a2a307b258a5aed2ba68a1ef0916de25db6b86e8
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2002-07-14
2
3         * version 0.8.0
4
5 2002-07-14
6
7         * src/compose.c: ¡Ö¥Ä¡¼¥ë/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
8
9 2002-07-12
10
11         * src/base64.c: BASE64VAL() ¥Þ¥¯¥í¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê½¤Àµ¡£
12
13 2002-07-11
14
15         * src/base64.c: base64_decode(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
16
17 2002-07-11
18
19         * src/codeconv.c
20           src/compose.c
21           src/smtp.c
22           src/unmime.c
23           src/base64.[ch]: BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É / ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
24           base64_encode(), base64_decode(): ¿·µ¬¡£
25         * src/rfc822.[ch]: ºï½ü¡£
26         * COPYING
27           src/about.c: fetchmail ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
28
29 2002-07-10
30
31         * src/codeconv.c
32           src/procmime.c
33           src/unmime.[ch]: MIME ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
34           unmime_header()
35           unmime_quoted_printable_line(): ¿·µ¬¡£
36         * src/procheader.c:
37           procheader_get_one_field()
38           procheader_get_unfolded_line(): CR ¤âºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
39
40 2002-07-08
41
42         * libkcc: ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤«¤éºï½ü¡£
43         * COPYING
44           src/about.c: libkcc ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
45         * src/codeconv.c: conv_guess_encoding(): ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë
46           ºÇ½é¤Ë ASCII ¥³¡¼¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
47         * src/prefs_actions.c: ÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹/¥¿¥Ö¤ò½üµî¡£
48
49 2002-07-05
50
51         * src/prefs_actions.c: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½àµò¡£
52           UI ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
53         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): Ê£¿ô¤Î
54           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë
55           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
56
57 2002-07-05
58
59         * src/prefs_actions.[ch]: claws ¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
60           update_actions_menu(): ¥á¥Ë¥å¡¼ºï½ü¤ò´Êά²½¡£
61         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ä¡¼¥ë¤ÈÀßÄê¤ËÄɲá£
62
63 2002-07-04
64
65         * src/codeconv.[ch]: conv_jistoeuc(), conv_euctojis(),
66           conv_sjistoeuc(), conv_guess_encoding() ¤ò¼ÂÁõ¡£ libkcc ¤Ë°Í¸
67           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
68
69 2002-07-04
70
71         * configure.in: strchr ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
72
73 2002-07-02
74
75         * src/prefs_common.[ch]
76           src/inc.c: ¼õ¿®¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
77
78 2002-07-01
79
80         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
81           ¤ËÂбþ¡£
82
83 2002-06-28
84
85         * src/gtksctree.[ch]: ¹Ô¤Î°ÜÆ°¸å¤Ë̵¸ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
86           GtkSCTree::anchor_row ¤ò gint ¤«¤é GtkCTreeNode* ¤ËÊѹ¹¡£
87           gtkutils.c ¤Ë°Í¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
88         * src/prefs_common.[ch]
89           src/summaryview.c: summary_selected(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼
90           ¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
91
92 2002-06-28
93
94         * configure.in
95           src/Makefile.am
96           src/compose.c: ¥¯¥í¥¹¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÀµ¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à̾¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
97           "host_alias" ¤ò "target_alias" ¤ËÊѹ¹(Patrice Mandin ¤µ¤ó thanks)¡£
98
99 2002-06-27
100
101         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò¶¯À©»ØÄꤹ¤ë
102           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
103         * src/send.c
104           src/smtp.[ch]: smtp_from(), smtp_auth(): SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò
105           »ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
106           smtp_ehlo(): RFC ¤Ë½àµò¤·¤Ê¤¤ AUTH ±þÅú¤òµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
107
108 2002-06-25
109
110         * src/prefs_common.[ch]
111           src/compose.c: ¡ÖÆþÎÏ»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
112
113 2002-06-25
114
115         * src/summaryview.[ch]
116           src/mainwindow.c: ¡Ö°ÜÆ°/{¼¡¤Î,Á°¤Î}¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
117           ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
118
119 2002-06-20
120
121         * src/folderview.c
122           src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ç¿âľ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î
123           ¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»ØÄꤹ¤ë±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
124
125 2002-06-19
126
127         * src/messageview.[ch]:
128           messageview_copy_clipboard(): MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­
129           ¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
130           messageview_get_current_textview(): ¿·µ¬¡£
131           messageview_get_text_widget(): ºï½ü¡£
132         * src/quote_fmt_parse.y: msginfo ¤¬¶õ¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
133           ¤·¤¿¡£
134         * src/compose.[ch]: ¡Ö°úÍѤȤ·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
135           text_inserted(): ¿·¤·¤¤ "insert_text" ¥·¥°¥Ê¥ë¤Î¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡£
136           Compose::paste_as_quotation ¤¬ TRUE ¤Ê¤é¥Ú¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤Ë
137           °úÍÑÉä¤òÉÕ¤±¤ë¡£
138
139 2002-06-19
140
141         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Content-Type ¤¬ text/* ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î
142           ÆâÍƤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆºÇŬ¤Ê Content-Transfer-Encoding ¤ò»ØÄê
143           (ÅòÀõ¤µ¤ó thanks)¡£
144
145 2002-06-18
146
147         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò
148           ºîÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
149           ¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
150
151 2002-06-18
152
153         * src/folder.c: folder_build_tree(): ·«¤ê²¼¤²¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë mtime ¤Ë
154           atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë strtoul() ¤ò»ÈÍÑ¡£
155         * src/imap.c:
156           imap_move_msg()
157           imap_move_msgs_with_dest()
158           imap_copy_msgs_with_dest(): Ê£¿ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼/°ÜÆ°¤ò˸¤²¤ë
159           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
160           imap_parse_envelope()
161           imap_cmd_envelope(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´°Á´¤Ê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤ò
162           Ã±½ã²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ENVELOPE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë RFC822.HEADER ¤ò»ÈÍÑ¡£
163           ¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃۤκݤˠReferences ¥Ø¥Ã¥À¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
164           imap_parse_one_address()
165           imap_parse_address(): ºï½ü¡£
166           imap_get_header(): ¿·µ¬¡£ RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÆɤߤ³¤ß¿·¤¿¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿
167           Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
168         * src/procheader.[ch]: procheader_parse() ¤ò procheader_parse_stream()
169           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢°Û¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
170
171 2002-06-17
172
173         * po/zh_TW.Big5.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
174
175 2002-06-15
176
177         * version 0.7.8
178
179 2002-06-13
180
181         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Ìµ¸ú¤Ê»þ´Ö¤¬¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë
182           ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
183           inc_write_uidl_list(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
184         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state():
185           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¤Î¾õÂÖ¤ò¼Â¹ÔÉԲĤˤ·¤¿¡£
186         * src/summaryview.c: summary_sort():
187           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
188         * src/pop.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
189
190 2002-06-12
191
192         * src/prefs_account.c: CREATE_RADIO_BUTTONS(): typo ¤ò½¤Àµ¤·¡¢
193           ¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
194
195 2002-06-11
196
197         * POP3 ¤Ç¡ÖN Æü¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
198         * src/inc.[ch]:
199           inc_get_uidl_table()
200           inc_write_uidl_list(): UIDL ¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò RC_DIR/uidl-*
201           ¤«¤é RC_DIR/uidl/* ¤Ë°ÜÆ°¡£³Æ UIDL ¤Ë¼õ¿®»þ¹ï¤òÄɲá£
202           src/main.c: main(): RC_DIR/uidl/ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
203           src/pop.[ch]: LOOKUP_NEXT_MSG(): ¤³¤³¤Ç´ü¸ÂÀÚ¤ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
204           Pop3MsgInfo ¤Ë recv_time ¤òÄɲá£
205           src/prefs_account.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤¹Æü¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
206
207 2002-06-09
208
209         * version 0.7.7
210
211 2002-06-07
212
213         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×
214           ¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢µ¯Æ°»þ¤Ë¤½¤ì¤é¤¬Áý¿£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
215         * src/folderview.c: folderview_remove_mailbox_cb(): ¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
216
217 2002-06-04
218
219         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): lockup ¤òµ¯¤³¤¹
220           ¤Î¤ÇľÁ°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
221
222 2002-06-04
223
224         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): ½ð̾Éôʬ¤ò
225           ¼«Æ°²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
226           compose_new_with_recipient(): µ¯Æ°Ä¾¸å¤Î XIM ¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¡£
227
228 2002-06-04
229
230         * src/mainwindow.c: ¥½¡¼¥È¤Î¾º½ç / ¹ß½ç¤òÊ̤Υá¥Ë¥å¡¼¹àÌܤ«¤é»ØÄê
231           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
232           ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
233         * src/summaryview.[ch]: summary_sort(): ¥½¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
234
235 2002-05-31
236
237         * ±Ê³Ū¤Ê¥½¡¼¥È½ç¤ò¼ÂÁõ¡£
238         * src/folder.[ch]:
239           folder_build_tree(): 'sort_key' ¤È 'sort_type' Â°À­¤òÆɤ߹þ¤à¡£
240           folder_write_list_recursive(): ¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ò½ñ¤­¹þ¤à¡£
241           src/mainwindow.c
242           src/summaryview.[ch]: summary_show(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
243           ¹ß½ç¥½¡¼¥È¤Î¾ì¹çÀèƬ¤Î¥Î¡¼¥É¤òÁªÂò¡£
244           SummarySortType ¤È¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ÎÊÑ¿ô¤ò SummaryView ¤«¤éºï½ü¡£
245
246 2002-05-30
247
248         * src/account.c
249           src/news.[ch]
250           src/nntp.[ch]
251           src/prefs_account.[ch]: SSL ¾å¤Î NNTP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
252         * src/nntp.c: nntp_group(): GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬°ìÅÙ¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
253           MODE READER ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¤ÆºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(broken ¤Ê
254           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¤Ç¤­¤ë¤é¤·¤¤)¡£
255
256 2002-05-30
257
258         * faq/it/*.html: DOS ²þ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
259         * faq/*/*.html: ">" ¤ò " ¤ËÊѹ¹¡£
260
261 2002-05-29
262
263         * src/prefs_account.c: prefs_account_protocol_activated(): SSL ¥¿¥Ö
264           ¤ÎÉÔÍפʥե졼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
265
266 2002-05-29
267
268         * src/pop.[ch]
269           src/inc.c
270           src/prefs_account.[ch]: POP3 ¤Ç STLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
271         * src/account.c: account_clist_set_row(): TLS ¤ÎÀßÄê¤òɽ¼¨¡£
272
273 2002-05-28
274
275         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×µ¡Ç½¤Ë
276           Âбþ¡£
277         * src/imap.[ch]
278           src/ssl.h
279           src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤Ç STARTTLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
280         * src/send.c
281           src/smtp.[ch]: SSLSMTPType ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SSLType ¤ò»ÈÍÑ¡£
282
283 2002-05-28
284
285         * src/utils.[ch]: make_dir(): mkdir() ¤È chmod() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
286         * src/compose.c: compose_create(): ÉÔÍפʹԤòºï½ü¡£
287
288 2002-05-27
289
290         * src/news.c: news_scan_group(): ÆÃÄê¤Î¾ì¹ç¤Ë¸í¤Ã¤¿Ãͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
291           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
292         * src/prefs_account.c: ¹âÅÙ¤ÊÀßÄê - ¥Õ¥©¥ë¥À ¤ÎÀßÄê¤Î±Ñ¸ì¤ò½¤Àµ¡£
293
294 2002-05-23
295
296         * src/textview.c: textview_show_message(), textview_show_part():
297           GtkSText *text ¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
298           textview_add_part(): RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë GtkSText ¤ò
299           ¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
300           textview_show_part(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¤È
301           ¤·¤Æɽ¼¨¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
302
303 2002-05-22
304
305         * src/compose.c: compose_redirect_write_to_file():
306           change_file_mode_rw() ¤ÎÂоݤòÄûÀµ¡£ fclose() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«
307           ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÉÔ´°Á´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¡£
308
309 2002-05-22
310
311         * src/compose.c:
312           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤ÏÁð¹Æ´ØÏ¢¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò̵¸ú
313           ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
314           compose_redirect_write_to_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°
315           ¤ò½¤Àµ¡£
316         * src/prefs_common.c: ¡Öº¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè
317           ¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤·¤¿¡£
318
319 2002-05-21
320
321         * src/compose.[ch]: ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×(¤Þ¤¿¤Ï Bounce)µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
322           claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¼ÂÁõ¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
323           compose_redirect(): ¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÔ½¸ÉԲĤˤ¹¤ë¡£
324           compose_redirect_write_to_file(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò½ü¤¤¤Æ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
325           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÈËÜʸ¤ò¥³¥Ô¡¼¡£
326           compose_redirect_write_headers(): ¤µ¤é¤Ë "Resent-*" ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
327           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
328           ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
329
330 2002-05-20
331
332         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È
333           ¼¡¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È¤Î´Ö¤ËÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò
334           ½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
335
336 2002-05-19
337
338         * src/mainwindow.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
339           main_window_toggle_message_view(): summary_toggle_view_real() ¤ò
340           ¤³¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
341         * src/messageview.[ch]: messageview_is_visible(): ¿·µ¬¡£
342         * src/summary_search.c
343           src/summaryview.[ch]: SummaryView::msg_is_toggled_on: ºï½ü¡£
344           Âå¤ï¤ê¤Ë messageview_is_visible() ¤ò»ÈÍÑ¡£
345
346 2002-05-17
347
348         * src/mainwindow.c: ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«/ÊĤ¸¤ë¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
349         * src/summaryview.[ch]:
350           summary_expand_threads(), summary_collapse_threads(): ¿·µ¬¡£
351
352 2002-05-17
353
354         * src/mainwindow.c: ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¡×¤È
355           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
356           ¡Ö/ɽ¼¨/¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءץá¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¤·¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò
357           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¤ËÅý¹ç¡£
358           main_window_set_widgets(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤξõÂÖ¤òÊѹ¹¡£
359         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): menurc Ê¸»úÎó¤ò
360           ¹¹¿·¡£
361
362 2002-05-16
363
364         * src/mimeview.c: mimeview_set_multipart_tree(): ¥Æ¥­¥¹¥È°Ê³°¤Î
365           ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤ÎÆâÍƤò message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î»Ò¤È¤·¤Æɽ¼¨¡£
366         * src/procmime.c:
367           procmime_mimeinfo_next(): content-type ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤Î
368           message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
369           procmime_scan_multipart_message(): Æþ¤ì»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ message/rfc822
370           ¥Ñ¡¼¥È¤Î½¤Àµ¡£ message/rfc822 ¤ÎÆâÍƤΥµ¥¤¥º¤òÄûÀµ¡£
371         * src/textview.c: textview_show_part(): multipart/* ¤È message/rfc822
372           ¤ÎÆâÍƤòŸ³«¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
373           textview_add_parts(): ¿·µ¬¡£¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥È°Ê²¼¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò textview
374           ¤ËÄɲ乤롣
375           textview_clear(): body_pos ¤È cur_pos ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡£
376
377 2002-05-16
378
379         * src/addr_compl.c: µóÆ°¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
380           get_address_from_edit(): îì³ç¸ÌÃæ¤Î¥«¥ó¥Þ¤ò̵»ë¡£
381           completion_window_apply_selection(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î clist ¤ÎÁªÂò¹Ô
382           ¤ÎŬÍѤΤ߹Ԥ¦¡£
383           completion_window_accept_selection(): ºï½ü¡£
384           address_completion_complete_address_in_entry(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
385           ¤³¤³¤Ç¥¨¥ó¥È¥êÃæ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÃÖ´¹¤·¤Ê¤¤¡£
386           completion_window_select_row(): clist ¤ÎÁªÂò¤ò¾ï¤ËŬÍÑ¡£
387           completion_window_key_press(): ÁªÂò¤ò¤³¤³¤Ç¤ÏŬÍѤ·¤Ê¤¤¡£
388
389 2002-05-15
390
391         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
392           ºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËöÈø¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊݤĤ褦¤Ë¤·¤¿¡£
393
394 2002-05-14
395
396         * src/foldersel.c: ¥Ä¥ê¡¼¤òÂ羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤»¤º¤Ë¥½¡¼¥È¡£
397         * src/mainwindow.c: allsel_cb()
398           src/messageview.c: messageview_select_all(): MIME ¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Î
399           ¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÁªÂò¡×¤ò½¤Àµ¡£
400         * src/mainwindow.c: Á´ÈÌ¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤«¤é
401           ºï½ü¡£
402
403 2002-05-13
404
405         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ac->name ¤¬
406           NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
407
408 2002-05-12
409
410         * version 0.7.6
411
412 2002-05-12
413
414         * manual/ja/*: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
415           manual/en/*: ±Ñ¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·¡£
416         * faq/de/*
417           faq/it/*: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÄɲá£
418         * faq/en/*
419           faq/es/*
420           faq/fr/*: FAQ ¤ò¹¹¿·¡£
421         * src/manual.[ch]
422           src/mainwindow.c: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤òÄɲá£
423
424 2002-05-11
425
426         * src/prefs_account.c: IMAP ¤Þ¤¿¤Ï News ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
427           ¡ÖÁ´¼õ¿®¤Ç¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
428
429 2002-05-11
430
431         * src/imap.c: imap_scan_tree(): namespace ¤ò¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤Ë»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
432           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
433         * src/prefs_folder_item.c: ¼±Ê̻ҥѥ¹¤âɽ¼¨¡£
434           table ¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£ÊÔ½¸ÉԲĤʥ¨¥ó¥È¥ê¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÇØ·Ê¿§
435           ¤Çɽ¼¨¡£
436         * src/procmime.c: procmime_get_tmp_file_name(): °ÂÁ´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
437           À¸À®¡£
438
439 2002-05-11
440
441         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤òÄɲá£
442         * src/inc.c
443           src/pop.c: inc_progress_update() ¤òľÀܸƤÖÂå¤ï¤ê¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò
444           »ÈÍÑ¡£
445           pop3_getrange_uidl_recv(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë
446           ¤È¤­¤Ï LAST ¤Ë fallback ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
447
448 2002-05-10
449
450         * src/folderview.c: ´Êάɽ¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È
451           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
452
453 2002-05-10
454
455         * src/folderview.c
456           src/prefs_common.[ch]
457           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤ò´Êάɽ¼¨¤¹¤ëºÇ¾®¤Îʸ»ú¿ô
458           ¤ò»ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
459
460 2002-05-09
461
462         * src/folderview.c: folderview_check_new(): ÁªÂò¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
463           ¥¹¥­¥Ã¥×¡£
464         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×
465           ¤òÄɲá£
466         * src/imap.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
467           imap_scan_tree_recursive(): ³Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·»þ¤Ë¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò¼èÆÀ¡£
468           imap_get_path_separator(): ¿·µ¬¡£
469
470 2002-05-08
471
472         * src/imap.[ch]: others/shared ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î namespace ¤ËÂбþ(ºî¶ÈÃæ)¡£
473           imap_parse_namespace(): others/shared namespace ¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
474           imap_find_namespace(): others/shared namespace ¤â¸¡º÷¡£
475         * src/utils.[ch]:
476           strchr_parenthesis_close(): ÊĤ¸³ç¸Ì¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
477           strsplit_parenthesis(): ³ç¸Ì¤Î¥ê¥¹¥È¤òʸ»úÎó¤ÎÇÛÎó¤Ëʬ³ä¡£
478
479 2002-05-08
480
481         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): "Mon,6 May 2002 20:31:12
482           +0800" ¤Î¤è¤¦¤ÊÆü»þʸ»úÎó¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
483           procheader_scan_date_string(): ¿·µ¬¡£ procheader_date_parse() ¤«¤é
484           Ê¸»úÎó¥¹¥­¥ã¥óÉôʬ¤òʬΥ¡£
485
486 2002-05-07
487
488         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹Ô¤òÁªÂò
489           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
490         * src/summaryview.c: summary_set_column_titles(): Win/Mac ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
491           ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÌð°õ¤ÎÊý¸þ¤òµÕ¤Ë¤·¤¿¡£
492
493 2002-05-02
494
495         * src/compose.c: compose_write_headers(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
496           ¤ò°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£ Newsgroups ¤È Cc ¤ò
497           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤Ç¾å½ñ¤­¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
498         * src/imap.c: imap_add_msg(): Äɲä·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î UID ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
499           ¤·¤¿¡£
500         * src/compose.c: compose_queue(): queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
501         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¤½¤Î¾¤Î IMAP ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿
502           ¤â°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
503           imap_open(): ÉÔÍפʰú¿ô¤òºï½ü¡£
504
505 2002-04-25
506
507         * src/utils.[ch]: trim_string(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿Ä¹¤µ¤è¤êŤ¤Ê¸»ú¤ò
508           ÀÚ¤êµÍ¤á¡¢ "..." ¤òÄɲ乤롣
509         * src/folderview.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë
510           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
511
512 2002-04-23
513
514         * src/imap.c: imap_create_folder(): root ¤Î INBOX ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥×¥ì
515           ¥Õ¥£¥¯¥¹¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
516         * src/folderview.c: folderview_select()
517           src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¸¡º÷Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê
518           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
519
520 2002-04-21
521
522         * version 0.7.5
523
524 2002-04-21
525
526         * sylpheed*.png: ¼ãµï¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤ app ¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
527
528 2002-04-21
529
530         * src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò
531           ½¤Àµ¡£
532         * src/account.c: account_edit_prefs(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î
533           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
534         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç
535           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
536         * src/imap.c: ¥í¥°¤ÎÎ̤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î log_print() ¤ò
537           debug_print() ¤ËÊѹ¹¡£
538
539 2002-04-21
540
541         * src/mh.c: mh_get_new_msg_filename(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
542           Ì¾¤òÊÖ¤¹¡£
543           mh_add_msg()
544           mh_do_move()
545           mh_do_move_msgs_with_dest()
546           mh_copy_msg()
547           mh_copy_msgs_with_dest(): mh_get_new_msg_filename() ¤ò»ÈÍÑ¡£
548         * src/utils.[ch]: is_file_entry_exist() ¤òÄɲᣠstat() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤é
549           TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
550         * src/imap.c:
551           imap_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð FETCH ¤ÎÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò SELECT
552           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
553           imap_scan_folder(): UIDNEXT ¤ÎÃͤòÍѤ¤¤Æ last_num ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
554           imap_select(): SELECT ¤ÎɬÍפ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
555           ¸½ºßÁªÂòÃæ¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤òÊݸ¡£
556           imap_status(): UIDNEXT ¤òÄɲá£
557
558 2002-04-20
559
560         * src/folder.c: folder_item_scan(): ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
561         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_combo(): Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤λØÄê¤Î
562           ¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
563
564 2002-04-17
565
566         * src/mainwindow.c: main_window_create(): ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¡£
567
568 2002-04-17
569
570         * src/compose.c: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
571           join_next_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò·ë¹ç¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
572           get_indent_length(): enum ¤ÈÊÑ¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
573           INDENT_CHARS: ':' ¤ò¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
574         * src/folderview.c:
575           folderview_rename_folder_cb()
576           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҤËÂбþ¡£
577           folderview_rm_imap_folder_cb(): folderview_delete_folder_cb()
578           ¤ÈÅý¹ç¡£
579
580 2002-04-15
581
582         * src/folder.[ch]: folder_item_scan(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é -1 ¤ò
583           ÊÖ¤¹¡£
584         * src/folderview.c: folderview_check_new(): folder_item_scan() ¤Ë
585           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÃæÃÇ¡£
586
587 2002-04-15
588
589         * src/imap.c: imap_create_missing_folders(): INBOX ¤È Trash ¤Î¤ß¤ò
590           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
591         * src/prefs_folder_item.c: prefs_folder_item_set_dialog(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
592           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѤ¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
593           prefs_folder_item_destroy(): prefs_dialog_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
594         * src/prefs.[ch]: prefs_dialog_destroy(): ¿·µ¬¡£
595
596 2002-04-15
597
598         * src/prefs_account.[ch]: ¡Ö¹âÅÙ¤ÊÀßÄê¡×¥¿¥Ö¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò
599           Äɲᣡ֠IMAP ¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¤ÎÀßÄê¤â¤½¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
600         * src/account.[ch]: account_get_special_folder(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È
601           ¤ËÂФ¹¤ëºÇŬ¤ÊÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊÖ¤¹¡£
602         * src/compose.c: account_get_special_folder() ¤ò»ÈÍÑ¡£
603         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
604           ¼ÂÁõ¤·¡¢ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò¼ÂÁõ(claws ¤ÎÂçÉôʬ¤Îµ¡Ç½¤Ï¤Þ¤ÀÅý¹ç
605           ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹½Â¤¤Ï¾¯¤·Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë)¡£
606         * src/folderview.c: ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
607
608 2002-04-14
609
610         * src/textview.c: IS_RFC822_CHAR(): ',' ¤ä ';' Åù¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤¬
611           ¸½¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥µ¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
