sync with sylpheed 0.6.4cvs1
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2001-10-26
2
3         * src/textview.c: textview_set_font(): EUC-JP locale ¤Ç¥í¥·¥¢¸ì
4           ¤Îʸ»ú½¸¹ç¤ËÂбþ¡£
5         * src/summaryview.c: summary_delete(): (¿ʬ)ºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å
6           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
7
8 2001-10-21
9
10         * version 0.6.4
11
12 2001-10-21
13
14         * src/prefs_summary_column.[ch]:
15           prefs_summary_column_get_config() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
16         * src/summaryview.c: summary_ctree_create(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
17         * configure.in: ¥ê¥ó¥¯»þ¤ÎÌäÂê¤Î¤¿¤á¤Ë SSL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ò
18           LDAP ¤Î¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
19
20 2001-10-21
21
22         * src/mainwindow.c
23           src/summaryview.c: Á÷¿®¹µ¤ÇºÆÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
24         * src/prefs_summary_column.[ch]: ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê¤Î¥«¥é¥à¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á
25           ¤Î UI ¡£
26         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_summary_column(): ¿·µ¬¡£
27           summary_set_column_order() ¤ò¸Æ¤Ö¡£
28         * src/summaryview.[ch]:
29           summary_ctree_create(): ¿·µ¬¡£summary_create() ¤«¤éʬΥ¡£
30           summary_set_column_order(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î CTree ¤òºï½ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê
31           CTree ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
32
33 2001-10-19
34
35         * src/smtp.[ch]: smtp_from(): Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹çÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
36         * C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¤·¡¢ÉÔÍפʥ³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È
37           ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
38         * src/addrcache.[ch]
39           src/addressbook.c
40           src/addrindex.[ch]
41           src/jpilot.[ch]
42           src/syldap.[ch]: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¡¢ LDAP ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É
43           ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
44         * src/ldif.[ch]
45           src/importldif.[ch]: ¿·µ¬¡£
46
47 2001-10-18
48
49         * src/about.c: ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹àÌܤòÄɲá£
50         * src/addr_compl.c: LOG_MESSAGE ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
51         * src/addressbook.c: "V-Card" ¤ò "vCard" ¤ËÊѹ¹¡£
52           addressbook_edit_address_cb(): invalidate_address_completion()
53           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤ËÄɲá£
54         * src/codeconv.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¡£
55
56 2001-10-17
57
58         * src/compose.c: ¡ÖÁ÷¿®¡×¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò Ctrl+Enter ¤ËÊѹ¹¡£
59
60 2001-10-16
61
62         * src/inc.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬2²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å
63           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
64
65 2001-10-16
66
67         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): Ì¤´°À®¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò´°À®
68           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
69         * src/summaryview.c:
70           summary_thread_init(): summary_thread_build() ¤«¤éʬΥ¡£
71           summary_thread_build(): ½é´ü²½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
72           summary_set_ctree_from_list(): summary_thread_build() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
73           summary_thread_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
74           summary_filter(): Â¨»þ¼Â¹Ô¤ÎÀßÄê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
75           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
76
77 2001-10-14
78
79         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
80           ¤«¤éȿž¤·¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
81         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Î¡¼¥É¤òËöÈø
82           ¤ËÄɲ乤ëÂå¤ï¤ê¤ËÀèƬ¤ËÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê GtkCTree
83           ÆâÉô¤Ç¤Î¥Î¡¼¥É¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¥µ¥Þ¥êɽ¼¨
84           ¤ò¤«¤Ê¤ê¹â®²½¤Ç¤­¤ë(O(n^2) -> O(n) ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼)¡£
85
86 2001-10-12
87
88         * src/prefs_common.c
89           src/summaryview.[ch]: ½ç½øÊѹ¹²Äǽ¤Ê¥«¥é¥à¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î½¤Àµ¡£
90
91 2001-10-12
92
93         * src/procmsg.c: procmsg_get_mark_sum(), mark_sum_func(): ¥á¥â¥ê
94           ¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
95         * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢
96           ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é sensitivity ¤ò off ¤Ë¤¹¤ë
97           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
98         * src/syldap.c: syldap_read_data(): ÉÔÍפ«¤Ä°Ü¿¢À­¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë
99           sched_yield() ¤òºï½ü¡£
100
101 2001-10-11
102
103         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
104           ¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ËÊѹ¹¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×
105           ¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¾õÂ֤Τߤò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
106           folderview_update_all_node(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
107           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
108         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_get_uposition()
109           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ºÂɸ¤òÈóÉé¤ÎÃͤË
110           ¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
111
112 2001-10-10
113
114         * src/utils.c: to_human_readable(): ¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
115         * src/summaryview.c: summary_delete(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
116           summary_find_{prev,next}_msg(): ¿·µ¬¡£Á°/¼¡¤Îºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
117           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
118         * src/prefs_filter.c: °ÜÆ°¤·¤¿¹Ô¤¬´°Á´¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï
119           ¼«Æ°Åª¤Ë CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
120
121 2001-10-09
122
123         * ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î autotool ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¹¹¿·¡£
124         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊÑ´¹¤Ë
125           ¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
126         * src/codeconv.[ch]: µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î libjconv ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
127           (jconv_info_get_current_codeset() ¤¬ "EUC-JP" ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë "EUCJP"
128           ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿)¡£
129
130 2001-10-08
131
132         * version 0.6.3
133
134 2001-10-08
135
136         * src/compose.c: compose_write_to_file()
137           src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): C locale ¾å¤Ç¤Î libjconv
138           ÌäÂê¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂн衣
139         * src/editldap_basedn.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
140         * src/utils.c: is_next_mbs()
141           src/compose.c: compose_wrap_line(), compose_wrap_line_all():
142           ANSI C ¤Ø½àµò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë MB_CUR_MAX ¤ò MB_LEN_MAX ¤ØÊѹ¹¡£
143         * configure.in: É¬ÍפʠGPGME ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.2.3 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
144         * src/pop.c: pop3_getauth_user_recv(): POP3 ¥µ¡¼¥Ð¤¬Ä̾ï¤Îǧ¾Ú¤ò
145           µñÈݤ·¤¿¤È¤­¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
146
147 2001-10-07
148
149         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ¡£
150         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
151           sensitivity ¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Melvin Hadasht
152           ¤µ¤ó thanks)¡£
153         * src/summaryview.c: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤´¤ßÈ¢¤Î¾ì¹ç¤Ë¡Öºï½ü¡×Áàºî¤ò
154           ¼Â¹Ô¤·¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
155           ºÇ¸å¤Î¹Ô¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó
156           thanks)¡£
157         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msgs(): ¿·µ¬¡£¥ê¥¹¥È¤ÇÍ¿¤¨
158           ¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
159
160 2001-10-05
161
162         * src/summaryview.c: summary_show(): ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ
163           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
164           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
165
166 2001-10-03
167
168         * src/procmime.c: procmime_get_text_content(): HTML ¤ËÂбþ¡£
169
170 2001-10-02
171
172         * src/summaryview.[ch]: ¿·¤¿¤Ê¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÅŪ¤Ê
173           ¥í¥Ã¥¯¤ò summary_lock(), summary_unlock() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«
174           ¤Î´Ø¿ô¤Ë¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÄɲä·¤¿¡£
175           ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê 'd' (ºï½ü) ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤ò
176           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
177
178 2001-10-01
179
180         * src/addressbook.c: addressbook_folder_load_person(): segfault ¤ò
181           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
182
183 2001-09-30
184
185         * src/textview.[ch]: textview_set_position() ¤òÄɲá£
186         * src/messageview.[ch]: messageview_set_position() ¤òÄɲá£
187         * src/addrbook.c
188           src/addrcache.c
189           src/addressadd.c
190           src/addressbook.c
191           src/addrindex.c
192           src/addritem.c
193           src/editaddress.c
194           src/editbook.c
195           src/editgroup.c
196           src/editjpilot.c
197           src/editldap.c
198           src/editldap_basedn.c
199           src/editvcard.c
200           src/jpilot.c
201           src/mgutils.c
202           src/syldap.c
203           src/vcard.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ´¹¡£
204         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£Ê¸»úÎó¤ò¿·µ¬
205           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢É¬Íפʤé¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç³ç¤ë¡£
206           imap_status(), imap_cmd_login(), imap_cmd_list(),
207           imap_cmd_do_select(), imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(),
208           imap_cmd_copy(): QUOTE_IF_REQUIRED() ¤ò»ÈÍÑ¡£
209         * compose.c: compose_write_to_file(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë C locale
210           ¤Ç 8bit ¥³¡¼¥É¤¬ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂн衣
211         * codeconv.[ch]: ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ê¸»úÎó¤Ë "ANSI_X3.4-1968" ¤òÄɲá£
212           conv_codeset_strdup(): ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¤Î
213           ¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
214
215 2001-09-30
216
217         * src/textview.[ch]: textview_search_string_backward(): ¿·µ¬¡£
218           ¿·µ¬¥á¥ó¥Ð cur_pos ¤ò TextView ¤ËÄɲá£
219           Àµ¤·¤¤ editable ¤Î°ÌÃÖ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë button_press_event ¤ò
220           gtk_signal_connect_after() ¤ÇÀܳ¡£
221
222 2001-09-27
223
224         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤Î¾õÂÖ
225           ¤òÊݸ¡£
226
227 2001-09-26
228
229         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹½À®¤òÊѹ¹¡£
230
231 2001-09-25
232
233         * src/folder.c
234           src/folder.h
235           src/mainwindow.c
236           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨ÀßÄ꤬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
237           Alfons ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
238
239 2001-09-23
240
241         * src/message_search.[ch]: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¡£
242         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_text_match_string(): ¿·µ¬¡£ GtkText ¤Î
243           ¸½ºß°ÌÃ֤Υƥ­¥¹¥È¤ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤òÈæ³Ó¡£
244         * src/messageview.[ch]: messageview_search_string()
245           src/textview.[ch]: textview_search_string(): ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é TRUE
246           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
247         * src/textview.[ch]: ËÜʸ¤Î³«»Ï°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
248
249 2001-09-21
250
251         * src/procmime.c: procmime_get_first_text_content(): MIME ¹½Â¤Á´ÂÎ
252           ¤òõº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
253         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥Þ¥¯¥í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
254           strdup_mbstowcs() ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
255
256 2001-09-20
257
258         * src/inc.c: ¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î POP3 ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ï¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å
259           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
260         * src/summary_search.c: ËÜʸ¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄɲá£
261         * src/procmime.[ch]: procmime_find_string(): °ú¿ô¤ÈÌá¤êÃͤòÊѹ¹¡£
262           Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤Υª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
263
264 2001-09-20
265
266         * src/procmime.[ch]:
267           procmime_find_string()
268           procmime_find_string_part(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éʸ»úÎó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
269           procmime_get_text_part() ¤ò procmime_get_first_text_content() ¤Ë
270           Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
271           procmime_get_text_content(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ MIME ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Æ¥­¥¹¥È
272           ÆâÍƤòÊÖ¤¹¡£
273           procmime_mimeinfo_next(): ¿·µ¬¡£ MimeInfo ¥Ä¥ê¡¼¤Î¼¡¤Î¥Î¡¼¥É¤ò
274           ÊÖ¤¹¡£
275
276 2001-09-19
277
278         * src/procmime.c: procmime_get_text_part(): Æþ¤ì»Ò¾õ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
279           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
280         * src/procmime.h: MimeInfo ¹½Â¤ÂΤÎÎã¤òÄɲá£
281         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò
282           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
283
284 2001-09-17
285
286         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
287           ¤ò½¤Àµ¡£¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÊѹ¹¡£
288
289 2001-09-17
290
291         * version 0.6.2
292
293 2001-09-16
294
295         * src/addrindex.c: µì·Á¼°¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¡Ö¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¸Ä¿ÍÍÑ
296           ¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òËÝÌõ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
297
298 2001-09-12
299
300         * src/utils.c: get_quote_level(): ºÇŬ²½¤È¥Ð¥°½¤Àµ¡£
301         * src/codeconv.[ch]: conv_get_current_locale(): ¿·µ¬¡£
302         * src/editaddress.c: edit_person_page_basic(): ÆÃÄê¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç
303           À«¡¦Ì¾¤Î½ç½ø¤ò¸ò´¹¡£
304
305 2001-09-11
306
307         * src/compose.c: ¸½ºß¤ÎÃÊÍî¤òÀ°·Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Â¾¾¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
308           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£°úÍѤµ¤ì¤¿ÃÊÍî¤òÀ°·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
309           compose_create(): ºÆÊÔ½¸¥â¡¼¥É¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
310           ¤·¤¿¡£
311         * src/mainwindow.c
312           src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
313           summary_mark_all_read(): ¿·µ¬¡£
314
315 2001-09-10
316
317         * src/vcard.c
318           src/mgutils.c
319           src/syldap.c
320           src/editldap.c
321           src/editldap_basedn.c
322           src/jpilot.c
323           src/editjpilot.c: Á´¤Æ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
324         * configure.in
325           src/jpilot.[ch]: Debian ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç JPilot ¤Î¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
326           ¸¡½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
327         * src/mainwindow.c
328           src/summaryview.[ch]: ¥Þ¡¼¥¯¡¢Ì¤ÆÉ¡¢ÅºÉÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë
329           ¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Á°/¼¡¤Î¥Õ¥é¥°ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
330           ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
331
332 2001-09-09
333
334         * src/pixmaps/dir-close.xpm
335           src/pixmaps/dir-open.xpm
336           src/pixmaps/new.xpm
337           src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½¤Àµ¡£
338         * src/utils.[ch]: execute_sync(): ¿·µ¬¡£
339           execute_command_line(): ÈóƱ´ü¥â¡¼¥ÉÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
340         * src/inc.c: inc_mail(): execute_command_line() ¤ò»ÈÍÑ¡£
341
342 2001-09-08
343
344         * src/prefs.[ch]
345           src/prefs_common.[ch]
346           src/prefs_account.c: ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
347           µ¯Æ°¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
348         * src/compose.c: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª
349           ¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
350
351 2001-09-06
352
353         * src/Makefile.am: »Ä¤ê¤Î xpm ¤òÄɲá£
354
355 2001-09-05
356
357         * src/addressbook.c: LDAP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê
358           ¤ò½¤Àµ¡£
359           addressbook_open(): 'else' ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò½¤Àµ¡£
360
361 2001-09-04
362
363         * src/pixmaps/dir-close.xpm
364           src/pixmaps/dir-open.xpm
365           src/pixmaps/trash.xpm: ¿·¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
366         * Match Grun ¤µ¤ó¤Î¿·¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
367         * src/pixmaps/address.xpm
368           src/pixmaps/book.xpm
369           src/pixmaps/category.xpm
370           src/pixmaps/interface.xpm
371           src/pixmaps/jpilot.xpm
372           src/pixmaps/ldap.xpm
373           src/pixmaps/vcard.xpm: ¿·µ¬¥¢¥¤¥³¥ó¡£
374         * src/addrbook.[ch]
375           src/addrcache.[ch]
376           src/addressadd.[ch]
377           src/addressitem.[ch]
378           src/addrindex.[ch]
379           src/addritem.[ch]
380           src/editaddress.[ch]
381           src/editbook.[ch]
382           src/editgroup.[ch]
383           src/editjpilot.[ch]
384           src/editldap.[ch]
385           src/editldap_basedn.[ch]
386           src/editvcard.[ch]
387           src/jpilot.[ch]
388           src/mgutils.[ch]
389           src/syldap.[ch]
390           src/vcard.[ch]: ¿·µ¬¡£ÂçÎ̤Πwarning ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
391           addrbook_build_avail_email_vis(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
392
393 2001-09-04
394
395         * NEWS: °ÊÁ°¤Ë web ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¹¹¿·ÍúÎò¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
396
397 2001-09-03
398
399         * src/mainwindow.c
400           src/summaryview.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
401         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò
402           ÁªÂò¸å¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
403
404 2001-09-03
405
406         * version 0.6.1
407
408 2001-09-03
409
410         * src/send.c: send_message_data(): ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Ê
411           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
412
413 2001-09-02
414
415         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_(un)lock() ¤ò inc_(un)lock() ¤ËÊѹ¹¡£
416           inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌá¤ë
417           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
418         * src/account.c
419           src/prefs_common.c
420           src/prefs_account.c: inc_autocheck_timer_{remove,set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
421           inc_lock() ¤È inc_unlock() ¤òÍѤ¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
422         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): »ëǧÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë
423           ¥é¥Ù¥ë¿§¤ÈÁªÂòÁ°·Ê¿§¤È¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
424
425 2001-09-01
426
427         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_lock(), inc_autocheck_unlock(): ¿·µ¬¡£
428           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
429         * inc_autocheck_func(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò1ÉÃÃÙ¤é
430           ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
431           inc_autocheck_timer_set_interval(): °ú¿ô¤Ç´Ö³Ö¤ò»ØÄê¡£
432         * src/summaryview.c: summary_show(): ½èÍýÃæ¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥í¥Ã¥¯
433           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
434         * src/main.c: app_will_exit(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¿¥¤¥Þ¤òºï½ü¡£
435         * acconfig.h
436           src/defs.h: ÉÔÍפʥ³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë PACKAGE ¤È VERSION 
437           ¤ÎÄêµÁ¤òºï½ü¡£
438         * configure.in: PACKAGE ¤È VERSION ¤Î AC_DEFINE_UNQUOTED() ¤ò
439           AC_SUBST ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ src/version.h ¤ò AC_OUTPUT ¤ËÄɲá£
440         * src/version.h.in: ¿·µ¬¡£
441         * src/intl.h: dgettext() ¤ò gettext() ¤ËÊѹ¹¡£
442
443 2001-08-31
444
445         * po/ja.po: ¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î GTK+ ¤Ç Sylpheed ¤ò¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ë
446           typo ¤ò½¤Àµ¡£
447         * configure.in: ·ë²Ì¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
448           --enable-compface ¤È --enable-jconv ¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿
449           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
450         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â
451           ÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
452         * src/compose.c: compose_write_headers(): ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë Bcc:
453           ¥Ø¥Ã¥À¤òÉղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
454         * src/send.c: send_message_data(): ¿·µ¬¡£send_message_smtp() ¤«¤é
455           Ê¬Î¥¡£Á÷¿®Á°¤Ë Bcc: ¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
456
457 2001-08-30
458
459         * version 0.6.0
460
461 2001-08-30
462
463         * src/send.c: ¥í¡¼¥«¥ë¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÁ÷¿®¤ò¼ÂÁõ¡£
464           send_message_local(): ¿·µ¬¡£¥³¥Þ¥ó¥É¤ò popen() ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢
465           RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍƤò¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¡£
466         * src/prefs_common.[ch]: ³°ÉôÁ÷¿®¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
467         * src/defs.h: #define DEFAULT_SENDMAIL_CMD /usr/sbin/sendmail -t
468         * src/account.c: account_edit_create(): ¥×¥í¥È¥³¥ë¹Ô¤ò¹­¤²¤¿¡£
469         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
470
471 2001-08-30
472
473         * src/folder.c: folder_item_remove_msg(): ºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºï½ü
474           ¤µ¤ì¤¿¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¤Ó¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
475         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¿·¤·¤¤¥á¥Ã
476           ¥»¡¼¥¸¤òÄɲä·¤¿¸å¤ËºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
477
478 2001-08-29
479
480         * src/compose.c: compose_queue(): ¥­¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥Ø¥Ã¥À¤Ë AID: ¤òÄɲá£
481         * src/send.c: send_message_queue(): AID: ¥Ø¥Ã¥À¤òõ¤·¡¢ SSV: ¤Î
482           Âå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ð¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
483         * src/summaryview.c
484           src/compose.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆÊÔ½¸²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
485           compose_remove_reedit_target(): ¿·µ¬¡£¸Å¤¤ºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸
486           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
487           compose_send(), compose_queue(), compose_draft_cb(): ºÆÊÔ½¸
488           ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï¡¢¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
489         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
490
491 2001-08-28
492
493         * Ê¸»úÎó¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ¤·¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤòºÇ¾®²½¤¹¤ë Alfons
494           Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î XML string table ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
495         * src/stringtable.[ch]: ¿·µ¬¡£
496           official ¤Ê GLib ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á·¿¤È´Ø¿ô̾¤«¤éÁ´¤Æ¤Î
497           G ¤È g_ ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤òºï½ü¡£
498           string_table_insert_string(): ¸¡º÷»þ¤Ë̵¸ú¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò»²¾È¤¹¤ë
499           ²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·ºÇŬ²½¤·¤¿¡£
500
501 2001-08-27
502
503         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ëµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸(Satoshi Nagayasu ¤µ¤ó
504           ¤È Alfons Hoogervoost ¤µ¤ó thanks)¡£
505         * src/colorlabel.[ch]: ¿·µ¬¡£labelcolors.[ch] ¤«¤é̾¾ÎÊѹ¹¡£
506           labelcolors_*() ¤ò colorlabel_*() ¤Ë²þ̾¡£
507         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤ËÂбþ¡£
508         * src/procmsg.h: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤Ë¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
509         * gettext 0.10.39 ¤Ë¹¹¿·¡£
