sync with 0.8.1cvs12
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2002-08-06
2
3         * src/procmsg.c: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤«¤éÊݸ¤¹¤ë
4           ¤È¤­¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾Ãµî¤¹¤ë¤Î¤ò˺¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
5
6 2002-08-05
7
8         * src/compose.c
9           src/passphrase.[ch]
10           src/rfc2015.[ch]
11           src/prefs_account.[ch]
12           src/prefs_common.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é GnuPG ´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
13           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
14
15 2002-08-05
16
17         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ
18           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
19
20 2002-08-04
21
22         * src/prefs_actions.c: execute_actions(): create_io_dialog() ¤ò
23           Àµ¤·¤¤¾ò·ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
24
25 2002-08-01
26
27         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): Ê¸»ú¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î½é´ü²½¤ò
28           ½¤Àµ¡£
29         * src/utils.c:
30           log_print()
31           log_message()
32           log_warning()
33           log_error(): ¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤òÄɲá£
34
35 2002-07-31
36
37         * src/socket.c: typo ¤ò½¤Àµ(HAVE_SYS_SELECT -> HAVE_SYS_SELECT_H)
38
39 2002-07-31
40
41         * src/socket.c: socket I/O ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
42           fd_recv(): ¿·µ¬¡£
43         * src/pop.c: Àµ¤·¤¯¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
44
45 2002-07-31
46
47         * src/prefs_actions.c: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆþ½ÐÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÃٱ䤵¤»¤º¤Ë
48           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¥¤¥ó¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥ô¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë
49           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤¿¡£ UI ¤òÀ°Íý¡£
50
51 2002-07-29
52
53         * --attach ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
54         * src/main.c:
55           Cmd::attach_files: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤òÊݸ¤¹¤ë¿·µ¬¥á¥ó¥Ð¡£
56           parse_cmd_opt(): --attach ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲᣠ--compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó
57           ¤¬°ÅÌۤ˻ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
58           prohibit_duplicate_launch()
59           lock_socket_input_cb(): "compose_attach" ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄɲá£
60         * src/compose.c
61           src/mainwindow.c
62           src/textview.c: compose_new_with_recipient() ¤ò compose_new() ¤Ë
63           Ì¾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
64
65 2002-07-29
66
67         * src/logwindow.c: ±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º¡£
68           log_window_append(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È·Ù¹ð¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÊѹ¹¡£
69
70 2002-07-26
71
72         * src/news.c: ¼«Æ°¥­¥ã¥Ã¥·¥åºï½ü¤ò¼ÂÁõ¡£
73           news_delete_expired_caches(): ¿·µ¬¡£
74           news_get_article_list(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥ê¥¹¥È¤«¤éºï½ü
75           ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
76         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_last_num_in_msg_list():
77           procmsg_get_last_num_in_cache() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
78         * src/utils.[ch]: remove_expired_files(): ¿·µ¬¡£
79
80 2002-07-26
81
82         * src/inc.c
83           inc_mail(): ¼è¹þ¤Ë³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©
84           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
85           inc_all_account_mail(): ¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼ºÇÔ»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
86
87 2002-07-25
88
89         * version 0.8.1
90
91 2002-07-24
92
93         * src/addressbook.c
94           src/editaddress.c
95           src/editgroup.c
96           src/editldap_basedn.c
97           src/importldif.c
98           src/prefs_common.c: gtk_editable_get_chars() ¤¬ÊÖ¤¹Ê¸»úÎó¤ò free
99           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
100         * src/importldif.h
101           src/vcard.h: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½üµî¡£
102
103 2002-07-23
104
105         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È us-ascii
106           Ê¸»ú¤òξÊý´Þ¤àʸ»úÎó¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
107
108 2002-07-23
109
110         * src/utils.c: remove_numbered_files(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò unlink()
111           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
112         * src/codeconv.c:
113           conv_get_code_conv_func(): charset ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
114           conv_anytodisp() ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
115           conv_unmime_header_overwrite()
116           conv_unmime_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë conv_anytodisp()
117           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
118
119 2002-07-14
120
121         * version 0.8.0
122
123 2002-07-14
124
125         * src/compose.c: ¡Ö¥Ä¡¼¥ë/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
126
127 2002-07-12
128
129         * src/base64.c: BASE64VAL() ¥Þ¥¯¥í¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê½¤Àµ¡£
130
131 2002-07-11
132
133         * src/base64.c: base64_decode(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
134
135 2002-07-11
136
137         * src/codeconv.c
138           src/compose.c
139           src/smtp.c
140           src/unmime.c
141           src/base64.[ch]: BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É / ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
142           base64_encode(), base64_decode(): ¿·µ¬¡£
143         * src/rfc822.[ch]: ºï½ü¡£
144         * COPYING
145           src/about.c: fetchmail ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
146
147 2002-07-10
148
149         * src/codeconv.c
150           src/procmime.c
151           src/unmime.[ch]: MIME ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
152           unmime_header()
153           unmime_quoted_printable_line(): ¿·µ¬¡£
154         * src/procheader.c:
155           procheader_get_one_field()
156           procheader_get_unfolded_line(): CR ¤âºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
157
158 2002-07-08
159
160         * libkcc: ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤«¤éºï½ü¡£
161         * COPYING
162           src/about.c: libkcc ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
163         * src/codeconv.c: conv_guess_encoding(): ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë
164           ºÇ½é¤Ë ASCII ¥³¡¼¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
165         * src/prefs_actions.c: ÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹/¥¿¥Ö¤ò½üµî¡£
166
167 2002-07-05
168
169         * src/prefs_actions.c: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½àµò¡£
170           UI ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
171         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): Ê£¿ô¤Î
172           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë
173           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
174
175 2002-07-05
176
177         * src/prefs_actions.[ch]: claws ¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
178           update_actions_menu(): ¥á¥Ë¥å¡¼ºï½ü¤ò´Êά²½¡£
179         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ä¡¼¥ë¤ÈÀßÄê¤ËÄɲá£
180
181 2002-07-04
182
183         * src/codeconv.[ch]: conv_jistoeuc(), conv_euctojis(),
184           conv_sjistoeuc(), conv_guess_encoding() ¤ò¼ÂÁõ¡£ libkcc ¤Ë°Í¸
185           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
186
187 2002-07-04
188
189         * configure.in: strchr ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
190
191 2002-07-02
192
193         * src/prefs_common.[ch]
194           src/inc.c: ¼õ¿®¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
195
196 2002-07-01
197
198         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
199           ¤ËÂбþ¡£
200
201 2002-06-28
202
203         * src/gtksctree.[ch]: ¹Ô¤Î°ÜÆ°¸å¤Ë̵¸ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
204           GtkSCTree::anchor_row ¤ò gint ¤«¤é GtkCTreeNode* ¤ËÊѹ¹¡£
205           gtkutils.c ¤Ë°Í¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
206         * src/prefs_common.[ch]
207           src/summaryview.c: summary_selected(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼
208           ¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
209
210 2002-06-28
211
212         * configure.in
213           src/Makefile.am
214           src/compose.c: ¥¯¥í¥¹¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÀµ¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à̾¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
215           "host_alias" ¤ò "target_alias" ¤ËÊѹ¹(Patrice Mandin ¤µ¤ó thanks)¡£
216
217 2002-06-27
218
219         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò¶¯À©»ØÄꤹ¤ë
220           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
221         * src/send.c
222           src/smtp.[ch]: smtp_from(), smtp_auth(): SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò
223           »ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
224           smtp_ehlo(): RFC ¤Ë½àµò¤·¤Ê¤¤ AUTH ±þÅú¤òµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
225
226 2002-06-25
227
228         * src/prefs_common.[ch]
229           src/compose.c: ¡ÖÆþÎÏ»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
230
231 2002-06-25
232
233         * src/summaryview.[ch]
234           src/mainwindow.c: ¡Ö°ÜÆ°/{¼¡¤Î,Á°¤Î}¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
235           ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
236
237 2002-06-20
238
239         * src/folderview.c
240           src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ç¿âľ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î
241           ¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»ØÄꤹ¤ë±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
242
243 2002-06-19
244
245         * src/messageview.[ch]:
246           messageview_copy_clipboard(): MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­
247           ¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
248           messageview_get_current_textview(): ¿·µ¬¡£
249           messageview_get_text_widget(): ºï½ü¡£
250         * src/quote_fmt_parse.y: msginfo ¤¬¶õ¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
251           ¤·¤¿¡£
252         * src/compose.[ch]: ¡Ö°úÍѤȤ·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
253           text_inserted(): ¿·¤·¤¤ "insert_text" ¥·¥°¥Ê¥ë¤Î¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡£
254           Compose::paste_as_quotation ¤¬ TRUE ¤Ê¤é¥Ú¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤Ë
255           °úÍÑÉä¤òÉÕ¤±¤ë¡£
256
257 2002-06-19
258
259         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Content-Type ¤¬ text/* ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î
260           ÆâÍƤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆºÇŬ¤Ê Content-Transfer-Encoding ¤ò»ØÄê
261           (ÅòÀõ¤µ¤ó thanks)¡£
262
263 2002-06-18
264
265         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò
266           ºîÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
267           ¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
268
269 2002-06-18
270
271         * src/folder.c: folder_build_tree(): ·«¤ê²¼¤²¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë mtime ¤Ë
272           atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë strtoul() ¤ò»ÈÍÑ¡£
273         * src/imap.c:
274           imap_move_msg()
275           imap_move_msgs_with_dest()
276           imap_copy_msgs_with_dest(): Ê£¿ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼/°ÜÆ°¤ò˸¤²¤ë
277           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
278           imap_parse_envelope()
279           imap_cmd_envelope(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´°Á´¤Ê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤ò
280           Ã±½ã²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ENVELOPE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë RFC822.HEADER ¤ò»ÈÍÑ¡£
281           ¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃۤκݤˠReferences ¥Ø¥Ã¥À¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
282           imap_parse_one_address()
283           imap_parse_address(): ºï½ü¡£
284           imap_get_header(): ¿·µ¬¡£ RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÆɤߤ³¤ß¿·¤¿¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿
285           Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
286         * src/procheader.[ch]: procheader_parse() ¤ò procheader_parse_stream()
287           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢°Û¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
288
289 2002-06-17
290
291         * po/zh_TW.Big5.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
292
293 2002-06-15
294
295         * version 0.7.8
296
297 2002-06-13
298
299         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Ìµ¸ú¤Ê»þ´Ö¤¬¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë
300           ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
301           inc_write_uidl_list(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
302         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state():
303           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¤Î¾õÂÖ¤ò¼Â¹ÔÉԲĤˤ·¤¿¡£
304         * src/summaryview.c: summary_sort():
305           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
306         * src/pop.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
307
308 2002-06-12
309
310         * src/prefs_account.c: CREATE_RADIO_BUTTONS(): typo ¤ò½¤Àµ¤·¡¢
311           ¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
312
313 2002-06-11
314
315         * POP3 ¤Ç¡ÖN Æü¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
316         * src/inc.[ch]:
317           inc_get_uidl_table()
318           inc_write_uidl_list(): UIDL ¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò RC_DIR/uidl-*
319           ¤«¤é RC_DIR/uidl/* ¤Ë°ÜÆ°¡£³Æ UIDL ¤Ë¼õ¿®»þ¹ï¤òÄɲá£
320           src/main.c: main(): RC_DIR/uidl/ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
321           src/pop.[ch]: LOOKUP_NEXT_MSG(): ¤³¤³¤Ç´ü¸ÂÀÚ¤ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
322           Pop3MsgInfo ¤Ë recv_time ¤òÄɲá£
323           src/prefs_account.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤¹Æü¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
324
325 2002-06-09
326
327         * version 0.7.7
328
329 2002-06-07
330
331         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×
332           ¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢µ¯Æ°»þ¤Ë¤½¤ì¤é¤¬Áý¿£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
333         * src/folderview.c: folderview_remove_mailbox_cb(): ¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
334
335 2002-06-04
336
337         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): lockup ¤òµ¯¤³¤¹
338           ¤Î¤ÇľÁ°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
339
340 2002-06-04
341
342         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): ½ð̾Éôʬ¤ò
343           ¼«Æ°²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
344           compose_new_with_recipient(): µ¯Æ°Ä¾¸å¤Î XIM ¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¡£
345
346 2002-06-04
347
348         * src/mainwindow.c: ¥½¡¼¥È¤Î¾º½ç / ¹ß½ç¤òÊ̤Υá¥Ë¥å¡¼¹àÌܤ«¤é»ØÄê
349           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
350           ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
351         * src/summaryview.[ch]: summary_sort(): ¥½¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
352
353 2002-05-31
354
355         * ±Ê³Ū¤Ê¥½¡¼¥È½ç¤ò¼ÂÁõ¡£
356         * src/folder.[ch]:
357           folder_build_tree(): 'sort_key' ¤È 'sort_type' Â°À­¤òÆɤ߹þ¤à¡£
358           folder_write_list_recursive(): ¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ò½ñ¤­¹þ¤à¡£
359           src/mainwindow.c
360           src/summaryview.[ch]: summary_show(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
361           ¹ß½ç¥½¡¼¥È¤Î¾ì¹çÀèƬ¤Î¥Î¡¼¥É¤òÁªÂò¡£
362           SummarySortType ¤È¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ÎÊÑ¿ô¤ò SummaryView ¤«¤éºï½ü¡£
363
364 2002-05-30
365
366         * src/account.c
367           src/news.[ch]
368           src/nntp.[ch]
369           src/prefs_account.[ch]: SSL ¾å¤Î NNTP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
370         * src/nntp.c: nntp_group(): GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬°ìÅÙ¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
371           MODE READER ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¤ÆºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(broken ¤Ê
372           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¤Ç¤­¤ë¤é¤·¤¤)¡£
373
374 2002-05-30
375
376         * faq/it/*.html: DOS ²þ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
377         * faq/*/*.html: ">" ¤ò " ¤ËÊѹ¹¡£
378
379 2002-05-29
380
381         * src/prefs_account.c: prefs_account_protocol_activated(): SSL ¥¿¥Ö
382           ¤ÎÉÔÍפʥե졼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
383
384 2002-05-29
385
386         * src/pop.[ch]
387           src/inc.c
388           src/prefs_account.[ch]: POP3 ¤Ç STLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
389         * src/account.c: account_clist_set_row(): TLS ¤ÎÀßÄê¤òɽ¼¨¡£
390
391 2002-05-28
392
393         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×µ¡Ç½¤Ë
394           Âбþ¡£
395         * src/imap.[ch]
396           src/ssl.h
397           src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤Ç STARTTLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
398         * src/send.c
399           src/smtp.[ch]: SSLSMTPType ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SSLType ¤ò»ÈÍÑ¡£
400
401 2002-05-28
402
403         * src/utils.[ch]: make_dir(): mkdir() ¤È chmod() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
404         * src/compose.c: compose_create(): ÉÔÍפʹԤòºï½ü¡£
405
406 2002-05-27
407
408         * src/news.c: news_scan_group(): ÆÃÄê¤Î¾ì¹ç¤Ë¸í¤Ã¤¿Ãͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
409           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
410         * src/prefs_account.c: ¹âÅÙ¤ÊÀßÄê - ¥Õ¥©¥ë¥À ¤ÎÀßÄê¤Î±Ñ¸ì¤ò½¤Àµ¡£
411
412 2002-05-23
413
414         * src/textview.c: textview_show_message(), textview_show_part():
415           GtkSText *text ¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
416           textview_add_part(): RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë GtkSText ¤ò
417           ¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
418           textview_show_part(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¤È
419           ¤·¤Æɽ¼¨¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
420
421 2002-05-22
422
423         * src/compose.c: compose_redirect_write_to_file():
424           change_file_mode_rw() ¤ÎÂоݤòÄûÀµ¡£ fclose() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«
425           ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÉÔ´°Á´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¡£
426
427 2002-05-22
428
429         * src/compose.c:
430           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤ÏÁð¹Æ´ØÏ¢¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò̵¸ú
431           ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
432           compose_redirect_write_to_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°
433           ¤ò½¤Àµ¡£
434         * src/prefs_common.c: ¡Öº¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè
435           ¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤·¤¿¡£
436
437 2002-05-21
438
439         * src/compose.[ch]: ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×(¤Þ¤¿¤Ï Bounce)µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
440           claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¼ÂÁõ¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
441           compose_redirect(): ¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÔ½¸ÉԲĤˤ¹¤ë¡£
442           compose_redirect_write_to_file(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò½ü¤¤¤Æ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
443           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÈËÜʸ¤ò¥³¥Ô¡¼¡£
444           compose_redirect_write_headers(): ¤µ¤é¤Ë "Resent-*" ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
445           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
446           ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
447
448 2002-05-20
449
450         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È
451           ¼¡¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È¤Î´Ö¤ËÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò
452           ½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
453
454 2002-05-19
455
456         * src/mainwindow.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
457           main_window_toggle_message_view(): summary_toggle_view_real() ¤ò
458           ¤³¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
459         * src/messageview.[ch]: messageview_is_visible(): ¿·µ¬¡£
460         * src/summary_search.c
461           src/summaryview.[ch]: SummaryView::msg_is_toggled_on: ºï½ü¡£
462           Âå¤ï¤ê¤Ë messageview_is_visible() ¤ò»ÈÍÑ¡£
463
464 2002-05-17
465
466         * src/mainwindow.c: ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«/ÊĤ¸¤ë¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
467         * src/summaryview.[ch]:
468           summary_expand_threads(), summary_collapse_threads(): ¿·µ¬¡£
469
470 2002-05-17
471
472         * src/mainwindow.c: ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¡×¤È
473           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
474           ¡Ö/ɽ¼¨/¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءץá¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¤·¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò
475           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¤ËÅý¹ç¡£
476           main_window_set_widgets(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤξõÂÖ¤òÊѹ¹¡£
477         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): menurc Ê¸»úÎó¤ò
478           ¹¹¿·¡£
479
480 2002-05-16
481
482         * src/mimeview.c: mimeview_set_multipart_tree(): ¥Æ¥­¥¹¥È°Ê³°¤Î
483           ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤ÎÆâÍƤò message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î»Ò¤È¤·¤Æɽ¼¨¡£
484         * src/procmime.c:
485           procmime_mimeinfo_next(): content-type ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤Î
486           message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
487           procmime_scan_multipart_message(): Æþ¤ì»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ message/rfc822
488           ¥Ñ¡¼¥È¤Î½¤Àµ¡£ message/rfc822 ¤ÎÆâÍƤΥµ¥¤¥º¤òÄûÀµ¡£
489         * src/textview.c: textview_show_part(): multipart/* ¤È message/rfc822
490           ¤ÎÆâÍƤòŸ³«¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
491           textview_add_parts(): ¿·µ¬¡£¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥È°Ê²¼¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò textview
492           ¤ËÄɲ乤롣
493           textview_clear(): body_pos ¤È cur_pos ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡£
494
495 2002-05-16
496
497         * src/addr_compl.c: µóÆ°¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
498           get_address_from_edit(): îì³ç¸ÌÃæ¤Î¥«¥ó¥Þ¤ò̵»ë¡£
499           completion_window_apply_selection(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î clist ¤ÎÁªÂò¹Ô
500           ¤ÎŬÍѤΤ߹Ԥ¦¡£
501           completion_window_accept_selection(): ºï½ü¡£
502           address_completion_complete_address_in_entry(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
503           ¤³¤³¤Ç¥¨¥ó¥È¥êÃæ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÃÖ´¹¤·¤Ê¤¤¡£
504           completion_window_select_row(): clist ¤ÎÁªÂò¤ò¾ï¤ËŬÍÑ¡£
505           completion_window_key_press(): ÁªÂò¤ò¤³¤³¤Ç¤ÏŬÍѤ·¤Ê¤¤¡£
506
507 2002-05-15
508
509         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
510           ºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËöÈø¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊݤĤ褦¤Ë¤·¤¿¡£
511
512 2002-05-14
513
514         * src/foldersel.c: ¥Ä¥ê¡¼¤òÂ羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤»¤º¤Ë¥½¡¼¥È¡£
