤³¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
2167         * src/messageview.[ch]: messageview_is_visible(): ¿·µ¬¡£
2168         * src/summary_search.c
2169           src/summaryview.[ch]: SummaryView::msg_is_toggled_on: ºï½ü¡£
2170           Âå¤ï¤ê¤Ë messageview_is_visible() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2171
2172 2002-05-17
2173
2174         * src/mainwindow.c: ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«/ÊĤ¸¤ë¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2175         * src/summaryview.[ch]:
2176           summary_expand_threads(), summary_collapse_threads(): ¿·µ¬¡£
2177
2178 2002-05-17
2179
2180         * src/mainwindow.c: ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¡×¤È
2181           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
2182           ¡Ö/ɽ¼¨/¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءץá¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¤·¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò
2183           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¤ËÅý¹ç¡£
2184           main_window_set_widgets(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤξõÂÖ¤òÊѹ¹¡£
2185         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): menurc Ê¸»úÎó¤ò
2186           ¹¹¿·¡£
2187
2188 2002-05-16
2189
2190         * src/mimeview.c: mimeview_set_multipart_tree(): ¥Æ¥­¥¹¥È°Ê³°¤Î
2191           ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤ÎÆâÍƤò message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î»Ò¤È¤·¤Æɽ¼¨¡£
2192         * src/procmime.c:
2193           procmime_mimeinfo_next(): content-type ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤Î
2194           message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
2195           procmime_scan_multipart_message(): Æþ¤ì»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ message/rfc822
2196           ¥Ñ¡¼¥È¤Î½¤Àµ¡£ message/rfc822 ¤ÎÆâÍƤΥµ¥¤¥º¤òÄûÀµ¡£
2197         * src/textview.c: textview_show_part(): multipart/* ¤È message/rfc822
2198           ¤ÎÆâÍƤòŸ³«¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2199           textview_add_parts(): ¿·µ¬¡£¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥È°Ê²¼¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò textview
2200           ¤ËÄɲ乤롣
2201           textview_clear(): body_pos ¤È cur_pos ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡£
2202
2203 2002-05-16
2204
2205         * src/addr_compl.c: µóÆ°¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
2206           get_address_from_edit(): îì³ç¸ÌÃæ¤Î¥«¥ó¥Þ¤ò̵»ë¡£
2207           completion_window_apply_selection(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î clist ¤ÎÁªÂò¹Ô
2208           ¤ÎŬÍѤΤ߹Ԥ¦¡£
2209           completion_window_accept_selection(): ºï½ü¡£
2210           address_completion_complete_address_in_entry(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2211           ¤³¤³¤Ç¥¨¥ó¥È¥êÃæ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÃÖ´¹¤·¤Ê¤¤¡£
2212           completion_window_select_row(): clist ¤ÎÁªÂò¤ò¾ï¤ËŬÍÑ¡£
2213           completion_window_key_press(): ÁªÂò¤ò¤³¤³¤Ç¤ÏŬÍѤ·¤Ê¤¤¡£
2214
2215 2002-05-15
2216
2217         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2218           ºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËöÈø¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊݤĤ褦¤Ë¤·¤¿¡£
2219
2220 2002-05-14
2221
2222         * src/foldersel.c: ¥Ä¥ê¡¼¤òÂ羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤»¤º¤Ë¥½¡¼¥È¡£
2223         * src/mainwindow.c: allsel_cb()
2224           src/messageview.c: messageview_select_all(): MIME ¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Î
2225           ¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÁªÂò¡×¤ò½¤Àµ¡£
2226         * src/mainwindow.c: Á´ÈÌ¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤«¤é
2227           ºï½ü¡£
2228
2229 2002-05-13
2230
2231         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ac->name ¤¬
2232           NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2233
2234 2002-05-12
2235
2236         * version 0.7.6
2237
2238 2002-05-12
2239
2240         * manual/ja/*: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
2241           manual/en/*: ±Ñ¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·¡£
2242         * faq/de/*
2243           faq/it/*: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÄɲá£
2244         * faq/en/*
2245           faq/es/*
2246           faq/fr/*: FAQ ¤ò¹¹¿·¡£
2247         * src/manual.[ch]
2248           src/mainwindow.c: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤òÄɲá£
2249
2250 2002-05-11
2251
2252         * src/prefs_account.c: IMAP ¤Þ¤¿¤Ï News ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
2253           ¡ÖÁ´¼õ¿®¤Ç¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2254
2255 2002-05-11
2256
2257         * src/imap.c: imap_scan_tree(): namespace ¤ò¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤Ë»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
2258           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2259         * src/prefs_folder_item.c: ¼±Ê̻ҥѥ¹¤âɽ¼¨¡£
2260           table ¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£ÊÔ½¸ÉԲĤʥ¨¥ó¥È¥ê¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÇØ·Ê¿§
2261           ¤Çɽ¼¨¡£
2262         * src/procmime.c: procmime_get_tmp_file_name(): °ÂÁ´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
2263           À¸À®¡£
2264
2265 2002-05-11
2266
2267         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2268         * src/inc.c
2269           src/pop.c: inc_progress_update() ¤òľÀܸƤÖÂå¤ï¤ê¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò
2270           »ÈÍÑ¡£
2271           pop3_getrange_uidl_recv(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë
2272           ¤È¤­¤Ï LAST ¤Ë fallback ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2273
2274 2002-05-10
2275
2276         * src/folderview.c: ´Êάɽ¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È
2277           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2278
2279 2002-05-10
2280
2281         * src/folderview.c
2282           src/prefs_common.[ch]
2283           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤ò´Êάɽ¼¨¤¹¤ëºÇ¾®¤Îʸ»ú¿ô
2284           ¤ò»ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2285
2286 2002-05-09
2287
2288         * src/folderview.c: folderview_check_new(): ÁªÂò¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2289           ¥¹¥­¥Ã¥×¡£
2290         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×
2291           ¤òÄɲá£
2292         * src/imap.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2293           imap_scan_tree_recursive(): ³Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·»þ¤Ë¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò¼èÆÀ¡£
2294           imap_get_path_separator(): ¿·µ¬¡£
2295
2296 2002-05-08
2297
2298         * src/imap.[ch]: others/shared ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î namespace ¤ËÂбþ(ºî¶ÈÃæ)¡£
2299           imap_parse_namespace(): others/shared namespace ¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
2300           imap_find_namespace(): others/shared namespace ¤â¸¡º÷¡£
2301         * src/utils.[ch]:
2302           strchr_parenthesis_close(): ÊĤ¸³ç¸Ì¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
2303           strsplit_parenthesis(): ³ç¸Ì¤Î¥ê¥¹¥È¤òʸ»úÎó¤ÎÇÛÎó¤Ëʬ³ä¡£
2304
2305 2002-05-08
2306
2307         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): "Mon,6 May 2002 20:31:12
2308           +0800" ¤Î¤è¤¦¤ÊÆü»þʸ»úÎó¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2309           procheader_scan_date_string(): ¿·µ¬¡£ procheader_date_parse() ¤«¤é
2310           Ê¸»úÎó¥¹¥­¥ã¥óÉôʬ¤òʬΥ¡£
2311
2312 2002-05-07
2313
2314         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹Ô¤òÁªÂò
2315           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
2316         * src/summaryview.c: summary_set_column_titles(): Win/Mac ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
2317           ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÌð°õ¤ÎÊý¸þ¤òµÕ¤Ë¤·¤¿¡£
2318
2319 2002-05-02
2320
2321         * src/compose.c: compose_write_headers(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
2322           ¤ò°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£ Newsgroups ¤È Cc ¤ò
2323           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤Ç¾å½ñ¤­¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2324         * src/imap.c: imap_add_msg(): Äɲä·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î UID ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
2325           ¤·¤¿¡£
2326         * src/compose.c: compose_queue(): queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2327         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¤½¤Î¾¤Î IMAP ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿
2328           ¤â°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2329           imap_open(): ÉÔÍפʰú¿ô¤òºï½ü¡£
2330
2331 2002-04-25
2332
2333         * src/utils.[ch]: trim_string(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿Ä¹¤µ¤è¤êŤ¤Ê¸»ú¤ò
2334           ÀÚ¤êµÍ¤á¡¢ "..." ¤òÄɲ乤롣
2335         * src/folderview.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë
2336           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2337
2338 2002-04-23
2339
2340         * src/imap.c: imap_create_folder(): root ¤Î INBOX ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥×¥ì
2341           ¥Õ¥£¥¯¥¹¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2342         * src/folderview.c: folderview_select()
2343           src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¸¡º÷Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê
2344           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
2345
2346 2002-04-21
2347
2348         * version 0.7.5
2349
2350 2002-04-21
2351
2352         * sylpheed*.png: ¼ãµï¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤ app ¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
2353
2354 2002-04-21
2355
2356         * src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò
2357           ½¤Àµ¡£
2358         * src/account.c: account_edit_prefs(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î
2359           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2360         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç
2361           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
2362         * src/imap.c: ¥í¥°¤ÎÎ̤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î log_print() ¤ò
2363           debug_print() ¤ËÊѹ¹¡£
2364
2365 2002-04-21
2366
2367         * src/mh.c: mh_get_new_msg_filename(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
2368           Ì¾¤òÊÖ¤¹¡£
2369           mh_add_msg()
2370           mh_do_move()
2371           mh_do_move_msgs_with_dest()
2372           mh_copy_msg()
2373           mh_copy_msgs_with_dest(): mh_get_new_msg_filename() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2374         * src/utils.[ch]: is_file_entry_exist() ¤òÄɲᣠstat() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤é
2375           TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
2376         * src/imap.c:
2377           imap_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð FETCH ¤ÎÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò SELECT
2378           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2379           imap_scan_folder(): UIDNEXT ¤ÎÃͤòÍѤ¤¤Æ last_num ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2380           imap_select(): SELECT ¤ÎɬÍפ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2381           ¸½ºßÁªÂòÃæ¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤òÊݸ¡£
2382           imap_status(): UIDNEXT ¤òÄɲá£
2383
2384 2002-04-20
2385
2386         * src/folder.c: folder_item_scan(): ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
2387         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_combo(): Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤λØÄê¤Î
2388           ¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2389
2390 2002-04-17
2391
2392         * src/mainwindow.c: main_window_create(): ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¡£
2393
2394 2002-04-17
2395
2396         * src/compose.c: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2397           join_next_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò·ë¹ç¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2398           get_indent_length(): enum ¤ÈÊÑ¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
2399           INDENT_CHARS: ':' ¤ò¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2400         * src/folderview.c:
2401           folderview_rename_folder_cb()
2402           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҤËÂбþ¡£
2403           folderview_rm_imap_folder_cb(): folderview_delete_folder_cb()
2404           ¤ÈÅý¹ç¡£
2405
2406 2002-04-15
2407
2408         * src/folder.[ch]: folder_item_scan(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é -1 ¤ò
2409           ÊÖ¤¹¡£
2410         * src/folderview.c: folderview_check_new(): folder_item_scan() ¤Ë
2411           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÃæÃÇ¡£
2412
2413 2002-04-15
2414
2415         * src/imap.c: imap_create_missing_folders(): INBOX ¤È Trash ¤Î¤ß¤ò
2416           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2417         * src/prefs_folder_item.c: prefs_folder_item_set_dialog(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
2418           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѤ¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2419           prefs_folder_item_destroy(): prefs_dialog_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2420         * src/prefs.[ch]: prefs_dialog_destroy(): ¿·µ¬¡£
2421
2422 2002-04-15
2423
2424         * src/prefs_account.[ch]: ¡Ö¹âÅÙ¤ÊÀßÄê¡×¥¿¥Ö¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò
2425           Äɲᣡ֠IMAP ¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¤ÎÀßÄê¤â¤½¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
2426         * src/account.[ch]: account_get_special_folder(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2427           ¤ËÂФ¹¤ëºÇŬ¤ÊÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊÖ¤¹¡£
2428         * src/compose.c: account_get_special_folder() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2429         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
2430           ¼ÂÁõ¤·¡¢ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò¼ÂÁõ(claws ¤ÎÂçÉôʬ¤Îµ¡Ç½¤Ï¤Þ¤ÀÅý¹ç
2431           ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹½Â¤¤Ï¾¯¤·Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë)¡£
2432         * src/folderview.c: ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2433
2434 2002-04-14
2435
2436         * src/textview.c: IS_RFC822_CHAR(): ',' ¤ä ';' Åù¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤¬
2437           ¸½¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥µ¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2438
2439 2002-04-12
2440
2441         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î½ç½ø¤ò¾¯¤·Êѹ¹¡£
2442         * src/compose.c: 'Ctrl-Enter' ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤¾þ¥­¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2443           ¤·¤¿¡£
2444           compose_reply_set_entry(): ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç
2445           »È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2446
2447 2002-04-11
2448
2449         * src/compose.c: compose_create(): ¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ò¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ
2450           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2451         * src/imap.c: imap_parse_list(): INBOX ¤ò \Noselect ¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
2452           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2453           imap_get_uncached_messages()
2454           imap_cmd_fetch(): FETCH ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2455
2456 2002-04-11
2457
2458         * COPYING: ¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êѹ¹("NO-VIRUS CLAUSE" ¤Îºï½ü¤È OpenSSL ¤ËÂФ¹¤ë
2459           ¾ò¹à¤ÎÄɲÃ)¡£
2460
2461 2002-04-09
2462
2463         * src/prefs_account.c
2464           src/smtp.[ch]: OpenSSL Í­¸ú»þ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2465
2466 2002-04-09
2467
2468         * src/smtp.[ch]
