sync with sylpheed 0.6.3 release
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2001-10-08
2
3         * version 0.6.3
4
5 2001-10-08
6
7         * src/compose.c: compose_write_to_file()
8           src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): C locale ¾å¤Ç¤Î libjconv
9           ÌäÂê¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂн衣
10         * src/editldap_basedn.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
11         * src/utils.c: is_next_mbs()
12           src/compose.c: compose_wrap_line(), compose_wrap_line_all():
13           ANSI C ¤Ø½àµò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë MB_CUR_MAX ¤ò MB_LEN_MAX ¤ØÊѹ¹¡£
14         * configure.in: É¬ÍפʠGPGME ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.2.3 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
15         * src/pop.c: pop3_getauth_user_recv(): POP3 ¥µ¡¼¥Ð¤¬Ä̾ï¤Îǧ¾Ú¤ò
16           µñÈݤ·¤¿¤È¤­¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
17
18 2001-10-07
19
20         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ¡£
21         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
22           sensitivity ¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Melvin Hadasht
23           ¤µ¤ó thanks)¡£
24         * src/summaryview.c: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤´¤ßÈ¢¤Î¾ì¹ç¤Ë¡Öºï½ü¡×Áàºî¤ò
25           ¼Â¹Ô¤·¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
26           ºÇ¸å¤Î¹Ô¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó
27           thanks)¡£
28         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msgs(): ¿·µ¬¡£¥ê¥¹¥È¤ÇÍ¿¤¨
29           ¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
30
31 2001-10-05
32
33         * src/summaryview.c: summary_show(): ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ
34           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
35           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
36
37 2001-10-03
38
39         * src/procmime.c: procmime_get_text_content(): HTML ¤ËÂбþ¡£
40
41 2001-10-02
42
43         * src/summaryview.[ch]: ¿·¤¿¤Ê¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÅŪ¤Ê
44           ¥í¥Ã¥¯¤ò summary_lock(), summary_unlock() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«
45           ¤Î´Ø¿ô¤Ë¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÄɲä·¤¿¡£
46           ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê 'd' (ºï½ü) ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤ò
47           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
48
49 2001-10-01
50
51         * src/addressbook.c: addressbook_folder_load_person(): segfault ¤ò
52           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
53
54 2001-09-30
55
56         * src/textview.[ch]: textview_set_position() ¤òÄɲá£
57         * src/messageview.[ch]: messageview_set_position() ¤òÄɲá£
58         * src/addrbook.c
59           src/addrcache.c
60           src/addressadd.c
61           src/addressbook.c
62           src/addrindex.c
63           src/addritem.c
64           src/editaddress.c
65           src/editbook.c
66           src/editgroup.c
67           src/editjpilot.c
68           src/editldap.c
69           src/editldap_basedn.c
70           src/editvcard.c
71           src/jpilot.c
72           src/mgutils.c
73           src/syldap.c
74           src/vcard.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ´¹¡£
75         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£Ê¸»úÎó¤ò¿·µ¬
76           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢É¬Íפʤé¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç³ç¤ë¡£
77           imap_status(), imap_cmd_login(), imap_cmd_list(),
78           imap_cmd_do_select(), imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(),
79           imap_cmd_copy(): QUOTE_IF_REQUIRED() ¤ò»ÈÍÑ¡£
80         * compose.c: compose_write_to_file(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë C locale
81           ¤Ç 8bit ¥³¡¼¥É¤¬ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂн衣
82         * codeconv.[ch]: ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ê¸»úÎó¤Ë "ANSI_X3.4-1968" ¤òÄɲá£
83           conv_codeset_strdup(): ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¤Î
84           ¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
85
86 2001-09-30
87
88         * src/textview.[ch]: textview_search_string_backward(): ¿·µ¬¡£
89           ¿·µ¬¥á¥ó¥Ð cur_pos ¤ò TextView ¤ËÄɲá£
90           Àµ¤·¤¤ editable ¤Î°ÌÃÖ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë button_press_event ¤ò
91           gtk_signal_connect_after() ¤ÇÀܳ¡£
92
93 2001-09-27
94
95         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤Î¾õÂÖ
96           ¤òÊݸ¡£
97
98 2001-09-26
99
100         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹½À®¤òÊѹ¹¡£
101
102 2001-09-25
103
104         * src/folder.c
105           src/folder.h
106           src/mainwindow.c
107           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨ÀßÄ꤬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
108           Alfons ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
109
110 2001-09-23
111
112         * src/message_search.[ch]: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¡£
113         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_text_match_string(): ¿·µ¬¡£ GtkText ¤Î
114           ¸½ºß°ÌÃ֤Υƥ­¥¹¥È¤ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤òÈæ³Ó¡£
115         * src/messageview.[ch]: messageview_search_string()
116           src/textview.[ch]: textview_search_string(): ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é TRUE
117           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
118         * src/textview.[ch]: ËÜʸ¤Î³«»Ï°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
119
120 2001-09-21
121
122         * src/procmime.c: procmime_get_first_text_content(): MIME ¹½Â¤Á´ÂÎ
123           ¤òõº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
124         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥Þ¥¯¥í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
125           strdup_mbstowcs() ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
126
127 2001-09-20
128
129         * src/inc.c: ¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î POP3 ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ï¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å
130           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
131         * src/summary_search.c: ËÜʸ¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄɲá£
132         * src/procmime.[ch]: procmime_find_string(): °ú¿ô¤ÈÌá¤êÃͤòÊѹ¹¡£
133           Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤Υª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
134
135 2001-09-20
136
137         * src/procmime.[ch]:
138           procmime_find_string()
139           procmime_find_string_part(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éʸ»úÎó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
140           procmime_get_text_part() ¤ò procmime_get_first_text_content() ¤Ë
141           Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
142           procmime_get_text_content(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ MIME ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Æ¥­¥¹¥È
143           ÆâÍƤòÊÖ¤¹¡£
144           procmime_mimeinfo_next(): ¿·µ¬¡£ MimeInfo ¥Ä¥ê¡¼¤Î¼¡¤Î¥Î¡¼¥É¤ò
145           ÊÖ¤¹¡£
146
147 2001-09-19
148
149         * src/procmime.c: procmime_get_text_part(): Æþ¤ì»Ò¾õ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
150           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
151         * src/procmime.h: MimeInfo ¹½Â¤ÂΤÎÎã¤òÄɲá£
152         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò
153           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
154
155 2001-09-17
156
157         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
158           ¤ò½¤Àµ¡£¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÊѹ¹¡£
159
160 2001-09-17
161
162         * version 0.6.2
163
164 2001-09-16
165
166         * src/addrindex.c: µì·Á¼°¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¡Ö¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¸Ä¿ÍÍÑ
167           ¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òËÝÌõ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
168
169 2001-09-12
170
171         * src/utils.c: get_quote_level(): ºÇŬ²½¤È¥Ð¥°½¤Àµ¡£
172         * src/codeconv.[ch]: conv_get_current_locale(): ¿·µ¬¡£
173         * src/editaddress.c: edit_person_page_basic(): ÆÃÄê¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç
174           À«¡¦Ì¾¤Î½ç½ø¤ò¸ò´¹¡£
175
176 2001-09-11
177
178         * src/compose.c: ¸½ºß¤ÎÃÊÍî¤òÀ°·Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Â¾¾¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
179           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£°úÍѤµ¤ì¤¿ÃÊÍî¤òÀ°·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
180           compose_create(): ºÆÊÔ½¸¥â¡¼¥É¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
181           ¤·¤¿¡£
182         * src/mainwindow.c
183           src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
184           summary_mark_all_read(): ¿·µ¬¡£
185
186 2001-09-10
187
188         * src/vcard.c
189           src/mgutils.c
190           src/syldap.c
191           src/editldap.c
192           src/editldap_basedn.c
193           src/jpilot.c
194           src/editjpilot.c: Á´¤Æ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
195         * configure.in
196           src/jpilot.[ch]: Debian ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç JPilot ¤Î¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
197           ¸¡½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
198         * src/mainwindow.c
199           src/summaryview.[ch]: ¥Þ¡¼¥¯¡¢Ì¤ÆÉ¡¢ÅºÉÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë
200           ¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Á°/¼¡¤Î¥Õ¥é¥°ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
201           ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
202
203 2001-09-09
204
205         * src/pixmaps/dir-close.xpm
206           src/pixmaps/dir-open.xpm
207           src/pixmaps/new.xpm
208           src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½¤Àµ¡£
209         * src/utils.[ch]: execute_sync(): ¿·µ¬¡£
210           execute_command_line(): ÈóƱ´ü¥â¡¼¥ÉÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
211         * src/inc.c: inc_mail(): execute_command_line() ¤ò»ÈÍÑ¡£
212
213 2001-09-08
214
215         * src/prefs.[ch]
216           src/prefs_common.[ch]
217           src/prefs_account.c: ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
218           µ¯Æ°¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
219         * src/compose.c: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª
220           ¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
221
222 2001-09-06
223
224         * src/Makefile.am: »Ä¤ê¤Î xpm ¤òÄɲá£
225
226 2001-09-05
227
228         * src/addressbook.c: LDAP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê
229           ¤ò½¤Àµ¡£
230           addressbook_open(): 'else' ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò½¤Àµ¡£
231
232 2001-09-04
233
234         * src/pixmaps/dir-close.xpm
235           src/pixmaps/dir-open.xpm
236           src/pixmaps/trash.xpm: ¿·¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
237         * Match Grun ¤µ¤ó¤Î¿·¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
238         * src/pixmaps/address.xpm
239           src/pixmaps/book.xpm
240           src/pixmaps/category.xpm
241           src/pixmaps/interface.xpm
242           src/pixmaps/jpilot.xpm
243           src/pixmaps/ldap.xpm
244           src/pixmaps/vcard.xpm: ¿·µ¬¥¢¥¤¥³¥ó¡£
245         * src/addrbook.[ch]
246           src/addrcache.[ch]
247           src/addressadd.[ch]
248           src/addressitem.[ch]
249           src/addrindex.[ch]
250           src/addritem.[ch]
251           src/editaddress.[ch]
252           src/editbook.[ch]
253           src/editgroup.[ch]
254           src/editjpilot.[ch]
255           src/editldap.[ch]
256           src/editldap_basedn.[ch]
257           src/editvcard.[ch]
258           src/jpilot.[ch]
259           src/mgutils.[ch]
260           src/syldap.[ch]
261           src/vcard.[ch]: ¿·µ¬¡£ÂçÎ̤Πwarning ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
262           addrbook_build_avail_email_vis(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
263
264 2001-09-04
265
266         * NEWS: °ÊÁ°¤Ë web ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¹¹¿·ÍúÎò¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
267
268 2001-09-03
269
270         * src/mainwindow.c
271           src/summaryview.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
272         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò
273           ÁªÂò¸å¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
274
275 2001-09-03
276
277         * version 0.6.1
278
279 2001-09-03
280
281         * src/send.c: send_message_data(): ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Ê
282           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
283
284 2001-09-02
285
286         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_(un)lock() ¤ò inc_(un)lock() ¤ËÊѹ¹¡£
287           inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌá¤ë
288           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
289         * src/account.c
290           src/prefs_common.c
291           src/prefs_account.c: inc_autocheck_timer_{remove,set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
292           inc_lock() ¤È inc_unlock() ¤òÍѤ¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
293         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): »ëǧÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë
294           ¥é¥Ù¥ë¿§¤ÈÁªÂòÁ°·Ê¿§¤È¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
295
296 2001-09-01
297
298         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_lock(), inc_autocheck_unlock(): ¿·µ¬¡£
299           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
300         * inc_autocheck_func(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò1ÉÃÃÙ¤é
301           ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
302           inc_autocheck_timer_set_interval(): °ú¿ô¤Ç´Ö³Ö¤ò»ØÄê¡£
303         * src/summaryview.c: summary_show(): ½èÍýÃæ¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥í¥Ã¥¯
304           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
305         * src/main.c: app_will_exit(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¿¥¤¥Þ¤òºï½ü¡£
306         * acconfig.h
307           src/defs.h: ÉÔÍפʥ³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë PACKAGE ¤È VERSION 
308           ¤ÎÄêµÁ¤òºï½ü¡£
309         * configure.in: PACKAGE ¤È VERSION ¤Î AC_DEFINE_UNQUOTED() ¤ò
310           AC_SUBST ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ src/version.h ¤ò AC_OUTPUT ¤ËÄɲá£
311         * src/version.h.in: ¿·µ¬¡£
312         * src/intl.h: dgettext() ¤ò gettext() ¤ËÊѹ¹¡£
313
314 2001-08-31
315
316         * po/ja.po: ¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î GTK+ ¤Ç Sylpheed ¤ò¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ë
317           typo ¤ò½¤Àµ¡£
318         * configure.in: ·ë²Ì¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
319           --enable-compface ¤È --enable-jconv ¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿
320           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
321         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â
322           ÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
323         * src/compose.c: compose_write_headers(): ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë Bcc:
324           ¥Ø¥Ã¥À¤òÉղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
325         * src/send.c: send_message_data(): ¿·µ¬¡£send_message_smtp() ¤«¤é
326           Ê¬Î¥¡£Á÷¿®Á°¤Ë Bcc: ¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
327
328 2001-08-30
329
330         * version 0.6.0
331
332 2001-08-30
333
334         * src/send.c: ¥í¡¼¥«¥ë¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÁ÷¿®¤ò¼ÂÁõ¡£
335           send_message_local(): ¿·µ¬¡£¥³¥Þ¥ó¥É¤ò popen() ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢
336           RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍƤò¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¡£
337         * src/prefs_common.[ch]: ³°ÉôÁ÷¿®¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
338         * src/defs.h: #define DEFAULT_SENDMAIL_CMD /usr/sbin/sendmail -t
339         * src/account.c: account_edit_create(): ¥×¥í¥È¥³¥ë¹Ô¤ò¹­¤²¤¿¡£
340         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
341
342 2001-08-30
343
344         * src/folder.c: folder_item_remove_msg(): ºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºï½ü
345           ¤µ¤ì¤¿¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¤Ó¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
346         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¿·¤·¤¤¥á¥Ã
347           ¥»¡¼¥¸¤òÄɲä·¤¿¸å¤ËºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
348
349 2001-08-29
350
351         * src/compose.c: compose_queue(): ¥­¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥Ø¥Ã¥À¤Ë AID: ¤òÄɲá£
352         * src/send.c: send_message_queue(): AID: ¥Ø¥Ã¥À¤òõ¤·¡¢ SSV: ¤Î
353           Âå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ð¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
354         * src/summaryview.c
355           src/compose.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆÊÔ½¸²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
356           compose_remove_reedit_target(): ¿·µ¬¡£¸Å¤¤ºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸
357           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
358           compose_send(), compose_queue(), compose_draft_cb(): ºÆÊÔ½¸
359           ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï¡¢¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
360         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
361
362 2001-08-28
363
364         * Ê¸»úÎó¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ¤·¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤòºÇ¾®²½¤¹¤ë Alfons
365           Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î XML string table ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
366         * src/stringtable.[ch]: ¿·µ¬¡£
367           official ¤Ê GLib ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á·¿¤È´Ø¿ô̾¤«¤éÁ´¤Æ¤Î
368           G ¤È g_ ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤òºï½ü¡£
369           string_table_insert_string(): ¸¡º÷»þ¤Ë̵¸ú¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò»²¾È¤¹¤ë
370           ²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·ºÇŬ²½¤·¤¿¡£
371
372 2001-08-27
373
374         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ëµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸(Satoshi Nagayasu ¤µ¤ó
375           ¤È Alfons Hoogervoost ¤µ¤ó thanks)¡£
376         * src/colorlabel.[ch]: ¿·µ¬¡£labelcolors.[ch] ¤«¤é̾¾ÎÊѹ¹¡£
377           labelcolors_*() ¤ò colorlabel_*() ¤Ë²þ̾¡£
378         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤ËÂбþ¡£
379         * src/procmsg.h: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤Ë¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
380         * gettext 0.10.39 ¤Ë¹¹¿·¡£
381         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò ItemFactory
382           ¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
383         * sylpheed.desktop: GNOME ÍѤËÄɲá£
384         * configure.in: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë AC_MSG_CHECKING() ¤òÄɲá£
385           configure ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀßÄê·ë²Ì¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
386
387 2001-08-27
388
389         * src/account.c: account_clist_set_row(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
390           ¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
391
392 2001-08-26
393
394         * SSL Âбþ¤ò claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸(Christoph Hohmann ¤µ¤ó thanks)¡£
395         * src/ssl.[ch]: ¿·µ¬¡£
396         * src/socket.[ch]: ssl_read(), ssl_write(), ssl_gets(), ¤½¤·¤Æ
397           ssl_getline() ¤òÄɲá£
398           sock_close(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ê¤é ssl_done_socket() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
399         * src/md5.[ch]: ·¿¤Î¾×ÆͤòËɤ°¤¿¤á¤Ë MD5_CTX ¤Î typedef ¤òºï½ü¤·¡¢
400           MD5_CONTEXT ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
401         * src/prefs_account.[ch]: SSL ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢É½¸½¤òÊѹ¹¡£
402         * src/esmtp.[ch]: esmtp_ehlo() ¤È esmtp_starttls() ¤òÄɲá£
403           esmtp_starttls() ¤«¤é SSL ½é´ü²½¤È HELO ¤òºï½ü¡£
404           esmtp_auth(): °ú¿ô¤«¤é use_smtp_auth ¤òºï½ü¡£
405         * src/send.c: send_smtp_open(): SSL Âбþ¤òÄɲá£
406         * src/smtp.c: smtp_helo(): esmtp ¤¬¿¿¤Ê¤é esmtp_ehlo() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
407           ¤·¤¿¡£
408
409 2001-08-25
410
411         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): '%s' ¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç
412           °Ï¤Ã¤¿¡£
413
414 2001-08-24
415
416         * src/main.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È
417           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
418         * src/utils.[ch]: log_verbosity_set(): ¿·µ¬¡£ verbosity count ¤ò
419           Áý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
420           log_print(): log_verbosity_count > 0 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
421           ½ÐÎÏ¡£
422           log_message(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë½ÐÎÏ¡£
423         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): ¥í¥°¤Î verbosity ¤ò»ØÄê¡£
424         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡Ö¿·µ¬
425           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¹àÌܤòÄɲá£
426           main_window_show_cur_accoun(): ¡Ö¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: ¡×¤Îʸ»úÎó¤ò
427           ºï½ü¡£
428         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì
429           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸½ºß¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
430         * src/compose.c: compose_attach_property(): segmentation fault
431           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
432
433 2001-08-23
434
435         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state(): ¿·µ¬¡£ UI ¤Î
436           sensitivity ¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
437           main_window_set_toolbar_sensitive():
438           main_window_set_menu_sensitive() ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
439
440 2001-08-23
441
442         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
443           ¥é¥Ù¥ë¤òÄɲá£
444           main_window_close_cb(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð½ªÎ»¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
445         * src/inc.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
446
447 2001-08-22
448
449         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_toolbar_sensitive(): 2ÈÖÌܤÎ
450           °ú¿ô¤òºï½ü¤·¡¢¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¾õÂ֤Ǡsensitivity ¤ò·èÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë
451           ¤·¤¿¡£
452
453 2001-08-21
454
455         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(), pop3_retr_recv(),
456           pop3_delete_recv(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦
457           ¤Ë¤·¤¿¡£
458
459 2001-08-21
460
461         * src/mainwindow.c: main_window_lock(), main_window_unlock():
462           ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼Á´ÂΤΥí¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
463           main_window_set_menu_sensitive(): sensitivity ¤ÎÊѹ¹¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë
464           ¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¤ËÂбþ¡£
465
466 2001-08-20
467
468         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selection_type(): ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê
469           ¥Ó¥å¡¼¤Î¸½ºß¤ÎÁªÂò¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
470           summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
471           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
472         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
473           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
474
475 2001-08-19
476
477         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À
478           ¥ê¥¹¥È¤Ë List-Id ¤òÄɲá£