510         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò ItemFactory
511           ¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
512         * sylpheed.desktop: GNOME ÍѤËÄɲá£
513         * configure.in: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë AC_MSG_CHECKING() ¤òÄɲá£
514           configure ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀßÄê·ë²Ì¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
515
516 2001-08-27
517
518         * src/account.c: account_clist_set_row(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
519           ¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
520
521 2001-08-26
522
523         * SSL Âбþ¤ò claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸(Christoph Hohmann ¤µ¤ó thanks)¡£
524         * src/ssl.[ch]: ¿·µ¬¡£
525         * src/socket.[ch]: ssl_read(), ssl_write(), ssl_gets(), ¤½¤·¤Æ
526           ssl_getline() ¤òÄɲá£
527           sock_close(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ê¤é ssl_done_socket() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
528         * src/md5.[ch]: ·¿¤Î¾×ÆͤòËɤ°¤¿¤á¤Ë MD5_CTX ¤Î typedef ¤òºï½ü¤·¡¢
529           MD5_CONTEXT ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
530         * src/prefs_account.[ch]: SSL ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢É½¸½¤òÊѹ¹¡£
531         * src/esmtp.[ch]: esmtp_ehlo() ¤È esmtp_starttls() ¤òÄɲá£
532           esmtp_starttls() ¤«¤é SSL ½é´ü²½¤È HELO ¤òºï½ü¡£
533           esmtp_auth(): °ú¿ô¤«¤é use_smtp_auth ¤òºï½ü¡£
534         * src/send.c: send_smtp_open(): SSL Âбþ¤òÄɲá£
535         * src/smtp.c: smtp_helo(): esmtp ¤¬¿¿¤Ê¤é esmtp_ehlo() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
536           ¤·¤¿¡£
537
538 2001-08-25
539
540         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): '%s' ¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç
541           °Ï¤Ã¤¿¡£
542
543 2001-08-24
544
545         * src/main.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È
546           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
547         * src/utils.[ch]: log_verbosity_set(): ¿·µ¬¡£ verbosity count ¤ò
548           Áý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
549           log_print(): log_verbosity_count > 0 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
550           ½ÐÎÏ¡£
551           log_message(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë½ÐÎÏ¡£
552         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): ¥í¥°¤Î verbosity ¤ò»ØÄê¡£
553         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡Ö¿·µ¬
554           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¹àÌܤòÄɲá£
555           main_window_show_cur_accoun(): ¡Ö¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: ¡×¤Îʸ»úÎó¤ò
556           ºï½ü¡£
557         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì
558           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸½ºß¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
559         * src/compose.c: compose_attach_property(): segmentation fault
560           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
561
562 2001-08-23
563
564         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state(): ¿·µ¬¡£ UI ¤Î
565           sensitivity ¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
566           main_window_set_toolbar_sensitive():
567           main_window_set_menu_sensitive() ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
568
569 2001-08-23
570
571         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
572           ¥é¥Ù¥ë¤òÄɲá£
573           main_window_close_cb(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð½ªÎ»¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
574         * src/inc.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
575
576 2001-08-22
577
578         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_toolbar_sensitive(): 2ÈÖÌܤÎ
579           °ú¿ô¤òºï½ü¤·¡¢¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¾õÂ֤Ǡsensitivity ¤ò·èÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë
580           ¤·¤¿¡£
581
582 2001-08-21
583
584         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(), pop3_retr_recv(),
585           pop3_delete_recv(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦
586           ¤Ë¤·¤¿¡£
587
588 2001-08-21
589
590         * src/mainwindow.c: main_window_lock(), main_window_unlock():
591           ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼Á´ÂΤΥí¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
592           main_window_set_menu_sensitive(): sensitivity ¤ÎÊѹ¹¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë
593           ¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¤ËÂбþ¡£
594
595 2001-08-20
596
597         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selection_type(): ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê
598           ¥Ó¥å¡¼¤Î¸½ºß¤ÎÁªÂò¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
599           summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
600           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
601         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
602           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
603
604 2001-08-19
605
606         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À
607           ¥ê¥¹¥È¤Ë List-Id ¤òÄɲá£
608         * src/prefs_common.[ch]: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¥â¡¼¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
609           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤ËÄɲá£
610         * src/inc.[ch]: inc_progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient
611           ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÀßÄ꤬ RECV_DIALOG_ALWAYS ¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï
612           RECV_DIALOG_ACTIVE ¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î¤È¤­¤Î¤ß¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
613           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
614         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
615           ¿·µ¬¡£¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¥í¥Ã¥¯/¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¡£
616         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
617           ¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
618
619 2001-08-18
620
621         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÉÔÍפʺƵ¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò
622           ÍÞÀ©¡£
623         * src/menu.[ch]: menu_button_position(): ¿·µ¬¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼
624           ¤Î°ÌÃÖ¤ò·×»»¤¹¤ë¡£
625         * src/mainwindow.c: toolbar_account_button_pressed(),
626           ac_label_button_pressed(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë
627           ÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¥Ü¥¿¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊѲ½
628           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
629           ac_menu_popup_closed(): selection_done ¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·µ¬
630           ´Ø¿ô¡£
631         * src/gtkutils.c: gtkut_ctree_node_next(): node == NULL ¤Î¤È¤­¤Ë
632           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
633         * src/summaryview.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
634           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£
635           ¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹¹¿·¥â¡¼¥É¤Ç°ÊÁ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò
636           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
637           summary_select_node(): ¿·µ¬¡£
638         * src/inc.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¹¹¿·ºÇŬ²½¥Ñ¥Ã¥Á
639           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
640           ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
641           Vlasov »á¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ POP3 ¤Î¼õ¿®¾ðÊó¤âƱÍͤ˻ÈÍÑ¡£
642         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð cur_total_num ¤òÄɲá£
643         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): state->cur_total_num ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£
644
645 2001-08-14
646
647         * version 0.5.3
648
649 2001-08-14
650
651         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): Ì¤ÆɤιԤ理¬Àµ¤·¤¯
652           »ØÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
653         * src/folderview.c: foldreview_update_node(): gtk_style_copy() ¤ò
654           »ÈÍѤ»¤º¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿ style ¤òºÆ»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
655         * README, README.jp: ½¤Àµ¡£
656
657 2001-08-14
658
659         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): ¥ê¥â¡¼¥È¤«¤é¹¶·â²Äǽ¤Ê
660           ¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(David Looney ¤µ¤ó thanks)¡£
661         * src/inc.c: inc_all_account_mail(): Í­¸ú¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¡¢
662           ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â inc_finished() ¤ò¸Æ¤Ö
663           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
664         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò²þÎɤ¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
665           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÌÃÖ¤¬
666           ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£ÁªÂò¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âƱÍͤËÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£
667           summary_get_msgnum(): ¿·µ¬¡£
668           summary_get_current_msgnum(): ºï½ü¡£
669           summary_select_by_msgnum(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
670         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥«¥é¥à¤òÄɲá£
671           account_clist_set_row(): Ä̾ï»ÈÍѤÈÁ´¼õ¿®¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó
672           ¤Çɽ¼¨¡£
673         * src/utils.c: to_human_readable(): MB ¤È GB ¤Î¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤Î·å¿ô
674           ¤ò 2 ¤ËÁý²Ã¡£
675
676 2001-08-13
677
678         * ÂÔ˾¤Î :)¡Öº¹½Ð¿Í¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲá׵¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
679         * src/address.[ch]: address_item_new() ¤ËÈ÷¹Í¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
680           address_get_folder_list(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤·¡¢
681           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
682           address_delete_object(): ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
683         * src/addressbook.[ch]: addressbook_add_submenu(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹
684           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉղ乤롣
685           addressbook_refresh(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆÆɹþ¤¹¤ë¡£
686         * src/summaryview.c: summary_set_add_sender_menu(): ¿·µ¬¡£º¹½Ð¿Í
687           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲ乤뤿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉղ乤롣
688           summary_button_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÁ°¤Ë
689           summary_set_add_sender_menu() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
690
691 2001-08-12
692
693         * src/summaryview.c: summary_thread_build(): ¥×¥í¥»¥¹¤ò¸Ç¤Þ¤é¤»¤ë
694           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£½é´ü¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃÛ¤òºÇŬ²½¡£
695
696 2001-08-12
697
698         * src/summaryview.c: Â¿¿ô¤Î¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
699           summary_show(): ¥·¥°¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥é¤òÀÚÃÇ/Àܳ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯/
700           ¥Ö¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
701           summary_set_row_marks(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤¬Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿»Ò¤ò
702           »ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
703           summary_thread_build(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_expand ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
704           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
705           ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤òÀµ¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
706           summary_unthread(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_collapse ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
707           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
708           summary_thread_func(), summary_unthread_func(): ºï½ü¡£
709           summary_tree_expanded(), summary_tree_collapsed(): ¿·µ¬¥³¡¼¥ë
710           ¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô¡£
711         * src/inc.[ch]: inc_pop3_session_do(): Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
712           ¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
713           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
714
715 2001-08-10
716
717         * src/folderview.c: folderview_update_all_node(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
718           ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
719         * src/inc.c: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð
720           ¼õ¿®¸å¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
721         * src/prefs_common.[ch]: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
722         * src/folder.h: FOLDER_IS_LOCAL(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
723
724 2001-08-09
725
726         * src/defs.h
727           src/headerview.c
728           src/headerwindow.c
729           src/textview.c
730           src/prefs_common.c
731           src/prefs_common.h: ¥Ü¡¼¥ë¥É¤È¾®¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
732           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤¹¤ë
733           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
734         * src/prefs_common.c
735           src/prefs_common.h
736           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶¯Ä´¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
737           ¤òÄɲá£
738
739 2001-08-08
740
741         * src/pixmaps/mark.xpm: ½¤Àµ¡£
742         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_expand_parent_all(): ¿·µ¬¡£
743         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
744           ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥ë¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
745           summary_show()
746           summary_select_next_unread()
747           summary_step(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¤­¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
748           summary_thread_build(): ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò
749           Å¸³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
750         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
751
752 2001-08-08
753
754         * src/prefs_common.c: ¡ÖEmacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò
755           ¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤òºï½ü¡£
756         * src/prefs_common.c
757           src/prefs_account.c: VSPACING_NARROW ¤ÎÃͤò 3 ¤ËÊѹ¹¡£
758         * src/pixmaps/new.xpm
759           src/pixmaps/unread.xpm: ¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
760
761 2001-08-07
762
763         * src/address.[ch]:
764           address_folder_new()
765           address_group_new()
766           address_item_new(): Ìá¤êÃͤò AddressObject ¤ËÊѹ¹¡£
767           address_build_tree(): file ¤Î assertion ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
768         * src/pixmaps/new.xpm
769           src/pixmaps/unread.xpm: ¾¯¤·½¤Àµ¡£
770
771 2001-08-06
772
773         * src/addressbook.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
774
775 2001-08-06
776
777         * ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òÊ̥⥸¥å¡¼¥ë¤ËʬΥ(¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ)¡£
778         * src/address.[ch]: ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤ò´Þ¤à¡£
779         * src/addressbook.[ch]: ¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òºï½ü¡£
780
781 2001-08-04
782
783         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À̾¤Î¸å¤Ë¥´¥ßʸ»ú¤¬
784           É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
785
786 2001-08-02
787
788         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
789
790 2001-08-01
791
792         * version 0.5.2
793
794 2001-08-01
795
796         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): ¥á¥¤¥ó¥×¥í¥»¥¹¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥É
797           ¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë metamail ¤Ë -x ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
798           mimeview_button_pressed(): content-type ¤¬ application/octet-stream
799           ¤Î¾ì¹ç¤Ï `³«¤¯' ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÁªÂòÉԲĤˤ·¤¿¡£
800
801 2001-07-31
802
803         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý
804           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
805           get_quoted(): ¿·µ¬¡£¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú '\' ¤ò½èÍý¤¹¤ë¡£
806         * src/folder.c: folder_read_list(): folderlist.xml ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
807           ¾ì¹ç·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
808         * src/main.c: main(): ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸å¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤è¤¦
809           ¤Ë¤·¤¿¡£
810         * src/textview.c: textview_create()
811           src/compose.c: compose_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¿¥ÖÉý¤ò8¤Ë¤·¤¿¡£
812
813 2001-07-29
814
815         * src/prefs_common.c: date_format_select_row(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥­¡¼¤ÇÁªÂò
816           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
817
818 2001-07-28
819
820         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦
821           ¤òÈó¥¢¥¤¥³¥ó²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
822         * src/procmime.c: procmime_scan_mime_type(): ¿·µ¬¡£
823           procmime_scan_content_type(): procmime_scan_mime_type() ¤ò»ÈÍÑ
824           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
825           procmime_scan_mime_header(): Content-Type ¤¬
826           "application/octet-stream" ¤Î¾ì¹ç¤ÏźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÈÄ¥»Ò¤òÄ´¤Ù¤Æ
827           Àµ¤·¤¤ MIME ¥¿¥¤¥×¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
828
829 2001-07-27
830
831         * src/prefs_common.c: date_format_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
832           ¤ò½¤Àµ¡£
833
834 2001-07-26
835
836         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
837         * src/prefs_common.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤éÆüÉդηÁ¼°¤ÎÀßÄê¤Î¥æ¡¼¥¶
838           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
839
840 2001-07-25
841
842         * src/account.[ch]: account_edit_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ü¥¿¥ó¤Îʸ»úÎó
843           ¤ò½¤Àµ¡£
844           account_find_from_address(): ¿·µ¬¡£
845         * src/procmime.c:
846           procmime_scan_content_type(), procmime_scan_content_disposition():
847           ESC ¥³¡¼¥É¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
848         * src/compose.c: compose_reply(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ø¥Ã¥À¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
849           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
850         * src/prefs_common.[ch]: ¥á¥ó¥Ð "reply_account_autosel" ¤òÄɲá£
851
852 2001-07-25
853
854         * src/progressdialog.c: CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
855         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
856
857 2001-07-24
858
859         * Paul Kater ¤µ¤óºî¤Î±Ñ¸ìÈÇ Sylpheed User's Manual (paul@nlpagan.net)
860           ¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
861         * configure.in
862           manual/Makefile.am
863           src/mainwindow.c: ±Ñ¸ìÈǥޥ˥奢¥ë¤ËÂбþ¡£
864         * manual/en/sylpheed*.html: ±Ñ¸ì¤Îʸ½ñ¤òÄɲá£
865         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£
866
867 2001-07-23
868
869         * src/nntp.c: nntp_ok(): ¸å¤Ë³¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤±þÅú¤ò½èÍý
870           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
871         * src/smtp.c: smtp_ok(): Æ±¾å¡£
872         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
873           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Îɽ¼¨·Á¼°¤òÊѹ¹¡£
874
875 2001-07-22
876
877         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
878           Ê¸»úÎ󤫤é²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
879           prefs_custom_header_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÁªÂò»è¤Ë "X-Face" ¤ò
880           Äɲá£
881         * src/news.c: news_fetch_msg(), news_get_group_list()
882           src/imap.c: imap_fetch_msg(): ½ñ¤­¹þ¤ß¤ÎÁ°¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
883           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
884         * src/procmime.c:
885           procmime_scan_content_type()
886           procmime_scan_content_disposition(): ¥Ñ¡¼¥¹Á°¤Ë JIS ¤ò EUC-JP
887           ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
888         * src/codeconv.c: conv_unmime_header(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
889         * src/compose.c: ÅºÉÕ¥Ú¥¤¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
890           ÅºÉեإåÀ¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
891         * src/recv.c: recv_bytes_write(): alloca() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë g_malloc()
892           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
893
894 2001-07-18
895
896         * version 0.5.1
897
898 2001-07-18
899
900         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt()
901           src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): Cc ¤ò
902           ÊÖ¿®¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë´Þ¤á¤ëµ­¹æ `%c' ¤òÄɲÃ(Cyril Bellot ¤µ¤ó thanks)¡£
903         * src/base64.[ch]
904           src/procmime.c: procmime_decode_content(): Ä̾ï¤Î¹ÔĹ(4¤ÎÇÜ¿ô)¤Ç¤Ï
905           ¤Ê¤¤ base64 ¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
906           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
907
908 2001-07-17
909
910         * src/procmsg.[ch]: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤È°ì»þ¥Õ¥é¥°¤ò2¤Ä¤ÎÊÑ¿ô¤ËʬΥ¤·¡¢
911           MsgFlags ¤ò¤½¤ì¤é¤ò´Þ¤à¹½Â¤ÂΤˤ·¤¿¡£
912           MSG_SET_PERM_FLAGS()
913           MSG_SET_TMP_FLAGS()
914           MSG_UNSET_PERM_FLAGS()
915           MSG_UNSET_TMP_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
916         * src/compose.c
917           src/imap.c
918           src/inc.c
919           src/messageview.c
920           src/mh.c
921           src/news.c
922           src/procheader.c
923           src/summaryview.c: ¿·¤·¤¤ MsgFlags ¤Î¤¿¤á¤ËÊѹ¹¡£
924         * src/utils.[ch]: hash_free_value_mem(): ¿·µ¬¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î
925           Ãͤò²òÊü¤¹¤ë¡£
926
927 2001-07-16
928
929         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(), inc_progress_update():
930           ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¿Í´Ö¤¬Æɤߤ䤹¤¤·Á¼°¤Çɽ¼¨¡£
931         * src/grouplistdialog.c: grouplist_recv_func(): Æ±¾å¡£
932         * TODO
933           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
934
935 2001-07-16
936
937         * src/codeconv.c:
938           conv_unmime_header(), conv_unmime_header_overwrite(): ¥Ø¥Ã¥À
939           ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÀ¸ JIS ¥³¡¼¥É¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
940         * src/folder.c:
941           folder_get_default_folder()
942           folder_get_default_inbox()
943           folder_get_default_outbox()
944           folder_get_default_draft()
945           folder_get_default_queue()
946           folder_get_default_trash(): folder_list ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë segfault
947           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
948
949 2001-07-15
950
951         * README
952           README.jp
953           INSTALL
954           INSTALL.jp
955           TODO
956           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
957         * src/grouplistdialog.c: grouplist_dialog_set_list(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
958           ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¿®Ãæ¤Ë UI ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
959           grouplist_dialog_create(): ¥¨¥ó¥È¥ê¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë
960           ¤òÄɲá£
961           grouplist_recv_func(): ¿·µ¬¡£
962           refresh_clicked(): ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤òÄɲá£
963           clist_selected(): CList ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤é¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
964           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ group_clist_select() ¤«¤é²þ̾¡£
965           entry_activated(): ¿·µ¬¡£
966           grouplist_clear(): grouplist_free() ¤«¤é²þ̾¡£¥ê¥¹¥È¤È¥¨¥ó¥È¥ê
967           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤â¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
968         * src/news.c: news_get_group_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲäò¹â®²½
969           (g_slist_append() ¤Ï¥ê¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ë)¡£
970         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
971           NEWSGROUP_LIST ¤ÎÄêµÁ¤òÊѹ¹¡£
972         * src/recv.c: recv_write()
973           src/send.c: send_message_smtp(): UI ¤Î¹¹¿·´Ö³Ö¤ò UI_REFRESH_INTERVAL
974           (50msec) ¤ËÊѹ¹¡£
975         * src/account.c: account_add(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄɲä·¤¿¤È¤­¤Ë
976           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
977         * src/grouplistdialog.c: ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤·¡¢
978           grouplist_dialog_set_list() ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
979         * src/textview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI
980           ¤â̵¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
981
982 2001-07-15
983
984         * src/grouplistdialog.c: ok_clicked(), cancel_clicked():
985           gtk_main_level() ¤¬ 1 ¤Ê¤é¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
