sync with 0.8.1
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2002-07-25
2
3         * version 0.8.1
4
5 2002-07-24
6
7         * src/addressbook.c
8           src/editaddress.c
9           src/editgroup.c
10           src/editldap_basedn.c
11           src/importldif.c
12           src/prefs_common.c: gtk_editable_get_chars() ¤¬ÊÖ¤¹Ê¸»úÎó¤ò free
13           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
14         * src/importldif.h
15           src/vcard.h: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½üµî¡£
16
17 2002-07-23
18
19         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È us-ascii
20           Ê¸»ú¤òξÊý´Þ¤àʸ»úÎó¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
21
22 2002-07-23
23
24         * src/utils.c: remove_numbered_files(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò unlink()
25           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
26         * src/codeconv.c:
27           conv_get_code_conv_func(): charset ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
28           conv_anytodisp() ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
29           conv_unmime_header_overwrite()
30           conv_unmime_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë conv_anytodisp()
31           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
32
33 2002-07-14
34
35         * version 0.8.0
36
37 2002-07-14
38
39         * src/compose.c: ¡Ö¥Ä¡¼¥ë/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
40
41 2002-07-12
42
43         * src/base64.c: BASE64VAL() ¥Þ¥¯¥í¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê½¤Àµ¡£
44
45 2002-07-11
46
47         * src/base64.c: base64_decode(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
48
49 2002-07-11
50
51         * src/codeconv.c
52           src/compose.c
53           src/smtp.c
54           src/unmime.c
55           src/base64.[ch]: BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É / ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
56           base64_encode(), base64_decode(): ¿·µ¬¡£
57         * src/rfc822.[ch]: ºï½ü¡£
58         * COPYING
59           src/about.c: fetchmail ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
60
61 2002-07-10
62
63         * src/codeconv.c
64           src/procmime.c
65           src/unmime.[ch]: MIME ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
66           unmime_header()
67           unmime_quoted_printable_line(): ¿·µ¬¡£
68         * src/procheader.c:
69           procheader_get_one_field()
70           procheader_get_unfolded_line(): CR ¤âºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
71
72 2002-07-08
73
74         * libkcc: ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤«¤éºï½ü¡£
75         * COPYING
76           src/about.c: libkcc ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
77         * src/codeconv.c: conv_guess_encoding(): ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë
78           ºÇ½é¤Ë ASCII ¥³¡¼¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
79         * src/prefs_actions.c: ÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹/¥¿¥Ö¤ò½üµî¡£
80
81 2002-07-05
82
83         * src/prefs_actions.c: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½àµò¡£
84           UI ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
85         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): Ê£¿ô¤Î
86           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë
87           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
88
89 2002-07-05
90
91         * src/prefs_actions.[ch]: claws ¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
92           update_actions_menu(): ¥á¥Ë¥å¡¼ºï½ü¤ò´Êά²½¡£
93         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ä¡¼¥ë¤ÈÀßÄê¤ËÄɲá£
94
95 2002-07-04
96
97         * src/codeconv.[ch]: conv_jistoeuc(), conv_euctojis(),
98           conv_sjistoeuc(), conv_guess_encoding() ¤ò¼ÂÁõ¡£ libkcc ¤Ë°Í¸
99           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
100
101 2002-07-04
102
103         * configure.in: strchr ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
104
105 2002-07-02
106
107         * src/prefs_common.[ch]
108           src/inc.c: ¼õ¿®¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
109
110 2002-07-01
111
112         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
113           ¤ËÂбþ¡£
114
115 2002-06-28
116
117         * src/gtksctree.[ch]: ¹Ô¤Î°ÜÆ°¸å¤Ë̵¸ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
118           GtkSCTree::anchor_row ¤ò gint ¤«¤é GtkCTreeNode* ¤ËÊѹ¹¡£
119           gtkutils.c ¤Ë°Í¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
120         * src/prefs_common.[ch]
121           src/summaryview.c: summary_selected(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼
122           ¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
123
124 2002-06-28
125
126         * configure.in
127           src/Makefile.am
128           src/compose.c: ¥¯¥í¥¹¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÀµ¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à̾¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
129           "host_alias" ¤ò "target_alias" ¤ËÊѹ¹(Patrice Mandin ¤µ¤ó thanks)¡£
130
131 2002-06-27
132
133         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò¶¯À©»ØÄꤹ¤ë
134           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
135         * src/send.c
136           src/smtp.[ch]: smtp_from(), smtp_auth(): SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò
137           »ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
138           smtp_ehlo(): RFC ¤Ë½àµò¤·¤Ê¤¤ AUTH ±þÅú¤òµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
139
140 2002-06-25
141
142         * src/prefs_common.[ch]
143           src/compose.c: ¡ÖÆþÎÏ»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
144
145 2002-06-25
146
147         * src/summaryview.[ch]
148           src/mainwindow.c: ¡Ö°ÜÆ°/{¼¡¤Î,Á°¤Î}¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
149           ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
150
151 2002-06-20
152
153         * src/folderview.c
154           src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ç¿âľ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î
155           ¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»ØÄꤹ¤ë±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
156
157 2002-06-19
158
159         * src/messageview.[ch]:
160           messageview_copy_clipboard(): MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­
161           ¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
162           messageview_get_current_textview(): ¿·µ¬¡£
163           messageview_get_text_widget(): ºï½ü¡£
164         * src/quote_fmt_parse.y: msginfo ¤¬¶õ¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
165           ¤·¤¿¡£
166         * src/compose.[ch]: ¡Ö°úÍѤȤ·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
167           text_inserted(): ¿·¤·¤¤ "insert_text" ¥·¥°¥Ê¥ë¤Î¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡£
168           Compose::paste_as_quotation ¤¬ TRUE ¤Ê¤é¥Ú¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤Ë
169           °úÍÑÉä¤òÉÕ¤±¤ë¡£
170
171 2002-06-19
172
173         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Content-Type ¤¬ text/* ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î
174           ÆâÍƤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆºÇŬ¤Ê Content-Transfer-Encoding ¤ò»ØÄê
175           (ÅòÀõ¤µ¤ó thanks)¡£
176
177 2002-06-18
178
179         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò
180           ºîÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
181           ¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
182
183 2002-06-18
184
185         * src/folder.c: folder_build_tree(): ·«¤ê²¼¤²¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë mtime ¤Ë
186           atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë strtoul() ¤ò»ÈÍÑ¡£
187         * src/imap.c:
188           imap_move_msg()
189           imap_move_msgs_with_dest()
190           imap_copy_msgs_with_dest(): Ê£¿ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼/°ÜÆ°¤ò˸¤²¤ë
191           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
192           imap_parse_envelope()
193           imap_cmd_envelope(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´°Á´¤Ê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤ò
194           Ã±½ã²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ENVELOPE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë RFC822.HEADER ¤ò»ÈÍÑ¡£
195           ¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃۤκݤˠReferences ¥Ø¥Ã¥À¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
196           imap_parse_one_address()
197           imap_parse_address(): ºï½ü¡£
198           imap_get_header(): ¿·µ¬¡£ RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÆɤߤ³¤ß¿·¤¿¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿
199           Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
200         * src/procheader.[ch]: procheader_parse() ¤ò procheader_parse_stream()
201           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢°Û¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
202
203 2002-06-17
204
205         * po/zh_TW.Big5.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
206
207 2002-06-15
208
209         * version 0.7.8
210
211 2002-06-13
212
213         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Ìµ¸ú¤Ê»þ´Ö¤¬¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë
214           ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
215           inc_write_uidl_list(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
216         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state():
217           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¤Î¾õÂÖ¤ò¼Â¹ÔÉԲĤˤ·¤¿¡£
218         * src/summaryview.c: summary_sort():
219           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
220         * src/pop.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
221
222 2002-06-12
223
224         * src/prefs_account.c: CREATE_RADIO_BUTTONS(): typo ¤ò½¤Àµ¤·¡¢
225           ¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
226
227 2002-06-11
228
229         * POP3 ¤Ç¡ÖN Æü¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
230         * src/inc.[ch]:
231           inc_get_uidl_table()
232           inc_write_uidl_list(): UIDL ¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò RC_DIR/uidl-*
233           ¤«¤é RC_DIR/uidl/* ¤Ë°ÜÆ°¡£³Æ UIDL ¤Ë¼õ¿®»þ¹ï¤òÄɲá£
234           src/main.c: main(): RC_DIR/uidl/ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
235           src/pop.[ch]: LOOKUP_NEXT_MSG(): ¤³¤³¤Ç´ü¸ÂÀÚ¤ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
236           Pop3MsgInfo ¤Ë recv_time ¤òÄɲá£
237           src/prefs_account.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤¹Æü¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
238
239 2002-06-09
240
241         * version 0.7.7
242
243 2002-06-07
244
245         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×
246           ¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢µ¯Æ°»þ¤Ë¤½¤ì¤é¤¬Áý¿£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
247         * src/folderview.c: folderview_remove_mailbox_cb(): ¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
248
249 2002-06-04
250
251         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): lockup ¤òµ¯¤³¤¹
252           ¤Î¤ÇľÁ°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
253
254 2002-06-04
255
256         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): ½ð̾Éôʬ¤ò
257           ¼«Æ°²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
258           compose_new_with_recipient(): µ¯Æ°Ä¾¸å¤Î XIM ¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¡£
259
260 2002-06-04
261
262         * src/mainwindow.c: ¥½¡¼¥È¤Î¾º½ç / ¹ß½ç¤òÊ̤Υá¥Ë¥å¡¼¹àÌܤ«¤é»ØÄê
263           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
264           ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
265         * src/summaryview.[ch]: summary_sort(): ¥½¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
266
267 2002-05-31
268
269         * ±Ê³Ū¤Ê¥½¡¼¥È½ç¤ò¼ÂÁõ¡£
270         * src/folder.[ch]:
271           folder_build_tree(): 'sort_key' ¤È 'sort_type' Â°À­¤òÆɤ߹þ¤à¡£
272           folder_write_list_recursive(): ¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ò½ñ¤­¹þ¤à¡£
273           src/mainwindow.c
274           src/summaryview.[ch]: summary_show(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
275           ¹ß½ç¥½¡¼¥È¤Î¾ì¹çÀèƬ¤Î¥Î¡¼¥É¤òÁªÂò¡£
276           SummarySortType ¤È¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ÎÊÑ¿ô¤ò SummaryView ¤«¤éºï½ü¡£
277
278 2002-05-30
279
280         * src/account.c
281           src/news.[ch]
282           src/nntp.[ch]
283           src/prefs_account.[ch]: SSL ¾å¤Î NNTP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
284         * src/nntp.c: nntp_group(): GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬°ìÅÙ¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
285           MODE READER ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¤ÆºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(broken ¤Ê
286           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¤Ç¤­¤ë¤é¤·¤¤)¡£
287
288 2002-05-30
289
290         * faq/it/*.html: DOS ²þ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
291         * faq/*/*.html: ">" ¤ò " ¤ËÊѹ¹¡£
292
293 2002-05-29
294
295         * src/prefs_account.c: prefs_account_protocol_activated(): SSL ¥¿¥Ö
296           ¤ÎÉÔÍפʥե졼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
297
298 2002-05-29
299
300         * src/pop.[ch]
301           src/inc.c
302           src/prefs_account.[ch]: POP3 ¤Ç STLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
303         * src/account.c: account_clist_set_row(): TLS ¤ÎÀßÄê¤òɽ¼¨¡£
304
305 2002-05-28
306
307         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×µ¡Ç½¤Ë
308           Âбþ¡£
309         * src/imap.[ch]
310           src/ssl.h
311           src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤Ç STARTTLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
312         * src/send.c
313           src/smtp.[ch]: SSLSMTPType ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SSLType ¤ò»ÈÍÑ¡£
314
315 2002-05-28
316
317         * src/utils.[ch]: make_dir(): mkdir() ¤È chmod() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
318         * src/compose.c: compose_create(): ÉÔÍפʹԤòºï½ü¡£
319
320 2002-05-27
321
322         * src/news.c: news_scan_group(): ÆÃÄê¤Î¾ì¹ç¤Ë¸í¤Ã¤¿Ãͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
323           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
324         * src/prefs_account.c: ¹âÅÙ¤ÊÀßÄê - ¥Õ¥©¥ë¥À ¤ÎÀßÄê¤Î±Ñ¸ì¤ò½¤Àµ¡£
325
326 2002-05-23
327
328         * src/textview.c: textview_show_message(), textview_show_part():
329           GtkSText *text ¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
330           textview_add_part(): RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë GtkSText ¤ò
331           ¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
332           textview_show_part(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¤È
333           ¤·¤Æɽ¼¨¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
334
335 2002-05-22
336
337         * src/compose.c: compose_redirect_write_to_file():
338           change_file_mode_rw() ¤ÎÂоݤòÄûÀµ¡£ fclose() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«
339           ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÉÔ´°Á´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¡£
340
341 2002-05-22
342
343         * src/compose.c:
344           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤ÏÁð¹Æ´ØÏ¢¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò̵¸ú
345           ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
346           compose_redirect_write_to_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°
347           ¤ò½¤Àµ¡£
348         * src/prefs_common.c: ¡Öº¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè
349           ¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤·¤¿¡£
350
351 2002-05-21
352
353         * src/compose.[ch]: ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×(¤Þ¤¿¤Ï Bounce)µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
354           claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¼ÂÁõ¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
355           compose_redirect(): ¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÔ½¸ÉԲĤˤ¹¤ë¡£
356           compose_redirect_write_to_file(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò½ü¤¤¤Æ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
357           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÈËÜʸ¤ò¥³¥Ô¡¼¡£
358           compose_redirect_write_headers(): ¤µ¤é¤Ë "Resent-*" ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
359           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
360           ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
361
362 2002-05-20
363
364         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È
365           ¼¡¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È¤Î´Ö¤ËÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò
366           ½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
367
368 2002-05-19
369
370         * src/mainwindow.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
371           main_window_toggle_message_view(): summary_toggle_view_real() ¤ò
372           ¤³¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
373         * src/messageview.[ch]: messageview_is_visible(): ¿·µ¬¡£
374         * src/summary_search.c
375           src/summaryview.[ch]: SummaryView::msg_is_toggled_on: ºï½ü¡£
376           Âå¤ï¤ê¤Ë messageview_is_visible() ¤ò»ÈÍÑ¡£
377
378 2002-05-17
379
380         * src/mainwindow.c: ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«/ÊĤ¸¤ë¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
381         * src/summaryview.[ch]:
382           summary_expand_threads(), summary_collapse_threads(): ¿·µ¬¡£
383
384 2002-05-17
385
386         * src/mainwindow.c: ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¡×¤È
387           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
388           ¡Ö/ɽ¼¨/¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءץá¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¤·¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò
389           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¤ËÅý¹ç¡£
390           main_window_set_widgets(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤξõÂÖ¤òÊѹ¹¡£
391         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): menurc Ê¸»úÎó¤ò
392           ¹¹¿·¡£
393
394 2002-05-16
395
396         * src/mimeview.c: mimeview_set_multipart_tree(): ¥Æ¥­¥¹¥È°Ê³°¤Î
397           ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤ÎÆâÍƤò message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î»Ò¤È¤·¤Æɽ¼¨¡£
398         * src/procmime.c:
399           procmime_mimeinfo_next(): content-type ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤Î
400           message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
401           procmime_scan_multipart_message(): Æþ¤ì»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ message/rfc822
402           ¥Ñ¡¼¥È¤Î½¤Àµ¡£ message/rfc822 ¤ÎÆâÍƤΥµ¥¤¥º¤òÄûÀµ¡£
403         * src/textview.c: textview_show_part(): multipart/* ¤È message/rfc822
404           ¤ÎÆâÍƤòŸ³«¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
405           textview_add_parts(): ¿·µ¬¡£¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥È°Ê²¼¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò textview
406           ¤ËÄɲ乤롣
407           textview_clear(): body_pos ¤È cur_pos ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡£
408
409 2002-05-16
410
411         * src/addr_compl.c: µóÆ°¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
412           get_address_from_edit(): îì³ç¸ÌÃæ¤Î¥«¥ó¥Þ¤ò̵»ë¡£
413           completion_window_apply_selection(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î clist ¤ÎÁªÂò¹Ô
414           ¤ÎŬÍѤΤ߹Ԥ¦¡£
415           completion_window_accept_selection(): ºï½ü¡£
416           address_completion_complete_address_in_entry(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
417           ¤³¤³¤Ç¥¨¥ó¥È¥êÃæ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÃÖ´¹¤·¤Ê¤¤¡£
418           completion_window_select_row(): clist ¤ÎÁªÂò¤ò¾ï¤ËŬÍÑ¡£
419           completion_window_key_press(): ÁªÂò¤ò¤³¤³¤Ç¤ÏŬÍѤ·¤Ê¤¤¡£
420
421 2002-05-15
422
423         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
424           ºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËöÈø¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊݤĤ褦¤Ë¤·¤¿¡£
425
426 2002-05-14
427
428         * src/foldersel.c: ¥Ä¥ê¡¼¤òÂ羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤»¤º¤Ë¥½¡¼¥È¡£
429         * src/mainwindow.c: allsel_cb()
430           src/messageview.c: messageview_select_all(): MIME ¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Î
431           ¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÁªÂò¡×¤ò½¤Àµ¡£
432         * src/mainwindow.c: Á´ÈÌ¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤«¤é
433           ºï½ü¡£
434
435 2002-05-13
436
437         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ac->name ¤¬
438           NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
439
440 2002-05-12
441
442         * version 0.7.6
443
444 2002-05-12
445
446         * manual/ja/*: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
447           manual/en/*: ±Ñ¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·¡£
448         * faq/de/*
449           faq/it/*: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÄɲá£
450         * faq/en/*
451           faq/es/*
452           faq/fr/*: FAQ ¤ò¹¹¿·¡£
453         * src/manual.[ch]
454           src/mainwindow.c: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤òÄɲá£
455
456 2002-05-11
457
458         * src/prefs_account.c: IMAP ¤Þ¤¿¤Ï News ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
459           ¡ÖÁ´¼õ¿®¤Ç¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
460
461 2002-05-11
462
463         * src/imap.c: imap_scan_tree(): namespace ¤ò¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤Ë»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
464           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
465         * src/prefs_folder_item.c: ¼±Ê̻ҥѥ¹¤âɽ¼¨¡£
466           table ¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£ÊÔ½¸ÉԲĤʥ¨¥ó¥È¥ê¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÇØ·Ê¿§
467           ¤Çɽ¼¨¡£
468         * src/procmime.c: procmime_get_tmp_file_name(): °ÂÁ´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
469           À¸À®¡£
470
471 2002-05-11
472
473         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤òÄɲá£
474         * src/inc.c
475           src/pop.c: inc_progress_update() ¤òľÀܸƤÖÂå¤ï¤ê¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò
476           »ÈÍÑ¡£
477           pop3_getrange_uidl_recv(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë
478           ¤È¤­¤Ï LAST ¤Ë fallback ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
479
480 2002-05-10
481
482         * src/folderview.c: ´Êάɽ¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È
483           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
484
485 2002-05-10
486
487         * src/folderview.c
488           src/prefs_common.[ch]
489           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤ò´Êάɽ¼¨¤¹¤ëºÇ¾®¤Îʸ»ú¿ô
490           ¤ò»ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
491
492 2002-05-09
493
494         * src/folderview.c: folderview_check_new(): ÁªÂò¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
495           ¥¹¥­¥Ã¥×¡£
496         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×
497           ¤òÄɲá£
498         * src/imap.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
499           imap_scan_tree_recursive(): ³Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·»þ¤Ë¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò¼èÆÀ¡£
500           imap_get_path_separator(): ¿·µ¬¡£
501
502 2002-05-08
503
504         * src/imap.[ch]: others/shared ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î namespace ¤ËÂбþ(ºî¶ÈÃæ)¡£
505           imap_parse_namespace(): others/shared namespace ¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
506           imap_find_namespace(): others/shared namespace ¤â¸¡º÷¡£
507         * src/utils.[ch]:
508           strchr_parenthesis_close(): ÊĤ¸³ç¸Ì¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
509           strsplit_parenthesis(): ³ç¸Ì¤Î¥ê¥¹¥È¤òʸ»úÎó¤ÎÇÛÎó¤Ëʬ³ä¡£
510
511 2002-05-08
512
513         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): "Mon,6 May 2002 20:31:12
514           +0800" ¤Î¤è¤¦¤ÊÆü»þʸ»úÎó¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
515           procheader_scan_date_string(): ¿·µ¬¡£ procheader_date_parse() ¤«¤é
516           Ê¸»úÎó¥¹¥­¥ã¥óÉôʬ¤òʬΥ¡£
517
518 2002-05-07
519
520         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹Ô¤òÁªÂò
521           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
522         * src/summaryview.c: summary_set_column_titles(): Win/Mac ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
523           ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÌð°õ¤ÎÊý¸þ¤òµÕ¤Ë¤·¤¿¡£
524
525 2002-05-02
526
527         * src/compose.c: compose_write_headers(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
528           ¤ò°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£ Newsgroups ¤È Cc ¤ò
529           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤Ç¾å½ñ¤­¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
530         * src/imap.c: imap_add_msg(): Äɲä·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î UID ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
531           ¤·¤¿¡£
532         * src/compose.c: compose_queue(): queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
533         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¤½¤Î¾¤Î IMAP ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿
534           ¤â°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
535           imap_open(): ÉÔÍפʰú¿ô¤òºï½ü¡£
536
537 2002-04-25
538
539         * src/utils.[ch]: trim_string(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿Ä¹¤µ¤è¤êŤ¤Ê¸»ú¤ò
540           ÀÚ¤êµÍ¤á¡¢ "..." ¤òÄɲ乤롣
541         * src/folderview.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë
542           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
543
544 2002-04-23
545
546         * src/imap.c: imap_create_folder(): root ¤Î INBOX ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥×¥ì
547           ¥Õ¥£¥¯¥¹¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
548         * src/folderview.c: folderview_select()
549           src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¸¡º÷Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê
550           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
551
552 2002-04-21
553
554         * version 0.7.5
555
556 2002-04-21
557
558         * sylpheed*.png: ¼ãµï¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤ app ¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
559
560 2002-04-21
561
562         * src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò
563           ½¤Àµ¡£
564         * src/account.c: account_edit_prefs(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î