479         * src/prefs_common.[ch]: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¥â¡¼¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
480           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤ËÄɲá£
481         * src/inc.[ch]: inc_progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient
482           ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÀßÄ꤬ RECV_DIALOG_ALWAYS ¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï
483           RECV_DIALOG_ACTIVE ¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î¤È¤­¤Î¤ß¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
484           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
485         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
486           ¿·µ¬¡£¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¥í¥Ã¥¯/¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¡£
487         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
488           ¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
489
490 2001-08-18
491
492         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÉÔÍפʺƵ¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò
493           ÍÞÀ©¡£
494         * src/menu.[ch]: menu_button_position(): ¿·µ¬¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼
495           ¤Î°ÌÃÖ¤ò·×»»¤¹¤ë¡£
496         * src/mainwindow.c: toolbar_account_button_pressed(),
497           ac_label_button_pressed(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë
498           ÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¥Ü¥¿¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊѲ½
499           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
500           ac_menu_popup_closed(): selection_done ¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·µ¬
501           ´Ø¿ô¡£
502         * src/gtkutils.c: gtkut_ctree_node_next(): node == NULL ¤Î¤È¤­¤Ë
503           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
504         * src/summaryview.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
505           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£
506           ¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹¹¿·¥â¡¼¥É¤Ç°ÊÁ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò
507           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
508           summary_select_node(): ¿·µ¬¡£
509         * src/inc.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¹¹¿·ºÇŬ²½¥Ñ¥Ã¥Á
510           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
511           ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
512           Vlasov »á¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ POP3 ¤Î¼õ¿®¾ðÊó¤âƱÍͤ˻ÈÍÑ¡£
513         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð cur_total_num ¤òÄɲá£
514         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): state->cur_total_num ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£
515
516 2001-08-14
517
518         * version 0.5.3
519
520 2001-08-14
521
522         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): Ì¤ÆɤιԤ理¬Àµ¤·¤¯
523           »ØÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
524         * src/folderview.c: foldreview_update_node(): gtk_style_copy() ¤ò
525           »ÈÍѤ»¤º¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿ style ¤òºÆ»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
526         * README, README.jp: ½¤Àµ¡£
527
528 2001-08-14
529
530         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): ¥ê¥â¡¼¥È¤«¤é¹¶·â²Äǽ¤Ê
531           ¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(David Looney ¤µ¤ó thanks)¡£
532         * src/inc.c: inc_all_account_mail(): Í­¸ú¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¡¢
533           ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â inc_finished() ¤ò¸Æ¤Ö
534           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
535         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò²þÎɤ¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
536           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÌÃÖ¤¬
537           ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£ÁªÂò¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âƱÍͤËÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£
538           summary_get_msgnum(): ¿·µ¬¡£
539           summary_get_current_msgnum(): ºï½ü¡£
540           summary_select_by_msgnum(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
541         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥«¥é¥à¤òÄɲá£
542           account_clist_set_row(): Ä̾ï»ÈÍѤÈÁ´¼õ¿®¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó
543           ¤Çɽ¼¨¡£
544         * src/utils.c: to_human_readable(): MB ¤È GB ¤Î¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤Î·å¿ô
545           ¤ò 2 ¤ËÁý²Ã¡£
546
547 2001-08-13
548
549         * ÂÔ˾¤Î :)¡Öº¹½Ð¿Í¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲá׵¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
550         * src/address.[ch]: address_item_new() ¤ËÈ÷¹Í¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
551           address_get_folder_list(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤·¡¢
552           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
553           address_delete_object(): ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
554         * src/addressbook.[ch]: addressbook_add_submenu(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹
555           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉղ乤롣
556           addressbook_refresh(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆÆɹþ¤¹¤ë¡£
557         * src/summaryview.c: summary_set_add_sender_menu(): ¿·µ¬¡£º¹½Ð¿Í
558           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲ乤뤿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉղ乤롣
559           summary_button_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÁ°¤Ë
560           summary_set_add_sender_menu() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
561
562 2001-08-12
563
564         * src/summaryview.c: summary_thread_build(): ¥×¥í¥»¥¹¤ò¸Ç¤Þ¤é¤»¤ë
565           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£½é´ü¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃÛ¤òºÇŬ²½¡£
566
567 2001-08-12
568
569         * src/summaryview.c: Â¿¿ô¤Î¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
570           summary_show(): ¥·¥°¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥é¤òÀÚÃÇ/Àܳ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯/
571           ¥Ö¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
572           summary_set_row_marks(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤¬Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿»Ò¤ò
573           »ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
574           summary_thread_build(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_expand ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
575           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
576           ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤òÀµ¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
577           summary_unthread(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_collapse ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
578           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
579           summary_thread_func(), summary_unthread_func(): ºï½ü¡£
580           summary_tree_expanded(), summary_tree_collapsed(): ¿·µ¬¥³¡¼¥ë
581           ¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô¡£
582         * src/inc.[ch]: inc_pop3_session_do(): Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
583           ¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
584           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
585
586 2001-08-10
587
588         * src/folderview.c: folderview_update_all_node(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
589           ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
590         * src/inc.c: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð
591           ¼õ¿®¸å¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
592         * src/prefs_common.[ch]: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
593         * src/folder.h: FOLDER_IS_LOCAL(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
594
595 2001-08-09
596
597         * src/defs.h
598           src/headerview.c
599           src/headerwindow.c
600           src/textview.c
601           src/prefs_common.c
602           src/prefs_common.h: ¥Ü¡¼¥ë¥É¤È¾®¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
603           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤¹¤ë
604           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
605         * src/prefs_common.c
606           src/prefs_common.h
607           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶¯Ä´¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
608           ¤òÄɲá£
609
610 2001-08-08
611
612         * src/pixmaps/mark.xpm: ½¤Àµ¡£
613         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_expand_parent_all(): ¿·µ¬¡£
614         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
615           ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥ë¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
616           summary_show()
617           summary_select_next_unread()
618           summary_step(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¤­¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
619           summary_thread_build(): ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò
620           Å¸³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
621         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
622
623 2001-08-08
624
625         * src/prefs_common.c: ¡ÖEmacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò
626           ¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤òºï½ü¡£
627         * src/prefs_common.c
628           src/prefs_account.c: VSPACING_NARROW ¤ÎÃͤò 3 ¤ËÊѹ¹¡£
629         * src/pixmaps/new.xpm
630           src/pixmaps/unread.xpm: ¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
631
632 2001-08-07
633
634         * src/address.[ch]:
635           address_folder_new()
636           address_group_new()
637           address_item_new(): Ìá¤êÃͤò AddressObject ¤ËÊѹ¹¡£
638           address_build_tree(): file ¤Î assertion ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
639         * src/pixmaps/new.xpm
640           src/pixmaps/unread.xpm: ¾¯¤·½¤Àµ¡£
641
642 2001-08-06
643
644         * src/addressbook.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
645
646 2001-08-06
647
648         * ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òÊ̥⥸¥å¡¼¥ë¤ËʬΥ(¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ)¡£
649         * src/address.[ch]: ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤ò´Þ¤à¡£
650         * src/addressbook.[ch]: ¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òºï½ü¡£
651
652 2001-08-04
653
654         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À̾¤Î¸å¤Ë¥´¥ßʸ»ú¤¬
655           É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
656
657 2001-08-02
658
659         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
660
661 2001-08-01
662
663         * version 0.5.2
664
665 2001-08-01
666
667         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): ¥á¥¤¥ó¥×¥í¥»¥¹¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥É
668           ¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë metamail ¤Ë -x ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
669           mimeview_button_pressed(): content-type ¤¬ application/octet-stream
670           ¤Î¾ì¹ç¤Ï `³«¤¯' ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÁªÂòÉԲĤˤ·¤¿¡£
671
672 2001-07-31
673
674         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý
675           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
676           get_quoted(): ¿·µ¬¡£¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú '\' ¤ò½èÍý¤¹¤ë¡£
677         * src/folder.c: folder_read_list(): folderlist.xml ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
678           ¾ì¹ç·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
679         * src/main.c: main(): ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸å¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤è¤¦
680           ¤Ë¤·¤¿¡£
681         * src/textview.c: textview_create()
682           src/compose.c: compose_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¿¥ÖÉý¤ò8¤Ë¤·¤¿¡£
683
684 2001-07-29
685
686         * src/prefs_common.c: date_format_select_row(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥­¡¼¤ÇÁªÂò
687           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
688
689 2001-07-28
690
691         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦
692           ¤òÈó¥¢¥¤¥³¥ó²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
693         * src/procmime.c: procmime_scan_mime_type(): ¿·µ¬¡£
694           procmime_scan_content_type(): procmime_scan_mime_type() ¤ò»ÈÍÑ
695           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
696           procmime_scan_mime_header(): Content-Type ¤¬
697           "application/octet-stream" ¤Î¾ì¹ç¤ÏźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÈÄ¥»Ò¤òÄ´¤Ù¤Æ
698           Àµ¤·¤¤ MIME ¥¿¥¤¥×¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
699
700 2001-07-27
701
702         * src/prefs_common.c: date_format_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
703           ¤ò½¤Àµ¡£
704
705 2001-07-26
706
707         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
708         * src/prefs_common.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤éÆüÉդηÁ¼°¤ÎÀßÄê¤Î¥æ¡¼¥¶
709           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
710
711 2001-07-25
712
713         * src/account.[ch]: account_edit_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ü¥¿¥ó¤Îʸ»úÎó
714           ¤ò½¤Àµ¡£
715           account_find_from_address(): ¿·µ¬¡£
716         * src/procmime.c:
717           procmime_scan_content_type(), procmime_scan_content_disposition():
718           ESC ¥³¡¼¥É¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
719         * src/compose.c: compose_reply(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ø¥Ã¥À¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
720           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
721         * src/prefs_common.[ch]: ¥á¥ó¥Ð "reply_account_autosel" ¤òÄɲá£
722
723 2001-07-25
724
725         * src/progressdialog.c: CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
726         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
727
728 2001-07-24
729
730         * Paul Kater ¤µ¤óºî¤Î±Ñ¸ìÈÇ Sylpheed User's Manual (paul@nlpagan.net)
731           ¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
732         * configure.in
733           manual/Makefile.am
734           src/mainwindow.c: ±Ñ¸ìÈǥޥ˥奢¥ë¤ËÂбþ¡£
735         * manual/en/sylpheed*.html: ±Ñ¸ì¤Îʸ½ñ¤òÄɲá£
736         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£
737
738 2001-07-23
739
740         * src/nntp.c: nntp_ok(): ¸å¤Ë³¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤±þÅú¤ò½èÍý
741           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
742         * src/smtp.c: smtp_ok(): Æ±¾å¡£
743         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
744           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Îɽ¼¨·Á¼°¤òÊѹ¹¡£
745
746 2001-07-22
747
748         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
749           Ê¸»úÎ󤫤é²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
750           prefs_custom_header_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÁªÂò»è¤Ë "X-Face" ¤ò
751           Äɲá£
752         * src/news.c: news_fetch_msg(), news_get_group_list()
753           src/imap.c: imap_fetch_msg(): ½ñ¤­¹þ¤ß¤ÎÁ°¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
754           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
755         * src/procmime.c:
756           procmime_scan_content_type()
757           procmime_scan_content_disposition(): ¥Ñ¡¼¥¹Á°¤Ë JIS ¤ò EUC-JP
758           ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
759         * src/codeconv.c: conv_unmime_header(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
760         * src/compose.c: ÅºÉÕ¥Ú¥¤¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
761           ÅºÉեإåÀ¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
762         * src/recv.c: recv_bytes_write(): alloca() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë g_malloc()
763           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
764
765 2001-07-18
766
767         * version 0.5.1
768
769 2001-07-18
770
771         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt()
772           src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): Cc ¤ò
773           ÊÖ¿®¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë´Þ¤á¤ëµ­¹æ `%c' ¤òÄɲÃ(Cyril Bellot ¤µ¤ó thanks)¡£
774         * src/base64.[ch]
775           src/procmime.c: procmime_decode_content(): Ä̾ï¤Î¹ÔĹ(4¤ÎÇÜ¿ô)¤Ç¤Ï
776           ¤Ê¤¤ base64 ¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
777           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
778
779 2001-07-17
780
781         * src/procmsg.[ch]: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤È°ì»þ¥Õ¥é¥°¤ò2¤Ä¤ÎÊÑ¿ô¤ËʬΥ¤·¡¢
782           MsgFlags ¤ò¤½¤ì¤é¤ò´Þ¤à¹½Â¤ÂΤˤ·¤¿¡£
783           MSG_SET_PERM_FLAGS()
784           MSG_SET_TMP_FLAGS()
785           MSG_UNSET_PERM_FLAGS()
786           MSG_UNSET_TMP_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
787         * src/compose.c
788           src/imap.c
789           src/inc.c
790           src/messageview.c
791           src/mh.c
792           src/news.c
793           src/procheader.c
794           src/summaryview.c: ¿·¤·¤¤ MsgFlags ¤Î¤¿¤á¤ËÊѹ¹¡£
795         * src/utils.[ch]: hash_free_value_mem(): ¿·µ¬¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î
796           Ãͤò²òÊü¤¹¤ë¡£
797
798 2001-07-16
799
800         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(), inc_progress_update():
801           ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¿Í´Ö¤¬Æɤߤ䤹¤¤·Á¼°¤Çɽ¼¨¡£
802         * src/grouplistdialog.c: grouplist_recv_func(): Æ±¾å¡£
803         * TODO
804           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
805
806 2001-07-16
807
808         * src/codeconv.c:
809           conv_unmime_header(), conv_unmime_header_overwrite(): ¥Ø¥Ã¥À
810           ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÀ¸ JIS ¥³¡¼¥É¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
811         * src/folder.c:
812           folder_get_default_folder()
813           folder_get_default_inbox()
814           folder_get_default_outbox()
815           folder_get_default_draft()
816           folder_get_default_queue()
817           folder_get_default_trash(): folder_list ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë segfault
818           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
819
820 2001-07-15
821
822         * README
823           README.jp
824           INSTALL
825           INSTALL.jp
826           TODO
827           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
828         * src/grouplistdialog.c: grouplist_dialog_set_list(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
829           ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¿®Ãæ¤Ë UI ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
830           grouplist_dialog_create(): ¥¨¥ó¥È¥ê¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë
831           ¤òÄɲá£
832           grouplist_recv_func(): ¿·µ¬¡£
833           refresh_clicked(): ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤òÄɲá£
834           clist_selected(): CList ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤é¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
835           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ group_clist_select() ¤«¤é²þ̾¡£
836           entry_activated(): ¿·µ¬¡£
837           grouplist_clear(): grouplist_free() ¤«¤é²þ̾¡£¥ê¥¹¥È¤È¥¨¥ó¥È¥ê
838           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤â¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
839         * src/news.c: news_get_group_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲäò¹â®²½
840           (g_slist_append() ¤Ï¥ê¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ë)¡£
841         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
842           NEWSGROUP_LIST ¤ÎÄêµÁ¤òÊѹ¹¡£
843         * src/recv.c: recv_write()
844           src/send.c: send_message_smtp(): UI ¤Î¹¹¿·´Ö³Ö¤ò UI_REFRESH_INTERVAL
845           (50msec) ¤ËÊѹ¹¡£
846         * src/account.c: account_add(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄɲä·¤¿¤È¤­¤Ë
847           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
848         * src/grouplistdialog.c: ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤·¡¢
849           grouplist_dialog_set_list() ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
850         * src/textview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI
851           ¤â̵¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
852
853 2001-07-15
854
855         * src/grouplistdialog.c: ok_clicked(), cancel_clicked():
856           gtk_main_level() ¤¬ 1 ¤Ê¤é¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
857           grouplist_dialog_set_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë CList ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º
858           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
859           grouplist_dialog(): ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÁ°¤Ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
860           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
861
862 2001-07-14
863
864         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥Î¡¼¥É¤¬»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ
865           ¤¤¤ì¤Ð `collapsed' Â°À­¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
866         * src/grouplistdialog.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ìÍ÷¤«¤éÁªÂò
867           ²Äǽ¡£
868         * src/news.[ch]
869           news_get_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
870           news_remove_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å
871           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
872         * src/folderview.c: folderview_new_news_group_cb(): input_dialog()
873           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë grouplist_dialog() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
874
875 2001-07-12
876
877         * autogen.sh: ½¤Àµ¡£
878         * src/folder.[ch]
879           src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î³«ÊľõÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
880           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
881
882 2001-07-06
883
884         * version 0.5.0
885
886 2001-07-06
887
888         * src/imap.c: imap_remove_folder(): DELETE ¤ÎÁ°¤Ë EXAMINE ¤Ç INBOX
889           ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
890           imap_cmd_do_select(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ SELECT ¤È EXAMINE ¤ò
891           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¡£
892           imap_cmd_select(): imap_cmd_do_select() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
893           imap_cmd_examine(): ¿·µ¬¡£
894         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
895           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆÅÙÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
896
897 2001-07-05
898
899         * version 0.5.0pre4
900
901         * manual/ja/sylpheed.sgml
902           manual/ja/*.html: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
903         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): ¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò
904           Àµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
905         * src/folderview.h
906           src/summaryview.h: color_normal ¥á¥ó¥Ð¤ò FolderView ¤È SummaryView
907           ¤«¤éºï½ü¡£
908         * src/mainwindow.c: main_window_create(): color_normal ¤òºï½ü¡£
909
910 2001-07-04
911
912         * src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤È NNTP ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ØÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
913         * src/imap.c: imap_session_get()
914           src/news.c: news_session_new_for_folder(), news_session_get():
915           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
916
917 2001-07-03
918
919         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥­¥ã¥óÃæ¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
920           ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
921           imap_scan_folder(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