986           grouplist_dialog_set_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë CList ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º
987           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
988           grouplist_dialog(): ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÁ°¤Ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
989           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
990
991 2001-07-14
992
993         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥Î¡¼¥É¤¬»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ
994           ¤¤¤ì¤Ð `collapsed' Â°À­¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
995         * src/grouplistdialog.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ìÍ÷¤«¤éÁªÂò
996           ²Äǽ¡£
997         * src/news.[ch]
998           news_get_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
999           news_remove_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å
1000           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1001         * src/folderview.c: folderview_new_news_group_cb(): input_dialog()
1002           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë grouplist_dialog() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1003
1004 2001-07-12
1005
1006         * autogen.sh: ½¤Àµ¡£
1007         * src/folder.[ch]
1008           src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î³«ÊľõÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1009           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1010
1011 2001-07-06
1012
1013         * version 0.5.0
1014
1015 2001-07-06
1016
1017         * src/imap.c: imap_remove_folder(): DELETE ¤ÎÁ°¤Ë EXAMINE ¤Ç INBOX
1018           ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1019           imap_cmd_do_select(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ SELECT ¤È EXAMINE ¤ò
1020           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¡£
1021           imap_cmd_select(): imap_cmd_do_select() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1022           imap_cmd_examine(): ¿·µ¬¡£
1023         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1024           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆÅÙÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1025
1026 2001-07-05
1027
1028         * version 0.5.0pre4
1029
1030         * manual/ja/sylpheed.sgml
1031           manual/ja/*.html: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
1032         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): ¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò
1033           Àµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1034         * src/folderview.h
1035           src/summaryview.h: color_normal ¥á¥ó¥Ð¤ò FolderView ¤È SummaryView
1036           ¤«¤éºï½ü¡£
1037         * src/mainwindow.c: main_window_create(): color_normal ¤òºï½ü¡£
1038
1039 2001-07-04
1040
1041         * src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤È NNTP ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ØÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1042         * src/imap.c: imap_session_get()
1043           src/news.c: news_session_new_for_folder(), news_session_get():
1044           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1045
1046 2001-07-03
1047
1048         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥­¥ã¥óÃæ¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
1049           ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1050           imap_scan_folder(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1051           imap_status(): ¿·µ¬¡£ STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
1052           imap_status_uidnext(): ºï½ü¡£
1053           imap_cmd_status(): ºï½ü¡£
1054         * src/textview.c: textview_show_part(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1055
1056 2001-07-03
1057
1058         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1059         * src/rfc2015.c: rfc2015_decrypt_message(): content-type ¤ÎÂ羮ʸ»ú
1060           ÌäÂê¤ò½¤Àµ(¤³¤Î patch ¤Ë´Ø¤·¤Æ Rene Rebe ¤µ¤ó thanks)¡£
1061         * src/codeconv.c: code_get_code_conv_func(): ISO-8859-1 ¤Î¸¡½ÐÉô¤ò
1062           ½¤Àµ¡£
1063         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤Ë
1064           ÄɲäǤ¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1065         * configure.in: °ì»þŪ¤Ë --enable-threads ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1066         * INSTALL
1067           INSTALL.jp: --enable-threads ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ­½Ò¤òºï½ü¡£
1068
1069 2001-07-01
1070
1071         * version 0.5.0pre3
1072
1073         * src/folderview.[ch]: folderview_set_all(): ¿·µ¬¡£
1074         * src/account.c: account_add(): IMAP4 ¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤·¤¿¸å
1075           folderview_set_all() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1076           account_edit_create(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê
1077           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1078           account_selected(): ¿·µ¬¡£
1079           account_clist_set(): CList ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1080
1081 2001-06-30
1082
1083         * src/imap.c: imap_scan_tree(): trash ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð
1084           imap_create_tree() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1085           imap_scan_tree_recursive(): INBOX ¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤òõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1086           Trash ¥Õ¥©¥ë¥À¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1087           imap_create_tree(): trash ¤òºîÀ®¤¹¤ëÉôʬ¤òʬ³ä¤·¤¿¡£
1088           imap_create_trash(): ¿·µ¬¡£
1089         * src/folder.c: folder_build_tree(), folder_write_list_recursive():
1090           no_sub ¤È no_select ¤òÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1091         * src/summaryview.c: summary_show(): item->no_select ¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç
1092           Â³¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1093
1094 2001-06-29
1095
1096         * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ
1097           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1098
1099 2001-06-28
1100
1101         * src/folderview.[ch]:
1102           folderview_update_tree(): ¿·µ¬¡£°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1103           folderview_update_tree_cb(): ¿·µ¬¡£
1104           ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲä·¡¢É½¸½¤ò
1105           ¤¤¤¯¤Ä¤«Êѹ¹¡£
1106
1107 2001-06-27
1108
1109         * src/imap.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤Î¼«Æ°¥¹¥­¥ã¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
1110           imap_scan_tree(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁ´ÂΤò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¡£
1111           imap_scan_tree_recursive(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò
1112           ¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
1113           imap_parse_list(): ¿·µ¬¡£¥í¡¼¥«¥ë¥Ñ¥¹¤ò IMAP4 ¥Ñ¥¹¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
1114         * src/folder.h: no_sub ¤È no_select ¤ò FolderItem ¤ËÄɲá£
1115         * src/folder.c: folder_tree_destroy(): ÊÑ¿ô¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
1116           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1117         * src/folderview.c: folderview_scan_tree_func(): IMAP4 ¤ËÂбþ¡£
1118
1119 2001-06-26
1120
1121         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): ¼¡¤Î¹Ô¤Ë³¤¯ FETCH ±þÅú¤ò
1122           ²òÀϤǤ­¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1123           imap_parse_fetch_element(): ºï½ü¡£
1124           imap_parse_atom(), imap_parse_one_address(), imap_parse_address(),
1125           imap_parse_envelope(), imap_get_uncached_messages(): FETCH ±þÅú
1126           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë GString ¤È sock_getline() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1127           imap_remove_all_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¯ºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1128           ½¤Àµ¡£
1129           imap_parse_address(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤òÀµ¤·¤¯·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1130           GString ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ½¤Àµ¡£
1131         * src/socket.[ch]: sock_getline(), fd_getline(): ¿·µ¬¡£¹ÔÁ´ÂΤò
1132           Æɤ߹þ¤ß¡¢¿·µ¬¤Ë¥¢¥í¥±¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
1133         * src/prefs_account.[ch]: ¡ÖIMAP¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
1134
1135 2001-06-25
1136
1137         * version 0.5.0pre2
1138
1139         * src/imap.c: imap_create_tree(): imap_create_folder() ¤Ë¥í¡¼¥«¥ë
1140           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¹¤òÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1141           imap_create_folder(): STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë LIST ¤ò»È¤Ã¤Æ
1142           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1143           imap_cmd_list(): ¿·µ¬¡£
1144           imap_query_password(): ¿·µ¬¡£
1145           imap_session_new(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë
1146           ¤·¤¿¡£
1147
1148 2001-06-24
1149
1150         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): FETCH ¤Î·ë²Ì¤òǤ°Õ¤Î½ç½ø¤Ç
1151           ²òÀϤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1152           imap_parse_fetch_element(): ¿·µ¬¡£ FETCH ¤Î·ë²Ì¤Î̾Á°¤ÈÃͤΥڥ¢
1153           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
1154           imap_parse_flags(): ¤è¤ê½ÀÆðÀ­¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
1155         * src/utils.[ch]: set_log_file(): ¿·µ¬¡£¥í¥®¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤
1156           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¡£
1157           close_log_file(): ¿·µ¬¡£³«¤¤¤¿¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤ë¡£
1158           log_print(), log_message(), log_warning(), log_error(): ¥í¥°
1159           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤â½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1160
1161 2001-06-22
1162
1163         * src/imap.c: imap_cmd_status(): ÂåÆþ¤ÎÁ°¤Ë "value" ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò
1164           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(À¾Å礵¤ó thanks)¡£
1165
1166 2001-06-21
1167
1168         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): MH ¤È IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À
1169           ´Ö¤Î DnD ¤¬(º£¤Î¤È¤³¤í)¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
1170         * src/foldersel.[ch]: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÂоݤˤʤì¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1171           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1172
1173 2001-06-20
1174
1175         * version 0.5.0pre1
1176
1177         * src/imap.c
1178           imap_get_msg_list()
1179           imap_cmd_envelope()
1180           imap_cmd_fetch()
1181           imap_cmd_copy()
1182           imap_cmd_store(): Ï¢ÈÖ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë UID ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1183           imap_set_article_flags() ¤ò imap_set_message_flags() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1184         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
1185           ¤Ç¤â¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1186         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): °ú¿ô¤Î·¿¤ò gint ¤«¤é
1187           guint ¤Ë¤·¤¿¡£
1188
1189 2001-06-19
1190
1191         * src/imap.c: imap_cmd_login(), imap_cmd_select(), imap_cmd_status(),
1192           imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(), imap_cmd_copy(): Ê¸»úÎó
1193           ¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°Ï¤Þ¤Ê¤¤
1194           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Å¤¤ Cyrus IMAP4 server ¤Ø¤ÎÂнè)¡£
1195           imap_create_folder(): ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿ÃÖ´¹¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¡£
1196           imap_session_connect_if_not() ¤ò imap_session_get() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1197           imap_get_msg_list(): use_cache ¤¬ off ¤Î¤È¤­¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ
1198           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
1199           imap_delete_cached_messages(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤òÆɤó¤Ç»ØÄê
1200           ¤·¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1201           imap_parse_one_address(): fromname ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ïº¹½Ð¿Í¥¢¥É¥ì¥¹¤È
1202           Æ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1203         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): ¿·µ¬¡£ÈϰϤò»ØÄê²Äǽ¡£
1204         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
1205           ¤Î¾ì¹ç¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1206           KEY_PRESS_EVENT_STOP(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1207           summary_key_pressed(): summary_execute() ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤Î
1208           È¯¹Ô¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1209           summary_select_by_msgnum(): msg_is_toggled_on ¤¬ TRUE ¤Î¤È¤­¤À¤±
1210           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
1211           ¤Î¤È¤³¤í¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1212         * src/news.c; news_delete_old_articles(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
1213           Æɤó¤Ç»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1214         * src/folderview.c:
1215           folderview_selected(), folderview_button_released(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1216           Àµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1217
1218 2001-06-18
1219
1220         * src/mainwindow.c
1221           src/summaryview.c
1222           src/prefs_common.c: ±Ñ¸ìɽ¸½¤Î²þÁ±(Paul Mangan ¤µ¤ó thanks)¡£
1223         * src/mainwindow.c: compose_cb()
1224           src/summaryview.c: summary_key_pressed()
1225           src/compose.c: compose_new_with_recipient(): ¿·µ¬µ­»ö¤òºîÀ®¤¹¤ë
1226           ¤È¤­¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1227
1228 2001-06-17
1229
1230         * src/procmsg.c: procmsg_msg_list_free(): ¥ê¥¹¥È¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤·¤Æ
1231           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1232
1233 2001-06-16
1234
1235         * version 0.4.99
1236
1237         * src/imap.c: imap_find_namespace(): namespace ¤Î¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò
1238           Èæ³Ó¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1239           imap_remove_folder(): namespace ¤ò»ÈÍÑ¡£
1240           imap_create_tree(): Trash ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë namespace ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë
1241           ¤·¤¿¡£
1242           imap_get_msg_list(): exists == 0 ¤Î¤È¤­¤Ë¸Å¤¤¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤·¥á¥â¥ê
1243           ¥ê¡¼¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1244           imap_select(): ¿·µ¬¡£ imap_cmd_select() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
1245         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤âɽ¼¨¤¹¤ë
1246           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1247
1248 2001-06-15
1249
1250         * src/folderview.c:
1251           folderview_new_folder_cb()
1252           folderview_new_imap_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤Ë¼ºÇÔ
1253           ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1254           ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1255           folderview_button_pressed(): ÆÃÊ̤ʠIMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Çºï½ü¥á¥Ë¥å¡¼
1256           ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1257         * AUTHORS: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¼è¹þ¡£Á´¤Æ¤Î contributor ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
1258         * src/send.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1259           EXIT_IF_CANCELLED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1260           SendProgressDialog ¤Ë cancelled ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1261         * src/utils.[ch]: strtailchomp(): ¿·µ¬¡£ËöÈø¤Î»ØÄꤷ¤¿Ê¸»ú¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£
1262         * src/imap.c: imap_cmd_fetch(): MS Exchange 2000 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
1263
1264 2001-06-15
1265
1266         * src/imap.c: imap_create_tree(): ¿·µ¬¡£ INBOX ¤ä Trash ¤Î¤è¤¦¤Ê
1267           É¬Íפʥե©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
1268           imap_do_copy(), imap_do_copy_msgs_with_dest(): COPY ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1269           expunge ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1270           imap_remove_all_msg(): exists == 0 ¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë return ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1271           ¤·¤¿¡£
1272         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
1273           folder->create_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1274
1275 2001-06-14
1276
1277         * src/imap.c: ¤µ¤é¤Ë namespace ¤ò¼ÂÁõ¡£
1278         * imap_find_namespace(), imap_path_separator_subst(): ¿·µ¬¡£
1279
1280 2001-06-13
1281
1282         * src/imap.c: imap_parse_namespace(), imap_cmd_namespace(): ¿·µ¬¡£
1283
1284 2001-06-11
1285
1286         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
1287
1288 2001-06-08
1289
1290         * src/imap.[ch]: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë
1291           imap_add_msg() ¤È imap_append_message() ¤òÄɲá£
1292           imap_status(): ¿·µ¬¡£
1293           imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¤½¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
1294           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1295           Äã¥ì¥Ù¥ë IMAP4rev1 ´Ø¿ô¤Î¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤ò imap_cmd ¤ËÊѹ¹¡£
1296         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
1297           IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë INBOX ¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1298           ¤·¤¿¡£
1299
1300 2001-06-07
1301
1302         * src/utils.[ch]: °ú¿ô¤Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¤È¤ë itos_buf() ¤òÄɲá£
1303         * src/imap.[ch]: imap_copy_msg(), imap_copy_msgs_with_dest(): ¿·µ¬¡£
1304         * src/folder.c: copy_msg ¤È copy_msgs_with_dest ¥á¥½¥Ã¥É¤ò IMAP
1305           ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
1306
1307 2001-06-06
1308
1309         * src/utils.[ch]: move_file(): ¿·µ¬¡£
1310         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): move_file()
1311           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤Æ
1312           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1313
1314 2001-06-06
1315
1316         * src/imap.c: imap_delete_messages() ¤È imap_delete_all_messages()
1317           ¤ò imap_delete_cached_messages() ¤È
1318           imap_delete_all_cached_messages() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1319         * src/utils.[ch]: ´Ø¿ô remove_all_numbered_files() ¤òÄɲá£
1320         * src/mh.c: mh_remove_all_msg()
1321           src/imap.c: imap_delete_all_cached_messages():
1322           remove_all_numbered_files() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1323         * src/mainwindow.c
1324           src/summaryview.c
1325           src/compose.[ch]: ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
1326           compose_reply()
1327           compose_reply_set_entry(): °ú¿ô¤Ë `ignore_replyto' ¤òÄɲá£
1328
1329 2001-06-05
1330
1331         * src/folderview.c: folderview_selected()
1332           src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë
1333           ¸í¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1334
1335 2001-06-04
1336
1337         * src/headerwindow.c: headerwindow_show_cb(): ¾ï¤Ë msginfo ¤òɽ¼¨
1338           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
1339           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1340         * src/smtp.c: smtp_ok(): sock_gets() ¤Î¥¨¥é¡¼½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
1341
1342 2001-06-02
1343
1344         * src/folderview.c: folderview_selected()
1345           src/mimeview.c: mimeview_selected(): ¥Þ¥¦¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊ᪤ò²ò½ü
1346           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1347         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð½èÍý¤¹¤ë
1348           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1349
1350 2001-05-27
1351
1352         * src/passphrase.c: #if USE_GPGME ¤Ç°Ï¤Ã¤¿¡£
1353         * src/prefs_account.c: NNTP AUTH ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1354         * src/alertpanel.[ch]: alertpanel_create(): ¿·¤¿¤Ê°ú¿ô `can_disable'
1355           ¤òÄɲá£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò FALSE ¤òÅϤ¹¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1356           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òºîÀ®¡£
1357           alertpanel_message_with_disable(): ¿·µ¬¡£
1358           alertpanel_show(): G_ALERT_VALUE_MASK ¤ÇÃͤò¥Þ¥¹¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1359           alertpanel_button_toggled(): ¿·µ¬¡£
1360           alertpanel_button_clicked(), alertpanel_close(): G_ALERT_VALUE_MASK
1361           ¤ò»È¤Ã¤ÆÃͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1362         * src/prefs_common.[ch]: GnuPG ½ð̾¸¡¾Ú¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¡¢
1363           GnuPG ¤Î·Ù¹ð¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1364         * src/rfc2015.c: check_signature(): Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß½ð̾¥Á¥§¥Ã¥¯
1365           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1366         * src/main.c: GnuPG ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1367         * src/main.c
1368           src/prefs_common.c: GPGME ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ð¥°¤ò
1369           ¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
1370
1371 2001-05-26
1372
1373         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Î
1374           ISO-8859-* ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¤Àµ¡£
1375           conv_encode_header(): ÉÔÀµ¤Ê¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤­Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×
1376           ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alte ¤µ¤ó thanks)¡£
1377         * src/headerview.c: SET_FONT_STYLE(): ¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Ìµ¸ú¤Î¤È¤­
1378           ¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
1379         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬ INBOX ¤Î¤È¤­¤Ï
1380           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1381         * src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¬
1382           Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼Â¹Ô¥Ü¥¿¥ó¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1383
1384 2001-05-22
1385
1386         * README
1387           README.jp: ¡Öµ¯Æ°ÊýË¡¡×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1388
1389 2001-05-19
1390
1391         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é NNTP AUTH ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1392         * src/news.[ch]: NNTP AUTH ¤ËÂбþ¡£
1393         * src/nntp.[ch]: NNTP AUTH ¤Î¤¿¤á¤Ë SockInfo ¤ò NNTPSockInfo ¤Ç
1394           ¥é¥Ã¥×¤·¤¿¡£
1395         * INSTALL
1396           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤È¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£
1397
1398 2001-05-18
1399
1400         * src/gtkutils.[ch]: folderview_find_collapsed_parent() ¤ò
1401           gtkut_ctree_find_collapsed_parent() ¤Ë°ÜÆ°¡£
1402         * src/folderview.c: folderview_select_node(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë
1403           ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1404         * configure.in: ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤ò 0.4.99 (0.5pre) ¤Ë¤·¤¿¡£
1405         * src/main.c: main(): --help ¤È --version ¤Ë X ¤¬ÉÔÍפˤʤë¤è¤¦¤Ë
1406           parse_cmd_opt() ¤ò gtk_init() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
1407           parse_cmd_opt(): g_get_prgname() ¤ò g_basename(argv[0]) ¤ËÊѹ¹¡£
1408         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
1409           ¤ËÂФ¹¤ë½¤Àµ¡£
1410
1411 2001-05-17
1412
1413         * src/main.c: lock_socket_input_cb(): fd_read() ¤ò fd_gets() ¤Ë
1414           Êѹ¹¡£ --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥´¥ß¤òȯÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1415         * src/socket.[ch]: fd_gets() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
1416
1417 2001-05-16
1418
1419         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_next(): ¿·µ¬¡£
1420         * src/folderview.c: folderview_find_next_unread(): ¿·µ¬¡£
1421           folderview_select_next_unread(): ±£¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤â¸«ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë
1422           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1423
1424 2001-05-15
1425
1426         * src/compose.c: compose_write_headers(): SPAM ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­
1427           ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ From, To, Sender ¤â½ü³°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1428         * src/folderview.c: Ì¤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤¢¤ëÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë '+'
1429           ¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1430           folderview_search_new_recursive(),
1431           folderview_have_new_children(),
1432           folderview_search_unread_recursive(),
1433           folderview_have_unread_children(),
1434           folderview_find_collapsed_parent(): ¿·µ¬¡£
1435           folderview_update_node(): ¥­¥å¡¼¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1436           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1437
1438 2001-05-14
1439
1440         * src/folder.[ch]
1441           src/mh.[ch]: *_add_msg() ¤ò link() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1442           ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÀÚÂؤ¨¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