565           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
566         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç
567           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
568         * src/imap.c: ¥í¥°¤ÎÎ̤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î log_print() ¤ò
569           debug_print() ¤ËÊѹ¹¡£
570
571 2002-04-21
572
573         * src/mh.c: mh_get_new_msg_filename(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
574           Ì¾¤òÊÖ¤¹¡£
575           mh_add_msg()
576           mh_do_move()
577           mh_do_move_msgs_with_dest()
578           mh_copy_msg()
579           mh_copy_msgs_with_dest(): mh_get_new_msg_filename() ¤ò»ÈÍÑ¡£
580         * src/utils.[ch]: is_file_entry_exist() ¤òÄɲᣠstat() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤é
581           TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
582         * src/imap.c:
583           imap_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð FETCH ¤ÎÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò SELECT
584           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
585           imap_scan_folder(): UIDNEXT ¤ÎÃͤòÍѤ¤¤Æ last_num ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
586           imap_select(): SELECT ¤ÎɬÍפ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
587           ¸½ºßÁªÂòÃæ¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤òÊݸ¡£
588           imap_status(): UIDNEXT ¤òÄɲá£
589
590 2002-04-20
591
592         * src/folder.c: folder_item_scan(): ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
593         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_combo(): Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤λØÄê¤Î
594           ¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
595
596 2002-04-17
597
598         * src/mainwindow.c: main_window_create(): ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¡£
599
600 2002-04-17
601
602         * src/compose.c: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
603           join_next_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò·ë¹ç¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
604           get_indent_length(): enum ¤ÈÊÑ¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
605           INDENT_CHARS: ':' ¤ò¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
606         * src/folderview.c:
607           folderview_rename_folder_cb()
608           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҤËÂбþ¡£
609           folderview_rm_imap_folder_cb(): folderview_delete_folder_cb()
610           ¤ÈÅý¹ç¡£
611
612 2002-04-15
613
614         * src/folder.[ch]: folder_item_scan(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é -1 ¤ò
615           ÊÖ¤¹¡£
616         * src/folderview.c: folderview_check_new(): folder_item_scan() ¤Ë
617           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÃæÃÇ¡£
618
619 2002-04-15
620
621         * src/imap.c: imap_create_missing_folders(): INBOX ¤È Trash ¤Î¤ß¤ò
622           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
623         * src/prefs_folder_item.c: prefs_folder_item_set_dialog(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
624           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѤ¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
625           prefs_folder_item_destroy(): prefs_dialog_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
626         * src/prefs.[ch]: prefs_dialog_destroy(): ¿·µ¬¡£
627
628 2002-04-15
629
630         * src/prefs_account.[ch]: ¡Ö¹âÅÙ¤ÊÀßÄê¡×¥¿¥Ö¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò
631           Äɲᣡ֠IMAP ¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¤ÎÀßÄê¤â¤½¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
632         * src/account.[ch]: account_get_special_folder(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È
633           ¤ËÂФ¹¤ëºÇŬ¤ÊÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊÖ¤¹¡£
634         * src/compose.c: account_get_special_folder() ¤ò»ÈÍÑ¡£
635         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
636           ¼ÂÁõ¤·¡¢ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò¼ÂÁõ(claws ¤ÎÂçÉôʬ¤Îµ¡Ç½¤Ï¤Þ¤ÀÅý¹ç
637           ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹½Â¤¤Ï¾¯¤·Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë)¡£
638         * src/folderview.c: ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
639
640 2002-04-14
641
642         * src/textview.c: IS_RFC822_CHAR(): ',' ¤ä ';' Åù¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤¬
643           ¸½¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥µ¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
644
645 2002-04-12
646
647         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î½ç½ø¤ò¾¯¤·Êѹ¹¡£
648         * src/compose.c: 'Ctrl-Enter' ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤¾þ¥­¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
649           ¤·¤¿¡£
650           compose_reply_set_entry(): ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç
651           »È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
652
653 2002-04-11
654
655         * src/compose.c: compose_create(): ¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ò¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ
656           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
657         * src/imap.c: imap_parse_list(): INBOX ¤ò \Noselect ¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
658           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
659           imap_get_uncached_messages()
660           imap_cmd_fetch(): FETCH ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
661
662 2002-04-11
663
664         * COPYING: ¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êѹ¹("NO-VIRUS CLAUSE" ¤Îºï½ü¤È OpenSSL ¤ËÂФ¹¤ë
665           ¾ò¹à¤ÎÄɲÃ)¡£
666
667 2002-04-09
668
669         * src/prefs_account.c
670           src/smtp.[ch]: OpenSSL Í­¸ú»þ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
671
672 2002-04-09
673
674         * src/smtp.[ch]
675           src/send.c
676           src/session.[ch]: SMTP ¥×¥í¥È¥³¥ë½èÍý¤ÎºÇ½é¤ÎºÆ¹½À®¡£
677           SMTPSession: ¿·µ¬¥¯¥é¥¹¡£ Session ¤Î¥µ¥Ö¥¯¥é¥¹¡£
678           smtp_session_new(): send_smtp_open() ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤Ë°ÜÆ°¡£
679           smtp_from(): SMTP AUTH ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò smtp_auth() ¤Ë°ÜÆ°¡£
680           smtp_auth(): SMTP AUTH ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
681           smtp_ehlo(): ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÆɤߡ¢Ç§¾Ú¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
682           smtp_helo(): EHLO ¥³¥Þ¥ó¥É¤òʬΥ¡£
683           smtp_ok(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÇ¸å¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÊÖ¤¹
684           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
685         * src/esmtp.[ch]: smtp.[ch] ¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
686         * src/imap.c: imap_session_destroy_all(): session_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
687
688 2002-04-08
689
690         * src/imap.c: imap_open(): IMAP4 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç·Ù¹ð
691           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
692
693 2002-04-06
694
695         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸½ºß¤Î¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃÖ¤ËÁÞÆþ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
696           ¤·¤¿¡£
697         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼
698           '/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
699
700 2002-04-05
701
702         * src/filter.c
703           src/inc.c: folder_find_item_from_path() ¤ò
704           folder_find_item_from_identifier() ¤ËÊѹ¹¡£
705           src/prefs_account.c
706           src/prefs_filter.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ñ¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤Î¤Ë
707           folder_item_get_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
708
709 2002-04-05
710
711         * src/folder.[ch]: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҡפò¼ÂÁõ(¤½¤·¤Æ claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
712           Â¸ºß¤·¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
713           folder_find_from_name(): Ì¾Á°¤È¥¿¥¤¥×¤«¤é Folder ¤ò¸¡º÷¡£
714           folder_get_identifier(): Folder ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
715           folder_item_get_identifier(): FolderItem ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
716           folder_find_item_from_identifier(): id ¤«¤é FolderItem ¤òÊÖ¤¹¡£
717           folder_get_type_string(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×ʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
718           folder_get_type_from_string(): Ê¸»úÎ󤫤é FolderType ¤òÊÖ¤¹¡£
719           (¤½¤·¤Æ¸í¤Ã¤¿ g_strcasecmp() ¤ÎÍÑË¡¤ò½¤Àµ)¡£
720         * src/export.c
721           src/import.c: folder_item_get_identifier() ¤È
722           folder_find_item_from_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
723
724 2002-04-03
725
726         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô¤òÆɤó¤À¸å¤Ë cur_pos ¤¬Àµ¤·¤¤
727           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
728           imap_scan_folder(): Ì¤ÆÉ¿ô¤¬0¤Î¤È¤­¤Ï¿·Ãå¿ô¤ò0¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
729           imap_parse_flags(): \Seen ¥Õ¥é¥°¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¿·Ã塦̤Æɥե饰¤ò
730           Äɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
731         * ac/Makefile.am: MACROS ¤«¤é gpgme.m4 ¤òºï½ü¡£
732
733 2002-04-02
734
735         * ¸½ºß³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲäǤ­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
736         * src/compose.c:
737           compose_send(): Êݸ¸å outbox ¤ò¹¹¿·¡£
738           compose_queue()
739           compose_draft_cb(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
740         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë "opened" ¥Õ¥é¥°¤È "mark_queue"
741           ¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
742         * src/main.c: send_queue(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
743         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
744         * src/procmsg.[ch]:
745           procmsg_flush_mark_queue(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤ÎÂÔ¤Á¾õÂ֤Υե饰¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë
746           ¤Ë½ñ¤­½Ð¤¹¡£
747           procmsg_add_flags(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
748           procmsg_send_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
749           procmsg_save_to_outbox(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
750         * src/summaryview.c:
751           summary_show(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë¡£
752           summary_clear_list(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£
753           summary_write_cache(): procmsg_flush_mark_queue() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
754
755 2002-04-01
756
757         * src/summaryview.[ch]: ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë¤Î
758           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÈÁªÂò¿ô¤ÎËöÈø¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
759
760 2002-04-01
761
762         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): INBOX ¤Î²¼¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À
763           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­ SpecialFolderItemType ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
764           ½¤Àµ¡£
765         * ac/gpgme.m4: ºï½ü¡£
766         * ac/README: Äɲá£
767         * ac/missing/gdk-pixbuf.m4
768           ac/missing/gettext.m4
769           ac/missing/gpgme.m4
770           ac/missing/imlib.m4: Êص¹¤Î¤¿¤áÄɲá£
771
772 2002-03-29
773
774         * src/esmtp.c: esmtp_auth(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ê¸»úÎó¤Î¸å¤Ë
775           ¥´¥ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£ strtok() ¤òºï½ü¡£
776         * src/compose.c: compose_draft_cb(): Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ
777           ¥Þ¡¼¥¯¡£
778         * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®¹µ¤ÈÁð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À
779           ¤Î¶¯Ä´¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
780
781 2002-03-28
782
783         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
784         * src/summaryview.c: summary_save_as(): ¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼
785           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
786         * src/about.c: about_show(): ¤¹¤Ç¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
787           ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
788
789 2002-03-27
790
791         * src/compose.c: Subject ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¤ÏÁ÷¿®Á°¤Ë³Îǧ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
792           compose_check_entries(): ¿·µ¬¡£
793           compose_send()
794           compose_send_later_cb(): compose_check_entries() ¤ò»ÈÍÑ¡£
795         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ±þÅú²òÀϤò¤µ¤é¤Ë½¤Àµ¡£
796
797 2002-03-26
798
799         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê
800           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
801
802 2002-03-26
803
804         * src/undo.c: undo_insert_text_cb(): ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎŤµ¤¬Â礭¤¤¤È¤­¤Ë
805           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
806         * src/gtkstext.c: gtk_stext_button_press(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÁýÂ礹¤ë
807           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæ¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¸å¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
808           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
809
810 2002-03-25
811
812         * src/folderview.c:
813           folderview_rename_folder_cb()
814           folderview_delete_folder_cb(): Âоݥե©¥ë¥À¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥á¡¼¥ë
815           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤À¤±¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
816         * src/utils.c: get_abbrev_newsgroup_name(): ¾éĹ¤Ê¹Ô¤òºï½ü¡£
817
818 2002-03-23
819
820         * src/compose.c
821           src/mainwindow.c
822           src/prefs_common.c: 'Tool' ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò 'Tools' ¤ËÊѹ¹¡£
823           '½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü' ¤ò '¥Ä¡¼¥ë' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
824
825 2002-03-23
826
827         * src/folderview.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
828           ¤·¤¿¡£
829         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
830           ¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢ INBOX ¤Î²¼¤Ø¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤ò
831           ºÆÅÙ»î¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
832           imap_scan_tree_recursive(): namespace ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤¬ INBOX ¤Î¾ì¹ç
833           ¤Ï¤½¤ì¤ò¼«Æ°Åª¤ËÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ INBOX ¤Î²¼¤ÎÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤â
834           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
835         * src/foldersel.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
836           ¤·¤¿¡£
837
838 2002-03-23
839
840         * src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¿·µ¬¡£¾Êά¤µ¤ì¤¿
841           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÊÖ¤¹¡£
842         * src/folderview.c: folderview_update_node(): name ¤È path ¤¬°ìÃ×
843           ¤¹¤ë¾ì¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾¤Çɽ¼¨¡£
844         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾
845           ¤Çɽ¼¨¡£
846
847 2002-03-23
848
849         * src/foldersel.c
850           src/folderview.c: ¥é¥Ù¥ë 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
851         * src/imap.c: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾ 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
852           imap_create_missing_folders(): Queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î draft ¤Ø¤Î¸í¤Ã¤¿
853           ÂåÆþ¤ò½¤Àµ¡£
854
855 2002-03-22
856
857         * IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ÷¿®¹µ / Áð¹Æ / Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
858         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð
859           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®ÂÔ¤Á¡¢Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
860           src/imap.[ch]:
861           imap_create_trash(): ºï½ü¡£
862           imap_create_special_folder(): ¿·µ¬¡£imap_create_trash() ¤ò°ìÈ̲½¡£
863           imap_create_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¡£
864           imap_is_msg_changed(): ¥À¥ß¡¼¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
865           imap_scan_tree_recursive(): Á÷¿®¹µ¡¢Áð¹Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤âõ¤¹
866           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
867           imap_parse_envelope(): ¥Ì¥ë¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
868           src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
869           F_QUEUE ¤È F_DRAFT ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
870
871 2002-03-20
872
873         * src/compose.c: compose_send(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®¹µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß
874           ¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
875         * src/procmsg.[ch]: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®¹µ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë
876           ¤è¤¦¤Ë API ¤òÊѹ¹¡£
877
878 2002-03-20
879
880         * src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÔµ¡¸å¤ËÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
881           compose_save_to_outbox(): procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
882         * src/procmsg.[ch]: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹çÁ÷¿®¹µ
883           ¤ËÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
884           procmsg_save_to_outbox(): ¿·µ¬¡£É¬Íפ¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔµ¡ÍѥإåÀ¤ò
885           ºï½ü¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÄɲ乤롣
886
887 2002-03-20
888
889         * src/compose.c: compose_wrap_line(): '|' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦
890           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
891           get_indent_length(): ':' ¤È '#' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
892           strchr() ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ°Íý¡£
893
894 2002-03-19
895
896         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
897
898 2002-03-19
899
900         * src/defs.h: OUTBOX_DIR ¤ò "outbox" ¤«¤é "sent" ¤ËÊѹ¹
901           (¸½ºß¤Î "outbox" ¤ÏºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¤Þ¤ÇÊÝ»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹)¡£
902         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
903           À¸À®¡£
904         * src/foldersel.c
905           src/folderview.c: 'Outbox' ¤ò 'Sent' ¤ËÊѹ¹¡£
906         * src/main.c: folder_set_missing_folders() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
907         * src/mh.c: mh_scan_tree(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀ¸À®¡£
908         * src/summaryview.c: summary_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
909           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
910
911 2002-03-18
912
913         * src/folderview.c
914           src/imap.[ch]: IMAP ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾Êѹ¹¤ò¼ÂÁõ(Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
915           folderview_rename_folder_cb(): ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Ì¾¾ÎÊѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
916           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
917           imap_rename_folder(): ¿·µ¬¥á¥½¥Ã¥É¤Î¼ÂÁõ¡£
918           imap_cmd_rename()
919           imap_rename_folder_func(): ¿·µ¬¡£
920           imap_remove_folder(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤âºï½ü¡£
921
922 2002-03-17
923
924         * src/imap.c: locale ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥° <-> ½¤Àµ utf-7 ¤ÎÊÑ´¹¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢
925           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î¹ñºÝ²½¤ËÂбþ(ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó thanks)¡£
926           imap_path_separator_subst(): ½¤Àµ utf-7 ¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¤ò°·¤¨¤ë
927           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
928           imap_modified_utf7_to_locale()
929           imap_locale_to_modified_utf7(): ¿·µ¬¡£
930           imap_create_trash(): imap ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
931           ¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˺îÀ®¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
932           imap_get_real_path(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥° print ¤òºï½ü¡£
933
934 2002-03-14
935
936         * src/socket.c: DNS lookup ¤È connect() ¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
937           sock_connect_by_hostname(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÂбþ¤È¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
938           sock_connect_with_timeout(): ¿·µ¬¡£
939           sock_peek(): SSL peek ¤ò¼ÂÁõ¡£
940
941 2002-03-13
942
943         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Î text/html
944           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ̾ï¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤Çɽ¼¨¡£
945         * src/account.c
946           src/addrbook.c
947           src/addrindex.c
948           src/compose.c
949           src/imap.c
950           src/inc.c
951           src/jpilot.c
952           src/ldif.c
953           src/mbox.c
954           src/mimeview.c
955           src/news.c
956           src/prefs.c
957           src/prefs_common.c
958           src/prefs_customheader.c
959           src/prefs_display_header.c
960           src/prefs_filter.c
961           src/procheader.c
962           src/procmime.c
963           src/procmsg.c
964           src/recv.c
965           src/rfc2015.c
966           src/send.c
967           src/sourcewindow.c
968           src/summaryview.c
969           src/template.c
970           src/textview.c
971           src/unmime.c
972           src/utils.c
973           src/vcard.c
974           src/xml.c: Á´¤Æ¤Î fopen() ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë 'b' ¤òÄɲá£
975
976 2002-03-09
977
978         * version 0.7.4
979
980 2002-03-09
981
982         * src/ssl.[ch]: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
983         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë
984           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
985         * faq/Makefile.am
986           faq/en/Makefile.am
987           faq/en/sylpheed-faq*.html
988           faq/es/Makefile.am
989           faq/es/sylpheed-faq*.html
990           faq/fr/Makefile.am
991           faq/fr/sylpheed-faq*.html
992           configure.in
993           Makefile.am
994           src/Makefile.am
995           src/defs.h
996           src/mainwindow.c
997           src/manual.[ch]: ±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î FAQ ¤òÄɲá£
998
999 2002-03-07
1000
1001         * manual/en/sylpheed*.html: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
1002         * libkcc/jis.c
1003           src/addrcache.c
1004           src/addritem.c
1005           src/ldif.c
1006           src/mgutils.c: string.h ¤ò include ¤·¤Æ strlen() Åù¤Î warning
1007           ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
1008         * src/folder.c
1009           src/folderview.c
1010           src/inc.c
1011           src/logwindow.c
1012           src/mainwindow.c
1013           src/mimeview.c
1014           src/prefs.c
1015           src/prefs_common.c
1016           src/procheader.c
1017           src/send.c
1018           src/session.c
1019           src/sigstatus.c
1020           src/summaryview.c: gcc-3.0 ¤Ç 'deprecated use of label at end of
1021           compound statement' ¤Î warning ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë switch ¤ÎºÇ¸å¤Î
1022           ¥é¥Ù¥ë¤Ë break ¤òÄɲá£
1023         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): r_hd ¤Î·¿¤ò½¤Àµ¡£
1024
1025 2002-03-06
1026
1027         * src/inc.[ch]: IncProgressDialog ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÀÅŪ¤Ê¥ê¥¹¥È¤Ë
1028           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1029           inc_cancel_all(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î¸½ºß¤Î¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¡£
1030         * src/mainwindow.c: ¡Ö¼õ¿®¤òÃæ»ß¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1031         * src/textview.c: ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼
1032           ¤Ê½¤Àµ¤È¡¢ textview_write_body() ¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
1033
1034 2002-03-05
1035
1036         * src/inc.c: inc_write_uidl_list(): UIDL ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë
1037           ²¿¤«¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤ë¤È UIDL ¾ðÊ󤬼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1038           src/inc.h: uidl_is_valid ¤ò Pop3State ¤ËÄɲá£
1039           src/pop.c: UIDL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ì¤Ð uidl_is_valid ¤ò TRUE ¤Ë¤¹¤ë¡£
1040
1041 2002-03-03
1042
1043         * version 0.7.3
1044
1045 2002-03-03
1046
1047         * src/mimeview.c: mimeview_create(): ºÇ½é¤Î¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥Ú¡¼¥¸¤ò 0
1048           ¤Ë¤·¤¿¡£
1049         * src/folderview.c: folderview_selected(): ÁªÂò¹Ô¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
1050           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1051         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_register_cb(): ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
1052           ¤µ¤»¡¢Äɲ䵤줿¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1053         * src/summaryview.c: ¶õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É²½¤ò½¤Àµ¡£
1054
1055 2002-03-02
1056
1057         * src/textview.c: textview_show_message(): message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò
1058           Ã©¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1059           textview_add_part(): ÅºÉեƥ­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁ°¤Ë¸«½Ð¤·¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦
1060           ¤Ë¤·¤¿¡£
1061           textview_show_header(): ²þ¹Ô¤òÉղ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1062         * src/messageview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¸¡º÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1063
1064 2002-03-01
1065
1066         * src/messageview.c: messageview_show(): MimeView ¤Î TextView ¤Î
1067           ¥Ø¥Ã¥À¤Î¾õÂÖ¤â»ØÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1068         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ë