515         * src/mainwindow.c: allsel_cb()
516           src/messageview.c: messageview_select_all(): MIME ¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Î
517           ¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÁªÂò¡×¤ò½¤Àµ¡£
518         * src/mainwindow.c: Á´ÈÌ¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤«¤é
519           ºï½ü¡£
520
521 2002-05-13
522
523         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ac->name ¤¬
524           NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
525
526 2002-05-12
527
528         * version 0.7.6
529
530 2002-05-12
531
532         * manual/ja/*: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
533           manual/en/*: ±Ñ¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·¡£
534         * faq/de/*
535           faq/it/*: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÄɲá£
536         * faq/en/*
537           faq/es/*
538           faq/fr/*: FAQ ¤ò¹¹¿·¡£
539         * src/manual.[ch]
540           src/mainwindow.c: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤òÄɲá£
541
542 2002-05-11
543
544         * src/prefs_account.c: IMAP ¤Þ¤¿¤Ï News ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
545           ¡ÖÁ´¼õ¿®¤Ç¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
546
547 2002-05-11
548
549         * src/imap.c: imap_scan_tree(): namespace ¤ò¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤Ë»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
550           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
551         * src/prefs_folder_item.c: ¼±Ê̻ҥѥ¹¤âɽ¼¨¡£
552           table ¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£ÊÔ½¸ÉԲĤʥ¨¥ó¥È¥ê¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÇØ·Ê¿§
553           ¤Çɽ¼¨¡£
554         * src/procmime.c: procmime_get_tmp_file_name(): °ÂÁ´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
555           À¸À®¡£
556
557 2002-05-11
558
559         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤òÄɲá£
560         * src/inc.c
561           src/pop.c: inc_progress_update() ¤òľÀܸƤÖÂå¤ï¤ê¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò
562           »ÈÍÑ¡£
563           pop3_getrange_uidl_recv(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë
564           ¤È¤­¤Ï LAST ¤Ë fallback ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
565
566 2002-05-10
567
568         * src/folderview.c: ´Êάɽ¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È
569           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
570
571 2002-05-10
572
573         * src/folderview.c
574           src/prefs_common.[ch]
575           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤ò´Êάɽ¼¨¤¹¤ëºÇ¾®¤Îʸ»ú¿ô
576           ¤ò»ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
577
578 2002-05-09
579
580         * src/folderview.c: folderview_check_new(): ÁªÂò¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
581           ¥¹¥­¥Ã¥×¡£
582         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×
583           ¤òÄɲá£
584         * src/imap.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
585           imap_scan_tree_recursive(): ³Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·»þ¤Ë¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò¼èÆÀ¡£
586           imap_get_path_separator(): ¿·µ¬¡£
587
588 2002-05-08
589
590         * src/imap.[ch]: others/shared ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î namespace ¤ËÂбþ(ºî¶ÈÃæ)¡£
591           imap_parse_namespace(): others/shared namespace ¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
592           imap_find_namespace(): others/shared namespace ¤â¸¡º÷¡£
593         * src/utils.[ch]:
594           strchr_parenthesis_close(): ÊĤ¸³ç¸Ì¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
595           strsplit_parenthesis(): ³ç¸Ì¤Î¥ê¥¹¥È¤òʸ»úÎó¤ÎÇÛÎó¤Ëʬ³ä¡£
596
597 2002-05-08
598
599         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): "Mon,6 May 2002 20:31:12
600           +0800" ¤Î¤è¤¦¤ÊÆü»þʸ»úÎó¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
601           procheader_scan_date_string(): ¿·µ¬¡£ procheader_date_parse() ¤«¤é
602           Ê¸»úÎó¥¹¥­¥ã¥óÉôʬ¤òʬΥ¡£
603
604 2002-05-07
605
606         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹Ô¤òÁªÂò
607           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
608         * src/summaryview.c: summary_set_column_titles(): Win/Mac ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
609           ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÌð°õ¤ÎÊý¸þ¤òµÕ¤Ë¤·¤¿¡£
610
611 2002-05-02
612
613         * src/compose.c: compose_write_headers(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
614           ¤ò°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£ Newsgroups ¤È Cc ¤ò
615           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤Ç¾å½ñ¤­¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
616         * src/imap.c: imap_add_msg(): Äɲä·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î UID ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
617           ¤·¤¿¡£
618         * src/compose.c: compose_queue(): queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
619         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¤½¤Î¾¤Î IMAP ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿
620           ¤â°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
621           imap_open(): ÉÔÍפʰú¿ô¤òºï½ü¡£
622
623 2002-04-25
624
625         * src/utils.[ch]: trim_string(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿Ä¹¤µ¤è¤êŤ¤Ê¸»ú¤ò
626           ÀÚ¤êµÍ¤á¡¢ "..." ¤òÄɲ乤롣
627         * src/folderview.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë
628           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
629
630 2002-04-23
631
632         * src/imap.c: imap_create_folder(): root ¤Î INBOX ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥×¥ì
633           ¥Õ¥£¥¯¥¹¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
634         * src/folderview.c: folderview_select()
635           src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¸¡º÷Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê
636           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
637
638 2002-04-21
639
640         * version 0.7.5
641
642 2002-04-21
643
644         * sylpheed*.png: ¼ãµï¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤ app ¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
645
646 2002-04-21
647
648         * src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò
649           ½¤Àµ¡£
650         * src/account.c: account_edit_prefs(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î
651           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
652         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç
653           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
654         * src/imap.c: ¥í¥°¤ÎÎ̤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î log_print() ¤ò
655           debug_print() ¤ËÊѹ¹¡£
656
657 2002-04-21
658
659         * src/mh.c: mh_get_new_msg_filename(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
660           Ì¾¤òÊÖ¤¹¡£
661           mh_add_msg()
662           mh_do_move()
663           mh_do_move_msgs_with_dest()
664           mh_copy_msg()
665           mh_copy_msgs_with_dest(): mh_get_new_msg_filename() ¤ò»ÈÍÑ¡£
666         * src/utils.[ch]: is_file_entry_exist() ¤òÄɲᣠstat() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤é
667           TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
668         * src/imap.c:
669           imap_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð FETCH ¤ÎÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò SELECT
670           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
671           imap_scan_folder(): UIDNEXT ¤ÎÃͤòÍѤ¤¤Æ last_num ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
672           imap_select(): SELECT ¤ÎɬÍפ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
673           ¸½ºßÁªÂòÃæ¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤òÊݸ¡£
674           imap_status(): UIDNEXT ¤òÄɲá£
675
676 2002-04-20
677
678         * src/folder.c: folder_item_scan(): ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
679         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_combo(): Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤λØÄê¤Î
680           ¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
681
682 2002-04-17
683
684         * src/mainwindow.c: main_window_create(): ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¡£
685
686 2002-04-17
687
688         * src/compose.c: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
689           join_next_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò·ë¹ç¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
690           get_indent_length(): enum ¤ÈÊÑ¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
691           INDENT_CHARS: ':' ¤ò¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
692         * src/folderview.c:
693           folderview_rename_folder_cb()
694           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҤËÂбþ¡£
695           folderview_rm_imap_folder_cb(): folderview_delete_folder_cb()
696           ¤ÈÅý¹ç¡£
697
698 2002-04-15
699
700         * src/folder.[ch]: folder_item_scan(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é -1 ¤ò
701           ÊÖ¤¹¡£
702         * src/folderview.c: folderview_check_new(): folder_item_scan() ¤Ë
703           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÃæÃÇ¡£
704
705 2002-04-15
706
707         * src/imap.c: imap_create_missing_folders(): INBOX ¤È Trash ¤Î¤ß¤ò
708           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
709         * src/prefs_folder_item.c: prefs_folder_item_set_dialog(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
710           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѤ¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
711           prefs_folder_item_destroy(): prefs_dialog_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
712         * src/prefs.[ch]: prefs_dialog_destroy(): ¿·µ¬¡£
713
714 2002-04-15
715
716         * src/prefs_account.[ch]: ¡Ö¹âÅÙ¤ÊÀßÄê¡×¥¿¥Ö¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò
717           Äɲᣡ֠IMAP ¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¤ÎÀßÄê¤â¤½¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
718         * src/account.[ch]: account_get_special_folder(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È
719           ¤ËÂФ¹¤ëºÇŬ¤ÊÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊÖ¤¹¡£
720         * src/compose.c: account_get_special_folder() ¤ò»ÈÍÑ¡£
721         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
722           ¼ÂÁõ¤·¡¢ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò¼ÂÁõ(claws ¤ÎÂçÉôʬ¤Îµ¡Ç½¤Ï¤Þ¤ÀÅý¹ç
723           ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹½Â¤¤Ï¾¯¤·Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë)¡£
724         * src/folderview.c: ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
725
726 2002-04-14
727
728         * src/textview.c: IS_RFC822_CHAR(): ',' ¤ä ';' Åù¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤¬
729           ¸½¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥µ¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
730
731 2002-04-12
732
733         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î½ç½ø¤ò¾¯¤·Êѹ¹¡£
734         * src/compose.c: 'Ctrl-Enter' ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤¾þ¥­¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
735           ¤·¤¿¡£
736           compose_reply_set_entry(): ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç
737           »È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
738
739 2002-04-11
740
741         * src/compose.c: compose_create(): ¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ò¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ
742           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
743         * src/imap.c: imap_parse_list(): INBOX ¤ò \Noselect ¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
744           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
745           imap_get_uncached_messages()
746           imap_cmd_fetch(): FETCH ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
747
748 2002-04-11
749
750         * COPYING: ¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êѹ¹("NO-VIRUS CLAUSE" ¤Îºï½ü¤È OpenSSL ¤ËÂФ¹¤ë
751           ¾ò¹à¤ÎÄɲÃ)¡£
752
753 2002-04-09
754
755         * src/prefs_account.c
756           src/smtp.[ch]: OpenSSL Í­¸ú»þ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
757
758 2002-04-09
759
760         * src/smtp.[ch]
761           src/send.c
762           src/session.[ch]: SMTP ¥×¥í¥È¥³¥ë½èÍý¤ÎºÇ½é¤ÎºÆ¹½À®¡£
763           SMTPSession: ¿·µ¬¥¯¥é¥¹¡£ Session ¤Î¥µ¥Ö¥¯¥é¥¹¡£
764           smtp_session_new(): send_smtp_open() ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤Ë°ÜÆ°¡£
765           smtp_from(): SMTP AUTH ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò smtp_auth() ¤Ë°ÜÆ°¡£
766           smtp_auth(): SMTP AUTH ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
767           smtp_ehlo(): ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÆɤߡ¢Ç§¾Ú¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
768           smtp_helo(): EHLO ¥³¥Þ¥ó¥É¤òʬΥ¡£
769           smtp_ok(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÇ¸å¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÊÖ¤¹
770           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
771         * src/esmtp.[ch]: smtp.[ch] ¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
772         * src/imap.c: imap_session_destroy_all(): session_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
773
774 2002-04-08
775
776         * src/imap.c: imap_open(): IMAP4 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç·Ù¹ð
777           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
778
779 2002-04-06
780
781         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸½ºß¤Î¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃÖ¤ËÁÞÆþ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
782           ¤·¤¿¡£
783         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼
784           '/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
785
786 2002-04-05
787
788         * src/filter.c
789           src/inc.c: folder_find_item_from_path() ¤ò
790           folder_find_item_from_identifier() ¤ËÊѹ¹¡£
791           src/prefs_account.c
792           src/prefs_filter.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ñ¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤Î¤Ë
793           folder_item_get_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
794
795 2002-04-05
796
797         * src/folder.[ch]: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҡפò¼ÂÁõ(¤½¤·¤Æ claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
798           Â¸ºß¤·¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
799           folder_find_from_name(): Ì¾Á°¤È¥¿¥¤¥×¤«¤é Folder ¤ò¸¡º÷¡£
800           folder_get_identifier(): Folder ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
801           folder_item_get_identifier(): FolderItem ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
802           folder_find_item_from_identifier(): id ¤«¤é FolderItem ¤òÊÖ¤¹¡£
803           folder_get_type_string(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×ʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
804           folder_get_type_from_string(): Ê¸»úÎ󤫤é FolderType ¤òÊÖ¤¹¡£
805           (¤½¤·¤Æ¸í¤Ã¤¿ g_strcasecmp() ¤ÎÍÑË¡¤ò½¤Àµ)¡£
806         * src/export.c
807           src/import.c: folder_item_get_identifier() ¤È
808           folder_find_item_from_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
809
810 2002-04-03
811
812         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô¤òÆɤó¤À¸å¤Ë cur_pos ¤¬Àµ¤·¤¤
813           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
814           imap_scan_folder(): Ì¤ÆÉ¿ô¤¬0¤Î¤È¤­¤Ï¿·Ãå¿ô¤ò0¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
815           imap_parse_flags(): \Seen ¥Õ¥é¥°¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¿·Ã塦̤Æɥե饰¤ò
816           Äɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
817         * ac/Makefile.am: MACROS ¤«¤é gpgme.m4 ¤òºï½ü¡£
818
819 2002-04-02
820
821         * ¸½ºß³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲäǤ­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
822         * src/compose.c:
823           compose_send(): Êݸ¸å outbox ¤ò¹¹¿·¡£
824           compose_queue()
825           compose_draft_cb(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
826         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë "opened" ¥Õ¥é¥°¤È "mark_queue"
827           ¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
828         * src/main.c: send_queue(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
829         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
830         * src/procmsg.[ch]:
831           procmsg_flush_mark_queue(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤ÎÂÔ¤Á¾õÂ֤Υե饰¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë
832           ¤Ë½ñ¤­½Ð¤¹¡£
833           procmsg_add_flags(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
834           procmsg_send_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
835           procmsg_save_to_outbox(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
836         * src/summaryview.c:
837           summary_show(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë¡£
838           summary_clear_list(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£
839           summary_write_cache(): procmsg_flush_mark_queue() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
840
841 2002-04-01
842
843         * src/summaryview.[ch]: ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë¤Î
844           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÈÁªÂò¿ô¤ÎËöÈø¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
845
846 2002-04-01
847
848         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): INBOX ¤Î²¼¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À
849           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­ SpecialFolderItemType ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
850           ½¤Àµ¡£
851         * ac/gpgme.m4: ºï½ü¡£
852         * ac/README: Äɲá£
853         * ac/missing/gdk-pixbuf.m4
854           ac/missing/gettext.m4
855           ac/missing/gpgme.m4
856           ac/missing/imlib.m4: Êص¹¤Î¤¿¤áÄɲá£
857
858 2002-03-29
859
860         * src/esmtp.c: esmtp_auth(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ê¸»úÎó¤Î¸å¤Ë
861           ¥´¥ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£ strtok() ¤òºï½ü¡£
862         * src/compose.c: compose_draft_cb(): Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ
863           ¥Þ¡¼¥¯¡£
864         * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®¹µ¤ÈÁð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À
865           ¤Î¶¯Ä´¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
866
867 2002-03-28
868
869         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
870         * src/summaryview.c: summary_save_as(): ¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼
871           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
872         * src/about.c: about_show(): ¤¹¤Ç¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
873           ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
874
875 2002-03-27
876
877         * src/compose.c: Subject ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¤ÏÁ÷¿®Á°¤Ë³Îǧ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
878           compose_check_entries(): ¿·µ¬¡£
879           compose_send()
880           compose_send_later_cb(): compose_check_entries() ¤ò»ÈÍÑ¡£
881         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ±þÅú²òÀϤò¤µ¤é¤Ë½¤Àµ¡£
882
883 2002-03-26
884
885         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê
886           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
887
888 2002-03-26
889
890         * src/undo.c: undo_insert_text_cb(): ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎŤµ¤¬Â礭¤¤¤È¤­¤Ë
891           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
892         * src/gtkstext.c: gtk_stext_button_press(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÁýÂ礹¤ë
893           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæ¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¸å¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
894           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
895
896 2002-03-25
897
898         * src/folderview.c:
899           folderview_rename_folder_cb()
900           folderview_delete_folder_cb(): Âоݥե©¥ë¥À¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥á¡¼¥ë
901           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤À¤±¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
902         * src/utils.c: get_abbrev_newsgroup_name(): ¾éĹ¤Ê¹Ô¤òºï½ü¡£
903
904 2002-03-23
905
906         * src/compose.c
907           src/mainwindow.c
908           src/prefs_common.c: 'Tool' ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò 'Tools' ¤ËÊѹ¹¡£
909           '½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü' ¤ò '¥Ä¡¼¥ë' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
910
911 2002-03-23
912
913         * src/folderview.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
914           ¤·¤¿¡£
915         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
916           ¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢ INBOX ¤Î²¼¤Ø¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤ò
917           ºÆÅÙ»î¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
918           imap_scan_tree_recursive(): namespace ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤¬ INBOX ¤Î¾ì¹ç
919           ¤Ï¤½¤ì¤ò¼«Æ°Åª¤ËÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ INBOX ¤Î²¼¤ÎÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤â
920           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
921         * src/foldersel.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
922           ¤·¤¿¡£
923
924 2002-03-23
925
926         * src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¿·µ¬¡£¾Êά¤µ¤ì¤¿
927           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÊÖ¤¹¡£
928         * src/folderview.c: folderview_update_node(): name ¤È path ¤¬°ìÃ×
929           ¤¹¤ë¾ì¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾¤Çɽ¼¨¡£
930         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾
931           ¤Çɽ¼¨¡£
932
933 2002-03-23
934
935         * src/foldersel.c
936           src/folderview.c: ¥é¥Ù¥ë 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
937         * src/imap.c: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾ 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
938           imap_create_missing_folders(): Queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î draft ¤Ø¤Î¸í¤Ã¤¿
939           ÂåÆþ¤ò½¤Àµ¡£
940
941 2002-03-22
942
943         * IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ÷¿®¹µ / Áð¹Æ / Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
944         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð
945           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®ÂÔ¤Á¡¢Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
946           src/imap.[ch]:
947           imap_create_trash(): ºï½ü¡£
948           imap_create_special_folder(): ¿·µ¬¡£imap_create_trash() ¤ò°ìÈ̲½¡£
949           imap_create_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¡£
950           imap_is_msg_changed(): ¥À¥ß¡¼¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
951           imap_scan_tree_recursive(): Á÷¿®¹µ¡¢Áð¹Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤âõ¤¹
952           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
953           imap_parse_envelope(): ¥Ì¥ë¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
954           src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
955           F_QUEUE ¤È F_DRAFT ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
956
957 2002-03-20
958
959         * src/compose.c: compose_send(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®¹µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß
960           ¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
961         * src/procmsg.[ch]: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®¹µ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë
962           ¤è¤¦¤Ë API ¤òÊѹ¹¡£
963
964 2002-03-20
965
966         * src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÔµ¡¸å¤ËÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
967           compose_save_to_outbox(): procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
968         * src/procmsg.[ch]: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹çÁ÷¿®¹µ
969           ¤ËÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