612
613 2002-04-12
614
615         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î½ç½ø¤ò¾¯¤·Êѹ¹¡£
616         * src/compose.c: 'Ctrl-Enter' ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤¾þ¥­¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
617           ¤·¤¿¡£
618           compose_reply_set_entry(): ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç
619           »È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
620
621 2002-04-11
622
623         * src/compose.c: compose_create(): ¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ò¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ
624           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
625         * src/imap.c: imap_parse_list(): INBOX ¤ò \Noselect ¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
626           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
627           imap_get_uncached_messages()
628           imap_cmd_fetch(): FETCH ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
629
630 2002-04-11
631
632         * COPYING: ¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êѹ¹("NO-VIRUS CLAUSE" ¤Îºï½ü¤È OpenSSL ¤ËÂФ¹¤ë
633           ¾ò¹à¤ÎÄɲÃ)¡£
634
635 2002-04-09
636
637         * src/prefs_account.c
638           src/smtp.[ch]: OpenSSL Í­¸ú»þ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
639
640 2002-04-09
641
642         * src/smtp.[ch]
643           src/send.c
644           src/session.[ch]: SMTP ¥×¥í¥È¥³¥ë½èÍý¤ÎºÇ½é¤ÎºÆ¹½À®¡£
645           SMTPSession: ¿·µ¬¥¯¥é¥¹¡£ Session ¤Î¥µ¥Ö¥¯¥é¥¹¡£
646           smtp_session_new(): send_smtp_open() ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤Ë°ÜÆ°¡£
647           smtp_from(): SMTP AUTH ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò smtp_auth() ¤Ë°ÜÆ°¡£
648           smtp_auth(): SMTP AUTH ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
649           smtp_ehlo(): ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÆɤߡ¢Ç§¾Ú¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
650           smtp_helo(): EHLO ¥³¥Þ¥ó¥É¤òʬΥ¡£
651           smtp_ok(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÇ¸å¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÊÖ¤¹
652           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
653         * src/esmtp.[ch]: smtp.[ch] ¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
654         * src/imap.c: imap_session_destroy_all(): session_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
655
656 2002-04-08
657
658         * src/imap.c: imap_open(): IMAP4 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç·Ù¹ð
659           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
660
661 2002-04-06
662
663         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸½ºß¤Î¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃÖ¤ËÁÞÆþ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
664           ¤·¤¿¡£
665         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼
666           '/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
667
668 2002-04-05
669
670         * src/filter.c
671           src/inc.c: folder_find_item_from_path() ¤ò
672           folder_find_item_from_identifier() ¤ËÊѹ¹¡£
673           src/prefs_account.c
674           src/prefs_filter.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ñ¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤Î¤Ë
675           folder_item_get_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
676
677 2002-04-05
678
679         * src/folder.[ch]: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҡפò¼ÂÁõ(¤½¤·¤Æ claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
680           Â¸ºß¤·¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
681           folder_find_from_name(): Ì¾Á°¤È¥¿¥¤¥×¤«¤é Folder ¤ò¸¡º÷¡£
682           folder_get_identifier(): Folder ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
683           folder_item_get_identifier(): FolderItem ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
684           folder_find_item_from_identifier(): id ¤«¤é FolderItem ¤òÊÖ¤¹¡£
685           folder_get_type_string(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×ʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
686           folder_get_type_from_string(): Ê¸»úÎ󤫤é FolderType ¤òÊÖ¤¹¡£
687           (¤½¤·¤Æ¸í¤Ã¤¿ g_strcasecmp() ¤ÎÍÑË¡¤ò½¤Àµ)¡£
688         * src/export.c
689           src/import.c: folder_item_get_identifier() ¤È
690           folder_find_item_from_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
691
692 2002-04-03
693
694         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô¤òÆɤó¤À¸å¤Ë cur_pos ¤¬Àµ¤·¤¤
695           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
696           imap_scan_folder(): Ì¤ÆÉ¿ô¤¬0¤Î¤È¤­¤Ï¿·Ãå¿ô¤ò0¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
697           imap_parse_flags(): \Seen ¥Õ¥é¥°¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¿·Ã塦̤Æɥե饰¤ò
698           Äɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
699         * ac/Makefile.am: MACROS ¤«¤é gpgme.m4 ¤òºï½ü¡£
700
701 2002-04-02
702
703         * ¸½ºß³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲäǤ­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
704         * src/compose.c:
705           compose_send(): Êݸ¸å outbox ¤ò¹¹¿·¡£
706           compose_queue()
707           compose_draft_cb(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
708         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë "opened" ¥Õ¥é¥°¤È "mark_queue"
709           ¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
710         * src/main.c: send_queue(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
711         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
712         * src/procmsg.[ch]:
713           procmsg_flush_mark_queue(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤ÎÂÔ¤Á¾õÂ֤Υե饰¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë
714           ¤Ë½ñ¤­½Ð¤¹¡£
715           procmsg_add_flags(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
716           procmsg_send_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
717           procmsg_save_to_outbox(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
718         * src/summaryview.c:
719           summary_show(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë¡£
720           summary_clear_list(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£
721           summary_write_cache(): procmsg_flush_mark_queue() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
722
723 2002-04-01
724
725         * src/summaryview.[ch]: ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë¤Î
726           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÈÁªÂò¿ô¤ÎËöÈø¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
727
728 2002-04-01
729
730         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): INBOX ¤Î²¼¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À
731           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­ SpecialFolderItemType ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
732           ½¤Àµ¡£
733         * ac/gpgme.m4: ºï½ü¡£
734         * ac/README: Äɲá£
735         * ac/missing/gdk-pixbuf.m4
736           ac/missing/gettext.m4
737           ac/missing/gpgme.m4
738           ac/missing/imlib.m4: Êص¹¤Î¤¿¤áÄɲá£
739
740 2002-03-29
741
742         * src/esmtp.c: esmtp_auth(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ê¸»úÎó¤Î¸å¤Ë
743           ¥´¥ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£ strtok() ¤òºï½ü¡£
744         * src/compose.c: compose_draft_cb(): Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ
745           ¥Þ¡¼¥¯¡£
746         * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®¹µ¤ÈÁð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À
747           ¤Î¶¯Ä´¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
748
749 2002-03-28
750
751         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
752         * src/summaryview.c: summary_save_as(): ¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼
753           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
754         * src/about.c: about_show(): ¤¹¤Ç¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
755           ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
756
757 2002-03-27
758
759         * src/compose.c: Subject ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¤ÏÁ÷¿®Á°¤Ë³Îǧ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
760           compose_check_entries(): ¿·µ¬¡£
761           compose_send()
762           compose_send_later_cb(): compose_check_entries() ¤ò»ÈÍÑ¡£
763         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ±þÅú²òÀϤò¤µ¤é¤Ë½¤Àµ¡£
764
765 2002-03-26
766
767         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê
768           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
769
770 2002-03-26
771
772         * src/undo.c: undo_insert_text_cb(): ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎŤµ¤¬Â礭¤¤¤È¤­¤Ë
773           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
774         * src/gtkstext.c: gtk_stext_button_press(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÁýÂ礹¤ë
775           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæ¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¸å¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
776           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
777
778 2002-03-25
779
780         * src/folderview.c:
781           folderview_rename_folder_cb()
782           folderview_delete_folder_cb(): Âоݥե©¥ë¥À¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥á¡¼¥ë
783           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤À¤±¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
784         * src/utils.c: get_abbrev_newsgroup_name(): ¾éĹ¤Ê¹Ô¤òºï½ü¡£
785
786 2002-03-23
787
788         * src/compose.c
789           src/mainwindow.c
790           src/prefs_common.c: 'Tool' ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò 'Tools' ¤ËÊѹ¹¡£
791           '½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü' ¤ò '¥Ä¡¼¥ë' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
792
793 2002-03-23
794
795         * src/folderview.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
796           ¤·¤¿¡£
797         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
798           ¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢ INBOX ¤Î²¼¤Ø¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤ò
799           ºÆÅÙ»î¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
800           imap_scan_tree_recursive(): namespace ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤¬ INBOX ¤Î¾ì¹ç
801           ¤Ï¤½¤ì¤ò¼«Æ°Åª¤ËÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ INBOX ¤Î²¼¤ÎÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤â
802           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
803         * src/foldersel.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
804           ¤·¤¿¡£
805
806 2002-03-23
807
808         * src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¿·µ¬¡£¾Êά¤µ¤ì¤¿
809           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÊÖ¤¹¡£
810         * src/folderview.c: folderview_update_node(): name ¤È path ¤¬°ìÃ×
811           ¤¹¤ë¾ì¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾¤Çɽ¼¨¡£
812         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾
813           ¤Çɽ¼¨¡£
814
815 2002-03-23
816
817         * src/foldersel.c
818           src/folderview.c: ¥é¥Ù¥ë 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
819         * src/imap.c: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾ 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
820           imap_create_missing_folders(): Queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î draft ¤Ø¤Î¸í¤Ã¤¿
821           ÂåÆþ¤ò½¤Àµ¡£
822
823 2002-03-22
824
825         * IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ÷¿®¹µ / Áð¹Æ / Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
826         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð
827           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®ÂÔ¤Á¡¢Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
828           src/imap.[ch]:
829           imap_create_trash(): ºï½ü¡£
830           imap_create_special_folder(): ¿·µ¬¡£imap_create_trash() ¤ò°ìÈ̲½¡£
831           imap_create_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¡£
832           imap_is_msg_changed(): ¥À¥ß¡¼¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
833           imap_scan_tree_recursive(): Á÷¿®¹µ¡¢Áð¹Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤âõ¤¹
834           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
835           imap_parse_envelope(): ¥Ì¥ë¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
836           src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
837           F_QUEUE ¤È F_DRAFT ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
838
839 2002-03-20
840
841         * src/compose.c: compose_send(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®¹µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß
842           ¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
843         * src/procmsg.[ch]: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®¹µ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë
844           ¤è¤¦¤Ë API ¤òÊѹ¹¡£
845
846 2002-03-20
847
848         * src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÔµ¡¸å¤ËÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
849           compose_save_to_outbox(): procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
850         * src/procmsg.[ch]: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹çÁ÷¿®¹µ
851           ¤ËÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
852           procmsg_save_to_outbox(): ¿·µ¬¡£É¬Íפ¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔµ¡ÍѥإåÀ¤ò
853           ºï½ü¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÄɲ乤롣
854
855 2002-03-20
856
857         * src/compose.c: compose_wrap_line(): '|' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦
858           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
859           get_indent_length(): ':' ¤È '#' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
860           strchr() ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ°Íý¡£
861
862 2002-03-19
863
864         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
865
866 2002-03-19
867
868         * src/defs.h: OUTBOX_DIR ¤ò "outbox" ¤«¤é "sent" ¤ËÊѹ¹
869           (¸½ºß¤Î "outbox" ¤ÏºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¤Þ¤ÇÊÝ»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹)¡£
870         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
871           À¸À®¡£
872         * src/foldersel.c
873           src/folderview.c: 'Outbox' ¤ò 'Sent' ¤ËÊѹ¹¡£
874         * src/main.c: folder_set_missing_folders() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
875         * src/mh.c: mh_scan_tree(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀ¸À®¡£
876         * src/summaryview.c: summary_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
877           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
878
879 2002-03-18
880
881         * src/folderview.c
882           src/imap.[ch]: IMAP ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾Êѹ¹¤ò¼ÂÁõ(Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
883           folderview_rename_folder_cb(): ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Ì¾¾ÎÊѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
884           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
885           imap_rename_folder(): ¿·µ¬¥á¥½¥Ã¥É¤Î¼ÂÁõ¡£
886           imap_cmd_rename()
887           imap_rename_folder_func(): ¿·µ¬¡£
888           imap_remove_folder(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤âºï½ü¡£
889
890 2002-03-17
891
892         * src/imap.c: locale ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥° <-> ½¤Àµ utf-7 ¤ÎÊÑ´¹¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢
893           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î¹ñºÝ²½¤ËÂбþ(ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó thanks)¡£
894           imap_path_separator_subst(): ½¤Àµ utf-7 ¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¤ò°·¤¨¤ë
895           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
896           imap_modified_utf7_to_locale()
897           imap_locale_to_modified_utf7(): ¿·µ¬¡£
898           imap_create_trash(): imap ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
899           ¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˺îÀ®¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
900           imap_get_real_path(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥° print ¤òºï½ü¡£
901
902 2002-03-14
903
904         * src/socket.c: DNS lookup ¤È connect() ¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
905           sock_connect_by_hostname(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÂбþ¤È¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
906           sock_connect_with_timeout(): ¿·µ¬¡£
907           sock_peek(): SSL peek ¤ò¼ÂÁõ¡£
908
909 2002-03-13
910
911         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Î text/html
912           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ̾ï¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤Çɽ¼¨¡£
913         * src/account.c
914           src/addrbook.c
915           src/addrindex.c
916           src/compose.c
917           src/imap.c
918           src/inc.c
919           src/jpilot.c
920           src/ldif.c
921           src/mbox.c
922           src/mimeview.c
923           src/news.c
924           src/prefs.c
925           src/prefs_common.c
926           src/prefs_customheader.c
927           src/prefs_display_header.c
928           src/prefs_filter.c
929           src/procheader.c
930           src/procmime.c
931           src/procmsg.c
932           src/recv.c
933           src/rfc2015.c
934           src/send.c
935           src/sourcewindow.c
936           src/summaryview.c
937           src/template.c
938           src/textview.c
939           src/unmime.c
940           src/utils.c
941           src/vcard.c
942           src/xml.c: Á´¤Æ¤Î fopen() ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë 'b' ¤òÄɲá£
943
944 2002-03-09
945
946         * version 0.7.4
947
948 2002-03-09
949
950         * src/ssl.[ch]: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
951         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë
952           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
953         * faq/Makefile.am
954           faq/en/Makefile.am
955           faq/en/sylpheed-faq*.html
956           faq/es/Makefile.am
957           faq/es/sylpheed-faq*.html
958           faq/fr/Makefile.am
959           faq/fr/sylpheed-faq*.html
960           configure.in
961           Makefile.am
962           src/Makefile.am
963           src/defs.h
964           src/mainwindow.c
965           src/manual.[ch]: ±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î FAQ ¤òÄɲá£
966
967 2002-03-07
968
969         * manual/en/sylpheed*.html: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
970         * libkcc/jis.c
971           src/addrcache.c
972           src/addritem.c
973           src/ldif.c
974           src/mgutils.c: string.h ¤ò include ¤·¤Æ strlen() Åù¤Î warning
975           ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
976         * src/folder.c
977           src/folderview.c
978           src/inc.c
979           src/logwindow.c
980           src/mainwindow.c
981           src/mimeview.c
982           src/prefs.c
983           src/prefs_common.c
984           src/procheader.c
985           src/send.c
986           src/session.c
987           src/sigstatus.c
988           src/summaryview.c: gcc-3.0 ¤Ç 'deprecated use of label at end of
989           compound statement' ¤Î warning ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë switch ¤ÎºÇ¸å¤Î
990           ¥é¥Ù¥ë¤Ë break ¤òÄɲá£
991         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): r_hd ¤Î·¿¤ò½¤Àµ¡£
992
993 2002-03-06
994
995         * src/inc.[ch]: IncProgressDialog ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÀÅŪ¤Ê¥ê¥¹¥È¤Ë
996           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
997           inc_cancel_all(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î¸½ºß¤Î¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¡£
998         * src/mainwindow.c: ¡Ö¼õ¿®¤òÃæ»ß¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
999         * src/textview.c: ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼
1000           ¤Ê½¤Àµ¤È¡¢ textview_write_body() ¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
1001
1002 2002-03-05
1003
1004         * src/inc.c: inc_write_uidl_list(): UIDL ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë
1005           ²¿¤«¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤ë¤È UIDL ¾ðÊ󤬼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1006           src/inc.h: uidl_is_valid ¤ò Pop3State ¤ËÄɲá£
1007           src/pop.c: UIDL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ì¤Ð uidl_is_valid ¤ò TRUE ¤Ë¤¹¤ë¡£
1008
1009 2002-03-03
1010
1011         * version 0.7.3
1012
1013 2002-03-03
1014
1015         * src/mimeview.c: mimeview_create(): ºÇ½é¤Î¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥Ú¡¼¥¸¤ò 0
1016           ¤Ë¤·¤¿¡£
1017         * src/folderview.c: folderview_selected(): ÁªÂò¹Ô¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
1018           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1019         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_register_cb(): ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
1020           ¤µ¤»¡¢Äɲ䵤줿¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1021         * src/summaryview.c: ¶õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É²½¤ò½¤Àµ¡£
1022
1023 2002-03-02
1024
1025         * src/textview.c: textview_show_message(): message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò
1026           Ã©¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1027           textview_add_part(): ÅºÉեƥ­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁ°¤Ë¸«½Ð¤·¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦
1028           ¤Ë¤·¤¿¡£
1029           textview_show_header(): ²þ¹Ô¤òÉղ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1030         * src/messageview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¸¡º÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1031
1032 2002-03-01
1033
1034         * src/messageview.c: messageview_show(): MimeView ¤Î TextView ¤Î
1035           ¥Ø¥Ã¥À¤Î¾õÂÖ¤â»ØÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1036         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ë
1037           textview_show_message() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1038         * src/textview.c: textview_add_part(): ¿·µ¬¡£¥Ó¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤»¤º¤Ë
1039           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤ÎÆâÍƤòÄɲ乤롣
1040           textview_show_message(): Á´¥Ñ¡¼¥È¤òŬÀڤʥ¹¥¿¥¤¥ë¤Çɽ¼¨¡£
1041           textview_write_body(): textview_show_part() ¤«¤éʬΥ¡£
1042
1043 2002-02-28
1044
1045         * src/mainwindow.c
1046           src/prefs_common.c: É½¼¨¤ÈÁ÷¿®ÍѤΥ³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë ISO-8859-15 ¤ò
1047           Äɲá£
1048         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1049           NULL ¤òÊÖ¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤¬¤½¤ì¤ËÂн褹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1050         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1051           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥æ¡¼¥¶
1052           ¤ËÁªÂò¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1053         * src/textview.c: textview_write_line(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1054           ¸µ¤Îʸ»úÎó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1055
1056 2002-02-27
1057
1058         * src/inc.c: get_spool(): copy_mbox() ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­ mbox ¤ò¥í¥Ã¥¯
1059           ²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alexander Kabaev ¤µ¤ó thanks)¡£
1060         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID / ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
1061           ¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
1062         * src/send.c: send_message_smtp(): SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID /
1063           ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍÑ¡£
1064
1065 2002-02-26
1066
1067         * src/inc.[ch]
1068           src/pop.[ch]: UIDL ´ÉÍý¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
1069           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾ðÊó¤ò Pop3MsgInfo ¹½Â¤ÂΤÎÇÛÎó¤ËÊÝ»ý¤·¡¢Ì¤¼èÆÀ
1070           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´¤ËÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1071
1072 2002-02-26
1073
1074         * src/filesel.c
1075           src/foldersel.c
1076           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦/¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î WMCLASS ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1077         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): jconv_alloc_conv() ¤¬
1078           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸µ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1079
1080 2002-02-25
1081
1082         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
1083           Ì¾¤ò¥Þ¥¯¥í¤ËÊѹ¹¡£
1084
1085 2002-02-24
1086
1087         * src/messageview.c
1088           src/mimeview.[ch]
1089           src/summaryview.c: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿·¤·¤¤¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥Ö¥¤¥ó¥¿
1090           ¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼ÂÁõ¡£
1091         * src/textview.[ch]: ¹Ô´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
1092
1093 2002-02-23
1094
1095         * src/prefs_filter.c:
1096           prefs_filter_rename_path()
1097           prefs_filter_delete_path(): flt->dest ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
1098           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1099
1100 2002-02-23
1101
1102         * src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤¬ FALSE ¤òÊÖ¤·¤¿¤é¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
1103           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1104         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­
1105           ¸í¤Ã¤Æ 'No space' ¤òÊÖ¤¹¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1106         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(): ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ï¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®
1107           ¤òÃæÃǤ·¡¢ÀøºßŪ¤Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1108         * src/grouplistdialog.c: ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1109         * src/news.c: news_get_group_list(): ¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸½ºß¤Î
1110           ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò destroy ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1111
1112 2002-02-22
1113
1114         * src/manage_window.[ch]: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
1115           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1116           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1117           "unmap_event", "destroy" ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1118         * src/account.c;
1119           src/addressbook.c
1120           src/compose.c
1121           src/export.c
1122           src/filesel.c
1123           src/foldersel.c
1124           src/grouplistdialog.c
1125           src/import.c
1126           src/inputdialog.c
1127           src/mainwindow.c
1128           src/message_search.c
1129           src/passphrase.c
1130           src/prefs_account.c
1131           src/prefs_common.c
1132           src/prefs_customheader.c
1133           src/prefs_display_header.c
1134           src/prefs_filter.c
1135           src/prefs_template.c
1136           src/summary_search.c
1137           src/summaryview.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀܳ¤¹¤ë¤Î¤Ë
1138           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT() ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1139
1140 2002-02-21
1141
1142         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1143         * src/pop.c: À©¸Â¥µ¥¤¥º¤è¤êÂ礭¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¡£
1144           LOOKUP_NEXT_MSG(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1145         * src/compose.c: compose_attach_append(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æɤ߹þ¤ß²Äǽ
1146           ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1147
1148 2002-02-21
1149
1150         * src/rfc2015.c: dump_mimeinfo() ¤È dump_part() ¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
1151           g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
1152           rfc2015_decrypt_message(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¢¤ë¤¤¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿
1153           ¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤òÊ£À½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1154         * src/passphrase.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë¤·¤¿¡£
1155         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): debug_print() ¤òºï½ü¡£
1156
1157 2002-02-20
1158
1159         * src/messageview.c
1160           src/procmsg.[ch]: GPGME ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
1161           ²òÀϤ˼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1162         * src/rfc2015.c: »ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ copy_gpgmedata_to_temp() ¤ò
1163           ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
1164         * src/prefs_account.c: prefs_account_privacy_create(): ½ÄÊý¸þ¤Î
1165           ´Ö³Ö¤ò½¤Àµ¡£
1166
1167 2002-02-19
1168
1169         * src/menu.[ch]: menu_set_sensitive_all(): ¿·µ¬¡£
1170           menu_set_insensitive_all(): menu_set_sensitive_all() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
1171           ¤Ë¤·¤¿¡£
1172         * src/prefs_account.c:
1173           prefs_account_open()
1174           prefs_account_protocol_set_optmenu(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¸å¥×¥í¥È¥³¥ë
1175           ¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹ÉԲĤˤ·¤¿¡£
1176         * src/compose.c: compose_attach_parts(): MIME ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹
1177           ¤·¤Æ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éÁ´¤Æ¤ÎźÉÕ¤µ¤ì¤¿
1178           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1179
1180 2002-02-19
1181
1182         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_mark_sum(): ºÇ¾®/ºÇÂç¤ÎÈÖ¹æ¤òÆÀ¤ë