1443         * src/compose.c
1444           src/inc.c
1445           src/mbox.c: folder_item_add_msg() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
1446           unlink() ¤òºï½ü¡£
1447
1448 2001-05-13
1449
1450         * src/prefs_customheader.[ch]: prefs_headers_* ¤ò
1451           prefs_custom_header_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ `(New)' ¹Ô¤È `ÃÖ´¹' ¥Ü¥¿¥ó¤ò
1452           ºï½ü¡£¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
1453           prefs_custom_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£ "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò
1454           ¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1455         * src/customheader.c: custom_header_get_str()
1456           src/compose.c: compose_write_headers(): ¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
1457         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£
1458           "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1459           ¤·¤¿¡£
1460         * src/compose.c: compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤Î½ç½ø¤ò½¤Àµ¤·¡¢
1461           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ò¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1462         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_delete_cb()
1463           src/prefs_filter.c: prefs_filter_delete_cb(): ESC ¤Ç·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
1464           ¤òÊĤ¸¤ë¤Î¤ò¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1465
1466 2001-05-13
1467
1468         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸:
1469         * src/customheader.[ch]
1470           src/prefs_customheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
1471         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1472           strtol() ¤ò»ÈÍѤ·¡¢¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1473         * src/compose.c: IS_IN_CUSTOM_HEADER(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1474           compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë
1475           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼«Æ°Åª¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò½ü¤¯)¡£
1476
1477 2001-05-11
1478
1479         * src/inc.c: connection_check_cb(): Àܳ¤¬³ÎΩ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
1480           segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1481         * src/compose.c: compose_create(): set_autobcc ¤Þ¤¿¤Ï set_autoreplyto
1482           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤é¤¬¶õ¤Ç¤âɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1483
1484 2001-05-10
1485
1486         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
1487           TEXT_INSERT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1488         * po/ja.po: ½¤Àµ¡£
1489         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_create():
1490           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
1491
1492 2001-05-09
1493
1494         * src/mimeview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é
1495           ³«¤¯...¡×¤òÄɲá£
1496         * src/summaryview.c: summary_print()
1497           src/inputdialog.c: input_dialog(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1498         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ÀâÌÀʸ¤ò¹¹¿·¡£
1499         * src/send.c: Á÷¿®¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
1500           (TODO: automaton ¤ò»ÈÍѤ¹¤Ù¤­¡£)
1501           send_progress_dialog_create(), send_progress_dialog_destroy(),
1502           send_cancel(): ¿·µ¬¡£
1503           send_message_smtp(): ³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1504         * src/utils.[ch]: get_left_file_size(): ¿·µ¬¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë
1505           ¤Î»Ä¤ê¤Î¥Ð¥¤¥È¿ô¤òÆÀ¤ë¡£
1506         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì
1507           ¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Á°¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
1508           °ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1509         * src/prefs_common.c: ¥«¥é¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë
1510           ¤·¡¢¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥­¡¼¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1511
1512 2001-05-08
1513
1514         * version 0.4.66
1515
1516         * src/select-keys.c: delete_event_cb(): ½ªÃ¼¤«¤é `;' ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
1517         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò10msec ¤Ë¤·¤¿¡£
1518         * src/prefs_display_header.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢
1519           ¡Ö¾¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À
1520           ¤Î¥ê¥¹¥È¤ò insensitive ¤Ë¤·¤¿¡£
1521         * src/textview.c: strcasecmp() and strncasecmp() ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÂбþ¤¹¤ë
1522           glib ¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
1523         * src/inc.c: get_spool(): ¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎÃæ¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
1524           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1525
1526 2001-05-07
1527
1528         * src/prefs_common.c
1529           src/prefs_account.c
1530           src/prefs_filter.c
1531           src/account.c
1532           src/alertpanel.c
1533           src/filesel.c
1534           src/foldersel.c
1535           src/export.c
1536           src/import.c
1537           src/inputdialog.c
1538           src/passphrase.c
1539           src/select-keys.c
1540           src/sigstatus.c: delete_event ¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Ë¤½¤ì¤ò
1541           ¸í¤Ã¤ÆÇ˲õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(DINH ¤µ¤ó thanks)¡£
1542           delete_event ¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦ *_deleted() ¤È *delete_event()
1543           ¤òÄɲá£
1544
1545 2001-05-06
1546
1547         * src/prefs_display_header.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊѹ¹¤ò
1548           ¥Þ¡¼¥¸:
1549           prefs_display_header_create(): ¥É¥é¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ÎʤӴ¹¤¨¤¬
1550           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1551           prefs_display_header_find_header(): ¿·µ¬´Ø¿ô¡£
1552           prefs_display_header_clist_set_row(): ½ÅÊ£¤òǧ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1553         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¥Á¥§¥Ã¥¯
1554           ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥é¥Ù¥ë¤òÊѹ¹¡£
1555
1556 2001-05-05
1557
1558         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): sscanf() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢
1559           ¤¹¤°¤Ë break ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1560         * src/inc.h: Pop3State ¤«¤é cur_msg_bytes ¤òºï½ü¡£
1561         * src/inc.c: pop3_recv_func()
1562           src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤ÎÂèÆó°ú¿ô¤ò¸½ºß¤Î¹ç·×¥Ð¥¤¥È¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
1563           recv_write(): ·Ð²á»þ´Ö¤¬0.1Éäè¤êÂ礭¤±¤ì¤Ð UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
1564           ¤·¤¿¡£
1565         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò300 usec ¤Ë¤·¤¿¡£
1566         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤¬ Subject ¤Î¾ì¹ç¡¢
1567           °ì¹Ô¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1568         * src/utils.[ch]: unfold_line(): ¿·µ¬¡£
1569         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_array(): ¿·µ¬¡£
1570         * src/prefs_display_header.c: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò¹¹¿·¡£
1571
1572 2001-05-05
1573
1574         * sylpheed-claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¥Þ¡¼¥¸¡£
1575           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶¤¬»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
1576           (¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤ÏÊѹ¹¡£)
1577         * src/prefs_display_header.[ch]
1578           src/displayheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
1579         * src/prefs_display_header.c:
1580           prefs_display_headers_other_headers_toggled() ¤òºï½ü¡£
1581           ¥ê¥¹¥È¤«¤é "(¿·µ¬)" ¹Ô¤òºï½ü¡£
1582         * src/defs.h: DISPLAY_HEADER_RC ¤òÄɲá£
1583         * src/prefs_common.c: prefs_message_create(): É½¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê
1584           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1585         * src/prefs_common.h: PrefsCommon ¤Ë show_other_header ¤È
1586           disphdr_list ¤òÄɲá£
1587         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_list_from_file(),
1588           procheader_get_header_array_asis(): ¿·µ¬¡£
1589           procheader_get_header_list(): °ú¿ô¤Ë FILE ¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë
1590           ½¤Àµ¡£
1591           procheader_header_array_destroy(), procheader_header_free() ¿·µ¬¡£
1592         * src/main.c: main(): prefs_display_header_*_config() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
1593           ¤·¤¿¡£
1594         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥æ¡¼¥¶¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ
1595           ¥Ø¥Ã¥À¤òʤӴ¹¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1596           src/textview_show_header(): textview_make_clickable_parts() ¤ò
1597           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1598           textview_make_clickable_parts(): °ú¿ô¤Ë GdkFont ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
1599           °ú¿ô¤«¤é GtkText ¤ò½ü¤¤¤¿¡£
1600
1601 2001-05-04
1602
1603         * Pierric Descamps ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯
1604           ¤ò¼ÂÁõ(thanks!)¡£
1605         * src/inc.c: inc_autocheck_timer_init(), inc_autocheck_timer_set(),
1606           inc_autocheck_timer_remove(), inc_autocheck_func() ¤ò¿·Ãå¥á¡¼¥ë
1607           ¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
1608         * src/main.c: main(): inc_autocheck_timer_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1609         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î UI
1610           ¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤·¤¿¡£ prefs_common_cancel() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
1611           ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¡£
1612         * src/prefs_common.c
1613           src/prefs_account.c
1614           src/prefs_filter.c
1615           src/account.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë
1616           ¤·¤¿¡£
1617         * src/headerview.c: headerview_show_xface(): ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òÈóɽ¼¨
1618           ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1619
1620 2001-05-03
1621
1622         * src/inc.c
1623           src/pop.c
1624           src/recv.c: ¥Î¥ó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥°¥½¥±¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤ÎÂбþ¤òºï½ü(Ìò¤Ë
1625           Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç)¡£
1626         * src/pop.c
1627           src/inc.c: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
1628
1629 2001-05-02
1630
1631         * src/utils.h: u32 ¤ò guint32 ¤Î typedef ¤Ë¤·¤¿¡£
1632           md5.c ¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Þ¥¯¥í BIG_ENDIAN_HOST ¤òÄɲá£
1633         * src/md5.c: md5c.c ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£¥Ó¥Ã¥°¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó
1634           ¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Ç MD5 ¤òÀµ¤·¤¯·×»»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1635
1636 2001-05-01
1637
1638         * version 0.4.65
1639
1640         * src/folder.c: folder_init(): ¥á¥½¥Ã¥É imap_remove_folder ¤òÄɲá£
1641         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4
1642           ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1643         * src/imap.[ch]: imap_create_folder(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4 ¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À
1644           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1645           imap_remove_folder(): Äɲá£
1646           imap_create(), imap_delete(): Äɲá£
1647         * src/summaryview.c: summary_execute_delete(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×¤¬
1648           F_MH ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð trash ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1649         * ¾åµ­¤ÎÊѹ¹¤Ë´Ø¤·¤ÆÀ趤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
1650         * configure.in
1651           ac/check-type.m4: wint_t ¤Î typedef ¸¡½Ð¤ò²þÎÉ(sv_CHECK_TYPE ¤ò
1652           SYLPHEED_CHECK_TYPE ¤Ë²þ̾)¡£
1653
1654 2001-04-30
1655
1656         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤È¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó
1657           ¤òµ¯¤³¤¹¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1658
1659 2001-04-30
1660
1661         * src/socket.[ch]: º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ sock_read() ¤È fd_read() ¤ò
1662           sock_gets() ¤È fd_read() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ read() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ë
1663           sock_read() ¤È fd_read() ¤òÄɲá£
1664         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1665           fd_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_read() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1666         * src/esmtp.c
1667           src/imap.c
1668           src/news.c
1669           src/nntp.c
1670           src/pop.c
1671           src/recv.c
1672           src/smtp.c: sock_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_gets() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1673           ¤·¤¿¡£
1674         * src/imap.c: imap_session_new(): imap_open() ¤Î¥¨¥é¡¼¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
1675
1676 2001-04-28
1677
1678         * src/inc.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¸½ºß¤ÎÆɤ߹þ¤ó¤À¥Ð¥¤¥È¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1679           ¤·¤¿¡£
1680         * src/pop.c: recv_write(): Ê¸»úÎó¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤Ë UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
1681           ¤·¤¿¡£
1682
1683 2001-04-27
1684
1685         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
1686           ¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¤·¡¢³ÈÂç²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1687         * src/smtp.c
1688           src/esmtp.c: smtp_ok(), esmtp_ok(): ¥¨¥é¡¼±þÅú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Æ
1689           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÂçÀ¯¤µ¤ó thanks)¡£
1690         * src/pop.[ch]: pop3_getsize_list_send() ¤È pop3_getsize_list_recv()
1691           ¤òÄɲá£
1692         * src/recv.[ch]: recv_write() ¤¬³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô
1693           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë recv_set_ui_func() ¤òÄɲá£
1694         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ bytes ¤ò total_bytes ¤Ë²þ̾¤·¡¢
1695           cur_msg_bytes, cur_total_bytes, ¤½¤·¤Æ sizes ¤òÄɲá£
1696         * src/inc.c: ³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë
1697           inc_pop3_recv_func() ¤òÄɲá£
1698
1699 2001-04-26
1700
1701         * src/mh.c: mh_is_maildir_one(): is_dir_exist() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1702           ½¤Àµ¡£
1703
1704 2001-04-25  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
1705
1706         * src/mh.c (mh_is_maildir_one, mh_is_maildir): ¿·µ¬¡£
1707         (mh_scan_tree_recursive): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ç Maildir ·¿¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò
1708         ´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1709
1710         À°¿ô·¿¤Ç socket ¤òɽ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¤è¤êÃê¾ÝŪ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¹½Â¤¤ËÊѹ¹¡£
1711
1712         * src/automaton.h (struct _Automaton): help_sock ¤òÄɲá£
1713         * src/automaton.c (automaton_input_cb): source ¤ò SockInfo ¤ËÄɲÃ
1714         ¤·¡¢ gdk_input_add ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1715
1716         * src/send.c (SEND_EXIT_IF_ERROR): ¥Æ¥¹¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢Ìµ¸ú¤Ê socket
1717         ¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿(sock_close ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£ sock ¤ò NULL
1718         ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1719         (SEND_EXIT_IF_NOTOK): ÊĤ¸¤é¤ì¤¿ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1720         ¤·¤¿¡£
1721         (send_smtp_open): SockInfo ¤Î¤ß¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1722
1723         * src/news.c (news_session_new): SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
1724         (news_session_destroy): Æ±¾å¡¢ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
1725
1726         * src/nntp.c: À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
1727         * src/smtp.c: Æ±¾å¡£
1728         * src/pop.c: Æ±¾å¡£
1729         * src/recv.c: Æ±¾å¡£
1730
1731         * src/inc.c (inc_pop3_session_do): sock_sockinfo_free ¤òºï½ü¡£
1732         gdk_input_add ¤ò¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤ó¤À¡£
1733
1734         * src/esmtp.c: socket »Ø¼¨»Ò¤ò SockInfo ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1735         * src/esmtp.h: Æ±¾å¡¢ socket.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
1736         * src/session.h (struct _Session): Æ±¤¸¤¯¡£
1737         * src/imap.c (imap_open): À°¿ô·¿¤Ç¤Ê¤¯ SockInfo ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1738         SockInfo ¤ÎÆâÉô¥Ç¡¼¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òºï½ü¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤È´Ø¿ô
1739         ¤¬ SockInfo ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1740         (imap_session_new): sock_close ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1741         (imap_session_destroy): Æ±¾å¡£
1742
1743         * src/compose.c (compose_exec_ext_editor): sock_write ¤ò fd_write
1744         ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1745
1746         * src/main.c (app_will_exit): lock socket ¤ò fd_close ¤Ç close ¤¹¤ë
1747         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1748         (prohibit_duplicate_launch): sock_xxx ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fd_xxx ¤ò»ÈÍÑ¡£
1749         (lock_socket_input_cb): Æ±¾å¡£
1750
1751         * src/socket.h, src/socket.c: SockInfo ¹½Â¤ÂΤò glib ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò
1752         »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¡£Á´¤Æ¤Î sock_xxx ¤ò¡¢À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo
1753         ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1754         (sock_connect_unix, sock_open_unix, sock_accept): Ì¾Á°¤ò ..
1755         (fd_connect_unix, fd_open_unix, fd_accept): .. ¤³¤ì¤ËÊѹ¹¤·¡¢Á´¤Æ¤Î
1756         ¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤âÊѹ¹¡£
1757         (fd_read, fd_write, fd_close): ¿·µ¬¡£
1758         (sock_sockinfo_free): ºï½ü¡£
1759         * src/socket.c (sock_connect_nb): ¤³¤³¤Ç¤Ï sock_close ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1760         close ¤ò»ÈÍÑ¡£
1761         (sock_connect): Æ±¾å¡£
1762
1763 2001-04-26
1764
1765         * config.h.in: ºï½ü¡£
1766         * ac/Makefile.am: gnupg-check-typedef.m4 ¤ò MACROS ¤ËÄɲá£
1767         * .cvsignore: Äɲá£
1768         * src/inc.c
1769           src/progressdialog.[ch]
1770           src/pixmaps/complete.xpm
1771           src/pixmaps/continue.xpm
1772           src/pixmaps/error.xpm: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Î¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1773           Leandro Pereira ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1774         * src/inc.c: ¾õÂÖ¤Îʸ»úÎó¤òÀÚÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1775
1776 2001-04-25
1777
1778         * cvs ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é po/*.gmo, configure, stamp-h.in, aclocal.m4,
1779           Makefile.in ¤òºï½ü¡£
1780         * COPYING: RSA ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
1781         * po/sylpheed.pot, po/stamp-cat-id, po/cat-id-tbl.c ¤òºï½ü¡£
1782         * configure.in: sys/utsname.h ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1783
1784 2001-04-24  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
1785
1786         W32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎÂçÉôʬ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1787
1788         * configure.in: gpgme >= 0.2.1 ¤òÍ׵ᡣ
1789
1790         * acconfig.h (HAVE_U32_TYPEDEF): ¿·µ¬¡£
1791         * ac/gnupg-check-typedef.m4: ¿·µ¬¡£
1792         * configure.in: u32 ·¿¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·¿¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1793         * src/utils.h: u32 ·¿¤È´Ø·¸¤¹¤ëÄê¿ô¤òÄêµÁ¡£
1794
1795         * src/about.c (about_create): MD5 ¤Ë´Ø¤¹¤ëɽ¼¨¤òºï½ü¡£RSA Inc ¤Î
1796         ¼ÂÁõ¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
1797         * src/md5ify.c, src/md5ify.h, src/md5global.h: ºï½ü¡£
1798         * src/md5c.c, src/md5c.h: FSF ¤Î¼ÂÁõ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢´Ø¿ô̾¤òɸ½à¤Î¾®Ê¸»ú
1799         ¤Î̿̾µ¬Â§¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÊѹ¹¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤òÊѹ¹¡£
1800         (md5_hex_digest): ¿·µ¬¡£
1801         (md5_hmac): Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë hmac ´Ø¿ô¤ò¾¯¤·½¤Àµ¤·¤ÆÄɲá£
1802         (md5_hex_hmac): ¿·µ¬¡£
1803         * src/esmtp.c, src/esmtp.h (md5_hex_hmac): ºï½ü¡£
1804         (hmac_md5): ºï½ü¡£
1805         * src/pop.c (pop3_getauth_apop_send): md5_digest ¤ò¿·¤·¤¤´Ø¿ô
1806         md5_hex_digest ¤ÇÃÖ´¹¡£
1807
1808         * src/about.c: ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß utsname.h ¤ò include ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1809         ¤·¤¿¡£
1810
1811         * src/utils.c, src/utils.h (get_home_dir): ÆÃÊ̤ʠWindoze ¤ÎÍ×µá
1812         ¤Ë¤è¤ê¤è¤¯Âбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£Á´¤Æ¤Î g_get_home_dir() ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·
1813         ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
1814
1815         * simple-gettext.c: ¿·µ¬¡£
1816
1817         * src/main.c (main): GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
1818         ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1819
1820         * src/sigstatus.c, src/sigstatus.h: ¿·µ¬¡£
1821         * src/rfc2015.c (check_signature): sigstatus ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò»ÈÍѤ·¡¢
1822         ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£´Ø¿ô¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Æ¥­¥¹¥È¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1823
1824         * src/select-keys.c: ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î select_keys ÊÑ¿ô¤òºï½ü¤·¡¢
1825         ¥¢¥í¥±¡¼¥È¤·¤¿ÊÑ¿ô¤òÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤ÇÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1826         (set_row): °Å¹æ²½¤Ç¤­¤ë¸°¤Î¤ß¤òɽ¼¨¡£
1827         (update_progress): ¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¡¢É÷¼Ö¤È¤É¤Î¸°¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸
1828         ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¥Æ¥­¥¹¥È¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£Â¾¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼
1829         ¤òºï½ü¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò¹¹¿·¡£
1830
1831         * src/prefs_common.c (prefs_privacy_create) [__MINGW32__]: Êáª
1832         ¥Ü¥¿¥ó¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1833
1834 2001-04-24
1835
1836         * src/prefs_common.[ch]
1837           src/procheader.c: strftime() ¤ò»È¤¤¡¢¥æ¡¼¥¶¤¬¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç
1838           ÆüÉÕ¤Îɽ¼¨¤Î½ñ¼°¤òÄêµÁ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
1839           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1840         * src/prefs_common.c: prefs_quote_colors_dialog()
1841           src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): ¿§¤ÎÀßÄ꤬
1842           Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1843         * src/main.[ch]: µ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òµ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1844         * src/export.c: export_mbox(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë chdir
1845           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1846         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
1847           ¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1848
1849 2001-04-23
1850
1851         * ½ªÎ»»þ¤ËÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲÃ
1852           [sergey]:
1853
1854           * src/compose.c: compose_queue(): Á÷¿®ÂÔµ¡¸å¤Ë folder_item_scan()
1855             ¤È folderview_update_item() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1856           * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1857             ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤ÇÉÁ²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1858           * src/mainwindow.c: queued_messages(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
1859             app_exit_cb(): warn_queued_on_exit ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á
1860             ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1861           * prefs_common.[ch]: warn_queued_on_exit ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1862
1863         * src/mainwindow.c: queued_messages() ¤ò main.c ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
1864           get_queued_message_num() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1865         * src/main.c: app_will_exit(): app_exit_cb() ¤«¤é·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
1866           ¥³¡¼¥É¤ò°ÜÆ°¤·¡¢manage_window_focus_in() ¤òÄɲá£
1867
1868         * GnuPG ¸°ÁªÂòÂбþ¤ò³ÈÄ¥ [sergey]:
1869
1870           * src/select-keys.c: Win32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¤·¡¢Ç¤°Õ¤Î¸°¤Î
1871             ÁªÂò¤ËÂбþ¡£
1872           * src/prefs_account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¡Öµ¡Ì©¡×
1873             ¥¿¥Ö¤òÄɲá£
1874             prefs_account_privacy_create(),
1875             prefs_account_sign_key_set_data_from_radiobtn(),
1876             prefs_account_sign_key_set_radiobtn(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
1877           * src/prefs_account.h: ¿·¤·¤¤ÀßÄê: sign_key_type, sign_key_id.