1069           textview_show_message() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1070         * src/textview.c: textview_add_part(): ¿·µ¬¡£¥Ó¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤»¤º¤Ë
1071           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤ÎÆâÍƤòÄɲ乤롣
1072           textview_show_message(): Á´¥Ñ¡¼¥È¤òŬÀڤʥ¹¥¿¥¤¥ë¤Çɽ¼¨¡£
1073           textview_write_body(): textview_show_part() ¤«¤éʬΥ¡£
1074
1075 2002-02-28
1076
1077         * src/mainwindow.c
1078           src/prefs_common.c: É½¼¨¤ÈÁ÷¿®ÍѤΥ³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë ISO-8859-15 ¤ò
1079           Äɲá£
1080         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1081           NULL ¤òÊÖ¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤¬¤½¤ì¤ËÂн褹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1082         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1083           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥æ¡¼¥¶
1084           ¤ËÁªÂò¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1085         * src/textview.c: textview_write_line(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1086           ¸µ¤Îʸ»úÎó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1087
1088 2002-02-27
1089
1090         * src/inc.c: get_spool(): copy_mbox() ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­ mbox ¤ò¥í¥Ã¥¯
1091           ²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alexander Kabaev ¤µ¤ó thanks)¡£
1092         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID / ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
1093           ¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
1094         * src/send.c: send_message_smtp(): SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID /
1095           ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍÑ¡£
1096
1097 2002-02-26
1098
1099         * src/inc.[ch]
1100           src/pop.[ch]: UIDL ´ÉÍý¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
1101           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾ðÊó¤ò Pop3MsgInfo ¹½Â¤ÂΤÎÇÛÎó¤ËÊÝ»ý¤·¡¢Ì¤¼èÆÀ
1102           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´¤ËÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1103
1104 2002-02-26
1105
1106         * src/filesel.c
1107           src/foldersel.c
1108           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦/¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î WMCLASS ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1109         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): jconv_alloc_conv() ¤¬
1110           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸µ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1111
1112 2002-02-25
1113
1114         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
1115           Ì¾¤ò¥Þ¥¯¥í¤ËÊѹ¹¡£
1116
1117 2002-02-24
1118
1119         * src/messageview.c
1120           src/mimeview.[ch]
1121           src/summaryview.c: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿·¤·¤¤¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥Ö¥¤¥ó¥¿
1122           ¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼ÂÁõ¡£
1123         * src/textview.[ch]: ¹Ô´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
1124
1125 2002-02-23
1126
1127         * src/prefs_filter.c:
1128           prefs_filter_rename_path()
1129           prefs_filter_delete_path(): flt->dest ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
1130           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1131
1132 2002-02-23
1133
1134         * src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤¬ FALSE ¤òÊÖ¤·¤¿¤é¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
1135           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1136         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­
1137           ¸í¤Ã¤Æ 'No space' ¤òÊÖ¤¹¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1138         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(): ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ï¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®
1139           ¤òÃæÃǤ·¡¢ÀøºßŪ¤Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1140         * src/grouplistdialog.c: ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1141         * src/news.c: news_get_group_list(): ¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸½ºß¤Î
1142           ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò destroy ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1143
1144 2002-02-22
1145
1146         * src/manage_window.[ch]: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
1147           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1148           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1149           "unmap_event", "destroy" ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1150         * src/account.c;
1151           src/addressbook.c
1152           src/compose.c
1153           src/export.c
1154           src/filesel.c
1155           src/foldersel.c
1156           src/grouplistdialog.c
1157           src/import.c
1158           src/inputdialog.c
1159           src/mainwindow.c
1160           src/message_search.c
1161           src/passphrase.c
1162           src/prefs_account.c
1163           src/prefs_common.c
1164           src/prefs_customheader.c
1165           src/prefs_display_header.c
1166           src/prefs_filter.c
1167           src/prefs_template.c
1168           src/summary_search.c
1169           src/summaryview.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀܳ¤¹¤ë¤Î¤Ë
1170           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT() ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1171
1172 2002-02-21
1173
1174         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1175         * src/pop.c: À©¸Â¥µ¥¤¥º¤è¤êÂ礭¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¡£
1176           LOOKUP_NEXT_MSG(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1177         * src/compose.c: compose_attach_append(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æɤ߹þ¤ß²Äǽ
1178           ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1179
1180 2002-02-21
1181
1182         * src/rfc2015.c: dump_mimeinfo() ¤È dump_part() ¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
1183           g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
1184           rfc2015_decrypt_message(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¢¤ë¤¤¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿
1185           ¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤òÊ£À½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1186         * src/passphrase.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë¤·¤¿¡£
1187         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): debug_print() ¤òºï½ü¡£
1188
1189 2002-02-20
1190
1191         * src/messageview.c
1192           src/procmsg.[ch]: GPGME ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
1193           ²òÀϤ˼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1194         * src/rfc2015.c: »ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ copy_gpgmedata_to_temp() ¤ò
1195           ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
1196         * src/prefs_account.c: prefs_account_privacy_create(): ½ÄÊý¸þ¤Î
1197           ´Ö³Ö¤ò½¤Àµ¡£
1198
1199 2002-02-19
1200
1201         * src/menu.[ch]: menu_set_sensitive_all(): ¿·µ¬¡£
1202           menu_set_insensitive_all(): menu_set_sensitive_all() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
1203           ¤Ë¤·¤¿¡£
1204         * src/prefs_account.c:
1205           prefs_account_open()
1206           prefs_account_protocol_set_optmenu(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¸å¥×¥í¥È¥³¥ë
1207           ¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹ÉԲĤˤ·¤¿¡£
1208         * src/compose.c: compose_attach_parts(): MIME ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹
1209           ¤·¤Æ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éÁ´¤Æ¤ÎźÉÕ¤µ¤ì¤¿
1210           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1211
1212 2002-02-19
1213
1214         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_mark_sum(): ºÇ¾®/ºÇÂç¤ÎÈÖ¹æ¤òÆÀ¤ë
1215           °ú¿ô¤ÈÀèƬ¤ÎÈÖ¹æ¤ÎÀ©¸Â¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
1216         * src/folderview.c
1217           src/inc.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1218         * src/news.c: news_scan_group(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ãå/̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò
1219           GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤È¥Þ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¿ä¬¡£
1220           news_select_group(): ¹ç·×/ºÇ½é/ºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1221         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×
1222           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
1223
1224 2002-02-18
1225
1226         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò IMAP4 ¤È NNTP ¤Ç
1227           ÍøÍѲÄǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1228         * src/inc.c: folderview_check_new() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¡£
1229         * src/prefs_account.c: "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò
1230           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë" ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î½¤Àµ¡£
1231
1232 2002-02-18
1233
1234         * src/folderview.[ch]:
1235           folderview_rescan_tree(), folderview_rescan_all():
1236           folderview_update_tree() ¤È folderview_update_all() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
1237           folderview_update_all_node(): ºï½ü¡£
1238           folderview_check_new(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥í¡¼¥«¥ë
1239           ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£°ú¿ô¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î(¥í¡¼¥«¥ë¤È
1240           ¥ê¥â¡¼¥È)¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
1241         * src/inc.c:
1242           inc_account_mail()
1243           inc_all_account_mail(): IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1244
1245 2002-02-18
1246
1247         * src/folderview.c:
1248           folderview_rename_folder_cb()
1249           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò²þ̾/ºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë
1250           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¡£
1251         * src/prefs_filter.[ch]:
1252           prefs_filter_rename_path(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Î¿¶¤êʬ¤±Àè
1253           ¤Î¥Ñ¥¹¤ò²þ̾¤¹¤ë¡£
1254           prefs_filter_delete_path(): ¿·µ¬¡£¿¶¤êʬ¤±Àè¤Î¥Ñ¥¹¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ì¤Ð
1255           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1256         * ¾åµ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Neill Miller ¤µ¤ó thanks¡£
1257
1258 2002-02-17
1259
1260         * src/compose.c: Å¾Á÷¤Þ¤¿¤ÏºÆÊÔ½¸»þ¤ËźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë
1261           ¤·¤¿(claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿)¡£
1262           compose_attach_parts(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
1263           ¤òŸ³«¤·¤ÆźÉÕ¤¹¤ë¡£
1264           compose_attach_append(): °ú¿ô¤Î·¿¤òÊѹ¹¡£
1265         * src/messageview.c: messageview_show(): GPG Éü¹æ¤Î¥³¡¼¥É¤ò
1266           procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
1267         * src/procmsg.[ch]: procmsg_open_message_decrypted(): ¿·µ¬¡£
1268
1269 2002-02-16
1270
1271         * version 0.7.2
1272
1273 2002-02-16
1274
1275         * src/summary_search(): summary_search_execute(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼
1276           ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1277
1278 2002-02-15
1279
1280         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): °ÜÆ°¥â¡¼¥É¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×
1281           ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1282         * src/folderview.[ch]: folderview_update_msg_num(): ¿ô¤ò CTree ¤Î
1283           ¥é¥Ù¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¤³¤³¤Ç folder_item ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1284         * src/imap.c: imap_move_msg(), imap_move_msgs_with_dest():
1285           °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
1286         * src/mh.c: SET_DEST_MSG_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1287           mh_do_move(), mh_do_move_msgs_with_dest(): ¿·µ¬(°ÊÁ°¤Î mh_move_msg()
1288           ¤È mh_move_msgs_with_dest() ¤ò²þ̾)¡£
1289           mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
1290           ´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
1291           mh_copy_msg(), mh_copy_msgs_with_dest(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1292         * src/summaryview.c: summary_status_show(): folder_item ¤ò¤³¤³¤Ç
1293           ¹¹¿·¡£
1294         * po/POTFILES.in: headerwindow.c ¤Ø¤Î»²¾È¤òºï½ü¡£
1295         * src/summaryview.c: summary_step(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤ÈËöÈø¤Ç¤ÎµóÆ°
1296           ¤ò½¤Àµ¡£
1297
1298 2002-02-15
1299
1300         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡ÖÁ´¤Æ¤Î
1301           ¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò TextView ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥»¥Ã¥È¡£
1302         * src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
1303           ÉÔÍפʥá¥Ë¥å¡¼¤Î¹¹¿·¤òÍÞÀ©¡£
1304           summary_select_node(): °ú¿ô 'do_refresh' ¤òÄɲá£
1305           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1306
1307 2002-02-14
1308
1309         * src/utils.c: strsplit_with_quote(): ¤³¤Î´Ø¿ôÃæ¤Ç°úÍÑʸ»ú¤òºï½ü
1310           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)
1311           (Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
1312         * src/mainwindow.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
1313           main_window_menu_callback_block()
1314           main_window_menu_callback_unblock(): ¿·µ¬¡£
1315           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò
1316           ¥»¥Ã¥È¡£
1317           show_all_header_cb(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾õÂÖ¤òÆɤà¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1318         * src/mainwindow.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
1319         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¡×
1320           ¤òºï½ü¡£
1321
1322 2002-02-13
1323
1324         * src/imap.c: imap_add_msg(): ¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤òÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1325           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1326         * src/gtkutils.c: gtkut_editable_get_selection(): ÁªÂòÉô¤ÎŤµ¤¬
1327           0 ¤Î¤È¤­¤Ï NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1328           ¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
1329         * src/utils.c: str_open_as_stream(): str ¤ÎŤµ¤¬ 0 ¤Î¤È¤­¤Ï¤¹¤°¤Ë
1330           Ìá¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1331         * src/headerwindow.[ch]: ºï½ü¡£
1332         * src/socket.[ch]
1333           src/inc.c: ¸Å¤¤¥¹¥ì¥Ã¥ÉÂбþ¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
1334
1335 2002-02-12
1336
1337         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1338           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ
1339           (messageview.c ¤Ç gpg °Å¹æ²ò½ü¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
1340
1341 2002-02-11
1342
1343         * version 0.7.1
1344
1345 2002-02-11
1346
1347         * src/compose.[ch]
1348           src/gtkutils.[ch]
1349           src/prefs_template.c
1350           src/quote_fmt.h
1351           src/quote_fmt_parse.y
1352           src/summaryview.c
1353           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎÉôʬ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
1354           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸÁ´ÂΤÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤½¤ì¤ò°úÍÑʸ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1355           (Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
1356           src/utils.[ch]: str_open_as_stream(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ê¸»úÎó
1357           ¤ËÂФ·¤Æ°ì»þŪ¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¡£
1358         * src/main.c: "--send" ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1359         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): Reply-To ¤È to_all ¤¬
1360           Î¾Êý»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð From ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò Cc ¤ËÄɲá£
1361         * Makefile.am: .tar.bz2 ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ãæ¤Î RPM spec ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Source:
1362           ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
1363
1364 2002-02-07
1365
1366         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
1367           ¾ì¹ç¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1368         * src/foldersel.[ch]: foldersel_folder_sel(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁªÂò¤Î
1369           ¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
1370         * src/addressbook.c
1371           src/compose.c
1372           src/editaddress.c
1373           src/editgroup.c
1374           src/folderview.c
1375           src/importldif.c
1376           src/mainwindow.c
1377           src/md5.c
1378           src/mimeview.c
1379           src/prefs_common.c
1380           src/prefs_customheader.c
1381           src/prefs_filter.c
1382           src/summaryview.c: gcc °Ê³°¤Î C ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë
1383           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shawn Houston ¤µ¤ó thanks)¡£
1384
1385 2002-02-06
1386
1387         * src/imap.c: imap_copy_msgs_with_dest(): ¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹»þ¤Î
1388           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1389         * src/prefs_common.c: ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÊÌ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
1390         * src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ
1391           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
1392         * src/addr_compl.c: get_complete_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ
1393           ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1394           get_address_from_edit(): °úÍÑʸ»ú¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1395         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
1396           src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤¬¶õ¤Î
1397           ¾ì¹ç¤Ë¥Æ¥­¥¹¥È½èÍý¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1398         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
1399
1400 2002-02-05
1401
1402         * src/compose.c: compose_exec_ext_editor_real(): g_strsplit() ¤ò
1403           strsplit_with_quote() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1404         * src/foldersel.c
1405           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1406         * src/folderview.c:
1407           folderview_drag_motion_cb()
1408           folderview_drag_received_cb(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤ò²Äǽ
1409           ¤Ë¤·¤¿¡£
1410         * src/utils.c: get_file_size_as_crlf(): fread() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fgets()
1411           ¤ò»ÈÍÑ¡£
1412         * src/imap.c
1413           imap_copy_msg()
1414           imap_copy_msgs_with_dest(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¸½ºß¤Î¥á¡¼¥ë
1415           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð imap_add_msg() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1416           Àµ¤·¤¤ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1417           imap_cmd_append(): APPEND ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
1418
1419 2002-02-04
1420
1421         * src/mainwindow.c
1422           src/messageview.[ch]
1423           src/summaryview.[ch]
1424           src/textview.[ch]: Á´¥Ø¥Ã¥À¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À
1425           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1426         * src/mainwindow.c
1427           src/prefs_common.c: ¡Ö¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
1428           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
1429         * src/mainwindow.c
1430           src/summaryview.[ch]: summary_display_msg_selected(): ¿·µ¬¡£
1431           ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤éÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨
1432           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1433         * src/mh.c
1434           src/sourcewindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î procmsg_get_message_file_path()
1435           ¤ò procmsg_get_message_file() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³Î¼Â¤Ë
1436           ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1437         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): Ç¤°Õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
1438           ¤«¤é MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î DnD ¤òµö²Ä¡£
1439           folderview_drag_received_cb(): ¥É¥é¥Ã¥°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹
1440           ¤¢¤ë¤¤¤Ï IMAP ¤Î¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1441           ¤·¤¿¡£
1442         * src/mainwindow.c
1443           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é¤Î¥³¥Ô¡¼¤òµö²Ä¡£
1444
1445 2002-02-03
1446
1447         * src/prefs_common.c: prefs_other_create(): ³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤Î
1448           ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
1449           prefs_keybind_apply_clicked(): Mew / Wanderlust ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É
1450           ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¤è¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡£
1451           Mutt ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤òÄɲá£
1452           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤âÊѹ¹¡£
1453         * src/compose.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
1454         * src/codeconv.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÍѤˠlocale_table ¤ò½¤Àµ¡£
1455
1456 2002-02-01
1457
1458         * src/Makefile.am: $(GPGME_CFLAGS) ¤ò INCLUDES ¤ËÄɲá£
1459         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È
1460           ¥«¥Ã¥È¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
1461
1462 2002-01-31
1463
1464         * src/gtkutils.[ch]: gtk_stext_clear() ¤òÄɲá£
1465         * src/compose.[ch]
1466           src/mainwindow.c
1467           src/summaryview.[ch]: Ê£¿ôžÁ÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1468         * src/summaryview.c:
1469           summary_set_marks_selected(): ÁªÂò¹ÔÁ´¤Æ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1470           summary_reply(): summary_reply_cb() ¤«¤é°ÜÆ°¡£
1471         * compose.[ch]: compose_forward(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
1472           ½¤Àµ¡£
1473         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¤Î½èÍý¤òÀ°Íý¡£
1474         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1475           summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
1476           ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
1477         * src/mainwindow.c
1478           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È
1479           ¥«¥Ã¥È¤òÄɲá£
1480
1481 2002-01-30
1482
1483         * src/compose.c: compose_wrap_line_all():
1484           prefs_common.linewrap_quote ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°úÍÑÉô¤òÀ°·Á
1485           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(prefs_common.linewrap_quote ¤Ïñ¤ËÊÖ¿®»þ¤Î¼«Æ°
1486           ²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç)¡£
1487         * src/prefs_account.c: prefs_account_open(): ¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®
1488           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë tmp_ac_prefs ¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1489         * src/mh.c: mh_get_msg_list(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
1490           st_ctime ¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1491         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥¿
1492           ¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
1493
1494 2002-01-29
1495
1496         * src/mimeview.c: ¥Ü¥¿¥ó / ¥­¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È½èÍý¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¿½Å¥À¥¤¥¢¥í¥°
1497           / °ÜÆ°¤ò½¤Àµ¡£
1498         * src/mimeview.[ch]
1499           src/textview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
1500           MimeView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1501         * src/prefs_filter.c: ¥ë¡¼¥ë¤Î½ç½ø¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1502         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): empty_menurc
1503           ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
1504
1505 2002-01-28
1506
1507         * src/mainwindow.c
1508           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºÆ¹½À®¡£
1509           ¡Öɽ¼¨ - ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءפòÄɲá£
1510         * src/summaryview.[ch]: summary_toggle_view(): public ¤Ê´Ø¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
1511         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¡×¤È¡Ö½ªÎ»»þ¡×¤Î°ÌÃÖ¤ò
1512           ¸ò´¹¡£
1513         * src/importldif.c: imp_ldif_delete_event(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1514           ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÇÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ(¤è¤êÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç)¡£
1515         * src/imageview.[ch]
1516           src/messageview.c
1517           src/mimeview.c: ¥Æ¥­¥¹¥È¤È²èÁü¥Ñ¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤¿¤È¤­¤Î¸í¤Ã¤¿
1518           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë°ÌÃÖ¤ò½¤Àµ¡£¤Þ¤¿ÉÔÍפʲèÁü¤ò³«Êü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1519           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1520         * src/prefs_common.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×
1521           ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1522
1523 2002-01-28
1524
1525         * src/prefs_common.c: ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È´Ê°×Êѹ¹µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
1526         * src/folderview.c: folderview_key_pressed()
1527           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥­¡¼
1528           ¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ºï½ü¡£
1529
1530 2002-01-25
1531
1532         * src/procmime.c:
1533           procmime_get_mime_type()
1534           procmime_get_mime_type_table(): MIME ¥¿¥¤¥×¤Î¸¡º÷¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
1535           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1536         * src/gtkstext.c:
1537           gtk_stext_delete_line(): ¶õ¹Ô¤Ç¤Ï²þ¹Ô¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1538           gtk_stext_delete_to_line_end(): ¥«¡¼¥½¥ë¤¬¹ÔËö¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï²þ¹Ô
1539           ¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1540           (Yasuzaki Masayoshi ¤µ¤ó thanks.)