922           imap_status(): ¿·µ¬¡£ STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
923           imap_status_uidnext(): ºï½ü¡£
924           imap_cmd_status(): ºï½ü¡£
925         * src/textview.c: textview_show_part(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
926
927 2001-07-03
928
929         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
930         * src/rfc2015.c: rfc2015_decrypt_message(): content-type ¤ÎÂ羮ʸ»ú
931           ÌäÂê¤ò½¤Àµ(¤³¤Î patch ¤Ë´Ø¤·¤Æ Rene Rebe ¤µ¤ó thanks)¡£
932         * src/codeconv.c: code_get_code_conv_func(): ISO-8859-1 ¤Î¸¡½ÐÉô¤ò
933           ½¤Àµ¡£
934         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤Ë
935           ÄɲäǤ¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
936         * configure.in: °ì»þŪ¤Ë --enable-threads ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
937         * INSTALL
938           INSTALL.jp: --enable-threads ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ­½Ò¤òºï½ü¡£
939
940 2001-07-01
941
942         * version 0.5.0pre3
943
944         * src/folderview.[ch]: folderview_set_all(): ¿·µ¬¡£
945         * src/account.c: account_add(): IMAP4 ¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤·¤¿¸å
946           folderview_set_all() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
947           account_edit_create(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê
948           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
949           account_selected(): ¿·µ¬¡£
950           account_clist_set(): CList ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
951
952 2001-06-30
953
954         * src/imap.c: imap_scan_tree(): trash ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð
955           imap_create_tree() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
956           imap_scan_tree_recursive(): INBOX ¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤òõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
957           Trash ¥Õ¥©¥ë¥À¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
958           imap_create_tree(): trash ¤òºîÀ®¤¹¤ëÉôʬ¤òʬ³ä¤·¤¿¡£
959           imap_create_trash(): ¿·µ¬¡£
960         * src/folder.c: folder_build_tree(), folder_write_list_recursive():
961           no_sub ¤È no_select ¤òÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
962         * src/summaryview.c: summary_show(): item->no_select ¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç
963           Â³¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
964
965 2001-06-29
966
967         * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ
968           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
969
970 2001-06-28
971
972         * src/folderview.[ch]:
973           folderview_update_tree(): ¿·µ¬¡£°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
974           folderview_update_tree_cb(): ¿·µ¬¡£
975           ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲä·¡¢É½¸½¤ò
976           ¤¤¤¯¤Ä¤«Êѹ¹¡£
977
978 2001-06-27
979
980         * src/imap.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤Î¼«Æ°¥¹¥­¥ã¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
981           imap_scan_tree(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁ´ÂΤò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¡£
982           imap_scan_tree_recursive(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò
983           ¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
984           imap_parse_list(): ¿·µ¬¡£¥í¡¼¥«¥ë¥Ñ¥¹¤ò IMAP4 ¥Ñ¥¹¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
985         * src/folder.h: no_sub ¤È no_select ¤ò FolderItem ¤ËÄɲá£
986         * src/folder.c: folder_tree_destroy(): ÊÑ¿ô¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
987           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
988         * src/folderview.c: folderview_scan_tree_func(): IMAP4 ¤ËÂбþ¡£
989
990 2001-06-26
991
992         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): ¼¡¤Î¹Ô¤Ë³¤¯ FETCH ±þÅú¤ò
993           ²òÀϤǤ­¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
994           imap_parse_fetch_element(): ºï½ü¡£
995           imap_parse_atom(), imap_parse_one_address(), imap_parse_address(),
996           imap_parse_envelope(), imap_get_uncached_messages(): FETCH ±þÅú
997           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë GString ¤È sock_getline() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
998           imap_remove_all_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¯ºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
999           ½¤Àµ¡£
1000           imap_parse_address(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤òÀµ¤·¤¯·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1001           GString ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ½¤Àµ¡£
1002         * src/socket.[ch]: sock_getline(), fd_getline(): ¿·µ¬¡£¹ÔÁ´ÂΤò
1003           Æɤ߹þ¤ß¡¢¿·µ¬¤Ë¥¢¥í¥±¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
1004         * src/prefs_account.[ch]: ¡ÖIMAP¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
1005
1006 2001-06-25
1007
1008         * version 0.5.0pre2
1009
1010         * src/imap.c: imap_create_tree(): imap_create_folder() ¤Ë¥í¡¼¥«¥ë
1011           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¹¤òÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1012           imap_create_folder(): STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë LIST ¤ò»È¤Ã¤Æ
1013           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1014           imap_cmd_list(): ¿·µ¬¡£
1015           imap_query_password(): ¿·µ¬¡£
1016           imap_session_new(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë
1017           ¤·¤¿¡£
1018
1019 2001-06-24
1020
1021         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): FETCH ¤Î·ë²Ì¤òǤ°Õ¤Î½ç½ø¤Ç
1022           ²òÀϤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1023           imap_parse_fetch_element(): ¿·µ¬¡£ FETCH ¤Î·ë²Ì¤Î̾Á°¤ÈÃͤΥڥ¢
1024           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
1025           imap_parse_flags(): ¤è¤ê½ÀÆðÀ­¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
1026         * src/utils.[ch]: set_log_file(): ¿·µ¬¡£¥í¥®¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤
1027           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¡£
1028           close_log_file(): ¿·µ¬¡£³«¤¤¤¿¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤ë¡£
1029           log_print(), log_message(), log_warning(), log_error(): ¥í¥°
1030           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤â½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1031
1032 2001-06-22
1033
1034         * src/imap.c: imap_cmd_status(): ÂåÆþ¤ÎÁ°¤Ë "value" ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò
1035           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(À¾Å礵¤ó thanks)¡£
1036
1037 2001-06-21
1038
1039         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): MH ¤È IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À
1040           ´Ö¤Î DnD ¤¬(º£¤Î¤È¤³¤í)¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
1041         * src/foldersel.[ch]: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÂоݤˤʤì¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1042           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1043
1044 2001-06-20
1045
1046         * version 0.5.0pre1
1047
1048         * src/imap.c
1049           imap_get_msg_list()
1050           imap_cmd_envelope()
1051           imap_cmd_fetch()
1052           imap_cmd_copy()
1053           imap_cmd_store(): Ï¢ÈÖ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë UID ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1054           imap_set_article_flags() ¤ò imap_set_message_flags() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1055         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
1056           ¤Ç¤â¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1057         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): °ú¿ô¤Î·¿¤ò gint ¤«¤é
1058           guint ¤Ë¤·¤¿¡£
1059
1060 2001-06-19
1061
1062         * src/imap.c: imap_cmd_login(), imap_cmd_select(), imap_cmd_status(),
1063           imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(), imap_cmd_copy(): Ê¸»úÎó
1064           ¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°Ï¤Þ¤Ê¤¤
1065           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Å¤¤ Cyrus IMAP4 server ¤Ø¤ÎÂнè)¡£
1066           imap_create_folder(): ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿ÃÖ´¹¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¡£
1067           imap_session_connect_if_not() ¤ò imap_session_get() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1068           imap_get_msg_list(): use_cache ¤¬ off ¤Î¤È¤­¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ
1069           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
1070           imap_delete_cached_messages(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤òÆɤó¤Ç»ØÄê
1071           ¤·¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1072           imap_parse_one_address(): fromname ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ïº¹½Ð¿Í¥¢¥É¥ì¥¹¤È
1073           Æ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1074         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): ¿·µ¬¡£ÈϰϤò»ØÄê²Äǽ¡£
1075         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
1076           ¤Î¾ì¹ç¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1077           KEY_PRESS_EVENT_STOP(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1078           summary_key_pressed(): summary_execute() ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤Î
1079           È¯¹Ô¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1080           summary_select_by_msgnum(): msg_is_toggled_on ¤¬ TRUE ¤Î¤È¤­¤À¤±
1081           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
1082           ¤Î¤È¤³¤í¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1083         * src/news.c; news_delete_old_articles(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
1084           Æɤó¤Ç»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1085         * src/folderview.c:
1086           folderview_selected(), folderview_button_released(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1087           Àµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1088
1089 2001-06-18
1090
1091         * src/mainwindow.c
1092           src/summaryview.c
1093           src/prefs_common.c: ±Ñ¸ìɽ¸½¤Î²þÁ±(Paul Mangan ¤µ¤ó thanks)¡£
1094         * src/mainwindow.c: compose_cb()
1095           src/summaryview.c: summary_key_pressed()
1096           src/compose.c: compose_new_with_recipient(): ¿·µ¬µ­»ö¤òºîÀ®¤¹¤ë
1097           ¤È¤­¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1098
1099 2001-06-17
1100
1101         * src/procmsg.c: procmsg_msg_list_free(): ¥ê¥¹¥È¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤·¤Æ
1102           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1103
1104 2001-06-16
1105
1106         * version 0.4.99
1107
1108         * src/imap.c: imap_find_namespace(): namespace ¤Î¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò
1109           Èæ³Ó¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1110           imap_remove_folder(): namespace ¤ò»ÈÍÑ¡£
1111           imap_create_tree(): Trash ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë namespace ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë
1112           ¤·¤¿¡£
1113           imap_get_msg_list(): exists == 0 ¤Î¤È¤­¤Ë¸Å¤¤¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤·¥á¥â¥ê
1114           ¥ê¡¼¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1115           imap_select(): ¿·µ¬¡£ imap_cmd_select() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
1116         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤âɽ¼¨¤¹¤ë
1117           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1118
1119 2001-06-15
1120
1121         * src/folderview.c:
1122           folderview_new_folder_cb()
1123           folderview_new_imap_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤Ë¼ºÇÔ
1124           ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1125           ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1126           folderview_button_pressed(): ÆÃÊ̤ʠIMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Çºï½ü¥á¥Ë¥å¡¼
1127           ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1128         * AUTHORS: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¼è¹þ¡£Á´¤Æ¤Î contributor ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
1129         * src/send.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1130           EXIT_IF_CANCELLED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1131           SendProgressDialog ¤Ë cancelled ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1132         * src/utils.[ch]: strtailchomp(): ¿·µ¬¡£ËöÈø¤Î»ØÄꤷ¤¿Ê¸»ú¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£
1133         * src/imap.c: imap_cmd_fetch(): MS Exchange 2000 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
1134
1135 2001-06-15
1136
1137         * src/imap.c: imap_create_tree(): ¿·µ¬¡£ INBOX ¤ä Trash ¤Î¤è¤¦¤Ê
1138           É¬Íפʥե©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
1139           imap_do_copy(), imap_do_copy_msgs_with_dest(): COPY ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1140           expunge ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1141           imap_remove_all_msg(): exists == 0 ¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë return ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1142           ¤·¤¿¡£
1143         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
1144           folder->create_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1145
1146 2001-06-14
1147
1148         * src/imap.c: ¤µ¤é¤Ë namespace ¤ò¼ÂÁõ¡£
1149         * imap_find_namespace(), imap_path_separator_subst(): ¿·µ¬¡£
1150
1151 2001-06-13
1152
1153         * src/imap.c: imap_parse_namespace(), imap_cmd_namespace(): ¿·µ¬¡£
1154
1155 2001-06-11
1156
1157         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
1158
1159 2001-06-08
1160
1161         * src/imap.[ch]: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë
1162           imap_add_msg() ¤È imap_append_message() ¤òÄɲá£
1163           imap_status(): ¿·µ¬¡£
1164           imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¤½¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
1165           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1166           Äã¥ì¥Ù¥ë IMAP4rev1 ´Ø¿ô¤Î¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤ò imap_cmd ¤ËÊѹ¹¡£
1167         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
1168           IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë INBOX ¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1169           ¤·¤¿¡£
1170
1171 2001-06-07
1172
1173         * src/utils.[ch]: °ú¿ô¤Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¤È¤ë itos_buf() ¤òÄɲá£
1174         * src/imap.[ch]: imap_copy_msg(), imap_copy_msgs_with_dest(): ¿·µ¬¡£
1175         * src/folder.c: copy_msg ¤È copy_msgs_with_dest ¥á¥½¥Ã¥É¤ò IMAP
1176           ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
1177
1178 2001-06-06
1179
1180         * src/utils.[ch]: move_file(): ¿·µ¬¡£
1181         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): move_file()
1182           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤Æ
1183           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1184
1185 2001-06-06
1186
1187         * src/imap.c: imap_delete_messages() ¤È imap_delete_all_messages()
1188           ¤ò imap_delete_cached_messages() ¤È
1189           imap_delete_all_cached_messages() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1190         * src/utils.[ch]: ´Ø¿ô remove_all_numbered_files() ¤òÄɲá£
1191         * src/mh.c: mh_remove_all_msg()
1192           src/imap.c: imap_delete_all_cached_messages():
1193           remove_all_numbered_files() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1194         * src/mainwindow.c
1195           src/summaryview.c
1196           src/compose.[ch]: ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
1197           compose_reply()
1198           compose_reply_set_entry(): °ú¿ô¤Ë `ignore_replyto' ¤òÄɲá£
1199
1200 2001-06-05
1201
1202         * src/folderview.c: folderview_selected()
1203           src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë
1204           ¸í¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1205
1206 2001-06-04
1207
1208         * src/headerwindow.c: headerwindow_show_cb(): ¾ï¤Ë msginfo ¤òɽ¼¨
1209           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
1210           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1211         * src/smtp.c: smtp_ok(): sock_gets() ¤Î¥¨¥é¡¼½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
1212
1213 2001-06-02
1214
1215         * src/folderview.c: folderview_selected()
1216           src/mimeview.c: mimeview_selected(): ¥Þ¥¦¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊ᪤ò²ò½ü
1217           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1218         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð½èÍý¤¹¤ë
1219           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1220
1221 2001-05-27
1222
1223         * src/passphrase.c: #if USE_GPGME ¤Ç°Ï¤Ã¤¿¡£
1224         * src/prefs_account.c: NNTP AUTH ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1225         * src/alertpanel.[ch]: alertpanel_create(): ¿·¤¿¤Ê°ú¿ô `can_disable'
1226           ¤òÄɲá£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò FALSE ¤òÅϤ¹¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1227           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òºîÀ®¡£
1228           alertpanel_message_with_disable(): ¿·µ¬¡£
1229           alertpanel_show(): G_ALERT_VALUE_MASK ¤ÇÃͤò¥Þ¥¹¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1230           alertpanel_button_toggled(): ¿·µ¬¡£
1231           alertpanel_button_clicked(), alertpanel_close(): G_ALERT_VALUE_MASK
1232           ¤ò»È¤Ã¤ÆÃͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1233         * src/prefs_common.[ch]: GnuPG ½ð̾¸¡¾Ú¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¡¢
1234           GnuPG ¤Î·Ù¹ð¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1235         * src/rfc2015.c: check_signature(): Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß½ð̾¥Á¥§¥Ã¥¯
1236           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1237         * src/main.c: GnuPG ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1238         * src/main.c
1239           src/prefs_common.c: GPGME ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ð¥°¤ò
1240           ¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
1241
1242 2001-05-26
1243
1244         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Î
1245           ISO-8859-* ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¤Àµ¡£
1246           conv_encode_header(): ÉÔÀµ¤Ê¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤­Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×
1247           ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alte ¤µ¤ó thanks)¡£
1248         * src/headerview.c: SET_FONT_STYLE(): ¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Ìµ¸ú¤Î¤È¤­
1249           ¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
1250         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬ INBOX ¤Î¤È¤­¤Ï
1251           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1252         * src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¬
1253           Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼Â¹Ô¥Ü¥¿¥ó¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1254
1255 2001-05-22
1256
1257         * README
1258           README.jp: ¡Öµ¯Æ°ÊýË¡¡×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1259
1260 2001-05-19
1261
1262         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é NNTP AUTH ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1263         * src/news.[ch]: NNTP AUTH ¤ËÂбþ¡£
1264         * src/nntp.[ch]: NNTP AUTH ¤Î¤¿¤á¤Ë SockInfo ¤ò NNTPSockInfo ¤Ç
1265           ¥é¥Ã¥×¤·¤¿¡£
1266         * INSTALL
1267           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤È¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£
1268
1269 2001-05-18
1270
1271         * src/gtkutils.[ch]: folderview_find_collapsed_parent() ¤ò
1272           gtkut_ctree_find_collapsed_parent() ¤Ë°ÜÆ°¡£
1273         * src/folderview.c: folderview_select_node(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë
1274           ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1275         * configure.in: ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤ò 0.4.99 (0.5pre) ¤Ë¤·¤¿¡£
1276         * src/main.c: main(): --help ¤È --version ¤Ë X ¤¬ÉÔÍפˤʤë¤è¤¦¤Ë
1277           parse_cmd_opt() ¤ò gtk_init() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
1278           parse_cmd_opt(): g_get_prgname() ¤ò g_basename(argv[0]) ¤ËÊѹ¹¡£
1279         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
1280           ¤ËÂФ¹¤ë½¤Àµ¡£
1281
1282 2001-05-17
1283
1284         * src/main.c: lock_socket_input_cb(): fd_read() ¤ò fd_gets() ¤Ë
1285           Êѹ¹¡£ --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥´¥ß¤òȯÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1286         * src/socket.[ch]: fd_gets() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
1287
1288 2001-05-16
1289
1290         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_next(): ¿·µ¬¡£
1291         * src/folderview.c: folderview_find_next_unread(): ¿·µ¬¡£
1292           folderview_select_next_unread(): ±£¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤â¸«ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë
1293           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1294
1295 2001-05-15
1296
1297         * src/compose.c: compose_write_headers(): SPAM ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­
1298           ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ From, To, Sender ¤â½ü³°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1299         * src/folderview.c: Ì¤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤¢¤ëÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë '+'
1300           ¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1301           folderview_search_new_recursive(),
1302           folderview_have_new_children(),
1303           folderview_search_unread_recursive(),
1304           folderview_have_unread_children(),
1305           folderview_find_collapsed_parent(): ¿·µ¬¡£
1306           folderview_update_node(): ¥­¥å¡¼¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1307           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1308
1309 2001-05-14
1310
1311         * src/folder.[ch]
1312           src/mh.[ch]: *_add_msg() ¤ò link() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1313           ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÀÚÂؤ¨¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
1314         * src/compose.c
1315           src/inc.c
1316           src/mbox.c: folder_item_add_msg() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
1317           unlink() ¤òºï½ü¡£
1318
1319 2001-05-13
1320
1321         * src/prefs_customheader.[ch]: prefs_headers_* ¤ò
1322           prefs_custom_header_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ `(New)' ¹Ô¤È `ÃÖ´¹' ¥Ü¥¿¥ó¤ò
1323           ºï½ü¡£¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
1324           prefs_custom_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£ "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò
1325           ¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1326         * src/customheader.c: custom_header_get_str()
1327           src/compose.c: compose_write_headers(): ¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
1328         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£
1329           "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1330           ¤·¤¿¡£
1331         * src/compose.c: compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤Î½ç½ø¤ò½¤Àµ¤·¡¢
1332           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ò¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1333         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_delete_cb()
1334           src/prefs_filter.c: prefs_filter_delete_cb(): ESC ¤Ç·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
1335           ¤òÊĤ¸¤ë¤Î¤ò¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1336
1337 2001-05-13
1338
1339         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸:
1340         * src/customheader.[ch]
1341           src/prefs_customheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
