db0e11244d30c33e10a77f4a0d4bc831bf2320cd
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2004-12-15
2
3         * version 1.0.0rc
4
5 2004-12-15
6
7         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ¶õÇòÁÞÆþ¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò
8           ½¤Àµ¡£
9
10 2004-12-15
11
12         * manual/ja/sylpheed.sgml: ¹¹¿·¡£
13
14 2004-12-15
15
16         * src/addrbook.c
17           src/addressbook.c
18           src/addrindex.c
19           src/jpilot.c
20           src/ldif.c
21           src/syldap.c
22           src/vcard.c: '... defined but not used' ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
23
24 2004-12-13
25
26         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ¼¡¤Î¹Ô¤ÎºÇ½é¤Îʸ»ú¤¬
27           ¶õÇò¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¶­³¦¤Î¾ì¹ç
28           ¤Î¤ß¹Ô·ë¹ç»þ¤Ë¶õÇò¤òÁÞÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
29
30 2004-12-13
31
32         * src/action.c: parse_append_filename(): ÆÃÊÌʸ»ú¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë
33           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(IWAMOTO Kouichi ¤µ¤ó thanks)¡£
34         * src/utils.c: subst_for_filename(): ¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤âÃÖ´¹¤¹¤ë
35           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
36
37 2004-12-10
38
39         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ¼¡¤Î¹Ô¤ÎºÇ½é¤Îʸ»ú¤¬
40           ±Ñ¿ô»ú¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¹Ô¤Î·ë¹ç¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
41
42 2004-12-09
43
44         * src/main.c: send_queue()
45           src/mainwindow.c: send_queue_cb()
46           src/compose.c: compose_send(), compose_send_later_cb(): Á÷¿®»þ¡¢
47           ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï ¥æ¡¼¥¶¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë
48           Â¥¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
49
50 2004-12-08
51
52         * src/imap.c: bitlength_clean_up.imap.c.patch ¤òŬÍÑ(64-bit ´Ä¶­¤Ç¤Î
53           À°¿ôŤÎÌäÂê¤ò½¤Àµ) (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
54
55 2004-12-03
56
57         * version 1.0.0beta4
58
59 2004-12-03
60
61         * src/pixmaps/regular.xpm: Ì¤»ÈÍѤΥ¢¥¤¥³¥ó¤òºï½ü¡£
62         * README
63           README.jp: ¹¹¿·¡£
64
65 2004-12-02
66
67         * src/pop.c: pop3_write_msg_to_file(): Ã±ÂΤΠCR ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤
68           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
69         * src/utils.[ch]: my_memmem(): my_memmem() ¤òÆȼ«¼ÂÁõ¡£
70
71 2004-12-01
72
73         * manual/ja/sylpheed.sgml: ºÇ¿·ÈǤËÄɽ¾¡£
74
75 2004-12-01
76
77         * src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¹ç¤¤¤òÄ´À°¡£
78
79 2004-12-01
80
81         * src/filter.c: C99 '//' ¥³¥á¥ó¥È¤òºï½ü¡£
82
83 2004-11-30
84
85         * src/pixmaps/dir-close.cpm
86           src/pixmaps/dir-open.xpm
87           src/pixmaps/dir-noselect.xpm
88           src/pixmaps/group.xpm: ¿§¹ç¤¤¤òÄ´À°¡£
89
90 2004-11-29
91
92         * src/pixmaps/dir-close.cpm
93           src/pixmaps/dir-open.xpm
94           src/pixmaps/dir-noselect.xpm
95           src/pixmaps/group.xpm: ¿·¤·¤¤²èÁü¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
96
97 2004-11-29
98
99         * src/pixmaps/folder.xpm: ºï½ü¡£
100
101 2004-11-26
102
103         * src/summaryview.c: 1ʸ»ú¤Î¥«¥é¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥¢¥¤¥³¥ó¤ËÊѹ¹¡£
104         * src/pixmaps/mail.xpm: ¿·µ¬¡£
105
106 2004-11-26
107
108         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼
109           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò pop ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
110
111 2004-11-26
112
113         * src/prefs_common.c: Web ¥Ö¥é¥¦¥¶¥³¥Þ¥ó¥É¤òÄɲá£
114
115 2004-11-26
116
117         * manual/ja/sylpheed.sgml: ºÇ¿·ÈǤËÄɽ¾¡£
118         * manual/ja/Makefile.am: ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È 'update-html' ¤òÄɲá£
119
120 2004-11-22
121
122         * INSTALL
123           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
124
125 2004-11-19
126
127         * src/jpilot.c: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅý°ì¡£
128         * src/mainwindow.c: ½ÅÊ£¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¤ò½¤Àµ¡£
129
130 2004-11-18
131
132         * src/procmsg.c: write_mark_func(): sizeof(gpointer) != guint ¤È¤Ê¤ë
133           ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¸í¤Ã¤¿¥­¥ã¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
134
135 2004-11-18
136
137         * src/mainwindow.c: ±Ñ¸ì¤ò½¤Àµ(trashes -> trash)¡£
138         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): ¥á¥Ë¥å¡¼Ê¸»úÎó
139           ¤ò¹¹¿·¡£
140
141 2004-11-18
142
143         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥é¥Ù¥ë¡Ö¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î
144           ¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë¡×¤ËÊѹ¹¡£
145
146 2004-11-16
147
148         * version 1.0.0beta3
149
150 2004-11-16
151
152         * src/pixmaps/error.xpm: CList ¤Î¹Ô¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤è¤ê¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤¿¡£
153
154 2004-11-16
155
156         * src/jpilot.c: JPilot ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ÎÆüËܸìÂбþ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
157           (IWAMOTO, Kouichi ¤µ¤ó thanks)¡£
158
159 2004-11-15
160
161         * src/compose.c
162           src/procmime.[ch]: ÅºÉÕ¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÃæ¤Î 8bit Ê¸»ú¤Î³ä¹ç¤¬
163           20% ¤è¤ê¹â¤±¤ì¤Ð BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»ÈÍѤ·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð
164           quoted-printable ¤ò»ÈÍÑ(Á´¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï 7bit)¡£
165
166 2004-11-12
167
168         * src/compose.c: compose_write_attach()
169           src/procmime.c: procmime_decode_content():
170           ¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò BASE64 ¤Ë¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤ËÀµµ¬²½¤·¡¢¥Ç¥³¡¼¥É
171           ¤·¤¿¸å¤ËÀµµ¬²½¤ò²ò½ü¤·¤Æ RFC 2045 ¤Ë½àµò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
172           (Nicolas Degory ¤µ¤ó thanks)¡£
173
174 2004-11-11
175
176         * src/pixmaps/complete.xpm
177           src/pixmaps/continue.xpm: CList ¤Î¹Ô¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤è¤ê¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º
178           ¤Ë¤·¤¿¡£
179
180 2004-11-11
181
182         * src/statusbar.c: statusbar_create(): ¼«Æ°Åª¤Ë¿­Ä¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
183           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÉý¤ò1¤Ë»ØÄê¡£
184         * src/utils.[ch]: trim_string_before(): »ØÄꤷ¤¿Ä¹¤µ¤òĶ¤¨¤ëÀèƬ¤Î
185           Ê¸»ú¤òÀÚ¤êµÍ¤á¡¢ "..." ¤òÄɲá£
186         * src/folderview.c
187           src/summaryview.c: trim_string_before() ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òɽ¼¨
188           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
189
190 2004-11-10
191
192         * src/defs.h
193           src/prefs_common.c: mozilla-firefox ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ë¤·¤¿¡£
194
195 2004-11-09
196
197         * src/summaryview.c: summary_key_pressed()
198           src/textview.c: textview_key_pressed(): Shift ¤Þ¤¿¤Ï Alt ¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹
199           ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ Shift ¤È Enter
200           ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
201
202 2004-11-09
203
204         * src/foldersel.c: foldersel_new_folder(): ¿·µ¬¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
205           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
206
207 2004-11-08
208
209         * version 1.0.0beta2
210
211 2004-11-08
212
213         * src/account.c
214           src/imap.c
215           src/inc.c
216           src/pop.c
217           src/prefs_account.[ch]: RecvProtocol::A_APOP ¤òÇѻߤ·¡¢ APOP ¤Î
218           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
219           prefs_account_protocol_set_optmenu(): ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
220
221 2004-11-07
222
223         * src/folderview.c: folderview_empty_trash_cb(): Ì¤»ÈÍѤÎÊÑ¿ô¤òºï½ü¡£
224
225 2004-11-05
226
227         * src/summary_search.c: ¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë C Ê¸»úÎó
228           ¤ò»ÈÍÑ¡£ AND/OR ¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
229
230 2004-11-05
231
232         * src/folderview.[ch]
233           src/mainwindow.c: ÁªÂò¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥Õ¥©¥ë¥À ¤È
234           ¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÊѹ¹¤¹¤ë
235           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
236           ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥Õ¥©¥ë¥À/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¡×¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î
237           ¹ØÆɤ¬¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
238
239 2004-11-04
240
241         * src/folderview.[ch]
242           src/mainwindow.c: ¥Õ¥©¥ë¥À/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
243           ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡Ö¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¡×¡¢¡Ö¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
244           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¹½ÃۡפòÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
245           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡Ö¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¡×¤ò
246           ºï½ü¡£
247
248 2004-11-04
249
250         * src/folderview.c
251           src/mainwindow.c
252           src/procmsg.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¤´¤ßÈ¢¤ò
253           ¶õ¤Ë¤¹¤ë¡×¤òÄɲá£
254
255 2004-11-01
256
257         * src/filter.[ch]
258           src/summaryview.c: immediate_execution ¤¬ off ¤Î¾ì¹ç¤Ï¨ºÂ¤Ë°ÜÆ°
259           ¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
260
261 2004-10-29
262
263         * version 1.0.0beta1
264
265 2004-10-29
266
267         * gettext-0.14.1 ¤Ë¹¹¿·¡£
268
269 2004-10-28
270
271         * src/compose.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
272         * src/mh.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍѤΠg_print() ¤òºï½ü¡£
273
274 2004-10-27
275
276         * src/compose.c
277           src/prefs_template.c
278           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ë Cc: ¤òÄɲá£
279
280 2004-10-26
281
282         * src/prefs_filter_edit.c: ´û¸¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÎÊÔ½¸Ãæ¤Î¾ò·ï¥á¥Ë¥å¡¼ÀÚÂؤ¨
283           ¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
284
285 2004-10-25
286
287         * src/filter.c: filter_action_exec(): ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°»þ
288           FolderItem ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Î
289           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
290
291 2004-10-25
292
293         * src/mbox.c: proc_mbox(): folder_table ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
294           (·Ù¹ð¤ò½¤Àµ)¡£
295
296 2004-10-21
297
298         * src/pixmaps/stock_add_16.xpm
299           src/pixmaps/stock_remove_16.xpm: gtk-2.4 ¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥¢¥¤¥³¥ó¤«¤éÊÑ´¹¡£
300         * src/prefs_filter_edit.c: ÄɲÃ/ºï½ü¥Ü¥¿¥ó¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¡£
301         * src/stock_pixmap.[ch]: ÄɲÃ/ºï½ü¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
302
303 2004-10-21
304
305         * src/pixmaps/stock_dialog_error_48.xpm
306           src/pixmaps/stock_dialog_info_48.xpm
307           src/pixmaps/stock_dialog_question_48.xpm
308           src/pixmaps/stock_dialog_warning_48.xpm: gtk-2.4 ¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥¢¥¤¥³¥ó
309           ¤«¤é¥À¥¤¥¢¥í¥°¥¢¥¤¥³¥ó¤òÊÑ´¹¡£
310         * src/alertpanel.[ch]: ·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
311           alertpanel_message(): AlertType ¤òÄɲá£
312         * src/stock_pixmaps.[ch]: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
313
314 2004-10-08
315
316         * src/procmsg.c: ¾éĹ¤Ê¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
317
318 2004-10-07
319
320         * version 0.9.99
321
322 2004-10-07
323
324         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue()
325           src/send_message.c: send_queue_info_free(): ÉÔÀµ¤Ê¥­¥å¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
326           ¤òÁ÷¿®¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
327
328 2004-10-06
329
330         * src/mainwindow.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÄɲá£
331         * src/prefs_filter_edit.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
332
333 2004-10-05
334
335         * src/inputdialog.c: input_dialog_open(): ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë
336           ´Ö¤Ï¥á¡¼¥ë¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò³«»Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
337
338 2004-10-04
339
340         * src/mh.c: mh_remove_all_msg()
341           src/procmsg.c: procmsg_empty_trash(): ¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤·¤¿¸å¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
342           ¿ô¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
343
344 2004-10-01
345
346         * src/prefs_filter.c: ¼«Æ°ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤òÄɲäǤ­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
347         * src/prefs_filter_edit.c: prefs_filter_edit_dialog_to_rule(): ¥ë¡¼¥ë
348           Ì¾¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
349
350 2004-09-30
351
352         * src/filter.c: filter_apply_msginfo(): FilterRule::enabled == FALSE
353           ¤Î¾ì¹ç¥Õ¥£¥ë¥¿¤òŬÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
354         * src/prefs_filter.c: ¡ÖÍ­¸ú¡×¥«¥é¥à¤ò¼ÂÁõ¡£
355         * src/account.c: account_selected(): ¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
356
357 2004-09-30
358
359         * src/colorlabel.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥é¥Ù¥ë¥µ¥¤¥º¤òÄ´À°¡£¥«¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é
360           ¡Ö¤Ê¤·¡×¤òºï½ü¡£
361         * src/filter.[ch]
362           src/prefs_filter_edit.c: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
363         * src/summaryview.c: summary_filter_func(): ¥Õ¥é¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¹Ô
364           ¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¥µ¥Þ¥ê¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
365
366 2004-09-29
367
368         * src/prefs_filter_edit.c: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤òÄɲá£
369         * src/colorlabel.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥é¥Ù¥ë¤Î¥µ¥¤¥º¤ÈÎسÔÀþ¤ò½¤Àµ¡£
370
371 2004-09-28
372
373         * src/filter.[ch]
374           src/prefs_filter_edit.c: ¥ë¡¼¥ëºîÀ®»þ¤Î¥¨¥é¡¼½èÍý¤ò²þÎÉ¡£
375
376 2004-09-28
377
378         * src/prefs_common.c: ¥Ó¥å¡¼¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤òÄ´À°¡£
379
380 2004-09-27
381
382         * src/filter.c
383           src/prefs_filter_edit.c: ¥µ¥¤¥º/·Ð²áÆü¿ô¾ò·ï¤ò¼ÂÁõ¡£
384         * src/menu.[ch]: menu_get_option_menu_active_user_data(): ¿·µ¬¡£
385
386 2004-09-22
387
388         * src/prefs_filter_edit.c: ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÊÔ½¸¤¬´°Î»¤·¤¿¤é°ÊÁ°¤Î¹àÌܤò
389           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
390
391 2004-09-22
392
393         * src/prefs_filter.[ch]
394           src/prefs_filter_edit.c
395           src/procheader.[ch]: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¥Ø¥Ã¥À¤Î¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
396
397 2004-09-17
398
399         * src/filter.c:
400           filter_action_exec(): ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò½¤Àµ¡£
401           strmatch_regex(): Â羮ʸ»ú̵»ë¤ÎÀµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ¡£
402         * src/summaryview.[ch]: ¥Õ¥£¥ë¥¿·ë²Ì¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ëɽ¼¨¡£
403
404 2004-09-14
405
406         * src/filter.[ch]: ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ëŬÍÑ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
407         * src/prefs_fil_er_edit.c: prefs_filter_edit_action_hbox_set():
408           PF_ACTION_EXEC ¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
409
410 2004-09-10
411
412         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_write_user_header_list(): fopen()
413           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë prefs_file_open() ¤ò»ÈÍÑ¡£
414
415 2004-09-10
416
417         * src/defs.h
418           src/prefs_filter.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥í¡¼¥É/¥»¡¼¥Ö¤ò
419           ¼ÂÁõ¡£
420
421 2004-09-09
422
423         * src/inc.c: inc_spool()
424           src/prefs_common.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎξÊý¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
425           ¥¹¥×¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤ÎÀßÄê¤ò½¤Àµ¡£
426
427 2004-09-09
428
429         * src/prefs_filter.[ch]
430           src/prefs_filter_edit.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤ÎºîÀ®
431           ¤ò¼ÂÁõ¡£
432
433 2004-09-07
434
435         * src/mimeview.c: mimeview_drag_data_get()
436           src/summaryview.c: summary_drag_data_get(): DnD ¤ÎÉÔÀµ¤Ê URI
437           ¤ò½¤Àµ¡£
438
439 2004-09-06
440
441         * src/filter.[ch]
442           src/summaryview.c: ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¤ò½¤Àµ¡£
443         * src/mh.c: mh_copy_msgs(): 'else' ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
444
445 2004-09-06
446
447         * src/foldersel.c: foldersel_new_folder(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥êÇ˲õ¤ò½¤Àµ
448           ¤·¡¢Äɲøå¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
449         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤òÆɤ߹þ¤ó¤À
450           ¸å¤Ë FolderItem::opened ¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
451
452 2004-09-03
453
454         * src/filter.c
455           src/inc.c
456           src/mbox.c
457           src/mh.c
458           src/procmsg.[ch]
459           src/summaryview.c: FolderItem::mark_queue ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¿·Ãå¥Õ¥é¥°¤ò
460           Àµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
461
462 2004-08-31
463
464         * src/filter.c
465           src/inc.c: ¿·Ãå¥Õ¥é¥°´ÉÍý¤Î½¤Àµ¡£
466
467 2004-08-31
468
469         * src/prefs_filter.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤¿»þ¤ËºÇ¸å¤Î¹Ô¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
470           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ÊĤ¸¤ë»þ¤Ë CList ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
471
472 2004-08-27
473
474         * src/filter.c
475           src/inc.c
476           src/pop.[ch]
477           src/prefs_filter_edit.c
478           src/summaryview.c: FLT_ACTION_EXEC ¤È FLT_ACTION_DELETE ¤ò¼ÂÁõ¡£
479
480 2004-08-27
481
482         * src/prefs_filter.c: ¿·µ¬¥ë¡¼¥ë¤¬Äɲ䵤줿¤é¼«Æ°¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë
483           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
484           ¥ë¡¼¥ë¤¬¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤éÊÔ½¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
485           prefs_filter_copy_cb(): ¼ÂÁõ¡£
486         * src/prefs_filter_edit.c: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Îɾ²Á¤òÄä»ß¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
487
488 2004-08-26
489
490         * src/filter.[ch]
491           src/inc.c
492           src/mbox.c
493           src/prefs_filter_edit.c
494           src/summaryview.c: FilterResult ¤ò FilterInfo ¤Ë²þ̾¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¤Ë
495           account ¤òÄɲá£
496           command test, size, age, account, on-receive ¾ò·ï¤ò¼ÂÁõ¡£
497         * src/mh.c
498           src/procheader.c: procheader_parse_file(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤È
499           ¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤âÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
500         * src/utils.c:
501           execute_async()
502           execute_sync()
503           execute_command_line(): ½ªÎ»¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
504
505 2004-08-26
506
507         * src/filter.[ch]
508           src/inc.c: ¼Â¹Ô¤·¤¿Á´¤Æ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×¤òÊݸ¡£
509           filter_rule_rename_dest_path(): ¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½¤Àµ¡£
510           filter_rule_delete_action_by_dest_path(): ¥Ñ¥¹¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë
511           ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
512         * src/mbox.c: proc_mbox(): FLT_ACTION_NOT_RECEIVE ¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
513           ¤·¤¿¡£
514         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_delete_path(): ¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë
515           ¹ç¤ï¤»¤Æ½¤Àµ¡£
516         * src/summaryview.c:
517           summary_filter()
518           summary_filter_func(): ¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½¤Àµ¡£
519
520 2004-08-25
521
522         * src/filter.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ¤Ø¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤ò¼ÂÁõ¡£
523         * src/procmime.[ch]:
524           procmime_find_string_part()
525           procmime_find_string(): ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°´Ø¿ô¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
526         * src/procmsg.[ch]: file_path (°ì»þ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ß¤Ë»ÈÍÑ)¤ò MsgInfo
527           ¤ËÄɲá£
528           procmsg_msginfo_copy()
529           procmsg_msginfo_free(): »Ä¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¤ò°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
530         * src/summary_search.c: procmime_find_string() ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
531         * src/summaryview.c: filter_apply_local() -> filter_apply_msginfo().