2469           src/send.c
2470           src/session.[ch]: SMTP ¥×¥í¥È¥³¥ë½èÍý¤ÎºÇ½é¤ÎºÆ¹½À®¡£
2471           SMTPSession: ¿·µ¬¥¯¥é¥¹¡£ Session ¤Î¥µ¥Ö¥¯¥é¥¹¡£
2472           smtp_session_new(): send_smtp_open() ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤Ë°ÜÆ°¡£
2473           smtp_from(): SMTP AUTH ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò smtp_auth() ¤Ë°ÜÆ°¡£
2474           smtp_auth(): SMTP AUTH ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
2475           smtp_ehlo(): ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÆɤߡ¢Ç§¾Ú¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2476           smtp_helo(): EHLO ¥³¥Þ¥ó¥É¤òʬΥ¡£
2477           smtp_ok(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÇ¸å¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÊÖ¤¹
2478           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2479         * src/esmtp.[ch]: smtp.[ch] ¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
2480         * src/imap.c: imap_session_destroy_all(): session_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2481
2482 2002-04-08
2483
2484         * src/imap.c: imap_open(): IMAP4 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç·Ù¹ð
2485           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2486
2487 2002-04-06
2488
2489         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸½ºß¤Î¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃÖ¤ËÁÞÆþ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
2490           ¤·¤¿¡£
2491         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼
2492           '/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
2493
2494 2002-04-05
2495
2496         * src/filter.c
2497           src/inc.c: folder_find_item_from_path() ¤ò
2498           folder_find_item_from_identifier() ¤ËÊѹ¹¡£
2499           src/prefs_account.c
2500           src/prefs_filter.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ñ¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤Î¤Ë
2501           folder_item_get_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2502
2503 2002-04-05
2504
2505         * src/folder.[ch]: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҡפò¼ÂÁõ(¤½¤·¤Æ claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
2506           Â¸ºß¤·¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
2507           folder_find_from_name(): Ì¾Á°¤È¥¿¥¤¥×¤«¤é Folder ¤ò¸¡º÷¡£
2508           folder_get_identifier(): Folder ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
2509           folder_item_get_identifier(): FolderItem ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
2510           folder_find_item_from_identifier(): id ¤«¤é FolderItem ¤òÊÖ¤¹¡£
2511           folder_get_type_string(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×ʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
2512           folder_get_type_from_string(): Ê¸»úÎ󤫤é FolderType ¤òÊÖ¤¹¡£
2513           (¤½¤·¤Æ¸í¤Ã¤¿ g_strcasecmp() ¤ÎÍÑË¡¤ò½¤Àµ)¡£
2514         * src/export.c
2515           src/import.c: folder_item_get_identifier() ¤È
2516           folder_find_item_from_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2517
2518 2002-04-03
2519
2520         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô¤òÆɤó¤À¸å¤Ë cur_pos ¤¬Àµ¤·¤¤
2521           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2522           imap_scan_folder(): Ì¤ÆÉ¿ô¤¬0¤Î¤È¤­¤Ï¿·Ãå¿ô¤ò0¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
2523           imap_parse_flags(): \Seen ¥Õ¥é¥°¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¿·Ã塦̤Æɥե饰¤ò
2524           Äɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2525         * ac/Makefile.am: MACROS ¤«¤é gpgme.m4 ¤òºï½ü¡£
2526
2527 2002-04-02
2528
2529         * ¸½ºß³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲäǤ­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
2530         * src/compose.c:
2531           compose_send(): Êݸ¸å outbox ¤ò¹¹¿·¡£
2532           compose_queue()
2533           compose_draft_cb(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2534         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë "opened" ¥Õ¥é¥°¤È "mark_queue"
2535           ¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
2536         * src/main.c: send_queue(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
2537         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
2538         * src/procmsg.[ch]:
2539           procmsg_flush_mark_queue(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤ÎÂÔ¤Á¾õÂ֤Υե饰¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë
2540           ¤Ë½ñ¤­½Ð¤¹¡£
2541           procmsg_add_flags(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2542           procmsg_send_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2543           procmsg_save_to_outbox(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2544         * src/summaryview.c:
2545           summary_show(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë¡£
2546           summary_clear_list(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£
2547           summary_write_cache(): procmsg_flush_mark_queue() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2548
2549 2002-04-01
2550
2551         * src/summaryview.[ch]: ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë¤Î
2552           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÈÁªÂò¿ô¤ÎËöÈø¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2553
2554 2002-04-01
2555
2556         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): INBOX ¤Î²¼¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À
2557           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­ SpecialFolderItemType ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
2558           ½¤Àµ¡£
2559         * ac/gpgme.m4: ºï½ü¡£
2560         * ac/README: Äɲá£
2561         * ac/missing/gdk-pixbuf.m4
2562           ac/missing/gettext.m4
2563           ac/missing/gpgme.m4
2564           ac/missing/imlib.m4: Êص¹¤Î¤¿¤áÄɲá£
2565
2566 2002-03-29
2567
2568         * src/esmtp.c: esmtp_auth(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ê¸»úÎó¤Î¸å¤Ë
2569           ¥´¥ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£ strtok() ¤òºï½ü¡£
2570         * src/compose.c: compose_draft_cb(): Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ
2571           ¥Þ¡¼¥¯¡£
2572         * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®¹µ¤ÈÁð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À
2573           ¤Î¶¯Ä´¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2574
2575 2002-03-28
2576
2577         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2578         * src/summaryview.c: summary_save_as(): ¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼
2579           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
2580         * src/about.c: about_show(): ¤¹¤Ç¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
2581           ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2582
2583 2002-03-27
2584
2585         * src/compose.c: Subject ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¤ÏÁ÷¿®Á°¤Ë³Îǧ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
2586           compose_check_entries(): ¿·µ¬¡£
2587           compose_send()
2588           compose_send_later_cb(): compose_check_entries() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2589         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ±þÅú²òÀϤò¤µ¤é¤Ë½¤Àµ¡£
2590
2591 2002-03-26
2592
2593         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê
2594           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2595
2596 2002-03-26
2597
2598         * src/undo.c: undo_insert_text_cb(): ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎŤµ¤¬Â礭¤¤¤È¤­¤Ë
2599           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2600         * src/gtkstext.c: gtk_stext_button_press(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÁýÂ礹¤ë
2601           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæ¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¸å¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
2602           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2603
2604 2002-03-25
2605
2606         * src/folderview.c:
2607           folderview_rename_folder_cb()
2608           folderview_delete_folder_cb(): Âоݥե©¥ë¥À¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥á¡¼¥ë
2609           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤À¤±¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2610         * src/utils.c: get_abbrev_newsgroup_name(): ¾éĹ¤Ê¹Ô¤òºï½ü¡£
2611
2612 2002-03-23
2613
2614         * src/compose.c
2615           src/mainwindow.c
2616           src/prefs_common.c: 'Tool' ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò 'Tools' ¤ËÊѹ¹¡£
2617           '½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü' ¤ò '¥Ä¡¼¥ë' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
2618
2619 2002-03-23
2620
2621         * src/folderview.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
2622           ¤·¤¿¡£
2623         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
2624           ¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢ INBOX ¤Î²¼¤Ø¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤ò
2625           ºÆÅÙ»î¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2626           imap_scan_tree_recursive(): namespace ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤¬ INBOX ¤Î¾ì¹ç
2627           ¤Ï¤½¤ì¤ò¼«Æ°Åª¤ËÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ INBOX ¤Î²¼¤ÎÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤â
2628           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2629         * src/foldersel.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
2630           ¤·¤¿¡£
2631
2632 2002-03-23
2633
2634         * src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¿·µ¬¡£¾Êά¤µ¤ì¤¿
2635           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÊÖ¤¹¡£
2636         * src/folderview.c: folderview_update_node(): name ¤È path ¤¬°ìÃ×
2637           ¤¹¤ë¾ì¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾¤Çɽ¼¨¡£
2638         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾
2639           ¤Çɽ¼¨¡£
2640
2641 2002-03-23
2642
2643         * src/foldersel.c
2644           src/folderview.c: ¥é¥Ù¥ë 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
2645         * src/imap.c: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾ 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
2646           imap_create_missing_folders(): Queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î draft ¤Ø¤Î¸í¤Ã¤¿
2647           ÂåÆþ¤ò½¤Àµ¡£
2648
2649 2002-03-22
2650
2651         * IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ÷¿®¹µ / Áð¹Æ / Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2652         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð
2653           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®ÂÔ¤Á¡¢Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2654           src/imap.[ch]:
2655           imap_create_trash(): ºï½ü¡£
2656           imap_create_special_folder(): ¿·µ¬¡£imap_create_trash() ¤ò°ìÈ̲½¡£
2657           imap_create_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¡£
2658           imap_is_msg_changed(): ¥À¥ß¡¼¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
2659           imap_scan_tree_recursive(): Á÷¿®¹µ¡¢Áð¹Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤âõ¤¹
2660           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2661           imap_parse_envelope(): ¥Ì¥ë¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2662           src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
2663           F_QUEUE ¤È F_DRAFT ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2664
2665 2002-03-20
2666
2667         * src/compose.c: compose_send(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®¹µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß
2668           ¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2669         * src/procmsg.[ch]: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®¹µ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë
2670           ¤è¤¦¤Ë API ¤òÊѹ¹¡£
2671
2672 2002-03-20
2673
2674         * src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÔµ¡¸å¤ËÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2675           compose_save_to_outbox(): procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
2676         * src/procmsg.[ch]: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹çÁ÷¿®¹µ
2677           ¤ËÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2678           procmsg_save_to_outbox(): ¿·µ¬¡£É¬Íפ¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔµ¡ÍѥإåÀ¤ò
2679           ºï½ü¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÄɲ乤롣
2680
2681 2002-03-20
2682
2683         * src/compose.c: compose_wrap_line(): '|' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦
2684           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2685           get_indent_length(): ':' ¤È '#' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2686           strchr() ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ°Íý¡£
2687
2688 2002-03-19
2689
2690         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
2691
2692 2002-03-19
2693
2694         * src/defs.h: OUTBOX_DIR ¤ò "outbox" ¤«¤é "sent" ¤ËÊѹ¹
2695           (¸½ºß¤Î "outbox" ¤ÏºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¤Þ¤ÇÊÝ»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹)¡£
2696         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2697           À¸À®¡£
2698         * src/foldersel.c
2699           src/folderview.c: 'Outbox' ¤ò 'Sent' ¤ËÊѹ¹¡£
2700         * src/main.c: folder_set_missing_folders() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2701         * src/mh.c: mh_scan_tree(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀ¸À®¡£
2702         * src/summaryview.c: summary_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
2703           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2704
2705 2002-03-18
2706
2707         * src/folderview.c
2708           src/imap.[ch]: IMAP ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾Êѹ¹¤ò¼ÂÁõ(Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
2709           folderview_rename_folder_cb(): ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Ì¾¾ÎÊѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
2710           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2711           imap_rename_folder(): ¿·µ¬¥á¥½¥Ã¥É¤Î¼ÂÁõ¡£
2712           imap_cmd_rename()
2713           imap_rename_folder_func(): ¿·µ¬¡£
2714           imap_remove_folder(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤âºï½ü¡£
2715
2716 2002-03-17
2717
2718         * src/imap.c: locale ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥° <-> ½¤Àµ utf-7 ¤ÎÊÑ´¹¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢
2719           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î¹ñºÝ²½¤ËÂбþ(ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó thanks)¡£
2720           imap_path_separator_subst(): ½¤Àµ utf-7 ¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¤ò°·¤¨¤ë
2721           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2722           imap_modified_utf7_to_locale()
2723           imap_locale_to_modified_utf7(): ¿·µ¬¡£
2724           imap_create_trash(): imap ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
2725           ¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˺îÀ®¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
2726           imap_get_real_path(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥° print ¤òºï½ü¡£
2727
2728 2002-03-14
2729
2730         * src/socket.c: DNS lookup ¤È connect() ¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
2731           sock_connect_by_hostname(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÂбþ¤È¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2732           sock_connect_with_timeout(): ¿·µ¬¡£
2733           sock_peek(): SSL peek ¤ò¼ÂÁõ¡£
2734
2735 2002-03-13
2736
2737         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Î text/html
2738           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ̾ï¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤Çɽ¼¨¡£
2739         * src/account.c
2740           src/addrbook.c
2741           src/addrindex.c
2742           src/compose.c
2743           src/imap.c
2744           src/inc.c
2745           src/jpilot.c