1342         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1343           strtol() ¤ò»ÈÍѤ·¡¢¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1344         * src/compose.c: IS_IN_CUSTOM_HEADER(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1345           compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë
1346           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼«Æ°Åª¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò½ü¤¯)¡£
1347
1348 2001-05-11
1349
1350         * src/inc.c: connection_check_cb(): Àܳ¤¬³ÎΩ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
1351           segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1352         * src/compose.c: compose_create(): set_autobcc ¤Þ¤¿¤Ï set_autoreplyto
1353           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤é¤¬¶õ¤Ç¤âɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1354
1355 2001-05-10
1356
1357         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
1358           TEXT_INSERT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1359         * po/ja.po: ½¤Àµ¡£
1360         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_create():
1361           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
1362
1363 2001-05-09
1364
1365         * src/mimeview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é
1366           ³«¤¯...¡×¤òÄɲá£
1367         * src/summaryview.c: summary_print()
1368           src/inputdialog.c: input_dialog(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1369         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ÀâÌÀʸ¤ò¹¹¿·¡£
1370         * src/send.c: Á÷¿®¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
1371           (TODO: automaton ¤ò»ÈÍѤ¹¤Ù¤­¡£)
1372           send_progress_dialog_create(), send_progress_dialog_destroy(),
1373           send_cancel(): ¿·µ¬¡£
1374           send_message_smtp(): ³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1375         * src/utils.[ch]: get_left_file_size(): ¿·µ¬¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë
1376           ¤Î»Ä¤ê¤Î¥Ð¥¤¥È¿ô¤òÆÀ¤ë¡£
1377         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì
1378           ¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Á°¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
1379           °ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1380         * src/prefs_common.c: ¥«¥é¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë
1381           ¤·¡¢¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥­¡¼¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1382
1383 2001-05-08
1384
1385         * version 0.4.66
1386
1387         * src/select-keys.c: delete_event_cb(): ½ªÃ¼¤«¤é `;' ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
1388         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò10msec ¤Ë¤·¤¿¡£
1389         * src/prefs_display_header.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢
1390           ¡Ö¾¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À
1391           ¤Î¥ê¥¹¥È¤ò insensitive ¤Ë¤·¤¿¡£
1392         * src/textview.c: strcasecmp() and strncasecmp() ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÂбþ¤¹¤ë
1393           glib ¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
1394         * src/inc.c: get_spool(): ¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎÃæ¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
1395           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1396
1397 2001-05-07
1398
1399         * src/prefs_common.c
1400           src/prefs_account.c
1401           src/prefs_filter.c
1402           src/account.c
1403           src/alertpanel.c
1404           src/filesel.c
1405           src/foldersel.c
1406           src/export.c
1407           src/import.c
1408           src/inputdialog.c
1409           src/passphrase.c
1410           src/select-keys.c
1411           src/sigstatus.c: delete_event ¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Ë¤½¤ì¤ò
1412           ¸í¤Ã¤ÆÇ˲õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(DINH ¤µ¤ó thanks)¡£
1413           delete_event ¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦ *_deleted() ¤È *delete_event()
1414           ¤òÄɲá£
1415
1416 2001-05-06
1417
1418         * src/prefs_display_header.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊѹ¹¤ò
1419           ¥Þ¡¼¥¸:
1420           prefs_display_header_create(): ¥É¥é¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ÎʤӴ¹¤¨¤¬
1421           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1422           prefs_display_header_find_header(): ¿·µ¬´Ø¿ô¡£
1423           prefs_display_header_clist_set_row(): ½ÅÊ£¤òǧ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1424         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¥Á¥§¥Ã¥¯
1425           ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥é¥Ù¥ë¤òÊѹ¹¡£
1426
1427 2001-05-05
1428
1429         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): sscanf() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢
1430           ¤¹¤°¤Ë break ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1431         * src/inc.h: Pop3State ¤«¤é cur_msg_bytes ¤òºï½ü¡£
1432         * src/inc.c: pop3_recv_func()
1433           src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤ÎÂèÆó°ú¿ô¤ò¸½ºß¤Î¹ç·×¥Ð¥¤¥È¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
1434           recv_write(): ·Ð²á»þ´Ö¤¬0.1Éäè¤êÂ礭¤±¤ì¤Ð UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
1435           ¤·¤¿¡£
1436         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò300 usec ¤Ë¤·¤¿¡£
1437         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤¬ Subject ¤Î¾ì¹ç¡¢
1438           °ì¹Ô¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1439         * src/utils.[ch]: unfold_line(): ¿·µ¬¡£
1440         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_array(): ¿·µ¬¡£
1441         * src/prefs_display_header.c: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò¹¹¿·¡£
1442
1443 2001-05-05
1444
1445         * sylpheed-claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¥Þ¡¼¥¸¡£
1446           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶¤¬»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
1447           (¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤ÏÊѹ¹¡£)
1448         * src/prefs_display_header.[ch]
1449           src/displayheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
1450         * src/prefs_display_header.c:
1451           prefs_display_headers_other_headers_toggled() ¤òºï½ü¡£
1452           ¥ê¥¹¥È¤«¤é "(¿·µ¬)" ¹Ô¤òºï½ü¡£
1453         * src/defs.h: DISPLAY_HEADER_RC ¤òÄɲá£
1454         * src/prefs_common.c: prefs_message_create(): É½¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê
1455           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1456         * src/prefs_common.h: PrefsCommon ¤Ë show_other_header ¤È
1457           disphdr_list ¤òÄɲá£
1458         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_list_from_file(),
1459           procheader_get_header_array_asis(): ¿·µ¬¡£
1460           procheader_get_header_list(): °ú¿ô¤Ë FILE ¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë
1461           ½¤Àµ¡£
1462           procheader_header_array_destroy(), procheader_header_free() ¿·µ¬¡£
1463         * src/main.c: main(): prefs_display_header_*_config() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
1464           ¤·¤¿¡£
1465         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥æ¡¼¥¶¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ
1466           ¥Ø¥Ã¥À¤òʤӴ¹¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1467           src/textview_show_header(): textview_make_clickable_parts() ¤ò
1468           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1469           textview_make_clickable_parts(): °ú¿ô¤Ë GdkFont ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
1470           °ú¿ô¤«¤é GtkText ¤ò½ü¤¤¤¿¡£
1471
1472 2001-05-04
1473
1474         * Pierric Descamps ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯
1475           ¤ò¼ÂÁõ(thanks!)¡£
1476         * src/inc.c: inc_autocheck_timer_init(), inc_autocheck_timer_set(),
1477           inc_autocheck_timer_remove(), inc_autocheck_func() ¤ò¿·Ãå¥á¡¼¥ë
1478           ¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
1479         * src/main.c: main(): inc_autocheck_timer_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1480         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î UI
1481           ¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤·¤¿¡£ prefs_common_cancel() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
1482           ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¡£
1483         * src/prefs_common.c
1484           src/prefs_account.c
1485           src/prefs_filter.c
1486           src/account.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë
1487           ¤·¤¿¡£
1488         * src/headerview.c: headerview_show_xface(): ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òÈóɽ¼¨
1489           ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1490
1491 2001-05-03
1492
1493         * src/inc.c
1494           src/pop.c
1495           src/recv.c: ¥Î¥ó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥°¥½¥±¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤ÎÂбþ¤òºï½ü(Ìò¤Ë
1496           Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç)¡£
1497         * src/pop.c
1498           src/inc.c: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
1499
1500 2001-05-02
1501
1502         * src/utils.h: u32 ¤ò guint32 ¤Î typedef ¤Ë¤·¤¿¡£
1503           md5.c ¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Þ¥¯¥í BIG_ENDIAN_HOST ¤òÄɲá£
1504         * src/md5.c: md5c.c ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£¥Ó¥Ã¥°¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó
1505           ¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Ç MD5 ¤òÀµ¤·¤¯·×»»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1506
1507 2001-05-01
1508
1509         * version 0.4.65
1510
1511         * src/folder.c: folder_init(): ¥á¥½¥Ã¥É imap_remove_folder ¤òÄɲá£
1512         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4
1513           ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1514         * src/imap.[ch]: imap_create_folder(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4 ¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À
1515           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1516           imap_remove_folder(): Äɲá£
1517           imap_create(), imap_delete(): Äɲá£
1518         * src/summaryview.c: summary_execute_delete(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×¤¬
1519           F_MH ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð trash ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1520         * ¾åµ­¤ÎÊѹ¹¤Ë´Ø¤·¤ÆÀ趤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
1521         * configure.in
1522           ac/check-type.m4: wint_t ¤Î typedef ¸¡½Ð¤ò²þÎÉ(sv_CHECK_TYPE ¤ò
1523           SYLPHEED_CHECK_TYPE ¤Ë²þ̾)¡£
1524
1525 2001-04-30
1526
1527         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤È¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó
1528           ¤òµ¯¤³¤¹¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1529
1530 2001-04-30
1531
1532         * src/socket.[ch]: º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ sock_read() ¤È fd_read() ¤ò
1533           sock_gets() ¤È fd_read() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ read() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ë
1534           sock_read() ¤È fd_read() ¤òÄɲá£
1535         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1536           fd_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_read() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1537         * src/esmtp.c
1538           src/imap.c
1539           src/news.c
1540           src/nntp.c
1541           src/pop.c
1542           src/recv.c
1543           src/smtp.c: sock_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_gets() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1544           ¤·¤¿¡£
1545         * src/imap.c: imap_session_new(): imap_open() ¤Î¥¨¥é¡¼¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
1546
1547 2001-04-28
1548
1549         * src/inc.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¸½ºß¤ÎÆɤ߹þ¤ó¤À¥Ð¥¤¥È¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1550           ¤·¤¿¡£
1551         * src/pop.c: recv_write(): Ê¸»úÎó¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤Ë UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
1552           ¤·¤¿¡£
1553
1554 2001-04-27
1555
1556         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
1557           ¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¤·¡¢³ÈÂç²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1558         * src/smtp.c
1559           src/esmtp.c: smtp_ok(), esmtp_ok(): ¥¨¥é¡¼±þÅú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Æ
1560           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÂçÀ¯¤µ¤ó thanks)¡£
1561         * src/pop.[ch]: pop3_getsize_list_send() ¤È pop3_getsize_list_recv()
1562           ¤òÄɲá£
1563         * src/recv.[ch]: recv_write() ¤¬³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô
1564           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë recv_set_ui_func() ¤òÄɲá£
1565         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ bytes ¤ò total_bytes ¤Ë²þ̾¤·¡¢
1566           cur_msg_bytes, cur_total_bytes, ¤½¤·¤Æ sizes ¤òÄɲá£
1567         * src/inc.c: ³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë
1568           inc_pop3_recv_func() ¤òÄɲá£
1569
1570 2001-04-26
1571
1572         * src/mh.c: mh_is_maildir_one(): is_dir_exist() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1573           ½¤Àµ¡£
1574
1575 2001-04-25  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
1576
1577         * src/mh.c (mh_is_maildir_one, mh_is_maildir): ¿·µ¬¡£
1578         (mh_scan_tree_recursive): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ç Maildir ·¿¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò
1579         ´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1580
1581         À°¿ô·¿¤Ç socket ¤òɽ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¤è¤êÃê¾ÝŪ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¹½Â¤¤ËÊѹ¹¡£
1582
1583         * src/automaton.h (struct _Automaton): help_sock ¤òÄɲá£
1584         * src/automaton.c (automaton_input_cb): source ¤ò SockInfo ¤ËÄɲÃ
1585         ¤·¡¢ gdk_input_add ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1586
1587         * src/send.c (SEND_EXIT_IF_ERROR): ¥Æ¥¹¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢Ìµ¸ú¤Ê socket
1588         ¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿(sock_close ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£ sock ¤ò NULL
1589         ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1590         (SEND_EXIT_IF_NOTOK): ÊĤ¸¤é¤ì¤¿ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1591         ¤·¤¿¡£
1592         (send_smtp_open): SockInfo ¤Î¤ß¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1593
1594         * src/news.c (news_session_new): SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
1595         (news_session_destroy): Æ±¾å¡¢ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
1596
1597         * src/nntp.c: À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
1598         * src/smtp.c: Æ±¾å¡£
1599         * src/pop.c: Æ±¾å¡£
1600         * src/recv.c: Æ±¾å¡£
1601
1602         * src/inc.c (inc_pop3_session_do): sock_sockinfo_free ¤òºï½ü¡£
1603         gdk_input_add ¤ò¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤ó¤À¡£
1604
1605         * src/esmtp.c: socket »Ø¼¨»Ò¤ò SockInfo ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1606         * src/esmtp.h: Æ±¾å¡¢ socket.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
1607         * src/session.h (struct _Session): Æ±¤¸¤¯¡£
1608         * src/imap.c (imap_open): À°¿ô·¿¤Ç¤Ê¤¯ SockInfo ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1609         SockInfo ¤ÎÆâÉô¥Ç¡¼¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òºï½ü¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤È´Ø¿ô
1610         ¤¬ SockInfo ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1611         (imap_session_new): sock_close ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1612         (imap_session_destroy): Æ±¾å¡£
1613
1614         * src/compose.c (compose_exec_ext_editor): sock_write ¤ò fd_write
1615         ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1616
1617         * src/main.c (app_will_exit): lock socket ¤ò fd_close ¤Ç close ¤¹¤ë
1618         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1619         (prohibit_duplicate_launch): sock_xxx ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fd_xxx ¤ò»ÈÍÑ¡£
1620         (lock_socket_input_cb): Æ±¾å¡£
1621
1622         * src/socket.h, src/socket.c: SockInfo ¹½Â¤ÂΤò glib ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò
1623         »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¡£Á´¤Æ¤Î sock_xxx ¤ò¡¢À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo
1624         ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1625         (sock_connect_unix, sock_open_unix, sock_accept): Ì¾Á°¤ò ..
1626         (fd_connect_unix, fd_open_unix, fd_accept): .. ¤³¤ì¤ËÊѹ¹¤·¡¢Á´¤Æ¤Î
1627         ¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤âÊѹ¹¡£
1628         (fd_read, fd_write, fd_close): ¿·µ¬¡£
1629         (sock_sockinfo_free): ºï½ü¡£
1630         * src/socket.c (sock_connect_nb): ¤³¤³¤Ç¤Ï sock_close ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1631         close ¤ò»ÈÍÑ¡£
1632         (sock_connect): Æ±¾å¡£
1633
1634 2001-04-26
1635
1636         * config.h.in: ºï½ü¡£
1637         * ac/Makefile.am: gnupg-check-typedef.m4 ¤ò MACROS ¤ËÄɲá£
1638         * .cvsignore: Äɲá£
1639         * src/inc.c
1640           src/progressdialog.[ch]
1641           src/pixmaps/complete.xpm
1642           src/pixmaps/continue.xpm
1643           src/pixmaps/error.xpm: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Î¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1644           Leandro Pereira ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1645         * src/inc.c: ¾õÂÖ¤Îʸ»úÎó¤òÀÚÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1646
1647 2001-04-25
1648
1649         * cvs ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é po/*.gmo, configure, stamp-h.in, aclocal.m4,
1650           Makefile.in ¤òºï½ü¡£
1651         * COPYING: RSA ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
1652         * po/sylpheed.pot, po/stamp-cat-id, po/cat-id-tbl.c ¤òºï½ü¡£
1653         * configure.in: sys/utsname.h ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1654
1655 2001-04-24  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
1656
1657         W32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎÂçÉôʬ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1658
1659         * configure.in: gpgme >= 0.2.1 ¤òÍ׵ᡣ
1660
1661         * acconfig.h (HAVE_U32_TYPEDEF): ¿·µ¬¡£
1662         * ac/gnupg-check-typedef.m4: ¿·µ¬¡£
1663         * configure.in: u32 ·¿¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·¿¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1664         * src/utils.h: u32 ·¿¤È´Ø·¸¤¹¤ëÄê¿ô¤òÄêµÁ¡£
1665
1666         * src/about.c (about_create): MD5 ¤Ë´Ø¤¹¤ëɽ¼¨¤òºï½ü¡£RSA Inc ¤Î
1667         ¼ÂÁõ¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
1668         * src/md5ify.c, src/md5ify.h, src/md5global.h: ºï½ü¡£
1669         * src/md5c.c, src/md5c.h: FSF ¤Î¼ÂÁõ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢´Ø¿ô̾¤òɸ½à¤Î¾®Ê¸»ú
1670         ¤Î̿̾µ¬Â§¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÊѹ¹¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤òÊѹ¹¡£
1671         (md5_hex_digest): ¿·µ¬¡£
1672         (md5_hmac): Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë hmac ´Ø¿ô¤ò¾¯¤·½¤Àµ¤·¤ÆÄɲá£
1673         (md5_hex_hmac): ¿·µ¬¡£
1674         * src/esmtp.c, src/esmtp.h (md5_hex_hmac): ºï½ü¡£
1675         (hmac_md5): ºï½ü¡£
1676         * src/pop.c (pop3_getauth_apop_send): md5_digest ¤ò¿·¤·¤¤´Ø¿ô
1677         md5_hex_digest ¤ÇÃÖ´¹¡£
1678
1679         * src/about.c: ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß utsname.h ¤ò include ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1680         ¤·¤¿¡£
1681
1682         * src/utils.c, src/utils.h (get_home_dir): ÆÃÊ̤ʠWindoze ¤ÎÍ×µá
1683         ¤Ë¤è¤ê¤è¤¯Âбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£Á´¤Æ¤Î g_get_home_dir() ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·
1684         ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
1685
1686         * simple-gettext.c: ¿·µ¬¡£
1687
1688         * src/main.c (main): GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
1689         ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1690
1691         * src/sigstatus.c, src/sigstatus.h: ¿·µ¬¡£
1692         * src/rfc2015.c (check_signature): sigstatus ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò»ÈÍѤ·¡¢
1693         ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£´Ø¿ô¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Æ¥­¥¹¥È¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1694
1695         * src/select-keys.c: ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î select_keys ÊÑ¿ô¤òºï½ü¤·¡¢
1696         ¥¢¥í¥±¡¼¥È¤·¤¿ÊÑ¿ô¤òÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤ÇÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1697         (set_row): °Å¹æ²½¤Ç¤­¤ë¸°¤Î¤ß¤òɽ¼¨¡£
1698         (update_progress): ¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¡¢É÷¼Ö¤È¤É¤Î¸°¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸
1699         ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¥Æ¥­¥¹¥È¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£Â¾¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼
1700         ¤òºï½ü¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò¹¹¿·¡£
1701
1702         * src/prefs_common.c (prefs_privacy_create) [__MINGW32__]: Êáª
1703         ¥Ü¥¿¥ó¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1704
1705 2001-04-24
1706
1707         * src/prefs_common.[ch]
1708           src/procheader.c: strftime() ¤ò»È¤¤¡¢¥æ¡¼¥¶¤¬¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç
1709           ÆüÉÕ¤Îɽ¼¨¤Î½ñ¼°¤òÄêµÁ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
1710           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1711         * src/prefs_common.c: prefs_quote_colors_dialog()
1712           src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): ¿§¤ÎÀßÄ꤬
1713           Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1714         * src/main.[ch]: µ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òµ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1715         * src/export.c: export_mbox(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë chdir
1716           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1717         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
1718           ¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1719
1720 2001-04-23
1721
1722         * ½ªÎ»»þ¤ËÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲÃ
1723           [sergey]:
1724
1725           * src/compose.c: compose_queue(): Á÷¿®ÂÔµ¡¸å¤Ë folder_item_scan()
1726             ¤È folderview_update_item() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1727           * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1728             ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤ÇÉÁ²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1729           * src/mainwindow.c: queued_messages(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
1730             app_exit_cb(): warn_queued_on_exit ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á
1731             ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1732           * prefs_common.[ch]: warn_queued_on_exit ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1733
1734         * src/mainwindow.c: queued_messages() ¤ò main.c ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
1735           get_queued_message_num() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1736         * src/main.c: app_will_exit(): app_exit_cb() ¤«¤é·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
1737           ¥³¡¼¥É¤ò°ÜÆ°¤·¡¢manage_window_focus_in() ¤òÄɲá£
1738
1739         * GnuPG ¸°ÁªÂòÂбþ¤ò³ÈÄ¥ [sergey]:
1740
1741           * src/select-keys.c: Win32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¤·¡¢Ç¤°Õ¤Î¸°¤Î
1742             ÁªÂò¤ËÂбþ¡£
1743           * src/prefs_account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¡Öµ¡Ì©¡×
1744             ¥¿¥Ö¤òÄɲá£
1745             prefs_account_privacy_create(),
1746             prefs_account_sign_key_set_data_from_radiobtn(),
1747             prefs_account_sign_key_set_radiobtn(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
1748           * src/prefs_account.h: ¿·¤·¤¤ÀßÄê: sign_key_type, sign_key_id.