532         * src/utils.[ch]: Ê¸»úÎó¥Þ¥Ã¥ÁÍÑ´Ø¿ô¤òÄɲá£
533         * src/compose.c
534           src/undo.c: Í¾Ê¬¤Ê¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
535
536 2004-08-24
537
538         * ¿·¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼ÂÁõ(¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ)¡£
539         * src/defs.h
540           src/filter.[ch]: ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Î XML ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆɤ߽ñ¤­¤ò¼ÂÁõ¡£
541         * src/prefs_filter.[ch]
542           src/prefs_filter_edit.[ch]: ¿·¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î UI ¤ò¼ÂÁõ¡£
543         * src/inc.c
544           src/main.c
545           src/mbox.c
546           src/pop.c
547           src/summaryview.c: ¿·¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½¤Àµ¡£
548         * src/menu.h: MENUITEM_ADD(): label ¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òºîÀ®
549           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
550         * src/procheader.[ch]: ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£´Ø¿ô¤òÄɲá£
551         * src/utils.c: open_uri(): ·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
552
553 2004-08-09
554
555         * src/main.c: "./gtkrc" ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
556
557 2004-08-04
558
559         * src/socket.c:
560           ssl_read()
561           ssl_peek(): ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ÎÁ°¤Ë SSL ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
562           (¥½¥±¥Ã¥È¤¬Ç˲õ¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Î¥Õ¥ê¡¼¥º¤ò½¤Àµ)¡£
563         * src/session.[ch]: session_set_access_time(): ¿·µ¬¡£
564         * src/imap.c
565           src/news.c
566           src/nntp.c: ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤Î¼õ¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ß last_access_time
567           ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
568         * ¾åµ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Cedric Pradalier ¤µ¤ó thanks¡£
569
570 2004-07-23
571
572         * src/xml.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ø¿ô¤ÎÄɲá£
573
574 2004-07-16
575
576         * src/pop.[ch]: pop3_getrange_uidl_recv(): Ìµ¸ú¤Ê UIDL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
577           ´Ë¤á¤¿¡£
578
579 2004-07-16
580
581         * src/account.[ch]
582           src/main.c
583           src/prefs.[ch]
584           src/prefs_account.[ch]
585           src/prefs_common.[ch]: *_{save,write}_config() ¤ò *_write_config()
586           ¤ËÅý°ì¡£
587
588 2004-06-30
589
590         * src/procheader.c:
591           procheader_get_one_field()
592           procheader_get_unfolded_line(): ¥·¡¼¥±¥ó¥¹ 'SP CR LF' ¤¬½Ð¸½
593           ¤·¤¿¤È¤­¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·²ò½ü½èÍý¤¬Àµ¤·¤¯Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
594           (NOGUCHI, Takuya ¤µ¤ó thanks)¡£
595
596 2004-06-23
597
598         * src/prefs_common.c: confirm_on_exit ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò FALSE ¤Ë¤·¤¿¡£
599
600 2004-06-23
601
602         * src/menu.[ch]: menu_set_active() ¤òÄɲá£
603         * src/compose.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¡Öɽ¼¨/¼«Æ°À°·Á¡×¥â¡¼¥É¤ò
604           ÀÚ¤êÂؤ¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
605
606 2004-06-23
607
608         * src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤«¤é¼«Æ°À°·Á¤òÀÚ¤êÂؤ¨
609           ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
610
611 2004-06-17
612
613         * version 0.9.12
614
615 2004-06-17
616
617         * src/session.c: session_set_timeout(): interval ¤¬ 0 ¤Î¤È¤­
618           timeout_tag ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
619
620 2004-06-16
621
622         * src/gtkstext.c: gtk_stext_update_text(): cache ¤Î null ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
623           ÄɲÃ(Jim Hranicky ¤µ¤ó thanks)¡£
624
625 2004-06-15
626
627         * src/defs.h: ÆÃÄê¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à(Îã: FreeBSD)¤Ë¤ª¤±¤ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å
628           ¤ÎÈó¸ß´¹À­ÌäÂê¤ËÂн褹¤ë¤¿¤á¤Ë CACHE_VERSION ¤òÁý²Ã¡£
629         * src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤éÆɤ߹þ¤ó¤À
630           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤òÁ´¤ÆÇË´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
631
632 2004-06-10
633
634         * src/summaryview.[ch]: »ÈÍÑÉÔ²Äǽ¤Ê¤È¤­¤Ï¡ÖºÆÊÔ½¸¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò±£¤¹
635           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
636
637 2004-06-08
638
639         * src/inc.[ch]
640           src/send_message.c
641           src/session.[ch]: ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
642         * src/pop.h: Pop3ErrorValue ¤«¤é̤»ÈÍѤÎÃͤòºï½ü¡£
643
644 2004-06-07
645
646         * src/inc.c: inc_all_account_mail(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
647
648 2004-06-03
649
650         * src/procmsg.c: procmsg_read_cache_data_str(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ä¶­¤Î¤¿¤á
651           ¤Ë gint32 ¤ò guint32 ¤ËÊѹ¹¡£
652         * src/summaryview.c: ¡Ö°õºþ¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉü³è¤·¡¢¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò
653           ºîÀ®¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
654
655 2004-06-01
656
657         * src/about.c: Ãøºî¸¢¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
658
659 2004-05-28
660
661         * version 0.9.11
662
663 2004-05-21
664
665         * src/smtp.c: RFC 2821 ¤Ë½àµò(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
666
667 2004-05-20
668
669         * src/folderview.[ch]: ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥í¡¼¥Ç¥Ã¥É¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼ÂÁõ¡£
670
671 2004-05-20
672
673         * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À
674           ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Î¤ß¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÍ­¸ú¤Ë
675           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
676
677 2004-05-19
678
679         * src/compose.c
680           src/prefs_common.[ch]: ¡ÖÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Ë
681           Æþ¤ì¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
682
683 2004-05-18
684
685         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀ°Íý¡£
686         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌÜ '/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸/ºÆÊÔ½¸' ¤Î°ÌÃÖ¤òÊѹ¹¡£
687
688 2004-05-12
689
690         * src/procmsg.[ch]: ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀ°¿ôÃͤη¿¤ò g(u)int32 ¤Ë
691           ¸ÇÄê¡£
692
693 2004-05-11
694
695         * src/nntp.c: nntp_get_article(): broken ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Î¤¿¤á¤Ë
696           ±þÅú¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Davide Scola ¤µ¤ó
697           thanks)¡£
698
699 2004-05-11
700
701         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_editable_disable_im() ¤òÄɲá£
702         * src/passphrase.c: ¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÆþÎÏ»þ¤Ë XIM ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
703
704 2004-05-11
705
706         * src/compose.c
707           src/folderview.c
708           src/inc.c
709           src/prefs_display_header.c
710           src/procmsg.h: AMD64 (¤È¤½¤Î¾64-bit¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à)¡¡¤Î¤¿¤á¤Î
711           ½¤Àµ(Hiroyuki Ikezoe ¤µ¤ó thanks)¡£
712
713 2004-05-10
714
715         * src/inc.[ch]: gtk_timeout_add() ¤ò»ÈÍѤ»¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë
716           gettimeofday() ¤ò»ÈÍÑ(µ©¤Ë¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤òËɤ°¤¿¤á)¡£
717
718 2004-03-19
719
720         * src/defs.h
721           src/inc.[ch]: ¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¹¹¿·ÊýË¡¤òÊѹ¹¤·¡¢¹â®¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯
722           ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ò·Ú¸º¡£
723
724 2004-03-16
725
726         * src/nntp.c: nntp_session_new(): ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³«»Ï»þ¤Ëǧ¾Ú¤ò»î¤ß¤ë
727           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shiino Yuki ¤µ¤ó¡¢ IWAMOTO, Kouichi ¤µ¤ó thanks)¡£
728         * src/news.c
729           src/nntp.c: ¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤­¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇË´þ¤¹¤ë
730           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
731
732 2004-03-12
733
734         * src/mainwindow.c
735           src/summaryview.[ch]: ÁªÂòÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ëµ¡Ç½¤òÄɲá£
736
737 2004-03-12
738
739         * src/filter.[ch]
740           src/prefs_filter.c: ¥Õ¥£¥ë¥¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆ¼ÂÁõ(UI ¤Ï̤¼ÂÁõ)¡£
741
742 2004-03-09
743
744         * src/filter.c: ¡Ö´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡×¥Õ¥é¥°¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò½¤Àµ
745           (¥Ø¥Ã¥À¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎƱ°ì¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦
746           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿)¡£
747         * src/imageview.c: get_resized_size(): ¥ê¥µ¥¤¥º¤ÎÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿
748           typo ¤ò½¤Àµ¡£
749
750 2004-03-02
751
752         * src/folder.c
753           src/mh.c: MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿¤È¤­
754           FolderItem::last_num ¤Î¤ß¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤½¤Î¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Ê¤¤
755           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(°ÜÆ°»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤Î·×»»¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
756
757 2004-03-02
758
759         * src/folderview.c
760           src/summaryview.c: DnD »ÈÍÑ»þ¤Ï¾ï¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë
761           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤ò½ü¤¯)¡£ Ctrl ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï
762           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
763         * src/mainwindow.c: main_window_empty_trash()
764           src/summaryview.c: summary_execute(): ÉÔ­¤·¤Æ¤¤¤¿
765           statusbar_pop_all() ¤òÄɲá£
766
767 2004-02-29
768
769         * version 0.9.10
770
771 2004-02-26
772
773         * src/prefs_common.c: "inc_local" ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò FALSE ¤Ë¤·¤¿¡£
774
775 2004-02-26
776
777         * src/account.c
778           src/folderview.c: IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
779           ¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤ò pop ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
780           ¤·¤¿¡£
781         * src/inc.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
782         * src/mainwindow.[ch]: main_window_get() ¤È
783           main_window_toggle_online_if_offline() ¤òÄɲá£
784         * src/prefs_common.c: prefs_common_read_config(): ½é²óµ¯Æ°»þ¤Ë
785           ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
786
787 2004-02-25
788
789         * src/imageview.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥ê¥µ¥¤¥º»þ¤Ë¼«Æ°¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
790           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤ËºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤ò16¥Ô¥¯¥»¥ë¤ËÀ©¸Â¡£
791           imageview_init(): imlib »ÈÍÑ»þ¤Ï²èÁü¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
792           imageview_show_image(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
793         * src/mimeview.c: mimeview_init(): imageview_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
794
795 2004-02-24
796
797         * src/codeconv.[ch]: ISO-2022-JP-3 ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲá£
798
799 2004-02-24
800
801         * src/codeconv.c
802           src/mainwindow.c
803           src/messageview.c: KOI8-U ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲá£
804         * src/prefs_common.c: prefs_message_create(): ²èÁü¥ê¥µ¥¤¥º¥ª¥×¥·¥ç¥ó
805           ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
806
807 2004-02-19
808
809         * src/addressbook.c: addressbook_list_selected(): °ú¿ô¤ò½¤Àµ¡£
810         * src/imageview.[ch]: ¸µ¤Î²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤ò ImageView ¤ËÊÝ»ý¤·¡¢
811           ¥ê¥µ¥¤¥º¤ÎÀÚ¤êÂؤ¨¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
812         * src/messageview.[ch]
813           src/mimeview.[ch]: MessageView ¤Ç¤Ê¤¯ MimeView ¤Ç ImageView ¤ò
814           °·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
815
816 2004-02-16
817
818         * src/imap.c
819           src/news.c
820           src/summaryview.c: imap.c ¤È news.c ¤«¤é statusbar_pop_all() ¤ò
821           ½üµî(summaryview.c Æâ¤Ç¼Â¹Ô)¡£
822
823 2004-02-12
824
825         * src/inc.[ch]
826           src/pop.[ch]: inc_drop_message() ¤ò Pop3Session ¤Î²¾ÁÛ´Ø¿ô¤Ë¤·¡¢
827           pop3.c ¤Î inc.h ¤Ø¤Î°Í¸¤ò½üµî¡£
828
829 2004-02-12
830
831         * src/mainwindow.c
832           src/messageview.[ch]
833           src/textview.c: ¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤ò
834           Äɲá£
835
836 2004-02-10
837
838         * src/inc.[ch]: Ã༡¹¹¿·¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
839           ¹¹¿·´Ö³Ö¤ò2ÉäËÊѹ¹¡£
840         * src/folder.[ch]
841           src/mh.c
842           src/procmsg.c
843           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤Î½¸·×¤òÊäÀµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
844           FolderItem::unmarked_num ¤òÄɲá£
845
846 2004-02-09
847
848         * src/inc.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤òÃ༡¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
849         * src/foldersel.c: ÁªÂò¹àÌܤδ°Á´¤Ê ID ¤òɽ¼¨¡£
850
851 2004-02-06
852
853         * src/folderview.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
854           folderview_append_item(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ËÄɲ乤롣
855         * src/foldersel.c: foldersel_new_folder(): folderview_append_item()
856           ¤ò»ÈÍÑ¡£
857
858 2004-02-06
859
860         * src/foldersel.c: ¡Ö¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
861         * src/folder.[ch]: folder_find_child_item_by_name(): ¿·µ¬¡£
862         * src/utils.h: AUTORELEASE_STR(): malloc Ê¸»úÎó¤ò¼«Æ°³«Êü(alloca)
863           Ê¸»úÎó¤ËÊÑ´¹¡£
864
865 2004-02-05
866
867         * src/folderview.c: folderview_new_imap_folder_cb() ¤ò
868           folderview_new_folder_cb() ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
869
870 2004-02-04
871
872         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ÌµÂ̤ʠstrlen() ¤ò½üµî
873           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
874         * src/textview.c: textview_button_pressed(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿
875           ¤È¤­Àµ¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
876
877 2004-01-29
878
879         * version 0.9.9
880
881 2004-01-29
882
883         * src/folder.c: folder_item_fetch_all_msg()
884           src/folderview.c: folderview_download_cb(): ¿ÊĽ¤ò¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤Ç
885           É½¼¨¡£
886         * src/mainwindow.[ch]: ¿·¤¿¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼ÍѤδؿô¤òÄɲá£
887
888 2004-01-29
889
890         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¿åÊ¿
891           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤¬º¸Ã¼¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤Î¤ß GDK_Left ¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ë
892           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
893
894 2004-01-29
895
896         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): JIS X 0201 ¥«¥ÊÊÑ´¹¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë
897           ¤·¤¿¡£
898         * src/prefs_common.[ch]: PrefsCommon::allow_jisx0201_kana (±£¤·ÀßÄê)
899           ¤òÄɲá£
900
901 2004-01-28
902
903         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): JIS X 0201 ¥«¥Ê¤«¤é JIS X 0208
904           ¤Ø¶¯À©Åª¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
905
906 2004-01-28
907
908         * src/imap.c: imap_get_msginfo(): ´Ö°ã¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò
909           ½¤Àµ¡£
910
911 2004-01-28
912
913         * src/base64.c
914           src/codeconv.c
915           src/compose.c
916           src/html.c
917           src/imap.c
918           src/pop.c
919           src/prefs_account.c
920           src/procmime.c
921           src/procmsg.c
922           src/quote_fmt_parse.y
923           src/quoted-printable.c
924           src/textview.c
925           src/unmime.c
926           src/utils.c
927           src/utils.h
928           src/xml.c: ctype ´Ø¿ô¤ËÂФ·¤Æ°ú¿ô¤Î·¿¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(unsigned
929           char ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ char ¤òÅϤ·¤Æ¤¤¤¿)¡£
930
931 2004-01-27
932
933         * src/mainwindow.[ch]: MainWindow::messageview_cid ¤òÄɲá£
934           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬±£¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
935         * src/textview.c: ¥ê¥ó¥¯¤¬¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤é URL ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
936           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
937           textview_uri_security_check(): ¼ÂºÝ¤Î URL ¤Èɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë URL ¤ò
938           Èæ³Ó¤·¡¢µ¶¤Î URL ¤Î²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
939         * src/utils.[ch]:
940           is_uri_string(): Ê¸»úÎ󤬠URL ¤Ç¤¢¤ì¤Ð TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
941           get_uri_path(): URL ¤Î¥¹¥­¡¼¥àÉô°Ê³°¤ÎÉôʬ¤òÊÖ¤¹¡£
942
943 2004-01-23
944
945         * src/folder.[ch]: folder_item_fetch_all_msg(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤Î
946           Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
947         * src/folderview.c: ¡Ö¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
948
949 2004-01-23
950
951         * src/gtkutils.[ch]: Ìð°õ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ü¥¿¥ó¤ËÉղ乤ë ComboButton
952           ¤ò¼ÂÁõ¡£
953         * src/mainwindow.[ch]: main_window_toolbar_create(): ÊÖ¿®¡¢Å¾Á÷¥Ü¥¿¥ó
954           ¤Ë¥³¥ó¥Ü¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
955
956 2004-01-22
957
958         * src/mainwindow.c: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤¬¼«Æ°Åª¤Ë
959           ¿­Ä¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò½¤Àµ¡£
960
961 2004-01-21
962
963         * src/addr_compl.[ch]
964           src/gtkshruler.[ch]: Ãøºî¸¢É½¼¨¤òÊѹ¹¡£
965
966 2004-01-20
967
968         * src/gtkstext.c: find_line_params(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È
969           Ê¸»ú¤Î´Ö¤Ç¤â²þ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
970
971 2004-01-20
972
973         * src/gtkstext.c: find_line_params(): ¥ï¡¼¥É¥é¥Ã¥×¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­
974           ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú´Ö¤Ç¤â²þ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
975
976 2004-01-05
977
978         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): LP64 ´Ä¶­¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ
979           (James Noyes ¤µ¤ó thanks)¡£
980         * src/compose.c: compose_select_account(): ¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾/°Å¹æ²½
981           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
982
983 2003-12-17
984
985         * src/inc.[ch]: inc_account_mail() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
986         * src/mainwindow.c: ¼õ¿®¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤·¡¢³Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é
987           ¤Î¼õ¿®¤Î¤¿¤á¤ÎưŪ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
988
989 2003-12-15
990
991         * version 0.9.8a
992
993 2003-12-15
994
995         * src/procmsg.c: procmsg_open_data_file(): DATA_READ ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ
996           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
997           procmsg_open_cache_file_with_buffer(): ¿·µ¬¡£
998           procmsg_read_cache(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë I/O ¤Î¸å¤Ë setvbuf() ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿
999           (¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Æɤ߹þ¤ß¥¨¥é¡¼¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿)¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1000
1001 2003-12-12
1002
1003         * version 0.9.8
1004
1005 2003-12-12
1006
1007         * configure.in: IPv6 ¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1008
1009 2003-12-11
1010
1011         * src/inc.c: inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Î
1012           ¤È¤­¤Ï¥æ¡¼¥¶¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1013         * src/mainwindow.h: main_window_toggle_online() ¤òÄɲá£
1014
1015 2003-12-11
1016
1017         * src/foldersel.c
1018           src/folderview.[ch]
1019           src/mainwindow.c
1020           src/stock_pixmap.[ch]
1021           src/pixmap/dir-noselect.xpm: no-select ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÇö¤¤¥¢¥¤¥³¥ó¤È
1022           Ê¸»úÎó¤Çɽ¼¨¡£
1023         * src/Makefile.am: offline.xpm, online.xpm, dir-noselect.xpm ¤ò
1024           EXTRA_DIST ¤ËÄɲá£
1025
1026 2003-12-11
1027
1028         * src/folder.h: ¥Þ¥¯¥í FOLDER_ITEM_CAN_ADD() ¤òÄɲá£
1029         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1030           folderview_drag_received_cb(): no_select ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï
1031           ¤½¤ì¼«¿È¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1032         * src/foldersel.c: no_select ¥Õ¥é¥°¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò
1033           ÉԲĤˤ·¤¿¡£
1034
1035 2003-12-10
1036
1037         * src/imap.c: imap_do_copy_msgs(), imap_remove_msgs(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1038           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë MSG_INVALID ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1039         * src/mh.c: mh_do_move_msgs(), mh_remove_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿
1040           ¤È¤­¤Ë MSG_INVALID ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1041         * src/procmsg.[ch]:
1042           procmsg_move_messages()
1043           procmsg_copy_messages(): ¥¨¥é¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1044           MsgTmpFlags ¤Ë MSG_INVALID ¤òÄɲá£
1045         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¥¨¥é¡¼¤ò¸¡½Ð¤·¡¢Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
1046           ¥Î¡¼¥É¤Î¤ß¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1047           summary_unthread_for_exec(): ÊĤ¸¤¿¥Ä¥ê¡¼Ãæ¤Î¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤·¤Ê¤¤
1048           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1049
1050 2003-12-06
1051
1052         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥¿¥ó¤ò
1053           Äɲä·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö/¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¡×¤òÄɲá£
1054         * src/pixmaps/offline.xpm
1055           src/pixmaps/online.xpm: ¿·µ¬(Mozilla ¤Î
1056           themes/classic/communicator/icons/ ¤«¤éÇÒ¼Ú)¡£
1057         * src/stock_pixmap.[ch]: online.xpm ¤È offline.xpm ¤òÄɲá£
1058         * src/textview.[ch]: textview_show_error(): ¿·µ¬¡£
1059         * src/summaryview.c: summary_display_msg_full(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨
1060           ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¥Þ¡¼¥¯¤ò¹¹¿·¡£
1061         * src/prefs_common.[ch]: PrefsCommon::online_mode ¤òÄɲá£
1062         * src/news.c: news_session_get()
1063           src/imap.c: imap_session_get(): ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï NULL ¤ò
1064           ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1065         * src/messageview.[ch]: messageview_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤Ç¤­¤¿
1066           ¤«¤É¤¦¤«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¥¨¥é¡¼
1067           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1068         * src/procmsg.c:
1069           procmsg_get_message_file()
1070           procmsg_open_message(): ¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
1071           ¤·¤¿¡£
1072
1073 2003-12-04
1074
1075         * src/html.c: html_get_tag(): Ãͤò»ý¤¿¤Ê¤¤Â°À­¤ËÂбþ¡£
1076
1077 2003-12-04
1078
1079         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): src_charset ¤È¸½ºß¤Î
1080           Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤¬Æ±°ì¤Î¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸½ºß¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¤¬¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤Ç
1081           ¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß conv_latintodisp ¤òÊÖ¤¹(KOI8-R locale ¾å¤Ç¤Î
1082           ISO-8859-5 ¤Îɽ¼¨¤ò½¤Àµ)¡£
1083
1084 2003-11-25
1085
1086         * autogen.sh: aclocal ¤Ç m4 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1087         * intl/libgnuintl.h: cvs ¤«¤éºï½ü¡£
1088         * po/.cvsignore: stamp-po ¤È remove-potcdate.sed ¤òÄɲá£
1089
1090 2003-11-24
1091
1092         * gettext-0.12.1 ¤Ë°Ü¹Ô¡£
1093
1094 2003-11-21
1095
1096         * configure.in: struct dirent Ãæ¤Î d_type ¥á¥ó¥Ð¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1097         * src/mh.c: mh_scan_folder(): ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï d->d_type ¤ò»ÈÍÑ¡£
1098           mh_get_uncached_msgs(): Í¾Ê¬¤Ê stat() ¤òºï½ü¡£
1099           mh_parse_msg(): Ä̾ï¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï NULL ¤òÊÖ¤¹¡£
1100           mh_scan_tree_recursive(): ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï d->d_type ¤ò»ÈÍÑ¡£
1101         * src/utils.[ch]:
1102           dirent_is_regular_file()
1103           dirent_is_directory(): ¿·µ¬¡£ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¥¿¥¤¥×¤ò
1104           È½Ê̤¹¤ë¤Î¤Ë d->d_type ¤ò»ÈÍÑ¡£
1105           remove_dir_recursive(): dirent_is_directory() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1106
1107 2003-11-14
1108
1109         * src/folder.h: FolderItem ¤Ë 'updated' ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1110         * src/folderview.[ch]: folderview_update_all_updated(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
1111           ¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1112         * src/imap.c: ÆâÍƤÎÊѹ¹»þ¤Ë FolderView::update ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1113         * src/main.c: send_queue()
1114           src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1115         * src/mh.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1116           mh_scan_folder(): ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¯¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1117         * src/procmsg.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1118           procmsg_open_cache_file(): ¿·µ¬¡£
1119           procmsg_open_mark_file(): Æɤ߹þ¤ß/½ñ¤­¹þ¤ß/Äɲýñ¤­¹þ¤ß¤¬¤Ç¤­¤ë
1120           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1121           procmsg_send_queue(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂбþ¤¹¤ëÁ÷¿®¹µ¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤¹¤ë
1122           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1123         * src/send_message.[ch]: send_get_queue_info(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1124           ¤«¤é¥­¥å¡¼¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¡£
1125           send_queue_info_free(): QueueInfo ¤ò³«Êü¡£
1126           send_message_queue(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë QueueInfo ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë
1127           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1128         * src/summaryview.c: summary_write_cache(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1129
1130 2003-11-10
1131
1132         * src/compose.c: compose_redirect_write_headers(): Resent-Cc: ¥Ø¥Ã¥À
1133           ¤òÀµ¤·¤¯Éղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1134
1135 2003-11-05
1136
1137         * src/imap.c: imap_get_msg_list(): ¥Õ¥é¥°¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É
1138           ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç FETCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë fallback ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1139           imap_search_flags(): SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ UID ¤ÎÇÛÎó¤È¥Õ¥é¥°¤Î
1140           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¡£
1141           imap_fetch_flags(): FETCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ UID ¤ÎÇÛÎó¤È¥Õ¥é¥°¤Î
1142           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¡£
1143
1144 2003-10-28
1145
1146         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¸åÊý¸¡º÷¤¬Í­¸ú¤Ê
1147           ¤È¤­¤Î¡Ö°ì³ç¸¡º÷¡×¤ò½¤Àµ¡£
1148           ¡Ö°ì³ç¸¡º÷¡×¤¬Í­¸ú¤Ê¤È¤­¤Ï¸åÊý¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1149
1150 2003-10-15
1151
1152         * version 0.9.7
1153
1154 2003-10-15
1155
1156         * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¸ºß¤ò STATUS
1157           ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ LIST ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1158
1159 2003-10-07
1160
1161         * src/send_message.c: alertpanel_error() ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È
1162           Ê¸»úÎó¤Î¥Ð¥°(°­°Õ¤Î¤¢¤ë SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¶·â²Äǽ)¤ò½¤Àµ
1163           (Georgi Guninski ¤µ¤ó thanks)¡£
1164
1165 2003-10-03
1166
1167         * src/folder.[ch]
1168           src/imap.[ch
1169           src/mh.[ch]
1170           src/news.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°(claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
1171           ´ð¤Å¤¯)¡£
1172         * src/account.c
1173           src/foldersel.c
1174           src/folderview.c
1175           src/mainwindow.c
1176           src/messageview.c
1177           src/procmsg.c
1178           src/setup.c
1179           src/summaryview.c: Á´¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ç FOLDER_TYPE() ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍÑ¡£
1180
1181 2003-09-17
1182
1183         * version 0.9.6
1184
1185 2003-09-17
1186
1187         * src/addressbook.c:
1188           addressbook_folder_load_person()
1189           addressbook_folder_load_group(): ¥ë¡¼¥×¤Î¸å¤Ç ctree ¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ë
1190           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¿¤¯¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
1191           ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è)(christian mock ¤µ¤ó thanks)¡£
1192
1193 2003-09-16
1194
1195         * src/folderview.c: folder_init(): ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1196         * src/summaryview.c: summary_init(): boldfont ¤¬Àµ¤·¤¯¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤«
1197           ¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1198         * src/grouplistdialog.c: delete_event ¤ËŬÀڤʥ³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
1199           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(­±Ê¤µ¤ó thanks)¡£
1200         * src/imap.c: ¥¼¥íĹ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµö¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1201         * src/recv.c: recv_bytes_write(): size == 0 ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¹¤°¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤Ë
1202           ¤·¤¿¡£
1203
1204 2003-09-16
1205
1206         * src/folderview.c: folderview_init(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Æɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï
1207           gtk ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë fallback ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(µ¯Æ°»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò
1208           ½¤Àµ)¡£¤µ¤é¤ËÉÔÍפʥ³¡¼¥É¤ò½üµî¡£
1209
1210 2003-09-15
1211
1212         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÁàºî¤Î¤È¤­¤Ï¸½ºß¤Î
1213           ¥«¡¼¥½¥ë¤Î°ÌÃ֤˽ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1214
1215 2003-09-11
1216
1217         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯
1218           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â delete ¥­¡¼¤ò̵»ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1219
1220 2003-09-10
1221
1222         * src/action.c: action ½ªÎ»¤Î¥³¡¼¥É¤ò²þÎÉ(RH9 ¤Ç action ½ªÎ»»þ¤Ë
1223           Ä¹»þ´ÖÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ) (Melvin ¤µ¤ó thanks)¡£
1224         * src/stringtable.[ch]: string_table_insert_string(): ·Ù¹ð
1225           "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing
1226           rules" ¤ò½üµî¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥³¡¼¥É¤ò½¤Àµ¡£
1227           °ú¿ô¤Ë gchar * ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë const gchar * ¤ò»ÈÍÑ¡£
1228
1229 2003-09-05
1230
1231         * src/utils.[ch]: generate_mime_boundary(): MIME boundary ¤òºîÀ®¤¹¤ë
1232           ¿·µ¬´Ø¿ô(rfc2015.c ¤«¤é°ÜÆ°)¡£
1233           ¤µ¤é¤ËÆÃÊÌʸ»ú¤ò½üµî¡£
1234           obsolete ¤Ê lrand48() ¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë random() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1235           ½ÅÊ£¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë prefix ¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1236           ÂРQP ¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë "=_" ¤òÄɲä·¡¢¥³¡¼¥É¤òñ½ã²½¡£
1237         * src/rfc2015.c:
1238           rfc2015_decrypt_message()
1239           rfc2015_encrypt()
1240           rfc2015_sign(): ·Ñ³¤¹¤ë content ¹Ô¤òÀµ¤·¤¯°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1241           ½¤Àµ¡£
1242         * src/compose.c
1243           src/rfc2015.c: generate_mime_boundary() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1244
1245 2003-09-05
1246
1247         * src/folderview.c:
1248           folderview_delete_folder_cb()
1249           folderview_remove_mailbox_cb(): FolderItem ¤òºï½ü¤¹¤ëÁ°¤Ë¸½ºßɽ¼¨
1250           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊĤ¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥Õ¥©¥ë¥Àºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò
1251           ½¤Àµ)¡£
1252         * src/folder.h
1253           src/imap.[ch]: imap_scan_tree()
1254           src/mh.[ch]: mh_scan_tree(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï -1 ¤òÊÖ¤¹¡£
1255         * src/summaryview.c: summary_clear_all(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤â¥¯¥ê¥¢¡£
1256         * src/imap.c: imap_close(): »ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
1257           ¼ºÇÔ¡£
1258           imap_scan_tree(): »ØÄꤷ¤¿¥ë¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
1259           Ä´¤Ù¡¢¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1260           imap_parse_list(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤·¤¿¤é·Ù¹ð¤ò½ÐÎÏ¡£
1261           imap_find_namespace_from_list(): ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ñ¥¹
1262           ¤ËÂбþ¡£
1263           imap_status(): »ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤ÐÃͤòÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1264
1265 2003-09-02
1266
1267         * sylpheed.spec.in: typo ¤ò½¤Àµ¡£
1268
1269 2003-09-02
1270
1271         * version 0.9.5
1272
1273 2003-09-01
1274
1275         * src/inc.[ch]
1276           src/main.c
1277           src/mainwindow.c
1278           src/prefs_common.[ch]: ¼êÆ°¼õ¿®»þ¤Î¤ß¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1279           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¡¢ RECV_DIALOG_ACTIVE ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
1280
1281 2003-09-01
1282
1283         * src/compose.c: compose_write_headers(): MIME ¶­³¦¤Î ':' ¤â '_' ¤Ë
1284           ÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(broken ¤Ê¥µ¡¼¥Ð¤Ø¤ÎÂнè¤È¤·¤Æ)¡£
1285
1286 2003-08-28
1287
1288         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ¡£
1289
1290 2003-08-27
1291
1292         * src/prefs_filter.c: ¡ÖÀèƬ¡×¤È¡ÖËöÈø¡×¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1293
1294 2003-08-26
1295
1296         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_children(): ¿·µ¬¡£ FolderItem
1297           ¤Î²¼¤ÎÁ´¤Æ¤Î»Ò¤òºï½ü¡£
1298         * src/folderview.c: folderview_rescan_tree(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
1299         * src/imap.c: imap_scan_tree(), imap_scan_tree_recursive(): °ÊÁ°¤Î
1300           FolderItem ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºÆÍøÍÑ¡£
1301
1302 2003-08-25
1303
1304         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î GNode ¤Ø¤Î»²¾È¤òÄɲá£
1305           folder_item_remove(): Á´¤Æ¤Î FolderItem ¤ò³«Êü¡£
1306           folder_tree_destroy(): folder_item_remove() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1307         * src/folderview.c: folderview_sort_folders(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿Æ¤¬
1308           °Û¤Ê¤Ã¤Æ¤â½ç½ø¤òÊݤĤ褦¤Ë¤·¤¿¡£
1309         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1310         * src/mh.c: mh_scan_tree(): °ÊÁ°¤Î FolderItem ¤òÊÝ»ý¡£
1311           mh_remove_missing_folder_items(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢
1312           ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü¡£
1313           mh_scan_tree_recursive(): °ÊÁ°¤Î FolderItem ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºÆÍøÍÑ¡£
1314
1315 2003-08-20
1316
1317         * src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤ÎÊѹ¹¤ò¾ï¤ËÈ¿±Ç¡£
1318         * src/folderview.c: folderview_init()
1319           src/summaryview.c: summary_init(): pixmap ¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È
1320           ¤ò realize ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1321         * src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î²Ä»ë¾õÂÖ¤ò
1322           µ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1323
1324 2003-08-07
1325
1326         * src/mainwindow.c
1327           src/prefs_common.[ch]: Ê¬Î¥¤µ¤ì¤¿¥Ó¥å¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤È°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
1328           main_window_set_widgets(): ¥Ó¥å¡¼¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹¤·¤¿»þ¤Ë¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼
1329           ¤Î±£¤·¹àÌܤ¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1330           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄꤹ¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë³Æ¥Ó¥å¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄê¡£
1331
1332 2003-08-01
1333
1334         * src/compose.c: compose_select_account(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É¤Ç
1335           ½ð̾¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1336           compose_insert_sig(): ½ð̾ʸ»úÎó¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï "\n\n" ¤ò
1337           ÁÞÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾ï¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¡£
1338
1339 2003-08-01
1340
1341         * sylpheed.spec.in ¤ò²þÎÉ(Andre Oliveira da Costa ¤µ¤ó thanks)¡£
1342
1343 2003-07-31
1344
1345         * ¥Õ¥©¥ë¥À¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥³¡¼¥É¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
1346         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1347         * src/folder.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1348         * src/imap.c
1349           src/mh.c: ´Ø¿ôÆâ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡£
1350         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡£
1351         * src/summaryview.[ch]: SummaryView Æâ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡¦ÊÝ»ý
1352           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1353
1354 2003-07-30
1355
1356         * src/folder.[ch]
1357           src/imap.[ch]
1358           src/mh.[ch]
1359           src/procmsg.c
1360           src/summaryview.c: *_msgs_with_dest() ¤ò *_msgs() ¤Ë²þ̾¡£
1361
1362 2003-07-29
1363
1364         * src/imap.[ch]: ¥×¥í¥È¥³¥ë³ÈÄ¥¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë CAPABILITY ¤ò»ÈÍÑ¡£
1365           imap_greeting(): ºÇ½é¤Î¥µ¡¼¥Ð¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò²òÀÏ¡£ PREAUTH ±þÅú
1366           ¤Ë¤âÂбþ¡£
1367           imap_add_msgs()
1368           imap_cmd_append(): UIDPLUS ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð APPENDUID ±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
1369
1370 2003-07-28
1371
1372         * src/imap.c: imap_get_flag_str(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤ò½¤Àµ¡£
1373
1374 2003-07-25
1375
1376         * version 0.9.4
1377
1378 2003-07-25
1379
1380         * src/main.c: main(): µ¯Æ°»þ¤ËÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1381
1382 2003-07-25
1383
1384         * src/imap.c:
1385           imap_get_msg_list(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å̤»ÈÍѤΤȤ­¤Î¾éĹ¤Ê UID SEARCH ALL
1386           ¤ò½üµî¡£
1387           \Seen ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é MSG_NEW ¥Õ¥é¥°¤ò²ò½ü¡£
1388           imap_get_uncached_messages(): first_uid ¤È last_uid ¤¬Î¾Êý¤È¤â 0
1389           ¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¡£
1390
1391 2003-07-24
1392
1393         * src/imap.c: IMAP4 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¾õÂÖ¤ò¾ï¤ËÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼ÂÁõ¤ò²þÎÉ¡£
1394           imap_get_msg_list(): UID SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
1395           ¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1396           imap_delete_cached_message(): Ã±°ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1397           imap_get_uid(): ºï½ü¡£
1398           imap_cmd_search(): ¿·µ¬¡£ UID SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¡¢ UID ¤ÎÇÛÎó
1399           ¤òÊÖ¤¹¡£
1400           imap_cmd_gen_recv(): Ê¸»úÎóŤò̵À©¸Â¤Ë¤·¤¿¡£
1401           imap_get_uid_table(): UID ÇÛÎ󤫤é¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¡£
1402
1403 2003-07-24
1404
1405         * src/folder.[ch]
1406           src/imap.[ch]
1407           src/mh.[ch]
1408           src/news.[ch]: Folder::close() ¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
1409         * src/summaryview.c: summary_clear_list(): folder_item_close() ¤ò
1410           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1411
1412 2003-07-23
1413
1414         * ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤È¤­¥Õ¥é¥°¤ò
1415           °ú¤­·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1416         * src/imap.[ch]
1417           src/mh.[ch]
1418           imap_add_msg()
1419           imap_add_msgs()
1420           mh_add_msg()
1421           mh_add_msgs(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë¥Õ¥é¥°¤â»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1422         * src/folder.[ch]: ²¾ÁÛ´Ø¿ô¤Ë assertion ¤òÄɲá£
1423         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_message_file_list(): MsgFileInfo
1424           ¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1425           procmsg_message_file_list_free(): ¿·µ¬¡£
1426
1427 2003-07-23
1428
1429         * src/procmsg.h: °Ü¿¢À­¤Î¤¿¤á MsgPermFlags ¤È MsgTmpFlags ¤ò enum
1430           ¤«¤é guint32 ¤ËÊѹ¹(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1431         * src/imap.c: imap_add_msgs(): ¾éĹ¤Ê unlink() ¤òºï½ü¡£
1432
1433 2003-07-22
1434
1435         * src/session.[ch]:
1436           session_read_msg_cb()
1437           session_read_data_cb(): ¥ê¥â¡¼¥È¥Û¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀܳ¤òÀÚÃǤµ¤ì¤¿¾ì¹ç
1438           ¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
1439           SessionState ¤Ë SESSION_EOF ¤òÄɲá£
1440           session_is_connected(): ¿·µ¬¡£
1441         * src/inc.[ch]: inc_put_error()
1442           src/send_message.c: send_put_error(): ¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¶¦¤Ë½ÐÎÏ¡£
1443
1444 2003-07-18
1445
1446         * IMAP4 ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëºÇŬ²½¡£
1447         * src/folder.[ch]: Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë¥á¥½¥Ã¥É
1448           add_msgs() ¤òÄɲá£
1449           FolderItem Áàºî¤Î¾éĹ¤Ê scan() ¤òºï½ü¡£
1450         * src/imap.[ch]: Folder::add_msgs() ¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Â¾¤Î Folder
1451           ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤«¤é¤Î°ÜÆ°¡¦¥³¥Ô¡¼¤òºÇŬ²½¡£
1452         * src/mh.[ch]: Folder::add_msgs() ¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1453           mh_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¡£
1454         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_message_file_list(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
1455           ¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
1456         * src/summaryview.c: ºï½ü¡¦°ÜÆ°¡¦¥³¥Ô¡¼Áàºî¤Ç MSG_MARKED ¥Õ¥é¥°¤ò
1457           ºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1458           summary_display_msg_full(): ¾éĹ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼èÆÀ¤òºï½ü¡£
1459
1460 2003-07-17
1461
1462         * ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Æ IMAP4 ¤Î
1463           °ÜÆ°/¥³¥Ô¡¼/ºï½ü/¥Þ¡¼¥¯Áàºî¤òºÇŬ²½(claws ¤Î¼ÂÁõ¤òÀ°Íý¤·¤ÆŬÍÑ)¡£
1464         * src/imap.[ch]:
1465           imap_set_message_flags()
1466           imap_cmd_envelope()
1467           imap_cmd_copy()
1468           imap_cmd_store(): UID ÈÖ¹æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥Èʸ»úÎó¤ò
1469           ¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1470           imap_do_copy_msgs_with_dest(): ¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÇŬ²½¡£
1471           imap_cmd_fetch(): BODY ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë BODY.PEEK ¤ò»ÈÍÑ¡£
1472           imap_remove_all_msg()
1473           imap_set_message_flags(): FLAGS ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FLAGS.SILENT ¤ò»ÈÍÑ¡£
1474         * src/compose.c
1475           src/summaryview.c: ³Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ëè¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯
1476           imap_msg_list_{set,unset}_perm_flags() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1477
1478 2003-07-15
1479
1480         * src/inc.c
1481           src/prefs_account.[ch]
1482           src/send_message.c
1483           src/session.[ch]: Èó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥° SSL ¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
1484           Äɲá£
1485
1486 2003-07-15
1487
1488         * src/compose.c: compose_attach_append(): message/rfc822 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
1489           ÅºÉÕ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î·ï̾¤òɽ¼¨¡£
1490
1491 2003-07-14
1492
1493         * src/session.[ch]:
1494           session_recv_msg()
1495           session_recv_data()
1496           session_read_msg_cb()
1497           session_read_data_cb(): sock_peek() ¤òºï½ü¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¶õ´Ö¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1498           ¤ò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤ÆºÇŬ²½(º£²ó¤ÏÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ)¡£
1499
1500 2003-07-11
1501
1502         * src/session.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸å¤Î¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢
1503           Á°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
1504
1505 2003-07-11
1506
1507         * src/session.c
1508           session_recv_msg()
1509           session_read_msg_cb(): sock_peek() ¤òºï½ü¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¶õ´Ö¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1510           ¤ò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤ÆºÇŬ²½¡£
1511
1512 2003-07-11
1513
1514         * src/imap.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
1515           SockInfo ¤ò°ú¿ô¤Ë¤â¤ÄÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤ò IMAPSession ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1516           imap_cmd_count ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹ÊÑ¿ô: IMAPSession::cmd_count ¤Ë¤·¤¿¡£
1517           imap_open(): TCP (¤Þ¤¿¤Ï SSL)¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤ò³ÎΩ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1518           imap_session_new(): ¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Èǧ¾Ú¤ò¤³¤³¤Ç½èÍý¡£
1519
1520 2003-07-10
1521
1522         * src/imap.[ch]: CRAM-MD5 Ç§¾Ú¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1523         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë IMAP4 Ç§¾ÚÊý¼°¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1524           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲä·¡¢Â¾¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1525
1526 2003-07-10
1527
1528         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥©¥ë¥À
1529           ¤ò2½Å¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1530         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤òÊÖ¤¹
1531           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1532
1533 2003-07-09
1534
1535         * src/mainwindow.c:
1536           main_window_set_toolbar_sensitive()
1537           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¡¼¥ë¼õ¿®Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëÁàºî¤Î
1538           ¥í¥Ã¥¯¤ò½üµî¡£
1539
1540 2003-07-09
1541
1542         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1543           MsgInfo ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1544         * src/imap.[ch]: imap_remove_msg(): imap_remove_msgs() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
1545           ºÆ¼ÂÁõ¡£
1546         * src/mh.[ch]: mh_do_move(): mh_do_move_msgs_with_dest() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
1547           ºÆ¼ÂÁõ¡£
1548           mh_copy_msg(): mh_copy_msgs_with_dest() ¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÆ¼ÂÁõ¡£
1549         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
1550           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1551
1552 2003-07-08
1553
1554         * src/rfc2015.c: rfc2015_is_encrypted(): ·Ù¹ð¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
1555           MimeInfo::mime_type ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1556         * src/logwindow.c: log_window_append(): ¹Ô¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¾å¤Ë
1557           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1558
1559 2003-07-07
1560
1561         * src/compose.c: PGP/MIME ½ð̾¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ï text/plain ¥Ñ¡¼¥È¤Ë
1562           'Content-Disposition: inline' ¤òÉղá£
1563
1564 2003-07-04
1565
1566         * version 0.9.3
1567
1568 2003-07-04
1569
1570         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ò 40msec ¤«¤é 50msec ¤ËÊѹ¹¡£
1571         * src/session.c: session_read_msg_cb(): sock_read() ¤¬¥¨¥é¡¼¤Ç
1572           ÊÖ¤ë¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1573         * src/socket.[ch]: sock_check(): Î㳰Ū¤Ê SSL ¤Î¾õÂÖ¤ËÂбþ¡£
1574           sock_has_pending_data(): ºï½ü¡£
1575           ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
1576         * src/send_message.c: send_recv_message(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼
1577           ¤Ëɽ¼¨¡£
1578
1579 2003-07-03
1580
1581         * src/inc.[ch]: ¼õ¿®Ãæ¤Ë CList ¤Î¼õ¿®ºÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¡£
1582         * src/session.c: session_read_data_cb(): g_malloc() ¤È memcpy() ¤ò
1583           ¼è¤ê½ü¤¤¤ÆºÇŬ²½¡£
1584
1585 2003-07-02
1586
1587         * src/socket.[ch]: sock_add_watch(): ¿·µ¬¡£ SSL ¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î watch
1588           ´Ø¿ô¤Ç´Æ»ë¤¹¤ë(SSL ¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï g_io_add_watch() ¤ò»ÈÍÑ)¡£
1589         * src/session.[ch]: °ÊÁ°¤ÎÂнè¤òºï½ü¤·¡¢ g_io_add_watch() ¤ò
1590           sock_add_watch() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1591
1592 2003-07-01
1593
1594         * src/socket.[ch]: ¥½¥±¥Ã¥È¤Ë̤½èÍý¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç TRUE ¤ò
1595           ÊÖ¤¹ sock_has_pending_data() ¤òÄɲá£
1596         * src/session.c: session_recv_msg(), session_recv_data(): ¥½¥±¥Ã¥È¤Ë
1597           Ì¤½èÍý¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¡¢¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¹¤°¤Ë
1598           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(SSL ¤Ç¤Î ESMTP EHLO »þ¤Ë¸Ç¤Þ¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
1599
1600 2003-06-30
1601
1602         * src/socket.c: SSL ´Ø¿ô¤ÇÌá¤êÃͤò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1603
1604 2003-06-30
1605
1606         * src/mimeview.c: mimeview_init(): GTK+ ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤è¤ë®ÅÙÄã²¼¤òËɤ°
1607           ¤¿¤á¤Ë TextView ¤ò½é´ü²½(Yuri Arapov ¤µ¤ó thanks)¡£
1608
1609 2003-06-27
1610
1611         * src/session.c: session_read_data_cb(): ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤ÖÁ°¤Ë
1612           Session::read_data_buf ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1613
1614 2003-06-26
1615
1616         * src/socket.c: ¥½¥±¥Ã¥ÈÀܳ¤ò¥×¥í¥È¥³¥ëÆÈΩ¤Ë¤·¤¿¡£
1617         * src/session.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ g_print() ¤òºï½ü¡£
1618         * src/inc.c: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î½ÐÎϤξéĹÅÙ¤ò¸º¤é¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1619           ¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¤òɽ¼¨¡£
1620
1621 2003-06-26
1622
1623         * src/session.c: #include <errno.h> ¤¬Â­¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
1624
1625 2003-06-25
1626
1627         * src/session.[ch]: À­Ç½¤È¥³¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
1628           Session ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥° I/O ¤ÇºÆ¼ÂÁõ¡£
1629         * src/socket.[ch]: sock_connect_async() ¤È sock_connect_async_cancel()
1630           ¤òÄɲä·¡¢ÈóƱ´üÀܳ¤ò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1631           sock_peek(): ¼ÂÁõ¤òÊѹ¹¡£
1632         * src/pop.c: UIDL/LIST/RETR ¤Î±þÅú¤Î¼õ¿®¤òºÇŬ²½¡£
1633
1634 2003-06-18
1635
1636         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¥Î¡¼¥É¤¬ÁÄÀè(parent /
1637           great parent)¤Î¾ì¹ç(¼ç¤Ë½Û´Ä»²¾È¤Î¾ì¹ç¤Ëµ¯¤³¤ë) (¥á¥Ã¥»¡¼¥¸·²¤Î
1638           ¥µ¥ó¥×¥ë¤òȯ¸«¤·¤¿ Phillipe Gramoulle ¤µ¤ó¤È¥Ñ¥Ã¥Á¤òÄ󶡤·¤¿
1639           Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1640
1641 2003-06-16
1642
1643         * src/pop.c: pop3_get_uidl_table(): UIDL ¥ê¥¹¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç
1644           ¤Ç¤â¶õ¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(½é²ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ
1645           ½ÐÍè¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
1646
1647 2003-06-10
1648
1649         * src/main.c: »ØÄꤷ¤¿³Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1650           '--status-full' ¤òÄɲᣥª¥×¥·¥ç¥ó '--status' ¤â³¤¯°ú¿ô¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À
1651           ¤ò»ØÄê²Äǽ(Yuri Arapov ¤µ¤ó thanks)¡£
1652         * src/folder.[ch]: folder_get_status(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÇÛÎó¤ò°ú¿ô
1653           ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¡£
1654           folder_count_total_msgs(): ºï½ü¡£
1655
1656 2003-06-06
1657
1658         * version 0.9.2
1659
1660 2003-06-06
1661
1662         * src/filesel.c
1663           src/foldersel.c
1664           src/inputdialog.c: ¥Ü¥¿¥ó¤¬¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
1665           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë gtk_main() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_main_iteration() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1666
1667 2003-06-02
1668
1669         * src/addr_compl.c: invalidate_address_completion(): g_completion_list
1670           ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯(À¾»³ Ï¹­¤µ¤ó thanks)¡£
1671
1672 2003-06-02
1673
1674         * src/pop.c: pop3_session_recv_data_finished(): ¥µ¡¼¥Ð¤ËÊݸ¤µ¤ì¤ë
1675           ¤Ù¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Tristan Wallis ¤µ¤ó thanks)¡£
1676
1677 2003-05-27
1678
1679         * version 0.9.1
1680
1681 2003-05-26
1682
1683         * src/socket.[ch]:
1684           sock_set_io_timeout(): ¿·µ¬¡£¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Î´Ö³Ö¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£
1685           sock_gdk_input_add(): ´û¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áºï½ü¡£
1686         * src/prefs_common.[ch]: ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ÎÃͤò»ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1687
1688 2003-05-26
1689
1690         * src/action.c: create_io_dialog() ¤Ç¥æ¡¼¥¶Ê¸»úÎó¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
1691           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Markus Amersdorfer ¤µ¤ó thanks)¡£
1692           ChildInfo::type ¤òºï½ü¤·¡¢ Children::action_type ¤òÄɲá£
1693
1694 2003-05-23
1695
1696         * src/inc.c: inc_start(): ¼õ¿®Á°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¿Ö¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1697           Í¾Ê¬¤Ê¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1698           inc_account_mail()
1699           inc_all_account_mail()
1700           inc_progress_dialog_set_list(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ê¥¹¥È¤Îɽ¼¨¤ò¿·¤·¤¤
1701           ´Ø¿ô¤ËʬΥ¡£
1702           inc_progress_dialog_set_label()
1703           inc_recv_data_finished()
1704           inc_recv_message(): RETR ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀµ¤·¤¯¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
1705
1706 2003-05-22
1707
1708         * src/imap.c:
1709           imap_modified_utf7_to_locale()
1710           imap_locale_to_modified_utf7(): iconv() ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
1711           ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1712
1713 2003-05-21
1714
1715         * src/procmime.c: procmime_scan_multipart_message(): message/rfc822
1716           ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
1717
1718 2003-05-21
1719
1720         * src/pop.c: pop3_ok(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥¨¥é¡¼¤ò¸¡½Ð¡£
1721
1722 2003-05-20
1723
1724         * src/imap.c: imap_locale_to_modified_utf7(): locale Ê¸»úÎ󤬠'+'
1725           ¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1726           imap_modified_utf7_to_locale()
1727           imap_locale_to_modified_utf7(): ¤¿¤È¤¨ iconv() ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ
1728           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¤È¤â '&' ¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×/¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤¹¤ë
1729           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1730
1731 2003-05-20
1732
1733         * src/compose.c:
1734           compose_insert_sig()
1735           compose_get_signature_str(): ½ð̾ʸ»úÎó¤Ë¶èÀÚ¤ê¤â´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1736           ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¶èÀÚ¤ê¤òÁÞÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1737           sig_path ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­°ÅÌۤΥǥե©¥ë¥È¤Î½ð̾¥Ñ¥¹(~/.signature)
1738           ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1739
1740 2003-05-20
1741
1742         * src/codeconv.c
1743           src/gtkshruler.c
1744           src/news.c
1745           src/procmsg.c
1746           src/quote_fmt_parse.y
1747           src/smtp.c: gcc-3.3 ¤¬½ÐÎϤ¹¤ë·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¡£
1748           src/stringtable.c: string_entry_free() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1749
1750 2003-05-19
1751
1752         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤
1753           ¾ì¹ç¤Ë¾ï¤Ë½ð̾¶èÀÚ¤ê¤òÄɲ䷤Ƥ¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1754           compose_get_signature_str(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬³«¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
1755           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1756
1757 2003-05-16
1758
1759         * version 0.9.0
1760
1761 2003-05-16
1762
1763         * src/session.c: session_recv_msg(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
1764
1765 2003-05-15
1766
1767         * src/imap.c:
1768           imap_parse_atom()
1769           imap_get_header()
1770           imap_cmd_fetch(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬ÊÖ¤¹¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯(BugTraq ¤Ç
1771           È¯¸«¤µ¤ì¤¿ÀȼåÀ­¤ò½¤Àµ)¡£
1772
1773 2003-05-14
1774
1775         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
1776           src/addressbook.c: addressbook_format_address()
1777           src/compose.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): Ì¾Á°¤¬ atext (RFC 2822, 3.2.4.