1878           * src/rfc2015.c: set_signers(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
1879             pgp_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È set_signer() ¤Î¸Æ½Ð¤·¤òÄɲá£
1880             rfc2015_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÄɲä·¡¢pgp_sign() ¤Ë
1881             ÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1882           * src/rfc2015.h: rfc2015_sign(): ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¹¹¿·¡£
1883           * src/compose.c: ¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò rfc2015_sign() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
1884             ¤·¤¿¡£
1885
1886 2001-04-22
1887
1888         * src/mbox.c: export_to_mbox(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1889
1890 2001-04-20
1891
1892         * src/mbox.[ch]: export_mbox() ¤ò export_to_mbox() ¤ËÊѹ¹¡£
1893           ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1894         * src/export.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò mbox ¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£
1895         * src/import.[ch]: import_mbox() ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¤È¤ë
1896           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÀâÌÀ¤òÄɲá£
1897         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®¸å¤Ë¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼
1898           ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1899         * src/export.c
1900           src/import.c: OK ¤Þ¤¿¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬¿ô²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é¥×¥í¥°¥é¥à
1901           ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1902         * src/prefs_common.[ch]
1903           src/addressbook.c: ¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤Ë
1904           Äɲ乤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1905
1906 2001-04-19
1907
1908         * src/prefs_common.[ch]: ÀßÄê¹àÌܤòºÆ¹½À®¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¿¥Ö¤òÄɲá£
1909         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó --version
1910           ¤òÄɲá£
1911         * src/mh.c: ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°/¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤È¤­¤Ï MSG_DELETED ¥Õ¥é¥°
1912           ¤ò³°¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1913         * src/prefs_common.[ch]
1914           src/headerview.[ch]: ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤ò¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1915         * src/prefs_common.[ch]
1916           src/textview.c: ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ëñ°Ì¤ò1¥Ú¡¼¥¸¤ÈȾ¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀÚÂؤ¨
1917           ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1918         * src/mbox.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤ÎÁ´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤é¤ò°ì¤Ä¤Î
1919           mbox ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ë export_mbox() ¤òÄɲá£
1920
1921 2001-04-18
1922
1923         * src/prefs_filter.[ch]: ¿¶¤êʬ¤±ÀßÄê¤Î¥³¡¼¥É¤ò prefs_common.c
1924           ¤«¤éʬΥ¤·¡¢Ê̸ĤΥÀ¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
1925
1926 2001-04-17
1927
1928         * version 0.4.64
1929
1930         * src/automaton.[ch]
1931           src/inc.c: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿
1932           ¤È¤­¤Ë Sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó
1933           thanks)¡£
1934         * src/xml.c: xml_build_tree()
1935           src/addressbook.c: ÉÔÀµ¤Ê XML ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
1936           ¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1937
1938 2001-04-16
1939
1940         * src/summaryview.c
1941           src/inc.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1942           ¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
1943           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1944
1945 2001-04-15
1946
1947         * src/xml.[ch]: ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤ëɬÍפΤ¢¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤È¡¢Ê£¿ô¹Ô¤Ë
1948           ¤ï¤¿¤ë¥¿¥°¤ËÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1949         * src/folder.c
1950           src/addressbook.c: '<', '>', '&', ''', '"' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤ò
1951           ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1952
1953 2001-04-10
1954
1955         * version 0.4.63
1956
1957         * src/folder.[ch]
1958           src/mainwindow.c
1959           src/mh.[ch]
1960           src/procmsg.[ch]
1961           src/summaryview.[ch]: MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼¤ÎÁàºî¤ò
1962           Äɲ乤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1963         * src/imap.c: ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤«¤é¥É¥Ã¥È¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1964         * src/imageview.c: ²èÁü¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¸Å¤¤²èÁü¤òɽ¼¨
1965           ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
1966
1967 2001-04-09
1968
1969         * src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÆɤ߹þ¤ß®ÅÙ¤ò
1970           ¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë setvbuf() ¤òÄɲÃ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1971         * src/inc.c
1972           src/summaryview.[ch]
1973           prefs_common.[ch]: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤­¤ËƱ¤¸¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1974           ÊݤĥѥåÁ¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1975         * src/textview.c
1976           src/utils.[ch]: get_quote_level() ¤ò utils.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
1977
1978 2001-04-08
1979
1980         * ac/Makefile.am: Äɲá£
1981         * Makefile.am
1982           configure.in: ac ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÄɲá£
1983
1984 2001-04-07
1985
1986         * src/summaryview.c: summary_filter(): immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬
1987           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¨ºÂ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1988         * src/prefs_common.[ch]
1989           src/textview.[ch]
1990           src/gtkutils.[ch]: Stephen Anthony ¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿§¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
1991           ¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
1992         * src/gtksctree.c
1993           src/mimeview.c: MimeView ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
1994
1995 2001-04-06
1996
1997         * src/utils.c: copy_file()
1998           src/mh.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
1999           ¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(¤·¤Æ½¤Àµ)(thanks!)¡£
2000         * src/procheader.c
2001           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆüÉÕ¤ò¥í¡¼¥«¥ë»þ´Ö¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2002           Jorge Van Hemelryck ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2003         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °ìʸ»ú¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤ÎÉä¹æ
2004           ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2005         * src/folder.c: folder_item_add_msg(): add_msg() ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë
2006           assertion ¤òÄɲÃ(¤¿¤«¤Î¤µ¤ó thanks)¡£
2007
2008 2001-04-05
2009
2010         * src/procmime.c: procmime_decode_content(): quoted-printable ¤Ç
2011           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ `=00' ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì¹ç¤½¤ì¤ò²õ¤·¤Æ
2012           ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
2013         * src/gtksctree.c
2014           src/mimeview.c
2015           src/summaryview.c: MIME ¥Ó¥å¡¼¤Î DnD ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2016
2017 2001-04-04
2018
2019         * src/about.c: about ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î³°´Ñ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
2020           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2021         * src/prefs_common.[ch]
2022           src/rfc2015.[ch]
2023           src/mimeview.c
2024           src/procmime.[ch]
2025           src/compose.[ch]
2026           src/passphrase.c
2027           src/textview.[ch]: sylpheed-win32 branch ¤«¤é port ¤µ¤ì¤¿ GnuPG
2028           Âбþ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2029         * INSTALL, INSTALL.jp: GnuPG ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò¹¹¿·¡£
2030
2031 2001-04-03
2032
2033         * src/utils.[ch]: References ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢¤½¤ì¤òʸ»úÎó¤Î¥ê¥¹¥È
2034           ¤Ë¤¹¤ë references_list_append() ¤òÄɲá£
2035         * src/compose.c: Ä¹¤¹¤®¤ë References ¥Ø¥Ã¥À¤òÀÚ¤êµÍ¤á¡¢¥´¥ßʸ»ú¤ò
2036           ºï½ü¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ(Matthias Intemann ¤µ¤ó thanks)¡£
2037
2038 2001-04-02
2039
2040         * src/addr_compl.c: Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¥Ð¥°½¤Àµ
2041           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2042
2043 2001-04-01
2044
2045         * src/gtksctree.c: tree_select_row ¥·¥°¥Ê¥ë¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥«¥é¥à¿ô¤òÅϤ¹
2046           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2047         * src/summaryview.c: summary_selected(): ÈÆÍÑ¥Þ¡¼¥¯¤È̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ò
2048           ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2049           summary_mark_row_as_read() ¤È summary_mark_row_as_unread() ¤òÄɲá£
2050         * src/prefs_common.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
2051           ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î GtkEntry ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÉý¤òÄ´À°¤·¤¿¡£
2052         * src/prefs.c: prefs_dialog_create(): ¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò
2053           ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2054         * src/inc.c: inc_start(): Ç§¾Ú¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ç¥µ¡¼¥Ð̾¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
2055           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2056
2057 2001-03-31
2058
2059         * src/mimeview.c: mimeview_key_pressed(): °Û¾ï¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
2060           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
2061           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2062         * src/summaryview.c: summary_display_msg(): MIME ¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
2063           ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2064
2065 2001-03-30
2066
2067         * src/pixmaps/deleted.xpm
2068           src/pixmaps/mark.xpm
2069           src/summaryview.c: ºï½ü¤È¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
2070         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_init(): gtk_widget_destroy() ¤ò
2071           gtk_widget_unref() ¤ËÊѹ¹¡£
2072         * src/addr_compl.c: start_address_completion(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤¬¶õ¤Î
2073           ¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Chideok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
2074
2075 2001-03-29
2076
2077         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2078           (ChiDeok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
2079         * src/pixmaps/forwarded.xpm
2080           src/pixmaps/replied.xpm
2081           src/pixmaps/new.xpm
2082           src/pixmaps/unread.xpm
2083           src/compose.c
2084           src/mainwindow.c
2085           src/prefs_common.c
2086           src/procmsg.h
2087           src/summaryview.[ch]: ÊÖ¿®¡¦Å¾Á÷¥Þ¡¼¥¯¤òÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏžÁ÷¤¹¤ë
2088           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÉÕ¤±¤ë Harc Hoper ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2089           ¤½¤·¤Æ¿·Ã塦̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤Ï David Mehrmann ¤µ¤ó¤ÎºîÀ®¤·¤¿¥¢¥¤¥³¥ó
2090           ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤¿(thanks!)¡£
2091         * src/summaryview.c: Ì¤ÆɤȠMIME ¤ÎÎó¤ÎÉý¤ò¸ÇÄê¤Ë¤·¤¿¡£
2092         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): '=' ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤ò
2093           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2094
2095 2001-03-26
2096
2097         * src/prefs_common.[ch]: ¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¿
2098           ¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
2099         * src/textview.c: °ì¹Ô¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤â¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë
2100           ¤·¤¿¡£
2101
2102 2001-03-25
2103
2104         * src/prefs_common.[ch]
2105           src/textview.c: À¥Æ£¤µ¤ó¤ÈÆóÇ·µÜ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
2106           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2107
2108 2001-03-24
2109
2110         * src/summaryview.c: summary_attract_by_subject(): ¹â®²½¤Î¤¿¤á¤Ë
2111           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2112         * src/prefs_account.c: filter_on_receive ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç TRUE ¤Ë¤·¤¿¡£
2113         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹àÌܤòʤٴ¹¤¨¤¿¡£
2114
2115 2001-03-23
2116
2117         * src/gtkutils.c: gtkut_clist_bindings_add(): ¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹
2118           ¥­¡¼¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥­¡¼¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2119
2120 2001-03-22
2121
2122         * src/utils.[ch]
2123           src/codeconv.c: Èó ASCII ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤òÀµ¤·¤¯¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
2124           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2125         * src/compose.c: ÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏÁð¹Æ¤ÎºÆÊÔ½¸»þ¤Ë´ö¤Ä¤«¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯
2126           ¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2127
2128 2001-03-21
2129
2130         * src/gtkutils.[ch]: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÊѹ¹¤¹¤ë
2131           gtkut_widget_init() ¤òÄɲá£
2132         * src/main.c: main(): gtkut_widget_init() ¤òÀè¤Ë¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2133         * src/summaryview.c: summary_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2134
2135 2001-03-19
2136
2137         * src/procmsg.[ch]: ²ÄÆÉÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
2138
2139 2001-03-18
2140
2141         * src/mainwindow.c: "Clean trash" ¤ò "Empty trash" ¤ËÊѹ¹¡£
2142           ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
2143           allsel_cb(): ¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2144           ¥Ó¥å¡¼¤È¤Î´Ö¤Ç¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2145           ¥µ¥Þ¥ê¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡ÖÁ´¤ÆÁªÂò¡×¤òºï½ü¡£
2146         * src/folderview.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®/̾¾ÎÊѹ¹/ºï½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ø¿ô¤ò
2147           Äɲá£
2148         * src/procmsg.[ch]: ¡Ö¥Þ¡¼¥¯¡×¤È¡Öºï½ü¡×¥Õ¥é¥°¤ò±Ê³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2149           ¡Ö½ÅÍסץե饰¤òºï½ü¡£
2150         * src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë
2151           summary_set_row_marks() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ø¿ô¤¬¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
2152           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2153         * src/mainwindow.c: allsel_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òÈóɽ¼¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
2154           ¾ì¹ç¤âÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2155
2156 2001-03-17
2157
2158         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): ¥½¥±¥Ã¥È¤Î¥ê¥½¡¼¥¹
2159           ¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2160         * src/inc.c: inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬³«¤«¤ì
2161           ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃ夷¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼
2162           ¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿Ì¤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2163         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): ¥Ð¥°¤òºÆÅÙ½¤Àµ¡£
2164
2165 2001-03-15
2166
2167         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °ÜÆ°Àè¤Î
2168           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2169         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Î
2170           ÈÖ¹æ¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤½¤·¤Æ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³«¤±¤Ê¤¤
2171           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
2172
2173 2001-03-13
2174
2175         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤«¤é
2176           EUC-JP ¤È Shift_JIS ¤òºï½ü¡£
2177
2178 2001-03-12
2179
2180         * version 0.4.62
2181
2182 2001-03-11
2183
2184         * src/send.c: send_message_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î `From'
2185           ¤È¥µ¡¼¥Ð̾¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2186         * src/account.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿¥¢¥É¥ì¥¹¤È SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2187           ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë account_find_from_smtp_server() ¤òÄɲá£
2188         * src/Makefile.am
2189           src/mainwindow.c
2190           src/summaryview.[ch]
2191           src/sourcewindow.[ch]: DINH V. Hoa ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥½¡¼¥¹É½¼¨¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2192           Åý¹ç(thanks!)¡£
2193
2194 2001-03-10
2195
2196         * src/addr_compl.[ch]
2197           src/addressbook.c
2198           src/compose.c: Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤µ¤ì¤¿
2199           ¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2200         * src/addr_compl.c: g_assert() ¤ò g_return(_val)_if_fail() ¤ÇÃÖ¤­
2201           ´¹¤¨¤¿¡£
2202         * src/folder.c: folder_init()
2203           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb()
2204           src/procmsg.c: procmsg_clean_trash()
2205           src/summaryview.c: summary_start_drag()
2206           src/imap.[ch]: ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó¤«¤é¤Î IMAP4 °ÜÆ°/ºï½üµ¡Ç½¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2207           Åý¹ç(thanks!)¡£
2208
2209 2001-03-08
2210
2211         * src/main.c: parse_cmd_opt(): --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ mailto: ¤Î
2212           URI ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2213         * src/utils.[ch]: execute_async(): °úÍÑÉä¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿°ú¿ô¤òÀµ¤·¤¯
2214           ½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2215           strstr_with_skip_quote(), strsplit_with_quote(): °úÍÑÉäÂбþÈǤÎ
2216           g_strsplit().
2217         * src/mimeview.c: mimeview_view_file()
2218           src/prefs_common.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¼þ¤ê¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
2219           ¥Þ¡¼¥¯¤òÄɲá£
2220
2221 2001-03-07
2222
2223         * configure.in
2224           src/compose.c
2225           src/prefs.c
2226           src/procmime.c
2227           src/summaryview.c
2228           src/mbox.c
2229           src/recv.c
2230           src/utils.[ch]: Dmitry V. Levin ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á
2231           ¤ò¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£ utils.[ch] ¤Ë my_tmpfile() ¤ò
2232           Äɲá£
2233         * src/main.c: --receive-all ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2234
2235 2001-03-06
2236
2237         * src/socket.c: sock_connect_thread(): ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥É¤È IPv6 ¤Î
2238           Î¾Êý¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2239           (À趤µ¤ó thanks)¡£
2240         * src/utils.[ch]
2241           src/compose.c: ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç FIFO ¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Jason
2242           McCarver ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2243         * src/textview.c: ¤µ¤é¤Ë¾¯¤·¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
2244         * src/socket.c: sock_accept(): socklen_t ¤ò gint ¤ËÊѹ¹¡£
2245
2246 2001-03-05
2247
2248         * src/main.c
2249         * src/textview.c: ¥³¡¼¥É¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
2250
2251 2001-03-04
2252
2253         * src/compose.[ch]
2254           src/main.c
2255           src/textview.c: ¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¤·¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
2256           ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë¤Ë¤·¡¢¤½¤·¤Æ --compose ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç
2257           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
2258           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òÅý¹ç(´¶¼Õ!)¡£
2259
2260 2001-03-03
2261
2262         * src/esmtp.[ch]
2263           src/smtp.[ch]
2264           src/send.c
2265           src/prefs_account.[ch]
2266           src/Makefile.am: Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Î SMTP AUTH ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍѤ·¡¢
2267           ¤½¤Î¥Ð¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ(´¶¼Õ!)¡£
2268         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼
2269           ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2270         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥Ø¥ë¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2271         * src/html.[ch]: HTMLParser ¤Ë empty_line ¤òÄɲä·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤Î
2272           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¾¯¤·½¤Àµ¡£
2273
2274 2001-03-01
2275
2276         * src/html.c: eucjp_symbol_list ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¤ò
2277           ascii_symbol_list ¤ËÄɲá£
2278
2279 2001-02-19
2280
2281         * src/codeconv.[ch]: CodeConverter ¤Ë¥á¥ó¥Ð `charset' ¤È
2282           `charset_str' ¤òÄɲá£
2283         * src/html.[ch]: ISO-8859-1 ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥ê¥¹¥È¤ò
2284           Äɲá£
2285           html_parser_new(): ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
2286           ¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2287           html_parse_special(): Ê¸»ú¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2288
2289 2001-02-17
2290
2291         * src/textview.c: HTML ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë
2292           textview_show_html() ¤òÄɲá£
2293           textview_show_part(): ¥Ñ¡¼¥È¤¬ text/html ¤Ê¤é textview_show_html()
2294           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2295         * src/html.[ch]: HTML ¥Ñ¡¼¥µ¤ò¼ÂÁõ¡£
2296
2297 2001-02-15
2298
2299         * src/codeconv.[ch]: CodeConverter ¤È¡¢¤½¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲÃ
2300           (conv_code_converter_new(), conv_code_converter_destroy(), ¤½¤·¤Æ
2301            conv_convert())¡£
2302         * src/textview.c: HAVE_LIBJCONV ¤Ë¤è¤ëʬ´ô¤òºï½ü¤·¡¢ CodeConverter
2303           ¤òÍѤ¤¤Æ½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2304
2305 2001-02-12
2306
2307         * src/mbox.c: proc_mbox(): ½ÅÊ£¤¹¤ë From_ ¹Ô¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
2308
2309 2001-02-11
2310
2311         * src/codeconv.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2312
2313 2001-02-05
2314
2315         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀµ¤·¤¯
2316           ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2317         * src/codeconv.h: CS_EUC_CN ¤È CS_EUC_TW ¤ÎÄêµÁ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
2318           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ºäËܤµ¤ó thanks)¡£
2319
2320 2001-02-04
2321
2322         * src/gtkutils.[ch]
2323           src/main.c
2324           src/mainwindow.[ch]
2325           src/socket.[ch]: Â¿½Åµ¯Æ°¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë
2326           ¥ê¥â¡¼¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
2327           (thanks!)¡£
2328
2329 2001-02-03
2330
2331         * src/summaryview.c: summary_button_pressed(), summary_selected():
2332           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤ËÃæ±û¥Ü¥¿¥ó¤¬¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤é
2333           ¥Ó¥å¡¼¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2334           summary_drag_data_get(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2335         * src/Makefile.am
2336           src/compose.c: compose_write_headers(): X-Mailer ¤Þ¤¿¤Ï
2337           X-Newsreader ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë host_alias ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2338
2339 2001-02-03
2340
2341         * version 0.4.61
2342
2343         * src/folderview.c: ¤É¤³¤«Ê̤ξì½ê¤ËƱ̾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë
2344           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2345
2346 2001-02-02
2347
2348         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·
2349           ¤·¤¿¸å¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤È segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
2350           ½¤Àµ¡£
2351         * src/compose.c: compose_send(): ¥í¥Ã¥¯»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2352           compose_write_headers(): cur_account ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2353           compose_convert_header(): °ú¿ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2354
2355 2001-02-01
2356
2357         * src/main.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢ --help ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2358
2359 2001-01-31
2360
2361         * src/send.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥É¥á¥¤¥ó̾¤ÎÀßÄê¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2362         * src/utils.c: is_next_mbs(): °ì»þŪ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥ÈÇÛÎó¤Î¥µ¥¤¥º¤ò
2363           MB_CUR_MAX ¤ËÊѹ¹¡£
2364           strdup_mbstowcs(): mbstowcs() ¤Ë¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2365           strdup_wcstombs(): wcstombs() ¤Ë¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2366         * src/addr_compl.c: get_address_from_edit(): strdup_mbstowcs() ¤Î
2367           Ìá¤êÃͤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2368         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): strdup_mbstowcs() ¤Ë
2369           ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2370
2371 2001-01-30
2372
2373         * src/utils.c: log_error(): abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë g_error() ¤ò
2374           g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
2375           iswalnum() ¤òÄɲá£
2376         * src/addr_compl.c: add_address(): Ì¾Á°¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¶õ¤Î
2377           ¾ì¹ç¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò abort ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2378           get_address_from_edit(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ËÂбþ¡£
2379         * configure.in: ¥¿¥¤¥×¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2380         * src/send.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î SMTP ¥Ý¡¼¥È¤ÎÀßÄê¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2381
2382 2001-01-30
2383
2384         * version 0.4.60
2385
2386         * configure.in: --enable-gpgme ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç
2387           GPGME ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2388         * Ìµ¸ú¤Î¾ì¹ç¡¢ MimeInfo Ãæ¤Î GPGME ´ØÏ¢¤Î¥á¥ó¥Ð¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2389           ¤·¤¿¡£
2390         * src/rfc2015.c: ·Ù¹ð¤Î¤¿¤á¤ÎÀ°Íý¡£
2391         * README
2392           README.jp
2393           INSTALL
2394           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
2395         * Makefile.am: bzip2 ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2396
2397 2001-01-29
2398
2399         * src/procmime.[ch]: MIME ¥¿¥¤¥×¤Ë MIME_APPLICATION_OCTET_STREAM ¤ò
2400           Äɲá£
2401         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): MIME ¥¿¥¤¥×¤¬
2402           application/octet-stream ¤Î¾ì¹ç¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2403         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
2404           Ãæ¤Ï¥â¡¼¥À¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2405         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºï½ü¤Ç¤­¤Ê¤¤
2406           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2407
2408 2001-01-28
2409
2410         * src/mimeinfo.c: ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò metamail ¤ò»È¤Ã¤Æ³«¤¯ John E.P.