1183           °ú¿ô¤ÈÀèƬ¤ÎÈÖ¹æ¤ÎÀ©¸Â¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
1184         * src/folderview.c
1185           src/inc.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1186         * src/news.c: news_scan_group(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ãå/̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò
1187           GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤È¥Þ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¿ä¬¡£
1188           news_select_group(): ¹ç·×/ºÇ½é/ºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1189         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×
1190           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
1191
1192 2002-02-18
1193
1194         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò IMAP4 ¤È NNTP ¤Ç
1195           ÍøÍѲÄǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1196         * src/inc.c: folderview_check_new() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¡£
1197         * src/prefs_account.c: "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò
1198           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë" ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î½¤Àµ¡£
1199
1200 2002-02-18
1201
1202         * src/folderview.[ch]:
1203           folderview_rescan_tree(), folderview_rescan_all():
1204           folderview_update_tree() ¤È folderview_update_all() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
1205           folderview_update_all_node(): ºï½ü¡£
1206           folderview_check_new(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥í¡¼¥«¥ë
1207           ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£°ú¿ô¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î(¥í¡¼¥«¥ë¤È
1208           ¥ê¥â¡¼¥È)¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
1209         * src/inc.c:
1210           inc_account_mail()
1211           inc_all_account_mail(): IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1212
1213 2002-02-18
1214
1215         * src/folderview.c:
1216           folderview_rename_folder_cb()
1217           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò²þ̾/ºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë
1218           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¡£
1219         * src/prefs_filter.[ch]:
1220           prefs_filter_rename_path(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Î¿¶¤êʬ¤±Àè
1221           ¤Î¥Ñ¥¹¤ò²þ̾¤¹¤ë¡£
1222           prefs_filter_delete_path(): ¿·µ¬¡£¿¶¤êʬ¤±Àè¤Î¥Ñ¥¹¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ì¤Ð
1223           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1224         * ¾åµ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Neill Miller ¤µ¤ó thanks¡£
1225
1226 2002-02-17
1227
1228         * src/compose.c: Å¾Á÷¤Þ¤¿¤ÏºÆÊÔ½¸»þ¤ËźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë
1229           ¤·¤¿(claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿)¡£
1230           compose_attach_parts(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
1231           ¤òŸ³«¤·¤ÆźÉÕ¤¹¤ë¡£
1232           compose_attach_append(): °ú¿ô¤Î·¿¤òÊѹ¹¡£
1233         * src/messageview.c: messageview_show(): GPG Éü¹æ¤Î¥³¡¼¥É¤ò
1234           procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
1235         * src/procmsg.[ch]: procmsg_open_message_decrypted(): ¿·µ¬¡£
1236
1237 2002-02-16
1238
1239         * version 0.7.2
1240
1241 2002-02-16
1242
1243         * src/summary_search(): summary_search_execute(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼
1244           ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1245
1246 2002-02-15
1247
1248         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): °ÜÆ°¥â¡¼¥É¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×
1249           ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1250         * src/folderview.[ch]: folderview_update_msg_num(): ¿ô¤ò CTree ¤Î
1251           ¥é¥Ù¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¤³¤³¤Ç folder_item ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1252         * src/imap.c: imap_move_msg(), imap_move_msgs_with_dest():
1253           °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
1254         * src/mh.c: SET_DEST_MSG_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1255           mh_do_move(), mh_do_move_msgs_with_dest(): ¿·µ¬(°ÊÁ°¤Î mh_move_msg()
1256           ¤È mh_move_msgs_with_dest() ¤ò²þ̾)¡£
1257           mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
1258           ´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
1259           mh_copy_msg(), mh_copy_msgs_with_dest(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1260         * src/summaryview.c: summary_status_show(): folder_item ¤ò¤³¤³¤Ç
1261           ¹¹¿·¡£
1262         * po/POTFILES.in: headerwindow.c ¤Ø¤Î»²¾È¤òºï½ü¡£
1263         * src/summaryview.c: summary_step(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤ÈËöÈø¤Ç¤ÎµóÆ°
1264           ¤ò½¤Àµ¡£
1265
1266 2002-02-15
1267
1268         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡ÖÁ´¤Æ¤Î
1269           ¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò TextView ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥»¥Ã¥È¡£
1270         * src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
1271           ÉÔÍפʥá¥Ë¥å¡¼¤Î¹¹¿·¤òÍÞÀ©¡£
1272           summary_select_node(): °ú¿ô 'do_refresh' ¤òÄɲá£
1273           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1274
1275 2002-02-14
1276
1277         * src/utils.c: strsplit_with_quote(): ¤³¤Î´Ø¿ôÃæ¤Ç°úÍÑʸ»ú¤òºï½ü
1278           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)
1279           (Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
1280         * src/mainwindow.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
1281           main_window_menu_callback_block()
1282           main_window_menu_callback_unblock(): ¿·µ¬¡£
1283           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò
1284           ¥»¥Ã¥È¡£
1285           show_all_header_cb(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾õÂÖ¤òÆɤà¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1286         * src/mainwindow.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
1287         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¡×
1288           ¤òºï½ü¡£
1289
1290 2002-02-13
1291
1292         * src/imap.c: imap_add_msg(): ¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤òÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1293           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1294         * src/gtkutils.c: gtkut_editable_get_selection(): ÁªÂòÉô¤ÎŤµ¤¬
1295           0 ¤Î¤È¤­¤Ï NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1296           ¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
1297         * src/utils.c: str_open_as_stream(): str ¤ÎŤµ¤¬ 0 ¤Î¤È¤­¤Ï¤¹¤°¤Ë
1298           Ìá¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1299         * src/headerwindow.[ch]: ºï½ü¡£
1300         * src/socket.[ch]
1301           src/inc.c: ¸Å¤¤¥¹¥ì¥Ã¥ÉÂбþ¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
1302
1303 2002-02-12
1304
1305         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1306           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ
1307           (messageview.c ¤Ç gpg °Å¹æ²ò½ü¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
1308
1309 2002-02-11
1310
1311         * version 0.7.1
1312
1313 2002-02-11
1314
1315         * src/compose.[ch]
1316           src/gtkutils.[ch]
1317           src/prefs_template.c
1318           src/quote_fmt.h
1319           src/quote_fmt_parse.y
1320           src/summaryview.c
1321           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎÉôʬ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
1322           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸÁ´ÂΤÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤½¤ì¤ò°úÍÑʸ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1323           (Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
1324           src/utils.[ch]: str_open_as_stream(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ê¸»úÎó
1325           ¤ËÂФ·¤Æ°ì»þŪ¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¡£
1326         * src/main.c: "--send" ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1327         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): Reply-To ¤È to_all ¤¬
1328           Î¾Êý»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð From ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò Cc ¤ËÄɲá£
1329         * Makefile.am: .tar.bz2 ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ãæ¤Î RPM spec ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Source:
1330           ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
1331
1332 2002-02-07
1333
1334         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
1335           ¾ì¹ç¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1336         * src/foldersel.[ch]: foldersel_folder_sel(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁªÂò¤Î
1337           ¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
1338         * src/addressbook.c
1339           src/compose.c
1340           src/editaddress.c
1341           src/editgroup.c
1342           src/folderview.c
1343           src/importldif.c
1344           src/mainwindow.c
1345           src/md5.c
1346           src/mimeview.c
1347           src/prefs_common.c
1348           src/prefs_customheader.c
1349           src/prefs_filter.c
1350           src/summaryview.c: gcc °Ê³°¤Î C ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë
1351           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shawn Houston ¤µ¤ó thanks)¡£
1352
1353 2002-02-06
1354
1355         * src/imap.c: imap_copy_msgs_with_dest(): ¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹»þ¤Î
1356           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1357         * src/prefs_common.c: ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÊÌ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
1358         * src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ
1359           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
1360         * src/addr_compl.c: get_complete_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ
1361           ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1362           get_address_from_edit(): °úÍÑʸ»ú¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1363         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
1364           src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤¬¶õ¤Î
1365           ¾ì¹ç¤Ë¥Æ¥­¥¹¥È½èÍý¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1366         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
1367
1368 2002-02-05
1369
1370         * src/compose.c: compose_exec_ext_editor_real(): g_strsplit() ¤ò
1371           strsplit_with_quote() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1372         * src/foldersel.c
1373           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1374         * src/folderview.c:
1375           folderview_drag_motion_cb()
1376           folderview_drag_received_cb(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤ò²Äǽ
1377           ¤Ë¤·¤¿¡£
1378         * src/utils.c: get_file_size_as_crlf(): fread() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fgets()
1379           ¤ò»ÈÍÑ¡£
1380         * src/imap.c
1381           imap_copy_msg()
1382           imap_copy_msgs_with_dest(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¸½ºß¤Î¥á¡¼¥ë
1383           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð imap_add_msg() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1384           Àµ¤·¤¤ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1385           imap_cmd_append(): APPEND ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
1386
1387 2002-02-04
1388
1389         * src/mainwindow.c
1390           src/messageview.[ch]
1391           src/summaryview.[ch]
1392           src/textview.[ch]: Á´¥Ø¥Ã¥À¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À
1393           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1394         * src/mainwindow.c
1395           src/prefs_common.c: ¡Ö¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
1396           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
1397         * src/mainwindow.c
1398           src/summaryview.[ch]: summary_display_msg_selected(): ¿·µ¬¡£
1399           ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤éÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨
1400           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1401         * src/mh.c
1402           src/sourcewindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î procmsg_get_message_file_path()
1403           ¤ò procmsg_get_message_file() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³Î¼Â¤Ë
1404           ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1405         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): Ç¤°Õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
1406           ¤«¤é MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î DnD ¤òµö²Ä¡£
1407           folderview_drag_received_cb(): ¥É¥é¥Ã¥°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹
1408           ¤¢¤ë¤¤¤Ï IMAP ¤Î¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1409           ¤·¤¿¡£
1410         * src/mainwindow.c
1411           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é¤Î¥³¥Ô¡¼¤òµö²Ä¡£
1412
1413 2002-02-03
1414
1415         * src/prefs_common.c: prefs_other_create(): ³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤Î
1416           ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
1417           prefs_keybind_apply_clicked(): Mew / Wanderlust ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É
1418           ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¤è¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡£
1419           Mutt ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤òÄɲá£
1420           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤âÊѹ¹¡£
1421         * src/compose.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
1422         * src/codeconv.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÍѤˠlocale_table ¤ò½¤Àµ¡£
1423
1424 2002-02-01
1425
1426         * src/Makefile.am: $(GPGME_CFLAGS) ¤ò INCLUDES ¤ËÄɲá£
1427         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È
1428           ¥«¥Ã¥È¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
1429
1430 2002-01-31
1431
1432         * src/gtkutils.[ch]: gtk_stext_clear() ¤òÄɲá£
1433         * src/compose.[ch]
1434           src/mainwindow.c
1435           src/summaryview.[ch]: Ê£¿ôžÁ÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1436         * src/summaryview.c:
1437           summary_set_marks_selected(): ÁªÂò¹ÔÁ´¤Æ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1438           summary_reply(): summary_reply_cb() ¤«¤é°ÜÆ°¡£
1439         * compose.[ch]: compose_forward(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
1440           ½¤Àµ¡£
1441         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¤Î½èÍý¤òÀ°Íý¡£
1442         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1443           summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
1444           ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
1445         * src/mainwindow.c
1446           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È
1447           ¥«¥Ã¥È¤òÄɲá£
1448
1449 2002-01-30
1450
1451         * src/compose.c: compose_wrap_line_all():
1452           prefs_common.linewrap_quote ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°úÍÑÉô¤òÀ°·Á
1453           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(prefs_common.linewrap_quote ¤Ïñ¤ËÊÖ¿®»þ¤Î¼«Æ°
1454           ²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç)¡£
1455         * src/prefs_account.c: prefs_account_open(): ¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®
1456           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë tmp_ac_prefs ¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1457         * src/mh.c: mh_get_msg_list(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
1458           st_ctime ¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1459         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥¿
1460           ¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
1461
1462 2002-01-29
1463
1464         * src/mimeview.c: ¥Ü¥¿¥ó / ¥­¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È½èÍý¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¿½Å¥À¥¤¥¢¥í¥°
1465           / °ÜÆ°¤ò½¤Àµ¡£
1466         * src/mimeview.[ch]
1467           src/textview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
1468           MimeView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1469         * src/prefs_filter.c: ¥ë¡¼¥ë¤Î½ç½ø¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1470         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): empty_menurc
1471           ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
1472
1473 2002-01-28
1474
1475         * src/mainwindow.c
1476           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºÆ¹½À®¡£
1477           ¡Öɽ¼¨ - ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءפòÄɲá£
1478         * src/summaryview.[ch]: summary_toggle_view(): public ¤Ê´Ø¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
1479         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¡×¤È¡Ö½ªÎ»»þ¡×¤Î°ÌÃÖ¤ò
1480           ¸ò´¹¡£
1481         * src/importldif.c: imp_ldif_delete_event(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1482           ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÇÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ(¤è¤êÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç)¡£
1483         * src/imageview.[ch]
1484           src/messageview.c
1485           src/mimeview.c: ¥Æ¥­¥¹¥È¤È²èÁü¥Ñ¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤¿¤È¤­¤Î¸í¤Ã¤¿
1486           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë°ÌÃÖ¤ò½¤Àµ¡£¤Þ¤¿ÉÔÍפʲèÁü¤ò³«Êü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1487           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1488         * src/prefs_common.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×
1489           ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1490
1491 2002-01-28
1492
1493         * src/prefs_common.c: ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È´Ê°×Êѹ¹µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
1494         * src/folderview.c: folderview_key_pressed()
1495           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥­¡¼
1496           ¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ºï½ü¡£
1497
1498 2002-01-25
1499
1500         * src/procmime.c:
1501           procmime_get_mime_type()
1502           procmime_get_mime_type_table(): MIME ¥¿¥¤¥×¤Î¸¡º÷¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
1503           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1504         * src/gtkstext.c:
1505           gtk_stext_delete_line(): ¶õ¹Ô¤Ç¤Ï²þ¹Ô¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1506           gtk_stext_delete_to_line_end(): ¥«¡¼¥½¥ë¤¬¹ÔËö¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï²þ¹Ô
1507           ¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1508           (Yasuzaki Masayoshi ¤µ¤ó thanks.)
1509
1510 2002-01-23
1511
1512         * src/compose.c
1513           src/gtkstext.[ch]: GtkSText Ãæ¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È
1514           ¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1515         * src/utils.[ch]: LF ¤ò CR+LF ¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤È¤­¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤ò
1516           ÊÖ¤¹ get_file_size_as_crlf() ¤òÄɲá£
1517
1518 2002-01-22
1519
1520         * src/compose.c: °ÊÁ°Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ 'Ctrl-Enter' ¤È
1521           'Ctrl-(½¤¾þ¥­¡¼)-Enter' ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1522         * src/gtkstext.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î Emacs ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1523           gtk_stext_key_press(): ¥«¡¼¥½¥ë¤Î¾ÃÌǤòËɤ°¤¿¤á¤Ë Shift-Enter
1524           ¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤ÏÁªÂòÉô¤ò¿­Ä¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1525         * src/summaryview.c: summary_select_next_unread(): »Ï¤á¤«¤é̤ÆÉ
1526           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆ¸¡º÷¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÄɲá£
1527         * src/folderview.c: folderview_key_pressed(): ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Ç
1528           ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î̤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1529           ¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ëÁ°¤Ë CTree ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1530
1531 2002-01-21
1532
1533         * src/defs.h: modified the XLFD of default fonts.
1534         * src/textview.c: textview_create(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤òÆɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç
1535           segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1536         * src/folderview.c
1537           src/grouplistdialog.c: ¹ØÆÉ¥°¥ë¡¼¥×¤ò path ¤ÇÈæ³Ó¡£
1538         * src/prefs_filter.c: ¡Ö±é»»»Ò¡×¤ò¡Ö¾ò·ï¡×¤ËÊѹ¹¡£
1539
1540 2002-01-20
1541
1542         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): URL ¤¬²þ¹Ô¥Þ¡¼¥¸¥ó¤è¤ê
1543           Ä¹¤¤¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
1544         * src/mainwindow.c
1545           src/prefs_filter.[ch]
1546           src/summaryview.[ch]: Luca Rosellini ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ
1547           ¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
1548         * src/summaryview.c: summary_filter_open(): X-List ¤È X-Mailing-list
1549           ¤ò¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ËÄɲá£
1550
1551 2002-01-18
1552
1553         * configure.in: Mac OS X (Darwin) ¤ËÂбþ¡£
1554
1555 2002-01-16
1556
1557         * src/prefs_filter.c: inc_autocheck_timer_{remove|set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1558           inc_(un)lock() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1559         * src/summaryview.c: summary_sort(): ¥¹¥ì¥Ã¥ÉÆâ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¥½¡¼¥È
1560           ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë gtk_ctree_sort_node() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1561           gtk_ctree_sort_recursive() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1562         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): sizeof ¤ÎÂоݤ¬´Ö°ã¤Ã¤Æ
1563           ¤¤¤Æ¡¢ Alpha ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»Ô¼
1564           ¤µ¤ó thanks)¡£
1565
1566 2002-01-15
1567
1568         * src/foldersel.c:
1569           foldersel_gnode_func(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òËÝÌõºÑʸ»úÎó¤Ë¤·¤¿¡£
1570           foldersel_set_tree(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀèƬ¤Ë°ÜÆ°¡£
1571         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_query_password(): ¿·µ¬¡£
1572         * src/imap.c
1573           src/inc.c
1574           src/news.c
1575           src/send.c: ³Æ¼«¤Î¥¯¥¨¥ê´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog_query_password()
1576           ¤ò»ÈÍÑ¡£
1577
1578 2002-01-14
1579
1580         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Õ¥©¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£
1581         * src/folder.[ch]
1582           src/mh.[ch]
1583           src/imap.[ch]
1584           src/news.[ch]: ¥¯¥é¥¹ÄêµÁ¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òŬÀڤʰÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
1585
1586 2002-01-11
1587
1588         * src/mimeview.c: mimeview_save_as()
1589           src/summaryview.c: summary_save_as(): subject ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
1590           ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1591         * src/utils.[ch]: subst_chars() ¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆüìʸ»ú¤ò¥¢¥ó¥À¡¼
1592           ¥¹¥³¥¢¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë subst_for_filename() ¤òÄɲá£
1593         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
1594           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1595
1596 2002-01-10
1597
1598         * INSTALL
1599           INSTALL.jp: libjconv ¤Î ÀâÌÀ¤È URL ¤òÄɲá£
1600         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ÎÀ°Íý¡£
1601
1602 2002-01-09
1603
1604         * README
1605           README.jp
1606           src/about.c: copyright ¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
1607         * src/gtkstext.h: Sylpheed ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë½¤Àµ¤Îɽ¼¨¤òÄɲá£
1608
1609 2002-01-08
1610
1611         * INSTALL
1612           INSTALL.jp: compface ¤Î URL ¤òÄɲá£
1613
1614 2002-01-07
1615
1616         * version 0.7.0
1617
1618 2002-01-07
1619
1620         * src/headerwindow.c
1621           src/logwindow.c
1622           src/messageview.c
1623           src/sourcewindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È
1624           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1625
1626 2002-01-04
1627
1628         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ÆÃÄê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°úÍÑʸ
1629           ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¤­¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1630
1631 2002-01-02
1632
1633         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): segmentation fault ¤òËɤ°
1634           ¤¿¤á¤Ë imap_parse_address() ¤Î¸å¤Ë assertion ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
1635
1636 2001-12-31
1637
1638         * src/folderview.c
1639           src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤΥé¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
1640         * src/ldif.c: fgetc() ¤ÎÌá¤êÃͤò gint ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1641         * src/importldif.c: ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤ò _() ¤Ç³ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1642         * src/compose.c: Subject ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î°ÌÃÖ¤òºÇ¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
1643           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
1644           compose_draft_cb(): ¡ÖÁð¹Æ¤ËÊݸ¸åÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
1645
1646 2001-12-30
1647
1648         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÆ¹½À®¡£¡Ö¥µ¥Þ¥ê¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
1649           ¡Ö¥Ø¥ë¥×¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡ÖÀßÄê¡×¤Î¤¹¤°±¦Â¦¤Ë°ÜÆ°¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ÊĤ¸¤ë¡×
1650           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòºï½ü¡£
1651
1652 2001-12-25
1653
1654         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿¾¯ºÆ¹½À®¡£
1655         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£¤µ¤é¤Ë contributor ¤òÄɲá£
1656         * src/account.c: account_row_moved(): ¿·µ¬¡£¾å / ²¼¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿
1657           ¤È¤­¤Ëɽ¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
1658           account_clist_set(): É½¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1659         * src/compose.c
1660           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È wmclass
1661           ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1662
1663 2001-12-24
1664
1665         * src/gtkstext.c: ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥«¡¼¥½¥ë¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1666           ÉÔÍפʠGdkGC ¥³¥Ô¡¼¤òºï½ü¡£¥«¡¼¥½¥ë¤ÎºÂɸ¤ò½¤Àµ¡£
1667         * src/compose.c
1668           src/gtkutils.[ch]
1669           src/textview.[ch]
1670           src/undo.c: GtkSText ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1671         * src/menu.h: #include <gtk/gtkmenu.h> ¤òÄɲá£
1672
1673 2001-12-23
1674
1675         * acconfig.h
1676           configure.in: GTK+ ¤Î XIM ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1677         * src/gtkstext.[ch]: ¿·µ¬¡£ GTK+ ¤Î GtkText ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¡¢Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
1678
1679 2001-12-22
1680
1681         * src/filter.c: #include <sys/types.h> ¤òÄɲá£
1682
1683 2001-12-21
1684
1685         * src/template.c: template_write_config(): typo ¤ò½¤Àµ¡£
1686         * src/compose.c: toolbar_linewrap_cb(): compose_wrap_line_all() ¤ò
1687           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1688         * src/filter.[ch]
1689           src/prefs_filter.c: Àµµ¬É½¸½¤ËÂбþ(Ãæ°æ¤µ¤ó thanks)¡£
1690         * src/undo.c: undo_paste_clipboard_cb(): ¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É
1691           ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¥¢¥ó¥É¥¥¤Î¾õÂÖ¤òÇ˲õ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1692           undo_check_size(): g_list_last() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1693           undo_undo()
1694           undo_redo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¤·¡¢¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
1695           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1696         * src/prefs_common.c: ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¹ÔĹ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò72¤ËÊѹ¹¡£
1697
1698 2001-12-20
1699
1700         * pixmap ´ÉÍý¤ÎºÆ¹½À®¡£
1701         * src/stock_pixmap.[ch]: ¿·µ¬¡£¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤Î static ¤Ê
1702           pixmap ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡£
1703         * pixmap ¥Ç¡¼¥¿¤òľÀܻȤ¦Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò stock_pixmap_*() ¤ò
1704           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1705         * src/undo.[ch]: undo_set_undo_change_funct() ¤ò
1706           undo_set_change_state_func() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢°ú¿ô¤ò GtkWidget*
1707           ¤«¤é gpointer ¤ËÊѹ¹¡£
1708           undo_merge(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1709         * src/compose.c: compose_set_undo() ¤ò compose_undo_state_changed()
1710           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1711
1712 2001-12-19
1713
1714         * src/account.c: account_find_from_address(): Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤
1715           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1716         * src/addressbook.c: addressbook_create(): wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1717         * src/compose.c: compose_insert_file(): DOS/Win/Mac ¤Î²þ¹Ô¤ËÂбþ¡£
1718         * src/importldif.c