1778           Atom) ¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¸»ú¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï°úÍÑÉä¤Ç³ç¤ë¤è¤¦¤Ë
1779           ¤·¤¿¡£
1780         * src/main.c: main(): Solaris ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥é¡¼¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
1781           colormap ¤È visual ¤ò¥»¥Ã¥È(Markus Schwarzenberg ¤µ¤ó thanks)¡£
1782
1783 2003-05-12
1784
1785         * version 0.9.0pre1
1786
1787 2003-05-12
1788
1789         * src/prefs_account.c: POP before SMTP ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò°ì»þŪ¤Ëºï½ü¡£
1790
1791 2003-05-09
1792
1793         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥µ¥Þ¥ê¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­
1794           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¤ÎÀâÌÀ¤òÊѹ¹¡£
1795         * src/summaryview.c: summary_show(): always_show_msg ¤¬ TRUE ¤Î¾ì¹ç
1796           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1797
1798 2003-05-09
1799
1800         * src/logwindow.[ch]: ¥á¥â¥ê¾ÃÈñÎ̤òºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
1801           ºÇÂç¹Ô¿ô¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1802
1803 2003-05-07
1804
1805         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾ʸ»úÎó¤ËÉÔÀµ¤Ê¥·¡¼¥±¥ó¥¹
1806           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
1807         * src/utils.[ch]: Àµ³Î¤µ¤Î¤¿¤á get_wcs_len() ¤ò get_mbs_len() ¤ËÊѹ¹¡£
1808
1809 2003-05-07
1810
1811         * MIME ¹½Â¤¤ÎÂ礭¤Ê¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
1812         * src/procmime.c: procmime_scan_message(): gpgme ¤¬Í­¸ú¤Î¤È¤­¤Ï
1813           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÉü¹æ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ content-type ¤¬ multipart/*
1814           ¤Þ¤¿¤Ï message/rfc822 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¡£
1815           procmime_scan_multipart_message(): message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁöºº
1816           ¤ò½¤Àµ¡£
1817         * src/action.c: parse_append_msgpart()
1818           src/messageview.c: messageview_show()
1819           src/mimeview.c: mimeview_show_message(): procmsg_open_message() ¤È
1820           procmime_scan_mime_header() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë procmime_scan_message()
1821           ¤ò»ÈÍÑ¡£
1822           mimeview_set_multipart_tree(): ¿·¤·¤¤ MIME ¹½Â¤¤ËÂбþ¡£
1823         * src/textview.c: textview_show_part(): ÉÔÍפʥÁ¥§¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
1824         * src/procmsg.c: procmsg_open_message_decrypted(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
1825           ¾ì¹ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò½¤Àµ¡£
1826
1827 2003-05-06
1828
1829         * src/ssl.c: ssl_init_socket_with_method(): log_warning() ¤ò
1830           g_warning() ¤Ç¡¢ log_print() ¤ò debug_print() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1831         * src/pop.[ch]: ¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É PS_NOTSUPPORTED ¤òÄɲä·¡¢ UIDL ¤¬
1832           ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð LAST ¤ÇºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1833
1834 2003-05-01
1835
1836         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): dest_charset_str ¤¬ NULL
1837           ¤Î¤È¤­¡¢¸½ºß¤Î locale ¤¬ EUC-JP ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß EUC-JP ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1838           ¤·¤¿¡£
1839
1840 2003-05-01
1841
1842         * src/action.c: execute_actions(): ¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Ì¤ÁªÂò¤Î
1843           ¾ì¹ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ(Paul ¤µ¤ó¤È Melvin ¤µ¤ó thanks)¡£
1844         * src/action.c
1845           src/prefs_actions.c: Ãøºî¸¢É½¼¨¤Ë Claws ¥Á¡¼¥à¤Îɽ¼¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç
1846           Äɲá£
1847
1848 2003-04-28
1849
1850         * src/session.c:
1851           session_send_msg()
1852           session_send_data(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤È¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1853         * src/send_message.c:
1854           send_message_smtp(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹´ÉÍý¤ò½¤Àµ¡£
1855
1856 2003-04-25
1857
1858         * src/smtp.[ch]: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é±þÅúʸ»úÎó¤ò SMTPSession::error_msg
1859           ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1860         * src/send_message.c: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
1861         * src/main.c: send_queue()
1862           src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¤³¤³¤Ç¤Ï¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨
1863           ¤·¤Ê¤¤¡£
1864
1865 2003-04-25
1866
1867         * src/session.c: session_close(): state ¤¬ SESSION_DISCONNECTED ¤Ç
1868           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß»Ò¥×¥í¥»¥¹¤ò kill ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1869         * src/send_message.c: send_cancel_button_cb()
1870           src/inc.c: inc_cancel(): Session::state ¤ò SESSION_DISCONNECTED ¤Ë
1871           ¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1872         * src/prefs.[ch]: prefs_write_*() ¤Î̾Á°¤òÊѹ¹¡£
1873         * src/address.[ch]: ºï½ü¡£
1874
1875 2003-04-24
1876
1877         * src/compose.c: compose_template_apply(): °¸Àè¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1878
1879 2003-04-23
1880
1881         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ print ¤òºï½ü¡£
1882         * src/session.c: ³Æ g_print ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
1883           session_child_input(): ÉÔÍפʠsession_close() ¤òºï½ü(FALSE ¤ò
1884           ÊÖ¤·¤¿¸å·ë¶É close ¤µ¤ì¤ë)¡£
1885         * src/send_message.c: send_message_smtp(): g_print ¤ò debug_print
1886           ¤ËÊѹ¹¡£
1887
1888 2003-04-23
1889
1890         * src/procheader.c: procheader_procheader_date_parse(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó
1891           ¤¬ÉÔÌÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Î¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë
1892           ¤·¤¿¡£
1893           Y2K Âбþ¥³¡¼¥É¤ò RFC 2822 ¤Ë½¾¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1894           procheader_scan_date_string(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó»ØÄ꤬¤Ê¤¤ÆüÉÕʸ»úÎó
1895           ¤Ø¤ÎÂн衣
1896         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤¬ÉÔÌÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï
1897           -1 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1898
1899 2003-04-22
1900
1901         * src/action.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£ ¤Þ¤¿ MIME ¥â¡¼¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥°
1902           ¤È¡¢¥¨¥é¡¼»þ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1903           action_update_msgview_menu(): ¿·µ¬¡£
1904         * src/messageview.[ch]: "Tools/Actions" ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣥ¦¥£¥ó¥É¥¦
1905           ¥ê¥¹¥È¤òÊÝ»ý¡£
1906           messageview_get_selected_mime_part(): MessageView ¤¬ MIME ¥â¡¼¥É
1907           ¤Î¤È¤­¡¢ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È¤Î MimeInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
1908         * src/mimeview.[ch]: mimeview_get_selected_part(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È
1909           ¤Î MimeInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
1910         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selected_msg_list(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿
1911           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î MsgInfo ¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
1912
1913 2003-04-21
1914
1915         * src/prefs_filter.[ch]: ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ò¥»¥Ã¥ÈºÑ¥­¡¼¥ï¡¼¥É
1916           ¤È¤·¤Æ´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¡£
1917         * src/utils.[ch]: Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤¥Ï¥Ã¥·¥åÍѤˠstr_case_equal()
1918           ¤È str_case_hash() ¤òÄɲá£
1919
1920 2003-04-18
1921
1922         * src/procmsg.c: procmsg_get_filter_keyword(): ¼«Æ°¸¡½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À
1923           ¤Ë X-Sequence ¤òÄɲá£
1924         * src/action.[ch]
1925           src/prefs_actions.c
1926           src/compose.c
1927           src/mainwindow.c: ´Ø¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
1928           get_user_string(): Æȼ«¤Î¼ÂÁõ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1929
1930 2003-04-17
1931
1932         * src/codeconv.[ch]: conv_encode_header(): addr_field ¤¬ TRUE ¤Î
1933           ¾ì¹ç¤Ï¥¨¥ó¥³¡¼¥Éʸ»úÎó¤Ë '(' ¤È ')' ¤ò´Þ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1934         * src/compose.c: compose_convert_header(): ¥Õ¥é¥° 'addr_field' ¤ò
1935           Äɲá£
1936
1937 2003-04-16
1938
1939         * src/prefs_actions.[ch]: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò action.[ch] ¤Ë
1940           Ê¬Î¥¡£
1941
1942 2003-04-16
1943
1944         * src/prefs_actions.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1945
1946 2003-04-16
1947
1948         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): EILSEQ ¤Î½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
1949
1950 2003-04-16
1951
1952         * src/inc.c:
1953           inc_recv_data_progressive()
1954           inc_recv_data_finished()
1955           inc_recv_message()
1956           send_recv_message()
1957           send_send_data_progressive()
1958           send_send_data_finished(): assertion ¤òÄɲá£
1959
1960 2003-04-16
1961
1962         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò
1963           ½¤Àµ¡£
1964
1965 2003-04-16
1966
1967         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): °ìÉô¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÊÑ´¹
1968           (UTF-7 Åù)¤òº®Í𤵤»¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥½¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥Ì¥ëʸ»ú¤ò´Þ¤á¤Ê¤¤
1969           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1970
1971 2003-04-15
1972
1973         * src/procmsg.c: procmsg_get_filter_keyword(): ¥Ø¥Ã¥À¤Î²þ¹Ô¤ò½üµî¤·¡¢
1974           List-Id ¥Ø¥Ã¥À¤«¤é ID ¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1975         * src/utils.[ch]: extract_one_parenthesis_with_skip_quote(): ºï½ü¡£
1976           extract_list_id_str(): List-Id ¥Ø¥Ã¥À¤«¤é ID Ê¸»úÎó¤òÃê½Ð¡£
1977
1978 2003-04-15
1979
1980         * src/prefs_actions.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°½¤Àµ
1981           ¤Èµ¡Ç½Äɲá£
1982
1983 2003-04-14
1984
1985         * src/compose.c: compose_parse_header(): ºÆÊÔ½¸»þ¤ËÉÔÍפʲþ¹Ô¤¬´Þ¤Þ
1986           ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1987         * src/imap.c
1988           src/pop.c: 'occured' ¤È¤¤¤¦ typo ¤ò½¤Àµ¡£
1989
1990 2003-04-11
1991
1992         * src/compose.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊѹ¹»þ¤Î¼«Æ°½ð̾ÀÚ¤êÂؤ¨¤ò¼ÂÁõ¡£
1993           compose_insert_sig(): ¸½ºß¤Î½ð̾¤òÃÖ´¹¤¹¤ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1994           compose_get_signature_str(): ¿·µ¬¡£½ð̾¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
1995           compose_insert_command_output(): ºï½ü¡£
1996           compose_select_account(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊѹ¹»þ¤Ë compose_insert_sig()
1997           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1998           compose_destroy(): UndoMain ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1999           Compose::sig_str: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î½ð̾¤Îʸ»úÎó¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡£
2000         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_stext_find(): ¿·µ¬¡£
2001           gtk_stext_clear() ¤ò gtkut_stext_clear() ¤Ë²þ̾¡£
2002         * src/utils.[ch]: get_wcs_len(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»úÎó¤Î¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿
2003           Ä¹¤òÊÖ¤¹¡£
2004           normalize_newlines(): CR+LF ¤È CR ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
2005           get_command_output(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î½ÐÎϤòÊÖ¤¹¡£
2006
2007 2003-04-08
2008
2009         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_filter_keyword(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
2010           ¥Õ¥£¥ë¥¿ÍÑ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤òÊÖ¤¹¡£
2011         * src/summaryview.c: summary_filter_open():
2012           procmsg_get_filter_keyword() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2013         * src/messageview.c: create_filter_cb(): ¼ÂÁõ¡£
2014
2015 2003-04-07
2016
2017         * src/inc.c:
2018           inc_start()
2019           inc_put_error(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2020         * src/pop.[ch]: Pop3Session::error_msg ¤òÄɲä·¡¢¥¨¥é¡¼»þ¤Ë
2021           ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2022
2023 2003-04-04
2024
2025         * src/messageview.[ch]: ÊÌ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É
2026           ¶¯À©»ØÄê¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤«¤éʬΥ¡£
2027           textview_show_message()
2028           textview_show_part()
2029           textview_add_part(): »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð MessageView::forced_charset
2030           ¤ò»ÈÍÑ¡£
2031
2032 2003-04-03
2033
2034         * src/mainwindow.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾¯¤·½¤Àµ¡£
2035         * src/menu.[ch]: item factory ¤Î rc Ê¸»úÎó¤ò°·¤¦´Ø¿ô¤òÄɲá£
2036         * src/messageview.[ch]: ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲä·¡¢¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ë¥å¡¼
2037           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò°ú¤­·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2038           msginfo (ɽ¼¨»þ¤ËÊ£À½¤µ¤ì¤ë)¤ò MessageView ¤ËÄɲá£
2039         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked():
2040           menu_factory_clear_rc() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2041
2042 2003-03-28
2043
2044         * send_message.c: send_message_smtp():
2045           SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊýË¡¤Î¶¯À©¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2046           Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é°ì»þ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2047         * smtp.c: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·Ù¹ð¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ·¡¢
2048           SMTPSession::error_val ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2049         * smtp.h: ¥¨¥é¡¼Ãͤò enum ¤ËÊѹ¹¡£ SMTPSession::error_val ¤òÄɲá£
2050         * src/mbox.c: proc_mbox(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2051
2052 2003-03-28
2053
2054         * src/pop.h: ¥¨¥é¡¼Ãͤò enum ¤ËÊѹ¹¡£
2055         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): inc_drop_message() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
2056           PS_IOERR ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2057           pop3_ok(): ¸½ºß¤Î¾õÂ֤˴ð¤Å¤¤¤ÆŬÀڤʥ¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2058           ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·Ù¹ð¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2059
2060 2003-03-27
2061
2062         * src/nntp.[ch]
2063           src/news.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£ NNTPSockInfo ¤òºï½ü¤·¡¢ nntp.c
2064           ¤Ç NNTPSession ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2065
2066 2003-03-27
2067
2068         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): Session::state == SESSION_ERROR
2069           ¤Î¾ì¹ç¤ÏŬÀڤʥ¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2070         * po/POTFILES.in: src/automaton.c, src/send.c ¤òºï½ü¡£
2071           src/send_message.c ¤òÄɲá£
2072
2073 2003-03-26
2074
2075         * src/pop.[ch]
2076           src/session.c: POP3 ¤Î¼õ¿®¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2077           session_recv_data_from_sock_unescape(): ½ªÃ¼µ­¹æ¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤ÇÆɤß
2078           ¤³¤ß¡¢¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º¤âÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2079
2080 2003-03-25
2081
2082         * src/automaton.[ch]: ºï½ü¡£
2083         * src/session.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤò¤¤¤¯¤é¤«ºï½ü¡£
2084         * src/smtp.c: smtp_session_recv_msg(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬ HELO ¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÂФ·¤Æ
2085           EHLO ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î±þÅú¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Î¤¿¤á¤ÎÂн衣
2086           EHLO ¤ò½ü¤¤¤ÆÁ´¤Æ¤ÎÊ£¿ô¹Ô±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥Þ¥ó¥É
2087           ¤ËÂФ·¤Æµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á)¡£
2088
2089 2003-03-25
2090
2091         * src/session.[ch]
2092           src/pop.c: ¥É¥Ã¥È¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô¤ò¤â¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®¤ò
2093           ½¤Àµ¡£
2094           session_recv_data(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2095           session_recv_data_from_sock_unescape(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹ÔËè¤Ë
2096           ¼õ¿®¤·¡¢¥É¥Ã¥È¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤¹¤ë¡£
2097           °ÊÁ°¤ÎÂнè¤òºï½ü¡£
2098         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ò 40 msec ¤Ë¸º¾¯¡£
2099
2100 2003-03-25
2101
2102         * src/pop.[ch]: Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥µ¥¤¥º¤È¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¼õ¿®¤Ë
2103           ¼ºÇÔ¤¹¤ëÌäÂê¤Ø¤ÎÂн衣
2104
2105 2003-03-24
2106
2107         * src/pop.c: pop3_retr_eom_recv(): ¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ð¤Ï»þ¡¹Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤
2108           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥µ¥¤¥º¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¡¢Ìµ¸ú¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸½ªÃ¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2109           ¤·¤¿¡£
2110         * src/news.c: news_session_new(): NNTPSession ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¼¥í
2111           ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ SockInfo ¤ÎÆó½Å³«Êü¤òËɤ°¤¿¤á¡¢
2112           Session::sock ¤ò nntp_sock->sock ¤Ç½é´ü²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2113         * src/imap.c: IMAPSession ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¼¥í¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2114           imap_cmd_append(): SockInfo ¤òÊĤ¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2115
2116 2003-03-22
2117
2118         * src/pop.c: pop3_session_recv_msg(): STLS ¤ò½¤Àµ¡£
2119
2120 2003-03-22
2121
2122         * src/inc.[ch]
2123           src/pop.[ch]: ¿· I/O ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤ÆºÆ¼ÂÁõ¡£
2124         * src/session.[ch]: session_recv_msg(): ¿·µ¬¡£
2125           session_send_data_to_sock()
2126           session_recv_data_from_sock(): ¿ÊĽÄÌÃΤÎÉÑÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£
2127
2128 2003-03-22
2129
2130         * src/smtp.c: smtp_auth_recv(): CRAM-MD5 Ç§¾Ú¤ò½¤Àµ¡£
2131
2132 2003-03-20
2133
2134         * src/session.[ch]: session_start_tls(): ¿·µ¬¡£
2135           session_recv_msg(): static ¤Ë¤·¤¿¡£
2136
2137 2003-03-20
2138
2139         * ÈóƱ´ü¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ I/O ¤ò¼ÂÁõ¡£
2140         * src/session.[ch]: »Ò¥×¥í¥»¥¹¤òÄ̤·¤Æ¥µ¡¼¥Ð¤ÈÄÌ¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î
2141           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡£
2142         * src/smtp.[ch]
2143           src/send_message.[ch]: ¿· I/O ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2144         * src/socket.[ch]: *_write() ¤ò *_write_all() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢
2145           *_write() ¤òñ¤Ê¤ë write() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤¿¡£
2146         * src/utils.c: get_outgoing_rfc2822_str(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò SMTP
2147           ¤Þ¤¿¤Ï NNTP ¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¡£
2148           file_read_stream_to_str(): ¿·µ¬¡£
2149
2150 2003-03-12
2151
2152         * src/textview.c: textview_button_pressed(): URI ¤Î¥ê¥ó¥¯¤ÎÈϰϤò
2153           ÄûÀµ¡£
2154         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÎÌäÂê¤Ø¤Î
2155           Âнè¤Î¤¿¤á¡¢ UTF-8 ¤Î3¥Ð¥¤¥È°Ê¾å¤Çɽ¸½¤µ¤ì¤ëʸ»ú¤ò2ʸ»úÉý¡¢2
2156           ¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò1ʸ»úÉý¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2157
2158 2003-03-12
2159
2160         * src/utils.c: subject_compare_for_sort(): ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤òµö²Ä(¥µ¥Þ¥ê¤Î
2161           ¥½¡¼¥È¤ò½¤Àµ)¡£
2162
2163 2003-03-11
2164
2165         * HTML ¥ê¥ó¥¯¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
2166         * src/html.[ch]: HTMLAttr, HTMLTag: Â°À­ / ¥¿¥°¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¬¹½Â¤ÂΡ£
2167           html_get_tag(): ¿·µ¬¡£¥¿¥°¤ò²òÀϤ·¤Æ HTMLTag ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òÊÖ¤¹¡£
2168           html_parse_tag(): <a> ¥¿¥°¤È 'href' Â°À­¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
2169         * src/textview.c: textview_write_link(): ¿·µ¬¡£¥ê¥ó¥¯Ê¸»úÎó¤òºîÀ®¡£
2170
2171 2003-03-10
2172
2173         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥× /
2174           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
2175           compose_write_to_file(): ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Á÷¿®¤·¤¿¤¤¤È¤­
2176           ¤ËÀµ¤·¤¤ charset Í×ÁǤò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2177
2178 2003-03-10
2179
2180         * src/headerview.c: headerview_show()
2181           src/textview.c: textview_write_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È´Ä¶­¤Ç¤Î
2182           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤Ëɽ¼¨Ê¸»úÎ󤫤éɽ¼¨ÉÔǽ¤Êʸ»ú¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2183           ¤·¤¿¡£
2184         * src/codeconv.[ch]: conv_unreadable_locale(): ¿·µ¬¡£
2185           conv_localetodisp() ¤«¤éʬΥ¡£
2186
2187 2003-03-10
2188
2189         * src/procmsg.c: procmsg_cmp_by_subject()
2190           src/summaryview.c: summary_cmp_by_subject(): ·ï̾¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
2191           Re: ¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2192         * src/utils.[ch]:
2193           subject_compare_for_sort()
2194           trim_subject_for_sort(): ¿·µ¬¡£
2195
2196 2003-03-07
2197
2198         * version 0.8.11
2199
2200 2003-03-07
2201
2202         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë -i ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2203
2204 2003-03-06
2205
2206         * src/codeconv.[ch]: Â­¤ê¤Ê¤¤Ê¸»ú¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤È locale ¤òÄɲá£
2207
2208 2003-03-06
2209
2210         * src/procmsg.[ch]:
2211           procmsg_get_mark_sum()
2212           procmsg_open_mark_file()
2213           procmsg_read_mark_file(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ñ¥¹¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FolderItem
2214           ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2215
2216 2003-03-05
2217
2218         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): Ä¹¤¤Èó ASCII Ê¸»úÎó¤ò
2219           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤È¤­¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¶­³¦¤Ë¤¢¤ë¶õÇò¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2220           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2221           ¥Ï¡¼¥É¹ÔĹÀ©¸Â(998ʸ»ú)¤Ë¤«¤«¤ë¤Þ¤ÇŤ¤Ã±¸ìÃæ¤Ç¶¯À©Åª¤ËÀÞ¤êÊÖ
2222           ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¶õÇò¤Î¤Ê¤¤Ä¹¤¤¥¢¥É¥ì¥¹¥ê¥¹¥È¤¬²õ¤ì¤ëÌäÂê¤Ø¤Î
2223           Âнè)¡£
2224
2225 2003-03-03
2226
2227         * src/prefs_account.c: gpg ¤â ssl ¤â»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ
2228           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2229
2230 2003-03-03
2231
2232         * src/codeconv.c: UTF-8 locale Âбþ¤ò½¤Àµ¡£
2233           conv_get_code_conv_func(): locale ¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ UTF-8 ¤Î
2234           ¾ì¹ç¤Ï conv_noconv ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ ISO-8859-* ¤«¤é locale
2235           ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤Î¾ì¹ç¤Ï conv_latintodisp ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2236           conv_convert(): conv_codeset_strdup() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë conv_iconv_strdup()
2237           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2238           conv_codeset_strdup(): °ìÉô¤Î¥³¡¼¥É¤ò conv_iconv_strdup() ¤Ë°ÜÆ°¡£
2239
2240 2003-02-28
2241
2242         * src/prefs_account.[ch]: ½ð̾¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤Î½ÐÎϤò»ÈÍѤ¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2243           ¤òÄɲá£
2244         * src/compose.c: compose_insert_sig(): »ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¤Î
2245           ½ÐÎϤò»ÈÍÑ¡£
2246           compose_insert_command_output(): ¿·µ¬¡£
2247
2248 2003-02-28
2249
2250         * src/main.c: main(): --status ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë sylpheed
2251           ¤¬µ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥í¥Ã¥¯¥½¥±¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
2252           lock_socket_remove(): ¿·µ¬¡£
2253
2254 2003-02-27
2255
2256         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¸½ºß¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬
2257           US-ASCII (¤Þ¤¿¤Ï POSIX) ¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2258
2259 2003-02-21
2260
2261         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): Ìµ¸ú¤Êʸ»ú¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¤·¤Æ
2262           ÊÑ´¹¤ò³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2263
2264 2003-02-21
2265
2266         * src/summaryview.c: summary_selected(): ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£
2267           ¥Ó¥Æ¥£¤ò¾ï¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2268
2269 2003-02-20
2270
2271         * src/utils.c: tzoffset_sec(): GMT+12 ¤è¤êÂ礭¤¤¤Þ¤¿¤Ï GMT-12 ¤è¤ê
2272           ¾®¤µ¤¤¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Ç¸í¤Ã¤¿ÆüÉÕ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2273
2274 2003-02-18
2275
2276         * src/prefs_common.[ch]
2277           src/sourcewindow.c: ¥½¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤òµ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2278         * src/md5.c: gcc 3.1 ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
2279
2280 2003-02-17
2281
2282         * src/about.c: about_create(): Ãøºî·ïɽ¼¨¤ò½¤Àµ¡£
2283
2284 2003-02-17
2285
2286         * src/colorlabel.c: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¶ë·Á¤Ë pixmap ¤ò»È¤ï¤º¡¢¶ë·Á¤ò
2287           ÉÁ²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î²èÌ̤Υ«¥é¡¼¥Þ¥Ã¥×¤Ë½¾¤¦¤è¤¦
2288           ¤Ë¤·¤¿(Ĺ´ü¤ËÅϤë Solaris ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ - Alfons
2289           Hoogervorst ¤µ¤ó thanks)¡£
2290
2291 2003-02-17
2292
2293         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): ·î¤Îʸ»úÎó¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
2294           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2295         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_close(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥¹¥È¤¬
2296           ¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
2297
2298 2003-02-14
2299
2300         * src/quote_fmt_parse.y: gettext ËÝÌõ²Äǽ¤Êʸ»úÎó¤òºï½ü¡£
2301         * src/unmime.c: unmime_header(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï²õ¤ì¤¿
2302           Ê¸»ú¤òºï½ü¡£
2303         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): 75 Ê¸»ú°Ê¾å¤ÎŤ¤Ã±¸ì¤¬
2304           ÆþÎϤµ¤ì¤ë¤È¥Ø¥Ã¥À¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2305
2306 2003-02-13
2307
2308         * src/codeconv.c: isprintableeuckanji(): 1¥Ð¥¤¥ÈÌܤǠ0xf4 ¤òĶ¤¨¤ë
2309           Ãͤòµö²Ä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(glibc ¤Î abort() ÌäÂê¤ò½¤Àµ)¡£
2310         * src/html.c: html_read_line(): ¸½ºß¤Î locale ¤Çɽ¼¨ÉÔǽ¤Êʸ»ú¤ò
2311           ºï½ü¡£
2312
2313 2003-02-11
2314
2315         * src/utils.[ch]:
2316           trim_subject_for_compare(): trim_subject() ¤ò²þ̾¡£
2317           trim_subject(): ¿·µ¬¡£·ï̾¤ÎÀèƬ¤Î[...]¤Þ¤¿¤Ï(...)¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2318         * src/prefs_folder_item.c
2319           src/folder.[ch]:
2320           ¥µ¥Þ¥ê/ÊÖ¿®»þ¤Î·ï̾¤ò¾Êά¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2321         * src/summaryview.c: summary_set_header(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê
2322           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ï̾¤òû½Ì¡£
2323         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê
2324           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ï̾¤òû½Ì¡£
2325
2326 2003-02-09
2327
2328         * src/codeconv.c:
2329           LBREAK_IF_REQUIRED(): ºÇ½é¤Îñ¸ì¤ÎÁ°¤Ç²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(X-Face
2330           ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)¡£
2331           conv_encode_header(): 1ñ¸ì97ʸ»ú¤Þ¤Çµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2332
2333 2003-02-07
2334
2335         * src/filter.c: filter_match_condition(): 2ÈÖÌܤξò·ï¤¬Àµµ¬É½¸½¤ò
2336           Ìµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2337         * src/news.h: NewsGroupInfo: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤Ë guint ¤ò»ÈÍÑ
2338           (¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò½¤Àµ) (Thorsten Maerz
2339           ¤µ¤ó thanks)¡£
2340
2341 2003-02-06
2342
2343         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¼ºÇÔ»þ¤Ë segfault
2344           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2345           conv_get_charset_str()
2346           conv_get_charset_from_str(): ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÇŬ²½¡£
2347
2348 2003-02-06
2349
2350         * src/quote_fmt_parse.y:
2351           SHOW_MESSAGE_NO_SIGNATURE, SHOW_QUOTED_MESSAGE_NO_SIGNATURE:
2352           "\n-- \n" ¤Î¤ß¤ò½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2353
2354 2003-02-05
2355
2356         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_prev(): ¿·µ¬¡£
2357         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤â
2358           ¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2359
2360 2003-02-05
2361
2362         * src/codeconv.c:
2363           conv_unreadable_latin(): 0x7f ¤òɽ¼¨ÉÔ²Äʸ»ú¤Ë´Þ¤á¤¿¡£
2364           conv_localetodisp(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç 8bit Ê¸»ú¤òºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2365           conv_get_current_charset()
2366           conv_get_outgoing_charset(): locale Ì¾¤ÎËöÈø¤Ë "@euro" ¤¬Äɲ䵤ì
2367           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð ISO-8859-15 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2368         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­
2369           ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2370
2371 2003-02-04
2372
2373         * version 0.8.10
2374
2375 2003-02-04
2376
2377         * src/procmsg.h: WRITE_CACHE_DATA(): Â®ÅÙ¤ò¾¯¤·¸þ¾å(Colin Leroy
2378           ¤µ¤ó thanks)¡£
2379         * src/mh.c: mh_get_msginfo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲÃ(Thorsten Maerz
2380           ¤µ¤ó thanks)¡£
2381
2382 2003-02-03
2383
2384         * src/textview.c: textview_write_line(): conv ¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¤Ï
2385           ÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2386
2387 2003-02-03
2388
2389         * src/codeconv.[ch]:
2390           conv_guess_encoding() ¤ò conv_guess_ja_encoding() ¤ËÊѹ¹¡£
2391           conv_localetodisp(): ¿·µ¬¡£(²¾Äꤵ¤ì¤¿)¸½ºß¤Î locale Ê¸»úÎ󤫤é
2392           É½¼¨ÉԲĤÊʸ»ú¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2393           conv_codeset_strdup(): dest_code ¤¬ NULL ¤Ç¤«¤Ä¸½ºß¤Î locale
2394           ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ US-ASCII ¤Ê¤é¤Ð ISO-8859-1 ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2395           conv_get_code_conv_func(): ÊÑ´¹Àèʸ»ú¥³¡¼¥É¤Ë US-ASCII ¤¬»ØÄꤵ¤ì
2396           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð conv_ustodisp ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2397         * src/textview.c: textview_write_line(): ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï
2398           strncpy2() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë conv_localetodisp() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2399
2400 2003-01-31
2401
2402         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup()
2403           src/imap.c:
2404           imap_modified_utf7_to_locale()
2405           imap_locale_to_modified_utf7(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç·Ù¹ð¤ò½üµî
2406           ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ICONV_CONST ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍÑ¡£
2407         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): iconv() ¤Î½ÐÎϤò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å
2408           ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2409           ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤éÉÔ´°Á´¤Êʸ»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2410
2411 2003-01-30
2412
2413         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºßÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Î¡¼¥É¤¬
2414           ºï½ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÏŬÀڤʥΡ¼¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2415         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_is_selected(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿
2416           ¥Î¡¼¥É¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
2417
2418 2003-01-30
2419
2420         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ºï½ü¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÜÆ°»þ¤Ë
2421           ¤¿¤Þ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2422
2423 2003-01-29
2424
2425         * src/codeconv.c: conv_unreadable_eucjp(): EUC-JP ¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯
2426           ¤ò¤è¤ê¸·Ì©¤Ë¤·¤¿¡£
2427           isprintableeuckanji(): ¿·µ¬¡£ EUC-JP ¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò
2428           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2429
2430 2003-01-17
2431
2432         * version 0.8.9
2433
2434 2003-01-17
2435
2436         * INSTALL ¤ò¹¹¿·¡£
2437
2438 2003-01-17
2439
2440         * src/quoted-printable.c: qp_encode_line(): ¸µ¤Îʸ»úÎó¤Ë CRLF ¤¬
2441           ¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë²þ¹Ô¤¬½ÅÊ£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2442         * src/utils.[ch]
2443           canonicalize_str(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿Àµµ¬²½¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤ò
2444           ÊÖ¤¹¡£
2445           uncanonicalize_file(): ¿·µ¬¡£Àµµ¬²½¤ò²ò½ü¤¹¤ë(CRLF -> LF)¡£
2446           uncanonicalize_file_replace(): ¿·µ¬¡£
2447         * src/compose.c: ½èÍý¤ÎÁ°¤Ë¾ï¤ËËÜʸ¤òÀµµ¬²½¤·¡¢Ìá¤ëÁ°¤ËÀµµ¬²½¤ò
2448           ²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2449
2450 2003-01-17
2451
2452         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ¥í¥·¥¢¸ì
2453           charset ¤Î¾ì¹ç¤Ï ENC_8BIT ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2454         * src/compose.c: compose_write_to_file(): 8bit ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ð̾¤¹¤ë
2455           ¾ì¹ç¤Ï base64 ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2456
2457 2003-01-16
2458
2459         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Content-Transfer-Encoding
2460           ¤ÎÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
2461
2462 2003-01-16
2463
2464         * src/codeconv.c: ¥í¥·¥¢¸ì locale ¤Î¤¿¤á¤Î locale_table ¤Î½¤Àµ
2465           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2466         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ISO-8859-5,
2467           KOI8-*, Windows-1251 ¤ËÂФ·¤Æ ENC_BASE64 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2468         * src/compose.c: compose_attach_append(): message/rfc822 ¤ËÂФ·¤Æ
2469           Àµ¤·¤¤ Content-Transfer-Encoding ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2470           compose_write_to_file(): ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î Content-Transfer-Encoding
2471           ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2472         * src/prefs_common.[ch]: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î Content-Transfer-Encoding
2473           ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2474
2475 2003-01-15
2476
2477         * src/quoted-printable.[ch]: qp_encode_line(): ¹Ô¤¬²þ¹Ô¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤
2478           ¾ì¹ç¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2479
2480 2003-01-15
2481
2482         * quoted-printable Éä¹æ²½¤ò¼ÂÁõ¡£
2483         * src/quoted-printable.[ch]: qp_encode_line(): ¿·µ¬¡£
2484         * src/compose.c:
2485           compose_write_to_file()
2486           compose_write_attach(): quoted-printable Éä¹æ²½¤ò¼ÂÁõ¡£
2487           compose_attach_property_create(): quoted-printable ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò
2488           Í­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2489         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ISO-8859-*
2490           ¤È CP125* Ê¸»ú¥»¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï ENC_QUOTED_PRINTABLE ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
2491           ¤·¤¿¡£
2492         * src/Makefile.am: libiconv Âбþ¤Î¤¿¤á¤Ë sylpheed_LDADD ¤Ë
2493           $(LIBICONV) ¤òÄɲá£
2494
2495 2003-01-14
2496
2497         * src/folderview.c
2498           src/summaryview.c
2499           src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾
2500           ¤Î¾ÊάÊýË¡¤ò²þÎÉ¡£
2501
2502 2003-01-14
2503
2504         * configure.in: iconv ¸¡½Ð·ë²Ì¤òɽ¼¨¡£
2505
2506 2003-01-13
2507
2508         * src/codeconv.[ch]: libjconv ¤«¤é iconv() ¤Ø°Ü¹Ô¡£
2509           conv_iconv_strdup(): ¿·µ¬¡£
2510         * src/about.c
2511           src/imap.c
2512           src/mainwindow.c
2513           src/prefs_common.c: HAVE_LIBJCONV ¤ò HAVE_ICONV ¤ËÃÖ´¹¡£
2514
2515 2003-01-10
2516
2517         * src/compose.c
2518           src/folderview.c
2519           src/prefs_folder_item.c: ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ(property -> properties)¡£
2520         * src/prefs_filter.c: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2521           ¤·¤¿¡£
2522           prefs_filter_dialog_to_filter(): ¿·µ¬¡£
2523
2524 2003-01-09
2525
2526         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ²þ¹Ô¤Î¸å¤ËÀ¸¤Îʸ»úÎó¤ò½ÐÎÏ
2527           ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2528         * INSTALL ¤ò¹¹¿·¡£
2529
2530 2003-01-08
2531
2532         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ÈºÇŬ²½¡£
2533           conv_code_converter_new()
2534           conv_convert(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë conv_get_code_conv_func() ¤Ç
2535           ÆÀ¤é¤ì¤ë´Ø¿ô¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2536           conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2537           conv_get_code_conv_func(): ÊÑ´¹Àèʸ»ú¥³¡¼¥É¤Î°ú¿ô¤òÄɲä·¡¢°ìÈ̲½
2538           ¤·¤¿¡£
2539
2540 2003-01-06
2541
2542         * src/codeconv.c: LBREAK_IF_REQUIRED(): Ê¸»ú¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Î¤ß²þ¹Ô¤¹¤ë
2543           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2544         * src/compose.c: compose_convert_header(): ËöÈø¤Î¶õÇò¤òºï½ü¡£
2545         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): Ì¾Á°¤ÈÃͤζõÇò¤ò
2546           ºï½ü¡£
2547         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
2548           Ì¾Á°¤ÈÃͤζõÇò¤òºï½ü¡£
2549
2550 2002-12-25
2551
2552         * version 0.8.8
2553
2554 2002-12-25
2555
2556         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): Ìµ¸ú¤Êʸ»ú¤¬¸½¤ï¤ì¤ë¤È̵¸Â
2557           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2558
2559 2002-12-25
2560
2561         * src/procmsg.[ch]: procmsg_sort_msg_list(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
2562           ¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
2563         * src/summaryview.c: summary_show(): summary_sort() ¤òºï½ü
2564           (folder_item_get_msg_list() ÆâÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê
2565           ¥µ¥Þ¥êɽ¼¨¤Î®ÅÙ¤ò¸þ¾å¡£
2566           ¥Þ¥¯¥í¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥Þ¥ê¤Î¥½¡¼¥È´Ø¿ô¤òÀ°Íý¡£
2567         * src/mh.c
2568           src/imap.c
2569           src/news.c
2570           src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): FolderItem::sort_key
2571           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¢¤é¤«¤¸¤á¥½¡¼¥È¤·¤¿¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2572           FolderSortKey enum ¤Ë SORT_BY_TO ¤òÄɲá£
2573         * src/mainwindow.c: ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/°¸Àè½ç¡×¤òÄɲá£
2574
2575 2002-12-20
2576
2577         * version 0.8.7
2578
2579 2002-12-20
2580
2581         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ²þ¹Ô»þ¤Î;ʬ¤Ê¶õÇò¤Î½¤Àµ¡£
2582         * src/compose.c: compose_convert_header(): ²þ¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾ï¤Ë
2583           Ê¸»úÎó¤ò conv_encode_header() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2584
2585 2002-12-20
2586
2587         * src/textview.c: textview_make_clickable_parts(): ¸í¤Ã¤¿ email
2588           ¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2589
2590 2002-12-19
2591
2592         * src/defs.h: DEFAULT_BROWSER_CMD ¤òÄɲá£
2593         * src/mimeview.c: mimeview_view_file()
2594           src/prefs_common.c: prefs_other_create()
2595           src/utils.c: open_uri(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î web ¥Ö¥é¥¦¥¶¤ò mozilla ¤Ë
2596           Êѹ¹¤·¡¢ 'netscape -remote' Ãæ¤Î 'remote' ¥³¥Þ¥ó¥É(Èó¸ø³«)¤ò
2597           'new-window' ¤ËÊѹ¹¡£
2598
2599 2002-12-19
2600
2601         * src/compose.c: compose_send_control_enter(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸/Á÷¿®
2602           ¤¬¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¥­¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë Ctrl-Enter ¤ò²¡¤¹¤È
2603           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ëÌäÂê¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2604
2605 2002-12-18
2606
2607         * src/mainwindow.c:
2608           set_charset_cb()
2609           sort_summary_cb()
2610           sort_summary_type_cb(): ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò¥Á¥§¥Ã¥¯²ò½ü¤·¤¿¤È¤­¤Î
2611           ÉÔÍפʽèÍý¤òËɤ°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2612
2613 2002-12-18
2614
2615         * src/main.c: X ¤Ê¤·¤Ç¥ê¥â¡¼¥ÈÁàºî¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë gtk_init()
2616           ¤ÎÁ°¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ruslan N.
2617           Balkin ¤µ¤ó thanks)¡£
2618         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ÀøºßŪ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼
2619           ¥Õ¥í¡¼¤ò½¤Àµ¡£
2620
2621 2002-12-18
2622
2623         * src/Makefile.am: $(target_alias) ¤ò $(target_triplet) ¤ËÊѹ¹
2624           (autotools ¤Î»ÅÍÍÊѹ¹¤ÎÌÏÍÍ)¡£
2625
2626 2002-12-18
2627
2628         * src/imap.c: ¥µ¡¼¥Ð¤¬ NAMESPACE ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­
2629           LIST ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Brian
2630           Sammon ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
2631           imap_parse_list(): ¥Ñ¥¹¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2632           imap_get_namespace_by_list(): ¿·µ¬¡£
2633
2634 2002-12-17
2635
2636         * src/addr_compl.c: add_address(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
2637         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_window_popup()
2638           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î
2639           µóÆ°¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)
2640         * src/account.c: account_edit_create(): row_move ¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë
2641           signal_connect_after ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¹Ô°ÌÃ֤ΥХ°¤ò½¤Àµ¡£
2642           account_row_moved(): CList ¤òȾ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2643         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_row_move(): CList ¤òȾ¥Ú¡¼¥¸
2644           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2645         * src/summaryview.c: summary_reply(): É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬
2646           ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßÁªÂòÉô¥Æ¥­¥¹¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey
2647           Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2648
2649 2002-12-13
2650
2651         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): MIME ¥Ø¥Ã¥À¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
2652           ¤Î¥ë¡¼¥Á¥ó¤òºÆ¼ÂÁõ¡£¸½ºß¤Î locale ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð
2653           Q Éä¹æ²½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2654         * src/utils.[ch]: is_next_nonascii(): ¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê
2655           ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»úÎó¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥³¡¼¥É¤òÈó
2656           ASCII ¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2657           get_next_word_len(): ¿·µ¬¡£¼¡¤Îñ¸ì¤ÎŤµ¤òÊÖ¤¹¡£
2658           is_next_mbs(), find_wspace(): ºï½ü¡£
2659         * src/quoted-printable.[ch]: ¿·µ¬¡£
2660           qp_decode_line(): QP ¹Ô¤ò1¹Ô¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
2661           qp_decode_q_encoding(): MIME ¥Ø¥Ã¥ÀÃæ¤Î Q Éä¹æ²½¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤ò
2662           ¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
2663           qp_get_q_encoding_len(): Ê¸»úÎó¤ò Q Éä¹æ²½¤·¤¿¤È¤­¤ÎŤµ¤òÊÖ¤¹¡£
2664           qp_q_encode(): Ê¸»úÎó¤ò Q Éä¹æ²½¤¹¤ë(RFC 2047)¡£
2665         * src/unmime.c: quoted-printable ´ØÏ¢¤Î´Ø¿ô¤ò quoted-printable.c
2666           ¤Ë°ÜÆ°¡£
2667
2668 2002-12-05
2669
2670         * src/send.c: send_message_local(): ¥É¥Ã¥È1ʸ»ú¤À¤±¤Î¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×
2671           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(postfix ¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¤½¤³¤Ç»ß¤Þ¤ë¤¿¤á)¡£
2672
2673 2002-12-05
2674
2675         * src/send.c: send_message_local(): ÀèƬ¤¬¥É¥Ã¥È¤Î¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×
2676           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2677
2678 2002-12-03
2679
2680         * autogen.sh: ¸½ºß¤Î ltmain.sh ¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
2681           'libtoolize --force --copy' ¤òÄɲá£
2682         * acconfig.h: ºï½ü¡£
2683         * configure.in: GPGME ¤ÎºÇÄã¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.3.10 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
2684           XIM ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2685         * ac/check-type.m4
2686           ac/gnupg-check-typedef.m4: ¥³¥á¥ó¥ÈÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
2687
2688 2002-11-29
2689
2690         * src/imageview.[ch]: ¾×Æͤ¹¤ë imageview_show_image() ¤ÎÄêµÁ¤ò½¤Àµ
2691           (Thorsten Maerz ¤µ¤ó thanks)¡£
2692
2693 2002-11-28
2694
2695         * src/compose.c: compose_entry_append(): ¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç
2696           ", " ¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2697         * src/codeconv.c: conv_get_outgoing_charset(): ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÁ÷¿®
2698           Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÆüËܸì°Ê³°¤Î locale ¤Ç¤Ï¸½ºß̵¸ú)¡£
2699           conv_get_current_locale(): LC_CTYPE ¤â»²¾È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2700
2701 2002-11-27
2702
2703         * README: ±£¤·ÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
2704
2705 2002-11-27
2706
2707         * src/prefs_common.[ch]: Á´È̤ÎÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºÆ¹½À®¡£
2708           enable_hscrollbar ¤È bold_unread ¤ò±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¡£
2709
2710 2002-11-26
2711
2712         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ(Andreas Hinz ¤µ¤ó thanks)¡£
2713
2714 2002-11-26
2715
2716         * src/account.[ch]:
2717           account_find_from_message_file()
2718           account_find_from_msginfo(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î 'From:'¡¢
2719           'X-Sylpheed-Account-Id:'¡¢'AID:' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ø¥Ã¥À¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò
2720           ¸¡º÷¤¹¤ë¡£
2721         * src/compose.c:
2722           compose_reedit(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÊÁ°¤ÎºîÀ®»þ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉü¸µ¡£
2723           compose_write_headers(): Áð¹Æ¥â¡¼¥É¤Î¾ì¹ç 'X-Sylpheed-Account-Id:'
2724           ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
2725
2726 2002-11-26
2727
2728         * src/compose.c: compose_entry_set() ¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý
2729           (gtk_entry_set_text() ¤òľÀÜ»ÈÍѤ·¤Ê¤¤)¡£
2730
2731 2002-11-25
2732
2733         * src/imap.c: imap_parse_namespace(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2734
2735 2002-11-22
2736
2737         * autotools ¤È libtool ¤òºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
2738         * configure.in: AC_PREREQ(2.50) ¤òÄɲá£
2739
2740 2002-11-22
2741
2742         * src/textview.c: textview_set_font(): UTF-8 locale ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2743           É½¼¨¤Î½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2744
2745 2002-11-21
2746
2747         * src/imageview.[ch]: imageview_show_image(): »ØÄꤵ¤ì¤ì¤Ð¥¦¥£¥ó¥É¥¦
2748           ¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë²èÁü¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2749         * src/prefs_common.[ch]: ¡ÖźÉÕ²èÁü¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2750
2751 2002-11-20
2752
2753         * SMTP ¤Î¼ÂÁõ¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
2754         * src/session.h: Session ¤Ë ui_func ¤òÄɲá£
2755         * src/smtp.[ch]: Àܳ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò smtp_session_new() ¤«¤é smtp_connect()
2756           ¤ËʬΥ¡£
2757           smtp_ok() °Ê³°¤ÎÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤Î°ú¿ô¤ò SockInfo ¤«¤é SMTPSession
2758           ¤ËÊѹ¹¡£
2759           ³Æ´Ø¿ô¤«¤é UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2760         * src/send.c: send_message_smtp(): UI ¹¹¿·¤Î¥³¡¼¥É¤ò
2761           send_progress_dialog_update() ¤ËʬΥ¡£
2762
2763 2002-11-18
2764
2765         * src/smtp.[ch]: smtp_from() ¤«¤é smtp_auth() ¤òʬΥ¡£
2766         * src/send.c: send_message_smtp(): smtp_auth() ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾õÂÖ
2767           ¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ëɽ¼¨¡£
2768
2769 2002-11-18
2770
2771         * src/filter.c: strmatch_regex(): ³ÈÄ¥Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ(Fabien Devaux
2772           ¤µ¤ó thanks)¡£
2773         * src/main.c: main(): assortrc -> filterrc °Ü¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤ò
2774           ºï½ü¡£
2775         * src/gtkutils.c: gtkut_font_load(): ¸½ºß¤Î locale ¤¬ C ¤Þ¤¿¤Ï
2776           POSIX ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß gdk_font_load() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2777           gtkut_stext_is_uri_string(): URI Ê¸»úÎó¤Ë "www." ¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2778         * src/textview.c: textview_make_clickable_parts(): URI Ê¸»úÎó¤Ë
2779           "www." ¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2780
2781 2002-11-15
2782
2783         * version 0.8.6
2784
2785 2002-11-13
2786
2787         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¾õÂÖ¤ò°Û¤Ê¤ë¿§¤Çɽ¼¨¡£
2788
2789 2002-11-12
2790
2791         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): To/Cc/Bcc/Reply-To
2792           ¤Îʸ»úÎó¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2793
2794 2002-11-11
2795
2796         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤ËÆüËܸì
2797           °Ê³°¤Î locale ¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤Î B-encoding ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2798
2799 2002-11-11
2800
2801         * src/inc.[ch]: INC_IO_ERROR ¤ò IncState ¤ËÄɲᣤ½¤ì¤ËÂбþ¤¹¤ë
2802           ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÄɲá£
2803           inc_pop3_session_do(): PS_IOERR ¤Î¤È¤­ INC_NOSPACE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2804           INC_IO_ERROR ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2805
2806 2002-11-07
2807
2808         * src/prefs_account.[ch]: »È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á
2809           prefs_account_save_config() ¤òºï½ü¡£
2810         * src/procmime.[ch]: procmime_mimeinfo_free_all() ¤¬Á´¤Æ¤Î¾ì¹ç¤Ë
2811           »È¤¨¤ë¤¿¤á procmime_mimeinfo_free() ¤òºï½ü¡£
2812
2813 2002-11-06
2814
2815         * src/account.c: account_get_special_folder(): F_INBOX ¤ËÂбþ¤·¡¢
2816           ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2817
2818 2002-11-06
2819
2820         * src/compose.[ch]: ComposeEntryType: COMPOSE_* ¤ò COMPOSE_ENTRY_*
2821           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ COMPOSE_ENTRY_{REPLY_TO,SUBJECT,FOLLOWUP_TO} ¤òÄɲá£
2822           compose_reply()
2823           compose_forward()
2824           compose_redirect(): FolderItem ¤ò°ú¿ô¤Ë²Ã¤¨¡¢ item ¤ÎÀßÄê¤òÈ¿±Ç
2825           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2826           compose_entry_set(): ¿·µ¬¡£
2827           compose_entry_append(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2828           compose_entries_set_from_item(): ComposeMode ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2829           FolderItem::use_auto_to_on_reply ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2830         * src/summaryview.c: summary_reply(): folder_item ¤ò
2831           compose_{reply,forward,redirect}() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2832
2833 2002-11-05
2834
2835         * src/gtkutils.[ch]:
2836           gtkut_font_load(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î locale ¤Ë¤è¤Ã¤Æ font ¤Þ¤¿¤Ï fontset
2837           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¡£
2838           gtkut_font_load_from_fontset(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥Èʸ»úÎ󤫤é
2839           ¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëñ°ì¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò»î¤ß¤ë¡£
2840         * src/alertpanel.c
2841           src/folderview.c
2842           src/headerview.c
2843           src/summaryview.c: C ¤Þ¤¿¤Ï POSIX locale ¤Ç 8-bit Ê¸»ú¤òɽ¼¨
2844           ¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂнè(fontset ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë font ¤ò»ÈÍÑ)¡£
2845         * src/compose.c
2846           src/sourcewindow.c
2847           src/textview.c: gtkut_font_load*() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2848
2849 2002-10-29
2850
2851         * src/mh.c: mh_get_msginfo(): Àµ¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2852
2853 2002-10-29
2854
2855         * src/folder.[ch]: ¿·µ¬²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::get_msginfo() ¤òÄɲá£
2856           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ËÂбþ¤¹¤ë¿·µ¬ MsgInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
2857           folder_item_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
2858         * src/imap.[ch]: imap_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
2859         * src/mh.[ch]: mh_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
2860         * src/news.[ch]: news_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
2861
2862 2002-10-28
2863
2864         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): ÉÔÀµ¤Ê¥³¡¼¥É¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤é̵¸Â
2865           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2866
2867 2002-10-25
2868
2869         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup()
2870           src/html.[ch]: html_read_line(): ÊÑ´¹¼ºÇԤηٹð¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2871           ¤·¤¿¡£
2872           enum HTMLState ¤Ë HTML_CONV_FAILED ¤òÄɲá£
2873
2874 2002-10-24
2875
2876         * ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤ò¼ÂÁõ(¤Þ¤Àºî¶ÈÃæ)¡£
2877         * src/compose.[ch]: compose_new(): °ú¿ô¤Ë FolderItem ¤òÄɲä·¡¢
2878           (mailto ¤¬¶õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð)¤½¤ì¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀßÄê¡£
2879           compose_entry_append(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2880           compose_entries_set_from_item(): ¿·µ¬¡£
2881         * src/folder.[ch]: auto_to, use_auto_to_on_reply, auto_cc, auto_bcc,
2882           auto_replyto ¤ò FolderItem ¤ËÄɲä·¡¢ apply_sub ¤ò ac_apply_sub
2883           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2884           folder_build_tree(), folder_read_folder_func(),