1541
1542 2002-01-23
1543
1544         * src/compose.c
1545           src/gtkstext.[ch]: GtkSText Ãæ¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È
1546           ¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1547         * src/utils.[ch]: LF ¤ò CR+LF ¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤È¤­¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤ò
1548           ÊÖ¤¹ get_file_size_as_crlf() ¤òÄɲá£
1549
1550 2002-01-22
1551
1552         * src/compose.c: °ÊÁ°Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ 'Ctrl-Enter' ¤È
1553           'Ctrl-(½¤¾þ¥­¡¼)-Enter' ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1554         * src/gtkstext.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î Emacs ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1555           gtk_stext_key_press(): ¥«¡¼¥½¥ë¤Î¾ÃÌǤòËɤ°¤¿¤á¤Ë Shift-Enter
1556           ¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤ÏÁªÂòÉô¤ò¿­Ä¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1557         * src/summaryview.c: summary_select_next_unread(): »Ï¤á¤«¤é̤ÆÉ
1558           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆ¸¡º÷¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÄɲá£
1559         * src/folderview.c: folderview_key_pressed(): ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Ç
1560           ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î̤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1561           ¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ëÁ°¤Ë CTree ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1562
1563 2002-01-21
1564
1565         * src/defs.h: modified the XLFD of default fonts.
1566         * src/textview.c: textview_create(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤òÆɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç
1567           segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1568         * src/folderview.c
1569           src/grouplistdialog.c: ¹ØÆÉ¥°¥ë¡¼¥×¤ò path ¤ÇÈæ³Ó¡£
1570         * src/prefs_filter.c: ¡Ö±é»»»Ò¡×¤ò¡Ö¾ò·ï¡×¤ËÊѹ¹¡£
1571
1572 2002-01-20
1573
1574         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): URL ¤¬²þ¹Ô¥Þ¡¼¥¸¥ó¤è¤ê
1575           Ä¹¤¤¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
1576         * src/mainwindow.c
1577           src/prefs_filter.[ch]
1578           src/summaryview.[ch]: Luca Rosellini ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ
1579           ¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
1580         * src/summaryview.c: summary_filter_open(): X-List ¤È X-Mailing-list
1581           ¤ò¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ËÄɲá£
1582
1583 2002-01-18
1584
1585         * configure.in: Mac OS X (Darwin) ¤ËÂбþ¡£
1586
1587 2002-01-16
1588
1589         * src/prefs_filter.c: inc_autocheck_timer_{remove|set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1590           inc_(un)lock() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1591         * src/summaryview.c: summary_sort(): ¥¹¥ì¥Ã¥ÉÆâ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¥½¡¼¥È
1592           ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë gtk_ctree_sort_node() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1593           gtk_ctree_sort_recursive() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1594         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): sizeof ¤ÎÂоݤ¬´Ö°ã¤Ã¤Æ
1595           ¤¤¤Æ¡¢ Alpha ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»Ô¼
1596           ¤µ¤ó thanks)¡£
1597
1598 2002-01-15
1599
1600         * src/foldersel.c:
1601           foldersel_gnode_func(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òËÝÌõºÑʸ»úÎó¤Ë¤·¤¿¡£
1602           foldersel_set_tree(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀèƬ¤Ë°ÜÆ°¡£
1603         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_query_password(): ¿·µ¬¡£
1604         * src/imap.c
1605           src/inc.c
1606           src/news.c
1607           src/send.c: ³Æ¼«¤Î¥¯¥¨¥ê´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog_query_password()
1608           ¤ò»ÈÍÑ¡£
1609
1610 2002-01-14
1611
1612         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Õ¥©¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£
1613         * src/folder.[ch]
1614           src/mh.[ch]
1615           src/imap.[ch]
1616           src/news.[ch]: ¥¯¥é¥¹ÄêµÁ¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òŬÀڤʰÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
1617
1618 2002-01-11
1619
1620         * src/mimeview.c: mimeview_save_as()
1621           src/summaryview.c: summary_save_as(): subject ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
1622           ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1623         * src/utils.[ch]: subst_chars() ¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆüìʸ»ú¤ò¥¢¥ó¥À¡¼
1624           ¥¹¥³¥¢¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë subst_for_filename() ¤òÄɲá£
1625         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
1626           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1627
1628 2002-01-10
1629
1630         * INSTALL
1631           INSTALL.jp: libjconv ¤Î ÀâÌÀ¤È URL ¤òÄɲá£
1632         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ÎÀ°Íý¡£
1633
1634 2002-01-09
1635
1636         * README
1637           README.jp
1638           src/about.c: copyright ¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
1639         * src/gtkstext.h: Sylpheed ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë½¤Àµ¤Îɽ¼¨¤òÄɲá£
1640
1641 2002-01-08
1642
1643         * INSTALL
1644           INSTALL.jp: compface ¤Î URL ¤òÄɲá£
1645
1646 2002-01-07
1647
1648         * version 0.7.0
1649
1650 2002-01-07
1651
1652         * src/headerwindow.c
1653           src/logwindow.c
1654           src/messageview.c
1655           src/sourcewindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È
1656           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1657
1658 2002-01-04
1659
1660         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ÆÃÄê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°úÍÑʸ
1661           ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¤­¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1662
1663 2002-01-02
1664
1665         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): segmentation fault ¤òËɤ°
1666           ¤¿¤á¤Ë imap_parse_address() ¤Î¸å¤Ë assertion ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
1667
1668 2001-12-31
1669
1670         * src/folderview.c
1671           src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤΥé¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
1672         * src/ldif.c: fgetc() ¤ÎÌá¤êÃͤò gint ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1673         * src/importldif.c: ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤ò _() ¤Ç³ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1674         * src/compose.c: Subject ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î°ÌÃÖ¤òºÇ¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
1675           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
1676           compose_draft_cb(): ¡ÖÁð¹Æ¤ËÊݸ¸åÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
1677
1678 2001-12-30
1679
1680         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÆ¹½À®¡£¡Ö¥µ¥Þ¥ê¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
1681           ¡Ö¥Ø¥ë¥×¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡ÖÀßÄê¡×¤Î¤¹¤°±¦Â¦¤Ë°ÜÆ°¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ÊĤ¸¤ë¡×
1682           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòºï½ü¡£
1683
1684 2001-12-25
1685
1686         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿¾¯ºÆ¹½À®¡£
1687         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£¤µ¤é¤Ë contributor ¤òÄɲá£
1688         * src/account.c: account_row_moved(): ¿·µ¬¡£¾å / ²¼¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿
1689           ¤È¤­¤Ëɽ¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
1690           account_clist_set(): É½¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1691         * src/compose.c
1692           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È wmclass
1693           ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1694
1695 2001-12-24
1696
1697         * src/gtkstext.c: ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥«¡¼¥½¥ë¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1698           ÉÔÍפʠGdkGC ¥³¥Ô¡¼¤òºï½ü¡£¥«¡¼¥½¥ë¤ÎºÂɸ¤ò½¤Àµ¡£
1699         * src/compose.c
1700           src/gtkutils.[ch]
1701           src/textview.[ch]
1702           src/undo.c: GtkSText ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1703         * src/menu.h: #include <gtk/gtkmenu.h> ¤òÄɲá£
1704
1705 2001-12-23
1706
1707         * acconfig.h
1708           configure.in: GTK+ ¤Î XIM ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1709         * src/gtkstext.[ch]: ¿·µ¬¡£ GTK+ ¤Î GtkText ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¡¢Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
1710
1711 2001-12-22
1712
1713         * src/filter.c: #include <sys/types.h> ¤òÄɲá£
1714
1715 2001-12-21
1716
1717         * src/template.c: template_write_config(): typo ¤ò½¤Àµ¡£
1718         * src/compose.c: toolbar_linewrap_cb(): compose_wrap_line_all() ¤ò
1719           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1720         * src/filter.[ch]
1721           src/prefs_filter.c: Àµµ¬É½¸½¤ËÂбþ(Ãæ°æ¤µ¤ó thanks)¡£
1722         * src/undo.c: undo_paste_clipboard_cb(): ¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É
1723           ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¥¢¥ó¥É¥¥¤Î¾õÂÖ¤òÇ˲õ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1724           undo_check_size(): g_list_last() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1725           undo_undo()
1726           undo_redo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¤·¡¢¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
1727           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1728         * src/prefs_common.c: ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¹ÔĹ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò72¤ËÊѹ¹¡£
1729
1730 2001-12-20
1731
1732         * pixmap ´ÉÍý¤ÎºÆ¹½À®¡£
1733         * src/stock_pixmap.[ch]: ¿·µ¬¡£¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤Î static ¤Ê
1734           pixmap ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡£
1735         * pixmap ¥Ç¡¼¥¿¤òľÀܻȤ¦Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò stock_pixmap_*() ¤ò
1736           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1737         * src/undo.[ch]: undo_set_undo_change_funct() ¤ò
1738           undo_set_change_state_func() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢°ú¿ô¤ò GtkWidget*
1739           ¤«¤é gpointer ¤ËÊѹ¹¡£
1740           undo_merge(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1741         * src/compose.c: compose_set_undo() ¤ò compose_undo_state_changed()
1742           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1743
1744 2001-12-19
1745
1746         * src/account.c: account_find_from_address(): Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤
1747           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1748         * src/addressbook.c: addressbook_create(): wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1749         * src/compose.c: compose_insert_file(): DOS/Win/Mac ¤Î²þ¹Ô¤ËÂбþ¡£
1750         * src/importldif.c
1751           src/ldif.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£
1752         * src/importldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1753           imp_ldif_field_list_toggle(): ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1754           imp_ldif_dialog_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤ï¤º¤«¤Ë½¤Àµ¡£
1755         * src/ldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1756         * INSTALL
1757           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
1758         * src/vcard.c:
1759           vcard_read_file()
1760           vcard_test_read_file(): tagtemp ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1761           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý(¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òºï¸º)¡£
1762         * src/addrindex.c
1763           src/jpilot.[ch]
1764           src/syldap.[ch]: JPilot ¤È LDAP ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï¥Ó¥ë¥É»þ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¡¢
1765           ¤½¤ì¤é¤Ê¤·¤Ç¤Ï·ë¶É¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¹Ô»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
1766           ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1767         * src/addressbook.c
1768           src/addrindex.c: "J-Pilot" ¤ò "JPilot" ¤ËÊѹ¹¡£
1769           atoi() ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1770
1771 2001-12-18
1772
1773         * src/procmsg.c: procmsg_empty_trash()
1774           src/mainwindow.c: main_window_empty_trash(): ¤´¤ßÈ¢¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
1775           ´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¶õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1776         * src/imap.c: search_array_str(): ¿·µ¬¡£
1777           imap_status(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1778
1779 2001-12-18
1780
1781         * undo µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸ (Jens Oberender ¤µ¤óºî)¡£
1782         * src/undo.[ch]: ¿·µ¬¡£
1783           undo_insert_text_cb(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Î½¤Àµ(¥Ð¥¤¥È¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1784           Ê¸»ú¿ô¤òÆÀ¤ë)¡£
1785         * src/compose.[ch]: undo ¤Î¥³¡¼¥É¤òÄɲá£
1786         * src/prefs_common.[ch]: ¥¢¥ó¥É¥¥¥ì¥Ù¥ëÀßÄêÍÑ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
1787
1788 2001-12-16
1789
1790         * src/compose.c: compose_template_apply()
1791           src/prefs_template.c: prefs_template_clist_set_row()
1792           src/template.c: template_write_config(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1793           ¤Î To: ¤È Subject: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃÖ¤­´¹¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1794
1795 2001-12-16
1796
1797         * version 0.6.6
1798
1799 2001-12-15
1800
1801         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): DnD ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1802         * src/ldif.c: ldif_get_line(): CR ¤ò̵»ë¡£
1803         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤È
1804           ¤·¤Æ text/html ¤âõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1805
1806 2001-12-14
1807
1808         * src/prefs_account.c: prefs_account_save_config_all(): account_list
1809           == NULL ¤Î¾ì¹ç accountrc ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
1810
1811 2001-12-14
1812
1813         * src/utils.h: 2¤Ä¤Îʸ»úÎó¤ò·ë¹ç¤·¤Æ alloca ºÑ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¥Þ¥¯¥í
1814           Xstrcat_a() ¤òÄɲá£
1815         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À̾
1816           ¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Willem van Engen ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤
1817           ¤Æ¤¤¤Þ¤¹(thanks!))¡£
1818         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): °úÍÑÉô¤Î¼«Æ°²þ¹Ô¤¬Ìµ¸ú
1819           ¤Ç¡¢Ã±¸ì¤¬1¹Ô°Ê¾å¤ËÅϤäƤ¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1820
1821 2001-12-14
1822
1823         * Tobias ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
1824         * src/imap.[ch]:
1825           imap_msg_set_perm_flags()
1826           imap_msg_unset_perm_flags(): ¿·µ¬¡£ IMAP ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë±Ê³¥Õ¥é¥°¤ò
1827           ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
1828         * src/compose.c
1829           src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥Õ¥é¥°¤â
1830           Êѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1831
1832 2001-12-11
1833
1834         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_container_remove(): ¿·µ¬¡£ Gtk{Text,Entry}
1835           ¤Î¥Ð¥°¤Ø¤ÎÂнè¤Î¤¿¤á¤Î gtk_container_remove() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
1836           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1837         * src/compose.c
1838           src/mainwindow.c
1839           src/messageview.c
1840           src/mimeview.c
1841           src/summaryview.c
1842           src/textview.c: gtk_container_remove() ¤ò gtkut_container_remove()
1843           ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢°ÊÁ°¤ÎÉôʬŪ¤Ê½¤Àµ¤òºï½ü¡£
1844
1845 2001-12-09
1846
1847         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡×¤Ç
1848           ¥æ¡¼¥¶ ID ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ IMAP4 ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1849           ½¤Àµ¡£
1850         * src/imap.c: imap_session_get(): rfolder->session == NULL ¤Î¤È¤­
1851           ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1852         * Makefile.am: tar ¤Î°ú¿ô¤ò 'chojf' ¤«¤é '--bzip2 -chof' ¤ËÊѹ¹¡£
1853         * src/summaryview.c: summary_toggle_view(): vpaned ¤ò remove ¤¹¤ë
1854           Á°¤Ë textview ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¡£
1855
1856 2001-12-08
1857
1858         * src/messageview.c: messageview_change_view_type(): textview ¤ò
1859           ³°¤¹Á°¤Ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆæ¤Î¥³¥Ô¡¼¡¦
1860           ¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î¾ã³²¤¬²ò·è(Melvin Hadasht ¤µ¤ó thanks)¡£
1861         * src/textview.c: textview_set_font(): gtk_editable_select_region()
1862           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_editable_claim_selection() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1863
1864 2001-12-06
1865
1866         * src/prefs_template.c: prefs_template_window_create(): To:
1867           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ËÂбþ¡£
1868
1869 2001-12-04
1870
1871         * src/folder.c:
1872           folder_count_total_msgs()
1873           folder_count_total_msgs_func(): g_node_traverse() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
1874           GNode ¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1875
1876 2001-12-03
1877
1878         * src/compose.c: ¶õ¤ÎËÜʸ¤¬µñÈݤµ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1879         * src/prefs_template.c: To: ¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1880           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÉÔÀµ¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
1881         * src/prefs_common.c
1882           src/quote_fmt_lex.l
1883           src/quote_fmt_parse.y: ´Ý³ç¸Ì¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢
1884           ´Ý³ç¸Ì¡Ö( )¡×¤òÃæ³ç¸Ì¡Ö{ }¡×¤ËÊѹ¹¡£
1885         * src/html.c: html_get_parenthesis(): CSS / script ¤ò̵»ë¡£
1886
1887 2001-11-29
1888
1889         * src/prefs_template.c: ¥Ø¥Ã¥À¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¥³¥í¥ó¤òÄɲá£
1890
1891 2001-11-28
1892
1893         * src/src/compose.c
1894           src/prefs_template.c
1895           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë To ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲá£
1896
1897 2001-11-27
1898
1899         * src/textview.c: textview_show_part(): ºÇ½é¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿
1900           message/rfc822 ¥Ø¥Ã¥À¤ò»ÈÍÑ¡£
1901         * src/folderview.c: ¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¤ò¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
1902           ¤ËÄɲá£
1903         * src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×
1904           ¤¹¤ëɬÍפΤ¢¤ëʸ»ú¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
1905
1906 2001-11-26
1907
1908         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): claws ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
1909           GET_CHAR(): GET_TEXT() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¤è¤ê°ìÈ̲½¤·¤¿¡£
1910           compose_wrap_line() ¤È compose_wrap_line_all() ¤ò GET_CHAR() ¤ò
1911           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1912         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ RFC822 ¤ÎźÉÕ
1913           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1914
1915 2001-11-25
1916
1917         * src/folder.[ch]
1918           src/main.c: µ¯Æ°Ãæ¤Î Sylpheed ¤«¤é¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô
1919           ¤òÆÀ¤ë --status ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1920           prohibit_duplicate_launch(): '\n' ¤ò°ìÅÙ¤À¤±½ÐÎÏ¡£
1921
1922 2001-11-23
1923
1924         * src/compose.c
1925           src/gtkutils.[ch]: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1926           gtkut_text_str_compare_n()
1927           gtkut_text_str_compare()
1928           gtkut_text_is_uri_string(): claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î GtkSText ¤«¤é
1929           ¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È¤·¡¢½¤Àµ¡£
1930         * src/prefs_template.c
1931           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë Subject ¤òÄɲá£
1932
1933 2001-11-22
1934
1935         * src/compose.c: compose_write_headers(): ³ç¸Ì¤òÉÕ¤±Ëº¤ì¤Æ̵¸ú¤Ê
1936           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(ÌîϤ¤µ¤ó thanks)¡£
1937           Sender: ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òµö²Ä¡£
1938
1939 2001-11-20
1940
1941         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): RFC Èó½àµò¤Î Date
1942           ¥Ø¥Ã¥À¤Ø¤ÎÂн衣
1943
1944 2001-11-20
1945
1946         * src/addrbook.c: Í¾Ê¬¤Ê´Ø¿ô¤òºï½ü¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
1947           ¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1948         * src/addrindex.c: V-Card -> vCard¡£
1949
1950 2001-11-19
1951
1952         * src/textview.c: get_email_part(): isalnum() ¤òʸ»ú¤ÎÈϰϤò
1953           7bit ASCII ¤ÎÈϰϤ˲¡¤µ¤¨¤ë¥Þ¥¯¥í IS_ASCII_ALNUM() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿
1954           (ÅçËܤµ¤ó thanks)¡£
1955         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °Û¾ï¤Ê¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È
1956           ¤Ø¤ÎÂн衣
1957
1958 2001-11-18
1959
1960         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
1961           ¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡£
1962
1963 2001-11-17
1964
1965         * src/imap.c: imap_session_get()
1966           src/news.c: news_session_get(): ºÆÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î segfault
1967           ¤ò½¤Àµ¡£
1968         * src/grouplistdialog.c: Í¾Ê¬¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á
1969           ¤·¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1970
1971 2001-11-16
1972
1973         * src/compose.c: To:, Cc:, Bcc:, Newsgroups: ¤Î¤É¤ì¤«¤¬Í­¸ú¤Ê
1974           °¸Àè¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1975           compose_check_for_valid_recipient(): ¿·µ¬¡£
1976         * src/grouplistdialog.c: UI ¤ò²þÎÉ¡£
1977           Å¬ÀÚ¤ÊÀâÌÀ¤È¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1978           ¸¡º÷¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤òºÆ¤Ó¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1979
1980 2001-11-15
1981
1982         * src/news.c: news_session_get(): ºÇ½ª¥¢¥¯¥»¥¹»þ´Ö¤òÀµ¤·¤¯¹¹¿·¤¹¤ë
1983           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1984           news_group_list_free(): ¿·µ¬¡£
1985         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¥½¡¼¥¹¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1986
1987 2001-11-15