2746           src/ldif.c
2747           src/mbox.c
2748           src/mimeview.c
2749           src/news.c
2750           src/prefs.c
2751           src/prefs_common.c
2752           src/prefs_customheader.c
2753           src/prefs_display_header.c
2754           src/prefs_filter.c
2755           src/procheader.c
2756           src/procmime.c
2757           src/procmsg.c
2758           src/recv.c
2759           src/rfc2015.c
2760           src/send.c
2761           src/sourcewindow.c
2762           src/summaryview.c
2763           src/template.c
2764           src/textview.c
2765           src/unmime.c
2766           src/utils.c
2767           src/vcard.c
2768           src/xml.c: Á´¤Æ¤Î fopen() ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë 'b' ¤òÄɲá£
2769
2770 2002-03-09
2771
2772         * version 0.7.4
2773
2774 2002-03-09
2775
2776         * src/ssl.[ch]: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
2777         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë
2778           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2779         * faq/Makefile.am
2780           faq/en/Makefile.am
2781           faq/en/sylpheed-faq*.html
2782           faq/es/Makefile.am
2783           faq/es/sylpheed-faq*.html
2784           faq/fr/Makefile.am
2785           faq/fr/sylpheed-faq*.html
2786           configure.in
2787           Makefile.am
2788           src/Makefile.am
2789           src/defs.h
2790           src/mainwindow.c
2791           src/manual.[ch]: ±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î FAQ ¤òÄɲá£
2792
2793 2002-03-07
2794
2795         * manual/en/sylpheed*.html: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
2796         * libkcc/jis.c
2797           src/addrcache.c
2798           src/addritem.c
2799           src/ldif.c
2800           src/mgutils.c: string.h ¤ò include ¤·¤Æ strlen() Åù¤Î warning
2801           ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
2802         * src/folder.c
2803           src/folderview.c
2804           src/inc.c
2805           src/logwindow.c
2806           src/mainwindow.c
2807           src/mimeview.c
2808           src/prefs.c
2809           src/prefs_common.c
2810           src/procheader.c
2811           src/send.c
2812           src/session.c
2813           src/sigstatus.c
2814           src/summaryview.c: gcc-3.0 ¤Ç 'deprecated use of label at end of
2815           compound statement' ¤Î warning ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë switch ¤ÎºÇ¸å¤Î
2816           ¥é¥Ù¥ë¤Ë break ¤òÄɲá£
2817         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): r_hd ¤Î·¿¤ò½¤Àµ¡£
2818
2819 2002-03-06
2820
2821         * src/inc.[ch]: IncProgressDialog ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÀÅŪ¤Ê¥ê¥¹¥È¤Ë
2822           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2823           inc_cancel_all(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î¸½ºß¤Î¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¡£
2824         * src/mainwindow.c: ¡Ö¼õ¿®¤òÃæ»ß¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2825         * src/textview.c: ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼
2826           ¤Ê½¤Àµ¤È¡¢ textview_write_body() ¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
2827
2828 2002-03-05
2829
2830         * src/inc.c: inc_write_uidl_list(): UIDL ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë
2831           ²¿¤«¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤ë¤È UIDL ¾ðÊ󤬼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2832           src/inc.h: uidl_is_valid ¤ò Pop3State ¤ËÄɲá£
2833           src/pop.c: UIDL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ì¤Ð uidl_is_valid ¤ò TRUE ¤Ë¤¹¤ë¡£
2834
2835 2002-03-03
2836
2837         * version 0.7.3
2838
2839 2002-03-03
2840
2841         * src/mimeview.c: mimeview_create(): ºÇ½é¤Î¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥Ú¡¼¥¸¤ò 0
2842           ¤Ë¤·¤¿¡£
2843         * src/folderview.c: folderview_selected(): ÁªÂò¹Ô¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
2844           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2845         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_register_cb(): ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
2846           ¤µ¤»¡¢Äɲ䵤줿¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2847         * src/summaryview.c: ¶õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É²½¤ò½¤Àµ¡£
2848
2849 2002-03-02
2850
2851         * src/textview.c: textview_show_message(): message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò
2852           Ã©¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2853           textview_add_part(): ÅºÉեƥ­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁ°¤Ë¸«½Ð¤·¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦
2854           ¤Ë¤·¤¿¡£
2855           textview_show_header(): ²þ¹Ô¤òÉղ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2856         * src/messageview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¸¡º÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2857
2858 2002-03-01
2859
2860         * src/messageview.c: messageview_show(): MimeView ¤Î TextView ¤Î
2861           ¥Ø¥Ã¥À¤Î¾õÂÖ¤â»ØÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2862         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ë
2863           textview_show_message() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2864         * src/textview.c: textview_add_part(): ¿·µ¬¡£¥Ó¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤»¤º¤Ë
2865           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤ÎÆâÍƤòÄɲ乤롣
2866           textview_show_message(): Á´¥Ñ¡¼¥È¤òŬÀڤʥ¹¥¿¥¤¥ë¤Çɽ¼¨¡£
2867           textview_write_body(): textview_show_part() ¤«¤éʬΥ¡£
2868
2869 2002-02-28
2870
2871         * src/mainwindow.c
2872           src/prefs_common.c: É½¼¨¤ÈÁ÷¿®ÍѤΥ³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë ISO-8859-15 ¤ò
2873           Äɲá£
2874         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
2875           NULL ¤òÊÖ¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤¬¤½¤ì¤ËÂн褹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2876         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
2877           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥æ¡¼¥¶
2878           ¤ËÁªÂò¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2879         * src/textview.c: textview_write_line(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
2880           ¸µ¤Îʸ»úÎó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2881
2882 2002-02-27
2883
2884         * src/inc.c: get_spool(): copy_mbox() ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­ mbox ¤ò¥í¥Ã¥¯
2885           ²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alexander Kabaev ¤µ¤ó thanks)¡£
2886         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID / ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
2887           ¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
2888         * src/send.c: send_message_smtp(): SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID /
2889           ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍÑ¡£
2890
2891 2002-02-26
2892
2893         * src/inc.[ch]
2894           src/pop.[ch]: UIDL ´ÉÍý¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
2895           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾ðÊó¤ò Pop3MsgInfo ¹½Â¤ÂΤÎÇÛÎó¤ËÊÝ»ý¤·¡¢Ì¤¼èÆÀ
2896           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´¤ËÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2897
2898 2002-02-26
2899
2900         * src/filesel.c
2901           src/foldersel.c
2902           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦/¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î WMCLASS ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2903         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): jconv_alloc_conv() ¤¬
2904           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸µ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2905
2906 2002-02-25
2907
2908         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
2909           Ì¾¤ò¥Þ¥¯¥í¤ËÊѹ¹¡£
2910
2911 2002-02-24
2912
2913         * src/messageview.c
2914           src/mimeview.[ch]
2915           src/summaryview.c: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿·¤·¤¤¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥Ö¥¤¥ó¥¿
2916           ¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼ÂÁõ¡£
2917         * src/textview.[ch]: ¹Ô´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
2918
2919 2002-02-23
2920
2921         * src/prefs_filter.c:
2922           prefs_filter_rename_path()
2923           prefs_filter_delete_path(): flt->dest ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
2924           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2925
2926 2002-02-23
2927
2928         * src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤¬ FALSE ¤òÊÖ¤·¤¿¤é¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
2929           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2930         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­
2931           ¸í¤Ã¤Æ 'No space' ¤òÊÖ¤¹¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2932         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(): ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ï¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®
2933           ¤òÃæÃǤ·¡¢ÀøºßŪ¤Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2934         * src/grouplistdialog.c: ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2935         * src/news.c: news_get_group_list(): ¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸½ºß¤Î
2936           ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò destroy ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2937
2938 2002-02-22
2939
2940         * src/manage_window.[ch]: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
2941           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2942           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2943           "unmap_event", "destroy" ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2944         * src/account.c;
2945           src/addressbook.c
2946           src/compose.c
2947           src/export.c
2948           src/filesel.c
2949           src/foldersel.c
2950           src/grouplistdialog.c
2951           src/import.c
2952           src/inputdialog.c
2953           src/mainwindow.c
2954           src/message_search.c
2955           src/passphrase.c
2956           src/prefs_account.c
2957           src/prefs_common.c
2958           src/prefs_customheader.c
2959           src/prefs_display_header.c
2960           src/prefs_filter.c
2961           src/prefs_template.c
2962           src/summary_search.c
2963           src/summaryview.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀܳ¤¹¤ë¤Î¤Ë
2964           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT() ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2965
2966 2002-02-21
2967
2968         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2969         * src/pop.c: À©¸Â¥µ¥¤¥º¤è¤êÂ礭¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¡£
2970           LOOKUP_NEXT_MSG(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2971         * src/compose.c: compose_attach_append(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æɤ߹þ¤ß²Äǽ
2972           ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2973
2974 2002-02-21
2975
2976         * src/rfc2015.c: dump_mimeinfo() ¤È dump_part() ¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
2977           g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
2978           rfc2015_decrypt_message(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¢¤ë¤¤¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿
2979           ¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤òÊ£À½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2980         * src/passphrase.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë¤·¤¿¡£
2981         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): debug_print() ¤òºï½ü¡£
2982
2983 2002-02-20
2984
2985         * src/messageview.c
2986           src/procmsg.[ch]: GPGME ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
2987           ²òÀϤ˼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2988         * src/rfc2015.c: »ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ copy_gpgmedata_to_temp() ¤ò
2989           ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
2990         * src/prefs_account.c: prefs_account_privacy_create(): ½ÄÊý¸þ¤Î
2991           ´Ö³Ö¤ò½¤Àµ¡£
2992
2993 2002-02-19
2994
2995         * src/menu.[ch]: menu_set_sensitive_all(): ¿·µ¬¡£
2996           menu_set_insensitive_all(): menu_set_sensitive_all() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
2997           ¤Ë¤·¤¿¡£
2998         * src/prefs_account.c:
2999           prefs_account_open()
3000           prefs_account_protocol_set_optmenu(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¸å¥×¥í¥È¥³¥ë
3001           ¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹ÉԲĤˤ·¤¿¡£
3002         * src/compose.c: compose_attach_parts(): MIME ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹
3003           ¤·¤Æ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éÁ´¤Æ¤ÎźÉÕ¤µ¤ì¤¿
3004           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3005
3006 2002-02-19
3007
3008         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_mark_sum(): ºÇ¾®/ºÇÂç¤ÎÈÖ¹æ¤òÆÀ¤ë
3009           °ú¿ô¤ÈÀèƬ¤ÎÈÖ¹æ¤ÎÀ©¸Â¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
3010         * src/folderview.c
3011           src/inc.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3012         * src/news.c: news_scan_group(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ãå/̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò
3013           GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤È¥Þ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¿ä¬¡£
3014           news_select_group(): ¹ç·×/ºÇ½é/ºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3015         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×
3016           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
3017
3018 2002-02-18
3019
3020         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò IMAP4 ¤È NNTP ¤Ç
3021           ÍøÍѲÄǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3022         * src/inc.c: folderview_check_new() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¡£
3023         * src/prefs_account.c: "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò
3024           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë" ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î½¤Àµ¡£
3025
3026 2002-02-18
3027
3028         * src/folderview.[ch]:
3029           folderview_rescan_tree(), folderview_rescan_all():
3030           folderview_update_tree() ¤È folderview_update_all() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
3031           folderview_update_all_node(): ºï½ü¡£
3032           folderview_check_new(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥í¡¼¥«¥ë
3033           ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£°ú¿ô¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î(¥í¡¼¥«¥ë¤È
3034           ¥ê¥â¡¼¥È)¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
3035         * src/inc.c:
3036           inc_account_mail()
3037           inc_all_account_mail(): IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3038
3039 2002-02-18
3040
3041         * src/folderview.c:
3042           folderview_rename_folder_cb()
3043           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò²þ̾/ºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë
3044           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¡£
3045         * src/prefs_filter.[ch]:
3046           prefs_filter_rename_path(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Î¿¶¤êʬ¤±Àè
3047           ¤Î¥Ñ¥¹¤ò²þ̾¤¹¤ë¡£
3048           prefs_filter_delete_path(): ¿·µ¬¡£¿¶¤êʬ¤±Àè¤Î¥Ñ¥¹¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ì¤Ð
3049           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
3050         * ¾åµ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Neill Miller ¤µ¤ó thanks¡£
3051
3052 2002-02-17
3053
3054         * src/compose.c: Å¾Á÷¤Þ¤¿¤ÏºÆÊÔ½¸»þ¤ËźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë
3055           ¤·¤¿(claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿)¡£