2885           folder_write_list_recursive(): ¾åµ­¥á¥ó¥Ð¤òÄɲá£
2886         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤òÄɲá£
2887         * src/pop.[ch]: Pop3State::prev_folder ¤òºï½ü¡£
2888
2889 2002-10-11
2890
2891         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¡Ö°ÜÆ°¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
2892           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥É¥í¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
2893
2894 2002-10-10
2895
2896         * compose_reply_set_entry(): ML ÊÖ¿®¤Î¤È¤­ Reply-To ¤ò List-Post
2897           ¤è¤êÍ¥À褵¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2898
2899 2002-10-09
2900
2901         * src/gtksctree.[ch]: gtk_sctree_set_anchor_row(): ¿·µ¬¡£
2902         * src/summaryview.c: summary_step(): Àµ¤·¤¤¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥«¡¼¤ò
2903           ¼º¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2904           summary_key_pressed(): gtk_ctree_select() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2905           gtk_sctree_select() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2906         * src/inc.[ch]
2907           src/pop.c
2908           src/recv.c: ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Õ¥ë¤È¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤ò¶èÊ̤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
2909           (Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
2910
2911 2002-10-08
2912
2913         * src/account.c: account_edit_prefs(): Ì¤»ÈÍѤÎÊÑ¿ô¤òºï½ü¡£
2914         * src/compose.[ch]: ComposeMode ¤Î WITH_QUOTE/WITHOUT_QUOTE ¥Õ¥é¥°
2915           ¤òʬΥ¡£
2916           compose_reply()
2917           compose_reply_set_entry(): ÊÖ¿®·Á¼°¤ò°ì¤Ä¤Î°ú¿ô¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë
2918           ¤·¤¿¡£
2919         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¾ò·ïʬ´ô¤òºï¸º¡£
2920
2921 2002-10-08
2922
2923         * src/compose.c: compose_redirect(), compose_reedit(): ¹Ô½ªÃ¼¤«¤é
2924           CR ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2925         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼
2926           ¤òºÆ¹½Ãۡפ˲þ̾¡£
2927
2928 2002-10-08
2929
2930         * src/folder.[ch]: ²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::remove_msgs() ¤òÄɲá£
2931         * src/imap.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ìÅ٤˺ï½ü¤¹¤ë imap_remove_msgs()
2932           ¤ò¼ÂÁõ¡£
2933
2934 2002-10-07
2935
2936         * src/account.[ch]: account_open(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°
2937           ¤ò³«¤­¡¢½ªÎ»»þ¤Ë UI ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡£
2938         * src/folderview.c:
2939           folderview_button_pressed()
2940           folderview_property_cb(): ¥ê¥â¡¼¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤Î
2941           ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤òÍ׵ᤵ¤ì¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2942
2943 2002-10-07
2944
2945         * src/account.c: account_destroy(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î
2946           »²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2947         * src/folder.[ch]: folder_unref_account_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ
2948           ¤Î»ØÄꤷ¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î»²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¡£
2949         * src/folderview.c:
2950           folderview_rm_imap_server_cb()
2951           folderview_rm_news_server_cb(): folder_destroy() ¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó
2952           ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á Folder ¤òÀè¤Ëºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2953
2954 2002-10-04
2955
2956         * src/account.c: account_find_from_item(): Àµ¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
2957           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2958         * inc_pop3_session_do():
2959           SSL ¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤Î¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2960           ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤é°ì»þŪ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥ë¡¼¥×¤«¤é¤¹¤°¤ËÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2961
2962 2002-10-04
2963
2964         * src/account.[ch]: account_find_from_item(): ¿·µ¬¡£
2965         * src/compose.c:
2966           compose_reply(), compose_forward(), compose_redirect()
2967           src/mainwindow.c: compose_cb(): ºîÀ®»þ¤ËºÇŬ¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
2968           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2969         * src/folder.[ch]: FolderItem::apply_sub ¤òÄɲá£
2970         * src/menu.[ch]: menu_find_option_menu_index(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿
2971           ¥Ç¡¼¥¿¤ò´Þ¤à¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
2972         * src/prefs_folder_item(): ºîÀ®¥¿¥Ö¤È¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¤ò
2973           Äɲá£
2974
2975 2002-10-04
2976
2977         * configure.in: lber ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¸¡½Ð¤Ë $LDAP_LIBS ¤òÄɲá£
2978
2979 2002-10-03
2980
2981         * version 0.8.5
2982
2983 2002-10-03
2984
2985         * src/procmsg.c: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò
2986           ½¤Àµ¤·¡¢¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2987
2988 2002-10-03
2989
2990         * src/compose.[ch]: ¥Õ¥é¥° Compose::use_newsgroups ¤òÄɲä·¡¢
2991           Compose::orig_account ¤òºï½ü¡£
2992           compose_check_for_valid_recipient(): Í­¸ú¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¤ß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2993           compose_write_headers()
2994           compose_redirect_write_headers(): ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
2995           ¤Î¤ß Newsgroups ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
2996           compose_send(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
2997           ÊýË¡¤ò From ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
2998         * src/send.c: send_message_queue(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®ÂÔµ¡
2999           ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3000         * src/news.[ch]: news_post_stream(): ¿·µ¬¡£
3001
3002 2002-10-03
3003
3004         * configure.in: lber ¤òÀè¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ ldap ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯»þ¤Ë
3005           $LDAP_LIBS ¤ò»ÈÍÑ¡£
3006
3007 2002-10-02
3008
3009         * po/*.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹Â¿¤¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥Èʸ»úÎó¤Î¥ß¥¹
3010           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3011
3012 2002-10-02
3013
3014         * src/procheader.c: procheader_parse_stream(): ´°Á´¥Ñ¡¼¥¹¤ÎÂоÝ
3015           ¤Ë Cc ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
3016         * src/procmsg.[ch]: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¿·µ¬¡£»ØÄê
3017           ¤µ¤ì¤¿¾ðÊ󤫤鴰Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÊÖ¤¹¡£
3018         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): Cc ¥Ø¥Ã¥À¤Î
3019           ¤¿¤á¤Ë´°Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3020
3021 2002-10-02
3022
3023         * src/inc.c: inc_account_mail(), inc_all_account_mail(): IMAP4 ¤È
3024           NNTP ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¸å¤½¤ì¤é¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·
3025           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3026
3027 2002-10-01
3028
3029         * version 0.8.4
3030
3031 2002-10-01
3032
3033         * src/prefs_common.c: prefs_compose_create(): ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó
3034           ¤Î¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
3035         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¸¡½Ð¤Î AC_CHECK_LIB() ¤Î5ÈÖÌܤΰú¿ô
3036           ¤Ë -lldap ¤È -llber ¤òÄɲá£
3037
3038 2002-09-30
3039
3040         * INSTALL
3041           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
3042
3043 2002-09-30
3044
3045         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤òÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤È ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®
3046           ¤È¤ÇÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3047         * src/prefs_common.[ch]: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Îµ¡Ç½¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
3048           ¤òÄɲá£
3049
3050 2002-09-27
3051
3052         * src/compose.c: compose_new(): ¸ú²Ì¤¬Ìµ¤¯¡¢¥Ï¥ó¥°¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¤À¤±
3053           ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á XIM ¤Î workaround ¤òºï½ü¡£
3054
3055 2002-09-26
3056
3057         * src/compose.[ch]: compose_reply(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®ÍѤΥե饰¤òÄɲá£
3058           compose_parse_header(): List-Post ¥Ø¥Ã¥À¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
3059           compose_reply_set_entry(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®¤ËÂбþ(ML ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬
3060           ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤Ë fallback ¤¹¤ë)¡£
3061         * src/mainwindow.c
3062           src/prefs_common.c
3063           src/summaryview.c: ÊÖ¿®¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¤·¡¢¡Ö¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë
3064           ÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
3065         * src/utils.[ch]: scan_mailto_url(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢
3066           ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤ·¤¿¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
3067
3068 2002-09-25
3069
3070         * src/account.c: account_read_config_all(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤òÀßÄê
3071           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç½é´ü²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ËÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3072         * src/prefs_account.[ch]: prefs_account_new(): ¿·µ¬¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
3073           ÀßÄê¤Ç½é´ü²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¹½Â¤ÂΤò¿·µ¬¤ËºîÀ®¤·¤ÆÊÖ¤¹¡£
3074
3075 2002-09-24
3076
3077         * src/addr_compl.c:
3078           replace_address_in_edit(): newtext ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3079           completion_window_button_press(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3080         * src/pop.c: LOOKUP_NEXT_MSG(): recv_time ¤¬ RECV_TIME_KEEP ¤Ç¤¢¤ë
3081           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3082           pop3_getrange_uidl_recv(): ac_prefs->getall ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
3083           ¤È¤­¤Î¤ß get_all ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
3084           pop3_retr_recv(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
3085           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¾ì¹ç recv_time ¤ò RECV_TIME_KEEP ¤ËÀßÄꤹ¤ë
3086           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3087         * src/pop.h: enum RecvTime ¤òÄɲá£
3088         * src/inc.c: inc_drop_message(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç°ì»þ
3089           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3090
3091 2002-09-20
3092
3093         * src/mainwindow.c: ¡ÖÊÔ½¸/¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3094         * src/summaryview.[ch]: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¤ò
3095           Äɲá£
3096           summary_select_thread(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æ
3097           ÁªÂò¤¹¤ë¡£
3098
3099 2002-09-19
3100
3101         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼½èÍý¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3102
3103 2002-09-19
3104
3105         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¸¡¾ÚÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥È¤ÎºÇ¸å¤Î
3106           ¶õ¹Ô¤òÀµ¤·¤¯½üµî¤·¡¢Àµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Evolution ¤½¤Î¾ MUA
3107           ¤È¤ÎÈó¸ß´¹À­¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ï¤º)¡£
3108         * src/utils.[ch]: copy_file_part(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥե¡¥¤¥ë
3109           ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊ̤Υե¡¥¤¥ë¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£
3110
3111 2002-09-19
3112
3113         * src/compose.c: compose_write_to_file(): 8-bit ¥Æ¥­¥¹¥È¤Î½ð̾»þ¤Ë
3114           ¤Ï BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
3115
3116 2002-09-16
3117
3118         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Cyrillic (Windows-1251)
3119           ÍѤΠcharset Ê¸»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
3120
3121 2002-09-15
3122
3123         * version 0.8.3
3124
3125 2002-09-15
3126
3127         * src/codeconv.c: ru_RU.CP1251 ¤Î charset ¤ò Windows-1251 ¤ËÊѹ¹¤·¡¢
3128           bg_BG locale ¤òÄɲá£
3129
3130 2002-09-11
3131
3132         * src/compose.c: account_activated(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
3133           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤȥ¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¡£
3134           compose_select_account(): ¿·µ¬¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¡¼¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌÜ¡¢
3135           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¤¹¤ë¡£
3136
3137 2002-09-11
3138
3139         * src/inc.c: inc_mail(): inc_spool() ¤¬¥¨¥é¡¼¤Çµ¢¤Ã¤¿¤È¤­¤Î
3140           new_msgs ¤òÄûÀµ¡£
3141           open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢¼õ¿®Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤ò
3142           ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3143
3144 2002-09-10
3145
3146         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È
3147           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥µ¥Þ¥ê¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î
3148           ÌäÂê¤òËɤ°¤¿¤á)¡£
3149         * src/imap.c: remove*_numbered_files() ¤ò¸Æ¤ÖÁ°¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î
3150           Â¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
3151
3152 2002-09-06
3153
3154         * src/prefs_common.c: ±Ñ¸ì¤òÄûÀµ¡£
3155
3156 2002-09-06
3157
3158         * src/prefs_common.[ch]: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¤¤¿¤È¤­¤Î¤ß
3159           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¡×¤òÄɲá£
3160
3161 2002-09-04
3162
3163         * src/folder.c:
3164           folder_tree_destroy()
3165           folder_write_list_recursive(): À°¹çÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3166         * src/imap.c: imap_scan_tree(): folder->node ¤¬ NULL ¤Ç session
3167           ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Î¡¼¥É¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
3168           (Alfons ¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
3169
3170 2002-09-03
3171
3172         * src/textview.c: textview_key_pressed(): GDK_Delete ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
3173           SummaryView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3174         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): MIME ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ë
3175           Àµ¤·¤¤ TextView ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3176
3177 2002-09-02
3178
3179         * src/news.c: news_scan_group(): ¸í¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô·×»»¤ò½¤Àµ¡£
3180
3181 2002-08-30
3182
3183         * ¼çÍפʠPOP3 ¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
3184         * src/inc.[ch]: Pop3State, inc_pop3_state_new(),
3185           inc_pop3_state_destroy(), inc_get_uidl_table(), ¤½¤·¤Æ
3186           inc_write_uidl_list() ¤ò pop.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
3187           Pop3State::folder_table ¤È Pop3State::inc_state ¤ò IncSession
3188           ¤Ë°ÜÆ°¡£
3189           inc_start()
3190           inc_put_error(): lockbusy ¾õÂÖ¤òÄɲá£
3191           inc_pop3_session_do(): inc_state ¤ò Pop3State::error_val ¤«¤éÆÀ¤ë
3192           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3193           inc_cancel(): ¤³¤³¤Ç automaton ¤ò terminate ¤»¤º¤Ë¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È
3194           ¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò²óÈò¡£
3195         * src/pop.[ch]
3196           pop3_getauth_pass_recv()
3197           pop3_getauth_apop_recv(): lockbusy ¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3198           pop3_retr_recv(): Pop3State::cancelled ¥Õ¥é¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3199         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë 'cancelled' ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3200           automaton_input_cb(): cancelled ¥Õ¥é¥°¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç terminate ¡£
3201         * sylpheed.desktop: Type=Internet ¤ò Type=Application ¤Ë½¤Àµ¡£
3202           Categories=Application;Network; ¤òÄɲá£
3203
3204 2002-08-29
3205
3206         * src/inc.[ch]
3207           src/pop.c
3208           src/progressdialog.c: ¾õÂÖ¥«¥é¥à¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òɽ¼¨¡£
3209           Pop3State ¤Ë cur_total_recv_bytes ¤òÄɲá£
3210         * src/prefs_common.[ch]: ´°Î»»þ¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
3211           »ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3212
3213 2002-08-28
3214
3215         * src/folder.[ch]: folder_get_path(): ¿·µ¬¡£ Folder ¤Î¥ë¡¼¥È¥Ñ¥¹¤ò
3216           ÊÖ¤¹¡£
3217         * src/imap.c
3218           src/news.c
3219           imap_folder_destroy()
3220           imap_remove_msg()
3221           imap_remove_all_msg()
3222           news_folder_destroy(): Folder / ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
3223           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê / ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3224         * src/utils.c:
3225           file_exist()
3226           is_dir_exist()
3227           is_file_entry_exist(): °ú¿ô¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3228           remove_all_files()
3229           remove_numbered_files()
3230           remove_expired_files(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3231
3232 2002-08-28
3233
3234         * src/folder.[ch]
3235           src/imap.[ch]
3236           src/mh.[ch]
3237           src/news.[ch]
3238           src/session.[ch]
3239           src/smtp.[ch]: Folder ¤È Session ¤Î¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥¿¤ò²¾Áۥ᥽¥Ã¥É¤Ë
3240           ¤·¤¿¡£
3241
3242 2002-08-27
3243
3244         * src/compose.c: Ä̾ï¹Ô¤Î·ë¹ç¤ò¼«Æ°²þ¹Ô»þ¤Î¤ß¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3245         * src/main.c: GnuPG ¤Î·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
3246         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½°ìÍ÷¤ò½¤Àµ¡£
3247         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò²þÎÉ(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
3248
3249 2002-08-26
3250
3251         * version 0.8.2
3252
3253 2002-08-26
3254
3255         * src/compose.c:
3256           join_next_line()
3257           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤ò·ë¹ç¤¹¤ëÊѹ¹
3258           ¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
3259         * NEWS
3260           TODO
3261           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
3262         * configure.in: ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â gpgme-0.3.5 ¤òÍ׵᤹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3263
3264 2002-08-23
3265
3266         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¾¯¤·½¤Àµ¡£
3267         * NEWS ¤ò½¤Àµ¡£
3268
3269 2002-08-23
3270
3271         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
3272
3273 2002-08-23
3274
3275         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
3276         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Ë abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3277
3278 2002-08-22
3279
3280         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¤Á¤é¤Ä¤­¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
3281           É¬ÍפʤȤ­¤Î¤ß widget ¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3282
3283 2002-08-21
3284
3285         * src/compose.c: ¹ÔÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò²þÎÉ¡£
3286           join_next_line()
3287           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤â·ë¹ç¡£
3288           dump_text(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤âÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3289
3290 2002-08-21
3291
3292         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
3293           (¹Ô¤Î¾å¸Â°ÌÃ֤ǶõÇò¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î¹Ô¤Ë°ÜÆ°)¡£
3294
3295 2002-08-19
3296
3297         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Martin Kluge ¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¹ð
3298           ¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3299
3300 2002-08-16
3301
3302         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë Maildir
3303           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3304
3305 2002-08-16
3306
3307         * src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): ¥á¥½¥Ã¥É
3308           Folder::get_msg_list() ¤Ø¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÄɲá£
3309         * src/account.c: account_edit_prefs(), account_delete():
3310           folderview_rescan_all() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë folderview_set_all() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3311         * src/folderview.[ch]:
3312           folderview_check_new_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
3313           folderview_rescan_tree(): ¼Â¹ÔÁ°¤Ë³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3314           folderview_rescan_all(): ¤â¤¦»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
3315           folderview_update_item_foreach(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3316         * src/inc.c: inc_finished(): prefs_common.scan_all_after_inc ¤¬
3317           ¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3318           inc_drop_message(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂоݥե©¥ë¥À¤Î
3319           mtime ¤ò 0 ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
3320           inc_start(), get_spool(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥µ¥Þ¥ê¤â
3321           ¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3322         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò
3323           ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ËÊѹ¹¡£
3324
3325 2002-08-09
3326
3327         * src/compose.c: compose_write_to_file(): »ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ
3328           ¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3329           compose_clearsign_text(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤·¤¿¤â¤Î¤Ç
3330           ÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
3331         * src/prefs_account.c: ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3332         * src/rfc2015.c: rfc2015_clearsign(): ¿·µ¬¡£
3333           pgp_sign(): ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3334         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿°ì°Õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
3335           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤Ç²òÊü¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë)¡£
3336           str_write_to_file(), file_read_to_str(): ¿·µ¬¡£
3337
3338 2002-08-08
3339
3340         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤òÈò¤±¤ë
3341           ¤¿¤á¥­¡¼¤Î½ÅÊ£¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3342
3343 2002-08-08
3344
3345         * src/base64.c: memcpy() ¤Î¤¿¤á¤Ë string.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
3346         * src/gtksctree.c: ´Ø¿ô abs() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Þ¥¯¥í ABS() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3347         * src/prefs_account.c
3348           src/prefs_common.c: sys/socket.h Ãæ¤Î´Ø¿ô send() ¤È¾×Æͤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
3349           'send' ¤ò 'p_send' ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¤¿¡£
3350         * src/mainwindow.c: ÉÔÍפʴؿô¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
3351         * src/utils.c: canonicalize_file_replace(): ·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄûÀµ¡£
3352
3353 2002-08-08
3354
3355         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¡£ ~/.sylpheed/ Ãæ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê
3356           ¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÊÖ¤¹¡£
3357         * src/main.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
3358         * src/compose.c
3359           src/inc.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
3360           ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½¤Àµ¡£
3361           compose_exec_ext_editor(): g_get_tmp_dir() ¤¬ '/tmp' °Ê³°¤òÊÖ¤·¤¿
3362           ¤È¤­¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3363
3364 2002-08-08
3365
3366         * src/utils.c: copy_file(): unlink ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë dest_bak != NULL ¤«
3367           ¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3368
3369 2002-08-08
3370
3371         * src/utils.[ch]: canonicalize_file_replace(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È
3372           °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æ±¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
3373           ÃÖ¤­´¹¤¨¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3374           copy_file(): ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3375           move_file(): °ÜÆ°Àè¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3376
3377 2002-08-07
3378
3379         * src/socket.[ch]: IPv6 ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ë¥ê¥ó¥¯¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3380         * src/select-keys.c: ¥­¡¼ÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò½¤Àµ¡£
3381
3382 2002-08-07
3383
3384         * src/socket.[ch]: my_gethostbyname(): ¿·µ¬¡£
3385         * src/utils.c: get_domain_name(): Ã»¤¤¥Û¥¹¥È̾¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FQDN ¤ò
3386           ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Bob Woodside ¤µ¤ó thanks)¡£
3387         * src/template.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾éĹÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£
3388
3389 2002-08-06
3390
3391         * src/prefs_common.[ch]: obsolete ¤Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È½ð̾¸°¤ÎÀßÄê¤òºï½ü¡£
3392         * src/utils.c: canonicalize_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
3393           ÄûÀµ¡£
3394
3395 2002-08-06
3396
3397         * src/compose.c: compose_write_to_file():
3398           °Å¹æ²½/½ð̾¤ÎÁ°¤Ë¹ÔËö¤òÀµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¾¤Î MUA ¤È¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑ
3399           À­¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º)¡£
3400           ÉÔÍפʠstrdup ¤ò½üµî¡£
3401           Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½/½ð̾¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3402         * src/utils.[ch]:
3403           canonicalize_file(), canonicalize_file_replace(): ¿·µ¬¡£
3404         * src/passphrase.c
3405           src/select-keys.c: g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning()
3406           ¤ËÊѹ¹¡£
3407         * src/mimeview.c: mimeview_check_signature(): ÉÔÍפʠMIME ¹½Â¤¤Î
3408           ¥¹¥­¥ã¥ó¤òºï½ü¡£
3409         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò TextView
3410           ¤Ëɽ¼¨¡£
3411         * src/rfc2015.c
3412           src/sigstatus.c: ËÝÌõ²Äǽ¤Êʸ»úÎó¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î MIME ¥Ø¥Ã¥À¤ò½¤Àµ¡£
3413
3414 2002-08-06
3415
3416         * src/procmsg.c: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤«¤éÊݸ¤¹¤ë
3417           ¤È¤­¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾Ãµî¤¹¤ë¤Î¤ò˺¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3418
3419 2002-08-05
3420
3421         * src/compose.c
3422           src/passphrase.[ch]
3423           src/rfc2015.[ch]
3424           src/prefs_account.[ch]
3425           src/prefs_common.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é GnuPG ´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3426           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
3427
3428 2002-08-05
3429
3430         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ
3431           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
3432
3433 2002-08-04
3434
3435         * src/prefs_actions.c: execute_actions(): create_io_dialog() ¤ò
3436           Àµ¤·¤¤¾ò·ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
3437
3438 2002-08-01
3439
3440         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): Ê¸»ú¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î½é´ü²½¤ò
3441           ½¤Àµ¡£
3442         * src/utils.c:
3443           log_print()
3444           log_message()
3445           log_warning()
3446           log_error(): ¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤òÄɲá£
3447
3448 2002-07-31
3449
3450         * src/socket.c: typo ¤ò½¤Àµ(HAVE_SYS_SELECT -> HAVE_SYS_SELECT_H)
3451
3452 2002-07-31
3453
3454         * src/socket.c: socket I/O ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
3455           fd_recv(): ¿·µ¬¡£
3456         * src/pop.c: Àµ¤·¤¯¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3457
3458 2002-07-31
3459
3460         * src/prefs_actions.c: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆþ½ÐÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÃٱ䤵¤»¤º¤Ë
3461           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¥¤¥ó¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥ô¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë
3462           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤¿¡£ UI ¤òÀ°Íý¡£
3463
3464 2002-07-29
3465
3466         * --attach ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
3467         * src/main.c:
3468           Cmd::attach_files: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤òÊݸ¤¹¤ë¿·µ¬¥á¥ó¥Ð¡£
3469           parse_cmd_opt(): --attach ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲᣠ--compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó
3470           ¤¬°ÅÌۤ˻ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
3471           prohibit_duplicate_launch()
3472           lock_socket_input_cb(): "compose_attach" ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄɲá£
3473         * src/compose.c
3474           src/mainwindow.c
3475           src/textview.c: compose_new_with_recipient() ¤ò compose_new() ¤Ë
3476           Ì¾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
3477
3478 2002-07-29
3479
3480         * src/logwindow.c: ±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º¡£
3481           log_window_append(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È·Ù¹ð¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÊѹ¹¡£
3482
3483 2002-07-26
3484
3485         * src/news.c: ¼«Æ°¥­¥ã¥Ã¥·¥åºï½ü¤ò¼ÂÁõ¡£
3486           news_delete_expired_caches(): ¿·µ¬¡£
3487           news_get_article_list(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥ê¥¹¥È¤«¤éºï½ü
3488           ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3489         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_last_num_in_msg_list():
3490           procmsg_get_last_num_in_cache() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
3491         * src/utils.[ch]: remove_expired_files(): ¿·µ¬¡£
3492
3493 2002-07-26
3494
3495         * src/inc.c
3496           inc_mail(): ¼è¹þ¤Ë³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©
3497           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3498           inc_all_account_mail(): ¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼ºÇÔ»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3499
3500 2002-07-25
3501
3502         * version 0.8.1
3503
3504 2002-07-24
3505
3506         * src/addressbook.c
3507           src/editaddress.c
3508           src/editgroup.c
3509           src/editldap_basedn.c
3510           src/importldif.c
3511           src/prefs_common.c: gtk_editable_get_chars() ¤¬ÊÖ¤¹Ê¸»úÎó¤ò free
3512           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3513         * src/importldif.h
3514           src/vcard.h: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½üµî¡£
3515
3516 2002-07-23
3517
3518         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È us-ascii
3519           Ê¸»ú¤òξÊý´Þ¤àʸ»úÎó¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
3520
3521 2002-07-23
3522
3523         * src/utils.c: remove_numbered_files(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò unlink()
3524           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3525         * src/codeconv.c:
3526           conv_get_code_conv_func(): charset ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
3527           conv_anytodisp() ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3528           conv_unmime_header_overwrite()
3529           conv_unmime_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë conv_anytodisp()
3530           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3531
3532 2002-07-14
3533
3534         * version 0.8.0
3535
3536 2002-07-14
3537
3538         * src/compose.c: ¡Ö¥Ä¡¼¥ë/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3539
3540 2002-07-12
3541
3542         * src/base64.c: BASE64VAL() ¥Þ¥¯¥í¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê½¤Àµ¡£
3543
3544 2002-07-11
3545
3546         * src/base64.c: base64_decode(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3547
3548 2002-07-11
3549
3550         * src/codeconv.c
3551           src/compose.c
3552           src/smtp.c
3553           src/unmime.c
3554           src/base64.[ch]: BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É / ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
3555           base64_encode(), base64_decode(): ¿·µ¬¡£
3556         * src/rfc822.[ch]: ºï½ü¡£
3557         * COPYING
3558           src/about.c: fetchmail ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
3559
3560 2002-07-10
3561
3562         * src/codeconv.c
3563           src/procmime.c
3564           src/unmime.[ch]: MIME ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
3565           unmime_header()
3566           unmime_quoted_printable_line(): ¿·µ¬¡£
3567         * src/procheader.c:
3568           procheader_get_one_field()
3569           procheader_get_unfolded_line(): CR ¤âºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3570
3571 2002-07-08
3572
3573         * libkcc: ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤«¤éºï½ü¡£
3574         * COPYING
3575           src/about.c: libkcc ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
3576         * src/codeconv.c: conv_guess_encoding(): ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë
3577           ºÇ½é¤Ë ASCII ¥³¡¼¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3578         * src/prefs_actions.c: ÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹/¥¿¥Ö¤ò½üµî¡£
3579
3580 2002-07-05
3581
3582         * src/prefs_actions.c: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½àµò¡£
3583           UI ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3584         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): Ê£¿ô¤Î
3585           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë
3586           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3587
3588 2002-07-05
3589
3590         * src/prefs_actions.[ch]: claws ¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3591           update_actions_menu(): ¥á¥Ë¥å¡¼ºï½ü¤ò´Êά²½¡£
3592         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ä¡¼¥ë¤ÈÀßÄê¤ËÄɲá£
3593
3594 2002-07-04
3595
3596         * src/codeconv.[ch]: conv_jistoeuc(), conv_euctojis(),
3597           conv_sjistoeuc(), conv_guess_encoding() ¤ò¼ÂÁõ¡£ libkcc ¤Ë°Í¸
3598           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3599
3600 2002-07-04
3601
3602         * configure.in: strchr ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3603
3604 2002-07-02
3605
3606         * src/prefs_common.[ch]
3607           src/inc.c: ¼õ¿®¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3608
3609 2002-07-01
3610
3611         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
3612           ¤ËÂбþ¡£
3613
3614 2002-06-28
3615
3616         * src/gtksctree.[ch]: ¹Ô¤Î°ÜÆ°¸å¤Ë̵¸ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
3617           GtkSCTree::anchor_row ¤ò gint ¤«¤é GtkCTreeNode* ¤ËÊѹ¹¡£
3618           gtkutils.c ¤Ë°Í¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3619         * src/prefs_common.[ch]
3620           src/summaryview.c: summary_selected(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼
3621           ¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3622
3623 2002-06-28
3624
3625         * configure.in
3626           src/Makefile.am
3627           src/compose.c: ¥¯¥í¥¹¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÀµ¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à̾¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3628           "host_alias" ¤ò "target_alias" ¤ËÊѹ¹(Patrice Mandin ¤µ¤ó thanks)¡£
3629
3630 2002-06-27
3631
3632         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò¶¯À©»ØÄꤹ¤ë
3633           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3634         * src/send.c
3635           src/smtp.[ch]: smtp_from(), smtp_auth(): SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò
3636           »ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
3637           smtp_ehlo(): RFC ¤Ë½àµò¤·¤Ê¤¤ AUTH ±þÅú¤òµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3638
3639 2002-06-25
3640
3641         * src/prefs_common.[ch]
3642           src/compose.c: ¡ÖÆþÎÏ»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
3643
3644 2002-06-25
3645
3646         * src/summaryview.[ch]
3647           src/mainwindow.c: ¡Ö°ÜÆ°/{¼¡¤Î,Á°¤Î}¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3648           ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3649
3650 2002-06-20
3651
3652         * src/folderview.c
3653           src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ç¿âľ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î
3654           ¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»ØÄꤹ¤ë±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3655
3656 2002-06-19
3657
3658         * src/messageview.[ch]:
3659           messageview_copy_clipboard(): MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­
3660           ¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3661           messageview_get_current_textview(): ¿·µ¬¡£
3662           messageview_get_text_widget(): ºï½ü¡£
3663         * src/quote_fmt_parse.y: msginfo ¤¬¶õ¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3664           ¤·¤¿¡£
3665         * src/compose.[ch]: ¡Ö°úÍѤȤ·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
3666           text_inserted(): ¿·¤·¤¤ "insert_text" ¥·¥°¥Ê¥ë¤Î¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡£
3667           Compose::paste_as_quotation ¤¬ TRUE ¤Ê¤é¥Ú¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤Ë
3668           °úÍÑÉä¤òÉÕ¤±¤ë¡£
3669
3670 2002-06-19
3671
3672         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Content-Type ¤¬ text/* ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î
3673           ÆâÍƤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆºÇŬ¤Ê Content-Transfer-Encoding ¤ò»ØÄê
3674           (ÅòÀõ¤µ¤ó thanks)¡£
3675
3676 2002-06-18
3677
3678         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò
3679           ºîÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
3680           ¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
3681
3682 2002-06-18
3683
3684         * src/folder.c: folder_build_tree(): ·«¤ê²¼¤²¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë mtime ¤Ë
3685           atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë strtoul() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3686         * src/imap.c:
3687           imap_move_msg()
3688           imap_move_msgs_with_dest()
3689           imap_copy_msgs_with_dest(): Ê£¿ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼/°ÜÆ°¤ò˸¤²¤ë
3690           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3691           imap_parse_envelope()
3692           imap_cmd_envelope(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´°Á´¤Ê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤ò
3693           Ã±½ã²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ENVELOPE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë RFC822.HEADER ¤ò»ÈÍÑ¡£
3694           ¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃۤκݤˠReferences ¥Ø¥Ã¥À¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3695           imap_parse_one_address()
3696           imap_parse_address(): ºï½ü¡£
3697           imap_get_header(): ¿·µ¬¡£ RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÆɤߤ³¤ß¿·¤¿¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿
3698           Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
3699         * src/procheader.[ch]: procheader_parse() ¤ò procheader_parse_stream()
3700           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢°Û¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
3701
3702 2002-06-17
3703
3704         * po/zh_TW.Big5.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
3705
3706 2002-06-15
3707
3708         * version 0.7.8
3709
3710 2002-06-13
3711
3712         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Ìµ¸ú¤Ê»þ´Ö¤¬¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë
3713           ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3714           inc_write_uidl_list(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3715         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state():
3716           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¤Î¾õÂÖ¤ò¼Â¹ÔÉԲĤˤ·¤¿¡£
3717         * src/summaryview.c: summary_sort():
3718           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3719         * src/pop.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3720
3721 2002-06-12
3722
3723         * src/prefs_account.c: CREATE_RADIO_BUTTONS(): typo ¤ò½¤Àµ¤·¡¢
3724           ¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
3725
3726 2002-06-11
3727
3728         * POP3 ¤Ç¡ÖN Æü¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3729         * src/inc.[ch]:
3730           inc_get_uidl_table()
3731           inc_write_uidl_list(): UIDL ¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò RC_DIR/uidl-*
3732           ¤«¤é RC_DIR/uidl/* ¤Ë°ÜÆ°¡£³Æ UIDL ¤Ë¼õ¿®»þ¹ï¤òÄɲá£
3733           src/main.c: main(): RC_DIR/uidl/ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
3734           src/pop.[ch]: LOOKUP_NEXT_MSG(): ¤³¤³¤Ç´ü¸ÂÀÚ¤ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
3735           Pop3MsgInfo ¤Ë recv_time ¤òÄɲá£
3736           src/prefs_account.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤¹Æü¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3737
3738 2002-06-09
3739
3740         * version 0.7.7
3741
3742 2002-06-07
3743
3744         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×
3745           ¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢µ¯Æ°»þ¤Ë¤½¤ì¤é¤¬Áý¿£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3746         * src/folderview.c: folderview_remove_mailbox_cb(): ¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
3747
3748 2002-06-04
3749
3750         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): lockup ¤òµ¯¤³¤¹
3751           ¤Î¤ÇľÁ°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
3752
3753 2002-06-04
3754
3755         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): ½ð̾Éôʬ¤ò
3756           ¼«Æ°²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3757           compose_new_with_recipient(): µ¯Æ°Ä¾¸å¤Î XIM ¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¡£
3758
3759 2002-06-04
3760
3761         * src/mainwindow.c: ¥½¡¼¥È¤Î¾º½ç / ¹ß½ç¤òÊ̤Υá¥Ë¥å¡¼¹àÌܤ«¤é»ØÄê
3762           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3763           ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
3764         * src/summaryview.[ch]: summary_sort(): ¥½¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
3765
3766 2002-05-31
3767
3768         * ±Ê³Ū¤Ê¥½¡¼¥È½ç¤ò¼ÂÁõ¡£
3769         * src/folder.[ch]:
3770           folder_build_tree(): 'sort_key' ¤È 'sort_type' Â°À­¤òÆɤ߹þ¤à¡£
3771           folder_write_list_recursive(): ¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ò½ñ¤­¹þ¤à¡£
3772           src/mainwindow.c
3773           src/summaryview.[ch]: summary_show(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
3774           ¹ß½ç¥½¡¼¥È¤Î¾ì¹çÀèƬ¤Î¥Î¡¼¥É¤òÁªÂò¡£
3775           SummarySortType ¤È¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ÎÊÑ¿ô¤ò SummaryView ¤«¤éºï½ü¡£
3776
3777 2002-05-30
3778
3779         * src/account.c
3780           src/news.[ch]
3781           src/nntp.[ch]
3782           src/prefs_account.[ch]: SSL ¾å¤Î NNTP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3783         * src/nntp.c: nntp_group(): GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬°ìÅÙ¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
3784           MODE READER ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¤ÆºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(broken ¤Ê
3785           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¤Ç¤­¤ë¤é¤·¤¤)¡£
3786
3787 2002-05-30
3788
3789         * faq/it/*.html: DOS ²þ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
3790         * faq/*/*.html: ">" ¤ò &quot; ¤ËÊѹ¹¡£
3791
3792 2002-05-29
3793
3794         * src/prefs_account.c: prefs_account_protocol_activated(): SSL ¥¿¥Ö
3795           ¤ÎÉÔÍפʥե졼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3796
3797 2002-05-29
3798
3799         * src/pop.[ch]
3800           src/inc.c
3801           src/prefs_account.[ch]: POP3 ¤Ç STLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3802         * src/account.c: account_clist_set_row(): TLS ¤ÎÀßÄê¤òɽ¼¨¡£
3803
3804 2002-05-28
3805
3806         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×µ¡Ç½¤Ë
3807           Âбþ¡£
3808         * src/imap.[ch]
3809           src/ssl.h
3810           src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤Ç STARTTLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3811         * src/send.c
3812           src/smtp.[ch]: SSLSMTPType ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SSLType ¤ò»ÈÍÑ¡£
3813
3814 2002-05-28
3815
3816         * src/utils.[ch]: make_dir(): mkdir() ¤È chmod() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
3817         * src/compose.c: compose_create(): ÉÔÍפʹԤòºï½ü¡£
3818
3819 2002-05-27
3820
3821         * src/news.c: news_scan_group(): ÆÃÄê¤Î¾ì¹ç¤Ë¸í¤Ã¤¿Ãͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
3822           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3823         * src/prefs_account.c: ¹âÅÙ¤ÊÀßÄê - ¥Õ¥©¥ë¥À ¤ÎÀßÄê¤Î±Ñ¸ì¤ò½¤Àµ¡£
3824
3825 2002-05-23
3826
3827         * src/textview.c: textview_show_message(), textview_show_part():
3828           GtkSText *text ¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3829           textview_add_part(): RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë GtkSText ¤ò
3830           ¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3831           textview_show_part(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¤È
3832           ¤·¤Æɽ¼¨¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3833
3834 2002-05-22
3835
3836         * src/compose.c: compose_redirect_write_to_file():
3837           change_file_mode_rw() ¤ÎÂоݤòÄûÀµ¡£ fclose() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«
3838           ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÉÔ´°Á´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¡£
3839
3840 2002-05-22
3841
3842         * src/compose.c:
3843           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤ÏÁð¹Æ´ØÏ¢¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò̵¸ú
3844           ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3845           compose_redirect_write_to_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°
3846           ¤ò½¤Àµ¡£
3847         * src/prefs_common.c: ¡Öº¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè
3848           ¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤·¤¿¡£
3849
3850 2002-05-21
3851
3852         * src/compose.[ch]: ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×(¤Þ¤¿¤Ï Bounce)µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3853           claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¼ÂÁõ¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
3854           compose_redirect(): ¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÔ½¸ÉԲĤˤ¹¤ë¡£
3855           compose_redirect_write_to_file(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò½ü¤¤¤Æ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3856           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÈËÜʸ¤ò¥³¥Ô¡¼¡£
3857           compose_redirect_write_headers(): ¤µ¤é¤Ë "Resent-*" ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
3858           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
3859           ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
3860
3861 2002-05-20
3862
3863         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È
3864           ¼¡¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È¤Î´Ö¤ËÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò
3865           ½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
3866
3867 2002-05-19
3868
3869         * src/mainwindow.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
3870           main_window_toggle_message_view(): summary_toggle_view_real() ¤ò
3871           ¤³¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
3872         * src/messageview.[ch]: messageview_is_visible(): ¿·µ¬¡£
3873         * src/summary_search.c
3874           src/summaryview.[ch]: SummaryView::msg_is_toggled_on: ºï½ü¡£
3875           Âå¤ï¤ê¤Ë messageview_is_visible() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3876
3877 2002-05-17
3878
3879         * src/mainwindow.c: ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«/ÊĤ¸¤ë¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3880         * src/summaryview.[ch]:
3881           summary_expand_threads(), summary_collapse_threads(): ¿·µ¬¡£
3882
3883 2002-05-17
3884
3885         * src/mainwindow.c: ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¡×¤È
3886           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
3887           ¡Ö/ɽ¼¨/¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءץá¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¤·¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò
3888           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¤ËÅý¹ç¡£
3889           main_window_set_widgets(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤξõÂÖ¤òÊѹ¹¡£
3890         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): menurc Ê¸»úÎó¤ò
3891           ¹¹¿·¡£
3892
3893 2002-05-16
3894
3895         * src/mimeview.c: mimeview_set_multipart_tree(): ¥Æ¥­¥¹¥È°Ê³°¤Î
3896           ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤ÎÆâÍƤò message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î»Ò¤È¤·¤Æɽ¼¨¡£
3897         * src/procmime.c:
3898           procmime_mimeinfo_next(): content-type ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤Î
3899           message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
3900           procmime_scan_multipart_message(): Æþ¤ì»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ message/rfc822
3901           ¥Ñ¡¼¥È¤Î½¤Àµ¡£ message/rfc822 ¤ÎÆâÍƤΥµ¥¤¥º¤òÄûÀµ¡£
3902         * src/textview.c: textview_show_part(): multipart/* ¤È message/rfc822
3903           ¤ÎÆâÍƤòŸ³«¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3904           textview_add_parts(): ¿·µ¬¡£¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥È°Ê²¼¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò textview
3905           ¤ËÄɲ乤롣
3906           textview_clear(): body_pos ¤È cur_pos ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡£
3907
3908 2002-05-16
3909
3910         * src/addr_compl.c: µóÆ°¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
3911           get_address_from_edit(): îì³ç¸ÌÃæ¤Î¥«¥ó¥Þ¤ò̵»ë¡£
3912           completion_window_apply_selection(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î clist ¤ÎÁªÂò¹Ô
3913           ¤ÎŬÍѤΤ߹Ԥ¦¡£
3914           completion_window_accept_selection(): ºï½ü¡£
3915           address_completion_complete_address_in_entry(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3916           ¤³¤³¤Ç¥¨¥ó¥È¥êÃæ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÃÖ´¹¤·¤Ê¤¤¡£
3917           completion_window_select_row(): clist ¤ÎÁªÂò¤ò¾ï¤ËŬÍÑ¡£
3918           completion_window_key_press(): ÁªÂò¤ò¤³¤³¤Ç¤ÏŬÍѤ·¤Ê¤¤¡£
3919
3920 2002-05-15
3921
3922         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3923           ºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËöÈø¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊݤĤ褦¤Ë¤·¤¿¡£
3924
3925 2002-05-14
3926
3927         * src/foldersel.c: ¥Ä¥ê¡¼¤òÂ羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤»¤º¤Ë¥½¡¼¥È¡£
3928         * src/mainwindow.c: allsel_cb()
3929           src/messageview.c: messageview_select_all(): MIME ¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Î
3930           ¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÁªÂò¡×¤ò½¤Àµ¡£
3931         * src/mainwindow.c: Á´ÈÌ¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤«¤é
3932           ºï½ü¡£
3933
3934 2002-05-13
3935
3936         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ac->name ¤¬
3937           NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3938
3939 2002-05-12
3940
3941         * version 0.7.6
3942
3943 2002-05-12
3944
3945         * manual/ja/*: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
3946           manual/en/*: ±Ñ¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·¡£
3947         * faq/de/*
3948           faq/it/*: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÄɲá£
3949         * faq/en/*
3950           faq/es/*
3951           faq/fr/*: FAQ ¤ò¹¹¿·¡£
3952         * src/manual.[ch]
3953           src/mainwindow.c: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤òÄɲá£
3954
3955 2002-05-11
3956
3957         * src/prefs_account.c: IMAP ¤Þ¤¿¤Ï News ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
3958           ¡ÖÁ´¼õ¿®¤Ç¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3959
3960 2002-05-11
3961
3962         * src/imap.c: imap_scan_tree(): namespace ¤ò¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤Ë»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
3963           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3964         * src/prefs_folder_item.c: ¼±Ê̻ҥѥ¹¤âɽ¼¨¡£
3965           table ¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£ÊÔ½¸ÉԲĤʥ¨¥ó¥È¥ê¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÇØ·Ê¿§
3966           ¤Çɽ¼¨¡£
3967         * src/procmime.c: procmime_get_tmp_file_name(): °ÂÁ´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
3968           À¸À®¡£
3969
3970 2002-05-11
3971
3972         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3973         * src/inc.c
3974           src/pop.c: inc_progress_update() ¤òľÀܸƤÖÂå¤ï¤ê¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò
3975           »ÈÍÑ¡£
3976           pop3_getrange_uidl_recv(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë
3977           ¤È¤­¤Ï LAST ¤Ë fallback ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3978
3979 2002-05-10
3980
3981         * src/folderview.c: ´Êάɽ¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È
3982           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3983
3984 2002-05-10
3985
3986         * src/folderview.c
3987           src/prefs_common.[ch]
3988           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤ò´Êάɽ¼¨¤¹¤ëºÇ¾®¤Îʸ»ú¿ô
3989           ¤ò»ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3990
3991 2002-05-09
3992
3993         * src/folderview.c: folderview_check_new(): ÁªÂò¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3994           ¥¹¥­¥Ã¥×¡£
3995         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×
3996           ¤òÄɲá£
3997         * src/imap.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3998           imap_scan_tree_recursive(): ³Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·»þ¤Ë¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò¼èÆÀ¡£
3999           imap_get_path_separator(): ¿·µ¬¡£
4000
4001 2002-05-08
4002
4003         * src/imap.[ch]: others/shared ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î namespace ¤ËÂбþ(ºî¶ÈÃæ)¡£
4004           imap_parse_namespace(): others/shared namespace ¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
4005           imap_find_namespace(): others/shared namespace ¤â¸¡º÷¡£
4006         * src/utils.[ch]:
4007           strchr_parenthesis_close(): ÊĤ¸³ç¸Ì¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
4008           strsplit_parenthesis(): ³ç¸Ì¤Î¥ê¥¹¥È¤òʸ»úÎó¤ÎÇÛÎó¤Ëʬ³ä¡£
4009
4010 2002-05-08
4011