970           procmsg_save_to_outbox(): ¿·µ¬¡£É¬Íפ¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔµ¡ÍѥإåÀ¤ò
971           ºï½ü¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÄɲ乤롣
972
973 2002-03-20
974
975         * src/compose.c: compose_wrap_line(): '|' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦
976           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
977           get_indent_length(): ':' ¤È '#' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
978           strchr() ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ°Íý¡£
979
980 2002-03-19
981
982         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
983
984 2002-03-19
985
986         * src/defs.h: OUTBOX_DIR ¤ò "outbox" ¤«¤é "sent" ¤ËÊѹ¹
987           (¸½ºß¤Î "outbox" ¤ÏºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¤Þ¤ÇÊÝ»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹)¡£
988         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
989           À¸À®¡£
990         * src/foldersel.c
991           src/folderview.c: 'Outbox' ¤ò 'Sent' ¤ËÊѹ¹¡£
992         * src/main.c: folder_set_missing_folders() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
993         * src/mh.c: mh_scan_tree(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀ¸À®¡£
994         * src/summaryview.c: summary_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
995           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
996
997 2002-03-18
998
999         * src/folderview.c
1000           src/imap.[ch]: IMAP ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾Êѹ¹¤ò¼ÂÁõ(Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
1001           folderview_rename_folder_cb(): ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Ì¾¾ÎÊѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
1002           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1003           imap_rename_folder(): ¿·µ¬¥á¥½¥Ã¥É¤Î¼ÂÁõ¡£
1004           imap_cmd_rename()
1005           imap_rename_folder_func(): ¿·µ¬¡£
1006           imap_remove_folder(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤âºï½ü¡£
1007
1008 2002-03-17
1009
1010         * src/imap.c: locale ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥° <-> ½¤Àµ utf-7 ¤ÎÊÑ´¹¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢
1011           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î¹ñºÝ²½¤ËÂбþ(ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó thanks)¡£
1012           imap_path_separator_subst(): ½¤Àµ utf-7 ¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¤ò°·¤¨¤ë
1013           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1014           imap_modified_utf7_to_locale()
1015           imap_locale_to_modified_utf7(): ¿·µ¬¡£
1016           imap_create_trash(): imap ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
1017           ¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˺îÀ®¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
1018           imap_get_real_path(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥° print ¤òºï½ü¡£
1019
1020 2002-03-14
1021
1022         * src/socket.c: DNS lookup ¤È connect() ¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
1023           sock_connect_by_hostname(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÂбþ¤È¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1024           sock_connect_with_timeout(): ¿·µ¬¡£
1025           sock_peek(): SSL peek ¤ò¼ÂÁõ¡£
1026
1027 2002-03-13
1028
1029         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Î text/html
1030           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ̾ï¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤Çɽ¼¨¡£
1031         * src/account.c
1032           src/addrbook.c
1033           src/addrindex.c
1034           src/compose.c
1035           src/imap.c
1036           src/inc.c
1037           src/jpilot.c
1038           src/ldif.c
1039           src/mbox.c
1040           src/mimeview.c
1041           src/news.c
1042           src/prefs.c
1043           src/prefs_common.c
1044           src/prefs_customheader.c
1045           src/prefs_display_header.c
1046           src/prefs_filter.c
1047           src/procheader.c
1048           src/procmime.c
1049           src/procmsg.c
1050           src/recv.c
1051           src/rfc2015.c
1052           src/send.c
1053           src/sourcewindow.c
1054           src/summaryview.c
1055           src/template.c
1056           src/textview.c
1057           src/unmime.c
1058           src/utils.c
1059           src/vcard.c
1060           src/xml.c: Á´¤Æ¤Î fopen() ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë 'b' ¤òÄɲá£
1061
1062 2002-03-09
1063
1064         * version 0.7.4
1065
1066 2002-03-09
1067
1068         * src/ssl.[ch]: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
1069         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë
1070           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1071         * faq/Makefile.am
1072           faq/en/Makefile.am
1073           faq/en/sylpheed-faq*.html
1074           faq/es/Makefile.am
1075           faq/es/sylpheed-faq*.html
1076           faq/fr/Makefile.am
1077           faq/fr/sylpheed-faq*.html
1078           configure.in
1079           Makefile.am
1080           src/Makefile.am
1081           src/defs.h
1082           src/mainwindow.c
1083           src/manual.[ch]: ±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î FAQ ¤òÄɲá£
1084
1085 2002-03-07
1086
1087         * manual/en/sylpheed*.html: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
1088         * libkcc/jis.c
1089           src/addrcache.c
1090           src/addritem.c
1091           src/ldif.c
1092           src/mgutils.c: string.h ¤ò include ¤·¤Æ strlen() Åù¤Î warning
1093           ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
1094         * src/folder.c
1095           src/folderview.c
1096           src/inc.c
1097           src/logwindow.c
1098           src/mainwindow.c
1099           src/mimeview.c
1100           src/prefs.c
1101           src/prefs_common.c
1102           src/procheader.c
1103           src/send.c
1104           src/session.c
1105           src/sigstatus.c
1106           src/summaryview.c: gcc-3.0 ¤Ç 'deprecated use of label at end of
1107           compound statement' ¤Î warning ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë switch ¤ÎºÇ¸å¤Î
1108           ¥é¥Ù¥ë¤Ë break ¤òÄɲá£
1109         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): r_hd ¤Î·¿¤ò½¤Àµ¡£
1110
1111 2002-03-06
1112
1113         * src/inc.[ch]: IncProgressDialog ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÀÅŪ¤Ê¥ê¥¹¥È¤Ë
1114           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1115           inc_cancel_all(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î¸½ºß¤Î¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¡£
1116         * src/mainwindow.c: ¡Ö¼õ¿®¤òÃæ»ß¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1117         * src/textview.c: ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼
1118           ¤Ê½¤Àµ¤È¡¢ textview_write_body() ¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
1119
1120 2002-03-05
1121
1122         * src/inc.c: inc_write_uidl_list(): UIDL ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë
1123           ²¿¤«¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤ë¤È UIDL ¾ðÊ󤬼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1124           src/inc.h: uidl_is_valid ¤ò Pop3State ¤ËÄɲá£
1125           src/pop.c: UIDL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ì¤Ð uidl_is_valid ¤ò TRUE ¤Ë¤¹¤ë¡£
1126
1127 2002-03-03
1128
1129         * version 0.7.3
1130
1131 2002-03-03
1132
1133         * src/mimeview.c: mimeview_create(): ºÇ½é¤Î¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥Ú¡¼¥¸¤ò 0
1134           ¤Ë¤·¤¿¡£
1135         * src/folderview.c: folderview_selected(): ÁªÂò¹Ô¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
1136           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1137         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_register_cb(): ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
1138           ¤µ¤»¡¢Äɲ䵤줿¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1139         * src/summaryview.c: ¶õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É²½¤ò½¤Àµ¡£
1140
1141 2002-03-02
1142
1143         * src/textview.c: textview_show_message(): message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò
1144           Ã©¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1145           textview_add_part(): ÅºÉեƥ­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁ°¤Ë¸«½Ð¤·¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦
1146           ¤Ë¤·¤¿¡£
1147           textview_show_header(): ²þ¹Ô¤òÉղ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1148         * src/messageview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¸¡º÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1149
1150 2002-03-01
1151
1152         * src/messageview.c: messageview_show(): MimeView ¤Î TextView ¤Î
1153           ¥Ø¥Ã¥À¤Î¾õÂÖ¤â»ØÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1154         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ë
1155           textview_show_message() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1156         * src/textview.c: textview_add_part(): ¿·µ¬¡£¥Ó¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤»¤º¤Ë
1157           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤ÎÆâÍƤòÄɲ乤롣
1158           textview_show_message(): Á´¥Ñ¡¼¥È¤òŬÀڤʥ¹¥¿¥¤¥ë¤Çɽ¼¨¡£
1159           textview_write_body(): textview_show_part() ¤«¤éʬΥ¡£
1160
1161 2002-02-28
1162
1163         * src/mainwindow.c
1164           src/prefs_common.c: É½¼¨¤ÈÁ÷¿®ÍѤΥ³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë ISO-8859-15 ¤ò
1165           Äɲá£
1166         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1167           NULL ¤òÊÖ¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤¬¤½¤ì¤ËÂн褹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1168         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1169           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥æ¡¼¥¶
1170           ¤ËÁªÂò¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1171         * src/textview.c: textview_write_line(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1172           ¸µ¤Îʸ»úÎó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1173
1174 2002-02-27
1175
1176         * src/inc.c: get_spool(): copy_mbox() ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­ mbox ¤ò¥í¥Ã¥¯
1177           ²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alexander Kabaev ¤µ¤ó thanks)¡£
1178         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID / ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
1179           ¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
1180         * src/send.c: send_message_smtp(): SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID /
1181           ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍÑ¡£
1182
1183 2002-02-26
1184
1185         * src/inc.[ch]
1186           src/pop.[ch]: UIDL ´ÉÍý¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
1187           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾ðÊó¤ò Pop3MsgInfo ¹½Â¤ÂΤÎÇÛÎó¤ËÊÝ»ý¤·¡¢Ì¤¼èÆÀ
1188           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´¤ËÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1189
1190 2002-02-26
1191
1192         * src/filesel.c
1193           src/foldersel.c
1194           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦/¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î WMCLASS ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1195         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): jconv_alloc_conv() ¤¬
1196           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸µ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1197
1198 2002-02-25
1199
1200         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
1201           Ì¾¤ò¥Þ¥¯¥í¤ËÊѹ¹¡£
1202
1203 2002-02-24
1204
1205         * src/messageview.c
1206           src/mimeview.[ch]
1207           src/summaryview.c: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿·¤·¤¤¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥Ö¥¤¥ó¥¿
1208           ¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼ÂÁõ¡£
1209         * src/textview.[ch]: ¹Ô´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
1210
1211 2002-02-23
1212
1213         * src/prefs_filter.c:
1214           prefs_filter_rename_path()
1215           prefs_filter_delete_path(): flt->dest ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
1216           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1217
1218 2002-02-23
1219
1220         * src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤¬ FALSE ¤òÊÖ¤·¤¿¤é¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
1221           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1222         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­
1223           ¸í¤Ã¤Æ 'No space' ¤òÊÖ¤¹¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1224         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(): ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ï¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®
1225           ¤òÃæÃǤ·¡¢ÀøºßŪ¤Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1226         * src/grouplistdialog.c: ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1227         * src/news.c: news_get_group_list(): ¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸½ºß¤Î
1228           ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò destroy ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1229
1230 2002-02-22
1231
1232         * src/manage_window.[ch]: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
1233           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1234           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1235           "unmap_event", "destroy" ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1236         * src/account.c;
1237           src/addressbook.c
1238           src/compose.c
1239           src/export.c
1240           src/filesel.c
1241           src/foldersel.c
1242           src/grouplistdialog.c
1243           src/import.c
1244           src/inputdialog.c
1245           src/mainwindow.c
1246           src/message_search.c
1247           src/passphrase.c
1248           src/prefs_account.c
1249           src/prefs_common.c
1250           src/prefs_customheader.c
1251           src/prefs_display_header.c
1252           src/prefs_filter.c
1253           src/prefs_template.c
1254           src/summary_search.c
1255           src/summaryview.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀܳ¤¹¤ë¤Î¤Ë
1256           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT() ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1257
1258 2002-02-21
1259
1260         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1261         * src/pop.c: À©¸Â¥µ¥¤¥º¤è¤êÂ礭¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¡£
1262           LOOKUP_NEXT_MSG(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1263         * src/compose.c: compose_attach_append(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æɤ߹þ¤ß²Äǽ
1264           ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1265
1266 2002-02-21
1267
1268         * src/rfc2015.c: dump_mimeinfo() ¤È dump_part() ¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
1269           g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
1270           rfc2015_decrypt_message(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¢¤ë¤¤¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿
1271           ¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤òÊ£À½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1272         * src/passphrase.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë¤·¤¿¡£
1273         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): debug_print() ¤òºï½ü¡£
1274
1275 2002-02-20
1276
1277         * src/messageview.c
1278           src/procmsg.[ch]: GPGME ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
1279           ²òÀϤ˼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1280         * src/rfc2015.c: »ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ copy_gpgmedata_to_temp() ¤ò
1281           ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
1282         * src/prefs_account.c: prefs_account_privacy_create(): ½ÄÊý¸þ¤Î
1283           ´Ö³Ö¤ò½¤Àµ¡£
1284
1285 2002-02-19
1286
1287         * src/menu.[ch]: menu_set_sensitive_all(): ¿·µ¬¡£
1288           menu_set_insensitive_all(): menu_set_sensitive_all() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
1289           ¤Ë¤·¤¿¡£
1290         * src/prefs_account.c:
1291           prefs_account_open()
1292           prefs_account_protocol_set_optmenu(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¸å¥×¥í¥È¥³¥ë
1293           ¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹ÉԲĤˤ·¤¿¡£
1294         * src/compose.c: compose_attach_parts(): MIME ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹
1295           ¤·¤Æ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éÁ´¤Æ¤ÎźÉÕ¤µ¤ì¤¿
1296           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1297
1298 2002-02-19
1299
1300         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_mark_sum(): ºÇ¾®/ºÇÂç¤ÎÈÖ¹æ¤òÆÀ¤ë
1301           °ú¿ô¤ÈÀèƬ¤ÎÈÖ¹æ¤ÎÀ©¸Â¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
1302         * src/folderview.c
1303           src/inc.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1304         * src/news.c: news_scan_group(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ãå/̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò
1305           GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤È¥Þ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¿ä¬¡£
1306           news_select_group(): ¹ç·×/ºÇ½é/ºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1307         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×
1308           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
1309
1310 2002-02-18
1311
1312         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò IMAP4 ¤È NNTP ¤Ç
1313           ÍøÍѲÄǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1314         * src/inc.c: folderview_check_new() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¡£
1315         * src/prefs_account.c: "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò
1316           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë" ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î½¤Àµ¡£
1317
1318 2002-02-18
1319
1320         * src/folderview.[ch]:
1321           folderview_rescan_tree(), folderview_rescan_all():
1322           folderview_update_tree() ¤È folderview_update_all() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
1323           folderview_update_all_node(): ºï½ü¡£
1324           folderview_check_new(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥í¡¼¥«¥ë
1325           ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£°ú¿ô¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î(¥í¡¼¥«¥ë¤È
1326           ¥ê¥â¡¼¥È)¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
1327         * src/inc.c:
1328           inc_account_mail()
1329           inc_all_account_mail(): IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1330
1331 2002-02-18
1332
1333         * src/folderview.c:
1334           folderview_rename_folder_cb()
1335           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò²þ̾/ºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë
1336           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¡£
1337         * src/prefs_filter.[ch]:
1338           prefs_filter_rename_path(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Î¿¶¤êʬ¤±Àè
1339           ¤Î¥Ñ¥¹¤ò²þ̾¤¹¤ë¡£
1340           prefs_filter_delete_path(): ¿·µ¬¡£¿¶¤êʬ¤±Àè¤Î¥Ñ¥¹¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ì¤Ð
1341           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1342         * ¾åµ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Neill Miller ¤µ¤ó thanks¡£
1343
1344 2002-02-17
1345
1346         * src/compose.c: Å¾Á÷¤Þ¤¿¤ÏºÆÊÔ½¸»þ¤ËźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë
1347           ¤·¤¿(claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿)¡£
1348           compose_attach_parts(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
1349           ¤òŸ³«¤·¤ÆźÉÕ¤¹¤ë¡£
1350           compose_attach_append(): °ú¿ô¤Î·¿¤òÊѹ¹¡£
1351         * src/messageview.c: messageview_show(): GPG Éü¹æ¤Î¥³¡¼¥É¤ò
1352           procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
1353         * src/procmsg.[ch]: procmsg_open_message_decrypted(): ¿·µ¬¡£
1354
1355 2002-02-16
1356
1357         * version 0.7.2
1358
1359 2002-02-16
1360
1361         * src/summary_search(): summary_search_execute(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼
1362           ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1363
1364 2002-02-15
1365
1366         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): °ÜÆ°¥â¡¼¥É¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×
1367           ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1368         * src/folderview.[ch]: folderview_update_msg_num(): ¿ô¤ò CTree ¤Î
1369           ¥é¥Ù¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¤³¤³¤Ç folder_item ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1370         * src/imap.c: imap_move_msg(), imap_move_msgs_with_dest():
1371           °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
1372         * src/mh.c: SET_DEST_MSG_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1373           mh_do_move(), mh_do_move_msgs_with_dest(): ¿·µ¬(°ÊÁ°¤Î mh_move_msg()
1374           ¤È mh_move_msgs_with_dest() ¤ò²þ̾)¡£
1375           mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
1376           ´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
1377           mh_copy_msg(), mh_copy_msgs_with_dest(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1378         * src/summaryview.c: summary_status_show(): folder_item ¤ò¤³¤³¤Ç
1379           ¹¹¿·¡£
1380         * po/POTFILES.in: headerwindow.c ¤Ø¤Î»²¾È¤òºï½ü¡£
1381         * src/summaryview.c: summary_step(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤ÈËöÈø¤Ç¤ÎµóÆ°
1382           ¤ò½¤Àµ¡£
1383
1384 2002-02-15
1385
1386         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡ÖÁ´¤Æ¤Î
1387           ¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò TextView ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥»¥Ã¥È¡£
1388         * src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
1389           ÉÔÍפʥá¥Ë¥å¡¼¤Î¹¹¿·¤òÍÞÀ©¡£
1390           summary_select_node(): °ú¿ô 'do_refresh' ¤òÄɲá£
1391           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1392
1393 2002-02-14
1394
1395         * src/utils.c: strsplit_with_quote(): ¤³¤Î´Ø¿ôÃæ¤Ç°úÍÑʸ»ú¤òºï½ü
1396           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)
1397           (Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
1398         * src/mainwindow.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
1399           main_window_menu_callback_block()
1400           main_window_menu_callback_unblock(): ¿·µ¬¡£
1401           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò
1402           ¥»¥Ã¥È¡£
1403           show_all_header_cb(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾õÂÖ¤òÆɤà¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1404         * src/mainwindow.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
1405         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¡×
1406           ¤òºï½ü¡£
1407
1408 2002-02-13
1409
1410         * src/imap.c: imap_add_msg(): ¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤òÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1411           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1412         * src/gtkutils.c: gtkut_editable_get_selection(): ÁªÂòÉô¤ÎŤµ¤¬
1413           0 ¤Î¤È¤­¤Ï NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1414           ¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
1415         * src/utils.c: str_open_as_stream(): str ¤ÎŤµ¤¬ 0 ¤Î¤È¤­¤Ï¤¹¤°¤Ë
1416           Ìá¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1417         * src/headerwindow.[ch]: ºï½ü¡£
1418         * src/socket.[ch]
1419           src/inc.c: ¸Å¤¤¥¹¥ì¥Ã¥ÉÂбþ¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
1420
1421 2002-02-12
1422
1423         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1424           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ
1425           (messageview.c ¤Ç gpg °Å¹æ²ò½ü¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
1426
1427 2002-02-11
1428
1429         * version 0.7.1
1430
1431 2002-02-11
1432
1433         * src/compose.[ch]
1434           src/gtkutils.[ch]
1435           src/prefs_template.c
1436           src/quote_fmt.h
1437           src/quote_fmt_parse.y
1438           src/summaryview.c