1749           * src/rfc2015.c: set_signers(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
1750             pgp_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È set_signer() ¤Î¸Æ½Ð¤·¤òÄɲá£
1751             rfc2015_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÄɲä·¡¢pgp_sign() ¤Ë
1752             ÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1753           * src/rfc2015.h: rfc2015_sign(): ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¹¹¿·¡£
1754           * src/compose.c: ¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò rfc2015_sign() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
1755             ¤·¤¿¡£
1756
1757 2001-04-22
1758
1759         * src/mbox.c: export_to_mbox(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1760
1761 2001-04-20
1762
1763         * src/mbox.[ch]: export_mbox() ¤ò export_to_mbox() ¤ËÊѹ¹¡£
1764           ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1765         * src/export.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò mbox ¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£
1766         * src/import.[ch]: import_mbox() ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¤È¤ë
1767           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÀâÌÀ¤òÄɲá£
1768         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®¸å¤Ë¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼
1769           ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1770         * src/export.c
1771           src/import.c: OK ¤Þ¤¿¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬¿ô²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é¥×¥í¥°¥é¥à
1772           ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1773         * src/prefs_common.[ch]
1774           src/addressbook.c: ¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤Ë
1775           Äɲ乤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1776
1777 2001-04-19
1778
1779         * src/prefs_common.[ch]: ÀßÄê¹àÌܤòºÆ¹½À®¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¿¥Ö¤òÄɲá£
1780         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó --version
1781           ¤òÄɲá£
1782         * src/mh.c: ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°/¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤È¤­¤Ï MSG_DELETED ¥Õ¥é¥°
1783           ¤ò³°¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1784         * src/prefs_common.[ch]
1785           src/headerview.[ch]: ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤ò¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1786         * src/prefs_common.[ch]
1787           src/textview.c: ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ëñ°Ì¤ò1¥Ú¡¼¥¸¤ÈȾ¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀÚÂؤ¨
1788           ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1789         * src/mbox.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤ÎÁ´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤é¤ò°ì¤Ä¤Î
1790           mbox ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ë export_mbox() ¤òÄɲá£
1791
1792 2001-04-18
1793
1794         * src/prefs_filter.[ch]: ¿¶¤êʬ¤±ÀßÄê¤Î¥³¡¼¥É¤ò prefs_common.c
1795           ¤«¤éʬΥ¤·¡¢Ê̸ĤΥÀ¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
1796
1797 2001-04-17
1798
1799         * version 0.4.64
1800
1801         * src/automaton.[ch]
1802           src/inc.c: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿
1803           ¤È¤­¤Ë Sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó
1804           thanks)¡£
1805         * src/xml.c: xml_build_tree()
1806           src/addressbook.c: ÉÔÀµ¤Ê XML ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
1807           ¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1808
1809 2001-04-16
1810
1811         * src/summaryview.c
1812           src/inc.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1813           ¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
1814           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1815
1816 2001-04-15
1817
1818         * src/xml.[ch]: ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤ëɬÍפΤ¢¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤È¡¢Ê£¿ô¹Ô¤Ë
1819           ¤ï¤¿¤ë¥¿¥°¤ËÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1820         * src/folder.c
1821           src/addressbook.c: '<', '>', '&', ''', '"' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤ò
1822           ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1823
1824 2001-04-10
1825
1826         * version 0.4.63
1827
1828         * src/folder.[ch]
1829           src/mainwindow.c
1830           src/mh.[ch]
1831           src/procmsg.[ch]
1832           src/summaryview.[ch]: MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼¤ÎÁàºî¤ò
1833           Äɲ乤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1834         * src/imap.c: ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤«¤é¥É¥Ã¥È¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1835         * src/imageview.c: ²èÁü¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¸Å¤¤²èÁü¤òɽ¼¨
1836           ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
1837
1838 2001-04-09
1839
1840         * src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÆɤ߹þ¤ß®ÅÙ¤ò
1841           ¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë setvbuf() ¤òÄɲÃ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1842         * src/inc.c
1843           src/summaryview.[ch]
1844           prefs_common.[ch]: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤­¤ËƱ¤¸¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1845           ÊݤĥѥåÁ¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1846         * src/textview.c
1847           src/utils.[ch]: get_quote_level() ¤ò utils.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
1848
1849 2001-04-08
1850
1851         * ac/Makefile.am: Äɲá£
1852         * Makefile.am
1853           configure.in: ac ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÄɲá£
1854
1855 2001-04-07
1856
1857         * src/summaryview.c: summary_filter(): immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬
1858           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¨ºÂ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1859         * src/prefs_common.[ch]
1860           src/textview.[ch]
1861           src/gtkutils.[ch]: Stephen Anthony ¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿§¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
1862           ¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
1863         * src/gtksctree.c
1864           src/mimeview.c: MimeView ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
1865
1866 2001-04-06
1867
1868         * src/utils.c: copy_file()
1869           src/mh.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
1870           ¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(¤·¤Æ½¤Àµ)(thanks!)¡£
1871         * src/procheader.c
1872           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆüÉÕ¤ò¥í¡¼¥«¥ë»þ´Ö¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
1873           Jorge Van Hemelryck ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1874         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °ìʸ»ú¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤ÎÉä¹æ
1875           ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1876         * src/folder.c: folder_item_add_msg(): add_msg() ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë
1877           assertion ¤òÄɲÃ(¤¿¤«¤Î¤µ¤ó thanks)¡£
1878
1879 2001-04-05
1880
1881         * src/procmime.c: procmime_decode_content(): quoted-printable ¤Ç
1882           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ `=00' ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì¹ç¤½¤ì¤ò²õ¤·¤Æ
1883           ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
1884         * src/gtksctree.c
1885           src/mimeview.c
1886           src/summaryview.c: MIME ¥Ó¥å¡¼¤Î DnD ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
1887
1888 2001-04-04
1889
1890         * src/about.c: about ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î³°´Ñ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
1891           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1892         * src/prefs_common.[ch]
1893           src/rfc2015.[ch]
1894           src/mimeview.c
1895           src/procmime.[ch]
1896           src/compose.[ch]
1897           src/passphrase.c
1898           src/textview.[ch]: sylpheed-win32 branch ¤«¤é port ¤µ¤ì¤¿ GnuPG
1899           Âбþ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1900         * INSTALL, INSTALL.jp: GnuPG ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò¹¹¿·¡£
1901
1902 2001-04-03
1903
1904         * src/utils.[ch]: References ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢¤½¤ì¤òʸ»úÎó¤Î¥ê¥¹¥È
1905           ¤Ë¤¹¤ë references_list_append() ¤òÄɲá£
1906         * src/compose.c: Ä¹¤¹¤®¤ë References ¥Ø¥Ã¥À¤òÀÚ¤êµÍ¤á¡¢¥´¥ßʸ»ú¤ò
1907           ºï½ü¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ(Matthias Intemann ¤µ¤ó thanks)¡£
1908
1909 2001-04-02
1910
1911         * src/addr_compl.c: Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¥Ð¥°½¤Àµ
1912           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1913
1914 2001-04-01
1915
1916         * src/gtksctree.c: tree_select_row ¥·¥°¥Ê¥ë¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥«¥é¥à¿ô¤òÅϤ¹
1917           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1918         * src/summaryview.c: summary_selected(): ÈÆÍÑ¥Þ¡¼¥¯¤È̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ò
1919           ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1920           summary_mark_row_as_read() ¤È summary_mark_row_as_unread() ¤òÄɲá£
1921         * src/prefs_common.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
1922           ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î GtkEntry ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÉý¤òÄ´À°¤·¤¿¡£
1923         * src/prefs.c: prefs_dialog_create(): ¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò
1924           ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1925         * src/inc.c: inc_start(): Ç§¾Ú¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ç¥µ¡¼¥Ð̾¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
1926           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1927
1928 2001-03-31
1929
1930         * src/mimeview.c: mimeview_key_pressed(): °Û¾ï¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
1931           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
1932           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1933         * src/summaryview.c: summary_display_msg(): MIME ¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
1934           ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1935
1936 2001-03-30
1937
1938         * src/pixmaps/deleted.xpm
1939           src/pixmaps/mark.xpm
1940           src/summaryview.c: ºï½ü¤È¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
1941         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_init(): gtk_widget_destroy() ¤ò
1942           gtk_widget_unref() ¤ËÊѹ¹¡£
1943         * src/addr_compl.c: start_address_completion(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤¬¶õ¤Î
1944           ¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Chideok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
1945
1946 2001-03-29
1947
1948         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
1949           (ChiDeok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
1950         * src/pixmaps/forwarded.xpm
1951           src/pixmaps/replied.xpm
1952           src/pixmaps/new.xpm
1953           src/pixmaps/unread.xpm
1954           src/compose.c
1955           src/mainwindow.c
1956           src/prefs_common.c
1957           src/procmsg.h
1958           src/summaryview.[ch]: ÊÖ¿®¡¦Å¾Á÷¥Þ¡¼¥¯¤òÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏžÁ÷¤¹¤ë
1959           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÉÕ¤±¤ë Harc Hoper ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1960           ¤½¤·¤Æ¿·Ã塦̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤Ï David Mehrmann ¤µ¤ó¤ÎºîÀ®¤·¤¿¥¢¥¤¥³¥ó
1961           ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤¿(thanks!)¡£
1962         * src/summaryview.c: Ì¤ÆɤȠMIME ¤ÎÎó¤ÎÉý¤ò¸ÇÄê¤Ë¤·¤¿¡£
1963         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): '=' ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤ò
1964           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1965
1966 2001-03-26
1967
1968         * src/prefs_common.[ch]: ¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¿
1969           ¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
1970         * src/textview.c: °ì¹Ô¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤â¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë
1971           ¤·¤¿¡£
1972
1973 2001-03-25
1974
1975         * src/prefs_common.[ch]
1976           src/textview.c: À¥Æ£¤µ¤ó¤ÈÆóÇ·µÜ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
1977           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1978
1979 2001-03-24
1980
1981         * src/summaryview.c: summary_attract_by_subject(): ¹â®²½¤Î¤¿¤á¤Ë
1982           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1983         * src/prefs_account.c: filter_on_receive ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç TRUE ¤Ë¤·¤¿¡£
1984         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹àÌܤòʤٴ¹¤¨¤¿¡£
1985
1986 2001-03-23
1987
1988         * src/gtkutils.c: gtkut_clist_bindings_add(): ¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹
1989           ¥­¡¼¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥­¡¼¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1990
1991 2001-03-22
1992
1993         * src/utils.[ch]
1994           src/codeconv.c: Èó ASCII ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤òÀµ¤·¤¯¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
1995           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1996         * src/compose.c: ÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏÁð¹Æ¤ÎºÆÊÔ½¸»þ¤Ë´ö¤Ä¤«¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯
1997           ¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1998
1999 2001-03-21
2000
2001         * src/gtkutils.[ch]: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÊѹ¹¤¹¤ë
2002           gtkut_widget_init() ¤òÄɲá£
2003         * src/main.c: main(): gtkut_widget_init() ¤òÀè¤Ë¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2004         * src/summaryview.c: summary_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2005
2006 2001-03-19
2007
2008         * src/procmsg.[ch]: ²ÄÆÉÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
2009
2010 2001-03-18
2011
2012         * src/mainwindow.c: "Clean trash" ¤ò "Empty trash" ¤ËÊѹ¹¡£
2013           ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
2014           allsel_cb(): ¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2015           ¥Ó¥å¡¼¤È¤Î´Ö¤Ç¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2016           ¥µ¥Þ¥ê¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡ÖÁ´¤ÆÁªÂò¡×¤òºï½ü¡£
2017         * src/folderview.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®/̾¾ÎÊѹ¹/ºï½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ø¿ô¤ò
2018           Äɲá£
2019         * src/procmsg.[ch]: ¡Ö¥Þ¡¼¥¯¡×¤È¡Öºï½ü¡×¥Õ¥é¥°¤ò±Ê³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2020           ¡Ö½ÅÍסץե饰¤òºï½ü¡£
2021         * src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë
2022           summary_set_row_marks() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ø¿ô¤¬¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
2023           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2024         * src/mainwindow.c: allsel_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òÈóɽ¼¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
2025           ¾ì¹ç¤âÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2026
2027 2001-03-17
2028
2029         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): ¥½¥±¥Ã¥È¤Î¥ê¥½¡¼¥¹
2030           ¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2031         * src/inc.c: inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬³«¤«¤ì
2032           ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃ夷¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼
2033           ¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿Ì¤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2034         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): ¥Ð¥°¤òºÆÅÙ½¤Àµ¡£
2035
2036 2001-03-15
2037
2038         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °ÜÆ°Àè¤Î
2039           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2040         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Î
2041           ÈÖ¹æ¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤½¤·¤Æ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³«¤±¤Ê¤¤
2042           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
2043
2044 2001-03-13
2045
2046         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤«¤é
2047           EUC-JP ¤È Shift_JIS ¤òºï½ü¡£
2048
2049 2001-03-12
2050
2051         * version 0.4.62
2052
2053 2001-03-11
2054
2055         * src/send.c: send_message_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î `From'
2056           ¤È¥µ¡¼¥Ð̾¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2057         * src/account.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿¥¢¥É¥ì¥¹¤È SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2058           ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë account_find_from_smtp_server() ¤òÄɲá£
2059         * src/Makefile.am
2060           src/mainwindow.c
2061           src/summaryview.[ch]
2062           src/sourcewindow.[ch]: DINH V. Hoa ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥½¡¼¥¹É½¼¨¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2063           Åý¹ç(thanks!)¡£
2064
2065 2001-03-10
2066
2067         * src/addr_compl.[ch]
2068           src/addressbook.c
2069           src/compose.c: Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤µ¤ì¤¿
2070           ¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2071         * src/addr_compl.c: g_assert() ¤ò g_return(_val)_if_fail() ¤ÇÃÖ¤­
2072           ´¹¤¨¤¿¡£
2073         * src/folder.c: folder_init()
2074           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb()
2075           src/procmsg.c: procmsg_clean_trash()
2076           src/summaryview.c: summary_start_drag()
2077           src/imap.[ch]: ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó¤«¤é¤Î IMAP4 °ÜÆ°/ºï½üµ¡Ç½¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2078           Åý¹ç(thanks!)¡£
2079
2080 2001-03-08
2081
2082         * src/main.c: parse_cmd_opt(): --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ mailto: ¤Î
2083           URI ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2084         * src/utils.[ch]: execute_async(): °úÍÑÉä¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿°ú¿ô¤òÀµ¤·¤¯
2085           ½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2086           strstr_with_skip_quote(), strsplit_with_quote(): °úÍÑÉäÂбþÈǤÎ
2087           g_strsplit().
2088         * src/mimeview.c: mimeview_view_file()
2089           src/prefs_common.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¼þ¤ê¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
2090           ¥Þ¡¼¥¯¤òÄɲá£
2091
2092 2001-03-07
2093
2094         * configure.in
2095           src/compose.c
2096           src/prefs.c
2097           src/procmime.c
2098           src/summaryview.c
2099           src/mbox.c
2100           src/recv.c
2101           src/utils.[ch]: Dmitry V. Levin ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á
2102           ¤ò¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£ utils.[ch] ¤Ë my_tmpfile() ¤ò
2103           Äɲá£
2104         * src/main.c: --receive-all ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2105
2106 2001-03-06
2107
2108         * src/socket.c: sock_connect_thread(): ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥É¤È IPv6 ¤Î
2109           Î¾Êý¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2110           (À趤µ¤ó thanks)¡£
2111         * src/utils.[ch]
2112           src/compose.c: ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç FIFO ¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Jason
2113           McCarver ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2114         * src/textview.c: ¤µ¤é¤Ë¾¯¤·¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
2115         * src/socket.c: sock_accept(): socklen_t ¤ò gint ¤ËÊѹ¹¡£
2116
2117 2001-03-05
2118
2119         * src/main.c
2120         * src/textview.c: ¥³¡¼¥É¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
2121
2122 2001-03-04
2123
2124         * src/compose.[ch]
2125           src/main.c
2126           src/textview.c: ¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¤·¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
2127           ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë¤Ë¤·¡¢¤½¤·¤Æ --compose ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç
2128           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
2129           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òÅý¹ç(´¶¼Õ!)¡£
2130
2131 2001-03-03
2132
2133         * src/esmtp.[ch]
2134           src/smtp.[ch]
2135           src/send.c
2136           src/prefs_account.[ch]
2137           src/Makefile.am: Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Î SMTP AUTH ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍѤ·¡¢
2138           ¤½¤Î¥Ð¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ(´¶¼Õ!)¡£
2139         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼
2140           ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2141         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥Ø¥ë¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2142         * src/html.[ch]: HTMLParser ¤Ë empty_line ¤òÄɲä·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤Î
2143           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¾¯¤·½¤Àµ¡£
2144
2145 2001-03-01
2146
2147         * src/html.c: eucjp_symbol_list ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¤ò
2148           ascii_symbol_list ¤ËÄɲá£
2149
2150 2001-02-19
2151
2152         * src/codeconv.[ch]: CodeConverter ¤Ë¥á¥ó¥Ð `charset' ¤È
2153           `charset_str' ¤òÄɲá£
2154         * src/html.[ch]: ISO-8859-1 ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥ê¥¹¥È¤ò
2155           Äɲá£
2156           html_parser_new(): ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
2157           ¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2158           html_parse_special(): Ê¸»ú¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2159
2160 2001-02-17
2161
2162         * src/textview.c: HTML ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë
2163           textview_show_html() ¤òÄɲá£
2164           textview_show_part(): ¥Ñ¡¼¥È¤¬ text/html ¤Ê¤é textview_show_html()
2165           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2166         * src/html.[ch]: HTML ¥Ñ¡¼¥µ¤ò¼ÂÁõ¡£
2167
2168 2001-02-15
2169
2170         * src/codeconv.[ch]: CodeConverter ¤È¡¢¤½¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲÃ
2171           (conv_code_converter_new(), conv_code_converter_destroy(), ¤½¤·¤Æ
2172            conv_convert())¡£
2173         * src/textview.c: HAVE_LIBJCONV ¤Ë¤è¤ëʬ´ô¤òºï½ü¤·¡¢ CodeConverter
2174           ¤òÍѤ¤¤Æ½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2175
2176 2001-02-12
2177
2178         * src/mbox.c: proc_mbox(): ½ÅÊ£¤¹¤ë From_ ¹Ô¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
2179
2180 2001-02-11
2181
2182         * src/codeconv.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2183
2184 2001-02-05
2185
2186         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀµ¤·¤¯
2187           ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2188         * src/codeconv.h: CS_EUC_CN ¤È CS_EUC_TW ¤ÎÄêµÁ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
2189           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ºäËܤµ¤ó thanks)¡£
2190
2191 2001-02-04
2192
2193         * src/gtkutils.[ch]
2194           src/main.c
2195           src/mainwindow.[ch]
2196           src/socket.[ch]: Â¿½Åµ¯Æ°¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë
2197           ¥ê¥â¡¼¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
2198           (thanks!)¡£
2199
2200 2001-02-03
2201
2202         * src/summaryview.c: summary_button_pressed(), summary_selected():
2203           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤ËÃæ±û¥Ü¥¿¥ó¤¬¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤é
2204           ¥Ó¥å¡¼¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2205           summary_drag_data_get(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2206         * src/Makefile.am
2207           src/compose.c: compose_write_headers(): X-Mailer ¤Þ¤¿¤Ï
2208           X-Newsreader ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë host_alias ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2209
2210 2001-02-03
2211
2212         * version 0.4.61
2213
2214         * src/folderview.c: ¤É¤³¤«Ê̤ξì½ê¤ËƱ̾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë
2215           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2216
2217 2001-02-02
2218
2219         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·
2220           ¤·¤¿¸å¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤È segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
2221           ½¤Àµ¡£
2222         * src/compose.c: compose_send(): ¥í¥Ã¥¯»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2223           compose_write_headers(): cur_account ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2224           compose_convert_header(): °ú¿ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2225
2226 2001-02-01
2227
2228         * src/main.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢ --help ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2229
2230 2001-01-31
2231
2232         * src/send.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥É¥á¥¤¥ó̾¤ÎÀßÄê¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2233         * src/utils.c: is_next_mbs(): °ì»þŪ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥ÈÇÛÎó¤Î¥µ¥¤¥º¤ò
2234           MB_CUR_MAX ¤ËÊѹ¹¡£
2235           strdup_mbstowcs(): mbstowcs() ¤Ë¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2236           strdup_wcstombs(): wcstombs() ¤Ë¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2237         * src/addr_compl.c: get_address_from_edit(): strdup_mbstowcs() ¤Î
2238           Ìá¤êÃͤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2239         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): strdup_mbstowcs() ¤Ë
2240           ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2241
2242 2001-01-30
2243
2244         * src/utils.c: log_error(): abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë g_error() ¤ò
2245           g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
2246           iswalnum() ¤òÄɲá£
2247         * src/addr_compl.c: add_address(): Ì¾Á°¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¶õ¤Î
2248           ¾ì¹ç¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò abort ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2249           get_address_from_edit(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ËÂбþ¡£
2250         * configure.in: ¥¿¥¤¥×¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2251         * src/send.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î SMTP ¥Ý¡¼¥È¤ÎÀßÄê¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2252
2253 2001-01-30
2254
2255         * version 0.4.60
2256
2257         * configure.in: --enable-gpgme ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç
2258           GPGME ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2259         * Ìµ¸ú¤Î¾ì¹ç¡¢ MimeInfo Ãæ¤Î GPGME ´ØÏ¢¤Î¥á¥ó¥Ð¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2260           ¤·¤¿¡£
2261         * src/rfc2015.c: ·Ù¹ð¤Î¤¿¤á¤ÎÀ°Íý¡£
2262         * README
2263           README.jp
2264           INSTALL
2265           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
2266         * Makefile.am: bzip2 ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2267
2268 2001-01-29
2269
2270         * src/procmime.[ch]: MIME ¥¿¥¤¥×¤Ë MIME_APPLICATION_OCTET_STREAM ¤ò
2271           Äɲá£
2272         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): MIME ¥¿¥¤¥×¤¬
2273           application/octet-stream ¤Î¾ì¹ç¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2274         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
2275           Ãæ¤Ï¥â¡¼¥À¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2276         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºï½ü¤Ç¤­¤Ê¤¤
2277           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2278
2279 2001-01-28
2280
2281         * src/mimeinfo.c: ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò metamail ¤ò»È¤Ã¤Æ³«¤¯ John E.P.