2411           Hynes ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¥Þ¡¼¥¸(´¶¼Õ!)¡£
2412         * src/procmime.[ch]: procmime_get_tmp_file_name() ¤òÄɲá£
2413         * src/compose.c
2414           src/addr_compl.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¥¨¥ó¥È¥ê
2415           ¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
2416           ¤ò¥Þ¡¼¥¸(´¶¼Õ!)¡£
2417         * src/addr_compl.c: get_all_addresses(), read_address_book():
2418           ¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò²òÊü¤¹¤ë¤Î¤Ë xml_free_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2419
2420 2001-01-27
2421
2422         * src/utils.c: remove_dir_recursive(): ¥«¥ì¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¾Ã¤½¤¦
2423           ¤È¤·¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ËÒ¤µ¤ó thanks)¡£
2424         * src/summary_search.c: ¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë `°ì³ç¸¡º÷' ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
2425           ÄɲÃ(¹â¶¶¤µ¤ó thanks)¡£
2426         * src/pixmaps/stock_mail_attach.xpm
2427           src/pixmaps/tb_address_book.xpm
2428           src/compose.c: Leandro Pereira ¤µ¤ó¤«¤é´ó£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ä¡¼¥ë
2429           ¥Ð¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÄɲÃ(´¶¼Õ!)¡£
2430
2431 2001-01-25
2432
2433         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): ¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
2434           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò *¤Ä¤¤¤Ë* ½¤Àµ¡£
2435           ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò±£¤·¤¿¡£
2436         * src/about.c: about_create(): ¤É¤Îµ¡Ç½¤â»ÈÍѤµ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
2437           ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2438         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): Á´¤Æ¤Î MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤òɽ¼¨
2439           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2440         * src/inc.c: inc_start(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤â
2441           ²¿ÅÙ¤âɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2442         * src/summaryview.c: summary_write_cache(): ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë
2443           folder_item_get_cache_file() ¤Î¸å¤Ë¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
2444         * ¾åµ­¤Î4¤Ä¤Î½¤Àµ¤Ë´Ø¤·¤ÆËÒ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
2445         * src/utils.h: #include <alloca.h> ¤òÄɲá£
2446
2447 2001-01-24
2448
2449         * src/rfc2015.c: ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2450           g_messages() ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
2451
2452 2001-01-23
2453
2454         * src/procmsg.[ch]: Ä¹¤µ >= BUFFSIZE ¤Îʸ»úÎó¥Ç¡¼¥¿¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
2455           ¥Þ¥¯¥í READ_CACHE_DATA() ¤ò½¤Àµ¡£
2456         * src/rfc2015.c: rfc2015_encrypt(): return ¤ò `goto failure' ¤ËÊѹ¹¡£
2457         * src/pixmaps/stock_mail_receive_all.xpm
2458           src/pixmaps/stock_mail_reply_to_all.xpm
2459           src/Makefile.am
2460           src/mainwindow.c: main_window_toolbar_create(): David Mehrmann
2461           ¤µ¤ó¤«¤é´ó£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿·¤·¤¤¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(´¶¼Õ!)¡£
2462         * src/inc.[ch]: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥â¡¼¥É¤Ç¡¢¼õ¿®¤´¤È¤Ë¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
2463           ºîÀ®¤·¤Æºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹½Â¤¤òÂçÉý¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£
2464
2465 2001-01-22
2466
2467         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): `inbox' Åù¤Î̾Á°¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À
2468           ¤òÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤È¸í¤Ã¤Æǧ¼±¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2469         * src/rfc2015.c: rfc2015_encrypt(): boundary ¤òÀµ¤·¤¯°úÍÑÉä¤Ç³ç¤Ã¤Æ
2470           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2471
2472 2001-01-21
2473
2474         * Werner Koch ¤µ¤ó¤«¤é¤Î GnuPG ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ (´¶¼Õ!)¡£
2475         * Mixmaster ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òºï½ü¡£
2476         * src/rfc2015.c: g_error() ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2477           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2478         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¥ê¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
2479         * README
2480           README.jp
2481           INSTALL
2482           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
2483         * src/select-keys.c: create_dialog(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
2484         * src/headerwindow.c
2485           src/addressbook.c
2486           src/logwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬´û¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÁ°Ì̤Ë
2487           ½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2488         * src/prefs_common.[ch]: Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ëÁªÂò»è¤òÄɲá£
2489         * src/summaryview.c: immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
2490           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2491         * src/summaryview.c: summary_delete(), summary_move_selected_to():
2492           summary_step() ¤ò summary_execute() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
2493         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òÀµ¤·¤¯
2494           ¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2495         * src/compose.c: compose_write_headers(): to_list ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¡¢
2496           In-Reply-To ¥Ø¥Ã¥À¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2497
2498 2001-01-09  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
2499
2500         * configure.in, acconfig.h: GPGME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2501         * ac/: ¥í¡¼¥«¥ë¤Ê autoconf ¥Þ¥¯¥í¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡£
2502         * src/Makefile.am: GPGME Âбþ¤ÎÄɲá£
2503
2504         * src/main.c (idle_function_for_gpgme): ¿·µ¬¡£
2505         (main): ¤³¤Î´Ø¿ô¤òÅÐÏ¿¡£
2506
2507         * src/about.c: GPGME ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îɽµ­¤òÄɲá£
2508
2509         * src/rfc2015.c, rfc2015.h: ¿·µ¬¡£
2510
2511         * src/mimeview.c (mimeview_show_message): ½ð̾¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2512         * src/procmime.c (procmime_scan_message): Æ±¾å¡£
2513
2514         * src/messageview.c (messageview_show): Éü¹æ²½´Ø·¸¤òÄɲá£
2515
2516         * src/compose.c (compose_write_to_file): Í׵ᤵ¤ì¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°Å¹æ²½¡£
2517         (compose_toggle_encrypt_cb): ¿·µ¬
2518         (compose_toggle_mixmaster_cb): ¿·µ¬¡¢Ã±¤Ë Mixmaster Âбþ¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¡£
2519         (compose_write_headers): mixmaster ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÍÞÀ©¡£
2520
2521         * src/prefs_common.c (prefs_common_create): ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¡×
2522         ¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤òÄɲá£
2523         (prefs_privacy_create): ¿·µ¬¡£¸å¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿·µ¬¹½Â¤ÂÎÅù¡£
2524         * src/compose.c (compose_create): °Å¹æ²½¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë»ØÄê
2525         ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ËÀßÄê¡£
2526         * src/compose.h (struct _Compose): use_encryption ¤È use_mixmaster
2527         ¤òÄɲá£
2528
2529         * src/compose.c (compose_send): return ¤ÎÁ°¤Ë¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë
2530         ¤Î¤òÄɲá£
2531
2532 2001-01-18
2533
2534         * src/gtksctree.[ch]
2535           src/folderview.c
2536           src/summaryview.[ch]: ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î DnD ¤ò
2537           ²Äǽ¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¾¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2538         * src/mainwindow.c: scan_tree_func(): segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹
2539           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2540         * src/imap.c: LOGIN ¤Î¥æ¡¼¥¶Ì¾¤È SELECT ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ò°úÍÑÉä¤Ç
2541           ³ç¤Ã¤¿¡£
2542         * src/gtksctree.c: gtk_sctree_button_press(): ¥Î¡¼¥É¤ÎŸ³«¾õÂÖ¤ò
2543           ¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2544
2545 2001-01-17
2546
2547         * src/imap.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¤è¤êÀµ³Î¤Ë¹¹¿·¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
2548           ¥Õ¥é¥°¤òÆɤ߼è¤ëÀ¾Â¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2549         * src/textview.c: textview_show_header(): X-Newsreader ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É
2550           ¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2551         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥µ¥Þ¥ê¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
2552           ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2553
2554 2001-01-15
2555
2556         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë
2557           Alfons ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2558
2559 2001-01-13
2560
2561         * src/compose.c: compose_cb(): ¥×¥í¥°¥é¥à¤òµ¯Æ°¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼
2562           ¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2563         * src/setup.c: scan_tree_func(): segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
2564           ½¤Àµ¡£
2565
2566 2001-01-13
2567
2568         * version 0.4.52
2569
2570         * src/textview.c: textview_set_font(): Îΰ褬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë
2571           ¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¥â¡¼¥É¤¬
2572           ÀÚ¤êÂؤï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(GTK+
2573           ¤Î¥Ð¥°?)¡£
2574
2575 2001-01-11
2576
2577         * src/mainwindow.c
2578           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
2579           ¤Þ¤¿¤Ï°ÜÆ°¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2580         * src/prefs_common.c
2581           src/news.c: ºÇÂç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2582
2583 2001-01-10
2584
2585         * src/compose.c: compose_send(): °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤òÊѹ¹¡£
2586           »î¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Á´¤Æ¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
2587           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï·Ù¹ð
2588           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤ÆÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2589         * src/prefs_account.c: prefs_account_get_new_id(): ºÇ¸å¤Î id
2590           ÈÖ¹æ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2591           prefs_account_open(): ¿·¤¿¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
2592           ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¸Ä¿Í¾ðÊó¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2593         * sylpheed.spec.in: Å¬ÀڤʥС¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤Î sylpheed.spec ¤ò¼«Æ°
2594           À¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲÃ(BONAIM ¤µ¤ó thanks)¡£
2595         * configure.in
2596           Makefile.am: sylpheed.spec.in ¤Î¤¿¤á¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
2597
2598 2001-01-09
2599
2600         * src/compose.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀµ¤·¤¯Êѹ¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
2601         * src/send.[ch]: cur_account ¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2602         * src/prefs_account.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÀßÄê¤Ç SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
2603           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2604
2605 2001-01-08
2606
2607         * src/folderview.c: ¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤ê̾Á°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤ê
2608           ¤·¤¿¤È¤­¤ËÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2609
2610 2001-01-07
2611
2612         * src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
2613           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2614         * src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2615         * src/prefs_common.[ch]: Ì¤ÆÉ¿ôɽ¼¨¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2616
2617 2001-01-06
2618
2619         * src/compose.[ch]: DINH V. Hoa ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Åê¹Æ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2620           Åý¹ç¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿(´¶¼Õ!)¡£
2621           compose_write_headers(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶õÇò¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2622           ¤·¤¿¡£
2623           Followup-To ¤ËÂбþ¡£
2624           compose_destroy(): Àµ¤·¤¯¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2625         * src/news.c: news_post_to_group() ¤È news_post() ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿
2626           (Ê£¿ô²ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¹¤ëɬÍפ¬¤Ê¤¤¤¿¤á)¡£
2627         * src/import.c: import_destsel_cb(): ÁªÂò¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È
2628           ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2629         * src/prefs_account.c: ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2630
2631 2001-01-05
2632
2633         * src/codeconv.[ch]
2634           prefs_common.c: "SHIFT-JIS" ¤ò "Shift_JIS" ¤ËÊѹ¹(IANA¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì
2635           ¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á)¡£
2636         * src/nntp.[ch]: nntp_post() ¤òÄɲá£
2637         * src/news.[ch]: news_post() ¤È news_post_to_group() ¤òÄɲá£
2638
2639 2001-01-04
2640
2641         * src/account.c: account_edit_open()
2642           src/mainwindow.c: new_account_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬
2643           ³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2644
2645 2001-01-03
2646
2647         * src/folder.[ch]: folder_set_name() ¤òÄɲá£
2648         * src/account.c: IMAP4/NNTP ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤ÈƱ¤¸¤Ë
2649           ¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2650
2651 2001-01-02
2652
2653         * src/summaryview.c: summary_filter_func(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿¶¤êʬ¤±¤Ë
2654           ¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2655
2656 2001-01-02
2657
2658         * version 0.4.51
2659
2660         * src/mbox.c: ¥¹¥×¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀµ¤·¤¯¼è¤ê¤³¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2661           From_ ¹Ô¤ÎÁ°¤Ë¶õ¹Ô¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2662         * src/send.c: send_message_queue()
2663           src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
2664           ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2665
2666 2001-01-01
2667
2668         * version 0.4.50
2669
2670         * src/folder.[ch]
2671           src/news.[ch]: ¼ÂºÝ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2672         * src/utils.[ch]: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê³¬ÁؤòºîÀ®¤¹¤ë make_dir_hier() ¤òÄɲá£
2673         * src/folder.c
2674           folder_item_get_cache_file(), folder_item_get_mark_file():
2675           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2676           folder_add(): Äɲ䵤ì¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤ËÁÞÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2677         * src/imap.[ch]: ¿·¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2678           imap_auth() ¤Çǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
2679           ¤ò½¤Àµ¡£
2680         * src/folderview.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
2681
2682 2000-12-31
2683
2684         * src/prefs_account.[ch]: PrefsAccount ¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È ID ¤È
2685           nntp_server ¤òÄɲá£NNTP ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
2686         * src/folderview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2687         * src/folder.[ch]: RemoteFolder ¤«¤é cache_dir ¤òºï½ü¤·¡¢
2688           folder_item_get_path() ¤ò½¤Àµ¡£
2689
2690 2000-12-29
2691
2692         * src/folder.[ch]: create_folder(), rename_folder(), remove_folder()
2693           ¤ò Folder ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
2694         * src/mh.[ch]: mh_create_folder(), mh_rename_folder(), ¤½¤·¤Æ
2695           mh_remove_folder() ¤òÄɲá£
2696           MH ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤¹¤ë mh_create_tree() ¤ò¼ÂÁõ¡£
2697           mh_rename_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥Ñ¥¹¤¬Àµ¤·¤¯ÀßÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
2698           ½¤Àµ¡£
2699         * src/folderview.c: folderview_new_folder_cb(),
2700           folderview_rename_folder_cb(), folderview_delete_folder_cb()
2701           ¤òÀµ¤·¤¯Æ°ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2702           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤¹¤ë
2703           folderview_remove_mailbox_cb() ¤È ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
2704         * src/setup.[ch]: ½é´ü¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
2705         * src/alertpanel.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î³°´Ñ¤òÊѹ¹¡£
2706         * src/compose.c: ¥Õ¥é¥°¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2707           compose_save_to_outbox() ¤È compose_queue() ¤ò½¤Àµ¡£
2708
2709 2000-12-28
2710
2711         * src/mainwindow.c: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
2712
2713 2000-12-27
2714
2715         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_move_if_on_the_edge() ¤òÄɲá£
2716         * src/summaryview.c: summary_display_msg(): ¥ê¥¹¥È¤Îü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2717           ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2718
2719 2000-12-25
2720
2721         * src/folder.[ch]
2722           src/mh.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë´Ø¿ô¤òÄɲá£
2723         * src/procmsg.[ch]: procmsg_move_messages_with_dest() ¤ò folder.c
2724           ¤È mh.c ¤Ë°ÜÆ°¡£ procmsg_to_folder_hash_table() ¤òÄɲá£
2725
2726 2000-12-24
2727
2728         * src/utils.[ch]: get_tmp_file() ¤òÄɲá£
2729         * src/pop.c
2730           src/inc.c
2731           src/folder.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤Î¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2732         * src/mh.c: mh_scan_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢Áí¿ô¤òÄ´¤Ù¤ë
2733           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2734
2735 2000-12-23
2736
2737         * src/folderview.c: ÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤òÀßÄꤹ¤ë¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÄɲá£
2738         * src/folder.[ch]: ¥á¥½¥Ã¥É is_msg_changed() ¤òÄɲá£
2739           folder_find_item_from_path() ¤ò¼ÂÁõ¡£
2740         * src/summaryview.c: ´Ö°ã¤Ã¤Æ FolderItem ¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2741         * autogen.sh: configure ¤¬°ú¿ô¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2742
2743 2000-12-22
2744
2745         * src/main.c
2746           src/mainwindow.[ch]: ¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤ò¿Ö¤Í¡¢ºîÀ®¤¹¤ë
2747           main_window_new_mailbox() ¤òÄɲá£
2748         * src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ÈÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤òŸ³«¤¹¤ë
2749           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2750
2751 2000-12-21
2752
2753         * src/mh.[ch]
2754           src/folder.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆµ¢Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë
2755           mh_scan_tree() ¤ò¼ÂÁõ¡£
2756
2757 2000-12-19
2758
2759         * src/compose.c
2760           src/defs.h
2761           src/filter.[ch]
2762           src/folder.[ch]
2763           src/foldersel.[ch]
2764           src/folderview.[ch]
2765           src/imap.[ch]
2766           src/import.c
2767           src/inc.c
2768           src/main.[ch]
2769           src/mainwindow.c
2770           src/mbox.[ch]
2771           src/mh.[ch]
2772           src/news.[ch]
2773           src/prefs_common.c
2774           src/procmsg.[ch]
2775           src/summaryview.[ch]
2776           src/xml.[ch]
2777           src/Makefile.am: ³«È¯Èǥĥ꡼¤ò cvs ¥Ä¥ê¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2778           ´Ø¿ô¤Ï¤Þ¤À¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2779
2780 2000-12-18
2781
2782         * version 0.4.9
2783
2784 2000-12-11
2785
2786         * src/xml.[ch]: ¥¿¥°¤Î¾Êά·Á (<tag />) ¤ËÂбþ¡£
2787         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2788         * src/imap.c: imap_parse_atom(): subject ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç segmentation
2789           fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Åû°æ¤µ¤ó thanks)¡£
2790         * src/folder.[ch]: ¹¹¿·¡£
2791
2792 2000-12-10
2793
2794         * src/xml.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿ XML ¥Õ¥¡¥¤¥ëÁ´ÂΤò²òÀϤ·¡¢ÌÚ¹½Â¤¤òÊÖ¤¹
2795           xml_parse_file() ¤òÄɲá£
2796
2797 2000-12-09
2798
2799         * po/pt_BR.po: segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹´ö¤Ä¤«¤Î typo ¤ò½¤Àµ¡£
2800
2801 2000-12-07
2802
2803         * version 0.4.8
2804
2805         * src/session.h: Äɲá£
2806         * src/folder.[ch]: ¹¹¿·¡£
2807         * src/compose.c: compose_write_to_file()
2808           src/codeconv.c: conv_get_outgoing_charset_str(): Á÷¿®¥­¥ã¥é¥¯¥¿
2809           ¥»¥Ã¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èó ASCII ¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬ subject ¤Ë»ÈÍÑ
2810           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È charset ¤Ë¥´¥ß¤ò½ÐÎϤ·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2811
2812 2000-12-04
2813
2814         * src/statusbar.c: statusbar_puts(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤¬Èóɽ¼¨¤Î¾ì¹ç¤Ë
2815           ½èÍý¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2816