1439           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎÉôʬ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
1440           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸÁ´ÂΤÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤½¤ì¤ò°úÍÑʸ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1441           (Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
1442           src/utils.[ch]: str_open_as_stream(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ê¸»úÎó
1443           ¤ËÂФ·¤Æ°ì»þŪ¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¡£
1444         * src/main.c: "--send" ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1445         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): Reply-To ¤È to_all ¤¬
1446           Î¾Êý»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð From ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò Cc ¤ËÄɲá£
1447         * Makefile.am: .tar.bz2 ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ãæ¤Î RPM spec ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Source:
1448           ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
1449
1450 2002-02-07
1451
1452         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
1453           ¾ì¹ç¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1454         * src/foldersel.[ch]: foldersel_folder_sel(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁªÂò¤Î
1455           ¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
1456         * src/addressbook.c
1457           src/compose.c
1458           src/editaddress.c
1459           src/editgroup.c
1460           src/folderview.c
1461           src/importldif.c
1462           src/mainwindow.c
1463           src/md5.c
1464           src/mimeview.c
1465           src/prefs_common.c
1466           src/prefs_customheader.c
1467           src/prefs_filter.c
1468           src/summaryview.c: gcc °Ê³°¤Î C ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë
1469           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shawn Houston ¤µ¤ó thanks)¡£
1470
1471 2002-02-06
1472
1473         * src/imap.c: imap_copy_msgs_with_dest(): ¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹»þ¤Î
1474           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1475         * src/prefs_common.c: ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÊÌ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
1476         * src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ
1477           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
1478         * src/addr_compl.c: get_complete_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ
1479           ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1480           get_address_from_edit(): °úÍÑʸ»ú¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1481         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
1482           src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤¬¶õ¤Î
1483           ¾ì¹ç¤Ë¥Æ¥­¥¹¥È½èÍý¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1484         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
1485
1486 2002-02-05
1487
1488         * src/compose.c: compose_exec_ext_editor_real(): g_strsplit() ¤ò
1489           strsplit_with_quote() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1490         * src/foldersel.c
1491           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1492         * src/folderview.c:
1493           folderview_drag_motion_cb()
1494           folderview_drag_received_cb(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤ò²Äǽ
1495           ¤Ë¤·¤¿¡£
1496         * src/utils.c: get_file_size_as_crlf(): fread() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fgets()
1497           ¤ò»ÈÍÑ¡£
1498         * src/imap.c
1499           imap_copy_msg()
1500           imap_copy_msgs_with_dest(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¸½ºß¤Î¥á¡¼¥ë
1501           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð imap_add_msg() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1502           Àµ¤·¤¤ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1503           imap_cmd_append(): APPEND ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
1504
1505 2002-02-04
1506
1507         * src/mainwindow.c
1508           src/messageview.[ch]
1509           src/summaryview.[ch]
1510           src/textview.[ch]: Á´¥Ø¥Ã¥À¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À
1511           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1512         * src/mainwindow.c
1513           src/prefs_common.c: ¡Ö¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
1514           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
1515         * src/mainwindow.c
1516           src/summaryview.[ch]: summary_display_msg_selected(): ¿·µ¬¡£
1517           ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤éÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨
1518           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1519         * src/mh.c
1520           src/sourcewindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î procmsg_get_message_file_path()
1521           ¤ò procmsg_get_message_file() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³Î¼Â¤Ë
1522           ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1523         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): Ç¤°Õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
1524           ¤«¤é MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î DnD ¤òµö²Ä¡£
1525           folderview_drag_received_cb(): ¥É¥é¥Ã¥°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹
1526           ¤¢¤ë¤¤¤Ï IMAP ¤Î¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1527           ¤·¤¿¡£
1528         * src/mainwindow.c
1529           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é¤Î¥³¥Ô¡¼¤òµö²Ä¡£
1530
1531 2002-02-03
1532
1533         * src/prefs_common.c: prefs_other_create(): ³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤Î
1534           ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
1535           prefs_keybind_apply_clicked(): Mew / Wanderlust ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É
1536           ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¤è¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡£
1537           Mutt ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤òÄɲá£
1538           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤âÊѹ¹¡£
1539         * src/compose.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
1540         * src/codeconv.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÍѤˠlocale_table ¤ò½¤Àµ¡£
1541
1542 2002-02-01
1543
1544         * src/Makefile.am: $(GPGME_CFLAGS) ¤ò INCLUDES ¤ËÄɲá£
1545         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È
1546           ¥«¥Ã¥È¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
1547
1548 2002-01-31
1549
1550         * src/gtkutils.[ch]: gtk_stext_clear() ¤òÄɲá£
1551         * src/compose.[ch]
1552           src/mainwindow.c
1553           src/summaryview.[ch]: Ê£¿ôžÁ÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1554         * src/summaryview.c:
1555           summary_set_marks_selected(): ÁªÂò¹ÔÁ´¤Æ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1556           summary_reply(): summary_reply_cb() ¤«¤é°ÜÆ°¡£
1557         * compose.[ch]: compose_forward(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
1558           ½¤Àµ¡£
1559         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¤Î½èÍý¤òÀ°Íý¡£
1560         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1561           summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
1562           ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
1563         * src/mainwindow.c
1564           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È
1565           ¥«¥Ã¥È¤òÄɲá£
1566
1567 2002-01-30
1568
1569         * src/compose.c: compose_wrap_line_all():
1570           prefs_common.linewrap_quote ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°úÍÑÉô¤òÀ°·Á
1571           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(prefs_common.linewrap_quote ¤Ïñ¤ËÊÖ¿®»þ¤Î¼«Æ°
1572           ²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç)¡£
1573         * src/prefs_account.c: prefs_account_open(): ¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®
1574           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë tmp_ac_prefs ¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1575         * src/mh.c: mh_get_msg_list(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
1576           st_ctime ¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1577         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥¿
1578           ¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
1579
1580 2002-01-29
1581
1582         * src/mimeview.c: ¥Ü¥¿¥ó / ¥­¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È½èÍý¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¿½Å¥À¥¤¥¢¥í¥°
1583           / °ÜÆ°¤ò½¤Àµ¡£
1584         * src/mimeview.[ch]
1585           src/textview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
1586           MimeView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1587         * src/prefs_filter.c: ¥ë¡¼¥ë¤Î½ç½ø¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1588         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): empty_menurc
1589           ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
1590
1591 2002-01-28
1592
1593         * src/mainwindow.c
1594           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºÆ¹½À®¡£
1595           ¡Öɽ¼¨ - ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءפòÄɲá£
1596         * src/summaryview.[ch]: summary_toggle_view(): public ¤Ê´Ø¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
1597         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¡×¤È¡Ö½ªÎ»»þ¡×¤Î°ÌÃÖ¤ò
1598           ¸ò´¹¡£
1599         * src/importldif.c: imp_ldif_delete_event(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1600           ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÇÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ(¤è¤êÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç)¡£
1601         * src/imageview.[ch]
1602           src/messageview.c
1603           src/mimeview.c: ¥Æ¥­¥¹¥È¤È²èÁü¥Ñ¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤¿¤È¤­¤Î¸í¤Ã¤¿
1604           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë°ÌÃÖ¤ò½¤Àµ¡£¤Þ¤¿ÉÔÍפʲèÁü¤ò³«Êü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1605           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1606         * src/prefs_common.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×
1607           ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1608
1609 2002-01-28
1610
1611         * src/prefs_common.c: ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È´Ê°×Êѹ¹µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
1612         * src/folderview.c: folderview_key_pressed()
1613           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥­¡¼
1614           ¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ºï½ü¡£
1615
1616 2002-01-25
1617
1618         * src/procmime.c:
1619           procmime_get_mime_type()
1620           procmime_get_mime_type_table(): MIME ¥¿¥¤¥×¤Î¸¡º÷¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
1621           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1622         * src/gtkstext.c:
1623           gtk_stext_delete_line(): ¶õ¹Ô¤Ç¤Ï²þ¹Ô¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1624           gtk_stext_delete_to_line_end(): ¥«¡¼¥½¥ë¤¬¹ÔËö¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï²þ¹Ô
1625           ¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1626           (Yasuzaki Masayoshi ¤µ¤ó thanks.)
1627
1628 2002-01-23
1629
1630         * src/compose.c
1631           src/gtkstext.[ch]: GtkSText Ãæ¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È
1632           ¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1633         * src/utils.[ch]: LF ¤ò CR+LF ¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤È¤­¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤ò
1634           ÊÖ¤¹ get_file_size_as_crlf() ¤òÄɲá£
1635
1636 2002-01-22
1637
1638         * src/compose.c: °ÊÁ°Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ 'Ctrl-Enter' ¤È
1639           'Ctrl-(½¤¾þ¥­¡¼)-Enter' ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1640         * src/gtkstext.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î Emacs ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1641           gtk_stext_key_press(): ¥«¡¼¥½¥ë¤Î¾ÃÌǤòËɤ°¤¿¤á¤Ë Shift-Enter
1642           ¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤ÏÁªÂòÉô¤ò¿­Ä¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1643         * src/summaryview.c: summary_select_next_unread(): »Ï¤á¤«¤é̤ÆÉ
1644           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆ¸¡º÷¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÄɲá£
1645         * src/folderview.c: folderview_key_pressed(): ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Ç
1646           ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î̤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1647           ¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ëÁ°¤Ë CTree ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1648
1649 2002-01-21
1650
1651         * src/defs.h: modified the XLFD of default fonts.
1652         * src/textview.c: textview_create(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤òÆɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç
1653           segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1654         * src/folderview.c
1655           src/grouplistdialog.c: ¹ØÆÉ¥°¥ë¡¼¥×¤ò path ¤ÇÈæ³Ó¡£
1656         * src/prefs_filter.c: ¡Ö±é»»»Ò¡×¤ò¡Ö¾ò·ï¡×¤ËÊѹ¹¡£
1657
1658 2002-01-20
1659
1660         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): URL ¤¬²þ¹Ô¥Þ¡¼¥¸¥ó¤è¤ê
1661           Ä¹¤¤¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
1662         * src/mainwindow.c
1663           src/prefs_filter.[ch]
1664           src/summaryview.[ch]: Luca Rosellini ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ
1665           ¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
1666         * src/summaryview.c: summary_filter_open(): X-List ¤È X-Mailing-list
1667           ¤ò¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ËÄɲá£
1668
1669 2002-01-18
1670
1671         * configure.in: Mac OS X (Darwin) ¤ËÂбþ¡£
1672
1673 2002-01-16
1674
1675         * src/prefs_filter.c: inc_autocheck_timer_{remove|set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1676           inc_(un)lock() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1677         * src/summaryview.c: summary_sort(): ¥¹¥ì¥Ã¥ÉÆâ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¥½¡¼¥È
1678           ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë gtk_ctree_sort_node() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1679           gtk_ctree_sort_recursive() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1680         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): sizeof ¤ÎÂоݤ¬´Ö°ã¤Ã¤Æ
1681           ¤¤¤Æ¡¢ Alpha ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»Ô¼
1682           ¤µ¤ó thanks)¡£
1683
1684 2002-01-15
1685
1686         * src/foldersel.c:
1687           foldersel_gnode_func(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òËÝÌõºÑʸ»úÎó¤Ë¤·¤¿¡£
1688           foldersel_set_tree(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀèƬ¤Ë°ÜÆ°¡£
1689         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_query_password(): ¿·µ¬¡£
1690         * src/imap.c
1691           src/inc.c
1692           src/news.c
1693           src/send.c: ³Æ¼«¤Î¥¯¥¨¥ê´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog_query_password()
1694           ¤ò»ÈÍÑ¡£
1695
1696 2002-01-14
1697
1698         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Õ¥©¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£
1699         * src/folder.[ch]
1700           src/mh.[ch]
1701           src/imap.[ch]
1702           src/news.[ch]: ¥¯¥é¥¹ÄêµÁ¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òŬÀڤʰÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
1703
1704 2002-01-11
1705
1706         * src/mimeview.c: mimeview_save_as()
1707           src/summaryview.c: summary_save_as(): subject ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
1708           ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1709         * src/utils.[ch]: subst_chars() ¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆüìʸ»ú¤ò¥¢¥ó¥À¡¼
1710           ¥¹¥³¥¢¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë subst_for_filename() ¤òÄɲá£
1711         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
1712           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1713
1714 2002-01-10
1715
1716         * INSTALL
1717           INSTALL.jp: libjconv ¤Î ÀâÌÀ¤È URL ¤òÄɲá£
1718         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ÎÀ°Íý¡£
1719
1720 2002-01-09
1721
1722         * README
1723           README.jp
1724           src/about.c: copyright ¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
1725         * src/gtkstext.h: Sylpheed ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë½¤Àµ¤Îɽ¼¨¤òÄɲá£
1726
1727 2002-01-08
1728
1729         * INSTALL
1730           INSTALL.jp: compface ¤Î URL ¤òÄɲá£
1731
1732 2002-01-07
1733
1734         * version 0.7.0
1735
1736 2002-01-07
1737
1738         * src/headerwindow.c
1739           src/logwindow.c
1740           src/messageview.c
1741           src/sourcewindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È
1742           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1743
1744 2002-01-04
1745
1746         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ÆÃÄê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°úÍÑʸ
1747           ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¤­¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1748
1749 2002-01-02
1750
1751         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): segmentation fault ¤òËɤ°
1752           ¤¿¤á¤Ë imap_parse_address() ¤Î¸å¤Ë assertion ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
1753
1754 2001-12-31
1755
1756         * src/folderview.c
1757           src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤΥé¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
1758         * src/ldif.c: fgetc() ¤ÎÌá¤êÃͤò gint ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1759         * src/importldif.c: ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤ò _() ¤Ç³ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1760         * src/compose.c: Subject ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î°ÌÃÖ¤òºÇ¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
1761           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
1762           compose_draft_cb(): ¡ÖÁð¹Æ¤ËÊݸ¸åÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
1763
1764 2001-12-30
1765
1766         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÆ¹½À®¡£¡Ö¥µ¥Þ¥ê¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
1767           ¡Ö¥Ø¥ë¥×¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡ÖÀßÄê¡×¤Î¤¹¤°±¦Â¦¤Ë°ÜÆ°¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ÊĤ¸¤ë¡×
1768           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòºï½ü¡£
1769
1770 2001-12-25
1771
1772         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿¾¯ºÆ¹½À®¡£
1773         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£¤µ¤é¤Ë contributor ¤òÄɲá£
1774         * src/account.c: account_row_moved(): ¿·µ¬¡£¾å / ²¼¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿
1775           ¤È¤­¤Ëɽ¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
1776           account_clist_set(): É½¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1777         * src/compose.c
1778           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È wmclass
1779           ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1780
1781 2001-12-24
1782
1783         * src/gtkstext.c: ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥«¡¼¥½¥ë¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1784           ÉÔÍפʠGdkGC ¥³¥Ô¡¼¤òºï½ü¡£¥«¡¼¥½¥ë¤ÎºÂɸ¤ò½¤Àµ¡£
1785         * src/compose.c
1786           src/gtkutils.[ch]
1787           src/textview.[ch]
1788           src/undo.c: GtkSText ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1789         * src/menu.h: #include <gtk/gtkmenu.h> ¤òÄɲá£
1790
1791 2001-12-23
1792
1793         * acconfig.h
1794           configure.in: GTK+ ¤Î XIM ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1795         * src/gtkstext.[ch]: ¿·µ¬¡£ GTK+ ¤Î GtkText ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¡¢Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
1796
1797 2001-12-22
1798
1799         * src/filter.c: #include <sys/types.h> ¤òÄɲá£
1800
1801 2001-12-21
1802
1803         * src/template.c: template_write_config(): typo ¤ò½¤Àµ¡£
1804         * src/compose.c: toolbar_linewrap_cb(): compose_wrap_line_all() ¤ò
1805           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1806         * src/filter.[ch]
1807           src/prefs_filter.c: Àµµ¬É½¸½¤ËÂбþ(Ãæ°æ¤µ¤ó thanks)¡£
1808         * src/undo.c: undo_paste_clipboard_cb(): ¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É
1809           ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¥¢¥ó¥É¥¥¤Î¾õÂÖ¤òÇ˲õ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1810           undo_check_size(): g_list_last() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1811           undo_undo()
1812           undo_redo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¤·¡¢¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
1813           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1814         * src/prefs_common.c: ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¹ÔĹ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò72¤ËÊѹ¹¡£
1815
1816 2001-12-20
1817
1818         * pixmap ´ÉÍý¤ÎºÆ¹½À®¡£
1819         * src/stock_pixmap.[ch]: ¿·µ¬¡£¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤Î static ¤Ê
1820           pixmap ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡£
1821         * pixmap ¥Ç¡¼¥¿¤òľÀܻȤ¦Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò stock_pixmap_*() ¤ò
1822           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1823         * src/undo.[ch]: undo_set_undo_change_funct() ¤ò
1824           undo_set_change_state_func() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢°ú¿ô¤ò GtkWidget*
1825           ¤«¤é gpointer ¤ËÊѹ¹¡£
1826           undo_merge(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1827         * src/compose.c: compose_set_undo() ¤ò compose_undo_state_changed()
1828           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1829
1830 2001-12-19
1831
1832         * src/account.c: account_find_from_address(): Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤
1833           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1834         * src/addressbook.c: addressbook_create(): wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1835         * src/compose.c: compose_insert_file(): DOS/Win/Mac ¤Î²þ¹Ô¤ËÂбþ¡£
1836         * src/importldif.c
1837           src/ldif.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£
1838         * src/importldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1839           imp_ldif_field_list_toggle(): ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1840           imp_ldif_dialog_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤ï¤º¤«¤Ë½¤Àµ¡£
1841         * src/ldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1842         * INSTALL
1843           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
1844         * src/vcard.c:
1845           vcard_read_file()
1846           vcard_test_read_file(): tagtemp ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1847           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý(¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òºï¸º)¡£
1848         * src/addrindex.c
1849           src/jpilot.[ch]
1850           src/syldap.[ch]: JPilot ¤È LDAP ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï¥Ó¥ë¥É»þ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¡¢
1851           ¤½¤ì¤é¤Ê¤·¤Ç¤Ï·ë¶É¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¹Ô»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
1852           ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1853         * src/addressbook.c
1854           src/addrindex.c: "J-Pilot" ¤ò "JPilot" ¤ËÊѹ¹¡£
1855           atoi() ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1856
1857 2001-12-18
1858
1859         * src/procmsg.c: procmsg_empty_trash()
1860           src/mainwindow.c: main_window_empty_trash(): ¤´¤ßÈ¢¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
1861           ´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¶õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1862         * src/imap.c: search_array_str(): ¿·µ¬¡£