2282           Hynes ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¥Þ¡¼¥¸(´¶¼Õ!)¡£
2283         * src/procmime.[ch]: procmime_get_tmp_file_name() ¤òÄɲá£
2284         * src/compose.c
2285           src/addr_compl.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¥¨¥ó¥È¥ê
2286           ¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
2287           ¤ò¥Þ¡¼¥¸(´¶¼Õ!)¡£
2288         * src/addr_compl.c: get_all_addresses(), read_address_book():
2289           ¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò²òÊü¤¹¤ë¤Î¤Ë xml_free_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2290
2291 2001-01-27
2292
2293         * src/utils.c: remove_dir_recursive(): ¥«¥ì¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¾Ã¤½¤¦
2294           ¤È¤·¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ËÒ¤µ¤ó thanks)¡£
2295         * src/summary_search.c: ¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë `°ì³ç¸¡º÷' ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
2296           ÄɲÃ(¹â¶¶¤µ¤ó thanks)¡£
2297         * src/pixmaps/stock_mail_attach.xpm
2298           src/pixmaps/tb_address_book.xpm
2299           src/compose.c: Leandro Pereira ¤µ¤ó¤«¤é´ó£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ä¡¼¥ë
2300           ¥Ð¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÄɲÃ(´¶¼Õ!)¡£
2301
2302 2001-01-25
2303
2304         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): ¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
2305           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò *¤Ä¤¤¤Ë* ½¤Àµ¡£
2306           ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò±£¤·¤¿¡£
2307         * src/about.c: about_create(): ¤É¤Îµ¡Ç½¤â»ÈÍѤµ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
2308           ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2309         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): Á´¤Æ¤Î MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤òɽ¼¨
2310           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2311         * src/inc.c: inc_start(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤â
2312           ²¿ÅÙ¤âɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2313         * src/summaryview.c: summary_write_cache(): ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë
2314           folder_item_get_cache_file() ¤Î¸å¤Ë¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
2315         * ¾åµ­¤Î4¤Ä¤Î½¤Àµ¤Ë´Ø¤·¤ÆËÒ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
2316         * src/utils.h: #include <alloca.h> ¤òÄɲá£
2317
2318 2001-01-24
2319
2320         * src/rfc2015.c: ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2321           g_messages() ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
2322
2323 2001-01-23
2324
2325         * src/procmsg.[ch]: Ä¹¤µ >= BUFFSIZE ¤Îʸ»úÎó¥Ç¡¼¥¿¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
2326           ¥Þ¥¯¥í READ_CACHE_DATA() ¤ò½¤Àµ¡£
2327         * src/rfc2015.c: rfc2015_encrypt(): return ¤ò `goto failure' ¤ËÊѹ¹¡£
2328         * src/pixmaps/stock_mail_receive_all.xpm
2329           src/pixmaps/stock_mail_reply_to_all.xpm
2330           src/Makefile.am
2331           src/mainwindow.c: main_window_toolbar_create(): David Mehrmann
2332           ¤µ¤ó¤«¤é´ó£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿·¤·¤¤¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(´¶¼Õ!)¡£
2333         * src/inc.[ch]: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥â¡¼¥É¤Ç¡¢¼õ¿®¤´¤È¤Ë¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
2334           ºîÀ®¤·¤Æºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹½Â¤¤òÂçÉý¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£
2335
2336 2001-01-22
2337
2338         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): `inbox' Åù¤Î̾Á°¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À
2339           ¤òÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤È¸í¤Ã¤Æǧ¼±¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2340         * src/rfc2015.c: rfc2015_encrypt(): boundary ¤òÀµ¤·¤¯°úÍÑÉä¤Ç³ç¤Ã¤Æ
2341           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2342
2343 2001-01-21
2344
2345         * Werner Koch ¤µ¤ó¤«¤é¤Î GnuPG ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ (´¶¼Õ!)¡£
2346         * Mixmaster ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òºï½ü¡£
2347         * src/rfc2015.c: g_error() ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2348           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2349         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¥ê¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
2350         * README
2351           README.jp
2352           INSTALL
2353           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
2354         * src/select-keys.c: create_dialog(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
2355         * src/headerwindow.c
2356           src/addressbook.c
2357           src/logwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬´û¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÁ°Ì̤Ë
2358           ½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2359         * src/prefs_common.[ch]: Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ëÁªÂò»è¤òÄɲá£
2360         * src/summaryview.c: immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
2361           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2362         * src/summaryview.c: summary_delete(), summary_move_selected_to():
2363           summary_step() ¤ò summary_execute() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
2364         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òÀµ¤·¤¯
2365           ¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2366         * src/compose.c: compose_write_headers(): to_list ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¡¢
2367           In-Reply-To ¥Ø¥Ã¥À¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2368
2369 2001-01-09  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
2370
2371         * configure.in, acconfig.h: GPGME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2372         * ac/: ¥í¡¼¥«¥ë¤Ê autoconf ¥Þ¥¯¥í¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡£
2373         * src/Makefile.am: GPGME Âбþ¤ÎÄɲá£
2374
2375         * src/main.c (idle_function_for_gpgme): ¿·µ¬¡£
2376         (main): ¤³¤Î´Ø¿ô¤òÅÐÏ¿¡£
2377
2378         * src/about.c: GPGME ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îɽµ­¤òÄɲá£
2379
2380         * src/rfc2015.c, rfc2015.h: ¿·µ¬¡£
2381
2382         * src/mimeview.c (mimeview_show_message): ½ð̾¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2383         * src/procmime.c (procmime_scan_message): Æ±¾å¡£
2384
2385         * src/messageview.c (messageview_show): Éü¹æ²½´Ø·¸¤òÄɲá£
2386
2387         * src/compose.c (compose_write_to_file): Í׵ᤵ¤ì¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°Å¹æ²½¡£
2388         (compose_toggle_encrypt_cb): ¿·µ¬
2389         (compose_toggle_mixmaster_cb): ¿·µ¬¡¢Ã±¤Ë Mixmaster Âбþ¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¡£
2390         (compose_write_headers): mixmaster ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÍÞÀ©¡£
2391
2392         * src/prefs_common.c (prefs_common_create): ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¡×
2393         ¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤òÄɲá£
2394         (prefs_privacy_create): ¿·µ¬¡£¸å¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿·µ¬¹½Â¤ÂÎÅù¡£
2395         * src/compose.c (compose_create): °Å¹æ²½¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë»ØÄê
2396         ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ËÀßÄê¡£
2397         * src/compose.h (struct _Compose): use_encryption ¤È use_mixmaster
2398         ¤òÄɲá£
2399
2400         * src/compose.c (compose_send): return ¤ÎÁ°¤Ë¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë
2401         ¤Î¤òÄɲá£
2402
2403 2001-01-18
2404
2405         * src/gtksctree.[ch]
2406           src/folderview.c
2407           src/summaryview.[ch]: ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î DnD ¤ò
2408           ²Äǽ¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¾¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2409         * src/mainwindow.c: scan_tree_func(): segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹
2410           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2411         * src/imap.c: LOGIN ¤Î¥æ¡¼¥¶Ì¾¤È SELECT ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ò°úÍÑÉä¤Ç
2412           ³ç¤Ã¤¿¡£
2413         * src/gtksctree.c: gtk_sctree_button_press(): ¥Î¡¼¥É¤ÎŸ³«¾õÂÖ¤ò
2414           ¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2415
2416 2001-01-17
2417
2418         * src/imap.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¤è¤êÀµ³Î¤Ë¹¹¿·¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
2419           ¥Õ¥é¥°¤òÆɤ߼è¤ëÀ¾Â¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2420         * src/textview.c: textview_show_header(): X-Newsreader ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É
2421           ¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2422         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥µ¥Þ¥ê¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
2423           ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2424
2425 2001-01-15
2426
2427         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë
2428           Alfons ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2429
2430 2001-01-13
2431
2432         * src/compose.c: compose_cb(): ¥×¥í¥°¥é¥à¤òµ¯Æ°¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼
2433           ¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2434         * src/setup.c: scan_tree_func(): segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
2435           ½¤Àµ¡£
2436
2437 2001-01-13
2438
2439         * version 0.4.52
2440
2441         * src/textview.c: textview_set_font(): Îΰ褬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë
2442           ¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¥â¡¼¥É¤¬
2443           ÀÚ¤êÂؤï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(GTK+
2444           ¤Î¥Ð¥°?)¡£
2445
2446 2001-01-11
2447
2448         * src/mainwindow.c
2449           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
2450           ¤Þ¤¿¤Ï°ÜÆ°¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2451         * src/prefs_common.c
2452           src/news.c: ºÇÂç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2453
2454 2001-01-10
2455
2456         * src/compose.c: compose_send(): °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤òÊѹ¹¡£
2457           »î¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Á´¤Æ¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
2458           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï·Ù¹ð
2459           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤ÆÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2460         * src/prefs_account.c: prefs_account_get_new_id(): ºÇ¸å¤Î id
2461           ÈÖ¹æ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2462           prefs_account_open(): ¿·¤¿¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
2463           ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¸Ä¿Í¾ðÊó¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2464         * sylpheed.spec.in: Å¬ÀڤʥС¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤Î sylpheed.spec ¤ò¼«Æ°
2465           À¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲÃ(BONAIM ¤µ¤ó thanks)¡£
2466         * configure.in
2467           Makefile.am: sylpheed.spec.in ¤Î¤¿¤á¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
2468
2469 2001-01-09
2470
2471         * src/compose.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀµ¤·¤¯Êѹ¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
2472         * src/send.[ch]: cur_account ¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2473         * src/prefs_account.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÀßÄê¤Ç SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
2474           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2475
2476 2001-01-08
2477
2478         * src/folderview.c: ¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤ê̾Á°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤ê
2479           ¤·¤¿¤È¤­¤ËÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2480
2481 2001-01-07
2482
2483         * src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
2484           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2485         * src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2486         * src/prefs_common.[ch]: Ì¤ÆÉ¿ôɽ¼¨¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2487
2488 2001-01-06
2489
2490         * src/compose.[ch]: DINH V. Hoa ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Åê¹Æ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2491           Åý¹ç¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿(´¶¼Õ!)¡£
2492           compose_write_headers(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶õÇò¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2493           ¤·¤¿¡£
2494           Followup-To ¤ËÂбþ¡£
2495           compose_destroy(): Àµ¤·¤¯¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2496         * src/news.c: news_post_to_group() ¤È news_post() ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿
2497           (Ê£¿ô²ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¹¤ëɬÍפ¬¤Ê¤¤¤¿¤á)¡£
2498         * src/import.c: import_destsel_cb(): ÁªÂò¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È
2499           ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2500         * src/prefs_account.c: ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2501
2502 2001-01-05
2503
2504         * src/codeconv.[ch]
2505           prefs_common.c: "SHIFT-JIS" ¤ò "Shift_JIS" ¤ËÊѹ¹(IANA¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì
2506           ¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á)¡£
2507         * src/nntp.[ch]: nntp_post() ¤òÄɲá£
2508         * src/news.[ch]: news_post() ¤È news_post_to_group() ¤òÄɲá£
2509
2510 2001-01-04
2511
2512         * src/account.c: account_edit_open()
2513           src/mainwindow.c: new_account_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬
2514           ³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2515
2516 2001-01-03
2517
2518         * src/folder.[ch]: folder_set_name() ¤òÄɲá£
2519         * src/account.c: IMAP4/NNTP ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤ÈƱ¤¸¤Ë
2520           ¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2521
2522 2001-01-02
2523
2524         * src/summaryview.c: summary_filter_func(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿¶¤êʬ¤±¤Ë
2525           ¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2526
2527 2001-01-02
2528
2529         * version 0.4.51
2530
2531         * src/mbox.c: ¥¹¥×¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀµ¤·¤¯¼è¤ê¤³¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2532           From_ ¹Ô¤ÎÁ°¤Ë¶õ¹Ô¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2533         * src/send.c: send_message_queue()
2534           src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
2535           ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2536
2537 2001-01-01
2538
2539         * version 0.4.50
2540
2541         * src/folder.[ch]
2542           src/news.[ch]: ¼ÂºÝ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2543         * src/utils.[ch]: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê³¬ÁؤòºîÀ®¤¹¤ë make_dir_hier() ¤òÄɲá£
2544         * src/folder.c
2545           folder_item_get_cache_file(), folder_item_get_mark_file():
2546           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2547           folder_add(): Äɲ䵤ì¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤ËÁÞÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2548         * src/imap.[ch]: ¿·¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2549           imap_auth() ¤Çǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
2550           ¤ò½¤Àµ¡£
2551         * src/folderview.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
2552
2553 2000-12-31
2554
2555         * src/prefs_account.[ch]: PrefsAccount ¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È ID ¤È
2556           nntp_server ¤òÄɲá£NNTP ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
2557         * src/folderview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2558         * src/folder.[ch]: RemoteFolder ¤«¤é cache_dir ¤òºï½ü¤·¡¢
2559           folder_item_get_path() ¤ò½¤Àµ¡£
2560
2561 2000-12-29
2562
2563         * src/folder.[ch]: create_folder(), rename_folder(), remove_folder()
2564           ¤ò Folder ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
2565         * src/mh.[ch]: mh_create_folder(), mh_rename_folder(), ¤½¤·¤Æ
2566           mh_remove_folder() ¤òÄɲá£
2567           MH ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤¹¤ë mh_create_tree() ¤ò¼ÂÁõ¡£
2568           mh_rename_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥Ñ¥¹¤¬Àµ¤·¤¯ÀßÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
2569           ½¤Àµ¡£
2570         * src/folderview.c: folderview_new_folder_cb(),
2571           folderview_rename_folder_cb(), folderview_delete_folder_cb()
2572           ¤òÀµ¤·¤¯Æ°ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2573           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤¹¤ë
2574           folderview_remove_mailbox_cb() ¤È ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
2575         * src/setup.[ch]: ½é´ü¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
2576         * src/alertpanel.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î³°´Ñ¤òÊѹ¹¡£
2577         * src/compose.c: ¥Õ¥é¥°¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2578           compose_save_to_outbox() ¤È compose_queue() ¤ò½¤Àµ¡£
2579
2580 2000-12-28
2581
2582         * src/mainwindow.c: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
2583
2584 2000-12-27
2585
2586         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_move_if_on_the_edge() ¤òÄɲá£
2587         * src/summaryview.c: summary_display_msg(): ¥ê¥¹¥È¤Îü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2588           ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2589
2590 2000-12-25
2591
2592         * src/folder.[ch]
2593           src/mh.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë´Ø¿ô¤òÄɲá£
2594         * src/procmsg.[ch]: procmsg_move_messages_with_dest() ¤ò folder.c
2595           ¤È mh.c ¤Ë°ÜÆ°¡£ procmsg_to_folder_hash_table() ¤òÄɲá£
2596
2597 2000-12-24
2598
2599         * src/utils.[ch]: get_tmp_file() ¤òÄɲá£
2600         * src/pop.c
2601           src/inc.c
2602           src/folder.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤Î¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2603         * src/mh.c: mh_scan_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢Áí¿ô¤òÄ´¤Ù¤ë
2604           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2605
2606 2000-12-23
2607
2608         * src/folderview.c: ÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤òÀßÄꤹ¤ë¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÄɲá£
2609         * src/folder.[ch]: ¥á¥½¥Ã¥É is_msg_changed() ¤òÄɲá£
2610           folder_find_item_from_path() ¤ò¼ÂÁõ¡£
2611         * src/summaryview.c: ´Ö°ã¤Ã¤Æ FolderItem ¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2612         * autogen.sh: configure ¤¬°ú¿ô¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2613
2614 2000-12-22
2615
2616         * src/main.c
2617           src/mainwindow.[ch]: ¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤ò¿Ö¤Í¡¢ºîÀ®¤¹¤ë
2618           main_window_new_mailbox() ¤òÄɲá£
2619         * src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ÈÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤òŸ³«¤¹¤ë
2620           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2621
2622 2000-12-21
2623
2624         * src/mh.[ch]
2625           src/folder.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆµ¢Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë
2626           mh_scan_tree() ¤ò¼ÂÁõ¡£
2627
2628 2000-12-19
2629
2630         * src/compose.c
2631           src/defs.h
2632           src/filter.[ch]
2633           src/folder.[ch]
2634           src/foldersel.[ch]
2635           src/folderview.[ch]
2636           src/imap.[ch]
2637           src/import.c
2638           src/inc.c
2639           src/main.[ch]
2640           src/mainwindow.c
2641           src/mbox.[ch]
2642           src/mh.[ch]
2643           src/news.[ch]
2644           src/prefs_common.c
2645           src/procmsg.[ch]
2646           src/summaryview.[ch]
2647           src/xml.[ch]
2648           src/Makefile.am: ³«È¯Èǥĥ꡼¤ò cvs ¥Ä¥ê¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2649           ´Ø¿ô¤Ï¤Þ¤À¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2650
2651 2000-12-18
2652
2653         * version 0.4.9
2654
2655 2000-12-11
2656
2657         * src/xml.[ch]: ¥¿¥°¤Î¾Êά·Á (<tag />) ¤ËÂбþ¡£
2658         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2659         * src/imap.c: imap_parse_atom(): subject ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç segmentation
2660           fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Åû°æ¤µ¤ó thanks)¡£
2661         * src/folder.[ch]: ¹¹¿·¡£
2662
2663 2000-12-10
2664
2665         * src/xml.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿ XML ¥Õ¥¡¥¤¥ëÁ´ÂΤò²òÀϤ·¡¢ÌÚ¹½Â¤¤òÊÖ¤¹
2666           xml_parse_file() ¤òÄɲá£
2667
2668 2000-12-09
2669
2670         * po/pt_BR.po: segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹´ö¤Ä¤«¤Î typo ¤ò½¤Àµ¡£
2671
2672 2000-12-07
2673
2674         * version 0.4.8
2675
2676         * src/session.h: Äɲá£
2677         * src/folder.[ch]: ¹¹¿·¡£
2678         * src/compose.c: compose_write_to_file()
2679           src/codeconv.c: conv_get_outgoing_charset_str(): Á÷¿®¥­¥ã¥é¥¯¥¿
2680           ¥»¥Ã¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èó ASCII ¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬ subject ¤Ë»ÈÍÑ
2681           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È charset ¤Ë¥´¥ß¤ò½ÐÎϤ·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2682
2683 2000-12-04
2684
2685         * src/statusbar.c: statusbar_puts(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤¬Èóɽ¼¨¤Î¾ì¹ç¤Ë
2686           ½èÍý¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2687
2688 2000-12-03
2689
2690         * src/folder.[ch]: ¤è¤ê¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È»Ø¸þ¤Ê¥Õ¥©¥ë¥À´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
2691
2692 2000-12-02
2693
2694         * version 0.4.7
2695
2696         * src/mainwindow.c
2697           src/prefs_common.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î¾õÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2698         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
2699           ¤È¤­¤Ï¶èÀÚ¤ê¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2700         * src/prefs_account.[ch]
2701           src/inc.c: Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤«
2702           ¤É¤¦¤«¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤é¤ì¤ëÁªÂò»è¤òÄɲá£
2703         * README
2704           README.jp: ÀâÌÀ¤ò¹¹¿·¤·¡¢»ÈÍÑÊýË¡¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Äɲä·¤¿¡£
2705
2706 2000-12-01
2707
2708         * src/Makefile.am
2709           src/gtkshruler.[ch]
2710           src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥ë¡¼¥é¤ò¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë
2711           ¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2712
2713 2000-11-27
2714
2715         * src/codeconv.c
2716           src/mainwindow.c
2717           src/prefs_common.c: CS_WINDOWS_1251 ¤ò CS_CP1251 ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2718
2719 2000-11-27
2720
2721         * version 0.4.6
2722
2723         * src/compose.c: °úÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òºÆ¤Ó¹õ¤ËÌᤷ¤¿¡£
2724
2725 2000-11-26
2726
2727         * src/about.c: Sylpheed ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI ¤È¡¢
2728           ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤¿µ¡Ç½¤Î¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
2729         * src/compose.c: °úÍѤµ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÀĤˤ·¤¿¡£
2730         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×
2731           ¤òÄɲá£
2732         * src/prefs_common.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤«¤é¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
2733         * src/compose.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò
2734           ½¤Àµ¡£
2735
2736 2000-11-25
2737