1719           src/ldif.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£
1720         * src/importldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1721           imp_ldif_field_list_toggle(): ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1722           imp_ldif_dialog_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤ï¤º¤«¤Ë½¤Àµ¡£
1723         * src/ldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1724         * INSTALL
1725           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
1726         * src/vcard.c:
1727           vcard_read_file()
1728           vcard_test_read_file(): tagtemp ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1729           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý(¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òºï¸º)¡£
1730         * src/addrindex.c
1731           src/jpilot.[ch]
1732           src/syldap.[ch]: JPilot ¤È LDAP ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï¥Ó¥ë¥É»þ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¡¢
1733           ¤½¤ì¤é¤Ê¤·¤Ç¤Ï·ë¶É¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¹Ô»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
1734           ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1735         * src/addressbook.c
1736           src/addrindex.c: "J-Pilot" ¤ò "JPilot" ¤ËÊѹ¹¡£
1737           atoi() ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1738
1739 2001-12-18
1740
1741         * src/procmsg.c: procmsg_empty_trash()
1742           src/mainwindow.c: main_window_empty_trash(): ¤´¤ßÈ¢¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
1743           ´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¶õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1744         * src/imap.c: search_array_str(): ¿·µ¬¡£
1745           imap_status(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1746
1747 2001-12-18
1748
1749         * undo µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸ (Jens Oberender ¤µ¤óºî)¡£
1750         * src/undo.[ch]: ¿·µ¬¡£
1751           undo_insert_text_cb(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Î½¤Àµ(¥Ð¥¤¥È¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1752           Ê¸»ú¿ô¤òÆÀ¤ë)¡£
1753         * src/compose.[ch]: undo ¤Î¥³¡¼¥É¤òÄɲá£
1754         * src/prefs_common.[ch]: ¥¢¥ó¥É¥¥¥ì¥Ù¥ëÀßÄêÍÑ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
1755
1756 2001-12-16
1757
1758         * src/compose.c: compose_template_apply()
1759           src/prefs_template.c: prefs_template_clist_set_row()
1760           src/template.c: template_write_config(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1761           ¤Î To: ¤È Subject: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃÖ¤­´¹¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1762
1763 2001-12-16
1764
1765         * version 0.6.6
1766
1767 2001-12-15
1768
1769         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): DnD ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1770         * src/ldif.c: ldif_get_line(): CR ¤ò̵»ë¡£
1771         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤È
1772           ¤·¤Æ text/html ¤âõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1773
1774 2001-12-14
1775
1776         * src/prefs_account.c: prefs_account_save_config_all(): account_list
1777           == NULL ¤Î¾ì¹ç accountrc ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
1778
1779 2001-12-14
1780
1781         * src/utils.h: 2¤Ä¤Îʸ»úÎó¤ò·ë¹ç¤·¤Æ alloca ºÑ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¥Þ¥¯¥í
1782           Xstrcat_a() ¤òÄɲá£
1783         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À̾
1784           ¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Willem van Engen ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤
1785           ¤Æ¤¤¤Þ¤¹(thanks!))¡£
1786         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): °úÍÑÉô¤Î¼«Æ°²þ¹Ô¤¬Ìµ¸ú
1787           ¤Ç¡¢Ã±¸ì¤¬1¹Ô°Ê¾å¤ËÅϤäƤ¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1788
1789 2001-12-14
1790
1791         * Tobias ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
1792         * src/imap.[ch]:
1793           imap_msg_set_perm_flags()
1794           imap_msg_unset_perm_flags(): ¿·µ¬¡£ IMAP ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë±Ê³¥Õ¥é¥°¤ò
1795           ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
1796         * src/compose.c
1797           src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥Õ¥é¥°¤â
1798           Êѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1799
1800 2001-12-11
1801
1802         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_container_remove(): ¿·µ¬¡£ Gtk{Text,Entry}
1803           ¤Î¥Ð¥°¤Ø¤ÎÂнè¤Î¤¿¤á¤Î gtk_container_remove() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
1804           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1805         * src/compose.c
1806           src/mainwindow.c
1807           src/messageview.c
1808           src/mimeview.c
1809           src/summaryview.c
1810           src/textview.c: gtk_container_remove() ¤ò gtkut_container_remove()
1811           ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢°ÊÁ°¤ÎÉôʬŪ¤Ê½¤Àµ¤òºï½ü¡£
1812
1813 2001-12-09
1814
1815         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡×¤Ç
1816           ¥æ¡¼¥¶ ID ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ IMAP4 ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1817           ½¤Àµ¡£
1818         * src/imap.c: imap_session_get(): rfolder->session == NULL ¤Î¤È¤­
1819           ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1820         * Makefile.am: tar ¤Î°ú¿ô¤ò 'chojf' ¤«¤é '--bzip2 -chof' ¤ËÊѹ¹¡£
1821         * src/summaryview.c: summary_toggle_view(): vpaned ¤ò remove ¤¹¤ë
1822           Á°¤Ë textview ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¡£
1823
1824 2001-12-08
1825
1826         * src/messageview.c: messageview_change_view_type(): textview ¤ò
1827           ³°¤¹Á°¤Ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆæ¤Î¥³¥Ô¡¼¡¦
1828           ¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î¾ã³²¤¬²ò·è(Melvin Hadasht ¤µ¤ó thanks)¡£
1829         * src/textview.c: textview_set_font(): gtk_editable_select_region()
1830           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_editable_claim_selection() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1831
1832 2001-12-06
1833
1834         * src/prefs_template.c: prefs_template_window_create(): To:
1835           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ËÂбþ¡£
1836
1837 2001-12-04
1838
1839         * src/folder.c:
1840           folder_count_total_msgs()
1841           folder_count_total_msgs_func(): g_node_traverse() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
1842           GNode ¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1843
1844 2001-12-03
1845
1846         * src/compose.c: ¶õ¤ÎËÜʸ¤¬µñÈݤµ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1847         * src/prefs_template.c: To: ¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1848           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÉÔÀµ¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
1849         * src/prefs_common.c
1850           src/quote_fmt_lex.l
1851           src/quote_fmt_parse.y: ´Ý³ç¸Ì¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢
1852           ´Ý³ç¸Ì¡Ö( )¡×¤òÃæ³ç¸Ì¡Ö{ }¡×¤ËÊѹ¹¡£
1853         * src/html.c: html_get_parenthesis(): CSS / script ¤ò̵»ë¡£
1854
1855 2001-11-29
1856
1857         * src/prefs_template.c: ¥Ø¥Ã¥À¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¥³¥í¥ó¤òÄɲá£
1858
1859 2001-11-28
1860
1861         * src/src/compose.c
1862           src/prefs_template.c
1863           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë To ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲá£
1864
1865 2001-11-27
1866
1867         * src/textview.c: textview_show_part(): ºÇ½é¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿
1868           message/rfc822 ¥Ø¥Ã¥À¤ò»ÈÍÑ¡£
1869         * src/folderview.c: ¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¤ò¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
1870           ¤ËÄɲá£
1871         * src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×
1872           ¤¹¤ëɬÍפΤ¢¤ëʸ»ú¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
1873
1874 2001-11-26
1875
1876         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): claws ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
1877           GET_CHAR(): GET_TEXT() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¤è¤ê°ìÈ̲½¤·¤¿¡£
1878           compose_wrap_line() ¤È compose_wrap_line_all() ¤ò GET_CHAR() ¤ò
1879           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1880         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ RFC822 ¤ÎźÉÕ
1881           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1882
1883 2001-11-25
1884
1885         * src/folder.[ch]
1886           src/main.c: µ¯Æ°Ãæ¤Î Sylpheed ¤«¤é¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô
1887           ¤òÆÀ¤ë --status ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1888           prohibit_duplicate_launch(): '\n' ¤ò°ìÅÙ¤À¤±½ÐÎÏ¡£
1889
1890 2001-11-23
1891
1892         * src/compose.c
1893           src/gtkutils.[ch]: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1894           gtkut_text_str_compare_n()
1895           gtkut_text_str_compare()
1896           gtkut_text_is_uri_string(): claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î GtkSText ¤«¤é
1897           ¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È¤·¡¢½¤Àµ¡£
1898         * src/prefs_template.c
1899           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë Subject ¤òÄɲá£
1900
1901 2001-11-22
1902
1903         * src/compose.c: compose_write_headers(): ³ç¸Ì¤òÉÕ¤±Ëº¤ì¤Æ̵¸ú¤Ê
1904           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(ÌîϤ¤µ¤ó thanks)¡£
1905           Sender: ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òµö²Ä¡£
1906
1907 2001-11-20
1908
1909         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): RFC Èó½àµò¤Î Date
1910           ¥Ø¥Ã¥À¤Ø¤ÎÂн衣
1911
1912 2001-11-20
1913
1914         * src/addrbook.c: Í¾Ê¬¤Ê´Ø¿ô¤òºï½ü¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
1915           ¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1916         * src/addrindex.c: V-Card -> vCard¡£
1917
1918 2001-11-19
1919
1920         * src/textview.c: get_email_part(): isalnum() ¤òʸ»ú¤ÎÈϰϤò
1921           7bit ASCII ¤ÎÈϰϤ˲¡¤µ¤¨¤ë¥Þ¥¯¥í IS_ASCII_ALNUM() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿
1922           (ÅçËܤµ¤ó thanks)¡£
1923         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °Û¾ï¤Ê¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È
1924           ¤Ø¤ÎÂн衣
1925
1926 2001-11-18
1927
1928         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
1929           ¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡£
1930
1931 2001-11-17
1932
1933         * src/imap.c: imap_session_get()
1934           src/news.c: news_session_get(): ºÆÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î segfault
1935           ¤ò½¤Àµ¡£
1936         * src/grouplistdialog.c: Í¾Ê¬¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á
1937           ¤·¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1938
1939 2001-11-16
1940
1941         * src/compose.c: To:, Cc:, Bcc:, Newsgroups: ¤Î¤É¤ì¤«¤¬Í­¸ú¤Ê
1942           °¸Àè¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1943           compose_check_for_valid_recipient(): ¿·µ¬¡£
1944         * src/grouplistdialog.c: UI ¤ò²þÎÉ¡£
1945           Å¬ÀÚ¤ÊÀâÌÀ¤È¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1946           ¸¡º÷¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤òºÆ¤Ó¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1947
1948 2001-11-15
1949
1950         * src/news.c: news_session_get(): ºÇ½ª¥¢¥¯¥»¥¹»þ´Ö¤òÀµ¤·¤¯¹¹¿·¤¹¤ë
1951           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1952           news_group_list_free(): ¿·µ¬¡£
1953         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¥½¡¼¥¹¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1954
1955 2001-11-15
1956
1957         * src/folderview.c
1958           src/grouplistdialog.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
1959           ¤µ¤é¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥¸¡£
1960         * src/news.[ch]: news_remove_group_list() ¤ò
1961           news_remove_group_list_cache() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1962
1963 2001-11-14
1964
1965         * src/defs.h: MAX_ENTRY_LENGTH ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
1966         * src/compose.c: compose_add_entry_field(): ºÇÂçŤò»ØÄꤷ¤Æ
1967           ¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥ê¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1968
1969 2001-11-13
1970
1971         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤âÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1972           ³Æ¥Î¡¼¥É¤Ë´°Á´¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1973
1974 2001-11-13
1975
1976         * src/grouplistdialog.c
1977           src/news.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥Þ¡¼¥¸
1978           (¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¡£¤Þ¤À»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤!)¡£
1979
1980 2001-11-12
1981
1982         * src/utils.[ch]: decode_uri(): ¿·µ¬¡£ URL ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó
1983           ¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
1984         * src/compose.[ch]: compose_new_with_recipient(): mailto URL ¤ò
1985           ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1986           compose_entries_set(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢³ÆÃͤò
1987           ¥¨¥ó¥È¥ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
1988
1989 2001-11-12
1990
1991         * src/compose.c: compose_forward(): Å¾Á÷»þ¤Î°úÍÑÉä¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Ê
1992           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(´äº¬¤µ¤ó thanks)¡£
1993         * src/codeconv.[ch]
1994           src/mainwindow.c
1995           src/prefs_common.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲÃ(Manrat
1996           Chobchuen ¤µ¤ó thanks)¡£
1997
1998 2001-11-08
1999
2000         * src/socket.c: sock_connect_by_hostname(): h_errno ¤òºï½ü¡£
2001         * src/session.h
2002           src/defs.h
2003           src/imap.[ch]
2004           src/news.c: Session ¤Ë last_access_time ¤òÄɲá£
2005           imap_session_get(): ¥¢¥¯¥»¥¹´Ö³Ö¤¬Ä¶²á¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ßÀܳ¤ò
2006           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2007
2008 2001-11-07
2009
2010         * version 0.6.5
2011
2012 2001-11-07
2013
2014         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_peek ¤ò»ÈÍÑ¡£
2015         * NEWS ¤È AUTHORS ¤ò¹¹¿·¡£
2016         * Makefile.am: release ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò½¤Àµ¡£
2017
2018 2001-11-06
2019
2020         * src/template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò RFC2822
2021           ¥é¥¤¥¯¤ËÊѹ¹¡£
2022         * src/compose.c: compose_template_apply(): Ê¸»úÎó¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë
2023           ´Ö¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2024
2025 2001-11-05
2026
2027         * po/POTFILES.in: src/template_select.c ¤òºï½ü¡£
2028         * src/summaryview.c: summary_set_header()
2029           src/address.c: address_parse_str()
2030           src/filter.c: filter_read_str()
2031           src/news.c: news_parse_xover()
2032           src/procheader.c: procheader_get_fromname()
2033           src/utils.c: subject_compare():
2034           Xalloca() + strcpy() ¤ò Xstrdup_a() ¤ÇÃÖ´¹¡£
2035         * src/inputdialog.[ch]: combo ¥â¡¼¥É¤òÄɲá£
2036           input_dialog_combo(): ¿·µ¬¡£
2037         * src/prefs_common.[ch]: MIME ¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
2038           prefs_common_{read, save}_config(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥Ò¥¹¥È¥ê¤ÎÆɤ߽ñ¤­¡£
2039         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): combo ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò»ÈÍÑ¡£
2040         * src/utils.[ch]: add_history(): ¥Ò¥¹¥È¥ê¥ê¥¹¥È´ÉÍý´Ø¿ô¡£
2041
2042 2001-11-04
2043
2044         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2045           compose_set_template_menu(): ¿·µ¬¡£
2046           compose_reflect_prefs_all(): ¿·µ¬¡£
2047           compose_template_apply(): ¿·µ¬¡£¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥ß¡¼¤Î MsgInfo
2048           ¤ò»ÈÍÑ¡£
2049         * src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò static ¤Ê¥Ò¡¼¥×¤ËÊݸ¡£
2050           template_get_config(): ¿·µ¬¡£
2051           template_set_config(): ¿·µ¬¡£
2052         * src/prefs_template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÎΰè¤ËÊݸ
2053           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2054         * src/template_select.[ch]: ºï½ü¡£
2055         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ë folderitem ¤ò
2056           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2057         * src/mh.c: mh_add_msg(): link() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
2058           ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Âç¾ë¤µ¤ó thanks)¡£
2059
2060 2001-11-03
2061
2062         * src/utils.[ch]: get_template_dir(): ¿·µ¬¡£
2063         * src/template.c: get_template_dir() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2064
2065 2001-11-02
2066
2067         * src/prefs_template.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
2068           µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
2069         * src/summaryview.c: ¥½¡¼¥ÈÂоݤΥ«¥é¥à¤ËÌð°õ¥Þ¡¼¥¯¤òɽ¼¨¡£
2070           summary_set_column_titles(): ¿·µ¬¡£
2071         * INSTALL
2072           INSTALL.jp
2073           README
2074           README.jp
2075           TODO
2076           TODO.jp: ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£
2077
2078 2001-11-02
2079
2080         * src/Makefile.am: checkbox_{on, off}.xpm ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
2081         * src/textview.c: textview_key_pressed()
2082           src/mimeview.c: mimeview_key_pressed()
2083           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): Delete ¥­¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2084           ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2085
2086 2001-11-01
2087
2088         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_read() ¤¬ 0 ¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
2089           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2090         * src/utils.[ch]: strcrchomp(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ÎËöÈø¤«¤é CR ¤ò½üµî
2091           ¤¹¤ë¡£
2092         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÁÞÆþ»þ¤Ë CRLF ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¡£
2093           ·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë yylex() ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÄɲá£
2094         * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥Èµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2095         * src/prefs_template.[ch]
2096           src/template.[ch]
2097           src/template_select.[ch]: ¿·µ¬¡£
2098           prefs_templates_* -> prefs_template_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2099         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣠreplyinfo ¤ò Compose
2100           ¤ËÄɲá£
2101         * src/mainwindow.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2102         * src/quote_fmt_lex.l: ¥¿¥Ö¤È²þ¹Ôʸ»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2103         * src/prefs_common.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê̾¤ò
2104           'reply_quote_{mark, format}' ¤È 'fw_quote_{mark, format}' ¤ËÊѹ¹¡£
2105
2106 2001-10-31
2107
2108         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢°úÍÑÀßÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤«¤é
2109           °ÜÆ°¡£
2110         * ¿·°úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2111         * src/quote_fmt_lex.h
2112           src/quote_fmt.h
2113           src/quote_fmt_lex.l
2114           src/quote_fmt_parse.y: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µÍÑ¿·µ¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£
2115         * configure.in: lex ¤È yacc ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2116         * src/compose.c: compose_quote_file(), compose_quote_parse_fmt():
2117           ºï½ü¡£
2118           compose_quote_fmt(): ¿·µ¬¡£
2119         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤ËžÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
2120           °úÍѵ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
2121         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
2122           Æɤ߹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2123
2124 2001-10-31
2125
2126         * src/pixmaps/checkbox_off.xpm
2127           src/pixmaps/checkbox_on.xpm: ¿·µ¬¡£
2128         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î pixmap
2129           ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2130
2131 2001-10-30
2132
2133         * src/send.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ú¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2134           ÀßÄ깽¤ÂΤòÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2135           SMTP AUTH ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2136           (Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
2137
2138 2001-10-30
2139
2140         * src/procheader.c: procheader_parse(): In-Reply-To: ¥Ø¥Ã¥À¤Î
2141           Ê£¿ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2142           (³á¸¶¤µ¤ó thanks)¡£
2143
2144 2001-10-29
2145
2146         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷¤Î 'G' ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë
2147           ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×ÀßÄê¤ò²Äǽ¤Ë¤·¡¢´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
2148         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î
2149           ÀâÌÀ¤òÄɲá£
2150
2151 2001-10-28
2152
2153         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®È¢¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
2154           ÁªÂò¥Ü¥¿¥ó¤È´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤òÄɲá£
2155         * src/Makefile.am: CPPFLAGS ¤Ë SYSCONFDIR ¤òÄɲá£
2156         * src/procmime.c:                                                      
2157           procmime_get_mime_type_table()                                       
2158           procmime_get_mime_type_list(): $(SYSCONFDIR)/mime.types
2159           (¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï /etc/mime.types) ¤È
2160           $(HOME)/.sylpheed/mime.types ¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2161
2162 2001-10-27
2163
2164         * src/prefs_account.c: ¥¢¥É¥ì¥¹¼«Æ°»ØÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
2165           prefs_account_create(): Àµ¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë
2166           gtk_widget_show_all() ¤òºï½ü¡£
2167         * src/prefs_common.c: ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹¡×¤ò¡Ö¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤ËÊѹ¹¡£
2168
2169 2001-10-26
2170
2171         * src/textview.c: textview_set_font(): EUC-JP locale ¤Ç¥í¥·¥¢¸ì
2172           ¤Îʸ»ú½¸¹ç¤ËÂбþ¡£
2173         * src/summaryview.c: summary_delete(): (¿ʬ)ºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å
2174           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2175         * prefs_account.c
2176           prefs_common.c
2177           prefs_summary_column.c: ±Ñ¸ì¤ò¾¯¤·²þÎÉ¡£
2178         * src/main.c: get_queued_message_num(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¸«ÉÕ¤«¤é
2179           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2180
2181 2001-10-21
2182
2183         * version 0.6.4
2184
2185 2001-10-21
2186
2187         * src/prefs_summary_column.[ch]:
2188           prefs_summary_column_get_config() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
2189         * src/summaryview.c: summary_ctree_create(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2190         * configure.in: ¥ê¥ó¥¯»þ¤ÎÌäÂê¤Î¤¿¤á¤Ë SSL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ò
2191           LDAP ¤Î¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
2192
2193 2001-10-21
2194
2195         * src/mainwindow.c
2196           src/summaryview.c: Á÷¿®¹µ¤ÇºÆÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2197         * src/prefs_summary_column.[ch]: ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê¤Î¥«¥é¥à¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á
2198           ¤Î UI ¡£
2199         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_summary_column(): ¿·µ¬¡£
2200           summary_set_column_order() ¤ò¸Æ¤Ö¡£
2201         * src/summaryview.[ch]:
2202           summary_ctree_create(): ¿·µ¬¡£summary_create() ¤«¤éʬΥ¡£
2203           summary_set_column_order(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î CTree ¤òºï½ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê
2204           CTree ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
2205
2206 2001-10-19
2207
2208         * src/smtp.[ch]: smtp_from(): Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹çÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2209         * C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¤·¡¢ÉÔÍפʥ³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È
2210           ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2211         * src/addrcache.[ch]
2212           src/addressbook.c
2213           src/addrindex.[ch]
2214           src/jpilot.[ch]
2215           src/syldap.[ch]: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¡¢ LDAP ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É
2216           ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2217         * src/ldif.[ch]
2218           src/importldif.[ch]: ¿·µ¬¡£
2219
2220 2001-10-18
2221
2222         * src/about.c: ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹àÌܤòÄɲá£
2223         * src/addr_compl.c: LOG_MESSAGE ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
2224         * src/addressbook.c: "V-Card" ¤ò "vCard" ¤ËÊѹ¹¡£
2225           addressbook_edit_address_cb(): invalidate_address_completion()
2226           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤ËÄɲá£
2227         * src/codeconv.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¡£
2228
2229 2001-10-17
2230
2231         * src/compose.c: ¡ÖÁ÷¿®¡×¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò Ctrl+Enter ¤ËÊѹ¹¡£
2232
2233 2001-10-16
2234
2235         * src/inc.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬2²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å
2236           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2237
2238 2001-10-16
2239
2240         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): Ì¤´°À®¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò´°À®
2241           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2242         * src/summaryview.c:
2243           summary_thread_init(): summary_thread_build() ¤«¤éʬΥ¡£
2244           summary_thread_build(): ½é´ü²½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2245           summary_set_ctree_from_list(): summary_thread_build() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2246           summary_thread_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2247           summary_filter(): Â¨»þ¼Â¹Ô¤ÎÀßÄê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
2248           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2249
2250 2001-10-14
2251
2252         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
2253           ¤«¤éȿž¤·¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
2254         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Î¡¼¥É¤òËöÈø
2255           ¤ËÄɲ乤ëÂå¤ï¤ê¤ËÀèƬ¤ËÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê GtkCTree
2256           ÆâÉô¤Ç¤Î¥Î¡¼¥É¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¥µ¥Þ¥êɽ¼¨
2257           ¤ò¤«¤Ê¤ê¹â®²½¤Ç¤­¤ë(O(n^2) -> O(n) ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼)¡£
2258
2259 2001-10-12
2260
2261         * src/prefs_common.c
2262           src/summaryview.[ch]: ½ç½øÊѹ¹²Äǽ¤Ê¥«¥é¥à¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î½¤Àµ¡£
2263
2264 2001-10-12
2265
2266         * src/procmsg.c: procmsg_get_mark_sum(), mark_sum_func(): ¥á¥â¥ê
2267           ¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2268         * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢
2269           ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é sensitivity ¤ò off ¤Ë¤¹¤ë
2270           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2271         * src/syldap.c: syldap_read_data(): ÉÔÍפ«¤Ä°Ü¿¢À­¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë
2272           sched_yield() ¤òºï½ü¡£
2273
2274 2001-10-11
2275
2276         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
2277           ¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ËÊѹ¹¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×
2278           ¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¾õÂ֤Τߤò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2279           folderview_update_all_node(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
2280           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2281         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_get_uposition()
2282           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ºÂɸ¤òÈóÉé¤ÎÃͤË
2283           ¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2284
2285 2001-10-10
2286
2287         * src/utils.c: to_human_readable(): ¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
2288         * src/summaryview.c: summary_delete(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
2289           summary_find_{prev,next}_msg(): ¿·µ¬¡£Á°/¼¡¤Îºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
2290           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
2291         * src/prefs_filter.c: °ÜÆ°¤·¤¿¹Ô¤¬´°Á´¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï
2292           ¼«Æ°Åª¤Ë CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2293
2294 2001-10-09
2295
2296         * ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î autotool ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¹¹¿·¡£
2297         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊÑ´¹¤Ë
2298           ¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2299         * src/codeconv.[ch]: µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î libjconv ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
2300           (jconv_info_get_current_codeset() ¤¬ "EUC-JP" ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë "EUCJP"