1863           imap_status(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1864
1865 2001-12-18
1866
1867         * undo µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸ (Jens Oberender ¤µ¤óºî)¡£
1868         * src/undo.[ch]: ¿·µ¬¡£
1869           undo_insert_text_cb(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Î½¤Àµ(¥Ð¥¤¥È¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1870           Ê¸»ú¿ô¤òÆÀ¤ë)¡£
1871         * src/compose.[ch]: undo ¤Î¥³¡¼¥É¤òÄɲá£
1872         * src/prefs_common.[ch]: ¥¢¥ó¥É¥¥¥ì¥Ù¥ëÀßÄêÍÑ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
1873
1874 2001-12-16
1875
1876         * src/compose.c: compose_template_apply()
1877           src/prefs_template.c: prefs_template_clist_set_row()
1878           src/template.c: template_write_config(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1879           ¤Î To: ¤È Subject: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃÖ¤­´¹¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1880
1881 2001-12-16
1882
1883         * version 0.6.6
1884
1885 2001-12-15
1886
1887         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): DnD ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1888         * src/ldif.c: ldif_get_line(): CR ¤ò̵»ë¡£
1889         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤È
1890           ¤·¤Æ text/html ¤âõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1891
1892 2001-12-14
1893
1894         * src/prefs_account.c: prefs_account_save_config_all(): account_list
1895           == NULL ¤Î¾ì¹ç accountrc ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
1896
1897 2001-12-14
1898
1899         * src/utils.h: 2¤Ä¤Îʸ»úÎó¤ò·ë¹ç¤·¤Æ alloca ºÑ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¥Þ¥¯¥í
1900           Xstrcat_a() ¤òÄɲá£
1901         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À̾
1902           ¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Willem van Engen ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤
1903           ¤Æ¤¤¤Þ¤¹(thanks!))¡£
1904         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): °úÍÑÉô¤Î¼«Æ°²þ¹Ô¤¬Ìµ¸ú
1905           ¤Ç¡¢Ã±¸ì¤¬1¹Ô°Ê¾å¤ËÅϤäƤ¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1906
1907 2001-12-14
1908
1909         * Tobias ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
1910         * src/imap.[ch]:
1911           imap_msg_set_perm_flags()
1912           imap_msg_unset_perm_flags(): ¿·µ¬¡£ IMAP ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë±Ê³¥Õ¥é¥°¤ò
1913           ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
1914         * src/compose.c
1915           src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥Õ¥é¥°¤â
1916           Êѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1917
1918 2001-12-11
1919
1920         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_container_remove(): ¿·µ¬¡£ Gtk{Text,Entry}
1921           ¤Î¥Ð¥°¤Ø¤ÎÂнè¤Î¤¿¤á¤Î gtk_container_remove() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
1922           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1923         * src/compose.c
1924           src/mainwindow.c
1925           src/messageview.c
1926           src/mimeview.c
1927           src/summaryview.c
1928           src/textview.c: gtk_container_remove() ¤ò gtkut_container_remove()
1929           ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢°ÊÁ°¤ÎÉôʬŪ¤Ê½¤Àµ¤òºï½ü¡£
1930
1931 2001-12-09
1932
1933         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡×¤Ç
1934           ¥æ¡¼¥¶ ID ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ IMAP4 ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1935           ½¤Àµ¡£
1936         * src/imap.c: imap_session_get(): rfolder->session == NULL ¤Î¤È¤­
1937           ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1938         * Makefile.am: tar ¤Î°ú¿ô¤ò 'chojf' ¤«¤é '--bzip2 -chof' ¤ËÊѹ¹¡£
1939         * src/summaryview.c: summary_toggle_view(): vpaned ¤ò remove ¤¹¤ë
1940           Á°¤Ë textview ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¡£
1941
1942 2001-12-08
1943
1944         * src/messageview.c: messageview_change_view_type(): textview ¤ò
1945           ³°¤¹Á°¤Ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆæ¤Î¥³¥Ô¡¼¡¦
1946           ¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î¾ã³²¤¬²ò·è(Melvin Hadasht ¤µ¤ó thanks)¡£
1947         * src/textview.c: textview_set_font(): gtk_editable_select_region()
1948           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_editable_claim_selection() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1949
1950 2001-12-06
1951
1952         * src/prefs_template.c: prefs_template_window_create(): To:
1953           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ËÂбþ¡£
1954
1955 2001-12-04
1956
1957         * src/folder.c:
1958           folder_count_total_msgs()
1959           folder_count_total_msgs_func(): g_node_traverse() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
1960           GNode ¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1961
1962 2001-12-03
1963
1964         * src/compose.c: ¶õ¤ÎËÜʸ¤¬µñÈݤµ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1965         * src/prefs_template.c: To: ¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1966           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÉÔÀµ¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
1967         * src/prefs_common.c
1968           src/quote_fmt_lex.l
1969           src/quote_fmt_parse.y: ´Ý³ç¸Ì¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢
1970           ´Ý³ç¸Ì¡Ö( )¡×¤òÃæ³ç¸Ì¡Ö{ }¡×¤ËÊѹ¹¡£
1971         * src/html.c: html_get_parenthesis(): CSS / script ¤ò̵»ë¡£
1972
1973 2001-11-29
1974
1975         * src/prefs_template.c: ¥Ø¥Ã¥À¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¥³¥í¥ó¤òÄɲá£
1976
1977 2001-11-28
1978
1979         * src/src/compose.c
1980           src/prefs_template.c
1981           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë To ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲá£
1982
1983 2001-11-27
1984
1985         * src/textview.c: textview_show_part(): ºÇ½é¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿
1986           message/rfc822 ¥Ø¥Ã¥À¤ò»ÈÍÑ¡£
1987         * src/folderview.c: ¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¤ò¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
1988           ¤ËÄɲá£
1989         * src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×
1990           ¤¹¤ëɬÍפΤ¢¤ëʸ»ú¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
1991
1992 2001-11-26
1993
1994         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): claws ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
1995           GET_CHAR(): GET_TEXT() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¤è¤ê°ìÈ̲½¤·¤¿¡£
1996           compose_wrap_line() ¤È compose_wrap_line_all() ¤ò GET_CHAR() ¤ò
1997           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1998         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ RFC822 ¤ÎźÉÕ
1999           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2000
2001 2001-11-25
2002
2003         * src/folder.[ch]
2004           src/main.c: µ¯Æ°Ãæ¤Î Sylpheed ¤«¤é¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô
2005           ¤òÆÀ¤ë --status ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2006           prohibit_duplicate_launch(): '\n' ¤ò°ìÅÙ¤À¤±½ÐÎÏ¡£
2007
2008 2001-11-23
2009
2010         * src/compose.c
2011           src/gtkutils.[ch]: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2012           gtkut_text_str_compare_n()
2013           gtkut_text_str_compare()
2014           gtkut_text_is_uri_string(): claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î GtkSText ¤«¤é
2015           ¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È¤·¡¢½¤Àµ¡£
2016         * src/prefs_template.c
2017           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë Subject ¤òÄɲá£
2018
2019 2001-11-22
2020
2021         * src/compose.c: compose_write_headers(): ³ç¸Ì¤òÉÕ¤±Ëº¤ì¤Æ̵¸ú¤Ê
2022           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(ÌîϤ¤µ¤ó thanks)¡£
2023           Sender: ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òµö²Ä¡£
2024
2025 2001-11-20
2026
2027         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): RFC Èó½àµò¤Î Date
2028           ¥Ø¥Ã¥À¤Ø¤ÎÂн衣
2029
2030 2001-11-20
2031
2032         * src/addrbook.c: Í¾Ê¬¤Ê´Ø¿ô¤òºï½ü¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
2033           ¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2034         * src/addrindex.c: V-Card -> vCard¡£
2035
2036 2001-11-19
2037
2038         * src/textview.c: get_email_part(): isalnum() ¤òʸ»ú¤ÎÈϰϤò
2039           7bit ASCII ¤ÎÈϰϤ˲¡¤µ¤¨¤ë¥Þ¥¯¥í IS_ASCII_ALNUM() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿
2040           (ÅçËܤµ¤ó thanks)¡£
2041         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °Û¾ï¤Ê¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È
2042           ¤Ø¤ÎÂн衣
2043
2044 2001-11-18
2045
2046         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
2047           ¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡£
2048
2049 2001-11-17
2050
2051         * src/imap.c: imap_session_get()
2052           src/news.c: news_session_get(): ºÆÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î segfault
2053           ¤ò½¤Àµ¡£
2054         * src/grouplistdialog.c: Í¾Ê¬¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á
2055           ¤·¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2056
2057 2001-11-16
2058
2059         * src/compose.c: To:, Cc:, Bcc:, Newsgroups: ¤Î¤É¤ì¤«¤¬Í­¸ú¤Ê
2060           °¸Àè¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2061           compose_check_for_valid_recipient(): ¿·µ¬¡£
2062         * src/grouplistdialog.c: UI ¤ò²þÎÉ¡£
2063           Å¬ÀÚ¤ÊÀâÌÀ¤È¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
2064           ¸¡º÷¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤òºÆ¤Ó¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2065
2066 2001-11-15
2067
2068         * src/news.c: news_session_get(): ºÇ½ª¥¢¥¯¥»¥¹»þ´Ö¤òÀµ¤·¤¯¹¹¿·¤¹¤ë
2069           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2070           news_group_list_free(): ¿·µ¬¡£
2071         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¥½¡¼¥¹¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2072
2073 2001-11-15
2074
2075         * src/folderview.c
2076           src/grouplistdialog.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
2077           ¤µ¤é¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥¸¡£
2078         * src/news.[ch]: news_remove_group_list() ¤ò
2079           news_remove_group_list_cache() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2080
2081 2001-11-14
2082
2083         * src/defs.h: MAX_ENTRY_LENGTH ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
2084         * src/compose.c: compose_add_entry_field(): ºÇÂçŤò»ØÄꤷ¤Æ
2085           ¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥ê¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2086
2087 2001-11-13
2088
2089         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤âÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2090           ³Æ¥Î¡¼¥É¤Ë´°Á´¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2091
2092 2001-11-13
2093
2094         * src/grouplistdialog.c
2095           src/news.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥Þ¡¼¥¸
2096           (¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¡£¤Þ¤À»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤!)¡£
2097
2098 2001-11-12
2099
2100         * src/utils.[ch]: decode_uri(): ¿·µ¬¡£ URL ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó
2101           ¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
2102         * src/compose.[ch]: compose_new_with_recipient(): mailto URL ¤ò
2103           ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2104           compose_entries_set(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢³ÆÃͤò
2105           ¥¨¥ó¥È¥ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
2106
2107 2001-11-12
2108
2109         * src/compose.c: compose_forward(): Å¾Á÷»þ¤Î°úÍÑÉä¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Ê
2110           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(´äº¬¤µ¤ó thanks)¡£
2111         * src/codeconv.[ch]
2112           src/mainwindow.c
2113           src/prefs_common.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲÃ(Manrat
2114           Chobchuen ¤µ¤ó thanks)¡£
2115
2116 2001-11-08
2117
2118         * src/socket.c: sock_connect_by_hostname(): h_errno ¤òºï½ü¡£
2119         * src/session.h
2120           src/defs.h
2121           src/imap.[ch]
2122           src/news.c: Session ¤Ë last_access_time ¤òÄɲá£
2123           imap_session_get(): ¥¢¥¯¥»¥¹´Ö³Ö¤¬Ä¶²á¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ßÀܳ¤ò
2124           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2125
2126 2001-11-07
2127
2128         * version 0.6.5
2129
2130 2001-11-07
2131
2132         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_peek ¤ò»ÈÍÑ¡£
2133         * NEWS ¤È AUTHORS ¤ò¹¹¿·¡£
2134         * Makefile.am: release ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò½¤Àµ¡£
2135
2136 2001-11-06
2137
2138         * src/template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò RFC2822
2139           ¥é¥¤¥¯¤ËÊѹ¹¡£
2140         * src/compose.c: compose_template_apply(): Ê¸»úÎó¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë
2141           ´Ö¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2142
2143 2001-11-05
2144
2145         * po/POTFILES.in: src/template_select.c ¤òºï½ü¡£
2146         * src/summaryview.c: summary_set_header()
2147           src/address.c: address_parse_str()
2148           src/filter.c: filter_read_str()
2149           src/news.c: news_parse_xover()
2150           src/procheader.c: procheader_get_fromname()
2151           src/utils.c: subject_compare():
2152           Xalloca() + strcpy() ¤ò Xstrdup_a() ¤ÇÃÖ´¹¡£
2153         * src/inputdialog.[ch]: combo ¥â¡¼¥É¤òÄɲá£
2154           input_dialog_combo(): ¿·µ¬¡£
2155         * src/prefs_common.[ch]: MIME ¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
2156           prefs_common_{read, save}_config(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥Ò¥¹¥È¥ê¤ÎÆɤ߽ñ¤­¡£
2157         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): combo ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò»ÈÍÑ¡£
2158         * src/utils.[ch]: add_history(): ¥Ò¥¹¥È¥ê¥ê¥¹¥È´ÉÍý´Ø¿ô¡£
2159
2160 2001-11-04
2161
2162         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2163           compose_set_template_menu(): ¿·µ¬¡£
2164           compose_reflect_prefs_all(): ¿·µ¬¡£
2165           compose_template_apply(): ¿·µ¬¡£¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥ß¡¼¤Î MsgInfo
2166           ¤ò»ÈÍÑ¡£
2167         * src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò static ¤Ê¥Ò¡¼¥×¤ËÊݸ¡£
2168           template_get_config(): ¿·µ¬¡£
2169           template_set_config(): ¿·µ¬¡£
2170         * src/prefs_template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÎΰè¤ËÊݸ
2171           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2172         * src/template_select.[ch]: ºï½ü¡£
2173         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ë folderitem ¤ò
2174           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2175         * src/mh.c: mh_add_msg(): link() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
2176           ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Âç¾ë¤µ¤ó thanks)¡£
2177
2178 2001-11-03
2179
2180         * src/utils.[ch]: get_template_dir(): ¿·µ¬¡£
2181         * src/template.c: get_template_dir() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2182
2183 2001-11-02
2184
2185         * src/prefs_template.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
2186           µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
2187         * src/summaryview.c: ¥½¡¼¥ÈÂоݤΥ«¥é¥à¤ËÌð°õ¥Þ¡¼¥¯¤òɽ¼¨¡£
2188           summary_set_column_titles(): ¿·µ¬¡£
2189         * INSTALL
2190           INSTALL.jp
2191           README
2192           README.jp
2193           TODO
2194           TODO.jp: ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£
2195
2196 2001-11-02
2197
2198         * src/Makefile.am: checkbox_{on, off}.xpm ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
2199         * src/textview.c: textview_key_pressed()
2200           src/mimeview.c: mimeview_key_pressed()
2201           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): Delete ¥­¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2202           ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2203
2204 2001-11-01
2205
2206         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_read() ¤¬ 0 ¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
2207           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2208         * src/utils.[ch]: strcrchomp(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ÎËöÈø¤«¤é CR ¤ò½üµî
2209           ¤¹¤ë¡£
2210         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÁÞÆþ»þ¤Ë CRLF ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¡£
2211           ·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë yylex() ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÄɲá£
2212         * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥Èµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2213         * src/prefs_template.[ch]
2214           src/template.[ch]
2215           src/template_select.[ch]: ¿·µ¬¡£
2216           prefs_templates_* -> prefs_template_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2217         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣠreplyinfo ¤ò Compose
2218           ¤ËÄɲá£
2219         * src/mainwindow.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2220         * src/quote_fmt_lex.l: ¥¿¥Ö¤È²þ¹Ôʸ»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2221         * src/prefs_common.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê̾¤ò
2222           'reply_quote_{mark, format}' ¤È 'fw_quote_{mark, format}' ¤ËÊѹ¹¡£
2223
2224 2001-10-31
2225
2226         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢°úÍÑÀßÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤«¤é
2227           °ÜÆ°¡£
2228         * ¿·°úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2229         * src/quote_fmt_lex.h
2230           src/quote_fmt.h
2231           src/quote_fmt_lex.l
2232           src/quote_fmt_parse.y: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µÍÑ¿·µ¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£
2233         * configure.in: lex ¤È yacc ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2234         * src/compose.c: compose_quote_file(), compose_quote_parse_fmt():
2235           ºï½ü¡£
2236           compose_quote_fmt(): ¿·µ¬¡£
2237         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤ËžÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
2238           °úÍѵ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
2239         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
2240           Æɤ߹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2241
2242 2001-10-31
2243
2244         * src/pixmaps/checkbox_off.xpm
2245           src/pixmaps/checkbox_on.xpm: ¿·µ¬¡£
2246         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î pixmap
2247           ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2248
2249 2001-10-30
2250
2251         * src/send.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ú¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2252           ÀßÄ깽¤ÂΤòÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2253           SMTP AUTH ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2254           (Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
2255
2256 2001-10-30
2257
2258         * src/procheader.c: procheader_parse(): In-Reply-To: ¥Ø¥Ã¥À¤Î
2259           Ê£¿ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2260           (³á¸¶¤µ¤ó thanks)¡£
2261
2262 2001-10-29
2263
2264         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷¤Î 'G' ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë
2265           ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×ÀßÄê¤ò²Äǽ¤Ë¤·¡¢´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
2266         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î
2267           ÀâÌÀ¤òÄɲá£
2268
2269 2001-10-28
2270
2271         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®È¢¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
2272           ÁªÂò¥Ü¥¿¥ó¤È´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤òÄɲá£
2273         * src/Makefile.am: CPPFLAGS ¤Ë SYSCONFDIR ¤òÄɲá£
2274         * src/procmime.c:                                                      
2275           procmime_get_mime_type_table()                                       
2276           procmime_get_mime_type_list(): $(SYSCONFDIR)/mime.types
2277           (¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï /etc/mime.types) ¤È
2278           $(HOME)/.sylpheed/mime.types ¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2279
2280 2001-10-27
2281
2282         * src/prefs_account.c: ¥¢¥É¥ì¥¹¼«Æ°»ØÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
2283           prefs_account_create(): Àµ¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë
2284           gtk_widget_show_all() ¤òºï½ü¡£
2285         * src/prefs_common.c: ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹¡×¤ò¡Ö¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤ËÊѹ¹¡£
2286
2287 2001-10-26
2288
2289         * src/textview.c: textview_set_font(): EUC-JP locale ¤Ç¥í¥·¥¢¸ì
2290           ¤Îʸ»ú½¸¹ç¤ËÂбþ¡£
2291         * src/summaryview.c: summary_delete(): (¿ʬ)ºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å
2292           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2293         * prefs_account.c
2294           prefs_common.c
2295           prefs_summary_column.c: ±Ñ¸ì¤ò¾¯¤·²þÎÉ¡£
2296         * src/main.c: get_queued_message_num(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¸«ÉÕ¤«¤é
2297           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2298
2299 2001-10-21
2300
2301         * version 0.6.4
2302
2303 2001-10-21
2304
2305         * src/prefs_summary_column.[ch]:
2306           prefs_summary_column_get_config() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
2307         * src/summaryview.c: summary_ctree_create(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2308         * configure.in: ¥ê¥ó¥¯»þ¤ÎÌäÂê¤Î¤¿¤á¤Ë SSL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ò
2309           LDAP ¤Î¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
2310
2311 2001-10-21
2312
2313         * src/mainwindow.c
2314           src/summaryview.c: Á÷¿®¹µ¤ÇºÆÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2315         * src/prefs_summary_column.[ch]: ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê¤Î¥«¥é¥à¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á
2316           ¤Î UI ¡£
2317         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_summary_column(): ¿·µ¬¡£
2318           summary_set_column_order() ¤ò¸Æ¤Ö¡£
2319         * src/summaryview.[ch]:
2320           summary_ctree_create(): ¿·µ¬¡£summary_create() ¤«¤éʬΥ¡£
2321           summary_set_column_order(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î CTree ¤òºï½ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê
2322           CTree ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
2323
2324 2001-10-19
2325
2326         * src/smtp.[ch]: smtp_from(): Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹çÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2327         * C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¤·¡¢ÉÔÍפʥ³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È
2328           ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2329         * src/addrcache.[ch]
2330           src/addressbook.c
2331           src/addrindex.[ch]
2332           src/jpilot.[ch]
2333           src/syldap.[ch]: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¡¢ LDAP ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É
2334           ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2335         * src/ldif.[ch]
2336           src/importldif.[ch]: ¿·µ¬¡£
2337
2338 2001-10-18
2339
2340         * src/about.c: ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹àÌܤòÄɲá£
2341         * src/addr_compl.c: LOG_MESSAGE ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
2342         * src/addressbook.c: "V-Card" ¤ò "vCard" ¤ËÊѹ¹¡£
2343           addressbook_edit_address_cb(): invalidate_address_completion()
2344           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤ËÄɲá£
2345         * src/codeconv.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¡£
2346
2347 2001-10-17
2348
2349         * src/compose.c: ¡ÖÁ÷¿®¡×¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò Ctrl+Enter ¤ËÊѹ¹¡£
2350
2351 2001-10-16
2352