3056           compose_attach_parts(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
3057           ¤òŸ³«¤·¤ÆźÉÕ¤¹¤ë¡£
3058           compose_attach_append(): °ú¿ô¤Î·¿¤òÊѹ¹¡£
3059         * src/messageview.c: messageview_show(): GPG Éü¹æ¤Î¥³¡¼¥É¤ò
3060           procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
3061         * src/procmsg.[ch]: procmsg_open_message_decrypted(): ¿·µ¬¡£
3062
3063 2002-02-16
3064
3065         * version 0.7.2
3066
3067 2002-02-16
3068
3069         * src/summary_search(): summary_search_execute(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼
3070           ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3071
3072 2002-02-15
3073
3074         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): °ÜÆ°¥â¡¼¥É¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×
3075           ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3076         * src/folderview.[ch]: folderview_update_msg_num(): ¿ô¤ò CTree ¤Î
3077           ¥é¥Ù¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¤³¤³¤Ç folder_item ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3078         * src/imap.c: imap_move_msg(), imap_move_msgs_with_dest():
3079           °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
3080         * src/mh.c: SET_DEST_MSG_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3081           mh_do_move(), mh_do_move_msgs_with_dest(): ¿·µ¬(°ÊÁ°¤Î mh_move_msg()
3082           ¤È mh_move_msgs_with_dest() ¤ò²þ̾)¡£
3083           mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
3084           ´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
3085           mh_copy_msg(), mh_copy_msgs_with_dest(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3086         * src/summaryview.c: summary_status_show(): folder_item ¤ò¤³¤³¤Ç
3087           ¹¹¿·¡£
3088         * po/POTFILES.in: headerwindow.c ¤Ø¤Î»²¾È¤òºï½ü¡£
3089         * src/summaryview.c: summary_step(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤ÈËöÈø¤Ç¤ÎµóÆ°
3090           ¤ò½¤Àµ¡£
3091
3092 2002-02-15
3093
3094         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡ÖÁ´¤Æ¤Î
3095           ¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò TextView ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥»¥Ã¥È¡£
3096         * src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
3097           ÉÔÍפʥá¥Ë¥å¡¼¤Î¹¹¿·¤òÍÞÀ©¡£
3098           summary_select_node(): °ú¿ô 'do_refresh' ¤òÄɲá£
3099           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3100
3101 2002-02-14
3102
3103         * src/utils.c: strsplit_with_quote(): ¤³¤Î´Ø¿ôÃæ¤Ç°úÍÑʸ»ú¤òºï½ü
3104           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)
3105           (Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
3106         * src/mainwindow.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
3107           main_window_menu_callback_block()
3108           main_window_menu_callback_unblock(): ¿·µ¬¡£
3109           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò
3110           ¥»¥Ã¥È¡£
3111           show_all_header_cb(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾õÂÖ¤òÆɤà¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3112         * src/mainwindow.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
3113         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¡×
3114           ¤òºï½ü¡£
3115
3116 2002-02-13
3117
3118         * src/imap.c: imap_add_msg(): ¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤òÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
3119           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3120         * src/gtkutils.c: gtkut_editable_get_selection(): ÁªÂòÉô¤ÎŤµ¤¬
3121           0 ¤Î¤È¤­¤Ï NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3122           ¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3123         * src/utils.c: str_open_as_stream(): str ¤ÎŤµ¤¬ 0 ¤Î¤È¤­¤Ï¤¹¤°¤Ë
3124           Ìá¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3125         * src/headerwindow.[ch]: ºï½ü¡£
3126         * src/socket.[ch]
3127           src/inc.c: ¸Å¤¤¥¹¥ì¥Ã¥ÉÂбþ¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
3128
3129 2002-02-12
3130
3131         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3132           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ
3133           (messageview.c ¤Ç gpg °Å¹æ²ò½ü¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
3134
3135 2002-02-11
3136
3137         * version 0.7.1
3138
3139 2002-02-11
3140
3141         * src/compose.[ch]
3142           src/gtkutils.[ch]
3143           src/prefs_template.c
3144           src/quote_fmt.h
3145           src/quote_fmt_parse.y
3146           src/summaryview.c
3147           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎÉôʬ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
3148           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸÁ´ÂΤÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤½¤ì¤ò°úÍÑʸ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
3149           (Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
3150           src/utils.[ch]: str_open_as_stream(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ê¸»úÎó
3151           ¤ËÂФ·¤Æ°ì»þŪ¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¡£
3152         * src/main.c: "--send" ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3153         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): Reply-To ¤È to_all ¤¬
3154           Î¾Êý»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð From ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò Cc ¤ËÄɲá£
3155         * Makefile.am: .tar.bz2 ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ãæ¤Î RPM spec ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Source:
3156           ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
3157
3158 2002-02-07
3159
3160         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
3161           ¾ì¹ç¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3162         * src/foldersel.[ch]: foldersel_folder_sel(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁªÂò¤Î
3163           ¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
3164         * src/addressbook.c
3165           src/compose.c
3166           src/editaddress.c
3167           src/editgroup.c
3168           src/folderview.c
3169           src/importldif.c
3170           src/mainwindow.c
3171           src/md5.c
3172           src/mimeview.c
3173           src/prefs_common.c
3174           src/prefs_customheader.c
3175           src/prefs_filter.c
3176           src/summaryview.c: gcc °Ê³°¤Î C ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë
3177           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shawn Houston ¤µ¤ó thanks)¡£
3178
3179 2002-02-06
3180
3181         * src/imap.c: imap_copy_msgs_with_dest(): ¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹»þ¤Î
3182           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3183         * src/prefs_common.c: ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÊÌ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
3184         * src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ
3185           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
3186         * src/addr_compl.c: get_complete_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ
3187           ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3188           get_address_from_edit(): °úÍÑʸ»ú¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3189         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
3190           src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤¬¶õ¤Î
3191           ¾ì¹ç¤Ë¥Æ¥­¥¹¥È½èÍý¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3192         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
3193
3194 2002-02-05
3195
3196         * src/compose.c: compose_exec_ext_editor_real(): g_strsplit() ¤ò
3197           strsplit_with_quote() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3198         * src/foldersel.c
3199           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3200         * src/folderview.c:
3201           folderview_drag_motion_cb()
3202           folderview_drag_received_cb(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤ò²Äǽ
3203           ¤Ë¤·¤¿¡£
3204         * src/utils.c: get_file_size_as_crlf(): fread() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fgets()
3205           ¤ò»ÈÍÑ¡£
3206         * src/imap.c
3207           imap_copy_msg()
3208           imap_copy_msgs_with_dest(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¸½ºß¤Î¥á¡¼¥ë
3209           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð imap_add_msg() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3210           Àµ¤·¤¤ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3211           imap_cmd_append(): APPEND ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
3212
3213 2002-02-04
3214
3215         * src/mainwindow.c
3216           src/messageview.[ch]
3217           src/summaryview.[ch]
3218           src/textview.[ch]: Á´¥Ø¥Ã¥À¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À
3219           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3220         * src/mainwindow.c
3221           src/prefs_common.c: ¡Ö¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
3222           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
3223         * src/mainwindow.c
3224           src/summaryview.[ch]: summary_display_msg_selected(): ¿·µ¬¡£
3225           ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤éÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨
3226           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3227         * src/mh.c
3228           src/sourcewindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î procmsg_get_message_file_path()
3229           ¤ò procmsg_get_message_file() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³Î¼Â¤Ë
3230           ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3231         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): Ç¤°Õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
3232           ¤«¤é MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î DnD ¤òµö²Ä¡£
3233           folderview_drag_received_cb(): ¥É¥é¥Ã¥°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹
3234           ¤¢¤ë¤¤¤Ï IMAP ¤Î¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3235           ¤·¤¿¡£
3236         * src/mainwindow.c
3237           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é¤Î¥³¥Ô¡¼¤òµö²Ä¡£
3238
3239 2002-02-03
3240
3241         * src/prefs_common.c: prefs_other_create(): ³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤Î
3242           ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3243           prefs_keybind_apply_clicked(): Mew / Wanderlust ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É
3244           ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¤è¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡£
3245           Mutt ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤òÄɲá£
3246           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤âÊѹ¹¡£
3247         * src/compose.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
3248         * src/codeconv.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÍѤˠlocale_table ¤ò½¤Àµ¡£
3249
3250 2002-02-01
3251
3252         * src/Makefile.am: $(GPGME_CFLAGS) ¤ò INCLUDES ¤ËÄɲá£
3253         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È
3254           ¥«¥Ã¥È¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
3255
3256 2002-01-31
3257
3258         * src/gtkutils.[ch]: gtk_stext_clear() ¤òÄɲá£
3259         * src/compose.[ch]
3260           src/mainwindow.c
3261           src/summaryview.[ch]: Ê£¿ôžÁ÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3262         * src/summaryview.c:
3263           summary_set_marks_selected(): ÁªÂò¹ÔÁ´¤Æ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3264           summary_reply(): summary_reply_cb() ¤«¤é°ÜÆ°¡£
3265         * compose.[ch]: compose_forward(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
3266           ½¤Àµ¡£
3267         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¤Î½èÍý¤òÀ°Íý¡£
3268         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3269           summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
3270           ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
3271         * src/mainwindow.c
3272           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È
3273           ¥«¥Ã¥È¤òÄɲá£
3274
3275 2002-01-30
3276
3277         * src/compose.c: compose_wrap_line_all():
3278           prefs_common.linewrap_quote ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°úÍÑÉô¤òÀ°·Á
3279           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(prefs_common.linewrap_quote ¤Ïñ¤ËÊÖ¿®»þ¤Î¼«Æ°
3280           ²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç)¡£
3281         * src/prefs_account.c: prefs_account_open(): ¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®
3282           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë tmp_ac_prefs ¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3283         * src/mh.c: mh_get_msg_list(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
3284           st_ctime ¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3285         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥¿
3286           ¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
3287
3288 2002-01-29
3289
3290         * src/mimeview.c: ¥Ü¥¿¥ó / ¥­¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È½èÍý¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¿½Å¥À¥¤¥¢¥í¥°
3291           / °ÜÆ°¤ò½¤Àµ¡£
3292         * src/mimeview.[ch]
3293           src/textview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
3294           MimeView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3295         * src/prefs_filter.c: ¥ë¡¼¥ë¤Î½ç½ø¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3296         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): empty_menurc
3297           ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
3298
3299 2002-01-28
3300
3301         * src/mainwindow.c
3302           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºÆ¹½À®¡£
3303           ¡Öɽ¼¨ - ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءפòÄɲá£
3304         * src/summaryview.[ch]: summary_toggle_view(): public ¤Ê´Ø¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
3305         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¡×¤È¡Ö½ªÎ»»þ¡×¤Î°ÌÃÖ¤ò
3306           ¸ò´¹¡£
3307         * src/importldif.c: imp_ldif_delete_event(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦
3308           ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÇÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ(¤è¤êÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç)¡£
3309         * src/imageview.[ch]
3310           src/messageview.c
3311           src/mimeview.c: ¥Æ¥­¥¹¥È¤È²èÁü¥Ñ¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤¿¤È¤­¤Î¸í¤Ã¤¿
3312           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë°ÌÃÖ¤ò½¤Àµ¡£¤Þ¤¿ÉÔÍפʲèÁü¤ò³«Êü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
3313           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3314         * src/prefs_common.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×
3315           ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3316
3317 2002-01-28
3318
3319         * src/prefs_common.c: ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È´Ê°×Êѹ¹µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3320         * src/folderview.c: folderview_key_pressed()
3321           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥­¡¼
3322           ¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ºï½ü¡£
3323
3324 2002-01-25
3325
3326         * src/procmime.c:
3327           procmime_get_mime_type()
3328           procmime_get_mime_type_table(): MIME ¥¿¥¤¥×¤Î¸¡º÷¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
3329           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3330         * src/gtkstext.c:
3331           gtk_stext_delete_line(): ¶õ¹Ô¤Ç¤Ï²þ¹Ô¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3332           gtk_stext_delete_to_line_end(): ¥«¡¼¥½¥ë¤¬¹ÔËö¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï²þ¹Ô
3333           ¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3334           (Yasuzaki Masayoshi ¤µ¤ó thanks.)