2301           ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿)¡£
2302
2303 2001-10-08
2304
2305         * version 0.6.3
2306
2307 2001-10-08
2308
2309         * src/compose.c: compose_write_to_file()
2310           src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): C locale ¾å¤Ç¤Î libjconv
2311           ÌäÂê¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂн衣
2312         * src/editldap_basedn.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
2313         * src/utils.c: is_next_mbs()
2314           src/compose.c: compose_wrap_line(), compose_wrap_line_all():
2315           ANSI C ¤Ø½àµò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë MB_CUR_MAX ¤ò MB_LEN_MAX ¤ØÊѹ¹¡£
2316         * configure.in: É¬ÍפʠGPGME ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.2.3 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
2317         * src/pop.c: pop3_getauth_user_recv(): POP3 ¥µ¡¼¥Ð¤¬Ä̾ï¤Îǧ¾Ú¤ò
2318           µñÈݤ·¤¿¤È¤­¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2319
2320 2001-10-07
2321
2322         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ¡£
2323         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
2324           sensitivity ¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Melvin Hadasht
2325           ¤µ¤ó thanks)¡£
2326         * src/summaryview.c: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤´¤ßÈ¢¤Î¾ì¹ç¤Ë¡Öºï½ü¡×Áàºî¤ò
2327           ¼Â¹Ô¤·¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2328           ºÇ¸å¤Î¹Ô¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó
2329           thanks)¡£
2330         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msgs(): ¿·µ¬¡£¥ê¥¹¥È¤ÇÍ¿¤¨
2331           ¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2332
2333 2001-10-05
2334
2335         * src/summaryview.c: summary_show(): ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ
2336           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
2337           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2338
2339 2001-10-03
2340
2341         * src/procmime.c: procmime_get_text_content(): HTML ¤ËÂбþ¡£
2342
2343 2001-10-02
2344
2345         * src/summaryview.[ch]: ¿·¤¿¤Ê¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÅŪ¤Ê
2346           ¥í¥Ã¥¯¤ò summary_lock(), summary_unlock() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«
2347           ¤Î´Ø¿ô¤Ë¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÄɲä·¤¿¡£
2348           ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê 'd' (ºï½ü) ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤ò
2349           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2350
2351 2001-10-01
2352
2353         * src/addressbook.c: addressbook_folder_load_person(): segfault ¤ò
2354           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
2355
2356 2001-09-30
2357
2358         * src/textview.[ch]: textview_set_position() ¤òÄɲá£
2359         * src/messageview.[ch]: messageview_set_position() ¤òÄɲá£
2360         * src/addrbook.c
2361           src/addrcache.c
2362           src/addressadd.c
2363           src/addressbook.c
2364           src/addrindex.c
2365           src/addritem.c
2366           src/editaddress.c
2367           src/editbook.c
2368           src/editgroup.c
2369           src/editjpilot.c
2370           src/editldap.c
2371           src/editldap_basedn.c
2372           src/editvcard.c
2373           src/jpilot.c
2374           src/mgutils.c
2375           src/syldap.c
2376           src/vcard.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ´¹¡£
2377         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£Ê¸»úÎó¤ò¿·µ¬
2378           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢É¬Íפʤé¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç³ç¤ë¡£
2379           imap_status(), imap_cmd_login(), imap_cmd_list(),
2380           imap_cmd_do_select(), imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(),
2381           imap_cmd_copy(): QUOTE_IF_REQUIRED() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2382         * compose.c: compose_write_to_file(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë C locale
2383           ¤Ç 8bit ¥³¡¼¥É¤¬ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂн衣
2384         * codeconv.[ch]: ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ê¸»úÎó¤Ë "ANSI_X3.4-1968" ¤òÄɲá£
2385           conv_codeset_strdup(): ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¤Î
2386           ¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2387
2388 2001-09-30
2389
2390         * src/textview.[ch]: textview_search_string_backward(): ¿·µ¬¡£
2391           ¿·µ¬¥á¥ó¥Ð cur_pos ¤ò TextView ¤ËÄɲá£
2392           Àµ¤·¤¤ editable ¤Î°ÌÃÖ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë button_press_event ¤ò
2393           gtk_signal_connect_after() ¤ÇÀܳ¡£
2394
2395 2001-09-27
2396
2397         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤Î¾õÂÖ
2398           ¤òÊݸ¡£
2399
2400 2001-09-26
2401
2402         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹½À®¤òÊѹ¹¡£
2403
2404 2001-09-25
2405
2406         * src/folder.c
2407           src/folder.h
2408           src/mainwindow.c
2409           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨ÀßÄ꤬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2410           Alfons ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2411
2412 2001-09-23
2413
2414         * src/message_search.[ch]: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¡£
2415         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_text_match_string(): ¿·µ¬¡£ GtkText ¤Î
2416           ¸½ºß°ÌÃ֤Υƥ­¥¹¥È¤ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤òÈæ³Ó¡£
2417         * src/messageview.[ch]: messageview_search_string()
2418           src/textview.[ch]: textview_search_string(): ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é TRUE
2419           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2420         * src/textview.[ch]: ËÜʸ¤Î³«»Ï°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
2421
2422 2001-09-21
2423
2424         * src/procmime.c: procmime_get_first_text_content(): MIME ¹½Â¤Á´ÂÎ
2425           ¤òõº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2426         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥Þ¥¯¥í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2427           strdup_mbstowcs() ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2428
2429 2001-09-20
2430
2431         * src/inc.c: ¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î POP3 ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ï¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å
2432           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2433         * src/summary_search.c: ËÜʸ¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄɲá£
2434         * src/procmime.[ch]: procmime_find_string(): °ú¿ô¤ÈÌá¤êÃͤòÊѹ¹¡£
2435           Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤Υª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2436
2437 2001-09-20
2438
2439         * src/procmime.[ch]:
2440           procmime_find_string()
2441           procmime_find_string_part(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éʸ»úÎó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
2442           procmime_get_text_part() ¤ò procmime_get_first_text_content() ¤Ë
2443           Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
2444           procmime_get_text_content(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ MIME ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Æ¥­¥¹¥È
2445           ÆâÍƤòÊÖ¤¹¡£
2446           procmime_mimeinfo_next(): ¿·µ¬¡£ MimeInfo ¥Ä¥ê¡¼¤Î¼¡¤Î¥Î¡¼¥É¤ò
2447           ÊÖ¤¹¡£
2448
2449 2001-09-19
2450
2451         * src/procmime.c: procmime_get_text_part(): Æþ¤ì»Ò¾õ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
2452           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2453         * src/procmime.h: MimeInfo ¹½Â¤ÂΤÎÎã¤òÄɲá£
2454         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò
2455           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2456
2457 2001-09-17
2458
2459         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
2460           ¤ò½¤Àµ¡£¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÊѹ¹¡£
2461
2462 2001-09-17
2463
2464         * version 0.6.2
2465
2466 2001-09-16
2467
2468         * src/addrindex.c: µì·Á¼°¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¡Ö¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¸Ä¿ÍÍÑ
2469           ¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òËÝÌõ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2470
2471 2001-09-12
2472
2473         * src/utils.c: get_quote_level(): ºÇŬ²½¤È¥Ð¥°½¤Àµ¡£
2474         * src/codeconv.[ch]: conv_get_current_locale(): ¿·µ¬¡£
2475         * src/editaddress.c: edit_person_page_basic(): ÆÃÄê¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç
2476           À«¡¦Ì¾¤Î½ç½ø¤ò¸ò´¹¡£
2477
2478 2001-09-11
2479
2480         * src/compose.c: ¸½ºß¤ÎÃÊÍî¤òÀ°·Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Â¾¾¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2481           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£°úÍѤµ¤ì¤¿ÃÊÍî¤òÀ°·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2482           compose_create(): ºÆÊÔ½¸¥â¡¼¥É¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2483           ¤·¤¿¡£
2484         * src/mainwindow.c
2485           src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2486           summary_mark_all_read(): ¿·µ¬¡£
2487
2488 2001-09-10
2489
2490         * src/vcard.c
2491           src/mgutils.c
2492           src/syldap.c
2493           src/editldap.c
2494           src/editldap_basedn.c
2495           src/jpilot.c
2496           src/editjpilot.c: Á´¤Æ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
2497         * configure.in
2498           src/jpilot.[ch]: Debian ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç JPilot ¤Î¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
2499           ¸¡½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
2500         * src/mainwindow.c
2501           src/summaryview.[ch]: ¥Þ¡¼¥¯¡¢Ì¤ÆÉ¡¢ÅºÉÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë
2502           ¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Á°/¼¡¤Î¥Õ¥é¥°ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2503           ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2504
2505 2001-09-09
2506
2507         * src/pixmaps/dir-close.xpm
2508           src/pixmaps/dir-open.xpm
2509           src/pixmaps/new.xpm
2510           src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2511         * src/utils.[ch]: execute_sync(): ¿·µ¬¡£
2512           execute_command_line(): ÈóƱ´ü¥â¡¼¥ÉÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
2513         * src/inc.c: inc_mail(): execute_command_line() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2514
2515 2001-09-08
2516
2517         * src/prefs.[ch]
2518           src/prefs_common.[ch]
2519           src/prefs_account.c: ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
2520           µ¯Æ°¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2521         * src/compose.c: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª
2522           ¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2523
2524 2001-09-06
2525
2526         * src/Makefile.am: »Ä¤ê¤Î xpm ¤òÄɲá£
2527
2528 2001-09-05
2529
2530         * src/addressbook.c: LDAP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê
2531           ¤ò½¤Àµ¡£
2532           addressbook_open(): 'else' ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2533
2534 2001-09-04
2535
2536         * src/pixmaps/dir-close.xpm
2537           src/pixmaps/dir-open.xpm
2538           src/pixmaps/trash.xpm: ¿·¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2539         * Match Grun ¤µ¤ó¤Î¿·¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2540         * src/pixmaps/address.xpm
2541           src/pixmaps/book.xpm
2542           src/pixmaps/category.xpm
2543           src/pixmaps/interface.xpm
2544           src/pixmaps/jpilot.xpm
2545           src/pixmaps/ldap.xpm
2546           src/pixmaps/vcard.xpm: ¿·µ¬¥¢¥¤¥³¥ó¡£
2547         * src/addrbook.[ch]
2548           src/addrcache.[ch]
2549           src/addressadd.[ch]
2550           src/addressitem.[ch]
2551           src/addrindex.[ch]
2552           src/addritem.[ch]
2553           src/editaddress.[ch]
2554           src/editbook.[ch]
2555           src/editgroup.[ch]
2556           src/editjpilot.[ch]
2557           src/editldap.[ch]
2558           src/editldap_basedn.[ch]
2559           src/editvcard.[ch]
2560           src/jpilot.[ch]
2561           src/mgutils.[ch]
2562           src/syldap.[ch]
2563           src/vcard.[ch]: ¿·µ¬¡£ÂçÎ̤Πwarning ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
2564           addrbook_build_avail_email_vis(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2565
2566 2001-09-04
2567
2568         * NEWS: °ÊÁ°¤Ë web ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¹¹¿·ÍúÎò¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
2569
2570 2001-09-03
2571
2572         * src/mainwindow.c
2573           src/summaryview.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
2574         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò
2575           ÁªÂò¸å¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2576
2577 2001-09-03
2578
2579         * version 0.6.1
2580
2581 2001-09-03
2582
2583         * src/send.c: send_message_data(): ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Ê
2584           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2585
2586 2001-09-02
2587
2588         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_(un)lock() ¤ò inc_(un)lock() ¤ËÊѹ¹¡£
2589           inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌá¤ë
2590           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2591         * src/account.c
2592           src/prefs_common.c
2593           src/prefs_account.c: inc_autocheck_timer_{remove,set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2594           inc_lock() ¤È inc_unlock() ¤òÍѤ¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2595         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): »ëǧÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë
2596           ¥é¥Ù¥ë¿§¤ÈÁªÂòÁ°·Ê¿§¤È¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2597
2598 2001-09-01
2599
2600         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_lock(), inc_autocheck_unlock(): ¿·µ¬¡£
2601           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
2602         * inc_autocheck_func(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò1ÉÃÃÙ¤é
2603           ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2604           inc_autocheck_timer_set_interval(): °ú¿ô¤Ç´Ö³Ö¤ò»ØÄê¡£
2605         * src/summaryview.c: summary_show(): ½èÍýÃæ¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥í¥Ã¥¯
2606           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2607         * src/main.c: app_will_exit(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¿¥¤¥Þ¤òºï½ü¡£
2608         * acconfig.h
2609           src/defs.h: ÉÔÍפʥ³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë PACKAGE ¤È VERSION 
2610           ¤ÎÄêµÁ¤òºï½ü¡£
2611         * configure.in: PACKAGE ¤È VERSION ¤Î AC_DEFINE_UNQUOTED() ¤ò
2612           AC_SUBST ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ src/version.h ¤ò AC_OUTPUT ¤ËÄɲá£
2613         * src/version.h.in: ¿·µ¬¡£
2614         * src/intl.h: dgettext() ¤ò gettext() ¤ËÊѹ¹¡£
2615
2616 2001-08-31
2617
2618         * po/ja.po: ¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î GTK+ ¤Ç Sylpheed ¤ò¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ë
2619           typo ¤ò½¤Àµ¡£
2620         * configure.in: ·ë²Ì¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2621           --enable-compface ¤È --enable-jconv ¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿
2622           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2623         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â
2624           ÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2625         * src/compose.c: compose_write_headers(): ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë Bcc:
2626           ¥Ø¥Ã¥À¤òÉղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2627         * src/send.c: send_message_data(): ¿·µ¬¡£send_message_smtp() ¤«¤é
2628           Ê¬Î¥¡£Á÷¿®Á°¤Ë Bcc: ¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2629
2630 2001-08-30
2631
2632         * version 0.6.0
2633
2634 2001-08-30
2635
2636         * src/send.c: ¥í¡¼¥«¥ë¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÁ÷¿®¤ò¼ÂÁõ¡£
2637           send_message_local(): ¿·µ¬¡£¥³¥Þ¥ó¥É¤ò popen() ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢
2638           RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍƤò¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¡£
2639         * src/prefs_common.[ch]: ³°ÉôÁ÷¿®¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2640         * src/defs.h: #define DEFAULT_SENDMAIL_CMD /usr/sbin/sendmail -t
2641         * src/account.c: account_edit_create(): ¥×¥í¥È¥³¥ë¹Ô¤ò¹­¤²¤¿¡£
2642         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2643
2644 2001-08-30
2645
2646         * src/folder.c: folder_item_remove_msg(): ºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºï½ü
2647           ¤µ¤ì¤¿¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¤Ó¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2648         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¿·¤·¤¤¥á¥Ã
2649           ¥»¡¼¥¸¤òÄɲä·¤¿¸å¤ËºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2650
2651 2001-08-29
2652
2653         * src/compose.c: compose_queue(): ¥­¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥Ø¥Ã¥À¤Ë AID: ¤òÄɲá£
2654         * src/send.c: send_message_queue(): AID: ¥Ø¥Ã¥À¤òõ¤·¡¢ SSV: ¤Î
2655           Âå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ð¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2656         * src/summaryview.c
2657           src/compose.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆÊÔ½¸²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2658           compose_remove_reedit_target(): ¿·µ¬¡£¸Å¤¤ºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸
2659           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2660           compose_send(), compose_queue(), compose_draft_cb(): ºÆÊÔ½¸
2661           ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï¡¢¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2662         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2663
2664 2001-08-28
2665
2666         * Ê¸»úÎó¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ¤·¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤòºÇ¾®²½¤¹¤ë Alfons
2667           Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î XML string table ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2668         * src/stringtable.[ch]: ¿·µ¬¡£
2669           official ¤Ê GLib ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á·¿¤È´Ø¿ô̾¤«¤éÁ´¤Æ¤Î
2670           G ¤È g_ ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤òºï½ü¡£
2671           string_table_insert_string(): ¸¡º÷»þ¤Ë̵¸ú¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò»²¾È¤¹¤ë
2672           ²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·ºÇŬ²½¤·¤¿¡£
2673
2674 2001-08-27
2675
2676         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ëµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸(Satoshi Nagayasu ¤µ¤ó
2677           ¤È Alfons Hoogervoost ¤µ¤ó thanks)¡£
2678         * src/colorlabel.[ch]: ¿·µ¬¡£labelcolors.[ch] ¤«¤é̾¾ÎÊѹ¹¡£
2679           labelcolors_*() ¤ò colorlabel_*() ¤Ë²þ̾¡£
2680         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤ËÂбþ¡£
2681         * src/procmsg.h: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤Ë¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2682         * gettext 0.10.39 ¤Ë¹¹¿·¡£
2683         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò ItemFactory
2684           ¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
2685         * sylpheed.desktop: GNOME ÍѤËÄɲá£
2686         * configure.in: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë AC_MSG_CHECKING() ¤òÄɲá£
2687           configure ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀßÄê·ë²Ì¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2688
2689 2001-08-27
2690
2691         * src/account.c: account_clist_set_row(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
2692           ¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2693
2694 2001-08-26
2695
2696         * SSL Âбþ¤ò claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸(Christoph Hohmann ¤µ¤ó thanks)¡£
2697         * src/ssl.[ch]: ¿·µ¬¡£
2698         * src/socket.[ch]: ssl_read(), ssl_write(), ssl_gets(), ¤½¤·¤Æ
2699           ssl_getline() ¤òÄɲá£
2700           sock_close(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ê¤é ssl_done_socket() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2701         * src/md5.[ch]: ·¿¤Î¾×ÆͤòËɤ°¤¿¤á¤Ë MD5_CTX ¤Î typedef ¤òºï½ü¤·¡¢
2702           MD5_CONTEXT ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2703         * src/prefs_account.[ch]: SSL ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢É½¸½¤òÊѹ¹¡£
2704         * src/esmtp.[ch]: esmtp_ehlo() ¤È esmtp_starttls() ¤òÄɲá£
2705           esmtp_starttls() ¤«¤é SSL ½é´ü²½¤È HELO ¤òºï½ü¡£
2706           esmtp_auth(): °ú¿ô¤«¤é use_smtp_auth ¤òºï½ü¡£
2707         * src/send.c: send_smtp_open(): SSL Âбþ¤òÄɲá£
2708         * src/smtp.c: smtp_helo(): esmtp ¤¬¿¿¤Ê¤é esmtp_ehlo() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
2709           ¤·¤¿¡£
2710
2711 2001-08-25
2712
2713         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): '%s' ¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç
2714           °Ï¤Ã¤¿¡£
2715
2716 2001-08-24
2717
2718         * src/main.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2719           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2720         * src/utils.[ch]: log_verbosity_set(): ¿·µ¬¡£ verbosity count ¤ò
2721           Áý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
2722           log_print(): log_verbosity_count > 0 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
2723           ½ÐÎÏ¡£
2724           log_message(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë½ÐÎÏ¡£
2725         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): ¥í¥°¤Î verbosity ¤ò»ØÄê¡£
2726         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡Ö¿·µ¬
2727           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¹àÌܤòÄɲá£
2728           main_window_show_cur_accoun(): ¡Ö¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: ¡×¤Îʸ»úÎó¤ò
2729           ºï½ü¡£
2730         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì
2731           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸½ºß¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2732         * src/compose.c: compose_attach_property(): segmentation fault
2733           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2734
2735 2001-08-23
2736
2737         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state(): ¿·µ¬¡£ UI ¤Î
2738           sensitivity ¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
2739           main_window_set_toolbar_sensitive():
2740           main_window_set_menu_sensitive() ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
2741
2742 2001-08-23
2743
2744         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
2745           ¥é¥Ù¥ë¤òÄɲá£
2746           main_window_close_cb(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð½ªÎ»¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2747         * src/inc.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2748
2749 2001-08-22
2750
2751         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_toolbar_sensitive(): 2ÈÖÌܤÎ
2752           °ú¿ô¤òºï½ü¤·¡¢¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¾õÂ֤Ǡsensitivity ¤ò·èÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë
2753           ¤·¤¿¡£
2754
2755 2001-08-21
2756
2757         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(), pop3_retr_recv(),
2758           pop3_delete_recv(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦
2759           ¤Ë¤·¤¿¡£
2760
2761 2001-08-21
2762
2763         * src/mainwindow.c: main_window_lock(), main_window_unlock():
2764           ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼Á´ÂΤΥí¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
2765           main_window_set_menu_sensitive(): sensitivity ¤ÎÊѹ¹¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë
2766           ¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¤ËÂбþ¡£
2767
2768 2001-08-20
2769
2770         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selection_type(): ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê
2771           ¥Ó¥å¡¼¤Î¸½ºß¤ÎÁªÂò¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
2772           summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
2773           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2774         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
2775           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2776
2777 2001-08-19
2778
2779         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À
2780           ¥ê¥¹¥È¤Ë List-Id ¤òÄɲá£
2781         * src/prefs_common.[ch]: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¥â¡¼¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
2782           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤ËÄɲá£
2783         * src/inc.[ch]: inc_progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient
2784           ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÀßÄ꤬ RECV_DIALOG_ALWAYS ¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï
2785           RECV_DIALOG_ACTIVE ¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î¤È¤­¤Î¤ß¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
2786           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2787         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
2788           ¿·µ¬¡£¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¥í¥Ã¥¯/¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¡£
2789         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
2790           ¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2791
2792 2001-08-18
2793
2794         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÉÔÍפʺƵ¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò
2795           ÍÞÀ©¡£
2796         * src/menu.[ch]: menu_button_position(): ¿·µ¬¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼
2797           ¤Î°ÌÃÖ¤ò·×»»¤¹¤ë¡£
2798         * src/mainwindow.c: toolbar_account_button_pressed(),
2799           ac_label_button_pressed(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë
2800           ÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¥Ü¥¿¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊѲ½
2801           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2802           ac_menu_popup_closed(): selection_done ¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·µ¬
2803           ´Ø¿ô¡£
2804         * src/gtkutils.c: gtkut_ctree_node_next(): node == NULL ¤Î¤È¤­¤Ë
2805           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2806         * src/summaryview.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2807           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£
2808           ¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹¹¿·¥â¡¼¥É¤Ç°ÊÁ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò
2809           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2810           summary_select_node(): ¿·µ¬¡£
2811         * src/inc.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¹¹¿·ºÇŬ²½¥Ñ¥Ã¥Á
2812           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2813           ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2814           Vlasov »á¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ POP3 ¤Î¼õ¿®¾ðÊó¤âƱÍͤ˻ÈÍÑ¡£
2815         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð cur_total_num ¤òÄɲá£
2816         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): state->cur_total_num ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£
2817
2818 2001-08-14
2819
2820         * version 0.5.3
2821
2822 2001-08-14
2823
2824         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): Ì¤ÆɤιԤ理¬Àµ¤·¤¯
2825           »ØÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2826         * src/folderview.c: foldreview_update_node(): gtk_style_copy() ¤ò
2827           »ÈÍѤ»¤º¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿ style ¤òºÆ»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2828         * README, README.jp: ½¤Àµ¡£
2829
2830 2001-08-14
2831
2832         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): ¥ê¥â¡¼¥È¤«¤é¹¶·â²Äǽ¤Ê
2833           ¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(David Looney ¤µ¤ó thanks)¡£
2834         * src/inc.c: inc_all_account_mail(): Í­¸ú¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¡¢
2835           ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â inc_finished() ¤ò¸Æ¤Ö
2836           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2837         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò²þÎɤ¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
2838           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÌÃÖ¤¬
2839           ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£ÁªÂò¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âƱÍͤËÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£
2840           summary_get_msgnum(): ¿·µ¬¡£
2841           summary_get_current_msgnum(): ºï½ü¡£
2842           summary_select_by_msgnum(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2843         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥«¥é¥à¤òÄɲá£
2844           account_clist_set_row(): Ä̾ï»ÈÍѤÈÁ´¼õ¿®¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó
2845           ¤Çɽ¼¨¡£
2846         * src/utils.c: to_human_readable(): MB ¤È GB ¤Î¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤Î·å¿ô
2847           ¤ò 2 ¤ËÁý²Ã¡£
2848
2849 2001-08-13
2850
2851         * ÂÔ˾¤Î :)¡Öº¹½Ð¿Í¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲá׵¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
2852         * src/address.[ch]: address_item_new() ¤ËÈ÷¹Í¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2853           address_get_folder_list(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤·¡¢
2854           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
2855           address_delete_object(): ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2856         * src/addressbook.[ch]: addressbook_add_submenu(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹
2857           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉղ乤롣