2353         * src/inc.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬2²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å
2354           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2355
2356 2001-10-16
2357
2358         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): Ì¤´°À®¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò´°À®
2359           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2360         * src/summaryview.c:
2361           summary_thread_init(): summary_thread_build() ¤«¤éʬΥ¡£
2362           summary_thread_build(): ½é´ü²½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2363           summary_set_ctree_from_list(): summary_thread_build() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2364           summary_thread_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2365           summary_filter(): Â¨»þ¼Â¹Ô¤ÎÀßÄê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
2366           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2367
2368 2001-10-14
2369
2370         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
2371           ¤«¤éȿž¤·¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
2372         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Î¡¼¥É¤òËöÈø
2373           ¤ËÄɲ乤ëÂå¤ï¤ê¤ËÀèƬ¤ËÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê GtkCTree
2374           ÆâÉô¤Ç¤Î¥Î¡¼¥É¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¥µ¥Þ¥êɽ¼¨
2375           ¤ò¤«¤Ê¤ê¹â®²½¤Ç¤­¤ë(O(n^2) -> O(n) ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼)¡£
2376
2377 2001-10-12
2378
2379         * src/prefs_common.c
2380           src/summaryview.[ch]: ½ç½øÊѹ¹²Äǽ¤Ê¥«¥é¥à¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î½¤Àµ¡£
2381
2382 2001-10-12
2383
2384         * src/procmsg.c: procmsg_get_mark_sum(), mark_sum_func(): ¥á¥â¥ê
2385           ¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2386         * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢
2387           ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é sensitivity ¤ò off ¤Ë¤¹¤ë
2388           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2389         * src/syldap.c: syldap_read_data(): ÉÔÍפ«¤Ä°Ü¿¢À­¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë
2390           sched_yield() ¤òºï½ü¡£
2391
2392 2001-10-11
2393
2394         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
2395           ¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ËÊѹ¹¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×
2396           ¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¾õÂ֤Τߤò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2397           folderview_update_all_node(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
2398           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2399         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_get_uposition()
2400           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ºÂɸ¤òÈóÉé¤ÎÃͤË
2401           ¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2402
2403 2001-10-10
2404
2405         * src/utils.c: to_human_readable(): ¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
2406         * src/summaryview.c: summary_delete(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
2407           summary_find_{prev,next}_msg(): ¿·µ¬¡£Á°/¼¡¤Îºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
2408           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
2409         * src/prefs_filter.c: °ÜÆ°¤·¤¿¹Ô¤¬´°Á´¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï
2410           ¼«Æ°Åª¤Ë CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2411
2412 2001-10-09
2413
2414         * ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î autotool ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¹¹¿·¡£
2415         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊÑ´¹¤Ë
2416           ¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2417         * src/codeconv.[ch]: µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î libjconv ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
2418           (jconv_info_get_current_codeset() ¤¬ "EUC-JP" ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë "EUCJP"
2419           ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿)¡£
2420
2421 2001-10-08
2422
2423         * version 0.6.3
2424
2425 2001-10-08
2426
2427         * src/compose.c: compose_write_to_file()
2428           src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): C locale ¾å¤Ç¤Î libjconv
2429           ÌäÂê¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂн衣
2430         * src/editldap_basedn.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
2431         * src/utils.c: is_next_mbs()
2432           src/compose.c: compose_wrap_line(), compose_wrap_line_all():
2433           ANSI C ¤Ø½àµò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë MB_CUR_MAX ¤ò MB_LEN_MAX ¤ØÊѹ¹¡£
2434         * configure.in: É¬ÍפʠGPGME ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.2.3 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
2435         * src/pop.c: pop3_getauth_user_recv(): POP3 ¥µ¡¼¥Ð¤¬Ä̾ï¤Îǧ¾Ú¤ò
2436           µñÈݤ·¤¿¤È¤­¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2437
2438 2001-10-07
2439
2440         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ¡£
2441         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
2442           sensitivity ¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Melvin Hadasht
2443           ¤µ¤ó thanks)¡£
2444         * src/summaryview.c: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤´¤ßÈ¢¤Î¾ì¹ç¤Ë¡Öºï½ü¡×Áàºî¤ò
2445           ¼Â¹Ô¤·¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2446           ºÇ¸å¤Î¹Ô¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó
2447           thanks)¡£
2448         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msgs(): ¿·µ¬¡£¥ê¥¹¥È¤ÇÍ¿¤¨
2449           ¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2450
2451 2001-10-05
2452
2453         * src/summaryview.c: summary_show(): ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ
2454           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
2455           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2456
2457 2001-10-03
2458
2459         * src/procmime.c: procmime_get_text_content(): HTML ¤ËÂбþ¡£
2460
2461 2001-10-02
2462
2463         * src/summaryview.[ch]: ¿·¤¿¤Ê¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÅŪ¤Ê
2464           ¥í¥Ã¥¯¤ò summary_lock(), summary_unlock() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«
2465           ¤Î´Ø¿ô¤Ë¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÄɲä·¤¿¡£
2466           ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê 'd' (ºï½ü) ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤ò
2467           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2468
2469 2001-10-01
2470
2471         * src/addressbook.c: addressbook_folder_load_person(): segfault ¤ò
2472           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
2473
2474 2001-09-30
2475
2476         * src/textview.[ch]: textview_set_position() ¤òÄɲá£
2477         * src/messageview.[ch]: messageview_set_position() ¤òÄɲá£
2478         * src/addrbook.c
2479           src/addrcache.c
2480           src/addressadd.c
2481           src/addressbook.c
2482           src/addrindex.c
2483           src/addritem.c
2484           src/editaddress.c
2485           src/editbook.c
2486           src/editgroup.c
2487           src/editjpilot.c
2488           src/editldap.c
2489           src/editldap_basedn.c
2490           src/editvcard.c
2491           src/jpilot.c
2492           src/mgutils.c
2493           src/syldap.c
2494           src/vcard.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ´¹¡£
2495         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£Ê¸»úÎó¤ò¿·µ¬
2496           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢É¬Íפʤé¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç³ç¤ë¡£
2497           imap_status(), imap_cmd_login(), imap_cmd_list(),
2498           imap_cmd_do_select(), imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(),
2499           imap_cmd_copy(): QUOTE_IF_REQUIRED() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2500         * compose.c: compose_write_to_file(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë C locale
2501           ¤Ç 8bit ¥³¡¼¥É¤¬ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂн衣
2502         * codeconv.[ch]: ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ê¸»úÎó¤Ë "ANSI_X3.4-1968" ¤òÄɲá£
2503           conv_codeset_strdup(): ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¤Î
2504           ¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2505
2506 2001-09-30
2507
2508         * src/textview.[ch]: textview_search_string_backward(): ¿·µ¬¡£
2509           ¿·µ¬¥á¥ó¥Ð cur_pos ¤ò TextView ¤ËÄɲá£
2510           Àµ¤·¤¤ editable ¤Î°ÌÃÖ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë button_press_event ¤ò
2511           gtk_signal_connect_after() ¤ÇÀܳ¡£
2512
2513 2001-09-27
2514
2515         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤Î¾õÂÖ
2516           ¤òÊݸ¡£
2517
2518 2001-09-26
2519
2520         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹½À®¤òÊѹ¹¡£
2521
2522 2001-09-25
2523
2524         * src/folder.c
2525           src/folder.h
2526           src/mainwindow.c
2527           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨ÀßÄ꤬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2528           Alfons ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2529
2530 2001-09-23
2531
2532         * src/message_search.[ch]: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¡£
2533         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_text_match_string(): ¿·µ¬¡£ GtkText ¤Î
2534           ¸½ºß°ÌÃ֤Υƥ­¥¹¥È¤ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤òÈæ³Ó¡£
2535         * src/messageview.[ch]: messageview_search_string()
2536           src/textview.[ch]: textview_search_string(): ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é TRUE
2537           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2538         * src/textview.[ch]: ËÜʸ¤Î³«»Ï°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
2539
2540 2001-09-21
2541
2542         * src/procmime.c: procmime_get_first_text_content(): MIME ¹½Â¤Á´ÂÎ
2543           ¤òõº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2544         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥Þ¥¯¥í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2545           strdup_mbstowcs() ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2546
2547 2001-09-20
2548
2549         * src/inc.c: ¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î POP3 ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ï¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å
2550           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2551         * src/summary_search.c: ËÜʸ¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄɲá£
2552         * src/procmime.[ch]: procmime_find_string(): °ú¿ô¤ÈÌá¤êÃͤòÊѹ¹¡£
2553           Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤Υª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2554
2555 2001-09-20
2556
2557         * src/procmime.[ch]:
2558           procmime_find_string()
2559           procmime_find_string_part(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éʸ»úÎó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
2560           procmime_get_text_part() ¤ò procmime_get_first_text_content() ¤Ë
2561           Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
2562           procmime_get_text_content(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ MIME ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Æ¥­¥¹¥È
2563           ÆâÍƤòÊÖ¤¹¡£
2564           procmime_mimeinfo_next(): ¿·µ¬¡£ MimeInfo ¥Ä¥ê¡¼¤Î¼¡¤Î¥Î¡¼¥É¤ò
2565           ÊÖ¤¹¡£
2566
2567 2001-09-19
2568
2569         * src/procmime.c: procmime_get_text_part(): Æþ¤ì»Ò¾õ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
2570           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2571         * src/procmime.h: MimeInfo ¹½Â¤ÂΤÎÎã¤òÄɲá£
2572         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò
2573           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2574
2575 2001-09-17
2576
2577         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
2578           ¤ò½¤Àµ¡£¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÊѹ¹¡£
2579
2580 2001-09-17
2581
2582         * version 0.6.2
2583
2584 2001-09-16
2585
2586         * src/addrindex.c: µì·Á¼°¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¡Ö¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¸Ä¿ÍÍÑ
2587           ¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òËÝÌõ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2588
2589 2001-09-12
2590
2591         * src/utils.c: get_quote_level(): ºÇŬ²½¤È¥Ð¥°½¤Àµ¡£
2592         * src/codeconv.[ch]: conv_get_current_locale(): ¿·µ¬¡£
2593         * src/editaddress.c: edit_person_page_basic(): ÆÃÄê¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç
2594           À«¡¦Ì¾¤Î½ç½ø¤ò¸ò´¹¡£
2595
2596 2001-09-11
2597
2598         * src/compose.c: ¸½ºß¤ÎÃÊÍî¤òÀ°·Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Â¾¾¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2599           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£°úÍѤµ¤ì¤¿ÃÊÍî¤òÀ°·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2600           compose_create(): ºÆÊÔ½¸¥â¡¼¥É¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2601           ¤·¤¿¡£
2602         * src/mainwindow.c
2603           src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2604           summary_mark_all_read(): ¿·µ¬¡£
2605
2606 2001-09-10
2607
2608         * src/vcard.c
2609           src/mgutils.c
2610           src/syldap.c
2611           src/editldap.c
2612           src/editldap_basedn.c
2613           src/jpilot.c
2614           src/editjpilot.c: Á´¤Æ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
2615         * configure.in
2616           src/jpilot.[ch]: Debian ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç JPilot ¤Î¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
2617           ¸¡½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
2618         * src/mainwindow.c
2619           src/summaryview.[ch]: ¥Þ¡¼¥¯¡¢Ì¤ÆÉ¡¢ÅºÉÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë
2620           ¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Á°/¼¡¤Î¥Õ¥é¥°ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2621           ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2622
2623 2001-09-09
2624
2625         * src/pixmaps/dir-close.xpm
2626           src/pixmaps/dir-open.xpm
2627           src/pixmaps/new.xpm
2628           src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2629         * src/utils.[ch]: execute_sync(): ¿·µ¬¡£
2630           execute_command_line(): ÈóƱ´ü¥â¡¼¥ÉÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
2631         * src/inc.c: inc_mail(): execute_command_line() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2632
2633 2001-09-08
2634
2635         * src/prefs.[ch]
2636           src/prefs_common.[ch]
2637           src/prefs_account.c: ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
2638           µ¯Æ°¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2639         * src/compose.c: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª
2640           ¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2641
2642 2001-09-06
2643
2644         * src/Makefile.am: »Ä¤ê¤Î xpm ¤òÄɲá£
2645
2646 2001-09-05
2647
2648         * src/addressbook.c: LDAP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê
2649           ¤ò½¤Àµ¡£
2650           addressbook_open(): 'else' ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2651
2652 2001-09-04
2653
2654         * src/pixmaps/dir-close.xpm
2655           src/pixmaps/dir-open.xpm
2656           src/pixmaps/trash.xpm: ¿·¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2657         * Match Grun ¤µ¤ó¤Î¿·¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2658         * src/pixmaps/address.xpm
2659           src/pixmaps/book.xpm
2660           src/pixmaps/category.xpm
2661           src/pixmaps/interface.xpm
2662           src/pixmaps/jpilot.xpm
2663           src/pixmaps/ldap.xpm
2664           src/pixmaps/vcard.xpm: ¿·µ¬¥¢¥¤¥³¥ó¡£
2665         * src/addrbook.[ch]
2666           src/addrcache.[ch]
2667           src/addressadd.[ch]
2668           src/addressitem.[ch]
2669           src/addrindex.[ch]
2670           src/addritem.[ch]
2671           src/editaddress.[ch]
2672           src/editbook.[ch]
2673           src/editgroup.[ch]
2674           src/editjpilot.[ch]
2675           src/editldap.[ch]
2676           src/editldap_basedn.[ch]
2677           src/editvcard.[ch]
2678           src/jpilot.[ch]
2679           src/mgutils.[ch]
2680           src/syldap.[ch]
2681           src/vcard.[ch]: ¿·µ¬¡£ÂçÎ̤Πwarning ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
2682           addrbook_build_avail_email_vis(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2683
2684 2001-09-04
2685
2686         * NEWS: °ÊÁ°¤Ë web ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¹¹¿·ÍúÎò¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
2687
2688 2001-09-03
2689
2690         * src/mainwindow.c
2691           src/summaryview.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
2692         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò
2693           ÁªÂò¸å¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2694
2695 2001-09-03
2696
2697         * version 0.6.1
2698
2699 2001-09-03
2700
2701         * src/send.c: send_message_data(): ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Ê
2702           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2703
2704 2001-09-02
2705
2706         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_(un)lock() ¤ò inc_(un)lock() ¤ËÊѹ¹¡£
2707           inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌá¤ë
2708           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2709         * src/account.c
2710           src/prefs_common.c
2711           src/prefs_account.c: inc_autocheck_timer_{remove,set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2712           inc_lock() ¤È inc_unlock() ¤òÍѤ¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2713         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): »ëǧÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë
2714           ¥é¥Ù¥ë¿§¤ÈÁªÂòÁ°·Ê¿§¤È¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2715
2716 2001-09-01
2717
2718         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_lock(), inc_autocheck_unlock(): ¿·µ¬¡£
2719           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
2720         * inc_autocheck_func(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò1ÉÃÃÙ¤é
2721           ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2722           inc_autocheck_timer_set_interval(): °ú¿ô¤Ç´Ö³Ö¤ò»ØÄê¡£
2723         * src/summaryview.c: summary_show(): ½èÍýÃæ¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥í¥Ã¥¯
2724           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2725         * src/main.c: app_will_exit(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¿¥¤¥Þ¤òºï½ü¡£
2726         * acconfig.h
2727           src/defs.h: ÉÔÍפʥ³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë PACKAGE ¤È VERSION 
2728           ¤ÎÄêµÁ¤òºï½ü¡£
2729         * configure.in: PACKAGE ¤È VERSION ¤Î AC_DEFINE_UNQUOTED() ¤ò
2730           AC_SUBST ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ src/version.h ¤ò AC_OUTPUT ¤ËÄɲá£
2731         * src/version.h.in: ¿·µ¬¡£
2732         * src/intl.h: dgettext() ¤ò gettext() ¤ËÊѹ¹¡£
2733
2734 2001-08-31
2735
2736         * po/ja.po: ¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î GTK+ ¤Ç Sylpheed ¤ò¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ë
2737           typo ¤ò½¤Àµ¡£
2738         * configure.in: ·ë²Ì¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2739           --enable-compface ¤È --enable-jconv ¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿
2740           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2741         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â
2742           ÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2743         * src/compose.c: compose_write_headers(): ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë Bcc:
2744           ¥Ø¥Ã¥À¤òÉղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2745         * src/send.c: send_message_data(): ¿·µ¬¡£send_message_smtp() ¤«¤é
2746           Ê¬Î¥¡£Á÷¿®Á°¤Ë Bcc: ¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2747
2748 2001-08-30
2749
2750         * version 0.6.0
2751
2752 2001-08-30
2753
2754         * src/send.c: ¥í¡¼¥«¥ë¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÁ÷¿®¤ò¼ÂÁõ¡£
2755           send_message_local(): ¿·µ¬¡£¥³¥Þ¥ó¥É¤ò popen() ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢
2756           RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍƤò¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¡£
2757         * src/prefs_common.[ch]: ³°ÉôÁ÷¿®¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2758         * src/defs.h: #define DEFAULT_SENDMAIL_CMD /usr/sbin/sendmail -t
2759         * src/account.c: account_edit_create(): ¥×¥í¥È¥³¥ë¹Ô¤ò¹­¤²¤¿¡£
2760         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2761
2762 2001-08-30
2763
2764         * src/folder.c: folder_item_remove_msg(): ºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºï½ü
2765           ¤µ¤ì¤¿¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¤Ó¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2766         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¿·¤·¤¤¥á¥Ã
2767           ¥»¡¼¥¸¤òÄɲä·¤¿¸å¤ËºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2768
2769 2001-08-29
2770
2771         * src/compose.c: compose_queue(): ¥­¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥Ø¥Ã¥À¤Ë AID: ¤òÄɲá£
2772         * src/send.c: send_message_queue(): AID: ¥Ø¥Ã¥À¤òõ¤·¡¢ SSV: ¤Î
2773           Âå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ð¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2774         * src/summaryview.c
2775           src/compose.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆÊÔ½¸²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2776           compose_remove_reedit_target(): ¿·µ¬¡£¸Å¤¤ºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸
2777           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2778           compose_send(), compose_queue(), compose_draft_cb(): ºÆÊÔ½¸
2779           ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï¡¢¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2780         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2781
2782 2001-08-28
2783
2784         * Ê¸»úÎó¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ¤·¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤòºÇ¾®²½¤¹¤ë Alfons
2785           Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î XML string table ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2786         * src/stringtable.[ch]: ¿·µ¬¡£
2787           official ¤Ê GLib ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á·¿¤È´Ø¿ô̾¤«¤éÁ´¤Æ¤Î
2788           G ¤È g_ ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤òºï½ü¡£
2789           string_table_insert_string(): ¸¡º÷»þ¤Ë̵¸ú¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò»²¾È¤¹¤ë
2790           ²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·ºÇŬ²½¤·¤¿¡£
2791
2792 2001-08-27
2793
2794         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ëµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸(Satoshi Nagayasu ¤µ¤ó
2795           ¤È Alfons Hoogervoost ¤µ¤ó thanks)¡£
2796         * src/colorlabel.[ch]: ¿·µ¬¡£labelcolors.[ch] ¤«¤é̾¾ÎÊѹ¹¡£
2797           labelcolors_*() ¤ò colorlabel_*() ¤Ë²þ̾¡£
2798         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤ËÂбþ¡£
2799         * src/procmsg.h: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤Ë¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2800         * gettext 0.10.39 ¤Ë¹¹¿·¡£
2801         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò ItemFactory
2802           ¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
2803         * sylpheed.desktop: GNOME ÍѤËÄɲá£
2804         * configure.in: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë AC_MSG_CHECKING() ¤òÄɲá£
2805           configure ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀßÄê·ë²Ì¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2806
2807 2001-08-27
2808
2809         * src/account.c: account_clist_set_row(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
2810           ¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2811
2812 2001-08-26
2813
2814         * SSL Âбþ¤ò claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸(Christoph Hohmann ¤µ¤ó thanks)¡£
2815         * src/ssl.[ch]: ¿·µ¬¡£
2816         * src/socket.[ch]: ssl_read(), ssl_write(), ssl_gets(), ¤½¤·¤Æ