1988
1989         * src/folderview.c
1990           src/grouplistdialog.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
1991           ¤µ¤é¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥¸¡£
1992         * src/news.[ch]: news_remove_group_list() ¤ò
1993           news_remove_group_list_cache() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1994
1995 2001-11-14
1996
1997         * src/defs.h: MAX_ENTRY_LENGTH ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
1998         * src/compose.c: compose_add_entry_field(): ºÇÂçŤò»ØÄꤷ¤Æ
1999           ¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥ê¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2000
2001 2001-11-13
2002
2003         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤âÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2004           ³Æ¥Î¡¼¥É¤Ë´°Á´¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2005
2006 2001-11-13
2007
2008         * src/grouplistdialog.c
2009           src/news.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥Þ¡¼¥¸
2010           (¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¡£¤Þ¤À»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤!)¡£
2011
2012 2001-11-12
2013
2014         * src/utils.[ch]: decode_uri(): ¿·µ¬¡£ URL ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó
2015           ¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
2016         * src/compose.[ch]: compose_new_with_recipient(): mailto URL ¤ò
2017           ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2018           compose_entries_set(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢³ÆÃͤò
2019           ¥¨¥ó¥È¥ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
2020
2021 2001-11-12
2022
2023         * src/compose.c: compose_forward(): Å¾Á÷»þ¤Î°úÍÑÉä¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Ê
2024           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(´äº¬¤µ¤ó thanks)¡£
2025         * src/codeconv.[ch]
2026           src/mainwindow.c
2027           src/prefs_common.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲÃ(Manrat
2028           Chobchuen ¤µ¤ó thanks)¡£
2029
2030 2001-11-08
2031
2032         * src/socket.c: sock_connect_by_hostname(): h_errno ¤òºï½ü¡£
2033         * src/session.h
2034           src/defs.h
2035           src/imap.[ch]
2036           src/news.c: Session ¤Ë last_access_time ¤òÄɲá£
2037           imap_session_get(): ¥¢¥¯¥»¥¹´Ö³Ö¤¬Ä¶²á¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ßÀܳ¤ò
2038           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2039
2040 2001-11-07
2041
2042         * version 0.6.5
2043
2044 2001-11-07
2045
2046         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_peek ¤ò»ÈÍÑ¡£
2047         * NEWS ¤È AUTHORS ¤ò¹¹¿·¡£
2048         * Makefile.am: release ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò½¤Àµ¡£
2049
2050 2001-11-06
2051
2052         * src/template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò RFC2822
2053           ¥é¥¤¥¯¤ËÊѹ¹¡£
2054         * src/compose.c: compose_template_apply(): Ê¸»úÎó¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë
2055           ´Ö¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2056
2057 2001-11-05
2058
2059         * po/POTFILES.in: src/template_select.c ¤òºï½ü¡£
2060         * src/summaryview.c: summary_set_header()
2061           src/address.c: address_parse_str()
2062           src/filter.c: filter_read_str()
2063           src/news.c: news_parse_xover()
2064           src/procheader.c: procheader_get_fromname()
2065           src/utils.c: subject_compare():
2066           Xalloca() + strcpy() ¤ò Xstrdup_a() ¤ÇÃÖ´¹¡£
2067         * src/inputdialog.[ch]: combo ¥â¡¼¥É¤òÄɲá£
2068           input_dialog_combo(): ¿·µ¬¡£
2069         * src/prefs_common.[ch]: MIME ¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
2070           prefs_common_{read, save}_config(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥Ò¥¹¥È¥ê¤ÎÆɤ߽ñ¤­¡£
2071         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): combo ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò»ÈÍÑ¡£
2072         * src/utils.[ch]: add_history(): ¥Ò¥¹¥È¥ê¥ê¥¹¥È´ÉÍý´Ø¿ô¡£
2073
2074 2001-11-04
2075
2076         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2077           compose_set_template_menu(): ¿·µ¬¡£
2078           compose_reflect_prefs_all(): ¿·µ¬¡£
2079           compose_template_apply(): ¿·µ¬¡£¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥ß¡¼¤Î MsgInfo
2080           ¤ò»ÈÍÑ¡£
2081         * src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò static ¤Ê¥Ò¡¼¥×¤ËÊݸ¡£
2082           template_get_config(): ¿·µ¬¡£
2083           template_set_config(): ¿·µ¬¡£
2084         * src/prefs_template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÎΰè¤ËÊݸ
2085           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2086         * src/template_select.[ch]: ºï½ü¡£
2087         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ë folderitem ¤ò
2088           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2089         * src/mh.c: mh_add_msg(): link() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
2090           ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Âç¾ë¤µ¤ó thanks)¡£
2091
2092 2001-11-03
2093
2094         * src/utils.[ch]: get_template_dir(): ¿·µ¬¡£
2095         * src/template.c: get_template_dir() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2096
2097 2001-11-02
2098
2099         * src/prefs_template.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
2100           µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
2101         * src/summaryview.c: ¥½¡¼¥ÈÂоݤΥ«¥é¥à¤ËÌð°õ¥Þ¡¼¥¯¤òɽ¼¨¡£
2102           summary_set_column_titles(): ¿·µ¬¡£
2103         * INSTALL
2104           INSTALL.jp
2105           README
2106           README.jp
2107           TODO
2108           TODO.jp: ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£
2109
2110 2001-11-02
2111
2112         * src/Makefile.am: checkbox_{on, off}.xpm ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
2113         * src/textview.c: textview_key_pressed()
2114           src/mimeview.c: mimeview_key_pressed()
2115           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): Delete ¥­¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2116           ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2117
2118 2001-11-01
2119
2120         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_read() ¤¬ 0 ¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
2121           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2122         * src/utils.[ch]: strcrchomp(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ÎËöÈø¤«¤é CR ¤ò½üµî
2123           ¤¹¤ë¡£
2124         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÁÞÆþ»þ¤Ë CRLF ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¡£
2125           ·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë yylex() ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÄɲá£
2126         * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥Èµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2127         * src/prefs_template.[ch]
2128           src/template.[ch]
2129           src/template_select.[ch]: ¿·µ¬¡£
2130           prefs_templates_* -> prefs_template_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2131         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣠreplyinfo ¤ò Compose
2132           ¤ËÄɲá£
2133         * src/mainwindow.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2134         * src/quote_fmt_lex.l: ¥¿¥Ö¤È²þ¹Ôʸ»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2135         * src/prefs_common.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê̾¤ò
2136           'reply_quote_{mark, format}' ¤È 'fw_quote_{mark, format}' ¤ËÊѹ¹¡£
2137
2138 2001-10-31
2139
2140         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢°úÍÑÀßÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤«¤é
2141           °ÜÆ°¡£
2142         * ¿·°úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2143         * src/quote_fmt_lex.h
2144           src/quote_fmt.h
2145           src/quote_fmt_lex.l
2146           src/quote_fmt_parse.y: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µÍÑ¿·µ¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£
2147         * configure.in: lex ¤È yacc ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2148         * src/compose.c: compose_quote_file(), compose_quote_parse_fmt():
2149           ºï½ü¡£
2150           compose_quote_fmt(): ¿·µ¬¡£
2151         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤ËžÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
2152           °úÍѵ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
2153         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
2154           Æɤ߹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2155
2156 2001-10-31
2157
2158         * src/pixmaps/checkbox_off.xpm
2159           src/pixmaps/checkbox_on.xpm: ¿·µ¬¡£
2160         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î pixmap
2161           ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2162
2163 2001-10-30
2164
2165         * src/send.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ú¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2166           ÀßÄ깽¤ÂΤòÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2167           SMTP AUTH ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2168           (Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
2169
2170 2001-10-30
2171
2172         * src/procheader.c: procheader_parse(): In-Reply-To: ¥Ø¥Ã¥À¤Î
2173           Ê£¿ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2174           (³á¸¶¤µ¤ó thanks)¡£
2175
2176 2001-10-29
2177
2178         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷¤Î 'G' ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë
2179           ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×ÀßÄê¤ò²Äǽ¤Ë¤·¡¢´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
2180         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î
2181           ÀâÌÀ¤òÄɲá£
2182
2183 2001-10-28
2184
2185         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®È¢¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
2186           ÁªÂò¥Ü¥¿¥ó¤È´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤òÄɲá£
2187         * src/Makefile.am: CPPFLAGS ¤Ë SYSCONFDIR ¤òÄɲá£
2188         * src/procmime.c:                                                      
2189           procmime_get_mime_type_table()                                       
2190           procmime_get_mime_type_list(): $(SYSCONFDIR)/mime.types
2191           (¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï /etc/mime.types) ¤È
2192           $(HOME)/.sylpheed/mime.types ¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2193
2194 2001-10-27
2195
2196         * src/prefs_account.c: ¥¢¥É¥ì¥¹¼«Æ°»ØÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
2197           prefs_account_create(): Àµ¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë
2198           gtk_widget_show_all() ¤òºï½ü¡£
2199         * src/prefs_common.c: ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹¡×¤ò¡Ö¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤ËÊѹ¹¡£
2200
2201 2001-10-26
2202
2203         * src/textview.c: textview_set_font(): EUC-JP locale ¤Ç¥í¥·¥¢¸ì
2204           ¤Îʸ»ú½¸¹ç¤ËÂбþ¡£
2205         * src/summaryview.c: summary_delete(): (¿ʬ)ºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å
2206           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2207         * prefs_account.c
2208           prefs_common.c
2209           prefs_summary_column.c: ±Ñ¸ì¤ò¾¯¤·²þÎÉ¡£
2210         * src/main.c: get_queued_message_num(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¸«ÉÕ¤«¤é
2211           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2212
2213 2001-10-21
2214
2215         * version 0.6.4
2216
2217 2001-10-21
2218
2219         * src/prefs_summary_column.[ch]:
2220           prefs_summary_column_get_config() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
2221         * src/summaryview.c: summary_ctree_create(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2222         * configure.in: ¥ê¥ó¥¯»þ¤ÎÌäÂê¤Î¤¿¤á¤Ë SSL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ò
2223           LDAP ¤Î¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
2224
2225 2001-10-21
2226
2227         * src/mainwindow.c
2228           src/summaryview.c: Á÷¿®¹µ¤ÇºÆÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2229         * src/prefs_summary_column.[ch]: ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê¤Î¥«¥é¥à¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á
2230           ¤Î UI ¡£
2231         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_summary_column(): ¿·µ¬¡£
2232           summary_set_column_order() ¤ò¸Æ¤Ö¡£
2233         * src/summaryview.[ch]:
2234           summary_ctree_create(): ¿·µ¬¡£summary_create() ¤«¤éʬΥ¡£
2235           summary_set_column_order(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î CTree ¤òºï½ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê
2236           CTree ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
2237
2238 2001-10-19
2239
2240         * src/smtp.[ch]: smtp_from(): Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹çÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2241         * C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¤·¡¢ÉÔÍפʥ³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È
2242           ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2243         * src/addrcache.[ch]
2244           src/addressbook.c
2245           src/addrindex.[ch]
2246           src/jpilot.[ch]
2247           src/syldap.[ch]: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¡¢ LDAP ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É
2248           ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2249         * src/ldif.[ch]
2250           src/importldif.[ch]: ¿·µ¬¡£
2251
2252 2001-10-18
2253
2254         * src/about.c: ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹àÌܤòÄɲá£
2255         * src/addr_compl.c: LOG_MESSAGE ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
2256         * src/addressbook.c: "V-Card" ¤ò "vCard" ¤ËÊѹ¹¡£
2257           addressbook_edit_address_cb(): invalidate_address_completion()
2258           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤ËÄɲá£
2259         * src/codeconv.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¡£
2260
2261 2001-10-17
2262
2263         * src/compose.c: ¡ÖÁ÷¿®¡×¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò Ctrl+Enter ¤ËÊѹ¹¡£
2264
2265 2001-10-16
2266
2267         * src/inc.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬2²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å
2268           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2269
2270 2001-10-16
2271
2272         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): Ì¤´°À®¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò´°À®
2273           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2274         * src/summaryview.c:
2275           summary_thread_init(): summary_thread_build() ¤«¤éʬΥ¡£
2276           summary_thread_build(): ½é´ü²½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2277           summary_set_ctree_from_list(): summary_thread_build() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2278           summary_thread_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2279           summary_filter(): Â¨»þ¼Â¹Ô¤ÎÀßÄê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
2280           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2281
2282 2001-10-14
2283
2284         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
2285           ¤«¤éȿž¤·¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
2286         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Î¡¼¥É¤òËöÈø
2287           ¤ËÄɲ乤ëÂå¤ï¤ê¤ËÀèƬ¤ËÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê GtkCTree
2288           ÆâÉô¤Ç¤Î¥Î¡¼¥É¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¥µ¥Þ¥êɽ¼¨
2289           ¤ò¤«¤Ê¤ê¹â®²½¤Ç¤­¤ë(O(n^2) -> O(n) ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼)¡£
2290
2291 2001-10-12
2292
2293         * src/prefs_common.c
2294           src/summaryview.[ch]: ½ç½øÊѹ¹²Äǽ¤Ê¥«¥é¥à¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î½¤Àµ¡£
2295
2296 2001-10-12
2297
2298         * src/procmsg.c: procmsg_get_mark_sum(), mark_sum_func(): ¥á¥â¥ê
2299           ¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2300         * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢
2301           ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é sensitivity ¤ò off ¤Ë¤¹¤ë
2302           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2303         * src/syldap.c: syldap_read_data(): ÉÔÍפ«¤Ä°Ü¿¢À­¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë
2304           sched_yield() ¤òºï½ü¡£
2305
2306 2001-10-11
2307
2308         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
2309           ¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ËÊѹ¹¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×
2310           ¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¾õÂ֤Τߤò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2311           folderview_update_all_node(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
2312           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2313         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_get_uposition()
2314           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ºÂɸ¤òÈóÉé¤ÎÃͤË
2315           ¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2316
2317 2001-10-10
2318
2319         * src/utils.c: to_human_readable(): ¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
2320         * src/summaryview.c: summary_delete(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
2321           summary_find_{prev,next}_msg(): ¿·µ¬¡£Á°/¼¡¤Îºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
2322           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
2323         * src/prefs_filter.c: °ÜÆ°¤·¤¿¹Ô¤¬´°Á´¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï
2324           ¼«Æ°Åª¤Ë CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2325
2326 2001-10-09
2327
2328         * ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î autotool ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¹¹¿·¡£
2329         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊÑ´¹¤Ë
2330           ¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2331         * src/codeconv.[ch]: µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î libjconv ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
2332           (jconv_info_get_current_codeset() ¤¬ "EUC-JP" ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë "EUCJP"
2333           ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿)¡£
2334
2335 2001-10-08
2336
2337         * version 0.6.3
2338
2339 2001-10-08
2340
2341         * src/compose.c: compose_write_to_file()
2342           src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): C locale ¾å¤Ç¤Î libjconv
2343           ÌäÂê¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂн衣
2344         * src/editldap_basedn.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
2345         * src/utils.c: is_next_mbs()
2346           src/compose.c: compose_wrap_line(), compose_wrap_line_all():
2347           ANSI C ¤Ø½àµò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë MB_CUR_MAX ¤ò MB_LEN_MAX ¤ØÊѹ¹¡£
2348         * configure.in: É¬ÍפʠGPGME ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.2.3 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
2349         * src/pop.c: pop3_getauth_user_recv(): POP3 ¥µ¡¼¥Ð¤¬Ä̾ï¤Îǧ¾Ú¤ò
2350           µñÈݤ·¤¿¤È¤­¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2351
2352 2001-10-07
2353
2354         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ¡£
2355         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
2356           sensitivity ¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Melvin Hadasht
2357           ¤µ¤ó thanks)¡£
2358         * src/summaryview.c: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤´¤ßÈ¢¤Î¾ì¹ç¤Ë¡Öºï½ü¡×Áàºî¤ò
2359           ¼Â¹Ô¤·¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2360           ºÇ¸å¤Î¹Ô¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó
2361           thanks)¡£
2362         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msgs(): ¿·µ¬¡£¥ê¥¹¥È¤ÇÍ¿¤¨
2363           ¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2364
2365 2001-10-05
2366
2367         * src/summaryview.c: summary_show(): ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ
2368           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
2369           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2370
2371 2001-10-03
2372
2373         * src/procmime.c: procmime_get_text_content(): HTML ¤ËÂбþ¡£
2374
2375 2001-10-02
2376
2377         * src/summaryview.[ch]: ¿·¤¿¤Ê¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÅŪ¤Ê
2378           ¥í¥Ã¥¯¤ò summary_lock(), summary_unlock() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«
2379           ¤Î´Ø¿ô¤Ë¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÄɲä·¤¿¡£
2380           ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê 'd' (ºï½ü) ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤ò
2381           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2382
2383 2001-10-01
2384
2385         * src/addressbook.c: addressbook_folder_load_person(): segfault ¤ò
2386           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
2387
2388 2001-09-30
2389
2390         * src/textview.[ch]: textview_set_position() ¤òÄɲá£
2391         * src/messageview.[ch]: messageview_set_position() ¤òÄɲá£
2392         * src/addrbook.c
2393           src/addrcache.c
2394           src/addressadd.c
2395           src/addressbook.c
2396           src/addrindex.c
2397           src/addritem.c
2398           src/editaddress.c
2399           src/editbook.c
2400           src/editgroup.c
2401           src/editjpilot.c
2402           src/editldap.c
2403           src/editldap_basedn.c
2404           src/editvcard.c
2405           src/jpilot.c
2406           src/mgutils.c
2407           src/syldap.c
2408           src/vcard.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ´¹¡£
2409         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£Ê¸»úÎó¤ò¿·µ¬
2410           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢É¬Íפʤé¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç³ç¤ë¡£
2411           imap_status(), imap_cmd_login(), imap_cmd_list(),
2412           imap_cmd_do_select(), imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(),
2413           imap_cmd_copy(): QUOTE_IF_REQUIRED() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2414         * compose.c: compose_write_to_file(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë C locale
2415           ¤Ç 8bit ¥³¡¼¥É¤¬ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂн衣
2416         * codeconv.[ch]: ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ê¸»úÎó¤Ë "ANSI_X3.4-1968" ¤òÄɲá£
2417           conv_codeset_strdup(): ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¤Î
2418           ¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2419
2420 2001-09-30
2421
2422         * src/textview.[ch]: textview_search_string_backward(): ¿·µ¬¡£
2423           ¿·µ¬¥á¥ó¥Ð cur_pos ¤ò TextView ¤ËÄɲá£
2424           Àµ¤·¤¤ editable ¤Î°ÌÃÖ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë button_press_event ¤ò
2425           gtk_signal_connect_after() ¤ÇÀܳ¡£