2858           addressbook_refresh(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆÆɹþ¤¹¤ë¡£
2859         * src/summaryview.c: summary_set_add_sender_menu(): ¿·µ¬¡£º¹½Ð¿Í
2860           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲ乤뤿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉղ乤롣
2861           summary_button_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÁ°¤Ë
2862           summary_set_add_sender_menu() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2863
2864 2001-08-12
2865
2866         * src/summaryview.c: summary_thread_build(): ¥×¥í¥»¥¹¤ò¸Ç¤Þ¤é¤»¤ë
2867           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£½é´ü¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃÛ¤òºÇŬ²½¡£
2868
2869 2001-08-12
2870
2871         * src/summaryview.c: Â¿¿ô¤Î¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
2872           summary_show(): ¥·¥°¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥é¤òÀÚÃÇ/Àܳ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯/
2873           ¥Ö¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2874           summary_set_row_marks(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤¬Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿»Ò¤ò
2875           »ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2876           summary_thread_build(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_expand ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
2877           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2878           ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤òÀµ¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2879           summary_unthread(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_collapse ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
2880           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2881           summary_thread_func(), summary_unthread_func(): ºï½ü¡£
2882           summary_tree_expanded(), summary_tree_collapsed(): ¿·µ¬¥³¡¼¥ë
2883           ¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô¡£
2884         * src/inc.[ch]: inc_pop3_session_do(): Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
2885           ¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
2886           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2887
2888 2001-08-10
2889
2890         * src/folderview.c: folderview_update_all_node(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
2891           ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
2892         * src/inc.c: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð
2893           ¼õ¿®¸å¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2894         * src/prefs_common.[ch]: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2895         * src/folder.h: FOLDER_IS_LOCAL(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2896
2897 2001-08-09
2898
2899         * src/defs.h
2900           src/headerview.c
2901           src/headerwindow.c
2902           src/textview.c
2903           src/prefs_common.c
2904           src/prefs_common.h: ¥Ü¡¼¥ë¥É¤È¾®¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2905           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤¹¤ë
2906           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2907         * src/prefs_common.c
2908           src/prefs_common.h
2909           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶¯Ä´¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2910           ¤òÄɲá£
2911
2912 2001-08-08
2913
2914         * src/pixmaps/mark.xpm: ½¤Àµ¡£
2915         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_expand_parent_all(): ¿·µ¬¡£
2916         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
2917           ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥ë¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2918           summary_show()
2919           summary_select_next_unread()
2920           summary_step(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¤­¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2921           summary_thread_build(): ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò
2922           Å¸³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2923         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2924
2925 2001-08-08
2926
2927         * src/prefs_common.c: ¡ÖEmacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò
2928           ¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤òºï½ü¡£
2929         * src/prefs_common.c
2930           src/prefs_account.c: VSPACING_NARROW ¤ÎÃͤò 3 ¤ËÊѹ¹¡£
2931         * src/pixmaps/new.xpm
2932           src/pixmaps/unread.xpm: ¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
2933
2934 2001-08-07
2935
2936         * src/address.[ch]:
2937           address_folder_new()
2938           address_group_new()
2939           address_item_new(): Ìá¤êÃͤò AddressObject ¤ËÊѹ¹¡£
2940           address_build_tree(): file ¤Î assertion ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2941         * src/pixmaps/new.xpm
2942           src/pixmaps/unread.xpm: ¾¯¤·½¤Àµ¡£
2943
2944 2001-08-06
2945
2946         * src/addressbook.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2947
2948 2001-08-06
2949
2950         * ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òÊ̥⥸¥å¡¼¥ë¤ËʬΥ(¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ)¡£
2951         * src/address.[ch]: ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤ò´Þ¤à¡£
2952         * src/addressbook.[ch]: ¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òºï½ü¡£
2953
2954 2001-08-04
2955
2956         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À̾¤Î¸å¤Ë¥´¥ßʸ»ú¤¬
2957           É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2958
2959 2001-08-02
2960
2961         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2962
2963 2001-08-01
2964
2965         * version 0.5.2
2966
2967 2001-08-01
2968
2969         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): ¥á¥¤¥ó¥×¥í¥»¥¹¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥É
2970           ¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë metamail ¤Ë -x ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2971           mimeview_button_pressed(): content-type ¤¬ application/octet-stream
2972           ¤Î¾ì¹ç¤Ï `³«¤¯' ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÁªÂòÉԲĤˤ·¤¿¡£
2973
2974 2001-07-31
2975
2976         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý
2977           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2978           get_quoted(): ¿·µ¬¡£¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú '\' ¤ò½èÍý¤¹¤ë¡£
2979         * src/folder.c: folder_read_list(): folderlist.xml ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
2980           ¾ì¹ç·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2981         * src/main.c: main(): ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸å¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤è¤¦
2982           ¤Ë¤·¤¿¡£
2983         * src/textview.c: textview_create()
2984           src/compose.c: compose_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¿¥ÖÉý¤ò8¤Ë¤·¤¿¡£
2985
2986 2001-07-29
2987
2988         * src/prefs_common.c: date_format_select_row(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥­¡¼¤ÇÁªÂò
2989           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2990
2991 2001-07-28
2992
2993         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦
2994           ¤òÈó¥¢¥¤¥³¥ó²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2995         * src/procmime.c: procmime_scan_mime_type(): ¿·µ¬¡£
2996           procmime_scan_content_type(): procmime_scan_mime_type() ¤ò»ÈÍÑ
2997           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2998           procmime_scan_mime_header(): Content-Type ¤¬
2999           "application/octet-stream" ¤Î¾ì¹ç¤ÏźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÈÄ¥»Ò¤òÄ´¤Ù¤Æ
3000           Àµ¤·¤¤ MIME ¥¿¥¤¥×¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3001
3002 2001-07-27
3003
3004         * src/prefs_common.c: date_format_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
3005           ¤ò½¤Àµ¡£
3006
3007 2001-07-26
3008
3009         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3010         * src/prefs_common.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤éÆüÉդηÁ¼°¤ÎÀßÄê¤Î¥æ¡¼¥¶
3011           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
3012
3013 2001-07-25
3014
3015         * src/account.[ch]: account_edit_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ü¥¿¥ó¤Îʸ»úÎó
3016           ¤ò½¤Àµ¡£
3017           account_find_from_address(): ¿·µ¬¡£
3018         * src/procmime.c:
3019           procmime_scan_content_type(), procmime_scan_content_disposition():
3020           ESC ¥³¡¼¥É¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
3021         * src/compose.c: compose_reply(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ø¥Ã¥À¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
3022           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3023         * src/prefs_common.[ch]: ¥á¥ó¥Ð "reply_account_autosel" ¤òÄɲá£
3024
3025 2001-07-25
3026
3027         * src/progressdialog.c: CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3028         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3029
3030 2001-07-24
3031
3032         * Paul Kater ¤µ¤óºî¤Î±Ñ¸ìÈÇ Sylpheed User's Manual (paul@nlpagan.net)
3033           ¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
3034         * configure.in
3035           manual/Makefile.am
3036           src/mainwindow.c: ±Ñ¸ìÈǥޥ˥奢¥ë¤ËÂбþ¡£
3037         * manual/en/sylpheed*.html: ±Ñ¸ì¤Îʸ½ñ¤òÄɲá£
3038         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£
3039
3040 2001-07-23
3041
3042         * src/nntp.c: nntp_ok(): ¸å¤Ë³¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤±þÅú¤ò½èÍý
3043           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3044         * src/smtp.c: smtp_ok(): Æ±¾å¡£
3045         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
3046           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Îɽ¼¨·Á¼°¤òÊѹ¹¡£
3047
3048 2001-07-22
3049
3050         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
3051           Ê¸»úÎ󤫤é²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3052           prefs_custom_header_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÁªÂò»è¤Ë "X-Face" ¤ò
3053           Äɲá£
3054         * src/news.c: news_fetch_msg(), news_get_group_list()
3055           src/imap.c: imap_fetch_msg(): ½ñ¤­¹þ¤ß¤ÎÁ°¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
3056           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3057         * src/procmime.c:
3058           procmime_scan_content_type()
3059           procmime_scan_content_disposition(): ¥Ñ¡¼¥¹Á°¤Ë JIS ¤ò EUC-JP
3060           ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3061         * src/codeconv.c: conv_unmime_header(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3062         * src/compose.c: ÅºÉÕ¥Ú¥¤¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
3063           ÅºÉեإåÀ¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3064         * src/recv.c: recv_bytes_write(): alloca() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë g_malloc()
3065           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3066
3067 2001-07-18
3068
3069         * version 0.5.1
3070
3071 2001-07-18
3072
3073         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt()
3074           src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): Cc ¤ò
3075           ÊÖ¿®¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë´Þ¤á¤ëµ­¹æ `%c' ¤òÄɲÃ(Cyril Bellot ¤µ¤ó thanks)¡£
3076         * src/base64.[ch]
3077           src/procmime.c: procmime_decode_content(): Ä̾ï¤Î¹ÔĹ(4¤ÎÇÜ¿ô)¤Ç¤Ï
3078           ¤Ê¤¤ base64 ¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
3079           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3080
3081 2001-07-17
3082
3083         * src/procmsg.[ch]: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤È°ì»þ¥Õ¥é¥°¤ò2¤Ä¤ÎÊÑ¿ô¤ËʬΥ¤·¡¢
3084           MsgFlags ¤ò¤½¤ì¤é¤ò´Þ¤à¹½Â¤ÂΤˤ·¤¿¡£
3085           MSG_SET_PERM_FLAGS()
3086           MSG_SET_TMP_FLAGS()
3087           MSG_UNSET_PERM_FLAGS()
3088           MSG_UNSET_TMP_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3089         * src/compose.c
3090           src/imap.c
3091           src/inc.c
3092           src/messageview.c
3093           src/mh.c
3094           src/news.c
3095           src/procheader.c
3096           src/summaryview.c: ¿·¤·¤¤ MsgFlags ¤Î¤¿¤á¤ËÊѹ¹¡£
3097         * src/utils.[ch]: hash_free_value_mem(): ¿·µ¬¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î
3098           Ãͤò²òÊü¤¹¤ë¡£
3099
3100 2001-07-16
3101
3102         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(), inc_progress_update():
3103           ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¿Í´Ö¤¬Æɤߤ䤹¤¤·Á¼°¤Çɽ¼¨¡£
3104         * src/grouplistdialog.c: grouplist_recv_func(): Æ±¾å¡£
3105         * TODO
3106           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
3107
3108 2001-07-16
3109
3110         * src/codeconv.c:
3111           conv_unmime_header(), conv_unmime_header_overwrite(): ¥Ø¥Ã¥À
3112           ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÀ¸ JIS ¥³¡¼¥É¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
3113         * src/folder.c:
3114           folder_get_default_folder()
3115           folder_get_default_inbox()
3116           folder_get_default_outbox()
3117           folder_get_default_draft()
3118           folder_get_default_queue()
3119           folder_get_default_trash(): folder_list ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë segfault
3120           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3121
3122 2001-07-15
3123
3124         * README
3125           README.jp
3126           INSTALL
3127           INSTALL.jp
3128           TODO
3129           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
3130         * src/grouplistdialog.c: grouplist_dialog_set_list(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
3131           ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¿®Ãæ¤Ë UI ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3132           grouplist_dialog_create(): ¥¨¥ó¥È¥ê¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë
3133           ¤òÄɲá£
3134           grouplist_recv_func(): ¿·µ¬¡£
3135           refresh_clicked(): ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤òÄɲá£
3136           clist_selected(): CList ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤é¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
3137           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ group_clist_select() ¤«¤é²þ̾¡£
3138           entry_activated(): ¿·µ¬¡£
3139           grouplist_clear(): grouplist_free() ¤«¤é²þ̾¡£¥ê¥¹¥È¤È¥¨¥ó¥È¥ê
3140           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤â¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3141         * src/news.c: news_get_group_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲäò¹â®²½
3142           (g_slist_append() ¤Ï¥ê¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ë)¡£
3143         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
3144           NEWSGROUP_LIST ¤ÎÄêµÁ¤òÊѹ¹¡£
3145         * src/recv.c: recv_write()
3146           src/send.c: send_message_smtp(): UI ¤Î¹¹¿·´Ö³Ö¤ò UI_REFRESH_INTERVAL
3147           (50msec) ¤ËÊѹ¹¡£
3148         * src/account.c: account_add(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄɲä·¤¿¤È¤­¤Ë
3149           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3150         * src/grouplistdialog.c: ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤·¡¢
3151           grouplist_dialog_set_list() ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3152         * src/textview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI
3153           ¤â̵¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3154
3155 2001-07-15
3156
3157         * src/grouplistdialog.c: ok_clicked(), cancel_clicked():
3158           gtk_main_level() ¤¬ 1 ¤Ê¤é¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3159           grouplist_dialog_set_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë CList ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º
3160           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3161           grouplist_dialog(): ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÁ°¤Ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
3162           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3163
3164 2001-07-14
3165
3166         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥Î¡¼¥É¤¬»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ
3167           ¤¤¤ì¤Ð `collapsed' Â°À­¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3168         * src/grouplistdialog.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ìÍ÷¤«¤éÁªÂò
3169           ²Äǽ¡£
3170         * src/news.[ch]
3171           news_get_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
3172           news_remove_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å
3173           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
3174         * src/folderview.c: folderview_new_news_group_cb(): input_dialog()
3175           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë grouplist_dialog() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3176
3177 2001-07-12
3178
3179         * autogen.sh: ½¤Àµ¡£
3180         * src/folder.[ch]
3181           src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î³«ÊľõÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
3182           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
3183
3184 2001-07-06
3185
3186         * version 0.5.0
3187
3188 2001-07-06
3189
3190         * src/imap.c: imap_remove_folder(): DELETE ¤ÎÁ°¤Ë EXAMINE ¤Ç INBOX
3191           ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3192           imap_cmd_do_select(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ SELECT ¤È EXAMINE ¤ò
3193           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¡£
3194           imap_cmd_select(): imap_cmd_do_select() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3195           imap_cmd_examine(): ¿·µ¬¡£
3196         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
3197           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆÅÙÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3198
3199 2001-07-05
3200
3201         * version 0.5.0pre4
3202
3203         * manual/ja/sylpheed.sgml
3204           manual/ja/*.html: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
3205         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): ¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò
3206           Àµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3207         * src/folderview.h
3208           src/summaryview.h: color_normal ¥á¥ó¥Ð¤ò FolderView ¤È SummaryView
3209           ¤«¤éºï½ü¡£
3210         * src/mainwindow.c: main_window_create(): color_normal ¤òºï½ü¡£
3211
3212 2001-07-04
3213
3214         * src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤È NNTP ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ØÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3215         * src/imap.c: imap_session_get()
3216           src/news.c: news_session_new_for_folder(), news_session_get():
3217           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3218
3219 2001-07-03
3220
3221         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥­¥ã¥óÃæ¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
3222           ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3223           imap_scan_folder(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
3224           imap_status(): ¿·µ¬¡£ STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
3225           imap_status_uidnext(): ºï½ü¡£
3226           imap_cmd_status(): ºï½ü¡£
3227         * src/textview.c: textview_show_part(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3228
3229 2001-07-03
3230
3231         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3232         * src/rfc2015.c: rfc2015_decrypt_message(): content-type ¤ÎÂ羮ʸ»ú
3233           ÌäÂê¤ò½¤Àµ(¤³¤Î patch ¤Ë´Ø¤·¤Æ Rene Rebe ¤µ¤ó thanks)¡£
3234         * src/codeconv.c: code_get_code_conv_func(): ISO-8859-1 ¤Î¸¡½ÐÉô¤ò
3235           ½¤Àµ¡£
3236         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤Ë
3237           ÄɲäǤ¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3238         * configure.in: °ì»þŪ¤Ë --enable-threads ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3239         * INSTALL
3240           INSTALL.jp: --enable-threads ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ­½Ò¤òºï½ü¡£
3241
3242 2001-07-01
3243
3244         * version 0.5.0pre3
3245
3246         * src/folderview.[ch]: folderview_set_all(): ¿·µ¬¡£
3247         * src/account.c: account_add(): IMAP4 ¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤·¤¿¸å
3248           folderview_set_all() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3249           account_edit_create(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê
3250           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3251           account_selected(): ¿·µ¬¡£
3252           account_clist_set(): CList ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3253
3254 2001-06-30
3255
3256         * src/imap.c: imap_scan_tree(): trash ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð
3257           imap_create_tree() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3258           imap_scan_tree_recursive(): INBOX ¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤òõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3259           Trash ¥Õ¥©¥ë¥À¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3260           imap_create_tree(): trash ¤òºîÀ®¤¹¤ëÉôʬ¤òʬ³ä¤·¤¿¡£
3261           imap_create_trash(): ¿·µ¬¡£
3262         * src/folder.c: folder_build_tree(), folder_write_list_recursive():
3263           no_sub ¤È no_select ¤òÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3264         * src/summaryview.c: summary_show(): item->no_select ¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç
3265           Â³¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3266
3267 2001-06-29
3268
3269         * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ
3270           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3271
3272 2001-06-28
3273
3274         * src/folderview.[ch]:
3275           folderview_update_tree(): ¿·µ¬¡£°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
3276           folderview_update_tree_cb(): ¿·µ¬¡£
3277           ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲä·¡¢É½¸½¤ò
3278           ¤¤¤¯¤Ä¤«Êѹ¹¡£
3279
3280 2001-06-27
3281
3282         * src/imap.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤Î¼«Æ°¥¹¥­¥ã¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
3283           imap_scan_tree(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁ´ÂΤò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¡£
3284           imap_scan_tree_recursive(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò
3285           ¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
3286           imap_parse_list(): ¿·µ¬¡£¥í¡¼¥«¥ë¥Ñ¥¹¤ò IMAP4 ¥Ñ¥¹¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
3287         * src/folder.h: no_sub ¤È no_select ¤ò FolderItem ¤ËÄɲá£
3288         * src/folder.c: folder_tree_destroy(): ÊÑ¿ô¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
3289           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3290         * src/folderview.c: folderview_scan_tree_func(): IMAP4 ¤ËÂбþ¡£
3291
3292 2001-06-26
3293
3294         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): ¼¡¤Î¹Ô¤Ë³¤¯ FETCH ±þÅú¤ò
3295           ²òÀϤǤ­¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3296           imap_parse_fetch_element(): ºï½ü¡£
3297           imap_parse_atom(), imap_parse_one_address(), imap_parse_address(),
3298           imap_parse_envelope(), imap_get_uncached_messages(): FETCH ±þÅú
3299           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë GString ¤È sock_getline() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3300           imap_remove_all_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¯ºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
3301           ½¤Àµ¡£
3302           imap_parse_address(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤òÀµ¤·¤¯·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
3303           GString ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ½¤Àµ¡£
3304         * src/socket.[ch]: sock_getline(), fd_getline(): ¿·µ¬¡£¹ÔÁ´ÂΤò
3305           Æɤ߹þ¤ß¡¢¿·µ¬¤Ë¥¢¥í¥±¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
3306         * src/prefs_account.[ch]: ¡ÖIMAP¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
3307
3308 2001-06-25
3309
3310         * version 0.5.0pre2
3311
3312         * src/imap.c: imap_create_tree(): imap_create_folder() ¤Ë¥í¡¼¥«¥ë
3313           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¹¤òÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3314           imap_create_folder(): STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë LIST ¤ò»È¤Ã¤Æ
3315           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3316           imap_cmd_list(): ¿·µ¬¡£
3317           imap_query_password(): ¿·µ¬¡£
3318           imap_session_new(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë
3319           ¤·¤¿¡£
3320
3321 2001-06-24
3322
3323         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): FETCH ¤Î·ë²Ì¤òǤ°Õ¤Î½ç½ø¤Ç
3324           ²òÀϤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3325           imap_parse_fetch_element(): ¿·µ¬¡£ FETCH ¤Î·ë²Ì¤Î̾Á°¤ÈÃͤΥڥ¢
3326           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
3327           imap_parse_flags(): ¤è¤ê½ÀÆðÀ­¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
3328         * src/utils.[ch]: set_log_file(): ¿·µ¬¡£¥í¥®¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤
3329           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¡£
3330           close_log_file(): ¿·µ¬¡£³«¤¤¤¿¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤ë¡£
3331           log_print(), log_message(), log_warning(), log_error(): ¥í¥°
3332           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤â½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3333
3334 2001-06-22
3335
3336         * src/imap.c: imap_cmd_status(): ÂåÆþ¤ÎÁ°¤Ë "value" ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò
3337           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(À¾Å礵¤ó thanks)¡£
3338
3339 2001-06-21
3340
3341         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): MH ¤È IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À
3342           ´Ö¤Î DnD ¤¬(º£¤Î¤È¤³¤í)¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3343         * src/foldersel.[ch]: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÂоݤˤʤì¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3344           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3345
3346 2001-06-20
3347
3348         * version 0.5.0pre1
3349
3350         * src/imap.c
3351           imap_get_msg_list()
3352           imap_cmd_envelope()
3353           imap_cmd_fetch()
3354           imap_cmd_copy()
3355           imap_cmd_store(): Ï¢ÈÖ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë UID ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3356           imap_set_article_flags() ¤ò imap_set_message_flags() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
3357         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
3358           ¤Ç¤â¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3359         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): °ú¿ô¤Î·¿¤ò gint ¤«¤é
3360           guint ¤Ë¤·¤¿¡£
3361
3362 2001-06-19
3363
3364         * src/imap.c: imap_cmd_login(), imap_cmd_select(), imap_cmd_status(),
3365           imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(), imap_cmd_copy(): Ê¸»úÎó
3366           ¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°Ï¤Þ¤Ê¤¤
3367           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Å¤¤ Cyrus IMAP4 server ¤Ø¤ÎÂнè)¡£
3368           imap_create_folder(): ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿ÃÖ´¹¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¡£
3369           imap_session_connect_if_not() ¤ò imap_session_get() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
3370           imap_get_msg_list(): use_cache ¤¬ off ¤Î¤È¤­¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ
3371           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
3372           imap_delete_cached_messages(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤òÆɤó¤Ç»ØÄê
3373           ¤·¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3374           imap_parse_one_address(): fromname ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ïº¹½Ð¿Í¥¢¥É¥ì¥¹¤È
3375           Æ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3376         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): ¿·µ¬¡£ÈϰϤò»ØÄê²Äǽ¡£
3377         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
3378           ¤Î¾ì¹ç¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3379           KEY_PRESS_EVENT_STOP(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3380           summary_key_pressed(): summary_execute() ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤Î
3381           È¯¹Ô¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3382           summary_select_by_msgnum(): msg_is_toggled_on ¤¬ TRUE ¤Î¤È¤­¤À¤±
3383           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
3384           ¤Î¤È¤³¤í¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3385         * src/news.c; news_delete_old_articles(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
3386           Æɤó¤Ç»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3387         * src/folderview.c:
3388           folderview_selected(), folderview_button_released(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3389           Àµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3390
3391 2001-06-18
3392
3393         * src/mainwindow.c
3394           src/summaryview.c
3395           src/prefs_common.c: ±Ñ¸ìɽ¸½¤Î²þÁ±(Paul Mangan ¤µ¤ó thanks)¡£
3396         * src/mainwindow.c: compose_cb()
3397           src/summaryview.c: summary_key_pressed()
3398           src/compose.c: compose_new_with_recipient(): ¿·µ¬µ­»ö¤òºîÀ®¤¹¤ë
3399           ¤È¤­¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3400
3401 2001-06-17
3402
3403         * src/procmsg.c: procmsg_msg_list_free(): ¥ê¥¹¥È¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤·¤Æ
3404           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3405
3406 2001-06-16
3407
3408         * version 0.4.99
3409
3410         * src/imap.c: imap_find_namespace(): namespace ¤Î¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò
3411           Èæ³Ó¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3412           imap_remove_folder(): namespace ¤ò»ÈÍÑ¡£
3413           imap_create_tree(): Trash ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë namespace ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë
3414           ¤·¤¿¡£
3415           imap_get_msg_list(): exists == 0 ¤Î¤È¤­¤Ë¸Å¤¤¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤·¥á¥â¥ê
3416           ¥ê¡¼¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3417           imap_select(): ¿·µ¬¡£ imap_cmd_select() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
3418         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤âɽ¼¨¤¹¤ë
3419           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3420
3421 2001-06-15
3422
3423         * src/folderview.c:
3424           folderview_new_folder_cb()
3425           folderview_new_imap_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤Ë¼ºÇÔ
3426           ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3427           ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3428           folderview_button_pressed(): ÆÃÊ̤ʠIMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Çºï½ü¥á¥Ë¥å¡¼
3429           ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3430         * AUTHORS: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¼è¹þ¡£Á´¤Æ¤Î contributor ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
3431         * src/send.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3432           EXIT_IF_CANCELLED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3433           SendProgressDialog ¤Ë cancelled ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3434         * src/utils.[ch]: strtailchomp(): ¿·µ¬¡£ËöÈø¤Î»ØÄꤷ¤¿Ê¸»ú¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£
3435         * src/imap.c: imap_cmd_fetch(): MS Exchange 2000 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
3436
3437 2001-06-15
3438
3439         * src/imap.c: imap_create_tree(): ¿·µ¬¡£ INBOX ¤ä Trash ¤Î¤è¤¦¤Ê
3440           É¬Íפʥե©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
3441           imap_do_copy(), imap_do_copy_msgs_with_dest(): COPY ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
3442           expunge ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3443           imap_remove_all_msg(): exists == 0 ¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë return ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3444           ¤·¤¿¡£
3445         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
3446           folder->create_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3447
3448 2001-06-14
3449
3450         * src/imap.c: ¤µ¤é¤Ë namespace ¤ò¼ÂÁõ¡£
3451         * imap_find_namespace(), imap_path_separator_subst(): ¿·µ¬¡£
3452
3453 2001-06-13
3454
3455         * src/imap.c: imap_parse_namespace(), imap_cmd_namespace(): ¿·µ¬¡£
3456
3457 2001-06-11
3458
3459         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
3460
3461 2001-06-08
3462
3463         * src/imap.[ch]: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë
3464           imap_add_msg() ¤È imap_append_message() ¤òÄɲá£
3465           imap_status(): ¿·µ¬¡£
3466           imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¤½¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
3467           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3468           Äã¥ì¥Ù¥ë IMAP4rev1 ´Ø¿ô¤Î¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤ò imap_cmd ¤ËÊѹ¹¡£
3469         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
3470           IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë INBOX ¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3471           ¤·¤¿¡£
3472
3473 2001-06-07
3474
3475         * src/utils.[ch]: °ú¿ô¤Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¤È¤ë itos_buf() ¤òÄɲá£
3476         * src/imap.[ch]: imap_copy_msg(), imap_copy_msgs_with_dest(): ¿·µ¬¡£
3477         * src/folder.c: copy_msg ¤È copy_msgs_with_dest ¥á¥½¥Ã¥É¤ò IMAP
3478           ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
3479
3480 2001-06-06
3481
3482         * src/utils.[ch]: move_file(): ¿·µ¬¡£
3483         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): move_file()
3484           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤Æ
3485           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3486
3487 2001-06-06
3488
3489         * src/imap.c: imap_delete_messages() ¤È imap_delete_all_messages()
3490           ¤ò imap_delete_cached_messages() ¤È
3491           imap_delete_all_cached_messages() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3492         * src/utils.[ch]: ´Ø¿ô remove_all_numbered_files() ¤òÄɲá£
3493         * src/mh.c: mh_remove_all_msg()
3494           src/imap.c: imap_delete_all_cached_messages():
3495           remove_all_numbered_files() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3496         * src/mainwindow.c
3497           src/summaryview.c
3498           src/compose.[ch]: ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
3499           compose_reply()
3500           compose_reply_set_entry(): °ú¿ô¤Ë `ignore_replyto' ¤òÄɲá£
3501
3502 2001-06-05
3503
3504         * src/folderview.c: folderview_selected()
3505           src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë
3506           ¸í¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3507
3508 2001-06-04
3509
3510         * src/headerwindow.c: headerwindow_show_cb(): ¾ï¤Ë msginfo ¤òɽ¼¨
3511           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
3512           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3513         * src/smtp.c: smtp_ok(): sock_gets() ¤Î¥¨¥é¡¼½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
3514
3515 2001-06-02
3516
3517         * src/folderview.c: folderview_selected()
3518           src/mimeview.c: mimeview_selected(): ¥Þ¥¦¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊ᪤ò²ò½ü
3519           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3520         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð½èÍý¤¹¤ë
3521           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3522
3523 2001-05-27
3524
3525         * src/passphrase.c: #if USE_GPGME ¤Ç°Ï¤Ã¤¿¡£
3526         * src/prefs_account.c: NNTP AUTH ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
3527         * src/alertpanel.[ch]: alertpanel_create(): ¿·¤¿¤Ê°ú¿ô `can_disable'
3528           ¤òÄɲá£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò FALSE ¤òÅϤ¹¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
3529           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òºîÀ®¡£
3530           alertpanel_message_with_disable(): ¿·µ¬¡£
3531           alertpanel_show(): G_ALERT_VALUE_MASK ¤ÇÃͤò¥Þ¥¹¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3532           alertpanel_button_toggled(): ¿·µ¬¡£
3533           alertpanel_button_clicked(), alertpanel_close(): G_ALERT_VALUE_MASK
3534           ¤ò»È¤Ã¤ÆÃͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3535         * src/prefs_common.[ch]: GnuPG ½ð̾¸¡¾Ú¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¡¢
3536           GnuPG ¤Î·Ù¹ð¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3537         * src/rfc2015.c: check_signature(): Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß½ð̾¥Á¥§¥Ã¥¯
3538           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3539         * src/main.c: GnuPG ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3540         * src/main.c
3541           src/prefs_common.c: GPGME ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ð¥°¤ò
3542           ¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
3543
3544 2001-05-26
3545
3546         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Î
3547           ISO-8859-* ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¤Àµ¡£
3548           conv_encode_header(): ÉÔÀµ¤Ê¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤­Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×
3549           ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alte ¤µ¤ó thanks)¡£
3550         * src/headerview.c: SET_FONT_STYLE(): ¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Ìµ¸ú¤Î¤È¤­
3551           ¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
3552         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬ INBOX ¤Î¤È¤­¤Ï
3553           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3554         * src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¬
3555           Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼Â¹Ô¥Ü¥¿¥ó¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3556
3557 2001-05-22
3558
3559         * README
3560           README.jp: ¡Öµ¯Æ°ÊýË¡¡×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3561
3562 2001-05-19
3563
3564         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é NNTP AUTH ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3565         * src/news.[ch]: NNTP AUTH ¤ËÂбþ¡£
3566         * src/nntp.[ch]: NNTP AUTH ¤Î¤¿¤á¤Ë SockInfo ¤ò NNTPSockInfo ¤Ç
3567           ¥é¥Ã¥×¤·¤¿¡£
3568         * INSTALL
3569           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤È¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£
3570
3571 2001-05-18
3572
3573         * src/gtkutils.[ch]: folderview_find_collapsed_parent() ¤ò
3574           gtkut_ctree_find_collapsed_parent() ¤Ë°ÜÆ°¡£
3575         * src/folderview.c: folderview_select_node(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë
3576           ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3577         * configure.in: ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤ò 0.4.99 (0.5pre) ¤Ë¤·¤¿¡£
3578         * src/main.c: main(): --help ¤È --version ¤Ë X ¤¬ÉÔÍפˤʤë¤è¤¦¤Ë
3579           parse_cmd_opt() ¤ò gtk_init() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
3580           parse_cmd_opt(): g_get_prgname() ¤ò g_basename(argv[0]) ¤ËÊѹ¹¡£
3581         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
3582           ¤ËÂФ¹¤ë½¤Àµ¡£
3583
3584 2001-05-17
3585
3586         * src/main.c: lock_socket_input_cb(): fd_read() ¤ò fd_gets() ¤Ë
3587           Êѹ¹¡£ --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥´¥ß¤òȯÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
3588         * src/socket.[ch]: fd_gets() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
3589
3590 2001-05-16
3591
3592         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_next(): ¿·µ¬¡£
3593         * src/folderview.c: folderview_find_next_unread(): ¿·µ¬¡£
3594           folderview_select_next_unread(): ±£¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤â¸«ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë
3595           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3596
3597 2001-05-15
3598
3599         * src/compose.c: compose_write_headers(): SPAM ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­
3600           ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ From, To, Sender ¤â½ü³°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3601         * src/folderview.c: Ì¤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤¢¤ëÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë '+'
3602           ¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3603           folderview_search_new_recursive(),
3604           folderview_have_new_children(),
3605           folderview_search_unread_recursive(),
3606           folderview_have_unread_children(),
3607           folderview_find_collapsed_parent(): ¿·µ¬¡£
3608           folderview_update_node(): ¥­¥å¡¼¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë
3609           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3610
3611 2001-05-14
3612
3613         * src/folder.[ch]
3614           src/mh.[ch]: *_add_msg() ¤ò link() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3615           ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÀÚÂؤ¨¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
3616         * src/compose.c
3617           src/inc.c
3618           src/mbox.c: folder_item_add_msg() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
3619           unlink() ¤òºï½ü¡£
3620
3621 2001-05-13
3622
3623         * src/prefs_customheader.[ch]: prefs_headers_* ¤ò
3624           prefs_custom_header_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ `(New)' ¹Ô¤È `ÃÖ´¹' ¥Ü¥¿¥ó¤ò
3625           ºï½ü¡£¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
3626           prefs_custom_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£ "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò
3627           ¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3628         * src/customheader.c: custom_header_get_str()
3629           src/compose.c: compose_write_headers(): ¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
3630         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£
3631           "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3632           ¤·¤¿¡£
3633         * src/compose.c: compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤Î½ç½ø¤ò½¤Àµ¤·¡¢
3634           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ò¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3635         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_delete_cb()
3636           src/prefs_filter.c: prefs_filter_delete_cb(): ESC ¤Ç·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
3637           ¤òÊĤ¸¤ë¤Î¤ò¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3638
3639 2001-05-13
3640
3641         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸:
3642         * src/customheader.[ch]
3643           src/prefs_customheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
3644         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3645           strtol() ¤ò»ÈÍѤ·¡¢¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3646         * src/compose.c: IS_IN_CUSTOM_HEADER(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3647           compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë
3648           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼«Æ°Åª¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò½ü¤¯)¡£
3649
3650 2001-05-11
3651
3652         * src/inc.c: connection_check_cb(): Àܳ¤¬³ÎΩ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
3653           segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3654         * src/compose.c: compose_create(): set_autobcc ¤Þ¤¿¤Ï set_autoreplyto
3655           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤é¤¬¶õ¤Ç¤âɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3656
3657 2001-05-10
3658
3659         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
3660           TEXT_INSERT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3661         * po/ja.po: ½¤Àµ¡£
3662         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_create():
3663           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
3664
3665 2001-05-09
3666
3667         * src/mimeview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é
3668           ³«¤¯...¡×¤òÄɲá£
3669         * src/summaryview.c: summary_print()
3670           src/inputdialog.c: input_dialog(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3671         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ÀâÌÀʸ¤ò¹¹¿·¡£
3672         * src/send.c: Á÷¿®¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
3673           (TODO: automaton ¤ò»ÈÍѤ¹¤Ù¤­¡£)
3674           send_progress_dialog_create(), send_progress_dialog_destroy(),
3675           send_cancel(): ¿·µ¬¡£
3676           send_message_smtp(): ³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3677         * src/utils.[ch]: get_left_file_size(): ¿·µ¬¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë
3678           ¤Î»Ä¤ê¤Î¥Ð¥¤¥È¿ô¤òÆÀ¤ë¡£
3679         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì
3680           ¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Á°¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
3681           °ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3682         * src/prefs_common.c: ¥«¥é¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë
3683           ¤·¡¢¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥­¡¼¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3684
3685 2001-05-08
3686
3687         * version 0.4.66
3688
3689         * src/select-keys.c: delete_event_cb(): ½ªÃ¼¤«¤é `;' ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
3690         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò10msec ¤Ë¤·¤¿¡£
3691         * src/prefs_display_header.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢
3692           ¡Ö¾¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À
3693           ¤Î¥ê¥¹¥È¤ò insensitive ¤Ë¤·¤¿¡£
3694         * src/textview.c: strcasecmp() and strncasecmp() ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÂбþ¤¹¤ë
3695           glib ¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
3696         * src/inc.c: get_spool(): ¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎÃæ¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
3697           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3698
3699 2001-05-07
3700
3701         * src/prefs_common.c
3702           src/prefs_account.c
3703           src/prefs_filter.c
3704           src/account.c
3705           src/alertpanel.c
3706           src/filesel.c
3707           src/foldersel.c
3708           src/export.c
3709           src/import.c
3710           src/inputdialog.c
3711           src/passphrase.c
3712           src/select-keys.c
3713           src/sigstatus.c: delete_event ¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Ë¤½¤ì¤ò
3714           ¸í¤Ã¤ÆÇ˲õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(DINH ¤µ¤ó thanks)¡£
3715           delete_event ¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦ *_deleted() ¤È *delete_event()
3716           ¤òÄɲá£
3717
3718 2001-05-06
3719
3720         * src/prefs_display_header.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊѹ¹¤ò
3721           ¥Þ¡¼¥¸:
3722           prefs_display_header_create(): ¥É¥é¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ÎʤӴ¹¤¨¤¬
3723           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3724           prefs_display_header_find_header(): ¿·µ¬´Ø¿ô¡£
3725           prefs_display_header_clist_set_row(): ½ÅÊ£¤òǧ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3726         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¥Á¥§¥Ã¥¯
3727           ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥é¥Ù¥ë¤òÊѹ¹¡£
3728
3729 2001-05-05
3730
3731         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): sscanf() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢
3732           ¤¹¤°¤Ë break ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3733         * src/inc.h: Pop3State ¤«¤é cur_msg_bytes ¤òºï½ü¡£
3734         * src/inc.c: pop3_recv_func()
3735           src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤ÎÂèÆó°ú¿ô¤ò¸½ºß¤Î¹ç·×¥Ð¥¤¥È¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
3736           recv_write(): ·Ð²á»þ´Ö¤¬0.1Éäè¤êÂ礭¤±¤ì¤Ð UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
3737           ¤·¤¿¡£
3738         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò300 usec ¤Ë¤·¤¿¡£
3739         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤¬ Subject ¤Î¾ì¹ç¡¢
3740           °ì¹Ô¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3741         * src/utils.[ch]: unfold_line(): ¿·µ¬¡£
3742         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_array(): ¿·µ¬¡£
3743         * src/prefs_display_header.c: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò¹¹¿·¡£
3744
3745 2001-05-05
3746
3747         * sylpheed-claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¥Þ¡¼¥¸¡£
3748           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶¤¬»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
3749           (¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤ÏÊѹ¹¡£)
3750         * src/prefs_display_header.[ch]
3751           src/displayheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
3752         * src/prefs_display_header.c:
3753           prefs_display_headers_other_headers_toggled() ¤òºï½ü¡£
3754           ¥ê¥¹¥È¤«¤é "(¿·µ¬)" ¹Ô¤òºï½ü¡£
3755         * src/defs.h: DISPLAY_HEADER_RC ¤òÄɲá£
3756         * src/prefs_common.c: prefs_message_create(): É½¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê
3757           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
3758         * src/prefs_common.h: PrefsCommon ¤Ë show_other_header ¤È
3759           disphdr_list ¤òÄɲá£
3760         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_list_from_file(),
3761           procheader_get_header_array_asis(): ¿·µ¬¡£
3762           procheader_get_header_list(): °ú¿ô¤Ë FILE ¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë
3763           ½¤Àµ¡£
3764           procheader_header_array_destroy(), procheader_header_free() ¿·µ¬¡£
3765         * src/main.c: main(): prefs_display_header_*_config() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
3766           ¤·¤¿¡£
3767         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥æ¡¼¥¶¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ
3768           ¥Ø¥Ã¥À¤òʤӴ¹¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3769           src/textview_show_header(): textview_make_clickable_parts() ¤ò
3770           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3771           textview_make_clickable_parts(): °ú¿ô¤Ë GdkFont ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
3772           °ú¿ô¤«¤é GtkText ¤ò½ü¤¤¤¿¡£
3773
3774 2001-05-04
3775
3776         * Pierric Descamps ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯
3777           ¤ò¼ÂÁõ(thanks!)¡£
3778         * src/inc.c: inc_autocheck_timer_init(), inc_autocheck_timer_set(),
3779           inc_autocheck_timer_remove(), inc_autocheck_func() ¤ò¿·Ãå¥á¡¼¥ë
3780           ¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
3781         * src/main.c: main(): inc_autocheck_timer_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3782         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î UI
3783           ¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤·¤¿¡£ prefs_common_cancel() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
3784           ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¡£
3785         * src/prefs_common.c
3786           src/prefs_account.c
3787           src/prefs_filter.c
3788           src/account.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë
3789           ¤·¤¿¡£
3790         * src/headerview.c: headerview_show_xface(): ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òÈóɽ¼¨
3791           ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3792
3793 2001-05-03
3794
3795         * src/inc.c
3796           src/pop.c
3797           src/recv.c: ¥Î¥ó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥°¥½¥±¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤ÎÂбþ¤òºï½ü(Ìò¤Ë
3798           Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç)¡£
3799         * src/pop.c
3800           src/inc.c: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
3801
3802 2001-05-02
3803
3804         * src/utils.h: u32 ¤ò guint32 ¤Î typedef ¤Ë¤·¤¿¡£
3805           md5.c ¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Þ¥¯¥í BIG_ENDIAN_HOST ¤òÄɲá£
3806         * src/md5.c: md5c.c ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£¥Ó¥Ã¥°¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó
3807           ¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Ç MD5 ¤òÀµ¤·¤¯·×»»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3808
3809 2001-05-01
3810
3811         * version 0.4.65
3812
3813         * src/folder.c: folder_init(): ¥á¥½¥Ã¥É imap_remove_folder ¤òÄɲá£
3814         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4
3815           ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3816         * src/imap.[ch]: imap_create_folder(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4 ¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À
3817           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3818           imap_remove_folder(): Äɲá£
3819           imap_create(), imap_delete(): Äɲá£
3820         * src/summaryview.c: summary_execute_delete(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×¤¬
3821           F_MH ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð trash ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3822         * ¾åµ­¤ÎÊѹ¹¤Ë´Ø¤·¤ÆÀ趤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
3823         * configure.in
3824           ac/check-type.m4: wint_t ¤Î typedef ¸¡½Ð¤ò²þÎÉ(sv_CHECK_TYPE ¤ò
3825           SYLPHEED_CHECK_TYPE ¤Ë²þ̾)¡£
3826
3827 2001-04-30
3828
3829         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤È¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó
3830           ¤òµ¯¤³¤¹¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3831
3832 2001-04-30
3833
3834         * src/socket.[ch]: º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ sock_read() ¤È fd_read() ¤ò
3835           sock_gets() ¤È fd_read() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ read() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ë
3836           sock_read() ¤È fd_read() ¤òÄɲá£
3837         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3838           fd_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_read() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3839         * src/esmtp.c
3840           src/imap.c
3841           src/news.c
3842           src/nntp.c
3843           src/pop.c
3844           src/recv.c
3845           src/smtp.c: sock_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_gets() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3846           ¤·¤¿¡£
3847         * src/imap.c: imap_session_new(): imap_open() ¤Î¥¨¥é¡¼¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
3848
3849 2001-04-28
3850
3851         * src/inc.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¸½ºß¤ÎÆɤ߹þ¤ó¤À¥Ð¥¤¥È¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3852           ¤·¤¿¡£
3853         * src/pop.c: recv_write(): Ê¸»úÎó¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤Ë UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
3854           ¤·¤¿¡£
3855
3856 2001-04-27
3857
3858         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
3859           ¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¤·¡¢³ÈÂç²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3860         * src/smtp.c
3861           src/esmtp.c: smtp_ok(), esmtp_ok(): ¥¨¥é¡¼±þÅú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Æ
3862           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÂçÀ¯¤µ¤ó thanks)¡£
3863         * src/pop.[ch]: pop3_getsize_list_send() ¤È pop3_getsize_list_recv()
3864           ¤òÄɲá£
3865         * src/recv.[ch]: recv_write() ¤¬³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô
3866           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë recv_set_ui_func() ¤òÄɲá£
3867         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ bytes ¤ò total_bytes ¤Ë²þ̾¤·¡¢
3868           cur_msg_bytes, cur_total_bytes, ¤½¤·¤Æ sizes ¤òÄɲá£
3869         * src/inc.c: ³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë
3870           inc_pop3_recv_func() ¤òÄɲá£
3871
3872 2001-04-26
3873
3874         * src/mh.c: mh_is_maildir_one(): is_dir_exist() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3875           ½¤Àµ¡£
3876
3877 2001-04-25  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
3878
3879         * src/mh.c (mh_is_maildir_one, mh_is_maildir): ¿·µ¬¡£
3880         (mh_scan_tree_recursive): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ç Maildir ·¿¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò
3881         ´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3882
3883         À°¿ô·¿¤Ç socket ¤òɽ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¤è¤êÃê¾ÝŪ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¹½Â¤¤ËÊѹ¹¡£
3884
3885         * src/automaton.h (struct _Automaton): help_sock ¤òÄɲá£
3886         * src/automaton.c (automaton_input_cb): source ¤ò SockInfo ¤ËÄɲÃ
3887         ¤·¡¢ gdk_input_add ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3888
3889         * src/send.c (SEND_EXIT_IF_ERROR): ¥Æ¥¹¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢Ìµ¸ú¤Ê socket
3890         ¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿(sock_close ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£ sock ¤ò NULL
3891         ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3892         (SEND_EXIT_IF_NOTOK): ÊĤ¸¤é¤ì¤¿ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3893         ¤·¤¿¡£
3894         (send_smtp_open): SockInfo ¤Î¤ß¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3895
3896         * src/news.c (news_session_new): SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
3897         (news_session_destroy): Æ±¾å¡¢ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
3898
3899         * src/nntp.c: À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
3900         * src/smtp.c: Æ±¾å¡£
3901         * src/pop.c: Æ±¾å¡£
3902         * src/recv.c: Æ±¾å¡£
3903
3904         * src/inc.c (inc_pop3_session_do): sock_sockinfo_free ¤òºï½ü¡£
3905         gdk_input_add ¤ò¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤ó¤À¡£
3906
3907         * src/esmtp.c: socket »Ø¼¨»Ò¤ò SockInfo ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
3908         * src/esmtp.h: Æ±¾å¡¢ socket.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
3909         * src/session.h (struct _Session): Æ±¤¸¤¯¡£
3910         * src/imap.c (imap_open): À°¿ô·¿¤Ç¤Ê¤¯ SockInfo ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3911         SockInfo ¤ÎÆâÉô¥Ç¡¼¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òºï½ü¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤È´Ø¿ô
3912         ¤¬ SockInfo ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3913         (imap_session_new): sock_close ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3914         (imap_session_destroy): Æ±¾å¡£
3915
3916         * src/compose.c (compose_exec_ext_editor): sock_write ¤ò fd_write
3917         ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3918
3919         * src/main.c (app_will_exit): lock socket ¤ò fd_close ¤Ç close ¤¹¤ë
3920         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3921         (prohibit_duplicate_launch): sock_xxx ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fd_xxx ¤ò»ÈÍÑ¡£
3922         (lock_socket_input_cb): Æ±¾å¡£
3923
3924         * src/socket.h, src/socket.c: SockInfo ¹½Â¤ÂΤò glib ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò
3925         »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¡£Á´¤Æ¤Î sock_xxx ¤ò¡¢À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo
3926         ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
3927         (sock_connect_unix, sock_open_unix, sock_accept): Ì¾Á°¤ò ..