2817           ssl_getline() ¤òÄɲá£
2818           sock_close(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ê¤é ssl_done_socket() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2819         * src/md5.[ch]: ·¿¤Î¾×ÆͤòËɤ°¤¿¤á¤Ë MD5_CTX ¤Î typedef ¤òºï½ü¤·¡¢
2820           MD5_CONTEXT ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2821         * src/prefs_account.[ch]: SSL ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢É½¸½¤òÊѹ¹¡£
2822         * src/esmtp.[ch]: esmtp_ehlo() ¤È esmtp_starttls() ¤òÄɲá£
2823           esmtp_starttls() ¤«¤é SSL ½é´ü²½¤È HELO ¤òºï½ü¡£
2824           esmtp_auth(): °ú¿ô¤«¤é use_smtp_auth ¤òºï½ü¡£
2825         * src/send.c: send_smtp_open(): SSL Âбþ¤òÄɲá£
2826         * src/smtp.c: smtp_helo(): esmtp ¤¬¿¿¤Ê¤é esmtp_ehlo() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
2827           ¤·¤¿¡£
2828
2829 2001-08-25
2830
2831         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): '%s' ¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç
2832           °Ï¤Ã¤¿¡£
2833
2834 2001-08-24
2835
2836         * src/main.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2837           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2838         * src/utils.[ch]: log_verbosity_set(): ¿·µ¬¡£ verbosity count ¤ò
2839           Áý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
2840           log_print(): log_verbosity_count > 0 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
2841           ½ÐÎÏ¡£
2842           log_message(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë½ÐÎÏ¡£
2843         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): ¥í¥°¤Î verbosity ¤ò»ØÄê¡£
2844         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡Ö¿·µ¬
2845           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¹àÌܤòÄɲá£
2846           main_window_show_cur_accoun(): ¡Ö¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: ¡×¤Îʸ»úÎó¤ò
2847           ºï½ü¡£
2848         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì
2849           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸½ºß¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2850         * src/compose.c: compose_attach_property(): segmentation fault
2851           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2852
2853 2001-08-23
2854
2855         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state(): ¿·µ¬¡£ UI ¤Î
2856           sensitivity ¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
2857           main_window_set_toolbar_sensitive():
2858           main_window_set_menu_sensitive() ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
2859
2860 2001-08-23
2861
2862         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
2863           ¥é¥Ù¥ë¤òÄɲá£
2864           main_window_close_cb(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð½ªÎ»¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2865         * src/inc.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2866
2867 2001-08-22
2868
2869         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_toolbar_sensitive(): 2ÈÖÌܤÎ
2870           °ú¿ô¤òºï½ü¤·¡¢¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¾õÂ֤Ǡsensitivity ¤ò·èÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë
2871           ¤·¤¿¡£
2872
2873 2001-08-21
2874
2875         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(), pop3_retr_recv(),
2876           pop3_delete_recv(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦
2877           ¤Ë¤·¤¿¡£
2878
2879 2001-08-21
2880
2881         * src/mainwindow.c: main_window_lock(), main_window_unlock():
2882           ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼Á´ÂΤΥí¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
2883           main_window_set_menu_sensitive(): sensitivity ¤ÎÊѹ¹¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë
2884           ¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¤ËÂбþ¡£
2885
2886 2001-08-20
2887
2888         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selection_type(): ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê
2889           ¥Ó¥å¡¼¤Î¸½ºß¤ÎÁªÂò¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
2890           summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
2891           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2892         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
2893           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2894
2895 2001-08-19
2896
2897         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À
2898           ¥ê¥¹¥È¤Ë List-Id ¤òÄɲá£
2899         * src/prefs_common.[ch]: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¥â¡¼¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
2900           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤ËÄɲá£
2901         * src/inc.[ch]: inc_progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient
2902           ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÀßÄ꤬ RECV_DIALOG_ALWAYS ¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï
2903           RECV_DIALOG_ACTIVE ¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î¤È¤­¤Î¤ß¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
2904           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2905         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
2906           ¿·µ¬¡£¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¥í¥Ã¥¯/¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¡£
2907         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
2908           ¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2909
2910 2001-08-18
2911
2912         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÉÔÍפʺƵ¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò
2913           ÍÞÀ©¡£
2914         * src/menu.[ch]: menu_button_position(): ¿·µ¬¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼
2915           ¤Î°ÌÃÖ¤ò·×»»¤¹¤ë¡£
2916         * src/mainwindow.c: toolbar_account_button_pressed(),
2917           ac_label_button_pressed(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë
2918           ÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¥Ü¥¿¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊѲ½
2919           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2920           ac_menu_popup_closed(): selection_done ¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·µ¬
2921           ´Ø¿ô¡£
2922         * src/gtkutils.c: gtkut_ctree_node_next(): node == NULL ¤Î¤È¤­¤Ë
2923           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2924         * src/summaryview.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2925           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£
2926           ¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹¹¿·¥â¡¼¥É¤Ç°ÊÁ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò
2927           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2928           summary_select_node(): ¿·µ¬¡£
2929         * src/inc.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¹¹¿·ºÇŬ²½¥Ñ¥Ã¥Á
2930           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2931           ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2932           Vlasov »á¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ POP3 ¤Î¼õ¿®¾ðÊó¤âƱÍͤ˻ÈÍÑ¡£
2933         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð cur_total_num ¤òÄɲá£
2934         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): state->cur_total_num ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£
2935
2936 2001-08-14
2937
2938         * version 0.5.3
2939
2940 2001-08-14
2941
2942         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): Ì¤ÆɤιԤ理¬Àµ¤·¤¯
2943           »ØÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2944         * src/folderview.c: foldreview_update_node(): gtk_style_copy() ¤ò
2945           »ÈÍѤ»¤º¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿ style ¤òºÆ»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2946         * README, README.jp: ½¤Àµ¡£
2947
2948 2001-08-14
2949
2950         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): ¥ê¥â¡¼¥È¤«¤é¹¶·â²Äǽ¤Ê
2951           ¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(David Looney ¤µ¤ó thanks)¡£
2952         * src/inc.c: inc_all_account_mail(): Í­¸ú¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¡¢
2953           ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â inc_finished() ¤ò¸Æ¤Ö
2954           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2955         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò²þÎɤ¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
2956           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÌÃÖ¤¬
2957           ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£ÁªÂò¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âƱÍͤËÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£
2958           summary_get_msgnum(): ¿·µ¬¡£
2959           summary_get_current_msgnum(): ºï½ü¡£
2960           summary_select_by_msgnum(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2961         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥«¥é¥à¤òÄɲá£
2962           account_clist_set_row(): Ä̾ï»ÈÍѤÈÁ´¼õ¿®¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó
2963           ¤Çɽ¼¨¡£
2964         * src/utils.c: to_human_readable(): MB ¤È GB ¤Î¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤Î·å¿ô
2965           ¤ò 2 ¤ËÁý²Ã¡£
2966
2967 2001-08-13
2968
2969         * ÂÔ˾¤Î :)¡Öº¹½Ð¿Í¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲá׵¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
2970         * src/address.[ch]: address_item_new() ¤ËÈ÷¹Í¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2971           address_get_folder_list(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤·¡¢
2972           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
2973           address_delete_object(): ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2974         * src/addressbook.[ch]: addressbook_add_submenu(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹
2975           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉղ乤롣
2976           addressbook_refresh(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆÆɹþ¤¹¤ë¡£
2977         * src/summaryview.c: summary_set_add_sender_menu(): ¿·µ¬¡£º¹½Ð¿Í
2978           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲ乤뤿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉղ乤롣
2979           summary_button_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÁ°¤Ë
2980           summary_set_add_sender_menu() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2981
2982 2001-08-12
2983
2984         * src/summaryview.c: summary_thread_build(): ¥×¥í¥»¥¹¤ò¸Ç¤Þ¤é¤»¤ë
2985           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£½é´ü¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃÛ¤òºÇŬ²½¡£
2986
2987 2001-08-12
2988
2989         * src/summaryview.c: Â¿¿ô¤Î¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
2990           summary_show(): ¥·¥°¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥é¤òÀÚÃÇ/Àܳ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯/
2991           ¥Ö¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2992           summary_set_row_marks(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤¬Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿»Ò¤ò
2993           »ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2994           summary_thread_build(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_expand ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
2995           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2996           ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤òÀµ¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2997           summary_unthread(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_collapse ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
2998           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2999           summary_thread_func(), summary_unthread_func(): ºï½ü¡£
3000           summary_tree_expanded(), summary_tree_collapsed(): ¿·µ¬¥³¡¼¥ë
3001           ¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô¡£
3002         * src/inc.[ch]: inc_pop3_session_do(): Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
3003           ¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
3004           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3005
3006 2001-08-10
3007
3008         * src/folderview.c: folderview_update_all_node(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
3009           ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
3010         * src/inc.c: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð
3011           ¼õ¿®¸å¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3012         * src/prefs_common.[ch]: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3013         * src/folder.h: FOLDER_IS_LOCAL(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3014
3015 2001-08-09
3016
3017         * src/defs.h
3018           src/headerview.c
3019           src/headerwindow.c
3020           src/textview.c
3021           src/prefs_common.c
3022           src/prefs_common.h: ¥Ü¡¼¥ë¥É¤È¾®¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3023           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤¹¤ë
3024           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3025         * src/prefs_common.c
3026           src/prefs_common.h
3027           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶¯Ä´¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
3028           ¤òÄɲá£
3029
3030 2001-08-08
3031
3032         * src/pixmaps/mark.xpm: ½¤Àµ¡£
3033         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_expand_parent_all(): ¿·µ¬¡£
3034         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
3035           ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥ë¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3036           summary_show()
3037           summary_select_next_unread()
3038           summary_step(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¤­¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3039           summary_thread_build(): ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò
3040           Å¸³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3041         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3042
3043 2001-08-08
3044
3045         * src/prefs_common.c: ¡ÖEmacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò
3046           ¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤òºï½ü¡£
3047         * src/prefs_common.c
3048           src/prefs_account.c: VSPACING_NARROW ¤ÎÃͤò 3 ¤ËÊѹ¹¡£
3049         * src/pixmaps/new.xpm
3050           src/pixmaps/unread.xpm: ¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
3051
3052 2001-08-07
3053
3054         * src/address.[ch]:
3055           address_folder_new()
3056           address_group_new()
3057           address_item_new(): Ìá¤êÃͤò AddressObject ¤ËÊѹ¹¡£
3058           address_build_tree(): file ¤Î assertion ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3059         * src/pixmaps/new.xpm
3060           src/pixmaps/unread.xpm: ¾¯¤·½¤Àµ¡£
3061
3062 2001-08-06
3063
3064         * src/addressbook.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3065
3066 2001-08-06
3067
3068         * ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òÊ̥⥸¥å¡¼¥ë¤ËʬΥ(¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ)¡£
3069         * src/address.[ch]: ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤ò´Þ¤à¡£
3070         * src/addressbook.[ch]: ¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òºï½ü¡£
3071
3072 2001-08-04
3073
3074         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À̾¤Î¸å¤Ë¥´¥ßʸ»ú¤¬
3075           É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3076
3077 2001-08-02
3078
3079         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3080
3081 2001-08-01
3082
3083         * version 0.5.2
3084
3085 2001-08-01
3086
3087         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): ¥á¥¤¥ó¥×¥í¥»¥¹¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥É
3088           ¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë metamail ¤Ë -x ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3089           mimeview_button_pressed(): content-type ¤¬ application/octet-stream
3090           ¤Î¾ì¹ç¤Ï `³«¤¯' ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÁªÂòÉԲĤˤ·¤¿¡£
3091
3092 2001-07-31
3093
3094         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý
3095           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3096           get_quoted(): ¿·µ¬¡£¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú '\' ¤ò½èÍý¤¹¤ë¡£
3097         * src/folder.c: folder_read_list(): folderlist.xml ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
3098           ¾ì¹ç·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3099         * src/main.c: main(): ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸å¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤è¤¦
3100           ¤Ë¤·¤¿¡£
3101         * src/textview.c: textview_create()
3102           src/compose.c: compose_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¿¥ÖÉý¤ò8¤Ë¤·¤¿¡£
3103
3104 2001-07-29
3105
3106         * src/prefs_common.c: date_format_select_row(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥­¡¼¤ÇÁªÂò
3107           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3108
3109 2001-07-28
3110
3111         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦
3112           ¤òÈó¥¢¥¤¥³¥ó²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3113         * src/procmime.c: procmime_scan_mime_type(): ¿·µ¬¡£
3114           procmime_scan_content_type(): procmime_scan_mime_type() ¤ò»ÈÍÑ
3115           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3116           procmime_scan_mime_header(): Content-Type ¤¬
3117           "application/octet-stream" ¤Î¾ì¹ç¤ÏźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÈÄ¥»Ò¤òÄ´¤Ù¤Æ
3118           Àµ¤·¤¤ MIME ¥¿¥¤¥×¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3119
3120 2001-07-27
3121
3122         * src/prefs_common.c: date_format_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
3123           ¤ò½¤Àµ¡£
3124
3125 2001-07-26
3126
3127         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3128         * src/prefs_common.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤éÆüÉդηÁ¼°¤ÎÀßÄê¤Î¥æ¡¼¥¶
3129           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
3130
3131 2001-07-25
3132
3133         * src/account.[ch]: account_edit_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ü¥¿¥ó¤Îʸ»úÎó
3134           ¤ò½¤Àµ¡£
3135           account_find_from_address(): ¿·µ¬¡£
3136         * src/procmime.c:
3137           procmime_scan_content_type(), procmime_scan_content_disposition():
3138           ESC ¥³¡¼¥É¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
3139         * src/compose.c: compose_reply(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ø¥Ã¥À¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
3140           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3141         * src/prefs_common.[ch]: ¥á¥ó¥Ð "reply_account_autosel" ¤òÄɲá£
3142
3143 2001-07-25
3144
3145         * src/progressdialog.c: CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3146         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3147
3148 2001-07-24
3149
3150         * Paul Kater ¤µ¤óºî¤Î±Ñ¸ìÈÇ Sylpheed User's Manual (paul@nlpagan.net)
3151           ¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
3152         * configure.in
3153           manual/Makefile.am
3154           src/mainwindow.c: ±Ñ¸ìÈǥޥ˥奢¥ë¤ËÂбþ¡£
3155         * manual/en/sylpheed*.html: ±Ñ¸ì¤Îʸ½ñ¤òÄɲá£
3156         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£
3157
3158 2001-07-23
3159
3160         * src/nntp.c: nntp_ok(): ¸å¤Ë³¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤±þÅú¤ò½èÍý
3161           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3162         * src/smtp.c: smtp_ok(): Æ±¾å¡£
3163         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
3164           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Îɽ¼¨·Á¼°¤òÊѹ¹¡£
3165
3166 2001-07-22
3167
3168         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
3169           Ê¸»úÎ󤫤é²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3170           prefs_custom_header_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÁªÂò»è¤Ë "X-Face" ¤ò
3171           Äɲá£
3172         * src/news.c: news_fetch_msg(), news_get_group_list()
3173           src/imap.c: imap_fetch_msg(): ½ñ¤­¹þ¤ß¤ÎÁ°¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
3174           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3175         * src/procmime.c:
3176           procmime_scan_content_type()
3177           procmime_scan_content_disposition(): ¥Ñ¡¼¥¹Á°¤Ë JIS ¤ò EUC-JP
3178           ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3179         * src/codeconv.c: conv_unmime_header(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3180         * src/compose.c: ÅºÉÕ¥Ú¥¤¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
3181           ÅºÉեإåÀ¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3182         * src/recv.c: recv_bytes_write(): alloca() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë g_malloc()
3183           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3184
3185 2001-07-18
3186
3187         * version 0.5.1
3188
3189 2001-07-18
3190
3191         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt()
3192           src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): Cc ¤ò
3193           ÊÖ¿®¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë´Þ¤á¤ëµ­¹æ `%c' ¤òÄɲÃ(Cyril Bellot ¤µ¤ó thanks)¡£
3194         * src/base64.[ch]
3195           src/procmime.c: procmime_decode_content(): Ä̾ï¤Î¹ÔĹ(4¤ÎÇÜ¿ô)¤Ç¤Ï
3196           ¤Ê¤¤ base64 ¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
3197           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3198
3199 2001-07-17
3200
3201         * src/procmsg.[ch]: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤È°ì»þ¥Õ¥é¥°¤ò2¤Ä¤ÎÊÑ¿ô¤ËʬΥ¤·¡¢
3202           MsgFlags ¤ò¤½¤ì¤é¤ò´Þ¤à¹½Â¤ÂΤˤ·¤¿¡£
3203           MSG_SET_PERM_FLAGS()
3204           MSG_SET_TMP_FLAGS()
3205           MSG_UNSET_PERM_FLAGS()
3206           MSG_UNSET_TMP_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3207         * src/compose.c
3208           src/imap.c
3209           src/inc.c
3210           src/messageview.c
3211           src/mh.c
3212           src/news.c
3213           src/procheader.c
3214           src/summaryview.c: ¿·¤·¤¤ MsgFlags ¤Î¤¿¤á¤ËÊѹ¹¡£
3215         * src/utils.[ch]: hash_free_value_mem(): ¿·µ¬¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î
3216           Ãͤò²òÊü¤¹¤ë¡£
3217
3218 2001-07-16
3219
3220         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(), inc_progress_update():
3221           ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¿Í´Ö¤¬Æɤߤ䤹¤¤·Á¼°¤Çɽ¼¨¡£
3222         * src/grouplistdialog.c: grouplist_recv_func(): Æ±¾å¡£
3223         * TODO
3224           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
3225
3226 2001-07-16
3227
3228         * src/codeconv.c:
3229           conv_unmime_header(), conv_unmime_header_overwrite(): ¥Ø¥Ã¥À
3230           ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÀ¸ JIS ¥³¡¼¥É¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
3231         * src/folder.c:
3232           folder_get_default_folder()
3233           folder_get_default_inbox()
3234           folder_get_default_outbox()
3235           folder_get_default_draft()
3236           folder_get_default_queue()
3237           folder_get_default_trash(): folder_list ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë segfault
3238           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3239
3240 2001-07-15
3241
3242         * README
3243           README.jp
3244           INSTALL
3245           INSTALL.jp
3246           TODO
3247           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
3248         * src/grouplistdialog.c: grouplist_dialog_set_list(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
3249           ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¿®Ãæ¤Ë UI ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3250           grouplist_dialog_create(): ¥¨¥ó¥È¥ê¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë
3251           ¤òÄɲá£
3252           grouplist_recv_func(): ¿·µ¬¡£
3253           refresh_clicked(): ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤òÄɲá£
3254           clist_selected(): CList ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤é¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
3255           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ group_clist_select() ¤«¤é²þ̾¡£
3256           entry_activated(): ¿·µ¬¡£
3257           grouplist_clear(): grouplist_free() ¤«¤é²þ̾¡£¥ê¥¹¥È¤È¥¨¥ó¥È¥ê