2426
2427 2001-09-27
2428
2429         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤Î¾õÂÖ
2430           ¤òÊݸ¡£
2431
2432 2001-09-26
2433
2434         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹½À®¤òÊѹ¹¡£
2435
2436 2001-09-25
2437
2438         * src/folder.c
2439           src/folder.h
2440           src/mainwindow.c
2441           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨ÀßÄ꤬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2442           Alfons ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2443
2444 2001-09-23
2445
2446         * src/message_search.[ch]: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¡£
2447         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_text_match_string(): ¿·µ¬¡£ GtkText ¤Î
2448           ¸½ºß°ÌÃ֤Υƥ­¥¹¥È¤ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤òÈæ³Ó¡£
2449         * src/messageview.[ch]: messageview_search_string()
2450           src/textview.[ch]: textview_search_string(): ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é TRUE
2451           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2452         * src/textview.[ch]: ËÜʸ¤Î³«»Ï°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
2453
2454 2001-09-21
2455
2456         * src/procmime.c: procmime_get_first_text_content(): MIME ¹½Â¤Á´ÂÎ
2457           ¤òõº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2458         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥Þ¥¯¥í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2459           strdup_mbstowcs() ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2460
2461 2001-09-20
2462
2463         * src/inc.c: ¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î POP3 ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ï¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å
2464           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2465         * src/summary_search.c: ËÜʸ¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄɲá£
2466         * src/procmime.[ch]: procmime_find_string(): °ú¿ô¤ÈÌá¤êÃͤòÊѹ¹¡£
2467           Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤Υª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2468
2469 2001-09-20
2470
2471         * src/procmime.[ch]:
2472           procmime_find_string()
2473           procmime_find_string_part(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éʸ»úÎó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
2474           procmime_get_text_part() ¤ò procmime_get_first_text_content() ¤Ë
2475           Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
2476           procmime_get_text_content(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ MIME ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Æ¥­¥¹¥È
2477           ÆâÍƤòÊÖ¤¹¡£
2478           procmime_mimeinfo_next(): ¿·µ¬¡£ MimeInfo ¥Ä¥ê¡¼¤Î¼¡¤Î¥Î¡¼¥É¤ò
2479           ÊÖ¤¹¡£
2480
2481 2001-09-19
2482
2483         * src/procmime.c: procmime_get_text_part(): Æþ¤ì»Ò¾õ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
2484           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2485         * src/procmime.h: MimeInfo ¹½Â¤ÂΤÎÎã¤òÄɲá£
2486         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò
2487           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2488
2489 2001-09-17
2490
2491         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
2492           ¤ò½¤Àµ¡£¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÊѹ¹¡£
2493
2494 2001-09-17
2495
2496         * version 0.6.2
2497
2498 2001-09-16
2499
2500         * src/addrindex.c: µì·Á¼°¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¡Ö¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¸Ä¿ÍÍÑ
2501           ¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òËÝÌõ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2502
2503 2001-09-12
2504
2505         * src/utils.c: get_quote_level(): ºÇŬ²½¤È¥Ð¥°½¤Àµ¡£
2506         * src/codeconv.[ch]: conv_get_current_locale(): ¿·µ¬¡£
2507         * src/editaddress.c: edit_person_page_basic(): ÆÃÄê¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç
2508           À«¡¦Ì¾¤Î½ç½ø¤ò¸ò´¹¡£
2509
2510 2001-09-11
2511
2512         * src/compose.c: ¸½ºß¤ÎÃÊÍî¤òÀ°·Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Â¾¾¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2513           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£°úÍѤµ¤ì¤¿ÃÊÍî¤òÀ°·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2514           compose_create(): ºÆÊÔ½¸¥â¡¼¥É¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2515           ¤·¤¿¡£
2516         * src/mainwindow.c
2517           src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2518           summary_mark_all_read(): ¿·µ¬¡£
2519
2520 2001-09-10
2521
2522         * src/vcard.c
2523           src/mgutils.c
2524           src/syldap.c
2525           src/editldap.c
2526           src/editldap_basedn.c
2527           src/jpilot.c
2528           src/editjpilot.c: Á´¤Æ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
2529         * configure.in
2530           src/jpilot.[ch]: Debian ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç JPilot ¤Î¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
2531           ¸¡½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
2532         * src/mainwindow.c
2533           src/summaryview.[ch]: ¥Þ¡¼¥¯¡¢Ì¤ÆÉ¡¢ÅºÉÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë
2534           ¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Á°/¼¡¤Î¥Õ¥é¥°ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2535           ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2536
2537 2001-09-09
2538
2539         * src/pixmaps/dir-close.xpm
2540           src/pixmaps/dir-open.xpm
2541           src/pixmaps/new.xpm
2542           src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2543         * src/utils.[ch]: execute_sync(): ¿·µ¬¡£
2544           execute_command_line(): ÈóƱ´ü¥â¡¼¥ÉÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
2545         * src/inc.c: inc_mail(): execute_command_line() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2546
2547 2001-09-08
2548
2549         * src/prefs.[ch]
2550           src/prefs_common.[ch]
2551           src/prefs_account.c: ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
2552           µ¯Æ°¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2553         * src/compose.c: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª
2554           ¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2555
2556 2001-09-06
2557
2558         * src/Makefile.am: »Ä¤ê¤Î xpm ¤òÄɲá£
2559
2560 2001-09-05
2561
2562         * src/addressbook.c: LDAP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê
2563           ¤ò½¤Àµ¡£
2564           addressbook_open(): 'else' ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2565
2566 2001-09-04
2567
2568         * src/pixmaps/dir-close.xpm
2569           src/pixmaps/dir-open.xpm
2570           src/pixmaps/trash.xpm: ¿·¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2571         * Match Grun ¤µ¤ó¤Î¿·¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2572         * src/pixmaps/address.xpm
2573           src/pixmaps/book.xpm
2574           src/pixmaps/category.xpm
2575           src/pixmaps/interface.xpm
2576           src/pixmaps/jpilot.xpm
2577           src/pixmaps/ldap.xpm
2578           src/pixmaps/vcard.xpm: ¿·µ¬¥¢¥¤¥³¥ó¡£
2579         * src/addrbook.[ch]
2580           src/addrcache.[ch]
2581           src/addressadd.[ch]
2582           src/addressitem.[ch]
2583           src/addrindex.[ch]
2584           src/addritem.[ch]
2585           src/editaddress.[ch]
2586           src/editbook.[ch]
2587           src/editgroup.[ch]
2588           src/editjpilot.[ch]
2589           src/editldap.[ch]
2590           src/editldap_basedn.[ch]
2591           src/editvcard.[ch]
2592           src/jpilot.[ch]
2593           src/mgutils.[ch]
2594           src/syldap.[ch]
2595           src/vcard.[ch]: ¿·µ¬¡£ÂçÎ̤Πwarning ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
2596           addrbook_build_avail_email_vis(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2597
2598 2001-09-04
2599
2600         * NEWS: °ÊÁ°¤Ë web ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¹¹¿·ÍúÎò¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
2601
2602 2001-09-03
2603
2604         * src/mainwindow.c
2605           src/summaryview.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
2606         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò
2607           ÁªÂò¸å¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2608
2609 2001-09-03
2610
2611         * version 0.6.1
2612
2613 2001-09-03
2614
2615         * src/send.c: send_message_data(): ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Ê
2616           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2617
2618 2001-09-02
2619
2620         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_(un)lock() ¤ò inc_(un)lock() ¤ËÊѹ¹¡£
2621           inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌá¤ë
2622           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2623         * src/account.c
2624           src/prefs_common.c
2625           src/prefs_account.c: inc_autocheck_timer_{remove,set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2626           inc_lock() ¤È inc_unlock() ¤òÍѤ¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2627         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): »ëǧÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë
2628           ¥é¥Ù¥ë¿§¤ÈÁªÂòÁ°·Ê¿§¤È¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2629
2630 2001-09-01
2631
2632         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_lock(), inc_autocheck_unlock(): ¿·µ¬¡£
2633           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
2634         * inc_autocheck_func(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò1ÉÃÃÙ¤é
2635           ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2636           inc_autocheck_timer_set_interval(): °ú¿ô¤Ç´Ö³Ö¤ò»ØÄê¡£
2637         * src/summaryview.c: summary_show(): ½èÍýÃæ¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥í¥Ã¥¯
2638           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2639         * src/main.c: app_will_exit(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¿¥¤¥Þ¤òºï½ü¡£
2640         * acconfig.h
2641           src/defs.h: ÉÔÍפʥ³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë PACKAGE ¤È VERSION 
2642           ¤ÎÄêµÁ¤òºï½ü¡£
2643         * configure.in: PACKAGE ¤È VERSION ¤Î AC_DEFINE_UNQUOTED() ¤ò
2644           AC_SUBST ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ src/version.h ¤ò AC_OUTPUT ¤ËÄɲá£
2645         * src/version.h.in: ¿·µ¬¡£
2646         * src/intl.h: dgettext() ¤ò gettext() ¤ËÊѹ¹¡£
2647
2648 2001-08-31
2649
2650         * po/ja.po: ¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î GTK+ ¤Ç Sylpheed ¤ò¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ë
2651           typo ¤ò½¤Àµ¡£
2652         * configure.in: ·ë²Ì¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2653           --enable-compface ¤È --enable-jconv ¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿
2654           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2655         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â
2656           ÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2657         * src/compose.c: compose_write_headers(): ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë Bcc:
2658           ¥Ø¥Ã¥À¤òÉղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2659         * src/send.c: send_message_data(): ¿·µ¬¡£send_message_smtp() ¤«¤é
2660           Ê¬Î¥¡£Á÷¿®Á°¤Ë Bcc: ¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2661
2662 2001-08-30
2663
2664         * version 0.6.0
2665
2666 2001-08-30
2667
2668         * src/send.c: ¥í¡¼¥«¥ë¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÁ÷¿®¤ò¼ÂÁõ¡£
2669           send_message_local(): ¿·µ¬¡£¥³¥Þ¥ó¥É¤ò popen() ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢
2670           RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍƤò¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¡£
2671         * src/prefs_common.[ch]: ³°ÉôÁ÷¿®¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2672         * src/defs.h: #define DEFAULT_SENDMAIL_CMD /usr/sbin/sendmail -t
2673         * src/account.c: account_edit_create(): ¥×¥í¥È¥³¥ë¹Ô¤ò¹­¤²¤¿¡£
2674         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2675
2676 2001-08-30
2677
2678         * src/folder.c: folder_item_remove_msg(): ºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºï½ü
2679           ¤µ¤ì¤¿¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¤Ó¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2680         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¿·¤·¤¤¥á¥Ã
2681           ¥»¡¼¥¸¤òÄɲä·¤¿¸å¤ËºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2682
2683 2001-08-29
2684
2685         * src/compose.c: compose_queue(): ¥­¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥Ø¥Ã¥À¤Ë AID: ¤òÄɲá£
2686         * src/send.c: send_message_queue(): AID: ¥Ø¥Ã¥À¤òõ¤·¡¢ SSV: ¤Î
2687           Âå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ð¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2688         * src/summaryview.c
2689           src/compose.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆÊÔ½¸²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2690           compose_remove_reedit_target(): ¿·µ¬¡£¸Å¤¤ºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸
2691           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2692           compose_send(), compose_queue(), compose_draft_cb(): ºÆÊÔ½¸
2693           ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï¡¢¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2694         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2695
2696 2001-08-28
2697
2698         * Ê¸»úÎó¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ¤·¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤòºÇ¾®²½¤¹¤ë Alfons
2699           Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î XML string table ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2700         * src/stringtable.[ch]: ¿·µ¬¡£
2701           official ¤Ê GLib ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á·¿¤È´Ø¿ô̾¤«¤éÁ´¤Æ¤Î
2702           G ¤È g_ ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤òºï½ü¡£
2703           string_table_insert_string(): ¸¡º÷»þ¤Ë̵¸ú¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò»²¾È¤¹¤ë
2704           ²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·ºÇŬ²½¤·¤¿¡£
2705
2706 2001-08-27
2707
2708         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ëµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸(Satoshi Nagayasu ¤µ¤ó
2709           ¤È Alfons Hoogervoost ¤µ¤ó thanks)¡£
2710         * src/colorlabel.[ch]: ¿·µ¬¡£labelcolors.[ch] ¤«¤é̾¾ÎÊѹ¹¡£
2711           labelcolors_*() ¤ò colorlabel_*() ¤Ë²þ̾¡£
2712         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤ËÂбþ¡£
2713         * src/procmsg.h: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤Ë¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2714         * gettext 0.10.39 ¤Ë¹¹¿·¡£
2715         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò ItemFactory
2716           ¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
2717         * sylpheed.desktop: GNOME ÍѤËÄɲá£
2718         * configure.in: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë AC_MSG_CHECKING() ¤òÄɲá£
2719           configure ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀßÄê·ë²Ì¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2720
2721 2001-08-27
2722
2723         * src/account.c: account_clist_set_row(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
2724           ¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2725
2726 2001-08-26
2727
2728         * SSL Âбþ¤ò claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸(Christoph Hohmann ¤µ¤ó thanks)¡£
2729         * src/ssl.[ch]: ¿·µ¬¡£
2730         * src/socket.[ch]: ssl_read(), ssl_write(), ssl_gets(), ¤½¤·¤Æ
2731           ssl_getline() ¤òÄɲá£
2732           sock_close(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ê¤é ssl_done_socket() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2733         * src/md5.[ch]: ·¿¤Î¾×ÆͤòËɤ°¤¿¤á¤Ë MD5_CTX ¤Î typedef ¤òºï½ü¤·¡¢
2734           MD5_CONTEXT ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2735         * src/prefs_account.[ch]: SSL ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢É½¸½¤òÊѹ¹¡£
2736         * src/esmtp.[ch]: esmtp_ehlo() ¤È esmtp_starttls() ¤òÄɲá£
2737           esmtp_starttls() ¤«¤é SSL ½é´ü²½¤È HELO ¤òºï½ü¡£
2738           esmtp_auth(): °ú¿ô¤«¤é use_smtp_auth ¤òºï½ü¡£
2739         * src/send.c: send_smtp_open(): SSL Âбþ¤òÄɲá£
2740         * src/smtp.c: smtp_helo(): esmtp ¤¬¿¿¤Ê¤é esmtp_ehlo() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
2741           ¤·¤¿¡£
2742
2743 2001-08-25
2744
2745         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): '%s' ¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç
2746           °Ï¤Ã¤¿¡£
2747
2748 2001-08-24
2749
2750         * src/main.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2751           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2752         * src/utils.[ch]: log_verbosity_set(): ¿·µ¬¡£ verbosity count ¤ò
2753           Áý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
2754           log_print(): log_verbosity_count > 0 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
2755           ½ÐÎÏ¡£
2756           log_message(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë½ÐÎÏ¡£
2757         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): ¥í¥°¤Î verbosity ¤ò»ØÄê¡£
2758         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡Ö¿·µ¬
2759           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¹àÌܤòÄɲá£
2760           main_window_show_cur_accoun(): ¡Ö¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: ¡×¤Îʸ»úÎó¤ò
2761           ºï½ü¡£
2762         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì
2763           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸½ºß¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2764         * src/compose.c: compose_attach_property(): segmentation fault
2765           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2766
2767 2001-08-23
2768
2769         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state(): ¿·µ¬¡£ UI ¤Î
2770           sensitivity ¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
2771           main_window_set_toolbar_sensitive():
2772           main_window_set_menu_sensitive() ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
2773
2774 2001-08-23
2775
2776         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
2777           ¥é¥Ù¥ë¤òÄɲá£
2778           main_window_close_cb(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð½ªÎ»¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2779         * src/inc.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2780
2781 2001-08-22
2782
2783         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_toolbar_sensitive(): 2ÈÖÌܤÎ
2784           °ú¿ô¤òºï½ü¤·¡¢¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¾õÂ֤Ǡsensitivity ¤ò·èÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë
2785           ¤·¤¿¡£
2786
2787 2001-08-21
2788
2789         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(), pop3_retr_recv(),
2790           pop3_delete_recv(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦
2791           ¤Ë¤·¤¿¡£
2792
2793 2001-08-21
2794
2795         * src/mainwindow.c: main_window_lock(), main_window_unlock():
2796           ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼Á´ÂΤΥí¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
2797           main_window_set_menu_sensitive(): sensitivity ¤ÎÊѹ¹¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë
2798           ¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¤ËÂбþ¡£
2799
2800 2001-08-20
2801
2802         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selection_type(): ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê
2803           ¥Ó¥å¡¼¤Î¸½ºß¤ÎÁªÂò¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
2804           summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
2805           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2806         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
2807           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2808
2809 2001-08-19
2810
2811         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À
2812           ¥ê¥¹¥È¤Ë List-Id ¤òÄɲá£
2813         * src/prefs_common.[ch]: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¥â¡¼¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
2814           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤ËÄɲá£
2815         * src/inc.[ch]: inc_progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient
2816           ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÀßÄ꤬ RECV_DIALOG_ALWAYS ¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï
2817           RECV_DIALOG_ACTIVE ¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î¤È¤­¤Î¤ß¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
2818           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2819         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
2820           ¿·µ¬¡£¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¥í¥Ã¥¯/¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¡£
2821         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
2822           ¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2823
2824 2001-08-18
2825
2826         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÉÔÍפʺƵ¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò
2827           ÍÞÀ©¡£
2828         * src/menu.[ch]: menu_button_position(): ¿·µ¬¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼
2829           ¤Î°ÌÃÖ¤ò·×»»¤¹¤ë¡£
2830         * src/mainwindow.c: toolbar_account_button_pressed(),
2831           ac_label_button_pressed(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë
2832           ÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¥Ü¥¿¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊѲ½
2833           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2834           ac_menu_popup_closed(): selection_done ¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·µ¬
2835           ´Ø¿ô¡£
2836         * src/gtkutils.c: gtkut_ctree_node_next(): node == NULL ¤Î¤È¤­¤Ë
2837           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2838         * src/summaryview.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2839           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£
2840           ¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹¹¿·¥â¡¼¥É¤Ç°ÊÁ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò
2841           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2842           summary_select_node(): ¿·µ¬¡£
2843         * src/inc.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¹¹¿·ºÇŬ²½¥Ñ¥Ã¥Á
2844           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2845           ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2846           Vlasov »á¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ POP3 ¤Î¼õ¿®¾ðÊó¤âƱÍͤ˻ÈÍÑ¡£
2847         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð cur_total_num ¤òÄɲá£
2848         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): state->cur_total_num ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£
2849
2850 2001-08-14
2851
2852         * version 0.5.3