4012         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): "Mon,6 May 2002 20:31:12
4013           +0800" ¤Î¤è¤¦¤ÊÆü»þʸ»úÎó¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4014           procheader_scan_date_string(): ¿·µ¬¡£ procheader_date_parse() ¤«¤é
4015           Ê¸»úÎó¥¹¥­¥ã¥óÉôʬ¤òʬΥ¡£
4016
4017 2002-05-07
4018
4019         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹Ô¤òÁªÂò
4020           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
4021         * src/summaryview.c: summary_set_column_titles(): Win/Mac ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
4022           ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÌð°õ¤ÎÊý¸þ¤òµÕ¤Ë¤·¤¿¡£
4023
4024 2002-05-02
4025
4026         * src/compose.c: compose_write_headers(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
4027           ¤ò°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£ Newsgroups ¤È Cc ¤ò
4028           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤Ç¾å½ñ¤­¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4029         * src/imap.c: imap_add_msg(): Äɲä·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î UID ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
4030           ¤·¤¿¡£
4031         * src/compose.c: compose_queue(): queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
4032         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¤½¤Î¾¤Î IMAP ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿
4033           ¤â°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4034           imap_open(): ÉÔÍפʰú¿ô¤òºï½ü¡£
4035
4036 2002-04-25
4037
4038         * src/utils.[ch]: trim_string(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿Ä¹¤µ¤è¤êŤ¤Ê¸»ú¤ò
4039           ÀÚ¤êµÍ¤á¡¢ "..." ¤òÄɲ乤롣
4040         * src/folderview.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë
4041           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4042
4043 2002-04-23
4044
4045         * src/imap.c: imap_create_folder(): root ¤Î INBOX ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥×¥ì
4046           ¥Õ¥£¥¯¥¹¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4047         * src/folderview.c: folderview_select()
4048           src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¸¡º÷Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê
4049           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
4050
4051 2002-04-21
4052
4053         * version 0.7.5
4054
4055 2002-04-21
4056
4057         * sylpheed*.png: ¼ãµï¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤ app ¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
4058
4059 2002-04-21
4060
4061         * src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò
4062           ½¤Àµ¡£
4063         * src/account.c: account_edit_prefs(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î
4064           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4065         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç
4066           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
4067         * src/imap.c: ¥í¥°¤ÎÎ̤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î log_print() ¤ò
4068           debug_print() ¤ËÊѹ¹¡£
4069
4070 2002-04-21
4071
4072         * src/mh.c: mh_get_new_msg_filename(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
4073           Ì¾¤òÊÖ¤¹¡£
4074           mh_add_msg()
4075           mh_do_move()
4076           mh_do_move_msgs_with_dest()
4077           mh_copy_msg()
4078           mh_copy_msgs_with_dest(): mh_get_new_msg_filename() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4079         * src/utils.[ch]: is_file_entry_exist() ¤òÄɲᣠstat() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤é
4080           TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
4081         * src/imap.c:
4082           imap_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð FETCH ¤ÎÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò SELECT
4083           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4084           imap_scan_folder(): UIDNEXT ¤ÎÃͤòÍѤ¤¤Æ last_num ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
4085           imap_select(): SELECT ¤ÎɬÍפ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4086           ¸½ºßÁªÂòÃæ¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤òÊݸ¡£
4087           imap_status(): UIDNEXT ¤òÄɲá£
4088
4089 2002-04-20
4090
4091         * src/folder.c: folder_item_scan(): ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
4092         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_combo(): Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤λØÄê¤Î
4093           ¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
4094
4095 2002-04-17
4096
4097         * src/mainwindow.c: main_window_create(): ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¡£
4098
4099 2002-04-17
4100
4101         * src/compose.c: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
4102           join_next_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò·ë¹ç¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4103           get_indent_length(): enum ¤ÈÊÑ¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
4104           INDENT_CHARS: ':' ¤ò¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4105         * src/folderview.c:
4106           folderview_rename_folder_cb()
4107           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҤËÂбþ¡£
4108           folderview_rm_imap_folder_cb(): folderview_delete_folder_cb()
4109           ¤ÈÅý¹ç¡£
4110
4111 2002-04-15
4112
4113         * src/folder.[ch]: folder_item_scan(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é -1 ¤ò
4114           ÊÖ¤¹¡£
4115         * src/folderview.c: folderview_check_new(): folder_item_scan() ¤Ë
4116           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÃæÃÇ¡£
4117
4118 2002-04-15
4119
4120         * src/imap.c: imap_create_missing_folders(): INBOX ¤È Trash ¤Î¤ß¤ò
4121           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4122         * src/prefs_folder_item.c: prefs_folder_item_set_dialog(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
4123           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѤ¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4124           prefs_folder_item_destroy(): prefs_dialog_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4125         * src/prefs.[ch]: prefs_dialog_destroy(): ¿·µ¬¡£
4126
4127 2002-04-15
4128
4129         * src/prefs_account.[ch]: ¡Ö¹âÅÙ¤ÊÀßÄê¡×¥¿¥Ö¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò
4130           Äɲᣡ֠IMAP ¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¤ÎÀßÄê¤â¤½¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
4131         * src/account.[ch]: account_get_special_folder(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È
4132           ¤ËÂФ¹¤ëºÇŬ¤ÊÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊÖ¤¹¡£
4133         * src/compose.c: account_get_special_folder() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4134         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
4135           ¼ÂÁõ¤·¡¢ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò¼ÂÁõ(claws ¤ÎÂçÉôʬ¤Îµ¡Ç½¤Ï¤Þ¤ÀÅý¹ç
4136           ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹½Â¤¤Ï¾¯¤·Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë)¡£
4137         * src/folderview.c: ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
4138
4139 2002-04-14
4140
4141         * src/textview.c: IS_RFC822_CHAR(): ',' ¤ä ';' Åù¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤¬
4142           ¸½¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥µ¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4143
4144 2002-04-12
4145
4146         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î½ç½ø¤ò¾¯¤·Êѹ¹¡£
4147         * src/compose.c: 'Ctrl-Enter' ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤¾þ¥­¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
4148           ¤·¤¿¡£
4149           compose_reply_set_entry(): ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç
4150           »È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4151
4152 2002-04-11
4153
4154         * src/compose.c: compose_create(): ¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ò¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ
4155           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4156         * src/imap.c: imap_parse_list(): INBOX ¤ò \Noselect ¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
4157           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4158           imap_get_uncached_messages()
4159           imap_cmd_fetch(): FETCH ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4160
4161 2002-04-11
4162
4163         * COPYING: ¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êѹ¹("NO-VIRUS CLAUSE" ¤Îºï½ü¤È OpenSSL ¤ËÂФ¹¤ë
4164           ¾ò¹à¤ÎÄɲÃ)¡£
4165
4166 2002-04-09
4167
4168         * src/prefs_account.c
4169           src/smtp.[ch]: OpenSSL Í­¸ú»þ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4170
4171 2002-04-09
4172
4173         * src/smtp.[ch]
4174           src/send.c
4175           src/session.[ch]: SMTP ¥×¥í¥È¥³¥ë½èÍý¤ÎºÇ½é¤ÎºÆ¹½À®¡£
4176           SMTPSession: ¿·µ¬¥¯¥é¥¹¡£ Session ¤Î¥µ¥Ö¥¯¥é¥¹¡£
4177           smtp_session_new(): send_smtp_open() ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤Ë°ÜÆ°¡£
4178           smtp_from(): SMTP AUTH ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò smtp_auth() ¤Ë°ÜÆ°¡£
4179           smtp_auth(): SMTP AUTH ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
4180           smtp_ehlo(): ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÆɤߡ¢Ç§¾Ú¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
4181           smtp_helo(): EHLO ¥³¥Þ¥ó¥É¤òʬΥ¡£
4182           smtp_ok(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÇ¸å¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÊÖ¤¹
4183           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4184         * src/esmtp.[ch]: smtp.[ch] ¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
4185         * src/imap.c: imap_session_destroy_all(): session_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4186
4187 2002-04-08
4188
4189         * src/imap.c: imap_open(): IMAP4 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç·Ù¹ð
4190           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4191
4192 2002-04-06
4193
4194         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸½ºß¤Î¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃÖ¤ËÁÞÆþ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
4195           ¤·¤¿¡£
4196         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼
4197           '/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
4198
4199 2002-04-05
4200
4201         * src/filter.c
4202           src/inc.c: folder_find_item_from_path() ¤ò
4203           folder_find_item_from_identifier() ¤ËÊѹ¹¡£
4204           src/prefs_account.c
4205           src/prefs_filter.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ñ¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤Î¤Ë
4206           folder_item_get_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4207
4208 2002-04-05
4209
4210         * src/folder.[ch]: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҡפò¼ÂÁõ(¤½¤·¤Æ claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
4211           Â¸ºß¤·¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
4212           folder_find_from_name(): Ì¾Á°¤È¥¿¥¤¥×¤«¤é Folder ¤ò¸¡º÷¡£
4213           folder_get_identifier(): Folder ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
4214           folder_item_get_identifier(): FolderItem ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
4215           folder_find_item_from_identifier(): id ¤«¤é FolderItem ¤òÊÖ¤¹¡£
4216           folder_get_type_string(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×ʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
4217           folder_get_type_from_string(): Ê¸»úÎ󤫤é FolderType ¤òÊÖ¤¹¡£
4218           (¤½¤·¤Æ¸í¤Ã¤¿ g_strcasecmp() ¤ÎÍÑË¡¤ò½¤Àµ)¡£
4219         * src/export.c
4220           src/import.c: folder_item_get_identifier() ¤È
4221           folder_find_item_from_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4222
4223 2002-04-03
4224
4225         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô¤òÆɤó¤À¸å¤Ë cur_pos ¤¬Àµ¤·¤¤
4226           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4227           imap_scan_folder(): Ì¤ÆÉ¿ô¤¬0¤Î¤È¤­¤Ï¿·Ãå¿ô¤ò0¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
4228           imap_parse_flags(): \Seen ¥Õ¥é¥°¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¿·Ã塦̤Æɥե饰¤ò
4229           Äɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4230         * ac/Makefile.am: MACROS ¤«¤é gpgme.m4 ¤òºï½ü¡£
4231
4232 2002-04-02
4233
4234         * ¸½ºß³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲäǤ­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
4235         * src/compose.c:
4236           compose_send(): Êݸ¸å outbox ¤ò¹¹¿·¡£
4237           compose_queue()
4238           compose_draft_cb(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4239         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë "opened" ¥Õ¥é¥°¤È "mark_queue"
4240           ¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
4241         * src/main.c: send_queue(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
4242         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
4243         * src/procmsg.[ch]:
4244           procmsg_flush_mark_queue(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤ÎÂÔ¤Á¾õÂ֤Υե饰¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë
4245           ¤Ë½ñ¤­½Ð¤¹¡£
4246           procmsg_add_flags(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
4247           procmsg_send_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
4248           procmsg_save_to_outbox(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4249         * src/summaryview.c:
4250           summary_show(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë¡£
4251           summary_clear_list(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£
4252           summary_write_cache(): procmsg_flush_mark_queue() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4253
4254 2002-04-01
4255
4256         * src/summaryview.[ch]: ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë¤Î
4257           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÈÁªÂò¿ô¤ÎËöÈø¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4258
4259 2002-04-01
4260
4261         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): INBOX ¤Î²¼¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À
4262           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­ SpecialFolderItemType ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
4263           ½¤Àµ¡£
4264         * ac/gpgme.m4: ºï½ü¡£
4265         * ac/README: Äɲá£
4266         * ac/missing/gdk-pixbuf.m4
4267           ac/missing/gettext.m4
4268           ac/missing/gpgme.m4
4269           ac/missing/imlib.m4: Êص¹¤Î¤¿¤áÄɲá£
4270
4271 2002-03-29
4272
4273         * src/esmtp.c: esmtp_auth(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ê¸»úÎó¤Î¸å¤Ë
4274           ¥´¥ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£ strtok() ¤òºï½ü¡£
4275         * src/compose.c: compose_draft_cb(): Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ
4276           ¥Þ¡¼¥¯¡£
4277         * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®¹µ¤ÈÁð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À
4278           ¤Î¶¯Ä´¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4279
4280 2002-03-28
4281
4282         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
4283         * src/summaryview.c: summary_save_as(): ¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼
4284           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
4285         * src/about.c: about_show(): ¤¹¤Ç¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
4286           ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4287
4288 2002-03-27
4289
4290         * src/compose.c: Subject ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¤ÏÁ÷¿®Á°¤Ë³Îǧ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
4291           compose_check_entries(): ¿·µ¬¡£
4292           compose_send()
4293           compose_send_later_cb(): compose_check_entries() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4294         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ±þÅú²òÀϤò¤µ¤é¤Ë½¤Àµ¡£
4295
4296 2002-03-26
4297
4298         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê
4299           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
4300
4301 2002-03-26
4302
4303         * src/undo.c: undo_insert_text_cb(): ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎŤµ¤¬Â礭¤¤¤È¤­¤Ë
4304           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4305         * src/gtkstext.c: gtk_stext_button_press(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÁýÂ礹¤ë
4306           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæ¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¸å¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
4307           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4308
4309 2002-03-25
4310
4311         * src/folderview.c:
4312           folderview_rename_folder_cb()
4313           folderview_delete_folder_cb(): Âоݥե©¥ë¥À¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥á¡¼¥ë
4314           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤À¤±¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4315         * src/utils.c: get_abbrev_newsgroup_name(): ¾éĹ¤Ê¹Ô¤òºï½ü¡£
4316
4317 2002-03-23
4318
4319         * src/compose.c
4320           src/mainwindow.c
4321           src/prefs_common.c: 'Tool' ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò 'Tools' ¤ËÊѹ¹¡£
4322           '½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü' ¤ò '¥Ä¡¼¥ë' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
4323
4324 2002-03-23
4325
4326         * src/folderview.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
4327           ¤·¤¿¡£
4328         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
4329           ¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢ INBOX ¤Î²¼¤Ø¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤ò
4330           ºÆÅÙ»î¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4331           imap_scan_tree_recursive(): namespace ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤¬ INBOX ¤Î¾ì¹ç
4332           ¤Ï¤½¤ì¤ò¼«Æ°Åª¤ËÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ INBOX ¤Î²¼¤ÎÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤â
4333           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4334         * src/foldersel.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
4335           ¤·¤¿¡£
4336
4337 2002-03-23
4338
4339         * src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¿·µ¬¡£¾Êά¤µ¤ì¤¿
4340           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÊÖ¤¹¡£
4341         * src/folderview.c: folderview_update_node(): name ¤È path ¤¬°ìÃ×
4342           ¤¹¤ë¾ì¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾¤Çɽ¼¨¡£
4343         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾
4344           ¤Çɽ¼¨¡£
4345
4346 2002-03-23
4347
4348         * src/foldersel.c
4349           src/folderview.c: ¥é¥Ù¥ë 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
4350         * src/imap.c: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾ 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
4351           imap_create_missing_folders(): Queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î draft ¤Ø¤Î¸í¤Ã¤¿
4352           ÂåÆþ¤ò½¤Àµ¡£
4353
4354 2002-03-22
4355
4356         * IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ÷¿®¹µ / Áð¹Æ / Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
4357         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð
4358           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®ÂÔ¤Á¡¢Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4359           src/imap.[ch]:
4360           imap_create_trash(): ºï½ü¡£
4361           imap_create_special_folder(): ¿·µ¬¡£imap_create_trash() ¤ò°ìÈ̲½¡£
4362           imap_create_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¡£
4363           imap_is_msg_changed(): ¥À¥ß¡¼¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
4364           imap_scan_tree_recursive(): Á÷¿®¹µ¡¢Áð¹Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤âõ¤¹
4365           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
4366           imap_parse_envelope(): ¥Ì¥ë¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
4367           src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
4368           F_QUEUE ¤È F_DRAFT ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
4369
4370 2002-03-20
4371
4372         * src/compose.c: compose_send(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®¹µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß
4373           ¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4374         * src/procmsg.[ch]: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®¹µ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë
4375           ¤è¤¦¤Ë API ¤òÊѹ¹¡£
4376
4377 2002-03-20
4378
4379         * src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÔµ¡¸å¤ËÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4380           compose_save_to_outbox(): procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
4381         * src/procmsg.[ch]: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹çÁ÷¿®¹µ
4382           ¤ËÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4383           procmsg_save_to_outbox(): ¿·µ¬¡£É¬Íפ¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔµ¡ÍѥإåÀ¤ò
4384           ºï½ü¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÄɲ乤롣
4385
4386 2002-03-20
4387
4388         * src/compose.c: compose_wrap_line(): '|' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦
4389           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4390           get_indent_length(): ':' ¤È '#' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
4391           strchr() ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ°Íý¡£
4392
4393 2002-03-19
4394
4395         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
4396
4397 2002-03-19
4398
4399         * src/defs.h: OUTBOX_DIR ¤ò "outbox" ¤«¤é "sent" ¤ËÊѹ¹
4400           (¸½ºß¤Î "outbox" ¤ÏºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¤Þ¤ÇÊÝ»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹)¡£
4401         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
4402           À¸À®¡£
4403         * src/foldersel.c
4404           src/folderview.c: 'Outbox' ¤ò 'Sent' ¤ËÊѹ¹¡£
4405         * src/main.c: folder_set_missing_folders() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4406         * src/mh.c: mh_scan_tree(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀ¸À®¡£
4407         * src/summaryview.c: summary_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
4408           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4409
4410 2002-03-18
4411
4412         * src/folderview.c
4413           src/imap.[ch]: IMAP ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾Êѹ¹¤ò¼ÂÁõ(Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
4414           folderview_rename_folder_cb(): ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Ì¾¾ÎÊѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
4415           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4416           imap_rename_folder(): ¿·µ¬¥á¥½¥Ã¥É¤Î¼ÂÁõ¡£
4417           imap_cmd_rename()
4418           imap_rename_folder_func(): ¿·µ¬¡£
4419           imap_remove_folder(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤âºï½ü¡£
4420
4421 2002-03-17
4422
4423         * src/imap.c: locale ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥° <-> ½¤Àµ utf-7 ¤ÎÊÑ´¹¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢
4424           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î¹ñºÝ²½¤ËÂбþ(ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó thanks)¡£
4425           imap_path_separator_subst(): ½¤Àµ utf-7 ¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¤ò°·¤¨¤ë
4426           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4427           imap_modified_utf7_to_locale()
4428           imap_locale_to_modified_utf7(): ¿·µ¬¡£
4429           imap_create_trash(): imap ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
4430           ¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˺îÀ®¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
4431           imap_get_real_path(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥° print ¤òºï½ü¡£
4432
4433 2002-03-14
4434
4435         * src/socket.c: DNS lookup ¤È connect() ¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
4436           sock_connect_by_hostname(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÂбþ¤È¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
4437           sock_connect_with_timeout(): ¿·µ¬¡£
4438           sock_peek(): SSL peek ¤ò¼ÂÁõ¡£
4439
4440 2002-03-13
4441
4442         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Î text/html
4443           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ̾ï¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤Çɽ¼¨¡£
4444         * src/account.c
4445           src/addrbook.c
4446           src/addrindex.c
4447           src/compose.c
4448           src/imap.c
4449           src/inc.c
4450           src/jpilot.c
4451           src/ldif.c
4452           src/mbox.c
4453           src/mimeview.c
4454           src/news.c
4455           src/prefs.c
4456           src/prefs_common.c
4457           src/prefs_customheader.c
4458           src/prefs_display_header.c
4459           src/prefs_filter.c
4460           src/procheader.c
4461           src/procmime.c
4462           src/procmsg.c
4463           src/recv.c
4464           src/rfc2015.c
4465           src/send.c
4466           src/sourcewindow.c
4467           src/summaryview.c
4468           src/template.c
4469           src/textview.c
4470           src/unmime.c
4471           src/utils.c
4472           src/vcard.c
4473           src/xml.c: Á´¤Æ¤Î fopen() ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë 'b' ¤òÄɲá£
4474
4475 2002-03-09
4476
4477         * version 0.7.4
4478
4479 2002-03-09
4480
4481         * src/ssl.[ch]: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
4482         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë
4483           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4484         * faq/Makefile.am
4485           faq/en/Makefile.am
4486           faq/en/sylpheed-faq*.html
4487           faq/es/Makefile.am
4488           faq/es/sylpheed-faq*.html
4489           faq/fr/Makefile.am
4490           faq/fr/sylpheed-faq*.html
4491           configure.in
4492           Makefile.am
4493           src/Makefile.am
4494           src/defs.h
4495           src/mainwindow.c
4496           src/manual.[ch]: ±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î FAQ ¤òÄɲá£
4497
4498 2002-03-07
4499
4500         * manual/en/sylpheed*.html: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
4501         * libkcc/jis.c
4502           src/addrcache.c
4503           src/addritem.c
4504           src/ldif.c
4505           src/mgutils.c: string.h ¤ò include ¤·¤Æ strlen() Åù¤Î warning
4506           ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
4507         * src/folder.c
4508           src/folderview.c
4509           src/inc.c
4510           src/logwindow.c
4511           src/mainwindow.c
4512           src/mimeview.c
4513           src/prefs.c
4514           src/prefs_common.c
4515           src/procheader.c
4516           src/send.c
4517           src/session.c
4518           src/sigstatus.c
4519           src/summaryview.c: gcc-3.0 ¤Ç 'deprecated use of label at end of
4520           compound statement' ¤Î warning ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë switch ¤ÎºÇ¸å¤Î
4521           ¥é¥Ù¥ë¤Ë break ¤òÄɲá£
4522         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): r_hd ¤Î·¿¤ò½¤Àµ¡£
4523
4524 2002-03-06
4525
4526         * src/inc.[ch]: IncProgressDialog ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÀÅŪ¤Ê¥ê¥¹¥È¤Ë
4527           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4528           inc_cancel_all(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î¸½ºß¤Î¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¡£
4529         * src/mainwindow.c: ¡Ö¼õ¿®¤òÃæ»ß¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
4530         * src/textview.c: ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼
4531           ¤Ê½¤Àµ¤È¡¢ textview_write_body() ¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
4532
4533 2002-03-05
4534
4535         * src/inc.c: inc_write_uidl_list(): UIDL&