3335
3336 2002-01-23
3337
3338         * src/compose.c
3339           src/gtkstext.[ch]: GtkSText Ãæ¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È
3340           ¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3341         * src/utils.[ch]: LF ¤ò CR+LF ¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤È¤­¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤ò
3342           ÊÖ¤¹ get_file_size_as_crlf() ¤òÄɲá£
3343
3344 2002-01-22
3345
3346         * src/compose.c: °ÊÁ°Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ 'Ctrl-Enter' ¤È
3347           'Ctrl-(½¤¾þ¥­¡¼)-Enter' ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3348         * src/gtkstext.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î Emacs ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3349           gtk_stext_key_press(): ¥«¡¼¥½¥ë¤Î¾ÃÌǤòËɤ°¤¿¤á¤Ë Shift-Enter
3350           ¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤ÏÁªÂòÉô¤ò¿­Ä¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3351         * src/summaryview.c: summary_select_next_unread(): »Ï¤á¤«¤é̤ÆÉ
3352           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆ¸¡º÷¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÄɲá£
3353         * src/folderview.c: folderview_key_pressed(): ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Ç
3354           ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î̤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3355           ¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ëÁ°¤Ë CTree ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3356
3357 2002-01-21
3358
3359         * src/defs.h: modified the XLFD of default fonts.
3360         * src/textview.c: textview_create(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤òÆɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç
3361           segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3362         * src/folderview.c
3363           src/grouplistdialog.c: ¹ØÆÉ¥°¥ë¡¼¥×¤ò path ¤ÇÈæ³Ó¡£
3364         * src/prefs_filter.c: ¡Ö±é»»»Ò¡×¤ò¡Ö¾ò·ï¡×¤ËÊѹ¹¡£
3365
3366 2002-01-20
3367
3368         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): URL ¤¬²þ¹Ô¥Þ¡¼¥¸¥ó¤è¤ê
3369           Ä¹¤¤¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
3370         * src/mainwindow.c
3371           src/prefs_filter.[ch]
3372           src/summaryview.[ch]: Luca Rosellini ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ
3373           ¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
3374         * src/summaryview.c: summary_filter_open(): X-List ¤È X-Mailing-list
3375           ¤ò¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ËÄɲá£
3376
3377 2002-01-18
3378
3379         * configure.in: Mac OS X (Darwin) ¤ËÂбþ¡£
3380
3381 2002-01-16
3382
3383         * src/prefs_filter.c: inc_autocheck_timer_{remove|set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3384           inc_(un)lock() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3385         * src/summaryview.c: summary_sort(): ¥¹¥ì¥Ã¥ÉÆâ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¥½¡¼¥È
3386           ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë gtk_ctree_sort_node() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3387           gtk_ctree_sort_recursive() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3388         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): sizeof ¤ÎÂоݤ¬´Ö°ã¤Ã¤Æ
3389           ¤¤¤Æ¡¢ Alpha ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»Ô¼
3390           ¤µ¤ó thanks)¡£
3391
3392 2002-01-15
3393
3394         * src/foldersel.c:
3395           foldersel_gnode_func(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òËÝÌõºÑʸ»úÎó¤Ë¤·¤¿¡£
3396           foldersel_set_tree(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀèƬ¤Ë°ÜÆ°¡£
3397         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_query_password(): ¿·µ¬¡£
3398         * src/imap.c
3399           src/inc.c
3400           src/news.c
3401           src/send.c: ³Æ¼«¤Î¥¯¥¨¥ê´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog_query_password()
3402           ¤ò»ÈÍÑ¡£
3403
3404 2002-01-14
3405
3406         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Õ¥©¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£
3407         * src/folder.[ch]
3408           src/mh.[ch]
3409           src/imap.[ch]
3410           src/news.[ch]: ¥¯¥é¥¹ÄêµÁ¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òŬÀڤʰÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
3411
3412 2002-01-11
3413
3414         * src/mimeview.c: mimeview_save_as()
3415           src/summaryview.c: summary_save_as(): subject ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
3416           ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3417         * src/utils.[ch]: subst_chars() ¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆüìʸ»ú¤ò¥¢¥ó¥À¡¼
3418           ¥¹¥³¥¢¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë subst_for_filename() ¤òÄɲá£
3419         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
3420           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3421
3422 2002-01-10
3423
3424         * INSTALL
3425           INSTALL.jp: libjconv ¤Î ÀâÌÀ¤È URL ¤òÄɲá£
3426         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ÎÀ°Íý¡£
3427
3428 2002-01-09
3429
3430         * README
3431           README.jp
3432           src/about.c: copyright ¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
3433         * src/gtkstext.h: Sylpheed ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë½¤Àµ¤Îɽ¼¨¤òÄɲá£
3434
3435 2002-01-08
3436
3437         * INSTALL
3438           INSTALL.jp: compface ¤Î URL ¤òÄɲá£
3439
3440 2002-01-07
3441
3442         * version 0.7.0
3443
3444 2002-01-07
3445
3446         * src/headerwindow.c
3447           src/logwindow.c
3448           src/messageview.c
3449           src/sourcewindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È
3450           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3451
3452 2002-01-04
3453
3454         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ÆÃÄê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°úÍÑʸ
3455           ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¤­¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3456
3457 2002-01-02
3458
3459         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): segmentation fault ¤òËɤ°
3460           ¤¿¤á¤Ë imap_parse_address() ¤Î¸å¤Ë assertion ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
3461
3462 2001-12-31
3463
3464         * src/folderview.c
3465           src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤΥé¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
3466         * src/ldif.c: fgetc() ¤ÎÌá¤êÃͤò gint ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3467         * src/importldif.c: ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤ò _() ¤Ç³ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3468         * src/compose.c: Subject ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î°ÌÃÖ¤òºÇ¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
3469           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
3470           compose_draft_cb(): ¡ÖÁð¹Æ¤ËÊݸ¸åÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
3471
3472 2001-12-30
3473
3474         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÆ¹½À®¡£¡Ö¥µ¥Þ¥ê¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
3475           ¡Ö¥Ø¥ë¥×¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡ÖÀßÄê¡×¤Î¤¹¤°±¦Â¦¤Ë°ÜÆ°¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ÊĤ¸¤ë¡×
3476           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòºï½ü¡£
3477
3478 2001-12-25
3479
3480         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿¾¯ºÆ¹½À®¡£
3481         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£¤µ¤é¤Ë contributor ¤òÄɲá£
3482         * src/account.c: account_row_moved(): ¿·µ¬¡£¾å / ²¼¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿
3483           ¤È¤­¤Ëɽ¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
3484           account_clist_set(): É½¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3485         * src/compose.c
3486           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È wmclass
3487           ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3488
3489 2001-12-24
3490
3491         * src/gtkstext.c: ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥«¡¼¥½¥ë¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3492           ÉÔÍפʠGdkGC ¥³¥Ô¡¼¤òºï½ü¡£¥«¡¼¥½¥ë¤ÎºÂɸ¤ò½¤Àµ¡£
3493         * src/compose.c
3494           src/gtkutils.[ch]
3495           src/textview.[ch]
3496           src/undo.c: GtkSText ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3497         * src/menu.h: #include <gtk/gtkmenu.h> ¤òÄɲá£
3498
3499 2001-12-23
3500
3501         * acconfig.h
3502           configure.in: GTK+ ¤Î XIM ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3503         * src/gtkstext.[ch]: ¿·µ¬¡£ GTK+ ¤Î GtkText ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¡¢Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
3504
3505 2001-12-22
3506
3507         * src/filter.c: #include <sys/types.h> ¤òÄɲá£
3508
3509 2001-12-21
3510
3511         * src/template.c: template_write_config(): typo ¤ò½¤Àµ¡£
3512         * src/compose.c: toolbar_linewrap_cb(): compose_wrap_line_all() ¤ò
3513           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3514         * src/filter.[ch]
3515           src/prefs_filter.c: Àµµ¬É½¸½¤ËÂбþ(Ãæ°æ¤µ¤ó thanks)¡£
3516         * src/undo.c: undo_paste_clipboard_cb(): ¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É
3517           ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¥¢¥ó¥É¥¥¤Î¾õÂÖ¤òÇ˲õ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3518           undo_check_size(): g_list_last() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3519           undo_undo()
3520           undo_redo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¤·¡¢¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
3521           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3522         * src/prefs_common.c: ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¹ÔĹ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò72¤ËÊѹ¹¡£
3523
3524 2001-12-20
3525
3526         * pixmap ´ÉÍý¤ÎºÆ¹½À®¡£
3527         * src/stock_pixmap.[ch]: ¿·µ¬¡£¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤Î static ¤Ê
3528           pixmap ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡£
3529         * pixmap ¥Ç¡¼¥¿¤òľÀܻȤ¦Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò stock_pixmap_*() ¤ò
3530           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3531         * src/undo.[ch]: undo_set_undo_change_funct() ¤ò
3532           undo_set_change_state_func() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢°ú¿ô¤ò GtkWidget*
3533           ¤«¤é gpointer ¤ËÊѹ¹¡£
3534           undo_merge(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3535         * src/compose.c: compose_set_undo() ¤ò compose_undo_state_changed()
3536           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
3537
3538 2001-12-19
3539
3540         * src/account.c: account_find_from_address(): Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤
3541           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3542         * src/addressbook.c: addressbook_create(): wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
3543         * src/compose.c: compose_insert_file(): DOS/Win/Mac ¤Î²þ¹Ô¤ËÂбþ¡£
3544         * src/importldif.c
3545           src/ldif.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£
3546         * src/importldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
3547           imp_ldif_field_list_toggle(): ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3548           imp_ldif_dialog_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤ï¤º¤«¤Ë½¤Àµ¡£
3549         * src/ldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
3550         * INSTALL
3551           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
3552         * src/vcard.c:
3553           vcard_read_file()
3554           vcard_test_read_file(): tagtemp ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3555           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý(¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òºï¸º)¡£
3556         * src/addrindex.c
3557           src/jpilot.[ch]
3558           src/syldap.[ch]: JPilot ¤È LDAP ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï¥Ó¥ë¥É»þ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¡¢
3559           ¤½¤ì¤é¤Ê¤·¤Ç¤Ï·ë¶É¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¹Ô»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
3560           ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3561         * src/addressbook.c
3562           src/addrindex.c: "J-Pilot" ¤ò "JPilot" ¤ËÊѹ¹¡£
3563           atoi() ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
3564
3565 2001-12-18
3566
3567         * src/procmsg.c: procmsg_empty_trash()
3568           src/mainwindow.c: main_window_empty_trash(): ¤´¤ßÈ¢¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
3569           ´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¶õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3570         * src/imap.c: search_array_str(): ¿·µ¬¡£
3571           imap_status(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3572
3573 2001-12-18
3574
3575         * undo µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸ (Jens Oberender ¤µ¤óºî)¡£
3576         * src/undo.[ch]: ¿·µ¬¡£
3577           undo_insert_text_cb(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Î½¤Àµ(¥Ð¥¤¥È¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3578           Ê¸»ú¿ô¤òÆÀ¤ë)¡£
3579         * src/compose.[ch]: undo ¤Î¥³¡¼¥É¤òÄɲá£
3580         * src/prefs_common.[ch]: ¥¢¥ó¥É¥¥¥ì¥Ù¥ëÀßÄêÍÑ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
3581
3582 2001-12-16
3583
3584         * src/compose.c: compose_template_apply()
3585           src/prefs_template.c: prefs_template_clist_set_row()
3586           src/template.c: template_write_config(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦
3587           ¤Î To: ¤È Subject: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃÖ¤­´¹¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3588
3589 2001-12-16
3590
3591         * version 0.6.6
3592
3593 2001-12-15
3594
3595         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): DnD ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3596         * src/ldif.c: ldif_get_line(): CR ¤ò̵»ë¡£
3597         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤È
3598           ¤·¤Æ text/html ¤âõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3599
3600 2001-12-14
3601
3602         * src/prefs_account.c: prefs_account_save_config_all(): account_list
3603           == NULL ¤Î¾ì¹ç accountrc ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
3604
3605 2001-12-14
3606
3607         * src/utils.h: 2¤Ä¤Îʸ»úÎó¤ò·ë¹ç¤·¤Æ alloca ºÑ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¥Þ¥¯¥í
3608           Xstrcat_a() ¤òÄɲá£
3609         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À̾
3610           ¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Willem van Engen ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤
3611           ¤Æ¤¤¤Þ¤¹(thanks!))¡£
3612         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): °úÍÑÉô¤Î¼«Æ°²þ¹Ô¤¬Ìµ¸ú
3613           ¤Ç¡¢Ã±¸ì¤¬1¹Ô°Ê¾å¤ËÅϤäƤ¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3614
3615 2001-12-14
3616
3617         * Tobias ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
3618         * src/imap.[ch]:
3619           imap_msg_set_perm_flags()
3620           imap_msg_unset_perm_flags(): ¿·µ¬¡£ IMAP ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë±Ê³¥Õ¥é¥°¤ò
3621           ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
3622         * src/compose.c
3623           src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥Õ¥é¥°¤â
3624           Êѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3625
3626 2001-12-11
3627
3628         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_container_remove(): ¿·µ¬¡£ Gtk{Text,Entry}
3629           ¤Î¥Ð¥°¤Ø¤ÎÂнè¤Î¤¿¤á¤Î gtk_container_remove() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
3630           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3631         * src/compose.c
3632           src/mainwindow.c
3633           src/messageview.c
3634           src/mimeview.c
3635           src/summaryview.c
3636           src/textview.c: gtk_container_remove() ¤ò gtkut_container_remove()
3637           ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢°ÊÁ°¤ÎÉôʬŪ¤Ê½¤Àµ¤òºï½ü¡£
3638
3639 2001-12-09
3640
3641         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡×¤Ç
3642           ¥æ¡¼¥¶ ID ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ IMAP4 ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
3643           ½¤Àµ¡£
3644         * src/imap.c: imap_session_get(): rfolder->session == NULL ¤Î¤È¤­
3645           ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3646         * Makefile.am: tar ¤Î°ú¿ô¤ò 'chojf' ¤«¤é '--bzip2 -chof' ¤ËÊѹ¹¡£
3647         * src/summaryview.c: summary_toggle_view(): vpaned ¤ò remove ¤¹¤ë
3648           Á°¤Ë textview ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¡£
3649
3650 2001-12-08
3651
3652         * src/messageview.c: messageview_change_view_type(): textview ¤ò
3653           ³°¤¹Á°¤Ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆæ¤Î¥³¥Ô¡¼¡¦
3654           ¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î¾ã³²¤¬²ò·è(Melvin Hadasht ¤µ¤ó thanks)¡£
3655         * src/textview.c: textview_set_font(): gtk_editable_select_region()
3656           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_editable_claim_selection() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3657
3658 2001-12-06
3659
3660         * src/prefs_template.c: prefs_template_window_create(): To:
3661           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ËÂбþ¡£
3662
3663 2001-12-04
3664
3665         * src/folder.c:
3666           folder_count_total_msgs()
3667           folder_count_total_msgs_func(): g_node_traverse() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
3668           GNode ¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3669
3670 2001-12-03
3671
3672         * src/compose.c: ¶õ¤ÎËÜʸ¤¬µñÈݤµ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3673         * src/prefs_template.c: To: ¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3674           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÉÔÀµ¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
3675         * src/prefs_common.c
3676           src/quote_fmt_lex.l
3677           src/quote_fmt_parse.y: ´Ý³ç¸Ì¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢
3678           ´Ý³ç¸Ì¡Ö( )¡×¤òÃæ³ç¸Ì¡Ö{ }¡×¤ËÊѹ¹¡£
3679         * src/html.c: html_get_parenthesis(): CSS / script ¤ò̵»ë¡£
3680
3681 2001-11-29
3682
3683         * src/prefs_template.c: ¥Ø¥Ã¥À¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¥³¥í¥ó¤òÄɲá£
3684
3685 2001-11-28
3686
3687         * src/src/compose.c
3688           src/prefs_template.c
3689           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë To ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲá£
3690
3691 2001-11-27
3692
3693         * src/textview.c: textview_show_part(): ºÇ½é¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿
3694           message/rfc822 ¥Ø¥Ã¥À¤ò»ÈÍÑ¡£
3695         * src/folderview.c: ¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¤ò¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
3696           ¤ËÄɲá£
3697         * src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×
3698           ¤¹¤ëɬÍפΤ¢¤ëʸ»ú¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
3699
3700 2001-11-26
3701
3702         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): claws ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
3703           GET_CHAR(): GET_TEXT() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¤è¤ê°ìÈ̲½¤·¤¿¡£
3704           compose_wrap_line() ¤È compose_wrap_line_all() ¤ò GET_CHAR() ¤ò
3705           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3706         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ RFC822 ¤ÎźÉÕ
3707           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3708
3709 2001-11-25
3710
3711         * src/folder.[ch]
3712           src/main.c: µ¯Æ°Ãæ¤Î Sylpheed ¤«¤é¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô
3713           ¤òÆÀ¤ë --status ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3714           prohibit_duplicate_launch(): '\n' ¤ò°ìÅÙ¤À¤±½ÐÎÏ¡£
3715
3716 2001-11-23
3717
3718         * src/compose.c
3719           src/gtkutils.[ch]: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3720           gtkut_text_str_compare_n()
3721           gtkut_text_str_compare()
3722           gtkut_text_is_uri_string(): claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î GtkSText ¤«¤é
3723           ¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È¤·¡¢½¤Àµ¡£
3724         * src/prefs_template.c
3725           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë Subject ¤òÄɲá£
3726
3727 2001-11-22
3728
3729         * src/compose.c: compose_write_headers(): ³ç¸Ì¤òÉÕ¤±Ëº¤ì¤Æ̵¸ú¤Ê
3730           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(ÌîϤ¤µ¤ó thanks)¡£
3731           Sender: ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òµö²Ä¡£
3732
3733 2001-11-20
3734
3735         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): RFC Èó½àµò¤Î Date
3736           ¥Ø¥Ã¥À¤Ø¤ÎÂн衣
3737
3738 2001-11-20
3739
3740         * src/addrbook.c: Í¾Ê¬¤Ê´Ø¿ô¤òºï½ü¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
3741           ¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3742         * src/addrindex.c: V-Card -> vCard¡£
3743
3744 2001-11-19
3745
3746         * src/textview.c: get_email_part(): isalnum() ¤òʸ»ú¤ÎÈϰϤò
3747           7bit ASCII ¤ÎÈϰϤ˲¡¤µ¤¨¤ë¥Þ¥¯¥í IS_ASCII_ALNUM() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿
3748           (ÅçËܤµ¤ó thanks)¡£
3749         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °Û¾ï¤Ê¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È
3750           ¤Ø¤ÎÂн衣
3751
3752 2001-11-18
3753
3754         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
3755           ¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡£
3756
3757 2001-11-17
3758
3759         * src/imap.c: imap_session_get()
3760           src/news.c: news_session_get(): ºÆÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î segfault
3761           ¤ò½¤Àµ¡£
3762         * src/grouplistdialog.c: Í¾Ê¬¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á
3763           ¤·¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3764
3765 2001-11-16
3766
3767         * src/compose.c: To:, Cc:, Bcc:, Newsgroups: ¤Î¤É¤ì¤«¤¬Í­¸ú¤Ê
3768           °¸Àè¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3769           compose_check_for_valid_recipient(): ¿·µ¬¡£
3770         * src/grouplistdialog.c: UI ¤ò²þÎÉ¡£
3771           Å¬ÀÚ¤ÊÀâÌÀ¤È¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
3772           ¸¡º÷¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤òºÆ¤Ó¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3773
3774 2001-11-15
3775
3776         * src/news.c: news_session_get(): ºÇ½ª¥¢¥¯¥»¥¹»þ´Ö¤òÀµ¤·¤¯¹¹¿·¤¹¤ë
3777           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3778           news_group_list_free(): ¿·µ¬¡£
3779         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¥½¡¼¥¹¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3780
3781 2001-11-15
3782
3783         * src/folderview.c
3784           src/grouplistdialog.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
3785           ¤µ¤é¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥¸¡£
3786         * src/news.[ch]: news_remove_group_list() ¤ò
3787           news_remove_group_list_cache() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
3788
3789 2001-11-14
3790
3791         * src/defs.h: MAX_ENTRY_LENGTH ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
3792         * src/compose.c: compose_add_entry_field(): ºÇÂçŤò»ØÄꤷ¤Æ
3793           ¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥ê¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3794
3795 2001-11-13
3796
3797         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤âÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3798           ³Æ¥Î¡¼¥É¤Ë´°Á´¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3799
3800 2001-11-13
3801
3802         * src/grouplistdialog.c
3803           src/news.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥Þ¡¼¥¸
3804           (¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¡£¤Þ¤À»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤!)¡£
3805
3806 2001-11-12
3807
3808         * src/utils.[ch]: decode_uri(): ¿·µ¬¡£ URL ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó
3809           ¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
3810         * src/compose.[ch]: compose_new_with_recipient(): mailto URL ¤ò
3811           ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3812           compose_entries_set(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢³ÆÃͤò
3813           ¥¨¥ó¥È¥ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
3814
3815 2001-11-12
3816
3817         * src/compose.c: compose_forward(): Å¾Á÷»þ¤Î°úÍÑÉä¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Ê
3818           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(´äº¬¤µ¤ó thanks)¡£
3819         * src/codeconv.[ch]
3820           src/mainwindow.c
3821           src/prefs_common.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲÃ(Manrat
3822           Chobchuen ¤µ¤ó thanks)¡£
3823
3824 2001-11-08
3825
3826         * src/socket.c: sock_connect_by_hostname(): h_errno ¤òºï½ü¡£
3827         * src/session.h
3828           src/defs.h
3829           src/imap.[ch]
3830           src/news.c: Session ¤Ë last_access_time ¤òÄɲá£
3831           imap_session_get(): ¥¢¥¯¥»¥¹´Ö³Ö¤¬Ä¶²á¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ßÀܳ¤ò
3832           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3833
3834 2001-11-07
3835
3836         * version 0.6.5
3837
3838 2001-11-07
3839
3840         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_peek ¤ò»ÈÍÑ¡£
3841         * NEWS ¤È AUTHORS ¤ò¹¹¿·¡£
3842         * Makefile.am: release ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò½¤Àµ¡£
3843
3844 2001-11-06
3845
3846         * src/template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò RFC2822
3847           ¥é¥¤¥¯¤ËÊѹ¹¡£
3848         * src/compose.c: compose_template_apply(): Ê¸»úÎó¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë
3849           ´Ö¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3850
3851 2001-11-05
3852
3853         * po/POTFILES.in: src/template_select.c ¤òºï½ü¡£
3854         * src/summaryview.c: summary_set_header()
3855           src/address.c: address_parse_str()
3856           src/filter.c: filter_read_str()
3857           src/news.c: news_parse_xover()
3858           src/procheader.c: procheader_get_fromname()
3859           src/utils.c: subject_compare():
3860           Xalloca() + strcpy() ¤ò Xstrdup_a() ¤ÇÃÖ´¹¡£
3861         * src/inputdialog.[ch]: combo ¥â¡¼¥É¤òÄɲá£
3862           input_dialog_combo(): ¿·µ¬¡£
3863         * src/prefs_common.[ch]: MIME ¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
3864           prefs_common_{read, save}_config(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥Ò¥¹¥È¥ê¤ÎÆɤ߽ñ¤­¡£
3865         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): combo ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò»ÈÍÑ¡£
3866         * src/utils.[ch]: add_history(): ¥Ò¥¹¥È¥ê¥ê¥¹¥È´ÉÍý´Ø¿ô¡£
3867
3868 2001-11-04
3869
3870         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3871           compose_set_template_menu(): ¿·µ¬¡£
3872           compose_reflect_prefs_all(): ¿·µ¬¡£
3873           compose_template_apply(): ¿·µ¬¡£¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥ß¡¼¤Î MsgInfo
3874           ¤ò»ÈÍÑ¡£
3875         * src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò static ¤Ê¥Ò¡¼¥×¤ËÊݸ¡£