3928         (fd_connect_unix, fd_open_unix, fd_accept): .. ¤³¤ì¤ËÊѹ¹¤·¡¢Á´¤Æ¤Î
3929         ¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤âÊѹ¹¡£
3930         (fd_read, fd_write, fd_close): ¿·µ¬¡£
3931         (sock_sockinfo_free): ºï½ü¡£
3932         * src/socket.c (sock_connect_nb): ¤³¤³¤Ç¤Ï sock_close ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3933         close ¤ò»ÈÍÑ¡£
3934         (sock_connect): Æ±¾å¡£
3935
3936 2001-04-26
3937
3938         * config.h.in: ºï½ü¡£
3939         * ac/Makefile.am: gnupg-check-typedef.m4 ¤ò MACROS ¤ËÄɲá£
3940         * .cvsignore: Äɲá£
3941         * src/inc.c
3942           src/progressdialog.[ch]
3943           src/pixmaps/complete.xpm
3944           src/pixmaps/continue.xpm
3945           src/pixmaps/error.xpm: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Î¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
3946           Leandro Pereira ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3947         * src/inc.c: ¾õÂÖ¤Îʸ»úÎó¤òÀÚÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3948
3949 2001-04-25
3950
3951         * cvs ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é po/*.gmo, configure, stamp-h.in, aclocal.m4,
3952           Makefile.in ¤òºï½ü¡£
3953         * COPYING: RSA ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
3954         * po/sylpheed.pot, po/stamp-cat-id, po/cat-id-tbl.c ¤òºï½ü¡£
3955         * configure.in: sys/utsname.h ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3956
3957 2001-04-24  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
3958
3959         W32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎÂçÉôʬ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3960
3961         * configure.in: gpgme >= 0.2.1 ¤òÍ׵ᡣ
3962
3963         * acconfig.h (HAVE_U32_TYPEDEF): ¿·µ¬¡£
3964         * ac/gnupg-check-typedef.m4: ¿·µ¬¡£
3965         * configure.in: u32 ·¿¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·¿¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3966         * src/utils.h: u32 ·¿¤È´Ø·¸¤¹¤ëÄê¿ô¤òÄêµÁ¡£
3967
3968         * src/about.c (about_create): MD5 ¤Ë´Ø¤¹¤ëɽ¼¨¤òºï½ü¡£RSA Inc ¤Î
3969         ¼ÂÁõ¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
3970         * src/md5ify.c, src/md5ify.h, src/md5global.h: ºï½ü¡£
3971         * src/md5c.c, src/md5c.h: FSF ¤Î¼ÂÁõ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢´Ø¿ô̾¤òɸ½à¤Î¾®Ê¸»ú
3972         ¤Î̿̾µ¬Â§¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÊѹ¹¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤òÊѹ¹¡£
3973         (md5_hex_digest): ¿·µ¬¡£
3974         (md5_hmac): Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë hmac ´Ø¿ô¤ò¾¯¤·½¤Àµ¤·¤ÆÄɲá£
3975         (md5_hex_hmac): ¿·µ¬¡£
3976         * src/esmtp.c, src/esmtp.h (md5_hex_hmac): ºï½ü¡£
3977         (hmac_md5): ºï½ü¡£
3978         * src/pop.c (pop3_getauth_apop_send): md5_digest ¤ò¿·¤·¤¤´Ø¿ô
3979         md5_hex_digest ¤ÇÃÖ´¹¡£
3980
3981         * src/about.c: ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß utsname.h ¤ò include ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3982         ¤·¤¿¡£
3983
3984         * src/utils.c, src/utils.h (get_home_dir): ÆÃÊ̤ʠWindoze ¤ÎÍ×µá
3985         ¤Ë¤è¤ê¤è¤¯Âбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£Á´¤Æ¤Î g_get_home_dir() ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·
3986         ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
3987
3988         * simple-gettext.c: ¿·µ¬¡£
3989
3990         * src/main.c (main): GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
3991         ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3992
3993         * src/sigstatus.c, src/sigstatus.h: ¿·µ¬¡£
3994         * src/rfc2015.c (check_signature): sigstatus ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò»ÈÍѤ·¡¢
3995         ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£´Ø¿ô¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Æ¥­¥¹¥È¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3996
3997         * src/select-keys.c: ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î select_keys ÊÑ¿ô¤òºï½ü¤·¡¢
3998         ¥¢¥í¥±¡¼¥È¤·¤¿ÊÑ¿ô¤òÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤ÇÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3999         (set_row): °Å¹æ²½¤Ç¤­¤ë¸°¤Î¤ß¤òɽ¼¨¡£
4000         (update_progress): ¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¡¢É÷¼Ö¤È¤É¤Î¸°¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸
4001         ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¥Æ¥­¥¹¥È¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£Â¾¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼
4002         ¤òºï½ü¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò¹¹¿·¡£
4003
4004         * src/prefs_common.c (prefs_privacy_create) [__MINGW32__]: Êáª
4005         ¥Ü¥¿¥ó¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4006
4007 2001-04-24
4008
4009         * src/prefs_common.[ch]
4010           src/procheader.c: strftime() ¤ò»È¤¤¡¢¥æ¡¼¥¶¤¬¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç
4011           ÆüÉÕ¤Îɽ¼¨¤Î½ñ¼°¤òÄêµÁ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
4012           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
4013         * src/prefs_common.c: prefs_quote_colors_dialog()
4014           src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): ¿§¤ÎÀßÄ꤬
4015           Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4016         * src/main.[ch]: µ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òµ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4017         * src/export.c: export_mbox(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë chdir
4018           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4019         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
4020           ¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4021
4022 2001-04-23
4023
4024         * ½ªÎ»»þ¤ËÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲÃ
4025           [sergey]:
4026
4027           * src/compose.c: compose_queue(): Á÷¿®ÂÔµ¡¸å¤Ë folder_item_scan()
4028             ¤È folderview_update_item() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4029           * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
4030             ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤ÇÉÁ²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4031           * src/mainwindow.c: queued_messages(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
4032             app_exit_cb(): warn_queued_on_exit ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á
4033             ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4034           * prefs_common.[ch]: warn_queued_on_exit ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
4035
4036         * src/mainwindow.c: queued_messages() ¤ò main.c ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
4037           get_queued_message_num() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
4038         * src/main.c: app_will_exit(): app_exit_cb() ¤«¤é·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
4039           ¥³¡¼¥É¤ò°ÜÆ°¤·¡¢manage_window_focus_in() ¤òÄɲá£
4040
4041         * GnuPG ¸°ÁªÂòÂбþ¤ò³ÈÄ¥ [sergey]:
4042
4043           * src/select-keys.c: Win32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¤·¡¢Ç¤°Õ¤Î¸°¤Î
4044             ÁªÂò¤ËÂбþ¡£
4045           * src/prefs_account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¡Öµ¡Ì©¡×
4046             ¥¿¥Ö¤òÄɲá£
4047             prefs_account_privacy_create(),
4048             prefs_account_sign_key_set_data_from_radiobtn(),
4049             prefs_account_sign_key_set_radiobtn(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
4050           * src/prefs_account.h: ¿·¤·¤¤ÀßÄê: sign_key_type, sign_key_id.
4051           * src/rfc2015.c: set_signers(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
4052             pgp_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È set_signer() ¤Î¸Æ½Ð¤·¤òÄɲá£
4053             rfc2015_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÄɲä·¡¢pgp_sign() ¤Ë
4054             ÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4055           * src/rfc2015.h: rfc2015_sign(): ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¹¹¿·¡£
4056           * src/compose.c: ¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò rfc2015_sign() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
4057             ¤·¤¿¡£
4058
4059 2001-04-22
4060
4061         * src/mbox.c: export_to_mbox(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4062
4063 2001-04-20
4064
4065         * src/mbox.[ch]: export_mbox() ¤ò export_to_mbox() ¤ËÊѹ¹¡£
4066           ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4067         * src/export.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò mbox ¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£
4068         * src/import.[ch]: import_mbox() ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¤È¤ë
4069           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÀâÌÀ¤òÄɲá£
4070         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®¸å¤Ë¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼
4071           ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4072         * src/export.c
4073           src/import.c: OK ¤Þ¤¿¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬¿ô²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é¥×¥í¥°¥é¥à
4074           ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4075         * src/prefs_common.[ch]
4076           src/addressbook.c: ¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤Ë
4077           Äɲ乤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
4078
4079 2001-04-19
4080
4081         * src/prefs_common.[ch]: ÀßÄê¹àÌܤòºÆ¹½À®¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¿¥Ö¤òÄɲá£
4082         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó --version
4083           ¤òÄɲá£
4084         * src/mh.c: ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°/¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤È¤­¤Ï MSG_DELETED ¥Õ¥é¥°
4085           ¤ò³°¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4086         * src/prefs_common.[ch]
4087           src/headerview.[ch]: ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤ò¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4088         * src/prefs_common.[ch]
4089           src/textview.c: ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ëñ°Ì¤ò1¥Ú¡¼¥¸¤ÈȾ¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀÚÂؤ¨
4090           ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4091         * src/mbox.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤ÎÁ´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤é¤ò°ì¤Ä¤Î
4092           mbox ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ë export_mbox() ¤òÄɲá£
4093
4094 2001-04-18
4095
4096         * src/prefs_filter.[ch]: ¿¶¤êʬ¤±ÀßÄê¤Î¥³¡¼¥É¤ò prefs_common.c
4097           ¤«¤éʬΥ¤·¡¢Ê̸ĤΥÀ¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
4098
4099 2001-04-17
4100
4101         * version 0.4.64
4102
4103         * src/automaton.[ch]
4104           src/inc.c: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿
4105           ¤È¤­¤Ë Sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó
4106           thanks)¡£
4107         * src/xml.c: xml_build_tree()
4108           src/addressbook.c: ÉÔÀµ¤Ê XML ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
4109           ¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4110
4111 2001-04-16
4112
4113         * src/summaryview.c
4114           src/inc.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó
4115           ¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
4116           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
4117
4118 2001-04-15
4119
4120         * src/xml.[ch]: ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤ëɬÍפΤ¢¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤È¡¢Ê£¿ô¹Ô¤Ë
4121           ¤ï¤¿¤ë¥¿¥°¤ËÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4122         * src/folder.c
4123           src/addressbook.c: '<', '>', '&', ''', '"' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤ò
4124           ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4125
4126 2001-04-10
4127
4128         * version 0.4.63
4129
4130         * src/folder.[ch]
4131           src/mainwindow.c
4132           src/mh.[ch]
4133           src/procmsg.[ch]
4134           src/summaryview.[ch]: MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼¤ÎÁàºî¤ò
4135           Äɲ乤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
4136         * src/imap.c: ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤«¤é¥É¥Ã¥È¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
4137         * src/imageview.c: ²èÁü¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¸Å¤¤²èÁü¤òɽ¼¨
4138           ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
4139
4140 2001-04-09
4141
4142         * src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÆɤ߹þ¤ß®ÅÙ¤ò
4143           ¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë setvbuf() ¤òÄɲÃ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
4144         * src/inc.c
4145           src/summaryview.[ch]
4146           prefs_common.[ch]: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤­¤ËƱ¤¸¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
4147           ÊݤĥѥåÁ¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
4148         * src/textview.c
4149           src/utils.[ch]: get_quote_level() ¤ò utils.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
4150
4151 2001-04-08
4152
4153         * ac/Makefile.am: Äɲá£
4154         * Makefile.am
4155           configure.in: ac ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÄɲá£
4156
4157 2001-04-07
4158
4159         * src/summaryview.c: summary_filter(): immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬
4160           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¨ºÂ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4161         * src/prefs_common.[ch]
4162           src/textview.[ch]
4163           src/gtkutils.[ch]: Stephen Anthony ¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿§¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
4164           ¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
4165         * src/gtksctree.c
4166           src/mimeview.c: MimeView ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
4167
4168 2001-04-06
4169
4170         * src/utils.c: copy_file()
4171           src/mh.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
4172           ¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(¤·¤Æ½¤Àµ)(thanks!)¡£
4173         * src/procheader.c
4174           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆüÉÕ¤ò¥í¡¼¥«¥ë»þ´Ö¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
4175           Jorge Van Hemelryck ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
4176         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °ìʸ»ú¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤ÎÉä¹æ
4177           ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4178         * src/folder.c: folder_item_add_msg(): add_msg() ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë
4179           assertion ¤òÄɲÃ(¤¿¤«¤Î¤µ¤ó thanks)¡£
4180
4181 2001-04-05
4182
4183         * src/procmime.c: procmime_decode_content(): quoted-printable ¤Ç
4184           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ `=00' ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì¹ç¤½¤ì¤ò²õ¤·¤Æ
4185           ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
4186         * src/gtksctree.c
4187           src/mimeview.c
4188           src/summaryview.c: MIME ¥Ó¥å¡¼¤Î DnD ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
4189
4190 2001-04-04
4191
4192         * src/about.c: about ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î³°´Ñ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
4193           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
4194         * src/prefs_common.[ch]
4195           src/rfc2015.[ch]
4196           src/mimeview.c
4197           src/procmime.[ch]
4198           src/compose.[ch]
4199           src/passphrase.c
4200           src/textview.[ch]: sylpheed-win32 branch ¤«¤é port ¤µ¤ì¤¿ GnuPG
4201           Âбþ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
4202         * INSTALL, INSTALL.jp: GnuPG ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò¹¹¿·¡£
4203
4204 2001-04-03
4205
4206         * src/utils.[ch]: References ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢¤½¤ì¤òʸ»úÎó¤Î¥ê¥¹¥È
4207           ¤Ë¤¹¤ë references_list_append() ¤òÄɲá£
4208         * src/compose.c: Ä¹¤¹¤®¤ë References ¥Ø¥Ã¥À¤òÀÚ¤êµÍ¤á¡¢¥´¥ßʸ»ú¤ò
4209           ºï½ü¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ(Matthias Intemann ¤µ¤ó thanks)¡£
4210
4211 2001-04-02
4212
4213         * src/addr_compl.c: Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¥Ð¥°½¤Àµ
4214           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
4215
4216 2001-04-01
4217
4218         * src/gtksctree.c: tree_select_row ¥·¥°¥Ê¥ë¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥«¥é¥à¿ô¤òÅϤ¹
4219           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4220         * src/summaryview.c: summary_selected(): ÈÆÍÑ¥Þ¡¼¥¯¤È̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ò
4221           ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4222           summary_mark_row_as_read() ¤È summary_mark_row_as_unread() ¤òÄɲá£
4223         * src/prefs_common.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
4224           ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î GtkEntry ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÉý¤òÄ´À°¤·¤¿¡£
4225         * src/prefs.c: prefs_dialog_create(): ¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò
4226           ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4227         * src/inc.c: inc_start(): Ç§¾Ú¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ç¥µ¡¼¥Ð̾¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
4228           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
4229
4230 2001-03-31
4231
4232         * src/mimeview.c: mimeview_key_pressed(): °Û¾ï¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
4233           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
4234           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
4235         * src/summaryview.c: summary_display_msg(): MIME ¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
4236           ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4237
4238 2001-03-30
4239
4240         * src/pixmaps/deleted.xpm
4241           src/pixmaps/mark.xpm
4242           src/summaryview.c: ºï½ü¤È¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
4243         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_init(): gtk_widget_destroy() ¤ò
4244           gtk_widget_unref() ¤ËÊѹ¹¡£
4245         * src/addr_compl.c: start_address_completion(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤¬¶õ¤Î
4246           ¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Chideok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
4247
4248 2001-03-29
4249
4250         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
4251           (ChiDeok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
4252         * src/pixmaps/forwarded.xpm
4253           src/pixmaps/replied.xpm
4254           src/pixmaps/new.xpm
4255           src/pixmaps/unread.xpm
4256           src/compose.c
4257           src/mainwindow.c
4258           src/prefs_common.c
4259           src/procmsg.h
4260           src/summaryview.[ch]: ÊÖ¿®¡¦Å¾Á÷¥Þ¡¼¥¯¤òÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏžÁ÷¤¹¤ë
4261           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÉÕ¤±¤ë Harc Hoper ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
4262           ¤½¤·¤Æ¿·Ã塦̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤Ï David Mehrmann ¤µ¤ó¤ÎºîÀ®¤·¤¿¥¢¥¤¥³¥ó
4263           ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤¿(thanks!)¡£
4264         * src/summaryview.c: Ì¤ÆɤȠMIME ¤ÎÎó¤ÎÉý¤ò¸ÇÄê¤Ë¤·¤¿¡£
4265         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): '=' ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤ò
4266           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
4267
4268 2001-03-26
4269
4270         * src/prefs_common.[ch]: ¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¿
4271           ¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
4272         * src/textview.c: °ì¹Ô¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤â¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë
4273           ¤·¤¿¡£
4274
4275 2001-03-25
4276
4277         * src/prefs_common.[ch]
4278           src/textview.c: À¥Æ£¤µ¤ó¤ÈÆóÇ·µÜ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
4279           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
4280
4281 2001-03-24
4282
4283         * src/summaryview.c: summary_attract_by_subject(): ¹â®²½¤Î¤¿¤á¤Ë
4284           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤­´¹¤¨¤¿¡£
4285         * src/prefs_account.c: filter_on_receive ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç TRUE ¤Ë¤·¤¿¡£
4286         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹àÌܤòʤٴ¹¤¨¤¿¡£
4287
4288 2001-03-23
4289
4290         * src/gtkutils.c: gtkut_clist_bindings_add(): ¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹
4291           ¥­¡¼¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥­¡¼¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4292
4293 2001-03-22
4294
4295         * src/utils.[ch]
4296           src/codeconv.c: Èó ASCII ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤òÀµ¤·¤¯¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
4297           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4298         * src/compose.c: ÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏÁð¹Æ¤ÎºÆÊÔ½¸»þ¤Ë´ö¤Ä¤«¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯
4299           ¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
4300
4301 2001-03-21
4302
4303         * src/gtkutils.[ch]: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÊѹ¹¤¹¤ë
4304           gtkut_widget_init() ¤òÄɲá£
4305         * src/main.c: main(): gtkut_widget_init() ¤òÀè¤Ë¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4306         * src/summaryview.c: summary_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
4307
4308 2001-03-19
4309
4310         * src/procmsg.[ch]: ²ÄÆÉÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
4311
4312 2001-03-18
4313
4314         * src/mainwindow.c: "Clean trash" ¤ò "Empty trash" ¤ËÊѹ¹¡£
4315           ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
4316           allsel_cb(): ¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
4317           ¥Ó¥å¡¼¤È¤Î´Ö¤Ç¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4318           ¥µ¥Þ¥ê¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡ÖÁ´¤ÆÁªÂò¡×¤òºï½ü¡£
4319         * src/folderview.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®/̾¾ÎÊѹ¹/ºï½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ø¿ô¤ò
4320           Äɲá£
4321         * src/procmsg.[ch]: ¡Ö¥Þ¡¼¥¯¡×¤È¡Öºï½ü¡×¥Õ¥é¥°¤ò±Ê³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
4322           ¡Ö½ÅÍסץե饰¤òºï½ü¡£
4323         * src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë
4324           summary_set_row_marks() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ø¿ô¤¬¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
4325           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4326         * src/mainwindow.c: allsel_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òÈóɽ¼¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
4327           ¾ì¹ç¤âÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4328