2817 2000-12-03
2818
2819         * src/folder.[ch]: ¤è¤ê¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È»Ø¸þ¤Ê¥Õ¥©¥ë¥À´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
2820
2821 2000-12-02
2822
2823         * version 0.4.7
2824
2825         * src/mainwindow.c
2826           src/prefs_common.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î¾õÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2827         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
2828           ¤È¤­¤Ï¶èÀÚ¤ê¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2829         * src/prefs_account.[ch]
2830           src/inc.c: Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤«
2831           ¤É¤¦¤«¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤é¤ì¤ëÁªÂò»è¤òÄɲá£
2832         * README
2833           README.jp: ÀâÌÀ¤ò¹¹¿·¤·¡¢»ÈÍÑÊýË¡¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Äɲä·¤¿¡£
2834
2835 2000-12-01
2836
2837         * src/Makefile.am
2838           src/gtkshruler.[ch]
2839           src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥ë¡¼¥é¤ò¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë
2840           ¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2841
2842 2000-11-27
2843
2844         * src/codeconv.c
2845           src/mainwindow.c
2846           src/prefs_common.c: CS_WINDOWS_1251 ¤ò CS_CP1251 ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2847
2848 2000-11-27
2849
2850         * version 0.4.6
2851
2852         * src/compose.c: °úÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òºÆ¤Ó¹õ¤ËÌᤷ¤¿¡£
2853
2854 2000-11-26
2855
2856         * src/about.c: Sylpheed ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI ¤È¡¢
2857           ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤¿µ¡Ç½¤Î¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
2858         * src/compose.c: °úÍѤµ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÀĤˤ·¤¿¡£
2859         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×
2860           ¤òÄɲá£
2861         * src/prefs_common.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤«¤é¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
2862         * src/compose.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò
2863           ½¤Àµ¡£
2864
2865 2000-11-25
2866
2867         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¹ÔÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î
2868           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤȥġ¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2869         * src/prefs_common.c: ½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò½¤Àµ¡£
2870         * src/compose.[ch]: ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¥ë¡¼¥é¤òÄɲá£
2871         * src/prefs_common.[ch]: ¥ë¡¼¥éɽ¼¨¾õÂ֤Υá¥ó¥Ð¤òÄɲá£
2872
2873 2000-11-24
2874
2875         * src/headerview.[ch]: destroy ÍÑ´Ø¿ô¤òÄɲá£
2876         * src/messageview.c: messageview_destroy(): HeaderView ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È
2877           ¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2878         * src/prefs.c: prefs_write_open(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2879         * src/xml.c: xml_close_file(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¾åµ­3¤Ä¤Î
2880           ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¤Ë´Ø¤·¤Æ Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ)¡£
2881
2882 2000-11-23
2883
2884         * version 0.4.5
2885
2886         * README
2887           README.jp
2888           INSTALL
2889           INSTALL.jp: µ­½Ò¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
2890
2891 2000-11-22
2892
2893         * src/compose.c: ¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
2894         * src/prefs_common.[ch]: ¼«Æ°²þ¹ÔÍѤÎÀßÄê¤òÄɲá£
2895         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë Windows-1251 ¤òÄɲá£
2896           conv_jistoeuc(): ¤¢¤ëȾ³Ñ¥«¥Êʸ»ú¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation
2897           fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2898         * src/summaryview.c: summary_select_all(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤¬Â¿¤¤
2899           ¾ì¹ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2900
2901 2000-11-18
2902
2903         * src/compose.c: compose_reply(), compose_quote_parse_fmt():
2904           °úÍÑÉä¤â¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2905           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë %I ¤òÄɲá£
2906         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë GB2312 ¤È Big5 ¤òÄɲá£
2907           ÉÔÀµ¤ÊÁ÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2908         * src/mainwindow.c
2909           src/prefs_common.c: Ãæ¹ñ¸ì¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
2910
2911 2000-11-17
2912
2913         * src/codeconv.[ch]
2914           src/prefs_common.[ch]: Á÷¿®¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤¬(¿ôÃͤǤʤ¯)
2915           Ê¸»úÎó¤ÇÊݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2916
2917 2000-11-16
2918
2919         * src/textview.c: textview_set_font(): font ¤È fontset ¤òÁªÂò¤¹¤ë
2920           ÊýË¡¤òÊѹ¹¡£¤½¤·¤Æ ISO-8859-1 ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤òÊѹ¹¡£
2921         * src/headerview.c: headerview_show_xface(): Ìµ¸ú¤Ê X-Face ¤ò
2922           Ìµ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2923         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(), conv_get_code_conv_func():
2924           ÊÑ´¹¸µ¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬ NULL ¤Ç¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤¬ÆüËܸì¤Î¾ì¹ç¡¢
2925           ÊÑ´¹¸µ¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò ISO-2022-JP ¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2926
2927 2000-11-14
2928
2929         * src/textview.c: textview_destroy(): textview->msgfont ¤¬ NULL
2930           ¤Î¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2931         * src/main.c
2932           src/defs.h: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2933           ÌøÀ¥¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2934
2935 2000-11-11
2936
2937         * src/mainwindow.[ch]: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀÚ¤êÂØ
2938           ¤¨¤ë main_window_set_menu_sensitive() ¤òÄɲá£
2939         * src/summaryview.c: summary_set_popup_sensitive() ¤ò
2940           summary_set_menu_sensitive() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
2941           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2942
2943 2000-11-09
2944
2945         * src/textview.c: textview_init(): GtkText ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò
2946           ÀڤäƤ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2947         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt(): º¹½Ð¿Í¤Î¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤È
2948           ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë %n ¤È %N ¤òÄɲá£
2949         * manual/ja/*.??ml: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
2950
2951 2000-11-07
2952
2953         * version 0.4.4
2954
2955         * src/defs.h: main.h ¤«¤éÄêµÁ¤òʬΥ¤·¡¢ DEFAULT_SPOOL_PATH ¤È
2956           MAXPATHLEN ¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ø¥Ã¥À¤«¤éÀßÄꤹ¤ë¸ÍÀ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
2957           ¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2958         * src/codeconv.c: conv_get_current_charset(): lt_LT ¤È UTF-8
2959           ¥í¥«¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
2960         * src/textview.c: textview_set_font(): ¥í¥«¡¼¥ë¤¬¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤Î
2961           ¾ì¹ç¤ËÀµ¤·¤¤¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2962           textview_destroy(): Ç˲õ¤Î¤¿¤á¤ÎŬÀڤʥ³¡¼¥É¤òÄɲá£
2963           textview_show_header(): X-Mailer ¤Î¿§ÉÕ¤±¤ò½¤Àµ¡£
2964
2965 2000-11-06
2966
2967         * src/textview.[ch]: TextView ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤Î
2968           GtkText ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤½¤ì¤é¤ò
2969           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2970         * src/compose.c: compose_create(): ¥Õ¥©¥ó¥ÈÀßÄê¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2971
2972 2000-11-02
2973
2974         * src/textview.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÊÑ¿ô¤ò TextView ¤Ë°ÜÆ°¡£
2975           textview_set_font(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬ US-ASCII ¤Þ¤¿¤Ï
2976           ISO-8859-* ¤Ê¤é gdk_font_load() ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2977
2978 2000-11-01
2979
2980         * src/codeconv.c
2981           src/procmime.c
2982           src/prefs_common.c
2983           src/textview.c
2984           src/compose.c: 8bit ¥³¡¼¥ÉÌäÂê¤Ø¤ÎÂнè(locale ¤¬ C ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï
2985           ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ï gdk_fontset_load() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2986           gdk_font_load() ¤ò»ÈÍÑ)¡£
2987
2988 2000-11-01
2989
2990         * version 0.4.3
2991
2992         * src/compose.[ch]: `Áð¹Æ' ¥Ä¡¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
2993         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): ¥Ñ¡¼¥¹»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2994         * README, README.jp: locale ¤ÎÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
2995
2996 2000-10-31
2997
2998         * src/compose.c: Áð¹Æ¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙÊݸ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ÊÁ°¤ÎÁð¹Æ¤ò
2999           ¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3000         * src/procmsg.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë
3001           procmsg_msg_exist() ¤òÄɲá£
3002         * src/folderview.[ch]: ¸Ä¡¹¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ËÂФ·¤Æ»ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3003           Áöºº¤¹¤ë folderview_scan_folder_a() ¤È
3004           folderview_scan_folder_foreach_a() ¤òÄɲá£
3005         * src/mainwindow.[ch]: main_window_scan_folder() ¤È
3006           main_window_scan_folder_all() ¤òºï½ü¡£
3007           ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë `ºÆÊÔ½¸' ¤òÄɲá£
3008         * src/import.[ch]: import_mbox() ¤Î°ú¿ô¤«¤é MainWindow ¤òºï½ü¡£
3009         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÉÔÍפʹàÌܤòºï½ü¡£
3010           summary_reedit_cb() ¤ò summary_reedit() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢public ¤Ë¤·¤¿¡£
3011
3012 2000-10-30
3013
3014         * src/compose.h: ¥á¥ó¥Ð msginfo ¤ò Compose ¤ËÄɲá£
3015         * src/procmsg.[ch]: MsgInfo ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òÊ£À½¤¹¤ë
3016           procmsg_msginfo_copy() ¤òÄɲá£
3017
3018 2000-10-25
3019
3020         * src/summaryview.c: ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥»¥ó¥·
3021           ¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿
3022           ¤È¤­¤Ë `D' ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ `¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë' ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
3023           ·«¤êÊÖ¤·É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3024         * src/pixmaps/unread.xpm: Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤Î¿§¤òÀĤËÊѹ¹¡£
3025
3026 2000-10-22
3027
3028         * src/main.c: g_thread ¤Î½é´ü²½¤ò½¤Àµ¡£
3029
3030 2000-10-21
3031
3032         * src/codeconv.c: locale_table ¤Ë pt_BR ¤òÄɲá£
3033         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
3034           ¾ì¹ç¤Ë `US-ASCII'¡¢`ISO-8859-1'¡¢¤½¤·¤ÆÆüËܸ쥳¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò
3035           Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲá£
3036         * src/compose.c: Áð¹ÆÊݸ»þ¤Î¥Ð¥°¤òºÆÅÙ½¤Àµ¡£
3037
3038 2000-10-19
3039
3040         * src/compose.c: compose_write_headers(): Áð¹Æ¤òÊݸ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
3041           To: ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ë¥Ø¥Ã¥À¤Î½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3042
3043 2000-10-18
3044
3045         * src/procmime.[ch]
3046           src/compose.c
3047           src/headerwindow.[ch]
3048           src/summaryview.c
3049           src/messageview.[ch]
3050           src/mimeview.c
3051           src/textview.c
3052           src/procmsg.[ch]
3053           src/procheader.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤òŬÀڤ˰·¤¨¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
3054         * src/compose.[ch]
3055           src/summaryview.c: Áð¹Æ¤ÎºÆÊÔ½¸µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3056         * src/mainwindow.c
3057           src/summaryview.c
3058           src/mimeview.c: *(GtkWidget **) ¤ò¥Þ¥¯¥í GTK_WIDGET_PTR() ¤ÇÃÖ¤­
3059           ´¹¤¨¤¿¡£
3060
3061 2000-10-17
3062
3063         * src/procmsg.[ch]: procmsg_msginfo_free(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3064           MsgFlags ¤Ë MSG_QUEUED ¤È MSG_DRAFT ¤òÄɲä·¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ QUEUE_DIR
3065           ¤Þ¤¿¤Ï DRAFT_DIR ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤½¤ì¤é¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3066
3067 2000-10-14
3068
3069         * version 0.4.2
3070
3071         * src/headerview.c
3072           src/messageview.c: ¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤Î±ï¤ò½¤Àµ¡£
3073         * src/gtkutils.h: Sylpheed ¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò GtkWidget ¤Ë¥­¥ã¥¹¥È¤¹¤ë
3074           ¥Þ¥¯¥í GTK_WIDGET_PTR() ¤òÄɲá£
3075         * src/utils.c: remove_return(), remove_space(): segmentation fault
3076           ¤òµ¯¤³¤¹²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3077         * src/compose.[ch]
3078           src/mainwindow.c
3079           src/summaryview.c: `źÉդȤ·¤ÆžÁ÷' ¤ò¼ÂÁõ¡£
3080         * src/utils.[ch]: open_uri(): textview.c ¤È manual.c ¤«¤é URI ¤ò
3081           ³«¤¯´Ø¿ô¤ò°ÜÆ°¡£
3082
3083 2000-10-13
3084
3085         * src/mainwindow.c
3086           src/summaryview.c
3087           src/compose.[ch]
3088           src/prefs_common.[ch]: `°úÍѤ·¤ÆÊÖ¿®' ¤òºï½ü¤·¡¢`Á´°÷¤ËÊÖ¿®' ¤ò
3089           Äɲá£ÊÖ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÁªÂò¤Ç¤­¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
3090           ¤òÄɲá£
3091
3092 2000-10-12
3093
3094         * src/folderview.c: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤ÎºÆÉÁ²è¤Ë GTK_EVENTS_FLUSH()
3095           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtkut_wait_for_draw() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3096         * src/codeconv.[ch]
3097           src/mainwindow.c
3098           src/prefs_common.c: ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-4,13)
3099           ¤òÄɲá£
3100         * src/compose.c: compose_send(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
3101           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3102
3103 2000-10-11
3104
3105         * src/account.c: account_edit_close(): ºÇ½é¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¤¿
3106           ¤È¤­¤Ë¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3107         * configure.in: es ¤ò ALL_LINGUAS ¤ËÄɲá£
3108
3109 2000-10-10
3110
3111         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ²Äǽ¤Ê¤é libkcc ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
3112           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3113           conv_get_code_conv_func(): ÉÔÌÀ¤Ê¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
3114           ¤·¤¿¡£
3115         * src/folderview.c: folderview_update_msg_num(): ¥¹¥¿¥¤¥ëÊѹ¹
3116           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3117
3118 2000-10-09
3119
3120         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): °ú¿ô¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¡¢
3121           ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò¼«Æ°Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3122         * src/textview.c: textview_write_line(): ÊÑ´¹¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï
3123           ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤Ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3124
3125 2000-10-06
3126
3127         * README, README.jp: ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÃø¼Ô̾¤ò½¤Àµ¡£
3128
3129 2000-10-05
3130
3131         * src/headerview.[ch]
3132           src/messageview.[ch]: GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë GtkLabel ¤ò
3133           »È¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3134         * src/codeconv.c: conv_unmime_header(): ¸½ºß¤Î locale ¤¬ EUC-JP ¤Ç
3135           ¤«¤Ä libjconv ¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨ÉÔǽ¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë
3136           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3137
3138 2000-10-04
3139
3140         * src/procmime.[ch]
3141           src/messageview.c
3142           src/mimeview.c
3143           src/textview.c: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤è¤ê˾¤Þ¤·¤¤·Á¤Ç²òÀϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3144           ½¤Àµ¡£
3145         * src/imap.c: imap_parse_address(): ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3146
3147 2000-10-03
3148
3149         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_message_file_path() ¤òÄɲá£
3150         * src/recv.c: recv_bytes_write(): CR+LF -> LF ÊÑ´¹¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÄɲá£
3151         * src/imap.[ch]: IMAPSession Ãæ¤Î¥á¥ó¥Ð `group' ¤Î̾Á°¤ò `mbox'
3152           ¤ËÊѹ¹¡£
3153           imap_gen_send(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3154           ¥»¥Ã¥·¥ç¥óÇË´þ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3155         * src/folderview.c: folderview_write_cache(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò
3156           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3157         * src/procmime.c: procmime_scan_multipart_message(): ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿
3158           RFC822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç½ªÃ¼¤Î¶­³¦¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3159         * src/prefs_common.c: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥¤¥³¥ó¤È
3160           ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎξÊý¤ËÊѹ¹¡£
3161
3162 2000-10-02
3163
3164         * src/imap.c: imap_get_uncached_messages(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥Ù
3165           ¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3166           imap_session_get_message_info(): ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
3167           ¾ì¹ç¤Ï¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¤ß¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3168         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÂбþ¡£
3169         *src/news.c: news_get_article_info(): ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
3170           ¾ì¹ç¤Ï¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¤ß¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3171
3172 2000-10-01
3173
3174         * src/textview.c: textview_write_line(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3175         * src/folderview.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊ󤫤é IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë
3176           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3177         * src/imap.[ch]: imap_session_get(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊ󤫤é IMAP4
3178           ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3179
3180 2000-09-30
3181
3182         * src/imap.[ch]: IMAP4 Âбþ¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
3183         * src/summaryview.[ch]
3184           src/procmsg.c
3185           src/recv.[ch]: IMAP4 Âбþ¤Î¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
3186         * src/folderview.c: ¤µ¤é¤Ë IMAP4 ¤ò¼ÂÁõ¡£
3187         * src/procmsg.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
3188           ÊÖ¤¹ procmsg_get_message_file() ¤òÄɲá£
3189         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_wait_for_draw(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿
3190           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬ÉԲĻë¾õÂ֤ξì¹ç¤Ë½èÍý¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3191
3192 2000-09-28
3193
3194         * src/folderview.[ch]: IMAP4 ´Ø·¸¤Î¥³¡¼¥É¤òÄɲá£
3195
3196 2000-09-28
3197
3198         * version 0.4.1
3199
3200         * src/main.h: IMAP_CACHE_DIR ¤òÄɲá£
3201         * src/utils.[ch]: get_imap_cache_dir() ¤òÄɲá£
3202         * src/procmsg.h: M_IMAP ¤ò MsgType ¤ËÄɲä·¡¢ MSG_IMAP ¤ò MsgFlags
3203           ¤ËÄɲᣥޥ¯¥í MSG_IS_IMAP() ¤òÄɲá£
3204         * src/codeconv.c: setlocale() ¤Î¤¿¤á¤Ë `#include <locale.h>' ¤òÄɲá£
3205         * sylpheed.spec: %files ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3206
3207 2000-09-27
3208
3209         * version 0.4.0
3210
3211         * src/codeconv.c: conv_get_current_charset(): Ê¸»úÎó¤ò strncasecmp()
3212           ¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3213         * src/compose.c: comopse_reply_parse_header(): OE5 ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®
3214           ¤µ¤ì¤ë°Û¾ï¤Ê References: ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò :(
3215
3216 2000-09-26
3217
3218         * src/prefs_common.c
3219           src/prefs_account.c: ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
3220
3221 2000-09-26
3222
3223         * version 0.3.99
3224
3225         * src/*.[ch]: ¥½¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀèƬ¤ËÃøºî¸¢É½¼¨¤òÄɲá£
3226         * src/compose.c: compose_write_attach(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¥¨¥ó¥³¡¼¥É
3227           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3228
3229 2000-09-25
3230
3231         * src/mainwindow.c: ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ò½¤Àµ¡£
3232         * src/compose.c
3233           src/codeconv.[ch]: compose_encode_header() ¤ò codeconv.c ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
3234           libjconv ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ¡£
3235         * src/utils.c: strdup_mbstowcs(), strdup_wcstombs(): ³ÎÊݤµ¤ì¤¿
3236           ¥á¥â¥ê¤òºÇŬ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë½Ì¤á¤ë¤¿¤á¤Ë g_realloc() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3237         * src/prefs_common.[ch]: Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3238         * src/compose.c: compose_send(): Â¿½ÅÁ÷¿®¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËÇÓ¾¥í¥Ã¥¯¤ò