3876           template_get_config(): ¿·µ¬¡£
3877           template_set_config(): ¿·µ¬¡£
3878         * src/prefs_template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÎΰè¤ËÊݸ
3879           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3880         * src/template_select.[ch]: ºï½ü¡£
3881         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ë folderitem ¤ò
3882           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3883         * src/mh.c: mh_add_msg(): link() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
3884           ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Âç¾ë¤µ¤ó thanks)¡£
3885
3886 2001-11-03
3887
3888         * src/utils.[ch]: get_template_dir(): ¿·µ¬¡£
3889         * src/template.c: get_template_dir() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3890
3891 2001-11-02
3892
3893         * src/prefs_template.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
3894           µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
3895         * src/summaryview.c: ¥½¡¼¥ÈÂоݤΥ«¥é¥à¤ËÌð°õ¥Þ¡¼¥¯¤òɽ¼¨¡£
3896           summary_set_column_titles(): ¿·µ¬¡£
3897         * INSTALL
3898           INSTALL.jp
3899           README
3900           README.jp
3901           TODO
3902           TODO.jp: ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£
3903
3904 2001-11-02
3905
3906         * src/Makefile.am: checkbox_{on, off}.xpm ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
3907         * src/textview.c: textview_key_pressed()
3908           src/mimeview.c: mimeview_key_pressed()
3909           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): Delete ¥­¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3910           ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3911
3912 2001-11-01
3913
3914         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_read() ¤¬ 0 ¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
3915           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3916         * src/utils.[ch]: strcrchomp(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ÎËöÈø¤«¤é CR ¤ò½üµî
3917           ¤¹¤ë¡£
3918         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÁÞÆþ»þ¤Ë CRLF ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¡£
3919           ·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë yylex() ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÄɲá£
3920         * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥Èµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3921         * src/prefs_template.[ch]
3922           src/template.[ch]
3923           src/template_select.[ch]: ¿·µ¬¡£
3924           prefs_templates_* -> prefs_template_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
3925         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣠreplyinfo ¤ò Compose
3926           ¤ËÄɲá£
3927         * src/mainwindow.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3928         * src/quote_fmt_lex.l: ¥¿¥Ö¤È²þ¹Ôʸ»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3929         * src/prefs_common.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê̾¤ò
3930           'reply_quote_{mark, format}' ¤È 'fw_quote_{mark, format}' ¤ËÊѹ¹¡£
3931
3932 2001-10-31
3933
3934         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢°úÍÑÀßÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤«¤é
3935           °ÜÆ°¡£
3936         * ¿·°úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3937         * src/quote_fmt_lex.h
3938           src/quote_fmt.h
3939           src/quote_fmt_lex.l
3940           src/quote_fmt_parse.y: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µÍÑ¿·µ¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£
3941         * configure.in: lex ¤È yacc ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3942         * src/compose.c: compose_quote_file(), compose_quote_parse_fmt():
3943           ºï½ü¡£
3944           compose_quote_fmt(): ¿·µ¬¡£
3945         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤ËžÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
3946           °úÍѵ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
3947         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
3948           Æɤ߹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3949
3950 2001-10-31
3951
3952         * src/pixmaps/checkbox_off.xpm
3953           src/pixmaps/checkbox_on.xpm: ¿·µ¬¡£
3954         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î pixmap
3955           ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3956
3957 2001-10-30
3958
3959         * src/send.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ú¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
3960           ÀßÄ깽¤ÂΤòÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3961           SMTP AUTH ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3962           (Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
3963
3964 2001-10-30
3965
3966         * src/procheader.c: procheader_parse(): In-Reply-To: ¥Ø¥Ã¥À¤Î
3967           Ê£¿ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
3968           (³á¸¶¤µ¤ó thanks)¡£
3969
3970 2001-10-29
3971
3972         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷¤Î 'G' ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë
3973           ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×ÀßÄê¤ò²Äǽ¤Ë¤·¡¢´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
3974         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î
3975           ÀâÌÀ¤òÄɲá£
3976
3977 2001-10-28
3978
3979         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®È¢¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
3980           ÁªÂò¥Ü¥¿¥ó¤È´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤òÄɲá£
3981         * src/Makefile.am: CPPFLAGS ¤Ë SYSCONFDIR ¤òÄɲá£
3982         * src/procmime.c:                                                      
3983           procmime_get_mime_type_table()                                       
3984           procmime_get_mime_type_list(): $(SYSCONFDIR)/mime.types
3985           (¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï /etc/mime.types) ¤È
3986           $(HOME)/.sylpheed/mime.types ¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3987
3988 2001-10-27
3989
3990         * src/prefs_account.c: ¥¢¥É¥ì¥¹¼«Æ°»ØÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
3991           prefs_account_create(): Àµ¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë
3992           gtk_widget_show_all() ¤òºï½ü¡£
3993         * src/prefs_common.c: ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹¡×¤ò¡Ö¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤ËÊѹ¹¡£
3994
3995 2001-10-26
3996
3997         * src/textview.c: textview_set_font(): EUC-JP locale ¤Ç¥í¥·¥¢¸ì
3998           ¤Îʸ»ú½¸¹ç¤ËÂбþ¡£
3999         * src/summaryview.c: summary_delete(): (¿ʬ)ºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å
4000           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4001         * prefs_account.c
4002           prefs_common.c
4003           prefs_summary_column.c: ±Ñ¸ì¤ò¾¯¤·²þÎÉ¡£
4004         * src/main.c: get_queued_message_num(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¸«ÉÕ¤«¤é
4005           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4006
4007 2001-10-21
4008
4009         * version 0.6.4
4010
4011 2001-10-21
4012
4013         * src/prefs_summary_column.[ch]:
4014           prefs_summary_column_get_config() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
4015         * src/summaryview.c: summary_ctree_create(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
4016         * configure.in: ¥ê¥ó¥¯»þ¤ÎÌäÂê¤Î¤¿¤á¤Ë SSL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ò
4017           LDAP ¤Î¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
4018
4019 2001-10-21
4020
4021         * src/mainwindow.c
4022           src/summaryview.c: Á÷¿®¹µ¤ÇºÆÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4023         * src/prefs_summary_column.[ch]: ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê¤Î¥«¥é¥à¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á
4024           ¤Î UI ¡£
4025         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_summary_column(): ¿·µ¬¡£
4026           summary_set_column_order() ¤ò¸Æ¤Ö¡£
4027         * src/summaryview.[ch]:
4028           summary_ctree_create(): ¿·µ¬¡£summary_create() ¤«¤éʬΥ¡£
4029           summary_set_column_order(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î CTree ¤òºï½ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê
4030           CTree ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
4031
4032 2001-10-19
4033
4034         * src/smtp.[ch]: smtp_from(): Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹çÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4035         * C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¤·¡¢ÉÔÍפʥ³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È
4036           ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
4037         * src/addrcache.[ch]
4038           src/addressbook.c
4039           src/addrindex.[ch]
4040           src/jpilot.[ch]
4041           src/syldap.[ch]: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¡¢ LDAP ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É
4042           ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4043         * src/ldif.[ch]
4044           src/importldif.[ch]: ¿·µ¬¡£
4045
4046 2001-10-18
4047
4048         * src/about.c: ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹àÌܤòÄɲá£
4049         * src/addr_compl.c: LOG_MESSAGE ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
4050         * src/addressbook.c: "V-Card" ¤ò "vCard" ¤ËÊѹ¹¡£
4051           addressbook_edit_address_cb(): invalidate_address_completion()
4052           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤ËÄɲá£
4053         * src/codeconv.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¡£
4054
4055 2001-10-17
4056
4057         * src/compose.c: ¡ÖÁ÷¿®¡×¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò Ctrl+Enter ¤ËÊѹ¹¡£
4058
4059 2001-10-16
4060
4061         * src/inc.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬2²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å
4062           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4063
4064 2001-10-16
4065
4066         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): Ì¤´°À®¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò´°À®
4067           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4068         * src/summaryview.c:
4069           summary_thread_init(): summary_thread_build() ¤«¤éʬΥ¡£
4070           summary_thread_build(): ½é´ü²½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
4071           summary_set_ctree_from_list(): summary_thread_build() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
4072           summary_thread_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4073           summary_filter(): Â¨»þ¼Â¹Ô¤ÎÀßÄê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
4074           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4075
4076 2001-10-14
4077
4078         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
4079           ¤«¤éȿž¤·¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
4080         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Î¡¼¥É¤òËöÈø
4081           ¤ËÄɲ乤ëÂå¤ï¤ê¤ËÀèƬ¤ËÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê GtkCTree
4082           ÆâÉô¤Ç¤Î¥Î¡¼¥É¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¥µ¥Þ¥êɽ¼¨
4083           ¤ò¤«¤Ê¤ê¹â®²½¤Ç¤­¤ë(O(n^2) -> O(n) ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼)¡£
4084
4085 2001-10-12
4086
4087         * src/prefs_common.c
4088           src/summaryview.[ch]: ½ç½øÊѹ¹²Äǽ¤Ê¥«¥é¥à¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î½¤Àµ¡£
4089
4090 2001-10-12
4091
4092         * src/procmsg.c: procmsg_get_mark_sum(), mark_sum_func(): ¥á¥â¥ê
4093           ¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
4094         * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢
4095           ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é sensitivity ¤ò off ¤Ë¤¹¤ë
4096           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4097         * src/syldap.c: syldap_read_data(): ÉÔÍפ«¤Ä°Ü¿¢À­¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë
4098           sched_yield() ¤òºï½ü¡£
4099
4100 2001-10-11
4101
4102         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
4103           ¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ËÊѹ¹¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×
4104           ¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¾õÂ֤Τߤò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4105           folderview_update_all_node(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
4106           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4107         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_get_uposition()
4108           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ºÂɸ¤òÈóÉé¤ÎÃͤË
4109           ¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4110
4111 2001-10-10
4112
4113         * src/utils.c: to_human_readable(): ¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
4114         * src/summaryview.c: summary_delete(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
4115           summary_find_{prev,next}_msg(): ¿·µ¬¡£Á°/¼¡¤Îºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
4116           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
4117         * src/prefs_filter.c: °ÜÆ°¤·¤¿¹Ô¤¬´°Á´¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï
4118           ¼«Æ°Åª¤Ë CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4119
4120 2001-10-09
4121
4122         * ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î autotool ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¹¹¿·¡£
4123         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊÑ´¹¤Ë
4124           ¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4125         * src/codeconv.[ch]: µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î libjconv ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