3258           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤â¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3259         * src/news.c: news_get_group_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲäò¹â®²½
3260           (g_slist_append() ¤Ï¥ê¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ë)¡£
3261         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
3262           NEWSGROUP_LIST ¤ÎÄêµÁ¤òÊѹ¹¡£
3263         * src/recv.c: recv_write()
3264           src/send.c: send_message_smtp(): UI ¤Î¹¹¿·´Ö³Ö¤ò UI_REFRESH_INTERVAL
3265           (50msec) ¤ËÊѹ¹¡£
3266         * src/account.c: account_add(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄɲä·¤¿¤È¤­¤Ë
3267           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3268         * src/grouplistdialog.c: ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤·¡¢
3269           grouplist_dialog_set_list() ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3270         * src/textview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI
3271           ¤â̵¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3272
3273 2001-07-15
3274
3275         * src/grouplistdialog.c: ok_clicked(), cancel_clicked():
3276           gtk_main_level() ¤¬ 1 ¤Ê¤é¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3277           grouplist_dialog_set_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë CList ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º
3278           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3279           grouplist_dialog(): ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÁ°¤Ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
3280           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3281
3282 2001-07-14
3283
3284         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥Î¡¼¥É¤¬»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ
3285           ¤¤¤ì¤Ð `collapsed' Â°À­¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3286         * src/grouplistdialog.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ìÍ÷¤«¤éÁªÂò
3287           ²Äǽ¡£
3288         * src/news.[ch]
3289           news_get_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
3290           news_remove_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å
3291           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
3292         * src/folderview.c: folderview_new_news_group_cb(): input_dialog()
3293           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë grouplist_dialog() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3294
3295 2001-07-12
3296
3297         * autogen.sh: ½¤Àµ¡£
3298         * src/folder.[ch]
3299           src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î³«ÊľõÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
3300           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
3301
3302 2001-07-06
3303
3304         * version 0.5.0
3305
3306 2001-07-06
3307
3308         * src/imap.c: imap_remove_folder(): DELETE ¤ÎÁ°¤Ë EXAMINE ¤Ç INBOX
3309           ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3310           imap_cmd_do_select(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ SELECT ¤È EXAMINE ¤ò
3311           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¡£
3312           imap_cmd_select(): imap_cmd_do_select() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3313           imap_cmd_examine(): ¿·µ¬¡£
3314         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
3315           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆÅÙÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3316
3317 2001-07-05
3318
3319         * version 0.5.0pre4
3320
3321         * manual/ja/sylpheed.sgml
3322           manual/ja/*.html: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
3323         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): ¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò
3324           Àµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3325         * src/folderview.h
3326           src/summaryview.h: color_normal ¥á¥ó¥Ð¤ò FolderView ¤È SummaryView
3327           ¤«¤éºï½ü¡£
3328         * src/mainwindow.c: main_window_create(): color_normal ¤òºï½ü¡£
3329
3330 2001-07-04
3331
3332         * src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤È NNTP ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ØÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3333         * src/imap.c: imap_session_get()
3334           src/news.c: news_session_new_for_folder(), news_session_get():
3335           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3336
3337 2001-07-03
3338
3339         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥­¥ã¥óÃæ¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
3340           ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3341           imap_scan_folder(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
3342           imap_status(): ¿·µ¬¡£ STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
3343           imap_status_uidnext(): ºï½ü¡£
3344           imap_cmd_status(): ºï½ü¡£
3345         * src/textview.c: textview_show_part(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3346
3347 2001-07-03
3348
3349         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3350         * src/rfc2015.c: rfc2015_decrypt_message(): content-type ¤ÎÂ羮ʸ»ú
3351           ÌäÂê¤ò½¤Àµ(¤³¤Î patch ¤Ë´Ø¤·¤Æ Rene Rebe ¤µ¤ó thanks)¡£
3352         * src/codeconv.c: code_get_code_conv_func(): ISO-8859-1 ¤Î¸¡½ÐÉô¤ò
3353           ½¤Àµ¡£
3354         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤Ë
3355           ÄɲäǤ¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3356         * configure.in: °ì»þŪ¤Ë --enable-threads ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3357         * INSTALL
3358           INSTALL.jp: --enable-threads ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ­½Ò¤òºï½ü¡£
3359
3360 2001-07-01
3361
3362         * version 0.5.0pre3
3363
3364         * src/folderview.[ch]: folderview_set_all(): ¿·µ¬¡£
3365         * src/account.c: account_add(): IMAP4 ¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤·¤¿¸å
3366           folderview_set_all() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3367           account_edit_create(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê
3368           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3369           account_selected(): ¿·µ¬¡£
3370           account_clist_set(): CList ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3371
3372 2001-06-30
3373
3374         * src/imap.c: imap_scan_tree(): trash ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð
3375           imap_create_tree() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3376           imap_scan_tree_recursive(): INBOX ¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤òõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3377           Trash ¥Õ¥©¥ë¥À¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3378           imap_create_tree(): trash ¤òºîÀ®¤¹¤ëÉôʬ¤òʬ³ä¤·¤¿¡£
3379           imap_create_trash(): ¿·µ¬¡£
3380         * src/folder.c: folder_build_tree(), folder_write_list_recursive():
3381           no_sub ¤È no_select ¤òÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3382         * src/summaryview.c: summary_show(): item->no_select ¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç
3383           Â³¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3384
3385 2001-06-29
3386
3387         * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ
3388           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3389
3390 2001-06-28
3391
3392         * src/folderview.[ch]:
3393           folderview_update_tree(): ¿·µ¬¡£°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
3394           folderview_update_tree_cb(): ¿·µ¬¡£
3395           ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲä·¡¢É½¸½¤ò
3396           ¤¤¤¯¤Ä¤«Êѹ¹¡£
3397
3398 2001-06-27
3399
3400         * src/imap.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤Î¼«Æ°¥¹¥­¥ã¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
3401           imap_scan_tree(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁ´ÂΤò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¡£
3402           imap_scan_tree_recursive(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò
3403           ¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
3404           imap_parse_list(): ¿·µ¬¡£¥í¡¼¥«¥ë¥Ñ¥¹¤ò IMAP4 ¥Ñ¥¹¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
3405         * src/folder.h: no_sub ¤È no_select ¤ò FolderItem ¤ËÄɲá£
3406         * src/folder.c: folder_tree_destroy(): ÊÑ¿ô¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
3407           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3408         * src/folderview.c: folderview_scan_tree_func(): IMAP4 ¤ËÂбþ¡£
3409
3410 2001-06-26
3411
3412         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): ¼¡¤Î¹Ô¤Ë³¤¯ FETCH ±þÅú¤ò
3413           ²òÀϤǤ­¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3414           imap_parse_fetch_element(): ºï½ü¡£
3415           imap_parse_atom(), imap_parse_one_address(), imap_parse_address(),
3416           imap_parse_envelope(), imap_get_uncached_messages(): FETCH ±þÅú
3417           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë GString ¤È sock_getline() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3418           imap_remove_all_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¯ºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
3419           ½¤Àµ¡£
3420           imap_parse_address(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤òÀµ¤·¤¯·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
3421           GString ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ½¤Àµ¡£
3422         * src/socket.[ch]: sock_getline(), fd_getline(): ¿·µ¬¡£¹ÔÁ´ÂΤò
3423           Æɤ߹þ¤ß¡¢¿·µ¬¤Ë¥¢¥í¥±¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
3424         * src/prefs_account.[ch]: ¡ÖIMAP¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
3425
3426 2001-06-25
3427
3428         * version 0.5.0pre2
3429
3430         * src/imap.c: imap_create_tree(): imap_create_folder() ¤Ë¥í¡¼¥«¥ë
3431           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¹¤òÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3432           imap_create_folder(): STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë LIST ¤ò»È¤Ã¤Æ
3433           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3434           imap_cmd_list(): ¿·µ¬¡£
3435           imap_query_password(): ¿·µ¬¡£
3436           imap_session_new(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë
3437           ¤·¤¿¡£
3438
3439 2001-06-24
3440
3441         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): FETCH ¤Î·ë²Ì¤òǤ°Õ¤Î½ç½ø¤Ç
3442           ²òÀϤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3443           imap_parse_fetch_element(): ¿·µ¬¡£ FETCH ¤Î·ë²Ì¤Î̾Á°¤ÈÃͤΥڥ¢
3444           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
3445           imap_parse_flags(): ¤è¤ê½ÀÆðÀ­¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
3446         * src/utils.[ch]: set_log_file(): ¿·µ¬¡£¥í¥®¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤
3447           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¡£
3448           close_log_file(): ¿·µ¬¡£³«¤¤¤¿¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤ë¡£
3449           log_print(), log_message(), log_warning(), log_error(): ¥í¥°
3450           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤â½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3451
3452 2001-06-22
3453
3454         * src/imap.c: imap_cmd_status(): ÂåÆþ¤ÎÁ°¤Ë "value" ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò
3455           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(À¾Å礵¤ó thanks)¡£
3456
3457 2001-06-21
3458
3459         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): MH ¤È IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À
3460           ´Ö¤Î DnD ¤¬(º£¤Î¤È¤³¤í)¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3461         * src/foldersel.[ch]: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÂоݤˤʤì¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3462           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3463
3464 2001-06-20
3465
3466         * version 0.5.0pre1
3467
3468         * src/imap.c
3469           imap_get_msg_list()
3470           imap_cmd_envelope()
3471           imap_cmd_fetch()
3472           imap_cmd_copy()
3473           imap_cmd_store(): Ï¢ÈÖ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë UID ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3474           imap_set_article_flags() ¤ò imap_set_message_flags() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
3475         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
3476           ¤Ç¤â¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3477         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): °ú¿ô¤Î·¿¤ò gint ¤«¤é
3478           guint ¤Ë¤·¤¿¡£
3479
3480 2001-06-19
3481
3482         * src/imap.c: imap_cmd_login(), imap_cmd_select(), imap_cmd_status(),
3483           imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(), imap_cmd_copy(): Ê¸»úÎó
3484           ¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°Ï¤Þ¤Ê¤¤
3485           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Å¤¤ Cyrus IMAP4 server ¤Ø¤ÎÂнè)¡£
3486           imap_create_folder(): ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿ÃÖ´¹¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¡£
3487           imap_session_connect_if_not() ¤ò imap_session_get() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
3488           imap_get_msg_list(): use_cache ¤¬ off ¤Î¤È¤­¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ
3489           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
3490           imap_delete_cached_messages(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤òÆɤó¤Ç»ØÄê
3491           ¤·¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3492           imap_parse_one_address(): fromname ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ïº¹½Ð¿Í¥¢¥É¥ì¥¹¤È
3493           Æ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3494         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): ¿·µ¬¡£ÈϰϤò»ØÄê²Äǽ¡£
3495         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
3496           ¤Î¾ì¹ç¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3497           KEY_PRESS_EVENT_STOP(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3498           summary_key_pressed(): summary_execute() ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤Î
3499           È¯¹Ô¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3500           summary_select_by_msgnum(): msg_is_toggled_on ¤¬ TRUE ¤Î¤È¤­¤À¤±
3501           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
3502           ¤Î¤È¤³¤í¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3503         * src/news.c; news_delete_old_articles(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
3504           Æɤó¤Ç»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3505         * src/folderview.c:
3506           folderview_selected(), folderview_button_released(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3507           Àµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3508
3509 2001-06-18
3510
3511         * src/mainwindow.c
3512           src/summaryview.c
3513           src/prefs_common.c: ±Ñ¸ìɽ¸½¤Î²þÁ±(Paul Mangan ¤µ¤ó thanks)¡£
3514         * src/mainwindow.c: compose_cb()
3515           src/summaryview.c: summary_key_pressed()
3516           src/compose.c: compose_new_with_recipient(): ¿·µ¬µ­»ö¤òºîÀ®¤¹¤ë
3517           ¤È¤­¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3518
3519 2001-06-17
3520
3521         * src/procmsg.c: procmsg_msg_list_free(): ¥ê¥¹¥È¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤·¤Æ
3522           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3523
3524 2001-06-16
3525
3526         * version 0.4.99
3527
3528         * src/imap.c: imap_find_namespace(): namespace ¤Î¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò
3529           Èæ³Ó¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3530           imap_remove_folder(): namespace ¤ò»ÈÍÑ¡£
3531           imap_create_tree(): Trash ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë namespace ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë
3532           ¤·¤¿¡£
3533           imap_get_msg_list(): exists == 0 ¤Î¤È¤­¤Ë¸Å¤¤¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤·¥á¥â¥ê
3534           ¥ê¡¼¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3535           imap_select(): ¿·µ¬¡£ imap_cmd_select() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
3536         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤âɽ¼¨¤¹¤ë
3537           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3538
3539 2001-06-15
3540
3541         * src/folderview.c:
3542           folderview_new_folder_cb()
3543           folderview_new_imap_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤Ë¼ºÇÔ
3544           ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3545           ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3546           folderview_button_pressed(): ÆÃÊ̤ʠIMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Çºï½ü¥á¥Ë¥å¡¼
3547           ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3548         * AUTHORS: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¼è¹þ¡£Á´¤Æ¤Î contributor ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
3549         * src/send.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3550           EXIT_IF_CANCELLED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3551           SendProgressDialog ¤Ë cancelled ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3552         * src/utils.[ch]: strtailchomp(): ¿·µ¬¡£ËöÈø¤Î»ØÄꤷ¤¿Ê¸»ú¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£
3553         * src/imap.c: imap_cmd_fetch(): MS Exchange 2000 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
3554
3555 2001-06-15
3556
3557         * src/imap.c: imap_create_tree(): ¿·µ¬¡£ INBOX ¤ä Trash ¤Î¤è¤¦¤Ê
3558           É¬Íפʥե©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
3559           imap_do_copy(), imap_do_copy_msgs_with_dest(): COPY ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
3560           expunge ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3561           imap_remove_all_msg(): exists == 0 ¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë return ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3562           ¤·¤¿¡£
3563         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
3564           folder->create_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3565
3566 2001-06-14
3567
3568         * src/imap.c: ¤µ¤é¤Ë namespace ¤ò¼ÂÁõ¡£
3569         * imap_find_namespace(), imap_path_separator_subst(): ¿·µ¬¡£
3570
3571 2001-06-13
3572
3573         * src/imap.c: imap_parse_namespace(), imap_cmd_namespace(): ¿·µ¬¡£
3574
3575 2001-06-11
3576
3577         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
3578
3579 2001-06-08
3580
3581         * src/imap.[ch]: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë
3582           imap_add_msg() ¤È imap_append_message() ¤òÄɲá£
3583           imap_status(): ¿·µ¬¡£
3584           imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¤½¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
3585           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3586           Äã¥ì¥Ù¥ë IMAP4rev1 ´Ø¿ô¤Î¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤ò imap_cmd ¤ËÊѹ¹¡£
3587         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
3588           IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë INBOX ¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3589           ¤·¤¿¡£
3590
3591 2001-06-07
3592
3593         * src/utils.[ch]: °ú¿ô¤Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¤È¤ë itos_buf() ¤òÄɲá£
3594         * src/imap.[ch]: imap_copy_msg(), imap_copy_msgs_with_dest(): ¿·µ¬¡£
3595         * src/folder.c: copy_msg ¤È copy_msgs_with_dest ¥á¥½¥Ã¥É¤ò IMAP
3596           ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
3597
3598 2001-06-06
3599
3600         * src/utils.[ch]: move_file(): ¿·µ¬¡£
3601         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): move_file()
3602           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤Æ
3603           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3604
3605 2001-06-06
3606
3607         * src/imap.c: imap_delete_messages() ¤È imap_delete_all_messages()
3608           ¤ò imap_delete_cached_messages() ¤È
3609           imap_delete_all_cached_messages() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3610         * src/utils.[ch]: ´Ø¿ô remove_all_numbered_files() ¤òÄɲá£
3611         * src/mh.c: mh_remove_all_msg()
3612           src/imap.c: imap_delete_all_cached_messages():
3613           remove_all_numbered_files() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3614         * src/mainwindow.c
3615           src/summaryview.c
3616           src/compose.[ch]: ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
3617           compose_reply()
3618           compose_reply_set_entry(): °ú¿ô¤Ë `ignore_replyto' ¤òÄɲá£
3619
3620 2001-06-05
3621
3622         * src/folderview.c: folderview_selected()
3623           src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë
3624           ¸í¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3625
3626 2001-06-04
3627
3628         * src/headerwindow.c: headerwindow_show_cb(): ¾ï¤Ë msginfo ¤òɽ¼¨
3629           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
3630           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3631         * src/smtp.c: smtp_ok(): sock_gets() ¤Î¥¨¥é¡¼½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
3632
3633 2001-06-02
3634
3635         * src/folderview.c: folderview_selected()
3636           src/mimeview.c: mimeview_selected(): ¥Þ¥¦¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊ᪤ò²ò½ü
3637           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3638         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð½èÍý¤¹¤ë
3639           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3640
3641 2001-05-27
3642
3643         * src/passphrase.c: #if USE_GPGME ¤Ç°Ï¤Ã¤¿¡£
3644         * src/prefs_account.c: NNTP AUTH ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
3645         * src/alertpanel.[ch]: alertpanel_create(): ¿·¤¿¤Ê°ú¿ô `can_disable'
3646           ¤òÄɲá£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò FALSE ¤òÅϤ¹¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
3647           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òºîÀ®¡£
3648           alertpanel_message_with_disable(): ¿·µ¬¡£
3649           alertpanel_show(): G_ALERT_VALUE_MASK ¤ÇÃͤò¥Þ¥¹¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3650           alertpanel_button_toggled(): ¿·µ¬¡£
3651           alertpanel_button_clicked(), alertpanel_close(): G_ALERT_VALUE_MASK
3652           ¤ò»È¤Ã¤ÆÃͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3653         * src/prefs_common.[ch]: GnuPG ½ð̾¸¡¾Ú¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¡¢
3654           GnuPG ¤Î·Ù¹ð¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3655         * src/rfc2015.c: check_signature(): Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß½ð̾¥Á¥§¥Ã¥¯
3656           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3657         * src/main.c: GnuPG ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3658         * src/main.c
3659           src/prefs_common.c: GPGME ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ð¥°¤ò
3660           ¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
3661
3662 2001-05-26
3663
3664         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Î
3665           ISO-8859-* ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¤Àµ¡£
3666           conv_encode_header(): ÉÔÀµ¤Ê¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤­Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×
3667           ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alte ¤µ¤ó thanks)¡£
3668         * src/headerview.c: SET_FONT_STYLE(): ¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Ìµ¸ú¤Î¤È¤­
3669           ¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
3670         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬ INBOX ¤Î¤È¤­¤Ï
3671           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3672         * src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¬
3673           Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼Â¹Ô¥Ü¥¿¥ó¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3674
3675 2001-05-22
3676
3677         * README
3678           README.jp: ¡Öµ¯Æ°ÊýË¡¡×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3679
3680 2001-05-19
3681
3682         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é NNTP AUTH ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£