2738         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¹ÔÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î
2739           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤȥġ¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2740         * src/prefs_common.c: ½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò½¤Àµ¡£
2741         * src/compose.[ch]: ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¥ë¡¼¥é¤òÄɲá£
2742         * src/prefs_common.[ch]: ¥ë¡¼¥éɽ¼¨¾õÂ֤Υá¥ó¥Ð¤òÄɲá£
2743
2744 2000-11-24
2745
2746         * src/headerview.[ch]: destroy ÍÑ´Ø¿ô¤òÄɲá£
2747         * src/messageview.c: messageview_destroy(): HeaderView ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È
2748           ¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2749         * src/prefs.c: prefs_write_open(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2750         * src/xml.c: xml_close_file(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¾åµ­3¤Ä¤Î
2751           ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¤Ë´Ø¤·¤Æ Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ)¡£
2752
2753 2000-11-23
2754
2755         * version 0.4.5
2756
2757         * README
2758           README.jp
2759           INSTALL
2760           INSTALL.jp: µ­½Ò¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
2761
2762 2000-11-22
2763
2764         * src/compose.c: ¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
2765         * src/prefs_common.[ch]: ¼«Æ°²þ¹ÔÍѤÎÀßÄê¤òÄɲá£
2766         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë Windows-1251 ¤òÄɲá£
2767           conv_jistoeuc(): ¤¢¤ëȾ³Ñ¥«¥Êʸ»ú¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation
2768           fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2769         * src/summaryview.c: summary_select_all(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤¬Â¿¤¤
2770           ¾ì¹ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2771
2772 2000-11-18
2773
2774         * src/compose.c: compose_reply(), compose_quote_parse_fmt():
2775           °úÍÑÉä¤â¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2776           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë %I ¤òÄɲá£
2777         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë GB2312 ¤È Big5 ¤òÄɲá£
2778           ÉÔÀµ¤ÊÁ÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2779         * src/mainwindow.c
2780           src/prefs_common.c: Ãæ¹ñ¸ì¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
2781
2782 2000-11-17
2783
2784         * src/codeconv.[ch]
2785           src/prefs_common.[ch]: Á÷¿®¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤¬(¿ôÃͤǤʤ¯)
2786           Ê¸»úÎó¤ÇÊݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2787
2788 2000-11-16
2789
2790         * src/textview.c: textview_set_font(): font ¤È fontset ¤òÁªÂò¤¹¤ë
2791           ÊýË¡¤òÊѹ¹¡£¤½¤·¤Æ ISO-8859-1 ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤òÊѹ¹¡£
2792         * src/headerview.c: headerview_show_xface(): Ìµ¸ú¤Ê X-Face ¤ò
2793           Ìµ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2794         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(), conv_get_code_conv_func():
2795           ÊÑ´¹¸µ¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬ NULL ¤Ç¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤¬ÆüËܸì¤Î¾ì¹ç¡¢
2796           ÊÑ´¹¸µ¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò ISO-2022-JP ¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2797
2798 2000-11-14
2799
2800         * src/textview.c: textview_destroy(): textview->msgfont ¤¬ NULL
2801           ¤Î¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2802         * src/main.c
2803           src/defs.h: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2804           ÌøÀ¥¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2805
2806 2000-11-11
2807
2808         * src/mainwindow.[ch]: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀÚ¤êÂØ
2809           ¤¨¤ë main_window_set_menu_sensitive() ¤òÄɲá£
2810         * src/summaryview.c: summary_set_popup_sensitive() ¤ò
2811           summary_set_menu_sensitive() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
2812           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2813
2814 2000-11-09
2815
2816         * src/textview.c: textview_init(): GtkText ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò
2817           ÀڤäƤ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2818         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt(): º¹½Ð¿Í¤Î¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤È
2819           ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë %n ¤È %N ¤òÄɲá£
2820         * manual/ja/*.??ml: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
2821
2822 2000-11-07
2823
2824         * version 0.4.4
2825
2826         * src/defs.h: main.h ¤«¤éÄêµÁ¤òʬΥ¤·¡¢ DEFAULT_SPOOL_PATH ¤È
2827           MAXPATHLEN ¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ø¥Ã¥À¤«¤éÀßÄꤹ¤ë¸ÍÀ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
2828           ¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2829         * src/codeconv.c: conv_get_current_charset(): lt_LT ¤È UTF-8
2830           ¥í¥«¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
2831         * src/textview.c: textview_set_font(): ¥í¥«¡¼¥ë¤¬¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤Î
2832           ¾ì¹ç¤ËÀµ¤·¤¤¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2833           textview_destroy(): Ç˲õ¤Î¤¿¤á¤ÎŬÀڤʥ³¡¼¥É¤òÄɲá£
2834           textview_show_header(): X-Mailer ¤Î¿§ÉÕ¤±¤ò½¤Àµ¡£
2835
2836 2000-11-06
2837
2838         * src/textview.[ch]: TextView ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤Î
2839           GtkText ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤½¤ì¤é¤ò
2840           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2841         * src/compose.c: compose_create(): ¥Õ¥©¥ó¥ÈÀßÄê¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2842
2843 2000-11-02
2844
2845         * src/textview.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÊÑ¿ô¤ò TextView ¤Ë°ÜÆ°¡£
2846           textview_set_font(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬ US-ASCII ¤Þ¤¿¤Ï
2847           ISO-8859-* ¤Ê¤é gdk_font_load() ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2848
2849 2000-11-01
2850
2851         * src/codeconv.c
2852           src/procmime.c
2853           src/prefs_common.c
2854           src/textview.c
2855           src/compose.c: 8bit ¥³¡¼¥ÉÌäÂê¤Ø¤ÎÂнè(locale ¤¬ C ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï
2856           ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ï gdk_fontset_load() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2857           gdk_font_load() ¤ò»ÈÍÑ)¡£
2858
2859 2000-11-01
2860
2861         * version 0.4.3
2862
2863         * src/compose.[ch]: `Áð¹Æ' ¥Ä¡¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
2864         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): ¥Ñ¡¼¥¹»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2865         * README, README.jp: locale ¤ÎÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
2866
2867 2000-10-31
2868
2869         * src/compose.c: Áð¹Æ¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙÊݸ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ÊÁ°¤ÎÁð¹Æ¤ò
2870           ¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2871         * src/procmsg.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë
2872           procmsg_msg_exist() ¤òÄɲá£
2873         * src/folderview.[ch]: ¸Ä¡¹¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ËÂФ·¤Æ»ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2874           Áöºº¤¹¤ë folderview_scan_folder_a() ¤È
2875           folderview_scan_folder_foreach_a() ¤òÄɲá£
2876         * src/mainwindow.[ch]: main_window_scan_folder() ¤È
2877           main_window_scan_folder_all() ¤òºï½ü¡£
2878           ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë `ºÆÊÔ½¸' ¤òÄɲá£
2879         * src/import.[ch]: import_mbox() ¤Î°ú¿ô¤«¤é MainWindow ¤òºï½ü¡£
2880         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÉÔÍפʹàÌܤòºï½ü¡£
2881           summary_reedit_cb() ¤ò summary_reedit() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢public ¤Ë¤·¤¿¡£
2882
2883 2000-10-30
2884
2885         * src/compose.h: ¥á¥ó¥Ð msginfo ¤ò Compose ¤ËÄɲá£
2886         * src/procmsg.[ch]: MsgInfo ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òÊ£À½¤¹¤ë
2887           procmsg_msginfo_copy() ¤òÄɲá£
2888
2889 2000-10-25
2890
2891         * src/summaryview.c: ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥»¥ó¥·
2892           ¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿
2893           ¤È¤­¤Ë `D' ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ `¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë' ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
2894           ·«¤êÊÖ¤·É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2895         * src/pixmaps/unread.xpm: Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤Î¿§¤òÀĤËÊѹ¹¡£
2896
2897 2000-10-22
2898
2899         * src/main.c: g_thread ¤Î½é´ü²½¤ò½¤Àµ¡£
2900
2901 2000-10-21
2902
2903         * src/codeconv.c: locale_table ¤Ë pt_BR ¤òÄɲá£
2904         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
2905           ¾ì¹ç¤Ë `US-ASCII'¡¢`ISO-8859-1'¡¢¤½¤·¤ÆÆüËܸ쥳¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò
2906           Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲá£
2907         * src/compose.c: Áð¹ÆÊݸ»þ¤Î¥Ð¥°¤òºÆÅÙ½¤Àµ¡£
2908
2909 2000-10-19
2910
2911         * src/compose.c: compose_write_headers(): Áð¹Æ¤òÊݸ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
2912           To: ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ë¥Ø¥Ã¥À¤Î½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2913
2914 2000-10-18
2915
2916         * src/procmime.[ch]
2917           src/compose.c
2918           src/headerwindow.[ch]
2919           src/summaryview.c
2920           src/messageview.[ch]
2921           src/mimeview.c
2922           src/textview.c
2923           src/procmsg.[ch]
2924           src/procheader.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤òŬÀڤ˰·¤¨¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
2925         * src/compose.[ch]
2926           src/summaryview.c: Áð¹Æ¤ÎºÆÊÔ½¸µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
2927         * src/mainwindow.c
2928           src/summaryview.c
2929           src/mimeview.c: *(GtkWidget **) ¤ò¥Þ¥¯¥í GTK_WIDGET_PTR() ¤ÇÃÖ¤­
2930           ´¹¤¨¤¿¡£
2931
2932 2000-10-17
2933
2934         * src/procmsg.[ch]: procmsg_msginfo_free(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2935           MsgFlags ¤Ë MSG_QUEUED ¤È MSG_DRAFT ¤òÄɲä·¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ QUEUE_DIR
2936           ¤Þ¤¿¤Ï DRAFT_DIR ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤½¤ì¤é¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2937
2938 2000-10-14
2939
2940         * version 0.4.2
2941
2942         * src/headerview.c
2943           src/messageview.c: ¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤Î±ï¤ò½¤Àµ¡£
2944         * src/gtkutils.h: Sylpheed ¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò GtkWidget ¤Ë¥­¥ã¥¹¥È¤¹¤ë
2945           ¥Þ¥¯¥í GTK_WIDGET_PTR() ¤òÄɲá£
2946         * src/utils.c: remove_return(), remove_space(): segmentation fault
2947           ¤òµ¯¤³¤¹²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2948         * src/compose.[ch]
2949           src/mainwindow.c
2950           src/summaryview.c: `źÉդȤ·¤ÆžÁ÷' ¤ò¼ÂÁõ¡£
2951         * src/utils.[ch]: open_uri(): textview.c ¤È manual.c ¤«¤é URI ¤ò
2952           ³«¤¯´Ø¿ô¤ò°ÜÆ°¡£
2953
2954 2000-10-13
2955
2956         * src/mainwindow.c
2957           src/summaryview.c
2958           src/compose.[ch]
2959           src/prefs_common.[ch]: `°úÍѤ·¤ÆÊÖ¿®' ¤òºï½ü¤·¡¢`Á´°÷¤ËÊÖ¿®' ¤ò
2960           Äɲá£ÊÖ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÁªÂò¤Ç¤­¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2961           ¤òÄɲá£
2962
2963 2000-10-12
2964
2965         * src/folderview.c: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤ÎºÆÉÁ²è¤Ë GTK_EVENTS_FLUSH()
2966           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtkut_wait_for_draw() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2967         * src/codeconv.[ch]
2968           src/mainwindow.c
2969           src/prefs_common.c: ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-4,13)
2970           ¤òÄɲá£
2971         * src/compose.c: compose_send(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
2972           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2973
2974 2000-10-11
2975
2976         * src/account.c: account_edit_close(): ºÇ½é¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¤¿
2977           ¤È¤­¤Ë¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2978         * configure.in: es ¤ò ALL_LINGUAS ¤ËÄɲá£
2979
2980 2000-10-10
2981
2982         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ²Äǽ¤Ê¤é libkcc ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
2983           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2984           conv_get_code_conv_func(): ÉÔÌÀ¤Ê¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2985           ¤·¤¿¡£
2986         * src/folderview.c: folderview_update_msg_num(): ¥¹¥¿¥¤¥ëÊѹ¹
2987           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2988
2989 2000-10-09
2990
2991         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): °ú¿ô¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¡¢
2992           ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò¼«Æ°Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2993         * src/textview.c: textview_write_line(): ÊÑ´¹¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï
2994           ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤Ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2995
2996 2000-10-06
2997
2998         * README, README.jp: ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÃø¼Ô̾¤ò½¤Àµ¡£
2999
3000 2000-10-05
3001
3002         * src/headerview.[ch]
3003           src/messageview.[ch]: GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë GtkLabel ¤ò
3004           »È¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3005         * src/codeconv.c: conv_unmime_header(): ¸½ºß¤Î locale ¤¬ EUC-JP ¤Ç
3006           ¤«¤Ä libjconv ¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨ÉÔǽ¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë
3007           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3008
3009 2000-10-04
3010
3011         * src/procmime.[ch]
3012           src/messageview.c
3013           src/mimeview.c
3014           src/textview.c: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤è¤ê˾¤Þ¤·¤¤·Á¤Ç²òÀϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3015           ½¤Àµ¡£
3016         * src/imap.c: imap_parse_address(): ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3017
3018 2000-10-03
3019
3020         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_message_file_path() ¤òÄɲá£
3021         * src/recv.c: recv_bytes_write(): CR+LF -> LF ÊÑ´¹¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÄɲá£
3022         * src/imap.[ch]: IMAPSession Ãæ¤Î¥á¥ó¥Ð `group' ¤Î̾Á°¤ò `mbox'
3023           ¤ËÊѹ¹¡£
3024           imap_gen_send(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3025           ¥»¥Ã¥·¥ç¥óÇË´þ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3026         * src/folderview.c: folderview_write_cache(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò
3027           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3028         * src/procmime.c: procmime_scan_multipart_message(): ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿
3029           RFC822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç½ªÃ¼¤Î¶­³¦¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3030         * src/prefs_common.c: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥¤¥³¥ó¤È
3031           ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎξÊý¤ËÊѹ¹¡£
3032
3033 2000-10-02
3034
3035         * src/imap.c: imap_get_uncached_messages(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥Ù
3036           ¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3037           imap_session_get_message_info(): ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
3038           ¾ì¹ç¤Ï¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¤ß¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3039         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÂбþ¡£
3040         *src/news.c: news_get_article_info(): ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
3041           ¾ì¹ç¤Ï¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¤ß¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3042
3043 2000-10-01
3044
3045         * src/textview.c: textview_write_line(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3046         * src/folderview.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊ󤫤é IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë
3047           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3048         * src/imap.[ch]: imap_session_get(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊ󤫤é IMAP4
3049           ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3050
3051 2000-09-30
3052
3053         * src/imap.[ch]: IMAP4 Âбþ¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
3054         * src/summaryview.[ch]
3055           src/procmsg.c
3056           src/recv.[ch]: IMAP4 Âбþ¤Î¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
3057         * src/folderview.c: ¤µ¤é¤Ë IMAP4 ¤ò¼ÂÁõ¡£
3058         * src/procmsg.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
3059           ÊÖ¤¹ procmsg_get_message_file() ¤òÄɲá£
3060         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_wait_for_draw(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿
3061           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬ÉԲĻë¾õÂ֤ξì¹ç¤Ë½èÍý¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3062
3063 2000-09-28
3064
3065         * src/folderview.[ch]: IMAP4 ´Ø·¸¤Î¥³¡¼¥É¤òÄɲá£
3066
3067 2000-09-28
3068
3069         * version 0.4.1
3070
3071         * src/main.h: IMAP_CACHE_DIR ¤òÄɲá£
3072         * src/utils.[ch]: get_imap_cache_dir() ¤òÄɲá£
3073         * src/procmsg.h: M_IMAP ¤ò MsgType ¤ËÄɲä·¡¢ MSG_IMAP ¤ò MsgFlags
3074           ¤ËÄɲᣥޥ¯¥í MSG_IS_IMAP() ¤òÄɲá£
3075         * src/codeconv.c: setlocale() ¤Î¤¿¤á¤Ë `#include <locale.h>' ¤òÄɲá£
3076         * sylpheed.spec: %files ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3077
3078 2000-09-27
3079
3080         * version 0.4.0
3081
3082         * src/codeconv.c: conv_get_current_charset(): Ê¸»úÎó¤ò strncasecmp()
3083           ¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3084         * src/compose.c: comopse_reply_parse_header(): OE5 ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®
3085           ¤µ¤ì¤ë°Û¾ï¤Ê References: ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò :(
3086
3087 2000-09-26
3088
3089         * src/prefs_common.c
3090           src/prefs_account.c: ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
3091
3092 2000-09-26
3093
3094         * version 0.3.99
3095
3096         * src/*.[ch]: ¥½¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀèƬ¤ËÃøºî¸¢É½¼¨¤òÄɲá£
3097         * src/compose.c: compose_write_attach(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¥¨¥ó¥³¡¼¥É
3098           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3099
3100 2000-09-25
3101
3102         * src/mainwindow.c: ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ò½¤Àµ¡£
3103         * src/compose.c
3104           src/codeconv.[ch]: compose_encode_header() ¤ò codeconv.c ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
3105           libjconv ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ¡£
3106         * src/utils.c: strdup_mbstowcs(), strdup_wcstombs(): ³ÎÊݤµ¤ì¤¿
3107           ¥á¥â¥ê¤òºÇŬ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë½Ì¤á¤ë¤¿¤á¤Ë g_realloc() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3108         * src/prefs_common.[ch]: Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3109         * src/compose.c: compose_send(): Â¿½ÅÁ÷¿®¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËÇÓ¾¥í¥Ã¥¯¤ò
3110           Äɲá£
3111         * configure.in: '--enable-ipv6=no' ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë¤·¤¿¡£
3112         * src/compose.c: compose_write_attach(): ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
3113           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3114         * src/procmsg.c: procmsg_get_last_message_number(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¤ò
3115           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3116           procmsg_move_messages_with_dest(): Æ±Ì¾¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤¿
3117           ¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÜÆ°¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3118         * src/utils.c: is_ascii_str(): '\t', ' ', '\r', '\n' ¤¬ ASCII Ê¸»ú
3119           ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3120
3121 2000-09-24
3122
3123         * src/compose.c
3124           src/procmime.[ch]: libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë¼ÂºÝ¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ :)
3125         * src/codeconv.[ch]: °ú¿ô¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æʸ»úÎó¤Î
3126           ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤¹¤ë conv_codeset_strdup() ¤òÄɲá£
3127         * src/utils.[ch]: Ê¸»úÎ󤬠7bit ASCII ¤«¤É¤¦¤«¤òȽÊ̤¹¤ë
3128           is_ascii_str() ¤òÄɲá£
3129         * src/procmime.[ch]
3130           src/codeconv.[ch]: Ê¸»ú½¸¹ç´ØÏ¢¤Î´Ø¿ô¤ò codeconv.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
3131         * BONAIM ¤µ¤óºî¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤È¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÅý¹ç(´¶¼Õ!)¡£
3132
3133 2000-09-23
3134
3135         * configure.in
3136           src/compose.c
3137           src/gtkutils.c
3138           src/mainwindow.c
3139           src/procmime.[ch]
3140           src/textview.c
3141           src/unmime.[ch]: libjconv ¤ò»ÈÍѤ·¡¢UTF-8 (Unicode) ¤ò´Þ¤à¿¿ô¤Î
3142           locale ¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÈõ¸ý¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3143         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ÇÊ̤Υ¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÁªÂò¤µ¤ì
3144           ¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3145
3146 2000-09-20
3147
3148         * src/prefs_common.[ch]
3149           src/textview.c: ´Êά¥Ø¥Ã¥À¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
3150           »ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3151         * src/codeconv.[ch]: MIME ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤·¡¢
3152           ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤¹¤ë´Ø¿ô conv_unmime_header() ¤òÄɲá£
3153           conv_unreadable_latin() ¤òÄɲä·¡¢ conv_latintodisp() ¤ò½¤Àµ¡£
3154         * src/messageview.[ch]: ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò
3155           ÊĤ¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3156
3157 2000-09-17
3158
3159         * src/imageview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¾õÂ֤ΤȤ­
3160           segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3161         * src/prefs_common.c: ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë
3162           `xemacs %s' ¤òÄɲá£
3163
3164 2000-09-16
3165
3166         * version 0.3.29
3167
3168         * src/summaryview.c: ¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò
3169           ³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3170         * src/prefs_common.[ch]
3171           src/messageview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤ò
3172           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3173         * src/prefs_account.c: ¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë
3174           `¤Ê¤· (¥í¡¼¥«¥ë)' ¤òÄɲá£
3175
3176 2000-09-15
3177
3178         * Makefile.am: EXTRA_DIST ¤Ë autogen.sh ¤òÄɲá£
3179
3180 2000-09-09
3181
3182         * src/prefs_common.c: ¥Õ¥©¥ó¥ÈÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë
3183           Paul Rolland ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3184         * src/compose.[ch]
3185           src/utils.[ch]: compose.[ch] ¤Î tzoffset() ¤È compose_get_date()
3186           ¤ò utils.[ch] ¤Ë°ÜÆ°¡£
3187         * src/main.[ch]: ¥Õ¥£¥ë¥¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤ò `filterrc' ¤ËÊѹ¹¡£
3188
3189 2000-09-06
3190
3191         * src/compose.[ch]