2853
2854 2001-08-14
2855
2856         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): Ì¤ÆɤιԤ理¬Àµ¤·¤¯
2857           »ØÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2858         * src/folderview.c: foldreview_update_node(): gtk_style_copy() ¤ò
2859           »ÈÍѤ»¤º¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿ style ¤òºÆ»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2860         * README, README.jp: ½¤Àµ¡£
2861
2862 2001-08-14
2863
2864         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): ¥ê¥â¡¼¥È¤«¤é¹¶·â²Äǽ¤Ê
2865           ¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(David Looney ¤µ¤ó thanks)¡£
2866         * src/inc.c: inc_all_account_mail(): Í­¸ú¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¡¢
2867           ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â inc_finished() ¤ò¸Æ¤Ö
2868           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2869         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò²þÎɤ¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
2870           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÌÃÖ¤¬
2871           ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£ÁªÂò¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âƱÍͤËÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£
2872           summary_get_msgnum(): ¿·µ¬¡£
2873           summary_get_current_msgnum(): ºï½ü¡£
2874           summary_select_by_msgnum(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2875         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥«¥é¥à¤òÄɲá£
2876           account_clist_set_row(): Ä̾ï»ÈÍѤÈÁ´¼õ¿®¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó
2877           ¤Çɽ¼¨¡£
2878         * src/utils.c: to_human_readable(): MB ¤È GB ¤Î¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤Î·å¿ô
2879           ¤ò 2 ¤ËÁý²Ã¡£
2880
2881 2001-08-13
2882
2883         * ÂÔ˾¤Î :)¡Öº¹½Ð¿Í¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲá׵¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
2884         * src/address.[ch]: address_item_new() ¤ËÈ÷¹Í¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2885           address_get_folder_list(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤·¡¢
2886           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
2887           address_delete_object(): ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2888         * src/addressbook.[ch]: addressbook_add_submenu(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹
2889           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉղ乤롣
2890           addressbook_refresh(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆÆɹþ¤¹¤ë¡£
2891         * src/summaryview.c: summary_set_add_sender_menu(): ¿·µ¬¡£º¹½Ð¿Í
2892           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲ乤뤿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉղ乤롣
2893           summary_button_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÁ°¤Ë
2894           summary_set_add_sender_menu() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2895
2896 2001-08-12
2897
2898         * src/summaryview.c: summary_thread_build(): ¥×¥í¥»¥¹¤ò¸Ç¤Þ¤é¤»¤ë
2899           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£½é´ü¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃÛ¤òºÇŬ²½¡£
2900
2901 2001-08-12
2902
2903         * src/summaryview.c: Â¿¿ô¤Î¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
2904           summary_show(): ¥·¥°¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥é¤òÀÚÃÇ/Àܳ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯/
2905           ¥Ö¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2906           summary_set_row_marks(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤¬Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿»Ò¤ò
2907           »ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2908           summary_thread_build(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_expand ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
2909           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2910           ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤òÀµ¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2911           summary_unthread(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_collapse ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
2912           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2913           summary_thread_func(), summary_unthread_func(): ºï½ü¡£
2914           summary_tree_expanded(), summary_tree_collapsed(): ¿·µ¬¥³¡¼¥ë
2915           ¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô¡£
2916         * src/inc.[ch]: inc_pop3_session_do(): Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
2917           ¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
2918           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2919
2920 2001-08-10
2921
2922         * src/folderview.c: folderview_update_all_node(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
2923           ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
2924         * src/inc.c: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð
2925           ¼õ¿®¸å¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2926         * src/prefs_common.[ch]: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2927         * src/folder.h: FOLDER_IS_LOCAL(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2928
2929 2001-08-09
2930
2931         * src/defs.h
2932           src/headerview.c
2933           src/headerwindow.c
2934           src/textview.c
2935           src/prefs_common.c
2936           src/prefs_common.h: ¥Ü¡¼¥ë¥É¤È¾®¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2937           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤¹¤ë
2938           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2939         * src/prefs_common.c
2940           src/prefs_common.h
2941           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶¯Ä´¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2942           ¤òÄɲá£
2943
2944 2001-08-08
2945
2946         * src/pixmaps/mark.xpm: ½¤Àµ¡£
2947         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_expand_parent_all(): ¿·µ¬¡£
2948         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
2949           ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥ë¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2950           summary_show()
2951           summary_select_next_unread()
2952           summary_step(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¤­¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2953           summary_thread_build(): ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò
2954           Å¸³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2955         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2956
2957 2001-08-08
2958
2959         * src/prefs_common.c: ¡ÖEmacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò
2960           ¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤òºï½ü¡£
2961         * src/prefs_common.c
2962           src/prefs_account.c: VSPACING_NARROW ¤ÎÃͤò 3 ¤ËÊѹ¹¡£
2963         * src/pixmaps/new.xpm
2964           src/pixmaps/unread.xpm: ¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
2965
2966 2001-08-07
2967
2968         * src/address.[ch]:
2969           address_folder_new()
2970           address_group_new()
2971           address_item_new(): Ìá¤êÃͤò AddressObject ¤ËÊѹ¹¡£
2972           address_build_tree(): file ¤Î assertion ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2973         * src/pixmaps/new.xpm
2974           src/pixmaps/unread.xpm: ¾¯¤·½¤Àµ¡£
2975
2976 2001-08-06
2977
2978         * src/addressbook.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2979
2980 2001-08-06
2981
2982         * ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òÊ̥⥸¥å¡¼¥ë¤ËʬΥ(¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ)¡£
2983         * src/address.[ch]: ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤ò´Þ¤à¡£
2984         * src/addressbook.[ch]: ¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òºï½ü¡£
2985
2986 2001-08-04
2987
2988         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À̾¤Î¸å¤Ë¥´¥ßʸ»ú¤¬
2989           É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2990
2991 2001-08-02
2992
2993         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2994
2995 2001-08-01
2996
2997         * version 0.5.2
2998
2999 2001-08-01
3000
3001         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): ¥á¥¤¥ó¥×¥í¥»¥¹¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥É
3002           ¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë metamail ¤Ë -x ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3003           mimeview_button_pressed(): content-type ¤¬ application/octet-stream
3004           ¤Î¾ì¹ç¤Ï `³«¤¯' ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÁªÂòÉԲĤˤ·¤¿¡£
3005
3006 2001-07-31
3007
3008         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý
3009           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3010           get_quoted(): ¿·µ¬¡£¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú '\' ¤ò½èÍý¤¹¤ë¡£
3011         * src/folder.c: folder_read_list(): folderlist.xml ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
3012           ¾ì¹ç·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3013         * src/main.c: main(): ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸å¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤è¤¦
3014           ¤Ë¤·¤¿¡£
3015         * src/textview.c: textview_create()
3016           src/compose.c: compose_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¿¥ÖÉý¤ò8¤Ë¤·¤¿¡£
3017
3018 2001-07-29
3019
3020         * src/prefs_common.c: date_format_select_row(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥­¡¼¤ÇÁªÂò
3021           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3022
3023 2001-07-28
3024
3025         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦
3026           ¤òÈó¥¢¥¤¥³¥ó²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3027         * src/procmime.c: procmime_scan_mime_type(): ¿·µ¬¡£
3028           procmime_scan_content_type(): procmime_scan_mime_type() ¤ò»ÈÍÑ
3029           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3030           procmime_scan_mime_header(): Content-Type ¤¬
3031           "application/octet-stream" ¤Î¾ì¹ç¤ÏźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÈÄ¥»Ò¤òÄ´¤Ù¤Æ
3032           Àµ¤·¤¤ MIME ¥¿¥¤¥×¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3033
3034 2001-07-27
3035
3036         * src/prefs_common.c: date_format_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
3037           ¤ò½¤Àµ¡£
3038
3039 2001-07-26
3040
3041         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3042         * src/prefs_common.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤éÆüÉդηÁ¼°¤ÎÀßÄê¤Î¥æ¡¼¥¶
3043           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
3044
3045 2001-07-25
3046
3047         * src/account.[ch]: account_edit_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ü¥¿¥ó¤Îʸ»úÎó
3048           ¤ò½¤Àµ¡£
3049           account_find_from_address(): ¿·µ¬¡£
3050         * src/procmime.c:
3051           procmime_scan_content_type(), procmime_scan_content_disposition():
3052           ESC ¥³¡¼¥É¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
3053         * src/compose.c: compose_reply(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ø¥Ã¥À¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
3054           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3055         * src/prefs_common.[ch]: ¥á¥ó¥Ð "reply_account_autosel" ¤òÄɲá£
3056
3057 2001-07-25
3058
3059         * src/progressdialog.c: CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3060         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3061
3062 2001-07-24
3063
3064         * Paul Kater ¤µ¤óºî¤Î±Ñ¸ìÈÇ Sylpheed User's Manual (paul@nlpagan.net)
3065           ¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
3066         * configure.in
3067           manual/Makefile.am
3068           src/mainwindow.c: ±Ñ¸ìÈǥޥ˥奢¥ë¤ËÂбþ¡£
3069         * manual/en/sylpheed*.html: ±Ñ¸ì¤Îʸ½ñ¤òÄɲá£
3070         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£
3071
3072 2001-07-23
3073
3074         * src/nntp.c: nntp_ok(): ¸å¤Ë³¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤±þÅú¤ò½èÍý
3075           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3076         * src/smtp.c: smtp_ok(): Æ±¾å¡£
3077         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
3078           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Îɽ¼¨·Á¼°¤òÊѹ¹¡£
3079
3080 2001-07-22
3081
3082         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
3083           Ê¸»úÎ󤫤é²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3084           prefs_custom_header_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÁªÂò»è¤Ë "X-Face" ¤ò
3085           Äɲá£
3086         * src/news.c: news_fetch_msg(), news_get_group_list()
3087           src/imap.c: imap_fetch_msg(): ½ñ¤­¹þ¤ß¤ÎÁ°¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
3088           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3089         * src/procmime.c:
3090           procmime_scan_content_type()
3091           procmime_scan_content_disposition(): ¥Ñ¡¼¥¹Á°¤Ë JIS ¤ò EUC-JP
3092           ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3093         * src/codeconv.c: conv_unmime_header(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3094         * src/compose.c: ÅºÉÕ¥Ú¥¤¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
3095           ÅºÉեإåÀ¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3096         * src/recv.c: recv_bytes_write(): alloca() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë g_malloc()
3097           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3098
3099 2001-07-18
3100
3101         * version 0.5.1
3102
3103 2001-07-18
3104
3105         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt()
3106           src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): Cc ¤ò
3107           ÊÖ¿®¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë´Þ¤á¤ëµ­¹æ `%c' ¤òÄɲÃ(Cyril Bellot ¤µ¤ó thanks)¡£
3108         * src/base64.[ch]
3109           src/procmime.c: procmime_decode_content(): Ä̾ï¤Î¹ÔĹ(4¤ÎÇÜ¿ô)¤Ç¤Ï
3110           ¤Ê¤¤ base64 ¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
3111           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3112
3113 2001-07-17
3114
3115         * src/procmsg.[ch]: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤È°ì»þ¥Õ¥é¥°¤ò2¤Ä¤ÎÊÑ¿ô¤ËʬΥ¤·¡¢
3116           MsgFlags ¤ò¤½¤ì¤é¤ò´Þ¤à¹½Â¤ÂΤˤ·¤¿¡£
3117           MSG_SET_PERM_FLAGS()
3118           MSG_SET_TMP_FLAGS()
3119           MSG_UNSET_PERM_FLAGS()
3120           MSG_UNSET_TMP_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3121         * src/compose.c
3122           src/imap.c
3123           src/inc.c
3124           src/messageview.c
3125           src/mh.c
3126           src/news.c
3127           src/procheader.c
3128           src/summaryview.c: ¿·¤·¤¤ MsgFlags ¤Î¤¿¤á¤ËÊѹ¹¡£
3129         * src/utils.[ch]: hash_free_value_mem(): ¿·µ¬¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î
3130           Ãͤò²òÊü¤¹¤ë¡£
3131
3132 2001-07-16
3133
3134         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(), inc_progress_update():
3135           ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¿Í´Ö¤¬Æɤߤ䤹¤¤·Á¼°¤Çɽ¼¨¡£
3136         * src/grouplistdialog.c: grouplist_recv_func(): Æ±¾å¡£
3137         * TODO
3138           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
3139
3140 2001-07-16
3141
3142         * src/codeconv.c:
3143           conv_unmime_header(), conv_unmime_header_overwrite(): ¥Ø¥Ã¥À
3144           ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÀ¸ JIS ¥³¡¼¥É¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
3145         * src/folder.c:
3146           folder_get_default_folder()
3147           folder_get_default_inbox()
3148           folder_get_default_outbox()
3149           folder_get_default_draft()
3150           folder_get_default_queue()
3151           folder_get_default_trash(): folder_list ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë segfault
3152           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3153
3154 2001-07-15
3155
3156         * README
3157           README.jp
3158           INSTALL
3159           INSTALL.jp
3160           TODO
3161           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
3162         * src/grouplistdialog.c: grouplist_dialog_set_list(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
3163           ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¿®Ãæ¤Ë UI ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3164           grouplist_dialog_create(): ¥¨¥ó¥È¥ê¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë
3165           ¤òÄɲá£
3166           grouplist_recv_func(): ¿·µ¬¡£
3167           refresh_clicked(): ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤òÄɲá£
3168           clist_selected(): CList ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤é¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
3169           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ group_clist_select() ¤«¤é²þ̾¡£
3170           entry_activated(): ¿·µ¬¡£
3171           grouplist_clear(): grouplist_free() ¤«¤é²þ̾¡£¥ê¥¹¥È¤È¥¨¥ó¥È¥ê
3172           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤â¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3173         * src/news.c: news_get_group_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲäò¹â®²½
3174           (g_slist_append() ¤Ï¥ê¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ë)¡£
3175         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
3176           NEWSGROUP_LIST ¤ÎÄêµÁ¤òÊѹ¹¡£
3177         * src/recv.c: recv_write()
3178           src/send.c: send_message_smtp(): UI ¤Î¹¹¿·´Ö³Ö¤ò UI_REFRESH_INTERVAL
3179           (50msec) ¤ËÊѹ¹¡£
3180         * src/account.c: account_add(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄɲä·¤¿¤È¤­¤Ë
3181           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3182         * src/grouplistdialog.c: ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤·¡¢
3183           grouplist_dialog_set_list() ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3184         * src/textview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI
3185           ¤â̵¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3186
3187 2001-07-15
3188
3189         * src/grouplistdialog.c: ok_clicked(), cancel_clicked():
3190           gtk_main_level() ¤¬ 1 ¤Ê¤é¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3191           grouplist_dialog_set_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë CList ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º
3192           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3193           grouplist_dialog(): ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÁ°¤Ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
3194           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3195
3196 2001-07-14
3197
3198         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥Î¡¼¥É¤¬»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ
3199           ¤¤¤ì¤Ð `collapsed' Â°À­¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3200         * src/grouplistdialog.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ìÍ÷¤«¤éÁªÂò
3201           ²Äǽ¡£
3202         * src/news.[ch]
3203           news_get_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
3204           news_remove_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å
3205           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
3206         * src/folderview.c: folderview_new_news_group_cb(): input_dialog()
3207           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë grouplist_dialog() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3208
3209 2001-07-12
3210
3211         * autogen.sh: ½¤Àµ¡£
3212         * src/folder.[ch]
3213           src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î³«ÊľõÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
3214           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
3215
3216 2001-07-06
3217
3218         * version 0.5.0
3219
3220 2001-07-06
3221
3222         * src/imap.c: imap_remove_folder(): DELETE ¤ÎÁ°¤Ë EXAMINE ¤Ç INBOX
3223           ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3224           imap_cmd_do_select(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ SELECT ¤È EXAMINE ¤ò
3225           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¡£
3226           imap_cmd_select(): imap_cmd_do_select() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3227           imap_cmd_examine(): ¿·µ¬¡£
3228         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
3229           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆÅÙÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3230
3231 2001-07-05
3232
3233         * version 0.5.0pre4
3234
3235         * manual/ja/sylpheed.sgml
3236           manual/ja/*.html: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
3237         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): ¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò
3238           Àµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3239         * src/folderview.h
3240           src/summaryview.h: color_normal ¥á¥ó¥Ð¤ò FolderView ¤È SummaryView
3241           ¤«¤éºï½ü¡£
3242         * src/mainwindow.c: main_window_create(): color_normal ¤òºï½ü¡£
3243
3244 2001-07-04
3245
3246         * src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤È NNTP ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ØÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3247         * src/imap.c: imap_session_get()
3248           src/news.c: news_session_new_for_folder(), news_session_get():
3249           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3250
3251 2001-07-03
3252
3253         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥­¥ã¥óÃæ¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
3254           ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3255           imap_scan_folder(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
3256           imap_status(): ¿·µ¬¡£ STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
3257           imap_status_uidnext(): ºï½ü¡£
3258           imap_cmd_status(): ºï½ü¡£
3259         * src/textview.c: textview_show_part(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3260
3261 2001-07-03
3262
3263         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3264         * src/rfc2015.c: rfc2015_decrypt_message(): content-type ¤ÎÂ羮ʸ»ú
3265           ÌäÂê¤ò½¤Àµ(¤³¤Î patch ¤Ë´Ø¤·¤Æ Rene Rebe ¤µ¤ó thanks)¡£
3266         * src/codeconv.c: code_get_code_conv_func(): ISO-8859-1 ¤Î¸¡½ÐÉô¤ò
3267           ½¤Àµ¡£
3268         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤Ë
3269           ÄɲäǤ¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3270         * configure.in: °ì»þŪ¤Ë --enable-threads ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3271         * INSTALL
3272           INSTALL.jp: --enable-threads ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ­½Ò¤òºï½ü¡£
3273
3274 2001-07-01
3275
3276         * version 0.5.0pre3
3277
3278         * src/folderview.[ch]: folderview_set_all(): ¿·µ¬¡£
3279         * src/account.c: account_add(): IMAP4 ¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤·¤¿¸å