3239           Äɲá£
3240         * configure.in: '--enable-ipv6=no' ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë¤·¤¿¡£
3241         * src/compose.c: compose_write_attach(): ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
3242           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3243         * src/procmsg.c: procmsg_get_last_message_number(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¤ò
3244           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3245           procmsg_move_messages_with_dest(): Æ±Ì¾¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤¿
3246           ¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÜÆ°¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3247         * src/utils.c: is_ascii_str(): '\t', ' ', '\r', '\n' ¤¬ ASCII Ê¸»ú
3248           ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3249
3250 2000-09-24
3251
3252         * src/compose.c
3253           src/procmime.[ch]: libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë¼ÂºÝ¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ :)
3254         * src/codeconv.[ch]: °ú¿ô¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æʸ»úÎó¤Î
3255           ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤¹¤ë conv_codeset_strdup() ¤òÄɲá£
3256         * src/utils.[ch]: Ê¸»úÎ󤬠7bit ASCII ¤«¤É¤¦¤«¤òȽÊ̤¹¤ë
3257           is_ascii_str() ¤òÄɲá£
3258         * src/procmime.[ch]
3259           src/codeconv.[ch]: Ê¸»ú½¸¹ç´ØÏ¢¤Î´Ø¿ô¤ò codeconv.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
3260         * BONAIM ¤µ¤óºî¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤È¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÅý¹ç(´¶¼Õ!)¡£
3261
3262 2000-09-23
3263
3264         * configure.in
3265           src/compose.c
3266           src/gtkutils.c
3267           src/mainwindow.c
3268           src/procmime.[ch]
3269           src/textview.c
3270           src/unmime.[ch]: libjconv ¤ò»ÈÍѤ·¡¢UTF-8 (Unicode) ¤ò´Þ¤à¿¿ô¤Î
3271           locale ¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÈõ¸ý¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3272         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ÇÊ̤Υ¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÁªÂò¤µ¤ì
3273           ¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3274
3275 2000-09-20
3276
3277         * src/prefs_common.[ch]
3278           src/textview.c: ´Êά¥Ø¥Ã¥À¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
3279           »ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3280         * src/codeconv.[ch]: MIME ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤·¡¢
3281           ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤¹¤ë´Ø¿ô conv_unmime_header() ¤òÄɲá£
3282           conv_unreadable_latin() ¤òÄɲä·¡¢ conv_latintodisp() ¤ò½¤Àµ¡£
3283         * src/messageview.[ch]: ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò
3284           ÊĤ¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3285
3286 2000-09-17
3287
3288         * src/imageview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¾õÂ֤ΤȤ­
3289           segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3290         * src/prefs_common.c: ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë
3291           `xemacs %s' ¤òÄɲá£
3292
3293 2000-09-16
3294
3295         * version 0.3.29
3296
3297         * src/summaryview.c: ¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò
3298           ³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3299         * src/prefs_common.[ch]
3300           src/messageview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤ò
3301           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3302         * src/prefs_account.c: ¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë
3303           `¤Ê¤· (¥í¡¼¥«¥ë)' ¤òÄɲá£
3304
3305 2000-09-15
3306
3307         * Makefile.am: EXTRA_DIST ¤Ë autogen.sh ¤òÄɲá£
3308
3309 2000-09-09
3310
3311         * src/prefs_common.c: ¥Õ¥©¥ó¥ÈÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë
3312           Paul Rolland ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3313         * src/compose.[ch]
3314           src/utils.[ch]: compose.[ch] ¤Î tzoffset() ¤È compose_get_date()
3315           ¤ò utils.[ch] ¤Ë°ÜÆ°¡£
3316         * src/main.[ch]: ¥Õ¥£¥ë¥¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤ò `filterrc' ¤ËÊѹ¹¡£
3317
3318 2000-09-06
3319
3320         * src/compose.[ch]
3321           src/utils.[ch]: °úÍÑÉô¤òÀµ¤·¤¯²òÀϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Î²òÀÏ
3322           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3323         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Ñ¡¼¥È¤¬ text/plain ¤Î
3324           ¾ì¹ç¤Ï´Êά¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3325
3326 2000-09-03
3327
3328         * src/messageview.[ch]
3329           src/summaryview.[ch]
3330           src/mainwindow.c: ¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3331         * src/messageview.[ch]
3332           src/mimeview.[ch]
3333           src/textview.[ch]
3334           src/imageview.[ch]: destroy ´Ø¿ô¤òÄɲä·¡¢¥­¡¼½èÍý¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3335
3336 2000-09-02
3337
3338         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): segmentation fault
3339           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¹õÂô¤µ¤ó thanks)¡£
3340         * src/alertpanel.c: ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ü¥¿¥ó¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ê¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3341         * src/account.c
3342           src/compose.c
3343           src/folderview.c: ·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Î½ç½ø¤¬ `¤Ï¤¤', `¤¤¤¤¤¨' ¤Ë
3344           ¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3345
3346 2000-09-01
3347
3348         * src/utils.[ch]: ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤ò execvp() ¤ò»È¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë
3349           execute_async() ¤È execute_command_line() ¤òÄɲá£
3350         * src/textview.c
3351           src/mimeview.c
3352           src/procmsg.c: ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¤Ë system() ¤ò
3353           execute_command_line() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3354         * src/procmsg.c: system() ¤ËÌᤷ¤¿¡£
3355         * src/utils.c: execute_command_line() ¤ò½¤Àµ¡£
3356
3357 2000-08-31
3358
3359         * src/mainwindow.c: main_window_get_size(): MessageView ¤¬Èóɽ¼¨
3360           ¤Î¾ì¹ç¤Ï SummaryView ¤Î¹â¤µ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3361         * src/compose.[ch]: ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿½èÍý¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¤¹¤ë
3362           ¤Ê¤«¤¬¤ï¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3363         * src/uuencode.[ch]
3364           src/procmime.[ch]: Content-Transfer-Encoding: x-uuencode ¤ËÂбþ
3365           ¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3366
3367 2000-08-30
3368
3369         * src/compose.[ch]
3370           src/prefs_common.[ch]: ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3371         * src/compose.c: compose_attach_property(): ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°À­¤ò
3372           Êѹ¹¤¹¤ë¤È¤­¤Î¥Ð¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
3373         * src/compose.c: ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿´Ø¿ô¤Î¥Ð¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
3374
3375 2000-08-29
3376
3377         * version 0.3.28
3378
3379         * src/mainwindow.c
3380           src/prefs_common.[ch]
3381           src/summaryview.c: ºÆµ¯Æ°»þ¤Ë¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤òÉü¸µ¤¹¤ë
3382           Paul Rolland ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3383         * src/folderview.c
3384           src/prefs_common.[ch]
3385           src/summaryview.c: CTree ¤Î¥«¥é¥àÉý¤òÊݸ¤¹¤ë Paul Rolland ¤µ¤ó
3386           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3387
3388 2000-08-27
3389
3390         * src/headerview.c: HeaderView ¤Î¹â¤µ¤ò½¤Àµ¡£
3391         * src/textview.c: textview_show_part(): ¤â¤·¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥·¥ó¥°¥ë
3392           ¥Ñ¡¼¥È¤Î RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤é¡¢Ä̾ï¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æ½èÍý¤¹¤ë
3393           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3394         * src/folderview.c
3395           src/summaryview.c: ¥­¡¼Áàºî¼þ¤ê¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Êѹ¹¡£
3396         * src/prefs_common.[ch]: `assort' ¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ò `filter' ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3397
3398 2000-08-26
3399
3400         * src/codeconv.[ch]: ISO-8859-1 ¤ËÂбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë conv_latintodisp()
3401           ¤òÄɲá£
3402         * src/procheader.c: procheader_get_one_field(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇ½é¤Î¹Ô
3403           ¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Þ¤¿¤Ï¥¿¥Ö¤Î¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
3404           ½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3405         * src/mimeview.c: mimeview_drag_data_get(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬
3406           G_DIR_SEPARATOR ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3407         * src/prefs_account.c
3408           src/prefs_common.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¡£
3409         * src/prefs.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¹­¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3410
3411 2000-08-25
3412
3413         * version 0.3.27
3414
3415         * configure.in: libintl ¤Î¸¡½Ð¤ò¼ºÇÔ¤µ¤»¤ëÉÔÍפÊ
3416           AC_CHECK_FUNC(gettext) ¤òºï½ü¡£
3417         * src/filter.[ch]
3418           src/prefs_common.c: `not contain' ¤ò¼ÂÁõ¡£¤½¤·¤Æ¾­Íè¤Î³ÈÄ¥¤Î¤¿¤á¤Ë
3419           ½¤Àµ¡£
3420         * src/imageview.c: ¥Þ¥¦¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄϤޤʤ¤¤è¤¦¤Ë alertpanel_error()
3421           ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
3422         * src/compose.[ch]: Compose ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÝ»ý¤¹¤ë
3423           compose_list ¤òÄɲᢤ½¤·¤Æ´Ø¿ô compose_get_compose_list() ¤òÄɲá£
3424         * src/main.c
3425           src/mainwindow.c
3426           src/summaryview.c: ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3427           ¤·¤¿¡£
3428
3429 2000-08-23
3430
3431         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤Î
3432           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹
3433           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤³¤È¤Ö¤­¤µ¤ó thanks)¡£
3434           compose_attach_property(): ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤ò½èÍý¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£
3435           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3436         * src/mimeview.c: MimeView ¤«¤é¤Î¥É¥é¥Ã¥°&¥É¥í¥Ã¥×¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë
3437           Ê¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3438         * src/headerview.[ch]
3439           src/procheader.c
3440           src/procmsg.h: ×¢Å礵¤ó¤«¤é¤Î X-Face Âбþ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3441
3442 2000-08-22
3443
3444         * src/compose.c: compose_attach_property(): ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ç
3445           ¼ÂºÝ¤ËźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°À­¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3446
3447 2000-08-21
3448
3449         * configure.in
3450           src/Makefile.am: gdk_imlib ¤Î¤¿¤á¤Ë¹¹¿·¡£
3451         * AUTHORS ¤È NEWS ¤òÄɲá£
3452         * configure.in
3453           acconfig.h
3454           src/Makefile.am: configure ¤¬ gdk-pixbuf ¤È gdk_imlib ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò
3455           ¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£IPv6 ¸¡½Ð¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3456         * src/imageview.c: gdk-pixbuf ¤ËÂбþ¡£
3457         * README
3458           README.jp
3459           INSTALL
3460           INSTALL.jp: Æ⢲èÁüɽ¼¨µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤òÄɲá£
3461         * configure.in: configure ¤¬ gdk-pixbuf ¤È gdk_imlib ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò
3462           Ìµ¸ú¤Ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3463
3464 2000-08-20
3465
3466         * src/imageview.[ch]
3467           src/main.c
3468           src/messageview.[ch]
3469           src/mimeview.[ch]: ²èÁü¤òɽ¼¨²Äǽ¤Ë¤¹¤ë×¢Å礵¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
3470           (´¶¼Õ!)¡£
3471
3472 2000-08-19
3473
3474         * version 0.3.26
3475
3476         * src/summaryview.c: summary_assort_func(): `¼õ¿®¤·¤Ê¤¤' ÀßÄê¤ò
3477           Èò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3478
3479 2000-08-18
3480
3481         * src/filesel.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤¿¤È¤­¤Ë°ÊÁ°¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òµ­²±
3482           ¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë×¢Å礵¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3483         * src/summaryview.[ch]: ´Ø¿ô summary_redisplay_msg() ¤òÄɲá£
3484         * src/mainwindow.c: set_charset_cb(): Ê¸»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿
3485           ¤È¤­¤Ë¸½ºßɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3486         * src/inc.c
3487           src/pop.c
3488           src/prefs_common.c
3489           src/filter.h: ¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÄê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤·¤Ê¤¤
3490           ¤è¤¦¤Ë¤Ç¤­¤ëÅÄÃ椵¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)
3491
3492 2000-08-15
3493
3494         * src/procmsg.[ch]: MsgFlags ·¿¤Ë MSG_MIME ¤òÄɲá£MSG_MIME ¥Õ¥é¥°¤ò
3495           ½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Æ
3496           ¤â¡¢¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼
3497           ¥¸¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3498         * src/procheader.c: procheader_parse(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3499           ¤ÎȽÊ̤òÄɲá£
3500         * src/main.h: CACHE_VERSION ¤òÁý²Ã¡£
3501         * src/summaryview.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¤«¤É¤¦¤«¤òɽ¼¨¤¹¤ë
3502           `MIME' ¥«¥é¥à¤òÄɲá£
3503         * src/prefs_common.[ch]: É½¼¨¹àÌܤÎÀßÄê¤Ë `MIME' ¥«¥é¥à¤òÄɲá£
3504         * src/pixmaps/clip.xpm ¤òÄɲá£
3505         * src/summaryview.c
3506           src/procmsg.[ch]: °õºþÁ°¤Ë°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÆþÎϤòÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3507
3508 2000-08-14
3509
3510         * src/folderview.c: folderview_create()
3511           src/summaryview.c: summary_create():
3512           src/addressbook.c: addressbook_create(): CTree ¤Î¥¨¥­¥¹¥Ñ¥ó¥À¤Î
3513           ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò GTK_CTREE_EXPANDER_SQUARE ¤Ë»ØÄê¡£
3514         * src/compose.c: ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
3515
3516 2000-08-13
3517
3518         * src/compose.c: ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÄɲá£
3519
3520 2000-08-11
3521
3522         * src/procmsg.[ch]: Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°õºþ¤¹¤ë´Ø¿ô
3523           procmsg_print_message() ¤òÄɲá£
3524         * src/summaryview.c: summary_print(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
3525           °õºþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3526         * src/folderview.c: folderview_select_node(): ¼õ¿®È¢¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¡¢
3527           ¼è¹þ»þ¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3528
3529 2000-08-10
3530
3531         * version 0.3.25
3532
3533         * src/prefs_commmon.[ch]: `¤½¤Î¾' ¥¿¥Ö¤È¡¢°õºþ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3534           ¤Þ¤¿³°Éô¥Ö¥é¥¦¥¶¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤½¤³¤Ø°ÜÆ°¡£
3535         * src/mainwindow.c
3536           src/summayview.[ch]: °õºþ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲä·¡¢°õºþÍÑ´Ø¿ô¤ò¼ÂÁõ¡£
3537
3538 2000-08-09
3539
3540         * src/prefs_account.c: smtp_server ¤ÎÃͤΥǥե©¥ë¥È¤ò NULL ¤Ë¤·¤¿¡£
3541         * src/folderview.c: folderview_update_msg_num(): ¥´¥ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë
3542           ¿·Ã塢̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¶¯Ä´¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
3543
3544 2000-08-08
3545
3546         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ¥Õ¥¡¥¤¥ëÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
3547           ÊĤ¸¤¿Ä¾¸å¤Ë¾¤Î¥À¥¤¥¢¥í¥°³«¤«¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤ò
3548           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò(¿ʬ)½¤Àµ¡£
3549
3550 2000-08-05
3551
3552         * src/compose.c: compose_encode_header(): wctomb() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
3553           Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3554
3555 2000-08-04
3556
3557         * version 0.3.24
3558
3559         * src/mimeview.c: ¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇźÉÕ
3560           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3561         * src/procmime.[ch]: ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤¹¤ë
3562           ´Ø¿ô procmime_get_part() ¤òÄɲá£
3563
3564 2000-08-03
3565
3566         * src/main.[ch]
3567           src/mimeview.c
3568           src/prefs_common.[ch]
3569           src/procmime.[ch]
3570           src/utils.[ch]: ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿²èÁü¡¢²»À¼¡¢ HTML ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
3571           ¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(¶¶Ëܤµ¤ó thanks)¡£
3572         * src/filter.c: filter_match_condition(): »ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ë¥¿¤Î body
3573           ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­ segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î
3574           ¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥£¥ë¥¿¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3575
3576 2000-07-30
3577
3578         * src/summaryview.c:
3579           summary_save_as(): ¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¤òÊݸ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3580           summary_display_msg(): ´û¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¤ò½èÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
3581           Ê̤Υ˥塼¥¹µ­»ö¤¬Æɤޤì¤ë¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤ËÇÓ¾¥í¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3582         * src/gtkutils.[ch]: draw ¥·¥°¥Ê¥ë¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä
3583           gtkut_widget_wait_for_draw() ¤òÄɲá£
3584         * src/mainwindow.c:
3585           main_window_cursor_wait()
3586           main_window_cursor_normal(): ¥«¡¼¥½¥ë¤òľ¤Á¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
3587           gdk_flush() ¤òÄɲá£
3588         * Makefile.am
3589           libkcc/Makefile.am: `make dist' ¤Î¤¿¤á¤Ë EXTRA_DIST ¤òÄɲá£
3590           Makefile.am ¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È `release' ¤òÄɲá£
3591
3592 2000-07-28
3593
3594         * src/socket.c: IPv6 ¤ËÂбþ¡£
3595         * configure.in
3596           acconfig.h: IPv6 ¤Î¸¡½Ð¤òÄɲá£
3597         * prefs_common.c: toolbar_style ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¤ß¤ËÊѹ¹¡£
3598
3599 2000-07-27
3600
3601         * ºÇ½é¤Î cvs ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¡£
3602         * README ¤È README.jp ¤ò¹¹¿·¡£
3603
3604 2000-07-24
3605
3606         * version 0.3.23
3607
3608         * src/procmime.[ch]: ¥Ä¥ê¡¼¤Î¥Î¡¼¥É¤È¤·¤Æ°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë MimeInfo ¤Î
3609           ¹½Â¤ÂΤòÊѹ¹¡£
3610           Á´¤Æ¤Î MimeInfo ¤òºÆµ¢Åª¤Ë²òÊü¤¹¤ë procmime_mimeinfo_free_all()
3611           ¤òÄɲá£
3612           °úÍѤΤ¿¤á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²òÀϤ·¤Æ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
3613           procmime_get_text_part() ¤òÄɲá£
3614         * src/mimeview.c: mimeview_scan_multipart_message() ¤ò
3615           procmime_scan_multipart_message() ¤È mimeview_set_multipart_tree()
3616           ¤Ëʬ³ä¡£
3617         * src/compose.c: compose_quote(), compose_forward():
3618           ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òŬÀڤ˰úÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3619           Compose ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3620         * src/prefs_common.[ch]: ¥á¥ó¥Ð¤Ë compose_width ¤È compose_height
3621           ¤òÄɲá£
3622         * src/textview.c: textview_show_part(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3623         * src/codeconv.[ch]: ´Ø¿ô conv_get_code_conv_func() ¤òÄɲá£
3624
3625 2000-07-20
3626
3627         * version 0.3.22
3628
3629         * src/codeconv.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤¬ CR+LF ¤Î¾ì¹ç¤Ë¥´¥ßʸ»ú
3630           ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£ conv_sjistoeuc() ¤òÄɲá£
3631         * src/summaryview.c: summary_attract_by_subject(): ¼Â¹Ô¤·¤¿»þ¤Ë
3632           ¸½ºß¤Îɽ¼¨°ÌÃÖ¤òÁªÂò¹Ô¤Î¤È¤³¤í¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3633         * src/textview.c: textview_show_part(): Ê¸»ú¥»¥Ã¥ÈȽÄê¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò
3634           ½¤Àµ¡£
3635         * src/folderview.c: folderview_update_msg_num(): boldfont ¤¬ NULL
3636           ¤Î¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3637         * src/compose.c: compose_create(): ¥¦¥£¥ó¥É¥¦ºîÀ®»þ¤Ë¼«¿È¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢
3638           ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3639
3640 2000-07-19
3641
3642         * src/compose.c: compose_send(): Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Ë
3643           Æþ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»³ËÜ(¹§)¤µ¤ó
3644           thanks)¡£
3645
3646 2000-07-15
3647
3648         * src/inc.[ch]: ·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊѹ¹¤¹¤ë
3649           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3650
3651 2000-07-14
3652
3653         * src/mainwindow.c: main_window_create(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î