4126           (jconv_info_get_current_codeset() ¤¬ "EUC-JP" ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë "EUCJP"
4127           ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿)¡£
4128
4129 2001-10-08
4130
4131         * version 0.6.3
4132
4133 2001-10-08
4134
4135         * src/compose.c: compose_write_to_file()
4136           src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): C locale ¾å¤Ç¤Î libjconv
4137           ÌäÂê¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂн衣
4138         * src/editldap_basedn.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
4139         * src/utils.c: is_next_mbs()
4140           src/compose.c: compose_wrap_line(), compose_wrap_line_all():
4141           ANSI C ¤Ø½àµò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë MB_CUR_MAX ¤ò MB_LEN_MAX ¤ØÊѹ¹¡£
4142         * configure.in: É¬ÍפʠGPGME ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.2.3 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
4143         * src/pop.c: pop3_getauth_user_recv(): POP3 ¥µ¡¼¥Ð¤¬Ä̾ï¤Îǧ¾Ú¤ò
4144           µñÈݤ·¤¿¤È¤­¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4145
4146 2001-10-07
4147
4148         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ¡£
4149         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
4150           sensitivity ¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Melvin Hadasht
4151           ¤µ¤ó thanks)¡£
4152         * src/summaryview.c: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤´¤ßÈ¢¤Î¾ì¹ç¤Ë¡Öºï½ü¡×Áàºî¤ò
4153           ¼Â¹Ô¤·¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4154           ºÇ¸å¤Î¹Ô¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó
4155           thanks)¡£
4156         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msgs(): ¿·µ¬¡£¥ê¥¹¥È¤ÇÍ¿¤¨
4157           ¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
4158
4159 2001-10-05
4160
4161         * src/summaryview.c: summary_show(): ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ
4162           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
4163           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4164
4165 2001-10-03
4166
4167         * src/procmime.c: procmime_get_text_content(): HTML ¤ËÂбþ¡£
4168
4169 2001-10-02
4170
4171         * src/summaryview.[ch]: ¿·¤¿¤Ê¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÅŪ¤Ê
4172           ¥í¥Ã¥¯¤ò summary_lock(), summary_unlock() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«
4173           ¤Î´Ø¿ô¤Ë¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÄɲä·¤¿¡£
4174           ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê 'd' (ºï½ü) ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤ò
4175           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4176
4177 2001-10-01
4178
4179         * src/addressbook.c: addressbook_folder_load_person(): segfault ¤ò
4180           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
4181
4182 2001-09-30
4183
4184         * src/textview.[ch]: textview_set_position() ¤òÄɲá£
4185         * src/messageview.[ch]: messageview_set_position() ¤òÄɲá£
4186         * src/addrbook.c
4187           src/addrcache.c
4188           src/addressadd.c
4189           src/addressbook.c
4190           src/addrindex.c
4191           src/addritem.c
4192           src/editaddress.c
4193           src/editbook.c
4194           src/editgroup.c
4195           src/editjpilot.c
4196           src/editldap.c
4197           src/editldap_basedn.c
4198           src/editvcard.c
4199           src/jpilot.c
4200           src/mgutils.c
4201           src/syldap.c
4202           src/vcard.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ´¹¡£
4203         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£Ê¸»úÎó¤ò¿·µ¬
4204           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢É¬Íפʤé¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç³ç¤ë¡£
4205           imap_status(), imap_cmd_login(), imap_cmd_list(),
4206           imap_cmd_do_select(), imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(),
4207           imap_cmd_copy(): QUOTE_IF_REQUIRED() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4208         * compose.c: compose_write_to_file(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë C locale
4209           ¤Ç 8bit ¥³¡¼¥É¤¬ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂн衣
4210         * codeconv.[ch]: ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ê¸»úÎó¤Ë "ANSI_X3.4-1968" ¤òÄɲá£
4211           conv_codeset_strdup(): ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¤Î
4212           ¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4213
4214 2001-09-30
4215
4216         * src/textview.[ch]: textview_search_string_backward(): ¿·µ¬¡£
4217           ¿·µ¬¥á¥ó¥Ð cur_pos ¤ò TextView ¤ËÄɲá£
4218           Àµ¤·¤¤ editable ¤Î°ÌÃÖ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë button_press_event ¤ò
4219           gtk_signal_connect_after() ¤ÇÀܳ¡£
4220
4221 2001-09-27
4222
4223         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤Î¾õÂÖ
4224           ¤òÊݸ¡£
4225
4226 2001-09-26
4227
4228         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹½À®¤òÊѹ¹¡£
4229
4230 2001-09-25
4231
4232         * src/folder.c
4233           src/folder.h
4234           src/mainwindow.c
4235           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨ÀßÄ꤬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
4236           Alfons ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
4237
4238 2001-09-23
4239
4240         * src/message_search.[ch]: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¡£
4241         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_text_match_string(): ¿·µ¬¡£ GtkText ¤Î
4242           ¸½ºß°ÌÃ֤Υƥ­¥¹¥È¤ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤òÈæ³Ó¡£
4243         * src/messageview.[ch]: messageview_search_string()
4244           src/textview.[ch]: textview_search_string(): ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é TRUE
4245           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4246         * src/textview.[ch]: ËÜʸ¤Î³«»Ï°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
4247
4248 2001-09-21
4249
4250         * src/procmime.c: procmime_get_first_text_content(): MIME ¹½Â¤Á´ÂÎ
4251           ¤òõº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4252         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥Þ¥¯¥í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
4253           strdup_mbstowcs() ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4254
4255 2001-09-20
4256
4257         * src/inc.c: ¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î POP3 ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ï¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å
4258           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
4259         * src/summary_search.c: ËÜʸ¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄɲá£
4260         * src/procmime.[ch]: procmime_find_string(): °ú¿ô¤ÈÌá¤êÃͤòÊѹ¹¡£
4261           Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤Υª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
4262
4263 2001-09-20
4264
4265         * src/procmime.[ch]:
4266           procmime_find_string()
4267           procmime_find_string_part(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éʸ»úÎó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
4268           procmime_get_text_part() ¤ò procmime_get_first_text_content() ¤Ë
4269           Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
4270           procmime_get_text_content(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ MIME ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Æ¥­¥¹¥È
4271           ÆâÍƤòÊÖ¤¹¡£
4272           procmime_mimeinfo_next(): ¿·µ¬¡£ MimeInfo ¥Ä¥ê¡¼¤Î¼¡¤Î¥Î¡¼¥É¤ò
4273           ÊÖ¤¹¡£
4274
4275 2001-09-19
4276
4277         * src/procmime.c: procmime_get_text_part(): Æþ¤ì»Ò¾õ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
4278           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4279         * src/procmime.h: MimeInfo ¹½Â¤ÂΤÎÎã¤òÄɲá£
4280         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò
4281           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4282
4283 2001-09-17
4284
4285         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
4286           ¤ò½¤Àµ¡£¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÊѹ¹¡£
4287
4288 2001-09-17
4289
4290         * version 0.6.2
4291
4292 2001-09-16
4293
4294         * src/addrindex.c: µì·Á¼°¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¡Ö¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¸Ä¿ÍÍÑ
4295           ¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òËÝÌõ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4296
4297 2001-09-12
4298
4299         * src/utils.c: get_quote_level(): ºÇŬ²½¤È¥Ð¥°½¤Àµ¡£
4300         * src/codeconv.[ch]: conv_get_current_locale(): ¿·µ¬¡£
4301         * src/editaddress.c: edit_person_page_basic(): ÆÃÄê¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç
4302           À«¡¦Ì¾¤Î½ç½ø¤ò¸ò´¹¡£
4303
4304 2001-09-11
4305
4306         * src/compose.c: ¸½ºß¤ÎÃÊÍî¤òÀ°·Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Â¾¾¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
4307           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£°úÍѤµ¤ì¤¿ÃÊÍî¤òÀ°·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4308           compose_create(): ºÆÊÔ½¸¥â¡¼¥É¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
4309           ¤·¤¿¡£
4310         * src/mainwindow.c
4311           src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
4312           summary_mark_all_read(): ¿·µ¬¡£
4313
4314 2001-09-10
4315
4316         * src/vcard.c
4317           src/mgutils.c
4318           src/syldap.c
4319           src/editldap.c
4320           src/editldap_basedn.c
4321           src/jpilot.c
4322           src/editjpilot.c: Á´¤Æ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
4323         * configure.in
4324           src/jpilot.[ch]: Debian ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç JPilot ¤Î¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
4325           ¸¡½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
4326         * src/mainwindow.c
4327           src/summaryview.[ch]: ¥Þ¡¼¥¯¡¢Ì¤ÆÉ¡¢ÅºÉÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë
4328           ¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Á°/¼¡¤Î¥Õ¥é¥°ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
4329           ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4330
4331 2001-09-09
4332
4333         * src/pixmaps/dir-close.xpm
4334           src/pixmaps/dir-open.xpm
4335           src/pixmaps/new.xpm
4336           src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½¤Àµ¡£
4337         * src/utils.[ch]: execute_sync(): ¿·µ¬¡£
4338           execute_command_line(): ÈóƱ´ü¥â¡¼¥ÉÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
4339         * src/inc.c: inc_mail(): execute_command_line() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4340
4341 2001-09-08
4342
4343         * src/prefs.[ch]
4344           src/prefs_common.[ch]
4345           src/prefs_account.c: ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
4346           µ¯Æ°¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
4347         * src/compose.c: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª
4348           ¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4349
4350 2001-09-06
4351
4352         * src/Makefile.am: »Ä¤ê¤Î xpm ¤òÄɲá£
4353
4354 2001-09-05
4355
4356         * src/addressbook.c: LDAP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê
4357           ¤ò½¤Àµ¡£
4358           addressbook_open(): 'else' ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò½¤Àµ¡£
4359
4360 2001-09-04
4361
4362         * src/pixmaps/dir-close.xpm
4363           src/pixmaps/dir-open.xpm
4364           src/pixmaps/trash.xpm: ¿·¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
4365         * Match Grun ¤µ¤ó¤Î¿·¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
4366         * src/pixmaps/address.xpm
4367           src/pixmaps/book.xpm
4368           src/pixmaps/category.xpm
4369           src/pixmaps/interface.xpm
4370           src/pixmaps/jpilot.xpm
4371           src/pixmaps/ldap.xpm
4372           src/pixmaps/vcard.xpm: ¿·µ¬¥¢¥¤¥³¥ó¡£
4373         * src/addrbook.[ch]
4374           src/addrcache.[ch]
4375           src/addressadd.[ch]
4376           src/addressitem.[ch]
4377           src/addrindex.[ch]
4378           src/addritem.[ch]
4379           src/editaddress.[ch]
4380           src/editbook.[ch]
4381           src/editgroup.[ch]
4382           src/editjpilot.[ch]
4383           src/editldap.[ch]
4384           src/editldap_basedn.[ch]
4385           src/editvcard.[ch]
4386           src/jpilot.[ch]
4387           src/mgutils.[ch]
4388           src/syldap.[ch]
4389           src/vcard.[ch]: ¿·µ¬¡£ÂçÎ̤Πwarning ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
4390           addrbook_build_avail_email_vis(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
4391
4392 2001-09-04
4393
4394         * NEWS: °ÊÁ°¤Ë web ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¹¹¿·ÍúÎò¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
4395
4396 2001-09-03
4397
4398         * src/mainwindow.c
4399           src/summaryview.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
4400         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò
4401           ÁªÂò¸å¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4402
4403 2001-09-03
4404
4405         * version 0.6.1
4406
4407 2001-09-03
4408
4409         * src/send.c: send_message_data(): ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Ê
4410           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4411
4412 2001-09-02
4413
4414         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_(un)lock() ¤ò inc_(un)lock() ¤ËÊѹ¹¡£
4415           inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌá¤ë
4416           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£