3192           src/utils.[ch]: °úÍÑÉô¤òÀµ¤·¤¯²òÀϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Î²òÀÏ
3193           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3194         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Ñ¡¼¥È¤¬ text/plain ¤Î
3195           ¾ì¹ç¤Ï´Êά¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3196
3197 2000-09-03
3198
3199         * src/messageview.[ch]
3200           src/summaryview.[ch]
3201           src/mainwindow.c: ¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3202         * src/messageview.[ch]
3203           src/mimeview.[ch]
3204           src/textview.[ch]
3205           src/imageview.[ch]: destroy ´Ø¿ô¤òÄɲä·¡¢¥­¡¼½èÍý¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3206
3207 2000-09-02
3208
3209         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): segmentation fault
3210           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¹õÂô¤µ¤ó thanks)¡£
3211         * src/alertpanel.c: ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ü¥¿¥ó¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ê¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3212         * src/account.c
3213           src/compose.c
3214           src/folderview.c: ·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Î½ç½ø¤¬ `¤Ï¤¤', `¤¤¤¤¤¨' ¤Ë
3215           ¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3216
3217 2000-09-01
3218
3219         * src/utils.[ch]: ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤ò execvp() ¤ò»È¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë
3220           execute_async() ¤È execute_command_line() ¤òÄɲá£
3221         * src/textview.c
3222           src/mimeview.c
3223           src/procmsg.c: ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¤Ë system() ¤ò
3224           execute_command_line() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3225         * src/procmsg.c: system() ¤ËÌᤷ¤¿¡£
3226         * src/utils.c: execute_command_line() ¤ò½¤Àµ¡£
3227
3228 2000-08-31
3229
3230         * src/mainwindow.c: main_window_get_size(): MessageView ¤¬Èóɽ¼¨
3231           ¤Î¾ì¹ç¤Ï SummaryView ¤Î¹â¤µ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3232         * src/compose.[ch]: ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿½èÍý¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¤¹¤ë
3233           ¤Ê¤«¤¬¤ï¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3234         * src/uuencode.[ch]
3235           src/procmime.[ch]: Content-Transfer-Encoding: x-uuencode ¤ËÂбþ
3236           ¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3237
3238 2000-08-30
3239
3240         * src/compose.[ch]
3241           src/prefs_common.[ch]: ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3242         * src/compose.c: compose_attach_property(): ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°À­¤ò
3243           Êѹ¹¤¹¤ë¤È¤­¤Î¥Ð¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
3244         * src/compose.c: ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿´Ø¿ô¤Î¥Ð¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
3245
3246 2000-08-29
3247
3248         * version 0.3.28
3249
3250         * src/mainwindow.c
3251           src/prefs_common.[ch]
3252           src/summaryview.c: ºÆµ¯Æ°»þ¤Ë¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤òÉü¸µ¤¹¤ë
3253           Paul Rolland ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3254         * src/folderview.c
3255           src/prefs_common.[ch]
3256           src/summaryview.c: CTree ¤Î¥«¥é¥àÉý¤òÊݸ¤¹¤ë Paul Rolland ¤µ¤ó
3257           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3258
3259 2000-08-27
3260
3261         * src/headerview.c: HeaderView ¤Î¹â¤µ¤ò½¤Àµ¡£
3262         * src/textview.c: textview_show_part(): ¤â¤·¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥·¥ó¥°¥ë
3263           ¥Ñ¡¼¥È¤Î RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤é¡¢Ä̾ï¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æ½èÍý¤¹¤ë
3264           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3265         * src/folderview.c
3266           src/summaryview.c: ¥­¡¼Áàºî¼þ¤ê¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Êѹ¹¡£
3267         * src/prefs_common.[ch]: `assort' ¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ò `filter' ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3268
3269 2000-08-26
3270
3271         * src/codeconv.[ch]: ISO-8859-1 ¤ËÂбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë conv_latintodisp()
3272           ¤òÄɲá£
3273         * src/procheader.c: procheader_get_one_field(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇ½é¤Î¹Ô
3274           ¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Þ¤¿¤Ï¥¿¥Ö¤Î¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
3275           ½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3276         * src/mimeview.c: mimeview_drag_data_get(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬
3277           G_DIR_SEPARATOR ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3278         * src/prefs_account.c
3279           src/prefs_common.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¡£
3280         * src/prefs.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¹­¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3281
3282 2000-08-25
3283
3284         * version 0.3.27
3285
3286         * configure.in: libintl ¤Î¸¡½Ð¤ò¼ºÇÔ¤µ¤»¤ëÉÔÍפÊ
3287           AC_CHECK_FUNC(gettext) ¤òºï½ü¡£
3288         * src/filter.[ch]
3289           src/prefs_common.c: `not contain' ¤ò¼ÂÁõ¡£¤½¤·¤Æ¾­Íè¤Î³ÈÄ¥¤Î¤¿¤á¤Ë
3290           ½¤Àµ¡£
3291         * src/imageview.c: ¥Þ¥¦¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄϤޤʤ¤¤è¤¦¤Ë alertpanel_error()
3292           ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
3293         * src/compose.[ch]: Compose ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÝ»ý¤¹¤ë
3294           compose_list ¤òÄɲᢤ½¤·¤Æ´Ø¿ô compose_get_compose_list() ¤òÄɲá£
3295         * src/main.c
3296           src/mainwindow.c
3297           src/summaryview.c: ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3298           ¤·¤¿¡£
3299
3300 2000-08-23
3301
3302         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤Î
3303           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹
3304           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤³¤È¤Ö¤­¤µ¤ó thanks)¡£
3305           compose_attach_property(): ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤ò½èÍý¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£
3306           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3307         * src/mimeview.c: MimeView ¤«¤é¤Î¥É¥é¥Ã¥°&¥É¥í¥Ã¥×¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë
3308           Ê¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3309         * src/headerview.[ch]
3310           src/procheader.c
3311           src/procmsg.h: ×¢Å礵¤ó¤«¤é¤Î X-Face Âбþ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3312
3313 2000-08-22
3314
3315         * src/compose.c: compose_attach_property(): ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ç
3316           ¼ÂºÝ¤ËźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°À­¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3317
3318 2000-08-21
3319
3320         * configure.in
3321           src/Makefile.am: gdk_imlib ¤Î¤¿¤á¤Ë¹¹¿·¡£
3322         * AUTHORS ¤È NEWS ¤òÄɲá£
3323         * configure.in
3324           acconfig.h
3325           src/Makefile.am: configure ¤¬ gdk-pixbuf ¤È gdk_imlib ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò
3326           ¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£IPv6 ¸¡½Ð¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3327         * src/imageview.c: gdk-pixbuf ¤ËÂбþ¡£
3328         * README
3329           README.jp
3330           INSTALL
3331           INSTALL.jp: Æ⢲èÁüɽ¼¨µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤òÄɲá£
3332         * configure.in: configure ¤¬ gdk-pixbuf ¤È gdk_imlib ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò
3333           Ìµ¸ú¤Ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3334
3335 2000-08-20
3336
3337         * src/imageview.[ch]
3338           src/main.c
3339           src/messageview.[ch]
3340           src/mimeview.[ch]: ²èÁü¤òɽ¼¨²Äǽ¤Ë¤¹¤ë×¢Å礵¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
3341           (´¶¼Õ!)¡£
3342
3343 2000-08-19
3344
3345         * version 0.3.26
3346
3347         * src/summaryview.c: summary_assort_func(): `¼õ¿®¤·¤Ê¤¤' ÀßÄê¤ò
3348           Èò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3349
3350 2000-08-18
3351
3352         * src/filesel.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤¿¤È¤­¤Ë°ÊÁ°¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òµ­²±
3353           ¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë×¢Å礵¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3354         * src/summaryview.[ch]: ´Ø¿ô summary_redisplay_msg() ¤òÄɲá£
3355         * src/mainwindow.c: set_charset_cb(): Ê¸»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿
3356           ¤È¤­¤Ë¸½ºßɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3357         * src/inc.c
3358           src/pop.c
3359           src/prefs_common.c
3360           src/filter.h: ¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÄê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤·¤Ê¤¤
3361           ¤è¤¦¤Ë¤Ç¤­¤ëÅÄÃ椵¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)
3362
3363 2000-08-15
3364
3365         * src/procmsg.[ch]: MsgFlags ·¿¤Ë MSG_MIME ¤òÄɲá£MSG_MIME ¥Õ¥é¥°¤ò
3366           ½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Æ
3367           ¤â¡¢¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼
3368           ¥¸¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3369         * src/procheader.c: procheader_parse(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3370           ¤ÎȽÊ̤òÄɲá£
3371         * src/main.h: CACHE_VERSION ¤òÁý²Ã¡£
3372         * src/summaryview.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¤«¤É¤¦¤«¤òɽ¼¨¤¹¤ë
3373           `MIME' ¥«¥é¥à¤òÄɲá£
3374         * src/prefs_common.[ch]: É½¼¨¹àÌܤÎÀßÄê¤Ë `MIME' ¥«¥é¥à¤òÄɲá£
3375         * src/pixmaps/clip.xpm ¤òÄɲá£
3376         * src/summaryview.c
3377           src/procmsg.[ch]: °õºþÁ°¤Ë°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÆþÎϤòÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3378
3379 2000-08-14
3380
3381         * src/folderview.c: folderview_create()
3382           src/summaryview.c: summary_create():
3383           src/addressbook.c: addressbook_create(): CTree ¤Î¥¨¥­¥¹¥Ñ¥ó¥À¤Î
3384           ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò GTK_CTREE_EXPANDER_SQUARE ¤Ë»ØÄê¡£
3385         * src/compose.c: ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
3386
3387 2000-08-13
3388
3389         * src/compose.c: ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÄɲá£
3390
3391 2000-08-11
3392
3393         * src/procmsg.[ch]: Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°õºþ¤¹¤ë´Ø¿ô
3394           procmsg_print_message() ¤òÄɲá£
3395         * src/summaryview.c: summary_print(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
3396           °õºþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3397         * src/folderview.c: folderview_select_node(): ¼õ¿®È¢¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¡¢
3398           ¼è¹þ»þ¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3399
3400 2000-08-10
3401
3402         * version 0.3.25
3403
3404         * src/prefs_commmon.[ch]: `¤½¤Î¾' ¥¿¥Ö¤È¡¢°õºþ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3405           ¤Þ¤¿³°Éô¥Ö¥é¥¦¥¶¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤½¤³¤Ø°ÜÆ°¡£
3406         * src/mainwindow.c
3407           src/summayview.[ch]: °õºþ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲä·¡¢°õºþÍÑ´Ø¿ô¤ò¼ÂÁõ¡£
3408
3409 2000-08-09
3410
3411         * src/prefs_account.c: smtp_server ¤ÎÃͤΥǥե©¥ë¥È¤ò NULL ¤Ë¤·¤¿¡£
3412         * src/folderview.c: folderview_update_msg_num(): ¥´¥ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë
3413           ¿·Ã塢̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¶¯Ä´¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
3414
3415 2000-08-08
3416
3417         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ¥Õ¥¡¥¤¥ëÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
3418           ÊĤ¸¤¿Ä¾¸å¤Ë¾¤Î¥À¥¤¥¢¥í¥°³«¤«¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤ò
3419           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò(¿ʬ)½¤Àµ¡£
3420
3421 2000-08-05
3422
3423         * src/compose.c: compose_encode_header(): wctomb() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
3424           Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3425
3426 2000-08-04
3427
3428         * version 0.3.24
3429
3430         * src/mimeview.c: ¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇźÉÕ
3431           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3432         * src/procmime.[ch]: ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤¹¤ë
3433           ´Ø¿ô procmime_get_part() ¤òÄɲá£
3434
3435 2000-08-03
3436
3437         * src/main.[ch]
3438           src/mimeview.c
3439           src/prefs_common.[ch]
3440           src/procmime.[ch]
3441           src/utils.[ch]: ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿²èÁü¡¢²»À¼¡¢ HTML ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
3442           ¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(¶¶Ëܤµ¤ó thanks)¡£
3443         * src/filter.c: filter_match_condition(): »ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ë¥¿¤Î body
3444           ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­ segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î
3445           ¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥£¥ë¥¿¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3446
3447 2000-07-30
3448
3449         * src/summaryview.c:
3450           summary_save_as(): ¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¤òÊݸ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3451           summary_display_msg(): ´û¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¤ò½èÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
3452           Ê̤Υ˥塼¥¹µ­»ö¤¬Æɤޤì¤ë¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤ËÇÓ¾¥í¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3453         * src/gtkutils.[ch]: draw ¥·¥°¥Ê¥ë¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä
3454           gtkut_widget_wait_for_draw() ¤òÄɲá£
3455         * src/mainwindow.c:
3456           main_window_cursor_wait()
3457           main_window_cursor_normal(): ¥«¡¼¥½¥ë¤òľ¤Á¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
3458           gdk_flush() ¤òÄɲá£
3459         * Makefile.am
3460           libkcc/Makefile.am: `make dist' ¤Î¤¿¤á¤Ë EXTRA_DIST ¤òÄɲá£
3461           Makefile.am ¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È `release' ¤òÄɲá£
3462
3463 2000-07-28
3464
3465         * src/socket.c: IPv6 ¤ËÂбþ¡£
3466         * configure.in
3467           acconfig.h: IPv6 ¤Î¸¡½Ð¤òÄɲá£
3468         * prefs_common.c: toolbar_style ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¤ß¤ËÊѹ¹¡£
3469
3470 2000-07-27
3471
3472         * ºÇ½é¤Î cvs ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¡£
3473         * README ¤È README.jp ¤ò¹¹¿·¡£
3474
3475 2000-07-24
3476
3477         * version 0.3.23
3478
3479         * src/procmime.[ch]: ¥Ä¥ê¡¼¤Î¥Î¡¼¥É¤È¤·¤Æ°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë MimeInfo ¤Î
3480           ¹½Â¤ÂΤòÊѹ¹¡£
3481           Á´¤Æ¤Î MimeInfo ¤òºÆµ¢Åª¤Ë²òÊü¤¹¤ë procmime_mimeinfo_free_all()
3482           ¤òÄɲá£
3483           °úÍѤΤ¿¤á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²òÀϤ·¤Æ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
3484           procmime_get_text_part() ¤òÄɲá£
3485         * src/mimeview.c: mimeview_scan_multipart_message() ¤ò
3486           procmime_scan_multipart_message() ¤È mimeview_set_multipart_tree()
3487           ¤Ëʬ³ä¡£
3488         * src/compose.c: compose_quote(), compose_forward():
3489           ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òŬÀڤ˰úÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3490           Compose ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3491         * src/prefs_common.[ch]: ¥á¥ó¥Ð¤Ë compose_width ¤È compose_height
3492           ¤òÄɲá£
3493         * src/textview.c: textview_show_part(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3494         * src/codeconv.[ch]: ´Ø¿ô conv_get_code_conv_func() ¤òÄɲá£
3495
3496 2000-07-20
3497
3498         * version 0.3.22
3499
3500         * src/codeconv.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤¬ CR+LF ¤Î¾ì¹ç¤Ë¥´¥ßʸ»ú
3501           ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£ conv_sjistoeuc() ¤òÄɲá£
3502         * src/summaryview.c: summary_attract_by_subject(): ¼Â¹Ô¤·¤¿»þ¤Ë
3503           ¸½ºß¤Îɽ¼¨°ÌÃÖ¤òÁªÂò¹Ô¤Î¤È¤³¤í¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3504         * src/textview.c: textview_show_part(): Ê¸»ú¥»¥Ã¥ÈȽÄê¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò
3505           ½¤Àµ¡£
3506         * src/folderview.c: folderview_update_msg_num(): boldfont ¤¬ NULL
3507           ¤Î¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3508         * src/compose.c: compose_create(): ¥¦¥£¥ó¥É¥¦ºîÀ®»þ¤Ë¼«¿È¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢
3509           ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3510
3511 2000-07-19
3512
3513         * src/compose.c: compose_send(): Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Ë
3514           Æþ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»³ËÜ(¹§)¤µ¤ó
3515           thanks)¡£
3516
3517 2000-07-15
3518
3519         * src/inc.[ch]: ·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊѹ¹¤¹¤ë
3520           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3521
3522 2000-07-14
3523
3524         * src/mainwindow.c: main_window_create(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î
3525           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ü¥¿¥ó¤¬É¬Íװʾå¤Ë¹­¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤½¤Î usize ¤ò
3526           1 ¤Ë¤·¤¿¡£
3527         * src/account.[ch]: account_foreach(): ´Ø¿ô¤¬Èó¥¼¥í¤òÊÖ¤·¤¿¤é
3528           ½èÍý¤òÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3529         * src/inc.[ch]
3530           src/pop.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸½èÍý¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3531           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3532
3533 2000-07-04
3534
3535         * version 0.3.21
3536
3537         * src/mainwindow.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ä¡¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
3538           ¥Ð¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÁªÂò¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3539           ¤·¤¿¡£
3540         * src/folderview.c
3541           src/prefs.c: ENOENT ¤Î perror ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍÞÀ©¡£
3542         * src/pop.c: UIDL ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï LAST ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÂåÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3543           ¤·¤¿¡£
3544
3545 2000-07-01
3546
3547         * src/procheader.c: procheader_parse(): References: ¥Ø¥Ã¥À¤ò
3548           Àµ¤·¤¯²òÀϤ·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»³¸ý¤µ¤ó thanks)¡£
3549
3550 2000-06-29
3551
3552         * version 0.3.20
3553
3554         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): ÊÖ¿®»þ¤ËÀµ¤·¤¯ cc
3555           ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3556         * src/mainwindow.c
3557           src/summaryview.c: ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀ°Íý¡£
3558
3559 2000-06-26
3560
3561         * version 0.3.19
3562
3563         * src/prefs_account.[ch]
3564           src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®»þ¤Ë Cc:, Bcc:, Reply-To: ¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
3565           »ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤Ê¤«¤¬¤ï¤µ¤ó thanks)¡£
3566
3567 2000-06-25
3568
3569         * src/prefs_common.[ch]
3570           src/mainwindow.c
3571           src/main.c: ½ªÎ»»þ¤Ë¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÁªÂò
3572           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3573         * src/prefs_common.c: ¥³¡¼¥É¤È¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
3574         * src/summaryview.c: ¹â®²½¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü´Ø¿ô¤ò½¤Àµ¡£
3575
3576 2000-06-24
3577
3578         * src/prefs_common.[ch]
3579           src/summaryview.c: º¹½Ð¿Í¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÈƱ¤¸
3580           ¾ì¹ç¤Ë¡¢`º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤Ê¤«¤¬¤ï¤µ¤ó
3581           thanks)¡£
3582         * src/utils.[ch]: `From:' ¥Ø¥Ã¥À¤Îʸ»úÎ󤫤饢¥É¥ì¥¹¤ò¼è¤ê½Ð¤¹
3583           ´Ø¿ô extract_address() ¤òÄɲá£
3584         * src/mainwindow.c: allsel_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬Èóɽ¼¨¤Î¤È¤­¤Ë
3585           `ÊÔ½¸/Á´¤ÆÁªÂò' ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹
3586           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤µ¤ó thanks)¡£
3587
3588 2000-06-21
3589
3590         * src/summaryview.c: É¬ÍפʥΡ¼¥É¤À¤±¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3591           ¼Â¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÊѹ¹¡£
3592
3593 2000-06-19
3594
3595         * src/news.c: news_session_get(): Àܳ¤¬Àڤ줿»þ¤ÎºÆÀܳ¤ò¼ÂÁõ¡£
3596         * src/nntp.[ch]: nntp_mode() ¤òÄɲá£
3597
3598 2000-06-18
3599
3600         * src/mbox.c: mbox ¤Î FILE ¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò close ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
3601           ½¤Àµ¡£ mbox ¤Î½èÍý»þ¤Î¿¶¤êʬ¤±¤ËÂбþ¡£
3602         * src/inc.c: inc_drop_message(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ
3603           ¤òµ­²±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3604         * src/summaryview.c
3605           src/addressbook.c: ±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯»þ¤Î CTree ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
3606         * src/pop.c: pop3_getrange_uidl_recv(): ÀøºßŪ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼
3607           ¥Õ¥í¡¼¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(À¾»³¤µ¤ó thanks)¡£
3608
3609 2000-06-17
3610
3611         * version 0.3.18
3612
3613         * src/pop.[ch]
3614           src/inc.[ch]: UIDL ¤Ë¤è¤ë POP3 ¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î´ûÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´ÉÍý¤ò
3615           ¼ÂÁõ¡£
3616         * src/utils.[ch]: g_(s)list_free() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢
3617           (s)list_remove_all() ¤òºï½ü¡£
3618         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò¾¯¤·Êѹ¹¡£
3619         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ¥µ¡¼¥Ð̾¤Ïɽ¼¨¤»¤º¡¢
3620           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3621         * src/prefs_common.c
3622           src/prefs_account.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥µ¥¤¥º¤Î·×»»¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÄ´À°¡£
3623
3624 2000-06-15
3625
3626         * version 0.3.17
3627
3628         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): ÊÖ¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
3629           To: ¤È Cc: ¤Ë¤¢¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë cc ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3630           Subject: ¤È To: ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤Î°ÌÃÖ¤òÆþ¤ì´¹¤¨¤¿¡£
3631
3632 2000-06-14
3633
3634         * src/procheader.c: ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇʬΥ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
3635           ½¤Àµ¡£
3636         * src/socket.c: sock_connect(): ¸Ç¤Þ¤ë¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤ËÀܳ¤Î¸å
3637           ¥¦¥§¥¤¥È¤òÄɲÃ(ÆóÇ·µÜ¤µ¤ó thanks)¡£
3638
3639 2000-06-13
3640
3641         * src/inc.c:
3642           inc_mail()
3643           inc_all_account_mail(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë segmentation
3644           fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3645         * src/mainwindow.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¼õ¿®¥Ü¥¿¥ó¤ò
3646           ¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3647         * src/compose.c: compose_queue(): Á÷¿®ÂÔµ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÀµ¤·¤¯
3648           ¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3649         * src/utils.[ch]: ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹´Ø¿ô¤ò src/codeconv.[ch] ¤ËʬΥ¡£
3650
3651 2000-06-13
3652
3653         * version 0.3.16
3654
3655         * src/mimeview.c: mimeview_save_as()