3280           folderview_set_all() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3281           account_edit_create(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê
3282           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3283           account_selected(): ¿·µ¬¡£
3284           account_clist_set(): CList ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3285
3286 2001-06-30
3287
3288         * src/imap.c: imap_scan_tree(): trash ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð
3289           imap_create_tree() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3290           imap_scan_tree_recursive(): INBOX ¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤òõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3291           Trash ¥Õ¥©¥ë¥À¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3292           imap_create_tree(): trash ¤òºîÀ®¤¹¤ëÉôʬ¤òʬ³ä¤·¤¿¡£
3293           imap_create_trash(): ¿·µ¬¡£
3294         * src/folder.c: folder_build_tree(), folder_write_list_recursive():
3295           no_sub ¤È no_select ¤òÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3296         * src/summaryview.c: summary_show(): item->no_select ¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç
3297           Â³¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3298
3299 2001-06-29
3300
3301         * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ
3302           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3303
3304 2001-06-28
3305
3306         * src/folderview.[ch]:
3307           folderview_update_tree(): ¿·µ¬¡£°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
3308           folderview_update_tree_cb(): ¿·µ¬¡£
3309           ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲä·¡¢É½¸½¤ò
3310           ¤¤¤¯¤Ä¤«Êѹ¹¡£
3311
3312 2001-06-27
3313
3314         * src/imap.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤Î¼«Æ°¥¹¥­¥ã¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
3315           imap_scan_tree(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁ´ÂΤò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¡£
3316           imap_scan_tree_recursive(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò
3317           ¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
3318           imap_parse_list(): ¿·µ¬¡£¥í¡¼¥«¥ë¥Ñ¥¹¤ò IMAP4 ¥Ñ¥¹¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
3319         * src/folder.h: no_sub ¤È no_select ¤ò FolderItem ¤ËÄɲá£
3320         * src/folder.c: folder_tree_destroy(): ÊÑ¿ô¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
3321           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3322         * src/folderview.c: folderview_scan_tree_func(): IMAP4 ¤ËÂбþ¡£
3323
3324 2001-06-26
3325
3326         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): ¼¡¤Î¹Ô¤Ë³¤¯ FETCH ±þÅú¤ò
3327           ²òÀϤǤ­¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3328           imap_parse_fetch_element(): ºï½ü¡£
3329           imap_parse_atom(), imap_parse_one_address(), imap_parse_address(),
3330           imap_parse_envelope(), imap_get_uncached_messages(): FETCH ±þÅú
3331           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë GString ¤È sock_getline() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3332           imap_remove_all_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¯ºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
3333           ½¤Àµ¡£
3334           imap_parse_address(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤òÀµ¤·¤¯·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
3335           GString ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ½¤Àµ¡£
3336         * src/socket.[ch]: sock_getline(), fd_getline(): ¿·µ¬¡£¹ÔÁ´ÂΤò
3337           Æɤ߹þ¤ß¡¢¿·µ¬¤Ë¥¢¥í¥±¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
3338         * src/prefs_account.[ch]: ¡ÖIMAP¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
3339
3340 2001-06-25
3341
3342         * version 0.5.0pre2
3343
3344         * src/imap.c: imap_create_tree(): imap_create_folder() ¤Ë¥í¡¼¥«¥ë
3345           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¹¤òÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3346           imap_create_folder(): STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë LIST ¤ò»È¤Ã¤Æ
3347           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3348           imap_cmd_list(): ¿·µ¬¡£
3349           imap_query_password(): ¿·µ¬¡£
3350           imap_session_new(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë
3351           ¤·¤¿¡£
3352
3353 2001-06-24
3354
3355         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): FETCH ¤Î·ë²Ì¤òǤ°Õ¤Î½ç½ø¤Ç
3356           ²òÀϤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3357           imap_parse_fetch_element(): ¿·µ¬¡£ FETCH ¤Î·ë²Ì¤Î̾Á°¤ÈÃͤΥڥ¢
3358           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
3359           imap_parse_flags(): ¤è¤ê½ÀÆðÀ­¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
3360         * src/utils.[ch]: set_log_file(): ¿·µ¬¡£¥í¥®¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤
3361           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¡£
3362           close_log_file(): ¿·µ¬¡£³«¤¤¤¿¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤ë¡£
3363           log_print(), log_message(), log_warning(), log_error(): ¥í¥°
3364           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤â½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3365
3366 2001-06-22
3367
3368         * src/imap.c: imap_cmd_status(): ÂåÆþ¤ÎÁ°¤Ë "value" ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò
3369           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(À¾Å礵¤ó thanks)¡£
3370
3371 2001-06-21
3372
3373         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): MH ¤È IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À
3374           ´Ö¤Î DnD ¤¬(º£¤Î¤È¤³¤í)¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3375         * src/foldersel.[ch]: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÂоݤˤʤì¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3376           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3377
3378 2001-06-20
3379
3380         * version 0.5.0pre1
3381
3382         * src/imap.c
3383           imap_get_msg_list()
3384           imap_cmd_envelope()
3385           imap_cmd_fetch()
3386           imap_cmd_copy()
3387           imap_cmd_store(): Ï¢ÈÖ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë UID ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3388           imap_set_article_flags() ¤ò imap_set_message_flags() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
3389         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
3390           ¤Ç¤â¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3391         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): °ú¿ô¤Î·¿¤ò gint ¤«¤é
3392           guint ¤Ë¤·¤¿¡£
3393
3394 2001-06-19
3395
3396         * src/imap.c: imap_cmd_login(), imap_cmd_select(), imap_cmd_status(),
3397           imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(), imap_cmd_copy(): Ê¸»úÎó
3398           ¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°Ï¤Þ¤Ê¤¤
3399           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Å¤¤ Cyrus IMAP4 server ¤Ø¤ÎÂнè)¡£
3400           imap_create_folder(): ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿ÃÖ´¹¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¡£
3401           imap_session_connect_if_not() ¤ò imap_session_get() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
3402           imap_get_msg_list(): use_cache ¤¬ off ¤Î¤È¤­¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ
3403           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
3404           imap_delete_cached_messages(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤òÆɤó¤Ç»ØÄê
3405           ¤·¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3406           imap_parse_one_address(): fromname ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ïº¹½Ð¿Í¥¢¥É¥ì¥¹¤È
3407           Æ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3408         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): ¿·µ¬¡£ÈϰϤò»ØÄê²Äǽ¡£
3409         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
3410           ¤Î¾ì¹ç¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3411           KEY_PRESS_EVENT_STOP(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3412           summary_key_pressed(): summary_execute() ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤Î
3413           È¯¹Ô¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3414           summary_select_by_msgnum(): msg_is_toggled_on ¤¬ TRUE ¤Î¤È¤­¤À¤±
3415           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
3416           ¤Î¤È¤³¤í¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3417         * src/news.c; news_delete_old_articles(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
3418           Æɤó¤Ç»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3419         * src/folderview.c:
3420           folderview_selected(), folderview_button_released(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3421           Àµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3422
3423 2001-06-18
3424
3425         * src/mainwindow.c
3426           src/summaryview.c
3427           src/prefs_common.c: ±Ñ¸ìɽ¸½¤Î²þÁ±(Paul Mangan ¤µ¤ó thanks)¡£
3428         * src/mainwindow.c: compose_cb()
3429           src/summaryview.c: summary_key_pressed()
3430           src/compose.c: compose_new_with_recipient(): ¿·µ¬µ­»ö¤òºîÀ®¤¹¤ë
3431           ¤È¤­¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3432
3433 2001-06-17
3434
3435         * src/procmsg.c: procmsg_msg_list_free(): ¥ê¥¹¥È¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤·¤Æ
3436           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3437
3438 2001-06-16
3439
3440         * version 0.4.99
3441
3442         * src/imap.c: imap_find_namespace(): namespace ¤Î¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò
3443           Èæ³Ó¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3444           imap_remove_folder(): namespace ¤ò»ÈÍÑ¡£
3445           imap_create_tree(): Trash ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë namespace ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë
3446           ¤·¤¿¡£
3447           imap_get_msg_list(): exists == 0 ¤Î¤È¤­¤Ë¸Å¤¤¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤·¥á¥â¥ê
3448           ¥ê¡¼¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3449           imap_select(): ¿·µ¬¡£ imap_cmd_select() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
3450         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤âɽ¼¨¤¹¤ë
3451           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3452
3453 2001-06-15
3454
3455         * src/folderview.c:
3456           folderview_new_folder_cb()
3457           folderview_new_imap_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤Ë¼ºÇÔ
3458           ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3459           ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3460           folderview_button_pressed(): ÆÃÊ̤ʠIMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Çºï½ü¥á¥Ë¥å¡¼
3461           ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3462         * AUTHORS: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¼è¹þ¡£Á´¤Æ¤Î contributor ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
3463         * src/send.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3464           EXIT_IF_CANCELLED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3465           SendProgressDialog ¤Ë cancelled ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3466         * src/utils.[ch]: strtailchomp(): ¿·µ¬¡£ËöÈø¤Î»ØÄꤷ¤¿Ê¸»ú¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£
3467         * src/imap.c: imap_cmd_fetch(): MS Exchange 2000 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
3468
3469 2001-06-15
3470
3471         * src/imap.c: imap_create_tree(): ¿·µ¬¡£ INBOX ¤ä Trash ¤Î¤è¤¦¤Ê
3472           É¬Íפʥե©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
3473           imap_do_copy(), imap_do_copy_msgs_with_dest(): COPY ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
3474           expunge ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3475           imap_remove_all_msg(): exists == 0 ¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë return ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3476           ¤·¤¿¡£
3477         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
3478           folder->create_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3479
3480 2001-06-14
3481
3482         * src/imap.c: ¤µ¤é¤Ë namespace ¤ò¼ÂÁõ¡£
3483         * imap_find_namespace(), imap_path_separator_subst(): ¿·µ¬¡£
3484
3485 2001-06-13
3486
3487         * src/imap.c: imap_parse_namespace(), imap_cmd_namespace(): ¿·µ¬¡£
3488
3489 2001-06-11
3490
3491         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
3492
3493 2001-06-08
3494
3495         * src/imap.[ch]: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë
3496           imap_add_msg() ¤È imap_append_message() ¤òÄɲá£
3497           imap_status(): ¿·µ¬¡£
3498           imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¤½¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
3499           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3500           Äã¥ì¥Ù¥ë IMAP4rev1 ´Ø¿ô¤Î¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤ò imap_cmd ¤ËÊѹ¹¡£
3501         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
3502           IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë INBOX ¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3503           ¤·¤¿¡£
3504
3505 2001-06-07
3506
3507         * src/utils.[ch]: °ú¿ô¤Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¤È¤ë itos_buf() ¤òÄɲá£
3508         * src/imap.[ch]: imap_copy_msg(), imap_copy_msgs_with_dest(): ¿·µ¬¡£
3509         * src/folder.c: copy_msg ¤È copy_msgs_with_dest ¥á¥½¥Ã¥É¤ò IMAP
3510           ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
3511
3512 2001-06-06
3513
3514         * src/utils.[ch]: move_file(): ¿·µ¬¡£
3515         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): move_file()
3516           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤Æ
3517           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3518
3519 2001-06-06
3520
3521         * src/imap.c: imap_delete_messages() ¤È imap_delete_all_messages()
3522           ¤ò imap_delete_cached_messages() ¤È
3523           imap_delete_all_cached_messages() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3524         * src/utils.[ch]: ´Ø¿ô remove_all_numbered_files() ¤òÄɲá£
3525         * src/mh.c: mh_remove_all_msg()
3526           src/imap.c: imap_delete_all_cached_messages():
3527           remove_all_numbered_files() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3528         * src/mainwindow.c
3529           src/summaryview.c
3530           src/compose.[ch]: ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
3531           compose_reply()
3532           compose_reply_set_entry(): °ú¿ô¤Ë `ignore_replyto' ¤òÄɲá£
3533
3534 2001-06-05
3535
3536         * src/folderview.c: folderview_selected()
3537           src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë
3538           ¸í¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3539
3540 2001-06-04
3541
3542         * src/headerwindow.c: headerwindow_show_cb(): ¾ï¤Ë msginfo ¤òɽ¼¨
3543           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
3544           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3545         * src/smtp.c: smtp_ok(): sock_gets() ¤Î¥¨¥é¡¼½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
3546
3547 2001-06-02
3548
3549         * src/folderview.c: folderview_selected()
3550           src/mimeview.c: mimeview_selected(): ¥Þ¥¦¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊ᪤ò²ò½ü
3551           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3552         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð½èÍý¤¹¤ë
3553           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3554
3555 2001-05-27
3556
3557         * src/passphrase.c: #if USE_GPGME ¤Ç°Ï¤Ã¤¿¡£
3558         * src/prefs_account.c: NNTP AUTH ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
3559         * src/alertpanel.[ch]: alertpanel_create(): ¿·¤¿¤Ê°ú¿ô `can_disable'
3560           ¤òÄɲá£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò FALSE ¤òÅϤ¹¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
3561           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òºîÀ®¡£
3562           alertpanel_message_with_disable(): ¿·µ¬¡£
3563           alertpanel_show(): G_ALERT_VALUE_MASK ¤ÇÃͤò¥Þ¥¹¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3564           alertpanel_button_toggled(): ¿·µ¬¡£
3565           alertpanel_button_clicked(), alertpanel_close(): G_ALERT_VALUE_MASK
3566           ¤ò»È¤Ã¤ÆÃͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3567         * src/prefs_common.[ch]: GnuPG ½ð̾¸¡¾Ú¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¡¢
3568           GnuPG ¤Î·Ù¹ð¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3569         * src/rfc2015.c: check_signature(): Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß½ð̾¥Á¥§¥Ã¥¯
3570           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3571         * src/main.c: GnuPG ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3572         * src/main.c
3573           src/prefs_common.c: GPGME ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ð¥°¤ò
3574           ¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
3575
3576 2001-05-26
3577
3578         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Î
3579           ISO-8859-* ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¤Àµ¡£
3580           conv_encode_header(): ÉÔÀµ¤Ê¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤­Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×
3581           ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alte ¤µ¤ó thanks)¡£
3582         * src/headerview.c: SET_FONT_STYLE(): ¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Ìµ¸ú¤Î¤È¤­
3583           ¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
3584         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬ INBOX ¤Î¤È¤­¤Ï
3585           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3586         * src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¬
3587           Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼Â¹Ô¥Ü¥¿¥ó¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3588
3589 2001-05-22
3590
3591         * README
3592           README.jp: ¡Öµ¯Æ°ÊýË¡¡×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3593
3594 2001-05-19
3595
3596         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é NNTP AUTH ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3597         * src/news.[ch]: NNTP AUTH ¤ËÂбþ¡£
3598         * src/nntp.[ch]: NNTP AUTH ¤Î¤¿¤á¤Ë SockInfo ¤ò NNTPSockInfo ¤Ç
3599           ¥é¥Ã¥×¤·¤¿¡£
3600         * INSTALL
3601           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤È¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£
3602
3603 2001-05-18
3604
3605         * src/gtkutils.[ch]: folderview_find_collapsed_parent() ¤ò
3606           gtkut_ctree_find_collapsed_parent() ¤Ë°ÜÆ°¡£
3607         * src/folderview.c: folderview_select_node(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë
3608           ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3609         * configure.in: ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤ò 0.4.99 (0.5pre) ¤Ë¤·¤¿¡£
3610         * src/main.c: main(): --help ¤È --version ¤Ë X ¤¬ÉÔÍפˤʤë¤è¤¦¤Ë
3611           parse_cmd_opt() ¤ò gtk_init() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
3612           parse_cmd_opt(): g_get_prgname() ¤ò g_basename(argv[0]) ¤ËÊѹ¹¡£
3613         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
3614           ¤ËÂФ¹¤ë½¤Àµ¡£
3615
3616 2001-05-17
3617
3618         * src/main.c: lock_socket_input_cb(): fd_read() ¤ò fd_gets() ¤Ë
3619           Êѹ¹¡£ --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥´¥ß¤òȯÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
3620         * src/socket.[ch]: fd_gets() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
3621
3622 2001-05-16
3623
3624         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_next(): ¿·µ¬¡£
3625         * src/folderview.c: folderview_find_next_unread(): ¿·µ¬¡£
3626           folderview_select_next_unread(): ±£¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤â¸«ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë
3627           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3628
3629 2001-05-15
3630
3631         * src/compose.c: compose_write_headers(): SPAM ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­
3632           ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ From, To, Sender ¤â½ü³°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3633         * src/folderview.c: Ì¤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤¢¤ëÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë '+'
3634           ¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3635           folderview_search_new_recursive(),
3636           folderview_have_new_children(),
3637           folderview_search_unread_recursive(),
3638           folderview_have_unread_children(),
3639           folderview_find_collapsed_parent(): ¿·µ¬¡£
3640           folderview_update_node(): ¥­¥å¡¼¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë
3641           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3642
3643 2001-05-14
3644
3645         * src/folder.[ch]
3646           src/mh.[ch]: *_add_msg() ¤ò link() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3647           ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÀÚÂؤ¨¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
3648         * src/compose.c
3649           src/inc.c
3650           src/mbox.c: folder_item_add_msg() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
3651           unlink() ¤òºï½ü¡£
3652
3653 2001-05-13
3654
3655         * src/prefs_customheader.[ch]: prefs_headers_* ¤ò
3656           prefs_custom_header_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ `(New)' ¹Ô¤È `ÃÖ´¹' ¥Ü¥¿¥ó¤ò
3657           ºï½ü¡£¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
3658           prefs_custom_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£ "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò
3659           ¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3660         * src/customheader.c: custom_header_get_str()
3661           src/compose.c: compose_write_headers(): ¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
3662         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£
3663           "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3664           ¤·¤¿¡£
3665         * src/compose.c: compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤Î½ç½ø¤ò½¤Àµ¤·¡¢
3666           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ò¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3667         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_delete_cb()
3668           src/prefs_filter.c: prefs_filter_delete_cb(): ESC ¤Ç·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
3669           ¤òÊĤ¸¤ë¤Î¤ò¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3670
3671 2001-05-13
3672
3673         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸:
3674         * src/customheader.[ch]
3675           src/prefs_customheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
3676        &